Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

8 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM August 2012

STIMAŢI UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Detalii la telefonul: 218-403 218-432

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Справки по телефону: 218-403 218-432

Standardele sunt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sunt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri.

1


INSM August 2012

2


INSM August 2012

© INSM, 2012

STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

12

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

15

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки

16

Erate la standarde moldovene Поправки, внесенные в стандарты Молдовы

17

Erate la standarde interstatale

65

Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты 68

Proiect de standard pentru anchetă publică METROLOGIE .

Hotărîrea INSM nr. 0027-M din 30.07.2012

69

Hotărîrea INSM nr. 0028-M din 10.08.2012

73

Hotărîrea INSM nr. 0029-M din 17.08.2012

76

Hotărîrea INSM nr. 0030-M din 24.08.2012

77

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Standardele de implementare a legislaţiei privind calitatea aerului

79

Cooperarea între organizaţiile de standardizare din Europa şi CSI

80

CEN începe activitatea asupra produselor de cacao

81

Primul dialog european privind educația în domeniul standardizării

82

Mesajul privind Ziua Mondială a Standardizării 14 octombrie 2012

83

3


INSM August 2012

4


INSM August 2012

STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (August 2012) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.110 SM SR EN 61285:2012 Comanda proceselor industriale. Securitatea incintelor pentru analizoare – Управление промышленными процессами. Безопасность помещений, предназначенных для установки анализаторов (SR EN 61285:2005, IDT)

безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1: Общие требования (SR EN 61508-1:2011, IDT) SM SR EN 62264-3:2012 Integrarea sistemului de conducere a întreprinderii. Partea 3: Modele de activităţi pentru managementul operaţiilor de fabricaţie – Интеграция системы управления предприятием. Часть 3: Модели деятельности по управлению производственными операциями (SR EN 6264-3:2008, IDT)

SM SR EN 61508-1:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe generale – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1: Общие требования (SR EN 61508-1:2011, IDT)

25.040.40

19

SM SR EN 60382:2012 Semnal analogic pneumatic pentru sisteme de conducere a proceselor – Аналоговый пневматический сигнал для систем управления процессами (SR EN 60382:1994, IDT)

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.080 SM SR CEI 60746-4:2012 Calităţile funcţionale ale analizoarelor electrochimice. Partea 4: Oxigen dizolvat în apă măsurat cu detectoare amperometrice acoperite cu o membrană – Выражение рабочих характеристик электрохимических анализаторов. Часть 4: Измерение содержания кислорода, растворенного в воде, с помощью амперометрических датчиков, покрытых мембраной (SR CEI 60746-4:1996, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.01 SM SR EN 61508-1:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe generale – Функциональная

SM SR CEI 60381-2:2012 Semnale analogice pentru sisteme de conducere a proceselor. Partea 2: Semnale în tensiune continuă – Аналоговые сигналы для систем управления процессами. Часть 2: Сигналы постоянного напряжения (SR CEI 60381-2:1994, IDT)

SM SR EN 60546-1:2012 Regulatoare cu semnale analogice utilizate în sistemele de conducere a proceselor industriale. Partea 1: Metode de evaluare a performanţei – Регуляторы с аналоговыми сигналами для использования в системах управления промышленными процессами. Часть 1: Методы оценки рабочих характеристик (SR EN 60546-1:2011, IDT) SM SR EN 60546-2:2012 Regulatoare cu semnale analogice utilizate în sistemele de conducere a proceselor industriale. Partea 2: Ghid pentru încercările de inspecţie şi încercările individuale de serie – Регуляторы с аналоговыми сигналами для использования в системах управления промышленными процессами. Часть 2: Руководство по контролю и типовым испытаниям (SR EN 60546-2:2011, IDT) SM SR EN 60654-1:2012 Mijloace de măsurare şi conducere a proceselor industriale. . Condiţii de funcţionare. Partea 1: Condiţii climatice –

5


INSM August 2012 Оборудование измерения и управления промышленными процессами. Условия работы. Часть 1: Климатические условия (SR EN 60654-1:1995, IDT) SM SR EN 60654-2:2012 Condiţii de funcţionare pentru mijloace de măsurare şi conducere a proceselor industriale. Partea 2: Alimentare – Условия работы для оборудования измерения и управления промышленными процессами. Часть 2: Питание (SR EN 60654-2:2002, IDT) SM SR EN 60654-3:2012 Condiţii de funcţionare pentru mijloace de măsurare şi conducere a proceselor industriale. Partea 3: Influenţe mecanice – Условия работы для оборудования измерения и управления промышленными процессами. Часть 3: Механические воздействия (SR EN 60654-3:2002, IDT) SM SR EN 60654-4:2012 Condiţii de funcţionare pentru mijloace de măsurare şi conducere a proceselor industriale. Partea 4: Influenţele coroziunii şi ale eroziunii – Условия работы для оборудования измерения и управления промышленными процессами. Часть 4: Влияние коррозии и эрозии (SR EN 60654-4:2002, IDT) SM SR EN 60770-1:2012 Traductoare utilizate în sistemele de conducere ale proceselor industriale. Partea 1: Metode de evaluare a performanţelor – Передатчики для использования в системах управления промышленными процессами. Часть 1: Методы оценки рабочих характеристик (SR EN 60770-1:2003, IDT) SM SR EN 60873-1:2012 Înregistratoare analogice electrice şi pneumatice cu diagramă utilizate în sistemele de comandă a proceselor industriale. Partea 1: Metode pentru evaluarea performanţelor – Аналоговые диаграммные самопишущие приборы электрические и пневматические для использования в системах управления промышленными процессами. Часть 1: Методы оценки рабочих характеристик (SR EN 60873-1:2005, IDT)

свойств системы для ее оценки. Часть 1: Общие аспекты и методология (SR EN 61069-1:1995, IDT) SM SR EN 61069-2:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 2: Metodologia de aplicat pentru evaluare – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 2: Методология оценки (SR EN 61069-2:1996, IDT) SM SR EN 61069-3:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 3: Evaluarea funcţionalităţii unui sistem – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 3: Оценка функциональности системы (SR EN 61069-3:2000, IDT) SM SR EN 61069-4:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale – Partea 4: Evaluarea caracteristicilor de funcţionare ale unui sistem – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 4: Оценка рабочих характеристик системы (SR EN 61069-4:2002, IDT) SM SR EN 61069-5:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 5: Evaluarea siguranţei în funcţionare a unui sistem – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 5: Оценка надежности системы (SR EN 61069-5:1999, IDT) SM SR EN 61069-6:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 6: Evaluarea operabilităţii unui sistem – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 6: Оценка пригодности системы к эксплуатации (SR EN 61069-6:2002, IDT)

SM SR EN 60873-2:2012 Înregistratoare analogice electrice şi pneumatice cu diagramă utilizate în sistemele de comandă a proceselor industriale. Partea 2: Ghid pentru inspecţie şi încercări de rutină – Аналоговые диаграммные самопишущие приборы электрические и пневматические для использования в системах управления промышленными процессами. Часть 2: Руководство по контролю и типовым испытаниям (SR EN 60873-2:2004, IDT)

SM SR EN 61069-7:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 7: Evaluarea securităţii unui sistem – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 7: Оценка безопасности системы (SR EN 61069-7:2002, IDT)

SM SR EN 61069-1:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 1: Consideraţii generale şi metodologie – Измерение и управление промышленными процессами. Определение

SM SR EN 61069-8:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 8: Evaluarea proprietăţilor unui sistem, care nu sînt legate de sarcina unui sistem – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств

6


INSM August 2012 системы для ее оценки. Часть 8: Оценка свойств системы, не связанных с выполнением конкретного задания (SR EN 61069-8:2002, IDT) SM SR EN 61131-1:2012 Automate programabile. Partea 1: Informaţii generale – Контроллеры программируемые. Часть 1: Общая информация (SR EN 61131-1:2004, IDT) SM SR EN 61131-5:2012 Automate programabile. Partea 5: Comunicaţii Контроллеры программируемые. Часть 5: Связь (SR EN 61131-5:2002, IDT)

SM SR EN 61131-7:2012 Automate programabile. Partea 7: Programare în logică fuzzy – Контроллеры программируемые. Часть 7: Программирование управления с нечеткой логикой (SR EN 61131-7:2003, IDT) SM SR EN 61285:2012 Comanda proceselor industriale. Securitatea incintelor pentru analizoare – Управление промышленными процессами. Безопасность помещений, предназначенных для установки анализаторов (SR EN 61285:2005, IDT) SM SR EN 61298-2:2012 Dispozitive de măsurare şi comandă a proceselor. Metode şi proceduri generale de evaluare a performanţelor. Partea 2: Încercări în condiţii de referinţă – Устройства измерения и управления процессами. Общие методы и процедуры оценки рабочих характеристик. Часть 2: Испытания в стандартных условиях (SR EN 61298-2:2009, IDT) SM SR EN 61298-3:2012 Dispozitive de măsurare şi comandă a proceselor. Metode şi proceduri generale de evaluare a performanţelor. Partea 3: Încercări pentru determinarea efectelor mărimilor de influenţă – Устройства измерения и управления процессами. Общие методы и процедуры оценки рабочих характеристик. Часть 3: Испытания для определения влияния воздействующих величин (SR EN 61298-3:2009, IDT) SM SR EN 61298-4:2012 Dispozitive de măsurare şi comandă a proceselor. Metode şi proceduri generale de evaluare a performanţelor. Partea 4: Conţinutul raportului de evaluare – Устройства измерения и управления процессами. Общие методы и процедуры оценки рабочих характеристик. Часть 4: Содержание отчета о проведении оценки (SR EN 61298-4:2009, IDT) SM SR EN 61326-3-1:2012 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 3-1: Cerinţe de imunitate pentru sisteme referitoare la securitate şi pentru echipamente destinate să realizeze funcţii referitoare la securitate (securitate funcţională). Aplicaţii industriale

generale – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 3-1: Требования помехоустойчивости к системам, связанным с безопасностью, и к оборудованию выполняющему функции, связанные с безопасностью, (функциональная безопасность). Общее промышленное применение (SR EN 61326-3-1:2009, IDT) SM SR EN 61326-3-2:2012 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 3-2: Cerinţe de imunitate pentru sisteme referitoare la securitate şi pentru echipamente destinate să realizeze funcţii referitoare la securitate (securitate funcţională). Aplicaţii industriale cu mediu electromagnetic specificat – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 3-2: Требования помехоустойчивости к системам, связанным с безопасностью, и к оборудованию выполняющему функции, связанные с безопасностью, (функциональная безопасность). Промышленное применение с заданной электромагнитной средой (SR EN 61326-3-2:2009, IDT) SM SR EN 61508-2:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 2: Cerinţe pentru sistemele electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2: Требования к системам электрическим/электронным/программируемым электронным, связанным с безопасностью (SR EN 61508-2:2002, IDT) SM SR EN 61508-3:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 3: Cerinţe referitoare la software – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3: Требования к программному обеспечению (SR EN 61508-3:2002, IDT) SM SR EN 61508-4:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 4: Definiţii şi abrevieri – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4: Определения и сокращения (SR EN 61508-4:2011, IDT) SM SR EN 61508-5:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la

7


INSM August 2012 securitate. Partea 5: Exemple de metode de determinare a nivelurilor de integritate a securităţii – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5: Примеры методов определения уровней полноты безопасности (SR EN 61508-5:2002, IDT) SM SR EN 61508-6:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 6: Ghid de aplicare a CEI 61508-2 şi CEI 61508-3 – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 6: Руководство по применению CEI 61508-2 и CEI 61508-3 (SR EN 61508-6:2002, IDT) SM SR EN 61508-7:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 7: Prezentare generală a tehnicilor şi măsurilor – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7: Обзор методов и средств (SR EN 61508-7:2003, IDT)

поверхности. Часть 3: Оценка наличия пыли на стальных поверхностях, подготовленных под окраску (метод липкой ленты) (SR EN ISO 8502-3:2003, IDT) SM SR EN ISO 8502-4:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Încercări de evaluare a gradului de curăţare a suprafeţei. Partea 4: Linii directoare pentru estimarea probabilităţii de condensare înainte de aplicarea vopselelor – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 4: Руководство по оценке вероятности образования конденсата перед нанесением краски (SR EN ISO 8502-4:2003, IDT) SM SR EN ISO 8502-5:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Încercări de evaluare a gradului de curăţare a suprafeţei. Partea 5: Determinarea clorurilor pe suprafeţele curăţate (metoda cu tub detector de ioni) – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 5: Определение содержания хлорида на стальных поверхностях, подготовленных к окраске (метод обнаружения ионов с помощью трубки) (SR EN ISO 8502-5:2005, IDT)

25.220.10 SM SR EN ISO 8501-3:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Evaluarea vizuală a gradului de curăţare a suprafeţei. Partea 3: Grade de pregătire a sudurilor, marginilor şi altor suprafeţe cu imperfecţiuni – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 3: Степень очистки швов, надрезанных краев и других участков с дефектами поверхности (SR EN ISO 8501-3:2007, IDT)

SM SR EN ISO 8502-8:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Încercări de evaluare a gradului de curăţare a suprafeţei. Partea 8: Metodă de teren pentru determinarea refractometrică a umidităţii – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 8: Метод рефрактометрического определения влаги в полевых условиях (SR EN ISO 8502-8:2005, IDT)

SM SR EN ISO 8502-2:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Încercări de evaluare a gradului de curăţare a suprafeţei. Partea 2: Determinarea de laborator a clorurilor de pe suprafeţele curăţate – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 2: Лабораторное определение содержания хлорида на очищенных поверхностях (SR EN ISO 8502-2:2006, IDT)

SM SR EN ISO 8502-12:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Încercări de evaluare a gradului de curăţare a suprafeţei. Partea 12: Metodă de teren pentru determinarea prin titrare a ionilor feroşi solubili în apă – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 12: Метод титриметрического определения металлосодержащих ионов в воде в полевых условиях (SR EN ISO 8502-12:2005, IDT)

SM SR EN ISO 8502-3:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Încercări de evaluare a gradului de curăţare a suprafeţei. Partea 3: Evaluarea prafului pe suprafeţe de oţel pregătite pentru vopsire (metoda cu bandă sensibilă la apăsare) – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты

SM SR EN ISO 8503-1:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Caracteristicile rugozităţii suprafeţelor de oţel decapate. Partea 1: Precizări şi definiţii referitoare la plăcile de comparare ISO pentru profilul suprafeţei în vederea evaluării suprafeţelor decapate abraziv – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов.

8


INSM August 2012 Характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 1: Требования и определения для компараторов профиля поверхности ISO для оценки поверхностей после абразивной пескоструйной очистки (SR EN ISO 8503-1:2003, IDT) SM SR EN ISO 8503-2:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Caracteristicile rugozităţii suprafeţelor de oţel decapate. Partea 2: Metodă pentru clasificare a profilului unei suprafeţe de oţel decapate abraziv. Procedeul prin comparare – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 2: Метод классификации профилей стальных поверхностей после абразивной пескоструйной очистки. Методика с применением компаратора (SR EN ISO 8503-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 8503-3:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Caracteristicile rugozităţii suprafeţelor de oţel decapate. Partea 3: Metodă de etalonare a plăcilor de comparare ISO pentru profilul suprafeţei şi de determinare a profilului suprafeţei. Procedeul cu microscop – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 3: Метод калибровки компараторов профиля поверхности ISO и определения профиля поверхности. Методика с применением фокусирующего микроскопа (SR EN ISO 8503-3:2003, IDT) SM SR EN ISO 8503-4:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Caracteristicile rugozităţii suprafeţelor de oţel decapate. Partea 4: Metodă de etalonare a plăcilor de comparare ISO pentru profilul suprafeţei şi de determinare a profilului suprafeţei. Procedeul cu palpator – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 4: Метод калибровки компараторов профиля поверхности ISO и определения профиля поверхности. Методика с применением прибора со щупом (SR EN ISO 8503-4:2003, IDT) SM SR EN ISO 11124-1:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Specificaţii pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 1: Introducere generală şi clasificare – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Технические условия на металлические абразивы для пескоструйной очистки. Часть 1: Общее введение и классификация (SR EN ISO 11124-1:2003, IDT)

SM SR EN ISO 11124-2:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Specificaţii pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 2: Alice colţuroase de fontă – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Технические условия на металлические абразивы для пескоструйной очистки. Часть 2: Крошка из отбеленного чугуна (SR EN ISO 11124-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 11124-3:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Specificaţii pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 3: Alice rotunde şi alice colţuroase de oţel turnat, cu conţinut ridicat de carbon – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Технические условия на металлические абразивы для пескоструйной очистки. Часть 3: Дробь и крошка из высокоуглеродистой литой стали (SR EN ISO 11124-3:2003, IDT) SM SR EN ISO 11124-4:2012 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Specificaţii pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 4: Alice rotunde de oţel turnat, cu conţinut scăzut de carbon – Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Технические условия на металлические абразивы для пескоструйной очистки. Часть 4: Дробь из низкоуглеродистой литой стали (SR EN ISO 11124-4:2003, IDT) 25.220.20 SM SR EN ISO 2360:2012 Acoperiri neconductoare pe substraturi nemagnetice conductoare electric. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda prin curenţi Foucault sensibilă la variaţiile de amplitudine – Покрытия непроводящие на немагнитных электропроводящих исходных материалах. Измерение толщины покрытия. Точный вихретоковый амплитудный метод (SR EN ISO 2360:2004, IDT) SM SR EN ISO 3892:2012 Acoperiri prin conversie pe materiale metalice. Determinarea masei acoperirii pe unitatea de suprafaţă. Metode gravimetrice – Покрытия конверсионные на металлических материалах. Определение массы покрытия на единицу площади. Гравиметрические методы (SR EN ISO 3892:2003, IDT) SM SR EN ISO 4541:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice . Încercarea la coroziune Corrodkote (Încercarea CORR) – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Коррозионные испытания методом Корродкот (Испытание CORR) (SR EN ISO 4541:1997, IDT)

9


INSM August 2012 SM SR EN ISO 6988:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Încercarea cu dioxid de sulf cu condensare generală a umidităţii – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Испытание диоксидом серы с общей конденсацией влаги (SR EN ISO 6988:1997, IDT) SM SR EN 15520:2012 Pulverizare termică. Recomandări privind proiectarea constructivă a componentelor acoperite prin pulverizare termică – Термическое напыление. Рекомендации по структурному проектированию компонентов термически нанесенных напылений (SR EN 15520:2008, IDT) 25.220.40 SM SR EN ISO 1456:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de nichel, nichel-crom, cupru-nichel şi cupru-nichel-crom – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Покрытия электролитические из никеля, никель-хрома, медьникеля и медь-никель-хрома (SR EN ISO 1456:2010, IDT) SM SR EN ISO 1460:2012 Acoperiri metalice. Acoperiri termice de zinc pe metale feroase. Determinarea gravimetrică a masei pe unitatea de suprafaţă – Покрытия металлические. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на черные металлы. Определение массы на единицу площади гравиметрическим методом (SR EN ISO 1460:2002, IDT) SM SR EN ISO 1461:2012 Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă şi oţel . Specificaţii şi metode de încercare – Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на готовые изделия из чугуна и стали. Технические условия и методы испытаний (SR EN ISO 1461:2009, IDT) SM SR EN ISO 4516:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Încercări de microduritate Vickers şi Knoop – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Определение микротвердости по Виккерсу и Кнупу (SR EN ISO 4516:2003, IDT) SM SR EN ISO 4521:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de argint şi aliaje de argint pentru aplicaţii industrial. Specificaţii şi metode de încercare – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические покрытия серебром и его сплавами для технических целей. Технические условия и методы испытаний (SR EN ISO 4521:2009, IDT) SM SR EN ISO 4524-3:2012 Acoperiri metalice. Metode de încercare a acoperirilor electrochimice de aur şi aliaje de aur. Partea 3: Determinarea

electrografică a porozităţii – Покрытия металлические. Методы испытаний электролитических покрытий золотом и сплавами золота. Часть 3: Электрографический метод определения пористости (SR EN ISO 4524-3:1995, IDT) SM SR EN ISO 4524-6:2012 Acoperiri metalice. Metode de încercare a acoperirilor electrochimice de aur şi aliaje de aur. Partea 6: Determinarea prezenţei sărurilor reziduale – Покрытия металлические. Методы испытаний электролитических покрытий золотом и сплавами золота. Часть 6: Определение присутствия остаточных солей (SR EN ISO 4524-6:1995, IDT) SM SR EN ISO 4526:2012 Acoperiri metalice. Acoperiri electrochimice de nichel pentru utilizări industrial – Покрытия металлические. Электролитические никелевые покрытия для технических целей (SR EN ISO 4526:2005, IDT) SM SR EN ISO 4536:2012 Acoperiri metalice şi anorganice pe suprafeţe metalice . Încercarea la coroziune cu picături saline (Încercare SD) – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия на металлических подложках. Испытание на коррозию при обрызгивании солевым раствором (Испытание SD) (SR EN ISO 4536:2001, IDT) SM SR EN ISO 4538:2012 Acoperiri metalice. Încercarea la coroziune cu tioacetamidă (Încercarea TAA) – Покрытия металлические. Испытание на коррозию в атмосфере тиоацетамида (Испытание ТАА) (SR EN ISO 4538:1997, IDT) SM SR EN ISO 4541:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice . Încercarea la coroziune Corrodkote (Încercarea CORR) – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Коррозионные испытания методом Корродкот (Испытание CORR) (SR EN ISO 4541:1997, IDT) SM SR EN ISO 4543:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice . Reguli generale pentru încercările la coroziune aplicabile în condiţii de depozitare – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Общие правила по испытаниям на коррозию в условиях хранения (SR EN ISO 4543:2002, IDT) SM SR EN ISO 6988:2012 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Încercarea cu dioxid de sulf cu condensare generală a umidităţii – Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Испытание диоксидом серы с общей конденсацией влаги (SR EN ISO 6988:1997, IDT) SM SR EN ISO 8401:2012 Acoperiri metalice. Vedere de ansamblu asupra metodelor de măsurare a ductilităţii – Покрытия металлические. Обзор

10


INSM August 2012 методов измерения пластичности (SR EN ISO 8401:2002, IDT) SM SR EN 10244-1:2012 Sîrme şi produse trefilate de oţel. Acoperiri metalice neferoase pe sîrme de oţel. Partea 1: Principii generale – Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 1: Общие принципы (SR EN 10244-1:2009, IDT) SM SR EN 10244-2:2012 Sîrme şi produse trefilate de oţel. Acoperiri metalice neferoase pe sîrme de oţel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc – Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 2: Покрытия из цинка или цинковых сплавов (SR EN 10244-2:2009, IDT) SM SR EN 10244-3:2012 Sîrme şi produse trefilate de oţel. Acoperiri metalice neferoase pe sîrme de oţel. Partea 3: Acoperiri de aluminiu – Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 3: Алюминиевые покрытия (SR EN 10244-3:2002, IDT) SM SR EN 12487:2012 Protecţie anticorosivă a metalelor. Acoperiri prin conversie cu cromat, cu sau fără spălare, pe aluminiu şi aliaje de aluminiu – Защита металлов от коррозии. Хроматные конверсионные покрытия по алюминию и алюминиевым сплавам с промывкой и без промывки (SR EN 12487:2007, IDT) SM SR EN 13509:2012 Tehnici de măsurare aplicabile în condiţiile protecţiei catodice – Оборудование для измерения катодной защиты (SR EN 13509:2004, IDT) SM SR EN 13603:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Metode de încercare pentru evaluarea acoperirilor de staniu ale sîrmelor rotunde, trase, de cupru pentru aplicaţii electrice – Медь и медные сплавы. Методы испытаний для оценки защитных луженых покрытий на холоднотянутой медной проволоке круглого сечения электротехнического назначения (SR EN 13603:2003, IDT) SM SR EN ISO 21968:2012 Acoperiri metalice nemagnetice pe materiale de bază metalice şi nemetalice. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda cu curenţi turbionari sensibili la variaţiile de fază – Покрытия металлические немагнитные на металлических и неметаллических основных материалах. Измерение толщины покрытия. Фазочувствительный метод вихревых токов (SR EN ISO 21968:2006, IDT)

25.220.60 SM SR EN 14879-4:2012 Sisteme de acoperiri organice cu vopsea şi alte placări pentru protecţia aparaturii şi instalaţiilor industriale contra coroziunii cauzate de mediul agresiv. Partea 4: Placări pe componente metalice – Системы органических покрытий и облицовка для защиты промышленной аппаратуры и установок от коррозии, вызванной агрессивной средой. Часть 4: Облицовка на металлических компонентах (SR EN 14879-4:2008, IDT) SM SR EN 14879-5:2012 Sisteme de acoperiri organice cu vopsea şi alte placări pentru protecţia aparaturii şi instalaţiilor industriale contra coroziunii cauzate de mediul agresiv. Partea 5: Placări pe componente de beton – Системы органических покрытий и облицовка для защиты промышленной аппаратуры и установок от коррозии, вызванной агрессивной средой. Часть 5: Облицовка на бетонных компонентах (SR EN 14879-5:2008, IDT) 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR EN 61508-1:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe generale – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1: Общие требования (SR EN 61508-1:2011, IDT) SM SR EN 61508-4:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 4: Definiţii şi abrevieri – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4: Определения и сокращения (SR EN 61508-4:2011, IDT) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

33.100.20 SM SR EN 61326-3-1:2012 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 3-1: Cerinţe de imunitate pentru sisteme referitoare la securitate şi pentru echipamente destinate să realizeze funcţii referitoare la securitate (securitate funcţională). Aplicaţii industriale generale – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к

11


INSM August 2012 электромагнитной совместимости. Часть 3-1: Требования помехоустойчивости к системам, связанным с безопасностью, и к оборудованию выполняющему функции, связанные с безопасностью, (функциональная безопасность). Общее промышленное применение (SR EN 61326-3-1:2009, IDT) SM SR EN 61326-3-2:2012 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 3-2: Cerinţe de imunitate pentru sisteme referitoare la securitate şi pentru echipamente destinate să realizeze funcţii referitoare la securitate (securitate funcţională). Aplicaţii industriale cu mediu electromagnetic specificat – Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 3-2: Требования помехоустойчивости к системам, связанным с безопасностью, и к оборудованию выполняющему функции, связанные с безопасностью, (функциональная безопасность). Промышленное применение с заданной электромагнитной средой (SR EN 61326-3-2:2009, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

SM SR EN 61131-5:2012 Automate programabile. Partea 5: Comunicaţii Контроллеры программируемые. Часть 5: Связь (SR EN 61131-5:2002, IDT)

SM SR EN 61131-7:2012 Automate programabile. Partea 7: Programare în logică fuzzy – Контроллеры программируемые. Часть 7: Программирование управления с нечеткой логикой (SR EN 61131-7:2003, IDT) SM SR EN 61508-7:2012 Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 7: Prezentare generală a tehnicilor şi măsurilor – Функциональная безопасность систем электрических/ электронных/ программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7: Обзор методов и средств (SR EN 61508-7:2003, IDT) SM SR EN 62264-3:2012 Integrarea sistemului de conducere a întreprinderii. Partea 3: Modele de activităţi pentru managementul operaţiilor de fabricaţie – Интеграция системы управления предприятием. Часть 3: Модели деятельности по управлению производственными операциями (SR EN 6264-3:2008, IDT)

35.240.50

53

SM SR EN 61069-2:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 2: Metodologia de aplicat pentru evaluare – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 2: Методология оценки (SR EN 61069-2:1996, IDT)

53.100

SM SR EN 61069-3:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale. Partea 3: Evaluarea funcţionalităţii unui sistem – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 3: Оценка функциональности системы (SR EN 61069-3:2000, IDT) SM SR EN 61069-4:2012 Măsurare şi comandă în procesele industriale. Aprecierea proprietăţilor unui sistem în vederea evaluării sale – Partea 4: Evaluarea caracteristicilor de funcţionare ale unui sistem – Измерение и управление промышленными процессами. Определение свойств системы для ее оценки. Часть 4: Оценка рабочих характеристик системы (SR EN 61069-4:2002, IDT) SM SR EN 61131-1:2012 Automate programabile. Partea 1: Informaţii generale – Контроллеры программируемые. Часть 1: Общая информация (SR EN 61131-1:2004, IDT)

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SMV EN 474-4+A2:2012 Maşini de terasament. Securitate. Partea 4: Cerinţe pentru încărcătoare-excavatoare – Машины землеройные. Безопасность. Часть 4: Требования к экскаваторампогрузчикам (EN 474-4:2006+A2:2012, IDT) SMV EN 474-5+A2:2012 Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice – Машины землеройные. Безопасность. Часть 5: Требования к гидравлическим экскаваторам (EN 474-5:2006+A2:2012, IDT) SM SR ISO 5005:2012 Maşini de terasament. Metodă de determinare a centrului de greutate. Машины землеройные. Метод определения положения центра тяжести (SR ISO 5005:1999, IDT) SM SR ISO 6302:2012 Maşini de terasament. Dopuri de golire, de umplere şi de control ale nivelurilor – Машины землеройные. Спускные, наливные и контрольные пробки (SR ISO 6302:1999, IDT)

12


INSM August 2012 SM SR ISO 7464:2012 Maşini de terasament. Metoda de încercare pentru măsurarea forţei la bara de tracţiune – Машины землеройные. Метод испытания для определения тягового усилия (SR ISO 7464:1994, IDT) SM SR ISO 10264:2012 Maşini de terasament. Sisteme de pornire cu blocare – Машины землеройные. Системы пуска с замковым включателем (SR ISO 10264:1996, IDT) 71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.040.40 SM SR CEI 60746-4:2012 Calităţile funcţionale ale analizoarelor electrochimice. Partea 4: Oxigen dizolvat în apă măsurat cu detectoare amperometrice acoperite cu o membrană – Выражение рабочих характеристик электрохимических анализаторов. Часть 4: Измерение содержания кислорода, растворенного в воде, с помощью амперометрических датчиков, покрытых мембраной (SR CEI 60746-4:1996, IDT) 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.160.30 SMV EN ISO 4256:2012 Gaze petroliere lichefiate. Determinarea presiunii de vapori relative. Metoda GPL – Сжиженные нефтяные газы. Определение манометрического давления паров. Метод LPG (EN ISO 4256:1998, IDT) SMV ISO 7941:2012 Propan şi butan comercial. Analiză prin cromatografie în fază gazoasă – Пропан и бутан промышленные. Анализ методом газовой хроматографии (ISO 7941:1988, IDT) SMV EN ISO 8973:2012 Gaze petroliere lichefiate. Metoda de calcul pentru densitate şi presiunea de vapori – Сжиженные нефтяные газы. Метод расчета плотности и давления паров (EN ISO 8973:1999, IDT) 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.140.65 SM SR EN 10244-1:2012 Sîrme şi produse trefilate de oţel. Acoperiri metalice neferoase pe sîrme de oţel. Partea 1: Principii generale – Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 1: Общие принципы (SR EN 10244-1:2009, IDT) SM SR EN 10244-2:2012 Sîrme şi produse trefilate de oţel. Acoperiri metalice neferoase pe sîrme de oţel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc – Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 2: Покрытия из цинка или цинковых сплавов (SR EN 10244-2:2009, IDT) SM SR EN 10244-3:2012 Sîrme şi produse trefilate de oţel. Acoperiri metalice neferoase pe sîrme de oţel. Partea 3: Acoperiri de aluminiu – Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 3: Алюминиевые покрытия (SR EN 10244-3:2002, IDT) 77.150.30 SM SR EN 13603:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Metode de încercare pentru evaluarea acoperirilor de staniu ale sîrmelor rotunde, trase, de cupru pentru aplicaţii electrice – Медь и медные сплавы. Методы испытаний для оценки защитных луженых покрытий на холоднотянутой медной проволоке круглого сечения электротехнического назначения (SR EN 13603:2003, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.100.60 SM GOST 4640:2012 Vată minerală. Condiţii tehnice – Вата минеральная. Технические условия (GOST 4640–2011, IDT) SM GOST 21880:2012 Saltele din vată minerală cusute termoizolante. Condiţii tehnice – Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия (GOST 21880–2011, IDT)

77.060 SM SR EN 13509:2012 Tehnici de măsurare aplicabile în condiţiile protecţiei catodice – Оборудование для измерения катодной защиты (SR EN 13509:2004, IDT)

13


INSM August 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (August 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

Standarde în limba engleză SMV EN 474-4+A2:2012

53.100

17.12.2012

961 – ST din 01.08.2012

SMV EN 474-5+A2:2012

53.100

17.12.2012

961 – ST din 01.08.2012

SMV EN ISO 4256:2012

75.160.30

07.09.2012

967 – ST din 16.08.2012

SMV EN ISO 7941:2012

75.160.30

07.09.2012

967 – ST din 16.08.2012

SMV EN ISO 8973:2012

75.160.30

07.09.2012

967 – ST din 16.08.2012

Standarde

în limba de stat

SM SR EN 10244-1:2012

25.220.40 77.140.65

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN 10244-2:2012

25.220.40 77.140.65

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN 10244-3:2012

25.220.40 77.140.65

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN 12487:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN 13509:2012

25.220.40 77.060

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN 13603:2012

25.220.40 77.150.30

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN 14879-4:2012

25.220.60

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN 14879-5:2012

25.220.60

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN 15520:2012

25.220.20

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN 60382:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60546-1:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60546-2:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60654-1:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60654-2:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60654-3:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60654-4:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60770-1:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60873-1:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 60873-2:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 61069-1:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

14


INSM August 2012 1

2

3

4

SM SR EN 61069-2:2012

25.040.40 35.240.50

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61069-3:2012

25.040.40 35.240.50

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61069-4:2012

25.040.40 35.240.50

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61069-5:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61069-6:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61069-7:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61069-8:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61131-1:2012

25.040.40 35.240.50

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 61131-5:2012

25.040.40 35.240.50

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 61131-7:2012

25.040.40 35.240.50

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 61285:2012

13.110 25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 62264-3:2012

25.040.01 35.240.50

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR EN 61298-2:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61298-3:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61298-4:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61326-3-1:2012

25.040.40 33.100.20

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61326-3-2:2012

25.040.40 33.100.20

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61508-1:2012

13.110 25.040.01 29.020

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61508-2:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61508-3:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61508-4:2012

25.040.40 29.020

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61508-5:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61508-6:2012

25.040.40

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN 61508-7:2012

25.040.40 35.240.50

17.12.2012

964 – ST din 06.08.2012

SM SR EN ISO 1456:2012

25.220.40

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 1460:2012

25.220.40

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 1461:2012

25.220.40

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 2360:2012

25.220.20

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

15


INSM August 2012

1

2

3

4

SM SR EN ISO 3892:2012

25.220.20

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 4516:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 4521:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 4524-3:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 4524-6:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 4526:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 4536:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 4538:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 4541:2012

25.220.20 25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 4543:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 6988:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 8401:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR EN ISO 8501-3:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8501-2:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8502-3:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8502-4:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8502-5:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8502-8:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8502-12:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8503-1:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8503-2:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8503-3:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 8503-4:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 11124-1:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 11124-2:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 11124-3:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 11124-4:2012

25.220.10

17.12.2012

962 – ST din 02.08.2012

SM SR EN ISO 21968:2012

25.220.40

17.12.2012

966 – ST din 08.08.2012

SM SR ISO 5005:2012

53.100

17.12.2012

961 – ST din 01.08.2012

SM SR ISO 6302:2012

53.100

17.12.2012

961 – ST din 01.08.2012

SM SR ISO 7464:2012

53.100

17.12.2012

961 – ST din 01.08.2012

SM SR ISO 10264:2012

53.100

17.12.2012

961 – ST din 01.08.2012

SM SR CEI 60381-2:2012

25.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

SM SR CEI 60746-4:2012

19.080 71.040.40

17.12.2012

963 – ST din 03.08.2012

Standarde în

limba rusă

SM GOST 4640:2012

91.100.60

10.12.2012

965 – ST din 06.08.2012

SM GOST 21880:2012

91.100.60

10.12.2012

965 – ST din 06.08.2012

16


INSM August 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ (August 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

5

SM STB EN 474-4:2009

53.100

01.09.2013

SMV EN 474-4+A2:2012

961 – ST din 01.08.2012

SM STB EN 474-5:2009

53.100

01.09.2013

SMV EN 474-4+A2:2012

961 – ST din 01.08.2012

GOST 4640-93

91.100.60

01.01.2013

SM GOST 4640:2012

965 – ST din 06.08.2012

GOST 21880-94

91.100.60

01.01.2013

SM GOST 21880:2012

965 – ST din 06.08.2012

GOST 27248-87 (ISO 5005-77)

53.100

01.09.2013

SM SR ISO 5005:2012

961 – ST din 01.08.2012

GOST 27720-88 (ISO 6302-86)

53.100

01.09.2013

SM SR ISO 6302:2012

961 – ST din 01.08.2012

GOST 27247-87 (ISO 7464-83)

53.100

01.09.2013

SM SR ISO 7464:2012

961 – ST din 01.08.2012

GOST ISO 10264-2000

53.100

01.09.2013

SM SR ISO 10264:2012

961 – ST din 01.08.2012

17


INSM August 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (August 2012) Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1 SM SR EN ISO 9902-1:2011/A1:2012

Codul CSM Код CSM

2

Nr. Mod. Nr. şi data hotărîrii № изм. № и дата постановления 3

4

Pag. Cтр.

5

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 10821:2011/A1:2012

17.140.20 59.120.01 17.140.20 59.120.01 17.140.20 59.120.01 17.140.20 59.120.01 17.140.20 59.120.01 17.140.20 59.120.01 17.140.20 59.120.01 61.080

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 11111-2:2011/A1:2012

59.120.10

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 11111-3:2011/A1:2012

59.120.99

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 11111-5:2011/A1:2012

59.120.30 59.120.40 59.120.30 59.120.40 59.120.99 59.140.50

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

A1

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN 809+A1:2011/AC:2012

23.080

AC

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN 1417+A1:2011/AC:2012

83.200

AC

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN 1495+A2:2011/AC:2012

53.020.99

AC

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 20361:2011/AC:2012

17.140.20 23.080

AC

961 – ST din 01.08.2012

Nu se publică

SM SR EN ISO 9902-2:2011/A1:2012 SM SR EN ISO 9902-3:2011/A1:2012 SM SR EN ISO 9902-4:2011/A1:2012 SM SR EN ISO 9902-5:2011/A1:2012 SM SR EN ISO 9902-6:2011/A1:2012 SM SR EN ISO 9902-7:2011/A1:2012

SM SR EN ISO 11111-6:2011/A1:2012

SM SR EN ISO 11111-7:2011/A1:2012

18


INSM August 2012 ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТАНДАРДЫ МОЛДОВЫ 67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ CSM 67.100.60 Băuturi alcoolice Erată la SM GOST R 51159:2010 “Băuturi de vin. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51159-2009. Поправка к ГОСТ Р 51159-2009 «Напитки винные. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

(Продолжение см. с. 18)

19


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

20


INSM August 2012 CSM 67.100.60 Băuturi alcoolice Erată la SM GOST R 52836:2009 “Vinuri de fructe de masă şi vinuri materie primă de fructe de masă. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52836-2007. Поправка к ГОСТ Р 52836-2007 «Вина плодовые столовые и виноматериалы плодовые столовые. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

[BS nr. 8 - 2012]

21


INSM August 2012

22


INSM August 2012 71 INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CSM 71.100.70 Cosmetică. Produse de toaletă Erată la SM GOST R 51578:2005 “Produse de parfumerie lichide. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51578-2000. Поправка к ГОСТ Р 51578-2000 «Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 8. Punctul 3.2. Cuvintele „Перечень веществ запрещенных к использованию в производстве парфюмерных жидкостей указан в [1]” nu trebuie citite. Rîndul 9. Punctul 3.3.1. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 12. Punctul 6.10. Cuvintele “изложенным в [1]” trebuie citite “утвержденным отраслевыми регламентирующими органами ”. Rîndul 15. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”. Rîndul 16. Nota de subsol nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 22)

23


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 23)

24


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

25


INSM August 2012

26


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică Produse de toaletă Erată la SM GOST R 51579:2005 “Produse cosmetice lichide. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 51579-2000. Поправка к ГОСТ Р 51579-2000 «Изделия косметические жидкие. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 9. Punctul 3.2. Cuvintele „Перечень, веществ запрещенных к использованию в производстве парфюмерных жидкостей, указан в [1]” nu trebuie citite. Rîndul 10. Punctul 3.3.1. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 15. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”. Rîndul 16. Nota de subsol nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 26)

27


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 27)

28


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

29


INSM August 2012

30


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică Produse de toaletă Erată la SM GOST R 52341:2005 “Produse de cosmetică decorativă în bază de emulsie. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52341-2005. Поправка к ГОСТ Р 52341-2005 «Изделия декоративной косметики на эмулсионной основе. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 6. Punctul 3.3. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 9. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”.

(Продолжение см. с. 30)

31


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

32


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică Produse de toaletă Erată la SM GOST R 52342:2005 “Produse de cosmetică decorativă în bază de adipoceară. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52342-2005. Поправка к ГОСТ Р 51579-2000 «Изделия косметические жидкие. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 7. Punctul 3.3. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 10. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”. Rîndul 11. Nota de subsol nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 32)

33


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 33)

34


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

35


INSM August 2012

36


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică. Produse de toaletă Erată la SM GOST R 52343:2005 “Creme cosmetice. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52343-2005. Поправка к ГОСТ Р 52343-2005 «Кремы косметические. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 3. Punctul 3.3. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite.

Rîndul 7. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”.

(Продолжение см. с. 36)

37


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

38


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică Produse de toaletă Erată la SM GOST R 52344:2005 “Produse cosmetice pulverulente şi compacte. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52344-2005. Поправка к ГОСТ Р 52344-2005 «Изделия косметические порошкообразные и компактные. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г) Rîndul 6. Punctul 3.3. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 9. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”. Rîndul 10. Nota de subsol nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 38)

39


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 39)

40


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

41


INSM August 2012

42


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică Produse de toaletă Erată la SM GOST R 52345:2005 “Produse cosmetice pentru igienă personală de curăţare. Condiţii tehnice generale. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52345-2005. Поправка к ГОСТ Р 52345-2005 «Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 8. Punctul 3.3. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 11. Punctul 6.9. Cuvintele “изложенным в [1]” trebuie citite “утвержденным отраслевыми регламентирующими органами ”. Rîndul 13. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”. Rîndul 14. Nota de subsol nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 42)

43


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 43)

44


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

45


INSM August 2012

46


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică Produse de toaletă

Erată la SM GOST R 52621:2008 “Produse de parfumerie şi cosmetică. Metodele colorimetrice de determinare a fracţiilor masice de mercur, plumb, arsen, cadmiu”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52621-2006.

Поправка к ГОСТ Р 52621-2006 «Изделия парфюмерно-косметические. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

[BS nr. 8 - 2012]

47


INSM August 2012

48


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică. Produse de toaletă Erată la SM GOST R 52701:2007 “Produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52701-2006. Поправка к ГОСТ Р 52701-2006 «Изделия косметические для ухода за ногтями. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 8. Punctul 3.3. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 10. Punctul 6.15. Cuvintele “изложенным в [1]” trebuie citite “утвержденным отраслевыми регламентирующими органами ”. Rîndul 13. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”. Rîndul 14. Nota de subsol nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 48)

49


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 49)

50


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 50)

51


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

52


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică Produse de toaletă

Erată la SM GOST R 52952:2009 “Geluri cosmetice. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei RuseGOST R 52952-2008. Поправка к ГОСТ Р 52952-2008 «Гели косметические. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 5. Punctul 3.3. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 10. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”.

(Продолжение см. с. 52)

53


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 53)

54


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

55


INSM August 2012

56


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică Produse de toaletă

Erată la SM GOST R 53426:2011 “Produse cosmetice pentru bărbierit. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 53426-2009. Поправка к ГОСТ Р 53426-2009 «Изделия косметические для бритья. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 10. Punctul 3.3.1. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 12. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”. Rîndul 13. Nota de subsol nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 56)

57


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 57)

58


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

59


INSM August 2012

60


INSM August 2012 CSM 71.100.70 Cosmetică. Produse de toaletă

Erată la SM GOST R 53427:2011 “Produse de parfumerie şi cosmetică în ambalaj aerosol. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST R 53427-2009. Поправка к ГОСТ Р 53427-2009 «Изделия парфюмерно- косметические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

Rîndul 11. Punctul 4.3.1. Cuvintele „и ГОСТ Р 51391” nu trebuie citite. Rîndul 13. Referinţa „[1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмернокосметической продукции»” trebuie citită „Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova cu nr. 06.10.3.66 din 02.12.2004”. Rîndul 14. Nota de subsol nu trebuie citită.

(Продолжение см. с. 60

61


INSM August 2012

(Продолжение см. с. 61)

62


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

63


INSM August 2012

64


INSM August 2012 77

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ CSM 77.140.20 Oţeluri inoxidabile

Erată la SM GOST 5950:2012 “Bare, benzi şi colaci din oţel aliat pentru scule. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul Federaţiei Ruse GOST 5950-2000. Поправка к ГОСТ 5950-2000 «Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия» (см. Поправки, опубликованные в ИУС № 7-2012 г)

[BS nr. 8 - 2012]

65


INSM August 2012

66


INSM August 2012 ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 77 METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

[BS nr. 8 - 2012]

67


INSM August 2012

68


INSM August 2012

[BS nr. 8 - 2012]

69


INSM August 2012 Proiect de standard pentru anchetă publică august 2012 Proiect SM :2012 „Panouri metalice în trei straturi cu termoizolant. Condiţii tehnice” (Elaborat prima dată) Obiectul standardizării: panourile metalice în trei straturi cu termoizolant destinate pentru pereţi exteriori şi acoperirea clădirilor.

Asupra acestui proiect de standard poate face observaţii orice parte interesată pînă la 20.09.2012, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice.

Elaborator: S.A. Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectare în domeniul materialelor de construcţii „INMACOMPROIECT”, dna Olga Dnestreanscaia, tel. 52-10-78

Textul proiectului standardului poate fi consultat în incinta INSM, bir. 26, la dna. Rodica Siloci. Opiniile şi obiecţiile dvs. rugăm să le transmiteţi pe site-ul:www.standard.md pînă la 10.09.2012. Relaţii la telefoanele: 218-424; 218-426

70


INSM August 2012

METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0027-M din 30.07.2012 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model şi în urma deciziilor Consiliului Tehnico – Ştiinţific în domeniul metrologiei a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, contorul de apă rece şi caldă tip DS-05 (modificările SU, SRP, MRP), producător şi solicitant „Servostal” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0804:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 812 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „Servostal” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 5 ani pînă la 30.07.2017. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de apă rece şi caldă tip DS-05 (modificările SU, SRP, MRP), verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - contoare de apă rece şi caldă cu DN 25- DN 150 – 24 luni; - contoare de apă rece şi caldă cu DN 15 şi DN 20 – 60 luni.

2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, dozatorul medical tip ACCUMAX (modificările ACCUMAX, ACCUMAX A, ACCUMAX PRO, ACCUMAX Smart), producător „Fine Care Biosystems”, Republica India, solicitant “Echipamed-Plus” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0805:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 813 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către „Echipamed-Plus” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 30.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru dozatorul medical tip ACCUMAX (modificările ACCUMAX, ACCUMAX A, ACCUMAX PRO, ACCUMAX Smart), verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, ®

contorul de energie termică tip MULTICAL 602 (modificările 602-A, 602-B, 602-C, 602-D), producător „Kamstrup A/S”, Regatul Danemarcii, solicitant “Techno Test” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0806:2012. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 814 pentru mijlocul de măsurare menţionat de către “Techno Test” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 5 ani pînă la 30.07.2017. ®

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de energie termică tip MULTICAL 602 (modificările 602-A, 602-B, 602-C,

71


INSM August 2012 602-D), verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni.

4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 815 pentru contorul static monofazat de energie electrică tip ZCG 112Ase, producător „Landis+Gyr” Ltd, Anglia, solicitant „CORDEN-ST” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0762:2011, pe un termen de pînă la 15.04.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni.

5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 816 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMG400, producător „Landis+Gyr” Ltd, Elveţia, solicitant „CORDEN-ST” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0695:2009, pe un termen de pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni.

6. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 817 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMG300, producător „Landis+Gyr” Ltd, Elveţia, solicitant „CORDEN-ST” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0694:2009, pe un termen de pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni.

7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 818 pentru contorul static trifazat de energie electrică activă tip ZMR110ACe, producător „Landis+Gyr” Ltd, Anglia, solicitant „CORDEN-ST” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0761:2011, pe un termen de pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni.

8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 819 pentru contorul de gaz cu dispozitiv încorporat de conversie a temperaturii tip BK-G1,6T; tip BK-G2,5T; tip BK-G4T; tip BK-G6T; tip BK-G10T; tip BK-G16T; tip BK-G25T; tip BK-G40T; tip BKG65T; tip BK-G100T, producător “Elster GmbH”, Republica Federală Germania, solicitant „ORION-GS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0331:2003, pe un termen de pînă la 30.07.2017. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni. 9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 820 pentru contorul de gaz cu membrană tip BK-G1,6; tip BK-G2,5; tip BK-G4; tip BK-G6; tip BK-G10; tip BK-G16; tip BK-G25, producător “ELSTER” s.r.o., Republica Slovacia, solicitant F.P.C. „ELISIO” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-003796, pe un termen de pînă la 30.07.2017. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni.

10. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 821 pentru contorul de gaz cu membrană tip BK-G1,6T; tip BK-G2,5T; tip BKG4T; tip BK-G6T; tip BK-G10T; tip BK-G16T; tip BK-G25T, producător “ELSTER” s.r.o., Republica Slovacia, solicitant F.P.C. „ELISIO” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0646:2008, pe un termen de pînă la 30.07.2017.

72


INSM August 2012 Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni.

11. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru măsurile de volum metalice de ordinul II tip M2p-Гр, producător „ПФ Геркон”, Ucraina, solicitant „Combuservice” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politicii de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” măsurile de volum metalice de ordinul II tip M2p-Гр cu nr. I-0807:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 291R pentru măsurile de volum metalice de ordinul II tip M2pГр, pe un termen de pînă la 03.12.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru contorul static monofazat de energie electrică tip Меркурий 206, producător ООО „НПК „Инкотекс”, Federaţia Rusă, solicitant „Metchimgrup” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static monofazat de energie electrică tip Меркурий 206 cu nr. I-0808:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 292R pentru contorul static monofazat de energie electrică tip Меркурий 206, pe un termen de pînă la 29.04.2016. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni.

13. A prelungi certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 252R din 15.11.2010 pentru higrometrul psihrometric tip ВИТ, producător ПAO “Стеклоприбор”, Ucraina solicitant „ECOCHIMIE” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0306:2003, pe un termen de pînă la 07.12.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni.

14. A prelungi certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 251R din 15.11.2010 pentru termometrul tehnic cu lichid tip ТТЖ-М, producător ПAO “Стеклоприбор”, Ucraina solicitant „ECOCHIMIE” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0305:2003, pe un termen de pînă la 19.07.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 36 luni.

15. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 293R pentru termometrul tehnic cu lichid tip ТТЖ-М, producător ПAO “Стеклоприбор”, Ucraina, solicitant „Electrotest-Grup” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0305:2003, pe un termen de pînă la 19.07.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 36 luni.

73


INSM August 2012 16. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 294R pentru transformatorul de curent tip Т-0,66; ТШ-0,66, producător ОАО «Уманский завод «Мегомметр»», Ucraina, solicitant „CORDEN-ST” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0509:2006, pe un termen de pînă la 31.05.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni.

17. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 295R pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАД-01-“АДЪЮТОР”, producător ЗAO “АДЪЮТОР”, Federaţia Rusă, solicitant S.C. „Railsmed” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0453:2005, pe un termen de pînă la 01.01.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

18. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 822 pentru сontorul de gaz cu membrană tip ГЕЛИОС U (G1,6(T); G2,5(T); G4(T)), producător firma „Apator Metrix” S.A., Polonia, solicitant „ANTOVAL GAZ SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0744:2010, pe un termen de pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni.

19. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 823 pentru сontorul de gaz cu membrană tip G1,6; G2,5; G4; G6; G6T; G10; G10T; G10TS, producător firma „Apator Metrix” S.A., Polonia, solicitant „ANTOVAL GAZ SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I-0744:2010, pe un termen de pînă la 15.11.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 60 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

74


INSM August 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0028-M din 10.08.2012 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE:

1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a cromatografului cu gaz tip AXT (modificarea AXTПГ), numărul de fabricaţie 02/11, producător ООО „Микросенсорная техника”, Federaţia Rusă, solicitant S.R.L. „BĂLŢI - GAZ”, mun. Bălţi, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III cromatograful cu gaz tip AXT (modificarea AXT-ПГ) cu nr. III-0281:2012. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0047UR pentru cromatograful cu gaz tip AXT (modificarea AXTПГ). Se stabileşte în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de produse petroliere tip PREMIER B (modificarea H428B-S) cu numerele de fabricaţie 0800PMR036733, 0700PMR063697, 0800PMR063734, 0800PMR063727, 0900PMR063915, 0800PMR063730, 0800PMR063729, J182499, J205099, J205018 producător „Tokheim Corporation”, Statele Unite ale Americii, solicitant F.P.C. „KVAANT” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0282:2012. A elibera F.P.C. „KVAANT” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0240U pentru mijlocul de măsurare menţionat.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 6 luni.

3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip DC-6 cu numărul de fabricaţie MA-86100236, cu traductorul tip 3C5A numărul de fabricaţie MLK85100553, traductorul tip 6CV1 numărul de fabricaţie MLM86100598, traductorul tip 7L4A numărul de fabricaţie MLQ85100411 producător Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Republica Populară Chineză, solicitant „MEDICAL GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0283:2012. A elibera „MEDICAL GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0241U pentru mijlocul de măsurare menţionat.

75


INSM August 2012 Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare metrologică 12 luni.

4. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de lucru şi la mijloacele de măsurare din domeniul mărimi fizico-chimice şi mărimi termice deţinute de către Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. UA_0202_035 pentru etalonul de lucru viscozimetru capilar tip „Cannon-Fenske”, producător Republica Federală Germania, cu numărul de fabricaţie 275, eliberat de către ГП „Укрметртестстандард”, Ucraina la data de 02.04.2012. b) A recunoaşte certificatul de etalonare UA_0202_036 pentru etalonul de lucru viscozimetru capilar tip „Cannon-Fenske”, producător Republica Federală Germania, cu numărul de fabricaţie 396, eliberat de către ГП „Укрметртестстандард”, Ucraina la data de 02.04.2012. c) A recunoaşte buletinele de verificare metrologică şi a certificatele de atestare metrologică pentru mijloacele de măsurare, conform Anexei 1. Se pune în sarcina Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, mun. Chişinău, pentru a respecta cadrul legal, pe viitor, de a efectua procedura de etalonare a mijloacelor de măsurare în laboratoarele metrologice a Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie a Republicii Moldova sau în ţările semnatare a „Acordului de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model şi etalonărilor/verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare ale mijloacelor de măsurare”, desemnate de Organismele Naţionale de Metrologie al ţărilor respective şi care deţin trasabilitate la etaloanele internaţionale ale Biroului Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM).

5. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la panglica de măsurare, producător „BMI Basic”, Republica Federală Germania, deţinută de către F.P.C. „MIUID” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. UA 0204 23083, pentru panglica de măsurare, producător „BMI Basic”, Republica Federală Germania, cu numărul de fabricaţie 1, eliberat de către ГП „Укрметртестстандард”, Ucraina, la 21.06.2012. Se recomandă F.P.C. „MIUID” S.R.L., mun. Chişinău să efectueze etalonarea periodică a panglicii de măsurare, producător „BMI Basic”, Republica Federală Germania, în laboratoarele Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

76


INSM August 2012 Anexa 1 Nr. buletinului de verificare metrologică/ certificatului de atestare

Nr. de fabricaţie a m. m.

Data emiterii certificatului

Nr.

Denumirea şi tipul mijlocului de măsurare

1.

Titrator culonometric tip „737-KF”

36-1/291

15265

23.03.2012

2.

Titrator automat tip „702-SM Titrino”

36-1/292

38116

23.03.2012

3.

Refractometru automat tip „RE-40”

36-1/290

MDS-62397

23.03.2012

36-1/309

0176020804

23.03.2012

36-1/308

0826021801

23.03.2012

36-1/307

0726015006

23.03.2012

36-1/306

02T102

23.03.2012

Aparat pentru determinarea concentraţiei 4.

reale

a

răşinilor

în

combustibil

tip

„MiniGUM” 5.

Aparat pentru distilarea fracţionată a produselor petroliere tip „ADU-4” Aparat semiautomat pentru determinarea

6.

punctului de aprindere a produselor petroliere într-un creuzet închis tip „PME1”

7.

Baie pentru termostatarea viscozimetrelor tip „TV-2000”

77


INSM August 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0029-M din 17.08.2012 Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice a documentelor, emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A aproba completările la descrierea de model pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0750:2010 în scopul includerii traductoarelor tip HM8 producător ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO. LTD (ZEMIC), Republica Populară Chineză.

2. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la convertizorul de vibraţii tip 4367, producător Firma „Briuli i Kier”, Danemarca, deţinută de către Î.S. pentru repararea utilajului energetic „Energoreparaţii”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 22-02/026, pentru convertizorul de vibraţii tip 4367, producător Firma „Briuli i Kier”, Danemarca, cu numărul de fabricaţie 597289 cu amplificatorul 2651 nr. 582532, eliberat de către ГП „Укрметртестстандард”, Ucraina, la 31.07.2012.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

78


INSM August 2012 HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0030-M din 24.08.2012 Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE:

1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la mijloacele de măsurare din domeniul mărimi termice, mărimi geometrice, mărimi mecanice şi presiuni, deţinute de către ÎCS „Pa&Co International” S.R.L., mun. Bălţi, s-a hotărît: a) De recunoscut, certificatele de etalonare a mijloacelor de măsurare din domeniul mărimi termice, mărimi geometrice, mărimi mecanice, şi presiuni, conform anexei, eliberat de către „S.C. GELUTECH LABORATOR FORTE S.R.L.”, România şi „SC METROMAT SRL”, România.

Se recomandă să se efectueze etalonarea periodică a mijloacele de măsurare din domeniul mărimi termice, mărimi geometrice, mărimi mecanice şi presiuni, conform anexei, în cadrul laboratoarelor metrologice a Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

79


INSM August 2012 Anexă

Nr.

Denumirea şi tipul mijlocului de

Nr de fabricaţie a

Data emiterii

m.de m.

certificatului

924-08.12

1122261097

08.08.2012

925-08.12

331601/11

08.08.2012

922-08.12

06106710 (96455)

07.08.2012

L-17/1267/2012

C089CP244/ZG/0001

09.06.2012

Nr. certificatului

măsurare Aparat de cîntărit cu funcţionare

1.

neautomată (balanţă electronică) tip „AB 204-S” Aparat de cîntărit cu funcţionare

2.

neautomată (balanţă electronică) tip „WLC 6/12/A2”

3.

Comparator cu afişare digitală tip „N/A”, Maşina pentru încercarea statică a

4.

betoanelor compresiune

şi sau

cimenturilor

la

încovoiere

tip

„CYBER-TRONIC” 5.

Ciur tip „300 mm”

L-08-12-210

6.

Etuvă tip „A008”

927-08.12

A008 13/ZG/0012

09.08.2012

7.

Etuvă tip „Air Concept (AC120)”

926-08.12

502328

09.08.2012

8.

Baie de apă tip „81-B0102/B”

T-08-12-007

056002747

08.08.2012

9.

Termometru electronic tip „DET-3R”

929-08.12

0810

08.08.2012

10.

Termometru electronic tip „DET-1R”

928-08.12

120289

08.08.2012

921-08.12

01103452

07.08.l2012

11.

Vacuummetru cu element elastic tip „N/A”

09.08.2012

80


INSM August 2012

Standardele de implementare a legislaţiei privind calitatea aerului CEN şi CENELEC au acceptat un mandat (M/503) de la Comisia Europeană avînd scop să elaboreze standard, care vor sprijini implementarea legislaţiei UE privind calitatea aerului ambiental. Acest mandat prevede elaborarea a trei standarde europene cu referire la Directiva

2008/50/CE

privind

calitatea

aerului

înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. Cele trei standarde europene care urmează să fie elaborate în cadrul mandatului M/503 vor aborda: sisteme automate de măsurare a pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5), determinarea conținutului de carbon elementar şi de carbon organic în PM 2,5 şi identificarea anionilor şi cationilor în PM 2,5. Comitetul Tehnic privind calitatea aerului (CEN CT 264) a monitorizat implementarea mandatului M/503, iar grupurile sale de lucru au elaborat deja prestandarde, care abordează fiecare dintre subiectele menţionate mai sus. Comitetul tehnic va transforma aceste documente în standarde europene corespunzătoare, în scopul executării noului mandat într-o perioadă scurtă de timp. Pentru mai multe informaţii despre legislaţia UE privind calitatea aerului puteţi consulta site-ul al Comisiei Europene (Mediul DG). Pentru informaţii despre activităţile de standardizare europene relevante, poate fi consultată rubrica "Mediu" a site-ului CEN. Lista Mandatelor Europene Referinţa mandatului Titlul mandatului Acceptat de către M/501 Mandat pentru Organizaţiile Europene de CEN (BT C046/2012) Standardizare (OES) referitor la standardizarea în CENELEC (D141/C125) domeniul echipamentelor utilizate în industria offshore de petrol şi gaze M/502 Mandat pentru OES referitor la standardizarea în CEN (BT C055/2012) contextul Regulamentului nr. 3821/85 privind CENELEC (D142/C029) echipamentul de înregistrare în transportul rutier, în scopul elaborării sigiliilor pentru tahografe digitale M/503 Mandat pentru OES în sprijinul implementării CEN (BT C051/2012) legislaţiei privind calitatea CENELEC (D142/C021+022 aerului ambiental [Directiva 2008/50/CE]

81


INSM August 2012 Cooperarea între organizaţiile de standardizare din Europa şi CSI Memorandumul de înţelegere (MoU) CEN-CENELEC-ETSIEASC a fost semnat în mod oficial la ceremonia de la Alma-Ata, Kazahstan, la 24 mai 2012, în cadrul celei de-a 41-a ședințe jubiliare EASC, în prezenţa domnului A. Ryskeldy Satbaev, preşedintele EASC (stînga) şi a domnului Francisco Verdera Mari, Responsabilul de Relaţii externe,

reprezentînd

Organizaţiile

Europene

de

Standardizare (dreapta). Organizaţiile Europene de Standardizare (OES) - CEN, CENELEC şi ETSI - au semnat un Memorandum de înţelegere

cu

Consiliul

Euro-Asiatic

pentru

Standardizare, Metrologie şi Certificare (EASC). Acest acord prevede o bază pentru o colaborare mai strînsă pe diverse aspecte ale standardizării, care va facilita comerţul cu bunuri şi servicii între Europa şi ţările din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Conform acordului, părţile se angajează să lucreze împreună, prin dialoguri pe teme de interes comun, şi totodată, facilitînd acceptarea reciprocă, compatibilitatea şi recunoaşterea standardelor. Prin promovarea armonizării standardelor la nivel internaţional, se încearcă, de asemenea, facilitarea schimburilor comerciale între Uniunea Europeană şi ţările CSI, astfel contribuindu-se la creşterea durabilă. EASC va coopera cu CEN, CENELEC şi ETSI privind activităţile de standardizare într-o gama largă de sectoare, inclusiv: accesibilitatea, construcţiile, produsele alimentare, instalaţiile electrice, eficienţa energetică, maşinile, ingineria medicală, tehnologiile de reţea (reţele inteligente, contoare inteligente, etc ), produsele petroliere, căile ferate, serviciile şi echipamentele de telecomunicaţii. Consiliul Euro-Asiatic pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare, este cunoscut la nivel internaţional drept Consiliul Interstatal pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare al Comunității Statelor Independente (CSI). Consiliul a fost creat în 1992 în calitate de organism interguvernamental responsabil de formularea şi implementarea politicii coordonate în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării. EASC este recunoscut de către Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) şi Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC). Membrii săi sînt organismele naţionale de standardizare din următoarele ţări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Republica Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan şi Ucraina. Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta site-ul EASC (în limba engleză). www.easc.org.by Pentru detalii despre activităţile de cooperare internaţională a CEN şi CENELEC, puteţi vizita site-ul CEN/CENELEC. www.cenelec.eu

82


INSM August 2012 CEN începe activitatea asupra produselor de cacao CEN a decis să creeze un nou Comitet Tehnic, CEN/TC 415 Comitet pilot „Cacao durabilă și trasabilă”, care are sarcina de a elabora standarde, ce vor specifica cerințele și criteriile de verificare pentru determinarea durabilității și trasabilității boabelor de cacao. Organizația de standardizare din Danemarca (DS) a fost de acord să dețină secretariatul acestui nou comitet. Noul proiect are scopul abordării multor criterii, precum problemele de mediu, sociale și economice. El are intenția de a completa sistemele private de certificare și inițiativele de etichetare, oferind un document de bază, care să permită unor astfel de sisteme să continue să se concentreze pe obiectivele specifice într-un cadru comun de standarde europene. Prima ședință a comitetului pilot a avut loc la Bruxelles în perioada 1416

mai,

cu

participarea

experților,

delegațiilor

naționale,

reprezentanților industriei și altor părți interesate. La această întrunire a participat și secretarul comitetului tehnic al ISO - TC 34 „Produse alimentare” - și s-a ajuns la concluzia că CEN va împărtăși informațiile cu ISO în conformitate cu Acordul de la Viena. Membrii CEN/TC 415 tind spre implicarea tuturor părților interesate, inclusiv a celor din țările producătoare de cacao, în procesul de standardizare. Ei au decis să elaboreze o listă a tuturor părților interesate. Următoarea ședință a CEN/TC 415 va avea loc la Londra în perioada 12-14 septembrie 2012.

Sursa: revista CONNECT, ed.9 din 2012

83


INSM August 2012 Primul dialog european privind educația în domeniul standardizării

Primul dialog european privind educația în domeniul standardizării a fost organizat în comun de către organizațiile europene de standardizare (CEN, CENELEC și ETSI) și a avut loc pe 29 iunie în Bruxelles la Centrul de întruniri al CEN-CENELEC. Acest eveniment a atras participarea a peste 90 de delegați, inclusiv reprezentanți din mediul afacerilor și industriei, sectorul învățămîntului superior, autoritățile naționale și Comisia Europeană, precum și organizații europene și naționale de standardizare. Conferința a oferit participanților oportunitatea de a învăța din exemple de activități educaționale și de instruire, care au fost elaborate și implementate în diverse țări (în Europa și în alte locuri), pentru a spori conștientizarea și a îmbunătăți cunoștințele despre standarde și standardizare. A existat o părere generală între participanți precum că, deși unele inițiative destul de bune sînt deja implementate în Europa, trebuie să fim în pas cu alte părți ale lumii – în special unele țări asiatice – unde există mai multe oportunități pentru studenți și specialiști să studieze despre standardizare pe parcursul educației oficiale sau a training-urilor profesionale. Valoarea educației în domeniul standardizării a fost evidențiată de Elena Santiago Cid, Directorul General al CEN și CENELEC, care a menționat că “în contextul prezentei crize economice, Europa are nevoie mai mult decît oricînd să rămînă competitivă și inovativă, astfel, este esențial să permitem forței de muncă actuale și viitoare să studieze mai mult despre standarde. Este necesar să facem mai mult în toată Europa, iar această problemă trebuie înțeleasă și adresată la toate nivelurile.” Un număr de idei și sugestii interesante au apărut în timpul dialogului și aceste idei vor fi luate în considerație de către grupul comun de lucru al CEN-CENELEC-ETSI privind educația despre standardizare, care are planuri de promovare a educației despre standardizare în Europa. Aceste planuri vor servi drept bază pentru elaborarea unor noi inițiative în următorii ani, ținînd cont de practicile existente și conlucrînd cu toate părțile interesate. Toate prezentările din cadrul primului dialog european privind educația în domeniul standardizării pot fi găsite la secțiunea de știri pe scurt ‘Brief News’ pe site-ul CEN-CENELEC. Sursa: revista CONNECT, ed.9 din 2012

84


INSM August 2012 Mesajul privind Ziua Mondială a Standardizării 14 octombrie 2012 Mai puține deșeuri, rezultate mai bune – Eficiență prin utilizarea standardelor Standardele international, precum cele elaborate de IEC, ISO și ITU, sînt esențiale pentru sporirea eficienței. Această problemă a ieșit în evidență atunci cînd au apărut astfel de provocări globale ca durabilitatea și incertitudinea financiară, ceea ce înseamnă că organizațiile sînt motivate să obțină rezultate mai bune, producînd mai puține deșeuri. Destul de simplu, eficiența indică abilitatea de a atinge obiectivele prin implementarea proceselor de elaborare a produselor sau serviciilor în scopul obținerii calității optimale cu mai puține deșeuri, cheltuieli sau eforturi inutile. Ea ajută organizațiile să mărească profiturile și să-și atingă scopurile și este esențială pentru obținerea succesului în actualul mediu economic competitiv. În lumea complexă și concurențială din prezent, problema durabilității, văzută din perspectiva economică, socială și de mediu, provoacă mediul de afaceri să fie mai eficient într-o gamă vastă de măsuri și probleme. Standardele internaționale reprezintă instrumente puternice în suportul organizațiilor pentru valorificarea pieței globale. Elaborate de experți din toată lumea, ele conțin cele mai bune practici internaționale armonizate, care pot fi utilizate pentru măsurarea, compararea și sporirea eficienței, precum și la reducerea deșeurilor. De exemplu, prin oferirea specificațiilor comune, standardele internaționale permit produselor, serviciilor și tehnologiilor diferitor producători să se potrivească împreună ca piesele unui puzzle. Ele susțin interoperabilitatea și compatibilitatea, oferind o bază solidă pentru inovații și facilitînd accesul noilor produse pe piață. Standardele asigură ca țările, organizațiile, autoritățile de reglementare și cercetătorii să nu fie nevoiți să reinventeze roata, astfel investind în alte priorități. Cunoștințele moderne incluse în standarde sînt accesibile tuturor, inclusiv statelor în curs de dezvoltare, promovînd utilizarea corectă a resurselor umane și materiale. Procesele industriale și de afaceri mai eficiente, facilitate de utilizarea standardelor, permit companiilor să concureze la nivel global și să producă cu costuri reduse mai rapid și pentru mai multe pieți de desfacere. Astfel, standardele ajută organizațiile să satisfacă necesitățile consumatorilor, concentrîndu-se asupra optimizării proceselor companiilor. Autoritățile de reglementare pot utiliza standardele ca mijloc de conformare și ca bază pentru elaborarea unor reglementări tehnice orientate spre beneficiul pieței și consumatorilor. Iar consumatorii pot fi siguri că standardele promovează eficiența în probleme ce îi afectează, precum etichetarea sau siguranța. Idea de bază este că standardele internaționale ale IEC, ISO și ITU nu doar îmbunătățesc afacerile, dar și ajută societatea să utilizeze mai eficient resursele sale, contribuind la o lume mai durabilă.

85


INSM August 2012

Preşedinte

Vitalie Dragancea

Membrii colegiului :

Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Tatiana Rusu Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Russu

Secretar

Olesea Patic

86

Buletinul de standardizare august  
Buletinul de standardizare august  
Advertisement