Page 1

IULIE 2014

7

[144]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic МЭК – Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация ETSI Institutul European de Standardizare în Telecomunicații Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций

NOȚIUNI Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 35 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 44 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 93 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Indicativele modificărilor și eratelor aprobate pentru standardele naționale ____________________________ 113 Обозначения утвержденных изменений и поправок к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare __________________________________ 115 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене Noutăți _____________________________________________________________________________________ 123 Новости

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ___________________________________________________________ 124 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate _____________________________________________________________ 124 Опубликованные европейские стандарты CEN Standarde europene CENELEC publicate ________________________________________________________ 132 Опубликованные европейские стандарты CENELEC Standarde europene ETSI publicate ____________________________________________________________ 136 Опубликованные европейские стандарты ETSI

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ ______________________________________________________ 152 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate _________________________________________________________ 152 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate __________________________________________________________ 163 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ ________________________________________________________ 168 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate __________________________________________________________ 168 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС). 01

01.040 01.040.11

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Medicină (Vocabulare) Здравоохранение (Словари)

SM EN ISO 4135:2014 (vers. eng.) Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Vocabular Aппараты для анестезии и искусственного дыхания. Словарь (EN ISO 4135:2001, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 4135:2009) 01.040.17

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice (Vocabulare) Метрология и измерения. Физические явления (Словари)

SM EN ISO 12780-1:2014 (vers. eng.) Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Rectilinitate. Partea 1: Vocabular şi parametri ai rectilinităţii Технические требования к геометрическим параметрам продукции (GPS). Прямолинейность. Часть 1: Словарь и параметры прямолинейности (EN ISO 12780-1:2011, IDT) 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-18:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare şi forma de prezentare a standardelor de terminologie Принципы и методология стандартизации. Порядок разработки и оформления стандартов на термины и определения (Înlocuieşte SM 1-18:2000)

4

03

03.120 03.120.20

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

SM ISO/CEI TS 17021-5:2014 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 5: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management ale activelor Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 5: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента активов (ISO/CEI TS 17021-5:2014, IDT) SM ISO/CEI TS 17027:2014 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Vocabular referitor la competenţa persoanelor antrenate pentru certificarea persoanelor Оценка соответствия. Словарь в области компетентности персонала, применяемый при сертификации персонала (ISO/CEI TS 17027:2014, IDT) 07 07.080

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Biologie. Botanică. Zoologie Биология. Ботаника. Зоология

SM EN 12740:2014 (vers. eng.) Biotehnologie. Laboratoare de cercetare, dezvoltare şi analiză. Ghid pentru manipularea, inactivarea şi controlul deşeurilor Биотехнологии. Лаборатории для исследования, разработок и анализа. Руководство по обработке, инактивации и испытанию отходов (EN 12740:1999, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

07.100 07.100.01

Microbiologie Микробиология Microbiologie în general Микробиология в целом

SM EN 12740:2014 (vers. eng.) Biotehnologie. Laboratoare de cercetare, dezvoltare şi analiză. Ghid pentru manipularea, inactivarea şi controlul deşeurilor Биотехнологии. Лаборатории для исследования, разработок и анализа. Руководство по обработке, инактивации и испытанию отходов (EN 12740:1999, IDT) 07.100.30

Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

SM CEN/TR 16059:2014 (vers. eng.) Analiza produselor alimentare. Criterii de performanţă pentru metodele unice de analiză de laborator validate pentru determinarea micotoxinelor Анализ пищевых продуктов. Критерии эффективности валидированных отдельной лаборатории методов анализа для определения микотоксинов (CEN/TR 16059:2010, IDT) SM CEN/TS 15634-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză de biologie moleculară. Partea 2: Ţelină (Apium graveolens). Determinarea calitativă a succesiunii specifice a ADN în mezelurile fierte prin reacţia în lanţ a polimerazei în timp real (PCR) Продукты пищевые. Обнаружение пищевых аллергенов молекулярно-биологическими методами. Часть 2: Сельдерей (Apium graveolens). Качественное определение специфичной последовательности ДНК в вареных колбасах методом полимеразной цепной реакции (PCR) в реальном времени (CEN/TS 15634-2:2012, IDT) SM CEN ISO/TS 15216-1:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru determinarea virusului hepatitei A şi norovirusului în produsele alimentare utilizînd RT-PCR în timp real. Partea 1: Metoda de cuantificare Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод определения вируса гепатита А и норовируса в пищевых продуктах с использованием RT-PCR в реальном времени. Часть 1: Метод количественного определения (CEN ISO/TS 15216-1:2013, IDT) SM CEN ISO/TS 15216-2:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru determinarea virusului hepatitei A şi norovirusului în produsele alimentare utilizînd RT-PCR în timp real. Partea 2: Metoda calitativă de detectare Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод определения вируса гепатита А иноровируса в пищевых продуктах с использованием RT-PCR в реальном времени. Часть 2: Метод качественного выявления (CEN ISO/TS 15216-2:2013, IDT) SM CEN ISO/TS 17919:2014 (vers. eng.) Microbiologia lanţului alimentar. Reacţie de polimerizare în lanţ (PCR) pentru detectarea microorganismelor patogene din alimente. Detectarea clostridiumului care produce neurotoxină botulinică de tip A, B, E şi F Микробиология пищевой цепи. Полимеразная цепная реакция (PCR) для обнаружения пищевых патогенных микроорганизмов. Обнаружение клостридий, которые продуцируют ботулинические нейротоксины типа A, B, E иF (CEN ISO/TS 17919:2013, IDT)

SM CEN ISO/TS 20836:2014 (vers. eng.) Microbiologia alimentelor şi furajelor. Reacţie de polimerizare în lanţ (PCR) pentru detectarea microorganismelor patogene din alimente. Testare de performanţă pentru ciclorii termali Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция (PCR) для обнаружения пищевых патогенных микроорганизмов. Функциональные испытания тепловых циклеров (CEN ISO/TS 20836:2005, IDT) SM CEN ISO/TS 22117:2014 (vers. eng.) Microbiologia alimentelor şi furajelor. Cerinţe specifice şi linii directoare pentru încercări de competenţă prin comparări interlaboratoare Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Частные требования и руководство по квалификационным испытаниям посредством межлабораторных сличений (CEN ISO/TS 22117:2010, IDT) SM EN 14166:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea vitaminei B6 prin analiză microbiologică Пищевые продукты. Определение витамина B6 микробиологическим анализом (EN 14166:2009, IDT) SM EN ISO 4833-1:2014 (vers. eng.) Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru enumerarea microorganismelor. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor la 30°С prin metoda turnării în plăci Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Часть 1: Подсчет колоний при 30°С чашечным методом (EN ISO 4833-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 4833:2011) SM EN ISO 4833-2:2014 (vers. eng.) Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru enumerarea microorganismelor. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor la 30°С prin metoda însămînţării la suprafaţa plăcii Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Часть 2: Подсчет колоний при 30°С методом посева на поверхности чашки (EN ISO 4833-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 4833:2011) SM EN ISO 6887-2:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probelor pentru analiză, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 2: Reguli specifice pentru pregătirea cărnii şi a produselor din carne Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка образцов для испытания, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 2: Специальные правила подготовки мяса и мясных продуктов (EN ISO 6887-2:2003, IDT) SM EN ISO 6887-3:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probelor pentru analiză, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 3: Reguli specifice pentru pregătirea peştelui şi a produselor din peşte Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка образцов для испытания, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 3: Специальные правила подготовки рыбы и рыбных продуктов (EN ISO 6887-3:2003, IDT)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN ISO 6887-6:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probelor pentru analiză, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 6: Reguli specifice pentru pregătirea probelor prelevate în etapa de producţie primară Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка образцов для испытания, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 6: Специальные правила подготовки образцов, отобранных на начальной стадии производства (EN ISO 6887-6:2013, IDT) SM EN ISO 7937:2014 (vers. eng.) Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărare Clostridium perfringens. Tehnica de numărare a coloniilor Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета Clostridium perfringens. Методика подсчета колоний (EN ISO 7937:2004, IDT) SM EN ISO 10273:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea Yersinia enterocolitica prezumptiv patologică Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод выявления условно патогенных. Yersinia enterocolitica (EN ISO 10273:2003, IDT) SM EN ISO 13307:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Etapa de producţie primară. Tehnici de prelevare a probelor Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Стадия производства первичной продукции. Методы отбора проб (EN ISO 13307:2013, IDT) SM EN ISO 13969:2014 (vers. eng.) Lapte şi produse lactate. Ghid pentru descrierea standard a testelor de inhibare microbiană Молоко и молочные продукты. Руководство по стандартизированному описанию тестов торможения бактериального роста (EN ISO 13969:2004, IDT) SM EN ISO 22118:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Reacţie de polimerizare în lanţ (PCR) pentru detectarea şi cuantificarea microorganismelor patogene din produsele alimentare. Caracteristici de performanţă Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция (PCR) для обнаружения и количественного определения пищевых патогенных микроорганизмов. Рабочие характеристики (EN ISO 22118:2011, IDT) SM EN ISO 22119:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Reacţie de polimerizare în lanţ (PCR) în timp real pentru detectarea microorganismelor patogene din produsele alimentare. Cerinţe generale şi definiţii Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция (PCR) в реальном времени для обнаружения пищевых патогенных микроорганизмов. Общие требования и определения (EN ISO 22119:2011, IDT)

6

SM ISO 7251:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detectarea şi enumerarea Escherichia coli prezumtive. Tehnica numărului cel mai probabil Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа (ISO 7251:2005, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 52830:2010 (ISO 7251:2005) SM CEN ISO/TS 13136:2014 (vers. eng.) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Reacţia în lanţ a polimerazei în timp real (PCR) pentru detectarea microorganismelor patogene din produsele alimentare. Metoda orizontală de detectare a Escherichia coli, formatoare de toxină Shiga (STEC) şi determinarea grupelor serologice O157, O111, O26, O103 şi O145 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод на основе полимеразной цепной реакции (PCR) в реальном времени для обнаружения патогенных пищевых микроорганизмов. Горизонтальный метод обнаружения Escherichia coli, продуцирующих шигатоксин (STEC), и определения серогрупп O157, O111, O26, O103 и O145 (CEN ISO/TS 13136:2012, IDT) 11 11.020

Medicină Здравоохранение Medicină şi echipamente pentru îngrijire medicală în general Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом

SM CWA 16642:2014 (vers. eng.) Servicii de îngrijire a sănătăţii. Criterii de calitate pentru controalele medicale Услуги в области здравоохранения. Критерии качества для медицинских осмотров (CWA 16642:2013, IDT) 11.040

Echipament medical Медицинское оборудование

SM EN 60601-1-6:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-6: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare Изделия медицинские электрические. Часть 1-6: Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная готовность (EN 60601-1-6:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-1-6:2010) SM EN 60601-1-10:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-10: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Cerinţe pentru dezvoltarea regulatoarelor fiziologice în buclă închisă Изделия медицинские электрические. Часть 1-10: Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Требования к разработке физиологических замкнутых контроллеров (EN 60601-1-10:2008, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 60601-1-11:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-11: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Cerinţe pentru aparate electromedicale şi sisteme electromedicale utilizate la domiciliu Изделия медицинские электрические. Часть 1-11: Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Требования к медицинскому электрическому оборудованию и медицинским электрическим системам, используемым для ухода за больными в домашней среде (EN 60601-1-11:2010, IDT) SM EN 62366:2014 (vers. eng.) Dispozitive medicale. Aplicaţii ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale Изделия медицинские. Использование технологий по применимости к медицинской аппаратуре (EN 62366:2008, IDT) 11.040.01

Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

SM EN 60601-1-2:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-2: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică. Prescripţii şi încercări Изделия медицинские электрические. Часть 1-2: Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания (EN 60601-1-2:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-1-2:2010) SM EN 60601-1-8:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă ale aparatelor electromedicale şi sistemelor electromedicale Изделия медицинские электрические. Часть 1-8: Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Общие требования, испытания и руководство по системам сигнализации в медицинском электрическом оборудовании и в медицинских электрических систем (EN 60601-1-8:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-1-8:2010) 11.040.10

Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

SM EN 794-3+A2:2014 (vers. eng.) Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Аппарат искусственной вентиляции легких. Часть 3: Частные требования к аппарату искусственной вентиляции неотложной помощи и транспортным средствам (EN 794-3:1998+A2:2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN 794-3:2009)

SM EN 1820+A1:2014 (vers. eng.) Baloane rezervoare pentru anestezie Баллоны дыхательные, применяемые при анестезии (EN 1820:2005+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1820:2009) SM EN 60601-2-19:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru incubatoare pentru nou-născuţi Изделия медицинские электрические. Часть 2-19: Частные требования безопасности к инкубаторам для новорожденных (EN 60601-2-19:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-19:2010) SM EN 60601-2-20:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-20: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru incubatoarele de transport pentru nou-născuţi Изделия медицинские электрические. Часть 2-20: Частные требования безопасности к инкубаторам для транспортировки новорожденных (EN 60601-2-20:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-20:2010) SM EN 60601-2-21:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-21: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru sistemele de încălzire cu suprafaţă radiantă pentru nou-născuţi Изделия медицинские электрические. Часть 2-21: Частные требования безопасности к лучистым обогревателям, предназначенных для младенцев (EN 60601-2-21:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-21:2010) SM EN ISO 4135:2014 (vers. eng.) Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Vocabular Aппараты для анестезии и искусственного дыхания. Словарь (EN ISO 4135:2001, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 4135:2009) SM EN ISO 5356-2:2014 (vers. eng.) Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Racorduri conice. Partea 2: Racorduri prin înşurubare care suportă greutăţi Аппараты для анестезии и искусственного дыхания. Конические соединители. Часть 2: Резьбовые соединители, рассчитанные на большую нагрузку (EN ISO 5356-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 5356-2:2009) SM EN ISO 5359:2014 (vers. eng.) Racorduri flexibile de presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale Соединения шланговые низкого давления, используемые в системах разводки медицинских газов (EN ISO 5359:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 5359:2009)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN ISO 5360:2014 (vers. eng.) Vaporizatoare de anestezie. Sisteme de umplere cu agent specific Испарители наркозные. Системы наполнения, специфичные к веществам (EN ISO 5360:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 5360:2009) SM EN ISO 5361:2014 (vers. eng.) Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Tuburi traheale şi racorduri Аппараты для анестезии и искусственного дыхания. Трахеальные трубки и соединительные элементы (EN ISO 5361:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1782:2009) SM EN ISO 7376:2014 (vers. eng.) Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Laringoscoape pentru intubaţie traheală Аппараты для анестезии и искусственного дыхания. Ларингоскопы для трахеальной интубации (EN ISO 7376:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 7376:2009) SM EN ISO 7396-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vacuum Системы разводки медицинских газов. Часть 1: Системы распределения для сжатых медицинских газов и вакуума (EN ISO 7396-1:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 7396-1:2009) SM EN ISO 7396-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Sisteme de evacuare a gazelor anestezice nereutilizabile Медицинские газопроводы. Часть 2: Системы удаления газонаркотической смеси одноразового использования (EN ISO 7396-2:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 7396-2:2009) SM EN ISO 8836:2014 (vers. eng.) Sonde de aspiraţie pentru căi respiratorii Катетеры аспирационные для респираторного тракта (EN ISO 8836:2009, IDT) SM EN ISO 9170-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Unităţi terminale pentru gaze medicale comprimate şi vacuum Оконечные устройства для систем разводки медицинских газов. Часть 1: Оконечные устройства для сжатых медицинских газов и вакуума (EN ISO 9170-1:2008, IDT) SM EN ISO 9170-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Unităţi terminale pentru sisteme de evacuare de gaze anestezice Оконечные устройства для систем разводки медицинских газов. Часть 2: Оконечные устройства для систем продувки анестезирующих газов (EN ISO 9170-2:2008, IDT)

8

SM EN ISO 10524-3:2014 (vers. eng.) Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 3: Regulatoare de presiune integrate în robinetele buteliilor de gaz Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 3: Регуляторы давления, встроенные в клапаны газового баллона (EN ISO 10524-3:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 10524-3:2010) SM EN ISO 15001:2014 (vers. eng.) Echipament de anestezie şi reanimare respiratorie. Compatibilitate cu oxigenul Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Совместимость с кислородом (EN ISO 15001:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 15001:2010) SM EN ISO 26782:2014 (vers. eng.) Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Spirometre destinate măsurării volumelor expiratorii forţate cronometrate la oameni Оборудование анестезиологическое и респираторное. Спирометры, предназначенные для измерения объема форсированного выдоха за определенный промежуток времени у людей (EN ISO 26782:2009, IDT) SM EN ISO 80601-2-55:2014 (vers. eng.) Echipament electromedical. Partea 2-55: Cerinţe particulare pentru securitate şi performanţe de bază ale monitoarelor cu gaz pentru respiraţie Медицинские электрические аппараты. Часть 2-55: Частные требования к базовой безопасности и существенным характеристикам респираторного газового монитора (EN ISO 80601-2-55:2011) SM EN ISO 81060-1:2014 (vers. eng.) Sfigmomanometre neinvazive. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru tipuri cu măsurare neautomată Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 1: Требования и методы испытания моделей с неавтоматическим типом измерения (EN ISO 81060-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1060-1+A2:2010, SMV EN 1060-2+A1:2010, SM GOST R 51959.1:2005 (EN 1060-1-96), SM GOST R 51959.2:2005 (EN 1060-2-96)) SM ISO 10651-5:2014 (vers. eng.) Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerințe particulare de securitate de bază și performanțe esențiale. Partea 5: Resuscitatoare de urgență alimentate cu gaz Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам. Часть 5: Аварийные реанимационные аппараты для искусственной вентиляции легких на газу (ISO 10651-5:2006, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

11.040.20

Echipament pentru transfuzii, perfuzii şi injecţii Аппараты для переливания крови, вливаний и инъекций

SM EN 60601-2-41:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам операционных и диагностических светильников (EN 60601-2-41:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-41:2010) SM EN ISO 3826-3:2014 (vers. eng.) Pungi de plastic flexibile pentru sînge uman şi componente de sînge. Partea 3: Sisteme de pungi pentru sînge cu accesorii integrate Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и компонентов крови. Часть 3: Системы пакетов для крови со встроенными элементами (EN ISO 3826-3:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 3826-3:2009) SM EN ISO 8536-4:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru perfuzii pentru uz medical. Partea 4: Seturi de perfuzie de unică folosinţă alimentate sub acţiunea gravitaţiei Аппараты для вливания медицинского применения. Часть 4: Комплекты для вливания одноразового применения с подачей самотеком (EN ISO 8536-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 8536-4:2009) SM EN ISO 15747:2014 (vers. eng.) Recipiente de material plastic pentru injecţii intravenoase Контейнеры пластмассовые для внутривенных инъекций (EN ISO 15747:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 15747:2010) 11.040.25

Seringi, ace şi catetere Шприцы, иглы и катетеры

SM EN ISO 8836:2014 (vers. eng.) Sonde de aspiraţie pentru căi respiratorii Катетеры аспирационные для респираторного тракта (EN ISO 8836:2009, IDT) SM EN ISO 7886-4:2014 (vers. eng.) Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 4: Seringi cu dispozitiv de prevenire a reutilizării Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 4: Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению (EN ISO 7886-4:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 7886-4:2009)

SM EN ISO 10555-1:2014 (vers. eng.) Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 1: Cerinţe generale Катетеры внутрисосудистые. Катетеры стерильные и одноразового применения. Часть 1: Общие требования (EN ISO 10555-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 10555-1:2010 şi SM SR EN ISO 10555-2:2012) SM EN ISO 10555-3:2014 (vers. eng.) Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 3: Catetere pentru vene centrale Катетеры внутрисосудистые. Катетеры стерильные и одноразового применения. Часть 3: Катетеры венозные центральные (EN ISO 10555-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 10555-3:2012) SM EN ISO 10555-4:2014 (vers. eng.) Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 4: Catetere cu balon de dilatare Катетеры внутрисосудистые. Катетеры стерильные и одноразового применения. Часть 4: Катетеры для баллонного расширения (EN ISO 10555-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 10555-4:2012) SM EN ISO 10555-5:2014 (vers. eng.) Catetere intravasculare. Catetere sterile şi de unică utilizare. Partea 5: Catetere periferice cu ac intern Катетеры внутрисосудистые. Катетеры стерильные и одноразового применения. Часть 5: Катетеры периферические с внутренней иглой (EN ISO 10555-5:2013, IDT) 11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

SM EN 45502-2-3:2014 (vers. eng.) Dispozitive medicale implantabile active. Partea 2-3: Cerinţe particulare pentru sistemele de implant cohlear şi sistemele de implant auditiv de trunchi cerebral Приборы медицинские активные имплантируемые. Часть 2-3: Частные требования к системам кохлеарных и слуховых стволомозговых имплантатов (EN 45502-2-3:2010, IDT) SM EN ISO 5840:2014 (vers. eng.) Implanturi cardiovasculare. Proteze pentru valve cardiace Имплантаты для сердечно-сосудистой системы. Протезы сердечных клапанов (EN ISO 5840:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 5840:2009) SM EN ISO 7197:2014 (vers. eng.) Implanturi neurochirurgicale. Şunturi şi componente sterile, de unică utilizare, pentru hidrocefalie Нейрохирургические имплантаты. Стерильные одноразовые шунты и компоненты, применяемые при гидроцефалите (EN ISO 7197:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 7197:2009)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN ISO 8637:2014 (vers. eng.) Implanturi cardiovasculare și sisteme extracorporale. Hemodializatoare, hemodiafiltre, hemofiltre și hemoconcentratoare Имплантаты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы. Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы (EN ISO 8637:2014, IDT) SM EN ISO 8638:2014 (vers. eng.) Implanturi cardiovasculare și sisteme extracorporale. Circuit sanguin extracorporal pentru hemodializatoare, hemodiafiltre și hemofiltre Имплантаты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы. Экстракорпоральный контур кровообращения для гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров (EN ISO 8638:2014, IDT) SM EN ISO 25539-2:2014 (vers. eng.) Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 2: Stenturi vasculare Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 2: Васкулярные стенты (EN ISO 25539-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 25539-2:2010) SM EN ISO 25539-3:2014 (vers. eng.) Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 3: Filtre pentru vena cavă Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 3: Венозные фильтры (EN ISO 25539-3:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12006-3+A1:2010) 11.040.50

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

SM CEI/TR 60977:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Acceleratoare medicale de electroni. Linii directoare pentru caracteristicile funcționale de performanță Изделия медицинские электрические. Медицинские ускорители электронов. Руководство по функциональным рабочим характеристикам (CEI/TR 60977:2008, IDT) SM EN 60601-1-3:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1- 3: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X Изделия медицинские электрические. Часть 1-3: Общие требования к безопасности. Вспомогательный стандарт. Общие требования к радиaциoнной защите диагностического рентгеновского оборудования (EN 60601-1-3:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-1-3:2010)

10

SM EN 60601-2-27:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate, incluzînd performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare electrocardiografică Изделия медицинские электрические. Часть 2-27: Частные требования безопасности, с учетом основных функциональных характеристик к электрокардиографической контрольной аппаратуре (EN 60601-2-27:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-27:2010) SM EN 60601-2-43:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu radiații X pentru proceduri intervenţionale Изделия медицинские электрические. Часть 2-43: Частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур (EN 60601-2-43:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-43:2010) SM EN 60601-2-44:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-44: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu radiaţii X pentru tomografie computerizată Изделия медицинские электрические. Часть 2-44: Частные требования безопасности к рентгеновской аппаратуры для компьютерной томографии (EN 60601-2-44:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60601-2-44:2010) SM EN 60601-2-54:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-54: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu radiații X utilizate pentru radiografie şi radioscopie Изделия медицинские электрические. Часть 2-54: Частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для радиографии и радиоскопии (EN 60601-2-54:2009, IDT) SM EN 61217:2014 (vers. eng.) Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scări Аппаратура для лучевой терапии. Координаты, движения и шкалы (EN 61217:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61217:2010) SM EN 62220-1-2:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Caracteristicile dispozitivelor de imagistică digitală cu radiaţii X. Partea 1-2: Determinarea eficienţei cuantice de detecţie. Detectoare utilizate în mamografie Оборудование медицинское электрическое. Характеристики цифровых приборов рентгеновского изображения. Часть 1-2: Определение детекторной квантовой эффективности. Детекторы для маммографии (EN 62220-1-2:2007, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 62220-1-3:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Caracteristicile dispozitivelor de imagistică digitală cu radiații X. Partea 1-3: Determinarea eficienţei cuantice de detecţie. Detectoare utilizate în imagistica dinamică Оборудование медицинское электрическое. Характеристики цифровых приборов рентгеновского изображения. Часть 1-3: Определение детекторной квантовой эффективности. Детекторы для динамического изображения (EN 62220-1-3:2008, IDT)

SM EN 80601-2-59:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-59: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale termografelor cu baleiere pentru depistarea persoanelor cu febră Изделия медицинские электрические. Часть 2-59: Частные требования безопасности к скрининговым термографам для скрининга фебрильной температуры человека (EN 80601-2-59:2009, IDT) 11.040.60

11.040.55

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

SM EN 1060-3+A2:2014 (vers. eng.) Sfigmomanometre neinvazive. Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru sistemele electromagnetice de măsurare a presiunii sanguine Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 3: Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления (EN 1060-3:1997+A2:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1060-3+A2:2010 şi SM GOST R 51959.3:2005 (EN 1060-3-97)) SM EN 60601-2-28:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-28: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţele esenţiale pentru ansambluri cu tuburi de radiaţii X pentru diagnostic medical Изделия медицинские электрические. Часть 2-28: Частные требования безопасности к комплексам с источником рентгеновского излучения и рентгеновской трубкой для медицинской диагностики (EN 60601-2-28:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60601-2-28:2010) SM EN 60601-2-41:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам операционных и диагностических светильников (EN 60601-2-41:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-41:2010) SM EN ISO 80601-2-56:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-56: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru termometre clinice pentru măsurarea temperaturii corpului Изделия медицинские электрические. Часть 2-56: Частные требования безопасности к медицинским термометрам для измерения температуры тела (EN ISO 80601-2-56:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12470-3+A1:2010, SMV EN 12470-4+A1:2010, SMV EN 12470-5:2010)

Echipament pentru terapie Терапевтическое оборудование

SM CEI 60601-2-6:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-6: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru echipamente de terapie cu microunde Изделия медицинские электрические. Часть 2-6: Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам аппаратов для микроволновой терапии (CEI 60601-2-6:2012, IDT) SM EN 60601-2-29:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-29: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru simulatoare de radioterapie Изделия медицинские электрические. Часть 2-29: Частные требования безопасности к симуляторам (имитаторам) для лучевой терапии (EN 60601-2-29:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-29:2010) SM EN 60601-2-50:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-50: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate de fototerapie pentru nou-născuţi Изделия медицинские электрические. Часть 2-50: Частные требования безопасности к аппаратам для светолечения детей (EN 60601-2-50:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-50:2010) SM EN 62083:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Cerinţe de securitate pentru sistemele de planificare a tratamentului în radioterapie Изделия медицинские электрические. Требования безопасности к системам планирования лучевой терапии (EN 62083:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 62083:2010) 11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

SM EN 80601-2-58:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-58: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor de extragere a cristalinului şi ale dispozitivelor de vitrectomie pentru chirurgia oftalmică Изделия медицинские электрические. Часть 2-58: Дополнительные требования к базовой безопасности и основным эксплуатационным характеристикам устройств для удаления линз и устройств витрэктомии для глазной хирургии (EN 80601-2-58:2009, IDT)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN ISO 8612:2014 (vers. eng.) Instrumente oftalmice. Tonometre Инструменты офтальмологические. Тонометры (EN ISO 8612:2009, IDT) SM EN ISO 10342:2014 (vers. eng.) Instrumente oftalmice. Refractometre oftalmice Инструменты офтальмологические. Глазные рефрактометры (EN ISO 10342:2010, IDT) SM ISO 12866:2014 (vers. eng.) Instrumente oftalmice. Perimetre Приборы офтальмологические. Периметры (ISO 12866:1999, IDT) SM EN ISO 15004-2:2014 (vers. eng.) Instrumente oftalmice. Cerinţe de bază şi metode de verificare. Partea 2: Protecţie împotriva pericolelor provocate de lumină Инструменты офтальмологические. Фундаментальные требования и методы испытаний. Часть 2: Защита от опасности светового излучения (EN ISO 15004-2:2007, IDT) SM EN ISO 15798:2014 (vers. eng.) Implanturi oftalmice. Dispozitive oftalmice visco-chirurgicale Имплантаты офтальмологические. Офтальмологические вискохирургические изделия (EN ISO 15798:2013, IDT) 11.040.99

Alte echipamente medicale Медицинское оборудование прочее

SM EN 60601-2-39:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate pentru aparatele de dializă peritoneală Изделия медицинские электрические. Часть 2-39: Дополнительные требования к безопасности аппаратуры для диализа брюшной полости (EN 60601-2-39:2008, IDT) SM EN 60601-2-41:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Дополнительные требования к безопасности и основным характеристикам операционных и диагностических светильников (EN 60601-2-41:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-41:2010) 11.060 11.060.10

Stomatologie Стоматология Materiale dentare Стоматологические материалы

SM EN ISO 3107:2014 (vers. eng.) Stomatologie. Cimenturi dentare pe bază de oxid de zinc cu eugenol şi cimenturi dentare pe bază de oxid de zinc fără eugenol Стоматология. Цементирующие материалы на основе оксида цинка с эвгенолом и цементирующие материалы на основе оксида цинка без эвгенола (EN ISO 3107:2011, IDT)

12

SM EN ISO 7405:2014 (vers. eng.) Stomatologie. Evaluarea biocompatibilităţii dispozitivelor medicale utilizate în stomatologie Стоматология. Оценка биосовместимости медицинских изделий, применяемых в стоматологии (EN ISO 7405:2008, IDT) SM EN ISO 7491:2014 (vers. eng.) Materiale dentare. Determinarea stabilităţii culorii Материалы стоматологические. Метод определения цветостойкости (EN ISO 7491:2000, IDT) 11.060.15

Implanturi dentare Стоматологические имплантаты

SM EN ISO 10451:2014 (vers. eng.) Stomatologie. Conţinutul dosarului tehnic pentru sisteme de implanturi dentare Стоматология. Содержание технической документации для систем зубных имплантатов (EN ISO 10451:2010, IDT) SM EN ISO 14801:2014 (vers. eng.) Stomatologie. Implanturi. Încercarea implanturilor dentare endoosoase la oboseală dinamică Стоматология. Имплантаты. Испытание на динамическую усталость эндооссальных зубных имплантатов (EN ISO 14801:2007, IDT) SM EN ISO 22794:2014 (vers. eng.) Stomatologie. Materiale implantabile pentru umplerea şi mărirea osoasă în chirurgia bucală şi maxilofacială. Conţinutul dosarului tehnic Стоматология. Имплантируемые материалы для пломбирования и аугментации, применяемые в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Содержание технической документации (EN ISO 22794:2009, IDT) SM EN ISO 22803:2014 (vers. eng.) Stomatologie. Membrane pentru regenerarea ghidată a ţesuturilor în chirurgia bucală şi maxilofacială. Conţinutul dosarului tehnic Стоматология. Мембранные материалы для управляемой регенерации тканей в челюстно-лицевой хирургии. Содержание технической документации (EN ISO 22803:2005, IDT) 11.060.20

Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

SM EN ISO 3823-2:2014 (vers. eng.) Stomatologie. Instrumente rotative de frezat. Partea 2: Freze de finisat Стоматология. Вращающиеся боры. Часть 2: Боры полировочные (EN ISO 3823-2:2003, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

11.080 11.080.01

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Sterilizare şi dezinfectare în general Стерилизация и дезинфекция в целом

SM EN ISO 11137-2:2014 (vers. eng.) Sterilizarea dispozitivelor pentru îngrijirea sănătăţii. Iradiere. Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare Стерилизация медицинской продукции. Облучение. Часть 2: Установление стерилизующей дозы (EN ISO 11137-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 11137-2:2010)

11.080.10

SM EN 1422:2014 (vers. eng.) Sterilizatoare de uz medical. Sterilizatoare cu oxid de etilenă. Cerinţe şi metode de verificare Стерилизаторы медицинского назначения. Стерилизаторы на основе оксида этилена. Требования и методы испытания (EN 1422:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1422:2009) 11.080.20

SM EN ISO 13408-1:2014 (vers. eng.) Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 1: Cerinţe generale Асептическая обработка изделий медицинского назначения. Часть 1: Общие требования (EN ISO 13408-1:2011, IDT) SM EN ISO 13408-3:2014 (vers. eng.) Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 3: Liofilizare Асептическая обработка изделий медицинского назначения. Часть 3: Лиофилизация (EN ISO 13408-3:2011, IDT) SM EN ISO 13408-4:2014 (vers. eng.) Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 4: Tehnologii de curăţare la faţa locului Асептическая обработка изделий медицинского назначения. Часть 4: Технологии очистки на месте (EN ISO 13408-4:2011, IDT) SM EN ISO 13408-5:2014 (vers. eng.) Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 5: Sterilizare la faţa locului Асептическая обработка изделий медицинского назначения. Часть 5: Стерилизация на месте (EN ISO 13408-5:2011, IDT) SM EN ISO 13408-6:2014 (vers. eng.) Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a sănătăţii. Partea 6: Sisteme izolatoare Асептическая обработка изделий медицинского назначения. Часть 6: Системы изоляторов (EN ISO 13408-6:2011, IDT) SM EN ISO 25424:2014 (vers. eng.) Sterilizarea dispozitivelor medicale. Vapori de apă la temperaturi joase şi formaldehidă. Cerinţe pentru dezvoltare, validare şi control de rutină pentru procese de sterilizare pentru dispozitive medicale Стерилизация медицинских изделий. Низкотемпературный пар и формальдегид. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий (EN ISO 25424:2011, IDT)

Echipament de sterilizare Оборудование для стерилизации

Dezinfectante şi antiseptice Дезинфицирующие и антисептические средства

SM EN 14476:2014 (vers. eng.) Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii virucide în domeniul medical. Metodă de încercare şi cerinţe (faza 2/etapa 1) Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественный суспензионный метод испытания для оценки вируцидной активности в медицинской отрасли Метод испытания и требования (фаза 2/ступень 1) (EN 14476:2013, IDT) 11.100 11.100.10

Medicină de laborator Лабораторные препараты Sisteme de diagnostic in vitro Системы ин-витро диагностики

SM EN ISO 15197:2014 (vers. eng.) Sisteme pentru încercări de diagnostic in vitro. Cerinţe referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei prin autotest în gestionarea diabetului zaharat Системы для диагностики in vitro. Требования к системам мониторинга глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета (EN ISO 15197:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 15197:2010) SM EN ISO 17511:2014 (vers. eng.) Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurători ale mărimilor în probele de origine biologică. Trasabilitatea metrologică a valorilor atribuite calibratorilor şi materialelor de control Изделия медицинские для диагностики in vitro Количественные измерения в биологических образцах Метрологическая прослеживаемость величин, заданных для калибраторов и контрольных материалов (EN ISO 17511:2003, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO 17511:2009) 11.100.20

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale Биологическая оценка медицинских средств

SM EN ISO 10993-10:2014 (vers. eng.) Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 10: Teste de iritare şi de sensibilizare cutanată Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10: Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия (EN ISO 10993-10:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 10993-10:2010)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN ISO 10993-12:2014 (vers. eng.) Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Pregătirea probelor şi materiale de referinţă Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12: Приготовление проб и эталонные материалы (EN ISO 10993-12:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 10993-12:2010) 11.100.99

Alte standarde referitoare la medicină de laborator Лабораторные препараты, прочие аспекты

SM EN ISO 7405:2014 (vers. eng.) Stomatologie. Evaluarea biocompatibilităţii dispozitivelor medicale utilizate în stomatologie Стоматология. Оценка биосовместимости медицинских изделий, применяемых в стоматологии (EN ISO 7405:2008, IDT) 11.140

Echipament pentru spitale Больничное оборудование

SM EN 80601-2-35:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-35: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor de încălzire care folosesc pături, perne şi saltele, destinate încălzirii pacienţilor în utilizări medicale Изделия медицинские электрические. Часть 2-35: Частные требования к базовой безопасности и основным рабочим характеристикам нагревательных устройств для одеял, подушек и матрасов, предназначенных для обогрева медицинского назначения (EN 80601-2-35:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60601-2-35:2010) SM EN 60601-2-52:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-52: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru paturi medicale Изделия медицинские электрические. Часть 2-52: Частные требования безопасности к медицинским кроватям (EN 60601-2-52:2010, IDT) 11.160

Primul ajutor Первая помощь

SM EN 794-3+A2:2014 (vers. eng.) Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Аппарат искусственной вентиляции легких. Часть 3: Частные требования к аппарату искусственной вентиляции неотложной помощи и транспортным средствам (EN 794-3:1998+A2:2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN 794-3:2009) SM EN 1865-3:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 3: Brancarde Средства перемещения пациентов, используемые в машинах скорой медицинской помощи. Часть 3: Усиленные носилки (EN 1865-3:2012, IDT)

14

SM EN 1865-4:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 4: Scaune de transport pliabile Средства перемещения пациентов, используемые в машинах скорой медицинской помощи. Часть 4: Складные кресла для переноса пациентов (EN 1865-4:2012, IDT) SM EN 1865-5:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 5: Suport pentru brancarde Средства перемещения пациентов, используемые в машинах скорой медицинской помощи. Часть 5: Держатели носилок (EN 1865-5:2012, IDT) 11.180

11.180.10

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

SM EN 12183:2014 (vers. eng.) Fotolii rulante propulsate manual. Cerinţe şi metode de încercare Кресла-коляски, передвигаемые руками. Требования и методы испытаний (EN 12183:2014, IDT) SM EN 12184:2014 (vers. eng.) Fotolii rulante acţionate electric, scutere şi alimentatoarele lor. Cerinţe şi metode de încercare Кресла-коляски, скутеры с электроприводом и их зарядные устройства. Требования и методы испытаний (EN 12184:2014, IDT) SM ISO 7176-3:2014 (vers. eng.) Fotolii rulante. Partea 3: Determinarea eficienţei frînelor Кресла-коляски. Часть 3: Определение эффективности действия тормозной системы (ISO 7176-3:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO 7176-3:2009) SM ISO 7176-4:2014 (vers. eng.) Fotolii rulante. Partea 4: Consumul de energie al fotoliilor rulante şi scuterelor cu acţionare electrică pentru determinarea domeniului distanţei teoretice Кресла-коляски. Часть 4: Измерение потребляемой энергии кресел-колясок с электроприводом и мотороллеров для определения теоретического запаса хода (ISO 7176-4:2008, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO 7176-4:2009) SM ISO 7176-5:2014 (vers. eng.) Fotolii rulante. Partea 5: Determinarera dimensiunilor de gabarit a masei şi a spaţiului de giraţie Кресла-коляски. Часть 5: Определение размеров, массы и площади для маневрирования (ISO 7176-5:2008, IDT) SM ISO 7176-11:2014 (vers. eng.) Fotolii rulante. Partea 11: Manechine de încercare Кресла-коляски. Часть 11: Испытательные манекены (ISO 7176-11:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 7176-11:2004) SM ISO 7176-16:2014 (vers. eng.) Fotolii rulante. Partea 16: Rezistenţa la aprindere a dispozitivelor de suport postural Кресла-коляски. Часть 16: Стойкость к возгоранию устройств, поддерживающих положение тела (ISO 7176-16:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 7176-16:2006)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

11.200

Controlul naşterilor. Contraceptive mecanice Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы

SM EN ISO 4074:2014 (vers. eng.) Prezervative din latex de cauciuc natural. Cerinţe şi metode de încercare Презервативы из натурального латексного каучука. Требования и методы испытаний (EN ISO 4074:2002, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 4074:2009) SM EN ISO 7439:2014 (vers. eng.) Dispozitive contraceptive intrauterine cu fir de cupru. Cerinţe şi încercări Средства внутриматочные противозачаточные медьсодержащие. Требования и испытания (EN ISO 7439:2011, IDT) (Înlocuieşte SM STB ISO 7439:2009) 13

13.020 13.020.10

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Managementul mediului Управление окружающей средой

SM EN ISO 14031:2014 (vers. eng.) Management de mediu. Evaluarea performanţei de mediu. Ghid Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Руководящие указания (EN ISO 14031:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 14031:2007) SM ISO/TR 14047:2014 (vers. eng.) Management de mediu. Evaluarea impactului ciclului de viaţă. Exemple reprezentative de aplicare a ISO 14044 în situaţii de evaluare a impactului Менеджмент окружающей среды. Оценка воздействий жизненного цикла. Примеры применения ISO 14044 к ситуациям воздействий (ISO/TR 14047:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO/TR 14047:2007) SM ISO/TR 14049:2014 (vers. eng.) Management de mediu. Evaluarea impactului ciclului de viaţă. Exemple reprezentative de aplicare a ISO 14044 la definirea scopului şi domeniului de aplicare şi analiza de inventar Менеджмент окружающей среды. Оценка воздействий жизненного цикла. Примеры применения ИСО 14044 для определения цели, области применения и инвентаризационного анализа (ISO/TR 14049:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO/TR 14049:2007) 13.020.40

Poluare, controlul poluării şi conservare Загрязнение, борьба с загрязнением и консервация

SM EN ISO 14065:2014 (vers. eng.) Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organismele care efectuează validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaştere Парниковые газы. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов для их применения при аккредитации или других формах признания (EN ISO 14065:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14065:2012)

13.020.60

Ciclul de viaţă al produselor Жизненный цикл продукции

SM ISO/TR 14047:2014 (vers. eng.) Management de mediu. Evaluarea impactului ciclului de viaţă. Exemple reprezentative de aplicare a ISO 14044 în situaţii de evaluare a impactului Менеджмент окружающей среды. Оценка воздействий жизненного цикла. Примеры применения ISO 14044 к ситуациям воздействий (ISO/TR 14047:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO/TR 14047:2007) SM ISO/TR 14049:2014 (vers. eng.) Management de mediu. Evaluarea impactului ciclului de viaţă. Exemple reprezentative de aplicare a ISO 14044 la definirea scopului şi domeniului de aplicare şi analiza de inventar Менеджмент окружающей среды. Оценка воздействий жизненного цикла. Примеры применения ИСО 14044 для определения цели, области применения и инвентаризационного анализа (ISO/TR 14049:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO/TR 14049:2007) 13.030 13.030.30

Deşeuri Отходы Deşeuri speciale Специальные отходы

SM EN 12740:2014 (vers. eng.) Biotehnologie. Laboratoare de cercetare, dezvoltare şi analiză. Ghid pentru manipularea, inactivarea şi controlul deşeurilor Биотехнологии. Лаборатории для исследования, разработок и анализа. Руководство по обработке, инактивации и испытанию отходов (EN 12740:1999, IDT) 13.030.40

Instalaţii şi echipament pentru evacuarea şi tratarea deşeurilor Установки и оборудование для удаления и обработки отходов

SM EN 15132:2014 (vers. eng.) Cuvă container pentru containere mobile pentru deşeuri cu capacitate pînă la 1 700 l. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare Корпуса передвижных контейнеров для отходов емкостью до 1 700 л. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний (EN 15132:2006, IDT) 13.040 13.040.50

Calitatea aerului Качество воздуха Emisii de gaze de eşapament de la transport Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

SM ISO 6460-1:2014 (vers. eng.) Motociclete. Metoda de măsurare pentru emisiile de gaze şi consumul de combustibil. Partea 1: Cerinţe generale de încercare Мотоциклы. Метод измерения выбросов отработавших газов и расхода топлива. Часть 1: Общие требования к испытаниям (ISO 6460-1:2007, IDT)

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

13.060 13.060.01

Calitatea apei Качество воды Calitatea apei în general Качество воды в целом

SM ISO 7875-1:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă. Partea 1: Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici prin metoda spectrometrică cu albastru de metilen (MBAS) Качество воды. Определение содержания поверхностноактивных веществ. Часть 1: Определение содержания анионных поверхностно-активных веществ измерением показателя метиленовой сини (MBAS) (ISO 7875-1:1996, IDT) SM ISO 9174:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom total. Metode spectrometrice de absorbţie atomică Качество воды. Определение содержания хрома. Спектрометрические методы атомной абсорбции (ISO 9174:1998, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 9174:2009) 13.060.30

Ape uzate Сточные воды

SM EN 12566-3+A2:2014 (vers. eng.) Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere preasamblate şi/sau asamblate in situ Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 PT. Часть 3: Комплектные и/или собранные на месте бытовые очистные установки (EN 12566-3:2005+A2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12566-3+A1:2010) SM EN 12566-6:2014 (vers. eng.) Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 6: Unităţi prefabricate pentru tratamentul efluenţilor foselor septice Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 PT. Часть 6: Установки заводского изготовления для очистки сточных вод септических резервуаров (EN 12566-6:2013, IDT) SM EN ISO 5667-13:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Prelevare. Partea 13: Ghid pentru prelevarea probelor de nămol Качество воды. Отбор проб. Часть 13: Руководство по отбору проб шлама (EN ISO 5667-13:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 5667-13:2007) 13.060.45

Examinarea apei în general Исследование воды в целом

SM EN ISO 5667-13:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Prelevare. Partea 13: Ghid pentru prelevarea probelor de nămol Качество воды. Отбор проб. Часть 13: Руководство по отбору проб шлама (EN ISO 5667-13:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 5667-13:2007)

16

13.060.50

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

SM ISO 5815-1:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Determinarea necesarului biochimic de oxigen după n zile (BODn). Partea 1: Metoda diluării şi însămînţării cu adaos de allylthiourea Качество воды. Определение биохимической потребности в кислороде по истечении n суток (BODn). Часть 1: Метод разбавления и засева с добавлением алилтиомочевины (ISO 5815-1:2003, IDT) SM ISO 5815-2:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Determinarea necesarului biochimic de oxigen după n zile (BODn). Partea 2: Metoda pentru probele nediluate Качество воды. Определение биохимической потребности в кислороде по истечении n суток (BODn). Часть 2: Метод контроля неразбавленных образцов (ISO 5815-2:2003, IDT) SM ISO 8245:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Ghid pentru determinarea carbonului organic total (TOC) şi carbonului organic dizolvat (DOC) Качество воды. Руководство по определению общего органического углерода (ТОС) и растворенного органического углерода (DOC) (ISO 8245:1999, IDT) SM ISO 15705:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Determinarea indicelui necesarului chimic de oxigen (ST-COD). Metoda tubului sigilat la scară mică Качество воды. Определение индекса химической потребности в кислороде. Метод запаянной трубки с уменьшенной шкалой (ISO 15705:2002, IDT) SM EN ISO 27108:2014 (vers. eng.) Calitatea apei. Determinarea agenţilor de tratare şi a produselor de uzină selecţionate. Metoda care utilizează microextracţia în fază solidă (MEFS) urmată de cromatografie în fază gazoasă spectrometrie de masă (CG-SM) Качество воды. Определение содержания выбранных агентов обработки растений и биоцидных продуктов. Метод с использованием микроэкстракции твердой фазы (SPME) и последующим применением газовой хроматографии/масс-спектрометрии (GC-MS) (EN ISO 27108:2013, IDT) 13.080 13.080.05

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Examinarea solului în general Исследование почвы в целом

SM ISO 10381-2:2014 (vers. eng.) Calitatea solului. Prelevarea probelor. Partea 2: Linii directoare privind tehnicile de eşantionare Качество почвы. Отбор образцов. Часть 2: Руководящие указания по методам отбора (ISO 10381-2:2002 , IDT) SM ISO 10381-3:2014 (vers. eng.) Calitatea solului. Prelevarea probelor. Partea 3: Linii directoare de siguranță Качество почвы. Отбор проб. Часть 3: Руководство по безопасности (ISO 10381-3:2001, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

13.080.30

Proprietăţi biologice ale solurilor Биологические свойства грунтов

SM EN ISO 11269-2:2014 (vers. eng.) Calitatea solului. Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului. Partea 2: Efecte ale solurilor contaminate asupra răsăririi şi creşterii plantelor superioare Качество почвы. Определение воздействий загрязняющих веществ на флору почвы. Часть 2: Воздействие загрязненной почвы на всхожесть и начальный рост высших растений (EN ISO 11269-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 11269-2:2009) 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

SM EN 60204-33:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 33: Cerinţe pentru echipamentele de fabricare a semiconductoarelor Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 33: Требования к оборудованию для производства полупроводников (EN 60204-33:2011, IDT) SM EN ISO 12100:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска (EN ISO 12100:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 12100-1:2011; SM SR EN ISO 12100-2:2011) SM EN ISO 13856-1:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 1: Общие принципы проектирования и испытания ковриков и полов, чувствительных к давлению (EN ISO 13856-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1760-1+A1:2011) SM EN ISO 13856-2:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 2: Общие принципы проектирования и испытания ребер и стоек, чувствительных к давлению (EN ISO 13856-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1760-2+A1:2011)

13.160

SM EN ISO 10819:2014 (vers. eng.) Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă-braţ. Măsurarea şi evaluarea factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă Вибрация и удары механические. Вибрация от руки до плеча. Измерение и оценка способности перчаток передавать вибрацию на ладонь руки (EN ISO 10819:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 10819:2010) SM EN ISO 22867:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere şi maşini pentru grădinărit. Cod de încercare a vibraţiilor pentru maşinile portabile ţinute cu mîna echipate cu motor cu ardere internă. Vibraţii la nivelul mînerelor Машины для лесного хозяйства и садоводства Правила испытаний на вибрацию переносных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Вибрация в области рукояток (EN ISO 22867:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 22867:2011, SM GOST 31348:2008 (ISO 22867:2004)) 13.180

Ergonomie Эргономика

SM EN ISO 11079:2014 (vers. eng.) Evaluarea ambianțelor termice. Determinarea şi interpretarea stresului termic rece utilizînd izolarea termică asigurată de îmbrăcăminte (IREQ) şi efectele de răcire locale Эргономика тепловой среды. Определение и интерпретация стресса от низкой температуры с использованием требуемой изоляции одежды (IREQ) и воздействий местного охлаждения (EN ISO 11079:2007, IDT) SM EN ISO 9241-210:2014 (vers. eng.) Ergonomia interacţiunii om-sistem. Partea 210: Procesul de proiectare a sistemelor interactive centrat pe operatorul uman Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 210: Проектирование, ориентированное на человека, для интерактивных систем (EN ISO 9241-210:2010, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 13407:2009) SM ISO 8995-1:2014 (CIE S 008/E-2001) (vers. eng.) Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Iluminatul în interior Освещение рабочих мест. Часть 1: Внутреннее освещение (ISO 8995-1:2002 (CIE S 008/E-2001), IDT) 13.220 13.220.10

SM EN ISO 13856-3:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 3: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea paraşocurilor, plăcilor, cablurilor şi dispozitivelor similare, sensibile la presiune Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 3: Общие принципы проектирования и испытания бамперов, пластин, проводов и аналогичных устройств, чувствительных к давлению (EN ISO 13856-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1760-3+A1:2011)

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

SM EN 671-1:2014 (vers. eng.) Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide Системы пожаротушение стационарные. Система рукавов. Часть 1: Барабаны с полужесткими рукавами (EN 671-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 671-1:2010) SM EN 671-2:2014 (vers. eng.) Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate Системы пожаротушение стационарные. Система рукавов. Часть 2: Системы с плоскосворачиваемыми рукавами (EN 671-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 671-2:2010)

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN 671-3:2014 (vers. eng.) Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 3: Întreţinerea hidranţilor interiori echipaţi cu furtunuri semirigide şi a sistemelor echipate cu furtunuri plate Системы пожаротушение стационарные. Система рукавов. Часть 3:Техническое обслуживание и контроль барабанов с полужесткими рукавами и систем плоскосворачиваемых рукавов (EN 671-3:2009, IDT) SM EN 1846-2+A1:2014 (vers. eng.) Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe Спасательные и пожарные транспортные средства. Часть 2: Общие требования. Безопасность и рабочие характеристики (EN 1846-2:2009+A1:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1846-2:2011) SM EN 1846-3:2014 (vers. eng.) Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate şi performanţă Спасательные и пожарные транспортные средства. Часть 3: Стационарное оборудование. Безопасность и рабочие характеристики (EN 1846-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1846-3+A1:2011) 13.220.40

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

SM ISO 6925:2014 (vers. eng.) Acoperitoare textile pentru pardoseală. Comportament la ardere. Încercare cu tabletă la temperatura ambiantă Покрытия текстильные для полов. Характеристики горения. Испытание при температуре окружающей среды с применением таблетки (ISO 6529:1982, IDT) SM ISO 7176-16:2014 (vers. eng.) Fotolii rulante. Partea 16: Rezistenţa la aprindere a dispozitivelor de suport postural Кресла-коляски. Часть 16: Стойкость к возгоранию устройств, поддерживающих положение тела (ISO 7176-16:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 7176-16:2006) 13.220.50

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

SM EN 13381-6:2014 (vers. eng.) Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 6: Protecţie aplicată pe stîlpi de oţel cu goluri umplute cu beton Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость строительных конструкций. Часть 6: Защита стальных полых конструкций, заполненных бетоном (EN 13381-6:2012, IDT) SM ISO 834-1:2014 (vers. eng.) Încercări de rezistență la foc. Elemente de construcție pentru clădiri. Partea 1: Cerințe generale Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 1: Общие требования (ISO 834-1:1999, IDT) SM ISO 3008:2014 (vers. eng.) Încercări de rezistență la foc. Asamblări de uși și obloane Блоки дверные и ставни в сборе. Испытания на огнестойкость (ISO 3008:2007, IDT)

18

13.230

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

SM EN 50495:2014 (vers. eng.) Dispozitive de securitate necesare pentru funcţionare sigură a echipamentului în funcţie de riscul de explozie Механизмы предохранительные, необходимые для безопасной работы оборудования с учетом взрывоопасности (EN 50495:2010, IDT) 13.240

Protecţia contra presiunii excesive Защита от избыточного давления

SM EN ISO 4126-1:2014 (vers. eng.) Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă Механизмы предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 1: Предохранительные клапаны (EN ISO 4126-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 4126-1:2011) SM EN ISO 4126-2:2014 (vers. eng.) Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 2: Dispozitive de securitate cu disc de rupere Механизмы предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 2: Предохранительные устройства с разрывной мембраной (EN ISO 4126-2:2003, IDT) SM EN ISO 4126-4:2014 (vers. eng.) Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranţă pilotate Механизмы предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 4: Управляемые предохранительные клапаны (EN ISO 4126-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 4126-4:2011) SM EN ISO 4126-5:2014 (vers. eng.) Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS) Механизмы предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 5: Управляемые защитные системы сброса давления (CSPRS) (EN ISO 4126-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 4126-5:2011) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

SM EN 421:2014 (vers. eng.) Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi a contaminării radioactive Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения (EN 421:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 421:2010) SM EN 60601-1-3:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1- 3: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X Изделия медицинские электрические. Часть 1-3: Общие требования к безопасности. Вспомогательный стандарт. Общие требования к радиaциoнной защите диагностического рентгеновского оборудования (EN 60601-1-3:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-1-3:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 61217:2014 (vers. eng.) Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scări Аппаратура для лучевой терапии. Координаты, движения и шкалы (EN 61217:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61217:2010) 13.320

Sisteme de alarmă şi de avertizare Системы аварийной сигнализации и оповещения

SM EN 50379-1:2014 (vers. eng.) Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare Технические условия на переносное электрооборудование, предназначенное для измерения параметров дымовых горючих газов отопительных установок. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (EN 50379-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 50379-1:2009) SM EN 50379-2:2014 (vers. eng.) Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate în inspecţii şi evaluări reglementate Технические условия на переносное электрооборудование, предназначенное для измерения параметров дымовых горючих газов отопительных установок. Часть 2: Технические требования к аппарату, проверка и оценка, которого проводится по принятому положению (EN 50379-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 50379-2:2009) SM EN 50379-3:2014 (vers. eng.) Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 3: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate pentru încălzirea cu gaz, cu funcționare nereglementată Технические условия на переносное электрооборудование, предназначенное для измерения параметров дымовых горючих газов отопительных установок. Часть 3: Технические требования для приборов, использующих технический уход газовых обогревающих установок, не соответствующий принятому положению (EN 50379-3:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 50379-3:2009) SM EN 62676-1-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de supraveghere video pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 1-1: Cerinţe pentru sistem. Generalităţi Системы видеонаблюдения для использования в приложениях систем безопасности. Часть 1-1: Требования к системе. Общие положения (EN 62676-1-1:2014, IDT) SM EN 62676-1-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de supraveghere video pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 1-2: Cerinţe pentru sistem. Cerințe de performanță pentru transmisie video Системы видеонаблюдения для использования в приложениях систем безопасности. Часть 1-2: Требования к системе. Требования к эксплуатационным характеристикам для передачи видеосигналов (EN 62676-1-2:2014, IDT) SM EN 62676-2-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de supraveghere video pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 2-1: Protocoale de transmisie video. Cerinţe generale Системы видеонаблюдения для использования в приложениях систем безопасности. Часть 2-1: Протоколы передачи видеосигналов. Общие требования (EN 62676-2-1:2014, IDT)

SM EN 62676-2-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de supraveghere video pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 2-2: Protocoale de transmisie video. Implementarea interoperabilităţii IP în baza serviciilor HTTP și REST Системы видеонаблюдения для использования в приложениях систем безопасности. Часть 2-2: Протоколы передачи видеосигналов. Реализация совместимости IP на основе сервисов HTTP и REST (EN 62676-2-2:2014, IDT) SM EN 62676-2-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de supraveghere video pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 2-3: Protocoale de transmisie video. Implementarea interoperabilităţii IP în baza serviciilor Web Системы видеонаблюдения для использования в приложениях систем безопасности. Часть 2-3: Протоколы передачи видеосигналов. Реализация совместимости IP на основе веб-сервисов (EN 62676-2-3:2014, IDT) 13.340 13.340.10

Echipament de protecție Защитные средства Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

SM EN 1621-1:2014 (vers. eng.) Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 1: Protectori împotriva şocurilor pentru încheieturile membrelor motocicliştilor. Cerinţe şi metode de încercare Одежда защитная от механических ударов для мотоциклистов. Часть 1: Противоударные протекторы суставов конечностей мотоциклистов. Требования и методы испытаний (EN 1621-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1621-1:2010) SM EN ISO 15027-1:2014 (vers. eng.) Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerinţe care includ securitatea Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 1: Костюмы для постоянной носки, требования, включая безопасность (EN ISO 15027-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 15027-1:2010) SM EN ISO 15027-2:2014 (vers. eng.) Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgenţă, cerinţe care includ securitatea Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 2: Спасательные костюмы, требования, включая безопасность (EN ISO 15027-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 15027-2:2010) SM EN ISO 15027-3:2014 (vers. eng.) Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 3: Metode de încercare Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 3: Методы испытаний (EN ISO 15027-3:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 15027-3:2010) 13.340.20

Echipament de protecţie a capului Защитные средства для головы

SM EN 1078+A1:2014 (vers. eng.) Căşti pentru biciclişti şi pentru utilizatori de planşe cu role şi de patine cu role Шлемы для велосипедистов и для катающихся на роликовых досках или на роликовых коньках (EN 1078:2012+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1078:2010)

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN 1080:2014 (vers. eng.) Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici Шлемы защитные для маленьких детей (EN 1080:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1080:2010) SM EN 1385:2014 (vers. eng.) Căşti de protecţie utilizate la caiac-canoe şi pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi Шлемы для гребцов, используемые в водных видов спорта на каноэ и по рекам с бурным водным потоком (EN 1385:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1385:2010) SM EN 12492:2014 (vers. eng.) Echipament de alpinism şi escaladare. Căşti pentru alpinişti. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Шлемы для альпинистов. Требования безопасности и методы испытаний (EN 12492:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12492:2010) SM EN 13484:2014 (vers. eng.) Căşti pentru utilizatorii de săniuţe Шлемы для санного спорта (EN 13484:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13484:2010) SM EN 13781:2014 (vers. eng.) Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii snowmobilelor şi boburilor Шлемы защитные для водителей и пассажиров аэросаней и саней для бобслея (EN 13781:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13781:2010) SM EN 14052+A1:2014 (vers. eng.) Căşti de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie Шлемы защитные высококачественные для промышленности (EN 14052:2012+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14052:2010)

13.340.50

SM EN ISO 13287:2014 (vers. eng.) Echipament de protecţie individuală. Încălţăminte. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la alunecare Средства индивидуальной защиты. Обувь. Метод испытания на сопротивление скольжению (EN ISO 13287:2012, IDT) 13.340.99

17

17.040 17.040.01

Echipamente de protecţie pentru mîini Защитные средства для рук

SM EN 421:2014 (vers. eng.) Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi a contaminării radioactive Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и. радиоактивного загрязнения (EN 421:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 421:2010) SM EN ISO 10819:2014 (vers. eng.) Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă-braţ. Măsurarea şi evaluarea factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă Вибрация и удары механические. Вибрация от руки до плеча. Измерение и оценка способности перчаток передавать вибрацию на ладонь руки (EN ISO 10819:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 10819:2010)

20

Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Măsurări de lungimi şi unghiulare în general Линейные и угловые измерения в целом

Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

SM EN ISO 12780-1:2014 (vers. eng.) Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Rectilinitate. Partea 1: Vocabular şi parametri ai rectilinităţii Технические требования к геометрическим параметрам продукции (GPS). Прямолинейность. Часть 1: Словарь и параметры прямолинейности (EN ISO 12780-1:2011, IDT) 17.040.30

13.340.40

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления

SM EN ISO 12780-2:2014 (vers. eng.) Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Rectilinitate. Partea 2: Operatori de specificaţie Технические требования к геометрическим параметрам продукции (GPS). Прямолинейность. Часть 2: Установленный набор операций (EN ISO 12780-2:2011, IDT)

Dispozitive de protecţie respiratorie Устройства для защиты органов дыхания

SM EN 14143:2014 (vers. eng.) Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit închis Защита органов дыхания. Автономные дыхательные аппараты подводного применения (EN 14143:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14143:2010)

Alte echipamente de protecție Защитные средства прочие

SM EN 341:2014 (vers. eng.) Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Dispozitive de coborîre de salvare Средства индивидуальной защиты от падения. Приспособления для спуска для спасательных операций (EN 341:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 341+AC:1999/A1:2010 şi SM SR EN 341+AC:2010)

17.040.20 13.340.30

Echipamente de protecţie pentru picioare Защитные средства для ног

Aparate de măsurat Измерительные приборы

SM EN ISO 13385-1:2014 (vers. eng.) Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Echipament de măsurare a dimensiunilor. Partea 1: Şublere; concepţie şi caracteristici metrologice Технические требования к геометрическим параметрам продукции (GPS). Приборы для линейных и угловых измерений. Часть 1: Штангенциркули. Проектные и метрологические характеристики (EN ISO 13385-1:2011, IDT) SM EN ISO 13385-2:2014 (vers. eng.) Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Echipament de măsurare a dimensiunilor. Partea 2: Şublere de adîncime; concepţie şi caracteristici metrologice Технические требования к геометрическим параметрам продукции (GPS). Приборы для линейных и угловых измерений. Часть 2: Глубиномеры. Проектные и метрологические характеристики (EN ISO 13385-2:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

17.140.50

Electroacustică Электроакустика

SM EN 62127-1:2014 (vers. eng.) Ultrasunete. Hidrofoane. Partea 1: Măsurările şi caracteristicile cîmpurilor medicale ultrasonore de pînă la 40 MHz Ультразвук. Гидрофоны. Часть 1: Измерение и определение характеристик медицинских ультразвуковых полей до 40 МГц (EN 62127-1:2007, IDT) SM EN 62127-2:2014 (vers. eng.) Ultrasunete. Hidrofoane. Partea 2: Calibratoare pentru cîmpuri ultrasonore de pînă la 40 MHz Ультразвук. Гидрофоны. Часть 2: Калибровка для ультразвуковых полей до 40 МГц (EN 62127-2:2007, IDT)

supraveghere a măsurilor de protecție - Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 В переменного тока и 1 500 В постоянного тока. Аппаратура для контроля измерения или мониторинга средств защиты. Часть 10: Комбинированная аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты (EN 61557-10:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61557-10:2010) 21

21.060 21.060.10

SM EN 62127-3:2014 (vers. eng.) Ultrasunete. Hidrofoane. Partea 3: Proprietăţile hidrofoanelor pentru cîmpuri ultrasonore de pînă la 40 MHz Ультразвук. Гидрофоны. Часть 3: Свойства гидрофонов для ультразвуковых полей до 40 МГц (EN 62127-3:2007, IDT) 17.060

Măsurarea volumului, masei, densităţii, viscozităţii Измерения объема, массы, плотности, вязкости

SM ISO 3507:2014 (vers. eng.) Sticlărie de laborator. Picnometre Посуда лабораторная стеклянная. Пикнометры (ISO 3507:1999, IDT) 17.140 17.140.01

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

SM EN ISO 10846-1:2014 (vers. eng.) Acustică şi vibraţii. Măsurarea în laborator a proprietăţilor vibroacustice de transfer ale elementelor elastice. Partea 1: Principii şi indicaţii Акустика и вибрация. Лабораторные измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов. Часть 1: Принципы и руководящие указания (EN ISO 10846-1:2008, IDT) 17.140.20

Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

SM ISO 6395:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Determinarea nivelului puterii acustice. Condiţii de încercare dinamice Землеройные машины. Измерение уровня акустической мощности. Динамический режим испытаний (ISO 6395:2008, IDT)

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

SM EN 61557-10:2014 (vers. eng.) Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a şi 1 500 V c.c. Dispozitive de încercare, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate combinate de încercare de măsurare sau de

Elemente de asamblare Крепежные изделия Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

SM EN ISO 898-1:2014 (vers. eng.) Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi oţel aliat. Partea 1: Şuruburi parţial şi complet filetate şi prezoane de clase de calitate specificate. Filete cu pas grosolan şi filete cu pas fin Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1: Болты, винты и шпильки с установленными классами прочности. Крупная резьба и резьба малого шага (EN ISO 898-1:2013, IDT) SM EN ISO 2702:2014 (vers. eng.) Şuruburi de oţel pentru tablă, tratate termic. Caracteristici mecanice Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства (EN ISO 2702:2011, IDT) 21.060.20

Piuliţe Гайки

SM EN ISO 898-2:2014 (vers. eng.) Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oţel carbon şi oţel aliat. Partea 2: Piuliţe de clase de calitate indicate. Filete cu pas normal şi filete cu pas fin Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2: Гайки с установленными классами прочности. Крупная резьба и резьба малого шага (EN ISO 898-2:2012, IDT) SM EN ISO 4035:2014 (vers. eng.) Piuliţe hexagonale joase teşite (stil 0). Grad A şi B Гайки шестигранные низкие с фаской (тип 0). Классы точности А и В (EN ISO 4035:2012, IDT) 23

23.020 17.220

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

SM EN 764-4:2014 (vers. eng.) Echipamente sub presiune. Partea 4: Stabilirea condiţiilor tehnice de livrare ale materialelor metalice Оборудование, работающее под давлением. Часть 4: Подготовка технических условий поставки для металлических материалов (EN 764-4:2002, IDT)

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

23.040

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты

SM EN ISO 13760:2014 (vers. eng.) Ţevi din material plastic pentru transportul fluidelor sub presiune. Regula lui Miner. Metoda de calcul a pierderilor cumulate Трубы пластмассовые для транспортирования жидких и газообразных сред под давлением. Правило Майнера. Метод расчета накопленного повреждения (EN ISO 13760:1998, IDT) 23.040.01

Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

SM EN 12007-1:2014 (vers. eng.) Infrastructuri de gaze. Conducte pentru presiune maximă de operare mai mică sau egală cu 16 bar. Partea 1: Cerinţe funcţionale generale Газоснабжение. Трубопроводы максимального рабочего давления до 16 бар. Часть 1: Общие функциональные требования (EN 12007-1:2012, IDT) SM EN 16348:2014 (vers. eng.) Infrastructuri de gaze. Sistem de management al siguranţei (SMS) pentru infrastructuri de transport gaze şi sistem de management al integrităţii conductelor (PIMS) pentru conducte de transport gaze. Cerinţe funcţionale Газоснабжение. Система управления безопасностью (SMS) для инфраструктуры газоснабжения и система управления целостностью трубопровода (PIMS) для газопроводов. Функциональные требования (EN ISO 16348:2013, IDT) 25 25.040

25.040.30

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Roboţi industriali. Manipulatori Промышленные роботы. Манипуляторы

SM EN 60204-33:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 33: Cerinţe pentru echipamentele de fabricare a semiconductoarelor Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 33: Требования к оборудованию для производства полупроводников (EN 60204-33:2011, IDT) 27 27.160

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Helioenergetică Гелиоэнергетика

SM EN 60904-9:2014 (vers. eng.) Dispozitive fotovoltaice. Partea 9: Cerinţe pentru funcţionarea simulatoarelor solare Приборы фотоэлектрические. Часть 9: Требования к эксплуатационным характеристикам имитаторов солнечного излучения (EN 60904-9:2007, IDT)

22

29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM EN 60204-33:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 33: Cerinţe pentru echipamentele de fabricare a semiconductoarelor Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 33: Требования к оборудованию для производства полупроводников (EN 60204-33:2011, IDT) 29.080 29.080.01

Izolaţii Изоляция Izolaţii electrice în general Электрическая изоляция в целом

SM EN 61557-10:2014 (vers. eng.) Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a şi 1 500 V c.c. Dispozitive de încercare, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate combinate de încercare de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecție Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 В переменного тока и 1 500 В постоянного тока. Аппаратура для контроля измерения или мониторинга средств защиты. Часть 10: Комбинированная аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты (EN 61557-10:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61557-10:2010) 29.120 29.120.70

Accesorii electrice Электрическая арматура Relee Реле

SM EN 61810-1:2014 (vers. eng.) Relee electromecanice elementare. Partea 1: Cerinţe generale Реле элементарные электромеханические. Часть 1: Общие требования (EN 61810-1:2008, IDT) 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

SM EN 60662:2014 (vers. eng.) Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune. Specificaţii de performanţă Лампы натриевые высокого давления. Технические характеристики (EN 60662:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60662:2010) 29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

SM EN 60034-2-2:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 2-2: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor separate ale maşinilor electrice rotative de mare putere. Completează IEC 60034-2-1 Машины электрические вращающиеся. Часть 2-2: Специальные методы определения отдельных потерь крупных машин на основании испытаний. Дополнение к IEC 60034-2-1 (EN 60034-2-2:2010, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

29.240

29.240.01

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice în general Передача и распределение электроэнергии в целом

SM EN 61557-10:2014 (vers. eng.) Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a şi 1 500 V c.c. Dispozitive de încercare, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate combinate de încercare de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecție Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 В переменного тока и 1 500 В постоянного тока. Аппаратура для контроля измерения или мониторинга средств защиты. Часть 10: Комбинированная аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты (EN 61557-10:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61557-10:2010) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

SM EN 50495:2014 (vers. eng.) Dispozitive de securitate necesare pentru funcţionare sigură a echipamentului în funcţie de riscul de explozie Механизмы предохранительные, необходимые для безопасной работы оборудования с учетом взрывоопасности (EN 50495:2010, IDT) 33 33.020

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Telecomunicaţii în general Телекоммуникации в целом

SM EN 300 113-2 V1.5.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio destinate pentru transmisiile de date (şi/sau voce) care utilizează modulaţie cu înfăşurătoare constantă sau variabilă şi au un conector de antenă. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 113-2 V1.5.1 (2011-11), IDT) SM EN 300 220-2 V2.4.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz pînă la 1 000 MHz cu un nivel de putere de pînă la 500 mW. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05), IDT) SM EN 300 328 V1.8.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Sisteme de transmisie de bandă largă. Echipamente pentru transmisii de date funcţionînd în banda ISM 2,4 GHz şi utilizînd tehnici de modulaţie de bandă largă. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), IDT)

SM EN 300 330-2 V1.5.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz pînă la 25 MHz şi sisteme cu buclă inductivă în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz pînă la 30 MHz. Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02), IDT) SM EN 300 373-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare din serviciul mobil maritim pentru utilizare în benzile MF şi HF. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 373-2 V1.2.1 (2009-12), IDT) SM EN 300 373-3 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare din serviciul mobil maritim pentru utilizare în benzile MF şi HF. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3(e) al Directivei R&TTE. Echipament cu echipament integrat sau asociat cu apelare digitală selectivă pentru clasa E (DSC) (EN 300 373-3 V1.2.1 (2009-12), IDT) SM EN 300 386 V1.6.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii. Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) (EN 300 386 V1.6.1 (2012-09), IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 300 386 V1.3.2:2010) SM EN 300 422-2 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Microfoane fără fir în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz pînă la 3 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 422-2 V1.3.1 (2011-08), IDT) SM EN 300 433-2 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente radio în banda de utilizare comună (CB). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 433-2 V1.3.1 (2011-07), IDT) SM EN 300 440-2 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Echipament radio pentru utilizare în domeniul de frecvenţă de la 1 GHz pînă la 40 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE (EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08), IDT) SM ETS 300 447:2014 (vers. eng.) Sisteme şi echipamente radio (RES). Standardul de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru emiţătoare de radiodifuziune VHF-FM (ETS 300 447 (1997-03), IDT) SM EN 300 468 V1.14.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Specificaţie pentru informaţia referitoare la servicii (SI) în sistemele DVB (EN 300 468 V1.14.1 (2014-05), IDT)

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN 300 609-4 V9.2.1:2014 (vers. eng.) Sistem global pentru comunicaţii mobile (GSM). Partea 4: EN armonizat pentru repetoare GSM acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 609-4 V9.2.1 (2010-10), IDT) SM EN 300 674-2-1 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament de transmisie (500 kbit/s / 250 kbit/s) pentru comunicaţii dedicate pe distanţă mică (DSRC) funcţionînd în banda de 5,8 GHz, Industrială, Ştiinţifică şi Medicală (ISM). Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Subpartea 1: Cerinţe pentru unităţile dispuse pe marginea drumului (RSU) (EN 300 674-2-1 V1.1.1 (2004-08), IDT) SM EN 300 674-2-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament de transmisie (500 kbit/s / 250 kbit/s) pentru comunicaţii dedicate pe distanţă mică (DSRC) funcţionînd în banda de 5,8 GHz, Industrială, Ştiinţifică şi Medicală (ISM). Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Sub-partea 2: Cerinţe pentru unităţile îmbarcate (OBU) (EN 300 674-2-2 V1.1.1 (2004-08), IDT) SM EN 300 676-2 V1.5.1:2014 (vers. eng.) Emiţătoare, receptoare şi emiţătoare receptoare VHF radio portabile, mobile sau fixe la sol pentru serviciul mobil aeronautic VHF utilizînd modulaţia în amplitudine. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE (EN 300 676-2 V1.5.1 (2011-09), IDT) SM EN 300 698-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare radiotelefonice şi receptoare pentru serviciul mobil maritim funcţionînd în benzile VHF utilizate pe căile de apă interioare. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 698-2 V1.2.1 (2009-12), IDT) SM EN 300 698-3 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare radiotelefonice şi receptoare pentru serviciul mobil maritim funcţionînd în benzile VHF utilizate pe căile de apă interioare. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3 (e) al Directivei R&TTE (EN 300 698-3 V1.2.1 (2009-12), IDT) SM EN 300 718-3 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Balize de avalanşe. Sisteme emiţător-receptor. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3e al Directivei R&TTE (EN 300 718-3 V1.2.1 (2004-02), IDT) SM EN 300 720-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Sisteme şi echipamente de comunicaţii la bordul navelor pe ultra înaltă frecvenţă (UHF). Partea 2: EN armonizat sub incidența articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 720-2 V1.2.1 (2007-11), IDT)

24

SM EN 301 025-1 V1.5.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de radiotelefoane VHF pentru comunicaţii generale şi echipamentul asociat pentru apel selectiv digital (DSC) de Clasa „D”. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare (EN 301 025-1 V1.5.2 (2013-05), IDT) SM EN 301 091-2 V1.3.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive cu rază scurtă de acţiune. Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipament radar cu funcţionare în domeniul de la 76 GHz pînă la 77 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 091-2 V1.3.2 (2006-11), IDT) SM EN 301 166-2 V1.2.3:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil terestru. Echipament radio pentru comunicaţii analogice şi/sau digitale (vorbire şi/sau date) şi operînd pe canale de bandă îngustă, avînd un conector de antenă. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 166-2 V1.2.3 (2009-11), IDT) SM EN 301 178-2 V1.2.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament radiotelefonic de frecvenţă foarte înaltă (VHF) pentru serviciul mobil maritim funcţionînd în benzile VHF (numai pentru aplicaţii non GMDSS). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 178-2 V1.2.2 (2007-02), IDT) SM EN 301 357-2 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive audio fără cordon în domeniul de la 25 MHz pînă la 2 000 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 357-2 V1.4.1 (2008-11), IDT) SM EN 301 427 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru staţiile mobile, terestre, de satelit de debit binar mic (LMES), cu excepţia staţiilor terestre pentru serviciul mobil aeronautic prin satelit, funcţionînd în benzile de frecvenţe 11/12/14 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 427 V1.2.1 (2001-11), IDT) SM EN 301 447 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre de satelit la bordul navelor, care funcţionează în benzile de frecvenţe 4/6 GHz, alocate serviciului fix prin satelit (FSS) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 447 V1.1.1 (2007-08), IDT) SM EN 301 449 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru staţii de bază CDMA cu spectru împrăştiat funcţionînd în banda de comunicaţii celulare de 450 MHz (CDMA 450) şi în benzile PAMR de 410, 450 şi 870 MHz (CDMA - PAMR) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 449 V1.1.1 (2006-07), IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 301 459 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru terminale de satelit interactive (SIT) şi terminale de satelit pentru utilizator (SUT) cu transmisie către sateliţi aflaţi pe orbită geostaţionară în benzile de frecvenţe de la 29,5 GHz pînă la 30 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 459 V1.4.1 (2007-06), IDT) SM EN 301 489-1 V1.9.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 1: Cerinţe tehnice comune (EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), IDT) SM EN 301 489-4 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 4: Condiţii specifice pentru radiorelee fixe, staţii de bază pentru sisteme de transmisii de bază, echipamente şi servicii auxiliare (EN 301 489-4 V1.4.1 (2009-05), IDT) SM EN 301 489-6 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 6: Condiţii specifice pentru echipamentele de telecomunicaţii digitale, extinse şi fără cordon (DECT) (EN 301 489-6 V1.3.1 (2008-08), IDT) SM EN 301 489-7 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 7: Condiţii specifice pentru echipamente radio mobile şi portabile şi echipamente auxiliare pentru sisteme de telecomunicaţii radio celulare digitale (GSM şi DCS) (EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), IDT) SM EN 301 489-9 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 9: Condiţii specifice pentru microfoane fără fir şi echipamente similare pentru legături audio în radiofrecvenţă, dispozitive audio fără cordon şi de supraveghere „în ureche” (EN 301 489-9 V1.4.1 (2007-11), IDT) SM EN 301 489-10 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 10: Condiţii specifice pentru prima (CT1 şi CT1+) şi a doua generaţie (CT2) de echipamente telefonice fără cordon (EN 301 489-10 V1.3.1 (2002-08), IDT) SM EN 301 489-11 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 11: Condiţii specifice pentru emiţătoare din serviciul terestru de radiodifuziune sonoră (EN 301 489-11 V1.3.1 (2006-05), IDT)

SM EN 301 489-17 V2.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio. Partea 17: Condiţii specifice pentru echipamente de transmisii de date de bandă largă (EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), IDT) SM EN 301 489-22 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 22: Condiţii specifice pentru echipamente radio VHF, mobile şi fixe, dispuse pe sol în serviciul aeronautic mobil (EN 301 489-22 V1.3.1 (2003-11), IDT) SM EN 301 489-23 V1.5.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 23: Condiţii specifice pentru IMT-200 CDMA cu împrăştiere directă (UTRA şi E-UTRA), staţie radio de bază (BS), repetor şi echipament auxiliar (EN 301 489-23 V1.5.1 (2011-11), IDT) SM EN 301 489-24 V1.5.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 24: Condiţii specifice pentru echipamente radio mobile şi portabile (UE) şi echipamente auxiliare pentru IMT-2000, CDMA cu împrăştiere directă (UTRA şi E-UTRA) pentru echipamente radio mobile şi portabile (UE) şi pentru echipamente auxiliare (EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10, IDT) SM EN 301 489-25 V2.3.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 25: Condiţii specifice pentru staţii mobile şi echipamente auxiliare pentru CDMA cu spectru împrăştiat 1x (EN 301 489-25 V2.3.2 (2005-07), IDT) SM EN 301 489-26 V2.3.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 26: Condiţii specifice pentru staţii de bază, repetoare şi echipamente auxiliare pentru CDMA cu spectru împrăştiat 1x (EN 301 489-26 V2.3.2 (2005-07), IDT) SM EN 301 489-29 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 29: Condiţii specifice pentru dispozitivele de servicii de date medicale (MEDS) operînd în benzile de frecvenţă de la 401 MHz pînă la 402 MHz şi de la 405 MHz pînă la 406 MHz (EN 301 489-29 V1.1.1 (2009-02), IDT) SM EN 301 489-31 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 31: Condiţii specifice pentru echipamente în banda de la 9 kHz pînă la 315 kHz pentru implanturi medicale active de putere ultra mică (ULP-AMI) şi dispozitive periferice înrudite (ULP-AMI-P) (EN 301 489-31 V1.1.1 (2005-09), IDT)

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN 301 489-32 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 32: Condiţii specifice pentru aplicaţii ale radarelor de explorare a pămîntului şi ale celor de explorare a pereţilor (EN 301 489-32 V1.1.1 (2005-09), IDT)

SM EN 301 843-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 2: Condiţii specifice pentru emiţătoare şi receptoare radiotelefonice VHF (EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), IDT)

SM EN 301 502 V9.2.1:2014 (vers. eng.) Sistem global pentru comunicaţii mobile (GSM). EN armonizat pentru echipamentul staţiei de bază acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 502 V9.2.1 (2010-10), IDT)

SM EN 301 843-4 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 4: Condiţii specifice pentru receptoarele de bandă îngustă cu imprimare directă (NBDP) Navtex (EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), IDT)

SM EN 301 526 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru staţii mobile CDMA cu spectru împrăştiat funcţionînd în banda de comunicaţii celulare de 450 MHz (CDMA 450) şi în benzile PAMR de 410, 450 şi 870 MHz (CDMA - PAMR) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 526 V1.1.1 (2006-07), IDT) SM EN 301 559-2 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Implanturi medicale active de mică putere. (LP-AMI) funcţionînd în domeniul de frecvenţe de la 2 483,5 MHz pînă la 2 500 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 559-2 V1.1.2 (2012-06), IDT) SM EN 301 783-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio pentru amatori, comercial disponibile. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 783-2 V1.2.1 (2010-07), IDT) SM EN 301 839-2 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Dispozitive medicale implantabile de putere ultra-mică (ULP-AMI) şi dispozitive periferice înrudite (ULP-AMI-P) operînd în gama de frecvenţe de la 402 MHz la 405 MHz. Partea 2: EN armonizat care acoperă cerinţele principale din articolul 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 839-2 V1.3.1 (2009-10), IDT)

SM EN 301 843-5 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 5: Condiţii specifice pentru emiţătoare şi receptoare radiotelefonice MF/HF (EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), IDT) SM EN 301 843-6 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 6: Condiţii specifice pentru staţii terestre dispuse la bordul navelor funcţionînd în benzi de frecvenţă de peste 3 GHz (EN 301 843-6 V1.1.1 (2006-01), IDT) SM EN 301 893 V1.7.1:2014 (vers. eng.) Reţele de acces radio de bandă largă (BRAN). RLAN de mare performanţă în 5 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 893 V1.7.1 (2012-06), IDT) SM EN 301 908-1 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 1: Introducere şi cerinţe comune (EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05), IDT) SM EN 301 908-3 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 3: CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) – Staţii de bază (BS) (EN 301 908-3 V5.2.1 (2011-07), IDT)

SM EN 301 841-3 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Legătură VHF digitală (VDL) sol-aer Mod 2. Caracteristici tehnice şi metode de măsurare pentru echipamentele dispuse la sol. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 841-3 V1.1.1 (2011-11), IDT)

SM EN 301 908-4 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 4: Echipament de utilizator (UE) pentru CDMA cu mai multe purtătoare (cdma2000) (EN 301 908-4 V5.2.1 (2011-09), IDT)

SM EN 301 843-1 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii de marină. Partea 1: Cerinţe tehnice comune (EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), IDT)

SM EN 301 908-5 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 5: Staţii de bază (BS) pentru CDMA cu mai multe purtătoare (cdma2000) (EN 301 908-5 V5.2.1 (2011-09), IDT) SM EN 301 908-6 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 6: CDMA TDD (UTRA TDD) – Echipament de utilizator (UE) (EN 301 908-6 V5.2.1 (2011-07), IDT)

26


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 301 908-7 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 7: CDMA TDD (UTRA TDD) – Staţii de bază (BS) (EN 301 908-7 V5.2.1 (2011-07), IDT) SM EN 301 908-9 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 9: EN armonizat pentru IMT-2000, TDMA purtătoare unică (UWC 136) (BS) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 908-9 V1.1.1 (2002-01), IDT) SM EN 301 908-10 V4.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT2000. Partea 10: EN armonizat pentru IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 908-10 V4.1.1 (2009-07), IDT) SM EN 301 908-11 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 11: CDMA cu împrăştiere directă (UTRA FDD) (Repetoare) (EN 301 908-11 V5.2.1 (2011-07), IDT) SM EN 301 908-12 V4.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT2000. Partea 12: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA cu purtătoare multiple (cdma2000) (repetoare) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 908-12 V4.2.1 (2010-03), IDT) SM EN 301 908-13 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 13: Echipament de utilizator (UE) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA) (EN 301 908-13 V5.2.1 (2011-05), IDT) SM EN 301 908-14 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 14: Staţii de bază (BS) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA) (EN 301 908-14 V5.2.1 (2011-05), IDT) SM EN 301 908-15 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 15: Acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA FDD) (Repetoare) (EN 301 908-15 V5.2.1 (2011-07), IDT) SM EN 301 908-16 V4.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT2000. Partea 16: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA evoluat cu purtătoare multiple de bandă largă ultra mobilă (UMB) (UE) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 908-16 V4.2.1 (2010-03), IDT)

SM EN 301 908-17 V4.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT2000. Partea 17: EN armonizat pentru IMT-2000, CDMA evoluat cu purtătoare multiple de bandă largă ultra mobilă (UMB) (BS) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 908-17 V4.2.1 (2010-03), IDT) SM EN 301 908-18 V6.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 18: Echipamente radio multistandard (MSR) E-UTRA, UTRA şi GSM/EDGE – Staţie de bază (BS) (EN 301 908-18 V6.2.1 (2012-11), IDT) SM EN 301 908-19 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 19: Echipament de utilizator (UE) cu funcţionare TDD pentru OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobil) (EN 301 908-19 V5.2.1 (2011-09), IDT) SM EN 301 908-20 V6.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 20: Staţii de bază (BS) cu funcţionare TDD pentru OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobil) (EN 301 908-20 V6.2.1 (2013-06), IDT) SM EN 301 908-21 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 21: Echipament de utilizator (UE) cu funcţionare FDD pentru OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobil) (EN 301 908-21 V5.2.1 (2011-09), IDT) SM EN 301 908-22 V5.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele celulare IMT. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 22: Staţii de bază (BS) cu funcţionare FDD pentru OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobil) (EN 301 908-22 V5.2.1 (2011-09), IDT) SM EN 301 929-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare şi receptoare VHF utilizate ca staţii de coastă pentru GMDSS şi alte aplicaţii din serviciul mobil maritim. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 929-2 V1.2.1 (2007-02), IDT) SM EN 302 018-1 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonoră cu modulaţie în frecvenţă (FM). Partea 1: Caracteristici tehnice și metode de încercare (EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03), IDT) SM EN 302 018-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonoră cu modulaţie în frecvenţă (FM). Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 018-2 V1.2.1 (2006-03), IDT)

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN 302 065 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD) utilizînd tehnologie cu bandă ultra-largă (UWB) pentru scopuri de comunicaţii. Standard armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 065 V1.2.1 (2010-10), IDT) SM EN 302 066-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Aplicaţii ale radarelor de explorare a pămîntului şi explorare de perete. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al directivei R&TTE (EN 302 066-2 V1.2.1 (2008-02), IDT) SM EN 302 077-1 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonoră digitală terestră (T-DAB). Partea 1: Caracteristici tehnice și metode de încercare (EN 302 077-1 V1.1.1 (2005-01), IDT) SM EN 302 077-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de radiodifuziune sonoră digitală terestră (T-DAB). Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 077-2 V1.1.1 (2005-01), IDT) SM EN 302 194-2 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Radar de navigaţie utilizat pe căile maritime interioare. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 194-2 V1.1.2 (2007-08), IDT) SM EN 302 195-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente radio în domeniul de frecvenţă de la 9 kHz pînă la 315 kHz pentru dispozitive medicale implantabile cu putere ultra mică (ULP-AMI) şi accesorii. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 195-2 V1.1.1 (2004-03), IDT) SM EN 302 208-2 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de identificare cu ajutorul cîmpului de radiofrecvenţă care funcţionează în banda de la 865 MHz pînă la 868 MHz cu niveluri de putere pînă la 2W. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 208-2 V1.4.1 (2011-11), IDT) SM EN 302 245-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul mondial de radiodifuziune sonoră digitală (DRM). Partea 2: EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 245-2 V1.1.1 (2005-01), IDT)

28

SM EN 302 264-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipamente radar de distanţă mică funcţionînd în banda de frecvenţă de la 77 GHz pînă la 81 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 264-2 V1.1.1 (2009-06), IDT) SM EN 302 288-2 V1.6.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipamente radar de distanţă mică funcţionînd în banda de 24 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 288-2 V1.6.1 (2012-03), IDT) SM EN 302 291-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente de comunicaţii inductive de date în imediata apropiere funcţionînd la 13,56 MHz. Partea 2: EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07), IDT) SM EN 302 296-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de televiziune digitală terestră (DVB-T). Partea 2: EN armonizat care acoperă cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 296-2 V1.2.1 (2011-05), IDT) SM EN 302 297 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul de televiziune analogică. EN armonizat sub articolul 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 297 V1.1.1 (2005-01), IDT) SM EN 302 326-3 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Sisteme radio fixe. Echipamente şi antene multipunct. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE pentru antene radio multipunct (EN 302 326-3 V1.3.1 (2008-02), IDT) SM EN 302 372-2 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipament pentru detecţie şi mişcare. Echipament radar de probă pentru sondarea nivelului în rezervoare (TLPR) operînd în benzile de frecvenţă de la 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz şi 77 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE (EN 302 372-2 V1.2.1 (2011-02), IDT) SM EN 302 426 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru repetoare CDMA cu spectru împrăştiat funcţionînd în banda de comunicaţii celulare de 450 MHz (CDMA450) şi în benzile PAMR de 410, 450 şi 870 MHz (CDMA - PAMR) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 426 V1.1.1 (2006-09), IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 302 435-2 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Caracteristici tehnice pentru echipament SRD care utilizează tehnologia de bandă ultra largă (UWB). Aplicaţii pentru echipamente de clasificare şi analiza materialelor care operează în banda de frecvenţă de la 2,2 GHz pînă la 8,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 435-2 V1.3.1 (2009-12), IDT) SM EN 302 448 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre de urmărire dispuse pe trenuri (ESTs) care funcţionează în benzile de frecvenţă 14/12 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 448 V1.1.1 (2007-12), IDT) SM EN 302 454-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Auxiliare meteorologice (Met Aids). Radiosonde folosite în domeniul de frecvenţă de la 1668,4 MHz pînă la 1690 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 454-2 V1.1.1 (2007-07), IDT) SM EN 302 480 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru sisteme GSM la bordul aeronavelor acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 480 V1.1.2 (2008-04), IDT) SM EN 302 498-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Caracteristici tehnice pentru echipament SRD care utilizează tehnologia de bandă ultra largă (UWB). Aplicaţii de discriminare şi caracterizare a obiectelor pentru dispozitive de putere funcţionînd în banda de frecvenţă de la 2,2 GHz pînă la 8,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 498-2 V1.1.1 (2010-06), IDT) SM EN 302 500-2 V2.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD) care utilizează tehnologie de bandă ultra-largă (UWB). Echipamente de localizare şi urmărire funcţionînd în domeniul de frecvenţă de la 6 GHz pînă la 9 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 500-2 V2.1.1 (2010-10), IDT) SM EN 302 510-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente radio în domeniul de frecvenţă de la 30 MHz pînă la 37,5 MHz pentru membrane medicale active implantabile de putere ultra mică şi accesorii. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 510-2 V1.1.1 (2007-07), IDT)

SM EN 302 536-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio în domeniul de frecvenţă de la 315 kHz pînă la 600 kHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 536-2 V1.1.1 (2007-11), IDT) SM EN 302 537-2 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Sisteme de operare de foarte mică putere, pentru informaţii medicale, destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 401 MHz pînă la 402 MHz şi de la 405 MHz pînă la 406 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 537-2 V1.1.2 (2007-12), IDT) SM EN 302 567 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele de acces radio de bandă largă (BRAN). Sisteme WAS/RLAN de multiplu de Gigabit la 60 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 567 V1.2.1 (2012-01), IDT) SM EN 302 617-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare, receptoare şi emiţătoare-receptoare radio UHF la sol pentru serviciu mobil aeronautic UHF utilizînd modulaţia în amplitudine. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 617-2 V1.1.1 (2010-10), IDT) SM EN 302 625 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Aplicaţii de bandă largă în banda de 5 GHz, pentru reducerea efectelor dezastrelor (BBDR). EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 625 V1.1.1 (2009-07), IDT) SM EN 302 645 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Repetoare pentru sisteme de navigaţie globală prin satelit (GNSS). EN armonizat aflat sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 645 V1.1.1 (2010-03), IDT) SM EN 302 729-2 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente de probă radar pentru sondarea nivelului (LPR) operînd în domeniile de frecvenţă de la 6 GHz pînă la 8,5 GHz, de la 24,05 GHz pînă la 26,5 GHz, de la 57 GHz pînă la 64 GHz, de la 75 GHz pînă la 85 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 729-2 V1.1.2 (2011-05), IDT) SM EN 302 752 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Intensificatoare active pentru ţintă de radar. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 752 V1.1.1 (2009-02), IDT)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN 302 774 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Sisteme de acces radio de bandă largă (BWA) în banda de frecvenţă de la 3 400 MHz pînă la 3 800 MHz. Staţii de bază. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 774 V1.2.1 (2012-02), IDT) SM EN 302 998-1 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul mobil terestru TV pentru furnizarea serviciului multimedia multicast. Partea 1: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE, Cerinţe comune (EN 302 998-1 V1.1.1 (2011-05), IDT) SM EN 302 998-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente de emisie pentru serviciul mobil terestru TV pentru furnizarea serviciului multimedia multicast. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE, Configuraţii de încercare pentru emiţătoare care utilizează tehnologia OFDM (EN 302 998-2 V1.1.1 (2011-05), IDT) SM EN 305 550-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio. Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate pentru a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 40 GHz pînă la 246 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 305 550-2 V1.1.1 (2011-07), IDT) SM ETSI TR 101 290 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Linii directoare pentru măsurare pentru sisteme DVB (ETSI TR 101 290 V1.2.1 (2001-05), IDT) 33.040 33.040.30

Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы Sisteme de comutaţie şi de semnalizare Системы коммутации и сигнализации

SM EN 302 608 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio pentru sisteme feroviare Eurobalise. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 608 V1.1.1 (2008-11), IDT) SM EN 302 609 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio pentru sisteme feroviare Euroloop. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 609 V1.1.1 (2008-11), IDT) SM EN 302 686 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme Inteligente de Transport (ITS). Echipamente de radiocomunicaţii care operează în banda de frecvenţe de la 63 GHz pînă la 64 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 686 V1.1.1 (2011-02), IDT) 33.060.20

SM EN 300 743 V1.5.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Sisteme de subtitrare (EN 300 743 V1.5.1 (2014-01), IDT) SM EN 300 744 V1.6.1:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Structura de cadru, codarea canalului şi modulaţia pentru televiziunea terestră digitală (EN 300 744 V1.6.1 (2009-01), IDT) SM ETS 300 384:2014 (vers. eng.) Sisteme de radiodifuziune. Frecvenţă foarte înaltă (VHF), modulaţie în frecvenţă, emiţătoare pentru radiodifuziune sonoră (ETS 300 384 (1995-01), IDT) 33.060.30

SM EN 302 054-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Ajutoare meteorologice (Met Aids). Radiosonde a fi utilizate în domeniul de frecvenţă de la 400,15 MHz pînă la 406 MHz cu niveluri de putere ajungînd pînă la 200 mW. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 054-2 V1.1.1 (2003-03), IDT) 33.060 33.060.01

Radiocomunicaţii Радиосвязь Radiocomunicaţii în general Радиосвязи в целом

SM EN 302 502 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Reţele cu acces radio de bandă largă (BRAN). Sisteme fixe de bandă largă pentru transmisii de date în banda de 5,8 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 ale Directivei R&TTE (EN 302 502 V1.2.1 (2008-07), IDT)

30

Echipamente de primire şi de transmitere Приемная и передающая аппаратура

Radiorelee şi sisteme fixe de comunicaţii prin satelit Радиорелейные и стационарные спутниковые системы связи

SM ETS 300 487:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii de sol pentru sateliţi (SES). Staţii mobile de sol destinate numai recepţiei (ROMESs) operînd în banda 1,5 GHz ce prevăd comunicaţii de date. Specificaţii de radiofrecvenţă (RF) (ETS 300 487 (1996-06), IDT) SM EN 301 681 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţiile mobile terestre (MES) ale sistemelor mobile de sateliţi geostaţionari, inclusiv staţiile terestre ţinute în mînă, pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în benzile de 1,5/1,6 GHz ale serviciului mobil prin satelit (MSS), acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 681 V1.4.1 (2011-11), IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 302 544-1 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Sisteme de transmisii de date de bandă largă operînd în bandă de frecvenţă de la 2 500 MHz pînă la 2 690 MHz. Partea 1: Sisteme de bază TDD. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 544-1 V1.1.2 (2010-01), IDT) SM EN 302 544-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme de transmisii de date de bandă largă operînd în bandă de frecvenţă de la 2 500 MHz pînă la 2 690 MHz. Partea 2: Staţii de echipament de utilizator TDD. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 544-2 V1.1.1 (2009-01), IDT) SM EN 302 186 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii mobile de aeronavă prin satelit (AESs) care funcţionează în benzile de frecvenţă 11/12/14 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 186 V1.1.1 (2004-01), IDT) SM EN 302 217-2-2 V1.4.1:2014 (vers. eng.) Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 2-2: Sisteme digitale care funcţionează în benzi de frecvenţă în care se aplică coordonarea frecvenţelor. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 217-2-2 V1.4.1 (2010-07), IDT) SM EN 302 217-3 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 3: Echipamente care funcţionează în benzile de frecvenţă unde pot fi aplicate ambele desfăşurări coordonată şi necoordonată a frecvenţelor. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 217-3 V1.3.1 (2009-07), IDT) SM EN 302 217-4-2 V1.5.1:2014 (vers. eng.) Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 4-2: Antene. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 217-4-2 V1.5.1 (2010-01), IDT) SM EN 302 977 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre montate pe vehicule (VMES) care operează în benzile de frecvenţă de 14/12 GHz acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 977 V1.1.2 (2010-02), IDT) 33.060.40

Sisteme de distribuţie prin cablu Кабельные распределительные системы

SM EN 300 421 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Structura de cadru, codarea canalului şi modulaţia pentru serviciile prin satelit pe frecvenţele de 11/12 GHz (EN 300 421 V1.1.2 (1997-08), IDT)

33.070 33.070.10

Servicii mobile Подвижные службы Magistrala terestră de radio (TETRA) Наземная линейная радиосвязь (TETRA)

SM EN 303 035-1 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Sisteme terestre de radio cu acces multiplu (TETRA). EN armonizat pentru echipamente TETRA acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 1: Voce plus Date (V+D) (EN 303 035-1 V1.2.1 (2001-12), IDT) SM EN 303 035-2 V1.2.2:2014 (vers. eng.) Sisteme terestre de radio cu acces multiplu (TETRA). EN armonizat pentru echipamente TETRA acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Partea 2: Modul de operare directă (DMO) (EN 303 035-2 V1.2.2 (2003-01), IDT) 33.070.30

Telecomunicaţii numerice amplificate fără fir (DECT) Усиленные беспроводные цифровые телекомуникации (DECT)

SM EN 301 406 V2.1.1:2014 (vers. eng.) Telecomunicaţii digitale extinse şi fără cordon (DECT). EN armonizat pentru telecomunicaţii digitale extinse şi fără cordon (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Radio în general (EN 301 406 V2.1.1 (2009-07), IDT) SM EN 300 698-3 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Emiţătoare radiotelefonice şi receptoare pentru serviciul mobil maritim funcţionînd în benzile VHF utilizate pe căile de apă interioare. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3 (e) al Directivei R&TTE (EN 300 698-3 V1.2.1 (2009-12), IDT) 33.070.40

Sateliţi Спутники

SM EN 301 360 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru terminale de satelit interactive (SIT) şi terminale de satelit pentru utilizator (SUT) cu transmisie către sateliţi geostaţionari în benzile de frecvenţe de la 27,5 GHz pînă la 29,5 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 360 V1.2.1 (2006-02), IDT) SM EN 301 426 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru staţiile mobile terestre pentru sateliţi (LMES) cu rată mică de date şi staţiile mobile maritime pentru sateliţi (MMES) care nu sînt destinaţi comunicaţiilor în caz de oprire şi siguranţă, ce operează în benzile de frecvenţe 1,5/1,6 GHz, acoperind cerinţele esenţiale sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 426 V1.2.1 (2001-10), IDT) SM EN 301 428 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru terminale cu apertură foarte mică (VSAT). Staţii terestre de satelit numai pentru emisie, pentru emisie/recepţie sau numai pentru recepţie, cu funcţionare în benzile de frecvenţe de 11/12/14 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 428 V1.3.1 (2006-02), IDT)

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SM EN 301 430 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru staţiile terestre transportabile pentru culegerea ştirilor prin satelit (SNG TES) ce operează în benzile de frecvenţă 1112/13-14 GHz ce respectă cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 430 V1.1.1 (2000-05), IDT) SM EN 301 441 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre mobile (MES) ce includ staţiile de sol portabile pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în benzile 1,6/2,4 GHz sub serviciul mobil prin satelit (MSS) acoperind cerinţele esenţiale sub incidenţa articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 441 V1.1.1 (2000-05), IDT) SM EN 301 442 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre mobile (MES) care includ staţii terestre portabile pentru reţelele de comunicaţii personale prin satelit (S-PCN) în banda 2 GHz sub serviciul mobil prin satelit (MSS) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 442 V1.2.1 (2010-08), IDT) SM EN 301 443 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru satelit (SES). EN armonizat pentru terminale cu apertură foarte mică (VSAT). Staţii terestre de satelit numai pentru emisie, pentru emisie/recepţie sau numai pentru recepţie, cu funcţionare în benzile de frecvenţe de 4 GHz şi 6 GHz, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 443 V1.3.1 (2006-02), IDT) SM EN 301 721 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre pentru sateliţi (SES). EN armonizat pentru staţii terestre mobile (MES) care furnizează comunicaţii de date cu debit binar mic (LBRDC) utilizînd sateliţi de orbite joase (LEO) ce operează sub 1 GHz respectînd cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 721 V1.2.1 (2001-06), IDT) SM EN 302 340 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). EN armonizat pentru staţii terestre de satelit la bordul vaselor (ESVs) cu funcţionare în benzile de frecvenţe de 11/12/14 GHz alocate serviciului fix prin satelit (FSS) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 340 V1.1.1 (2006-04), IDT) SM EN 302 574-1 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre de satelit pentru MSS care operează în benzile de frecvenţă de la 1 980 MHz pînă la 2 010 MHz (pămînt-spaţiu) şi de la 2 170 MHz pînă la 2 200 MHz (spaţiupămînt). Partea 1: Componentă terestră complementară (CGC) pentru sistemele de bandă largă: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 574-1 V1.1.1 (2010-08), IDT) SM EN 302 574-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre de satelit pentru MSS care operează în benzile de frecvenţă de la 1 980 MHz pînă la 2 010 MHz (pămînt-spaţiu) şi de la 2 170 MHz pînă la 2 200 MHz (spaţiupămînt). Partea 2: Echipament de utilizator (UE) pentru sisteme de bandă largă: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 574-2 V1.1.1 (2010-08), IDT)

SM EN 302 574-3 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme şi staţii terestre de satelit (SES). Standard armonizat pentru staţii terestre de satelit pentru MSS care operează în benzile de frecvenţă de la 1 980 MHz pînă la 2 010 MHz (pămînt-spaţiu) şi de la 2 170 MHz pînă la 2 200 MHz (spaţiupămînt). Partea 3: Echipament de utilizator (UE) pentru sisteme de bandă îngustă: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 574-3 V1.1.1 (2010-08), IDT) SM EN 302 623 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Sisteme de acces fără fir de bandă largă (BWA) în banda de frecvenţă de la 3 400 MHz pînă la 3 800 MHz. Staţii terminale pentru mobile. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 302 623 V1.1.1 (2009-01), IDT) 33.070.50

Sistemul global de comunicaţii mobile (GSM) Глобальная система мобильной связи (GSM)

SM EN 301 511 V9.0.2:2014 (vers. eng.) Sistemul global de comunicaţii mobile (GSM). Standard armonizat pentru staţii mobile în benzile GSM 900 şi DCS 1 800 acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (1999/5/EC) (EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), IDT) 33.080

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN) Цифровая сеть связи с интеграцией служб (ISDN)

SM EN 300 356-1 V3.2.2:2014 (vers. eng.) Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7. Partea dinspre utilizator a ISDN (ISUP), versiunea 3, pentru interfaţa internaţională. Partea 1: Servicii de bază (EN 300 356-1 V3.2.2 (1998-08), IDT) 33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

SM EN 300 065-3 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente telegrafice de bandă îngustă cu tipărire directă pentru recepţia informaţiilor meteorologice şi de navigaţie (NAVTEX). Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3 (e) al Directivei R&TTE (EN 300 065-3 V1.2.1 (2009-05), IDT) SM EN 300 152-3 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Radiobaliză maritimă indicînd poziţia în caz de urgenţă, pericol (EPIRBs) destinată pentru utilizare pe frecvenţa 121,5 MHz sau frecvenţele 121,5 MHz şi 243 MHz numai pentru localizare. Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3 (e) al Directivei R&TTE (EN 300 152-3 V1.1.1 (2001-05), IDT) SM EN 300 219-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipament de tansmisie radio semnale pentru a iniţia un răspuns în receptor. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 (2001-03), IDT) SM EN 300 224-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Servicii de paging local. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 224-2 V1.1.1 (2001-01), IDT)

32


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 300 390-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio destinate pentru transmisii de date (şi vorbire) şi care utilizează o antenă integrată. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 390-2 V1.1.1 (2000-09), IDT)

SM EN 301 840-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Microfoane radio digitale funcţionînd în banda armonizată CEPT de la 1 785 MHz pînă la 1 800 MHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 840-2 V1.1.1 (2001-06), IDT)

SM EN 301 423 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard armonizat pentru sisteme de telecomunicaţii terestre pentru zbor acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 423 V1.1.1 (2000-12), IDT)

SM EN 301 908-10 V4.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT2000. Partea 10: EN armonizat pentru IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 908-10 V4.1.1 (2009-07), IDT)

SM EN 301 489-2 V1.3.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 2: Condiţii specifice pentru echipamentele radio paging (EN 301 489-2 V1.3.1 (2002-08), IDT) SM EN 301 489-12 V2.2.2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 12: Condiţii specifice pentru staţii terestre, interactive, terminale cu apertură foarte mică funcţionînd în banda de frecvenţă de la 4 GHz pînă la 30 GHz în serviciul fix de satelit (FSS) (EN 301 489-12 V2.2.2 (2008-09), IDT) SM EN 301 489-16 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 16: Condiţii specifice pentru echipamentele analogice de comunicaţii radio celulare, mobile şi portabile (EN 301 489-16 V1.2.1 (2002-08), IDT) SM EN 301 489-20 V1.2.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 20: Condiţii specifice pentru staţii mobile terestre (MES) utilizate în serviciile mobile prin satelit (MSS) (EN 301 489-20 V1.2.1 (2002-11), IDT) SM EN 300 718-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Balize de avalanşe. Sisteme emiţător-receptor. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 718-2 V1.1.1 (2001-05), IDT) SM EN 300 761-2 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de mică distanţă (SRD). Identificarea automată a vehiculelor de cale ferată (AVI) funcţionînd în domeniul de frecvenţe 2,45 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 300 761-2 V1.1.1 (2001-06), IDT) SM EN 301 796 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru echipamente telefonice fără cordon CT1 şi CT1+ acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 796 V1.1.1 (2000-09), IDT) SM EN 301 797 V1.1.1:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). EN armonizat pentru echipamente telefonice fără cordon CT2 acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE (EN 301 797 V1.1.1 (2000-09), IDT)

33.100.10

Emisie Излучение

SM EN 55013:2014 (vers. eng.) Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare Приемники радио и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерений (EN 55013:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 55013:2010) SM EN 60601-1-2:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-2: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică. Prescripţii şi încercări Изделия медицинские электрические. Часть 1-2: Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания (EN 60601-1-2:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-1-2:2010) 33.100.20

Imunitate Защищенность

SM EN 60601-1-2:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-2: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică. Prescripţii şi încercări Изделия медицинские электрические. Часть 1-2: Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания (EN 60601-1-2:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-1-2:2010) 33.160 33.160.20

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Receptoare radio Радио приемники

SM EN 300 421 V1.1.2:2014 (vers. eng.) Radiodifuziune video digitală (DVB). Structura de cadru, codarea canalului şi modulaţia pentru serviciile prin satelit pe frecvenţele de 11/12 GHz (EN 300 421 V1.1.2 (1997-08), IDT)

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

35

35.180

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Terminale şi alte echipamente periferice în tehnologia informaţiei Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства

SM EN ISO 9241-210:2014 (vers. eng.) Ergonomia interacţiunii om-sistem. Partea 210: Procesul de proiectare a sistemelor interactive centrat pe operatorul uman Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 210: Проектирование, ориентированное на человека, для интерактивных систем (EN ISO 9241-210:2010, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 13407:2009)

59

59.080 59.080.60

37.040 37.040.25

Tehnologia imaginii Технология получения изображений

SM EN 60601-2-43:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu radiații X pentru proceduri intervenţionale Изделия медицинские электрические. Часть 2-43: Частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур (EN 60601-2-43:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-43:2010) 43 43.140

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Motociclete şi motorete Мотоциклы и мопеды

SM ISO 6460-1:2014 (vers. eng.) Motociclete. Metoda de măsurare pentru emisiile de gaze şi consumul de combustibil. Partea 1: Cerinţe generale de încercare Мотоциклы. Метод измерения выбросов отработавших газов и расхода топлива. Часть 1: Общие требования к испытаниям (ISO 6460-1:2007, IDT) 53 53.100

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Maşini de terasament Землеройные машины

SM ISO 6395:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Determinarea nivelului puterii acustice. Condiţii de încercare dinamice Землеройные машины. Измерение уровня акустической мощности. Динамический режим испытаний (ISO 6395:2008, IDT)

34

65.060

Fotografie Фотография Filme radiografice Пленки для радиографии

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов

SM ISO 6925:2014 (vers. eng.) Acoperitoare textile pentru pardoseală. Comportament la ardere. Încercare cu tabletă la temperatura ambiantă Покрытия текстильные для полов. Характеристики горения. Испытание при температуре окружающей среды с применением таблетки (ISO 6529:1982, IDT) 65

37

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

65.060.80

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SM EN ISO 22867:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere şi maşini pentru grădinărit. Cod de încercare a vibraţiilor pentru maşinile portabile ţinute cu mîna echipate cu motor cu ardere internă. Vibraţii la nivelul mînerelor Машины для лесного хозяйства и садоводства Правила испытаний на вибрацию переносных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Вибрация в области рукояток (EN ISO 22867:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 22867:2011 și SM GOST 31348:2008 (ISO 22867:2004)) 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

SM CEN/TS 15634-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză de biologie moleculară. Partea 2: Ţelină (Apium graveolens). Determinarea calitativă a succesiunii specifice a ADN în mezelurile fierte prin reacţia în lanţ a polimerazei în timp real (PCR) Продукты пищевые. Обнаружение пищевых аллергенов молекулярно-биологическими методами. Часть 2: Сельдерей (Apium graveolens). Качественное определение специфичной последовательности ДНК в вареных колбасах методом полимеразной цепной реакции (PCR) в реальном времени (CEN/TS 15634-2:2012, IDT) SM CEN/TR 16338:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari. Model pentru prezentarea informaţiei despre metodele de analiză imunologică şi biologie moleculară Продукты пищевые. Обнаружение пищевых аллергенов. Шаблон для предоставления информации об иммунологических и молекулярно-биологических методах анализа (CEN/TR 16338:2012, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 13784:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detecţia produselor alimentare ionizate utilizînd testul cometei de ADN. Metoda prin criblare Пищевые продукты. Кометный анализ (оценка повреждения ДНК) для обнаружения облученных пищевых продуктов. Ситовой анализ (EN 13784:2001, IDT) 83

83.140 83.140.40

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

SM EN ISO 5359:2014 (vers. eng.) Racorduri flexibile de presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale Соединения шланговые низкого давления, используемые в системах разводки медицинских газов (EN ISO 5359:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 5359:2009)

91.100 91.100.15

91.060 91.060.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Uşi şi ferestre Двери и окна

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

SM EN 1744-1+A1:2014 (vers. eng.) Incercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiză chimică Испытания для определения химических свойств заполнителей. Часть 1: Химический анализ (EN 1744-1:2009+A1:2012, IDT) 91.160 91.160.10

Iluminat Освещение Iluminatul în interior Внутреннее освещение

SM ISO 8995-1:2014 (CIE S 008/E-2001) (vers. eng.) Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Iluminatul în interior Освещение рабочих мест. Часть 1: Внутреннее освещение (ISO 8995-1:2002 (CIE S 008/E-2001), IDT) 97

91

Materiale de construcţii Строительные материалы

97.190

Industria militară Военная техника Echipamente pentru copii Техника для детей

SM EN 1080:2014 (vers. eng.) Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici Шлемы защитные для маленьких детей (EN 1080:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1080:2010)

SM ISO 3008:2014 (vers. eng.) Încercări de rezistență la foc. Asamblări de uși și obloane Блоки дверные и ставни в сборе. Испытания на огнестойкость (ISO 3008:2007, IDT)

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română CBP 1-18:2014

01.120

314 din 22.07.2014

Standarde în limba engleză SM CEI 60601-2-6:2014

11.040.60

313 din 18.07.2014

SM CEI/TR 60977:2014

11.040.50

295 din 08.07.2014

SM CEN/TR 16059:2014

07.100.30

291 din 07.07.2014

SM CEN/TR 16338:2014

67.050

275 din 01.07.2014

SM CWA 16642:2014

11.020

291 din 07.07.2014

SM CEN/TS 15634-2:2014

07.100.30 67.050

275 din 01.07.2014

SM CEN ISO/TS 13136:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM CEN ISO/TS 15216-1:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM CEN ISO/TS 15216-2:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM CEN ISO/TS 17919:2014

07.100.30

291 din 07.07.2014

SM CEN ISO/TS 20836:2014

07.100.30

291 din 07.07.2014

SM CEN ISO/TS 22117:2014

07.100.30

291 din 07.07.2014

SM EN 341:2014

13.340.99

309 din 18.07.2014

SM EN 421:2014

13.280 13.340.40

302 din 10.07.2014

SM EN 671-1:2014

13.220.10

302 din 10.07.2014

SM EN 671-2:2014

13.220.10

302 din 10.07.2014

SM EN 671-3:2014

13.220.10

302 din 10.07.2014

SM EN 764-4:2014

23.020.30

310 din 18.07.2014

SM EN 794-3+A2:2014

11.040.10 11.160

291 din 07.07.2014

SM EN 1422:2014

11.080.10

284 din 04.07.2014

SM EN 1060-3+A2:2014

11.040.55

313 din 18.07.2014

SM EN 1078+A1:2014

13.340.20

302 din 10.07.2014

SM EN 1080:2014

13.340.20 97.190

302 din 10.07.2014

SM EN 1385:2014

13.340.20

302 din 10.07.2014

SM EN 1621-1:2014

13.340.10

303 din 15.07.2014

SM EN 1744-1+A1:2014

91.100.15

310 din 18.07.2014

SM EN 1820+A1:2014

11.040.10

298 din 09.07.2014

SM EN 1846-2+A1:2014

13.220.10

304 din 15.07.2014

SM EN 1846-3:2014

13.220.10

304 din 15.07.2014

SM EN 1865-3:2014

11.160

288 din 07.07.2014

SM EN 1865-4:2014

11.160

288 din 07.07.2014

SM EN 1865-5:2014

11.160

288 din 07.07.2014

SM EN 12007-1:2014

23.040.01

310 din 18.07.2014

36


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 12183:2014

11.180.10

288 din 07.07.2014

SM EN 12184:2014

11.180.10

288 din 07.07.2014

SM EN 12492:2014

13.340.20

302 din 10.07.2014

SM EN 12566-3+A2:2014

13.060.30

303 din 15.07.2014

SM EN 12566-6:2014

13.060.30

303 din 15.07.2014

SM EN 12740:2014

07.080 07.100.01 13.030.30

275 din 01.07.2014

SM EN 13381-6:2014

13.220.50

304 din 15.07.2014

SM EN 13484:2014

13.340.20

302 din 10.07.2014

SM EN 13781:2014

13.340.20

302 din 10.07.2014

SM EN 13784:2014

67.050

275 din 01.07.2014

SM EN 14166:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN 14476:2014

11.080.20

284 din 04.07.2014

SM EN 14052+A1:2014

13.340.20

302 din 10.07.2014

SM EN 14143:2014

13.340.30

302 din 10.07.2014

SM EN 15132:2014

13.030.40

303 din 15.07.2014

SM EN 16348:2014

23.040.01

310 din 18.07.2014

SM EN 50495:2014

13.230 29.260.30

304 din 15.07.2014

SM EN 55013:2014

33.100.10

301 din 10.07.2014

SM EN 60034-2-2:2014

29.160

313 din 18.07.2014

SM EN 60204-33:2014 SM EN 60601-1-3:2014

13.110 25.040.30 29.020 11.040.50 13.280

301 din 10.07.2014 313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-19:2014

11.040.10

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-20:2014

11.040.10

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-21:2014

11.040.10

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-27:2014

11.040.50

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-28:2014

11.040.55

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-29:2014

11.040.60

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-41:2014 SM EN 60601-2-43:2014

11.040.20 11.040.55 11.040.99 11.040.50 37.040.25

301 din 10.07.2014 313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-44:2014

11.040.50

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-50:2014

11.040.60

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-52:2014

11.140

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-54:2014

11.040.50

313 din 18.07.2014

SM EN 60662:2014

29.140.30

301 din 10.07.2014

SM EN 61217:2014 SM EN 61557-10:2014

11.040.50 13.280 17.220.20 29.080.01 29.240.01

313 din 18.07.2014 313 din 18.07.2014

SM EN 61810-1:2014

29.120.70

310 din 18.07.2014

SM EN 62083:2014

11.040.60

313 din 18.07.2014

SM EN 62220-1-2:2014

11.040.50

313 din 18.07.2014

SM EN 62220-1-3:2014

11.040.50

313 din 18.07.2014

SM EN 80601-2-35:2014

11.140

301 din 10.07.2014

SM EN 80601-2-59:2014

11.040.55

313 din 18.07.2014

SM EN 300 065-3 V1.2.1:2014

33.100.01

279 din 02.07.2014

SM EN 300 113-2 V1.5.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 300 152-3 V1.1.1:2014

33.100.01

281 din 03.07.2014

SM EN 300 219-2 V1.1.1:2014

33.100.01

281 din 03.07.2014

SM EN 300 220-2 V2.4.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 224-2 V1.1.1:2014

33.100.01

281 din 03.07.2014

SM EN 300 328 V1.8.1:2014

33.020

279 din 02.07.2014

SM EN 300 330-2 V1.5.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 356-1 V3.2.2:2014

33.080

280 din 03.07.2014

SM EN 300 373-2 V1.2.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 373-3 V1.2.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 390-2 V1.1.1:2014

33.100.01

281 din 03.07.2014

SM EN 300 421 V1.1.2:2014

33.060.40 33.160.20

283 din 03.07.2014

SM EN 300 422-2 V1.3.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 433-2 V1.3.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 440-2 V1.4.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 468 V1.14.1:2014

33.020

283 din 03.07.2014

SM EN 300 609-4 V9.2.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 674-2-1 V1.1.1:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 300 674-2-2 V1.1.1:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 300 676-2 V1.5.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 698-2 V1.2.1:2014

33.020

281 din 03.07.2014

SM EN 300 698-3 V1.2.1:2014

33.020 33.070.30

308 din 16.07.2014

SM EN 300 718-2 V1.1.1:2014

33.100.01

308 din 16.07.2014

SM EN 300 718-3 V1.2.1:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 300 720-2 V1.2.1:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 300 743 V1.5.1:2014

33.060.20

283 din 03.07.2014

SM EN 300 744 V1.6.1:2014

33.060.20

283 din 03.07.2014

SM EN 300 761-2 V1.1.1:2014

33.100.01

308 din 16.07.2014

SM EN 301 025-1 V1.5.2:2014

33.020

283 din 03.07.2014

SM EN 301 360 V1.2.1:2014

33.070.40

279 din 02.07.2014

SM EN 301 091-2 V1.3.2:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 301 166-2 V1.2.3:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 301 178-2 V1.2.2:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 301 357-2 V1.4.1:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 301 406 V2.1.1:2014

33.070.30

279 din 02.07.2014

SM EN 301 423 V1.1.1:2014

33.100.01

279 din 02.07.2014

SM EN 301 426 V1.2.1:2014

33.070.40

279 din 02.07.2014

SM EN 301 427 V1.2.1:2014

33.020

279 din 02.07.2014

SM EN 301 428 V1.3.1:2014

33.070.40

279 din 02.07.2014

SM EN 301 430 V1.1.1:2014

33.070.40

279 din 02.07.2014

SM EN 301 441 V1.1.1:2014

33.070.40

279 din 02.07.2014

SM EN 301 442 V1.2.1:2014

33.070.40

279 din 02.07.2014

SM EN 301 443 V1.3.1:2014

33.070.40

279 din 02.07.2014

SM EN 301 447 V1.1.1:2014

33.020

279 din 02.07.2014

SM EN 301 449 V1.1.1:2014

33.020

279 din 02.07.2014

SM EN 301 459 V1.4.1:2014

33.020

279 din 02.07.2014

SM EN 301 489-1 V1.9.2:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 301 489-2 V1.3.1:2014

33.100.01

278 din 02.07.2014

SM EN 301 489-4 V1.4.1:2014

33.020

278 din 02.07.2014

38


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 301 489-6 V1.3.1:2014

33.020

278 din 02.07.2014

SM EN 301 489-7 V1.3.1:2014

33.020

278 din 02.07.2014

SM EN 301 489-9 V1.4.1:2014

33.020

278 din 02.07.2014

SM EN 301 489-10 V1.3.1:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 301 489-11 V1.3.1:2014

33.020

308 din 16.07.2014

SM EN 301 489-12 V2.2.2:2014

33.100.01

308 din 16.07.2014

SM EN 301 489-16 V1.2.1:2014

33.100.01

278 din 02.07.2014

SM EN 301 489-17 V2.2.1:2014

33.020

278 din 02.07.2014

SM EN 301 489-20 V1.2.1:2014

33.100.01

278 din 02.07.2014

SM EN 301 489-22 V1.3.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 489-23 V1.5.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 489-24 V1.5.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 489-25 V2.3.2:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 489-26 V2.3.2:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 489-29 V1.1.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 489-31 V1.1.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 489-32 V1.1.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 502 V9.2.1:2014

33.020

278 din 02.07.2014

SM EN 301 511 V9.0.2:2014

33.070.50

278 din 02.07.2014

SM EN 301 526 V1.1.1:2014

33.020

278 din 02.07.2014

SM EN 301 559-2 V1.1.2:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 681 V1.4.1:2014

33.060.30

278 din 02.07.2014

SM EN 301 721 V1.2.1:2014

33.070.40

278 din 02.07.2014

SM EN 301 783-2 V1.2.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 796 V1.1.1:2014

33.100.01

278 din 02.07.2014

SM EN 301 797 V1.1.1:2014

33.100.01

278 din 02.07.2014

SM EN 301 839-2 V1.3.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 840-2 V1.1.1:2014

33.100.01

307 din 16.07.2014

SM EN 301 841-3 V1.1.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 843-1 V1.3.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 843-2 V1.2.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 843-4 V1.2.1:2014

33.020

307 din 16.07.2014

SM EN 301 843-5 V1.1.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 843-6 V1.1.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 893 V1.7.1:2014

33.020

278 din 02.07.2014

SM EN 301 908-1 V5.2.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 908-3 V5.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-4 V5.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-5 V5.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-6 V5.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-7 V5.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-9 V1.1.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-10 V4.1.1:2014

33.020 33.100.01

282 din 03.07.2014

SM EN 301 908-11 V5.2.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 908-12 V4.2.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 908-13 V5.2.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 908-14 V5.2.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 908-15 V5.2.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 908-16 V4.2.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 301 908-17 V4.2.1:2014

33.020

282 din 03.07.2014

SM EN 301 908-18 V6.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-19 V5.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-20 V6.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-21 V5.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 908-22 V5.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 301 929-2 V1.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 302 018-1 V1.2.1:2014

33.020

306 din 16.07.2014

SM EN 302 018-2 V1.2.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 054-2 V1.1.1:2014

33.040.30

276 din 02.07.2014

SM EN 302 065 V1.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 302 066-2 V1.2.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 077-1 V1.1.1:2014

33.020

306 din 16.07.2014

SM EN 302 077-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 186 V1.1.1:2014

33.060.30

277 din 02.07.2014

SM EN 302 194-2 V1.1.2:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 195-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 208-2 V1.4.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 217-2-2 V1.4.1:2014

33.060.30

276 din 02.07.2014

SM EN 302 217-3 V1.3.1:2014

33.060.30

276 din 02.07.2014

SM EN 302 217-4-2 V1.5.1:2014

33.060.30

276 din 02.07.2014

SM EN 302 245-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 264-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 288-2 V1.6.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 291-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 296-2 V1.2.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 302 297 V1.1.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 302 326-3 V1.3.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 340 V1.1.1:2014

33.070.40

277 din 02.07.2014

SM EN 302 372-2 V1.2.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 300 386 V1.6.1:2014

33.020

280 din 03.07.2014

SM EN 302 426 V1.1.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 302 435-2 V1.3.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 448 V1.1.1:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 302 454-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 480 V1.1.2:2014

33.020

277 din 02.07.2014

SM EN 302 498-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 500-2 V2.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 502 V1.2.1:2014

33.060.01

277 din 02.07.2014

SM EN 302 510-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 536-2 V1.1.1:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 537-2 V1.1.2:2014

33.020

276 din 02.07.2014

SM EN 302 544-1 V1.1.2:2014

33.060.30

306 din 16.07.2014

SM EN 302 544-2 V1.1.1:2014

33.060.30

306 din 16.07.2014

SM EN 302 567 V1.2.1:2014

33.020

283 din 03.07.2014

SM EN 302 574-1 V1.1.1:2014

33.070.40

306 din 16.07.2014

SM EN 302 574-2 V1.1.1:2014

33.070.40

306 din 16.07.2014

SM EN 302 574-3 V1.1.1:2014

33.070.40

306 din 16.07.2014

SM EN 302 608 V1.1.1:2014

33.060.01

283 din 03.07.2014

40


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN 302 609 V1.1.1:2014

33.060.01

283 din 03.07.2014

SM EN 302 617-2 V1.1.1:2014

33.020

306 din 16.07.2014

SM EN 302 623 V1.1.1:2014

33.070.40

283 din 03.07.2014

SM EN 302 625 V1.1.1:2014

33.020

283 din 03.07.2014

SM EN 302 645 V1.1.1:2014

33.020

283 din 03.07.2014

SM EN 302 686 V1.1.1:2014

33.060.01

283 din 03.07.2014

SM EN 302 729-2 V1.1.2:2014

33.020

306 din 16.07.2014

SM EN 302 752 V1.1.1:2014

33.020

283 din 03.07.2014

SM EN 302 774 V1.2.1:2014

33.020

283 din 03.07.2014

SM EN 302 977 V1.1.2:2014

33.060.30

283 din 03.07.2014

SM EN 302 998-1 V1.1.1:2014

33.020

306 din 16.07.2014

SM EN 302 998-2 V1.1.1:2014

33.020

306 din 16.07.2014

SM EN 303 035-1 V1.2.1:2014

33.070.10

306 din 16.07.2014

SM EN 303 035-2 V1.2.2:2014

33.070.10

306 din 16.07.2014

SM EN 305 550-2 V1.1.1:2014

33.020

306 din 16.07.2014

SM EN 45502-2-3:2014

11.040.40

295 din 08.07.2014

SM EN 50379-1:2014

13.320

303 din 15.07.2014

SM EN 50379-2:2014

13.320

303 din 15.07.2014

SM EN 50379-3:2014

13.320

303 din 15.07.2014

SM EN 60601-1-2:2014

11.040.01 33.100.10 33.100.20

305 din 15.07.2014

SM EN 60601-1-6:2014

11.040

305 din 15.07.2014

SM EN 60601-1-8:2014

11.040.01

305 din 15.07.2014

SM EN 60601-1-10:2014

11.040

305 din 15.07.2014

SM EN 60601-1-11:2014

11.040

305 din 15.07.2014

SM EN 60601-2-39:2014

11.040.99

305 din 15.07.2014

SM EN 60904-9:2014

27.160

305 din 15.07.2014

SM EN 62127-1:2014

17.140.50

309 din 18.07.2014

SM EN 62127-2:2014

17.140.50

309 din 18.07.2014

SM EN 62127-3:2014

17.140.50

309 din 18.07.2014

SM EN 62366:2014

11.040

305 din 15.07.2014

SM EN 62676-1-1:2014

13.320

305 din 15.07.2014

SM EN 62676-1-2:2014

13.320

305 din 15.07.2014

SM EN 62676-2-1:2014

13.320

305 din 15.07.2014

SM EN 62676-2-2:2014

13.320

305 din 15.07.2014

SM EN 62676-2-3:2014

13.320

305 din 15.07.2014

SM EN 80601-2-58:2014

11.040.70

305 din 15.07.2014

SM EN ISO 898-1:2014

21.060.10

310 din 18.07.2014

SM EN ISO 898-2:2014

21.060.20

310 din 18.07.2014

SM EN ISO 2702:2014

21.060.10

310 din 18.07.2014

SM EN ISO 3107:2014

11.060.10

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 3823-2:2014

11.060.20

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 3826-3:2014

11.040.20

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 4035:2014

21.060.20

310 din 18.07.2014

SM EN ISO 4074:2014

11.200

288 din 07.07.2014

SM EN ISO 4126-1:2014

13.240

304 din 15.07.2014

SM EN ISO 4126-2:2014

13.240

304 din 15.07.2014

SM EN ISO 4126-4:2014

13.240

304 din 15.07.2014

SM EN ISO 4126-5:2014

13.240

304 din 15.07.2014

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN ISO 4135:2014

01.040.11 11.040.10

291 din 07.07.2014

SM EN ISO 4833-1:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 4833-2:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 5356-2:2014

11.040.10

291 din 07.07.2014

SM EN ISO 5359:2014

11.040.10 83.140.40

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 5360:2014

11.040.10

291 din 07.07.2014

SM EN ISO 5361:2014

11.040.10

291 din 07.07.2014

SM EN ISO 5840:2014

11.040.40

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 5667-13:2014

13.060.30 13.060.45

303 din 15.07.2014

SM EN ISO 6887-2:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 6887-3:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 6887-6:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 7197:2014

11.040.40

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 7376:2014

11.040.10

291 din 07.07.2014

SM EN ISO 7396-1:2014

11.040.10

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 7396-2:2014

11.040.10

291 din 07.07.2014

SM EN ISO 7405:2014

11.060.10 11.100.99

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 7439:2014

11.200

288 din 07.07.2014

SM EN ISO 7491:2014

11.060.10

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 7886-4:2014

11.040.25

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 7937:2014

07.100.30

291 din 07.07.2014

SM EN ISO 8536-4:2014

11.040.20

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 8612:2014

11.040.70

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 8637:2014

11.040.40

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 8638:2014

11.040.40

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 8836:2014

11.040.10 11.040.25

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 9170-1:2014

11.040.10

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 9170-2:2014

11.040.10

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 10273:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 10342:2014

11.040.70

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 10451:2014

11.060.15

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 10524-3:2014

11.040.10

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 10555-1:2014

11.040.25

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 10555-3:2014

11.040.25

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 10555-4:2014

11.040.25

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 10555-5:2014

11.040.25

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 10846-1:2014

17.140.01

309 din 18.07.2014

SM EN ISO 10993-10:2014

11.100.20

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 10993-12:2014

11.100.20

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 11079:2014

13.180

303 din 15.07.2014

SM EN ISO 11137-2:2014

11.080.01

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 11269-2:2014

13.080.30

303 din 15.07.2014

SM EN ISO 12780-1:2014

01.040.17 17.040.20

309 din 18.07.2014

SM EN ISO 12780-2:2014

17.040.01

309 din 18.07.2014

SM EN ISO 13287:2014

13.340.50

302 din 10.07.2014

SM EN ISO 13307:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 13385-1:2014

17.040.30

309 din 18.07.2014

42


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM EN ISO 13385-2:2014

17.040.30

309 din 18.07.2014

SM EN ISO 13408-1:2014

11.080.01

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 13408-3:2014

11.080.01

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 13408-4:2014

11.080.01

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 13408-5:2014

11.080.01

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 13408-6:2014

11.080.01

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 13856-1:2014

13.110

302 din 10.07.2014

SM EN ISO 13856-2:2014

13.110

302 din 10.07.2014

SM EN ISO 13856-3:2014

13.110

302 din 10.07.2014

SM EN ISO 13969:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 13760:2014

23.040

310 din 18.07.2014

SM EN ISO 14031:2014

13.020.10

288 din 07.07.2014

SM EN ISO 14065:2014

13.020.40

302 din 10.07.2014

SM EN ISO 14801:2014

11.060.15

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 15001:2014

11.040.10

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 15004-2:2014

11.040.70

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 15027-1:2014

13.340.10

303 din 15.07.2014

SM EN ISO 15027-2:2014

13.340.10

303 din 15.07.2014

SM EN ISO 15027-3:2014

13.340.10

303 din 15.07.2014

SM EN ISO 15197:2014

11.100.10

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 15747:2014

11.040.20

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 15798:2014

11.040.70

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 17511:2014

11.100.10

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 22118:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 22119:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 22794:2014

11.060.15

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 22803:2014

11.060.15

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 22867:2014

13.160 65.060.80

302 din 10.07.2014

SM EN ISO 25424:2014

11.080.01

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 25539-2:2014

11.040.40

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 25539-3:2014

11.040.40

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 26782:2014

11.040.10

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 27108:2014

13.060.50

303 din 15.07.2014

SM EN ISO 81060-1:2014

11.040.10

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 80601-2-55:2014

11.040.10

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 80601-2-56:2014

11.040.55

313 din 18.07.2014

SM EN ISO 9241-210:2014 SM EN ISO 10819:2014

13.180 35.180 13.160 13.340.40

302 din 10.07.2014 302 din 10.07.2014

SM EN ISO 12100:2014

13.110

302 din 10.07.2014

SM ETS 300 384:2014

33.060.20

280 din 03.07.2014

SM ETS 300 447:2014

33.020

280 din 03.07.2014

SM ETS 300 487:2014

33.060.30

280 din 03.07.2014

SM ETSI TR 101 290 V1.2.1:2014

33.020

280 din 03.07.2014

SM ISO 834-1:2014

13.220.50

304 din 15.07.2014

SM ISO 3008:2014

13.220.50 91.060.50

304 din 15.07.2014

SM ISO 3507:2014

17.060

309 din 18.07.2014

SM ISO 5815-1:2014

13.060.50

303 din 15.07.2014

SM ISO 5815-2:2014

13.060.50

303 din 15.07.2014

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM ISO 6395:2014 SM ISO 6460-1:2014 SM ISO 6925:2014

17.140.20 53.100 13.040.50 43.140 13.220.40 59.080.60

309 din 18.07.2014 303 din 15.07.2014 304 din 15.07.2014

SM ISO 7176-3:2014

11.180.10

288 din 07.07.2014

SM ISO 7176-4:2014

11.180.10

288 din 07.07.2014

SM ISO 7176-5:2014

11.180.10

284 din 04.07.2014

SM ISO 7176-11:2014

11.180.10

288 din 07.07.2014

SM ISO 7176-16:2014

11.180.10 13.220.40

288 din 07.07.2014

SM ISO 7251:2014

07.100.30

275 din 01.07.2014

SM ISO 7875-1:2014

13.060.01

303 din 15.07.2014

SM ISO 8245:2014

13.060.50

303 din 15.07.2014

SM ISO 8995-1:2014 (CIE S 008/E-2001)

13.180 91.160.10

302 din 10.07.2014

SM ISO 9174:2014

13.060.01

303 din 15.07.2014

SM ISO 10381-2:2014

13.080.05

303 din 15.07.2014

SM ISO 10381-3:2014

13.080.05

309 din 18.07.2014

SM ISO 10651-5:2014

11.040.10

298 din 09.07.2014

SM ISO 12866:2014

11.040.70

305 din 15.07.2014

SM ISO 15705:2014

13.060.50

303 din 15.07.2014

SM ISO/TR 14047:2014 SM ISO/TR 14049:2014

13.020.10 13.020.60 13.020.10 13.020.60

288 din 07.07.2014 288 din 07.07.2014

SM ISO/CEI TS 17021-5:2014

03.120.20

302 din 10.07.2014

SM ISO/CEI TS 17027:2014

03.120.20

302 din 10.07.2014

44


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna iulie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в июле 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты. 01

01.040 01.040.11

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Medicină (Vocabulare) Здравоохранение (Словари)

SMV EN ISO 4135:2009 (vers. eng.) Echipament de anestezie şi respiraţie. Vocabular Аппараты наркозные и дыхательные. Словарь (Înlocuit cu SM EN ISO 4135:2014) 01.040.13

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

SM SR EN ISO 12100-1:2011 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 1: Основная терминология, методология (Înlocuit cu SM EN ISO 12100:2014) 01.040.19

Încercări (Vocabulare) Испытания (Словари)

GOST 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики 01.040.33

Telecomunicaţii. Tehnici audio şi video (Vocabulare) Телекоммуникации (Словари)

GOST 23090-78 Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд

01.040.35

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou (Vocabulare) Информационные технологии. Конторское оборудование (Словари)

GOST 13699-91 Запись и воспроизведение информации. Термины и определения GOST 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения GOST 18421-93 Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения GOST 24402-88 Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения GOST 25492-82 Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. Термины и определения GOST 25868-91 Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения GOST 26387-84 Система „человек-машина”. Термины и определения GOST 26553-85 Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения GOST 27459-87 Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения GOST 27833-88 Средства отображения информации. Термины и определения GOST 28397-89 (ISO 2382-15-85) Языки программирования. Термины и определения GOST 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения GOST 29099-91 Сети вычислительные локальные. Термины и определения

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

01.040.65

Agricultură (Vocabulare) Сельское хозяйство (Словари)

GOST 21669-76 Комбикорма. Термины и определения 01.040.73

Mine şi minereuri (Vocabulare) Горное дело и полезные ископаемые (Словари)

GOST 25006-81 Оборудование обогатительное. Термины и определения 01.040.79

Industria lemnului (Vocabulare) Технология древесины (Словари)

GOST 16032-70 Лесосплав. Термины и определения

SM 1-18:2000 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare şi forma de prezentare a standardelor de terminologie Принципы и методология стандартизации. Порядок разработки и оформления стандардов на термины и определения (Înlocuit cu CBP 1-18:2014) 01.140 01.140.40

Industria hîrtiei (Vocabulare) Технология бумаги (Словари)

GOST 17401-80 Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. Термины и определения GOST 23646-79 Полуфабрикаты волокнистые целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения 01.080

Simboluri grafice Графические обозначения

GOST 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-11:2008 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de efectuare a expertizei proiectelor de standarde Принципы и методология стандартизации. Порядок проведения экспертизы проектов стандартов CBP 1-14:2010 Principiile şi metodologia standardizării. Criterii de calificare şi modul de atestare a experţilor în domeniul standardizării Принципы и методология стандартизации. Квалификационные критерии и порядок аттестации экспертов в области стандартизации CBP 1-16:2011 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea regulilor şi recomandărilor de standardizare interstatală ca coduri de bună practică în domeniul standardizării Принципы и методология стандартизации. Принятие правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации в качестве кодексов установившейся практики

46

Editare Издательское дело

GOST 12.3.013-77 Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности 03

GOST 18110-72 Плиты древесностружечные. Термины и определения 01.040.85

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело

03.120

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo

GOST 4.100-83 Система показателей качества продукции. Изоляторы линейные. Номенклатура показателей GOST 4.103-83 Система показателей качества продукции. Колонки маслораздаточные и топливораздаточные. Номенклатура показателей GOST 4.105-83 Система показателей качества продукции. Торф, продукты переработки торфа. Номенклатура показателей GOST 4.107-83 Система показателей качества продукции. Порошки огнетушащие. Номенклатура показателей GOST 4.108-84 Система показателей качества продукции. Продукция химического и нефтяного машиностроения. Линии технологические комплектные. Номенклатура показателей GOST 4.110-84 Система показателей качества продукции. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей GOST 4.114-84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей GOST 4.115-84 Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. Номенклатура показателей GOST 4.116-84 Система показателей качества продукции. Кожа искусственная и пленочные материалы технического назначения. Номенклатура показателей GOST 4.11-81 Система показателей качества продукции. Кожа. Номенклатура показателей


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.118-84 Система показателей качества продукции. Оборудование насосное. Номенклатура основных показателей

GOST 4.149-85 Система показателей качества продукции. Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые. Номенклатура показателей

GOST 4.119-84 Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей

GOST 4.150-85 Система показателей качества продукции. Электронагреватели трубчатые (ТЭН). Номенклатура показателей

GOST 4.120-87 Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей

GOST 4.151-85 Система показателей качества продукции. Изделия электроугольные. Номенклатура показателей

GOST 4.121-87 Система показателей качества продукции. Скреперы. Номенклатура показателей

GOST 4.153-85 Система показателей качества продукции. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей

GOST 4.122-87 Система показателей качества продукции. Бульдозеры. Номенклатура показателей

GOST 4.154-85 Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся средние свыше 56 до 355 габарита включительно. Номенклатура показателей

GOST 4.124-84 Система показателей качества продукции. Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы. Номенклатура показателей GOST 4.127-84 Система показателей качества продукции. Волокно и жгут химические. Номенклатура показателей GOST 4.129-85 Система показателей качества продукции. Техника криогенная медицинская. Номенклатура показателей GOST 4.130-88 Система показателей качества продукции. Линии автоматические механической обработки, станки агрегатные и специальные агрегатного типа. Номенклатура показателей GOST 4.132-85 Система показателей качества продукции. Огнетушители. Номенклатура показателей GOST 4.135-85 Система показателей качества продукции. Манометры дифференциальные. Номенклатура показателей GOST 4.136-85 Система показателей качества продукции. Приборы теплофизические. Номенклатура показателей GOST 4.137-85 Система показателей качества продукции. Приборы полупроводниковые силовые. Номенклатура показателей GOST 4.13-89 Система показателей качества продукции. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей GOST 4.139-85 Система показателей качества продукции. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей GOST 4.143-85 Система показателей качества продукции. Изделия кабельные. Номенклатура показателей GOST 4.147-85 Система показателей качества продукции. Изделия электротехнические. Аппараты низковольтные контактные. Номенклатура показателей GOST 4.148-85 Система показателей качества продукции. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей

GOST 4.156-85 Система показателей качества продукции. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей GOST 4.158-85 Система показателей качества продукции. Счетчики, дозаторы и расходомеры скоростные, объемные. Расходомеры электромагнитные. Расходомеры, дозаторы и дозирующие установки вихревые. Номенклатура показателей GOST 4.160-85 Система показателей качества продукции. Приборы для измерения мышечной силы (механические). Номенклатура показателей GOST 4.161-85 Система показателей качества продукции. Изделия маникюрные и педикюрные. Номенклатура показателей GOST 4.164-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы радиоспектрометрические. Номенклатура показателей GOST 4.166-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы жидкости. Номенклатура показателей GOST 4.167-85 Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355 габарита. Номенклатура показателей GOST 4.168-85 Система показателей качества продукции. Ультрацентрифуги и роторы препаративные. Номенклатура показателей GOST 4.170-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей GOST 4.171-85 Система показателей качества продукции. Турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы и их системы возбуждения. Номенклатура показателей GOST 4.172-85 Система показателей качества продукции. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 4.173-85 Система показателей качества продукции. Устройства комплектные распределительные на напряжение свыше 1 000 В. Номенклатура показателей GOST 4.176-85 Система показателей качества продукции. Аппараты электрические высоковольтные. Номенклатура показателей GOST 4.177-85 Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей

GOST 4.24-84 Система показателей качества продукции. Масла смазочные. Номенклатура показателей GOST 4.25-83 Система показателей качества продукции. Нефтепродукты. Топлива жидкие. Номенклатура показателей GOST 4.29-71 Система показателей качества продукции. Консервы мясные и мясо-растительные. Номенклатура показателей

GOST 4.17-80 Система показателей качества продукции. Уплотнители резиновые контактные. Номенклатура показателей

GOST 4.301-85 Система показателей качества продукции. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура показателей

GOST 4.178-85 Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Номенклатура показателей

GOST 4.302-85 Система показателей качества продукции. Машины забойные ударного действия для бурения геологоразведочных скважин. Номенклатура показателей

GOST 4.179-85 Система показателей качества продукции. Машины и приборы для измерения усилий и деформации. Номенклатура показателей

GOST 4.303-85 Система показателей качества продукции. Сепараторы магнитные и электромагнитные. Номенклатура показателей

GOST 4.180-85 Система показателей качества продукции. Меры массы. Номенклатура показателей

GOST 4.304-85 Система показателей качества продукции. Аппаратура и приборы для измерения вибрации. Номенклатура показателей

GOST 4.183-85 Система показателей качества продукции. Иглы стержневые. Номенклатура показателей

GOST 4.305-85 Система показателей качества продукции. Электровозы промышленные. Номенклатура показателей

GOST 4.186-85 Система показателей качества продукции. Приборы автоматические следящего уравновешивания. Номенклатура показателей

GOST 4.30-71 Система показателей качества продукции. Консервы молочные. Номенклатура показателей

GOST 4.18-88 Система показателей качества продукции. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Номенклатура показателей GOST 4.188-85 Система показателей качества продукции. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей GOST 4.195-85 Система показателей качества продукции. Меры электрических величин. Номенклатура показателей GOST 4.197-85 Система показателей качества продукции. Установки для измерения электрических и магнитных величин. Номенклатура показателей GOST 4.198-85 Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские аналитические. Номенклатура показателей GOST 4.21-85 Система показателей качества продукции. Конвейеры. Номенклатура показателей GOST 4.22-85 Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей GOST 4.23-83 Система показателей качества продукции. Смазки пластичные. Номенклатура показателей

48

GOST 4.307-85 Система показателей качества продукции. Инструменты однолезвийные. Номенклатура показателей GOST 4.310-85 Система показателей качества продукции. Иглодержатели. Номенклатура показателей GOST 4.312-85 Система показателей качества продукции. Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Номенклатура показателей GOST 4.313-85 Система показателей качества продукции. Средства поиска, хранения и транспортирования документов. Номенклатура показателей GOST 4.314-85 Система показателей качества продукции. Средства письма. Номенклатура показателей GOST 4.316-85 Система показателей качества продукции. Трансформаторы силовые нулевого габарита, измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей GOST 4.317-85 Система показателей качества продукции. Системы и устройства для службы крови. Номенклатура показателей GOST 4.31-82 Система показателей качества продукции. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Номенклатура показателей


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.319-85 Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты лабораторные из стекла, кварца и фарфора. Номенклатура показателей GOST 4.320-85 Система показателей качества продукции. Приборы для измерения температуры и влажности, переключатели. Номенклатура показателей GOST 4.321-85 Система показателей качества продукции. Посуда и оборудование лабораторные из кварца и фарфора. Номенклатура показателей GOST 4.324-85 Система показателей качества продукции. Аппараты для ультразвуковой терапии. Номенклатура показателей GOST 4.330-85 Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся малой мощности. Номенклатура показателей GOST 4.331-85 Система показателей качества продукции. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей GOST 4.332-85 Система показателей качества продукции. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей GOST 4.334-85 Система показателей качества продукции. Машины и автоматы пишущие. Номенклатура показателей GOST 4.335-85 Система показателей качества продукции. Инструмент породоразрушающий. Номенклатура показателей GOST 4.336-85 Система показателей качества продукции. Средства для уничтожения документов и резки бумаги конторские. Номенклатура показателей GOST 4.345-85 Система показателей качества продукции. Камни часовые и технические. Номенклатура показателей GOST 4.346-85 Система показателей качества продукции. Электровозы магистральные. Номенклатура показателей GOST 4.34-84 Система показателей качества продукции. Полотна нетканые и штучные нетканые изделия бытового назначения. Номенклатура показателей GOST 4.348-85 Система показателей качества продукции. Инструмент алмазный. Номенклатура показателей GOST 4.349-85 Система показателей качества продукции. Инструмент абразивный. Номенклатура показателей GOST 4.350-93 Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для стекольной промышленности. Номенклатура показателей GOST 4.353-85 Система показателей качества продукции. Оборудование полиграфическое. Номенклатура показателей GOST 4.354-85 Система показателей качества продукции. Машины погрузочные шахтные. Номенклатура показателей

GOST 4.356-85 Система показателей качества продукции. Машины флотационные. Номенклатура показателей GOST 4.357-85 Система показателей качества продукции. Машины погрузочно-транспортные шахтные. Номенклатура показателей GOST 4.361-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы масс спектрометрические. Номенклатура показателей GOST 4.363-85 Система показателей качества продукции. Оборудование дезинфекционное. Номенклатура показателей GOST 4.365-85 Система показателей качества продукции. Оборудование стерилизационное. Номенклатура показателей GOST 4.367-85 Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Номенклатура показателей GOST 4.36-84 Система показателей качества продукции. Ткани фильтровальные. Номенклатура показателей GOST 4.370-85 Система показателей качества продукции. Механические анализаторы биологических жидкостей. Номенклатура показателей GOST 4.372-85 Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты медицинские для обработки пробы методом электрофореза. Номенклатура показателей GOST 4.373-85 Система показателей качества продукции. Тракторы промышленные и лесопромышленные. Номенклатура показателей GOST 4.374-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы газов. Номенклатура показателей GOST 4.375-85 Система показателей качества продукции. Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы измерительные аналоговые. Номенклатура показателей GOST 4.377-85 Система показателей качества продукции. Экскаваторы одноковшовые. Номенклатура показателей GOST 4.3-78 Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Номенклатура показателей GOST 4.378-85 Система показателей качества продукции. Сейсмоприемники электродинамические. Номенклатура показателей GOST 4.37-90 Система показателей качества продукции. Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номенклатура показателей GOST 4.379-85 Система показателей качества продукции. Станции сейсморазведочные цифровые. Номенклатура показателей

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 4.380-85 Система показателей качества продукции. Суда прогулочные. Номенклатура показателей GOST 4.381-85 Система показателей качества продукции. Средства моющие синтетические. Номенклатура показателей GOST 4.383-85 Система показателей качества продукции. Массы формовочные на основе эфиров целлюлозы (этролы). Номенклатура показателей GOST 4.385-85 Система показателей качества продукции. Меры магнитной индукции и меры магнитного потока. Номенклатура показателей GOST 4.386-85 Система показателей качества продукции. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей GOST 4.387-85 Система показателей качества продукции. Материалы синтетические для низа обуви. Номенклатура показателей GOST 4.388-85 Система показателей качества продукции. Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей GOST 4.389-85 Система показателей качества продукции. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Номенклатура показателей GOST 4.391-85 Система показателей качества продукции. Средства для ухода за полами. Номенклатура показателей GOST 4.392-85 Система показателей качества продукции. Счетчики электрической энергии. Номенклатура показателей GOST 4.393-85 Система показателей качества продукции. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Номенклатура показателей GOST 4.396-88 Система показателей качества продукции. Автомобили легковые. Номенклатура показателей

GOST 4.407-85 Система показателей качества продукции. Патроны спортивные, охотничьи и спортивно-охотничьи к нарезному оружию. Номенклатура показателей GOST 4.40-84 Система показателей качества продукции. Тракторы сельскохозяйственные. Номенклатура показателей GOST 4.410-86 Система показателей качества продукции. Соединения и изделия со стабильными изотопами. Номенклатура показателей GOST 4.411-86 Система показателей качества продукции. Комплекты фасонных деталей, сборочных единиц и блоков (трубных узлов) трубопроводов ТЭС и АЭС на давление 2,2 МПа и выше. Номенклатура показателей GOST 4.413-86 Система показателей качества продукции. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей GOST 4.414-86 Система показателей качества продукции. Мельницы углеразмольные. Номенклатура показателей GOST 4.415-86 Система показателей качества продукции. Питатели сырого топлива. Номенклатура показателей GOST 4.416-86 Система показателей качества продукции. Патроны охотничьи и спортивные, гильзы бумажные и пластмассовые. Номенклатура показателей GOST 4.417-86 Система показателей качества продукции. Приборы геодезические. Номенклатура показателей GOST 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей GOST 4.418-86 Система показателей качества продукции. Дробь охотничья, спортивная и картечь. Номенклатура показателей

GOST 4.397-89 Система показателей качества продукции. Мототранспортные средства. Номенклатура показателей

GOST 4.419-86 Система показателей качества продукции. Пряжа чистольняная, льняная и смешанная. Номенклатура показателей

GOST 4.398-85 Система показателей качества продукции. Велосипеды. Номенклатура показателей

GOST 4.420-86 Система показателей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура показателей

GOST 4.400-85 Система показателей качества продукции. Прицепы и полуприцепы автомобильные. Номенклатура показателей

GOST 4.422-86 Система показателей качества продукции. Котлы паровые стационарные. Номенклатура показателей

GOST 4.401-88 Система показателей качества продукции. Автомобили грузовые. Номенклатура показателей

GOST 4.423-86 Система показателей качества продукции. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей

GOST 4.403-85 Система показателей качества продукции. Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Номенклатура показателей

GOST 4.424-86 Система показателей качества продукции. Турбины паровые стационарные. Номенклатура показателей

GOST 4.404-88 Система показателей качества продукции. Оборудование деревообрабатывающее. Номенклатура показателей

50

GOST 4.425-86 Система показателей качества продукции. Турбины гидравлические. Номенклатура показателей


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.426-86 Система показателей качества продукции. Оборудование вспомогательное паровых турбин. Номенклатура показателей GOST 4.427-86 Система показателей качества продукции. Оборудование гидравлических турбин. Номенклатура показателей GOST 4.428-86 Система показателей качества продукции. Котлы стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Номенклатура показателей GOST 4.429-86 Система показателей качества продукции. Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей GOST 4.430-86 Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей GOST 4.431-86 Система показателей качества продукции. Приемники излучения фотоэлектрические. Номенклатура показателей GOST 4.432-86 Система показателей качества продукции. Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей GOST 4.433-86 Система показателей качества продукции. Оснастка универсально-сборная. Номенклатура показателей GOST 4.439-86 Система показателей качества продукции. Отливки. Номенклатура показателей GOST 4.440-86 Система показателей качества продукции. Ковши сталеразливочные. Номенклатура показателей GOST 4.442-86 Система показателей качества продукции. Инструмент металло- и дереворежущий лезвийный. Номенклатура показателей GOST 4.443-86 Система показателей качества продукции. Кинескопы цветного изображения. Номенклатура показателей GOST 4.444-86 Система показателей качества продукции. Кинескопы черно-белого изображения. Номенклатура показателей GOST 4.445-86 Система показателей качества продукции. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей GOST 4.446-86 Система показателей качества продукции. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей GOST 4.447-86 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей GOST 4.448-86 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения углов. Номенклатура показателей GOST 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей

GOST 4.449-86 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей GOST 4.450-86 Система показателей качества продукции. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей GOST 4.451-86 Система показателей качества продукции. Микроскопы световые. Номенклатура показателей GOST 4.452-86 Система показателей качества продукции. Приборы фотометрические. Номенклатура показателей GOST 4.453-86 Система показателей качества продукции. Бумага для письма. Номенклатура показателей GOST 4.454-86 Система показателей качества продукции. Бумага для черчения и рисования. Номенклатура показателей GOST 4.455-86 Система показателей качества продукции. Картон электроизоляционный. Номенклатура показателей GOST 4.456-86 Система показателей качества продукции. Кузнечнопрессовое оборудование. Номенклатура показателей GOST 4.457-86 Система показателей качества продукции. Линии для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Номенклатура показателей GOST 4.45-86 Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей GOST 4.458-86 Система показателей качества продукции. Консервы овощные, плодовые и ягодные. Номенклатура показателей GOST 4.465-87 Система показателей качества продукции. Микросхемы интегральные. Номенклатура показателей GOST 4.466-87 Система показателей качества продукции. Оборудование котельное. Устройства очистки наружных поверхностей нагрева котлов. Номенклатура показателей GOST 4.467-87 Система показателей качества продукции. Топки механические стационарных котлов. Номенклатура показателей GOST 4.468-87 Система показателей качества продукции. Экономайзеры чугунные блочные. Номенклатура показателей GOST 4.469-87 Система показателей качества продукции. Оборудование вспомогательное систем пылеприготовления. Номенклатура показателей GOST 4.470-87 Система показателей качества продукции. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 4.471-87 Система показателей качества продукции. Устройства запально-защитные котлов. Номенклатура показателей GOST 4.472-87 Система показателей качества продукции. Оборудование водоподготовки для энергетических котлов и котлов промышленных предприятий. Номенклатура показателей GOST 4.473-87 Система показателей качества продукции. Машины тягодутьевые. Номенклатура показателей GOST 4.474-87 Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей

GOST 4.51-87 Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей GOST 4.54-79 Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Номенклатура показателей GOST 4.58-85 Система показателей качества продукции. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры. Номенклатура показателей

GOST 4.476-87 Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей

GOST 4.59-79 Система показателей качества продукции. Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей

GOST 4.477-87 Система показателей качества продукции. Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Номенклатура показателей

GOST 4.6-85 Система показателей качества продукции. Ткани шелковые и полушелковые бытового назначения. Номенклатура показателей

GOST 4.480-87 Система показателей качества продукции. Роботы промышленные. Номенклатура показателей

GOST 4.61-80 Система показателей качества продукции. Битумы нефтяные. Номенклатура показателей

GOST 4.482-87 Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей

GOST 4.64-80 Система показателей качества продукции. Полупроводниковые материалы. Номенклатура показателей

GOST 4.484-87 Система показателей качества продукции. Изделия кожгалантерейные. Номенклатура показателей GOST 4.485-87 Система показателей качества продукции. Аппараты электрохирургические высокочастотные. Номенклатура показателей GOST 4.486-88 Система показателей качества продукции. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Номенклатура показателей GOST 4.487-88 Система показателей качества продукции. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей GOST 4.488-89 Система показателей качества продукции. Штампы для листовой штамповки. Номенклатура показателей GOST 4.489-89 Система показателей качества продукции. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Номенклатура показателей GOST 4.490-89 Система показателей качества продукции. Ускорители электронов для лучевой терапии. Номенклатура показателей GOST 4.493-89 Система показателей качества продукции. Материалы для средств защиты рук. Номенклатура показателей GOST 4.50-78 Система показателей качества продукции. Контейнеры грузовые. Номенклатура показателей

GOST 4.68-81 Система показателей качества продукции. Шерсть натуральная сортированная. Номенклатура показателей GOST 4.69-81 Система показателей качества продукции. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Номенклатура показателей GOST 4.70-81 Система показателей качества продукции. Рецептуры дезактивирующие. Номенклатура показателей GOST 4.73-81 Система показателей качества продукции. Материалы электроизоляционные. Номенклатура показателей GOST 4.77-82 Система показателей качества продукции. Удобрения минеральные. Номенклатура показателей GOST 4.78-82 Система показателей качества продукции. Обувь спортивная. Номенклатура показателей GOST 4.79-87 Система показателей качества продукции. Изделия фрикционные для тормозных механизмов. Номенклатура показателей GOST 4.80-82 Система показателей качества продукции. Мех искусственный трикотажный. Номенклатура показателей GOST 4.84-83 Система показателей качества продукции. Арматура линейная. Номенклатура показателей GOST 4.85-83 Система показателей качества продукции. Изделия керамические кислотоупорные. Номенклатура показателей GOST 4.86-83 Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Номенклатура показателей

52


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.87-83 Система показателей качества продукции. Установки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Номенклатура показателей GOST 4.89-83 Система показателей качества продукции. Установки для колонкового геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Номенклатура показателей GOST 4.90-83 Система показателей качества продукции. Оборудование технологическое для литейного производства. Номенклатура показателей GOST 4.92-93 Система показателей качества продукции. Радиационная техника. Номенклатура показателей GOST 4.93-86 Система показателей качества продукции. Станки металлообрабатывающие. Номенклатура показателей GOST 4.99-83 Система показателей качества продукции. Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей GOST 28195-99 Оценка качества программных средств. Общие положения 03.120.01

Calitate în general Качество в целом

GOST 4.390-85 Система показателей качества продукции. Автоматы игровые. Номенклатура показателей 03.120.99

Alte standarde referitoare la calitate Качество, прочие аспекты

GOST 4.313-85 Система показателей качества продукции. Средства поиска, хранения и транспортирования документов. Номенклатура показателей 07 07.040

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Astronomie. Geodezie. Geografie Астрономия. Геодезия. География

GOST 4.417-86 Система показателей качества продукции. Приборы геодезические. Номенклатура показателей 07.060

Geologie. Meteorologie. Hidrologie Геология. Метеорология. Гидрология

GOST 4.378-85 Система показателей качества продукции. Сейсмоприемники электродинамические. Номенклатура показателей GOST 4.379-85 Система показателей качества продукции. Станции сейсморазведочные цифровые. Номенклатура показателей

07.100 07.100.30

Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

SM SR EN ISO 4833:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru enumerarea microorganismelor. Tehnica de numărare a coloniilor la 30°C Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Методика подсчета колоний микроорганизмов при температуре 30°С (Înlocuit cu SM SR EN ISO 4833-1:2014, SM SR EN ISO 4833-2:2014) GOST 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (În vigoare SM CEN ISO/TS 17919:2014) GOST 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens (În vigoare SM EN ISO 7937:2014) GOST 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli (În vigoare SM ISO 7251:2014 ) 11 11.040

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

SMV EN 60601-1-6:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-6. Cerinţe generale de securitate. Standard colateral. Aptitudini de utilizare Изделия медицинские электрические. Часть 1-6: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Эксплуатационная пригодность (Înlocuit cu SM EN 60601-1-6:2014) 11.040.01

Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

SMV EN 60601-1-2:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-2: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral. Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe şi încercări Изделия медицинские электрические. Часть 1-2: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Электромагнитная совместимость. Требования и испытания (Înlocuit cu SM EN 60601-1-2:2014) SMV EN 60601-1-3:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-3: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral. Cerinţe generale pentru protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X Изделия медицинские электрические. Часть 1-3: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Общие требования к радиационной защите диагностического рентгеновского оборудования (Înlocuit cu SM EN 60601-1-3:2014)

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SMV EN 60601-1-8:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 1-8: Cerinţe generale. Încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă în aparatele electromedicale şi sistemele electromedicale Изделия медицинские электрические. Часть 1-8: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Общие требования, испытания и руководство по системам сигнализации в электрических медицинских изделиях и в электрических медицинских системах (Înlocuit cu SM EN 60601-1-8:2007) SM SR EN 60601-2-35:2010 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru pături, perne şi saltele destinate încălzirii pacienţilor în utilizări medicale Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к одеялам, подушкам и матрацам с электрическим обогревом медицинского назначения (Înlocuit cu SM EN 80601-2-35:2014) (Se anulează din 01.08.2014) 11.040.10

Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

SM STB EN 794-3:2009 (vers. eng.) Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Аппараты для искусственной вентиляции легких. Часть 3: Дополнительные требования к аппаратам для искусственной вентиляции легких, применяемых в экстренных случаях и при транспортировании больного (Înlocuit cu SM EN 794-3+A2:2014) SMV EN 1782:2009 (vers. eng.) Tuburi traheale şi racorduri Трубки трахеальные и соединители (Înlocuit cu SM EN ISO 5361:2014) SMV EN 1820:2009 (vers. eng.) Baloane rezervoare pentru anestezie Баллоны дыхательные, применяемые при анестезии (Înlocuit cu SM EN 1820+A1 2014) SMV EN 7376:2009 (vers. eng.) Echipamente de anestezie şi respiraţie. Laringoscoape pentru intubaţie traheală Аппараты наркозные и дыхательные. Ларингоскопы для трахеальной интубации (Înlocuit cu SM EN ISO 7376:2014) SMV EN 60601-2-19:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate pentru incubatoare pentru nou născuţi Изделия медицинские электрические. Часть 2-19: Частные требования безопасности к инкубаторам для новорожденных (Înlocuit cu SM EN 60601-2-19:2014) SMV EN 60601-2-20:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-20: Cerinţe particulare de securitate pentru incubatoare de transport Изделия медицинские электрические. Часть 2-20: Частные требования безопасности к инкубаторам для транспортировки новорожденных (Înlocuit cu SM EN 60601-2-20:2014) SMV EN 60601-2-21:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-21: Cerinţe particulare de securitate pentru sistemele de încălzire cu suprafaţă radiată pentru nou născuţi Изделия медицинские электрические. Часть 2-21: Частные требования безопасности к лучистым обогревателям, предназначенных для младенцев (Înlocuit cu SM EN 60601-2-21:2014)

54

SMV EN ISO 4135:2009 (vers. eng.) Echipament de anestezie şi respiraţie. Vocabular Аппараты наркозные и дыхательные. Словарь (Înlocuit cu SM EN ISO 4135:2014) SMV EN ISO 5356-2:2009 (vers. eng.) Echipament de anestezie şi respiraţie. Racorduri conice. Partea 2: Racorduri prin înşurubare care suportă greutăţi Аппараты наркозные и дыхательные. Конические соединительные элементы. Часть 2: Винтонарезные соединительные элементы, выдерживающие определенную нагрузку (Înlocuit cu SM EN ISO 5356-2:2014) SMV EN ISO 5359:2009 (vers. eng.) Racorduri flexibile de presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale Соединения шланговые низкого давления, используемые в системах разводки медицинских газов (Înlocuit cu SM EN ISO 5359:2014) SMV EN ISO 5360:2009 (vers. eng.) Vaporizatoare de anestezie. Sisteme de umplere cu agent specific Испарители для анестезии. Системы наполнения специальным веществом (Înlocuit cu SM EN ISO 5360:2014) SMV EN ISO 7396-1:2009 (vers. eng.) Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vacuum Системы разводки медицинских газов. Часть 1: Системы распределения для сжатых медицинских газов и вакуума (Înlocuit cu SM EN ISO 7396-1:2014) SMV EN ISO 7396-2:2009 (vers. eng.) Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Sisteme de evacuare a gazelor anestezice nereutilizabile Системы разводки медицинских газов. Часть 2: Системы удаления анестезирующих. газов, не подлежащих утилизации (Înlocuit cu SM EN ISO 7396-2:2014) SMV EN ISO 15001:2010 (vers. eng.) Echipament de anestezie şi respiraţie. Compatibilitate cu oxigenul Аппараты наркозные и дыхательные. Совместимость с кислородом (Înlocuit cu SM EN ISO 15001:2014) SMV EN ISO 21647:2010 (vers. eng.) Echipament electromedical. Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţe esenţiale ale monitoarelor gazului pentru respiraţie Электрооборудование медицинское. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам мониторов дыхательных газов (Înlocuit cu SM EN ISO 80601-2-55:2014) SMV ISO 10524-3:2010 (vers. eng.) Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 3: Regulatoare de presiune integrate în robinetele buteliilor de gaz Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 3: Регуляторы давления, встроенные в клапаны газового баллона (Înlocuit cu SM EN ISO 10524-3:2014) GOST ISO 9918-2002 Капнометры медицинские. Частные требования безопасности (În vigoare SM EN ISO 80601-2-55:2014) GOST 31057-2002 Аппараты искусственной вентиляции легких для оживления. Общие технические требования и методы испытаний (În vigoare SM ISO 10651-5:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

11.040.20

Echipament pentru transfuzii, perfuzii şi injecţii Аппараты для переливания крови, вливаний и инъекций

SM SR EN ISO 10555-2:2012 (vers. eng.) Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 2: Catetere pentru angiografie Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразового применения. Часть 2: Ангиографические катетеры (Înlocuit cu SM EN ISO 10555-1:2014) SM SR EN ISO 10555-3:2012 (vers. eng.) Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 3: Catetere pentru vene centrale Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразового применения. Часть 3: Катетеры для центральной венозной системы (Înlocuit cu SM EN ISO 10555-3:2014)

11.040.25

SMV EN ISO 7886-4:2009 (vers. eng.) Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 4: Seringi cu dispozitive de prevenire a reutilizării Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 4: Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению (Înlocuit cu SM EN ISO 7886-4:2014) SMV EN ISO 10555-1:2010 (vers. eng.) Catetere intravasculare sterile de unică utilizare. Partea 1: Cerinţe generale Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразового применения. Часть 1. Общие требования (Înlocuit cu SM EN ISO 10555-1:2014) 11.040.30

SM SR EN ISO 10555-4:2012 (vers. eng.) Catetere intravasculare sterile de unică utilizare. Partea 4: Catetere cu balon de dilatare Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразового применения. Часть 4: Расширительные катетерыбаллоны (Înlocuit cu SM EN ISO 10555-4:2014) SMV EN ISO 3826-3:2009 (vers. eng.) Pungi de plastic flexibile pentru sînge uman şi componente de sînge. Partea 3: Sisteme de pungi pentru sînge cu accesorii integrate Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и компонентов крови. Часть 3: Системы пакетов для крови со встроенными элементами (Înlocuit cu SM EN ISO 3826-3:2014) SMV EN ISO 8536-4:2009 (vers. eng.) Echipamente pentru perfuzii pentru uz medical. Partea 4: Seturi de perfuzie de unică utilizare sub acţiunea gravitaţiei Аппараты для вливания медицинского применения. Часть 4: Комплекты для вливания одноразового применения с подачей самотеком (Înlocuit cu SM EN ISO 8536-4:2014) SMV EN ISO 15747:2010 (vers. eng.) Recipiente de material plastic pentru injecţii intravenoase Контейнеры пластмассовые для внутривенных инъекций (Înlocuit cu SM EN ISO 15747:2014) GOST 4.317-85 Система показателей качества продукции. Системы и устройства для службы крови. Номенклатура показателей GOST ISO 8836-2002 Катетеры аспирационные для респираторного тракта (În vigoare SM EN ISO 8836:2014) GOST ISO 8637-2002 Гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы. Технические требования и методы испытаний (În vigoare SM EN ISO 8637:2014) GOST ISO 8638-2002 Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализаторов, гемофильтров и гемоконцентраторов. Технические требования и методы испытаний (În vigoare SM EN ISO 8638:2014) GOST ISO 10555.5-2002 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 5. Катетеры периферические с внутренней иглой (În vigoare SM EN ISO 10555-5:2014)

Seringi, ace şi catetere Шприцы, иглы и катетеры

Instrumente şi materiale chirurgicale Хирургические инструменты и материалы

SMV EN 60601-2-41:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Частные требования безопасности к хирургическим и диагностическим светильникам (Înlocuit cu SM EN 60601-2-41:2014) (Se anulează din 01.08.2014) GOST 4.307-85 Система показателей качества продукции. Инструменты однолезвийные. Номенклатура показателей GOST 4.310-85 Система показателей качества продукции. Иглодержатели. Номенклатура показателей GOST 4.485-87 Система показателей качества продукции. Аппараты электрохирургические высокочастотные. Номенклатура показателей 11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

SMV EN 12006-3+A1:2010 (vers. eng.) Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare. Partea 3: Dispozitive endovasculare Имплантаты хирургические неактивные. Частные требования к сердечным и сосудистым имплантатам. Часть 3: Эндоваскулярные имплантаты (Înlocuit cu SM EN ISO 25539-3:2014) SMV EN ISO 5840:2009 (vers. eng.) Implanturi cardiovasculare. Proteze pentru valve cardiace Имплантаты для сердечно-сосудистой системы. Протезы сердечных клапанов (Înlocuit cu SM EN ISO 5840:2014) SMV EN ISO 7197:2009 (vers. eng.) Implanturi neurochirurgicale. Şunturi şi componente sterile, de unică utilizare, pentru hidrocefalie Нейрохирургические имплантаты. Стерильные одноразовые шунты и компоненты, применяемые при гидроцефалите (Înlocuit cu SM EN ISO 7197:2014)

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 SMV EN ISO 25539-2:2010 (vers. eng.) Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 2: Stenturi vasculare Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 2: Васкулярные стенты (Înlocuit cu SM EN ISO 25539-2:2014) 11.040.50

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

SM SR EN 60601-2-28:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru ansambluri cu surse de radiaţii X şi cu tuburi de radiaţii X pentru diagnostic medical Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к комплексам с источником рентгеновского излучения и рентгеновской трубкой для медицинской диагностики (Înlocuit cu SM EN 60601-2-28:2014) SM SR EN 60601-2-44:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-44: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu radiaţii X pentru tomografie computerizată Изделия медицинские электрические. Часть 2-44: Частные требования безопасности к рентгеновской аппаратуре для компьютерной томографии (Înlocuit cu SM EN 60601-2-44:2014) SMV EN 60601-2-27:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate, incluzînd performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare electrocardiografică Изделия медицинские электрические. Часть 2-27: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к электрокардиографической контрольной аппаратуре (Înlocuit cu SM EN 60601-2-27:2014) SMV EN 60601-2-43:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-43. Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu radiaţii X pentru proceduri intervenţionale Изделия медицинские электрические. Часть 2-43: Частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур (Înlocuit cu SM EN 60601-2-43:2014) SMV EN 61217:2010 (vers. eng.) Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scări Аппараты для лучевой терапии. Координаты, движения и шкалы (Înlocuit cu SM EN 61217:2014) GOST 4.178-85 Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Номенклатура показателей GOST 4.490-89 Система показателей качества продукции. Ускорители электронов для лучевой терапии. Номенклатура показателей GOST CEI 60977-2002 Изделия медицинские электрические. Медицинские ускорители электронов в диапазоне энергий от 1 до 50 МэВ. Руководство по проверке функциональных характеристик (În vigoare SM CEI/TR 60977:2014)

56

11.040.55

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

SMV EN 1060-1+A2:2010 (vers. eng.) Sfigmomanometre neinvazive. Partea 1: Cerinţe generale Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 1. Общие требования (Înlocuit cu SM EN ISO 81060-1:2014) SMV EN 1060-2+A1:2010 (vers. eng.) Sfigmomanometre neinvazive. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru sfigmomanometrele mecanice Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 2. Дополнительные требования к механическим сфигмоманометрам (Înlocuit cu SM EN ISO 81060-1:2014) SMV EN 1060-3+A2:2010 (vers. eng.) Sfigmomanometre neinvazive. Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru sistemele electromagnetice de măsurare a presiunii sangvine Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 3. Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови (Înlocuit cu SM EN 1060-3+A2 2014) SMV EN 60601-2-41:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Частные требования безопасности к хирургическим и диагностическим светильникам (Înlocuit cu SM EN 60601-2-41:2014) (Se anulează din 01.08.2014) SMV EN ISO 15197:2010 (vers. eng.) Sisteme de încercări de diagnostic in vitro. Cerinţe referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei pentru autotest în gestionarea diabetului zaharat Системы испытаний диагностик in vitro. Требования к системам мониторинга глюкозы в крови для самотестирования при лечении сахарного диабета (Înlocuit cu SM EN ISO 15197:2014) GOST 4.160-85 Система показателей качества продукции. Приборы для измерения мышечной силы (механические). Номенклатура показателей GOST 4.312-85 Система показателей качества продукции. Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры. Номенклатура показателей GOST 4.372-85 Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты медицинские для обработки пробы методом электрофореза. Номенклатура показателей GOST 4.389-85 Система показателей качества продукции. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Номенклатура показателей 11.040.60

Echipament pentru terapie Терапевтическое оборудование

SMV EN 60601-2-29:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-29: Cerinţe particulare de securitate pentru simulatoare de radioterapie Изделия медицинские электрические. Часть 2-29: Частные требования безопасности к симуляторам (имитаторам) для лучевой терапии (Înlocuit cu SM EN 60601-2-29:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SMV EN 60601-2-50:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-50: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de fototerapie infantilă Изделия медицинские электрические. Часть 2-50: Частные требования безопасности к аппаратам для светолечения детей (Înlocuit cu SM EN 60601-2-50:2014) SMV EN 62083:2014 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Cerinţe de securitate pentru sisteme de planificare a tratamentului în radioterapie Изделия медицинские электрические. Требования безопасности к системам планирования лечения лучевой терапии (Înlocuit cu SM EN 62083:2014) SM GOST R 51959.1:2005 (EN 1060-1-96) Sfigmomanometre (aparate de măsurat tensiunea arterială) neinvazive. Partea 1: Cerinţe generale Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 1. Общие требования (Înlocuit cu SM EN ISO 81060-1:2014) SM GOST R 51959.2:2005 (EN 1060-2-96) Sfigmomanometre (aparate de măsurat tensiunea arterială) neinvazive. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru sfigmomanometre mecanice Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 2. Дополнительные требования к механическим сфигмоманометрам (Înlocuit cu SM EN ISO 81060-1:2014)

11.060 11.060.10

GOST 4.324-85 Система показателей качества продукции. Аппараты для ультразвуковой терапии. Номенклатура показателей GOST 30324.6-95 (CEI 601-2-6-84) Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для микроволновой терапии (În vigoare SM CEI 60601-2-6:2014) 11.040.99

Alte echipamente medicale Медицинское оборудование прочее

SMV EN 60601-2-41:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Частные требования безопасности к хирургическим и диагностическим светильникам (Înlocuit cu SM EN 60601-2-41:2014) (Se anulează din 01.08.2014)

Materiale dentare Стоматологические материалы

GOST 31075-2002 (ISO 3107:1988) Материалы стоматологические цементные на основе оксида цинка с эвгенолом и без эвгенола. Общие технические требования и методы испытаний (În vigoare SM EN ISO 3107:2014) GOST ISO 7491-2002 Стоматологические материалы. Определение цветостойкости стоматологических полимерных материалов (În vigoare SM EN ISO 7491:2014) 11.060.20

Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

GOST 22090.2-93 (ISO 3823-2-86) Инструменты стоматологические вращающиеся. Часть 2. Боры стальные и твердосплавные для окончательной обработки. (Финиры) (În vigoare SM EN ISO 3823-2:2014) 11.080 11.080.01

SM GOST R 51959.3:2005 (EN 1060-3-97) Sfigmomanometre (aparate de măsurat tensiunea arterială) neinvazive. Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru sisteme electromagnetice de măsurare a presiunii sangvine Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 3. Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови (Înlocuit cu SM EN 1060-3+A2 2014)

Stomatologie Стоматология

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Sterilizare şi dezinfectare în general Стерилизация и дезинфекция в целом

SM SR EN ISO 11137-2:2010 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Iradiere. Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare Стерилизация продукции для охраны здоровья. Облучение. Часть 2: Установление. стерилизующей дозы (Înlocuit cu SM EN ISO 11137-2:2014) 11.080.10

Echipament de sterilizare Оборудование для стерилизации

SMV EN 1422:2009 (vers. eng.) Sterilizatoare de uz medical. Sterilizatoare cu oxid de etilenă. Cerinţe şi metode de încercare Стерилизаторы медицинского назначения. Стерилизаторы на основе оксида этилена. Требования и методы испытания (Înlocuit cu SM EN 1422:2014) GOST 4.363-85 Система показателей качества продукции. Оборудование дезинфекционное. Номенклатура показателей 11.080.20

Dezinfectante şi antiseptice Дезинфицирующие и антисептические средства

GOST 4.365-85 Система показателей качества продукции. Оборудование стерилизационное. Номенклатура показателей

GOST 4.129-85 Система показателей качества продукции. Техника криогенная медицинская. Номенклатура показателей GOST 4.370-85 Система показателей качества продукции. Механические анализаторы биологических жидкостей. Номенклатура показателей

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

11.100 11.100.10

Medicină de laborator Лабораторные препараты Sisteme de diagnostic in vitro Системы ин-витро диагностики

SM GOST R ISO 17511:2009 Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurarea mărimilor în eşantioane biologice. Trasabilitatea metrologică a valorilor atribuite calibratorilor şi materialelor de control Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и контрольным материалам (Înlocuit cu SM EN ISO 17511:2014) 11.100.20

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale Биологическая оценка медицинских средств

SMV EN ISO 10993-10:2010 (vers. eng.) Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 10: Încercări pentru iritare şi hipersensibilitate cu efect întîrziat Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10: Испытания на раздражение и аллергическую реакцию замедленного типа (Înlocuit cu SM EN ISO 10993-10:2014) SM SR EN ISO 10993-12:2010 (vers. eng.) Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Prepararea eşantioanelor şi a materialelor de referinţă Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12: Приготовление проб и эталонные материалы (Înlocuit cu SM EN ISO 10993-12:2014) 11.140

Echipament pentru spitale Больничное оборудование

GOST 30474-96 (ISO 7176-5-86) Кресла-коляски. Метод определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота (În vigoare SM ISO 7176-5:2014) 11.160

Primul ajutor Первая помощь

SM STB EN 794-3:2009 (vers. eng.) Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Аппараты для искусственной вентиляции легких. Часть 3: Дополнительные требования к аппаратам для искусственной вентиляции легких, применяемых в экстренных случаях и при транспортировании больного (Înlocuit cu SM EN 794-3+A2:2014) 11.180

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями

SM SR ISO 7176-11:2004 Fotolii rulante. Partea 11: Manechine de încercare Кресла-коляски. Часть 11: Испытательные манекены (Înlocuit cu SM ISO 7176-11:2014) SM SR ISO 7176-16:2006 Fotolii rulante. Partea 16: Rezistenţa la aprindere a părţilor capitonate. Cerinţe şi metode de încercare Кресла-коляски. Часть 16: Стойкость к возгоранию обитых частей. Требования и методы испытания (Înlocuit cu SM ISO 7176-16:2014)

58

11.180.10

Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

SM GOST R ISO 7176-3:2009 Fotolii rulante. Partea 3: Determinarea eficienţei frînelor Кресла-коляски. Часть 3: Определение эффективности действия тормозной системы (Înlocuit cu SM ISO 7176-3:2014) SM GOST R ISO 7176-4:2009 Fotolii rulante. Partea 4: Consumul de energie al fotoliilor rulante şi scuterelor cu acţionare electrică pentru determinarea domeniului distanţei teoretice Кресла-коляски. Часть 4. Определение запаса хода кресел-колясок с электроприводом и скутеров путем измерения расхода энергии (Înlocuit cu SM ISO 7176-4:2014) 11.200

Controlul naşterilor. Contraceptive mecanice Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы

SMV ISO 4074:2009 (vers. eng.) Prezervative din latex de cauciuc natural. Cerinţe şi metode de încercare Презервативы из натурального латекса. Требования и методы испытания (Înlocuit cu SM EN ISO 4074:2014) SM STB ISO 7439:2009 (vers. eng.) Dispozitive contraceptive intrauterine cu fir de cupru. Cerinţe tehnice şi metode de control Средства внутриматочные противозачаточные медьсодержащие. Технические требования и методы контроля (Înlocuit cu SM EN ISO 7439:2014) GOST 4645-81 Презервативы резиновые. Технические условия (În vigoare SM EN ISO 4074:2014) 13

13.020 13.020.10

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Managementul mediului Управление окружающей средой

SM SR EN ISO 14031:2007 Management de mediu. Evaluarea performanţei de mediu. Ghid Mенеджмент окружающей среды. Оценка экологической эффективности. Руководство (Înlocuit cu SM EN ISO 14031:2014) SM SR ISO/TR 14047:2007 Management de mediu. Evaluarea impactului ciclului de viaţă. Exemple de aplicare a ISO 14042 Mенеджмент окружающей среды. Оценка воздействия жизненного цикла. Примеры применения ИСО 14042 (Înlocuit cu SM ISO/TR 14047:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM SR ISO/TR 14049:2007 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Exemple de aplicare a ISO 14041 la definirea scopului şi domeniul de aplicare şi analiza de inventar Mенеджмент окружающей среды. Оценка жизненного цикла. Примеры применения ИСО 14041 для определения цели и области распространения и инвентаризационного анализа (Înlocuit cu SM ISO/TR 14049:2014) 13.020.40

Poluare, controlul poluării şi conservare Загрязнение, борьба с загрязнением и консервация

SM SR ISO 14065:2012 Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organismele care efectuează validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaştere Газы парниковые. Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов для их применения при аккредитации или других формах признания (Înlocuit cu SM EN ISO 14065:2014) 13.020.60

Ciclul de viaţă al produselor Жизненный цикл продукции

SM SR ISO/TR 14047:2007 Management de mediu. Evaluarea impactului ciclului de viaţă. Exemple de aplicare a ISO 14042 Mенеджмент окружающей среды. Оценка воздействия жизненного цикла. Примеры применения ИСО 14042 (Înlocuit cu SM ISO/TR 14047:2014) SM SR ISO/TR 14049:2007 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Exemple de aplicare a ISO 14041 la definirea scopului şi domeniul de aplicare şi analiza de inventar Mенеджмент окружающей среды. Оценка жизненного цикла. Примеры применения ИСО 14041 для определения цели и области распространения и инвентаризационного анализа (Înlocuit cu SM ISO/TR 14049:2014) 13.030 13.030.10

Deşeuri Отходы Deşeuri solide Твердые отходы

GOST 4.115-84 Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. Номенклатура показателей 13.060

Calitatea apei Качество воды

GOST 17.1.3.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ

GOST 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше 13.060.10

Apa din resurse naturale Вода естественных источников

GOST 17.1.3.08-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод 13.060.30

Ape uzate Сточные воды

GOST 5.1800-73 Установка для финишной очистки воды типа УФ-400А. Требования к качеству аттестованной продукции 13.060.45

Examinarea apei în general Исследование воды в целом

SM SR EN ISO 5667-13:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 13: Ghid general pentru prelevarea probelor de nămol din canalizări şi instalaţii de tratare şi epurare a apelor uzate Качество воды. Отбор проб. Часть 13: Общее руководство по отбору проб осадков сточных вод и водоочистных сооружений (Înlocuit cu SM EN ISO 5667-13:2014) SM SR EN 12566-3+A1:2010 Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere preasamblate şi/sau asamblate in situ Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 РТ. Часть 3: Комплектные и/или собранные на месте бытовые очистные установки (Înlocuit cu SM EN 12566-3+A2:2014 ) 13.060.50

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

SMV ISO 9174:2009 (vers. eng.) Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom total. Metode spectrometrice de absorbţie atomică Качество воды. Определение общего содержания хрома. Спектрометрические методы атомной абсорбции (Înlocuit cu SM ISO 9174:2014) 13.080

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение

GOST 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (În vigoare SM ISO 10381-2:2014) GOST 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (În vigoare SM ISO 10381-2:2014)

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 28168-89 Почвы. Отбор проб (În vigoare SM ISO 10381-2:2014) 13.080.30

Proprietăţi biologice ale solurilor Биологические свойства грунтов

SMV ISO 11269-2:2009 (vers. eng.) Calitatea solului. Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului. Partea 2: Efectele substanţelor chimice asupra răsăririi şi creşterii plantelor superioare Качество почвы. Определение воздействия загрязняющих веществ на флору почвы. Часть 2. Воздействие химикатов на всхожесть и рост высших растений (Înlocuit cu SM EN ISO 11269-2:2014) 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

GOST 12.2.132-93 Система стандартов безопасности труда. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности GOST 12.3.013-77 Система стандартов безопасности труда. Работы машинописные. Общие требования безопасности GOST 12.3.014-90 Система стандартов безопасности труда. Производство древесно-стружечных плит. Общие требования безопасности GOST 12.3.015-78 Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности

SM SR EN 1760-2+A1:2011 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 2: Общие принципы проектирования и испытания ребер и стоек, чувствительных к давлению (Înlocuit cu SM EN ISO 13856-2:2014) SM SR EN 1760-3+A1:2011 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 3: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea paraşocurilor, plăcilor, cablurilor şi dispozitivelor similare, sensibile la presiune Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 3: Общие принципы проектирования и испытания бамперов, пластин, проводов и аналогичных устройств, чувствительных к давлению (Înlocuit cu SM EN ISO 13856-3:2014) SM SR EN ISO 12100-1:2011 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 1: Основная терминология, методология (Înlocuit cu SM EN ISO 12100:2014) SM SR EN ISO 12100-2:2011 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 2: Технические принципы (Înlocuit cu SM EN ISO 12100:2014) 13.160

GOST 12.3.023-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности GOST 12.3.029-82 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

SM SR EN 1760-1+A1:2011 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 1: Общие принципы проектирования и испытания ковриков и полов, чувствительных к давлению (Înlocuit cu SM EN ISO 13856-1:2014)

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

SM SR EN ISO 10819:2010 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă-braţ. Metoda de măsurare şi evaluare a factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă Вибрации и удары механические. Вибрация от руки до плеча. Метод измерения и оценки способности перчаток передавать вибрацию на ладонь руки (Înlocuit cu SM EN ISO 10819:2014) GOST 26563-85 Вибрация. Технологическое оборудование целлюлознобумажного производства. Методы и средства защиты 13.180

Ergonomie Эргономика

SM ISO 13407:2009 Procese de proiectare centrate pe operatorul uman pentru sisteme interactive Процессы проектирования для интерактивных систем, ориентированные на человека (Înlocuit cu SM EN ISO 9241-210:2014) GOST 21480-76 Система „человек-машина”. Мнемосхемы. Общие эргономические требования

60


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 21752-76 Система „человек-машина”. Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования

13.220 13.220.10

GOST 21753-76 Система „человек-машина”. Рычаги управления. Общие эргономические требования GOST 21786-76 Система „человек-машина”. Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования GOST 21829-76 Система „человек-машина”. Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования GOST 21889-76 Система „человек-машина”. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования GOST 21958-76 Система „человек-машина”. Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования GOST 22269-76 Система „человек-машина”. Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования GOST 22613-77 Система „человек-машина”. Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

SM SR EN 1846-3+A1:2011 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate şi performanţă Спасательные и пожарные транспортные средства. Часть 3: Стационарное оборудование. Безопасность и рабочие характеристики (Înlocuit cu SM EN 1846-3:2014) SMV EN 1846-2:2011 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţă Спасательные и пожарные транспортные средства. Часть 2: Общие требования. Безопасность и рабочие характеристики (Înlocuit cu SM EN 1846-2+A1:2014) GOST 4.107-83 Система показателей качества продукции. Порошки огнетушащие. Номенклатура показателей GOST 4.132-85 Система показателей качества продукции. Огнетушители. Номенклатура показателей GOST 4.331-85 Система показателей качества продукции. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей

GOST 22614-77 Система „человек-машина”. Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования

GOST 4.332-85 Система показателей качества продукции. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей

GOST 22615-77 Система „человек-машина”. Выключатели и переключатели типа "Тумблер". Общие эргономические требования

GOST 4.445-86 Система показателей качества продукции. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей

GOST 22902-78 Система „человек-машина”. Отсчетные устройства индикаторов визуальных. Общие эргономические требования

GOST 4.99-83 Система показателей качества продукции. Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей

GOST 23000-78 Система „человек-машина”. Пульты управления. Общие эргономические требования GOST ISO 8995-2002 Безопасность машин. Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем (În vigoare SM ISO 8995-1:2014 (CIE S 008/E-2001))

13.220.20

Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

SM SR EN 671-1:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide Системы пожаротушения стационарные. Система рукавов. Часть 1: Барабаны с полужесткими рукавами (Înlocuit cu SM EN 671-1:2014) SM SR EN 671-2:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate Системы пожаротушения стационарные. Системы рукавов. Часть 2: Системы с плоскосворачиваемыми рукавами (Înlocuit cu SM EN 671-2:2014)

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

13.220.40

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

GOST ISO 6925-2002 Покрытия напольные текстильные. Метод оценки характеристики горения с использованием таблетки (În vigoare SM ISO 6925:2014) 13.220.50

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

GOST 30247.0-94 (ISO 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования (În vigoare SM ISO 834-1:2014) GOST 30247.1-94 (ISO 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции (În vigoare SM ISO 834-1:2014) 13.240

Protecţia contra presiunii excesive Защита от избыточного давления

SMV EN 61217:2010 Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scări Аппараты для лучевой терапии. Координаты, движения и шкалы (Înlocuit cu SM EN 61217:2014) GOST 4.70-81 Система показателей качества продукции. Рецептуры дезактивирующие. Номенклатура показателей GOST 27488.15-90 Гражданская оборона. Защита сельскохозяйственных животных от радиоактивных веществ при авариях на радиационно опасных объектах народного хозяйства. Общие требования 13.320

GOST 4.188-85 Система показателей качества продукции. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей 13.340 13.340.01

SM SR EN ISO 4126-1:2011 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1: Предохранительные клапаны (Înlocuit cu SM EN ISO 4126-1:2014) SM SR EN ISO 4126-4:2011 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranţă pilotate Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 4: Управляемые предохранительные клапаны (Înlocuit cu SM EN ISO 4126-4:2014) SM SR EN ISO 4126-5:2011 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS) Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 5: Предохранительные устройства для контролируемого сброса избыточного давления (Înlocuit cu SM EN ISO 4126-5:2014) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

SM SR EN 421:2010 Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi a contaminării radioactive Перчатки защитные от ионизирующего излучения и радиоактивного заражения (Înlocuit cu SM EN 421:2014)

62

Sisteme de alarmă şi de avertizare Системы аварийной сигнализации и оповещения

Echipament de protecție Защитные средства Echipament de protecţie în general Защитные средства в целом

SM SR EN ISO 10819:2010 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă-braţ. Metoda de măsurare şi evaluare a factorului de transmitere a vibraţiilor de la mănuşă la palmă Вибрации и удары механические. Вибрация от руки до плеча. Метод измерения и оценки способности перчаток передавать вибрацию на ладонь руки (Înlocuit cu SM EN ISO 10819:2014) 13.340.10

Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

SM SR EN 1621-1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru protectori împotriva şocurilor Одежда защитная от механических воздействий для мотоциклистов. Часть 1: Требования и методы испытаний противоударных протекторов (Înlocuit cu SM EN 1621-1:2014) SM SR EN ISO 15027-1:2010 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerinţe care includ securitatea Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 1: Костюмы для постоянной носки, требования, включая безопасность (Înlocuit cu SM EN ISO 15027-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM SR EN ISO 15027-2:2010 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgenţă, cerinţe care includ securitatea Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 2: Костюмы для быстрого надевания, требования, включая безопасность (Înlocuit cu SM EN ISO 15027-2:2014) SM SR EN ISO 15027-3:2010 Costume de protecţie termică în caz de imersie. Partea 3: Metode de încercare Костюмы для защиты от переохлаждения при погружении в воду. Часть 3: Методы испытаний (Înlocuit cu SM EN ISO 15027-3:2014) GOST ISO/TO 11079-2002 Одежда. Определение необходимых изоляционных характеристик (în vigoare SM EN ISO 11079:2014) 13.340.20

Echipament de protecţie a capului Защитные средства для головы

SM SR EN 341+AC:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Coborîtoare Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Спусковое устройство (Înlocuit cu SM EN 341:2014) SM SR EN 1078:2010 Căşti pentru biciclişti şi pentru utilizatori de planşe cu role şi patine cu role Шлемы для велосипедистов и пользователей скейтбордами и роликовыми коньками (Înlocuit cu SM EN 1078+A1:2014)

SM SR EN 14052:2010 Căşti de protecţie de înaltă performanţă pentru industrie Шлемы защитные высококачественные для промышленности (Înlocuit cu SM EN 14052+A1:2014) 13.340.30

SM SR EN 14143:2010 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit închis Защита органов дыхания. Автономные дыхательные аппараты подводного применения (Înlocuit cu SM EN 14143:2014) 13.340.40

SM SR EN 1385:2010 Căşti de protecţie utilizate la caiac-canoe şi pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi Шлемы защитные, используемые в водных видов спорта на каноэ и по рекам с бурным водным потоком (Înlocuit cu SM EN 1385:2014) SM SR EN 12492:2010 Echipament de alpinism şi escaladare. Căşti pentru alpinişti. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Шлемы для альпинистов. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 12492:2014) SM SR EN 13484:2010 Căşti pentru utilizatorii de săniuţe Шлемы для пользователей санками (Înlocuit cu SM EN 13484:2014)

Echipamente de protecţie pentru mîini Защитные средства для рук

SM SR EN 421:2010 Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi a contaminării radioactive Перчатки защитные от ионизирующего излучения и радиоактивного заражения (Înlocuit cu SM EN 421:2014) GOST 4.493-89 Система показателей качества продукции. Материалы для средств защиты рук. Номенклатура показателей 17

17.040 17.040.30

SM SR EN 1080:2010 Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici Шлемы защитные для маленьких детей (Înlocuit cu SM EN 1080:2014)

Dispozitive de protecţie respiratorie Устройства для защиты органов дыхания

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Aparate de măsurat Измерительные приборы

GOST 4.446-86 Система показателей качества продукции. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей GOST 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия (În vigoare SM EN ISO 13385-2:2014) GOST 166-89 (ISO 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (În vigoare SM EN ISO 13385-1:2014) 17.060

Măsurarea volumului, masei, densităţii, viscozităţii Измерения объема, массы, плотности, вязкости

GOST 4.180-85 Система показателей качества продукции. Меры массы. Номенклатура показателей

SM SR EN 13781:2010 Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii snowmobilelor şi boburilor Шлемы защитные для водителей и пассажиров снегоходов и саней для бобслея (Înlocuit cu SM EN 13781:2014)

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

17.100

Măsurarea forţei, greutăţii şi presiunii Измерение силы, веса и давления

GOST 4.386-85 Система показателей качества продукции. Гравиметры наземные. Номенклатура показателей GOST 4.58-85 Система показателей качества продукции. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры. Номенклатура показателей

GOST 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия (În vigoare SM ISO 3507:2014) GOST 26493-85 Вибрация. Технологическое оборудование целлюлознобумажного производства. Нормы вибрации. Технические требования 17.180 17.180.30

GOST 5.2030-73 Термобарокамера типа КТХБ-К-0,025-65/155. Требования к качеству аттестованной продукции 17.120

Măsurarea debitului fluidelor Измерения параметров потока жидкости

GOST 4.158-85 Система показателей качества продукции. Счетчики, дозаторы и расходомеры скоростные, объемные. Расходомеры электромагнитные. Расходомеры, дозаторы и дозирующие установки вихревые. Номенклатура показателей 17.140 17.140.20

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

GOST 28975-91 (ISO 6395-88) Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными машинами. Испытания в динамическом режиме (În vigoare SM ISO 6395:2014) 17.140.50

Electroacustică Электроакустика

GOST 8.555-91 (CEI 866-87) Государственная система обеспечения единства измерений. Характеристики и градуировка гидрофонов для работы в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц (În vigoare SM EN 62127-1:2014, SM EN 621272:2014, SM EN 62127-3:2014) 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

GOST 4.304-85 Система показателей качества продукции. Аппаратура и приборы для измерения вибрации. Номенклатура показателей GOST 5.1948-73 Стенд вибрационный ВУ-15М. Требования к качеству аттестованной продукции GOST ISO 10846-1-2002 Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть1. Общие принципы измерений и руководство по их проведению (În vigoare SM EN ISO 10846-1:2014)

64

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения Aparate de măsurat optice Оптические измерительные приборы

GOST 4.166-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы жидкости. Номенклатура показателей GOST 4.170-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей GOST 4.361-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы масс спектрометрические. Номенклатура показателей GOST 4.374-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы газов. Номенклатура показателей GOST 4.447-86 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей GOST 4.448-86 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения углов. Номенклатура показателей GOST 4.449-86 Система показателей качества продукции. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей GOST 4.450-86 Система показателей качества продукции. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей GOST 4.451-86 Система показателей качества продукции. Микроскопы световые. Номенклатура показателей GOST 4.452-86 Система показателей качества продукции. Приборы фотометрические. Номенклатура показателей


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

17.200 17.200.10

Termodinamică şi măsurări de temperatură Термодинамика и измерения температуры Căldură. Calorimetrie Тепло. Калориметрия

GOST 4.136-85 Система показателей качества продукции. Приборы теплофизические. Номенклатура показателей

GOST 4.388-85 Система показателей качества продукции. Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей GOST 4.392-85 Система показателей качества продукции. Счетчики электрической энергии. Номенклатура показателей 17.240

17.200.20

Aparate de măsurat temperatură Приборы для измерений температуры

GOST 4.156-85 Система показателей качества продукции. Термометры манометрические. Термометры и терморегулирующие устройства дилатометрические и биметаллические. Номенклатура показателей GOST 4.320-85 Система показателей качества продукции. Приборы для измерения температуры и влажности, переключатели. Номенклатура показателей 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

SM SR EN 61557-10:2010 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate combinate de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 10: Комбинированная аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты (Înlocuit cu SM EN 61557-10:2014) GOST 4.164-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы радиоспектрометрические. Номенклатура показателей GOST 4.195-85 Система показателей качества продукции. Меры электрических величин. Номенклатура показателей GOST 4.197-85 Система показателей качества продукции. Установки для измерения электрических и магнитных величин. Номенклатура показателей

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

GOST 4.59-79 Система показателей качества продукции. Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей 19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

GOST 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики GOST 5.2030-73 Термобарокамера типа КТХБ-К-0,025-65/155. Требования к качеству аттестованной продукции 19.060

Încercări mecanice Механические испытания

GOST 4.179-85 Система показателей качества продукции. Машины и приборы для измерения усилий и деформации. Номенклатура показателей GOST 4.403-85 Система показателей качества продукции. Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Номенклатура показателей 19.100

Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

GOST 4.177-85 Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей GOST 4.198-85 Система показателей качества продукции. Аппараты рентгеновские аналитические. Номенклатура показателей

GOST 4.385-85 Система показателей качества продукции. Меры магнитной индукции и меры магнитного потока. Номенклатура показателей

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

21

21.060 21.060.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

GOST ISO 2702-2002 Винты самонарезающие стальные термически обработанные. Общие технические условия (În vigoare SM EN ISO 2702:2014) 21.060.20

Piuliţe Гайки

GOST 1759.5-87 Гайки. Механические свойства и методы испытаний (În vigoare SM EN ISO 898-2:2014) GOST 5916-70 Гайки шестигранные низкие класса точности В. Конструкция и размеры (În vigoare SM EN ISO 4035:2014) GOST 5929-70 Гайки шестигранные низкие класса точности А. Конструкция и размеры (În vigoare SM EN ISO 4035:2014) GOST 10607-94 (ISO 4035-86) Гайки шестигранные низкие (с фаской) с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия (În vigoare SM EN ISO 4035:2014) 21.200

Angrenaje Зубчатые передачи

GOST 4.124-84 Система показателей качества продукции. Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы. Номенклатура показателей 23

23.020

23.020.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi recipiente montate pe vehicule Сосуды и контейнеры, устанавливаемые на транспортных средствах

GOST 4.50-78 Система показателей качества продукции. Контейнеры грузовые. Номенклатура показателей

23.040 23.040.40

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Racorduri metalice Металлические фитинги

GOST 5.1603-72 Система управления вибрационными установками СУВУ-3. Требования к качеству аттестованной продукции 23.040.60

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

GOST 4.114-84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей 23.080

Pompe Насосы

GOST 4.118-84 Система показателей качества продукции. Оборудование насосное. Номенклатура основных показателей GOST 5.1300-72 Насосы магниторазрядные диодные охлаждаемые типа НМДО-025-1 (НОРД-250) с блоком питания типа БП-150. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 5.2019-73 Насос одноступенчатый моноблочный ГНОМ-10-10. Требования к качеству аттестованной продукции 23.100

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы

GOST 4.37-90 Система показателей качества продукции. Гидроприводы объемные, пневмоприводы и смазочные системы. Номенклатура показателей GOST 5.1861-73 Пневмораспределители трехлинейные В76-21, БВ76-21, ИВ76-21, КВ76-21, МВ76-21, ОВ76-21, ДВ76-21. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 5.1862-73 Пневмоусилители ПФ67-21. Требования к качеству аттестованной продукции 23.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

GOST 5.1644-72 Вентиляторы осевые ВО4М. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 5.2050-73 Воздуходувка ТВ-80-1,6. Требования к качеству аттестованной продукции

66


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

23.140

Compresoare şi maşini pneumatice Компрессоры и пневматические машины

GOST 4.423-86 Система показателей качества продукции. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей 23.160

Tehnica vidului Вакуумная технология

GOST 5.1150-71 Насосы высоковакуумные диффузионные типа НВД. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 5.1807-73 Насос геттерно-ионный типа ГИН-0,5-1М. Требования к качеству аттестованной продукции 25 25.040

25.040.20

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Maşini cu comandă numerică Станки с числовым программным управлением

GOST 4.130-88 Система показателей качества продукции. Линии автоматические механической обработки, станки агрегатные и специальные агрегатного типа. Номенклатура показателей GOST 4.486-88 Система показателей качества продукции. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Номенклатура показателей GOST 21021-2000 Устройства числового программного управления. Общие технические требования 25.040.30

Roboţi industriali. Manipulatori Промышленные роботы. Манипуляторы

GOST 4.480-87 Система показателей качества продукции. Роботы промышленные. Номенклатура показателей

GOST 5.2055-73 Пульт дистанционного управления типа 55-ПДУ. Требования к качеству аттестованной продукции 25.060

GOST 4.130-88 Система показателей качества продукции. Линии автоматические механической обработки, станки агрегатные и специальные агрегатного типа. Номенклатура показателей 25.060.01

25.040.40

Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

GOST 4.301-85 Система показателей качества продукции. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура показателей

Sisteme pentru maşini-unelte în general Станочные системы в целом

GOST 4.433-86 Система показателей качества продукции. Оснастка универсально-сборная. Номенклатура показателей 25.080

Maşini-unelte Металлорежущие станки

GOST 4.93-86 Система показателей качества продукции. Станки металлообрабатывающие. Номенклатура показателей GOST 5.1879-73 Станок шлифовально-полировальный шестишпиндельный модели 6ШП-100М. Требования к качеству аттестованной продукции 25.080.60

Maşini de retezat Пильные станки

GOST 5.1878-73 Станок шлифовальный-полировальный шестишпиндельный модели 6ШП-100М. Требования к качеству аттестованной продукции 25.100

Scule aşchietoare Режущие инструменты

GOST 4.442-86 Система показателей качества продукции. Инструмент металло- и дереворежущий лезвийный. Номенклатура показателей 25.100.70

GOST 24836-81 Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы

Abrazivi Абразивы

GOST 4.348-85 Система показателей качества продукции. Инструмент алмазный. Номенклатура показателей GOST 4.349-85 Система показателей качества продукции. Инструмент абразивный. Номенклатура показателей

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

25.120

25.120.10

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

GOST 4.456-86 Система показателей качества продукции. Кузнечнопрессовое оборудование. Номенклатура показателей GOST 4.488-89 Система показателей качества продукции. Штампы для листовой штамповки. Номенклатура показателей 25.120.30

Maşini de turnare Оборудование для литья

GOST 4.90-83 Система показателей качества продукции. Оборудование технологическое для литейного производства. Номенклатура показателей 25.160 25.160.20

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Articole de sudare Сварочные расходуемые материалы

GOST 5.1215-72 Электроды металлические марки АНО-4 для дуговой сварки малоуглеродистых конструкционных сталей. Требования к качеству аттестованной продукции 25.160.30

Maşini de sudare Сварочное оборудование

GOST 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей GOST 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей GOST 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции 25.180 25.180.10

Cuptoare industriale Промышленные печи Cuptoare electrice Электрические печи

GOST 4.150-85 Система показателей качества продукции. Электронагреватели трубчатые (ТЭН). Номенклатура показателей GOST 4.153-85 Система показателей качества продукции. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей

68

25.200

Tratamente termice Термическая обработка

GOST 4.153-85 Система показателей качества продукции. Оборудование электротермическое. Номенклатура показателей 25.220

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности

GOST 4.457-86 Система показателей качества продукции. Линии для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Номенклатура показателей GOST 12.3.023-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности 25.220.60

Acoperiri organice Органические покрытия

GOST 4.54-79 Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Номенклатура показателей GOST 4.86-83 Система показателей качества продукции. Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Номенклатура показателей 27 27.040

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Turbine cu gaz şi cu abur. Maşini cu abur Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели

GOST 4.424-86 Система показателей качества продукции. Турбины паровые стационарные. Номенклатура показателей GOST 4.426-86 Система показателей качества продукции. Оборудование вспомогательное паровых турбин. Номенклатура показателей GOST 4.432-86 Система показателей качества продукции. Установки газотурбинные стационарные. Номенклатура показателей 27.060 27.060.20

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu gaz Газовые горелки

GOST 4.470-87 Система показателей качества продукции. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

27.060.30

Boilere şi schimbătoare de căldură Котлы и теплообменники

GOST 4.415-86 Система показателей качества продукции. Питатели сырого топлива. Номенклатура показателей GOST 4.422-86 Система показателей качества продукции. Котлы паровые стационарные. Номенклатура показателей GOST 4.428-86 Система показателей качества продукции. Котлы стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Номенклатура показателей GOST 4.466-87 Система показателей качества продукции. Оборудование котельное. Устройства очистки наружных поверхностей нагрева котлов. Номенклатура показателей GOST 4.467-87 Система показателей качества продукции. Топки механические стационарных котлов. Номенклатура показателей GOST 4.468-87 Система показателей качества продукции. Экономайзеры чугунные блочные. Номенклатура показателей GOST 4.470-87 Система показателей качества продукции. Горелки и форсунки стационарных паровых и водогрейных котлов для сжигания газообразных и жидких топлив. Номенклатура показателей GOST 4.471-87 Система показателей качества продукции. Устройства запально-защитные котлов. Номенклатура показателей GOST 4.472-87 Система показателей качества продукции. Оборудование водоподготовки для энергетических котлов и котлов промышленных предприятий. Номенклатура показателей 27.100

Centrale electrice în general Электростанции в целом

GOST 4.411-86 Система показателей качества продукции. Комплекты фасонных деталей, сборочных единиц и блоков (трубных узлов) трубопроводов ТЭС и АЭС на давление 2,2 МПа и выше. Номенклатура показателей GOST 4.429-86 Система показателей качества продукции. Оборудование теплообменное ТЭС. Номенклатура показателей 27.120

Energetică nucleară Атомная энергетика

GOST 4.92-93 Система показателей качества продукции. Радиационная техника. Номенклатура показателей

27.120.10

Reactoare nucleare Реакторная техника

GOST 4.477-87 Система показателей качества продукции. Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Номенклатура показателей 27.140

Hidroenergetică Гидроэнергетика

GOST 4.171-85 Система показателей качества продукции. Турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы и их системы возбуждения. Номенклатура показателей GOST 4.425-86 Система показателей качества продукции. Турбины гидравлические. Номенклатура показателей GOST 4.427-86 Система показателей качества продукции. Оборудование гидравлических турбин. Номенклатура показателей 27.200

Tehnica frigului Холодильная технология

GOST 4.119-84 Система показателей качества продукции. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,9 кВт (2500 ккал/ч). Номенклатура основных показателей 29 29.035 29.035.01

Electrotehnică Электротехника Materiale izolante Изоляционные материалы Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

GOST 4.73-81 Система показателей качества продукции. Материалы электроизоляционные. Номенклатура показателей 29.035.10

Materiale izolante din hîrtie şi din carton Бумажные и картонные изоляционные материалы

GOST 4.455-86 Система показателей качества продукции. Картон электроизоляционный. Номенклатура показателей 29.045

Materiale semiconductoare Полупроводниковые материалы

GOST 4.64-80 Система показателей качества продукции. Полупроводниковые материалы. Номенклатура показателей

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

29.060 29.060.20

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

GOST 4.143-85 Система показателей качества продукции. Изделия кабельные. Номенклатура показателей 29.080 29.080.01

Izolaţii electrice în general Электрическая изоляция в целом

Izolatoare Изоляторы

GOST 4.100-83 Система показателей качества продукции. Изоляторы линейные. Номенклатура показателей GOST 4.84-83 Система показателей качества продукции. Арматура линейная. Номенклатура показателей 29.100

Componente pentru echipament electric Компоненты электрооборудования

GOST 4.147-85 Система показателей качества продукции. Изделия электротехнические. Аппараты низковольтные контактные. Номенклатура показателей 29.120

29.130

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

29.130.10

Aparate de conectare şi comandă de înaltă tensiune Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления

Izolaţii Изоляция

SM SR EN 61557-10:2010 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate combinate de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 10: Комбинированная аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты (Înlocuit cu SM EN 61557-10:2014) 29.080.10

GOST 5.357-70 Реле электромагнитные типов АНШ2 и АНШ5. Требования к качеству аттестованной продукции

Accesorii electrice Электрическая арматура

GOST 4.148-85 Система показателей качества продукции. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей

GOST 4.173-85 Система показателей качества продукции. Устройства комплектные распределительные на напряжение свыше 1 000 В. Номенклатура показателей 29.140 29.140.30

Relee Реле

GOST 5.197-72 Реле электромагнитные типов НМШ1, НМШ2, НМШ4, НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНШМ2, НМ1, НМ2, НМ4, НММ1, НММ2, НММ4. Требования к качеству аттестованной продукции

70

Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

SM SR EN 60662:2010 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune Лампы натриевые высокого давления (Înlocuit cu SM EN 60662:2014) (Se anulează din 02.01.2015) 29.160 29.160.01

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся Maşini rotative în general Машины вращающиеся в целом

GOST 4.154-85 Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся средние свыше 56 до 355 габарита включительно. Номенклатура показателей GOST 4.167-85 Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355 габарита. Номенклатура показателей GOST 4.330-85 Система показателей качества продукции. Машины электрические вращающиеся малой мощности. Номенклатура показателей GOST 25941-83 (CEI 34-2A-74, CEI 34-2-72) Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия (În vigoare SM EN 60034-2-2:2014) 29.160.10

29.120.70

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

Componente pentru maşini rotative Компоненты машин вращающихся

GOST 4.151-85 Система показателей качества продукции. Изделия электроугольные. Номенклатура показателей


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

GOST 4.316-85 Система показателей качества продукции. Трансформаторы силовые нулевого габарита, измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей 29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

GOST 4.139-85 Система показателей качества продукции. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Номенклатура показателей GOST 4.176-85 Система показателей качества продукции. Аппараты электрические высоковольтные. Номенклатура показателей 29.240

29.240.01

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice în general Передача и распределение электроэнергии в целом

SM SR EN 61557-10:2010 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune pînă la 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate combinate de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1 000 V переменного тока и 1 500 V постоянного тока. Аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты. Часть 10: Комбинированная аппаратура для контроля, измерения или мониторинга средств защиты (Înlocuit cu SM EN 61557-10:2014)

31.100

GOST 4.443-86 Система показателей качества продукции. Кинескопы цветного изображения. Номенклатура показателей GOST 4.444-86 Система показателей качества продукции. Кинескопы черно-белого изображения. Номенклатура показателей 31.120

31.060 31.060.40

Electronică Электроника Condensatoare Конденсаторы Condensatoare electrolitice cu tantal Танталовые электролитические конденсаторы

GOST 4.172-85 Система показателей качества продукции. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

GOST 27954-88 Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования 31.180

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

GOST 4.137-85 Система показателей качества продукции. Приборы полупроводниковые силовые. Номенклатура показателей 31.200

Circuite integrate. Microelectronică Интегральные схемы. Микроэлектроника

GOST 4.465-87 Система показателей качества продукции. Микросхемы интегральные. Номенклатура показателей 31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

GOST 4.431-86 Система показателей качества продукции. Приемники излучения фотоэлектрические. Номенклатура показателей GOST 5.2105-73 Микроскоп лазерный эллипсометрический ЛЭМ-2. Требования к качеству аттестованной продукции 33

31

Tuburi electronice Электронные лампы

33.020

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Telecomunicaţii în general Телекоммуникации в целом

SM SR EN 300 386 V1.3.2:2010 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii. Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) (Înlocuit cu SM EN 300 386 V1.6.1:2014) GOST 23588-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей А и РП GOST 23589-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей РС и МР

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 23590-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей 2РМ GOST 23591-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей ШР, СШР, СШРГ и ШРГ 33.040

Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы

GOST 16121-86 E Реле слаботочные электромагнитные. Общие технические условия 33.050

33.050.10

Echipamente terminale de telecomunicaţii Телекоммуникационная оконечная аппаратура Aparate telefonice Телефонная аппаратура

GOST 7152-85 Микрофоны и телефоны капсюльные для телефонных аппаратов общего применения. Общие технические условия 33.080

Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN) Цифровая сеть связи с интеграцией служб (ISDN)

33.140

GOST 23012-78 Приборы многопозиционные счетные, индикаторные и коммутаторные. Основные параметры 33.160

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

GOST 23872-79 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и классификация технических характеристик GOST 28690-90 Знак соответствия технических средств требованиям электромагнитной совместимости. Форма, размеры и технические требования 33.100.10

Emisie Излучение

SM SR EN 55013:2010 Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de perturbaţii radioelectrice. Limite şi metode de măsurare Приемники радио и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения (Înlocuit cu SM EN 55013:2014) (Se anulează din 22.04.2016)

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника

GOST 23090-78 Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд 33.160.20

Receptoare radio Радио- и телевизионные приемники

GOST 5651-89 Аппаратура радиоприемная бытовая. Общие технические условия GOST 18286-88 Приемники трехпрограммные проводного вещания. Общие технические условия GOST 18286-88 Приемники трехпрограммные проводного вещания. Общие технические условия 33.160.25

GOST 18421-93 Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения

Echipament specific de măsurare în telecomunicaţii Специальное измерительное оборудование для систем телекоммуникаций

Receptoare de televiziune Телевизионные приемники

GOST 4.443-86 Система показателей качества продукции. Кинескопы цветного изображения. Номенклатура показателей GOST 4.444-86 Система показателей качества продукции. Кинескопы черно-белого изображения. Номенклатура показателей 33.160.30

Sisteme audio Системы звукозаписи

GOST 5289-94 (CEI 98-87) Грампластинки аналоговые. Общие технические условия GOST 11157-87 Устройства воспроизведения механической звукозаписи. Общие технические условия GOST 14907-88 Диктофоны. Общие технические условия GOST 18631-87 Головки звукоснимателей. Общие технические условия GOST 19775-87 Головки магнитные для магнитофонов. Общие технические условия GOST 20492-87 Кассета магнитофонная. Общие технические условия

72


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 21717-76 Сердечники для намотки магнитных лент. Технические условия

35.040

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

GOST 23415-79 Лента бумажная с транспортными отверстиями. Общие технические условия

GOST 13699-91 Запись и воспроизведение информации. Термины и определения

GOST 29286-92 Ленты магнитные измерительные для бытовых видеомагнитофонов. Общие технические условия

GOST 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 35.060

33.160.40

Sisteme video Системы видеозаписи

GOST 28536-90 Видеомагнитофоны бытовые. Общие технические требования

GOST 28397-89 (ISO 2382-15-85) Языки программирования. Термины и определения 35.080

GOST 29271-91 Кассеты видеомагнитофонные. Общие технические условия 33.160.50

Accesorii Вспомогательные устройства

GOST 6495-89 Микрофоны. Общие технические условия 33.160.99

Alte echipamente audio, video şi audiovizuale Другое аудио, видео и аудиовизуальное оборудование

GOST 11982-81 E Системы отклоняющие телевизионных приемников чернобелого телевидения. Общие технические условия 33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

GOST 4.183-85 Система показателей качества продукции. Иглы стержневые. Номенклатура показателей GOST 4.186-85 Система показателей качества продукции. Приборы автоматические следящего уравновешивания. Номенклатура показателей 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

Limbaje utilizate în tehnologia informaţiei Языки, используемые в информационных технологиях

Software Программное обеспечение

GOST 19.001-77 Единая система программной документации. Общие положения GOST 19.005-85 Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения GOST 28195-99 Оценка качества программных средств. Общие положения GOST 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения 35.110

Reţele Организация сети

GOST 24402-88 Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения 35.140

Grafică pe calculator Компьютерная графика

GOST 27459-87 Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения 35.160

Sisteme de microprocesoare Микропроцессорные системы

GOST 26626-85 Машины контрольно-кассовые и билетно-кассовые. Общие технические требования

GOST 26553-85 Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

35.180

Terminale şi alte echipamente periferice în tehnologia informaţiei Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства

GOST 20855-83 Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для коммутируемых и некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры GOST 25868-91 Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения GOST 27833-88 Средства отображения информации. Термины и определения GOST 27954-88 Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования 35.200

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

GOST 23675-79 Цепи стыка С2-ИС системы передачи данных. Электрические параметры 35.220

Memorii de date Запоминающие устройства

GOST 25492-82 Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. Термины и определения 35.240

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий

GOST 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования GOST 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения GOST 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения GOST 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения GOST 26387-84 Система „человек-машина”. Термины и определения

74

35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

GOST 21021-2000 Устройства числового программного управления. Общие технические требования GOST 24836-81 Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

GOST 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах GOST 24509-80 Кассы-автоматы. Общие технические условия 35.260

Maşini de birou Машины конторские

GOST 4.334-85 Система показателей качества продукции. Машины и автоматы пишущие. Номенклатура показателей GOST 4.336-85 Система показателей качества продукции. Средства для уничтожения документов и резки бумаги конторские. Номенклатура показателей GOST 14291-83 E Машины для уничтожения документов. Общие технические условия GOST 28161-89 Средства сшивания документов. Общие технические требования GOST 28162-89 Средства для нанесения защитных покрытий на документы. Общие технические требования GOST 28581-90 Машины пишущие механические и электромеханические. Общие технические требования и методы испытаний GOST 29099-91 Сети вычислительные локальные. Термины и определения GOST 6048-67 E Ленты красящие текстильные для пишущих машин. Технические условия GOST 6431-75 Машины пишущие. Расположение клавиш и символов на клавиатуре GOST 8854-75 Машины пишущие. Шрифты, колодки литерные. Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 9372-80 Катушки для красящих лент пишущих машин. Технические условия 37 37.100

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Tehnologie grafică Технология полиграфии

43.100

GOST 4.396-88 Система показателей качества продукции. Автомобили легковые. Номенклатура показателей 43.140

GOST 4.482-87 Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей 37.100.10

Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

GOST 4.353-85 Система показателей качества продукции. Оборудование полиграфическое. Номенклатура показателей 39 39.040

Mecanică de precizie. Giuvaergerie Точная механика. Ювелирное дело Ceasornicărie Часовое дело

43 43.040 43.040.40

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Sisteme de frînare Тормозные системы

GOST 4.79-87 Система показателей качества продукции. Изделия фрикционные для тормозных механизмов. Номенклатура показателей 43.080 43.080.10

Vehicule utilitare Грузовые транспортные средства

GOST 29307-92 (ISO 7860-83) Транспорт дорожный. Мотоциклы. Метод измерения расхода топлива (În vigoare SM ISO 6460-1:2014) 43.150

45.060 45.060.10

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant de tracţiune Тяговый состав

GOST 4.305-85 Система показателей качества продукции. Электровозы промышленные. Номенклатура показателей GOST 4.346-85 Система показателей качества продукции. Электровозы магистральные. Номенклатура показателей 47 47.020

47.020.20

GOST 4.401-88 Система показателей качества продукции. Автомобили грузовые. Номенклатура показателей

Biciclete Велосипеды

GOST 4.398-85 Система показателей качества продукции. Велосипеды. Номенклатура показателей

Camioane şi remorci Грузовики и прицепы

GOST 4.400-85 Система показателей качества продукции. Прицепы и полуприцепы автомобильные. Номенклатура показателей

Motociclete şi motorete Мотоциклы и мопеды

GOST 4.397-89 Система показателей качества продукции. Мототранспортные средства. Номенклатура показателей

45 GOST 4.345-85 Система показателей качества продукции. Камни часовые и технические. Номенклатура показателей

Autoturisme. Caravane şi remorci uşoare Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Motoare şi sisteme de propulsie marină Судовые двигатели и движительные системы

GOST 4.367-85 Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Номенклатура показателей

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

47.020.40

Instalaţii de ridicat şi manipulat încărcătura navei Подъемное и погрузочно-разгрузочное оборудовани

GOST 12.3.029-82 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности

GOST 28975-91 (ISO 6395-88) Акустика. Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными машинами. Испытания в динамическом режиме (În vigoare SM ISO 6395:2014) 55 55.040

47.080

Nave de agrement Малые суда

GOST 4.380-85 Система показателей качества продукции. Суда прогулочные. Номенклатура показателей 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование

GOST 4.474-87 Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей 53.040

53.040.10

Echipamente pentru transport continuu Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия Transportoare Конвейеры

GOST 1760-86 Подпергамент. Технические условия 59

53.060

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

Fibre textile Текстильные волокна

59.060.10

Fibre naturale Натуральные волокна

GOST 4.68-81 Система показателей качества продукции. Шерсть натуральная сортированная. Номенклатура показателей GOST 21820.0-76 Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника. Метод отбора проб

53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

GOST 4.120-87 Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей GOST 4.121-87 Система показателей качества продукции. Скреперы. Номенклатура показателей GOST 4.122-87 Система показателей качества продукции. Бульдозеры. Номенклатура показателей GOST 4.377-85 Система показателей качества продукции. Экскаваторы одноковшовые. Номенклатура показателей

76

Fibre chimice Искусственные волокна

GOST 4.127-84 Система показателей качества продукции. Волокно и жгут химические. Номенклатура показателей 59.080

GOST 4.393-85 Система показателей качества продукции. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Номенклатура показателей

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

59.060

59.060.20 GOST 4.21-85 Система показателей качества продукции. Конвейеры. Номенклатура показателей

Materiale pentru ambalare şi accesorii Упаковочные материалы и приспособления

GOST 16711-84 Основа парафинированной бумаги. Технические условия

Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов

59.080.20

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Fire textile Пряжа

GOST 4.419-86 Система показателей качества продукции. Пряжа чистольняная, льняная и смешанная. Номенклатура показателей 59.080.30

Ţesături din textile Текстильные изделия

GOST 4.115-84 Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. Номенклатура показателей GOST 4.13-89 Система показателей качества продукции. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.34-84 Система показателей качества продукции. Полотна нетканые и штучные нетканые изделия бытового назначения. Номенклатура показателей GOST 4.36-84 Система показателей качества продукции. Ткани фильтровальные. Номенклатура показателей GOST 4.3-78 Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Номенклатура показателей GOST 4.51-87 Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей GOST 4.6-85 Система показателей качества продукции. Ткани шелковые и полушелковые бытового назначения. Номенклатура показателей GOST 4.80-82 Система показателей качества продукции. Мех искусственный трикотажный. Номенклатура показателей GOST 26066-83 Каолин обогащенный. Метод определения желтизны 59.080.60

Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов

GOST 4.18-88 Система показателей качества продукции. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Номенклатура показателей GOST ISO 6925-2002 Покрытия напольные текстильные. Метод оценки характеристики горения с использованием таблетки (În vigoare SM ISO 6925:2014) 59.140 59.140.20

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei brute şi piei finite Невыделанные шкуры, полуфабрикаты, голье

GOST 4.420-86 Система показателей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура показателей 59.140.35

Produse din piele Кожгалантерейные изделия

GOST 4.484-87 Система показателей качества продукции. Изделия кожгалантерейные. Номенклатура показателей

61 61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность Îmbrăcăminte Одежда

GOST 4.45-86 Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей 61.060

Încălţăminte Обувь

GOST 4.78-82 Система показателей качества продукции. Обувь спортивная. Номенклатура показателей GOST ISO/TO 11079-2002 Одежда. Определение необходимых изоляционных характеристик (în vigoare SM EN ISO 11079:2014) 65 65.020 65.020.20

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Cultura plantelor Растениеводство

GOST 6729-60 Треста конопляная. Технические условия GOST 8191-56 Семена цикория. Посевные качества GOST 9158-76 Семена конопли. Промышленное сырье. Технические условия GOST 9671-87 Семена рыжика. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 9672-87 Семена сафлора. Сортовые и посевные качества GOST 9822-83 Семена клещевины. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 10250-80 Семена риса. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 10429-63 Семена кенафа. Посевные качества GOST 10430-83 Семена конопли. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 11549-76 Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. Технические условия

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 14943-95 Клещевина (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках GOST 20455-93 Семена кориандра. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 21031-90 Семена тмина. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 21032-90 Семена фенхеля сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 21236-90 Семена аниса. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 21820.0-76 Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника. Метод отбора проб GOST 21820.1-76 Семена хлопчатника. Метод определения всхожести GOST 21820.2-76 Семена хлопчатника. Метод определения влажности GOST 21820.3-76 Семена хлопчатника. Методы определения засоренности, механической поврежденности, остаточной волокнистости, остаточной опушенности и горелости GOST 21820.4-76 Семена хлопчатника. Методы определения наличия осыпавшейся протравливающей смеси, выравненности по размерам, зараженности амбарными вредителями GOST 27024-86 Солома конопляная. Технические условия GOST 27345-87 Треста конопляная. Технические условия

GOST 7686-88 Кролики для убоя. Технические условия GOST 23577-79 Хлопок-сырец семенной. Технические условия 65.020.40

Amenajarea spaţiilor verzi şi silvicultură Озеленение и лесоводство

GOST 13056.11-68 Семена деревьев и кустарников. Правила арбитражного определения качества GOST 13056.1-67 Семена деревьев и кустарников. Отбор образцов GOST 13056.2-89 Семена деревьев и кустарников. Методы определения чистоты GOST 13056.3-86 Семена деревьев и кустарников. Методы определения влажности GOST 13056.4-67 Семена деревьев и кустарников. Методы определения массы 1 000 семян GOST 13056.5-76 Семена деревьев и кустарников. Методы фитопатологического анализа GOST 13056.6-97 Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхожести GOST 13056.7-93 Семена деревьев и кустарников. Методы определения жизнеспособности GOST 13056.8-97 Семена деревьев и кустарников. Метод определения доброкачественности

GOST 28285-89 Солома льняная. Требования при заготовках

GOST 13056.9-68 Семена деревьев и кустарников. Методы энтомологической экспертизы

GOST 28636-90 Семена малораспространенных кормовых культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия

GOST 13856-87 Семена граба, липы и древесных пород ограниченного распространения. Посевные качества. Технические условия

GOST 30446-95 Семена хлопчатника технические. Технические условия

GOST 13857-95 Семена деревьев и кустарников. Посевные качества. Технические условия

65.020.30

Creşterea şi reproducerea animalelor Животноводство и селекция животных

GOST 1213-74 Свиньи для убоя. Технические условия GOST 5110-55 Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности GOST 5111-55 Овцы и козы для убоя. Определение упитанности

78

GOST 14161-86 Семена хвойных древесных пород. Посевные качества. Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

65.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

GOST 4.373-85 Система показателей качества продукции. Тракторы промышленные и лесопромышленные. Номенклатура показателей 65.060.01

Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

GOST 2472-80 Машины и оборудование сельскохозяйственные. Наименование и марки GOST 9024-70 Щетки плоские с деревянными колодками сельскохозяйственных машин. Технические условия GOST 12935-76 Муфты обгонные сельскохозяйственных машин. Технические условия GOST 13056.10-68 Семена деревьев и кустарников. Правила выдачи и формы документов о качестве 65.060.10

Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

GOST 4.40-84 Система показателей качества продукции. Тракторы сельскохозяйственные. Номенклатура показателей

GOST 27378-87 Тракторы и сельскохозяйственные машины. Устройство навесное трехточечное переднее. Присоединительные размеры, кинематические параметры и технические требования 65.060.20

Maşini pentru pregătirea solului Орудия для обработки почвы

GOST 5.1650-72 Приспособление ПРВН-53 для обновления плантажа на виноградниках. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 1114-84 Культиваторы пропашные. Типы и основные параметры GOST 13398-82 Устройства прицепные сельскохозяйственных машин. Типы, основные размеры и расположение 65.060.25

Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi împrăştierea îngrăşămintelor Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений

GOST 24665-81 Валы карданные двухшарнирные с защитным кожухом. Методы испытаний 65.060.50

Maşini pentru recoltare Оборудование для уборки урожая

GOST 158-74 Сегменты, пластины противорежущие и полосы ножевые режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

GOST 12.2.122-88 Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Методы контроля безопасности (În vigoare SM GOST R 50908:2012)

GOST 3496-74 Прижимы ножа и прокладки режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

GOST 11674-75 Тракторы гусеничные. Болты башмака гусеницы. Технические условия

GOST 3497-74 Пластинки трения режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

GOST 21909-83 Вал приема мощности навесных сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с тракторами классов от 0,6 до 2. Расположение

GOST 22587-91 Машины хлопкоуборочные. Общие технические требования

GOST 25518-93 Тракторы, сельскохозяйственные машины и прицепы. Головки соединительные пневматического привода тормозных систем. Зоны расположения GOST 26025-83 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров

GOST 25353-82 Машины сельскохозяйственные. Уборочные и транспортные средства. Габаритные и погрузочные высоты, зоны свободного пространства, направление выгрузки 65.060.70

Utilaje pentru horticultură Садово-парковый инвентарь

GOST 25483-95 Лейки садово-огородные. Технические условия

GOST 26026-83 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SMV EN ISO 22867:2011 Maşini forestiere. Cod de încercare a vibraţiilor pentru maşini portabile de mînă, cu motor cu ardere internă. Vibraţii la mînere Машины для лесного хозяйства. Испытательный код по вибрации для переносных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Вибрация на рукоятке (Înlocuit cu SM EN ISO 22867:2014) SM GOST 31348:2008 (ISO 22867:2004) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiei pe mîner. Maşini forestiere cu motor cu benzină Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Машины для лесного хозяйства бензиномоторные (Înlocuit cu SM EN ISO 22867:2014) GOST 12588-81 Инструмент электромоторный для лесозаготовок. Типы и основные параметры GOST 15594-80 Лесопогрузчики челюстные гусеничные перекидного типа. Технические условия 65.080

Îngrăşăminte Удобрения

GOST 4.77-82 Система показателей качества продукции. Удобрения минеральные. Номенклатура показателей GOST 5716-74 Мука фосфоритная. Технические условия GOST 5895-75 Семена хлопчатника. Сортовые и посевные качества. Технические условия GOST 21560.1-82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава GOST 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества 65.100 65.100.30

Pesticide şi alte produse agrochimice Пестициды и другие агрохимикаты Fungicide Фунгициды

GOST 25327-82 Машины сельскохозяйственные уборочные. Ширина режущих аппаратов 65.120

Nutreţuri Корма для животных

SM GOST R 52830:2010 (ISO 7251:2005) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda de detectare şi determinare a numărului de bacterii Escherichia coli prezumtive. Metoda numărului cel mai probabil

80

Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа (Înlocuit cu SM ISO 7251:2014) GOST 68-74 Жмых хлопковый. Технические условия GOST 606-75 Шрот хлопковый. Технические условия GOST 2116-2000 Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Технические условия GOST 9265-72 Комбикорма-концентраты для рабочих лошадей. Технические условия GOST 9267-68 Комбикорма-концентраты для свиней. Технические условия GOST 9268-90 Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия GOST 10199-81 Комбикорма-концентраты для овец. Технические условия GOST 10974-64 Жмых льняной. Технические условия GOST 11008-64 Солома конопляная. Технические условия GOST 11201-65 Жмых арахисовый пищевой. Технические условия GOST 11203-65 Жмых кунжутный (сезамовый). Технические условия GOST 11694-66 Жмых конопляный. Технические условия GOST 13456-82 Жом сушеный для экспорта. Технические условия GOST 13496.1-98 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания натрия и хлорида натрия GOST 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки GOST 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина GOST 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира GOST 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 13979.11-83 Жмыхи и шроты хлопковые. Метод определения свободного госсипола

67 67.040

GOST 14107-75 Стебли кенафа GOST 14897-69 Солома льняная. Технические условия GOST 17256-71 Шрот конопляный. Технические условия GOST 17290-71 Шрот клещевинный кормовой. Технические условия GOST 21669-76 Комбикорма. Термины и определения GOST 21904-76 Комбикорм-концентрат гранулированный для племенных кобыл. Технические условия

GOST 23982-85 Машины для внесения твердых органических удобрений. Общие технические условия GOST 25127-82 ТМТД технический. Технические условия GOST 27024-86 Солома конопляная. Технические условия GOST 27345-87 Треста конопляная. Технические условия GOST 27548-97 Корма растительные. Методы определения содержания влаги GOST 27995-88 Корма растительные. Методы определения меди

GOST 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli (În vigoare SM ISO 7251:2014 ) 67.060

67.080

GOST 28285-89 Солома льняная. Требования при заготовках

67.100 67.100.10

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

GOST 4.30-71 Система показателей качества продукции. Консервы молочные. Номенклатура показателей

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

GOST 4.29-71 Система показателей качества продукции. Консервы мясные и мясо-растительные. Номенклатура показателей 67.120.30

GOST 28497-90 Комбикорма, сырье гранулированные. Методы определения крошимости

Fructe. Legume Фрукты. Овощи

GOST 4.458-86 Система показателей качества продукции. Консервы овощные, плодовые и ягодные. Номенклатура показателей

67.120

GOST 27998-88 Корма растительные. Методы определения железа

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

GOST 14943-95 Клещевина (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках

GOST 27996-88 Корма растительные. Методы определения цинка GOST 27997-88 Корма растительные. Методы определения марганца

Fructe. Legume Фрукты. Овощи

SM GOST R 52830:2010 (ISO 7251:2005) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda de detectare şi determinare a numărului de bacterii Escherichia coli prezumtive. Metoda numărului cel mai probabil Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа (Înlocuit cu SM ISO 7251:2014)

GOST 23126-78 Лошади мясные, поставляемые для экспорта. Технические условия GOST 23637-90 Сенаж. Технические условия

Industria alimentară Технология пищевых продуктов

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

GOST 4.31-82 Система показателей качества продукции. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Номенклатура показателей

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

67.180 67.180.20

Zahăr. Produse din zahăr. Amidon Сахар. Продукты из сахара. Крахмал Amidon şi produse derivate Крахмал и продукты из него

GOST 13456-82 Жом сушеный для экспорта. Технические условия 67.200

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур

GOST 13979.11-83 Жмыхи и шроты хлопковые. Метод определения свободного госсипола 71 71.040 71.040.10

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Laboratoare chimice. Echipament de laborator Химические лаборатории. Лабораторное оборудование

GOST 4.166-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы жидкости. Номенклатура показателей GOST 4.170-85 Система показателей качества продукции. Анализаторы аэрозолей твердых и сыпучих веществ. Номенклатура показателей GOST 4.319-85 Система показателей качества продукции. Приборы и аппараты лабораторные из стекла, кварца и фарфора. Номенклатура показателей 71.040.20

Sticlărie de laborator şi aparate aferente Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура

GOST 4.321-85 Система показателей качества продукции. Посуда и оборудование лабораторные из кварца и фарфора. Номенклатура показателей 71.080 71.080.70

Produse chimice organice Органические химические вещества Esteri Сложные эфиры

GOST 4.383-85 Система показателей качества продукции. Массы формовочные на основе эфиров целлюлозы (этролы). Номенклатура показателей

71.100 71.100.40

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Agenţi activi de suprafaţă Поверхностно-активные вещества

GOST 4.381-85 Система показателей качества продукции. Средства моющие синтетические. Номенклатура показателей 71.100.99

Alte produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности прочие

GOST 4.391-85 Система показателей качества продукции. Средства для ухода за полами. Номенклатура показателей GOST 4.410-86 Система показателей качества продукции. Соединения и изделия со стабильными изотопами. Номенклатура показателей 71.120

71.120.99

Echipamente pentru industria chimică Оборудование для химической промышленности Alte echipamente pentru industria chimică Оборудование для химической промышленности прочее

GOST 5.1800-73 Установка для финишной очистки воды типа УФ-400А. Требования к качеству аттестованной продукции 73 73.020

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Exploatări miniere şi în cariere Горное дело и открытые горные работы

GOST 4.302-85 Система показателей качества продукции. Машины забойные ударного действия для бурения геологоразведочных скважин. Номенклатура показателей 73.040

Cărbuni Угли

GOST 2111-75 Угли Кузнецкого бассейна для коксования. Метод установления границы зоны окисленных углей GOST 4794-97 Термоантрацит электродный. Технические условия GOST 7241-88 Угли Печорского бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия GOST 7752-74 Сланцы горючие. Метод ускоренного определения содержания двуокиси углерода карбонатов GOST 7754-89 Сланцы горючие. Прибалтийского бассейна. Технические условия

82


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 9744-87 Угли Дальнего Востока для пылевидного сжигания. Технические условия

GOST 14327-82 Слюда мусковит молотая электродная. Технические условия

GOST 10020-88 Угли каменные и антрациты окисленные Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация

GOST 15045-78 Материалы кварц-полевошпатовые для строительной керамики. Технические условия

73.080

Minereuri nemetalifere Нерудные минералы

GOST 855-74 Слюда молотая для резиновой промышленности. Технические условия GOST 4404-78 Графит для производства карандашных стержней. Технические условия GOST 4415-75 Мел для электродных покрытий. Технические условия GOST 4416-94 Мрамор для сварочных материалов. Технические условия GOST 4422-73 Шпат полевой для электродных покрытий GOST 444-75 E Колчедан серный флотационный. Технические условия GOST 4596-75 Графит тигельный. Технические условия GOST 5420-74 Графит скрытокристаллический. Технические условия GOST 7134-82 Слюда конденсаторная. Технические условия GOST 9077-82 Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия GOST 10273-79 Графит для изготовления активных масс щелочных аккумуляторов. Технические условия

GOST 15519-70 Агат и халцедон технические. Технические условия GOST 16680-79 Каолин обогащенный. Метод определения белизны GOST 17022-81 Графит. Типы, марки и общие технические требования GOST 19285-73 Каолин обогащенный для производства бумаги и картона. Технические условия GOST 19286-77 Каолин обогащенный. Метод определения гранулометрического состава GOST 19571-74 Слюда дробленая. Технические условия GOST 19607-74 Каолин обогащенный для химической промышленности. Технические условия GOST 20080-74 Каолин обогащенный для производства электротермического силумина и ультрамарина. Технические условия GOST 21285-75 Каолин обогащенный для косметической промышленности. Технические условия GOST 21288-75 Каолин обогащенный для кабельной промышленности. Технические условия GOST 22029-76 Корунд синтетический. Рубин-10. Технические условия

GOST 10274-79 Графит для производства электроугольных изделий. Технические условия

GOST 22370-77 Слюда молотая. Правила приемки. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

GOST 10649-73 Пробоотборники и машины для подготовки проб торфа. Типы и основные параметры

GOST 22871-77 Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые молотые. Правила приемки. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

GOST 12500-77 Каолин обогащенный для химических средств защиты растений. Технические условия GOST 12871-93 Асбест хризотиловый. Общие технические условия GOST 13145-67 Тальк для кабельной промышленности. Технические условия

GOST 23672-79 Доломит для стекольной промышленности. Технические условия GOST 23673.0-79 Доломит для стекольной промышленности. Общие требования к методам анализа GOST 23673.1-79 Доломит для стекольной промышленности. Методы определения окисей кальция и магния

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 23673.2-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод определения окиси железа GOST 23673.3-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод определения окиси алюминия GOST 23673.4-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод определения двуокиси кремния GOST 23673.5-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод определения влаги GOST 23673.6-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод определения потери массы при прокаливании GOST 23673.7-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод анализа кислотонерастворимого остатка GOST 23905-79 Каолин обогащенный. Метод определения дисперсного состава GOST 24626-81 Окатыши флюоритовые. Технические условия GOST 25567-82 Каолин обогащенный. Метод спектрального анализа GOST 25983-83 Асбест хризотиловый. Правила приемки и методы отбора и подготовки проб для испытаний GOST 25984.1-83 Асбест хризотиловый. Методы определения фракционного состава и массовой доли гали GOST 25984.2-83 Асбест хризотиловый. Метод определения средней длины волокна, массовых долей волокна длиной менее 5 мм и менее 0,5 мм GOST 25984.3-83 Асбест хризотиловый. Метод определения степени распушки GOST 25984.4-83 Асбест хризотиловый. Метод определения влаги GOST 25984.5-83 Асбест хризотиловый. Метод определения насыпной плотности GOST 27096-86 Стандартный образец грейзена GnA GOST 27097-86 Стандартный образец серпентинита SW GOST 27100-86 Стандартный образец анортизита AnK

84

GOST 27101-86 Стандартный образец арагонита AK GOST 30036.1-93 Каолин обогащенный. Метод определения разжижаемости GOST 30036.2-93 Каолин обогащенный. Метод определения показателя адсорбции GOST 30036.3-93 Каолин обогащенный. Ускоренный метод определения водопоглощения GOST 3028-78 Слюда щипаная. Технические условия GOST 31285-2005 Асбест хризолитовый. Метод определения фракционного состава и массовой доли гали на контрольном аппарате 73.100 73.100.10

Maşini şi utilaje pentru exploatare minieră Горное оборудование Maşini şi utilaje pentru abataj Оборудование для проходки и установки тюбинговой крепи

GOST 4.335-85 Система показателей качества продукции. Инструмент породоразрушающий. Номенклатура показателей GOST 7828-80 E Лебедки проходческие. Технические условия 73.100.30

Maşini şi utilaje pentru foraj şi excavare Оборудование для бурения и выемки грунта

GOST 4.87-83 Система показателей качества продукции. Установки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Номенклатура показателей GOST 4.89-83 Система показателей качества продукции. Установки для колонкового геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Номенклатура показателей GOST 7918-75 Замки для геологоразведочных бурильных труб диаметром 50 мм. Технические условия GOST 8483-81 Метчики ловильные геологоразведочные. Технические условия GOST 8565-81 Колокола ловильные геологоразведочные. Технические условия GOST 11108-70 Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости. Технические условия GOST 17196-77 Коронки буровые для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения. Типы и основные размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 24328-80 Шнеки буровые и долота лопастные к ним. Типы и основные размеры GOST 28185-89 Установки геологоразведочные буровые. Насосы буровые. Основные параметры GOST 28597-90 Крепи механизированные для лав. Общие технические требования GOST 28629-90 Установки струговые. Основные параметры и размеры. Общие технические требования

GOST 28325-95 Машины флотационные. Общие технические требования GOST 30577-98 Железоотделители магнитные и электромагнитные. Общие технические условия GOST 7524-89 Шары стальные мелющие для шаровых мельниц. Технические условия 75

75.080 73.100.40

Maşini şi utilaje pentru încărcat şi transportat Оборудование для откатки и подъема

GOST 4.354-85 Система показателей качества продукции. Машины погрузочные шахтные. Номенклатура показателей GOST 4.357-85 Система показателей качества продукции. Машины погрузочно-транспортные шахтные. Номенклатура показателей GOST 19527-74 Коронки алмазные для бурения геологоразведочных скважин. Основные размеры 73.100.99

Alte echipamente pentru exploatare minieră Горное оборудование прочее

GOST 30193-94 Элеваторы специальные для обогатительных фабрик. Общие технические требования 73.120

Echipamente pentru prelucrarea minereurilor Оборудование для обработки минералов

GOST 4.303-85 Система показателей качества продукции. Сепараторы магнитные и электромагнитные. Номенклатура показателей GOST 4.356-85 Система показателей качества продукции. Машины флотационные. Номенклатура показателей GOST 4.414-86 Система показателей качества продукции. Мельницы углеразмольные. Номенклатура показателей GOST 10141-91 E Мельницы стержневые и шаровые. Общие технические требования GOST 10512-93 Сепараторы магнитные и электромагнитные. Общие технические условия

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

GOST 4.25-83 Система показателей качества продукции. Нефтепродукты. Топлива жидкие. Номенклатура показателей 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

GOST 4.105-83 Система показателей качества продукции. Торф, продукты переработки торфа. Номенклатура показателей GOST 5.1261-72 Кокс доменный из углей Донецкого и Кузнецкого бассейнов и шихты Череповецкого металлургического завода. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 7754-89 Сланцы горючие Прибалтийского бассейна. Технические условия 75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

GOST 4.23-83 Система показателей качества продукции. Смазки пластичные. Номенклатура показателей GOST 4.24-84 Система показателей качества продукции. Масла смазочные. Номенклатура показателей 75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

GOST 4.61-80 Система показателей качества продукции. Битумы нефтяные. Номенклатура показателей

GOST 25006-81 Оборудование обогатительное. Термины и определения

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

75.180

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

GOST 12.2.132-93 Система стандартов безопасности труда. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

GOST 4.108-84 Система показателей качества продукции. Продукция химического и нефтяного машиностроения. Линии технологические комплектные. Номенклатура показателей GOST 4.110-84 Система показателей качества продукции. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей GOST 5.1730-72 Фильтр для очистки светлых нефтепродуктов ФГН-60М. Требования к качеству аттестованной продукции 77 77.140 77.140.80

Metalurgie Металлургия Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Fonte şi oţeluri turnate Чугунные и стальные отливки

GOST 4.439-86 Система показателей качества продукции. Отливки. Номенклатура показателей 77.180

Echipamente pentru industria metalurgică Оборудование для металлургической промышленности

GOST 4.430-86 Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей GOST 4.440-86 Система показателей качества продукции. Ковши сталеразливочные. Номенклатура показателей 79 79.020

Industria lemnului Технология древесины Procese tehnologice în industria lemnului Процессы обработки древесины

GOST 12.3.015-78 Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности

86

GOST 16032-70 Лесосплав. Термины и определения 79.040

Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

GOST 968-68 Пиломатериалы авиационные (бруски и доски). Технические условия GOST 1824-88 Детали и сборочные единицы деревянного верхнего строения мостовых парков. Общие технические условия GOST 3934-71 Древесина авиационная. Правила приемки и методы контроля GOST 4106-74 Сырье древесное для выработки дубильных экстрактов. Технические условия GOST 5780-77 Обапол для крепления горных выработок. Технические условия GOST 8992-75 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи. Технические условия GOST 9302-83 Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия GOST 21769-84 Зелень древесная. Технические условия GOST 22297-76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования GOST 22298-76 Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования GOST 22299-76 Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования GOST 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия GOST 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия GOST 28469-90 Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

79.060 79.060.10

Plăci din lemn Древесные плиты

GOST 10482-74 Пилы для тарных лесопильных рам. Технические условия

Placaje Фанера

GOST 12588-81 Инструмент электромоторный для лесозаготовок. Типы и основные параметры

GOST 102-75 Фанера березовая авиационная. Технические условия 79.060.20

Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

GOST 12.3.014-90 Система стандартов безопасности труда. Производство древесно-стружечных плит. Общие требования безопасности GOST 18110-72 Плиты древесностружечные. Термины и определения 79.080

Semifabricate din lemn Полуфабрикаты из древесины

GOST 13235-79 Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями для обработки пазов и гребней. Конструкция и размеры GOST 15987-91 (ISO 2730-73) Рубанки деревянные. Технические условия 81

81.040 81.040.01

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă în general Стекло в целом

GOST 48-91 Заготовки лыжные. Технические условия

GOST 22290-76 Стекло кварцевое прозрачное. Метод испытания на устойчивость к кристаллизации

GOST 2646-71 Заготовки авиационные хвойных пород. Технические условия

GOST 22291-83 Стекло кварцевое. Метод определения химической устойчивости

GOST 2800-83 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок. Технические условия

GOST 22292-76 Стекло кварцевое прозрачное. Метод определения устойчивости к потемнению после термической обработки

GOST 2996-79 Заготовки авиационные лиственных пород. Технические условия

GOST 9553-74 Стекло силикатное стеклокристаллические материалы. Метод и определения плотности

GOST 12457-77 Заготовки деревянные для весел. Технические условия

GOST 9900-85 Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Методы определения модуля упругости при поперечном статическом изгибе

GOST 19922-74 Заготовки гнуто-клееные. Метод определения предела прочности клеевого соединения бобышек со шпоном в трапециевидных царгах стульев 79.120

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование

GOST 4.404-88 Система показателей качества продукции. Оборудование деревообрабатывающее. Номенклатура показателей 79.120.20

Scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие инструменты

GOST 4.442-86 Система показателей качества продукции. Инструмент металло- и дереворежущий лезвийный. Номенклатура показателей GOST 980-80 (ISO 2935-74) Пилы круглые плоские для распиловки древесины. Технические условия

81.040.30

Produse din sticlă Изделия из стекла

GOST 5635-80 E Рассеиватели стеклянные для автотракторных, мотоциклетных и велосипедных осветительных и светосигнальных приборов. Технические условия GOST 8894-86 Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия GOST 9424-79 Стекла закаленные для судовых иллюминаторов. Технические условия GOST 10377-78 Стекла бесцветные для противогазов и защитных очков. Технические условия

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 13521-68 Стекла оконные пассажирских вагонов, электропоездов и дизель-поездов. Основные размеры и технические требования GOST 1663-81 Стекла для указателей уровня жидкости. Технические условия GOST 21836-88 Стекла смотровые для промышленных установок. Технические требования 81.060 81.060.20

Ceramică Керамика Produse din ceramică Изделия из керамики

GOST 4.85-83 Система показателей качества продукции. Изделия керамические кислотоупорные. Номенклатура показателей 81.080

Produse refractare Огнеупоры

GOST 1216-87 Порошки магнезитовые каустические. Технические условия GOST 1566-96 (ISO 5019-2-84) Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей. Технические условия GOST 4071.1-94 (ISO 10059-1-92) Изделия огнеупорные с общей пористостью менее45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре

GOST 7875.0-94 Изделия огнеупорные. Общие требования к методам определения термической стойкости GOST 7875.1-94 Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на кирпичах GOST 7875.2-94 Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на образцах GOST 9854-81 Кварциты кристаллические для производства динасовых изделий. Технические условия GOST 10153-70 Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые. Технические условия GOST 10352-80 Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов судов морского флота. Технические условия GOST 10360-85 Порошки периклазовые спеченные для изготовления изделий. Технические условия GOST 10381-94 Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей. Технические условия GOST 10888-93 (ISO 5019-1-84, ISO 5019-2-84, ISO 5019-5-84) Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей. Технические условия

GOST 4157-79 Изделия огнеупорные динасовые. Технические условия

GOST 11586-2005 Изделия огнеупорные для сифонной разливки стали. Технические условия

GOST 5040-96 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия

GOST 12170-85 Огнеупоры. Стационарный метод измерения теплопроводности

GOST 5338-80 Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные. Технические условия

GOST 13236-83 Порошки периклазовые электротехнические. Технические условия

GOST 5341-98 Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия

GOST 13997.0-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Общие требования к методам анализа

GOST 5402.1-2000 (ISO 2478-87) Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45%. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве

GOST 13997.1-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Метод определения гигроскопической влаги

GOST 5402.2-2000 (ISO 2477-87) Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве GOST 7151-74 Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей. Технические условия

88

GOST 13997.2-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения потери массы при прокаливании GOST 13997.3-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси кремния


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 13997.4-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси циркония

GOST 20300.5-90 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения оксида железа

GOST 13997.5-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси железа

GOST 20300.6-90 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения оксида алюминия

GOST 13997.6-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси титана

GOST 20300.7-90 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Метод определения оксидов кальция и магния

GOST 13997.7-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси алюминия

GOST 20300.8-90 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения оксидов натрия и калия

GOST 13997.8-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси кальция

GOST 20901-75 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия

GOST 13997.9-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси магния GOST 13997.10-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окиси иттрия GOST 13997.11-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения окисей натрия и калия GOST 13997.12-84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения пятиокиси фосфора GOST 15136-78 Изделия огнеупорные. Метод измерения глубины отбитости углов и ребер GOST 15635-70 Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей. Технические условия GOST 18847-84 Огнеупоры неформованные сыпучие. Методы определения водопоглощения, кажущейся плотности и открытой пористости зернистых материалов GOST 20300.1-90 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Общие требования к методам анализа GOST 20300.2-90 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида кремния GOST 20300.3-90 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида циркония GOST 20300.4-90 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые. Методы определения диоксида титана

GOST 21436-2004 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей. Технические условия GOST 22442-77 Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок. Технические условия GOST 22692-77 Материалы углеродные. Метод определения зольности GOST 23037-99 Заполнители огнеупорные. Технические условия GOST 23053-78 Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей. Технические условия GOST 24523.0-80 Периклаз электротехнический. Общие требования к методам химического анализа GOST 24523.1-80 Периклаз электротехнический. Методы определения двуокиси кремния GOST 24523.2-80 Периклаз электротехнический. Методы определения окиси алюминия GOST 24523.3-80 Периклаз электротехнический. Методы определения окиси железа GOST 24523.4-80 Периклаз электротехнический. Методы определения окиси кальция GOST 24523.5-80 Периклаз электротехнический. Метод определения окиси магния GOST 24523.6-80 Периклаз электротехнический. Метод определения изменения массы при прокаливании

89


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

81.100

Maşini şi utilaje pentru industria sticlei şi a ceramicii Оборудование для стекольной и керамической промышленности

GOST 4.350-93 Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для стекольной промышленности. Номенклатура показателей 83

83.060

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Cauciuc Резина

GOST 4.387-85 Система показателей качества продукции. Материалы синтетические для низа обуви. Номенклатура показателей 83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

GOST 4645-81 Презервативы резиновые. Технические условия (În vigoare SM EN ISO 4074:2014) 83.140.40

Furtunuri Рукава

SMV EN ISO 5359:2009 Racorduri flexibile de presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale Соединения шланговые низкого давления, используемые в системах разводки медицинских газов (Înlocuit cu SM EN ISO 5359:2014) 83.140.50

Garnituri de etanşare Уплотнения

GOST 4.17-80 Система показателей качества продукции. Уплотнители резиновые контактные. Номенклатура показателей 83.200

Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

GOST 4.489-89 Система показателей качества продукции. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Номенклатура показателей 85 85.020

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Procese pentru fabricarea hîrtiei Процессы производства бумаги

GOST 10014-73 Масса древесная беленая и белая. Технические условия

90

GOST 13425-93 Масса древесная. Метод определения фракционного состава GOST 16296-79 Масса древесная. Метод подготовки проб к физикомеханическим испытаниям GOST 16489-78 Масса древесная. Правила приемки. Методы отбора проб GOST 21801-76 Масса древесная. Определение массы партии 85.040

Celuloze Целлюлоза

GOST 10638-73 Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия GOST 10820-75 Целлюлоза. Метод определения массовой доли пентозанов GOST 11006-74 Целлюлоза вискозная. Метод определения времени фильтрации раствора гидроокиси натрия щелочной целлюлозой GOST 11208-82 Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая. Технические условия GOST 11720-76 Целлюлоза вискозная. Метод определения плотности листа GOST 11960-79 Полуфабрикаты волокнистые и сырье из однолетних растений для целлюлозно-бумажного производства. Метод определения лигнина GOST 12033-74 Целлюлоза вискозная. Метод определения капиллярной впитываемости GOST 12395-76 Целлюлоза для электроизоляционных бумаг и картонов. Метод определения динамической вязкости медноаммиачного раствора GOST 12765-88 Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая электроизоляционная. Технические условия GOST 14363.2-83 Целлюлоза для химической переработки. Метод определения вязкости медно-аммиачного раствора GOST 14363.3-84 Целлюлоза и древесная масса. Метод определения сорности GOST 14363.5-71 Целлюлоза для химической переработки. Метод определения массовой доли мелкого волокна


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 16762-82 Целлюлоза сульфатная предгидролизная для кордных нитей и высокомодульных волокон. Технические условия GOST 17401-80 Технология производства целлюлозно-бумажных полуфабрикатов. Термины и определения GOST 18634-73 Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа GOST 19318-73 Целлюлоза. Подготовка проб к химическим анализам GOST 19877-82 Целлюлоза для химической переработки. Спектральный метод определения элементов в целлюлозе GOST 20422-89 Целлюлоза, бумага и картон. Методы определения массовой доли хлорид- и сульфат-ионов GOST 21101-83 Целлюлоза сульфатная предгидролизная кордная холодного облагораживания. Технические условия GOST 23482-84 Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины для экспорта. Технические условия GOST 23646-79 Полуфабрикаты волокнистые целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения GOST 24299-80 Целлюлоза сульфатная вискозная. Технические условия GOST 25438-82 Целлюлоза для химической переработки. Методы определения характеристической вязкости GOST 27163-86 Целлюлоза для химической переработки. Спектрометрический пламенный атомно-абсорбционный метод определения элементов в целлюлозе GOST 28172-89 Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия 85.060

Hîrtie şi carton Бумага и картон

GOST 4.453-86 Система показателей качества продукции. Бумага для письма. Номенклатура показателей

GOST 1339-79 Бумага картографическая. Технические условия GOST 3246-84 Картон жаккардовый. Технические условия GOST 3553-87 Бумага телефонная. Технические условия GOST 3914-89 Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины. Технические условия GOST 5186-88 Целлюлоза электроизоляционная сульфатная для конденсаторной, кабельной и трансформаторной бумаги. Технические условия GOST 5982-84 Целлюлоза сульфитная вискозная. Технические условия GOST 6501-82 Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия GOST 6657-77 Бумага почтовая. Технические условия GOST 6662-73 Бумага для патронирования. Технические условия GOST 6722-75 Картон фильтровальный технический. Технические условия GOST 6749-2005 Бумага-основа для обоев. Технические условия GOST 6840-78 Целлюлоза. Метод определения содержания альфацеллюлозы GOST 6841-77 Целлюлоза. Метод определения смол и жиров GOST 7377-85 Бумага для гофрирования. Технические условия GOST 7438-73 Бумага курительная. Технические условия GOST 7500-85 Бумага и картон. Методы определения состава по волокну GOST 7516-75 Целлюлоза. Метод определения набухания GOST 8618-86 Картон для стереотипных матриц. Технические условия

GOST 4.454-86 Система показателей качества продукции. Бумага для черчения и рисования. Номенклатура показателей

GOST 9003-75 Целлюлоза вискозная. Метод определения реакционной способности к вискозообразованию

GOST 876-73 Бумага патронная. Технические условия

GOST 9105-74 Целлюлоза. Метод определения средней степени полимеризации

GOST 891-75 Бумага и картон для текстильных патронов и конусов. Технические условия

91


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 GOST 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы GOST 9418-75 Целлюлоза. Метод определения медного числа GOST 9571-89 Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины. Технические условия GOST 9597-76 Целлюлоза. Метод определения массовой доли веществ, растворимых в 10 и 18%-ных растворах гидроокиси натрия GOST 10638-73 Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия GOST 11945-78 Трубки фибровые. Технические условия GOST 13525.20-86 Бумага мундштучная. Метод определения упругости GOST 14613-83 Фибра. Технические условия GOST 16711-84 Основа парафинированной бумаги. Технические условия GOST 1760-86 Подпергамент. Технические условия GOST 1933-73 Картон калиброванный. Технические условия GOST 19344-73 Бумага для каталогов и картотек. Технические условия

GOST 21479-87 Папка для брошюровки эксплуатационной и ремонтной документации. Конструкция 85.100

GOST 25166-82 Машины для целлюлозно-бумажной промышленности. Требования безопасности GOST 26493-85 Вибрация. Технологическое оборудование целлюлознобумажного производства. Нормы вибрации. Технические требования GOST 26563-85 Вибрация. Технологическое оборудование целлюлознобумажного производства. Методы и средства защиты 91

91.060 91.060.50

GOST 20358-78 Бумага для фильтрования воздуха. Технические условия GOST 22351-77 Картон чемоданный. Технические условия GOST 26764-85 Бумага для перфораторной ленты. Технические условия GOST 26893-86 Бумага фильтровальная для качественных и количественных анализов. Метод определения сопротивления продавливанию во влажном состоянии 85.080

Produse din hîrtie Бумажные изделия

GOST 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы GOST 17914-72 Обложки дел длительных сроков хранения. Технические условия

92

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Uşi şi ferestre Двери и окна

GOST 30247.2-97 (ISO 3008-76) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота (În vigoare SM ISO 3008:2014) 91.140 91.140.10

GOST 19493-74 Бумага щелочестойкая для ртутно-цинковых элементов. Технические условия

Echipament pentru industria hîrtiei Оборудование для производства бумаги

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

GOST 4.413-86 Система показателей качества продукции. Котлы теплофикационные водогрейные. Номенклатура показателей 91.140.90

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

GOST 4.476-87 Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей 91.160 91.160.10

Iluminat Освещение Iluminatul în interior Внутреннее освещение

GOST ISO 8995-2002 Безопасность машин. Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем (În vigoare SM ISO 8995-1:2014 (CIE S 008/E-2001))


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

97

97.040 97.040.60

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Articole de gătit, cuţite şi tacîmuri Посуда для приготовления пищи, ножевые изделия и столовые приборы

GOST 4.69-81 Система показателей качества продукции. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Номенклатура показателей GOST 5.191-69 Машинки закаточно-раскаточные типа Р3М-2 для домашнего консервирования. Требования к качеству аттестованной продукции 97.170

Echipamente pentru îngrijirea corpului Бытовые приборы для ухода за телом

GOST 4.161-85 Система показателей качества продукции. Изделия маникюрные и педикюрные. Номенклатура показателей 97.180

Echipamente de uz casnic şi comercial diverse Различная бытовая техника и торговое оборудование

GOST 4.314-85 Система показателей качества продукции. Средства письма. Номенклатура показателей

97.220 97.220.40

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

SM SR EN 1385:2010 Căşti de protecţie utilizate la caiac-canoe şi pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi Шлемы защитные, используемые в водных видов спорта на каноэ и по рекам с бурным водным потоком (Înlocuit cu SM EN 1385:2014) SM SR EN 12492:2010 Echipament de alpinism şi escaladare. Căşti pentru alpinişti. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Шлемы для альпинистов. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 12492:2014) GOST 4.407-85 Система показателей качества продукции. Патроны спортивные, охотничьи и спортивно-охотничьи к нарезному оружию. Номенклатура показателей GOST 4.416-86 Система показателей качества продукции. Патроны охотничьи и спортивные, гильзы бумажные и пластмассовые. Номенклатура показателей GOST 4.418-86 Система показателей качества продукции. Дробь охотничья, спортивная и картечь. Номенклатура показателей

GOST 28161-89 Средства сшивания документов. Общие технические требования 97.200 97.200.40

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Terenuri de joc Игровые площадки

GOST 4.390-85 Система показателей качества продукции. Автоматы игровые. Номенклатура показателей

93


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

CBP 1-11:2008

01.120

312 din 18.07.2014

CBP 1-14:2010

01.120

312 din 18.07.2014

CBP 1-16:2011

01.120

312 din 18.07.2014

SM 1-18:2000

01.120

CBP 1-18:2014

314 din 22.07.2014

SM ISO 13407:2009

13.180

SM EN ISO 9241-210:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 341+AC:1999/A1:2010

13.340.20

SM EN 341:2014

309 din 18.07.2014

SM SR EN 341+AC:2010

13.340.20

SM EN 341:2014

309 din 18.07.2014

SM SR EN 421:2010

13.280 13.340.40

SM EN 421:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 671-1:2010

13.220.20

SM EN 671-1:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 671-2:2010

13.220.20

SM EN 671-2:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 1078:2010

13.340.20

SM EN 1078+A1:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 1080:2010

13.340.20

SM EN 1080:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 1385:2010

13.340.20 97.220.40

SM EN 1385:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 1621-1:2010

13.340.10

SM EN 1621-1:2014

303 din 15.07.2014

SM SR EN 1760-1+A1:2011

13.110

SM EN ISO 13856-1:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 1760-2+A1:2011

13.110

SM EN ISO 13856-2:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 1760-3+A1:2011

13.110

SM EN ISO 13856-3:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 1846-3+A1:2011

13.220.10

SM EN 1846-3:2014

304 din 15.07.2014

SM SR EN 12492:2010

13.340.20 97.220.40

SM EN 12492:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 12566-3+A1:2010

13.060.45

SM EN 12566-3+A2:2014

303 din 15.07.2014

SM SR EN 13484:2010

13.340.20

SM EN 13484:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 13781:2010

13.340.20

SM EN 13781:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 14052:2010

13.340.20

SM EN 14052+A1:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 14143:2010

13.340.30

SM EN 14143:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN 300 386 V1.3.2:2010

33.020

SM EN 300 386 V1.6.1:2014

280 din 03.07.2014

SM SR EN 55013:2010

33.100.10

SM EN 55013:2014

301 din 10.07.2014 Se anulează din 22.04.2016

SM SR EN 60601-2-28:2010

11.040.50

SM EN 60601-2-28:2014

313 din 18.07.2014

SM SR EN 60601-2-35:2010

11.040.01

SM EN 80601-2-35:2014

301 din 10.07.2014 Se anulează din 01.08.2014

SM SR EN 60601-2-44:2010

11.040.50

SM EN 60601-2-44:2014

313 din 18.07.2014

SM SR EN 60662:2010

29.140.30

SM EN 60662:2014

301 din 10.07.2014 Se anulează din 02.01.2015

SM SR EN 61557-10:2010

17.220.20 29.080.01 29.240.01

SM EN 61557-10:2014

313 din 18.07.2014

SM SR EN ISO 4126-1:2011

13.240

SM EN ISO 4126-1:2014

304 din 15.07.2014

94


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM SR EN ISO 4126-4:2011

13.240

SM EN ISO 4126-4:2014

304 din 15.07.2014

SM SR EN ISO 4126-5:2011

13.240

SM EN ISO 4126-5:2014

304 din 15.07.2014

SM SR EN ISO 4833:2011

07.100.30

SM SR EN ISO 4833-1:2014 SM SR EN ISO 4833-2:2014

275 din 01.07.2014

SM SR EN ISO 5667-13:2007

13.060.45

SM EN ISO 5667-13:2014

303 din 15.07.2014

SM SR EN ISO 10555-2:2012

11.040.20

SM EN ISO 10555-1:2014

295 din 08.07.2014

SM SR EN ISO 10555-3:2012

11.040.20

SM EN ISO 10555-3:2014

295 din 08.07.2014

SM SR EN ISO 10555-4:2012

11.040.20

SM EN ISO 10555-4:2014

295 din 08.07.2014

SM SR EN ISO 10819:2010

13.160 13.340.01

SM EN ISO 10819:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN ISO 10993-12:2010

11.100.20

SM EN ISO 10993-12:2014

284 din 04.07.2014

SM SR EN ISO 11137-2:2010

11.080.01

SM EN ISO 11137-2:2014

300 din 10.07.2014

SM SR EN ISO 12100-1:2011

01.040.13 13.110

SM EN ISO 12100:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN ISO 12100-2:2011

13.110

SM EN ISO 12100:2014

302 din 10.07.2014

SM SR EN ISO 14031:2007

13.020.10

SM EN ISO 14031:2014

288 din 07.07.2014

SM SR EN ISO 15027-1:2010

13.340.10

SM EN ISO 15027-1:2014

303 din 15.07.2014

SM SR EN ISO 15027-2:2010

13.340.10

SM EN ISO 15027-2:2014

303 din 15.07.2014

SM SR EN ISO 15027-3:2010

13.340.10

SM EN ISO 15027-3:2014

303 din 15.07.2014

SM SR ISO 7176-11:2004

11.180

SM ISO 7176-11:2014

288 din 07.07.2014

SM SR ISO 7176-16:2006

11.180

SM ISO 7176-16:2014

288 din 07.07.2014

SM SR ISO 14065:2012

13.020.40

SM EN ISO 14065:2014

302 din 10.07.2014

SM ISO/TR 14047:2014

288 din 07.07.2014

SM ISO/TR 14049:2014

288 din 07.07.2014

SM EN 794-3+A2:2014

291 din 07.07.2014

11.200

SM EN ISO 7439:2014

288 din 07.07.2014

65.060.80

SM EN ISO 22867:2014

302 din 10.07.2014

11.040.60

SM EN 1060-3+A2:2014

313 din 18.07.2014

65.120 67.040

SM ISO 7251:2014

275 din 01.07.2014

SM GOST R ISO 7176-3:2009

11.180.10

SM ISO 7176-3:2014

288 din 07.07.2014

SM GOST R ISO 7176-4:2009

11.180.10

SM ISO 7176-4:2014

288 din 07.07.2014

SM GOST R ISO 17511:2009

11.100.10

SM EN ISO 17511:2014

284 din 04.07.2014

11.040.60

SM EN ISO 81060-1:2014

295 din 08.07.2014

11.040.60

SM EN ISO 81060-1:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN 1422:2009

11.080.10

SM EN 1422:2014

284 din 04.07.2014

SMV EN 1060-1+A2:2010

11.040.55

SM EN ISO 81060-1:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN 1060-2+A1:2010

11.040.55

SM EN ISO 81060-1:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN 1060-3+A2:2010

11.040.55

SM EN 1060-3+A2 2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 1782:2009

11.040.10

SM EN ISO 5361:2014

291 din 07.07.2014

SMV EN 1846-2:2011

13.220.10

SM EN 1846-2+A1:2014

304 din 15.07.2014

SMV EN 7376:2009

11.040.10

SM EN ISO 7376:2014

291 din 07.07.2014

SMV EN 60601-1-2:2010

11.040.01

SM EN 60601-1-2:2014

305 din 15.07.2014

SMV EN 60601-1-3:2010

11.040.01

SM EN 60601-1-3:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 60601-1-6:2010

11.040

SM EN 60601-1-6:2014

305 din 15.07.2014

SMV EN 60601-1-8:2010

11.040.01

SM EN 60601-1-8:2007

305 din 15.07.2014

SMV EN 60601-2-19:2010

11.040.10

SM EN 60601-2-19:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 60601-2-20:2010

11.040.10

SM EN 60601-2-20:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 60601-2-21:2010

11.040.10

SM EN 60601-2-21:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 60601-2-27:2010

11.040.50

SM EN 60601-2-27:2014

313 din 18.07.2014

SM SR ISO/TR 14047:2007 SM SR ISO/TR 14049:2007 SM STB EN 794-3:2009 SM STB ISO 7439:2009 SM GOST 31348:2008 (ISO 22867:2004) SM GOST R 51959.3:2005 (EN 1060-3-97) SM GOST R 52830:2010 (ISO 7251:2005)

SM GOST R 51959.1:2005 (EN 1060-1-96) SM GOST R 51959.2:2005 (EN 1060-2-96)

13.020.10 13.020.60 13.020.10 13.020.60 11.040.10 11.160

95


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SMV EN 60601-2-29:2010

11.040.60

SM EN 60601-2-29:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 60601-2-41:2010

11.040.30 11.040.55 11.040.99

SM EN 60601-2-41:2014

301 din 10.07.2014 Se anulează din 01.08.2014

SMV EN 60601-2-43:2010

11.040.50

SM EN 60601-2-43:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 60601-2-50:2010

11.040.60

SM EN 60601-2-50:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 61217:2010

11.040.50 13.280

SM EN 61217:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN 62083:2014

11.040.60

SM EN 62083:2014

313 din 18.07.2014

SMV EN ISO 3826-3:2009

11.040.20

SM EN ISO 3826-3:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN ISO 4135:2009

01.040.11 11.040.10

SM EN ISO 4135:2014

291 din 07.07.2014

SMV EN ISO 5356-2:2009

11.040.10

SM EN ISO 5356-2:2014

291 din 07.07.2014

SMV EN ISO 5359:2009

11.040.10 83.140.40

SM EN ISO 5359:2014

298 din 09.07.2014

SMV EN ISO 5360:2009

11.040.10

SM EN ISO 5360:2014

291 din 07.07.2014

SMV EN ISO 5840:2009

11.040.40

SM EN ISO 5840:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN ISO 7197:2009

11.040.40

SM EN ISO 7197:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN ISO 7396-1:2009

11.040.10

SM EN ISO 7396-1:2014

298 din 09.07.2014

SMV EN ISO 7396-2:2009

11.040.10

SM EN ISO 7396-2:2014

291 din 07.07.2014

SMV EN ISO 7886-4:2009

11.040.25

SM EN ISO 7886-4:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN ISO 8536-4:2009

11.040.20

SM EN ISO 8536-4:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN ISO 10555-1:2010

11.040.25

SM EN ISO 10555-1:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN ISO 10993-10:2010

11.100.20

SM EN ISO 10993-10:2014

284 din 04.07.2014

SMV EN ISO 15001:2010

11.040.10

SM EN ISO 15001:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN ISO 15197:2010

11.040.55

SM EN ISO 15197:2014

284 din 04.07.2014

SMV EN ISO 15747:2010

11.040.20

SM EN ISO 15747:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN ISO 21647:2010

11.040.10

SM EN ISO 80601-2-55:2014

298 din 09.07.2014

SMV EN ISO 22867:2011

65.060.80

SM EN ISO 22867:2014

302 din 10.07.2014

SMV EN ISO 25539-2:2010

11.040.40

SM EN ISO 25539-2:2014

295 din 08.07.2014

SMV EN 1820:2009

11.040.10

SM EN 1820+A1 2014

298 din 09.07.2014

SMV EN 12006-3+A1:2010

11.040.40

SM EN ISO 25539-3:2014

295 din 08.07.2014

SMV ISO 4074:2009

11.200

SM EN ISO 4074:2014

288 din 07.07.2014

SMV ISO 9174:2009

13.060.50

SM ISO 9174:2014

303 din 15.07.2014

SMV ISO 10524-3:2010

11.040.10

SM EN ISO 10524-3:2014

295 din 08.07.2014

SMV ISO 11269-2:2009

13.080.30

SM EN ISO 11269-2:2014

303 din 15.07.2014

GOST 4.100-83

03.120 29.080.10

285 din 04.07.2014

GOST 4.103-83

03.120

285 din 04.07.2014

GOST 4.105-83 GOST 4.107-83 GOST 4.108-84 GOST 4.110-84 GOST 4.114-84 GOST 4.115-84

03.120 75.160.10 03.120 13.220.10 03.120 75.200 03.120 75.200 03.120 23.040.60 03.120 13.030.10 59.080.30

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014

GOST 4.116-84

03.120

285 din 04.07.2014

GOST 4.11-81

03.120

285 din 04.07.2014

GOST 4.118-84 GOST 4.119-84 GOST 4.120-87

96

03.120 23.080 03.120 27.200 03.120 53.100

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.121-87 GOST 4.122-87 GOST 4.124-84 GOST 4.127-84 GOST 4.129-85 GOST 4.130-88 GOST 4.132-85 GOST 4.135-85 GOST 4.136-85 GOST 4.137-85 GOST 4.13-89 GOST 4.139-85 GOST 4.143-85 GOST 4.147-85 GOST 4.148-85 GOST 4.149-85 GOST 4.150-85 GOST 4.151-85 GOST 4.153-85 GOST 4.154-85 GOST 4.156-85 GOST 4.158-85 GOST 4.160-85 GOST 4.161-85 GOST 4.164-85 GOST 4.166-85 GOST 4.167-85 GOST 4.168-85 GOST 4.170-85 GOST 4.171-85 GOST 4.172-85 GOST 4.173-85 GOST 4.176-85 GOST 4.177-85 GOST 4.17-80 GOST 4.178-85 GOST 4.179-85

03.120 53.100 03.120 53.100 03.120 21.200 03.120 59.060.20 03.120 11.040.99 03.120 25.040.20 25.060 03.120 13.220.10 03.120 03.120 17.200.10 03.120 31.180 03.120 59.080.30 03.120 29.200 03.120 29.060.20 03.120 29.100 03.120 29.120 03.120 03.120 25.180.10 03.120 29.160.10 03.120 25.180.10 25.200 03.120 29.160.01 03.120 17.200.20 03.120 17.120 03.120 11.040.55 03.120 97.170 03.120 17.220.20 03.120 17.180.30 71.040.10 03.120 29.160.01 03.120 03.120 17.180.30 71.040.10 03.120 27.140 03.120 31.060.40 03.120 29.130.10 03.120 29.200 03.120 19.100 03.120 83.140.50 03.120 11.040.50 03.120 19.060

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014

97


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.180-85 GOST 4.183-85 GOST 4.186-85 GOST 4.18-88 GOST 4.188-85 GOST 4.195-85 GOST 4.197-85 GOST 4.198-85 GOST 4.21-85 GOST 4.22-85 GOST 4.23-83 GOST 4.24-84 GOST 4.25-83 GOST 4.29-71 GOST 4.301-85 GOST 4.302-85 GOST 4.303-85 GOST 4.304-85 GOST 4.305-85 GOST 4.30-71 GOST 4.307-85 GOST 4.310-85 GOST 4.312-85 GOST 4.313-85 GOST 4.314-85 GOST 4.316-85 GOST 4.317-85 GOST 4.31-82 GOST 4.319-85 GOST 4.320-85 GOST 4.321-85 GOST 4.324-85 GOST 4.330-85 GOST 4.331-85 GOST 4.332-85 GOST 4.334-85 GOST 4.335-85 GOST 4.336-85

98

03.120 17.060 03.120 33.200 03.120 33.200 03.120 59.080.60 03.120 13.320 03.120 17.220.20 03.120 17.220.20 03.120 19.100 03.120 53.040.10 03.120 03.120 75.100 03.120 75.100 03.120 75.080 03.120 67.120.10 03.120 25.040.40 03.120 73.020 03.120 73.120 03.120 17.160 03.120 45.060.10 03.120 67.100.10 03.120 11.040.30 03.120 11.040.30 03.120 11.040.55 03.120 03.120.99 03.120 97.180 03.120 29.180 03.120 11.040.20 03.120 67.120.30 03.120 71.040.10 03.120 71.200.20 03.120 71.040.20 03.120 11.040.60 03.120 29.160.01 03.120 13.220.10 03.120 13.220.10 03.120 35.260 03.120 73.100.10 03.120 35.260

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.345-85 GOST 4.346-85 GOST 4.34-84 GOST 4.348-85 GOST 4.349-85 GOST 4.350-93 GOST 4.353-85 GOST 4.354-85 GOST 4.356-85 GOST 4.357-85 GOST 4.361-85 GOST 4.363-85 GOST 4.365-85 GOST 4.367-85 GOST 4.36-84 GOST 4.370-85 GOST 4.372-85 GOST 4.373-85 GOST 4.374-85 GOST 4.375-85 GOST 4.377-85 GOST 4.3-78 GOST 4.378-85 GOST 4.37-90 GOST 4.379-85 GOST 4.380-85 GOST 4.381-85 GOST 4.383-85 GOST 4.385-85 GOST 4.386-85 GOST 4.387-85 GOST 4.388-85 GOST 4.389-85 GOST 4.390-85 GOST 4.391-85 GOST 4.392-85 GOST 4.393-85 GOST 4.396-88

03.120 39.040 03.120 45.060.10 03.120 59.080.30 03.120 25.100.70 03.120 25.100.70 03.120 81.100 03.120 37.100.10 03.120 73.100.40 03.120 73.120 03.120 73.100.40 03.120 17.180.30 03.120 11.080.10 03.120 11.080.20 03.120 47.020.20 03.120 59.080.30 03.120 11.040.99 03.120 11.040.55 03.120 65.060 03.120 17.180.30 03.120 03.120 53.100 03.120 59.080.30 03.120 07.060 03.120 23.100 03.120 07.060 03.120 47.080 03.120 71.100.40 03.120 71.080.70 03.120 17.220.20 03.120 17.100 03.120 83.060 03.120 17.220.20 03.120 11.040.55 03.120.01 97.200.40 03.120 71.100.99 03.120 17.220.20 03.120 53.060 03.120 43.100

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014

99


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.397-89 GOST 4.398-85 GOST 4.400-85 GOST 4.401-88 GOST 4.403-85 GOST 4.404-88 GOST 4.407-85 GOST 4.40-84 GOST 4.410-86 GOST 4.411-86 GOST 4.413-86 GOST 4.414-86 GOST 4.415-86 GOST 4.416-86 GOST 4.417-86 GOST 4.41-85 GOST 4.418-86 GOST 4.419-86 GOST 4.420-86 GOST 4.422-86 GOST 4.423-86 GOST 4.424-86 GOST 4.425-86 GOST 4.426-86 GOST 4.427-86 GOST 4.428-86 GOST 4.429-86 GOST 4.430-86 GOST 4.431-86 GOST 4.432-86 GOST 4.433-86 GOST 4.439-86 GOST 4.440-86 GOST 4.442-86

GOST 4.443-86

GOST 4.444-86 GOST 4.445-86

100

03.120 43.140 03.120 43.150 03.120 43.080.10 03.120 43.080.10 03.120 19.060 03.120 79.120 03.120 97.220.40 03.120 65.060.10 03.120 71.100.99 03.120 27.100 03.120 91.140.10 03.120 73.120 03.120 27.060.30 03.120 97.220.40 03.120 07.040 03.120 25.160.30 03.120 97.220.40 03.120 59.080.20 03.120 59.140.20 03.120 27.060.30 03.120 23.140 03.120 27.040 03.120 27.140 03.120 27.040 03.120 27.140 03.120 27.060.30 03.120 27.100 03.120 77.180 03.120 31.260 03.120 27.040 03.120 25.060.01 03.120 77.140.80 03.120 77.180 03.120 25.100 79.120.20 03.120 31.100 33.160.25 03.120 31.100 33.160.25 03.120 13.220.10

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014

285 din 04.07.2014

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.446-86 GOST 4.447-86 GOST 4.448-86 GOST 4.44-89 GOST 4.449-86 GOST 4.450-86 GOST 4.451-86 GOST 4.452-86 GOST 4.453-86 GOST 4.454-86 GOST 4.455-86 GOST 4.456-86 GOST 4.457-86 GOST 4.45-86 GOST 4.458-86 GOST 4.465-87 GOST 4.466-87 GOST 4.467-87 GOST 4.468-87 GOST 4.469-87 GOST 4.470-87 GOST 4.471-87 GOST 4.472-87 GOST 4.473-87 GOST 4.474-87 GOST 4.476-87 GOST 4.477-87 GOST 4.480-87 GOST 4.482-87 GOST 4.484-87 GOST 4.485-87 GOST 4.486-88 GOST 4.487-88 GOST 4.488-89 GOST 4.489-89 GOST 4.490-89 GOST 4.493-89 GOST 4.50-78

03.120 17.040.70 03.120 17.180.30 03.120 17.180.30 03.120 25.160.30 03.120 17.180.30 03.120 17.180.30 03.120 17.180.30 03.120 17.180.30 03.120 85.060 03.120 85.060 03.120 29.035.10 03.120 25.120.10 03.120 25.220 03.120 61.020 03.120 67.080 03.120 31.200 03.120 27.060.70 03.120 27.060.30 03.120 27.060.30 03.120 03.120 27.060.20 27.060.30 03.120 27.060.30 03.120 27.060.30 03.120 03.120 53.020.20 03.120 91.140.90 03.120 27.120.10 03.120 25.040.30 03.120 37.100 03.120 59.140.35 03.120 11.040.30 03.120 25.040.20 03.120 03.120 25.120.10 03.120 83.200 03.120 11.040.50 03.120 13.340.40 03.120 23.020.20

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014

101


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 4.51-87 GOST 4.54-79 GOST 4.58-85 GOST 4.59-79 GOST 4.6-85 GOST 4.61-80 GOST 4.64-80 GOST 4.68-81 GOST 4.69-81 GOST 4.70-81 GOST 4.73-81 GOST 4.77-82 GOST 4.78-82 GOST 4.79-87 GOST 4.80-82 GOST 4.84-83 GOST 4.85-83 GOST 4.86-83 GOST 4.87-83 GOST 4.89-83 GOST 4.90-83 GOST 4.92-93 GOST 4.93-86 GOST 4.99-83

03.120 59.080.30 03.120 25.220.60 03.120 17.100 03.120 17.240 03.120 59.080.30 03.120 75.140 03.120 29.045 03.120 59.060.10 03.120 97.040.60 03.120 13.280 03.120 29.035.01 03.120 65.080 03.120 61.060 03.120 43.040.40 03.120 59.080.30 03.120 29.080.10 03.120 81.060.20 03.120 25.220.60 03.120 73.100.30 03.120 73.100.30 03.120 25.120.30 03.120 27.120 03.120 25.080 03.120 13.220.10

285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014 285 din 04.07.2014

GOST 5.1150-71

23.160

296 din 08.07.2014

GOST 5.1215-72

25.160.20

296 din 08.07.2014

GOST 5.1261-72

75.160.10

296 din 08.07.2014

GOST 5.1300-72

23.080

296 din 08.07.2014

GOST 5.1603-72

23.040.40

296 din 08.07.2014

GOST 5.1644-72

23.120

296 din 08.07.2014

GOST 5.1650-72

65.060.20

296 din 08.07.2014

GOST 5.1730-72

75.200

296 din 08.07.2014

GOST 5.1800-73

13.060.30 71.120.99

296 din 08.07.2014

GOST 5.1807-73

23.160

296 din 08.07.2014

GOST 5.1861-73

23.100

296 din 08.07.2014

GOST 5.1862-73

23.100

296 din 08.07.2014

GOST 5.1878-73

25.080.60

296 din 08.07.2014

GOST 5.1879-73

25.080

296 din 08.07.2014

GOST 5.191-69

97.040.60

296 din 08.07.2014

GOST 5.1948-73

17.160

296 din 08.07.2014

GOST 5.197-72

29.120.70

296 din 08.07.2014

GOST 5.2019-73

23.080

296 din 08.07.2014

102


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 5.2030-73

17.100 19.040

296 din 08.07.2014

GOST 5.2050-73

23.120

296 din 08.07.2014

GOST 5.2055-73

25.040.40

296 din 08.07.2014

GOST 5.2105-73

31.260

296 din 08.07.2014

GOST 5.357-70

29.120.70

296 din 08.07.2014

GOST 5.917-71

25.160.30

296 din 08.07.2014

GOST 8.555-91 (CEI 866-87)

17.140.50

SM EN 62127-1:2014 SM EN 621272:2014 SM EN 62127-3:2014

GOST 12.2.122-88

65.060.10

SM GOST R 50908:2012

GOST 12.2.132-93 GOST 12.3.013-77 GOST 12.3.014-90 GOST 12.3.015-78 GOST 12.3.023-80 GOST 12.3.029-82

13.100 75.180.10 01.140.40 13.100 13.100 79.060.20 13.100 79.020 13.100 25.220 13.100 47.020.40

309 din 18.07.2014 293 din 08.07.2014 297 din 09.07.2014 297 din 09.07.2014 297 din 09.07.2014 294 din 08.07.2014 297 din 09.07.2014 297 din 09.07.2014

GOST 17.1.3.02-77

13.060

297 din 09.07.2014

GOST 17.1.3.08-82

13.060.10

297 din 09.07.2014

GOST 17.1.3.12-86

13.060

GOST 17.4.3.01-83

13.080

SM ISO 10381-2:2014

303 din 15.07.2014

GOST 17.4.4.02-84

13.080

SM ISO 10381-2:2014

303 din 15.07.2014

GOST 19.001-77

35.080

292 din 07.07.2014

GOST 19.005-85

35.080

292 din 07.07.2014

GOST 24.104-85

35.240

292 din 07.07.2014

GOST 24.701-86

35.240

292 din 07.07.2014

GOST 24.702-85

35.240

292 din 07.07.2014

GOST 24.703-85

35.240

292 din 07.07.2014

GOST 48-91

79.080

294 din 08.07.2014

GOST 68-74

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 102-75

79.060.10

294 din 08.07.2014

GOST 158-74

65.060.50

293 din 08.07.2014

GOST 162-90

17.040.30

SM EN ISO 13385-2:2014

309 din 18.07.2014

GOST 166-89 (ISO 3599-76)

17.040.30

SM EN ISO 13385-1:2014

309 din 18.07.2014

GOST 444-75 E

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 606-75

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 855-74

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 876-73

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 891-75

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 968-68

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 980-80 (ISO 2935-74)

79.120.20

294 din 08.07.2014

GOST 1114-84

65.060.20

293 din 08.07.2014

GOST 1213-74

65.020.30

293 din 08.07.2014

GOST 1216-87

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 1339-79

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 1566-96 (ISO 5019-2-84)

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 1663-81

81.040.30

289 din 07.07.2014

GOST 1759.5–87

21.060.20

GOST 1760-86

55.040 85.060

297 din 09.07.2014

SM EN ISO 898-2:2014

310 din 18.07.2014 299 din 09.07.2014

103


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 1824-88

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 1933-73

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 2111-75

73.040

287 din 04.07.2014

GOST 2646-71

79.080

294 din 08.07.2014

GOST 2800-83

79.080

294 din 08.07.2014

GOST 2996-79

79.080

294 din 08.07.2014

GOST 3028-78

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 3246-84

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 3496-74

65.060.50

293 din 08.07.2014

GOST 3497-74

65.060.50

293 din 08.07.2014

GOST 3553-87

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 3914-89

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 3934-71

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 4071.1-94 (ISO 10059-1-92)

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 4106-74

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 4157-79

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 4404-78

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 4415-75

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 4416-94

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 4422-73

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 4596-75

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 4794-97

73.040

287 din 04.07.2014

GOST 5040-96

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 5110-55

65.020.30

293 din 08.07.2014

GOST 5111-55

65.020.30

293 din 08.07.2014

GOST 5186-88

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 5289-94 (CEI 98-87)

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 5338-80

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 5341-98

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 5402.1-2000 (ISO 2478-87)

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 5402.2-2000 (ISO 2477-87)

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 5420-74

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 5635-80 E

81.040.30

289 din 07.07.2014

GOST 5651-89

33.160.20

290 din 07.07.2014

GOST 5716-74

65.080

293 din 08.07.2014

GOST 5780-77

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 5895-75

65.080

GOST 5916-70

21.060.20

SM EN ISO 4035:2014

310 din 18.07.2014

GOST 5929-70

21.060.20

SM EN ISO 4035:2014

310 din 18.07.2014

GOST 5982-84

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 6048-67 E

35.260

292 din 07.07.2014

GOST 6431-75

35.260

292 din 07.07.2014

GOST 6495-89

33.160.50

290 din 07.07.2014

GOST 6501-82

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 6657-77

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 6662-73

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 6722-75

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 6729-60

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 6749-2005

85.060

299 din 09.07.2014

104

293 din 08.07.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 6840-78

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 6841-77

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 7134-82

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 7151-74

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 7152-85

33.050.10

290 din 07.07.2014

GOST 7241-88

73.040

287 din 04.07.2014

GOST 7377-85

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 7438-73

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 7500-85

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 7516-75

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 7524-89

73.120

287 din 04.07.2014

GOST 7686-88

65.020.30

293 din 08.07.2014

GOST 7752-74

73.040

287 din 04.07.2014

GOST 7754-89

73.040 75.160.10

287 din 04.07.2014

GOST 7828-80 E

73.100.10

287 din 04.07.2014

GOST 7875.0-94

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 7875.1-94

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 7875.2-94

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 7918-75

73.100.30

287 din 04.07.2014

GOST 8191-56

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 8483-81

73.100.30

287 din 04.07.2014

GOST 8565-81

73.100.30

287 din 04.07.2014

GOST 8618-86

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 8854-75

35.260

292 din 07.07.2014

GOST 8894-86

81.040.30

289 din 07.07.2014

GOST 8992-75

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 9003-75

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 9024-70

65.060.01

293 din 08.07.2014

GOST 9077-82

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 9105-74

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 9158-76

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 9265-72

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 9267-68

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 9268-90

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 9302-83

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 9327-60

85.060 85.080

299 din 09.07.2014

GOST 9372-80

35.260

292 din 07.07.2014

GOST 9418-75

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 9424-79

81.040.30

289 din 07.07.2014

GOST 9553-74

81.040.01

289 din 07.07.2014

GOST 9571-89

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 9597-76

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 9671-87

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 9672-87

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 9744-87

73.040

287 din 04.07.2014

GOST 9822-83

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 9854-81

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 9900-85

81.040.01

289 din 07.07.2014

105


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 10014-73

85.020

286 din 04.07.2014

GOST 10020-88

73.040

287 din 04.07.2014

GOST 10141-91 E

73.120

287 din 04.07.2014

GOST 10153-70

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 10199-81

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 10250-80

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 10273-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 10274-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 10352-80

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 10360-85

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 10377-78

81.040.30

289 din 07.07.2014

GOST 10381-94

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 10429-63

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 10430-83

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 10444.7-86

07.100.30

SM CEN ISO/TS 17919:2014

291 din 07.07.2014

GOST 10444.9-88

07.100.30

SM EN ISO 7937:2014

291 din 07.07.2014

GOST 10482-74

79.120.20

GOST 10512-93

73.120

GOST 10607-94 (ISO 4035-86)

21.060.20

GOST 10638-73

85.040 85.060

286 din 04.07.2014

GOST 10649-73

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 10820-75

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 10888-93 (ISO 5019-1-84, ISO 5019-2-84, ISO 5019-5-84)

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 10974-64

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 11006-74

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 11008-64

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 11108-70

73.100.30

287 din 04.07.2014

GOST 11157-87

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 11201-65

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 11203-65

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 11208-82

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 11549-76

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 11586-2005

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 11674-75

65.060.10

293 din 08.07.2014

GOST 11694-66

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 11720-76

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 11945-78

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 11960-79

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 11982-81 E

33.160.99

290 din 07.07.2014

GOST 12033-74

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 12170-85

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 12395-76

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 12457-77

79.080

294 din 08.07.2014

GOST 12500-77

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 12588-81

65.060.80 79.120.20

293 din 08.07.2014

GOST 12871-93

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 12935-76

65.060.01

293 din 08.07.2014

GOST 12765-88

85.040

286 din 04.07.2014

106

294 din 08.07.2014 287 din 04.07.2014 SM EN ISO 4035:2014

310 din 18.07.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 13056.1-67

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.2-89

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.3-86

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.4-67

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.5-76

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.6-97

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.7-93

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.8-97

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.9-68

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13056.10-68

65.060.01

293 din 08.07.2014

GOST 13056.11-68

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13145-67

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 13235-79

79.120.20

294 din 08.07.2014

GOST 13236-83

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13398-82

65.060.10

293 din 08.07.2014

GOST 13425-93

85.020

299 din 09.07.2014

GOST 13456-82

65.120 67.180.20

293 din 08.07.2014

GOST 13496.15-97

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 13496.1-98

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 13496.20-87

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 13496.2-91

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 13496.4-93

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 13521-68

81.040.30

289 din 07.07.2014

GOST 13525.20-86

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 13699-91

01.040.35 35.040

292 din 07.07.2014

GOST 13856-87

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13857-95

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 13979.11-83

65.120 67.200

293 din 08.07.2014

GOST 13997.0-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.1-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.2-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.3-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.4-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.5-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.6-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.7-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.8-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.9-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.10-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.11-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 13997.12-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 14613-83

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 14907-88

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 14107-75

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 14161-86

65.020.40

293 din 08.07.2014

GOST 14291-83 E

35.260

292 din 07.07.2014

GOST 14327-82

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 14363.2-83

85.040

286 din 04.07.2014

107


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 14363.3-84

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 14363.5-71

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 14897-69

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 14943-95

65.020.20 67.060

293 din 08.07.2014

GOST 15045-78

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 15136-78

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 15519-70

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 15594-80

65.060.80

293 din 08.07.2014

GOST 15635-70

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 15971-90

01.040.35 35.040

292 din 07.07.2014

GOST 15987-91 (ISO 2730-73)

79.120.20

294 din 08.07.2014

GOST 16032-70

01.040.79 79.020

294 din 08.07.2014

GOST 16121-86 E

33.040

290 din 07.07.2014

GOST 16296-79

85.020

286 din 04.07.2014

GOST 16489-78

85.020

286 din 04.07.2014

GOST 16680-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 16711-84

55.040 85.060

299 din 09.07.2014

GOST 16762-82

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 17022-81

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 17196-77

73.100.30

287 din 04.07.2014

GOST 17256-71

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 17290-71

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 17401-80

01.040.85 85.040

286 din 04.07.2014

GOST 17914-72

85.080

299 din 09.07.2014

GOST 18110-72

01.040.79 79.060.20

294 din 08.07.2014

GOST 18286-88

33.160.20

290 din 07.07.2014

GOST 18421-93

01.040.35 33.080

292 din 07.07.2014

GOST 18631-87

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 18634-73

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 18847-84

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 19285-73

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 19286-77

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 19318-73

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 19344-73

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 19493-74

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 19527-74

73.100.30

287 din 04.07.2014

GOST 19571-74

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 19607-74

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 19775-87

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 19877-82

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 19922-74

79.080

294 din 08.07.2014

GOST 20080-74

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 20300.1-90

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 20300.2-90

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 20300.3-90

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 20300.4-90

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 20300.5-90

81.080

289 din 07.07.2014

108


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 20300.6-90

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 20300.7-90

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 20300.8-90

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 20358-78

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 20422-89

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 20455-93

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 20492-87

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 20855-83

35.180

292 din 07.07.2014

GOST 20901-75

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 21021-2000

25.040.20 35.240.50

292 din 07.07.2014

GOST 21031-90

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 21032-90

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 21101-83

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 2116-2000

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 21236-90

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 21285-75

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 21288-75

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 21436-2004

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 21479-87

85.080

299 din 09.07.2014

GOST 21480-76

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 21560.1-82

65.080

293 din 08.07.2014

GOST 21669-76

01.040.65 65.120

293 din 08.07.2014

GOST 21717-76

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 21752-76

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 21753-76

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 21769-84

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 21786-76

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 21801-76

85.020

286 din 04.07.2014

GOST 21820.0-76

59.060.10 65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 21820.1-76

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 21820.2-76

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 21820.3-76

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 21820.4-76

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 21829-76

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 21836-88

81.040.30

289 din 07.07.2014

GOST 21889-76

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 21904-76

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 21909-83

65.060.01

293 din 08.07.2014

GOST 21958-76

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 21964-76

01.040.19 19.040

285 din 04.07.2014

GOST 22029-76

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 22090.2-93 (ISO 3823-2-86)

11.060.20

GOST 22269-76

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 22290-76

81.040.01

289 din 07.07.2014

GOST 22291-83

81.040.01

289 din 07.07.2014

GOST 22292-76

81.040.01

289 din 07.07.2014

GOST 22297-76

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 22298-76

79.040

294 din 08.07.2014

SM EN ISO 3823-2:2014

300 din 10.07.2014

109


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 22299-76

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 22351-77

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 22370-77

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 22442-77

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 22524-77

17.160

GOST 22587-91

65.060.50

293 din 08.07.2014

GOST 22613-77

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 22614-77

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 22615-77

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 22692-77

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 22871-77

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 22902-78

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 23012-78

33.140

290 din 07.07.2014

GOST 23000-78

13.180

297 din 09.07.2014

GOST 23037-99

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 23053-78

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 23090-78

01.040.33 33.160

290 din 07.07.2014

GOST 23126-78

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 23415-79

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 23482-84

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 23545-79

01.080 35.240.60

292 din 07.07.2014

GOST 23577-79

65.020.30

293 din 08.07.2014

GOST 23588-79

33.020

290 din 07.07.2014

GOST 23589-79

33.020

290 din 07.07.2014

GOST 23590-79

33.020

290 din 07.07.2014

GOST 23591-79

33.020

290 din 07.07.2014

GOST 23637-90

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 23646-79

01.040.85 85.040

286 din 04.07.2014

GOST 23672-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23673.0-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23673.1-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23673.2-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23673.3-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23673.4-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23673.6-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23673.7-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23675-79

35.200

292 din 07.07.2014

GOST 23872-79

33.100

290 din 07.07.2014

GOST 23905-79

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 23982-85

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 24299-80

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 24328-80

73.100.30

287 din 04.07.2014

GOST 24402-88

01.040.35 35.110

292 din 07.07.2014

GOST 24509-80

35.240.60

292 din 07.07.2014

GOST 24523.0-80

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 24523.1-80

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 24523.2-80

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 24523.3-80

81.080

289 din 07.07.2014

110

SM ISO 3507:2014

309 din 18.07.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 24523.4-80

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 24523.5-80

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 24523.6-80

81.080

289 din 07.07.2014

GOST 24626-81

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 24665-81

65.060.25

293 din 08.07.2014

GOST 2472-80

65.060.01

293 din 08.07.2014

GOST 24836-81 GOST 25006-81

25.040.30 35.240.50 01.040.73 73.120

292 din 07.07.2014 287 din 04.07.2014

GOST 25127-82

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 25166-82

85.100

299 din 09.07.2014

GOST 25327-82

65.100.30

293 din 08.07.2014

GOST 25353-82

65.060.50

293 din 08.07.2014

GOST 25438-82

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 25458-82

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 25483-95

65.060.70

293 din 08.07.2014

GOST 25492-82

01.040.35 35.220

292 din 07.07.2014

GOST 25518-93

65.060.10

293 din 08.07.2014

GOST 25567-82

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 25868-91

01.040.35 35.180

292 din 07.07.2014

GOST 25941-83 (CEI 34-2A-74, CEI 34-2-72)

29.160.01

GOST 25983-83

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 25984.1-83

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 25984.2-83

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 25984.3-83

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 25984.4-83

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 25984.5-83

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 26002-83

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 26025-83

65.060.10

293 din 08.07.2014

GOST 26026-83

65.020.10

293 din 08.07.2014

GOST 26066-83

59.080.30

287 din 04.07.2014

GOST 26387-84 GOST 26493-85 GOST 26553-85 GOST 26563-85

01.040.35 35.240 17.160 85.100 01.040.35 35.020 13.160 85.100

SM EN 60034-2-2:2014

313 din 18.07.2014

292 din 07.07.2014 299 din 09.07.2014 292 din 07.07.2014 299 din 09.07.2014

GOST 26626-85

35.160

292 din 07.07.2014

GOST 26764-85

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 26893-86

85.060

299 din 09.07.2014

GOST 27024-86

65.020.20 65.120

293 din 08.07.2014

GOST 27096-86

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 27097-86

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 27100-86

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 27101-86

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 27163-86

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 27345-87

65.020.20 65.120

293 din 08.07.2014

GOST 27378-87

65.060.10

293 din 08.07.2014

GOST 27459-87

01.040.35 35.140

292 din 07.07.2014

111


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 27488.15-90

13.280

297 din 09.07.2014

GOST 27548-97

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 27833-88 GOST 27954-88

01.040.35 35.180 31.120 35.180

292 din 07.07.2014 292 din 07.07.2014

GOST 27980-88

65.080

293 din 08.07.2014

GOST 27995-88

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 27996-88

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 27997-88

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 27998-88

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 28161-89

35.260 97.180

292 din 07.07.2014

GOST 28162-89

35.260

292 din 07.07.2014

GOST 28168-89

13.080

GOST 28172-89

85.040

286 din 04.07.2014

GOST 28185-89

73.100.30

287 din 04.07.2014

GOST 28195-99 GOST 28285-89

SM ISO 10381-2:2014

03.120 35.080 65.020.20 65.120

303 din 15.07.2014

292 din 07.07.2014 293 din 08.07.2014

GOST 28325-95

73.120

287 din 04.07.2014

GOST 28397-89 (ISO 2382-15-85)

01.040.35 35.060

292 din 07.07.2014

GOST 28469-90

79.040

294 din 08.07.2014

GOST 28497-90

65.120

293 din 08.07.2014

GOST 28536-90

33.160.40

290 din 07.07.2014

GOST 28581-90

35.260

292 din 07.07.2014

GOST 28597-90

73.100.10

287 din 04.07.2014

GOST 28629-90

73.100.10

287 din 04.07.2014

GOST 28636-90

65.020.20

293 din 08.07.2014

GOST 28690-90

33.100

290 din 07.07.2014

GOST 28806-90 GOST 28975-91 (ISO 6395-88) GOST 29099-91

01.040.35 35.080 17.140.20 53.100 01.040.35 35.260

292 din 07.07.2014 SM ISO 6395:2014

309 din 18.07.2014 292 din 07.07.2014

GOST 29271-91

33.160.40

290 din 07.07.2014

GOST 29286-92

33.160.30

290 din 07.07.2014

GOST 29307–92 (ISO 7860–83)

43.140

GOST 30036.1-93

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 30036.2-93

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 30036.3-93

73.080

287 din 04.07.2014

GOST 30193-94

73.100.99

287 din 04.07.2014

GOST 30247.0-94 (ISO 834-75)

13.220.50

SM ISO 834-1:2014

304 din 15.07.2014

GOST 30247.1-94 (ISO 834-75)

13.220.50

SM ISO 834-1:2014

304 din 15.07.2014

GOST 30247.2-97 (ISO 3008-76)

91.060.50

SM ISO 3008:2014

304 din 15.07.2014

GOST 30324.6-95 (CEI 601-2-6-84)

11.040.60

GOST 30446-95

65.020.20

SM CEI 60601-2-6:2014

293 din 08.07.2014

GOST 30474-96 (ISO 7176-5-86)

11.140 11.180

SM ISO 7176-5:2014

284 din 04.07.2014

GOST 30577-98

73.120

287 din 04.07.2014

GOST 30726-2001

07.100.30 67.040

296 din 08.07.2014

GOST 31057-2002

11.040.10

SM ISO 10651-5:2014

298 din 09.07.2014

GOST 31075-2002 (ISO 3107:1988)

11.060.10

SM EN ISO 3107:2014

300 din 10.07.2014

112

SM ISO 6460-1:2014

303 din 15.07.2014

313 din 18.07.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 31285-2005

73.080

287 din 04.07.2014

GOST CEI 60977-2002

11.040.50

SM CEI/TR 60977:2014

295 din 08.07.2014

GOST ISO 2702–2002

21.060.10

SM EN ISO 2702:2014

310 din 18.07.2014

GOST ISO 6925-2002

13.220.40 59.080.60

SM ISO 6925:2014

304 din 15.07.2014

GOST ISO 7491-2002

11.060.10

SM EN ISO 7491:2014

300 din 10.07.2014

GOST ISO 8637-2002

11.040.20

SM EN ISO 8637:2014

295 din 08.07.2014

GOST ISO 8638-2002

11.040.20

SM EN ISO 8638:2014

295 din 08.07.2014

GOST ISO 8836-2002

11.040.20

SM EN ISO 8836:2014

298 din 09.07.2014

GOST ISO 8995-2002

13.180 91.160.10

SM ISO 8995-1:2014 (CIE S 008/E-2001)

302 din 10.07.2014

GOST ISO 9918-2002

11.040.10

SM EN ISO 80601-2-55:2014

298 din 09.07.2014

GOST ISO 10555.5-2002

11.040.20

SM EN ISO 10555-5:2014

295 din 08.07.2014

GOST ISO 10846-1-2002

17.160

SM EN ISO 10846-1:2014

309 din 18.07.2014

GOST ISO/TO 11079-2002

13.340.10 61.020

SM EN ISO 11079:2014

303 din 15.07.2014

113


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM CEN ISO/TS 11133-2:2013

07.100.30

A1

275 din 01.07.2014

SM EN 60601-1-3:2014

11.040.50 13.280

A1

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-1-8:2014

11.040.99

A1

305 din 15.07.2014

SM EN 60601-2-19:2014

11.040.10

A11

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-20:2014

11.040.10

A11

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-21:2014

11.040.10

A11

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-29:2014

11.040.60

A11

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-39:2014

11.040.99

A11

305 din 15.07.2014

SM EN 60601-2-41:2014

11.040.20 11.040.55 11.040.99

A11

301 din 10.07.2014

SM EN 60601-2-44:2014

11.040.50

A1

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-44:2014

11.040.50

A11

313 din 18.07.2014

SM EN 60601-2-50:2014

11.040.60

A11

313 din 18.07.2014

SM EN 62127-1:2014

11.040.50

A1

309 din 18.07.2014

SM EN 62127-2:2014

11.040.50

A1

309 din 18.07.2014

SM EN 62127-3:2014

11.040.50

A1

309 din 18.07.2014

SM EN 80601-2-35:2014

11.140

A11

301 din 10.07.2014

SM EN 80601-2-58:2014

11.040.70

A11

305 din 15.07.2014

SM EN ISO 3823-2:2014

11.060.20

A1

300 din 10.07.2014

SM EN ISO 4074:2014

11.200

AC

288 din 07.07.2014

SM EN ISO 4126-2:2014

13.240

AC

304 din 15.07.2014

SM EN ISO 4833-2:2014

07.100.30

AC

275 din 01.07.2014

SM EN ISO 5359:2014

11.040.10 83.140.40

A1

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 7396-1:2014

11.040.10

A1

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 7396-1:2014

11.040.10

A2

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 7396-1:2014

11.040.10

A3

298 din 09.07.2014

SM EN ISO 7405:2014

11.060.10 11.100.99

A1

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 8536-4:2014

11.040.20

A1

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 10524-3:2014

11.040.10

A1

295 din 08.07.2014

SM EN ISO 13408-1:2014

11.080.01

A1

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 13408-6:2014

11.080.01

A1

284 din 04.07.2014

SM EN ISO 26782:2014

11.040.10

AC

298 din 09.07.2014

SM ISO 834-1:2014

13.220.50

A1

304 din 15.07.2014

SM ISO 7875-1:2014

13.060.50

C1

303 din 15.07.2014

SM ISO 8995-1:2014 (CIE S 008/E-2001)

13.180 91.160.10

C1

302 din 10.07.2014

114


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

SM ISO 12866:2014

11.040.70

A1

305 din 15.07.2014

SM ETS 300 384:2014

33.060.20

A1

280 din 03.07.2014

SM ETS 300 487:2014

33.060.30

A1

280 din 03.07.2014

115


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ - LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ - ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.10.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 31.10.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

Domeniul producerii strungurilor Станкостоение GOST 14-88 E GOST 17-70 GOST 25-90 E GOST 26-75 GOST 26.203-81 GOST 31.0101.01-89 GOST 31.111.41-93 GOST 31.121.41-84 GOST 31.121.42-84 GOST 31.211.41-93 GOST 31.1001.01-88 GOST 31.1066.01-85

116

Станки плоскошлифовальные с круглым столом и горизонтальным шпинделем. Основные размеры. Нормы точности Станки токарно-револьверные. Нормы точности Станки внутришлифовальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности Станки долбежные. Нормы точности и жесткости Комплексы измерительно-вычислительные. Признаки классификации. Общие требования Детали управления. Маховички, рукоятки вращающиеся, ручки, кнопки. Общие технические условия Детали и сборочные единицы универсально-сборных приспособлений к металлорежущим станкам. Основные параметры. Конструктивные элементы. Нормы точности Детали и сборочные единицы универсально-сборной переналаживаемой оснастки к металлорежущим станкам. Конструктивные элементы. Основные параметры. Нормы точности Детали и сборочные единицы универсально-сбороной переналаживаемой оснастки к металлорежущим станкам. Технические требования Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности Приспособления станочные для станков с ЧПУ, ГПМ, ГПС. Основные параметры Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки центровые переналаживаемые с гофрированными втулками для точных работ. Основные параметры и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 31.1066.02-85 GOST 31.1066.03-97 GOST 31.2031.01-91 GOST 31.2031.02-91 GOST 35-85 E GOST 43-85 E GOST 44-93 (ISO 3655-86) GOST 98-83 E GOST 165-81 GOST 273-90 E GOST 297-80 E GOST 344-85 GOST 370-93 GOST 439-73 GOST 594-82 GOST 599-93 GOST 601-82 E GOST 607-80 E GOST 627-93 GOST 658-89 E GOST 659-89 E GOST 713-88 E GOST 883-80 GOST 886-77 GOST 1105-74 GOST 1141-74 GOST 1222-80 E GOST 1574-91 GOST 1584-87 GOST 1797-78 GOST 2110-93 (ISO 3070-1-87) GOST 2138-91 GOST 2270-78 GOST 2323-76 GOST 2324-77 GOST 2379-77 GOST 2568-71 GOST 2571-71 GOST 2575-79

Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки с разрезными цангами для точных работ. Основные параметры и размеры Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки центровые для точных работ. Общие технические условия Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия Станки продольно-строгальные. Нормы точности и жесткости Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые. Нормы точности и жесткости Станки токарно-карусельные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости Станки радиально-сверлильные. Нормы точности и жесткости Станки фрезерные консольные. Основные размеры Станки плоскошлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем. Основные размеры. Нормы точности и жесткости Машины контактные. Общие технические условия Шкурка шлифовальная бумажная для контроля истираемости резины. Технические условия Станки вертикально-сверлильные. Основные размеры. Нормы точности и жесткости Станки продольно-строгальные. Основные размеры Станки отделочно-расточные вертикальные. Нормы точности Станки заточные для спиральных сверл. Основные размеры. Нормы точности Станки ножовочные. Основные размеры Карандаши алмазные для правки шлифовальных кругов. Технические условия Станки заточные для резцов. Основные размеры. Нормы точности Станки зубодолбежные вертикальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности Станки зубофрезерные вертикальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности Прессы винтовые. Параметры и размеры. Нормы точности Развертки машинные со вставными ножами из быстрорежущей стали. Типы и основные размеры Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры Станки поперечно-строгальные. Основные размеры Станки долбежные. Основные размеры Станки радиально-сверлильные. Основные размеры Станки металлорежущие. Пазы Т-образные обработанные. Размеры Станки универсально-заточные. Нормы точности Станки резьбофрезерные. Нормы точности Станки расточные горизонтальные с крестовым столом. Нормы точности Пески формовочные. Общие технические условия Инструмент абразивный. Основные размеры элементов крепления Концы шлифовальных шпинделей с наружным базирующим конусом. Присоединительные размеры Концы шлифовальных шпинделей с внутренними базирующими поверхностями. Присоединительные размеры Пластины из быстрорежущей стали к резцам. Форма и размеры Рифления и углы наклона ножей и пазов режущего инструмента. Размеры Патроны токарные поводковые. Конструкция и размеры Центры упорные с отжимной гайкой. Конструкция

117


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 2576-79 GOST 2578-70 GOST 2675-80 GOST 2682-86 GOST 2876-80 GOST 2877-80 GOST 3179-72 GOST 3212-92 GOST 3859-83 GOST 3889-80 GOST 3890-82 GOST 3964-69 GOST 4010-77 GOST 4043-70 GOST 4044-70 GOST 4045-75 E GOST 5627-87 E GOST 5642-88 GOST 6039-82 E GOST 6282-88 E GOST 6283-88 GOST 6414-87 E GOST 6469-69 GOST 6566-88 E GOST 6728-91 E GOST 6809-87 E GOST 6818-77 GOST 6819-84 E GOST 6820-75 GOST 6945-84 E GOST 6946-84 E GOST 6955-79 E GOST 7020-75 GOST 7023-89 E GOST 7058-84 E GOST 7639-88 E GOST 7640-76 E GOST 7722-77 GOST 7766-88 E

118

Полуцентры упорные. Конструкция Хомутики поводковые для токарных и фрезерных работ. Конструкция Патроны самоцентрирующие трехкулачковые. Основные размеры Оправки с конусом Морзе для сверлильных патронов. Конструкция и размеры Цанги зажимные. Основные и присоединительные размеры Цанги подающие. Основные и присоединительные размеры Станки токарно-револьверные. Основные размеры Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, допуски размеров Головки револьверные для токарно-револьверных станков. Типы и основные размеры Фланцы промежуточные к самоцентрирующим патронам. Конструкция и размеры Патроны четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков. Основные и присоединительные размеры. Фрезы дисковые пазовые. Основные размеры Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Короткая серия. Основные размеры Хвостовики плоские для протяжек. Типы и основные размеры Хвостовики круглые для протяжек. Типы и основные размеры Тиски слесарные с ручным приводом. Технические условия Автоматы проволочно-гвоздильные. Параметры и размеры. Нормы точности Станки шлицефрезерные. Нормы точности Молоты ковочные и штамповочные. Размеры элементов крепления штампов и бойков в бабе и подушке Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом. Параметры и размеры. Нормы точности Автоматы кузнечно-прессовые. Ряды главных параметров Автоматы холодноштамповочные пятипозиционные гаечные. Параметры и размеры. Нормы точности Фрезы дисковые двухсторонние со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом. Конструкция и размеры Полуавтоматы и автоматы отрезные круглопильные. Основные размеры. Нормы точности Станки резьбошлифовальные. Основные параметры и размеры Прессы кривошипные горячештамповочные. Параметры и размеры. Нормы точности Станки зубошлифовальные для цилиндрических колес. Основные размеры Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные. Нормы точности и жесткости Станки токарные многошпиндельные вертикальные патронные полуавтоматические. Нормы точности и жесткости Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые. Основные параметры и размеры Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные. Основные параметры и размеры Станки продольно-фрезерные. Основные размеры Машины литейные формовочные встряхивающие. Типы, основные параметры Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц. Параметры и размеры. Нормы точности Станки горизонтально-расточные. Основные размеры Прессы однокривошипные двойного действия закрытые. Основные параметры и размеры. Нормы точности Станки зубошлифовальные с коническим кругом для цилиндрических колес. Нормы точности Развертки ручные цилиндрические. Конструкция и размеры Прессы двухкривошипные простого действия закрытые. Параметры и размеры. Нормы точности


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 8000-78 GOST 8001-78 GOST 8200-87 E GOST 8248-88 E GOST 8255-86 GOST 885-77 GOST 8260-88 E GOST 8262-90 GOST 8308-72 GOST 8427-75 GOST 8522-79 GOST 8716-81 GOST 8742-75 GOST 8749-79 GOST 8820-69 GOST 8831-79 E GOST 8918-69 GOST 8921-69 GOST 8922-69 GOST 8923-69 GOST 8924-69 GOST 8925-68 GOST 8926-68 GOST 9047-69 GOST 9048-69 GOST 9049-69 GOST 9051-68 GOST 9052-69 GOST 9053-68 GOST 9057-69 GOST 9058-69 GOST 9059-69 GOST 9060-69 GOST 9061-68 GOST 9062-89 GOST 9146-79 GOST 9152-83 E GOST 9153-83 E GOST 9222-87 E

Станки зуборезные для конических колес с круговыми зубьями. Основные размеры Станки зуборезные для конических колес с прямыми зубьями. Основные размеры Прессы гидравлические для изготовления изделий из пластмасс. Параметры и размеры. Нормы точности Ножницы сортовые кривошипные закрытые. Параметры и размеры. Нормы точности Патроны для метчиков предохранительные. Основные размеры Сверла спиральные. Диаметры Автоматы листоштамповочные многопозиционные. Параметры и размеры. Нормы точности Решетки литейные выбивные. Основные параметры и размеры Станки универсально-заточные. Основные размеры Станки токарно-продольные. Автоматы. Основные размеры Патроны сверлильные трехкулачковые с ключом. Основные размеры Станки резьбошлифовальные. Нормы точности и жесткости Центры станочные вращающиеся. Типы и основные размеры Аэраторы литейные. Типы, основные параметры и размеры Канавки для выхода шлифовального круга. Форма и размеры Станки токарно-продольные. Автоматы. Нормы точности Гайки шестигранные с буртиком. Конструкция Гайки с шарнирной рукояткой. Конструкция Винты грузовые (цапфы). Конструкция Рукоятки цилиндрические. Конструкция Рукоятки с шаровой ручкой. Конструкция Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция Щупы цилиндрические для станочных приспособлений. Конструкция Болты Г-образные. Конструкция Болты со сферической головкой. Конструкция Винты запорные. Конструкция Винты нажимные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением "под ключ" для станочных приспособлений. Конструкция Винты ступенчатые. Конструкция Опоры под эксцентрики и нажимные винты для станочных приспособлений. Конструкция Прихваты двусторонние шарнирные. Конструкция Прихваты передвижные шарнирные. Конструкция Втулки к Г-образным прихватам. Конструкция Шайбы откидные. Конструкция Кулачки эксцентриковые круглые для станочных приспособлений. Конструкция Жеребейки для чугунных и стальных отливок. Общие технические условия Станки. Органы управления. Направление действия Станки зуборезные для конических колес с круговыми зубьями. Нормы точности и жесткости Станки зуборезные для конических колес с прямыми зубьями. Нормы точности и жесткости Прессы двухкривошипные простого действия открытые. Параметры и размеры. Нормы точности

119


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 9224-98 GOST 9226-92 E GOST 9304-69 GOST 9408-89 E GOST 9473-80 GOST 9520-73 GOST 9539-72 GOST 9547-80 E GOST 9726-89 GOST 9735-87 GOST 9753-88 E GOST 9795-84 GOST 9860-89 GOST 9861-88 E GOST 9886-73 GOST 9953-82 GOST 9990-71 GOST 10026-87 E GOST 10044-73 GOST 10046-72 GOST 10079-71 GOST 10080-71 GOST 10081-84 GOST 10082-71 GOST 10172-87 GOST 10210-83 GOST 10460-72 GOST 10480-88 E GOST 10548-74 GOST 10560-88 E GOST 10594-80 GOST 10663-88 E GOST 10739-84 E GOST 10754-80 GOST 10767-87 GOST 10902-77 GOST 10903-77 GOST 10955-80

120

Автоматы для холодной навивки пружин. Основные параметры. Нормы точности Прессы листоштамповочные. Размеры и расположение пазов и отверстий для крепления штампов Фрезы торцовые насадные. Типы и основные размеры Прессы однокривошипные простого действия открытые. Параметры и размеры. Нормы точности Фрезы торцовые насадные мелкозубые со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры Станки отделочно-расточные вертикальные. Основные размеры Ролики резьбонакатные. Технические условия Станки отделочно-расточные горизонтальные с подвижным столом. Основные размеры Станки фрезерные вертикальные с крестовым столом. Терминология. Основные размеры. Нормы точности и жесткости Станки профилешлифовальные. Нормы точности Прессы гидравлические одностоечные. Параметры и размеры. Нормы точности Резцы расточные державочные с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры Прессы гидравлические пакетировочные для металлических отходов. Параметры и размеры Автоматы холодноштамповочные четырехпозиционные для крепежных изделий стержневого типа. Параметры и размеры. Нормы точности Станки полуавтоматы горизонтальные двухсторонние для обработки торцов и центрирования. Основные размеры Конусы инструментов укороченные. Основные размеры Станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой. Основные параметры Прессы однокривошипные простого действия закрытые. Параметры и размеры Резцы расточные державочные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры Резцы долбежные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры Развертки конические с коническим хвостовиком под конусы Морзе. Конструкция и размеры Развертки конические с коническим хвостовиком под метрические конусы. Конусность 1:20. Конструкция и размеры Развертки машинные конические. Конусностью 1:50. Основные размеры Развертки машинные конические конусностью 1:30 с коническим хвостовиком. Основные размеры Полуавтоматы токарные. Основные параметры и размеры Гайковерты ручные пневматические. Основные параметры Станки копировально-фрезерные горизонтальные. Основные размеры Автоматы механические для прессования изделий из металлических порошков. Параметры и размеры. Нормы точности Барабаны очистные галтовочные. Типы, основные параметры и размеры Прессы листогибочные гидравлические. Параметры и размеры. Нормы точности Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров Автоматы правильно-отрезные для металла круглого, фасонного сечения и арматуры. Параметры и размеры. Нормы точности Автоматы листоштамповочные с нижним приводом. Параметры и размеры. Нормы точности Отвертки слесарно-монтажные. Рабочая часть слесарно-монтажных отверток для винтов и шурупов с крестообразным шлицем. Размеры Термопласт- и реактопластавтоматы. Параметры и размеры. Нормы точности Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Средняя серия. Основные размеры Сверла спиральные с коническим хвостовиком. Основные размеры Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 11046-87 GOST 11102-75 GOST 11172-70 GOST 11173-76 GOST 11176-71 GOST 11177-84 GOST 11179-71 GOST 11180-71 GOST 11181-71 GOST 11182-71 GOST 11183-71 GOST 11184-84 GOST 11186-75 E GOST 11384-75 GOST 11385-75 GOST 11386-75 GOST 11387-75 GOST 11388-75 GOST 11389-75 GOST 11390-75 GOST 11391-75 GOST 11392-75 GOST 11393-75 GOST 11394-75 GOST 11395-75 GOST 11396-75 GOST 11397-75 GOST 11398-75 GOST 11399-75 GOST 11400-75 GOST 11401-75 GOST 11402-75 GOST 11403-75 GOST 11404-75 GOST 11405-75 GOST 11406-75 GOST 11407-75 GOST 11408-75

Камеры очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры Приборы и устройства приемные и исполнительные дизельной автоматики. Типы, основные параметры и технические требования Развертки машинные с удлиненной рабочей частью. Конструкция и размеры Развертки с припуском под доводку. Допуски Развертки сборные насадные с привернутыми ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры Развертки ручные конические конусностью 1:50 с цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры Развертки конические. Конусность 1:10. Конструкция и размеры Развертки конические. Конусность 1:7. Конструкция и размеры Развертки конические под укороченные конусы Морзе. Конструкция и размеры Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком под конусы Морзе. Конструкция и размеры Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком под метрические конусы. Конусность 1:20. Конструкция и размеры Развертки ручные конические конусностью 1:30 с цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры Машины трубогибочные. Параметры и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольно-поперечные плоские. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи с плоскими губками. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с круглыми губками. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с полукруглыми губками. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с квадратными губками. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вогнутые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с круглыми губками. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с квадратными губками. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с прямоугольными губками. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные для заготовок цилиндрических. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные для заготовок прямоугольных. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни безрогие. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни однорогие. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни двурогие. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальня однорогая консольная. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Шперак. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные остроносые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки-верхники круглые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки-нижники круглые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Нижники угловые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-верхники квадратные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-нижники прямоугольные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-верхники полукруглые. Конструкция и размеры

121


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 11409-75 GOST 11410-75 GOST 11411-75 GOST 11412-75 GOST 11413-75 GOST 11414-75 GOST 11415-75 GOST 11416-75 GOST 11417-75 GOST 11418-75 GOST 11419-75 GOST 11420-75 GOST 11421-75 GOST 11422-75 GOST 11423-75 GOST 11424-75 GOST 11425-75 GOST 11426-75 GOST 11427-75 GOST 11428-75 GOST 11429-75 GOST 11430-75 GOST 11431-75 GOST 11432-75 GOST 11433-75 GOST 11434-75 GOST 11435-75 GOST 11576-83 E GOST 11647-75 GOST 11654-90 GOST 11775-74 GOST 11776-74 GOST 11777-74 GOST 11778-74 GOST 11779-74 GOST 11780-74 GOST 11781-74 GOST 11782-74

122

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-нижники полукруглые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Набойки. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Нижники для гибки. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Гладилки плоские. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Гладилки полукруглые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники круглые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники овальные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники квадратные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники прямоугольные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Зубила. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Зубила фасонные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подсечки прямые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Раскатки полукруглые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Раскатки клиновые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки круглые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки треугольные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки треугольные равносторонние. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки круглые пружинные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки круглые разъемные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подкладки клиновые (откосы). Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры двусторонние. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры односторонние. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры трапецеидальные. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры полукруглые. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обсечки. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Ручки металлические. Конструкция и размеры Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Технические условия Станки отделочно-расточные горизонтальные с подвижным столом. Нормы точности Пресс-ножницы комбинированные и ножницы комбинированные. Нормы точности Станки круглошлифовальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности Киянки формовочные. Конструкция Набойки формовочные. Конструкция Трамбовки прямоугольные формовочные. Конструкция Трамбовки круглые формовочные. Конструкция Набойка и трамбовка совмещенные формовочные. Конструкция Набойка и трамбовка резиновые совмещенные формовочные. Конструкция Башмак клинообразный формовочный. Конструкция Башмак круглый формовочный. Конструкция


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

GOST 11783-74 GOST 11784-74 GOST 11785-74 GOST 11786-74 GOST 11787-74 GOST 11788-74 GOST 11789-74

Башмак с резиновым наконечником формовочный. Конструкция Гладилки прямоугольные отделочные. Конструкция Гладилки отделочные для крупных литейных форм и стержней. Конструкция Гладилки узконосые отделочные. Конструкция Гладилки заостренные отделочные. Конструкция Полозки прямые отделочные. Конструкция Полозки фигурные отделочные. Конструкция

123


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

NOUTĂȚI НОВОСТИ

HOTĂRÎRE Cu privire la retragerea termenului-limită de aplicare a standardelor interstatale

În scopul executării la nivel naţional a deciziilor adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului Interstatal de Standardizare, Metrologie şi Certificare, Institutul Naţional de Standardizare HOTĂRĂȘTE: 1. Se retrage termenul-limită de aplicare pentru toate standardele interstatale, adoptate ca standarde naţionale prin metoda de ratificare, la care termenul de aplicare a fost limitat. 2. Departamentul Publicaţii şi Comerţ (FNS) la actualizarea standardelor interstatale, la care termenul a fost limitat, va aplica ştampila cu menţionarea faptului că termenul-limită este retras.

124


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna iulie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в июле 2014 года. 01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.020

Terminologie (principii și coordonare) Терминология (принципы и координация)

01.040.67

EN ISO 3493:2014 Vanilla - Vocabulary 01.040.75

EN ISO 16443:2014 Dentistry. Vocabulary for dental implants systems and related procedure 01.040 01.040.03

Vocabulare Словари Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie (Vocabulare) Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт (Словари)

EN ISO 22300:2014 Societal security. Terminology (ISO 22300:2012) Ambalaje şi distribuirea mărfurilor (Vocabulare) Упаковка и размещение грузов (Словари)

EN 415-1:2014 Safety of packaging machines. Part 1: Terminology and classification of packaging machines and associated equipment

Industria petrolieră şi tehnologii asociate (Vocabulare) Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)

EN ISO 16559:2014 Solid biofuels. Terminology, definitions and descriptions 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

EN 14190:2014 Gypsum board products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods 01.140

01.040.55

Industria alimentară (Vocabulare) Технология пищевых продуктов (Словари)

01.140.30

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Documente în administraţie, comerţ şi industrie Документы в управлении, торговле и промышленности

EN ISO 3166-1:2014 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions. Part 1: Country codes

125


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

EN ISO 22300:2014 Societal security. Terminology (ISO 22300:2012) EN ISO 22301:2014 Societal security. Business continuity management systems. Requirements (ISO 22301:2012) 03.220 03.220.01

Transport Транспорт Transport în general Транспорт в целом

CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems 03.240

Servicii poştale Почтовые услуги

CEN/TR 16706:2014 Postal Services. Quality of Service. Measurement of incorrect delivery. Feasibility Report 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

CEN ISO/TR 6579-3:2014 Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella. Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp

126

11 11.040 11.040.10

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

EN ISO 80601-2-69:2014 Medical electrical equipment. Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment 11.040.20

Echipament pentru transfuzii, perfuzii şi injecţii Аппараты для переливания крови, вливаний и инъекций

EN ISO 8871-5:2014 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use. Part 5: Functional requirements and testing (ISO 8871-5:2005) 11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

EN ISO 10343:2014 Ophthalmic instruments. Ophthalmometers (ISO 10343:2014) 11.060 11.060.01

Stomatologie Стоматология Stomatologie în general Стоматология в целом

EN ISO 16443:2014 Dentistry. Vocabulary for dental implants systems and related procedure 11.080 11.080.01

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Sterilizare şi dezinfectare în general Стерилизация и дезинфекция в целом

EN ISO 11135:2014 Sterilization of health-care products. Ethylene oxide. Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

13

13.040 13.040.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Aer ambiant Окружающая атмосфера

13.230

EN 16447:2014 Explosion isolation flap valves 13.340 13.340.10

EN ISO 16000-32:2014 Indoor air. Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants 13.060

Calitatea apei Качество воды

13.060.20

Apă potabilă Питьевая вода

EN 12873-1:2014 Influence of materials on water intended for human consumption. Influence due to migration. Part 1: Test method for factory-made products made from or incorporating organic or glassy (porcelain/vitreous enamel) materials 13.060.45

Examinarea apei în general Исследование воды в целом

EN 16479:2014 Water quality. Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment. Automated sampling devices (samplers) for water and waste water 13.220 13.220.10

EN 694:2014 Fire-fighting hoses. Semi-rigid hoses for fixed systems EN 1947:2014 Fire-fighting hoses. Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles EN 14540:2014 Fire-fighting hoses. Non-percolating layflat hoses for fixed systems 13.220.20

Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

EN 54-3:2014 Fire detection and fire alarm systems. Part 3: Fire alarm devices. Sounders

17

17.140 17.140.30

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

EN ISO 8030:2014 Rubber and plastics hoses. Method of test for flammability

Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de transport Шум от транспорта

EN 16272-3-2:2014 Railway applications. Track. Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation. Test method for determining the acoustic performance. Part 3-2: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for direct field applications 23

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

EN 12493:2013+A1:2014 LPG equipment and accessories. Welded steel pressure vessels for LPG road tankers. Design and manufacture EN ISO 10297:2014 Gas cylinders. Cylinder valves. Specification and type testing EN ISO 14246:2014 Gas cylinders. Cylinder valves. Manufacturing tests and examinations 23.040 23.040.70

13.220.40

Echipament de protecție Защитные средства

EN 469:2014 Protective clothing for firefighters. Performance requirements for protective clothing for firefighting

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

EN 694:2014 Fire-fighting hoses. Semi-rigid hoses for fixed systems EN 1947:2014 Fire-fighting hoses. Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles

127


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 EN 14540:2014 Fire-fighting hoses. Non-percolating layflat hoses for fixed systems

27 27.060

EN ISO 8030:2014 Rubber and plastics hoses. Method of test for flammability 23.060 23.060.40

Robinetărie Клапаны Regulatoare de presiune Регуляторы давления

EN ISO 10297:2014 Gas cylinders. Cylinder valves. Specification and type testing 23.060.50

Ventile Пластинчатые обратные клапаны

EN 16447:2014 Explosion isolation flap valves 23.100 23.100.40

Conducte şi cuplaje Трубы и муфты

25.160 25.160.50

Tehnici de fabricare Машиностроение

EN ISO 9455-5:2014 Soft soldering fluxes. Test methods. Part 5: Copper mirror test EN ISO 15614-12:2014 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Welding procedure test. Part 12: Spot, seam and projection welding 25.220 25.220.60

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Acoperiri organice Органические покрытия

EN 13523-4:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 4: Pencil hardness

128

27.160

Boilere şi schimbătoare de căldură Котлы и теплообменники

Helioenergetică Гелиоэнергетика

EN ISO 22975-3:2014 Solar energy. Collector components and materials. Part 3: Absorber surface durability 27.190

Surse biologice şi alternative de energie Биологические и альтернативные источники энергии

EN ISO 16559:2014 Solid biofuels. Terminology, definitions and descriptions 35

35.240 35.240.30

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Lipire Пайка твердым и мягким припоем

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы

EN 15502-2-2:2014 Gas-fired central heating boilers. Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы

EN ISO 3949:2014 Plastics hoses and hose assemblies. Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO 3949:2009) 25

27.060.30

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în informaţie, documentare şi editare Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле

EN 16425:2014 Simple Publishing Interface 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

EN 16570:2014 Information technology. Notification of RFID. The information sign and additional information to be provided by operators of RFID application systems CEN/TR 16690:2014 Electronic fee collection. Guidelines for EFC applications based on in-vehicle ITS stations CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

EN 16425:2014 Simple Publishing Interface 43 43.150

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Biciclete Велосипеды

49 49.025

49.025.05

EN ISO 4210-2:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles

EN ISO 4210-4:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 4: Braking test methods

EN ISO 4210-7:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 7: Wheels and rims test methods EN ISO 4210-8:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 8: Pedal and drive system test methods EN ISO 4210-9:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 9: Saddles and seat-post test methods 43.160

Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

EN 16486:2014 Machines for compacting waste materials or recyclable fractions. Compactors. Safety requirements

Oţeluri Стали

Aliaje neferoase în general Сплавы цветных металлов в целом

EN 2032-001:2014 Aerospace series. Metallic materials. Part 001: Conventional designation 49.035

EN ISO 4210-5:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 5: Steering test methods EN ISO 4210-6:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 6: Frame and fork test methods

Aliaje feroase în general Сплавы на железной основе в целом

EN 2226:2014 Aerospace series. Steel X105CrMo17 (1.4125). Hardened and tempered. Hand and die forgings. De ≤ 150 mm 49.025.15

EN ISO 4210-3:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 3: Common test methods

Materiale pentru construcţia aeronautică Материалы для авиационно-космических конструкций

EN 2032-001:2014 Aerospace series. Metallic materials. Part 001: Conventional designation 49.025.10

EN ISO 4210-1:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 1: Terms and definitions

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника

Componente pentru construcţia aeronautică Компоненты для авиационно-космических конструкций

EN 4538-2:2014 Aerospace series. Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner elevated load under low oscillations. Narrow series. Dimensions and loads. Part 2: Inch series 49.060

Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

EN 3774-004:2014 Aerospace series. Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A. Part 004: UNC thread terminals. Product standard EN 4008-018:2014 Aerospace series. Elements of electrical and optical connection. Crimping tool and associated accessories. Part 018: Positioner for crimping tool M22520/2-01. Product standard EN 4056-002:2014 Aerospace series. Cable ties for harnesses. Part 002: Index of product standards EN 4056-006:2014 Aerospace series. Cable ties for harnesses. Part 006: Peek cable ties. For operating temperatures -55 °C to 240 °C. Product standard EN 4604-009:2014 Aerospace series. Cable, electrical, for signal transmission. Part 009: Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 180 °C, type KW (light WN). Product standard

129


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 EN 6059-504:2014 Aerospace series. Electrical cables, installation. Protection sleeves. Test methods. Part 504: Temperature rise within a loom due to self-heating when protected by a sleeve 49.140

Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

EN 16603-20-07:2014 Space engineering. Electromagnetic compatibility 55 55.020

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Ambalaje şi distribuirea mărfurilor în general Упаковка и размещение грузов в целом

EN ISO 17351:2014 Packaging. Braille on packaging for medicinal products 55.200

Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

EN 415-1:2014 Safety of packaging machines. Part 1: Terminology and classification of packaging machines and associated equipment 59

59.080 59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

EN ISO 12945-3:2014 Textiles. Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting. Part 3: Random tumble pilling method 59.140 59.140.30

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei şi blănuri Кожи и меха

EN ISO 2588:2014 Leather. Sampling. Number of items for a gross sample 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

CEN/TR 16699:2014 Foodstuffs. Determination of pesticide residues by GC-MS/MS. Tandem mass spectrometric parameters

130

67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

EN ISO 12228-1:2014 Determination of individual and total sterols contents. Gas chromatographic method. Part 1: Animal and vegetable fats and oils 67.220 67.220.10

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Stimulenţi şi condimente Пряности и приправы

EN ISO 3493:2014 Vanilla - Vocabulary 67.250

Materiale şi produse în contact cu produsele alimentare Материалы и предметы в контакте с пищевыми продуктами

EN 12873-1:2014 Influence of materials on water intended for human consumption. Influence due to migration. Part 1: Test method for factory-made products made from or incorporating organic or glassy (porcelain/vitreous enamel) materials 71 71.100 71.100.80

Industria chimică Химическая технология Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse chimice pentru purificarea apei Химикаты для очистки воды

EN 900:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Calcium hypochlorite EN 1017:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Half-burnt dolomite EN 12518:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. High-calcium lime 75

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

EN ISO 6974-5:2014 Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography. Part 5: Isothermal method for nitrogen, carbon dioxide, C1 to C5 hydrocarbons and C6+ hydrocarbons


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

EN ISO 16559:2014 Solid biofuels. Terminology, definitions and descriptions 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

EN ISO 6808:2014 Plastics hoses and hose assemblies for suction and lowpressure discharge of petroleum liquids. Specification

83.140 83.140.40

77.040

EN ISO 6808:2014 Plastics hoses and hose assemblies for suction and lowpressure discharge of petroleum liquids. Specification 87

77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

EN ISO 16808:2014 Metallic materials. Sheet and strip. Determination of biaxial stress-strain curve by means of bulge test with optical measuring systems 83

83.080 83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

EN ISO 11358-1:2014 Plastics. Thermogravimetry (TG) of polymers. Part 1: General principles CEN ISO/TR 22007-5:2014 Plastics. Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity. Part 5: Results of interlaboratory testing of poly(methyl methacrylate) samples (ISO/TR 22007-5:2011) 83.080.10

Materiale termorigide Термореактивные материалы

EN ISO 4895:2014 Plastics. Liquid epoxy resins. Determination of tendency to crystallize 83.100

Materiale celulare Поропласты

Furtunuri Рукава

EN ISO 3949:2014 Plastics hoses and hose assemblies. Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO 3949:2009)

87.040 77

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

EN ISO 3233-2:2014 Paints and varnishes. Determination of the percentage volume of non-volatile matter. Part 2: Method using the determination of non-volatile-matter content in accordance with ISO 3251 and determination of dry film density on coated test panels by the Archimedes principle 91

91.100

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Materiale de construcţii Строительные материалы

EN ISO 17405:2014 Non-destructive testing. Ultrasonic testing. Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion 91.100.10

Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

EN 13950:2014 Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels. Definitions, requirements and test methods EN 13963:2014 Jointing materials for gypsum boards. Definitions, requirements and test methods EN 14190:2014 Gypsum board products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods 91.100.23

Plăci ceramice Керамическая плитка

EN ISO 10545-4:2014 Ceramic tiles. Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength

EN ISO 3385:2014 Flexible cellular polymeric materials. Determination of fatigue by constant-load pounding

131


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

EN 13950:2014 Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels. Definitions, requirements and test methods 91.140 91.140.10

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

EN 15502-2-2:2014 Gas-fired central heating boilers. Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances 91.140.60

Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

EN 1487:2014 Building valves. Hydraulic safety groups. Tests and requirements 91.140.99

Alte instalaţii în clădiri Установки в зданиях прочие

CEN/TS 16628:2014 Energy Performance of Buildings. Basic Principles for the set of EPB standards CEN/TS 16629:2014 Energy Performance of Buildings. Detailed Technical Rules for the set of EPB-standards 93 93.080 93.080.30

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

EN 16272-3-2:2014 Railway applications. Track. Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation. Test method for determining the acoustic performance. Part 3-2: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for direct field applications 93.100

Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

EN 16431:2014 Railway applications. Track. Hollow sleepers and bearers

132


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

STANDARDE EUROPENE CENELEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CENELEC

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CENELEC în luna iulie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în iulie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către CENELEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CENELEC, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CENELEC в июле 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в июле 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы CENELEC на тот момент. Для них указан год разработки. 01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

CENELEC GUIDE 32:2014 Guidelines for Safety Related. Risk Assessment and Risk Reduction. for Low Voltage Equipment 13

13.220 13.220.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

EN 60695-2-11:2014 Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014)

27 27.160

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Helioenergetică Гелиоэнергетика

EN 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures (IEC 62116:2014) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

EN 60695-2-11:2014 Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014) 29.060 29.060.10

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

EN 60317-53:2014 Specifications for particular types of winding wires - Part 53: Aromatic polyamide (aramid) tape wrapped rectangular copper wire, temperature index 220 (IEC 60317-53:2014)

133


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

29.120.70

Relee Реле

EN 60255-121:2014 Measuring relays and protection equipment - Part 121: Functional requirements for distance protection (IEC 60255-121:2014) 29.130

29.130.10

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de înaltă tensiune Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления

EN 62271-201:2014 High-voltage switchgear and controlgear - Part 201: AC solidinsulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV (IEC 62271-201:2014) 29.140 29.140.99

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

EN 62442-3:2014 Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear (IEC 62442-3:2014) 29.240

29.240.99

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Alte echipamente referitoare la reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Другое оборудование, связанные с передачей и распределением электроэнергии

EN 60871-4:2014 Shunt capacitors for AC power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 4: Internal fuses (IEC 60871-4:2014) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

EN 60079-31:2014 Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t" (IEC 60079-31:2013)

134

31 31.060 31.060.70

Electronică Электроника Condensatoare Конденсаторы Condensatoare de putere Силовые конденсаторы

EN 60871-4:2014 Shunt capacitors for AC power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 4: Internal fuses (IEC 60871-4:2014) 31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

EN 62522:2014 Calibration of tuneable laser sources (IEC 62522:2014) 33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

33.100.10

Emisie Излучение

EN 55016-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements (CISPR 16-1-2:2014) EN 55016-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements (CISPR 16-2-1:2014) 33.100.20

Imunitate Защищенность

EN 55016-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements (CISPR 16-1-2:2014) EN 55016-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements (CISPR 16-2-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

33.180 33.180.01

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Sisteme cu fibră optică în general Волоконно-оптические системы в целом

EN 62522:2014 Calibration of tuneable laser sources (IEC 62522:2014) 33.180.10

Fibre şi cabluri Волокна и кабели

EN 61753-071-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 071-2: Non-connectorized singlemode fibre optic 1 × 2 and 2 × 2 spatial switches for category C - Controlled environments (IEC 61753-071-2:2014) EN 62149-3:2014 Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 2,5-Gbit/s to 40-Gbit/s fibre optic transmission systems (IEC 62149-3:2014)

EN 60794-2-51:2014 Optical fibre cables - Part 2-51: Indoor cables - Detail specification for simplex and duplex cables for use in cords for controlled environment (IEC 60794-2-51:2014)

EN 62149-9:2014 Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 9: Seeded reflective semiconductor optical amplifier transceivers (IEC 62149-9:2014)

EN 61280-2-12:2014 Fibre optic communication subsystem test procedures Part 2-12: Digital systems - Measuring eye diagrams and Qfactor using a software triggering technique for transmission signal quality assessment (IEC 61280-2-12:2014)

EN 62343-3-3:2014 Dynamic modules - Part 3-3: Performance specification templates - Wavelength selective switches (IEC 62343-3-3:2014)

33.180.20

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

EN 61300-2-35:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures - Part 2-35: Tests Cable nutation (IEC 61300-2-35:2014) EN 61300-3-29:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures - Part 3-29: Examinations and measurements - Spectral transfer characteristics of DWDM devices (IEC 61300-3-29:2014) EN 61753-1-3:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 1-3: General and guidance for single-mode fibre optic connector and cable assembly for industrial environment, Category I (IEC 61753-1-3:2014) EN 61753-041-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 041-2: Non-connectorized singlemode OTDR reflecting device for category C - Controlled environment (IEC 61753-041-2:2014)

33.180.30

EN 61290-10-5:2014 Optical amplifiers - Test methods - Part 10-5: Multichannel parameters - Distributed Raman amplifier gain and noise figure (IEC 61290-10-5:2014) 33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

EN 61850-3:2014 Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements (IEC 61850-3:2013) EN 61970-301:2014 Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base (IEC 61970-301:2013) EN 62325-301:2014 Framework for energy market communications - Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets (IEC 62325-301:2014) EN 62325-451-2:2014 Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for CIM European market (IEC 62325-451-2:2014) 49

EN 61753-053-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 053-2: Non-connectorized singlemode fibre, electrically controlled, variable optical attenuator for category C - Controlled environments (IEC 61753-053-2:2014)

Amplificatoare optice Волоконно-оптические системы

49.140

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

EN 16603-10-09:2014 Space engineering - Reference coordinate system

135


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 EN 16603-10-12:2014 Space engineering - Method for the calculation of radiation received and its effects, and a policy for design margins EN 16603-20-06:2014 Space engineering - Spacecraft charging EN 16603-20-07:2014 Space engineering - Electromagnetic compatibility

136


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

STANDARDE EUROPENE ETSI PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ETSI

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ETSI în luna iulie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом наблюдателем Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные ETSI, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ETSI в июле 2014 года. 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ETSI TR 103 263 V1.1.1 (2014-07) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). System Reference document (SRdoc). Cognitive radio techniques for Satellite Communications operating in Ka band ETSI TR 137 901 V11.11.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. User Equipment (UE) application layer data throughput performance (3GPP TR 37.901 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 101 553-1 V1.2.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Testing of the IBCF requirements (3GPP Release 9). Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) ETSI TS 101 553-2 V3.2.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Testing of the IBCF requirements (3GPP Release 9). Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) ETSI TS 102 946 V1.1.1 (2014-07) Reconfigurable Radio Systems (RRS). System requirements for Operation in UHF TV Band White Spaces ETSI TS 122 173 V8.10.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia Telephony Service and supplementary services. Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 8.10.0 Release 8)

ETSI TS 122 173 V9.7.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia Telephony Service and supplementary services. Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 9.7.0 Release 9) ETSI TS 122 173 V10.6.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia Telephony Service and supplementary services. Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 10.6.0 Release 10 ETSI TS 122 173 V11.6.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia Telephony Service and supplementary services. Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 11.6.0 Release 11) ETSI TS 123 271 V11.3.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Functional stage 2 description of Location Services (LCS) (3GPP TS 23.271 version 11.3.0 Release 11) ETSI TS 123 272 V10.15.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System (EPS). Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 10.15.0 Release 10) ETSI TS 123 272 V11.9.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System (EPS). Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 11.9.0 Release 11)

137


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ETSI TS 123 292 V10.6.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Subsystem (IMS) centralized services. Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 10.6.0 Release 10) ETSI TS 123 292 V11.8.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Subsystem (IMS) centralized services. Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 123 401 V10.12.0 (2014-07) LTE. General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 10.12.0 Release 10) ETSI TS 123 401 V11.10.0 (2014-07) LTE. General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 123 402 V9.13.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Architecture enhancements for non-3GPP accesses (3GPP TS 23.402 version 9.13.0 Release 9) ETSI TS 123 402 V10.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Architecture enhancements for non-3GPP accesses (3GPP TS 23.402 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 123 402 V11.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Architecture enhancements for non-3GPP accesses (3GPP TS 23.402 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 124 008 V10.14.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Mobile radio interface Layer 3 specification. Core network protocols. Stage 3 (3GPP TS 24.008 version 10.14.0 Release 10) ETSI TS 124 008 V11.11.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Mobile radio interface Layer 3 specification. Core network protocols. Stage 3 (3GPP TS 24.008 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 124 229 V7.33.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 7.33.0 Release 7) ETSI TS 124 229 V8.28.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 8.28.0 Release 8)

138

ETSI TS 124 229 V9.20.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 9.20.0 Release 9) ETSI TS 124 229 V10.16.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 10.16.0 Release 10) ETSI TS 124 229 V11.12.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 11.12.0 Release 11) ETSI TS 124 234 V10.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking. WLAN User Equipment (WLAN UE) to network protocols. Stage 3 (3GPP TS 24.234 version 10.5.0 Release 10) ETSI TS 124 234 V11.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking. WLAN User Equipment (WLAN UE) to network protocols. Stage 3 (3GPP TS 24.234 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 124 237 V9.18.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity. Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 9.18.0 Release 9) ETSI TS 124 237 V10.15.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity. Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 10.15.0 Release 10) ETSI TS 124 237 V11.11.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity. Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 124 292 V8.19.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem Centralized Services (ICS). Stage 3 (3GPP TS 24.292 version 8.19.0 Release 8) ETSI TS 124 292 V9.17.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem Centralized Services (ICS). Stage 3 (3GPP TS 24.292 version 9.17.0 Release 9)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ETSI TS 124 292 V10.14.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem Centralized Services (ICS). Stage 3 (3GPP TS 24.292 version 10.14.0 Release 10) ETSI TS 124 292 V11.8.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem Centralized Services (ICS). Stage 3 (3GPP TS 24.292 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 124 301 V10.14.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS). Stage 3 (3GPP TS 24.301 version 10.14.0 Release 10) ETSI TS 124 301 V11.11.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS). Stage 3 (3GPP TS 24.301 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 124 341 V7.6.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Support of SMS over IP networks. Stage 3 (3GPP TS 24.341 version 7.6.0 Release 7) ETSI TS 124 341 V8.6.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Support of SMS over IP networks. Stage 3 (3GPP TS 24.341 version 8.6.0 Release 8) ETSI TS 124 341 V9.3.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Support of SMS over IP networks. Stage 3 (3GPP TS 24.341 version 9.3.0 Release 9) ETSI TS 124 341 V10.1.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Support of SMS over IP networks. Stage 3 (3GPP TS 24.341 version 10.1.0 Release 10) ETSI TS 124 341 V11.3.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Support of SMS over IP networks. Stage 3 (3GPP TS 24.341 version 11.3.0 Release 11) ETSI TS 124 390 V11.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Unstructured Supplementary Service Data (USSD) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IMS. Stage 3 (3GPP TS 24.390 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 124 451 V8.1.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. TISPAN Support of SMS and MMS over NGN IMS subsystem. Stage 3 [Endorsement of 3GPP TS 24.341 Release 7] (3GPP TS 24.451 version 8.1.0 Release 8)

ETSI TS 124 503 V8.17.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. TISPAN. IP Multimedia Call Control Protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Stage 3 [3GPP TS 24.229 (Release 7), modified] (3GPP TS 24.503 version 8.17.0 Release 8) ETSI TS 124 504 V8.20.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. TISPAN. PSTN/ISDN simulation services. Communication Diversion (CDIV). Protocol specification (3GPP TS 24.504 version 8.20.0 Release 8) ETSI TS 124 604 V8.17.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Communication Diversion (CDIV) using IP Multimedia (IM). Core Network (CN) subsystem. Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 8.17.0 Release 8) ETSI TS 124 604 V9.14.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Communication Diversion (CDIV) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem. Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 9.14.0 Release 9) ETSI TS 124 604 V10.9.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Communication Diversion (CDIV) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem. Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 124 604 V11.9.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Communication Diversion (CDIV) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem. Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 125 423 V11.8.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). UTRAN Iur interface Radio Network Subsystem Application Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 125 433 V11.8.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP) signalling (3GPP TS 25.433 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 125 469 V10.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) Application Part (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469 version 10.4.0 Release 10) ETSI TS 125 469 V11.3.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) Application Part (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469 version 11.3.0 Release 11)

139


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ETSI TS 126 234 V11.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS). Protocols and codecs(3GPP TS 26.234 version 11.4.0 Release 11)

ETSI TS 129 002 V11.10.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Mobile Application Part (MAP) specification (3GPP TS 29.002 version 11.10.0 Release 11)

ETSI TS 126 247 V10.8.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS). Progressive Download and Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (3GP-DASH) (3GPP TS 26.247 version 10.8.0 Release 10)

ETSI TS 129 272 V11.10.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Evolved Packet System (EPS). Mobility Management Entity (MME) and Serving GPRS Support Node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol (3GPP TS 29.272 version 11.10.0 Release 11)

ETSI TS 126 247 V11.7.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS). Progressive Download and Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (3GP-DASH) (3GPP TS 26.247 version 11.7.0 Release 11)

ETSI TS 129 328 V11.11.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface. Signalling flows and message contents (3GPP TS 29.328 version 11.11.0 Release 11)

ETSI TS 126 346 V9.15.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS). Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 9.15.0 Release 9)

ETSI TS 134 121-2 V11.3.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). User Equipment (UE) conformance specification. Radio transmission and reception (FDD). Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 34.121-2 version 11.3.0 Release 11)

ETSI TS 126 346 V10.12.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS). Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 10.12.0 Release 10) ETSI TS 126 346 V11.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS). Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 128 621 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Generic Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.621 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 622 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Generic Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.622 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 623 V11.2.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Generic Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.623 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 128 624 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. State management data definition Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.624 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 625 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. State management data definition Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.625 version 11.1.0 Release 11)

140

ETSI TS 134 123-2 V11.3.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). User Equipment (UE) conformance specification. Part 2: Implementation conformance statement (ICS) proforma specification (3GPP TS 34.123-2 version 11.3.0 Release 11) ETSI TS 134 229-3 V10.3.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). User Equipment (UE) conformance specification. Part 3: Abstract test suite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 10.3.0 Release 10) ETSI TS 137 571-1 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC). User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning. Part 1: Conformance test specification (3GPP TS 37.571-1 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 137 571-2 V10.7.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC). User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning. Part 2: Protocol conformance (3GPP TS 37.571-2 version 10.7.0 Release 10) ETSI TS 137 571-4 V10.6.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC). User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning. Part 4: Test suites (3GPP TS 37.571-4 version 10.6.0 Release 10)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ETSI TS 137 571-5 V10.8.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC). User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning. Part 5: Test scenarios and assistance data (3GPP TS 37.571-5 version 10.8.0 Release 10) ETSI TS 151 010-5 V10.9.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 5: Inter-RadioAccess-Technology (RAT) (GERAN / UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS) (3GPP TS 51.010-5 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 151 010-7 V11.1.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 7: Location Services (LCS) test scenarios and assistance data (3GPP TS 51.010-7 version 11.1.0 Release 11) ETSI TR 101 290 V1.3.1 (2014-07) Digital Video Broadcasting (DVB). Measurement guidelines for DVB systems ETSI TR 136 904 V11.0.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN). Derivation of test tolerances for User Equipment (UE) radio reception conformance tests (3GPP TR 36.904 version 11.0.0 Release 11) ETSI TS 121 101 V10.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Technical Specifications and Technical Reports for a UTRANbased 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 10.4.0 Release 10) ETSI TS 121 101 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Technical Specifications and Technical Reports for a UTRANbased 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 121 201 V10.4.0 (2014-07) LTE. Technical Specifications and Technical Reports for an Evolved Packet System (EPS) based 3GPP system (3GPP TS 21.201 version 10.4.0 Release 10) ETSI TS 121 201 V11.1.0 (2014-07) LTE. Technical Specifications and Technical Reports for an Evolved Packet System (EPS) based 3GPP system (3GPP TS 21.201 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 121 202 V10.3.1 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Technical Specifications and Technical Reports relating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS) (3GPP TS 21.202 version 10.3.1 Release 10) ETSI TS 121 202 V11.0.1 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Technical Specifications and Technical Reports relating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS) (3GPP TS 21.202 version 11.0.1 Release 11)

ETSI TS 125 211 V11.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 125 214 V11.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 125 302 V11.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Services provided by the physical layer (3GPP TS 25.302 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 125 319 V11.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Enhanced uplink. Overall description. Stage 2 (3GPP TS 25.319 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 125 327 V9.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). High Speed Packet Access (HSPA). Requirements on User Equipments (UEs) supporting a release-independent frequency band and multi-carrier configuration (3GPP TS 25.327 version 9.1.0 Release 9) ETSI TS 125 327 V10.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). High Speed Packet Access (HSPA). Requirements on User Equipments (UEs) supporting a release-independent frequency band and multi-carrier configuration (3GPP TS 25.327 version 10.1.0 Release 10) ETSI TS 125 327 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). High Speed Packet Access (HSPA). Requirements on User Equipments (UEs) supporting a release-independent frequency band and multi-carrier configuration (3GPP TS 25.327 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 626 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. State management data definition Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.626 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 627 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Self-Organizing Networks (SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP) Requirements (3GPP TS 28.627 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 628 V11.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management Self-Organizing Networks (SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.628 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 128 629 V11.3.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management Self-Organizing Networks (SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.629 version 11.3.0 Release 11)

141


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ETSI TS 128 631 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management; Inventory Management (IM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.631 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 657 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.657 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 632 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Inventory Management (IM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.632 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 658 V11.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.658 version 11.4.0 Release 11)

ETSI TS 128 633 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Inventory Management (IM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.633 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 659 V11.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.659 version 11.4.0 Release 11)

ETSI TS 128 651 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.651 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 661 V11.2.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Generic Radio Access Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.661 version 11.2.0 Release 11)

ETSI TS 128 652 V11.3.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.652 version 11.3.0 Release 11)

ETSI TS 128 662 V11.2.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Generic Radio Access Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.662 version 11.2.0 Release 11)

ETSI TS 128 653 V11.3.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.653 version 11.3.0 Release 11)

ETSI TS 128 663 V11.2.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Generic Radio Access Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.663 version 11.2.0 Release 11)

ETSI TS 128 654 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.654 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 671 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Home Node B (HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.671 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 655 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.655 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 672 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Home Node B (HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.672 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 656 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.656 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 673 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Home Node B (HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.673 version 11.1.0 Release 11)

142


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ETSI TS 128 674 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Home enhanced Node B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.674 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 708 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Packet Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.708 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 675 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Home enhanced Node B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.675 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 709 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Packet Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.709 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 676 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Home enhanced Node B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.676 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 731 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Transport Network (TN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.731 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 701 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Core Network (CN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.701 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 732 V11.2.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Transport Network (TN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.732 version 11.2.0 Release 11)

ETSI TS 128 702 V11.2.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Core Network (CN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.702 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 128 703 V11.2.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Core Network (CN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.703 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 128 704 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. IP Multimedia Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.704 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 705 V11.2.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. IP Multimedia Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.705 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 128 706 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. IP Multimedia Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.706 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 733 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Transport Network (TN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.733 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 734 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Signalling Transport Network (STN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.734 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 735 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Signalling Transport Network (STN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.735 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 736 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Signalling Transport Network (STN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.736 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 128 751 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Subscription Management (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.751 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 128 707 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Packet Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Requirements (3GPP TS 28.707 version 11.1.0 Release 11)

143


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ETSI TS 128 752 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Subscription Management (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Information Service (IS) (3GPP TS 28.752 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 129 163 V11.11.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 11.11.0 Release 11)

ETSI TS 128 753 V11.1.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Subscription Management (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.753 version 11.1.0 Release 11)

ETSI TS 129 165 V9.18.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS 29.165 version 9.18.0 Release 9)

ETSI TS 129 061 V11.7.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061 version 11.7.0 Release 11) ETSI TS 129 079 V10.5.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (IMS). Stage 3 (3GPP TS 29.079 version 10.5.0 Release 10) ETSI TS 129 079 V11.4.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (IMS). Stage 3 (3GPP TS 29.079 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 129 118 V10.13.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Mobility Management Entity (MME). Visitor Location Register (VLR) SGs interface specification (3GPP TS 29.118 version 10.13.0 Release 10)

ETSI TS 129 165 V10.16.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS 29.165 version 10.16.0 Release 10) ETSI TS 129 165 V11.11.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS 29.165 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 129 212 V8.23.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and Charging Control (PCC). Reference points (3GPP TS 29.212 version 8.23.0 Release 8) ETSI TS 129 212 V9.18.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and Charging Control (PCC). Reference points (3GPP TS 29.212 version 9.18.0 Release 9) ETSI TS 129 212 V10.15.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and Charging Control (PCC). Reference points (3GPP TS 29.212 version 10.15.0 Release 10)

ETSI TS 129 118 V11.11.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Mobility Management Entity (MME). Visitor Location Register (VLR) SGs interface specification (3GPP TS 29.118 version 11.11.0 Release 11)

ETSI TS 129 212 V11.13.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and Charging Control (PCC). Reference points (3GPP TS 29.212 version 11.13.0 Release 11)

ETSI TS 129 163 V8.25.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 8.25.0 Release 8)

ETSI TS 129 213 V11.11.1 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS 29.213 version 11.11.1 Release 11)

ETSI TS 129 163 V9.18.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 9.18.0 Release 9)

ETSI TS 129 214 V11.13.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS 29.214 version 11.13.0 Release 11)

ETSI TS 129 163 V10.14.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 10.14.0 Release 10)

144

ETSI TS 129 215 V9.13.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point. Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 9.13.0 Release 9) ETSI TS 129 215 V10.8.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point. Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 10.8.0 Release 10)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ETSI TS 129 215 V11.13.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point. Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 11.13.0 Release 11)

ETSI TS 132 157 V11.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Integration Reference Point (IRP) Information Service (IS) template (3GPP TS 32.157 version 11.4.0 Release 11)

ETSI TS 129 292 V8.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS) and MSC Server for IMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292 version 8.9.0 Release 8)

ETSI TS 132 240 V11.7.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Charging architecture and principles (3GPP TS 32.240 version 11.7.0 Release 11)

ETSI TS 129 292 V9.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS) and MSC Server for IMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292 version 9.5.0 Release 9) ETSI TS 129 292 V10.7.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS) and MSC Server for IMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292 version 10.7.0 Release 10) ETSI TS 129 292 V11.7.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS) and MSC Server for IMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292 version 11.7.0 Release 11) ETSI TS 131 111 V10.13.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111 version 10.13.0 Release 10) ETSI TS 131 111 V11.9.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 131 124 V11.7.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Mobile Equipment (ME) conformance test specification. Universal Subscriber Identity Module Application Toolkit (USAT) conformance test specification (3GPP TS 31.124 version 11.7.0 Release 11)

ETSI TS 132 251 V8.16.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Packet Switched (PS) domain charging (3GPP TS 32.251 version 8.16.0 Release 8) ETSI TS 132 251 V9.12.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Packet Switched (PS) domain charging (3GPP TS 32.251 version 9.12.0 Release 9) ETSI TS 132 251 V10.14.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Packet Switched (PS) domain charging (3GPP TS 32.251 version 10.14.0 Release 10 ETSI TS 132 251 V11.10.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Packet Switched (PS) domain charging (3GPP TS 32.251 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 132 260 V11.12.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS 32.260 version 11.12.0 Release 11)

ETSI TS 132 101 V11.2.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Principles and high level requirements (3GPP TS 32.101 version 11.2.0 Release 11)

ETSI TS 132 298 V8.20.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 8.20.0 Release 8)

ETSI TS 132 103 V11.4.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Integration Reference Point (IRP) overview and usage guide (3GPP TS 32.103 version 11.4.0 Release 11)

ETSI TS 132 298 V9.18.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 9.18.0 Release 9)

ETSI TS 132 150 V11.3.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Integration Reference Point (IRP) Concept and definitions (3GPP TS 32.150 version 11.3.0 Release 11)

ETSI TS 132 298 V10.15.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 10.15.0 Release 10)

145


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ETSI TS 132 298 V11.10.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 132 299 V11.12.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Charging management. Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version 11.12.0 Release 11) ETSI TS 132 422 V10.13.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Subscriber and equipment trace. Trace control and configuration management (3GPP TS 32.422 version 10.13.0 Release 10) ETSI TS 132 422 V11.10.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Subscriber and equipment trace. Trace control and configuration management (3GPP TS 32.422 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 132 423 V10.9.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Subscriber and equipment trace. Trace data definition and management (3GPP TS 32.423 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 132 423 V11.8.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Subscriber and equipment trace. Trace data definition and management (3GPP TS 32.423 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 132 765 V9.6.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). eXtensible Markup Language (XML) definitions (3GPP TS 32.765 version 9.6.0 Release 9) ETSI TS 132 766 V10.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.766 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 132 766 V11.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP). Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.766 version 11.9.0 Release 11)

146

ETSI TS 133 107 V11.4.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. 3G security. Lawful interception architecture and functions (3GPP TS 33.107 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 136 212 V11.5.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Multiplexing and channel coding (3GPP TS 36.212 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 136 213 V11.7.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Physical layer procedures (3GPP TS 36.213 version 11.7.0 Release 11) ETSI TS 136 300 V11.10.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN). Overall description. Stage 2 (3GPP TS 36.300 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 136 331 V8.21.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 36.331 version 8.21.0 Release 8) ETSI TS 136 331 V9.18.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 36.331 version 9.18.0 Release 9) ETSI TS 136 355 V9.14.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355 version 9.14.0 Release 9) ETSI TS 136 355 V10.12.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355 version 10.12.0 Release 10) ETSI TS 136 413 V9.9.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN). S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413 version 9.9.0 Release 9) ETSI TS 136 413 V10.8.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN). S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413 version 10.8.0 Release 10) ETSI TS 136 413 V11.7.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN). S1 Application Protocol (S1AP) (3GPP TS 36.413 version 11.7.0 Release 11) ETSI TS 137 571-3 V10.7.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC). User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning. Part 3: Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPP TS 37.571-3 version 10.7.0 Release 10)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ETSI TS 141 101 V10.4.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Technical Specifications and Technical Reports for a GERANbased 3GPP system (3GPP TS 41.101 version 10.4.0 Release 10) ETSI TS 141 101 V11.1.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Technical Specifications and Technical Reports for a GERANbased 3GPP system (3GPP TS 41.101 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 143 020 V9.2.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Security related network functions (3GPP TS 43.020 version 9.2.0 Release 9) ETSI TS 143 020 V11.2.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Security related network functions (3GPP TS 43.020 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 151 010-1 V11.5.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 1: Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 151 010-2 V11.5.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2 version 11.5.0 Release 11) GLOBAL SYSTEM ETSI TS 187 001 V3.9.1 (2014-07) Network Technologies (NTECH). NGN SECurity (SEC). Requirements ETSI EN 302 636-4-1 V1.2.1 (2014-07) Intelligent Transport Systems (ITS). Vehicular Communications; GeoNetworking. Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and point-to-multipoint communications. Sub-part 1: Media-Independent Functionality ETSI ES 283 035 V2.7.1 (2014-07) Network Technologies (NTECH). Network Attachment. e2 interface based on the DIAMETER protocol ETSI TR 103 282 V1.1.1 (2014-07) Network Technologies (NTECH). ENUM/ENUM-like options for Number Portability and actual use cases ETSI TR 118 508 V1.0.0 (2014-07) Analysis of Security Solutions for the oneM2M System ETSI TS 101 572-1 V1.2.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Conformance tests. (3GPP Release 10). Interworking between SIP-I based circuit-switched core network and other networks. Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) ETSI TS 101 572-2 V1.2.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Conformance tests (3GPP Release 10). Interworking between SIP-I based circuit-switched core network and other networks. Part 2: SIPI/SIP NNI Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 102 232-1 V3.7.1 (2014-07) Lawful Interception (LI). Handover Interface and ServiceSpecific Details (SSD) for IP delivery. Part 1: Handover specification for IP delivery ETSI TS 102 232-4 V3.2.2 (2014-07) Lawful Interception (LI). Handover Interface and ServiceSpecific Details (SSD) for IP delivery. Part 4: Service-specific details for Layer 2 services ETSI TS 102 232-5 V3.3.1 (2014-07) Lawful Interception (LI). Handover Interface and ServiceSpecific Details (SSD) for IP delivery. Part 5: Service-specific details for IP Multimedia Services ETSI TS 123 060 V10.13.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). General Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 10.13.0 Release 10) ETSI TS 123 060 V11.10.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). General Packet Radio Service (GPRS). Service description. Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 125 104 V11.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 125 133 V11.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Requirements for support of radio resource management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 125 331 V7.25.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 7.25.0 Release 7) ETSI TS 125 331 V8.25.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 8.25.0 Release 8) ETSI TS 125 331 V9.18.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 9.18.0 Release 9) ETSI TS 125 331 V10.16.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 10.16.0 Release 10) ETSI TS 125 331 V11.10.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 132 107 V11.1.1 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Telecommunication management. Fixed Mobile Convergence (FMC) Federated Network Information Model (FNIM) (3GPP TS 32.107 version 11.1.1 Release 11)

147


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ETSI TS 136 101 V8.24.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 8.24.0 Release 8)

ETSI TS 136 323 V11.3.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS 36.323 version 11.3.0 Release 11)

ETSI TS 136 101 V9.19.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 9.19.0 Release 9)

ETSI TS 136 331 V10.13.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 36.331 version 10.13.0 Release 10)

ETSI TS 136 104 V11.9.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 36.104 version 11.9.0 Release 11)

ETSI TS 136 331 V11.8.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Radio Resource Control (RRC). Protocol specification (3GPP TS 36.331 version 11.8.0 Release 11)

ETSI TS 136 111 V11.3.0 (2014-07) LTE. Location Measurement Unit (LMU) performance specification. Network based positioning systems in Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) (3GPP TS 36.111 version 11.3.0 Release 11)

ETSI TS 136 355 V11.6.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355 version 11.6.0 Release 11)

ETSI TS 136 112 V11.0.0 (2014-07) LTE. Location Measurement Unit (LMU) conformance specification. Network based positioning systems in Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) (3GPP TS 36.112 version 11.0.0 Release 11) ETSI TS 136 133 V9.20.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Requirements for support of radio resource management (3GPP TS 36.133 version 9.20.0 Release 9) ETSI TS 136 141 V11.9.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 136 306 V11.7.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPP TS 36.306 version 11.7.0 Release 11) ETSI TS 136 307 V9.12.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 36.307 version 9.12.0 Release 9) ETSI TS 136 307 V10.11.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 36.307 version 10.11.0 Release 10) ETSI TS 136 307 V11.8.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 36.307 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 136 323 V10.3.0 (2014-07) LTE. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS 36.323 version 10.3.0 Release 10)

148

ETSI TS 137 104 V11.9.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE. Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 37.104 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 137 113 V11.2.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE. Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) Electromagnetic Compatibility (EMC) (3GPP TS 37.113 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 137 141 V11.9.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE. Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 37.141 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 143 020 V10.2.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Security related network functions (3GPP TS 43.020 version 10.2.0 Release 10) ETSI TS 151 010-4 V4.28.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 4.28.0 Release 4) ETSI TS 151 010-4 V5.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 5.0.0 Release 5) ETSI TS 151 010-4 V6.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 6.0.0 Release 6)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ETSI TS 151 010-4 V7.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 7.0.0 Release 7)

ETSI TS 151 013 V12.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Test specification for Subscriber Identity Module (SIM) Application Programming Interface (API) for Java Card (3GPP TS 51.013 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 151 010-4 V8.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 8.0.0 Release 8)

ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 (2014-08) Intelligent Transport Systems (ITS). Vehicular Communications. GeoNetworking. Part 5: Transport Protocols. Sub-part 1: Basic Transport Protocol

ETSI TS 151 010-4 V9.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 9.0.0 Release 9) ETSI TS 151 010-4 V10.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 10.0.0 Release 10) GLOBAL SYSTEM ETSI TS 151 010-4 V11.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Mobile Station (MS) conformance specification. Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 11.0.0 Release 11) ETSI TS 151 013 V6.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Test specification for Subscriber Identity Module (SIM) Application Programming Interface (API) for Java Card (3GPP TS 51.013 version 6.0.0 Release 6) ETSI TS 151 013 V7.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Test specification for Subscriber Identity Module (SIM) Application Programming Interface (API) for Java Card (3GPP TS 51.013 version 7.0.0 Release 7) ETSI TS 151 013 V8.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Test specification for Subscriber Identity Module (SIM) Application Programming Interface (API) for Java Card (3GPP TS 51.013 version 8.0.0 Release 8) ETSI TS 151 013 V9.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Test specification for Subscriber Identity Module (SIM) Application Programming Interface (API) for Java Card (3GPP TS 51.013 version 9.0.0 Release 9) ETSI TS 151 013 V10.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Test specification for Subscriber Identity Module (SIM) Application Programming Interface (API) for Java Card (3GPP TS 51.013 version 10.0.0 Release 10) ETSI TS 151 013 V11.0.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Test specification for Subscriber Identity Module (SIM) Application Programming Interface (API) for Java Card (3GPP TS 51.013 version 11.0.0 Release 11)

ETSI ES 201 554 V1.2.1 (2014-07) Environmental Engineering (EE). Measurement method for Energy efficiency of Mobile Core network and Radio Access Control equipment ETSI TR 103 278 V1.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). IMS specific use of Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Conformance Testing (3GPP Release 10). Validation report ETSI TS 102 606-1 V1.2.1 (2014-07) Digital Video Broadcasting (DVB). Generic Stream Encapsulation (GSE). Part 1: Protocol ETSI TS 102 606-2 V1.1.1 (2014-07) Digital Video Broadcasting (DVB). Generic Stream Encapsulation (GSE). Part 2: Logical Link Control (LLC) ETSI TS 102 606-3 V1.1.1 (2014-07) Digital Video Broadcasting (DVB). Generic Stream Encapsulation (GSE). Part 3: Robust Header Compression (ROHC) for IP ETSI TS 103 261-1 V1.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Diameter Conformance testing for S6a interface (3GPP Release 10). Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) ETSI TS 103 261-2 V1.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Diameter Conformance testing for S6a interface (3GPP Release 10). Part 2: Test Suite Structure (TSS) and Test Purposes (TP) ETSI TS 103 261-3 V1.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Diameter Conformance testing for S6a interface (3GPP Release 10). Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification ETSI TS 103 262-1 V1.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Diameter Conformance testing for S9 interface (3GPP Release 10). Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) ETSI TS 103 262-2 V1.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Diameter Conformance testing for S9 interface (3GPP Release 10). Part 2: Test Suite Structure (TSS) and Test Purposes (TP)

149


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ETSI TS 103 262-3 V1.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). Diameter Conformance testing for S9 interface (3GPP Release 10). Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification ETSI TS 132 270 V11.0.1 (2014-08) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Telecommunication management. Charging management. Multimedia Messaging Service (MMS) charging (3GPP TS 32.270 version 11.0.1 Release 11) ETSI TS 132 271 V11.1.2 (2014-08) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Telecommunication management. Charging management. Location Services (LCS) charging (3GPP TS 32.271 version 11.1.2 Release 11) ETSI TS 132 272 V11.1.1 (2014-08) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Telecommunication management. Charging management. Push-to-talk over Cellular (PoC) charging (3GPP TS 32.272 version 11.1.1 Release 11) ETSI TS 132 273 V11.1.1 (2014-08) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Telecommunication management. Charging management. Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS) charging (3GPP TS 32.273 version 11.1.1 Release 11)

ETSI TR 103 269-1 V1.1.1 (2014-07) TETRA and Critical Communications Evolution (TCCE). Critical Communications Architecture. Part 1: Critical Communications Architecture Reference Model ETSI TS 102 121 V1.3.1 (2014-07) Environmental Engineering (EE). Power distribution to telecommunications and datacom (ICT) equipment ETSI TS 102 790-1 V3.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). IMS specific use of Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Conformance Testing (3GPP Release 10). Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) ETSI TS 102 790-2 V3.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). IMS specific use of Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Conformance Testing (3GPP Release 10). Part 2: Test Suite Structure (TSS) and Test Purposes (TP) ETSI TS 102 790-3 V3.1.1 (2014-07) Core Network and Interoperability Testing (INT). IMS specific use of Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP). Conformance Testing (3GPP Release 10). Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol. Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification ETSI TS 102 866 V1.1.1 (2014-07) Integrated Broadband Cable. Telecommunication Networks (CABLE). Cable Equipment Operations within its Frequency Band

ETSI TS 132 280 V11.1.1 (2014-08) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Telecommunication management. Charging management. Advice of Charge (AoC) service (3GPP TS 32.280 version 11.1.1 Release 11)

ETSI TS 123 002 V10.6.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) LTE. Network architecture (3GPP TS 23.002 version 10.6.0 Release 10)

ETSI EN 301 502 V11.1.1 (2014-07) Global System for Mobile communications (GSM). Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI TS 123 008 V11.10.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) LTE. Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008 version 11.10.0 Release 11)

ETSI EN 301 908-18 V7.1.1 (2014-07) IMT cellular networks. Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive. Part 18: EUTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) ETSI GS NFV-PER 001 V1.1.1 (2014-06) Network Functions Virtualisation (NFV). NFV Performance & Portability Best Practises ETSI TR 103 181-2 V1.1.1 (2014-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band (UWB). Transmission characteristics. Part 2: UWB mitigation techniques ETSI TR 103 229 V1.1.1 (2014-07) Environmental Engineering (EE). Safety Extra Low Voltage (SELV) DC power supply network for ICT devices with energy storage and grid or renewable energy sources options

150

ETSI TS 123 167 V9.14.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) LTE. IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS 23.167 version 9.14.0 Release 9) ETSI TS 123 167 V10.11.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS 23.167 version 10.11.0 Release 10) ETSI TS 123 167 V11.11.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS 23.167 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 123 203 V11.14.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Policy and charging control architecture (3GPP TS 23.203 version 11.14.0 Release 11)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ETSI TS 123 216 V11.11.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC). Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 123 221 V10.3.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Architectural requirements (3GPP TS 23.221 version 10.3.0 Release 10) ETSI TS 123 221 V11.3.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Architectural requirements (3GPP TS 23.221 version 11.3.0 Release 11) ETSI TS 123 237 V10.12.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity. Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 10.12.0 Release 10) ETSI TS 123 237 V11.10.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity. Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 129 010 V10.3.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Information element mapping between Mobile Station. Base Station System (MS - BSS) and Base Station System. Mobileservices Switching Centre (BSS - MSC). Signalling Procedures and the Mobile Application Part (MAP), (3GPP TS 29.010 version 10.3.0 Release 10) ETSI TS 129 230 V8.18.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Diameter applications. 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS 29.230 version 8.18.0 Release 8) ETSI TS 129 230 V9.16.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Diameter applications. 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS 29.230 version 9.16.0 Release 9) ETSI TS 129 230 V10.12.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Diameter applications. 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS 29.230 version 10.12.0 Release 10) ETSI TS 129 230 V11.11.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Diameter applications. 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS 29.230 version 11.11.0 Release 11)

ETSI TS 129 272 V8.14.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Evolved Packet System (EPS). Mobility Management Entity (MME) and Serving GPRS Support Node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol (3GPP TS 29.272 version 8.14.0 Release 8) ETSI TS 129 272 V9.13.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Evolved Packet System (EPS). Mobility Management Entity (MME) and Serving GPRS Support Node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol (3GPP TS 29.272 version 9.13.0 Release 9) ETSI TS 129 272 V10.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Evolved Packet System (EPS). Mobility Management Entity (MME) and Serving GPRS Support Node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol (3GPP TS 29.272 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 129 274 V11.11.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. 3GPP Evolved Packet System (EPS). Evolved General Packet Radio Service (GPRS). Tunnelling Protocol for Control plane (GTPv2-C). Stage 3 (3GPP TS 29.274 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 129 280 V9.9.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Evolved Packet System (EPS). 3GPP Sv interface (MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC (3GPP TS 29.280 version 9.9.0 Release 9) ETSI TS 129 280 V10.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Evolved Packet System (EPS). 3GPP Sv interface (MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC (3GPP TS 29.280 version 10.5.0 Release 10) ETSI TS 129 280 V11.6.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Evolved Packet System (EPS). 3GPP Sv interface (MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC (3GPP TS 29.280 version 11.6.0 Release 11) ETSI TS 129 303 V8.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Domain Name System Procedures. Stage 3 (3GPP TS 29.303 version 8.5.0 Release 8) ETSI TS 129 303 V9.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Domain Name System Procedures. Stage 3 (3GPP TS 29.303 version 9.5.0 Release 9) ETSI TS 129 303 V10.5.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Domain Name System Procedures. Stage 3 (3GPP TS 29.303 version 10.5.0 Release 10) ETSI TS 129 303 V11.3.0 (2014-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. Domain Name System Procedures. Stage 3 (3GPP TS 29.303 version 11.3.0 Release 11)

151


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ETSI TS 129 334 V10.7.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IMS Application Level Gateway (IMS-ALG). IMS Access Gateway (IMS-AGW). Iq Interface. Stage 3 (3GPP TS 29.334 version 10.7.0 Release 10) ETSI TS 129 334 V11.3.0 (2014-07) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+). Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). LTE. IMS Application Level Gateway (IMS-ALG). IMS Access Gateway (IMS-AGW). Iq Interface. Stage 3 (3GPP TS 29.334 version 11.3.0 Release 11)

152


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna iulie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в июле 2014 года. 01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.020

Terminologie (principii și coordonare) Терминология (принципы и координация)

ISO 24617-4:2014 Language resource management. Semantic annotation framework (SemAF). Part 4: Semantic roles (SemAF-SR) 01.040 01.040.59

Industria textilă şi a pielăriei (Vocabulare) Технология текстильного и кожевенного производства (Словари)

Industria petrolieră şi tehnologii asociate (Vocabulare) Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)

ISO 16559:2014 Solid biofuels. Terminology, definitions and descriptions

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

Vocabulare Словари

ISO 12912:2014 Circular knitting machines. Vocabulary 01.040.75

03

ISO 22397:2014 Societal security. Guidelines for establishing partnering arrangements 03.100.30

Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

ISO/IEC 20006-1:2014 Information technology for learning, education and training. Information model for competency. Part 1: Competency general framework and information model 03.120 03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

ISO 10002:2014 Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for complaints handling in organizations

153


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

03.120.30

Aplicarea metodelor statistice Применение статистических методов

ISO 11843-6:2013 Capability of detection. Part 6: Methodology for the determination of the critical value and the minimum detectable value in Poisson distributed measurements by normal approximations ISO 16336:2014 Applications of statistical and related methods to new technology and product development process. Robust parameter design (RPD)

07 07.100 07.100.30

03.220.01

Transport Транспорт Transport în general Транспорт в целом

11.040 11.040.10

ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems 03.220.20

Transport rutier Дорожный транспорт

ISO 15638-6:2014 Intelligent transport systems. Framework for collaborative. Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV). Part 6: Regulated applications ISO 15638-8:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 8: Vehicle access management ISO 15638-11:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 11: Driver work records ISO 15638-12:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 12: Vehicle mass monitoring ISO 15638-14:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 14: Vehicle access control ISO 15638-15:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 15: Vehicle location monitoring ISO 15638-16:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 16: Vehicle speed monitoring ISO 15638-17:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 17: Consignment and location monitoring

154

Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ISO/TR 6579-3:2014 Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella. Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp 11

03.220

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

ISO 80601-2-69:2014 Medical electrical equipment. Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment 11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

ISO 10343:2014 Ophthalmic instruments. Ophthalmometers 11.080 11.080.01

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Sterilizare şi dezinfectare în general Стерилизация и дезинфекция в целом

ISO 11135:2014 Sterilization of health-care products. Ethylene oxide. Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices 11.180

11.180.10

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

ISO/TR 13570-2:2014 Wheelchairs. Part 2: Typical values and recommended limits of dimensions, mass and manoeuvring space as determined in ISO 7176-5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

11.180.99

Alte standarde referitoare la mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями прочие

ISO/IEC TR 13066-6:2014 Information technology. Interoperability with assistive technology (AT). Part 6: Java accessibility application programming interface (API) 13

13.020 13.020.10

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Managementul mediului Управление окружающей средой

ISO 14046:2014 Environmental management. Water footprint. Principles, requirements and guidelines 13.020.60

Ciclul de viaţă al produselor Жизненный цикл продукции

ISO 14046:2014 Environmental management. Water footprint. Principles, requirements and guidelines 13.040 13.040.20

Calitatea aerului Качество воздуха Aer ambiant Окружающая атмосфера

13.060.45

ISO 5667-6:2014 Water quality. Sampling. Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams 13.060.50

13.040.40

Emisii de la surse fixe Выбросы стационарных источников

13.080 13.080.10

13.060.10

Calitatea apei Качество воды Apa din resurse naturale Вода естественных источников

Proprietăţi chimice ale solurilor Химические характеристики грунтов

ISO 14388-2:2014 Soil quality. Acid-base accounting procedure for acid sulfate soils. Part 2: Chromium reducible sulfur (CRS) methodology ISO 14388-3:2014 Soil quality. Acid-base accounting procedure for acid sulfate soils. Part 3: Suspension peroxide oxidation combined acidity and sulfur (SPOCAS) methodology 13.220

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

ISO 7240-15:2014 Fire detection and alarm systems. Part 15: Point-type fire detectors using smoke and heat sensors 13.220.40

13.060

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение

ISO 14388-1:2014 Soil quality. Acid-base accounting procedure for acid sulfate soils. Part 1: Introduction and definitions, symbols and acronyms, sampling and sample preparation

ISO 14385-1:2014 Stationary source emissions. Greenhouse gases. Part 1: Calibration of automated measuring systems ISO 14385-2:2014 Stationary source emissions. Greenhouse gases. Part 2: Ongoing quality control of automated measuring systems

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

ISO 17289:2014 Water quality. Determination of dissolved oxygen. Optical sensor method

13.220.20 ISO 16000-32:2014 Indoor air. Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants

Examinarea apei în general Исследование воды в целом

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

ISO 8030:2014 Rubber and plastics hoses. Method of test for flammability 13.310

Protecţia împotriva crimei Защита от преступлений

ISO 16678:2014 Guidelines for interoperable object identification and related authentication systems to deter counterfeiting and illicit trade

ISO 5667-6:2014 Water quality. Sampling. Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams

155


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ISO 11843-6:2013 Capability of detection. Part 6: Methodology for the determination of the critical value and the minimum detectable value in Poisson distributed measurements by normal approximations 17.120 17.120.20

Măsurarea debitului fluidelor Измерения параметров потока жидкости Debit în conducte deschise Поток в открытых каналах

ISO 11657:2014 Hydrometry. Suspended sediment in streams and canals. Determination of concentration by surrogate techniques 17.140 17.140.01

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

ISO/TR 17534-2:2014 Acoustics. Software for the calculation of sound outdoors. Part 2: General recommendations for test cases and quality assurance interface 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

ISO 10816-8:2014 Mechanical vibration. Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts. Part 8: Reciprocating compressor systems ISO 16063-42:2014 Methods for the calibration of vibration and shock transducers. Part 42: Calibration of seismometers with high accuracy using acceleration of gravity 19 19.100

Încercări Испытания Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

ISO 17405:2014 Non-destructive testing. Ultrasonic testing. Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion

21

21.060 21.060.10

Analiza dimensională a particulelor. Cernere Ситовый анализ. Просеивание

ISO 13099-3:2014 Colloidal systems. Methods for zeta potential determination. Part 3:Acoustic methods

156

Elemente de asamblare Крепежные изделия Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

ISO 4017:2014 Fasteners. Hexagon head screws. Product grades A and B 21.100 21.100.20

Lagăre şi rulmenţi Подшипники Rulmenţi Подшипники качения

ISO 199:2014 Rolling bearings. Thrust bearings. Geometrical product specification (GPS) and tolerance values ISO 492:2014 Rolling bearings. Radial bearings. Dimensional and geometrical tolerances 23

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

ISO 9809-4:2014 Gas cylinders. Refillable seamless steel gas cylinders. Design, construction and testing. Part 4: Stainless steel cylinders with an Rm value of less than 1 100 MPa ISO 10297:2014 Gas cylinders. Cylinder valves. Specification and type testing 23.040 23.040.70

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

ISO 8030:2014 Rubber and plastics hoses. Method of test for flammability 23.060 23.060.40

19.120

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения

Robinetărie Клапаны Regulatoare de presiune Регуляторы давления

ISO 10297:2014 Gas cylinders. Cylinder valves. Specification and type testing


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

23.100 23.100.40

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Conducte şi cuplaje Трубы и муфты

ISO 7241:2014 Hydraulic fluid power. Dimensions and requirements of quickaction couplings 25 25.100 25.100.01

Tehnici de fabricare Машиностроение Scule aşchietoare Режущие инструменты Scule aşchietoare în general Режущие инструменты в целом

ISO 9361-1:2014 Indexable inserts for cutting tools. Ceramic inserts with rounded corners. Part 1: Dimensions of inserts without fixing hole ISO/TS 13399-80:2014 Cutting tool data representation and exchange. Part 80: Creation and exchange of 3D models. Overview and principles

25.160.40

ISO 13469:2014 Mechanical joining. Form-fit blind rivets and (lock) bolt joints. Specifications and qualification of testing procedures 27 27.010

25.100.10

Cuţite de strung Токарные резцы

27.020

25.100.70

Abrazivi Абразивы

ISO 603-17:2014 Bonded abrasive products. Dimensions. Part 17: Spindle mounted wheels (ISO type 52) 25.160 25.160.10

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Procedee de sudare Процессы сварки

Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

Helioenergetică Гелиоэнергетика

ISO 22975-3:2014 Solar energy. Collector components and materials. Part 3: Absorber surface durability 27.190

ISO 514:2014 Turning tools with carbide tips. Internal tools

Energetică şi transmisia căldurii în general Энергетика и теплотехника в целом

ISO 4548-15:2014 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines. Part 15:Vibration fatigue test for composite filter housings

ISO 242:2014 Carbide tips for brazing on turning tools ISO 243:2014 Turning tools with carbide tips. External tools

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

ISO 50002:2014 Energy audits. Requirements with guidance for use

27.160 ISO/TS 13399-201:2014 Cutting tool data representation and exchange. Part 201: Creation and exchange of 3D models. Regular inserts

Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

Surse biologice şi alternative de energie Биологические и альтернативные источники энергии

ISO 16559:2014 Solid biofuels. Terminology, definitions and descriptions 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы

ISO/IEC 23001-4:2014 Information technology. MPEG systems technologies. Part 4: Codec configuration representation ISO/IEC 27036-2:2014 Information technology. Security techniques. Information security for supplier relationships. Part 2: Requirements

ISO 13469:2014 Mechanical joining. Form-fit blind rivets and (lock) bolt joints. Specifications and qualification of testing procedures

ISO/IEC 29167-11:2014 Information technology. Automatic identification and data capture techniques. Part 11: Crypto suite PRESENT-80 security services for air interface communications

ISO 15614-12:2014 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Welding procedure test. Part 12: Spot, seam and projection welding

ISO/IEC TR 29144:2014 Information technology. Biometrics. The use of biometric technology in commercial Identity Management applications and processes

157


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

35.060

Limbaje utilizate în tehnologia informaţiei Языки, используемые в информационных технологиях

ISO/IEC TS 18661-1:2014 Information technology. Programming languages, their environments, and system software interfaces. Floatingpoint extensions for C. Part 1: Binary floating-point arithmetic 35.110

Reţele Организация сети

ISO/IEC 15149-1:2014 Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. Magnetic field area network (MFAN). Part 1: Air interface ISO/IEC 29182-6:2014 Information technology. Sensor networks: Sensor Network Reference Architecture (SNRA). Part 6: Applications 35.180

Terminale şi alte echipamente periferice în tehnologia informaţiei Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства

ISO/IEC TR 13066-6:2014 Information technology. Interoperability with assistive technology (AT). Part 6: Java accessibility application programming interface (API) 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

ISO/IEC 17839-1:2014 Information technology. Biometric System-on-Card. Part 1: Core requirements 35.240.20

Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea de birou Применение информационных технологий в работе учреждений

ISO/IEC TR 30112:2014 Information technology. Specification methods for cultural conventions 35.240.30

Aplicarea tehnologiei informaţiei în informaţie, documentare şi editare Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле

ISO 18626:2014 Information and documentation. Interlibrary Loan Transactions

35.240.40

Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea bancară Применение информационных технологий в банковском деле

ISO 9564-2:2014 Financial services. Personal Identification Number (PIN) management and security. Part 2: Approved algorithms for PIN encipherment 35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

ISO/TS 13399-80:2014 Cutting tool data representation and exchange. Part 80: Creation and exchange of 3D models. Overview and principles ISO/TS 13399-201:2014 Cutting tool data representation and exchange. Part 201: Creation and exchange of 3D models. Regular inserts 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

ISO 15638-6:2014 Intelligent transport systems. Framework for collaborative. Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV). Part 6: Regulated applications ISO 15638-8:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 8: Vehicle access management ISO 15638-11:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 11: Driver work records ISO 15638-12:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 12: Vehicle mass monitoring ISO 15638-14:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 14: Vehicle access control ISO 15638-15:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 15: Vehicle location monitoring ISO 15638-16:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 16: Vehicle speed monitoring ISO 15638-17:2014 Intelligent transport systems. Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV). Part 17: Consignment and location monitoring

158


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems 35.240.70

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

ISO/TS 19159-1:2014 Geographic information. Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data. Part 1: Optical sensors 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO/TS 17948:2014 Health informatics. Traditional Chinese medicine literature metadata 35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

ISO 11783-6:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Serial control and communications data network. Part 6: Virtual terminal ISO/IEC 20006-1:2014 Information technology for learning, education and training. Information model for competency. Part 1: Competency general framework and information model 37 37.100 37.100.01

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Tehnologie grafică Технология полиграфии Tehnologie grafică în general Технология полиграфии в целом

ISO 12647-4:2014 Graphic technology. Process control for the production of halftone colour separations, proof and production prints. Part 4: Publication gravure printing 43 43.060

43.060.40

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств Sisteme de alimentare cu carburant Топливные системы

ISO 12614-1:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 1: General requirements and definitions

ISO 12614-2:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 2: Performance and general test methods ISO 12614-3:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 3: Check valve ISO 12614-4:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 4: Manual valve ISO 12614-5:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 5: Tank pressure gauge ISO 12614-6:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 6: Pressure regulator ISO 12614-7:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 7: Pressure relief valve ISO 12614-8:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 8: Excess flow valve ISO 12614-9:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 9: Gas-tight housing and ventilation hose ISO 12614-10:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 10: Rigid fuel line in stainless steel ISO 12614-11:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 11:Fittings ISO 12614-12:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 12: Rigid fuel line in copper and its alloys ISO 12614-13:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 13: Tank pressure control regulator ISO 12614-14:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 14: Differential pressure fuel content gauge ISO 12614-15:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 15: Capacitance fuel content gauge ISO 12614-16:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 16: Heat exchanger – vaporizer ISO 12614-17:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 17: Natural gas detector ISO 12614-18:2014 Road vehicles. Liquefied natural gas (LNG) fuel system components. Part 18: Gas temperature sensor

159


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

43.080 43.080.01

Vehicule utilitare Грузовые транспортные средства Vehicule utilitare în general Грузовые транспортные средства в целом

ISO 16552:2014 Heavy commercial vehicles and buses. Stopping distance in straightline braking with ABS. Open loop and closed loop test methods

47.040

ISO 14885:2014 Large yachts. Diesel engines for main propulsion and essential auxiliaries. Safety requirements 49 49.140

43.150

Biciclete Велосипеды

ISO 4210-1:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 1: Terms and definitions ISO 4210-2:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 2: Requirements for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles ISO 4210-3:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 3: Common test methods ISO 4210-4:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 4: Braking test methods ISO 4210-5:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 5: Steering test methods ISO 4210-6:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 6: Frame and fork test methods ISO 4210-7:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 7: Wheels and rims test methods ISO 4210-8:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 8: Pedal and drive system test methods ISO 4210-9:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles. Part 9: Saddles and seat-post test methods 47 47.020

47.020.70

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament pentru navigaţie şi control Навигационное оборудование и приборы управления

ISO 8728:2014 Ships and marine technology. Marine gyro-compasses

160

Nave maritime Морские суда

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

ISO 17808:2014 Space data and information transfer systems. Telemetry (TM) channel coding profiles ISO 17809:2014 Space data and information transfer systems. Delta-differential one-way ranging (Delta-DOR) operations ISO 17810:2014 Space data and information transfer systems. Data transmission and pseudo-random noise (PN) ranging for 2 GHz code division multiple access (CDMA) link via data relay satellite ISO 19389:2014 Space data and information transfer systems. Conjunction data message 53 53.060

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

ISO 22915-5:2014 Industrial trucks. Verification of stability. Part 5: Single-sideloading trucks ISO 22915-16:2014 Industrial trucks. Verification of stability. Part 16: Pedestrianpropelled trucks 55 55.180 55.180.20

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок Palete pentru uz general Поддоны общего назначения

ISO 18333:2014 Pallets for materials handling. Quality of new wooden components for flat pallets


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

59

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

59.060

Fibre textile Текстильные волокна

59.060.10

Fibre naturale Натуральные волокна

ISO 18068:2014 Cotton fibres. Test method for sugar content. Spectrophotometry 59.080 59.080.01

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

65 65.060

65.060.01

67 67.200

ISO 12945-3:2014 Textiles. Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting. Part 3: Random tumble pilling method 59.080.60

Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов

ISO 11856:2014 Textile floor coverings. Test methods for the determination of fibre bind using a Modified Martindale Machine 59.120

Maşini textile Текстильные машины

59.120.40

Maşini de tricotat Трикотажные машины

67.200.10

71

59.140.30

Piei şi blănuri Кожи и меха

ISO 2588:2014 Leather. Sampling. Number of items for a gross sample

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

Industria chimică Химическая технология

71.040

Chimie analitică Аналитическая химия

71.040.30

Reactivi chimici Химические реактивы

ISO GUIDE 80:2014 Guidance for the in-house preparation of quality control materials (QCMs) 71.040.40

Industria pielăriei Технология производства кожи

Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

ISO 12228-1:2014 Determination of individual and total sterols contents. Gas chromatographic method. Part 1: Animal and vegetable fats and oils

ISO 12912:2014 Circular knitting machines. Vocabulary 59.140

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

ISO 11783-6:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Serial control and communications data network. Part 6: Virtual terminal

ISO 3074:2014 Wool. Determination of dichloromethane-soluble matter in combed sliver ISO 16533:2014 Textiles. Measurement of exothermic and endothermic properties of textiles under humidity change

Agricultură Сельское хозяйство

Analize chimice Химический анализ

ISO 6145-2:2014 Gas analysis. Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods. Part 2: Piston pumps ISO 14706:2014 Surface chemical analysis. Determination of surface elemental contamination on silicon wafers by total-reflection X-ray fluorescence (TXRF) spectroscopy 71.100

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности

71.100.10

Materiale pentru fabricarea aluminiului Материалы для производства алюминия

ISO 10143:2014 Carbonaceous materials for the production of aluminium. Calcined coke for electrodes. Determination of the electrical resistivity of granules

161


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ISO 12986-1:2014 Carbonaceous materials used in the production of aluminium. Prebaked anodes and cathode blocks. Part 1: Determination of bending/shear strength by the three-point method ISO 12986-2:2014 Carbonaceous materials used in the production of aluminium. Prebaked anodes and cathode blocks. Part 2: Determination of flexural strength by the four-point method ISO 18515:2014 Carbonaceous materials for the production of aluminium. Cathode blocks and baked anodes. Determination of compressive strength 75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

77.140 77.140.10

77.140.20

ISO/TR 22302:2014 Natural gas. Calculation of methane number 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

ISO 16559:2014 Solid biofuels. Terminology, definitions and descriptions 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

ISO 27127:2014 Thermoplastic multi-layer (nonvulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas. Specification

77.080

83

83.060

77.080.01

Metale feroase în general Черные металлы в целом

ISO 13933:2014 Steel and iron. Determination of calcium and magnesium. Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Cauciuc Резина

ISO 6101-3:2014 Rubber. Determination of metal content by atomic absorption spectrometry. Part 3: Determination of copper content ISO 6101-4:2014 Rubber. Determination of metal content by atomic absorption spectrometry. Part 4: Determination of manganese content ISO 18766:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Low temperature testing. General introduction and guide 83.080

Metalurgie Металлургия Metale feroase Черные металлы

Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

ISO 4999:2014 Continuous hot-dip terne (lead alloy) coated cold-reduced carbon steel sheet of commercial, drawing and structural qualities

83.080.01 77

Oţeluri inoxidabile Высококачественные стали

ISO 683-4:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels. Part 4: Free-cutting steels

Gaz natural Природный газ

ISO 6974-5:2014 Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography. Part 5: Isothermal method for nitrogen, carbon dioxide, C1 to C5 hydrocarbons and C6+ hydrocarbons

Oţeluri tratate termic Термообрабатываемые стали

ISO 683-4:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels. Part 4: Free-cutting steels

77.140.50 75.060

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали

Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

ISO 11358-1:2014 Plastics. Thermogravimetry (TG) of polymers. Part 1: General principles ISO 4895:2014 Plastics. Liquid epoxy resins. Determination of tendency to crystallize 83.100

Materiale celulare Поропласты

ISO 844:2014 Rigid cellular plastics. Determination of compression properties

162


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

ISO 3385:2014 Flexible cellular polymeric materials. Determination of fatigue by constant-load pounding 83.140 83.140.01

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Produse din cauciuc şi materiale plastice în general Резиновые и пластмассовые изделия в целом

ISO 3302-1:2014 Rubber. Tolerances for products. Part 1: Dimensional tolerances 83.140.40

Furtunuri Рукава

ISO 27127:2014 Thermoplastic multi-layer (nonvulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas. Specification

91

91.100 91.100.23

Alte produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия прочие

ISO/TS 22762-4:2014 Elastomeric seismic-protection isolators. Part 4: Guidance on the application of ISO 22762-3 85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

ISO 5631-2:2014 Paper and board. Determination of colour by diffuse reflectance. Part 2: Outdoor daylight conditions (D65/10°)

Materiale de construcţii Строительные материалы Plăci ceramice Керамическая плитка

ISO 10545-4:2014 Ceramic tiles. Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength 91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

ISO 11617:2014 Buildings and civil engineering works. Sealants. Determination of changes in cohesion and appearance of elastic weatherproofing sealants after exposure of statically cured specimens to artificial weathering and mechanical cycling 91.120

83.140.99

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

91.120.20

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

ISO 16251-1:2014 Acoustics. Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a small floor mock-up. Part 1: Heavyweight compact floor 91.120.25

Protecţia împotriva seismelor şi vibraţiilor Сейсмическая защита и защита от вибрации

ISO/TS 22762-4:2014 Elastomeric seismic-protection isolators. Part 4: Guidance on the application of ISO 22762-3

ISO 5631-3:2014 Paper and board. Determination of colour by diffuse reflectance. Part 3: Indoor illumination conditions (D50/2°) 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

ISO 3233-2:2014 Paints and varnishes. Determination of the percentage volume of nonvolatile matter. Part 2: Method using the determination of non-volatile-matter content in accordance with ISO 3251 and determination of dry film density on coated test panels by the Archimedes principle ISO 17463:2014 Paints and varnishes. Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique

163


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna iulie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în iulie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в июле 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в июле 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки. 03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.50

Producţie. Managementul producţiei Производство. Управление производством

IEC TS 62668-1:2014 Process management for avionics. Counterfeit prevention. Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components

13

13.260

11 11.040 11.040.60

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru terapie Терапевтическое оборудование

IEC 60601-2-1:2009 Medical electrical equipment. Part 2-1: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV

164

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

IEC 60903:2014 Live working. Electrical insulating gloves IEC 60984:2014 Live working. Electrical insulating sleeves 13.280

IEC TS 62668-2:2014 Process management for avionics. Counterfeit prevention. Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

IEC 61005:2014 Radiation protection instrumentation. Neutron ambient dose equivalent (rate) meters IEC 61577-2:2014 Radiation protection instrumentation. Radon and radon decay product measuring instruments. Part 2: Specific requirements for 222Rn and 220Rn measuring instruments 13.320

Sisteme de alarmă şi de avertizare Системы аварийной сигнализации и оповещения

IEC 60839-5-1:2014 Alarm and electronic security systems. Part 5-1: Alarm transmission systems. General requirements


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

IEC 60839-11-2:2014 Alarm and electronic security systems. Part 11-2: Electronic access control systems. Application guidelines 25 25.040

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы

IEC 61158-2:2014 Industrial communication networks. Fieldbus specifications. Part 2: Physical layer specification and service definition 27 27.120 27.120.20

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Energetică nucleară Атомная энергетика Centrale nucleare. Securitate Атомные электростанции. Безопасность

IEC 62705:2014 Nuclear power plants. Instrumentation and control important to safety. Radiation monitoring systems (RMS): Characteristics and lifecycle IEC 62918:2014 Nuclear power plants. Instrumentation and control important to safety. Use and selection of wireless devices to be integrated in systems important to safety 29 29.050

Electrotehnică Электротехника Supraconductivitate şi materiale conductoare Сверхпроводимость и проводниковые материалы

IEC TR 61788-20:2014 Superconductivity. Part 20: Superconducting wires. Categories of practical superconducting wires. General characteristics and guidance 29.120 29.120.50

Accesorii electrice Электрическая арматура Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

IEC 60282-1:2009 High-voltage fuses. Part 1: Current-limiting fuses 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

IEC 61199:2011 Single-capped fluorescent lamps. Safety specifications

29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

IEC 62747:2014 Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for highvoltage direct current (HVDC) systems 29.220 29.220.20

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Acumulatoare şi baterii acide Кислотные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

IEC 62485-3:2014 Safety requirements for secondary batteries and battery installations. Part 3: Traction batteries 29.220.30

Acumulatoare şi baterii alcaline Щелочные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

IEC 62485-3:2014 Safety requirements for secondary batteries and battery installations. Part 3: Traction batteries 29.240

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети

IEC 62747:2014 Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for highvoltage direct current (HVDC) systems 29.240.20

Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

IEC 60903:2014 Live working. Electrical insulating gloves IEC 60984:2014 Live working. Electrical insulating sleeves 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

IEC 60079-2:2014 Explosive atmospheres. Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p" 29.260.99

Alte echipamente electrice pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее

IEC 60903:2014 Live working. Electrical insulating gloves

165


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 IEC 60984:2014 Live working. Electrical insulating sleeves 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

TR CISPR 16-4-5:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 4-5: Uncertainties, statistics and limit modelling. Conditions for the use of alternative test methods 33.100.20

Imunitate Защищенность

IEC TS 62668-1:2014 Process management for avionics. Counterfeit prevention. Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components

CEI/IEC 61000-2-4:2002 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2-4: Environment. Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances

IEC TS 62668-2:2014 Process management for avionics. Counterfeit prevention. Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources

CISPR 16-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus. Coupling devices for conducted disturbance measurements

33 33.100

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

IEC GUIDE 107:2014 Electromagnetic compatibility. Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications 33.100.10

Emisie Излучение

CEI/IEC 61000-2-4:2002 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2-4: Environment. Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances CISPR 16-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus. Coupling devices for conducted disturbance measurements

TR CISPR 16-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 3: CISPR technical reports TR CISPR 16-4-3:2004 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling. Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products TR CISPR 16-4-4:2007 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling. Statistics of complaints and a model for t he calculation of limits for the protection of radio services TR CISPR 16-4-5:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 4-5: Uncertainties, statistics and limit modelling. Conditions for the use of alternative test methods 33.160

TR CISPR 16-2-5:2008 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 2-5: In situ measurements of disturbing emissions produced by physically large equipment TR CISPR 16-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 3: CISPR technical reports TR CISPR 16-4-3:2004 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling. Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products TR CISPR 16-4-4:2007 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling. Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services

166

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника

IEC 62379-5-1:2014 Common control interface for networked digital audio and video products. Part 5-1: Transmission over networks. General 33.180

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь

IEC 62343-2:2014 Dynamic modules. Part 2: Reliability qualification 33.180.20

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

IEC 61300-3-47:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Basic test and measurement procedures. Part 3-47: Examinations and measurements. End face geometry of PC/APC spherically polished ferrules using interferometry


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

IEC 60870-6-503:2014 Telecontrol equipment and systems. Part 6-503: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations. TASE.2 Services and protocol IEC 60870-6-702:2014 Telecontrol equipment and systems. Part 6-702: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations. Functional profile for providing the TASE.2 application service in end systems IEC 60870-6-802:2014 Telecontrol equipment and systems. Part 6-802: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations. TASE.2 Object models IEC 62325-451-3:2014 Framework for energy market communications. Part 451-3: Transmission capacity allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market 35

35.100

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем

IEC 61158-2:2014 Industrial communication networks. Fieldbus specifications. Part 2: Physical layer specification and service definition IEC 62379-5-1:2014 Common control interface for networked digital audio and video products. Part 5-1: Transmission over networks. General 35.100.20

Strat legătură de date Уровень звена данных

IEC 61784-2:2014 Industrial communication networks. Profiles. Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 35.240 35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

IEC 61158-2:2014 Industrial communication networks. Fieldbus specifications. Part 2: Physical layer specification and service definition

43 43.040 43.040.10

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Echipament electric şi electronic Электрическое и электронное оборудование

IEC 62485-3:2014 Safety requirements for secondary batteries and battery installations. Part 3: Traction batteries 45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

IEC 61287-1:2014 Railway applications. Power converters installed on board rolling stock. Part 1: Characteristics and test methods IEC 62290-1:2014 Railway applications. Urban guided transport management and command/control systems. Part 1: System principles and fundamental concepts IEC 62290-2:2014 Railway applications. Urban guided transport management and command/control systems. Part 2: Functional requirements specification IEC 62695:2014 Railway applications. Fixed installations. Traction transformers 47 47.020

47.020.70

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament pentru navigaţie şi control Навигационное оборудование и приборы управления

IEC 61162-3:2008 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems. Digital interfaces. Part 3: Serial data instrument network IEC 62288:2014 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems. Presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays. General requirements, methods of testing and required test results

IEC 61784-2:2014 Industrial communication networks. Profiles. Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3

167


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

49 49.060

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

IEC TS 62668-1:2014 Process management for avionics. Counterfeit prevention. Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components IEC TS 62668-2:2014 Process management for avionics. Counterfeit prevention. Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources 97

97.080

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de curăţat Машины для ухода за полам

IEC 62929:2014 Cleaning robots for household use. Dry-cleaning: Methods of measuring performance 97.100

97.100.10

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare electrice Электрические нагреватели

IEC 60299:2014 Household electric blankets - methods for measuring performance IEC 61255:2014 Household electric heating pads. Methods for measuring performance 97.130 97.130.20

Accesorii pentru magazine Аксессуары для магазинов Aparate de răcit comerciale Торговые холодильные аппараты

IEC 60335-2-89:2010 Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant unit or compressor

168


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna iulie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în iulie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в июле 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в июле 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки. 01

01.040 01.040.75

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Industria petrolieră şi tehnologii asociate (Vocabulare) Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)

ГОСТ ISO 1998-2-2011 Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 2. Свойства и испытания ГОСТ ISO 1998-3-2011 Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 3. Разведка месторождений и добыча ГОСТ ISO 1998-6-2011 Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 6. Измерение (ISO 1998:6:2000, IDT) 01.100

01.110

Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

ГОСТ 2.053-2013 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения 03

03.120 03.120.20

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

ГОСТ 32544-2013 Угли и продукты их переработки. Идентификация продукции

Desene tehnice Технические чертежи

ГОСТ 2.501-2013 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

169


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

07 07.040

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Astronomie. Geodezie. Geografie Астрономия. Геодезия. География

ГОСТ 32448-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура потребителей навигационная гражданского назначения для ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов. Технические требования 11 11.040 11.040.30

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Instrumente şi materiale chirurgicale Хирургические инструменты и материалы

ГОСТ 30324.2.41-2012 Изделия медицинские электрические. Часть 2-41. Частные требования безопасности к смотровым (диагностическим) и хирургическим светильникам (IЕС 60601-2-41:2000, МОD) 11.040.55

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

17

17.020

11.040.99

Alte echipamente medicale Медицинское оборудование прочее

ГОСТ 30324.2.41-2012 Изделия медицинские электрические. Часть 2-41. Частные требования безопасности к смотровым (диагностическим) и хирургическим светильникам (IЕС 60601-2-41:2000, МОD) 13

13.220 13.220.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Оcновные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции (IEC 60695-2-11:2000, IDT)

170

Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения ГОСТ 8.129-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты 17.220

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

ГОСТ IEC 62058-11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 11. Общие методы приемочного контроля (IEC 62058-11:2008, IDT) 29

ГОСТ 30324.2.41-2012 Изделия медицинские электрические. Часть 2-41. Частные требования безопасности к смотровым (диагностическим) и хирургическим светильникам (IЕС 60601-2-41:2000, МОD)

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления

29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Оcновные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции (IEC 60695-2-11:2000, IDT) 29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013 Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 2. Селективность в условиях сверхтоков (IEC/TR 61912-2:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014

29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

ГОСТ 31610.11-2012 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» (IEC 60079-11:2006, IDT) 35

35.240 35.240.60

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и функциям 43

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника

43.040

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств

43.040.01

Sisteme de vehicule rutiere în general Системы дорожно-транспортных средств в целом

67 67.080 67.080.01

45 45.060 45.060.01

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

ГОСТ 32400-2013 Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия 55 55.100

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

ГОСТ ISO 9008-2013 Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания (ISO 9008:1991, IDT)

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

ГОСТ ISO 2173-2013 Продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (ISO 2173:2003, IDT) 67.100 67.100.10

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

ГОСТ 31977-2012 Продукты молочные сухие. Метод определения насыпной плотности ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012 Молоко сгущенное с сахаром. Определение общего содержания сухих веществ (контрольный метод) (ISO 6734/IDF 15, IDT) 67.140 67.140.20

ГОСТ ISO 4081-2013 Рукава и трубки резиновые для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Технические требования (ISO 4081:2010, IDT)

Industria alimentară Технология пищевых продуктов

Ceai. Cafea. Cacao Чай. Кофе. Какао Cafea şi înlocuitori de cafea Кофе и заменители кофе

ГОСТ ISO 9116-2013 Кофе зеленый. Руководство по методам составления спецификаций (ISO 9116:2004, IDT) 67.260

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

ГОСТ EN 13886-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Котлы варочные с механизированной мешалкой или миксером. Требования безопасности и гигиены (EN 13886:2005+А1:2010, IDT) 75

75.080

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ГОСТ 31907-2013 Толуол. Методы испытания

171


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 7 [144], IULIE 2014 ГОСТ 31908-2013 Параксилол. Технические условия ГОСТ 31910-2013 Бензол и параксилол. Методы испытания ГОСТ 32327-2013 Нефтепродукты. Определение кислотного числа потенциометрическим титрованием ГОСТ 32404-2013 Нефтепродукты. Метод определения содержания в топливе фактических смол выпариванием струей ГОСТ ISO 1998-2-2011 Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 2. Свойства и испытания (ISO 1998-2:1998, IDT) ГОСТ ISO 1998-3-2011 Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 3. Разведка месторождений и добыча (ISO 1998-3:1998, IDT) 83

83.040

83.040.20

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

ГОСТ ISO 1138-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение содержания общей серы (ISO 1138:2007, IDT) ГОСТ ISO 1437-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение остатка на сите (ISO 1437:2007, IDT) ГОСТ ISO 8511-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение гранулометрического состава 83.060

Cauciuc Резина

ГОСТ ISO 247-2013 Каучук и резина. Определение золы (ISO 247:2006, IDT) ГОСТ ISO 5603-2013 Резина. Определение прочности связи с металлокордом (ISO 5603:2011, IDT) ГОСТ ISO 2322-2013 Каучук бутадиен-стирольный (sbr) эмульсионной и растворной полимеризации. Методы оценки (ISO 2322:2009, IDT)

172

83.140 83.140.40

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

ГОСТ ISO 4081-2013 Рукава и трубки резиновые для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Технические требования (ISO 4081:2010, IDT) 91

91.100 91.100.15

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

ГОСТ 32026-2012 Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и песка. Технические условия 91.140 91.140.50

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

ГОСТ IEC 62058-11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 11. Общие методы приемочного контроля (IEC 62058-11:2008, IDT)

Profile for standard.md

Bs 7 iulie 2014  

Bs 7 iulie 2014  

Advertisement