Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

2 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Februarie 2012

1


INSM Februarie 2012

STIMA ŢI UTILIZ ATORI !

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”.

Detalii la telefonul: 218-403 218-432

Справки по телефону: 218-403 218-432

Standardele sunt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sunt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

© INSM, 2012 2


INSM Februarie 2012

STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

11

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

14

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

17

Modificări aprobate la standarde moldovene Измeнения, утвержденные к стандартам Молдовы

19

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

21

Erate la standarde moldovene Поправки, внесенные в стандарты Молдовы

33

Erate la standarde interstatale Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты

35

METROLOGIE . Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie. nr. 0004-M din 10.02.2012

36

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0005-M din 13.02.2012

37

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0006-M din 20.02.2012

38

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0007-M din 24.02.2012

39

Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0008-M din 27.02.2012

40

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Combustibili ecologici - Alternativele petrolului câştigă teren

41

Noul cadru pentru testarea standardelor E-Business

43

3


INSM Februarie 2012

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (februarie 2012) 03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.080.99 MV ISO/CEI 20000-1:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 1: Cerinţe pentru sistemul de management al serviciului – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 1: Требования к системе менеджмента услуг (ISO/CEI 20000-1:2011, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.110 SM SR EN 547-1+A1:2012 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în maşini – Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Принципы определения размеров проемов для доступа человека всем телом к машине (SR EN 547-1+A1:2009, IDT) SM SR EN 547-2+A1:2012 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor de acces – Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий доступа отдельными частями тела (SR EN 547-2+A1:2009, IDT) SM SR EN 547-3+A1:2012 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice – Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 3. Определение (SR EN 547-3+A1:2009, IDT)

13.180 SM SR EN 547-1+A1:2012 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în maşini – Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Принципы определения размеров проемов для доступа человека всем телом к машине (SR EN 547-1+A1:2009, IDT) SM SR EN 547-2+A1:2012 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor de acces – Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий доступа отдельными частями тела (SR EN 547-2+A1:2009, IDT) SM SR EN 547-3+A1:2012 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice – Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 3. Антропометрические данные (SR EN 547-3+A1:2009, IDT) 13.230 SM SR EN 14034-1+A1:2012 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf – Определение характеристик взрывоопасности пылевых облаков. Часть 1: Определение максимального давления вспышки pмакс. пылевых облаков (SR EN 14034-1+A1:2011, IDT) SM SR EN 14034-2+A1:2012 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt)max a norilor de praf – Определение характеристик взрывоопасности пылевых облаков. Часть 2: Определение максимальной степени роста давления взрыва (dp/dt)max пылевых облаков (SR EN 14034-2+A1:2011, IDT) SM SR EN 14034-3+A1:2012 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf – Определение характеристик

4


INSM Februarie 2012 взрывоопасности пылевых облаков. Часть 3: Определение нижнего предела взрывоопасности пылевых облаков (SR EN 14034-3+A1:2011, IDT)

23

SM SR EN 14034-4+A1:2012 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentraţiei limită de oxigen CLO a norilor de praf – Определение характеристик взрывоопасности пылевых облаков. Часть 4: Определение предельной концентрации кислорода пылевых облаков (SR EN 14034-4+A1:2011, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.220.20 SM SR EN 50401:2012 Standard referitor la demonstrarea conformităţii echipamentului fix de transmisiune radio (110 MHz - 40 GHz) destinat utilizării în reţelele de telecomunicaţii fără fir cu restricţiile de bază sau nivelurile de referinţă referitoare la expunerea persoanelor la cîmpurile electromagnetice, cînd este pus în funcţiune – Стандарт для демонстрации соответствия стационарного радиопередающего оборудования (110 MHz - 40 GHz), предназначенного для использования в беспроводных сетях телекоммуникационной связи, с основными ограничениями или эталонными уровнями, касающихся воздействия на людей радиочастотных электромагнитных полей, при вводе его в эксплуатацию (SR EN 50401:2006, IDT) SM SR EN 61557-11:2012 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 11: Eficacitatea dispozitivelor de control al izolaţiei la curent diferenţial rezidual (RCM) de tip A şi tip B în reţele TT, TN şi IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 11: Эффективность аппаратуры контроля изоляции при остаточном токе (RCM) типа А и типа В в TT, TN и IT сетях (SR EN 61557-11:2009, IDT) SM SR EN 62479:2012 Evaluarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţii de bază privind expunerea corpului uman la cîmpuri electromagnetice (10MHz-300GHz) – Оценка соответствия маломощных электронных и электрических приборов с основными ограничениями, связанными с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МHz - 300 GHz) (SR EN 62479:2011, IDT )

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.060.01 SM SR EN 12516-4:2012 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 4: Metoda de calcul a carcaselor aparatelor de robinetărie din materiale metalice altele decît oţelul – Клапаны промышленные. Прочность конструкции кожуха. Часть 4: Метод расчета для кожуха клапана из металлических материалов, кроме стали (SR EN 12516-4:2008, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.40 SM SR EN 61557-9:2012 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 9: Dispozitive pentru localizarea defectului izolaţiei în reţele IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 9: Аппаратура для определения места повреждения изоляции в IT сетях (SR EN 61557-9:2009, IDT) 25.160.01 SM SR EN 60974-8:2012 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 8: Console de gaz pentru sudare şi sisteme de tăiere cu plasmă – Оборудование для дуговой сварки. Часть 8: Газовые консоли для сварки и систем плазменной резки (SR EN 60974-8:2009, IDT) SM SR EN 60974-11:2012 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 11: Portelectrozi – Оборудование для дуговой сварки. Часть 11: Электрододержатели (SR EN 60974-11:2011, IDT) 27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.060.20 SM SR EN 437+A1:2012 Gaze de încercare. Presiuni de încercare . Categorii de aparate – Испытательные газы. Испытательные давления. Категории приборов (SR EN 437+A1:2009, IDT)

5


INSM Februarie 2012

29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.060.10 SM SR EN 61534-22:2012 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 22: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe podea sau sub podea – Системы шинопроводов. Часть 22: Частные требования к системам шинопроводов для монтажа на полу или под полом (SR EN 61534-22:2009, IDT) 29.060.20 SM SR HD 605 S2:2012 Cabluri electrice. Metode de încercări suplimentare – Кабели электрические. Дополнительные методы испытаний (SR HD 605 S2:2009, IDT) 29.080.01 SM SR EN 61557-11:2012 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 11: Eficacitatea dispozitivelor de control al izolaţiei la curent diferenţial rezidual (RCM) de tip A şi tip B în reţele TT, TN şi IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 11: Эффективность аппаратуры контроля изоляции при остаточном токе (RCM) типа А и типа В в TT, TN и IT сетях (SR EN 61557-11:2009, IDT) 29.120.10 SM SR EN 61386-1:2012 Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului. Partea 1: Prescripţii generale – Системы кабелепроводов для организации кабельной проводки. Часть 1: Общие требования (SR EN 61386-1:2009, IDT)

SM SR EN 62275:2012 Sisteme de poziţionare a cablurilor. Coliere pentru instalaţii electrice – Организация кабельной проводки. Скобы для крепления кабелей в электрических установках (SR EN 62275:2010, IDT) 29.130.20 SM SR EN 61995-2:2012 Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru utilizare casnică şi similară. Partea 2: File de standard pentru DCL – Устройства для подсоединения светильников бытового и аналогичного применения. Часть 2: Стандартные пластины для DCL (SR EN 61995-2:2009, IDT) 29.120.50 SM SR HD 60269-2:2012 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A pînă la J – Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2: Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым квалифицированным персоналом (плавкие предохранители, главным образом промышленного назначения). Примеры стандартизованных систем плавких предохранителей от A до J (SR HD 60269-2:2011, IDT) SM SR HD 60269-3:2012 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A pînă la F – Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3: Дополнительные требования к плавким предохранителям,используемым неквалифицированным персоналом (плавкие предохранители, главным образом бытового и аналогичного назначения). Примеры стандартизованных систем плавких предохранителей от A до F (SR HD 60269-3:2011, IDT) 29.120.99

SM SR EN 61534-22:2012 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 22: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe podea sau sub podea – Системы шинопроводов. Часть 22: Частные требования к системам шинопроводов для монтажа на полу или под полом (SR EN 61534-22:2009, IDT)

SM SR EN 60947-7-2:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-2: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune de conductoare de protecţie pentru conductoare de cupru – Аппаратура низковольтная. Часть 7-2: Вспомогательная аппаратура. Клеммные колодки защитных проводников для медных проводников (SR EN 60947-7-2:2010, IDT)

SM SR EN 61914:2012 Cleme de cabluri pentru instalaţii electrice – Зажимы кабельные для электрических установок ( SR EN 61914:2009, IDT)

SM SR EN 60947-7-3:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-3: Echipamente accesorii. Prescripţii de securitate pentru blocuri de joncţiune cu siguranţe fuzibile - Аппаратура низковольтная.

6


INSM Februarie 2012 Часть 7-3: Вспомогательная аппаратура. Требования безопасности к клеммным колодкам с плавкими предохранителями (SR EN 60947-7-3:2010, IDT)

29.140.40

Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi scopuri similare – Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения (SR EN 61095:2009, IDT)

SM SR EN 61995-2:2012 Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru utilizare casnică şi similară. Partea 2: File de standard pentru DCL – Устройства для подсоединения светильников бытового и аналогичного применения. Часть 2: Стандартные пластины для DCL (SR EN 61995-2:2009, IDT)

SM SR EN 61535:2012

29.140.99

Cuploare de instalaţie pentru conexiuni permanente în instalaţiile fixe – Соединители установочные для неразъемного соединения в стационарных установках (SR EN 61535:2010, IDT)

SM SR EN 62031:2012

SM SR EN 62275:2012

29.180

SM SR EN 61095:2012

Sisteme de poziţionare a cablurilor. Coliere pentru instalaţii electrice – Организация кабельной проводки. Скобы для крепления кабелей в электрических установках (SR EN 62275:2010, IDT) 29.130.20 SM SR EN 60947-7-1:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-1: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune pentru conductoare de cupru – Аппаратура низковольтная. Часть 7-1: Вспомогательная аппаратура. Клеммные колодки для медных проводников (SR EN 60947-7-1:2010, IDT) SM SR EN 60947-7-2:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-2: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune de conductoare de protecţie pentru conductoare de cupru – Аппаратура низковольтная. Часть 7-2: Вспомогательная аппаратура. Клеммные колодки защитных проводников для медных проводников (SR EN 60947-7-2:2010, IDT) SR EN 60947-7-3:2012 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-3: Echipamente accesorii. Prescripţii de securitate pentru blocuri de joncţiune cu siguranţe fuzibile - Аппаратура низковольтная. Часть 7-3: Вспомогательная аппаратура. Требования безопасности к клеммным колодкам с плавкими предохранителями (SR EN 60947-7-3:2010, IDT) SM SR EN 61095:2012 Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi scopuri similare – Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения (SR EN 61095:2009, IDT) 29.140.01 SM SR EN 62471:2012 Securitatea privind efectele fotobiologice ale lămpilor şi aparatelor cu lămpi – Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых приборов (SR EN 62471:2009, IDT)

Module LED pentru iluminat general. Specificaţii de securitate – Модули LED для общего освещения. Требования безопасности (SR EN 62031:2009, IDT)

SM SR EN 61558-2-4:2012 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare pînă la 1 100 V. Partea 2-4: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de separare a circuitelor şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare de separare a circuitelor – Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и аналогичных изделий с напряжением питания до 1 100 V. Часть 2-4: Частные требования и испытания разделительных трансформаторов и блоков питания со встроенными разделительными трансформаторами (SR EN 61558-2-4:2009, IDT) SM SR EN 61558-2-6:2012 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare pînă la 1 100 V. Partea 2-6: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de securitate şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare de securitate;– Безопасность трансформато реакторов, блоков питания и аналогичных изделий с напряжением питания до 1 100 V. Часть 2-6: Частные требования и испытания разделительных трансформаторов безопасности и блоков питания со встроенными разделительными трансформаторами безопасности (SR EN 61558-2-6:2010, IDT) SM SR EN 61558-2-13:2012 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare pînă la 1 100 V. Partea 2-13: Prescripţii particulare şi încercări pentru autotransformatoare şi blocuri de alimentare care încorporează autotransformatoare – Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и аналогичных изделий с напряжением питания до 1 100 V. Часть 2-6: Частные требования и испытания разделительных трансформаторов безопасности и блоков питания со встроенными разделительными трансформаторами безопасности (SR EN 61558-2-6:2010, IDT)

7


INSM Februarie 2012 SM SR EN 61558-2-13:2012 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi produselor similare pentru tensiuni de alimentare pînă la 1 100 V. Partea 2-13: Prescripţii particulare şi încercări pentru autotransformatoare şi blocuri de alimentare care încorporează autotransformatoare – Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и аналогичных изделий с напряжением питания до 1 100 V. Часть 2-13: Частные требования и испытания автотрансформаторов и блоков питания со встроенными автотрансформаторами (SR EN 61558-2-13:2009, IDT) 29.200 SM SR EN 62040-1:2012 Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1: Cerinţe generale şi reguli de securitate pentru UPS – Системы бесперебойного питания (UPS). Общие требования и требования безопасности к UPS (SR EN 62040-1:2009, IDT) 29.240.01 SM SR EN 61557-11:2012 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 11: Eficacitatea dispozitivelor de control al izolaţiei la curent diferenţial rezidual (RCM) de tip A şi tip B în reţele TT, TN şi IT – Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 11: Эффективность аппаратуры контроля изоляции при остаточном токе (RCM) типа А и типа В в TT, TN и IT сетях (SR EN 61557-11:2009, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.080.99 SM SR EN 62031:2012 Module LED pentru iluminat general. Specificaţii de securitate – Модули LED для общего освещения. Требования безопасности (SR EN 62031:2009, IDT)

33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

cu un conector RF interior sau exterior destinate în primul rînd vorbirii analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Наземная подвижная служба. Радиооборудование с одним внутренним или внешним разъемом RF, предназначенное в первую очередь для аналоговой речи. Часть 2: Гармонизированный EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 300 086-2 V1.3.1:2010, IDT) SM SR EN 300 135-2 V1.2.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu modulaţie unghiulară în banda de utilizare comună (Citizen Band-CB). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Наземная подвижная служба. Радиооборудование с угловой модуляцией в общей ленте использования (Citizen Band-CB). Часть 2: Гармонизированный EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 300 135-2 V1.2.1:2008, IDT) SM SR EN 300 162-2 V1.2.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare radiotelefonice pentru serviciul maritim mobil ce funcţionează în benzile VHF. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Радиотелефонные передатчики и приемники для морской подвижной службы, работающие в диапазонах VHF. Часть 2: Гармонизированный EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R& (SR EN 300 162-2 V1.2.1:2007, IDT) SM SR EN 300 162-3 V1.2.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare radiotelefonice pentru serviciul maritim mobil ce funcţionează în benzile VHF. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3(e) al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Радиотелефонные передатчики и приемники для морской подвижной службы, работающие в диапазонах VHF. Часть 3: Гармонизированный EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.3(e) Директивы R&TTE (SR EN 300 162-3 V1.2.1:2007, IDT)

33.020

33.070.01

SM SR EN 300 086-2 V1.3.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio

SM SR EN 50401:2012 Standard referitor la demonstrarea conformităţii echipamentului fix de transmisiune radio (110 MHz - 40 GHz)

8


INSM Februarie 2012 destinat utilizării în reţelele de telecomunicaţii fără fir cu restricţiile de bază sau nivelurile de referinţă referitoare la expunerea persoanelor la cîmpurile electromagnetice, cînd este pus în funcţiune – Стандарт для демонстрации соответствия стационарного радиопередающего оборудования (110 MHz - 40 GHz), предназначенного для использования в беспроводных сетях телекоммуникационной связи, с основными ограничениями или эталонными уровнями, касающихся воздействия на людей радиочастотных электромагнитных полей, при вводе его в эксплуатацию (SR EN 50401:2006, IDT) 33.100.01 SM SR EN 300 065-2 V1.2.1:2012 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente telegrafice de bandă îngustă cu imprimare directă pentru recepţia informaţiilor meteorologice şi de navigaţie (NAVTEX). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE – Совместимость технических средств электромагнитная и вопросы радиодиапазона (ERM). Узкополосное телеграфное оборудование с прямой печатью для принятия метеорологической или навигационной информации (NAVTEX). Часть 2: Гармонизированный EN, распространяющийся на основные требования статьи 3.2 Директивы R&TTE (SR EN 300 065-2 V1.2.1:2010, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

67.080.10 SM GOST R 51654:2012 Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metoda de determinare a concentraţiei în masă a acizilor volatili – Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот (GOST R 51654 – 2000, IDT) 67.160.10 SM GOST R 51654:2012 Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metoda de determinare a concentraţiei în masă a acizilor volatili – Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот (GOST R 51654 – 2000, IDT) SM GOST R 52391:2012 Produse vinicole. Metoda de determinare a concentraţiei în masă a acidului citric – Продукция винодельческая. Метод определения массовой концентрации лимонной кислоты (GOST R 52391 – 2005, IDT) SM GOST R 53193:2012 Băuturi alcoolice şi nealcoolice. Determinarea cofeinei, acidului ascorbic şi sărurilor lui, conservanţilor şi îndulcitorilor prin metoda electroforezei capilare – Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза (GOST R 53193 – 2008, IDT) 67.160.20

35.020 SMV ISO/CEI 20000-1:2012 Tehnologia informaţiei. Managementul serviciului. Partea 1: Cerinţe pentru sistemul de management al serviciului – Информационные технологии. Менеджмент услуг. Часть 1: Требования к системе менеджмента услуг (ISO/CEI 20000-1:2011, IDT)

SM GOST R 53193:2012 Băuturi alcoolice şi nealcoolice. Determinarea cofeinei, acidului ascorbic şi sărurilor lui, conservanţilor şi îndulcitorilor prin metoda electroforezei capilare – алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза (GOST R 53193 – 2008, IDT)

SM SR EN 62479:2012

67.260

Evaluarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţii de bază privind expunerea corpului uman la cîmpuri electromagnetice (10MHz-300GHz) – Оценка соответствия маломощных электронных и электрических приборов с основными ограничениями, связанными с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МHz - 300 GHz) (SR EN 62479:2011, IDT)

SM SR EN 12042+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Divizoare automate. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Автоматические тестоделительные машины. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12042+A1:2011, IDT)

67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

SM SR EN 12043+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Pre-dospitoare cu leagăne. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Шкафы для предваритеьной расстойки. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12043+A1:2011, IDT)

9


INSM Februarie 2012 SM SR EN 12267+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie circulare. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Циркулярные пилы. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12267+A1:2010, IDT) SM SR EN 12268+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Ленточныe пилы. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12268+A1:2010, IDT) SM SR EN 12331+A2:2012 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tocat carne. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Мясорубки. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12331+A2:2010, IDT) SM SR EN 12852+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru preparare alimente şi mixere. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Процессоры пищевые и блендеры. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12852+A1:2010, IDT) SM SR EN 12853+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Mixere şi teluri de mînă. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Блендеры и взбивалки ручные. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12853+A1:2010, IDT) SM SR EN 12855+A1:2012 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cu cuvă rotativă. Cerinţe de securitate şi igienă – Машины для пищевой промышленности. Куттеры с вращающейся чашей. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12855+A1:2010, IDT)

71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.080.60 SM SR EN 15484:2012 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea clorurilor anorganice. Metoda potenţiometrică – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение неорганического хлорида. Потенциометрический метод (SR EN 15484:2008, IDT) SM SR EN 15485:2012 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea sulfului. Metoda prin spectrometrie de raze X cu dispersie după lungimea de undă – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания серы. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длинам волн (SR EN 15485:2008, IDT)

SM SR EN 15486:2012 Etanol component de amestec pentru benzină. Determinarea sulfului. Metoda prin fluorescenţă în ultraviolet – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания серы. Метод ультрафиолетовой флуоресценции (SR EN 15486:2008, IDT) SM SR EN 15487:2012 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение концентрации фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония (SR EN 15487:2008, IDT) SM SR EN 15488:2012 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei cuprului. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение концентрации меди. Спектрометрический метод атомной абсорбции с графитовой печью (SR EN 15488:2008, IDT) SM SR EN 15489:2012 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei apei. Metoda prin titrare coulometrică Karl Fischer – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение концентрации воды. Метод кулонометрического титрования Карла Фишера (SR EN 15489:2008, IDT) SM SR EN 15490:2012 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea pHe – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение pH (SR EN 15490:2008, IDT) SM SR EN 15491:2012 Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea acidităţii totale. Metoda prin titrare cu indicator de culoare – Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение полной кислотности. Метод титрирования с цветным индикатором (SR EN 15491:2008, IDT) 75

\

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.080 SM SR EN ISO 3170:2012 Produse petroliere lichide. Eşantionare manuală Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб (SR EN ISO 3170:2004, IDT)

10


INSM Februarie 2012 SM SR EN ISO 3171:2012 Produse petroliere lichide. Eşantionare automată din conducte – Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопроводa (SR EN ISO 3171:2002, IDT) 91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.140.40 SM SR EN 437+A1:2012 Gaze de încercare. Presiuni de încercare . Categorii de aparate – Испытательные газы. Испытательные давления. Категории приборов (SR EN 437+A1:2009, IDT) SM SR EN 777-4:2012 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate – Системы нагревательные трубчатые радиационные газовые потолочные с несколькими горелками, не предназначенные для бытового применения. Часть 3: Система H, безопасность (SR EN 777-4:2009, IDT) 91.140.60 SM SR EN 61770:2012 Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă. Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonare şi a defectării ansamblurilor de racordare – Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения. Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных комплектов (SR EN 61770:2010, IDT) 97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.030 SM SR EN 61770:2012 Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă. Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonare şi a defectării ansamblurilor de racordare – Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения. Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных комплектов (SR EN 61770:2010, IDT) 97.080 SM SR EN 12921-1+A1:2012 Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 1: Cerinţe generale de securitate – Машины для чистки поверхности и предварительной обработки промышленных изделий, использующих жидкости или пар. Часть 1. Общие требования безопасности (SR EN 12921-1+A1:2010, IDT)

11


INSM Februarie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (februarie 2012)

Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

Standarde în limba engleză SMV ISO/CEI 20000-1:2012

03.080.99 35.020

17.02.2012

804 – ST din 09.02.2012

Standarde în limba de stat SM SR EN 437+A1:2012

27.060.20 91.140.40

13.04.2012

805 – ST din 09.02.2012

SM SR EN 547-1+A1:2012

13.110 13.180

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 547-2+A1:2012

13.110 13.180

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 547-3+A1:2012

13.110 13.180

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 777-4+A1:2012

91.140.40

13.04.2012

805 – ST din 09.02.2012

SM SR EN 12042+A1:2012

67.260

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 12043+A1:2012

67.260

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 12267+A1:2012

67.260

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 12268+A1:2012

67.260

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 12331+A1:2012

67.260

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 12516-4:2012

23.060.01

13.04.2012

801 – ST din 02.02.2012

SM SR EN 12852+A1:2012

67.260

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 12853+A1:2012

67.260

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 12855+A1:2012

67.260

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 12921-1+A1:2012

97.080

13.04.2012

803 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 14034-1+A1:2012

13.230

30.03.2012

802 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 14034-2+A1:2012

13.230

30.03.2012

802 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 14034-3+A1:2012

13.230

30.03.2012

802 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 14034-4+A1:2012

13.230

30.03.2012

802 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 15484:2012

71.080.60

20.04.2012

811 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 15485:2012

71.080.60

20.04.2012

811 – ST din 28.02.2012

1

2

3

4

12


INSM Februarie 2012

SM SR EN 15486:2012

71.080.60

20.04.2012

811 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 15487:2012

71.080.60

20.04.2012

811 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 15488:2012

71.080.60

20.04.2012

811 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 15489:2012

71.080.60

20.04.2012

811 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 15491:2012

71.080.60

20.04.2012

811 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 15490:2012

71.080.60

20.04.2012

811 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 50401:2012

17.220.20 33.070.01

20.04.2012

814 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 60947-7-1:2012

29.130.20

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 60947-7-2:2012

29.130.20 29.120.99

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 60947-7-3:2012

29.130.20 29.120.99

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 60974-8:2012

25.160.01

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 60974-11:2012

25.160.01

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61095:2012

29.120.99 29.130.20

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61386-1:2012

29.120.10

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61534-22:2012

29.060.10 29.120.10

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61535:2012

29.120.99

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61557-9:2012

25.040.40

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61557-11:2012

17.220.20 29.080.01 29.240.01

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61558-2-4:2012

29.180

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61558-2-6:2012

29.180

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61558-2-13:2012

29.180

20.04.2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61770:2012

91.140.60 97.030

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 61914:2012

29.120.10

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 61995-2:2012

29.120.20 29.140.40

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 62031:2012

29.140.99 31.080.99

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 62040-1:2012

29.200

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 62275:2012

29.120.10 29.120.99

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 62471:2012

29.140.01

20.04.2012

1

2

3

813 – ST din 29.02.2012

4

13


INSM Februarie 2012

SM SR EN 62479:2012

17.220.20 35.020

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 61770:2012

91.140.60 97.030

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 62479:2012

17.220.20 35.020

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 300 065-2 V1.2.1:2012

33.100.01

20.04.2012

814 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 300 086-2 V1.3.1:2012

33.020

20.04.2012

814 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 300 135-2 V1.2.1:2012

33.020

20.04.2012

814 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 300 162-2 V1.2.1:2012

33.020

20.04.2012

814 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 300 162-3 V1.2.1:2012

33.020

20.04.2012

814 – ST din 29.02.2012

SM SR HD 605 S2:2012

29.060.20

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR HD 60269-2:2012

29.120.50

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR HD 60269-3:2012

29.120.50

20.04.2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN ISO 3170:2012

75.080

20.04.2012

809 – ST din 28.02.2012

SM SR EN ISO 3171:2012

75.080

20.04.2012

809 – ST din 28.02.2012

Standarde în limba rusă SM GOST R 51654:2012

67.080.10 67.160.10

15.03.2012

808 – ST din 16.02.2012

SM GOST R 53193:2012

67.160.20 67.160.10

15.03.2012

808 – ST din 16.02.2012

67.160.10

15.03.2012

808 – ST din 16.02.2012

SM GOST R 52391:2012

14


INSM Februarie 2012

INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ Indicativul Standardului/prestandar dului Обозначение Cтандарта/ предстандарта

1

Codul CSM Код CSM

2

SMV EN 777-4:2010

(februarie 2012) Data Indicativul anulării standardului/ Дата prestandardului отмены în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 3

4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5

91.140.40

01.09.2012

SM SR EN 777-4:2012

805 – ST din 09.02.2012

23.060.01

01.09.2012

SM SR EN 12516-4:2012

801 – ST din 02.02.2012

SMV EN 15484:2010

71.080.60

01.10.2012

SM SR EN 15484:2012

811 – ST din 28.02.2012

SMV EN 15485:2010

71.080.60

01.10.2012

SM SR EN 15485:2012

811 – ST din 28.02.2012

SMV EN 15486:2010

71.080.60

01.10.2012

SM SR EN 15486:2012

811 – ST din 28.02.2012

SMV EN 15487:2010

71.080.60

01.10.2012

SM SR EN 15487:2012

811 – ST din 28.02.2012

SMV EN 15488:2010

71.080.60

01.10.2012

SM SR EN 15488:2012

811 – ST din 28.02.2012

SMV EN 15489:2010

71.080.60

01.10.2012

SM SR EN 15489:2012

811 – ST din 28.02.2012

SMV EN 15490:2010

71.080.60

01.10.2012

SM SR EN 15490:2012

811 – ST din 28.02.2012

SMV EN 15491:2010

71.080.60

01.10.2012

SM SR EN 15491:2012

811 – ST din 28.02.2012

SMV EN 60730-2-15:2010

97.120

01.07.2012

SM SR EN 60730-215:2011

800 – ST din 01.02.2012

SM SR EN 300 086-2 V:2011

33.020

01.08.2012

SM SR EN 300 086-2 :2012

814 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 14034-1:2011

13.230

01.07.2012

SM SR EN 14034-1+A1:2012

802 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 14034-2:2011

13.230

01.07.2012

SM SR EN 140342+A1:2012

802 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 14034-3:2011

13.230

01.07.2012

SM SR EN 140343+A1:2012

802 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 14034-4:2011

13.230

01.07.2012

SM SREN140344+A1:2012

802 – ST din 03.02.2012

SM SR EN 50146:2010

29.120.20

01.09.2012

SM SR EN 62275:2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 55011:2010

33.100.10

01.09.2012

SM SR EN 55011:2011

800 – ST din 01.02.2012

SM SR EN 55103-1:2010

29.020

01.09.2012

SM SR EN 55103-1:2011

800 – ST din 01.02.2012

SM SR EN 55103-2:2010

29.020

01.09.2012

SM SR EN 55103-1:2011

800 – ST din 01.02.2012

SM SR EN 60269-4:2010

29.120.50

01.07.2012

SM SR EN 60269-4:2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 60947-3:2010

29.120.40 29.130.20

01.07.2012

SM SR EN 60947-3:2011

800 – ST din 01.02.2012

SM SR EN 60947-7-1:2010

29.130.20

01.09.2012

SM SR EN 60947-7-1:2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 60947-7-2:2010

29.120.99 29.130.20

01.09.2012

SM SR EN 60947-7-2:2012

812 – ST din 28.02.2012

SMV EN 12516-4:2011

1

2

3

4

5

15


INSM Februarie 2012 SM SR EN 60947-7-3:2010

29.120.99 29.130.20

01.09.2012

SM SR EN 60947-7-3:2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 60974-8:2010

25.160.10

01.09.2012

SM SR EN 60974-8:2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61095:2010

29.120.99 29.130.20

01.09.2012

SM SR EN 61095:2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61386-1:2010

29.120.10

01.09.2012

SM SR EN 61386-1:2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61557-9:2010

25.040.40

01.09.2012

SM SR EN 61557-9:2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61558-2-4:2010

29.180

01.09.2012

SM SR EN 61558-2-4:2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61558-2-6:2010 SM SR EN 61558-2-13:2010

29.180

01.09.2012

SM SR EN 61558-2-4:2012

812 – ST din 28.02.2012

29.180

01.09.2012

SM SR EN 61558-2-4:2012

812 – ST din 28.02.2012

SM SR EN 61547:2010

29.020 29.140.01

01.09.2012

SM SR EN 61547:2011

800 – ST din 01.02.2012

SM SR EN 61770:2010

91.140.60 97.030

01.09.2012

SM SR EN 61770:2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 62040-1-1:2010

29.200

01.09.2012

SM SR EN 62040-1-1:2012

813 – ST din 29.02.2012

SM SR EN 62040-1-2:2010

29.200

01.09.2012

SM SR EN 62040-1-2:2012

813 – ST din 29.02.2012

SM STB EN 437:2008

27.060.20 91.140.40

01.09.2012

SM SR EN 437+A1:2012

805 – ST din 09.02.2012

SM STB EN 547-1:2009

13.110 13.180

01.09.2012

SM SR EN 547-1+A1:2012

803 – ST din 03.02.2012

SM STB EN 547-2:2009

13.110 13.180

01.09.2012

SM SR EN 547-2+A1:2012

803 – ST din 03.02.2012

SM STB EN 547-3:2009

13.110 13.180

01.09.2012

SM SR EN 547-3+A1:2012

803 – ST din 03.02.2012

SM STB ISO 3170:2010

75.080

01.09.2012

SM SR EN ISO 3170:2012

809 – ST din 28.02.2012

SM GOST CEI 61812-1:2009

29.120.70

01.07.2012

SM SR EN 61812-1:2009

800 – ST din 01.02.2012

SM GOST 30886:2008

33.100

01.09.2012

SM SR EN 55103-1:2011

800 – ST din 01.02.2012

GOST 26035-83

17.220.20

01.09.2012

SM SR EN 62052-11:2010 SM SR EN 62053-21:2010 SM SR EN 62053-22:2010 SM SR EN 62053-23:2010

800 – ST din 01.02.2012

GOST 30011.1-2003 (CEI 60947-1:1999)

29.130.20

01.09.2012

SM SR EN 60947-1:2010

800 – ST din 01.02.2012

GOST 30011.2-2002 (CEI 60947-2:1998)

29.120.40

01.09.2012

SM SR EN 60947-2:2010

800 – ST din 01.02.2012

GOST 30011.4.1-96 (CEI 947-4-1-90)

29.130.20

01.09.2012

SM SR EN 60947-4-1:2010

800 – ST din 01.02.2012

GOST 30011.6.1-2002 (CEI 60947-6-1:1989)

29.120.40

01.09.2012

SM SR EN 60947-6-1:2010

800 – ST din 01.02.2012

GOST 30206-94 (CEI 687-92)

91.140.50

01.09.2012

SM SR EN 62053-22:2010

800 – ST din 01.02.2012

3

4

1 GOST 30207-94

2 91.140.50

01.09.2012

SM SR EN 62052-11:2010

5 800 – ST din 01.02.2012

16


INSM Februarie 2012 (CEI 1036-90) GOST 30881-2002

33.100

01.09.2012

SM SR EN 55103-2:2011

800 – ST din 01.02.2012

GOST 30883-2002 (CEI 61547-1995)

33.100

01.09.2012

SM SR EN 61547:2011

800 – ST din 01.02.2012

GOST 30969-2002 (CEI 61326-1-1997)

33.100

01.09.2012

SM SR EN 61326-1:2010

800 – ST din 01.02.2012

GOST 31216-2003 (CEI 61543-1995)

33.100

01.09.2012

SM SR EN 61543:2010

800 – ST din 01.02.2012

17


INSM Februarie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ/ПРЕСТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ

Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1

Codul CSM Код CSM

2

Nr. Mod. № изм.

3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

4

5

SM SR EN 26:2011/A3:2012

91.140.65

A3

805 – ST din 09.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 30-2-1:2011/A1:2012

91.040.20

A1

805 – ST din 09.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 89:2011/A3:2012

91.140.65

A3

805 – ST din 09.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 89:2011/A4:2012

91.140.65

A4

805 – ST din 09.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 286-1:2011/A1:2012

23.020.30

A1

801 – ST din 02.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 287-1:2011/A2:2012

25.160.10

A2

801 – ST din 02.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 483:2011/A2:2012

91.140.10

A2

805 – ST din 09.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 483:2011/A4:2012

91.140.10

A2

805 – ST din 09.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 1596:2011/A1:2012

97.100.20

A1

805 – ST din 09.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 11133-2:2008/A1:2012

07.100.30

A1

806 – ST din 15.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 60335-224:2010/A11:2012

97.040.30

A11

812 – ST din 28.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 60335-2-97:2011/A2:2012

29.120.01 91.060.50

A2

812 – ST din 28.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 60335-2102:2010/A1:2012

13.120 97.100.20 97.100.30

A1

812 – ST din 28.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 60335-2105:2010/A11:2012

13.120 97.170

A11

812 – ST din 28.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 60950-1:2010/A1:2012

35.020 35.260

A1

812 – ST din 28.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 61058-1:2010/A2:2012

29.120.40

A2

812 – ST din 28.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 61242:2010/A1:2012

29.060.01 29.120.99

A1

812 – ST din 28.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 61347-2-10:2010/A1:2012

29.140.99

A1

812 – ST din 28.02.2012

Nu se publica

SM GOST R 52078:2009/A2:2012

79.060.20

A2

810 – ST din 28.02.2012

Pag 19

GOST 2208-2007

77.120.30

A1

807 – ST din 16.02.2012

Pag 25

1

2

3

4

5

18


INSM Februarie 2012 GOST 8736-93

91.100.15

A2

807 – ST din 16.02.2012

Pag 31

GOST 15527-2004

77.120.99

A3

807 – ST din 16.02.2012

Pag 23

GOST 19807-91

77.120.50

A4

807 – ST din 16.02.2012

Pag 21

SM SR EN 286-1:2011/AC:2012

23.020.30

AC

801 – ST din 02.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 287-1:2011/AC:2012

25.160.10

AC

801 – ST din 02.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 483:2011/A2/AC:2012

91.140.10

AC

805 – ST din 09.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 1591-1+A1:2011/AC:2012

23.040.60

AC

801 – ST din 02.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 1710+A1:2011/AC:2012

73.100.30

AC

803 – ST din 03.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 100281+A1:2011/AC:2012

77.140.30 77.140.50

AC

801 – ST din 02.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 12778:2011/AC:2012

97.040.20 97.040.60

AC

801 – ST din 02.02.2012

Nu se publica

SM SR EN 12853+A1:2012/AC:2012

67.260

AC

803 – ST din 03.02.2012

Nu se publica

GOST 6382-2001

75.160.10

1146 – ST din 30.07.2002

Pag 35

GOST 12672-77

75.100

1146 – ST din 30.07.2002

Pag 35

19


INSM Februarie 2012

MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE MOLDOVENE ИЗМEНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К СТАНДАРТАМ МОЛДОВЫ 79 INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

CSM 67.160.10 MODIFICARE

SM GOST R 52078:2009/A2:2012

Plăci de aşchii de lemn acoperite cu pelicule în bază de răşini termorigide. Condiţii tehnice

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 810-ST din 28.02.2012

Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 2 a standardului Federaţiei Ruse GOST R 520782003 „Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52078:2009/A2:2012 „Plăci de aşchii de lemn acoperite cu pelicule în bază de răşini termorigide. Condiţii tehnice”. Alineatul unu referitor la capitolul 2, nu trebuie citit.

[BS.nr.2-2012]

20


INSM Februarie 2012

Изменение № 2 ГОСТ Р 52078-2003 Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Техничес-кие условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2011 № 238-ст Дата введения 2012-01-01 Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 10636-90 на ГОСТ Р 54333-2011 «Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определе-ния предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты». Пункт 4.2. Таблицу 2 для показателя «Предел прочности при изгибе» изложить в новой редакции: Предел прочности при

Норма по ГОСТ 106322007 марка плит

изгибе: П-А

П-Б

П-А

Таблицу 2 для показателя «Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты» изложить в новой редакции:

Предел прочности при растя-жении перпендикулярно пласти плиты:

Норма по ГОСТ 106322007 марка плит П-А

П-Б

П-А

(ИУС №11 2011г.) [BS.nr.2-2012]

21


INSM Februarie 2012

MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ МКС 77.120.50

Изменение № 1 ГОСТ 19807-91 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 39 от 12.05.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6087 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, MD, RU, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Пункт 2. Таблица. Наименование графы «Химический состав, %» изложить в новой редакции: «Массовая доля химических элементов, %»; дополнить графой - «ниобия» (после графы «циркония»); для сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, ВТ5, ВТ5-1, ВТ6, ВТ6с, ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ВТ20, ВТ22, ПТ-7М, ПТ-3В, АТ3 в графе «ниобия» проставить прочерк; таблицу дополнить обозначениями марок сплавов: ПТ-1М, 3М, 2В, 5В, 14, 19, 27, 37, 40 и соответствующими показателями массовой доли химических элементов: Обозначение

Массовая доля химических элементов, % титана алюминия ванна- молиб- олова циркодия дена ния

мар- хро крениобия ганца ма мния

железа кисводоро- азота лорода да

углеро- сумма прочих да примесей

ПТ-

Основа 0,2-0,7

-

-

-

0,30

-

-

-

0,10

0,20

0,12

0,006

0,04

0,07

0,30

м

То же

3,5-5,0

-

-

-

0,30

-

-

-

0,12

0,25

0,15

0,006

0,04

0,10

0,30

»

1,5-2,5

1,0-2,0

-

-

-

-

-

-

0,10

0,20

0,12

0,006

0,04

0,07

0,30

»

4,7-6,3

1,0-1,9 0,7-2,0

-

0,10

-

-

-

0,12

0,25

0,13

0,006

0,04

0,06-

0,30

14

»

3,5-5,6

0,5-2,5 1,8-3,5

-

0,30

-

-

-

0,12

0,25

0,15

0,006

0,04

0,10

0,30

19

»

5,0-6,5

-

-

1,0-2,5 2,5-4,0

-

-

0,12

0,20

0,14

0,006

0,04

0,08

0,30

27

»

3,0-4,2

-

-

2,0-3,0 0,7-1,5

-

-

0,12

0,25

0,14

0,006

0,04

0,10

0,30

37

»

4,3-6,3

-

0,2-1,0 1,0

-

-

0,12

0,25

0,14

0,006

0,04

0,05-

0,30

40

»

1,5-3,5

-

0,30

-

-

0,12

0,25

0,14

0,006

0,04

0,07

0,30

-

0,7-1,5

-

0,5-2,5

1,5-2,5

-

-

(Продолжение см. с.23)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 19807-91)

22


INSM Februarie 2012

примечание к таблице изложить в новой редакции: «Примечания 1. Массовая доля элементов максимальная, если не указаны пределы. 2. Массовую долю водорода указывают в нормативной документации на конкретные виды полуфабрикатов». Стандарт дополнить разделами 11-14: «11. Для сплавов марок ПТ-1М, ЗМ, 2В, 5В, 14, 19, 27, 37, 40 допускается введение модифицирующих химических элементов до 0,003 %. Сплавы, модифицированные бором, дополнительно маркируют индексом Б. Бор вводят в сплавы в соответствии с расчетным составом и фактическое содержание его не определяют. 12. В сплаве марки 5В содержание циркония в сумме с прочими примесями не должно превышать 0,3 %. 13. В сплавах марок ЗМ и 19 содержание ванадия и олова допускается не более 0,15 % (в сумме). 14. Для сплавов марок ПТ-1М, ЗМ, 2В, 5В, 14, 19, 27, 37, 40 допускается сужение пределов по содержанию основных легирующих элементов по нормативной документации на конкретные виды полуфабрикатов».

(ИУС№1 2012г.)

[BS.nr.2-2012]

23


INSM Februarie 2012

МКС 77.120.99 Изменение № 1 ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 39 от 12.05.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6086 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, KZ, KG, MD, RU, TJ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Стандарт дополнить разделом - 2а (перед разделом 2): «2а Нормативные ссылки ГОСТ 1652.1-77 (ИСО 1554-76) Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди ГОСТ 1652.2-77 (ИСО 4749-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца ГОСТ 1652.3-77 (ИСО 1812-76, ИСО 4748-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа ГОСТ 1652.4-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца ГОСТ 1652.5-77 (ИСО 4751-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова ГОСТ 1652.6-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы ГОСТ 1652.7-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута ГОСТ 1652.8-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка ГОСТ 1652.9-77 (ИСО 7266-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения серы ГОСТ 1652.10-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия ГОСТ 1652.11-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля ГОСТ 1652.12-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния ГОСТ 1652.13-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора ГОСТ 9716.1-79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра ГОСТ 9716.2-79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра ГОСТ 9716.3-79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра ГОСТ 24978-91 (ИСО 4740-85) Сплавы медно-цинковые. Методы определения цинка ГОСТ 25086-87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления». Пункт 2.1 Таблица 1. Графа «Расчетная плотность, г/см3, приблизительно». Для марки Л90 заменить значение: 8,7 на 8,8; графу «Пример применения» для латуни Л60 изложить в новой редакции: «Штампованные детали, фурнитура»; таблица 1, примечание 8, таблица 2, примечание 6 и таблица 3, примечание 8 изложить в новой редакции: «Знак «-», проставленный одновременно для верхнего и нижнего пределов массовой доли элемента, обозначает, что данный элемент не нормируется и определяется только по указанному в заказе требованию потребителя, и в этом случае содержание данного элемента включается в сумму прочих элементов»; таблица 1, примечание 9, таблица 2, примечание 7 и таблица 3, примечание 9 дополнить абзацем: «Примесью следует считать элемент, у которого указан только максимальный предел его содержания»; таблица 3. Графу «Пример применения» для марки Л062-1 изложить в новой редакции: «Листы, полосы, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников»; графу «Пример применения» для марки ЛА77-2 изложить в новой редакции: «Стойкие к морской воде детали машин, высоконагружаемая арматура»; примечание 3 изложить в новой редакции: «В латуни ЛКБО62-0,2-0,04-0,5 массовая доля содержания бора должна быть в пределах от 0,03 % до 0,10 %, которую не включают в сумму прочих элементов». Раздел 2 дополнить пунктами - 2.2 - 2.4: «2.2 Требования к физико-механическим свойствам латуней устанавливают в стандартах на конкретные виды продукции и (или) по соглашению (контракту) между потребителем и изготовителем. 2.3Химический состав латуней в зависимости от марок определяют по ГОСТ 1652.1 - ГОСТ 1652.13, ГОСТ 9716.1 - ГОСТ 9716.3, ГОСТ 24978, ГОСТ 25086. Допускается использовать другие методы анализа, по точности не уступающие приведенным выше. Арбитражные методы анализа указывают в стандартах на конкретные виды продукции. 2.4 Результаты анализа каждого элемента округляют по правилам ок ругления, установленным СТ СЭВ 543, до числа знаков, предусмотренных таблицами 1, 2иЗ. При возникновении разногласий результаты анализа определяют с точностью, указанной в арбитражной методике выполнения измерений». (ИУС№1 2012г.) [BS.nr.2-2012]

24


INSM Februarie 2012

25


INSM Februarie 2012 МКС 77.150.30 Изменение № 1 ГОСТ 2208-2007 Фольга, ленты, листы и плиты латунные. Технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 39 от 12.05.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6085 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, KZ, KG, MD, RU, TJ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Наименование стандарта. После слова «ленты» дополнить словом: «полосы»; после слова «ribbons» дополнить словом: «strips». Раздел 1. Первый абзац после слова «ленты» дополнить словом: «полосы»; второй абзац. Заменить слова: «для радиаторов» на «для изготовления охлаждающих трубок и пластин радиаторов». Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 7376-89 дополнить сноской - *: «* На территории Российской Федерации с 1 января 2009 г. введен в действие ГОСТ Р 52901-2007». Пункт 3.2. Заменить значение 6,00 на 2,00; исключить слова: «или разрезанное на длины (полосы) с обрезанной кромкой». Раздел 3 дополнить пунктом - 3.2а (после 3.2): «3.2а полоса: Плоское прокатанное изделие прямоугольного поперечного сечения равномерной толщиной от 0,20 до 12,00 мм, полученное из ленты, разрезанной на длины с обрезанной кромкой и(или) из холоднокатаных листов, разрезанных по ширине с обрезанной кромкой». Пункт 4.1. Первый абзац и головка таблицы 1. После слова «лент» дополнить словом:«полос»; таблица 1, графы «Предельное отклонение по толщине при ширине от 10 до 300 включ.», «Предельное отклонение по толщине при ширине св. 300 до 600 включ.» для номинальной толщины фольги, лент, полос, холоднокатаных листов св. 2,00 до 12,00 мм включ. изложить в новой редакции: Номинальная толщина фольги, лент, полос, холоднокатаных листов

Предельное отклонение по толщине при ширине от 10 до 300 включ. нормальной повышенной точности точности

Св. 2, 00 до 2,2 включ. Св.2,20 до 3,00 включ.

0 -0,12 0 -0,14

Св. 3,00 до 3,50 включ.

0 -0,12

Св.3,50 до 4,00 включ.

0 -0,18

Св. 4, 00 до 4,50 включ.

0 -0,18

Св. 4,50 до 6,50 включ.

0 -0,22

Св. 6,50 до 7,00 включ.

0 -0,25

Св.7,00до8,00 включ. Св. 8,00 до 9,00 включ. Св. 9,00 до 10,00 включ.

0 -0,10

0 -0,30

св. 300 до 600 включ. нормальной повышенной точности точности 0 -0,16

0 -0,10

0 -0,18 0 -0,20

0 -0,12

0 -0,22 0 -0,14

0 -0,24

0 -0,14

0 -0,16

0 -0,26 0 -0,28

0 -0,16

0 -0,18

0 -0,30 0 -0,32

0 -0,18

0 -0,34

(Продолжение см. с.27 )

26


INSM Februarie 2012

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ2208-2007) Номинальная толщина фольги, лент, полос, холоднокатаных листов

Предельное отклонение по толщине при ширине

от 10 до 300 включ. нормальной повышенной точности точности Св. 10,00 до 11,00 включ.

0 -0,36

Св. 11,00 до 12,00 включ.

св. 300 до 600 включ. нормальной точности повышенной точности 0 -0,40

0 -0,44

П р и м е ч а н и е - Толщина и теоретическая масса 1 м2 исполь-зуемых фольги, лент, полос и листов приведены в приложении А.

Пункт 4.2. Первый абзац и головка таблицы 2. После слова «ленты» дополнить словом: «полосы»; дополнить пунктом - 4.2а: «4.2а По согласованию потребителя с изготовителем ленты, полосы, листы и плиты изготовляют с нестандартными предельными отклонениями по толщине, ширине и (или) длине, указанными потребителем в заказе». Пункт 4.3. Заменить слова: «фольги и лент» на «фольги, лент и полос, полученных из лент,»; таблица 3. Головка. После слова «лент» дополнить словом: «полос». Пункт 4.4 после слова «ленты» дополнить словами: «и полосы, полученные из лент»; таблица 4. Головка. После слова «лент» дополнить словом: «и полос». Пункт 4.5 после слова «листов» дополнить словами: «и полос, полученных из листов,»; таблица 5. Головка. После слова «листов» дополнить словом: «и полос». Пункт 4.6 после слова «листы» дополнить словами: «и полосы, полученные из листов»; таблица 6. Головка. После слова «листов» дополнить словом: «и полос». Пункт 4.7. Таблица 7. Значения толщины фольги, ленты, мм «Св. 2,00 до 6,00 включ.» и длины фольги, ленты, м, не менее «2» исключить; в примечании исключить слова: «толщиной до 2,00 мм включительно». Пункты 4.8, 4.9, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10 (2 раза), 5.11 (2 раза), 6.2 (4 раза), 6.3, 6.5 (2 раза), 6.6 (3 раза), 6.7, 6.8 (3 раза), 7.5 (10 раз), 7.6 (2 раза), 7.8, 7.13, 7.14, 7.15 (2 раза), 8.3 (3 раза). Заменить слова: «Ленты, разрезанные на длины (полосы),» на «Полосы». Пункт 4.15. Третий абзац. После слова «лент» дополнить словом: «полос»; схема условных обозначений. После слова «лента» дополнить словом: «полоса»; сокращения. Для особых условий после сокращения «ГВ» дополнить сокращением - «ШТ»: «для штамповки - ШТ»; после сокращения «ЕГ» дополнить сокращением - «ЕЖ»: «нестандартными по толщине и ширине (согласованные между потребителем и изготовителем при заказе) - ЕЖ»; после сокращения «ПЩ» дополнить абзацем (в левой колонке, на-против сокращения «Р»): «вид испытаний:»; после сокращения «HV» дополнить сокращением - «ИГ»: «испытание на изгиб - ИГ»; П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й после второго примера изложить в новой редакции: «Полоса холоднокатаная, повышенной точности изготовления по толщине и ширине, твердая, толщиной 1,20 мм, шириной 80 мм, длиной 2000 мм, из латуни марки Л68, вид испытания Н: «Полоса ДПРПТ1,20 х 80 х 2000Л68 НГОСТ2208-2007» Лента холоднокатаная, повышенной точности изготовления по толщине и ширине, твердая, толщиной 0,30 мм, шириной 200 мм, немерная, из латуни марки Л68 для штамповки: Лента ДПРПТ 0,30 х 200 НДЛ68ШТГОСТ2208-2007

Лента холоднокатаная нормальной точности изготовления по толщине и ширине, мягкая, толщиной 0,50 мм, шириной 280 мм, немерная, из латуни марки ЛМц58-2, вид испытания Р (вид испытания выбран изготовителем из-за отсутствия в заказе сведений по этому параметру) и испытанием на изгиб: (Продолжение см. с. 28)

27


INSM Februarie 2012

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ2208-2007) Лента ДПРНМ 0,50 х 280 НДЛМц58-2 Р ИГ ГОСТ 2208-2007

Лента холоднокатаная, нормальной точности изготовления, твердая, толщиной 2,00 мм, шириной 500 мм, немерная, из латуни марки Л68 с предельными отклонениями по толщине «+» и по ширине «+», вид испытания Р: Лента ДПРНТ2,00 х 500НДЛ68 EHРГОСТ2208-2007

Лента холоднокатаная, нормальной точности изготовления, полутвердая, толщиной 1,50 мм, шириной 300 мм, немерная, из латуни марки Л68, с предельными отклонениями по толщине «+» и по ширине «-», с нормированной глубиной выдавливания, вид испытания Н: Лента ДПРНП 1,50 х 300 НДЛ68 ЕШТВ НГОСТ2208-2007 Лента холоднокатаная, мягкая, толщиной 3,80 мм, шириной 400 мм, немерная, из латуни марки Л90 с нестандартными предельными отклонениями по толщине и ширине, вид испытания Р: Лента ДПРХМ3,80 х 400НДЛ90ЕЖРГОСТ2208-2007 Лист холоднокатаный, повышенной точности по толщине и нормальной точности по ширине, твердый, толщиной 1,00 мм, шириной 200 мм, длиной 2000 мм, из латуни марки Л63, антимагнитный, вид испытания Р: Лист ДПРИТ 1,00 х 200 х 2000Л63 AMРГОСТ2208-2007

Лист холоднокатаный, нормальной точности по толщине и ширине, полутвердый, толщиной 2,10 мм, шириной 300 мм, немерной длины (в пределах от 500 до 2000 мм), из латуни марки ЛМц58-2, вид испытаний Р: Лист ДПРНП 2,10 х 300 НДЛМц58-2 Р ГОСТ2208-2007

Лист горячекатаный толщиной 7,00 мм, шириной 1500 мм, длиной 3000 мм, из латуни марки Л63: Лист ГПРХХ 7,00 х 1500 х 3000 Л63 ГОСТ2208-2007

Плита горячекатаная толщиной 40,00 мм, шириной 1000 мм, длиной 2500 мм, из латуни марки Л68: Плита ГПРХХ40,00 х 1000 х 2500Л68ГОСТ2208-2007».

Пункт 5.1. Первый абзац после слова «ленты» дополнить словом: «полосы»; исключить слова: «с химическим составом, указанным в таблице 12»; исключить таблицу 12; последний абзац. Исключить слова: «указанным в таблице 12». Пункт 5.2. Первый абзац после слова «ленты» дополнить словом: «полосы»; последний абзац после слова «ленты» дополнить словом: «полосы» (2 раза); таблица 13. Графа «Вид проката». Заменить слово «Лента» на слова: «Лента, полоса»; графа «Марка латуни». Для вида проката «Фольга» и состояния материала «Твердое» заменить обозначения: Л68, Л90 на Л90, Л68, Л63; для вида проката «Лента, полоса» и состояния материала «Мягкое, полутвердое, твердое» дополнить обозначением марки: Л70 (после Л80); для вида проката «Лист» и состояния материала «Мягкое, полутвердое, твердое» дополнить обозначениями марок: Л70 (после Л80) и ЛО90-1 (после Л63); для вида проката «Плита» дополнить обозначением марки: ЛО90-1 (после ЛС 59-1). Пункт 5.3 после слова «ленты» дополнить словом: «полосы». Пункт 5.4. Первый и второй абзац после слова «ленты» дополнить словом: «полосы». Пункт 5.6. Заменить слова: «Фольга, ленты и листы толщиной до 6,00 мм» на «Фольга, ленты, полосы и листы»; второй абзац после слова «ленты» дополнить словом: «полосы». Пункт 5.9. Первый абзац после слов «Серповидность лент» дополнить словами: «и фольги». Пункт 5.12. Первый абзац после слова «лент» дополнить словом: «полос»; таблица 14. Примечание 3 после слова «лент» дополнить словом: «полос» (2 раза); примечание 4 после слов «для лент» дополнить словами: «полос и листов» (2 раза); дополнить примечанием - 5: «5 Ленты из латуни марки Л90, Л80, Л68 и Л63 толщиной менее 0,30 мм испытывают на глубину выдавливания в соответствии с таблицей 15». Пункт 6.1. Первый абзац после слова «ленты» дополнить словом: «полосы»; первый, пятый и десятый абзацы после слова «лент» дополнить сло-вом: «полос». Пункт 6.2. Первый абзац после слова «лент» дополнить словом: «полос». Пункты 7.2, 7.3, 7.7, 7.9 (3 раза), 7.10, 8.11, 8.14, 9.1, 9.2, после слова «лент» дополнить словом: «полос». Пункты 8.12, 8.13 (3 раза), 9.3 после слова «ленты» дополнить словом: «полосы». Приложение А. Заголовок. После слова «лент» дополнить словом: «полос (Продолжение см. с. 29)

28


INSM Februarie 2012

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ2208-2007) Таблицу А.1 изложить в новой редакции: Т а б л и ц а А.1 2

Толщи на, мм

Теоретическая масса 1 м , кг, из латуни марок Л90, Л85, ЛО90-1

Л80

Л70, Л68, Л062-1, ЛМц58-2

Л63, ЛС59-1

0,05

0,44

0,44

0,43

0,42

0,06

0,53

0,52

0,51

0,07

0,62

0,61

0,08

0,70

0,09

Толщин а, мм

2

Теоретическая масса 1 м , кг, из латуни марок

Л90, Л85, ЛО90-1

Л80

Л70, Л68, Л0621, ЛМц5 8-2

Л63, ЛС59-1

0,70

6,16

6,09

5,95

5,88

0,50

0,75

6,60

6,53

6,38

6,30

0,60

0,59

0,80

7,04

6,96

6,80

6,72

0,70

0,68

0,67

0,85

7,48

7,40

7,23

7,14

0,79

0,78

0,77

0,76

0,90

7,92

7,83

7,65

7,56

0,10

0,88

0,87

0,85

0,84

1,00

8,80

8,70

8,50

8,40

0,12

1,06

1,04

1,02

1,01

1,10

9,68

9,57

9,35

9,24

0,14

1,23

1,22

1,19

1,18

1,20

10,56

10,44

10,20

10,08

0,15

1,32

1,31

1,28

1,26

1,30

11,44

11,31

11,05

10,92

0,18

1,58

1,57

1,53

1,51

1,35

11,88

11,75

11,48

11,34

0,20

1,76

1,74

1,70

1,68

1,40

12,32

12,18

11,90

11,76

0,22

1,94

1,91

1,87

1,85

1,50

13,30

13,05

12,75

12,60

0,25

2,20

2,18

2,13

2,10

1,60

14,08

13,92

13,60

13,44

0,30

2,64

2,61

2,55

2,52

1,70

14,96

14,79

14,45

14,28

0,35

3,08

3,05

2,98

2,94

1,80

15,84

15,66

15,30

15,12

0,40

3,52

3,48

3,40

3,36

1,90

16,72

16,63

16,15

15,96

0,45

3,96

3,92

3,83

3,78

2,00

17,60

17,40

17,00

16,80

0,50

4,40

4,35

4,25

4,20

2,20

19,36

19,14

18,70

18,48

0,55

4,84

4,78

4,68

4,62

2,25

19,80

19,58

19,13

18,90

0,60

5,28

5,22

5,10

5,04

2,50

22,00

21,75

21,25

21,00

0,65

5,72

5,66

5,53

5,46

2,75

24,20

23,93

23,38

23,10

3,00

26,40

26,10

25,50

25,20

12,00

105,60

104,40

102,0

100,80

3,50

30,80

30,45

29,75

29,40

13,00

114,40

113,10

110,5

109,20

4,00

35,20

34,80

34,00

33,60

14,00

123,20

121,80

119,0

117,60

Продолжение см. с. 30)

29


INSM Februarie 2012

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ2208-2007) Толщи на, мм

2

Теоретическая масса 1 м , кг, из латуни марок Л90, Л85, ЛО90-1

Л80

Л70, Л68, Л062-1, ЛМц58-2

Л63, ЛС59-1

4,50

39,60

39,15

38,25

37,80

5,00

44,00

43,50

42,50

5,50

48,40

47,85

6,00

52,80

7,00

Толщин а, мм

2

Теоретическая масса 1 м , кг, из латуни марок

Л90, Л85, ЛО90-1

Л80

Л70, Л68, Л0621, ЛМц5 8-2

Л63, ЛС59-1

15,00

132,00

130,50

127,5

126,00

42,00

16,00

140,00

139,20

136,0

134,40

46,75

46,20

17,00

149,60

147,90

144,5

142,80

52,20

51,00

50,40

18,00

158,4

156,60

153,0

151,20

61,60

6,09

59,50

58,80

19,00

167,2

165,30

161,5

159,60

7,50

66,00

65,25

63,75

63,00

20,00

176,00

174,00

170,0

168,00

8,00

70,40

69,60

68,00

67,20

21,00

184,80

182,70

178,5

176,40

9,00

79,20

78,30

76,50

75,60

22,00

193,60

191,40

187,0

184,80

10,00

88,00

87,00

85,00

84,00

25,00

220,00

217,50

212,5

210,00

11,00

96,80

95,70

93,50

92,40

П р и м е ч а н и е - При вычислении теоретической массы плот-ность латуни марок Л90, Л85, 3 3 ЛО90-1 принята 8,8 г/см , латуни марки Л80-8,7 г/см , латуни марок Л70, Л68, Л062-1, ЛМц58-2-8,5 3 3 г/см , латуни марок Л63 и ЛС59-1 - 8,4 г/см .

Библиографические данные изложить в новой редакции: УДК 669.324-418:006.354

МКС 77.150.30

В54

ОКП 18 4510 18 4530 18 4540

Ключевые слова: латунная фольга, латунные ленты, латунные полосы, латунные листы, латунные плиты, сортамент, технические требования, контроль (ИУС № 1 2012 г.)

[BS.nr.2-2012]

30


INSM Februarie 2012

31


INSM Februarie 2012 91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

МКС 91.100.15 Изменение № 3 ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол № 38 от 18.03.2011) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6123 от 17.08.2011 г. За принятие изменения проголосовали национальные органы по управле-нию строительством следующих государств: AZ, AM, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]. Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают национальные органы по управлению строительством* Раздел 1. Первый абзац. Исключить слова: «и песок из отсевов дробления». Раздел 3. Пятый абзац исключить. Пункт 4.2 дополнить словами: «I и II». Пункт 4.3.1. Первый абзац после слова «песок» дополнить словами: «классов I и II»; второй и третий абзацы изложить в новой редакции: «класс I - повышенной крупности, крупный, средний и мелкий; класс II - повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий». Пункт 4.3.2 Таблица 1. Графа «Группа песка». Исключить слова: «Очень крупный»; графа «Модуль крупности Мк». Исключить слова: «Св. 3,5». Пункт 4.3.3. Таблица 2. Графа «Группа песка». Исключить слова: «Очень крупный»; графа «Полный остаток на сите № 063». Исключить слова: «Св. 75». Пункт 4.3.4. Таблица 3. Графа «Класс и группа песка». Для песка класса II исключить слова: «Очень крупный и». Пункт 4.4.1. Таблицу 4 изложить в новой редакции: Таблица4 В процентах по массе, не более Класс и группа песка Класс I Повышенной крупности, крупный и средний Мелкий Класс II Повышенной крупности, крупный и средний Мелкий и очень мелкий Тонкий и очень тонкий

Содержание пылевидных и глинистых частиц 23

Содержание глины в комках 0,25 0,35

3 5 10

0,5 0,5 1,0

П р и м е ч а н и е - По согласованию с потребителем в очень мелком песке класса II допускается содержание пылевидных и глинистых частиц до 7 % по массе. Пункты 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5 исключить. Пункт 5.4. Третий абзац. Исключить слова: «марку по прочности песка из отсевов дробления». Пункт 7.1. Второй абзац. Заменить слова: «утвержденных Министерством путей сообщения» на «действующих на транспорте данного вида». Библиографические данные дополнить кодом: «МКС 91.100.15».

(ИУС№1 2012г.)

[BS.nr.2-2012]

32


INSM Februarie 2012 ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРДЫ МОЛДОВЫ

73 MINE SI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ Erată la SM 178:1998 “Calcar pentru industria zahărului. Condiţii tehnice”

СSM 73.080 În ce loc Punctul 6.3

Anexa A (normativă)

Este tipărit

Trebuie citit

GOST 21138.5

GOST 23673.1

sumelor oxizilor de potasiu şi de sodiu

sumelor oxizilor de potasiu şi de sodiu

conform GOST 5382

conform GOST 5382 sau IMC 20146208-001;

GOST 21138.5-78 Cretă. Metoda de

-

determinare a a fracţiei masice a

GOST 23673.1-79 Dolomită pentru industria

carbonatului de calciu şi carbonatului de

sticlei. Metode de determinare a a oxizilor de

magneziu

calciu şi de magneziu

-

IMC 20146208-001:2008 Metode de încercări a rocilor silicate şi carbonate şi a materialelor pe baza lor

Anexă B punctul 6.3 Punctul 6.3

Приложение А

ГОСТ 21138.5

ГОСТ 23673.1

суммы оксидов калия и натрия по

суммы оксидов калия и натрия – по ГОСТ

ГОСТ 5382

5382 или IMC 20146508-001;

ГОСТ 21138.5-78

-

Мел. Метод определения массовой

ГОСТ 23673.1-79 Доломит для стекольной

доли углекислого кальция и

промышленности.

углекислого магния

окисей кальция и магния -

IMC

Методы определения

20146208-001:

2008

Методы

испытаний силикатных и карбонатных пород и материалов на их основе

[BS.nr.2-2012]

33


INSM Februarie 2012 ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МКС 75.100 Поправка к ГОСТ 12672-77 Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия

В каком месте Информационные данные. Пункт 3

Напечатано

Должно быть

ВЗАМЕН ГОСТ 12672-77

ВЗАМЕН ГОСТ 12672-67

(ИУС№ 1 2012 г.)

[BS.nr.2-2012]

МКС 75.160.10 Поправка к ГОСТ 6382-2001 (ИСО 562-98, ИСО 5071-1-97) Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода летучих веществ (издания 2002 г., август 2003 г., переиздание 2008 г.)

В каком месте Пункт 3.7, таблица 1, графа «Наименование угля»

Напечатано

Должно быть

не менее

менее

(ИУС№ 1 2012 г.)

[BS.nr.2-2012]

34


INSM Februarie 2012

METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0004-M din 26.01.2012

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de de lucru din componenţa instalaţiei etalon pentru etalonarea/verificarea contoarelor de gaz, tip ТЕМПО-3 deţinute de către Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 021A-05/11 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 62 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 09.09.2011. b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 003A-02/11 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 214 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 04.07.2011. c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 017A-05/11 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 418 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 08.09.2011. d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 018A-05/11 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 181 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 08.09.2011. e) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 017K-01/11 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1107 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 30.06.2011. f) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 018K-01/11 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1108 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 30.06.2011. g) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 012A-05/11 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 1109 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научнопроизводственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 11.07.2011. Director general

Vitalie DRAGANCEA

35


INSM Februarie 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0005-M din 13.02.2012

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru din componenţa instalaţiei etalon pentru verificarea contoarelor de gaz, tip ТЕМПО-3 deţinute de către S.R.L. „Bălţi-Gaz”, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 051K-05/11 pentru contorul etalon de gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 086 eliberat de ГП „Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 12.12.2011. b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 050K-05/11 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 082 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 12.12.2011. c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 049K-05/11 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 080 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 12.12.2011. d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 048K-05/11 pentru contorul etalon de gaz cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 0744 eliberat de ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации”, Ucraina la 12.12.2011.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

36


INSM Februarie 2012

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0006-M din 20.02.2012

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de combustibil tip 500 (modificarea 587 X-Y) cu numărul de fabricaţie nr. 3452-106621, nr. 3452-106622, nr. 3452-106623, nr. 3452-106624, nr. 3151-107843, nr. 3151-107844, nr. 3447-107846, producător Wayne DRESSER, Republica Federală Germania, solicitant S.C. „Texco-Impex” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0262:2012. A elibera S.C. „Texco-Impex” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0224U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de combustibil tip 500 (modificarea 587 X-Y) cu numărul de fabricaţie nr. 3184-110437, nr. 3184-107845, nr. 3451-106619, nr. 3451-106620, nr. 3185-110436, nr. 3185-110435, nr. 3911-110434, producător Wayne DRESSER, Republica Federală Germania, solicitant S.C. „Texco-Impex” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0263:2012. A elibera S.C. „Texco-Impex” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0225U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. Director general

Vitalie DRAGANCEA

37


INSM Februarie 2012

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0007-M din 24.02.2012

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la analizoarele de gaze portabile tip TESTO 335, tip TESTO 325 M, producător TESTO AG, Republica Federală Germania, deţinute de către SRL ROMSTAL TRADE, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. MT 06.1199.10.11 pentru analizorul de gaze portabil tip TESTO 335, nr de fabricaţie 01337409/702 eliberat de METROCERT UMITEMP, România la 20.10.2011. b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. MT 06.1200.10.11 pentru analizorul de gaze portabil tip TESTO 325 M, nr de fabricaţie 00854679/307 eliberat de METROCERT UMITEMP, România la 19.10.2011.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

38


INSM Februarie 2012

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0007-M din 27.02.2012

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic diagnostic tip SONOLINE Prima cu numărul de fabricaţie BBE3029 cu traductorul tip 7.5L75S numărul de fabricaţie XF93110 şi traductorul tip 3.5C40S numărul de fabricaţie XA9567-1, producător SIEMENS, Statele Unite ale Americii, solicitant Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, cu nr. III0264:2012. A elibera Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0226U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic DOPPLER diagnostic tip HI VISION Preirus cu numărul de fabricaţie KE17319001 şi traductoarele tip EUP-C514 numărul de fabricaţie KE16255005G, tip EUP-CV524 numărul de fabricaţie KE12998805B, tip EUP-L74M numărul de fabricaţie KE17408221B, tip EUP-V53W numărul de fabricaţie KE16057006B, producător Hitachi Medical Corporation, Japonia, solicitant Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, cu nr. III-0265:2012. A elibera Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0227U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. Director general

Vitalie DRAGANCEA

39


INSM Februarie 2012

COMBUSTIBILI ECOLOGICI - ALTERNATIVELE PETROLULUI CÂŞTIGĂ TEREN

Din cele peste un miliard de autoturisme din toată lumea, 95 % funcţionează pe bază de petrol. Totuşi, ţinând cont de problemele poluării, durabilităţii mediului, costurilor şi siguranţei livrării, există un interes sporit, precum şi cercetări şi investiţii în domeniul combustibililor de alternativă. Standardele Internaţionale au un rol crucial în promovarea dezvoltării şi diseminării noilor tehnologii. Standardele: • sunt un mijloc de transmitere a cunoştinţelor inovaţionale şi a celor mai bune practici; • contribuie la accesibilitatea pieţelor, încurajând infrastructura standardizată; • susţin pieţele prin acceptarea şi promovarea noilor tehnologii. În continuare vom analiza câteva iniţiative principale ale ISO privind combustibilii de alternativă. Staţiile de alimentare cu gaze naturale ISO elaborează standarde pentru staţiile de alimentare cu gaze naturale a vehiculelor, necesare industriei pentru facilitarea diseminării acestei tehnologii. Această activitate este întreprinsă de către Comitetul de Proiect al ISO (ISO/PC 252), Staţiile de alimentare cu gaze naturale pentru vehicule. Comitetul va elabora două standarde, axându-se pe staţiile PECO cu gaze naturale comprimate (GNC) şi, respectiv, cu gaze naturale lichefiate (GNL), şi se va ocupa de proiectarea, construcţia şi gestionarea acestor staţii, inclusiv prevederile ce ţin de echipament, utilaje de siguranţă şi menţinere. Combustibilii auto GNC şi GNL sunt utilizaţi în multe state drept alternative ecologice pentru benzină, motorină şi propan. În 2010, în lume, erau peste 12 milioane de vehicule pe bază de gaze naturale, în special, în statele în curs de dezvoltare. Întrucât gazul natural este mai uşor decât aerul şi este dispersat rapid după emanare, GNC este, în cazul deversării, mai puţin periculos decât combustibilii tradiţionali. În multe ţări, se observă o sporire a utilizării autobuzelor alimentate cu GNC. GNL este utilizat în Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie şi SUA. De asemenea, biometanul regenerabil poate fi lichefiat, astfel, devenind foarte asemănător cu GNL. Se prognozează că GNL va fi utilizat pe larg, în special în cazul vehiculelor de mare tonaj. Martin Seifert, Preşedintele ISO/PC 252, a accentuat necesitatea urgentă a pieţelor pentru standarde. “Luând în consideraţie îngrijorările privind siguranţa şi disponibilitatea aprovizionării cu petrol, poluarea

40


INSM Februarie 2012 ocală a aerului şi emisiile gazelor cu efect de seră, tot mai multe autoturisme sunt proiectate şi construite pentru a utiliza GNC şi GNL”, a declarat dl. Seifert. Totuşi, în ciuda avantajelor multiple, GNC şi GNL sunt restricţionate de infrastructura limitată disponibilă pentru aprovizionarea şi distribuirea lor la staţiile PECO. ISO va armoniza cerinţele pentru o astfel de infrastructură şi va facilita dezvoltarea ei în toată lumea. Standardele vor deschide pieţele globale pentru această nouă tehnologie ecologică. Standardele sunt elaborate drept răspuns la solicitarea originală a Asociaţiei Internaţionale pentru Vehiculele Propulsate cu Gaz Natural. Propunerea lor a venit în urma acordurilor mesei rotunde a ISO cu privire la armonizarea globală a regulamentelor, codurilor şi standardelor pentru combustibilii gazoşi şi vehicule, care a avut loc în Geneva, Elveţia în 2007. Traducere ISO FOCUS+nr.2

Analiza experienţei pe plan mondial a demonstrat că una din căile cele mai rezonabile pentru asigurarea unei creşteri permanente a nivelului calităţii produselor şi competitivităţii lor este de a apela la standarde.

Nu uitaţi: copia neautorizată pune la îndoială integritatea standardului obţinut şi legalitatea activităţii pe care o desfăşuraţi! 41


INSM Februarie 2012

NOUL CADRU PENTRU TESTAREA STANDARDELOR E-BUSINESS Testarea este vitală pentru implementarea aplicaţiilor de comerţ electronic, deoarece permite companiilor să asigure conformitatea cu standardele relevante şi să obţină interoperabilitatea – astfel cooperând cu clienţii şi furnizorii din domeniul public şi cel privat. Pentru a satisface această necesitate, Comitetul European de Standardizare a publicat un nou Acord al Grupului de Lucru, care oferă un cadru pentru testarea e-business. Dacă au drept obiectiv competitivitatea şi succesul pe piaţa globală, companiile trebuie să adopte soluţii e-business eficiente şi solide, care să faciliteze comercializarea bunurilor şi produselor. Aplicaţiile de comerţ electronic trebuie să fie reciproc compatibile şi interoperabile pentru ca consumatorii şi furnizorii să poată interacţiona perfect, profitând de posibilităţile oferite de cele mai recente tehnologii digitale. Proiectul Global e-Business Interoperability Test Bed (GITB) (Testarea Interoperabilităţii Aplicaţiilor de Comerţ Electronic la Nivel Global), lansat în 2007, a elaborat un cadru complet de testare pentru evaluarea aplicaţiilor e-business în termeni de conformitate cu standardele şi interoperabilitatea. GITB este o iniţiativă globală a CEN şi este susţinută de Comisia Europeană (Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie) şi de Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (EFTA). Partenerii proiectului includ Părţi interesate din domeniul industriei şi tehnologiei din Europa, Asia şi America de Nord, precum NIST (Institutul Naţional de Standardizare şi Tehnologie din SUA), KORBIT (Portalul Coreean al comerţului electronic), AIAG (Grupul de Acţiune din Industria Auto) şi OAGi (Grupul Aplicaţiilor Deschise). Publicaţia Acordului Grupului de Lucru al CEN (CWA 16408) marchează finalul celei de-a doua faze a Proiectului GITB. Acordul publicat stabileşte componentele cheie ale infrastructurii de Testare a Interoperabilităţii Aplicaţiilor de Comerţ Electronic, precum şi metodologia de testare. Este propus un cadru de testare bazat pe modularitatea şi reutilizarea capacităţilor necesare de testare, evidenţiind artefactele, serviciile de testare, precum şi componentele bancului de testare. De asemenea, acordul demonstrează modul de implementare în practică a cadrului de testare, cu referire la trei cazuri specifice: Industria auto: MOSS (materiale de Off-Shore Sourcing) Domeniul sănătăţii: Scenarii HL7 v3 şi Arhitectura Documentelor Clinice (CDA) Achiziţii publice: Achiziţiile publice paneuropene (PEPPOL) Pentru mai multe informaţii cu privire la proiectul GITB accesaţi: www.ebusiness-testbed.eu Versiunea deplină a acestui comunicat de presă poate fi găsită pe pagina web a CEN: http://www.cen.eu/cen/News/PressReleases/Pages/e-business_testing.aspx Traducere CEN Press Release din 7 februarie 2012

42


INSM Februarie 2012

Preşedinte Secretar Membrii colegiului

Vitalie Dragancea Olesea Patic Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Russu Elena

43

Buletinul de standardizare februarie  
Buletinul de standardizare februarie  
Advertisement