Page 1

ISSN 2345-1029

Institutul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

PUBLICAŢIE OFICIALĂ 11 – 2013

Chişinău 2013


INS Decembrie 2013

BULETINUL DE STANDARDIZARE Publicaţie oficială a Institutului Național de Standardizare 11 - 2013

COLEGIUL DE REDACŢIE: Președinte:

Iurii Socol

Membri:

Lilian Bostan Tatiana Crotic Cristina Cușchevici

Secretar:

Alina Șincarenco

Machetator:

Eugenia Nicolaenco

www.standard.md standard@standard.md

Republica Moldova, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, blocul 1 Tel: (022) 905-303 Fax: (022) 905-333 ISSN 2345-1029 © Toate drepturile

sînt rezervate Institutului Naţional de Standardizare din Republica Moldova

2

STIMAȚI UTILIZATORI! „Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, care apare din anul 1994 şi reprezintă unica sursă naţională ce conţine informaţii veridice privind activitatea de standardizare la nivel naţional și internațional. Buletinul de Standardizare poate fi achiziționat în cadrul Fondului Naţional de Standarde. Este disponibilă și abonarea anuală.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! «Buletinul de Standardizare» – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, которая публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию о деятельности в области стандартизации, на национальном и международном уровне. Buletinul de Standardizare может быть приобретён в Национальном Фонде Стандартов. Доступна годовая подписка.  


INS Decembrie 2013 LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ UTILIZATE ÎN BULETINUL DE STANDARDIZARE

CEN Comitetul European de Standardizare - organizaţie responsabilă

ISO Organizația Internațională de Standardizare - organizaţie responsabilă

pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций

pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Международная организация по стандартизации - организация ответственная за разработку международных стандартов во всеx областях, кроме электротехники и телекоммуникаций

CENELEC Comitetul European de Standardizare Electrotehnică -

MOD Standard modificat

organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне

Модифицированный стандарт

CR Raport CEN Отчет CEN

CT Comitet Tehnic Технический комитет

DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины

EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare - este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii Межгосударственный Совет по Стандардизации, Метрологии и Сертификации - организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ)

EN Standard european Европейский стандарт

EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт

FNS Fondul Național de Standarde Национальный фонд стандартов

GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт

GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт

ONS Organismul Național de Standardizare Национальний орган по стандартизации

Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Престандарт - Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта

SM Standard moldovean Молдавский стандарт

SMV Prestandard moldovean Молдавский престандарт

SR Standard român Румынский стандарт

Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт - Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным

Standard armonizat Standard european care este elaborat sub

Идентичный стандарт

incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de noua abordare Гармонизированный стандарт - Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив нового подхода

IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei

STB Standard al Republicii Belarus

Electrotehnice Internaționale) - organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic. Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) - организация ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники

Белорусский стандарт

INS Institutul Național de Standardizare

Техническая спецификация

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor Международный классификатор стандартов

IDT Standard identic

TR Raport tehnic Технический отчет

TS Specificație tehnică

Национальный Институт Стандартизации

3


INS Decembrie 2013

4


INS Decembrie 2013

CUPRINS Lista standardelor moldovene aprobate…………………………………………….................. Перечень утвержденных стандартов Молдовы

6

Indicativele standardelor moldovene aprobate..................................................... Обозначения утвержденных стандартов Молдовы

8

Lista standardelor și prestandardelor moldovene anulate și înlocuite................... Перечень отмененных и замененных стандартов и предстандартов Молдовы

9

Indicativele standardelor și prestandardelor moldovene anulate și înlocuite................................................................................................................ Обозначения отмененных и заменённых стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor și prestandardelor moldovene pentru care sînt aprobate modificări și erate.................................................................................. Обозначения стандартов и предстандартов Молдовы, к которым утверждены изменения и поправки Standarde adoptate de către Comitetul European de Standardizare (CEN) în luna decembrie 2013......................................................................................... Стандарты, принятые Европейским комитетом по стандартизации в декабре 2013 г. Standarde adoptate de către Organizația Internaţională de Standardizare (ISO) în luna decembrie 2013................................................................................. Стандарты, принятые Международной организацией по стандартизации (ИСО) в декабре 2013 г. Standarde adoptate de către Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) în luna decembrie 2013......................................................................................... Стандарты, принятые Международной электротехнической комиссии (МЭК) в декабре 2013 г. Standarde adoptate de către Consiliul Euro-Asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC) în luna decembrie 2013........................................ Стандарты, принятые Межгосударственном советом по стандардизации, метрологии и сертификации (МГС) в декабре 2013 г. Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare..................................................... Публичное обсуждение предложений по отмене межгосударственных стандартов принятых методом ратификации

17

21

22

29

34

37

47

5


INS Decembrie 2013 LISTA STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ 01

GENERALTĂȚI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040.11; 11.060.01 SM EN ISO 1942:2013 (vers. eng.) Medicină dentară. Vocabular - Стоматология. Словарь (EN ISO 1942:2010, IDT)

01.140.30 SM ISO 8601:2013 (vers. eng.) Elemente de date şi formate de schimb. Schimb de informaţii. Reprezentarea datei şi orei - Элементы данных и форматы для обмена информацией. Обмен информацией. Представление дат и времени (ISO 8601:2004, IDT) 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.080 SM EN 16297-1:2013 (vers. eng.) Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 1: Cerinţe generale şi proceduri pentru încercare şi calculul indicelui de eficienţă energetică - Насосы. Центробежные насосы. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 1: Общие требования и методики испытаний и расчета индекса энергетической эффективности (EEI) (EN 16297-1:2012, IDT) SM EN 16297-2:2013 (vers. eng.) Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 2: Calcul al indicelui de eficienţă energetică (EEI) pentru pompele de circulaţie independente - Насосы. Центробежные насосы. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 2: Расчет индекса энергетической эффективности (EEI) для автономных циркуляционных насосов (EN 16297-2:2012, IDT) SM EN 16297-3:2013 (vers. eng.) Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 3: Calcul al indicelui de eficienţă energetică (EEI) pentru pompele de circulaţie integrate în produs - Насосы. Центробежные насосы. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 3: Индекс энергетической эффективности (EEI) для циркуляционных насосов, встроенных в изделия (EN 16297-3:2012, IDT) 6

25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.160.40 SM EN ISO 4136:2013 (vers. eng) Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune transversală Разрушающие испытания сварных швов на металлических материалах. Испытание на поперечное растяжение (EN ISO 4136:2012, IDT) 33

TELECOMUNICAȚII. TEHNICI AUDIO ȘI VIDEO ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 33.060.30 SM SR HD 467.1.2 S1:2013 Metode de măsurare pentru echipamente radio folosite în staţiile terestre de telecomunicaţii prin satelit. Partea 1: Măsurări comune subansamblurilor şi combinaţiilor. Secţiunea doi: Măsurări în radiofrecvenţă Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на наземных станциях спутниковой связи. Часть 1: Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. Раздел 2: Измерения в радиочастотном диапазоне (SR HD 467.1.2 S1:2003, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI. MAȘINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ.ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SM GOST R 34.10:2013 Tehnologia informaţiei. Securitatea criptografică a informaţiei. Procese de formare şi verificare a semnăturii electronice digitale - Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи (GOST R 34.10:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 34.10:2006) SM GOST R 34.11:2013 Tehnologia informaţiei. Securitatea criptografică a informaţiei. Funcţia hash - Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования (GOST R 34.11:2012, IDT)


INS Decembrie 2013 SM ISO/CEI 9796-2:2013 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Scheme de semnături digitale care restabilesc mesaje. Partea 2: Mecanisme bazate pe factorizarea întregului Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Схемы цифровой подписи, обеспечивающие восстановление сообщений. Часть 2: Механизмы, основанные на факторизации целого числа (ISO/IEC 9796-2:2010, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 9796-2:2006) SM ISO/CEI 9796-3:2013 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Scheme de semnături digitale care restabilesc mesaje. Partea 3: Mecanisme bazate pe logaritm discret Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Схемы цифровой подписи, обеспечивающие восстановление сообщений. Часть 3: Механизмы, основанные на дискретном логарифме (ISO/IEC 9796-3:2006, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 9796-3:2006) SM ISO/CEI 10118-2:2013 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Funcţii hash. Partea 2: Funcţii hash utilizînd un algoritm de cifrare pe blocuri de „n” biţi - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Функции хэширования. Часть 2: Функции хэширования с использованием алгоритма шифрования n-битными блоками (ISO/IEC 10118-2:2010, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 10118-2:2006) 45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА 45.060 SM SR EN 60349-1:2013 Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 1: Maşini, altele decît motoare de curent alternativ alimentate de la convertizor electronic Электротяга. Вращающиеся электрические машины для железнодорожного и дорожного транспорта. Часть 1: Машины, кроме двигателей переменного тока с питанием от электронного преобразователя (SR EN 60349-1:2011, IDT)

75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI TEHNOLOGII ASOCIATE ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 75.080 SM ISO 3771:2013 (vers. eng.) Produse petroliere. Determinarea cifrei de bazicitate. Metoda prin titrare potenţiometrică cu acid percloric - Нефтепродукты. Определение щелочного числа. Метод потенциометрического титрования хлорной кислотой (ISO 3771:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 3771:2011) 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.140.60; 77.140.70 SM ISO 4951-1:2013 (vers. eng.) Bare şi profile din oţel cu limită de curgere ridicată. Partea 1: Cerinţe generale de livrare - Прутки и профили из стали с высоким пределом текучести. Часть 1: Общие требования к поставке (ISO 4951-1:2001, IDT) SM ISO 4951-2:2013 (vers. eng.) Bare şi profile din oţel cu limită de curgere ridicată. Partea 2: Condiţii de livrare pentru oţeluri normalizate, oţeluri normalizate laminate şi oţeluri în starea după laminare - Прутки и профили из стали с высоким пределом текучести. Часть 2: Условия поставки для нормализованных, нормализованных катаных сталей и сталей в состоянии после прокатки (ISO 4951-2:2001, IDT) SM ISO 4951-3:2013 (vers. eng.) Bare şi profile din oţel cu limită de curgere ridicată. Partea 3: Condiţii de livrare pentru oţeluri laminate cu prelucrare termomecanică - Прутки и профили из стали с высоким пределом текучести. Часть 3: Условия поставки катаных сталей с термомеханической обработкой (ISO 4951-3:2001, IDT)

SM SR EN 60349-2:2013 Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 2: Motoare de curent alternativ alimentate de la convertizor electronic Электротяга. Вращающиеся электрические машины для железнодорожного и дорожного транспорта. Часть 2: Двигатели переменного тока с питанием от электронного преобразователя (SR EN 60349-2:2011, IDT)

7


INS Decembrie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul ICS Код МКС

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013

187 din 04.12.2013 187 din 04.12.2013 187 din 04.12.2013

16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 04.12.2013 24.12.2013 24.12.2013 04.12.2013 24.12.2013 24.12.2013 24.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013

191 din 16.12.2013 191 din 16.12.2013 191 din 16.12.2013 187 din 04.12.2013 192 din 24.12.2013 192 din 24.12.2013 187 din 04.12.2013 192 din 24.12.2013 192 din 24.12.2013 192 din 24.12.2013 190 din 16.12.2013 190 din 16.12.2013 190 din 16.12.2013

16.12.2013 16.12.2013

190 din 16.12.2013 190 din 16.12.2013

Standarde în limba română SM SR EN 60349-1:2013 SM SR EN 60349-2:2013 SM SR HD 467.1.2 S1:2013

45.060 45.060 33.060.30 Standarde în limba engleză

SM EN 16297-1:2013 SM EN 16297-2:2013 SM EN 16297-3:2013 SM EN ISO 1942:2013 SM EN ISO 4136:2013 SM ISO 3771:2013 SM ISO 8601:2013 SM ISO 4951-1:2013 SM ISO 4951-2:2013 SM ISO 4951-3:2013 SM ISO/CEI 9796-2:2013 SM ISO/CEI 9796-3:2013 SM ISO/CEI 10118-2:2013

23.080 23.080 23.080 01.040.11; 11.060.01 25.160.40 75.080 01.140.30 77.140.60; 77.140.70 77.140.60; 77.140.70 77.140.60; 77.140.70 35.040 35.040 35.040 Standarde în limba rusă

SM GOST R 34.10:2013 SM GOST R 34.11:2013

8

35.040 35.040


INS Decembrie 2013 LISTA STANDARDELOR ȘI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ

01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.59; 59.120 GOST 28834-90 (ISO 2205-75) Приборы вытяжные текстильных машин. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 2205:2012) 01.040.59; 59.120.20 GOST 28994-91 (ISO 5239-80) Текстильные машины и оснастка. Намотка нитей. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 5239:2012) 01.140.20 GOST ISO 8601-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие требования (În vigoare SM ISO 8601:2013) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.110 GOST EN 294:2002 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону (În vigoare SMV EN ISO 13857:2011) GOST EN 418-2002 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования (În vigoare SM SR EN ISO 13850:2011) GOST EN 563-2002 Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей (În vigoare SM SR EN ISO 13732-1:2011) GOST EN 811-2002 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения нижних конечностей от попадания в опасную зону (În vigoare SMV EN ISO 13857:2011)

13.110; 23.100 GOST 30869-2003 (EN 983:1996) Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика (În vigoare SM SR EN ISO 4414:2013) GOST 31177-2003 (EN 982:1996) Безoпасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика (În vigoare SM SR EN ISO 4413:2013) 13.260; 91.140.50 GOST 30331.8-95 (CEI 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4: Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током (În vigoare SM SR HD 60364-4-41:2012)

13.280; 33.100.01 SM SR EN 50364:2010 Limitarea expunerii umane la cîmpuri electromagnetice generate de echipamente care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz pînă la 10 GHz, folosite la Supravegherea Electronică a Obiectelor (Electronic Article Surveillance EAS) Identificarea prin Radio-frecvenţă (RFID) şi aplicaţii similar Ограничение облучения человека электромагнитными полями от устройств, работающих в диапазоне частот от 0 Hz до 10 GHz, применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном применении (Înlocuit cu SM SR EN 50364:2011)

17

METROLOGIE ȘI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.220.99; 29.035.01 GOST 27427-87 (CEI 343-70) Материалы электроизоляционные. Методы относительного определения сопротивления пробою поверхностными разрядами (În vigoare SM SR EN 60343:2013)

9


INS Decembrie 2013 19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ 19.060; 59.080 GOST ISO 2960-2002 Материалы текстильные. Определение прочности при продавливании и растяжения продавливанием методом диафрагмы (În vigoare SM SR EN ISO 13938-1:2013) TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.160.40 GOST 6996-66 (ISO 4136-89, ISO 5173-81, ISO 5177-81) Сварные соединения. Методы определения механических свойств (În vigoare SM EN ISO 4136:2013, SM SR EN ISO 5173:2012)

Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком (În vigoare SM SR HD 60364-7-706:2013) GOST 30331.14-2001 (CEI 364-7-705:1984) Электроустановки зданий. Часть 7: Требования к специальным электроустановкам. Раздел 705: Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений (În vigoare SM SR HD 60364-7-705:2013)

25

27

ENERGETICĂ ȘI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.020; 29.020 GOST 30331.10-2001 (CEI 364-5-54:1980) Электроустановки зданий. Часть 5: Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54: Заземляющие устройства и защитные проводники (În vigoare SM SR HD 60364-5-54:2013) GOST 30331.12-2001 (CEI 364-7-703-1984) Электроустановки зданий. Часть 7: Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703: Помещения содержащие нагреватели для саун (În vigoare SM SR HD 60364-7-703:2013) 27.020; 47.020.20 GOST ISO 3046-7-2002 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 7: Обозначение мощности двигателя (În vigoare SM SR ISO 3046-1:2013) 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 GOST 6827-76 (CEI 59:1938 ) Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номинальных токов (În vigoare SM SR EN 60059:2011) GOST 28596-90 (CEI 196-65) Стандартные частоты (În vigoare SM SR CEI 60196:2002) 29.020; 27.020 GOST 30331.13-2001 (CEI 364-7-706:1983) Электроустановки зданий. Часть 7: Требования к специальным электроустановкам. Раздел 706: 10

GOST 30331.15-2001 (CEI 364-5-52:1993) Электроустановки зданий. Часть 5: Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52: Электропроводки (În vigoare SM SR HD 60364-5-52:2013) 29.035 GOST 28779-90 (CEI 707-81) Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания (În vigoare SM SR EN 60695-11-10:2010; SM SR EN 60695-11-20:2010) 29.035.01 GOST 27474-87 (CEI 587-84) Материалы электроизоляционные. Методы испытания на сопротивление образованию токопроводящих мостиков и эрозии в жестких условиях окружающей среды (În vigoare SM SR EN 60587:2013) GOST 28602.3-90 (CEI 626-3-88) Материалы электроизоляционные композиционные гибкие. Технические условия (În vigoare SM SR EN 60626-3:2013) 29.035.20 GOST 29170.1-91 (CEI 893-1-87) Материалы промышленные слоистые листовые на основе термореактивных смол электротехнического назначения. Определения, обозначения и общие требования (În vigoare SM SR EN 60893-1:2013) 29.035.50 GOST 28579.1-91 (CEI 371-1-80) Материалы электроизоляционные Определения и общие требования (În vigoare SM SR EN 60371-1:2013)

слюдяные.

29.040.99 GOST 13526-79 (CEI 464-2-74, CEI 699-81) Лаки и эмали электроизоляционные. испытаний (În vigoare SM SR EN 60464-2:2013)

Методы


INS Decembrie 2013 29.060.01 GOST 12176-89 (CEI 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения (În vigoare SM SR EN 60332-3-10:2012; SM SR EN 60332-3-21:2012; SM SR EN 60332-3-22:2012; SM SR EN 60332-3-23:2012; SM SR EN 60332-3-24:2012; SM SR EN 60332-3-25:2012) 29.080.10 GOST 26196-84 (CEI 437-73) Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех (În vigoare SM SR EN 60437:2013) GOST 28739-90 (CEI 660-80) Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ. Методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60660:2013) 29.120 GOST 30850.2.3-2002 (CEI 60669-2-3:1997) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-3: Дополнительные требования к выключателям с выдержкой времени (таймеры) и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60669-2-3:2010) GOST CEI 60155-2002 Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп (În vigoare SM SR EN 60155:2010) 29.120.10 SM GOST EN 50085-2-3:2009 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 2-3: Cerinţe particulare pentru sistemele de jgheaburi cu fante pentru instalaţiile din dulapuri electrice - Системы электропроводные канальные для электроустановок. Часть 2-3: Дополнительные требования к электромонтажным каналам, установленным в распределительных шкафах (În vigoare SM SR EN 50085-2-3:2011) SM SR EN 50085-2-3:2010 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 2-3: Reguli particulare pentru sistemele de jgheaburi cu fante destinate instalaţiilor din dulapuri electrice - Системы кабельных коробов и каналов для электрических установок. Часть 2-3: Частные требования к системам кабельных коробов для установок в распределительных шкафах (Înlocuit cu SM SR EN 50085-2-3:2011)

29.120.30 GOST 7396.2-91 (CEI 884-2-1-87) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам с предохранителями. Общие технические условия (În vigoare SMV CEI 60884-2-1:2012) GOST 30851.1-2002 (CEI 60320-1:1994) Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60320-1:2010) 29.120.40 GOST 2327-89 (CEI 408-85) Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60947-3:2011) GOST 30850.2.1-2002 (CEI 60669-2-1:1996) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1: Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60669-2-1:2010) GOST 30850.2.2-2002 (CEI 60669-2-2:1996) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-2: Дополнительные требования к выключателям с дистанционным управлением (ВДУ) и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60669-2-2:2010) 29.120.70 GOST 27916-88 (CEI 255-11) Реле электрические. Отключение и переменная составляющая вспомогательных воздействующих величин постоянного тока измерительных реле (În vigoare SM SR EN 60255-26:2013) GOST 28987-91 (CEI 255-10-79) Реле электрические логические. Применение системы оценки качества электронных компонентов МЭК к логическим реле (În vigoare SM SR EN 61811-1:2013) 29.140.10 GOST 9806-90 (CEI 400-87) Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60400:2010) GOST CEI 60238-2002 Патроны резьбовые для ламп (În vigoare SM SR EN 60238:2010) GOST CEI 60400-2002 Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров (În vigoare SM SR EN 60400:2010)

11


INS Decembrie 2013 GOST CEI 60598-1-2002 Светильники. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60598-1:2010) 29.140.20; 43.040.20 GOST 2023.2-88 (CEI 810-86) Лампы для дорожных транспортных средств. Эксплуатационные требования (În vigoare SM SR EN 60810:2013) 29.140.30 GOST CEI 925-2002 Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам (În vigoare SM SR EN 61347-2-3:2010) GOST CEI 926-2002 Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Общие требования и требования безопасности (În vigoare SM SR EN 61347-1:2010, SM SR EN 61347-2-1:2010) GOST CEI 927-2002 Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Требования к рабочим характеристикам (În vigoare SM SR EN 60927:2013) GOST CEI 1046-2002 Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и требования безопасности (În vigoare SM SR EN 61347-1:2010, SM SR EN 61347-2-2:2010)

GOST CEI 920-2002 Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп. Общие требования и требования безопасности (În vigoare SM SR EN 61347-2-10:2010, SM SR EN 61347-2-11:2010) GOST 17677-82 (CEI 598-1-86, CEI 598-2-1-79) Светильники. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60598-1:2010) GOST CEI 60598-2-2-2002 Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 2: Светильники встраиваемые (În vigoare SM SR EN 60598-2-2:2010) GOST CEI 60598-2-3-2002 Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 3: Светильники для освещения улиц и дорог (În vigoare SM SR EN 60598-2-3:2010) GOST CEI 60598-2-22-2002 Светильники. Часть 2-22: Частные требования. Светильники для аварийного освещения (În vigoare SM SR EN 60598-2-22:2010) GOST CEI 60598-2-23-2002 Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 23: Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания (În vigoare SM SR EN 60598-2-23:2010) GOST CEI 60598-2-24-2002 Светильники. Часть 2-24: Частные требования. Светильники с ограничением температуры поверхности (În vigoare SM SR EN 60598-2-24:2010)

GOST 8799-90 (CEI 155-83) Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп. Технические условия (În vigoare SM SR EN 60155:2010)

29.160 SM GOST CEI 60034-2:2009 Maşini electrice rotative. Partea 2: Metode de determinare a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative prin încercări (cu excepţia maşinilor pentru vehicule de tracţiune) - Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств) (În vigoare SM SR EN 60034-2-1:2013)

29.140.40 GOST CEI 598-2-8-2002 Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 8: Светильники ручные (În vigoare SM SR EN 60598-2-8:2010)

29.160.01 GOST 27888-88 (CEI 34-11-78) Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Правила защиты (În vigoare SM SR EN 60034-11:2010)

GOST CEI 598-2-10-2002 Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 10: Светильники переносные детские игровые (În vigoare SM SR EN 60598-2-8:2010) 12


INS Decembrie 2013 29.160.20 GOST 533-2000 (CEI 34-3-88) Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60034-3:2013)

GOST 30852.4-2002 (CEI 60079-3-90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3: Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность (În vigoare SMV EN 60079-11:2011)

29.220.30 GOST 26367.2-93 (CEI 509:1988) Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 61951-1:2013)

SM GOST R 51330.10:2003 (CEI 60079-11-99) Aparatură electrică pentru atmosfere explozive. Partea 11: Circuit cu securitate intrinsecă i - Электрооборудование взрывозащищенное. Часть11. Искробезопасная электрическая цепь i (În vigoare SMV EN 60079-11:2011)

GOST 26367.3-93 (CEI 622:1988) Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные призматические. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60622:2013) GOST 26692-93 (CEI 623-90) Аккумуляторы никель-кадмиевые закрытые призматические. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60623:2013)

GOST 27174-86 (CEI 623-83) Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые негерметичные емкостью до 150 А•ч. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60623:2013) GOST 28133-89 (CEI 254-1-83) Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые. Технические требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60254-1:2013) GOST 28327-89 (CEI 34-12-80) Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В включительно (În vigoare SM SR EN 60034-12:2010) GOST 28330-89 (CEI 34-1-83) Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Общие технические требования (În vigoare SM SR EN 60034-1:2011) 29.260.20 GOST 30852.0-2002 (CEI 60079-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0: Общие требования (În vigoare SM SR EN 60079-0:2012) GOST 30852.1-2002 (CEI 60079-1-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1: Взрывозащита вида „взрывонепроницаемая оболочка” (În vigoare SM SR EN 60079-1:2012)

31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.020; 33.100; 29.020 GOST 30804.3.2-2002 (CEI 61000-3-2:1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61000-3-2:2010) GOST 30804.3.3-2002 (CEI 61000-3-3:1994) Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61000-3-3:2011) 35

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI. MAȘINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.040 SM GOST R 34.10:2006 Tehnologia informaţiei. Securitatea criptografică a informaţiei. Procese de formare şi verificare a semnăturii electronice digitale - Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи (Înlocuit cu SM GOST R 34.10:2013) SM ISO/CEI 9796-2:2006 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Scheme de semnături digitale care restabilesc mesaje. Partea 2: Mecanisme bazate pe factorizarea întregului Информационная технология. Методы защиты. Схемы цифровой подписи, позволяющие восстанавливать сообщения. Часть 2: Механизмы, основанные на факторизации целого числа (Înlocuit cu SM ISO/CEI 9796-2:2013) SM ISO/CEI 9796-3:2006 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Scheme de semnături digitale care restabilesc mesaje. Partea 3: Mecanisme bazate pe logaritm discret - Информационная 13


INS Decembrie 2013 технология. Методы защиты. Схемы цифровой подписи, позволяющие восстанавливать сообщения. Часть 3: Механизмы, основанные на дискретном логарифме (Înlocuit cu SM ISO/CEI 9796-3:2013) SM ISO/CEI 10118-2:2006 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Funcţii hash. Partea 2: Funcţii hash utilizînd un algoritm de cifrare pe blocuri de „n” biţi - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Функции хэширования. Часть 2: Функции хэширования с использованием алгоритма шифрования n-битными блоками (Înlocuit cu SM ISO/CEI 10118-2:2013) GOST 30641-99 (EN 801-95) Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Основные характеристики кода „2 из 5 чередующихся” (În vigoare GOST ISO/CEI 16390-2005) 43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.040.10 GOST ISO 6722-2006 Транспорт дорожный. Провода одножильные с номинальным напряжением 60 и 600 В. Общие технические требования и методы испытаний (În vigoare SMV ISO 6722-1:2012) 43.040.20; 29.140.20 GOST 2023.1-88 (CEI 809-85) Лампы для дорожных транспортных средств. Требования к размерам, электрическим и световым параметрам (În vigoare SM SR EN 60809+A1:2013) INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI A PIELĂRIEI ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 59.060 GOST ISO 5088-2001 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон (În vigoare SM SR EN ISO 1833-2:2013)

59.080.30 GOST 3813-72 (ISO 5081-77, ISO 5082-82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении (În vigoare SM SR EN ISO 13934-1:2013) 59.080.30; 19.060 GOST ISO 9237-2002 Материалы текстильные. Метод воздухопроницаемости (În vigoare SM SR EN ISO 9237:2013)

определения

59.080.40 GOST 29062-91 (ISO 2231-89) Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Стандартные условия кондиционирования и испытания (În vigoare SM SR EN ISO 2231:2013) 59.120.10 GOST 28783-90 (ISO 98-77) Текстильные машины и вспомогательное оборудование. Приготовительно-прядильные и прядильные машины. Основные размеры нажимных валиков (În vigoare SM SR ISO 98:2013) 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 65.060.01 SM GOST EN 1553:2008 Maşini agricole autopropulsate, suspendate, semisuspendate, semiremorcate şi remorcate. Cerinţe generale de securitate - Машины сельскохозяйственные самоходные, навесные, полунавесные, полуприцепные и прицепные. Общие требования безопасности (În vigoare SMV EN ISO 4254-1:2011)

59

59.080.01 GOST ISO 105-P02-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Р02: Метод определения устойчивости окраски к действию процесса плиссировки. Плиссировка паром (În vigoare SM SR EN ISO 105-P02:2013)

14

65.060.20 SM GOST EN 708:2009 Maşini agricole. Maşini de prelucrat solul cu organe de lucru mecanizate. Cerinţe de securitate (În vigoare SMV EN ISO 4254-5:2011) 65.060.50 GOST EN 632-2003 Машины сельскохозяйственные. зерноуборочные и кормоуборочные. безопасности (În vigoare SMV EN ISO 4254-7:2011)

Комбайны Требования


INS Decembrie 2013 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI TEHNOLOGII ASOCIATE ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 75.080 GOST 33-2000 (ISO 3104-94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (În vigoare SM SR EN ISO 3104:2012) GOST 2177-99 (ISO 3405-88) Нефтепродукты. Методы фракционного состава (În vigoare SM SR EN ISO 3405:2012)

определения

SM SR ISO 3771:2011 Produse petroliere. Determinarea cifrei de bazicitate. Metoda de titrare potenţiometrică cu acid percloric Нефтепродукты. Определение щелочного числа. Метод потенциометрического титрования хлорной кислотой (Înlocuit cu SM ISO 3771:2013) GOST 19932-99 (ISO 6615-93) Нефтепродукты. Определение методом Конрадсона (În vigoare SM SR ISO 6615:2012)

коксуемости

GOST 28582-90 (ISO 2049-72) Нефтепродукты. Метод определения цвета (În vigoare SM SR ISO 2049:2011) GOST 28583-90 (ISO 6245-82) Нефтепродукты. Определение содержания золы (În vigoare SM SR EN ISO 6245:2011) GOST 30050-93 (ISO 3771-77) Нефтепродукты. Общее щелочное число. Метод потенциометрического титрования хлорной кислотой (În vigoare SM SR ISO 3771:2011) 75.100 GOST 12417-94 (ISO 3987-80) Нефтепродукты. Метод определения сульфатной

75.180 SM GOST ISO 12185:2010 Petrol şi produse petroliere. Determinarea densităţii utilizînd densimetrul cu tub oscilant U - Нефть и нефтепродукты. Определение плотности с использованием плотномера с осциллирующей Uобразной трубкой (În vigoare SM SR EN ISO 12185:2011) 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.140.50 GOST 19281-89 (ISO 4951-79, ISO 4950-3-81) Прокат стали повышенной прочности. Общие технические условия (În vigoare SM ISO 4951-1:2013, SM ISO 4951-2:2013, SM ISO 4951-3:2013) 77.140.99 GOST ISO 3310-1-2002 Сита контрольные. Часть 1: Сита контрольные из металлической проволочной ткани. Технические требования и испытания (În vigoare SM SR ISO 3310-1:2003) 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 79.040 GOST 16483.0-89 (ISO 3129-75) Древесина. Общие требования к физикомеханическим испытаниям (În vigoare SMV ISO 3129:2012) 81

81.040.30; 97.040.60 GOST 30407-96 (ISO 7086-1-82, ISO 7086-2-82) Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия (În vigoare SMV ISO 7086-1:2010, SMV ISO 7086-2:2010) 85

золы (În vigoare SMV ISO 3987:2011) 75.160.10 GOST 10478-93 (ISO 601-81, ISO 2590-73) Топливо твердое. Методы определения мышьяка (În vigoare SM SR ISO 2590:2012) GOST 6321-92 (ISO 2160-85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке (În vigoare SM SR EN ISO 2160:2012)

INDUSTRIA STICLEI ȘI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

INDUSTRIA HÎRTIEI ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

85.060; 29.035.10 GOST 30675-2000 (CEI 641-1-79) Электрокартон листовой и рулонный. Технические требования. Часть 1: Термины и определения. Общие требования (În vigoare SM SR EN 60641-1:2013) 85.080 GOST 30834-2002 (EN 235-89) Обои. Определения и графические символы (În vigoare SM SR EN 235:2012)

15


INS Decembrie 2013 87

INDUSTRIA DE VOPSELE ȘI COLORANȚI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 87.040 GOST 9980.2-86 (ISO 842-84, ISO 1512-74, ISO 1513-80) Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний (În vigoare SM SR EN ISO 1513:2013, SM SR EN ISO 15528:2013) 87.060.10 GOST 21119.11-92 (ISO 787-13-73) Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение водорастворимых сульфатов, хлоридов и нитратов (În vigoare SM EN ISO 787-13:2013)

91

CONSTRUCȚII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.140.50 GOST 30331.2-95 (CEI 364-3-93) Электроустановка зданий. Часть 3: Основные характеристики (În vigoare SM SR HD 60364-1:2013) GOST 30331.5-95 (CEI 364-4-43-77) Электроустановки зданий. Часть 4: Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока (În vigoare SM SR HD 60364-4-43:2013) 91.140.50; 13.260 GOST 30331.3-95 (CEI 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4: Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током (În vigoare SM SR HD 60364-4-41:2012) 91.220 GOST CEI 1029-2-9-2002 Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил (În vigoare SM SR EN 61029-2-9:2011) 91.220; 79.120.10 GOST CEI 1029-2-8-2002 Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерномодельных машин (În vigoare SM SR EN 61029-2-8:2011)

16

97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL. DISTRACȚII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 97.040.20 GOST EN 203-1-2002 Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания. Требования безопасности и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 203-1+A1:2011) 97.040.60; 81.060.20 GOST 25185-93 (ISO 6486-1-81) Посуда керамическая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Метод испытания (În vigoare SM GOST R ISO 6486-1:2010) 91.220; 79.120.10 GOST CEI 1029-2-8-2002 Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин (În vigoare SM SR EN 61029-2-8:2011)

97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL. DISTRACȚII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 97.040.20 GOST EN 203-1-2002 Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания. Требования безопасности и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 203-1+A1:2011) 97.040.60; 81.060.20 GOST 25185-93 (ISO 6486-1-81) Посуда керамическая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Метод испытания (În vigoare SM GOST R ISO 6486-1:2010)


INS Decembrie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ȘI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ

Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1 SM SR ISO 3771:2011 SM SR EN 50085-2-3:2010 SM SR EN 50364:2010 SM ISO/CEI 9796-2:2006 SM ISO/CEI 9796-3:2006 SM ISO/CEI 10118-2:2006 SM GOST ISO 12185:2010 SM GOST CEI 60034-2:2009 SM GOST EN 708:2009 SM GOST EN 1553:2008 SM GOST EN 50085-2-3:2009 SM GOST R 34.10:2006 SM GOST R 51330.10:2003 (CEI 60079-11-99) GOST 33-2000 (ISO 3104-94) GOST 533-2000 (CEI 34-3-88) GOST 1567-97 (ISO 6246-95) GOST 2023.1-88 (CEI 809-85) GOST 2023.2-88 (CEI 810-86) GOST 2177-99 (ISO 3405-88) GOST 2327-89 (CEI 408-85) GOST 3813-72 (ISO 5081-77, ISO 5082-82) GOST 6321-92 (ISO 2160-85) GOST 6827-76 (CEI 59:1938 ) GOST 6996-66 (ISO 4136-89, ISO 5173-81, ISO 5177-81) GOST 7396.2-91 (CEI 884-2-1-87) GOST 8799-90 (CEI 155-83) GOST 9806-90 (CEI 400-87) GOST 9980.2-86 (ISO 842-84, ISO 1512-74, ISO 1513-80) GOST 10478-93 (ISO 601-81, ISO 2590-73)

Codul ICS Код МКС

Data anulării Дата отмены

2 75.080 29.120.10 13.2080; 33.100.01 35.040 35.040 35.040 75.180 29.160 65.060.20 65.060.01 29.120.10 35.040

3 24.12.2013 03.12.2013

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 4 SM ISO 3771:2013 SM SR EN 50085-2-3:2011

04.12.2013

SM SR EN 50364:2011

16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 04.12.2013 03.12.2013 05.12.2013 05.12.2013 05.12.2013 16.12.2013

SM ISO/CEI 9796-2:2013 SM ISO/CEI 9796-3:2013 SM ISO/CEI 10118-2:2013 SM SR EN ISO 12185:2011 SM SR EN 60034-2-1:2013 SMV EN ISO 4254-5:2011 SMV EN ISO 4254-1:2011 SM SR EN 50085-2-3:2011 SM GOST R 34.10:2013

29.260.20

03.12.2013

SMV EN 60079-11:2011

75.080 29.160.20 75.160.20 43.040.20; 29.140.20 29.140.20; 43.040.20 75.080 29.120.40

05.12.2013 05.12.2013 05.12.2013

SM SR EN ISO 3104:2012 SM SR EN 60034-3:2013 SM SR EN ISO 6246:2012

05.12.2013

SM SR EN 60809+A1:2013

05.12.2013

SM SR EN 60810:2013

05.12.2013 05.12.2013

SM SR EN ISO 3405:2012 SM SR EN 60947-3:2011

59.080.30

04.12.2013

SM SR EN ISO 13934-1:2013

75.160.20

04.12.2013

SM SR EN ISO 2160:2012

186 din 04.12.2013

29.020

05.12.2013

25.160.40

24.12.2013

SM SR EN 60059:2011 SM EN ISO 4136:2013, SM SR EN ISO 5173:2012

188 din 05.12.2013 192 din 24.12.2013

29.120.30

05.12.2013

SMV CEI 60884-2-1:2012

29.140.30 29.140.10

05.12.2013 04.12.2013

87.040

05.12.2013

SM SR EN 60155:2010 SM SR EN 60400:2010 SM SR EN ISO 1513:2013, SM SR EN ISO 15528:2013

75.160.10

04.12.2013

GOST 12176-89 (CEI 332-3-82)

29.060.01

04.12.2013

GOST 12417-94 (ISO 3987-80) GOST 13526-79 (CEI 464-2-74,

75.100 29.040.99

04.12.2013 04.12.2013

SM SR ISO 2590:2012 SM SR EN 60332-3-10:2012; SM SR EN 60332-3-21:2012; SM SR EN 60332-3-22:2012; SM SR EN 60332-3-23:2012; SM SR EN 60332-3-24:2012; SM SR EN 60332-3-25:2012 SMV ISO 3987:2011 SM SR EN 60464-2:2013

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5 192 din 24.12.2013 185 din 03.12.2013 186 din 04.12.2013 190 din 16.12.2013 190 din 16.12.2013 190 din 16.12.2013 186 din 04.12.2013 185 din 03.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 190 din 16.12.2013 185 din 03.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013

188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013

186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 17


INS Decembrie 2013 CEI 699-81) GOST 16483.0-89 (ISO 3129-75) GOST 17677-82 (CEI 598-1-86, CEI 598-2-1-79)

79.040

05.12.2013

SMV ISO 3129:2012

29.140.40

04.12.2013

SM SR EN 60598-1:2010

77.140.50

24.12.2013

75.080

04.12.2013

SM ISO 4951-1:2013, SM ISO 4951-2:2013, SM ISO 4951-3:2013 SM SR ISO 6615:2012

87.060.10

05.12.2013

SM EN ISO 787-13:2013

05.12.2013

SM GOST R ISO 6486-1:2010

04.12.2013

SM SR EN 60437:2013

29.220.30

04.12.2013

SM SR EN 61951-1:2013

29.220.30

04.12.2013

SM SR EN 60622:2013

29.220.30 29.220.30 17.220.99; 29.035.01 29.035.01 29.160.01 29.120.70 29.220.30 29.160.30 29.160.30

04.12.2013 04.12.2013

SM SR EN 60623:2013 SM SR EN 60623:2013

04.12.2013

SM SR EN 60343:2013

04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013

SM SR EN 60587:2013 SM SR EN 60034-11:2010 SM SR EN 60255-26:2013 SM SR EN 60254-1:2013 SM SR EN 60034-12:2010 SM SR EN 60034-1:2011

29.035.50

04.12.2013

SM SR EN 60371-1:2013

75.080 75.080 29.020

04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013

SM SR ISO 2049:2011 SM SR EN ISO 6245:2011 SM SR CEI 60196:2002

29.035.01

04.12.2013

SM SR EN 60626-3:2013

29.080.10

04.12.2013

GOST 28779-90 (CEI 707-81)

29.035

04.12.2013

GOST 28783-90 (ISO 98-77)

59.120.10 01.040.59; 59.120

05.12.2013

SM SR EN 60660:2013 SM SR EN 60695-11-10:2010; SM SR EN 60695-11-20:2010 SM SR ISO 98:2013

05.12.2013

SM SR ISO 2205:2012

29.120.70

04.12.2013

SM SR EN 61811-1:2013

05.12.2013

SM SR ISO 5239:2012

05.12.2013

SM SR EN ISO 2231:2013

29.035.20

04.12.2013

SM SR EN 60893-1:2013

75.080

04.12.2013

SM SR ISO 3771:2011

91.140.50

05.12.2013

SM SR HD 60364-1:2013

91.140.50; 13.260

05.12.2013

SM SR HD 60364-4-41:2012

91.140.50

04.12.2013

SM SR HD 60364-4-43:2013

13.260; 91.140.50

05.12.2013

SM SR HD 60364-4-41:2012

GOST 19281-89 (ISO 4951-79, ISO 4950-3-81) GOST 19932-99 (ISO 6615-93) GOST 21119.11-92 (ISO 787-13-73) GOST 25185-93 (ISO 6486-1-81) GOST 26196-84 (CEI 437-73) GOST 26367.2-93 (CEI 509:1988) GOST 26367.3-93 (CEI 622:1988) GOST 26692-93 (CEI 623-90) GOST 27174-86 (CEI 623-83) GOST 27427-87 (CEI 343-70) GOST 27474-87 (CEI 587-84) GOST 27888-88 (CEI 34-11-78) GOST 27916-88 (CEI 255-11) GOST 28133-89 (CEI 254-1-83) GOST 28327-89 (CEI 34-12-80) GOST 28330-89 (CEI 34-1-83) GOST 28579.1-91 (CEI 371-1-80) GOST 28582-90 (ISO 2049-72) GOST 28583-90 (ISO 6245-82) GOST 28596-90 (CEI 196-65) GOST 28602.3-90 (CEI 626-3-88) GOST 28739-90 (CEI 660-80)

GOST 28834-90 (ISO 2205-75) GOST 28987-91 (CEI 255-10-79) GOST 28994-91 (ISO 5239-80) GOST 29062-91(ISO 2231-89) GOST 29170.1-91 (CEI 893-1-87) GOST 30050-93 (ISO 3771-77) GOST 30331.2-95 (CEI 364-3-93) GOST 30331.3-95 (CEI 364-4-41-92) GOST 30331.5-95 (CEI 364-4-43-77) GOST 30331.8-95 (CEI 364-4-47-81) 18

97.040.60; 81.060.20 29.080.10

01.040.59; 59.120.20 59.080.40

188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 192 din 24.12.2013

186 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013


INS Decembrie 2013 GOST 30331.10-2001 (CEI 364-5-54:1980) GOST 30331.12-2001 (CEI 364-7-703-1984) GOST 30331.13-2001 (CEI 364-7-706:1983) GOST 30331.14-2001 (CEI 364-7-705:1984) GOST 30331.15-2001 (CEI 364-5-52:1993) GOST 30407-96 (ISO 7086-1-82, ISO 7086-2-82) GOST 30641-99 (EN 801-95) GOST 30675-2000 (CEI 641-1-79)

27.020; 29.020 27.020; 29.020 29.020; 27.020 29.020; 27.020 29.020; 27.020

186 din 04.12.2013

04.12.2013

SM SR HD 60364-5-54:2013

04.12.2013

SM SR HD 60364-7-703:2013

04.12.2013

SM SR HD 60364-7-706:2013

04.12.2013

SM SR HD 60364-7-705:2013

04.12.2013

SM SR HD 60364-5-52:2013

05.12.2013

SMV ISO 7086-1:2010, SMV ISO 7086-2:2010

35.040 85.060; 29.035.10 31.020; 33.100; 29.020 31.020; 33.100; 29.020 85.080 13.110; 23.100 13.110; 23.100 59.080.01 19.060; 59.080 27.020; 47.020.20 77.140.99 59.060 43.040.10 01.140.20 59.080.30; 19.060 97.040.20 13.110 13.110 13.110 65.060.50

04.12.2013

GOST ISO/CEI 16390-2005

04.12.2013

SM SR EN 60641-1:2013

04.12.2013

SM SR EN 61000-3-2:2010

04.12.2013

SM SR EN 61000-3-3:2011

05.12.2013

SM SR EN 235:2012

05.12.2013

SM SR EN ISO 4414:2013

05.12.2013

SM SR EN ISO 4413:2013

05.12.2013

SM SR EN ISO 105-P02:2013

05.12.2013

SM SR EN ISO 13938-1:2013

05.12.2013

SM SR ISO 3046-1:2013

04.12.2013 05.12.2013 04.12.2013 04.12.2013

SM SR ISO 3310-1:2003 SM SR EN ISO 1833-2:2013 SMV ISO 6722-1:2012 SM ISO 8601:2013

05.12.2013

SM SR EN ISO 9237:2013

05.12.2013 05.12.2013 05.12.2013 05.12.2013 05.12.2013

SM SR EN 203-1+A1:2011 SMV EN ISO 13857:2011 SM SR EN ISO 13850:2011 SM SR EN ISO 13732-1:2011 SMV EN ISO 4254-7:2011

188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013

13.110

05.12.2013

SMV EN ISO 13857:2011

188 din 05.12.2013

GOST CEI 598-2-8-2002

29.140.40

03.12.2013

SM SR EN 60598-2-8:2010

185 din 03.12.2013

GOST CEI 598-2-10-2002

29.140.40

03.12.2013

185 din 03.12.2013

GOST CEI 920-2002

29.140.40

03.12.2013

GOST CEI 925-2002

29.140.30

03.12.2013

GOST CEI 926-2002

29.140.30

03.12.2013

GOST CEI 927-2002

29.140.30 91.220; 79.120.10 91.220

03.12.2013

SM SR EN 60598-2-8:2010 SM SR EN 61347-2-10:2010, SM SR EN 61347-2-11:2010 SM SR EN 61347-2-3:2010 SM SR EN 61347-1:2010, SM SR EN 61347-2-1:2010 SM SR EN 60927:2013

05.12.2013

SM SR EN 61029-2-8:2011

05.12.2013

SM SR EN 61029-2-9:2011

GOST 30804.3.2-2002 (CEI 61000-3-2:1995) GOST 30804.3.3-2002 (CEI 61000-3-3:1994) GOST 30834-2002 (EN 235-89) GOST 30869-2003 (EN 983:1996) GOST 31177-2003 (EN 982:1996) GOST ISO 105-P02-2002 GOST ISO 2960-2002 GOST ISO 3046-7-2002 GOST ISO 3310-1-2002 GOST ISO 5088-2001 GOST ISO 6722-2006 GOST ISO 8601-2001 GOST ISO 9237-2002 GOST EN 203-1-2002 GOST EN 294:2002 GOST EN 418-2002 GOST EN 563-2002 GOST EN 632-2003 GOST EN 811-2002

GOST CEI 1029-2-8-2002 GOST CEI 1029-2-9-2002

81.040.30; 97.040.60

186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013

186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013 186 din 04.12.2013

186 din 04.12.2013

188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013 186 din 04.12.2013 187 din 04.12.2013 188 din 05.12.2013

185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013 188 din 05.12.2013 188 din 05.12.2013 19


INS Decembrie 2013 185 din 03.12.2013

05.12.2013

SM SR EN 61347-1:2010, SM SR EN 61347-2-2:2010 SM SR EN 60155:2010

29.140.10

03.12.2013

SM SR EN 60238:2010

185 din 03.12.2013

GOST CEI 60400-2002

29.140.10

03.12.2013

SM SR EN 60400:2010

185 din 03.12.2013

GOST CEI 60598-1-2002

29.140.10

03.12.2013

SM SR EN 60598-1:2010

185 din 03.12.2013

GOST CEI 60598-2-2-2002

29.140.40

03.12.2013

SM SR EN 60598-2-2:2010

185 din 03.12.2013

GOST CEI 60598-2-3-2002

29.140.40

03.12.2013

SM SR EN 60598-2-3:2010

185 din 03.12.2013

GOST CEI 60598-2-22-2002

29.140.40

03.12.2013

SM SR EN 60598-2-22:2010

185 din 03.12.2013

GOST CEI 60598-2-23-2002

29.140.40

03.12.2013

SM SR EN 60598-2-23:2010

185 din 03.12.2013

GOST CEI 60598-2-24-2002 GOST 30850.2.1-2002 (CEI 60669-2-1:1996) GOST 30850.2.2-2002 (CEI 60669-2-2:1996) GOST 30850.2.3-2002 (CEI 60669-2-3:1997) GOST 30851.1-2002 (CEI 60320-1:1994) GOST 30852.0-2002 (CEI 60079-0-98) GOST 30852.1-2002 (CEI 60079-1-98) GOST 30852.4-2002 (CEI 60079-3-90)

29.140.40

03.12.2013

SM SR EN 60598-2-24:2010

185 din 03.12.2013

29.120.40

03.12.2013

SM SR EN 60669-2-1:2010

29.120.40

03.12.2013

SM SR EN 60669-2-2:2010

29.120

03.12.2013

SM SR EN 60669-2-3:2010

29.120.30

03.12.2013

SM SR EN 60320-1:2010

29.260.20

03.12.2013

SM SR EN 60079-0:2012

29.260.20

03.12.2013

SM SR EN 60079-1:2012

29.260.20

03.12.2013

SMV EN 60079-11:2011

GOST CEI 1046-2002

29.140.30

03.12.2013

GOST CEI 60155-2002

29.120

GOST CEI 60238-2002

20

188 din 05.12.2013

185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013 185 din 03.12.2013


INS Decembrie 2013 INDICATIVELE STANDARDELOR ȘI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

Indicativul standardului/prestandardului Обозначение cтандарта/предстандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

35.040

C1

SM ISO/CEI 10118-2:2013/C1:2013

190 din 16.12.2013

21


INS Decembrie 2013 STANDARDE ADOPTATE DE CĂTRE COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE (CEN) ÎN LUNA DECEMBRIE 2013* СТАНДАРТЫ, ПРИНЯТЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ КОМИТЕТОМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ДЕКАБРЕ 2013 Г. 01

1

GENERALITĂȚI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040.91; 91.060.30 EN 14076:2013 Timber stairs – Terminology 01.100.20; 25.160.40 EN ISO 2553:2013 Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2013)

03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ 03.160; 35.040; 35.240.15 EN 419211-5:2013 Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature creation application 03.220.20; 35.240.60 EN ISO 14819-1:2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-1:2013) EN ISO 14819-2:2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-2:2013) EN ISO 14819-3:2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-3:2013)

07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 07.030 CEN ISO/TS 13830:2013 Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013)

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.060.10 EN ISO 17304:2013 Dentistry - Polymerization shrinkage: Method for determination of polymerization shrinkage of polymer-based restorative materials (ISO 17304:2013)

* La solicitare, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale.

22


INS Decembrie 2013 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.040.40 EN 1948-4:2010+A1:2013 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs 13.060.70; 13.060.10 EN ISO 16665:2013 Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna (ISO 16665:2013) 13.080.30 EN ISO 14238:2013 Soil quality - Biological methods - Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes (ISO 14238:2012) 13.220.50; 91.060.20 CEN/TS 16459:2013 External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187 13.340.10 EN 13277-3:2013 Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors 13.340.50 EN ISO 17249:2013 Safety footwear with resistance to chain saw cutting (ISO 17249:2013)

17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.020; 03.120.30 CEN/TR 10345:2013 Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods 17.040.30 EN ISO 10360-8:2013 Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 8: CMMs with optical distance sensors (ISO 10360-8:2013) EN ISO 10360-9:2013 Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 9: CMMs with multiple probing systems (ISO 10360-9:2013) 17.120.20 EN ISO 18365:2013 Hydrometry - Selection, establishment and operation of a gauging station (ISO 18365:2013)

23


INS Decembrie 2013 17.140.20; 29.160.01 EN ISO 1680:2013 Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines (ISO 1680:2013) 19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ 19.100 EN ISO 15548-1:2013 Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 1: Instrument characteristics and verification (ISO 15548-1:2013) EN ISO 15548-2:2013 Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Part 2: Probe characteristics and verification (ISO 15548-2:2013)

23

SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.020.30 EN ISO 10462:2013 Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance (ISO 10462:2013) 23.040.01 CEN/TR 1046:2013 Thermoplastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for underground installation 23.040.10 EN 10357:2013 Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally welded stainless steel tubes for the food and chemical industry 23.040.10; 77.140.75 EN 10216-1:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties EN 10216-2:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties EN 10216-3:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes EN 10216-4:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties EN 10216-5:2013 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes 23.040.60 EN 1591-1:2013 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation

24


INS Decembrie 2013 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.160.01 EN ISO 14554-1:2013 Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 1: Comprehensive quality requirements (ISO 14554-1:2013) EN ISO 14554-2:2013 Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 2: Elementary quality requirements (ISO 14554- 2:2013)

35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.240.70 EN ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality (ISO 19157:2013) 35.240.80 EN ISO 11073-10103:2013 Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10103: Nomenclature - Implantable device, cardiac (ISO/IEEE 11073-10103:2013) CEN ISO/TS 14441:2013 Health informatics - Security and privacy requirements of EHR systems for use in conformity assessment (ISO/TS 14441:2013)

45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА 45.040 EN 13802:2013 Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers 45.060.20 EN 16362:2013 Railway applications - Ground based services - Water restocking equipment

49

AERONAUTICĂ ȘI SPAȚIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 49.025.10 EN 2030:2013 Aerospace series - Steel X105CrMo17 (1.3544) - Hardened and tempered - Bars - De ≤ 150 mm 49.030.50 EN 2648:2013 Aerospace series - Washers, concave, in alloy steel, cadmium plated 49.035 EN 4156:2013 Aerospace series - Rod ends, with self-aligning double row ball bearings and threaded shank in steel - Inner ring and balls in corrosion resisting steel - Dimensions and loads - Inch series

25


INS Decembrie 2013 49.060 EN 2267-010:2013 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C Part 010: DR family, single UV laser printable - Product standard EN 2346-005:2013 Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 005: DW family, single UV laser printable and multicore assembly - Light weight - Product standard EN 2665-001:2013 Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 001: Technical specification EN 2665-004:2013 Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard EN 3155-065:2013 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 065: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S, size 8 - Product standard EN 3155-066:2013 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 066: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S, size 8 - Product standard EN 3375-012:2013 Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 012: Single braid - Star Quad 100 ohms 260 °C - Type KH - Product standard 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 67.060 EN ISO 20483:2013 Cereals and pulses - Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content - Kjeldahl method (ISO 20483:2013)

71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 71.100.50 EN 599-1:2009+A1:2013 Durability of wood and wood-based products - Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests - Part 1: Specification according to use class 71.100.60; 01.040.71 EN ISO 9235:2013 Aromatic natural raw materials - Vocabulary (ISO 9235:2013) 71.100.80 EN 936:2013 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Carbon dioxide EN 16380:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Potassium peroxomonosulfate EN 16381:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium peroxodisulfate

26


INS Decembrie 2013 EN 16399:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium thiosulfate EN 16400:2013 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrogen peroxide EN 16409:2013 Chemicals used for treatment of water for human consumption - Dolomitic lime 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 75.180.10 EN ISO 19900:2013 Petroleum and natural gas industries - General requirements for offshore structures (ISO 19900:2013) CEN ISO/TR 19905-2:2013 Petroleum and natural gas industries - Site-specific assessment of mobile offshore units - Part 2: Jack-ups commentary and detailed sample calculation (ISO/TR 19905-2:2012) 75.180.30 EN ISO 8311:2013 Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels - Calibration of membrane tanks and independent prismatic tanks in ships - Manual and internal electro-optical distance-ranging methods (ISO 8311:2013)

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.040.20 EN ISO 5579:2013 Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X- or gamma rays - Basic rules (ISO 5579:2013) 77.140.65 EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes EN 10223-8:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 8: Welded mesh gabion products

81

INDUSTRIA STICLEI ȘI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 81.040.20 EN 15683-2:2013 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 83.140.10; 91.060.10 EN 16240:2013 Light transmitting flat solid polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings Requirements and test methods

27


INS Decembrie 2013 83.140.99; 23.040.20 CEN/TS 14578:2013 Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Recommended practice for installation 83.180 EN 13999-1:2013 Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 1: General procedure EN 13999-2:2013 Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 2: Determination of volatile organic compounds 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.100.50 CEN/TR 16625:2013 Flexible sheets for waterproofing - Statistical definition of manufacturer's limiting value and declared value (MLV and MDV) - 95 % Statistic 91.140.60; 91.140.80; 93.030; 23.040.01 CEN/TS 14807:2013 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the structural analysis of buried GRP-UP pipelines 91.140.70 EN 15091:2013 Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware

93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 93.080.20 EN 12697-41:2013 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 41: Resistance to de-icing fluids

97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL . DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 97.150 CEN/TS 16354:2013 Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods

28


INS Decembrie 2013 2

STANDARDE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANIZAȚIA INTERNAŢIONALĂ DE STANDARDIZARE (ISO) ÎN LUNA DECEMBRIE 2013* СТАНДАРТЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ИСО) В ДЕКАБРЕ 2013 Г. 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.140.20 ISO/TR 14873:2013 Information and documentation - Statistics and quality issues for web archiving

03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ 03.120.10 IWA 12:2013 Guidelines on the application of ISO 9001:2008 in policing organizations 03.220.01; 35.240.60 ISO/TS 17187:2013 Intelligent transport systems - Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer - Governance rules to sustain electronic information exchange methods

07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 07.030 ISO/TS 13830:2013 Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.040.40 ISO 15309:2013 Implants for surgery - Differential scanning calorimetry of poly ether ether ketone (PEEK) polymers and compounds for use in implantable medical devices

13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.040.30 ISO 17734-1:2013 Determination of organonitrogen compounds in air using liquid chromatography and mass spectrometry - Part 1: Isocyanates using dibutylamine derivatives ISO 17734-2:2013 Determination of organonitrogen compounds in air using liquid chromatography and mass spectrometry - Part 2: Amines and aminoisocyanates using dibutylamine and ethyl chloroformate derivatives 13.060.50 ISO 15923-1:2013 Water quality - Determination of selected parameters by discrete analysis systems - Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection 13.060.70 ISO 16303:2013 Water quality - Determination of toxicity of fresh water sediments using Hyalella Azteca

*La solicitare, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. 29


INS Decembrie 2013 13.220.01 ISO/TR 16730-5:2013 Fire safety engineering - Assessment, verification and validation of calculation methods - Part 5: Example of an Egress model 13.340.20 ISO 12311:2013 Personal protective equipment - Test methods for sunglasses and related eyewear ISO 16000-21:2013 Indoor air - Part 21: Detection and enumeration of moulds - Sampling from materials 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.040.30 ISO 10360-9:2013 Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 9: CMMs with multiple probing systems 17.140.20;29.160.01 ISO 1680:2013 Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines 17.220.20 ISO 18365:2013 Hydrometry - Selection, establishment and operation of a gauging station

21

SISTEME ȘI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 21.220.10; 01.040.21 ISO 1081:2013 Belt drives - V-belts and V-ribbed belts, and corresponding grooved pulleys – Vocabulary

23

SISTEME PENTRU FLUIDE COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.020.30 ISO 10462:2013 Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance 23.100.20 ISO 3320:2013 Fluid power systems and components - Cylinder bores and piston rod diameters and area ratios - Metric series

25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.120.10 ISO 23481:2013 Tools for pressing - Cam driver plates

27

ENERGETICĂ ȘI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.120.30 ISO 8425:2013 Nuclear fuel technology - Determination of plutonium in pure plutonium nitrate solutions - Gravimetric method

30


INS Decembrie 2013 ISO 16966:2013 Nuclear energy - Nuclear fuel technology - Theoretical activation calculation method to evaluate the radioactivity of activated waste generated at nuclear reactors 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.040 ISO/IEC 20008-1:2013 Information technology - Security techniques - Anonymous digital signatures - Part 1: General ISO/IEC 20009-2:2013 Information technology - Security techniques - Anonymous entity authentication - Part 2: Mechanisms based on signatures using a group public key ISO/IEC 23008-2:2013 Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding ISO/IEC/TR 29198:2013 Information technology - Biometrics - Characterization and measurement of difficulty for fingerprint databases for technology evaluation 35.110 ISO/IEC/IEEE 8802-1X:2013 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1X: Port-based network access control ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2013 Information technology – Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1AE: Media access control (MAC) security 35.240.15 ISO/IEC/TR 18268:2013 Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Multiple PICCs in a single PCD field 35.240.50; 25.100.01 ISO/TS 13399-50:2013 Cutting tool data representation and exchange - Part 50: Reference dictionary for reference systems and common concepts 35.240.70 ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality 35.240.80 ISO/TS 14441:2013 Health informatics - Security and privacy requirements of EHR systems for use in conformity assessment ISO/TR 17791:2013 Health informatics - Guidance on standards for enabling safety in health software

43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА 43.040.10 ISO 6722-2:2013 Road vehicles - 60 V and 600 V single-core cables - Part 2: Dimensions, test methods and requirements for aluminium conductor cables 31


INS Decembrie 2013 43.040.50 ISO 4000-2:2013 Passenger car tyres and rims - Part 2: Rims 47

CONSTRUCŢII NAVALE ȘI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 47.020.50; 47.020.40 ISO 16855:2013 Ships and marine technology. Loose gear of lifting appliances on ships. General requirements

49

AERONAUTICĂ ȘI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 49.140 ISO/TR 16158:2013 Space systems - Avoiding collisions with orbiting objects

71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 71.100.60; 01.040.71 ISO 9235:2013 Aromatic natural raw materials – Vocabulary

75

IDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI TEHNOLOGII ASOCIATE ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 75.180.10 ISO 19900:2013 Petroleum and natural gas industries - General requirements for offshore structures

77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.080.10 ISO/TR 16078:2013 Cast Irons - Classification and designation of casting imperfections 77.140.50 ISO 5002:2013 Hot-rolled and cold-reduced electrolytic zinc-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities

83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 83.040.10 ISO 976:2013 Rubber and plastics - Polymer dispersions and rubber latices - Determination of Ph

87

INDUSTRIA DE VOPSELE ȘI COLORANȚI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 87.040 ISO 1518-2:2011 Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 2: Variable-loading method

32


INS Decembrie 2013

91

CONSTRUCŢII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.080.01 ISO 4355:2013 Bases for design of structures - Determination of snow loads on roofs

33


INS Decembrie 2013 3

STANDARDE ADOPTATE DE CĂTRE COMISIA ELECTROTEHNICĂ INTERNAȚIONALĂ (IEC) ÎN LUNA DECEMBRIE 2013* СТАНДАРТЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (МЭК) В ДЕКАБРЕ 2013 Г. 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.120; 97.030 IEC 60335-1:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements IEC 60335-2-109:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances 13.120; 97.170 IEC 60335-2-32:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances 13.220.40 IEC 60695-11-2:2013 Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.220.20 IEC 61786-1:2013 Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments IEC 62586-1:2013 Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI) IEC 62586-2:2013 Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

23

SISTEME PENTRU FLUIDE COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.120 IEC 60335-2-40:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

27

ENERGETICĂ SI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.180 IEC 61400-SER:2013 Wind turbine generator systems - ALL PARTS IEC 61400-2:2013 Wind turbines - Part 2: Small wind turbines

*

La solicitare, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale.

34


INS Decembrie 2013 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 29.035.10 IEC 60819-3-4:2013 Non-cellulosic papers for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 4: Aramid fibre paper containing not more than 50 % of mica particles 29.035.20 IEC 60684-3-216:2013 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 216: Heat-shrinkable, flame- retarded, limited-fire-hazard sleeving IEC 60684-3-280:2013 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-tracking IEC 60684-3-283:2013 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving for bus-bar insulation 29.080.10 IEC 60507:2013 Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems 29.120.40; 29.130.20 IEC 60947-6-1:2013 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment 29.140.99 IEC 62707-1:2013 LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid 29.260.99; 47.020.60 IEC 61892-6:2013 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 6: Installation

31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА 31.120 IEC 62715-1-1:2013 Flexible display devices - Part 1-1: Terminology and letter symbols 31.240 IEC 61587-5:2013 Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 - Part 5: Seismic tests for chassis, subracks and plug-in units

43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА 43.120 IEC/TS 62763:2013 Pilot function through a control pilot circuit using PWM (pulse width modulation) and a control pilot wire

35


INS Decembrie 2013 45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА 45.060 IEC 62724:2013 Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines

91

CONSTRUCŢII SI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.140.70 IEC 60335-2-84:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances

36


INS Decembrie 2013 STANDARDE ADOPTATE DE CĂTRE CONSILIUL EURO-ASIATIC PENTRU STANDARDIZARE, METROLOGIE ȘI CERTIFICARE (EASC) ÎN LUNA DECEMBRIE 2013 СТАНДАРТЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) В ДЕКАБРЕ 2013 Г. 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 07.100.30 ГОСТ ISO 16140-2011 Микробиология продуктов питания и кормов для животных. Протокол валидации альтернативных методов (ISO 16140:2003, IDT)

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.040.01; 33.100.10; 33.100.20 ГОСТ 30324.1.2-2012 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний (IEC 60601-1-2:2001, МОD) 11.040.10 ГОСТ 31512-2012 Бароаппараты одноместные медицинские стационарные. Общие технические требования ГОСТ 31518.1-2012 Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 1. Конические патрубки и гнезда (ISO 5356-1:2004, MOD) 11.040.20 ГОСТ 31597-2012 Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов однократного применения. Технические требования. Методы испытаний (ISO 3826:1993, MOD) 11.040.70 ГОСТ 31590.1-2012 Приборы офтальмологические. Часть 1. Общие требования к офтальмологическим приборам и методам испытаний (ISO 15004-1:2006, MOD)

13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.120; 25.140.20 ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-45:2002, IDT) 13.120; 97.040.40 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-5. Частные требования к посудомоечным машинам (IEC 60335-2-5:2002, IDT) 37


INS Decembrie 2013 13.060.50 ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов (ISO 9963-1:1994, MOD) (ISO 9963-2:1994, MOD) 13.340.10 ГОСТ 12.4.241-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от механических воздействий. Метод определения сопротивления проколу 13.340.20 ГОСТ EN 397-2012 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний (EN 397:1995+A1:2000, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.020 ГОСТ IEC 60044-1-2012 Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока (IEC 60044-1:2003, IDT) 17.060 ГОСТ 8.610-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Методы испытаний (OIML R 61-1:2004, NEQ)

19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ 19.100 ГОСТ IEC 61262-1-2011 Изделия медицинские электрические. Характеристики электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения. Часть 1. Определение размера входного поля (IEC 61262-1:1994, IDT) ГОСТ IEC 61675-1-2011 Устройства визуализации радионуклидные. Характеристики и условия испытаний. Часть 1. Позитронные эмиссионные томографы (IEC 61675-1:1998, IDT)

21

SISTEME ȘI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 21.200 ГОСТ 31592-2012 Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия

23

SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.040.10 ГОСТ 31448-2012 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

38


INS Decembrie 2013 23.120 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-80. Частные требования к вентиляторам (IEC 60335-2-80:2008, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.180.10 ГОСТ 31636.3-2012 Безопасность электротермического оборудования. Часть 3. Частные требования к электротермическим устройствам индукционного и прямого нагрева сопротивлением и индукционным электропечам (IEC 60519-3:1988, MOD)

29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 29.020; 29.120.50 ГОСТ 31216-2003 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний (IEC 61543:1995, MOD) 29.060.20 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия (IEC 60502-1:2004, NEQ) 29.120.20; 29.120.99 ГОСТ 30011.7.2-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников (IEС 60947-7-2:2002, MOD) 29.120.30 ГОСТ 30988.2.2-2012 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к розеткам для приборов и методы испытаний (IEC 60884-2-2:1989, MOD) 29.120.40; 29.130.20 ГОСТ 30011.5.1-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления (IEC 60947-5-1:2003, MOD) 29.120.50 ГОСТ 31196.2.1-2012 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2-1. Дополнительные предохранителям промышленного назначения. Разделы I – III (IEC 60269-2-1:1987, MOD)

требования

к

плавким

29.120.99; 29.130.20 ГОСТ 30011.5.5-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-5. Аппараты и элементы коммутации для 39


INS Decembrie 2013 цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания (IEС 60947-5-5:2005, MOD) 29.130.20 ГОСТ 30011.1-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть1. Общие требования (IEC 60947-1:2004, MOD) 29.180; 33.100 ГОСТ IEC 62041-2012 Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) (IEC 62041:2010, IDT) 29.260.20 ГОСТ 31442-2011 Оборудование группы 1, уровень взрывозащиты Ма, для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли (EN 50303:2000, MOD) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ȘI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 33.100.10 ГОСТ 30804.3.11-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях. Нормы и методы испытаний (IEC 61000-3-11:2000, MOD)

53

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 53.100 ГОСТ 31548-2012 Катки дорожные самоходные. Общие технические условия

59

INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI A PIELĂRIEI ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 59.140.30 ГОСТ ISO 14268-2011 Кожа. Метод определения паропроницаемости (ISO 14268:2002, IDT) ГОСТ ISO 17070-2011 Кожа. Метод определения содержания пентахлорфенола (ISO 17070:2006, IDT)

61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 61.060 ГОСТ ISO 20872-2011 Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв (ISO 20872:2001, IDT)

40


INS Decembrie 2013 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 65.080 ГОСТ EN 15925-2012 Удобрения. Экстрагирование общей серы, присутствующей в различных формах (EN 15925:2011, IDT)

67

INDUSTIRA ALIMENTARĂ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 67.050 ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 67.100.10 ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия 67.120.10 ГОСТ 31479-2012 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава 67.120.30 ГОСТ 1573-2011 Икра рыб пробойная соленая. Технические условия (взамен ГОСТ 1573-73) 67.160.10 ГОСТ 32051-2013 Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа ГОСТ 32113-2013 Продукция винодельческая. Метод определения массовой концентрации лимонной кислоты 67.180.10 ГОСТ 32169-2013 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности 67.180.20 ГОСТ 31934-2012 Глютен пшеничный. Технические условия ГОСТ 31935-2012 Крахмал пшеничный. Технические условия 67.200.10 ГОСТ 31663-201 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот (ISO 5508:1990, NEQ) ГОСТ 31664-2012 Масла растительные и жиры животные. Метод определения состава жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов (ISO 6800:1997, NEQ) ГОСТ 31665-2012 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот (ISO 12966-2:2011, NEQ) 41


INS Decembrie 2013 67.220.20 ГОСТ 32052-2013 Добавки пищевые. Лецитины Е322. Общие технические условия 73

MINE ȘI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 73.100 ГОСТ 31563-2012 Перфораторы пневматические переносные. Технические требования и методы испытаний

75

IDUSTIRIA PETROLIERĂ SI TEHNOLOGII ASOCIATE ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 75.080 ГОСТ EN 12916-2012 Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции (EN 12916:2006, IDT) ГОСТ 31874-2012 Нефть сырая и нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров методом Рейда 75.140 ГОСТ 31734-2012 Топлива нефтяные. Метод определения воды и осадка методом центрифугирования ГОСТ 31736-2012 Материалы битуминозные. Определение веществ, нерастворимых в хинолине 75.160.20 ГОСТ EN 1601-2012 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородoсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID) (EN 1601:1997, IDT) ГОСТ ISO 12156-1-2012 Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний (ISO 12156-1:2006, IDT) ГОСТ EN 13132-2012 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородoсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок (EN 13132:2000, IDT) ГОСТ 31872-2012 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции 75.160.30; 75.080 ГОСТ ISO 20884-2012 Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны (ISO 20884:2004, IDT)

42


INS Decembrie 2013 75.180; 75.160.30 ГОСТ ISO 20846-2012 Нефтепродукты. Определение серы методом ультрафиолетовой флуоресценции (ISO 20846:2004, IDT) 75.180.20 ГОСТ 31844-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемное. Общие технические требования (ISO 13535:2000, MOD) 75.180.20; 27.060.30 ГОСТ 31842-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Теплообменники кожухотрубчатые. Технические требования (ISO 16812:2007, MOD) 75.200 ГОСТ 31841-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования (ISO 14693:2003, MOD) 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.140.01 ГОСТ 31444-2012 Трубы из низколегированных сталей для подводных морских трубопроводов. Общие технические условия 77.140.75 ГОСТ 31447-2012 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия

91

CONSTRUCŢII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.080.10 ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 23118-79) ГОСТ 24839-2012 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры (взамен ГОСТ 23839-81) 91.100.30 ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (EN 12390-1:2009, NEQ) (EN 12390-2:2009, NEQ) (EN 12390-3:2009, NEQ) (EN 12390-4:2009, NEQ) (EN 12390-5:2009, NEQ) (EN 12390-6:2009, NEQ)

43


INS Decembrie 2013 91.100.60 ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия (взамен ГОСТ 9573-96) ГОСТ EN 12086-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости (EN 12086:1997, IDT) ГОСТ EN 12091-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения морозостойкости (EN 12091:1997, IDT) 91.100.99 ГОСТ EN 1107-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения изменения линейных размеров (EN 1107-1:1999, IDT) ГОСТ EN 1107-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных размеров (EN 1107-2:2001, IDT) ГОСТ EN 1848-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы определения длины, ширины и прямолинейности (EN 1848-1:1999, IDT) ГОСТ EN 1849-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы определения толщины и массы на единицу площади (EN 1849-1:1999, IDT) ГОСТ EN 12039-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения адгезии гранул посыпки к покровному слою (EN 12039:1999, IDT) ГОСТ EN 12730-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию (EN 12730:2001, IDT) ГОСТ EN 13416-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов (EN 13416:2001, IDT) ГОСТ 31898-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные сопротивления раздиру стержнем гвоздя (EN 12310-1:1999, MOD)

44

гибкие

битумосодержащие.

Метод

определения


INS Decembrie 2013 ГОСТ 31899-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные деформативно-прочностных свойств (EN 12311-1:1999, MOD)

гибкие

битумосодержащие.

Метод

определения

91.120.20 ГОСТ 31705-2011 Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения (EN ISO 11654:1997, MOD) 91.120.60 ГОСТ 31706-2011 Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий. Метод определения динамической жесткости (EN 29052-1:1992, MOD) 91.140.10 ГОСТ 31849-2012 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные. Общие технические требования 91.140.65; 13.120 ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-21. Частные требования к аккумуляционным водонагревателям (IEC 60335-2-21:2004, IDT) 91.190 ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия (взамен ГОСТ 10922-90) ГОСТ EN 15570-2012 Мебель. Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность шарниров и их компонентов. Шарниры с вертикальной осью вращения (EN 15570: 2008,IDT) ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия (взамен ГОСТ 23279-85) 91.220 ГОСТ 31551-2012 Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности ГОСТ 31553-2012 Погрузчики малогабаритные с бортовым поворотом. Общие технические условия 93

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 93.020 ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения (взамен ГОСТ 27217-87)

45


INS Decembrie 2013

ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости (взамен ГОСТ 28622-90) 97

ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ȘI COMERCIAL . DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ . СПОРТ 97.030 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-98. Частные требования к увлажнителям воздуха (IEC 60335-2-98:2008, IDT) 97.040.50; 13.120 ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-17. Частные требования к одеялам, подушкам, одежде и аналогичным гибким нагревательным приборам (IEC 60335-2-17:2006, IDT) 97.140 ГОСТ ISO 4211-2-2012 Мебель. Испытание поверхности. Часть 2. Оценка устойчивости к воздействию влажного тепла (ISO 4211-2:1993, IDT) ГОСТ EN 15338-2012 Мебель. Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов (EN 15338:2010, IDT) ГОСТ EN 15706-2012 Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность фурнитуры для раздвижных дверей и дверей в виде шторок-жалюзи (EN 15706:2009, IDT) 97.180; 13.120 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-59. Частные требования к приборам для уничтожения насекомых (IEC 60335-2-59:2006, IDT)

46


INS Decembrie 2013

Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Naţional de Standardizare a identificat o serie de standarde interstatale în diverse domenii, cum ar fi producerea celulozei şi a hîrtiei, industria sticlei şi ceramicii, în domeniul unor minereuri şi extragerii etc., pentru care propune anularea aplicării, avînd în vedere lipsa în Republica Moldova a acestor industrii sau a aplicabilităţii practice a acestor standarde. Prin aplicabilitate practică se înţelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, drept referinţă pentru produsele finite, pentru efectuarea încercărilor de laborator, drept referinţe în contractele semnate între părţi sau în caietele de sarcini pentru licitaţii etc. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 30.06.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. În cazul în care se va considera necesară păstrarea aplicării în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului şi avantajele industriale sau economice de la aplicarea acestuia.

I.

Domeniul producerii celulozei şi a hîrtiei

GOST 11960–79 GOST 12033–74 GOST 12395–76 GOST 12765–88 GOST 14363.2–83 GOST 14363.3–84 GOST 6840–78 GOST 6841–77 GOST 7516–75 GOST 9003–75 GOST 9105–74 GOST 9418–75 GOST 9571–89 GOST 6501–82 GOST 3914–89 GOST 5186–88 GOST 5982–84 GOST 9597–76 GOST 10638–73 GOST 10820–75 GOST 11006–74 GOST 10014–73 GOST 11208–82 GOST 11720–76 GOST 14363.5–71

Полуфабрикаты волокнистые и сырье из однолетних растений для целлюлозно-бумажного производства. Метод определения лигнина Целлюлоза вискозная. Метод определения капиллярной впитываемости Целлюлоза для электроизоляционных бумаг и картонов. Метод определения динамической вязкости медно-аммиачного раствора Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая электроизоляционная. Технические условия Целлюлоза для химической переработки. Метод определения вязкости медно-аммиачного раствора Целлюлоза и древесная масса. Метод определения сорности Целлюлоза. Метод определения содержания альфа-целлюлозы Целлюлоза. Метод определения смол и жиров Целлюлоза. Метод определения набухания Целлюлоза вискозная. Метод определения реакционной способности к вискозообразованию Целлюлоза. Метод определения средней степени полимеризации Целлюлоза. Метод определения медного числа Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины. Технические условия Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Технические условия Целлюлоза электроизоляционная сульфатная для конденсаторной, кабельной и трансформаторной бумаги. Технические условия Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия Целлюлоза. Метод определения массовой доли веществ, растворимых в 10 и 18%-ных растворах гидроокиси натрия Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия Целлюлоза. Метод определения массовой доли пентозанов Целлюлоза вискозная. Метод определения времени фильтрации раствора гидроокиси натрия щелочной целлюлозой Масса древесная беленая и белая. Технические условия Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая. Технические условия Целлюлоза вискозная. Метод определения плотности листа Целлюлоза для химической переработки. Метод определения массовой доли мелкого волокна 47


INS Decembrie 2013 GOST 16296–79 GOST 16489–78 GOST 16762–82 GOST 17401–80 GOST 18634–73 GOST 19318–73 GOST 19877–82 GOST 20422–89 GOST 21101–83 GOST 21801–76 GOST 23482–84 GOST 23646–79 GOST 24299–80 GOST 25438–82 GOST 27163–86 GOST 28172–89

II.

Domeniul unor minereuri şi extragerii

GOST 444-75 E GOST 5420-74 GOST 3028-78 GOST 4404-78 GOST 855-74 GOST 2111-75 GOST 4415-75 GOST 4416-94 GOST 4422-73 GOST 4596-75 GOST 4794-97 GOST 7134-82 GOST 7241-88 GOST 7752-74 GOST 7754-89 GOST 7828-80 E GOST 7918-75 GOST 7524-89 GOST 8483-81 GOST 8565-81 GOST 9077-82 GOST 9744-87 GOST 10020-88 GOST 24328-80 GOST 10141-91 E GOST 10273-79 48

Масса древесная. Метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям Масса древесная. Правила приемки. Методы отбора проб Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомодульных волокон. Технические условия Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. Термины и определения Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа Целлюлоза. Подготовка проб к химическим анализам Целлюлоза для химической переработки. Спектральный метод определения элементов в целлюлозе Целлюлоза, бумага и картон. Методы определения массовой доли хлорид- и сульфат-ионов Целлюлоза сульфатная предгидролизная кордная холодного облагораживания. Технические условия Масса древесная. Определение массы партии Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины для экспорта. Технические условия Полуфабрикаты волокнистые целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения Целлюлоза сульфатная вискозная. Технические условия Целлюлоза для химической переработки. Методы определения характеристической вязкости Целлюлоза для химической переработки. Спектрометрический пламенный атомноабсорбционный метод определения элементов в целлюлозе Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия

Колчедан серный флотационный. Технические условия Графит скрытокристаллический. Технические условия Слюда щипаная. Технические условия Графит для производства карандашных стержней. Технические условия Слюда молотая для резиновой промышленности. Технические условия Угли Кузнецкого бассейна для коксования. Метод установления границы зоны окисленных углей Мел для электродных покрытий. Технические условия Мрамор для сварочных материалов. Технические условия Шпат полевой для электродных покрытий Графит тигельный. Технические условия Термоантрацит электродный. Технические условия Слюда конденсаторная. Технические условия Угли Печорского бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия Сланцы горючие. Метод ускоренного определения содержания двуокиси углерода карбонатов Сланцы горючие Прибалтийского бассейна. Технические условия Лебедки проходческие. Технические условия Замки для геологоразведочных бурильных труб диаметром 50 мм. Технические условия Шары стальные мелющие для шаровых мельниц. Технические условия Метчики ловильные геологоразведочные. Технические условия Колокола ловильные геологоразведочные. Технические условия Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия Угли Дальнего Востока для пылевидного сжигания. Технические условия Угли каменные и антрациты окисленные Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация Шнеки буровые и долота лопастные к ним. Типы и основные размеры Мельницы стержневые и шаровые. Общие технические требования Графит для изготовления активных масс щелочных аккумуляторов. Технические условия


INS Decembrie 2013 GOST 10274-79 GOST 17022-81 GOST 10512-93 GOST 10649-73 GOST 11108-70 GOST 12500-77 GOST 12871-93 GOST 13145-67 GOST 17196-77 GOST 21285-75 GOST 15045-78 GOST 15519-70 GOST 16680-79 GOST 19285-73 GOST 19286-77 GOST 19527-74 GOST 19571-74 GOST 14327-82 GOST 19607-74 GOST 20080-74 GOST 21288-75 GOST 22029-76 GOST 22370-77 GOST 22871-77 GOST 23672-79 GOST 23673.0-79 GOST 23673.1-79 GOST 23673.2-79 GOST 23673.3-79 GOST 23673.4-79 GOST 23673.5-79 GOST 23673.6-79 GOST 23673.7-79 GOST 23905-79 GOST 24626-81 GOST 25006-81 GOST 25567-82 GOST 25983-83 GOST 25984.1-83 GOST 25984.2-83 GOST 25984.3-83 GOST 25984.4-83 GOST 25984.5-83 GOST 26066-83 GOST 27096-86 GOST 27097-86 GOST 27100-86 GOST 27101-86 GOST 28185-89 GOST 28325-95

Графит для производства электроугольных изделий. Технические условия Графит. Типы, марки и общие технические требования Сепараторы магнитные и электромагнитные. Общие технические условия Пробоотборники и машины для подготовки проб торфа. Типы и основные параметры Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости. Технические условия Каолин обогащенный для химических средств защиты растений. Технические условия Асбест хризотиловый. Общие технические условия Тальк для кабельной промышленности. Технические условия Коронки буровые для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения. Типы и основные размеры Каолин обогащенный для косметической промышленности. Технические условия Материалы кварц-полевошпатовые для строительной керамики. Технические условия Агат и халцедон технические. Технические условия Каолин обогащенный. Метод определения белизны Каолин обогащенный для производства бумаги и картона. Технические условия Каолин обогащенный. Метод определения гранулометрического состава Коронки алмазные для бурения геологоразведочных скважин. Основные размеры Слюда дробленая. Технические условия Слюда мусковит молотая электродная. Технические условия Каолин обогащенный для химической промышленности. Технические условия Каолин обогащенный для производства электротермического силумина и ультрамарина. Технические условия Каолин обогащенный для кабельной промышленности. Технические условия Корунд синтетический. Рубин-10. Технические условия Слюда молотая. Правила приемки. Методы отбора и подготовки проб для испытаний Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые молотые. Правила приемки. Методы отбора и подготовки проб для испытаний Доломит для стекольной промышленности. Технические условия Доломит для стекольной промышленности. Общие требования к методам анализа Доломит для стекольной промышленности. Методы определения окисей кальция и магния Доломит для стекольной промышленности. Метод определения окиси железа Доломит для стекольной промышленности. Метод определения окиси алюминия Доломит для стекольной промышленности. Метод определения двуокиси кремния Доломит для стекольной промышленности. Метод определения влаги Доломит для стекольной промышленности. Метод определения потери массы при прокаливании Доломит для стекольной промышленности. Метод анализа кислотонерастворимого остатка Каолин обогащенный. Метод определения дисперсного состава Окатыши флюоритовые. Технические условия Оборудование обогатительное. Термины и определения Каолин обогащенный. Метод спектрального анализа Асбест хризотиловый. Правила приемки и методы отбора и подготовки проб для испытаний Асбест хризотиловый. Методы определения фракционного состава и массовой доли гали Асбест хризотиловый. Метод определения средней длины волокна, массовых долей волокна длиной менее 5 мм и менее 0,5 мм Асбест хризотиловый. Метод определения степени распушки Асбест хризотиловый. Метод определения влаги Асбест хризотиловый. Метод определения насыпной плотности Каолин обогащенный. Метод определения желтизны Стандартный образец грейзена GnA Стандартный образец серпентинита SW Стандартный образец анортизита AnK Стандартный образец арагонита AK Установки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Основные параметры Машины флотационные. Общие технические требования 49


INS Decembrie 2013 GOST 28597-90 GOST 28629-90 GOST 30036.1-93 GOST 30036.2-93 GOST 30036.3-93 GOST 30193-94 GOST 30577-98 GOST 31285-2005

III.

Domeniul industriei sticlei şi ceramicii

GOST 24523.0-80 GOST 24523.1-80 GOST 24523.2-80 GOST 24523.3-80 GOST 24523.4-80 GOST 24523.5-80 GOST 24523.6-80 GOST 13997.0-84 GOST 13997.1-84 GOST 13997.2-84 GOST 13997.3-84 GOST 13997.4-84 GOST 13997.5-84 GOST 13997.6-84 GOST 10134.3-82 GOST 13997.7-84 GOST 13997.8-84 GOST 10134.0-82 GOST 13997.9-84 GOST 13997.10-84 GOST 13997.11-84 GOST 13997.12-84 GOST 9553-74 GOST 9900-85 GOST 10134.2-82 GOST 11067-85

50

Крепи механизированные для лав. Общие технические требования Установки струговые. Основные параметры и размеры. Общие технические требования Каолин обогащенный. Метод определения разжижаемости Каолин обогащенный. Метод определения показателя адсорбции Каолин обогащенный. Ускоренный метод определения водопоглощения Элеваторы специальные для обогатительных фабрик. Общие технические требования Железоотделители магнитные и электромагнитные. Общие технические условия Асбест хризолитовый. Метод определения фракционного состава и массовой доли гали на контрольном аппарате

Периклаз электротехнический. Общие требования к методам химического анализа Периклаз электротехнический. Методы определения двуокиси кремния Периклаз электротехнический. Методы определения окиси алюминия Периклаз электротехнический. Методы определения окиси железа Периклаз электротехнический. Методы определения окиси кальция Периклаз электротехнический. Метод определения окиси магния Периклаз электротехнический. Метод определения изменения массы при прокаливании Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Общие требования к методам анализа Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Метод определения гигроскопической влаги Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения потери массы при прокаливании Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси кремния Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси циркония Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси железа Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси титана Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения щелочестойкости Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси алюминия Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси кальция Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Общие требования к методам определения химической стойкости Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси магния Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси иттрия Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окисей натрия и калия Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения пятиокиси фосфора Стекло силикатное и стеклокристаллические материалы. Метод и определения плотности Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения модуля упругости при поперечном статическом изгибе Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения кислотостойкости Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения ударной вязкости


INS Decembrie 2013 GOST 11103-85 GOST 22290-76 GOST 22291-83 GOST 22292-76 GOST 1663-81 GOST 5635-80 E GOST 8894-86 GOST 9424-79 GOST 10377-78 GOST 20300.7-90 GOST 20300.8-90 GOST 13521-68 GOST 21836-88 GOST 1216-87 GOST 1566-96 (ISO 5019-2-84) GOST 4069-69 GOST 4071.1-94 (ISO 10059-1-92) GOST 10978-83 GOST 4071.2-94 (ISO 8895-86) GOST 4157-79 GOST 4689-94 GOST 5040-96 GOST 5338-80 GOST 5341-98 GOST 5402.1-2000 (ISO 2478-87) GOST 10134.1-82 GOST 5402.2-2000 (ISO 2477-87) GOST 7151-74 GOST 9854-81 GOST 10153-70 GOST 10352-80 GOST 10360-85 GOST 10381-94 GOST 10888-93 (ISO 5019-1-84, ISO 5019-2-84, ISO 5019-5-84) GOST 11586-2005 GOST 12170-85

Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения термической стойкости Стекло кварцевое прозрачное. Метод испытания на устойчивость к кристаллизации Стекло кварцевое. Метод определения химической устойчивости Стекло кварцевое прозрачное. Метод определения устойчивости к потемнению после термической обработки Стекла для указателей уровня жидкости. Технические условия Рассеиватели стеклянные для автотракторных, мотоциклетных и велосипедных осветительных и светосигнальных приборов. Технические условия Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия Стекла закаленные для судовых иллюминаторов. Технические условия Стекла бесцветные для противогазов и защитных очков. Технические условия Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Метод определения оксидов кальция и магния Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения оксидов натрия и калия Стекла оконные пассажирских вагонов, электропоездов и дизель-поездов. Основные размеры и технические требования Стекла смотровые для промышленных установок. Технические требования Порошки магнезитовые каустические. Технические условия Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей. Технические условия Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Метод определения температурного коэффициента линейного расширения Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре Изделия огнеупорные динасовые. Технические условия Изделия огнеупорные периклазовые. Технические условия Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные. Технические условия Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения водостойкости при 98°С Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей. Технические условия Кварциты кристаллические для производства динасовых изделий. Технические условия Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые. Технические условия Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов судов морского флота. Технические условия Порошки периклазовые спеченные для изготовления изделий. Технические условия Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей. Технические условия Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей. Технические условия

Изделия огнеупорные для сифонной разливки стали. Технические условия Огнеупоры. Стационарный метод измерения теплопроводности 51


INS Decembrie 2013 GOST 13236-83 GOST 15136-78 GOST 15635-70 GOST 18847-84 GOST 20300.1-90 GOST 20300.2-90 GOST 20300.3-90 GOST 20300.4-90 GOST 20300.5-90 GOST 20300.6-90 GOST 20901-75 GOST 21436-2004 GOST 22442-77 GOST 22692-77 GOST 23037-99 GOST 23053-78

IV.

Domeniul tehnicii audio şi video

GOST 5289-94 (CEI 98-87) GOST 6495-89 GOST 20492-87 GOST 11157-87 GOST 11982-81 E GOST 29271-91 GOST 29286-92 GOST 14907-88 GOST 16121-86 E GOST 18286-88 GOST 18631-87 GOST 18631-87 GOST 19775-87 GOST 21717-76 GOST 5651-89 GOST 23012-78 GOST 23090-78 GOST 23415-79 GOST 23588-79 GOST 23589-79 GOST 23590-79 GOST 7152-85 GOST 23591-79 52

Порошки периклазовые электротехнические. Технические условия Изделия огнеупорные. Метод измерения глубины отбитости углов и ребер Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей. Технические условия Огнеупоры неформованные сыпучие. Методы определения водопоглощения, кажущейся плотности и открытой пористости зернистых материалов Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Общие требования к методам анализа Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида кремния Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида циркония Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида титана Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения оксида железа Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения оксида алюминия Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей. Технические условия Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок. Технические условия Материалы углеродные. Метод определения зольности Заполнители огнеупорные. Технические условия Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей. Технические условия

Грампластинки аналоговые. Общие технические условия Микрофоны. Общие технические условия Кассета магнитофонная. Общие технические условия Устройства воспроизведения механической звукозаписи. Общие технические условия Системы отклоняющие телевизионных приемников черно-белого телевидения. Общие технические условия Кассеты видеомагнитофонные. Общие технические условия Ленты магнитные измерительные для бытовых видеомагнитофонов. Общие технические условия Диктофоны. Общие технические условия Реле слаботочные электромагнитные. Общие технические условия Приемники трехпрограммные проводного вещания. Общие технические условия Головки звукоснимателей. Общие технические условия Головки звукоснимателей. Общие технические условия Головки магнитные для магнитофонов. Общие технические условия Сердечники для намотки магнитных лент. Технические условия Аппаратура радиоприемная бытовая. Общие технические условия Приборы многопозиционные счетные, индикаторные и коммутаторные. Основные параметры Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд Лента бумажная с транспортными отверстиями. Общие технические условия Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей А и РП Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей РС и МР Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей 2РМ Микрофоны и телефоны капсюльные для телефонных аппаратов общего применения. Общие технические условия Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей ШР, СШР, СШРГ и ШРГ


INS Decembrie 2013 GOST 28536-90 GOST 28690-90 GOST 23872-79

V.

Domeniul ergonomiei, protecţiei muncii şi hidrosferei

GOST 21480-76 GOST 21752-76 GOST 21753-76 GOST 21786-76 GOST 21829-76 GOST 21889-76 GOST 21958-76 GOST 22269-76 GOST 22613-77 GOST 22614-77 GOST 22615-77 GOST 22902-78 GOST 23000-78 GOST 12.2.132-93 GOST 12.3.013-77 GOST 12.3.014-90 GOST 12.3.023-80 GOST 12.3.029-82 GOST 17.1.3.02-77 GOST 17.1.3.08-82 GOST 17.1.3.12-86 GOST 27488.15-90

VI.

Видеомагнитофоны бытовые. Общие технические требования Знак соответствия технических средств требованиям электромагнитной совместимости. Форма, размеры и технические требования Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и классификация технических характеристик

Система "человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Рычаги управления. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Выключатели и переключатели типа "Тумблер". Общие эргономические требования Система "человек-машина". Отсчетные устройства индикаторов визуальных. Общие эргономические требования Система "человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования Система стандартов безопасности труда. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности Система стандартов безопасности труда. Производство древесно-стружечных плит. Общие требования безопасности Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше Гражданская оборона. Защита сельскохозяйственных животных от радиоактивных веществ при авариях на радиационно опасных объектах народного хозяйства. Общие требования

Domeniul tehnologia informației

GOST 19.001-77 GOST 19.005-85 GOST 24.104-85

Единая система программной документации. Общие положения Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования 53


INS Decembrie 2013 GOST 24.701-86 GOST 24.702-85 GOST 24.703-85 GOST 6048-67 E GOST 6431-75 GOST 8854-75 GOST 9372-80 GOST 13699-91 GOST 14291-83 E GOST 15971-90 GOST 18421-93 GOST 20855-83 GOST 21021-2000 GOST 23545-79 GOST 23675-79 GOST 24402-88 GOST 24509-80 GOST 24836-81 GOST 25492-82 GOST 25868-91 GOST 26387-84 GOST 26553-85 GOST 26626-85 GOST 27459-87 GOST 27833-88 GOST 27954-88 GOST 28161-89 GOST 28162-89 GOST 28195-99 GOST 28397-89 (ISO 2382-15-85) GOST 28581-90 GOST 28806-90 GOST 29099-91

VII.

Машины пишущие механические и электромеханические. Общие технические требования и методы испытаний Качество программных средств. Термины и определения Сети вычислительные локальные. Термины и определения

Domeniul agriculturii

GOST 12.2.122-88

GOST 68-74 GOST 158-74 GOST 606-75 GOST 1114-84 GOST 2116-2000

54

Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения Ленты красящие текстильные для пишущих машин. Технические условия Машины пишущие. Расположение клавиш и символов на клавиатуре Машины пишущие. Шрифты, колодки литерные. Технические условия Катушки для красящих лент пишущих машин. Технические условия Запись и воспроизведение информации. Термины и определения Машины для уничтожения документов. Общие технические условия Системы обработки информации. Термины и определения Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для коммутируемых и некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры Устройства числового программного управления. Общие технические требования Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах Цепи стыка С2-ИС системы передачи данных. Электрические параметры Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения Кассы-автоматы. Общие технические условия Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. Термины и определения Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения Система "человек-машина". Термины и определения Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения Машины контрольно-кассовые и билетно-кассовые. Общие технические требования Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения Средства отображения информации. Термины и определения Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования Средства сшивания документов. Общие технические требования Средства для нанесения защитных покрытий на документы. Общие технические требования Оценка качества программных средств. Общие положения Языки программирования. Термины и определения

Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Методы контроля безопасности (În vigoare SM GOST R 50908:2012) Жмых хлопковый. Технические условия Сегменты, пластины противорежущие и полосы ножевые режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия Шрот хлопковый. Технические условия Культиваторы пропашные. Типы и основные параметры Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Технические условия


INS Decembrie 2013 GOST 2472-80 GOST 3496-74 GOST 3497-74 GOST 5110-55 GOST 5111-55 GOST 5716-74 GOST 5895-75 GOST 6729-60 GOST 7686-88 GOST 8191-56 GOST 9024-70 GOST 9158-76 GOST 9265-72 GOST 9671-87 GOST 9672-87 GOST 9822-83 GOST 10199-81 GOST 10250-80 GOST 10429-63 GOST 10430-83 GOST 10974-64 GOST 11008-64 GOST 11201-65 GOST 11203-65 GOST 11549-76 GOST 11674-75 GOST 11694-66 GOST 12588-81 GOST 12935-76 GOST 13056.10-68 GOST 13056.11-68 GOST 13398-82 GOST 13456-82 GOST 13496.1-98 GOST 13496.2-91 GOST 13496.4-93 GOST 13979.11-83 GOST 13496.15-97 GOST 13496.20-87 GOST 13856-87 GOST 13857-95 GOST 14107-75 GOST 14161-86 GOST 14897-69 GOST 14943-95 GOST 15594-80 GOST 17256-71 GOST 17290-71

Машины и оборудование сельскохозяйственные. Наименование и марки Прижимы ножа и прокладки режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия Пластинки трения режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности Овцы и козы для убоя. Определение упитанности Мука фосфоритная. Технические условия Семена хлопчатника. Сортовые и посевные качества. Технические условия Треста конопляная. Технические условия Кролики для убоя. Технические условия Семена цикория. Посевные качества Щетки плоские с деревянными колодками сельскохозяйственных машин. Технические условия Семена конопли. Промышленное сырье. Технические условия Комбикорма-концентраты для рабочих лошадей. Технические условия Семена рыжика. Сортовые и посевные качества. Технические условия Семена сафлора. Сортовые и посевные качества Семена клещевины. Сортовые и посевные качества. Технические условия Комбикорма-концентраты для овец. Технические условия Семена риса. Сортовые и посевные качества. Технические условия Семена кенафа. Посевные качества Семена конопли. Сортовые и посевные качества. Технические условия Жмых льняной. Технические условия Солома конопляная. Технические условия Жмых арахисовый пищевой. Технические условия Жмых кунжутный (сезамовый). Технические условия Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия Тракторы гусеничные. Болты башмака гусеницы. Технические условия Жмых конопляный. Технические условия Инструмент электромоторный для лесозаготовок. Типы и основные параметры Муфты обгонные сельскохозяйственных машин. Технические условия Семена деревьев и кустарников. Правила выдачи и формы документов о качестве Семена деревьев и кустарников. Правила арбитражного определения качества Устройства прицепные сельскохозяйственных машин. Типы, основные размеры и расположение Жом сушеный для экспорта. Технические условия Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания натрия и хлорида натрия Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина Жмыхи и шроты хлопковые. Метод определения свободного госсипола Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов Семена граба, липы и древесных пород ограниченного распространения. Посевные качества. Технические условия Семена деревьев и кустарников. Посевные качества. Технические условия Стебли кенафа Семена хвойных древесных пород. Посевные качества. Технические условия Солома льняная. Технические условия Клещевина (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках Лесопогрузчики челюстные гусеничные перекидного типа. Технические условия Шрот конопляный. Технические условия Шрот клещевинный кормовой. Технические условия 55


INS Decembrie 2013 GOST 20455-93 GOST 21031-90 GOST 21032-90 GOST 21236-90 GOST 21560.1-82 GOST 21669-76 GOST 21820.0-76 GOST 21820.1-76 GOST 21820.2-76 GOST 21820.3-76 GOST 21820.4-76 GOST 21904-76 GOST 21909-83 GOST 22587-91 GOST 23126-78 GOST 23577-79 GOST 23637-90 GOST 23982-85 GOST 24665-81 GOST 25127-82 GOST 25327-82 GOST 25353-82 GOST 25483-95 GOST 25518-93 GOST 26025-83 GOST 26026-83 GOST 27024-86 GOST 27378-87 GOST 27345-87 GOST 27548-97 GOST 27980-88 GOST 27995-88 GOST 27996-88 GOST 27997-88 GOST 27998-88 GOST 28285-89 GOST 28497-90 GOST 28636-90 GOST 30446-95

VIII.

Industria lemnului

GOST 48-91 GOST 102-75 GOST 968-68 GOST 980-80 (ISO 2935-74) 56

Семена кориандра. Сортовые и посевные качества. Технические условия Семена тмина. Сортовые и посевные качества. Технические условия Семена фенхеля сортовые и посевные качества. Технические условия Семена аниса. Сортовые и посевные качества. Технические условия Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава Комбикорма. Термины и определения Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника. Метод отбора проб Семена хлопчатника. Метод определения всхожести Семена хлопчатника. Метод определения влажности Семена хлопчатника. Методы определения засоренности, механической поврежденности, остаточной волокнистости, остаточной опушенности и горелости Семена хлопчатника. Методы определения наличия осыпавшейся протравливающей смеси, выравненности по размерам, зараженности амбарными вредителями Комбикорм-концентрат гранулированный для племенных кобыл. Технические условия Вал приема мощности навесных сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с тракторами классов от 0,6 до 2. Расположение Машины хлопкоуборочные. Общие технические требования Лошади мясные, поставляемые для экспорта. Технические условия Хлопок-сырец семенной. Технические условия Сенаж. Технические условия Машины для внесения твердых органических удобрений. Общие технические условия Валы карданные двухшарнирные с защитным кожухом. Методы испытаний ТМТД технический. Технические условия Машины сельскохозяйственные уборочные. Ширина режущих аппаратов Машины сельскохозяйственные. Уборочные и транспортные средства. Габаритные и погрузочные высоты, зоны свободного пространства, направление выгрузки Лейки садово-огородные. Технические условия Тракторы, сельскохозяйственные машины и прицепы. Головки соединительные пневматического привода тормозных систем. Зоны расположения Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию Солома конопляная. Технические условия Тракторы и сельскохозяйственные машины. Устройство навесное трехточечное переднее. Присоединительные размеры, кинематические параметры и технические требования Треста конопляная. Технические условия Корма растительные. Методы определения содержания влаги Удобрения органические. Методы определения органического вещества Корма растительные. Методы определения меди Корма растительные. Методы определения цинка Корма растительные. Методы определения марганца Корма растительные. Методы определения железа Солома льняная. Требования при заготовках Комбикорма, сырье гранулированные. Методы определения крошимости Семена малораспространенных кормовых культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия Семена хлопчатника технические. Технические условия.

Заготовки лыжные. Технические условия Фанера березовая авиационная. Технические условия Пиломатериалы авиационные (бруски и доски). Технические условия Пилы круглые плоские для распиловки древесины. Технические условия


INS Decembrie 2013 GOST 1824-88 GOST 2646-71 GOST 2800-83 GOST 2996-79 GOST 3934-71 GOST 5780-77 GOST 9302-83 GOST 15987-91 (ISO 2730-73) GOST 25458-82 GOST 26002-83 GOST 28469-90 GOST 12.3.015-78 GOST 4106-74 GOST 8992-75 GOST 10482-74 GOST 12457-77 GOST 13235-79 GOST 16032-70 GOST 18110-72 GOST 22299-76 GOST 22297-76 GOST 22298-76 GOST 21769-84 GOST 19922-74

IX.

Детали и сборочные единицы деревянного верхнего строения мостовых парков. Общие технические условия Заготовки авиационные хвойных пород. Технические условия Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок. Технические условия Заготовки авиационные лиственных пород. Технические условия Древесина авиационная. Правила приемки и методы контроля Обапол для крепления горных выработок. Технические условия Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия Рубанки деревянные. Технические условия Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности Сырье древесное для выработки дубильных экстрактов. Технические условия Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи. Технические условия Пилы для тарных лесопильных рам. Технические условия Заготовки деревянные для весел. Технические условия Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями для обработки пазов и гребней. Конструкция и размеры Лесосплав. Термины и определения Плиты древесностружечные. Термины и определения Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования Зелень древесная. Технические условия Заготовки гнуто-клееные. Метод определения предела прочности клеевого соединения бобышек со шпоном в трапециевидных царгах стульев

Industria hîrtiei

GOST 876–73 GOST 891-75 GOST 1339–79 GOST 1760–86 GOST 1933–73 GOST 3246–84 GOST 3553–87 GOST 6657–77 GOST 6662–73 GOST 6722–75 GOST 6749–2005 GOST 7377–85 GOST 7438–73 GOST 7500–85 GOST 8618–86 GOST 9327–60 GOST 11945–78 GOST 13425–93 GOST 13525.20–86

Бумага патронная. Технические условия Бумага и картон для текстильных патронов и конусов. Технические условия Бумага картографическая. Технические условия Подпергамент. Технические условия Картон калиброванный. Технические условия Картон жаккардовый. Технические условия Бумага телефонная. Технические условия Бумага почтовая. Технические условия Бумага для патронирования. Технические условия Картон фильтровальный технический. Технические условия Бумага-основа для обоев. Технические условия Бумага для гофрирования. Технические условия Бумага курительная. Технические условия Бумага и картон. Методы определения состава по волокну Картон для стереотипных матриц. Технические условия Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы Трубки фибровые. Технические условия Масса древесная. Метод определения фракционного состава Бумага мундштучная. Метод определения упругости 57


INS Decembrie 2013 GOST 14613–83 GOST 16711–84 GOST 17914–72 GOST 19344–73 GOST 19493–74 GOST 20358–78 GOST 21479–87 GOST 22351–77 GOST 25166–82 GOST 26493–85 GOST 26563–85 GOST 26764–85 GOST 26893–86

X.

Produse și domenii diverse

GOST 5.2050-73 GOST 5.1650-72 GOST 5.1878-73 GOST 5.1150-71 GOST 5.1215-72 GOST 5.1261-72 GOST 5.1300-72 GOST 5.1603-72 GOST 5.1644-72 GOST 5.191-69 GOST 5.197-72 GOST 5.357-70 GOST 5.1730-72 GOST 5.1800-73 GOST 5.1807-73 GOST 5.1861-73 GOST 5.1862-73 GOST 5.917-71 GOST 5.1879-73 GOST 5.1948-73 GOST 5.2019-73

58

Фибра. Технические условия Основа парафинированной бумаги. Технические условия Обложки дел длительных сроков хранения. Технические условия Бумага для каталогов и картотек. Технические условия Бумага щелочестойкая для ртутно-цинковых элементов. Технические условия Бумага для фильтрования воздуха. Технические условия Папка для брошюровки эксплуатационной и ремонтной документации. Конструкция Картон чемоданный. Технические условия Машины для целлюлозно-бумажной промышленности. Требования безопасности Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Нормы вибрации. Технические требования Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Методы и средства защиты Бумага для перфораторной ленты. Технические условия Бумага фильтровальная для качественных и количественных анализов. Метод определения сопротивления продавливанию во влажном состоянии

Воздуходувка ТВ-80-1,6. Требования к качеству аттестованной продукции Приспособление ПРВН-53 для обновления плантажа на виноградниках. Требования к качеству аттестованной продукции Станок шлифовальный-полировальный шестишпиндельный модели 6ШП-100М. Требования к качеству аттестованной продукции Насосы высоковакуумные диффузионные типа НВД. Требования к качеству аттестованной продукции Электроды металлические марки АНО-4 для дуговой сварки малоуглеродистых конструкционных сталей. Требования к качеству аттестованной продукции Кокс доменный из углей Донецкого и Кузнецкого бассейнов и шихты Череповецкого металлургического завода. Требования к качеству аттестованной продукции Насосы магниторазрядные диодные охлаждаемые типа НМДО-025-1 (НОРД-250) с блоком питания типа БП-150. Требования к качеству аттестованной продукции Система управления вибрационными установками СУВУ-3. Требования к качеству аттестованной продукции Вентиляторы осевые ВО4М. Требования к качеству аттестованной продукции Машинки закаточно-раскаточные типа Р3М-2 для домашнего консервирования. Требования к качеству аттестованной продукции Реле электромагнитные типов НМШ1, НМШ2, НМШ4, НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНШМ2, НМ1, НМ2, НМ4, НММ1, НММ2, НММ4. Требования к качеству аттестованной продукции Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5. Требования к качеству аттестованной продукции Фильтр для очистки светлых нефтепродуктов ФГН-60М. Требования к качеству аттестованной продукции Установка для финишной очистки воды типа УФ-400А. Требования к качеству аттестованной продукции Насос геттерно-ионный типа ГИН-0,5-1М. Требования к качеству аттестованной продукции Пневмораспределители трехлинейные В76-21, БВ76-21, ИВ76-21, КВ76-21, МВ76-21, ОВ7621, ДВ76-21. Требования к качеству аттестованной продукции Пневмоусилители ПФ67-21. Требования к качеству аттестованной продукции Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции Станок шлифовально-полировальный шестишпиндельный модели 6ШП-100М. Требования к качеству аттестованной продукции Стенд вибрационный ВУ-15М. Требования к качеству аттестованной продукции Насос одноступенчатый моноблочный ГНОМ-10-10. Требования к качеству аттестованной продукции


INS Decembrie 2013 GOST 5.2030-73 GOST 5.2055-73 GOST 5.2105-73 GOST 24.303-80 GOST 24.304-82 GOST 14.322-83 GOST 14.206-73 GOST 2.605-68 GOST 2.605-68 GOST 31161-2002 (ISO 10005:1995) GOST 24723-81 GOST 21624-81 GOST 21758-81

GOST 20334-81 GOST 15.011-82 GOST 20.57.406-81 GOST 2.116-84 GOST 15.311-90 GOST 15.013-86 GOST 25650-83 GOST 25870-83

GOST 24482-80 GOST 24660-81 GOST 20736-75 GOST 18242-72 GOST 18321-73 GOST 16493-70 GOST 15.10997/ GOST R 15.109-93 GOST 26476-85 GOST 23090-78 GOST 22352-77 GOST 25645.109-84 GOST 25645.126-85

Термобарокамера типа КТХБ-К-0,025-65/155. Требования к качеству аттестованной продукции Пульт дистанционного управления типа 55-ПДУ.Требования к качеству аттестованной продукции Микроскоп лазерный эллипсометрический ЛЭМ-2. Требования к качеству аттестованной продукции Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей Нормирование расхода материалов. Основные положения Технологический контроль конструкторской документации Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования Управление качеством. Руководящие указания по программам качества (în vigoare SM SR ISO 10005:2011) Трубопроводы морской воды стальные оцинкованные. Расчет долговечности элементов Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности при испытаниях Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Показатели эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний Карта технического уровня и качества продукции Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия Климат Антарктиды. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей Макроклиматические районы земного шара с холодным и умеренным климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей Макроклиматические районы земного шара с тропическим климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке Система разработки и постановки продукции на производство. Материалы взрывчатые промышленные Резцы токарные и резцы-вставки с механическим креплением режущих сменных многогранных пластин. Обозначения Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях Магнитосфера Земли. Термины и определения Поле геомагнитное. Модель поля внутриземных источников 59


INS Decembrie 2013 GOST 25645.127-85 GOST 25645.146-89 GOST 25645.147-89 GOST 25645.149-89 GOST 25645.153-90 GOST 22091.12-84 GOST 22091.13-84 GOST 22091.10-84 GOST 22091.4-86 GOST 22091.5-86 GOST 15152-69 GOST 9865-76 GOST 26351-84 GOST 26352-84 GOST 26463-85 GOST 23502-79 GOST 26679-85

60

Магнитосфера Земли. Модель магнитного поля магнитосферных токов Ионосфера Земли. Модель глобального распределения концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов Излучение в атмосфере Земли ионизирующее. Характеристики распределения потоков излучения Излучение солнечное ультрафиолетовое коротковолновое. Характеристики потоков Излучение атмосферы Земли рассеянное. Модель пространственно-временного распределения Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе Приборы рентгеновские. Методы измерения междуэлектродной емкости сетка-катод Приборы рентгеновские. Метод измерения алюминиевого или медного эквивалента баллона рентгеновского прибора Приборы рентгеновские. Методы измерения напряжения рентгеновской трубки Приборы рентгеновские. Методы измерения тока рентгеновской трубки Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия резиновые технические для районов с тропическим климатом. Общие требования Установки ультразвуковые. Ряд номинальных электрических мощностей Модель влажности воздуха над территорией СССР Модель влажности воздуха в северном полушарии Ледники. Термины и определения Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования

Profile for standard.md

Buletinul de standardizare decembrie 2013  

Buletinul de standardizare decembrie 2013  

Advertisement