Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

Iulie – august

5 - 2010

PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2010


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de standardizare” это официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2010

2


CUPRINS STANDARDIZARE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 364-ST din 19.07.2010 ……………………………………………………………………………………………………....4 Lista standardelor şi prestandardelor naţionale aprobate...............................................................................................................6 Перечень утвержденных националъных стандартов и предстандартов Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate………………………………………………………......….15 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

Indicativele standardelor anulate…………………………………………………………………………………………….....17 Обозначения аннулированных стандартов.

Indicativele documentelor normative pentru care sînt aprobate modificări/erate……………………………………………...18 Обозначения нормативных документов, к которым утверждены изменения/поправки

Modificări aprobate la codurile de bună practică în domeniul standardizării…………………………………………….........19 Изменения, утвержденныe к кодексам установившейся практики в области стандартизации Modificări aprobate la standarde/prestandarde moldovene…………………………………………………………..………...23 Измeнения утвержденные k стандартам и преgстантартам Молдвовы Erate la standarde Moldovene………………………………………………………………………………………………..…25 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы

METROLOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0017-M din 02.07.2010………………………………………………………………………………………….………….29 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0018-M din 09.07.2010…………………………………………………………………………………………….…….…30 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0019-M din 19.07.2010……………………………………………………………………………………………………..33 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0020-M din 29.07.2010……………………………………………………………………………………………………..34 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0021-M din 11.08.2010………………………………………………………………………………………………….….35 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0022-M din 12.08.2010…………………………………………………………………………………………………..…36

C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Informaţie operativă a Fondului Naţional de Standarde…………………………………………...……………………..…..….37 Standardele — succes, calitate şi professionalism……………………………………………………………………………….39 Şedinţa de constituire a Comitetului Electrotehnic Moldovean……………………………………..…………………..……….40 Calea spre succes a întreprinderii prin încrederea consumătorilor.................................................................................................41 Evidenţa energiei termice………………………………………………………………………………………………………...42 Comparările interlaboratoare – factor pozitiv în creşterea competenţei tehnice a laboratoarelor de încercări………………….45

3


STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 364-ST din 19.07.2010

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2), lit. (c) al Legii cu privire la standardizare nr. 590-XIII din 22.09.95 şi în baza procesului verbal nr. 1 din 15.07.2010, de constituire a Comitetului Electrotehnic Naţional, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în calitate de organism naţional de standardizare adoptă prezenta HOTĂRÎRE: 1. A aproba constituirea Comitetului Electrotehnic Naţional cu denumirea „Comitetul Electrotehnic Moldovean (CEM) ”. În toată documentaţia elaborată şi corespondenţa purtată el va fi numit ca „Comitetul Electrotehnic Moldovean”. 2. A aproba INSM ca unitate care va deţine secretariatul Comitetului Electrotehnic Moldovean cu sediul pe adresa: MD 2064, mun. Chişinău, str. E. Coca 28. 3. A aproba în calitate de preşedinte al Comitetului Electrotehnic Moldovean pe dl Vitalie Dragancea, director general al INSM. 4. A aproba în calitate de secretar al Comitetului Electrotehnic Moldovean pe dra Tatiana Rusu, specialist principal relaţii internaţionale. 5. A aproba în calitate de reprezentant al organismului naţional de standardizare în Comitetul Electrotehnic Moldovean pe dl Gheorghe Gangura, şef srviciu srandardizare. 6. A aproba componenţa Comitetului Electrotehnic Moldovean, conform anexei.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

4


ANEXA 1 la hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 364-ST din 26.08.2010 Componenţa Comitetului de standardizare „Comitetul Electrotehnic Moldovean (CEM) ” Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

Denumire unităţii factorului interesat şi funcţia membrului Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM)

Numele şi prenumele Vitalie Dragancea

INSM, specialist principal, grup marketing şi relaţii internaţionale INSM, şef serviciu standardizare INSM, şef adjunct serviciu standardizare INSM, şef sector standardizare domeniu nealimentar INSM, Laborator Încercări Produse Industriale Laboratorul Mărimi electrice din cadrul INSM, şef laborator Institutul de Energetică, director adjunct pe probleme de ştiinţă IM ”Moldcell” S.A., şef secţie Operare Radio Reţele

Taţiana Rusu

218491

Vice- preşedinte Secretar

Gheorghe Gangura

218408

Reprezentant ONS

Ţucan Ana

218402

Membru

Maftei Ion

218427

Membru

Cernica Grigore

218508

Membru

Stela Straistari

218515

Membru

Reprezentanţa din Moldova a SRL „Schneider Electric Romania” Universitatea Tehnică a Moldovei, şef catedră Electromecanică şi Metrologie S.A „Electromaş” I.C.S. RED UNION FENOSA S.A., Responsabil pentru calitate şi mediu S.A. „Introscop”, Proiectantşef Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, şef-interimar Direcţia Reglementare Tehnică şi Standardizare Şef adjunct SPT

Telefon relaţii

Funcţia în cadrul CEM Preşedinte

218418

Mihai Tîrşu

Membru 235384

Iuliu Croitoru

Membru 206057

Ion Garştea

Membru 260976

Ilie Nuca

Membru 237619

Golubeva Eugenia

016003735337 8480

Andrei Puţuntică

Membru Membru

431360 Covrig Petru

472364 471154 (fax)

Membru Membru

Valentina Rusu 251169 Grigoraşenco Alexandru 5

385361 472125 (fax)

Membru


STANDARDIZAREA LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR NAŢIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЪНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ (iulie – august 2010) 01

Часть 6. Код Альфа-4 для полного охвата вариантов языка (ISO 639-6:2009, IDT)

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

11

01.080.50 SM GOST ISO/CEI 15420:2010 Identificare automată. Coduri cu bare. Specificaţii pentru simbolizarea codului cu bare EAN/UPC – Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики штрихового кода EAN/UPC (GOST ISO/CEI 15420−2010, IDT)

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.020 SMV ENV 12612:2010 Informatică medicală. Mesaje pentru schimbul de informaţii de ordin administrativ în medicină – Информатика в здравоохранении. Сообщения для обмена административной информацией в здравоохранении (ENV 12612:1997, IDT)

01.140.20 SMV ISO 639-1:2010 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Partea 1: Cod alfa-2 – Коды для представления названий языков. Часть 1: Код Альфа-2

SMV ENV 12924:2010 Informatică medicală. Categorisirea securităţii şi protecţia sistemelor informaţionale în medicină – Информатика в здравоохранении. Категоризация безопасности и защита информационных систем в здравоохранении (ENV 12924:1997, IDT)

SMV ISO 639-2:2010 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi Partea 2: Cod alfa-3 – Коды для представления названий языков. Часть :. Код Альфа-3 (ISO 639-2:1998, IDT)

25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.220.50

SMV ISO 639-3:2010 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Partea 3: Cod alfa-3 pentru acoperire cuprinzătoare a limbilor – Коды для представления названий языков. Часть 3: Код Альфа-3 для полного охвата вариантов языка (ISO 639-3:2007, IDT)

SMV ISO 4531-1:2010 Emailuri din sticlă şi porţelan. Emisia de plumb şi cadmiu din articole emailate în contact cu produsele alimentare. Partea 1: Metoda de încercare – Эмали стекловидные и фарфоровые. Выделение свинца и кадмия при контакте эмалированных изделий с пищевыми продуктами. Часть 1: Метод испытания (ISO 4531-1:1998, IDT)

SMV ISO 639-4:2010 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Partea 4: Principii generale de codificare a reprezentării denumirilor de limbi şi entităţilor conexe şi linii directoare pentru aplicarea lor – Коды для представления названий языков. Часть 4: Общие принципы кодирования представления названий языков и связанных с ними объектов и руководство по применению (ISO 639-4:2010, IDT)

SMV ISO 4531-2:2010 Emailuri din sticlă şi porţelan. Emisia de plumb şi cadmiu din articole emailate în contact cu produsele alimentare. Partea 2: Limite admisibile – Эмали стекловидные и фарфоровые. Выделение свинца и кадмия при контакте эмалированных изделий с пищевыми продуктами. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 4531-2:1998, IDT)

SMV ISO 639-5:2010 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Partea 5: Cod alfa – 3 pentru familii şi grupuri de limbi – Коды для представления названий языков. Часть 5: Код Альфа— 3 для семей и групп языков (ISO 639-5:2008, IDT)

27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

SM GOST ISO 13602-1:2010 Sisteme energetice tehnice. Metode de analiză. Partea 1: Principii generale – Системы энергитические технические. Методы анализа. Часть 1: Общие положения (GOST ISO 13602-1:2009, IDT)

SMV ISO 639-6:2010 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Partea 6: Cod alfa – 4 pentru acoperire cuprinzătoare a variantelor limbii – Коды для представления названий языков. 6


сопротивление постоянному току при 23º С и при 100º С (SR EN 60811-5-1:2002, IDT)

SM GOST ISO 13602-2:2010 Sisteme energetice tehnice. Metode de analiză. Partea 2: Agregarea şi ponderabilitatea produselor energetice – Системы энергетические технические. Методы анализа. Часть 2: Объединение и весомость энергопродуктов (GOST ISO 13602-2:2009, IDT) 29

29.040.01 SM SR EN 60811-3-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-1: Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию (SR EN 60811-3-1:1995, IDT)

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.035.01 SM SR EN 60811-1-3:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apă. Încercare de contracţie – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-3: Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку (SR EN 60811-1-3:1996, IDT)

SM SR EN 60811-3-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-2: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de pierdere de masă. Încercare de stabilitate termică – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-2: Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание на потерю массы. Испытание на термостабильность (SR EN 60811-3-2:1996, IDT)

29.035.20 SM SR EN 60811-1-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-1: Metode cu aplicare generală. Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-1: Методы общего применения. Измерение толщины и габаритных размеров. Определения механических свойств (SR EN 60811-1-1:2002, IDT)

29.060.20 SM SR EN 60811-1-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-1: Metode cu aplicare generală. Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-1: Методы общего применения. Измерение толщины и габаритных размеров. Определения механических свойств (SR EN 60811-1-1:2002, IDT)

SM SR EN 60811-1-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-2: Metode cu aplicare generală. Metode de îmbătrînire termică – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-2: Методы общего применения. Методы термического старения (SR EN 60811-1-2:1996, IDT)

SM SR EN 60811-1-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-2: Metode cu aplicare generală. Metode de îmbătrînire termică – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-2: Методы общего применения. Методы термического старения (SR EN 60811-1-2:1996, IDT)

29.035.20 SM SR EN 60811-5-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 5-1: Metode specifice pentru materialele de umplutură. Punct de picurare. Separare de ulei. Fragilitate la temperatură joasă. Indice de aciditate total. Absenţa componenţilor corozivi. Permitivitate la 23º C. Rezistivitate în curent continuu la 23º C şi la 100º C – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 5-1: Специальные методы для наполнителей. Температура каплепадения. Отделение масла. Хрупкость при пониженных температурах. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионных компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23º С. Удельное

SM SR EN 60811-1-3:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apă. Încercare de contracţie – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-3: Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку (SR EN 60811-1-3:1996, IDT) 7


Часть 4: Обеспечение безопасности доступа (ISO/CEI 18028-4:2005, IDT)

SM SR EN 60811-3-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-1: Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию (SR EN 60811-3-1:1995, IDT)

SMV ISO/CEI 18028-5:2010 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei IT. Partea 5: Securizarea comunicaţiilor în cadrul reţelelor care utilizează reţele virtuale private – Информационнaя технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сети IT. Часть 5: Обеспечение безопасности коммуникаций в сетях, с использованием виртуальных частных сетей (ISO/CEI 18028-5:2006, IDT)

SM SR EN 60811-3-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-2: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de pierdere de masă. Încercare de stabilitate termică – Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-2: Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание на потерю массы. Испытание на термостабильность (SR EN 60811-3-2:1996, IDT) 35

удаленного

SMV ISO/CEI 27033-1:2010 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei. Partea 1: Privire de ansamblu şi concepte – Информационнaя технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сети. Часть 1: Oбзор и концепция (ISO/CEI 27033-1:2009, IDT) 35.100.01 SM GOST ISO 7498-2:2010 Tehnologia informaţiei. Interconectarea sistemelor deschise. Model de referinţă de bază. Partea 2: Arhitectura securităţii informaţiei – Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 2: Архитектура защиты информации (GOST ISO 7498-2−2002, IDT)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040

35.240.70

SM GOST ISO/CEI 15420:2010 Identificare automată. Coduri cu bare. Specificaţii pentru simbolizarea codului cu bare EAN/UPC – А втоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики штрихового кода EAN/UPC (GOST ISO/CEI 15420−2010, IDT

SMV ISO 19112:2010 Informaţie geografică.Referinţe spaţiale prin identificatori geografici – Географическая информация. Привязка в пространстве по географическим идентификаторам (ISO 19112:2003, IDT) SMV ISO 19113:2010 Informaţie geografică. Principii de calitate Географическая информация. Принципы качества (ISO 19113:2002, IDT)

SMV ISO/CEI 18028-2:2010 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei IT. Partea 2: Arhitectura securităţii reţelei – Информационнaя технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сети IT. Часть 2: Архитектура безопасности сети (ISO/CEI 18028-2:2006, IDT)

SMV ISO 19114:2010 Informaţie geografică. Proceduri de evaluare a calităţii – Географическая информация. Процедуры оценки качества (ISO 19114:2003, IDT)

SMV ISO/CEI 18028-3:2010 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei IT. Partea 3: Securizarea comunicaţiilor între reţele care utilizează gateway-uri de securitate – Информационнaя технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сети IT. Часть 3: Обеспечение безопасности коммуникаций между сетями, с использованием шлюзов безопасности (ISO/CEI 18028-3:2005, IDT)

SMV ISO 19115:2010 Informaţie geografică. Metadate информация. Метаданные (ISO 19115:2003, IDT)

Географическая

SMV ISO 19115-2:2010 Informaţie geografică. Metadate. Partea 2: Extensii pentru imagini şi matrici – Географическая информация. Метаданные. Часть 2: Расширения для данных изображения и данных с координатной привязкой (ISO 19115-2:2009, IDT)

SMV ISO/CEI 18028-4:2010 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Securitatea reţelei IT. Partea 4: Securizarea accesului de la distanţă – Информационнaя технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сети IT. 8


45

SMV ISO 19123:2010 Informaţie geografică. Schemă pentru geometria şi funcţiile unei acoperiri – Географическая информация. Схема для геометрии и функций рабочей зоны (ISO 19123:2005, IDT)

INGINERIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.020 SM GOST 7409:2010 Vagoane de marfă. Cerinţe pentru acoperiri cu lacuri şi vopsele – Вагоны грузовые. Требования к лакокрасочным покрытиям (GOST 7409–2009, IDT)

SMV ISO/TS 19139:2010 Informaţie geografică. Metadate. Implementarea schemei XML – Географическая информация. Метаданные. Внедрение XML-схемы (ISO/TS 19139:2007, IDT)

59

35.240.80 SMV ENV 12611:2010 Informatică medicală. Structuri de categorii pentru sisteme de concepte. Dispozitive medicale – Информатика в здравоохранении. Категориальная структура систем понятий. Медицинские изделия (ENV 12611:1997, IDT)

INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PIELĂRIEI ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЪНОГО И КОЖЕВЕННОГО

59.080.40 SMV ISO 36:2010 Cauciuc vulcanizat sau thermoplastic. Determinarea aderenţei la materiale textile – Резина вулканизированная или термопластичная. Определение прочности соединения с тканью (ISO 36:2005, IDT)

SMV ENV 12612:2010 Informatică medicală. Mesaje pentru schimbul de informaţii de ordin administrativ în medicină – Информатика в здравоохранении. Сообщения для обмена административной информацией в здравоохранении (ENV 12612:1997, IDT)

59.080.01 SMV ISO 105-B02:2010 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B02: Rezistenţa vopsirilor la lumina artificială: Încercare la decolorare prin utilizarea lampei cu arc cu xenon – Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B02: Устойчивость окраски к искусственному свету. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы (ISO 105-B02:1994, IDT)

SMV ENV 12924:2010 Informatică medicală. Categorisirea securităţii şi protecţia sistemelor informaţionale în medicină – Информатика в здравоохранении. Категоризация безопасности и защита информационных систем в здравоохранении (ENV 12924:1997, IDT)

65

SMV EN 12967-1:2010 Informatică medicală. Arhitectura serviciului. Partea 1: Punctul de vedere al întreprinderii – Информатика в здравоохранении. Архитектура услуги. Часть 1: Точка зрения предприятия (EN 12967-1:2007, IDT)

AGRICULTURĂ СЕЛЪСКОЕ ХОЭЯЙСТВО

65.020.20 SM GOST 17081:2010 Fructe de coriandru. Cerinţe pentru achiziţionare şi livrare Condiţii tehnice – Плоды кориандра. Требования при заготовках и поставках. Технические условия (GOST 17081-97 IDT)

SMV EN 13606-1:2010 Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor electronice de sănătate. Partea 1: Model de referinţă – Информатика в здравоохранении. Передача электронных записей о состоянии здоровья. Часть 1: Эталонная модель (EN 13606-1:2007, IDT)

67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.120.10

SMV EN 13606-3:2010 Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor electronice de sănătate . Partea 3: Arhetipuri de referinţă şi liste de termeni – Информатика в здравоохранении. Передача электронных записей о состоянии здоровья. Часть 3: Эталонные архетипы и списки терминов (EN 13606-3:2008, IDT)

SM GOST R 51479:2010 (ISO 1442-97) Carne şi produse din carne. Metoda de determinare a fracţiei masice de umiditate – Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги (GOST R 51479-99 (ISO 1442-97), IDT) SM GOST R 52480:2010 Carne şi produse din carne. Metoda histologică rapidă de determinare a componentelor de structură a compoziţiei – Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава (GOST R 52480-2005, IDT)

SMV EN 13606-4:2010 Informatică medicală. Comunicarea înregistrărilor electronice de sănătate. Partea 4: Securitate – Информатика в здравоохранении. Передача электронных записей о состоянии здоровья. Часть 4: Безопасность (EN 13606-4:2007, IDT) 9


SM GOST R 53212:2010 Produse de cofetărie. Metode de determinare a conţinutului de reziduu degresat praf de lapte în produsele de ciocolată cu lapte – Изделия кондитерские. Методы определения содержания сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком (GOST R 53212-2008, IDT)

67.120.20 SM GOST R 51944:2010 Carne de pasăre. Metode de determinare a caracteristicilor organoleptice, temperaturii şi masei – Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы (GOST R 51944-2002, IDT)

67.240

67.140.10

SMV ISO 3103:2010 Ceai. Prepararea infuziei pentru examenul organoleptic – Чай. Приготовление настоя для органолептического анализа (ISO 3103:1980, IDT)

SMV ISO 3103:2010 Ceai. Prepararea infuziei pentru examenul organoleptic – Чай. Приготовление настоя для органолептического анализа (ISO 3103:1980, IDT)

67.250

67.160.10

SMV ISO 4531-1:2010 Emailuri din sticlă şi porţelan. Emisia de plumb şi cadmiu din articole emailate în contact cu produsele alimentare. Partea 1: Metoda de încercare – Эмали стекловидные и фарфоровые. Выделение свинца и кадмия при контакте эмалированных изделий с пищевыми продуктами. Часть 1: Метод испытания (ISO 4531-1:1998, IDT

SM 299:2010 Misteluri. Condiţii tehnice – Мистели. Технические условия SM GOST R 52470:2010 Produse alimentare.Metode de identificare şi determinare a fracţiei masice de coloranţi sintetici în producţia alcoolică – Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в алкогольной продукции (GOST R 52470-2005, IDT)

SMV ISO 4531-2:2010 Emailuri din sticlă şi porţelan. Emisia de plumb şi cadmiu din articole emailate în contact cu produsele alimentare Partea 2: Limite admisibile – Эмали стекловидные и фарфоровые. Выделение свинца и кадмия при контакте эмалированных изделий с пищевыми продуктами. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 4531-2:1998, IDT)

67.180.10 SM GOST R 52671:2010 Produse alimentare. Metode de identificare şi determinare a fracţiei masice de coloranţi sintetici în caramel – Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в карамели (GOST R 52671-2006, IDT)

SM GOST R ISO 6486-1:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu Partea 1: Metoda de încercare – Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания (GOST R ISO 6486-1–2007, IDT)

67.190 SM GOST R 53122:2010 Produse de cofetărie. Metode de determinare a conţinutului de grăsime de lapte în produsele de ciocolată – Изделия кондитерские. Методы определения содержания молочного жира в шоколадных изделиях (GOST R 53122-2008, IDT)

SM GOST R ISO 6486-2:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu Partea 2: Limite admisibile – Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые пределы (GOST R ISO 6486-2–2007, IDT)

SM GOST R 53156:2010 Produse de cofetărie. Metode de determinare a conţinutului total de reziduu sec de cacao în produsele de ciocolată Изделия кондитерские. Методы определения содержания сухого остатка какао в шоколадных изделиях (GOST R 53156-2008, IDT)

SMV ISO 7086-1:2010 Vase adînci din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 1: Metoda de încercare – Посуда стеклянная глубокая при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1: Метод испытания (ISO 7086-1:2000, IDT)

SM GOST R 53164:2010 Produse de cofetărie. Metoda de determinare a conţinutului de reziduu degresat sec de cacao în produsele de ciocolată – Изделия кондитерские. Метод определения содержания сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях (GOST R 53164-2008, IDT) 10


пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1: Метод испытания (ISO 7086-1:2000, IDT)

SMV ISO 7086-2:2010 Vase adînci din sticlă în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 2: Limite admisibile – Посуда стеклянная глубокая при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 7086-2:2000, IDT)

SMV ISO 7086-2:2010 Vase adînci din sticlă în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 2: Limite admisibile – Посуда стеклянная глубокая при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 7086-2:2000, IDT)

SMV ISO 8391-1:2010 Articole de gătit din ceramică în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 1: Metoda de încercare – Посуда керамическая кухонная при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1: Метод испытания (ISO 8391-1:1986, IDT)

SMV ISO 8391-1:2010 Articole de gătit din ceramică în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 1: Metoda de încercare – Посуда керамическая кухонная при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1: Метод испытания (ISO 8391-1:1986, IDT)

SMV ISO 8391-2:2010 Articole de gătit din ceramică în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 2: Limite admisibile – Посуда керамическая кухонная при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 8391-2:1986, IDT) 73

SMV ISO 8391-2:2010 Articole de gătit din ceramică în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 2: Limite admisibile – Посуда керамическая кухонная при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 8391-2:1986, IDT)

MINE ŞI MINEREURI ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

73.060.99

81.060.20

SM GOST 31411:2010 Perrenat de amoniu. Condiţii tehnice – Перренат аммония.Технические условия (GOST 31411:2009, IDT)

SM GOST R ISO 6486-1:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu Partea 1: Metoda de încercare – Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания (GOST R ISO 6486-1–2007, IDT)

81

INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII СТЕКОЛЪНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

81.040.30

SM GOST R ISO 6486-2:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu Partea 2: Limite admisibile – Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые пределы (GOST R ISO 6486-2–2007, IDT)

SM GOST R ISO 6486-1:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu Partea 1: Metoda de încercare – Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания (GOST R ISO 6486-1–2007, IDT)

SMV ISO 8391-1:2010 Articole de gătit din ceramică în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 1: Metoda de încercare – Посуда керамическая кухонная при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1: Метод испытания (ISO 8391-1:1986, IDT)

SM GOST R ISO 6486-2:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu Partea 2: Limite admisibile – Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые пределы (GOST R ISO 6486-2–2007, IDT)

SMV ISO 8391-2:2010 Articole de gătit din ceramică în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 2: Limite admisibile – Посуда керамическая кухонная при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 8391-2:1986, IDT)

SMV ISO 7086-1:2010 Vase adînci din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 1: Metoda de încercare – Посуда стеклянная глубокая при контакте с 11


INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЭИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

SMV ISO 877-1:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţie solară. Partea 1: Ghid general – Пластмассы. Методы воздействия солнечного излучения. Часть 1: Общее руководство (ISO 877-1:2009, IDT)

SMV ISO 36:2010 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei la materiale textile – Резина вулканизированная или термопластичная. Определение прочности соединения с тканью (ISO 36:2005, IDT)

SMV ISO 877-2:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţie solară. Partea 2: Expunere directă şi expunere în spatele geamului din sticlă – Пластмассы. Методы воздействия солнечного излучения. Часть 2: Прямое воздействие и воздействие за стеклянным окном (ISO 877-2:2009, IDT)

83

83.060

SMV ISO 6133:2010 Cauciuc şi materiale plastice. Analiza curbelor multi-vîrfuri obţinute la determinarea rezistenţei la sfîşiere şi a forţei de aderenţă – Каучук и пластмассы. Анализ многопиковых кривых, полученных при определении сопротивления разрыву и адгезионной прочности (ISO 6133:1998, IDT)

SMV ISO 877-3:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţie solară. Partea 3: Expunere intensivă cu utilizarea radiaţiei solare concentrate – Пластмассы. Методы воздействия солнечного излучения. Часть 3: Интенсивное воздействие с использованием концентрированного солнечного излучения (ISO 877-3:2009, IDT)

SMV ISO 7270-1:2010 Cauciuc. Analiza prin metode de piroliză şi cromatografie în fază gazoasă. Partea 1: Identificarea polimerilor (polimerilor unici şi a amestecurilor de polimeri) – Каучук. Анализ методами пиролитической газовой хроматографии. Часть 1: Идентификация полимеров (отдельных полимеров и полимерных смесей) (ISO 7270-1:2003, IDT)

SMV ISO 4582:2010 Materiale plastice. Determinarea modificărilor de culoare şi a variaţiilor proprietăţilor după expunere la lumina zilei sub sticlă, la agenţi atmosferici sau la surse de lumină de laborator – Пластмассы. Определение изменений окраски и свойств после воздействия дневного света под стеклом, естественных атмосферных условий или лабораторных источников освещения (ISO 4582:2007, IDT)

SMV ISO 7270-2:2010 Cauciuc. Analiza prin metode de piroliză şi cromatografie în fază gazoasă. Partea 2: Determinarea raportului de stiren/butadienă/izopren – Каучук. Анализ методами пиролитической газовой хроматографии. Часть 2: Определение соотношения стирола/бутадиена/изопрена (ISO 7270-2:2005, IDT)

SMV ISO 4892-1:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator Partea 1: Ghid general – Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 1: Общее руководство (ISO 4892-1:1999, IDT)

83.080.01 SMV ISO 4892-2:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 2: Lămpi cu arc de xenon – Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 2: Ксеноновые дуговые лампы (ISO 4892-2:2006, IDT)

SMV ISO 527-1:2010 Materiale plastice.Determinarea proprietăţilor de tracţiune Partea 1: Principii generale – Пластмассы. Определение свойств при растяжении. Часть 1: Общие принципы (ISO 527-1:1993, IDT) SMV ISO 527-2:2010 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 2: Condiţii de încercare a materialelor plastice pentru injecţie şi extrudare – Пластмассы. Определение свойств при растяжении. Часть 2: Условия испытаний для формовочных и прессовочных пластмасс (ISO 527-2:1993, IDT)

SMV ISO 4892-3:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente cu UV – Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 3: Люминесцентные лампы ультрафиолетового излучения (ISO 4892-3:2006, IDT)

SMV ISO 527-3:2010 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune Partea 3: Condiţii de încercare pentru filme şi folii – Пластмассы. Определение свойств при растяжении. Часть 3: Условия испытаний для пленок и листов (ISO 527-3:1995, IDT)

SMV ISO 4892-4:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 4: Lămpi cu arc cu cărbune, cu flacără deschisă – Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 4: Угольные дуговые лампы с открытым пламенем (ISO 4892-4:2004, IDT) 12


85

SMV ISO 6133:2010 Cauciuc şi materiale plastice. Analiza curbelor multi-vîrfuri obţinute la determinarea rezistenţei la sfîşiere şi a forţei de aderenţă – Каучук и пластмассы. Анализ многопиковых кривых, полученных при определении сопротивления разрыву и адгезионной прочности (ISO 6133:1998, IDT)

INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ

85.060 SMV ISO 1924-2:2010 Hîrtie şi carton. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 2: Metoda cu gradient de alungire constant (20 mm/min) – Бумага и картон. Определение свойств при растяжении. Часть 2: Метод удлинения с постоянной скоростью (20 mm/min) (ISO 1924-2:2008, IDT)

83.180 SMV ISO 4578:2010 Adezivi. Determinarea rezistenţei la desprindere a îmbinărilor adezive puternic coezive. Metoda cu role mobile – Клеи. Определение сопротивления отслаиванию высокопрочных клеевых соединений. Метод подвижных роликов (ISO 4578:1997, IDT)

SMV ISO 1924-3:2010 Hîrtie şi carton. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 3: Metoda cu gradient de alungire constant (100 mm/min) – Бумага и картон. Определение свойств при растяжении. Часть 3: Метод удлинения с постоянной скоростью (100 mm/min) (ISO 1924-3:2005, IDT)

SMV ISO 4587:2010 Adezivi. Determinarea rezistenţei la forfecare a ansamblurilor lipite suport rigid pe suport rigid prin suprapunere simplă – Клеи. Определение прочности на сдвиг при растяжении соединений склеиваемых внахлест жестких материалов (ISO 4587:2003, IDT)

87

INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЪ

87.040

SMV ISO 8510-2:2010 Adezivi. Încercarea la desprindere prin jupuire pentru un ansamblu lipit suport flexibil pe suport rigid. Partea 2: Jupuire la 180 grade – Клеи. Испытание на отслаивание образца из склеенных гибкого и жесткого материалов. Часть 2: Отслаивание под углом 180 градусов (ISO 8510-2:2006, IDT)

SM GOST 9980.5:2010 Lacuri şi vopsele. Transport şi depozitare – Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (GOST 9980.5–2009, IDT) SM GOST R 52165:2010 Lacuri şi vopsele. Lacuri. Condiţii tehnice generale Материалы лакокрасочные. Лаки. Общие технические условия (GOST R 52165-2003, IDT)

SMV ISO 10123:2010 Adezivi. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor anaerobi pe asamblări tip bară-inel – Клеи. Определение прочности на сдвиг анаэробных клеев с использованием образца в виде фланца со штифтом (ISO 10123:1990, IDT)

SM GOST R 52491:2010 Lacuri şi vopsele utilizate în construcţii. Condiţii tehnice generale – Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия (GOST R 52491-2005, IDT)

SMV ISO 11003-2:2010 Adezivi. Determinarea comportării la forfecare a adezivilor structurali. Partea 2: Metoda de încercare la tracţiune pe epruvete compacte – Определение свойств конструкционных клеев при сдвиге. Часть 2. Метод испытания на растяжение с применением толстослойных образцов (ISO 11003-2:2001, IDT)

97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.040.60 SMV ISO 11339:2010 Adezivi. Încercarea la jupuire în T pentru asamblării lipite flexibil pe flexibil – Клеи. Испытание на расслаивание соединений Т-образно склеиваемых гибких материалов (ISO 11339:2010, IDT)

SMV ISO 4531-1:2010 Emailuri din sticlă şi porţelan. Emisia de plumb şi cadmiu din articole emailate în contact cu produsele alimentare. Partea 1: Metoda de încercare – Эмали стекловидные и фарфоровые. Выделение свинца и кадмия при контакте эмалированных изделий с пищевыми продуктами. Часть 1: Метод испытания (ISO 4531-1:1998, IDT)

SMV ISO 13445:2010 Adezivi. Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor lipite între substraturi rigide prin metoda de forfecare între blocuri masive – Клеи. Определение прочности на сдвиг клеевых соединений жестких субстратов методом сдвига в блоке (ISO 13445:2003, IDT)

13


97.200.50

SMV ISO 4531-2:2010 Emailuri din sticlă şi porţelan. Emisia de plumb şi cadmiu din articole emailate în contact cu produsele alimentare Partea 2: Limite admisibile – Эмали стекловидные и фарфоровые. Выделение свинца и кадмия при контакте эмалированных изделий с пищевыми продуктами. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 4531-2:1998, IDT)

SMV EN 71-9+A1:2010 Securitatea jucăriilor. Partea 9: Compuşi chimici organici. Cerinţe – Безопасность игрушек. Часть 9: Органические химические соединения. Требования (EN 71-9:2005+A1:2007, IDT) SMV EN 71-10:2010 Securitatea jucăriilor. Partea 10: Compuşi chimici organici. Prepararea şi extracţia eşantioanelor – Безопасность игрушек. Часть 10: Органические химические соединения. Подготовка и экстракция проб (EN 71-10:2005, IDT)

SM GOST R ISO 6486-1:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu Partea 1: Metoda de încercare – Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1. Метод испытания (GOST R ISO 6486-1–2007, IDT)

SMV EN 71-11:2010 Securitatea jucăriilor. Partea 11: Compuşi chimici organici. Metode de analiză – Безопасность игрушек. Часть 11: Органические химические соединения. Методы анализа (EN 71-11:2005, IDT)

SM GOST R ISO 6486-2:2010 Articole din ceramică, veselă din ceramică vitrifiată şi veselă de masă din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu Partea 2: Limite admisibile – Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые пределы (GOST R ISO 6486-2–2007, IDT SMV ISO 7086-1:2010 Vase adînci din sticlă în contact cu produsele alimentare Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 1: Metoda de încercare Посуда стеклянная глубокая при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1: Метод испытания (ISO 7086-1:2000, IDT SMV ISO 7086-2:2010 Vase adînci din sticlă în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 2: Limite admisibile – Посуда стеклянная глубокая при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 7086-2:2000, IDT) SMV ISO 8391-1:2010 Articole de gătit din ceramică în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 1: Metoda de încercare – Посуда керамическая кухонная при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 1: Метод испытания (ISO 8391-1:1986, IDT SMV ISO 8391-2:2010 Articole de gătit din ceramică în contact cu produsele alimentare. Emisia de plumb şi cadmiu. Partea 2: Limite admisibile – Посуда керамическая кухонная при контакте с пищевыми продуктами. Выделение свинца и кадмия. Часть 2: Допустимые пределы (ISO 8391-2:1986, IDT)

14


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (iulie – august 2010) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM 299:2010

67.160.10

15.10.2010

380-ST din 24.08.2010

SM SR EN 60811-1-1:2010

29.035.20 29.060.20

16.09.2010

382-ST din 26.08.2010

SM SR EN 60811-1-2:2010

29.035.20 29.060.20

16.09.2010

382-ST din 26.08.2010

SM SR EN 60811-1-3:2010

29.035.20 29.060.20

16.09.2010

382-ST din 26.08.2010

SM SR EN 60811-1-4:2010

29.035.20 29.060.20

16.09.2010

382-ST din 26.08.2010

SM SR EN 60811-3-1:2010

29.040.20 29.060.20

16.09.2010

382-ST din 26.08.2010

SM SR EN 60811-3-2:2010

29.040.20 29.060.20

16.09.2010

382-ST din 26.08.2010

16.09.2010 06.09.2010 06.09.2010 15.08.2010 23.08.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.08.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.08.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 13.09.2010

382-ST din 26.08.2010 373-ST din 06.08.2010 373-ST din 06.08.2010 361-ST din 09.07.2010 365-ST din 09.07.2010 369-ST din 30.07.2010 369-ST din 30.07.2010 375-ST din 09.08.2010 379-ST din 23.08.2010 379-ST din 23.08.2010 369-ST din 30.07.2010 375-ST din 09.08.2010 369-ST din 30.07.2010 369-ST din 30.07.2010 369-ST din 30.07.2010 369-ST din 30.07.2010 376-ST din 11.08.2010

13.09.2010

376-ST din 11.08.2010

08.09.2010 08.09.2010

374-ST din 09.08.2010 374-ST din 09.08.2010

23.08.2010 23.08.2010 16.09.2010

365-ST din 09.07.2010 365-ST din 09.07.2010 381-ST din 25.08.2010

16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010

381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010

SM SR EN 60811-5-1:2010 SM GOST 7409:2010 SM GOST 9980.5:2010 SM GOST 17081:2010 SM GOST 31411:2010 SM GOST R 51479:2010 SM GOST R 51944:2010 SM GOST R 52165:2010 SM GOST R 52470:2010 SM GOST R 52671:2010 SM GOST R 52480:2010 SM GOST R 52491:2010 SM GOST R 53122:2010 SM GOST R 53156:2010 SM GOST R 53164:2010 SM GOST R 53212:2010 SM GOST R ISO 6486-1:2010

SM GOST R ISO 6486-2:2010

SM GOST ISO 7498-2:2010 SM GOST ISO /CEI 15420:2010 SM GOST ISO 13602-1:2010 SM GOST ISO 13602-2:2010 SMV ISO 36:2010 SMV ISO 105-B02:2010 SMV ISO 527-1:2010 SMV ISO 527-2:2010 SMV ISO 527-3:2010

29.035.20 45.020 87.040 65.020.20 73.060.99 67.120.10 67.120.20 87.040 67.160.10 67.180.10 67.120.10 87.040 67.190 67.190 67.190 67.190 67.250 81.040.30 81.060.20 97.040.60 67.250 81.040.30 81.060.20 97.040.60 35.100.01 01.080.50 35.040 27.010 27.010 59.080.40 83.060 59.080.01 83.080.01 83.080.01 83.080.01


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV ISO 639-1:1010 SMV ISO 639-2:2010 SMV ISO 639-3:2010 SMV ISO 639-4:2010 SMV ISO 639-5:2010 SMV ISO 639-6:2010 SMV ISO 877-1:2010 SMV ISO 877-2:2010 SMV ISO 877-3:2010 SMV ISO 1924-2:2010 SMV ISO 1924-3:2010 SMV ISO 3103:2010 SMV ISO 4531-1:2010 SMV ISO 4531-2:2010 SMV ISO 4578:2010 SMV ISO 4582:2010 SMV ISO 4587:2010 SMV ISO 4892-1:2010 SMV ISO 4892-2:2010 SMV ISO 4892-3:2010 SMV ISO 4892-4:2010 SMV ISO 6133:2010 SMV ISO 7086-1:2010 SMV ISO 7086-2:2010 SMV ISO 7270-1:2010 SMV ISO 7270-2:2010 SMV ISO 8391-1:2010 SMV ISO 8391-2:2010 SMV ISO 8510-2:2010 SMV ISO 10123:2010 SMV ISO 11003-2:2010 SMV ISO 11339:2010 SMV ISO 13445:2010 SMV ISO 19112:2010 SMV ISO 19113:2010 SMV ISO 19114:2010 SMV ISO 19115:2010 SMV ISO 19115-2:2010 SMV ISO 19123:2010 SMV ISO 1924-2:2010 SMV ISO 1924-3:2010

Codul CSM Код CSM 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 83.080.01 83.080.01 83.080.01 85.060 85.060 67.140.10 67.240 25.220.50 67.250 97.040.60 25.220.50 67.250 97.040.60 83.180 83.080.01 83.180 83.080.01 83.080.01 83.080.01 83.080.01 83.080.01 83.060 67.250 81.040.30 97.040.60 67.250 81.040.30 97.040.60 83.060 83.060 67.250 81.040.30 97.040.60 67.250 81.040.30 97.040.60 83.180 83.180 83.180 83.180 83.180 35.240.70 35.240.70 35.240.70 35.240.70 35.240.70 35.240.70 85.060 85.060

Data editării Дата издания 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010 15.09.2010

16

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 370-ST din 02.08.2010 370-ST din 02.08.2010 370-ST din 02.08.2010 370-ST din 02.08.2010 370-ST din 02.08.2010 370-ST din 02.08.2010 381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010 363-ST din 26.07.2010

13.09.2010

376-ST din 11.08.2010

13.09.2010

376-ST din 11.08.2010

16.09.2010 16.09.2010 14.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 10.09.2010

381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010 378-ST din 20.08.2010 377-ST din 19.08.2010 377-ST din 19.08.2010 377-ST din 19.08.2010 377-ST din 19.08.2010 377-ST din 19.08.2010

13.09.2010

376-ST din 11.08.2010

13.09.2010

376-ST din 11.08.2010

10.09.2010 10.09.2010 13.09.2010

377-ST din 19.08.2010 377-ST din 19.08.2010 376-ST din 11.08.2010

13.09.2010

376-ST din 11.08.2010

14.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 14.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 16.09.2010 16.09.2010

378-ST din 20.08.2010 378-ST din 20.08.2010 378-ST din 20.08.2010 378-ST din 20.08.2010 378-ST din 20.08.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 381-ST din 25.08.2010 381-ST din 25.08.2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV ISO/TS 19139:2010 SMV ISO/CEI 18028-2:2010 SMV ISO/CEI 18028-3:2010 SMV ISO/CEI 18028-4:2010 SMV ISO/CEI 18028-5:2010 SMV ISO/CEI 27033-1:2010 SMV EN 71-9+A1:2010 SMV EN 71-10:2010 SMV EN 71-11:2010 SMV EN 12967-1:2010 SMV EN 13606-1:2010 SMV EN 13606-3:2010 SMV EN 13606-4:2010 SMV ENV 12611:2010 SMV ENV 12612:2010 SMV ENV 12924:2010

Codul CSM Код CSM 35.240.70 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 97.200.50 97.200.50 97.200.50 35.240.80 35.240.80 35.240.80 35.240.80 35.240.80 11.020 35.240.80 11.020 35.240.80

Data editării Дата издания 02.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 02.09.2010 13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010 07.09.2010 07.09.2010 07.09.2010 07.09.2010 07.09.2010 07.09.2010 07.09.2010

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 367-ST din 28.07.2010 376-ST din 11.08.2010 376-ST din 11.08.2010 376-ST din 11.08.2010 368-ST din 29.07.2010 368-ST din 29.07.2010 368-ST din 29.07.2010 368-ST din 29.07.2010 368-ST din 29.07.2010 368-ST din 29.07.2010 368-ST din 29.07.2010

INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (iulie – august 2010) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

SM SR ISO 639:2005

01.140.20

15.10.2010

370-ST din 02.08.2010

GOST 21-94 GOST 22-94 GOST 17081-78 GOST 7409-90 GOST 9980.5-86 GOST ISO/CEI 15420-2001

67.180.10 67.180.10 65.020.20 45.020 87.040 01.080.50 35.040

01.08.2010 01.08.2010 15.08.2010 01.02.2011 01.02.2011 01.01.2011

SMV ISO 639-1:2010 SMV ISO 639-2:2010 SMV ISO 639-3:2010 SMV ISO 639-4:2010 SMV ISO 639-5:2010 SMV ISO 639-6:2010 ------------------------------------------------------------------SM GOST 17081:2010 SM GOST 7409:2010 SM GOST 9980.5:2010 GOST ISO/CEI 15420-2010

17

360-ST din 08.07.2010 360-ST din 08.07.2010 361-ST din 09.07.2010 373-ST din 06.08.2010 373-ST din 06.08.2010 374-ST din 09.08.2010


INDICATIVELE DOCUMENTELOR NORMATIVE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (iulie – august 2010) Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Код CSM

Nr. mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

A1 A1 A1

366 – ST din 27.07.2010 362 – ST din 27.07.2010 382 – ST din 26.08.2010

A2

382 – ST din 26.08.2010

A1

382 – ST din 26.08.2010

A2

382 – ST din 26.08.2010

A1

382 – ST din 26.08.2010

A2

382 – ST din 26.08.2010

SMV ISO 105-B02:2010/A1:2010

01.120 01.120 29.035.20 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 59.080.01

A1

381 – ST din 25.08.2010

SMV ISO 105-B02:2010/A2:2010

59.080.01

A1

381 – ST din 25.08.2010

SMV ISO 527-1:2010/A1:2010

83.080.01

A1

381 – ST din 25.08.2010

SMV ISO 527-1:2010/C1:2010

83.080.01

C1

381 – ST din 25.08.2010

SMV ISO 527-3:2010/C1:2010

83.080.01

C1

381 – ST din 25.08.2010

SMV ISO 527-3:2010/C2:2010

83.080.01

C2

381 – ST din 25.08.2010

SMV ISO 4892-4:2010/C1:2010

83.080.01

C1

377 – ST din 19.08.2010

SMV ISO 4892-2:2010/A1:2010

83.080.01

A1

377 – ST din 19.08.2010

SMV ISO 7270-1:2010/A1:2010

83.060

A1

377 – ST din 19.08.2010

SMV EN 19114:2010/C1:2010

35.240.70

C1

367-ST din 28.07.2010

SMV EN 19115:2010/C1:2010

35.240.70

C1

367-ST din 28.07.2010

SM GOST R 52354:2006/A1:2010 GOST 8645-68

85.080 23.040.10

A1 A1

372-ST din 04.08.2010 371-ST din 03.08.2010

19 21 Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică 23 Nu se publică

CBP 1-2: 2007/A1:2010 CBP1-8: 2008/A1:2010 SM SR EN 60811-1-1:2010/A1:2010 SM SR EN 60811-1-2:2010/A2:2010 SM SR EN 60811-1-3:2010/A1:2010 SM SR EN 60811-1-4:2010/A2:2010 SM SR EN 60811-3-1:2010/A1:2010 SM SR EN 60811-3-1:2010/A2:2010

18


MODIFICĂRI APROBATE LA CODURILE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII ИЗМИНЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫЕ К КОБЕКСАМ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКУ В ОБЛАСТИ СТАНБАРТИЗАЦИИ 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ CS M 01.120

MODIFICARE

CBP 1-2:2007/A1:2010

Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare

Aprobată prin hotărîrea INSM nr.366-ST din 27.07.2010 Punctul 5.1. După cuvintele „se înfiinţează” se completează cu cuvintele „la iniţiativa organismului naţional de standardizare sau ” După cuvîntul „naţionale” se completează cu cuvintele „sau adoptării standardelor internaţionale şi regionale (europene sau ale altor ţări)” Punctul 5.5. Va avea următoarea redacţie: „Secretariatul comitetelor tehnice de standardizare poate fi deţinut de orgаnismul naţional de standardizare sau de o altă parte interesată. În cazul în care secretariatul comitetului tehnic este deţinut de o altă organizaţie în afară de orgаnismul naţional de standardizare, trebuie să fie semnat „Acordul de deţinere a secretariatului comitetului tehnic de standardizare” respectiv, încheiat între orgаnismul naţional de standardizare şi organizaţia respectivă. Totodată, organizaţia care va deţine secretariatul convine cu organismul naţional de standardizare asupra persoanei care va îndeplini funcţia de secretar al comitetului tehnic; numeşte candidatura secretarului care efectuează o consultare a tuturor părţilor interesate pentru a stabili în baza răspunsurilor în scris ale acestora componenţa comitetului tehnic (împuterniciţii părţilor interesate); organizează şedinţa organizatorică a lui privind pregătirea informaţiilor şi documentelor care trebuie prezentate organismului naţional de standardizare şi alegerea candidaturii preşedintelui comitetului tehnic.” Anexa А Пункт 5.1. После слов „создается” дополнить словами „по инициативе национального органа по стандартизации или ” После слова „национальных” дополнить словами „ или принятия международных и межрегиональных стандартов (европейских или других стран) ” Anexa А Пункт 5.5. Представить в следующей редакции: «Секретариат технических комитетов по стандартизации может вести национальный орган по стандартизации либо другая заинтересованная сторона. В случае если секретариат технического комитета ведет другая организация кроме национального органа по стандартизации, должно быть подписано «Соглашение о содержании секретариата технического комитета» заключенное между национальным органом по стандартизации и соответствующей организацией. Кроме того, организация, которая будет вести секретариат, договаривается с национальным органом по стандартизации относительно лица, которое будет выполнять функцию секретаря технического комитета; назначает кандидатуру секретаря, который осуществляет опрос всех заинтересованных сторон для установления, на основе их письменных ответов, состава технического комитета (уполномоченных заинтересованных сторон); проводит его организационное заседание по подготовке информации и документов, которые должны быть представлены национальному органу по стандартизации, и выбору кандидатуры председателя технического комитета».

(BS. nr. 5 – 2010)

19


20


CSM 01.120

MODIFICARE

CBP 1-8:2008/A1:2010

Principiile şi metodologia standardizării. Referinţe la standarde în reglementări tehnice. Principii generale şi metode de referinţă

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 362-ST din 13.07.2010 Punctul 1.1. După cuvintele „referinţă la standarde” se completează cu cuvintele „sau prestandarde (în continuare – standarde)”. Punctul 3.5 se exclude. Anexa C Пункт 1.1. После слов „ссылок на стандарты” дополнить словами „или предстандарты (далее – стандарты)”. Пункт 3.5 исключить.

(BS. nr. 5 – 2010)

21


22


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDELE/PRESTANDARDELE MOLDOVENE ИЗМEНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ K СТАНДАРТАМ И ПРЕDСТАНТАРТАМ МОЛДВОВЫ 85

INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ

CSM 85.080 ______________________________________________________________________________________________________ MODIFICARE

SM GOST R 52354:2006/A1:2010

Produse din hîrtie pentru uz casnic şi igienico-sanitar. Condiţii tehnice generale ______________________________________________________________________________________________________ Aprobată prin hotărîrea INSM. nr. 372 – ST din 04.08.2010 Preambul naţional Prezenta modificare reprezintă adoptarea modificării nr.1 la standardul Federaţiei Ruse GOST R 52354 „Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия” ca modificare la standardul moldovean SM GOST R 52354:2006 (BS. nr. 5 – 2010)

ОКС 85.080 Группа К65 Изменение № 1 ГОСТ Р 52354-2005 Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.03.2010 № 27-ст Дата введения 2010-08-01

Раздел 1. Второй абзац. Заменить слова: «показатели 4, 5» на «показа-тели 2-5»; дополнить абзацем (после последнего): «Стандарт не распространяется на многослойные бумажные впитывающие изделия гигиенического и хозяйственно-бытового назначения с абсорбирующим слоем, например, подгузники, пеленки, тампоны, про-стыни и др., а также на одежду из бумаги и принадлежности к одежде». Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 12301-81 на ГОСТ 12301-2006. Пункт 3.6. Заменить слова: «из бумаги» на «из бумаги или бумажного текстилеподобного материала», «которой» на «которых». Подпункт 3.6.1. Таблица 1. Графа «Наименование изделий». Для под-группы изделий Б-3 после слова «антисептические» дополнить словами: «, косметические с пропиткой»; таблицу 1 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е - Кроме перечисленных изделий в указанные группы и подгруппы включают прочие хозяйственно-бытовые и санитар-но-гигиенические изделия, используемые для личной гигиены и в быту при контакте со слизистой оболочкой или кожей человека, аналогичные перечисленным изделиям по техническому исполнению и функциональ-ному назначению»; Таблица 2. Графа «Значение показателя для группы и подгруппы изделий». Для группы изделий А для показателя 4 заменить значение: «4,5-8,8» на «4,5-9,1» (два раза); для группы изделий В для показателя 4 заме-нить значение: «4,57,5» на «4,5-8,8» (два раза); Примечание к таблице. Заменить слово: «раздражающего» на «кожно-раздражающего», исключить слова: «на кожу человека». Пункт 3.6.2. После слова «изделий» дополнить словами: «(сами изделия)». Подпункт 3.13.1 дополнить новым абзацем (после девятого): «- срок годности изделий, устанавливаемый изготовителем». Подпункт 3.14.4. После слов «а также» исключить слова: «изделия в рулонах». (ИУС № 6 2010 г.)

23


24


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТAНДАРTЫ МОЛДОВЫ 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ CSM 67.080.10 67.160.10

Erată la SM GOST R 51620:2008 “Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metoda de determinare a concentraţiei masice a extractului redus”. În ce loc Coperta şi pagina de titlu. Titlul standardului

E tipărit

Trebuie citit

masice a extractului redus

în masă a extractului sec nereducător

(BS nr. 5 - 2010)

CSM 67.080.10 67.160.10 Erată la SM GOST R 51621:2008 “Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metode de determinare a concentraţiei masice a acizilor titraţi”. În ce loc Coperta şi pagina de titlu. Titlul standardului Preambulul naţional. Alineatul doi. Titlul SM GOST R 51652:2008

E tipărit

Trebuie citit

masice a acizilor titraţi

în masă a acizilor titrabili

rafinat

rectificat

(BS nr. 5- 2010)

CSM 67.160.10 Erată la SM GOST R 51652:2008 “Alcool etilic rafinat din materie primă alimentară. Condiţii tehnice”. În ce loc Coperta şi pagina de titlu. Titlul standardului

E tipărit

Trebuie citit

rafinat

rectificat

(BS nr. 5- 2010)

25


26


CSM 67.080.10 67.160.10 Erată la SM GOST R 51655:2008 “Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metoda de determinare a concentraţiei masice a dioxidului de sulf liber şi total”. În ce loc Coperta şi pagina de titlu. Titlul standardului

E tipărit

Trebuie citit

masice

în masă

(BS nr. 5- 2010)

CSM 67.040 Erată la SM GOST R 51962:2005 “Produse alimentare şi materii prime alimentare. Metoda volt-ampermetrică prin inversiune de determinare a concentraţiei masice a arsenului”. În ce loc Coperta şi pagina de titlu. Titlul standardului

E tipărit

Trebuie citit

masice

în masă

(BS nr. 5- 2010)

27


28


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0017-M din 02.07.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, sistemul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip FA 288/M12P, cu numerele de fabricaţie a componentelor de bază (balanţe) 851284, 851285, 851286 producător „Mesomatic” GmbH, Germania, solicitant firma „MAGIC V.S.” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0154:2010. A elibera firmei „MAGIC V.S.” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0139U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, sistemul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip DK850, cu numerele de fabricaţie a componentelor de bază (balanţe) 040376, 040375 producător „Mesomatic” GmbH, Germania, solicitant „MAGIC INTEGRAL N.C.” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0155:2010. A elibera „MAGIC INTEGRAL N.C.” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0140U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

29


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0018-M din 09.07.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” defectoscopul universal tip УД4-TM „Toмографик”, producător şi solicitant S.A. „Votum”, mun. Chişinău, cu nr. I–0728:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 704 şi a autoriza producerea mijloacelor de măsurare menţionate de către S.A. „Votum”, mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 09.07.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru defectoscopul universal tip УД4-TM „Toмографик” verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ВХП (modificările ВХП – 60D1.3T, ВХП - 100 D1.3T, ВХП - 150 D1.3T, ВХП - 200 D1.3T, ВХП - 300 D1.3T, ВХП - 500 D1.3T, ВХП - 600 D1.3T ), producător şi solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0729:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 705 şi a autoriza producerea mijloacelor de măsurare menţionate de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 09.07.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ВХП (modificările ВХП – 60D1.3T, ВХП - 100 D1.3T, ВХП - 150 D1.3T, ВХП - 200 D1.3T, ВХП - 300 D1.3T, ВХП - 500 D1.3T, ВХП - 600 D1.3T ) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată tip JD series (modificările JD300-3, JD1000-2, JD3000-2, JD5000-2, producător Shenyang Longteng Electronic Co., Ltd., R.P.Chineză, solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0730:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 706 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 09.07.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată tip JD series (modificările JD300-3, JD1000-2, JD3000-2, JD5000-2 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” distribuitorul de gaz lichefiat tip V-line 899x.xxx/LPG, producător ADAMOV-SYSTEMS, a.s., Republica Cehă, solicitant „MOLPETGAZ-SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0731:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 707 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „MOLPETGAZ-SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 09.07.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru distribuitorul de gaz lichefiat tip V-line 899x.xxx/LPG verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 708, pentru contorul de energie termică tip MULTICAL UF-1M, producător KAMSTRUP A/S, Danemarca, solicitant „TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0541:2007, pe un termen de pînă la 09.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: – 24 luni; – 6 0 luni – la blocurile locative.

30


6. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 709, pentru contorul de apă rece tip LXS, producător NINGBO WATER CO.LTD, R.P. China, solicitant Î.I. „Marcel Suvac”, or. Orhei, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0419:2005, pe un termen de pînă la 09.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: – 24 luni; – la blocurile locative DN 15 şi DN 20 - 60 luni. 7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 710, pentru contorul de apă rece volumetric cu piston rotativ tip LXH, producător NINGBO WATER CO.LTD, R.P. China, solicitant Î.I. „Marcel Suvac”, or. Orhei, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0420:2005, pe un termen de pînă la 09.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: – 24 luni; – la blocurile locative DN 15 şi DN 20 - 60 luni. 8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 711, pentru contorul de apă rece şi caldă tip LXSC, producător NINGBO WATER CO.LTD, R.P. China, solicitant Î.I. „Marcel Suvac or. Orhei, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0358:2004, pe un termen de pînă la 09.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: – 24 luni; – la blocurile locative DN 15 şi DN 20 - 60 luni. 9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 712, pentru distribuitorul de gaz lichefiat tip TIS-97GAZ, producător şi solicitant Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0508:2006, pe un termen de pînă la 09.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 10. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 713, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BPM-AN-50, producător firma Van Oostveen Medical BV, „ROMED”, Olanda, solicitant Î.M. „BECOR” S.R.L., mun.. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0359:2004, pe un termen de pînă la 09.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 11. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 714, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BPM-STSPL, producător firma Van Oostveen Medical BV, „ROMED”, Olanda, solicitant Î.M. „BECOR” S.R.L., mun.. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0360:2004, pe un termen de pînă la 09.07.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru areometrul – alcoolmetru tip ПЛОТ-3С-М, producător ЗАO „Авиатех”, or.Arzamas, Federaţia Rusă, solicitant S.R.L. ”Zavanda - Elipsa” mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” areometrul – alcoolmetru tip ПЛОТ-3С-М cu nr. I-0732:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către S.R.L. ”Zavanda - Elipsa”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 240R pentru areometrul – alcoolmetru tip ПЛОТ-3С-М, pe un termen de pînă la 01.01.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 13. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru manometrul tip ДM 05; manometrul cu termometru tip ДМТ 05; manometrul cu semnalizare tip ДМ Сг 05; vacuummetrul tip ДВ 05; manovacuummetrul tip ДА 05; manovacuummetrul cu semnalizare tip ДА Сг 05, producător OAO „Стеклоприбор”or. Cervonozavodscoe, Ucraina, solicitant COOPERATIVA DE PRODUCŢIE „CLĂDITORUL”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” manometrul tip ДM 05; manometrul cu termometru tip ДМТ 05; manometrul cu semnalizare tip ДМ Сг 05; vacuummetrul tip ДВ 05; manovacuummetrul tip ДА 05; manovacuummetrul cu semnalizare tip ДА Сг 05 cu nr. I-0733:2010. A autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către COOPERATIVA DE PRODUCŢIE „CLĂDITORUL”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 241R pentru manometrul tip ДM 05; manometrul cu termometru tip ДМТ 05; manometrul cu semnalizare tip ДМ Сг 05; vacuummetrul tip ДВ 05; manovacuummetrul tip ДА 05; manovacuummetrul cu semnalizare tip ДА Сг 05, pe un termen de pînă la 10.06.2011. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

31


14. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru transformatorul de curent tip ТПЛ – 10с, producător ООО «Обьединенные энергетические технологии - Самара» («Самарский трансформатор»), Federaţia Rusă, solicitant „EVIDENT-ELECTRO” S.A., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” transformatorul de curent tip ТПЛ – 10с cu nr. I-0734:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către „EVIDENT-ELECTRO” S.A., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 242R pentru transformatorul de curent tip ТПЛ – 10с, pe un termen de pînă la 01.07.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 15. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru calculatorul de energie termică tip ВКТ-5 producător ЗАО «НПФ Теплоком», Federaţia Rusă, solicitant S.A.„CET-NORD”, mun. Bălţi, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 243R pentru calculatorul de energie termică tip ВКТ-5, producător ЗАО «НПФ Теплоком», Federaţia Rusă, solicitant S.A.„CET-NORD”, mun. Bălţi, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0350:2004, pe un termen de pînă la 01.06.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 12 luni – debitmetre cu dispozitive de strangulare; - 24 luni; - 60 luni – la blocuri locative. 16. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАД-01 „АДЪЮТОР” producător З.А.О. „Адъютор”, Federaţia Rusă, solicitant Î.I. „MediprofRăileanu”, or. Cimişlia, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 244R pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАД-01 „АДЪЮТОР”, producător З.А.О. „Адъютор”, Federaţia Rusă, solicitant Î.I. „Mediprof-Răileanu”, or. Cimişlia, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0453:2005, pe un termen de pînă la 01.01.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare12 luni. 17. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru termometrul medical maximal din sticlă producător OAO „Термоприбор”, Federaţia Rusă, solicitant „Maiac - Farm” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 245R pentru termometrul medical maximal din sticlă, producător OAO „Термоприбор”, Federaţia Rusă, solicitant „Maiac - Farm” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0300:2003, pe un termen de pînă la 01.01.2015. Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a termometrului medical maximal din sticlă efectuată de OAO „Термоприбор”, Federaţia Rusă 18. În baza deciziei Curţii Supreme de Justiţie se anulează pct. 14 din Hotărîrii Organismului Naţional de Metrologie nr.0009-M din 24.12.2008 cu privire la: - anularea certificatului de aprobare de model nr. 548 din 02.08.2007 pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BP AG1 inclus în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” (în continuare „Registru”) cu nr. I-0559:2007; - anularea certificatului de aprobare de model nr. 549 din 02.08.2007 pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP inclus în „Registru” cu nr. I-0560:2007; - anularea certificatului de aprobare de model nr. 550 din 02.08.2007 pentru termometrul electronic tip MT inclus în „Registru” cu nr. I-0561:2007; - excluderea din domeniul de autorizare a Autorizaţiei metrologice seria V nr. 000469 din 21.08.2007 mijloacele de măsurare constatate necorespunzătoare menţionate mai sus importate de ÎCS „Medtech-Plus” S.R.L.

32


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0019-M din 19.07.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP-200 Plus, cu numărul de fabricaţie 310.00819 producător Schiller AG, Confederaţia Elveţiană, solicitant Î.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, cu nr. III-0156:2010. A elibera Î.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0141U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip CARDIOVIT AT-101, cu numărul de fabricaţie 080.13684 producător Schiller AG, Confederaţia Elveţiană, solicitant Î.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, cu nr. III-0157:2010. A elibera Î.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0142U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BR-102 Plus, cu numerele de fabricaţie 290.04883, 290.06535, 290.04884, 290.06536 producător Schiller AG, Confederaţia Elveţiană, solicitant Î.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, cu nr. III-0158:2010. A elibera Î.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0143U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip CARDIOVIT AT-10 plus, cu numărul de fabricaţie 173.02068 producător Schiller AG, Confederaţia Elveţiană, solicitant Î.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, cu nr. III-0159:2010. A elibera Î.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0144U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

33


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0020-M din 29.07.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, gaz – cromatograful tip GC-2014, cu numărul de fabricaţie C11484709368SA cu părţile componente: detector cu ionizare în flacără (FID) tip FID-2014 nr.C11594700500SA, autoinjector tip AOC-20i nr. C11504703303SA, injector tip SPL-2010 nr. C11534701306SA, producător firma „SHIMADZU”, Japonia solicitant Î.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0160:2010. A elibera Î.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0145U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „GILBARCO PPEU-PETROM MOLDOVA” producător „Gilbarco Veeder Root”, Italia, solicitant Î.C.S. „S&T MOLD” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De aprobat completările la descrierea de model pentru sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „GILBARCO PPEU-PETROM MOLDOVA”, incluse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0705:2010, în scopul includerii versiunii noi a software PPEU 42.01G.

34


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0021-M din 11.08.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip MIRAŽ EDV 50, cu numărul de fabricaţie 003/09, producător MIRAŽ, Republica Serbia, solicitant Î.M. „WHOLEMARK M” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0161:2010. A elibera Î.M. „WHOLEMARK - M” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0146U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică feroviară) tip MIRAŽ 8 - 100, cu numărul de fabricaţie 001/10, producător MIRAŽ, Republica Serbia, solicitant Î.M. „WHOLEMARK - M” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0162:2010. A elibera Î.M. „WHOLEMARK - M” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0147U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitor de gaz comprimat tip AS 120 G, cu numărul de fabricaţie 5859, producător DELTA COMPRESIÓN, S.R.L, Republica Argentina, solicitant „VIVICONI COM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0163:2010. A elibera „VIVICONI COM” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0148U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 6 luni (distribuitor de gaz comprimat); - 2 luni (semnalizator şi manometru).

35


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0022-M din 12.08.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de gaz comprimat tip AS 120 G, cu numărul de fabricaţie 5959, producător DELTA COMPRESIÓN, S.R.L, Republica Argentina, solicitant „VIVICONI COM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0164:2010. A elibera „VIVICONI COM” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0149U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 6 luni (distribuitor de gaz comprimat); - 12 luni (semnalizator şi manometru). 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip VB 60K10DM, cu numărul de fabricaţie WV07228, producător KERN&Sohn GmbH, Republica Federală Germania, solicitant Societatea Comercială „FLUMED - FARM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0165:2010. A elibera Societăţii Comerciale „FLUMED - FARM” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0150U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a calibratorului tip МЕТРАН 510 - ПКМ cu numărul de fabricaţie 1019 producător ООО НПФ «Специальная Автоматика», Federaţia Rusă, solicitant S.A. „CET-2”, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III calibratorul tip МЕТРАН 510 - ПКМ cu nr. III-0166:2010. A autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat de către S.A. „CET-2”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0020UR pentru calibratorul tip МЕТРАН 510 - ПКМ. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

36


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Informaţie operativă a Fondului Naţional de Standarde (situaţia la 01 august 2010) Utilizarea standardelor europene şi internaţionale prezintă un interes deosebit atît pentru importatori, cît şi pentru sporirea capacităţii agenţilor economici de a realiza produse, tehnologii sau servicii de calitate în conformitate cu standardele europene şi internaţionale, competitive pe pieţele externe, în special pe piaţa europeană. Aplicarea standardelor europene şi internaţionale oferă numeroase avantaje, cum ar fi: deschiderea pieţelor, elaborarea documentelor de referinţă şi a unei terminologii comune. La momentul actual (situaţia la 01 august 2010) Organismul Naţional de Standardizare Vă prezintă următoarele informaţii: Standarde moldovene (adoptate în calitate de naţionale) gestionate de INSM: Standarde moldovene originale – 233 (inclusiv 15 Coduri de bună practică CBP) Standarde internaţionale – 292 Standarde europene – 626 Standarde române – 462 Standarde ale Federaţiei Ruse – 265 Standarde naţionale ale Republicii Belarus – 129 Standarde naţionale ale Ucrainei – 9 Standarde interstatale – 19789

Standarde adoptat în calitate de naţionale (exclusiv standardele interstatale) pe teritoriul RM

37


Standarde adoptate în calitate de naţionale pe teritoriul RM

Standarde existente în Fondul Naţional de Standarde pentru consultarea părţilor interesate (neadoptate ca naţionale): Standarde române – 12296 Standarde ale ţărilor CSI – 7846 Standarde internaţionale – 11415 Standarde europene – 2466 Standarde europene din Marea Britanie – 14930 Standarde interstatale – 698

Numărul total de standarde naţionale existente în Fondul Naţional de Standarde, la data de 01.08.2010, constituie 21805 documente. Cu stimă, Echipa ONS 38


Standardele — succes, calitate şi profesionalism Doriţi să vă bucuraţi în fiecare zi de succes în activitatea Dvs., dar nu ştiţi ce trebuie să faceţi pentru aceasta şi de aceea preferaţi să nu faceţi nimic. Frica de a face greşeli sau posibilitatea de a eşua în ceea ce v-aţi propus sunt principalele motive prin care încercaţi să justificaţi inacţiunile Dvs. Greşiţi! Standardele sunt acele instrumente care vă garantează calitatea şi profesionalismul activităţii desfăşurate în orice domeniu. Pentru că procesul de standardizare face conexiune cu diferite domenii de activitate, la orice etapă de dezvoltare:

Un standard reprezintă un nivel de experienţă reală şi tehnologie avansată care stabileşte un compromis între cele mai ridicate nivele de progres şi constrângeri economice ale timpului. Obiectivele de bază ale standardelor se adresează tuturor părţilor interesate asigurînd protecţia drepturilor şi intereselor prin: - securitatea produselor şi serviciilor; - calitatea şi încrederea sporită a produselor; - compatibilitate operaţională între produse; - costuri reduse, fără a afecta însă raportul calitate-preţ; - mai bună informare asupra produselor sau serviciilor. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM), în calitate de Organism Naţional de Standardizare (ONS), are ca obiectiv de bază prestarea serviciilor calitative în domeniul standardizării, în scopul creării suportului normativ, metodologic şi instituţional pentru asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor autohtone, protecţiei consumatorilor şi circulaţiei libere a produselor la nivel regional şi internaţional. Astfel, ONS pune la dispoziţia tuturor organizaţiilor, întregul set de standarde, actualizarea lor, precum şi colecţiile de standarde aplicabile în domenii conexe: siguranţa alimentelor, managementul calităţii, securitatea produselor şi serviciilor etc., instrumente cu care acestea pot da dovadă de adevărat profesionalism şi buna funcţionare a procesului de producere şi realizare. Totodată, prin caracteristica sa fundamentală, procesul de standardizare permite tuturor celor interesaţi: · să se implice în procesul de elaborare al standardelor, · să fie informaţi corect, · să beneficieze de toate avantajele. Pentru mai multe detalii puteţi accesa site-ul nostru www.standard.md Bucuraţi-vă de fiecare minut pe care îl petreceţi la „volanul" afacerii Dvs , datorită standardelor!

39


Şedinţa de constituire a Comitetului Electrotehnic Moldovean La data de 15.07.2010 în incinta INSM a avut loc şedinţa de constituire a Comitetului Electrotehnic Moldovean (CEM). La şedinţă alături de specialiştii INSM au fost prezenţi: Dl Mihai TÎRŞU, Director adjunct Institutul de Energetică, Academia de Ştiinţe a Moldovei; Dra Olesia VRANCEAN, consultant principal, secţia Reglementări Tehnice şi Standardizare, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor; Dl Andrei PALII, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; Dl Ilie NUCĂ, şef catedra Electromecanică şi Metrologie, Universitatea Tehnică a Moldovei; Dl Andrei PUŢUNTICĂ, Responsabil pentru calitate şi mediu, I.C.S „UNION FENOSA"; Dna Eugenia GOLUBEVA, specialist în standardizare, L.Î. „Electromaş"; Dl TOPALĂ, şef secţie metrologie şi încercări, SA „Introscop"; Dl Ion GARŞTEA, director, Schneider Electric, reprezentanţa în Republica Moldova; Dl Damian PANAID, şef secţie vînzări, „Moldcablu" SRL; Dl Pavel ANDONI, şef serviciu, ÎS „Moldelectrica". Scopul principal al CEM este oferirea posibilităţii de a selecta şi, prin urmare, a propune Organismului Naţional de Standardizare pentru adoptare standarde internaţionale în domeniul electrotehnic. Ulterior, va fi posibilă şi participarea activă la elaborarea standardelor noi, în cadrul Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI). Participarea la activităţile CEI, va permite atît accesul la noile tehnologii în electrotehnică la nivel internaţional, cît şi promovarea intereselor naţionale în acest domeniu. Devenind membrii CEI, Republica Moldova va avea posibilitatea de a adapta oficial standardele acestei organizaţii. Întărirea comitetelor tehnice şi atragerea tuturor factorilor interesaţi: industrie, cercetare, comerţ, servicii sunt acţiuni ce trebuie cu atenţie amplificate după cum activitatea specialiştilor în cadrul comitetelor tehnice trebuie susţinută, pentru ca Republica Moldova să cunoască tendinţele de dezvoltare a unor norme, şi să fie pregătită pentru luarea celor mai potrivite măsuri. Trebuie să aducem la cunoştinţă, că atragerea industriei spre aceste activităţi din care poate obţine informaţii o poate conduce spre succes, iar neglijenţa şi indiferenţa faţă de acestea, spre eşecuri. Suntem în faţa unor noi provocări legate de strategia dezvoltării industriei electrotehnice, abordarea unor probleme grele ale societăţii de astăzi legate de eficienţa energetică a produselor electrotehnice şi securitatea energetică, problemele de calitate şi instruire personal, acţiuni pe care încearcă să le facă invitând toţi electrotehnicieni să i se alăture. Comitetul nou constituit este deschis pentru aderarea altor membri.

40


Calea spre succes a întreprinderii prin încrederea consumătorilor Este bine cunoscut faptul că, la nivel internaţional standardizarea este considerată o necesitate. Acest lucru este cel mai bine vizibil prin utilizarea de către marile organizaţii a standardelor, care le permite unificarea condiţiilor de calitate a produselor şi serviciilor comercializate pe diferite pieţe naţionale şi eliminarea barierilor tehnice apărute între diferite regiuni cu cerinţe specifice locale. Producătorii nu trebuie să ignore necesitatea şi importanţa standardelor, deoarece succesul înalt şi competitivitatea întreprinderii pot fi obţinute doar prin încrederea consumătorilor faţă de produsele şi serviciile procurate şi utilizate de către ei. Pentru ca produsele şi serviciile comercializate să aibă succes pe piaţa naţională şi internaţională este necesar ca consumătorii/clienţii: · · · ·

Să aprecieze înalt calitatea produsului sau serviciului; Să fie siguri că produsele sau serviciile corespund unor cerinţe prestabilite; Să aibă o impresie bună despre producător; Să fie convinşi că alegerea lor este corectă şi corespunde aşteptărilor.

Toate acestea depind de gradul de utilizare de către producătorii de produse şi servicii a standardelor naţionale, internaţionale şi europene. Agenţii economici trebuie să conştientizeze faptul că: „piaţa poate fi cucerită prin activitatea de standardizare". Motivul care a făcut ca ţările dezvoltate să ajungă la un nivel economic înalt, a fost preluarea iniţiativei în elaborarea şi implementare a standardelor în afacere. Iar cucerirea încrederii consumătorilor a fost datorată calităţii înalte a produselor şi serviciilor care corespund cerinţelor prevăzute în standarde. Cea mai importantă prioritate şi preferinţă a consumătorilor este „un mod de viaţă mai modern şi mai sănătos", iar acest lucru este posibil doar prin utilizarea şi actualizarea în permanenţă a standardelor. Prin utilizarea standardelor producătorii satisfac nevoile complexe ale consumătorilor prin selectarea acelor produse sau servicii care să corespundă celui mai înalt grad a cerinţelor beneficiarilor. Fabricarea produselor şi serviciilor conform standardelor rezolvă problemele care ar putea cauza un consum neraţional şi eforturi fizice, pentru a menţine starea de sănătate a consumătorilor. Datorită utilizării standardelor în activitatea unei afaceri creşte încrederea consumătorilor în activitatea întreprinderii . Standardizarea ambalajului şi protecţia mărfurilor cît şi stabilirea condiţiilor de protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii oamenilor duce spre succes întreprinderile şi organizaţiile comerciale.

41


Evidenţa energiei termice În ultimii ani în mun. Chişinău au fost construite cîteva zeci de blocuri locative. Iniţial, blocurile se construiau cu centrală termică individuală în fiecare apartament (cazan), fapt, care la acea etapă, satisfăcea cerinţele pieţei, deoarece serviciile furnizorului de energie termică nu erau calitative. Soluţia aleasă (instalarea centralelor termice individuale în apartament) nu era cea mai efectivă soluţie, şi ţinînd cont de neajunsurile acesteia s-a trecut la construcţia blocurilor locative cu centrală termică pentru un bloc întreg (cazangerie), ulterior cu conectarea la reţelele termice orăşeneşti (la reţelele furnizorului de energie termică, care a ridicat nivelul serviciilor prestate la necesităţile pieţii) şi cu punct termic individual. În aceste blocuri distribuţia energiei termice, a apei calde menajere, a apei reci se face pe orizontală de la coloanele amplasate în scările blocurilor locative. Astfel, în afara apartamentelor, în blocuri sunt prevăzute panouri de distribuţie, în care sunt realizate racordările de la coloane precum şi evidenţa necesară a energiei termice, a apei calde şi a apei reci. Blocurile locative cu distribuţia a resurselor energetice pe orizontală, a apei calde menajere şi a apei reci, au un şir de avantaje faţă de blocurile cu cazan în fiecare apartament şi mai multe faţă de blocurile vechi cu distribuţia pe verticală. Avantajele principale ale acestor blocuri ar fi următoarele: - asigurarea apartamentelor cu agent termic, apă caldă şi rece de calitate, adică la parametrii necesari; - locatarii îşi pot permite să consume energie termica atît, de cît au nevoie sau cît îşi pot permite, prin reglarea cu -termostatele prevăzute pe calorifere; - temperatura la livrarea apei calde menajere corespunde normelor în vigoare; - proprietarii apartamentelor achită doar atît cît consumă de facto; - debranşarea apartamentelor care nu-şi achită datoriile, de la coloana de distribuţie, se poate face doar pentru apartamentul respectiv, fără ca să-i afecteze pe ceilalţi locatari ai blocului. Urmare a avantajelor enumerate mai sus, considerăm că blocurile de apartamente cu distribuţia resurselor energetice pe orizontală sunt una din cele mai progresiste soluţii de perspectivă pentru blocurile ce vor fi construite în R. Moldova. Mai mult de atît, putem estima că multe din blocurile vechi, mai ales cele ce necesită reparaţie capitală, vor trece la distribuţia pe orizontală a resurselor energetice. Şi acest lucru nu prezintă mari dificultăţi din punct de vedere tehnic, iar costurile pentru trecerea la distribuţia pe orizontală sunt suficient de suportabile. Acest lucru este unul din principiile strategice ale furnizorilor de resurse energetice (trecerea de la distribuţia pe verticală la distribuţia pe orizontală). Luînd în considerare perspectiva blocurilor locative cu distribuţia pe orizontală, constatăm că evidenţa corectă a resurselor energetice este de o importanţă majoră. Şi dacă pentru mijloacele de măsurare destinate evidenţei apei calde şi apei reci (contoare) pe parcursul ultimilor ani s-au format careva criterii tehnice de selectare care „satisfac” prestatorii de servicii şi consumatorii, atunci evidenţa energiei termice la apartamente, practic, este ceva nou şi necunoscut atît pentru proprietari de apartamente cît şi pentru prestatori de servicii. În continuare vom încerca să prezentăm careva aspecte ale evidenţei energiei termice la apartamente. Este de menţionat faptul, că nu putem pune la îndoială necesitatea evidenţei energiei termice la apartamente – ea este imperios necesară, pentru că în caz contrar, multe din avantajele pe care le oferă blocurile cu distribuţie pe orizontală decad, în special dispare motivaţia de a utiliza raţional energia termică – componenta de baza în cheltuielile comunale pentru apartamente. Alt raţionament în favoarea evidenţei energiei termice este faptul că recuperarea investiţiei într-un contor de energie termică de apartament este de aproximativ 12 luni, calculată la o economie de 30 %, ce este un indice mai bun în comparaţie cu recuperarea în cazul unui contor de apă (aproximativ 20 luni) sau un contor de gaz (aproximativ 15 luni).

42


Ce prevede legislaţia în vigoare despre evidenţa energiei termice la apartamente? În conformitate cu legislaţia în vigoare, mijloacele de măsurare legale utilizate pentru măsurări din domeniul de interes public (domeniul tranzacţiilor şi operaţiunilor comerciale, cazul nostru), sunt supuse aprobării de model, verificării metrologice iniţiale şi periodice. La moment, sunt legalizate şi incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare un şir de contoare de energie termică (informaţia este plasată pe pagina web a INSM www.standard.md). Perioada de verificare metrological la c.e.t. pentru persoane juridice este de 24 luni, iar penrtru persoane fizice este de 60 luni. Situatia real creata cu evidenta energiei termice la apartamente in blocurile noi construite. Construcţia blocurilor locative se efectuează în baza unor proiecte executate de firme licenţiate în domeniu. În majoritatea proiectelor de construcţie au fost prevăzute contoare de energie termica incluse în registrul de stat al mijloacelor de măsurare, deci contoare ce dispun de aprobare de model. Dar mai exista şi cazuri cînd în proiecte au fost prevăzute contoare de energie termică fără aprobare de model sau repartitoare. După construcţie şi darea blocurilor de apartamente în exploatare, au apărut următoarele tipuri de situaţii la capitolul evidenţei energiei termice: Situaţia nr.1 În blocuri de apartamente, au fost montate contoare de energie termică aprobate ca model şi verificate metrologic. Putem afirma că situaţia este aproape “fericita”, evidenţa este în conformitate cu legislaţia în vigoare, însă astfel de cazuri nu sunt prea multe. Situaţia nr. 2 În blocuri de apartamente au fost montate contoare de energie termică supuse procedurii de aprobare de model, dar fără verificare metrologică iniţială. În acest caz antreprenorul care construieşte blocul locativ economiseşte aprox. cîte 25 euro la fiecare contor de energie termică – costul verificării metrologice iniţiale. În acest caz, evidenţa este efectuată,dar cu încălcarea legislaţiei în vigoare. Situaţia nr. 3 În blocuri de apartamente au fost montate repartitoare de energie termică pe baza contoarelor de apa caldă. În prezent, în Chişinău sunt două companii care oferă astfel de produs şi există cca. 10 blocuri unde există asemenea situaţie. Nu dorim să dăm o apreciere tehnică în acest caz, dar constatăm că în Republica Moldova, în prezent, nu există cadru legal ce ar reglementa şi legaliza utilizarea repartitoarelor. În concluzie – utilizarea repartitoarelor de energie termică nu este legalizată în Republica Moldova. Situaţia nr. 4 În blocuri de apartamente, conform proiectelor, au fost prevăzute montarea contoarelor de energie termică, însă în realitate au fost montate contoare de apa caldă. În aceste cazuri, evidenţa energiei termice este total eronată şi ilegală. Situaţia nr. 5 În blocuri de apartamente a fost prevăzut spaţiu pentru montarea contoarelor de energie termică conform proiectelor, dar din lipsa mijloacelor financiare sau din dorinţa de a “economisi” contoarele nu au fost montate. În aceste cazuri, cineva a economisit mijloace financiare şi repartizarea (evidenţa) energiei termice se face prin metoda veche (proporţional cu suprafaţa apartamentelor) şi lipseşte total motivaţia locatarilor de a economisi energia termică. Dar pe de alta parte nu este cea mai proasta situaţie în aceste blocuri, deoarece pe viitor pot fi montate, cu cheltuieli minime, contoare de energie termică. 43


Această stare de lucruri în bună parte se datorează următorilor factori: - decizia de selectare a tipului contorului îi aparţine firmei de construcţie şi criteriul de selectare este cel mai mic preţ. Este evident că contorul cu preţul cel mai mic nu poate fi şi cel mai bun. - Nu se iau în calcul astfel de parametri tehnici cum ar fi : clasa de precizie, durata de viaţă, protecţie împotriva fraudelor, costuri de întreţinere, posibilitatea de arhivare a datelor (informaţiei). - din păcate la etapa dării în exploatare a blocurilor de apartamente nimeni nu este interesat cu adevarat de evidenţa. - distribuirea energiei termice consumate de bloc. Este de menţionat faptul că la momentul construcţiei acestor blocuri noi se scapă o şansă unica de a avea la aceste blocuri o evidenţă performantă a energiei termice, deoarece costul unui contor de energie termică este de aprox. 250 eur., suma negligabila in raport cu costul unui apartament. Ulterior eforturile vor fi multiple pentru a soluţiona problema evidenţei corecte. Ca urmare celor expuse mai sus despre situaţia creată în blocurile noi construite cu distribuţie pe orizontală a energiei termice, putem constata următoarele: - Există cadrul legal ce reglementează evidenţa energiei termice; - Există contoare de energie termică incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare; - Proiectanţii în majoritatea cazurilor în proiect prevăd pentru evidenţa energiei termice mijloace de măsurare legale. - În realitate, în blocurile noi locative, evidenţa energiei termice la apartamente este în majoritatea cazurilor incorectă, ilegală şi creează administratorilor blocurilor mari dureri de cap. - Selectarea mijloacelor de măsurare destinate evidenţei a energiei termice se face nu de proiectant şi nici de viitorul administrator al blocului locativ, dar de beneficiarul construcţiei, antreprenorul construcţiei sau, uneori, de către subantreprenori. - La momentul dării în exploatare a blocurilor de apartamente, nu participă organele de administrare a blocurilor – parte cointeresată ca executarea blocului să corespundă cu prevederile proiectelor, sau daca există astfel de organe – persoanele respective sunt puţin informate. Concluzii: - Darea în exploatare a blocurilor de apartamente în majoritatea cazurilor se face formal, fără respectarea prevederilor proiectelor. - Lipseşte controlul din partea organelor de protecţie a consumatorului. Propuneri: De a convoca părţile cointeresate şi implicate pentru a discuta şi propune soluţii în vederea excluderii ilegalităţilor comise la evidenţa consumului de energie termică la blocurile noi construite; De a crea un grup de lucru, format din specialişti din domeniu, în vederea studierii procesului de evidenţă a consumului de energie termică la apartamente (tipul contoarelor şi comportamentul lor în procesul de exploatare, estimarea perioadei de verificare metrologică pentru contoarele de energie termică destinate evidenţei la apartamente şi alte aspecte ce ţin de domeniu dat); De elaborat recomandări pentru selectarea şi utilizarea contoarelor de energie termică destinate evidenţei la apartamente pentru R. Moldova (după principiul de măsurare, clasă de exactitate, durată de viaţă şi funcţionare, costuri de exploatare, posibilitate de arhivare date, posibilitate de transmitere date); Cu stimă, Echipa ONS

44


Comparările interlaboratoare – factor pozitiv în creşterea competenţei tehnice a laboratoarelor de încercări O însemnătate deosebită în domeniul încercărilor produselor o are aprecierea competenţei tehnice a laboratoarelor acreditate în Sistemul Naţional de Acreditare al Republicii Moldova. Se recunoaşte faptul că controlul calităţii efectuării încercărilor poate fi una din metodele de apreciere a credibilităţii pentru beneficiarii de servicii ai laboratoarelor de încercări. La momentul actual, organele de acreditare pun, şi pe bună dreptate, condiţii ca laboratoarele să participe periodic în programele de comparări interlaboratoare. Aceasta permite atît aprecierea nivelului competenţei tehnice a laboratorului concret de către entităţile din domeniu, cît şi autoaprecierea internă. Metodele de lucru ale instituţiilor în funcţia cărora intră controlul calităţii efectuării încercărilor sînt diferite dar, totodată, există principii generale care pot fi aplicate în situaţii concrete, şi care pot cuprinde programul cu implicarea unui număr indefinit de participanţi la comparările interlaboratoare. Se menţionează că, prin controlul calităţii efectuării încercărilor, trebuie de înţeles capacitatea laboratorului de a efectua încercările prin intercomparări. Prin comparări interlaboratoare se subînţelege organizarea, efectuarea şi aprecierea rezultatelor încercărilor cu utilizarea unei sau a mai multor mostre de control cu concursul a două sau a mai multor laboratoare. Pentru organizarea intecomparărilor este necesar de a elabora programul încercărilor. La această etapă este necesară implicarea experţilor tehnici, a specialiştilor în metode statistice care, în urma consultaţiilor, elaborează un program de încercări şi asigură realizarea lui. De regulă, programele de încercări trebuie să prevadă participarea la intercomparări a nu mai puţin de 3(trei) laboratoare. Excepţie pot fi cazurile cînd, regulat, se efectuează operaţiuni comerciale în urma cărora se cer intercomparări ale produselor, fără implicarea arbitrajului, sau cînd controlul calităţii încercărilor se efectuează cu utilizarea mostrelor cu parametrii tehnici stabiliţi anticipat şi, bineînţeles, bine cunoscuţi. Programele de încercări interlaboratoare se utilizează de către coordonator, mai des de către organismul de acreditare care, totodată, îndeplineşte şi rolul de organ regulatoriu în domeniul încercărilor. Organismele de acreditare, în acest caz, trebuie să dispună de o politică documentată de participare în programele de intercomparări, care trebuie să fie accesibilă atît laboratoarelor, cît şi persoanelor cointeresate. Se atrage atenţia că coordonatorul comparărilor interlaboratoare, la etapa elaborării programelor, va întîlni oarecare dificultăţi în situaţiile în care posibilităţile tehnice de măsurare ale participanţilor coincid în deplină sau în mare măsură. În acest caz, coordonatorul va lua în consideraţie incertitudinile declarate de fiecare laborator în parte, iar ca mostre artificiale ar putea servi etaloane iniţiale ca : elemente normale, greutăţi, rezistenţe, mijloace de măsurare ş.a. Rolul de coordonator, de obicei, cum s-a menţionat, şi-l asumă organismele de acreditare, dar îl poate îndeplini şi un laborator, care îşi poate asuma această funcţie. În ambele cazuri organizarea şi asigurarea îndeplinirii tuturor lucrărilor de comparări interlaboratoare prezintă un proces complicat, uneori îndelungat şi destul de costisitor. Acest fapt poate provoca unele neînţelegeri din partea agenţilor proprietari ai laboratoarelor de încercări, însă cheltuielile suportate de laboratoarele participante la intercomparări se vor recupera prin beneficiul care poate apărea în urma creşterii credibilităţii şi aprecierii nivelului de competenţă din partea agenţilor economici, a consumatorilor de servicii, cît şi datorită încrederii colaboratorilor laboratoarelor în urma autoaprecierii posibilităţilor. Aceasta va contribui nemijlocit la creşterea volumelor de lucru şi, respectiv, a profitului în general. În cele mai multe cazuri, informaţia despre participarea la intercomparări a unor laboratoare concrete poate fi confidenţială şi cunoscută de un număr limitat de persoane. Cu toate că programele de intercomparări între laboratoare sînt destinate pentru a acorda ajutor participanţilor la îmbunătăţirea 45


competenţei tehnice, unii îşi pot crea o părere eronată despre competenţa reală, prezentînd date false în urma înţelegerii cu alte laboratoare. Notă : Controlul calităţii încercărilor efectuate de către laboratoare sînt reglementate de standardele : - ISO/IEC Guide 43-1:1997 Proficiency testing by interlaboratory comparisons. Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes (IDT); - ISO/IEC Guide 43-2:1997 Proficiency testing by interlaboratory comparisons. Part 2: Selection and use of proficiency testing schemes by laboratory accreditation bodies (IDT). Şef LÎPI

Grigore CERNICA

46


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E:

PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Cataraga Silvia

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Constantin Bordianu Victoria Prisac

47


48

Profile for standard.md

Buletinul de Standardizare iulie-august  

Buletinul de Standardizare iulie-august  

Advertisement