Page 1

AUGUST 2014

8

[145]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic МЭК – Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация ETSI Institutul European de Standardizare în Telecomunicații Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций

NOȚIUNI Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 33 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 40 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 61 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Modificările și eratele aprobate pentru standardele naționale _________________________________________ 68 Утвержденные изменения и поправки к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare ___________________________________ 70 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 81 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 81 Опубликованные европейские стандарты CEN Standarde europene CENELEC publicate _________________________________________________________ 88 Опубликованные европейские стандарты CENELEC Standarde europene ETSI publicate _____________________________________________________________ 93 Опубликованные европейские стандарты ETSI

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ _______________________________________________________ 95 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate __________________________________________________________ 95 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate __________________________________________________________ 103 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ ________________________________________________________ 113 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate __________________________________________________________ 113 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС).

01

01.040 01.040.19

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.080.30

Vocabulare Словари Încercări (Vocabulare) Испытания (Словари)

SM ISO 10878:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Termografie în infraroşu. Vocabular Неразрушающий контроль. Инфракрасная термография. Словарь (ISO 10878:2013, IDT) 01.040.21

01.080

Sisteme şi componente mecanice de uz general (Vocabulare) Механические системы и компоненты общего назначения (Словари)

SM ISO 4378-5:2014 (vers. eng.) Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii, clasificare şi simboluri. Partea 5: Aplicarea simbolurilor Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и символы. Часть 5: Применение символов (ISO 4378-5:2009, IDT) Energetică şi transmisia căldurii (Vocabulare) Энергетика и теплотехника (Словари)

SM EN 378-1+A2:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi criterii de alegere Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1: Основные требования, определения, классификация и критерии выбора (EN 378-1:2008+A2:2012, IDT)

4

Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

SM EN 1861:2014 (vers. eng.) Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Scheme sinoptice pentru sisteme, conducte şi instrumente. Configurare şi simboluri Системы холодильные и тепловые насосы. Блок-схемы системы и диаграммы трубопроводов и инструментов. Конфигурация и условные обозначения (EN 1861:1998, IDT) 03

03.100 03.100.30

01.040.27

Simboluri grafice Графические обозначения

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

SM EN ISO 9606-1:2014 (vers. eng.) Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1: Стали (EN ISO 9606-1:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

11 11.040 11.040.50

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament radiologic Радиографическое оборудование

SM EN 60976:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Acceleratoare medicale de electroni. Caracteristici funcţionale de performanţă Изделия медицинские электрические. Медицинские электронные ускорители. Функциональные эксплуатационные характеристики (EN 60976:2007, IDT) 13

13.030 13.030.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Instalaţii şi echipament pentru evacuarea şi tratarea deşeurilor Установки и оборудование для удаления и обработки отходов

SM EN 16252:2014 (vers. eng.) Maşini de compactare pentru deşeuri sau materiale reciclabile. Prese de balotare orizontale. Cerinţe de securitate Машины для уплотнения отходов или вторичного сырья. Горизонтальные пакетировочные прессы Требования безопасности (EN 16252:2012, IDT) 13.040 13.040.50

13.060 13.060.25

SM ISO 8178-2:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 2: Măsurarea emisiilor de gaze şi de particule pe teren Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 2: Измерение выбросов газов и частиц на месте (ISO 8178-2:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 8178-2:2009) SM ISO 8178-4:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 4: Cicluri de încercare pentru diferite aplicaţii ale motoarelor Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 4: Циклы испытаний для различных режимов работы двигателей (ISO 8178-4:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 8178-4:2009) SM ISO 8178-6:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 6: Raport despre rezultatele măsurării şi încercării Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 6: Отчет о результатах измерения и испытания (ISO 8178-6:2000, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 8178-6:2009)

Apă pentru uz industrial Промышленная вода

SM EN 12952-12:2014 (vers. eng.) Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 12: Cerinţe referitoare la calitatea apei de alimentare şi a apei din cazan Котлы водотрубные и вспомогательные установки Часть 12: Требования к качеству питательной воды и к воде котла (EN 12952-12:2003, IDT) SM EN 12953-10:2014 (vers. eng.) Cazane cu ţevi de fum. Partea 10: Cerinţe referitoare la calitatea apei de alimentare şi a apei din cazan Котлы жаротрубные. Часть 10: Требования к качеству питательной воды и воды котла (EN 12953-10:2003, IDT) 13.080 13.080.10

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi chimice ale solurilor Химические характеристики грунтов

SM ISO 10390:2014 (vers. eng.) Calitatea solului. Determinarea pH-ului Качество почвы. Определение pH (ISO 10390:2005, IDT) 13.220 13.220.40

Calitatea aerului Качество воздуха Emisii de gaze de eşapament de la transport Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

Calitatea apei Качество воды

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

SM EN 60754-2:2014 (vers. eng.) Încercare pe gazele degajate în timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 2: Determinarea acidităţii gazelor prin măsurarea pH-ului şi a conductivităţii Испытания газов, выделяемых во время горения материалов электрических кабелей. Часть 2: Определение кислотности выделяемых газов, измерением рН и проводимости (EN 60754-2:2014, IDT) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

SM EN 60976:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Acceleratoare medicale de electroni. Caracteristici funcţionale de performanţă Изделия медицинские электрические. Медицинские электронные ускорители. Функциональные эксплуатационные характеристики (EN 60976:2007, IDT) 17

17.060

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurarea volumului, masei, densităţii, viscozităţii Измерения объема, массы, плотности, вязкости

SM ISO 649-2:2014 (vers. eng.) Sticlărie de laborator. Areometre de uz general. Partea 2: Metode de încercare şi de utilizare Посуда лабораторная стеклянная. Ареометры общего назначения. Часть 2: Метод испытания и применения (ISO 649-2:1981, IDT)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

17.120

Măsurarea debitului fluidelor Измерения параметров потока жидкости

SM EN 60534-4:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 4: Inspecţie şi încercări individuale Клапаны регулирующие для промышленных процессов Часть 4. Контроль и методика испытаний (EN 60534-4:2006, IDT) 17.140 17.140.20

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

SM EN 15036-1:2014 (vers. eng.) Cazane de încălzit. Reguli de încercare a emisiilor de zgomot aerian a generatoarelor de căldură. Partea 1: Emisii de zgomot aerian ale generatoarelor de căldură Котлы отопительные. Правила испытания для измерения распространяющегося по воздуху шума, производимого тепловыми генераторами. Часть 1: Распространяющийся по воздуху шум, производимый тепловыми генераторами (EN 15036-1:2006, IDT) SM EN 60534-8-2:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-2: Consideraţii asupra zgomotului. Măsurarea în laborator a zgomotului de origine hidrodinamică printr-un robinet de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-2: Шумы. Лабораторные измерения шума, создаваемого гидродинамическим потоком, проходящим через регулирующие клапаны (EN 60534-8-2:2011, IDT) SM EN 60534-8-3:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-3: Consideraţii asupra zgomotului. Metodă de predicţie a zgomotului aerodinamic printr-un robinet de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-3: Шумы. Метод расчета аэродинамического клапана управления шумом (EN 60534-8-3:2011, IDT) SM EN 60534-8-4:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-4: Consideraţii referitoare la zgomot. Predicţia zgomotului generat de o curgere hidrodinamică Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-4: Шумы. Прогнозирование шума, создаваемого гидродинамическим потоком (EN 60534-8-4:2005, IDT) 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

SM ISO 2017-1:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică și șoc. Sisteme de montaj elastice. Partea 1: Informație tehnică pentru schimb la punerea în aplicare a sistemelor de izolare Вибрация и удар механические. Упругие монтажные системы. Часть 1: Техническая информация для обмена с целью применения изоляционных систем (ISO 2017-1:2005, IDT) SM ISO 2017-2:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică și șoc. Sisteme de montaj elastice. Partea 2: Informație tehnică pentru schimb la punerea în aplicare a izolaţiei vibrante asociată cu sistemele de cale ferată Вибрация и удар механические. Упругие монтажные системы. Часть 2: Техническая информация для обмена с целью применения вибрационной изоляции, связанной с железнодорожными системами (ISO 2017-2:2007, IDT)

6

SM ISO 2954:2014 (vers. eng.) Vibraţii mecanice ale maşinilor rotative şi alternative. Cerinţe pentru instrumentele de măsurare a severităţii vibratorii Механическая вибрация машин с вращательным и возвратно-поступательным движением. Требования к приборам для измерения интенсивности вибрации (ISO 2954:2012, IDT) SM ISO 7626-1:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică și șoc. Determinarea experimentală a mobilității mecanice. Partea 1: Termeni de bază și definiții, şi specificații pentru traductor Вибрация механическая и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Часть 1: Основные термины и определения и технические условия на датчики (ISO 7626-1:2011, IDT) SM ISO 7919-3:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică. Evaluarea vibrației mașinii prin măsurările efectuate pe arborii de rotație. Partea 3: Mașini industriale cuplate Вибрация механическая машин без возвратнопоступательного движения. Измерения и оценка вибрации вращающихся валов. Часть 3: Агрегатированные производственные установки (ISO 7919-3:2009, IDT) SM ISO 7919-4:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică. Evaluarea vibrației mașinii prin măsurările efectuate pe arborii de rotație. Partea 4: Seturi de turbine cu gaz cu lagăre hidrodinamice Вибрация механическая. Оценка вибрации машин методом измерения вращающихся валов. Часть 4: Газотурбинные установки с гидродинамическими подшипниками (ISO 7919-4:2009, IDT) SM ISO 10816-3:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică. Evaluarea vibrației mașinii prin măsurările efectuate pe piese non-rotative. Partea 3: Mașini industriale cu o putere nominală mai mare de 15 kW și o viteză nominală între 120 rot / min și 15 000 rot / min, vibraţia cărora este măsurată in situ Вибрация механическая. Оценка состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3: Промышленные машины номинальной мощностью свыше 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 об/мин, вибрация которых измеряется на месте эксплуатации (ISO 10816-3:2009, IDT) SM ISO 10816-4:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică. Evaluarea vibrației mașinii prin măsurările efectuate pe piese non-rotative. Part 4: Seturi de turbine cu gaz cu lagăre hidrodinamice Вибрация механическая. Оценка состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4: Газотурбинные установки с гидродинамическими подшипниками (ISO 10816-4:2009, IDT) SM ISO 16063-1:2014 (vers. eng.) Metode de etalonare a traductoarelor de vibrații și șocuri. Partea 1: Concepte de bază Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 1: Основные понятия (ISO 16063-1:1998, IDT) SM ISO 16063-11:2014 (vers. eng.) Metode de etalonare a traductoarelor de vibrații și șocuri. Partea 11: Etalonarea primară a traductoarelor de vibrații cu ajutorul interferometriei cu laser Методы калибровки датчиков вибрации и удара Часть 11: Первичная калибровка датчиков вибрации с помощью лазерной интерферометрии (ISO 16063-11:1999, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM ISO 17359:2014 (vers. eng.) Monitorizarea stării și diagnosticarea mașinilor. Linii directoare generale Мониторинг состояния и диагностика машин. Общие руководящие указания (ISO 17359:2011, IDT) 17.200 17.200.20

Termodinamică şi măsurări de temperatură Термодинамика и измерения температуры Aparate de măsurat temperatura Приборы для измерения температуры

SM EN 60584-1:2014 (vers. eng.) Termocupluri. Partea 1: Specificaţii şi toleranţe referitoare la tensiunea termoelectromotoare Термопары. Часть 1: Спецификация и допуски для электродвижущей силы (EN 60584-1:2013, IDT) 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

SM EN 60044-7:2014 (vers. eng.) Transformatoare de măsură. Partea 7: Transformatoare de tensiune electronice Трансформаторы измерительные. Часть 7: Электронные трансформаторы напряжения (EN 60044-7:2000, IDT) SM EN 60044-8:2014 (vers. eng.) Transformatoare de măsură. Partea 8: Transformatoare de curent electronice Трансформаторы измерительные. Часть 8: Электронные трансформаторы тока (EN 60044-8:2002, IDT) SM CEI 61554:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru montare pe panou. Instrumente electrice de măsurat. Dimensiuni pentru montare pe panou Оборудование для монтажа на панелях Электроизмерительные приборы. Размеры для монтажа на панелях (CEI 61554:1999, IDT) 17.220.99

Alte standarde referitoare la electricitate şi magnetism Другие стандарты, связанные с электричеством и магнетизмом

SM EN 60426:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante. Determinarea coroziunii electrolitice datorată materialelor izolante. Metode de încercare Материалы электроизоляционные. Определение электролитической коррозии, вызываемой изоляционными материалами. Методы испытаний (EN 60426:2007, IDT) SM EN 60454-2:2014 (vers. eng.) Benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de încercare Ленты самоклеящиеся чувствительныe к давлению для электрических целей. Часть 2: Методы испытаний (EN 60454-2:2007, IDT)

17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

SM EN 60544-1:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante. Determinarea efectelor radiaţiilor ionizante. Partea 1: Interacţiunea radiaţiilor şi dozimetre Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 1: Взаимодействие излучений и дозиметрия (EN 60544-1:2013, IDT) SM EN 60544-2:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante. Determinarea efectelor radiaţiilor ionizante asupra materialelor electroizolante. Partea 2: Metode de iradiere şi de încercare Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения на изоляционные материалы. Часть 2: Методики облучения и испытания (EN 60544-2:2012, IDT) 19 19.020

Încercări Испытания Condiţii şi proceduri de încercări în general Условия и методики испытаний в целом

SM EN 60534-4:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 4: Inspecţie şi încercări individuale Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 4. Контроль и методика испытаний (EN 60534-4:2006, IDT) 19.040

Încercări de mediu Климатические испытания

SM EN 60068-2-5:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-5: Încercări. Încercarea Sa: Radiaţie solară simulată la nivelul solului şi ghid pentru încercări ale radiaţiilor solare Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-5: Испытания. Испытание Sa: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности и руководство по испытаниям солнечной радиации (EN 60068-2-5:2011, IDT) SM EN 60068-2-6:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibraţii (sinusoidale) Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-6: Испытания. Испытания Fc: Вибрация (синусоидальная) (EN 60068-2-6:2008, IDT) SM EN 60068-2-14:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de temperatură Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-14: Испытания. Испытание N: Изменение температуры (EN 60068-2-14:2009, IDT) SM EN 60068-2-20:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-20: Încercări. Încercarea T: Metode de încercare de sudabilitate şi rezistenţă la căldura de sudură pentru dispozitivele cu terminale Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-20: Испытания. Испытание T: Испытание на паяемость и сопротивление устройств теплоте пайки припоями свинца (EN 60068-2-20:2008, IDT)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 SM EN 60068-2-21:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-21: Încercări. Încercarea U: Rezistenţa mecanică a terminalelor şi a dispozitivelor de montare încorporate Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-21: Испытания. Испытание U: Механическая прочность выводов и неразъемных крепежных элементов (EN 60068-2-21:2006, IDT) SM EN 60068-2-44:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Ghid pentru încercarea T: Lipire Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-44: Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка (EN 60068-2-44:1995, IDT) SM EN 60068-2-47:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-47: Încercari. Montarea mostrelor pentru încercări la vibraţii, la impact şi încercări dinamice similare Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-47: Испытания. Крепление образцов для испытаний на вибрацию, удар и подобных динамических испытаний (EN 60068-2-47:2005, IDT) SM EN 60068-2-54:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-54: Încercări. Încercarea Ta: Încercarea de sudabilitate a componentelor electronice prin metoda balanţei de aderenţă Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-54: Испытания. Испытание Та: Испытание на паяемость электронных компонентов методом равномерного смачивания (EN 60068-2-54:2006, IDT) 19.100

Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

SM EN ISO 3452-1:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale Неразрушающий контроль. Метод проникающих жидкостей. Часть 1: Общие принципы (EN ISO 3452-1:2013, IDT) SM ISO 10878:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Termografie în infraroşu. Vocabular Неразрушающий контроль. Инфракрасная термография. Словарь (ISO 10878:2013, IDT) SM EN ISO 16811:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Reglajul sensibilităţii şi al bazei de timp Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Регулировка чувствительности и диапазона развертки (EN ISO 16811:2014, IDT) SM EN ISO 16828:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Tehnica timpului de zbor ca metodă pentru detectarea şi dimensionarea discontinuităţilor Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Методика времяпролетной дифракции как метод обнаружения и определения размеров несплошностей (EN ISO 16828:2014, IDT)

19.120

Analiza dimensională a particulelor. Cernere Ситовый анализ. Просеивание

SM ISO 3310-2:2014 (vers. eng.) Site pentru cernere. Cerinţe tehnice şi verificări. Partea 2: Site pentru cernere de table metalice perforate Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 2: Сита с металлической перфорированной пластиной (ISO 3310-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 3310-2:2003) 21

21.020

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Caracteristici şi proiectarea maşinilor, aparatelor şi echipamentelor Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования

SM ISO 10816-3:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică. Evaluarea vibrației mașinii prin măsurările efectuate pe piese non-rotative. Partea 3: Mașini industriale cu o putere nominală mai mare de 15 kW și o viteză nominală între 120 rot / min și 15 000 rot / min, vibraţia cărora este măsurată in situ Вибрация механическая. Оценка состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3: Промышленные машины номинальной мощностью свыше 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 об/мин, вибрация которых измеряется на месте эксплуатации (ISO 10816-3:2009, IDT) 21.040 21.040.30

Filete Винтовые резьбы Filete speciale Специальные резьбы

SM EN 10226-1:2014 (vers. eng.) Filete pentru ţevi cu etanşare în filet. Partea 1: Filete exterioare conice şi filete interioare cilindrice. Dimensiuni, toleranţe şi notare Резьбы трубные с герметизацией соединений по резьбе. Часть 1: Конические наружные резьбы и цилиндрические внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение (EN 10226-1:2004, IDT) SM EN ISO 228-1:2014 (vers. eng.) Filete pentru ţevi fără etanşare în filet. Partea 1: Dimensiuni, toleranţe şi notare Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1: Размеры, допуски и обозначения (EN ISO 228-1:2003, IDT) SM ISO 2936:2014 (vers. eng.) Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Chei pentru şuruburi cu locaş hexagonal Инструменты крепежные для винтов и гаек. Ключи для винтов с внутренним шестигранником (ISO 2936:2014, IDT) 21.100 21.100.10

Lagăre şi rulmenţi Подшипники Cuzineţi Подшипники скольжения

SM ISO 3547-5:2014 (vers. eng.) Lagăre cu alunecare. Bucşe înfăşurate. Partea 5: Verificarea diametrului exterior Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 5: Проверка наружного диаметра (ISO 3547-5:2007, IDT)

8


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM ISO 3547-6:2014 (vers. eng.) Lagăre cu alunecare. Bucşe înfăşurate. Partea 6: Verificarea diametrului interior Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 6: Проверка внутреннего диаметра (ISO 3547-6:2007, IDT) SM ISO 3547-7:2014 (vers. eng.) Lagăre cu alunecare. Bucşe înfăşurate. Partea 7: Măsurarea grosimii păretelui unei bucşe cu pereţi Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 7: Измерение толщины стенок тонкостенных втулок (ISO 3547-7:2007, IDT) SM ISO 4378-5:2014 (vers. eng.) Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii, clasificare şi simboluri. Partea 5: Aplicarea simbolurilor Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и символы. Часть 5: Применение символов (ISO 4378-5:2009, IDT) SM ISO 4383:2014 (vers. eng.) Lagăre cu alunecare. Materiale multistrat pentru lagăre cu alunecare cu pereţi subţiri Подшипники скольжения. Многослойные материалы для тонкостенных подшипников скольжения (ISO 4383:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST ISO 4383:2009) SM ISO 4384-1:2014 (vers. eng.) Lagăre cu alunecare. Încercare de duritate a metalelor pentru lagăre. Partea 1: Materiale multistrat pentru lagăre Подшипники скольжения. Испытание на твердость подшипниковых металлов. Часть 1: Многослойные подшипниковые материалы (ISO 4384-1:2012, IDT) SM ISO 4384-2:2014 (vers. eng.) Lagăre cu alunecare. Încercare de duritate a metalelor pentru lagăre. Partea 2: Materiale masive Подшипники скольжения. Испытание на твердость подшипниковых металлов. Часть 2: Подшипники из монолитных материалов (ISO 4384-2:2011, IDT) SM ISO 7902-1:2014 (vers. eng.) Lagăre hidrodinamice radiale cu alunecare cu funcţionare în regim stabilizat. Lagăre cilindrice radiale. Partea 1: Metodă de calcul Подшипники скольжения гидродинамические опорные, работающие в установившемся режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 1: Методика расчета (ISO 7902-1:2013, IDT) 21.120 21.120.40

Arbori şi cuplaje Валы и муфты Echilibrare şi maşini de echilibrare Балансировка и балансировочные станки

SM ISO 21940-14:2014 (vers. eng.) Vibraţii mecanice. Echilibrarea rotorului. Partea 14: Procedurile de evaluare a erorilor de echilibrare Вибрация механическая. Балансировка ротора Часть 14: Процедуры оценивания погрешностей балансирования (ISO 21940-14:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST ISO 1940-2:2008)

SM ISO 21940-23:2014 (vers. eng.) Vibraţii mecanice. Echilibrarea rotorului. Partea 23: Carcase şi alte măsuri de protecţie pentru staţia de măsurare a maşinilor de echilibrare Вибрация механическая. Балансировка ротора. Часть 23: Ограждения и другие защитные средства для точек измерения балансировочных машин (ISO 21940-23:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST 31321:2008 (ISO 7475:2002)) SM ISO 21940-31:2014 (vers. eng.) Vibraţii mecanice. Echilibrarea rotorului. Partea 31: Susceptibilitatea şi sensibilitatea maşinilor la dezechilibru Механическая вибрация. Балансировка ротора. Часть 31: Восприимчивость и чувствительность машин к дисбалансу (ISO 21940-31:2013, IDT) SM ISO 21940-32:2014 (vers. eng.) Vibraţii mecanice. Echilibrarea rotorului. Partea 32: Condiţii pentru arbore şi componentele lui montate cu ajutorul penei Механическая вибрация. Балансировка ротора. Часть 31: Восприимчивость и чувствительность машин к дисбалансу (ISO 21940-32:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST 31322:2008 (ISO 8821:1989)) 23

23.020

23.020.10

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi bazine fixe Стационарные контейнеры и баки

SM EN 976-1:2014 (vers. eng.) Rezervoare îngropate din materiale plastice armate cu sticlă (PAS). Rezervoare cilindrice orizontale pentru depozitarea fără presiune a combustibililor lichizi pe bază de petrol. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru rezervoare cu pereţi simpli Контейнеры подземные из синтетических материалов, усиленных стекловолокном. Горизонтальностоящие цилиндрические резервуары для хранения жидких нефтепродуктов без повышения давления. Часть 1: Требования и методы испытаний резервуаров с одинарными стенками (EN 976-1:1997, IDT) 23.040 23.040.01

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

SM EN 12007-4:2014 (vers. eng.) Infrastructuri de gaze. Conducte pentru presiune maximă de operare mai mică sau egală cu 16 bar. Partea 4: Cerinţe funcţionale specifice pentru recondiţionare Газоснабжение. Трубопроводы максимального рабочего давления до 16 бар. Часть 4: Особые функциональные требования к замене устаревшего оборудования (EN 12007-4:2012, IDT)

SM ISO 21940-21:2014 (vers. eng.) Vibraţii mecanice. Echilibrarea rotorului. Partea 21: Descrierea şi evaluarea maşinilor de echilibrare Вибрация механическая. Балансировка ротора. Часть 21: Описание и оценивание балансировочных машин (ISO 21940-21:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST 20076:2008 (ISO 2953:1999))

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

23.040.10

Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SM EN ISO 10893-1:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 1: Examinare automatizată electromagnetică pentru verificarea etanşeităţii hidraulice a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 1: Автоматизированный электромагнитный контроль бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для проверки гидравлической герметичности (EN ISO 10893-1:2011, IDT) SM ISO 9330-2:2014 (vers. eng.) Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi din oţeluri nealiate şi aliate sudate prin rezistanţă şi prin inducţie, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Подшипники скольжения гидродинамические опорные, работающие в установившемся режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 1: Методика расчета (ISO 9330-2:1997, IDT) 23.040.15

Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

SM EN 12449:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură pentru aplicaţii generale Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы общего назначения (EN 12249:2012, IDT) 23.040.20

Ţevi din materiale plastice Пластмассовые трубы

SM EN 727:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare şi tuburi de protecţie din materiale plastice. Ţevi şi fitinguri din materiale termoplastice. Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST) Трубопроводы пластмассовые и системы каналов. Трубы и фитинги из термопластов. Определение температур размягчения по Вика (EN 727:1994, IDT) SM EN 12007-2:2014 (vers. eng.) Infrastructuri de gaze. Conducte pentru presiune maximă de operare mai mică sau egală cu 16 bar. Partea 2: Cerinţe funcţionale specifice pentru polietilenă (MOP mai mică sau egală cu 10 bar) Газоснабжение. Трубопроводы максимального рабочего давления до 16 бар. Часть 2: Особые функциональные требования к полиэтиленовым системам (рабочее давление до 10 бар) (EN 12007-2:2012, IDT) SM EN 12294:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice. Sisteme pentru instalaţii de apă caldă şi rece. Metodă de încercare a etanşeităţii sub vid Системы пластмассовых трубопроводов. Системы для горячего и холодного водоснабжения. Метод испытания герметичности под вакуумом (EN 12294:1999, IDT)

10

SM EN 12295:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri asociate de material termoplastic pentru apă caldă şi rece. Metodă de încercare a rezistenţei elementelor de legătură la cicluri de presiune Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термопластов и фитинги для горячего и холодного водоснабжения. Метод испытания устойчивости к циклическим изменениям давления (EN 12295:1999, IDT) SM EN ISO 9080:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare şi de conducte de materiale plastice. Determinarea prin extrapolare a rezistenţei hidrostatice pe termen lung a materialelor termoplastice sub formă de ţevi Системы пластмассовых трубопроводов и каналов. Определение долгосрочной гидростатической прочности термопластичных материалов труб посредством экстраполяции (EN ISO 9080:2012, IDT) SM EN ISO 16871:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare şi de conducte de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Metodă pentru expunere directă la intemperii Системы пластмассовых трубопроводов и каналов. Пластмассовые трубы и фитинги. Метод непосредственного (естественного) атмосферного воздействия (EN ISO 16871:2003, IDT) 23.040.40

Racorduri metalice Металлические фитинги

SM EN 1254-1:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Racorduri. Partea 1: Racorduri cu lipire tare sau moale prin capilaritate pentru ţevi de cupru Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 1: Фитинги, припаянные капиллярным методом, для медных труб (пайка легким припоем и пайка твердым припоем) (EN 1254-1:1998, IDT) SM EN 1254-3:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Racorduri. Partea 3: Racorduri cu compresiune pentru conducte de material plastic Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 3: Соединения путем зажима для пластмассовых труб (EN 1254-3:1998, IDT) 23.040.45

Racorduri din materiale plastice Пластмассовые фитинги

SM EN 727:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare şi tuburi de protecţie din materiale plastice. Ţevi şi fitinguri din materiale termoplastice. Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST) Трубопроводы пластмассовые и системы каналов. Трубы и фитинги из термопластов. Определение температур размягчения по Вика (EN 727:1994, IDT) SM EN 12295:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri asociate de material termoplastic pentru apă caldă şi rece. Metodă de încercare a rezistenţei elementelor de legătură la cicluri de presiune Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термопластов и фитинги для горячего и холодного водоснабжения. Метод испытания устойчивости к циклическим изменениям давления (EN 12295:1999, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN ISO 16871:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare şi de conducte de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Metodă pentru expunere directă la intemperii Системы пластмассовых трубопроводов и каналов. Пластмассовые трубы и фитинги. Метод непосредственного (естественного) атмосферного воздействия (EN ISO 16871:2003, IDT) 23.040.60

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

SM EN 1092-1+A1:2014 (vers. eng.) Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 1: Стальные фланцы (EN 1092-1:2007+A1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1092-1:2011) SM EN 1092-2:2014 (vers. eng.) Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 2: Flanşe de fontă Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 2: Фланцы из литейного чугуна (EN 1092-2:1997, IDT) SM EN 1759-1:2014 (vers. eng.) Flanşe şi asamblările lor. Flanşe rotunde pentru ţevi, robinete, racorduri şi accesorii, desemnate Class. Partea 1: Flanşe de oţel, NPS 1/2 pînă la 24 Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры указанного класса. Часть 1: Стальные фланцы, NPS 1/2 - 24 (EN 1759-1:2004, IDT) 23.040.70

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

SM EN ISO 6806:2014 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru arzătoare cu combustibil lichid. Specificaţie Рукава и рукава в сборе резиновые для нефтяных форсунок. Технические условия (EN ISO 6806:1995, IDT) 23.060

Robinetărie Клапаны

SM EN 60534-6-2:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare pentru procese industriale. Partea 6-2: Detalii de montare pentru fixarea poziţionerelor pe servomotoarele robinetelor de reglare. Montarea poziţiometrelor pe servomotoare rotative Клапаны управления производственным процессом. Часть 6-2: Информация по монтажу установочного приспособления и клапанов управления. Монтаж позиционеров на вращающиеся исполнительные механизмы (EN 60534-6-2:2001, IDT) SM EN 60534-9:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 9: Procedură de încercare pentru măsurarea răspunsului robinetelor de reglare la semnale de intrare în trepte Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 9: Методика контроля измерений характеристик регулирующих клапанов на ступенчатые входные сигналы (EN 60534-9:2007, IDT)

23.060.01

Robinetărie în general Клапаны в целом

SM EN 488+A1:2014 (vers. eng.) Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru reţele îngropate de apă caldă. Robinete preizolate de oţel, izolaţie termică de poliuretan şi tub de protecţie de polietilenă Трубы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные сварные системы трубопроводов для подземных сетей горячего водоснабжения. Стальные клапаны в сборе для стальных труб с полиуретановой теплоизоляцией и наружным полиэтиленовым кожухом (EN 488:2011+A1:2014, IDT) SM EN 13774:2014 (vers. eng.) Aparate de robinetărie pentru sisteme de distribuţie a gazului cu presiune maximă de lucru mai mică sau egală cu 16 bar. Cerinţe de performanţă Клапаны распределительных газовых систем с максимальным рабочим давлением меньше или равным 16 барам. Требования к эксплуатационным характеристикам (EN 13774:2013, IDT) 23.060.20

Robinete cu bilă sau cep Шаровые и пробковые клапаны

SM EN 1983:2014 (vers. eng.) Robinetărie industrială. Robinete de oţel cu bilă Клапаны промышленные. Стальные шаровые краны (EN 1983:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1983:2011, IDT) 23.060.40

Regulatoare de presiune Регуляторы давления

SM EN 60534-2-4:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-4: Capacitate de curgere. Caracteristici intrinseci de debit şi coeficient intrinsec de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 2-4: Пропускная способность. Характеристики внутреннего потока и диапазон регулирования (EN 60534-2-4:2009, IDT) SM EN 60534-2-5:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-5: Capacitate de curgere. Ecuaţii de dimensionare a debitului de fluide prin robinetele de reglare multietaj cu recuperare între etaje Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 2-5: Пропускная способность. Уравнения измерения потока жидкости, проходящей через многоступенчатые регулирующие клапаны с межступенчатым возвратом (EN 60534-2-5:2003, IDT) SM EN 60534-3-2:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare pentru procese industriale. Partea 3-2: Dimensiuni. Dimensiunile de gabarit ale robinetelor de reglare rotative cu excepţia robinetelor fluture Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 3-2: Размеры. Присоединительные размеры для бесфланцевых регулирующих клапанов, за исключением поворотных клапанов (EN 60534-3-2:2001, IDT) SM EN 60534-3-3:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 3-3: Dimensiuni. Dimensiunile de gabarit ale robinetelor de reglare cu ventile cu două căi, cu corpuri drepte, cu racorduri sudate Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 3-3: Размеры. Габаритные размеры для регулирующих клапанов, сваренных встык, линейных, сферического типа, прямого действия (EN 60534-3-3:1998, IDT)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 SM EN 60534-6-1:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 6: Detalii de montaj pentru asamblarea poziţionerelor pentru servomotoarele robinetelor de reglare. Secţiunea 1: Montajul poziţiometrelor pe servomotoare lineare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 6: Данные по монтажу установочных приспособлений на регулирующих клапанах. Раздел 1: Монтаж установочных приспособлений на линейных исполнительных механизмах (EN 60534-6-1:1997, IDT) SM EN 60534-7:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 7: Fişă de specificare a robinetului de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 7: Таблица данных по регулирующему клапану (EN 60534-7:2010, IDT) SM EN 60534-8-2:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-2: Consideraţii asupra zgomotului. Măsurarea în laborator a zgomotului de origine hidrodinamică printr-un robinet de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-2: Шумы. Лабораторные измерения шума, создаваемого гидродинамическим потоком, проходящим через регулирующие клапаны (EN 60534-8-2:2011, IDT)

SM ISO 6020-1:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Dimensiuni de asamblare pentru cilindri hidraulici cu tijă unilaterală la presiunea nominală 16 MPa (160 bar). Partea 1: Serie mijlocie Приводы гидравлические. Монтажные размеры для цилиндров с односторонним штоком серий, рассчитанных на давление 16 MPa (160 bar). Часть 1: Среднегабаритная серия (ISO 6020-1:2007, IDT) (Înlocuieşte SM GOST ISO 6020-1:2009) SM ISO 6020-2:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Dimensiuni de asamblare pentru cilindri hidraulici cu tijă unilaterală la presiunea nominală 16 MPa (160 bar). Partea 2: Serie compactă Приводы гидравлические. Монтажные размеры для цилиндров с односторонним штоком серий, рассчитанных на давление 16 MPa (160 bar). Часть 2: Малогабаритные серии (ISO 6020-2:2006, IDT) (Înlocuieşte SM GOST ISO 8138:2008) SM ISO 6022:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Dimensiuni de asamblare pentru cilindri hidraulici cu tijă unilaterală la presiunea nominală 25 Mpa (250 bar) Приводы гидравлические. Монтажные размеры для однопоршневых цилиндров на давление 25 MPa (250 bar) (ISO 6022:2006, IDT)

SM EN 60534-8-3:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-3: Consideraţii asupra zgomotului. Metodă de predicţie a zgomotului aerodinamic printr-un robinet de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-3: Шумы. Метод расчета аэродинамического клапана управления шумом (EN 60534-8-3:2011, IDT)

SM ISO 6099:2014 (vers. eng.) Sisteme de alimentare fluide şi componentele lor. Cilindri. Cod de identificare pentru dimensiuni de asamblare şi tipuri de montaj Приводы гидравлические. Монтажные размеры для однопоршневых цилиндров на давление 25 MPa (250 bar) (ISO 6099:2009, IDT)

SM EN 60534-8-4:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-4: Consideraţii referitoare la zgomot. Predicţia zgomotului generat de o curgere hidrodinamică Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-4: Шумы. Прогнозирование шума, создаваемого гидродинамическим потоком (EN 60534-8-4:2005, IDT)

SM ISO 8139:2014 (vers. eng.) Acţionări pneumatice. Cilindri, seria 1 000 kPa (10 bar). Dimensiuni de asamblare a ochiurilor sferice de la capetele tijelor Приводы пневматические. Цилиндры. Серия 1 000 kPa (10 bar). Установочные размеры сферических проушин на концах штоков (ISO 8139:2009, IDT)

23.080

Pompe Насосы

SM EN 1012-1:2014 (vers. eng.) Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 1: Воздушные компрессоры (EN 1012-1:2010, IDT) 23.100

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы

SM ISO 8140:2014 (vers. eng.) Acţionări pneumatice. Cilindri, seria 1000 kPa (10 bar). Dimensiuni de asamblare a furcilor de la capetele tijelor Приводы пневматические. Цилиндры серии 1 000 kPa (10 bar). Установочные размеры вилок на концах штоков (ISO 8140:2009, IDT) SM ISO 10100:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Cilindri. Încercări de recepţie Приводы гидравлические. Цилиндры. Приемочные испытания (ISO 10100:2001, IDT) 23.100.40

SM EN 60534-4:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 4: Inspecţie şi încercări individuale Клапаны регулирующие для промышленных процессов Часть 4. Контроль и методика испытаний (EN 60534-4:2006, IDT) 23.100.20

Cilindri Цилиндры

SM ISO 4395:2014 (vers. eng.) Sisteme de alimentare fluide şi componentele lor. Dimensiuni şi tipuri de filete ale tijei pistonului cilindrului Гидравлические и пневматические системы приводов и их элементы. Типы и размеры полостей поршневых штоков (ISO 4395:2009, IDT)

12

Conducte şi cuplaje Трубы и муфты

SM ISO 6162-1:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Îmbinări prin flanşe cu flanşe secţionate sau integrale montate liber, cu şuruburi metrice sau în inch. Partea 1: Îmbinări prin flanşe pentru utilizare la presiuni de la 3,5 Mpa (35 bar) pînă la 35 MPa (350 bar) cu diametrele nominale de la DN 13 pînă la DN 127 Приводы гидравлические. Соединители фланцевые с разъемными или неразъемными зажимами и винтами с метрической или дюймовой резьбой. Часть 1: Фланцевые соединители, отверстия и монтажные поверхности, используемые при давлениях от 3,5 MPa (35 bar) до 35 MPa (350 bar) и от DN 13 до DN 127 (ISO 6162-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST ISO 6162-1:2011)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM ISO 6162-2:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Îmbinări prin flanşe cu flanşe secţionate sau integrale montate liber, cu şuruburi metrice sau în inch. Partea 2: Îmbinări prin flanşe pentru utilizare la presiuni de la 42 MPa (420 bar) cu diametrele nominale de la DN 13 pînă la DN 76 Приводы гидравлические. Соединители фланцевые с разъемными или неразъемными зажимами и винтами с метрической или дюймовой резьбой. Часть 2: Фланцевые соединители, отверстия и монтажные поверхности, используемые при давлении 42 MPa (420 bar) и от DN 13 до DN 76 (ISO 6162-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST ISO 6162-2:2010) 23.100.50

23.160

SM EN 1012-1:2014 (vers. eng.) Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 1: Воздушные компрессоры (EN 1012-1:2010, IDT) 25 25.040

Organe de comandă Элементы системы управления 25.040.20

SM ISO 5599-1:2014 (vers. eng.) Acţionări pneumatice. Distribuitoare cu cinci orificii principale. Partea 1: Suprafeţe de montaj pe placă fără deschideri pentru conectori electrici Приводы пневматические. Пятилинейные распределители. Часть 1: Монтажные поверхности без электрического соединителя (ISO 5599-1:2001, IDT) SM ISO 5599-2:2014 (vers. eng.) Acţionări pneumatice. Distribuitoare cu cinci orificii principale. Partea 2: Suprafeţe de montaj pe placă cu conector electric opţional Приводы пневматические. Пятилинейные распределители. Часть 2: Присоединительные поверхности с необязательным электрическим соединителем (ISO 5599-2:2001, IDT) SM ISO 6953-1:2014 (vers. eng.) Acţionări pneumatice. Regulatoare de presiune de aer comprimat şi regulatori de filtrare. Partea 1: Caracteristici principale incluse în documentaţia de la furnizori şi cerinţe de marcare pentru produse. Приводы пневматические. Регуляторы давления сжатого воздуха и регуляторы фильтра. Часть 1: Основные характеристики, включаемые в документацию от поставщика и требования к маркировке продукции (ISO 6953-1:2000, IDT) SM ISO 16873:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Releu de presiune. Suprafeţe de îmbinare Приводы гидравлические. Реле давления. Монтажные поверхности (ISO 16873:2011, IDT) (Înlocuieşte SM GOST ISO 16873:2009) 23.100.60

Filtre, dispozitive de etanşare şi contaminarea fluidelor Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов

SM ISO 16431:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Procedurile de curăţare a sistemului şi verificarea purităţii sistemelor asamblate Приводы гидравлические. Процедуры очистки систем и верификация чистоты систем в сборе (ISO 16431:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST ISO/TS 16431:2008) 23.140

Compresoare şi maşini pneumatice Компрессоры и пневматические машины

SM EN 1012-1:2014 (vers. eng.) Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 1: Воздушные компрессоры (EN 1012-1:2010, IDT)

Tehnica vidului Вакуумная технология

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Maşini cu comandă numerică Станки с числовым программным управлением

SM ISO 230-2:2014 (vers. eng.) Cod de verificare pentru maşini-unelte. Partea 2: Determinarea preciziei şi repetabilităţii de poziţionare a axelor comandate numeric Свод правил по испытанию станков. Часть 2: Определение точности и повторяемости позиционирования осей станков с числовым программным управлением (ISO 230-2:2014, IDT) 25.040.40

Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

SM EN 60534-2-4:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-4: Capacitate de curgere. Caracteristici intrinseci de debit şi coeficient intrinsec de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 2-4: Пропускная способность. Характеристики внутреннего потока и диапазон регулирования (EN 60534-2-4:2009, IDT) SM EN 60534-2-5:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-5: Capacitate de curgere. Ecuaţii de dimensionare a debitului de fluide prin robinetele de reglare multietaj cu recuperare între etaje Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 2-5: Пропускная способность. Уравнения измерения потока жидкости, проходящей через многоступенчатые регулирующие клапаны с межступенчатым возвратом (EN 60534-2-5:2003, IDT) SM EN 60534-3-2:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare pentru procese industriale. Partea 3-2: Dimensiuni. Dimensiunile de gabarit ale robinetelor de reglare rotative cu excepţia robinetelor fluture Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 3-2: Размеры. Присоединительные размеры для бесфланцевых регулирующих клапанов, за исключением поворотных клапанов (EN 60534-3-2:2001, IDT) SM EN 60534-3-3:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 3-3: Dimensiuni. Dimensiunile de gabarit ale robinetelor de reglare cu ventile cu două căi, cu corpuri drepte, cu racorduri sudate Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 3-3: Размеры. Габаритные размеры для регулирующих клапанов, сваренных встык, линейных, сферического типа, прямого действия (EN 60534-3-3:1998, IDT)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 SM EN 60534-6-1:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 6: Detalii de montaj pentru asamblarea poziţionerelor pentru servomotoarele robinetelor de reglare. Secţiunea 1: Montajul poziţiometrelor pe servomotoare lineare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 6: Данные по монтажу установочных приспособлений на регулирующих клапанах. Раздел 1: Монтаж установочных приспособлений на линейных исполнительных механизмах (EN 60534-6-1:1997, IDT) SM EN 60534-6-2:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare pentru procese industriale. Partea 6-2: Detalii de montare pentru fixarea poziţionerelor pe servomotoarele robinetelor de reglare. Montarea poziţiometrelor pe servomotoare rotative Клапаны управления производственным процессом. Часть 6-2: Информация по монтажу установочного приспособления и клапанов управления. Монтаж позиционеров на вращающиеся исполнительные механизмы (EN 60534-6-2:2001, IDT) SM EN 60534-7:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 7: Fişă de specificare a robinetului de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 7: Таблица данных по регулирующему клапану (EN 60534-7:2010, IDT) SM EN 60534-8-2:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-2: Consideraţii asupra zgomotului. Măsurarea în laborator a zgomotului de origine hidrodinamică printr-un robinet de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-2: Шумы. Лабораторные измерения шума, создаваемого гидродинамическим потоком, проходящим через регулирующие клапаны (EN 60534-8-2:2011, IDT) SM EN 60534-8-3:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-3: Consideraţii asupra zgomotului. Metodă de predicţie a zgomotului aerodinamic printr-un robinet de reglare Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-3: Шумы. Метод расчета аэродинамического клапана управления шумом (EN 60534-8-3:2011, IDT) SM EN 60534-8-4:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 8-4: Consideraţii referitoare la zgomot. Predicţia zgomotului generat de o curgere hidrodinamică Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 8-4: Шумы. Прогнозирование шума, создаваемого гидродинамическим потоком (EN 60534-8-4:2005, IDT) SM EN 60534-9:2014 (vers. eng.) Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 9: Procedură de încercare pentru măsurarea răspunsului robinetelor de reglare la semnale de intrare în trepte Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 9: Методика контроля измерений характеристик регулирующих клапанов на ступенчатые входные сигналы (EN 60534-9:2007, IDT)

14

25.060 25.060.20

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

SM ISO 5414-1:2014 (vers. eng.) Mandrine port scule cu şurub de blocare, pentru scule cu coadă cilindrică cu aplatizare. Partea 1: Dimensiunile sistemului de antrenare a cozilor de scule Патроны (державки концевых фрез) с зажимными винтами для инструментов с цилиндрическим хвостовиком и лыской. Часть 1: Размеры приводной системы хвостовиков (ISO 5414-1:2002, IDT) SM ISO 5414-2:2014 (vers. eng.) Mandrine port scule cu şurub de blocare, pentru scule cu coadă cilindrică cu aplatizare. Partea 2: Dimensiunile de legătură ale mandrinelor şi simbolizarea Патроны (державки концевых фрез) с зажимными винтами для инструментов с цилиндрическим хвостовиком и лыской. Часть 2: Присоединительные размеры зажимных патронов и обозначение (ISO 5414-2:2002, IDT) 25.080 25.080.01

Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini-unelte în general Металлорежущие станки в целом

SM EN ISO 23125:2014 (vers. eng.) Maşini-unelte. Securitate. Maşini de strunjit Станки. Безопасность. Токарные станки (EN ISO 23125:2010, IDT) SM EN ISO 28881:2014 (vers. eng.) Maşini-unelte. Securitate. Maşini de prelucrare prin electroeroziune Станки. Безопасность. Электроэрозионные станки (EN ISO 28881:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12957+A1:2011) SM ISO 230-2:2014 (vers. eng.) Cod de verificare pentru maşini-unelte. Partea 2: Determinarea preciziei şi repetabilităţii de poziţionare a axelor comandate numeric Свод правил по испытанию станков. Часть 2: Определение точности и повторяемости позиционирования осей станков с числовым программным управлением (ISO 230-2:2014, IDT) 25.080.50

Maşini de rectificat şi polizat Шлифовальные и полировальные станки

SM EN 60745-2-4:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Дополнительные требования к шлифовальному и полировальному инструменту, кроме инструмента дискового типа (EN 60745-2-4:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN 61029-2-4:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru polizoare de banc Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-4: Частные требования к настольным шлифовальным станкам (EN 61029-2-4:2011, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R CEI 1029-2-4:2005) SM EN 61029-2-10:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru maşini de polizat prin tăiere Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-10: Частные требования к отрезным шлифовальным станкам (EN 61029-2-10:2010, IDT) SM EN 61029-2-11:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie combinate unghiulare şi de banc Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-11: Частные требования к пильным станкам, делающим косой срез (EN 61029-2-11:2012, IDT) SM ISO 3875:2014 (vers. eng.) Maşini-unelte. Condiţii de încercare pentru maşini de rectificat rotund exterior fără centre. Controlul preciziei Станки. Условия испытания бесцентровых круглошлифовальных станков. Проверка точности (ISO 3875:2004, IDT) 25.080.99

Alte maşini-unelte Металлорежущие станки прочие

SM EN 61029-2-12:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Частные требования к трубонарезным станкам (EN 61029-2-12:2011, IDT) 25.100 25.100.01

Scule aşchietoare Режущие инструменты Scule aşchietoare în general Режущие инструменты в целом

25.100.10

SM ISO 241:2014 (vers. eng.) Cozi ale cuţitelor de strunjit şi de rabotat. Forme şi dimensiuni ale secţiunii Хвостовики токарных и строгальных резцов. Формы и размеры сечений (ISO 241:1994, IDT) 25.100.20

SM ISO 1832:2014 (vers. eng.) Plăcuţe schimbabile pentru scule aşchietoare. Simbolizare Пластинки многогранные сменные для режущих инструментов. Обозначение (ISO 1832:2012, IDT) SM ISO 5610-10:2014 (vers. eng.) Suporturi cu coadă dreptunghiulară pentru plăcuţe amovibile. Partea 10: Tip N Державки с прямоугольным хвостовиком для режущих пластинок. Часть 10: Тип N (ISO 5610-10:2010, IDT)

Freze Фрезы

SM ISO 3860:2014 (vers. eng.) Freze cu alezaj cilindric cu canal de pană longitudinală. Freze de formă cu profil constant Пластинки многогранные сменные для режущих инструментов. Обозначение (ISO 3860:2011, IDT) SM ISO 11529:2014 (vers. eng.) Freze. Simbolizare. Freze integrale cu coadă utilate cu plăcuţe şi freze inelare cu plăcuţe schimbabile cu mai multe tăişuri Фрезы. Обозначение. Фрезы концевые цельные, оснащенные режущими пластинами, и насадные со сменными многогранными режущими пластинами (ISO 11529:2013, IDT) 25.100.25

Unelte pentru maşini de rabotat şi de broşat Режущие инструменты для строгальных и протяжных станков

SM ISO 241:2014 (vers. eng.) Cozi ale cuţitelor de strunjit şi de rabotat. Forme şi dimensiuni ale secţiunii Хвостовики токарных и строгальных резцов. Формы и размеры сечений (ISO 241:1994, IDT) 25.100.30

Burghie, scule pentru şanfrenat şi alezoare Сверла, зенковки, развертки

SM ISO 9766:2014 (vers. eng.) Burghie cu plăcuţe schimbabile. Cozi cilindrice cu aplatizare Сверла с многогранными режущими пластинами Цилиндрические хвостовики с лыской (ISO 9766:2012, IDT) 25.100.50

SM ISO 513:2014 (vers. eng.) Clasificarea şi aplicarea materialelor dure de aşchiere pentru prelucrarea metalului cu muchii aşchietoare determinate. Simbolizarea grupelor principale de aşchiere şi a grupelor de aplicare Классификация и применение твердых режущих материалов для снятия стружки с определенными режущими кромками. Обозначение основных групп и групп по применению (ISO 513:2012, IDT)

Cuţite de strung Токарные резцы

Tarozi şi filiere Метчики, резьбонарезные плашки

SM ISO 8051:2014 (vers. eng.) Tarozi cu coadă lungă cu diametrul nominal de la M3 pînă la M10. Tarozi cu coadă lungă cu diametru complet, cu canelură Метчики с длинным хвостовиком номинальным диаметром от М3 до М10. Метчики с хвостовиком полного диаметра с канавкой (ISO 8051:1999, IDT) SM EN 61029-2-12:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Частные требования к трубонарезным станкам (EN 61029-2-12:2011, IDT)

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

25.120

25.120.10

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

SM EN 693+A2:2014 (vers. eng.) Maşini-unelte. Securitate. Prese hidraulice Оборудование металлообрабатывающее. Безопасность. Прессы гидравлические (EN 693:2001+A2:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 693+A1:2011) SM EN 12622+A1:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit Безопасность металлорежущих станков. Гидравлические прессы для гибки (EN 12622:2009+A1:2013, IDT) (Înlocuiește SMV EN 12622:2011) SM EN 16252:2014 (vers. eng.) Maşini de compactare pentru deşeuri sau materiale reciclabile. Prese de balotare orizontale. Cerinţe de securitate Машины для уплотнения отходов или вторичного сырья. Горизонтальные пакетировочные прессы. Требования безопасности (EN 16252:2012, IDT) 25.120.30

Maşini de turnare Оборудование для литья

SM ISO 8017:2014 (vers. eng.) Dispozitive de formare. Coloane de ghidare drepte și cu reborduri și coloane de reglare și ghidare cu reborduri Приспособления для формовки. Колонки направляющие прямые и с заплечиками и колонки установочные направляющие с заплечиками (ISO 8017:2007, IDT) SM ISO 8018:2014 (vers. eng.) Dispozitive de formare. Bucșe de ghidare cu cap și bucșe de reglare și ghidare cu cap Приспособления для формовки. Втулки направляющие с головкой и втулки установочные направляющие с головкой (ISO 8018:2007, IDT) 25.140

Unelte de mînă Ручные инструменты

SM EN 60745-2-23:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru polizoare de matriţerie şi scule rotative mici Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-23: Дополнительные требования к точильным инструментам и мелким вращающимся инструментам (EN 60745-2-23:2013, IDT) 25.140.01

Unelte de mînă în general Ручные инструменты в целом

SM ISO 2351-2:2014 (vers. eng.) Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Şurubelniţe acţionate mecanic. Partea 2: Capete de șurubelniță pentru șuruburi cu cap crestat Инструменты крепежные для винтов и гаек. Отверткивставки с механическим приводом. Часть 2: Отверткивставки для винтов с крестообразным шлицем (ISO 2351-2:2002, IDT)

16

25.140.10

Unelte pneumatice Пневматические инструменты

SM EN ISO 11148-1:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 1: Сборочные механизированные инструменты для нерезьбовых машиностроительных крепежных деталей (EN ISO 11148-1:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-1+A1:2011) SM EN ISO 11148-2:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 2: Отрезные и обжимные механизированные инструменты (EN ISO 11148-2:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-2+A1:2011) SM EN ISO 11148-3:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de găurit şi filetat Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 3: Инструменты для сверления и нарезания резьбы (EN ISO 11148-3:2012, IDT) (Înlocuiește SMV EN 792-3+A1:2010) SM EN ISO 11148-4:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 4: Невращающиеся ударные механизированные инструменты (EN ISO 11148-4:2012, IDT) (Înlocuiește SMV EN 792-4+A1:2010) SM EN ISO 11148-5:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit cu percuţie rotative Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 5: Ударно-поворотные бурильные машины (EN ISO 11148-5:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-5+A1:2011) SM EN ISO 11148-6:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini de asamblat pentru elemente de asamblare filetate Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 6: Сборочные механизированные инструменты для резьбовых крепежных деталей (EN ISO 11148-6:2012, IDT) (Înlocuiește SMV EN 792-6+A1:2010) SM EN ISO 11148-7:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 7: Polizoare Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 7: Шлифовальные машины (EN ISO 11148-7:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-7+A1:2011) SM EN ISO 11148-8:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit Инструменты ручные с неэлектрическим приводом Требования безопасности. Часть 8: Шлифовальные и полировальные машины (EN ISO 11148-8:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-8+A1:2011)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN ISO 11148-9:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 9: Шлифовальные машины (EN ISO 11148-9:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-9+A1:2011) SM EN ISO 11148-10:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 10: Механизированные инструменты для опрессовки (EN ISO 11148-10:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-10+A1:2011) SM EN ISO 11148-11:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de tăiat prin poansonare şi foarfece Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 11: Ножницы и вырубные ножницы (EN ISO 11148-11:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-11+A1:2011) SM EN ISO 11148-12:2014 (vers. eng.) Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 12: Ferăstraie circulare, ferăstraie oscilante şi ferăstraie alternative Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 12: Дисковые пилы, пилы с возвратно-поступательным движением полотна и ножовочные станки (EN ISO 11148-12:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 792-12+A1:2011) 25.140.20

Unelte electrice Электрические инструменты

SM EN 50580:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Prescripţii particulare pentru pistoale de pulverizat Безопасность ручных электрических инструментов. Дополнительные требования к распылителям (EN 50580:2012, IDT) SM EN 60745-1:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 1: Общие требования (EN 60745-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV CEI 60745-1:2012) SM EN 60745-2-1:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-1: Частные требования к дрелям и ударным дрелям (EN 60745-2-1:2010, IDT) SM EN 60745-2-2:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-2: Частные требования к отверткам и гайковертам ударновращательного действия (EN 60745-2-2:2010, IDT)

SM EN 60745-2-3:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-3: Частные требования к шлифовальному, полировальному и дисковому абразивному инструменту (EN 60745-2-3:2011, IDT) SM EN 60745-2-4:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Дополнительные требования к шлифовальному и полировальному инструменту, кроме инструмента дискового типа (EN 60745-2-4:2009, IDT) SM EN 60745-2-5:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-5: Дополнительные требования к дисковым пилам (EN 60745-2-5:2010, IDT) SM EN 60745-2-6:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-6: Дополнительные требования к молоткам (EN 60745-2-6:2010, IDT) SM EN 60745-2-11:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie sabie) Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-11: Дополнительные требования к ножовочным станкам (ножовочным пилам, ножовкам) (EN 60745-2-11:2010, IDT) SM EN 60745-2-13:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-13: Дополнительные требования к цепным пилам (EN 60745-2-13:2009, IDT) SM EN 60745-2-14:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru rindele Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-14: Дополнительные требования к строгальным инструментам (EN 60745-2-14:2009, IDT) SM EN 60745-2-15:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru maşini de tăiat gard viu Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-15: Дополнительные требования к шпалерным ножницам (EN 60745-2-15:2009, IDT)

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 SM EN 60745-2-16:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru maşini de capsat Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-16: Дополнительные требования к закрепочным инструментам (EN 60745-2-16:2010, IDT)

SM EN 61029-2-10:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru maşini de polizat prin tăiere Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-10: Частные требования к отрезным шлифовальным станкам (EN 61029-2-10:2010, IDT)

SM EN 60745-2-17:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adîncime şi maşini de rectificat Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-17: Дополнительные требования к фасонно-фрезерному и обрезному инструменту (EN 60745-2-17:2010, IDT)

SM EN 61029-2-11:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie combinate unghiulare şi de banc Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-11: Частные требования к пильным станкам, делающим косой срез (EN 61029-2-11:2012, IDT)

SM EN 60745-2-19:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru maşini de mortezat Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-19: Дополнительные требования к фуганкам (EN 60745-2-19:2009, IDT) SM EN 60745-2-21:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru maşini de desfundat ţevi de scurgere Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-21: Дополнительные требования к дренажным очистителям (EN 60745-2-21:2009, IDT) SM EN 60745-2-22:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-22: Prescripţii particulare pentru maşini de debitat cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-22: Дополнительные требования к отрезным станкам (EN 60745-2-22:2011, IDT) SM EN 61029-1:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 1: Prescripţii generale Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 1: Общие требования (EN 61029-1:2009, IDT) SM EN 61029-2-3:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru maşini de rindeluit şi raboteze Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-3: Частные требования к продольно-строгальным станкам и рейсмусовым станкам (EN 61029-2-3:2011, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R CEI 1029-2-3:2005) SM EN 61029-2-4:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru polizoare de banc Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-4: Частные требования к настольным шлифовальным станкам (EN 61029-2-4:2011, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R CEI 1029-2-4:2005) SM EN 61029-2-6:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de forat cu sfredel de diamant, alimentate cu apă Безопасность передвижных инструментов с электроприводом. Часть 2-4: Частные требования к настольным шлифовальным станкам (EN 61029-2-6:2010, IDT)

18

25.140.30

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

SM EN 60745-2-1:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-1: Частные требования к дрелям и ударным дрелям (EN 60745-2-1:2010, IDT) SM EN 60745-2-2:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-2: Частные требования к отверткам и гайковертам ударновращательного действия (EN 60745-2-2:2010, IDT) SM EN 60745-2-4:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit altele decît cele cu disc Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-4: Дополнительные требования к шлифовальному и полировальному инструменту, кроме инструмента дискового типа (EN 60745-2-4:2009, IDT) SM EN 60745-2-5:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-5: Дополнительные требования к дисковым пилам (EN 60745-2-5:2010, IDT) SM EN 60745-2-23:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru polizoare de matriţerie şi scule rotative mici Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-23: Дополнительные требования к точильным инструментам и мелким вращающимся инструментам (EN 60745-2-23:2013, IDT) SM ISO 4229:2014 (vers. eng.) Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Chei fixe, simple pentru cupluri de răsucire scurtă. Diametrele maximale exterioare ale capului de cheie și cuplurile de răsucire pentru încercări Инструменты крепежные для винтов и гаек. Гаечные односторонние ключи для низких крутящих моментов. Максимальные наружные диаметры головки под ключ и крутящие моменты для испытаний (ISO 4229:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM ISO 5743:2014 (vers. eng.) Cleşti de prindere şi de tăiere. Cerințe tehnice generale Плоскогубцы и кусачки. Общие технические требования (ISO 5743:2004, IDT) SM ISO 5745:2014 (vers. eng.) Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşti de prindere și de manipulare. Dimensiuni şi valori pentru încercări Плоскогубцы и кусачки. Плоскогубцы для зажима и манипулирования. Размеры и испытательные параметры (ISO 5745:2004, IDT) SM ISO 5746:2014 (vers. eng.) Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşti plate marca Lineman. Dimensiuni şi valori pentru încercări Плоскогубцы и кусачки. Плоскогубцы универсальные и плоскогубцы Лайнмена. Размеры и испытательные параметры (ISO 5746:2004, IDT) 25.140.99

Alte unelte de mînă Ручные инструменты прочие

SM EN 15895:2014 (vers. eng.) Unelte portabile cu sarcină propulsată. Cerinţe de securitate. Unelte de fixare şi de marcare rezistentă Инструменты ручные кассетные. Требования безопасности. Фиксирующие и разметочные инструменты (EN 15895:2011, IDT) 25.160

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем

SM EN 60974-1:2014 (vers. eng.) Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 1: Surse de curent pentru sudare cu arc electric Оборудование для дуговой сварки. Часть 1: Источники питания для сварки (EN 60974-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60974-1:2010) SM EN 60974-10:2014 (vers. eng.) Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 10: Prescripţii referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM) Оборудование для дуговой сварки. Часть 10: Требования к электромагнитной совместимости (EN 60974-10:2007, IDT) 25.160.10

Procedee de sudare Процессы сварки

SM EN ISO 9606-1:2014 (vers. eng.) Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1: Стали (EN ISO 9606-1:2013, IDT) SM EN ISO 15609-6:2014 (vers. eng.) Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 6: Sudare hibrid laser-arc electric Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедурe сварки. Часть 6: Лазерно-дуговая гибридная сварка (EN ISO 15609-6:2013, IDT)

25.160.20

Articole de sudare Сварочные расходуемые материалы

SM EN 12536:2014 (vers. eng.) Materiale pentru sudare. Vergele pentru sudare cu gaze a oţelurilor nealiate şi a oţelurilor termorezistente. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Прутки для газовой сварки нелегированных и жаропрочных сталей. Классификация (EN 12536:2000, IDT) SM EN ISO 3580:2014 (vers. eng.) Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor termorezistente. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки жаропрочных сталей. Классификация (EN ISO 3580:2011, IDT) SM EN ISO 3581:2014 (vers. eng.) Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки нержавеющих и жаростойких сталей. Классификация (EN ISO 3581:2012, IDT) SM EN ISO 14174:2014 (vers. eng.) Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux şi sudare în baie de zgură. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Флюсы для дуговой сварки под флюсом и электрошлаковой сварки. Классификация (EN ISO 14174:2012, IDT) SM EN ISO 14341:2014 (vers. eng.) Materiale pentru sudare. Sîrme electrod şi depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Проволочные электроды и наплавы для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа нелегированной и мелкозернистой стали. Классификация (EN ISO 14341:2012, IDT) SM EN ISO 14343:2014 (vers. eng.) Materiale pentru sudare. Sîrme electrod, sîrme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi a oţelurilor refractare. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Проволочные и ленточные электроды, проволока и прутки для дуговой сварки нержавеющих и жаропрочных сталей. Классификация (EN ISO 14343:2009, IDT) SM EN ISO 16834:2014 (vers. eng.) Materiale pentru sudare. Sîrme electrod, sîrme vergele şi depuneri prin sudare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Проволочные электроды, проволока, прутки и наплавленный металл для дуговой сварки в защитном газе высокопрочных сталей. Классификация (EN ISO 16834:2012, IDT) SM EN ISO 17632:2014 (vers. eng.) Materiale pentru sudare. Sîrme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Трубчатые фитильные электроды для дуговой сварки в среде защитного газа и без нее нелегированной и мелкозернистой сталей. Классификация (EN ISO 17632:2008, IDT)

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 SM EN ISO 18275:2014 (vers. eng.) Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare Материалы, расходуемые при сварке. Электроды с покрытием для ручной дуговой сварки высокопрочных сталей. Классификация (EN ISO 18275:2012, IDT) 25.160.40

Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

SM EN ISO 17636-2:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică. Partea 2: Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu detectori digitali Неразрушающий контроль сварных швов Радиографический контроль. Часть 2: Методики рентгеноскопии и гамма-съемки с применением цифровых детекторов (EN ISO 17636-2:2013, IDT) 25.180 25.180.01

Cuptoare industriale Промышленные печи Cuptoare industriale în general Промышленные печи в целом

SM EN 746-2:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de manipulare şi de ardere a combustibililor Установки термические промышленные. Часть 2: Требования безопасности к топкам и системам подачи топлива (EN 746-2:2010, IDT) 25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

SM EN 14681+A1:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru producerea oţelului în cuptor cu arc electric Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для производства стали в дуговых электропечах (EN 14681:2006+A1:2010, IDT) SM EN 60683:2014 (vers. eng.) Echipamente electrotermice industriale. Metode de încercare pentru cuptoare cu arc electric submersat Электротермическое промышленное оборудование. Методы испытания печей с погруженной дугой (EN 60683:2012, IDT) SM EN 60703:2014 (vers. eng.) Metode de încercare a instalaţiilor electrotermice cu fascicul de electroni Методы испытаний электронагревательных установок с электронными пушками (EN 60703:2009, IDT) SM CEI/TS 60680:2014 (vers. eng.) Metode de testare a echipamentelor de plasmă pentru aplicaţii electrotermice şi electrochimice Методы испытаний плазменного электротермического и электрохимического оборудования (CEI/TS 60680:2008, IDT)

20

25.220 25.220.20

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Tratarea suprafeţei Обработка поверхности

SM EN ISO 14919:2014 (vers. eng.) Pulverizare termică. Sîrme, vergele şi benzi pentru pulverizarea termică cu flacără şi cu arc electric. Clasificare. Condiţii tehnice de livrare Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для производства стали в дуговых электропечах (EN ISO 14919:2001, IDT) 25.220.50

Emailuri Эмали

SM EN ISO 28706-3:2014 (vers. eng.) Emailuri vitrifiate. Determinarea rezistenţei la coroziune chimică. Partea 3: Determinarea rezistenţei la coroziune chimică în lichide alcaline din recipient hexagonal Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение сопротивления к химической коррозии. Часть 3: Определение сопротивления к химической коррозии под действием щелочных жидкостей, используя шестигранный сосуд (EN ISO 28706-3:2011, IDT) 25.220.60

Acoperiri organice Органические покрытия

SM EN 13438:2014 (vers. eng.) Vopsele şi lacuri. Acoperiri cu pulberi organice pentru produse de oţel zincate termic sau şerardizate utilizate în construcţii Краски и лаки. Порошковые органические покрытия для оцинкованных или шерардизированных стальных изделий, используемых в строительстве (EN 13438:2013, IDT) 27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

SM EN 1679-1+A1:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Безопасность. Часть 1: Двигатели с воспламенением от сжатия (EN 1679-1:1998+A1:2011, IDT) SM EN 12601:2014 (vers. eng.) Grupuri electrogene acţionate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate Агрегаты генераторные с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Безопасность (EN 12601:2010, IDT) SM ISO 6826:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Protecţie împotriva incendiilor Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Противопожарная защита (ISO 6826:1997, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM ISO 8178-2:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 2: Măsurarea emisiilor de gaze şi de particule pe teren Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 2: Измерение выбросов газов и частиц на месте (ISO 8178-2:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 8178-2:2009) SM ISO 8178-4:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 4: Cicluri de încercare pentru diferite aplicaţii ale motoarelor Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 4: Циклы испытаний для различных режимов работы двигателей (ISO 8178-4:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 8178-4:2009) SM ISO 8178-6:2014 (vers. eng.) Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 6: Raport despre rezultatele măsurării şi încercării Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 6: Отчет о результатах измерения и испытания (ISO 8178-6:2000, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 8178-6:2009) 27.040

Turbine cu gaz şi cu abur. Maşini cu abur Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели

27.060.30

Boilere şi schimbătoare de căldură Котлы и теплообменники

SM EN 12953-10:2014 (vers. eng.) Cazane cu ţevi de fum. Partea 10: Cerinţe referitoare la calitatea apei de alimentare şi a apei din cazan Котлы жаротрубные. Часть 10: Требования к качеству питательной воды и воды котла (EN 12953-10:2003, IDT) 27.080

Pompe de căldură Тепловые насосы

SM EN 378-1+A2:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi criterii de alegere Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1: Основные требования, определения, классификация и критерии выбора (EN 378-1:2008+A2:2012, IDT) SM EN 378-3+A1:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 3: Instalare in situ şi protecţia persoanelor Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3: Места установки и защита персонала (EN 378-3:2008+A1:2012, IDT)

SM EN 12952-12:2014 (vers. eng.) Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 12: Cerinţe referitoare la calitatea apei de alimentare şi a apei din cazan Котлы водотрубные и вспомогательные установки Часть 12: Требования к качеству питательной воды и к воде котла (EN 12952-12:2003, IDT)

SM EN 378-4+A1:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, întreţinere, reparare şi recuperare Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление (EN 378-4:2008+A1:2012, IDT)

SM ISO 7919-4:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică. Evaluarea vibrației mașinii prin măsurările efectuate pe arborii de rotație. Partea 4: Seturi de turbine cu gaz cu lagăre hidrodinamice Вибрация механическая. Оценка вибрации машин методом измерения вращающихся валов. Часть 4: Газотурбинные установки с гидродинамическими подшипниками (ISO 7919-4:2009, IDT)

SM EN 1861:2014 (vers. eng.) Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Scheme sinoptice pentru sisteme, conducte şi instrumente. Configurare şi simboluri Системы холодильные и тепловые насосы. Блок-схемы системы и диаграммы трубопроводов и инструментов. Конфигурация и условные обозначения (EN 1861:1998, IDT)

SM ISO 10816-4:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică. Evaluarea vibrației mașinii prin măsurările efectuate pe piese non-rotative. Part 4: Seturi de turbine cu gaz cu lagăre hidrodinamice Вибрация механическая. Оценка состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4: Газотурбинные установки с гидродинамическими подшипниками (ISO 10816-4:2009, IDT)

SM EN 13136:2014 (vers. eng.) Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conductele asociate. Metode de calcul Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства для разгрузки от давления и трубопроводы к ним. Методы расчета (EN 13136:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13136:2011)

27.060 27.060.10

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu combustibil lichid şi solid Горелки на жидком и твердом топливе

SM EN ISO 23553-1:2014 (vers. eng.) Dispozitive de comandă şi securitate pentru arzătoare cu ulei şi aparate cu ardere de ulei. Cerinţe particulare. Partea 1: Supape automate şi semiautomate Устройства предохранительные и управляющие для нефтяных форсунок и приборов, работающих на нефти. Частные требования. Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны (EN ISO 23553-1:2014, IDT)

SM EN 16084:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Calificarea etanşeităţii componentelor de îmbinare Системы холодильные и тепловые насосы. Квалификация герметичности компонентов и стыков (EN 16084:2011, IDT) SM ISO 13253:2014 (vers. eng.) Climatizoare cu conducte şi pompe termice „aer-aer”. Încercări şi determinarea caracteristicilor de funcţionare Канальные кондиционеры и тепловые насосы „воздухвоздух”. Проведение испытаний и оценка рабочих характеристик (ISO 13253:2011, IDT)

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

27.100

Centrale electrice în general Электростанции в целом

SM EN 12953-10:2014 (vers. eng.) Cazane cu ţevi de fum. Partea 10: Cerinţe referitoare la calitatea apei de alimentare şi a apei din cazan Котлы жаротрубные. Часть 10: Требования к качеству питательной воды и воды котла (EN 12953-10:2003, IDT) 27.160

Helioenergetică Гелиоэнергетика

SM EN 12977-1:2014 (vers. eng.) Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 1: Condiţii generale pentru încălzitoare de apă solare şi instalaţii combinate Системы тепловые солнечные и их компоненты. Системы, выполненные по заказу. Часть 1: Общие требования к солнечным водонагревателям и комбинированным системам (EN 12977-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV CEN/TS 12977-1:2011) SM EN 12977-2:2014 (vers. eng.) Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 2: Metode de încercare pentru încălzitoare de apă solare şi instalaţii combinate Системы тепловые солнечные и их компоненты. Системы, выполненные по заказу. Часть 2: Методы испытаний для солнечных водонагревателей и комбинированных систем (EN 12977-2:2012, IDT) SM EN 12977-3:2014 (vers. eng.) Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de acumulare pentru instalaţiile solare de încălzire a apei Системы тепловые солнечные и их компоненты. Системы, выполненные по заказу. Часть 3: Методы эксплуатационных испытаний для накопителей солнечных водонагревателей (EN 12977-3:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12977-3:2011) SM EN 12977-4:2014 (vers. eng.) Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 4: Metode de încercare a performanţei dispozitivelor de acumulare pentru instalaţiile de încălzire solare combinate Системы тепловые солнечные и их компоненты. Системы, выполненные по заказу. Часть 4: Методы эксплуатационных испытаний для солнечных комбинированных накопителей (EN 12977-4:2012, IDT) SM EN 12977-5:2014 (vers. eng.) Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 5: Metode de încercare pentru echipamente de control Системы тепловые солнечные и их компоненты. Системы, выполненные по заказу. Часть 5: Методы эксплуатационных испытаний для оборудования управления (EN 12977-5:2012, IDT) SM EN 60891:2014 (vers. eng.) Dispozitive fotovoltaice. Proceduri pentru corectări în funcţie de temperatură şi radianţă pentru aplicarea la caracteristicile I-V măsurate Приборы фотоэлектрические. Процедуры коррекции по температуре и облученности результатов измерения вольт-амперной характеристики (I-V) (EN 60891:2010, IDT)

22

SM EN ISO 9806:2014 (vers. eng.) Energie solară. Captatoare termice solare. Metode de încercare Cолнечная энергия. Солнечные тепловые коллекторы. Методы испытаний (EN ISO 9806:2013, IDT) 27.200

Tratamente termice Термическая обработка

SM EN 378-1+A2:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi criterii de alegere Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1: Основные требования, определения, классификация и критерии выбора (EN 378-1:2008+A2:2012, IDT) SM EN 378-3+A1:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 3: Instalare in situ şi protecţia persoanelor Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3: Места установки и защита персонала (EN 378-3:2008+A1:2012, IDT) SM EN 378-4+A1:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, întreţinere, reparare şi recuperare Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление (EN 378-4:2008+A1:2012, IDT) SM EN 1861:2014 (vers. eng.) Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Scheme sinoptice pentru sisteme, conducte şi instrumente. Configurare şi simboluri Системы холодильные и тепловые насосы. Блок-схемы системы и диаграммы трубопроводов и инструментов. Конфигурация и условные обозначения (EN 1861:1998, IDT) SM EN 13136:2014 (vers. eng.) Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conductele asociate. Metode de calcul Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства для разгрузки от давления и трубопроводы к ним. Методы расчета (EN 13136:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13136:2011) SM EN 16084:2014 (vers. eng.) Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Calificarea etanşeităţii componentelor de îmbinare Системы холодильные и тепловые насосы. Квалификация герметичности компонентов и стыков (EN 16084:2011, IDT) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM EN 50160:2014 (vers. eng.) Caracteristici ale tensiunii în reţelele electrice publice de distribuţie Характеристики напряжения в общественных сетях электроснабжения (EN 50160:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 50160:2011)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN 60038:2014 (vers. eng.) Tensiuni standardizate de CENELEC Напряжения стандартные по CENELEC (EN 60038:2011, IDT) SM EN 60754-2:2014 (vers. eng.) Încercare pe gazele degajate în timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 2: Determinarea acidităţii gazelor prin măsurarea pH-ului şi a conductivităţii Испытания газов, выделяемых во время горения материалов электрических кабелей. Часть 2: Определение кислотности выделяемых газов, измерением рН и проводимости (EN 60754-2:2014, IDT) SM EN 62305-1:2014 (vers. eng.) Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 1: Principii generale Защита от молнии. Часть 1: Общие принципы (EN 62305-1:2011, IDT) 29.035 29.035.01

Materiale izolante Изоляционные материалы Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

SM EN 60426:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante. Determinarea coroziunii electrolitice datorată materialelor izolante. Metode de încercare Материалы электроизоляционные. Определение электролитической коррозии, вызываемой изоляционными материалами. Методы испытаний (EN 60426:2007, IDT) SM EN 60544-1:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante. Determinarea efectelor radiaţiilor ionizante. Partea 1: Interacţiunea radiaţiilor şi dozimetre Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 1: Взаимодействие излучений и дозиметрия (EN 60544-1:2013, IDT) SM EN 60544-2:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante. Determinarea efectelor radiaţiilor ionizante asupra materialelor electroizolante. Partea 2: Metode de iradiere şi de încercare Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения на изоляционные материалы. Часть 2: Методики облучения и испытания (EN 60544-2:2012, IDT) SM EN 60626-1:2014 (vers. eng.) Materiale combinate flexibile destinate izolaţiei electrice. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale Материалы комбинированные гибкие для электроизоляции. Часть 1: Определения и общие требования (EN 60626-1:2012, IDT)

29.035.20

Materiale izolante din materiale plastice şi cauciuc Пластмассовые и резиновые изоляционные материалы

SM EN 60454-2:2014 (vers. eng.) Benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de încercare Ленты самоклеящиеся чувствительныe к давлению для электрических целей. Часть 2: Методы испытаний (EN 60454-2:2007, IDT) SM EN 60454-3-1:2014 (vers. eng.) Benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 3: Condiţii tehnice pentru materiale particulare. Fila 1: Benzi de PVC cu adeziv sensibil la presiune Ленты самоклеящиеся чувствительныe к давлению для электрических целей. Часть 3: Технические условия на отдельные материалы. Лист 1: Ленты из поливинилхлорида с клеем, чувствительныe к давлeнию (EN 60454-3-1:1998, IDT) SM EN 60454-3-2:2014 (vers. eng.) Benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 3: Condiţii tehnice pentru materiale particulare. Fila 2: Prescripţii pentru benzi de poliester cu un adeziv de cauciuc termoreactiv, benzi de poliester cu un adeziv de cauciuc termoplastic sau acrilic reticulat Ленты самоклеящиеся чувствительныe к давлению для электрических целей. Часть 3: Технические условия на отдельные материалы. Лист 2: Требования к лентам из полиэфирной пленки с резиновым термореактивным клеем, лентам из полиэфирной пленки с резиновым термопластичным или акриловым адгезивным слоем сетчатой структуры (EN 60454-3-2:2006, IDT) SM EN 60454-3-4:2014 (vers. eng.) Benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 3: Condiţii tehnice pentru materiale particulare. Fila 4: Hîrtie celulozică creponată şi necreponată cu un adeziv de cauciuc termoreactiv Ленты самоклеящиеся чувствительныe к давлению для электрических целей. Часть 3: Технические условия на отдельные материалы. Лист 4: Целлюлозная крепированная и некрепированная бумага с резиновым термореактивным клеем (EN 60454-3-4:2007, IDT) SM EN 60454-3-7:2014 (vers. eng.) Benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 3: Condiţii tehnice pentru materiale particulare. Fila 7: Benzi de poliimidă cu un adeziv sensibil la presiune Ленты самоклеящиеся чувствительныe к давлению для электрических целей. Часть 3: Технические условия на отдельные материалы. Лист 7: Ленты из полиамидных пленок с адгезивным слоем чувствительныe к давлeнию (EN 60454-3-7:1998, IDT)

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 SM EN 60454-3-8:2014 (vers. eng.) Benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 3: Condiţii tehnice pentru materiale particulare. Fila 8: Ţesătură de sticlă cu un adeziv sensibil la presiune, numai cu acetat de celuloză sau combinată dintr-un amestec de celuloză şi de viscoză Ленты самоклеящиеся чувствительныe к давлению для электрических целей. Часть 3: Технические условия на отдельные материалы. Лист 8: Ленты из текстильной ткани на основе стекловолокна с адгезивным слоем чувствительныe к давлeнию, только ацетата целлюлозы или в комбинации целлюлозы с вискозным волокном (EN 60454-3-8:2006, IDT) 29.035.30

Materiale izolante din ceramică şi sticlă Стеклянные и керамические изоляционные материалы

SM EN 60672-3:2014 (vers. eng.) Materiale electroizolante pe bază de ceramică sau de sticlă. Partea 3: Specificaţii pentru materiale individuale Материалы электроизоляционные керамические и стеклянные. Часть 3: Технические условия на отдельные материалы (EN 60672-3:1997, IDT) 29.040 29.040.20

Fluide izolante Изоляционные жидкости и газы Gaze izolante Изоляционные газы

SM EN 60454-1:2014 (vers. eng.) Condiţii tehnice pentru benzi adezive sensibile la presiune pentru utilizări electrice. Partea 1: Cerinţe generale Технические условия на ленты самоклеящиеся чувствительныe к давлению для электрических целей. Часть 1: Общие требования (EN 60454-1:1994, IDT) 29.045

Materiale semiconductoare Полупроводниковые материалы

SM EN 60146-1-1:2014 (vers. eng.) Convertizoare cu semiconductoare. Cerinţe generale şi convertizoare cu comutaţie de la reţea. Partea 1-1: Specificaţiile cerinţelor de bază Преобразователи полупроводниковые. Общие требования и преобразователи с линейной коммутацией. Часть 1-1: Основные технические требования (EN 60146-1-1:2010, IDT) 29.060 29.060.10

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

SM EN 50189:2014 (vers. eng.) Conductoare pentru linii aeriene. Sîrme de oţel zincate Провода для воздушных линий. Стальные провода с цинковым покрытием (EN 50189:2000, IDT)

24

SM EN 60317-13:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 13: Conductor rotund de cupru emailat cu poliester sau poliesterimidă acoperit cu poliamidimidă, clasa 200 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 13: Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида с покрытием из полиэфира или полиэфиримида, класс 200 (EN 60317-13:2010, IDT) SM EN 60317-15:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 15: Conductor rotund de aluminiu emailat cu poliesterimidă, clasa 180 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 15: Алюминиевые провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 (EN 60317-15:2004, IDT) SM EN 60317-19+A1+A2:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 19: Conductor rotund de cupru emailat cu poliuretan, sudabil, acoperit cu poliamidă, clasa 130 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 15: Алюминиевые провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 (EN 60317-19:1995+A1:1998+A2:2000, IDT) SM EN 60317-21:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 21: Conductor rotund de cupru emailat cu poliuretan, sudabil acoperit cu poliamidă, clasa 155 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 21: Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и с наружным покрытием на основе полиамида, класс 155 (EN 60317-21:2014, IDT) SM EN 60317-22:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 22: Conductor rotund de cupru emailat cu poliester sau poliesterimidă, acoperit cu poliamidă, clasa 180 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 22: Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфира или полиэфиримида и с наружным покрытием на основе полиамида, класс 180 (EN 60317-22:2004, IDT) SM EN 60317-23:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 23: Conductor rotund de cupru emailat cu poliesterimidă, sudabil, clasa 180 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 23: Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 (EN 60317-23:2014, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN 60317-25:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 25: Conductor rotund de aluminiu emailat cu poliester sau poliesterimidă acoperit cu poliamidimidă, clasa 200 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 25: Алюминиевые провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида и с наружным покрытием на основе полиэфира или полиэфиримида, класс 200 (EN 60317-25:2010, IDT) SM EN 60317-29:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 29: Conductor rectangular de cupru emailat cu poliester sau poliesterimidă acoperit cu poliamidimidă, clasa 200 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 29: Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфира или полиэфиримида и с наружным покрытием на основе полиамидимида, класс 200 (EN 60317-29:1996, IDT) SM EN 60317-42:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 42: Conductor rotund de cupru emailat cu poliesteramid-imida, clasa 200 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 42: Медные проводa круглого сечения, покрытые полиэфирно-амидно-имидной эмалью, класс 200 (EN 60317-42:1997, IDT) SM EN 60317-46:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 46: Conductor rotund de cupru emailat cu poliimidă aromatică, clasa 240 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 46: Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе ароматического полиимида, класс 240 (EN 60317-46:2014, IDT) SM EN 60317-47:2014 (vers. eng.) Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 47: Conductor rectangular de cupru emailat cu poliimidă aromatică, clasa 240 Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 47: Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе ароматического полиимида, класс 240 (EN 60317-47:2014, IDT) SM EN 60851-2:2014 (vers. eng.) Conductoare de bobinaj. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea dimensiunilor Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 2: Определение размеров (EN 60851-2:2009, IDT) SM EN 60851-6:2014 (vers. eng.) Conductoare de bobinaj. Metode de încercare. Partea 6: Proprietăţi termice Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 6: Термические свойства (EN 60851-6:2012, IDT)

29.060.20

Cabluri Кабели

SM EN 60754-2:2014 (vers. eng.) Încercare pe gazele degajate în timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 2: Determinarea acidităţii gazelor prin măsurarea pH-ului şi a conductivităţii Испытания газов, выделяемых во время горения материалов электрических кабелей. Часть 2: Определение кислотности выделяемых газов, измерением рН и проводимости (EN 60754-2:2014, IDT) SM EN 61238-1:2014 (vers. eng.) Conectoare presate şi cu strîngere mecanică pentru cablurile de energie cu tensiunea nominală pînă la 36 kV (Um = 42 kV). Partea 1: Metode de încercări şi prescripţii Соединители прессованные и механические для силовых кабелей на номинальные напряжения до 36 kV (Um = 42 kV). Часть 1: Методы испытаний и требования (EN 61238-1:2003, IDT) SM CEI 60227-1:2014 (vers. eng.) Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripţii generale Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно Часть 1: Общие требования (CEI 60227-1:2007, IDT) SM CEI 60227-2:2014 (vers. eng.) Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V, inclusiv. Partea 2: Metode de încercare Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно Часть 2: Методы испытаний (CEI 60227-2:1997, IDT) 29.080 29.080.10

Izolaţii Изоляция Izolatoare Изоляторы

SM EN 61109:2014 (vers. eng.) Izolatoare pentru linii aeriene. Izolatoare compozite de agăţare şi ancorare pentru sistemele de curent alternativ cu tensiunea nominală mai mare de 1 000 V. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare Изоляторы для воздушных линий. Комбинированные подвесные и натяжные изоляторы для систем переменного тока с номинальным напряжением свыше 1 000 V. Определения, методы испытаний и критерии приемки (EN 61109:2008, IDT) SM CEI/TS 60815-1:2014 (vers. eng.) Selectarea și dimensionarea izolatoarelor de înaltă tensiune destinate utilizării în condiții de poluare. Parea 1: Definiții, informații și principii generale Выбор и определение размеров высоковольтных изоляторов, предназначенных для использования в условиях загрязнения. Часть 1: Определения, информация и общие принципы (CEI/TS 60815-1:2008, IDT)

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 SM CEI/TS 60815-2:2014 (vers. eng.) Selectarea și dimensionarea izolatoarelor de înaltă tensiune destinate utilizării în condiții de poluare. Parea 2: Izolatori din ceramică și sticlă pentru sisteme de curent alternativ Выбор и определение размеров высоковольтных изоляторов, предназначенных для использования в условиях загрязнения. Часть 2: Керамические и стеклянные изоляторы для систем переменного тока (CEI/TS 60815-2:2008, IDT) SM CEI/TS 60815-3:2014 (vers. eng.) Selectarea și dimensionarea izolatoarelor de înaltă tensiune destinate utilizării în condiții de poluare. Parea 3: Izolatori polimerici pentru sisteme de curent alternativ Выбор и определение размеров высоковольтных изоляторов, предназначенных для использования в условиях загрязнения. Часть 3: Полимерные изоляторы для систем переменного тока (CEI/TS 60815-3:2008, IDT) 29.080.20

Treceri izolate Вводы

SM EN 50336:2014 (vers. eng.) Treceri izolate pentru cutii de cabluri pentru transformatoare şi bobine de reactanţă care nu depăşesc 36 kV Вводы для трансформаторов и кабельных коробок реакторов на напряжение, не превышающее 36 kV (EN 50336:2002, IDT) 29.120 29.120.40

Accesorii electrice Электрическая арматура Întrerupătoare Переключатели

29.130

29.130.20

29.120.70

Relee Реле

SM EN 60255-151:2014 (vers. eng.) Relee de măsurare şi echipament de protecţie. Partea 151: Prescripţii funcţionale pentru protecţie la curent maxim şi minim Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 151: Функциональные требования к защите от максимального/минимального тока (EN 60255-151:2009, IDT)

Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

SM EN 61439-4:2014 (vers. eng.) Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri utilizate pe şantiere (AUS) Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 4: Дополнительные требования к комплектным устройствам для строительных площадок (ACS) (EN 61439-4:2013, IDT) SM EN 62026-2:2014 (vers. eng.) Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandăaparate (CDI). Partea 2: Interfaţă senzor-organ de comandă (AS-i) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI). Часть 2: Приводной сенсорный интерфейс (AS-i) (EN 62026-2:2013, IDT) SM EN 62026-7:2014 (vers. eng.) Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandăaparate (CDI). Partea 7: CompoNet Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI). Часть 7: CompoNet (EN 62026-7:2013, IDT) 29.140

SM EN 62305-1:2014 (vers. eng.) Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 1: Principii generale Защита от молнии. Часть 1: Общие принципы (EN 62305-1:2011, IDT)

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

29.140.20

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi cu incandescenţă Лампы накаливания

SM EN 61047:2014 (vers. eng.) Convertizoare electronice coborîtoare alimentate în curent continuu sau în curent alternativ pentru lămpi cu incandescență. Prescripţii de performanţă Преобразователи электронные понижающие с питанием от постоянного или переменного тока для ламп накаливания. Требования к рабочим характеристикам (EN 61047:2004, IDT) 29.140.30

Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

SM EN 60921:2014 (vers. eng.) Balasturi pentru lămpi fluorescente tubulare. Prescripţii de performanţă Балласты для трубчатых люминесцентных ламп. Рабочие характеристики (EN 60921:2004, IDT)

26


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

29.160 29.160.40

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся Grupuri electrogene Генераторные агрегаты

SM EN 12601:2014 (vers. eng.) Grupuri electrogene acţionate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate Агрегаты генераторные с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Безопасность (EN 12601:2010, IDT) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

SM EN 50336:2014 (vers. eng.) Treceri izolate pentru cutii de cabluri pentru transformatoare şi bobine de reactanţă care nu depăşesc 36 kV Вводы для трансформаторов и кабельных коробок реакторов на напряжение, не превышающее 36 kV (EN 50336:2002, IDT) 29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

SM EN 60146-1-1:2014 (vers. eng.) Convertizoare cu semiconductoare. Cerinţe generale şi convertizoare cu comutaţie de la reţea. Partea 1-1: Specificaţiile cerinţelor de bază Преобразователи полупроводниковые. Общие требования и преобразователи с линейной коммутацией. Часть 1-1: Основные технические требования (EN 60146-1-1:2010, IDT) 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

SM EN 60068-2-54:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-54: Încercări. Încercarea Ta: Încercarea de sudabilitate a componentelor electronice prin metoda balanţei de aderenţă Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-54: Испытания. Испытание Та: Испытание на паяемость электронных компонентов методом равномерного смачивания (EN 60068-2-54:2006, IDT) 31.080 31.080.01

Dispozitive cu semiconductoare Полупроводниковые приборы Dispozitive cu semiconductoare în general Полупроводниковые приборы в целом

SM CEI 60747-10:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Partea 10: Specificaţie generică pentru dispozitive discrete şi circuite integrate Приборы полупроводниковые. Часть 10: Общие технические условия на дискретные приборы и интегральные схемы (CEI 60747-10:1991, IDT)

SM EN 60749-1:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 1: Generalităţi Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 1: Общие положения (EN 60749-1:2003, IDT) SM EN 60749-2:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 2: Presiune atmosferică scăzută Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 2: Пониженное атмосферное давление (EN 60749-2:2002, IDT) SM EN 60749-3:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 3: Examinare externă vizuală Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 3: Внешний визуальный осмотр (EN 60749-3:2002, IDT) SM EN 60749-4:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 4: Încercarea puternic accelerată la căldură umedă continuă (HAST) Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 4. Высокоускоренное испытание в установившемся режиме при влажном тепле (HAST) (EN 60749-4:2002, IDT) SM EN 60749-5:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 5: Încercarea continuă a duratei de viaţă la temperatură şi umiditate, cu polarizare Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 5: Испытание на долговечность при смещении установившегося состояния по температуре и влажности (EN 60749-5:2003, IDT) SM EN 60749-6:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 6: Depozitare la temperatură ridicată Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 6: Хранение при высокой температуре (EN 60749-6:2002, IDT) SM EN 60749-7:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 7: Măsurarea conţinutului umidităţii interne şi analiza altor gaze reziduale Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 7: Измерение внутреннего содержания влаги и анализ других остаточных газов (EN 60749-7:2011, IDT) SM EN 60749-8:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 8: Etanşeitate Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 8: Герметичность (EN 60749-8:2003, IDT)

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 SM EN 60749-9:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 9: Persistenţa marcării Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 9: Стойкость маркировки (EN 60749-9:2002, IDT)

SM EN 60749-17:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 17: Iradiere cu neutroni Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 17: Нейтронное облучение (EN 60749-17:2003, IDT)

SM EN 60749-10:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 10: Şocuri mecanice Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 10: Механический удар (EN 60749-10:2002, IDT)

SM EN 60749-18:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 18: Radiaţii ionizante (doză totală) Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 18: Ионизирующее излучение (суммарная доза) (EN 60749-18:2003, IDT)

SM EN 60749-11:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 11: Variaţii rapide de temperatură. Metoda băii celor două fluide Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 11: Быстрая смена температуры. Метод с применением ванн с двумя жидкостями (EN 60749-11:2002, IDT) SM EN 60749-12:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 12: Vibraţii, frecvenţe variabile Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 12: Вибрация, переменная частота (EN 60749-12:2002, IDT) SM EN 60749-13:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 13: Atmosferă salină Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 13: Соляной туман (EN 60749-13:2002, IDT) SM EN 60749-14:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 14: Robusteţea terminalelor (integritatea conexiunilor) Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 14: Прочность выводов (целостность соединений) (EN 60749-14:2003, IDT) SM EN 60749-15:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 15: Rezistenţa la temperatură de lipire pentru dispozitive cu montare prin găuri Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 15: Стойкость к температуре пайки при штырьковом монтаже приборов (EN 60749-15:2010, IDT) SM EN 60749-16:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 16: Detecţia zgomotului impactului cu particule (PIND) Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 16: Обнаружение шума удара частиц (PIND) (EN 60749-16:2003, IDT)

28

SM EN 60749-19:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 19: Rezistenţa pastilei la forfecare Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 19: Прочность кристалла на сдвиг (EN 60749-19:2003, IDT) SM EN 60749-20:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 20: Rezistenţa dispozitivelor SMD încapsulate în plastic la efectul combinat al umidităţii şi căldurii de lipire Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 20. Сопротивление поверхностно монтируемых устройств в пластмассовом корпусе совместному воздействию влажности и теплоты пайки (EN 60749-20:2009, IDT) SM EN 60749-20-1:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 20-1: Manipularea, ambalarea, etichetarea şi transportul componentelor cu montarea pe suprafeţe sensibile la efectul combinat al umidităţii şi căldurii de lipire Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 20-1: Обращение, упаковка, этикетирование и перевозка поверхностно монтируемых устройств чувствительных к совместному воздействию влажности и теплоты пайки (EN 60749-20-1:2009, IDT) SM EN 60749-21:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 21: Sudabilitate Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 21: Паяемость (EN 60749-21:2011, IDT) SM EN 60749-22:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 22: Robusteţea contactelor sudate Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 22: Прочность сварных контактов (EN 60749-22:2003, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN 60749-25:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 25: Cicluri de temperatură Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 25: Температурное циклирование (EN 60749-25:2003, IDT) SM EN 60749-26:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 26: Încercarea de sensibilitate la descărcări electrostatice (ESD). Modelul corpului uman (HBM) Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 26: Испытание чувствительности к электростатическому разряду (ESD). Модель человеческого тела (HBM) (EN 60749-26:2014, IDT)

SM EN 60749-35:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 35: Microscopie acustică pentru componentele electronice încapsulate în plastic Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 35: Акустическая микроскопия для электронных компонентов с герметизацией пластмассой (EN 60749-35:2006, IDT) SM EN 60749-36:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 36: Acceleraţie constantă Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 36: Ускорение, устойчивое состояние (EN 60749-36:2003, IDT)

SM EN 60749-27:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 27: Încercarea de sensibilitate la descărcări electrostatice (ESD). Model maşină (MM) Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 27: Испытание чувствительности к электростатическому разряду (ESD). Машинная модель (ММ) (EN 60749-27:2006, IDT)

SM EN 60749-37:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 37: Metoda de încercare la cădere la nivelul plăcii cu utilizarea unui accelerometru Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 37: Метод испытания на падение на уровне плат с использованием акселерометра (EN 60749-37:2008, IDT)

SM EN 60749-29:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 29: Încercare la agăţare Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 29: Испытание на защелкивание (EN 60749-29:2011, IDT)

SM EN 60749-38:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 38: Metoda de încercare a erorilor softului pentru dispozitivele cu semiconductoare cu memorie Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 38: Метод испытания программных ошибок полупроводниковых приборов с памятью (EN 60749-38:2008, IDT)

SM EN 60749-30:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 30: Precondiţionarea dispozitivelor cu montare pe suprafaţă, neermetice, înainte de încercările de fiabilitate Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 30. Предварительная обработка негерметичных приборов для поверхностного монтажа перед испытанием на надежность (EN 60749-30:2005, IDT) SM EN 60749-31:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 31: Inflamabilitatea dispozitivelor încapsulate în plastic (inflamabilitatea produsă de cauze interne) Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 31: Воспламеняемость приборов с герметизацией пластмассой (случай внутреннего воспламенения) (EN 60749-31:2003, IDT) SM EN 60749-32:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 32: Inflamabilitatea dispozitivelor încapsulate în plastic (inflamabilitatea produsă de cauze externe) Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 32: Воспламеняемость приборов с герметизацией пластмассой (случай внешнего воспламенения) (EN 60749-32:2003, IDT)

SM EN 60749-39:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 39: Măsurarea difuziei umidităţii şi hidrosolubilităţii în materialele organice utilizate în componentele cu semiconductoare Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 39: Измерение диффузии влажности и растворимости воды в органических материалах, используемых в полупроводниковых компонентах (EN 60749-39:2006, IDT) SM EN 60749-40:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 40: Metoda de încercare la cădere la nivelul plăcii cu utilizarea unui traductor tensiometric Приборы полупроводниковые. Методы механических и климатических испытаний. Часть 40: Метод испытания на падение на уровне плат с использованием тензометрического датчика (EN 60749-40:2011, IDT)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

31.120

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

SM ISO 13253:2014 (vers. eng.) Climatizoare cu conducte şi pompe termice „aer-aer”. Încercări şi determinarea caracteristicilor de funcţionare Канальные кондиционеры и тепловые насосы „воздухвоздух”. Проведение испытаний и оценка рабочих характеристик (ISO 13253:2011, IDT) 31.180

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

SM EN 61249-2-7:2014 (vers. eng.) Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 2-7: Materiale de bază ranforsate, acoperite şi neacoperite. Placă laminată din răşină epoxidică ranforsată cu ţesut din fibre de sticlă tip E de inflamabilitate definită (încercare de ardere pe verticală), placată cu cupru Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-7: Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Эпоксидный слоистый пластик со стеклотканью Е, с определенной воспламеняемостью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью (EN 61249-2-7:2002, IDT) SM EN 62326-1:2014 (vers. eng.) Plăci imprimate. Partea 1: Specificaţie generică Платы печатные. Часть 1: Общие технические условия (EN 62326-1:2002, IDT) 31.190

Ansambluri cu componente electronice Электронные компоненты в сборе

SM EN 60068-2-21:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-21: Încercări. Încercarea U: Rezistenţa mecanică a terminalelor şi a dispozitivelor de montare încorporate Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-21: Испытания. Испытание U: Механическая прочность выводов и неразъемных крепежных элементов (EN 60068-2-21:2006, IDT) 31.200

Circuite integrate. Microelectronică Интегральные схемы. Микроэлектроника

SM CEI 60747-10:2014 (vers. eng.) Dispozitive cu semiconductoare. Partea 10: Specificaţie generică pentru dispozitive discrete şi circuite integrate Приборы полупроводниковые. Часть 10: Общие технические условия на дискретные приборы и интегральные схемы (CEI 60747-10:1991, IDT)

30

31.220

31.220.10

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Fişe. Conectoare Штепсельные разъемы. Соединители

SM EN 60068-2-43:2014 (vers. eng.) Încercări de mediu. Partea 2-43: Încercări. Încercarea Kd: Încercarea la hidrogen sulfurat a contactelor şi conexiunilor Испытания на воздействиe внешних факторов. Часть 2-43: Испытания. Испытание Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода (EN 60068-2-43:2003, IDT) 33 33.200

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

SM EN 62026-7:2014 (vers. eng.) Aparataj de joasă tensiune. Interfeţe aparate de comandăaparate (CDI). Partea 7: CompoNet Аппаратура распределения и управления низковольтная. Интерфейсы между контроллерами и приборами (CDI). Часть 7: CompoNet (EN 62026-7:2013, IDT) 65 65.060

65.060.80

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SM EN 60745-2-13:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-13: Дополнительные требования к цепным пилам (EN 60745-2-13:2009, IDT) SM EN 60745-2-15:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru maşini de tăiat gard viu Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-15: Дополнительные требования к шпалерным ножницам (EN 60745-2-15:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

77 77.040 77.040.20

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări nedistructive ale metalelor Неразрушающие испытания металлов

SM EN ISO 10893-1:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 1: Examinare automatizată electromagnetică pentru verificarea etanşeităţii hidraulice a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб Часть 1: Автоматизированный электромагнитный контроль бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для проверки гидравлической герметичности (EN ISO 10893-1:2011, IDT) 77.040.30

Analize chimice ale metalelor Химический анализ металлов

SM EN ISO 2624:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea mărimii medii a grăuntelui Медь и медные сплавы. Оценка среднего размера зерна (EN ISO 2624:1995, IDT) 77.120 77.120.30

Metale neferoase Цветные металлы Cupru şi aliaje de cupru Медь и медные сплавы

SM EN ISO 2624:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea mărimii medii a grăuntelui Медь и медные сплавы. Оценка среднего размера зерна (EN ISO 2624:1995, IDT)

77.140.75

SM ISO 9330-2:2014 (vers. eng.) Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi din oţeluri nealiate şi aliate sudate prin rezistanţă şi prin inducţie, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Подшипники скольжения гидродинамические опорные, работающие в установившемся режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 1: Методика расчета (ISO 9330-2:1997, IDT) SM EN ISO 10893-1:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 1: Examinare automatizată electromagnetică pentru verificarea etanşeităţii hidraulice a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб Часть 1: Автоматизированный электромагнитный контроль бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для проверки гидравлической герметичности (EN ISO 10893-1:2011, IDT) 77.180

83.140 83.140.40

77.140 77.140.30

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Oţeluri pentru lucrări sub presiune Стали для работы под давлением

SM ISO 9330-2:2014 (vers. eng.) Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi din oţeluri nealiate şi aliate sudate prin rezistanţă şi prin inducţie, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Подшипники скольжения гидродинамические опорные, работающие в установившемся режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 1: Методика расчета (ISO 9330-2:1997, IDT)

Echipamente pentru industria metalurgică Оборудование для металлургической промышленности

SM EN 14681+A1:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru producerea oţelului în cuptor cu arc electric Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для производства стали в дуговых электропечах (EN 14681:2006+A1:2010, IDT) 83

SM EN 12449:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură pentru aplicaţii generale Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы общего назначения (EN 12249:2012, IDT)

Ţevi şi tuburi de oţel pentru utilizări speciale Стальные трубы и трубки специального назначения

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

SM EN ISO 6806:2014 (vers. eng.) Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru arzătoare cu combustibil lichid. Specificaţie Рукава и рукава в сборе резиновые для нефтяных форсунок. Технические условия (EN ISO 6806:1995, IDT)

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

SM EN ISO 2759:2014 (vers. eng.) Carton. Determinarea rezistenţei la plesnire Картон. Определение сопротивления продавливанию (EN ISO 2759:2014, IDT) 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

SM EN ISO 1520:2014 (vers. eng.) Vopsele şi lacuri. Încercarea prin ambutisare Краски и лаки. Испытание на глубокую вытяжку (EN ISO 1520:2006, IDT) 87.100

Echipament pentru acoperiri cu vopsele Оборудование для лакокрасочных покрытий

SM EN 50580:2014 (vers. eng.) Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Prescripţii particulare pentru pistoale de pulverizat Безопасность ручных электрических инструментов. Дополнительные требования к распылителям (EN 50580:2012, IDT) 91

91.140 91.140.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

SM EN 15036-1:2014 (vers. eng.) Cazane de încălzit. Reguli de încercare a emisiilor de zgomot aerian a generatoarelor de căldură. Partea 1: Emisii de zgomot aerian ale generatoarelor de căldură Котлы отопительные. Правила испытания для измерения распространяющегося по воздуху шума, производимого тепловыми генераторами. Часть 1: Распространяющийся по воздуху шум, производимый тепловыми генераторами (EN 15036-1:2006, IDT) 91.140 91.140.70

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

SM EN 60745-2-21:2014 (vers. eng.) Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru maşini de desfundat ţevi de scurgere Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 2-21: Дополнительные требования к дренажным очистителям (EN 60745-2-21:2009, IDT)

32

91.160

Iluminat Освещение

SM EN 50172:2014 (vers. eng.) Sisteme pentru iluminatul de securitate Вспомогательные спасательные осветительные системы (EN 50172:2004, IDT) 91.160.10

Iluminatul în interior Внутреннее освещение

SM EN 1838:2014 (vers. eng.) Aplicaţii ale iluminatului. Iluminatul de siguranţă Светотехника.Аварийное освещение (EN 1838:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 1838:2013) 93 93.100

Construcţii civile Гражданское строительство Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

SM ISO 2017-2:2014 (vers. eng.) Vibrație mecanică și șoc. Sisteme de montaj elastice. Partea 2: Informație tehnică pentru schimb la punerea în aplicare a izolaţiei vibrante asociată cu sistemele de cale ferată Вибрация и удар механические. Упругие монтажные системы. Часть 2: Техническая информация для обмена с целью применения вибрационной изоляции, связанной с железнодорожными системами (ISO 2017-2:2007, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba engleză SM CEI 60227-1:2014

29.060.20

329 din 14.08.2014

SM CEI 60227-2:2014

29.060.20

329 din 14.08.2014

SM CEI 60747-10:2014

31.080.01 31.200

328 din 13.08.2014

SM CEI 61554:2014

17.220.20

319 din 08.08.2014

SM CEI/TS 60815-1:2014

29.080.10

329 din 14.08.2014

SM CEI/TS 60815-2:2014

29.080.10

329 din 14.08.2014

SM CEI/TS 60815-3:2014

29.080.10

329 din 14.08.2014

SM CEI/TS 60680:2014

25.180.10

338 din 22.08.2014

SM EN 378-1+A2:2014 SM EN 378-3+A1:2014 SM EN 378-4+A1:2014

01.040.27 27.080 27.200 27.080 27.200 27.080 27.200

330 din 14.08.2014 330 din 14.08.2014 330 din 14.08.2014

SM EN 488+A1:2014

23.060.01

323 din 12.08.2014

SM EN 693+A2:2014

25.120.10

325 din 12.08.2014

SM EN 727:2014

23.040.20 23.040.45

322 din 11.08.2014

SM EN 746-2:2014

25.180.01

338 din 22.08.2014

SM EN 976-1:2014

23.020.10

323 din 12.08.2014

SM EN 1012-1:2014

23.080 23.140 23.160

322 din 11.08.2014

SM EN 1092-1+A1:2014

23.040.60

322 din 11.08.2014

SM EN 1092-2:2014

23.040.60

322 din 11.08.2014

SM EN 1254-1:2014

23.040.40

322 din 11.08.2014

SM EN 1254-3:2014

23.040.40

322 din 11.08.2014

SM EN 1679-1+A1:2014

27.020

338 din 22.08.2014

SM EN 1759-1:2014

23.040.60

323 din 12.08.2014

SM EN 1838:2014

91.160.10

326 din 13.08.2014

SM EN 1861:2014

01.080.30 27.080 27.200

330 din 14.08.2014

SM EN 1983:2014

23.060.20

323 din 12.08.2014

SM EN 10226-1:2014

21.040.30

322 din 11.08.2014

SM EN 12007-2:2014

23.040.20

322 din 11.08.2014

SM EN 12007-4:2014

23.040.01

322 din 11.08.2014

SM EN 12294:2014

23.040.20

322 din 11.08.2014

SM EN 12295:2014 SM EN 12449:2014

23.040.20 23.040.45 23.040.15 77.120.30

322 din 11.08.2014 322 din 11.08.2014

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN 12536:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

SM EN 12601:2014

27.020 29.160.40

338 din 22.08.2014

SM EN 12622+A1:2014

25.120.10

325 din 12.08.2014

SM EN 12952-12:2014 SM EN 12953-10:2014

13.060.25 27.040 13.060.25 27.060.30 27.100

338 din 22.08.2014 330 din 14.08.2014

SM EN 12977-1:2014

27.160

330 din 14.08.2014

SM EN 12977-2:2014

27.160

330 din 14.08.2014

SM EN 12977-3:2014

27.160

330 din 14.08.2014

SM EN 12977-4:2014

27.160

330 din 14.08.2014

SM EN 12977-5:2014

27.160

330 din 14.08.2014

SM EN 13136:2014

27.080 27.200

338 din 22.08.2014

SM EN 13438:2014

25.220.60

338 din 22.08.2014

SM EN 13774:2014

23.060.01

323 din 12.08.2014

SM EN 14681+A1:2014 SM EN 15036-1:2014 SM EN 15895:2014 SM EN 16084:2014 SM EN 16252:2014

25.180.10 77.180 17.140.20 91.140.10 25.140.99 27.080 27.200 13.030.40 25.120.10

338 din 22.08.2014 323 din 12.08.2014 335 din 19.08.2014 330 din 14.08.2014 325 din 12.08.2014

SM EN 50160:2014

29.020

322 din 11.08.2014

SM EN 50172:2014

91.160

317 din 08.08.2014

SM EN 50189:2014

29.060.10

329 din 14.08.2014

SM EN 50336:2014 SM EN 50580:2014

29.080.20 29.180 25.140.20 87.100

329 din 14.08.2014 325 din 12.08.2014

SM EN 60038:2014

29.020

326 din 13.08.2014

SM EN 60044-7:2014

17.220.20

336 din 20.08.2014

SM EN 60044-8:2014

17.220.20

329 din 14.08.2014

SM EN 60068-2-5:2014

19.040

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-6:2014

19.040

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-14:2014

19.040

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-20:2014

19.040

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-21:2014

19.040 31.190

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-43:2014

31.220.10

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-44:2014

19.040

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-47:2014

19.040

328 din 13.08.2014

SM EN 60068-2-54:2014 SM EN 60146-1-1:2014

19.040 31.020 29.045 29.200

328 din 13.08.2014 336 din 20.08.2014

SM EN 60255-151:2014

29.120.70

326 din 13.08.2014

SM EN 60317-13:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-15:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-19+A1+A2:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-21:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-22:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-23:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-25:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-29:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

34


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN 60317-42:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-46:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-47:2014

29.060.10

332 din 15.08.2014

SM EN 60426:2014

17.220.99 29.035.01

317 din 08.08.2014

SM EN 60454-1:2014

29.040.20

336 din 20.08.2014

SM EN 60454-2:2014

17.220.99 29.035.20

336 din 20.08.2014

SM EN 60454-3-1:2014

29.035.20

336 din 20.08.2014

SM EN 60454-3-2:2014

29.035.20

336 din 20.08.2014

SM EN 60454-3-4:2014

29.035.20

336 din 20.08.2014

SM EN 60454-3-7:2014

29.035.20

336 din 20.08.2014

SM EN 60454-3-8:2014

29.035.20

336 din 20.08.2014

SM EN 60534-2-4:2014 SM EN 60534-2-5:2014 SM EN 60534-3-2:2014 SM EN 60534-3-3:2014 SM EN 60534-4:2014 SM EN 60534-6-1:2014 SM EN 60534-6-2:2014 SM EN 60534-7:2014 SM EN 60534-8-2:2014

SM EN 60534-8-3:2014

SM EN 60534-8-4:2014 SM EN 60534-9:2014 SM EN 60544-1:2014 SM EN 60544-2:2014

23.060.40 25.040.40 23.060.40 25.040.40 23.060.40 25.040.40 23.060.40 25.040.40 17.120 19.020 23.100 23.060.40 25.040.40 23.060 25.040.40 23.060.40 25.040.40 17.140.20 23.060.40 25.040.40 17.140.20 23.060.40 25.040.40 17.140.20 23.060.40 25.040.40 23.060 25.040.40 17.240 29.035.01 17.240 29.035.01

323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014

323 din 12.08.2014

323 din 12.08.2014 323 din 12.08.2014 336 din 20.08.2014 336 din 20.08.2014

SM EN 60584-1:2014

17.200.20

317 din 08.08.2014

SM EN 60626-1:2014

29.035.01

336 din 20.08.2014

SM EN 60672-3:2014

29.035.30

330 din 14.08.2014

SM EN 60683:2014

25.180.10

338 din 22.08.2014

SM EN 60703:2014

25.180.10

338 din 22.08.2014

SM EN 60745-1:2014

25.140.20

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-1:2014 SM EN 60745-2-2:2014 SM EN 60745-2-3:2014 SM EN 60745-2-4:2014 SM EN 60745-2-5:2014

25.140.20 25.140.30 25.140.20 25.140.30 25.140.20 25.080.50 25.140.20 25.140.30 25.140.20 25.140.30

337 din 21.08.2014 337 din 21.08.2014 337 din 21.08.2014 337 din 21.08.2014 337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-6:2014

25.140.20

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-11:2014

25.140.20

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-13:2014

25.140.20 65.060.80

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-14:2014

25.140.20

337 din 21.08.2014

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN 60745-2-15:2014

25.140.20 65.060.80

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-16:2014

25.140.20

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-17:2014

25.140.20

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-19:2014

25.140.20

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-21:2014

25.140.20 91.140.70

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-22:2014

25.140.20

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-23:2014

25.140 25.140.30

337 din 21.08.2014

SM EN 60749-1:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-2:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-3:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-4:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-5:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-6:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-7:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-8:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-9:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-10:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-11:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-12:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-13:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-14:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-15:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-16:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-17:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-18:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-19:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-20:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-20-1:2014

31.080.01

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-21:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-22:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-25:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-26:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-27:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-29:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-30:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-31:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-32:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-35:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-36:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-37:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-38:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-39:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-40:2014

31.080.01

328 din 13.08.2014

SM EN 60754-2:2014

13.220.40 29.020 29.060.20

330 din 14.08.2014

SM EN 60851-2:2014

29.060.10

329 din 14.08.2014

SM EN 60851-6:2014

29.060.10

336 din 20.08.2014

SM EN 60891:2014

27.160

330 din 14.08.2014

36


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN 60921:2014

29.140.30

329 din 14.08.2014

SM EN 60974-1:2014

25.160

335 din 19.08.2014

SM EN 60974-10:2014

25.160

335 din 19.08.2014

SM EN 60976:2014

11.040.50 13.280

317 din 08.08.2014

SM EN 61029-1:2014

25.140.20

335 din 19.08.2014

SM EN 61029-2-3:2014

25.140.20

335 din 19.08.2014

SM EN 61029-2-4:2014

25.080.50 25.140.20

335 din 19.08.2014

SM EN 61029-2-6:2014

25.140.20

335 din 19.08.2014

SM EN 61029-2-10:2014 SM EN 61029-2-11:2014 SM EN 61029-2-12:2014

25.080.50 25.140.20 25.080.50 25.140.20 25.080.99 25.100.50

335 din 19.08.2014 335 din 19.08.2014 321 din 11.08.2014

SM EN 61047:2014

29.140.20

326 din 13.08.2014

SM EN 61109:2014

29.080.10

329 din 14.08.2014

SM EN 61238-1:2014

29.060.20

329 din 14.08.2014

SM EN 61249-2-7:2014

31.180

317 din 08.08.2014

SM EN 61439-4:2014

29.130.20

326 din 13.08.2014

SM EN 62026-2:2014

29.130.20

326 din 13.08.2014

SM EN 62026-7:2014 SM EN 62305-1:2014

29.130.20 33.200 29.020 91.120.40

326 din 13.08.2014 329 din 14.08.2014

SM EN 62326-1:2014

31.180

329 din 14.08.2014

SM EN ISO 228-1:2014

21.040.30

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 1520:2014

87.040

319 din 08.08.2014

SM EN ISO 2624:2014

77.040.30 77.120.30

322 din 11.08.2014

SM EN ISO 2759:2014

85.060

319 din 08.08.2014

SM EN ISO 3452-1:2014

19.100

317 din 08.08.2014

SM EN ISO 3580:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 3581:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 6806:2014

23.040.70 83.140.40

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 9080:2014

23.040.20

322 din 11.08.2014

SM EN ISO 9606-1:2014

03.100.30 25.160.10

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 9806:2014

27.160

330 din 14.08.2014

SM EN ISO 10893-1:2014

23.040.10 77.040.20 77.140.75

322 din 11.08.2014

SM EN ISO 11148-1:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-2:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-3:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-4:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-5:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-6:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-7:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-8:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-9:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-10:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-11:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-12:2014

25.140.10

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 14174:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM EN ISO 14341:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 14343:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 14919:2014

25.220.20

338 din 22.08.2014

SM EN ISO 15609-6:2014

25.160.10

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 16811:2014

19.100

317 din 08.08.2014

SM EN ISO 16828:2014

19.100

317 din 08.08.2014

SM EN ISO 16834:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 16871:2014

23.040.20 23.040.45

322 din 11.08.2014

SM EN ISO 17632:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 17636-2:2014

25.160.40

338 din 22.08.2014

SM EN ISO 18275:2014

25.160.20

335 din 19.08.2014

SM EN ISO 23553-1:2014

27.060.10

338 din 22.08.2014

SM EN ISO 23125:2014

25.080.01

321 din 11.08.2014

SM EN ISO 28706-3:2014

25.220.50

338 din 22.08.2014

SM EN ISO 28881:2014

25.080.01

321 din 11.08.2014

SM ISO 230-2:2014 SM ISO 241:2014

25.040.20 25.080.01 25.100.10 25.100.25

321 din 11.08.2014 321 din 11.08.2014

SM ISO 513:2014

25.100.01

321 din 11.08.2014

SM ISO 649-2:2014

17.060

315 din 01.08.2014

SM ISO 1832:2014

25.100.01

321 din 11.08.2014

SM ISO 2017-1:2014

17.160

319 din 08.08.2014

SM ISO 2017-2:2014

17.160 93.100

319 din 08.08.2014

SM ISO 2351-2:2014

25.140.01

325 din 12.08.2014

SM ISO 2954:2014

17.160

319 din 08.08.2014

SM ISO 3310-2:2014

19.120

315 din 01.08.2014

SM ISO 3547-5:2014

21.100.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 3547-6:2014

21.100.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 3547-7:2014

21.100.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 3860:2014

25.100.20

321 din 11.08.2014

SM ISO 3875:2014

25.080.50

321 din 11.08.2014

SM ISO 4378-5:2014

01.040.21 21.100.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 4383:2014

21.100.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 4384-1:2014

21.100.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 4384-2:2014

21.100.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 4395:2014

23.100.20

320 din 11.08.2014

SM ISO 5414-1:2014

25.060.20

321 din 11.08.2014

SM ISO 5414-2:2014

25.060.20

321 din 11.08.2014

SM ISO 5599-1:2014

23.100.50

320 din 11.08.2014

SM ISO 5599-2:2014

23.100.50

320 din 11.08.2014

SM ISO 5610-10:2014

25.100.01

321 din 11.08.2014

SM ISO 6020-1:2014

23.100.20

320 din 11.08.2014

SM ISO 6020-2:2014

23.100.20

320 din 11.08.2014

SM ISO 6022:2014

23.100.20

320 din 11.08.2014

SM ISO 6099:2014

23.100.20

320 din 11.08.2014

SM ISO 6162-1:2014

23.100.40

320 din 11.08.2014

SM ISO 6162-2:2014

23.100.40

320 din 11.08.2014

SM ISO 6826:2014

27.020

338 din 22.08.2014

SM ISO 6953-1:2014

23.100.50

320 din 11.08.2014

38


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM ISO 7626-1:2014

17.160

319 din 08.08.2014

SM ISO 7902-1:2014

21.100.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 7919-3:2014

17.160

319 din 08.08.2014

SM ISO 7919-4:2014

17.160 27.040

319 din 08.08.2014

SM ISO 8017:2014

25.120.30

325 din 12.08.2014

SM ISO 8018:2014

25.120.30

325 din 12.08.2014

SM ISO 8051:2014

25.100.50

325 din 12.08.2014

SM ISO 8139:2014

23.100.20

320 din 11.08.2014

SM ISO 8140:2014

23.100.20

320 din 11.08.2014

SM ISO 8178-2:2014 SM ISO 8178-4:2014 SM ISO 8178-6:2014 SM ISO 9330-2:2014

13.040.50 27.020 13.040.50 27.020 13.040.50 27.020 23.040.10 77.140.30 77.140.75

338 din 22.08.2014 338 din 22.08.2014 338 din 22.08.2014 315 din 01.08.2014

SM ISO 9766:2014

25.100.30

321 din 11.08.2014

SM ISO 10100:2014

23.100.20

320 din 11.08.2014

SM ISO 10390:2014

13.080.10

315 din 01.08.2014

SM ISO 10816-3:2014 SM ISO 10816-4:2014

17.160 21.020 17.160 27.040

319 din 08.08.2014 319 din 08.08.2014

SM ISO 11529:2014

25.100.20

321 din 11.08.2014

SM ISO 13253:2014

23.120 27.080

321 din 11.08.2014

SM ISO 16063-1:2014

17.160

319 din 08.08.2014

SM ISO 16063-11:2014

17.160

319 din 08.08.2014

SM ISO 16431:2014

23.100.60

321 din 11.08.2014

SM ISO 16873:2014

23.100.50

321 din 11.08.2014

SM ISO 17359:2014

17.160

319 din 08.08.2014

SM ISO 10878:2014

01.040.19 19.100

315 din 01.08.2014

SM ISO 2936:2014

25.140.30

335 din 19.08.2014

SM ISO 4229:2014

25.140.30

335 din 19.08.2014

SM ISO 5743:2014

25.140.30

335 din 19.08.2014

SM ISO 5745:2014

25.140.30

335 din 19.08.2014

SM ISO 5746:2014

25.140.30

335 din 19.08.2014

SM ISO 21940-14:2014

21.120.40

315 din 01.08.2014

SM ISO 21940-21:2014

21.120.40

315 din 01.08.2014

SM ISO 21940-23:2014

21.120.40

315 din 01.08.2014

SM ISO 21940-31:2014

21.120.40

315 din 01.08.2014

SM ISO 21940-32:2014

21.120.40

315 din 01.08.2014

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna august 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в августе 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

01

01.040 01.040.19

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Încercări (Vocabulare) Испытания (Словари)

GOST ISO 2395-2002 Сита контрольные и ситовый анализ. Словарь (În vigoare SM SR ISO 2395:2003) 01.040.23

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general (Vocabulare) Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)

GOST 24856-81 (ISO 6552-80) Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 6552:2012) GOST 25699.1-90 (ISO 1124-88) Ингредиенты резиновой смеси. Методы отбора проб технического углерода (În vigoare SM SR ISO 1124:2013) 01.040.25

Tehnici de fabricare (Vocabulare) Машиностроение (Словари)

GOST 25142–82 Шероховатость поверхности. Термины и определения (În vigoare SM SR EN ISO 4287:2014) 01.040.43

Vehicule rutiere (Vocabulare) Дорожно-транспортная техника (Словари)

GOST 15888-90 (ISO 7876/1-84) Аппаратура дизелей топливная. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 7876-1:2012) GOST 16317-95 (ISO 5155-83, ISO 7371-85, CEI 335-2-24-84) Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN ISO 15502:2012, SM SR EN 60335-2-24:2011)

40

01.040.79

Industria lemnului (Vocabulare) Технология древесины (Словари)

GOST 29159-91 (ISO 9266-88) Деревообрабатывающее оборудование. Станки универсальные для заточки режущих инструментов. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9266:2012) GOST 29162-91 (ISO 9617-89) Деревообрабатывающее оборудование. Столы и платформы подъемные. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9617:2012) (ICS 01.040.79, 79.120.10) GOST 29163-91 (ISO 9265-88) Деревообрабатывающее оборудование. Станки сверлильные многошпидельные. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9265:2012) GOST 29195-91 (ISO 9558-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки для производства строганого шпона. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9558:2012) GOST 29199-91 (ISO 9451-89) Деревообрабатывающее оборудование. Прессы для фанерования плоских поверхностей с ручной загрузкой. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9451:2012) 01.080 01.080.30

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

GOST 28989-91 (ISO 3719-82) Станки балансировочные. Символы на панелях управления GOST 28148-89 (ISO 3461-88) Станки металлообрабатывающие. Знаки графические (În vigoare SM CEI 80416-1:2014(E))


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 28430-90 (ISO 7406-86) Фрезы насадные со сменными режущими пластинами. Обозначения (În vigoare SM ISO 11529:2014) 01.080.40

Simboluri grafice utilizate în desene, diagrame, tablouri electrice şi electronice şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для технических чертежей, диаграмм, схем и соответствующей технической документации в области электротехники и электроники

GOST 2.767-89 (CEI 617-7-83) Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты 01.080.99

Alte simboluri grafice Графические обозначения прочие

GOST 19715-74 Эмблема красного креста. Форма, размеры и порядок применения 01.140

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело

GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках (În vigoare SM SR ISO 832:2005) 01.140.20

Ştiinţa informaţiei Информатика

GOST 7.58-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационное обеспечение программ комплексной стандартизации продукции. Общие требования GOST 7.85-2003 (ISO 10444-1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Международный стандартный номер технического отчета 01.140.29

Electrotehnică (Vocabulare) Электротехника (Словари)

GOST 15049–81 Лампы электрические. Термины и определения (În vigoare SM SR CEI 60050-845:2012) 01.140.40

Editare Издательское дело

11 11.020

Medicină Здравоохранение Medicină şi echipamente pentru îngrijire medicală în general Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом

GOST 19715-74 Эмблема красного креста. Форма, размеры и порядок применения 11.040 11.040.50

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament radiologic Радиографическое оборудование

GOST CEI 60976-2002 Изделия медицинские электрические. Медицинские ускорители электронов. Функциональные характеристики (În vigoare SM EN 60976:2014) 13

13.040 13.040.50

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Emisii de gaze de eşapament de la transport Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

SMV ISO 8178-2:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 2: Măsurarea emisiilor de gaze şi de particule pe teren Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 2: Измерение выбросов газов и частиц на месте (Înlocuit cu SM ISO 8178-2:2014) SMV ISO 8178-4:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 4: Cicluri de încercare pentru diferite aplicaţii ale motoarelor Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 4: Циклы испытаний для различных случаев применения двигателей (Înlocuit cu SM ISO 8178-4:2014) SMV ISO 8178-6:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 6: Raport despre rezultatele măsurării şi încercării Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 6: Отчет о результатах измерения и испытания (Înlocuit cu SM ISO 8178-6:2014)

GOST 7.31-89 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. Общие требования

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

GOST 12.2.013.1-91 (CEI 745-2-1-90) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний сверлильных машин (În vigoare SM EN 60745-2-1:2014) GOST 12.2.013.6-91 (CEI 745-2-6-89) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов (În vigoare SM EN 60745-2-6:2014) GOST 12.2.013.14-90 (CEI 745-2-14-84) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний рубанков (În vigoare SM EN 60745-2-14:2014) GOST 12.2.117-88 Система стандартов безопасности труда. Прессы гидравлические. Требования безопасности (În vigoare SM EN 693+A2:2014) 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

GOST 12.2.017.4-2003 Прессы листогибочные. Требования безопасности (În vigoare SM EN 12622+A1:2014) GOST 12.2.118-2006 Ножницы. Требования безопасности (În vigoare SM EN ISO 11148-11:2014) GOST EN 12415-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные (În vigoare SM EN ISO 23125:2014) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

17

17.020

13.140

Zgomotul şi efectele sale asupra omului Воздействие шума на человека

GOST 31296.1-2005 (ISO 1996-1:2003) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки (În vigoare SM SR ISO 1996-1:2013)

42

Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

SM 93-1:1995 Metrologie. Activităţi şi documente. Terminologie Метрология. Области деятельности и документы. Терминология SM 93-3:1995 Metrologie. Metode de măsurare. Terminologie Метрология. Методы измерений. Терминология GOST 8.586.1-2005 (ISO 5167-1:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования (În vigoare SM SR EN ISO 5167-1:2013) GOST 8.586.2-2005 (ISO 5167-2:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования (În vigoare SM SR EN ISO 5167-2:2013) GOST 8.586.3-2005 (ISO 5167-3:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования (În vigoare SM SR EN ISO 5167-3:2013) 17.040 17.040.20

Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

GOST 9378-93 (ISO 2632-1-85, ISO 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия 17.160

GOST 27570.52-95 (CEI 335-2-63-90) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кипятильникам для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания (În vigoare SM SR EN 60335-2-75:2010)

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

GOST ISO 2954-97 Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений (În vigoare SM ISO 2954:2014) GOST ISO 5347-0-95 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 0. Общие положения (În vigoare SM ISO 16063-1:2014) GOST ISO 5347-1-96 Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 1. Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии (În vigoare SM ISO 16063-11:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST ISO 7626-1-94 Вибрация и удар. Экспериментальное определение механической подвижности. Основные положения (În vigoare SM ISO 7626-1:2014) GOST ISO 7919-3-2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы (În vigoare SM ISO 7919-3:2014) GOST ISO 7919-4-2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Газотурбинные агрегаты (În vigoare SM ISO 7919-4:2014) GOST ISO 10816-3-2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15000 мин в минус первой степени (În vigoare SM ISO 10816-3:2014)

19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

GOST 28201-89 (CEI 68-2-3-69 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим (În vigoare SM SR EN 60068-2-78:2013) GOST 28202-89 (CEI 68-2-5-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sа: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности (În vigoare SM EN 60068-2-5:2014) GOST 28203-89 (CEI 68-2-6-82 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная) (În vigoare SM EN 60068-2-6:2014)

GOST ISO 10816-4-2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки (În vigoare SM ISO 10816-4:2014)

GOST 28204-89 (CEI 68-2-7-83 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Gа и руководство: Линейное ускорение (În vigoare SM SR EN 60068-2-7:2013)

GOST 28362-89 (ISO 2017-82) Вибрация и удар. Виброизолирующие устройства. Информация, представляемая заказчиками и изготовителями (În vigoare SM ISO 2017-1:2014 şi SM ISO 2017-2:2014)

GOST 28205-89 (CEI 68-2-9-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации (În vigoare SM EN 60068-2-5:2014)

17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

GOST 5944-91 (CEI 473-74) Размеры щитовых показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов (În vigoare SM CEI 61554:2014) 17.220.99

Alte standarde referitoare la electricitate şi magnetism Другие стандарты, связанные с электричеством и магнетизмом

GOST 27426-87 (CEI 426-73) Методы определения электролитической коррозии, вызываемой электроизоляционными материалами (În vigoare SM EN 60426:2014)

GOST 28207-89 (CEI 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман (În vigoare SM SR EN 60068-2-11:2014) GOST 28209-89 (CEI 68-2-14-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры (În vigoare SM EN 60068-2-14:2014) GOST 28211-89 (CEI 68-2-20-79 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка (În vigoare SM EN 60068-2-20:2014) GOST 28212-89 (CEI 68-2-21-83 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия (În vigoare SM EN 60068-2-21:2014) GOST 28225-89 (CEI 68-2-39-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AMD: Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла (În vigoare SM SR EN 60068-2-39:2013)

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 GOST 28227-89 (CEI 68-2-43-76) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода (În vigoare SM EN 60068-2-43:2014)

21

21.100 GOST 28228-89 (CEI 68-2-44-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка (În vigoare SM EN 60068-2-44:2014) GOST 28229-89 (CEI 68-2-45-80) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание ХА и руководство: Погружение в очищающие растворители (În vigoare SM SR EN 60068-2-45+A1:2013) GOST 28231-89 (CEI 68-2-47-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Еа), многократные удары (Еb), вибрацию (Fc и Fd), линейное ускорение (Ga) и руководство (În vigoare SM EN 60068-2-47:2014) GOST 28235-89 (CEI 68-2-54-85 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания (În vigoare SM EN 60068-2-54:2014) 19.120

Analiza dimensională a particulelor. Cernere Ситовый анализ. Просеивание

SM SR ISO 3310-2:2003 Site pentru cernere. Condiţii tehnice şi verificări. Partea 2: Site pentru cernere de table metalice perforate Ситa для просеивания. Технические условия и поверки. Часть 2: Ситa для просеивания из перфорированной металлической жести (Înlocuit cu SM ISO 3310-2:2014) GOST ISO 2395-2002 Сита контрольные и ситовый анализ. Словарь (În vigoare SM SR ISO 2395:2003) GOST ISO 2591-1-2002 Ситовый анализ. Часть 1. Методы с использованием контрольных сит из проволочной ткани и перюрированных металлических листов (În vigoare SM SR ISO 2591-1:2003)

21.100.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Lagăre şi rulmenţi Подшипники Cuzineţi Подшипники скольжения

SM GOST ISO 4383:2009 Lagăre cu alunecare. Materiale multistrat pentru lagăre cu alunecare cu pereţi subţiri Подшипники скольжения. Mногослойные материалы для тонкостенных подшипников скольжения (Înlocuit cu SM ISO 4383:2014) GOST 1320-74 (ISO 4383-81) Баббиты оловянные и свинцовые. Технические условия (În vigoare SM ISO 4383:2014) GOST ISO 7902-1-2001 Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 1. Метод расчета (În vigoare SM ISO 7902-1:2014) GOST ISO 12306-96 Подшипники скольжения. Измерение толщины стенок тонкостенных вкладышей и тонкостенных сплошных и свертных втулок (În vigoare SM ISO 3547-7:2014) GOST ISO 12307-1-96 Подшипники скольжения. Свертные втулки. Контроль наружного диаметра (În vigoare SM ISO 3547-5:2014) GOST ISO 12307-2-99 Подшипники скольжения. Свертные втулки. Контроль внутреннего диаметра (În vigoare SM ISO 3547-6:2014) GOST 29202–91 (ISO 4384-2-82) Подшипники скольжения. Испытания на твердость металлических материалов для подшипников скольжения. Монометаллические подшипники (În vigoare SM ISO 4384-2:2014) GOST 29212–91 (ISO 4384-1-82) Подшипники скольжения. Испытания на твердость металлических материалов для подшипников скольжения. Многослойные подшипники (În vigoare SM ISO 4384-1:2014) 21.120 21.120.30

Arbori şi cuplaje Валы и муфты Pene şi caneluri Шпонки, шпоночные канавки, шлицы

GOST 29175-91 (ISO 2491-74) Основные нормы взаимозаменяемости. Шпонки призматические низкие и шпоночные пазы. Размеры и допуски

44


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

21.120.40

Echilibrare şi maşini de echilibrare Балансировка и балансировочные станки

SM GOST 20076:2008 (ISO 2953:1999) Vibraţii. Maşini de echilibrare. Caracteristici şi metode pentru verificarea lor Вибрация. Станки балансировочные. Характеристики и методы их проверки (Înlocuit cu SM ISO 21940-21:2014) SM GOST 31321:2008 (ISO 7475:2002) Vibraţii. Maşini de echilibrare. Îngrădiri şi alte mijloace de protecţie Вибрация. Станки балансировочные. Ограждения и другие средства защиты (Înlocuit cu SM ISO 21940-23:2014) SM GOST 31322:2008 (ISO 8821:1989) Vibraţii. Cerinţe pentru echilibrarea elementelor rotorului, îmbinate cu ajutorul unei pene Вибрация. Требования к балансировке элементов ротора, собираемых с помощью шпонки (Înlocuit cu SM ISO 21940-32:2014)

23.040.15

Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

GOST 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия (În vigoare SM EN 12449:2014) 23.040.60

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

SM SR EN 1092-1:2011 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 1: Стальные фланцы (Înlocuit cu SM EN 1092-1+A1:2014) 23.060

Robinetărie Клапаны

SM GOST ISO 1940-2:2008 Vibraţii. Cerinţe pentru calitatea echilibrării rotoarelor rigide. Partea 2: Evidenţa erorilor de evaluare a dezechilibrului remanent Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 2: Учет погрешностей оценки остаточного дисбаланса (Înlocuit cu SM ISO 21940-14:2014)

GOST 24856-81 (ISO 6552-80) Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 6552:2012)

GOST 28989-91 (ISO 3719-82) Станки балансировочные. Символы на панелях управления

GOST 25699.1-90 (ISO 1124-88) Ингредиенты резиновой смеси. Методы отбора проб технического углерода (În vigoare SM SR ISO 1124:2013)

21.220 21.220.10

Transmisii prin elemente flexibile Гибкие приводы и передачи Transmisii prin curele şi componentele lor Ременные приводы и их компоненты

GOST 1284.2-89 (ISO 1081-95) Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия (În vigoare SM ISO 1081:2014(E)) 23

23.040 23.040.10

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

GOST 10006-80 (ISO 6892-84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение (În vigoare SM SR EN ISO 6892-1:2014)

23.060.01

23.060.20

Robinetărie în general Клапаны в целом

Robinete cu bilă sau cep Шаровые и пробковые клапаны

SM SR EN 1983:2011 Armături industriale. Robinete de oţel cu bilă Клапаны промышленные. Клапаны стальные шаровые (Înlocuit cu SM EN 1983:2014) 23.100 23.100.01

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Transmisii hidraulice şi pneumatice în general Объемные гидроприводы и пневмоприводы в целом

GOST 30010-93 (ISO 6099-85) Гидроприводы объемные и пневмоприводы. Гидроцилиндры и пневмоцилиндры. Условные обозначения монтажных размеров и типов креплений (În vigoare SM ISO 6099:2014) GOST 30016.1-93 (ISO 5599-1-89) Пневмоприводы. Пневмораспределители пятилинейные. Стыковые плоскости монтажных плит без электрического соединителя (În vigoare SM ISO 5599-1:2014)

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 GOST 30016.2-93 (ISO 5599-2-90) Пневмоприводы. Пневмораспределители пятилинейные. Стыковые плоскости монтажных плит с электрическим соединителем (În vigoare SM ISO 5599-2:2014) 23.100.20

Cilindri Цилиндры

SM GOST ISO 6020-1:2009 Acţionări hidraulice volumice. Dimensiuni de asamblare pentru cilindri hidraulici cu tijă unilaterală la presiunea nominală 16 MPa (160 bar). Partea 1: Serie mijlocie Гидроприводы объемные. Присоединительные размеры для гидроцилиндров с односторон-ним штоком на номинальное давление 16 МПа (160 бар). Часть 1. Средняя серия (Înlocuit cu SM ISO 6020-1:2014) SM GOST ISO 8138:2008 Acţionări hidraulice volumice. Cilindri cu tijă unilaterală cu presiunea 16 MPa (160 bari) - serie compactă. Dimensiuni ale orificiilor de legătură pentru admisiunea lichidului de presiune Гидроприводы объемные. Цилиндры с односторонним штоком на давление 16 МПа (160 бар) – компактная серия. Размеры присоединительных отверстий для подвода рабочей жидкости (Înlocuit cu SM ISO 6020-2:2014) GOST 18464-96 (ISO 10100:1990) Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры. Правила приемки и методы испытаний (În vigoare SM ISO 10100:2014) GOST 25020-93 (ISO 4395:1978) Гидроприводы и пневмоцилиндры. Цилиндры. Присоединительные резьбы штоков и плунжеров. Типы и размеры (În vigoare SM ISO 4395:2014) GOST 30017.1-93 (ISO 8139-91) Пневмоприводы. Пневмоцилиндры на номинальное давление до 1 МПа. Проушины с шарнирным подшипником для конца штоков. Присоединительные размеры (În vigoare SM ISO 8139:2014) GOST 30017.2-93 (ISO 8140-91) Пневмоприводы. Пневмоцилиндры на номинальное давление до 1 МПа. Вилки для концов штоков. Присоединительные размеры (În vigoare SM ISO 8140:2014) GOST 30070.1-93 (ISO 6020-2-91) Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 16 МПа – компактная серия. Присоединительные размеры (În vigoare SM ISO 6020-2:2014)

GOST 30362.1-96 (ISO 6022-81) Гидроприводы объемные. Гидроприводы с односторонним штоком на номинальное давление 25 МПа. Присоединительные размеры (În vigoare SM ISO 6022:2014) GOST 30362.2-96 (ISO 8137-86) Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 25 МПа. Присоединительные размеры отверстий для подвода жидкости (În vigoare SM ISO 6022:2014) 23.100.40

SM GOST ISO 6162-1:2011 Acţionări hidraulice volumice. Îmbinări prin flanşe cu flanşe secţionate sau integrale montate liber, cu şuruburi metrice sau în inch. Partea 1: Îmbinări prin flanşe pentru utilizare la presiuni de la 3,5 MPa (35 bar) pînă la 35 MPa (350 bar) cu diametrele nominale de la DN 13 pînă la DN 127 Гидроприводы объемные. Соединения фланцевые с разрезными или цельными свободными фланцами, с метрическими или дюймовыми винтами. Часть 1. Соединения фланцевые на давление от 3,5 МПа (35 бар) до 35 МПа (350 бар) с условными проходами от DN 13 до DN 127 (Înlocuit cu SM ISO 6162-1:2014) SM GOST ISO 6162-2:2010 Acţionări hidraulice volumice. Îmbinări prin flanşe cu flanşe secţionate sau integrale montate liber, cu şuruburi metrice sau în inch. Partea 2: Îmbinări prin flanşe pentru utilizare la presiuni de la 35 MPa (350 bar) pînă la 40 MPa (400 bar) cu diametrele nominale de la DN 13 pînă la DN 51 Гидроприводы объемные. Соединения фланцевые с разрезными или цельными свободными фланцами, с метрическими или дюймовыми винтами. Часть 2: Соединения фланцевые на давление от 35 МПа (350 бар) до 40 МПа (400 бар) с условными проходами от DN 13 до DN 51 (Înlocuit cu SM ISO 6162-2:2014) 23.100.60

46

Filtre, dispozitive de etanşare şi contaminarea fluidelor Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов

SM GOST ISO/TS 16431:2008 Puritate industrială. Evaluarea purităţii sistemelor hidraulice asamblate Чистота промышленная. Оценка чистоты собранных гидросистем (Înlocuit cu SM ISO 16431:2014) 23.100.99

GOST 30071.1-93 (ISO 8135-86) Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 16 МПа (средняя серия) и 25 МПа. Допуски (În vigoare SM ISO 6020-1:2014)

Conducte şi cuplaje Трубы и муфты

Alte componente pentru transmisii hidraulice şi pneumatice Компоненты объемных гидроприводов и пневмоприводов прочие

GOST 30156-95 (ISO 6953-1-90) Пневмоприводы. Пневмоклапаны редукционные. Общие технические требования и методы испытаний (În vigoare SM ISO 6953-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

25 25.040

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы

GOST 27843-2006 (ISO 230-2:1997) Испытания станков. Определение точности и повторяемости позиционирования осей с числовым программным управлением (În vigoare SM ISO 230-2:2014) 25.060 25.060.20

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

GOST 26860-93 (ISO 5414-1-85) Державки с зажимными винтами для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской. Присоединительные размеры элементов крепления хвостовиков (În vigoare SM ISO 5414-1:2014) GOST 28282-89 (ISO 5414-2-82) Державки с конусом 7:24 для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской. Основные размеры (În vigoare SM ISO 5414-2:2014) 25.080

Maşini-unelte Металлорежущие станки

GOST 30848-2003 (ISO 13380:2002) Диагностирование машин по рабочим характеристикам. Общие положения (În vigoare SM ISO 17359:2014) 25.080.01

Maşini-unelte în general Металлорежущие станки в целом

GOST 28148-89 (ISO 3461-88) Станки металлообрабатывающие. Знаки графические (În vigoare SM CEI 80416-1:2014(E)) 25.080.10

Strunguri Токарные станки

GOST 44-93 (ISO 3655-86) Станки токарно-карусельные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости (În vigoare SM SR ISO 3655:2012) GOST EN 12415-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные (În vigoare SM EN ISO 23125:2014)

25.080.50

Maşini de rectificat şi polizat Шлифовальные и полировальные станки

SM GOST R CEI 1029-2-4:2005 Maşini electrice portabile. Cerinţe particulare de securitate şi metode de încercări pentru maşini de rectificat de banc Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин (Înlocuit cu SM EN 61029-2-4:2014) GOST 13510-93 (ISO 3875-90) Станки круглошлифовальные бесцентровые. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости (În vigoare SM ISO 3875:2014) 25.100

Scule aşchietoare Режущие инструменты

GOST 19042-80 (ISO 1832-85) Пластины сменные многогранные. Классификация. Система обозначений. Формы (În vigoare SM ISO 1832:2014) 25.100.10

Cuţite de strung Токарные резцы

GOST 29084-91 (ISO 241-75) Хвостовики токарных и строгальных резцов. Типы и размеры сечений (În vigoare SM ISO 241:2014) GOST 29132-91 (ISO 5610-89) Резцы токарные проходные, подрезные и копировальные со сменными многогранными пластинами. Типы и размеры (În vigoare SM ISO 5610-10:2014) 25.100.20

Freze Фрезы

GOST 2679-93 (ISO 2296-72) Фрезы прорезные и отрезные. Технические условия (În vigoare SM SR ISO 2296:2012) GOST 9305-93 (ISO 3860-76) Фрезы фасонные полукруглые выпуклые, вогнутые и радиусные. Технические условия (În vigoare SM ISO 3860:2014) GOST 28430-90 (ISO 7406-86) Фрезы насадные со сменными режущими пластинами. Обозначения (În vigoare SM ISO 11529:2014) 25.100.30

Burghie, scule pentru şanfrenat şi alezoare Сверла, зенковки, развертки

GOST 22735-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава. Основные размеры (În vigoare SM ISO 9766:2014)

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 GOST 28706-90 (ISO 9766-89) Хвостовики цилиндрические с лыской для сверл. Размеры (În vigoare SM ISO 9766:2014) 25.100.50

Tarozi şi filiere Метчики, резьбонарезные плашки

SM GOST ISO 16873:2009 Acţionări hidraulice volumice. Releu de presiune. Suprafeţe de îmbinare Гидроприводы объёмные. Реле давления. Стыковые плоскости (Înlocuit cu SM ISO 16873:2014) GOST 29221-91 (ISO 8051-89) Метчики машинные с удлиненным хвостовиком для метрических резьб от М3 до М10. Размеры (În vigoare SM ISO 8051:2014) 25.120

25.120.10

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

SM SR EN 693+A1:2011 Mașini unelte. Prese hidraulice Оборудование металлообрабатывающее. Безопасность. Прессы гидравлические (Înlocuit cu SM EN 693+A2:2014) SMV EN 12622:2011 Securitatea maşinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit Безопасность металлорежущих станков. Гидравлические прессы для гибки (Înlocuit cu SM EN 12622+A1:2014) GOST 12.2.017.4-2003 Прессы листогибочные. Требования безопасности (În vigoare SM EN 12622+A1:2014) GOST 12.2.117-88 Система стандартов безопасности труда. Прессы гидравлические. Требования безопасности (În vigoare SM EN 693+A2:2014) GOST 12.2.118-2006 Ножницы. Требования безопасности (În vigoare SM EN ISO 11148-11:2014) GOST 10560-88 Прессы листогибочные гидравлические. Параметры и размеры. Нормы точности (În vigoare SM EN 12622+A1:2014) 25.120.30

Maşini de turnare Оборудование для литья

GOST 17439-72 E Плоскогубцы переставные. Технические условия (În vigoare SM ISO 5743:2014, SM ISO 5745:2014, SM ISO 5746:2014)

48

GOST 28010-88 (ISO 8017-85) Колонки направляющие прямые и с заплечиками и колонки установочные направляющие с заплечиками для литейных форм (În vigoare SM ISO 8017:2014) GOST 28011-88 (ISO 8018-85) Втулки направляющие с головкой и втулки установочные направляющие с головкой для литейных форм (În vigoare SM ISO 8018:2014) 25.120.40

Maşini de prelucrat prin electroeroziune Машины для электрохимической обработки

SM SR EN 12957+A1:2011 Maşini-unelte. Securitate. Maşini de prelucrare prin electroeroziune Станки металлообрабатывающие. Безопасность. Электроэрозионные станки (Înlocuit cu SM EN ISO 28881:2014) 25.140 25.140.10

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte pneumatice Пневматические инструменты

SM SR EN 792-1+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 1: Машины для крепления деталей без резьбы (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-1:2014) SM SR EN 792-2+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 2: Машины режущие и обжимные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-2:2014) SMV EN 792-3+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de găurit şi de filetat Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 3: Машины для сверления и нарезания резьбы (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-3:2014) SMV EN 792-4+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 4: Машины невращающиеся ударные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-4:2014) SM SR EN 792-5+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit rotative cu percuţie Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 5: Машины сверлильные ударновращательные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-5:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SMV EN 792-6+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini de asamblat pentru elemente de fixare filetate Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 6: Машины для резьбовых крепежных деталей (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-6:2014)

SM GOST R CEI 1029-2-4:2005 Maşini electrice portabile. Cerinţe particulare de securitate şi metode de încercări pentru maşini de rectificat de banc Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин (Înlocuit cu SM EN 61029-2-4:2014)

SM SR EN 792-7+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de polizat Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 7: Машины шлифовальные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-7:2014)

GOST 12.2.013.1-91 (CEI 745-2-1-90) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний сверлильных машин (În vigoare SM EN 60745-2-1:2014)

SM SR EN 792-8+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 8: Машины полировальные и шлифовальные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-8:2014) SM SR EN 792-9+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat pentru matriţerie Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 9: Машины шлифовальные для обработки штампов (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-9:2014) SM SR EN 792-10+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 10: Машины запрессовочные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-10:2014) SM SR EN 792-11+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de tăiat prin ronţăire şi forfecare Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 10: Машины запрессовочные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-11:2014) SM SR EN 792-12+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 12: Maşini de debitat tip ferăstrău circular, tip ferăstrău oscilant şi tip ferăstrău alternativ Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 12: Пилы малогабаритные дисковые колебательного и вазвратно-поступательного действия (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-12:2014) GOST 14294-75 Ножницы ручные пневматические. Технические условия (În vigoare SM EN ISO 11148-11:2014) 25.140.20

Unelte electrice Электрические инструменты

SMV CEI 60745-1:2012 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale Электроинструменты ручные с приводом от двигателя. Безопасность. Часть 1: Общие требования (Înlocuit cu SM EN 60745-1:2014)

GOST 12.2.013.3-2002 (CEI 60745-2-3:1984) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента (În vigoare SM EN 60745-2-3:2014) GOST 12.2.013.4-2002 (CEI 60745-2-4:1983) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний плоскошлифовальных и ленточно-шлифовальных машин (În vigoare SM EN 60745-2-4:2014) GOST 12.2.013.6-91 (CEI 745-2-6-89) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний молотков и перфораторов (În vigoare SM EN 60745-2-6:2014) GOST 12.2.013.14-90 (CEI 745-2-14-84) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытаний рубанков (În vigoare SM EN 60745-2-14:2014) GOST 30505-97 (CEI 745-2-15-84) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов (În vigoare SM EN 60745-2-15:2014) GOST 30682-2000 (CEI 745-2-5-93) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил и дисковых ножей (În vigoare SM EN 60745-2-5:2014) GOST 30699-2001 (CEI 745-2-17-89) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок (În vigoare SM EN 60745-2-17:2014) GOST 30700-2000 (CEI 745-2-7-89) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетовраспылителей невоспламеняющихся жидкостей (În vigoare SM EN 50580:2014) GOST 30701-2001 (CEI 745-2-16-93) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний скобозабивных машин (În vigoare SM EN 60745-2-16:2014)

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 GOST CEI 1029-2-6-2002 Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды (În vigoare SM EN 61029-2-6:2014) 25.140.30

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

GOST 2841-80 (ISO 4229-77) Ключи гаечные с открытым зевом односторонние. Конструкция и размеры (În vigoare SM ISO 4229:2014) GOST 5547-93 (ISO 5743-88, ISO 5746-88) Плоскогубцы комбинированные. Технические условия (În vigoare SM ISO 5743:2014, SM ISO 5746:2014) GOST 7236-93 (ISO 5743-88, ISO 5745-88) Плоскогубцы. Технические условия (În vigoare SM ISO 5743:2014, SM ISO 5745:2014) GOST 7283-93 (ISO 5743-88, ISO 5745-88) Круглогубцы. Технические условия (În vigoare SM ISO 5743:2014, SM ISO 5745:2014) GOST 11737-93 (ISO 2936-83) Ключи для винтов с внутренним шестигранником. Технические условия (În vigoare SM ISO 2936:2014) GOST 17440-93 (ISO 5743-88, ISO 5745-88) Плоскогубцы с полукруглыми губками. Технические условия (În vigoare SM ISO 5743:2014, SM ISO 5745:2014) GOST 30092-93 (ISO 2351-86) Отвертки-вставки с приводным наружным шестигранником для винтов с прямым шлицем. Типы, размеры и технические требования (În vigoare SM ISO 2351-2:2014) 25.140.99

Alte unelte de mînă Ручные инструменты прочие

SMV EN 792-4+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 4: Машины невращающиеся ударные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-4:2014) SM SR EN 792-5+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit rotative cu percuţie Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 5: Машины сверлильные ударновращательные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-5:2014) SMV EN 792-6+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini de asamblat pentru elemente de fixare filetate Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 6: Машины для резьбовых крепежных деталей (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-6:2014) SM SR EN 792-7+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de polizat Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 7: Машины шлифовальные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-7:2014) SM SR EN 792-8+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 8: Машины полировальные и шлифовальные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-8:2014) SM SR EN 792-9+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat pentru matriţerie Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 9: Машины шлифовальные для обработки штампов (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-9:2014)

SM SR EN 792-1+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 1: Машины для крепления деталей без резьбы (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-1:2014)

SM SR EN 792-10+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 10: Машины запрессовочные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-10:2014)

SM SR EN 792-2+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 2: Машины режущие и обжимные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-2:2014)

SM SR EN 792-11+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de tăiat prin ronţăire şi forfecare Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 10: Машины запрессовочные (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-11:2014)

SMV EN 792-3+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de găurit şi de filetat Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 3: Машины для сверления и нарезания резьбы (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-3:2014)

SM SR EN 792-12+A1:2011 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 12: Maşini de debitat tip ferăstrău circular, tip ferăstrău oscilant şi tip ferăstrău alternativ Машины ручные неэлектрическиe. Требования безопасности. Часть 12: Пилы малогабаритные дисковые колебательного и вазвратно-поступательного действия (Înlocuit cu SM EN ISO 11148-12:2014)

50


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

25.160 25.160.01

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

SM SR EN 60974-1:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 1: Surse de curent pentru sudare cu arc electric Оборудование для дуговой сварки. Часть 1: Источники питания для сварки (Înlocuit cu SM EN 60974-1:2014) 25.160.20

Articole de sudare Сварочные расходуемые материалы

GOST 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (În vigoare SM EN ISO 3580:2014) 25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

GOST 27209.3-90 (CEI 683-80) Оборудование электротермическое. Электропечи дуговые рудно-термические. Методы испытаний (În vigoare SM EN 60683:2014) GOST 27209.4-91 (CEI 703-81) Оборудование электротермическое. Электропечи электронно-лучевые. Методы испытаний (În vigoare SM EN 60703:2014) 25.180.20

Cuptoare cu combustibil Топливные печи

GOST 27209.5-91 (CEI 680-80) Оборудование электротермическое. Электропечи плазменные. Методы испытаний (În vigoare SM CEI/TS 60680:2014) 25.220 25.220.50

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Emailuri Эмали

GOST 29019-91 (ISO 4535-83) Эмали стекловидные и фарфоровые. Прибор для определения стойкости к горячим растворам моющих средств, используемых для стирки текстильных изделий (În vigoare SM EN ISO 28706-3:2014) GOST 29023-91 (ISO 4533-83) Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к действию горячих растворов моющих средств, используемых для стирки текстильных изделий (În vigoare SM EN ISO 28706-3:2014)

27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

SMV ISO 8178-2:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 2: Măsurarea emisiilor de gaze şi de particule pe teren Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 2: Измерение выбросов газов и частиц на месте (Înlocuit cu SM ISO 8178-2:2014) SMV ISO 8178-4:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 4: Cicluri de încercare pentru diferite aplicaţii ale motoarelor Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 4: Циклы испытаний для различных случаев применения двигателей (Înlocuit cu SM ISO 8178-4:2014) SMV ISO 8178-6:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 6: Raport despre rezultatele măsurării şi încercării Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 6: Отчет о результатах измерения и испытания (Înlocuit cu SM ISO 8178-6:2014) GOST ISO 8178-7-2002 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 7. Определение семейства двигателей (În vigoare SM SR ISO 8178-7:2012) GOST ISO 8178-8-2002 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 8. Определение группы двигателей (În vigoare SM SR ISO 8178-8:2012) GOST 29076-91 (ISO 6826-82) Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности (În vigoare SM ISO 6826:2014) 27.080

Pompe de căldură Тепловые насосы

SM SR EN 13136:2011 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conducte asociate. Metode de calcul Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства для разгрузки от давления и трубопроводы к ним. Методы расчета (Înlocuit cu SM EN 13136:2014) GOST ISO 13253-2002 Сетевые воздушные кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы. Испытания и оценка эксплуатационного качества (În vigoare SM ISO 13253:2014)

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

27.160

Helioenergetică Гелиоэнергетика

SM SR EN 12977-3:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de acumulare din instalaţiile solare de încălzire a apei Установки солнечные термические и их компоненты. Заказные установки. Часть 3. Методы эксплуатационных испытаний накопителей солнечных водонагревателей (Înlocuit cu SM EN 12977-3:2014) SMV CEN/TS 12977-1:2011 Instalaţii termice solare şi componente ale acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 1: Cerinţe generale pentru încălzitoare de apă solare şi instalaţii mixte Системы тепловые солнечные и их компоненты. Системы, изготовленные по заказу. Часть 1: Общие требования к солнечным нагревателям воды и комбинированным системам (Înlocuit cu SM SR EN 12977-1:2014) GOST 28976-91 (CEI 891-87) Фотоэлектрические приборы из кристаллического кремния. Методика коррекции по температуре и облученности результатов измерения вольт-амперной характеристики (Înlocuit cu SM EN 60891:2014) 27.200

Tehnica frigului Холодильная технология

SM SR EN 13136:2011 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conducte asociate. Metode de calcul Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства для разгрузки от давления и трубопроводы к ним. Методы расчета (Înlocuit cu SM EN 13136:2014) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

GOST 30509-97 (CEI 721-3-9-93) Микроклимат внутри изделий (În vigoare SM SR EN 60721-3-9+A1:2013) GOST CEI 61029-1-2002 Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний (În vigoare SM EN 61029-1:2014) 29.035 29.035.01

GOST 27924-88 (CEI 695-2-3-84) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов GOST 28895-91 (CEI 949-88) Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева (În vigoare SM SR CEI 60949:2013) GOST 29322-92 (CEI 38-83) Стандартные напряжения (În vigoare SM EN 60038:2014)

52

Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

GOST 27426-87 (CEI 426-73) Методы определения электролитической коррозии, вызываемой электроизоляционными материалами (În vigoare SM EN 60426:2014) GOST 27602-88 (CEI 544.1-77) Материалы электроизоляционные. Методы определения влияния ионизирующего излучения (În vigoare SM EN 60544-1:2014) GOST 27603-88 (CEI 544.2-79) Материалы электроизоляционные. Условия испытаний при воздействии ионизирующего излучения (În vigoare SM EN 60544-2:2014) 29.035.10

Materiale izolante din hîrtie şi din carton Бумажные и картонные изоляционные материалы

GOST 28023-89 (CEI 454-3-4-78) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к крепированным бумажным лентам с термореактивным адгезивом (În vigoare SM EN 60454-3-4:2014) GOST 28602.1-91 (CEI 626-1-79) Материалы электроизоляционные композиционные гибкие. Определения и общие требования (În vigoare SM EN 60626-1:2014) 29.035.20

GOST 9920-89 (CEI 815-86, CEI 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции (În vigoare SM CEI/TS 60815-1:2014, SM CEI/TS 60815-2:2014)

Materiale izolante Изоляционные материалы

Materiale izolante din materiale plastice şi cauciuc Пластмассовые и резиновые изоляционные материалы

GOST 28018-89 (CEI 454-1-74) Ленты липкие электроизоляционные. Общие технические требования (În vigoare SM EN 60454-1:2014) GOST 28019-89 (CEI 454-2A-78, CEI 454-2-74) Ленты липкие электроизоляционные. Методы испытаний (În vigoare SM EN 60454-2:2014) GOST 28020-89 (CEI 454-3-1-76) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к пластифицированным поливинилхлоридным лентам с термопластичным адгезивом (În vigoare SM EN 60454-3-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 28021-89 (CEI 454-3-2-81) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиэфирным лентам с термореактивным адгезивом (În vigoare SM EN 60454-3-2:2014) GOST 28026-89 (CEI 454-3-7-84) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиимидным лентам с термореактивным адгезивом (În vigoare SM EN 60454-3-7:2014) GOST 28027–89 (CEI 454-3-8–86) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к полиимидным лентам с термореактивным адгезивом (În vigoare SM EN 60454-3-8:2014) 29.035.30

Materiale izolante din ceramică şi sticlă Стеклянные и керамические изоляционные материалы

GOST CEI 60754-2-2002 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости (Înlocuit cu SM EN 60754-2:2014) 29.080

Izolaţii Изоляция

GOST 9920-89 (CEI 815-86, CEI 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции (În vigoare SM CEI/TS 60815-1:2014, SM CEI/TS 60815-2:2014) 29.080.30

Sisteme de izolaţie Изоляционные системы

GOST 26246.5-89 (CEI 249-2-5-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-7:2014)

GOST 27905.4-88 (CEI 727-1-82) Системы электрической изоляции. Методы оценки устойчивости к действию электрического поля

GOST 26246.11-89 (CEI 249-2-12-87) Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-7:2014)

SM SR EN 50160:2011 Caracteristici ale tensiunii în reţelele electrice publice de distribuţie Характеристики напряжения в общественных сетях электроснабжения (Înlocuit cu SM EN 50160:2014)

29.060 29.060.10

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

GOST CEI 60851-2-2002 Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 2. Определение размеров (În vigoare SM EN 60851-2:2014)

29.120

29.120.20

29.060.20

Cabluri Кабели

Dispozitive de conectare Соединительные устройства

GOST 28380-89 (CEI 352-1-83) Соединения непаяные. Часть 1. Соединения накруткой непаяные. Общие требования, методы испытаний и руководство по применению (În vigoare SM SR EN 352-1:2010) 29.120.70

GOST CEI 60851-6–2002 Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 6. Термические свойства (În vigoare SM EN 60851-6:2014)

Accesorii electrice Электрическая арматура

Relee Реле

GOST 2.767-89 (CEI 617-7-83) Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты

GOST 28114-89 (CEI 885-2-87,CEI 885-3-88) Кабели. Метод измерения частичных разрядов (În vigoare SM SR EN 60885-2:2013, SM SR EN 60885-3:2012)

GOST 27915-88 (CEI 255-3) Реле измерительные с одной входной воздействующей величиной с ненормируемым временем или независимой выдержкой времени (În vigoare SM EN 60255-151:2014)

GOST CEI 60227-1-2002 Кабель с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования (În vigoare SM CEI 60227-1:2014)

GOST 27918-88 (CEI 255-4) Реле измерительные с одной входной воздействующей величиной с зависимой выдержкой времени (În vigoare SM EN 60255-151:2014)

GOST CEI 60227-2-2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний (În vigoare SM CEI 60227-2:2014)

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

29.140 29.140.20

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi cu incandescenţă Лампы накаливания

GOST 15049-81 Лампы электрические. Термины и определения (În vigoare SM SR CEI 60050-845:2012) 29.140.30

Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

GOST CEI 1047-2002 Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или переменного тока, для ламп накаливания. Требования к рабочим характеристикам (În vigoare SM EN 61047:2014) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

GOST 95-77 E Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия (În vigoare SM EN 60974-1:2014) GOST 7012-77 E Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия (În vigoare SM EN 60974-1:2014) GOST 22756-77 (CEI 722-86) Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции (În vigoare SM SR EN 60076-4:2013) 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

GOST 28201-89 (CEI 68-2-3-69 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим (În vigoare SM SR EN 60068-2-78:2013) GOST 28202-89 (CEI 68-2-5-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sа: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности (În vigoare SM EN 60068-2-5:2014) GOST 28203-89 (CEI 68-2-6-82 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная) (În vigoare SM EN 60068-2-6:2014)

54

GOST 28204-89 (CEI 68-2-7-83 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Gа и руководство: Линейное ускорение (În vigoare SM SR EN 60068-2-7:2013) GOST 28205-89 (CEI 68-2-9-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации (În vigoare SM EN 60068-2-5:2014) GOST 28207-89 (CEI 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман (În vigoare SM SR EN 60068-2-11:2014) GOST 28209-89 (CEI 68-2-14-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры (În vigoare SM EN 60068-2-14:2014) GOST 28211-89 (CEI 68-2-20-79 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка (În vigoare SM EN 60068-2-20:2014) GOST 28212-89 (CEI 68-2-21-83 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия (În vigoare SM EN 60068-2-21:2014) GOST 28225-89 (CEI 68-2-39-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AMD: Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла (În vigoare SM SR EN 60068-2-39:2013) GOST 28227-89 (CEI 68-2-43-76) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода (În vigoare SM EN 60068-2-43:2014) GOST 28228-89 (CEI 68-2-44-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка (În vigoare SM EN 60068-2-44:2014) GOST 28229-89 (CEI 68-2-45-80) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание ХА и руководство: Погружение в очищающие растворители (În vigoare SM SR EN 60068-2-45+A1:2013) GOST 28231-89 (CEI 68-2-47-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Еа), многократные удары (Еb), вибрацию (Fc и Fd), линейное ускорение (Ga) и руководство (În vigoare SM EN 60068-2-47:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 28235-89 (CEI 68-2-54-85 ) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания (În vigoare SM EN 60068-2-54:2014) 31.060 31.060.10

Condensatoare Конденсаторы Condensatoare fixe Конденсаторы постоянной емкости в целом

GOST 28896-91 (CEI 384-1-82) Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60384-1:2013) 31.080

Dispozitive cu semiconductoare Полупроводниковые приборы

GOST 28578-90 (CEI 749-84) Приборы полупроводниковые. Механические и климатические испытания (În vigoare SM EN 60749-1:2014 SM EN 60749-13:2014, SM EN 60749-15:2014, SM EN 60749-21:2014, SM EN 60749-31:2014, SM EN 60749-32:2014, SM EN 60749-36:2014) GOST 28623-90 (CEI 747-10-84) Приборы полупроводниковые. Часть 10. Общие технические условия на дискретные приборы и интегральные микросхемы (În vigoare SM CEI 60747-10:2014) 31.180

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

GOST 26246.5-89 (CEI 249-2-5-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-7:2014) GOST 26246.11-89 (CEI 249-2-12-87) Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия (În vigoare SM EN 61249-2-7:2014)

33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

GOST 31204-2002 (CEI 1000-4-8:1993) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61000-4-8:2013) 35

35.240 35.240.30

Circuite integrate. Microelectronică Интегральные схемы. Микроэлектроника

GOST 28623-90 (CEI 747-10-84) Приборы полупроводниковые. Часть 10. Общие технические условия на дискретные приборы и интегральные микросхемы (În vigoare SM CEI 60747-10:2014) GOST 29108-91 (CEI 748-3-86) Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 3. Аналоговые интегральные схемы (În vigoare SM SR CEI 60748-3+A1:2013)

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în informaţie, documentare şi editare Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле

GOST 30656-99 (ISO 10162:1993) Информация и документация. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуги прикладной системы поиска и выборки GOST 30657-99 (ISO 10163-1:1993) Информация и документация. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола прикладной системы поиска и выборки. Часть 1. Спецификация протокола GOST 30655-99 (ISO 8777:1993) Информация и документация. Команды для интерактивного текстового поиска (În vigoare SM SR ISO 8777:2013) 43 43.040

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств

GOST 28261-89 (ISO 4130-78, ISO 6549-80) Автотранспортные средства. Порядок определения положения точки H и фактического угла наклона спинки сиденья посадочных мест водителя и пассажиров (În vigoare SM SR ISO 4130:2012) 43.040.40

31.200

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

Sisteme de frînare Тормозные системы

GOST ISO 6311-2002 Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения сопротивления срезу материала накладок (În vigoare SM SR ISO 6311:2005) GOST ISO 6313-2002 Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения влияния тепла на размеры и форму накладок дискового тормоза (În vigoare SM SR ISO 6313:2005)

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 GOST ISO 6314-2002 Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения водостойкости, стойкости к солевому раствору, маслу и тормозной жидкости (În vigoare SM SR ISO 6314:2005) GOST ISO 6315-2002 Транспорт дорожный. Накладки тормозные. Метод определения прочности схватывания тормозной накладки с поверхностью металлического контртела в результате коррозии (În vigoare SM SR ISO 6315:2005) 43.060

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

GOST 29076-91 (ISO 6826-82) Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности (În vigoare SM ISO 6826:2014) 43.060.40

Sisteme de alimentare cu carburant Топливные системы

GOST 15888-90 (ISO 7876/1-84) Аппаратура дизелей топливная. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 7876-1:2012) GOST 16317-95 (ISO 5155-83, ISO 7371-85, CEI 335-2-24-84) Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN ISO 15502:2012, SM SR EN 60335-2-24:2011) 47 47.020

47.020.20

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Motoare şi sisteme de propulsie marină Судовые двигатели и движительные системы

GOST 29076-91 (ISO 6826-82) Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности (În vigoare SM ISO 6826:2014) 49 49.080

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme aeronautice pentru fluide şi componentele lor Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты

GOST 30848-2003 (ISO 13380:2002) Диагностирование машин по рабочим характеристикам. Общие положения (În vigoare SM ISO 17359:2014)

56

53 53.100

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Maşini de terasament Землеройные машины

GOST 27256-87 (ISO 7128-83) Машины землеройные. Методы определения размеров машин с рабочим оборудованием 59

59.080 59.080.30

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Ţesături din textile Текстильные изделия

GOST 26666.8-95 (ISO 6940-84) Мех искусственный трикотажный. Метод определения воспламеняемости ворсовой поверхности (În vigoare SM SR EN ISO 6940:2014) 61 61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность Îmbrăcăminte Одежда

GOST 29097-91 (ISO 4074-4-80) Изделия корсетные. Общие технические условия (În vigoare SM EN ISO 4074:2014(E)) 65 65.060

65.060.10

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

GOST ISO 4004-2003 Тракторы и машины сельскохозяйсвенные. Размер колеи (În vigoare SM SR ISO 4004:2012) 65.060.25

Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi împrăştierea îngrăşămintelor Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений

SM GOST 28714:2009 Maşini de introducere a îngrăşămintelor minerale solide. Metode de încercări Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Методы испытаний (Înlocuit cu SM SR ISO 5690-1:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

65.060.30

Maşini pentru semănat şi plantat Оборудование для сева и посадок

SM GOST 28301:2009 Combine pentru recoltat cereale. Metode de încercări Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний (Înlocuit cu SM SR ISO 8210:2012) 65.060.70

67.080 67.080.01

Utilaje pentru horticultură Садово-парковый инвентарь

GOST 30505-97 (CEI 745-2-15-84) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов (În vigoare SM EN 60745-2-15:2014) 65.060.80

67

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

GOST 8756.10-70 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания мякоти (În vigoare SM SR EN 12134:2012) GOST 8756.22-80 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина (În vigoare SM SR EN 12136:2012)

GOST 30506-97 (CEI 745-2-13-89) Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний цепных пил (În vigoare SM EN 60745-2-13:2014)

GOST 25555.4-91 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения золы и щелочности общей и водорастворимой золы (În vigoare SM SR EN 1135:2002 şi SM SR EN 12144:2012)

GOST ISO 7917-2002 Машины для лесного хозяйства. Кусторезы бензиномоторные. Методы испытаний на звуковое давление (În vigoare SM SR EN ISO 22868:2011)

GOST 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (În vigoare SM SR EN 12143:2012)

65.080

Îngrăşăminte Удобрения

GOST 28990-91 (ISO 7408-83) Удобрения. Титриметрический метод определения аммонийного азота в присутствии других веществ, выделяющих аммиак при обработке гидроокисью натрия (În vigoare SM SR ISO 7408:2012)

GOST 29030-91 Продукты переработки плодов и овощей. Пикнометрический метод определения относительной плотности и содержания растворимых сухих веществ (În vigoare SM SR EN 1131:2002 şi SM SR EN 12143:2012) 67.100 67.100.10

65.160

Tutun, produse din tutun şi echipament corespunzător Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование

GOST 30571-2003 (ISO 4387:2000) Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины (În vigoare SM SR ISO 4387:2012) GOST ISO 3308-2003 Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия (În vigoare SM SR ISO 3308:2012)

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

GOST 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию (În vigoare SM SR EN ISO 707:2012 şi SM SR EN 13804:2006) GOST 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира (În vigoare SM STB ISO 1211:2013) GOST 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу (În vigoare SM SR EN ISO 707:2012 şi SM SR EN 13804:2006) GOST 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка (În vigoare SM STB ISO 8968-1:2010)

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 GOST 25101-82 Молоко. Метод определения точки замерзания (În vigoare SM SR EN ISO 5764:2012)

71 71.040

GOST 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (În vigoare SM SR EN ISO 707:2012 şi SM SR EN 13804:2006) GOST 30648.1-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира (În vigoare SMV EN ISO 8381:2010) 67.160 67.160.20

Băuturi Напитки Băuturi nealcoolice Безалкогольные напитки

GOST 31082-2002 Соки фруктовые и овощные. Метод определения Lяблочной кислоты (În vigoare SM SR EN 1138:2002) GOST 31083-2002 Соки фруктовые и овощные. Метод определения D-глюкозы и D-фруктозы (În vigoare SM SR EN 1140:2002) 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур

71.040.20

71.080 71.080.01

75

75.160 75.160.20

GOST 11812-66 Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ (În vigoare SM SR EN ISO 662:2012)

77.040

58

Produse chimice organice în general Органические химические вещества в целом

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Combustibili Топливо Combustibili lichizi Жидкое топливо

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

GOST 10006-80 (ISO 6892-84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение (În vigoare SM SR EN ISO 6892-1:2014) 77.080 77.080.20

GOST 7824-80 Масла растительные. Методы определения массовой доли фосфоросодержащих веществ (În vigoare SM GOST R 52676:2008)

Produse chimice organice Органические химические вещества

GOST 28577.0-90 (ISO 8216-0-86) Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 0. Общая классификация (În vigoare SM SR ISO 8216-99:2014)

77.040.10 GOST 5481-89 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя (În vigoare SM SR EN ISO 663:2012)

Sticlărie de laborator şi aparate aferente Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура

GOST 28351-89 Продукты химические органические. Методы определения кислотности и щелочности (În vigoare SM SR ISO 6353-1:2012)

77 GOST 5480-59 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения мыла (În vigoare SM SR EN ISO 3657:2012)

Chimie analitică Аналитическая химия

GOST 29044-91 (ISO 384-78) Посуда лабораторная стеклянная. Принципы устройства и конструирования мерной посуды (În vigoare SM SR ISO 384:2013)

Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

GOST 5471-83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб (În vigoare SM SR EN ISO 5555:2012)

Industria chimică Химическая технология

Metale feroase Черные металлы Oţeluri Стали

GOST 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (În vigoare SM SR EN 10020:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

77.120 77.120.30

Metale neferoase Цветные металлы Cupru şi aliaje de cupru Медь и медные сплавы

GOST 27981.5-88 Медь высокой чистоты. Фотометрические методы анализа 77.160

Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

GOST 19042-80 (ISO 1832-85) Пластины сменные многогранные. Классификация. Система обозначений. Формы (În vigoare SM ISO 1832:2014) 79 79.120 79.120.10

Industria lemnului Технология древесины Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

SM GOST R CEI 1029-2-3:2005 Maşini electrice portabile. Cerinţe particulare de securitate şi metode de încercări pentru maşini de rabotat şi de rindeluit Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых машин (Înlocuit cu SM EN 61029-2-3:2014) GOST 29159-91 (ISO 9266-88) Деревообрабатывающее оборудование. Станки универсальные для заточки режущих инструментов. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9266:2012) GOST 29162-91 (ISO 9617-89) Деревообрабатывающее оборудование. Столы и платформы подъемные. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9617:2012) GOST 29163-91 (ISO 9265-88) Деревообрабатывающее оборудование. Станки сверлильные многошпидельные. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9265:2012) GOST 29195-91 (ISO 9558-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки для производства строганого шпона. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9558:2012) GOST 29199-91 (ISO 9451-89) Деревообрабатывающее оборудование. Прессы для фанерования плоских поверхностей с ручной загрузкой. Терминология (În vigoare SM SR ISO 9451:2012) GOST 30047-93 (ISO 7569-86) Деревообрабатывающее оборудование. Станки строгальные двух-, трех- и четырехсторонние (типа рейсмусовых с дополнительными шпинделями). Терминология и условия приемки (În vigoare SM SR ISO 7569:2012)

GOST 30163.0-95 (CEI 704-1-82) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 1. Общие требования (În vigoare SM SR EN 60704-1:2012) 83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

GOST 28647-90 (ISO 1657-86) Каучук и каучуковый латекс. Фотометрический метод определения железа с использованием 1,10-фенантролина (În vigoare SM SR ISO 1657:2013) 83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

GOST 1284.2-89 (ISO 1081-95) Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Технические условия (În vigoare SM ISO 1081:2014(E)) 85 85.040

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Celuloze Целлюлоза

GOST 28586-90 (ISO 5350-1-82) Целлюлоза. Определение сора и костры. Часть 1. Небеленая целлюлоза (În vigoare SM SR EN ISO 5350-1:2013) 85.060

Hîrtie şi carton Бумага и картон

GOST ISO 1924-1-96 Бумага и картон. Определение прочности при растяжении. Часть 1. Метод нагружения с постоянной скоростью GOST 30180.2-99 (CEI 554-2-77) Бумага электроизоляционная целлюлозная. Технические требования. Часть 2. Методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60554-2:2013) 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

GOST ISO 8130-3-2006 Краски порошковые. Часть 3. Определение плотности с применением жидкостного пикнометра (În vigoare SM SR EN ISO 8130-3:2013)

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

91

91.140 91.140.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

Aparate de încălzire a apei Водонагревательное оборудование

SM SR EN 12977-3:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de acumulare din instalaţiile solare de încălzire a apei Установки солнечные термические и их компоненты. Заказные установки. Часть 3. Методы эксплуатационных испытаний накопителей солнечных водонагревателей (Înlocuit cu SM EN 12977-3:2014) 91.160 91.160.10

Iluminat Освещение Iluminatul în interior Внутреннее освещение

SM SR EN 1838:2013 Aplicații ale iluminatului. Iluminatul de siguranță Светотехника. Аварийное освещение (Înlocuit cu SM EN 1838:2014) 97

97.030

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Aparate electrocasnice în general Бытовые электрические приборы в целом

GOST 30345.0-95 (CEI 335-1-91) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования (În vigoare SM SR EN 60335-1:2014)

60

97.040.50

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях

SM SR EN 12977-3:2011 Instalaţii termice solare şi componentele acestora. Instalaţii realizate pe şantier. Partea 3: Metode de încercare a performanţelor dispozitivelor de acumulare din instalaţiile solare de încălzire a apei Установки солнечные термические и их компоненты. Заказные установки. Часть 3. Методы эксплуатационных испытаний накопителей солнечных водонагревателей (Înlocuit cu SM EN 12977-3:2014) 91.140.65

97.040

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aparate mici de bucătărie Небольшие кухонные аппараты

GOST 27570.52-95 (CEI 335-2-63-90) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кипятильникам для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания (În vigoare SM SR EN 60335-2-75:2010) GOST 28543-90 (CEI 661-80) Методы измерений рабочих характеристик бытовых электрических кофеварок (În vigoare SM SR EN 60661:2012) 97.220 97.220.20

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi de iarnă Инвентарь для зимних видов спорта

GOST ISO 6959-2002 Ботинки для спортивных лыж с тремя отверстиями для штырей. Размеры поверхности соприкосновения и конструкция 97.220.30

Echipamente de sport pentru sală Инвентарь для спортивных залов

GOST ISO 5903-2002 Оборудование гимнастическое. Маты для прыжков и поверхности для вольных упражнений. Метод определения твердости и амортизационных характеристик GOST ISO 5904-2002 Оборудование гимнастическое. Маты для прыжков и поверхности для вольных упражнений. Метод определения сопротивления скольжению GOST ISO 5905-2002 Оборудование гимнастическое. Маты для прыжков GOST ISO 5906-2002 Оборудование гимнастическое. Поверхности для вольных упражнений. Маты


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM 93-1:1995

17.020

316 din 07.08.2014

SM 93-3:1995

17.020

316 din 07.08.2014

SM GOST 20076:2008 (ISO 2953:1999)

21.120.40

SM ISO 21940-21:2014

315 din 01.08.2014

SM GOST 28301:2009

65.060.30

SM SR ISO 8210:2012

318 din 08.08.2014

SM GOST 28714:2009

65.060.25

SM SR ISO 5690-1:2012

318 din 08.08.2014

21.120.40

SM ISO 21940-23:2014

315 din 01.08.2014

21.120.40

SM ISO 21940-32:2014

315 din 01.08.2014

SM GOST ISO 1940-2:2008

21.120.40

SM ISO 21940-14:2014

315 din 01.08.2014

SM GOST ISO 4383:2009

21.100.10

SM ISO 4383:2014

315 din 01.08.2014

SM GOST ISO 6020-1:2009

23.100.20

SM ISO 6020-1:2014

320 din 11.08.2014

SM GOST ISO 6162-1:2011

23.100.40

SM ISO 6162-1:2014

320 din 11.08.2014

SM GOST ISO 6162-2:2010

23.100.40

SM ISO 6162-2:2014

320 din 11.08.2014

SM GOST ISO 8138:2008

23.100.20

SM ISO 6020-2:2014

320 din 11.08.2014

SM GOST ISO 16873:2009

25.100.50

SM ISO 16873:2014

321 din 11.08.2014

SM GOST ISO/TS 16431:2008

23.100.60

SM ISO 16431:2014

321 din 11.08.2014

SM GOST R CEI 1029-2-3:2005

79.120.10

SM EN 61029-2-3:2014

335 din 19.08.2014

SM GOST R CEI 1029-2-4:2005

25.080.50 25.140.20

SM EN 61029-2-4:2014

335 din 19.08.2014

SM SR EN 693+A1:2011

25.120.10

SM EN 693+A2:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-1:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-2:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-5:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-7:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-8:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-9:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-10:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-11:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-12:2014

325 din 12.08.2014

SM GOST 31321:2008 (ISO 7475:2002) SM GOST 31322:2008 (ISO 8821:1989)

SM SR EN 792-1+A1:2011 SM SR EN 792-2+A1:2011 SM SR EN 792-5+A1:2011 SM SR EN 792-7+A1:2011 SM SR EN 792-8+A1:2011 SM SR EN 792-9+A1:2011 SM SR EN 792-10+A1:2011 SM SR EN 792-11+A1:2011 SM SR EN 792-12+A1:2011

25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99

SM SR EN 1092-1:2011

23.040.60

SM EN 1092-1+A1:2014

322 din 11.08.2014

SM SR EN 1838:2013

91.160.10

SM EN 1838:2014

326 din 13.08.2014

SM SR EN 1983:2011

23.060.20

SM EN 1983:2014

323 din 12.08.2014

SM SR EN 12957+A1:2011

25.120.40

SM EN ISO 28881:2014

321 din 11.08.2014

SM SR EN 12977-3:2011

27.160 91.140.10 91.140.65

SM EN 12977-3:2014

330 din 14.08.2014

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM SR EN 13136:2011

27.080 27.200

SM EN 13136:2014

319 din 08.08.2014

SM SR EN 50160:2011

29.120

SM EN 50160:2014

322 din 11.08.2014

SM SR EN 60974-1:2010

25.160.01

SM EN 60974-1:2014

335 din 19.08.2014

SM SR ISO 3310-2:2003

19.120

SM ISO 3310-2:2014

315 din 01.08.2014

SMV CEI 60745-1:2012

25.140.20

SM EN 60745-1:2014

337 din 21.08.2014

SMV CEN/TS 12977-1:2011

27.160

SM SR EN 12977-1:2014

330 din 14.08.2014

SM EN ISO 11148-3:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-4:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-6:2014

325 din 12.08.2014

SM EN 12622+A1:2014

325 din 12.08.2014

SM ISO 8178-2:2014

319 din 08.08.2014

SM ISO 8178-4:2014

319 din 08.08.2014

SM ISO 8178-6:2014

319 din 08.08.2014

SMV EN 792-3+A1:2010 SMV EN 792-4+A1:2010 SMV EN 792-6+A1:2010 SMV EN 12622:2011 SMV ISO 8178-2:2009 SMV ISO 8178-4:2009 SMV ISO 8178-6:2009 GOST 2.767-89 (CEI 617-7-83)

25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.140.10 25.140.99 25.120.10 13.040.50 27.020 13.040.50 27.020 13.040.50 27.020 01.080.40 29.120.70

327 din 13.08.2014

GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994)

01.140

GOST 7.31-89

01.140.40

324 din 12.08.2014

GOST 7.58-90

01.140.20

324 din 12.08.2014

GOST 7.85-2003 (ISO 10444-1994)

01.140.20

327 din 13.08.2014

GOST 8.586.1-2005 (ISO 5167-1:2003)

17.020

SM SR EN ISO 5167-1:2013

334 din 18.08.2014

GOST 8.586.2-2005 (ISO 5167-2:2003)

17.020

SM SR EN ISO 5167-2:2013

334 din 18.08.2014

GOST 8.586.3-2005 (ISO 5167-3:2003)

17.020

SM SR EN ISO 5167-3:2013

334 din 18.08.2014

GOST 12.2.013.1-91 (CEI 745-2-1-90)

13.100 25.140.20

SM EN 60745-2-1:2014

337 din 21.08.2014

25.140.20

SM EN 60745-2-3:2014

337 din 21.08.2014

25.140.20

SM EN 60745-2-4:2014

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-6:2014

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-14:2014

337 din 21.08.2014

SM EN 12622+A1:2014

325 din 12.08.2014

SM EN 693+A2:2014

325 din 12.08.2014

SM EN ISO 11148-11:2014

325 din 12.08.2014

GOST 12.2.013.3-2002 (CEI 60745-2-3:1984) GOST 12.2.013.4-2002 (CEI 60745-2-4:1983) GOST 12.2.013.6-91 (CEI 745-2-6-89) GOST 12.2.013.14-90 (CEI 745-2-14-84) GOST 12.2.017.4-2003 GOST 12.2.117-88 GOST 12.2.118-2006

13.100 25.140.20 13.100 25.140.20 13.110 25.120.10 13.100 25.120.10 13.110 25.120.10

SM SR ISO 832:2005

334 din 18.08.2014

GOST 44-93 (ISO 3655-86)

25.080.10

SM SR ISO 3655:2012

334 din 18.08.2014

GOST 95-77 E

29.180

SM EN 60974-1:2014

335 din 19.08.2014

GOST 617-2006

23.040.15

SM EN 12449:2014

322 din 11.08.2014

GOST 380-2005

77.080.20

SM SR EN 10020:2012

318 din 08.08.2014

GOST 1284.2-89 (ISO 1081-95)

21.220.10 83.140

SM ISO 1081:2014(E)

334 din 18.08.2014

GOST 1320-74 (ISO 4383-81)

21.100.10

SM ISO 4383:2014

315 din 01.08.2014

GOST 2679-93 (ISO 2296-72)

25.100.20

SM SR ISO 2296:2012

334 din 18.08.2014

GOST 2841-80 (ISO 4229-77)

25.140.30

SM ISO 4229:2014

335 din 19.08.2014

GOST 3622-68

67.100.10

SM SR EN ISO 707:2012 SM SR EN 13804:2006

333 din 15.08.2014

GOST 5471-83

67.200.10

SM SR EN ISO 5555:2012

333 din 15.08.2014

GOST 5480-59

67.200.10

SM SR EN ISO 3657:2012

333 din 15.08.2014

GOST 5481-89

67.200.10

SM SR EN ISO 663:2012

333 din 15.08.2014

GOST 5547-93 (ISO 5743-88, ISO 5746-88)

25.140.30

SM ISO 5743:2014 SM ISO 5746:2014

335 din 19.08.2014

GOST 5867-90

67.100.10

SM STB ISO 1211:2013

333 din 15.08.2014

GOST 5944-91 (CEI 473-74)

17.220.20

SM CEI 61554:2014

319 din 08.08.2014

62


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 7012-77 E GOST 7236-93 (ISO 5743-88, ISO 5745-88) GOST 7283-93 (ISO 5743-88,ISO 5745-88)

29.180 25.140.30 25.140.30

SM EN 60974-1:2014 SM ISO 5743:2014 SM ISO 5745:2014 SM ISO 5743:2014 SM ISO 5745:2014

335 din 19.08.2014 335 din 19.08.2014 335 din 19.08.2014

GOST 7824-80

67.200.10

SM GOST R 52676:2008

334 din 18.08.2014

GOST 8756.10-70

67.080.01

SM SR EN 12134:2012

333 din 15.08.2014

GOST 8756.22-80

67.080.01

SM SR EN 12136:2012

333 din 15.08.2014

GOST 9305-93 (ISO 3860-76)

25.100.20

SM ISO 3860:2014

321 din 11.08.2014

GOST 9467-75

25.160.20

SM EN ISO 3580:2014

335 din 19.08.2014

GOST 9378-93 (ISO 2632-1-85, ISO 2632-2-85) GOST 9920-89 (CEI 815-86, CEI 694-80)

17.040.20

327 din 13.08.2014

29.020 29.080 23.040.10 77.040.10

SM CEI/TS 60815-1:2014 SM CEI/TS 60815-2:2014

329 din 14.08.2014

SM SR EN ISO 6892-1:2014

334 din 18.08.2014

GOST 10560-88

25.120.10

SM EN 12622+A1:2014

325 din 12.08.2014

GOST 11737-93 (ISO 2936-83)

25.140.30

SM ISO 2936:2014

335 din 19.08.2014

GOST 11812-66

67.200.10

SM SR EN ISO 662:2012

333 din 15.08.2014

GOST 13510-93 (ISO 3875-90)

25.080.50

SM ISO 3875:2014

321 din 11.08.2014

GOST 13928-84

67.100.10

SM SR EN ISO 707:2012 SM SR EN 13804:2006

333 din 15.08.2014

GOST 14294-75

25.140.10

SM EN ISO 11148-11:2014

325 din 12.08.2014

SM SR CEI 60050-845:2012

318 din 08.08.2014

SM SR ISO 7876-1:2012

334 din 18.08.2014

SM SR EN ISO 15502:2012 SM SR EN 60335-2-24:2011

334 din 18.08.2014

GOST 10006-80 (ISO 6892-84)

GOST 15049-81 GOST 15888-90 (ISO 7876/1-84)

01.140.29 29.140.20 01.040.43 43.060.40

GOST 16317-95 (ISO 5155-83, ISO 7371-85, CEI 335-2-24-84)

01.040.43 43.060.40

GOST 17439-72 E

25.120.30

GOST 17440-93 (ISO 5743-88, ISO 5745-88)

25.140.30

GOST 18464-96 (ISO 10100:1990)

23.100.20

GOST 19042-80 (ISO 1832-85) GOST 19715-74

25.100 77.160 01.080.99 11.020

SM ISO 5743:2014 SM ISO 5745:2014 SM ISO 5746:2014 SM ISO 5743:2014 SM ISO 5745:2014

335 din 19.08.2014 335 din 19.08.2014

SM ISO 10100:2014

320 din 11.08.2014

SM ISO 1832:2014

321 din 11.08.2014 324 din 12.08.2014

GOST 22735-77

25.100.30

SM ISO 9766:2014

321 din 11.08.2014

GOST 22756-77 (CEI 722-86)

29.180

SM SR EN 60076-4:2013

334 din 18.08.2014

GOST 23327-98

67.100.10

SM STB ISO 8968-1:2010

333 din 15.08.2014

GOST 24856-81 (ISO 6552-80)

01.040.23 23.060

SM SR ISO 6552:2012

334 din 18.08.2014

GOST 25020-93 (ISO 4395:1978)

23.100.20

SM ISO 4395:2014

320 din 11.08.2014

GOST 25101-82

67.100.10

SM SR EN ISO 5764:2012

333 din 15.08.2014

GOST 25142–82

01.040.25

SM SR EN ISO 4287:2014

318 din 08.08.2014

GOST 25555.4-91

67.080.01

SM SR EN 1135:2002 SM SR EN 12144:2012

333 din 15.08.2014

SM SR ISO 1124:2013

334 din 18.08.2014

SM EN 61249-2-7:2014

317 din 08.08.2014

SM EN 61249-2-7:2014

317 din 08.08.2014

59.080.30

SM SR EN ISO 6940:2014

334 din 18.08.2014

GOST 26809-86

67.100.10

SM SR EN ISO 707:2012 SM SR EN 13804:2006

333 din 15.08.2014

GOST 26860-93 (ISO 5414-1-85)

25.060.20

SM ISO 5414-1:2014

321 din 11.08.2014

GOST 27209.3-90 (CEI 683-80)

25.180.10

SM EN 60683:2014

338 din 22.08.2014

GOST 27209.4-91 (CEI 703-81)

25.180.10

SM EN 60703:2014

338 din 22.08.2014

GOST 27209.5-91 (CEI 680-80)

25.180.20

SM CEI/TS 60680:2014

338 din 22.08.2014

GOST 25699.1-90 (ISO 1124-88) GOST 26246.5-89 (CEI 249-2-5-87) GOST 26246.11-89 (CEI 249-2-12-87) GOST 26666.8-95 (ISO 6940-84)

01.040.23 23.060.01 29.035.30 31.180 29.035.30 31.180

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 27256-87 (ISO 7128-83) GOST 27426-87 (CEI 426-73) GOST 27570.52-95 (CEI 335-2-63-90)

53.100 17.220.99 29.035.01 13.120 97.040.50

327 din 13.08.2014 SM EN 60426:2014

317 din 08.08.2014

SM SR EN 60335-2-75:2010

334 din 18.08.2014

GOST 27602-88 (CEI 544.1-77)

29.035.01

SM EN 60544-1:2014

336 din 20.08.2014

GOST 27603-88 (CEI 544.2-79)

29.035.01

SM EN 60544-2:2014

336 din 20.08.2014

GOST 27843-2006 (ISO 230-2:1997)

25.040

SM ISO 230-2:2014

321 din 11.08.2014

GOST 27905.4-88 (CEI 727-1-82)

29.080.30

GOST 27915-88 (CEI 255-3)

29.120.70

SM EN 60255-151:2014

326 din 13.08.2014

GOST 27918-88 (CEI 255-4)

29.120.70

SM EN 60255-151:2014

326 din 13.08.2014

GOST 27924-88 (CEI 695-2-3-84)

29.020

327 din 13.08.2014

GOST 27981.5-88

77.120.30

324 din 12.08.2014

GOST 28010-88 (ISO 8017-85)

25.120.30

SM ISO 8017:2014

325 din 12.08.2014

GOST 28011-88 (ISO 8018-85)

25.120.30

SM ISO 8018:2014

325 din 12.08.2014

GOST 28018-89 (CEI 454-1-74)

29.035.20

SM EN 60454-1:2014

336 din 20.08.2014

GOST 28019-89 (CEI 454-2A-78, CEI 454-2-74)

29.035.20

SM EN 60454-2:2014

336 din 20.08.2014

GOST 28020-89 (CEI 454-3-1-76)

29.035.20

SM EN 60454-3-1:2014

336 din 20.08.2014

GOST 28021-89 (CEI 454-3-2-81)

29.035.20

SM EN 60454-3-2:2014

336 din 20.08.2014

GOST 28023-89 (CEI 454-3-4-78)

29.035.10

SM EN 60454-3-4:2014

336 din 20.08.2014

GOST 28026-89 (CEI 454-3-7-84)

29.035.20

SM EN 60454-3-7:2014

336 din 20.08.2014

GOST 28027-89 (CEI 454-3-8-86)

29.035.20

SM EN 60454-3-8:2014

336 din 20.08.2014

29.060.20

SM SR EN 60885-2:2013 SM SR EN 60885-3:2012

334 din 18.08.2014

SM CEI 80416-1:2014(E)

334 din 18.08.2014

SM SR EN 60068-2-78:2013

334 din 18.08.2014

SM EN 60068-2-5:2014

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-6:2014

317 din 08.08.2014

SM SR EN 60068-2-7:2013

334 din 18.08.2014

SM EN 60068-2-5:2014

317 din 08.08.2014

SM SR EN 60068-2-11:2014

334 din 18.08.2014

SM EN 60068-2-14:2014

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-20:2014

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-21:2014

317 din 08.08.2014

SM SR EN 60068-2-39:2013

334 din 18.08.2014

SM EN 60068-2-43:2014

317 din 08.08.2014

SM EN 60068-2-44:2014

317 din 08.08.2014

SM SR EN 60068-2-45+A1:2013

334 din 18.08.2014

SM EN 60068-2-47:2014

328 din 13.08.2014

SM EN 60068-2-54:2014

328 din 13.08.2014

GOST 28114-89 (CEI 885-2-87,CEI 885-3-88) GOST 28148-89 (ISO 3461-88) GOST 28201-89 (CEI 68-2-3-69 ) GOST 28202-89 (CEI 68-2-5-75) GOST 28203-89 (CEI 68-2-6-82 ) GOST 28204-89 (CEI 68-2-7-83 ) GOST 28205-89 (CEI 68-2-9-75) GOST 28207-89 (CEI 68-2-11-81) GOST 28209-89 (CEI 68-2-14-84) GOST 28211-89 (CEI 68-2-20-79 ) GOST 28212-89 (CEI 68-2-21-83 ) GOST 28225-89 (CEI 68-2-39-78) GOST 28227-89 (CEI 68-2-43-76) GOST 28228-89 (CEI 68-2-44-79) GOST 28229-89 (CEI 68-2-45-80) GOST 28231-89 (CEI 68-2-47-82) GOST 28235-89 (CEI 68-2-54-85 )

01.080.30 25.080.01 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020

327 din 13.08.2014

GOST 28261-89 (ISO 4130-78, ISO 6549-80)

43.040

SM SR ISO 4130:2012

334 din 18.08.2014

GOST 28282-89 (ISO 5414-2-82)

25.060.20

SM ISO 5414-2:2014

321 din 11.08.2014

GOST 28351–89

71.080.01

SM SR ISO 6353-1:2012

318 din 08.08.2014

GOST 28362-89 (ISO 2017-82)

17.160

SM ISO 2017-1:2014 SM ISO 2017-2:2014

319 din 08.08.2014

GOST 28380-89 (CEI 352-1-83)

29.120.20

SM SR EN 352-1:2010

334 din 18.08.2014

GOST 28430-90 (ISO 7406-86)

01.080.30

SM ISO 11529:2014

321 din 11.08.2014

64


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

25.100.20 GOST 28543-90 (CEI 661-80)

97.040.50

SM SR EN 60661:2012

334 din 18.08.2014

GOST 28562-90

67.080.01

SM SR EN 12143:2012

333 din 15.08.2014

GOST 28577.0-90 (ISO 8216-0-86)

75.160.20

SM SR ISO 8216-99:2014

334 din 18.08.2014

GOST 28578-90 (CEI 749-84)

31.080

SM EN 60749-1:2014 SM EN 60749-13:2014 SM EN 60749-15:2014 SM EN 60749-21:2014 SM EN 60749-31:2014 SM EN 60749-32:2014 SM EN 60749-36:2014

331 din 14.08.2014

GOST 28586-90 (ISO 5350-1-82)

85.040

SM SR EN ISO 5350-1:2013

334 din 18.08.2014

GOST 28602.1-91 (CEI 626-1-79)

29.035.01

SM EN 60626-1:2014

336 din 20.08.2014

GOST 28623-90 (CEI 747-10-84)

31.080 31.200

SM CEI 60747-10:2014

328 din 13.08.2014

GOST 28647-90 (ISO 1657-86)

83.040.10

SM SR ISO 1657:2013

334 din 18.08.2014

GOST 28706-90 (ISO 9766-89)

25.100.30

SM ISO 9766:2014

321 din 11.08.2014

GOST 28895-91 (CEI 949-88)

29.020

SM SR CEI 60949:2013

334 din 18.08.2014

GOST 28896-91 (CEI 384-1-82)

31.060.10

SM SR EN 60384-1:2013

334 din 18.08.2014

GOST 28976–91 (CEI 891–87)

27.160

SM EN 60891:2014

330 din 14.08.2014

GOST 28989-91 (ISO 3719-82)

01.080.30 21.120.40

GOST 28990-91 (ISO 7408-83)

65.080

SM SR ISO 7408:2012

334 din 18.08.2014

GOST 29019-91 (ISO 4535-83)

25.220.50

SM EN ISO 28706-3:2014

338 din 22.08.2014

GOST 29023-91 (ISO 4533-83)

25.220.50

SM EN ISO 28706-3:2014

338 din 22.08.2014

GOST 29030-91

67.080.01

SM SR EN 1131:2002 SM SR EN 12143:2012

333 din 15.08.2014

GOST 29044-91 (ISO 384-78)

71.040.20

SM SR ISO 384:2013

334 din 18.08.2014

GOST 29076-91 (ISO 6826-82)

27.020 43.060 47.020.20

SM ISO 6826:2014

338 din 22.08.2014

GOST 29084-91 (ISO 241-75)

25.100.10

SM ISO 241:2014

321 din 11.08.2014

GOST 29097-91 (ISO 4074-4-80)

61.020

SM EN ISO 4074:2014(E)

334 din 18.08.2014

GOST 29108-91 (CEI 748-3-86)

31.200

SM SR CEI 60748-3+A1:2013

334 din 18.08.2014

GOST 29132-91 (ISO 5610-89)

25.100.10

SM ISO 5610-10:2014

321 din 11.08.2014

SM SR ISO 9266:2012

334 din 18.08.2014

SM SR ISO 9617:2012

334 din 18.08.2014

SM SR ISO 9265:2012

334 din 18.08.2014

GOST 29159-91 (ISO 9266-88) GOST 29162-91 (ISO 9617-89) GOST 29163-91 (ISO 9265-88) GOST 29175-91 (ISO 2491-74) GOST 29195-91 (ISO 9558-89) GOST 29199-91 (ISO 9451-89)

01.040.79 79.120.10 01.040.79 79.120.10 01.040.79 79.120.10

327 din 13.08.2014

21.120.30 01.040.79 79.120.10 01.040.79 79.120.10

327 din 13.08.2014 SM SR ISO 9558:2012

334 din 18.08.2014

SM SR ISO 9451:2012

334 din 18.08.2014

GOST 29202-91 (ISO 4384-2-82)

21.100.10

SM ISO 4384-2:2014

315 din 01.08.2014

GOST 29212-91 (ISO 4384-1-82)

21.100.10

SM ISO 4384-1:2014

315 din 01.08.2014

GOST 29221-91 (ISO 8051-89)

25.100.50

SM ISO 8051:2014

325 din 12.08.2014

GOST 29322-92 (CEI 38-83)

29.020

SM EN 60038:2014

326 din 13.08.2014

GOST 30010-93 (ISO 6099-85)

23.100.01

SM ISO 6099:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30016.1-93 (ISO 5599-1-89)

23.100.01

SM ISO 5599-1:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30016.2-93 (ISO 5599-2-90)

23.100.01

SM ISO 5599-2:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30017.1-93 (ISO 8139-91)

23.100.20

SM ISO 8139:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30017.2-93 (ISO 8140-91)

23.100.20

SM ISO 8140:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30070.1-93 (ISO 6020-2-91)

23.100.20

SM ISO 6020-2:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30071.1-93 (ISO 8135-86)

23.100.20

SM ISO 6020-1:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30047-93 (ISO 7569-86)

79.120.10

SM SR ISO 7569:2012

334 din 18.08.2014

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 30092-93 (ISO 2351-86)

25.140.30

SM ISO 2351-2:2014

325 din 12.08.2014

GOST 30505-97 (CEI 745-2-15-84)

25.140.20 65.060.70

SM EN 60745-2-15:2014

337 din 21.08.2014

GOST 30156–95 (ISO 6953-1-90)

23.100.99

SM ISO 6953-1:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30163.0-95 (CEI 704-1-82)

79.120.10

SM SR EN 60704-1:2012

334 din 18.08.2014

GOST 30180.2-99 (CEI 554-2-77)

85.060

SM SR EN 60554-2:2013

334 din 18.08.2014

GOST 30345.0-95 (CEI 335-1-91)

97.030

SM SR EN 60335-1:2014

334 din 18.08.2014

GOST 30362.1-96 (ISO 6022-81)

23.100.20

SM ISO 6022:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30362.2-96 (ISO 8137-86)

23.100.20

SM ISO 6022:2014

320 din 11.08.2014

GOST 30506-97 (CEI 745-2-13-89)

65.060.80

SM EN 60745-2-13:2014

337 din 21.08.2014

GOST 30509-97 (CEI 721-3-9-93)

29.020

SM SR EN 60721-3-9+A1:2013

334 din 18.08.2014

GOST 30571-2003 (ISO 4387:2000)

65.160

SM SR ISO 4387:2012

334 din 18.08.2014

GOST 30648.1-99

67.100.10

SMV EN ISO 8381:2010

333 din 15.08.2014

GOST 30655-99 (ISO 8777:1993)

35.240.30

SM SR ISO 8777:2013

334 din 18.08.2014

GOST 30656-99 (ISO 10162:1993)

35.240.30

GOST 30657-99 (ISO 10163-1:1993)

35.240.30

GOST 30682-2000 (CEI 745-2-5-93)

25.140.20

SM EN 60745-2-5:2014

337 din 21.08.2014

GOST 30699-2001 (CEI 745-2-17-89)

25.140.20

SM EN 60745-2-17:2014

337 din 21.08.2014

GOST 30700-2000 (CEI 745-2-7-89)

25.140.20

SM EN 50580:2014

325 din 12.08.2014

GOST 30701-2001 (CEI 745-2-16-93)

25.140.20

SM EN 60745-2-16:2014

337 din 21.08.2014

GOST 30848-2003 (ISO 13380:2002)

25.080 49.080

SM ISO 17359:2014

319 din 08.08.2014

GOST 31082-2002

67.160.20

SM SR EN 1138:2002

333 din 15.08.2014

GOST 31083-2002

67.160.20

SM SR EN 1140:2002

333 din 15.08.2014

33.100

SM SR EN 61000-4-8:2013

334 din 18.08.2014

13.140

SM SR ISO 1996-1:2013

334 din 18.08.2014

GOST CEI 1029-2-6-2002

25.140.20

SM EN 61029-2-6:2014

335 din 19.08.2014

GOST CEI 1047-2002

29.140.30

SM EN 61047:2014

326 din 13.08.2014

GOST CEI 60227-1-2002

29.060.20

SM CEI 60227-1:2014

329 din 14.08.2014

GOST CEI 60227-2-2002

29.060.20

SM CEI 60227-2:2014

329 din 14.08.2014

GOST CEI 60851-2-2002

29.060.10

SM EN 60851-2:2014

329 din 14.08.2014

GOST CEI 60754-2–2002

29.060.20

SM EN 60754-2:2014

330 din 14.08.2014

GOST CEI 60851-6-2002

29.060.10

SM EN 60851-6:2014

336 din 20.08.2014

GOST CEI 60976-2002

11.040.50

SM EN 60976:2014

317 din 08.08.2014

GOST CEI 61029-1-2002

29.020

SM EN 61029-1:2014

335 din 19.08.2014

GOST EN 12415-2006

13.110 25.080.10

SM EN ISO 23125:2014

321 din 11.08.2014

GOST ISO 1924-1-96

85.060

GOST ISO 2395-2002

01.040.19 19.120

SM SR ISO 2395:2003

334 din 18.08.2014

GOST ISO 2591-1-2002

19.120

SM SR ISO 2591-1:2003

334 din 18.08.2014

GOST ISO 2954-97

17.160

SM ISO 2954:2014

319 din 08.08.2014

GOST ISO 3308-2003

65.160

SM SR ISO 3308:2012

334 din 18.08.2014

GOST ISO 4004-2003

65.060.10

SM SR ISO 4004:2012

334 din 18.08.2014

GOST ISO 5347-0-95

17.160

SM ISO 16063-1:2014

319 din 08.08.2014

GOST ISO 5347-1-96

17.160

SM ISO 16063-11:2014

319 din 08.08.2014

GOST ISO 5903-2002

97.220.30

327 din 13.08.2014

GOST ISO 5904-2002

97.220.30

327 din 13.08.2014

GOST ISO 5905-2002

97.220.30

327 din 13.08.2014

GOST ISO 5906-2002

97.220.30

327 din 13.08.2014

GOST ISO 6311-2002

43.040.40

GOST 31204-2002 (CEI 1000-4-8:1993) GOST 31296.1-2005 (ISO 1996-1:2003)

66

327 din 13.08.2014 327 din 13.08.2014

327 din 13.08.2014

SM SR ISO 6311:2005

334 din 18.08.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST ISO 6313-2002

43.040.40

SM SR ISO 6313:2005

334 din 18.08.2014

GOST ISO 6314-2002

43.040.40

SM SR ISO 6314:2005

334 din 18.08.2014

GOST ISO 6315-2002

43.040.40

SM SR ISO 6315:2005

334 din 18.08.2014

GOST ISO 6959-2002

97.220.20

GOST ISO 7626-1-94

17.160

SM ISO 7626-1:2014

319 din 08.08.2014

GOST ISO 7902-1-2001

21.100.10

SM ISO 7902-1:2014

315 din 01.08.2014

GOST ISO 7917-2002

65.060.80

SM SR EN ISO 22868:2011

334 din 18.08.2014

GOST ISO 7919-3-2002

17.160

SM ISO 7919-3:2014

319 din 08.08.2014

GOST ISO 7919-4-2002

17.160

SM ISO 7919-4:2014

319 din 08.08.2014

GOST ISO 8130-3-2006

87.040

SM SR EN ISO 8130-3:2013

334 din 18.08.2014

GOST ISO 8178-7-2002

27.020

SM SR ISO 8178-7:2012

334 din 18.08.2014

GOST ISO 8178-8-2002

27.020

SM SR ISO 8178-8:2012

334 din 18.08.2014

GOST ISO 10816-3-2002

17.160

SM ISO 10816-3:2014

319 din 08.08.2014

GOST ISO 10816-4-2002

17.160

SM ISO 10816-4:2014

319 din 08.08.2014

GOST ISO 12306-96

21.100.10

SM ISO 3547-7:2014

315 din 01.08.2014

GOST ISO 12307-1-96

21.100.10

SM ISO 3547-5:2014

315 din 01.08.2014

GOST ISO 12307-2-99

21.100.10

SM ISO 3547-6:2014

315 din 01.08.2014

GOST ISO 13253-2002

27.080

SM ISO 13253:2014

321 din 11.08.2014

327 din 13.08.2014

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

MODIFICĂRILE ȘI ERATELE APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE УТВЕРЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM CEI 60227-2:2014

29.060.20

A1

329 din 14.08.2014

SM CEI 60747-10:2014

31.080.01 31.200

A3

328 din 13.08.2014

SM EN 1092-1+A1:2014

23.040.60

AC

322 din 11.08.2014

SM EN 50160:2014

29.020

AC

322 din 11.08.2014

SM EN 60317-15:2014

29.060.10

A1

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-22:2014

29.060.10

A1

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-29:2014

29.060.10

A1

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-29:2014

29.060.10

A2

332 din 15.08.2014

SM EN 60317-42:2014

29.060.10

A1

332 din 15.08.2014

SM EN 60454-3-1:2014

29.035.20

A1

336 din 20.08.2014

SM EN 60745-1:2014

25.140.20

A11

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-3:2014

25.140.20

A2

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-3:2014

25.140.20

A11

337 din 21.08.2014

A11

337 din 21.08.2014

A1

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-4:2014 SM EN 60745-2-13:2014

25.080.50 25.140.20 25.140.30 25.140.20 65.060.80

SM EN 60745-2-14:2014

25.140.20

A2

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-15:2014

25.140.20 65.060.80

A1

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-19:2014

25.140.20

A1

337 din 21.08.2014

SM EN 60745-2-21:2014

25.140.20 91.140.70

A1

337 din 21.08.2014

SM EN 60749-15:2014

31.080.01

AC

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-19:2014

31.080.01

A1

331 din 14.08.2014

SM EN 60749-27:2014

31.080.01

A1

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-30:2014

31.080.01

A1

328 din 13.08.2014

SM EN 60749-32:2014

31.080.01

A1

328 din 13.08.2014

SM EN 60921:2014

29.140.30

A1

329 din 14.08.2014

SM EN 61029-1:2014

25.140.20

A11

335 din 19.08.2014

A11

335 din 19.08.2014

A11

335 din 19.08.2014

SM EN 61029-2-10:2014 SM EN 61029-2-11:2014

25.080.60 25.140.20 25.080.60 25.140.20

SM EN ISO 23125:2014

25.080.01

A1

321 din 11.08.2014

SM EN ISO 28881:2014

25.080.01

AC

321 din 11.08.2014

SM ISO 4395:2014

23.100.20

C1

320 din 11.08.2014

SM ISO 5599-1:2014

23.100.50

C1

320 din 11.08.2014

SM ISO 5599-2:2014

23.100.50

C1

320 din 11.08.2014

SM ISO 6020-2:2014

23.100.20

C1

320 din 11.08.2014

68


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

SM ISO 6953-1:2014

23.100.50

C1

320 din 11.08.2014

SM ISO 10100:2014

23.100.20

A1

320 din 11.08.2014

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.10.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 31.10.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

Producerea strungurilor Производственные станки GOST 11790-74

Ложечки с гладилками отделочные. Конструкция

GOST 11791-74

Ланцеты отделочные. Конструкция

GOST 11792-74

Ложечки с ланцетами отделочные. Конструкция

GOST 11793-74

Крючки прямые отделочные. Конструкция

GOST 11794-74

Крючки с пяткой отделочные. Конструкция

GOST 11795-74

Крючки с пяткой и ланцетом отделочные. Конструкция

GOST 11796-74

Оправки для стояков отделочные. Конструкция

GOST 11797-74

Ножи трехгранные для строгания литейных стержней. Конструкция

GOST 11798-74

Рифели для зачистки литейных стержней. Конструкция

GOST 11799-74

Иглы вентиляционные длинные. Конструкция

GOST 11800-74

Иглы вентиляционные короткие. Конструкция

GOST 11801-74

Инструмент литейный формовочный и отделочный. Технические условия

70


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 11902-77

Головки зуборезные для конических и гипоидных зубчатых колес с круговыми зубьями. Основные размеры

GOST 11903-77

Головки зуборезные цельные для конических колес с круговыми зубьями. Конструкция и размеры

GOST 11906-77

Головки зуборезные для конических и гипоидных зубчатых колес с круговыми зубьями. Технические условия

GOST 12121-77

Сверла спиральные длинные с коническим хвостовиком. Основные размеры

GOST 12122-77

Сверла спиральные с коротким цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры

GOST 12204-72

Ножки высокие. Конструкция

GOST 12439-79

Ленты шлифовальные бесконечные и бобины шлифовальные. Размеры

GOST 12458-67

Винты с буртиком. Конструкция

GOST 12933-88 E

Автоматы холодновысадочные однопозиционные двухударные с цельной матрицей. Параметры и размеры. Нормы точности

GOST 13038-83

Поводки к оправкам для фрез с торцовой шпонкой. Конструкция и размеры

GOST 13039-83

Винты к оправкам для крепления торцовых фрез. Конструкция и размеры

GOST 13041-83

Оправки с торцовой шпонкой и коническим хвостовиком с лапкой для торцовых фрез. Конструкция и размеры

GOST 13042-83

Оправки с продольной шпонкой и коническим хвостовиком с лапкой для торцовых фрез. Конструкция и размеры

GOST 13043-83

Оправки с торцовой шпонкой и крепежными болтами для торцовых фрез. Конструкция и размеры

GOST 13044-85

Оправки для насадных зенкеров и разверток. Конструкция и размеры

GOST 13086-77 E

Станки зубошлифовальные с червячным кругом для цилиндрических колес. Нормы точности

GOST 13110-83

Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки нижние для штампов с диагональным расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры

GOST 13111-83

Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки верхние для штампов с диагональным расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры

GOST 13112-83

Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с задним расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры

GOST 13113-83

Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с осевым расположением направляющих узлов. Конструкция и размеры

GOST 13114-75

Плиты-заготовки без полок для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 13115-75

Плиты-заготовки с полками по ширине плиты для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 13116-75

Плиты-заготовки с полками по длине плиты для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 13118-83

Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие гладкие. Конструкция и размеры

GOST 13119-81

Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры

GOST 13120-83

Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие гладкие. Конструкция и размеры

GOST 13121-83

Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры

GOST 13124-83

Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры

GOST 13125-83

Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с задним расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры

GOST 13126-83

Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения. Конструкция и размеры

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 13133-77 E

Станки зубошлифовальные с профильным кругом для цилиндрических колес. Нормы точности

GOST 13135-90 E

Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом. Основные размеры. Нормы точности

GOST 13139-74

Блоки штампов для листовой штамповки. Нормы точности

GOST 13142-90

Станки зубошлифовальные для конических колес. Основные размеры. Нормы точности

GOST 13150-77 E

Станки зубошлифовальные горизонтальные для цилиндрических колес. Нормы точности

GOST 13214-79

Центры упорные. Конструкция

GOST 13215-79

Центры и полуцентры упорные. Технические требования

GOST 13281-93

Станки зубошевинговальные. Основные размеры. Нормы точности и жесткости

GOST 13297-86 E

Резцы и вставки алмазные. Технические условия

GOST 13355-74

Ящики стержневые и модели литейные металлические. Шероховатость поверхностей

GOST 13409-83

Втулки переходные быстросменные жесткие для инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 13510-93 (ISO 3875-90)

Станки круглошлифовальные бесцентровые. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости

GOST 13598-85

Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 13599-78

Втулки переходные с пазом для крепления инструментов клином. Конструкция и размеры

GOST 13682-80

Места под ключи гаечные. Размеры

GOST 13779-77

Развертки цилиндрические. Допуски на диаметр

GOST 13876-87

Концы шпинделей агрегатных станков. Основные размеры

GOST 13895-75

Крепления резцов в оправках и борштангах. Конструкция и размеры

GOST 13983-93

Блоки универсальных молотовых штампов для призматических вставок. Конструкция

GOST 14071-79

Полуавтоматы для заточки круглых пил. Основные параметры и размеры

GOST 14077-83

Патроны для быстросменного инструмента. Конструкция и размеры

GOST 14177-88

Шпиндели со встроенным приводом. Общие технические условия

GOST 14672-83

Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным расположением шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры

GOST 14673-83

Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с осевым расположением шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры

GOST 14674-83

Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с четырьмя шариковыми направляющими узлами. Конструкция и размеры

GOST 14676-83

Штампы для листовой штамповки. Узлы направляющие шариковые для штампов. Конструкция и размеры

GOST 14677-83

Штампы для листовой штамповки. Плиты-заготовки для штампов с четырьмя направляющими узлами. Конструкция и размеры

GOST 14678-83

Штампы для листовой штамповки. Сепараторы для шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры

GOST 14952-75

Сверла центровочные комбинированные. Технические условия

GOST 14953-80

Зенковки конические. Технические условия

GOST 15066-78

Машины литейные формовочные. Нормы точности

72


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 15067-75

Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

GOST 15068-75

Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

GOST 15069-75

Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

GOST 15070-75

Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

GOST 15071-75

Кольца промежуточные к оправкам для фрезерных станков. Конструкция и размеры

GOST 15072-75

Втулки поддерживающие к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

GOST 15073-75

Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

GOST 15074-75

Шпонки к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

GOST 15086-69

Фрезы концевые обдирочные с коническим хвостовиком. Технические условия

GOST 15164-78

Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

GOST 15362-73

Втулки кондукторные сменные без буртика. Конструкция и размеры

GOST 15475-89 E

Прессы однокривошипные простого действия закрытые. Нормы точности

GOST 15510-70

Упоры гаечные съемные со штифтовым замком для борштанг и расточных оправок. Конструкция и размеры

GOST 15511-70

Гайки упорные для борштанг и расточных оправок. Конструкция

GOST 15512-70

Шайбы стопорные с внутренним выступом для борштанг. Конструкция

GOST 15513-70

Замок штифтовый для съемных гаечных упоров на борштангах и расточных оправках. Размеры

GOST 15514-70

Упоры гаечные для борштанг и расточных оправок. Размеры

GOST 15861-81

Плиты-заготовки прямоугольные пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Конструкция и размеры

GOST 15862-81

Плиты-заготовки круглые пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Конструкция и размеры

GOST 15863-81

Плиты-заготовки пакетов штампов листовой штамповки для разделительных операций. Технические требования

GOST 15864-81

Втулки направляющие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 15878-79

Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры

GOST 15935-88

Патроны сверлильные трехкулачковые без ключа. Размеры

GOST 15936-70

Втулки переходные быстросменные жесткие для метчиков. Конструкция и размеры

GOST 15947-70

Детали формообразующие гладкие для формования изделий из пластмасс. Метод расчета исполнительных размеров

GOST 15948-76

Детали резьбооформляющие для формования метрической резьбы в пластмассовых изделиях. Расчет исполнительных размеров

GOST 16015-91 E

Полуавтоматы протяжные горизонтальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости

GOST 16025-91 E

Полуавтоматы протяжные вертикальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости

GOST 16082-78

Станки шлицефрезерные горизонтальные. Основные размеры

GOST 16086-70

Развертки машинные цельные с цилиндрическим хвостовиком из твердого сплава. Типы и основные размеры

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 16087-70

Развертки машинные цельные с коническим хвостовиком из твердого сплава. Типы и основные размеры

GOST 16098-80

Соединения сварные из двухслойной коррозионно-стойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

GOST 16163-90 E

Столы поворотные делительные координатно-расточных и координатношлифовальных станков. Основные размеры. Нормы точности

GOST 16168-91 E

Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля без корпуса формы А8. Размеры

GOST 16169-81 E

Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля трехсторонние формы 14U1. Основные размеры

GOST 16170-91 E

Круги алмазные шлифовальные плоские с выточкой формы 6А2. Размеры

GOST 16171-91 E

Круги алмазные шлифовальные плоские с двусторонней выточкой формы 9А3. Размеры

GOST 16173-91 E

Круги алмазные шлифовальные чашечные конические формы 11V9 с углом 70°. Размеры

GOST 16174-81 E

Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12V5 с углом 45°. Основные размеры

GOST 16176-82 E

Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12R4. Основные размеры

GOST 16177-82 E

Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12V5 с углом 20°. Основные размеры

GOST 16178-82 E

Круги алмазные шлифовальные тарельчатые формы 12D9. Основные размеры

GOST 16179-91 E

Круги алмазные шлифовальные плоские с двусторонним коническим профилем форм 1EE1 и 14EE1.Размеры

GOST 16180-91 E

Круги алмазные шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем формы 1FF1. Размеры

GOST 16181-82 E

Круги алмазные шлифовальные. Технические условия

GOST 16191-70

Заготовки матрицедержателей штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 16192-70

Заготовки вставок матриц штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 16193-70

Заготовки прокладок штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 16194-70

Шпонки призматические штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 16195-70

Заготовки пуансонодержателей для клинового и фланцевого крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 16196-70

Заготовки пуансонодержателей для винтового крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 16197-70

Заготовки пуансонодержателей для стяжного крепления пуансонов штампов горизонтально-ковочных машин. Конструкция и размеры

GOST 16198-70

Заготовки деталей и деталей штампов горизонтально-ковочных машин. Общие технические требования

GOST 16203-70

Стойки делительные одноопорные. Основные размеры

GOST 16204-70

Стойки делительные одноопорные с электромеханическим приводом. Основные размеры

GOST 16222-81

Фрезы торцовые насадные для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16223-81

Фрезы торцовые насадные со вставными ножами с твердосплавными пластинами для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16224-81

Ножи клиновые рифленые с твердосплавными пластинами к торцовым насадным фрезам для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16225-81

Фрезы концевые для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16226-81

Фрезы концевые двузубые с резьбовым хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

74


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 16227-81

Фрезы дисковые трехсторонние с разнонаправленными зубьями для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16228-81

Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16229-81

Фрезы дисковые двухсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16230-81

Фрезы отрезные для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16231-81

Фрезы концевые радиусные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция и размеры

GOST 16271-70

Устройства виброзащитные ручных машин ударного действия. Технические требования

GOST 16310-80

Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

GOST 16339-70

Державки суппортные для роликовых головок на усилия 250 и 500 кгс. Конструкция и размеры

GOST 16340-70

Державки суппортные для роликовых головок на усилия 1000 и 2000 кгс. Конструкция и размеры

GOST 16341-70

Державка суппортная для роликовой головки на усилие 4000 кгс. Конструкция и размеры

GOST 16342-70

Головки роликовые на усилия 250 и 500 кгс. Конструкция и размеры

GOST 16343-70

Головки роликовые на усилия 1000, 2000 и 4000 кгс. Конструкция и размеры

GOST 16344-70

Ролики обкатные. Конструкция и размеры

GOST 16345-70

Приспособления для упрочняющей обкатки деталей однороликовые универсальные. Технические требования

GOST 16370-80 E

Установки и устройства индукционные электротермические средней частоты. Общие технические условия

GOST 16376-70

Блоки калибровочных штампов. Конструкция и размеры

GOST 16377-70

Блоки калибровочных штампов с задним расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры

GOST 16378-70

Блоки калибровочных штампов с осевым расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры

GOST 16379-70

Заготовки деталей пакетов калибровочных штампов. Конструкция и размеры

GOST 16380-70

Блоки и заготовки деталей пакетов калибровочных штампов. Общие технические требования

GOST 16434-87

Вальцы ковочные консольные. Параметры и размеры

GOST 16435-80

Вальцы ковочные закрытые. Основные параметры и размеры

GOST 16438-70

Формы песчаная и металлическая для получения проб жидкотекучести металлов

GOST 16460-90

Столы делительные поворотные агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности

GOST 16461-93

Столы силовые прямолинейного движения агрегатных станков. Основные размеры. Нормы точности

GOST 16463-80 E

Фрезы шпоночные цельные твердосплавные. Технические условия

GOST 16488-70

Хомутики поводковые для шлифовальных работ. Конструкция

GOST 16491-80 E

Протяжки шпоночные. Технические условия

GOST 16509-89

Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой. Параметры и размеры. Нормы точности

GOST 16518-96

Тиски станочные с ручным и механизированным приводами. Общие технические условия

GOST 16528-87 E

Плиты прямоугольные магнитные. Общие технические условия

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 16595-84

Бруски алмазные ручные. Технические условия

GOST 16602-80

Ножи рифленые из быстрорежущей стали для сборных разверток. Основные размеры

GOST 16603-80

Клинья для сборных машинных разверток со вставными ножами из быстрорежущей стали. Основные размеры

GOST 16621-80

Пуансоны круглые диаметром от 1 до 24 мм. Конструкция и размеры

GOST 16622-80

Пуансоны круглые с коническим фланцем и без фланца. Конструкция и размеры

GOST 16623-80

Пуансоны круглые с увеличенным посадочным диаметром. Конструкция и размеры

GOST 16625-80

Пуансоны круглые диаметром от 24 до 52 мм. Конструкция и размеры

GOST 16626-80

Пуансоны круглые быстросменные для шарикового крепления. Конструкция и размеры

GOST 16629-80

Пуансоны круглые быстросменные для винтового крепления. Конструкция и размеры

GOST 16631-80

Пуансоны квадратные. Конструкция и размеры

GOST 16632-80

Пуансоны квадратные быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16633-80

Пуансоны продолговатые. Конструкция и размеры

GOST 16634-80

Пуансоны продолговатые быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16635-80

Пуансоны удлиненно-продолговатые. Конструкция и размеры

GOST 16637-80

Матрицы с круглым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16638-80

Матрицы с круглым отверстием усиленные. Конструкция и размеры

GOST 16639-80

Матрицы с круглым отверстием и фланцем. Конструкция и размеры

GOST 16640-80

Матрицы с круглым отверстием и фланцем усиленные. Конструкция и размеры

GOST 16641-80

Матрицы с круглым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16642-80

Матрицы с квадратным отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16643-80

Матрицы с квадратным отверстием быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16644-80

Матрицы с продолговатым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16645-80

Матрицы с продолговатым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16646-80

Матрицы с удлиненно-продолговатым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16647-80

Матрицы с удлиненно-продолговатым отверстием быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 16648-80

Державки с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16650-80

Державки с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16652-80

Державки с прямоугольным пазом. Конструкция и размеры

GOST 16654-80

Державки быстросменных матриц с круглым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16655-80

Державки быстросменных матриц с квадратным и продолговатым отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16656-80

Державки быстросменных пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 16657-80

Державки с пазом под шпонку. Конструкция и размеры

GOST 16658-80

Державки удлиненно-продолговатых пуансонов. Конструкция и размеры

76


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 16663-80

Державки с шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 16664-80

Державки удлиненные с шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 16665-80

Державки удлиненные с усиленным шариковым креплением пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 16666-80

Плитки подкладные для пуансонов к державкам с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16667-80

Плитки подкладные для матриц к державкам с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16668-80

Плитки подкладные для пуансонов к державкам с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16669-80

Плитки подкладные для матриц к державкам с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 16670-80

Плитки подкладные к державкам удлиненно-продолговатых пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 16671-80

Плитки подкладные к державкам матриц с удлиненно-продолговатым отверстием. Конструкция и размеры

GOST 16672-80

Плитки подкладные удлиненные. Конструкция и размеры

GOST 16673-80

Плитки подкладные удлиненные усиленные. Конструкция и размеры

GOST 16674-80

Шпонки-заготовки для быстросменных пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 16675-80

Пуансоны, матрицы, державки, подкладные плитки и шпонки штампов для разделительных операций. Технические условия

GOST 16715-71

Хвостовики с буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16716-71

Хвостовики с резьбой для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16717-71

Хвостовики с резьбой и буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16718-71

Хвостовики с фланцем для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16719-71

Хвостовики плавающие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16720-71

Хвостовики с отверстием под пуансон для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16721-71

Хвостовики вильчатые для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16722-71

Хвостовики для штампов листовой штамповки. Технические требования

GOST 16806-71

Ножи привертываемые, оснащенные пластинами из твердого сплава, для сборных насадных разверток. Конструкция и размеры

GOST 16817-71

Формы песчаная и металлическая для определения линейной усадки цветных металлов и сплавов

GOST 16818-85

Форма песчаная для получения заготовок образцов для испытания механических свойств серого чугуна с пластинчатым графитом. Размеры и технические требования

GOST 16829-71 E

Ножницы высечные. Параметры и размеры

GOST 16858-71

Ножи из быстрорежущей стали для насадных зенкеров. Конструкция и размеры

GOST 16859-71

Клинья для зенкеров со вставными ножами. Конструкция и размеры

GOST 16868-71

Концы шпинделей резьбовые. Размеры

GOST 16888-71

Кондукторы скальчатые консольные с конусным зажимом. Конструкция

GOST 16889-71

Кондукторы скальчатые консольные с пневматическим зажимом. Конструкция

GOST 16890-71

Плиты к скальчатым консольным кондукторам. Конструкция

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 16891-71

Кондукторы скальчатые портальные с конусным зажимом. Конструкция

GOST 16892-71

Кондукторы скальчатые портальные с пневматическим зажимом. Конструкция

GOST 16893-71

Плиты к скальчатым портальным кондукторам. Конструкция

GOST 16894-71

Пальцы установочные с головкой к плитам. Конструкция

GOST 16895-71

Пальцы установочные с головкой срезанные к плитам. Конструкция

GOST 16896-71

Опоры плоские. Конструкция

GOST 16897-71

Опоры призматические. Конструкция

GOST 16898-71

Пальцы установочные с упором. Конструкция

GOST 16899-71

Пальцы установочные срезанные с упором. Конструкция

GOST 16900-71

Пальцы установочные цилиндрические. Конструкция и размеры

GOST 16901-71

Пальцы установочные цилиндрические срезанные. Конструкция и размеры

GOST 16929-90

Станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой. Нормы точности

GOST 16935-93

Столы поворотные круглые с ручным и механизированным приводами. Общие технические условия

GOST 16936-71

Столы поворотные круглые с ручным и механизированным приводами. Основные размеры

GOST 16971-71

Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования

GOST 17012-71

Сверла твердосплавные. Типы и основные размеры

GOST 17013-71

Сверла кольцевые твердосплавные. Типы и основные размеры

GOST 17014-71

Коронки долотчатые твердосплавные. Основные размеры

GOST 17015-71

Коронки крестовые с центральной опережающей вставкой твердосплавные. Типы и основные размеры

GOST 17016-71

Буры долотчатые твердосплавные. Типы и основные размеры

GOST 17024-82 E

Фрезы концевые. Технические условия

GOST 17025-71

Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 17026-71

Фрезы концевые с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 17040-80

Элементы штампуемых деталей. Конструкция и размеры

GOST 17163-90

Пластины твердосплавные напаиваемые типа 13. Конструкция и размеры

GOST 17178-71

Втулки переходные с буртиком и отверстием конус Морзе к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17179-71

Втулки зажимные цилиндрические к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17180-71

Втулки зажимные с эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17181-71

Втулки зажимные с наклонно расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17182-71

Втулки зажимные с эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием для сдвоенных гнезд к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17183-71

Втулки зажимные со смещенным цилиндрическим отверстием для сдвоенных гнезд к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17184-71

Втулки зажимные с буртиком и концентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

78


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 17185-71

Втулки зажимные с буртиком и эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17186-71

Втулки зажимные с буртиком и наклонно расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17200-71

Патроны цанговые к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

GOST 17201-71

Цанги зажимные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 17273-71

Сверла спиральные цельные твердосплавные укороченные. Конструкция и размеры

GOST 17274-71

Сверла спиральные цельные твердосплавные. Короткая серия. Конструкция и размеры

GOST 17275-71

Сверла спиральные цельные твердосплавные. Средняя серия. Конструкция и размеры

GOST 17276-71

Сверла спиральные цельные твердосплавные с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 17277-71

Сверла спиральные цельные твердосплавные. Технические условия

GOST 17385-72

Колонки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17386-72

Колонки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17387-72

Втулки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17388-72

Втулки направляющие удлиненные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17389-72

Втулки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17390-72

Колонки опорные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17391-72

Опоры направляющих колонок и втулок пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17392-72

Направляющие и опорные детали пресс-форм и форм для литья под давлением. Технические требования

GOST 17547-80

Концы шпинделей изделия зуборезных станков для конических зубчатых колес. Основные размеры

GOST 17548-83

Концы инструментальных шпинделей зуборезных станков для конических зубчатых колес с круговыми зубьями. Типы и основные размеры

GOST 17573-72

Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для размерно-чистовой обработки отверстий деталей давлением. Конструкция и размеры

GOST 17574-72

Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для размерно-чистовой обработки отверстий деталей давлением. Технические требования

GOST 17578-93

Автоматы резьбонакатные с роликом и сегментом. Основные параметры

GOST 17588-81

Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Размеры присоединительные для крепления пресс-форм

GOST 17662-72

Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с диагональным расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры

GOST 17663-72

Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с четырьмя направляющими колонками. Конструкция и размеры

GOST 17664-72

Прихваты сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17665-72

Фиксаторы сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17666-72

Выталкиватели сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

GOST 17667-72

Наконечник к выталкивателям сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17668-72

Вкладыши блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17669-72

Заготовки вкладышей блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17670-72

Плитки подкладные блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17671-72

Блоки и комплектующие изделия блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Технические требования

GOST 17695-72

Направляющие шариковые с неподвижным сепаратором для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17728-80 E

Машины листогибочные трех- и четырехвалковые. Нормы точности

GOST 17734-88 E

Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости

GOST 17773-72

Винты установочные с цилиндрической головкой. Конструкция

GOST 17774-72

Пальцы установочные цилиндрические высокие. Конструкция

GOST 17775-72

Пальцы установочные срезанные высокие. Конструкция

GOST 17776-72

Пластины опорные к установочным пальцам. Конструкция

GOST 17777-72

Шайбы опорные к установочным пальцам. Конструкция

GOST 17778-72

Шайбы опорные. Конструкция

80


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna august 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в августе 2014 года. 01

01.040 01.040.03

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie (Vocabulare) Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт (Словари)

EN 16575:2014 Bio-based products - Vocabulary 01.040.13

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

EN 16575:2014 Bio-based products - Vocabulary 01.040.23

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general (Vocabulare) Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)

03

03.080 03.080.10

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Servicii Услуги Servicii pentru industrie Производственные услуги

EN 15628:2014 Maintenance - Qualification of maintenance personnel 03.100 03.100.30

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

EN 15628:2014 Maintenance - Qualification of maintenance personnel 03.100.50

Producţie. Managementul producţiei Производство. Управление производством

EN 16575:2014 Bio-based products - Vocabulary

EN ISO 8330:2014 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 8330:2014)

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

07 07.100 07.100.20

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология

13.030.40

Microbiologia apei Микробиология воды

EN 16493:2014 Water quality - Nomenclatural requirements for the recording of biodiversity data, taxonomic checklists and keys 11

13.030

Medicină Здравоохранение

11.040.40

13.040

Echipament medical Медицинское оборудование Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

EN ISO 7199:2014 Cardiovascular implants and artificial organs - Blood-gas exchangers (oxygenators) (ISO 7199:2009+Amd 1:2012) Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

EN ISO 11979-2:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods (ISO 11979-2:2014) 11.060 11.060.10

Stomatologie Стоматология Materiale dentare Стоматологические материалы

13

13.020 13.020.60

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Ciclul de viaţă al produselor Жизненный цикл продукции

EN 16575:2014 Bio-based products - Vocabulary CEN/TR 16721:2014 Bio-based products - Overview of methods to determine the bio- based content

82

Aer ambiant Окружающая атмосфера

CEN/TS 16637-2:2014 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 2: Horizontal dynamic surface leaching test

13.060.70

Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Исследование биологических свойств воды

EN 16493:2014 Water quality - Nomenclatural requirements for the recording of biodiversity data, taxonomic checklists and keys EN 16503:2014 Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of transitional and coastal waters 13.080

EN ISO 15841:2014 Dentistry - Wires for use in orthodontics (ISO 15841:2014)

Calitatea aerului Качество воздуха

CEN/TS 16637-1:2014 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 1: Guidance for the determination of leaching tests and additional testing steps

13.060 11.040.70

Instalaţii şi echipament pentru evacuarea şi tratarea deşeurilor Установки и оборудование для удаления и обработки отходов

EN 16500:2014 Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Vertical baling presses - Safety requirements

13.040.20 11.040

Deşeuri Отходы

13.080.10

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi chimice ale solurilor Химические характеристики грунтов

EN 16502:2014 Test method for the determination of the degree of soil acidity according to Baumann-Gully 13.180

Ergonomie Эргономика

CEN ISO/TS 9241-411:2014 Ergonomics of human-system interaction - Part 411: Evaluation methods for the design of physical input devices (ISO/TS 9241- 411:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

13.220 13.220.40

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

EN 1021-1:2014 Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette EN 1021-2:2014 Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent 13.320

Sisteme de alarmă şi de avertizare Системы аварийной сигнализации и оповещения

EN 16334:2014 Railway applications - Passenger Alarm System - System requirements 17

17.100

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurarea forţei, greutăţii şi presiunii Измерение силы, веса и давления

EN 12645:2014 Tyre pressure measuring instruments - Devices for inspection of pressure and/or inflation / deflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing

23

23.040 23.040.70

19.040

Încercări Испытания

EN ISO 8330:2014 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 8330:2014) 23.120

21

21.220 21.220.20

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Transmisii prin elemente flexibile Гибкие приводы и передачи Transmisii prin cablu şi componentele lor Кабельные или канатные приводы и их компоненты

EN 13001-3-2:2014 Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

EN 328:2014 Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance

25.120

25.120.10

CEN/TS 16637-2:2014 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 2: Horizontal dynamic surface leaching test

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

EN ISO 8029:2014 Plastics hose - General-purpose collapsible water hose, textilereinforced - Specification (ISO 8029:2014)

Încercări de mediu Климатические испытания

CEN/TS 16637-1:2014 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 1: Guidance for the determination of leaching tests and additional testing steps

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты

EN ISO 3994:2014 Plastics hoses - Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials - Specification (ISO 3994:2014)

25 19

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения

Tehnici de fabricare Машиностроение Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

EN 16500:2014 Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Vertical baling presses - Safety requirements 25.160 25.160.40

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

CEN ISO/TR 16060:2014 Destructive tests on welds in metallic materials - Etchants for macroscopic and microscopic examination (ISO/TR 16060:2003) 25.160.50

Lipire Пайка твердым и мягким припоем

EN ISO 9453:2014 Soft solder alloys - Chemical compositions and forms (ISO 9453:2014)

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

27 27.060 27.060.30

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

43.180

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Boilere şi schimbătoare de căldură Котлы и теплообменники

EN 327:2014 Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing performance

EN 12645:2014 Tyre pressure measuring instruments - Devices for inspection of pressure and/or inflation / deflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing 45

EN 328:2014 Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance EN 1048:2014 Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') Test procedures for establishing the performance 27.200

Tehnica frigului Холодильная технология

EN 1048:2014 Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') Test procedures for establishing the performance 35

35.180

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Terminale şi alte echipamente periferice în tehnologia informaţiei Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства

CEN ISO/TS 9241-411:2014 Ergonomics of human-system interaction - Part 411: Evaluation methods for the design of physical input devices (ISO/TS 9241- 411:2012) 43 43.060

43.060.20

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств Compresoare şi circuite de admisie evacuare Система наддува и системы труб для воздуха и выхлопных газов

CEN/TS 16635:2014 Railway application - Design for PRM Use - Equipment and Components onboard Rolling Stock - Toilets

Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

45.060 45.060.01

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

EN 16207:2014 Railway applications - Braking - Functional and performance criteria of Magnetic Track Brake systems for use in railway rolling stock 45.060.20

Material rulant tractat Прицепной состав

EN 16334:2014 Railway applications - Passenger Alarm System - System requirements 47 47.080

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Nave de agrement Малые суда

EN ISO 6185-3:2014 Inflatable boats - Part 3: Boats with a hull length less than 8 m with a motor rating of 15 kW and greater (ISO 6185-3:2014) 49 49.140

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews EN 16601-40:2014 Space project management - Part 40: Configuration and information management EN 16601-60:2014 Space project management - Part 60: Cost and schedule management EN 16601-80:2014 Space project management - Part 80: Risk management EN 16603-10-03:2014 Space engineering - Testing

84


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

EN 16603-10-06:2014 Space engineering - Part 10-06: Technical requirements specification EN 16603-20-08:2014 Space engineering - Part 20-08: Photovoltaic assemblies and components

59

59.080 59.080.01

EN 16603-32:2014 Space engineering - Structural general requirements EN 16603-32-01:2014 Space engineering - Fracture control EN 16603-32-02:2014 Space engineering - Structural design and verification of pressurized hardware EN 16603-32-03:2014 Space engineering - Structural finite element models

EN 16603-32-11:2014 Space engineering - Modal survey assessment EN 16603-34:2014 Space engineering - Part 34: Environmental control and life support (ECLS) EN 16603-40:2014 Space engineering - Part 40: Software 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование

71 71.100

EN 13001-2:2014 Crane safety - General design - Part 2: Load actions EN 13001-3-2:2014 Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems 55 55.120

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Cutii. Tuburi Консервные банки, тубы

Textile în general Текстиль в целом

Industria chimică Химическая технология Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Uleiuri eterice Эфирные масла

EN ISO 3218:2014 Essential oils - Principles of nomenclature (ISO 3218:2014) 75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.180

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

75.180.10

Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности

EN ISO 105-B02:2014 Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B02:2014)

71.100.60 EN 16603-32-10:2014 Space engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

EN ISO 17824:2014 Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment Sand screens (ISO 17824:2009) 77 77.160

Metalurgie Металлургия Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

EN ISO 4490:2014 Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter) (ISO 4490:2014)

EN 16565:2014 Packaging - Flexible tubes - Test method to determine the orientation of the flip-top cap

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

79 79.060 79.060.01

Industria lemnului Технология древесины Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din lemn în general Древесные плиты в целом

EN 326-2:2010+A1:2014 Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection – Part 2: Initial type testing and factory production control

83.160 83.160.10

81.040 81.040.20

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă pentru construcţii Стекло для строительства зданий

85.060

EN 15755-1:2014 Glass in building - Adhesive backed polymeric filmed glass Part 1: Definitions and requirements 83

83.080 83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

EN ISO 3167:2014 Plastics - Multipurpose test specimens (ISO 3167:2014) 83.100

Materiale celulare Поропласты

87.040

83.140 83.140.10

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Filme şi folii Пленки и листы

EN 15752-1:2014 Glass in building - Adhesive backed polymeric film - Part 1: Definitions and requirements EN 15755-1:2014 Glass in building - Adhesive backed polymeric filmed glass Part 1: Definitions and requirements

86

Hîrtie şi carton Бумага и картон

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

EN 15457:2014 Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against fungi EN 15458:2014 Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against algae EN ISO 17463:2014 Paints and varnishes - Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique (ISO 17463:2014) CEN/TS 16700:2014 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of resistance to impact of a coating on a wooden substrate 91

EN ISO 844:2014 Rigid cellular plastics - Determination of compression properties (ISO 844:2014)

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность

EN ISO 2758:2014 Paper - Determination of bursting strength (ISO 2758:2014) 87

EN 15752-1:2014 Glass in building - Adhesive backed polymeric film - Part 1: Definitions and requirements

Anvelope pentru vehicule rutiere Шины для дорожно-транспортных средств

EN 12645:2014 Tyre pressure measuring instruments - Devices for inspection of pressure and/or inflation / deflation of tyres for motor vehicles - Metrology, requirements and testing 85

81

Anvelope Шины

91.100 91.100.01

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale de construcţii în general Строительные материалы в целом

CEN/TS 16637-1:2014 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 1: Guidance for the determination of leaching tests and additional testing steps CEN/TS 16637-2:2014 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 2: Horizontal dynamic surface leaching test


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

91.100.15

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

97.200 97.200.40

EN 12326-1:2014 Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

CEN/TS 15548-1:2014 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method – Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 °C to 850 °C 91.120 91.120.20

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

EN ISO 16251-1:2014 Acoustics - Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a small floor mock-up - Part 1: Heavyweight compact floor (ISO 16251- 1:2014) 91.140 91.140.90

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Terenuri de joc Игровые площадки

EN 1176-11:2014 Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network 97.200.50

Jucării Игрушки

CEN/TR 15071:2014 Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in EN 71 series 97.220 97.220.10

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Instalaţii sportive Спортивные сооружения

EN 13451-5:2014 Swimming pool equipment - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for lane lines and dividing line

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts EN 81-50:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components 97

97.140

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Mobilă Мебель

EN 1021-1:2014 Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette EN 1021-2:2014 Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

STANDARDE EUROPENE CENELEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CENELEC

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CENELEC în luna august 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CENELEC, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CENELEC в августе 2014 года. 11 11.040 11.040.50

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament radiologic Радиографическое оборудование

EN 60601-2-27:2014 Medical electrical equipment - Part 2-27: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographic monitoring equipment (IEC 60601-2-27:2011) 13

13.110

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

EN 60825-1:2014 Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2014)

25 25.040

25.040.40

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

EN 60770-3:2014 Transmitters for use in industrial-process control systems Part 3: Methods for performance evaluation of intelligent transmitters (IEC 60770-3:2014) 25.140 25.140.20

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte electrice Электрические инструменты

EN 62841-2-2:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-2: Particular requirements for hand-held screwdrivers and impact wrenches (IEC 62841-2-2:2014, MOD) EN 62841-2-4:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type (IEC 62841-2-4:2014, MOD) EN 62841-2-5:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-5: Particular requirements for hand-held circular saws (IEC 62841-2-5:2014, MOD)

88


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

EN 62841-3-1:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws (IEC 62841-3-1:2014, MOD) EN 62841-3-6:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system (IEC 62841-3-6:2014, MOD) 25.160

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем

EN 60974-10:2014 Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (IEC 60974-10:2014) 27 27.120 27.120.20

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Energetică nucleară Атомная энергетика Centrale nucleare. Securitate Атомные электростанции. Безопасность

EN 61839:2014 Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment (IEC 61839:2000) EN 62566:2014 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Development of HDL-programmed integrated circuits for systems performing category A functions (IEC 62566:2012)

29.120 29.120.10

29.120.20

29 29.060 29.060.10

Electrotehnică Электротехника Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

EN 61534-21:2014 Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting (IEC 61534-21:2014) EN 61534-22:2014 Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation (IEC 61534-22:2014)

Dispozitive de conectare Соединительные устройства

EN 61534-21:2014 Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting (IEC 61534-21:2014) EN 61534-22:2014 Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation (IEC 61534-22:2014) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

EN 60214-1:2014 Tap-changers - Part 1: Performance requirements and test methods (IEC 60214-1:2014) 29.240

Helioenergetică Гелиоэнергетика

EN 60904-8:2014 Photovoltaic devices - Part 8: Measurement of spectral responsivity of a photovoltaic (PV) device (IEC 60904-8:2014)

Tuburi pentru scopuri electrice Кабелепроводы

EN 61839:2014 Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment (IEC 61839:2000)

29.240.99 27.160

Accesorii electrice Электрическая арматура

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Alte echipamente referitoare la reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Другое оборудование, связаннoе с передачей и распределением электроэнергии

EN 60871-1:2014 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 1: General (IEC 60871-1:2014) 31 31.060 31.060.70

Electronică Электроника Condensatoare Конденсаторы Condensatoare de putere Силовые конденсаторы

EN 60871-1:2014 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 1: General (IEC 60871-1:2014)

89


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

31.220

31.220.10

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Fişe. Conectoare Штепсельные разъемы. Соединители

EN 61076-2-109:2014 Connectors for electronic equipment - Product requirements Part 2-109: Circular connectors - Detail specification for connectors with M 12 × 1 screw-locking, for data transmission frequencies up to 500 MHz (IEC 61076-2-109:2014)

33.100.20

EN 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test (IEC 61000-4-5:2014) EN 61000-4-19:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-19: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports (IEC 61000-4-19:2014) 33.120

31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

EN 60825-1:2014 Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2014) EN 62572-3:2014 Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 3: Laser modules used for telecommunication (IEC 62572-3:2014) 33 33.060 33.060.30

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Radiocomunicaţii Радиосвязь Radiorelee şi sisteme fixe de comunicaţii prin satelit Радиорелейные и стационарные спутниковые системы связи

EN 60728-1-1:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-1: RF cabling for two way home networks (IEC 60728-1-1:2014) 33.060.40

Sisteme de distribuţie prin cablu Кабельные распределительные системы

EN 60728-1:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1: System performance of forward paths (IEC 60728-1:2014) 33.100 33.100.10

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC) Emisie Излучение

EN 61000-3-2:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (IEC 61000-3-2:2014)

90

Imunitate Защищенность

33.120.10

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

EN 60728-1-2:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in Operation (IEC 60728-1-2:2014) 33.120.30

Conectoare pentru frecvenţe radio Радиочастотные соединители

EN 61169-45:2014 Radio-frequency connectors - Part 45: Sectional specification for series SQMA series quick lock RF coaxial connectors (IEC 61169-45:2014) 33.160

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника

EN 60728-1-2:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in Operation (IEC 60728-1-2:2014) 33.160.01

Tehnici audio, video şi audiovizuale în general Аудио, видео- и аудиовизуальное в целом

EN 60728-1-1:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-1: RF cabling for two way home networks (IEC 60728-1-1:2014) EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014 , MOD)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

33.160.50

Accesorii Вспомогательные устройства

EN 60268-4:2014 Sound system equipment - Part 4: Microphones (IEC 60268-4:2014) 33.180

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь

35.110

EN 60728-1-2:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in Operation (IEC 60728-1-2:2014) 49

EN 62572-3:2014 Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 3: Laser modules used for telecommunication (IEC 62572-3:2014) 33.180.01

Sisteme cu fibră optică în general Волоконно-оптические системы в целом

EN 61978-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Fibre optic passive chromatic dispersion compensators - Part 1: Generic specification (IEC 61978-1:2014) 33.180.10

Fibre şi cabluri Волокна и кабели

EN 60794-1-24:2014 Optical fibre cables - Part 1-24: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Electrical test methods (IEC 60794-1-24:2014) 33.180.20

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

EN 62148-15:2014 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages (IEC 62148-15:2014) EN 62149-2:2014 Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices (IEC 62149-2:2014) 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014 , MOD)

Reţele Организация сети

49.140

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews EN 16601-40:2014 Space project management - Teil 40: Configuration and information management EN 16601-60:2014 Space project management - Part 60: Cost and schedule management EN 16601-80:2014 Space project management - Part 80: Risk management EN 16603-10-03:2014 Space engineering - Testing EN 16603-10-06:2014 Space engineering - Part 10-06: Technical requirements specification EN 16603-20-08:2014 Space engineering - Part 20-08: Photovoltaic assemblies and components EN 16603-32:2014 Space engineering - Structural general requirements EN 16603-32-01:2014 Space engineering - Fracture control EN 16603-32-02:2014 Space engineering - Structural design and verification of pressurized hardware EN 16603-32-03:2014 Space engineering - Structural finite element models EN 16603-32-10:2014 Space engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware EN 16603-32-11:2014 Space engineering - Modal survey assessment EN 16603-34:2014 Space engineering - Part 34: Environmental control and life support (ECLS) EN 16603-40:2014 Space engineering - Part 40: Software

91


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

91

91.140 91.140.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

HD 60364-7-753:2014 Low-voltage electrical installations - Part 7-753: Requirements for special installations or locations - Heating cables and embedded heating systems (IEC 60364-7-753:2014)

92


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

STANDARDE EUROPENE ETSI PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ETSI

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de ETSI , lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ETSI în luna august 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом наблюдателем Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные ETSI, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ETSI в августе 2014 года. 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ETSI TS 102 933-2 V1.3.1 (2014-08) Railway Telecommunications (RT); GSM-R improved receiver parameters; Part 2: Radio conformance testing ETSI TS 102 950-1 V1.4.1 (2014-08) Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3 Conformance Test Suite; Part 1: Implementation Conformance Statement (ICS) ETSI TS 102 950-2 V1.4.1 (2014-08) Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3 Conformance Test Suite; Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) ETSI TS 102 950-3 V1.4.1 (2014-08) Methods for Testing and Specification (MTS); TTCN-3 Conformance Test Suite; Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and Implementation eXtra Information for Testing (IXIT) ETSI TS 134 108 V11.10.0 (2014-08) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Common test environments for User Equipment (UE); Conformance testing (3GPP TS 34.108 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 134 121-1 V11.4.0 (2014-08) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception (FDD); Part 1: Conformance specification (3GPP TS 34.121-1 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 134 123-1 V11.3.0 (2014-08) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 34.123-1 version 11.3.0 Release 11)

ETSI TS 134 123-3 V11.3.0 (2014-08) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Abstract test suite (ATS) (3GPP TS 34.123-3 version 11.3.0 Release 11) ETSI TS 136 101 V10.15.0 (2014-08) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 10.15.0 Release 10) ETSI TS 136 101 V11.9.0 (2014-08) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 136 133 V10.15.0 (2014-08) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management (3GPP TS 36.133 version 10.15.0 Release 10) ETSI TS 136 133 V11.9.0 (2014-08) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management (3GPP TS 36.133 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 136 523-3 V11.4.0 (2014-08) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Test suites (3GPP TS 36.523-3 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 183 063 V3.6.1 (2014-08) Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); IMS-based IPTV stage 3 specification ETSI TS 102 657 V1.15.1 (2014-08) Lawful Interception (LI); Retained data handling; Handover interface for the request and delivery of retained data

93


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 ETSI TS 103 224 V1.1.1 (2014-08) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); A sound field reproduction method for terminal testing including a background noise database ETSI EN 302 099 V2.1.1 (2014-08) Environmental Engineering (EE); Powering of equipment in access network ETSI ES 203 156 V1.2.1 (2014-08) Environmental Engineering (EE); Thermal Management requirements for outdoor enclosures ETSI TS 103 284 V1.1.1 (2014-08) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite Emergency Communications (SatEC); Device classes for Emergency Communication Cells over Satellite (ECCS) ETSI TS 103 383 V12.5.0 (2014-08) Smart Cards; Embedded UICC; Requirements Specification (Release 12) ETSI TS 103 389 V2.0.0 (2014-08) Railway Telecommunications (RT); Global System for Mobile communications (GSM); Usage of Session Initiation Protocol (SIP) on the Network Switching Subsystem (NSS) to Fixed Terminal Subsystem (FTS) interface for GSM Operation on Railways ETSI TR 103 279 V1.1.1 (2014-08) End to End Network Architectures (E2NA); Location of Transcoders for voice and video communications ETSI TS 102 250-2 V2.3.1 (2014-08) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular services in mobile networks; Part 2: Definition of Quality of Service parameters and their computation ETSI TS 102 366 V1.3.1 (2014-08) Digital Audio Compression (AC-3, Enhanced AC-3) Standard ETSI TS 131 130 V10.4.0 (2014-08) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API); (U)SIM API for Java™ Card (3GPP TS 31.130 version 10.4.0 Release 10) ETSI TS 133 106 V11.1.1 (2014-08) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Lawful interception requirements (3GPP TS 33.106 version 11.1.1 Release 11)

94


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna august 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в августе 2014 года. 03

03.080 03.080.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Servicii Услуги Servicii pentru consumatori Услуги для потребителя

ISO/TS 20245:2014 Cross-border trade of second-hand goods 11 11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

ISO/TR 19244:2014 Guidance on transition periods for standards developed by ISO/TC 84 - Devices for administration of medicinal products and catheters

11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

ISO 5841-2:2014 Implants for surgery - Cardiac pacemakers - Part 2: Reporting of clinical performance of populations of pulse generators or leads ISO 14708-1:2014 Implants for surgery - Active implantable medical devices Part 1: General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer 11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

ISO 11979-2:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods ISO 11979-7:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations ISO 13212:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life

95


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

11.060 11.060.10

Stomatologie Стоматология Materiale dentare Стоматологические материалы

ISO 15841:2014 Dentistry - Wires for use in orthodontics 11.200

Controlul naşterilor. Contraceptive mecanice Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы

ISO 4074:2014 Natural rubber latex male condoms - Requirements and test methods 13

13.040 13.040.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

13.220.20

Aer ambiant Окружающая атмосфера

ISO 22262-2:2014 Air quality - Bulk materials - Part 2: Quantitative determination of asbestos by gravimetric and microscopical methods Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

13.220.40

ISO/TR 13392:2014 Health and safety in welding and allied processes - Arc welding fume components 13.180

Ergonomie Эргономика

13.220.50

ISO/TS 15007-2:2014 Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 2: Equipment and procedures ISO/TS 17929:2014 Biomechanical effects on amusement ride passengers

96

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

ISO 14934-4:2014 Fire tests - Calibration and use of heat flux meters - Part 4: Guidance on the use of heat flux meters in fire tests ISO/TR 12468-3:2014 External exposure of roofs to fire - Part 3: Commentary 17

17.040

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Măsurări de lungimi şi unghiulare în general Линейные и угловые измерения в целом

ISO 2538-2:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 2: Dimensioning and tolerancing ISO 2538-1:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 1: Series of angles and slopes 17.140

ISO 24504:2014 Ergonomics - Accessible design - Sound pressure levels of spoken announcements for products and public address systems

Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

ISO 14934-4:2014 Fire tests - Calibration and use of heat flux meters - Part 4: Guidance on the use of heat flux meters in fire tests

17.040.01 ISO 13577-4:2014 Industrial furnace and associated processing equipment Safety - Part 4: Protective systems

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров

ISO 7240-28:2014 Fire detection and alarm systems - Part 28: Fire protection control equipment

Calitatea aerului Качество воздуха

ISO 16000-30:2014 Indoor air - Part 30: Sensory testing of indoor air

13.100

13.220

17.140.01

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

ISO 12913-1:2014 Acoustics - Soundscape - Part 1: Definition and conceptual framework


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

17.180 17.180.30

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения Aparate de măsurat optice Оптические измерительные приборы

ISO 12858-1:2014 Optics and optical instruments - Ancillary devices for geodetic instruments - Part 1: Invar levelling staffs ISO 17123-1:2014 Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 1: Theory 21

21.100 21.100.20

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Lagăre şi rulmenţi Подшипники Rulmenţi Подшипники качения

25 25.040

25.040.20

21.200

Angrenaje Зубчатые передачи

ISO/TR 15144-1:2014 Calculation of micropitting load capacity of cylindrical spur and helical gears - Part 1: Introduction and basic principles

23.040 23.040.70

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

Maşini cu comandă numerică Станки с числовым программным управлением

ISO 17296-4:2014 Additive manufacturing – General principles - Part 4: Overview of data processing 25.060 25.060.20

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

ISO 26623-2:2014 Polygonal taper interface with flange contact surface - Part 2: Dimensions and designation of receivers ISO 26623-1:2014 Polygonal taper interface with flange contact surface - Part 1: Dimensions and designation of shanks 25.100 25.100.01

23

Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы

ISO 17296-3:2014 Additive manufacturing - General principles - Part 3: Main characteristics and corresponding test methods

ISO 3290-1:2014 Rolling bearings - Balls - Part 1: Steel balls ISO 3290-2:2014 Rolling bearings - Balls - Part 2: Ceramic balls

Tehnici de fabricare Машиностроение

Scule aşchietoare Режущие инструменты Scule aşchietoare în general Режущие инструменты в целом

ISO 5610-1:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 1: General survey, correlation and determination of dimensions ISO 5610-2:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 2: Style A

ISO 3994:2014 Plastics hoses - Helicalthermoplastic - reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials Specification

ISO 5610-3:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 3: Style B

ISO 8029:2014 Plastics hose - General-purpose collapsible water hose, textilereinforced - Specification

ISO 5610-4:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 4: Style D

23.100 23.100.20

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Cilindri Цилиндры

ISO 10766:2014 Hydraulic fluid power - Cylinders - Housing dimensions for rectangularsection- cut bearing rings for pistons and rods

ISO 5610-5:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 5: Style F ISO 5610-6:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 6: Style G

97


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 ISO 5610-7:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 7: Style J

27 27.060

ISO 5610-8:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 8: Style K ISO 5610-9:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 9: Style L ISO 5610-10:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 10: Style N ISO 5610-11:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 11: Style R ISO 5610-12:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 12: Style S ISO 5610-13:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 13: Style T ISO 5610-15:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 15: Style V ISO 5610-14:2014 Tool holders with rectangular shank for indexable inserts Part 14: Style H 25.160 25.160.01

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

ISO/TR 13392:2014 Health and safety in welding and allied processes - Arc welding fume components 25.160.50

Lipire Пайка твердым и мягким припоем

ISO 9453:2014 Soft solder alloys - Chemical compositions and forms 25.180 25.180.01

Cuptoare industriale Промышленные печи Cuptoare industriale în general Промышленные печи в целом

ISO 13577-4:2014 Industrial furnace and associated processing equipment Safety - Part 4: Protective systems

98

27.060.20

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu gaz Газовые горелки

ISO 23551-6:2014 Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 6: Thermoelectric flame supervision controls 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO 28560-1:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 1: Data elements and general guidelines for implementation ISO 28560-2:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962 ISO 28560-3:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 3: Fixed length encoding ISO/IEC 10646:2014 Information technology - Universal Coded Character Set (UCS) ISO/IEC 14496-10:2014 Information technology - Coding of audio-visual objects Part 10: Advanced Video Coding ISO/IEC 27018:2014 Information technology - Security techniques - Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors ISO/IEC 29167-1:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 1: Security services for RFID air interfaces 35.080

Software Программное обеспечение

ISO/IEC TR 29110-5-6-2:2014 Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 5-6-2: Systems engineering Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

35.100 35.100.01

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Interconexiunea sistemelor deschise în general Взаимосвязь открытых систем в целом

ISO/IEC 9834-8:2014 Information technology - Procedures for the operation of object identifier registration authorities - Part 8: Generation of universally unique identifiers (UUIDs) and their use in object identifiers 35.100.10

Strat fizic Физический уровень

ISO/IEC 19369:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - NFCIP-2 test methods 35.110

Reţele Организация сети

ISO/IEC 13157-1:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - NFC Security - Part 1: NFC-SEC NFCIP-1 security services and protocol ISO/IEC 24771:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - MAC/PHY standard for ad hoc wireless network to support QoS in an industrial work environment 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

ISO/IEC 7811-1:2014 Identification cards – Recording technique - Part 1: Embossing ISO/IEC 7811-2:2014 Identification cards - Recording technique - Part 2: Magnetic stripe - Low coercivity ISO/IEC 7811-6:2014 Identification cards - Recording technique - Part 6: Magnetic stripe - High coercivity ISO/IEC 7811-7:2014 Identification cards – Recording technique - Part 7: Magnetic stripe - High coercivity, high density 35.240.30

Aplicarea tehnologiei informaţiei în informaţie, documentare şi editare Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле

ISO 28560-2:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962 ISO 28560-3:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 3: Fixed length encoding 35.240.40

Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea bancară Применение информационных технологий в банковском деле

ISO/IEC 8484:2014 Information technology - Magnetic stripes on savingsbooks 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO/HL7 21731:2014 Health informatics - HL7 version 3 - Reference information model - Release 4 37 37.020

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Echipament optic Оптическое оборудование

ISO 10109:2014 Optics and photonics - Guidance for the selection of environmental tests ISO 15362:2014 Stereomicroscopes - Information provided to the user 43

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника

43.040

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств

43.040.01

Sisteme de vehicule rutiere în general Системы дорожно-транспортных средств в целом

ISO/TS 18571:2014 Road vehicles - Objective rating metric for non-ambiguous signals 43.040.15

Informatica pentru autovehicule. Sisteme informatice de bord Информационное оборудование. Встроенные компьютерные системы

ISO/TS 15007-2:2014 Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 2: Equipment and procedures

ISO 28560-1:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 1: Data elements and general guidelines for implementation

99


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

47 47.080

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Nave de agrement Малые суда

ISO 6185-3:2014 Inflatable boats - Part 3: Boats with a hull length less than 8 m with a motor rating of 15 kW and greater 49 49.100

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника

ISO 11092:2014 Textiles - Physiological effects - Measurement of thermal and watervapour resistance under steady-state conditions (sweating guardedhotplate test) ISO 18184:2014 Textiles - Determination of antiviral activity of textile products 59.100 59.100.01

Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

ISO 6966-2:2014 Aircraft ground equipment - Basic requirements - Part 2: Safety requirements

59.100.10

Echipament pentru încărcături Грузовое оборудование

ISO 21100:2014 Air cargo unit load devices - Performance requirements and test parameters 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

ISO 12482:2014 Cranes - Monitoring for crane design working period

61.060

59.080 59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

ISO 105-B01:2014 Textiles - Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light: Daylight ISO 105-B02:2014 Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test

100

Industria de confecţii Швейная промышленность Încălţăminte Обувь

ISO 9986:2014 Composition cork for shoe outsoles 67 67.020

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Procese în industria alimentară Процессы в пищевой промышленности

ISO 22004:2014 Food safety management systems - Guidance on the application of ISO 22000 67.200

ISO 16715:2014 Cranes - Hand signals used with cranes 59

Materiale textile din fire de sticlă Текстильные стекловолокнистые материалы

ISO 1887:2014 Textile glass - Determination of combustible-matter content 61

ISO 6966-2:2014 Aircraft ground equipment - Basic requirements - Part 2: Safety requirements

Materiale pentru armarea compozitelor în general Материалы для усиления композитов в целом

ISO 10122:2014 Reinforcement materials - Tubular braided sleeves - Basis for a specification

ISO 21100:2014 Air cargo unit load devices - Performance requirements and test parameters 49.120

Materiale pentru armarea compozitelor Материалы для усиления композитов

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

ISO/TS 17383:2014 Determination of the triacylglycerol composition of fats and oils Determination by capillary gas chromatography ISO 18301:2014 Animal and vegetable fats and oils - Determination of conventional mass per volume (litre weight in air) - Oscillating U-tube method


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

71 71.040 71.040.40

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

ISO 13095:2014 Surface Chemical Analysis - Atomic force microscopy Procedure for in situ characterization of AFM probe shank profile used for nanostructure measurement

79 79.100

71.100.60

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности

81

ISO 16385:2014 Essential oil of molle (Schinus areira L.), Argentinean type 75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.180

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

75.180.10

81.060.30

Uleiuri eterice Эфирные масла

ISO 3218:2014 Essential oils - Principles of nomenclature

Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

81.080

77.040.10

Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

ISO 16808:2014 Metallic materials. Sheet and strip. Determination of biaxial stressstrain curve by means of bulge test with optical measuring systems 77.160

Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

ISO 4490:2014 Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter)

Ceramica de tehnică avansată Высококачественная керамика

Produse refractare Огнеупоры

ISO 10081-4:2014 Classification of dense shaped refractory products - Part 4: Special products 83

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов

Ceramică Керамика

ISO 17947:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Methods for chemical analysis of fine silicon nitride powders

83.040

77.040

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность

ISO 17942:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Methods for chemical analysis of boron nitride powders

ISO/TS 16530-2:2014 Well integrity - Part 2: Well integrity for the operational phase 77

Plută şi produse din plută Пробка и изделия из пробки

ISO 9986:2014 Composition cork for shoe outsoles

81.060 71.100

Industria lemnului Технология древесины

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

ISO 249:2014 Rubber, raw natural - Determination of dirt content 83.060

Cauciuc Резина

ISO 815-1:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 1: At ambient or elevated temperatures 83.080 83.080.01

Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

ISO 3167:2014 Plastics - Multipurpose test specimens

101


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

83.160 83.160.10

Anvelope Шины Anvelope pentru vehicule rutiere Шины для дорожно-транспортных средств

ISO 5775-1:2014 Bicycle tyres and rims - Part 1: Tyre designations and dimensions 85 85.040

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Celuloze Целлюлоза

ISO 2469:2014 Paper, board and pulps - Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor) 85.060

Hîrtie şi carton Бумага и картон

ISO 2469:2014 Paper, board and pulps - Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor) ISO 2758:2014 Paper - Determination of bursting strength

91.120 91.120.10

91.140 91.140.90

91.040 91.040.01

Clădiri Строительство Clădiri în general Строительство в целом

ISO/TR 15686-11:2014 Buildings and constructed assets - Service life planning Part 11:Terminology 91.060 91.060.20

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Acoperişuri Крыши

ISO/TR 12468-3:2014 External exposure of roofs to fire - Part 3: Commentary

102

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

ISO/TS 18870:2014 Lifts (elevators) - Requirements for lifts used to assist in building evacuation 91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ISO 21573-1:2014 Building construction machinery and equipment - Concrete pumps Part 1: Terminology and commercial specifications 97

97.200 Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

Izolaţia termică a clădirilor Теплоизоляция зданий

ISO 9869-1:2014 Thermal insulation - Building elements - In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance - Part 1: Heat flow meter method

ISO 5630-7:2014 Paper and board - Accelerated ageing - Part 7: Exposure to light 91

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри

97.200.40

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Terenuri de joc Игровые площадки

ISO/TS 17929:2014 Biomechanical effects on amusement ride passengers 97.200.50

Jucării Игрушки

ISO 8124-2:2014 Safety of toys - Part 2: Flammability ISO 8124-6:2014 Safety of toys - Part 6: Certain phthalate esters in toys and children’s products ISO/TR 8124-8:2014 Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna august 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в августе 2014 года 01

01.040 01.040.01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare (Vocabulare) Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация (Словари)

IEC 62656-1:2014 Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels

13

13.020 13.020.30

Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

IEC 62656-1:2014 Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels 03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.50

Producţie. Managementul producţiei Производство. Управление производством

IEC 62396-5:2014 Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 5: Assessment of thermal neutron fluxes and single event effects in avionics systems

Protecţia mediului Охрана окружающей среды Evaluarea impactului asupra mediului Оценка воздействия на окружающую среду

IEC TR 62726:2014 Guidance on quantifying greenhouse gas emission reductions from the baseline for electrical and electronic products and systems 13.040

01.110

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

Calitatea aerului Качество воздуха

IEC TR 62726:2014 Guidance on quantifying greenhouse gas emission reductions from the baseline for electrical and electronic products and systems 17

17.220

17.220.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

IEC 61869-4:2013 Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers

103


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

IEC TS 61244-1:2014 Determination of long-term radiation ageing in polymers Part 1: Techniques for monitoring diffusion-limited oxidation IEC TS 61244-2:2014 Determination of long-term radiation ageing in polymers Part 2: Procedures for predicting ageing at low dose rates 25 25.040

25.040.40

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

IEC 61158-3-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-1: Data-link layer service definition - Type 1 elements IEC 61158-3-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements IEC 61158-3-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-3: Data-link layer service definition - Type 3 elements IEC 61158-3-4:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements IEC 61158-3-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements IEC 61158-3-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-13: Data-link layer service definition - Type 13 elements IEC 61158-3-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-14: Data-link layer service definition – Type 14 elements IEC 61158-3-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements IEC 61158-3-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-20: Data-link layer service definition - Type 20 elements IEC 61158-3-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-22: Data-link layer service definition – Type 22 elements IEC 61158-3-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-24: Data-link layer service definition - Type-24 elements

104

IEC 61158-4-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-1: Data-link layer protocol specification - Type 1 elements IEC 61158-4-2:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements IEC 61158-4-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements IEC 61158-4-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements IEC 61158-4-11:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements IEC 61158-4-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements IEC 61158-4-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-13: Data-link layer protocol specification - Type 13 elements IEC 61158-4-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements IEC 61158-4-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements IEC 61158-4-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-20: Data-link layer protocol specification - Type 20 elements IEC 61158-4-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 elements IEC 61158-4-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements IEC 61158-5-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements IEC 61158-5-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

IEC 61158-5-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements IEC 61158-5-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-5: Application layer service definition - Type 5 elements IEC 61158-5-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-9: Application layer service definition - Type 9 elements IEC 61158-5-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements IEC 61158-5-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements IEC 61158-5-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-13: Application layer service definition - Type 13 elements IEC 61158-5-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-14: Application layer service definition - Type 14 elements IEC 61158-5-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements IEC 61158-5-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-20: Application layer service definition - Type 20 elements IEC 61158-5-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-22: Application layer service definition - Type 22 elements IEC 61158-5-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements IEC 61158-5-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-24: Application layer service definition - Type-24 elements IEC 61158-6-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements

IEC 61158-6-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements IEC 61158-6-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-5: Application layer protocol specification - Type 5 elements IEC 61158-6-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements IEC 61158-6-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements IEC 61158-6-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-12: Application layer protocol specification - Type 12 elements IEC 61158-6-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-13: Application layer protocol specification - Type 13 elements IEC 61158-6-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-14: Application layer protocol specification - Type 14 elements IEC 61158-6-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements IEC 61158-6-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-20: Application layer protocol specification - Type 20 elements IEC 61158-6-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-22: Application layer protocol specification - Type 22 elements IEC 61158-6-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements IEC 61158-6-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-24: Application layer protocol specification - Type-24 Elements

IEC 61158-6-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements

105


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

25.140 25.140.20

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte electrice Электрические инструменты

IEC 62841-3-9:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws 25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

IEC 62798:2014 Industrial electroheating equipment - Test methods for infrared emitters 27 27.070

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Pile cu combustibil Топливные элементы

IEC 62282-4-101:2014 Fuel cell technologies - Part 4-101: Fuel cell power systems for propulsion other than road vehicles and auxiliary power units (APU) – Safety of electrically powered industrial trucks 27.120 27.120.20

Energetică nucleară Атомная энергетика

Helioenergetică Гелиоэнергетика

IEC 62817:2014 Photovoltaic systems - Design qualification of solar trackers 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

IEC TR 62726:2014 Guidance on quantifying greenhouse gas emission reductions from the baseline for electrical and electronic products and systems

106

29.035.01

Materiale izolante Изоляционные материалы Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

IEC TS 61244-1:2014 Determination of long-term radiation ageing in polymers Part 1: Techniques for monitoring diffusion-limited oxidation IEC TS 61244-2:2014 Determination of long-term radiation ageing in polymers Part 2: Procedures for predicting ageing at low dose rates 29.060 29.060.20

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

IEC 60092-350:2014 Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications IEC 60092-354:2014 Electrical installations in ships - Part 354: Single- and threecore power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 29.130

29.130.20

Centrale nucleare. Securitate Атомные электростанции. Безопасность

IEC 62645:2014 Nuclear power plants - Instrumentation and control systems Requirements for security programmes for computer-based systems 27.160

29.035

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

IEC 61439-5:2014 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 5: Assemblies for power distribution in public networks IEC 62026-3:2014 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet 29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

IEC 62751-1:2014 Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements IEC 62751-2:2014 Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

29.220 29.220.99

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Alte elemente şi acumulatoare galvanice Элементы и батареи прочие

IEC 62675:2014 Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride prismatic rechargeable single cells 29.240

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети

IEC 62751-1:2014 Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements IEC 62751-2:2014 Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters 29.240.20

Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

IEC TR 62681:2014 Electromagnetic performance of high voltage direct current (HVDC) overhead transmission lines 31 31.020

Electronică Электроника

31.080.01

Dispozitive cu semiconductoare Полупроводниковые приборы Dispozitive cu semiconductoare în general Полупроводниковые приборы в целом

IEC 60749-42:2014 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 42: Temperature and humidity storage 31.120

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

IEC 61747-1-1:2014 Liquid crystal display devices - Part 1-1: Generic - Generic specification IEC 61747-1-2:2014 Liquid crystal display devices - Part 1-2: Generic - Terminology and letter symbols

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

IEC PAS 61182-12:2014 Generic requirements for printed board assembly products manufacturing description data and transfer methodology 31.200

Circuite integrate. Microelectronică Интегральные схемы. Микроэлектроника

IEC TS 61967-3:2014 Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 3: Measurement of radiated emissions Surface scan method IEC TS 62132-9:2014 Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity Part 9: Measurement of radiated immunity - Surface scan method 33

33.180 33.180.20

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

IEC 60876-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Fibre optic spatial switches - Part 1: Generic specification 35

Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

IEC TR 62726:2014 Guidance on quantifying greenhouse gas emission reductions from the baseline for electrical and electronic products and systems 31.080

31.180

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 10646:2014 Information technology - Universal Coded Character Set (UC) ISO/IEC 14496-10:2014 Information technology - Coding of audio-visual objects Part 10: Advanced Video Coding ISO/IEC 23003-2:2010 Information technology - MPEG audio technologies - Part 2: Spatial Audio Object Coding (SAOC) ISO/IEC 29167-1:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 1: Security services for RFID air interfaces 35.080

Software Программное обеспечение

ISO/IEC TR 29110-5-6-2:2014 Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 5-6-2: Systems engineering Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile

107


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

35.100 35.100.01

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Interconexiunea sistemelor deschise în general Взаимосвязь открытых систем в целом

ISO/IEC 9834-8:2014 Information technology - Procedures for the operation of object identifier registration authorities - Part 8: Generation of universally unique identifiers (UUIDs) and their use in object identifiers 35.100.10

Strat fizic Физический уровень

ISO/IEC 19369:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - NFCIP-2 test methods 35.100.20

Strat legătură de date Уровень звена данных

IEC 61158-3-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-1: Data-link layer service definition - Type 1 elements IEC 61158-3-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements IEC 61158-3-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-3: Data-link layer service definition - Type 3 elements IEC 61158-3-4:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements IEC 61158-3-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements IEC 61158-3-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-13: Data-link layer service definition - Type 13 elements IEC 61158-3-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-14: Data-link layer service definition – Type 14 elements IEC 61158-3-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements IEC 61158-3-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-20: Data-link layer service definition - Type 20 elements IEC 61158-3-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-22: Data-link layer service definition – Type 22 elements IEC 61158-3-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-24: Data-link layer service definition - Type-24 elements

108

IEC 61158-4-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-1: Data-link layer protocol specification - Type 1 elements IEC 61158-4-2:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements IEC 61158-4-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements IEC 61158-4-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements IEC 61158-4-11:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements IEC 61158-4-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements IEC 61158-4-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-13: Data-link layer protocol specification - Type 13 elements IEC 61158-4-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements IEC 61158-4-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements IEC 61158-4-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-20: Data-link layer protocol specification - Type 20 elements IEC 61158-4-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 elements IEC 61158-4-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements IEC 61784-1:2014 Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

35.100.70

Strat aplicare Прикладной уровень

IEC 61158-5-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements IEC 61158-5-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements IEC 61158-5-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements IEC 61158-5-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-5: Application layer service definition - Type 5 elements IEC 61158-5-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-9: Application layer service definition - Type 9 elements IEC 61158-5-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements IEC 61158-5-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements IEC 61158-5-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-13: Application layer service definition - Type 13 elements IEC 61158-5-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-14: Application layer service definition - Type 14 elements IEC 61158-5-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements IEC 61158-5-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-20: Application layer service definition - Type 20 elements IEC 61158-5-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-22: Application layer service definition - Type 22 elements IEC 61158-5-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements IEC 61158-5-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-24: Application layer service definition - Type-24 elements

IEC 61158-6-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements IEC 61158-6-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements IEC 61158-6-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements IEC 61158-6-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-5: Application layer protocol specification - Type 5 elements IEC 61158-6-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements IEC 61158-6-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements IEC 61158-6-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-12: Application layer protocol specification - Type 12 elements IEC 61158-6-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-13: Application layer protocol specification - Type 13 elements IEC 61158-6-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-14: Application layer protocol specification - Type 14 elements IEC 61158-6-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements IEC 61158-6-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-20: Application layer protocol specification - Type 20 elements IEC 61158-6-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-22: Application layer protocol specification - Type 22 elements IEC 61158-6-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements

109


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 IEC 61158-6-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-24: Application layer protocol specification - Type-24 Elements 35.110

Reţele Организация сети

IEC 61158-3-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-1: Data-link layer service definition - Type 1 elements IEC 61158-3-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements IEC 61158-3-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-3: Data-link layer service definition - Type 3 elements IEC 61158-3-4:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements IEC 61158-3-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements IEC 61158-3-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-13: Data-link layer service definition - Type 13 elements IEC 61158-3-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-14: Data-link layer service definition – Type 14 elements IEC 61158-3-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements

IEC 61158-4-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements IEC 61158-4-11:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements IEC 61158-4-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements IEC 61158-4-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-13: Data-link layer protocol specification - Type 13 elements IEC 61158-4-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements IEC 61158-4-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements IEC 61158-4-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-20: Data-link layer protocol specification - Type 20 elements IEC 61158-4-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 elements

IEC 61158-3-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-20: Data-link layer service definition - Type 20 elements

IEC 61158-4-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements

IEC 61158-3-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-22: Data-link layer service definition – Type 22 elements

IEC 61158-5-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements

IEC 61158-3-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-24: Data-link layer service definition - Type-24 elements

IEC 61158-5-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements

IEC 61158-4-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-1: Data-link layer protocol specification - Type 1 elements

IEC 61158-5-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements

IEC 61158-4-2:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements IEC 61158-4-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements

110

IEC 61158-5-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-5: Application layer service definition - Type 5 elements IEC 61158-5-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-9: Application layer service definition - Type 9 elements


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

IEC 61158-5-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements

IEC 61158-6-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements

IEC 61158-5-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements

IEC 61158-6-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements

IEC 61158-5-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-13: Application layer service definition - Type 13 elements

IEC 61158-6-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-12: Application layer protocol specification - Type 12 elements

IEC 61158-5-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-14: Application layer service definition - Type 14 elements

IEC 61158-6-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-13: Application layer protocol specification - Type 13 elements

IEC 61158-5-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements

IEC 61158-6-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-14: Application layer protocol specification - Type 14 elements

IEC 61158-5-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-20: Application layer service definition - Type 20 elements

IEC 61158-6-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements

IEC 61158-5-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-22: Application layer service definition - Type 22 elements

IEC 61158-6-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-20: Application layer protocol specification - Type 20 elements

IEC 61158-5-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements

IEC 61158-6-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-22: Application layer protocol specification - Type 22 elements

IEC 61158-5-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-24: Application layer service definition - Type-24 elements

IEC 61158-6-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements

IEC 61158-6-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements

IEC 61158-6-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-24: Application layer protocol specification - Type-24 Elements

IEC 61158-6-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements

ISO/IEC 13157-1:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems – NFC Security - Part 1: NFC-SEC NFCIP-1 security services and protocol

IEC 61158-6-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements

ISO/IEC 24771:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - MAC/PHY standard for ad hoc wireless network to support QoS in an industrial work environment

IEC 61158-6-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-5: Application layer protocol specification - Type 5 elements

111


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

ISO 7811-2:2014 Identification cards – Recording technique - Part 2: Magnetic stripe - Low coercivity

IEC 60092-354:2014 Electrical installations in ships - Part 354: Single- and threecore power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) IEC PAS 80005-3:2014 Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements 97

ISO/IEC 7811-1:2014 Identification cards - Recording technique -Part 1: Embossing ISO/IEC 7811-6:2014 Identification cards – Recording technique - Part 6: Magnetic stripe - High coercivity ISO/IEC 7811-7:2014 Identification cards – Recording technique - Part 7: Magnetic stripe - High coercivity, high density 35.240.40

Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea bancară Применение информационных технологий в банковском деле

ISO/IEC 8484:2014 Information technology – Magnetic stripes on savingsbooks 35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

IEC 61784-1:2014 Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles 45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

IEC 61375-2-5:2014 Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-5: Ethernet train backbone 47 47.020

47.020.60

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament electric pentru nave şi construcţii maritime Электрооборудование судов и морских сооружений

IEC 60092-350:2014 Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications

112

97.080

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de curăţat Машины для ухода за полам

IEC 62826:2014 Surface cleaning appliances - Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods of measuring the performance


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna august 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în august 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в августе 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в августе 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки.

07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ ISO 10273-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения условно-патогенной бактерии Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2003, IDT) ГОСТ ISO 17410-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета психротрофных микроорганизмов (ISO 17410:2001, IDT)

11 11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

ГОСТ 30324.31-2002 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к наружным кардиостимуляторам с внутренним источником питания (IEC 60601-2-31:1994, MOD) 11.040.60

Echipament pentru terapie Терапевтическое оборудование

ГОСТ 30324.11-2002 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к гамма-терапевтическим аппаратам (IEC 60601-2-11:1997, MOD) 11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

ГОСТ ISO 10342-2011 Рефрактометры офтальмологические. Технические требования и методы испытаний (ISO 10342:2003, IDT)

113


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 ГОСТ ISO 10343-2011 Офтальмометры. Технические требования и методы испытаний (ISO 10343:1997, IDT) 13

13.110

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

ГОСТ EN 13478-2012 Безопасность машин. Противопожарная защита (EN 13478:2001+А1:2008, IDT) 13.220 13.220.01

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Standarde generale referitoare la protecţia contra incendiilor Защита от пожаров

ГОСТ EN 13478-2012 Безопасность машин. Противопожарная защита (EN 13478:2001+А1:2008, IDT) 13.220.40

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика (IEC 60695-10-2:2003, IDT) 13.260

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

ГОСТ IEC 61230-2012 Работы, выполняемые под напряжением. Переносное оборудование для заземления или для заземления и закорачивания (IEC 61230:2008, IDT) ГОСТ IEC 61318-2013 Работа под напряжением. Оценка соответствия, применимая к оборудованию, приборам и инструменту (IEC 61318:2007, IDT) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

ГОСТ 30324.11-2002 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к гамма-терапевтическим аппаратам (IEC 60601-2-11:1997, MOD)

114

13.340 13.340.10

Echipament de protecție Защитные средства Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

ГОСТ EN ISO 13982-1-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от твердых аэрозолей. Часть 1. Требования к эксплуатационным характеристикам одежды специальной, обеспечивающей защиту всего тела от твердых аэрозолей химических веществ (одежда типа 5) (EN ISO 13982 - 1:2004, IDT) 17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.298-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Колориметры фотоэлектрические лабораторные. Методика поверки 17.120

Măsurarea debitului fluidelor Измерения параметров потока жидкости

ГОСТ 8.374-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) воды 17.180 17.180.30

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения Aparate de măsurat optice Оптические измерительные приборы

ГОСТ 8.298-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Колориметры фотоэлектрические лабораторные. Методика поверки 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

ГОСТ IEC 62053-31-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 31. Двухпроводные импульсные выходные устройства для электромеханических и статистических счетчиков (IEC 62053-31:1998, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 ГОСТ IEC 62058-21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 21. Частные требования к электромеханическим счетчикам активной энергии классов точности 0,5, 1 и 2 (IEC 62058-21:2008, IDT) 23

23.040 23.040.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din materiale plastic Пластмассовые трубы

ГОСТ ISO 1167-4-2013 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений (ISO 1167-4:2007, IDT) 23.040.45

Racorduri din materiale plastice Пластмассовые фитинги

29.120.20

ГОСТ IEC 61995-1-2013 Устройства для подсоединения светильников бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования (IEC 61995-1:2005, IDT) 29.120.40

27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

29.120.50

29 29.120 29.120.01

Electrotehnică Электротехника Accesorii electrice Электрическая арматура Accesorii electrice în general Электрические аксессуары в целом

ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-97. Частные требования к приводам для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования (IEC 60335-2-97:2009, IDT)

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

ГОСТ IEC 60691-2012 Вставки плавкие. Требования и руководство по применению (IEC 60691:2002, IDT)

29.140.20

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi cu incandescenţă Лампы накаливания

ГОСТ 31997-2012 Лампы миниатюрные (IEC 60983:1995, MOD) 29.140.40

Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

ГОСТ 24028-2013 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Дымность отработавших газов. Нормы и методы определения (ISO 8178-1:2006, NEQ);(ISO 8178-2:2008, NEQ) (ISO 8178-3:1994, NEQ);(ISO 8178-4:2007, NEQ) (ISO 8178-9:2000, NEQ)

Întrerupătoare Переключатели

ГОСТ IEC 61058-1-2012 Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования (IEC 61058-1:2008, IDT)

29.140 ГОСТ ISO 1167-4-2013 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений (ISO 1167-4:2007, IDT)

Dispozitive de conectare Соединительные устройства

Corpuri de iluminat Светильники

ГОСТ IEC 61995-1-2013 Устройства для подсоединения светильников бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования (IEC 61995-1:2005, IDT) 29.240

29.240.20

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

ГОСТ IEC 61230-2012 Работы, выполняемые под напряжением. Переносное оборудование для заземления или для заземления и закорачивания (IEC 61230:2008, IDT) ГОСТ IEC 61318-2013 Работа под напряжением. Оценка соответствия, применимая к оборудованию, приборам и инструменту (IEC 61318:2007, IDT)

115


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода (IEC 60079-29-2, IDT) 29.260.99

Alte echipamente electrice pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее

ГОСТ EN 50293-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы управления дорожным движением. Требования и методы испытаний (EN 50293:2000, IDT) 33.200

ГОСТ IEC 62053-61-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Дополнительные требования. Часть 61. Требования к потребляемой мощности и напряжению (IEC 62053-61:1998, IDT) 35

35.020 ГОСТ IEC 61230-2012 Работы, выполняемые под напряжением. Переносное оборудование для заземления или для заземления и закорачивания (IEC 61230:2008, IDT) ГОСТ IEC 61318-2013 Работа под напряжением. Оценка соответствия, применимая к оборудованию, приборам и инструменту (IEC 61318:2007, IDT) 33 33.020

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Telecomunicaţii în general Телекоммуникации в целом

ГОСТ IEC 62151-2013 Безопасность оборудования соединяемого электрически с телекоммуникационными сетями (IEC 62151:2000, IDT) 33.060

Radiocomunicaţii Радиосвязь

ГОСТ 32449-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Станция контрольно-корректирующая локальная гражданского назначения. Технические требования 33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

ГОСТ EN 50065-1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 КГЦ. Часть 1. Общие требования, полосы частот и электромагнитные помехи (EN 50065-1:2011, IDT)

116

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

ГОСТ IEC 60950-21-2013 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание (IEC 60950-21:2002, IDT) ГОСТ IEC 60950-22-2013 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 22. Оборудование, предназначенное для установки на открытом воздухе (IEC 60950-22:2005, IDT) ГОСТ IEC 62151-2013 Безопасность оборудования соединяемого электрически с телекоммуникационными сетями (IEC 62151:2000, IDT) 35.040

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ГОСТ ISO 15394-2013 Упаковка. Линейные символы штрихового кода и двумерные символы на этикетках для отгрузки, транспортирования и приемки. Общие требования (ГОСТ ISO 15394:2009,IDT) 37 37.100 37.100.10

ГОСТ 32134.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Общие технические требования и методы испытаний (EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04), MOD)

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Tehnologie grafică Технология полиграфии Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

ГОСТ EN 1010-1-2011 Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 1. Общие требования (EN 1010-1:2004, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

45 45.060 45.060.01

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

ГОСТ 32202-2013 Сжатый воздух пневматических систем железнодорожного подвижного состава. Требования к качеству 47 47.020

47.020.70

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament pentru navigaţie şi control Навигационное оборудование и приборы управления

ГОСТ 32446-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Приемник морской общего пользования. Технические требования 53 53.100

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Maşini de terasament Землеройные машины

ГОСТ EN 474-10-2012 Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям (EN 474-10:2006+А1:2009, IDT) ГОСТ EN 474-11-2012 Машины землеройные. Безопасность. Часть 11. Требования к уплотняющим машинам (EN 474-11:2006+А1:2008, IDT) ГОСТ ISO 5010-2011 Машины землеройные. Системы рулевого управления колесных машин (ISO 5010:2007, IDT) ГОСТ ISO 10265-2013 Машины землеройные. Машины на гусеничном ходу. Эксплуатационные требования и методы испытаний тормозных систем (ISO 10265:2008, IDT)

55 55.020

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Ambalaje şi distribuirea mărfurilor în general Упаковка и размещение грузов в целом

ГОСТ ISO 15394-2013 Упаковка. Линейные символы штрихового кода и двумерные символы на этикетках для отгрузки, транспортирования и приемки. Общие требования (ГОСТ ISO 15394:2009,IDT) 55.040

Materiale pentru ambalare şi accesorii Упаковочные материалы и приспособления

ГОСТ 32178-2013 Пробки корковые. Методы определения физических свойств. Испытания на кручение (NP 2803-6:1996, IDT) 55.100

Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

ГОСТ ISO 9058-2013 Тара стеклянная. Бутылки. Допускаемые отклонения от номинальных размеров (ISO 9058:2008, IDT) 55.180 55.180.01

Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок Distribuirea mărfurilor pentru încărcare în general Размещение грузов для перевозок в целом

ГОСТ ISO 445-2013 Средства пакетирования. Поддоны. Термины и определения (ISO 445:2008, IDТ) 59

59.080 59.080.40

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Ţesături acoperite Ткани с покрытием

ГОСТ ISO 36-2013 Резина или термопластик. Определение прочности связи с тканями (ISO 36:2011, IDT)

ГОСТ ISO 17063-2013 Машины землеройные. Тормозные системы машин, управляемых идущим рядом оператором. Эксплуатационные требования и методы испытаний (ISO 17063:2003, IDT)

117


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

65 65.040

65.040.10

Agricultură Сельское хозяйство Clădiri, structuri şi instalaţii agricole Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки Clădiri, instalaţii şi echipamente pentru creşterea animalelor Постройки, установки и оборудование для домашнего скота

ГОСТ EN 13732-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Установки для охлаждения молока. Требования к конструкции, безопасности и гигиене (EN 13732:2002+A1:206+A2:2009, IDT) 65.060

65.060.10

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ EN 1853-2012 Машины сельскохозяйственные. Прицепы самосвальные. Требования безопасности (EN 1853:1999+А1:2009, IDT) ГОСТ ISO 26322-2-2012 Тракторы для сельского и лесного хозяйства. Безопасность. Часть 2. Узкоколейные и малые тракторы (ISO 26322-2:2010, IDT) 65.060.50

Maşini pentru recoltare Оборудование для уборки урожая

ГОСТ EN 13118-2012 Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки картофеля. Требования безопасности (EN 13118:2000+А1:2009, IDT) ГОСТ EN 13448-2012 Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Косилки междурядные. Требования безопасности (EN 13448:2001+А1:2009, IDT) 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

ГОСТ EN 609-2-2012 Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 2. Станки дровокольные винтовые (EN 609-2:1999+A1:2009, IDT) ГОСТ ISO 11169-2011 Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные колесные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные колесные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем (ISO 11169:1993, IDT)

118

65.080

Îngrăşăminte Удобрения

ГОСТ 2-2013 Селитра аммиачная. Технические условия 65.160

Tutun, produse din tutun şi echipament corespunzător Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование

ГОСТ 8699-2013 Сигары и сигариллы. Общие технические условия ГОСТ 32176-2013 Табак и табачные изделия. Определение содержания остаточных количеств гидразида малеиновой кислоты (ISO 4876:1980, MOD) 67 67.080 67.080.01

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

ГОСТ ISO 750-2013 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение титруемой кислотности (ISO 750:1998, IDT) ГОСТ ISO 2448-2013 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содержания этанола (ISO 2448:1998, IDT) 67.120

67.120.30

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

ГОСТ 2623-2013 Изделия балычные из тихоокеанских лососей и иссыккульской форели холодного копчения. Технические условия 67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

ГОСТ 32036-2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа ГОСТ 32098-2013 Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

ГОСТ ISO 6320-2012 Жиры и масла животные растительные. Метод определения показателя преломления (ISO 6320:2000, IDT) 67.260

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

ГОСТ EN 13732-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Установки для охлаждения молока. Требования к конструкции, безопасности и гигиене (EN 13732:2002+A1:206+A2:2009, IDT) ГОСТ EN 15774-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства изделий из теста с начинкой и без начинки (тальятелле, каннеллони, равиоли, тортеллини, ореккиетте и ньокки). Требования безопасности и гигиены (EN 15774:2010, IDT)

71.100 71.100.40

71.040 71.040.40

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

ГОСТ 32439-2013 Товары бытовой химии. Метод определения щелочных компонентов ГОСТ 32440-2013 Товары бытовой химии. Метод определения нерастовримого в воде остатка (абразива) ГОСТ 32509-2013 Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде 71.040.50

Metode de analiză fizico-chimice Физико-химические методы анализа

ГОСТ 32370-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Оценка биоразлагаемости методом моделирования сточных вод (OECD, Test No314:2008, IDT)

Agenţi activi de suprafaţă Поверхностно-активные вещества

ГОСТ 32509-2013 Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде 73 73.040

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

ГОСТ ISO 18283-2014 Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб (ISO 18283:2006, IDT) ГОСТ ISO 5069-1-2014 Угли бурые и лигниты. Принципы отбора проб. Часть 1. Отбор проб для определения содержания влаги и для общего анализа (ISO 5069-1:1983, IDT) ГОСТ ISO 14180-2014 Топливо твердое минеральное. Отбор пластовых проб (ISO 14180:1998, IDT) 73.060

71

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности

73.060.99

Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы Alte minereuri metalifere Рудные минералы прочие

ГОСТ 32221-2013 Концентраты медные. Методы анализа (ISO 10258:1994, NEQ; ISO 10469:2006, NEQ) 75

75.080

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ГОСТ ISO 3405-2013 Нефтепродукты. Определения фракционного состава при атмосферном давлении (ISO 3405:2011, IDT) 75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

ГОСТ EN 1425-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение органолептических свойств (EN 1425:2000, IDT) ГОСТ EN 12593-2013 Битум и битуминозные вяжущие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (EN 12593:2007, IDT)

119


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014 ГОСТ EN 12849-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение проникающей способности битумных эмульсий (EN 12849:2009, IDT) 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

ГОСТ ISO 18283-2014 Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб (ISO 18283:2006, IDT) 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

ГОСТ 32340-2013 Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод (ISO 5163:2005, MOD) 75.160.30

Combustibili gazoşi Газообразное топливо

ГОСТ ISO 3993-2013 Газы углеводородные сжиженные и легкие углеводороды. Определение плотности или относительной плотности. Метод с использованием ареометра под давлением (ISO 3993:1984, IDT) 79 79.060

Industria lemnului Технология древесины Plăci din lemn Древесные плиты

ГОСТ 32289-2013 Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия (EN 438-2:2005, NEQ) 79.120 79.120.10

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

ГОСТ EN 609-2-2012 Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 2. Станки дровокольные винтовые (EN 609-2:1999+A1:2009, IDT)

120

83

83.040

83.040.20

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

ГОСТ ISO 1125-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение золы (ISO 1125:1999, IDT) ГОСТ ISO 1126-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение потерь при нагревании (ISO 1126:2006, IDT) ГОСТ ISO 1435-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический гранулированный. Определение содержания мелких фракций (ISO 1435:1996, IDT) ГОСТ ISO 3858-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение коэффициента светопропускания толуольного экстракта (ISO 3858:2008, IDT) ГОСТ ISO 4656-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический гранулированный. Определение числа абсорбции масла (OAN) и числа абсорбции масла сжатого образца (COAN) (ISO 4656:2012, IDT) ГОСТ ISO 11234-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический гранулированный. Определение содержания пыли (ISO 11234:1995, IDT) 83.060

Cauciuc Резина

ГОСТ ISO 36-2013 Резина или термопластик. Определение прочности связи с тканями (ISO 36:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

91

91.060 91.060.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы

ГОСТ 30777-2012 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, разджвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия (EN 13126.1:2006, NEQ; EN 13126.7:2006, NEQ EN 13126.8: 2006, NEQ; EN 13126.15:2006, NEQ EN 13126.16:2006, NEQ; EN 13126.17:2006, NEQ) ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-97. Частные требования к приводам для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования (IEC 60335-2-97:2009, IDT)

91.080.40

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de beton Бетонные конструкции

ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия 91.100 91.100.99

Materiale de construcţii Строительные материалы Alte materiale de construcţii Строительные материалы прочие

ГОСТ EN 1108-2012 Материлы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения формоустойчивости под воздействием циклических изменений температуры (ЕN 1108:1999, IDT) 91.220

93.080 93.080.30

Uşi şi ferestre Двери и окна

ГОСТ 19091-2012 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Методы испытаний (EN 12209:2003, NEQ; EN 1303:2005, NEQ EN 12320:2010, NEQ)

91.080

93

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ГОСТ EN 12001-2012 Машины для транспортирования, нанесения и распределения бетонных и растворных смесей. Требования безопасности (EN 12001:2003+A1:2009,IDT)

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

ГОСТ EN 50293-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы управления дорожным движением. Требования и методы испытаний (EN 50293:2000, IDT) 97

97.040 97.040.50

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aparate mici de bucătărie Небольшие кухонные аппараты

ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-38. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания (IEC 60335-2-38:2002+A1:2008, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-39. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания (IEC 60335-2-39:2012, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-75. Частные требования к дозирующим устройствам и торговым автоматам для предприятий общественного питания (IEC 60335-2-75:2012, IDT) 97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 Дополнительные требования к электроприводным водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам (IEC 60730-2-8:2003, IDT) ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-15. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды (IEC 60730-2-15:2008, IDT)

121


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

97.140

Mobilă Мебель

ГОСТ EN 581-1-2012 Мебель, используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и столы для жилых, общественных зон и кемпингов. Часть 1. Общие требования безопасности (EN 581-1:2006, IDT) ГОСТ EN 581-2-2012 Мебель, используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и столы для жилых, общественных зон и кемпингов. Часть 2. Требования механической безопасности и методы испытания мебели для сидения (EN 581-2:2009, IDT) 97.200 97.200.30

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Echipament de camping şi terenuri de camping Туристическое снаряжение и площадки для кемпинга

ГОСТ EN 581-1-2012 Мебель, используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и столы для жилых, общественных зон и кемпингов. Часть 1. Общие требования безопасности (EN 581-1:2006, IDT)

122


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

123


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 8 [145], AUGUST 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

124

Profile for standard.md

BS 8 august  

BS 8 august  

Advertisement