Page 1

DECEMBRIE 2014

12

[149]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-Asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic МЭК – международная электротехническая комиссия (стандарт международной электротехнической комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация ETSI Institutul European de Standardizare în Telecomunicații Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций

NOȚIUNI Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 10 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 12 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 46 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Modificările și eratele aprobate pentru standardele naționale _________________________________________ 66 Утвержденные изменения и поправки к национальным стандартам

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 67 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 67 Опубликованные европейские стандарты CEN Standarde europene CENELEC publicate _________________________________________________________ 78 Опубликованные европейские стандарты CENELEC Standarde europene ETSI publicate _____________________________________________________________ 82 Опубликованные европейские стандарты ETSI

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ _______________________________________________________ 84 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate __________________________________________________________ 84 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate ___________________________________________________________ 91 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ _________________________________________________________ 95 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate ___________________________________________________________ 95 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС). 01

01.120

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.140.20

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Ştiinţa informaţiei Информатика

SM ISO/TR 28118:2014 (vers. eng.) Informare și documentare. Indicatori de performanţă pentru bibliotecile naționale Информация и документация. Показатели эффективности национальных библиотек (ISO/TR 28118:2009, IDT) 03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

SM ISO/CEI TS 17021-6:2014 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 6: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de continuitate a afacerilor Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 6: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса (ISO/CEI TS 17021-6:2014, IDT)

4

03.120.20

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-17:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Regulile de întocmire a notificărilor în conformitate cu acordul privind barierele tehnice în calea comerţului Принципы и методология стандартизации. Правила составления уведомлений в соответствии с соглашением по техническим барьерам в торговле 01.140

03.120

Calitate Качествo Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

SM ISO/CEI TS 17021-6:2014 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 6: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de continuitate a afacerilor Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 6: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса (ISO/CEI TS 17021-6:2014, IDT) SM ISO/CEI TS 17021-7:2014 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 7: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de securitate a traficului rutier Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 7: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента безопасности дорожного движения (ISO/CEI TS 17021-7:2014, IDT) 03.220 03.220.20

Transport Транспорт Transport rutier Дорожный транспорт

SM ISO/CEI TS 17021-7:2014 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 7: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de securitate a traficului rutier Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 7: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента безопасности дорожного движения (ISO/CEI TS 17021-7:2014, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки

23

Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

23.040 23.040.20

SM EN ISO 21871:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală de determinare a celui mai mic număr de Bacillus cereus prezumtiv. Tehnica numărului cel mai probabil şi metoda de determinare Микробиология пищевых продуктов и кормов. Горизонтальный метод обнаружения. предполагаемых малых количеств палочек Bacillus cereus. Метод подсчета и обнаружения наиболее вероятного количества (EN ISO 21871:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 21871:2009)

11.040 11.040.70

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

17

17.200 17.200.20

25.080 25.080.50

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

SM EN ISO 10343:2014 (vers. eng.) Instrumente oftalmice. Oftalmometre Инструменты офтальмологические. Офтальмометры (EN ISO 10343:2014) Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Termodinamică şi măsurări de temperatură Термодинамика и измерения температуры Aparate de măsurat temperatura Приборы для измерения температуры

SM EN 60584-2:2014 (vers. eng.) Termocupluri. Partea 2: Toleranţe Термопары. Часть 2: Допуски (EN 60584-2:1993, IDT) 17.220

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

17.220.99

Alte standarde referitoare la electricitate şi magnetism Другие стандарты, связанные с электричеством и магнетизмом

SM EN 60684-2:2014 (vers. eng.) Tuburi electroizolante flexibile. Partea 2: Metode de încercare Трубки электроизоляционные гибкие. Часть 2: Методы испытаний (EN 60684-2:2011, IDT)

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din materiale plastice Пластмассовые трубы

SM EN 744:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare şi de conducte de materiale plastice. Ţevi din materiale termoplastice. Metoda de încercare a rezistenţei la şocuri exterioare prin metoda cadranului Системы пластмассовых трубопроводов и каналов. Трубы из термопластов. Метод испытания на стойкость к внешним ударам по круговому часовому методу (EN 744:1995, IDT) 25

11

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения

Tehnici de fabricare Машиностроение Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini de rectificat şi polizat Шлифовальные и полировальные станки

SM SR EN 60745-2-4:2014 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de șlefuit și mașini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к шлифовальным и полировальным машинам, кроме машин дискового типа (Înlocuieşte SM EN 60745-2-4:2014) (SR EN 60745-2-4:2010, IDT) 25.140 25.140.20

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte electrice Электрические инструменты

SM SR EN 60745-2-4:2014 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de șlefuit și mașini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к шлифовальным и полировальным машинам, кроме машин дискового типа (Înlocuieşte SM EN 60745-2-4:2014) (SR EN 60745-2-4:2010, IDT) SM SR EN 60745-2-11:2014 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripții particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare și ferăstraie sabie) Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-11: Частные требования к пилам возвратно-поступательного действия (лобзикам и ножовочным пилам) (SR EN 60745-2-11:2011, IDT) (Înlocuieşte SM EN 60745-2-11:2014)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

25.140.30

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

SM SR EN 60745-2-4:2014 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de șlefuit și mașini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к шлифовальным и полировальным машинам, кроме машин дискового типа (Înlocuieşte SM EN 60745-2-4:2014) (SR EN 60745-2-4:2010, IDT) 27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

SM CISPR 12+A1:2014 (vers. eng.) Vehicule, bărci şi motoare cu ardere internă. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare pentru protecţia receptoarelor exterioare Транспортные средства, моторные лодки и двигатели внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения для защиты внебортовых приемников (CISPR 12:2007+A1:2009, IDT) SM SR EN 1679-1+A1:2014 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Безопасность. Часть 1: Двигатели с воспламенением от сжатия (SR EN 1679-1+A1:2011, IDT) (Înlocuieşte SM EN 1679-1+A1:2014) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM EN 62305-3:2014 (vers. eng.) Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor şi punerea în pericol a vieţii Защита от молнии. Часть 3: Физические повреждения конструкций и опасность для жизни (EN 62305-3:2011, IDT) SM EN 62305-4:2014 (vers. eng.) Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 4: Sisteme electrice şi electronice din structuri Защита от молнии. Часть 4: Электрические и электронные системы внутри конструкций (EN 62305-4:2011, IDT) 29.060 29.060.10

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

SM EN 50182:2014 (vers. eng.) Conductoare pentru linii aeriene. Conductoare cu sîrme rotunde cablate în straturi concentric Провода для воздушных линий. Концентрически скрученный из круглой проволоки многожильный провод (EN 50182:2001, IDT)

6

29.120

Accesorii electrice Электрическая арматура

SM EN 62606:2014 (vers. eng.) Cerinţe generale pentru dispositive de detectare a defectelor arcului Общие требования к устройствам для обнаружения коротких замыканий через дугу (EN 62606:2013, IDT) 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM EN 62606:2014 (vers. eng.) Cerinţe generale pentru dispositive de detectare a defectelor arcului Общие требования к устройствам для обнаружения коротких замыканий через дугу (EN 62606:2013, IDT) 29.120.70

Relee Реле

SM EN 60255-26:2014 (vers. eng.) Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 26: Prescripţii de compatibilitate electromagnetică Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 26: Требования электромагнитной совместимости (EN 60255-26:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 60255-22-3:2013, SM SR EN 60255-22-4:2013, SM SR EN 60255-22-6:2013, SM SR EN 60255-25:2013 și SM SR EN 60255-26:2013) 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

SM EN 60081:2014 (vers. eng.) Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de performanţă Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования к рабочим характеристикам (EN 60081:1998, IDT) SM EN 60901:2014 (vers. eng.) Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Prescripţii de performanţă Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования к рабочим характеристикам (EN 60901:1996, IDT) 33 33.040 33.040.60

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы Linii de forţă în telecomunicaţii Силовые линии телекоммуникаций

SM EN 50561-1:2014 (vers. eng.) Aparate pentru comunicaţie prin reţele electrice de joasă tensiune. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare. Partea 1: Aparate utilizate în interiorul clădirilor Аппаратура передачи информации по электрическим сетям, используемая в низковольтных установках. Характеристики радиопомех. Пределы и методы измерений. Часть 1: Аппаратура для использования внутри зданий (EN 50561-1:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

33.100 33.100.10

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC) Emisie Излучение

SM CISPR 11+A1:2014 (vers. eng.) Echipament industrial, ştiinţific şi medical. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite și metode de măsurare Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Предельные значения и методы измерений (CISPR 11:2009+A1:2010, IDT) SM CISPR 12+A1:2014 (vers. eng.) Vehicule, bărci şi motoare cu ardere internă. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare pentru protecţia receptoarelor exterioare Транспортные средства, моторные лодки и двигатели внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения для защиты внебортовых приемников (CISPR 12:2007+A1:2009, IDT) SM CISPR 15:2014 (vers. eng.) Limite şi metode de măsurare a caracteristicilor de perturbaţii radioelectrice produse de aparate electrice de iluminat şi aparate similare Предельные значения и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования (CISPR 15:2013, IDT) SM EN 55032:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia. Cerinţe de emisie Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования. Требования к излучению (EN 55032:2012, IDT) 33.100.20

Imunitate Защищенность

SM EN 55020:2014 (vers. eng.) Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de imunitate. Limite şi metode de măsurare Радио и телеприемники и связанное с ними оборудование. Характеристики помехозащищенности. Предельные значения и методы измерения (EN 55020:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 55020:2010) 33.120

33.120.30

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Conectoare pentru frecvenţe radio Радиочастотные соединители

SM CEI 60169-15:2014 (vers. eng.) Conectoare pentru radiofrecvențe. Partea 15: Conectoare coaxiale pentru radiofrecvențe cu diametrul interior al conductorului exterior de 4,13 mm (0,163 in) și sistem de cuplare cu șurub. Impedanţă caracteristică 50 ohms (tip SMA) Соединители радиочастотные. Часть 15: Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 4,13 mm (0,163 in) и резьбовым соединением. Волновое сопротивление 50 ohms (тип SMA) (CEI 60169-15:1979, IDT)

33.160 33.160.50

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Accesorii Вспомогательные устройства

SM EN 60268-4:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru sisteme electroacustice. Partea 4: Microfoane Оборудование звуковых систем. Часть 4: Микрофоны (EN 60268-4:2014, IDT) SM EN 60268-7:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru sisteme electroacustice. Partea 7: Căşti şi receptoare auditive Оборудование звуковых систем. Часть 7: Головные телефоны и наушники (EN 60268-7:2011, IDT) 65 65.060

65.060.40

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini pentru întreţinerea culturilor Оборудование для ухода за растениями

SM SR EN ISO 16119-2:2014 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 2: Maşini de stropit cu rampă orizontală Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Экологические требования к опрыскивателям. Часть 2: Горизонтальные штанговые опрыскиватели (SR EN ISO 16119-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 16119-2:2014) SM SR EN ISO 16119-3:2014 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 3: Maşini de stropit pentru arbuşti şi culturi pomicole Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Экологические требования к опрыскивателям. Часть 3: Опрыскиватели для кустарников и деревьев (SR EN ISO 16119-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 16119-3:2014) 67 67.080 67.080.01

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

SM ISO 2173:2014 (vers. eng.) Produse din fructe şi legume. Determinarea substanţei uscate solubile. Metoda refractometrică Продукты плодоовощные. Определение содержания растворимых сухих веществ. Метод с применением рефрактометра (ISO 2173:2003, IDT) SM ISO 11870:2014 (vers. eng.) Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de grăsime. Linii directoare generale privind utilizarea metodelor butirometrice Молоко и молочные продукты. Определение содержания жира. Общие руководящие указания по использованию бутирометрических методов (ISO 11870:2009, IDT)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

67.080.10

Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

SM ISO 1134:2014 (vers. eng.) Pere. Depozitare frigorifică Груши. Холодильное хранение (ISO 1134:1993, IDT)

97

97.040 97.040.30

SM ISO 8682:2014 (vers. eng.) Mere. Depozitare în atmosferă controlată Яблоки. Хранение в контролируемой атмосфере (ISO 8682:1987, IDT) 77 77.140 77.140.70

Metalurgie Металлургия Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Profile din oţel Стальные профили

91

91.120 91.120.40

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Protecţia împotriva trăsnetelor Защита от молний

SM EN 62305-3:2014 (vers. eng.) Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor şi punerea în pericol a vieţii Защита от молнии. Часть 3: Физические повреждения конструкций и опасность для жизни (EN 62305-3:2011, IDT) SM EN 62305-4:2014 (vers. eng.) Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 4: Sisteme electrice şi electronice din structuri Защита от молнии. Часть 4: Электрические и электронные системы внутри конструкций (EN 62305-4:2011, IDT) 93 93.080 93.080.30

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

SM EN 50556:2014 (vers. eng.) Sisteme de semnale pentru circulaţia rutieră Системы сигнализации для дорожного движения (EN 50556:2011, IDT)

8

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aparate de răcit de uz casnic Бытовые холодильные аппараты

SM EN 60335-2-34:2014 (vers. eng.) Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare Бытовые и аналогичные электрические приборы Безопасность. Часть 2-34: Частные требования к моторкомпрессорам (EN 60335-2-34:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 60335-2-34:2010) 97.040.40

SM EN 10164:2014 (vers. eng.) Oţeluri de construcţii cu caracteristici de deformare îmbunătăţite pe direcţie perpendiculară pe suprafaţa produsului. Condiţii tehnice de livrare Изделия стальные с улучшенной деформируемостью перпендикулярно поверхности изделия. Технические условия поставки (EN 10164:2004, IDT)

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

Maşini de spălat vase Посудомоечные машины

SM CEI 60436:2014 (vers. eng.) Maşini electrice de spălat vase pentru uz casnic. Metode de încercare pentru măsurarea performanţelor Машины электрические посудомоечные бытового назначения. Методы измерений рабочих характеристик (CEI 60436:2004, IDT) 97.040.50

Aparate mici de bucătărie Небольшие кухонные аппараты

SM CEI 60496:2014 (vers. eng.) Metode de măsurare a performanţelor plitelor electrice de încălzit pentru uz casnic și scopuri similare Методы измерения рабочих характеристик электронагревательных плиток бытового и аналогичного назначения (CEI 60496:1975, IDT) 97.060

Echipamente de spălat Прачечное оборудование

SM EN 50571:2014 (vers. eng.) Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe pentru uz comercial Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Частные требования к промышленным электрическим стиральным машинам (EN 50571:2013, IDT) SM EN 60734:2014 (vers. eng.) Aparate electrice pentru uz casnic. Performanţe. Apă utilizată pentru încercări Бытовые электрические приборы. Эксплуатационные характеристики. Вода для испытаний (EN 60734:2012, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

SM EN 50491-5-1:2014 (vers. eng.) Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 5-1: Cerinţe CEM, condiţii şi montaj pentru încercări Общие требования к электронным системам в жилых помещениях и зданиях (HBES) и к системам автоматизации и контроля в зданиях (BACS). Часть 5-1: Требования электромагнитной совместимости, условия и испытание состояния (EN 50491-5-1:2010, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 50090-2-2:2010) SM EN 50491-5-2:2014 (vers. eng.) Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 5-2: Cerinţe CEM pentru HBES/BACS utilizate în medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate Общие требования к электронным системам для жилых помещениях и зданий (HBES) и к системам автоматизации и контроля зданий (BACS). Часть 5-2: Требования к электромагнитной совместимости (EMC) для HBES/BACS, используемых в окружающих средах жилых, коммерческих и слабоиндустриализованных зон (EN 50491-5-2:2010, IDT) 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

SM EN 71-7:2014 (vers. eng.) Securitatea jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru pictarea cu degetul. Cerinţe şi metode de încercare Безопасность игрушек. Часть 7: Краски для рисования пальцeм. Требования и методы испытаний (EN 71-7:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 71-7:2006)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română SM SR EN 1679-1+A1:2014

27.020

464 din 29.12.2014

SM SR EN 60745-2-4:2014

25.080.50 25.140.20 25.140.30

464 din 29.12.2014

SM SR EN 60745-2-11:2014

25.140.20

464 din 29.12.2014

SM SR EN ISO 16119-2:2014

65.060.40

464 din 29.12.2014

SM SR EN ISO 16119-3:2014

65.060.40

464 din 29.12.2014

Standarde în limba engleză CBP 1-17:2014

01.120

463 din 23.12.2014

SM CEI 60169-15:2014

33.120.30

455 din 08.12.2014

SM CEI 60436:2014

97.040.40

455 din 08.12.2014

SM CEI 60496:2014

97.040.50

455 din 08.12.2014

SM CISPR 11+A1:2014

33.100.10

456 din 12 .12.2014

SM CISPR 12+A1:2014

27.020 33.100.10

456 din 12 .12.2014

SM CISPR 15:2014

33.100.10

456 din 12 .12.2014

SM EN 71-7:2014

97.200.50

454 din 05.12.2014

SM EN 744:2014

23.040.20

459 din 22.12.2014

SM EN 10164:2014

77.140.70

459 din 22.12.2014

SM EN 50182:2014

29.060.10

455 din 08.12.2014

SM EN 50491-5-1:2014

97.120

454 din 05.12.2014

SM EN 50491-5-2:2014

97.120

453 din 05.12.2014

SM EN 50556:2014

93.080.30

453 din 05.12.2014

SM EN 50561-1:2014

33.040.60

453 din 05.12.2014

SM EN 50571:2014

97.060

455 din 08.12.2014

SM EN 55020:2014

33.100.20

456 din 12 .12.2014

SM EN 55032:2014

33.100.10

453 din 05.12.2014

SM EN 60081:2014

29.140.30

454 din 05.12.2014

SM EN 60255-26:2014

29.120.70

454 din 05.12.2014

SM EN 60268-4:2014

33.160.50

455 din 08.12.2014

SM EN 60268-7:2014

33.160.50

455 din 08.12.2014

SM EN 60335-2-34:2014

97.040.30

454 din 05.12.2014

SM EN 60584-2:2014

17.200.20

453 din 05.12.2014

SM EN 60684-2:2014

17.220.99

453 din 05.12.2014

SM EN 60734:2014

97.060

454 din 05.12.2014

SM EN 60901:2014

29.140.30

454 din 05.12.2014

SM EN 62305-3:2014 SM EN 62305-4:2014

10

29.020 91.120.40 29.020 91.120.40

454 din 05.12.2014 454 din 05.12.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

SM EN 62606:2014

29.120 29.120.50

453 din 05.12.2014

SM EN ISO 10343:2014

11.040.70

459 din 22.12.2014

SM EN ISO 21871:2014

07.100.30

456 din 12 .12.2014

SM ISO 1134:2014

67.080.10

462 din 23.12.2014

SM ISO 8682:2014

67.080.10

462 din 23.12.2014

SM ISO 11870:2014

67.100.01

456 din 12 .12.2014

SM ISO 2173:2014

67.080.01

454 din 05.12.2014

SM ISO/TR 28118:2014

01.140.20

455 din 08.12.2014

SM ISO/CEI TS 17021-6:2014 SM ISO/CEI TS 17021-7:2014

03.100.01 03.120.20 03.120.20 03.220.20

465 din 30.12.2014 465 din 30.12.2014

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna decembrie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в декабре 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты. 01

01.040 01.040.01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare (Vocabulare) Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация (Словари)

SM 1-16:1999 Principiile şi metodologia standardizării. Termenii generali şi definiţiile lor privind standardizarea Принципы и методология стандaртизации. Общие термины и их определения в облaсти стандартизации (În vigoare SM SR EN 45020:2012) 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-15:2011 Normativele manoperei şi modul de determinare a costului elaborării documentelor normative de standardizare Нормативы трудоемкости и порядок определения стоимости разработки нормативных документов по стандартизации SM 1-15:1999 Principiile şi metodologia standardizării. Sistemul naţional de catalogare a producţiei. Dispoziţii generale Принципы и методология стандартизации. Национальная система каталогизации продукции. Основные положения SM 1-16:1999 Principiile şi metodologia standardizării. Termenii generali şi definiţiile lor privind standardizarea Принципы и методология стандaртизации. Общие термины и их определения в облaсти стандартизации (În vigoare SM SR EN 45020:2012) SM 1-17:2004 Principiile şi metodologia standardizării. Regulile de întocmire a notificărilor în conformitate cu acordul privind barierele tehnice în calea comerţului Принципы и методология стандартизации. Правила и процедуры составления нотификаций в соответствии с соглашением по техническим барьерам в торговле

12

SM 1-22:2005 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a reglementărilor tehnice în domeniul securităţii industriale Принципы и методология стандартизации. Порядок разработки технических регламентов в области промышленной безопасности 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

GOST 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacilluscereus (În vigoare SM SR EN ISO 7932:2014) 13

13.060 13.060.60

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor fizice ale apei Исследование физических свойств воды

GOST 21727-76 Вода. Вязкость при температуре 20°С (În vigoare SM ISO/TR 3666:2013) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

SM SR EN 60335-2-2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţare cu aspirare de apă Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2: Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-2:2011) (Anulat din 01.02.2015)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 SM SR EN 60335-2-4:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к отжимным центрифугам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-4:2011) (Anulat din 01.01.2015) SM SR EN 60335-2-7:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-7: Частные требования к стиральным машинам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-7:2011) (Anulat din 01.01.2015) SM SR EN 60335-2-11:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-11: Частные требования к барабанным сушилкам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-11:2012) (Anulat din 01.04.2015) SM SR EN 60335-2-13:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-13: Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-13:2011) (Anulat din 01.02.2015) SM SR EN 60335-2-30:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-30: Дополнительные требования к комнатным обогревателям (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-30:2011) (Anulat din 01.01.2015) 25 25.020

Tehnici de fabricare Машиностроение Procedee de prelucrare Производственные формовочные процессы

GOST 17040-80 Элементы штампуемых деталей. Конструкция и размеры 25.040

Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы

GOST 26139-84 Интерфейс для автоматизированных систем управления рассредоточенными объектами. Общие требования

GOST 27779-88 Системы производственные гибкие. Высота загрузки технологического оборудования и автоматизированных транспортных складских систем (АТСС) 25.040.10

Centre de prelucrare Обрабатывающие центры

GOST 27797-88 Системы производственные гибкие. Модули производственные гибкие для шлифования деталей-тел вращения. Основные параметры и размеры 25.040.20

Maşini cu comandă numerică Станки с числовым программным управлением

GOST 21608-76 Станки токарные с числовым программным управлением. Основные параметры и размеры GOST 23597-79 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Обозначение осей координат и направлений движений. Общие положения GOST 26642-85 Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Внешние связи со станками GOST 27053-86 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Втулки переходные регулируемые с внутренним конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры и технические требования GOST 27287-87 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки расточные регулируемые получистовые. Основные размеры GOST 27304-87 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки регулируемые для дисковых фрез. Основные размеры и технические требования GOST 28120-89 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Хвостовики державок призматические. Конструкция 25.040.40

Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

GOST 24979-81 E Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости для дистанционного управления. Типы и основные параметры. Технические требования GOST 25862-83 Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости для дистанционного управления. Правила приемки и методы испытаний

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

25.060 25.060.10

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Elemente standard şi alte dispositive Модули и другие устройства

GOST 13214-79 Центры упорные. Конструкция GOST 13215-79 Центры и полуцентры упорные. Технические требования

GOST 21191-91 Бабки сверлильные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности GOST 22393-77 Головки расточные универсальные. Основные размеры GOST 22410-91 Бабки фрезерные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности и жесткости

GOST 16868-71 Концы шпинделей резьбовые. Размеры

GOST 23856-91 Коробки многошпиндельные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности

GOST 16888-71 Кондукторы скальчатые консольные с конусным зажимом. Конструкция

GOST 25427-91 Головки силовые с выдвижной пинолью агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности

GOST 16889-71 Кондукторы скальчатые консольные с пневматическим зажимом. Конструкция

GOST 27218-87 E Гибкие производственные модули и многоцелевые станки. Столы-спутники для крепления обрабатываемой заготовки. Основные и присоединительные размеры

GOST 16890-71 Плиты к скальчатым консольным кондукторам. Конструкция GOST 16891-71 Кондукторы скальчатые портальные с конусным зажимом. Конструкция GOST 16892-71 Кондукторы скальчатые портальные с пневматическим зажимом. Конструкция

GOST 27797-88 Системы производственные гибкие. Модули производственные гибкие для шлифования деталей-тел вращения. Основные параметры и размеры GOST 30027-93 Модули гибкие производственные и станки многоцелевые сверлильно-фрезерно-расточные. Нормы точности 25.060.20

GOST 16893-71 Плиты к скальчатым портальным кондукторам. Конструкция GOST 16935-93 Столы поворотные круглые с ручным и механизированным приводами. Общие технические условия GOST 16936-71 Столы поворотные круглые с ручным и механизированным приводами. Основные размеры GOST 17547-80 Концы шпинделей изделия зуборезных станков для конических зубчатых колес. Основные размеры GOST 17548-83 Концы инструментальных шпинделей зуборезных станков для конических зубчатых колес с круговыми зубьями. Типы и основные размеры GOST 18259-72 Центры упорные конусностью 1:10 и 1:7. Конструкция и размеры GOST 19590-85 E Головки отделочно-расточные. Основные размеры GOST 21028-75 Кондукторы для механической обработки отверстий литейных опок и модельных плит. Технические условия GOST 21186-91 Бабки расточные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности и жесткости

14

Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

GOST 13041-83 Оправки с торцовой шпонкой и коническим хвостовиком с лапкой для торцовых фрез. Конструкция и размеры GOST 13042-83 Оправки с продольной шпонкой и коническим хвостовиком с лапкой для торцовых фрез. Конструкция и размеры GOST 13043-83 Оправки с торцовой шпонкой и крепежными болтами для торцовых фрез. Конструкция и размеры GOST 13044-85 Оправки для насадных зенкеров и разверток. Конструкция и размеры GOST 13409-83 Втулки переходные быстросменные жесткие для инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 13598-85 Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 13599-78 Втулки переходные с пазом для крепления инструментов клином. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 13895-75 Крепления резцов в оправках и борштангах. Конструкция и размеры GOST 14077-83 Патроны для быстросменного инструмента. Конструкция и размеры GOST 15067-75 Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 15068-75 Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 15069-75 Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 15070-75 Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 15071-75 Кольца промежуточные к оправкам для фрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 15072-75 Втулки поддерживающие к оправкам для горизонтальнофрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 15074-75 Шпонки к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 15362-73 Втулки кондукторные сменные без буртика. Конструкция и размеры

GOST 17180-71 Втулки зажимные с эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 17181-71 Втулки зажимные с наклонно расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 17182-71 Втулки зажимные с эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием для сдвоенных гнезд к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 17183-71 Втулки зажимные со смещенным цилиндрическим отверстием для сдвоенных гнезд к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 17184-71 Втулки зажимные с буртиком и концентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры GOST 17185-71 Втулки зажимные с буртиком и эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры GOST 17186-71 Втулки зажимные с буртиком и наклонно расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 17200-71 Патроны цанговые к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 17201-71 Цанги зажимные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 18069-72 Втулки зажимные с сухарем для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 15935-88 Патроны сверлильные трехкулачковые без ключа. Размеры

GOST 18070-72 Втулки зажимные с буртиком для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 15936-70 Втулки переходные быстросменные жесткие для метчиков. Конструкция и размеры

GOST 18071-72 Державки сменные для прямого крепления резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры

GOST 16518-96 Тиски станочные с ручным и механизированным приводами. Общие технические условия

GOST 18072-72 Державки сменные для тангенциальных резцов к токарноревольверным автоматам. Конструкция и размеры

GOST 17178-71 Втулки переходные с буртиком и отверстием конус Морзе к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 18073-72 Державки для тангенциальных резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры

GOST 17179-71 Втулки зажимные цилиндрические к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 18074-72 Державки для прямого крепления резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 18075-72 Державки для косого крепления резцов и зажимных втулок к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 18076-72 Державки для сменных резцов державок и зажимных втулок к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры GOST 18258-72 Втулки переходные для центров. Конструкция и размеры GOST 18429-73 Втулки кондукторные постоянные. Конструкция и размеры GOST 18430-73 Втулки кондукторные постоянные с буртиком. Конструкция и размеры GOST 18431-73 Втулки кондукторные сменные. Конструкция и размеры GOST 18432-73 Втулки кондукторные быстросменные. Конструкция и размеры GOST 18433-73 Втулки промежуточные. Конструкция и размеры GOST 18434-73 Втулки промежуточные с буртиком. Конструкция и размеры GOST 18435-73 Втулки кондукторные. Технические требования GOST 18437-73 Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные конические центровые. Конструкция и размеры GOST 18438-73 Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные центровые. Конструкция и размеры GOST 18439-73 Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные центровые с посадкой изделий по s6. Конструкция и размеры GOST 18440-73 Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные шпиндельные. Конструкция и размеры GOST 18441-73 Кольца промежуточные. Конструкция и размеры GOST 19171-73 Державки для косого крепления резца регулируемые к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 19172-73 Кольца промежуточные регулируемые к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры GOST 19913-74 Державки с цилиндрическим хвостовиком для прямого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

16

GOST 19914-74 Державки с цилиндрическим хвостовиком для косого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 19915-74 Державки с цилиндрическим хвостовиком для отрезных пластинчатых резцов к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 20505-75 Патроны поводковые для качающихся оправок к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры GOST 20506-75 Оправки качающиеся для насадных разверток к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры GOST 20507-75 Оправки качающиеся для разверток с коническим хвостовиком к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 20508-75 Оправки качающиеся для разверток с цилиндрическим хвостовиком к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 21054-75 Патроны фрезерные для крепления инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 21167-75 Тиски станочные винтовые самоцентрирующие рычажные для круглых профилей. Конструкция и основные размеры GOST 21168-75 Тиски станочные винтовые самоцентрирующие с призматическими губками для круглых профилей. Конструкция и основные размеры GOST 21187-75 Державки люнетные для тангенциальных резцов к токарноревольверным автоматам. Конструкция и размеры GOST 21188-75 Державки люнетные для прямого крепления резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры GOST 21189-75 Люнеты призматические к державкам для токарноревольверных автоматов. Конструкция и размеры GOST 21190-75 Люнеты роликовые к державкам для токарно-револьверных автоматов. Конструкция и размеры GOST 21200-75 Державки люнетные для тангенциальных резцов к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры GOST 21201-75 Державки люнетные для косого крепления резцов к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 21221-75 Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 90° и коническим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 21222-75 Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 60° и коническим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 21223-75 Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 45° и коническим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 21224-75 Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 90° и хвостовиком конусностью 7:24. Конструкция и размеры GOST 21225-75 Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 60° и хвостовиком конусностью 7:24. Конструкция и размеры GOST 21226-75 Оправки расточные консольные с креплением резца под углом 45° и хвостовиком конусностью 7:24. Конструкция и размеры GOST 21232-75 Оправки качающиеся для насадных разверток с коническим хвостовиком к сверлильным и расточным станкам. Конструкция и размеры GOST 21233-75 Оправки качающиеся для насадных разверток с хвостовиком конусностью 7:24 к сверлильным и расточным станкам. Конструкция и размеры GOST 21827-76 Патроны быстросменные кулачковые для гаечных метчиков с лысками диаметром от 2,24 до 40 мм. Конструкция и размеры GOST 21828-76 Втулки разрезные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком и квадратом, диаметром от 3,15 до 35,5 мм. Конструкция и размеры GOST 21939-76 Втулки для плашек к патронам для нарезания резьбы на токарных станках. Конструкция и размеры GOST 21940-76 Втулки для метчиков к патронам для нарезания резьбы на токарных станках. Конструкция и размеры GOST 21941-76 Патроны для плашек к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 21942-76 Втулки к патронам для плашек к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 22627-77 Патроны для метчиков к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 22628-77 Втулки к патронам для метчиков к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры GOST 22629-77 Патроны выдвижные для плашек к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры GOST 22630-77 Втулки к выдвижным патронам для плашек к токарноревольверным автоматам. Конструкция и размеры GOST 22843-77 Втулки разрезные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 22993-78 Патроны трехкулачковые с ключом для ручных сверлильных машин. Основные размеры GOST 24568-81 Патроны магнитные. Технические условия GOST 24900-81 Хвостовики державок цилиндрические для токарных станков с программным управлением. Основные размеры GOST 26153-84 Стойки делительные одноопорные. Технические требования GOST 26259-87 Цапфы направляющие. Конструкция и размеры GOST 26260-84 Оправки к насадным цековкам со сменными направляющими цапфами. Конструкция и размеры GOST 26538-85 Оправки с конусом 7:24 для насадных торцовых фрез к станкам с ЧПУ. Основные размеры GOST 26539-85 Патроны цанговые с конусом 7:24 для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры GOST 26540-85 Хвостовики цилиндрические для регулируемых втулок и оправок и стопорные гайки. Основные параметры GOST 26541-85 Оправки с конусом 7:24 для насадных торцовых фрез, центрируемых по отверстию к станкам с ЧПУ. Основные размеры GOST 27053-86 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Втулки переходные регулируемые с внутренним конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры и технические требования

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 27287-87 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки расточные регулируемые получистовые. Основные размеры GOST 27304-87 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Оправки регулируемые для дисковых фрез. Основные размеры и технические требования GOST 27788-88 Головки захватные к хвостовикам инструментальных оправок с конусом 7:24. Конструкция GOST 28119-89 Агрегатные станки. Втулки переходные регулируемые и гайки стопорные. Конструкция GOST 28120-89 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Хвостовики державок призматические. Конструкция GOST 28484-90 Патроны регулируемые с радиальной компенсацией с внутренним конусом Морзе для разверток. Размеры GOST 28485-90 Оправки регулируемые с наружным конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком для сверлильных патронов. Размеры GOST 28979-91 Державки для токарных пластинчатых прорезных и отрезных резцов. Основные размеры 25.060.99

Alte sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы прочие

GOST 12458-67 Винты с буртиком. Конструкция GOST 13038-83 Поводки к оправкам для фрез с торцовой шпонкой. Конструкция и размеры

GOST 15514-70 Упоры гаечные для борштанг и расточных оправок. Размеры GOST 16163-90 E Столы поворотные делительные координатно-расточных и координатно-шлифовальных станков. Основные размеры. Нормы точности GOST 16203-70 Стойки делительные одноопорные. Основные размеры GOST 16204-70 Стойки делительные одноопорные с электромеханическим приводом. Основные размеры GOST 16461-93 Столы силовые прямолинейного движения агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности GOST 16488-70 Хомутики поводковые для шлифовальных работ. Конструкция GOST 16528-87 E Плиты прямоугольные магнитные. Общие технические условия GOST 16894-71 Пальцы установочные с головкой к плитам. Конструкция GOST 16895-71 Пальцы установочные с головкой срезанные к плитам. Конструкция GOST 16896-71 Опоры плоские. Конструкция GOST 16897-71 Опоры призматические. Конструкция GOST 16898-71 Пальцы установочные с упором. Конструкция GOST 16899-71 Пальцы установочные срезанные с упором. Конструкция

GOST 13039-83 Винты к оправкам для крепления торцовых фрез. Конструкция и размеры

GOST 16900-71 Пальцы установочные цилиндрические. Конструкция и размеры

GOST 15510-70 Упоры гаечные съемные со штифтовым замком для борштанг и расточных оправок. Конструкция и размеры

GOST 16901-71 Пальцы установочные цилиндрические срезанные. Конструкция и размеры

GOST 15511-70 Гайки упорные для борштанг и расточных оправок. Конструкция

GOST 17773-72 Винты установочные с цилиндрической головкой. Конструкция

GOST 15512-70 Шайбы стопорные с внутренним выступом для борштанг. Конструкция

GOST 17774-72 Пальцы установочные цилиндрические высокие. Конструкция

GOST 15513-70 Замок штифтовый для съемных гаечных упоров на борштангах и расточных оправках. Размеры

GOST 17775-72 Пальцы установочные срезанные высокие. Конструкция GOST 17776-72 Пластины опорные к установочным пальцам. Конструкция

18


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 17777-72 Шайбы опорные к установочным пальцам. Конструкция GOST 17778-72 Шайбы опорные. Конструкция GOST 17779-72 Рукоятки неподвижные. Конструкция GOST 18260-72 Центры упорные с отжимной гайкой и конусностью 1:10 и 1:7. Конструкция и размеры GOST 23857-91 Угольники упорные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности GOST 24380-91 Станины агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности GOST 24381-91 Стойки агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности 25.080 25.080.01

Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini-unelte în general Металлорежущие станки в целом

GOST 22267-76 Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров GOST 25329-82 Станки металлорежущие передачи винт-гайка качения. Основные размеры GOST 25379-82 Станки металлорежущие. Диаметры отверстий под инструмент с цилиндрическим хвостовиком GOST 25443-82 E Станки металлорежущие. Образцы изделия для проверки точности обработки. Общие технические требования GOST 26542-85 Станки металлорежущие. Методы проверки торцового биения поверхностей образца-изделия GOST 26651-85 Станки металлорежущие. Концы шпинделей фланцевые типа Кэмлокк и зажимные устройства GOST 28733-90 E Металлорежущие станки. Транспортеры для отвода стружки. Основные размеры и технические требования 25.080.10

Strunguri Токарные станки

GOST 18097-93 (ISO 1708-8-89) Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности

GOST 18100-80 Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые. Нормы точности и жесткости GOST 18139-72 Полуавтоматы токарные многошпиндельные патронные вертикальные. Основные размеры GOST 21608-76 Станки токарные с числовым программным управлением. Основные параметры и размеры GOST 26654-85 Оборудование электротермическое. Ряды параметров и размеров 25.080.20

Maşini de alezat şi de frezat Расточные и фрезерные станки

GOST 16082-78 Станки шлицефрезерные горизонтальные. Основные размеры GOST 17734-88 E Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости GOST 18065-91 E Станки зубофрезерные горизонтальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности GOST 18098-94 Станки координатно-расточные и координатношлифовальные. Нормы точности GOST 18101-85 E Станки продольно-фрезерные. Нормы точности и жесткости GOST 21610-82 E Станки фрезерные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры GOST 21613-82 E Станки координатно-расточные вертикальные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры GOST 21721-76 Станки зубофрезерные горизонтальные для цилиндрических мелкомодульных колес. Основные размеры GOST 23330-85 E Станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные. Основные размеры GOST 26016-83 E Станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные. Нормы точности GOST 30175-94 Станки координатно-расточные и координатношлифовальные. Основные размеры

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

25.080.30

Maşini de broşat Протяжные станки

25.080.99

Alte maşini-unelte Металлорежущие станки прочие

GOST 16015-91 E Полуавтоматы протяжные горизонтальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости

GOST 13281-93 Станки зубошевинговальные. Основные размеры. Нормы точности и жесткости

GOST 16025-91 E Полуавтоматы протяжные вертикальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости

GOST 14071-79 Полуавтоматы для заточки круглых пил. Основные параметры и размеры

Maşini de găurit Сверлильные станки

GOST 16460-90 Столы делительные поворотные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности

GOST 21611-82 E Станки вертикально-сверлильные с числовым программным управлением. Основные параметры и присоединительные размеры

GOST 16929-90 Станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой. Нормы точности

25.080.40

25.080.50

Maşini de rectificat şi polizat Шлифовальные и полировальные станки

SM EN 60745-2-4:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Дополнительные требования к шлифовальному и полировальному инструменту, кроме инструмента дискового типа (Înlocuit cu SM SR EN 60745-2-4:2014) GOST 13086-77 E Станки зубошлифовальные с червячным кругом для цилиндрических колес. Нормы точности GOST 13133-77 E Станки зубошлифовальные с профильным кругом для цилиндрических колес. Нормы точности GOST 13135-90 E Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом. Основные размеры. Нормы точности GOST 13142-90 Станки зубошлифовальные для конических колес. Основные размеры. Нормы точности GOST 13150-77 E Станки зубошлифовальные горизонтальные для цилиндрических колес. Нормы точности

GOST 19166-73E Станки зубозакругляющие. Нормы точности GOST 19167-73 Станки зубозакругляющие. Основные размеры GOST 19458-74 Станки ультразвуковые копировально-прошивочные. Основные размеры GOST 20404-88 Станки для заточки круглых пил. Нормы точности и жесткости GOST 22911-78 Станки для обрезки и насечки зубьев пил. Основные параметры и размеры GOST 24772-81 Станки электрохимические копировально-прошивочные. Основные параметры и размеры GOST 28650-90 Станки для заточки рамных пил. Основные параметры. Нормы точности GOST 28651-90 Станки для заточки ленточных пил. Основные параметры. Нормы точности GOST 30098-93 Станки электроэрозионные копировально-прошивочные. Основные размеры. Нормы точности 25.100

GOST 13876-87 Концы шпинделей агрегатных станков. Основные размеры GOST 14177-88 Шпиндели со встроенным приводом. Общие технические условия GOST 19468-81 Станки агрегатные. Основные размеры

Scule aşchietoare Режущие инструменты

GOST 17163-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 13. Конструкция и размеры GOST 23726-79 Инструмент металлорежущий и дереворежущий. Приемка GOST 24644-81 Концы шпинделей и хвостовики инструментов сверлильных, расточных и фрезерных станков. Размеры. Технические требования

20


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 27301-87 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с радиусом при вершине с односторонним тороидальным отверстием. Конструкция и размеры GOST 27302-87 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с фасками при вершине без отверстия. Конструкция и размеры GOST 28521-90 Инструмент режущий. Ряды диаметров хвостовиков. Ряды диаметров хвостовиков 25.100.10

Cuţite de strung Токарные резцы

GOST 13297-86 E Резцы и вставки алмазные. Технические условия GOST 18062-72 Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком для сквозных отверстий. Конструкция и размеры GOST 18063-72 Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком для глухих отверстий. Конструкция и размеры GOST 18064-72 Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком. Технические условия 25.100.20

Freze Фрезы

GOST 15086-69 Фрезы концевые обдирочные с коническим хвостовиком. Технические условия GOST 16086-70 Развертки машинные цельные с цилиндрическим хвостовиком из твердого сплава. Типы и основные размеры GOST 16087-70 Развертки машинные цельные с коническим хвостовиком из твердого сплава. Типы и основные размеры

GOST 16226-81 Фрезы концевые двузубые с резьбовым хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16227-81 Фрезы дисковые трехсторонние с разнонаправленными зубьями для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16228-81 Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16229-81 Фрезы дисковые двухсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16230-81 Фрезы отрезные для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16231-81 Фрезы концевые радиусные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16463-80 E Фрезы шпоночные цельные твердосплавные. Технические условия GOST 17024-82 E Фрезы концевые. Технические условия GOST 17025-71 Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 17026-71 Фрезы концевые с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры GOST 18372-73 Фрезы концевые твердосплавные. Технические условия GOST 28527-90 Фрезы дисковые трехсторонние. Типы и размеры 25.100.25

GOST 16222-81 Фрезы торцовые насадные для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16223-81 Фрезы торцовые насадные со вставными ножами с твердосплавными пластинами для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16224-81 Ножи клиновые рифленые с твердосплавными пластинами к торцовым насадным фрезам для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 16225-81 Фрезы концевые для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

Unelte pentru maşini de rabotat şi de broşat Режущие инструменты для строгальных и протяжных станков

GOST 16491-80 E Протяжки шпоночные. Технические условия GOST 18217-90 Протяжки шпоночные. Конструкция GOST 18218-90 Протяжки шпоночные с утолщенным телом. Конструкция GOST 18219-90 Протяжки шпоночные с фасочными зубьями. Конструкция GOST 18220-90 Протяжки шпоночные для пазов повышенной частоты. Конструкция

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 20364-74 Протяжки круглые переменного резания диаметром от 10 до 13 мм. Конструкция и размеры GOST 20365-74 Протяжки круглые переменного резания диаметром от 14 до 90 мм. Конструкция и размеры GOST 24818-81 Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры GOST 24819-81 Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 24820-81 Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры GOST 24822-81 Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры GOST 24823-81 Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 25157-82 Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром 12 и 14 мм модулем 1 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 25158-82 Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 15 до 90 мм модулем от 1 до 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру. Конструкция и размеры GOST 25159-82 Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 15 до 90 мм модулем от 1 до 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 25160-82 Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 45 до 90 мм модулем от 3 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру. Конструкция и размеры GOST 25161-82 Протяжки для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 70 до 90 мм, модулем от 3,5 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция и размеры

22

GOST 25969-83 Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры GOST 25970-83 Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 25971-83 Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры GOST 25972-83 Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 25973-83 Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры GOST 25974-83 Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 26478-85 Протяжки для квадратных отверстий со стороной от 10 до 12 мм. Двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 26479-85 Протяжки для квадратных отверстий со стороной от 12,5 до 60 мм. Двухпроходные. Конструкция и размеры GOST 26480-85 Протяжки для квадратных отверстий со стороной от 25 до 41 мм. Конструкция и размеры GOST 28044-89 Протяжки сборные для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция GOST 28045-89 Протяжки сборные для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция GOST 28046-89 Протяжки сборные для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания трехпроходные. Конструкция


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 28047-89 Протяжки сборные для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания четырехпроходные. Конструкция GOST 28048-89 Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 50 до 120 мм модулем от 1.5 до 2.5 мм с центрированием по наружному диаметру. Конструкция GOST 28049-89 Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 90 до 120 мм модулем 2.5 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция GOST 28050-89 Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 55 до 130 мм модулем от 3 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру. Конструкция GOST 28051-89 Протяжки с навертным хвостовиком для шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 70 до 130 мм модулем от 3 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходные. Конструкция GOST 28442-90 Протяжки для цилиндрических, шлицевых и гранных отверстий. Технические условия 25.100.30

Burghie, scule pentru şanfrenat şi alezoare Сверла, зенковки, развертки

GOST 16858-71 Ножи из быстрорежущей стали для насадных зенкеров. Конструкция и размеры GOST 16859-71 Клинья для зенкеров со вставными ножами. Конструкция и размеры GOST 17012-71 Сверла твердосплавные. Типы и основные размеры GOST 17013-71 Сверла кольцевые твердосплавные. Типы и основные размеры GOST 17014-71 Коронки долотчатые твердосплавные. Основные размеры GOST 17015-71 Коронки крестовые с центральной опережающей вставкой твердосплавные. Типы и основные размеры GOST 17016-71 Буры долотчатые твердосплавные. Типы и основные размеры GOST 17273-71 Сверла спиральные цельные твердосплавные укороченные. Конструкция и размеры GOST 17274-71 Сверла спиральные цельные твердосплавные. Короткая серия. Конструкция и размеры GOST 17275-71 Сверла спиральные цельные твердосплавные. Средняя серия. Конструкция и размеры

GOST 12121-77 Сверла спиральные длинные с коническим хвостовиком. Основные размеры

GOST 17276-71 Сверла спиральные цельные твердосплавные с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 12122-77 Сверла спиральные с коротким цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры

GOST 17277-71 Сверла спиральные цельные твердосплавные. Технические условия

GOST 13779-77 Развертки цилиндрические. Допуски на диаметр

GOST 18121-72 Развертки котельные машинные. Размеры

GOST 14952-75 Сверла центровочные комбинированные. Технические условия

GOST 19267-73 Развертки машинные цилиндрические с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 14953-80 Зенковки конические. Технические условия GOST 16602-80 Ножи рифленые из быстрорежущей стали для сборных разверток. Основные размеры

GOST 19268-73 Развертки машинные цилиндрические с коническим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16603-80 Клинья для сборных машинных разверток со вставными ножами из быстрорежущей стали. Основные размеры

GOST 19269-73 Развертки машинные цилиндрические твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16806-71 Ножи привертываемые, оснащенные пластинами из твердого сплава, для сборных насадных разверток. Конструкция и размеры

GOST 19272-73 Развертки машинные цилиндрические для обработки деталей из легких сплавов. Допуски на диаметры

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 20388-74 Развертки машинные насадные цельные прямозубые для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 20389-74 Развертки машинные насадные цельные с винтовыми канавками для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 20390-74 Развертки машинные насадные цельные с торцовыми зубьями для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 20392-74 Развертки машинные насадные со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 21527-76 Развертки машинные насадные со вставными ножами, оснащенными твердосплавными пластинами для обработки деталей из нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов. Конструкция и размеры GOST 28321-89 Развертки машинные, оснащенные твердосплавными напаиваемыми пластинами. Типы, параметры и размеры 25.100.50

Tarozi şi filiere Метчики, резьбонарезные плашки

GOST 15948-76 Детали резьбооформляющие для формования метрической резьбы в пластмассовых изделиях. Расчет исполнительных размеров GOST 17927-72 Метчики машинные с шахматным расположением зубьев для обработки нержавеющих и жаропрочных сталей. Конструкция и размеры GOST 17928-72 Метчики машинные с шахматным расположением зубьев для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 17929-72 Метчики гаечные с шахматным расположением зубьев для обработки нержавеющих и жаропрочных сталей. Конструкция и размеры GOST 17930-72 Метчики машинные с укороченными канавками для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 17931-72 Метчики машинные с укороченными канавками. Конструкция и размеры GOST 17932-72 Метчики машинные с винтовыми канавками для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры GOST 17933-72 Метчики машинные с винтовыми канавками. Конструкция и размеры

24

GOST 22394-77 Воротки для круглых плашек диаметрами 16 и 20 мм. Типы и основные размеры GOST 22395-77 Воротки для круглых плашек диаметрами от 25 до 90 мм. Типы и основные размеры GOST 22398-77 Воротки одногнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры GOST 22399-77 Воротки трехгнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры GOST 22400-77 Воротки шестигнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры GOST 22401-83 Воротки раздвижные. Основные размеры GOST 25595-83 E Воротки для плашек и инструмента с квадратами на хвостовиках. Технические условия 25.100.70

Abrazivi Абразивы

GOST 12439-79 Ленты шлифовальные бесконечные и бобины шлифовальные. Размеры GOST 13297-86 E Резцы и вставки алмазные. Технические условия GOST 16168-91 E Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля без корпуса формы А8. Размеры GOST 16169-81 E Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля трехсторонние формы 14U1. Основные размеры GOST 16170-91 E Круги алмазные шлифовальные плоские с выточкой формы 6А2. Размеры GOST 16171-91 E Круги алмазные шлифовальные плоские с двусторонней выточкой формы 9А3. Размеры GOST 16173-91 E Круги алмазные шлифовальные чашечные конические формы 11V9 с углом 70°. Размеры GOST 16174-81 E Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12V5 с углом 45°. Основные размеры GOST 16176-82 E Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12R4. Основные размеры GOST 16177-82 E Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12V5 с углом 20°. Основные размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 16178-82 E Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12D9. Основные размеры

GOST 24906-81 E Головки зуборезные для прямозубых конических колес. Технические условия

GOST 16179-91 E Круги алмазные шлифовальные плоские с двусторонним коническим профилем форм 1EE1 и 14EE1. Размеры

GOST 26258-87 Цековки цилиндрические для обработки опорных поверхностей под крепежные детали. Технические условия

GOST 16180-91 E Круги алмазные шлифовальные плоские с полукругловыпуклым профилем формы 1FF1. Размеры GOST 16181-82 E Круги алмазные шлифовальные. Технические условия GOST 16595-84 Бруски алмазные ручные. Технические условия GOST 28734-90 E Бруски абразивные эльборовые. Типы и размеры 25.100.99

Alte scule aşchietoare Режущие инструменты прочие

GOST 11902-77 Головки зуборезные для конических и гипоидных зубчатых колес с круговыми зубьями. Основные размеры GOST 11903-77 Головки зуборезные цельные для конических колес с круговыми зубьями. Конструкция и размеры GOST 11906-77 Головки зуборезные для конических и гипоидных зубчатых колес с круговыми зубьями. Технические условия GOST 21760-76 Головки винторезные самооткрывающиеся с круглыми гребенками. Типы и основные размеры GOST 21761-76 Гребенки круглые к винторезным самооткрывающимся головкам. Основные размеры GOST 21762-76 Кулачки к винторезным самооткрывающимся головкам. Основные размеры GOST 21763-76 Звездочки к винторезным самооткрывающимся головкам. Основные размеры GOST 21764-76 Винты к винторезным самооткрывающимся головкам. Основные размеры GOST 21765-76 Головки винторезные самооткрывающиеся с круглыми гребенками. Технические условия GOST 23022-78 Головки расточные двухрезцовые. Типы и основные размеры GOST 24904-81 E Головки зуборезные для прямозубых конических колес. Конструкция и размеры

25.120

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки

GOST 20930-75 Рассекатели. Конструкция и размеры GOST 24540-80 Планки соединительные. Конструкция и размеры 25.120.10

Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

GOST 12933-88 E Автоматы холодновысадочные однопозиционные двухударные с цельной матрицей. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 13110-83 Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки нижние для штампов с диагональным расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры GOST 13111-83 Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки верхние для штампов с диагональным расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры GOST 13112-83 Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с задним расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры GOST 13113-83 Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с осевым расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры GOST 13114-75 Плиты-заготовки без полок для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 13115-75 Плиты-заготовки с полками по ширине плиты для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 13116-75 Плиты-заготовки с полками по длине плиты для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 13118-83 Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие гладкие. Конструкция и размеры GOST 13119-81 Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 13120-83 Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие гладкие. Конструкция и размеры GOST 13121-83 Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры

GOST 15862-81 Плиты-заготовки круглые пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Конструкция и размеры GOST 15863-81 Плиты-заготовки пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Технические требования

GOST 13124-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры

GOST 15864-81 Втулки направляющие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 13125-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с задним расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры

GOST 15947-70 Детали формообразующие гладкие для формования изделий из пластмасс. Метод расчета исполнительных размеров

GOST 13126-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры

GOST 16191-70 Заготовки матрицедержателей штампов горизонтальноковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 13139-74 Блоки штампов для листовой штамповки. Нормы точности

GOST 16192-70 Заготовки вставок матриц штампов горизонтальноковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 13983-93 Блоки универсальных молотовых штампов для призматических вставок. Конструкция

GOST 16193-70 Заготовки прокладок штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 14672-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным расположением шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры

GOST 16194-70 Шпонки призматические штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 14673-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с осевым расположением шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры GOST 14674-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с четырьмя шариковыми направляющими узлами. Конструкция и размеры GOST 14676-83 Штампы для листовой штамповки. Узлы направляющие шариковые для штампов. Конструкция и размеры GOST 14677-83 Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с четырьмя направляющими узлами. Конструкция и размеры GOST 14678-83 Штампы для листовой штамповки. Сепараторы для шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры GOST 15475-89 E Прессы однокривошипные простого действия закрытые. Нормы точности GOST 15861-81 Плиты-заготовки прямоугольные пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Конструкция и размеры

26

GOST 16195-70 Заготовки пуансонодержателей для клинового и фланцевого крепления пуансонов штампов горизонтальноковочных машин. Конструкция и размеры GOST 16196-70 Заготовки пуансонодержателей для винтового крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры GOST 16197-70 Заготовки пуансонодержателей для стяжного крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры GOST 16198-70 Заготовки деталей и деталей штампов горизонтальноковочных машин. Общие технические требования GOST 16339-70 Державки суппортные для роликовых головок на усилия 250 и 500 кгс. Конструкция и размеры GOST 16340-70 Державки суппортные для роликовых головок на усилия 1000 и 2000 кгс. Конструкция и размеры GOST 16341-70 Державка суппортная для роликовой головки на усилие 4000 кгс. Конструкция и размеры GOST 16342-70 Головки роликовые на усилия 250 и 500 кгс. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 16343-70 Головки роликовые на усилия 1000, 2000 и 4000 кгс. Конструкция и размеры

GOST 16632-80 Пуансоны квадратные быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16344-70 Ролики обкатные. Конструкция и размеры

GOST 16633-80 Пуансоны продолговатые. Конструкция и размеры

GOST 16345-70 Приспособления для упрочняющей обкатки деталей однороликовые универсальные. Технические требования

GOST 16634-80 Пуансоны продолговатые быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16376-70 Блоки калибровочных штампов. Конструкция и размеры

GOST 16635-80 Пуансоны удлиненно-продолговатые. Конструкция и размеры

GOST 16377-70 Блоки калибровочных штампов с задним расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры

GOST 16637-80 Матрицы с круглым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16378-70 Блоки калибровочных штампов с осевым расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры

GOST 16638-80 Матрицы с круглым отверстием усиленные. Конструкция и размеры

GOST 16379-70 Заготовки деталей пакетов калибровочных штампов. Конструкция и размеры

GOST 16639-80 Матрицы с круглым отверстием и фланцем. Конструкция и размеры

GOST 16380-70 Блоки и заготовки деталей пакетов калибровочных штампов. Общие технические требования

GOST 16640-80 Матрицы с круглым отверстием и фланцем усиленные. Конструкция и размеры

GOST 16434-87 Вальцы ковочные консольные. Параметры и размеры

GOST 16641-80 Матрицы с круглым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16435-80 Вальцы ковочные закрытые. Основные параметры и размеры

GOST 16642-80 Матрицы с квадратным отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16509-89 Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой. Параметры и размеры. Нормы точности

GOST 16643-80 Матрицы с квадратным отверстием быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16621-80 Пуансоны круглые диаметром от 1 до 24 мм. Конструкция и размеры

GOST 16644-80 Матрицы с продолговатым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16622-80 Пуансоны круглые с коническим фланцем и без фланца. Конструкция и размеры

GOST 16645-80 Матрицы с продолговатым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16623-80 Пуансоны круглые с увеличенным посадочным диаметром. Конструкция и размеры

GOST 16646-80 Матрицы с удлиненно-продолговатым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16625-80 Пуансоны круглые диаметром от 24 до 52 мм. Конструкция и размеры

GOST 16647-80 Матрицы с удлиненно-продолговатым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16626-80 Пуансоны круглые быстросменные для шарикового крепления. Конструкция и размеры

GOST 16648-80 Державки с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16629-80 Пуансоны круглые быстросменные для винтового крепления. Конструкция и размеры

GOST 16650-80 Державки с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16631-80 Пуансоны квадратные. Конструкция и размеры

GOST 16652-80 Державки с прямоугольным пазом. Конструкция и размеры

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 16654-80 Державки быстросменных матриц с круглым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16675-80 Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки штампов для разделительных операций. Технические условия

GOST 16655-80 Державки быстросменных матриц с квадратным и продолговатым отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16829-71 E Ножницы высечные. Параметры и размеры

GOST 16656-80 Державки быстросменных пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 17578-93 Автоматы резьбонакатные с роликом и сегментом. Основные параметры

GOST 16657-80 Державки с пазом под шпонку. Конструкция и размеры

GOST 17728-80 E Машины листогибочные трех- и четырехвалковые. Нормы точности

GOST 16658-80 Державки удлиненно-продолговатых пуансонов. Конструкция и размеры GOST 16663-80 Державки с шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры GOST 16664-80 Державки удлиненные с шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры GOST 16665-80 Державки удлиненные с усиленным шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры GOST 16666-80 Плитки подкладные для пуансонов к державкам с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 16667-80 Плитки подкладные для матриц к державкам с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 16668-80 Плитки подкладные для пуансонов к державкам с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 16669-80 Плитки подкладные для матриц к державкам с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 16670-80 Плитки подкладные к державкам удлиненно-продолговатых пуансонов. Конструкция и размеры GOST 16671-80 Плитки подкладные к державкам матриц с удлиненнопродолговатым отверстием. Конструкция и размеры GOST 16672-80 Плитки подкладные удлиненные. Конструкция и размеры GOST 16673-80 Плитки подкладные удлиненные усиленные. Конструкция и размеры GOST 16674-80 Шпонки-заготовки для быстросменных пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 18717-73 Плиты для сменных разделительных штампов листовой штамповки (заготовки). Конструкция и размеры GOST 18718-73 Колонки для сменных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 18719-73 Колонки спупенчатые для сменных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 18732-80 Секции матриц (пуансонов). Конструкция и размеры GOST 18733-80 Шпонки упорные. Конструкция и размеры GOST 18734-80 Ножи для разрезки отходов. Конструкция и размеры GOST 18735-80 Ножи для разрезки отходов прямоугольные. Конструкция и размеры GOST 18736-80 Ножи шаговые. Конструкция и размеры GOST 18737-80 Ножи шаговые с выступами. Конструкция и размеры GOST 18738-80 Упоры к шаговым ножам. Конструкция и размеры GOST 18740-80 Упоры цилиндрические. Конструкция и размеры GOST 18741-80 Упоры разовые с гнездом под пружину. Конструкция и размеры GOST 18742-80 Упоры разовые. Конструкция и размеры GOST 18743-80 Упоры грибковые. Конструкция и размеры GOST 18744-80 Упоры со скосом. Конструкция и размеры GOST 18745-80 Упоры Г-образные. Конструкция и размеры

28


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 18746-80 Шпильки упорные. Конструкция и размеры

GOST 18768-80 Планки поддерживающие. Конструкция и размеры

GOST 18747-80 Упоры ступенчатые утопающие. Конструкция и размеры

GOST 18769-80 Фиксаторы стержневые. Конструкция и размеры

GOST 18748-80 Упоры ступенчатые утопающие с пластиной. Конструкция и размеры

GOST 18770-80 Фиксаторы с резьбовым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 18750-80 Упоры утопающие с отверстием под пружину кручения. Конструкция и размеры

GOST 18771-80 Фиксаторы со ступенчатым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 18751-80 Пружины кручения к упорам. Конструкция и размеры

GOST 18773-80 Фиксаторы стержневые удлиненные. Конструкция и размеры

GOST 18752-80 Упоры со скосом и пазом для пружины. Конструкция и размеры GOST 18753-80 Пружины пластинчатые для упоров со скосом. Конструкция и размеры GOST 18754-80 Упоры со скосом и лыской. Конструкция и размеры GOST 18755-80 Упоры проволочные. Конструкция и размеры GOST 18756-80 Упоры для фиксации повернутой полосы. Конструкция и размеры GOST 18757-80 Упоры составные для фиксации повернутой полосы. Конструкция и размеры GOST 18758-80 Прижимы. Конструкция и размеры GOST 18759-80 Прижимы роликовые. Конструкция и размеры GOST 18760-80 Ролики к прижимам. Конструкция и размеры GOST 18761-80 Прижимы цилиндрические. Конструкция и размеры GOST 18762-80 Ползушки к цилиндрическим прижимам. Конструкция и размеры GOST 18763-80 Прижимы колодочные. Конструкция и размеры GOST 18764-80 Пружины к колодочным прижимам. Конструкция и размеры GOST 18765-80 Прижимы пружинные. Конструкция и размеры GOST 18767-80 Устройства прижимные. Конструкция и размеры

GOST 18775-80 Фиксаторы усиленные. Конструкция и размеры GOST 18776-80 Фиксаторы грибковые. Конструкция и размеры GOST 18777-80 Траверсы круглые. Конструкция и размеры GOST 18778-80 Траверсы трехопорные. Конструкция и размеры GOST 18779-80 Траверсы четырехопорные. Конструкция и размеры GOST 18780-80 Толкатели. Конструкция и размеры GOST 18782-80 Пальцы к толкателям. Конструкция и размеры GOST 18783-80 Втулки направляющие для толкателей. Конструкция и размеры GOST 18784-80 Толкатели грибковые. Конструкция и размеры GOST 18785-80 Толкатели грибковые составные. Конструкция и размеры GOST 18786-80 Винты ступенчатые с шестигранным углублением "под ключ". Конструкция и размеры GOST 18787-80 Винты ступенчатые со шлицем. Конструкция и размеры GOST 18788-80 Удлинители к ступенчатым винтам. Конструкция и размеры GOST 18789-80 Втулки ограничительные. Конструкция и размеры GOST 18790-80 Скобы ограничительные. Конструкция и размеры GOST 18791-80 Ограничители хода выталкивателей. Конструкция и размеры

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 18792-80 Шайбы запорные для ограничителей хода выталкивателей. Конструкция и размеры GOST 18793-80 Пружины сжатия. Конструкция и размеры GOST 18794-80 Пружины растяжения. Конструкция и размеры GOST 18795-80 Втулки для пружинных пакетов. Конструкция и размеры GOST 18796-80 Гайки для пружинных пакетов. Конструкция и размеры GOST 18797-80 Гайки для пружинных пакетов с направлением. Конструкция и размеры GOST 18798-80 Штыри для пружин. Конструкция и размеры GOST 18799-80 Пакеты тарельчатых пружин. Конструкция и размеры GOST 18800-80 Стержни с резьбой для пакетов тарельчатых пружин. Конструкция и размеры GOST 18801-80 Гайки для пакетов тарельчатых пружин. Конструкция и размеры GOST 18802-80 Ограничители втулочные. Конструкция и размеры GOST 18803-80 Ограничители цилиндрические. Конструкция и размеры GOST 18805-80 Ограничители прямоугольные. Конструкция и размеры GOST 18807-80 Ограничители ступенчатые. Конструкция и размеры GOST 18808-80 Плитки направляющие. Конструкция и размеры GOST 18809-80 Плитки направляющие с заходной фаской. Конструкция и размеры GOST 18810-80 Плитки направляющие с заходной фаской и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры GOST 18811-80 Призмы направляющие. Конструкция и размеры

GOST 18815-80 Держатели воздухопровода. Конструкция и размеры GOST 18816-80 Штыри транспортные резьбовые. Конструкция и размеры GOST 18817-80 Штыри транспортные накладные. Конструкция и размеры GOST 18818-80 Брусья подкладные с одним окном. Конструкция и размеры GOST 18819-80 Брусья подкладные с двумя окнами. Конструкция и размеры GOST 18820-80 Брусья подкладные с тремя окнами. Конструкция и размеры GOST 18821-80 Брусья подкладные с четырьмя окнами. Конструкция и размеры GOST 18822-80 Брусья подкладные с пятью окнами. Конструкция и размеры GOST 18823-80 Брусья подкладные низкие. Конструкция и размеры GOST 18824-80 Детали и сборочные единицы штампов листовой штамповки. Технические условия GOST 19579-80 Блоки универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры GOST 19580-80 Блоки нижние универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры GOST 19581-80 Кольца прижимные универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры GOST 19582-80 Матрицы-заготовки универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры GOST 19583-80 Пуансоны универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры GOST 19857-74 Плиты для вытяжных штампов листовой штамповки (заготовки). Технические условия

GOST 18812-81 Штампы для листовой штамповки. Державки для направляющих ступенчатых колонок и направляющих втулок. Конструкция и размеры

GOST 19858-74 Плиты круглые вытяжных штампов для листовой штамповки (заготовки). Конструкция и размеры

GOST 18813-81 Штампы для листовой штамповки. Крышки защитные. Конструкция и размеры

GOST 19859-74 Плиты для вытяжных штампов листовой штамповки (заготовки). Технические условия

30


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 21141-84 Механизмы валковые для подачи ленты шириной до 125 мм. Основные и присоединительные размеры

GOST 22190-83 Буфера с тарельчатыми пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 21142-84 Механизмы валковые для подачи ленты шириной от 200 до 560 мм. Основные и присоединительные размеры

GOST 22191-83 Буфера с резиновыми пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 21143-84 Механизмы ролико-клиновые для подачи ленты шириной до 125 мм. Основные и присоединительные размеры

GOST 22192-83 Буфера с полиуретановыми пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 21144-84 Механизмы клино-ножевые для подачи ленты шириной до 125 мм. Основные и присоединительные размеры

GOST 22193-83 Буфера с полиуретановыми пружинами с провальным отверстием для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 21145-84 Механизмы клещевые для подачи ленты шириной до 50 мм. Основные и присоединительные размеры GOST 21146-84 Механизмы клещевые для подачи ленты шириной до 71 мм. Основные и присоединительные размеры GOST 21147-84 Устройства для очистки ленты. Основные и присоединительные размеры

GOST 22194-83 Шайбы верхние буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 22195-83 Шайбы нижние буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 22196-83 Прокладки буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 21173-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с четырьмя направляющими узлами скольжения. Конструкция и размеры

GOST 22197-83 Штоки буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 21459-82 Направляющие съемные для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 22198-83 Штоки полые буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 21882-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с промежуточной плитой с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры

GOST 22199-83 Держатели буферов для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 21883-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с промежуточной плитой с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры GOST 21884-83 Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки промежуточные для штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры GOST 21885-83 Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки промежуточные для штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры

GOST 22200-83 Держатели буферов с провальным отверстием для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 22201-83 Пружины полиуретановые для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 22202-83 Буфера и держатели буферов для штампов листовой штамповки. Технические условия GOST 22472-87 Штампы для листовой штамповки. Общие технические условия

GOST 22188-83 Буфера с винтовыми цилиндрическими пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 22473-77 E Приспособления для фиксирования и крепления литейных моделей на координатных модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 22189-83 Буфера с винтовыми цилиндрическими пружинами с провальным отверстием для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 23209-78 Блоки универсальных штампов для обрезки облоя у круглых в плане штампованных поковок на кривошипных прессах. Конструкция и размеры

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 23210-78 Блоки универсальных штампов для обрезки облоя у штампованных поковок с удлиненной осью на кривошипных прессах. Конструкция и размеры GOST 23211-78 Блоки универсальных штампов совмещенного действия для обрезки облоя и пробивки отверстия у круглых в плане штампованных поковок на кривошипных прессах. Конструкция и размеры

GOST 24539-80 Кожухи оградительные телескопические быстросменные. Конструкция и размеры GOST 24541-80 Замки выдвижных деталей штампов. Конструкция и размеры GOST 24542-80 Штыри транспортные для заливки. Конструкция и размеры

GOST 23212-78 Блоки универсальных штампов для обрезки. Технические условия

GOST 24543-80 Цапфа грузоподъемностью 49000 Н (5000 кгс). Конструкция и размеры

GOST 23301-78 Штампы универсально-переналаживаемые для поэлементной штамповки. Технические требования

GOST 24558-81 Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие для ступенчатых направляющих колонок. Конструкция и размеры

GOST 23794-84 E Прессы четырехкривошипные закрытые простого действия. Нормы точности GOST 24023-80 Пуансоны круглые с удлиненной рабочей частью. Конструкция и размеры GOST 24367-87 Машины радиально-обжимные. Параметры и размеры GOST 24526-80 Секции матриц (пуансонов) с отверстиями под штифтовые пробки. Конструкция и размеры GOST 24527-80 Пробки штифтовые. Конструкция и размеры GOST 24530-80 Упоры шаговые шарнирные. Конструкция и размеры GOST 24531-80 Прижимы клиновые. Конструкция и размеры GOST 24532-80 Отлипатели. Конструкция и размеры GOST 24533-80 Пуансоны проколочные. Конструкция и размеры GOST 24534-80 Втулки для проколочных пуансонов. Конструкция и размеры GOST 24535-80 Втулки ступенчатые для составных пружин. Конструкция и размеры GOST 24536-80 Ограничители стержневые. Конструкция и размеры GOST 24537-80 Кожухи оградительные. Конструкция и размеры GOST 24538-80 Кожухи оградительные телескопические. Конструкция и размеры

32

GOST 24559-81 Штампы для листовой штамповки. Кольца стопорные пружинные. Конструкция и размеры GOST 24560-81 Штампы для листовой штамповки. Кольца стопорные для направляющих ступенчатых колонок. Конструкция и размеры GOST 24561-81 Штампы для листовой штамповки. Кольца промежуточные для направляющих ступенчатых колонок. Конструкция и размеры GOST 24562-81 Штампы для листовой штамповки. Прихваты для направляющих втулок. Конструкция и размеры GOST 25084-89 Штампы универсальные со сменными сборными пакетами. Общие технические условия GOST 25886-83 Детали из листового проката, штампуемые с применением универсально-переналаживаемых штампов. Типы, формы и размеры основных элементов GOST 25909-85 Прессы-автоматы для чистовой вырубки. Основные параметры и размеры GOST 25915-88 Машины и вальцы ковочные. Ряды главных параметров GOST 25919-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с промежуточной плитой с четырьмя направляющими узлами скольжения. Конструкция и размеры GOST 25920-83 Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки промежуточные с четырьмя направляющими узлами скольжения. Конструкция и размеры GOST 26390-84 Механизмы крючковые для подачи ленты шириной до 220 мм. Основные и присоединительные размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 26391-84 Механизмы шарико-клиновые для подачи проволоки диаметром от 1 до 3 мм. Основные и присоединительные размеры GOST 26394-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Ножи с твердосплавной вставкой для отрезки заготовок болтов с длиной стержня изделия до 5 диаметров. Конструкция и размеры GOST 26395-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Ножи с твердосплавной вставкой для отрезки заготовок болтов с длиной стержня изделия свыше 5 диаметров. Конструкция и размеры GOST 26396-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Матрицы для отрезки заготовок болтов. Конструкция и размеры GOST 26397-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Матрицы для высадки болтов. Конструкция и размеры GOST 26398-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Матрицы для высадки болтов с редуцированием стержня. Конструкция и размеры GOST 26399-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны предварительные. Конструкция и размеры GOST 26400-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны предварительные с заталкивателем. Конструкция и размеры GOST 26401-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны окончательные. Конструкция и размеры GOST 26403-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Матрицы обрезные. Конструкция и размеры GOST 26404-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны обрезные. Конструкция и размеры GOST 26497-89 E Автоматы вырубные быстроходные. Параметры GOST 26505-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Ножи отрезные. Конструкция и размеры GOST 26506-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы для отрезки заготовок гаек. Конструкция и размеры GOST 26507-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы первого перехода. Конструкция и размеры

GOST 26508-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы второго перехода. Конструкция и размеры GOST 26509-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы третьего перехода. Конструкция и размеры GOST 26510-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы четвертого перехода. Конструкция и размеры GOST 26511-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Матрицы пятого перехода. Конструкция и размеры GOST 26512-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны первого перехода. Конструкция и размеры GOST 26513-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны второго перехода. Конструкция и размеры GOST 26514-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны третьего перехода. Конструкция и размеры GOST 26515-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны четвертого перехода. Конструкция и размеры GOST 26516-85 Инструмент для холодноштамповочных автоматов. Пуансоны пятого перехода. Конструкция и размеры GOST 27944-88 Штампы для листовой штамповки. Общие технические требования GOST 28032-89 Кузнечно-прессовые машины. Молоты. Ряды главного параметра GOST 28252-89 Кузнечно-прессовые машины. Ножницы. Ряды главных параметров GOST 28585-90 Машины кузнечно-прессовые. Средства автоматизации и механизации. Ряды основных параметров 25.120.20

Laminatoare, maşini de extrudat şi de tragere Оборудование для прокатки, экструдирования и протягивания

GOST 11790-74 Ложечки с гладилками отделочные. Конструкция GOST 11791-74 Ланцеты отделочные. Конструкция GOST 11792-74 Ложечки с ланцетами отделочные. Конструкция GOST 11793-74 Крючки прямые отделочные. Конструкция

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 11794-74 Крючки с пяткой отделочные. Конструкция GOST 11795-74 Крючки с пяткой и ланцетом отделочные. Конструкция GOST 11796-74 Оправки для стояков отделочные. Конструкция GOST 17574-72 Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для размерно-чистовой обработки отверстий деталей давлением. Технические требования 25.120.30

Maşini de turnare Оборудование для литья

GOST 19372-74 Приливы алюминиевых стержневых ящиков для ручек и скоб. Размеры GOST 19373-74 Приливы алюминиевых стержневых ящиков для цапф. Размеры GOST 19374-74 Ушки и приливы алюминиевых стержневых ящиков и промежуточных плит. Размеры GOST 19375-74 Вкладыши для алюминиевых стержневых ящиков. Размеры GOST 19376-74 Стенки торцовые (заглушки) для алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 11797-74 Ножи трехгранные для строгания литейных стержней. Конструкция

GOST 19377-74 Вставки стержневых ящиков, закрепляемые винтом. Размеры

GOST 11798-74 Рифели для зачистки литейных стержней. Конструкция

GOST 19378-74 Вставки стержневых ящиков, закрепляемые щеколдой. Размеры

GOST 11799-74 Иглы вентиляционные длинные. Конструкция GOST 11800-74 Иглы вентиляционные короткие. Конструкция GOST 11801-74 Инструмент литейный формовочный и отделочный. Технические условия GOST 13355-74 Ящики стержневые и модели литейные металлические. Шероховатость поверхностей GOST 17588-81 Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Размеры присоединительные для крепления пресс-форм

GOST 19379-74 Рамки наполнительные для стержневых ящиков. Размеры GOST 19380-74 Каналы вентиляционные и отверстия для установки вент в стержневых ящиках и вентиляционных плитах. Размеры GOST 19381-74 Штыри для стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 19382-74 Штыри фиксирующие для стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 19383-74 Штыри установочные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19305-73 Изложницы центробежные с резьбовым хвостовиком и замками-щеколдами. Конструкция и размеры

GOST 19384-74 Штыри крепежные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19307-73 Изложницы центробежные с резьбовым хвостовиком и замками-щеколдами. Конструкция и размеры

GOST 19385-74 Втулки для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19368-74 Борта с планками-перекрывателями алюминиевых стержневых ящиков. Размеры GOST 19369-74 Борта с уплотнениями алюминиевых стержневых ящиков. Размеры GOST 19370-74 Толщина стенок и ребра жесткости алюминиевых стержневых ящиков. Размеры GOST 19371-74 Ручки литые алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

34

GOST 19386-74 Скобы для стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 19387-74 Ручки для стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 19388-74 Скобы крепежные для разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 19389-74 Рамки для крепления разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 19390-74 Кольца для крепления разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19407-74 Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными ручками

GOST 19391-74 Клинья крепежные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19408-74 Ящики стержневые алюминиевые. Крепления штырями

GOST 19392-74 Швеллеры для крепления сушильных плит к стержневым ящикам. Конструкция и размеры GOST 19393-74 Щеколды для стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 19394-74 Стойки круглые и прямоугольные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 19395-74 Венты литые для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19409-74 Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления швеллерами GOST 19410-74 Ящики стержневые металлические. Технические требования GOST 19507-74 Отверстия вдувные облицованных кокилей. Размеры GOST 19508-74 Коллекторы вентиляционные и элементы смыкания облицованных кокилей. Размеры

GOST 19396-74 Венты для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19509-74 Штыри центрирующие для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19397-74 Венты сетчатые для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19510-74 Штыри направляющие для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19398-74 Втулки пескодувные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19511-74 Втулка центрирующая для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19399-74 Втулки пескодувные с уплотнением для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19512-74 Втулка направляющая для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19400-74 Вставки бронирующие установочные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19584-80 Блоки и сменные детали универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры

GOST 19401-74 Вставки бронирующие для стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 19402-74 Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями GOST 19403-74 Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями облегченные GOST 19404-74 Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения регулируемые штырями GOST 19405-74 Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения шарнирные GOST 19406-74 Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными болтами

GOST 19585-93 Вставки-заготовки призматические для универсальных блоков молотовых штампов. Конструкция GOST 19586-93 Прокладки для универсальных блоков молотовых штампов. Конструкция GOST 19645-74 Киянка формовочная с резиновыми бойками. Конструкция GOST 19646-74 Башмак полый виброгасящий формовочный. Конструкция GOST 19660-74 Станки токарные затыловочные. Основные размеры GOST 19661-74 Станки ленточные анодно-механические отрезные. Основные размеры GOST 19933-74 Блоки универсальные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 19934-74 Блок универсальный для быстросменных пакетов прессформ литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19951-74 Колонки направляющие пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19935-74 Пакет быстросменный пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19952-74 Втулка направляющая пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19936-74 Постаменты пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19953-74 Упоры пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19937-74 Втулки литниковые пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19954-74 Компенсаторы пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19938-74 Выталкиватели прямоугольные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19955-74 Контртолкатели пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19939-74 Выталкиватели цилиндрические пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19956-74 Втулка центрирующая пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19940-74 Замки для запирания ползунов пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19957-74 Стойки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19941-74 Клинья для ползунов пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19958-74 Выталкиватели цилиндрические пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19942-74 Колонки возврата пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19959-74 Выталкиватели прямоугольные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19943-74 Матрицы квадратные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19960-74 Матрицы-заготовки цилиндрические пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19944-74 Матрицы цилиндрические пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19961-74 Матрицы-заготовки прямоугольные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19945-74 Упоры для плит пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19962-74 Фиксатор пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19946-74 Пресс-формы для литья под давлением деталей из цветных сплавов. Технические условия

GOST 19963-74 Замки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19947-74 Пресс-формы для выплавляемых моделей. Основные размеры

GOST 19964-74 Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19948-74 Пресс-формы для выплавляемых моделей. Шероховатость поверхностей GOST 19949-74 Штыри пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры GOST 19950-74 Втулки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

36

GOST 19965-74 Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры GOST 19966-74 Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 19967-74 Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19980-74 Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19968-74 Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19981-74 Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

GOST 19969-74 Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

GOST 19982-74 Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19970-74 Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19983-74 Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19971-74 Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19984-74 Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

GOST 19972-74 Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

GOST 19985-74 Пластина прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами. Конструкция и размеры

GOST 19973-74 Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19986-74 Пластина прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры

GOST 19974-74 Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19987-74 Втулки литниковые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19975-74 Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры GOST 19976-74 Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры GOST 19977-74 Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры GOST 19978-74 Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры GOST 19979-74 Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры

GOST 19988-74 Стержни центральные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры GOST 19989-74 Втулки центральные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры GOST 19990-74 Штанги возврата выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры GOST 19991-74 Ползун возврата выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры GOST 19992-74 Штыри наклонные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры GOST 19993-74 Приспособления удаления стержней дисковые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры GOST 19994-74 Приспособления удаления стержней реечные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 19995-74 Копиры пальцевые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 21080-75 Приливы металлических литейных моделей под крепежные детали. Размеры

GOST 19996-74 Ниппель вкладной пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 21081-75 Модели литейные алюминиевые. Фиксирование отъемных частей. Конструкция и размеры

GOST 19997-74 Ниппели ввертные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 21082-75 Модели литейные металлические. Крепление сборных моделей. Конструкция и размеры

GOST 19998-74 Штуцер пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 21083-75 Модели литейные металлические. Крепление частей моделей. Конструкция и размеры

GOST 19999-74 Детали и приспособления пресс-форм для выплавляемых моделей. Технические условия

GOST 21084-75 Модели литейные металлические. Фиксирование прибылей. Конструкция и размеры

GOST 20122-74 Штыри центрирующие для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 21085-75 Выпора газоотводные для металлических литейных моделей. Конструкция и размеры

GOST 20123-74 Штыри направляющие для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 21086-75 Календари почасовые и сменные наборные для металлических литейных моделей. Конструкция и размеры

GOST 20124-74 Штыри центрирующие крепежные для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 21087-75 Модели литейные металлические. Технические требования

GOST 20125-74 Штыри направляющие крепежные для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20126-74 Втулки центрирующие для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20127-74 Втулки направляющие для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20128-74 Штыри откидные для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20129-74 Планки прижима для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 21088-75 Выталкиватели с резьбовым хвостовиком для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры GOST 21089-75 Выталкиватели быстросменные для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры GOST 21090-75 Переходники для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры GOST 21091-75 Колонки направляющие для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры GOST 21092-75 Втулки направляющих колонок для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры

GOST 20130-74 Винты для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 21294-75 Выталкиватели для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 20131-80 Плиты модельные. Типы. Основные размеры. Технические условия

GOST 21295-75 Выталкиватели регулируемые для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 20931-75 Ограничители. Конструкция и размеры

GOST 21296-75 Втулки центрирующие с резьбовым отверстием для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 20933-75 Ручки съемных пресс-форм. Конструкция и размеры GOST 21079-75 Стенки, борта и ребра жесткости металлических литейных моделей. Размеры

38

GOST 21297-75 Втулки направляющие с резьбовым отверстием для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 GOST 21298-75 Штыри с резьбовым отверстием для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 21299-75 Штыри с резьбовым хвостовиком для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры GOST 21300-75 Соединения центрирующие с зажимом для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 22962-78 Ушки литейных цельнолитых стальных и чугунных опок под центрирующие и направляющие втулки. Конструкция и размеры GOST 22963-78 Платики литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры GOST 22964-78 Втулки-штыри центрирующие и направляющие для литейных опок. Конструкция и размеры

GOST 21301-75 Соединения направляющие с зажимом для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 22965-78 Штыри для литейных опок. Конструкция и размеры

GOST 21302-75 Соединения центрирующие с винтовым креплением для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 22966-78 Скобы литые крепежные для литейных опок. Конструкция и размеры

GOST 21303-75 Соединения направляющие с винтовым креплением для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 23484-79 Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Технические требования

GOST 21304-75 Колонки возврата для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 23800-79 Стенды контроля технологических параметров литья под давлением. Общие технические условия

GOST 21305-75 Детали и сборочные единицы для нагреваемых стержневых ящиков. Технические условия

GOST 25998-83 Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Типы, основные параметры и размеры

GOST 22325-93 Соединения вставные дюбелями для деревянных разъемных моделей и стержневых ящиков. Конструкция

GOST 26354-84 Установки заливочные магнитодинамические. Основные параметры

GOST 22474-77 E Штыри для фиксирования и крепления литейных моделей на координатных модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 27713-88 Литейное оборудование. Машины для литья в кокиль. Присоединительные размеры крепления кокилей

GOST 22475-77 E Крепления болтовые для координатных модельных плит. Конструкция и размеры GOST 22957-78 Профили стенок литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры GOST 22958-78 Приливы для ручек, скоб и цапф литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры GOST 22959-78 Ручки и цапфы цельнолитые для литейных стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры GOST 22960-78 Ребра-крестовины цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры

GOST 28493-90 Литейное оборудование. Машины для изготовления и склеивания оболочковых форм. Основные параметры и размеры GOST 28494-90 Литейное оборудование. Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули. Основные параметры и размеры 25.140

Unelte de mînă Ручные инструменты

GOST 16271-70 Устройства виброзащитные ручных машин ударного действия. Технические требования GOST 25600-83 E Удлинители. Основные размеры

GOST 22961-78 Ушки крепежные литейных цельнолитых стальных и чугунных опок. Конструкция и размеры

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

25.140.20

Unelte electrice Электрические инструменты

SM EN 60745-2-4:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Дополнительные требования к шлифовальному и полировальному инструменту, кроме инструмента дискового типа (Înlocuit cu SM SR EN 60745-2-4:2014) SM EN 60745-2-11:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie sabie) Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-11: Дополнительные требования к ножовочным станкам (ножовочным пилам, ножовкам) (Înlocuit cu SM SR EN 60745-2-11:2014) 25.140.30

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

SM EN 60745-2-4:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Дополнительные требования к шлифовальному и полировальному инструменту, кроме инструмента дискового типа (Înlocuit cu SM SR EN 60745-2-4:2014) GOST 13682-80 Места под ключи гаечные. Размеры

GOST 26810-86 Инструмент слесарно-монтажный. Правила приемки 25.140.99

GOST 25726-83 Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и основные размеры GOST 25727-83 E Клейма ручные буквенные и цифровые. Технические условия 25.160 25.160.30

GOST 22395-77 Воротки для круглых плашек диаметрами от 25 до 90 мм. Типы и основные размеры GOST 22398-77 Воротки одногнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры GOST 22399-77 Воротки трехгнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры GOST 22400-77 Воротки шестигнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры GOST 22401-83 Воротки раздвижные. Основные размеры GOST 25595-83 E Воротки для плашек и инструмента с квадратами на хвостовиках. Технические условия

40

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Maşini de sudare Сварочное оборудование

GOST 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия GOST 19140-94 Вращатели сварочные горизонтальные двухстоечные. Типы, основные параметры и размеры GOST 19141-94 Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры GOST 19143-94 Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры GOST 25445-82 Барабаны, катушки и сердечники для сварочной проволоки. Основные размеры 25.160.40

GOST 22394-77 Воротки для круглых плашек диаметрами 16 и 20 мм. Типы и основные размеры

Alte unelte de mînă Ручные инструменты прочие

Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

GOST 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры GOST 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры GOST 16098-80 Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры GOST 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры GOST 16971-71 Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

29

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

29.120

GOST 16370-80 E Установки и устройства индукционные электротермические средней частоты. Общие технические условия GOST 28721-90 Печи индукционные тигельные средней частоты со статическим преобразователем для плавки ферритовой стали. Показатели энергопотребления 25.200

Tratamente termice Термическая обработка

GOST 16370-80 E Установки и устройства индукционные электротермические средней частоты. Общие технические условия GOST 19905-74 Упрочнение металлических изделий поверхностной химикотермической обработкой. Состав общих требований GOST 26654-85 Оборудование электротермическое. Ряды параметров и размеров 25.220 25.220.20

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Tratarea suprafeţei Обработка поверхности

GOST 23738-85 Ванны автооператорных линий для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Основные параметры и размеры GOST 23739-85 Автооператоры линий для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Основные параметры и размеры 27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

SM EN 1679-1+A1:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Безопасность. Часть 1: Двигатели с воспламенением от сжатия (Înlocuit cu SM SR EN 1679-1+A1:2014)

29.120.70

Electrotehnică Электротехника Accesorii electrice Электрическая арматура Relee Реле

SM SR EN 60255-22-3:2013 Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 22-3: Încercări la perturbaţii electrice. Imunitate la cîmpuri electromagnetice radiante Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 22-3: Испытания на электрические помехи. Устойчивость к излучению электромагнитного поля (Înlocuit cu SM EN 60255-26:2014) (Anulat din 28.06.2016) SM SR EN 60255-22-4:2013 Relee de măsurare şi echipamente de protecţie. Partea 22-4: Încercări de influenţă electrică. Încercare de imunitate la trenuri de impulsuri tranzitorii rapide Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 22-4: Испытания на электрические помехи. Испытания на устойчивость к быстрым переходным пачкам импульсов (Înlocuit cu SM EN 60255-26:2014) (Anulat din 28.06.2016) SM SR EN 60255-22-6:2013 Relee electrice. Partea 22-6: Încercări de influenţă electrică referitoare la relee electrice de măsură şi dispozitive de protecţie. Imunitate la perturbaţii conduse induse de cîmpuri radioelectrice Реле электрические. Часть 22-6: Испытания на электрические помехи измерительных реле и защитного оборудования. Помехоустойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями (Înlocuit cu SM EN 60255-26:2014) (Anulat din 28.06.2016) SM SR EN 60255-25:2013 Relee electrice. Partea 25: Încercări de emisie electromagnetică pentru relee de măsură şi dispozitive de protecţie Реле электрические. Часть 25: Испытание измерительных реле и защитного оборудования на электромагнитное излучение (Înlocuit cu SM EN 60255-26:2014) (Anulat din 28.06.2016) SM SR EN 60255-26:2013 Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 26: Prescripţii de compatibilitate electromagnetică Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 26: Требования электромагнитной совместимости (Înlocuit cu SM EN 60255-26:2014) (Anulat din 28.06.2016)

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

SM SR EN 60439-1:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune şi ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune Низковольтные комплектные устройства. Часть 1: Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично (În vigoare SM SR EN 61439-1:2013) (Anulat din 01.01.2015) SM SR EN 60439-4:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri pentru şantier Низковольтные комплектные устройства. Часть 4: Частные требования к устройствам для строительных площадок (În vigoare SM EN 61439-4:2014) (Anulat din 20.12.2015) SM SR EN 60439-5:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie Низковольтные комплектные устройства. Часть 5: Частные требования к устройствам для распределения электроэнергии в сетях общественного пользования (În vigoare SM SR EN 61439-5:2013) (Anulat din 03.01.2016) 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

GOST CEI 60901-2002 Лампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатационные требования (În vigoare SM EN 60901:2014) GOST 27682-88 Лампы ртутные высокого давления (În vigoare SM SR EN 60188:2013)

29.240

29.240.99

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Alte echipamente referitoare la reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Другое оборудование, связанные с передачей и распределением электроэнергии

SM SR EN 60439-5:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie Низковольтные комплектные устройства. Часть 5: Частные требования к устройствам для распределения электроэнергии в сетях общественного пользования (În vigoare SM SR EN 61439-5:2013) (Anulat din 03.01.2016) 33 33.050

33.050.10

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Echipamente terminale de telecomunicaţii Телекоммуникационная оконечная аппаратура Aparate telefonice Телефонная аппаратура

GOST 6343-74 Телефоны. Методы измерений электроакустических параметров (În vigoare SM EN 60268-7:2014) 33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

GOST 30805.11-2002 (CISPR 11:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM CISPR 11+A1:2014) GOST 30805.12-2002 (CISPR 12:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM CISPR 12+A1:2014) GOST 30805.15-2002 (CISPR 11:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM CISPR 15:2014)

42


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

33.100.10

Emisie Излучение

SM SR EN 60255-26:2013 Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 26: Prescripţii de compatibilitate electromagnetică Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 26: Требования электромагнитной совместимости (Înlocuit cu SM EN 60255-26:2014) (Anulat din 28.06.2016) 33.100.20

Imunitate Защищенность

SM SR EN 60255-26:2013 Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 26: Prescripţii de compatibilitate electromagnetică Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 26: Требования электромагнитной совместимости (Înlocuit cu SM EN 60255-26:2014) (Anulat din 28.06.2016) GOST 30804.4.5-2002 (CEI 61000-4-5-1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энегрии. Требования и методы испытаний (În vigoare SM EN 61000-4-5:2014) 33.160 33.160.50

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Accesorii Вспомогательные устройства

65 65.060

65.060.40

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini pentru întreţinerea culturilor Оборудование для ухода за растениями

SM EN ISO 16119-2:2014 (vers. eng.) Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 2: Maşini de stropit cu rampă orizontală Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Экологические требования к опрыскивателям. Часть 2: Горизонтальные штанговые опрыскиватели (Înlocuit cu SM SR EN ISO 16119-2:2014) SM EN ISO 16119-3:2014 (vers. eng.) Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 3: Maşini de stropit pentru arbuşti şi culturi pomicole Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Экологические требования к опрыскивателям. Часть 3: Опрыскиватели для кустарников и деревьев (Înlocuit cu SM SR EN ISO 16119-3:2014) 77 77.160

Metalurgie Металлургия Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

GOST 17163-90 Пластины твердосплавные напаиваемые типа 13. Конструкция и размеры

GOST 16123-88 Микрофоны. Методы измерений электроакустических параметров (În vigoare SM EN 60268-4:2014)

GOST 27301-87 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с радиусом при вершине с односторонним тороидальным отверстием. Конструкция и размеры

GOST 28278-89 (CEI 268-7-84) Наушники стереофонические. Методы измерений (În vigoare SM EN 60268-7:2014)

GOST 27302-87 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с фасками при вершине без отверстия. Конструкция и размеры

55 55.220

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Antrepozite. Magazii Хранение. Складирование

GOST 27779-88 Системы производственные гибкие. Высота загрузки технологического оборудования и автоматизированных транспортных складских систем (АТСС)

79 79.120 79.120.20

Industria lemnului Технология древесины Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие инструменты

GOST 23726-79 Инструмент металлорежущий и дереворежущий. Приемка

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

83

83.080 83.080.20

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale termoplastice Термопластические материалы

GOST 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры GOST 16971-71 Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования 97

97.040 97.040.30

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aparate de răcit de uz casnic Бытовые холодильные аппараты

SM SR EN 60335-2-24:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat îngheţată şi aparate de fabricat gheaţă Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-24: Частные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для приготовления льда (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-24:2011) (Anulat din 01.04.2015) SM SR EN 60335-2-34:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-34: Частные требования к моторкомпрессорам (Înlocuit cu SM EN 60335-2-34:2014) (Anulat din 27.06.2015)

97.040.50

SM SR EN 60335-2-13:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-13: Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-13:2011) (Anulat din 01.02.2015) GOST 28760-90 (CEI 496-75) Мармиты электрические бытовые. Методы функциональных испытаний (În vigoare SM CEI 60496:2014) 97.060

Maşini de spălat vase Посудомоечные машины

GOST 30147-95 (CEI 436-81) Машины посудомоечные бытовые. Методы измерения эксплуатационных характеристик (În vigoare SM CEI 60436:2014)

44

Echipamente de spălat Прачечное оборудование

SM SR EN 60335-2-4:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-4: Частные требования к отжимным центрифугам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-4:2011) (Anulat din 01.01.2015) SM SR EN 60335-2-7:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-7: Частные требования к стиральным машинам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-7:2011) (Anulat din 01.01.2015) SM SR EN 60335-2-11:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-11: Частные требования к барабанным сушилкам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-11:2012) (Anulat din 01.04.2015) 97.080

97.040.40

Aparate mici de bucătărie Небольшие кухонные аппараты

Dispozitive de curăţat Машины для ухода за полам

SM SR EN 60335-2-2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţare cu aspirare de apă Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2: Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-2:2011) (Anulat din 01.02.2015)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

97.100

97.100.10

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare electrice Электрические нагреватели

SM SR EN 60335-2-30:2006 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-30: Дополнительные требования к комнатным обогревателям (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-30:2011) (Anulat din 01.01.2015) 97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

SM SR EN 50090-2-2:2010 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 2-2: Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale Системы электронные бытовые и для зданий (HBES). Часть 2-2: Обзор системы. Общие технические требования (Înlocuit cu SM EN 50491-5-1:2014) 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

SM SR EN 71-7:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru pictarea cu degetul. Cerinţe şi metode de încercare Безопасность игрушек. Часть 7: Краски для рисования пальцем. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 71-7:2014)

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

CBP 1-15:2011

01.120

458 din 20.12.2014

SM 1-15:1999

01.120

458 din 20.12.2014

SM 1-16:1999

01.040.01 01.120

SM 1-17:2004

01.120

SM 1-22:2005

01.120

SM EN 1679-1+A1:2014

27.020

SM SR EN 1679-1+A1:2014

464 din 29.12.2014

SM EN 60745-2-4:2014

25.080.50 25.140.20 25.140.30

SM SR EN 60745-2-4:2014

464 din 29.12.2014

SM EN 60745-2-11:2014

25.140.20

SM SR EN 60745-2-11:2014

464 din 29.12.2014

SM EN ISO 16119-2:2014

65.060.40

SM SR EN ISO 16119-2:2014

464 din 29.12.2014

SM EN ISO 16119-3:2014

65.060.40

SR EN ISO 16119-3:2014

464 din 29.12.2014

SM SR EN 71-7:2006

97.200.50

SM EN 71-7:2014

454 din 05.12.2014

SM SR EN 50090-2-2:2010

97.120

SM EN 50491-5-1:2014

454 din 05.12.2014

SM SR EN 60255-22-3:2013

29.120.70

SM EN 60255-26:2014

SM SR EN 60255-22-4:2013

29.120.70

SM EN 60255-26:2014

SM SR EN 60255-22-6:2013

29.120.70

SM EN 60255-26:2014

SM SR EN 60255-25:2013

29.120.70

SM EN 60255-26:2014

SM SR EN 60255-26:2013 SM SR EN 60335-2-2:2010 SM SR EN 60335-2-4:2010 SM SR EN 60335-2-7:2010 SM SR EN 60335-2-11:2010 SM SR EN 60335-2-13:2010

29.120.70 33.100.10 33.100.20 13.120 97.080 13.120 97.060 13.120 97.060 13.120 97.060 13.120 97.040.50

SM SR EN 45020:2012

458 din 20.12.2014 463 din 23.12.2014 458 din 20.12.2014

SM EN 60255-26:2014 SM SR EN 60335-2-2:2011 SM SR EN 60335-2-4:2011 SM SR EN 60335-2-7:2011 SM SR EN 60335-2-11:2012 SM SR EN 60335-2-13:2011

454 din 05.12.2014 anulat din 28.06.2016 454 din 05.12.2014 anulat din 28.06.2016 454 din 05.12.2014 anulat din 28.06.2016 454 din 05.12.2014 anulat din 28.06.2016 454 din 05.12.2014 anulat din 28.06.2016 454 din 05.12.2014 anulat din 01.02.2015 457 din 15.12.2014 anulat din 01.01.2015 457 din 15.12.2014 anulat din 01.01.2015 457 din 15.12.2014 anulat din 01.04.2015 454 din 05.12.2014 anulat din 01.02.2015 457 din 15.12.2014 anulat din 01.04.2015 457 din 15.12.2014 anulat din 01.01.2015 454 din 05.12.2014 anulat din 27.06.2015 457 din 15.12.2014 anulat din 01.01.2015 457 din 15.12.2014 anulat din 20.12.2015 457 din 15.12.2014 anulat din 03.01.2016

SM SR EN 60335-2-24:2010

97.040.30

SM SR EN 60335-2-24:2011

SM SR EN 60335-2-30:2006

13.120 97.100.10

SM SR EN 60335-2-30:2011

SM SR EN 60335-2-34:2010

97.040.30

SM EN 60335-2-34:2014

SM SR EN 60439-1:2010

29.130.20

SM SR EN 61439-1:2013

SM SR EN 60439-4:2010

29.130.20

SM EN 61439-4:2014

SM SR EN 60439-5:2010

29.130.20 29.240.99

SM SR EN 61439-5:2013

SMV EN 55020:2010

33.100.20

SM EN 55020:2014

456 din 12.12.2014

SMV EN ISO 21871:2009

07.100.30

SM EN ISO 21871:2014

456 din 12.12.2014

46


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 6343-74

33.050.10

SM EN 60268-7:2014

455 din 08.12.2014

GOST 10444.8-88

07.100.30

SM SR EN ISO 7932:2014

461 din 22.12.2014

GOST 11790-74

25.120.20

440 din 01.12.2014

GOST 11791-74

25.120.20

440 din 01.12.2014

GOST 11792-74

25.120.20

440 din 01.12.2014

GOST 11793-74

25.120.20

440 din 01.12.2014

GOST 11794-74

25.120.20

440 din 01.12.2014

GOST 11795-74

25.120.20

440 din 01.12.2014

GOST 11796-74

25.120.20

440 din 01.12.2014

GOST 11797-74

25.120.30

440 din 01.12.2014

GOST 11798-74

25.120.30

440 din 01.12.2014

GOST 11799-74

25.120.30

440 din 01.12.2014

GOST 11800-74

25.120.30

440 din 01.12.2014

GOST 11801-74

25.120.30

440 din 01.12.2014

GOST 11902-77

25.100.99

440 din 01.12.2014

GOST 11903-77

25.100.99

440 din 01.12.2014

GOST 11906-77

25.100.99

440 din 01.12.2014

GOST 12121-77

25.100.30

440 din 01.12.2014

GOST 12122-77

25.100.30

440 din 01.12.2014

GOST 12439-79

25.100.70

440 din 01.12.2014

GOST 12458-67

25.060.99

440 din 01.12.2014

GOST 12933-88 E

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13038-83

25.060.99

440 din 01.12.2014

GOST 13039-83

25.060.99

440 din 01.12.2014

GOST 13041-83

25.060.20

440 din 01.12.2014

GOST 13042-83

25.060.20

440 din 01.12.2014

GOST 13043-83

25.060.20

440 din 01.12.2014

GOST 13044-85

25.060.20

440 din 01.12.2014

GOST 13086-77 E

25.080.50

440 din 01.12.2014

GOST 13110-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13111-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13112-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13113-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13114-75

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13115-75

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13116-75

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13118-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13119-81

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13120-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13121-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13124-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13125-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13126-83

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13133-77 E

25.080.50

440 din 01.12.2014

GOST 13135-90 E

25.080.50

440 din 01.12.2014

GOST 13139-74

25.120.10

440 din 01.12.2014

GOST 13142-90

25.080.50

440 din 01.12.2014

GOST 13150-77 E

25.080.50

440 din 01.12.2014

GOST 13214-79

25.060.10

440 din 01.12.2014

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 13215-79

25.060.10

440 din 01.12.2014

GOST 13281-93

25.080.99

440 din 01.12.2014

GOST 13297-86 E

25.100.10 25.100.70

440 din 01.12.2014

GOST 13355-74

25.120.30

441 din 01.12.2014

GOST 13409-83

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 13598-85

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 13599-78

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 13682-80

25.140.30

441 din 01.12.2014

GOST 13779-77

25.100.30

441 din 01.12.2014

GOST 13876-87

25.080.50

441 din 01.12.2014

GOST 13895-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 13983-93

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 14071-79

25.080.99

441 din 01.12.2014

GOST 14077-83

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 14177-88

25.080.50

441 din 01.12.2014

GOST 14672-83

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 14673-83

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 14674-83

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 14676-83

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 14677-83

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 14678-83

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 14952-75

25.100.30

441 din 01.12.2014

GOST 14953-80

25.100.30

441 din 01.12.2014

GOST 15067-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15068-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15069-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15070-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15071-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15072-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15073-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15074-75

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15086-69

25.100.20

441 din 01.12.2014

GOST 15164-78

25.160.40

441 din 01.12.2014

GOST 15362-73

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15475-89 E

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 15510-70

25.060.99

441 din 01.12.2014

GOST 15511-70

25.060.99

441 din 01.12.2014

GOST 15512-70

25.060.99

441 din 01.12.2014

GOST 15513-70

25.060.99

441 din 01.12.2014

GOST 15514-70

25.060.99

441 din 01.12.2014

GOST 15861-81

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 15862-81

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 15863-81

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 15864-81

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 15878-79

25.160.40

441 din 01.12.2014

GOST 15935-88

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15936-70

25.060.20

441 din 01.12.2014

GOST 15947-70

25.120.10

441 din 01.12.2014

GOST 15948-76

25.100.50

441 din 01.12.2014

48


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 16015-91 E

25.080.30

441 din 01.12.2014

GOST 16025-91 E

25.080.30

441 din 01.12.2014

GOST 16082-78

25.080.20

441 din 01.12.2014

GOST 16086-70

25.100.20

441 din 01.12.2014

GOST 16087-70

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16098-80

25.160.40

GOST 16123-88

33.160.50

GOST 16163-90 E

25.060.99

442 din 01.12.2014

GOST 16168-91 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16169-81 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16170-91 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16171-91 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16173-91 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16174-81 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16176-82 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16177-82 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16178-82 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16179-91 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16180-91 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16181-82 E

25.100.70

442 din 01.12.2014

GOST 16191-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16192-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16193-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16194-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16195-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16196-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16197-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16198-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16203-70

25.060.99

442 din 01.12.2014

GOST 16204-70

25.060.99

442 din 01.12.2014

GOST 16222-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16223-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16224-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16225-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16226-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16227-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16228-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16229-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16230-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16231-81

25.100.20

442 din 01.12.2014

GOST 16271-70

25.140

442 din 01.12.2014

GOST 16310-80

25.160.40 83.080.20

442 din 01.12.2014

GOST 16339-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16340-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16341-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16342-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16343-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16344-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16345-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

442 din 01.12.2014 SM EN 60268-4:2014

455 din 08.12.2014

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 16370-80 E

25.180.10 25.200

442 din 01.12.2014

GOST 16376-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16377-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16378-70

25.120.10

442 din 01.12.2014

GOST 16379-70

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16380-70

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16434-87

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16435-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16460-90

25.080.99

443 din 02.12.2014

GOST 16461-93

25.060.99

443 din 02.12.2014

GOST 16463-80 E

25.100.20

443 din 02.12.2014

GOST 16488-70

25.060.99

443 din 02.12.2014

GOST 16491-80 E

25.100.25

443 din 02.12.2014

GOST 16509-89

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16518-96

25.060.20

443 din 02.12.2014

GOST 16528-87 E

25.060.99

443 din 02.12.2014

GOST 16595-84

25.100.70

443 din 02.12.2014

GOST 16602-80

25.100.30

443 din 02.12.2014

GOST 16603-80

25.100.30

443 din 02.12.2014

GOST 16621-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16622-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16623-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16625-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16626-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16629-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16631-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16632-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16633-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16634-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16635-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16637-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16638-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16639-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16640-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16641-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16642-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16643-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16644-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16645-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16646-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16647-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16648-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16650-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16652-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16654-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16655-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16656-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16657-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16658-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

50


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 16663-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16664-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16665-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16666-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16667-80

25.120.10

443 din 02.12.2014

GOST 16668-80

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16669-80

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16670-80

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16671-80

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16672-80

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16673-80

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16674-80

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16675-80

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16806-71

25.100.30

444 din 02.12.2014

GOST 16829-71 E

25.120.10

444 din 02.12.2014

GOST 16858-71

25.100.30

444 din 02.12.2014

GOST 16859-71

25.100.30

444 din 02.12.2014

GOST 16868-71

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16888-71

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16889-71

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16890-71

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16891-71

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16892-71

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16893-71

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16894-71

25.060.99

444 din 02.12.2014

GOST 16895-71

25.060.99

444 din 02.12.2014

GOST 16896-71

25.060.99

444 din 02.12.2014

GOST 16897-71

25.060.99

444 din 02.12.2014

GOST 16898-71

25.060.99

444 din 02.12.2014

GOST 16899-71

25.060.99

444 din 02.12.2014

GOST 16900-71

25.060.99

444 din 02.12.2014

GOST 16901-71

25.060.99

444 din 02.12.2014

GOST 16929-90

25.080.99

444 din 02.12.2014

GOST 16935-93

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16936-71

25.060.10

444 din 02.12.2014

GOST 16971-71

25.160.40 83.080.20

444 din 02.12.2014

GOST 17012-71

25.100.30

444 din 02.12.2014

GOST 17013-71

25.100.30

444 din 02.12.2014

GOST 17014-71

25.100.30

444 din 02.12.2014

GOST 17015-71

25.100.30

444 din 02.12.2014

GOST 17016-71

25.100.30

444 din 02.12.2014

GOST 17024-82 E

25.100.20

444 din 02.12.2014

GOST 17025-71

25.100.20

444 din 02.12.2014

GOST 17026-71

25.100.20

444 din 02.12.2014

GOST 17040-80

25.020

444 din 02.12.2014

GOST 17163-90

25.100 77.160

445 din 02.12.2014

GOST 17178-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17179-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 17180-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17181-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17182-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17183-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17184-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17185-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17186-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17200-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17201-71

25.060.20

445 din 02.12.2014

GOST 17273-71

25.100.30

445 din 02.12.2014

GOST 17274-71

25.100.30

445 din 02.12.2014

GOST 17275-71

25.100.30

445 din 02.12.2014

GOST 17276-71

25.100.30

445 din 02.12.2014

GOST 17277-71

25.100.30

445 din 02.12.2014

GOST 17547-80

25.060.10

445 din 02.12.2014

GOST 17548-83

25.060.10

445 din 02.12.2014

GOST 17574-72

25.120.20

445 din 02.12.2014

GOST 17578-93

25.120.10

445 din 02.12.2014

GOST 17588-81

25.120.30

445 din 02.12.2014

GOST 17728-80 E

25.120.10

445 din 02.12.2014

GOST 17734-88 E

25.080.20

445 din 02.12.2014

GOST 17773-72

25.060.99

445 din 02.12.2014

GOST 17774-72

25.060.99

445 din 02.12.2014

GOST 17775-72

25.060.99

445 din 02.12.2014

GOST 17776-72

25.060.99

445 din 02.12.2014

GOST 17777-72

25.060.99

445 din 02.12.2014

GOST 17778-72

25.060.99

445 din 02.12.2014

GOST 17779-72

25.060.99

446 din 03.12.2014

GOST 17927-72

25.100.50

446 din 03.12.2014

GOST 17928-72

25.100.50

446 din 03.12.2014

GOST 17929-72

25.100.50

446 din 03.12.2014

GOST 17930-72

25.100.50

446 din 03.12.2014

GOST 17931-72

25.100.50

446 din 03.12.2014

GOST 17932-72

25.100.50

446 din 03.12.2014

GOST 17933-72

25.100.50

446 din 03.12.2014

GOST 18062-72

25.100.10

446 din 03.12.2014

GOST 18063-72

25.100.10

446 din 03.12.2014

GOST 18064-72

25.100.10

446 din 03.12.2014

GOST 18065-91 E

25.080.20

446 din 03.12.2014

GOST 18069-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18070-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18071-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18072-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18073-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18074-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18075-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18076-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18097-93 (ISO 1708-8-89)

25.080.10

446 din 03.12.2014

GOST 18098-94

25.080.20

446 din 03.12.2014

52


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 18100-80

25.080.10

446 din 03.12.2014

GOST 18101-85 E

25.080.20

446 din 03.12.2014

GOST 18121-72

25.100.30

446 din 03.12.2014

GOST 18130-79

25.160.30

446 din 03.12.2014

GOST 18139-72

25.080.10

446 din 03.12.2014

GOST 18217-90

25.100.25

446 din 03.12.2014

GOST 18218-90

25.100.25

446 din 03.12.2014

GOST 18219-90

25.100.25

446 din 03.12.2014

GOST 18220-90

25.100.25

446 din 03.12.2014

GOST 18258-72

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18259-72

25.060.10

446 din 03.12.2014

GOST 18260-72

25.060. 99

446 din 03.12.2014

GOST 18372-73

25.100.20

446 din 03.12.2014

GOST 18429-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18430-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18431-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18432-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18433-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18434-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18435-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18437-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18438-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18439-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18440-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18441-73

25.060.20

446 din 03.12.2014

GOST 18717-73

25.120.10

446 din 03.12.2014

GOST 18718-73

25.120.10

446 din 03.12.2014

GOST 18719-73

25.120.10

446 din 03.12.2014

GOST 18732-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18733-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18734-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18735-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18736-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18737-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18738-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18740-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18741-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18742-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18743-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18744-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18745-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18746-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18747-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18748-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18750-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18751-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18752-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18753-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18754-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 18755-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18756-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18757-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18758-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18759-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18760-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18761-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18762-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18763-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18764-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18765-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18767-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18768-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18769-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18770-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18771-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18773-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18775-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18776-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18777-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18778-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18779-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18780-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18782-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18783-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18784-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18785-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18786-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18787-80

25.120.10

447 din 03.12.2014

GOST 18788-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18789-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18790-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18791-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18792-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18793-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18794-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18795-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18796-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18797-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18798-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18799-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18800-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18801-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18802-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18803-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18805-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18807-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18808-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18809-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

54


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 18810-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18811-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18812-81

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18813-81

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18815-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18816-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18817-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18818-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18819-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18820-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18821-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18822-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18823-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 18824-80

25.120.10

448 din 03.12.2014

GOST 19140-94

25.160.30

449 din 04.11.2014

GOST 19141-94

25.160.30

449 din 04.11.2014

GOST 19143-94

25.160.30

449 din 04.11.2014

GOST 19166-73E

25.080.99

449 din 04.11.2014

GOST 19167-73

25.080.99

449 din 04.11.2014

GOST 19171-73

25.060.20

449 din 04.11.2014

GOST 19172-73

25.060.20

449 din 04.11.2014

GOST 19267-73

25.100.30

449 din 04.11.2014

GOST 19268-73

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19269-73

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19272-73

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19305-73

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19307-73

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19368-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19369-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19370-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19371-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19372-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19373-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19374-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19375-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19376-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19377-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19378-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19379-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19380-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19381-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19382-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19383-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19384-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19385-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19386-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19387-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19388-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19389-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 19390-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19391-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19392-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19393-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19394-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19395-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19396-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19397-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19398-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19399-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19400-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19401-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19402-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19403-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19404-74

25.120.30

449 din 04.11.2014

GOST 19405-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19406-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19407-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19408-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19409-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19410-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19458-74

25.080.99

450 din 04.11.2014

GOST 19468-81

25.080.50

450 din 04.11.2014

GOST 19507-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19508-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19509-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19510-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19511-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19512-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19579-80

25.120.10

450 din 04.11.2014

GOST 19580-80

25.120.10

450 din 04.11.2014

GOST 19581-80

25.120.10

450 din 04.11.2014

GOST 19582-80

25.120.10

450 din 04.11.2014

GOST 19583-80

25.120.10

450 din 04.11.2014

GOST 19584-80

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19585-93

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19586-93

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19590-85 E

25.060.10

450 din 04.11.2014

GOST 19645-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19646-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19660-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19661-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19857-74

25.120.10

450 din 04.11.2014

GOST 19858-74

25.120.10

450 din 04.11.2014

GOST 19859-74

25.120.10

450 din 04.11.2014

GOST 19905-74

25.200

450 din 04.11.2014

GOST 19913-74

25.060.20

450 din 04.11.2014

GOST 19914-74

25.060.20

450 din 04.11.2014

GOST 19915-74

25.060.20

450 din 04.11.2014

56


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 19933-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19934-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19935-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19936-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19937-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19938-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19939-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19940-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19941-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19942-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19943-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19944-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19945-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19946-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19947-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19948-74

25.120.30

450 din 04.11.2014

GOST 19949-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19950-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19951-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19952-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19953-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19954-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19955-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19956-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19957-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19958-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19959-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19960-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19961-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19962-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19963-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19964-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19965-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19966-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19967-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19968-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19969-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19970-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19971-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19972-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19973-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19974-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19975-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19976-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19977-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19978-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19979-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19980-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

GOST 19981-74

25.120.30

451 din 04.11.2014

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 19982-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19983-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19984-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19985-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19986-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19987-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19988-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19989-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19990-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19991-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19992-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19993-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19994-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19995-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19996-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19997-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19998-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 19999-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20122-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20123-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20124-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20125-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20126-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20127-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20128-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20129-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20130-74

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20131-80

25.120.30

452 din 04.12.2014

GOST 20364-74

25.100.25

460 din 22.12.2014

GOST 20365-74

25.100.25

460 din 22.12.2014

GOST 20388-74

25.100.30

460 din 22.12.2014

GOST 20389-74

25.100.30

460 din 22.12.2014

GOST 20390-74

25.100.30

460 din 22.12.2014

GOST 20392-74

25.100.30

460 din 22.12.2014

GOST 20404-88

25.080.99

460 din 22.12.2014

GOST 20505-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 20506-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 20507-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 20508-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 20930-75

25.120

460 din 22.12.2014

GOST 20931-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 20933-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21028-75

25.060.10

460 din 22.12.2014

GOST 21054-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21079-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21080-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21081-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21082-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21083-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

58


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 21084-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21085-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21086-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21087-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21088-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21089-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21090-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21091-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21092-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21141-84

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21142-84

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21143-84

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21144-84

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21145-84

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21146-84

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21147-84

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21167-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21168-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21173-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21186-91

25.060.10

460 din 22.12.2014

GOST 21187-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21188-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21189-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21190-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21191-91

25.060.10

460 din 22.12.2014

GOST 21200-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21201-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21221-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21222-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21223-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21224-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21225-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21226-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21232-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21233-75

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21294-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21295-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21296-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21297-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21298-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21299-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21300-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21301-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21302-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21303-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21304-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21305-75

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 21459-82

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21527-76

25.100.30

460 din 22.12.2014

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 21608-76

25.040.20 25.080.10

460 din 22.12.2014

GOST 21610-82 E

25.080.20

460 din 22.12.2014

GOST 21611-82 E

25.080.40

460 din 22.12.2014

GOST 21613-82 E

25.080.20

460 din 22.12.2014

GOST 21721-76

25.080.20

460 din 22.12.2014

GOST 21727-76

13.060.60

GOST 21760-76

25.100.99

460 din 22.12.2014

GOST 21761-76

25.100.99

460 din 22.12.2014

GOST 21762-76

25.100.99

460 din 22.12.2014

GOST 21763-76

25.100.99

460 din 22.12.2014

GOST 21764-76

25.100.99

460 din 22.12.2014

GOST 21765-76

25.100.99

460 din 22.12.2014

GOST 21827-76

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21828-76

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21882-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21883-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21884-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21885-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 21939-76

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21940-76

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21941-76

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 21942-76

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 22188-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22189-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22190-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22191-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22192-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22193-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22194-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22195-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22196-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22197-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22198-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22199-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22200-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22201-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22202-83

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22267-76

25.080.01

460 din 22.12.2014

GOST 22325-93

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22393-77

25.060.10

460 din 22.12.2014

GOST 22394-77 GOST 22395-77 GOST 22398-77 GOST 22399-77 GOST 22400-77 GOST 22401-83 GOST 22410-91

60

25.100.50 25.140.30 25.100.50 25.140.30 25.100.50 25.140.30 25.100.50 25.140.30 25.100.50 25.140.30 25.100.50 25.140.30 25.060.10

SM ISO/TR 3666:2013

461 din 22.12.2014

460 din 22.12.2014 460 din 22.12.2014 460 din 22.12.2014 460 din 22.12.2014 460 din 22.12.2014 460 din 22.12.2014 460 din 22.12.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 22472-87

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22473-77 E

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 22474-77 E

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22475-77 E

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22627-77

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 22628-77

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 22629-77

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 22630-77

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 22843-77

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 22911-78

25.080.99

460 din 22.12.2014

GOST 22957-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22958-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22959-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22960-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22961-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22962-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22963-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22964-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22965-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22966-78

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 22993-78

25.060.20

460 din 22.12.2014

GOST 23022-78

25.100.99

460 din 22.12.2014

GOST 23209-78

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 23210-78

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 23211-78

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 23212-78

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 23301-78

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 23330-85 E

25.080.20

460 din 22.12.2014

GOST 23484-79

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 23597-79

25.040.20

460 din 22.12.2014

GOST 23726-79

25.100 79.120.20

460 din 22.12.2014

GOST 23738-85

25.220.20

460 din 22.12.2014

GOST 23739-85

25.220.20

460 din 22.12.2014

GOST 23794-84 E

25.120.10

460 din 22.12.2014

GOST 23800-79

25.120.30

460 din 22.12.2014

GOST 23856-91

25.060.10

460 din 22.12.2014

GOST 23857-91

25.060.99

460 din 22.12.2014

GOST 24023-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24367-87

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24380-91

25.060.99

461 din 22.12.2014

GOST 24381-91

25.060.99

461 din 22.12.2014

GOST 24526-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24527-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24530-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24531-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24532-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24533-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24534-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24535-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 24536-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24537-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24538-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24539-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24540-80

25.120

461 din 22.12.2014

GOST 24541-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24542-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24543-80

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24558-81

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24559-81

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24560-81

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24561-81

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24562-81

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 24568-81

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 24644-81

25.100

461 din 22.12.2014

GOST 24772-81

25.080.99

461 din 22.12.2014

GOST 24818-81

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 24819-81

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 24820-81

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 24822-81

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 24823-81

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 24900-81

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 24904-81 E

25.100.99

461 din 22.12.2014

GOST 24906-81 E

25.100.99

461 din 22.12.2014

GOST 24979-81 E

25.040.40

461 din 22.12.2014

GOST 25084-89

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 25157-82

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25158-82

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25159-82

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25160-82

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25161-82

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25329-82

25.080.01

461 din 22.12.2014

GOST 25379-82

25.080.01

461 din 22.12.2014

GOST 25427-91

25.060.10

461 din 22.12.2014

GOST 25443-82 E

25.080.01

461 din 22.12.2014

GOST 25445-82

25.160.30

461 din 22.12.2014

GOST 25595-83 E

25.140.30 25.100.50

461 din 22.12.2014

GOST 25600-83 E

25.140

461 din 22.12.2014

GOST 25726-83

25.140.99

461 din 22.12.2014

GOST 25727-83 E

25.140.99

461 din 22.12.2014

GOST 25862-83

25.040.40

461 din 22.12.2014

GOST 25886-83

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 25909-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 25915-88

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 25919-83

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 25920-83

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 25969-83

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25970-83

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25971-83

25.100.25

461 din 22.12.2014

62


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

GOST 25972-83

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25973-83

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25974-83

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 25998-83

25.120.30

461 din 22.12.2014

GOST 26016-83 E

25.080.20

461 din 22.12.2014

GOST 26139-84

25.040

461 din 22.12.2014

GOST 26153-84

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 26258-87

25.100.99

461 din 22.12.2014

GOST 26259-87

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 26260-84

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 26354-84

25.120.30

461 din 22.12.2014

GOST 26390-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26391-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26394-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26395-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26396-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26397-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26398-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26399-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26400-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26401-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26403-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26404-84

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26478-85

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 26479-85

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 26480-85

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 26497-89 E

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26505-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26506-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26507-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26508-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26509-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26510-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26511-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26512-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26513-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26514-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26515-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26516-85

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 26538-85

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 26539-85

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 26540-85

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 26541-85

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 26542-85

25.080.01

461 din 22.12.2014

GOST 26642-85

25.040.20

461 din 22.12.2014

GOST 26651-85

25.080.01

461 din 22.12.2014

GOST 26654-85

25.180.10 25.200

461 din 22.12.2014

GOST 26810-86

25.140.30

461 din 22.12.2014

GOST 27053-86

25.040.20

461 din 22.12.2014

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 25.060.20 GOST 27218-87 E GOST 27287-87 GOST 27301-87 GOST 27302-87 GOST 27304-87

25.060.10

461 din 22.12.2014

25.040.20 25.060.20 25.100 77.160 25.100 77.160 25.040.20 25.060.20

461 din 22.12.2014 461 din 22.12.2014 461 din 22.12.2014 461 din 22.12.2014

GOST 27682-88

29.140.30

GOST 27713-88

25.120.30

461 din 22.12.2014

GOST 27779-88

25.040 55.220

461 din 22.12.2014

GOST 27788-88

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 27797-88

25.040.10 25.060.10

461 din 22.12.2014

GOST 27944-88

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 28032-89

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 28044-89

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28045-89

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28046-89

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28047-89

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28048-89

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28049-89

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28050-89

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28051-89

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28119-89

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 28120-89

25.040.20 25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 28252-89

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 28278-89 (CEI 268-7-84)

33.160.50

GOST 28321-89

25.100.30

461 din 22.12.2014

GOST 28442-90

25.100.25

461 din 22.12.2014

GOST 28484-90

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 28485-90

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 28493-90

25.120.30

461 din 22.12.2014

GOST 28494-90

25.120.30

461 din 22.12.2014

GOST 28521-90

25.100

461 din 22.12.2014

GOST 28527-90

25.100.20

461 din 22.12.2014

GOST 28585-90

25.120.10

461 din 22.12.2014

GOST 28650-90

25.080.99

461 din 22.12.2014

GOST 28651-90

25.080.99

461 din 22.12.2014

GOST 28721-90

25.180.10

461 din 22.12.2014

GOST 28733-90 E

25.080.01

461 din 22.12.2014

GOST 28734-90 E

25.100.70

461 din 22.12.2014

GOST 28760-90 (CEI 496-75)

97.040.50

GOST 28979-91

25.060.20

461 din 22.12.2014

GOST 30027-93

25.060.10

461 din 22.12.2014

GOST 30098-93

25.080.99

461 din 22.12.2014

GOST 30147-95 (CEI 436-81)

97.040.40

GOST 30175-94

25.080.20

GOST 30804.4.5-2002 (CEI 61000-4-5-1995)

33.100.20

SM EN 61000-4-5:2014

456 din 12.12.2014

GOST 30805.11-2002

33.100

SM CISPR 11+A1:2014

456 din 12.12.2014

64

SM SR EN 60188:2013

SM EN 60268-7:2014

SM CEI 60496:2014

SM CEI 60436:2014

461 din 22.12.2014

455 din 08.12.2014

455 din 08.12.2014

455 din 08.12.2014 461 din 22.12.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 (CISPR 11:1997) GOST 30805.12-2002 (CISPR 12:1997) GOST 30805.15-2002 (CISPR 11:1997) GOST CEI 60901-2002

33.100

SM CISPR 12+A1:2014

456 din 12.12.2014

33.100

SM CISPR 15:2014

456 din 12.12.2014

29.140.30

SM EN 60901:2014

454 din 05.12.2014

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM CEI 60169-15:2014

33.120.30

A1

455 din 08.12.2014

SM CEI 60436:2014

97.040.40

A1

455 din 08.12.2014

SM CEI 60436:2014

97.040.40

A2

455 din 08.12.2014

SM CEI 60496:2014

97.040.50

A1

455 din 08.12.2014

SM CEI 60496:2014

97.040.50

A2

455 din 08.12.2014

SM EN 50182:2014

29.060.10

AC

455 din 08.12.2014

SM EN 55020:2014

33.100.20

A11

456 din 12.12.2014

SM EN 55032:2014

33.100.10

AC

453 din 05.12.2014

SM EN 60081:2014

29.140.30

A1

454 din 05.12.2014

SM EN 60081:2014

29.140.30

A2

454 din 05.12.2014

SM EN 60081:2014

29.140.30

A3

454 din 05.12.2014

SM EN 60081:2014

29.140.30

A4

454 din 05.12.2014

SM EN 60081:2014

29.140.30

A5

454 din 05.12.2014

SM EN 60255-26:2014

29.120.70

AC

454 din 05.12.2014

SM EN 60745-2-22:2014

25.140.20

A11

459 din 22.12.2014

SM EN 60901:2014

29.140.30

A1

454 din 05.12.2014

SM EN 60901:2014

29.140.30

A2

454 din 05.12.2014

SM EN 60901:2014

29.140.30

A3

454 din 05.12.2014

SM EN 60901:2014

29.140.30

A4

454 din 05.12.2014

SM EN 60901:2014

29.140.30

A5

454 din 05.12.2014

SM SR EN 60745-2-4:2014

25.080.50 25.140.20 25.140.30

A11

464 din 29.12.2014

66


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna decembrie 2014 Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в декабре 2014 года. 01

01.040 01.040.07

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Matematică. Ştiinţe naturale (Vocabulare) Математика. Естественные науки (Словари)

CEN ISO/TS 80004-1:2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS 80004-1:2010) CEN ISO/TS 80004-3:2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2010)

01.040.19

EN 1330-1:2014 Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms 01.040.83

01.040.13

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

Industria cauciucului şi a materialelor plastice (Vocabulare) Резиновая и пластмассовая промышленность (Словари)

EN ISO 18064:2014 Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms (ISO 18064:2014) 01.100

CEN ISO/TS 80004-4:2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)

Încercări (Vocabulare) Испытания (Словари)

01.100.20

Desene tehnice Технические чертежи Desene utilizate în construcţia mecanică Машиностроительные чертежи

EN ISO 2692:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2014)

CWA 16833:2014 Glossary of Terms for Holistic Management of Brownfield Regeneration (GoT-HOMBRE)

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

03

03.080 03.080.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

CEN/TS 16555-3:2014 Innovation management - Part 3: Innovation thinking

Servicii Услуги

CEN/TS 16555-5:2014 Innovation management - Part 5: Collaboration management

Servicii pentru consumatori Услуги для потребителя

EN 16489-2:2014 Professional indoor UV exposure services - Part 2: Required qualification and competence of the indoor UV exposure consultant EN 16489-3:2014 Professional indoor UV exposure services - Part 3: Requirements for the provision of services 03.080.99

Alte servicii Услуги прочие

EN 16372:2014 Aesthetic surgery services 03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

EN 16646:2014 Maintenance - Maintenance within physical asset management 03.100.40

Cercetare şi dezvoltare Научные исследования и разработки

CEN/TS 16555-2:2014 Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management CEN/TS 16555-3:2014 Innovation management - Part 3: Innovation thinking CEN/TS 16555-4:2014 Innovation management - Part 4: Intellectual property management CEN/TS 16555-5:2014 Innovation management - Part 5: Collaboration management CEN/TS 16555-6:2014 Innovation management - Part 6: Creativity management 03.100.50

Producţie. Managementul producţiei Производство. Управление производством

CEN/TS 16555-2:2014 Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management

68

CEN/TS 16555-4:2014 Innovation management - Part 4: Intellectual property management

CEN/TS 16555-6:2014 Innovation management - Part 6: Creativity management 03.120 03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

EN 9103:2014 Aerospace series - Quality management systems - Variation management of key characteristics EN 16679:2014 Packaging - Tamper verification features for medicinal product packaging 03.140

Brevete. Proprietate intelectuală Патенты. Интеллектуальная собственность

CEN/TS 16555-4:2014 Innovation management - Part 4: Intellectual property management 03.240

Servicii poştale Почтовые услуги

CEN/TS 15448:2014 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) 07 07.030

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Fizică. Chimie Физика. Химия

CEN ISO/TS 80004-1:2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS 80004-1:2010) CEN ISO/TS 80004-3:2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2010) CEN ISO/TS 80004-4:2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

07.100 07.100.20

Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

EN 16421:2014 Influence of materials on water for human consumption Enhancement of microbial growth (EMG) 11 11.020

Medicină Здравоохранение Medicină şi echipamente pentru îngrijire medicală în general Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом

EN 16372:2014 Aesthetic surgery services 11.040 11.040.01

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

13.040 13.040.40

11.080 11.080.10

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Echipament de sterilizare Оборудование для стерилизации

EN 13060:2014 Small steam sterilizers 11.120.10

Medicamente Медикаменты

EN 16679:2014 Packaging - Tamper verification features for medicinal product packaging

13.060

Calitatea apei Качество воды

13.060.20

Apă potabilă Питьевая вода

EN 14718:2014 Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of the chlorine demand - Test method 13.080

13.030 13.030.99

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Alte standarde referitoare la deşeuri Отходы, прочие аспекты

CWA 16833:2014 Glossary of Terms for Holistic Management of Brownfield Regeneration (GoT-HOMBRE)

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Calitatea solului şi pedologie în general Качество грунта и почвоведение в целом

CWA 16833:2014 Glossary of Terms for Holistic Management of Brownfield Regeneration (GoT-HOMBRE) 13.080.20

Proprietăţi fizice ale solurilor Физические свойства грунтов

EN ISO 17892-1:2014 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content (ISO 17892-1:2014) EN ISO 17892-2:2014 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density (ISO 17892-2:2014) 13.220

13

Emisii de la surse fixe Выбросы стационарных источников

CEN/TS 13649:2014 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption

13.080.01 CEN/CLC/TR 14060:2014 Medical device traceability enabled by unique device identification (UDI)

Calitatea aerului Качество воздуха

13.220.20

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

EN 54-31:2014 Fire detection and fire alarm system - Part 31: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors 13.340 13.340.20

Echipament de protecție Защитные средства Echipament de protecţie a capului Защитные средства для головы

EN 16471:2014 Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 EN 16473:2014 Firefighters helmets - Helmets for technical rescue EN 16568:2014 Automotive fuels - Blends of Fatty acid methyl ester (FAME) with diesel fuel - Determination of oxidation stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C 13.340.40

Echipamente de protecţie pentru mîini Защитные средства для рук

EN 374-2:2014 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 2: Determination of resistance to penetration 13.340.60

Protecţia contra căderii şi alunecării Защита от падения и скольжения

23.020.30

EN 764-4:2014 Pressure equipment - Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials EN 764-5:2014 Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification EN 14140:2014 LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Alternative design and construction 23.040

EN 1263-1:2014 Temporary works equipment - Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods EN 1263-2:2014 Temporary works equipment - Safety nets - Part 2: Safety requirements for the positioning limits 13.340.70

Veste de salvare, dispozitive şi mijloace auxiliare pentru menţinerea pe apă Спасательные жилеты, приспособления и вспомогательные средства для удерживания на воде

EN 13138-2:2014 Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held EN 13138-3:2014 Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats to be worn 19 19.100

Încercări Испытания Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

EN 1330-1:2014 Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms 23

23.020

23.020.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi recipiente montate pe vehicule Сосуды и контейнеры, устанавливаемые на транспортных средствах

EN 15207:2014 Tanks for the transport of dangerous goods - Plug/socket connection and supply characteristics for service equipment in hazardous areas with 24 V nominal supply voltage

70

Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

23.040.01

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

EN 15632-1:2009+A1:2014 District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems Part 1: Classification, general requirements and test methods EN 15632-2:2010+A1:2014 District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods EN 15632-3:2010+A1:2014 District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods 23.080

Pompe Насосы

EN 16644:2014 Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations - Noise test code (vibroacoustics) for measuring structure- and fluid-borne noise 23.100

23.100.40

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi cuplaje Трубы и муфты

EN ISO 6149-4:2014 Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs (ISO 6149-4:2006)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

25 25.080 25.080.20

Tehnici de fabricare Машиностроение Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini de alezat şi de frezat Расточные и фрезерные станки

EN 16564:2014 Machines and plants for mining and tooling of natural stone Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions 25.080.60

Maşini de retezat Пильные станки

EN 16564:2014 Machines and plants for mining and tooling of natural stone Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions 25.220 25.220.20

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Tratarea suprafeţei Обработка поверхности

EN ISO 12736:2014 Petroleum and natural gas industries - Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures (ISO 12736:2014) CEN/TR 15339-1:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 1: General requirements CEN/TR 15339-3:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 3: Torches for thermal spraying and their connection and supply units CEN/TR 15339-4:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 4: Gas and liquid fuel supply CEN/TR 15339-5:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 5: Powder and wire feed units 27 27.080

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Pompe de căldură Тепловые насосы

EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions EN 12309-3:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions

EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 4: Test methods EN 12309-5:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements EN 12309-6:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances EN 12309-7:2014 EN 12309-7:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 7: Specific provisions for hybrid appliances 35

35.080

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Software Программное обеспечение

EN 9320:2014 Aerospace series - Programme Management - General guidelines for acquisition and supply of open systems 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

EN 419212-1:2014 Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation Devices - Part 1: Basic services EN 419212-2:2014 Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation Devices - Part 2: Additional services 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

CEN/TS 15448:2014 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) 35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

EN 14908-6:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

43 43.100

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Autoturisme. Caravane şi remorci uşoare Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы

EN 16230-1:2013+A1:2014 Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts 45 45.040

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Materiale şi componente pentru căi ferate Материалы и компоненты для железнодорожной техники

EN 16185-1:2014 Railway applications - Braking systems of multiple unit trains Part 1: Requirements and definitions EN 16185-2:2014 Railway applications - Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods 45.060 45.060.10

Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant de tracţiune Тяговый состав

EN 16186-1:2014 Railway applications - Driver's cab - Part 1: Anthropometric data and visibility 45.060.20

47.080

49.020

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Nave de agrement Малые суда

EN ISO 10239:2014 Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2014) EN ISO 13297:2014 Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO 13297:2014)

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Aeronave şi vehicule spaţiale în general Авиационные и космические аппараты в цело

EN 9103:2014 Aerospace series - Quality management systems - Variation management of key characteristics EN 9320:2014 Aerospace series - Programme Management - General guidelines for acquisition and supply of open systems 49.025

49.025.40

Materiale pentru construcţia aeronautică Материалы для авиационно-космических конструкций Cauciuc şi materiale plastice Резина и пластмассы

EN 3825:2014 Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 60 IRHD EN 3826:2014 Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 70 IRHD EN 3827:2014 Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 80 IRHD 49.040

Material rulant tractat Прицепной состав

EN 12663-1:2010+A1:2014 Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) 47

49

Acoperiri şi procedee utilizate în industria aeronautică Покрытия и связанные с ними процессы в авиационно-космической промышленности

EN 4826:2014 Aerospace series - Zinc-Nickel (12 %-16 % Ni) plating of steels with specified tensile strength ≤ 1 450 MPa, copper alloys, nickel alloys and aluminium alloys for parts and fasteners 49.060

Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

EN 4056-004:2014 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 004: Plastic cable ties - For operating temperatures - 55 °C to 105 °C and 55 °C to 150 °C - Product standard EN 2593-001:2014 Aerospace series - Bases for 10 A electromagnetic plug-in relays, two and four poles double thrown - Part 001: Technical specification EN 2997-009:2014 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 009: Protective cover for receptacle Product standard

72


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 EN 2997-010:2014 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 010: Protective cover for plug - Product standard EN 3545-005:2014 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures -55 °C to 175 °C - Part 005: Female coding and attachment System for mounting on free housing (plug) - Product standard EN 3545-007:2014 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures - 55 °C to 175 °C - Part 007: Cable clamp - Product standard EN 3716-004:2014 Aerospace series - Connectors, single-way with triaxial interface for transmission of digital data - Part 004: Solder plug and terminator - Product standard EN 6049-005:2014 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 005: Sleeve flexible, post installation - Product standard EN 6059-308:2014 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 308: Rapid change of temperature EN 6059-502:2014 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 502: Resistance to electrical arcs 49.080

Sisteme aeronautice pentru fluide şi componentele lor Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты

EN 4550-1:2014 Aerospace series - Pipe coupling, 37° - Design configuration Inch series - Part 1: Male sealing ends, spherical

55 55.020

49.090

Echipamente şi instrumente de bord Бортовое оборудование и приборы

EN 3716-004:2014 Aerospace series - Connectors, single-way with triaxial interface for transmission of digital data - Part 004: Solder plug and terminator - Product standard EN 4701-001:2014 Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 °C, for EN 4531-101 contacts Part 001: Technical specification

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor în general Упаковка и размещение грузов в целом

EN 16679:2014 Packaging - Tamper verification features for medicinal product packaging 59

59.080 59.080.60

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов

EN 14159:2014 Textile floor coverings - Requirements for tolerances on (linear) dimensions of rugs, runners, carpet tiles and wall-to-wall carpet and for tolerances on pattern repeat 59.080.70

Geotextile Геотекстиль

EN ISO 13427:2014 Geosynthetics - Abrasion damage simulation (sliding block test) (ISO 13427:2014) 61 61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность Îmbrăcăminte Одежда

CEN/TR 16792:2014 Safety of children's clothing - Recommendations for the design and manufacture of children's clothing - Mechanical safety EN 14682:2014 Safety of children's clothing - Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications 65

EN 4550-4:2014 Aerospace series - Pipe coupling, 37° - Design configuration Inch series - Part 4: Female sealing ends

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов

65.060

65.060.01

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

EN 15811:2014 Agricultural machinery - Fixed guards and interlocked guards with or without guard locking for moving transmission parts (ISO/TS 28923:2012 modified)

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

65.060.40

Maşini pentru întreţinerea culturilor Оборудование для ухода за растениями

EN ISO 16119-4:2014 Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers (ISO 16119-4:2014)

67.260

EN 15467:2014 Food processing machinery - Fish heading and filleting machines - Safety and hygiene requirements 73

67 67.060

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

EN ISO 5530-1:2014 Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph (ISO 5530-1:2013) EN ISO 5530-2:2014 Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph (ISO 5530-2:2012) EN ISO 17715:2014 Flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Amperometric method for starch damage measurement (ISO 17715:2013) EN ISO 17718:2014 Wholemeal and flour from wheat (Triticum aestivum L.) Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase (ISO 17718:2013) 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

73.120

67.250

Materiale şi produse în contact cu produsele alimentare Материалы и предметы в контакте с пищевыми продуктами

EN 14718:2014 Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of the chlorine demand - Test method

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Echipamente pentru prelucrarea minereurilor Оборудование для обработки минералов

EN 16564:2014 Machines and plants for mining and tooling of natural stone Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions 75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.180

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

EN ISO 12736:2014 Petroleum and natural gas industries - Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures (ISO 12736:2014) EN ISO 19901-3:2014 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 3: Topsides structure (ISO 19901- 3:2014) 77

EN ISO 12966-1:2014 Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 1: Guidelines on modern gas chromatography of fatty acid methyl esters (ISO 12966-1:2014)

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

77.040 77.040.20

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări nedistructive ale metalelor Неразрушающие испытания металлов

EN 15063-1:2014 Copper and copper alloys - Determination of main constituents and impurities by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF) - Part 1: Guidelines to the routine method 77.040.30

Analize chimice ale metalelor Химический анализ металлов

EN 15703-2:2014 Copper and copper alloys - Determination of manganese content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

74


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

77.060

Coroziunea metalelor Коррозия металлов

EN ISO 7539-10:2014 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing Part 10: Reverse U-bend method (ISO 7539-10:2013)

83

83.080 83.080.20

EN ISO 7539-11:2014 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion cracking Part 11: Guidelines for testing the resistance of metals and alloys to hydrogen embrittlement and hydrogen-assisted cracking (ISO 7539-11:2013) 77.120 77.120.10

Metale neferoase Цветные металлы Aluminiu şi aliaje de aluminiu Алюминий и алюминиевые сплавы

CEN/TR 16748:2014 Aluminium and aluminium alloys - Mechanical potential of Al-Si alloys for high pressure, low pressure and gravity die casting 77.120.30

Cupru şi aliaje de cupru Медь и медные сплавы

EN 15063-1:2014 Copper and copper alloys - Determination of main constituents and impurities by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF) - Part 1: Guidelines to the routine method EN 15703-2:2014 Copper and copper alloys - Determination of manganese content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) 77.140 77.140.70

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Profile din oţel Стальные профили

EN 14195:2014 Metal framing components for gypsum board systems Definitions, requirements and test methods 79 79.060 79.060.01

Industria lemnului Технология древесины Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din lemn în general Древесные плиты в целом

CEN/TR 12872:2014 Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale termoplastice Термопластические материалы

EN ISO 18064:2014 Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms (ISO 18064:2014) EN ISO 19065-1:2014 Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 19065-1:2014) 83.140 83.140.10

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Filme şi folii Пленки и листы

EN 1013:2012+A1:2014 Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods 83.180

Adezivi Клеи

EN 15307:2014 Adhesives for leather and footwear materials - Sole-upper bonds - Minimum strength requirements 83.200

Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

EN 1417:2014 Plastics and rubber machines - Two-roll mills - Safety requirements 91

91.060 91.060.01

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Elemente ale construcţiilor în general Строительные элементы в целом

EN 1013:2012+A1:2014 Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

91.080 91.080.20

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de lemn Деревянные конструкции

EN 1075:2014 Timber structures - Test methods - Joints made with punched metal plate fasteners 91.100 91.100.10

91.140.30

Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions EN 12309-3:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 4: Test methods

EN 13892-3:2014 Methods of test for screed materials - Part 3: Determination of wear resistance - Böhme

EN 12309-5:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements

EN 14195:2014 Metal framing components for gypsum board systems Definitions, requirements and test methods

EN 12309-6:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances EN 12309-7:2014

91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

EN 15814:2011+A2:2014 Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing Definitions and requirements 91.140 91.140.01

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Instalaţii în clădiri în general Установки в зданиях в целом

EN 14908-6:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements 91.140.10

Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

EN 442-1:2014 Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements EN 442-2:2014 Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating EN 16430-1:2014 Fan assisted radiators, convectors and trench convectors Part 1: Technical specifications and requirements EN 16430-2:2014 Fan assisted radiators, convectors and trench convectors Part 2: Test method and rating for thermal output EN 16430-3:2014 Fan assisted radiators, convectors and trench convectors Part 3: Test method and rating for cooling capacity

76

EN 12309-7:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 7: Specific provisions for hybrid appliances EN 13141-6:2014 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling 91.140.40

Sisteme de alimentare cu gaz Системы газоснабжения

CEN/TR 13737-2:2014 Gas infrastructure - Implementation Guide for Functional Standards prepared by CEN/TC 234 - Part 2: National Pages related to CEN/TC 234 standards 93 93.020

Construcţii civile Гражданское строительство Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

EN ISO 17892-1:2014 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content (ISO 17892-1:2014) EN ISO 17892-2:2014 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density (ISO 17892-2:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

93.080 93.080.30

Ingineria drumurilor Строительство дорог Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

EN 12966:2014 Road vertical signs - Variable message traffic signs 93.080.40

Iluminatul străzilor şi echipamentul aferent Уличное освещение и связанное с ним оборудование

EN 14682:2014 Safety of children's clothing - Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications 97.195

EN 16581:2014 Conservation of Cultural Heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Laboratory test methods for the evaluation of the performance of water repellent products 97.200

CEN/TR 13201-1:2014 Road lighting - Part 1: Guidelines on selection of lighting classes 93.100

Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

EN 16273:2014 Railway applications - Track - Forged rail transitions 97

97.040 97.040.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

EN 203-2-1:2014 Gas heated catering equipment - Part 2-1: Specific requirements - Open burners and wok burners

Obiecte de artă şi de artizanat Предметы искусства и ремесел

97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

EN 71-14:2014 Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use 97.220 97.220.40

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

EN 564:2014 Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods EN 13138-2:2014 Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held EN 13138-3:2014 Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats to be worn

EN 203-2-3:2014 Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements - Boiling pans 97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

EN 14908-6:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

CEN/TR 16411:2014 Child use and care articles - 2014 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards CEN/TR 16792:2014 Safety of children's clothing - Recommendations for the design and manufacture of children's clothing - Mechanical safety

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

STANDARDE EUROPENE CENELEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CENELEC

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CENELEC în luna decembrie 2014 Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CENELEC, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CENELEC в декабре 2014 года. 13

13.030 13.030.99

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Alte standarde referitoare la deşeuri Отходы, прочие аспекты

EN 50625-2-1:2014 Collection, logistics and treatment requirements for WEEE Part 2-1: Treatment requirements for lamps 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

EN 60335-2-31:2014 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors (IEC 60335-2-31:2012, modified) 13.220 13.220.40

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

EN 61482-1-2:2014 Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-2: Test methods - Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test) (IEC 61482-1-2:2014)

78

13.260

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

EN 61481-1:2014 Live working - Phase comparators - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c. (IEC 61481-1:2014) EN 61481-2:2014 Live working - Phase comparators - Part 2: Resistive type to be used for voltages from 1 kV to 36 kV a.c. (IEC 61481-2:2014) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

EN 61577-3:2014 Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 3: Specific requirements for radon decay product measuring instruments (IEC 61577-3:2011 , modified) EN 61577-4:2014 Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 4: Equipment for the production of reference atmospheres containing radon isotopes and their decay products (STAR) (IEC 61577-4:2009 , modified)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

29 29.035 29.035.20

Electrotehnică Электротехника Materiale izolante Изоляционные материалы Materiale izolante din materiale plastice şi cauciuc Пластмассовые и резиновые изоляционные материалы

EN 60684-3-284:2014 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 284: Heat-shrinkable, sleevings, for oil barrier applications (IEC 60684-3-284:2014) EN 60684-3-285:2014 Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 285: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, for medium voltage joint insulation (IEC 60684-3-285:2014) 29.060 29.060.20

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

EN 50618:2014 Electric cables for photovoltaic systems (BT(DE/NOT)258) 29.100 29.100.01

Componente pentru echipament electric Компоненты электрооборудования Componente pentru echipament electric în general Компоненты для электрооборудования в целом

EN 50625-2-1:2014 Collection, logistics and treatment requirements for WEEE Part 2-1: Treatment requirements for lamps 29.120 29.120.30

Accesorii electrice Электрическая арматура Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

EN 60320-3:2014 Appliance couplers for household and similar general purpos es - Part 3: Standard sheets and gauges (IEC 60320-3:2014) 29.140

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

EN 62386-101:2014 Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components (IEC 62386-101:2014) EN 62386-102:2014 Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear (IEC 62386-102:2014)

EN 62386-103:2014 Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices (IEC 62386-103:2014) 29140.30

Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

EN 62035:2014 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications (IEC 62035:2014 , modified) 29.140.50

Instalaţii pentru iluminat Системы осветительных электроустановок

EN 62386-101:2014 Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components (IEC 62386-101:2014) EN 62386-102:2014 Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear (IEC 62386-102:2014) EN 62386-103:2014 Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices (IEC 62386-103:2014) 29.160 29.160.30

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся Motoare Двигатели

EN 50598-1:2014 Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 1: General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA), and semi analytic model (SAM) EN 50598-2:2014 Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 2: Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters 29.240

29.240.20

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

EN 61481-1:2014 Live working - Phase comparators - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c. (IEC 61481-1:2014)

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 EN 61481-2:2014 Live working - Phase comparators - Part 2: Resistive type to be used for voltages from 1 kV to 36 kV a.c. (IEC 61481-2:2014) 29.260

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях

EN 61482-1-2:2014 Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-2: Test methods - Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test) (IEC 61482-1-2:2014) 29.260.20

Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

EN 60079-2:2014 Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p" (IEC 60079-2:2014) 29.260.99

Alte echipamente electrice pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее

EN 61481-1:2014 Live working - Phase comparators - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c. (IEC 61481-1:2014) EN 61481-2:2014 Live working - Phase comparators - Part 2: Resistive type to be used for voltages from 1 kV to 36 kV a.c. (IEC 61481-2:2014) EN 61482-1-2:2014 Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-2: Test methods - Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test) (IEC 61482-1-2:2014) 31 31.190

Electronică Электроника Ansambluri cu componente electronice Электронные компоненты в сборе

EN 62137-4:2014 Electronics assembly technology - Part 4: Endurance test methods for solder joint of area array type package surface mount devices (IEC 62137-4:2014)

80

31.220

31.220.01

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Componente electromecanice în general Электромеханические компоненты в целом

EN 50625-2-1:2014 Collection, logistics and treatment requirements for WEEE Part 2-1: Treatment requirements for lamps 33 33.120

33.120.10

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

EN 50290-4-1:2014 Communication cables - Part 4-1: General considerations for the use of cables - Environmental conditions and safety aspects EN 50290-4-2:2014 Communication cables - Part 4-2: General considerations for the use of cables - Guide to use 33.180 33.180.10

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Fibre şi cabluri Волокна и кабели

EN 60794-4-10:2014 Optical fibre cables - Part 4-10: Family specification - Optical ground wires (OPGW) along electrical power lines (IEC 60794-4-10:2014) 33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

EN 62351-3:2014 Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP (IEC 62351-3:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

97

97.020

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Economie casnică în general Домашнее хозяйство в целом

EN 60065:2014 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements (IEC 60065:2014, modified) 97.040 97.040.20

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

EN 60335-2-31:2014 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors (IEC 60335-2-31:2012, modified)

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

STANDARDE EUROPENE ETSI PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ETSI

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ETSI în luna decembrie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом наблюдателем Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные ETSI, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ETSI в декабре 2014 года. 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

ETSI TS 102 221 V12.0.0 (2014-12) Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and logical characteristics (Release 12)

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ETSI TS 102 527-4 V1.2.1 (2014-12) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); New Generation DECT; Part 4: Light Data Services; Software Update Over The Air (SUOTA), content downloading and HTTP based applications

ETSI EG 202 009-1 V1.3.1 (2014-12) User Group; Quality of telecom services; Part 1: Methodology for identification of indicators relevant to the Users ETSI EG 202 009-2 V1.3.1 (2014-12) User Group; Quality of telecom services; Part 2: User related indicators on a service specific basis ETSI GS OEU 001 V2.1.1 (2014-12) Operational energy Efficiency for Users (OEU); Global KPIs for ICT Sites ETSI TS 103 383 V12.6.0 (2014-12) Smart Cards; Embedded UICC; Requirements Specification (Release 12) ETSI EN 302 217-2-1 V2.1.1 (2014-12) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2-1: Systemdependent requirements for digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied ETSI EN 302 636-3 V1.2.1 (2014-12) Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 3: Network Architecture ETSI GS NFV-PER 001 V1.1.2 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); NFV Performance & Portability Best Practises ETSI GS NFV-PER 002 V1.1.2 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); Proof of Concepts; Framework

82

ETSI TS 102 853 V1.2.1 (2014-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature validation procedures and policies ETSI TS 103 239-2 V1.1.1 (2014-12) Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Testing; Conformance test specifications for MAP-E technology; Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) ETSI TS 103 239-3 V1.1.1 (2014-12) Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Testing; Conformance test specifications for MAP-E technology; Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) ETSI TS 103 241-2 V1.1.1 (2014-12) Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Testing; Conformance test specifications for DS-Lite technology; Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) ETSI TS 103 241-3 V1.1.1 (2014-12) Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Testing; Conformance test specifications for DS-Lite technology; Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) ETSI TS 103 242-2 V1.1.1 (2014-12) Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Testing; Conformance test specifications for 464XLAT technology; Part 2:Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 ETSI TS 103 242-3 V1.1.1 (2014-12) Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Testing; Conformance test specifications for 464XLAT technology; Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) ETSI TS 103 243-2 V1.1.1 (2014-12) Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Testing; Conformance test specifications for 6rd technology; Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) ETSI TS 103 243-3 V1.1.1 (2014-12) Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Testing; Conformance test specifications for 6rd technology; Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) ETSI TS 103 294 V1.1.1 (2014-12) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Quality of Experience; A Monitoring Architecture ETSI ES 202 706 V1.4.1 (2014-12) Environmental Engineering (EE); Measurement method for power consumption and energy efficiency of wireless access network equipment ETSI TR 103 234 V1.1.1 (2014-12) Power Line Telecommunications; Powerline recommendations for very high bitrate services ETSI TS 102 034 V1.5.2 (2014-12) Digital Video Broadcasting (DVB); Transport of MPEG-2 TS Based DVB Services over IP Based Networks ETSI GS NFV 002 V1.2.1 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); Architectural Framework ETSI GS NFV 003 V1.2.1 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); Terminology for Main Concepts in NFV ETSI GS NFV-INF 003 V1.1.1 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); Infrastructure; Compute Domain ETSI GS NFV-INF 005 V1.1.1 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); Infrastructure; Network Domain ETSI GS NFV-INF 010 V1.1.1 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); Service Quality Metrics ETSI GS NFV-MAN 001 V1.1.1 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); Management and Orchestration ETSI GS NFV-SEC 003 V1.1.1 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); NFV Security; Security and Trust Guidance ETSI GS NFV-SWA 001 V1.1.1 (2014-12) Network Functions Virtualisation (NFV); Virtual Network Functions Architecture

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna decembrie 2014 Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в декабре 2014 года. 01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.020

Terminologie (principii și coordonare) Терминология (принципы и координация)

ISO 24617-7:2014 Language resource management - Semantic annotation framework - Part 7: Spatial information (ISOspace)

01.040.37

ISO 12651-2:2014 Electronic document management - Vocabulary - Part 2: Workflow management 01.100 01.100.20

01.040 01.040.19

Vocabulare Словари Încercări (Vocabulare) Испытания (Словари)

ISO/TS 17822-1:2014 In vitro diagnostic test systems - Qualitative nucleic acid-based in vitro examination procedures for detection and identification of microbial pathogens - Part 1: General requirements, terms and definitions 01.040.27

Energetică şi transmisia căldurii (Vocabulare) Энергетика и теплотехника (Словари)

ISO 7967-11:2014 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 11: Fuel systems

84

Tehnologia imaginii (Vocabulare) Технология получения изображений (Словари)

Desene tehnice Технические чертежи Desene utilizate în construcţia mecanică Машиностроительные чертежи

ISO 2692:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

ISO/IEC GUIDE 50:2014 Safety aspects - Guidelines for child safety in standards and other specifications


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

ISO 19600:2014 Compliance management systems - Guidelines

11.180

11.180.10

13

13.020

03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

ISO/IEC 90003:2014 Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software

13.020.60

11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение

13.060.45

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

IEC TR 80001-2-5:2014 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-5: Application guidance - Guidance on distributed alarm systems

13.220

Seringi, ace şi catetere Шприцы, иглы и катетеры

ISO 11608-1:2014 Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 1: Needle-based injection systems 11.100 11.100.01

Medicină de laborator Лабораторные препараты Medicină de laborator în general Лабораторные препараты в целом

Ciclul de viaţă al produselor Жизненный цикл продукции

Calitatea apei Качество воды Examinarea apei în general Исследование воды в целом

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

ISO 6182-12:2014 Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 12: Requirements and test methods for grooved-end components for steel pipe systems ISO 7240-8:2014 Fire detection and alarm systems - Part 8: Point-type fire detectors using a carbon monoxide sensor in combination with a heat sensor 13.220.40

ISO/TS 17822-1:2014 In vitro diagnostic test systems - Qualitative nucleic acid-based in vitro examination procedures for detection and identification of microbial pathogens - Part 1: General requirements, terms and definitions

Protecţia mediului Охрана окружающей среды

ISO 5667-14:2014 Water quality - Sampling - Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling

13.220.20 11.040.25

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

ISO/TS 14072:2014 Environmental management - Life cycle assessment Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment 13.060

11

Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

ISO 16840-10:2014 Wheelchairs - Resistance to ignition of non-integrated seat and back support cushions - Part 10: Requirements and test methods

ISO 22315:2014 Societal security - Mass evacuation - Guidelines for planning 03.120

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

ISO 17554:2014 Reaction to fire tests - Mass loss measurement

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

13.220.50

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

ISO 17554:2014 Reaction to fire tests - Mass loss measurement 25 25.040

25.040.10

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Centre de prelucrare Обрабатывающие центры

ISO 10791-6:2014 Test conditions for machining centres - Part 6: Accuracy of speeds and interpolations

27 27.010

Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

ISO 10303-209:2014 Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 209: Application protocol: Multidisciplinary analysis and design ISO 10303-210:2014 Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 210: Application protocol: Electronic assembly, interconnect and packaging design ISO 10303-242:2014 Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D engineering 25.060 25.060.20

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

ISO 12164-3:2014 Hollow taper interface with flange contact surface - Part 3: Dimensions of shanks for stationary tools ISO 12164-4:2014 Hollow taper interface with flange contact surface - Part 4: Dimensions of receivers for stationary tools 25.220 25.220.20

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Tratarea suprafeţei Обработка поверхности

ISO 12736:2014 Petroleum and natural gas industries - Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures

86

Energetică şi transmisia căldurii în general Энергетика и теплотехника в целом

ISO 50004:2014 Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system ISO 50006:2014 Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance ISO 50015:2014 Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance 27.020

25.040.40

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

ISO 7967-11:2014 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 11: Fuel systems 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 19763-10:2014 Information technology – Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 10: Core model and basic mapping IWA 17:2014 Information and operations security and integrity requirements for lottery and gaming organizations 35.080

Software Программное обеспечение

ISO/IEC 90003:2014 Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software 35.100 35.100.30

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Strat reţele Сетевой уровень

ISO/IEC TR 29181-2:2014 Information technology – Future Network - Problem statement and requirements - Part 2: Naming and addressing ISO/IEC TR 29181-5:2014 Information technology – Future Network - Problem statement and requirements - Part 5: Security


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

35.200

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

ISO/IEC 24775-5:2014 Information technology - Storage management - Part 5: Filesystems

ISO 16760:2014 Graphic technology - Prepress data exchange - Preparation and visualization of RGB images to be used in RGB-based graphics arts workflows 35.240.60

ISO/IEC 24775-6:2014 Information technology - Storage management - Part 6: Fabric ISO/IEC 24775-7:2014 Information technology - Storage management - Part 7: Host elements ISO/IEC 24775-8:2014 Information technology - Storage management - Part 8: Media libraries 35.240 35.240.20

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea de birou Применение информационных технологий в работе учреждений

ISO/IEC 24752-1:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 1: General framework ISO/IEC 24752-2:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 2: User interface socket description

ISO 9735-10:2014 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 2) - Part 10: Syntax service directories 35.240.80

ISO/IEC 24752-5:2014 Information technology – User interfaces - Universal remote console - Part 5: Resource description ISO/IEC 24752-6:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 6: Web service integration 35.240.30

Aplicarea tehnologiei informaţiei în informaţie, documentare şi editare Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле

ISO 14289-1:2014 Document management applications - Electronic document file format enhancement for accessibility - Part 1:Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1) ISO 14739-1:2014 Document management - 3D use of t Representation Compact (PRC) - ProducformatPart 1: PRC 10001

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO/TS 13131:2014 Health informatics - Telehealth services - Quality planning guidelines ISO/TR 28380-3:2014 Health informatics - IHE global standards adoption - Part 3: Deployment IEC TR 80001-2-5:2014 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-5: Application guidance - Guidance on distributed alarm systems 37

ISO/IEC 24752-4:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 4: Target description

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

37.020

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Echipament optic Оптическое оборудование

ISO 8039:2014 Microscopes - Values, tolerances and symbols for magnification 37.080

Aplicarea imaginii în documente Способы формирования изображения документов

ISO 12651-2:2014 Electronic document management - Vocabulary - Part 2: Workflow management 37.100 37.100.10

Tehnologie grafică Технология полиграфии Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

ISO 15341:2014 Graphic technology - Method for radius determination of printing cylinders

ISO 16684-2:2014 Graphic technology - Extensible metadata platform (XMP) Part 2: Description of XMP schemas using RELAX NG

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

37.100.99

Alte standarde referitoare la tehnologia grafică Технология полиграфии, прочие аспекты

ISO 14289-1:2014 Document management applications - Electronic document file format enhancement for accessibility - Part 1:Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1) ISO 16684-2:2014 Graphic technology – Extensible metadata platform (XMP) Part 2: Description of XMP schemas using RELAX NG ISO 16760:2014 Graphic technology – Prepress data exchange - Preparation and visualization of RGB images to be used in RGB-based graphics arts workflows

53 53.060

39.060

59

59.080

Mecanică de precizie. Giuvaergerie Точная механика. Ювелирное дело Giuvaergerie Ювелирное дело

ISO 11426:2014 Jewellery - Determination of gold in gold jewellery alloys Cupellation method (fire assay) ISO 15096:2014 Jewellery - Determination of silver in 999 0/00 silver jewellery alloys - Difference method using ICP-OES 47 47.020

47.020.70

Echipament pentru navigaţie şi control Навигационное оборудование и приборы управления

ISO/PAS 19697:2014 Ships and marine technology - Navigation and ship operations Electronic inclinometers 47.080

Nave de agrement Малые суда

ISO 13297:2014 Small craft - Electrical systems - Alternating current installations 49 49.100

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

ISO 15845:2014 Aircraft ground equipment - Boarding vehicle for persons with reduced mobility - Functional and safety requirements

88

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Geotextile Геотекстиль

ISO 13427:2014 Geosynthetics - Abrasion damage simulation (sliding block test) 65 65.040

65.040.99

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

ISO 22915-22:2014 Industrial trucks - Verification of stability - Part 22: Lateral- and front-stacking trucks with and without elevating operator position

59.080.70 39

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование

Agricultură Сельское хозяйство Clădiri, structuri şi instalaţii agricole Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки Alte standarde referitoare la clădiri şi instalaţii agricole Сельскохозяйственные постройки и установки, прочие аспекты

ISO 24631-5:2014 Radio frequency identification of animals - Part 5: Procedure for testing the capability of RFID transceivers of reading ISO 11784 and ISO 11785 transponders 65.060

65.060.35

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini pentru irigare şi drenare Ирригационное и дренажное оборудование

ISO 9635-5:2014 Agricultural irrigation equipment - Irrigation valves - Part 5: Control valves 65.060.40

Maşini pentru întreţinerea culturilor Оборудование для ухода за растениями

ISO 16119-4:2014 Agricultural and forestry machinery – Environmental requirements for sprayers - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

67 67.240

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Analiză senzorială Органолептический анализ

ISO 11136:2014 Sensory analysis - Methodology - General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area 75

75.100

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

ISO 26422:2014 Petroleum and related products - Determination of shear stability of lubricating oils containing polymers - Method using a tapered roller bearing 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

ISO/TS 18806:2014 Solid mineral fuels - Determination of Chlorine content 75.180

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

ISO 12736:2014 Petroleum and natural gas industries - Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures

79 79.040

ISO 13061-4:2014 Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 4: Determination of modulus of elasticity in static bending ISO 13061-6:2014 Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain ISO 13061-7:2014 Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 7: Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain ISO 17959:2014 General requirements for solid wood flooring 83

83.040

83.040.10

77.140 77.140.50

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

ISO 2005:2014 Rubber latex, natural, concentrate - Determination of sludge content 97

97.150 Metalurgie Металлургия

Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

ISO 13061-3:2014 Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 3: Determination of ultimate strength in static bending

ISO 19901-3:2014 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 3: Topsides structure 77

Industria lemnului Технология древесины

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Acoperitoare de sol netextile Нетекстильные покрытия для полов

ISO 24338:2014 Laminate floor coverings - Determination of abrasion resistance

Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

ISO 4996:2014 Hot-rolled steel sheet of high yield stress structural quality

89


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

ISO/IEC GUIDE 50:2014 Safety aspects - Guidelines for child safety in standards and other specifications 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

ISO 8124-1:2014 Safety of toys - Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties

90


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna decembrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în decembrie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в декабре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в декабре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки. 01

01.120

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

03.120 03.120.10

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

ISO/IEC Guide 50:2014 Safety aspects - Guidelines for child safety in standards and other specifications

03.100 03.100.50

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Producţie. Managementul producţiei Производство. Управление производством

IEC PAS 62396-6:2014 Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 6: Extreme space weather and potential impact on the avionics environment and electronics

Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

ISO/IEC 90003:2014 Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software 11

03

Calitate Качествo

11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

IEC TR 80001-2-5:2014 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-5: Application guidance - Guidance on distributed alarm systems 17

17.140 17.140.50

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Electroacustică Электроакустика

IEC 60118-4:2014 Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements

91


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 IEC 60318-3:2014 Electroacoustics -Simulators of human head and ear - Part 3: Acoustic coupler for the calibration of supra-aural earphones used in audiometry IEC 62489-1:2010 Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

IEC 61557-8:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems IEC 61557-16:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 16: Equipment for testing the effectiveness of the protective measures of electrical equipment and/or medical electrical equipment IEC 61786-2:2014 Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 2: Basic standard for measurements 25 25.040

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы

IEC TR 62699-1:2014 Mapping rules and exchange methods for heterogeneous electronic parts libraries - Part 1: Building an integrated search system 25.040.40

Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

IEC 61557-9:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems 27 27.160

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Helioenergetică Гелиоэнергетика

IEC TS 62789:2014 Photovoltaic concentrator cell documentation

92

IEC 62894:2014 Photovoltaic inverters - Data sheet and name plate 29 29.080 29.080.01

Electrotehnică Электротехника Izolaţii Изоляция Izolaţii electrice în general Электрическая изоляция в целом

IEC 61557-8:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems IEC 61557-16:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 16: Equipment for testing the effectiveness of the protective measures of electrical equipment and/or medical electrical equipment 29.120 29.120.50

Accesorii electrice Электрическая арматура Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

IEC PAS 60127-8:2014 Miniature fuses - Part 8: Fuse resistors with particular overcurrent protection 29.140 29.140.99

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

IEC 60809:2014 Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements IEC 60810:2014 Lamps for road vehicles - Performance requirements IEC 62717:2014 LED modules for general lighting - Performance requirements IEC 62776:2014 Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

29.240

29.240.01

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice în general Передача и распределение электроэнергии в целом

IEC 61557-8:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems 29.260

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях

33.180.30

IEC 61290-1:2014 Optical amplifiers - Test methods - Part 1: Power and gain parameters 35

35.040

Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

IEC 60079-18:2014 Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation “m” 29.260.99

Alte echipamente electrice pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее

IEC 61892-6:2013 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 6: Installation 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

IEC PAS 62396-6:2014 Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 6: Extreme space weather and potential impact on the avionics environment and electronics 33 33.180 33.180.10

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Fibre şi cabluri Волокна и кабели

IEC 61753-031-3:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 031-3: Non-connectorized singlemode 1×N and 2×N non-wavelengthselective branching devices for Category U - Uncontrolled environment

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 19763-10:2014 Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 10: Core model and basic mapping 35.080

29.260.20

Amplificatoare optice Волоконно-оптические системы

Software Программное обеспечение

ISO/IEC 90003:2014 Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software 35.100 35.100.30

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Strat reţele Сетевой уровень

ISO/IEC TR 29181-2:2014 Information technology - Future Network - Problem statement and requirements - Part 2: Naming and addressing ISO/IEC TR 29181-5:2014 Information technology - Future Network - Problem statement and requirements - Part 5: Security 35.200

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

ISO/IEC 24775-5:2014 Information technology - Storage management - Part 5: Filesystems 35.240 35.240.20

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea de birou Применение информационных технологий в работе учреждений

ISO/IEC 24752-1:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 1: General framework ISO/IEC 24752-2:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 2: User interface socket description ISO/IEC 24752-4:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 4: Target description

93


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 ISO/IEC 24752-5:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 5: Resource description

IEC 61892-6:2013 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 6: Installation

ISO/IEC 24752-6:2014 Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 6: Web service integration

IEC 61892-7:2014 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 7: Hazardous areas

35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

IEC TR 80001-2-5:2014 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-5: Application guidance - Guidance on distributed alarm systems 43 43.040 43.040.20

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Dispozitive de iluminat, semnalizare şi avertizare Осветительные, сигнальные устройства и устройства оповещения

IEC 60809:2014 Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements 47 47.020

47.020.60

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament electric pentru nave şi construcţii maritime Электрооборудование судов и морских сооружений

IEC 61892-1:2010 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 1: General requirements and conditions IEC 61892-2:2012 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 2: System design IEC 61892-3:2012 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 3: Equipment IEC 61892-4:2007 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 4: Cables IEC 61892-5:2014 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 5: Mobile units

94

49 49.060

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

IEC PAS 62396-6:2014 Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 6: Extreme space weather and potential impact on the avionics environment and electronics 97

97.080

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de curăţat Машины для ухода за полам

IEC 62885-3:2014 Surface cleaning appliances - Part 3: Wet carpet cleaning appliances - Methods for measuring the performance 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

ISO/IEC GUIDE 50:2014 Safety aspects - Guidelines for child safety in standards and other specifications


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna decembrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în decembrie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в декабре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в декабре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки. 01

01.040 01.040.13

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

01.120

ГОСТ 1.3-2014 Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных Взамен ГОСТ 1.3-2008 (ISO/IEC Guide 21–1:2005, NEQ) (ISO/IEC Guide 21–2:2005, NEQ) 03

ГОСТ 32673-2014 Правила установления нормативов и контроля выбросов дурнопахнущих веществ в атмосферу (EN 13725:2003, NEQ) 01.040.29

Electrotehnică (Vocabulare) Электротехника (Словари)

03.120 03.120.10

ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения 01.040.65

Agricultură (Vocabulare) Сельское хозяйство (Словари)

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

ГОСТ 32809-2014 Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза

ГОСТ 21507-2013 Защита растений. Термины и определения

95


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae (ISO/TS 21872-1:2007, IDT) 13

13.020

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды

ГОСТ 32426-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Испытание ряски на угнетение роста (OECD, Test.221:2006, IDT) 13.260

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

ГОСТ EN 50274-2012 Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита от поражения электрическим током. Защита от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям (EN 50274:2002, IDT) 13.310

Protecţia împotriva crimei Защита от преступлений

ГОСТ 32321-2013 Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний 17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.134-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерений рН на основе ячеек Харнеда ГОСТ 8.181-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров эвольвентных поверхностей и угла наклона линии зуба

96

ГОСТ 8.197-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности потока излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, спектральной плотности силы излучения, потока и силы излучения в диапазоне длин волн 0,001-1,600 мкм ГОСТ 8.205-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета, координат цветности, показателей белизны и блеска ГОСТ 8.567-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения времени и частоты. Термины и определения ГОСТ 8.578-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах ГОСТ 8.616-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Лабораторные и потоковые хроматографы для контроля углеводородного состава сжиженных углеводородных газов. Методика поверки ГОСТ 8.631-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний (OIML R 60:2000,MOD) ГОСТ 8.636-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учетных операциях ГОСТ 8.639-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Электроды для определения окислительновосстановительного потенциала. Методика поверки ГОСТ 8.640-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений силы ГОСТ 8.644-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений силы импульсного тока молниевого разряда в диапазоне от 1 до 100 кА ГОСТ 8.645-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений комплексного показателя преломления


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 ГОСТ IEC 61157-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Изделия медицинские электрические. Приборы ультразвуковые диагностические. Требования к представлению параметров акустического выхода в технической документации (IEC 61157:2013, IDT) ГОСТ IEC 61161-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Мощность ультразвука в жидкостях. Общие требования к методикам выполнения измерений в диапазоне частот от 0,5 до 25 МГц (IEC 61161:2006, IDT) ГОСТ OIML R 111-2-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов Е1, Е2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 и М3. Часть 2. Формы протоколов испытаний (OIML R 111-2:2004, IDT) 17.040

Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения

17.120

ГОСТ 8.637-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массового расхода многофазных потоков 17.140 17.140.20

ГОСТ 25347-2013 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов (ISO 286-2:2010, MOD) 17.040.30

Aparate de măsurat Измерительные приборы

ГОСТ 8.616-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Лабораторные и потоковые хроматографы для контроля углеводородного состава сжиженных углеводородных газов. Методика поверки 17.060

Măsurarea volumului, masei, densităţii, viscozităţii Измерения объема, массы, плотности, вязкости

ГОСТ 8.523-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Методика поверки 17.100

Măsurarea forţei, greutăţii şi presiunii Измерение силы, веса и давления

ГОСТ 8.640-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений силы

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

ГОСТ IEC 60704-2-3-2013 Приборы электрические бытовые и аналогичного назначения. Свод правил по определению издаваемого и распространяющегося в воздухе шума. Часть 2-3. Частные требования к посудомоечным машинам (IEC 60704-2-3:2005, IDT) 17.180

ГОСТ 25346-2013 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки (ISO 286-1:2010, MOD)

Măsurarea debitului fluidelor Измерения параметров потока жидкости

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения

ГОСТ 8.332-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

ГОСТ 8.551-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц 19 19.100

Încercări Испытания Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

ГОСТ 30630.1.6-2013 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания электрических выводов, патрубков и других присоединительных деталей на воздействие изгиба, крутящего момента, растягивающей и сжимающей сил (IEC 60068-2-21:2006, NEQ)

97


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

21

21.100 21.100.20

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Lagăre şi rulmenţi Подшипники Rulmenţi Подшипники качения

ГОСТ 18855-2013 Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс (ISO 281:2007, MOD) 23

23.040 23.040.01

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

ГОСТ 32661-2014 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия 29 29.040 29.040.10

Electrotehnică Электротехника Fluide izolante Изоляционные жидкости и газы Uleiuri izolante Изоляционные масла

ГОСТ IEC 61039-2014 Диэлектрики жидкие. Общая классификация (IEC 61039:2008, IDT) 29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

ГОСТ EN 50274-2012 Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита от поражения электрическим током. Защита от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям (EN 50274:2002, IDT)

98

29.140 29.140.20

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi cu incandescenţă Лампы накаливания

ГОСТ 31998.1-2012 Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения (IEC 60432-1:1999, MOD) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-42. Частные требования к электрическим шкафам с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочным аппаратам и пароварочно-конвективным шкафам для предприятий общественного питания (IEC 60335-2-42:2008, IDT) ГОСТ IEC 61558-1-2012 Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания (IEC 61558-1-:2009,IDT) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» (IEC 60079-1,MOD) ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17: Проверка и техническое обслуживание электроустановок. На основе pr IEC 6007917, изд. 5.0 (31J/198/CD) (prIEC 60079-17 изд.5.0, (31J/198/CD), IDT) ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов (prIEC 60079-29-1, IDT) ГОСТ IEC 60079-35-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 35-2. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Эксплуатационные и другие характеристики, относящиеся к безопасности (IEC 60079-35-2:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

29.280

Echipament pentru tracţiune electrică Электрическое тяговое оборудование

ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения 31 31.060 31.060.70

Electronică Электроника Condensatoare Конденсаторы Condensatoare de putere Силовые конденсаторы

ГОСТ IEC 61921-2013 Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении (IEC 61921:2003, IDT)

43 43.140

43.160

53 53.020

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

53.020.99

ГОСТ 30805.16.2.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех (CISPR 16-2-1:2005, MOD) Imunitate Защищенность

ГОСТ 30805.16.2.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех (CISPR 16-2-1:2005, MOD) 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ГОСТ ISO/IEC 15418-2014 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификаторы применения GS1 и идентификаторы данных ASC MH 10 и их ведение (ISO/IEC 15418:2009, IDT)

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Alte instalaţii de ridicat Подъемное оборудование прочее

ГОСТ 32682.3-2014 Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 3. Подъемники для работы во фруктовых садах (ISO 16653-3:2011, MOD) 59

59.100 33.100.20

Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

ГОСТ 32571-2013 Снегоболотоходы колесные малогабаритные. Требования безопасности и методы испытаний (EN 15997:2011, MOD)

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

Emisie Излучение

Motociclete şi motorete Мотоциклы и мопеды

ГОСТ 32571-2013 Снегоболотоходы колесные малогабаритные. Требования безопасности и методы испытаний (EN 15997:2011, MOD)

33

33.100.10

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника

59.100.20

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Materiale pentru armarea compozitelor Материалы для усиления композитов Materiale din fire de carbon Материалы из углеродного волокна

ГОСТ 32665-2014 Волокно углеродное. Система обозначений комплексных нитей (ISO 13002:1998, MOD) ГОСТ 32667-2014 Волокно углеродное. Определение свойств при растяжении элементарной нити (ISO 11566:1996, MOD) 59.140 59.140.30

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei şi blănuri Кожи и меха

ГОСТ 32090-2013 Шкурки меховые и овчины выделанные. Методы определения массовой доли оксида хрома (III) ГОСТ 32165-2013 Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения рН водной вытяжки

99


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

61 61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность Îmbrăcăminte Одежда

ГОСТ 32083-2013 Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия ГОСТ 32121-2013 Одежда из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани и шубной овчины. Общие технические условия

ГОСТ ISO 13906-2013 Корма для животных. Определение содержания кислотнодетергентной клетчатки (КДК) и кислотно-детергентного лигнина (КДЛ) (ISO 13906:2008, IDT) ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae (ISO/TS 21872-1:2007, IDT) 67

65 65.020 65.020.20

Agricultură Сельское хозяйство

Cultura plantelor Растениеводство

ГОСТ 21507-2013 Защита растений. Термины и определения 65.060

68.060.01

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

ГОСТ EN 12965-2012 Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Валы отбора мощности (ВОМ), карданные валы и защитные ограждения. Требования безопасности (EN 12965:2003+А2:2009, IDT) 65.120

ГОСТ 13496.20-2014 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов ГОСТ 26573.2-2014 Премиксы. Методы определения марганца, меди, железа, цинка, кобальта ГОСТ 26573.3-2014 Премиксы. Метод определения крупности ГОСТ 28254-2014 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения объемной массы и угла естественного откоса ГОСТ 28460-2014 Комбикорма для дичи. Общие технические условия ГОСТ 28497-2014 Корма, комбикорма. Метод определения крошимости гранул

Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

ГОСТ 32223-2013 Продукция соковая. Определение пектина фотометрическим методом ГОСТ EN 14352-2013 Продукты пищевые. Определение фумонизинов B1 и B2 в продуктах на основе кукурузы. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта (EN 14352:2004, IDT) ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae (ISO/TS 21872-1:2007, IDT) 67.060

Nutreţuri Корма для животных

ГОСТ 10385-2014 Комбикорма для рыб. Общие технические условия

100

67.050

Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство

Industria alimentară Технология пищевых продуктов

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

ГОСТ EN 14352-2013 Продукты пищевые. Определение фумонизинов B1 и B2 в продуктах на основе кукурузы. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта (EN 14352:2004, IDT) ГОСТ ISO 7973-2013 Зерно и зернопродукты. Определение вязкости с применением амилографа (ISO 7973:1992, IDT) 67.080

Fructe. Legume Фрукты. Овощи

ГОСТ 32223-2013 Продукция соковая. Определение пектина фотометрическим методом


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

67.080.01

Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

ГОСТ ISO 23392-2013 Кукуруза и горошек свежие и быстрозамороженные. Метод определения содержания нерастворимых в спирте сухих веществ (ISO 23392:2006, IDT) 67.080.20

Legume şi produse derivate Овощи и продукты их переработки

ГОСТ 18077-2013 Консервы. Соусы фруктовые. Технические условия 67.100 67.100.01

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse lactate în general Молоко и молочные продукты в целом

ГОСТ ISO 29981-2013 Продукты молочные. Подсчет презумптивных бифидобактерий. Метод определения количества колоний при температуре 37 °С (ISO 29981:2010, IDT) 67.100.10

Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

ГОСТ 24896-2013 Рыба живая. Технические условия ГОСТ 32342-2013 Лососи тихокеанские с нерестовыми изменениями мороженые. Технические условия ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия ГОСТ 812-2013 Сельди горячего копчения. Технические условия 67.140 67.140.10

67.120

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

ГОСТ 32009-2013 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора (ISO 13730:1996, MOD) ГОСТ 32226-2013 Мясо. Разделка конины и жеребятины на отрубы. Технические условия 67.120.30

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

Ceai Чай

ГОСТ ISO 3103-2013 Чай. Приготовление настоя для органолептического анализа (ISO 3103:1980, IDT) 67.140.20

Cafea şi înlocuitori de cafea Кофе и заменители кофе

ГОСТ 32775-2014 Кофе жареный. Общие технические условия ГОСТ 32776-2014 Кофе растворимый. Общие технические условия 67.180

ГОСТ ISO 27205-2013 Продукты кисломолочные. Бактериальные заквасочные культуры. Стандарт идентичности (ISO 27205:2010/ IDF 149:2010, IDT)

Ceai. Cafea. Cacao Чай. Кофе. Какао

Zahăr. Produse din zahăr. Amidon Сахар. Продукты из сахара. Крахмал

ГОСТ 12579-2013 Сахар. Метод определения гранулометрического состава 67.220 67.220.20

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Aditivi alimentari Пищевые добавки

ГОСТ 32364-2013 Ароматизаторы пищевые. Метод определения массовой доли влаги 67.240

Analiză senzorială Органолептический анализ

ГОСТ ISO 3103-2013 Чай. Приготовление настоя для органолептического анализа (ISO 3103:1980, IDT)

ГОСТ 17661-2013 Макрель, марлин, меч-рыба, парусник и тунец мороженые. Технические условия ГОСТ 18223-2013 Скумбрия и ставрида пряного посола. Технические условия

101


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

67.260

ГОСТ EN 14958-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для размола и получения муки и крупчатки. Требования безопасности и гигиены (EN 14958:2006+А1:2009, IDT) 73 73.040

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

ГОСТ ISO 1017-2014 Угли бурые и лигниты. Определение содержания веществ, растворимых в ацетоне (смолистые вещества) в бензольном экстракте (ISO 1017:2006, IDT) ГОСТ ISO 5074-2014 Уголь каменный. Определение показателя размолоспособности по Хардгрову (ISO 5074:1994, IDT) ГОСТ ISO 975-2014 Угли бурые и лигниты. Определение выходы бензольного экстракта. Полуавтоматический метод (ISO 975:2013, IDT)

77.140.60

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия 79 79.020

77.140

79.060 79.060.01

77.140.40

Oţeluri cu proprietăţi magnetice speciale Стали со специальными магнитными свойствами

ГОСТ 32482-2013 Прокат тонколистовой холоднокатаный из электротехнической анизотропной стали для трансформаторов. Технические условия (IEC 60404-8-7:1998, NEQ; EN 10107:2005, NEQ) 77.140.45

Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

77.140.50

Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

ГОСТ 32482-2013 Прокат тонколистовой холоднокатаный из электротехнической анизотропной стали для трансформаторов. Технические условия (IEC 60404-8-7:1998, NEQ; EN 10107:2005, NEQ)

102

Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din lemn în general Древесные плиты в целом

Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

ГОСТ 10632-2014 Плиты древесно-стружечные. Технические условия (EN 312:2010, NEQ) ГОСТ 32687-2014 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия (EN 14322–2004, NEQ) ГОСТ 8904-2014 Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия (EN 14322:2004, NEQ; EN 13986:2004, NEQ) 81

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

Procese tehnologice în industria lemnului Процессы обработки древесины

ГОСТ 32716-2014 Материал облицовочный на основе пропитанных бумаг с глубокой степенью отверждения смолы. Технические условия

Metalurgie Металлургия Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали

Industria lemnului Технология древесины

ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах (ISO 12460-1:2007, NEQ; EN 717-1:2004, NEQ)

79.060.20 77

Bare din oţel şi oţel rotund Стальные прутки и катанка

81.040 81.040.01

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă în general Стекло в целом

ГОСТ 32278-2013 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение цветовых координат


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

81.080

Produse refractare Огнеупоры

ГОСТ 2409-2014 Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения

91

91.060 91.060.10

83

83.120

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice armate Армированные пластмассы

ГОСТ 32651-2014 Ткани мультиаксиальные. Общие технические требования и методы испытаний (EN 13473-1:2001,MOD; EN 13473-2:2001,MOD; EN 13473-3:2001,MOD) ГОСТ 32657-2014 Композиты полимерные. Методы испытаний. Определение температуры изгиба под нагрузкой (ISO 75-1:2004, MOD; ISO 75-3:2004, MOD) ГОСТ 32659-2014 Композиты полимерные. Методы испытаний. Определение кажущегося предела прочности при межслойном сдвиге методом испытания короткой балки (ISO 14130:1997, MOD) ГОСТ 32662-2014 Детали оборудования для вентиляции из полимерных композитов. Технические условия 83.140 83.140.30

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Ţevi şi racorduri din material plastic pentru utilizare fără fluide Пластмассовые трубы, фитинги и клапаны

ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2004) Система трубопроводов из пластмассы для дренажной и канализационной сети, работающая под давлением и без давления. Системы из термореактивного стеклопластика на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (ISO 10467:2004, MOD) ГОСТ 31433-2011 Система трубопроводов из пластмассы для водоснабжения, работающая под давлением и без давления. Системы из термореактивного стеклопластика на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (ISO 10639:2004, MOD) 85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

ГОСТ 32683-2014 Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами. Технические условия

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Ziduri. Pereţi despărţitori. Faţade Стены. Перегородки. Фасады

ГОСТ 31168-2014 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление 91.120 91.120.99

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Alte standarde referitoare la protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри, прочие аспекты

ГОСТ 28574-2014 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий (EN 1542:1999, NEQ; EN 1504:2009, NEQ) 93 93.030

Construcţii civile Гражданское строительство Sisteme de canalizare externe Наружные канализационные системы

ГОСТ 32661-2014 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия 93.080 93.080.020

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений ГОСТ 32706-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы ГОСТ 32720-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение морозостойкости

103


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014 ГОСТ 32727-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности ГОСТ 32728-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб 93.080.30

Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

ГОСТ 31970-2012 Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений 97

97.100

97.100.30

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare cu combustibil solid Нагреватели на твердом топливе

ГОСТ 32452-2013 Горелки пеллетные для котлов отопительных тепловой мощностью до 100 кВт. Общие технические требования и методы испытаний (EN 15270:2007, MOD)

104


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 12 [149], DECEMBRIE 2014

105

Profile for standard.md

Bs decembrie 2014  

Bs decembrie 2014  

Advertisement