Page 1

SEPTEMBRIE 2014

9

[146]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare», ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic МЭК – Международная электротехническая комиссия (стандарт международной электротехнической комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация ETSI Institutul European de Standardizare în Telecomunicații Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций

NOȚIUNI Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 30 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 37 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 96 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Indicativele modificărilor și eratelor aprobate pentru standardele naționale ____________________________ 123 Обозначения утвержденных изменений и поправок к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare __________________________________ 125 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене Noutăți _____________________________________________________________________________________ 129 Новости

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ___________________________________________________________ 130 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate _____________________________________________________________ 130 Опубликованные европейские стандарты CEN Standarde europene CENELEC publicate ________________________________________________________ 138 Опубликованные европейские стандарты CENELEC Standarde europene ETSI publicate ____________________________________________________________ 140 Опубликованные европейские стандарты ETSI

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ ______________________________________________________ 147 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate _________________________________________________________ 147 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate __________________________________________________________ 154 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ ________________________________________________________ 158 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate __________________________________________________________ 158 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

Erată la „BULETINUL DE STANDARDIZARE” nr. 8 [145], august 2014 _________________________________ 168 Поправка внесенная в „BULETINUL DE STANDARDIZARE” №. 8 [145], август 2014

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС). 01

01.040 01.040.03

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie (Vocabulare) Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт (Словари)

SM ISO 55000:2014 (vers. eng.) Managementul activelor. Privire de ansamblu, principii și terminologie Менеджмент активов. Обзор, принципы и терминология (ISO 55000:2014, IDT) 01.040.27

Energetică şi transmisia căldurii (Vocabulare) Энергетика и теплотехника (Словари)

SM SR CEN/CLC/TR 16103:2014 Managementul energiei şi eficienţa energetică. Glosar de termeni Менеджмент энергии и эффективность энергии. Словарь терминов (SR CEN/CLC/TR 16103:2013, IDT) 01.040.53

Instalaţii pentru manipularea materialelor (Vocabulare) Подъемно-транспортное оборудование (Словари)

SM ISO 7131:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Maşini de încărcat. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Погрузчики. Терминология и торговые спецификации (ISO 7131:2009, IDT)

4

SM ISO 7132:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Autobasculante. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Самосвалы. Терминология и торговые спецификации (ISO 7132:2003, IDT) SM ISO 7133:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Screpere. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Скреперы. Терминология и торговые спецификации (ISO 7133:2013, IDT) SM ISO 7134:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Autogredere. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Автогрейдеры. Терминология и торговые спецификации (ISO 7134:2013, IDT) SM ISO 7136:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Pozatoare de conducte. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Трубоукладчики. Терминология и торговые спецификации (ISO 7136:2006, IDT) 01.080 01.080.20

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate pe echipamente speciale Графические обозначения для специального оборудования

SM EN ISO 15223-1:2014 (vers. eng.) Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare şi informaţii care trebuie furnizate. Partea 1: Cerinţe generale Устройства медицинские. Символы, используемые на ярлыках медицинских устройств при маркировке и в предоставляемой информации. Часть 1:Общие требования (EN ISO 15223-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 980:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO 2575:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Simboluri pentru comenzi, indicatoare şi martori Транспорт дорожный. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств (ISO 2575:2010, IDT) SM ISO 3287:2014 (vers. eng.) Cărucioare industriale autopropulsate. Simboluri pentru organele de comandă ale operatorului şi ale altor indicatoare Тележки грузовые самоходные. Условные обозначения органов управления оператора и других индикаторов (ISO 3287:1999, IDT) SM ISO 6727:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Motociclete. Simboluri pentru comenzi, indicatoare şi martori Транспорт дорожный. Мотоциклы. Условные обозначения органов управления, индикаторов и сигнальных устройств (ISO 6727:2012, IDT) (Înlocuiește SM GOST ISO 6727:2008) 01.080.50

Simboluri grafice utilizate în desene tehnice din domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для технических чертежей и соответствующей технической документации в области информационных технологий и телекоммуникаций

SM ISO/CEI 15424:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de captură de date. Identificatori purtători de date (inclusiv identificatori de simboluri) Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификаторы носителя данных (включая идентификаторы символики) (ISO/CEI 15424:2008, IDT) 03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

SM ISO 55000:2014 (vers. eng.) Managementul activelor. Privire de ansamblu, principii și terminologie Менеджмент активов. Обзор, принципы и терминология (ISO 55000:2014, IDT)

SM ISO 55001:2014 (vers. eng.) Managementul activelor. Sisteme de management. Cerințe Менеджмент активов. Системы менеджмента Требования (ISO 55001:2014, IDT) SM ISO 55002:2014 (vers. eng.) Managementul activelor. Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 55001 Менеджмент активов. Системы менеджмента. Руководящие указания по применению ISO 55001 (ISO 55002:2014, IDT) SM SR BS 31100:2014 Managementul riscului. Cod de practică şi îndrumare pentru implementarea standardului SM SR ISO 31000 Менеджмент рисков. Принятая практика и руководство по внедрению SM SR ISO 31000 (SR BS 31100:2013, IDT) 03.100.30

Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

SM ISO 7130:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Instruirea operatorilor. Conţinut şi metode Машины землеройные. Обучение операторов. Содержание и методы (ISO 7130:2013, IDT) 03.120 03.120.01

Calitate Качествo Calitate în general Качество в целом

SM EN ISO/CEI 80079-34:2014 (vers. eng.) Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor calităţii la fabricarea echipamentelor Среды взрывоопасные. Часть 34: Применение систем качества при изготовлении оборудования (EN ISO/CEI 80079-34:2011, IDT) 07 07.100 07.100.20

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

SM ISO/TR 13843:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Linii directoare pentru validarea metodelor microbiologice Качество воды. Руководящие указания для валидации микробиологических методов (ISO/TR 13843:2000, IDT) SM EN ISO 17994:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Cerinţe pentru compararea recuperării relative a microorganismelor prin două metode cantitative Качество воды. Требования к сравнению двух количественных методов определения относительного восстановления микроорганизмов (EN ISO 17994:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 17994:2011)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

07.100.30

Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

SM EN ISO 6887-4:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea eşantioanelor de analiză, a suspensiei iniţiale şi diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 4: Reguli specifice pentru pregătirea produselor, altele decît lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, peşte şi produse din peşte Микробиология пищевых продуктов и кормов. Подготовка проб для анализа, исходной суспензии и десятичных разбавлений для микробиологического исследования. Часть 4: Частные правила для подготовки продуктов, кроме молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов (EN ISO 6887-4:2003, IDT) SM ISO/TS 19036:2014 (vers. eng.) Microbiologia alimentelor şi furajelor. Linii directoare pentru estimarea incertitudinii de măsurare pentru determinări cantitative Микробиология пищевых продуктов и кормов. Руководящие указания для оценки неопределенности измерений для количественных определений (ISO/TS 19036:2006, IDT) SM SR CEN ISO/TS 11133-1:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid de preparare şi obţinere a mediilor de cultură. Partea 1: Ghid general de asigurarea calităţii pentru pregătirea mediilor de cultură în laborator Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Руководство по подготовке и производству питательных сред. Часть 1: Общее руководство по обеспечению качества подготовки питательных сред в лаборатории (SR CEN ISO/TS 11133-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/TS 11133-1:2011) SM SR ISO 15214:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea bacteriilor acidolactice, mezofile. Tehnica numărării coloniilor la 300 C Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета мезофильных молочнокислых бактерий. Метод подсчета колоний при 300 C (SR ISO 15214:2001, IDT)

11 11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

SM EN ISO 15223-1:2014 (vers. eng.) Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare şi informaţii care trebuie furnizate. Partea 1: Cerinţe generale Устройства медицинские. Символы, используемые на ярлыках медицинских устройств при маркировке и в предоставляемой информации. Часть 1:Общие требования (EN ISO 15223-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 980:2010) 11.040.20

Echipament pentru transfuzii, perfuzii şi injecţii Аппараты для переливания крови, вливаний и инъекций

SM EN ISO 1135-4:2014 (vers. eng.) Echipamente de transfuzie pentru uz medical. Partea 4: Seturi de transfuzie de unică utilizare Аппараты медицинские для переливания крови. Часть 4: Комплекты для переливания крови одноразового применения (EN ISO 1135-4:2012, IDT) 11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

SM EN 45502-2-2:2014 (vers. eng.) Dispozitive medicale implantabile active. Partea 2-2: Cerinţe particulare pentru dispozitive medicale implantabile active destinate tratamentului tahiaritmiilor (inclusiv defibrilatoare implantabile) Приборы медицинские активные имплантируемые. Часть 2-2: Частные требования к активным медицинским имплантатам, предназначенным для лечения тахиаритмии (включая имплантируемые дефибрилляторы) (EN 45502-2-2:2008, IDT) SM SR EN 12006-2+A1:2014 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare. Partea 2: Proteze vasculare care cuprind conducte pentru valve Имплантаты хирургические неактивные. Частные требования к сердечным и сосудистым имплантатам. Часть 2: Протезы сосудов, включая каналы сердечного клапана (SR EN 12006-2+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12006-2+A1:2010)

6


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

11.040.50

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

SM EN 60789:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Caracteristici şi condiţii de încercare ale dispozitivelor imagistice cu radionuclizi. Camere gama de tip Anger Изделия медицинские электрические. Характеристики и условия испытаний радионуклидных визуализирующих устройств. Гамма-камеры типа Ангера (EN 60789:2005, IDT) 13

13.060 13.060.70

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Исследование биологических свойств воды

SM EN ISO 17994:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Cerinţe pentru compararea recuperării relative a microorganismelor prin două metode cantitative Качество воды. Требования к сравнению двух количественных методов определения относительного восстановления микроорганизмов (EN ISO 17994:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 17994:2011) SM ISO 29201:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Variabilitatea rezultatelor încercărilor și incertitudinea de măsurare a metodelor de enumerare microbiologice Качество воды. Вариабельность результатов испытаний и неопределенность измерения методами микробиологического подсчета (ISO 29201:2012, IDT) 13.340 13.340.10

Echipament de protecție Защитные средства Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

SM EN ISO 13688:2014 (vers. eng.) Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale Одежда защитная. Общие требования (EN ISO 13688:2013, IDT) SM SR EN 1149-5:2014 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru materiale şi cerinţe de proiectare Защитная одежда. Электростатические свойства. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам материала и требования к проектированию (SR EN 1149-5:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1149-5:2010)

17

17.040 17.040.30

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Aparate de măsurat Измерительные приборы

SM EN ISO 3650:2014 (vers. eng.) Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Etaloane de lungime. Cale plan-paralele Геометрические характеристики изделий (GPS). Эталоны длин. Плоскопараллельные концевые меры длины (EN ISO 3650:1998, IDT) 17.140 17.140.01

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

SM SR EN ISO 10846-3:2014 Acustică şi vibraţii. Măsurarea în laborator a proprietăţilor vibroacustice de transfer ale elementelor elastice. Partea 3: Metodă indirectă de determinare a rigidităţii dinamice a reazemelor elastice pentru mişcarea de translaţie Акустика и вибрация. Лабораторные измерения виброакустических свойств передачи эластичных элементов. Часть 3: Косвенный метод определения динамической жесткости эластичных опор при поступательном движении (SR EN ISO 10846-3:2003, IDT) (Înlocuieşte SM GOST 31368.3:2009 (ISO 10846-3:2002)) 17.140.20

Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

SM ISO 6393:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Determinarea nivelului puterii acustice. Condiţii de încercare statice Машины землеройные. Измерение уровня акустической мощности. Постоянный режим испытаний (ISO 6393:2008, IDT) SM ISO 6394:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Determinarea nivelului puterii acustice la locul de muncă al operatorului. Condiţii de încercare statice Машины землеройные. Измерение уровеня звукового давления на рабочем месте оператора. Постоянный режим испытаний (ISO 6394:2008, IDT)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

23 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

SM EN 60060-2:2014 (vers. eng.) Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 2: Sisteme de măsurare Технология испытаний высоким напряжением. Часть 2: Системы измерений (EN 60060-2:2011, IDT) 17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

SM EN 60544-4:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante. Determinarea efectelor radiaţiilor ionizante. Partea 4: Sistem de clasificare pentru utilizarea întrun mediu cu radiaţii Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 4: Система классификации для эксплуатации в условиях радиации (EN 60544-4:2003, IDT) 19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

SM EN 60068-2-31:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercare Ec: Şocuri datorate manevrărilor brutale, încercare destinată în special probelor de tip echipament Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-31: Испытания. Испытание Ec: Удары в результате грубого обращения, испытание предназначенное в основном для образцов оборудования (EN 60068-2-31:2008, IDT) 19.080

Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

SM EN 60060-2:2014 (vers. eng.) Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 2: Sisteme de măsurare Технология испытаний высоким напряжением. Часть 2: Системы измерений (EN 60060-2:2011, IDT)

8

23.040 23.040.10

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SM SR EN 1124-4:2014 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (SR EN 1124-4:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1124-4:2011) SM SR ISO 9330-3:2014 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi sudate prin rezistenţă prin presiune şi sudate prin inducţie, din oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici precizate la temperatură scăzută Трубы стальные сварные напорные. Технические условия поставки. Часть 3: Трубы из нелегированной и легированной стали, сваренные контактной сваркой сопротивлением и индукционной сваркой с заданными характеристиками при пониженной температуре (SR ISO 9330-3:1999, IDT) 23.040.15

Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

SM SR EN 12451:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы для теплообменников (SR EN 12451:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 12451:2013) SM SR EN 12452:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură Медь и медные сплавы. Бесшовные, катаные ребристые трубы для теплообменников (SR EN 12452:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 12452:2013)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

23.040.40

Racorduri metalice Металлические фитинги

SM SR EN 1124-4:2014 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (SR EN 1124-4:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1124-4:2011) 23.040.60

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

SM SR EN 712:2014 Sisteme de canalizare de materiale termoplastice. Îmbinări mecanice cu presiune axială între ţevi de presiune şi fitinguri. Metoda de încercare a rezistenţei la smulgere sub forţă constantă Системы трубопроводов из термопластов. Механические соединения, несущие торцевую нагрузку, между напорными трубами и фитингами. Метод испытания на устойчивость к вырыванию при постоянном натяжении (SR EN 712:1997, IDT) 23.100

23.100.10

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Pompe şi motoare Насосы и моторы

SM SR EN 60609-1:2014 Evaluarea eroziunii datorită cavitaţiei la turbine, pompe de acumulare şi turbine-pompe. Partea 1: Evaluarea la turbine cu reacţiune, pompe de acumulare şi turbine- pompe Оценка эрозии вследствие кавитации в турбинах, аккумулирующих насосах и турбонасосах. Часть 1: Оценка в реактивных турбинах, аккумулирующих насосах и турбонасосах (SR EN 60609-1:2005, IDT) 25

Tehnici de fabricare Машиностроение

25.160

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем

25.160.01

Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

27 27.010

Energetică şi transmisia căldurii în general Энергетика и теплотехника в целом

SM SR CEN/CLC/TR 16103:2014 Managementul energiei şi eficienţa energetică. Glosar de termeni Менеджмент энергии и эффективность энергии. Словарь терминов (SR CEN/CLC/TR 16103:2013, IDT) 27.060 27.060.30

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Boilere şi schimbătoare de căldură Котлы и теплообменники

SM EN 15502-1:2014 (vers. eng.) Cazane de încălzire care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări Котлы газовые для отопления. Часть 1: Общие требования и испытания (EN 15502-1:2012, IDT) 29 29.030

Electrotehnică Электротехника Materiale magnetice Магнитные материалы

SM EN 60424-2:2014 (vers. eng.) Miezuri de ferită. Ghid referitor la limitele neregularităţilor suprafeţei. Partea 2: Miezuri RM Сердечники ферритовые. Руководство по определению пределов неровностей поверхности. Часть 2: RMсердечники (EN 60424-2:1997, IDT) 29.035 29.035.01

Materiale izolante Изоляционные материалы Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

SM EN 60544-4:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante. Determinarea efectelor radiaţiilor ionizante. Partea 4: Sistem de clasificare pentru utilizarea întrun mediu cu radiaţii Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 4: Система классификации для эксплуатации в условиях радиации (EN 60544-4:2003, IDT) 29.080

SM SR CEN ISO/TR 15608:2014 Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor metalice Сварка. Руководствo по системе группирования металлических материалов (SR CEN ISO/TR 15608:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR CEN ISO/TR 15608:2012)

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

29.080.30

Izolaţii Изоляция Sisteme de izolaţie Изоляционные системы

SM EN 60505:2014 (vers. eng.) Evaluarea şi calificarea sistemelor electroizolante Оценка и квалификация систем электрической изоляции (EN 60505:2011, IDT)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

29.100 29.100.10

Componente pentru echipament electric Компоненты электрооборудования Componente magnetice Магнитные компоненты

SM EN 60424-1:2014 (vers. eng.) Miezuri de ferită. Ghid referitor la limitele neregularităţilor suprafeţei. Partea 1: Specificaţie generică Сердечники ферритовые. Руководство по определению пределов неровностей поверхности. Часть 1: Общие технические условия (EN 60424-1:1999, IDT) SM EN 60424-2:2014 (vers. eng.) Miezuri de ferită. Ghid referitor la limitele neregularităţilor suprafeţei. Partea 2: Miezuri RM Сердечники ферритовые. Руководство по определению пределов неровностей поверхности. Часть 2: RMсердечники (EN 60424-2:1997, IDT) SM EN 60424-3:2014 (vers. eng.) Miezuri de ferită. Ghid referitor la limitele neregularităţilor suprafeţei. Partea 3: Miezuri ETD şi miezuri E Сердечники ферритовые. Руководство по определению пределов неровностей поверхности. Часть 3: ETDсердечники и E-сердечники (EN 60424-3:1999, IDT) SM EN 60424-4:2014 (vers. eng.) Miezuri de ferită. Ghid referitor la limitele neregularităţilor suprafeţei. Partea 4: Miezuri toroidale Сердечники ферритовые. Руководство по определению пределов неровностей поверхности. Часть 4: Кольцевые сердечники (EN 60424-4:2001, IDT) SM EN 60424-5:2014 (vers. eng.) Miezuri de ferită. Ghid referitor la limitele neregularităţilor suprafeţei. Partea 5: Miezuri cu suprafeţe plane Сердечники ферритовые. Руководство по определению пределов неровностей поверхности. Часть 5: Плоские сердечники (EN 60424-5:2009, IDT) 29.120 29.120.10

Accesorii electrice Электрическая арматура Tuburi pentru scopuri electrice Кабелепроводы

SM EN 60670-24:2014 (vers. eng.) Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalaţii electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 24: Prescripţii particulare pentru carcase pentru aparate de protecţie şi alte aparate electrice care au putere disipată Кожухи и оболочки для электрической арматуры бытовых и аналогичных электрических установок. Часть 24: Частные требования к оболочкам для защиты бытовых электроприборов и аналогичных энергопотребляющих устройств (EN 60670-24:2013, IDT)

10

29.120.20

Dispozitive de conectare Соединительные устройства

SM EN 60352-1:2014 (vers. eng.) Conexiuni fără lipire. Partea 1: Conexiuni prin înfăşurare. Prescripţii generale, metode de încercare şi ghid de utilizare Соединения непаяные. Часть 1: Соединения в накрутку. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство (EN 60352-1:1997, IDT) 29.120.30

Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

SM EN 62196-2:2014 (vers. eng.) Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru accesorii cu ştifturi şi teci de contact de curent alternativ Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы транспортного средства. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 2: Требования к размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых контактов и трубчатой контактной арматуры для переменного тока (EN 62196-2:2012, IDT) SM CEI/TR 60083:2014 (vers. eng.) Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar standardizate în ţările membre ale CEI Вилки и розетки бытового и аналогичного общего назначения, стандартизованные в странах-членах IEC (CEI/TR 60083:2009, IDT) 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM CEI/TR 60755:2014 (vers. eng.) Reguli generale pentru dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual Общие требования к защитным устройствам, работающим по принципу остаточного тока. (CEI/TR 60755:2008, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 50807:2005 (CEI 755-83)) 29.120.70

Relee Реле

SM EN 61810-2:2014 (vers. eng.) Relee electromecanice elementare. Partea 2: Fiabilitate Реле элементарные электромеханические. Часть 2: Надежность (EN 61810-2:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

29.130

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

Aparate de conectare şi comandă de înaltă tensiune Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления

SM EN 50386:2014 (vers. eng.) Treceri izolate pînă la 1 kV şi de la 250 A pînă la 5 kA, pentru transformatoare umplute cu lichid electroizolant Вводы на напряжение до 1 kV и силу тока от 250 А до 5 kA для жидкостных трансформаторов (EN 50386:2010, IDT)

SM EN 62271-102:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 102: Separatoare şi separatoare de legare la pămînt de înaltă tensiune şi de curent alternativ Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 102: Разъединители и заземляющие переключатели переменного тока (EN 62271-102:2002, IDT)

SM EN 50387:2014 (vers. eng.) Treceri izolate ale barelor colectoare pînă la 1 kV şi de la 1,25 kA pînă la 5 kA pentru transformatoare umplute cu lichid Вводы с электрическими шинами напряжением до 1 kV и силой тока от 1,25 kA до 5 kA для жидкостных трансформаторов (EN 50387:2002, IDT)

29.130.10

29.130.99

Alte aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления прочая

SM EN 62271-102:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 102: Separatoare şi separatoare de legare la pămînt de înaltă tensiune şi de curent alternativ Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 102: Разъединители и заземляющие переключатели переменного тока (EN 62271-102:2002, IDT) 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

SM EN 60192:2014 (vers. eng.) Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune. Prescripţii de performanţă Лампы натриевые низкого давления. Требования к рабочим характеристикам (EN 60192:2001, IDT) SM EN 60923:2014 (vers. eng.) Aparate auxiliare pentru lămpi. Balasturi pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente tubulare). Prescripţii de performanţă Устройства вспомогательные для ламп. Балластные сопротивления для газоразрядных ламп (за исключением трубчатых люминесцентных ламп). Требования к рабочим характеристикам (EN 60923:2005, IDT) SM EN 60929:2014 (vers. eng.) Aparataj electronic alimentat în curent alternativ şi/sau în curent continuu pentru lămpi fluorescente tubulare. Prescripţii de performanţă Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного и/или постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам. (EN 60929:2011, IDT)

SM EN 60076-2:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 2: Încălzirea transformatoarelor imersate în lichid Трансформаторы силовые. Часть 2: Температурный нагрев погруженных в жидкость трансформаторов (EN 60076-2:2011, IDT) SM EN 61378-1:2014 (vers. eng.) Transformatoare pentru convertizoare. Partea 1: Transformatoare pentru aplicaţii industriale Трансформаторы преобразовательные. Часть 1: Трансформаторы промышленного назначения (EN 61378-1:2011, IDT) SM EN 61558-2-14:2014 (vers. eng.) Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-14: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare variabile şi blocurilor de alimentare care încorporează transformatoare variabile Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-14: Частные требования и испытания регулируемых трансформаторов и блоков питания, включающих регулируемые трансформаторы (EN 61558-2-14:2013, IDT) 29.220 29.220.10

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Elemente şi baterii primare Первичные элементы и батареи

SM EN 60086-2:2014 (vers. eng.) Baterii primare electrice. Partea 2: Specificaţii fizice şi electrice Батареи первичные. Часть 2: Физические и электрические характеристики (EN 60086-2:2011, IDT) 29.220.20

Acumulatoare şi baterii acide Кислотные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

SM CEI 60095-1:2014 (vers. eng.) Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru pornire. Partea 1: Condiţii generale şi metode de încercare Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (CEI 60095-1:2006, IDT)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 SM CEI 60095-2:2014 (vers. eng.) Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru pornire. Partea 2: Dimensiuni ale bateriilor şi dimensiuni şi marcarea bornelor Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 2: Размеры батарей и размеры и маркировка выводов (CEI 60095-2:2009, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R CEI 95-2:2005) SM EN 60254-2:2014 (vers. eng.) Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru tracţiune. Partea 2: Dimensiunile elementelor şi bornelor şi indicarea polarităţii pe elemente Батареи свинцово-кислотные тяговые. Часть 2: Размеры элементов и выводов, маркировка полярности на элементах (EN 60254-2:2008, IDT) 29.220.30

Acumulatoare şi baterii alcaline Щелочные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

SM EN 61951-1:2014 (vers. eng.) Baterii de acumulatoare alcaline şi alte baterii de acumulatoare cu electrolit neacid. Elemente individuale portabile reîncarcabile etanşe. Partea 1: Nichel-cadmiu Аккумуляторные батареи щелочные и другие аккумуляторные батареи содержащие некислотные электролиты. Переносные индивидуальные герметичные перезаряжаемые элементы. Часть 1: Никель-кадмий (EN 61951-1:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61951-1:2013) 29.240

29.240.20

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

SM EN 50183:2014 (vers. eng.) Conductoare pentru linii electrice aeriene. Sîrme de aliaj de aluminiu-magneziu-siliciu Провода для воздушных линий. Провода из алюминиевогомагниевого-кремневого сплава (EN 50183:2000, IDT) SM EN 50326:2014 (vers. eng.) Conductoare pentru linii aeriene. Caracteristici ale produselor de protecţie Провода для воздушных линий передач. Характеристики смазки (EN 50326:2002, IDT) SM EN 50341-3:2014 (vers. eng.) Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ. Partea 3: Ansamblul normativelor naţionale Воздушные линии электропередачи переменного тока свыше 45 kV. Часть 3: Набор национальных нормативных требований (EN 50341-3:2001, IDT)

12

29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

SM EN 50223:2014 (vers. eng.) Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerinţe de securitate Оборудование стационарное для электростатического нанесения легковоспламеняемого флокового материала. Требования безопасности (EN 50223:2010, IDT) SM EN 60079-11:2014 (vers. eng.) Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă „i" Среды взрывоопасные. Часть 11: Защита оборудования посредством внутренней безопасности „i” (EN 60079-11:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60079-11:2011) SM EN 60079-13:2014 (vers. eng.) Atmosfere explozive. Partea 13: Protecţia echipamentului prin presurizarea încăperii „p" Среды взрывоопасные. Часть 13: Защита оборудования посредством помещения под давлением „p” (EN 60079-13:2010, IDT) SM EN 60079-14:2014 (vers. eng.) Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, selectarea şi construirea instalaţiilor electrice Среды взрывоопасные. Часть 14: Проектирование, выбор и монтаж электроустановок (EN 60079-14:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 51330.13:2005 (CEI 60079-14:96) SM EN ISO/CEI 80079-34:2014 (vers. eng.) Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor calităţii la fabricarea echipamentelor Среды взрывоопасные. Часть 34: Применение систем качества при изготовлении оборудования (EN ISO/CEI 80079-34:2011, IDT) 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

SM EN 60062:2014 (vers. eng.) Coduri de marcare pentru rezistoare şi condensatoare Коды маркировки резисторов и конденсаторов (EN 60062:2005, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

31.060 31.060.30

Condensatoare Конденсаторы Condensatoare cu hîrtie şi din materiale plastice Бумажные и пластмассовые конденсаторы

SM EN 60384-11:2014 (vers. eng.) Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 11: Specificaţie intermediară. Condensatoare fixe de curent continuu cu dielectric din folie de polietilentereftalat şi armături din folii metalice Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11: Групповые технические условия. Конденсаторы постоянной емкости с пленочным полиэтилентерефталатным диэлектриком и металлической фольгой для цепей постоянного тока (EN 60384-11:2008, IDT) SM EN 60384-11-1:2014 (vers. eng.) Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 11-1: Specificaţie particulară cadru. Condensatoare fixe de curent continuu cu dielectric din folie de polietilenterefatalat şi armături din folii metalice. Nivel de atestare EZ Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11-1: Форма частных технических условий. Конденсаторы постоянной емкости с пленочным полиэтилентерефталатным диэлектриком и металлической фольгой для цепей постоянного тока. Уровень аттестации EZ (EN 60384-11-1:2008, IDT) 31.140

Dispozitive piezoelectrice Пьезоэлектрические и приборы

SM EN 60122-1:2014 (vers. eng.) Rezonatoare cu cuarţ de calitate asigurată. Partea 1: Specificaţie generică Резонаторы кварцевые оцененного качества. Часть 1: Общие технические условия (EN 60122-1:2002, IDT) 31.180

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

SM EN 61189-2:2014 (vers. eng.) Metode de încercare pentru materiale electrice, plăci imprimate şi alte structuri de interconectare şi ansambluri. Partea 2: Metode de încercare a materialelor pentru structuri de interconectare Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и других структур межсоединений и сборочных узлов. Часть 2: Методы испытаний материалов для структур межсоединений (EN 61189-2:2006, IDT)

SM EN 61249-2-1:2014 (vers. eng.) Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-1: Materiale de bază ranforsate, acoperite şi neacoperite. Foi stratificate ranforsate de hîrtie de celuloză fenolică, de calitate economică, placate cu cupru Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-1: Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные бумагой из фенольной целлюлозы, экономического качества, плакированные медью (EN 61249-2-1:2005, IDT) SM EN 61249-2-2:2014 (vers. eng.) Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-2: Materiale de bază ranforsate, acoperite şi neacoperite. Foi stratificate ranforsate de hîrtie de celuloză fenolică, de calitate electrică superioară, placate cu cupru Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-2: Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные бумагой из фенольной целлюлозы, высокого электрического качества, плакированные медью (EN 61249-2-2:2005, IDT) SM EN 61249-2-6:2014 (vers. eng.) Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-6: Materiale de bază ranforsate, placate şi neplacate. Foi stratificate cu fibră de sticlă de tip E epoxidică ţesută/neţesută de inflamabilitate definită (încercare de ardere pe verticală) placate cu cupru Mатериалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-6: Армированные материалы основания плакированные и неплакированные. Бромированные эпоксидные слоистые пластики со стеклотканью Е нетканой /тканой, с определенной воспламеняемостью (вертикальное испытание на горение), плакированные медью (EN 61249-2-6:2003, IDT) SM EN 61249-2-13:2014 (vers. eng.) Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-13: Set de specificaţii intermediare pentru materiale de bază ranforsate, acoperite sau neacoperite cu folie conductoare. Stratificat pe bază de aramidă neţesută impregnat cu răşină cianat ester, acoperit cu cupru, de inflamabilitate definită Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-13: Групповые технические условия на армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинат на арамидной основе нетканый, склеенный цианатэфирной смолой, плакированный медью с определенной воспламеняемостью (EN 61249-2-13:1999, IDT) 31.200

Circuite integrate. Microelectronică Интегральные схемы. Микроэлектроника

SM CEI 60748-1:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Circuite integrate. Partea 1: Generalităţi Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 1: Общие положения (CEI 60748-1:2002, IDT)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 SM CEI 60748-2:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Circuite integrate. Partea 2: Circuite integrate digitale Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2: Цифровые интегральные схемы (Înlocuieşte SM SR CEI 60748-2+A1:2013) (CEI 60748-2:1997, IDT) SM CEI 60748-4:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Circuite integrate. Partea 4: Circuite integrate de interfaţă Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 4: Интерфейсные интегральные схемы (CEI 60748-4:1997, IDT) 31.220

31.220.20

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Întreruptoare Переключатели

SM EN 61020-1:2014 (vers. eng.) Întreruptoare electromecanice pentru echipamente electrice şi electronice. Partea 1: Specificaţie generică Переключатели электромеханические для электрического и электронного оборудования. Часть 1: Общие технические условия (EN 61020-1:2009, IDT) 31.240

Structuri mecanice pentru echipament electronic Механические конструкции электронного оборудования

SM EN 60917-1+A1:2014 (vers. eng.) Ordine modulară pentru realizarea structurii mecanice pentru echipamente electronice. Partea 1: Standard generic Модульный принцип разработки механических конструкций для электронного оборудования. Часть 1: Общий стандарт (EN 60917-1:1998+A1:2000, IDT) 31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

SM EN ISO 11252:2014 (vers. eng.) Laseri şi echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerinţe minime pentru documentaţie Лазеры и лазерное оборудование. Лазерные устройства. Минимальные требования к документации (EN ISO 11252:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 11252:2011)

33 33.020

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Telecomunicaţii în general Телекоммуникации в целом

SM EN 300 219-1 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul Mobil Terestru. Echipamente radio care transmit semnale pentru iniţierea unui răspuns specific la receptor. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare (EN 300 219-1 V1.2.1 (2001-03), IDT) SM EN 300 231 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Sisteme televizate. Specificaţia sistemului de Control al Furnizării Programelor video interne (PDC) (EN 300 231 V1.3.1 (2003-04), IDT) SM EN 300 390-1 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul Mobil Terestru. Echipamente radio destinate pentru transmiterea de date (şi vorbire) cu utilizarea unei antene integrate. Partea 1: Caracteristici tehnice şi condiţii de testare (EN 300 390-1 V1.2.1 (2000-09), IDT) SM EN 300 472 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Specificaţie pentru transmiterea Teletextului B din Sistemul ITU-R în biţi DVB (EN 300 472 V1.3.1 (2003-05), IDT) SM EN 300 706 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Specificaţie îmbunătăţită pentru Teletext (EN 300 706 V1.2.1 (2003-04), IDT) SM EN 300 910 V8.5.1:2014 (vers. eng.) Sistemul de telecomunicaţii celular digital (Faza 2+). Transmisia şi recepţia radio (GSM 05.05 versiunea 8.5.1 Ediţia 1999) (EN 300 910 V8.5.1 (2000-11), IDT) SM EN 301 091-1 V1.3.3:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive cu rază mică de acţiune (SRD). Transportul rutier şi telematica traficului (RTTT). Echipamente radar care funcţionează în banda de frecvenţe de la 76 GHz pînă la 77 GHz. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de testare pentru echipamentele radar care funcţionează în banda de frecvenţe de la 76 GHz pînă la 77 GHz (EN 301 091-1 V1.3.3 (2006-11), IDT) SM EN 301 166-1 V1.3.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul Mobil Terestru. Echipamente radio pentru comunicaţii analogice şi/sau digitale (voce şi/sau date) care funcţionează pe canale de bandă îngustă şi au conector de antenă. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare (EN 301 166-1 V1.3.2 (2009-11), IDT) SM EN 301 775 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Specificaţie pentru transportul de date VBI în biţi DVB (EN 301 775 V1.2.1 (2003-05), IDT) SM EN 302 755 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Structura cadrului, codificarea şi modularea canalului pentru a doua generaţie a sistemului de televiziune digitală terestră (DVB-T2) (EN 302 755 V1.3.1 (2012-04), IDT) SM ETSI EN 301 700 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune audio digitală (DAB). Radiodifuziune VHF/FM: referinţe la serviciile DAB de difuziune simultană prin RDS-ODA 147 (ETSI EN 301 700 V1.1.1 (2000-03), IDT)

14


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ETSI ES 202 130 V2.1.2:2014 (vers. eng.) Factorii umani (HF). Interfeţele utilizatorilor. Repertorii de caractere, repartizări şi atribuiri pentru tastatura de 12 butoane a telefonului (pentru limbile europene şi alte limbi utilizate în Europa) (ETSI ES 202 130 V2.1.2 (2007-09), IDT)

SM ETSI TS 102 992 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Structura şi modularea semnăturilor transmiţătorului opţional (T2-TX-SIG) pentru utilizarea la a doua generaţie a sistemului de televiziune digitală terestră (DVB-T2) (ETSI TS 102 992 V1.1.1 (2010-09), IDT)

SM ETSI TS 101 154 V1.11.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Specificaţia pentru utilizarea codificării Video şi Audio în aplicaţiile radiodifuzării în baza fluxului de date MPEG-2 (ETSI TS 101 154 V1.11.1 (2012-11), IDT)

SM ETSI TR 101 190 V1.3.2:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Recomandări pentru implementarea serviciilor terestre DVB. Aspectele transmisiei (ETSI TR 101 190 V1.3.2 (2011-05), IDT)

SM ETSI TS 101 191 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Mega-cadru DVB pentru sincronizarea reţelei de frecvenţă unică (SFN) (ETSI TS 101 191 V1.4.1 (2004-06), IDT) SM ETSI TS 101 211 V1.12.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Recomandări pentru implementarea şi utilizarea Informaţiei Serviciului (SI) (ETSI TS 101 211 V1.12.1 (2013-12), IDT) SM ETSI TS 101 903 V1.4.2:2014 (vers. eng.) Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Semnături electronice avansate XML (XAdES) (ETSI TS 101 903 V1.4.2 (2010-12), IDT) SM ETSI TS 102 006 V1.3.2:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Specificaţia pentru Actualizarea Softului Sistemului în Sistemele DVB (ETSI TS 102 006 V1.3.2 (2008-07), IDT) SM ETSI TS 102 114 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Acustica coerentă DTS. Nucleul şi extensiile cu profiluri suplimentare (ETSI TS 102 114 V1.4.1 (2012-09), IDT) SM ETSI TS 102 181 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Comunicaţii de urgenţă (EMTEL). Cerinţe pentru comunicaţii între autorităţi/organizaţii în timpul situaţiilor de urgenţă (ETSI TS 102 181 V1.2.1 (2008-02), IDT) SM ETSI TS 102 182 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Comunicaţii de Urgenţă (EMTEL). Cerinţe pentru comunicaţii între autorităţi/ organizaţii şi persoane fizice, grupuri sau publicul larg în timpul situaţiilor de urgenţă (ETSI TS 102 182 V1.4.1 (2010-07), IDT) SM ETSI TS 102 204 V1.1.4:2014 (vers. eng.) Comerţ mobil (M-COMM). Serviciul de semnătură mobilă. Interfaţa serviciului web (ETSI TS 102 204 V1.1.4 (2003-08), IDT) SM ETSI TS 102 366 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Standardul de Compresie audio digitală (AC-3, AC-3 îmbunătăţit) (ETSI TS 102 366 V1.2.1 (2008-08), IDT) SM ETSI TS 102 773 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Interfaţa modulatorului (T2-MI) pentru a doua generaţie a sistemului de televiziune digitală terestră (DVB-T2) (ETSI TS 102 773 V1.3.1 (2012-01), IDT) SM ETSI TS 102 778-1 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Semnături electronice şi infrastructuri (ESI). Profilurile semnăturilor electronice avansate PDF. Partea 1: Privire generală PAdES - document de cadru pentru PAdES (ETSI TS 102 778-1 V1.1.1 (2009-07), IDT)

SM ETSI TR 102 205 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Metode de încercare şi specificaţii (MTS). Studiul de fezabilitate a setului de acţiuni UML 2.0 (ETSI TR 102 205 V1.1.1 (2003-05), IDT) SM ETSI TR 102 206 V1.1.3:2014 (vers. eng.) Comerţ mobil (M-COMM). Serviciul de semnătură mobilă. Cadrul de securitate (ETSI TR 102 206 V1.1.3 (2003-08), IDT) SM ETSI TR 102 410 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Comunicaţii de urgenţă (EMTEL). Cerinţe de bază pentru comunicaţii între persoanele fizice şi între persoane fizice şi autorităţi în timpul situaţiilor de urgenţă în curs de desfăşurare (ETSI TR 102 410 V1.1.1 (2007-08), IDT) 33.040 33.040.30

Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы Sisteme de comutaţie şi de semnalizare Системы коммутации и сигнализации

SM EN 50065-1:2014 (vers. eng.) Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinţe generale, benzi de frecvenţe şi perturbaţii electromagnetice Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 1: Общие требования, полосы частот и электромагнитные помехи (EN 50065-1:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 50065-1:2010) 33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

SM EN 50293:2014 (vers. eng.) Sisteme de semnale pentru circulaţia rutieră. Compatibilitate electromagnetică Системы сигнализации для регулирования дорожного движения. Электромагнитная совместимость (EN 50293:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 50293:2010) SM EN 50498:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Standard de familie de produse pentru echipamente electronice destinate pieţei de piese de schimb şi accesorii pentru vehicule Электромагнитная совместимость (EMC). Стандарт на группу продукции для электронного оборудования, предназначенного для рынка запасных частей и аксессуаров для транспортных средств (EN 50498:2010, IDT)

SM ETSI TS 102 831 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Recomandări pentru implementarea celei de-a doua generaţii a sistemului de televiziune digitală terestră (DVB-T2) (ETSI TS 102 831 V1.2.1 (2012-08), IDT)

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

33.100.10

Emisie Излучение

SM EN 55022:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare Оборудование информационной технологии Характеристики радиопомех. Пределы и методы измерений (EN 55022:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 55022:2010) SM EN 61000-3-2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază) Электромагнитная совместимость (EМС). Часть 3-2: Предельные значения. Предельные значения эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током ≤ 16 A на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61000-3-2:2010) SM EN 61000-3-3:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente avînd un curent nominal private ≤ 16 A pe fază şi care nu sînt supuse unor restricţii de conectare Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3: Предельные значения. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения для оборудования с номинальным током ≤ 16 А в одной фазе и не подлежащему условному соединению (EN 61000-3-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61000-3-3:2011) SM EN 61000-3-12:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-12: Limite. Limite pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la reţelele publice de joasă tensiune, cu un curent absorbit > 16 A şi ≤ 75 A pe fază Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-12: Предельные значения. Предельные значения для гармонических составляющих токов, создаваемых оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с потребляемым током > 16 А и ≤ 75 А на фазу (EN 61000-3-12:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61000-3-12:2010) 33.100.20

Imunitate Защищенность

SM ISO 11451-1:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Metode de încercare a vehiculului la perturbaţii electrice prin energie electromagnetică radiată în bandă îngustă. Partea 1: Principii generale și terminologie Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергией. Часть 1: Общие принципы и терминология (ISO 11451-1:2005, IDT) SM ISO 11451-2:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Metode de încercare a vehiculului la perturbaţii electrice de la energia electromagnetică radiată în bandă îngustă. Partea 2: Sursa de radiaţii din afara vehiculului Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергии. Часть 2: Источники излучения вне транспортного средства (ISO 11451-2:2005, IDT)

16

SM ISO 11451-4:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Metode de încercare a vehiculului la perturbaţii electrice de la energia electromagnetică radiată în bandă îngustă. Partea 4: Metoda injecţiei de curent (BCI) Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергии. Часть 4: Метод инъекции тока (BCI) (ISO 11451-4:2005, IDT) SM EN 12016:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Невосприимчивость (EN 12016:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12016+A1:2010) 33.120

33.120.10

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

SM EN 61935-1:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru încercările cablărilor simetrice şi coaxiale proprii tehnologiei informaţiei. Partea 1: Cablări simetrice instalate conform seriei de standarde EN 50173 Технические условия на испытания симметричных и коаксиальных кабельных сетей для информационных технологий. Часть 1: Проложенные симметричные кабельные сети в соответствии с серией стандартов EN 50173 (EN 61935-1:2009, IDT) 33.160 33.160.25

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Receptoare de televiziune Телевизионные приемники

SM EN 62216:2014 (vers. eng.) Receptoare de televiziune digitală terestră pentru sistemul DVB-T Приемники телевизионные цифровые наземные для систем наземного цифрового телевидения (DVB-T) (EN 62216:2011, IDT) 33.160.30

Sisteme audio Системы звукозаписи

SM EN 50157-2-1:2014 (vers. eng.) Cerinţe referitoare la interconectarea echipamentului electrocasnic şi similar: conexiunea AV. Partea 2-1: Adaptarea calităţii semnalului şi selecţia automată a dispozitivelor sursă Требования к соединителям электронного оборудования бытового и аналогичного назначения: Аудиовизуальный канал связи. Часть 2-1: Согласование качества сигнала и автоматический выбор приборов, работающих как источники (EN 550157-2-1:1998, IDT) 33.160.40

Sisteme video Системы видеозаписи

SM EN 50049-1+A1:2014 (vers. eng.) Cerinţe referitoare la interconectarea echipamentului electrocasnic şi similar: Conector de periteleviziune Требования к соединителям электронного оборудования бытового и аналогичного назначения: периферийное телевизионное оборудование (EN 50049-1:1997+A1:1998, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM EN 50157-2-1:2014 (vers. eng.) Cerinţe referitoare la interconectarea echipamentului electrocasnic şi similar: conexiunea AV. Partea 2-1: Adaptarea calităţii semnalului şi selecţia automată a dispozitivelor sursă Требования к соединителям электронного оборудования бытового и аналогичного назначения:. Аудиовизуальный канал связи. Часть 2-1: Согласование качества сигнала и автоматический выбор приборов, работающих как источники (EN 550157-2-1:1998, IDT) SM EN 50221:2014 (vers. eng.) Specificaţie referitoare la o interfaţă comună pentru acces condiţionat şi alte aplicaţii într-un decodor de televiziune digitală Спецификация общего интерфейса для условного доступа и другого применения в цифровых видеовещательных декодерах (EN 50221:1997, IDT) 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM ISO/CEI 11770-1:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul cheilor. Partea 1: Cadru Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент ключей. Часть 1: Структура (ISO/CEI 11770-1:2010, IDT) SM ISO/CEI 11770-2:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul cheilor. Partea 2: Mecanisme care utilizează tehnici simetrice Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент ключей. Часть 2: Механизмы, использующие симметричные методы (ISO/CEI 11770-2:2008, IDT)

SM ISO/CEI 15946-1:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Tehnici criptografice bazate pe curbe eliptice. Partea 1: Generalităţi Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Криптографические методы на основе эллиптических кривых. Часть 1: Общие положения (ISO/CEI 15946-1:2008, IDT) SM ISO/CEI 18014-1:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 1: Structură Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Услуги по отметке времени. Часть 1: Структура (ISO/CEI 18014-1:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 18014-1:2009) SM ISO/CEI 18014-2:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 2: Mecanisme care produc mărci temporale independente Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Услуги по отметке времени. Часть 2: Механизмы создания независимых маркеров (ISO/CEI 18014-2:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 18014-2:2009) SM ISO/CEI 18014-3:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 3: Mecanisme care produc mărci temporale înlănţuite Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Услуги по отметке времени. Часть 3: Механизмы создания связанных маркеров (ISO/CEI 18014-3:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 18014-3:2009) SM ISO/CEI 18031:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Generare de biţi aleatorii Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Генерирование случайных битов (ISO/CEI 18031:2011, IDT)

SM ISO/CEI 11770-3:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul cheilor. Partea 3: Mecanisme care utilizează tehnici asimetrice Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент ключей Часть 3: Механизмы, использующие асимметричные методы (ISO/CEI 11770-3:2008, IDT)

SM ISO/CEI 18033-2:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Algoritmi de criptare. Partea 2: Cifruri asimetrice Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Криптографические алгоритмы. Часть 2: Асимметричные шифры (ISO/CEI 18033-2:2006, IDT)

SM ISO/CEI 11770-4:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul cheilor. Partea 4: Mecanisme bazate pe secrete slabe Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент ключей. Часть 4: Механизмы, основанные на нестойких секретах (ISO/CEI 11770-4:2006, IDT)

SM ISO/CEI 18033-3:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Algoritmi de criptare. Partea 3: Cifruri de bloc Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Криптографические алгоритмы. Часть 3: Блочные шифры (ISO/CEI 18033-3:2010, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 18033-3:2006)

SM ISO/CEI 15424:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de captură de date. Identificatori purtători de date (inclusiv identificatori de simboluri) Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификаторы носителя данных (включая идентификаторы символики) (ISO/CEI 15424:2008, IDT)

SM ISO/CEI 18033-4:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Algoritmi de criptare. Partea 4: Cifruri de flux Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Криптографические алгоритмы. Часть 4: Поточные шифры (ISO/CEI 18033-4:2011, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 18033-4:2006)

SM ISO/CEI 15444-1:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Sistem de codificare imagine JPEG 2000: Sistem de codificare Core Информационные технологии. Система кодирования изображения JPEG 2000: базовая система кодирования (ISO/CEI 15444-1:2004, IDT)

SM ISO/CEI 18045:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Metodologie pentru evaluarea securităţii tehnologiei informaţiei Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информационных технологий (ISO/CEI 18045:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 18045:2009)

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 SM ISO/CEI 19790:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cerinţe de securitate pentru module criptografice Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Требования к обеспечению безопасности криптографических модулей (ISO/CEI 19790:2012, IDT) SM ISO/CEI 19794-6:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Formate de schimb de date biometrice. Partea 6: Date ale imaginii irisului ocular Информационные технологии. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 6: Данные изображения радужной оболочки глаза (ISO/CEI 19794-6:2011, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO/CEI 19794-6:2007)

SM ISO/CEI 27035:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul incidentelor de securitate a informaţiei Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности (ISO/CEI 27035:2011, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO/CEI TR 18044:2009) SM ISO/CEI 27037:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Linii directoare pentru identificarea, colectarea, achiziționarea și păstrarea probelor digitale Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по идентификации, сбору, приобретению и сохранению цифровых данных (ISO/CEI 27037:2012, IDT)

SM ISO/CEI 24759:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cerinţe de testare pentru module criptografice Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Требования к испытаниям криптографических модулей (ISO/CEI 24759:2014, IDT)

SM ISO/CEI 29160:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Identificarea frecvenţei radio pentru managementul obiectului. Emblema RFID Информационные технологии. Идентификация радиочастоты для управления объектoм. Эмблема RFID (ISO/CEI 29160:2012, IDT)

SM ISO/CEI 27005:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul riscului securităţii informaţiei Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности (ISO/CEI 27005:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 27005:2009)

SM ISO/CEI TR 29162:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Linii directoare pentru utilizarea structurilor de date în tehnologia de identificare şi colectare automată a datelor (AIDC) Информационные технологии. Руководящие указания по использованию структур данных в технологии автоматической идентификации и сбора данных (AIDC) (ISO/CEI/TR 29162:2012, IDT)

SM ISO/CEI 27014:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul securitatii informatiei Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Управление информационной безопасностью (ISO/CEI 27014:2013, IDT) SM ISO/CEI 27033-2:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei. Partea 2: Linii directoare pentru proiectarea și implementarea securității rețelei Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Безопасность сети. Часть 2: Руководящие указания по проектированию и внедрению безопасности сети (ISO/CEI 27033-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 18028-2:2010) SM ISO/CEI 27033-3:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei. Partea 3: Scenarii de rețele de referință. Amenințări, tehnici de proiectare și probleme de control Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Безопасность сети.Часть 3: Эталонные сетевые сценарии. Угрозы, методики проектирования и вопросы контроля (ISO/CEI 27033-3:2013, IDT) SM ISO/CEI 27033-5:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei. Partea 5: Securizarea comunicaţiilor în cadrul rețelelor care utilizează rețele virtuale private (VPN) Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Безопасность сети. Часть 5: Обеспечение безопасности коммуникации в сетях, с использованием виртуальных частных сетей (VPN) (ISO/CEI 27033-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 18028-5:2010)

18

35.080

Software Программное обеспечение

SM ISO/CEI 12207:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Procesele ciclului de viaţă al software-ului Разработка систем и программного обеспечения. Процессы жизненного цикла программного обеспечения (ISO/CEI 12207:2008, IDT) SM ISO/CEI 15504-5:2014 (vers. eng.) Tehnologia informației. Evaluarea proceselor. Partea 5: Un exemplu de model de evaluare a procesului ciclului de viață al software-ului Информационные технологии. Оценка процессов. Часть 5: Пример модели оценки процессов жизненного цикла программного обеспечения (ISO/CEI 15504-5:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 15504-5:2009) SM ISO/CEI 15939:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Proces de măsurare Разработка систем и программного обеспечения. Процесс измерения (ISO/CEI 15939:2007, IDT) SM ISO/CEI 15940:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Servicii de suport al ingineriei software-ului Разработка систем и программного обеспечения. Службы средств поддержки разработки программного обеспечения (ISO/CEI 15940:2013, IDT) SM ISO/CEI 25000:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Cerinţe de calitate şi evaluarea sistemelor şi software-ului (SQuaRE). Ghid pentru SquaRE Разработка систем и программного обеспечения. Требования к качеству и оценка систем и программного обеспечения (SQuaRE). Руководство по SQuaRE (ISO/CEI 25000:2014, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO/CEI 25001:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Cerințe de calitate și evaluare a sistemelor și a software-ului (SQuaRE). Planificare și management Разработка систем и программного обеспечения. Требования к качеству и оценка систем и программного продукта (SQuaRE). Планирование и менеджмент (ISO/CEI 25001:2014, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 14598-2:2009) SM ISO/CEI 25021:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Cerinţe de calitate şi evaluarea sistemelor şi software-ului (SQuaRE). Elemente de măsurare a calităţii Разработка систем и программного обеспечения. Требования к качеству и оценка систем и программного обеспечения (SQuaRE). Элементы измерения качества (ISO/CEI 25021:2012, IDT) SM ISO/CEI 25030:2014 (vers. eng.) Ingineria software. Cerinţe de calitate şi evaluarea produsului software (SQuaRE). Cerinţe de calitate Разработка программного обеспечения. Требования к качеству и оценка программного продукта (SQuaRE). Требования к качеству (ISO/CEI 25030:2007, IDT) SM ISO/CEI 25040:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Cerințe de calitate și evaluare a sistemelor și a software-ului (SQuaRE). Proces de evaluare Разработка систем и программного обеспечения. Требования к качеству и оценка систем и программного продукта (SQuaRE). Процесс оценки (ISO/CEI 25040:2011, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 14598-1:2005) SM ISO/CEI 25041:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Cerințe de calitate și evaluare a sistemelor și a software-ului (SQuaRE). Ghid de evaluare pentru dezvoltatori, cumpărători și evaluatori independenți Разработка систем и программного обеспечения. Требования к качеству и оценка систем и программного продукта (SQuaRE). Руководство по оценке для разработчиков, покупателей и независимых экспертов (ISO/CEI 25041:2012, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 14598-3:2005, SM ISO/CEI 14598-4:2005, SM ISO/CEI 14598-5:2005) SM ISO/CEI 25064:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Cerințe de calitate și evaluare a sistemelor și a software-ului (SQuaRE). Format industrial general pentru facilitarea utilizarii: Raportul necesităților utilizatorului Разработка систем и программного обеспечения. Требования к качеству и оценка систем и программного продукта (SQuaRE). Общепромышленный формат для удобства в использовании: Протокол потребностей пользователя (ISO/CEI 25064:2013, IDT) SM ISO/CEI 26514:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Cerinţe pentru proiectanţii şi elaboratorii documentaţiei utilizatorului Разработка программного обеспечения. Требования к качеству и оценка программного продукта (SQuaRE). Требования к качеству (ISO/CEI 26514:2008, IDT) SM ISO/CEI 26550:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Model de referință pentru ingineria și managementul liniei de produse Разработка систем и программного обеспечения. Эталонная модель для разработки и менеджмента линейкой продуктов (ISO/CEI 26550:2013, IDT)

SM ISO/CEI 26551:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Instrumente și metode pentru cerințele ingineriei liniei de produse Разработка систем и программного обеспечения. Инструменты и методы инженерных требований к линейке продуктов (ISO/CEI 26551:2012, IDT) SM ISO/CEI/IEEE 16326:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Procesele ciclului de viață. Management de proiect Разработка систем и программного обеспечения. Процессы жизненного цикла. Менеджмент проекта (ISO/CEI/IEEE 16326:2009, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO/CEI TR 16326:2006) SM ISO/CEI/TR 24748-2:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Managementul ciclului de viață. Partea 2: Ghid pentru aplicarea ISO/IEC 15288 (Sistemul de procese ale ciclului de viață) Разработка систем и программного обеспечения. Менеджмент жизненного цикла. Часть 2: Руководство по применению ISO/IEC 15288 (Процессы жизненного цикла системы) (ISO/CEI/TR 24748-2:2011, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI TR 19760:2009) SM ISO/CEI/TR 24748-3:2014 (vers. eng.) Ingineria sistemelor şi software-ului. Managementul ciclului de viață. Partea 3: Ghid pentru aplicarea ISO/IEC 12207 (Procesele ciclului de viaţă al software-ului) Разработка систем и программного обеспечения. Менеджмент жизненного цикла. Часть 3: Руководство по применению ISO/IEC 12207 (Процессы жизненного цикла программного обеспечения) (ISO/CEI/TR 24748-3:2011, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI TR 15271:2009) 35.200

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

SM ISO/CEI 11801:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Cablare generică pentru localurile utilizatorilor Информационные технологии. Общее каблирование для помещений пользователей (ISO/CEI 11801:2002, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 11801:2009) SM ISO/CEI 14763-1:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Implementarea şi funcţionarea cablării în localurile utilizatorilor. Partea 1: Administrare Информационные технологии. Ввод и функционирование каблирования в помещениях пользователей. Часть 1: Организационное управление (ISO/CEI 14763-1:1999, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 14763-1:2009) SM ISO/CEI 14763-2:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Implementarea şi funcţionarea cablării în localurile utilizatorilor. Partea 2: Planificare şi instalare Информационные технологии. Ввод и функционирование каблирования в помещениях пользователей. Часть 2: Планирование и установка (ISO/CEI 14763-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI TR 14763-2:2009) SM ISO/CEI 14763-3:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Implementarea şi funcţionarea cablării în localurile utilizatorilor. Partea 3: Încercarea cablării cu fibre optice Информационные технологии. Ввод и функционирование каблирования в помещениях пользователей. Часть 3: Испытание волоконно-оптического каблирования (ISO/CEI 14763-3:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 14763-3:2009)

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 SM ISO/CEI 15018:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Cablare generică pentru locuinţe Информационные технологии. Общее каблирование для жилищ (ISO/CEI 15018:2004, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 15018:2009) SM ISO/CEI 18010:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Căi şi spaţii pentru cablarea localurilor utilizatorilor Информационные технологии. Магистрали и пространства для каблирования в помещениях пользователей (ISO/CEI 18010:2002, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 18010:2009) SM ISO/CEI 24702:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Cablare generică. Localuri industriale Информационные технологии. Общее каблирование. Производственные помещения (ISO/CEI 24702:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 24702:2009) SM ISO/CEI TR 24750:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Evaluarea şi micşorarea canalelor de cablare echilibrate instalate în scopul suportului 10GBASE-T Информационные технологии. Оценка и уменьшение встроенных сбалансированных каналов каблирования с целью поддержки 10GBASE-T (ISO/CEI TR 24750:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI TR 24750:2009) 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

SM EN 726-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) şi terminale pentru telecomunicaţii. Partea 3: Cerinţe pentru cartele independente de aplicare Системы идентификационных карточек. Карточки на интегральной(ых) схеме(ах) и терминалы для телекоммуникаций. Часть 3: Требования к карточкам, независимые от применения (EN 726-3:1994, IDT) SM EN 726-5:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) şi terminale pentru telecomunicaţii. Partea 5: Metode de plată Системы идентификационных карточек. Карточки на интегральной(ых) схеме(ах) и терминалы для телекоммуникаций. Часть 5: Методы оплаты (EN 726-5:1999, IDT) SM EN 726-6:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) şi terminale pentru telecomunicaţii. Partea 6: Particularităţi de telecomunicaţii Системы идентификационных карточек. Карточки на интегральной(ых) схеме(ах) и терминалы для телекоммуникаций. Часть 6: Телекоммуникационные особенности (EN 726-6:1995, IDT) SM EN 726-7:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) şi terminale pentru telecomunicaţii. Partea 7: Modulul de securitate Системы идентификационных карточек. Карточки на интегральной(ых) схеме(ах) и терминалы для телекоммуникаций. Часть 7: Модуль безопасности (EN 726-7:1999, IDT)

20

SM EN 1038:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Aplicaţii pentru telecomunicaţii. Telefon public cu cartele cu circuit(e) integrat(e) Системы идентификационных карточек. Телекоммуникационные применения. Телефон с функцией оплаты с помощью карточек на интегральных схемах (EN 1038:1995, IDT) SM EN 1332-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Interfaţa om-maşină. Partea 2: Dimensiunile şi localizarea unui identificator tactil pentru cartelele ID-1 Системы идентификационных карточек. Интерфейс человек-машина. Часть 2: Размеры и положение тактильного идентификатора для карточек ID-1 (EN 1332-2:1998, IDT) SM EN 1332-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Interfaţa om-maşină. Partea 3: Tastaturi Системы идентификационных карточек. Интерфейс человек-машина. Часть 3: Клавиатуры (EN 1332-3:2008, IDT) SM EN 1362:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Caracteristici ale interfeţei dispozitivelor. Clase pentru interfeţele dispozitivelor Системы идентификационных карточек. Характеристики интерфейса устройств. Классы интерфейсов устройств (EN 1362:1997, IDT) SM EN 1375:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Alte formate pentru cartele cu circuit(e) integrat(e) intersectoriale. Dimensiuni şi caracteristici fizice pentru cartela ID-000 Системы идентификационных карточек. Другие форматы для межотраслевых карточек на интегральной(ых) схеме(ах). Размеры и физические характеристики для. карточки ID-000 (EN 1375:2002, IDT) SM EN 1545-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Aplicaţii pentru transportul terestru. Partea 1: Tipuri de date elementare, liste de coduri generale şi elemente de date generale Системы идентификационных карточек. Применение для наземного транспорта. Часть 1: Типы элементарных данных, перечни общих кодов и элементы общих данных (EN 1545-1:2005, IDT) SM EN 1545-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Aplicaţii pentru transportul terestru. Partea 2: Elemente de date şi liste de coduri referitoare la plata transportului Системы идентификационных карточек. Применение для наземного транспорта. Часть 2: Элементы данных и перечни кодов, связанные с оплатой проезда на транспорте (EN 1545-2:2005, IDT) SM EN 1546-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 2: Arhitectura de securitate Системы идентификационных карточек. Межведомственный электронный портфель. Часть 2: Архитектура безопасности (EN 1546-2:1999, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1546-2:2009) SM EN 1546-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 3: Elemente de date şi interschimburi Системы идентификационных карточек. Межведомственный электронный портфель. Часть 3: Элементы данных и взаимообмен (EN 1546-3:1999, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1546-3:2009)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM EN 1546-4:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 4: Obiecte de date Системы идентификационных карточек. Межведомственный электронный портфель. Часть 4: Объекты данных (EN 1546-4:1999, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1546-4:2009) SM EN 14890-1:2014 (vers. eng.) Interfaţă de aplicaţie pentru cartele inteligente utilizate ca dispozitive pentru crearea semnăturii sigure. Partea 1: Servicii de bază Прикладной интерфейс для смарт-карточек, используемых в качестве устройств создания надежной подписи. Часть 1: Основные услуги (EN 14890-1:2008, IDT) SM EN 14890-2:2014 (vers. eng.) Interfaţă de aplicaţie pentru cartele inteligente utilizate ca dispozitive pentru crearea semnăturii sigure. Partea 2: Servicii complementare Прикладной интерфейс для смарт-карточек, используемых в качестве устройств создания надежной подписи. Часть 2: Дополнительные услуги (EN 14890-2:2008, IDT) SM EN 15320:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Aplicaţii pentru transportul terestru. Aplicaţii de transport public interoperabile. Structura Системы идентификационных карточек. Применение для наземного транспорта. Совместимое применение для общественного транспорта. Структура (EN 15320:2007, IDT) SM EN 419251-1:2014 (vers. eng.) Cerinţe de securitate pentru dispozitiv de autentificare. Partea 1: Profil de protecție pentru funcționalitatea nucleului Требования безопасности для устройства аутентификации. Часть 1: Профиль защиты для функциональности ядра (EN 419251-1:2013, IDT) SM EN 419251-2:2014 (vers. eng.) Cerinţe de securitate pentru dispozitiv de autentificare. Partea 2: Profil de protecţie pentru extensia canalului de încredere spre aplicaţia de generare de certificate Требования безопасности для устройства аутентификации. Часть 2: Профиль защиты для расширения доверенного канала к приложению генерации сертификатов (EN 419251-2:2013, IDT) SM EN 419251-3:2014 (vers. eng.) Cerinţe de securitate pentru dispozitiv de autentificare. Partea 3: Funcţionalitate suplimentară pentru securitate Требования безопасности для устройства аутентификации. Часть 3: Дополнительная функциональность для целей безопасности (EN 419251-3:2013, IDT) SM ISO/CEI 7816-4:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat. Partea 4: Organizare, securitate şi comenzi pentru interschimburi Карточки идентификационные. Карточки на интегральных схемах. Часть 4: Организация, безопасность и команды для взаимообмена (ISO/CEI 7816-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 7816-4:2010)

SM ISO/CEI 7816-9:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat. Partea 9: Comenzi pentru managementul cartelelor Карточки идентификационные. Карточки на интегральных схемах. Часть 9: Команды для менеджмента карточек (ISO/CEI 7816-9:2004, IDT) SM ISO/CEI 10373-1:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Metode de încercări. Partea 1: Caracteristici generale Карточки идентификационные. Методы испытаний. Часть 1: Общие характеристики (ISO/CEI 10373-1:2006, IDT) SM ISO/CEI 10373-2:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Metode de încercări. Partea 2: Cartele cu bandă magnetică Карточки идентификационные. Методы испытания. Часть 2: Карточки с магнитной полосой (ISO/CEI 10373-2:2006, IDT) SM ISO/CEI 10373-3:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Metode de încercări. Partea 3: Cartele cu circuit integrat cu contacte şi dispozitive de interfaţă asociate Карточки идентификационные. Методы испытаний. Часть 3: Карточки на интегральных схемах с контактами и связанные с ними устройства сопряжения (ISO/CEI 10373-3:2010, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 10373-3:2004) SM ISO/CEI 10373-5:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Metode de încercări. Partea 5: Cartele cu memorie optică Карточки идентификационные. Методы испытания. Часть 5: Карточки с оптической памятью (ISO/CEI 10373-5:2006, IDT) SM ISO/CEI 10373-7:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Metode de încercări. Partea 7: Cartele de vecinătate Карточки идентификационные. Методы испытания. Часть 7: Карточки удаленного действия (ISO/CEI 10373-7:2008, IDT) SM ISO/CEI 11693-1:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu memorie optică. Partea 1: Caracteristici generale Карточки идентификационные. Карточки с оптической памятью. Часть 1: Общие характеристики (ISO/CEI 11693-1:2012, IDT) SM ISO/CEI 11693-2:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu memorie optică. Partea 2: Coexistența memoriei optice cu alte tehnologii lizibile cu aparate Карточки идентификационные. Карточки с оптической памятью. Часть 2: Совмещение оптической памяти с другими машиночитаемыми технологиями (ISO/CEI 11693-2:2009, IDT) SM ISO/CEI 15693-1:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat fără contacte. Cartele de vecinătate. Partea 1: Caracteristici fizice Карточки идентификационные. Карточки на интегральных схемах без контактов. Карточки удаленного действия. Часть 1: Физические характеристики (ISO/CEI 15693-1:2010, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 15693-1:2004 )

SM ISO/CEI 7816-5:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat. Partea 5: Înregistrarea furnizorilor aplicaţiilor Карточки идентификационные. Карточки на интегральных схемах. Часть 5: Регистрация поставщиков прикладных программ (ISO/CEI 7816-5:2004, IDT)

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 SM ISO/CEI 15693-2:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat fără contacte. Cartele de vecinătate. Partea 2: Interfaţa şi iniţializarea prin aer Карточки идентификационные. Карточки на интегральных схемах без контактов. Карточки удаленного действия. Часть 2: Воздушный интерфейс и инициализация (ISO/CEI 15693-2:2006, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 15693-2+C1:2004) SM ISO/CEI 15693-3:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat fără contacte. Cartele de vecinătate. Partea 3: Anticoliziune şi protocol de transmisie Карточки идентификационные. Карточки на интегральных схемах без контактов. Карточки удаленного действия. Часть 3: Антиколлизия и протокол передачи (ISO/CEI 15693-3:2009, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI 15693-3:2004) SM ENV 14062-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Aplicaţii pentru transportul terestru. Colectarea electronică a plăţilor. Partea 1: Caracteristici fizice, semnale electronice şi protocoale de transmisie Системы идентификационных карточек. Применение для наземного транспорта. Электронный сбор платежей. Часть 1: Физические характеристики, электронные сигналы и протоколы передачи (ENV 14062-1:2001, IDT) SM ENV 14062-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Aplicaţii pentru transportul terestru. Colectarea electronică a plăţilor. Partea 2: Cerinţe referitoare la mesaje Системы идентификационных карточек. Применение для наземного транспорта. Электронный сбор платежей. Часть 2: Требования к сообщениям (ENV 14062-2:2001, IDT) 35.240.70

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

SM EN ISO 19105:2014 (vers. eng.) Informaţie geografică. Conformitate şi încercare Географическая информация. Соответствие и испытание (EN ISO 19105:2005, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 19105:2009) SM EN ISO 19157:2014 (vers. eng.) Informaţie geografică. Calitatea datelor Географическая информация. Качество данных (EN ISO 191157:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 19113:2010; SMV ISO 19114:2010) 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

SM EN ISO 12052:2014 (vers. eng.) Informatică medicală. Imagine digitală şi comunicaţie în medicină (DICOM), inclusiv fluxul şi managementul de date Информатика в здравоохранении. Цифровое представление изображений и обмен информацией в медицине (DICOM), включая последовательность операций и менеджмент данными (EN ISO 12052:2011, IDT) SM EN ISO 12967-1:2014 (vers. eng.) Informatică medicală. Arhitectura serviciului. Partea 1: Punct de vedere al organizației Информатика в здравоохранении. Архитектура услуги. Часть 1: Точка зрения предприятия (EN ISO 12967-1:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12967-1:2010) SM EN ISO 13120:2014 (vers. eng.) Informatică medicală. Sintaxă de reprezentare a conţinutului sistemelor de clasificare a îngrijirilor de sănătate. Limbaj de marcare de clasificare (ClaML) Информатика в здравоохранении. Синтаксис для представления содержания медицинской системы классификации. Язык разметки классификации (ClaML) (EN ISO 13120:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 14463:2010) SM EN ISO 13606-1:2014 (vers. eng.) Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor electronice de sănătate. Partea 1: Model de referinţă Информатика в здравоохранении. Передача электронных записей о состоянии здоровья. Часть 1: Эталонная модель (EN ISO 13606-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13606-1:2010) SM ISO 17090-1:2014 (vers. eng.) Informatică medicală. Infrastructura cheii publice. Partea 1: Imagine de ansamblu a serviciilor certificatului digital Информатика в здравоохранении. Инфраструктура публичного ключа. Часть 1: Обзор служб цифрового сертификата (ISO 17090-1:2013, IDT) SM ISO 17090-2:2014 (vers. eng.) Informatică medicală. Infrastructura cheii publice. Partea 2: Profilul certificatului Информатика в здравоохранении. Инфраструктура публичного ключа. Часть 2: Профиль сертификата (ISO 17090-2:2008, IDT) SM ISO 17090-3:2014 (vers. eng.) Informatică medicală. Infrastructura cheii publice. Partea 3: Managementul politicii autorităţii de certificare Информатика в здравоохранении. Инфраструктура публичного ключа. Часть 3: Менеджмент политики органа по сертификации (ISO 17090-3:2008, IDT) 37 37.020

SM EN 1064+A1:2014 (vers. eng.) Informatică medicală. Protocolul standard de comunicaţii. Electrocardiografie asistată de calculator Информатика в здравоохранении. Стандартный протокол для общения. Компьютеризованная электрокардиография (EN 1064:2005+A1:2007, IDT)

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Echipament optic Оптическое оборудование

SM ISO 8038:2014 (vers. eng.) Microscoape. Îmbinare cu filet pentru obiective și port-obiective corespunzătoare Микроскопы. Резьбы для объективов и револьверных держателей (ISO 8038:2013, IDT) SM ISO 8040:2014 (vers. eng.) Optică şi instrumente optice. Microscoape. Dimensiuni de legătură între elementele culisate şi locaşurile lor Оптика и оптические приборы. Микроскопы. Размеры для соединения направляющих и пазов трубки (ISO 8040:2001, IDT)

22


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

37.040 37.040.10

Fotografie Фотография Echipament fotografic. Proiectoare Фотографическое оборудование. Проекторы

SM ISO 1203:2014 (vers. eng.) Fotografie. Aparate fotografice cu rolfilm. Amplasarea vizorului Фотография. Фотоаппараты для катушечной пленки Расположение смотрового окна (ISO 1203:1998, IDT) SM ISO 1754:2014 (vers. eng.) Fotografie. Aparate fotografice care utilizează film sau rolfilm de 35 mm. Dimensiuni de imagine Фотография. Фотоаппараты для пленки шириной 35 mm и катушечной фотопленки. Размеры изображений (ISO 1754:2010, IDT) 37.040.25

Filme radiografice Пленки для радиографии

SM EN ISO 11699-2:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Film pentru radiografiere industrială. Partea 2: Controlul prelucrării filmelor prin intermediul valorilor de referinţă Контроль неразрушающий. Рентгенографические пленки для промышленной радиографии. Часть 2: Контроль обработки пленки с помощью эталонных величин (EN ISO 11699-2:2011, IDT) 37.100 37.100.10

43.040 43.040.10

SM ISO 11451-4:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Metode de încercare a vehiculului la perturbaţii electrice de la energia electromagnetică radiată în bandă îngustă. Partea 4: Metoda injecţiei de curent (BCI) Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергии. Часть 4: Метод инъекции тока (BCI) (ISO 11451-4:2005, IDT) SM ISO 12098:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Conectoare pentru conexiuni electrice ale vehiculelor de tractare și remorcate. Conector cu 15 poli pentru vehicule cu tensiune de alimentare nominală de 24 V Транспорт дорожный. Соединители для электросоединения между тягачом и прицепом 15контактные соединители для автомобилей с системами электропитания на 24 V (ISO 12098:2004, IDT) 43.040.15

Tehnologie grafică Технология полиграфии Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

SM ISO/CEI TS 24790:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Echipamente de birou. Măsurarea calității imaginii pentru tipărire. Text monocrom și imagini grafice Информационные технологии. Офисное оборудование. Измерение показателей качества изображения для распечатки. Монохромный текст и графические изображения (ISO/CEI TS 24790:2012, IDT) 43

SM ISO 11451-2:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Metode de încercare a vehiculului la perturbaţii electrice de la energia electromagnetică radiată în bandă îngustă. Partea 2: Sursa de radiaţii din afara vehiculului Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергии. Часть 2: Источники излучения вне транспортного средства (ISO 11451-2:2005, IDT)

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Echipament electric şi electronic Электрическое и электронное оборудование

SM CEI 60095-2:2014 (vers. eng.) Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru pornire. Partea 2: Dimensiuni ale bateriilor şi dimensiuni şi marcarea bornelor Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 2: Размеры батарей и размеры и маркировка выводов (CEI 60095-2:2009, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R CEI 95-2:2005) SM ISO 11451-1:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Metode de încercare a vehiculului la perturbaţii electrice prin energie electromagnetică radiată în bandă îngustă. Partea 1: Principii generale și terminologie Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергией. Часть 1: Общие принципы и терминология (ISO 11451-1:2005, IDT)

Informatica pentru autovehicule. Sisteme informatice de bord Информационное оборудование. Встроенные компьютерные системы

SM ISO 11898-1:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Reţea locală de controlere (CAN). Partea 1: Nivelul de legătură a datelor şi semnalizarea fizică Транспорт дорожный. Локальная контроллерная сеть (CAN). Часть 1: Уровень передачи данных и физическая передача сигналов (ISO 11898-1:2003, IDT) SM ISO 11898-2:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Reţea locală de controlere (CAN). Partea 2: Unitate de acces la mediul cu viteză înaltă Транспорт дорожный. Локальная контроллерная сеть (CAN). Часть 2: Устройство доступа к высокоскоростной среде (ISO 11898-2:2003, IDT) 43.040.30

Indicatoare şi dispozitive de comandă Индикаторы и контрольные приборы

SM ISO 2575:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Simboluri pentru comenzi, indicatoare şi martori Транспорт дорожный. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств (ISO 2575:2010, IDT) 43.040.40

Sisteme de frînare Тормозные системы

SM ISO 6312:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Garnituri de frînă. Metoda de încercare la deplasarea garniturii în ansamblu cu sabot pentru frînele cu disc şi tambur Транспорт дорожный. Тормозные накладки. Метод испытания на сдвиг накладки с колодкой в сборе для дисковых и барабанных тормозов (ISO 6312:2010, IDT) (Înlocuiește SM GOST ISO 6312:2009)

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

43.040.50

Sisteme de transmisie şi de suspensie Трансмиссии, подвески

SM ISO 4107:2014 (vers. eng.) Vehicule utilitare. Dimensiuni de montare a roții pe butuc Транспорт грузовой. Размерные характеристики крепления колеса на ступице (ISO 4107:2010, IDT) SM ISO 4209-2:2014 (vers. eng.) Pneuri şi jante pentru camioane şi autobuze (serii în milimetri). Partea 2: Jante Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрическая серия). Часть 2: Ободья (ISO 4209-2:2012, IDT) 43.040.70

Cuplaje Сцепные устройства

SM ISO 1103:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Rotule de remorcare pentru rulote şi remorci uşoare. Dimensiuni Транспорт дорожный. Шаровые шарниры сцепных устройств для жилых и легких прицепов. Размеры (ISO 1103:2007, IDT) 43.060

43.060.10

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств Bloc motor şi componente interne Блок цилиндров и его компоненты

SM ISO 6621-2:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. Partea 2: Principii de măsurare pentru control Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 2: Принципы измерений при контроле (ISO 6621-2:2003, IDT) SM ISO 6624-1:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. Partea 1: Segmenţi trapezoidali din fontă Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 1: Кольца трапециевидного сечения из чугуна (ISO 6624-1:2001, IDT) SM ISO 6624-2:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. Partea 2: Segmenţi semitrapezoidali din fontă Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 2: Кольца полутрапециевидного сечения из чугуна (ISO 6624-2:2003, IDT) 43.060.40

Sisteme de alimentare cu carburant Топливные системы

SM ISO 15501-1:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Sisteme de alimentare cu gaz natural comprimat. Partea 1: Cerințe de securitate Транспорт дорожный. Топливные системы, работающие на сжатом природном газе. Часть 1. Требования безопасности (ISO 15501-1:2012, IDT)

43.060.50

Echipament electric şi electronic. Sisteme de comandă Электрооборудование и электронное оборудование. Системы контроля

SM ISO 11565:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Bujii de aprindere. Metode de încercare şi prescripţii Транспорт дорожный. Свечи зажигания. Методы испытаний и требования (ISO 11565:2006, IDT) (Înlocuiește SMV ISO 11565:2010) 43.120

Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

SM EN 62196-2:2014 (vers. eng.) Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru accesorii cu ştifturi şi teci de contact de curent alternativ Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы транспортного средства. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 2: Требования к размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых контактов и трубчатой контактной арматуры для переменного тока (EN 62196-2:2012, IDT) 43.140

Motociclete şi motorete Мотоциклы и мопеды

SM ISO 6727:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Motociclete. Simboluri pentru comenzi, indicatoare şi martori Транспорт дорожный. Мотоциклы. Условные обозначения органов управления, индикаторов и сигнальных устройств (ISO 6727:2012, IDT) (Înlocuiește SM GOST ISO 6727:2008) SM ISO 7117:2014 (vers. eng.) Motociclete. Metoda de măsurare pentru determinarea vitezei maxime Мотоциклы. Метод измерения для определения максимальной скорости (ISO 7117:2010, IDT) (Înlocuiește SM GOST ISO 7117:2011) 43.150

Biciclete Велосипеды

SM ISO 9633:2014 (vers. eng.) Lanțuri pentru biciclete. Caracteristici și metode de încercare Цепи велосипедные. Характеристики и методы испытаний (ISO 9633:2001, IDT) 43.180

Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

SM ISO 14230-1:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Comunicare de diagnostic prin K-Line (DoK-Line) Транспорт дорожный. Диагностическое сообщение по KLine (DoK-Line). Часть 1: Физический уровень (ISO 14230-1:2012, IDT)

24


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

45 45.060 45.060.20

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

47 47.020

Material rulant tractat Прицепной состав 47.020.30

SM EN 15954-2:2014 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale ferată. Trailere şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă Железные дороги. Железнодорожный путь. Прицепы и связанное с ними оборудование. Часть 2: Общие требования безопасности (EN 15954-2:2013, IDT) SM EN 15955-2:2014 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale ferată. Utilaje demontabile şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă Железные дороги. Железнодорожный путь. Демонтируемые машины и связанное с ними оборудование. Часть 2: Общие требования безопасности (EN 15955-2:2013, IDT) 45.080

47.020.40

Echipament pentru construcţia şi întreţinerea căilor ferate şi a transportoarelor aeriene pe cablu Оборудование для сооружения и технического обслуживания железных/канатных дорог

SM EN 15954-2:2014 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale ferată. Trailere şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă Железные дороги. Железнодорожный путь. Прицепы и связанное с ними оборудование. Часть 2: Общие требования безопасности (EN 15954-2:2013, IDT) SM EN 15955-2:2014 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale ferată. Utilaje demontabile şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă Железные дороги. Железнодорожный путь. Демонтируемые машины и связанное с ними оборудование. Часть 2: Общие требования безопасности (EN 15955-2:2013, IDT)

Reţele de conducte Системы трубопроводов

Instalaţii de ridicat şi manipulat încărcătura navei Подъемное и погрузочно-разгрузочное оборудовани

SM EN 13852-1:2014 (vers. eng.) Instalaţii de ridicat. Instalaţii de ridicat marine. Partea 1: Instalaţii de ridicat marine de uz general Краны. Краны прибрежные. Часть 1: Краны прибрежные общего назначения (EN 13852-1:2013, IDT) 47.080

45.120

Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом

SM SR EN 1124-4:2014 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (SR EN 1124-4:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1124-4:2011)

Şine şi componente pentru căi ferate Рельсы и компоненты железных дорог

SM ISO 6305-2:2014 (vers. eng.) Componente de cale ferată. Cerințe tehnice de livrare. Partea 2: Plăci de bază din oțel de carbon nealiat Детали для железнодорожных путей. Технические требования к поставке. Часть 2: Опорные плиты из нелегированной углеродистой стали (ISO 6305-2:2007, IDT)

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения

Nave de agrement Малые суда

SM EN ISO 7840:2014 (vers. eng.) Nave mici. Furtunuri flexibile, rezistente la foc, pentru combustibil Суда малые. Огнестойкие шланги для подачи топлива (EN ISO 7480:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 7840:2011) SM EN ISO 8469:2014 (vers. eng.) Nave mici. Furtunuri flexibile care nu rezistă la foc, utilizate pentru combustibil Суда малые. Неогнестойкие шланги для подачи топлива (EN ISO 8469:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 8469:2011) SM EN ISO 12217-1:2014 (vers. eng.) Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 1: Ambarcaţiuni fără vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m Cуда малые. Оценка и категоризация устойчивости и плавучести. Часть 1: Непарусные суда с длиной корпуса более или равной 6 m (EN ISO 12217-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 12217-1:2011) SM EN ISO 12217-2:2014 (vers. eng.) Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 2: Ambarcaţiuni cu vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m Суда малые. Оценка и категоризация устойчивости и плавучести. Часть 2: Парусные суда с длиной корпуса более или равной 6 m (EN ISO 12217-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 12217-2:2011)

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 SM EN ISO 12217-3:2014 (vers. eng.) Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 3: Ambarcaţiuni cu lungimea corpului mai mică de 6 m Суда малые. Оценка и категоризация устойчивости и плавучести. Часть 3: Суда с длиной корпуса менее 6 m (EN ISO 12217-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 12217-3:2011) 49 49.100

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

SM EN 1915-1:2014 (vers. eng.) Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe de bază pentru securitate Оборудование наземного обслуживания самолетов. Общие требования. Часть 1: Основные требования безопасности (EN 1915-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1915-1+A1:2011) SM EN 12312-1:2014 (vers. eng.) Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 1: Scări pentru pasageri Оборудование наземного обслуживания cамолетов. Специальные требования. Часть 1: Пассажирские трапы (EN 12312-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12312-1+A1:2011) SM EN 12312-9:2014 (vers. eng.) Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 9: Încărcătoare de containere/palete Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 9: Погрузчики контейнеров/поддонов (EN 12312-9:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12312-9+A1:2011) 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

SM EN 12999+A1:2014 (vers. eng.) Instalaţii de ridicat. Macarale de încărcare Краны. Подъемные краны (EN 12999:2011+A1:2012, IDT) SM EN 13135:2014 (vers. eng.) Instalaţii de ridicat. Securitate. Proiectare. Cerinţe pentru echipament Краны. Безопасность. Конструкция. Требования к оборудованию (EN 13135:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13135-1+A1:2011 SM SR EN 13135-2+A1:2011) SM EN 13852-1:2014 (vers. eng.) Instalaţii de ridicat. Instalaţii de ridicat marine. Partea 1: Instalaţii de ridicat marine de uz general Краны. Краны прибрежные. Часть 1: Краны прибрежные общего назначения (EN 13852-1:2013, IDT) SM EN 15011+A1:2014 (vers. eng.) Instalaţii de ridicat. Poduri şi macarale portal Краны. Мосты и портальные краны (EN 15011:2011+A1:2014, IDT)

26

53.020.30

Accesorii pentru instalaţii de ridicat Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования

SM EN ISO 3266:2014 (vers. eng.) Şuruburi cu ochi de oţel forjat, clasa 4, pentru aplicaţii generale de ridicat Рым-болты из кованой стали класса 4 для грузоподъемного оборудования общего назначения (EN ISO 3266:2010, IDT) SM ISO 3076:2014 (vers. eng.) Lanţuri cu zale scurte din oţel rotund pentru aplicaţii generale de ridicat. Lanţ de toleranţă medie pentru lanţuri de legare. Clasa 8 Цепи из круглых стальных коротких звеньев для подъемного оборудования общего назначения. Обвязочные цепи со средним допуском для цепных строп. Класс 8 (ISO 3076:2012, IDT) 53.060

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

SM EN 16307-1:2014 (vers. eng.) Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 1: Cerinţe suplimentare pentru cărucioare de manipulare autopropulsate, altele decît cele fără conductor însoţitor, cu furcă retractabilă şi cărucioare transportoare de sarcini Погрузчики промышленные. Требования безопасности и проверка. Часть 1: Дополнительные требования к самоходным промышленным погрузчикам, кроме автоматически управляемых погрузчиков, погрузчиков с различной высотой подъема и погрузчиков, транспортирующих (EN 16307-1:2013, IDT) SM ISO 3287:2014 (vers. eng.) Cărucioare industriale autopropulsate. Simboluri pentru organele de comandă ale operatorului şi ale altor indicatoare Тележки грузовые самоходные. Условные обозначения органов управления оператора и других индикаторов (ISO 3287:1999, IDT) SM ISO 6055:2014 (vers. eng.) Cărucioare industriale. Acoperiş de protecţie. Condiţii tehnice şi încercări Тележки грузовые. Защитные навесы. Технические условия и испытания (ISO 6055:2004, IDT) SM ISO 6292:2014 (vers. eng.) Cărucioare de manipulare autopropulsate şi tractoare industriale. Performanţa dispozitivelor de frînare şi rezistenţa elementelor de frînare Тележки грузовые самоходные и промышленные тракторы. Рабочие характеристики тормозов и прочность элементов тормоза (ISO 6292:2008, IDT) 53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

SM EN 474-5+A3:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice Машины землеройные. Безопасность. Часть 5: Требования к гидравлическим экскаваторам (EN 474-5:2006+A3:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 474-5+A2:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO 4510-2:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Instrumente pentru deservirea tehnică. Partea 2: Extractoare şi împingătoare mecanice Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 2: Механические съемники и толкатели (ISO 4510-2:1996, IDT) SM ISO 5010:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Maşini cu anvelope de cauciuc. Cerinţe privind sistemele de directive Машины землеройные. Mашины с резиновыми шинами. Требования к системам рулевого управления (ISO 5010:2007, IDT) SM ISO 6011:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Afişaj vizual a funcţionării maşinii Машины землеройные. Визуальный индикатор работы машины (ISO 6011:2003, IDT) SM ISO 6012:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Aparataj pentru deservire Машины землеройные. Диагностические приборы для обслуживания (ISO 6012:1997, IDT) SM ISO 6016:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Metode de măsurare a masei complete a maşinilor, a echipamentelor şi componentelor lor Машины землеройные. Методы измерений массы машин в целом, их рабочего оборудования и составных частей (ISO 6016:2008, IDT) SM ISO 6393:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Determinarea nivelului puterii acustice. Condiţii de încercare statice Машины землеройные. Измерение уровня акустической мощности. Постоянный режим испытаний (ISO 6393:2008, IDT) SM ISO 6394:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Determinarea nivelului puterii acustice la locul de muncă al operatorului. Condiţii de încercare statice Машины землеройные. Измерение уровня звукового давления на рабочем месте оператора. Постоянный режим испытаний (ISO 6394:2008, IDT) SM ISO 6746-1:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Definiţii ale dimensiunilor şi coduri. Partea 1: Maşina de bază Машины землеройные. Определения размеров и коды. Часть 1: Базовая машина (ISO 6746-1:2003, IDT) SM ISO 6746-2:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Definiţii ale dimensiunilor şi coduri. Partea 2: Echipament şi accesorii Машины землеройные. Определения размеров и коды. Часть 2: Оборудование и приспособления (ISO 6746-2:2003, IDT) SM ISO 7130:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Instruirea operatorilor. Conţinut şi metode Машины землеройные. Обучение операторов. Содержание и методы (ISO 7130:2013, IDT) SM ISO 7131:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Maşini de încărcat. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Погрузчики. Терминология и торговые спецификации (ISO 7131:2009, IDT)

SM ISO 7132:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Autobasculante. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Самосвалы. Терминология и торговые спецификации (ISO 7132:2003, IDT) SM ISO 7133:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Screpere. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Скреперы. Терминология и торговые спецификации (ISO 7133:2013, IDT) SM ISO 7134:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Autogredere. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Автогрейдеры. Терминология и торговые спецификации (ISO 7134:2013, IDT) SM ISO 7136:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Pozatoare de conducte. Terminologie şi specificaţii comerciale Машины землеройные. Трубоукладчики. Терминология и торговые спецификации (ISO 7136:2006, IDT) SM ISO 7457:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Determinarea dimensiunilor de rotaţie a maşinilor cu roti Машины землеройные. Определение размеров поворота колесных машин (ISO 7457:1997, IDT) SM ISO 9249:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Cod de încercare a motoarelor. Putere utilă Машины землеройные. Свод правил по испытанию двигателей. Полезная мощность (ISO 9249:2007, IDT) 67 67.140 67.140.10

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Ceai. Cafea. Cacao Чай. Кофе. Какао Ceai Чай

SM ISO 10727:2014 (vers. eng.) Ceai şi ceai instant în formă solidă Determinarea conţinutului de cafeină. Metoda prin cromatografie lichidă de înaltă performanţă (HPLC) Чай и чай растворимый в твердой форме. Определение содержания кофеина. Метод высокоэффективной жидкостной xроматографии (ISO 10727:2002, IDT) 67.140.20

Cafea şi înlocuitori de cafea Кофе и заменители кофе

SM ISO 20481:2014 (vers. eng.) Cafea şi produse din cafea. Determinarea conţinutului de cafeină prin cromatografie lichidă de înaltă performanţă (HPLC). Metodă de referinţă Кофе и кофейные продукты. Определение содержания кофеина с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC). Стандартный метод (ISO 20481:2008, IDT)

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

SM EN 50326:2014 (vers. eng.) Conductoare pentru linii aeriene. Caracteristici ale produselor de protecţie Провода для воздушных линий передач. Характеристики смазки (EN 50326:2002, IDT) 77 77.140 77.140.75

Metalurgie Металлургия Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Ţevi şi tuburi de oţel pentru utilizări speciale Стальные трубы и трубки специального назначения

SM SR ISO 9330-3:2014 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi sudate prin rezistenţă prin presiune şi sudate prin inducţie, din oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici precizate la temperatură scăzută Трубы стальные сварные напорные. Технические условия поставки. Часть 3: Трубы из нелегированной и легированной стали, сваренные контактной сваркой сопротивлением и индукционной сваркой с заданными характеристиками при пониженной температуре (SR ISO 9330-3:1999, IDT) 77.150 77.150.30

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din cupru Продукция из меди

SM SR EN 12451:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы для теплообменников (SR EN 12451:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 12451:2013) SM SR EN 12452:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură Медь и медные сплавы. Бесшовные, катаные ребристые трубы для теплообменников (SR EN 12452:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 12452:2013)

83

83.200

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

SM SR EN 1114-1:2014 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini şi linii de extrudare. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru maşinile de extrudare Машины для пластмасс и резины. Экструдеры и экструзионные линии. Часть 1: Требования безопасности к экструдерам (SR EN 1114-1:2012, IDT) 85 85.040

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Celuloze Целлюлоза

SM SR EN 20187:2014 Hîrtie, carton şi celuloze. Atmosferă standard de condiţionare şi de încercare şi metodă de supraveghere a atmosferei şi de condiţionare a eşantioanelor Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания и метод контроля за атмосферой и условиями кондиционирования образцов (SR EN 20187:1996, IDT) 85.060

Hîrtie şi carton Бумага и картон

SM SR EN 20187:2014 Hîrtie, carton şi celuloze. Atmosferă standard de condiţionare şi de încercare şi metodă de supraveghere a atmosferei şi de condiţionare a eşantioanelor Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания и метод контроля за атмосферой и условиями кондиционирования образцов (SR EN 20187:1996, IDT) SM SR EN ISO 186:2014 Hîrtie şi carton. Eşantionare pentru determinarea calităţii medii Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества (SR EN ISO 186:2003, IDT) 87 87.100

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Echipament pentru acoperiri cu vopsele Оборудование для лакокрасочных покрытий

SM EN 50223:2014 (vers. eng.) Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerinţe de securitate Оборудование стационарное для электростатического нанесения легковоспламеняемого флокового материала. Требования безопасности (EN 50223:2010, IDT)

28


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

91

91.100 91.100.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Materiale de construcţii Строительные материалы

91.120.20

97.100

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

SM SR EN 1107-1:2014 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea stabilităţii dimensionale. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului Листы гибкие кровельные гидроизоляционные. Определение стабильности размеров. Часть 1: Листы битумные для гидроизоляции крыш (SR EN 1107-1:2002, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 1107-1:2010) 91.120

97

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри

97.100.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

SM SR EN 1196:2014 Generatoare de aer cald pentru uz casnic şi industrial care utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe suplimentare pentru generatoare de aer cald cu condensare Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения. Дополнительные требования к конденсационным воздухонагревателям (SR EN 1196:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1196:2011)

Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

SM SR EN ISO 354:2014 Acustică. Măsurarea absorbţiei acustice în cameră de reverberaţie Акустика. Измерение звукопоглощения в реверберационной камере (SR EN ISO 354:2004, IDT) 91.140 91.140.10

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

SM EN 15502-1:2014 (vers. eng.) Cazane de încălzire care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări Котлы газовые для отопления. Часть 1: Общие требования и испытания (EN 15502-1:2012, IDT) 91.140.90

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

SM EN 12016:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Невосприимчивость (EN 12016:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12016+A1:2010) 93 93.080 93.080.30

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

SM EN 50293:2014 (vers. eng.) Sisteme de semnale pentru circulaţia rutieră. Compatibilitate electromagnetică Системы сигнализации для регулирования дорожного движения. Электромагнитная совместимость (EN 50293:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 50293:2010)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română SM SR CEN/CLC/TR 16103:2014

01.040.27 27.010

365 din 16.09.2014

SM SR CEN ISO/TR 15608:2014

25.160.01

365 din 16.09.2014

SM SR CEN ISO/TS 11133-1:2014

07.100.30

365 din 16.09.2014

SM SR EN 712:2014

23.040.60

365 din 16.09.2014

SM SR EN 1107-1:2014

91.100.50

365 din 16.09.2014

SM SR EN 1114-1:2014

83.200

365 din 16.09.2014

SM SR EN 1124-4:2014

23.040.10 23.040.40 47.020.30

365 din 16.09.2014

SM SR EN 1149-5:2014

13.340.10

365 din 16.09.2014

SM SR EN 1196:2014

97.100.20

365 din 16.09.2014

SM SR EN 12006-2+A1:2014

11.040.40

365 din 16.09.2014

SM SR EN 12451:2014 SM SR EN 12452:2014 SM SR EN 20187:2014

23.040.15 77.150.30 23.040.15 77.150.30 85.040 85.060

365 din 16.09.2014 365 din 16.09.2014 365 din 16.09.2014

SM SR EN 60609-1:2014

23.100.10

365 din 16.09.2014

SM SR EN ISO 186:2014

85.060

365 din 16.09.2014

SM SR EN ISO 354:2014

91.120.20

365 din 16.09.2014

SM SR EN ISO 10846-3:2014

17.140.01

365 din 16.09.2014

SM SR ISO 9330-3:2014

23.040.10 77.140.75

365 din 16.09.2014

SM SR ISO 15214:2014

07.100.30

365 din 16.09.2014

SM SR BS 31100:2014

03.100.01

365 din 16.09.2014

Standarde în limba engleză SM CEI 60095-1:2014

29.220.20

342 din 02.09.2014

SM CEI 60095-2:2014

29.220.20 43.040.10

342 din 02.09.2014

SM CEI 60748-1:2014

31.200

343 din 02.09.2014

SM CEI 60748-2:2014

31.200

343 din 02.09.2014

SM CEI 60748-4:2014

31.200

343 din 02.09.2014

SM CEI/TR 60083:2014

29.120.30

341 din 01.09.2014

SM CEI/TR 60755:2014

29.120.50

341 din 01.09.2014

SM EN 474-5+A3:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM EN 726-3:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 726-5:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 726-6:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 726-7:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 1038:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

30


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM EN 1064+A1:2014

35.240.80

364 din 16.09.2014

SM EN 1332-2:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 1332-3:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 1362:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 1375:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 1545-1:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 1545-2:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM EN 1546-2:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 1546-3:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 1546-4:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 1915-1:2014

49.100

366 in 19.09.2014

SM EN 12016:2014

33.100.20 91.140.90

348 din 04.09.2014

SM EN 12312-1:2014

49.100

366 in 19.09.2014

SM EN 12312-9:2014

49.100

366 in 19.09.2014

SM EN 12999+A1:2014

53.020.20

366 in 19.09.2014

SM EN 13135:2014

53.020.20

366 in 19.09.2014

SM EN 13852-1:2014

47.020.40 53.020.20

366 in 19.09.2014

SM EN 14890-1:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 14890-2:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 15011+A1:2014

53.020.20

366 in 19.09.2014

SM EN 15502-1:2014

27.060.30 91.140.10

368 din 19.09.2014

SM EN 15320:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 15954-2:2014 SM EN 15955-2:2014

45.060.20 45.120 45.060.20 45.120

366 in 19.09.2014 366 in 19.09.2014

SM EN 16307-1:2014

53.060

368 din 19.09.2014

SM EN 45502-2-2:2014

11.040.40

366 in 19.09.2014

SM EN 300 219-1 V1.2.1:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 300 231 V1.3.1:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 300 390-1 V1.2.1:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 300 472 V1.3.1:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 300 706 V1.2.1:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 300 910 V8.5.1:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 301 091-1 V1.3.3:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 301 166-1 V1.3.2:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 301 775 V1.2.1:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 302 755 V1.3.1:2014

33.020

353 din 10.09.2014

SM EN 419251-1:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 419251-2:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 419251-3:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM EN 50049-1+A1:2014

33.160.40

348 din 04.09.2014

SM EN 50065-1:2014

33.040.30

343 din 02.09.2014

SM EN 50157-2-1:2014

33.160.30 33.160.40

348 din 04.09.2014

SM EN 50183:2014

29.240.20

342 din 02.09.2014

SM EN 50221:2014

33.160.40

348 din 04.09.2014

SM EN 50223:2014 SM EN 50293:2014 SM EN 50326:2014

29.260.20 87.100 33.100.01 93.080.30 29.240.20

342 din 02.09.2014 343 din 02.09.2014 342 din 02.09.2014

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 75.100 SM EN 50341-3:2014

29.240.20

342 din 02.09.2014

SM EN 50386:2014

29.180

341 din 01.09.2014

SM EN 50387:2014

29.180

342 din 02.09.2014

SM EN 50498:2014

33.100.01

343 din 02.09.2014

SM EN 55022:2014

33.100.10

348 din 04.09.2014

SM EN 60060-2:2014

17.220.20 19.080

342 din 02.09.2014

SM EN 60062:2014

31.020

342 din 02.09.2014

SM EN 60068-2-31:2014

19.040

343 din 02.09.2014

SM EN 60076-2:2014

29.180

342 din 02.09.2014

SM EN 60079-11:2014

29.260.20

342 din 02.09.2014

SM EN 60079-13:2014

29.260.20

342 din 02.09.2014

SM EN 60079-14:2014

29.260.20

342 din 02.09.2014

SM EN 60086-2:2014

29.220.10

342 din 02.09.2014

SM EN 60122-1:2014

31.140

343 din 02.09.2014

SM EN 60192:2014

29.140.30

343 din 02.09.2014

SM EN 60254-2:2014

29.220.20

342 din 02.09.2014

SM EN 60352-1:2014

29.120.20

341 din 01.09.2014

SM EN 60384-11:2014

31.060.30

342 din 02.09.2014

SM EN 60384-11-1:2014

31.060.30

342 din 02.09.2014

SM EN 60424-1:2014

29.100.10

341 din 01.09.2014

SM EN 60424-2:2014

29.030 29.100.10

341 din 01.09.2014

SM EN 60424-3:2014

29.100.10

341 din 01.09.2014

SM EN 60424-4:2014

29.100.10

341 din 01.09.2014

SM EN 60424-5:2014

29.100.10

341 din 01.09.2014

SM EN 60505:2014

29.080.30

341 din 01.09.2014

SM EN 60544-4:2014

17.240 29.035.01

342 din 02.09.2014

SM EN 60670-24:2014

29.120.10

341 din 01.09.2014

SM EN 60789:2014

11.040.50

343 din 02.09.2014

SM EN 60917-1+A1:2014

31.240

343 din 02.09.2014

SM EN 60923:2014

29.140.30

342 din 02.09.2014

SM EN 60929:2014

29.140.30

342 din 02.09.2014

SM EN 61000-3-2:2014

33.100.10

348 din 04.09.2014

SM EN 61000-3-3:2014

33.100.10

348 din 04.09.2014

SM EN 61000-3-12:2014

33.100.10

348 din 04.09.2014

SM EN 61020-1:2014

31.220.20

343 din 02.09.2014

SM EN 61189-2:2014

31.180

343 din 02.09.2014

SM EN 61249-2-1:2014

31.180

343 din 02.09.2014

SM EN 61249-2-2:2014

31.180

343 din 02.09.2014

SM EN 61249-2-6:2014

31.180

342 din 02.09.2014

SM EN 61249-2-13:2014

31.180

343 din 02.09.2014

SM EN 61378-1:2014

29.180

342 din 02.09.2014

SM EN 61558-2-14:2014

29.180

342 din 02.09.2014

SM EN 61810-2:2014

29.120.70

342 din 02.09.2014

SM EN 61935-1:2014

33.120.10

348 din 04.09.2014

SM EN 61951-1:2014

29.220.30

342 din 02.09.2014

SM EN 62196-2:2014

29.120.30 43.120

341 din 01.09.2014

SM EN 62216:2014

33.160.25

348 din 04.09.2014

32


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM EN 62271-102:2014

29.130.10 29.130.99

342 din 02.09.2014

SM EN ISO 1135-4:2014

11.040.20

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 3266:2014

53.020.30

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 3650:2014

17.040.30

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 6887-4:2014

07.100.30

344 din 02.09.2014

SM EN ISO 7840:2014

47.080

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 8469:2014

47.080

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 11252:2014

31.260

343 din 02.09.2014

SM EN ISO 11699-2:2014

37.040.25

364 din 16.09.2014

SM EN ISO 12052:2014

35.240.80

364 din 16.09.2014

SM EN ISO 12217-1:2014

47.080

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 12217-2:2014

47.080

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 12217-3:2014

47.080

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 12967-1:2014

35.240.80

364 din 16.09.2014

SM EN ISO 13120:2014

35.240.80

364 din 16.09.2014

SM EN ISO 13606-1:2014

35.240.80

364 din 16.09.2014

SM EN ISO 13688:2014

13.340.10

344 din 02.09.2014

SM EN ISO 15223-1:2014

01.080.20 11.040.01

366 in 19.09.2014

SM EN ISO 19105:2014

35.240.70

360 din 12.09.2014

SM EN ISO 19157:2014

35.240.70

360 din 12.09.2014

SM EN ISO 17994:2014 SM EN ISO/CEI 80079-34:2014

07.100.20 13.060.70 03.120.01 29.260.20

344 din 02.09.2014 342 din 02.09.2014

SM ENV 14062-1:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM ENV 14062-2:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM ETSI EN 301 700 V1.1.1:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI ES 202 130 V2.1.2:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TR 101 190 V1.3.2:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TR 102 205 V1.1.1:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI TR 102 206 V1.1.3:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI TR 102 410 V1.1.1:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI TS 101 154 V1.11.1:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TS 101 191 V1.4.1:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TS 101 211 V1.12.1:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TS 101 903 V1.4.2:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI TS 102 006 V1.3.2:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TS 102 114 V1.4.1:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TS 102 181 V1.2.1:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI TS 102 182 V1.4.1:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI TS 102 204 V1.1.4:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI TS 102 366 V1.2.1:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TS 102 773 V1.3.1:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TS 102 778-1 V1.1.1:2014

33.020

345 din 03.09.2014

SM ETSI TS 102 831 V1.2.1:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ETSI TS 102 992 V1.1.1:2014

33.020

349 din 04.09.2014

SM ISO 1103:2014

43.040.70

362 din 15.09.2014

SM ISO 1203:2014

37.040.10

364 din 16.09.2014

SM ISO 1754:2014

37.040.10

364 din 16.09.2014

SM ISO 2575:2014

01.080.20 43.040.30

364 din 16.09.2014

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO 4107:2014

43.040.50

362 din 15.09.2014

SM ISO 4209-2:2014

43.040.50

362 din 15.09.2014

SM ISO 4510-2:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 5010:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 6011:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 6012:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 6016:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 6055:2014

53.060

366 in 19.09.2014

SM ISO 6292:2014

53.060

368 din 19.09.2014

SM ISO 6305-2:2014

45.080

362 din 15.09.2014

SM ISO 6312:2014

43.040.40

362 din 15.09.2014

SM ISO 6393:2014 SM ISO 6394:2014

17.140.20 53.100 17.140.20 53.100

368 din 19.09.2014 368 din 19.09.2014

SM ISO 6621-2:2014

43.060.10

362 din 15.09.2014

SM ISO 6624-1:2014

43.060.10

362 din 15.09.2014

SM ISO 6624-2:2014

43.060.10

362 din 15.09.2014

SM ISO 6727:2014

01.080.20 43.140

362 din 15.09.2014

SM ISO 6746-1:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 6746-2:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 7117:2014

43.140

362 din 15.09.2014

SM ISO 7130:2014 SM ISO 7131:2014 SM ISO 7132:2014 SM ISO 7133:2014 SM ISO 7134:2014 SM ISO 7136:2014

03.100.30 53.100 01.040.53 53.100 01.040.53 53.100 01.040.53 53.100 01.040.53 53.100 01.040.53 53.100

368 din 19.09.2014 368 din 19.09.2014 368 din 19.09.2014 368 din 19.09.2014 368 din 19.09.2014 368 din 19.09.2014

SM ISO 7457:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 8038:2014

37.020

364 din 16.09.2014

SM ISO 8040:2014

37.020

364 din 16.09.2014

SM ISO 9249:2014

53.100

368 din 19.09.2014

SM ISO 9633:2014

43.150

362 din 15.09.2014

SM ISO 10727:2014

67.140.10

344 din 02.09.2014

SM ISO 11451-1:2014 SM ISO 11451-2:2014 SM ISO 11451-4:2014

33.100.20 43.040.10 33.100.20 43.040.10 33.100.20 43.040.10

364 din 16.09.2014 348 din 04.09.2014 348 din 04.09.2014

SM ISO 11565:2014

43.060.50

362 din 15.09.2014

SM ISO 11898-1:2014

43.040.15

364 din 16.09.2014

SM ISO 11898-2:2014

43.040.15

364 din 16.09.2014

SM ISO 12098:2014

43.040.10

364 din 16.09.2014

SM ISO 14230-1:2014

43.180

362 din 15.09.2014

SM ISO 15501-1:2014

43.060.40

362 din 15.09.2014

SM ISO 17090-1:2014

35.240.80

364 din 16.09.2014

SM ISO 17090-2:2014

35.240.80

364 din 16.09.2014

SM ISO 17090-3:2014

35.240.80

364 din 16.09.2014

SM ISO 20481:2014

67.140.20

344 din 02.09.2014

SM ISO 29201:2014

13.060.70

344 din 02.09.2014

34


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO 3076:2014 SM ISO 3287:2014 SM ISO 55000:2014

53.020.30 01.080.20 53.060 01.040.03 03.100.01

366 in 19.09.2014 366 in 19.09.2014 354 din 10.09.2014

SM ISO 55001:2014

03.100.01

354 din 10.09.2014

SM ISO 55002:2014

03.100.01

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 7816-4:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 7816-5:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 7816-9:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 10373-1:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 10373-2:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM ISO/CEI 10373-3:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 10373-5:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM ISO/CEI 10373-7:2014

35.240.15

360 din 12.09.2014

SM ISO/CEI 11693-1:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11693-2:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11770-1:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 11770-2:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 11770-3:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 11770-4:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 11801:2014

35.200

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 12207:2014

35.080

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 14763-1:2014

35.200

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 14763-2:2014

35.200

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 14763-3:2014

35.200

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15018:2014

35.200

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15444-1:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 15504-5:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 15693-1:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15693-2:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15693-3:2014

35.240.15

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15939:2014

35.080

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15424:2014

01.080.50 35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 15940:2014

35.080

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15946-1:2014

35.040

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 18010:2014

35.200

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 18014-1:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 18014-2:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 18014-3:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 18031:2014

35.040

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 18033-2:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 18033-3:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 18033-4:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 18045:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 19790:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 19794-6:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 24702:2014

35.200

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 24759:2014

35.040

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 25000:2014

35.080

354 din 10.09.2014

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO/CEI 25001:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 25021:2014

35.080

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 25030:2014

35.080

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 25040:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 25041:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 25064:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 26514:2014

35.080

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 26550:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 26551:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 27005:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 27014:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 27033-2:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 27033-3:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 27033-5:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 27035:2014

35.040

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 27037:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 29160:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI/IEEE 16326:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI/TR 24748-2:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI/TR 24748-3:2014

35.080

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI TR 24750:2014

35.200

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI TR 29162:2014

35.040

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI TS 24790:2014

37.100.10

364 din 16.09.2014

SM ISO/TR 13843:2014

07.100.20

344 din 02.09.2014

SM ISO/TS 19036:2014

07.100.30

344 din 02.09.2014

36


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna septembrie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в сентябре 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты. 01

01.040 01.040.03

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.040.07

Matematică. Ştiinţe naturale (Vocabulare) Математика. Естественные науки (Словари)

Vocabulare Словари

GOST 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie (Vocabulare) Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт (Словари)

GOST 21878-76 Случайные процессы и динамические системы. Термины и определения

GOST 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий GOST 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения GOST 15895-77 Статические методы управления качеством продукции. Термины и определения GOST 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

GOST 26463-85 Ледники. Термины и определения 01.040.11

Medicină (Vocabulare) Здравоохранение (Словари)

GOST 17562-72 Приборы измерительные для функциональной диагностики. Термины и определения GOST 20887-75 Оборудование медицинское. Аквадистилляторы. Термины и определения 01.040.13

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

GOST 18676-73 Эксплуатация промыслового флота и портов. Термины и определения

GOST 15840-70 Снегоочистители. Термины и определения

GOST 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения

GOST 25916-83 Ресурсы материальные вторичные. Термины и определения

GOST 23346-78 Эксплуатация транспортного морского флота техническая. Термины и определения GOST 23634-83 Морская навигация и морская гидрография. Термины и определения

01.040.17

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice (Vocabulare) Метрология и измерения. Физические явления (Словари)

GOST 7427-76 Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 14642-69 Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для измерения ионизирующих излучений. Термины и определения

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 14686-69 Средства измерений световых величин. Термины GOST 14691-69 Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины GOST 14828-69 Приборы для измерения физико-химических величин радиоспектрометры. Термины GOST 16819-71 Приборы виброизмерительные. Термины и определения GOST 16851-71 Анализаторы жидкости. Термины и определения GOST 18955-73 Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения GOST 20420-75 Тензорезисторы. Термины и определения GOST 20523-80 Устройства числового программного управления станками. Термины и определения GOST 22547-81 Средства гидроакустические. Термины и определения GOST 22609-77 Геофизические исследования в скважинах. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 22616-77 Трубы вихревые. Термины и определения

01.040.21

GOST 16530-83 Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения GOST 16531-83 Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения GOST 18306-72 Муфты электромагнитные с механической связью. Термины и определения GOST 18498-89 Передачи червячные. Термины, определения и обозначения GOST 19534-74 Балансировка вращающихся тел. Термины GOST 22850-77 Передачи спироидные. Термины, определения и обозначения GOST 24399-80 Цепи роликовые. Термины и определения GOST 24955-81 Подшипники качения. Термины и определения 01.040.23

GOST 22651-77 Приборы картографические. Термины и определения GOST 23778-79 Измерения оптические поляризационные. Термины и определения GOST 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения GOST 25756-83 Компенсаторы и уплотнения сильфонные. Термины и определения 01.040.19

Încercări (Vocabulare) Испытания (Словари)

GOST 14766-69 Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения GOST 17064-71 Основные функциональные узлы, принадлежности и вспомогательные устройства гамма-аппаратов. Термины и определения

38

Sisteme şi componente mecanice de uz general (Vocabulare) Механические системы и компоненты общего назначения (Словари)

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general (Vocabulare) Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)

GOST 17752-81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения GOST 22270-76 Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения GOST 25199-82 Оборудование пылеулавливающее. Термины и определения 01.040.25

Tehnici de fabricare (Vocabulare) Машиностроение (Словари)

GOST 14334-87 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Термины и определения GOST 16436-70 Машины ручные пневматические и электрические. Термины и определения GOST 17325-79 Пайка и лужение. Основные термины и определения


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 17819-84 Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения GOST 18111-93 Оборудование технологическое для литейного производства. Термины и определения GOST 18169-86 Процессы технологические литейного производства. Термины и определения GOST 18296-72 Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения

GOST 17499-82 Контакты магнитоуправляемые. Термины и определения GOST 17513-72 Электропривод колесных машин тяговый. Термины и определения GOST 17561-84 Усилители магнитные. Термины и определения GOST 17613-80 Арматура линейная. Термины и определения GOST 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения

GOST 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения

GOST 18624-73 Реакторы электрические. Термины и определения

GOST 23887-79 Сборка. Термины и определения

GOST 19693-74 Материалы магнитные. Термины и определения

GOST 25548-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Конусы и конические соединения. Термины и определения

GOST 21515-76 Материалы диэлектрические. Термины и определения

GOST 25686-85 Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения GOST 25761-83 Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий GOST 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий GOST 26228-90 Системы производственные гибкие. Термины и определения, номенклатура показателей 01.040.27

Energetică şi transmisia căldurii (Vocabulare) Энергетика и теплотехника (Словари)

GOST 21957-76 Техника криогенная. Термины и определения GOST 22574-77 Материалы ядерные делимые. Термины и определения 01.040.29

Electrotehnică (Vocabulare) Электротехника (Словари)

GOST 14312-79 Контакты электрические. Термины и определения GOST 15596-82 Источники тока химические. Термины и определения GOST 16012-70 Изделия бытовые электромеханические. Термины и определения

GOST 21888-82 Щетки, щеткодержатели, коллекторы и контактные кольца электрических машин. Термины и определения GOST 22265-76 Материалы проводниковые. Термины и определения GOST 22622-77 Материалы полупроводниковые. Термины и определения основных электрофизических параметров GOST 22990-78 Машины контактные. Термины и определения GOST 23004-78 Механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения GOST 23771-79 Преобразователи электрических величин электрохимические. Термины и определения GOST 23869-79 Материалы сверхпроводящие. Термины и определения 01.040.31

Electronică (Vocabulare) Электроника (Словари)

GOST 13820-77 Приборы электровакуумные. Термины и определения GOST 17021-88 Микросхемы интегральные. Термины и определения GOST 17704-72 Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии фотоэлектрические. Классификация и система обозначений GOST 18669-73 Резонаторы пьезоэлектрические. Термины и определения

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 18670-84 Фильтры пьезоэлектрические и электромеханические. Термины и определения

GOST 23871-79 Трансформаторы электронно-магнитные многофункциональные. Термины и определения

GOST 19095-73 Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 25066-91 Индикаторы знакосинтезирующие. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 20003-74 Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 25529-82 Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 20406-75 Платы печатные. Термины и определения

GOST 25532-89 Приборы с переносом заряда фоточувствительные. Термины и определения

GOST 20412-75 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и определения GOST 20935-91 Криоэлектроника. Термины и определения GOST 21006-75 Микроскопы электронные. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 21414-75 Резисторы. Термины и определения GOST 21415-75 Конденсаторы. Термины и определения GOST 21934-83 Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и определения GOST 22719-77 Микровыключатели и микропереключатели. Термины и определения GOST 22743-85 Сильфоны. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 22866-77 Генераторы кварцевые. Термины и определения GOST 23070-78 Анализ и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных схем. Термины и определения GOST 23073-78 Трубы тепловые. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 23618-79 Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков. Термины и определения GOST 23633-79 Стыки в системах передачи данных. Термины и определения GOST 23769-79 Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения

40

GOST 26975-86 Микросборки. Термины и определения 01.040.33

Telecomunicaţii. Tehnici audio şi video (Vocabulare) Телекоммуникации (Словари)

GOST 16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения GOST 17657-79 Передача данных. Термины и определения GOST 18238-72 Линии передачи сверхвысоких частот. Термины и определения GOST 19542-93 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения GOST 20693-75 Кенотроны высоковольтные. Термины и определения GOST 21702-76 Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения GOST 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения GOST 22670-77 Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения GOST 22832-77 Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов. Термины и определения GOST 22866-77 Генераторы кварцевые. Термины и определения GOST 23066-78 Устройства управления лучом фазированных антенных решеток. Термины и определения GOST 23130-78 Блоки управляющих устройств коммутационной техники связи функциональные. Термины и определения


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 27418-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения 01.040.37

Tehnologia imaginii (Vocabulare) Технология получения изображений (Словари)

GOST 14754-69 Оборудование для изготовления стереотипных матриц. Термины 01.040.43

Vehicule rutiere (Vocabulare) Дорожно-транспортная техника (Словари)

GOST 17697-72 Автомобили. Качение колеса. Термины и определения GOST 25289-82 Оборудование гаражное. Термины и определения 01.040.47

Construcţii navale şi structuri maritime (Vocabulare) Судостроение и морские сооружения (Словари)

GOST 1062-80 Размерения надводных кораблей и судов главные. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 13607-68 Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые. Основные термины и определения GOST 14181-78 Доки плавучие. Термины, определения и буквенные обозначения главных и характерных размерений GOST 18458-84 Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения GOST 20012-74 Суда промыслового флота. Термины и определения GOST 21063-81 Оборудование навигационное судовое. Термины и определения GOST 22652-77 Системы электроэнергетические судовые. Термины и определения GOST 23612-79 Магнетизм судовой. Термины и определения GOST 25815-83 Винты гребные. Термины и определения GOST 26069-86 Механизмы палубные и судовые устройства. Термины и определения

01.040.49

Aeronautică şi spaţiu (Vocabulare) Авиационная и космическая техника (Словари)

GOST 19919-74 Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения GOST 21453-75 Средства парашютного десантирования грузов и техники. Термины и определения GOST 21659-76 Тренажеры авиационные. Термины и определения GOST 22284-76 Установки катапультные. Термины и определения 01.040.53

Instalaţii pentru manipularea materialelor (Vocabulare) Подъемно-транспортное оборудование (Словари)

GOST 28632-90 (ISO 6746-2-87) Машины землеройные. Определения и условные обозначения размерных характеристик. Часть 2. Рабочее оборудование (În vigoare SM ISO 6746-2:2014) GOST 28633-90 (ISO 6746/1-87) Машины землеройные. Определения и условные обозначения размерных характеристик. Часть 1. Базовая машина (În vigoare SM ISO 6746-1:2014) 01.040.55

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor (Vocabulare) Упаковка и размещение грузов (Словари)

GOST 20767-75 Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения 01.040.59

Industria textilă şi a pielăriei (Vocabulare) Технология текстильного и кожевенного производства (Словари)

GOST 3398-74 Производство шелка-сырца. Термины и определения GOST 27244-93 Производство химических волокон. Термины и определения 01.040.65

Agricultură (Vocabulare) Сельское хозяйство (Словари)

GOST 19218-73 Рыхлители. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 22313-77 Планировщики полей. Термины и определения

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

01.040.67

Industria alimentară (Vocabulare) Технология пищевых продуктов (Словари)

GOST 19708-74 Переработка растительных масел, жиров и жирных кислот гидрогенизационное производство. Термины и определения 01.040.71

Industria chimică (Vocabulare) Химическая технология (Словари)

GOST 16332-70 Аппаратура колонная. Термины и определения GOST 22577-77 Устройства перемешивающие для жидких неоднородных тел. Термины и определения 01.040.73

Mine şi minereuri (Vocabulare) Горное дело и полезные ископаемые (Словари)

GOST 14612-69 Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения GOST 17321-71 Уголь. Обогащение. Термины и определения GOST 21123-85 Торф. Термины и определения 01.040.79

Industria lemnului (Vocabulare) Технология древесины (Словари)

GOST 17461-84 Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения GOST 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения GOST 19506-74 Производство плит древесностружечных. Оборудование и инструменты. Термины и определения 01.040.83

Industria cauciucului şi a materialelor plastice (Vocabulare) Резиновая и пластмассовая промышленность (Словари)

GOST 21905-76 Мембраны резиновые. Термины и определения GOST 23165-78 Пресс-формы для резинотехнических изделий. Термины и определения 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

GOST 14916-82 Дробилки. Термины и определения

42

GOST 27346-87 Изделия замочно-скобяные. Термины и определения 01.040.93

Construcţii civile (Vocabulare) Гражданское строительство (Словари)

GOST 17520-72 Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения GOST 22583-77 Мосты механизированные. Термины и определения 01.040.97

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport (Vocabulare) Домашнее хозяйство. Отдых. Спорт (Словари)

GOST 24415-80 Пианино. Термины и определения 01.070

Codificare pentru culori Цветовое кодирование

GOST 28883-90 (CEI 62-74) Коды для маркировки резисторов и конденсаторов (În vigoare SM EN 60062:2014) 01.075

Simboluri literale Знаковые обозначения

GOST 18106-72 Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания 01.080 01.080.20

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate pe echipamente speciale Графические обозначения для специального оборудования

SM SR EN 980:2010 Simboluri utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale Символы, используемые при маркировке медицинских устройств (Înlocuit cu SM EN ISO 15223-1:2014) SM GOST ISO 6727:2008 Vehicule rutiere. Motociclete. Simboluri pentru organe de comandă, indicatoare şi dispozitive de semnalizare Транспорт дорожный. Мотоциклы. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств (Înlocuit cu SM ISO 6727:2014 GOST 25940-83 (ISO 3287-78) Машины напольного транспорта. Маркировка и символы (În vigoare SM ISO 3287:2014) GOST ISO 2575-2005 Транспорт дорожный. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств (În vigoare SM ISO 2575:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

01.080.30

Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

GOST 26476-85 Резцы токарные и резцы-вставки с механическим креплением режущих сменных многогранных пластин. Обозначения 01.080.40

Simboluri grafice utilizate în desene, diagrame, tablouri electrice şi electronice şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для технических чертежей, диаграмм, схем и соответствующей технической документации в области электротехники и электроники

GOST 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств GOST 2.731-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные 01.100 01.100.01

Desene tehnice Технические чертежи

GOST 15.311-90 Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм GOST 25650-83 Климат Антарктиды. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей 01.120

Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

GOST 2.605-68 Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования GOST 14.206-73 Технологический контроль конструкторской документации GOST 14.322-83 Нормирование расхода материалов. Основные положения GOST 15.011-82 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

GOST 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях 03

03.040

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Lucru. Ocupaţii Труд. Занятость

GOST 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения 03.080 03.080.01

Desene tehnice în general Технические чертежи в целом

GOST 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей 01.110

GOST 15.109-97 Система разработки и постановки продукции на производство. Материалы взрывчатые промышленные

Servicii Услуги Servicii în general Услуги в целом

GOST 20334-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Показатели эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности GOST 21624-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий 03.080.10

Servicii pentru industrie Производственные услуги

GOST 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения GOST 21758-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности при испытаниях

GOST 15.013-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 26679-85 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования GOST 27792-88 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Техническое обслуживание и ремонт 03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.50

Producţie. Managementul producţiei Производство. Управление производством

GOST 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий 03.120

Calitate Качествo

GOST 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения 03.120.01

Calitate în general Качество в целом

GOST 2.116-84 Карта технического уровня и качества продукции

GOST 16493-70 Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке GOST 18242-72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля GOST 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции GOST 20736-75 Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля 03.140

GOST 15.011-82 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований 03.220

03.120.10

Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

GOST 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний GOST 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения GOST 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения GOST 23502-79 Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения 03.120.30

Aplicarea metodelor statistice Применение статистических методов

GOST 15895-77 Статические методы управления качеством продукции. Термины и определения

44

Transport Транспорт

GOST 23634-83 Морская навигация и морская гидрография. Термины и определения 03.220.40

GOST 24723-81 Трубопроводы морской воды стальные оцинкованные. Расчет долговечности элементов

Brevete. Proprietate intelectuală Патенты. Интеллектуальная собственность

Transport fluvial şi maritim Водный транспорт

GOST 18676-73 Эксплуатация промыслового флота и портов. Термины и определения GOST 23346-78 Эксплуатация транспортного морского флота техническая. Термины и определения 07 07.040

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Astronomie. Geodezie. Geografie Астрономия. Геодезия. География

GOST 24482-80 Макроклиматические районы земного шара с тропическим климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей GOST 24660-81 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей GOST 25645.126-85 Поле геомагнитное. Модель поля внутриземных источников GOST 25645.127-85 Магнитосфера Земли. Модель магнитного поля магнитосферных токов


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 25645.146-89 Ионосфера Земли. Модель глобального распределения концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов GOST 25645.147-89 Излучение в атмосфере Земли ионизирующее. Характеристики распределения потоков излучения GOST 25645.149-89 Излучение солнечное ультрафиолетовое коротковолновое. Характеристики потоков GOST 25645.153-90 Излучение атмосферы Земли рассеянное. Модель пространственно-временного распределения GOST 25870-83 Макроклиматические районы земного шара с холодным и умеренным климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей GOST 26351-84 Модель влажности воздуха над территорией СССР GOST 26352-84 Модель влажности воздуха в северном полушарии 07.060

Geologie. Meteorologie. Hidrologie Геология. Метеорология. Гидрология

11 11.040 11.040.01

11.040.40

07.100.20

Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

SMV EN ISO 17994:2011 (vers. eng.) Calitatea apei. Criterii pentru stabilirea echivalenţei între metode microbiologice Качество воды. Критерии установления эквивалентности между микробиологическими методами (Înlocuit cu SM EN ISO 17994:2014)

11.040.55

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

GOST CEI 60789-2002 Характеристики и методы испытаний радионуклидных визуализирующих устройств гамма-камер типа Ангера (În vigoare SM EN 60789:2014) 11.080

Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

SMV ISO/TS 11133-1:2011 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid pentru prepararea şi producerea mediilor de cultură. Partea 1: Ghid general de asigurare a calităţii pentru prepararea mediilor de cultură în laborator Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Руководство по подготовке и производству питательных сред. Часть 1: Общее руководство по обеспечению качества подготовки питательных сред в лаборатории (Înlocuit cu SM SR CEN ISO/TS 11133-1:2014)

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

GOST 17562-72 Приборы измерительные для функциональной диагностики. Термины и определения

11.080.10 07.100.30

Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

SMV EN 12006-2+A1:2010 (vers. eng.) Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare. Partea 2: Proteze vasculare care cuprind conducte pentru valve Имплантаты хирургические неактивные. Частные требования к сердечным и сосудистым имплантатам. Часть 2: Протезы сосудов, включая каналы сердечного клапана (Înlocuit cu SM SR EN 12006-2+A1:2014) 11.040.50

07.100

Echipament medical Медицинское оборудование

SM SR EN 980:2010 Simboluri utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale Символы, используемые при маркировке медицинских устройств (Înlocuit cu SM EN ISO 15223-1:2014)

GOST 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения GOST 26463-85 Ледники. Термины и определения

Medicină Здравоохранение

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Echipament de sterilizare Оборудование для стерилизации

GOST 20887-75 Оборудование медицинское. Аквадистилляторы. Термины и определения 11.120 11.120.10

Farmacie Фармацевтика Medicamente Медикаменты

GOST 10064-62 Женьшень дикорастущий (корни) GOST 12529-67 Крапива (лист)

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

11.180

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями

GOST 30478-96 Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования 13

13.030 13.030.10

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Deşeuri solide Твердые отходы

GOST 1220-76 Отходы производства шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия GOST 4643-75 Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия GOST 4644-75 Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия 13.030.40

Instalaţii şi echipament pentru evacuarea şi tratarea deşeurilor Установки и оборудование для удаления и обработки отходов

GOST 15840-70 Снегоочистители. Термины и определения 13.060 13.060.70

Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Исследование биологических свойств воды

SMV EN ISO 17994:2011 (vers. eng.) Calitatea apei. Criterii pentru stabilirea echivalenţei între metode microbiologice Качество воды. Критерии установления эквивалентности между микробиологическими методами (Înlocuit cu SM EN ISO 17994:2014) 13.220 13.220.10

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

GOST 13815-82 E Оросители пенные спринклерные и дренчерные розеточные. Технические условия

46

13.340 13.340.10

Echipament de protecție Защитные средства Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

SMV EN 1149-5:2010 (vers. eng.) Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru materiale şi cerinţe de proiectare Защитная одежда. Электростатические свойства. Часть 5: Качественные характеристики материала и требования к модели (Înlocuit cu SM SR EN 1149-5:2014) GOST 4432-71 Спецодежда. Полушубки овчинные нагольные мужские. Технические условия 17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

GOST 8.008-72 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы и средства поверки приборов контроля пневматических показывающих и регистрирующих ГСП GOST 8.508-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля GOST 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия GOST 13012-67 Экзаменаторы с лимбовым отсчетом. Методы и средства поверки GOST 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения 17.060

Măsurarea volumului, masei, densităţii, viscozităţii Измерения объема, массы, плотности, вязкости

GOST 13350-78 Анализаторы жидкости кондуктометрические ГСП. Общие технические условия GOST 22729-84E Анализаторы жидкостей ГСП. Общие технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

17.080

Măsurarea timpului, vitezei, acceleraţiei, vitezei unghiulare Измерения времени, скорости, ускорения, угловой скорости

GOST 18955-73 Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения 17.100

Măsurarea forţei, greutăţii şi presiunii Измерение силы, веса и давления

GOST 8.146-75 Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие с интеграторами ГСП. Методика поверки GOST 8.240-77 Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие с интеграторами ГСП. Методика поверки GOST 8.243-77 Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с унифицированными выходными параметрами взаимной индуктивности. Методы и средства поверки GOST 18140-84 Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия 17.120

Măsurarea debitului fluidelor Измерения параметров потока жидкости

GOST 28066-89 Счетчики жидкости камерные ГСП. Общие технические условия 17.140 17.140.01

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

SM GOST 31368.3:2009 (ISO 10846-3:2002) Vibraţii. Măsurarea caracteristicilor vibroacustice de transfer ale elementelor elastice de construcţie în condiţii de laborator. Partea 3: Metoda indirectă de determinare a rigidităţii dinamice a reazemelor elastice pentru vibraţia de translaţie Вибрация. Измерения виброакустических характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 3: Косвенный метод определения динамической жесткости упругих опор для поступательной вибрации (Înlocuit cu SM SR EN ISO 10846-3:2014)

17.140.20

Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

GOST 27534-87 (ISO 6394-85) Акустика. Измерение воздушного шума, создаваемого землеройными машинами на рабочем месте оператора. Испытания в стационарном режиме (În vigoare SM ISO 6394:2014) GOST 27717-88 (ISO 6393-85) Акустика. Измерение воздушного шума, излучаемого землеройными машинами. Метод проверки соответствия нормативным требованиям по внешнему шуму. Испытания в стационарном режиме (În vigoare SM ISO 6393:2014) 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

SM GOST 31368.3:2009 (ISO 10846-3:2002) Vibraţii. Măsurarea caracteristicilor vibroacustice de transfer ale elementelor elastice de construcţie în condiţii de laborator. Partea 3: Metoda indirectă de determinare a rigidităţii dinamice a reazemelor elastice pentru vibraţia de translaţie Вибрация. Измерения виброакустических характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 3: Косвенный метод определения динамической жесткости упругих опор для поступательной вибрации (Înlocuit cu SM SR EN ISO 10846-3:2014) GOST 16819-71 Приборы виброизмерительные. Термины и определения 17.180

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения

GOST 7427-76 Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 23778-79 Измерения оптические поляризационные. Термины и определения 17.180.30

Aparate de măsurat optice Оптические измерительные приборы

GOST 14686-69 Средства измерений световых величин. Термины 17.220

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

GOST 11859-66 Анализаторы гармоник. Методы и средства поверки GOST 13607-68 Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые. Основные термины и определения

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

17.220.20

Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

GOST 7164-78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия GOST 12152-66 Измерители частотных характеристик и генераторы качающейся частоты. Методы поверки GOST 12692-67 Измерители частотные резонансные. Методы и средства поверки 17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

GOST 14642-69 Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для измерения ионизирующих излучений. Термины и определения 19 19.040

Încercări Испытания

GOST 22091.12-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе GOST 22091.13-84 Приборы рентгеновские. Методы измерения междуэлектродной емкости сетка-катод GOST 22091.4-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения напряжения рентгеновской трубки GOST 22091.5-86 Приборы рентгеновские. Методы измерения тока рентгеновской трубки 21

21.020

Încercări de mediu Климатические испытания

GOST 15152-69 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия резиновые технические для районов с тропическим климатом. Общие требования GOST 28217-89 (CEI 68-2-31-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ес: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры (În vigoare SM EN 60068-2-31:2014) 19.060

GOST 22091.10-84 Приборы рентгеновские. Метод измерения алюминиевого или медного эквивалента баллона рентгеновского прибора

Încercări mecanice Механические испытания

GOST 30729-2001 Пальцы шаровые, опоры (шарниры) шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний

GOST 12876-67 Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры 21.040

Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

GOST 9865-76 Установки ультразвуковые. Ряд номинальных электрических мощностей GOST 17064-71 Основные функциональные узлы, принадлежности и вспомогательные устройства гамма-аппаратов. Термины и определения

48

Filete Винтовые резьбы

GOST 30001.3-93 Велосипеды. Резьбы. Диаметры и шаги. Профили 21.060

Elemente de asamblare Крепежные изделия Inele, bucşe, manşoane, coliere Кольца, втулки, манжеты, муфты

GOST 30234-95 Велосипеды. Втулки передних колес. Основные размеры и технические требования 21.100 21.100.20

19.100

Caracteristici şi proiectarea maşinilor, aparatelor şi echipamentelor Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования

GOST 19534-74 Балансировка вращающихся тел. Термины

21.060.60 GOST 14766-69 Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения

Lagăre şi rulmenţi Подшипники Rulmenţi Подшипники качения

GOST 24955-81 Подшипники качения. Термины и определения


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

21.120 21.120.10

Arbori şi cuplaje Валы и муфты

23

Arbori Валы 23.040

GOST 12080-66 Концы валов цилиндрические. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты 21.120.20

Cuplaje Муфты

GOST 18306-72 Муфты электромагнитные с механической связью. Термины и определения 21.200

Angrenaje Зубчатые передачи

GOST 16530-83 Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения GOST 16531-83 Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения GOST 18498-89 Передачи червячные. Термины, определения и обозначения GOST 22850-77 Передачи спироидные. Термины, определения и обозначения 21.220 21.220.30

Transmisii prin elemente flexibile Гибкие приводы и передачи Transmisii prin lanţuri şi componentele lor Цепные приводы и их компоненты

GOST 24399-80 Цепи роликовые. Термины и определения GOST 30001.2-93 Велосипеды. Каретки. Основные размеры и технические требования

23.040.10

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SM SR EN 1124-4:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (Înlocuit cu SM SR EN 1124-4:2014) GOST 20334-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Показатели эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности GOST 21624-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий GOST 24723-81 Трубопроводы морской воды стальные оцинкованные. Расчет долговечности элементов 23.040.15

Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

SM EN 12451:2013 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы для теплообменников (Înlocuit cu SM SR EN 12451:2014) SM EN 12452:2013 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură Медь и медные сплавы. Бесшовные, катаные ребристые трубы для теплообменников (Înlocuit cu SM SR EN 12452:2014) 23.040.40

Racorduri metalice Металлические фитинги

SM SR EN 1124-4:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (Înlocuit cu SM SR EN 1124-4:2014)

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

23.060

Robinetărie Клапаны

GOST 24206-80 Приборы и устройства пневматические для математических операций ГСП. Общие технические условия 23.080

Pompe Насосы

GOST 24656-81 Насосы циркуляционные первого контура энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР. Типы, основные параметры и общие технические требования 23.100

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы

25.040

GOST 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств GOST 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей GOST 26.203-81 Комплексы измерительно-вычислительные. Признаки классификации. Общие требования GOST 26228-90 Системы производственные гибкие. Термины и определения, номенклатура показателей 25.040.10

GOST 17752-81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения GOST 26058-85 Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры 23.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

GOST 22270-76 Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения 23.160

Tehnica vidului Вакуумная технология

GOST 9986-78 ГСП. Преобразователи электропневматические аналоговые. Общие технические условия GOST 9988-84 Устройства регулирующие пневматические ГСП. Общие технические условия GOST 13373-67 Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Основные параметры и размеры 25 25.020

Tehnici de fabricare Машиностроение Procedee de prelucrare Производственные формовочные процессы

GOST 18296-72 Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения GOST 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий

50

Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы

Centre de prelucrare Обрабатывающие центры

GOST 24225-87 Центры обрабатывающие координатно-револьверные с числовым программным управлением. Параметры и размеры 25.040.20

Maşini cu comandă numerică Станки с числовым программным управлением

GOST 14334-87 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Термины и определения GOST 20999-83 Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ GOST 27792-88 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Техническое обслуживание и ремонт GOST 27879-88 Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие технические требования 25.040.30

Roboţi industriali. Manipulatori Промышленные роботы. Манипуляторы

GOST 25204-82 Роботы промышленные. Ряды номинальной грузоподъемности GOST 25685-83 Роботы промышленные. Классификация GOST 25686-85 Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения GOST 26050-89 Роботы промышленные. Общие технические требования GOST 26053-84 Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний GOST 26058-85 Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 26059-89 Роботы промышленные. Пневмодвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры GOST 26063-84 Роботы промышленные. Устройства захватные. Типы, номенклатура основных параметров, присоединительные размеры GOST 26662-85 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Классификация исполнительных модулей GOST 27122-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Модули электромеханические. Типы, основные параметры GOST 27123-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Направляющие. Типы, основные размеры

25.040.40

Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

GOST 7192-89E Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия GOST 9986-78 ГСП. Преобразователи электропневматические аналоговые. Общие технические условия GOST 9988-84 Устройства регулирующие пневматические ГСП. Общие технические условия GOST 11102-75 Приборы и устройства приемные и исполнительные дизельной автоматики. Типы, основные параметры и технические требования

GOST 27241-87 Системы производственные гибкие. Техническое обслуживание и ремонт. Общие положения

GOST 11881-76 ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия

GOST 27312-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули углового перемещения. Типы и основные параметры

GOST 13033-84E ГСП. Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия

GOST 27350-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули линейного перемещения. Типы, основные параметры GOST 27351-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия GOST 27696-88 Роботы промышленные. Интерфейсы. Технические требования GOST 27697-88 Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний GOST 28331-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Присоединительные размеры GOST 28336-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Основные параметры GOST 28337-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Нормы надежности и методы их контроля GOST 28395-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Основания. Типы, основные размеры GOST 28732-90 Роботы промышленные. Требования к организации внешних связей с устройствами программного управления GOST 30097-93 Роботы промышленные. Системы координат и направления движений GOST 30286-94 Роботы промышленные. Представление характеристик

GOST 13053-76 Приборы и устройства пневматические ГСП. Общие технические условия GOST 13373-67 Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Основные параметры и размеры GOST 13375-84 Усилители электрогидравлические ГСП. Типы, основные параметры и размеры GOST 13418-79E Средства автоматизации и устройства электрические дискретные ГСП. Общие технические условия GOST 14237-69 Устройства исполнительные односедельных малых расходов ГСП. Типы и основные параметры GOST 14238-69 Устройства исполнительные односедельные средних расходов ГСП. Типы и основные параметры GOST 14239-69 Устройства исполнительные двухседельных средних расходов ГСП. Типы и основные параметры GOST 14240-69 Устройства исполнительные шланговые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры GOST 14241-69 Устройства исполнительные диафрагмовые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры GOST 14242-69 Устройства исполнительные трехходовые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры GOST 14753-82 Приборы контроля пневматические показывающие и регистрирующие ГСП. Общие технические условия GOST 14765-69 Механизмы исполнительные прямоходные ГСП. Места сочленения с регулирующими органами. Исполнительные размеры

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 14768-69 Устройства исполнительные ГСП. Методы определения пропускной способности

GOST 12214-66 Приспособления станочные. Втулки с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев. Конструкция

GOST 14769-69 Устройства исполнительные заслоночные ГСП. Типы и основные параметры

GOST 12215-66 Приспособления станочные. Втулки для фиксаторов и установочных пальцев. Конструкция

GOST 14770-69 Устройства исполнительные ГСП. Технические требования. Методы испытаний

GOST 12937-67 Прихваты передвижные плоские для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 17295-71 Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки корпусов. Исполнения. Основные и присоединительные размеры

GOST 12938-67 Прихваты передвижные изогнутые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 17296-71 Устройства исполнительных средних расходов ГСП. Блоки верхних крышек. Исполнения. Основные и присоединительные размеры GOST 17297-71 Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки нижних крышек. Исполнения. Основные и присоединительные размеры GOST 17298-71 Устройства исполнительные ГСП. Блоки регулирующих органов. Технические требования GOST 20504-81 Система унифицированных типовых конструкций агрегатных комплексов ГСП. Типы и основные размеры GOST 22315-77 Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения GOST 22316-77 Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие требования к организации взаимодействия средств при построении систем GOST 23222-88 Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля GOST 24206-80 Приборы и устройства пневматические для математических операций ГСП. Общие технические условия GOST 26242-90 Системы числового программного управления. Преобразователи перемещений. Общие технические условия GOST 28853-90 E Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатного комплекса технических средств для локальных информационно-управляющих систем (КТС ЛИУС). Общие технические требования 25.060 25.060.20

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

GOST 1556-67 Зажимы винтовые с клином для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12939-67 Прихваты передвижные ступенчатые для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12940-67 Прихваты передвижные вилкообразные для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12941-67 Прихваты корытообразные для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12942-67 Прихваты изогнутые универсальные для станочных приспособлений. Конструкция GOST 13058-67 Державки для дисковых резцов к токарным станкам. Конструкция и размеры GOST 13059-67 Державки для дисковых резцов с точной регулировкой к токарным станкам. Конструкция и размеры GOST 13062-67 Державки суппортные однороликовые для накатки. Конструкция и размеры GOST 13063-67 Державки суппортные двухроликовые для сетчатой накатки. Конструкция и размеры GOST 13064-67 Державки суппортные прямые для стержневых резцов. Конструкция и размеры GOST 13065-67 Державки суппортные отогнутые для стержневых резцов правые и левые. Конструкция и размеры GOST 13066-67 Державка суппортная с косым креплением стержневых резцов открытая. Конструкция и размеры GOST 13067-67 Державка суппортная с поперечным креплением стержневых резцов открытая. Конструкция и размеры GOST 13068-67 Державки суппортные с поперечным креплением стержневых резцов закрытые. Конструкция и размеры GOST 13069-67 Державки суппортные расточные с прямым креплением резца. Конструкция и размеры GOST 13070-67 Державки суппортные расточные с косым креплением резца. Конструкция и размеры GOST 13071-67 Державки суппортные для отрезных пластинчатых резцов. Конструкция и размеры

52


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 13153-67 Зажимы клиновые. Конструкция

GOST 12194-66 Приспособления станочные. Призмы установочные. Конструкция

GOST 13154-67 Зажимы плавающие для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12195-66 Приспособления станочные. Призмы опорные. Kонструкция

GOST 13155-67 Втулки тангенциального зажима для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12196-66 Приспособления станочные. Призмы неподвижные. Конструкция

GOST 13156-67 Втулки тангенциального зажима с резьбовым отверстием для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12197-66 Приспособления станочные. Призмы с боковым креплением. Конструкция

GOST 13157-67 Втулки конические для фиксаторов станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12198-66 Приспособления станочные. Колодки направляющие. Конструкция

GOST 13159-67 Опоры самоустанавливающиеся для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12199-66 Приспособления станочные. Винты с канавкой для пружин растяжения. Конструкция

GOST 13160-67 Фиксаторы с вытяжной ручкой для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12200-66 Приспособления станочные. Винты с отверстием для пружин растяжения. Конструкция

GOST 13161-67 Фиксаторы байонетные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12201-66 Приспособления станочные. Болты быстросъемные к станочным пазам. Конструкция

GOST 13336-67 Втулки переходные поводковые для инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 12202-66 Приспособления станочные. Пробки резьбовые. Конструкция

25.060.99

Alte sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы прочие

GOST 12203-66 Приспособления станочные. Гайки круглые глухие. Конструкция

GOST 4738-67 Вилки с резьбовым хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 12204-72 Ножки высокие. Конструкция

GOST 1555-67 Упоры плиточные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12205-66 Приспособления станочные. Ножки низкие. Конструкция

GOST 1557-67 Опоры ступенчатые для прихватов станочных приспособлений. Конструкция GOST 1559-67 Подпорки винтовые для станочных приспособлений. Конструкция GOST 1560-67 Распорки винтовые для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12189-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые. Конструкция GOST 12190-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые сдвоенные. Конструкция GOST 12191-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые вильчатые. Конструкция GOST 12192-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые торцовые двусторонние. Конструкция GOST 12193-66 Приспособления станочные. Призмы подвижные. Конструкция

GOST 12206-66 Приспособления станочные. Хвостовики посадочные. Конструкция GOST 12208-66 Приспособления станочные. Шпонки призматические скользящие сборные. Конструкция GOST 12209-66 Приспособления станочные. Пальцы установочные цилиндрические постоянные. Конструкция GOST 12210-66 Приспособления станочные. Пальцы установочные срезанные постоянные. Конструкция GOST 12211-66 Приспособления станочные. Пальцы установочные цилиндрические сменные. Конструкция GOST 12212-66 Приспособления станочные. Пальцы установочные срезанные сменные. Конструкция GOST 12213-66 Приспособления станочные. Штыри установочные. Конструкция GOST 12216-66 Приспособления станочные. Опоры шаровые. Конструкция GOST 12217-66 Приспособления станочные. Пробки для смазочных отверстий. Конструкция

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 12218-66 Приспособления станочные. Шайбы увеличенные. Конструкция GOST 12219-66 Приспособления станочные. Шайбы резьбовые. Конструкция GOST 12459-67 Болты усиленные к пазам станочных приспособлений. Конструкция GOST 12479-67 Опоры постоянные высокие. Конструкция GOST 12480-67 Опоры под нажимные винты для прихватов. Конструкция GOST 12481-67 Опоры регулируемые с шаровой головкой. Конструкция GOST 12483-67 Плунжеры. Конструкция GOST 12484-67 Плунжеры пустотелые. Конструкция

GOST 12956-67 Ребра левые для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12957-67 Ребра боковые правые для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12958-67 Ребра боковые левые для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12959-67 Ребра двусторонние правые для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12960-67 Ребра двусторонние левые для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12961-67 Лапки для станочных приспособлений. Конструкция GOST 13060-67 Оси для вспомогательного инструмента. Конструкция и размеры

GOST 12485-67 Ручки с винтовым креплением. Конструкция

GOST 13061-67 Кольца для вспомогательного инструмента. Конструкция и размеры

GOST 12486-67 Ручки со штифтовым креплением. Конструкция

GOST 13152-67 Болты к пазам станочным обработанным. Конструкция

GOST 12943-67 Шайбы для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13158-67 Подпорки винтовые встроенные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12944-67 Угольники для крепления равнобокие станочных приспособлений. Конструкция GOST 12945-67 Угольники для крепления неравнобокие станочных приспособлений. Конструкция GOST 12946-67 Гайки подвесные с буртиком для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12947-67 Плиты стальные для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12948-67 Плиты чугунные для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12949-67 Коробки для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12950-67 Швеллеры для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12951-67 Угольники для станочных приспособлений. Конструкция GOST 12952-67 Угольники с ребрами для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13162-67 Фиксаторы реечные для станочных приспособлений. Конструкция и размеры GOST 13163-67 Зажимы реечные с конусным замком для станочных приспособлений. Конструкция и размеры GOST 13164-67 Защелки для откидных плит станочных приспособлений. Конструкция и размеры GOST 13165-67 Пружины сжатия для станочных приспособлений. Конструкция и размеры 25.100 25.100.10

Scule aşchietoare Режущие инструменты Cuţite de strung Токарные резцы

GOST 26476-85 Резцы токарные и резцы-вставки с механическим креплением режущих сменных многогранных пластин. Обозначения 25.120

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки

GOST 12953-67 Трехгранники для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12772-67 Прихваты плиточные усиленные. Конструкция и размеры

GOST 12954-67 Четырехгранники для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12773-67 Прихваты ступенчатые усиленные. Конструкция и размеры

GOST 12955-67 Ребра правые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12774-67 Прихваты универсальные усиленные. Конструкция и размеры

54


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 12775-67 Опоры ступенчатые. Конструкция и размеры GOST 12776-67 Опоры реечные. Конструкция и размеры GOST 12777-67 Опоры винтовые установочные. Конструкция и размеры GOST 12778-67 Прихваты усиленные и опоры. Технические требования 25.120.10

Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

GOST 17666-72 Выталкиватели сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 17667-72 Наконечник к выталкивателям сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 17668-72 Вкладыши блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 17669-72 Заготовки вкладышей блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16715-71 Хвостовики с буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17670-72 Плитки подкладные блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16716-71 Хвостовики с резьбой для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17671-72 Блоки и комплектующие изделия блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Технические требования

GOST 16717-71 Хвостовики с резьбой и буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 16718-71 Хвостовики с фланцем для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 16719-71 Хвостовики плавающие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 16720-71 Хвостовики с отверстием под пуансон для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 16721-71 Хвостовики вильчатые для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 16722-71 Хвостовики для штампов листовой штамповки. Технические требования GOST 16829-71 E Ножницы высечные. Параметры и размеры GOST 17573-72 Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для размерно-чистовой обработки отверстий деталей давлением. Конструкция и размеры GOST 17579-72 Автоматы для изготовления пружинных шайб. Параметры GOST 17662-72 Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с диагональным расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры GOST 17663-72 Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с четырьмя направляющими колонками. Конструкция и размеры GOST 17664-72 Прихваты сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 17665-72 Фиксаторы сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17695-72 Направляющие шариковые с неподвижным сепаратором для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры GOST 25685-83 Роботы промышленные. Классификация GOST 26229-84 Линии автоматические, автоматизированные и механизированные для изготовления заготовок колец подшипников. Ряды производительности GOST 26230-88 Линии автоматические для полного изготовления гаек. Ряд производительности GOST 26356-89 Линии автоматические для изготовления шпилек. Ряд производительности GOST 26402-84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Выталкиватели к инструменту для производства болтов. Конструкция и размеры GOST 26405-84 Инструмент для производства болтов и гаек на холодновысадочных автоматах. Общие технические условия 25.120.30

Maşini de turnare Оборудование для литья

GOST 2133-75 Опоки литейные. Типы и основные размеры GOST 14973-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные с упрощенным профилем стенок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры GOST 14974-69 Опоки литейные цельнолитые стальные круглые с упрощенным профилем стенок диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры GOST 14975-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 14976-69 Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры GOST 14977-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные комбинированные размерами в свету: длиной 500 мм, шириной 400 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры GOST 14978-69 Опоки литейные цельнолитые стальные круглые комбинированные диаметром в свету 500 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры GOST 14979-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14980-69 Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 600 мм, высотой от 125 до 300 мм. Конструкция и размеры GOST 14981-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700; 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14982-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 1000; 1200 мм, шириной 800 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры GOST 14983-69 Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 800; 1000 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14984-69 Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 800; 1000 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры GOST 14985-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14986-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры GOST 14987-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14988-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры GOST 14989-69 Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14990-69 Опока литейная цельнолитая стальная круглая диаметром в свету 1200 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры

56

GOST 14991-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000, 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14992-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000, 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры GOST 14993-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14994-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры GOST 14995-69 Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 700; 800 мм. Конструкция и размеры GOST 14996-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные с упрощенным профилем стенок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры GOST 14997-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые с упрощенным профилем стенок размерами в свету: 400; 500 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры GOST 14998-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры GOST 14999-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры GOST 15000-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные комбинированные размерами в свету: длиной 500 мм, шириной 400 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры GOST 15001-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые комбинированные диаметром в свету 500 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры GOST 15002-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 15003-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 600 мм, высотой от 125 до 300 мм. Конструкция и размеры GOST 15004-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700; 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 15005-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 1000; 1200 мм, шириной 800 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры GOST 15006-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 800; 1000 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 15007-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 800; 1000 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры GOST 15008-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 15009-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры GOST 15010-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 15011-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры GOST 15012-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 15013-69 Опока литейная цельнолитая чугунная круглая диаметром в свету 1200 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры GOST 15014-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 15015-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры GOST 15016-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 15017-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры GOST 15018-69 Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 700; 800 мм. Конструкция и размеры GOST 15019-69 Втулки центрирующие и направляющие для литейных опок. Конструкция и размеры

GOST 15020-69 Цапфы (заготовки) для литейных опок и металлических форм (кокилей). Конструкция и размеры GOST 15021-69 Скобы (заготовки) для литейных опок. Конструкция и размеры GOST 15022-69 Ручки для литейных опок. Конструкция и размеры GOST 15066-78 Машины литейные формовочные. Нормы точности GOST 15491-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 300; 350 мм, шириной 250; 300 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция GOST 15492-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция GOST 15493-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция GOST 15494–91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 500; 600 мм, шириной 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция GOST 15495-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 800 мм, шириной 500; 600 мм, высотой от 125 до 200 мм. Конструкция GOST 15496-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 800 мм, шириной 500; 600 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция GOST 15497-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 800; 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция GOST 15498-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 800; 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция GOST 15499-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: от 300 до 500 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция GOST 15500-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция GOST 15501-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 500 мм, высотой от 150; 200 мм. Конструкция

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 15502-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 600 мм, высотой от 125 до 200 мм. Конструкция

GOST 16245-70 Формы металлические (кокили). Выталкиватели пружинные. Конструкция и размеры

GOST 15503-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 600 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция

GOST 16246-70 Формы металлические (кокили). Выталкиватели. Конструкция и размеры

GOST 15504-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 750 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция GOST 15505-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 750 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция GOST 15506-91 Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов. Технические требования GOST 15595-84 E Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия

GOST 16247-70 Формы металлические (кокили). Приспособления для выталкивания отливок. Конструкция и размеры GOST 16248-70 Формы металлические (кокили). Штыри направляющие. Конструкция и размеры GOST 16249-70 Формы металлические (кокили). Фиксаторы металлических стержней. Конструкция и размеры GOST 16250-70 Формы металлические (кокили). Каналы вентиляционные. Конструкция и размеры

GOST 16234-70 Формы металлические (кокили) вытряхные. Основные размеры

GOST 16251-70 Формы металлические (кокили). Пробки вентиляционные упорные. Конструкция и размеры

GOST 16235-70 Формы металлические (кокили) створчатые. Основные размеры

GOST 16252-70 Формы металлические (кокили). Пробки вентиляционные проходные. Конструкция и размеры

GOST 16236-70 Формы металлические (кокили) с параллельным разъемом. Основные размеры

GOST 16253-70 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней винтовые. Конструкция и размеры

GOST 16237-70 Формы металлические (кокили). Толщина стенок

GOST 16254-70 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней. Скобы эксцентриковые. Конструкция и размеры

GOST 16238-70 Формы металлические (кокили). Ребра жесткости GOST 16239-70 Формы металлические (кокили). Штыри охлаждающие. Размеры

GOST 16255-70 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней эксцентриковые консольные. Конструкция и размеры

GOST 16240-70 Формы металлические (кокили). Зазоры между направляющими металлических стержней и металлической формой

GOST 16256-70 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней эксцентриковые. Конструкция и размеры

GOST 16241-70 Формы металлические (кокили). Шероховатость поверхности

GOST 16257-70 Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней реечные. Конструкция и размеры

GOST 16242-70 Формы металлические (кокили). Ручки ввертные. Конструкция и размеры

GOST 16258-70 Формы металлические (кокили). Приспособления гидравлические для удаления стержней. Конструкция и размеры

GOST 16243-70 Формы металлические (кокили). Колонки. Конструкция и размеры GOST 16244-70 Формы металлические (кокили). Рукоятки. Конструкция и размеры

58

GOST 16259-70 Формы металлические (кокили). Приспособления пневматические для удаления стержней. Конструкция и размеры GOST 16260-70 Формы металлические (кокили). Замки эксцентриковые. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 16261-70 Формы металлические (кокили). Замки винтовые. Конструкция и размеры

GOST 17389-72 Втулки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 16262-70 Формы металлические (кокили). Технические требования

GOST 17390-72 Колонки опорные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 16438-70 Формы песчаная и металлическая для получения проб жидкотекучести металлов GOST 16817-71 Формы песчаная и металлическая для определения линейной усадки цветных металлов и сплавов GOST 16818-85 Формы песчаная и металлическая для определения линейной усадки цветных металлов и сплавов GOST 17127-71 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры GOST 17128-71 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 500 мм, высотой от 100 до 250 мм. Конструкция и размеры GOST 17129-71 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 17130-71 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700, 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 17131-71 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 1000 до 1200 мм, шириной 700, 800 мм, высотой 450, 500 мм. Конструкция и размеры GOST 17132-71 Опоки литейные сварные из литых стальных элементов. Технические требования GOST 17385-72 Колонки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры GOST 17386-72 Колонки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры GOST 17387-72 Втулки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17391-72 Опоры направляющих колонок и втулок пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры GOST 17392-72 Направляющие и опорные детали пресс-форм и форм для литья под давлением. Технические требования GOST 17819-84 Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения GOST 18111-93 Оборудование технологическое для литейного производства. Термины и определения GOST 18169-86 Процессы технологические литейного производства. Термины и определения GOST 19312-73 Замок-щеколда для центробежных изложниц. Конструкция и размеры GOST 19313-73 Замки центробежные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры GOST 19314-73 Хомуты двойные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры GOST 19367-74 Борта алюминиевых стержневых ящиков. Размеры GOST 19513-74 Кокили облицованные. Штыри центрирующие для модельных комплектов. Конструкция и размеры GOST 19514-74 Кокили облицованные. Штыри направляющие для модельных комплектов. Конструкция и размеры GOST 19515-74 Кокили облицованные. Втулка центрирующая для модельных комплектов. Конструкция и размеры GOST 19516-74 Кокили облицованные. Втулка направляющая для модельных комплектов. Конструкция и размеры GOST 20084-74 Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 17388-72 Втулки направляющие удлиненные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 20085-74 Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20086-74 Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20087-74 Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20099-74 Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20100-74 Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20101-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20089-74 Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20102-74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм и 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20091-74 Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20103-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20093-74 Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20104-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20094-74 Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20106-74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20095-74 Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20108-74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20096-74 Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20097-74 Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20098-74 Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

60

GOST 20110-74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20111-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20112-74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 20113-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20148-74 Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20114-74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20149-74 Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20115-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20150-74 Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20116-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20151-74 Вкладыши деревянные сменные мелкие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20117-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20118-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1600х1200 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20119-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2000х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20120-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2600х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20121-74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2500х2000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20146-74 Плиты модельные со сменными мелкими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20147-74 Плиты модельные со сменными мелкими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20152-74 Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 806 мм, шириной 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20153-74 Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 798 мм, шириной 698 мм для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20154-74 Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 606 мм, шириной 506 мм для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20155-74 Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20156-74 Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20157-74 Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20158-74 Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20159-74 Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 20160-74 Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20161-74 Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20162-74 Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20163-74 Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1600х1200 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20164-74 Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2000х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20165-74 Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2600х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20166-74 Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2500х2000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры GOST 20167-74 Вкладыши деревянные сменные глубокие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20168-74 Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 2006 мм, шириной от 806 до 1606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20169-74 Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 1206 мм, шириной от 806 до 1006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20170-74 Вкладыши деревянные сменные длиной от 2506 до 2606 мм, шириной от 1606 до 2006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20171-74 Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм, шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

62

GOST 20172-74 Штыри контрольные для модельных плит. Конструкция и размеры GOST 20173-74 Пластины фиксирующие для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры GOST 20174-74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры GOST 20175-74 Пластины опорные для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры GOST 20340-74 Модели литейные металлические. Фиксирование моделей штифтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры GOST 20341-74 Модели литейные металлические. Крепление моделей винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры GOST 20342-74 Модели литейные металлические. Крепление моделей винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры GOST 20343-74 Модели литейные металлические. Крепление моделей заклепками на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры GOST 20344-74 Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей ступенчатыми винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры GOST 20345-74 Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей литниковой системы штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры GOST 20346-74 Модели литейные деревянные. Фиксирование моделей штифтами и штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры GOST 20347-74 Модели литейные деревянные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры GOST 20348-74 Штыри для моделей литниковой системы. Конструкция и размеры GOST 20349-74 Пластины фиксирующие и крепежные для деревянных литейных моделей. Конструкция и размеры GOST 20350-74 Пробки металлические и деревянные для литейных моделей. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 20351-74 Модели литейные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Технические требования GOST 20377-74 Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

25.140.30

GOST 19313-73 Замки центробежные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры 25.160

GOST 20378-74 Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной 600 мм, шириной 500 мм. Конструкция и размеры GOST 20379-74 Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной 800 мм, шириной 700 мм. Конструкция и размеры GOST 20380-74 Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 20381-74 Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной 600 и 800 мм, шириной 500 и 700 мм. Конструкция и размеры GOST 20382-74 Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 1000 мм до 1200 мм, шириной от 600 до 1000 мм. Конструкция и размеры GOST 20383-74 Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 1600 мм до 2000 мм, шириной от 1200 до 1600 мм. Конструкция и размеры GOST 20384-74 Плиты подопочные сварные для опок размерами в свету: длиной от 400 мм до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 20385-74 Плиты подопочные сварные для опок размерами в свету: длиной 600 и 800 мм, шириной 500 и 700 мм. Конструкция и размеры GOST 20386-74 Плиты подопочные. Технические условия GOST 21093-75 Кокили с жидкостным охлаждением. Толщина стенок. Размеры GOST 22096-84 Линии автоматические формовочные. Типы, основные параметры 25.140

Unelte de mînă Ручные инструменты

GOST 16436-70 Машины ручные пневматические и электрические. Термины и определения

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

25.160.01

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

SM SR CEN ISO/TR 15608:2012 (vers. eng.) Sudare. Ghid pentru un sistem de grupe de materiale metalice Сварка. Руководствo по системе группирования металлических материалов (Înlocuit cu SM SR CEN ISO/TR 15608:2014) 25.160.50

Lipire Пайка твердым и мягким припоем

GOST 17325-79 Пайка и лужение. Основные термины и определения 25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

GOST 27462-87 Электропечи сопротивления для плавки алюминия и выдержки его в горячем состоянии. Удельный расход электрической энергии GOST 27698-88 Печи для производства карбида кальция. Показатели энергопотребления GOST 27728-88 Печи индукционные сетевой частоты для плавки алюминия. Нормативы расхода энергии GOST 27867-88 Электропечи сопротивления для нагрева и термической обработки алюминия и его сплавов. Удельный расход электроэнергии 25.200

Tratamente termice Термическая обработка

GOST 27462-87 Электропечи сопротивления для плавки алюминия и выдержки его в горячем состоянии. Удельный расход электрической энергии GOST 27867-88 Электропечи сопротивления для нагрева и термической обработки алюминия и его сплавов. Удельный расход электроэнергии

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

GOST 22246-84 Дизель-генераторы судовые вспомогательные и аварийные. Типы и основные параметры. Общие технические требования

GOST 12636-67 Материалы магнитомягкие высокочастотные. Методы испытаний в диапазоне частот от 1 до 200 МГц GOST 12637-67 Материалы магнитомягкие высокочастотные. Методы испытаний в диапазоне частот от 200 до 2 000 Мгц GOST 19693-74 Материалы магнитные. Термины и определения

27.120

Energetică nucleară Атомная энергетика

29.035

27.120.10

Reactoare nucleare Реакторная техника

29.035.01

GOST 22751-77 Генераторы нейтронов. Метод измерения потока быстрых нейтронов 27.120.30

Materiale fisionabile şi tehnologia combustibilului nuclear Делящиеся ядерные вещества и технология получения ядерного топлива

GOST 23644-79 Азот газообразный, обогащенный стабильным изотопом азот-15. Технические условия 27.120.99

Alte standarde referitoare la energia nucleară Атомная энергетика, прочие аспекты

GOST 24656-81 Насосы циркуляционные первого контура энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР. Типы, основные параметры и общие технические требования 27.140

Hidroenergetică Гидроэнергетика

GOST 28446-90 (CEI 609-78) Оценка кавитационной эрозии в гидротурбинах, насосах гидроаккумулирующих станций и насосах-турбинах (În vigoare SM SR EN 60609-1:2014) 27.200

Tehnica frigului Холодильная технология

GOST 21957-76 Техника криогенная. Термины и определения 29 29.030

Electrotehnică Электротехника Materiale magnetice Магнитные материалы

GOST 12635-67 Материалы магнитомягкие высокочастотные. Методы испытаний в диапазоне частот от 10 кГц до1 Мгц

64

Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

GOST 21515-76 Материалы диэлектрические. Термины и определения GOST 27605-88 (CEI 544.4-79) Материалы электроизоляционные. Классификация по радиационной стойкости (În vigoare SM EN 60544-4:2014) 29.035.10

GOST 22574-77 Материалы ядерные делимые. Термины и определения

Materiale izolante Изоляционные материалы

Materiale izolante din hîrtie şi din carton Бумажные и картонные изоляционные материалы

GOST 26246.0-89 (CEI 249-1-82) Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний (În vigoare SM EN 61189-2:2014) GOST 26246.1-89 (CEI 249-2-1-85) Материал электроизоляционный фольгированный для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим, обладающий высокими электрическими характеристиками. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-2:2014) GOST 26246.2-89 (CEI 249-2-2-85) Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-1:2014) GOST 26246.6-89 (CEI 249-2-6-85) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (горизонтальный метод горения). Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-1:2014) GOST 26246.7-89 (CEI 249-2-7-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-2:2014) GOST 26246.12-89 (CEI 249-2-13-87) Пленка полиимидная фольгированная общего назначения для гибких печатных плат. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-13:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

29.035.30

Materiale izolante din ceramică şi sticlă Стеклянные и керамические изоляционные материалы

GOST 26246.9-89 (CEI 249-2-10-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-6:2014) 29.045

Materiale semiconductoare Полупроводниковые материалы

GOST 19014.0-73 Кремний кристаллический. Общие требования к методам химического анализа GOST 19014.1-73 Кремний кристаллический. Методы определения алюминия GOST 19014.2-73 Кремний кристаллический. Методы определения железа GOST 19014.3-73 Кремний кристаллический. Методы определения кальция GOST 19014.4-73 Кремний кристаллический. Методы определения титана GOST 19658-81 Кремний монокристаллический в слитках. Технические условия GOST 22265-76 Материалы проводниковые. Термины и определения GOST 22622-77 Материалы полупроводниковые. Термины и определения основных электрофизических параметров GOST 26239.0-84 Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Общие требования к методам анализа GOST 26239.1-84 Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Метод определения примесей GOST 26239.2-84 Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения бора GOST 26239.3-84 Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения фосфора GOST 26239.5-84 Кремний полупроводниковый и кварц. Метод определения примесей GOST 26239.6-84 Кремний четыреххлористый. Метод определения дихлорсилана, трихлорсилана, тетрахлорида кремния, 1,3,3,3-тетрахлордисилоксана, 1,1,3,3тетрахлордисилоксана, пентахлордисилоксана, гексахлордисилоксана, гексахлордисилана

GOST 26239.7-84 Кремний полупроводниковый. Метод определения кислорода, углерода и азота GOST 26239.8-84 Кремний полупроводниковый и исходные продукты для его получения. Метод определения дихлорсилана, трихлорсилана и тетрахлорида кремния 29.080 29.080.30

Izolaţii Изоляция Sisteme de izolaţie Изоляционные системы

GOST 27905.1-88 (CEI 505-75) Системы электрической изоляции электрооборудования. Оценка и классификация (În vigoare SM EN 60505:2014) GOST 27905.2-88 (CEI 610-78, CEI 791-84) Системы электрической изоляции. Оценка эксплуатационных характеристик, механизма старения и методы диагностики (În vigoare SM EN 60505:2014) 29.100

Componente pentru echipament electric Компоненты электрооборудования

GOST 24686-81 E Оборудование для производства изделий электронной техники и электротехники. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 29.100.10

Componente magnetice Магнитные компоненты

GOST 28900-91 (CEI 424-73) Руководство по разработке технических условий на предельные величины механических дефектов деталей из ферромагнитных оксидных материалов (În vigoare SM EN 60424-1:2014, SM EN 60424-2:2014, SM EN 60424-3:2014) 29.120

Accesorii electrice Электрическая арматура

GOST 17499-82 Контакты магнитоуправляемые. Термины и определения GOST 17613-80 Арматура линейная. Термины и определения 29.120.30

Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

GOST 7396.1-89 (CEI 83-75) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры (În vigoare SM CEI/TR 60083:2014)

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

29.120.40

Întrerupătoare Переключатели

GOST 689-90 (CEI 129-84) Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 000 В. Общие технические условия (În vigoare SM EN 62271-102:2014) 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM GOST R 50807:2005 (CEI 755-83) Dispozitive de protecţie cu acţionare de la curent diferenţial (rezidual). Cerinţe generale şi metode de încercări Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM CEI/TR 60755:2014) 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

GOST CEI 929-2002 Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам (În vigoare SM EN 60929:2014) Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

GOST 3484.2-98 (CEI 76-2-93) Трансформаторы силовые. Допустимые превышения температуры и методы испытания на нагрев (În vigoare SM EN 60076-2:2014) 29.220 29.220.10

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Elemente şi baterii primare Первичные элементы и батареи

GOST 18953-73 Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия GOST 28125-89 (CEI 86-2-87) Элементы и батареи первичные. Основные параметры и размеры (În vigoare SM EN 60086-2:2014)

66

Acumulatoare şi baterii acide Кислотные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

SM GOST R CEI 95-2:2005 Baterii acide cu plumb pentru pornire. Partea 2: Dimensiuni ale bateriilor. Dimensiuni şi marcarea bornelor Свинцово-кислотные стартерные батареи. Часть 2: Размеры батарей. Размеры и маркировка выводов (Înlocuit cu SM CEI 60095-2:2014) GOST 28132-95 (CEI 254-2-85) Свинцово-кислотные тяговые батареи. Часть 2: Размеры аккумуляторов и выводов и маркировка полярности аккумуляторов (În vigoare SM EN 60254-2:2014) GOST 29111-93 (CEI 95-1-88) Свинцово-кислотные стартерные батареи. Часть1: Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM CEI 60095-1:2014) 29.220.30

Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

GOST CEI 923-2002 Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп (кроме трубчатых люминесцентных ламп). Требования к рабочим характеристикам (În vigoare SM EN 60923:2014)

29.180

29.220.20

Acumulatoare şi baterii alcaline Щелочные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

SM SR EN 61951-1:2013 Elemente secundare şi baterii cu electrolit alcalin sau alţi electroliţi neacizi. Acumulatoare individuale reîncărcabile, etanşe, portabile. Partea 1: Nichel-cadmiu Второстепенные элементы и батареи, содержащие щелочные или другие некислотные электролиты. Переносные индивидуальные герметичные перезаряжаемые аккумуляторы. Часть 1: Никель-кадмий (Înlocuit cu SM EN 61951-1:2014) GOST 26367.1-93 (CEI 285-83) Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические. Общие технические условия (În vigoare SM EN 61951-1:2014) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

SMV EN 60079-11:2011 (vers. eng.) Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă „i” Взрывоопасные среды. Часть 11: Защита оборудования посредством внутренней безопасности „i” (Înlocuit cu SM EN 60079-11:2014, IDT) SM GOST R 51330.13:2005 (CEI 60079-14:96) Aparatură electrică pentru atmosfere explozive. Partea 14: Instalaţii electrice în zone explozive (cu excepţia excavaţiilor subterane) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14: Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) (Înlocuit cu SM EN 60079-14:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 30852.12-2002 (CEI 60079-13-82) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13: Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением (În vigoare SM EN 60079-13:2014) GOST CEI 61241-1-2-2002 Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1: Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2: Выбор, установка и эксплуатация (În vigoare SM EN 60079-14:2014) 29.280

Echipament pentru tracţiune electrică Электрическое тяговое оборудование

GOST 17513-72 Электропривод колесных машин тяговый. Термины и определения 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

GOST 23073-78 Трубы тепловые. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 24686-81 E Оборудование для производства изделий электронной техники и электротехники. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение GOST 28217-89 (CEI 68-2-31-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ес: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры (În vigoare SM EN 60068-2-31:2014) 31.040

Rezistoare Резисторы

GOST 12661-67 Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов GOST 21414-75 Резисторы. Термины и определения GOST 28883-90 (CEI 62-74) Коды для маркировки резисторов и конденсаторов (În vigoare SM EN 60062:2014) 31.060

Condensatoare Конденсаторы

GOST 12661-67 Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов

GOST 28883-90 (CEI 62-74) Коды для маркировки резисторов и конденсаторов (În vigoare SM EN 60062:2014) 31.060.10

Condensatoare fixe Конденсаторы постоянной емкости в целом

GOST 28897-91 (CEI 384-11-88) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11: Групповые технические условия на фольговые полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока (În vigoare SM EN 60384-11:2014) GOST 28898-91 (CEI 384-11-1-88) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1: Форма технических условий на фольговые полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока. Уровень качества Е (În vigoare SM EN 60384-11-1:2014) 31.060.30

Condensatoare cu hîrtie şi din materiale plastice Бумажные и пластмассовые конденсаторы

GOST 28897-91 (CEI 384-11-88) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 11: Групповые технические условия на фольговые полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока (În vigoare SM EN 60384-11:2014) GOST 28898-91 (CEI 384-11-1-88) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1: Форма технических условий на фольговые полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной емкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока. Уровень качества Е (În vigoare SM EN 60384-11-1:2014) 31.080

Dispozitive cu semiconductoare Полупроводниковые приборы

GOST 17704-72 Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии фотоэлектрические. Классификация и система обозначений GOST 21934-83 Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и определения 31.080.10

Diode Диоды

GOST 25529-82 Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 21415-75 Конденсаторы. Термины и определения

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

31.080.30

Tranzistoare Транзисторы

31.120

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

GOST 19095-73 Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 21803.1-76 Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока и напряжения накала

GOST 20003-74 Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 21803.2-76 Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока анода сегмента

31.100

Tuburi electronice Электронные лампы

GOST 2.731-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные GOST 7428-74 E Лампы усилительные, выпрямительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт, индикаторы вакуумные. Общие технические условия GOST 7842-71 Приборы электровакуумные. Размеры присоединительные. Расположение штырьков. Калибры

GOST 21803.3-76 Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока сетки, имеющей положительный потенциал относительно катода GOST 23618-79 Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков. Термины и определения GOST 23633-79 Стыки в системах передачи данных. Термины и определения GOST 25066-91 Индикаторы знакосинтезирующие. Термины, определения и буквенные обозначения 31.140

GOST 2182-75 Приборы электровакуумные. Напряжения анода и накала GOST 12491-67 Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения яркости свечения экранов GOST 13820-77 Приборы электровакуумные. Термины и определения GOST 17485-77 Фотоэлементы электровакуумные. Основные параметры GOST 20186-74 Индикаторы вакуумные люминисцентные. Основные параметры GOST 20412-75 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и определения GOST 20526-82 Приборы электровакуумные фотоэлектронные. Термины и определения GOST 22060-76 Приборы электровакуумные в сверхминиатюрном стеклянном оформлении. Основные размеры GOST 23769-79 Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 29178-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ электровакуумные. Генераторы, усилители и модули на их основе. Требования к уровням побочных колебаний

68

Dispozitive piezoelectrice Пьезоэлектрические и диэлектрические приборы

GOST 18669-73 Резонаторы пьезоэлектрические. Термины и определения GOST 22866-77 Генераторы кварцевые. Термины и определения GOST CEI 302-2000 Резонаторы пьезоэлектрические. Методы измерения параметров пьезоэлектрических резонаторов, работающих в диапазоне частот от 30 МГц (În vigoare SM EN 60122-1:2014) 31.160

Filtre electrice Электрические фильтры

GOST 18670-84 Фильтры пьезоэлектрические и электромеханические. Термины и определения 31.180

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

GOST 10317-79 Платы печатные. Основные размеры GOST 17467-88 Микросхемы интегральные. Основные размеры GOST 20406-75 Платы печатные. Термины и определения GOST 22318-84 Арматура переходов печатных плат. Типы, конструкция и размеры, технические требования


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 23070-78 Анализ и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных схем. Термины и определения GOST 23661-79 Платы печатные многослойные. Требования к типовому технологическому процессу прессования GOST 23662-79 Платы печатные. Получение заготовок фиксирующих и технологических отверстий. Требования к типовым технологическим процессам GOST 23663-79 Платы печатные. Механическая зачистка поверхности. Требования к типовому технологическому процессу GOST 23664-79 Платы печатные. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам

GOST 26246.6-89 (CEI 249-2-6-85) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (горизонтальный метод горения). Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-1:2014) GOST 26246.7-89 (CEI 249-2-7-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-2:2014) GOST 26246.9–89 (CEI 249-2-10-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-6:2014)

GOST 23665-79 Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым технологическим процессам

GOST 26246.12-89 (CEI 249-2-13-87) Пленка полиимидная фольгированная общего назначения для гибких печатных плат. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-13:2014)

GOST 23751-86 Платы печатные. Основные параметры конструкции

GOST 27200-87 Платы печатные. Правила ремонта

GOST 23752.1-92 (CEI 326-2–90) Платы печатные. Методы испытаний GOST 23752-79 Платы печатные. Общие технические условия GOST 23770-79 Платы печатные. Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации

31.190

GOST 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний 31.200

GOST 26164-84 Платы печатные для изделий, поставляемых на экспорт. Шаги сетки GOST 26246.0-89 (CEI 249-1-82) Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний (În vigoare SM EN 61189-2:2014) GOST 26246.1-89 (CEI 249-2-1-85) Материал электроизоляционный фольгированный для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим, обладающий высокими электрическими характеристиками. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-2:2014) GOST 26246.2-89 (CEI 249-2-2-85) Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-1:2014)

Ansambluri cu componente electronice Электронные компоненты в сборе

Circuite integrate. Microelectronică Интегральные схемы. Микроэлектроника

SM SR CEI 60748-2+A1:2013 Dispozitive cu semiconductoare. Circuite integrate. Partea 2: Circuite integrate digitale Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2: Цифровые интегральные схемы (Înlocuit cu SM CEI 60748-2:2014) GOST 17021-88 Микросхемы интегральные. Термины и определения GOST 17230-71 Микросхемы интегральные. Ряд питающих напряжений GOST 17447-72 Микросхемы интегральные для цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики. Основные параметры GOST 17467-88 Микросхемы интегральные. Основные размеры GOST 18683.0-83 Микросхемы интегральные цифровые. Общие требования при измерении электрических параметров

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 18683.1-83 Микросхемы интегральные цифровые. Методы измерения статических электрических параметров GOST 18683.2-83 Микросхемы интегральные цифровые. Методы измерения динамических электрических параметров GOST 18725-83E Микросхемы интегральные. Общие технические условия GOST 19799-74 Микросхемы интегральные аналоговые. Методы измерения электрических параметров и определения характеристик GOST 20281-74 Микромодули этажерочной конструкции. Методы измерения электрических параметров GOST 23089.0-78 Микросхемы интегральные. Общие требования при измерении электрических параметров операционных усилителей и компараторов напряжения GOST 23089.1-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения коэффициента усиления операционных усилителей и компараторов напряжения GOST 23089.2-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения максимального выходного напряжения операционных усилителей GOST 23089.3-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения напряжения и ЭДС смещения нуля операционных усилителей и компараторов напряжения GOST 23089.4-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения входных токов и разности входных токов операционных усилителей и компараторов напряжения GOST 23089.5-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения тока потребления и потребляемой мощности операционных усилителей и компараторов напряжения GOST 23089.6-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения времени установления выходного напряжения операционных усилителей GOST 23089.7-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения коэффициента влияния нестабильности источников питания на напряжение и ЭДС смещения нуля операционных усилителей GOST 23089.8-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения среднего температурного дрейфа напряжения и ЭДС смещения нуля операционных усилителей

70

GOST 23089.9-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения среднего температурного дрейфа входных токов и разности входных токов операционных усилителей GOST 23089.10-83 Микросхемы интегральные. Метод измерения максимальной скорости и времени нарастания выходного напряжения операционных усилителей GOST 23089.11-83 Микросхемы интегральные. Методы измерения коэффициента ослабления синфазных входных напряжений операционных усилителей и компараторов напряжения GOST 23089.12-86 Микросхемы интегральные. Методы измерения шумовых параметров операционных усилителей GOST 23089.13-86 Микросхемы интегральные. Методы измерения частоты среза и частоты единичного усиления операционных усилителей GOST 23089.14-88 Микросхемы интегральные. Методы измерения времени задержки включения и выключения компараторов напряжения GOST 23089.15-90 Микросхемы интегральные. Метод измерения частоты полной мощности операционных усилителей GOST 23089.16-90 Микросхемы интегральные. Метод измерения запаса устойчивости по фазе операционных усилителей GOST 23089.17-90 Микросхемы интегральные. Методы измерения входного и выходного сопротивлений операционных усилителей GOST 23622-79 Элементы логические интегральных микросхем. Основные параметры GOST 24459-80 Микросхемы интегральные запоминающих устройств и элементов запоминающих устройств. Основные параметры GOST 24460-80 Микросхемы интегральные цифровых устройств. Основные параметры GOST 24613.0-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Общие положения при измерении электрических параметров GOST 24613.1-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения проходной емкости GOST 24613.2-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения тока утечки


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 24613.3-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения входного напряжения GOST 24613.4-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения времени включения и выключения коммутаторов аналоговых сигналов и нагрузки GOST 24613.5-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения нулевого выходного остаточного напряжения коммутаторов аналоговых сигналов и нагрузки GOST 24613.6-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения напряжения изоляции GOST 24613.7-81 Оптопары резисторные. Метод измерения светового и темнового выходного сопротивления GOST 24613.8-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения критической скорости изменения напряжения изоляции GOST 24613.9-81 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения временных параметров GOST 24613.10-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения тока помехи и напряжения помехи низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов GOST 24613.11-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения входного напряжения низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов GOST 24613.12-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного напряжения низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов GOST 24613.13-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного тока короткого замыкания переключателей логических сигналов GOST 24613.14-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения токов потребления при низком и высоком уровнях выходного напряжения переключателей логических сигналов GOST 24613.15-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения тока потребления переключения и длительности тока потребления переключения переключателей логических сигналов GOST 24613.16-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения начального остаточного напряжения коммутаторов аналоговых сигналов

GOST 24613.17-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного дифференциального сопротивления коммутаторов аналоговых сигналов GOST 24613.18-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения сопротивления изоляции GOST 24613.19-77 Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения коэффициента передачи по току GOST 26949–86 Микросхемы интегральные. Методы измерения электрических параметров непрерывных стабилизаторов напряжения GOST 26975-86 Микросборки. Термины и определения GOST 27694-88 Микросхемы интегральные. Усилители низкой, промежуточной и высокой частоты. Методы измерения электрических параметров GOST 27780-88 Микросхемы интегральные. Коммутаторы и ключи. Методы измерения электрических параметров GOST 28814-90 Микросхемы интегральные. Методы измерения электрических параметров схем управления импульсными стабилизаторами напряжения GOST 29106-91 (CEI 748-1-84) Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 1: Общие положения (În vigoare SM CEI 60748-1:2014) GOST 29109-91 (CEI 748-4-87) Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 4: Интерфейсные интегральные схемы (În vigoare SM CEI 60748-4:2014) 31.220

31.220.20

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Întreruptoare Переключатели

GOST 22719-77 Микровыключатели и микропереключатели. Термины и определения GOST 22743-85 Сильфоны. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 28627-90 (CEI 1020-1-89) Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Общие технические условия (În vigoare SM EN 61020-1:2014)

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 28811-90 (CEI 1020-4-89) Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Рычажные переключатели типа "Тумблер". Групповые технические условия (În vigoare SM EN 61020-1:2014) GOST 29011-91 (CEI 1020-2-89) Электромеханические переключатели для электронной аппаратуры. Часть 2: Групповые технические условия на поворотные переключатели (În vigoare SM EN 61020-1:2014) 31.220.99

Alte componente electromecanice Другие электромеханические компоненты

GOST 21057-75 Выводы-колпачки приборов электровакуумных. Типы и присоединительные размеры GOST 23871-79 Трансформаторы электронно-магнитные многофункциональные. Термины и определения

33.040.30

SM SR EN 50065-1:2010 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz pînă la 148,5 kHz. Partea 1: Cerinţe generale, benzi de frecvenţe şi perturbaţii electromagnetice Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям в диапазоне частот от 3 kHz до 148,5 kHz. Часть 1: Общие требования, полосы частот и электромагнитные помехи (Înlocuit cu SM EN 50065-1:2014) 33.040.40

Structuri mecanice pentru echipament electronic Механические конструкции электронного оборудования

GOST 30962-2002 (CEI 60917:1988) Модульный принцип разработки механических конструкций для электронного оборудования (În vigoare SM EN 60917-1+A1:2014) 31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

SM SR EN ISO 11252:2011 Laseri şi echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerinţe minime pentru documentaţie Лазеры и лазерное оборудование. Лазерные устройства. Минимальные требования к документации (Înlocuit cu SM EN ISO 11252:2014) 33 33.040 33.040.20

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы Sisteme de transmisie Системы передачи

GOST 17657-79 Передача данных. Термины и определения GOST 22832-77 Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов. Термины и определения

72

Reţele pentru comunicaţii de date Сети передачи данных

GOST 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения 33.040.50

31.240

Sisteme de comutaţie şi de semnalizare Системы коммутации и сигнализации

Linii, racorduri şi circuite Линии, соединения и цепи

GOST 18238-72 Линии передачи сверхвысоких частот. Термины и определения 33.060 33.060.99

Radiocomunicaţii Радиосвязь Alte echipamente pentru radiocomunicaţii Другое оборудование для радиосвязи

GOST 20693-75 Кенотроны высоковольтные. Термины и определения 33.080

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN) Цифровая сеть связи с интеграцией служб (ISDN)

GOST 22670-77 Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения 33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

GOST 19542-93 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения GOST 30805.22-2002 (CISPR 22:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM EN 55022:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

33.100.10

Emisie Излучение

SM SR EN 55022:2010 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения (Înlocuit cu SM EN 55022:2014, IDT) SM SR EN 61000-3-2:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază) Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть: 3-2: Предельные значения. Предельные значения эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током ≤ 16 А на фазу) (Înlocuit cu SM EN 61000-3-2:2014, IDT)

GOST ISO 11451-2-2005 Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 2: Источники излучения вне транспортного средства (În vigoare SM ISO 11451-2:2014) 33.120

33.120.40

SM SR EN 61000-3-12:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea: 3-12: Limite. Limite pentru curenţii armonici produşi de echipamentele conectate la reţelele publice de joasă tensiune, cu un curent absorbit > 16 A şi ≤ 75 A pe fază Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть: 3-12: Предельные значения. Предельные значения для гармонических составляющих токов, создаваемых оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с потребляемым током > 16 А и ≤ 75 А на фазу (Înlocuit cu SM EN 61000-3-12:2014, IDT) 33.100.20

Imunitate Защищенность

SM SR EN 12016+A1:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Невосприимчивость (Înlocuit cu SM EN 12016:2014) GOST ISO 11451-1-2005 Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 1: Общие положения и определения (În vigoare SM ISO 11451-1:2014)

Antene Антенны

GOST 23066-78 Устройства управления лучом фазированных антенных решеток. Термины и определения 33.120.99

SM SR EN 61000-3-3:2011 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea: 3-3: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente avînd un curent nominal ≤ 16 A pe fază şi care nu sînt supuse unor restricţii de conectare Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть: 3-3. Предельные значения. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения для оборудования с номинальным током ≤ 16 А в одной фазе и не подлежащему условному соединению (Înlocuit cu SM EN 61000-3-3:2014, IDT)

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования

Alte componente şi accesorii Другие части и принадлежности

GOST 21702-76 Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения GOST 23130-78 Блоки управляющих устройств коммутационной техники связи функциональные. Термины и определения 33.140

Echipament specific de măsurare în telecomunicaţii Специальное измерительное оборудование для систем телекоммуникаций

GOST 16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения 33.160

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника

GOST 27418-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

SMV ISO/CEI 15504-5:2009 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Evaluarea proceselor. Partea 5: Un exemplu de model de evaluare a procesului Информационная технология. Оценка процессов. Часть 5: Пример модели оценки процесса (Înlocuit cu SM ISO/CEI 15504-5:2014)

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

35.040

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM ISO/CEI 18033-3:2006 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Algoritmi de criptare. Partea 3: Cifruri bloc Информационная технология. Методы защиты. Криптографические алгоритмы. Часть 3: Блочные шифры (Înlocuit cu SM ISO/CEI 18033-3:2014) SM ISO/CEI 18033-4:2006 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Algoritmi de criptare. Partea 4: Cifruri secvenţiali Информационная технология. Методы защиты. Криптографические алгоритмы. Часть 4: Потоковые шифры (Înlocuit cu SM ISO/CEI 18033-4:2014) SM GOST R ISO/CEI TR 18044:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Managementul incidentelor de securitate a informaţiei Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности (Înlocuit cu SM ISO/CEI 27035:2014)

SM ISO/CEI 14598-2:2009 (vers. eng.) Ingineria software. Evaluarea produsului. Partea 2: Planificare şi management Инженерия программного обеспечения. Оценка продукта. Часть 2: Планирование и менеджмент (Înlocuit cu SM ISO/CEI 25001:2014) SM ISO/CEI 14598-3:2005 (vers. eng.) Ingineria software. Evaluarea produsului. Partea 3: Proces pentru elaboratori Инженерия программного обеспечения. Оценка продукта. Часть 3: Процесс для разработчиков (Înlocuit cu SM ISO/CEI 25041:2014) SM ISO/CEI 14598-4:2005 (vers. eng.) Ingineria software. Evaluarea produsului. Partea 4: Proces pentru achizitori Инженерия программного обеспечения. Оценка продукта. Часть 4: Процесс для приобретателей (Înlocuit cu SM ISO/CEI 25041:2014) SM ISO/CEI 14598-5:2005 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Evaluarea produsului software. Partea 5: Proces pentru evaluator Информационная технология. Оценка программного продукта. Часть 5: Процесс для оценщиков (Înlocuit cu SM ISO/CEI 25041:2014)

SMV ISO/CEI 18028-2:2010 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei IT. Partea 2: Arhitectura securităţii reţelei Информационнaя технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сети IT. Часть 2: Архитектура безопасности сети (Înlocuit cu SM ISO/CEI 27033-2:2014, IDT)

SM ISO/CEI TR 15271:2009 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Ghid de aplicare a ISO/CEI 12207 (Procesele ciclului de viaţă al software-ului) Информационная технология. Руководство по применению ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программного обеспечения) (Înlocuit cu SM ISO/CEI/TR 24748-3:2014)

SMV ISO/CEI 18028-5:2010 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei IT. Partea 5: Securizarea comunicaţiilor în cadru reţelelor care utilizează reţele virtuale private Информационнaя технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сети IT. Часть 5: Обеспечение безопасности коммуникаций в сетях, с использованием виртуальных частных сетей (Înlocuit cu SM ISO/CEI 27033-5:2014, IDT)

SM ISO/CEI TR 19760:2009 (vers. eng.) Ingineria sistemelor. Ghid de aplicare a ISO/CEI 15288 (Procesele ciclului de viaţă al sistemului) Системная инженерия. Руководство по применению ИСО/МЭК 15288 (Процессы жизненного цикла системы) (Înlocuit cu SM ISO/CEI/TR 24748-2:2014)

GOST 30640-99 (EN 796-95) Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Идентификаторы символик (În vigoare SM ISO/CEI 15424:2014) GOST CEI 61241-3-2002 Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3: Классификация зон (În vigoare SM ISO/CEI 29160:2014) 35.080

Software Программное обеспечение

SM ISO/CEI 14598-1:2005 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Evaluarea produsului software. Partea 1: Aspecte generale Информационная технология. Оценка программного продукта. Часть 1: Общий обзор (Înlocuit cu SM ISO/CEI 25040:2014)

74

SM GOST R ISO/CEI TR 16326:2006 (vers. eng.) Ingineria software. Ghid de aplicare a ISO/CEI 12207 privind managementul proiectului Программная инженерия. Руководство по применению ИСO/МЭК 12207 при управлении проектом (Înlocuit cu SM ISO/CEI/IEEE 16326:2014) 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

SM ISO/CEI 10373-3:2004 (vers. eng.) Cartele de identificare. Metode de încercări. Partea 3: Cartele cu circuit(e) integrat(e) cu contacte şi dispozitive de interfaţă associate Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 3: Карты на интегральных схемах с контактами и связанные с ними устройства сопряжения (Înlocuit cu SM ISO/CEI 10373-3:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO/CEI 15693-1:2004 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) fără contacte. Cartele de vecinătate. Partea 1: Caracteristici fizice Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах без контактов. Карты cо связью через большой зазор. Часть 1: Физические характеристики (Înlocuit cu SM ISO/CEI 15693-1:2014) SM ISO/CEI 15693-2+C1:2004 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) fără contacte. Cartele de vecinătate. Partea 2: Interfaţa şi iniţializarea prin aer Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах без контактов. Карты cо связью через большой зазор. Часть 2: Интерфейс и инициализация по воздуху (Înlocuit cu SM ISO/CEI 15693-2:2014) SM ISO/CEI 15693-3:2004 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) fără contacte. Cartele de vecinătate. Partea 3: Anticoliziune şi protocol de transmisie Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах без контактов. Карты cо связью через большой зазор. Часть 3: Антиконфликтность и протокол передачи (Înlocuit cu SM ISO/CEI 15693-3:2014) SMV ISO/CEI 7816-4:2010 (vers. eng.) Cartele de identificare. Cartele cu circuit integrat. Partea 4: Organizare, securitate şi comenzi pentru interschimburi Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 4: Организация, безопасность и команды для взаимообмена (Înlocuit cu SM ISO/CEI 7816-4:2014) 35.240.70

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

SMV EN 14463:2010 (vers. eng.) Informaţie medicală. Sintaxă pentru reprezentarea conţinutului sistemelor de clasificare medicală. ClaML Информатика в здравоохранении. Синтаксис для представления содержания систем медицинской классификации. ClaML (Înlocuit cu SM EN ISO 13120:2014) 37 37.020

SMV ISO 19114:2010 (vers. eng.) Informaţie geografică. Proceduri de evaluare a calităţii Географическая информация. Процедуры оценки качества (Înlocuit cu SM EN ISO 19157:2014) 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

GOST 13739-78 Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования. Методы испытаний GOST 29214-91 (ISO 8040-86) Оптика и оптические приборы. Микроскопы. Присоединительные размеры тубусных вставок и пазов для них (În vigoare SM ISO 8040:2014) 37.100 37.100.10

SMV EN 13606-1:2010 (vers. eng.) Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor electronice de sănătate. Partea 1: Model de referinţă Информатика в здравоохранении. Передача электронных записей о состоянии здоровья. Часть 1: Эталонная модель (Înlocuit cu SM EN ISO 13606-1:2014)

Tehnologie grafică Технология полиграфии Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

GOST 14754-69 Оборудование для изготовления стереотипных матриц. Термины

39.040

Mecanică de precizie. Giuvaergerie Точная механика. Ювелирное дело Ceasornicărie Часовое дело

GOST 8.466-82 Государственная система обеспечения единства измерений. Хронометры морские механические. Методы и средства поверки GOST 29154-91 (ISO 1112-74) Камни часовые функциональные и нефункциональные 39.040.20

SMV EN 12967-1:2010 (vers. eng.) Informatică medicală. Arhitectura serviciului. Partea 1: Punctul de vedere al întreprinderii Информатика в здравоохранении. Архитектура услуги. Часть 1: Точка зрения предприятия (Înlocuit cu SM EN ISO 12967-1:2014)

Echipament optic Оптическое оборудование

GOST 3469-91 (ISO 8038–85) Микроскопы. Резьба для объективов. Размеры (În vigoare SM ISO 8038:2014)

39 SMV ISO 19113:2010 (vers. eng.) Informaţie geografică. Principii de calitate Географическая информация. Принципы качества (Înlocuit cu SM EN ISO 19157:2014)

Tehnologia imaginii Технология получения изображений

Orologii Часы

GOST 703-76 E Часы настенные маятниковые механические. Общие технические условия GOST 3145-84 E Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия GOST 3309-84 E Часы настольные и настенные балансовые механические. Общие технические условия

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

43 43.020

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere în general Дорожно-транспортные средства в целом

GOST 8802-78 Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия 43.040

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств

GOST 8107-75 Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия 43.040.10

Echipament electric şi electronic Электрическое и электронное оборудование

GOST 26021-83 Указатели уровня топлива электрические автомобильные. Технические требования и методы испытаний GOST 30241.1-96 Системы контроля и управления электронные для автотракторной техники. Общие технические условия GOST ISO 11451-1-2005 Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 1. Общие положения и определения (În vigoare SM ISO 11451-1:2014) GOST ISO 11451-2-2005 Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 2. Источники излучения вне транспортного средства (În vigoare SM ISO 11451-2:2014) GOST ISO 11451-4-2005 Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 4. Наведение объемного тока (În vigoare SM ISO 11451-4:2014) GOST ISO 12098-2004 Транспорт дорожный. Соединители 15-контактные для тягачей и прицепов. Размеры и назначение контактов (În vigoare SM ISO 12098:2014) 43.040.20

Dispozitive de iluminat, semnalizare şi avertizare Осветительные, сигнальные устройства и устройства оповещения

GOST 3544-75 Фары дальнего и ближнего света автомобилей. Технические условия

GOST 6964-72 Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Общие технические условия GOST 7742-77 Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические условия GOST 20961-75 Световозвращатели транспортных средств. Общие технические условия GOST 28092-89 Приборы звуковые сигнальные автомобильные. Основные и присоединительные размеры 43.040.30

Indicatoare şi dispozitive de comandă Индикаторы и контрольные приборы

GOST 6758-76 Приборы контрольные для транспортных средств. Основные и присоединительные размеры GOST ISO 2575-2005 Транспорт дорожный. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств (În vigoare SM ISO 2575:2014) 43.040.40

Sisteme de frînare Тормозные системы

SM GOST ISO 6312:2009 Vehicule rutiere. Garnituri de frînă. Metoda de încercare la deplasarea garniturii în ansamblu cu sabot pentru frînele cu disc şi tambur Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод испытания на сдвиг накладки в сборе с колодкой дисковoго и барабанного тормозов (Înlocuit cu SM ISO 6312:2014) GOST 30731-2001 Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний 43.040.50

Sisteme de transmisie şi de suspensie Трансмиссии, подвески

GOST 4364-81 Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования GOST 10409-74 (ISO 4107-95) Колеса автомобильные с разборным ободом. Основные размеры. Общие технические требования (În vigoare SM ISO 4107:2014) GOST 10410-82 Ободья колес неразборные тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов. Технические условия GOST 26147-84 Ободья колес для большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин. Технические условия

76


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 28744-90 Колеса с разборным ободом для полноприводных автомобилей. Основные размеры GOST 30599-97 Колеса из легких сплавов для пневматических шин. Общие технические условия GOST 30729-2001 Пальцы шаровые, опоры (шарниры) шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний GOST 30731-2001 Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний GOST ISO 4209-2-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2. Ободья (În vigoare SM ISO 4209-2:2014) 43.040.60

Caroserii şi componentele lor Кузова и их компоненты

GOST 1902-74 Буфера легковых автомобилей. Размеры GOST 3396-2002 Pессоры листовые автомобильных транспортных средств. Общие технические условия GOST 18699-73 Стеклоочистители электрические. Технические условия 43.040.70

Cuplaje Сцепные устройства

GOST 28248-89 (ISO 1103-76) Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры (În vigoare SM ISO 1103:2014) 43.040.99

Alte sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств прочие

GOST 30729-2001 Пальцы шаровые, опоры (шарниры) шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний 43.060

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

GOST 10579-88 Форсунки дизелей. Общие технические условия GOST 23550-79 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Обозначение и нумерация цилиндров

GOST 25959-83 Дизели тракторные и комбайновые. Приемка 43.060.10

Bloc motor şi componente interne Блок цилиндров и его компоненты

GOST 2829-76 Магнето автотракторные с фланцевым креплением. Присоединительные размеры GOST 30660-99 (ISO 6624-2:1988) Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Трапецоидальные односторонние кольца. Конструкция и размеры (În vigoare SM ISO 6624-2:2014) GOST 30663-99 (ISO 6621-2:1984) Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Методы измерений (În vigoare SM ISO 6621-2:2014) GOST 30665-99 (ISO 6624-1:1989) Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Трапецоидальные двухсторонние кольца. Конструкция и размеры (În vigoare SM ISO 6624-1:2014) 43.060.30

Sisteme de răcire. Sisteme de ungere Системы охлаждения. Смазочные системы

GOST 10598-82 E Охладители водовоздушные дизелей и газовых двигателей с наддувом. Общие технические условия 43.060.40

Sisteme de alimentare cu carburant Топливные системы

GOST 10578-95 Насосы топливные дизелей. Общие технические условия GOST ISO 15501-1-2006 Транспорт дорожный. Топливные системы, работающие на сжатом природном газе (СПГ). Часть 1. Требования безопасности (În vigoare SM ISO 15501-1:2014) 43.060.50

Echipament electric şi electronic. Sisteme de comandă Электрооборудование и электронное оборудование. Системы контроля

SMV ISO 11565:2010 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Bujii de aprindere. Metode de încercare şi cerinţe Транспорт дорожный. Свечи зажигания. Методы испытания и требования (Înlocuit cu SM ISO 11565:2014) GOST 10132-62 Свечи накаливания двухпроводные для дизелей. Общие технические условия GOST 27862-88 Электрооборудование автомобилей. Выводы высокого напряжения для катушек и распределителей зажигания. Основные размеры

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

43.060.99

Alte componente şi sisteme de motoare cu ardere internă Компоненты и системы двигателей внутреннего сгорания прочие

GOST 10806-78 Двигатели мотоциклетные. Ряд номинальных диаметров цилиндров 43.150

GOST 5813-93 Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. Технические условия 43.080

Vehicule utilitare Грузовые транспортные средства

GOST 7593-80 Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования 43.080.10

Camioane şi remorci Грузовики и прицепы

GOST 19173-80 Полуприцеп-контейнеровоз грузоподъемностью 20, 320 т. Параметры и размеры. Общие технические требования 43.080.20

Autobuze Автобусы

GOST 30478-96 Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования 43.100

Autoturisme. Caravane şi remorci uşoare Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы

GOST 17697-72 Автомобили. Качение колеса. Термины и определения 43.120

Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

GOST 6143-78 Заготовка осевая для трамвайных вагонов. Технические условия GOST 6144-90 Оси трамвайных вагонов. Технические условия GOST 25712-88 Бандажи чистые для вагонов трамвая. Технические условия GOST 30487-97 Электропоезда пригородного сообщения. Общие требования безопасности 43.140

Motociclete şi motorete Мотоциклы и мопеды

SM GOST ISO 6727:2008 Vehicule rutiere. Motociclete. Simboluri pentru organe de comandă, indicatoare şi dispozitive de semnalizare Транспорт дорожный. Мотоциклы. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств (Înlocuit cu SM ISO 6727:2014

78

Biciclete Велосипеды

SM GOST ISO 7117:2011 Vehicule cu roţi. Motociclete. Măsurarea vitezei maxime Колесные транспортные средства. Мотоциклы. Измерение максимальной скорости (Înlocuit cu SM ISO 7117:2014) GOST 30001.1-93 Велосипеды. Втулки задних колес. Основные размеры и технические требования GOST 30001.2-93 Велосипеды. Каретки. Основные размеры и технические требования GOST 30001.3-93 Велосипеды. Резьбы. Диаметры и шаги. Профили GOST 30234-95 Велосипеды. Втулки передних колес. Основные размеры и технические требования GOST 30442-97 (ISO 9633-92) Цепи приводные роликовые для велосипедов. Технические условия (În vigoare SM ISO 9633:2014) GOST 30903-2002 Велосипеды. Рули. Основные размеры и технические требования 43.180

Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

GOST 4.112-89 Система показателей качества продукции. Оборудование гаражное. Номенклатура показателей GOST 18517-84 E Компрессоры гаражные. Общие технические условия GOST 20334-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Показатели эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности GOST 21624-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий GOST 21758-81 Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности при испытаниях


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 23647-87 Устройства грузоподъемные автомобилейсамопогрузчиков. Типы, основные параметры GOST 25289-82 Оборудование гаражное. Термины и определения GOST 27334-87 Домкраты гаражные. Параметры 45 45.040

Materiale şi componente pentru căi ferate Материалы и компоненты для железнодорожной техники

Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

GOST 20179-74 Бандажи черные из углеродистой стали для подвижного состава железных дорог узкой колеи. Профили и размеры 45.060.10

47.020

47.020.01

47.020.05

GOST 7173-54 Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей промышленного транспорта. Конструкция и размеры GOST 8141-56 Скрепления рельсовые для железных дорог узкой колеи. Накладки. Общие технические условия

Aspecte generale referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, общие аспекты

Materiale şi componente pentru construcţii navale Материалы и компоненты для судостроения

GOST 25088-81 E Двери судовые. Технические условия 47.020.10

Corpul navei şi elemente de structură ale corpului navei Корпусы и их конструктивные элементы

GOST 26501-85 Корпуса морских судов. Общие требования к электрохимической защите 47.020.20

GOST 6368-82 Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р8, Р11, Р18 и Р24. Конструкция и размеры

Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом

GOST 19439.3-74 Судовые эксплуатационные документы. Типовая номенклатура документов для морских судов и судов внутреннего плавания

Şine şi componente pentru căi ferate Рельсы и компоненты железных дорог

GOST 5876-82 Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р18 и Р24. Технические требования

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения

GOST 19439.2-74 Судовые эксплуатационные документы. Формуляры

Material rulant de tracţiune Тяговый состав

GOST 10411-74 Оси для тепловозов железных дорог узкой колеи. Технические условия 45.080

47

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника

GOST 12393-77 Арматура контактной сети для электрифицированных железных дорог. Общие технические условия 45.060

GOST 16277-93 (ISO 6305-2-83) Подкладки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия (În vigoare SM ISO 6305-2:2014)

Motoare şi sisteme de propulsie marină Судовые двигатели и движительные системы

GOST 8536-79 Заготовки судовых валов и баллеров рулей. Технические условия GOST 13477-68 Сепараторы центробежные судовые. Номинальные производительности

GOST 8142-89 Подкладки к рельсам железнодорожным типов Р18, Р24 и Р33. Технические условия GOST 8144-73 Болты путевые для скрепления рельсов узкой колеи GOST 9887-70 Болты путевые для скрепления рельсов узкой колеи

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

47.020.30

Reţele de conducte Системы трубопроводов

SM SR EN 1124-4:2011 Tuburi şi racorduri de tub sudate longitudinal de oţel inoxidabil, cu mufă şi capăt drept pentru reţele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaţiilor de evacuare sub vid şi gravitaţionale, instalate pe nave Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4: Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях (Înlocuit cu SM SR EN 1124-4:2014) GOST 2201-79 Соединения рукавные для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия 47.020.70

Echipament pentru navigaţie şi control Навигационное оборудование и приборы управления

GOST 18458-84 Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения GOST 21063-81 Оборудование навигационное судовое. Термины и определения GOST 25792-85 Приемники морской подвижной службы. Параметры, общие технические требования и методы измерений GOST 26897-86 Радиостанции с однополосной модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений 47.080

Nave de agrement Малые суда

SM SR EN ISO 7840:2011 Nave mici. Furtunuri flexibile, rezistente la foc, pentru combustibil Суда малые. Огнестойкие шланги подачи топлива (Înlocuit cu SM EN ISO 7480:2014) SM SR EN ISO 8469:2011 Nave mici. Furtunuri flexibile care nu rezistă la foc, utilizate pentru combustibil Суда малые. Неогнестойкие шланги подачи топлива (Înlocuit cu SM EN ISO 8469:2014) SM SR EN ISO 12217-1:2011 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 1: Ambarcaţiuni fără vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m Суда малые. Оценка и категоризация устойчивости и плавучести. Часть 1: Непарусные суда с длиной корпуса более или равной 6 m (Înlocuit cu SM EN ISO 12217-1:2014)

80

SM SR EN ISO 12217-2:2011 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 2: Ambarcaţiuni cu vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m Суда малые. Оценка и категоризация устойчивости и плавучести. Часть 2: Парусные суда с длиной корпуса более или равной 6 m (Înlocuit cu SM EN ISO 12217-2:2014) SM SR EN ISO 12217-3:2011 Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 3: Ambarcaţiuni cu lungimea corpului mai mică de 6 m Суда малые. Оценка и категоризация устойчивости и плавучести. Часть 3: Суда с длиной корпуса менее 6 m (Înlocuit cu SM EN ISO 12217-3:2014) GOST 13207-85 Рацион пищевой для спасательных шлюпок и плотов морских судов. Технические условия GOST 27666-88 Шлюпки и плоты спасательные морских судов. Фонари ручные электрические водонепроницаемые GOST 28029-89 Шлюпки спасательные морских судов. Уключины GOST 28030-89 Шлюпки спасательные морских судов. Крюки отпорные GOST 28138-89 Шлюпки спасательные морских судов. Весла 49

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника

49.090

Echipamente şi instrumente de bord Бортовое оборудование и приборы

GOST 22284-76 Установки катапультные. Термины и определения 49.045

Structură şi elemente de structură Конструкции и элементы конструкций

GOST 12813-67 Горловины заливные баков самолетов и вертолетов. Диаметры проходных сечений GOST 13566-68 Штуцер для заправки самолетов и вертолетов питьевой водой. Присоединительные размеры 49.100

Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

SM SR EN 1915-1+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe de bază pentru securitate Оборудование наземного обслуживания самолетов. Общие требования. Часть 1: Основные требования безопасности (Înlocuit cu SM EN 1915-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM SR EN 12312-1+A1:2011 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 1: Scări pentru pasageri Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 1: Пассажирские трапы (Înlocuit cu SM EN 12312-1:2014) SM SR EN 12312-9+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 9: Încărcătoare de containere/palate Оборудование наземного обслуживания самолетов. Специальные требования. Часть 9: Погрузчики контейнеров/поддонов (Înlocuit cu SM EN 12312-9:2014) 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

SM SR EN 13135-1+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Echipament. Partea 1: Echipament electrotehnic Краны. Оборудование. Часть 1: Электротехническое оборудование (Înlocuit cu SM EN 13135:2014) SM SR EN 13135-2+A1:2011 Instalaţii de ridicat. Echipament. Partea 2: Echipament neelectrotehnic Краны. Оборудование. Часть 2: Неэлектротехническое оборудование (Înlocuit cu SM EN 13135:2014) 53.020.30

Accesorii pentru instalaţii de ridicat Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования

GOST 30441-97 (ISO 3076-84) Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия (În vigoare SM ISO 3076:2014) 53.060

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

GOST 25940-83 (ISO 3287-78) Машины напольного транспорта. Маркировка и символы (În vigoare SM ISO 3287:2014) GOST 29249-2001 (ISO 6055-97) Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний (În vigoare SM ISO 6055:2014) GOST 30868-2002 (ISO 6292:1996) Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования (În vigoare SM ISO 6292:2014)

53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

GOST 26679-85 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования GOST 27246-87 (ISO 7130-81) Машины землеройные. Указания по методике обучения оператора (În vigoare SM ISO 7130:2014) GOST 27249-87 (ISO 7132-84) Машины землеройные. Землевозы. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации (În vigoare SM ISO 7132:2014) GOST 27253-87 (ISO 6012-82) Машины землеройные. Приборы для обслуживания (În vigoare SM ISO 6012:2014) GOST 27254-87 (ISO 5010-84) Машины землеройные. Система рулевого управления колесных машин (În vigoare SM ISO 5010:2014) GOST 27257-87 (ISO 7457-83) Машины землеройные. Методы определения параметров поворота колесных машин (În vigoare SM ISO 7457:2014) GOST 27534-87 (ISO 6394-85) Акустика. Измерение воздушного шума, создаваемого землеройными машинами на рабочем месте оператора. Испытания в стационарном режиме (În vigoare SM ISO 6394:2014) GOST 27535-87 (ISO 7134-85) Машины землеройные. Автогрейдеры. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации (În vigoare SM ISO 7134:2014) GOST 27536-87 (ISO 7133-85) Машины землеройные. Самоходные скреперы. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации (În vigoare SM ISO 7133:2014) GOST 27717-88 (ISO 6393-85) Акустика. Измерение воздушного шума, излучаемого землеройными машинами. Метод проверки соответствия нормативным требованиям по внешнему шуму. Испытания в стационарном режиме (În vigoare SM ISO 6393:2014) GOST 27718-88 (ISO 4510-2-86) Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 2: Ремонтный инструмент. Механические съемники (În vigoare SM ISO 4510-2:2014)

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 27721-88 (ISO 7131-84) Машины землеройные. Погрузчики. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации (În vigoare SM ISO 7131:2014)

GOST 18678-73 Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры

GOST 27922-88 (ISO 6016-82) Машины землеройные. Методы измерения масс машин в целом, рабочего оборудования и составных частей (În vigoare SM ISO 6016:2014)

GOST 18680-73 Детали пломбирования. Общие технические условия

GOST 27963-88 (ISO 7136-86) Машины землеройные. Трубоукладчики. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации (În vigoare SM ISO 7136:2014) GOST 28632-90 (ISO 6746-2-87) Машины землеройные. Определения и условные обозначения размерных характеристик. Часть 2: Рабочее оборудование (În vigoare SM ISO 6746-2:2014) GOST 28633-90 (ISO 6746/1-87) Машины землеройные. Определения и условные обозначения размерных характеристик. Часть 1: Базовая машина (În vigoare SM ISO 6746-1:2014) GOST 28634-90 (ISO 6011-87) Машины землеройные. Приборы для эксплуатации (În vigoare SM ISO 6011:2014) GOST 30687-2000 (ISO 9249-97) Машины землеройные. Правила испытаний двигателей. Полезная мощность (În vigoare SM ISO 9249:2014) 55 55.020

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Ambalaje şi distribuirea mărfurilor în general Упаковка и размещение грузов в целом

GOST 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение GOST 23170-78 E Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования 55.040

Materiale pentru ambalare şi accesorii Упаковочные материалы и приспособления

GOST 18679-73 Ушки для пломбирования. Конструкция и размеры

GOST 21214-75 Средства пакетирования. Обвязка для пакетов пиломатериалов из стальной упаковочной ленты 55.080

Saci. Genţi Мешки. Cумки

GOST 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия GOST 22460-77 Пакеты из полимерных термоусадочных пленок для топографических карт. Технические условия 55.100

Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

GOST 15844-92 Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов. Технические условия 55.140

Butoaie. Bidoane. Canistre Бочки. Барабаны. Канистры

GOST 5799-78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия GOST 11127-78 E Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия GOST 17366-80 E Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия GOST 21029-75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия 55.160

Lăzi. Cutii. Ambalaj din grilaj Ящики. Коробки. Решетчатая тара

GOST 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

GOST 2364-74 Уголки для деревянных ящиков. Технические условия

GOST 15158-78 Бумага и картон с защитной обработкой для упаковывания продукции и изготовления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. Общие технические условия

GOST 10350-81 Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия

GOST 18677-73 Пломбы. Конструкция и размеры

82

GOST 11002-80 Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 11142-78 Ящики дощатые для средств индивидуальной защиты. Технические условия GOST 13356-84 E Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия GOST 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия GOST 15623-84 Ящики деревянные для инструмента и приспособления к станкам. Технические условия GOST 15841-88 Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и тракторного машиностроения. Технические условия

GOST 22852-77 Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия GOST 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия GOST 24729-81 Ящики многооборотные из древесно-клеевых композиций для промышленных взрывчатых веществ. Технические условия 55.180 55.180.20

Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок Palete pentru uz general Поддоны общего назначения

GOST 16148-79 Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия

GOST 22477-77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования

GOST 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

GOST 22831-77 Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т, размером 1200х1600 и 1200х1800 мм. Технические условия

GOST 16536-90 Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия

GOST 23091-78 Поддон плоский деревянный для топографических карт. Технические условия

GOST 16561-76 Арматура металлическая для деревянных ящиков. Технические условия

GOST 23092-78 Поддон ящичный разборный для топографических карт. Технические условия

GOST 17339-79 Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. Технические условия GOST 18319-83 Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок. Технические условия GOST 20463-75 Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия GOST 20767-75 Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения GOST 22637-77 Ящики из гофрированного картона для изделий электронной техники. Технические условия GOST 22638-89 Ящики дощатые из листовых древесных материалов для изделий электронной техники. Технические условия GOST 22702-96 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия

55.180.40

Ambalaje pentru transport, complete şi pline Укомплектованная заполненная транспортная тара

GOST 18106-72 Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания 55.200

Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

GOST 18677-73 Пломбы. Конструкция и размеры GOST 18678-73 Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры GOST 18679-73 Ушки для пломбирования. Конструкция и размеры GOST 18680-73 Детали пломбирования. Общие технические условия GOST 24740-90 E Линии упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Типы и основные параметры

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

59

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

59.060

Fibre textile Текстильные волокна

59.060.10

Fibre naturale Натуральные волокна

GOST 3398-74 Производство шелка-сырца. Термины и определения GOST 9733.9-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде GOST 9764-74 Шерсть овечья немытая цигайская и однородная цигайгрубошерстная классированная. Технические условия 59.060.20

Fibre chimice Искусственные волокна

GOST 27244-93 Производство химических волокон. Термины и определения 59.080

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности

GOST 4643-75 Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия GOST 4644-75 Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия 59.080.30

Ţesături din textile Текстильные изделия

59.080.40

Ţesături acoperite Ткани с покрытием

GOST 737-69 Ткань хлопчатобумажная „Тифтик вод". Технические условия GOST 1104-69 Ткань хлопчатобумажная доместик. Технические условия GOST 12125-66 Перкали хлопчатобумажные технические. Технические условия GOST 14619-69 Ткани хлопчатобумажные технические для авиационной промышленности. Технические условия 59.080.50

Frînghii Веревки

GOST 4514-78 Ленты для электропромышленности. Технические условия GOST 25574-83 Лини морские полиамидные. Технические условия 59.100 59.100.20

Materiale pentru armarea compozitelor Материалы для усиления композитов Materiale din fire de carbon Материалы из углеродного волокна

GOST 27244-93 Производство химических волокон. Термины и определения 59.120 59.120.20

Maşini textile Текстильные машины Maşini şi echipamente de bobinat Мотальные машины и оборудование

GOST 288-72 Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия

GOST 9193-77 E Машины сновальные. Технические условия

GOST 314-72 Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний

GOST 9229-72 Формы отделочные для чулочно-носочных изделий. Размеры

GOST 22031-76 Изделия теплоизоляционные для бытовых холодильников. Технические условия

GOST 9889-78 E Машины шлихтовальные. Максимальная рабочая ширина 59.120.30

GOST 22173-89 Шнуры для радиовещательных приемников. Технические условия GOST 22618-77 Сырье вторичное из валяных изделий. Технические условия

Războaie. Maşini de ţesut Ткацкие станки и машины

GOST 9229-72 Формы отделочные для чулочно-носочных изделий. Размеры 59.120.40

Maşini de tricotat Трикотажные машины

GOST 21577-76 E Машины основовязальные плоские. Типы, основные параметры и размеры

84


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 21578-76 E Секции навоев. Основные размеры 59.120.50

Maşini de vopsit şi de apretat Красильное и отделочное оборудование

65 65.020 65.020.30

GOST 9229-72 Формы отделочные для чулочно-носочных изделий. Размеры 59.140 59.140.30

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei şi blănuri Кожи и меха

GOST 338-81 Кожа хромовая для верха обуви. Определение сорта

GOST 12299-66 Меха, скрои и полосы из меховых шкурок различных видов. Технические условия GOST 14090-68 Шкурки меховые. Метод определения устойчивости волосяного покрова к истиранию

65.040

65.040.10

59.140.35

Produse din piele Кожгалантерейные изделия

GOST 16965-71 Чехлы защитные. Общие технические условия GOST 27503-87 Изделия кожгалантерейные. Приемка 61 61.080

Industria de confecţii Швейная промышленность Maşini de cusut şi alte echipamente pentru industria de confecţii Швейные машины и другое оборудование для швейной промышленности

GOST 27126-86 Линии автоматизированной сборки обуви клеевого метода крепления низа. Общие технические требования

Creşterea şi reproducerea animalelor Животноводство и селекция животных

Clădiri, structuri şi instalaţii agricole Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки Clădiri, instalaţii şi echipamente pentru creşterea animalelor Постройки, установки и оборудование для домашнего скота

GOST 27282-87 Клеточные батареи для содержания птицы. Система удаления помета. Технические требования GOST 27377-87 Клеточные батареи для содержания птицы. Система сбора яиц. Технические требования 65.060

65.060.20 GOST 15592-76 Кожа для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие технические условия

Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство

GOST 11839-75 Гипофизы крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Методы контроля

GOST 1869-75 Кожа для шлемов авиационных. Технические условия GOST 3674-74 Кожа хромовая для протезов и деталей музыкальных инструментов. Технические условия

Agricultură Сельское хозяйство

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini pentru pregătirea solului Орудия для обработки почвы

GOST 19218-73 Рыхлители. Термины, определения и буквенные обозначения 65.060.50

Maşini pentru recoltare Оборудование для уборки урожая

GOST 19777-74 Пальцы режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

GOST 17800-72 Приспособления для направленной валки деревьев 65.060.99

Alte maşini şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины и оборудование прочие

GOST 22313-77 Планировщики полей. Термины и определения

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

65.120

Nutreţuri Корма для животных

GOST 11202-65 Жмых сурепный. Технические условия GOST 18253-72 Сырье рого-копытное. Технические условия

GOST 26985-86 Хлеб российский. Технические условия GOST 26986-86 Хлеб деликатесный. Технические условия 67.080 67.080.10

67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

GOST 23455-79 Препарат „Мастоприм". Технические условия 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

GOST 2361-74 Ограничители для откидных крышек ящиков. Технические условия GOST 5311-50 Хлеб карельский. Технические условия GOST 6293-90 Рис. Требования при заготовках и поставках GOST 9903-61 Лепешки ржаные. Технические условия

67.080.20

GOST 12582-67 Хлеб ржаной простой и ржано-пшеничный простой для длительного хранения, консервированный спиртом. Технические условия GOST 12583-67 Хлеб ржаной простой для длительного хранения, консервированный с применением тепловой ступенчатой стерилизации. Технические условия GOST 12584-67 Батоны нарезные для длительного хранения, консервированные спиртом. Технические условия GOST 21831-76 Концентраты пищевые, сухие продукты детского и диетического питания, поставляемые для экспорта. Технические требования GOST 26983-86 Хлеб дарницкий. Технические условия

86

Legume şi produse derivate Овощи и продукты их переработки

GOST 13010-67 Коренья белые сушеные для экспорта. Технические условия GOST 13011-67 Свекла столовая сушеная для экспорта. Технические условия 67.100 67.100.10

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

GOST 23455-79 Препарат „Мастоприм". Технические условия 67.120

GOST 12097-76 Рыжик для переработки. Технические условия

Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

GOST 13031-67 Цикорий сушеный для экспорта. Технические условия

GOST 9906-61 Хлебец ленинградский. Технические условия GOST 12096-76 Сафлор для переработки. Технические условия

Fructe. Legume Фрукты. Овощи

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

GOST 10.76-74 Мясо. Конина, поставляемая для экспорта. Технические требования GOST 1935-55 Мясо-баранина и козлятина - в тушах. Технические условия GOST 9935-76 Консервы мясные. Поросенок в желе. Технические условия GOST 12314-66 Консервы мясные. Паштет "Арктика". Технические условия GOST 12425-66 Консервы мясные. Паштет "Львовский". Технические условия GOST 12427-77 Консервы мясные. Паштет "Эстонский". Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 12513-67 Мясо-свинина в полутушах, замороженная, поставляемая для экспорта. Технические условия

GOST 16403-70 Кишки говяжьи обработанные. Пленки синюжные. Технические условия

GOST 12926-77 Железы паращитовидные крупного рогатого скота замороженные. Технические условия

GOST 16404-70 Кишки говяжьи обработанные. Черевы толстые. Технические условия

GOST 12928-67 Мозг спинной крупного рогатого скота и свиней замороженный. Технические условия

GOST 16405-70 Кишки бараньи обработанные. Гузенки бараньи. Технические условия

GOST 12929-67 Семенники половозрелых быков, баранов и козлов замороженные. Технические условия

GOST 16406-70 Кишки бараньи обработанные. Синюги бараньи. Технические условия

GOST 13458-68 Кишки-сырец консервированные. Говяжий комплект. Технические условия

GOST 16677-71 Мозг головной крупного рогатого скота замороженный. Технические условия

GOST 13459-68 Кишки говяжьи обработанные-черевы. Технические условия

GOST 16678-71 Слизистые оболочки сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков замороженные. Технические условия

GOST 13460-68 Кишки говяжьи обработанные-круга. Технические условия GOST 13461-68 Кишки говяжьи обработанные. Синюги говяжьи. Технические условия GOST 13914-78 Железы щитовидные крупного рогатого скота и свиней замороженные. Технические условия GOST 15082-69 Кишки-сырец консервированные. Бараний и козий комплекты. Технические условия GOST 15083-69 Кишки бараньи и козьи обработанные (черевы).Технические условия GOST 15084-69 Кишки бараньи и козьи обработанные (черевы калиброванные). Технические условия GOST 16333-70 Кишки говяжьи обработанные. Пузыри мочевые говяжьи. Технические условия GOST 16334-70 Кишки говяжьи обработанные. Пикала. Технические условия GOST 16335-70 Кишки говяжьи обработанные. Проходники говяжьи. Технические условия GOST 16351-86 Колбасы полукопченые. Технические условия GOST 16401-70 Кишки-сырец консервированные. Свиной комплект. Технические условия

GOST 16679-71 Яичники крупного рогатого скота, овец, коз и свиней замороженные. Технические условия GOST 17282-71 Кишки конские обработанные (тощая и подвздошная). Черевы конские. Технические условия GOST 17283-71 Кишки-сырец консервированные. Конский комплект. Технические условия GOST 17284-71 Кишки свиные обработанные. Гузенки соленые. Технические условия GOST 17285-71 Кишки свиные обработанные. Кудрявки соленые. Технические условия GOST 17286-71 Кишки свиные обработанные. Пузыри мочевые свиные. Технические условия GOST 17682-72 Кишки-сырец консервированные, предназначенные для обработки в фабрикат. Правила приемки, упаковки, маркировки и условия хранения GOST 17683-72 Кишки обработанные говяжьи, бараньи, козьи, свиные и конские. Правила приемки, упаковки, маркировки и условия хранения GOST 20410-75 Железы шишковидного крупного рогатого скота замороженные. Технические условия GOST 21192-75 Железы зобные замороженные. Технические условия

GOST 16402-70 Кишки свиные обработанные. Черевы свиные. Технические условия

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

67.120.30

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

GOST 10.16-70 Плавники акул сушеные для экспорта. Технические требования GOST 10.69-72 Клипфиск соленый для экспорта. Технические условия GOST 6730-75 Трава морская сушеная. Технические условия GOST 21311-75 Акулы мороженые для экспорта. Технические условия 67.120.99

Alte produsele de origine animală Животные продукты прочие

GOST 3252-80 Клей мездровый. Технические условия GOST 8115-73 Альбумин черный технический. Технические условия GOST 18253-72 Сырье рого-копытное. Технические условия GOST 16678-71 Слизистые оболочки сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков замороженные. Технические условия 67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

GOST 5575-76 Вина. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

GOST 1128-75 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия GOST 4593-75 Масло костное смазочное. Технические условия GOST 5486-50 Масла растительные. Термопроба льняного масла GOST 5487-50 Масла растительные. Качественная реакция на хлопковое масло GOST 5791-81 Масло льняное техническое. Технические условия

88

GOST 7981-68 Масло арахисовое. Технические условия GOST 8989-73 Масло конопляное. Технические условия GOST 8990-59 Масло кунжутное (сезамовое). Технические условия GOST 10113-62 Масло рыжиковое (техническое). Технические условия GOST 19708-74 Переработка растительных масел, жиров и жирных кислот гидрогенизационное производство. Термины и определения 67.200.20

Seminţe oleaginoase Семена масличных культур

GOST 5947-68 Семена хлопчатника технические. Технические условия GOST 9159-71 Семена горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках. Технические условия GOST 9577-87 Семена арахиса. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 9578-87 Семена кунжута. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 9823-61 Семена мака масличного. Сортовые и посевные качества GOST 10582-76 Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия GOST 12097-76 Рыжик для переработки. Технические условия 67.220 67.220.20

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Aditivi alimentari Пищевые добавки

GOST 21537-76 E Желуди дубовые 67.260

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

GOST 24740-90 E Линии упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Типы и основные параметры GOST 27031-86 Линии для производства маргарина. Типы и основные параметры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

71 71.040 71.040.40

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

GOST 22018-84 Анализаторы растворенного в воде кислорода амперометрические ГСП. Общие технические требования GOST 27987-88E Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП. Общие технические условия 71.040.50

Metode de analiză fizico-chimice Физико-химические методы анализа

GOST 16287-77E Электроды стеклянные промышленные для определения активности ионов водорода ГСП. Технические условия

71.120.99

GOST 22577-77 Устройства перемешивающие для жидких неоднородных тел. Термины и определения GOST 27120-86 Печи химических производств с вращающимися барабанами общего назначения. Основные параметры и размеры 73 73.040

71.060 71.060.01

Produse chimice anorganice Неорганические химические вещества Produse chimice anorganice în general Неорганические химические вещества в целом

GOST 28149-89 Производство газообразного хлора и водного раствора гидроксида натрия. Метод расчета показателя энергопотребления при ртутном и диафрагменном электролизе водного раствора хлорида натрия 71.100 71.100.30

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Explozivi. Substanţe pirotehnice şi focuri de artificii Взрывчатые вещества. Пиротехника

GOST 15.109-97 Система разработки и постановки продукции на производство. Материалы взрывчатые промышленные 71.120

71.120.20

Echipamente pentru industria chimică Оборудование для химической промышленности Recipiente Аппараты колонного типа

GOST 16332-70 Аппаратура колонная. Термины и определения

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

GOST 14834-86 Угли бурые окисленные Дальнего Востока. Классификация 73.080

GOST 22729-84E Анализаторы жидкостей ГСП. Общие технические условия

Alte echipamente pentru industria chimică Оборудование для химической промышленности прочее

Minereuri nemetalifere Нерудные минералы

GOST 10698-80 Слюда. Типы, марки и основные параметры GOST 10918-82 Пластины и детали слюдяные. Методы испытаний GOST 13750-88 Пластины слюдяные для приборостроения. Технические условия GOST 13751-86 Слюда обрезная для тепловых элементов, смотровых окон промышленных печей и бытовых приборов. Технические условия GOST 13752-86 Слюда обрезная мусковит для водомерных колонок котлов высокого давления. Технические условия GOST 13753-86 Слюда обрезная мусковит для щеткодержателей. Технические условия GOST 19572-74 Слюда дробленая и молотая. Метод определения гранулометрического состава GOST 19573-74 Слюда дробленая. Метод определения содержания песка GOST 20545-75 Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые молотые. Метод определения гранулометрического состава GOST 23034-78 Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые. Типы, марки и основные параметры GOST 7619.0-81 Шпат плавиковый. Общие требования к методам химического анализа

89


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 7619.1-74 Шпат плавиковый. Метод определения влаги GOST 7619.2-81 Шпат плавиковый. Метод определения углекислого кальция GOST 7619.3-81 Шпат плавиковый. Метод определения фтористого кальция

GOST 25207-85 Ферровольфрам, силикокальций и ферробор. Методы отбора и подготовки проб для химического и физикохимического анализов 75.160 75.160.10

GOST 7619.4-81 Шпат плавиковый. Метод определения двуокиси кремния GOST 7619.5-81 Шпат плавиковый. Метод определения полуторных окислов GOST 7619.6-81 Шпат плавиковый. Методы определения железа GOST 7619.7-81 Шпат плавиковый. Метод определения серы (общей) GOST 7619.8-81 Шпат плавиковый. Метод определения серы (сульфидной) GOST 7619.9-81 Шпат плавиковый. Метод определения фосфора GOST 7619.10-75 Шпат плавиковый. Методы определения содержания окиси магния GOST 7619.11-77 Шпат плавиковый. Методы определения окиси стронция GOST 7619.12-77 Шпат плавиковый. Метод определения окиси бария 73.100

Maşini şi utilaje pentru exploatare minieră Горное оборудование

GOST 14612-69 Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения 75

75.100

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

GOST 7611-75 Масло для вентиляционных фильтров. Технические условия GOST 10289-79 Масло для судовых газовых турбин. Технические условия GOST 12672-77 Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия GOST 13371-67 Прибор для определения стабильности и коррозионности моторных масел (тип ДК-НАМИ)

90

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

GOST 11126-88 Сырье коксохимическое для производства технического углерода. Технические условия 77

Metalurgie Металлургия

77.100

Feroaliaje Ферросплавы

GOST 4759-91 (ISO 5452-80) Ферромолибден. Технические требования и условия поставки GOST 13151.10-82 Ферромолибден. Метод определения сурьмы GOST 13151.11-77 Ферромолибден. Метод определения содержания мышьяка GOST 13151.1-89 Ферромолибден. Метод определения молибдена GOST 13151.2-82 Ферромолибден. Методы определения вольфрама GOST 13151.5-89 Ферромолибден. Метод определения кремния GOST 13151.6-94 Ферромолибден. Метод определения фосфора GOST 13151.7-82 Ферромолибден. Методы определения меди GOST 13151.8-77 Ферромолибден. Методы определения содержания цинка, свинца и висмута GOST 13151.9-82 Ферромолибден. Методы определения олова GOST 13217.11-90 Феррованадий. Методы определения мышьяка GOST 13217.1-90 (ISO 6467-80) Феррованадий. Метод определения ванадия GOST 13217.4-90 Феррованадий. Методы определения кремния GOST 13217.5-90 Феррованадий. Методы определения фосфора GOST 13217.6-90 Феррованадий. Методы определения марганца


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 13217.7-90 Феррованадий. Методы определения общего алюминия GOST 13217.8-90 Феррованадий. Методы определения хрома GOST 13217.9-90 Феррованадий. Методы определения меди GOST 14250.1-90 (ISO 7692-83) Ферротитан. Метод определения титана

77.120.60

Plumb, zinc, staniu şi aliajele lor Свинец, цинк, олово и их сплавы

GOST 26958-86 Свинец для производства свинцового сурика повышенной чистоты. Метод определения ванадия, кобальта, марганца и хрома 77.120.99

Alte metale neferoase şi aliajele lor Цветные металлы и их сплавы прочие

GOST 14250.4-90 Ферротитан. Метод определения фосфора

GOST 14316-91 Молибден. Методы спектрального анализа

GOST 14250.5-90 Ферротитан. Методы определения меди

GOST 14338.1-82 Молибден. Методы определения углерода

GOST 14250.6-90 Ферротитан. Метод определения алюминия

GOST 14338.2-82 Молибден. Метод определения серы

GOST 14250.7-90 Ферротитан. Метод определения кремния

GOST 14338.3-91 Молибден. Методы определения фосфора

GOST 14250.8-80 Ферротитан. Методы определения ванадия

GOST 14338.4-82 Молибден. Методы определения азота, кислорода и водорода

GOST 14250.9-80 Ферротитан. Методы определения молибдена GOST 14250.10-80 Ферротитан. Методы определения олова GOST 14250.11-80 Ферротитан. Методы определения циркония GOST 14250.12-85 Ферротитан. Методы определения хрома GOST 14250.13-85 Ферротитан. Методы определения марганца GOST 17293-93 (ISO 5450-80) Ферровольфрам. Технические требования и условия поставки GOST 26201-84 Ферротитан, ферромолибден и феррованадий. Методы отбора и подготовки проб для химического и физикохимического анализов GOST 27130-94 (ISO 5451-80) Феррованадий. Технические требования и условия поставки 77.120 77.120.10

Metale neferoase Цветные металлы Aluminiu şi aliaje de aluminiu Алюминий и алюминиевые сплавы

GOST 14339.1-82 Вольфрам. Методы определения углерода GOST 14339.2-82 Вольфрам. Метод определения серы GOST 14339.3-91 Вольфрам. Методы определения содержания фосфора GOST 14339.4-82 Вольфрам. Методы определения азота, кислорода, водорода GOST 14339.5-91 Вольфрам. Методы спектрального анализа GOST 14638.11-84 Ферровольфрам. Метод определения свинца GOST 14638.12-84 Ферровольфрам. Метод определения сурьмы GOST 14638.13-84 Ферровольфрам. Методы определения олова GOST 14638.14-84 Ферровольфрам. Методы определения висмута GOST 14638.15-84 Ферровольфрам. Метод определения мышьяка GOST 14638.1-81 Ферровольфрам. Методы определения вольфрама

GOST 295-98 Алюминий для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии. Технические условия

GOST 14638.3-81 Ферровольфрам. Метод определения фосфора

GOST 4004-64 Слитки алюминиевые для проволоки. Технические условия

GOST 14638.4-81 Ферровольфрам. Метод определения кремния

91


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 GOST 14638.5-81 Ферровольфрам. Метод определения марганца GOST 14638.6-84 Ферровольфрам. Метод определения алюминия GOST 14638.8-84 Ферровольфрам. Метод определения молибдена GOST 14638.9-84 Ферровольфрам. Методы определения меди

77.150.99

GOST 18903-73 Проволока вольфрамовая. Сортамент GOST 19671-91 Проволока вольфрамовая для источников света. Технические условия 79

GOST 24392-80 Кремний и германий монокристаллические. Измерение удельного электрического сопротивления четырехзондовым методом GOST 26239.4-84 Дихлорсилан. Методы определения примесей GOST 26239.9-84 Трихлорсилан. Метод определения хлористого метила, хлористого этила, бутана, изобутана, хлористого метилена, хлороформа, четыреххлористого углерода, метилдихлорсилана, метилтрихлорсилана, хлорметилметилсилана 77.140 77.140.65

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

GOST 4029-63 Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры GOST 4033-63 Гвозди обойные круглые. Конструкция и размеры 77.150 77.150.30

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din cupru Продукция из меди

SM EN 12451:2013 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы для теплообменников (Înlocuit cu SM SR EN 12451:2014) SM EN 12452:2013 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură Медь и медные сплавы. Бесшовные, катаные ребристые трубы для теплообменников (Înlocuit cu SM SR EN 12452:2014) GOST 10988-75 Прутки из бескислородной меди для электровакуумной промышленности. Технические условия

92

Alte produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов прочая

79.020

Industria lemnului Технология древесины Procese tehnologice în industria lemnului Процессы обработки древесины

GOST 17461-84 Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения GOST 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения 79.040

Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

GOST 5945-72 Деревообрабатывающее оборудование. Станки фуговальные. Основные параметры GOST 8993-75 Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи. Технические условия GOST 16424-83 Заготовки для лож спортивного и охотничьего стрелкового оружия. Технические условия GOST 18320-78 Опилки древесные технологические для гидролиза. Технические условия GOST 22296-89 Балансы для экспорта. Технические условия GOST 22830-77 Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия 79.060 79.060.20

Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

GOST 19506-74 Производство плит древесностружечных. Оборудование и инструменты. Термины и определения


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

79.120 79.120.10

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

GOST 6735-73 Оборудование деревообрабатывающее. Станки фрезерные с нижним расположением шпинделя. Основные параметры GOST 17735-72 Деревообрабатывающее оборудование. Ножницы для резания пакетов шпона. Основные параметры GOST 25602-83 E Коловороты к сменным головкам. Основные размеры 81

81.080

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Produse refractare Огнеупоры

GOST 24862-81 Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства. Технические условия 83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

GOST 25699.16-90 Углерод технический для производства резины. Метод определения прочности отдельных гранул 83.040.20

Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

GOST 7885-86 Углерод технический для производства резины. Технические условия GOST 25699.2-90 Углерод технический для производства резины. Методы определения удельной внешней поверхности GOST 25699.4-90 Углерод технический для производства резины. Метод определения удельной адсорбционной поверхности GOST 25699.5-90 Углерод технический для производства резины. Метод определения абсорбции дибутилфталата

GOST 25699.8-90 Углерод технический для производства резины. Метод определения зольности GOST 25699.9-90 Углерод технический для производства резины. Метод определения общей серы GOST 25699.13-90 Углерод технический для производства резины. Метод определения массовой доли пыли в гранулированном техническом углероде GOST 25699.15-90 Углерод технический для производства резины. Метод определения коэффициента светопропускания толуольного экстракта 83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

GOST 15152-69 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия резиновые технические для районов с тропическим климатом. Общие требования GOST 21905-76 Мембраны резиновые. Термины и определения 83.140.99

Alte produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия прочие

GOST 5813-93 Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. Технические условия 83.160 83.160.10

Anvelope Шины Anvelope pentru vehicule rutiere Шины для дорожно-транспортных средств

GOST 8107-75 Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия GOST ISO 4209-2-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2: Ободья (În vigoare SM ISO 4209-2:2014) 83.200

Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

GOST 23165-78 Пресс-формы для резинотехнических изделий. Термины и определения

GOST 25699.6-90 Углерод технический для производства резины. Методы определения рН водной суспензии

93


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

GOST 8047-2001 (ISO 186-94) Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества (În vigoare SM SR EN ISO 186:2014) 87 87.020

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Procese de acoperire cu vopsea Процессы производства лакокрасочных покрытий

GOST 7593-80 Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования 91

91.060 91.060.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Uşi şi ferestre Двери и окна

GOST 23344-78 Окна стальные. Общие технические условия 91.100 91.100.50

Materiale de construcţii Строительные материалы Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

SM GOST R EN 1107-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului. Determinarea stabilităţii dimensionale Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения изменения линейных размеров (Înlocuit cu SM SR EN 1107-1:2014)

91.140.90

SM SR EN 12016+A1:2010 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Невосприимчивость (Înlocuit cu SM EN 12016:2014) 91.190

91.140.70

GOST 5090-86 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры GOST 5091-78 Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы GOST 27346-87 Изделия замочно-скобяные. Термины и определения 91.220

GOST 6127-52 Краны банные. Технические условия

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

GOST 14916-82 Дробилки. Термины и определения 93 93.020

Construcţii civile Гражданское строительство Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

GOST 17520-72 Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

Accesorii pentru clădire Арматура для зданий

GOST 5087-80 Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры

93.040 91.140

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

Construcţii de poduri Сооружение мостов

GOST 22583-77 Мосты механизированные. Термины и определения 93.140

Construcţia de canale, porturi şi diguri Сооружение водных путей и портов

GOST 17520-72 Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения GOST 23634-83 Морская навигация и морская гидрография. Термины и определения

94


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

97

97.020

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Economie casnică în general Домашнее хозяйство в целом

GOST 23502-79 Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения 97.100

97.100.20

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

SMV EN 1196:2011 (vers. eng.) Generatoare de aer cald pentru uz casnic şi industrial care utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe suplimentare pentru generatoare de aer cald cu condensare Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения. Дополнительные требования к конденсационным воздухонагревателям (Înlocuit cu SM SR EN 1196:2014) 97.200 97.200.20

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Instrumente muzicale Музыкальные инструменты

GOST 24415-80 Пианино. Термины и определения

95


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

1 SM SR EN 980:2010 SM SR EN 1124-4:2011

01.080.20 11.040.01 23.040.10 23.040.40 47.020.30

SM EN ISO 15223-1:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN 1124-4:2014

365 din 16.09.2014

SM SR EN 1915-1+A1:2011

49.100

SM EN 1915-1:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN 12016+A1:2010

33.100.20 91.140.90

SM EN 12016:2014

348 din 04.09.2014

SM SR EN 12312-1+A1:2011

49.100

SM EN 12312-1:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN 12312-9+A1:2011

49.100

SM EN 12312-9:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN 13135-1+A1:2011

53.020.20

SM EN 13135:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN 13135-2+A1:2011

53.020.20

SM EN 13135:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN 55022:2010

33.100.10

SM EN 55022:2014

348 din 04.09.2014

SM SR EN 61000-3-2:2010

33.100.10

SM EN 61000-3-2:2014

348 din 04.09.2014

SM SR EN 61000-3-3:2011

33.100.10

SM EN 61000-3-3:2014

348 din 04.09.2014

SM SR EN 61000-3-12:2010

33.100.10

SM EN 61000-3-12:2014

348 din 04.09.2014

SM SR EN 61951-1:2013

29.220.30

SM EN 61951-1:2014

342 din 02.03.2014

SM SR EN ISO 7840:2011

47.080

SM EN ISO 7480:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN ISO 8469:2011

47.080

SM EN ISO 8469:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN ISO 12217-1:2011

47.080

SM EN ISO 12217-1:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN ISO 12217-2:2011

47.080

SM EN ISO 12217-2:2014

366 din 19.09.2014

SM SR EN ISO 12217-3:2011

47.080

SM EN ISO 12217-3:2014

366 din 19.09.2014

SM GOST 31368.3:2009 (ISO 10846-3:2002)

17.140.01 17.160

SM SR EN ISO 10846-3:2014

365 din 16.09.2014

SM GOST ISO 6312:2009

43.040.40

SM ISO 6312:2014

362 din 15.09.2014

SM GOST ISO 6727:2008

01.080.20 43.140

SM ISO 6727:2014

362 din 15.09.2014

SM GOST ISO 7117:2011

43.150

SM ISO 7117:2014

362 din 15.09.2014

SM GOST R 50807:2005 (CEI 755-83)

29.120.50

SM CEI/TR 60755:2014

341 din 01.09.2014

SM GOST R 51330.13:2005 (CEI 60079-14:96)

29.260.20

SM EN 60079-14:2014

342 din 02.03.2014

SM GOST R EN 1107-1:2010

91.100.50

SM SR EN 1107-1:2014

365 din 16.09.2014

SM GOST R CEI 95-2:2005

29.220.20

SM CEI 60095-2:2014

342 din 02.03.2014

SM GOST R ISO/CEI TR 16326:2006

35.080

SM ISO/CEI/IEEE 16326:2014

347 din 03.09.2014

SM GOST R ISO/CEI TR 18044:2009

35.040

SM ISO/CEI 27035:2014

339 din 01.09.2014

SM SR EN 12451:2014

365 din 16.09.2014

SM SR EN 12452:2014

365 din 16.09.2014

SM EN 12451:2013 SM EN 12452:2013

23.040.15 77.150.30 23.040.15 77.150.30

SM ISO/CEI 10373-3:2004

35.240.15

SM ISO/CEI 10373-3:2014

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 14598-1:2005

35.080

SM ISO/CEI 25040:2014

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 14598-2:2009

35.080

SM ISO/CEI 25001:2014

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 14598-3:2005

35.080

SM ISO/CEI 25041:2014

347 din 03.09.2014

96


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO/CEI 14598-4:2005

35.080

SM ISO/CEI 25041:2014

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 14598-5:2005

35.080

SM ISO/CEI 25041:2014

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 15693-1:2004

35.240.15

SM ISO/CEI 15693-1:2014

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15693-2+C1:2004

35.240.15

SM ISO/CEI 15693-2:2014

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15693-3:2004

35.240.15

SM ISO/CEI 15693-3:2014

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 18033-3:2006

35.040

SM ISO/CEI 18033-3:2014

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 18033-4:2006

35.040

SM ISO/CEI 18033-4:2014

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI TR 15271:2009

35.080

SM ISO/CEI/TR 24748-3:2014

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI TR 19760:2009

35.080

SM ISO/CEI/TR 24748-2:2014

347 din 03.09.2014

SM SR CEN ISO/TR 15608:2012

25.160.01

SM SR CEN ISO/TR 15608:2014

365 din 16.09.2014

SM SR CEI 60748-2+A1:2013

31.200

SM CEI 60748-2:2014

343 din 02.09.2014

SM SR EN 50065-1:2010

33.040.30

SM EN 50065-1:2014

343 din 02.09.2014

SM SR EN ISO 11252:2011

31.260

SM EN ISO 11252:2014

343 din 02.09.2014

SMV EN 1149-5:2010

13.340.10

SM SR EN 1149-5:2014

365 din 16.09.2014

SMV EN 1196:2011

97.100.20

SM SR EN 1196:2014

365 din 16.09.2014

SMV EN 12006-2+A1:2010

11.040.40

SM SR EN 12006-2+A1:2014

365 din 16.09.2014

SMV EN 12967-1:2010

35.240.80

SM EN ISO 12967-1:2014

364 din 16.09.2014

SMV EN 13606-1:2010

35.240.80

SM EN ISO 13606-1:2014

364 din 16.09.2014

SMV EN 14463:2010

35.240.80

SM EN ISO 13120:2014

364 din 16.09.2014

SMV EN 60079-11:2011

29.260.20

SM EN 60079-11:2014

342 din 02.03.2014

SMV EN ISO 17994:2011

07.100.20 13.060.70

SM EN ISO 17994:2014

344 din 02.09.2014

SMV ISO 11565:2010

43.060.50

SM ISO 11565:2014

362 din 15.09.2014

SMV ISO 19113:2010

35.240.70

SM EN ISO 19157:2014

360 din 12.09.2014

SMV ISO 19114:2010

35.240.70

SM EN ISO 19157:2014

360 din 12.09.2014

SMV ISO/CEI 7816-4:2010

35.240.15

SM ISO/CEI 7816-4:2014

355 din 10.09.2014

SMV ISO/CEI 15504-5:2009

35.020

SM ISO/CEI 15504-5:2014

347 din 03.09.2014

SMV ISO/CEI 18028-2:2010

35.040

SM ISO/CEI 27033-2:2014

348 din 04.09.2014

SMV ISO/CEI 18028-5:2010

35.040

SM ISO/CEI 27033-5:2014

348 din 04.09.2014

SMV ISO/TS 11133-1:2011

07.100.30

SM SR CEN ISO/TS 11133-1:2014

365 din 16.09.2014

GOST 2.116-84

03.120.01

340 din 01.09.2014

GOST 2.605-68

01.110

340 din 01.09.2014

GOST 2.731-81

01.080.40 31.100

346 din 03.09.2014

GOST 4.112-89

43.180

356 din 11.09.2014

GOST 8.008-72

17.020

351 din 09.09.2014

GOST 8.146-75

17.100

351 din 09.09.2014

GOST 8.240-77

17.100

351 din 09.09.2014

GOST 8.243-77

17.100

351 din 09.09.2014

GOST 8.466-82

39.040

358 din 11.09.2014

GOST 8.508-84

17.020

351 din 09.09.2014

GOST 10.16-70

67.120.30

340 din 01.09.2014

GOST 10.69-72

67.120.30

340 din 01.09.2014

GOST 10.76-74

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 14.004-83

01.040.03 03.100.50

340 din 01.09.2014

GOST 14.206-73

01.110

340 din 01.09.2014

GOST 14.322-83

01.110

340 din 01.09.2014

GOST 15.011-82

01.110 03.140

340 din 01.09.2014

GOST 15.013-86

01.110

340 din 01.09.2014

GOST 15.109-97

01.110 71.100.30

340 din 01.09.2014

97


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 15.311-90 GOST 20.57.406-81 GOST 24.303-80 GOST 24.304-82

01.110

340 din 01.09.2014

03.120.10 31.190 01.080.40 25.040 01.100.01 25.040

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 26.203-81

25.040

357 din 11.09.2014

GOST 288-72

59.080.30

340 din 01.09.2014

GOST 295-98

77.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 314-72

59.080.30

340 din 01.09.2014

GOST 338-81

59.140.30

GOST 689-90 (CEI 129-84)

29.120.40

GOST 703-76 E

39.040.20

358 din 11.09.2014

GOST 737-69

59.080.40

340 din 01.09.2014

GOST 1062-80

01.040.47

340 din 01.09.2014

GOST 1104-69

59.080.40

340 din 01.09.2014

GOST 1128-75

67.200.10

340 din 01.09.2014

GOST 1220-76

13.030.10

351 din 09.09.2014

GOST 1869-75

59.140.30

340 din 01.09.2014

GOST 1902-74

43.040.60

356 din 11.09.2014

GOST 1935-55

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 1555-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 1556-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 1557-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 1559-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 1560-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 2133-75

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 2182-75

31.100

346 din 03.09.2014

GOST 2201-79

47.020.30

358 din 11.09.2014

GOST 2361-74

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 2364-74

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 2829-76

43.060.10

356 din 11.09.2014

GOST 3145-84 E

39.040.20

358 din 11.09.2014

GOST 3252-80

67.120.99

340 din 01.09.2014

GOST 3309-84 E

39.040.20

358 din 11.09.2014

GOST 3396-2002

43.040.60

356 din 11.09.2014

GOST 3398-74

01.040.59 59.060.10

340 din 01.09.2014

GOST 3469-91 (ISO 8038-85)

37.020

364 din 16.09.2014

GOST 3484.2-98 (CEI 76-2-93)

29.180

GOST 3544-75

43.040.20

356 din 11.09.2014

GOST 3674-74

59.140.30

340 din 01.09.2014

GOST 4004-64

77.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 4029-63

77.140.65

346 din 03.09.2014

GOST 4033-63

77.140.65

346 din 03.09.2014

GOST 4364-81

43.040.50

356 din 11.09.2014

GOST 4432-71

13.340.10

358 din 11.09.2014

GOST 4514-78

59.080.50

340 din 01.09.2014

GOST 4643-75 GOST 4644-75

98

13.030.10 59.080 13.030.10 59.080

340 din 01.09.2014 SM EN 62271-102:2014

SM EN 60076-2:2014

342 din 02.09.2014

342 din 02.09.2014

351 din 09.09.2014 351 din 09.09.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 4593-75

67.200.10

351 din 09.09.2014

GOST 4738-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 4759-91 (ISO 5452-80)

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 5087-80

91.190

351 din 09.09.2014

GOST 5090-86

91.190

351 din 09.09.2014

GOST 5091-78

91.190

351 din 09.09.2014

GOST 5311-50

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 5486-50

67.200.10

340 din 01.09.2014

GOST 5487-50

67.200.10

340 din 01.09.2014

GOST 5575-76

67.160.10

340 din 01.09.2014

GOST 5791-81

67.200.10

340 din 01.09.2014

GOST 5799-78

55.140

340 din 01.09.2014

GOST 5813-93

43.060.99 83.140.99

356 din 11.09.2014

GOST 5876-82

45.080

351 din 09.09.2014

GOST 5945-72

79.040

340 din 01.09.2014

GOST 5947-68

67.200.20

340 din 01.09.2014

GOST 6127-52

91.140.70

358 din 11.09.2014

GOST 6143-78

43.120

356 din 11.09.2014

GOST 6144-90

43.120

356 din 11.09.2014

GOST 6293-90

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 6368-82

45.080

351 din 09.09.2014

GOST 6730-75

67.120.30

340 din 01.09.2014

GOST 6735-73

79.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 6758-76

43.040.30

356 din 11.09.2014

GOST 6964-72

43.040.20

356 din 11.09.2014

GOST 7164-78

17.220.20

351 din 09.09.2014

GOST 7173-54

45.080

351 din 09.09.2014

GOST 7192-89E

25.040.40

GOST 7396.1-89 (CEI 83-75)

29.120.30

GOST 7427-76

01.040.17 17.180

340 din 01.09.2014

GOST 7428-74 E

31.100

346 din 03.09.2014

GOST 7593-80

43.080 87.020

356 din 11.09.2014

GOST 7611-75

75.100

351 din 09.09.2014

GOST 7619.0-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.1-74

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.2-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.3-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.4-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.5-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.6-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.7-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.8-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.9-81

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.10-75

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.11-77

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7619.12-77

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 7742-77

43.040.20

356 din 11.09.2014

GOST 7842-71

31.100

346 din 03.09.2014

351 din 09.09.2014 SM CEI/TR 60083:2014

341 din 01.09.2014

99


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 7885-86

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 7981-68

67.200.10

340 din 01.09.2014

GOST 8047-2001 (ISO 186-94)

85.060

GOST 8107-75

43.040 83.160.10

356 din 11.09.2014

GOST 8115-73

67.120.99

340 din 01.09.2014

GOST 8141-56

45.080

351 din 09.09.2014

GOST 8142-89

45.080

351 din 09.09.2014

GOST 8144-73

45.080

351 din 09.09.2014

GOST 8273-75

55.040

340 din 01.09.2014

GOST 8536-79

47.020.20

358 din 11.09.2014

GOST 8802-78

43.020

356 din 11.09.2014

GOST 8989-73

67.200.10

340 din 01.09.2014

GOST 8990-59

67.200.10

340 din 01.09.2014

GOST 8993-75

79.040

340 din 01.09.2014

GOST 9159-71

67.200.20

340 din 01.09.2014

GOST 9193-77 E

59.120.20

340 din 01.09.2014

GOST 9229-72

59.120.20 59.120.30 59.120.50

340 din 01.09.2014

GOST 9577-87

67.200.20

340 din 01.09.2014

GOST 9578-87

67.200.20

340 din 01.09.2014

GOST 9733.9-83

59.060.10

340 din 01.09.2014

GOST 9764-74

59.060.10

340 din 01.09.2014

GOST 9823-61

67.200.20

340 din 01.09.2014

GOST 9865-76

19.100

340 din 01.09.2014

GOST 9887-70

45.080

351 din 09.09.2014

GOST 9889-78 E

59.120.20

340 din 01.09.2014

GOST 9986-78 GOST 9988-84

SM SR EN ISO 186:2014

23.160 25.040.40 23.160 25.040.40

365 din 16.09.2014

351 din 09.09.2014 351 din 09.09.2014

GOST 9903-61

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 9906-61

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 9935-76

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 10064-62

11.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 10113-62

67.200.10

340 din 01.09.2014

GOST 10132-62

43.060.50

346 din 03.09.2014

GOST 10289-79

75.100

351 din 09.09.2014

GOST 10317-79

31.180

351 din 09.09.2014

GOST 10350-81

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 10409-74 (ISO 4107-95)

43.040.50

GOST 10410-82

43.040.50

356 din 11.09.2014

GOST 10411-74

45.060.10

351 din 09.09.2014

GOST 10578-95

43.060.40

356 din 11.09.2014

GOST 10579-88

43.060

356 din 11.09.2014

GOST 10582-76

67.200.20

340 din 01.09.2014

GOST 10598-82 E

43.060.30

356 din 11.09.2014

GOST 10698-80

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 10806-78

43.140

356 din 11.09.2014

GOST 10918-82

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 10988-75

77.150.30

346 din 03.09.2014

100

SM ISO 4107:2014

362 din 15.09.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 11002-80

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 11102-75

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 11126-88

75.160.10

346 din 03.09.2014

GOST 11127-78 E

55.140

340 din 01.09.2014

GOST 11142-78

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 11202-65

65.120

351 din 09.09.2014

GOST 11839-75

65.020.30

351 din 09.09.2014

GOST 11859-66

17.220

346 din 03.09.2014

GOST 11881-76

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 12080-66

21.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12096-76

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 12097-76

67.060 67.200.20

340 din 01.09.2014

GOST 12125-66

59.080.40

340 din 01.09.2014

GOST 12152-66

17.220.20

346 din 03.09.2014

GOST 12189-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12190-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12191-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12192-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12193-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12194-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12195-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12196-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12197-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12198-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12199-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12200-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12201-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12202-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12203-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12204-72

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12205-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12206-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12208-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12209-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12210-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12211-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12212-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12213-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12214-66

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 12215-66

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 12216-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12217-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12218-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12219-66

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12299-66

59.140.30

340 din 01.09.2014

GOST 12314-66

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 12393-77

45.040

351 din 09.09.2014

GOST 12425-66

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 12427-77

67.120.10

340 din 01.09.2014

101


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 12459-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12479-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12480-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12481-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12483-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12484-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12485-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12486-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12491-67

31.100

346 din 03.09.2014

GOST 12513-67

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 12529-67

11.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12582-67

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 12583-67

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 12584-67

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 12635-67

29.030

346 din 03.09.2014

GOST 12636-67

29.030

346 din 03.09.2014

GOST 12637-67

29.030

346 din 03.09.2014

GOST 12661-67

31.040 31.060

346 din 03.09.2014

GOST 12672-77

75.100

351 din 09.09.2014

GOST 12692-67

17.220.20

346 din 03.09.2014

GOST 12772-67

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12773-67

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12774-67

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12775-67

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12776-67

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12777-67

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12778-67

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 12813-67

49.045

358 din 11.09.2014

GOST 12876-67

21.060.01

346 din 03.09.2014

GOST 12926-77

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 12928-67

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 12929-67

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 12937-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 12938-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 12939-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 12940-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 12941-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 12942-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 12943-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12944-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12945-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12946-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12947-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12948-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12949-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12950-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12951-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12952-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12953-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

102


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 12954-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12955-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12956-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12957-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12958-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12959-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12960-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12961-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 12997-84

17.020

351 din 09.09.2014

GOST 13010-67

67.080.20

340 din 01.09.2014

GOST 13011-67

67.080.20

340 din 01.09.2014

GOST 13012-67

17.020

346 din 03.09.2014

GOST 13031-67

67.080.10

340 din 01.09.2014

GOST 13033-84E

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 13053-76

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 13058-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13059-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13060-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 13061-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 13062-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13063-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13064-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13065-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13066-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13067-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13068-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13069-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13070-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13071-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13151.10-82

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13151.11-77

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13151.1-89

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13151.2-82

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13151.5-89

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13151.6-94

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13151.7-82

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13151.8-77

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13151.9-82

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13152-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 13153-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13154-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13155-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13156-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13157-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13158-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 13159-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13160-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13161-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13162-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

103


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 13163-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 13164-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 13165-67

25.060.99

346 din 03.09.2014

GOST 13207-85

47.080

358 din 11.09.2014

GOST 13217.11-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13217.1-90 (ISO 6467-80)

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13217.4-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13217.5-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13217.6-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13217.7-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13217.8-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13217.9-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 13336-67

25.060.20

346 din 03.09.2014

GOST 13350-78

17.060

351 din 09.09.2014

GOST 13356-84 E

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 13371-67

75.100

346 din 03.09.2014

GOST 13373-67

23.160 25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 13375-84

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 13418-79 E

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 13458-68

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 13459-68

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 13460-68

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 13461-68

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 13477-68

47.020.20

358 din 11.09.2014

GOST 13515-91

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 13566-68

49.045

358 din 11.09.2014

GOST 13607-68

01.040.17 17.220

340 din 01.09.2014

GOST 13739-78

37.020

351 din 09.09.2014

GOST 13750-88

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 13751-86

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 13752-86

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 13753-86

73.080

351 din 09.09.2014

GOST 13820-77

01.040.31 31.100

340 din 01.09.2014

GOST 13815-82 E

13.220.10

358 din 11.09.2014

GOST 13914-78

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 14090-68

59.140.30

340 din 01.09.2014

GOST 14181-78

01.040.47

340 din 01.09.2014

GOST 14237-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14238-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14239-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14240-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14241-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14242-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14250.1-90 (ISO 7692-83)

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.4-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.5-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.6-90

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.7-90

77.100

346 din 03.09.2014

104


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 14250.8-80

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.9-80

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.10-80

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.11-80

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.12-85

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14250.13-85

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14312-79

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 14316-91

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14334-87

01.040.25 24.040.20

340 din 01.09.2014

GOST 14338.1-82

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14338.2-82

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14338.3-91

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14338.4-82

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14339.1-82

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14339.2-82

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14339.3-91

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14339.4-82

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14339.5-91

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 14612-69

01.040.73 73.100

340 din 01.09.2014

GOST 14619-69

59.080.40

340 din 01.09.2014

GOST 14638.11-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.12-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.13-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.14-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.15-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.1-81

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.3-81

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.4-81

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.5-81

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.6-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.8-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14638.9-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 14642-69 GOST 14686-69

01.040.17 17.240 01.040.17 17.180.30

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 14691-69

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 14753-82

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14754-69

01.040.37 37.100.10

340 din 01.09.2014

GOST 14765-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14768-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14769-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14770-69

25.040.40

351 din 09.09.2014

GOST 14766-69

01.040.19 19.060

340 din 01.09.2014

GOST 14828-69

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 14834-86

73.040

351 din 09.09.2014

GOST 14916-82

01.040.91 91.220

340 din 01.09.2014

GOST 14973-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14974-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

105


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 14975-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14976-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14977-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14978-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14979-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14980-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14981-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14982-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14983-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14984-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14985-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14986-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14987-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14988-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14989-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14990-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14991-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14992-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14993-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14994-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14995-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14996-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14997-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14998-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 14999-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15000-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15001-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15002-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15003-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15004-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15005-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15006-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15007-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15008-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15009-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15010-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15011-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15012-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15013-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15014-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15015-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15016-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15017-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15018-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15019-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15020-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15021-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15022-69

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15066-78

25.120.30

359 din 12.09.2014

106


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 15082-69

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 15083-69

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 15084-69

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 15152-69

19.040 83.140

340 din 01.09.2014

GOST 15158-78

55.040

340 din 01.09.2014

GOST 15467-79

01.040.03 03.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 15491-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15492-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15493-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15494-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15495-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15496-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15497-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15498-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15499-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15500-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15501-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15502-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15503-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15504-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15505-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15506-91

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15592-76

59.140.30

340 din 01.09.2014

GOST 15595-84 E

25.120.30

359 din 12.09.2014

GOST 15596-82

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 15623-84

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 15840-70

01.040.13 13.030.40

340 din 01.09.2014

GOST 15841-88

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 15844-92

55.100

340 din 01.09.2014

GOST 15846-2002

55.020

340 din 01.09.2014

GOST 15895-77

01.040.03 03.120.30

340 din 01.09.2014

GOST 16012-70

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 16148-79

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 16234-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16235-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16236-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16237-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16238-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16239-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16240-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16241-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16242-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16243-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16244-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16245-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16246-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16247-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16248-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

107


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 16249-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16250-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16251-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16252-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16253-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16254-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16255-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16256-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16257-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16258-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16259-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16260-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16261-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16262-70

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 16277-93 (ISO 6305-2-83)

45.080

GOST 16287-77 E

71.040.50

351 din 09.09.2014

GOST 16332-70

01.040.71 71.120.20

340 din 01.09.2014

GOST 16333-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16334-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16335-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16351-86

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16401-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16402-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16403-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16404-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16405-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16406-70

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16424-83

79.040

340 din 01.09.2014

GOST 16436-70

01.040.25 25.140

340 din 01.09.2014

GOST 16438-70

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 16465-70

01.040.33 33.140

340 din 01.09.2014

GOST 16493-70

03.120.30

340 din 01.09.2014

GOST 16504-81

01.040.03 03.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16511-86

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 16530-83 GOST 16531-83

01.040.21 21.200 01.040.21 21.200

SM ISO 6305-2:2014

362 din 15.09.2014

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 16536-90

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 16561-76

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 16677-71

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16678-71

67.120.10 67.120.99

340 din 01.09.2014

GOST 16679-71

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 16715-71

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 16716-71

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 16717-71

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 16718-71

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 16719-71

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 16720-71

25.120.10

357 din 11.09.2014

108


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 16721-71

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 16722-71

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 16817-71

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 16818-85

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 16819-71

01.040.17 17.160

340 din 01.09.2014

GOST 16829-71 E

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 16851-71

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 16965-71

59.140.35

340 din 01.09.2014

GOST 17021-88 GOST 17064-71

01.040.31 31.200 01.040.19 19.100

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 17127-71

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17128-71

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17129-71

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17130-71

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17131-71

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17132-71

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17230-71

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 17282-71

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 17283-71

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 17284-71

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 17285-71

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 17286-71

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 17293-93 (ISO 5450-80)

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 17295-71

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 17296-71

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 17297-71

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 17298-71

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 17321-71

01.040.73

340 din 01.09.2014

GOST 17325-79

01.040.25 25.160.50

340 din 01.09.2014

GOST 17339-79

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 17366-80 E

55.140

340 din 01.09.2014

GOST 17385-72

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17386-72

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17387-72

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17388-72

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17389-72

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17390-72

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17391-72

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17392-72

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 17447-72

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 17461-84 GOST 17467-88 GOST 17485-77 GOST 17499-82 GOST 17513-72 GOST 17520-72

01.040.79 79.020 31.180 31.200 31.100 01.040.29 29.120 01.040.29 29.280 01.040.93 93.020 93.140

340 din 01.09.2014 352 din 09.09.2014 346 din 03.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

109


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 17561-84

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 17562-72

01.040.11 11.040.55

340 din 01.09.2014

GOST 17573-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17579-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17613-80 GOST 17657-79

01.040.29 29.120 01.040.33 33.040.20

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 17662–72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17663-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17664-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17665-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17666-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17667-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17668-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17669-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17670-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17671-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17682-72

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 17683-72

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 17695-72

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 17697-72

01.040.43 43.100

340 din 01.09.2014

GOST 17703-72

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 17704-72

01.040.31 31.080

340 din 01.09.2014

GOST 17735-72

79.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 17752-81

01.040.23 23.100

340 din 01.09.2014

GOST 17800-72

65.060.80

356 din 11.09.2014

GOST 17811-78

55.080

340 din 01.09.2014

GOST 17819-84 GOST 18106-72 GOST 18111-93 GOST 18140-84 GOST 18169-86 GOST 18238-72 GOST 18242-72 GOST 18253-72 GOST 18288-87 GOST 18296-72 GOST 18306-72

01.040.25 25.120.30 01.075 55.180.40 01.040.25 25.120.30 17.100 01.040.25 25.120.30 01.040.33 33.040.50 03.120.30 65.120 67.120.99 01.040.79 79.020 01.040.25 25.020 01.040.21 21.120.20

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 352 din 09.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 352 din 09.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 18319-83

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 18320-78

79.040

340 din 01.09.2014

GOST 18321-73

03.120.30

340 din 01.09.2014

GOST 18458-84 GOST 18498-89

01.040.47 47.020.70 01.040.21 21.200

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 18517-84 E

43.180

356 din 11.09.2014

GOST 18624-73

01.040.29

340 din 01.09.2014

110


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 18669-73 GOST 18670-84 GOST 18676-73 GOST 18677-73 GOST 18678-73 GOST 18679-73 GOST 18680-73

01.040.31 31.140 01.040.31 31.160 01.040.03 03.220.40 55.040 55.200 55.040 55.200 55.040 55.200 55.040 55.200

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 18683.0-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 18683.1-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 18683.2-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 18699-73

43.040.60

356 din 11.09.2014

GOST 18725-83 E

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 18903-73

77.150.99

346 din 03.09.2014

GOST 18953-73

29.220.10

352 din 09.09.2014

GOST 18955-73

01.040.17 17.080

340 din 01.09.2014

GOST 19014.0-73

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 19014.1-73

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 19014.2-73

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 19014.3-73

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 19014.4-73

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 19095-73

01.040.31 31.080.30

340 din 01.09.2014

GOST 19173-80

43.080.10

356 din 11.09.2014

GOST 19179-73 GOST 19218-73

01.040.07 07.060 01.040.65 65.060.20

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 19312-73

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 19313-73

25.120.30 25.140.30

361 din 12.09.2014

GOST 19314-73

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 19367-74

25.120.30

361 din 12.09.2014

GOST 19439.2-74

47.020.01

358 din 11.09.2014

GOST 19439.3-74

47.020.01

358 din 11.09.2014

GOST 19506-74

01.040.79 79.060.20

340 din 01.09.2014

GOST 19513-74

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 19514-74

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 19515-74

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 19516-74

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 19534-74 GOST 19542-93

01.040.21 21.020 01.040.33 33.100

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 19572-74

73.080

352 din 09.09.2014

GOST 19573-74

73.080

352 din 09.09.2014

GOST 19605-74

01.040.03 03.040

340 din 01.09.2014

GOST 19658-81

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 19671-91

77.150.99

346 din 03.09.2014

GOST 19693-74 GOST 19708-74

01.040.29 29.030 01.040.67 67.200.10

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

111


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 19777-74

65.060.50

356 din 11.09.2014

GOST 19799-74

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 19919-74

01.040.49

340 din 01.09.2014

GOST 20003-74

01.040.31 31.080.30

340 din 01.09.2014

GOST 20012-74

01.040.47

340 din 01.09.2014

GOST 20084-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20085-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20086-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20087-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20089-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20091-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20093-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20094-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20095-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20096-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20097-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20098-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20099-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20100-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20101-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20102-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20103-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20104-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20106-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20108-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20110-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20111-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20112-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20113-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20114-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20115-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20116-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20117-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20118-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20119-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20120-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20121-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20146-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20147-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20148-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20149-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20150-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20151-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20152-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20153-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20154-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20155-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20156-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20157-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

112


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 20158-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20159-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20160-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20161-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20162-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20163-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20164-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20165-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20166-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20167-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20168-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20169-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20170-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20171-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20172-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20173-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20174-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20175-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20179-74

45.060

352 din 09.09.2014

GOST 20186-74

31.100

346 din 03.09.2014

GOST 20281-74

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 20334-81

03.080.01 23.040.10 43.180

340 din 01.09.2014

GOST 20340-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20341-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20342-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20343-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20344-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20345-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20346-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20347-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20348-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20349-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20350-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20351-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20377-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20378-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20379-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20380-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20381-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20382-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20383-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20384-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20385-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20386-74

25.120.30

363 din 15.09.2014

GOST 20406-75

01.040.31 31.180

340 din 01.09.2014

GOST 20410-75

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 20412-75

01.040.31 31.100

340 din 01.09.2014

GOST 20420-75

01.040.17

340 din 01.09.2014

113


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 20463-75

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 20504-81

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 20523-80

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 20526-82

31.100

346 din 03.09.2014

GOST 20545-75

73.080

352 din 09.09.2014

GOST 20693-75

01.040.33 33.060.99

340 din 01.09.2014

GOST 20736-75

03.120.30

340 din 01.09.2014

GOST 20767-75 GOST 20887-75

01.040.55 55.160 01.040.11 11.080.10

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 20935-91

01.040.31

340 din 01.09.2014

GOST 20961-75

43.040.20

356 din 11.09.2014

GOST 20999-83

25.040.20

357 din 11.09.2014

GOST 21006-75

01.040.31

340 din 01.09.2014

GOST 21029-75

55.140

340 din 01.09.2014

GOST 21057-75

31.220.99

346 din 03.09.2014

GOST 21063-81

01.040.47 47.020.70

340 din 01.09.2014

GOST 21093-75

25.120.30

350 din 08.09.2014

GOST 21123-85

01.040.73

340 din 01.09.2014

GOST 21192-75

67.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 21214-75

55.040

340 din 01.09.2014

GOST 21311-75

67.120.30

340 din 01.09.2014

GOST 21414-75 GOST 21415-75

01.040.31 31.040 01.040.31 31.060

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 21453-75

01.040.49

340 din 01.09.2014

GOST 21495-76

01.040.25

340 din 01.09.2014

GOST 21515-76

01.040.29 29.035.01

340 din 01.09.2014

GOST 21537-76 E

67.220.20

340 din 01.09.2014

GOST 21577-76 E

59.120.40

340 din 01.09.2014

GOST 21578-76 E

59.120.40

340 din 01.09.2014

GOST 21623-76 GOST 21624-81 GOST 21659-76 GOST 21702-76 GOST 21758-81

03.080.10 03.120 03.080.01 23.040.10 43.180 01.040.49 01.040.33 33.120.99 03.080.10 43.180

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 21803.1-76

31.120

346 din 03.09.2014

GOST 21803.2-76

31.120

346 din 03.09.2014

GOST 21803.3-76

31.120

346 din 03.09.2014

GOST 21831-76

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 21878-76

01.040.07

340 din 01.09.2014

GOST 21888-82

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 21905-76 GOST 21934-83 GOST 21957-76 GOST 22018-84

114

01.040.83 83.140 01.040.31 31.080 01.040.27 27.200 71.040.40

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 352 din 09.09.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 22031-76

59.080.30

340 din 01.09.2014

GOST 22060-76

31.100

346 din 03.09.2014

GOST 22091.10-84

19.100

340 din 01.09.2014

GOST 22091.12-84

19.100

340 din 01.09.2014

GOST 22091.13-84

19.100

340 din 01.09.2014

GOST 22091.4-86

19.100

340 din 01.09.2014

GOST 22091.5-86

19.100

340 din 01.09.2014

GOST 22096-84

25.120.30

346 din 03.09.2014

GOST 22173-89

59.080.30

340 din 01.09.2014

GOST 22246-84

27.020

358 din 11.09.2014

GOST 22265-76 GOST 22270-76 GOST 22284-76

01.040.29 29.045 01.040.23 23.120 01.040.49 49.090

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 358 din 11.09.2014

GOST 22296-89

79.040

340 din 01.09.2014

GOST 22313-77

01.040.65 65.060.99

340 din 01.09.2014

GOST 22315-77

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 22316-77

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 22348-86

01.040.33 33.040.40

340 din 01.09.2014

GOST 22352-77

01.120

340 din 01.09.2014

GOST 22318-84

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 22460-77

55.080

340 din 01.09.2014

GOST 22477-77

55.180.20

340 din 01.09.2014

GOST 22547-81

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 22574-77 GOST 22577-77 GOST 22583-77

01.040.27 27.120.30 01.040.71 71.120.99 01.040.93 93.040

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 22609-77

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 22616-77

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 22618-77

59.080.30

340 din 01.09.2014

GOST 22622-77

01.040.29 29.045

340 din 01.09.2014

GOST 22637-77

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 22638-89

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 22651-77

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 22652-77

01.040.47

340 din 01.09.2014

GOST 22670-77

01.040.33 33.080

340 din 01.09.2014

GOST 22702-96

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 22719-77 GOST 22729-84 E GOST 22743-85

01.040.31 31.220.20 17.060 71.040.50 01.040.31 31.220.20

340 din 01.09.2014 352 din 09.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 22751-77

27.120.10

358 din 11.09.2014

GOST 22830-77

79.040

340 din 01.09.2014

GOST 22831-77

55.180.20

340 din 01.09.2014

GOST 22832-77 GOST 22850-77 GOST 22852-77

01.040.33 33.040.20 01.040.21 21.200 55.160

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

115


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 22866-77

01.040.31 01.040.33 31.140

340 din 01.09.2014

GOST 22990-78

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 23004-78

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 23034-78

73.080

352 din 09.09.2014

GOST 23066-78 GOST 23070-78 GOST 23073-78

01.040.33 33.120.40 01.040.31 31.200 01.040.31 31.020

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 23089.0-78

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.1-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.2-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.3-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.4-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.5-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.6-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.7-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.8-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.9-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.10-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.11-83

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.12-86

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.13-86

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.14-88

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.15-90

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.16-90

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23089.17-90

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23091-78

55.180.20

340 din 01.09.2014

GOST 23092-78

55.180.20

340 din 01.09.2014

GOST 23130-78 GOST 23165-78

01.040.33 33.120.99 01.040.83 83.200

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 23170-78 E

55.020

340 din 01.09.2014

GOST 23222-88

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 23344-78

91.060.50

352 din 09.09.2014

GOST 23346-78 GOST 23455-79 GOST 23502-79

01.040.03 03.220.40 67.050 67.100.10 03.120.10 97.020

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 23550-79

43.060

356 din 11.09.2014

GOST 23612-79

01.040.47

340 din 01.09.2014

GOST 23618-79

01.040.31 31.120

340 din 01.09.2014

GOST 23622-79

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 23633-79 GOST 23634-83

01.040.31 31.120 01.040.03 03.220 93.140

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 23644-79

27.120.30

358 din 11.09.2014

GOST 23647-87

43.180

356 din 11.09.2014

GOST 23661-79

31.180

352 din 09.09.2014

116


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 23662-79

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 23663-79

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 23664-79

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 23665-79

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 23751-86

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 23752.1-92 (CEI 326-2-90)

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 23752-79

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 23769-79

01.040.31 31.100

340 din 01.09.2014

GOST 23770-79

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 23771-79

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 23778-79

01.040.17 17.180

340 din 01.09.2014

GOST 23869-79

01.040.29

340 din 01.09.2014

GOST 23871-79

01.040.31 31.220.99

340 din 01.09.2014

GOST 23887-79

01.040.25

340 din 01.09.2014

GOST 24026-80

01.040.17 17.020

340 din 01.09.2014

GOST 24392-80

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 24399-80 GOST 24206-80

01.040.21 21.220.30 23.060 25.040.40

340 din 01.09.2014 357 din 11.09.2014

GOST 24225-87

25.040.10

357 din 11.09.2014

GOST 24415-80

01.040.97 97.200.20

340 din 01.09.2014

GOST 24459-80

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24460-80

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24482-80

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 24613.0-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.1-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.2-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.3-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.4-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.5-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.6-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.7-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.8-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.9-81

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.10-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.11-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.12-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.13-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.14-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.15-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.16-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.17-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.18-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24613.19-77

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 24634-81

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 24656-81

23.080 27.120.99

357 din 11.09.2014

GOST 24660-81

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 24686-81 E

29.100

346 din 03.09.2014

117


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 31.020 GOST 24723-81

03.120.01 23.040.10

340 din 01.09.2014

GOST 24729-81

55.160

340 din 01.09.2014

GOST 24740-90 E

55.200 67.260

346 din 03.09.2014

GOST 24862-81

81.080

346 din 03.09.2014

GOST 24955-81 GOST 25066-91

01.040.21 21.100.20 01.040.31 31.120

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 25088-81 E

47.020.05

358 din 11.09.2014

GOST 25199-82

01.040.23

340 din 01.09.2014

GOST 25204-82

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 25207-85

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 25289-82

01.040.43 43.180

340 din 01.09.2014

GOST 25354-82

25.120.10

357 din 11.09.2014

GOST 25529-82 GOST 25532-89

01.040.31 31.080.10 01.040.31 31.020

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 25548-82

01.040.25

340 din 01.09.2014

GOST 25574-83

59.080.50

340 din 01.09.2014

GOST 25602-83 E

79.120.10

340 din 01.09.2014

GOST 25645.126-85

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 25645.127-85

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 25645.146-89

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 25645.147-89

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 25645.149-89

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 25645.153-90

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 25650-83

01.110

340 din 01.09.2014

GOST 25685-83

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 25686-85

01.040.25 25.040.30

340 din 01.09.2014

GOST 25699.13-90

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 25699.15-90

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 25699.16-90

83.040.10

346 din 03.09.2014

GOST 25699.2-90

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 25699.4-90

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 25699.5-90

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 25699.6-90

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 25699.8-90

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 25699.9-90

83.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 25712-88

43.120

356 din 11.09.2014

GOST 25756-83

01.040.17

340 din 01.09.2014

GOST 25761-83

01.040.25

340 din 01.09.2014

GOST 25762-83

01.040.25 25.020

340 din 01.09.2014

GOST 25792-85

47.020.70

358 din 11.09.2014

GOST 25815-83

01.040.47

340 din 01.09.2014

GOST 25870-83

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 25916-83

01.040.13

340 din 01.09.2014

GOST 25940-83 (ISO 3287-78)

01.080.20 53.060

GOST 25959-83

43.060

118

SM ISO 3287:2014

366 din 19.09.2014 356 din 11.09.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 26021-83

43.040.10

356 din 11.09.2014

GOST 26050-89

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 26053-84

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 26058-85

23.100 25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 26059-89

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 26063-84

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 26069-86

01.040.47

340 din 01.09.2014

GOST 26147-84

43.040.50

356 din 11.09.2014

GOST 26164-84

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 26201-84

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 26228-90

01.040.25 25.040

340 din 01.09.2014

GOST 26229-84

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 26230-88

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 26239.0-84

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 26239.1-84

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 26239.2-84

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 26239.3-84

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 26239.4-84

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 26239.5-84

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 26239.6-84

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 26239.7-84

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 26239.8-84

29.045

346 din 03.09.2014

GOST 26239.9-84

77.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 26242-90

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 26246.0-89 (CEI 249-1-82) GOST 26246.1-89 (CEI 249-2-1-85) GOST 26246.2-89 (CEI 249-2-2-85) GOST 26246.6-89 (CEI 249-2-6-85) GOST 26246.7-89 (CEI 249-2-7-87) GOST 26246.9-89 (CEI 249-2-10-87) GOST 26246.12-89 (CEI 249-2-13-87)

29.035.99 31.180 29.035.99 31.180 29.035.99 31.180 29.035.99 31.180 29.035.99 31.180 29.035.30 31.180 29.035.99 31.180

343 din 02.09.2014 343 din 02.09.2014 343 din 02.09.2014 343 din 02.09.2014 343 din 02.09.2014 SM EN 61249-2-6:2014

342 din 02.09.2014 343 din 02.09.2014

GOST 26351-84

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 26352-84

07.040

340 din 01.09.2014

GOST 26356-89

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 26367.1-93 (CEI 285-83)

29.220.30

GOST 26402-84

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 26405-84

25.120.10

346 din 03.09.2014

GOST 26463-85 GOST 26476-85

01.040.07 07.060 01.080.30 25.100.10

SM EN 61951-1:2014

342 din 02.09.2014

340 din 01.09.2014 340 din 01.09.2014

GOST 26501-85

47.020.10

358 din 11.09.2014

GOST 26662-85

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 26679-85

03.080.10 53.100

340 din 01.09.2014

GOST 26897-86

47.020.70

358 din 11.09.2014

GOST 26949-86

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 26958-86

77.120.60

346 din 03.09.2014

GOST 26975-86

01.040.31

340 din 01.09.2014

119


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 31.200 GOST 26983-86

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 26985-86

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 26986-86

67.060

340 din 01.09.2014

GOST 27031-86

67.260

346 din 03.09.2014

GOST 27120-86

71.120.99

346 din 03.09.2014

GOST 27122-86

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 27123-86

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 27126-86

61.080

346 din 03.09.2014

GOST 27130-94 (ISO 5451-80)

77.100

346 din 03.09.2014

GOST 27200-87

31.180

352 din 09.09.2014

GOST 27241-87

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 27244-93

01.040.59 59.060.20 59.100.20

340 din 01.09.2014

GOST 27246-87 (ISO 7130-81)

53.100

SM ISO 7130:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27249-87 (ISO 7132-84)

53.100

SM ISO 7132:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27253-87 (ISO 6012-82)

53.100

SM ISO 6012:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27254-87 (ISO 5010-84)

53.100

SM ISO 5010:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27257-87 (ISO 7457-83)

53.100

SM ISO 7457:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27282-87

65.040.10

358 din 11.09.2014

GOST 27312-87

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 27334-87

43.180

356 din 11.09.2014

GOST 27346-87

01.040.91 91.190

340 din 01.09.2014

GOST 27350-87

25 040.30

357 din 11.09.2014

GOST 27351-87

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 27377-87

65.040.10

358 din 11.09.2014

GOST 27418-87 GOST 27462-87

01.040.33 33.160 25.180.10 25.200

340 din 01.09.2014 352 din 09.09.2014

GOST 27503-87

59.140.35

GOST 27534-87 (ISO 6394-85)

17.140.20 53.100

SM ISO 6394:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27535-87 (ISO 7134-85)

53.100

SM ISO 7134:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27536-87 (ISO 7133-85)

53.100

SM ISO 7133:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27605-88 (CEI 544.4-79)

29.035.01

SM EN 60544-4:2014

342 din 02.09.2014

GOST 27666-88

47.080

358 din 11.09.2014

GOST 27694-88

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 27696-88

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 27697-88

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 27698-88

25.180.10

346 din 03.09.2014

GOST 27717-88 (ISO 6393-85)

17.140.20 53.100

SM ISO 6393:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27718-88 (ISO 4510-2-86)

53.100

SM ISO 4510-2:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27721-88 (ISO 7131-84)

53.100

SM ISO 7131:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27728-88

25.180.10

352 din 09.09.2014

GOST 27780-88

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 27792-88

03.080.10 25.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 27862-88

43.060.50

356 din 11.09.2014

GOST 27867-88

25.180.10 25.200

352 din 09.09.2014

GOST 27905.1-88 (CEI 505-75)

29.080.30

120

340 din 01.09.2014

SM EN 60505:2014

341 din 01.09.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 27905.2-88 (CEI 610-78, CEI 791-84)

29.080.30

SM EN 60505:2014

341 din 01.09.2014

GOST 27922-88 (ISO 6016-82)

53.100

SM ISO 6016:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27963-88 (ISO 7136-86)

53.100

SM ISO 7136:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 27987-88E

71.040.40

352 din 09.09.2014

GOST 27879-88

25.040.20

346 din 03.09.2014

GOST 28029-89

47.080

358 din 11.09.2014

GOST 28030-89

47.080

358 din 11.09.2014

GOST 28066-89

17.120

352 din 09.09.2014

GOST 28092-89

43.040.20

GOST 28125-89 (CEI 86-2-87)

29.220.10

SM EN 60086-2:2014

342 din 02.09.2014

GOST 28132-95 (CEI 254-2-85)

29.220.20

SM EN 60254-2:2014

342 din 02.09.2014

GOST 28138-89

47.080

358 din 11.09.2014

GOST 28149-89

71.060.01

346 din 03.09.2014

GOST 28217-89 (CEI 68-2-31-69)

19.040 31.020

SM EN 60068-2-31:2014

343 din 02.09.2014

GOST 28248-89 (ISO 1103-76)

43.040.70

SM ISO 1103:2014

362 din 15.09.2014

GOST 28331-89

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 28336-89

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 28337-89

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 28395-89

25.040.30

GOST 28446-90 (CEI 609-78)

27.140

SM SR EN 60609-1:2014

365 din 16.09.2014

GOST 28627-90 (CEI 1020-1-89)

31.220.20

SM EN 61020-1:2014

343 din 02.09.2014

SM ISO 6746-2:2014

368 din. 19.09.2014

SM ISO 6746-1:2014

368 din. 19.09.2014

SM ISO 6011:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 28632-90 (ISO 6746-2-87) GOST 28633-90 (ISO 6746/1-87)

01.040.53 53.100 01.040.53 53.100

356 din 11.09.2014

357 din 11.09.2014

GOST 28634-90 (ISO 6011-87)

53.100

GOST 28732-90

25.040.30

357 din 11.09.2014

GOST 28744-90

43.040.50

356 din 11.09.2014

GOST 28811-90 (CEI 1020-4-89)

31.220.20

GOST 28814-90

31.200

352 din 09.09.2014

GOST 28853-90 E

25.040.40

357 din 11.09.2014

GOST 28883-90 (CEI 62-74) GOST 28897-91 (CEI 384-11-88) GOST 28898-91 (CEI 384-11-1-88)

01.070 31.040 31.060 31.060.10 31.060.30 31.060.10 31.060.30

SM EN 61020-1:2014

343 din 02.09.2014

SM EN 60062:2014

342 din 02.09.2014

SM EN 60384-11:2014

342 din 02.09.2014

SM EN 60384-11-1:2014

342 din 02.09.2014

GOST 28900-91 (CEI 424-73)

29.100.10

SM EN 60424-1:2014 SM EN 60424-2:2014 SM EN 60424-3:2014

341 din 01.09.2014

GOST 29011-91 (CEI 1020-2-89)

31.220.20

SM EN 61020-1:2014

343 din 02.09.2014

GOST 29106-91 (CEI 748-1-84)

31.200

SM CEI 60748-1:2014

343 din 02.09.2014

GOST 29109-91 (CEI 748-4-87)

31.200

SM CEI 60748-4:2014

343 din 02.09.2014

GOST 29111-93 (CEI 95-1-88)

29.220.20

SM CEI 60095-1:2014

342 din 02.09.2014

GOST 29154-91 (ISO 1112-74)

39.040

358 din 11.09.2014

GOST 29178-91

31.100

346 din 03.09.2014

GOST 29214-91 (ISO 8040-86)

37.020

SM ISO 8040:2014

364 din 16.09.2014

GOST 29249-2001 (ISO 6055-97)

53.060

SM ISO 6055:2014

366 din 19.09.2014

GOST 30001.1-93

43.150

356 din 11.09.2014

GOST 30001.2-93

21.220.30 43.150

356 din 11.09.2014

GOST 30001.3-93

21.040; 43.150

356 din 11.09.2014

GOST 30097-93

25.040.30

357 din 11.09.2014

121


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 30234-95

21.060.60 43.150

356 din 11.09.2014

GOST 30241.1-96

43.040.10

356 din 11.09.2014

GOST 30286-94

25.040.30

GOST 30441-97 (ISO 3076-84)

53.020.30

SM ISO 3076:2014

366 din 19.09.2014

GOST 30442-97 (ISO 9633-92)

43.150

SM ISO 9633:2014

362 din 15.09.2014

GOST 30478-96

11.180 43.080.20

356 din 11.09.2014

GOST 30487-97

43.120

356 din 11.09.2014

GOST 30599-97

43.040.50

356 din 11.09.2014

GOST 30660-99 (ISO 6624-2:1988)

43.060.10

SM ISO 6624-2:2014

362 din 15.09.2014

GOST 30663-99 (ISO 6621-2:1984)

43.060.10

SM ISO 6621-2:2014

362 din 15.09.2014

GOST 30665-99 (ISO 6624-1:1989)

43.060.10

SM ISO 6624-1:2014

362 din 15.09.2014

GOST 30687-2000 (ISO 9249-97)

53.100

SM ISO 9249:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 30729-2001 GOST 30731-2001 GOST 30805.22-2002 (CISPR 22:1997) GOST 30852.12-2002 (CEI 60079-13-82)

357 din 11.09.2014

19.060 43.040.50 43.040.99 43.040.40 43.040.50

356 din 11.09.2014 356 din 11.09.2014

33.100

SM EN 55022:2014

348 din 04.09.2014

29.260.20

SM EN 60079-13:2014

342 din 02.09.2014

GOST 30868-2002 (ISO 6292:1996)

53.060

SM ISO 6292:2014

368 din. 19.09.2014

GOST 30903-2002

43.150

GOST 30962-2002 (CEI 60917:1988)

31.240

SM EN 60917-1+A1:2014

343 din 02.09.2014

GOST 30640-99 (EN 796-95)

35.040

SM ISO/CEI 15424:2014

339 din 01.09.2014

GOST CEI 302-2000

31.140

SM EN 60122-1:2014

343 din 02.09.2014

GOST CEI 923-2002

29.140.30

SM EN 60923:2014

342 din 02.09.2014

GOST CEI 929-2002

29.140.30

SM EN 60929:2014

342 din 02.09.2014

GOST CEI 60789-2002

11.040.55

SM EN 60789:2014

343 din 02.09.2014

GOST CEI 61241-1-2-2002

29.260.20

SM EN 60079-14:2014

342 din 02.09.2014

GOST CEI 61241-3-2002

35.040

SM ISO/CEI 29160:2014

348 din 04.09.2014

SM ISO 2575:2014

364 din 16.09.2014

SM ISO 4209-2:2014

362 din 15.09.2014

SM ISO 11451-1:2014

364 din 16.09.2014

SM ISO 11451-2:2014

348 din 04.09.2014

GOST ISO 2575-2005 GOST ISO 4209-2-2006 GOST ISO 11451-1-2005 GOST ISO 11451-2-2005

01.080.20 43.040.30 43.040.50 83.160.10 33.100.20 43.040.10 33.100.20 43.040.10

356 din 11.09.2014

GOST ISO 11451-4-2005

43.040.10

SM ISO 11451-4:2014

348 din 04.09.2014

GOST ISO 12098-2004

43.040.10

SM ISO 12098:2014

364 din 16.09.2014

GOST ISO 15501-1-2006

43.060.40

SM ISO 15501-1:2014

362 din 15.09.2014

122


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM 302:2011

91.100.15

C2

367 din 19.09.2014

SM EN 50386:2014

29.180

A1

341 din 01.09.2014

SM EN 55022:2014

33.100.10

AC

348 din 04.09.2014

SM EN 60923:2014

29.140.30

A1

342 din 02.09.2014

SM EN 60929:2014

29.140.30

AC

342 din 02.09.2014

A11

341 din 01.09.2014

A12

341 din 01.09.2014

A1

342 din 02.09.2014

A2

342 din 02.09.2014

SM EN 62196-2:2014 SM EN 62196-2:2014 SM EN 62271-102:2014 SM EN 62271-102:2014

29.120.30 43.120 29.120.30 43.120 29.130.10 29.130.99 29.130.10 29.130.99

SM EN ISO 6887-4:2014

07.100.30

A1

344 din 02.09.2014

SM EN ISO 6887-4:2014

07.100.30

AC

344 din 02.09.2014

SM ISO 6394:2014

17.140.20 53.100

C1

368 din 19.09.2014

SM ISO 6746-2:2014

53.100

C1

368 din 19.09.2014

A1

364 din 16.09.2014

A3

364 din 16.09.2014

A1

364 din 16.09.2014

SM ISO 2575:2014 SM ISO 2575:2014 SM ISO 11451-1:2014

01.080.20 43.040.30 01.080.20 43.040.30 33.100.20 43.040.10

SM ISO 11898-1:2014

43.040.15

C1

364 din 16.09.2014

SM ISO/CEI 7816-4:2014

35.240.15

C1

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 10373-1:2014

35.240.15

A1

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 10373-2:2014

35.240.15

C1

360 din 12.09.2014

SM ISO/CEI 10373-3:2014

35.240.15

C1

355 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11770-2:2014

35.040

C1

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 11770-3:2014

35.040

C1

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 11770-4:2014

35.040

C1

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 11801:2014

35.200

A1

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11801:2014

35.200

A2

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11801:2014

35.200

C1

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11801:2014

35.200

C2

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11801:2014

35.200

C3

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11801:2014

35.200

C1

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 11801:2014

35.200

C1

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 14763-1:2014

35.200

A1

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15018:2014

35.200

A1

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 15444-1:2014

35.040

A1

348 din 04.09.2014

123


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

SM ISO/CEI 15444-1:2014

35.040

A2

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 15444-1:2014

35.040

A3

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 15444-1:2014

35.040

A4

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 15444-1:2014

35.040

A5

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 15444-1:2014

35.040

A6

348 din 04.09.2014

SM ISO/CEI 15946-1:2014

35.040

C1

347 din 03.09.2014

SM ISO/CEI 18010:2014

35.200

A1

354 din 10.09.2014

SM ISO/CEI 18033-1:2009

35.040

A1

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 19794-6:2014

35.040

C1

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 19794-9:2013

35.040

A1

339 din 01.09.2014

SM ISO/CEI 24702:2014

35.200

A1

354 din 10.09.2014

SM ISO/TS 19036:2014

07.100.30

A1

344 din 02.09.2014

124


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 30.11.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 30.11.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

GOST 17779-72 GOST 17927-72 GOST 17928-72 GOST 17929-72 GOST 17930-72 GOST 17931-72 GOST 17932-72 GOST 17933-72 GOST 18062-72 GOST 18063-72 GOST 18064-72 GOST 18065-91 E GOST 18069-72 GOST 18070-72

Рукоятки неподвижные. Конструкция Метчики машинные с шахматным расположением зубьев для обработки нержавеющих и жаропрочных сталей. Конструкция и размеры Метчики машинные с шахматным расположением зубьев для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры Метчики гаечные с шахматным расположением зубьев для обработки нержавеющих и жаропрочных сталей. Конструкция и размеры Метчики машинные с укороченными канавками для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры Метчики машинные с укороченными канавками. Конструкция и размеры Метчики машинные с винтовыми канавками для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры Метчики машинные с винтовыми канавками. Конструкция и размеры Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком для сквозных отверстий. Конструкция и размеры Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком для глухих отверстий. Конструкция и размеры Резцы расточные цельные твердосплавные со стальным хвостовиком. Технические условия Станки зубофрезерные горизонтальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности Втулки зажимные с сухарем для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры Втулки зажимные с буртиком для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры

125


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 18071-72 GOST 18072-72 GOST 18073-72 GOST 18074-72 GOST 18075-72 GOST 18076-72 GOST 18097-93 (ISO 1708-8-89) GOST 18098-94 GOST 18100-80 GOST 18101-85 E GOST 18121-72 GOST 18130-79 E GOST 18130-79 E GOST 18139-72 GOST 18217-90 GOST 18218-90 GOST 18219-90 GOST 18220-90 GOST 18258-72 GOST 18259-72 GOST 18260-72 GOST 18372-73 E GOST 18429-73 GOST 18430-73 GOST 18431-73 GOST 18432-73 GOST 18433-73 GOST 18434-73 GOST 18435-73 GOST 18437-73 GOST 18438-73 GOST 18439-73 GOST 18440-73 GOST 18441-73 GOST 18717-73 GOST 18718-73 GOST 18719-73 GOST 18732-80

126

Державки сменные для прямого крепления резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры Державки сменные для тангенциальных резцов к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры Державки для тангенциальных резцов и зажимных втулок к токарноревольверным автоматам. Конструкция и размеры Державки для прямого крепления резцов и зажимных втулок к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры Державки для косого крепления резцов и зажимных втулок к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры Державки для сменных резцов державок и зажимных втулок к токарноревольверным автоматам. Конструкция и размеры Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые. Нормы точности и жесткости Станки продольно-фрезерные. Нормы точности и жесткости Развертки котельные машинные. Размеры Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия Полуавтоматы токарные многошпиндельные патронные вертикальные. Основные размеры Протяжки шпоночные. Конструкция Протяжки шпоночные с утолщенным телом. Конструкция Протяжки шпоночные с фасочными зубьями. Конструкция Протяжки шпоночные для пазов повышенной частоты. Конструкция Втулки переходные для центров. Конструкция и размеры Центры упорные конусностью 1:10 и 1:7. Конструкция и размеры Центры упорные с отжимной гайкой и конусностью 1:10 и 1:7. Конструкция и размеры Фрезы концевые твердосплавные. Технические условия Втулки кондукторные постоянные. Конструкция и размеры Втулки кондукторные постоянные с буртиком. Конструкция и размеры Втулки кондукторные сменные. Конструкция и размеры Втулки кондукторные быстросменные. Конструкция и размеры Втулки промежуточные. Конструкция и размеры Втулки промежуточные с буртиком. Конструкция и размеры Втулки кондукторные. Технические требования Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные конические центровые. Конструкция и размеры Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные центровые. Конструкция и размеры Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные центровые с посадкой изделий по s6. Конструкция и размеры Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные шпиндельные. Конструкция и размеры Кольца промежуточные. Конструкция и размеры Плиты для сменных разделительных штампов листовой штамповки (заготовки). Конструкция и размеры Колонки для сменных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры Колонки спупенчатые для сменных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры Секции матриц (пуансонов). Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 18733-80 GOST 18734-80 GOST 18735-80 GOST 18736-80 GOST 18737-80 GOST 18738-80 GOST 18740-80 GOST 18741-80 GOST 18742-80 GOST 18743-80 GOST 18744-80 GOST 18745-80 GOST 18746-80 GOST 18747-80 GOST 18748-80 GOST 18750-80 GOST 18751-80 GOST 18752-80 GOST 18753-80 GOST 18754-80 GOST 18755-80 GOST 18756-80 GOST 18757-80 GOST 18758-80 GOST 18759-80 GOST 18760-80 GOST 18761-80 GOST 18762-80 GOST 18763-80 GOST 18764-80 GOST 18765-80 GOST 18767-80 GOST 18768-80 GOST 18769-80 GOST 18770-80 GOST 18771-80 GOST 18773-80 GOST 18775-80 GOST 18776-80

Шпонки упорные. Конструкция и размеры Ножи для разрезки отходов. Конструкция и размеры Ножи для разрезки отходов прямоугольные. Конструкция и размеры Ножи шаговые. Конструкция и размеры Ножи шаговые с выступами. Конструкция и размеры Упоры к шаговым ножам. Конструкция и размеры Упоры цилиндрические. Конструкция и размеры Упоры разовые с гнездом под пружину. Конструкция и размеры Упоры разовые. Конструкция и размеры Упоры грибковые. Конструкция и размеры Упоры со скосом. Конструкция и размеры Упоры Г-образные. Конструкция и размеры Шпильки упорные. Конструкция и размеры Упоры ступенчатые утопающие. Конструкция и размеры Упоры ступенчатые утопающие с пластиной. Конструкция и размеры Упоры утопающие с отверстием под пружину кручения. Конструкция и размеры Пружины кручения к упорам. Конструкция и размеры Упоры со скосом и пазом для пружины. Конструкция и размеры Пружины пластинчатые для упоров со скосом. Конструкция и размеры Упоры со скосом и лыской. Конструкция и размеры Упоры проволочные. Конструкция и размеры Упоры для фиксации повернутой полосы. Конструкция и размеры Упоры составные для фиксации повернутой полосы. Конструкция и размеры Прижимы. Конструкция и размеры Прижимы роликовые. Конструкция и размеры Ролики к прижимам. Конструкция и размеры Прижимы цилиндрические. Конструкция и размеры Ползушки к цилиндрическим прижимам. Конструкция и размеры Прижимы колодочные. Конструкция и размеры Пружины к колодочным прижимам. Конструкция и размеры Прижимы пружинные. Конструкция и размеры Устройства прижимные. Конструкция и размеры Планки поддерживающие. Конструкция и размеры Фиксаторы стержневые. Конструкция и размеры Фиксаторы с резьбовым отверстием. Конструкция и размеры Фиксаторы со ступенчатым отверстием. Конструкция и размеры Фиксаторы стержневые удлиненные. Конструкция и размеры Фиксаторы усиленные. Конструкция и размеры Фиксаторы грибковые. Конструкция и размеры

127


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

GOST 18777-80 GOST 18778-80 GOST 18779-80 GOST 18780-80 GOST 18782-80 GOST 18783-80 GOST 18784-80 GOST 18785-80 GOST 18786-80 GOST 18787-80

128

Траверсы круглые. Конструкция и размеры Траверсы трехопорные. Конструкция и размеры Траверсы четырехопорные. Конструкция и размеры Толкатели. Конструкция и размеры Пальцы к толкателям. Конструкция и размеры Втулки направляющие для толкателей. Конструкция и размеры Толкатели грибковые. Конструкция и размеры Толкатели грибковые составные. Конструкция и размеры Винты ступенчатые с шестигранным углублением "под ключ". Конструкция и размеры Винты ступенчатые со шлицем. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

NOUTĂȚI НОВОСТИ

HOTĂRÎRE Nr. 369 din 30.09.2014

Cu privire la constituirea unui comitet tehnic

În temeiul pct. 4.1.4 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, ţinînd cont de necesitatea revizuirii standardului moldovean SM 122:2002 „Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci. Condiţii tehnice generale”, Institutul Naţional de Standardizare HOTĂRĂȘTE: 1. Se constituie Comitetul tehnic de standardizare CT 34 „Comitet de proiect - Plăci de înmatriculare pentru autovehicule” (în continuare CT 34), în componenţă, conform anexei. 2.Comitetul tehnic va efectua examinarea şi acceptarea proiectului de standard moldovean SM 122 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci. Condiţii tehnice generale”, elaborat de ÎS „CRIS „Registru”. 3. Comitetul tehnic va desfăşura procedurile şi va respecta termenele stabilite în CBP 1-3:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”.

LISTA membrilor CT 34 „Comitet de proiect - Plăci de înmatriculare pentru autovehicule”

Denumirea entităţii

Persoana care reprezintă entitatea

Funcţia în cadrul CT34

1.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Pavel Şincariuc

Preşedinte al CT

2.

Institutul Naţional de Standardizare

Natalia Maidan

Secretar al CT, Reprezentant al organismului naţional de standardizare

3.

Î.S. ,,CRIS Registru”

Sergiu Ţurcanu

Membru al CT

4.

Î.S. ,,CRIS Registru”

Ana Certan

Membru al CT

5.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Andrei Cuşcă

Membru al CT

6.

Uzina mecanică ,,ARTMET” S.A.

Ion Diacov

Membru al CT

7.

Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor (UTD)

Eugen Daţco

Membru al CT

8.

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA)

Valentin Armaş

Membru al CT

9.

Inspectoratul General de Poliţie

Ion Gurdiş

Membru al CT

129


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna septembrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în septembrie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către CEN. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в сентябре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в сентябре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы CEN на тот момент. Для них указан год разработки. 01

01.110

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

03.100 03.100.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

EN ISO 8586:2014 Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012)

130

03.120.10

Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

EN 15380-5:2014 Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 5: System Breakdown Structure (SBS) 03

03.120

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

EN ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012) 03.120.20

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

EN ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

07 07.100 07.100.20

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

EN ISO 9308-1:2014 Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora (ISO 9308-1:2014) 11 11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

EN 13718-1:2014 Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances 11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

EN ISO 8598-1:2014 Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments used for measuring spectacle lenses (ISO 8598-1:2014) EN ISO 11979-7:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO 11979-7:2014) EN ISO 13212:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life (ISO 13212:2014) 11.060 11.060.20

Stomatologie Стоматология Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

EN ISO 16635-2:2014 Dentistry - Dental rubber dam instruments - Part 2: Clamp. Forceps (ISO 16635-2:2014) 11.100 11.100.01

Medicină de laborator Лабораторные препараты

11.160

Primul ajutor Первая помощь

EN 1789:2007+A2:2014 Medical vehicles and their equipment - Road ambulances EN 13718-1:2014 Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances 13

13.030 13.030.10

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Deşeuri solide Твердые отходы

CEN/TS 16675:2014 Characterisation of waste - Test methods for the determination of the monolithic status of waste 13.220 13.220.50

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

EN 13381-1:2014 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes EN 13381-2:2014 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes 13.220.99

Alte standarde referitoare la protecţia contra incendiilor Защита от пожаров, прочие аспекты

EN 13381-2:2014 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes 13.300

Protecţia contra produselor periculoase Защита от опасных грузов

EN 14116:2012+A1:2014 Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels

Medicină de laborator în general Лабораторные препараты в целом

EN ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012)

131


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

17

17.040 17.040.01

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Măsurări de lungimi şi unghiulare în general Линейные и угловые измерения в целом

EN ISO 2538-1:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 1: Series of angles and slopes (ISO 2538-1:2014) EN ISO 2538-2:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 2: Dimensioning and tolerancing (ISO 2538-2:2014) 17.040.20

Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

EN ISO 16610-71:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 71: Robust areal filters: Gaussian regression filters (ISO 16610- 71:2014) 23

23.020

23.020.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi recipiente montate pe vehicule Сосуды и контейнеры, устанавливаемые на транспортных средствах

EN 14116:2012+A1:2014 Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels 23.020.30

Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

EN 13445-1:2014 Unfired pressure vessels - Part 1: General EN 13445-2:2014 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials EN 13445-3:2014 Unfired pressure vessels - Part 3: Design EN 13445-4:2014 Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication EN 13445-5:2014 Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing EN 13445-6:2014 Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron

132

EN 13445-8:2014 Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys 23.040 23.040.80

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Garnituri de etanşare pentru ţevi şi furtunuri asamblate Уплотнения для труб и рукавов в сборе

EN 1514-2:2014 Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges 25 25.160 25.160.10

Tehnici de fabricare Машиностроение Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Procedee de sudare Процессы сварки

EN ISO 14555:2014 Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2014) 27 27.060 27.060.10

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu combustibil lichid şi solid Горелки на жидком и твердом топливе

EN ISO 6806:2014 Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners Specification (ISO 6806:2014) 33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.040

Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы

33.040.40

Reţele pentru comunicaţii de date Сети передачи данных

EN 16603-50-04:2014 Space engineering - Space data links - Telecommand protocols, synchronization and channel coding 35

35.200

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

CWA 16374-29:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 29: XFS MIB Architecture and SNMP. Extensions MIB 3.20


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

CWA 16374-32:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 32: XFS MIB Device Specific Definitions Cash Dispenser Device Class MIB 3.20 CWA 16374-38:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 38: XFS MIB Device Specific Definitions Camera Device Class MIB 3.20 CWA 16374-39:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 39: XFS MIB Device Specific Definitions Alarm Device Class MIB 3.20 CWA 16374-44:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 44: XFS MIB Application Management MIB 3.20 CWA 16374-46:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 46: XFS MIB Device Specific Definitions Barcode Reader Device Class MIB 3.20 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

CWA 16374-29:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 29: XFS MIB Architecture and SNMP. Extensions MIB 3.20 CWA 16374-32:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 32: XFS MIB Device Specific Definitions Cash Dispenser Device Class MIB 3.20 CWA 16374-38:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 38: XFS MIB Device Specific Definitions Camera Device Class MIB 3.20 CWA 16374-39:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 39: XFS MIB Device Specific Definitions Alarm Device Class MIB 3.20 CWA 16374-44:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 44: XFS MIB Application Management MIB 3.20 CWA 16374-46:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 46: XFS MIB Device Specific Definitions Barcode Reader Device Class MIB 3.20

35.240.40

Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea bancară Применение информационных технологий в банковском деле

CWA 16374-29:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 29: XFS MIB Architecture and SNMP. Extensions MIB 3.20 CWA 16374-30:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 30: XFS MIB Device Specific Definitions Printer Device Class MIB 3.20 CWA 16374-31:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 31: XFS MIB Device Specific Definitions Identification Card Device Class MIB 3.20 CWA 16374-32:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 32: XFS MIB Device Specific Definitions Cash Dispenser Device Class MIB 3.20 CWA 16374-33:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 33: XFS MIB Device Specific Definitions PIN Keypad Device Class MIB 3.20 CWA 16374-34:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 34: XFS MIB Device Specific Definitions Check Reader/Scanner Device Class MIB 3.20 CWA 16374-35:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 35: XFS MIB Device Specific Definitions Depository Device Class MIB 3.20 CWA 16374-36:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 36: XFS MIB Device Specific Definitions Text Terminal Unit Device Class MIB 3.20 CWA 16374-37:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 37: XFS MIB Device Specific Definitions Sensors and Indicators Unit Device Class MIB 3.20 CWA 16374-38:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 38: XFS MIB Device Specific Definitions Camera Device Class MIB 3.20 CWA 16374-39:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 39: XFS MIB Device Specific Definitions Alarm Device Class MIB 3.20 CWA 16374-40:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 40: XFS MIB Device Specific Definitions Card Embossing Unit Device Class MIB 3.20

133


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 CWA 16374-41:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 41: XFS MIB Device Specific Definitions Cash-In Module Device Class MIB 3.20

EN ISO 18541-2:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 2: Technical requirements (ISO 18541-2:2014)

CWA 16374-43:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 43: XFS MIB Device Specific Definitions Vendor Dependent Mode Class MIB 3.20

EN ISO 18541-3:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements (ISO 18541-3:2014)

CWA 16374-44:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 44: XFS MIB Application Management MIB 3.20 CWA 16374-45:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 45: XFS MIB Device Specific Definitions Card Dispenser Device Class MIB 3.20 CWA 16374-46:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 46: XFS MIB Device Specific Definitions Barcode Reader Device Class MIB 3.20 CWA 16374-47:2014 Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 47: XFS MIB Device Specific Definitions Item Processing Module Device Class MIB Version 3.20

43.160

EN 1789:2007+A2:2014 Medical vehicles and their equipment - Road ambulances EN ISO 18541-2:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 2: Technical requirements (ISO 18541-2:2014) EN ISO 18541-3:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements (ISO 18541-3:2014) 43.180

35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

CWA 16799:2014 Validation of computational solid mechanics models 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

EN 15509:2014 Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC 43 43.040 43.040.15

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Informatica pentru autovehicule. Sisteme informatice de bord Информационное оборудование. Встроенные компьютерные системы

EN ISO 18541-1:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information and use case definition (ISO 18541-1:2014)

134

Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

EN ISO 18541-1:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information and use case definition (ISO 18541-1:2014) 45

EN 14116:2012+A1:2014 Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels

Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

45.060 45.060.01

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

EN 15380-5:2014 Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 5: System Breakdown Structure (SBS) 49 49.020

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Aeronave şi vehicule spaţiale în general Авиационные и космические аппараты в цело

EN 13718-1:2014 Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

49.090

Echipamente şi instrumente de bord Бортовое оборудование и приборы

EN 16603-50-04:2014 Space engineering - Space data links - Telecommand protocols, synchronization and channel coding 49.140

Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

EN 16602-10-04:2014 Space product assurance - Critical-item control EN 16602-10-09:2014 Space product assurance - Nonconformance control system EN 16602-20:2014 Space product assurance - Quality assurance EN 16602-20-10:2014 Space product assurance - Off-the-shelf items utilization in space systems EN 16602-30-02:2014 Space product assurance - Failure modes, effects (and criticality) analysis (FMEA/FMECA) EN 16602-30-09:2014 Space product assurance - Availability analysis EN 16602-30-11:2014 Space product assurance - Derating - EEE components EN 16602-40-02:2014 Space product assurance - Hazard analysis EN 16602-40-12:2014 Space product assurance - Fault tree analysis - Adoption notice ECSS/IEC 61025 EN 16602-60-02:2014 Space product assurance - ASIC and FPGA development EN 16602-60-05:2014 Space product assurance - Generic procurement requirements for hybrids EN 16602-60-12:2014 Space product assurance - Design, selection, procurement and use of die form monolithic microwave integrated circuits (MMICs)

EN 16603-35-01:2014 Space engineering - Liquid and electric propulsion for spacecraft EN 16603-35-02:2014 Space engineering - Solid propulsion for spacecrafts and launchers EN 16603-35-03:2014 Space engineering - Liquid propulsion for launchers EN 16603-35-06:2014 Space engineering - Cleanliness requirements for spacecraft propulsion hardware EN 16603-35-10:2014 Space engineering - Compatibility testing for liquid propulsion components, subsystems and systems EN 16603-50:2014 Space engineering - Communications EN 16603-50-01:2014 Space engineering - Space data links - Telemetry synchronization and channel coding EN 16603-50-02:2014 Space engineering - Ranging and Doppler tracking EN 16603-50-03:2014 Space engineering - Space data links - Telemetry transfer frame protocol EN 16603-50-04:2014 Space engineering - Space data links - Telecommand protocols, synchronization and channel coding EN 16603-50-05:2014 Space engineering - Radio frequency and modulation EN 16603-50-13:2014 Space engineering - Interface and communication protocol for MIL-STD-1553B data bus onboard spacecraft EN 16603-50-14:2014 Space engineering - Spacecraft discrete interfaces EN 16603-50-51:2014 Space engineering - SpaceWire protocol identification EN 16603-50-52:2014 Space engineering - SpaceWire - Remote memory access. Protocol

EN 16602-60-14:2014 Space product assurance - Relifing procedure - EEE components

EN 16603-60-10:2014 Space engineering - Control performances

EN 16602-60-15:2014 Space product assurance - Radiation hardness assurance EEE components

EN 16603-60-20:2014 Space engineering - Star sensor terminology and performance specification

EN 16603-31:2014 Space engineering - Thermal control general requirements

EN 16603-70-32:2014 Space engineering - Test and operations procedure language

EN 16603-35:2014 Space engineering - Propulsion general requirements

EN 16604-10:2014 Space sustainability - Adoption Notice of ISO 24113: Space systems - Space debris mitigation requirements

135


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

59

59.080 59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности

EN ISO 10113:2014 Metallic materials - Sheet and strip - Determination of plastic strain ratio (ISO 10113:2006) 81

Textile în general Текстиль в целом 81.080

EN ISO 105-B01:2014 Textiles - Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light: Daylight (ISO 105-B01:2014) EN ISO 11092:2014 Textiles - Physiological effects - Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test) (ISO 11092:2014) 67 67.240

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Analiză senzorială Органолептический анализ

EN ISO 8586:2014 Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012)

71.100 71.100.30

Industria chimică Химическая технология

83

83.080 83.080.01

EN 16264:2014 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Cartridges for powder actuated tools

83.140.40

77.040

87

77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

EN ISO 6506-1:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method (ISO 6506-1:2014) EN ISO 6506-2:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 6506-2:2014) EN ISO 6506-3:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 6506-3:2014)

136

Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

EN ISO 6806:2014 Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners Specification (ISO 6806:2014)

87.040 77

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность

EN ISO 15512:2014 Plastics - Determination of water content (ISO 15512:2014)

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Explozivi. Substanţe pirotehnice şi focuri de artificii Взрывчатые вещества. Пиротехника

Produse refractare Огнеупоры

EN ISO 10081-4:2014 Classification of dense shaped refractory products - Part 4: Special products (ISO 10081-4:2014)

83.140 71

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

EN 927-2:2014 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 2: Performance specification 91

91.100 91.100.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

CEN/TR 14245:2014 Cement - Guidelines for the application of EN 197-2 Conformity Evaluation


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

EN 12311-2:2013 Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 91.140 91.140.90

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts 93 93.080 93.080.20

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

CEN/TS 12633:2014 Method of polishing specimens prior to the measurement of slip and skid resistance 97

97.195

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Obiecte de artă şi de artizanat Предметы искусства и ремесел

EN 16455:2014 Conservation of cultural heritage - Extraction and determination of soluble salts in natural stone and related materials used in and from cultural heritage

137


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

STANDARDE EUROPENE CENELEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CENELEC

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CENELEC în luna septembrie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CENELEC, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CENELEC в сентябре 2014 года. 13

13.220 13.220.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

29.120.50

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

CLC/TS 50576:2014 Electric cables - Extended application of test results 13.280

29.120

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

29 29.060 29.060.20

Electrotehnică Электротехника

EN 60099-9:2014 Surge arresters - Part 9: Metal-oxide surge arresters without gaps for HVDC converter stations (IEC 60099-9:2014)

CLC/TS 50576:2014 Electric cables - Extended application of test results

138

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

EN 60034-2-1:2014 Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) (IEC 60034-2-1:2014) 29.240

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

EN 60099-4:2014 Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems (IEC 60099-4:2014)

29.160 EN 60846-1:2014 Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 1: Portable workplace and environmental meters and monitors (IEC 60846-1:2009 , MOD)

Accesorii electrice Электрическая арматура

29.240.10

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Staţii. Descărcătoare Подстанции. Защитные разрядники

EN 60099-4:2014 Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems (IEC 60099-4:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

EN 60099-9:2014 Surge arresters - Part 9: Metal-oxide surge arresters without gaps for HVDC converter stations (IEC 60099-9:2014) 33 33.060 33.060.40

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Radiocomunicaţii Радиосвязь Sisteme de distribuţie prin cablu Кабельные распределительные системы

CLC/TR 50083-2-1:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-1: Electromagnetic compatibility measurements 33.180 33.180.20

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

EN 61300-2-43:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures - Part 2-43: Tests Screen testing of return loss of single-mode PC optical fibre connectors (IEC 61300-2-43:2014) 45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

EN 61287-1:2014 Railway applications - Power converters installed on board rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods (IEC 61287-1:2014) EN 62290-1:2014 Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 1: System principles and fundamental concepts (IEC 62290-1:2014) EN 62290-2:2014 Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 2: Functional requirements specification (IEC 62290-2:2014) 49 49.140

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

EN 16602-10-04:2014 Space product assurance - Critical-item control

EN 16603-35:2014 Space engineering - Propulsion general requirements EN 16603-35-01:2014 Space engineering - Liquid and electric propulsion for spacecraft EN 16603-35-02:2014 Space engineering - Solid propulsion for spacecrafts and launchers EN 16603-35-03:2014 Space engineering - Liquid propulsion for launchers EN 16603-35-06:2014 Space engineering - Cleanliness requirements for spacecraft propulsion hardware EN 16603-35-10:2014 Space engineering - Compatibility testing for liquid propulsion components, subsystems and systems EN 16603-50:2014 Space engineering - Communications EN 16603-50-02:2014 Space engineering - Ranging and Doppler tracking EN 16603-50-05:2014 Space engineering - Radio frequency and modulation EN 16603-50-13:2014 Space engineering - Interface and communication protocol for MIL-STD-1553B data bus onboard spacecraft EN 16603-50-14:2014 Space engineering - Spacecraft discrete interfaces EN 16603-50-51:2014 Space engineering - SpaceWire protocol identification EN 16603-50-52:2014 Space engineering - SpaceWire - Remote memory access protocol EN 16603-60-10:2014 Space engineering - Control performances EN 16603-60-20:2014 Space engineering - Star sensor terminology and performance specification 97

97.080

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de curăţat Машины для ухода за полам

EN 62929:2014 Cleaning robots for household use - Dry cleaning: Methods of measuring performance (IEC 62929:2014)

EN 16602-10-09:2014 Space product assurance - Nonconformance control system

139


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

STANDARDE EUROPENE ETSI PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ETSI

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ETSI în luna septembrie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом наблюдателем Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные ETSI, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ETSI в сентябре 2014 года. 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ETSI EN 303 135 V1.1.1 (2014-09) Electromagnetic compatibility and. Radio spectrum Matters (ERM); Coastal Surveillance, Vessel Traffic Services and Harbour Radars (CS/VTS/HR); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI ES 202 336-11 V1.1.1 (2014-09) Environmental Engineering (EE); Monitoring and control interface for infrastructure equipment (Power, Cooling and environment systems used in telecommunication networks); Part 11: Battery system with integrated control and monitoring information model ETSI GS LTN 001 V1.1.1 (2014-09) Low Throughput Networks (LTN); Use Cases for Low Throughput Networks ETSI GS LTN 002 V1.1.1 (2014-09) Low Throughput Networks (LTN); Functional Architecture

ETSI TR 103 053 V1.1.1 (2014-09) Fixed Radio Systems; Parameters affecting the Signal-to-Noise Ratio (SNR) and the Receiver Signal Level (RSL) threshold in point-to-point receivers; Theory and practice

ETSI GS LTN 003 V1.1.1 (2014-09) Low Throughput Networks (LTN); Protocols and Interfaces

ETSI TS 101 548 V1.1.1 (2014-09) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); European Requirements for Reverse Powering of Remote Access Equipment

ETSI TR 102 628 V1.2.1 (2014-09) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); System Reference document (SRdoc); Land Mobile Service; Additional spectrum requirements for future Public Safety and Security (PSS) wireless communication systems in the UHF frequency range

ETSI TS 102 726-1 V2.2.1 (2014-09) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of the digital Private Mobile Radio (dPMR™); Part 1: Protocol Implementation Conformance. Statement (PICS) proforma ETSI TS 105 174-1 V1.2.1 (2014-09) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Broadband Deployment and Energy Management; Part 1: Overview, common and generic aspects ETSI EG 202 952 V1.1.1 (2014-09) Human Factors (HF); Guidelines to identify "Design for All" aspects in ETSI deliverables

ETSI TS 102 223 V12.1.0 (2014-09) Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT) (Release 12) ETSI TS 102 928 V1.1.3 (2014-09) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); End-toEnd Transmission Planning Requirements for Real Time Services in an NGN context ETSI EN 303 098-1 V1.2.1 (2014-09) Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Maritime low power personal locating devices employing AIS; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement ETSI GS ECI 001-1 V1.1.1 (2014-09) Embedded Common Interface (ECI) for exchangeable CA/DRM solutions; Part 1: Architecture, Definitions and Overview

140


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

ETSI GS ECI 001-2 V1.1.1 (2014-09) Embedded Common Interface (ECI) for exchangeable CA/DRM solutions; Part 2: Use cases and requirements ETSI TR 101 612 V1.1.1 (2014-09) Intelligent Transport Systems (ITS); Cross Layer DCC Management Entity for operation in the ITS G5A and ITS G5B medium; Report on Cross layer DCC algorithms and performance evaluation ETSI TR 102 775 V1.6.2 (2014-09) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Guidance on objectives for Quality related Parameters at VoIP SegmentConnection Points; A support to NGN transmission planners ETSI TS 102 587-1 V1.4.1 (2014-09) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Peer-to-Peer Digital Private Mobile Radio; Part 1: Conformance testing; Protocol Implementation. Conformance Statement (PICS) proforma ETSI TS 102 894-2 V1.2.1 (2014-09) Intelligent Transport Systems (ITS); Users and applications requirements; Part 2: Applications and facilities layer common data dictionary ETSI EN 302 895 V1.1.1 (2014-09) Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Local Dynamic Map (LDM) ETSI TR 102 949 V1.1.1 (2014-09) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Wideband and Superwideband speech terminals; Perceptually motivated parameters ETSI TR 123 903 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Redial solution for voice-video switching (3GPP TR 23.903 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 123 919 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Direct tunnel deployment guideline (3GPP TR 23.919 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 123 924 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Feasibility study on Non-Access Stratum (NAS) node selection function above Base Station Controller (BSC) / Radio Network Controller (RNC) (3GPP TR 23.924 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 123 975 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IPv6 migration guidelines (3GPP TR 23.975 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 123 976 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Push architecture (3GPP TR 23.976 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 123 977 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Bandwidth And Resource Savings (BARS) and speech enhancements for Circuit Switched (CS) networks (3GPP TR 23.977 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 123 979 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP enablers for Open Mobile Alliance (OMA); Push-to-talk over Cellular (PoC) services; Stage 2 (3GPP TR 23.979 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 123 981 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking aspects and migration scenarios for IPv4-based IP Multimedia Subsystem (IMS) implementations (3GPP TR 23.981 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 931 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN functions, examples on signalling procedures (3GPP TR 25.931 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 993 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Typical examples of Radio Access Bearers (RABs) and Radio Bearers (RBs) supported by Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) (3GPP TR 25.993 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 136 927 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Potential solutions for energy saving for E-UTRAN (3GPP TR 36.927 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 137 901 V11.12.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; User Equipment (UE) application layer data throughput performance (3GPP TR 37.901 version 11.12.0 Release 11) ETSI TR 144 901 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); External Network Assisted Cell Change (NACC) (3GPP TR 44.901 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 102 656 V1.2.2 (2014-09) Lawful Interception (LI); Retained Data; Requirements of Law Enforcement Agencies for handling Retained Data ETSI TS 102 921 V1.3.1 (2014-09) Machine-to-Machine communications (M2M); mIa, dIa and mId interfaces ETSI TS 103 287 V1.1.1 (2014-09) Digital Video Broadcasting (DVB) - Modulator Interface (C2-MI) for a second generation digital transmission system for cable systems (DVB-C2) ETSI TS 123 032 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Geographical Area Description (GAD) (3GPP TS 23.032 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 057 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobile Execution Environment (MExE); Functional description; Stage 2 (3GPP TS 23.057 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 060 V10.14.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 10.14.0 Release 10)

141


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 ETSI TS 123 060 V11.11.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 11.11.0 Release 11)

ETSI TS 123 228 V12.6.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 12.6.0 Release 12)

ETSI TS 123 060 V12.6.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 12.6.0 Release 12)

ETSI TS 123 234 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking; System description (3GPP TS 23.234 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 101 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) architecture (3GPP TS 23.101 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 240 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP Generic User Profile (GUP); Architecture (Stage 2) (3GPP TS 23.240 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 107 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Quality of Service (QoS) concept and architecture (3GPP TS 23.107 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 246 V12.3.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Architecture and functional description (3GPP TS 23.246 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 123 110 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) access stratum; Services and functions (3GPP TS 23.110 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 261 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP flow mobility and seamless Wireless Local Area Network (WLAN) offload; Stage 2 (3GPP TS 23.261 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 139 V12.1.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP system - fixed broadband access network interworking; Stage 2 (3GPP TS 23.139 version 12.1.0 Release 12 ETSI TS 123 141 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Presence service; Architecture and functional description (3GPP TS 23.141 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 167 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS 23.167 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 203 V12.6.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and charging control architecture (3GPP TS 23.203 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 123 207 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; End-to-end Quality of Service (QoS) concept and architecture (3GPP TS 23.207 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 226 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Global text telephony (GTT); Stage 2 (3GPP TS 23.226 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 272 V12.4.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 123 279 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Combining Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS) services; Stage 2 (3GPP TS 23.279 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 303 V12.2.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Proximity-based services (ProSe); Stage 2 (3GPP TS 23.303 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 123 327 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobility between 3GPP-Wireless Local Area Network (WLAN) interworking and 3GPP systems (3GPP TS 23.327 version 12.0.0 Release ETSI TS 123 401 V12.6.0 (2014-09) LTE; General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 123 402 V12.6.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses (3GPP TS 23.402 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 123 468 V12.2.0 (2014-09) LTE; Group Communication System Enablers for LTE (GCSE_LTE); Stage 2 (3GPP TS 23.468 version 12.2.0 Release 12)

142


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

ETSI TS 125 307 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 25.307 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 426 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur and Iub interface data transport & transport signalling for DCH data streams (3GPP TS 25.426 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 402 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Synchronisation in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 427 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub/Iur interface user plane protocol for DCH data streams (3GPP TS 25.427 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 125 411 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu interface layer 1 (3GPP TS 25.411 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 430 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub Interface: general aspects and principles (3GPP TS 25.430 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 412 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu interface signalling transport (3GPP TS 25.412 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 431 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub interface Layer 1 (3GPP TS 25.431 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 414 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu interface data transport and transport signalling (3GPP TS 25.414 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 432 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub interface: signalling transport (3GPP TS 25.432 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 415 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu interface user plane protocols (3GPP TS 25.415 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 433 V12.2.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP) signalling (3GPP TS 25.433 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 125 419 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu-BC interface: Service Area Broadcast Protocol (SABP) (3GPP TS 25.419 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 434 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub interface data transport and transport signalling for Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.434 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 420 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface general aspects and principles (3GPP TS 25.420 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 421 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface layer 1 (3GPP TS 25.421 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 422 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface signalling transport (3GPP TS 25.422 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 423 V12.2.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface Radio Network Subsystem Application Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 125 424 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface data transport & transport signalling for Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.424 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 425 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur interface user plane protocols for Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.425 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 125 435 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iub interface user plane protocols for Common Transport Channel data streams (3GPP TS 25.435 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 125 442 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN implementation-specific O&M transport (3GPP TS 25.442 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 444 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Iuh data transport (3GPP TS 25.444 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 446 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); MBMS synchronisation protocol (SYNC) (3GPP TS 25.446 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 450 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iupc interface general aspects and principles (3GPP TS 25.450 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 451 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iupc interface layer 1 (3GPP TS 25.451 version 12.0.0 Release 12)

143


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 ETSI TS 125 452 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iupc interface: signalling transport (3GPP TS 25.452 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 453 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iupc interface Positioning Calculation. Application Part (PCAP) signalling (3GPP TS 25.453 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 125 460 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuant interface: General aspects and principles (3GPP TS 25.460 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 461 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 125 462 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuant interface: Signalling transport (3GPP TS 25.462 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 466 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuant interface: Application part (3GPP TS 25.466 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 125 467 V12.2.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB); Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 125 468 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuh Interface RANAP User Adaption (RUA) signalling (3GPP TS 25.468 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 134 114 V12.1.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; User Equipment (UE) / Mobile Station (MS) Over The Air (OTA) antenna performance; Conformance testing (3GPP TS 34.114 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 134 121-2 V11.4.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception (FDD); Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 34.121-2 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 134 123-2 V11.4.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 2: Implementation conformance statement (ICS) proforma specification (3GPP TS 34.123-2 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 134 229-1 V12.3.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 34.229-1 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 134 229-2 V12.2.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance specification; Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) specification (3GPP TS 34.229-2 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 125 469 V12.2.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB). Application Part (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 134 229-4 V11.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance specification; Part 4: Enabler for IP multimedia applications testing (3GPP TS 34.229-4 version 11.0.0 Release 11)

ETSI TS 125 470 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iuh Interface PCAP User Adaption (PUA) signalling (3GPP TS 25.470 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 136 306 V11.8.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPP TS 36.306 version 11.8.0 Release 11)

ETSI TS 125 471 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iurh interface Radio Network Subsystem Application. Part (RNSAP) User Adaption (RNA) signalling (3GPP TS 25.471 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 306 V12.2.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPP TS 36.306 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 125 484 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Automatic Neighbour Relation (ANR) for UTRAN; Stage 2 (3GPP TS 25.484 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 108 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Application of the Radio Access Network. Application Part (RANAP) on the E-interface (3GPP TS 29.108 version 12.0.0 Release 12)

144

ETSI TS 136 401 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 410 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); S1 general aspects and principles (3GPP TS 36.410 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

ETSI TS 136 411 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); S1 layer 1 (3GPP TS 36.411 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 412 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); S1 signalling transport (3GPP TS 36.412 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 413 V9.10.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413 version 9.10.0 Release 9) ETSI TS 136 413 V10.9.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 136 413 V11.8.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 136 413 V12.3.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 136 414 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); S1 data transport (3GPP TS 36.414 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 420 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); X2 general aspects and principles (3GPP TS 36.420 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 421 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); X2 layer 1 (3GPP TS 36.421 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 441 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); Layer 1 for interfaces supporting Multimedia Broadcast. Multicast Service (MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.441 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 442 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); Signalling Transport for interfaces supporting Multimedia. Broadcast Multicast Service (MBMS) within EUTRAN (3GPP TS 36.442 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 443 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); M2 Application Protocol (M2AP) (3GPP TS 36.443 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 444 V12.1.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); M3 Application Protocol (M3AP) (3GPP TS 36.444 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 136 445 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); M1 data transport (3GPP TS 36.445 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 455 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE Positioning Protocol A (LPPa) (3GPP TS 36.455 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 456 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); SLm interface general aspects and principles (3GPP TS 36.456 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 457 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); SLm interface layer 1 (3GPP TS 36.457 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 422 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); X2 signalling transport (3GPP TS 36.422 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 458 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); SLm interface signalling transport (3GPP TS 36.458 version 12.0.0 Release 12

ETSI TS 136 423 V12.3.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); X2 Application Protocol (X2AP) (3GPP TS 36.423 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 136 459 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial. Radio Access Network (EUTRAN); SLm interface Application Protocol (SLmAP) (3GPP TS 36.459 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 424 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); X2 data transport (3GPP TS 36.424 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 509 V10.3.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); Special conformance testing functions for User Equipment (UE) (3GPP TS 36.509 version 10.3.0 Release 10)

ETSI TS 136 440 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); General aspects and principles for interfaces supporting. Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.440 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 521-2 V12.3.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2 version 12.3.0 Release 12)

145


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 ETSI TS 137 571-2 V10.8.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning; Part 2: Protocol conformance (3GPP TS 37.571-2 version 10.8.0 Release 10) ETSI TS 137 571-3 V11.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning; Part 3: Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 37.571-3 version 11.0.0 Release 11) ETSI TS 137 571-3 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning; Part 3: Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 37.571-3 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 137 571-5 V10.9.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning; Part 5: Test scenarios and assistance data (3GPP TS 37.571-5 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 144 003 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) Interface Channel Structures and Access Capabilities (3GPP TS 44.003 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 005 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Data Link (DL) Layer; General aspects (3GPP TS 44.005 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 006 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) interface; Data Link (DL) layer specification (3GPP TS 44.006 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 012 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Short Message Service Cell Broadcast (SMSCB) support on the mobile radio interface (3GPP TS 44.012 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 014 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Individual equipment type requirements and interworking; Special conformance testing functions (3GPP TS 44.014 version 12.0.0 Release 12)

146

ETSI TS 144 018 V12.3.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 144 031 V12.1.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 144 035 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services (LCS); Broadcast network assistance for Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) and Global Positioning System (GPS) positioning methods (3GPP TS 44.035 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 071 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services (LCS); Mobile radio interface layer 3 LCS specification (3GPP TS 44.071 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 148 001 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Base Station System - Mobile-services. Switching Centre (BSS MSC) interface; General aspects (3GPP TS 48.001 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 149 031 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services (LCS); Base Station System Application. Part LCS Extension (BSSAP-LE) (3GPP TS 49.031 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 151 010-2 V12.2.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 151 010-5 V10.10.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5: Inter-RadioAccess-Technology (RAT) (GERAN / UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS) (3GPP TS 51.010-5 version 10.10.0 Release 10)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna septembrie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в сентябре 2014 года. 01

01.110

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

ISO 10628-1:2014 Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 1: Specification of diagrams 03

03.220 03.220.01

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Transport Транспорт Transport în general Транспорт в целом

ISO/TS 21219-2:2014 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 2: UML modelling rules

07 07.100 07.100.20

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

ISO 9308-1:2014 Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora 11 11.040 11.040.40

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

ISO 5832-4:2014 Implants for surgery - Metallic materials - Part 4: Cobaltchromium-molybdenum casting alloy ISO 5832-11:2014 Implants for surgery - Metallic materials - Part 11: Wrought titanium 6-aluminium 7-niobium alloy ISO 12891-2:2014 Retrieval and analysis of surgical implants - Part 2: Analysis of retrieved surgical implants

147


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

13.060 13.060.50

ISO 8598-1:2014 Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments ISO 11978:2014 Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling ISO 11979-6:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing ISO 18259:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Method to assess contact lens care products with contact lenses in a lens case, challenged with bacterial and fungal organisms 11.060 11.060.20

Stomatologie Стоматология Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

ISO 16635-2:2014 Dentistry - Dental rubber dam instruments - Part 2: Clamp forceps 11.180

11.180.10

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

ISO 7176-22:2014 Wheelchairs - Part 22: Set-up procedures

13.020 13.020.99

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Alte standarde referitoare la protecţia mediului Охрана окружающей среды, прочие аспекты

ISO 18611-1:2014 Ships and marine technology - Marine NOx reduction agent AUS 40 - Part 1: Quality requirements ISO 18611-2:2014 Ships and marine technology - Marine NOx reduction agent AUS 40 - Part 2: Test methods ISO 18611-3:2014 Ships and marine technology - Marine NOx reduction agent AUS 40 - Part 3: Handling, transportation and storage

148

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

ISO 16308:2014 Water quality - Determination of glyphosate and AMPA Method using high performance liquid chromatography (HPLC) with tandem mass spectrometric detection 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

ISO 13577-2:2014 Industrial furnaces and associated processing equipment Safety - Part 2: Combustion and fuel handling systems ISO 25980:2014 Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes ISO/TR 18786:2014 Health and safety in welding - Guidelines for risk assessment of welding fabrication activities 17

17.040 17.040.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

ISO 16610-71:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 71: Robust areal filters: Gaussian regression filters 17.240

13

Calitatea apei Качество воды

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

ISO 16641:2014 Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors 23

23.040 23.040.15

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

ISO 6362-2:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 2: Mechanical properties


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

23.100 23.100.60

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Filtre, dispozitive de etanşare şi contaminarea fluidelor Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов

ISO 16908:2014 Hydraulic filter element test methods - Thermal conditioning and cold start-up simulation ISO 16908:2014 Hydraulic filter element test methods - Thermal conditioning and cold start-up simulation 25 25.160 25.160.01

Tehnici de fabricare Машиностроение Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

ISO/TR 18786:2014 Health and safety in welding - Guidelines for risk assessment of welding fabrication activities

35

35.040

Procedee de sudare Процессы сварки

ISO 25980:2014 Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes 25.180 25.180.01

Cuptoare industriale Промышленные печи Cuptoare industriale în general Промышленные печи в целом

35.100

27.060 27.060.10

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu combustibil lichid şi solid Горелки на жидком и твердом топливе

ISO 6806:2014 Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners Specification

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем

ISO 17253:2014 Earth-moving machinery and roughterrain variable-reach trucks - Design requirements for machines intended to be driven on road 35.100.70

Strat aplicare Прикладной уровень

ISO/IEC 17811-3:2014 Information Technology – Device control and management Part 3: Specification of Reliable Message Delivery Protocol

35.220.30

Memorii de date Запоминающие устройства Memorii optice Оптические запоминающие устройства

ISO 18938:2014 Imaging materials - Optical discs - Care and handling for extended storage 35.240 35.240.60

ISO 13577-2:2014 Industrial furnaces and associated processing equipment Safety - Part 2: Combustion and fuel handling systems 27

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 18000-7:2014 Information technology – Radio frequency identification for item management - Part 7: Parameters for active air interface communications at 433 MHz

35.220 25.160.10

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

ISO/TS 21219-2:2014 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 2: UML modelling rules 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO 17090-4:2014 Health informatics - Public key infrastructure - Part 4: Digital Signatures for healthcare documents ISO 22600-1:2014 Health informatics - Privilege management and access control Part 1: Overview and policy management ISO 22600-2:2014 Health informatics - Privilege management and access control Part 2: Formal models

149


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 ISO 22600-3:2014 Health informatics - Privilege management and access control Part 3: Implementations 35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

ISO 11783-12:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control and communications data network - Part 12: Diagnostics services 37 37.020

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Echipament optic Оптическое оборудование

43.040.15

ISO 18541-1:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information and use case definition ISO 18541-2:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 2: Technical requirements ISO 18541-3:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements 43.180

ISO 9345-2:2014 Microscopes - Imaging distances related to mechanical reference planes - Part 2: Infinity-corrected optical systems ISO 14135-1:2014 Optics and photonics - Specifications for telescopic sights Part 1: General-purpose instruments ISO 14135-2:2014 Optics and photonics - Specifications for telescopic sights Part 2: High-performance instruments 37.040 37.040.99

Fotografie Фотография Alte standarde referitoare la fotografie Фотография, прочие аспекты

ISO 18938:2014 Imaging materials - Optical discs - Care and handling for extended storage 37.080

Aplicarea imaginii în documente Способы формирования изображения документов

ISO/TR 18160:2014 Document management - Digital preservation - Analog recording to silver-gelatin microform ISO/TR 17797:2014 Electronic archiving - Selection of digital storage media for long term preservation 43

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника

43.040

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств

43.040.01

Sisteme de vehicule rutiere în general Системы дорожно-транспортных средств в целом

ISO 17324:2014 Rubber hoses for automotive turbochargers - Specification

150

Informatica pentru autovehicule. Sisteme informatice de bord Информационное оборудование. Встроенные компьютерные системы

Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

ISO 18541-1:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information and use case definition ISO 18541-2:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 2: Technical requirements ISO 18541-3:2014 Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements 47 47.020

47.020.60

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament electric pentru nave şi construcţii maritime Электрооборудование судов и морских сооружений

IEC PAS 80005-3:2014 Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements 47.020.99

Alte standarde referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, прочие аспекты

ISO 18611-1:2014 Ships and marine technology - Marine NOx reduction agent AUS 40 - Part 1: Quality requirements


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

ISO 18611-2:2014 Ships and marine technology - Marine NOx reduction agent AUS 40 - Part 2: Test methods ISO 18611-3:2014 Ships and marine technology - Marine NOx reduction agent AUS 40 - Part 3: Handling, transportation and storage 65 65.060

65.060.01

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

ISO 11783-12:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control and communications data network - Part 12: Diagnostics services 67 67.200

67.200.10

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

ISO 12228-2:2014 Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method - Part 2: Olive oils and olive pomace oils 71 71.020

Industria chimică Химическая технология Producţia în industria chimică Производство в химической промышленности

75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.020

Extragerea şi prelucrarea petrolului şi a gazului natural Добыча и обработка нефти и природного газа

ISO 10628-1:2014 Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 1: Specification of diagrams 75.080

ISO/TR 19686-1:2014 Petroleum products - Equivalency of test method determining the same property - Part 1: Atmospheric distillation of petroleum products 77 77.040 77.040.10

71.040 71.040.40

Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

ISO 6506-2:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines ISO 6506-3:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks ISO 6506-4:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 4: Table of hardness values

77.140.10

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Oţeluri tratate termic Термообрабатываемые стали

ISO 683-18:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels Part 18: Bright steel products 77.140.20

ISO 17560:2014 Surface chemical analysis - Secondary-ion mass spectrometry Method for depth profiling of boron in silicon

Metalurgie Металлургия

ISO 6506-1:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method

77.140 ISO 10628-1:2014 Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 1: Specification of diagrams

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

Oţeluri inoxidabile Высококачественные стал

ISO 630-5:2014 Structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance ISO 683-18:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels Part 18: Bright steel products

151


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 ISO 16143-1:2014 Stainless steels for general purposes - Part 1: Corrosionresistant flat products 77.140.45

Oţeluri nealiate Нелегированные стали

ISO 683-18:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels Part 18: Bright steel products 77.140.50

Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

ISO 4995:2014 Hot-rolled steel sheet of structural quality 77.140.70

Profile din oţel Стальные профили

ISO 630-6:2014 Structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for seismic-improved structural steels for building 77.150 77.150.10

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din aluminiu Продукция из алюминия

ISO 6361-2:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 2: Mechanical properties ISO 6361-3:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 3: Strips: Tolerances on shape and dimensions ISO 6361-4:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 4: Sheets and plates: Tolerances on shape and dimensions ISO 6362-2:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 2: Mechanical properties ISO 6362-7:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 7: Chemical composition 81

81.040 81.040.20

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă pentru construcţii Стекло для строительства зданий

ISO 11485-3:2014 Glass in building - Curved glass - Part 3: Requirements for curved tempered and curved laminated safety glass

152

83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

ISO 12000:2014 Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber lattices (natural and synthetic) - Definitions and review of test methods 83.060

Cauciuc Резина

ISO 4097:2014 Rubber, ethylene-propylene-diene (EPDM) - Evaluation procedure ISO 4659:2014 Styrene-butadiene rubber (carbon black or carbon black and oil masterbatches) - Evaluation procedure ISO 7663:2014 Halogenated isobutene-isoprene rubber (BIIR and CIIR) Evaluation procedures 83.080 83.080.01

Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

ISO 15512:2014 Plastics - Determination of water content ISO 17541:2014 Plastics - Quantitative evaluation of scratch-induced damage and scratch visibility 83.080.20

Materiale termoplastice Термопластические материалы

ISO 12000:2014 Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber lattices (natural and synthetic) - Definitions and review of test methods ISO 19066-1:2014 Plastics - Methyl methacrylateacrylonitrile- butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications 83.140 83.140.40

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

ISO 6806:2014 Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners Specification


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

ISO 17324:2014 Rubber hoses for automotive turbochargers - Specification ISO 27126:2014 Thermoplastic multi-layer (nonvulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

ISO 13803:2014 Paints and varnishes - Determination of haze on paint films at 20° ISO 2813:2014 Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20°, 60° and 85° 91

91.080 91.080.40

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de beton Бетонные конструкции

ISO 19338:2014 Performance and assessment requirements for design standards on structural concrete 91.120 91.120.25

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Protecţia împotriva seismelor şi vibraţiilor Сейсмическая защита и защита от вибрации

ISO 630-6:2014 Structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for seismic-improved structural steels for building 91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ISO 18650-2:2014 Building construction machinery and equipment - Concrete mixers - Part 2: Procedure for examination of mixing efficiency

153


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna septembrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în septembrie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в сентябре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в сентябре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки. 07 07.030

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Fizică. Chimie Физика. Химия

IEC TS 62607-5-1:2014 Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 5-1: Thin-film organic/nano electronic devices - Carrier transport measurements 11 11.040

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

11.040.60

IEC 60601-2-64:2014 Medical electrical equipment - Part 2-64: Particular requirements for the basic safety and essential performance of light ion beam medical electrical equipment IEC 60601-2-68:2014 Medical electrical equipment - Part 2-68: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray-based image-guided radiotherapy equipment for use with electron accelerators, light ion beam therapy equipment and radionuclide beam therapy equipment 11.040.70

IEC 62353:2014 Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment IEC TR 62354:2014 General testing procedures for medical electrical equipment 11.040.50

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

IEC 61910-1:2014 Medical electrical equipment - Radiation dose documentation Part 1: Radiation dose structured reports for radiography and radioscopy

154

Echipament pentru terapie Терапевтическое оборудование

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

IEC 80601-2-58:2014 Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for the basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

13

13.220 13.220.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

IEC 60695-11-10:2013 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods 17

17.140 17.140.50

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Electroacustică Электроакустика

IEC 62489-2:2014 Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 2: Methods of calculating and measuring the low-frequency magnetic field emissions from the loop for assessing conformity with guidelines on limits for human exposure 19 19.040

27.120

Electrotehnică în general Электротехника в целом

IEC 60695-11-10:2013 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods 29.120 29.120.50

Accesorii electrice Электрическая арматура Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

IEC 60127-2:2014 Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links IEC 60127-6:2014 Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links 29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

IEC 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules

Încercări de mediu Климатические испытания

IEC TR 61641:2014 Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault

Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

IEC 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials 27

29.020

Electrotehnică Электротехника

Încercări Испытания

IEC 60068-2-75:2014 Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests 19.080

29

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Energetică nucleară Атомная энергетика

IEC 60412:2014 Nuclear instrumentation - Nomenclature (identification) of scintillators and scintillation detectors and standard dimensions of scintillators

29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

CEI/IEC 61195:1999 Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications 29.140.40

Corpuri de iluminat Светильники

IEC 62722-1:2014 Luminaire performance - Part 1: General requirements 29.140.99

Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

IEC 61347-2-13:2014 Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules IEC 62031:2008 LED modules for general lighting - Safety specifications

155


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 IEC 62868:2014 Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting Safety requirements 29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

IEC 60034-19:2014 Rotating electrical machines - Part 19: Specific test methods for d.c. machines on conventional and rectifier-fed supplies

31.120

IEC 61747-10-2:2014 Liquid crystal display devices - Part 10-2: Environmental, endurance and mechanical test methods - Environmental and endurance 31.220

CEI/IEC 60034-26:2006 Rotating electrical machines - Part 26: Effects of unbalanced voltages on the performance of three-phase cage induction motors 31.220.10 29.220 29.220.10

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Elemente şi baterii primare Первичные элементы и батареи

IEC 60086-1:2011 Primary batteries - Part 1: General IEC 60086-2:2011 Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications IEC 60086-3:2011 Primary batteries - Part 3: Watch batteries IEC 60086-4:2014 Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries IEC 60086-5:2011 Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte 29.240

29.240.99

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Alte echipamente referitoare la reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Другое оборудование, связанные с передачей и распределением электроэнергии

IEC TR 62511:2014 Guidelines for the design of interconnected power systems 31 31.080 31.080.99

Electronică Электроника Dispozitive cu semiconductoare Полупроводниковые приборы Alte dispozitive cu semiconductoare Другие полупроводниковые приборы

IEC 62031:2008 LED modules for general lighting - Safety specifications

156

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Fişe. Conectoare Штепсельные разъемы. Соединители

IEC 60352-5:2012 Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance IEC 61076-2-104:2014 Connectors for electronic equipment - Product requirements Part 2-104: Circular connectors – Detail specification for circular connectors with M8 screw-locking or snap-locking 31.240

Structuri mecanice pentru echipament electronic Механические конструкции электронного оборудования

IEC 60297-3-108:2014 Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series Part 3-108: Dimensions of R-type subracks and plug-in units 33 33.120.10

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

IEC 61196-10:2014 Coaxial communication cables - Part 10: Sectional specification for semi-rigid cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) dielectric IEC 61196-10-1:2014 Coaxial communication cables - Part 10-1: Blank detail specification for semi-rigid cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) dielectric 33.120.20

Fire şi cabluri simetrice Провода и симметричные кабели

IEC TR 61156-1-2:2009 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1-2: Electrical transmission characteristics and test methods of symmetrical pair/quad cables


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

33.160 33.160.01

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Tehnici audio, video şi audiovizuale în general Аудио, видео- и аудиовизуальное в целом

IEC 61883-6:2014 Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 6: Audio and music data transmission protocol

35.100 35.100.70

33.180.10

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Fibre şi cabluri Волокна и кабели

IEC 60793-1-50:2014 Optical fibres - Part 1-50: Measurement methods and test procedures - Damp heat (steady state) tests IEC 60794-3:2014 Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification

33.180.20

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

39 39.040

IEC 61754-7-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Fibre optic connector interfaces - Part 7-1: Type MPO connector family - One fibre row 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 18000-7:2014 Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 7: Parameters for active air interface communications at 433 MHz

Mecanică de precizie. Giuvaergerie Точная механика. Ювелирное дело Ceasornicărie Часовое дело Ceasuri Наручные и карманные часы

IEC 60086-3:2011 Primary batteries - Part 3: Watch batteries 71 71.040 71.040.20

IEC 61753-031-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard - Part 031-2: Non-connectorized singlemode 1×N and 2×N non-wavelengthselective branching devices for Category C - Controlled environment

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

IEC 61883-6:2014 Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 6: Audio and music data transmission protocol

39.040.10 IEC 61753-031-6:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 031-6: Non-connectorized singlemode 1xN and 2xN non-wavelengthselective branching devices for Category O - Uncontrolled environment

Strat aplicare Прикладной уровень

ISO/IEC 17811-3:2014 Information Technology - Device control and management Part 3: Specification of Reliable Message Delivery Protocol 35.200

33.180

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Sticlărie de laborator şi aparate aferente Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура

IEC 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials 97

97.120

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

IEC 60730-1:2013 Automatic electrical controls - Part 1: General requirements

157


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna septembrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în septembrie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в сентябре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в сентябре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки. 01

01.100 01.100.30

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Desene tehnice Технические чертежи Desene pentru construcţii Строительные чертежи

ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

07.100 07.100.30

07.040

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Astronomie. Geodezie. Geografie Астрономия. Геодезия. География

ГОСТ 32453-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек

158

Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ 10444.11-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов (ISO 15214:1998 MOD) 11 11.040

07

Microbiologie Микробиология

11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

ГОСТ 8.628-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Изделия медицинские электрические. Мониторы прикроватные. Методика поверки


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

ГОСТ 31615-2012 Имплантаты для хирургии. Стандартный метод испытаний для проверки на сдвиг фосфатно-кальциевых и металлических покрытий 11.200

Controlul naşterilor. Contraceptive mecanice Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы

13.180

ГОСТ EN 894-3-2012 Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3: Органы управления ГОСТ IEC 60825-2-2013 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 2: Безопасность волоконно-оптических систем связи (IEC 60825-2:2007, IDT) 13.260

ГОСТ 32336-2013 Механические противозачаточные средства. Презервативы полиуретановые. Методы испытаний 13

13.040

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха

ГОСТ 32384-2013 Уксусная кислота. Определение содержания в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии ГОСТ 32535-2013 Толуилендиизоцианат. Определение содержания в воздушной среде Emisii de gaze de eşapament de la transport Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

ГОСТ ISO 8178-2-2013 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 2: Измерение выбросов газов и частиц в условиях эксплуатации (ISO 8178-2:2008, IDT) 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм ГОСТ EN 894-3-2012 Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3: Органы управления 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-52: Частные требования к приборам для гигиены полости рта (IEC 60335-2-52:2008, IDT)

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

ГОСТ IEC 60825-2-2013 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 2: Безопасность волоконно-оптических систем связи (IEC 60825-2:2007, IDT) 13.340 13.340.99

Echipament de protecție Защитные средства Alte echipamente de protecție Защитные средства прочие

ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия 17

13.040.50

Ergonomie Эргономика

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.617-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Недисперсионные инфракрасные (ndir) анализаторы монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма. Методика поверки ГОСТ 8.623-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах. Методика поверки ГОСТ 8.628-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Изделия медицинские электрические. Мониторы прикроватные. Методика поверки 19 19.060

Încercări Испытания Încercări mecanice Механические испытания

ГОСТ ISO 9237-2013 Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости (ISO 9237:1995, IDT)

159


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

23

23.040 23.040.15

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

ГОСТ 32590-2013 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки. Технические условия ГОСТ 32591-2013 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования. Технические условия 23.040.20

Ţevi din materiale plastice Пластмассовые трубы

ГОСТ ISO 1167-1-2013 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1: Общий метод (ISO 1167-1:2006, IDT) 23.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

ГОСТ IEC 60704-2-2-2012 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2-2: Дополнительные требования к тепловентиляторам (IEC 60704-2-2:2009, IDT) 25 25.080 25.080.01

Tehnici de fabricare Машиностроение

27.020

Maşini-unelte în general Металлорежущие станки в целом

ГОСТ EN 50370-2-2012 Электромагнитная совместимость технических средств. Станки металлообрабатывающие. Часть 2: Помехоустойчивость (EN 50370-2:2003, IDT)

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

ГОСТ ISO 8178-2-2013 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 2: Измерение выбросов газов и частиц в условиях эксплуатации (ISO 8178-2:2008, IDT) 29 29.130

Electrotehnică Электротехника Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

ГОСТ IEC/TR 61912-1-2013 Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 1: Применение расчетных характеристик короткого замыкания (IEÑ/TR 61912-1:2007, IDT) 29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

ГОСТ IEC 60034-2А-2012 Машины электрические вращающиеся. Часть 2: Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом (IEC 60034-2A:1974, IDT) 29.240

29.240.30

Maşini-unelte Металлорежущие станки

ГОСТ EN 50370-1-2012 Электромагнитная совместимость технических средств. Станки металлообрабатывающие. Часть 1: Помехоэмиссия (EN 50370-1:2005, IDT)

160

27

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Aparataj de comandă pentru linii electrice Аппаратура управления для электрических силовых систем

ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17: Проверка и техническое обслуживание электроустановок (IEC 60079-17, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

53

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

53.100

33.100.10

Emisie Излучение

ГОСТ EN 50370-1-2012 Электромагнитная совместимость технических средств. Станки металлообрабатывающие. Часть 1: Помехоэмиссия (EN 50370-1:2005, IDT) ГОСТ EN 50370-2-2012 Электромагнитная совместимость технических средств. Станки металлообрабатывающие. Часть 2: Помехоустойчивость (EN 50370-2:2003, IDT) ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение колебаний напряжения и фликера, вызываемых техническими средствами с номинальным током более 75 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний (IEC/TS 61000-3-5:2009, IDT) 33.200

55 55.180 55.180.40

43.160

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

ГОСТ EN 13021-2012 Машины для зимнего содержания дорог. Требования безопасности (EN 13021:2003+А1:2008, IDT) 45 45.060 45.060.01

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

ГОСТ 32204-2013 Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок Ambalaje pentru transport, complete şi pline Укомплектованная заполненная транспортная тара

ГОСТ ISO 2875-2013 Тара транспортная наполненная. Методы испытания на устойчивость к воздействию водяных брызг (ISO 2875: 2000, IDT) 59

59.080

43

Maşini de terasament Землеройные машины

ГОСТ ISO 2860-2012 Машины землеройные. Минимальные размеры смотровых отверстий (ISO 2860:1992, IDT)

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

ГОСТ IEC 62053-52-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 52: Условные обозначения (IEC 62053-52:2005, IDT)

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование

59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

ГОСТ ISO 9237-2013 Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости (ISO 9237:1995, IDT) 59.080.50

Frînghii Веревки

ГОСТ ISO 1140-2013 Изделия канатные полиамидные 3-, 4- и 8-прядные. Общие технические условия (ISO 1140:2004 IDT) ГОСТ ISO 1141-2013 Изделия канатные из полиэфирных нитей 3-, 4- и 8прядные. Общие технические условия (ISO 1141:2004, IDT) ГОСТ ISO 1181-2013 Изделия канатные из манильской пеньки и сизали 3-, 4-, и 8-прядные. Общие технические условия (ISO 1181:2004 ,IDT) ГОСТ ISO 1346-2013 Изделия канатные из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей, мононитей, мультифиламентных нитей (ПП2) и полипропиленовых мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3) 3-, 4-, и 8-прядные. Общие технические условия (ISO 1346:2004, IDT)

161


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014 ГОСТ ISO 1969-2013 Изделия канатные полиэтиленовые 3-, 4-прядные. Общие технические условия (ISO 1969:2004, IDT) 61 61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность Îmbrăcăminte Одежда

ГОСТ ISO 15831-2013 Одежда. Физиологическое воздействие. Метод измерения теплоизоляции на термоманекене (ISO 15831:2004, IDT) 61.040

Acoperăminte pentru cap. Accesorii pentru confecţii. Articole de pasmanterie Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды

ГОСТ 32118-2013 Головные уборы. Общие технические условия 65 65.020 65.020.20

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Cultura plantelor Растениеводство

ГОСТ 32592-2013 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия 65.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

ГОСТ 32431-2013 Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования 65.060.01

Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

ГОСТ ISO 5674-2012 Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Кожухи защитные карданных валов для привода от валов отбора мощности (ВОМ). Испытания на прочность и износ. Критерии приемки (ISO 5674:2004, IDT) 65.060.10

Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ 12.2.122-2013 Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Методы контроля безопасности

162

ГОСТ ISO 3776-2-2012 Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 2. Требования к прочности креплений (ISO 3776-2:2007, IDT) 65.060.30

Maşini pentru semănat şi plantat Оборудование для сева и посадок

ГОСТ ISO 4254-9-2012 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 9. Сеялки (ISO 4254-9:2008, IDT) 65.080

Îngrăşăminte Удобрения

ГОСТ 32468-2013 Карбамид (мочевина). Определение содержания железа. Фотометрический метод с применением 2,2`-бипиридила ГОСТ 32469-2013 Карбамид (мочевина). Определение цвета формальдегидного раствора в единицах Хазена (платинокобальтовая шкала) ГОСТ 32470-2013 Карбамид (мочевина). Определение щелочности. Титриметрический метод ГОСТ 32472-2013 Карбамид (мочевина). Потенциометрический метод определения изменения рН в присутствии формальдегида ГОСТ EN 13466-2-2013 Удобрения. Определение содержания воды (методы Карла Фишера). Часть 2. 2: пропанол как экстрагирующее вещество (EN 13466-2:2001, IDT) 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

ГОСТ EN 15851-2013 Продукты пищевые. Определение афлатоксина B1 в продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и флуориметрическим детектированием (EN 15851:2010, IDT) 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

ГОСТ EN 15851-2013 Продукты пищевые. Определение афлатоксина B1 в продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и флуориметрическим детектированием (EN 15851:2010, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

67.080 67.080.10

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

ГОСТ 21715-2013 Айва свежая. Технические условия 67.120

67.120.20

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Păsări şi ouă Птица и яйца

ГОСТ 32151-2013 Мясо уток (тушки и их части). Торговые описания

67.260

ГОСТ 12.2.124-2013 Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности ГОСТ EN 13954-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Хлеборезки. Требования безопасности и гигиены (EN 13954:2005+А1:2010, IDT) 71 71.040 71.040.40

67.120.30

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

ГОСТ 7455-2013 Консервы из рыбы в желе. Технические условия ГОСТ 13197-2013 Изделия балычные холодного копчения из лосося балтийского. Технические условия 67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

ГОСТ 32073-2013 Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в алкогольной продукции 67.200

67.200.20

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Seminţe oleaginoase Семена масличных культур

ГОСТ 32287-2013 Ядра орехов лещины. Технические условия 67.230

Produse alimentare preparate şi preambalate Расфасованные пищевые продукты и пищевые продукты, подвергнутые кулинарной обработке

ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

ГОСТ 8.617-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Недисперсионные инфракрасные (ndir) анализаторы монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма. Методика поверки ГОСТ 8.623-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах. Методика поверки ГОСТ 32385-2013 Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН) 71.040.50

Metode de analiză fizico-chimice Физико-химические методы анализа

ГОСТ 32290-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение биоразлагаемости по угнетению потребления кислорода активным илом ГОСТ 32381-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение коэффициента распределения в системе ноктанол/водаметодом встряхивания колбы ГОСТ 32474-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение коэффициента распределения ноктанол/вода методом высокоэффективной жидкостной хроматографии ГОСТ 32536-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для дафний

163


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

71.060 71.060.50

Produse chimice anorganice Неорганические химические вещества Săruri Соли

ГОСТ 1460-2013 Карбид кальция. Технические условия 71.080 71.080.60

Produse chimice organice Органические химические вещества Alcooli. Eteri Спирты. Эфиры

ГОСТ 5208-2013 Спирт бутиловый нормальный технический. Технические условия 71.100 71.100.01

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse ale industriei chimice în general Продукты химической промышленности в целом

ГОСТ 32378-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной токсичности одного поколения ГОСТ 32380-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке токсического воздействия на пренатальное развитие ГОСТ 32519-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Изучение хронической токсичности при внутрижелудочном поступлении ГОСТ 32532-2013 Фталевый ангидрид. Определение содержания в воздушной среде полярографическим методом 71.100.30

Explozivi. Substanţe pirotehnice şi focuri de artificii Взрывчатые вещества. Пиротехника

ГОСТ 14839.13-2013 Вещества взрывчатые промышленные. Методы определения водоустойчивости ГОСТ 14839.18-2013 Вещества взрывчатые промышленные. Методы определения плотности 73 73.040

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

ГОСТ 32351-2013 Угли Челябинского бассейна для пылевидного, слоевого сжигания и бытовых нужд населения. Технические условия

164

ГОСТ 32356-2013 Угли каменные и антрациты окисленные Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация 73.060 73.060.10

Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы Minereuri de fier Железные руды

ГОСТ 32599.1-2013 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания серы. Гравиметрический метод с применением сульфата бария (ISO 4689:1986, MOD) 75

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

ГОСТ ISO 8973-2013 Газы углеводородные сжиженные. Расчет плотности и давления насыщенных паров (ISO 8973:1997, IDT) 75.080

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ГОСТ 32328-2013 Нефтепродукты и смазочные материалы. Определение кислотного и щелочного чисел титрованием с цветным индикатором ГОСТ 32332-2013 Нефтепродукты. Определение коксового остатка по Рамсботтому ГОСТ 32393-2013 Нефтепродукты. Определение температуры застывания методом вращения ГОСТ 32402-2013 Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации автоматическим лазерным методом ГОСТ 32403-2013 Нефтепродукты. Определение содержания серы (ламповый метод) ГОСТ 32500-2013 Нефтепродукты. Вычисление индекса вязкости по кинематической вязкости при температурах 40 °С и 100 °С ГОСТ ISO 6247-2013 Нефтепродукты. Определение пенообразующих характеристик смазочных масел (ISO 6247:1998, IDT) ГОСТ ISO 6617-2013 Масла смазочные нефтяные. Характеристики старения. Определение изменения содержания коксового остатка по Конрадсону после окисления (ISO 6617:1994, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

ГОСТ 32330-2013 Масла смазочные. Определение потерь от испарения методом Ноак ГОСТ 32334-2013 Масла смазочные. Определение потерь от испарения на ермогравиметрическом анализаторе (TGA) методом Ноак ГОСТ 32402-2013 Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации автоматическим лазерным методом ГОСТ 32461-2013 Материалы смазочные. Метод определения скорости испарения в вакууме ГОСТ 32502-2013 Жидкости смазочные. Определение противозадирных свойств на четырехшариковой машине 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

ГОСТ 10650-2013 Торф. Методы определения степени разложения ГОСТ 11304-2013 Торф и продукты его переработки. Метод приготовления сборных проб ГОСТ 11305-2013 Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги ГОСТ 11306-2013 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности ГОСТ 32248-2013 Кокс каменноугольный с размером кусков 20 мм и более. Определение прочности после реакции с двуокисью углерода

75.160.30

ГОСТ ISO 4257-2013 Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб (ISO 4257:2001, IDT) 77 77.150 77.150.30

ГОСТ 32356-2013 Угли каменные и антрациты окисленные Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация 75.160.20

81

81.040 81.040.01

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din cupru Продукция из меди

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă în general Стекло в целом

ГОСТ 9900-2013 Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Определение модуля упругости при поперечном статическом изгибе 81.040.30

Produse din sticlă Изделия из стекла

ГОСТ 5533-2013 Стекло узорчатое. Технические условия ГОСТ 11067-2013 Стекло и изделия из него. Метод определения механических свойств. Определение ударной вязкости ГОСТ 32559-2013 Стекло с лакокрасочным покрытием. Технические условия 81.060

Ceramică Керамика Produse din ceramică Изделия из керамики

ГОСТ 32091-2013 Посуда керамическая. Метод определения термостойкости 83

Combustibili lichizi Жидкое топливо 83.080

ГОСТ 32339-2013 Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод

Metalurgie Металлургия

ГОСТ 15835-2013 Прутки из бериллиевой бронзы. Технические условия

81.060.20 ГОСТ 32351-2013 Угли Челябинского бассейна для пылевидного, слоевого сжигания и бытовых нужд населения. Технические условия

Combustibili gazoşi Газообразное топливо

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы

ГОСТ 12423-2013 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

165


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

ГОСТ ISO 8009-2013 Механические противозачаточные средства. Диафрагмы многоразовые резиновые и силиконовые. Общие технические требования и методы испытаний (ISO 8009:2004, IDT) 83.140.30

Ţevi şi racorduri din material plastic pentru utilizare fără fluide Пластмассовые трубы, фитинги и клапаны

ГОСТ 32412-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

ГОСТ 31939-2012 Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ ГОСТ 31974-2012 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня ГОСТ 31975-2013 Материалы лакокрасочные. Метод определение блеска лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85° ГОСТ 31991.1-2012 Материалы лакокрасочные. Определение содержания летучих органических соединений (ЛОС). Разностный метод ГОСТ 31991.2-2012 Материалы лакокрасочные. Определение содержания летучих органических соединений (ЛОС). Газохроматографический метод 87.060 87.060.10

Ingrediente pentru vopsele Ингредиенты красок Pigmenţi şi material de umplutură Пигменты и разбавители

ГОСТ 32389-2013 Олифы. Общие технические условия 91

91.040

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Clădiri Строительство

ГОСТ 32498-2013 Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения

166

91.080 91.080.40

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de beton Бетонные конструкции

ГОСТ 21506-2013 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 32488-2013 Панели стеновые наружные железобетонные из керамзитобетона для жилых и общественных зданий. Технические условия ГОСТ 32499-2013 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий пролетом до 9 м стендового формирования. Технические условия 91.100 91.100.15

Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

ГОСТ 4001-2013 Камни стеновые из горных пород. Технические условия ГОСТ 24099-2013 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия ГОСТ 32495-2013 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Технические условия ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия ГОСТ 32497-2013 Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия 91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

ГОСТ 32314-2012 Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия ГОСТ 32493-2013 Материалы и изделия теплоизоляционные. Метод определения воздухопроницаемости и сопротивления воздухопроницанию


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

91.120

91.120.99

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Alte standarde referitoare la protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри, прочие аспекты

ГОСТ 32494-2013 Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций 91.140 91.140.60

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

ГОСТ IEC 61770-2012 Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения. Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных шлангов (IEC 61770:2008, IDT) 91.140.80

Sisteme de evacuare a apei Дренажные системы

97.040 97.040.60

91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

97.120

97

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

97.030

Aparate electrocasnice în general Бытовые электрические приборы в целом

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-52: Частные требования к приборам для гигиены полости рта (IEC 60335-2-52:2008, IDT) ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-14: Дополнительные требования к электрическим силовым приводам (IEC 60730-2-14:2008, IDT) Mobilă Мебель

ГОСТ ISO 4211-3-2012 Мебель. Испытание поверхностей. Часть 3: Оценка устойчивости к воздействию сухого тепла (ISO 4211-3:1993, IDT) 97.200

ГОСТ ISO 21873-1-2013 Машины и оборудование строительные. Передвижные дробилки. Часть 1: Терминология и технические условия поставки (ISO 21873-1:2008, IDT)

Articole de gătit, cuţite şi tacîmuri Посуда для приготовления пищи, ножевые изделия и столовые приборы

ГОСТ 32091-2013 Посуда керамическая. Метод определения термостойкости

97.140 ГОСТ 32412-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование

97.200.30

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Echipament de camping şi terenuri de camping Туристическое снаряжение и площадки для кемпинга

ГОСТ ISO 4211-3-2012 Мебель. Испытание поверхностей. Часть 3: Оценка устойчивости к воздействию сухого тепла (ISO 4211-3:1993, IDT)

ГОСТ IEC 60704-2-2-2012 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2-2: Дополнительные требования к тепловентиляторам (IEC 60704-2-2:2009, IDT)

167


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 9 [146], SEPTEMBRIE 2014

ERATĂ LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” NR. 8 [145], AUGUST 2014 ПОПРАВКA, ВНЕСЕННАЯ В „BULETINUL DE STANDARDIZARE” №. 8 [145], АВГУСТ 2014 În ce loc Fila 57, coloana 2

168

Este tipărit

Trebuie citit

GOST 8756.22-80 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина (În vigoare SM SR EN 12136:2012)

GOST 8756.22-80 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина (În vigoare SM SR EN 12136:2002)

Bs 9 septembrie 2014  
Bs 9 septembrie 2014  
Advertisement