Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

8 - 2011

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2011


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2011

2


CUPRINS STANDARDIZAREA Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 630 – ST din 19.07.2011 ……………….……………………………………………………………...……………………..4 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.650 – ST din 23.08.2011 ……………………………………………………………………………………………………....5 Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ………………………………………………..………………………………........6 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ...………………………………………………………………………..….15 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate …………………………………………...………………………………………..…....................................18 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate …………………………...…………………………………………........18

Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки Modificări aprobate la standarde moldovene ………………………………………...…………………………..…........................................19 Измeнения, утвержденные к стандартам Молдовы Erate la standarde moldovene ………………………………………………………………………………………..…………...…….……....23 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы Erate la standarde interstatale ….………………………………………………………………………………….……..………………........33 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты M ETRO LOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………..37 nr. 0023-M din 05.07.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ……………………………………………………………………………..…39 nr. 0024-M din 13.07.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………..40 nr. 0025-M din 27.07.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ………………………………………………………………………………..41 nr. 0026-M din 02.08.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ……………………………………………………………………………..…43 nr. 0027-M din 03.08.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ……………………………………………………………………………..…44 nr. 0028-M din 12.08.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie ……………………………………………………………………………..…45 nr. 0029-M din 16.08.2011 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie …………………………………………………………………………..……46 nr. 0030-M din 23.08.2011 Nomenclatorul entităţilor înregistrate în sistemul naţional de metrologie (snm), deţinătoare de avize tehnice de înregistrare ………………………………………………………………….……48 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Standardele – un ghid pentru constructori şi producătorii de materiale pentru construcţii …………………………………………….……..53 Importanţa standardelor în viaţa de zi cu zi …………………………………………………………………..……………………………...…54 Îmbunătăţirea proceselor de producţie cu ajutorul standardelor ..………………………………………….…………………... …………..…55

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 630 – ST din 19.07.2011

În scopul executării prevederilor Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare cu toate modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu cerinţele CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare” întru actualizarea informaţiei despre reprezentanţii ONS în cadrul Comitetelor Tehnice naţionale de standardizare, INSM emite următoarea

H O T Ă R Î R E: Se modifică Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 504–ST din 8 februarie 2011, referitor la aprobarea în calitate de reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare în următoarele Comitete Tehnice (CT) naţionale de Standardizare: Se înlocuieşte în CT 9 „Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare” şi CT 10 „Fructe proaspete” dna Elena Scutaru, specialist coordonator cu dna Rodica Siloci, specialist coordonator.

4


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 650 – ST din 23.08.2011

În temeiul art. 6 al Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu regulile de adoptare a standardelor internaţionale ca prestandarde moldovene, şi în urma examinării solicitării Centrului Naţional de Sănătate Publică, referitor la prelungirea termenului de valabilitate a prestandardelor moldovene, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta H O T Ă R Î R E:

1. Se prelungeşte pînă la 01.03.2013 termenul de valabilitate pentru prestandardele moldovene : - SMV ISO 4832:2008 „Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea bacteriilor coliforme. Metoda de numărare a coloniilor” (ISO 4832:2006, IDT); - SMV ISO 7932:2008 „Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea Bacillus cereus prezumtivi. Metoda de numărare a coloniilor la 30ºC” (ISO 7932:2004, IDT); - SMV ISO/TS 11133-2:2008 „Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid pentru prepararea şi producerea mediilor de cultură. Partea 2: Ghid practic pentru încercarea performanţelor mediilor de cultură” (ISO/TS 11133-2:2003).

5


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (iulie - august 2011) 01

Principii – Информация и документация. Процессы управления записями. Метаданные для записей. Часть 1: Принципы (ISO 23081-1:2006, IDT)

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

03

01.040.13 SM SR EN ISO 14050:2011 Management de mediu. Vocabular – Экологический менеджмент. Словарь (SR EN ISO 14050:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14050:2011)

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.120.10 01.040.35 SM SR ISO IWA 2:2011 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 în domeniul educaţiei – Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 9001:2000 в образовании (SR ISO IWA 2:2009, IDT)

SMV ISO/CEI 27000:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и словарь (ISO/CEI 27000:2009, IDT)

03.120.20 SM SR EN ISO/CEI 17043:2011 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă – Оценка соответствия. Общие требования к проверке квалификации (SR EN ISO/CEI 17043:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO/CEI 17043:2011)

01.080.30 SMV ISO 14617-3:2011 Simboluri grafice pentru scheme. Partea 3: Conexiuni şi dispozitive asociate – Графические символы для схем. Часть 3: Соединения и связанные с ними устройства (ISO 14617-3:2002, IDT)

07.100.20 SMV EN ISO 7899-1:2011 Calitatea apei. Identificarea şi numărarea enterococilor intestinali din ape de suprafaţă şi din ape uzate. Partea 1: Metoda miniaturizată (numărul cel mai probabil) prin însămînţare în mediu lichid – Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 1: Миниатюризированный метод (наиболее вероятное число) посева в жидкой среде (EN ISO 7899-1:1998, IDT)

01.120 CBP 1-15:2011 Normativele manoperei şi modul de determinare a costului elaborării documentelor normative de standardizare Нормативы трудоемкости и порядок определения стоимости разработки нормативных документов по стандартизации. 01.140.20

SMV ISO 8199:2011 Calitatea apei. Ghid general pentru numărarea microorganismelor în mediul de cultură – Качество воды. Общее руководство по подсчету микроорганизмов, выращенных методом посева на питательной среде (ISO 8199:2005, IDT)

SMV ISO 22310:2011 Informare şi documentare. Ghid pentru elaboratori de standarde pentru stabilirea cerinţelor de management al înregistrărilor în standarde – Информация и документация. Руководство для разработчиков стандартов для установления требований к управлению записями в стандартах (ISO 22310:2006, IDT) SMV ISO 23081-1:2011 Informare şi documentare. Procese de management al înregistrărilor. Metadate pentru înregistrări. Partea 1: 6


13.060.20

SMV EN ISO 9308-3:2011 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Partea 3: Metoda miniaturizată (numărul cel mai probabil) la detecţia şi numărarea de E coli prin însămînţare în mediu lichid – Качество воды. Обнаружение и подсчет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 3: Миниатюризованный метод (наиболее вероятное число) обнаружения и подсчета E coli посева в жидкой среде (EN ISO 9308-3:1998, IDT)

SMV EN 1717:2011 Protecţia împotriva poluării apei potabile în instalaţiile de apă şi cerinţe generale pentru dispozitivele de prevenire a poluării prin reflux – Защита питьевой воды от загрязнений во внутренних сетях снабжения питьевой водой и общие требования к защитным устройствам для предотвращения загрязнений питьевой воды обратным потоком (EN 1717:2000, IDT) SMV EN 12174:2011 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hexaflorurosilicat de sodiu – Продукты химические, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гексафторoсиликат натрия (EN 12174:2006, IDT)

SMV EN ISO 17994:2011 Calitatea apei. Criterii pentru stabilirea echivalenţei între metode microbiologice – Качество воды. Критерии установления эквивалентности между микробиологическими методами (EN ISO 17994:2004, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.060.30 SMV EN ISO 5667-15:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 15: Ghid pentru conservarea şi tratamentul probelor de nămol şi sedimente – Качество воды. Отбор проб. Часть 15: Руководство по консервированию и обработке проб осадка и отложений (EN ISO 5667-15:2009, IDT)

13.020.10 SM SR EN ISO 14050:2011 Management de mediu. Vocabular – Экологический менеджмент. Словарь (SR EN ISO 14050:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14050:2011)

13.060.45 SMV EN ISO 5667-15:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 15: Ghid pentru conservarea şi tratamentul probelor de nămol şi sedimente – Качество воды. Отбор проб. Часть 15: Руководство по консервированию и обработке проб осадка и отложений (EN ISO 5667-15:2009, IDT)

13.020.50 SM SR EN ISO 14025:2011 Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu de tip III. Principii şi proceduri – Экологические этикетки и декларации. Экологические декларации типа III. Принципы и процедуры (SR EN ISO 14025:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14025:2011)

SMV ISO/TS 13530:2011 Calitatea apei. Ghid de verificare a calităţii analitice pentru analiza chimică şi fizico-chimică a apei – Качество воды. Руководство по аналитическому контролю качества для химического и физико-химического анализа воды (ISO/TS 13530:2009, IDT)

13.040.30 SMV EN 689:2011 Atmosfera locului de muncă. Ghid pentru evaluarea expunerii la agenţi chimici pentru compararea cu valori limită şi strategia de măsurare – Атмосфера на рабочем месте. Руководство по оценке воздействия химических веществ при вдыхании для сравнения с предельными значениями и стратегия измерения (EN 689:1995, IDT)

SMV EN ISO 19458:2011 Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică – Качество воды. Отбор проб для микробиологического анализа (EN ISO 19458:2006, IDT)

13.060.01

SM ISO/TS 20612:2011 Calitatea apei. Comparări interlaboratoare pentru încercări de competenţă a laboratoarelor de chimie analitică – Качество воды. Межлабораторные сравнения испытания эффективности работы аналитических химических лабораторий (ISO/TS 20612:2007, IDT)

SMV ISO 5667-14:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 14: Ghid pentru asigurarea calităţii la prelevarea şi manipularea probelor de apă naturală – Качество воды. Отбор проб. Часть 14: Руководство по обеспечению качества при отборе проб природных вод и обращение с ними (ISO 5667-14:1998, IDT)

7


SMV ISO/ASTM 52116:2011 Practică de dozimetrie pentru iradiator gama autonom cu depozitare uscată – Практика дозиметрии для автономного гамма-облучателя сухого хранения (ISO/ASTM 52116:2002, IDT)

13.060.70 SMV EN ISO 16266:2011 Calitatea apei. Detectarea şi numărarea Pseudomonas aeruginosa. Metoda prin filtrare pe membrană – Качество воды. Обнаружение и подсчет микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации (EN ISO 16266:2008, IDT)

23

SMV EN ISO 17994:2011 Calitatea apei. Criterii pentru stabilirea echivalenţei între metode microbiologice – Качество воды. Критерии установления эквивалентности между микробиологическими методами (EN ISO 17994:2004, IDT) 17

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.30 SMV ISO 11625:2011 Butelii de gaz. Securitatea la manipulare – Баллоны газовые. Безопасность при обращении с ними (ISO 11625:2007, IDT)

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

SMV ISO 22434:2011 Butelii de gaz transportabile. Verificarea şi mentenanţa robinetelor de butelii – Баллоны газовые транспортируемые. Проверка и техническое обслуживание клапанов баллонов (ISO 22434:2006, IDT)

17.020 SM GOST 8.595:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Densitatea şi volumul petrolului. Tabelele coeficienţilor pentru recalcularea densităţii şi masei – Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность и объем нефти. Таблицы коэффициентов пересчета плотности и массы (GOST 8.595−2010, IDT)

23.040.01 SMV CEN/TS 1852-3+A1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru drenaj subteran şi canalizare fără presiune. Polipropilenă (PP). Partea 3: Ghid pentru instalare – Системы пластмассовых трубопроводов для подземного безнапорного дренажа и канализации. Полипропилен (PP). Часть 3: Руководство по установке (CEN/TS 1852-3:2003+A1:2005, IDT)

17.220.20 SM GOST 8.518:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Feritometre pentru oţeluri austenitice. Procedura de verificare metrologică – Государственная система обеспечения единства измерений. Ферритометры для сталей аустенитного класса. Методика поверки (GOST 8.518−2010, IDT)

SMV ISO 7268:2011 Componentele conductei. Definiţia presiunii nominale Компоненты трубопроводов. Определение номинального давления (ISO 7268:1983, IDT) SMV ISO 10802:2011 Conducte de fontă cu grafit nodular. Încercare hidrostatică după instalare – Трубопроводы из чугуна с шаровидным графитом. Гидростатическое испытание после установки (ISO 10802:1992, IDT)

17.240 SMV ISO/ASTM 51261:2011 Ghid de selectare şi etalonare a sistemelor dozimetrice pentru tratarea prin iradiere. Ediţie oficială – Руководство по выбору и калибровки дозиметрических систем для обработки облучением (ISO/ASTM 51261:2002, IDT)

SMV EN ISO 11295:2011 Clasificare şi informaţii despre proiectarea sistemelor de ţevi de materiale plastice destinate lucrărilor de renovare – Классификация и информация о проектировании систем пластмассовых трубопроводов, используемых для реконструкции (EN ISO 11295:2010, IDT)

SMV ISO/ASTM 51702:2011 Practică de dozimetrie în instalaţiile de tratare prin iradiere gama – Практика дозиметрии в установках для обработки гамма-облучением (ISO/ASTM 51702:2004, IDT) SMV ISO/ASTM 51900:2011 Ghid de dozimetrie pentru cercetarea în domeniul de iradiere a produselor alimentare şi agricole – Руководство по дозиметрии для исследования в области облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов (ISO/ASTM 51900:2009, IDT) 8


SMV ISO/TR 7074:2011 Cerinţe de exploatare pentru ţevi şi fitinguri de materiale plastice utilizate pentru drenare şi canalizare subterană Эксплуатационные требования для пластмассовых труб и фитингов, используемых для подземного дренажа и канализационных систем (ISO/TR 7074:1986, IDT)

23.040.10 SMV ISO 3545-1:2011 Ţevi şi fitinguri de oţel. Semne convenţionale utilizate în specificaţii tehnice. Partea 1: Ţevi şi accesorii tubulare cu secţiune transversală circulară – Трубы и фитинги стальные. Условные обозначения, используемые в технических условиях. Часть 1: Трубы и трубчатая арматура круглого поперечного сечения (ISO 3545-1:1989, IDT)

SMV ISO/TR 10501:2011 Conducte de materiale termoplastice pentru transportul lichidelor sub presiune. Calculul pierderilor de presiune – Трубы из термопластов для транспортировки жидкостей под давлением. Расчет потерь давления (ISO/TR 10501:1993, IDT)

SMV ISO 16134:2011 Proiect de conducte de fontă cu grafit nodular rezistent la cutremure de pămînt şi tasări – Проект трубопроводов из чугуна с шаровидным графитом, устойчивый к землетрясениям и оседаниям (ISO 16134:2006, IDT)

SMV ISO 12176-1:2011 Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Echipament pentru îmbinarea prin topire a sistemelor de polietilenă. Partea 1: Îmbinare cap la cap prin topire – Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для соединения плавлением полиэтиленовых систем. Часть 1: Стыковое соединение плавлением (ISO 12176-1:2006, IDT)

23.040.20 SMV EN ISO 3126:2011 Sisteme de canalizare de material plastic. Componente de material plastic. Determinarea dimensiunilor – Системы пластмассовых трубопроводов. Пластмассовые компоненты. Определение размеров (EN ISO 3126:2005, IDT)

23.040.45

SMV ISO/TR 4191:2011 Ţevi de policlorură de vinil (PVC-U) neplastifiată pentru alimentare cu apă. Recomandări pentru instalare – Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) для водоснабжения. Рекомендации по установке (ISO/TR 4191:1989, IDT)

SMV EN ISO 3126:2011 Sisteme de canalizare de material plastic. Componente de material plastic. Determinarea dimensiunilor – Системы пластмассовых трубопроводов. Пластмассовые компоненты. Определение размеров (EN ISO 3126:2005, IDT)

SMV ISO 4427-5:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 5: Пригодность для применения системы (ISO 4427-5:2007, IDT)

SMV ISO 12176-1:2011 Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Echipament pentru îmbinarea prin topire a sistemelor de polietilenă. Partea 1: Îmbinare cap la cap prin topire – Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для соединения плавлением полиэтиленовых систем. Часть 1: Стыковое соединение плавлением (ISO 12176-1:2006, IDT)

SMV ISO/TS 7024:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru evacuarea apelor menajere şi a apelor uzate (la temperatură scăzută şi ridicată) din interiorul clădirilor. Materiale termoplastice. Recomandări pentru instalare - Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных и отработанных вод (при низкой и высокой температурах), внутри зданий. Термопластичные материалы. Рекомендации по установке (ISO/TS 7024:2005, IDT)

23.060.01 SMV ISO 22434:2011 Butelii de gaz transportabile. Verificarea şi mentenanţa robinetelor de butelii – Баллоны газовые транспортируемые. Проверка и техническое обслуживание клапанов баллонов (ISO 22434:2006, IDT) 23.060.30

23.040.20

SMV ISO 7259:2011 Supape de fontă acţionate cu cheie utilizate pentru instalaţii subterane - Задвижки чугунные, приводимые в действие ключом, для подземной эксплуатации (ISO 7259:1988, IDT)

SMV ISO/TR 7073:2011 Recomandări tehnice pentru instalarea subterană a drenajelor şi canalelor colectoare de policlorură de vinil (PVC-U) neplastifiată – Технические рекомендации для подземной установки дренажа и канализационных коллекторов из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) (ISO/TR 7073:1988, IDT)

9


25

технология. Реестры метаданных. Формулировка определений данных (ISO/CEI 11179-4:2004, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

Часть

4:

25.160.40 SMV ISO/CEI 11179-5:2011 Tehnologia informaţiei. Registre de metadate. Partea 5: Principii de denumire şi de identificare – Информационная технология. Реестры метаданных. Часть 5: Принципы присвоения имен и идентификации (ISO/CEI 11179-5:2005, IDT)

SM SR EN ISO 17635:2011 Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale pentru materiale metalice – Контроль неразрушающий сварных швов. Общие правила для металлических материалов (SR EN ISO 17635:2010, IDT) 27

SMV ISO/CEI 11179-6:2011 Tehnologia informaţiei. Registre de metadate. Partea 6: Înregistrare – Информационная технология. Реестры метаданных. Часть 6: Регистрация (ISO/CEI 11179-6:2005, IDT)

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.160

SMV ISO/CEI TR 20943-1:2011 Tehnologia informaţiei. Proceduri pentru realizarea consecvenţei conţinutului registrului de metadate. Partea 1: Elemente de date – Информационная технология. Процедуры достижения последовательности содержания реестра метаданных. Часть 1: Элементы данных (ISO/CEI TR 20943-1:2003, IDT)

SMV CEN/TS 12977-1:2011 Instalaţii termice solare şi componente ale acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 1: Cerinţe generale pentru încălzitoare de apă solare şi instalaţii mixte – Системы тепловые солнечные и их компоненты. Системы, изготовленные по заказу. Часть 1: Общие требования к солнечным нагревателям воды и комбинированным системам (CEN/TS 12977-1:2010, IDT)

SMV ISO/CEI TR 20943-3:2011 Tehnologia informaţiei. Proceduri pentru realizarea consecvenţei conţinutului registrului de metadate. Partea 3: Domenii de valori – Информационная технология. Процедуры достижения последовательности содержания реестра метаданных. Часть 3: Области значений (ISO/CEI TR 20943-3:2004, IDT)

SMV EN 12975-1+A1:2011 Instalaţii termice solare şi componente ale acestora. Captatoare solare. Partea 1: Cerinţe generale – Системы тепловые солнечные и их компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 1. Общие требования (EN 12975-1:2006+A1:2010, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

SMV ISO/CEI 27000:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и словарь (ISO/CEI 27000:2009, IDT)

35.040 SMV ISO/CEI 11179-1:2011 Tehnologia informaţiei. Registre de metadate. Partea 1: Structura – Информационная технология. Реестры метаданных. Часть 1: Структура (ISO/CEI 11179-1:2004, IDT)

SMV ISO/CEI 27003:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Ghid pentru implementarea sistemului de management al securităţii informaţiei – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по внедрению системы менеджмента информационной безопасности (ISO/CEI 27003:2010, IDT)

SMV ISO/CEI 11179-2:2011 Tehnologia informaţiei. Registre de metadate. Partea 2: Clasificare – Информационная технология. Реестры метаданных. Часть 2: Классификация (ISO/CEI 11179-2:2005, IDT)

SMV ISO/CEI 27004:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul securităţii informaţiei. Măsurare – Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерение (ISO/CEI 27004:2009, IDT)

SMV ISO/CEI 11179-3:2011 Tehnologia informaţiei. Registre de metadate. Partea 3: Metamodel de registru şi atributele de bază – Информационная технология. Реестры метаданных. Часть 3: Метамодель реестра и базовые атрибуты (ISO/CEI 11179-3:2003, IDT) SMV ISO/CEI 11179-4:2011 Tehnologia informaţiei. Registre de metadate. Partea 4: Formularea definiţiilor de date – Информационная 10


iradiere a produselor alimentare şi agricole – Руководство по дозиметрии для исследования в области облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов (ISO/ASTM 51900:2009, IDT)

35.100.05 SMV ISO/CEI 29361:2011 Tehnologia informaţiei. Interoperabilitatea serviciilor Web. Profil de bază WS-I, versiunea 1.1 – Информационная технология. Взаимодействие вебуслуг. Базовый профиль WS-I, версия 1.1 (ISO/CEI 29361:2008, IDT)

67.120.10 SM STB 1020:2011 Semifabricate de carne naturale. Condiţii tehnice generale – Полуфабрикаты мясные натуральные. Общие технические условия (STB 1020-2008, MOD)

SMV ISO/CEI 29362:2011 Tehnologia informaţiei. Interoperatibilitatea serviciilor Web. Profil de legături WS-I, versiunea 1.0 – Информационная технология. Взаимодействие вебуслуг. Профиль присоединений WS-I, версия 1.0 (ISO/CEI 29362:2008, IDT)

67.120.30 SM GOST 31413:2011 Alge, ierburi marine şi produse din ele. Reguli de recepţionare şi metode de prelevare a probelor – Водоросли, травы морские и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб (GOST 31413–2010, IDT)

SMV ISO/CEI 29363:2011 Tehnologia informaţiei. Interoperatibilitatea serviciilor Web. Profil de legătură SOAP simplă WS-I, versiunea 1.0 – Информационная технология. Взаимодействие вебуслуг. Профиль соединения SOAP простого WS-I, версия 1.0 (ISO/CEI 29363:2008, IDT) 49

67.160.20

AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

SM GOST R 52844:2011 Băuturi nealcoolice tonifiante. Condiţii tehnice generale – Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия (GOST R 52844-2007, MOD)

49.080 SMV ISO 17775:2011 Aeronave. Racorduri de serviciu la sol. Apă potabilă, apă de spălat toaleta şi drenarea toaletei – Летательные аппараты. Соединители наземного обслуживания. Питьевая вода, вода для промывки туалета и дренирование туалета (ISO 17775:2006, IDT)

67.250 SMV CEN/TS 13130-16:2011 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 16: Determinarea caprolactamului şi sării de caprolactam în simulanţi alimentari – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничению. Часть 16: Определение капролактама и соли капролактама в пищевых имитантах (CEN/TS 13130-16:2005, IDT)

49.100 SMV ISO 17775:2011 Aeronave. Racorduri de serviciu la sol. Apă potabilă, apă de spălat toaleta şi drenarea toaletei – Летательные аппараты. Соединители наземного обслуживания. Питьевая вода, вода для промывки туалета и дренирование туалета (ISO 17775:2006, IDT) 65

SMV CEN/TS 13130-20:2011 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 20: Determinarea epiclorohidrinei în materialele plastice – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничению. Часть 20: Определение эпихлорoгидрина в пластмассах (CEN/TS 13130-20:2005, IDT)

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.060.30 SM GOST 31345:2011 Semănători cu tracţiune mecanică. Metode de încercări – Сеялки тракторные. Методы испытаний (GOST 31345−2007, IDT) 67

SMV CEN/TS 13130-23:2011 Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Materiale plastice supuse limitărilor. Partea 23: Determinarea formaldehidei şi hexametilentetraminei în simulanţi alimentari – Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы, подлежащие ограничению. Часть 23: Определение формальдегида и гексаметилентетрамина в пищевых имитантах (CEN/TS 13130-23:2005, IDT)

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.020 SMV ISO/ASTM 51900:2011 Ghid de dozimetrie pentru cercetarea în domeniul de 11


71

77

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

71.060.50

77.140.75

SMV EN 12174:2011 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hexaflorurosilicat de sodiu – Продукты химические, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гексафторoсиликат натрия (EN 12174:2006, IDT)

SMV ISO 559:2011 Ţevi de oţel pentru apă şi ape reziduale – Трубы стальные для воды и сточных вод (ISO 559:1991, IDT) SMV ISO 2531:2011 Ţevi, fitinguri, accesorii de fontă cu grafit nodular şi îmbinările lor pentru apă – Трубы, фитинги, вспомогательная арматура из чугуна с шаровидным графитом и их соединения для воды (ISO 2531:2009, IDT)

71.100.80 SMV EN 12174:2011 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hexaflorurosilicat de sodiu – Продукты химические, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гексафторoсиликат натрия (EN 12174:2006, IDT) 73

MINE SI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО ИСКОПАЕМЫЕ

И

83

INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

83.080.01 SMV ISO 1183-1:2011 Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 1: Metoda prin imersiune, metoda cu picnometrul în mediu lichid şi metoda prin titrare – Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1: Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования (ISO 1183-1:2004, IDT)

ПОЛЕЗНЫЕ

73.120 SM GOST ISO 7805-2:2011 Ciururi din tablă industriale. Partea 2: Grosime mai mică de 3 mm – Решета промышленные. Часть 2: Толщина менее 3 мм (GOST ISO 7805-2−2009, IDT)

SMV ISO 1183-2:2011 Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 2: Metoda coloanei cu gradient de densitate – Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2: Метод с применением колонки градиента плотности (ISO 1183-2:2004, IDT)

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75.160.20 SM SR EN 14078:2011 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) în distilatele medii. Metoda prin spectrometrie în infraroşu – Нефтепродукты жидкие. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (EMAG) в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектрометрии (SR EN 14078:2010, IDT)

SMV ISO 1183-3:2011 Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 3: Metoda cu picnometrul cu gaz – Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3: Метод с применением газового пикнометр (ISO 1183-3:1999, IDT)

75.200

91

SMV ISO 12176-1:2011 Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Echipament pentru îmbinarea prin topire a sistemelor de polietilenă. Partea 1: Îmbinare cap la cap prin topire – Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для соединения плавлением полиэтиленовых систем. Часть 1: Стыковое соединение плавлением (ISO 12176-1:2006, IDT)

91.090

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

SM 301:2011 Elemente pentru împrejmuiri din beton armat. Condiţii tehnice – Элементы оград железобетонные. Технические условия

12


действие ключом, для подземной эксплуатации (ISO 7259:1988, IDT)

91.100.15 SM 302:2011 Calcar pentru industria sticlei, cimentului şi metalurgică Condiţii tehnice – Известняк для стекольной, цементной и металлургической промышленности. Технические условия

91.140.80 SMV ISO 559:2011 Ţevi de oţel pentru apă şi ape reziduale – Трубы стальные для воды и сточных вод (ISO 559:1991, IDT)

91.100.30

SMV ISO/TS 7024:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru evacuarea apelor menajere şi a apelor uzate (la temperatură scăzută şi ridicată) din interiorul clădirilor. Materiale termoplastice. Recomandări pentru instalare – Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных и отработанных вод (при низкой и высокой температурах), внутри зданий. Термопластичные материалы. Рекомендации по установке (ISO/TS 7024:2005, IDT)

SM 300 :2011 Stîlpi din beton armat pentru reazemele, suporturile reţelelor electrice şi de telecomunicaţii, de pichet, însemnarea reţelelor de cablu. Condiţii tehnice – Столбы железобетонные для опор, приставок линий электропередачи, связи и замерные для обозначения. Технические условия SM 301:2011 Elemente pentru împrejmuiri din beton armat. Condiţii tehnice – Элементы оград железобетонные. Технические условия

SMV ISO/TR 7073:2011 Recomandări tehnice pentru instalarea subterană a drenajelor şi canalelor colectoare de policlorură de vinil (PVC-U) neplastifiată – Технические рекомендации для подземной установки дренажа и канализационных коллекторов из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) (ISO/TR 7073:1988, IDT)

91.140.60 SMV ISO 559:2011 Ţevi de oţel pentru apă şi ape reziduale – Трубы стальные для воды и сточных вод (ISO 559:1991, IDT)

SMV ISO/TR 7074:2011 Cerinţe de exploatare pentru ţevi şi fitinguri de materiale plastice utilizate pentru drenare şi canalizare subterană – Эксплуатационные требования для пластмассовых труб и фитингов, используемых для подземного дренажа и канализационных систем (ISO/TR 7074:1986, IDT)

SMV EN 1717:2011 Protecţia împotriva poluării apei potabile în instalaţiile de apă şi cerinţe generale pentru dispozitivele de prevenire a poluării prin reflux – Защита питьевой воды от загрязнений во внутренних сетях снабжения питьевой водой и общие требования к защитным устройствам для предотвращения загрязнений питьевой воды обратным потоком (EN 1717:2000, IDT

93

SMV ISO 2531:2011 Ţevi, fitinguri, accesorii de fontă cu grafit nodular şi îmbinările lor pentru apă – Трубы, фитинги, вспомогательная арматура из чугуна с шаровидным графитом и их соединения для воды (ISO 2531:2009, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.025 SMV ISO 559:2011 Ţevi de oţel pentru apă şi ape reziduale – Трубы стальные для воды и сточных вод (ISO 559:1991, IDT)

SMV ISO/TR 4191:2011 Ţevi de policlorură de vinil (PVC-U) neplastifiată pentru alimentare cu apă. Recomandări pentru instalare – Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) для водоснабжения. Рекомендации по установке (ISO/TR 4191:1989, IDT)

SMV ISO/TR 4191:2011 Ţevi de policlorură de vinil (PVC-U) neplastifiată pentru alimentare cu apă. Recomandări pentru instalare – Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) для водоснабжения. Рекомендации по установке (ISO/TR 4191:1989, IDT)

SMV ISO 4427-5:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului – Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 5: Пригодность для применения системы (ISO 4427-5:2007, IDT)

93.030 SMV CEN/TS 1852-3+A1:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru drenaj subteran şi canalizare fără presiune. Polipropilenă (PP). Partea 3: Ghid pentru instalare – Системы пластмассовых трубопроводов для подземного безнапорного дренажа и канализации. Полипропилен (PP). Часть 3: Руководство по установке (CEN/TS 1852-3:2003+A1:2005, IDT)

SMV ISO 7259:2011 Supape de fontă acţionate cu cheie utilizate pentru instalaţii subterane - Задвижки чугунные, приводимые в 13


SMV ISO/TR 7074:2011 Cerinţe de exploatare pentru ţevi şi fitinguri de materiale plastice utilizate pentru drenare şi canalizare subterană Эксплуатационные требования для пластмассовых труб и фитингов, используемых для подземного дренажа и канализационных систем (ISO/TR 7074:1986, IDT)

SMV ISO/TR 7073:2011 Recomandări tehnice pentru instalarea subterană a drenajelor şi canalelor colectoare de policlorură de vinil (PVC-U) neplastifiată – Технические рекомендации для подземной установки дренажа и канализационных коллекторов из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) (ISO/TR 7073:1988, IDT)

14


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (iulie - august 2011) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM 300: 2011

91.100.30

15.09.2011

643 – ST din 11.08.2011

SM 301: 2011

91.090 91.100.30

15.09.2011

643 – ST din 11.08.2011

SM 302: 2011

91.100.15

15.09.2011

643 – ST din 11.08.2011

SM SR EN 14078:2011

75.160.20

08.09.2011

648 – ST din 22.08.2011

SM SR EN ISO 14025:2011

13.020.50

08.09.2011

648 – ST din 22.08.2011

SM SR EN ISO 14050:2011

01.040.13 13.020.10

08.09.2011

648 – ST din 22.08.2011

SM SR EN ISO 17635:2011

25.160.40

08.09.2011

647 – ST din 22.08.2011

SM SR EN ISO/CEI 17043:2011

03.120.20

08.09.2011

648 – ST din 22.08.2011

SM SR ISO IWA 2:2011

03.120.10

08.09.2011

648 – ST din 22.08.2011

SM ISO/TS 20612:2011

13.060.45

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

SM GOST 8.518:2011

17.220.20

01.08.2011

625 – ST din 04.07.2011

SM GOST 8.595:2011

17.020

01.08.2011

625 – ST din 04.07.2011

SM GOST 31413:2011

67.120.30

15.09.2011

642 – ST din 11.08.2011

SM GOST 31345:2011

65.060.30

01.08.2011

625 – ST din 04.07.2011

SM GOST R 52844:2011

67.160.20

15.07.2011

627 – ST din 05.07.2011

73.120

01.08.2011

625 – ST din 04.07.2011

67.120.10

15.07.2011

628 – ST din 06.07.2011

01.120

05.09.2011

649 – ST din 23.08.2011

SMV EN 689: 2011

13.040.30

25.08.2011

634 – ST din 22.07.2011

SMV EN 1717: 2011

13.060.20 91.140.60

25.08.2011

634 – ST din 22.07.2011

SMV EN 12174: 2011

13.060.20 71.060.50 71.100.80

25.08.2011

634 – ST din 22.07.2011

27.160

23.08.2011

633 – ST din 22.07.2011

SMV EN ISO 3126: 2011

23.040.20 23.040.45

25.08.2011

634 – ST din 22.07.2011

SMV EN ISO 5667-15: 2011

13.060.30 13.060.45

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

SMV EN ISO 7899-1: 2011

07.100.20

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

SMV EN ISO 9308-3: 2011

07.100.20

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

SMV EN ISO 11295: 2011

23.040.01

25.08.2011

634 – ST din 22.07.2011

SMV EN ISO 16266: 2011

13.060.70

26.08.2011

651 – ST din 23.08.2011

SMV EN ISO 17994: 2011

07.100.20 13.060.70

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

SMV EN ISO 19458: 2011

13.60.45

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

SM GOST ISO 7805-2:2011 SM STB 1020:2011 CBP 1-15:2011

SMV EN 12975-1+A1: 2011

15


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV EN ISO/CEI 27003:2011

35.040

29.08.2011

631 – ST din 20.07.2011

SMV EN ISO/CEI 27004:2011

35.040

29.08.2011

631 – ST din 20.07.2011

SMV CEN/TS 12977-1: 2011

27.160

23.08.2011

633 – ST din 22.07.2011

23.040.01 93.030

05.08.2011

626 – ST din 05.07.2011

SMV CEN/TS 13130-16:2011

67.250

05.08.2011

626 – ST din 05.07.2011

SMV CEN/TS 13130-20:2011

67.250

05.08.2011

626 – ST din 05.07.2011

SMV CEN/TS 13130-23:2011

67.250

05.08.2011

626 – ST din 05.07.2011

SMV ISO 559:2011

77.140.75 91.140.60 91.140.80 93.020

30.08.2011

637 – ST din 27.07.2011

SMV ISO 1183-1:2011

83.080.01

06.09.2011

646 – ST din 20.08.2011

SMV ISO 1183-2:2011

83.080.01

06.09.2011

646 – ST din 20.08.2011

SMV ISO 1183-3:2011

83.080.01

06.09.2011

646 – ST din 20.08.2011

SMV ISO 2531:2011

77.140.75 91.140.60

30.08.2011

637 – ST din 27.07.2011

SMV ISO 3545-1:2011

23.040.10

30.08.2011

637 – ST din 27.07.2011

SMV ISO 4427-5:2011

23.040.20 91.140.60

30.08.2011

637 – ST din 27.07.2011

SMV ISO 5667-14: 2011

13.060.01

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

SMV ISO 7259:2011

23.060.30 91.140.60

02.09.2011

638 – ST din 02.08.2011

SMV ISO 7268:2011

23.040.01

02.09.2011

638 – ST din 02.08.2011

SMV ISO 8199: 2011

07.100.20

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

SMV ISO 10802:2011

23.040.01

05.09.2011

640 – ST din 03.08.2011

SMV ISO 11625:2011

23.020.30

05.09.2011

640 – ST din 03.08.2011

SMV ISO 12176-1:2011

23.040.20 23.040.45 75.200

02.09.2011

638 – ST din 02.08.2011

SMV ISO 14617-3:2011

01.080.30

05.09.2011

640 – ST din 03.08.2011

SMV ISO 16134:2011

23.040.10

05.09.2011

640 – ST din 03.08.2011

SMV ISO 17775:2011

49.080 49.100

02.08.2011

635 – ST din 25.07.2011

SMV ISO 22310:2011

01.140.20

01.08.2011

629 – ST din 07.07.2011

SMV ISO 22434:2011

23.020.30 23.060.01

05.09.2011

640 – ST din 03.08.2011

SMV ISO 23081-1:2011

01.140.20

01.08.2011

629 – ST din 07.07.2011

SMV ISO/ASTM 51261:2011

17.240

02.09.2011

639 – ST din 02.08.2011

SMV ISO/ASTM 51702:2011

17.240

02.09.2011

639 – ST din 02.08.2011

SMV ISO/ASTM 51900:2011

17.240 67.020

02.09.2011

639 – ST din 02.08.2011

SMV ISO/ASTM 52116:2011

17.240

02.09.2011

639 – ST din 02.08.2011

SMV ISO/CEI 11179-1: 2011

35.040

30.08.2011

632 – ST din 21.07.2011

SMV ISO/CEI 11179-2: 2011

35.040

30.08.2011

632 – ST din 21.07.2011

SMV ISO/CEI 11179-3: 2011

35.040

30.08.2011

632 – ST din 21.07.2011

SMV CEN/TS 1852-3+A1:2011

16


Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SMV ISO/CEI 11179-4: 2011

35.040

30.08.2011

632 – ST din 21.07.2011

SMV ISO/CEI 11179-5: 2011

35.040

30.08.2011

632 – ST din 21.07.2011

SMV ISO/CEI 11179-6: 2011

35.040

30.08.2011

632 – ST din 21.07.2011

SMV ISO/CEI 27000:2011

01.040.35 35.040

29.08.2011

631 – ST din 20.07.2011

SMV ISO/CEI 29361:2011

35.100.05

01.09.2011

636 – ST din 26.07.2011

SMV ISO/CEI 29362:2011

35.100.05

01.09.2011

636 – ST din 26.07.2011

SMV ISO/CEI 29363:2011

35.100.05

01.09.2011

636 – ST din 26.07.2011

SMV ISO/CEI/TS 20943-1:2011

35.040

29.08.2011

631 – ST din 20.07.2011

SMV ISO/CEI/TS 20943-3:2011

35.040

29.08.2011

631 – ST din 20.07.2011

SMV ISO/TR 4191:2011

23.040.20 91.140.60 93.025

30.08.2011

637 – ST din 27.07.2011

SMV ISO/TR 7073:2011

23.040.20 91.140.80 93.030

02.09.2011

638 – ST din 02.08.2011

SMV ISO/TR 7074:2011

23.040.20 91.140.80 93.030

02.09.2011

638 – ST din 02.08.2011

SMV ISO/TS 7024:2011

23.040.20 91.140.80

30.08.2011

637 – ST din 27.07.2011

SMV ISO/TS 10501:2011

23.040.20

02.09.2011

638 – ST din 02.08.2011

SMV EN ISO/TS 13530: 2011

13.060.45

07.09.2011

652 – ST din 24.08.2011

17


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (iulie - august 2011) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data Indicativul standardului anulării în vigoare Дата Обозначение отмены действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR ISO 14025:2011

13.020.50

01.01.2012

SM SR EN ISO 14025:2011

648 – ST din 22.08.2011

SM SR ISO 14050:2011

01.040.18 13.020.10

01.01.2012

SM SR EN ISO 14050:2011

648 – ST din 22.08.2011

SM SR ISO 14078:2011

75.160.20

01.01.2012

SM SR EN 14078:2011

648 – ST din 22.08.2011

SMV EN ISO/CEI 17043:2011

03.120.10

01.01.2012

SM SR EN ISO/CEI 17043:2011 648 – ST din 22.08.2011

GOST 8.518-84

17.220.20 01.01.2012

SM GOST 8.518:2011

625 – ST din 04.07.2011

GOST 17521-72

61.020

01.09.2011

SM GOST 31399:2010

641 – ST din 11.08.2011

GOST 17522-72

61.020

01.09.2011

SM GOST 31396:2010

641 – ST din 11.08.2011

67.120.30 15.11.2011

SM GOST 31413:2011

642 – ST din 11.08.2011

GOST 20438-75*

* - Se anulează parţial aplicarea în Republica Moldova a standardului interstatal declarat ca naţional prin metoda de ratificare.

INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (iulie - august 2011) Codul CSM Код CSM

Nr. Mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

SM GOST 31294:2008/A1:2011

23.060.01

A1

625 – ST din 04.07.2011

19

SM GOST R 52177:2009/A2:2011

67.220.20

A2

642 – ST din 11.08.2011

21

SMV ISO 7268:2011/A1:2011

23.040.01

A1

638 – ST din 02.08.2011

Nu se publică

SMV ISO 2531:2011/C1:2011

77.140.75 91.140.60

C1

637 – ST din 27.07.2011

Nu se publică

35.040

C1

632 – ST din 21.07.2011

Nu se publică

Indicativul documentului Обозначение документа

SMV ISO/CEI 11179-3:2011/C1:2011

18


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE MOLDOVENE ИЗМEНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К СТАНДАРТАМ МОЛДОВЫ 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ CSM 23.060.01

MODIFICARE

SM GOST 31294:2008/A1:2011

Supape de siguranţă cu acţiune directă. Condiţii tehnice generale Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 625 – ST din 04.07.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 1 la standardul interstatal GOST 31294–2005 „Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST 31294:2008. Alineatul doi şi nota de subsol nu trebuie citite.

Изменение № 1 ГОСТ 31294-2005 Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 44 от 15.10.2010) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6021 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Раздел 2. В наименованиях стандартов ГОСТ 9.014-78, ГОСТ 9.302-88 исключить слова «материалов и изделий»; С.3. Сноска* к ГОСТ 20736-75. Заменить ссылку: ГОСТ Р 50779.74-99 на ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007. Пункт 7.5.2 изложить в новой редакции: «7.5.2 Если клапан работает на газе и водяном паре, то расчет диаметра отводящего трубопровода или диаметра выходного патрубка проводится проектантом системы по методике, приведенной в приложении Г». Пункт 9.8.1 Последний абзац после слов «При невозможности дополнительного поджатая ЗЭл к седлу» изложить в новой редакции: «проверку на прочность седла и/или входного патрубка проводить до сборки клапана давлением Рт входа. При этом проверку на прочность клапана в сборе давлением / входа не проводить». Пункт 11.16.3 изложить в новой редакции: «11.16.3 В связи с тем, что при срабатывании клапана температура газообразных сред понижается, материал отводящего трубопровода должен обеспечивать стойкость к хрупкому разрушению». Приложение Г. Пункт Г.1. Заменить слова: «R - газовая постоянная, Дж/кг-град» на «Я – удельная газовая постоянная, Дж/кг-К». Пункт Г.3.1.1 итожить в новой редакции: «Г.3.1.1 Рассчитать плотность газа до клапана P1, кг/м3, если она не указана в исходных данных, по формуле

(Г.2) (Продолжение см. с. 20 ) 19


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31294-2005) где B4 - коэффициент сжимаемости реального газа. Значения В4 приве-дены в ГОСТ 12.2.085;

R = 8314,51 - универсальная газовая постоянная, Дж/кмоль-К; М- молярная масса рабочей среды, кг/кмоль. Для водяного пара плотность до клапана определяют по значению абсолютного давления (Р1 + 0,1) и температуре ТВЫХ из справочника». В пунктах Г.3.1.6, Г.3.1.7, Г.3.2.4, Г.3.2.5 и Г.3.2.12 заменить обозначение: R на RУД. Пункт Й.2.5. Заменить слово: «на конце» на «в выходном сечении»; последний абзац изложить в новой редакции: «Плотность водяного пара определить при (Р2ТР + 0,1) и температуре ТВЫХ.ТР из справочника». Пункт Г.3.2.11 изложить в новой редакции: «Г.3.2.11 Рассчитать плотность рабочей среды на выходе из клапана рвых, кг/м3, по формуле

(Г. 18)

где

- площадь выходного патрубка клапана, мм2;

DNвых – Диаметр выходного патрубка клапана, мм, определенный в Г.3.2.8; vkp – критическая скорость, м/с, рассчитанная по формуле (Г.10)». (NУС №5 2011 г.) (BS nr. 8-2011)

20


67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

CSM 67.220.20 ___________________________________________________________________________________ MODIFICARE SM GOST R 52177:2009/A2:2011 Arome alimentare. Condiţii tehnice generale ___________________________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 642 – ST din 11.08.2011 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr. 2 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52177-2003 „Ароматизаторы

пищевые.

Общие

технические

условия”

ca

modificare

la

standardul

moldovean

SM GOST R 52177:2009. Capitolul 2. Prevederea privind excluderea referinţelor „GOST 30518-97/GOST R 50474-93 Продукты пищевые. Методы выявления и определения

количества

бактерий

группы

кишечных

палочек

(колиформных

бактерий)”,

„GOST 30519-97/ГОСТ Р 50480-93 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella” nu trebuie citită. Referinţele incluse „ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) выполнения измерений”, „ГОСТ Р 52816-2007 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)” nu trebuie citite. Corespondenţa dintre standardul Federaţiei Ruse, la care se face referire, şi prestandardul moldovean este următoarea: GOST R 52814-2007 (ISO 6579:2002)

NEQ

SMV ISO 6579:2008 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella spp

Punctul 5.13. Cuvintele „Российской Федерации” trebuie citite „Республики Молдова”. Punctul 8.12 trebuie citit „Пятый абзац изложить в новой редакции: „- бактерии типа сальмонелл – по ГОСТ 30519, SMV ISO 6579”. Elementul „Bibliografie” trebuie citit: Bibliografie “[1] Norme şi reguli sanitare privind aditivii alimentari”, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 06.10.3.46 din 17.12.2001 (MO nr. 50-52 din 11 aprilie 2002)”.

21


Изменение № 2 ГОСТ Р 52177-2003 Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 № 662-ст Дата введения 2012-01-01 Раздел 2. Исключить ссылки: «ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования ГОСТ 30518-97/ГОСТ Р 50474-93 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) ГОСТ 30519-97/ГОСТ Р 50480-93 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella»; дополнить ссылками: «ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) выполнения измерений ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella ГОСТ Р 52816-2007 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»; для ГОСТ Р 51760-2001 наименование после слова «потребительская» дополнить словом: «полимерная». Пункт 4.2 исключить. Пункты 5.1.8, 5.1.13 изложить в новой редакции: «5.1.8 Объемная доля этилового спирта в жидких спиртосодержащих ароматизаторах должна соответствовать нормам, установленным в документе, в соответствии с которым изготавливают ароматизатор конкретного наименования. П р и м е ч а н и е - Объемная доля этилового спирта является обязательным показателем для ароматизаторов с объемной долей этилового спирта более 1,5 %. 5.1.13 Содержание нормируемых биологически активных веществ в ароматизаторах, изготовленных с использованием растительного ароматического сырья или экстрактов и эфирных масел, не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации». Пункт 5.4.1. Пятый абзац исключить; дополнить абзацем: «массу брутто». Пункт 7.1. Пятый абзац исключить. Пункт 8.10 исключить. Пункт 8.12. Заменить ссылку: ГОСТ 30518 на ГОСТ Р 52816, ГОСТ 30519 на ГОСТ Р 52814. Приложение Б. Пункт Б.2. Четвертый абзац изложить в новой редак-ции: «- весы лабораторные с пределами допускаемой абсолютной погреш-ности однократного взвешивания ±0,0015 г». Приложить В исключить. Библиография. Позицию [1] изложить в новой редакции: «[1] СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых добавок (с дополнениями и изменениями)». (ИУС №6 2011г.) (BS nr. 8-2011)

22


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРТЫ МОЛДОВЫ

23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ CSM 23.060

Erată la SM GOST 5761:2008 “Supape pentru presiune nominală maximum PN 250. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul interstatal GOST 5761-2005. Поправка к ГОСТ 5761-2005 Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия В каком месте

Напечатано

Должно быть

Украина | UA | Госпотребстандарт Украины

Сведения о стандарте. Пункт 3. Таблица согласования

(ИУС № 6-2011 г.) (BS nr. 8-2011)

59

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА CSM 59.100.10

Erată la SM GOST 19170:2011 “Fibre de sticlă. Ţesătură pentru construcţie. Condiţii tehnice”, care preia erata la standardul interstatal GOST 19170-2001. Поправка к ГОСТ 19170-2001 Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические условия

В каком месте Предисловие. Пункт 2. Таблица согласования

Напечатано

Должно быть

Молдова | Молдова-Стандарт

(ИУС№6 2011Г.) (BS nr. 8-2011)

23


24


65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО CSM 65. 160

Erată la „SM GOST R 52670:2010 (ISO 8243:2006) Ţigarete. Eşantionare”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse ГОСТ Р 52670-2006 (ИСО 8243:2006). Поправка к ГОСТ Р 52670-2006 (ИСО 8243:2006) Сигареты. Отбор проб В каком месте

Напечатано

Должно быть

Раздел 1. Табли 1. Графа «В течение короткого периода времени»

4.2 4.3

4.1 4.2

(ИУС № 9 2009 г.) (BS nr. 8-2011)

67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ CSM 67.120.30

Erată la SM GOST 280:2011 „Conserve din peşte afumat. Şproturi în ulei. Condiţii tehnice” care preia erata la standardul interstatal GOST 5761-2005. Поправка к ГОСТ 280-2009 Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия В каком

Напечатано

Должно быть

месте Раздел 2

ГОСТ 5891-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004-1-86)

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004-1-86)

(ИУС№7 2011г.) (BS nr. 8-2011)

25


26


81

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ CSM 81.040.20

Erată la SM GOST R 51136:2008 “Sticle de protecţie stratificate. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51136-2008. Поправка к ГОСТ Р 51136—2008 Стекла защитные многослойные. Общие технические условия В каком месте Пункт 5.3.7. Таблица 3. Для классов 1, 2а

Должно быть Класс защиты Вид оружия стекла 1

2

Пистолет Макарова (ПМ) Револьвер типа «Наган» Пистолет специальный малокалиберный пcм Пистолет Токарева (ТТ)

Охотничье ружье 12-го калибра

Наименование и индекс патрона 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пет 7,62-мм револьверный патрон 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пет 7,62-мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пет 18,5-мм охотничий патрон

Характеристика пули Тип сердечника Стальной

Масс а, г 5,9

Скорость, м/с 305-325

Свинцовый

6,8

275-295

Стальной

2,5

310-335

Стальной

5,5

415-445

Свинцовый

35,0

390-410

Дистанция обстрела, м 5

(ИУС№ 11 2009 г.) (BS nr. 8-2011)

27


28


93 CONSTRUCŢII CIVILE

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО CSM 93.080.30 Erată la SM GOST R 52289:2009 Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Reguli de aplicare a indicatoarelor de circulaţie rutieră, a marcajelor, semafoarelor, barierelor rutiere şi dispozitivelor de ghidaj, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse ГОСТ Р 52289-2004 Поправка к ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации до-рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, све-тофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

В каком месте Пункт 5.8.1, первый абзац Приложение Б, раздел 7, знак 7.1

Напечатано 7.1 «Пункт первой медицинской помощи» 7.13 «Милиция»

Должно быть 7.1 «Пункт медицинской помощи» 7.13 «Полиция»

7.1 Пункт первой медицинской помощи

(Продолжение см. с.30 )

29


(Продолжение поправки к ГОСТ Р 52289-2004)

(ИУС№7 2011Г.) (BS nr. 8-2011)

30


CSM 93.080.30 Erată la SM GOST R 52290:2009 Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Indicatoare de circulaţie rutieră. Cerinţe tehnice generale, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse ГОСТ Р 52290-20 Поправка к ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации до-рожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования В каком месте Приложение А, таблица А.7, графа «Наименование знака» для номера знака 7.1 графа «Изображение номер знака»

Напечатано Пункт первой медицинской помощи

Пункт

Должно быть медицинской помощи

и

графа «наименование знака» для номера знака 7.13 Приложение Б, изображение знака 7.13 на масштабной сетке

7.13

7.13

Милиция

Полиция

(ИУС №7 2011г.) (BS nr. 8-2011)

31


32


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 13

65

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО CSM

13.100 65.060.10

Поправка к ГОСТ 12.2.120-2005 Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности

В каком месте Раздел 2.

Стр. 2, сноски к разделу 2.

Напечатано

Должно быть

ГОСТ 30879-2003 (ИСО 3795:1989) Транспорт дорожный, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Определение характеристик горения материалов для отделки салона -

ГОСТ 30879-2003 (ИСО 3795:1989)*7) Транспорт дорожный, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Определение характеристик горения материалов для отделки салона

*7) На территории Российской действует ГОСТ 25076-81

Федерации

(ИУС№6 2011Г.)

(BS nr. 8-2011)

33


34


97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВOЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ CSM

97.040.20

Поправка к ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Р от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей В каком месте Таблица 5. Графа h

Напечатано Проход Условный DZ

125

Должно быть h

34

Проход условный Dy

125

150

150

(175)

(175)

200

200

(225)

(225)

250

250

300

300

350

350

400

400

(450)

(450)

h

3

4

(ИУС№6 2011Г.) (BS nr. 8-2011)

35


36


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0023-M din 05.07.2011

Referitor la efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţa electrono-tenzometrică de cîntărire statică tip BS modificările BS-1,5D1.3-1; BS-6D1.3-5; BS-15D1.3-5; BS-30D1.3-5, producător şi solicitant „Alex S&E” SRL, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A aproba completările la descrierea de model pentru balanţa electrono–tenzometrică de cîntărire statică tip BS, inclusă în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu numărul I-0222:2000, în scopul includerii modificărilor BS-1,5D1.3-1; BS-6D1.3-5; BS15D1.3-5; BS-30D1.3-5. 2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP... modificările BP A200, BP A200 Afib, BP A150, producător ONBO ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD., China; Microlife Corporation, Taiwan; Microlife AG, Elveţia, solicitant ÎM „Delta-Medica” SRL, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A aproba completările la descrierea de model pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP..., incluse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu numărul I-0560:2007 în scopul includerii modificărilor BP A200, BP A200 Afib, BP A150. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru din domeniul forţă şi durităţi solicitate de „Inmacomproiect” S.A., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatele de etalonare din domeniul forţă şi duritate, conform anexei 1, efectuate de „Укрметртестстандард”, Ucraina. 4. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la vibrometru tip „ВИП-2 с Д21А”, producător „Виброприбор”, Federaţia Rusă, solicitant „Inmacomproiect” S.A., mun. Chişinău, s-a hotărît:

37


b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 22-02/006-11 pentru vibrometru tip „ВИП-2 с Д-21А”, cu numărul de fabricaţie 553 şi cel de serie 3704, producător „Виброприбор”, Federaţia Rusă eliberat de către ГП „Укрметртестстандард”, Ucraina la 20.06.2011.

Anexa 1 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0023-M din 23.07.2011

Nr. certificatului Nr. de fabricaţie de etalonare a etalonului

Data emiterii certificatului de etalonare

Nr.

Denumirea şi tipul etalonului

1

Dinamometru etalon de ordinul 3 tip ДОС-100

34-0016

C164

17.06.2011

2

Dinamometru etalon de ordinul 3 ДОС-50

34-0017

C562

17.06.2011

3

Dinamometru etalon de ordinul 3 ДОР-50

34-0019

78

17.06.2011

4

Dinamometru etalon de ordinul 3 ДОР-10

34-0018

P890

17.06.2011

38


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0024-M din 13.07.2011

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a analizorului voltamperic tip AKB-07 MK cu numărul de fabricaţie 0975c producător ООО „НПО Аквилон”, Federaţia Rusă, solicitant Centrul de Sănătate Publică Raional Călăraşi, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizorul voltamperic tip AKB-07 MK cu nr. III-0231:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0034UR pentru analizorul voltamperic tip AKB-07 MK. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

39


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0025-M din 27.07.2011 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip CVxxxx, producător şi solicitant „Comsales Grup” S.R.L., mun. Chişinău., cu nr. I–0780:2011. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 786 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „Comsales Grup” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani, pînă la 27.07.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip CVxxxx verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru contorul static de energie electrică activă tip СКАТ, producător ООО «Электро – техническая компания «Флавир»», Federaţia Rusă, solicitant „Lumgrupmaş” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de AgenţiaFederală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static de energie electrică activă tip СКАТ cu nr. I-0781:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 273R pentru contorul static de energie electrică activă tip СКАТ pe un termen de pînă la 01.04.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare monofazat – 96 luni; trifazat - 48 luni. 3. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobarea de model pentru transformatorul de curent tip Т-0,66, producător ОАО «Уманский завод «Мегомметр»», Ucraina, solicitant „Eurolumina” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0509:2006. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 274R pentru transformatorul de curent tip Т-0,66 pe un termen de pînă la 31.05.2013. Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni.

40


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0026-M din 02.08.2011

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip iVis60 cu numărul de fabricaţie 0805010, producător CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD., Republica Populară Chineză, solicitant „MEDOPTIFARM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0232:2011. A elibera „MEDOPTIFARM” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0202U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la mijloacele de măsurare din domeniul electricităţii, solicitate de S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord”, mun. Bălţi, s-a hotărît: c) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice pentru mijloacele de măsurare din domeniul electricităţii, conform anexei 1, tabelul 1, efectuate de „Укрметртестстандард”, Ucraina. d) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice pentru mijloacele de măsurare din domeniul electricităţii, conform anexei 1, tabelul 2, efectuate de ФГУП „ВНИИМС”, Federaţia Rusă.

41


Anexa 1 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0026-M din 02.08.2011 Tabelul 1

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare

Nr.

de

Nr. buletinului

Nr. de fabricaţie a mijlocului de măsurare

Data emiterii buletinului

Valabilitatea buletinului

29-11/0963

005

08.06.2011

08.06.2015

1

Transformator etalon curent tip CA535 N 005

2

Comparator tip CA507

29-11/0961

702

08.06.2011

06.2012

3

Cutie de sarcini CA5018-5

29-11/0962

018

08.06.2011

06.2012

Data emiterii buletinului

Valabilitatea buletinului

Tabelul 2

Nr.

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare

Nr. buletinului

Nr. de fabricaţie a mijlocului de măsurare

1

Măsurător al indicaţiilor calităţii energiei electrice tip ЭРИС-КЭ.04

206.1-4850-11

0162

20.06.2011

20.06.2015

2

Măsurător al indicaţiilor calităţii energiei electrice tip ЭРИС-КЭ.04

206.1-4848-11

0071

23.06.2011

23.06.2013

3

Măsurător al indicaţiilor calităţii energiei electrice tip ЭРИС-КЭ.02

206.1-4989-11

185

30.06.2011

30.06.2015

42


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0027-M din 03.08.2011

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a analizorului voltamperic tip ABA - 3 cu numărul de fabricaţie 277, producător НПП «Буревестник» ОАО, Federaţia Rusă, solicitant Î.S. „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizorul voltamperic tip ABA – 3 cu nr. III-0233:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0035UR pentru analizorul voltamperic tip ABA - 3. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de combustibil tip QUANTIUM (modificarea 500T1) cu numerele de fabricaţie D1101142, D1101141, D1104212, D1104211, producător TOKHEIM, Marea Britanie, solicitant Î.C.S. „PETROM MOLDOVA” S.A., mun. Chişinău, cu nr. III-0234:2011. A elibera Î.C.S. „PETROM MOLDOVA” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0203U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 6 luni.

43


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0028-M din 12.08.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a dozimetrului – radiometrului tip ДРГБ-01 «ЭКО-1» cu numărul de fabricaţie 22644, producător ООО «ФАЛКО», Federaţia Rusă, solicitant Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, dozimetrul– radiometru tip ДРГБ-01 «ЭКО-1» cu nr. III-0235:2011. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0036UR pentru dozimetrul– radiometru tip ДРГБ-01 «ЭКО-1». Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

44


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0029-M din 16.08.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cisterna auto pentru produse alimentare tip SAI 23/17-30 cu numărul de fabricaţie C-108/3, producător CISTERNAS DE TRANSPORTE S.A., Regatul Spaniei, solicitant „MAJETA - TRANS” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0236:2011. A elibera „MAJETA - TRANS” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0204U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

45


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0030-M din 23.08.2011 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de combustibil tip GLOBAL CENTURY cu numărul de fabricaţie 3-194185-001 producător „Dresser Wayne Pignone”, Regatul Suediei, solicitant „RINOR-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0237:2011. A elibera „RINOR-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0205U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de GPL pentru autovehicule tip GLOBAL CENTURY LPG cu numărul de fabricaţie 3-182850-001 producător „Dresser Wayne AB”, Regatul Suediei, solicitant „RINOR-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0238:2011. A elibera „RINOR-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0206U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de combustibil tip GLOBAL STAR cu numerele de fabricaţie 4-194183-002, 4-194183-001 producător „Dresser Wayne Pignone”, Regatul Suediei, solicitant „RINOR-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0239:2011. A elibera „RINOR-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0207U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni.

46


4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cromatograful cu lichid tip UltiMate 3000 cu numerele de fabricaţie: Nr.7.1.0.898/I - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041110; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040322; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08039194; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133221; Nr.7.1.0.898/I: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8040662; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040634; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041461; Nr.7.1.0.898/III: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041537; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040728; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041815; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133350; Nr.7.1.0.898/IV: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041538; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040729; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041816; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133351; Nr.7.1.0.898/V: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041539; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040730; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041817; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133352; Nr.7.1.0.898/IV: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041540; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040731; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041818; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133353; Nr.7.1.0.898/VII: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041541; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040732; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041819; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133354; 47


Nr.7.1.0.898/VIII: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041542; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040733; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041820; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133355; Nr.7.1.0.898/IX: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041543; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040734; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041821; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133356; Nr.7.1.0.898/X: - detector UV-VIS tip VWD-3100, nr.8041544; - pompa gradientă tip LPG-3400 SD, nr.8040734; - coloana termostatică tip TCC-3000, nr.08041822; - detector cu indice de refracţie tip RI-101, nr.133357; producător

„DIONEX

CORPORATION”,

Confederaţia

Elveţiană,

solicitant

Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0240:2011. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0208U pentru mijlocul de măsurare menţionat. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

48


NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE, eliberate de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Situaţia pe trimestrul II anul 2011 Nr crt

1

Seria, Data Data numărul de înregistrăexpirării rii avizului termenului înregistrare a avizului şi de valabilitate indicativul de a avizului identificare a instituţiei care l-a eliberat 2 3 4

Genul de activitate

Numărul ordinului privind înregistrarea

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

Note

5

6

7

8

1.

13.04.2011

13.04.2014

V/C nr.000174

Vînzare

118– ONM din 13.04.2011

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

Firma „EXEDRA” S.R.L., MD-2051, str. Alba Iulia, 10, ap. (of.) 25, mun. Chişinău

2.

13.04.2011

13.04.2014

R/C nr.000175

Reparare

118– ONM din 13.04.2011

Ampermetre, voltmetre, contoare de energie electrică de inducţie

Secţia de Alimentare cu Energie Electrică Chişinău Filiala Întreprinderii de Stat „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”, MD2005, str. Haltei, 52A, mun. Chişinău

3.

13.04.2011

13.04.2014

E/C nr.000176

Etalonare

118– ONM din 13.04.2011

Ampermetre, voltmetre

Secţia de Alimentare cu Energie Electrică Chişinău Filiala Întreprinderii de Stat „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”, MD2005, str. Haltei, 52A, mun. Chişinău

4.

27.04.2011

27.04.2014

V/C nr.000177

Vînzare

128– ONM din 27.04.2011

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

Societatea Comercială „PRODIAFARM” S.R.L., str. Calea Orheiului, 103/3, mun. Chişinău

49


1

2

3

4

5

6

5.

27.04.2011

27.04.2014

PRMÎV/C nr.000178

6.

27.04.2011

27.04.2014

E/C nr.000179

Etalonare

128– ONM din 27.04.2011

7.

27.04.2011

27.04.2014

R/C nr.000180

Reparare

128– ONM din 27.04.2011

8.

27.04.2011

27.04.2014

E/C nr.000181

Etalonare

128– ONM din 27.04.2011

Producerea, 128– ONM din repararea, montarea, 27.04.2011 punerea în funcţiune, închirierea, vînzarea

50

7

8

Societatea cu Sisteme de Răspundere Limitată măsurare şi „COMBUSERVICE”, înregistrare a MD-2072, Cuza-Vodă cantităţii bd., 25/5, ap.49, mun. produselor Chişinău petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul, nivelmetre, distribuitoare de petrol şi combustibil, tije metrice, sisteme de măsurare pentru lichide altele decît apa Generatoare, Filiala Societăţii pe frecvenţmetre, Acţiuni oscilografe, „MOLDTELECOM” ampermetre, Centrul Operare şi voltmetre, aparate Reparaţii Echipamente, universale MD-2001, str. Ştefan cel speciale, surse Mare şi Sfînt bd., 12, alimentare de mun. Chişinău curent continuu, aparate combinate Generatoare, Filiala Societăţii pe frecvenţmetre, Acţiuni oscilografe, „MOLDTELECOM” ampermetre, Centrul Operare şi voltmetre, aparate Reparaţii Echipamente, universale MD-2001, str. Ştefan cel speciale, surse Mare şi Sfînt bd., 12, alimentare de mun. Chişinău curent continuu, ampervoltohmetre Institutul de cercetări, Rigle gradate, panglici de măsurat, ştiinţifice şi proiectare lere de grosime, în domeniul materialelor şublere, de construcţii micrometre, aparate INMACOMPROIECT de măsurat grosimi, S.A., comparatoare, MD-2032, str. echere, dozatoare, Sarmizegetusa, 15 maşini de încercare, manometre, aparat de măsurat presiunea dinamică cu lichid sau dinamică, traductor de presiune, logometre, punţi echilibrate, milivoltmetre, potenţiometre, voltmetre, ampermetre, transformatoare, pîlnii, set de cilindri, mese vibrante, con standard, set site, etc.


1

2

3

4

5

6

7

8

9.

05.05.2011

05.05.2014

V/C nr.000182

Vînzare

132– ONM din 05.05.2011

Nitratometru tip pNO3-07

Întreprinderea Individuală „DOLOŞCAN MAFTEI”, MD-2028, şos. Hînceşti, 35, mun. Chişinău

10.

23.05.2011

23.05.2014

V/C nr.000183

Vînzare

153– ONM din 23.05.2011

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

Societatea Comercială „NATIFARM-PLUS” S.R.L., MD-2024, str. Russo Nadejda, 2, ap.20, mun. Chişinău

11.

23.05.2011

23.05.2014

PRMÎV/C nr.000184

Producere, reparare, montare, punere în funcţiune, închiriere, vînzare

153– ONM din 23.05.2011

Corector de condiţii de stare a gazelor tip „FLUX-1”

Întreprinderea Mixtă Moldo-Irlandeză „ROMANY GAZ GROUP” S.R.L., MD-2038, şos. Munceşti, 801 mun. Chişinău

12.

23.05.2011

23.05.2014

RM/C nr.000185

Reparare, montare, punere în funcţiune

153– ONM din 23.05.2011

Manometre, difmanometre, traductoare de presiune, logometre, aparate de control cu indicatoare şi avertizatoare, punţi echilibrate, milivoltmetre, potenţiometre, contoare de energie termică, contoare de gaz

Socieatea cu Răspundere Limitată „ENERGOPRECIS”, MD-2009, str. Cheltuială V., 26 mun. Chişinău

13.

23.05.2011

23.05.2014

E/C nr.000186

Etalonare

153– ONM din 23.05.2011

Manometre

Societatea cu Răspundere Limitată „MOLDOVATRANSG AZ”, MD-5233, s. Ţarigrad rl. Drochia

14.

23.05.2011

23.05.2014

RMÎV/C nr.000187

Reparare, montare, punere în funcţiune, vînzare

153– ONM din 23.05.2011

Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată

Societatea cu Răspundere Limitată „AZ CAS CENTRU”, MD-2075, str. Ginta Latină, 3, ap. (of.) 21, mun. Chişinău

15.

25.05.2011

25.05.2014

V/C nr.000188

Vînzare

158– ONM din 25.05.2011

Convertoare termoelectrice, traductoare de rezistenţă, aparate automate, elemente normale, cutie de rezistenţă, aparate universale

Societatea cu Răspundere Limitată „CANDOARE”, MD-2075, str. Igor Vieru, 6/1, ap. (of.) 51, mun. Chişinău

51


1

2

3

4

5

6

16.

06.06.2011

06.06.2014

R/C nr.000189

Reparare

168– ONM din 06.06.2011

Institutul de cercetări Şublere, ştiinţifice şi proiectare în micrometre, domeniul materialelor comparatoare, de construcţii logometre, punţi „INMACOMPROIECT echilibrate, ”, S.A. milivoltemtre, MD-2032, str. potenţiometre, Sarmizegetusa, 15, balanţă obişnuită mun. Chişinău cu cadran, greutăţi, dozatoare automate, maşini de încercare şi prese, manometre, aparat de măsurat presiunea dinamică, vitezometre

17.

16.06.2011

16.06.2014

V/C nr.000190

Vînzare

180– ONM din 16.06.2011

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre

Societatea cu Răspundere Limitată „WILLOW”, MD-2020, str. Socoleni, 20, mun. Chişinău

18.

16.06.2011

16.06.2014

PRMÎV/C nr.000191

Producere, reparare, montare, punere în funcţiune, închiriere, vînzare

180– ONM din 16.06.2011

Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată

Societatea Comercială „COMSALES GRUP” S.R.L., MD-2072, str. Grenoble, 130, ap.3, mun. Chişinău

19.

24.06.2011

24.06.2014

V/C nr.000192

Vînzare

191– ONM din 24.06.2011

Societatea cu Aparate de cîntărit Răspundere Limitată cu funcţionare „TERRA – FARM NG”, neautomată MD-2024, str. Doga Andrei, 28/8, ap.21, mun. Chişinău

20.

24.06.2011

24.06.2014

R/C nr.000193

Reparare

191– ONM din 24.06.2011

52

7

Contoare de gaz

8

Societatea cu Răspundere Limitată „PREMAS GRUP”, MD-2012, str. Alexandru cel Bun, 83, mun. Chişinău


NOMENCLATORUL ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE, eliberate de Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi Nr. crt.

1 1.

2.

Data Data Seria, numărul înregistră expirării de înregistrare a termenul avizului rii şi ui de avizului indicativul de valabilit identificare a ate a instituţiei care avizului la eliberat 2 3 4 11.04.2011 10.04.20 Î/B nr. 003 14

Genul de activitate

Numărul ordinului privind înregistrarea

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

Note

5 Închiriere

6 3

7 Balanţe, greutăţi (la piaţă)

13.04.2011 12.04.20 14

Reparare

4

Balanţe, bascule, logometre, milivoltmetre, manometre, potenţiometre, contoare electrice

8 Universal COOP or. Soroca, str. Uzinelor, 8 S.A. „SORETALON”, or. Soroca, str. Luceafărul, 1

R/B nr. 004

53


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă STANDARDELE – UN GHID PENTRU CONSTRUCTORI ŞI PRODUCĂTORII DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII Standardele sînt create pentru a proteja drepturile şi interesele consumatorilor, ale statului şi ale societăţii în ansamblu. Nu este nici un secret faptul că standardele şi alte documente care reglementează diverse aspecte ale activităţilor de construcţie constituie un cadru normativ, obligatoriu atît pentru producătorii materialelor de construcţie, cît şi pentru constructori. În orice construcţie, etapele de executare şi calitatea materialelor folosite reprezintă elementele esenţiale pentru a obţine o lucrare de cea mai înaltă calitate, de care ar fi mulţumiţi viitorii proprietari ai apartamentelor sau ai altor construcţii. De aceea, este bine ca fiecare constructor să cunoască exact calitatea materialelor de construcţie, care nu ar prejudicia calitatea lucrării. Cadrul legal al construcţiilor îl reprezintă reglementările tehnice, iar cadrul normativ îl reprezintă standardele care, de fapt, definesc toate cerinţele şi principiile de bază în construcţie. Familiarizarea cu rolul şi necesitatea standardelor în domeniul construcţiei este obligatorie pentru toţi cei, a căror muncă, într-un fel sau altul, este legată de această activitate. Datorită sistemului de documente normative şi anume a standardelor în domeniul construcţiei, materialele de construcţie respectă, pe deplin, toate cerinţele de calitate şi nu prezintă o ameninţare pentru viaţa şi sănătatea umană, deţinînd un înalt nivel al calităţii şi al siguranţei. Standardele sînt acele elemente care facilitează atingerea unui grad înalt de securitate a produselor de construcţie şi sînt necesare tuturor celor implicaţi în activităţile de construcţie, pentru a deţine ultimele informaţii necesare în domeniu. Calitatea înaltă a materialelor de construcţie conferă o garanţie atît producătorilor materialelor de construcţie, cît şi constructorilor. Suntem ferm convinşi că, în domeniul construcţiilor, la fel ca în orice altă ramură de activitate, se ţine cont de exactitate şi de siguranţă, de aceea, Organismul Naţional de Standardizare adoptă standarde relevante, Vă oferă consultanţă veridică în domeniul standardizării, precum şi alte servicii din domeniu pe care sîntem deschişi să vi le oferim! Cu stimă, Echipa INSM Relaţii la tel. 218-402 54


IMPORTANŢA STANDARDELOR ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI Standardele domină în orice activitate, ele sînt utile atît pentru organizaţiile din industrie şi afaceri, pentru organizaţiile comerciale, pentru furnizori şi cumpărători ai produselor şi serviciilor, cît şi pentru oameni, în rolul lor de consumatori finali. Foarte multe aspecte ale lumii contemporane depind, în mare măsură, de standarde. Pe cetăţeni îi ajută săşi cunoască dreptul la siguranţă, securitate, sănătate şi să aibă acces la informaţie. În domeniul afacerii utilizarea standardelor naţionale îi face pe producători, furnizori mai competitivi, iar celor care utilizează standardele europene şi internaţionale li se deschid pieţe europene, respectiv internaţionale. Orice firmă care îşi doreşte o dezvoltare a afacerii sale, un succes pe piaţă, caută să-şi îmbunătăţească performanţele, utilizînd standardele, în funcţie de necesităţile dictate de piaţa pe care activează. Utilizarea standardelor este voluntară, dar dacă o organizaţie a luat decizia să respecte anumite standarde corespunzătoare domeniului său de activitate şi ca urmare, a declarat utilizarea lor, atunci standardul devine un instrument obligatoriu pentru acea organizaţie. Companiile trebuie să fie conştiente că utilizarea standardelor este una dintre modalităţile de bază care contribuie la creşterea competitivităţii afacerii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii produselor sau a serviciilor, la scăderea cheltuielilor, utilizarea eficientă a materialelor, energiei şi resurselor umane care, prin urmare duc la stabilirea unor preţuri accesibile şi reale. Totodată, standardele, armonizate cu cerinţele documentelor normative internaţionale şi directivele europene, conduc la înlăturarea barierelor în comerţ la nivel internaţional. Un standard reprezintă un nivel de experienţă reală şi tehnologie avansată, care stabileşte un compromis între cele mai ridicate nivele de progres şi constrîngeri economice ale timpului. Organismul Naţional de Standardizare are misiunea de a asigura: - existenţa documentelor de referinţă pentru evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor; - protecţia intereselor consumatorilor şi ale statului prin asigurarea calităţii produselor şi serviciilor, a caracterului inofensiv al acestora pentru viaţa, sănătatea, securitatea oamenilor, pentru bunurile materiale, pentru mediu; - asigurarea interschimbabilităţii, compatibilităţii tehnice şi informaţionale a produselor. Siguranţa zilei de mîine constă în utilizarea eficientă a standardelor, care oferă încrederea că produsul sau serviciul este unul corespunzător din punct de vedere al calităţii, securităţii persoanelor, cît şi a mediului. Cu stimă, Echipa INSM Relaţii la tel. 218-402

55


ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE CU AJUTORUL STANDARDELOR În prezent, producătorii se află într-o situaţie concurenţială provocatoare şi deseori se spune că, pentru a fi competitiv pe piaţă, produsele necesită o îmbunătăţire permanentă. Spunîndu-i deseori unui antreprenor că el are nevoie să-şi îmbunătăţească continuu produsele sale, el va înţelege, mai întîi, că produsele pe care le oferă nu sînt bune, din moment ce trebuie îmbunătăţite, ceea ce nu este corect, deoarece prin expresia „îmbunătăţirea produselor” se subînţelege ameliorarea proceselor de producţie pentru că ele sînt cauza: -

unor produse performante;

-

a beneficiilor şi rezultatelor aşteptate;

-

a satisfacţiei pentru părţile interesate;

-

a neconformităţilor ţinute sub control;

-

a eficacităţii şi eficienţei afacerii şi a organizaţiei.

Trebuie să menţionăm, că standardele sînt documente normative care descriu procese de elaborare a obiectivelor, cît şi concentrare a resurselor (prin responsabilităţi, competenţe, materiale, date, timp, bani) şi realizarea acestora. Ele selectezează cele mai importante caracteristici ale produselor/serviciilor, care reflectă cît mai exact calitatea acestora, stabilesc limitele acestora, stabilesc limitele indicilor care să permită separarea reală a nivelurilor de calitate, precizează metodele de analize şi încercări pentru verificarea calităţii, fixează condiţiile pentru menţinerea nivelului calităţii etc. Procese care ţin cont de caracterul dinamic al produselor şi în consecinţă determină direcţiile care conduc la o îmbunătăţire reală a lor şi stabilesc condiţiile de calitate spre îndeplinirea cărora să fie îndreptate eforturile producătorilor. În momentul în care producătorii, prin mijloace specifice, îndeplinesc condiţiile de calitate prescrise, standardul periodic este revizuit, pentru a include noile condiţii care să-i stimuleze în continuare pe producători pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii. Fiecare producător poate să utilizeze standardele abordînd propria strategie. Una dintre strategii este utilizarea standardelor deja existente ca o sursă de informare din care se obţin beneficii prin reducerea riscului de a nu fi competitiv pe piaţă. Un standard deja existent conţine soluţii verificate iar informarea se referă la gradul de dezvoltare tehnologică în acel moment (cum ar fi standardele de produs) sau cerinţele esenţiale determinate de reglementările în vigoare (cum ar fi standardele europene armonizate sub directive). Conformitatea cu standardul existent asigură pătrunderea pe o piaţă existentă şi extinsă cu beneficiile care rezultă din această oportunitate. Conformitatea cu un standard nou deschide un segment nou de piaţă, promovînd o recunoaştere internaţională. Standardele constituie prima cale pentru demonstrarea conformităţii cu reglementările şi legislaţia, ceea ce poate influenţa alegerea pieţei. 56


Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de Organism Naţional de Standardizare, deţine standarde care stabilesc condiţiile tehnice de calitate, condiţiile privind materia primă, reguli şi metode de verificare a calităţii, condiţii de securitate şi protecţia mediului înconjurător şi multe alte standarde care vor uşura şi vă vor îndruma în activitatea afacerii Dvs. Cu stimă, Echipa INSM Relaţii la tel. 218-402

57


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E:

PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Silvia Macovei

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Viorica Bejan Serghei Ceapa

58

Profile for standard.md

Buletinul de Standardizare august 2011  

Buletinul de Standardizare august 2011  

Advertisement