Page 1

MAI 2014

5

[142]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-Asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный Совет по Стандартизации, Метрологии и Сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

NOȚIUNI ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic. МЭК – Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация

Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 23 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 29 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 41 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Indicativele modificărilor și eratelor aprobate pentru standardele naționale _____________________________ 45 Обозначения утвержденных изменений и поправок к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare ___________________________________ 46 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене Noutăți ______________________________________________________________________________________ 51 Новости

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 53 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 53 Опубликованные европейские стандарты CEN

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ _______________________________________________________ 60 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate __________________________________________________________ 60 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate ___________________________________________________________ 65 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ _________________________________________________________ 71 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate ___________________________________________________________ 71 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice, etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). În listă sînt incluse, de asemenea, standardele confirmate în urma examinării periodice. Pentru aceste standarde este indicat anul aprobării inițiale. В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС). В списке также включены подтвержденные стандарты в следствие периодической проверки. Для них указан год изначального утверждения.

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01

01.040

Vocabulare Словари

01.040.53

Instalaţii pentru manipularea materialelor (Vocabulare) Подъемно-транспортное оборудование (Словари)

SM SR ISO 4306-1:2014 Instalaţii de ridicat. Vocabular. Partea 1: Generalităţi - Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1: Общие положения (SR ISO 4306-1:2013, IDT) 01.040.93

Construcţii civile (Vocabulare) Гражданское строительство (Словари)

01.100 01.100.20

01.080 01.080.20

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate pe echipamente speciale Графические обозначения для специального оборудования

SM SR EN ISO 780:2014 Ambalaje. Simboluri grafice referitoare la manipularea mărfurilor – Упаковка. Графические символы для погрузочно-разгрузочных операций с товарами (SR EN ISO 780:2003, IDT)

4

Desene utilizate în construcţia mecanică Машиностроительные чертежи

SM SR EN 22553:2014 Îmbinări sudate şi lipite. Reprezentări simbolice pe desene Соединения сварные и паяные. Условные обозначения на чертежах (SR EN 22553:1995, IDT) 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-4:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Forma de prezentare a standardelor moldovene - Принципы и методология стандартизации. Оформление стандартов Молдовы (Înlocuieşte CBP 1-4:2007) 07 07.100

SM SR EN 1317-1:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 1: Terminologie şi prevederi generale pentru metodele de încercare - Системы дорожных ограничителей. Часть 1: Терминология и общие критерии для методов испытаний (SR EN 1317-1:2011, IDT)

Desene tehnice Технические чертежи

07.100.99

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Alte standarde referitoare la microbiologie Микробиология, прочие аспекты

SM SR EN 14119:2014 Încercarea materialelor textile. Evaluarea acţiunii ciupercilor microscopice - Испытания текстильных материалов. Оценка воздействия микрогрибков (SR EN 14119:2004, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

11 11.180

11.180.10

Medicină Здравоохранение Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

SM SR EN 81-41:2014 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusă - Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные пассажирские и грузовые лифты. Часть 41: Вертикальные подъемные платформы для людей с ограниченной подвижностью (SR EN 81-41:2011, IDT) 13

13.200

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Prevenirea accidentelor şi dezastrelor Борьба с несчастными случаями и катастрофами

SM SR EN 1317-2:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 2: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru parapetele de siguranţă Системы дорожных ограничителей. Часть 2: Классификация по рабочим характеристикам, критерии приемки по ударным испытаниям и методы испытаний барьеров безопасности (SR EN 1317-2:2010, IDT) SM SR EN 1317-3:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 3: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru atenuatorii de impact - Системы дорожных ограничителей. Часть 3: Классификация по рабочим характеристикам, критерии приемки по ударным испытаниям и методы испытаний сооружений для амортизации ударов (SR EN 1317-3:2011, IDT)

изделий (GPS). Структура поверхности: Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры профиля (SR EN ISO 4287:2003, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 4287:2012) 17.040.20

SM SR EN ISO 4287:2014 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: Metoda profilului. Termeni, definiţii şi parametri de stare ai profilului - Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности: Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры профиля (SR EN ISO 4287:2003, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 4287:2012) 19 19.040

13.220.10

21

21.060 21.060.01

Lupta contra incendiilor Пожаротушение 23.040

17

17.040

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения

SM SR EN ISO 4287:2014 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: Metoda profilului. Termeni, definiţii şi parametri de stare ai profilului - Геометрические характеристики

Încercări de mediu Климатические испытания

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Elemente de asamblare în general Крепежные изделия в целом

SM SR EN 20273:2014 Elemente de asamblare. Găuri de trecere pentru şuruburi Изделия крепежные. Отверстия с гарантированным зазором для болтов и винтов (SR EN 20273:2003, IDT)

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров

SM SR EN 14466+A1:2014 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerinţe de securitate şi performanţă, încercări - Насосы противопожарные. Насосы переносные. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам, испытания (SR EN 14466+A1:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 14466+A1:2011)

Încercări Испытания

SM SR EN 60068-2-30:2014 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercare Db: Căldură umedă ciclică (ciclu de 12 h + 12 h) - Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-30: Испытания. Испытание Db. Влажное тепло, циклическое (цикл 12 ч + 12 ч) (SR EN 60068-2-30:2006, IDT)

23 13.220

Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

23.040.10

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SM SR EN 10220:2014 Ţevi de oţel sudate şi fără sudură. Dimensiuni şi mase liniare Трубы стальные сварные и бесшовные. Размеры и масса на единицу длины (SR EN 10220:2003, IDT) 23.040.20

Ţevi din materiale plastic Пластмассовые трубы

SM SR EN ISO 9967:2014 Ţevi de materiale termoplastice. Determinarea factorului de fluaj - Трубы из термопластичных материалов Определение коэффициента ползучести (SR EN ISO 9967:2008, IDT)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 SM SR EN ISO 9969:2014 Ţevi de materiale termoplastice. Determinarea rigidităţii inelare - Трубы из термопластичных материалов. Определение жесткости по кольцу (SR EN ISO 9969:2008, IDT) 23.040.99

Alte componente ale conductei Компоненты трубопроводов прочие

SM SR EN 12068:2014 Protecţie catodică. Acoperiri organice exterioare pentru protecţia împotriva coroziunii conductelor de oţel îngropate sau imersate în conjuncţie cu protecţia catodică. Benzi şi materiale contractibile - Защита катодная. Наружные органические покрытия для защиты от коррозии подземных или подводных стальных трубопроводов, используемые вместе с катодной защитой. Полосы и усадочные материалы (SR EN 12068:2002, IDT) 23.060 23.060.01

Robinetărie Клапаны Robinetărie în general Клапаны в целом

SM SR EN 1503-3:2014 Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 3: Fonte specificate în standardele europene - Клапаны. Материалы для корпусов, колпаков и крышек. Часть 3: Чугун, оговоренный Европейскими стандартами (SR EN 1503-3:2002, IDT) 23.140

Compresoare şi maşini pneumatice Компрессоры и пневматические машины

SM SR EN ISO 15609-4:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea cu laser - Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 4: Лазерно-лучевая сварка (SR EN ISO 15609-4:2009, IDT) SM SR EN ISO 15609-5:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 5: Sudare electrică prin presiune - Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 5: Контактная сварка (SR EN ISO 15609-5:2012, IDT) SM SR EN ISO 15610:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe materiale consumabile încercate - Технические требования и квалификационная оценка процедур сварки металлических материалов. Оценка на основе проверенных расходуемых при сварке материалов (SR EN ISO 15610:2004, IDT) SM SR EN ISO 15611:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin referire la experienţa anterioară în sudare - Технические требования и квалификационная оценка процедур сварки металлических материалов. Оценка на основе предыдущего опыта сварки (SR EN ISO 15611:2004, IDT) 25.160.20

SM SR EN 12583:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Staţii de comprimare. Prescripţii funcţionale - Системы газоснабжения. Компрессорные станции. Функциональные требования (SR EN 12583:2004, IDT) 25 25.160 25.160.10

Tehnici de fabricare Машиностроение Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Procedee de sudare Процессы сварки

SM SR EN ISO 15609-1:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric - Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 1: Дуговая сварка (SR EN ISO 15609-1:2005, IDT) SM SR EN ISO 15609-2:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 2: Sudarea cu gaze - Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 2: Газовая сварка (SR EN ISO 15609-2:2002, IDT) SM SR EN ISO 15609-3:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificaţia procedurii de sudare. Partea 3: Sudarea cu fascicul de electroni - Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 3: Электронно-лучевая сварка (SR EN ISO 15609-3:2004, IDT)

6

Articole de sudare Сварочные расходуемые материалы

SM SR EN 12074:2014 Materiale pentru sudare. Cerinţe referitoare la calitate pentru fabricaţia, furnizarea şi distribuţia materialelor consumabile pentru sudare şi procedee conexe - Материалы, расходуемые при сварке. Требования к качеству при изготовлении, поставке и распространении материалов, расходуемых при сварке и связанных с ней процессах (SR EN 12074:2001, IDT) SM SR EN ISO 544:2014 Materiale consumabile pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare pentru materiale de adaos şi fluxuri. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe şi marcare - Материалы, расходуемые для сварки. Технические требования к поставке присадочных материалов и флюсов. Вид продукции, размеры, допуски и маркировка (SR EN ISO 544:2011, IDT) SM SR EN ISO 26304:2014 Materiale consumabile pentru sudare. Sîrme electrod pline, sîrme tubulare şi cupluri sîrmă-flux pentru sudare sub strat de flux a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare - Материалы, расходуемые при сварке. Твердые проволочные электроды, трубчатые порошковые электроды и комбинации проволока-флюс для дуговой сварки под флюсом высокопрочных сталей. Классификация (SR EN ISO 26304:2012, IDT) 25.160.30

Maşini de sudare Сварочное оборудование

SM SR EN 60974-6:2014 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 6: Echipament cu regim de lucru limitat - Оборудование для дуговой сварки. Часть 6: Оборудование, работающее в ограниченном режиме (SR EN 60974-6:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60974-6:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR EN 60974-9:2014 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 9: Instalare şi utilizare - Оборудование для дуговой сварки. Часть 9: Установка и использование (SR EN 60974-9:2010, IDT) 25.160.40

Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

SM SR EN 22553:2014 Îmbinări sudate şi lipite. Reprezentări simbolice pe desene Соединения сварные и паяные. Условные обозначения на чертежах (SR EN 22553:1995, IDT) SM SR EN ISO 4136:2014 Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune transversală - Разрушающие испытания сварных швов на металлических материалах. Испытания на поперечное растяжение (SR EN ISO 4136:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 4136:2013) SM SR EN ISO 17636-1:2014 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică. Partea 1: Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu film Неразрушающий контроль сварных швов. Радиографический контроль. Часть 1: Рентген и гаммография с пленкой (SR EN ISO 17636-1:2013, IDT) SM SR EN ISO 17637:2014 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire - Неразрушающий контроль сварных швов. Визуальная проверка соединений, полученных при сварке плавлением (SR EN ISO 17637:2011, IDT) 25.180

Cuptoare industrial Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

SM SR EN 60519-1:2014 Securitate în instalaţiile electrotermice. Partea 1: Cerinţe generale - Безопасность электротермических установок. Часть 1: Общие требования (SR EN 60519-1:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60519-1:2010) SM SR EN 60519-6:2014 Securitate în instalaţiile electrotermice. Partea 6: Specificaţii pentru instalaţiile de încălzire industriale cu microunde Безопасность электротермических установок. Часть 6: Технические условия на безопасность промышленных установок микроволнового нагрева (SR EN 60519-6:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60519-6:2010) 25.220 25.220.50

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Emailuri Эмали

SM SR EN ISO 28706-1:2014 Emailuri vitrifiate. Determinarea rezistenţei la coroziune chimică. Partea 1: Determinarea rezistenţei la coroziune chimică în acizi la temperatura mediului ambiant - Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение сопротивления химической коррозии. Часть 1: Определение сопротивления химической коррозии под действием кислот при комнатной температуре (SR EN ISO 28706-1:2011, IDT)

SM SR EN ISO 28706-2:2014 Emailuri vitrifiate. Determinarea rezistenţei la coroziune chimică. Partea 2: Determinarea rezistenţei la coroziune chimică în acizi la fierbere, lichide neutre şi/sau vaporii lor Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение сопротивления химической коррозии. Часть 2: Определение сопротивления химической коррозии под действием кипящих кислот, кипящих нейтральных жидкостей и/или их паров (SR EN ISO 28706-2:2011, IDT) 25.220.60

Acoperiri organice Органические покрытия

SM SR EN 12068:2014 Protecţie catodică. Acoperiri organice exterioare pentru protecţia împotriva coroziunii conductelor de oţel îngropate sau imersate în conjuncţie cu protecţia catodică. Benzi şi materiale contractibile - Защита катодная. Наружные органические покрытия для защиты от коррозии подземных или подводных стальных трубопроводов, используемые вместе с катодной защитой. Полосы и усадочные материалы (SR EN 12068:2002, IDT) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM SR HD 60364-7-717:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-717: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Unităţi mobile sau transportabile - Электроустановки низковольтные. Часть 7-717: Требования к специальным установкам или местоположениям. Мобильные или переносные блоки (SR HD 60364-7-717:2010, IDT) 29.140 29.140.50

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Instalaţii pentru iluminat Системы осветительных электроустановок

SM SR HD 60364-7-715:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-715: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii de iluminat la tensiune foarte joasă - Электроустановки низковольтные. Часть 7-715: Требования к специальным установкам или местоположениям. Осветительные установки сверхнизкого напряжения (SR HD 60364-7-715:2012, IDT) 29.220

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи

SM SR EN 50563:2014 Surse de alimentare externe în curent alternativ şi în curent continuu. Determinarea puterii fără sarcină şi a randamentului mediu în modurile active - Внешние источники питания переменного и постоянного тока. Определение мощности холостого режима и средней эффективности активных режимов (SR EN 50563:2012, IDT) 29.240

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети

SM SR EN 61643-11:2014 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi încercări - Низковольтные устройства

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 защиты от перенапряжений. Часть 11: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным энергетическим системам. Требования и методы испытания (SR EN 61643-11:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61643-11:2012) 29.240.10

Staţii. Descărcătoare Подстанции. Защитные разрядники

SM SR EN 61643-11:2014 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi încercări - Низковольтные устройства защиты от перенапряжений. Часть 11: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным энергетическим системам. Требования и методы испытания (SR EN 61643-11:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61643-11:2012) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

SM SR EN 60079-5:2014 Atmosfere explozive. Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q” - Среды взрывоопасные. Часть 5: Защита оборудования посредством порошкового заполнения „q” (SR EN 60079-5:2008, IDT) SM SR EN 60079-6:2014 Atmosfere explozive. Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în ulei „o” - Среды взрывоопасные. Часть 6: Защита оборудования посредством погружения в масло „o” (SR EN 60079-6:2007, IDT) SM SR EN 60079-15:2014 Atmosfere explozive. Partea 15: Protecţia echipamentului cu protecţie de tip „n” - Среды взрывоопасные. Часть 15: Оборудование с взрывозащитой вида „n” (SR EN 60079-15:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60079-15:2011) SM SR EN 60079-19:2014 Atmosfere explozive. Partea 19: Repararea, revizia generală şi recondiţionarea echipamentelor - Среды взрывоопасные. Часть 19: Ремонт, переборка и восстановление оборудования (SR EN 60079-19:2011, IDT) SM SR EN 60079-20-1:2014 Atmosfere explozive. Partea 20-1: Caracteristicile substanţelor pentru clasificarea gazelor şi a vaporilor. Date şi metode de încercare - Среды взрывоопасные. Часть 20-1: Характеристики материалов для классификации газов и паров. Методы испытания и данные (SR EN 60079-20-1:2010, IDT) SM SR EN 60079-25:2014 Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă - Среды взрывоопасные. Часть 25: Искробезопасные электрические системы (SR EN 60079-25:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60079-25:2011) SM SR EN 60079-26:2014 Atmosfere explozive. Partea 26: Echipament cu nivel de protecţie al echipamentului (EPL) Ga - Среды взрывоопасные. Часть 26: Оборудование с уровнем защиты (EPL) Ga (SR EN 60079-26:2007, IDT)

8

SM SR EN 60079-28:2014 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentului şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică - Среды взрывоопасные. Часть 28: Защита оборудования и систем передачи с использованием оптического излучения (SR EN 60079-28:2007, IDT) SM SR EN 60079-29-1:2014 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile - Среды взрывоопасные. Часть 29-1: Детекторы газов. Требования к эксплуатационным характеристикам детекторов горючих газов (SR EN 60079-29-1:2008, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 52136-2009 (CEI 61779-1-98) SM SR EN 60079-29-4:2014 Atmosfere explozive. Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă a detectoarelor cu traiectorie deschisă de gaze inflamabile - Среды взрывоопасные. Часть 29-4: Детекторы газов. Требования к эксплуатационным характеристикам детекторов горючих газов c незамкнутым контуром (SR EN 60079-29-4:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 50241-1:2011 şi SM SR EN 50241-2:2011) SM SR EN 60079-35-1+AC:2014 Atmosfere explozive. Partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Cerinţe generale. Construcţie şi încercare privind riscul de explozie - Среды взрывоопасные. Часть 35-1: Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Общие требования. Конструкция и испытания в отношении риска взрыва (SR EN 60079-35-1+AC:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 62013-1:2011) 33

33.100

33.100.20

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC) Imunitate Защищенность

SM SR EN 61000-4-4:2014 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-4: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune - Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-4: Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (SR EN 61000-4-4:2005, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 51317.4.4:2008 (CEI 61000-4-4:2004)) 45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

SM SR EN 61373:2014 Aplicaţii feroviare. Echipament pentru material rulant. Încercări la şocuri şi vibraţii - Железные дороги. Оборудование для подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию (SR EN 61373:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

53 53.020 53.020.01

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Instalaţii de ridicat în general Подъемные приспособления в целом

SM SR ISO 7752-1:2014 Instalaţii de ridicat. Amplasare şi caracteristici ale organelor de comandă. Partea 1: Principii generale - Краны грузоподъемные. Расположение и характеристики органов управления. Часть 1: Общие принципы (SR ISO 7752-1:2013, IDT) 53.020.20

Macarale Краны

SM SR EN 13001-2:2014 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării - Краны грузоподъемные. Общее проектирование. Часть 2: Воздействие нагрузки (SR EN 13001-2:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13001-2+A3:2011) SM SR ISO 4301-2:2014 Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 2: Macarale mobile Краны грузоподъемные. Классификация. Часть 2: Самоходные краны (SR ISO 4301-2:2013, IDT) SM SR ISO 4306-1:2014 Instalaţii de ridicat. Vocabular. Partea 1: Generalităţi - Краны грузоподъемные. Словарь. Часть 1: Общие положения (SR ISO 4306-1:2013, IDT) SM SR ISO 4310:2014 Instalaţii de ridicat. Reguli şi metode de încercare - Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний (SR ISO 4310:2013, IDT) SM SR ISO 7752-2:2014 Instalaţii de ridicat. Amplasare şi caracteristici ale organelor de comandă. Partea 2: Amplasare şi cerinţe de bază pentru macarale mobile - Краны грузоподъемные. Расположение и характеристики органов управления. Часть 2: Основное расположение и требования для самоходных кранов (SR ISO 7752-2:2013, IDT) 53.040

53.040.10

Echipamente pentru transport continuu Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия

53.060

SM SR EN 1755+A2:2014 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului - Безопасность промышленных грузовых тележек. Работа в потенциально взрывоопасных средах. Использование в средах с огнеопасными газами, парами, туманом и пылью (SR EN 1755+A2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1755+A1:2011) SM SR EN 15000:2014 Securitatea cărucioarelor industriale. Cărucioare cu furcă retractabilă variabilă autopropulsate. Specificaţii, cerinţe de performanţă şi cerinţe de încercare pentru indicatoarele momentului de sarcină longitudinal şi limitatoarele momentului de sarcină longitudinal - Безопасность промышленных тележек. Самодвижущиеся тележки с изменяющимся вылетом. Технические условия, требования к рабочим характеристикам и испытаниям индикаторов продольного грузового момента и ограничителей продольного грузового момента (SR EN 15000:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15000:2011) 53.100

55 55.020

Componente pentru transportoare Компоненты для конвейеров

SM SR EN ISO 7622-1:2014 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Încercare la tracţiune în sens longitudinal. Partea 1: Măsurarea alungirii - Ленты конвейерные со стальным кордом. Испытание на продольное растяжение. Часть 1: Измерение удлинения (SR EN ISO 7622-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 7622-1:2012)

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Ambalaje şi distribuirea mărfurilor în general Упаковка и размещение грузов в целом

SM SR EN ISO 780:2014 Ambalaje. Simboluri grafice referitoare la manipularea mărfurilor - Упаковка. Графические символы для погрузочно-разгрузочных операций с товарами (SR EN ISO 780:2003, IDT) 59

59.080

53.040.20

Maşini de terasament Землеройные машины

SM SR EN 474-4+A2:2014 Maşini de terasament. Securitate. Partea 4: Cerinţe pentru încărcătoare-excavatoare - Машины землеройные. Безопасность. Часть 4: Требования к экскаваторампогрузчикам (SR EN 474-4+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 474-4+A2:2012)

Transportoare Конвейеры

SM SR EN ISO 21179:2014 Benzi transportoare uşoare. Determinarea cîmpului electrostatic generat de o bandă transportoare uşoară în funcţionare Ленты конвейерные легкие. Определение электростатического поля, генерируемого движущейся легкой конвейерной лентой (SR EN ISO 21179:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 21179:2012)

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

SM SR EN ISO 105-B01:2014 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B01: Rezistenţa vopsirilor la lumină: Lumina zilei Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть B01: Устойчивость окраски к свету: Дневной свет (SR EN ISO 105-B01:2003, IDT)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 SM SR ISO 105-F01:2014 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea F01: Specificaţii pentru ţesătură etalon de lînă - Материалы текстильные. Испытание на устойчивость окраски. Часть F01: Технические условия на смежные шерстяные ткани (SR ISO 105-F01:2008, IDT) 59.080.30

Ţesături din textile Текстильные изделия

SM SR EN 14119:2014 Încercarea materialelor textile. Evaluarea acţiunii ciupercilor microscopice - Испытания текстильных материалов. Оценка воздействия микрогрибков (SR EN 14119:2004, IDT) SM SR EN ISO 3759:2014 Materiale textile. Pregătire, marcare şi măsurare a epruvetelor de material textil şi a îmbrăcămintei în încercările de determinare a variaţiei dimensiunilor - Материалы текстильные. Подготовка, маркировка и измерение образцов ткани и одежды при испытаниях на определение изменения размеров (SR EN ISO 3759:2011, IDT) SM SR EN ISO 4920:2014 Ţesături. Determinarea rezistenţei la umezire superficială (încercare prin stropire) - Ткани. Определение устойчивости тканей к поверхностному смачиванию (испытание обрызгиванием) (SR EN ISO 4920:2013, IDT) 61 61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность Îmbrăcăminte Одежда

SM SR EN ISO 3759:2014 Materiale textile. Pregătire, marcare şi măsurare a epruvetelor de material textil şi a îmbrăcămintei în încercările de determinare a variaţiei dimensiunilor - Материалы текстильные. Подготовка, маркировка и измерение образцов ткани и одежды при испытаниях на определение изменения размеров (SR EN ISO 3759:2011, IDT) 65 65.020 65.020.20

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Cultura plantelor Растениеводство

65.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SM SR EN ISO 11850:2014 Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate - Машины для лесного хозяйства. Общие требования безопасности (SR EN ISO 11850:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 11850:2013) 65.060.99

SM SR EN 703+A1:2014 Maşini agricole. Maşini de descărcat şi încărcat, de amestecat şi/sau de tăiat şi distribuit siloz. Securitate - Машины сельскохозяйственные. Машины для разгрузки и погрузки, перемешивания и/или измельчения и распределения силоса. Безопасность (SR EN 703+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 703+A1:2011) 67 67.050

10

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

SM EN 14546:2014 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea arsenicului total prin spectrometria de absorbţie atomică prin generarea hidrurilor (HGAAS) după calcinare uscată - Продукты пищевые. Определение микроэлементов. Определение общего мышьяка методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов (HGAAS) после сухого озоления (EN 14546:2005, IDT) SM EN 14627:2014 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub forma de urme. Determinarea arsenicului total şi a seleniului prin spectrometrie de absorbţie atomică prin generarea hidrurilor (HGAAS) după digestia sub presiune - Продукты пищевые. Определение микроэлементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов (HGAAS) после дигерирования под давлением (EN 14627:2005, IDT) 67.060

SM 233:2003 Seminţe de porumb. Determinarea purităţii biologice a liniilor consangvinizate şi a gradului de hibridare la seminţele hibrizilor de porumb de prima generaţie prin metoda de electroforeză a proteinelor - Семена кукурузы. Определение биологической чистоты самоопыленных линий и уровня гибридности семян гибридов кукурузы первого поколения методом электрофореза белков

Alte maşini şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины и оборудование прочие

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

SM SR EN 16378:2014 Cereale. Determinarea conţinutului de impurităţi în porumb (Zea mays, L.) şi sorg (Sorghum bicolor, L.) - Злаковые. Определение содержания примесей в кукурузе (Zea mays, L.) и сорго (Sorghum bicolor, L.) (SR EN 16378:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

67.080 67.080.01

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

SM SR EN 13570+A1:2014 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare. Cerinţe referitoare la securitate şi igienă - Машины для пищевой промышленности. Смесители. Требования безопасности и гигиены (SR EN 13570+A1:2010, IDT) 71

SM SR ISO 750:2014 Produse din fructe şi legume. Determinarea acidităţii titrabile Продукты переработки плодов и овощей. Определение титруемой кислотности (SR ISO 750:2008, IDT) 67.100 67.100.30

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Brînză Сыр

SM SR EN ISO 5534:2014 Brînzeturi şi brînzeturi procesate. Determinarea conţinutului total de substanţă uscată (Metoda de referinţă) - Сыры и плавленые сыры. Определение общего содержания сухих веществ (Контрольный метод) (SR EN ISO 5534:2004, IDT)

71.080 71.080.60

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

SM SR EN 12014-3:2014 Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi al produselor din carne. Partea 3: Determinarea spectrometrică a conţinutului de nitraţi şi nitriţi după reducerea enzimatică a nitraţilor la nitriţi - Продукты пищевые. Определение содержания нитратов и/или нитритов в мясных продуктах. Часть 3: Спектрометрическое определение содержания нитратов и нитритов после энзиматического уменьшения нитратов относительно нитритов (SR EN 12014-3:2005, IDT) 67.260

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

73.020

SM SR EN 12984+A1:2014 Maşini pentru industria alimentară. Maşini şi aparate portabile şi/sau ghidate cu mîna cu scule de tăiere acţionate mecanic. Cerinţe referitoare la securitate şi igienă - Машины для пищевой промышленности. Переносные и/или ручные машины и устройства с режущим инструментом с механическим приводом. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12984+A1:2010, IDT) SM SR EN 13534+A1:2014 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de injectat saramură. Cerinţe de securitate şi igienă - Машины для пищевой промышленности. Машины для посола шприцевальные. Требования безопасности и гигиены (SR EN 13534+A1:2010, IDT)

Alcooli. Eteri Спирты. Эфиры

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Exploatări miniere şi în cariere Горное дело и открытые горные работы

SM SR EN 14231:2014 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la alunecare cu ajutorul aparatului cu pendul Методы испытания природного камня. Определение сопротивления скольжению с помощью маятникового испытательного прибора (SR EN 14231:2003, IDT) 73.040

Cărbuni Угли

SM SR ISO 625:2014 Combustibili minerali solizi. Determinarea carbonului şi hidrogenului. Metoda Liebig - Топливо минеральное твердое. Определение содержания углерода и водорода Метод Либига (SR ISO 625:2007, IDT) 75

SM SR EN 12463+A1:2014 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru umplerea ambalajelor şi maşini auxiliare. Cerinţe de securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Наполнительные и вспомогательные машины. Требования безопасности и гигиены (SR EN 12463+A1:2011, IDT)

Produse chimice organice Органические химические вещества

SM SR EN 15492:2014 Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei de clorură anorganică şi sulfat. Metoda prin cromatografie ionică - Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания сульфатов и неорганических хлоридов. Метод ионной хроматографии (SR EN 15492:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15492:2010) 73

67.120

Industria chimică Химическая технология

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

SM SR EN ISO 6327:2014 Analiză de gaze. Determinarea punctului de rouă al apei din gazele naturale. Hidrometre cu condensare pe suprafaţă răcită - Анализ газов. Определение точки росы природных газов. Конденсационные гигрометры с охлаждаемой поверхностью (SR EN ISO 6327:2008, IDT) SM SR EN ISO 10723:2014 Gaz natural. Evaluarea performanţei sistemelor analitice Газ природный. Оценка эффективности для аналитических систем (SR EN ISO 10723:2013, IDT) SM SR ISO/TR 11150:2014 Gaz natural. Punct de rouă al hidrocarburilor şi conţinut de hidrocarburi - Газ природный. Точка росы по углеводородам и содержание углеводородов (SR ISO/TR 11150:2010, IDT)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 SM SR EN ISO 11541:2014 Gaz natural. Dozarea apei la presiune ridicată Газ природный. Определение содержания воды при высоком давлении (SR EN ISO 11541:2004, IDT) SM SR EN ISO 12213-1:2014 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 1: Introducere şi linii directoare - Газ природный. Расчет коэффициента сжатия. Часть 1: Введение и руководство (SR EN ISO 12213-1:2010, IDT) SM SR EN ISO 12213-2:2014 Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 2: Calcul pe baza analizei compoziţiei molare - Газ природный. Расчёт коэффициента сжатия. Часть 2: Расчёт на основе анализа молярного состава (SR EN ISO 12213-2:2010, IDT) SM SR EN ISO 13443:2014 Gaz natural. Condiţii de referinţă standard - Газ природный. Стандартные эталонные условия (SR EN ISO 13443:2005, IDT) SM SR EN ISO 14111:2014 Gaz natural. Linii directoare pentru trasabilitate în analiză Газ природный. Руководящие указания по прослеживаемости при анализе (SR EN ISO 14111:2002, IDT) SM SR EN ISO 18453:2014 Gaz natural. Corelarea între conţinutul de apă şi punctul de rouă al apei - Газ природный. Корреляция между содержанием воды и точкой росы (SR EN ISO 18453:2006, IDT) SM SR ISO 15112:2014 Gaz natural. Determinarea energiei - Газ природный. Определение энергии (SR ISO 15112:2012, IDT) SM SR ISO 15970:2014 Gaz natural. Măsurarea proprietăţilor. Proprietăţi volumetrice: densitate, presiune, temperatură şi factor de compresibilitate Газ природный. Измерение свойств. Свойства, относящиеся к объему: плотность, давление, температура и коэффициент сжатия (SR ISO 15970:2010, IDT) SM SR ISO 15971:2014 Gaz natural. Măsurarea proprietăţilor. Putere calorifică şi indice Wobbe - Газ природный. Измерение свойств. Теплотворная способность и число Воббе (SR ISO 15971:2010, IDT) 75.080

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

SM SR ISO 2909:2014 Produse petroliere. Calculul indicelui de viscozitate din viscozitatea cinematică - Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости (SR ISO 2909:2012, IDT) 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

SM SR ISO 625:2014 Combustibili minerali solizi. Determinarea carbonului şi hidrogenului. Metoda Liebig - Топливо минеральное твердое. Определение содержания углерода и водорода Метод Либига (SR ISO 625:2007, IDT)

12

75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

SM SR EN 228:2014 Carburanţi pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerinţe şi metode de încercare - Топливо для двигателей внутреннего сгорания Неэтилированный бензин. Требования и методы испытаний (SR EN 228:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 228:2010) SM SR EN 15492:2014 Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei de clorură anorganică şi sulfat. Metoda prin cromatografie ionică - Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания сульфатов и неорганических хлоридов. Метод ионной хроматографии (SR EN 15492:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15492:2010) SM SR EN 15721:2014 Etanol – component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de alcooli superiori, metanol şi alte impurităţi. Metoda gaz-cromatografică - Этанол в качестве компонента присадки бензина. Определение содержания высших спиртов, метанола и других примесей. Метод газовой хроматографии (SR EN 15721:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15721:2010) SM SR ISO 8216-99:2014 Produse petroliere. Combustibili (clasa F). Clasificare. Partea 99: Generalităţi - Нефтепродукты. Топливо (класс F). Классификация. Часть 99: Общие положения (SR ISO 8216-99:2010, IDT) 75.180

75.180.30

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Măsurarea volumului şi aparatura corespunzătoare Объемные измерения и средства для этих измерений

SM SR EN 1776:2014 Alimentare cu gaz. Staţii de măsurare gaze naturale. Prescripţii funcţionale - Газоснабжение. Измерительные станции для природного газа. Функциональные требования (SR EN 1776:2002, IDT) 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

SM SR EN 1918-1:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Depozitarea subterană a gazului. Partea 1: Recomandări funcţionale pentru depozitarea în acvifer - Системы газоснабжения. Подземное хранение газов. Часть 1: Функциональные рекомендации к хранению в водоносном пласте (SR EN 1918-1:2002, IDT) SM SR EN 1918-2:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Depozitarea subterană a gazului. Partea 2: Recomandări funcţionale pentru depozitarea în zăcăminte de petrol şi de gaz - Системы газоснабжения. Подземное хранение газов. Часть 2: Функциональные рекомендации по хранению на газовых и нефтяных месторождениях (SR EN 1918-2:2002, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR EN 1918-3:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Depozitarea subterană a gazului. Partea 3: Recomandări funcţionale pentru depozitarea în cavităţi saline rezultate prin dizolvare - Системы газоснабжения. Подземное хранение газов. Часть 3: Функциональные рекомендации по хранению в пустотах соляных шахт в результате растворения (SR EN 1918-3:2002, IDT) SM SR EN 1918-5:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Depozitarea subterană a gazului. Partea 5: Recomandări funcţionale pentru instalaţiile de suprafaţă - Системы газоснабжения. Подземное хранение газов. Часть 5: Функциональные рекомендации к оборудованию, находящемуся на поверхности (SR EN 1918-5:2002, IDT) SM SR EN 12583:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Staţii de comprimare. Prescripţii funcţionale - Системы газоснабжения. Компрессорные станции. Функциональные требования (SR EN 12583:2004, IDT) SM SR EN 13012:2014 Staţii de combustibil. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de combustibil Станции топливозаправочные. Конструкция и эксплуатационные характеристики автоматических заправочных пистолетов, используемых в топливораздаточных колонках (SR EN 13012:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13012:2012) SM SR EN 13617-1:2014 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă Станции топливозаправочные. Часть 1: Требования безопасности к конструкции и функционированию дозировочных насосов, распределительных устройств и дистанционных насосных агрегатов (SR EN 13617-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13617-1+A1:2011) SM SR EN 13617-4:2014 Staţii de combustibil. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanţi - Станции топливозаправочные. Часть 4: Требования безопасности к конструкции и работе отсечных клапанов, используемых в дозировочных насосах и распределительных устройствах (SR EN 13617-4:2005, IDT) SM SR EN 15268:2014 Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate pentru construcţia ansamblurilor de pompe submersibile - Топливозаправочные станции. Требования безопасности к конструкции агрегатов погружных насосов (SR EN 15268:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15268:2011) SM SR ISO 15649:2014 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Conducte - Нефтяная и газовая промышленность. Системы трубопроводов (SR ISO 15649:2008, IDT)

77 77.040 77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Oţeluri tratate termic Термообрабатываемые стали

SM SR EN ISO 3325:2014 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Determinarea rezistenţei la rupere transversală - Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов. Определение прочности при поперечном разрыве (SR EN ISO 3325:2001, IDT) SM SR EN ISO 3327:2014 Aliaje dure sinterizate. Determinarea rezistenţei la încovoiere Сплавы твердые. Определение предела прочности при поперечном изгибе (SR EN ISO 3327:2009, IDT) SM SR EN ISO 6506-1:2014 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare - Материалы металлические. Определение твердости по Бринеллю. Часть 1: Метод испытания (SR EN ISO 6506-1:2006, IDT) SM SR EN ISO 6508-1:2014 Materiale metalice. Încercarea de duritate Rockwell. Partea 1: Metodă de încercare (scările A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) - Материалы металлические. Определение твердости по Роквеллу. Часть 1: Метод испытания (шкалы А, B, C, D, E, F, G, H, K, N, Т) (SR EN ISO 6508-1:2006, IDT) SM SR EN ISO 6892-1:2014 Materiale metalice. Încercare la tracţiune. Partea 1: Metodă de încercare la temperatura ambiantă - Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 1: Метод испытания при комнатной температуре (SR EN ISO 6892-1:2010, IDT) SM SR EN ISO 7438:2014 Materiale metalice. Încercarea la îndoire - Материалы металлические. Испытание на изгиб (SR EN ISO 7438:2005, IDT) SM SR EN ISO 8493:2014 Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la lărgire - Материалы металлические. Трубы. Испытание на раздачу (SR EN ISO 8493:2005, IDT) 77.040.20

Încercări nedistructive ale metalelor Неразрушающие испытания металлов

SM SR EN 10160:2014 Examinare cu ultrasunete a produselor plate din oţel cu grosime egală sau mai mare de 6 mm (metoda prin reflexie) - Контроль ультразвуковой плоских стальных изделий толщиной равной или более 6 mm (отражающий метод) (SR EN 10160:2001, IDT) SM SR EN 10228-2:2014 Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante - Контроль неразрушающий стальных поковок. Часть 2: Контроль с помощью проникающей жидкости (SR EN 10228-2:2000, IDT) SM SR EN 10228-3:2014 Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 3: Examinări cu ultrasunete ale pieselor forjate din oţeluri feritice şi martensitice - Контроль неразрушающий стальных поковок. Часть 3: Ультразвуковой контроль поковок из ферритной и мартенситной стали (SR EN 10228-3:2001, IDT)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

77.040.30

Analize chimice ale metalelor Химический анализ металлов

SM SR EN ISO 14284:2014 Fonte şi oţeluri. Prelevarea şi pregătirea probelor pentru determinarea compoziţiei chimice - Сталь и чугун. Отбор и подготовка проб для определения химического состава (SR EN ISO 14284:2003, IDT) 77.080 77.080.01

Metale feroase Черные металлы Metale feroase în general Черные металлы в целом

SM SR EN ISO 439:2014 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de siliciu total. Metoda gravimetrică - Сталь и чугун. Определение общего содержания кремния. Гравиметрический метод (SR EN ISO 439:2010, IDT) 77.080.10

Fonte Чугуны

SM SR EN 1503-3:2014 Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 3: Fonte specificate în standardele europene - Клапаны. Материалы для корпусов, колпаков и крышек. Часть 3: Чугун, оговоренный Европейскими стандартами (SR EN 1503-3:2002, IDT) 77.120.30

Cupru şi aliaje de cupru Медь и медные сплавы

SM SR EN 1173:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Simbolizarea stărilor metalurgice Медь и медные сплавы. Обозначение состояния материала (SR EN 1173:2008, IDT) SM SR EN 1655:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Declaraţii de conformitate - Медь и медные сплавы. Декларация соответствия (SR EN 1655:1999, IDT) 77.140 77.140.10

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Oţeluri tratate termic Термообрабатываемые стали

SM SR EN 10083-2:2014 Oţeluri pentru călire şi revenire. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri nealiate - Стали для закаливания и отпуска. Часть 2: Технические условия поставки для нелегированных сталей (SR EN 10083-2:2007, IDT)

77.140.50

SM SR EN 10160:2014 Examinare cu ultrasunete a produselor plate din oţel cu grosime egală sau mai mare de 6 mm (metoda prin reflexie) - Контроль ультразвуковой плоских стальных изделий толщиной равной или более 6 mm (отражающий метод) (SR EN 10160:2001, IDT) 77.140.60

Oţeluri pentru armarea betonului Стали для армирования бетона

SM SR EN 10080:2014 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat. Generalităţi - Сталь для армирования бетона. Сталь арматурная, поддающаяся сварке. Общие положения (SR EN 10080:2006, IDT)

14

Bare din oţel şi oţel rotund Стальные прутки и катанка

SM SR EN 10080:2014 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat. Generalităţi - Сталь для армирования бетона. Сталь арматурная, поддающаяся сварке. Общие положения (SR EN 10080:2006, IDT) 77.140.65

Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

SM SR EN 10080:2014 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat. Generalităţi - Сталь для армирования бетона. Сталь арматурная, поддающаяся сварке. Общие положения (SR EN 10080:2006, IDT) 77.140.70

Profile din oţel Стальные профили

SM SR EN 10220:2014 Ţevi de oţel sudate şi fără sudură. Dimensiuni şi mase liniare Трубы стальные сварные и бесшовные. Размеры и масса на единицу длины (SR EN 10220:2003, IDT) 77.140.75

Ţevi şi tuburi de oţel pentru utilizări speciale Стальные трубы и трубки специального назначения

SM SR EN 10210-2:2014 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţii nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 2: Dimensiuni, toleranţe la dimensiuni şi caracteristici ale profilului - Профили конструкционные полые, окончательно горячеформованные, из нелегированных и мелкозернистых сталей. Часть 2: Допуски, размеры и характеристики профилей (SR EN 10210-2:2006, IDT) 77.140.85

77.140.15

Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

Fonte şi oţeluri forjate Чугунные и стальные поковки

SM SR EN 10228-2:2014 Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante - Контроль неразрушающий стальных поковок. Часть 2: Контроль с помощью проникающей жидкости (SR EN 10228-2:2000, IDT) SM SR EN 10228-3:2014 Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 3: Examinări cu ultrasunete ale pieselor forjate din oţeluri feritice şi martensitice - Контроль неразрушающий стальных поковок. Часть 3: Ультразвуковой контроль поковок из ферритной и мартенситной стали (SR EN 10228-3:2001, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR EN 10254:2014 Piese matriţate din oţel. Condiţii tehnice generale de livrare Поковки стальные штампованные. Общие технические условия поставки (SR EN 10254:2002, IDT) 77.150 77.150.10

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din aluminiu Продукция из алюминия

SM SR EN 485-3:2014 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 3: Toleranţe de formă şi la dimensiuni pentru produse laminate la cald - Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 3: Допуски на форму и размеры для горячего проката (SR EN 485-3:2003, IDT)

SM SR EN ISO 3927:2014 Pulberi metalice, cu excepţia pulberilor pentru aliaje dure sinterizate. Determinarea compresibilităţii prin presare uniaxială - Порошки металлические, исключая порошки для твердых сплавов. Определение прессуемости при одноосном сжатии (SR EN ISO 3927:2011, IDT) SM SR EN ISO 3953:2014 Pulberi metalice. Determinarea densităţii aparente după tasare - Порошки металлические. Определение кажущейся плотности после его утряски (SR EN ISO 3953:2011, IDT) SM SR EN ISO 3954:2014 Pulberi utilizate în metalurgia pulberilor. Prelevare - Порошки для порошковой металлургии. Отбор проб (SR EN ISO 3954:2008, IDT) (Înlocuieşte SM GOST 23148:2011 (ISO 3954-77))

SM SR EN 485-4:2014 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 4: Toleranţe de formă şi la dimensiuni pentru produse laminate la rece - Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты. Часть 4: Допуски на форму и размеры для холодного проката (SR EN 485-4:1995, IDT)

SM SR EN ISO 4490:2014 Pulberi metalice. Determinarea timpului de curgere cu ajutorul unei pîlnii calibrate (fluometrul Hall) - Порошки металлические. Определение текучести с помощью калиброванной воронки (прибора Холла) (SR EN ISO 4490:2008, IDT) (Înlocuieşte SM GOST 20899:2011 (ISO 4490-78))

SM SR EN 14121:2014 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase de aluminiu pentru aplicaţii electrotehnice - Алюминий и алюминиевые сплавы. Листы, полосы и плиты алюминиевые электротехнического назначения (SR EN 14121:2009, IDT)

SM SR EN ISO 4491-3:2014 Pulberi metalice. Determinarea conţinutului de oxigen prin metode de reducere. Partea 3: Oxigen reductibil cu hidrogen Порошки металлические. Определение содержания кислорода методами восстановления. Часть 3: Кислород, восстанавливаемый водородом (SR EN ISO 4491-3:2006, IDT)

77.160

Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

SM SR EN ISO 2738:2014 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Materiale metalice sinterizate poroase. Determinarea densităţii, conţinutului de ulei şi a porozităţii deschise - Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов. Проницаемые металлические спеченные материалы. Определение плотности, содержания масла и открытой пористости (SR EN ISO 2738:2001, IDT) SM SR EN ISO 3325:2014 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Determinarea rezistenţei la rupere transversală - Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов. Определение прочности при поперечном разрыве (SR EN ISO 3325:2001, IDT) SM SR EN ISO 3327:2014 Aliaje dure sinterizate. Determinarea rezistenţei la încovoiere Сплавы твердые. Определение предела прочности при поперечном изгибе (SR EN ISO 3327:2009, IDT) SM SR EN ISO 3369:2014 Materiale metalice sinterizate impermeabile şi aliaje dure sinterizate. Determinarea densităţii - Материалы металлические спеченные непроницаемые и твердые сплавы. Определение плотности (SR EN ISO 3369:2010, IDT) SM SR EN ISO 3923-1:2014 Pulberi metalice. Determinarea densităţii aparente. Partea 1: Metoda pîlniei - Порошки металлические Определение насыпной плотности. Часть 1: Метод с использованием воронки (SR EN ISO 3923-1:2010, IDT)

SM SR EN ISO 4492:2014 Pulberi metalice , cu excepţia pulberilor pentru metale dure. Determinarea modificărilor dimensionale la presare şi sinterizare - Порошки металлические, кроме порошков для твердых сплавов. Определение размерных изменений, связанных с уплотнением и спеканием (SR EN ISO 4492:2013, IDT) SM SR EN ISO 7625:2014 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Prepararea probelor pentru analiza chimică în vederea determinării conţinutului de carbon - Материалы металлические спеченные, исключая твердые сплавы. Подготовка образцов для химического анализа по определению содержания углерода (SR EN ISO 7625:2013, IDT) SM SR EN ISO 13944:2014 Amestecuri de pulberi metalice lubrifiate. Determinarea conţinutului de lubrifiant. Metoda de extracţie Soxhlet, modificată - Смеси металлического порошка со смазкой Определение содержания смазки. Метод экстракции в аппарате Сокслета (SR EN ISO 13944:2013, IDT) SM SR EN 23312:2014 Materiale metalice sinterizate şi aliaje dure sinterizate. Determinarea modulului Young - Материалы металлические спеченные и твердые сплавы. Определение модуля Юнга (SR EN 23312:1995, IDT) SM SR EN 23923-2:2014 Pulberi metalice. Determinarea densităţii aparente. Partea 2: Metoda volumetrului Scott - Порошки металлические. Определение насыпной плотности. Часть 2: Метод волюмометра Скотта (SR EN 23923-2:1999, IDT)

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

77.180

Echipamente pentru industria metalurgică Оборудование для металлургической промышленности

SM SR EN 13675+A1:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini de formare şi laminoare de ţevi şi liniile lor de finisare - Безопасность машин. Требования безопасности к формовочным станам для труб и трубопрокатным станам и их линиям окончательной обработки (SR EN 13675+A1:2010, IDT) SM SR EN 14753:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi echipamente de turnare continuă a oţelului - Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для непрерывной разливки стали (SR EN 14753:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 14753:2011) SM SR EN 15094:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoarele la rece pentru produse plate - Безопасность машин. Требования безопасности к станам для холодной прокатки плоской продукции (SR EN 15094:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15094:2011) 79 79.060 79.060.20

Industria lemnului Технология древесины Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

SM SR EN 622-1:2014 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 1: Condiţii generale - Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 1: Общие требования (SR EN 622-1:2004, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 622-1:2005) SM SR EN 622-2:2014 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 2: Condiţii pentru plăci dure Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 2: Требования к твердым плитам (SR EN 622-2:2004, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 622-2:2005) 79.120 79.120.10

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

SM SR EN 860+A2:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe o faţă - Безопасность деревообрабатывающих станков. Рейсмусовые станки для односторонней обработки (SR EN 860+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 860+A1:2011) SM SR EN 861+A2:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat Безопасность деревообрабатывающих станков. Комбинированные фуговально-рейсмусовые станки (SR EN 861+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 861+A1:2011)

16

SM SR EN 1218-1+A1:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de profilat cu masă mobilă Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 1: Односторонние шипорезные станки с передвижным столом (SR EN 1218-1+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1218-1+A1:2011) SM SR EN 1218-3+A1:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 3: Maşini cu avans manual şi masă mobilă pentru tăierea lemnului pentru construcţii - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 3: Станки с ручной подачей и подвижным столом для резки строительного лесоматериала (SR EN 1218-3+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1218-3+A1:2011) SM SR EN 1218-5+A1:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 5: Maşini de profilat pe o faţă cu masă fixă şi avans cu role sau cu lanţ - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 5: Односторонние профильные станки с неподвижнным столом и подающими роликами или цепью (SR EN 1218-5+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1218-5+A1:2011) SM SR EN 1870-4:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 4: Станки многополотные с ручной загрузкой и/или выгрузкой (SR EN 1870-4:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1870-4+A1:2011) SM SR EN 1870-5+A2:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă şi cu tăiere transversală ascendentă - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 5: Станки комбинированные циркулярные на столе для верхней поперечной распиловки (SR EN 1870-5+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1870-5+A1:2011) SM SR EN 1870-13+A2:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 13: Станки с горизонтальными панелями с прессующим устройством (SR EN 1870-13+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1870-13+A1:2011) SM SR EN 1870-14+A2:2014 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie pentru panouri verticale Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 13: Станки для вертикальных панелей (SR EN 1870-14+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1870-14+A1:2011) 79.120.20

Scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие инструменты

SM SR ISO 2726:2014 Scule pentru prelucrarea lemnului. Rindele metalice pentru dulgherie, cuţite şi contracuţite - Инструменты деревообрабатывающие. Рубанки металлические, резцы рубанка и их кожухи (SR ISO 2726:1999, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

81

81.040 81.040.20

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность

83.080.01

Sticlă Стекло Sticlă pentru construcţii Стекло для строительства зданий

SM SR EN 410:2014 Sticlă pentru construcţii. Determinarea caracteristicilor luminoase şi solare ale vitrajelor - Стекло в строительстве. Определение световой и солнечной характеристик остекления (SR EN 410:2011, IDT) SM SR EN 1288-3:2014 Sticlă pentru construcţii. Determinarea rezistenţei la încovoiere a geamului. Partea 3: Încercare cu epruvete sprijinite în două puncte (încovoiere în patru puncte) - Стекло в строительстве. Определение прочности стекла при изгибе. Часть 3: Испытание образцов, имеющих опору в двух точках (четыре точки прогиба) (SR EN 1288-3:2002, IDT) 81.080

83.080

Produse refractare Огнеупоры

SM SR EN ISO 1893:2014 Produse refractare. Determinarea înmuierii sub sarcină. Metoda diferenţială cu ridicarea temperaturii - Изделия огнеупорные. Определение огнеупорности под нагрузкой. Дифференциальный метод с повышением температуры (SR EN ISO 1893:2008, IDT) SM SR EN ISO 8895:2014 Produse refractare izolante fasonate. Determinarea rezistenţei la compresiune la rece - Фасонные изоляционные огнеупорные изделия. Определение прочности при дроблении в холодном состоянии (SR EN ISO 8895:2006, IDT)

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

83.200

Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

SM SR EN 422:2014 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin suflare. Cerinţe de securitate - Машины для пластмасс и резины. Машины для формования раздувом. Требования безопасности (SR EN 422:2009; IDT) (Înlocuieşte SMV EN 422:2011) SM SR EN 1114-3+A1:2014 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini şi linii de extrudare. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru extractoare Машины для пластмасс и резины. Экструдеры и экструзионные линии. Часть 3: Требования безопасности к экстракторам (SR EN 1114-3+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1114-3+A1:2011) 87

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Echipament pentru acoperiri cu vopsele Оборудование для лакокрасочных покрытий

SM SR EN 50050:2014 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Echipament manual de pulverizare electrostatică Электроаппаратура для потенциально взрывоопасных атмосфер. Оборудование ручное для электростатического распыления (SR EN 50050:2007, IDT) 91

SM SR ISO 125:2014 Latex de cauciuc natural concentrat. Determinarea alcalinităţii Концентрат натурального каучукового латекса. Определение щелочности (SR ISO 125:2012, IDT)

Materiale plastice în general Пластмассы в целом

SM SR EN ISO 1183-1:2014 Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 1: Metoda prin imersie, metoda cu picnometru în mediu lichid şi metoda prin titrare Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс Часть 1: Метод погружения, метод с применением жидкостного пикнометра и метод титрования (SR EN ISO 1183-1:2013, IDT) (Înlocuieste SM SR EN ISO 1183-1:2013)

87.100 83

Materiale plastice Пластмассы

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

91.060

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы

91.060.30

Plafoane. Planşee. Scări Потолки. Полы. Лестницы

SM SR EN 1168+A3:2014 Produse prefabricate de beton. Fîşii cu goluri - Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные (SR EN 1168+A3:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1168+A2:2010)

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

91.060.40

Coşuri, goluri pentru ascensoare, goluri de aerisire Дымовые трубы, шахты, каналы

SM SR EN 1457-1:2014 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare - Дымоходы. Глиняные или керамические футеровки. Часть 1: Футеровки, работающие в сухих условиях. Требования и методы испытаний (SR EN 1457-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1457:2010) SM SR EN 1457-2:2014 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare - Дымоходы. Глиняные или керамические футеровки. Часть 2: Футеровки, работающие во влажных условиях. Требования и методы испытаний (SR EN 1457-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1457:2010) 91.060.50

Uşi şi ferestre Двери и окна

SM SR EN 12604:2014 Uşi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Aspecte mecanice. Condiţii - Двери и ворота промышленные, коммерческие и гаражные. Механические аспекты. Требования (SR EN 12604:2001, IDT) SM SR EN 12978+A1:2014 Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Dispozitive de securitate pentru uşi şi porţi acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare - Двери и ворота промышленные, коммерческие и гаражные. Устройства безопасности для дверей и ворот с механическим приводом. Требования и методы испытания (SR EN 12978+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12978+A1:2011) 91.080 91.080.10

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de metal Металлические конструкции

SM SR EN 1090-1+A1:2014 Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale - Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1: Требования к оценке соответствия элементов конструкции (SR EN 1090-1+A1:2012, IDT) 91.100 91.100.10

Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

SM SR EN 197-1:2014 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale - Цемент. Часть 1: Состав, технические требования и критерии соответствия общих цементов (SR EN 197-1:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 197-1:2010 şi SM SR EN 197-4:2010) SM SR EN 197-2:2014 Ciment. Partea 2: Evaluarea conformităţii – Цемент. Часть 2: Оценка соответствия (SR EN 197-2:2002, IDT)

18

91.100.15

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

SM SR EN 772-3:2014 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 3: Determinarea prin cîntărire hidrostatică a volumului net şi a procentului de goluri a elementelor pentru zidărie din argilă arsă - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 3: Определение чистого объема и процента пустот в кирпичах с помощью гидростатического взвешивания (SR EN 772-3:2000, IDT) SM SR EN 772-5:2014 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 5: Determinarea conţinutului de săruri solubile active a elementelor pentru zidărie de argilă arsă - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 5: Определение содержания растворимых солей в глиняных кирпичах (SR EN 772-5:2002, IDT) SM SR EN 772-7:2014 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 7: Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere pentru ruperea capilarităţii a elementelor din argilă arsă pentru zidărie Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 7: Определение водопоглощения глиняных кирпичей для гидроизоляционных слоев посредством выдерживания в кипящей воде (SR EN 772-7:2000, IDT) SM SR EN 14231:2014 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la alunecare cu ajutorul aparatului cu pendul Методы испытания природного камня. Определение сопротивления скольжению с помощью маятникового испытательного прибора (SR EN 14231:2003, IDT) 91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

SM SR EN 490:2014 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse - Черепица кровельная и фитинги из бетона для кровельного покрытия и обшивки стен. Технические условия на продукцию (SR EN 490:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 490:2010) SM SR EN 1168+A3:2014 Produse prefabricate de beton. Fîşii cu goluri - Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные (SR EN 1168+A3:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1168+A2:2010) SM SR EN 12839:2014 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri Изделия железобетонные сборные. Элементы для изгородей (SR EN 12839:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12839:2010) SM SR EN 13224:2014 Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri - Изделия железобетонные сборные. Элементы ребристого перекрытия (SR EN 13224:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13224+A1:2010) SM SR EN 13263-2+A1:2014 Silice ultra fină pentru beton. Partea 2: Evaluarea conformităţii Микрокремнезем для бетона. Часть 2: Оценка соответствия (SR EN 13263-2+A1:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR EN 14844+A2:2014 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane - Изделия железобетонные сборные. Прямоугольные водопропускные трубы (SR EN 14844+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14844+A1:2010) SM SR EN 15050+A1:2014 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri Изделия бетонные сборные. Элементы мостов (SR EN 15050+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15050:2010) 91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

SM SR EN 14695:2014 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici - Листы гидроизоляционные гибкие. Армированные битумные листы для гидроизоляции бетонных мостовых настилов и других бетонных поверхностей для движения транспорта. Определения и характеристики (SR EN 14695:2010, IDT) 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

SM SR EN 14064-1:2014 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare - Материалы теплоизоляционные для зданий. Теплоизоляция, изготовленная на месте производства работ, из насыпных материалов с минеральной ватой (MW). Часть 1: Технические условия к насыпным материалам до их установки (SR EN 14064-1:2010, IDT) 91.140

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях

SM SR HD 60364-5-559:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-559: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Corpuri şi instalaţii de iluminat - Электроустановки низковольтные. Часть 5-559: Выбор и монтаж электрического оборудования. Светильники и осветительные установки (SR HD 60364-5-559:2013, IDT) SM SR HD 60364-7-714:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-714: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii de iluminat exterior - Электроустановки низковольтные. Часть 7-714: Требования к специальным установкам или местоположениям. Наружные осветительные установки (SR HD 60364-7-714:2012, IDT) 91.140.50

Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

SM SR HD 60364-4-444:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-444: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva perturbaţiilor de tensiune şi perturbaţiilor electromagnetice Электроустановки низковольтные. Часть 4-444: Защита в целях безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных помех (SR HD 60364-4-444:2011, IDT)

SM SR HD 60364-7-715:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-715: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii de iluminat la tensiune foarte joasă - Электроустановки низковольтные. Часть 7-715: Требования к специальным установкам или местоположениям. Осветительные установки сверхнизкого напряжения (SR HD 60364-7-715:2012, IDT) SM SR HD 60364-7-717:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-717: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Unităţi mobile sau transportabile - Электроустановки низковольтные. Часть 7-717: Требования к специальным установкам или местоположениям. Мобильные или переносные блоки (SR HD 60364-7-717:2010, IDT) SM SR HD 60364-7-729:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-729: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Coridoare de mentenanţă sau de exploatare - Электроустановки низковольтные. Часть 7-729: Требования к специальным установкам или местоположениям. Проходы производственные или для технического обслуживания (SR HD 60364-7-729:2010, IDT) 91.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

SM SR EN 997:2014 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat Унитазы и унитазные системы со встроенным сифоном (SR EN 997:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 997:2010) 91.140.90

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

SM SR EN 81-21+A1:2014 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale şi persoane în clădiri existente - Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Пассажирские и грузовые лифты. Часть 21: Новые пассажирские и грузовые лифты в существующих зданиях (SR EN 81-21+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 81-21:2011) SM SR EN 81-41:2014 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusă - Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные пассажирские и грузовые лифты. Часть 41: Вертикальные подъемные платформы для людей с ограниченной подвижностью (SR EN 81-41:2011, IDT) 91.160 91.160.20

Iluminat Освещение Iluminatul în exterior al clădirii Наружное освещение зданий

SM SR HD 60364-7-714:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-714: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii de iluminat exterior - Электроустановки низковольтные. Часть 7-714: Требования к специальным установкам или местоположениям. Наружные осветительные установки (SR HD 60364-7-714:2012, IDT)

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

91.180

Finisaje interioare Внутренняя отделка

SM SR EN 233:2014 Tapete în rulouri. Specificaţii pentru tapete din hîrtie finisată, tapete vinilice şi tapete din materiale plastice - Обои в рулонах. Технические условия к готовым бумажным, виниловым и пластиковым обоям (SR EN 233:2001, IDT) SM SR EN 266:2014 Tapete în rulouri. Specificaţii pentru tapete textile - Обои в рулонах. Технические условия к матерчатым обоям (SR EN 266:1997, IDT) SM SR EN 12956:2014 Tapete în rulouri. Determinarea dimensiunilor, liniarităţii, rezistenţei la spălare cu buretele şi a lavabilităţii - Обои в рулонах. Определениe размеров, прямолинейности, пористости и их моющейся способности (SR EN 12956:2001, IDT) SM SR EN 15102+A1:2014 Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri - Обои декоративные. Обои в рулонах и листах (SR EN 15102+A1:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15102:2010) 93 93.020

Construcţii civile Гражданское строительство Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

SM SR EN 12699:2014 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi de îndesare Выполнение специальных геотехнических работ. Вытесняющие сваи (SR EN 12699:2004, IDT) 93.040

Construcţii de poduri Сооружение мостов

SM SR EN 15050+A1:2014 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri Изделия бетонные сборные. Элементы мостов (SR EN 15050+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15050:2010) 93.080 93.080.20

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

SM SR EN 1423:2014 Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul acestor două componente - Материалы для дорожной разметки. Материалы, наносимые методом распыления. Стеклянные микрошарики, противоскользящие гранулы и смеси из них (SR EN 1423:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1423:2010) SM SR EN 13108-20:2014 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip - Смеси битумные. Технические требования к материалам. Часть 20: Типовые испытания (SR EN 13108-20:2006, IDT)

20

SM SR EN 13459:2014 Produse pentru marcare rutieră. Eşantionare din stoc şi încercări - Материалы для дорожной разметки. Отбор образцов при хранении и для испытаний (SR EN 13459:2011, IDT) SM SR EN 14023:2014 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri - Битум и битумные вяжущие. Технические требования к битумам, модифицированным полимерами (SR EN 14023:2010, IDT) 93.080.30

Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

SM SR EN 1317-1:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 1: Terminologie şi prevederi generale pentru metodele de încercare - Системы дорожных ограничителей. Часть 1: Терминология и общие критерии для методов испытаний (SR EN 1317-1:2011, IDT) SM SR EN 1317-2:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 2: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru parapetele de siguranţă Системы дорожных ограничителей. Часть 2: Классификация по рабочим характеристикам, критерии приемки по ударным испытаниям и методы испытаний барьеров безопасности (SR EN 1317-2:2010, IDT) SM SR EN 1317-3:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 3: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru atenuatorii de impact - Системы дорожных ограничителей. Часть 3: Классификация по рабочим характеристикам, критерии приемки по ударным испытаниям и методы испытаний сооружений для амортизации ударов (SR EN 1317-3:2011, IDT) 93.120

Construcţia de aeroporturi Сооружение аэропортов

SM SR EN 50490:2014 Instalaţii electrice pentru iluminatul și balizajul aeroporturilor. Cerinţe tehnice pentru sistemele de control și de comandă a balizajului aeronautic la sol. Module pentru comutarea selectivă și controlul lămpilor individuale - Электроустановки для освещения и сигнальных маяков аэродромов. Технические требования к системам контроля и мониторинга наземного аэронавигационного освещения. Блоки выборочного переключения и мониторинга отдельных ламп (SR EN 50490:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

97

97.040 97.040.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

SM SR EN 30-1-2:2014 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Securitate. Partea 1-2: Aparate cu cuptoare şi/sau grătare cu convecţie forţată - Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Безопасность. Часть 1-2: Приборы с печами и/или грилями с принудительной конвекцией (SR EN 30-1-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 30-1-2:2011) SM SR EN 30-1-4:2014 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Securitate. Partea 1-4: Aparate care au unul sau mai multe arzătoare cu sisteme automate de comandă - Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Безопасность. Часть 1-4: Приборы с одной или более горелками с автоматической системой контроля пламени (SR EN 30-1-4:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 30-1-4:2011) SM SR EN 498:2014 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Grătare utilizate în aer liber, inclusiv grătare de contact - Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Барбекю используемые на открытом воздухе, включая контактные грили (SR EN 498:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 498:2011) 97.060

Echipamente de spălat Прачечное оборудование

SM SR EN 1458-1:2014 Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi, tip B22D şi B23D, care au debitul caloric nominal de maximum 6 kW. Partea 1: Securitate - Сушилки бытовые барабанные газовые с прямым нагревом типа B22D и B23D номинальной тепловой мощностью не более 6 kW. Часть 1: Безопасность (SR EN 1458-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1458-1:2011) SM SR EN 1458-2:2014 Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi, tip B22D şi B23D, care au debitul caloric nominal de maximum 6 kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei - Сушилки бытовые барабанные газовые с прямым нагревом типа B22D и B23D номинальной тепловой мощностью не более 6 kW. Часть 2: Рациональное использование энергии (SR EN 1458-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1458-2:2011)

HBES/BACS - Общие требования к электронным системам в жилых помещениях и зданиях (HBES) и к системам автоматизации и контроля в зданиях (BACS). Часть 4-1: Общие требования к функциональной безопасности изделий, предназначенных для интеграции в системы HBES/BACS (SR EN 50491-4-1:2012, IDT) SM SR EN 60730-1:2014 Dispozitive electrice de comandă automată pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Partea 1: Cerinţe generale Устройства управления автоматические электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие требования (SR EN 60730-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60730-1:2010) 97.180

SM SR EN 13869+A1:2014 Brichete. Rezistenţă la acţiunea copiilor. Cerinţe de securitate şi metode de încercare – Зажигалки. Защита от детей. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 13869+A1:2011, IDT) 97.190

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

SM SR EN 50491-4-1:2014 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de control şi automatizare a clădirilor (BACS). Partea 4-1: Cerinţe generale de securitate funcţională pentru produse destinate a fi integrate în sistemele

Echipamente pentru copii Техника для детей

SM SR EN 14344:2014 Articole de puericultură. Scaune de copii, pentru biciclete. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Предметы ухода за детьми раннего возраста. Детские сиденья на велосипедах. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 14344:2005, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 14344:2009) 97.195

Obiecte de artă şi de artizanat Предметы искусства и ремесел

SM SR EN 14059:2014 Lămpi decorative cu ulei. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Лампы декоративные масляные. Требования бeзопасности и методы испытания (SR EN 14059:2003, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 14059:2009) 97.220 97.220.30

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente de sport pentru sală Инвентарь для спортивных залов

SM SR EN 916:2014 Echipamente de gimnastică. Ladă pentru sărituri. Cerinţe şi metode de încercare inclusiv de securitate - Снаряды гимнастические. Устройства гимнастические для опорных прыжков. Требования и методы испытаний с учетом безопасности (SR EN 916:2003, IDT) 97.200.50

97.120

Echipamente de uz casnic şi comercial diverse Различная бытовая техника и торговое оборудование

Jucării Игрушки

SM SR EN 71-3:2014 Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente Безопасность игрушек. Часть 3: Миграция определенных элементов (SR EN 71-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 71-3:2006)

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 SM SR EN 71-5:2014 Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decît trusele pentru experienţe chimice - Безопасность игрушек. Часть 5: Химические игры (комплекты), иные чем наборы для химических опытов (SR EN 71-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 71-5:2006)

SM SR EN 1651:2014 Echipament pentru parapantă. Harnaşament. Cerinţe de securitate şi încercări de rezistenţă - Оборудование для парапланеризма. Подвесная система. Требования безопасности и испытания на прочность (SR EN 1651:2003, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1651:2009)

SM SR EN 71-8:2014 Securitatea jucăriilor. Partea 8: Jucării de activitate pentru uz casnic - Безопасность игрушек. Часть 8: Игрушки для активного отдыха для домашнего использования (SR EN 71-8:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 71-8+A4:2011)

SM SR EN 12275:2014 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Piese de legătură. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Снаряжение для альпинизма. Устройства соединительные. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 12275:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12275:2010)

97.220 97.220.30

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente de sport pentru sală Инвентарь для спортивных залов

SM SR EN 12196:2014 Echipamente de gimnastică. Cai şi capre pentru gimnastică. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare Оборудование гимнастическое. Кони и козлы. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытания (SR EN 12196:2003, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12196:2009) SM SR EN 12346:2014 Echipamente de gimnastică. Spaliere, scări şi cadre de căţărare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы и каркасные сооружения для лазания. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 12346:2002, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12346:2009) SM SR EN 12432:2014 Echipamente de gimnastică. Bîrne. Cerinţe de funcţionare şi de securitate, metode de încercare - Оборудование гимнастическое. Бревно. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытания (SR EN 12432:2002, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12432:2009) SM SR EN 12655:2014 Echipamente de gimnastică. Inele. Cerinţe de funcţionare şi de securitate, metode de încercare - Оборудование гимнастическое. Кольца. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытания (SR EN 12655:2002, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12655:2009) 97.220.40

Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

SM SR EN 892:2014 Echipament pentru alpinism şi escaladă. Corzi dinamice pentru alpinism şi escaladă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Снаряжение для альпинизма. Канаты подъемные. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 892:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 892:2010)

22

SM SR EN 12491:2014 Echipament pentru parapantă. Paraşută de siguranţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Оборудование для парапланеризма. Спасательный парашют. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 12491:2003, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12491:2009) SM SR EN 13319:2014 Accesorii de scufundare. Aparate pentru măsurarea exactă a adîncimii şi instrumente combinate de măsurare a adîncimii şi a timpului. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare - Оборудование вспомогательное водолазное. Глубиномеры и комбинированные приборы для измерения глубины и времени. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытания (SR EN 13319:2003, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13319:2009) SM SR EN 15649-2+A2:2014 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 2: Informaţii pentru consumatori Плавающие предметы отдыха на вoде и в воде. Часть 2: Информация для потребителей (SR EN 15649-2+A2:2013, IDT) SM SR EN 15649-3+A1:2014 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 3: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă A - Плавающие предметы отдыха на воде и в воде. Часть 3: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытания устройств класса A (SR EN 15649-3+A1:2012, IDT) SM SR EN 15649-4+A1:2014 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 4: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă B - Плавающие предметы отдыха на воде и в воде. Часть 4: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытания устройств класса B (SR EN 15649-4+A1:2012, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. În listă sînt incluse, de asemenea, standardele confirmate în urma examinării periodice. Pentru aceste standarde este indicat anul aprobării inițiale. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. В списке также включены подтвержденные стандарты в следствие периодической проверки. Для них указан год изначального утверждения. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română CBP 1-4:2014

01.120

266 din 16.05.2014

SM 233:2003

65.020.20

255 din 13.05.2014

SM SR EN 30-1-2:2014

97.040.20

262 din 15.05.2014

SM SR EN 30-1-4:2014

97.040.20

262 din 15.05.2014

SM SR EN 71-3:2014

97.200.50

261 din 15.05.2014

SM SR EN 71-5:2014

97.200.50

261 din 15.05.2014

SM SR EN 71-8:2014

97.200.50

261 din 15.05.2014

SM SR EN 81-21+A1:2014

91.140.90

264 din 16.05.2014

SM SR EN 81-41:2014

11.180.10 91.140.90

264 din 16.05.2014

SM SR EN 197-1:2014

91.100.10

250 din 05.05.2014

SM SR EN 197-2:2014

91.100.10

250 din 05.05.2014

SM SR EN 228:2014

75.160.20

259 din 14.05.2014

SM SR EN 233:2014

91.180

264 din 16.05.2014

SM SR EN 266:2014

91.180

264 din 16.05.2014

SM SR EN 410:2014

81.040.20

257 din 13.05.2014

SM SR EN 422:2014

83.200

257 din 13.05.2014

SM SR EN 474-4+A2:2014

53.100

253 din 06.05.2014

SM SR EN 485-3:2014

77.150.10

263 din 15.05.2014

SM SR EN 485-4:2014

77.150.10

263 din 15.05.2014

SM SR EN 490:2014

91.100.30

250 din 05.05.2014

SM SR EN 498:2014

97.040.20

262 din 15.05.2014

SM SR EN 622-1:2014

79.060.20

256 din 13.05.2014

SM SR EN 622-2:2014

79.060.20

256 din 13.05.2014

SM SR EN 703+A1:2014

65.060.99

252 din 05.05.2014

SM SR EN 772-3:2014

91.100.15

250 din 05.05.2014

SM SR EN 772-5:2014

91.100.15

250 din 05.05.2014

SM SR EN 772-7:2014

91.100.15

250 din 05.05.2014

SM SR EN 860+A2:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 861+A2:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 892:2014

97.220.40

261 din 15.05.2014

SM SR EN 916:2014

97.220.30

262 din 15.05.2014

SM SR EN 997:2014

91.140.70

264 din 16.05.2014

SM SR EN 1090-1+A1:2014

91.080.10

257 din 13.05.2014

SM SR EN 1114-3+A1:2014

83.200

257 din 13.05.2014

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR EN 1168+A3:2014

91.060.30 91.100.30

257 din 13.05.2014

SM SR EN 1173:2014

77.120.30

265 din 16.05.2014

SM SR EN 1218-1+A1:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 1218-3+A1:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 1218-5+A1:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 1288-3:2014

81.040.20

257 din 13.05.2014

SM SR EN 1317-1:2014 SM SR EN 1317-2:2014 SM SR EN 1317-3:2014

01.040.93 93.080.30 13.200 93.080.30 13.200 93.080.30

264 din 16.05.2014 264 din 16.05.2014 264 din 16.05.2014

SM SR EN 1423:2014

93.080.20

264 din 16.05.2014

SM SR EN 1457-1:2014

91.060.40

257 din 13.05.2014

SM SR EN 1457-2:2014

91.060.40

257 din 13.05.2014

SM SR EN 1458-1:2014

97.060

262 din 15.05.2014

SM SR EN 1458-2:2014

97.060

262 din 15.05.2014

SM SR EN 1503-3:2014

23.060.01 77.080.10

258 din 14.05.2014

SM SR EN 1651:2014

97.220.40

261 din 15.05.2014

SM SR EN 1655:2014

77.120.30

263 din 15.05.2014

SM SR EN 1755+A2:2014

53.060

253 din 06.05.2014

SM SR EN 1776:2014

75.180.30

259 din 14.05.2014

SM SR EN 1870-4:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 1870-5+A2:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 1870-13+A2:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 1870-14+A2:2014

79.120.10

256 din 13.05.2014

SM SR EN 1918-1:2014

75.200

258 din 14.05.2014

SM SR EN 1918-2:2014

75.200

258 din 14.05.2014

SM SR EN 1918-3:2014

75.200

258 din 14.05.2014

SM SR EN 1918-5:2014

75.200

258 din 14.05.2014

SM SR EN 10080:2014

77.140.15 77.140.60 77.140.65

258 din 14.05.2014

SM SR EN 10083-2:2014

77.140.10

258 din 14.05.2014

SM SR EN 10160:2014

77.040.20 77.140.50

251 din 05.05.2014

SM SR EN 10210-2:2014

77.140.75

263 din 15.05.2014

SM SR EN 10220:2014 SM SR EN 10228-2:2014 SM SR EN 10228-3:2014

23.040.10 77.140.70 77.040.20 77.140.85 77.040.20 77.140.85

263 din 15.05.2014 258 din 14.05.2014 258 din 14.05.2014

SM SR EN 10254:2014

77.140.85

263 din 15.05.2014

SM SR EN 12014-3:2014

67.120.10

265 din 16.05.2014

SM SR EN 12068:2014

23.040.99 25.220.60

265 din 16.05.2014

SM SR EN 12604:2014

91.060.50

257 din 13.05.2014

SM SR EN 12074:2014

25.160.20

251 din 05.05.2014

SM SR EN 12196:2014

97.220.30

261 din 15.05.2014

SM SR EN 12275:2014

97.220.40

261 din 15.05.2014

SM SR EN 12346:2014

97.220.30

261 din 15.05.2014

SM SR EN 12432:2014

97.220.30

261 din 15.05.2014

SM SR EN 12463+A1:2014

67.260

252 din 05.05.2014

SM SR EN 12491:2014

97.220.40

261 din 15.05.2014

24


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR EN 12583:2014

23.140 75.200

259 din 14.05.2014

SM SR EN 12655:2014

97.220.30

261 din 15.05.2014

SM SR EN 12699:2014

93.020

264 din 16.05.2014

SM SR EN 12956:2014

91.180

264 din 16.05.2014

SM SR EN 12839:2014

91.100.30

250 din 05.05.2014

SM SR EN 12978+A1:2014

91.060.50

257 din 13.05.2014

SM SR EN 12984+A1:2014

67.260

252 din 05.05.2014

SM SR EN 13001-2:2014

53.020.20

253 din 06.05.2014

SM SR EN 13012:2014

75.200

259 din 14.05.2014

SM SR EN 13108-20:2014

93.080.20

264 din 16.05.2014

SM SR EN 13224:2014

91.100.30

250 din 05.05.2014

SM SR EN 13263-2+A1:2014

91.100.30

250 din 05.05.2014

SM SR EN 13319:2014

97.220.40

261 din 15.05.2014

SM SR EN 13459:2014

93.080.20

264 din 16.05.2014

SM SR EN 13534+A1:2014

67.260

252 din 05.05.2014

SM SR EN 13570+A1:2014

67.260

252 din 05.05.2014

SM SR EN 13617-1:2014

75.200

259 din 14.05.2014

SM SR EN 13617-4:2014

75.200

259 din 14.05.2014

SM SR EN 13675+A1:2014

77.180

256 din 13.05.2014

SM SR EN 13869+A1:2014

97.180

262 din 15.05.2014

SM SR EN 14023:2014

93.080.20

264 din 16.05.2014

SM SR EN 14059:2014

97.195

262 din 15.05.2014

SM SR EN 14064-1:2014

91.100.60

250 din 05.05.2014

SM SR EN 14119:2014

07.100.99 59.080.30

253 din 06.05.2014

SM SR EN 14121:2014

77.150.10

263 din 15.05.2014

SM SR EN 14231:2014

73.020 91.100.15

252 din 05.05.2014

SM SR EN 14344:2014

97.190

262 din 15.05.2014

SM SR EN 14466+A1:2014

13.220.10

265 din 16.05.2014

SM EN 14546:2014

67.050

252 din 05.05.2014

SM EN 14627:2014

67.050

252 din 05.05.2014

SM SR EN 14695:2014

91.100.50

250 din 05.05.2014

SM SR EN 14753:2014

77.180

256 din 13.05.2014

SM SR EN 14844+A2:2014

91.100.30

250 din 05.05.2014

SM SR EN 15000:2014

53.060

253 din 06.05.2014

SM SR EN 15050+A1:2014

91.100.30 93.040

250 din 05.05.2014

SM SR EN 15094:2014

77.180

256 din 13.05.2014

SM SR EN 15102+A1:2014

91.180

264 din 16.05.2014

SM SR EN 15268:2014

75.200

258 din 14.05.2014

SM SR EN 15492:2014

71.080.60 75.160.20

252 din 05.05.2014

SM SR EN 15649-2+A2:2014

97.220.40

261 din 15.05.2014

SM SR EN 15649-3+A1:2014

97.220.40

261 din 15.05.2014

SM SR EN 15649-4+A1:2014

97.220.40

261 din 15.05.2014

SM SR EN 15721:2014

75.160.20

259 din 14.05.2014

SM SR EN 16378:2014

67.060

252 din 05.05.2014

SM SR EN 20273:2014

21.060.01

254 din 06.05.2014

SM SR EN 22553:2014

01.100.20 25.160.40

251 din 05.05.2014

SM SR EN 23312:2014

77.160

263 din 15.05.2014

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR EN 23923-2:2014

77.160

256 din 13.05.2014

SM SR EN 50050:2014

87.100

257 din 13.05.2014

SM SR EN 50490:2014

93.120

262 din 15.05.2014

SM SR EN 50491-4-1:2014

97.120

262 din 15.05.2014

SM SR EN 50563:2014

29.220

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60068-2-30:2014

19.040

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-5:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-6:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-15:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-19:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-20-1:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-25:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-26:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-28:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-29-1:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-29-4:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-35-1+AC:2014

29.260.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60519-1:2014

25.180.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN 60519-6:2014

25.180.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN 60730-1:2014

97.120

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60974-6:2014

25.160.30

251 din 05.05.2014

SM SR EN 60974-9:2014

25.160.30

251 din 05.05.2014

SM SR EN 61000-4-4:2014

33.100.20

254 din 06.05.2014

SM SR EN 61373:2014

45.060

265 din 16.05.2014

SM SR EN 61643-11:2014

29.240 29.240.10

254 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 105-B01:2014

59.080.01

253 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 439:2014

77.080.01

258 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 544:2014

25.160.20

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 780:2014

01.080.20 55.020

253 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 1183-1:2014

83.080.01

257 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 1893:2014

81.080

257 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 2738:2014

77.160

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 3325:2014 SM SR EN ISO 3327:2014

77.040.10 77.160 77.040.10 77.160

263 din 15.05.2014 263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 3369:2014

77.160

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 3759:2014

59.080.30 61.020

253 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 3923-1:2014

77.160

256 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 3927:2014

77.160

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 3953:2014

77.160

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 3954:2014

77.160

256 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 4136:2014

25.160.40

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 4287:2014

17.040 17.040.20

265 din 16.05.2014

SM SR EN ISO 4490:2014

77.160

256 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 4491-3:2014

77.160

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 4492:2014

77.160

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 4920:2014

59.080.30

253 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 5534:2014

67.100.30

252 din 05.05.2014

26


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR EN ISO 6327:2014

75.060

259 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 6506-1:2014

77.040.10

258 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 6508-1:2014

77.040.10

258 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 6892-1:2014

77.040.01

258 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 7438:2014

77.040.10

258 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 7622-1:2014

53.040.20

253 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 7625:2014

77.160

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 8493:2014

77.040.10

258 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 8895:2014

81.080

257 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 9967:2014

23.040.20

257 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 9969:2014

23.040.20

257 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 10723:2014

75.060

259 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 11541:2014

75.060

259 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 11850:2014

65.060.80

252 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 12213-1:2014

75.060

252 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 12213-2:2014

75.060

252 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 13443:2014

75.060

252 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 13944:2014

77.160

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 14111:2014

75.060

259 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 14284:2014

77.040.30

258 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 15609-1:2014

25.160.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 15609-2:2014

25.160.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 15609-3:2014

25.160.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 15609-4:2014

25.160.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 15609-5:2014

25.160.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 15610:2014

25.160.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 15611:2014

25.160.10

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 17636-1:2014

25.160.40

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 17637:2014

25.160.40

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 18453:2014

75.060

259 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 21179:2014

53.040.10

253 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 26304:2014

25.160.20

258 din 14.05.2014

SM SR EN ISO 28706-1:2014

25.220.50

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 28706-2:2014

25.220.50

251 din 05.05.2014

SM SR HD 60364-4-444:2014

91.140.50

250 din 05.05.2014

SM SR HD 60364-5-559:2014

91.140

250 din 05.05.2014

SM SR HD 60364-7-714:2014 SM SR HD 60364-7-715:2014 SM SR HD 60364-7-717:2014

91.140 91.160.20 29.140.50 91.140.50 29.020 91.140.50

250 din 05.05.2014 250 din 05.05.2014 250 din 05.05.2014

SM SR HD 60364-7-729:2014

91.140.50

250 din 05.05.2014

SM SR ISO 105-F01:2014

59.080.01

253 din 06.05.2014

SM SR ISO 125:2014

83.040.10

257 din 13.05.2014

SM SR ISO 625:2014

73.040 75.160.10

252 din 05.05.2014

SM SR ISO 750:2014

67.080.01

252 din 05.05.2014

SM SR ISO 2726:2014

79.120.20

257 din 13.05.2014

SM SR ISO 2909:2014

75.080

259 din 14.05.2014

SM SR ISO 4301-2:2014

53.020.20

253 din 06.05.2014

SM SR ISO 4306-1:2014

01.040.53 53.020.20

253 din 06.05.2014

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SM SR ISO 4310:2014

53.020.20

253 din 06.05.2014

SM SR ISO 7752-1:2014

53.020.01

253 din 06.05.2014

SM SR ISO 7752-2:2014

53.020.20

253 din 06.05.2014

SM SR ISO 8216-99:2014

75.160.20

259 din 14.05.2014

SM SR ISO 15112:2014

75.060

259 din 14.05.2014

SM SR ISO 15649:2014

75.200

258 din 14.05.2014

SM SR ISO 15970:2014

75.060

252 din 05.05.2014

SM SR ISO 15971:2014

75.060

252 din 05.05.2014

SM SR ISO/TR 11150:2014

75.060

259 din 14.05.2014

28


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna mai 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в маe 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

01

01.040 01.040.17

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice (Vocabulare) Метрология и измерения. Физические явления (Словари)

Instalaţii pentru manipularea materialelor (Vocabulare) Подъемно-транспортное оборудование (Словари)

GOST 27555-87 (ISO 4306-1-85) Краны грузоподъемные. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 4306-1:2014) 01.040.79

01.080.30

Vocabulare Словари

SM SR ISO 4287:2012 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: metoda profilului. Termeni, definiţii şi parametri de stare a suprafeţei - Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности: Профильный метод. Термины, определения и параметры шероховатости поверхности (Înlocuit cu SM SR EN ISO 4287:2014) 01.040.53

01.080

Industria lemnului (Vocabulare) Технология древесины (Словари)

GOST 29165-91 (ISO 9616-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для столярно-строительных работ. Терминология

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

GOST 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений (În vigoare SM SR EN 22553:2014) 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-4:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Forma de prezentare a standardelor moldovene - Принципы и методология стандартизации. Оформление стандартов Молдовы (În vigoare CBP 1-4:2014) 01.140 01.140.20

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Ştiinţa informaţiei Информатика

GOST ISO 10993.7-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации (În vigoare SMV EN ISO 10993-7:2010) 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

GOST 23453-90 Молоко. Методы определения количества соматических клеток (În vigoare SM SR EN ISO 13366-2:2012)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

11 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

SM SR EN 60601-1-1:2010 Aparate electromedicale. Partea 1-1:Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Cerinţe de securitate pentru sisteme electromedicale - Изделия медицинские электрические. Часть 1-1: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Требования безопасности к медицинским электрическим системам (Înlocuit cu SM SR EN 60601-1:2010) 13

13.220 13.220.10

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

SMV EN 14466+A1:2011 (vers.eng.) Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerinţe de securitate şi de performanţă, încercări - Насосы противопожарные. Насосы переносные. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам, испытания (Înlocuit cu SM SR EN 14466+A1:2014) 13.320

Sisteme de alarmă şi de avertizare Системы аварийной сигнализации и оповещения

SM SR EN 50241-1:2011 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare - Технические условия для приборов открытого контура для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 1: Общие требования и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 60079-29-4:2014) SM SR EN 50241-2:2011 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile - Технические условия для приборов открытого контура для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам приборов для обнаружения горючих газов (Înlocuit cu SM SR EN 60079-29-4:2014) SM GOST R 52136-2009 (CEI 61779-1-98) Analizatoare de gaze şi semnalizatoare de gaze şi vapori combustibili electrice. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercări - Газоaнализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1: Общие требования и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 60079-29-1:2014)

30

17

17.040 17.040.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

SM SR ISO 4287:2012 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Starea suprafeţei: metoda profilului. Termeni, definiţii şi parametri de stare a suprafeţei - Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности: Профильный метод. Термины, определения и параметры шероховатости поверхности (Înlocuit cu SM SR EN ISO 4287:2014) 19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

GOST 28216-89 (CEI 68-2-30-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл) (În vigoare SM SR EN 60068-2-30:2014) 19.060

Încercări mecanice Механические испытания

GOST ISO 3759-2002 Материалы текстильные. Подготовка, нанесение меток и измерение проб текстильных материалов и одежды при испытании по определению изменений линейных размеров (În vigoare SM SR EN ISO 3759:2014) 19.080

Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

SM SR EN 50241-1:2011 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare - Технические условия для приборов открытого контура для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 1: Общие требования и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 60079-29-4:2014) SM SR EN 50241-2:2011 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile - Технические условия для приборов открытого контура для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам приборов для обнаружения горючих газов (Înlocuit cu SM SR EN 60079-29-4:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

23

23.040 23.040.10

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

GOST 8694-75 Трубы. Метод испытания на раздачу GOST 11706-78 Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом 23.040.60

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

SM SR EN 60519-1:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 1: Cerinţe generale - Безопасность электротермических установок. Часть 1: Общие требования (Înlocuit cu SM SR EN 60519-1:2014) SM SR EN 60519-6:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 6: Specificaţii pentru instalaţiile de încălzire industriale cu microunde Безопасность электротермических установок. Часть 6: Технические условия промышленных установок микроволнового нагрева (Înlocuit cu SM SR EN 60519-6:2014) 25.220

GOST 20772-81 Устройства присоединительные для технических средств заправки, перекачки, слива-налива, транспортирования и хранения нефти и нефтепродуктов. Типы. Основные параметры и размеры. Общие технические требования (În vigoare SM SR EN 13012:2014, SM SR EN 13617-1:2014, SM SR EN 13617-4:2014) 25 25.140 25.140.30

Tehnici de fabricare Машиностроение Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

GOST 26665-97 (ISO 2726-73) Рубанки металлические. Технические условия (În vigoare SM SR ISO 2726:2014) 25.160 25.160.20

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Articole de sudare Сварочные расходуемые материалы

25.220.50

GOST 29020-91 (ISO 2742-83) Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к кипящей лимонной кислоте (În vigoare SM SR EN ISO 28706-2:2014) GOST 29021-91 (ISO 2722-73) Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к лимонной кислоте при комнатной температуре (În vigoare SM SR EN ISO 28706-1:2014) GOST 29022-91 (ISO 2744-83) Эмали стекловидные и фарфоровые. Определение стойкости к кипящей воде и водяному пару (În vigoare SM SR EN ISO 28706-2:2014)

29.120 29.120.50

25.160.30

Maşini de sudare Сварочное оборудование

SM SR EN 60974-6:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 6: Sursă de curent pentru sudare manuală cu arc electric cu serviciu limitat Оборудование для дуговой сварки. Часть 6: Источники питания для ручной дуговой сварки металла в ограниченном режиме (Înlocuit cu SM SR EN 60974-6:2014) Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

SM EN ISO 4136:2013 (vers.eng.) Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune transversală - Разрушающие испытания сварных швов на металлических материалах. Испытание на поперечное растяжение (Înlocuit cu SM EN ISO 4136:2014)

Electrotehnică Электротехника Accesorii electrice Электрическая арматура Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

GOST 30331.4-95 (CEI 364-4-42-80) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий (În vigoare SM SR HD 60364-4-42:2014)) 29.240

25.160.40

Emailuri Эмали

GOST 29016-91 (ISO 2733-83) Эмали стекловидные и фарфоровые. Прибор для испытаний с помощью кислот и нейтральных жидкостей и их паров (În vigoare SM SR EN ISO 28706-2:2014)

29 GOST 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности

29.240.10

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Staţii. Descărcătoare Подстанции. Защитные разрядники

SM SR EN 61643-11:2012 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Prescripţii şi încercări - Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 низковольтным распределительным системам. Требования и испытания (Înlocuit cu SM SR EN 61643-11:2014) Se anulează din 28.08.2015 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

SM GOST R 52136-2009 (CEI 61779-1-98) Analizatoare de gaze şi semnalizatoare de gaze şi vapori combustibili electrice. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercări - Газоaнализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1: Общие требования и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 60079-29-1:2014) SM SR EN 60079-15:2011 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 15: Construcţia, încercarea şi marcarea aparaturii electrice cu tip de protecţie „n” - Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15: Конструкция, испытание и маркировка электрооборудования с видом защиты „n” (Înlocuit cu SM SR EN 60079-15:2014) SM SR EN 60079-25:2011 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme cu securitate intrinsecă Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 25: Искробезопасные системы (Înlocuit cu SM SR EN 60079-25:2014) SM SR EN 62013-1:2011 Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Partea 1: Cerinţe generale. Construcţia şi încercarea privind riscul de explozie - Головные светильники для применения в шахтах, опасных по газу. Часть 1: Общие требования. Конструкция и испытания, относящиеся к риску взрыва (Înlocuit cu SM SR EN 60079-35-1:2014) SMV EN 60079-28:2011 (vers.eng.) Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţie a echipamentului şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică Взрывоопасные среды. Часть 28: Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение (Înlocuit cu SM SR EN 60079-28:2014) GOST 30852.5-2002 (CEI 60079-4-75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения (În vigoare SM SR EN 60079-20-1:2014) GOST 30852.6-2002 (CEI 60079-5-97) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки „q” (În vigoare SM SR EN 60079-5:2014) GOST 30852.11-2002 (CEI 60079-12-78) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам (În vigoare SM SR EN 60079-20-1:2014) GOST 30852.18-2002 (CEI 60079-19-93) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) (În vigoare SM SR EN 60079-19:2014)

32

GOST 30852.19-2002 (CEI 60079-20-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования (În vigoare SM SR EN 60079-20-1:2014) 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

GOST 28216-89 (CEI 68-2-30-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл) (În vigoare SM SR EN 60068-2-30:2014) 33

33.100

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

GOST 30880-2002 (CEI 60118-13) Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые апараты. Требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60118-13:2010) 33.100.20

Imunitate Защищенность

SM GOST R 51317.4.4:2008 (CEI 61000-4-4:2004) Compatibilitatea electromagnetică a echipamentului tehnic. Imunitatea la perturbaţii de impulsuri cu durata de nanosecunde. Cerinţe şi metode de încercări Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 61000-4-4:2014) 53 53.020 53.020.01

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Instalaţii de ridicat în general Подъемные приспособления в целом

GOST 27913-88 (ISO 7752-1-83) Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Общие принципы (În vigoare SM SR ISO 7752-1:2014) 53.020 53.020.20

Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

SM SR EN 13001-2+A3:2011 Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării - Краны. Общее проектирование. Часть 2: Воздействие нагрузки (Înlocuit cu SM SR EN 13001-2:2014) GOST 27551-87 (ISO 7752/2-85) Краны стреловые самоходные. Органы управления. Общие требования (În vigoare SM SR ISO 7752-2:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

GOST 27553-87 (ISO 4301/2-85) Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам работы (În vigoare SM SR ISO 4301-2:2014) GOST 27555-87 (ISO 4306-1-85) Краны грузоподъемные. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 4306-1:2014) GOST 31271-2002 (ISO 4310:1981) Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний (În vigoare SM SR ISO 4310:2014) 53.040

53.040.10

Echipamente pentru transport continuu Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия Transportoare Конвейеры

SM SR EN ISO 21179:2012 Benzi de transport uşoare. Determinarea cîmpului electrostatic generat de o bandă de transport uşoară în funcţionare - Ленты конвейерные легкие. Определение электростатического поля, генерируемого движущейся легкой конвейерной лентой (Înlocuit cu SM SR EN ISO 21179:2014) 53.040.20

Componente pentru transportoare Компоненты для конвейеров

SM SR EN ISO 7622-1:2012 Benzi de transport cu cabluri de oţel. Încercare la tracţiune în sens longitudinal. Partea 1: Măsurarea alungirii - Ленты конвейерные со стальным кордом. Испытание на продольное растяжение. Часть 1: Измерение удлинения (Înlocuit cu SM SR EN ISO 7622-1:2014) 53.060

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

SM SR EN 1755+A1:2011 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului - Безопасность промышленных грузовых тележек. Работа в потенциально. взрывоопасных средах. Использование в средах с огнеопасными газами, парами, туманом и, пылью (Înlocuit cu SM SR EN 1755+A2:2014) SMV EN 15000:2011 (vers.eng.) Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu furcă retractabilă variabilă autopropulsate. Specificaţii, cerinţe de performanţă şi de încercare pentru indicatorii momentului de sarcină longitudinal şi limitatorii momentului de sarcină longitudinal - Безопасность промышленных тележек. Самодвижущиеся тележки с изменяющимся вылетом. Технические условия, требования к рабочим характеристикам и испытаниям индикаторов продольного грузового момента и ограничителей продольного грузового момента (Înlocuit cu SM SR EN 15000:2014) 53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

SMV EN 474-4+A2:2012 (vers.eng.) Maşini de terasament. Securitate. Partea 4: Cerinţe pentru încărcătoare-excavatoare - Машины землеройные. Безопасность. Часть 4: Требования к экскаваторампогрузчикам (Înlocuit cu SM SR EN 474-4+A2:2014)

55 55.200

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

GOST 14192-96 Маркировка грузов (În vigoare SM SR EN ISO 780:2014) 55.230

Distribuitoare automate pentru vînzare Размещение и торговые автоматы

GOST 21253-75 Автоматы наполнительные и дозировочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов. Технические условия (În vigoare SM SR EN 12463+A1:2014) 59

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

59.060

Fibre textile Текстильные волокна

59.060.10

Fibre naturale Натуральные волокна

GOST 18082-93 (ISO 3071-80) Шерсть натуральная сортированная мытая. Методы определения щелочности волокна (În vigoare SM SR EN ISO 3071:2013) 59.080 59.080.01

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

GOST 9733.1-91 (ISO 105-B01-88) Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету (În vigoare SM SR EN ISO 105-B01:2014) GOST ISO 105-F-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования (În vigoare SM SR ISO 105-F01:2014) 59.080.30

Ţesături din textile Текстильные изделия

GOST 30292-96 (ISO 4920-81) Полотна текстильные. Метод испытаний дождеванием (În vigoare SM SR EN ISO 4920:2014) GOST ISO 3759-2002 Материалы текстильные. Подготовка, нанесение меток и измерение проб текстильных материалов и одежды при испытании по определению изменений линейных размеров (În vigoare SM SR EN ISO 3759:2014) 61 61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность Îmbrăcăminte Одежда

GOST ISO 3759-2002 Материалы текстильные. Подготовка, нанесение меток и измерение проб текстильных материалов и одежды при испытании по определению изменений линейных размеров (În vigoare SM SR EN ISO 3759:2014)

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

65 65.060

65.060.80

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SM EN ISO 11850:2013 Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate - Машины для лесного хозяйства. Общие требования безопасности Înlocuit cu SM SR EN ISO 11850:2014) 65.060.99

Alte maşini şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины и оборудование прочие

SMV EN 703+A1:2011 (vers.eng.) Maşini agricole. Maşini de descărcat şi încărcat, de amestecat şi/sau de tăiat şi distribuit siloz. Securitate - Машины сельскохозяйственные. Машины для отгрузки и погрузки, перемешивания и/или измельчения и распределения силоса. Безопасность (Înlocuit cu SM SR EN 703+A1:2014) GOST CEI 60335-2-92-2004 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором (În vigoare SM SR EN 60335-2-92:2010) 67.080 67.080.01

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

GOST 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (În vigoare SM SR ISO 750:2014) 67.080.10

Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

SM 59:2005 Fructe proaspete. Caise. Condiţii tehnice - Фрукты свежие. Абрикосы. Технические условия (În vigoare SM SR 3178:2006) SM 60:2005 Fructe proaspete. Piersici şi nectarine. Condiţii tehnice Фрукты свежие. Персики и нектарины. Технические условия (În vigoare SM SR 3156:2006) 67.100 67.100.10

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

GOST 23453–90 Молоко. Методы определения количества соматических клеток (În vigoare SM SR EN ISO 13366-2:2012)

34

75

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

GOST 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости (În vigoare SM SR EN ISO 12213-2:2014) GOST 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания (În vigoare SM SR ISO 15112:2014) GOST 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги (În vigoare SM SR EN ISO 11541:2014) GOST 20061-84 Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородов (În vigoare SM SR EN ISO 6327:2014) GOST 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром (În vigoare SM SR ISO 15112:2014) 75.080

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

GOST 25371-97 (CEI 2909-81) Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости (În vigoare SM SR ISO 2909:2014) 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

GOST 2408.1-95 (ISO 625-96) Топливо твердое. Методы определения углерода и водорода (În vigoare SM SR ISO 625:2014) 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

SM SR EN 228:2010 Carburant pentru automobile. Benzină fără plumb. Condiţii şi metode de încercare - Топливо для автомобилей. Бензин без свинца. Требования и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 228:2014) SMV EN 15492:2010 (vers.eng.) Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea concentraţiei de clorură anorganică şi sulfat. Metoda prin cromatografie ionică - Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания неорганических хлоридов и сульфатов. Метод ионной хроматографии (Înlocuit cu SM SR EN 15492:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SMV EN 15721:2010 (vers.eng.) Etanol ca component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de alcooli superiori, metanol şi impurităţi volatile. Metoda prin cromatografie în faza gazoasă Этанол в качестве смешивающего компонента бензина. Определение содержания высших спиртов, метанола и летучих примесей. Метод газовой хроматографии (Înlocuit cu SM SR EN 15721:2014) GOST 28557.0-90 (ISO 8216-0-86) Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 0. Общая классификация (În vigoare SM SR ISO 8216-99:2014)

GOST 9013-59 (ISO 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (În vigoare SM SR EN ISO 6508-1:2014) GOST 14019-2003 (ISO 7438:1985) Металлы. Методы испытания на изгиб (În vigoare SM SR EN ISO 7438:2014) GOST 25095-82 (ISO 3312-75) Сплавы твердые спеченные. Метод определения модуля упругости (модуля Юнга) (În vigoare SM SR EN 23312:2014) 77.080

75.160.30

Combustibili gazoşi Газообразное топливо

GOST 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа "Воббе" (În vigoare SM SR ISO 15971:2014) 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

SM SR EN 13012:2011 Staţii de carburant. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant Топливозаправочные станции. Конструкция и рабочие характеристики форсунок, используемых в заправочных колонках (Înlocuit cu SM SR EN 13012:2014) SM SR EN 13617-1+A1:2011 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă Топливозаправочные станции. Часть 1: Требования безопасности к конструкции и работе дозировочных насосов, распределительных устройств и дистанционных насосных агрегатов (Înlocuit cu SM SR EN 13617-1:2014) SMV EN 15268:2011 (vers.eng.) Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate referitoare la construcţia ansamblurilor de pompe submersibile Топливозаправочные станции. Требования безопасности к конструкции агрегатов погружных насосов (Înlocuit cu SM SR EN 15268:2014) GOST 9018-89 Колонки топливораздаточные. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 13012:2014, SM SR EN 13617-1:2014, SM SR EN 13617-4:2014) 77 77.040 77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

GOST 1497-84 (ISO 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение (În vigoare SM SR EN ISO 6892-1:2014) GOST 9012-59 (ISO 410-82, ISO 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю (În vigoare SM SR EN ISO 6506-1:2014)

Metale feroase Черные металлы

GOST 31165-2002 (ISO 4829-1:1986, ISO 4829-2:1988) Сталь и чугун. Методы определения кремния 77.080.01

Metale feroase în general Черные металлы в целом

GOST 7565-81 (ISO 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (În vigoare SM SR EN ISO 14284:2014) GOST 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния 77.080.10

Fonte Чугуны

GOST 2604.3-83 Чугун легированный. Методы определения кремния 77.080.20

Oţeluri Стали

GOST 12346-78 (ISO 4829-1-86, ISO 439-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния (În vigoare SM SR EN ISO 439:2014) 77.160

Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

SM GOST 20899:2011 (ISO 4490-78) Pulberi metalice. Determinarea curgerii cu ajutorul unei pîlnii calibrate (aparatul Hall) - Порошки металлические. Определение текучести с помощью калиброванной воронки (прибора Холла) (Înlocuit cu SM SR EN ISO 4490:2014) SM GOST 23148:2011 (ISO 3954-77) Pulberi utilizate în metalurgia pulberilor. Prelevarea probelor Порошки, применяемые в порошковой металлургии. Отбор проб (Înlocuit cu SM SR EN ISO 3954:2014) GOST 18228-94 (ISO 3325-75) Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов. Определение предела прочности при поперечном изгибе (În vigoare SM SR EN ISO 3325:2014) GOST 19440-94 Порошки металлические. Определение насыпной плотности. Часть 1. Метод с использованием воронки. Часть 2. Метод волюмометра Скотта (În vigoare SM SR EN ISO 3923-1:2014 şi SM SR EN 23923-2:2013)

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 GOST 20018-74 (ISO 3369-75) Сплавы твердые спеченные. Метод определения плотности (În vigoare SM SR EN ISO 3369:2014) GOST 20019-74 (ISO 3327-82) Сплавы твердые спеченные. Метод определения предела прочности при поперечном изгибе (În vigoare SM SR EN ISO 3327:2014) GOST 25095-82 (ISO 3312-75) Сплавы твердые спеченные. Метод определения модуля упругости (модуля Юнга) (În vigoare SM SR EN 23312:2014) GOST 25279-93 (ISO 3953-85) Порошки металлические. Определение плотности после утряски (În vigoare SM SR EN ISO 3953:2014)

SM SR EN 622-2:2005 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 2: Condiţii pentru plăci dure Древесно-волокнистые плиты. Требования. Часть 2: Требования для жёстких плит (Înlocuit cu SM SR EN 622-2:2014) GOST 4598-86 Плиты древесноволокнистые. Технические условия (În vigoare SM SR EN 622-1:2014) GOST 8904-81 Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия (În vigoare SM SR EN 622-2:2014) 79.120 79.120.10

GOST 25280-90 (ISO 3927-85) Порошки металлические. Метод определения уплотняемости (În vigoare SM SR EN ISO 3927:2014) GOST 29006-91 (ISO 4491-3-89) Порошки металлические. Метод определения кислорода, восстановимого водородом (În vigoare SM SR EN ISO 4491-3:2014) GOST 29012-91 (ISO 4492-85) Порошковая металлургия. Метод определения изменения размеров прессовок после снятия давления прессования и во время спекания (În vigoare SM SR EN ISO 4492:2014) GOST 30529-97 (ISO 4495-78) Порошки металлические со смазкой. Определение смазочных веществ методом экстракции по Сокслету (În vigoare SM SR EN ISO 13944:2014) GOST 30642–99 (ISO 7625-83) Материалы порошковые (металлические спеченные), исключая твердые сплавы. Подготовка проб для химического анализа по определению содержания углерода (În vigoare SM SR EN ISO 7625:2014) 77.180

Echipamente pentru industria metalurgică Оборудование для металлургической промышленности

SMV EN 14753:2011 (vers.eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi echipamente de turnare continuă a oţelului - Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для непрерывной разливки стали (Înlocuit cu SM SR EN 14753:2014) SMV EN 15094:2011 (vers.eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare la rece - Безопасность машин. Требования безопасности к станам для холодной прокатки (Înlocuit cu SM SR EN 15094:2014) 79 79.060 79.060.20

Industria lemnului Технология древесины Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

SM SR EN 622-1:2005 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 1: Condiţii generale - Древесноволокнистые плиты. Требования. Часть 1: Общие требования (Înlocuit cu SM SR EN 622-1:2014)

36

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

SM SR EN 860+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe o faţă - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки рейсмусовые для односторонней обработки (Înlocuit cu SM SR EN 860+A2:2014) SM SR EN 861+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat Безопасность деревообрабатывающих станков. Комбинированные фуговально-рейсмусовые станки (Înlocuit cu SM SR EN 861+A2:2014) SMV EN 1218-1+A1:2011 (vers.eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de profilat cu masa mobilă Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 1: Односторонние шипорезные станки с передвижным столом (Înlocuit cu SM SR EN 1218-1+A1:2014) SMV EN 1218-3+A1:2011 (vers.eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 3: Maşini cu avans manual şi masă mobilă pentru tăierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperiş Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 3: Станки с ручной подачей и подвижным столом для резки деревянных конструкций для крыш (Înlocuit cu SM SR EN 1218-3+A1:2014) SMV EN 1218-5+A1:2011 (vers.eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 5: Maşini de profilat pe o faţă cu masă fixă şi acţionate prin role sau prin lanţ - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 5: Односторонние профильные станки с неподвижным столом и подающими роликами или цепью (Înlocuit cu SM SR EN 1218-5+A1:2014) SM SR EN 1870-4+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 4: Станки многополотные с ручной загрузкой и/или выгрузкой (Înlocuit cu SM SR EN 1870-4:2014) SM SR EN 1870-5+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă şi cu tăiere transversală ascendentă - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 5: Станки комбинированные циркулярные на столе для верхней поперечной распиловки (Înlocuit cu SM SR EN 1870-5+A2:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SMV EN 1870-13+A1:2011 (vers.eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare - Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 13: Станки с горизонтальными панелями с прессующим устройством (Înlocuit cu SM SR EN 1870-13+A2:2014) SMV EN 1870-14+A1:2011 (vers.eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie cu panouri verticale Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 14: Станки с вертикальными панелями (Înlocuit cu SM SR EN 1870-14+A2:2014) GOST 5945-72 Деревообрабатывающее оборудование. Станки фуговальные. Основные параметры GOST 6855-88 Деревообрабатывающее оборудование. Станки шипорезные рамные. Основные параметры. Нормы точности. Терминология GOST 7097-78 Деревообрабатывающее оборудование. Станки фуговальные. Нормы точности GOST 7228-93 (ISO 7568-86) Деревообрабатывающее оборудование. Станки рейсмусовые. Основные параметры. Нормы точности и жесткости GOST 8425-90 (ISO 7959-87) Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные прирезные для продольной распиловки пиломатериалов. Основные параметры. Нормы точности и жесткости GOST 9335-89 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для поперечной распиловки пиломатериалов. Основные параметры. Нормы точности

81

81.080

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Produse refractare Огнеупоры

GOST 4069-69 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности (În vigoare SM SR EN ISO 1893:2014) GOST 4070-2000 (ISO 1893-89) Изделия огнеупорные. Метод определения температуры деформации под нагрузкой (În vigoare SM SR EN ISO 1893:2014) GOST 4071.2-94 (ISO 8895-86) Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре (În vigoare SM SR EN ISO 8895:2014) 83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

GOST 28863-90 (ISO 125-90) Латекс каучуковый натуральный. Концентрат. Определение щелочности (În vigoare SM SR ISO 125:2014) 83.080

Materiale plastice Пластмассы

GOST 16543-71 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные обрезные. Основные параметры

GOST 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов (În vigoare SM SR EN ISO 9967:2014)

GOST 24610-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для раскроя плит и листовых материалов. Основные параметры. Нормы точности

GOST 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) (În vigoare SM SR EN ISO 1183-1:2014)

GOST 29165-91 (ISO 9616-89) Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для столярно-строительных работ. Терминология

GOST 18197-82 Пластмассы. Метод определения ползучести при растяжении (În vigoare SM SR EN ISO 9967:2014)

GOST 30049-93 (ISO 7957-87) Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные радиальные. Терминология и условия приемки GOST 30091-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные для продольной распиловки бревен, брусьев и досок. Основные параметры. Нормы точности 79.120.20

Scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие инструменты

83.080.01

Materiale plastice în general Пластмассы в целом

SM SR EN ISO 1183-1:2013 Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 1: Metoda prin imersie, metoda cu picnometrul în mediu lichid şi metoda prin titrare Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1: Метод погружения, метод с применением жидкостного пикнометра и метод титрования (Înlocuit cu SM SR EN ISO 1183-1:2014)

GOST 26665-97 (ISO 2726-73) Рубанки металлические. Технические условия (În vigoare SM SR ISO 2726:2014)

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

83.200

Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

SMV EN 422:2011 (vers.eng.) Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin suflare. Cerinţe de securitate - Машины для пластмасс и резины. Машины для формования выдуванием. Требования безопасности (Înlocuit cu SM SR EN 422:2014) SMV EN 1114-3+A1:2011 (vers.eng.) Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Extrudere şi linii de extrudare. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru extractoare Машины для пластмасс и резины. Экструдеры и экструзионные линии. Часть 3: Требования безопасности к экстракторам (Înlocuit cu SM SR EN 1114-3+A1:2014) 85 85.080

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Produse din hîrtie Бумажные изделия

GOST 6810-2002 (EN 233-89) Обои. Технические условия (În vigoare SM SR EN 233:2014) 91

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

91.060

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы

91.060.30

Plafoane. Planşee. Scări Потолки. Полы. Лестницы

SM SR EN 1168+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Fîşii cu goluri - Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные (Înlocuit cu SM SR EN 1168+A3:2014) 91.060.40

Coşuri, goluri pentru ascensoare, goluri de aerisire Дымовые трубы, шахты, каналы

SM SR EN 1457:2010 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare - Дымоходы. Трубы внутренние керамические. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 1457-1:2014, SM SR EN 1457-2:2014) 91.060.50

Uşi şi ferestre Двери и окна

SMV EN 12978+A1:2011 (vers.eng.) Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Dispozitive de siguranţă pentru uşi şi porţi acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare - Двери и ворота для помещений промышленного и коммерческого назначения и гаражей. Устройства безопасности для дверей и ворот с механическим приводом. Требования и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 12978+A1:2014) 91.090

Structuri exterioare Наружные конструкции

SM SR EN 12839:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri Изделия железобетонные сборные. Элементы для изгородей (Înlocuit cu SM SR EN 12839:2014)

38

91.100 91.100.10

Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

SM SR EN 197-1:2010 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale - Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов (Înlocuit cu SM SR EN 197-1:2014) SM SR EN 197-4:2010 Ciment. Partea 4: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistenţă iniţială mică - Цемент. Часть 4: Состав, технические требования и критерии соответствия для шлакопортландцемента с низкой прочностью в раннем возрасте (Înlocuit cu SM SR EN 197-1:2014) 91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

SM SR EN 490:2010 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse - Черепица и присоединительные части из бетона для устройства кровель и облицовки стен. Требования к изделиям (Înlocuit cu SM SR EN 490:2014) SM SR EN 1168+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Fîşii cu goluri - Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные (Înlocuit cu SM SR EN 1168+A3:2014) SM SR EN 12839:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri Изделия железобетонные сборные. Элементы для изгородей (Înlocuit cu SM SR EN 12839:2014) SM SR EN 13224+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri - Изделия железобетонные сборные. Элементы ребристого перекрытия (Înlocuit cu SM SR EN 13224:2014) SM SR EN 14844+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane - Изделия железобетонные сборные. Прямоугольные водопропускные трубы (Înlocuit cu SM SR EN 14844+A2:2014) SM SR EN 15050:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri Изделия бетонные сборные. Элементы мостов (Înlocuit cu SM SR EN 15050+A1:2014) 91.140

91.140.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

GOST 30331.4-95 (CEI 364-4-42-80) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий (În vigoare SM SR HD 60364-4-42:2014))


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

91.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

SM SR EN 997:2010 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat Унитазы и унитазные системы со встроенным сифоном (Înlocuit cu SM SR EN 997:2014) 91.140.90

Finisaje interioare Внутренняя отделка

SMV EN 15102:2010 (vers.eng.) Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri - Обои декоративные. Обои в рулонах и листах (Înlocuit cu SM SR EN 15102+A1:2014) 93 93.040

Construcţii civile Гражданское строительство Construcţii de poduri Сооружение мостов

SM SR EN 15050:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri Изделия бетонные сборные. Элементы мостов (Înlocuit cu SM SR EN 15050+A1:2014) 93.080 93.080.20

97.040 97.040.20

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

SM SR EN 81-21:2011 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale în clădiri existente - Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Пассажирские и грузовые лифты. Часть 21: Новые пассажирские и грузовые лифты в существующих зданиях (Înlocuit cu SM SR EN 81-21+A1:2014) 91.180

97

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

SM SR EN 1423:2010 Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul acestor două componente - Материалы для дорожной разметки. Материалы, наносимые методом распыления. Стеклянные микро-шарики, противоскользящие средства и смеси из них (Înlocuit cu SM SR EN 1423:2014)

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

SM SR EN 30-1-2:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-2: Securitate. Aparate cu cuptoare şi/sau grătare cu convecţie forţată - Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-2: Безопасность. Приборы с печами и/или грилями с принудительной конвекцией (Înlocuit cu SM SR EN 30-1-2:2014) SM SR EN 30-1-4:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-4: Securitate. Aparate care au unul sau mai multe arzătoare cu sisteme automate de comandă - Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-4: Безопасность. Приборы с одной или более горелками с автоматической системой контроля пламени (Înlocuit cu SM SR EN 30-1-4:2014) SM SR EN 498:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Grătare utilizate în aer liber - Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Грили, используемые на открытом воздухе (Înlocuit cu SM SR EN 498:2014) GOST 10798-2003 Приборы газовые для приготовления пищи. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN ISO 30-1-2:2014) 97.060

Echipamente de spălat Прачечное оборудование

SM SR EN 1458-1:2011 Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi, de tip B22D şi B23D, cu debit caloric nominal de maxim 6 kW. Partea 1: Securitate Сушилки бытовые с прямым нагревом, конвективные, типа B22D и B23D, c номинальной тепловой мощностью не более 6 kW. Часть 1: Безопасность (Înlocuit cu SM SR EN 1458-1:2014) SM SR EN 1458-2:2011 Uscătoare de uz casnic cu tambur rotativ cu încălzire directă care utilizează combustibili gazoşi, de tip B22D şi B23D, cu debit caloric nominal de maxim 6 kW. Partea 2: Utilizarea raţională a energiei - Сушилки бытовые с прямым нагревом, конвективные, типа B22D и B23D, с номинальной тепловой мощностью не более 6 kW. Часть 2: Рациональное использование энергии (Înlocuit cu SM SR EN 1458-2:2014)

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

SMV EN 14344:2009 (vers.eng.) Articole de puericultură. Scaune de copii pentru biciclete. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Изделия для грудных и маленьких детей. Детские сиденья для велосипедов. Требования безопасности и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 14344:2014) 97.195

Obiecte de artă şi de artizanat Предметы искусства и ремесел

SMV EN 14059:2009 (vers.eng.) Lămpi decorative cu ulei. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Лампы масляные декоративные. Требования безопасности и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 14059:2014) 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

SM SR EN 71-3:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente Безопасность игрушек. Часть 3: Миграция определенных элементов (Înlocuit cu SM SR EN 71-3:2014) SM SR EN 71-5:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decît trusele pentru experienţe chimice - Безопасность игрушек. Часть 5: Химические игры (комплекты), иные чем наборы для химических опытов (Înlocuit cu SM SR EN 71-5:2014) SM SR EN 71-8+A4:2011 Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane şi jucării pentru activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior Безопасность игрушек. Часть 8: Качели, тобоганы и игрушки для аналогичных занятий, используемых в семье, предназначенных для игры снаружи и внутри (Înlocuit cu SM SR EN 71-8:2014) 97.220.30

Echipamente de sport pentru sală Инвентарь для спортивных залов

SMV EN 12196:2009 (vers.eng.) Echipament de gimnastică. Cai şi capre. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare - Оборудование гимнастическое. Кони и козлы. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 12196:2014) SMV EN 12346:2009 (vers.eng.) Echipament de gimnastică. Spaliere, scări şi cadre de căţărare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы и каркасные сооружения для лазания. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 12346:2014)

40

SMV EN 12432:2009 (vers.eng.) Echipament de gimnastică. Bîrne. Cerinţe de funcţionare şi de securitate, metode de încercare - Оборудование гимнастическое. Бревна. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 12432:2014) SMV EN 12655:2009 (vers.eng.) Echipament de gimnastică. Inele. Cerinţe de funcţionare şi de securitate, metode de încercare - Оборудование гимнастическое. Кольца. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 12655:2014) 97.220 97.220.40

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

SM SR EN 892:2010 Echipament de alpinism şi escaladă. Corzi dinamice pentru alpinism şi escaladă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Снаряжение для альпинизма. Канаты подъемные. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 892:2014) SMV EN 1651:2009 (vers.eng.) Echipament pentru parapantă. Harnaşamente. Cerinţe de securitate şi încercări de rezistenţă - Оснащение для дельтапланов. Ремни поясные. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 1651:2014) SM SR EN 12275:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Piese de lectură. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Снаряжение для альпинизма. Соединительные устройства. Требования безопасности и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 12275:2014) SMV EN 12491:2009 (vers.eng.) Echipament pentru parapantă. Paraşute de siguranţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Оборудование для парапланеризма. Парашюты спасательные. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 12491:2014) SMV EN 13319:2009 (vers.eng.) Accesorii de scufundare. Aparate pentru măsurarea adîncimii şi aparate combinate de măsurare a adîncimii şi a timpului. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare Оборудование вспомогательное для водолазных работ. Глубиномеры и комбинированные приборы для измерения глубины и времени. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 13319:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

CBP 1-4:2007

01.120

CBP 1-4:2014

266 din 16.05.2014

SM 59:2005

67.080.10

SM SR 3178:2006

255 din 13.05.2014

SM 60:2005

67.080.10

SM SR 3156:2006

255 din 13.05.2014

SM SR EN 30-1-2:2011

97.040.20

SM SR EN 30-1-2:2014

262 din 15.05.2014

SM SR EN 30-1-4:2011

97.040.20

SM SR EN 30-1-4:2014

262 din 15.05.2014

SM SR EN 71-3:2006

97.200.50

SM SR EN 71-3:2014

261 din 15.05.2014

SM SR EN 71-5:2006

97.200.50

SM SR EN 71-5:2014

261 din 15.05.2014

SM SR EN 71-8+A4:2011

97.200.50

SM SR EN 71-8:2014

261 din 15.05.2014

SM SR EN 81-21:2011

91.140.90

SM SR EN 81-21+A1:2014

264 din 16.05.2014

SM SR EN 197-1:2010

91.100.10

SM SR EN 197-1:2014

250 din 05.05.2014

SM SR EN 197-4:2010

91.100.10

SM SR EN 197-1:2014

250 din 05.05.2014

SM SR EN 228:2010

75.160.20

SM SR EN 228:2014

259 din 14.05.2014

SM SR EN 490:2010

91.100.30

SM SR EN 490:2014

250 din 05.05.2014

SM SR EN 498:2011

97.040.20

SM SR EN 498:2014

262 din 15.05.2014

SM SR EN 622-1:2005

79.060.20

SM SR EN 622-1:2014

256 din 13.05.2014

SM SR EN 622-2:2005

79.060.20

SM SR EN 622-2:2014

256 din 13.05.2014

SM SR EN 860+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 860+A2:2014

256 din 13.05.2014

SM SR EN 861+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 861+A2:2014

256 din 13.05.2014

SM SR EN 892:2010

97.220.40

SM SR EN 892:2014

261 din 15.05.2014

SM SR EN 997:2010

91.140.70

SM SR EN 997:2014

264 din 16.05.2014

SM SR EN 1168+A2:2010

91.060.30 91.100.30

SM SR EN 1168+A3:2014

257 din 13.05.2014

SM SR EN 1423:2010

93.080.20

SM SR EN 1423:2014

264 din 16.05.2014

SM SR EN 1457:2010

91.060.40

SM SR EN 1457-1:2014 SM SR EN 1457-2:2014

257 din 13.05.2014

SM SR EN 1458-1:2011

97.060

SM SR EN 1458-1:2014

262 din 15.05.2014

SM SR EN 1458-2:2011

97.060

SM SR EN 1458-2:2014

262 din 15.05.2014

SM SR EN 1755+A1:2011

53.060

SM SR EN 1755+A2:2014

253 din 06.05.2014

SM SR EN 1870-4+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 1870-4:2014

256 din 13.05.2014

SM SR EN 1870-5+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 1870-5+A2:2014

256 din 13.05.2014

SM SR EN 12275:2010

97.220.40

SM SR EN 12275:2014

261 din 15.05.2014

SM SR EN 12839:2010

91.090 91.100.30

SM SR EN 12839:2014

250 din 05.05.2014

SM SR EN 13001-2+A3:2011

53.020.20

SM SR EN 13001-2:2014

253 din 06.05.2014

SM SR EN 13012:2011

75.200

SM SR EN 13012:2014

259 din 14.05.2014

SM SR EN 13224+A1:2010

91.100.30

SM SR EN 13224:2014

250 din 05.05.2014

SM SR EN 13617-1+A1:2011

75.200

SM SR EN 13617-1:2014

259 din 14.05.2014

SM SR EN 14844+A1:2010

91.100.30

SM SR EN 14844+A2:2014

250 din 05.05.2014

SM SR EN 15050:2010

91.100.30

SM SR EN 15050+A1:2014

250 din 05.05.2014

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 93.040 SM SR EN 50241-1:2011 SM SR EN 50241-2:2011

13.320 19.080 13.320 19.080

SM SR EN 60079-29-4:2014

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-29-4:2014

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-15:2011

29.260.20

SM SR EN 60079-15:2014

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60079-25:2011

29.260.20

SM SR EN 60079-25:2014

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60519-1:2010

25.180.10

SM SR EN 60519-1:2014

251 din 05.05.2014

SM SR EN 60519-6:2010

25.180.10

SM SR EN 60519-6:2014

251 din 05.05.2014

SM SR EN 60601-1-1:2010

11.040.01

SM SR EN 60601-1:2010

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60974-6:2010

25.160.30

SM SR EN 60974-6:2014

251 din 05.05.2014

SM SR EN 62013-1:2011

29.260.20

SM SR EN 60079-35-1:2014

254 din 06.05.2014

SM SR EN 61643-11:2012

29.240.10

SM SR EN 61643-11:2014

254 din 06.05.2014 Se anulează din 28.08.2015

SM EN ISO 11850:2013

65.060.80

SM SR EN ISO 11850:2014

252 din 05.05.2014

SM EN ISO 4136:2013

25.160.40

SM EN ISO 4136:2014

251 din 05.05.2014

SM SR EN ISO 1183-1:2013

83.080.01

SM SR EN ISO 1183-1:2014

257 din 13.05.2014

SM SR EN ISO 7622-1:2012

53.040.20

SM SR EN ISO 7622-1:2014

253 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 21179:2012

53.040.10

SM SR EN ISO 21179:2014

253 din 06.05.2014

SM SR ISO 4287:2012

01.040.17 17.040.20

SM SR EN ISO 4287:2014

265 din 16.05.2014

77.160

SM SR EN ISO 4490:2014

256 din 13.05.2014

77.160

SM SR EN ISO 3954:2014

256 din 13.05.2014

33.100.20

SM SR EN 61000-4-4:2014

254 din 06.05.2014

13.320 29.260.20

SM SR EN 60079-29-1:2014

254 din 06.05.2014

SMV EN 422:2011

83.200

SM SR EN 422:2014

257 din 13.05.2014

SMV EN 474-4+A2:2012

53.100

SM SR EN 474-4+A2:2014

253 din 06.05.2014

SMV EN 703+A1:2011

65.060.99

SM SR EN 703+A1:2014

252 din 05.05.2014

SMV EN 1114-3+A1:2011

83.200

SM SR EN 1114-3+A1:2014

257 din 13.05.2014

SMV EN 1651:2009

97.220.40

SM SR EN 1651:2014

261 din 15.05.2014

SMV EN 1218-1+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 1218-1+A1:2014

256 din 13.05.2014

SMV EN 1218-3+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 1218-3+A1:2014

256 din 13.05.2014

SMV EN 1218-5+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 1218-5+A1:2014

256 din 13.05.2014

SMV EN 1870-13+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 1870-13+A2:2014

256 din 13.05.2014

SMV EN 1870-14+A1:2011

79.120.10

SM SR EN 1870-14+A2:2014

256 din 13.05.2014

SMV EN 12196:2009

97.220.30

SM SR EN 12196:2014

261 din 15.05.2014

SMV EN 12346:2009

97.220.30

SM SR EN 12346:2014

261 din 15.05.2014

SMV EN 12432:2009

97.220.30

SM SR EN 12432:2014

261 din 15.05.2014

SMV EN 12491:2009

97.220.40

SM SR EN 12491:2014

261 din 15.05.2014

SMV EN 12655:2009

97.220.30

SM SR EN 12655:2014

261 din 15.05.2014

SMV EN 12978+A1:2011

91.060.50

SM SR EN 12978+A1:2014

257 din 13.05.2014

SMV EN 13319:2009

97.220.40

SM SR EN 13319:2014

261 din 15.05.2014

SMV EN 14059:2009

97.195

SM SR EN 14059:2014

262 din 15.05.2014

SMV EN 14344:2009

97.190

SM SR EN 14344:2014

262 din 15.05.2014

SMV EN 14466+A1:2011

13.220.10

SM SR EN 14466+A1:2014

265 din 16.05.2014

SMV EN 14753:2011

77.180

SM SR EN 14753:2014

256 din 13.05.2014

SMV EN 15000:2011

53.060

SM SR EN 15000:2014

253 din 06.05.2014

SMV EN 15094:2011

77.180

SM SR EN 15094:2014

256 din 13.05.2014

SMV EN 15102:2010

91.180

SM SR EN 15102+A1:2014

264 din 16.05.2014

SMV EN 15268:2011

75.200

SM SR EN 15268:2014

258 din 14.05.2014

SM GOST 20899:2011 (ISO 4490-78) SM GOST 23148:2011 (ISO 3954-77) SM GOST R 51317.4.4:2008 (CEI 61000-4-4:2004) SM GOST R 52136-2009 (CEI 61779-1-98)

42


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

SMV EN 15492:2010

75.160.20

SM SR EN 15492:2014

252 din 05.05.2014

SMV EN 15721:2010

75.160.20

SM SR EN 15721:2014

259 din 14.05.2014

SMV EN 60079-28:2011

29.260.20

SM SR EN 60079-28:2014

267 din 19.05.2014

GOST 2.312-72

01.080.30

SM SR EN 22553:2014

251 din 05.05.2014

GOST 1497-84 (ISO 6892-84)

77.040.10

SM SR EN ISO 6892-1:2014

258 din 14.05.2014

GOST 2408.1-95 (ISO 625-96)

75.160.10

SM SR ISO 625:2014

252 din 05.05.2014

GOST 2604.3-83

77.080.10

GOST 4069-69

81.080

SM SR EN ISO 1893:2014

257 din 13.05.2014

GOST 4070-2000 (ISO 1893-89)

81.080

SM SR EN ISO 1893:2014

257 din 13.05.2014

GOST 4071.2-94 (ISO 8895-86)

81.080

SM SR EN ISO 8895:2014

257 din 13.05.2014

GOST 4598-86

79.060.20

SM SR EN 622-1:2014

256 din 13.05.2014

GOST 5945-72

79.120.10

GOST 6810-2002 (EN 233-89)

85.080

GOST 6855-88

79.120.10

256 din 13.05.2014

GOST 7097-78

79.120.10

256 din 13.05.2014

GOST 7228-93 (ISO 7568-86)

79.120.10

256 din 13.05.2014

GOST 7565-81 (ISO 377-2-89)

77.080.01

258 din 14.05.2014

GOST 8425-90 (ISO 7959-87)

79.120.10

GOST 8904-81

79.060.20

GOST 8694-75

23.040.10

GOST 9012-59 (ISO 410-82, ISO 6506-81)

77.040.10

SM SR EN ISO 6506-1:2014

258 din 14.05.2014

GOST 9013-59 (ISO 6508-86)

77.040.10

SM SR EN ISO 6508-1:2014

258 din 14.05.2014

GOST 9018-89

75.200

SM SR EN 13012:2014 SM SR EN 13617-1:2014 SM SR EN 13617-4:2014

259 din 14.05.2014

GOST 9335-89

79.120.10

256 din 13.05.2014

GOST 9466-75

25.160.20

258 din 14.05.2014

GOST 9733.1-91 (ISO 105-B01-88)

59.080.01

SM SR EN ISO 105-B01:2014

253 din 06.05.2014

GOST 10062-75

75.060

SM SR ISO 15112:2014

259 din 14.05.2014

GOST 10798-2003

97.040.20

SM SR EN ISO 30-1-2:2014

257 din 13.05.2014

GOST 11645-73

83.080

SM SR EN ISO 9967:2014

257 din 13.05.2014

GOST 11706-78

23.040.10

GOST 12346-78 (ISO 4829-1-86, ISO 439-82) GOST 14019-2003 (ISO 7438:1985)

258 din 14.05.2014

256 din 13.05.2014 SM SR EN 233:2014

264 dim 16.05.2014

256 din 13.05.2014 SM SR EN 622-2:2014

256 din 13.05.2014 258 din 14.05.2014

258 din 14.05.2014

77.080.20

SM SR EN ISO 439:2014

258 din 14.05.2014

77.040.10

SM SR EN ISO 7438:2014

258 din 14.05.2014

GOST 14192-96

55.200

SM SR EN ISO 780:2014

253 din 06.05.2014

GOST 15139-69

83.080

SM SR EN ISO 1183-1:2014

257 din 13.05.2014

GOST 16543-71

79.120.10

GOST 18082-93 (ISO 3071-80)

59.060.10

SM SR EN ISO 3071:2013

253 din 06.05.2014

GOST 18197-82

83.080

SM SR EN ISO 9967:2014

257 din 13.05.2014

GOST 18228-94 (ISO 3325-75)

77.160

SM SR EN ISO 3325:2014

263 din 15.05.2014

GOST 19440-94

77.160

SM SR EN ISO 3923-1:2014 SM SR EN 23923-2:2013

256 din 13.05.2014

GOST 20018-74 (ISO 3369-75)

77.160

SM SR EN ISO 3369:2014

263 din 15.05.2014

GOST 20019-74 (ISO 3327-82)

77.160

SM SR EN ISO 3327:2014

263 din 15.05.2014

GOST 20060-83

75.060

SM SR EN ISO 11541:2014

259 din 14.05.2014

GOST 20061-84

75.060

SM SR EN ISO 6327:2014

259 din 14.05.2014

GOST 20772-81

23.040.60

SM SR EN 13012:2014 SM SR EN 13617-1:2014 SM SR EN 13617-4:2014

259 din 14.05.2014

GOST 21253-75

55.230

SM SR EN 12463+A1:2014

252 din 05.05.2014

GOST 22536.4-88

77.080.01

256 din 13.05.2014

258 din 14.05.2014

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

GOST 22667-82

75.160.30

SM SR ISO 15971:2014

252 din 05.05.2014

GOST 23453–90

07.100.30 67.100.10

SM SR EN ISO 13366-2:2012

267 din 19.05.2014

GOST 24610-91

79.120.10

GOST 25095-82 (ISO 3312-75)

77.040.10 77.160

SM SR EN 23312:2014

263 din 15.05.2014

GOST 25279-93 (ISO 3953-85)

77.160

SM SR EN ISO 3953:2014

263 din 15.05.2014

GOST 25280-90 (ISO 3927-85)

77.160

SM SR EN ISO 3927:2014

263 din 15.05.2014

GOST 25371-97 (CEI 2909-81)

75.080

SM SR ISO 2909:2014

259 din 14.05.2014

GOST 25555.0-82

67.080.01

SM SR ISO 750:2014

252 din 05.05.2014

GOST 26665-97 (ISO 2726-73)

25.140.30 79.120.20

SM SR ISO 2726:2014

257 din 13.05.2014

GOST 27193-86

75.060

SM SR ISO 15112:2014

259 din 14.05.2014

GOST 27551-87 (ISO 7752/2-85)

53.020.20

SM SR ISO 7752-2:2014

253 din 06.05.2014

GOST 27553-87 (ISO 4301/2-85)

53.020.20

SM SR ISO 4301-2:2014

253 din 06.05.2014

GOST 27555-87 (ISO 4306-1-85)

01.040.53 53.020.20

SM SR ISO 4306-1:2014

253 din 06.05.2014

GOST 27913-88 (ISO 7752-1-83)

53.020.01

SM SR ISO 7752-1:2014

253 din 06.05.2014

GOST 28216-89 (CEI 68-2-30-82)

19.040 31.020

SM SR EN 60068-2-30:2014

254 din 06.05.2014

GOST 28557.0-90 (ISO 8216-0-86)

75.160.20

SM SR ISO 8216-99:2014

259 din 14.05.2014

GOST 28863-90 (ISO 125-90)

83.040.10

SM SR ISO 125:2014

257 din 13.05.2014

GOST 29006-91 (ISO 4491-3-89)

77.160

SM SR EN ISO 4491-3:2014

263 din 15.05.2014

GOST 29012-91 (ISO 4492-85)

77.160

SM SR EN ISO 4492:2014

263 din 15.05.2014

GOST 29016-91 (ISO 2733-83)

25.220.50

SM SR EN ISO 28706-2:2014

251 din 05.05.2014

GOST 29020-91(ISO 2742-83)

25.220.50

SM SR EN ISO 28706-2:2014

251 din 05.05.2014

GOST 29021-91 (ISO 2722-73)

25.220.50

SM SR EN ISO 28706-1:2014

251 din 05.05.2014

GOST 29022-91 (ISO 2744-83)

25.220.50

SM SR EN ISO 28706-2:2014

251 din 05.05.2014

GOST 29165-91 (ISO 9616-89)

01.040.79 79.120.10

256 din 13.05.2014

GOST 30049-93 (ISO 7957-87)

79.120.10

256 din 13.05.2014

GOST 30091-93

79.120.10

256 din 13.05.2014

GOST 30292-96 (ISO 4920-81)

59.080.30

SM SR EN ISO 4920:2014

253 din 06.05.2014

GOST 30319.2-96

75.060

SM SR EN ISO 12213-2:2014

252 din 05.05.2014

GOST 30331.4-95 (CEI 364-4-42-80)

29.120.50 91.140.50

SM SR HD 60364-4-42:2014

254 din 06.05.2014

GOST 30529-97 (ISO 4495-78)

77.160

SM SR EN ISO 13944:2014

263 din 15.05.2014

GOST 30642-99 (ISO 7625-83)

77.160

SM SR EN ISO 7625:2014

263 din 15.05.2014

GOST 30852.5-2002 (CEI 60079-4-75)

29.260.20

SM SR EN 60079-20-1:2014

254 din 06.05.2014

GOST 30852.6-2002 (CEI 60079-5-97)

29.260.20

SM SR EN 60079-5:2014

254 din 06.05.2014

29.260.20

SM SR EN 60079-20-1:2014

254 din 06.05.2014

29.260.20

SM SR EN 60079-19:2014

254 din 06.05.2014

29.260.20

SM SR EN 60079-20-1:2014

254 din 06.05.2014

GOST 30880–2002 (CEI 60118–13)

33.100

SM SR EN 60118-13:2010

267 din 19.05.2014

GOST 31165-2002 (ISO 4829-1:1986, ISO 4829-2:1988)

77.080

GOST 31271-2002 (ISO 4310:1981)

53.020.20

SM SR ISO 4310:2014

253 din 06.05.2014

GOST CEI 60335-2-92-2004

65.060.99

SM SR EN 60335-2-92:2010

253 din 06.05.2014

GOST ISO 105-F-2002

59.080.01

SM SR ISO 105-F01:2014

253 din 06.05.2014

GOST ISO 3759-2002

19.060 59.080.30 61.020

SM SR EN ISO 3759:2014

253 din 06.05.2014

GOST ISO 10993.7–2002

01.140.20

SMV EN ISO 10993-7:2010

267 din 19.05.2014

GOST 30852.11-2002 (CEI 60079-12-78) GOST 30852.18-2002 (CEI 60079-19-93) GOST 30852.19-2002 (CEI 60079-20-96)

44

256 din 13.05.2014

258 din 14.05.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM SR EN 622-2:2014

79.060.20

AC

256 din 13.05.2014

SM SR EN 997:2014

91.140.70

AC

264 din 16.05.2014

SM SR EN 1991-1-6:2011

91.010.30

AC

257 din 13.05.2014

SM SR EN 1991-3:2011

91.010.30

AC

257 din 13.05.2014

SM SR EN 10210-2:2014

77.140.75

AC

263 din 15.05.2014

SM SR EN 13108-20:2014

93.080.20

AC

264 din 16.05.2014

SM SR EN 50348:2011

87.100

AC

257 din 13.05.2014

SM SR EN 60079-25:2014

29.260.20

AC

254 din 06.05.2014

SM SR EN 60335-2-36:2010

97.040.20

A11

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60335-2-37:2010

97.040.50

A11

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60335-2-42:2010

97.040.20

A11

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60335-2-42:2010

97.040.20

AC

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60335-2-47:2010

97.040.20

A11

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60335-2-47:2010

97.040.20

AC

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60335-2-48:2010

97.040.50

A11

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60335-2-49:2010

97.030

A11

262 din 15.05.2014

SM SR EN 60335-2-49:2010

97.030

AC

262 din 15.05.2014

SM SR EN 61000-4-3:2013

33.100.20

A1

254 din 06.05.2014

SM SR EN 61000-4-3:2013

33.100.20

A2

254 din 06.05.2014

SM SR EN 61496-1:2011

29.260.99

AC

254 din 06.05.2014

SM SR EN ISO 139:2013

59.080.01

A1

253 din 06.05.2014

A1

265 din 16.05.2014

AC

265 din 16.05.2014

A1

263 din 15.05.2014

SM SR EN ISO 4287:2014 SM SR EN ISO 4287:2014 SM SR EN ISO 3325:2014

01.040.17 17.040.30 17.040 17.040.20 77.040.10 77.160

SM SR EN ISO 15609-2:2014

25.160.10

A1

251 din 05.05.2014

SM SR ISO 625:2014

73.040 75.160.10

C1

252 din 05.05.2014

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.08.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 31.08.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

Domeniul metalurgiei Металургия GOST 16234-70

Формы металлические (кокили) вытряхные. Основные размеры

GOST 16235-70

Формы металлические (кокили) створчатые. Основные размеры

GOST 16236-70

Формы металлические (кокили) с параллельным разъемом. Основные размеры

GOST 16237-70

Формы металлические (кокили). Толщина стенок

GOST 16238-70

Формы металлические (кокили). Ребра жесткости

GOST 16239-70

Формы металлические (кокили). Штыри охлаждающие. Размеры

GOST 16240-70

Формы металлические (кокили). Зазоры между направляющими металлических стержней и металлической формой

GOST 16241-70

Формы металлические (кокили). Шероховатость поверхности

GOST 16242-70

Формы металлические (кокили). Ручки ввертные. Конструкция и размеры

GOST 16243-70

Формы металлические (кокили). Колонки. Конструкция и размеры

GOST 16244-70

Формы металлические (кокили). Рукоятки. Конструкция и размеры

GOST 16245-70

Формы металлические (кокили). Выталкиватели пружинные. Конструкция и размеры

GOST 16246-70

Формы металлические (кокили). Выталкиватели. Конструкция и размеры

GOST 16247-70 GOST 16248-70

46

Формы металлические (кокили). Приспособления для выталкивания отливок. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Штыри направляющие. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

GOST 16249-70 GOST 16250-70 GOST 16251-70 GOST 16252-70 GOST 16253-70 GOST 16254-70 GOST 16255-70 GOST 16256-70 GOST 16257-70 GOST 16258-70 GOST 16259-70 GOST 16260-70

Формы металлические (кокили). Фиксаторы металлических стержней. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Каналы вентиляционные. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Пробки вентиляционные упорные. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Пробки вентиляционные проходные. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней винтовые. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней. Скобы эксцентриковые. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней эксцентриковые консольные. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней эксцентриковые. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней реечные. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Приспособления гидравлические для удаления стержней. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Приспособления пневматические для удаления стержней. Конструкция и размеры Формы металлические (кокили). Замки эксцентриковые. Конструкция и размеры

GOST 16261-70

Формы металлические (кокили). Замки винтовые. Конструкция и размеры

GOST 16262-70

Формы металлические (кокили). Технические требования

GOST 19513-74 GOST 19514-74 GOST 19515-74 GOST 19516-74 GOST 21093-75

Кокили облицованные. Штыри центрирующие для модельных комплектов. Конструкция и размеры Кокили облицованные. Штыри направляющие для модельных комплектов. Конструкция и размеры Кокили облицованные. Втулка центрирующая для модельных комплектов. Конструкция и размеры Кокили облицованные. Втулка направляющая для модельных комплектов. Конструкция и размеры Кокили с жидкостным охлаждением. Толщина стенок. Размеры

Domeniul producerii strungurilor Станкостроительство GOST 31.1066.01-85 GOST 8545-75

Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки центровые переналаживаемые с гофрированными втулками для точных работ. Основные параметры и размеры Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепительными втулками. Типы и основные размеры

GOST 9059-69

Втулки к Г-образным прихватам. Конструкция

GOST 11525-82

Втулки металлические для неразъемных корпусов на лапах и фланцевых корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры

GOST 13014-80

Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры

GOST 13120-83 GOST 13121-83 GOST 13409-83 GOST 13598-85 GOST 13599-78 GOST 15068-75 GOST 15070-75 GOST 15072-75 GOST 15362-73 GOST 15864-81 GOST 15936-70 GOST 17178-71 GOST 17179-71 GOST 17180-71

Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие гладкие. Конструкция и размеры Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие ступенчатые. Конструкция и размеры Втулки переходные быстросменные жесткие для инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры Втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры Втулки переходные с пазом для крепления инструментов клином. Конструкция и размеры Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры Втулки поддерживающие к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры Втулки кондукторные сменные без буртика. Конструкция и размеры Втулки направляющие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры Втулки переходные быстросменные жесткие для метчиков. Конструкция и размеры Втулки переходные с буртиком и отверстием конус Морзе к токарноревольверным станкам. Конструкция и размеры Втулки зажимные цилиндрические к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки зажимные с эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

GOST 17181-71 GOST 17182-71 GOST 17183-71 GOST 17184-71

GOST 17185-71 GOST 17186-71 GOST 17387-72 GOST 17388-72 GOST 17389-72 GOST 17736-72 GOST 17741-72 GOST 18069-72 GOST 18070-72

Втулки зажимные с наклонно расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки зажимные с эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием для сдвоенных гнезд к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки зажимные со смещенным цилиндрическим отверстием для сдвоенных гнезд к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки зажимные с буртиком и концентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки зажимные с буртиком и эксцентрично расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки зажимные с буртиком и наклонно расположенным цилиндрическим отверстием к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры Втулки направляющие удлиненные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры Втулки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры Калибры-пробки гладкие двусторонние с разрезными втулками и вставками от 0,1 до 0,95 мм. Конструкция и размеры Ручки двусторонние для гладких калибров-пробок с разрезными втулками. Конструкция и размеры Втулки зажимные с сухарем для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры Втулки зажимные с буртиком для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 18258-72

Втулки переходные для центров. Конструкция и размеры

GOST 18429-73

Втулки кондукторные постоянные. Конструкция и размеры

GOST 18430-73

Втулки кондукторные постоянные с буртиком. Конструкция и размеры

GOST 18431-73

Втулки кондукторные сменные. Конструкция и размеры

GOST 18432-73

Втулки кондукторные быстросменные. Конструкция и размеры

GOST 18433-73

Втулки промежуточные. Конструкция и размеры

GOST 18434-73

Втулки промежуточные с буртиком. Конструкция и размеры

GOST 18435-73

Втулки кондукторные. Технические требования

GOST 18783-80

Втулки направляющие для толкателей. Конструкция и размеры

GOST 18789-80

Втулки ограничительные. Конструкция и размеры

GOST 18795-80

Втулки для пружинных пакетов. Конструкция и размеры

GOST 19385-74

Втулки для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19398-74

Втулки пескодувные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19399-74

Втулки пескодувные с уплотнением для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19421-74

Втулки предохранительные резиновые. Конструкция и размеры

GOST 19511-74

Втулка центрирующая для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19512-74

Втулка направляющая для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19515-74 GOST 19516-74

Кокили облицованные. Втулка центрирующая для модельных комплектов. Конструкция и размеры Кокили облицованные. Втулка направляющая для модельных комплектов. Конструкция и размеры

GOST 19937-74

Втулки литниковые пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19950-74

Втулки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19952-74 GOST 19956-74 GOST 19987-74 GOST 19989-74

Втулка направляющая пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Втулка центрирующая пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Втулки литниковые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Втулки центральные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 20126-74

Втулки центрирующие для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20127-74

Втулки направляющие для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 21092-75

Втулки направляющих колонок для кокилей с жидкостным охлаждением. Конструкция и размеры

48


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

GOST 21296-75 GOST 21297-75 GOST 21557-83 GOST 21828-76 GOST 21939-76 GOST 21940-76 GOST 21942-76 GOST 22073-76 GOST 22074-76 GOST 22075-76 GOST 22077-76 GOST 22078-76 GOST 22628-77 GOST 22630-77 GOST 22843-77 GOST 22962-78 GOST 22964-78

Втулки центрирующие с резьбовым отверстием для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры Втулки направляющие с резьбовым отверстием для нагреваемых стержневых ящиков. Конструкция и размеры Втулки и кольца соединительные для металлических сильфонов. Общие технические условия Втулки разрезные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком и квадратом, диаметром от 3,15 до 35,5 мм. Конструкция и размеры Втулки для плашек к патронам для нарезания резьбы на токарных станках. Конструкция и размеры Втулки для метчиков к патронам для нарезания резьбы на токарных станках. Конструкция и размеры Втулки к патронам для плашек к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки направляющие пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры Втулки направляющие укороченные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры Втулки центрирующие пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры Втулки литниковые пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры Втулки центральные пресс-форм для литья термопластов под давлением. Конструкция и размеры Втулки к патронам для метчиков к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Втулки к выдвижным патронам для плашек к токарно-револьверным автоматам. Конструкция и размеры Втулки разрезные для инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Конструкция и размеры Ушки литейных цельнолитых стальных и чугунных опок под центрирующие и направляющие втулки. Конструкция и размеры Втулки-штыри центрирующие и направляющие для литейных опок. Конструкция и размеры

GOST 23359-78

Соединения трубопроводов резьбовые. Втулки упрочняющие. Конструкция

GOST 24208-80

Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры

GOST 24270-80 GOST 24517-80

Втулки направляющие съемных и кассетных пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры Втулки направляющие быстросменные пресс-форм для изготовления резинотехнических изделий. Конструкция и размеры

GOST 24534-80

Втулки для проколочных пуансонов. Конструкция и размеры

GOST 24535-80

Втулки ступенчатые для составных пружин. Конструкция и размеры

GOST 24558-81 GOST 25105-82 GOST 25455-82

Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие для ступенчатых направляющих колонок. Конструкция и размеры Втулки и вкладыши металлические для неразъемных и разъемных корпусов подшипников скольжения. Технические требования Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия

GOST 26431-85

Обувь спортивная. Метод определения прочности крепления втулки

GOST 27053-86

Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Втулки переходные регулируемые с внутренним конусом Морзе и цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры и технические требования

GOST 27320-87

Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция

GOST 28011-88 (ISO 8018-85) GOST 28119-89 GOST 28773-90 GOST 28774-90

Втулки направляющие с головкой и втулки установочные направляющие с головкой для литейных форм Агрегатные станки. Втулки переходные регулируемые и гайки стопорные. Конструкция Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе фторопласта-KU. Размеры и допуски Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе полиацетала-KX. Типы, размеры и допуски

Domeniul producerii circuitelor electronice Производство печатных плат GOST 3.1428-91

Единая система технологической документации. Правила оформления документов на технологические процессы (операции) изготовления печатных плат

GOST 577-68

Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

GOST 10317-79

Платы печатные. Основные размеры

GOST 20406-75

Платы печатные. Термины и определения

GOST 20686-75

Сверла комбинированные твердосплавные для печатных плат. Технические условия

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

GOST 22318-77 GOST 23661-79 GOST 23662-79 GOST 23663-79 GOST 23664-79 GOST 23665-79

Арматура переходов печатных плат. Типы, конструкция и размеры, технические требования Платы печатные многослойные. Требования к типовому технологическому процессу прессования Платы печатные. Получение заготовок фиксирующих и технологических отверстий. Требования к типовым технологическим процессам Платы печатные. Механическая зачистка поверхности. Требования к типовому технологическому процессу Платы печатные. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым технологическим процессам

GOST 23751-86

Платы печатные. Основные параметры конструкции

GOST 23752.1-92 (CEI 326-2-90)

Платы печатные. Методы испытаний

GOST 23752-79

Платы печатные. Общие технические условия

GOST 23770-79

Платы печатные. Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации

GOST 26164-84

Платы печатные для изделий, поставляемых на экспорт. Шаги сетки

GOST 26246.0-89 (CEI 249-1-82)

GOST 26246.1-89 (CEI 249-2-1-85)

GOST 26246.2-89 (CEI 249-2-2-85)

GOST 26246.5-89 (CEI 249-2-5-87)

GOST 26246.6-89 (CEI 249-2-6-85)

GOST 26246.7-89 (CEI 249-2-7-87)

GOST 26246.9-89 (CEI 249-2-10-87)

GOST 26246.11-89 (CEI 249-2-12-87) GOST 26246.12-89 (CEI 249-2-13-87) GOST 27200-87 GOST 29137-91 GOST 29035-91

Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Методы испытаний Материал электроизоляционный фольгированный для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим, обладающий высокими электрическими характеристиками. Технические условия Материал электроизоляционный фольгированный экономичного сорта для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим. Технические условия Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (горизонтальный метод горения). Технические условия Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной фенольным связующим (вертикальный метод горения). Технические условия Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия Материал электроизоляционный фольгированный тонкий нормированной горючести для многослойных печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия Пленка полиимидная фольгированная общего назначения для гибких печатных плат. Технические условия Платы печатные. Правила ремонта Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 5. Форма технических условий на постоянные прецизионные резисторы. Уровень качества Е

Alte domenii Разное GOST 11948-78

GOST 20080-74

50

Приборы для измерения коэффициентов детонации, колебания скорости, паразитной амплитудной модуляции и дрейфа скорости аппаратуры для записи и воспроизведения звука. Технические требования и методы испытаний Каолин обогащенный для производства электротермического силумина и ультрамарина. Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

NOUTĂȚI НОВОСТИ

HOTĂRÎRE Cu privire la componenţa comitetului tehnic CT 9 ,,Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare” În temeiul art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (5) lit. c) şi art. 7 ale Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, în urma examinării scrisorii prezentate de către Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie al Republicii Moldova privind modificarea componenţei membrilor comitetului tehnic CT 9 , „Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare”, precum şi avînd în vedere anunţul de solicitare a exprimării interesului publicat pe pagina web oficială, www.standard.md, Institutul Naţional de Standardizare (INS), în calitate de organism naţional de standardizare HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă componenţa Comitetului tehnic de standardizare CT 9 „Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare”, conform anexei. 2. Se anulează Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 1214-ST din 02.12.2002 referitor la componenţa nominală a CT 9 „Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare” şi toate prevederile ulterioare de modificare a acestei hotărîri. Anexă №

Prenumele şi Numele

Funcţia

Denumirea entităţii angajatoare

Preşedinte 1

Nicolae TARAN

Şef laborator Biotehnologii şi Microbiologia Vinului

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Cercetător ştiintific al laboratorului Standardizare şi Expertiză

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (IPHTA)

Secretar 2

Ludmila TCACIUC

Reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare (ONS) 3

Rodica SILOCI

Specialist coordonator

Institutul Naţional de Standardizare

Membrii 4

Ludmila NETREBA

Consultant

Fabrica de vinuri ,,Mold-Nord” SA

5

Constantin OLARU

Director general

Combinatul de vinuri spumante şi de marcă din Chişinău ,,Vismos" SA

6

Antonida ŞOVA

Vicedirector general pe probleme de calitate

Combinatul de vinuri ,,Cricova" SA

7

Galina DIAUR

Vicedirector ştiinţă şi tehnologie

„Suvorov-Vin” SA

8

Tatiana RAILEAN

Tehnolog şef

,,Renaissance perfect" SRL

9

Sergiu BABII

Inginer şef

,,Barza Alba” SA

10

Elizaveta BREAHNA

Director de producere-oenolog

,,FAUTOR” SRL

11

Gheorghe ARPENTIN

Preşedinte

Uniunea Oenologilor din Republica Moldova

12

Ion PRIDA

Director

Întreprinderea tehnicoştiintifică ,,OenoConsulting" SRL

13

Valeriu CEBOTARI

Şef serviciu Viticultură, direcţia Politici de Piaţă în Sectorul Vitivinicol

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

14

Valentina NÎRCĂ

Consultant în Secţia Vinificaţie

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

15

Lucia GHERDELESCU

Director interimar

ÎS ”Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”

16

Andrei CIBURCIU

Şef secţie Siguranţa Alimentelor, direcţia Supraveghere Sanitară

Centrul Naţional de Sănătate Publică

17

Lidia GHERCIUMUSTEAŢĂ

Conferenţiar universitar

Universitatea Tehnică a Moldovei

18

Liviu VACARCIUC

Conferenţiar universitar, şef catedra "Tehnologia vinului, păstrării şi prelucrării produselor agricole"

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

19

Vladimir COROBCA

Expert în viticultură

Oficiul Național al Viei și Vinului

20

Ion ROTARI

Şef adjunct, direcţia Control Metrologic

Agenţia Protecţia Consumatorilor

21

Andrei GURIN

Şef al Inspectoratului de stat pentru supravegherea producţiei alcoolice

Inspectoratul de stat pentru supravegherea producţiei alcoolice

22

Tudor CAZACU

Şef laborator Genofond, Ameliorare şi Tehnologii Moderne

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

23

Emil RUSU

Cercetător ştiinţific principal

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

24

Elena SCORBANOV

Şef laborator Controlul Calităţii Producţiei Alcoolice

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

25

Maria ANTOHI

Conferenţiar cercetător, laborator Standardizare şi Expertiză

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

26

Irina PONOMARIOVA

Director şef laborator Standardizare şi Expertiză

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

27

Leonora OBADĂ

Şef laborator Oenologie

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

52


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna mai 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в мае 2014 года.

01

01.040 01.040.43

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Vehicule rutiere (Vocabulare) Дорожно-транспортная техника (Словари)

EN ISO 18542-2:2014 Road vehicles. Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology. Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority (ISO 18542- 2:2014) 01.040.75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate (Vocabulare) Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)

EN 12597:2014 Bitumen and bituminous binders. Terminology 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

EN 12597:2014 Bitumen and bituminous binders. Terminology

01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CEN-CENELEC Guide 15:2014 Tasks and responsibilities of the New Approach Consultants 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

EN ISO 11133:2014 Microbiology of food, animal feed and water. Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133:2014) 11 11.040 11.040.10

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

EN ISO 10079-2:2014 Medical suction equipment. Part 2: Manually powered suction equipment (ISO 10079-2:2014)

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 EN ISO 10079-3:2014 Medical suction equipment. Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source (ISO 10079- 3:2014) 11.040 11.040.70

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

CEN/TS 16677:2014 Ophthalmic optics. Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release

13.040 13.040.20

11.060.20

13.080

Stomatologie Стоматология Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

EN ISO 9173-3:2014 Dentistry. Extraction forceps. Part 3: Design 11.080 11.080.10

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Echipament de sterilizare Оборудование для стерилизации

EN 1422:2014 Sterilizers for medical purposes. Ethylene oxide sterilizers. Requirements and test methods EN 14180:2014 Sterilizers for medical purposes. Low temperature steam and formaldehyde sterilizers. Requirements and testing 11.080.30

13

13.020 13.020.30

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Evaluarea impactului asupra mediului Оценка воздействия на окружающую среду

CEN/TR 16663:2014 Durability of wood and wood-based products. Determination of emissions from preservative treated wood to the environment. Wooden commodities exposed in Use Class 3 (Not covered, not in contact with the ground). Semi-field method

54

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi chimice ale solurilor Химические характеристики грунтов

EN ISO 17184:2014 Soil quality. Determination of carbon and nitrogen by near infrared spectrometry (NIRS) (ISO 17184:2014) 13.220 13.220.10

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

EN 1866-2:2014 Mobile fire extinguishers. Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 1866-1 13.220.40

Ambalaje sterile Стерильная упаковка

CEN ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices. Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO 11607-2 (ISO 16775:2014)

Aer ambiant Окружающая атмосфера

EN 12341:2014 Ambient air. Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter

13.080.10 11.060

Calitatea aerului Качество воздуха

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

EN 12881-1:2014 Conveyor belts. Fire simulation flammability testing. Part 1: Propane burner tests 13.310

Protecţia împotriva crimei Защита от преступлений

EN 1143-2:2014 Secure storage units. Requirements, classification and methods of tests for resistance to burglary. Part 2: Deposit systems 13.340 13.340.50

Echipament de protecție Защитные средства Echipamente de protecţie pentru picioare Защитные средства для ног

EN ISO 20346:2014 Personal protective equipment. Protective footwear (ISO 20346:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

17

17.140 17.140.01

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

EN ISO 12999-1:2014 Acoustics. Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics. Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1:2014) 17.140.20

Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

EN ISO 11200:2014 Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (ISO 11200:2014) 21

21.060 21.060.01

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

EN ISO 10683:2014 Fasteners. Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO 10683:2014) 21.060.20

Piuliţe Гайки

23.020.30

EN 14893:2014 LPG equipment and accessories. Transportable Liquefied Petroleum Gas(LPG) welded steel pressure drums with a capacity between 150 litres and 1 000 litres 23.040 23.040.70

23

23.020

23.020.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi recipiente montate pe vehicule Сосуды и контейнеры, устанавливаемые на транспортных средствах

EN 15208:2014 Tanks for transport of dangerous goods. Sealed parcel delivery systems. Working principles and interface specifications

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

EN 16436-1:2014 Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase. Part 1: Hoses and tubings 25 25.160 25.160.30

Tehnici de fabricare Машиностроение Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Maşini de sudare Сварочное оборудование

EN ISO 14114:2014 Gas welding equipment. Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes. General requirements (ISO 14114:2014) 25.220 25.220.20

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Tratarea suprafeţei Обработка поверхности

CEN/TR 15339-6:2014 Thermal spraying. Safety requirements for thermal spraying equipment. Part 6: Spray booth, Handling system, Dust collection, Exhaust system, Filter 25.220.40

EN ISO 21670:2014 Fasteners. Hexagon weld nuts with flange (ISO 21670:2014)

Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

Acoperiri metalice Металлические покрытия

EN ISO 10683:2014 Fasteners. Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO 10683:2014) 27 27.060 27.060.10

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu combustibil lichid şi solid Горелки на жидком и твердом топливе

EN ISO 23553-1:2014 Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances. Particular requirements. Part 1: Automatic and semi-automatic valves (ISO 23553-1:2014)

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

27.190

Surse biologice şi alternative de energie Биологические и альтернативные источники энергии

EN ISO 17225-1:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 1: General requirements (ISO 17225-1:2014) EN ISO 17225-2:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 2: Graded wood pellets (ISO 17225-2:2014) EN ISO 17225-3:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 3: Graded wood briquettes (ISO 17225-3:2014)

43 43.040

43.040.15

EN ISO 17225-7:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 7: Graded non-woody briquettes (ISO 17225-7:2014)

43.180

35

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

35.240

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий

35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

EN ISO 16484-5:2014 Building automation and control systems (BACS). Part 5: Data communication protocol (ISO 16484-5:2014)

Informatica pentru autovehicule. Sisteme informatice de bord Информационное оборудование. Встроенные компьютерные системы

Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

EN ISO 18542-2:2014 Road vehicles. Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology. Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority (ISO 18542- 2:2014) 53 53.020

EN ISO 17225-5:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 5: Graded firewood (ISO 17225-5:2014)

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств

EN ISO 18542-2:2014 Road vehicles. Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology. Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority (ISO 18542- 2:2014)

EN ISO 17225-4:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 4: Graded wood chips (ISO 17225-4:2014) EN ISO 17225-6:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 6: Graded non-woody pellets (ISO 17225-6:2014)

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника

53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

EN 13000:2010+A1:2014 Cranes. Mobile cranes 53.040

53.040.20

Echipamente pentru transport continuu Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия Componente pentru transportoare Компоненты для конвейеров

EN 12881-1:2014 Conveyor belts. Fire simulation flammability testing. Part 1: Propane burner tests 59

59.080 59.080.60

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов

EN 1307:2014 Textile floor coverings. Classification

56


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

67 67.100 67.100.10

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты

Industria chimică Химическая технология

71.100

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности

71.100.30

Explozivi. Substanţe pirotehnice şi focuri de artificii Взрывчатые вещества. Пиротехника

EN 16701:2014 Energetic materials for defence. Safety, vulnerability. Friability 71.100.50

Produse chimice pentru protecţia lemnului Химикаты для защиты древесины

CEN/TR 16663:2014 Durability of wood and wood-based products. Determination of emissions from preservative treated wood to the environment. Wooden commodities exposed in Use Class 3 (Not covered, not in contact with the ground). Semi-field method 71.100.70

Cosmetică. Produse de toaletă Косметика, туалетные принадлежности

EN 16521:2014 Cosmetics. Analytical methods. GC/MS method for the identification and assay of 12 phthalates in cosmetic samples ready for analytical injection 71.100.80

75.140

Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

EN ISO 16297:2014 Milk. Bacterial count. Protocol for the evaluation of alternative methods (ISO 16297:2013) 71

75

Produse chimice pentru purificarea apei Химикаты для очистки воды

EN 15514:2014 Chemicals used for treatment of swimming pool water. Hydrochloric acid EN 15362:2014 Chemicals used for treatment of swimming pool water. Sodium carbonate EN 15363:2014 Chemicals used for treatment of swimming pool water. Chlorine

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

EN 12597:2014 Bitumen and bituminous binders. Terminology 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

EN ISO 17225-1:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 1: General requirements (ISO 17225-1:2014) EN ISO 17225-2:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 2: Graded wood pellets (ISO 17225-2:2014) EN ISO 17225-3:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 3: Graded wood briquettes (ISO 17225-3:2014) EN ISO 17225-4:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 4: Graded wood chips (ISO 17225-4:2014) EN ISO 17225-6:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 6: Graded non-woody pellets (ISO 17225-6:2014) EN ISO 17225-7:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 7: Graded non-woody briquettes (ISO 17225-7:2014) EN ISO 17225-5:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 5: Graded firewood (ISO 17225-5:2014) 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

EN 14078:2014 Liquid petroleum products. Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content in middle distillates. Infrared spectrometry method EN 16476:2014 Liquid petroleum products. Determination of Sodium, Potassium, Calcium, Phosphorus, Copper and Zinc contents in diesel fuel. Method via Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP OES)

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

75.180

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

EN ISO 13354:2014 Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. Shallow gas diverter equipment (ISO 13354:2014) 83

83.080 83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

EN ISO 20753:2014 Plastics. Test specimens (ISO 20753:2008)

91.100.50

EN 12597:2014 Bitumen and bituminous binders. Terminology 91.120

91.120.10

85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

EN ISO 12625-7:2014 Tissue paper and tissue products. Part 7: Determination of optical properties. Measurement of brightness and colour with D65/10° (outdoor daylight) (ISO 12625-7:2014) 91

91.040 91.040.01

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Clădiri Строительство Clădiri în general Строительство в целом

EN ISO 16484-6:2014 Building automation and control systems (BACS). Part 6: Data communication conformance testing (ISO 16484-6:2014) 91.100 91.100.15

Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

91.120.20

58

Izolaţia termică a clădirilor Теплоизоляция зданий

Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

EN ISO 12999-1:2014 Acoustics. Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics. Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1:2014)

91.140.01

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Instalaţii în clădiri în general Установки в зданиях в целом

EN ISO 15758:2014 Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations. Calculation of water vapour diffusion. Cold pipe insulation systems (ISO 15758:2014) EN ISO 16484-5:2014 Building automation and control systems (BACS). Part 5: Data communication protocol (ISO 16484-5:2014) 91.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

EN 35:2014 Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply. Connecting dimensions 91.140.90

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

EN 81-22:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods. Part 22: Electric lifts with inclined path 91.220

EN 1097-10:2014 Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Part 10: Determination of water suction height

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри

EN ISO 15758:2014 Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations. Calculation of water vapour diffusion. Cold pipe insulation systems (ISO 15758:2014)

91.140 85

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

EN 12111:2014 Tunnelling machines. Road headers and continuous miners. Safety requirements


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

EN 16191:2014 Tunnelling machinery. Safety requirements

EN 16191:2014 Tunnelling machinery. Safety requirements

EN 12110:2014 Tunnelling machines. Air locks. Safety requirements

EN 12110:2014 Tunnelling machines. Air locks. Safety requirements

93 93.020

Construcţii civile Гражданское строительство Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

EN 16228-1:2014 Drilling and foundation equipment. Safety. Part 1: Common requirements

93.080 93.080.20

97

97.145

EN 16228-4:2014 Drilling and foundation equipment. Safety. Part 4: Foundation equipment EN 16228-5:2014 Drilling and foundation equipment. Safety. Part 5: Diaphragm walling equipment EN 16228-6:2014 Drilling and foundation equipment. Safety. Part 6: Jetting, grouting and injection equipment EN 16228-7:2014 Drilling and foundation equipment. Safety. Part 7: Interchangeable auxiliary equipment 93.060

Construcţii de tuneluri Сооружение туннелей

Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

EN 12697-7:2014 Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Part 7: Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays

EN 16228-2:2014 Drilling and foundation equipment. Safety. Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining EN 16228-3:2014 Drilling and foundation equipment. Safety. Part 3: Horizontal directional drilling equipment (HDD)

Ingineria drumurilor Строительство дорог

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Scări Лестницы-стремянки

CEN/TS 16665:2014 Standing ladder durability test specification 97.150

Acoperitoare de sol netextile Нетекстильные покрытия для полов

EN 16511:2014 Loose-laid panels. Semi-rigid multilayer modular floor covering (MMF) panels with wear resistant top layer 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

CEN/TR 15371:2014 Safety of toys. Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2 and EN 71-8

EN 12111:2014 Tunnelling machines. Road headers and continuous miners. Safety requirements

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna mai 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в мае 2014 года.

01

01.040 01.040.59

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари

01.140.20

11.040 11.040.10

Industria textilă şi a pielăriei (Vocabulare) Технология текстильного и кожевенного производства (Словари)

ISO 11676:2014 Textile machinery and accessories. Pattern disks and pattern chains for warp knitting machines. Vocabulary and symbols 01.140

11

ISO 11620:2014 Information and documentation. Library performance indicators

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

ISO 11499:2014 Dentistry. Single-use cartridges for local anaesthetics 11.040.40

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Ştiinţa informaţiei Информатика

Medicină Здравоохранение

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики

ISO 13179-1:2014 Implants for surgery. Plasmasprayed unalloyed titanium coatings on metallic surgical implants. Part 1: General requirements 11.060 11.060.20

Stomatologie Стоматология Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

ISO 11499:2014 Dentistry. Single-use cartridges for local anaesthetics

60


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

13

13.040 13.040.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Aer ambiant Окружающая атмосфера

ISO 12219-5:2014 Interior air of road vehicles. Part 5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Static chamber method ISO 16000-27:2014 Indoor air. Part 27: Determination of settled fibrous dust on surfaces by SEM (scanning electron microscopy) (direct method) ISO 16000-29:2014 Indoor air. Part 29: Test methods for VOC detectors 13.220.20

17.140 17.140.01

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

ISO 12999-1:2014 Acoustics. Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics. Part 1: Sound insulation 17.140.20

17.180.20

Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

21

21.200

17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

Culori şi măsurarea luminii Цветовые и световые измерения

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Angrenaje Зубчатые передачи

ISO 14104:2014 Gears. Surface temper etch inspection after grinding, chemical method 23

23.040 23.040.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din materiale plastic Пластмассовые трубы

ISO 17484-1:2014 Plastics piping systems. Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa). Part 1: Specifications for systems 23.040.45

Racorduri din materiale plastic Пластмассовые фитинги

ISO 17484-1:2014 Plastics piping systems. Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa). Part 1: Specifications for systems 25 25.080

ISO 11200:2014 Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения

ISO/CIE 19476:2014 Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters

Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

ISO 7240-1:2014 Fire detection and alarm systems. Part 1: General and definitions 17

17.180

25.080.50

Tehnici de fabricare Машиностроение Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini de rectificat şi polizat Шлифовальные и полировальные станки

ISO 1986-1:2014 Test conditions for surface grinding machines with horizontal grinding wheel spindle and reciprocating table. Testing of the accuracy. Part 1: Machines with table length of up to 1 600 mm

ISO 16063-16:2014 Methods for the calibration of vibration and shock transducers. Part 16: Calibration by Earth’s gravitation

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

25.100 25.100.01

Scule aşchietoare Режущие инструменты Scule aşchietoare în general Режущие инструменты в целом

ISO 16462:2014 Cubic boron nitride inserts, tipped or solid. Dimensions, types 27 27.080

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Pompe de căldură Тепловые насосы

ISO 16345:2014 Water-cooling towers. Testing and rating of thermal performance 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 23009-2:2014 Information technology. Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH). Part 2: Conformance and reference software 35.040

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 23001-9:2014 Information technology. MPEG systems technologies. Part 9: Common encryption of MPEG-2 transport streams 35.060

Limbaje utilizate în tehnologia informaţiei Языки, используемые в информационных технологиях

ISO/IEC 1989:2014 Information technology. Programming languages, their environments and system software interfaces. Programming language COBOL 35.200

35.240.99

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

ISO/IEC 29145-2:2014 Information technology. Wireless beacon-enabled energy efficient mesh network (WiBEEM) standard for wireless home network services. Part 2: MAC layer ISO/IEC 29145-3:2014 Information technology. Wireless beacon-enabled energy efficient mesh network (WiBEEM) for wireless home network services. Part 3: NWK layer

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

ISO 11783-3:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Serial control and communications data network. Part 3: Data link layer 37 37.020

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Echipament optic Оптическое оборудование

ISO 17411:2014 Optics and photonics. Optical materials and components. Test method for homogeneity of optical glasses by laser interferometry 37.040 37.040.20

Fotografie Фотография Hîrtie, filme şi plăci fotografice. Casete Фотографическая бумага, пленки и платы. Картриджи

ISO 18944:2014 Imaging materials. Reflection colour photographic prints. Test print construction and measurement 43 43.020

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere în general Дорожно-транспортные средства в целом

ISO 12219-5:2014 Interior air of road vehicles. Part 5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Static chamber method 43.040

43.040.65

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Sisteme de glazurare şi sisteme de ştergere Системы нанесения защитного слоя и сушки

ISO 3468:2014 Passenger cars. Windscreen defrosting and demisting systems. Test method 43.120

Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

ISO 12405-3:2014 Electrically propelled road vehicles. Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems. Part 3: Safety performance requirements

62


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

49 49.100

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

ISO 11077:2014 Aircraft ground equipment. De-icers. Functional requirements 49.140

Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

ISO 10788:2014 Space systems. Lunar simulants ISO 17255:2014 Space systems. Programme management. Statement of work 59

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

59.060

Fibre textile Текстильные волокна

59.060.10

Fibre naturale Натуральные волокна

71 71.100 71.100.45

59.120

Maşini textile Текстильные машины

59.120.40

Maşini de tricotat Трикотажные машины

ISO 11676:2014 Textile machinery and accessories. Pattern disks and pattern chains for warp knitting machines. Vocabulary and symbols 65 65.060

65.060.01

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Agenţi frigorifici şi antigeluri Холодильные агенты и антифризы

ISO 817:2014 Refrigerants. Designation and safety classification 71.100.60

Uleiuri eterice Эфирные масла

ISO/TS 210:2014 Essential oils. General rules for packaging, conditioning and storage ISO/TS 211:2014 Essential oils. General rules for labelling and marking of containers 75

75.160 75.160.20

ISO 10306:2014 Textiles. Cotton fibres. Evaluation of maturity by the air flow method

Industria chimică Химическая технология

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Combustibili Топливо Combustibili lichizi Жидкое топливо

ISO 5163:2014 Petroleum products. Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels. Motor method ISO 5164:2014 Petroleum products. Determination of knock characteristics of motor fuels. Research method 77.140.20

Oţeluri inoxidabile Высококачественные стал

Agricultură Сельское хозяйство

ISO 15510:2014 Stainless steels. Chemical composition

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

ISO 16143-1:2014 Stainless steels for general purposes. Part 1: Corrosionresistant flat products

Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

ISO 11783-3:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Serial control and communications data network. Part 3: Data link layer

ISO 16143-2:2014 Stainless steels for general purposes. Part 2: Corrosionresistant semi-finished products, bars, rods and sections ISO 16143-3:2014 Stainless steels for general purposes. Part 3: Wire 77.140.65

Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

ISO 16143-3:2014 Stainless steels for general purposes. Part 3: Wire

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

81

81.060 81.060.30

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Ceramică Керамика Ceramica de tehnică avansată Высококачественная керамика

83.180

ISO 16525-9:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 9: Determination of high-speed signaltransmission characteristics 91

ISO 17140:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics). Mechanical properties of ceramic composites at room temperature. Determination of fatigue properties at constant amplitude ISO 17861:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics). Measurement method of spectral transmittance of fine ceramics thin films under humid condition ISO 18061:2014 Fine Ceramics (Advanced Ceramics, Advanced Technical Ceramics). Determination of antiviral activity of semiconducting photocatalytic materials. Test method using bacteriophage Qbeta

91.120

91.120.20

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

ISO 2000:2014 Rubber, raw natural. Guidelines for the specification of technically specified rubber (TSR) 83.080 83.080.01

Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

ISO 22007-6:2014 Plastics. Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity. Part 6: Comparative method for low thermal conductivities using a temperaturemodulation technique 83.160.99

Alte anvelope Шины прочие

ISO 4250-1:2014 Earth-mover tyres and rims. Part 1: Tyre designation and dimensions ISO 4250-2:2014 Earth-mover tyres and rims. Part 2: Loads and inflation pressures

64

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

ISO 12999-1:2014 Acoustics. Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics. Part 1: Sound insulation 91.140 91.140.40

83

Adezivi Клеи

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu gaz Системы газоснабжения

ISO 17484-1:2014 Plastics piping systems. Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa). Part 1: Specifications for systems 91.140.60

Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

ISO 4064-1:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 1: Metrological and technical requirements ISO 4064-2:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 2: Test methods ISO 4064-3:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 3: Test report format ISO 4064-4:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 4: Non-metrological requirements not covered in ISO 4064-1 ISO 4064-5:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 5: Installation requirements


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna mai 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în ianuarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в мае 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в мае 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки.

03

03.100

03.100.40

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Cercetare şi dezvoltare Научные исследования и разработки

IEC 60300-1:2014 Dependability management. Part 1: Guidance for management and application 03.120 03.120.01

Calitate Качествo Calitate în general Качество в целом

IEC 60300-1:2014 Dependability management. Part 1: Guidance for management and application 07 07.030

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Fizică. Chimie Физика. Химия

IEC 62607-3-1:2014 Nanomanufacturing. Key control characteristics. Part 3-1: Luminescent nanomaterials. Quantum efficiency

11 11.040 11.040.50

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament radiologic Радиографическое оборудование

IEC 61331-1:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation. Part 1: Determination of attenuation properties of materials IEC 61331-2:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation. Part 2: Translucent protective plates IEC 61331-3:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation. Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shieldsM 17

17.140 17.140.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

IEC 60704-2-1:2014 Household and similar electrical appliances. Test code for the determination of airborne acoustical noise. Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

IEC 62055-41:2014 Electricity metering. Payment systems. Part 41: Standard transfer specification (STS). Application layer protocol for oneway token carrier systems 21

21.020

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Caracteristici şi proiectarea maşinilor, aparatelor şi echipamentelor Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования

IEC 60300-1:2014 Dependability management. Part 1: Guidance for management and application 25 25.040

25.040.40

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

IEC 60770-3:2014 Transmitters for use in industrial-process control systems. Part 3: Methods for performance evaluation of intelligent transmitters IEC 61158-1:2014 Industrial communication networks. Fieldbus specifications. Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series IEC TS 62603-1:2014 Industrial process control systems. Guideline for evaluating process control systems. Part 1: Specifications IEC 62841-2-2:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery. Safety. Part 2-2: Particular requirements for hand-held screwdrivers and impact wrenches IEC 62841-3-6:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery. Safety. Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system

66

27 27.070

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Pile cu combustibil Топливные элементы

IEC TS 62282-7-2:2014 Fuel cell technologies. Part 7-2: Test methods. Single cell and stack performance tests for solid oxide fuel cells (SOFC) 27.160

Helioenergetică Гелиоэнергетика

IEC 60904-1:2006 Photovoltaic devices. Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics IEC 60904-2:2007 Photovoltaic devices. Part 2: Requirements for reference solar devices IEC 60904-3:2008 Photovoltaic devices. Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data IEC 60904-4:2009 Photovoltaic devices. Part 4: Reference solar devices. Procedures for establishing calibration traceability IEC 60904-5:2011 Photovoltaic devices. Part 5: Determination of the equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method IEC 60904-7:2008 Photovoltaic devices. Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices IEC 60904-8:2014 Photovoltaic devices. Part 8: Measurement of spectral responsivity of a photovoltaic (PV) device IEC 60904-9:2007 Photovoltaic devices. Part 9: Solar simulator performance requirements IEC 60904-10:2009 Photovoltaic devices. Part 10: Methods of linearity measurement 29 29.140 29.140.40

Electrotehnică Электротехника Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Corpuri de iluminat Светильники

IEC 60598-1:2014 Luminaires. Part 1: General requirements and tests


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

29.120 29.120.99

Accesorii electrice Электрическая арматура Alte accesorii electrice Другие электрические принадлежности

IEC 60831-1:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V. Part 1: General. Performance, testing and rating .Safety requirements. Guide for installation and operation 29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

IEC TR 60890:2014 A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies by calculation IEC 60947-4-3:2014 Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-3: Contactors and motor-starterS. AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads

31 31.040 31.040.10

31.060 31.060.70

29.220 29.220.30

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Acumulatoare şi baterii alcaline Щелочные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

IEC TR 62914:2014 Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes. Experimental procedure for the forced internal short-circuit test of IEC 62133:2012 29.240

29.240.99

IEC 60871-1:2014 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V. Part 1: General

Condensatoare Конденсаторы Condensatoare de putere Силовые конденсаторы

IEC 60871-1:2014 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V. Part 1: General Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

IEC 62679-1-1:2014 Electronic paper displays. Part 1-1: Terminology 31.180

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

IEC 60947-4-3:2014 Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-3: Contactors and motor-starterS. AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads IEC TR 62866:2014 Electrochemical migration in printed wiring boards and assemblies. Mechanisms and testing 31.220

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Alte echipamente referitoare la reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Другое оборудование, связанные с передачей и распределением электроэнергии

Rezistoare fixe Постоянные резисторы

IEC 60831-1:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V. Part 1: General. Performance, testing and rating .Safety requirements. Guide for installation and operation

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

IEC 60214-1:2014 Tap-changers. Part 1: Performance requirements and test methods

Rezistoare Резисторы

IEC 60115-2:2014 Fixed resistors for use in electronic equipment. Part 2: Sectional specification: Leaded fixed low power film resistors

31.120 29.180

Electronică Электроника

31.220.10

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Fişe. Conectoare Штепсельные разъемы. Соединители

IEC 61076-2-109:2014 Connectors for electronic equipment. Product requirements. Part 2-109: Circular connectors. Detail specification for connectors with M 12 × 1 screw-locking, for data transmission frequencies up to 500 MHz

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

IEC 62679-1-1:2014 Electronic paper displays. Part 1-1: Terminology 33

33.040

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы

IEC 61158-1:2014 Industrial communication networks. Fieldbus specifications. Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series 33.060 33.060.40

Radiocomunicaţii Радиосвязь Sisteme de distribuţie prin cablu Кабельные распределительные системы

IEC 60728-1:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 1: System performance of forward paths 33.100

33.100.10

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

33.120.30

Imunitate Защищенность

IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-5: Testing and measurement techniques. Surge immunity test IEC 61000-4-19:2014 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-19: Testing and measurement techniques. Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Conectoare pentru frecvenţe radio Радиочастотные соединители

IEC 61169-45:2014 Radio-frequency connectors. Part 45: Sectional specification for SQMA series quick lock RF coaxial connectors IEC 61169-49:2014 Radio-frequency connectors. Part 49: Sectional specification for SMAA series R.F connectors 33.180 33.180.01

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Sisteme cu fibră optică în general Волоконно-оптические системы в целом

IEC TR 61282-13:2014 Fibre optic communication system design guides. Part 13: Guidance on in-service PMD and CD characterization of fibre optic links IEC 61978-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Fibre optic passive chromatic dispersion compensators. Part 1: Generic specification 33.180.10

Emisie Излучение

IEC 61000-3-2:2014 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 33.100.20

33.120

Fibre şi cabluri Волокна и кабели

IEC 60794-1-24:2014 Optical fibre cables. Part 1-24: Generic specification. Basic optical cable test procedures. Electrical test methods IEC 61280-2-12:2014 Fibre optic communication subsystem test procedures. Part 2-12: Digital systems. Measuring eye diagrams and Qfactor using a software triggering technique for transmission signal quality assessment 33.180.20

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

IEC 61753-1-3:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Performance standard. Part 1-3: General and guidance for single-mode fibre optic connector and cable assembly for industrial environment, Category I IEC 61753-041-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Performance standard. Part 041-2: Non-connectorized singlemode OTDR reflecting device for category C. Controlled environment

68


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

IEC 61753-071-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Performance standard. Part 071-2: Non-connectorized singlemode fibre optic 1 × 2 and 2 × 2 spatial switches for category C. Controlled environments IEC 62148-15:2014 Fibre optic active components and devices. Package and interface standards. Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages IEC 62149-2:2014 Fibre optic active components and devices. Performance standards. Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices IEC 62149-3:2014 Fibre optic active components and devices. Performance standards. Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 2,5-Gbit/s to 40-Gbit/s fibre optic transmission systems IEC 62343-3-3:2014 Dynamic modules. Part 3-3: Performance specification templates. Wavelength selective switches IEC TR 62627-06:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Part 06: Mechanical design proving nutation test results for reinforced fibre cable terminated with optical connectors for high density patching applications 33.180.30

Amplificatoare optice Волоконно-оптические системы

35.100 35.100.05

33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

IEC 62325-301:2014 Framework for energy market communications. Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets IEC 62325-451-2:2014 Framework for energy market communications. Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for CIM European market 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 23008-1:2014 Information technology. High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments. Part 1: MPEG media transport (MMT)

Aplicare multistrat Многоуровневые прикладные системы

IEC 61158-1:2014 Industrial communication networks. Fieldbus specifications. Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series 35.100.70

Strat aplicare Прикладной уровень

IEC 62055-41:2014 Electricity metering. Payment systems. Part 41: Standard transfer specification (STS). Application layer protocol for oneway token carrier systems 35.240

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий

35.240.20

Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea de birou Применение информационных технологий в работе учреждений

ISO/IEC TS 11581-41:2014 Information technology. User interface icons. Part 41: Data structure to be used by the ISO/ IEC JTC 1/SC 35 icon database 91

IEC 61290-10-5:2014 Optical amplifiers. Test methods. Part 10-5: Multichannel parameters. Distributed Raman amplifier gain and noise figure

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем

91.140 91.140.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

IEC 60364-7-753:2014 Low-voltage electrical installations. Part 7-753: Requirements for special installations or locations. Heating cables and embedded heating systems IEC 62055-41:2014 Electricity metering. Payment systems. Part 41: Standard transfer specification (STS). Application layer protocol for oneway token carrier systems 97

97.080

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de curăţat Машины для ухода за полам

IEC 60704-2-1:2014 Household and similar electrical appliances. Test code for the determination of airborne acoustical noise. Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

IEC 60730-2-22:2014 Automatic electrical controls. Part 2-22: Particular requirements for thermal motor protectors

70


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna mai 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în mai 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в мае 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в мае 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки.

01

01.100

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Desene tehnice Технические чертежи

ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы 01.100.01

Desene tehnice în general Технические чертежи в целом

ГОСТ 2.502-2013 Единая система конструкторской документации. Правила дублирования 01.100.30

01.110

Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации. Общие положения ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль

Desene pentru construcţii Строительные чертежи

ГОСТ 21.207-2013 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

03

03.120 03.120.10

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

11.220

ГОСТ 24061-2012 Средства лекарственные биологические лиофилизированные для ветеринарного применения. Метод определения массовой доли влаги 13

13.020 ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 Общие требования к органам по сертификации продукции (ISO/IEC Guide 65:1996, IDT) 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ ISO 21527-2-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 2. Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых меньше или равна 0,95 (ISO 21527-2:2008, IDT) ГОСТ ISO 22118-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) для обнаружения и количественного учета патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах. Технические характеристики (ISO 22118:2011, IDT) ГОСТ ISO/TS 22117-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Специальные требования и руководство по проверке квалификации лабораторий с помощью межлабораторных сравнительных испытаний (ISO/TS 22117:2010, IDT) 11 11.040 11.040.50

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament radiologic Радиографическое оборудование

ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Частные требования безопасности к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса (IEC 60601-2-45:2001, IDT)

72

Medicină veterinară Ветеринария

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды

ГОСТ 22.2.04-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечения контроля сложных технических систем. Основные положения и правила ГОСТ 32367-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Угнетение репродуктивной способности Дафнии магна (OECD, Test № 211:2008, IDT) 13.040

Calitatea aerului Качество воздуха

ГОСТ 32459-2013 Белый фосфор. Измерение концентрации в воде методом газовой хроматографии с азотно-фосфорным детектором ГОСТ 32580-2013 Пара-крезол. Определение содержания в водной среде ГОСТ 32581-2013 Орто-крезол. Определение содержания в водной среде 13.040.30

Aerul la locul de muncă Атмосфера рабочей зоны

ГОСТ 8.619-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытательное оборудование для определения времени защитного действия противогазовых фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации ГОСТ 8.620-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытательное оборудование для определения проницаемости противоаэрозольных фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации ГОСТ 8.621-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытательное оборудование для определения устойчивости к запылению противоаэрозольных фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

13.040.50

Emisii de gaze de eşapament de la transport Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

ГОСТ 8.615-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы контроля содержания вредных веществ в выбросах автомобильной техники. Методика поверки 13.060 13.060.01

Calitatea apei Качество воды Calitatea apei în general Качество воды в целом

ГОСТ 31959-2012 Вода. Методы определения токсичности по выживаемости морских ракообразных (ISO 14669:1999, MOD) 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

ГОСТ EN 574-2012 Безопасность машин. Устройства управления двуручные. Принципы конструирования (EN 574:1996+А1:2008, IDT) ГОСТ ISO 13857-2012 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону (ISO 13857:2008, IDT) ГОСТ ISO 14159-2012 Безопасность машин. Гигиенические требования к конструкции машин (ISO 14159:2002, IDT) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-2. Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (IEC 60335-2-2:2009, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-6:2008, IDT)

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-14. Частные требования к кухонным машинам (IEC 60335–2–14:2006, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям (IEC 60335-2-30:2009, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-78. Частные требования к уличным барбекю (IEC 60335-2-78:2008, IDT) ГОСТ IEC 62115-2012 Игрушки электрические. Требования безопасности (IEC 62115:2004, IDT) 13.140

Zgomotul şi efectele sale asupra omului Воздействие шума на человека

ГОСТ ISO 22868-2013 Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом (ISO 22868:2005, IDT) 13.160

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

ГОСТ ISO 28927-4-2013 Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 4. Машины шлифовальные прямые (ISO 28927-4:2010, IDT) 13.220 13.220.40

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 Испытания на пожарную опасность. Часть 2-13. Методы испытаний накалённой/нагретой проволокой. Метод определения температуры зажигания материалов накалённой проволокой (ТЗНК) (IEC 60695-2-13:2010, IDT)

ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-13. Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-13:2009, IDT)

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.030-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции, магнитного потока, магнитного момента и градиента магнитной индукции ГОСТ 8.612-2012 ГСИ. Организация и порядок обеспечения внутреннего метрологического надзора на предприятиях с промышленно опасными объектами ГОСТ 8.613-2012 ГСИ. Удобрения минеральные. Экспрессные методы определения влаги ГОСТ 8.615-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы контроля содержания вредных веществ в выбросах автомобильной техники. Методика поверки ГОСТ 8.619-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытательное оборудование для определения времени защитного действия противогазовых фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации ГОСТ 8.620-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытательное оборудование для определения проницаемости противоаэрозольных фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации ГОСТ 8.621-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытательное оборудование для определения устойчивости к запылению противоаэрозольных фильтров средств индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации ГОСТ 8.624-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Лабораторные анализаторы воды в нефти. Методика поверки ГОСТ 8.629-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства поверки стационарные и мобильные для газоанализаторов и сигнализаторов горючих газов и паров горючих жидкостей. Общие технические требования ГОСТ 8.630-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания влаги в твердых веществах и материалах

74

ГОСТ 22.2.04-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечения контроля сложных технических систем. Основные положения и правила РМГ 85-2009 ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в железнодорожных цистернах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения. РМГ 86-2009 ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в вертикальных резервуарах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения. РМГ 87-2009 ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в горизонтальных резервуарах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения. РМГ 88-2009 ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в автомобильных цистернах в системе магистрального нефтепроводного транспорта. Основные положения. ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления. РМГ-112-2010 ГСИ. Резервуары (танки) речных и морских наливных судов. Методика поверки объемным методом. РМГ 104-2010 ГСИ. Нефть. Остаточное газосодержание. Методика измерений. РМГ 111-2011 Правила пломбирования и клеймения средств измерений и оборудования, применяемых в составе систем измерений количества показателей качества нефти. РМГ 115-2011 ГСИ. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности. РМГ 116-2011 ГСИ. Резервуары магистральных нефтепроводов и нефтебаз. Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение в условиях эксплуатации. 17.060

Măsurarea volumului, masei, densităţii, viscozităţii Измерения объема, массы, плотности, вязкости

ГОСТ 8.290-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Вискозиметры типа ВУ. Методика поверки


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

17.140 17.140.20

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

ГОСТ ISO 22868-2013 Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом (ISO 22868:2005, IDT) 19 19.080

Încercări Испытания Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

ГОСТ IEC 61010-2-032-2011 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-032. Частные требования к клещам амперометрическим ручным для электрических измерений и испытаний (IEC 61010-2-032:1994,IDT) 21

21.100 21.100.20

23

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Lagăre şi rulmenţi Подшипники Rulmenţi Подшипники качения

ГОСТ 18854-2013 Подшипники качения. Статическая грузоподъемность (ISO 76:2006, MOD) ГОСТ 22696-2013 Подшипники качения. Ролики цилиндрические. Технические условия (ISO 12297:2012, NEQ) ГОСТ 25256-2013 Подшипники качения. Допуски. Термины и определения (ISO 1132–1:2000, NEQ) ГОСТ 32305-2013 Подшипники качения. Номинальная тепловая частота вращения. Расчет и коэффициенты (ISO 15312:2003, MOD)

23.040 23.040.15

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

ГОСТ 32585-2013 Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия 23.080

Pompe Насосы

ГОСТ EN 13951-2012 Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования (EN 13951:2003+А1:2008, IDT) 25 25.140 25.140.10

Tehnici de fabricare Машиностроение Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte pneumatice Пневматические инструменты

ГОСТ EN 792-2-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 2. Машины режущие и обжимные (EN 792-2:2000 + A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-5-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 5. Машины ударно-вращательные (EN 792-5:2000+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-7-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 7. Машины шлифовальные (EN 792-7:2001+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-8-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 8. Машины полировальные и шлифовальные (EN 792- 8:2001+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-10-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 10. Машины запрессовочные (EN 792-10:2000+A1:2008, IDT) ГОСТ ISO 28927-4-2013 Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 4. Машины шлифовальные прямые (ISO 28927-4:2010, IDT)

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

25.140.20

Unelte electrice Электрические инструменты

ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы (IEC 60745-2-9:2008, IDT) 25.140.99

Alte unelte de mînă Ручные инструменты прочие

ГОСТ EN 792-2-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 2. Машины режущие и обжимные (EN 792-2:2000 + A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-5-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 5. Машины ударно-вращательные (EN 792-5:2000+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-7-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 7. Машины шлифовальные (EN 792-7:2001+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-8-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 8. Машины полировальные и шлифовальные (EN 792- 8:2001+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-10-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 10. Машины запрессовочные (EN 792-10:2000+A1:2008, IDT) 27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

ГОСТ 31966-2012 Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие требования безопасности ГОСТ 31967-2012 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения (ISO 8178-1:2006) (ISO 8178-2:2008) (ISO 8178-4:2007) (ISO 8178-5:2008) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 Испытания на пожарную опасность. Часть 2-13. Методы испытаний накалённой/нагретой проволокой. Метод определения температуры зажигания материалов накалённой проволокой (ТЗНК) (IEC 60695-2-13:2010, IDT)

76

29.060 29.060.20

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

ГОСТ IEC 60331-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных (IEC 60331-23:1999, IDT) ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование (IEC 60332-1-1:2004, IDT) ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов (IEC 60332-1-2:2004, IDT) ГОСТ IEC 60332-2-1-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Испытательное оборудование (IEC 60332-2-1:2004, IDT) 29.120 29.120.40

Accesorii electrice Электрическая арматура Întrerupătoare Переключатели

ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Выключатели для электрических приборов. Часть 2-4. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям (IEC 61058-2-4:2003, IDT) ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Выключатели для электрических приборов. Часть 2-5. Дополнительные требования к переключателям полюсов (IEC 61058-2-5:2010, IDT) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 Трансформаторы силовые, блоки питания. Реакторы и аналогичные изделия. Безопасность. Часть 2-7. Частные требования к трансформаторам и энергоснабжению для игрушек (IEC 61558-2-7:2007, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

29.240

29.240.20

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети

Aparataj de comandă pentru linii electrice Аппаратура управления для электрических силовых систем

ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия 33

33.100

33.100.10

35.040

Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

ГОСТ 32127-2013 Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования (IEC 62208:2002, MOD) 29.240.30

35

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

43 43.060

43.060.20

ГОСТ 30804.4.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (IEC 61000-4-4:2004, MOD)

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

Compresoare şi circuite de admisie evacuare Система наддува и системы труб для воздуха и выхлопных газов

ГОСТ 31968-2013 Автомобильные транспортные средства. Метод расчета степени рециклирования и утилизации (ISO 22628:2002, NEQ)

Imunitate Защищенность

ГОСТ 30804.4.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний (IEC 61000-4-3:2006,MOD)

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника

ГОСТ 31972-2013 Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования

43.160 33.100.20

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ГОСТ ISO/IEC 24713-1-2013 Информационные технологии. Биометрические профили для взаимодействия и обмена данными. Часть 1. Общая архитектура биометрической системы и биометрические профили (ISO/IEC 24713-1:2008, IDT)

Emisie Излучение

ГОСТ 30805.14.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений (CISPR 14-1:2005, MOD)

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

ГОСТ EN 1501-2-2012 Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусоровозы с боковой загрузкой (EN 1501-2:2005+А1:2009, IDT) 45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

ГОСТ 31402-2013 Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия ГОСТ 32206-2013 Специальный железнодорожный подвижной состав. Внешний шум. Нормы и методы определения 45.060.10

Material rulant de tracţiune Тяговый состав

ГОСТ 32205-2013 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Шкала эталонов микроструктур

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

53 53.040

53.040.10

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Echipamente pentru transport continuu Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия Transportoare Конвейеры

ГОСТ EN 620-2012 Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов. Требования безопасности и электромагнитной совместимости (EN 620:2002+A1:2010, IDT) 53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

ГОСТ ISO 9533-2012 Машины землеройные. Звуковые устройства предупреждающей сигнализации при перемещении и передние сигнальные устройства. Методы испытаний и критерии эффективности (ISO 9533:2010, IDT)

59

59.080 59.080.70

55.080

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Saci. Genţi Мешки. Cумки

ГОСТ 32521-2013 Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия ГОСТ 32522-2013 Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия 55.100

Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

ГОСТ ISO 9009-2013 Тара стеклянная. Высота и непараллельность венчика горловины относительно дна. Методы испытания (ISO 9009:1991, IDT) 55.200

Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Geotextile Геотекстиль

ГОСТ 32490-2013 Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения гранулированным материалом под повторяемой нагрузкой (ISO 10722:2007, MOD) ГОСТ 32491-2013 Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты (ISO 10319:2008, MOD) 65 65.020 65.020.30

55

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Creşterea şi reproducerea animalelor Животноводство и селекция животных

ГОСТ 32198-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа ГОСТ 32225-2013 Лошади для убоя. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия ГОСТ 32227-2013 Олени для убоя. Оленина в тушах и полутушах. Технические условия 65.060

65.060.10

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ 28307-2013 Прицепы и полуприцепы тракторные. Методы испытаний 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

ГОСТ EN 13525-2012 Машины для лесного хозяйства. Машины для измельчения древесины. Требования безопасности (EN 13525:2005+А2:2009, IDT) ГОСТ ISO 22868-2013 Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом (ISO 22868:2005, IDT)

78


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

65.080

Îngrăşăminte Удобрения

ГОСТ 32467-2013 Карбамид (мочевина). Определение содержания азота. Титриметрический метод после дистилляции ГОСТ 32471-2013 Карбамид (мочевина). Потенциометрический метод определения буферной емкости ГОСТ 32555-2013 Карбамид (мочевина). Фотометрический метод определения содержания биурета ГОСТ EN 1236-2013 Удобрения. Метод определения насыпной плотности без уплотнения (EN 1236:1995, IDT) ГОСТ EN 1237-2013 Удобрения. Метод определения насыпной плотности (после уплотнения) (EN 1237:1995, IDT) ГОСТ EN 1482-1-2013 Удобрения и известковые материалы. Отбор и подготовка проб. Часть 1. Отбор проб (EN 1482-1:2007, IDT) ГОСТ EN 1482-2-2013 Удобрения и известковые материалы. Отбор и подготовка проб. Часть 2. Подготовка проб (EN 1482-2:2007, IDT) ГОСТ EN 12048-2013 Удобрения твердые и известковые материалы. Определение содержания влаги. Гравиметрический метод высушивания при температуре (105 ± 2) °С (EN 12048:1996, IDT) ГОСТ EN 12049-2013 Удобрения твердые и известковые материалы. Определение содержание влаги. Гравиметрический метод высушивания под давлением (EN 12049:1996, IDT) ГОСТ EN 13466-1-2013 Удобрения. Определение содержания воды (методы Карла Фишера). Часть 1. Метанол как экстрагирующее вещество (EN 13466-1:2001, IDT) ГОСТ EN 14397-1-2013 Удобрения и известковые материалы. Определение содержания углекислого газа. Часть 1. Метод для твердых удобрений (EN 14397-1:2010, IDT) ГОСТ EN 15926-2013 Удобрения. Экстракция водорастворимой серы, представленной в различных формах (EN 15926:2011, IDT)

65.120

Nutreţuri Корма для животных

ГОСТ 32043-2012 Премикcы. Методы определения витаминов А, D, Е ГОСТ 32193-2013 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ISO 14182:1999, MOD) ГОСТ 32194-2013 Корма, комбикорма. Определение остатков хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии (ISO 14181:2000, MOD) ГОСТ 32195-2013 Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот (ISO 13903:2005, MOD) ГОСТ 32250-2013 Корма, комбикорма. Метод определения содержания калия и натрия с применением пламенно-эмиссионной спектрометрии (ISO 7485:2000, MOD) ГОСТ 32251-2013 Корма, комбикорма. Метод определения содержания афлатоксина В1 (ISO 17375:2006, MOD) ГОСТ 32587-2013 Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение охратоксина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ISO 15141-1:1998, NEQ) 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

ГОСТ EN 15505-2013 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение натрия и магния с помощью пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии с предварительной минерализацией пробы в микроволновой печи (EN 15505:2008, IDT) 67.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

ГОСТ 27839-2013 Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 ГОСТ 32587-2013 Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение охратоксина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ISO 15141-1:1998, NEQ) 67.080

Fructe. Legume Фрукты. Овощи

ГОСТ 32284-2013 Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия (UNECE STANDARD FFV–10:2010,MOD) ГОСТ 32286-2013 Сливы, реализуемые в розничной торговле. Технические условия ГОСТ EN 15749-2013 Удобрения. Определение содержания сульфатов тремя разными методами (EN 15749:2009, IDT) 67.100 67.100.10

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

ГОСТ 32252-2013 Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия ГОСТ 32255-2013 Молоко и молочные продукты. Инструментальный экспрессметод определения физико-химических показателей идентификации с применением инфракрасного анализатора ГОСТ 32256-2013 Мороженое шербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов. Общие технические условия ГОСТ 32257-2013 Молоко и молочная продукция. Метод определения нитратов и нитритов ГОСТ 32258-2013 Молоко и молочная продукция. Метод определения массовой доли бенз(а)пирена ГОСТ 32259-2013 Молоко цельное питьевое козье. Технические условия

67.100.30

ГОСТ 32253-2013 Продукция молочных предприятий. Рекомендации по формированию наименований продуктов 67.120

67.120.10

Unt Масло

ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия ГОСТ 32262-2013 Масло топленое и жир молочный. Технические условия

80

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

ГОСТ 19496-2013 Мясо и мясные продукты. Метод гистологического исследования ГОСТ 32008-2012 Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод) (ISO 937:1978, MOD) ГОСТ 32224-2013 Мясо и мясные продукты для детского питания. Метод определения размеров костных частиц ГОСТ 32225-2013 Лошади для убоя. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Технические условия ГОСТ 32227-2013 Олени для убоя. Оленина в тушах и полутушах. Технические условия ГОСТ 32243-2013 Мясо. Разделка оленины на отрубы. Технические условия ГОСТ 32245-2013 Консервы мясосодержащие. Общие технические условия ГОСТ 32273-2013 Мясо. Оленина для детского питания. Технические условия ГОСТ 32307-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания жирорастворимых витаминов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии ГОСТ ISO 1841-2-2013 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов (ISO 1841-2:1996, IDT) 67.120.20

67.100.20

Brînză Сыр

Păsări şi ouă Птица и яйца

ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

67.120.30

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

ГОСТ 20056-2013 Пресервы из океанической рыбы специального посола. Технические условия ГОСТ 32156-2013 Консервы из тихоокеанских лососевых рыб натуральные и натуральные с добавлением масла. Технические условия ГОСТ 32157-2013 Консервы рыбные. Метод определения массовой доли отстоя в масле ГОСТ 32199-2013 Средства воспроизводства. Сперма козлов. Технические условия ГОСТ 32200-2013 Средства воспроизводства. Сперма баранов. Технические условия

67.200

ГОСТ 32288-2013 Орехи лещины. Технические условия (UNECE STANDARD DDP–03:2007, MOD) 67.200.10

67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

67.230

ГОСТ 32027-2013 Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные. Технические условия Băuturi nealcoolice Безалкогольные напитки

ГОСТ 32102-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные. Общие технические условия Zahăr. Produse din zahăr. Amidon Сахар. Продукты из сахара. Крахмал

ГОСТ 12571-2013 Сахар. Метод определения сахарозы 67.180.10

Zahăr şi produse din zahăr Сахар и продукты из сахара

ГОСТ 12573-2013 Сахар. Метод определения ферропримесей ГОСТ 32050-2013 Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в карамели

Materiale şi produse în contact cu produsele alimentare Материалы и предметы в контакте с пищевыми продуктами

ГОСТ ISO 8442-7-2013 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 7. Приборы столовые из серебра, других благородных металлов и их сплавов. Технические условия (ISO 8442-7:2000, IDT) 67.260

67.180

Produse alimentare preparate şi preambalate Расфасованные пищевые продукты и пищевые продукты, подвергнутые кулинарной обработке

ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия 67.250

67.160.20

Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

ГОСТ ISO 3960-2013 Жиры и масла животные и растительные. Определение перекисного числа. Йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке (ISO 3960:2007, IDT)

ГОСТ 32222-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы отбора проб 67.160

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

ГОСТ EN 13951-2012 Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования (EN 13951:2003+А1:2008, IDT) 71 71.040 71.040.10

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Laboratoare chimice. Echipament de laborator Химические лаборатории. Лабораторное оборудование

ГОСТ 8.624-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Лабораторные анализаторы воды в нефти. Методика поверки

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 ГОСТ 32372-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. In vitro 3T3 NRU тест на фототоксичность (OECD, Test №432:2004, IDT) 71.040.40

Analize chimice Химический анализ

ГОСТ 32386-2013 Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора ГОСТ 32387-2013 Товары бытовой химии. Метод определения массовой доли активного кислорода ГОСТ 32442-2013 Товары бытовой химии. Методы определения анионного поверхностно-активного вещества ГОСТ 32443-2013 Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды ГОСТ 32444-2013 Товары бытовой химии. Методы определения фосфорсодержащих соединений 71.040.50

Metode de analiză fizico-chimice Физико-химические методы анализа

ГОСТ 32371-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Кожно-резорбтивное действие: метод in vivo (OECD, Test №427:2004, IDT) ГОСТ 32427-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение биоразлагаемости. 28-дневный тест (OECD, Test No301:1992, IDT) ГОСТ 32432-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Аэробные и анаэробные трансформации в донных отложениях (OECD, Test No308:2002, IDT) ГОСТ 32435-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Кожно-резорбтивное действие: метод in vitro (OECD, Test №428:2004, IDT) 71.080 71.080.10

Produse chimice organice Органические химические вещества Hidrocarburi alifatice Алифатические углеводороды

ГОСТ 25043-2013 Пропилен. Технические условия

82

71.080.30

Compuşi organici cu azot Органические азотные соединения

ГОСТ 7850-2013 Капролактам. Технические условия 71.100 71.100.01

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse ale industriei chimice în general Продукты химической промышленности в целом

ГОСТ 32437-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Изучение хронической токсичности при накожном поступлении (OECD, Test No452:2008, IDT) ГОСТ 32457-2013 Фталевый ангидрид. Определение содержания в воздушной среде методом газовой хроматографии – массспектрометрии ГОСТ 32458-2013 Винилхлорид. Определение содержания в воздушной среде методом газожидкостной хроматографии ГОСТ 32523-2013 Винилхлорид. Определение содержания в воздушной среде методом газовой хроматографии - массспектрометрии ГОСТ 32527-2013 Минеральные азотсодержащие вещества. Определение содержания в воздушной и водной средах ГОСТ 32533-2013 Гексаметилендиамин. Определение содержания в воздушной среде ГОСТ 32534-2013 Дифенилолпропан. Определение содержания в воздушной среде 71.100.30

Explozivi. Substanţe pirotehnice şi focuri de artificii Взрывчатые вещества. Пиротехника

ГОСТ 32162-2013 Вещества взрывчатые промышленные. Классификация 71.100.40

Agenţi activi de suprafaţă Поверхностно-активные вещества

ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования ГОСТ 32479-2013 Средства для стирки. Общие технические условия ГОСТ 32480-2013 Средства для стирки. Метод определения пенообразования в стиральной машине


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

71.100.70

Cosmetică. Produse de toaletă Косметика, туалетные принадлежности

ГОСТ ISO/TR 24475-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практика. Общий документ по обучению (ISO/TR 24475:2010, IDT) 71.100.99

Alte produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности прочие

ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования ГОСТ 32479-2013 Средства для стирки. Общие технические условия ГОСТ 32481-2013 Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия 73 73.020

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Exploatări miniere şi în cariere Горное дело и открытые горные работы

ГОСТ 32359-2013 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила проектирования разработки 73.060 73.060.10

Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы Minereuri de fier Железные руды

75.080

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ГОСТ 32139-2013 Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ГОСТ 32267-2013 Жидкости смазочно-охлаждающие. Метод определения активной серы ГОСТ 32329-2013 Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку ГОСТ 32333-2013 Нефтепродукты. Определение кислотного числа полумикрометодом титрования с цветным индикатором ГОСТ 32335-2013 Смазки пластичные. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку ГОСТ 32390-2013 Смазки пластичные и масла. Метод определения потерь от испарения ГОСТ 32392-2013 Нефтепродукты. Определение коксового остатка микрометодом ГОСТ 32505-2013 Топлива нефтяные жидкие. Определение сероводорода ГОСТ 32515-2013 Бензины автомобильные. Определение n-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии

ГОСТ 32518.1-2013 Руды железные, концентраты, аглометры и окатыши. Определение оксида кремния гравиметрическим методом (ISO 2598-1:1992, MOD)

ГОСТ ISO 2137-2013 Нефтепродукты. Смазки пластичные и петролатум. Определение пенетрации конусом (ISO 2137:2007, IDT)

ГОСТ 32518.2-2013 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Определение оксида кремния спектрофотометрическим методом (ISO 2598-2:1992, MOD)

ГОСТ ISO 2176-2013 Нефтепродукты. Смазки пластичные. Определение температуры каплепадения (ISO 2176:1995, IDT)

75

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

ГОСТ ISO 6251-2013 Газы углеводородные сжиженные. Коррозионное воздействие на медь. Испытание с применением медной пластинки (ISO 6251:1996, IDT) ГОСТ ISO 13757-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение содержания маслянистых остатков. Высокотемпературный метод (ISO 13757:1996, IDT)

ГОСТ ISO 2719-2013 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса (ISO 2719:2002, IDT) ГОСТ ISO 3733-2013 Нефтепродукты и битуминозные материалы. Определение воды дистилляцией (ISO 3733: 1999, IDT) ГОСТ ISO 6619-2013 Нефтопродукты и смазки. Число нейтрализации. Метод потенциометрического титрования (ISO 6619:1988, IDT) ГОСТ ISO 7624-2013 Нефтепродукты и смазки. Ингибированные минеральные турбинные масла. Определение устойчивости к окислению (ISO 7624:1997, IDT)

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 ГОСТ ISO 8681-2013 Нефтепродукты и смазочные материалы. Метод классификации. Определение классов (ISO 8681:1986, IDT)

75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

ГОСТ ISO 11007-2013 Нефтепродукты и смазочные материалы. Определение противокоррозионных характеристик консистентных смазок (ISO 11007:1997, IDT)

ГОСТ 32271-2013 Битумы нефтяные. Определение вязкости при повышенных температурах на ротационном вискозиметре

ГОСТ ISO 11009-2013 Нефтепродукты и смазки. Определение стойкости консистентных смазок к вымыванию водой (ISO 11009:2000, IDT)

ГОСТ EN 237-2013 Нефтепродукты жидкие. Определение низких концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии (EN 237:2004, IDT)

ГОСТ ISO 12925-1-2013 Смазки, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Семейство С (зубчатые передачи). Часть 1. Технические требования к смазкам для закрытых зубчатых передач (ISO 12925-1:1996, IDT)

ГОСТ EN 12847-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение склонности к расслоению битуминозных эмульсий (EN 12847:2009, IDT)

ГОСТ ISO 13357-1-2013 Нефтепродукты. Определение фильтруемости смазочных масел. Часть 1. Метод для масел в присутствии воды (ISO 13357-1:2002, IDT) 75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

ГОСТ 32333-2013 Нефтепродукты. Определение кислотного числа полумикрометодом титрования с цветным индикатором ГОСТ 32391-2013 Масла моторные. Определение испаряемости методом капиллярной газовой хроматографии ГОСТ ISO 2137-2013 Нефтепродукты. Смазки пластичные и петролатум. Определение пенетрации конусом (ISO 2137:2007, IDT) ГОСТ ISO 2176-2013 Нефтепродукты. Смазки пластичные. Определение температуры каплепадения (ISO 2176:1995, IDT) ГОСТ ISO 3987-2013 Нефтепродукты. Смазочные масла и присадки. Определение содержания сульфатной золы (ISO 3987:2010, IDT) ГОСТ ISO 4263-4-2013 Нефть и нефтепродукты. Определение характеристик старения ингибированных масел и жидкостей. Метод TOST. Часть 4. Промышленные трансмиссионные масла (ISO 4263-4:2006, IDT) ГОСТ ISO 12924-2013 Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа X (пластичные смазки). Технические требования (ISO 12924:2010, IDT)

ГОСТ EN 13074-1-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Выделение вяжущих из битумных эмульсий. Часть 1. Выделение выпариванием (EN 13074-1:2011, IDT) ГОСТ EN 13075-1-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение поведения при разрушении. Часть 1. Определение показателя разрушения катионоактивных битумных эмульсий методом с применением минерального наполнителя (EN 13075-1:2009, IDT) ГОСТ EN 13399-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение стабильности модифицированных битумов при хранении (EN 13399:2010, IDT) ГОСТ EN 13588-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение когезии битуминозных вяжущих с использованием маятника (EN 13588:2008, IDT) 75.160

Combustibili Топливо

ГОСТ 32508-2013 Топлива дизельные. Определение цетанового числа 75.160.10

Combustibili solizi Твердое топливо

ГОСТ 147-2013 Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и расчет низшей теплоты сгорания (ISO 1928:2009, MOD) ГОСТ 11130-2013 Торф и продукты на его основе. Методы определения мелочи и засоренности ГОСТ 13673-2013 Торф фрезерный. Метод определения насыпной плотности ГОСТ 13674-2013 Торф и продукты его переработки. Правила приемки ГОСТ 24701-2013 Торф. Методы определения плотности

84


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 ГОСТ 32353-2013 Угли Восточной Сибири для энерготехнологических целей. Технические условия

79 79.040

ГОСТ 32558-2013 Уголь. Определение насыпной плотности (ISO 23499:2008, MOD) ГОСТ 32561-2013 Уголь каменный. Метод определения пластических свойств на пластометре Гизелера с постоянным вращающим моментом (ISO 10329:2009, MOD) 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

ГОСТ 1012-2013 Бензины авиационные. Технические условия ГОСТ 12308-2013 Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия ГОСТ 32401-2013 Топлива авиационные. Метод определения механических примесей ГОСТ 32510-2013 Топлива судовые. Технические условия ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (EN 590:2009, MOD) ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия ГОСТ 32595-2013 Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1 (JET A-1). Технические условия 75.160.30

Combustibili gazoşi Газообразное топливо

ГОСТ 31972-2013 Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования 75.180

75.180.20

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru prelucrare Технологическое оборудование

ГОСТ ISO 13706-2011 Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования (ISO 13706:2000,IDT)

Industria lemnului Технология древесины Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

ГОСТ 32594-2013 Лесоматериалы круглые. Методы измерений (EN 1309–2:2006, NEQ) 79.060 79.060.10

Plăci din lemn Древесные плиты Placaje Фанера

ГОСТ 32158-2013 Фанера строительная с наружными слоями из склеенного на ус шпона. Технические условия 79.060.20

Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

ГОСТ 32304-2013 Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия (EN 13329+A1:2008, NEQ) 81

81.040 81.040.01

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă în general Стекло в целом

ГОСТ 25535-2013 Стекло и изделия из него. Методы определения термостойкости ГОСТ 32281.1-2013 Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Основные принципы проведения испытаний (EN 1288-1:2000, MOD) ГОСТ 32357-2013 Стекло и изделия из него. Метод испытания кипячением (температуростойкостью) (ISO 12543-4:2011, NEQ) ГОСТ 32529-2013 Стекло и изделия из него. Правила приемки ГОСТ 32530-2013 Стекло и изделия от него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение ГОСТ 32539-2013 Стекло и изделия из него. Термины и определения

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 ГОСТ 32564.2-2013 Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару топором и молотком (ISО 16936-2:2005, MOD) 81.040.20

Sticlă pentru construcţii Стекло для строительства зданий

ГОСТ 32562.4-2013 Стекло с покрытием. Правила приемки (EN 1096-4:2004, MOD) 81.040.30

Produse din sticlă Изделия из стекла

83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

ГОСТ 32506.1-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (EN 14350-1:2004, MOD) ГОСТ 32506.2-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные. Часть 2. Санитарно-химические требования и методы испытаний (EN 14350-2:2004, MOD)

ГОСТ 32562.1-2013 Стекло с покрытием. Классификация (EN 1096-1:2012, MOD)

ГОСТ EN 1400-1-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 1. Основные требования безопасности и информация об изделии (EN 1400-1:2002, IDT)

ГОСТ 32562.2-2013 Стекло с покрытием. Методы испытаний для покрытий классов А, В, S (EN 1096-2:2012, MOD)

ГОСТ EN 1400-2-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 2. Физикомеханические свойства и методы испытаний (EN 1400-2:2002, IDT)

ГОСТ 32562.3-2013 Стекло с покрытием. Методы испытаний для покрытий классов C и D (EN 1096-3:2012, MOD)

ГОСТ EN 12868-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Методы определения нитрозаминов и нитрозобразующих веществ (EN 12868:1999, IDT)

ГОСТ 32565-2013 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия

ГОСТ ISO 2023-2013 Обувь резиновая рабочая с подкладкой. Технические условия (ISO 2023:1994, IDT)

ГОСТ 32568-2013 Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия 83

83.060

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Cauciuc Резина

ГОСТ ISO 2781-2013 Резина и термоэластопласты. Определение плотности (ISO 2781:2008, IDT) ГОСТ ISO 7743-2013 Резина и термоэластопласты. Определение упругопрочностных свойств при сжатии (ISO 7743:2011, IDT) 83.080 83.080.20

Materiale plastice Пластмассы Materiale termoplastice Термопластические материалы

ГОСТ 16336-2013 Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия

86

ГОСТ ISO 4643-2013 Обувь полимерная. Сапоги общего назначения из пластиката поливинилхлоридного литьевого с подкладкой или без подкладки. Технические условия (ISO 4643:1992, IDT) ГОСТ ISO 29941-2013 Механические противозачаточные средства. Презервативы из натурального латекса. Определение содержания нитрозаминов (ISO 29941:2010, IDT) 83.160 83.160.10

Anvelope Шины Anvelope pentru vehicule rutiere Шины для дорожно-транспортных средств

ГОСТ ISO 4000-1-2013 Шины и ободья для легковых автомобилей. Часть 1. Шины (метрические серии) (ISO 4000-1:2010, IDT) ГОСТ ISO 10454-2013 Шины для грузовых автомобилей и автобусов. Контроль характеристик шин. Лабораторные методы испытаний (ISO 10454:1993, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014

87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

ГОСТ 31973-2013 Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира (ISO 1524:2000, MOD) ГОСТ 31993-2013 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия (ISO 2808:2007, MOD) ГОСТ 32299-2013 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва (ISO 4624:2002, MOD) ГОСТ 32300-2013 Материалы лакокрасочные. Метод определения стойкости покрытий к влажному истиранию и их способности к очистке (ISO 11998:2006, MOD) 91

91.100 91.100.15

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

ГОСТ 32021-2012 Заполнители и наполнители из плотных горных пород для производства сухих строительных смесей. Технические условия ГОСТ 32311-2012 Кирпич керамический клинкерный для мощения. Технические условия (ЕN 1344:2002, NEQ) 91.100.99

Alte materiale de construcţii Строительные материалы прочие

ГОСТ 32315.1-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру клеевого соединения (ЕN 12316-1:1999, MOD) 91.140 91.140.30

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-88. Частные требования к увлажнителям, используемым с системами отопления, вентиляции или кондиционирования (IEC 60335-2-88:2002, IDT)

97.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-84. Частные требования к туалетам (IEC 60335-2-84:2008, IDT) 91.180

Finisaje interioare Внутренняя отделка

ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-78. Частные требования к уличным барбекю (IEC 60335-2-78:2008, IDT) 91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ГОСТ EN 536-2012 Машины строительно-дорожные. Установки асфальтосмесительные. Требования безопасности (EN 536:1999, IDT) 93 93.080 93.080.30

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

ГОСТ 31994-2013 Технические средства организаци дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования 97

97.020

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Economie casnică în general Домашнее хозяйство в целом

ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-55. Частные требования к электрическим приборам, используемым в аквариумах и садовых водоемах (IEC 60335-2-55:2008, IDT) 97.040 97.040.20

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 5 [142], MAI 2014 стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-6:2008, IDT) 97.040.50

Aparate mici de bucătărie Небольшие кухонные аппараты

ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-13. Частные требования к фритюрницам, сковородам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-13:2009, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-14. Частные требования к кухонным машинам (IEC 60335-2-14:2006, IDT) 97.040.60

Articole de gătit, cuţite şi tacîmuri Посуда для приготовления пищи, ножевые изделия и столовые приборы

ГОСТ ISO 8442-7-2013 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 7. Приборы столовые из серебра, других благородных металлов и их сплавов. Технические условия (ISO 8442-7:2000, IDT) 97.080

Dispozitive de curăţat Машины для ухода за полам

ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-2. Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (IEC 60335-2-2:2009, IDT) 97.100

97.100.10

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare electrice Электрические нагреватели

ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям (IEC 60335-2-30:2009, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-53. Частные требования к нагревательным приборам для саун (IEC 60335-2-53:2007, IDT)

97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-10. Частные требования к пусковым реле электродвигателей (IEC 60730-2-10:2006, IDT) 97.140

Mobilă Мебель

ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства. Термины и определения ГОСТ EN 1730-2013 Мебель бытовая. Столы. Методы испытаний на прочность, долговечность и устойчивость (EN 1730:2000, IDT) ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к автоматическим электрическим устройствам управления горелками (IEC 60730-2-5:2009, IDT) ГОСТ ISO 4211-4-2012 Мебель. Испытание поверхности. Часть 4. Оценка сопротивления удару (ISO 4211-4:1988, IDT) 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

ГОСТ IEC 62115-2012 Игрушки электрические. Требования безопасности (IEC 62115:2004, IDT) 97.200 97.200.30

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Echipament de camping şi terenuri de camping Туристическое снаряжение и площадки для кемпинга

ГОСТ ISO 4211-4-2012 Мебель. Испытание поверхности. Часть 4. Оценка сопротивления удару (ISO 4211-4:1988, IDT) 97.200.50

Jucării Игрушки

ГОСТ IEC 62115-2012 Игрушки электрические. Требования безопасности (IEC 62115:2004, IDT)

88

Profile for standard.md

Bs 5 mai 2014  

Bs 5 mai 2014  

Advertisement