Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie Organismul Naţional de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

11 – 2012

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2012


INSM Noiembrie 2012

STIMAŢI UTILIZATORI!

У В А Ж А Е М Ы Е П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional.

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне.

Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău.

Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу.

Detalii la telefoanele: 218-403 218-432

Справки по телефону: 218-403 218-432

Standardele sînt instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici. Prin fixarea unor reguli clare şi universale, standardele sînt documente de referinţă aplicate voluntar şi oferă răspunsuri problemelor tehnice şi comerciale, care apar frecvent în relaţiile dintre partenerii de afaceri. © INSM, 2012

1


INSM Noiembrie 2012

STANDARDIZARE

Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

3

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

16

Indicativele standardelor anulate Обозначения аннулированных стандартов

21

Indicativele standardelor pentru care sînt aprobate modificări/erate/note naționale Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения/поправки/национальные примичания

25

Modificări aprobate la standarde interstatale Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

27

Note naţionale aprobate la standarde interstatale Примечание национальные, утвержденные к межгосударственным стандартам

33

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

36

Standardizarea în Republica Moldova – actualitate și perspective

38

Standardele ISO şi inovarea în contextul dezvoltării durabile

40

ISO 26000 – Responsabilitate socială

41

Idee. Produs. Standard. Calitate

2


INSM Noiembrie 2012 STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ

LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Noiembrie 2012) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

fundamentale – Международный электротехнический словарь. Глава 393: Ядерные приборы. Физические явления и основные понятия (SR CEI 60050-393:2006, IDT)

01.040.11 SM SR CEI 60050-891:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 891: Electrobiologie – Международный электротехнический словарь. Часть 891: Электробиология (SR CEI 60050-891:2005, IDT) 01.040.13 SM SR CEI/UIC 60050-821:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 821: Semnalizare şi aparate de siguranţă pentru căile ferate – Международный электротехнический словарь. Часть 821: Сигнализация и аппаратура безопасности для железных дорог (SR CEI/UIC 60050-821:2005, IDT)

SM SR CEI 60050-394:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 394: Aparatură nucleară. Aparatură – Международный электротехнический словарь. Глава 394: Ядерные приборы. Приборы (SR CEI 60050-394:2006, IDT) SM SR CEI 60050-881:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 881: Radiologie şi fizică radiologică – Международный электротехнический словарь. Часть 881: Радиология и радиологическая физика (SR CEI 60050-881:2006, IDT) 01.040.25 SM SR ISO/TR 581:2012 Sudabilitate. Materiale metalice. Principii generale – Свариваемость. Металлические материалы. Общие принципы (SR ISO/TR 581:2011, IDT)

01.040.17 SM SR CEI 60050-121:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 121: Electromagnetism – Международный электротехнический словарь. Глава 121: Электромагнетизм (SR CEI 60050-121:2006, IDT) SM SR CEI 60050-131:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 131: Teoria circuitelor – Международный электротехнический словарь. Глава 131: Теория цепей (SR CEI 60050-131:2006, IDT) SM SR CEI 60050-141:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 141: Sisteme şi circuite polifazate – Международный электротехнический словарь. Глава 141: Многофазные системы и цепи (SR CEI 60050-141:2006, IDT) SM SR CEI 60050-393:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul Aparatură nucleară. Fenomene fizice şi noţiuni

SM SR EN 1083-1:2012 Perii antrenate de motor. Partea 1: Definiţii şi nomenclator – Щетки приводные. Часть 1: Определения и номенклатура (SR EN 1083-1:2001, IDT) SM SR EN 1792:2012 Sudare. Lista multilingvă a termenilor din domeniul sudării şi al procedeelor conexe – Сварка. Многоязычный перечень терминов по сварке и аналогичным процессам (SR EN 1792:2003, IDT) SM SR EN ISO 4063:2012 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numere de referinţă – Сварка и смежные процессы. Номенклатура процессов и ссылочные номера (SR EN ISO 4063:2011, IDT) SM SR ISO 7583:2012 Anodizarea aluminiului şi a aliajelor sale. Vocabular – Анодирование алюминия и его сплавов. Словарь (SR ISO 7583:1995, IDT)

393:

3


INSM Noiembrie 2012 SM SR EN 10052:2012 Vocabular de tratament termic al produselor feroase – Словарь терминов по термообработке металлов (SR EN 10052:1996, IDT)

SM SR ISO 8107:2012 Centrale nucleare. Mentenabilitate. Terminologie – Электростанции атомные. Ремонтопригодность. Терминология (SR ISO 8107:1997, IDT)

SM SR EN ISO 11593:2012 Roboţi industriali de manipulare. Sisteme automate de schimbare a dispozitivelor de prehensiune. Vocabular şi prezentarea caracteristicilor – Роботы манипуляционные промышленные. Системы автоматической смены рабочих органов. Словарь и представление характеристик (SR EN ISO 11593:2002, IDT)

01.040.29

SM SR EN 25967:2012 Tarozi. Nomenclatorul tipurilor principale şi terminologie – Метчики. Номенклатура основных типов и терминология (SR EN 25967:1996, IDT)

SM SR CEI 60050-191:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 191: Siguranţa în funcţionare şi calitatea serviciului – Международный электротехнический словарь. Глава 191: Надежность и качество услуг (SR CEI 60050-191:2002, IDT)

SM SR EN 25968:2012 Filiere rotunde pentru filetare. Nomenclator şi terminologie – Плашки круглые. Номенклатура и терминология (SR EN 25968:1996, IDT) SM SR CEI 60050-851:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 851: Sudare electrică – Международный электротехнический словарь. Глава 851: Электросварка (SR CEI 60050-851:2005, IDT) 01.040.27 SM SR EN 247:2012 Schimbătoare de căldură. Terminologie – Теплообменники. Терминология (SR EN 247:2000, IDT) SM SR EN 305:2012 Schimbătoare de căldură. Definiţii ale performanţelor schimbătoarelor de căldură şi procedura generală de încercare pentru determinarea performanţelor tuturor schimbătoarelor de căldură – Теплообменники. Определения рабочих характеристик теплообменников и общая методика испытаний для определения рабочих характеристик всех типов теплообменников (SR EN 305:2000, IDT) SM SR ISO 2710-1:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Vocabular. Partea 1: Termeni referitori la proiectarea şi funcţionarea motorului – Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Словарь. Часть 1: Термины конструктивного и эксплуатационного характера (SR ISO 2710-1:2003, IDT) SM SR ISO 2710-2:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la mentenanţa motorului – Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Словарь. Часть 2: Термины по техническому обслуживанию двигателей (SR ISO 2710-2:2003, IDT)

SM SR CEI 60050-151:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 151: Dispozitive electrice şi magnetice – Международный электротехнический словарь. Глава 151: Электрические и магнитные устройства (SR CEI 60050-151:2006, IDT)

SM SR CEI 60050-195:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 195: Legare la pămînt şi protecţie împotriva şocurilor electrice – Международный электротехнический словарь. Глава 195: Заземление и защита от поражения электрическим током (SR CEI 60050-195:2006, IDT) SM SR CEI 60050-482:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 482: Elemente primare şi secundare şi baterii – Международный электротехнический словарь. Глава 482: Первичные и вторичные элементы и батареи (SR CEI 60050-482:2006, IDT) SM SR CEI 60050-601:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 601: Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice. Generalităţi – Международный электротехнический словарь. Глава 601: Производство, передача и распределение электрической энергии. Общие понятия (SR CEI 60050-601:2006, IDT) SM SR CEI 60050-602:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 602: Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice. Producere – Международный электротехнический словарь. Глава 602: Производство, передача и распределение электрической энергии. Производство (SR CEI 60050-602:2006, IDT) SM SR CEI 60050-603:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 603: Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice. Planificarea şi conducerea sistemelor electroenergetice – Международный электротехнический словарь. Глава 603: Производство, передача и распределение электрической энергии. Планирование энергетических систем и управление их работой (SR CEI 60050-603:2006, IDT)

4


INSM Noiembrie 2012 SM SR CEI 60050-691:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 691: Tarifarea energiei electrice – Международный электротехнический словарь. Глава 691: Тарифы на электроэнергию (SR CEI 60050-691:2006, IDT) SM SR CEI 60050-806:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 806: Înregistrare şi redare de sunete şi imagini – Международный электротехнический словарь. Глава 806: Аудио- и видеозапись и воспроизведение (SR CEI 60050-806:2006, IDT) SM SR CEI 60050-815:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 815: Supraconductivitate – Международный электротехнический словарь (SR CEI 60050-815:2005, IDT) SM SR CEI 60050-841:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 841: Electrotermie industrială – Международный электротехнический словарь. Глава 841: Промышленная электротермия (SR CEI 60050-841:2005, IDT) SM SR CEI 60050-891:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 891: Electrobiologie – Международный электротехнический словарь. Часть 891: Электробиология (SR CEI 60050-891:2005, IDT) 01.040.33 SM SR CEI 60050-701:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 701: Telecomunicaţii, canale şi reţele – Международный электротехнический словарь. Глава 701: Телекомуникации, каналы и сети (SR CEI 60050-701:2006, IDT) SM SR CEI 60050-704:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 704: Transmisiuni – Международный электротехнический словарь. Глава 704: Передачa (SR CEI 60050-704:2006, IDT) SM SR CEI 60050-712:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 712: Antene – Международный электротехнический словарь. Глава 712: Антенны (SR CEI 60050-712:2006, IDT) SM SR CEI 60050-714:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 714: Comutaţie şi semnalizare în telecomunicaţii – Международный электротехнический словарь. Глава 714: Коммутация и сигнализация в телекомуникациях (SR CEI 60050-714:2006, IDT) SM SR CEI 60050-715:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 715: Reţele de telecomunicaţii, teletrafic

şi exploatare – Международный электротехнический словарь. Глава 715: Сети телекомуникаций, телетрафик и эксплуатация (SR CEI 60050-715:2006, IDT) SM SR CEI 60050-716-1:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 716-1: Reţele digitale cu servicii integrate (ISDN). Partea 1: Aspecte generale – Международный электротехнический словарь. Глава 716-1: Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN). Часть 1: Общие аспекты (SR CEI 60050-716-1:2006, IDT) SM SR CEI 60050-721:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 721: Telegrafie, facsimil şi comunicaţii de date – Международный электротехнический словарь. Глава 721: Телеграфия, факсимильная связь и передача данных (SR CEI 60050-721:2006, IDT) SM SR CEI 60050-722:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 722: Telefonie – Международный электротехнический словарь. Глава 722: Телефония (SR CEI 60050-722:2006, IDT) SM SR CEI 60050-723:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 723: Radiodifuziune şi teledistribuţie: Sunet, televiziune şi date – Международный электротехнический словарь. Глава 723: Вещание: звуковое, телевизионное, информационное (SR CEI 60050-723:2006, IDT) SM SR CEI 60050-725:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 725: Radiocomunicaţii spaţiale – Международный электротехнический словарь. Глава 725: Космическая радиосвязь (SR CEI 60050-725:2006, IDT) SM SR CEI 60050-731:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 731: Comunicaţii prin fibre optice – Международный электротехнический словарь. Глава 731: Связь волоконно-оптическая (SR CEI 60050-731:2006, IDT) SM SR CEI 60050-806:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 806: Înregistrare şi redare de sunete şi imagini – Международный электротехнический словарь. Глава 806: Аудио- и видеозапись и воспроизведение (SR CEI 60050-806:2006, IDT) SM SR CEI 60050-807:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 807: Înregistrare digitală de semnale audio şi video – Международный электротехнический словарь. Часть 807: Цифровая запись аудио- и видеосигналов (SR CEI 60050-807:2006, IDT)

5


INSM Noiembrie 2012 SM SR CEI 60050-808:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 808: Camere video pentru aplicaţii diferite de cele de televiziune – Международный электротехнический словарь. Часть 808: Видеокамеры для нетелевизионного вещания (SR CEI 60050-808:2006, IDT) 01.040.35 SM SR CR 1830:2012 Arhitectura sistemelor CIM. Vocabular – Архитектура компьютерно-интегрированных производственных систем (CIM). Словарь (SR CR 1830:1999, IDT) SM SR ISO 2382-19:2012 Sisteme de prelucrare a datelor. Terminologie. Partea 19: Calcul analogic – Системы обработки информации. Словарь. Часть 19: Аналоговое вычисление (SR ISO 2382-19:1997, IDT) 01.040.37 SM SR ISO 4246:2012 Cinematografie. Vocabular – Кинематография. Словарь (SR ISO 4246:2001, IDT) SM SR ISO 5989:2012 Fotografie. Produse chimice preambalate pentru tratarea materialelor fotografice pe bază de halogenuri de argint. Vocabular – Фотография. Предварительно упакованные химикаты для обработки фотографических материалов на основе галогенида серебра. Словарь (SR ISO 5989:2001, IDT) 01.040.43 SM SR ISO 612:2012 Vehicule rutiere. Dimensiuni ale automobilelor şi vehiculelor tractate. Termeni şi definiţii – Транспорт дорожный. Размеры автомобилей и буксируемых транспортных средств. Термины и определения (SR ISO 612:1996, IDT) SM SR ISO 1176:2012 Vehicule rutiere. Mase. Vocabular şi coduri – Транспорт дорожный. Массы. Словарь и коды (SR ISO 1176:1998, IDT) SM SR ISO 7237:2012 Rulote. Mase şi dimensiuni. Vocabular – Караваны. Массы и размеры. Словарь (SR ISO 7237:1998, IDT) SM SR ISO 7876-1:2012 Echipament de injecţie a combustibilului. Vocabular. Partea 1: Pompe de injecţie a combustibilului – Устройства для впрыска топлива. Словарь. Часть 1: Насосы для впрыска топлива (SR ISO 7876-1:1993, IDT)

SM SR ISO 7876-2:2012 Echipament de injecţie a combustibilului. Vocabular. Partea 2: Injectoare de combustibil – Устройства для впрыска топлива. Словарь. Часть 2: Топливные форсунки (SR ISO 7876-2:1994, IDT) SM SR ISO 7876-3:2012 Echipament de injecţie a combustibilului. Vocabular. Partea 3: Pompe injector – Устройства для впрыска топлива. Словарь. Часть 3: Насосы-форсунки (SR ISO 7876-3:1996, IDT) SM SR ISO 8855:2012 Vehicule rutiere. Dinamica vehiculelor şi ţinuta de drum. Vocabular – Транспорт дорожный. Динамика транспортных средств и способность удерживать дорогу. Словарь (SR ISO 8855:1999, IDT) 01.040.45 SM SR EN 1907:2012 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Terminologie – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Терминология (SR EN 1907:2005, IDT) SM SR EN 13232-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 1: Definiţii – Железные дороги. Рельсовый путь. Стрелки и переезды. Часть 1: Определения (SR EN 13232-1:2006, IDT) SM SR EN 14478:2012 Aplicaţii feroviare. Frînare. Vocabular generic – Железные дороги. Торможение. Основной словарь (SR EN 14478:2005, IDT) SM SR EN 15663:2012 Aplicaţii feroviare. Definirea maselor de referinţă ale vehiculelor – Железныe дороги. Определение эталонной массы транспортных средств (SR EN 15663:2009, IDT) SM SR CEI/UIC 60050-821:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 821: Semnalizare şi aparate de siguranţă pentru căile ferate – Международный электротехнический словарь. Часть 821: Сигнализация и аппаратура безопасности для железных дорог (SR CEI/UIC 60050-821:2005, IDT) 01.040.47 SM SR EN ISO 3715-1:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de propulsie a navelor. Partea 1: Vocabular referitor la geometria elicelor – Суда и морские технологии. Гребные установки для судов. Часть 1: Словарь по геометрии гребных винтов (SR EN ISO 3715-1:2004, IDT)

6


INSM Noiembrie 2012 SM SR EN ISO 3715-2:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de propulsie a navelor. Partea 2: Vocabular pentru instalaţii cu elice cu pas variabil – Суда и морские технологии. Гребные установки для судов. Часть 2: Словарь по гребным винтам с регулируемым шагом (SR EN ISO 3715-2:2003, IDT) SM SR EN ISO 8384:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Drăgi. Vocabular – Суда и морские технологии. Дноуглубительные снаряды. Словарь (SR EN ISO 8384:2002, IDT)

SM SR ISO 5053:2012 Cărucioare de manipulare autopropulsate. Vocabular – Тележки грузовые самоходные. Терминология (SR ISO 5053:1998, IDT) SM SR ISO 8927:2012 Maşini de terasament. Disponibilitatea unei maşini. Vocabular – Машины землеройные. Эксплуатационная готовность. Словарь (SR ISO 8927:1996, IDT)

SM SR EN 13551:2012 Nave de navigaţie interioară. Vocabular – Суда внутренней навигации. Словарь (SR EN 13551:2004, IDT)

SM SR CEI/UIC 60050-821:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 821: Semnalizare şi aparate de siguranţă pentru căile ferate – Международный электротехнический словарь. Часть 821: Сигнализация и аппаратура безопасности для железных дорог (SR CEI/UIC 60050-821:2005, IDT)

SM SR ISO 19018:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Termeni, abrevieri, simboluri grafice şi concepte de navigaţie – Суда и морские технологии. Термины, сокращения, графические символы и понятия в навигации (SR ISO 19018:2007, IDT)

01.040.55 SM SR EN 26590-1:2012 Ambalaje. Saci. Vocabular şi tipuri. Partea 1: Saci de hîrtie – Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 1: Бумажные мешки (SR EN 26590-1:1994, IDT)

01.040.49

01.040.61

SM SR ISO 5843-2:2012 Aeronautică şi spaţiu. Listă de termeni echivalenţi. Partea 2:Nituri pentru construcţii aerospaţiale – Авиация и осмонавтика. Список эквивалентных терминов. Часть 2: Заклепки для авиационно-космических конструкций (SR ISO 5843-2:1999, IDT)

SM SR EN ISO 19952:2012 Încălţăminte. Vocabular – Обувь. Словарь (SR EN ISO 19952:2005, IDT)

SM SR ISO 8815:2012 Aeronave. Cabluri şi fascicule electrice. Vocabular – Апараты летательные. Электрические кабели и кабельные жгуты. Словарь (SR ISO 8815:2006, IDT) SM SR EN 13701:2012 Sisteme spaţiale. Vocabular - Системы космические. Словарь (SR EN 13701:2004, IDT) 01.040.53 SM SR ISO 1837:2012 Cîrlige pentru instalaţii de ridicat. Nomenclator – Крюки грузоподъемные. Номенклатура (SR ISO 1837:2009, IDT) SM SR ISO 2148:2012 Mijloace de transport continuu. Nomenclator – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Номенклатура (SR ISO 2148:1995, IDT) SM SR ISO 4306-2:2012 Instalaţii de ridicat. Vocabular. Partea 2: Macarale mobile – Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 2: Самоходные краны (SR ISO 4306-2:1998, IDT)

01.040.91 SM SR CEI 60050-845:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 845: Iluminat – Международный электротехнический словарь. Глава 845: Освещение (SR CEI 60050-845:2005, IDT) 01.040. 93 SM SR ISO 6426-1:2012 Vocabular de orologerie. Partea 1: Definiţii tehnicoştiinţifice – Словарь в области часового дела. Часть 1: Технические и научные определения (SR ISO 6426-1:1995, IDT) 01.060 SM SR EN 60027-2:2012 Simboluri literale care se folosesc în electrotehnică. Partea 2: Telecomunicaţii şi electronică – Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 2: Телекоммуникации и электроника (SR EN 60027-2:2008, IDT) SM SR ISO 80000-4:2012 Mărimi şi unităţi. Partea 4: Mecanică – Величины и единицы. Часть 4: Механика (SR ISO 80000-4:2010, IDT)

7


INSM Noiembrie 2012 01.070

Глава 121: Электромагнетизм (SR CEI 60050-121:2006, IDT)

SM SR HD 457 S1:2012 Cod pentru notarea culorilor – Код для обозначения цветов (SR HD 457 S1:2002, IDT) SM SR EN 60073:2012 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa ommaşină, marcare şi identificare. Principii de codificare pentru indicatoare şi organe de comandă – Основные принципы и принципы безопасности для интерфейса человекмашина, маркировка и идентификация. Принципы кодирования индикаторов и органов управления (SR EN 60073:2003, IDT)

SM SR CEI 60050-131:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 131: Teoria circuitelor – Международный электротехнический словарь. Глава 131: Теория цепей (SR CEI 60050-131:2006, IDT) SM SR CEI 60050-141:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 141: Sisteme şi circuite polifazate – Международный электротехнический словарь. Глава 141: Многофазные системы и цепи (SR CEI 60050-141:2006, IDT)

01.080.30 17.240 SM SR ISO 19018:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Termeni, abrevieri, simboluri grafice şi concepte de navigaţie – Суда и морские технологии. Термины, сокращения, графические символы и понятия в навигации (SR ISO 19018:2007, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.50 SM SR CEI 60050-881:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 881: Radiologie şi fizică radiologică – Международный электротехнический словарь. Часть 881: Радиология и радиологическая физика (SR CEI 60050-881:2006, IDT) 13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.260 SM SR CEI 60050-195:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 195: Legare la pămînt şi protecţie împotriva şocurilor electrice – Международный электротехнический словарь. Глава 195: Заземление и защита от поражения электрическим током (SR CEI 60050-195:2006, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.220.01 SM SR CEI 60050-121:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 121: Electromagnetism – Международный электротехнический словарь.

SM SR CEI 60050-393:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 393: Aparatură nucleară. Fenomene fizice şi noţiuni fundamentale – Международный электротехнический словарь. Глава 393: Ядерные приборы. Физические явления и основные понятия (SR CEI 60050-393:2006, IDT) SM SR CEI 60050-881:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 881: Radiologie şi fizică radiologică – Международный электротехнический словарь. Часть 881: Радиология и радиологическая физика (SR CEI 60050-881:2006, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.30 SM SR EN ISO 11593:2012 Roboţi industriali de manipulare. Sisteme automate de schimbare a dispozitivelor de prehensiune. Vocabular şi prezentarea caracteristicilor – Роботы манипуляционные промышленные. Системы автоматической смены рабочих органов. Словарь и представление характеристик (SR EN ISO 11593:2002, IDT) 25.100.50 SM SR EN 25967:2012 Tarozi. Nomenclatorul tipurilor principale şi terminologie – Метчики. Номенклатура основных типов и терминология (SR EN 25967:1996, IDT) 25.100.50 SM SR EN 25968:2012 Filiere rotunde pentru filetare. Nomenclator şi terminologie – Плашки круглые. Номенклатура и терминология (SR EN 25968:1996, IDT)

8


INSM Noiembrie 2012 25.120.01 SM SR EN 1083-1:2012 Perii antrenate de motor. Partea 1: Definiţii şi nomenclator – Щетки приводные. Часть 1: Определения и номенклатура (SR EN 1083-1:2001, IDT) 25.160.01 SM SR ISO/TR 581:2012 Sudabilitate. Materiale metalice. Principii generale – Свариваемость. Металлические материалы. Общие принципы (SR ISO/TR 581:2011, IDT) SM SR EN ISO 4063:2012 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numere de referinţă – Сварка и смежные процессы. Номенклатура процессов и ссылочные номера (SR EN ISO 4063:2011, IDT) 25.160.10 SM SR CEI 60050-851:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 851: Sudare electrică – Международный электротехнический словарь. Глава 851: Электросварка (SR CEI 60050-851:2005, IDT) 25.160.40 SM SR EN 1792:2012 Sudare. Lista multilingvă a termenilor din domeniul sudării şi al procedeelor conexe – Сварка. Многоязычный перечень терминов по сварке и аналогичным процессам (SR EN 1792:2003, IDT)

27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.020 SM SR ISO 2710-1:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Vocabular. Partea 1: Termeni referitori la proiectarea şi funcţionarea motorului – Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Словарь. Часть 1: Термины конструктивного и эксплуатационного характера (SR ISO 2710-1:2003, IDT) SM SR ISO 2710-2:2012 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la mentenanţa motorului – Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Словарь. Часть 2: Термины по техническому обслуживанию двигателей (SR ISO 2710-2:2003, IDT) 27.120.01 SM SR CEI 60050-394:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 394: Aparatură nucleară. Aparatură – Международный электротехнический словарь. Глава 394: Ядерные приборы. Приборы (SR CEI 60050-394:2006, IDT) 27.060.30 SM SR EN 247:2012 Schimbătoare de căldură. Terminologie – Теплообменники. Терминология (SR EN 247:2000, IDT)

25.180.10 SM SR CEI 60050-841:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 841: Electrotermie industrială – Международный электротехнический словарь. Глава 841: . Промышленная электротермия (SR CEI 60050-841:2005, IDT) 25.200 SM SR EN 10052:2012 Vocabular de tratament termic al produselor feroase – Словарь терминов по термообработке металлов (SR EN 10052:1996, IDT) 25.220.20

SM SR EN 305:2012 Schimbătoare de căldură. Definiţii ale performanţelor schimbătoarelor de căldură şi procedura generală de încercare pentru determinarea performanţelor tuturor schimbătoarelor de căldură – Теплообменники. Определения рабочих характеристик теплообменников и общая методика испытаний для определения рабочих характеристик всех типов теплообменников (SR EN 305:2000, IDT) 27.120.20 SM SR ISO 8107:2012 Centrale nucleare. Mentenabilitate. Terminologie – Электростанции атомные. Ремонтопригодность. Терминология (SR ISO 8107:1997, IDT)

SM SR ISO 7583:2012 Anodizarea aluminiului şi a aliajelor sale. Vocabular – Анодирование алюминия и его сплавов. Словарь (SR ISO 7583:1995, IDT)

9


INSM Noiembrie 2012 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM SR CEI 60050-121:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 121: Electromagnetism – Международный электротехнический словарь. Глава 121: Электромагнетизм (SR CEI 60050-121:2006, IDT) SM SR CEI 60050-131:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 131: Teoria circuitelor – Международный электротехнический словарь. Глава 131: Теория цепей (SR CEI 60050-131:2006, IDT) SM SR CEI 60050-151:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 151: Dispozitive electrice şi magnetice – Международный электротехнический словарь. Глава 151: Электрические и магнитные устройства (SR CEI 60050-151:2006, IDT) SM SR CEI 60050-191:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 191: Siguranţa în funcţionare şi calitatea serviciului – Международный электротехнический словарь. Глава 191: Надежность и качество услуг (SR CEI 60050-191:2002, IDT) SM SR CEI 60050-393:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 393: Aparatură nucleară. Fenomene fizice şi noţiuni fundamentale – Международный электротехнический словарь. Глава 393: Ядерные приборы. Физические явления и основные понятия (SR CEI 60050-393:2006, IDT) SM SR CEI 60050-691:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 691: Tarifarea energiei electrice – Международный электротехнический словарь. Глава 691: Тарифы на электроэнергию (SR CEI 60050-691:2006, IDT) SM SR CEI 60050-721:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 721: Telegrafie, facsimil şi comunicaţii de date – Международный электротехнический словарь. Глава 721: Телеграфия, факсимильная связь и передача данных (SR CEI 60050-721:2006, IDT) SM SR CEI 60050-806:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 806: Înregistrare şi redare de sunete şi imagini – Международный электротехнический словарь. Глава 806: Аудио- и видеозапись и воспроизведение (SR CEI 60050-806:2006, IDT)

SM SR CEI 60050-815:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 815: Supraconductivitate – Международный электротехнический словарь. Глава 815: Сверхпроводимость (SR CEI 60050-815:2005, IDT) SM SR EN 60073:2012 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa ommaşină, marcare şi identificare. Principii de codificare pentru indicatoare şi organe de comandă – Основные принципы и принципы безопасности для интерфейса человекмашина, маркировка и идентификация. Принципы кодирования индикаторов и органов управления (SR EN 60073:2003, IDT) 29.100 SM SR CEI 60050-151:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 151: Dispozitive electrice şi magnetice Международный электротехнический словарь. Глава 151: Электрические и магнитные устройства (SR CEI 60050-151:2006, IDT)

29.220.10 SM SR CEI 60050-482:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 482: Elemente primare şi secundare şi baterii – Международный электротехнический словарь. Глава 482: Первичные и вторичные элементы и батареи (SR CEI 60050-482:2006, IDT) 29.220.20 SM SR CEI 60050-482:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 482: Elemente primare şi secundare şi baterii – Международный электротехнический словарь. Глава 482: Первичные и вторичные элементы и батареи (SR CEI 60050-482:2006, IDT) 29.240.01 SM SR CEI 60050-601:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 601: Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice. Generalităţi – Международный электротехнический словарь. Глава 601: Производство, передача и распределение электрической энергии. Общие понятия (SR CEI 60050-601:2006, IDT) SM SR CEI 60050-602:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 602: Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice. Producere – Международный электротехнический словарь.

10


INSM Noiembrie 2012 Глава 602: Производство, передача и распределение электрической энергии. Производство (SR CEI 60050-602:2006, IDT) SM SR CEI 60050-603:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 603: Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice. Planificarea şi conducerea sistemelor electroenergetice – Международный электротехнический словарь. Глава 603: Производство, передача и распределение электрической энергии. Планирование энергетических систем и управление их работой (SR CEI 60050-603:2006, IDT) 33

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

Telegrafie, facsimil şi comunicaţii de date – Международный электротехнический словарь. Глава 721: Телеграфия, факсимильная связь и передача данных (SR CEI 60050-721:2006, IDT) SM SR CEI 60050-722:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 722: Telefonie – Международный электротехнический словарь. Глава 722: Телефония (SR CEI 60050-722:2006, IDT) 33.060.20 SM SR CEI 60050-723:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 723: Radiodifuziune şi teledistribuţie: Sunet, televiziune şi date – Международный электротехнический словарь. Глава 723: Вещание: звуковое, телевизионное, информационное (SR CEI 60050-723:2006, IDT)

33.020 33.120.40 SM SR CEI 60050-701:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 701: Telecomunicaţii, canale şi reţele – Международный электротехнический словарь. Глава 701: Телекомуникации, каналы и сети (SR CEI 60050-701:2006, IDT)

SM SR CEI 60050-712:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 712: Antene – Международный электротехнический словарь. Глава 712: Антенны (SR CEI 60050-712:2006, IDT) 33.160.01

SM SR CEI 60050-704:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 704: Transmisiuni – Международный электротехнический словарь. Глава 704: Передачa (SR CEI 60050-704:2006, IDT) SM SR CEI 60050-714:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 714: Comutaţie şi semnalizare în telecomunicaţii – Международный электротехнический словарь. Глава 714: Коммутация и сигнализация в телекомуникациях (SR CEI 60050-714:2006, IDT) SM SR CEI 60050-725:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 725: Radiocomunicaţii spaţiale – Международный электротехнический словарь. Глава 725: Космическая радиосвязь (SR CEI 60050-725:2006, IDT) 33.080 SM SR CEI 60050-716-1:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 716-1: Reţele digitale cu servicii integrate (ISDN). Partea 1: Aspecte generale – Международный электротехнический словарь. Глава 716-1: Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN). Часть 1: Общие аспекты (SR CEI 60050-716-1:2006, IDT)

SM SR CEI 60050-723:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 723: Radiodifuziune şi teledistribuţie: Sunet, televiziune şi date – Международный электротехнический словарь. Глава 723: Вещание: звуковое, телевизионное, информационное (SR CEI 60050-723:2006, IDT) SM SR CEI 60050-807:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Partea 807: Înregistrare digitală de semnale audio şi video – Международный электротехнический словарь. Часть 807: Цифровая запись аудио- и видеосигналов (SR CEI 60050-807:2006, IDT) 33.180.01 SM SR CEI 60050-731:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 731: Comunicaţii prin fibre optice – Международный электротехнический словарь. Глава 731: Связь волоконно-оптическая (SR CEI 60050-731:2006, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.020 33.040.01 SM SR CEI 60050-721:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 721:

SM SR ISO 2382-19:2012 Sisteme de prelucrare a datelor. Terminologie. Partea 19:

11


INSM Noiembrie 2012 Calcul analogic – Системы обработки информации. Словарь. Часть 19: Аналоговое вычисление (SR ISO 2382-19:1997, IDT) 35.240.50 SM SR CR 1830:2012 Arhitectura sistemelor CIM. Vocabular – Архитектура компьютерно-интегрированных производственных систем (CIM). Словарь (SR CR 1830:1999, IDT) 37

TEHNOLOGIA IMAGINII ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

37.040.30 SM SR ISO 5989:2012 Fotografie. Produse chimice preambalate pentru tratarea materialelor fotografice pe bază de halogenuri de argint. Vocabular - Фотография. Предварительно упакованные химикаты для обработки фотографических материалов на основе галогенида серебра. Словарь (SR ISO 5989:2001, IDT) 37.060.01 SM SR ISO 4246:2012 Cinematografie. Vocabular – Кинематография. Словарь (SR ISO 4246:2001, IDT) 39

MECANICĂ DE PRECIZIE. GIUVAERERIE ТОЧНАЯ МЕХАНИКА ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

39.040.01 SM SR ISO 6426-1:2012 Vocabular de orologerie. Partea 1: Definiţii tehnico-ştiinţifice – Словарь в области часового дела. Часть 1: Технические и научные определения (SR ISO 6426-1:1995, IDT) 43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

SM SR ISO 8855:2012 Vehicule rutiere. Dinamica vehiculelor şi ţinuta de drum. Vocabular – Транспорт дорожный. Динамика транспортных средств и способность удерживать дорогу. Словарь (SR ISO 8855:1999, IDT) 43.100 SM SR ISO 7237:2012 Rulote. Mase şi dimensiuni. Vocabular – Караваны. Массы и размеры. Словарь (SR ISO 7237:1998, IDT) 43.060.40 SM SR ISO 7876-1:2012 Echipament de injecţie a combustibilului. Vocabular. Partea 1: Pompe de injecţie a combustibilului – Устройства для впрыска топлива. Словарь. Часть 1: Насосы для впрыска топлива (SR ISO 7876-1:1993, IDT) SM SR ISO 7876-2:2012 Echipament de injecţie a combustibilului. Vocabular. Partea 2: Injectoare de combustibil – Устройства для впрыска топлива. Словарь. Часть 2: Топливные форсунки (SR ISO 7876-2:1994, IDT) SM SR ISO 7876-3:2012 Echipament de injecţie a combustibilului. Vocabular. Partea 3: Pompe injector – Устройства для впрыска топлива. Словарь. Часть 3: Насосы-форсунки (SR ISO 7876-3:1996, IDT) 45

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.080 SM SR EN 13232-1:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 1: Definiţii – Железные дороги. Рельсовый путь. Стрелки и переезды. Часть 1: Определения (SR EN 13232-1:2006, IDT) 45.100

43.020 SM SR ISO 612:2012 Vehicule rutiere. Dimensiuni ale automobilelor şi vehiculelor tractate. Termeni şi definiţii – Транспорт дорожный. Размеры автомобилей и буксируемых транспортных средств. Термины и определения (SR ISO 612:1996, IDT) SM SR ISO 1176:2012 Vehicule rutiere. Mase. Vocabular şi coduri – Транспорт дорожный. Массы. Словарь и коды (SR ISO 1176:1998, IDT)

SM SR EN 1907:2012 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Terminologie – Требования безопасности к канатным установкам, предназначенным для перевозки людей. Терминология (SR EN 1907:2005, IDT) 45.060.01 SM SR EN 14478:2012 Aplicaţii feroviare. Frînare. Vocabular generic – Железные дороги. Торможение. Основной словарь (SR EN 14478:2005, IDT)

12


INSM Noiembrie 2012 SM SR EN 15663:2012 Aplicaţii feroviare. Definirea maselor de referinţă ale vehiculelor – Железныe дороги. Определение эталонной массы транспортных средств (SR EN 15663:2009, IDT) 47

CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

49.060 SM SR ISO 8815:2012 Aeronave. Cabluri şi fascicule electrice. Vocabular – Апараты летательные. Электрические кабели и кабельные жгуты. Словарь (SR ISO 8815:2006, IDT) 49.140

47.060 SM SR EN ISO 8384:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Drăgi. Vocabular – Суда и морские технологии. Дноуглубительные снаряды. Словарь (SR EN ISO 8384:2002, IDT)

SM SR EN 13701:2012 Sisteme spaţiale. Vocabular - Системы космические. Словарь (SR EN 13701:2004, IDT) 53

SM SR EN 13551:2012 Nave de navigaţie interioară. Vocabular – Суда внутренней навигации. Словарь (SR EN 13551:2004, IDT)

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

53.020.20 47.020.01 SM SR ISO 19018:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Termeni, abrevieri, simboluri grafice şi concepte de navigaţie – Суда и морские технологии. Термины, сокращения, графические символы и понятия в навигации (SR ISO 19018:2007, IDT) 47.020.20 SM SR EN ISO 3715-1:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de propulsie a navelor. Partea 1: Vocabular referitor la geometria elicelor – Суда и морские технологии. Гребные установки для судов. Часть 1: Словарь по геометрии гребных винтов (SR EN ISO 3715-1:2004, IDT) SM SR EN ISO 3715-2:2012 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de propulsie a navelor. Partea 2: Vocabular pentru instalaţii cu elice cu pas variabil – Суда и морские технологии. Гребные установки для судов. Часть 2: Словарь по гребным винтам с регулируемым шагом (SR EN ISO 3715-2:2003, IDT) 49

AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

49.030.60 SM SR ISO 5843-2:2012 Aeronautică şi spaţiu. Listă de termeni echivalenţi. Partea 2:Nituri pentru construcţii aerospaţiale – Авиация и осмонавтика. Список эквивалентных терминов. Часть 2: Заклепки для авиационно-космических конструкций (SR ISO 5843-2:1999, IDT)

SM SR ISO 4306-2:2012 Instalaţii de ridicat. Vocabular. Partea 2: Macarale mobile – Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 2: Самоходные краны (SR ISO 4306-2:1998, IDT) 53.020.30 SM SR ISO 1837:2012 Cîrlige pentru instalaţii de ridicat. Nomenclator – Крюки грузоподъемные. Номенклатура (SR ISO 1837:2009, IDT) 53.060 SM SR ISO 5053:2012 Cărucioare de manipulare autopropulsate. Vocabular – Тележки грузовые самоходные. Терминология (SR ISO 5053:1998, IDT) 53.100 SM SR ISO 8927:2012 Maşini de terasament. Disponibilitatea unei maşini. Vocabular – Машины землеройные. Эксплуатационная готовность. Словарь (SR ISO 8927:1996, IDT) 53.040.01 SM SR ISO 2148:2012 Mijloace de transport continuu. Nomenclator – Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Номенклатура (SR ISO 2148:1995, IDT) 55

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

13


INSM Noiembrie 2012 55.080

67.160.20

SM SR EN 26590-1:2012 Ambalaje. Saci. Vocabular şi tipuri. Partea 1: Saci de hîrtie – Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 1: Бумажные мешки (SR EN 26590-1:1994, IDT)

SM GOST R 53185:2012 Băuturi nealcoolice şi slab alcoolice tonifiante. Metode de încercare – Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие. Методы испытания (GOST R 53185–2008, IDT)

61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

61.060 79.060.01 SM SR EN ISO 19952:2012 Încălţăminte. Vocabular – Обувь. Словарь (SR EN ISO 19952:2005, IDT) 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

SM SR EN 326-3:2012 Plăci pe bază de lemn. Eşantionare, debitare şi control. Partea 3: Controlul unui lot singular de plăci – Плиты древесные. Отбор образцов, распиливание и контроль. Часть 3: Приемочный контроль отдельной партии плит (SR EN 326-3:2004, IDT)

65.020.20 79.060.20 SM 209:2012 Material săditor pomicol. Butaşi înrădăcinaţi de coacăză şi agriş. Condiţii tehnice – Mатериал посадочный плодовый. Саженцы смородины и крыжовника. Технические условия. (SM 209:2006, IDT) 65.020.20 SM 210:2012 Material săditor pomicol. Drajoni de zmeur. Condiţii tehnice – Mатериал посадочный плодовый. Саженцы малины. Технические условия. (SM 210:2006, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.080.01 SM GOST R ISO 17240:2012 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Determinarea conţinutului de staniu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică cu flacără – Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содержания олова. Метод пламенной атомноабсорбционной спектрометрии (GOST R ISO 17240 – 2010, IDT) 67.160.10 SM GOST R 51156:2012 Cocteiluri de vin. Condiţii tehnice generale – Коктейли винные. Общие технические условия (GOST R 51156–2005, IDT) SM GOST R 52845:2012 Băuturi slab alcoolice tonifiante. Condiţii tehnice generale – Напитки слабоалкогольные тонизирующие. Общие технические условия (GOST R 52845–2007, IDT)

SM SR CR 213:2012 Plăci pe bază de lemn. Determinare a emisiei de aldehidă formică în condiţii determinate. Metoda denumită: Metoda emisiei de aldehidă formică – Плиты древесностружечные. Определение выделения формальдегида при специальных условиях. Метод выделения формальдегида (SR CR 213:1997, IDT) SM SR EN 311:2012 Plăci pe bază de lemn. Smulgerea suprafeţei. Metodă de încercare – Плиты древесные. Прочность поверхностни на отрыв. Метод испытания (SR EN 311:2003, IDT) SM SR EN 319:2012 Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinare a rezistenţei la tracţiune perpendiculară pe feţele panoului – Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Определение предела прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты (SR EN 319:1997, IDT) SM SR EN 382-1:2012 Plăci de fibre de lemn. Determinare a absorbţiei de suprafaţă. Partea 1: Metodă de încercare pentru plăci de fibre obţinute prin procedeul uscat – Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 1: Методы испытаний волокнистых плит полученных сухим способом (SR EN 382-1:1997, IDT) SM SR EN 382-2:2012 Plăci de fibre de lemn. Determinarea absorbţiei de suprafaţă. Partea 2: Metodă de încercare pentru plăci dure – Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 2: Метод испытания твердых плит (SR EN 382-2:1999, IDT)

14


INSM Noiembrie 2012 SM SR EN 633:2012 Plăci de aşchii cu liant de ciment. Definiţie şi clasificare Плиты древесностружечные, связанные цементом. Определение и классификация (SR EN 633:1997, IDT) SM SR EN 634-1:2012 Plăci de aşchii cu liant de ciment. Condiţii tehnice. Partea 1: Condiţii tehnice generale – Плиты древесностружечные, связанные цементом. Технические условия. Часть 1: Общие требования (SR EN 634-1:1997, IDT) SM SR EN 1087-1:2012 Plăci de aşchii. Determinare a rezistenţei la umiditate. Partea 1: Încercare la apă fierbinte – Плиты древесностружечные. Определение влагостойкости. Часть 1: Испытание в кипящей воде (SR EN 1087-1:1996, IDT) SM SR EN 1128:2012 Plăci de aşchii de lemn liate cu ciment. Determinarea rezistenţei la şoc cu corpuri dure – Плиты древесностружечные, связанные цементом. Определение стойкости к удару тяжелым телом. (SR EN 1128:2000, IDT)

79.080 SMV EN 13629:2012 Pardoseli de lemn. Element individual, masiv preasamblat de pardoseală de lemn de foioase – Полы деревянные. Отдельные и предварительно собранные массивные доски из древесины лиственных пород (EN 13629:2012, IDT) SM SR EN 13227:2012 Pardoseli de lemn. Produse de parchet lamelar masiv – Полы деревянные. Изделия из плотного ламинированного паркета (SR EN 13227:2003, IDT) SM SR EN 13442:2012 Pardoseli şi parchet de lemn şi lambriuri şi placări de lemn. Determinarea rezistenţei la agenţi chimici – Полы и паркст деревянные, обшивка и облицовка материалами из древесины. Определение стойкости к воздействию химических веществ (SR EN 13442:2003, IDT)

79.060.99

SM SR EN 13488:2012 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet mozaic – Полы деревянные. Элементы мозаичного паркета (SR EN 13488:2003, IDT)

SM SR EN 390:2012 Lemn lamelat încleiat. Dimensiuni. Abateri admisibile – Древесина клееная слоистая. Размеры. Допустимые отклонения (SR EN 390:1996, IDT)

SM SR EN 13489:2012 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet multistrat – Полы деревянные. Элементы многослойного паркета (SR EN 13489:2003, IDT)

SM SR EN 392:2012 Lemn lamelat încleiat. Încercare la forfecare a zonelor încleiate – Древесина клееная слоистая. Испытание клеевых швов на сдвиг (SR EN 392:1996, IDT)

SM SR EN 13990:2012 Pardoseli de lemn. Scînduri de răşinoase pentru pardoseli – Пол деревянный. Цельные половые доски из мягкой породы (SR EN 13990:2004, IDT)

SM SR EN 1194:2012 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Clase de rezistenţă şi determinarea valorilor caracteristice – Конструкции деревянные. Слоистая клееная древесина. Классы прочности и определение нормативных значений (SR EN 1194:2002, IDT)

91

SM SR EN 13017-1:2012 Panouri de lemn masiv. Clasificare după aspectul feţelor. Partea 1: Lemn de răşinoase – Плиты деревянные из массива. Классификация по внешнему виду. Часть 1: Мягкая древесина (SR EN 13017-1:2002, IDT)

SM SR EN 1194:2012 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Clase de rezistenţă şi determinarea valorilor caracteristice – Конструкции деревянные. Слоистая клееная древесина. Классы прочности и определение нормативных значений (SR EN 1194:2002, IDT)

SM SR EN 13017-2:2012 Panouri de lemn masiv. Clasificare după aspectul feţelor. Partea 2: Lemn de foioase – Плиты деревянные из массива Классификация по внешнему виду. Часть 2: Твердая древесина (SR EN 13017-2:2002, IDT)

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.080.20

91.160.01 SM SR CEI 60050-845:2012 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 845: Iluminat – Международный электротехнический словарь. Глава 845: Освещение (SR CEI 60050-845:2005, IDT)

15


INSM Noiembrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (Noiembrie 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM 2 Standarde

SMV EN 13629:2012

79.080

Data editării Дата издания 3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4

în limba engleză 01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

Standarde în limba de stat SM 209:2012

65.020.20

28.12.2010

1009 – ST din 26.11.2012

SM 210:2012

65.020.20

28.12.2010

1010 – ST din 26.11.2012

SM SR EN 247:2012

01.040.27 27.060.30

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR EN 305:2012

01.040.27 27.060.30

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR EN 311:2012

79.060.20

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 319:2012

79.060.20

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 326-3:2012

79.060.01

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 382-1:2012

79.060.20

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 382-2:2012

79.060.20

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 390:2012

79.060.99

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 392:2012

79.060.99

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 633:2012

79.060.20

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 634-1:2012

79.060.20

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 1083-1:2012

01.040.25 25.120.01

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR EN 1087-1:2012

79.060.20

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 1128:2012

79.060.20

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 1194:2012

91.080.20 79.060.99

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 1792:2012

01.040.25 25.160.40

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR EN 1907:2012

01.040.45 45.100

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR EN 10052:2012

01.040.25 25.200

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR EN 13017-1:2012

79.060.99

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 13017-2:2012

79.060.99

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

79.080

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 13227:2012

16


INSM Noiembrie 2012 1

2

3

4

SM SR EN 13442:2012

79.080

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 13488:2012

79.080

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 13489:2012

79.080

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 13990:2012

79.080

01.03.2013

1003 – ST din 02.11.2012

SM SR EN 60027-2:2012

01.060

01.03.2013

1011 – ST din 28.11.2012

SM SR EN 60073:2012

01.070 29.020

01.03.2013

1011 – ST din 28.11.2012

SM SR EN 13232-1:2012

01.040.45 45.080

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR EN 13551:2012

01.040.47 47.060

01.03.2013

1013 – ST din 29.11.2012

SM SR EN 13701:2012

01.040.49 49.140

01.03.2013

1013 – ST din 29.11.2012

SM SR EN 14478:2012

01.040.45 45.060.01

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR EN 15663:2012

01.045.45 45.060.01

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR EN 25967:2012

01.040.25 25.100.50

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR EN 25968:2012

01.040.25 25.100.50

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR EN 26590-1:2012

01.040.55 55.080

01.03.2013

1013 – ST din 30.11.2012

SM SR EN ISO 3715-1:2012

01.040.47 47.020.20

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR EN ISO 3715-2:2012

01.040.47 47.020.20

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR EN ISO 4063:2012

01.040.25 25.160.01

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR EN ISO 11593:2012

01.040.25 25.040.30

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 612:2012

01.040.43 43.020

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 1176:2012

01.040.43 43.020

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 1837:2012

01.040.53 53.020.30

01.03.2013

1013 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 2148:2012

01.040.53 53.040.01

01.03.2013

1013 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 2382-19:2012

01.040.35 35.020

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 2710-1:2012

01.040.27 27.020

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

17


INSM Noiembrie 2012 1

2

3

4

SM SR ISO 2710-2:2012

01.040.27 27.020

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 4246:2012

01.040.37 37.060.01

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 4306-2:2012

01.040.53 53.020.20

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 5053:2012

01.040.53 53.060

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 5843-2:2012

01.040.49 49.030.60

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 5989:2012

01.040.37 37.040.30

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 6426-1:2012

01.040.93 39.040.01

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 7237:2012

01.040.43 43.100

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 7583:2012

01.040.25 25.220.20

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 7876-1:2012

01.040.43 43.060.40

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 7876-2:2012

01.040.43 43.060.40

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 7876-3:2012

01.040.43 43.060.40

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 8107:2012

01.040.27 27.120.20

01.03.2013

1002 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 8384:2012

01.040.47 47.060

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 8815:2012

01.040.49 49.060

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 8855:2012

01.040.43 43.020

01.03.2013

1012 – ST din 29.11.2012

SM SR ISO 8927:2012

01.040.53 53.100

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 19018:2012

01.040.47 01.080.30 47.020.01

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

SM SR ISO 19952:2012

01.040.61 61.060

01.03.2013

1013 – ST din 01.11.2012

01.060

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR ISO 80000-4:2012 SM SR CEI 60050-121:2012

SM SR CEI 60050-131:2012

01.040.17 17.220.01 29.020 01.040.17 17.220.01 29.020

18


INSM Noiembrie 2012 1 SM SR CEI 60050-141:2012

SM SR CEI 60050-151:2012

2 01.040.17 17.220.01 01.040.29 29.020 29.100

3

4

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR CEI 60050-191:2012

01.040.29 29.020

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR CEI 60050-195:2012

01.040.29 13.260

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR CEI 60050-393:2012

01.040.17 17.240 29.020

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR CEI 60050-394:2012

01.040.17 27.120.01

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR CEI 60050-482:2012

01.040.29 29.220.10 29.220.20

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-601:2012

01.040.29 29.240.01

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-602:2012

01.040.29 29.240.01

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-603:2012

01.040.29 29.240.01

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-691:2012

01.040.29 29.020

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-701:2012

01.040.33 33.020

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-704:2012

01.040.33 33.020

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-712:2012

01.040.33 33.120.40

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-714:2012

01.040.33 33.020

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-715:2012

01.040.33

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-716-1:2012

01.040.33 33.080

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-721:2012

01.040.33 29.020 33.040.01

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

19


INSM Noiembrie 2012

1 SM SR CEI 60050-722:2012 SM SR CEI 60050-723:2012

SM SR CEI 60050-725:2012

2

3

01.040.33 33.040.01 01.040.33 33.060.20 33.160.01

01.040.33 33.020

4

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-731:2012

01.040.33 33.180.01

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-806:2012

01.040.29 01.040.33 29.020

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-807:2012

01.040.33 33.160.01

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-808:2012

01.040.33

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-845:2012

01.040.91 91.160.01

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

01.070 29.020

01.03.2013

1011 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-815:2012

01.040.29 29.020

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-841:2012

01.040.29 25.180.10

01.03.2013

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-851:2012

01.040.25 25.160.10

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR CEI 60050-881:2012

01.040.17 11.040.50 17.240

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR CEI 60050-891:2012

01.040.11 01.040.29

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR CEI/UIC 60050-821:2012

01.040.13 01.040.45

01.03.2013

1006 – ST din 06.11.2012

SM SR ISO/TR 581:2012

01.040.25 25.160.01

01.03.2013

1002– ST din 01.11.2012

SM SR CR 213:2012

79.060.20

01.03.2013

1003– ST din 02.11.2012

SM SR CR 1830:2012

01.040.35 35.240.50

01.03.2013

1002– ST din 01.11.2012

01.070

01.03.2013

1011– ST din 28.11.2012

SM SR CEI 60073:2012

SM SR HD 457 S1:2012

Standarde în limba rusă SM GOST R ISO 17240:2012

67.080.01

07.12.2012

1007 – ST din 26.11.1012

SM GOST R 51156:2012

67.160.10

19.12.2012

1005 – ST din 02.11.1012

SM GOST R 52845:2012

67.160.10

19.12.2012

1005 – ST din 02.11.1012

SM GOST R 53185:2012

67.160.20

19.12.2012

1005 – ST din 02.11.1012

20


INSM Noiembrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR/PRESTANDARDELOR, ERATELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ/ПРЕДСТАНДАРТОВ, ПОПРАВOK (Noiembrie 2012) Indicativul standardului/ prestandardului Обозначение cтандарта/ предстандарта 1

Codul CSM Код CSM

2

Data anulării Дата отмены

3

Indicativul standardului/ prestandardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта/ предстандарта 4

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5

SMV ISO 6540:2009

67.060

15.01.2013

SM SR EN ISO 6540:2012

1008 – ST din 26.11.2012

SMV ISO 80000-4:2011

01.060

01.09.2013

SM SR ISO 80000-4:2012

1011 – ST din 28.11.2012

SM 209:2006

65.020.20

01.03.2013

SM 209:2012

1009 – ST din 26.11.2012

SM 210:2006

65.020.20

01.03.2013

SM 210:2012

1009 – ST din 26.11.2012

SM GOST ISO 7966:2009

03.120.30

01.06.2013

SM SR ISO 7966:2012

1008 – ST din 26.11.2012

SM GOST ISO 21572:2011

67.050

01.06.2013

SM SR EN ISO 21572:2012

1008 – ST din 26.11.2012

SM GOST R 52842:2010 (ISO 18330:2003)

67.100.01

01.06.2013

SM SR EN ISO 18330:2012

SM GOST R 53162:2010 (ISO 16050:2003)

67.060 67.080.10

01.06.2013

SM SR EN ISO 16050:2012

GOST 12.4.034-2001 (EN 133-90)

65.120

01.06.2013

SM SR EN 133:2010

GOST 13496.3-92 (ISO 6496-83)

65.120

01.06.2013

SM SR ISO 6496:2012

GOST 13583.9-93 (ISO 2071-76)

73.060.40 71.100.10

01.06.2013

SM SR ISO 2071:2012

GOST 16483.5-73 (ISO 3347-76)

79.040

01.06.2013

SM SR ISO 3347:2012

GOST 17733-89 (ISO 718:82)

55.100

01.06.2013

SM SR ISO 718:2012

65.080

01.06.2013

SM SR ISO 5316:2012 SM SR ISO 6598:2012 SM SR ISO 7497:2012

GOST 25469-93 (ISO 2927-73)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 2927:2012

GOST 25389-93 (ISO 802-76)

73.060.40 71.100.10

01.06.2013

SM SR ISO 802:2012

GOST 25542.1-93 (ISO 1232-76)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 1232:2012

GOST 25542.2-93 (ISO 805-76)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 805:2012

GOST 25542.3-93 (ISO 1617-76)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 1617:2012

GOST 25542.4-93 (ISO 900-77)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 900:2012

GOST 20851.2-75 (ISO 5316-77, ISO 6598-85, ISO 7497-84)

1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012

1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012

21


INSM Noiembrie 2012 1

2

3

GOST 25542.5-93 (ISO 2829-73)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 2829:2012

GOST 25542.6-93 (ISO 1618-76)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 1618:2012

GOST 27801-93 (ISO 903-76)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 903:2012

GOST 27802-93 (ISO 902-76)

71.100.10 73.060.40

01.06.2013

SM SR ISO 902:2012

67.060

01.06.2013

SM SR EN ISO 2171:2012

71.100.40

01.06.2013

SM SR ISO 6844:2012

GOST 28512.3-90 (ISO 7837-83)

65.080

01.06.2013

SM SR EN ISO 7837:2012

GOST 28520-90 (ISO 2873-83)

55.020

01.06.2013

SM SR EN ISO 2873:2012

GOST 28666.1-90 (ISO 6639-1-86)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 6639-1:2012

GOST 28666.2-90 (ISO 6639-2-86)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 6639-2:2012

GOST 28666.3-90 (ISO 6639-3-86)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 6639-3:2012

GOST 28666.4-90 (ISO 6639-4-86)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 6639-4:2012

GOST 28745-90 (ISO 8016-85)

65.060.01

01.06.2013

SM SR ISO 8016:2012

GOST 28876-90 (ISO 948-80)

67.220.10

01.06.2013

SM SR EN ISO 948:2012

GOST 28954-91 (ISO 2271-89)

71.100.40

01.06.2013

SM SR ISO 2271:2012

GOST 29131-91 (ISO 2211-73)

71.040.40

01.06.2013

SM SR ISO 2211:2012

GOST 29141-91 (ISO 664-90)

67.200.20

01.06.2013

SM SR EN ISO 664:2012

GOST 29142:91 (ISO 542:90 )

67.200.20

01.06.2013

SM SR EN ISO 542:2012

GOST 29143-1 (ISO 712-85)

67.060

01.06.2013

SM SR EN ISO 712:2012

GOST 29144-91 (ISO 711-85)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 711:2012

GOST 29153-91 (ISO 1413-84)

39.040.10

01.06.2013

SM SR ISO 1413:2012

GOST 29173-91 (ISO 2209-73)

71.080.20

01.06.2013

SM SR ISO 2209:2012

GOST 28418-2002 (ISO 2171-1993) GOST 28478-90 (ISO 6844-83)

4

1 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012

22


INSM Noiembrie 2012 1

2

3

GOST 29190-91 (ISO 1064-74)

71.100.40

01.06.2013

SM SR ISO 1064:2012

GOST 29213-91 (ISO 896-77)

01.075 71.100.40

01.06.2013

SM SR ISO/TR 896:2012

GOST 29288-92 (ISO 5313-86)

65.080

01.06.2013

SM SR ISO 5313:2012

GOST 29297-92 ISO 4363-90

01.080.30 25.160.40 25.160.50

01.11.2013

SM SR ISO 4063:2012

GOST 29313-92 (ISO 5314-81)

65.080

01.06.2013

SM SR ISO 5314:2012

GOST 30024-93 (ISO 607-80)

71.100.40

01.06.2013

SM SR ISO 607:2012

GOST 30038-93 (ISO 2881-77)

65.160

01.06.2013

SM SR ISO 2881:2012

GOST 30040-93 (ISO 4874-81)

65.160

01.06.2013

SM SR ISO 4874:2012

GOST 30041-93 (ISO 2971-87)

65.160

01.06.2013

SM SR ISO 2971:2012

GOST 30043-2002 (ISO 5529-92)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 5529:2012

GOST 30181.9-94 (ISO 5315-84)

65.080

01.06.2013

SM SR ISO 5315:2012

GOST 30438-2003 (ISO 3400-1997)

65.160

01.06.2013

SM SR ISO 3400:2012

GOST 30498-97 (ISO 3093-82)

67.060

01.06.2013

SM SR EN ISO 3093:2012

GOST 30553-98 (ISO 904-76)

71.060.30

01.06.2013

SM SR ISO 904:2012

GOST 30562-97 (ISO 5764-87)

67.100.10

01.06.2013

SM SR EN ISO 5764 :2012

GOST 30569-98 (ISO 3401-91)

65.160

01.06.2013

SM SR ISO 3401:2012

GOST 30570-2003 (ISO 10315:2000)

65.160

01.06.2013

SM SR ISO 10315:2012

GOST 30588-98 (ISO 592-81)

71.100.60

01.06.2013

SM SR ISO 592:2012

GOST 30621-98 (ISO 5785-78, ISO 2590-73)

71.060.30

01.06.2013

SM SR ISO 2590:2012

65.160

01.06.2013

SM SR ISO 10362-1:2012

65.060.80

01.06.2013

SM SR ISO 7915:2012

GOST 30622.1-2003 (ISO 10362-1-99) GOST 30725-2001 (ISO 7915-91)

4

1 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1002 – ST din 01.11.2012

1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012

23


INSM Noiembrie 2012

1 GOST 30745-2001 (ISO 789-9-90) GOST 30746-2001 (ISO 789-2-93)

2

3

4

1 1008 – ST din 26.11.2012

65.060.10

01.06.2013

SM SR ISO 789-9+A1:2012

65.060.10

01.06.2013

SM SR ISO 789-2:2012

GOST 30747-2001 (ISO 789-1-90)

65.060.10

01.06.2013

SM SR ISO 789-1:2012

GOST 30750-2001 (ISO 789-6-82)

65.060.10

01.06.2013

SM SR ISO 789-6:2012

GOST 30752-2001 (ISO 789-3-93)

65.060.10

01.06.2013

SM SR ISO 789-3:2012

GOST 30999-2002 (ISO 2169:1981)

67.080.01

01.06.2013

SM SR ISO 2169:2012

GOST 31013.5-2002 (ISO 1388-5:1981)

71.080.60

01.06.2013

SM SR ISO 1388-5:2012

GOST 31027-2002 (ISO 937:1978)

67.120.10

01.06.2013

SM SR ISO 937:2012

GOST 31087-2002 (ISO 9648:1988)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 9648:2012

GOST 31090.1-2002 (ISO 5530-1:1997)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 5530-1:2012

GOST 31092-2002 (ISO 729:1988)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 729:2012

GOST 31095-2002 (ISO 7305:1998)

67.060

01.06.2013

SM SR ISO 7305:2012

GOST 31109-2002 (ISO 6886:1996)

67.200.10 67.120.10

01.06.2013

SM SR EN ISO 6886:2012

GOST 31218-2003 (ISO 6498:1998)

65.120

01.06.2013

SM SR ISO 6498:2012

GOST 31314.3-2006 (ISO 1496-3:1995)

55.180.10

01.06.2013

SM SR ISO 1496-3:2012

GOST ISO 3402-2003

65.160

01.06.2013

SM SR ISO 3402:2012

GOST ISO 3636-2004

61.020

01.06.2013

SM SR AC1:2012

GOST ISO 3637-2004

61.020

01.06.2013

SM SR 2012

GOST ISO 4253-2005

65.060.10

01.06.2013

SM SR ISO 4253:2012

1008 – ST din 26.11.2012

67.060

01.06.2013

SM SR EN ISO 7971-2:2012

1008 – ST din 26.11.2012

65.060.80 61.060

01.06.2013 15.01.2013

SM SR ISO 8380:2012

1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012

GOST ISO 7971-2-2002 GOST ISO 8380-2002 SMV ISO 21570:2009/C1:2009

ISO

3636

1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 1008 – ST din 26.11.2012 +

1008 – ST din 26.11.2012

ISO 3637 + AC1

1008 – ST din 26.11.2012

-------------------------------------

24


INSM Noiembrie 2012 INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE/NOTE NAŢIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИМИЧАНИА (Noiembrie 2012) Indicativul standardului Обозначение cтандарта 1 SM SR CEI 60050-121:2012/A1:2012

SM SR CEI 60050-131:2012/A1:2012 SM SR CEI 60050-191:2012/A1:2012 SM SR CEI 60050-191:2012/A2:2012 SM SR CEI 60050-195:2012/A1:2012

Codul CSM Код CSM

2 01.040.17 17.220.01 29.020 01.040.17 17.220.01 29.020 01.040.29 29.020 01.040.29 29.020 01.040.29 13.260

Nr. mod. Nr. şi data hotărîrii № изм. № и дата постановления

3

Pag. Cтр.

4

5 Nu se publică

A1

1006 – ST din 06.11.2012

A1

1006 – ST din 06.11.2012

A1

1006 – ST din 06.11.2012

A2

1006 – ST din 06.11.2012

A1

1006 – ST din 06.11.2012

Nu se publică

Nu se publică Nu se publică Nu se plublică

SM SR CEI 60050-394:2012/A1:2012

01.040.17 27.120.01

A1

1006 – ST din 06.11.2012

Nu se publică

SM SR CEI 60050-601:2012/A1:2012

01.040.29 29.240.01

A1

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-603:2012/A1:2012

01.040.29 29.240.01

A1

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-604:2007/A1:2012

01.040.29 29.240.01

A1

1010 – ST din 27.11.2012

SM SR CEI 60050-723:2012/A1:2012

01.040.33 33.060.20 33.160.01

A1

1011 – ST din 28.11.2012

SM SR CEI 60050-806:2012/A1:2012

01.040.29 01.040.33 29.020

A1

1010 – ST din 27.11.2012

Nu se publiă

GOST 14192-96 SM SR EN 13227:2012/AC:2012

55.200 79.080

A3 AC

1014 – ST din 30.11.2012 1003 – ST din 02.11.2012

27

SM SR EN 15663:2012/AC:2012

01.040.45 45.060.01

AC

1012 – ST din 29.11.2012

GOST 21519-2003/N1:2012

91.060.50

N1

1004 – ST din 02.11.2012

33

GOST 23166-99/N1:2012

91.060.50

N1

1004 – ST din 02.11.2012

33

GOST 23747-88/N1:2012

91.060.50

N1

1004 – ST din 02.11.2012

34

GOST 30674-99/N1:2012

91.060.50

N1

1004 – ST din 02.11.2012

34

GOST 30970-2002/N1:2012

91.060.50

N1

1004 – ST din 02.11.2012

35

Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică

Nu se publică Nu se publică

25


INSM Noiembrie 2012

26


INSM Noiembrie 2012 MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 55

AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ CSM 55.200

27


INSM Noiembrie 2012 (Продолжение см. с.28 )

(Продолжение см. с. 29 )

28


INSM Noiembrie 2012

(Продолжение см. с.30)

29


INSM Noiembrie 2012

(Продолжение см. с. 31)

30


INSM Noiembrie 2012

[BS nr. 11 - 2012]

31


INSM Noiembrie 2012

32


INSM Noiembrie 2012 NOTE NAŢIONALE APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПРИМЕЧАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО CSM 91.060.50

______________________________________________________________________ NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 30674-99/N1:2012

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr.1004-ST din 02 11.2012 Preambul naţional Prezenta notă naţională este elaborată în scopul ajustării periodicităţii de verificare a produselor la necesităţile naţionale. Punctul 5.5. Propoziţia a doua trebuie citită: „Испытания изделий на прочность (несущую способность) угловых соединений проводят не реже одного раза в год, а также при поступлении новой партии угловых крепежных деталей и клеев-герметиков.” Punctul 5.7. Alineatul doi trebuie citit: „Периодические испытания изделий по этим показателям проводят не реже одного раза в три года.” [BS nr. 11 - 2012]

______________________________________________________________________ NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 23166-99/N1:2012

Блоки оконные. Общие технические условия

______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr.1004-ST din 02 11.2012 Preambul naţional Prezenta notă naţională este elaborată în scopul ajustării periodicităţii de verificare a produselor la paricularităţile economiei naţionale. Punctul 6.6 trebuie citit: „Периодические испытания по эксплуатационным показателям, указанным в 5.3.1, проводят при внесении изменений в конструкцию изделий или технологию их изготовления, но не реже одного раза в три года, а также при сертификации изделий (в части показателей, предусмотренных методиками сертификации).” [BS nr. 11 - 2012]

33


INSM Noiembrie 2012

______________________________________________________________________ NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 23747-88/N1:2012

Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия

______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr.1004-ST din 02 11.2012 Preambul naţional Prezenta notă naţională este elaborată în scopul ajustării periodicităţii de verificare a produselor cu particularităţile economiei naţionale. Punctul 3.4 după alineatul unu se completează cu un alineat nou în următoarea redacţie: „Периодические испытания по эксплуатационным показателям, указанным в 2.2.1 и 2.2.2, проводят при внесении изменений в конструкцию изделий или технологию их изготовления, но не реже одного раза в три года, а также при сертификации изделий (в части показателей, предусмотренных методиками сертификации).” [BS nr. 11 - 2012]

______________________________________________________________________ NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 30674-99/N1:201

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr.1004-ST din 02 11.2012 Preambul naţional Prezenta notă naţională este elaborată în scopul ajustării periodicităţii de verificare a produselor la particularităţile economiei naţionale. Punctul 6.5. Alineatul „прочность угловых соединений” nu trebuie citit. Punctul 6.6. Alineatul unu trebuie citit în redacţia: „Периодические испытания по эксплуатационным показателям, указанным в 5.3.1-5.3.2, проводят при внесении изменений в конструкцию изделий или технологию их изготовления, но не реже одного раза в три года, а также при сертификации изделий (в части показателей, предусмотренных методиками сертификации).” După alineatul unu punctul se completează cu un alineat nou în următoarea redacţie: „Периодические испытания по прочности угловых соединений, указанных в 5.3.3, проводят при внесении изменений в конструкцию изделий или технологию их изготовления, но не реже одного раза в год, а также при сертификации изделий (в части показателей, предусмотренных методиками сертификации).” [BS nr. 11 - 2012]

34


INSM Noiembrie 2012

______________________________________________________________________ NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 30970-2002/N1:2012

Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

______________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM nr.1004-ST din 02 11.2012

Preambul naţional Prezenta notă naţională este elaborată în scopul ajustării periodicităţii de verificare a produselor la particularităţile economiei naţionale. Punctul 5.4, tabelul 6. Pentru indicatorul “Прочность угловых соединений” din coloana „Наименование показателя” textul corespunzător din coloana „Периодичность (не реже)” trebuie citit: „Для вида испытаний II – один раз в год. Для вида испытаний III – один раз в год.” Pentru indicatorii “Сопротивление теплопередаче”, „Воздухопроницаемость”, „Звукоизоляция” din coloana „Наименование показателя” textul corespunzător din coloana „Периодичность (не реже)” trebuie citit: „Один раз в три года.”

[BS nr. 11 - 2012]

35


INSM Noiembrie 2012

STANDARDIZAREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA – ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE Evoluţia rapidă a ştiinţei, tehnologiilor şi vieţii, în general, are ca rezultat ritmul accelerat în care trăieşte omul contemporan zi de zi. Este benefic sau nu acest fapt? Un lucru este clar – ritmul nu poate fi frînat. Acest ritm afectează calitatea şi confortul vieţii zilnice. Nu ne putem permite să cheltuim banii pe obiecte necalitative, deoarece repararea sau înlocuirea lor necesită bani şi timp. Este de neconceput confortul şi bunăstarea fără calitate. Este ceva spre care tindem, pentru care sîntem gata să muncim, şi întru obţinerea căreia acţionează mai multe organizaţii. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM), în calitatea sa de Organism Naţional de Standardizare (ONS), prin lege, respectînd principiile organizaţiilor internaţionale şi europene de standardizare, este unica instituţie din stat care gestionează Fondul Naţional de Standarde. Anume standardele sînt documentele care conţin cerinţe ce asigură crearea unor produse calitative. Urmînd prevederile unui standard produsul fabricat neapărat va fi unul calitativ. Producţia de calitate şi protecţia intereselor consumatorilor reprezintă rezultatul final al echipei INSM. Toate activităţile zilnice sînt axate pe acest obiectiv. Actuala echipă a ONS constă atît din specialişti tineri şi entuziaşti, precum şi din persoane cu experienţă largă, şi este o componentă importantă a infrastructurii calităţii. În prezent, Organismul Naţional de Standardizare şi Organismul Naţional de Metrologie (ONM) sînt concentrate în cadrul unei singure instituţii – INSM. Începînd cu 2013, aceste două organisme vor exista separat, formînd Institutul Naţional de Standardizare (INS) şi Institutul Naţional de Metrologie (INM). Dar vor urmări obiective comune. Crearea a două instituţii separate are drept scop eficientizarea activităţilor pe domeniile standardizare şi metrologie, dar şi conformarea practicilor europene. Statutul de instituţie publică separată va oferi INS noi posibilităţi de a-și dezvolta capacităţile, astfel încît acestea să le fie interesante şi utile tuturor părţilor interesate. Celor care îşi doresc să ofere produse şi servicii calitative. De asemenea, instituţia nouă va crea un centru de instruire specializat pentru training-uri şi instruiri în domeniul standardizării pentru utilizatori, specialişti şi alte persoane interesate să cunoască despre crearea şi plasarea pe piaţă a produselor şi serviciilor calitative. Astfel, este urmărit scopul de a educa o

36


INSM Noiembrie 2012 cultură a utilizării standardelor în rîndul populaţiei la acelaşi nivel cu statele europene dezvoltate. Ce este un standard? Care este utilitatea lui? Cui şi cînd îi trebuie? Cum trebuie utilizat? Răspunsul la acestea şi la multe alte întrebări poate fi obţinut apelînd la specialiştii INS. Mediul de afaceri va avea posibilitatea de a-şi pregăti specialişti competenţi, care să se orienteze uşor în această multitudine de termeni complicaţi, precum reglementare tehnică, standard conex, prevederi obligatorii, etc. şi să înţeleagă cum trebuie să procedeze în diverse cazuri şi cui să se adreseze, fără a fi nevoiţi să meargă din uşă în uşă. O altă perspectivă, care se află încă la etapa de elaborare, este posibilitatea de a avea acces la întreaga bază de date a standardelor naţionale şi de a achiziţiona standardele online, prin simpla vizitare a siteului www.standard.md şi plasare a unei comenzi, astfel economisind timp şi resurse financiare. Totodată, se prevede crearea unei platforme online pentru membrii comitetelor tehnice, care va permite examinarea proiectelor de standarde, schimbul de comentarii, fără necesitatea de a părăsi locul de muncă, doar avînd la dispoziţie o parolă unică. Cu investiţii puţine, specialiştii din diverse întreprinderi îşi pot exprima părerea referitor la un anumit standard, astfel participînd nemijlocit la elaborarea standardelor în domeniul său de activitate. Acest fapt este foarte important, întrucît deţinerea informaţiilor este privilegiul liderilor. Ana Ţurcan Şef adjunct Serviciu Standardizare

37


INSM Noiembrie 2012 Standardele ISO şi inovarea în contextul dezvoltării durabile

În fiecare an, o ţară gazdă organizează o şedinţele de mai multe zile, care reuneşte mai mulţi delegaţi din diferite ţări membre ISO. Astfel, în perioada 17-22 septembrie 2012, Institutul Naţional American de Standardizare (ANSI) a fost gazda comunităţii mondiale de standardizare, şi a primit delegaţiile ISO în San Diego, California. Tema centrală a celor două mese rotunde organizate pe 20 septembrie în cadrul celei de-a 35-a Adunări Generale ISO (AG ISO) a fost “Inovaţia şi aspectele economice ale dezvoltării durabile”. Dr. Torsten Bahke, directorul Institutului Naţional German de Standardizare (DIN), a ţinut discursul de deschidere, reliefînd importanţa standardelor internaţionale: “Provocările mondiale impun soluţii mondiale, iar ISO, prin intermediul membrilor săi naţionali şi al organizaţiilor de legătură, deţine cadrul unic pentru reunirea competenţelor internaţionale care pot descoperi soluţiile necesare, şi pentru răspîndirea lor într-o manieră metodică şi eficientă. Standardele ISO garantează că aceste soluţii inovatoare pot fi transferate şi ţărilor în curs de dezvoltare, astfel încît să se poată beneficia de avantajele oferite la nivel mondial”. La Adunarea Generală ISO 2012 au participat peste 340 delegaţi şi persoane însoţitoare invitate din 106 ţări membre ISO, unde Republica Moldova a fost reprezentată de către Vitalie Dragancea, Director General INSM şi Ana Ţurcan, Şef-adjunct Serviciul Standardizare, INSM. În cadrul şedinţei deschise, părţile interesate din întreaga lume, inclusiv – persoanele din mediul de afaceri, au avut posibilitatea să discute despre problemele actuale, care au legătură cu inovaţia şi cu aspectele economice ale dezvoltării durabile, despre îmbunătăţirile care trebuie făcute şi despre aportul pe care standardele îl pot aduce din această perspectivă. Creşterea economică durabilă şi ridicarea nivelului de viaţă al populaţiei sînt determinate de dezvoltarea competitivităţii economiei în contextul provocărilor mondiale, care trebuie examinate prin prisma implementării standardelor ISO. Discursul de deschidere a celei de-a doua mese rotunde a Adunării Generale ISO 2012 a fost ţinut de către Phil McKinney, consultant în domeniul inovaţiei, fostul vicepreşedinte şi director de tehnologie al grupului de sisteme personale din cadrul Hewlett-Packard, avînd ca temă: “Standardizarea într-un efort comun al inovaţiei durabile.” Dl McKinney a evidenţiat avantajul competitiv primordial, care este căutat de către fiecare organizaţie – viteza şi scurtarea

38


INSM Noiembrie 2012 ciclului de dezvoltare în ansamblu, inclusiv a procesului de elaborare a standardelor, astfel încît “munca pe care o facem astăzi să poată avea un impact acum, şi nu peste cinci sau zece ani.” “Inovaţia este forţa motrice care conduce economia noastră,” a afirmat dl McKinney, adăugînd: “Cred cu tărie în succesul unui efort comun în inovaţie”, el consideră că reuşita procesului de standardizare presupune mobilizarea a cît mai multor persoane şi promovarea celor mai bune idei.“Scara la care se întîmplă acest lucru prezintă un avantaj enorm”, a spus el, “poate accelera elaborarea noilor standarde, poate completa lipsurile din procesul de inovare, corectînd întîrzierile.” Prosperitatea naţională şi standardul de viaţă în mileniul al III-lea sînt direct legate de aplicarea eficientă a tehnologiei, ceea ce presupune valorificarea rezultatelor activităţii creative. Procesul de inovare este singura speranţă pentru asigurarea accelerării schimbărilor tehnologice în procesele productive, impuse de schimbările sociale şi economice care au loc în întreaga lume. În ţările dezvoltate, politica inovaţională este parte componentă a politicii social-economice de stat. Ea permite soluţionarea problemelor restructurării economice, refacerea şi înnoirea permanentă a bazei de producere, obţinerea producţiei competitive, adică, este îndreptată spre crearea unui climat economic favorabil pentru efectuarea proceselor inovaţionale. Aflată în plină reformă economică, Republica Moldova este preocupată să amplifice rolul întreprinderii inovative ca agent economic competitiv şi eficient pe pieţele interne şi internaţionale, pe baza progresului ştiinţifico-tehnic contemporan, astfel, deplasîndu-se din poziţia de „primitor de standarde” către „elaborator de standarde”.

39


INSM Noiembrie 2012 ISO 26000– Responsabilitate socială „Reduceţi, reutilizaţi, reciclaţi”! Slogan al multor campanii de mediu din Republica Moldova, aceşti ”3R” recomandă pe scurt ceea ce poate face fiecare dintre noi pentru a conserva resursele şi a ajuta la protejarea mediului înconjurător. În lumea afacerilor însă, cei ”3P”, adică Populaţia, Planeta şi Profitul, sînt relevanţi pentru conservarea resurselor naturale şi promovarea dezvoltării durabile. „Dezvoltarea care satisface necesităţile prezente fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi". Este cea mai răspîndită definiţie a dezvoltării durabile şi este utilizată de comunitatea ISO în activitatea zilnică de standardizare. Pentru a conştientiza importanţa conceptului de responsabilitate socială la nivel atît naţional, cît şi mondial, se poate observa proeminenţa ISO 26000:2010 Ghidul responsabilităţii sociale ce are scopul de a determina organizaţiile sa meargă dincolo de respectarea normelor legale, fapt ce reprezintă o îndatorire fundamentală şi o parte esenţială a răspunderii lor sociale. ISO 26000 oferă îndrumări pentru toate tipurile de organizaţii, indiferent de dimensiunea sau localizarea lor, pe: ·

Conceptele, termenii şi definiţiile referitoare la responsabilitatea socială;

·

Tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale;

·

Principiile şi practicile referitoare la responsabilitatea socială;

·

Subiectele de bază şi problemele de responsabilitate socială.

ISO 26000 stă la baza filozofiei celor ”3P’’ Deşi succesul financiar va continua să fie principala motivaţie în luarea deciziilor, dezvoltarea economică poate fi menţinută protejînd mediul în acelaşi timp. Profitul realizat de o companie poate aduce beneficii tuturor, atît timp cît procesul folosit pentru obţinerea banilor nu dăunează mediului. Un rol important în standardizare îl au organizaţiile internaţionale cu care colaborează ISO, de exemplu: Programul de Mediu al Naţiunilor Unite, Acordul Global al Naţiunilor Unite, Institutul Internaţional pentru Dezvoltare Durabilă, Iniţiativa de Raportare Globală, care îşi expun în permanenţă viziunile privind beneficiile standardului ISO 26000 şi modul în care acesta contribuie la dezvoltarea unei lumi mai durabile. În Republica Moldova, una din cele mai importante misiuni ale standardului ISO 26000 este transformarea fundamentală a modului de producere, furnizare şi consum a produselor şi serviciilor. Deţinînd un portofoliu de standarde în continuă evoluţie, ISO este un partener de încredere în domeniul elaborării standardelor, care contribuie la atingerea obiectivelor dezvoltării durabile şi susţine comunitatea internaţională în confruntarea cu provocările durabilităţii. În acest context menţionăm, că Organismul Naţional de Standardizare din Republica Moldova a adoptat standardul ISO 26000 Ghidul Responsabilităţii sociale în calitate de standard moldovean şi îl pune la dispoziţia persoanelor interesate în cadrul Fondului Naţional de Standarde. Relaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa E. Coca 28, oficiul 12, sau la telefonul 218 - 432.

40


INSM Noiembrie 2012 Idee. Produs. Standard. Calitate În contextul lumii moderne şi în continuu progresive de astăzi şi plecînd de la necesitatea societăţii de a atinge noi performanţe, s-a impus ca absolut indispensabilă asigurarea populaţiei cu noi produse şi servicii şi ridicarea continuă a nivelului calităţii lor. Zi de zi se nasc noi idei, iar produsele nu întîrzie să apară. Datorită concurenţei, producătorii luptă pentru menţinerea produselor lor pe piaţă cît mai mult timp, utilizînd cele mai diverse metode de marketing. Nu este pentru nimeni un secret că prioritate au produsele calitative. Şi aici se observă cel mai acut necesitatea unor reguli şi cerinţe bine definite. Din fericire atît pentru producători, cît şi pentru consumatori, avem STANDARDELE – documente normative care stabilesc anumite criterii şi metode optimale pentru asigurarea calităţii şi inofensivităţii produselor şi serviciilor. Conformîndu-se unui standard, producătorul obţine avantajele unui produs calitativ şi competitiv, care se bucură de încrederea utilizatorilor, iar consumatorul poate fi sigur că acesta nu îi va afecta sănătatea, nu îi va pune în pericol viaţa şi nu va avea un impact negativ asupra mediului înconjurător. La nivel internaţional, standardizarea este considerată o necesitate şi spre acest lucru tindem şi noi. În Republica Moldova, activitatea de standardizare este îndeplinită de Organismul Naţional de Standardizare, care are drept obiectiv de bază prestarea serviciilor în domeniul standardizării, în scopul creării suportului normativ, metodologic şi instituţional pentru asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor autohtone, protecţiei consumatorilor şi circulaţiei libere a produselor la nivel regional şi internaţional. Atît în Moldova, cît şi oriunde în lume, utilizarea standardelor este voluntară. Însă, dacă o organizaţie a luat decizia să respecte anumite standarde corespunzătoare domeniului său de activitate şi, ca urmare, a declarat utilizarea lor, atunci standardul devine un instrument obligatoriu pentru acea organizaţie. Companiile trebuie să fie conştiente că utilizarea standardelor este una dintre modalităţile de bază, care contribuie la creşterea competitivităţii afacerii. Menţionăm că standardizarea, în cadrul unei economii de piaţă, prin obiectivele pe care le urmăreşte şi prin beneficiile pe care le are asupra producţiei, prezintă avantaje atît pentru producătorii, cît şi pentru consumatorii de produse. Utilizînd standardele, producătorii satisfac necesităţile complexe ale consumatorilor prin selectarea acelor produse sau servicii care să corespundă celui mai înalt nivel al cerinţelor beneficiarilor. Standardizarea are un rol important în dezvoltarea economică, ea deschide calea spre noi pieţe de desfacere atît naţionale, cît şi internaţionale. Ea permite întreprinderilor mici şi mijlocii să concureze cu companiile mari, oferind avantajul îmbunătăţirii calităţii produselor şi serviciilor, reducerii cheltuielilor, utilizării eficiente a materiei prime, energiei şi resurselor umane, astfel avînd, posibilitatea stabilirii unor preţuri accesibile şi reale, şi formarea unui anumit cerc de clienţi fideli. Ritmul de creştere al economiei mondiale stimulează întreprinzătorii să încerce fabricarea şi lansarea de noi produse şi servicii

41


INSM Noiembrie 2012 autohtone. Lumea este în permanentă schimbare, de aceea apare necesitatea de a fabrica produse şi de a presta servicii la acel nivel, care este cerut de piaţă. Pentru a fi competitive, nu doar pe piaţa naţională, dar şi pe cea externă, produsele trebuie să satisfacă toate cerinţele indicate în standardele specifice acestor pieţe. O economie de piaţă dezvoltată şi prosperă necesită implementarea strategiilor şi proceselor în domeniul standardizării, oferind beneficii considerabile mediului de afaceri, consumatorilor şi societăţii, impulsionînd inovaţia şi întărind concurenţa loială. Astfel, pentru a fi competitivi pe piaţa naţională şi cea internaţională este necesar să se elaboreze o politică de standardizare, care să ţină cont de toate inovaţiile apărute şi să actualizeze permanent documentele normative din domeniul standardizării. În acest scop, Institutul Naţional de Standardizare pune la dispoziţia tuturor organizaţiilor, întregul set de standarde şi actualizarea lor, instrumente cu care acestea pot da dovadă de adevărat profesionalism şi bună funcţionare a procesului de producere şi comercializare.

42


INSM Noiembrie 2012

Preşedinte

Vitalie Dragancea

Membrii colegiului :

Gheorghe Gangura Ana Ţurcan Serghei Ceapa Ion Maftei Vasile Nedelea Violina Rîbacova Elena Ţîmbaliuc

Secretar

Valentina Rusu

43

Bs buletin de standardizare noiembrie  
Bs buletin de standardizare noiembrie  
Advertisement