Page 1

APRILIE 2014

4

[141]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный Совет по Стандартизации, Метрологии и Сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

NOȚIUNI ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic. МЭК – Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация

Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 33 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 40 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 60 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Indicativele modificărilor și eratelor aprobate pentru standardele naționale _____________________________ 65 Обозначения утвержденных изменений и поправок к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare ___________________________________ 67 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене Noutăți ______________________________________________________________________________________ 75 Новости

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 76 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 76 Опубликованные европейские стандарты CEN

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ _______________________________________________________ 85 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate __________________________________________________________ 85 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate ___________________________________________________________ 98 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ ________________________________________________________ 101 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate __________________________________________________________ 101 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice, etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС).

01

01.040 01.040.23

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Sisteme pentru fluide şi componente de uz general (Vocabulare) Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)

SM SR EN 1333:2014 Flanşe şi îmbinările lor.Componente pentru reţeaua de conducte. Definirea şi alegerea PN - Фланцы и их соединения. Компоненты трубопроводных систем. Определение и выбор PN (SR EN 1333:2006, IDT)

SM STAS 5809:2014 Pepiniere forestiere. Terminologie – Лесопитомники. Терминология (STAS 5809-83, IDT) SM SR 9167:2014 Îngrijire şi conducere a arboretelor. Vocabular - Руководство и уход за древостоями. Словарь (SR 9167:1997, IDT) SM STAS 10598:2014 Specii de interes cinegetic. Nomenclator - Породы охотничьего интереса. Номенклатура (STAS 10598-76, IDT) 01.080 01.080.50

01.040.65

Agricultură (Vocabulare) Сельское хозяйство (Словари)

SM STAS 4579/1:2014 Amenajarea pădurilor şi evaluarea resurselor forestiere. Amenajarea pădurilor. Terminologie - Лесоустройство и оценка лесных ресурсов. Лесоустройство. Терминология (STAS 4579/1-90, IDT) SM STAS 4579/2:2014 Amenajarea pădurilor şi evaluarea resurselor forestiere. Resurse forestiere lemnoase. Terminologie - Лесоустройство и оценка лесных ресурсов. Древесные лесные ресурсы. Терминология (STAS 4579/2-90, IDT) SM STAS 5381/1:2014 Regenerarea pădurilor. Regenerare naturală şi tratamente. Terminologie - Возобновление лесов. Естественное возобновление и уход за лесом. Терминология (STAS 5381/1-90, IDT) SM STAS 5381/2:2014 Împăduriri şi întreţinerea culturilor silvice. Terminologie Лесонасаждение и уход за лесными культурами. Терминология (STAS 5381/2-90, IDT)

4

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene tehnice din domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для технических чертежей и соответствующей технической документации в области информационных технологий и телекоммуникаций

SM ISO/CEI 15417:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de captură de date. Specificaţii pentru simbolizarea codurilor de bare, Cod 128 - Информационные технологии. Методы автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация на символику штрихового кода, Код 128 (ISO/CEI 15417:2007, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

01.100 01.100.20

Desene tehnice Технические чертежи Desene utilizate în construcţia mecanică Машиностроительные чертежи

SM SR EN ISO 10579:2014 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Cotare şi tolerare. Piese nerigide - Геометрические характеристики изделий. Назначение размеров и допусков. Нежесткие детали (SR EN ISO 10579:2013, IDT) 01.110

Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

SM SR EN 62079:2014 Elaborarea instrucţiunilor. Structură, conţinut şi prezentare Подготовка инструкций. Структура, содержание и представление (SR EN 62079:2004, IDT) 03

03.120 03.120.01

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Calitate în general Качество в целом

SM SR EN 61025:2014 Analiză pe baza arborelui de defect (FTA) - Анализ дерева отказов (FTA) (SR EN 61025:2007, IDT) 03.120.10

Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

SM SR EN 15224:2014 Servicii de îngrijire a sănătăţii. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pe baza EN ISO 9001:2008 - Услуги в области здравоохранения. Системы менеджмента качества. Требования на основе EN ISO 9001:2008 (SR EN 15224:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR CEN/TS 15224:2012) SM ISO/CEI TR 90006:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2008 pentru managementul serviciilor IT şi integrarea acestuia cu ISO/CEI 20000-1:2011 - Информационные технологии. Руководящие указания по применению ISO 9001:2008 к менеджменту ИТ-услуг и его интеграции с ISO/IEC 20000-1:2011 (ISO/CEI TR 90006:2013, IDT) 03.120.20

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

SM SR ISO/CEI TS 17021-2:2014 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu - Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2:

Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем экологического менеджмента (SR ISO/CEI TS 17021-2:2013, IDT) SM ISO/CEI TS 17021-3:2014 (vers.eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii - Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества (ISO/CEI TS 17021-3:2013, IDT) SM ISO/TS 22003:2014 (vers.eng.) Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management al siguranţei alimentelor Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (ISO/TS 22003:2013, IDT) 03.120.30

Aplicarea metodelor statistice Применение статистических методов

SM SR ISO 5725-2:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 2: Metoda de bază pentru determinarea repetabilităţii şi reproductibilităţii unei metode de măsurare standardizate - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (SR ISO 5725-2:2002, IDT) SM SR ISO 5725-3:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 3: Măsuri intermediare ale fidelităţii unei metode de măsurare standardizate - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3: Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений (SR ISO 5725-3:2002, IDT) SM SR ISO 5725-4:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 4: Metode de bază pentru determinarea justeţei unei metode de măsurare standardizate Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4: Основные методы определения правильности стандартного метода измерений (SR ISO 5725-4:2002, IDT) SM SR ISO 5725-5:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 5: Metode alternative pentru determinarea fidelităţii unei metode de măsurare standardizate - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5: Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений (SR ISO 5725-5:2002, IDT) SM SR ISO 5725-6:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 6: Utilizarea în practică a valorilor exactităţii - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6: Использование значений точности на практике (SR ISO 5725-6:2002, IDT)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

03.120.99

Alte standarde referitoare la calitate Качество, прочие аспекты

SM SR EN 61025:2014 Analiză pe baza arborelui de defect (FTA) - Анализ дерева отказов (FTA) (SR EN 61025:2007, IDT) 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

11.100 11.100.10

SM SR EN ISO 10272-1:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă orizontală pentru detecţia şi enumerarea Campylobacter spp. Partea 1: Metodă de detecţie - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий Сampylobacter spp. Часть 1: Mетод обнаружения (SR EN ISO 10272-1:2006, IDT) 11 11.020

Medicină Здравоохранение Medicină şi echipamente pentru îngrijire medicală în general Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом

11.040 11.040.55

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

SM SR EN 60601-2-33:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical Изделия медицинские электрические. Часть 2-33: Частные требования к базовой безопасности и рабочим характеристикам магниторезонансного оборудования для медицинской диагностики (SR EN 60601-2-33:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60601-2-33:2010)

6

Primul ajutor Первая помощь

SM SR EN 1865-1:2014 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 1: Sisteme generale de brancarde şi echipament pentru transportul pacienţilor - Оборудование для транспортировки пациентов, используемое в машинах скорой медицинской помощи. Часть 1. Общие системы носилок и оборудование для транспортировки пациентов (SR EN 1865-1:2011, IDT) SM SR EN 13731:2014 Sisteme cu perne pneumatice utilizate de pompieri şi servicii de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă - Системы пневматических подушек для использования службой пожарной охраны и спасения. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам (SR EN 13731:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13731:2011) 13

13.030 SM SR EN 15224:2014 Servicii de îngrijire a sănătăţii. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pe baza EN ISO 9001:2008 - Услуги в области здравоохранения. Системы менеджмента качества. Требования на основе EN ISO 9001:2008 (SR EN 15224:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR CEN/TS 15224:2012)

Sisteme de diagnostic in vitro Системы ин-витро диагностики

SM SR EN ISO 18113-1:2014 Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro. Informaţii furnizate de producător (etichetare). Partea 1: Termeni, definiţii şi cerinţe generale - Изделия медицинские для in vitro диагностики. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 1: Термины, определения и общие требования (SR EN ISO 18113-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 18113-1:2012) 11.160

SM SR EN ISO 7218:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Cerinţe generale şi ghid pentru examenele microbiologice Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям (SR EN ISO 7218:2007, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO 7218:2010)

Medicină de laborator Лабораторные препараты

13.030.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Deşeuri lichide. Nămoluri Жидкие отходы. Осадки

SM SR EN 15216:2014 Caracterizarea deşeurilor. Determinarea concentraţiei materiilor solide dizolvate total (TDS) în apă şi eluate - Характеристика отходов. Определение общего содержания растворенных твердых веществ (TDS) в воде и элюатах (SR EN 15216:2008, IDT) 13.030.40

Instalaţii şi echipament pentru evacuarea şi tratarea deşeurilor Установки и оборудование для удаления и обработки отходов

SM SR EN 15169:2014 Caracterizarea deşeurilor. Determinarea pierderii prin calcinare a deşeurilor, nămolului şi sedimentelor - Характеристики отходов. Определение потери при сжигании отходов, ила и отложений (SR EN 15169:2007, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

SM SR EN 894-4:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 4: Amplasarea şi aranjarea surselor de informaţii şi a organelor de comandă - Безопасность машин. Эргономические требования к проектированию дисплеев и органов управления. Часть 4: Размещение и расположение дисплеев и органов управления (SR EN 894-4:2010, IDT) SM SR EN ISO 13855:2014 Securitatea maşinilor. Poziţionarea mijloacelor de protecţie în raport cu viteza de apropiere a părţilor corpului Безопасность машин. Позиционирование защитных устройств с учетом скорости сближения частей человеческого тела (SR EN ISO 13855:2010, IDT) SM SR EN ISO 13857:2014 Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membrelor superioare şi inferioare în zonele periculoase - Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасные зоны (SR EN ISO 13857:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 13857:2011) SM SR EN ISO 14122-4:2014 Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări rapide fixe - Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 4: Стационарные лестницы (SR EN ISO 14122-4:2005, IDT) SM SR EN ISO 14159:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de igienă pentru proiectarea maşinilor - Безопасность машин. Гигиенические требования к проектированию машин (SR EN ISO 14159:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 14159:2011) SM SR EN 61800-5-2:2014 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-2: Cerinţe de securitate. Funcţionalitate - Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 5-2: Функциональные требования безопасности (SR EN 61800-5-2:2008, IDT) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

SM SR EN 60335-1:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1: Общие требования (SR EN 60335-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60335-1:2006)

13.160

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

SM SR EN ISO 13753:2014 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă braţ. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibraţiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mînă braţ - Вибрация и удар механические. Вибрация, передаваемая на руки. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой «кисть-рука» (SR EN ISO 13753:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 13753:2011) SM SR EN ISO 20643:2014 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mînă şi ghidate cu mîna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii - Вибрация механическая. Ручные машины и машины с ручным управлением. Принципы оценки вибрационной эмиссии (SR EN ISO 20643:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 20643:2011) 13.180

Ergonomie Эргономика

SM SR EN 894-4:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 4: Amplasarea şi aranjarea surselor de informaţii şi a organelor de comandă - Безопасность машин. Эргономические требования к проектированию дисплеев и органов управления Часть 4: Размещение и расположение дисплеев и органов управления (SR EN 894-4:2010, IDT) 13.200

Prevenirea accidentelor şi dezastrelor Борьба с несчастными случаями и катастрофами

SM SR EN 1317-5+A2:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor - Системы дорожных ограничителей Часть 5: Требования продукции и оценка соответствия для систем автомобильных ограничителей (SR EN 1317-5+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1317-5+A1:2010) 13.220 13.220.10

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

SM SR EN 13204+A1:2014 Scule pentru descarcerare cu dublă acţionare hidraulică pentru utilizare de către pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă - Инструменты гидравлические аварийноспасательные двойного действия для использования противопожарными и спасательными службами. Требования к безопасности и эксплуатационным характеристикам (SR EN 13204+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13204:2012) SM SR EN 13731:2014 Sisteme cu perne pneumatice utilizate de pompieri şi servicii de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă - Системы пневматических подушек для использования службой пожарной охраны и спасения. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам (SR EN 13731:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13731:2011)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM SR EN 1777:2014 Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi încercări Платформы гидравлические (HPs) для противопожарных и спасательных служб. Требования безопасности и испытания (SR EN 1777:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1777:2011) 13.220.40

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

13.340 13.340.10

SM SR EN 60695-2-12:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare pentru determinarea indicelui de inflamabilitate la fir incandescent (GWFI) al materialelor - Испытания на пожарную опасность. Часть 2-12: Методы испытания накалённой / нагретой проволокой. Метод определения индекса воспламеняемости материалов накалённой проволокой (GWFI) (SR EN 60695-2-12:2011, IDT) SM SR EN 60695-2-13:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare pentru determinarea temperaturii de aprindere la fir incandescent (GWIT) a materialelor - Испытания на пожарную опасность. Часть 2-13: Методы испытания накалённой/нагретой проволокой. Метод испытания материалов для определения температуры воспламенения раскаленной проволокой (GWIT) (SR EN 60695-2-13:2011, IDT) SM SR EN 60695-11-3:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-3: Flacăra de încercare. Flacără de 500 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare - Испытание на пожарную опасность. Часть 11-3: Испытательное пламя. Пламя мощностью 500 W. Приборы и методы проверочных испытаний (SR EN 60695-11-3:2013, IDT) 13.220.50

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

SM SR EN 1366-3:2014 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 3: Elemente pentru etanşarea trecerilor - Испытания на огнестойкость технического оборудования в зданиях Часть 3: Проходки (SR EN 1366-3:2009, IDT) 13.230

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

SM SR EN 50104:2014 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare Электрические приборы для обнаружения и измерения кислорода. Требования к характеристикам и методы испытаний (SR EN 50104:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 50104:2011)

8

Îmbrăcăminte de protective Защитная одежда

SM SR EN ISO 9185:2014 Îmbrăcăminte de protecţie. Evaluarea rezistenţei materialelor la împroşcarea cu metal topit - Одежда защитная. Оценка стойкости материалов к выплеску расплавленного металла (SR EN ISO 9185:2007, IDT) 13.340.40

SM SR EN ISO 6940:2014 Materiale textile. Comportarea la foc. Determinarea uşurinţei de a se aprinde a epruvetelor orientate vertical - Материалы текстильные. Характеристики горения. Определение легкости воспламенения вертикально ориентированных образцов (SR EN ISO 6940:2004, IDT)

Echipament de protective Защитные средства

Echipamente de protecţie pentru mîini Защитные средства для рук

SM SR EN 16027:2014 Îmbrăcăminte de protecţie. Mănuşi cu efect de protecţie pentru portarii echipelor de fotbal - Одежда защитная. Перчатки с эффектом защиты для участников игры в футбол (SR EN 16027:2012, IDT) 13.340.50

Echipamente de protecţie pentru picioare Защитные средства для ног

SM SR EN ISO 20344:2014 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru încălţăminte - Средства индивидуальной защиты. Методы испытаний обуви (SR EN ISO 20344:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 20344:2010) SM SR EN ISO 20345:2014 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de securitate Средства индивидуальной защиты. Безопасная обувь (SR EN ISO 20345:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 20345:2010) SM SR EN ISO 20349:2014 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie împotriva riscurilor termice şi proiecţiilor de metal topit întîlnite în topitorii şi la operaţii de sudare. Cerinţe şi metode de încercare - Средства индивидуальной защиты. Обувь для защиты от термических рисков и брызг расплавленного металла в литейных цехах и при сварке. Требования и метод испытания (SR EN ISO 20349:2011, IDT) 13.340.70

Veste de salvare, dispozitive şi mijloace auxiliare pentru menţinerea pe apă Спасательные жилеты, приспособления и вспомогательные средства для удерживания на воде

SM EN 13138-2:2014 (vers.eng.) Dispozitive ajutătoare pentru învăţarea înotului. Partea 2: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare ţinute în mîini - Средства вспомогательные для обучения плаванию. Часть 2: Требования безопасности и методы испытаний вспомогательных средств, предназначенных для захвата руками (EN 13138-2:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13138-2:2009)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления

17.140.01

Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

SM SR ISO 5725-2:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 2: Metoda de bază pentru determinarea repetabilităţii şi reproductibilităţii unei metode de măsurare standardizate - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (SR ISO 5725-2:2002, IDT) SM SR ISO 5725-3:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 3: Măsuri intermediare ale fidelităţii unei metode de măsurare standardizate - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3: Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений (SR ISO 5725-3:2002, IDT) SM SR ISO 5725-4:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 4: Metode de bază pentru determinarea justeţei unei metode de măsurare standardizate Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4: Основные методы определения правильности стандартного метода измерений (SR ISO 5725-4:2002, IDT SM SR ISO 5725-5:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 5: Metode alternative pentru determinarea fidelităţii unei metode de măsurare standardizate - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5: Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений (SR ISO 5725-5:2002, IDT) SM SR ISO 5725-6:2014 Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurărilor. Partea 6: Utilizarea în practică a valorilor exactităţii - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6: Использование значений точности на практике (SR ISO 5725-6:2002, IDT) 17.060

17.140

Măsurarea volumului, masei, densităţii, viscozităţii Измерения объема, массы, плотности, вязкости

SM SR EN ISO 648:2014 Sticlărie de laborator. Pipete cu reper - Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой (SR EN ISO 648:2009, IDT)

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

SM SR EN ISO 3745:2014 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi camere semianecoice – Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Прецизионные методы для заглушенных и полузаглушенных камер (SR EN ISO 3745:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 3745:2011) 17.140.20

Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

SM SR EN ISO 11201:2014 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, în condiţii apropiate de cele ale unui cîmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecţii de mediu neglijabile – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Определение уровней звукового давления шума на рабочем месте и в других установленных местах свободного звукового поля над отражающей плоскостью, с пренебрегаемыми поправками на воздействия окружающей среды (SR EN ISO 11201[2010]:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 11201:2011) SM SR EN ISO 11202:2014 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicînd corecţii de mediu aproximative – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Определение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках, c применением приближенных поправок на воздействие окружающей среды (SR EN ISO 11202[2010]:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 11202:2011) SM SR EN ISO 11204:2014 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicînd corecţii de mediu exacte – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках, с применением точных поправок на воздействие окружающей среды (SR EN ISO 11204[2010]:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 11204:2011) SM SR EN 60704-2-4:2014 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe şi storcătoare prin centrifugare - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы испытания для определения передаваемого по воздуху шума. Часть 2-4: Дополнительные требования к стиральным машинам и отжимным центрифугам (SR EN 60704-2-4:2013, IDT)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

17.140.30

Zgomot emis de transport Шум от транспорта

SM SR EN 1501-4:2014 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor - Автомобили для сбора мусора и связанные с ними подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 4: Методы испытания на шум автомобилей для сбора мусора (SR EN 1501-4:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1501-4:2011) 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

SM SR EN 61869-1:2014 Transformatoare de măsură. Partea 1: Cerinţe generale Трансформаторы измерительные.Часть 1: Общие требования (SR EN 61869-1:2010, IDT) SM SR EN 61869-2:2014 Transformatoare de măsură. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de curent - Трансформаторы измерительные. Часть 2: Дополнительные требования для трансформаторов тока (SR EN 61869-2:2013, IDT) SM SR EN 61869-3:2014 Transformatoare de măsură. Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de tensiune inductive Трансформаторы измерительные. Часть 3: Дополнительные требования к индуктивным трансформаторам напряжения (SR EN 61869-3:2012, IDT) SM SR EN 61869-5:2014 Transformatoare de măsură. Partea 5: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare de tensiune capacitive Трансформаторы измерительные. Часть 5: Дополнительные требования к емкостным трансформаторам напряжения (SR EN 61869-5:2012, IDT) 19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

SM SR EN 60068-2-2:2014 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercare B: Căldură uscată - Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-2: Испытания. Испытание В: Сухое тепло (SR EN 60068-2-2:2008, IDT) SM SR EN 60068-2-11:2014 Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercarea Ka: Ceaţă salină - Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Ka. Соляной туман (SR EN 60068-2-11:2001, IDT)

SM SR CEI 60068-2-49:2014 Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Ghid pentru încercarea Kc: Încercarea la dioxid de sulf pentru contacte şi conexiuni Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Руководство по испытанию Кс. Испытание контактов и соединений на воздействие диоксида серы (SR CEI 60068-2-49:1995, IDT) 19.080

Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

SM SR EN 61010-2-032:2014 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-032: Cerinţe particulare pentru senzori de curent, portabili şi manevraţi manual, pentru încercare şi măsurare electrică - Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-032: Частные требования к ручным датчикам тока, используемым при электрических испытаниях и измерениях (SR EN 61010-2-032:2004, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61010-2-032:2010) SM SR EN 61010-2-033:2014 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-033: Cerinţe particulare pentru multimetre portabile şi alte aparate de măsurat pentru utilizare casnică şi de către specialişti, destinate pentru măsurarea tensiunii reţelei - Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-033: Частные требования к ручным мультиметрам и другим измерительным приборам бытового и профессионального назначения, способным измерять напряжение сети (SR EN 61010-2-033:2013, IDT) 21

21.040 21.040.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Filete Винтовые резьбы Filete metrice Метрические резьбы

SM SR ISO 262:2014 Filete metrice ISO de uz general. Selectarea dimensiunilor organelor de asamblare - Резьбы метрические ИСО общего назначения. Выбранные размеры для крепежных изделий (SR ISO 262:2012, IDT) 21.040.30

Filete special Специальные резьбы

SM SR EN 10226-2:2014 Filete pentru ţevi cu etanşare în filet. Partea 2: Filete exterioare conice şi filete interioare conice. Dimensiuni, toleranţe şi simbolizare - Резьбы трубные с герметизацией соединений по резьбе. Часть 2: Конические наружные резьбы и конические внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение (SR EN 10226-2:2006, IDT) 21.060 21.060.10

Elemente de asamblare Крепежные изделия Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

SM SR EN 1515-1:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 1: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor - Фланцы и их соединения. Шпильки и гайки. Часть 1: Выбор шпилек и гаек (SR EN 1515-1:2002, IDT)

10


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 1515-2:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN - Фланцы и их соединения. Шпильки и гайки. Часть 2: Классификация материалов шпилек и гаек для стальных фланцев с обозначением PN (SR EN 1515-2:2002, IDT) SM SR EN 1515-3:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 3: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin Clasă - Фланцы и их соединения. Шпильки и гайки. Часть 3: Классификация материалов шпилек и гаек для стальных фланцев, обозначения класса (SR EN 1515-3:2006, IDT) SM SR EN ISO 3506-1:2014 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare de oţel inoxidabil rezistent la coroziune. Partea 1: Şuruburi parţial şi complet filetate şi prezoane - Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1: Болты, винты и шпильки (SR EN ISO 3506-1:2010, IDT) SM SR EN ISO 3506-3:2014 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare de oţel inoxidabil rezistent la coroziune. Partea 3: Ştifturi filetate şi elemente de asamblare similare care nu sînt supuse la tracţiune - Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 3: Установочные винты и аналогичные крепежные детали, не подвергаемые действию растягивающего напряжения (SR EN ISO 3506-3:2010, IDT) 21.060.20

Piuliţe Гайки

SM SR EN 1515-1:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 1: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor - Фланцы и их соединения. Шпильки и гайки. Часть 1: Выбор шпилек и гаек (SR EN 1515-1:2002, IDT) SM SR EN 1515-2:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN - Фланцы и их соединения. Шпильки и гайки. Часть 2: Классификация материалов шпилек и гаек для стальных фланцев с обозначением PN (SR EN 1515-2:2002, IDT) SM SR EN ISO 3506-2:2014 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare de oţel inoxidabil rezistent la coroziune. Partea 2: Piuliţe Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 2: Гайки (SR EN ISO 3506-2:2010, IDT)

23

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

SM SR EN 764-1:2014 Echipamente sub presiune. Partea 1: Terminologie, presiune, temperatură, volum, dimensiune nominală - Оборудование, работающее под давлением. Часть 1: Терминология, давление, температура, объем, номинальный размер (SR EN 764-1:2004, IDT) 23.040 23.040.01

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

SM SR EN 489:2014 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru reţele îngropate de apă caldă. Îmbinare preizolată pentru tub de serviciu de oţel, izolaţie termică de poliuretan şi tub de protecţie de polietilenă Трубопроводы для централизованного водоснабжения.Предварительно изолированные связанные системы труб для уложенных в землю сетей горячего водоснабжения. Соединение предварительно изолированное для стального трубопровода в сборе с полиуретановой теплоизоляцией и наружной трубой из полиэтилена (SR EN 489:2009, IDT) SM SR EN 1333:2014 Flanşe şi îmbinările lor.Componente pentru reţeaua de conducte. Definirea şi alegerea PN - Фланцы и их соединения. Компоненты трубопроводных систем. Определение и выбор PN (SR EN 1333:2006, IDT) SM SR EN 13480-1:2014 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi Трубопроводы промышленные металлические Часть 1: Общие положения - Трубопроводы промышленные металлические. Часть 1: Общие положения (SR EN 13480-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 13480-1:2013) SM SR EN 13480-2:2014 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale Трубопроводы промышленные металлические. Часть 2: Материалы (SR EN 13480-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 13480-2:2013) SM SR EN 13480-3:2014 Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul Трубопроводы промышленные металлические. Часть 3: Проектирование и расчет (SR EN 13480-3:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 13480-3:2013) SM SR EN 13480-4:2014 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare Трубопроводы промышленные металлические. Часть 4: Производство и монтаж (SR EN 13480-4:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 13480-4:2013)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM SR EN 13480-5:2014 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercări Трубопроводы промышленные металлические. Часть 5: Инспектирование и испытания (SR EN 13480-5:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 13480-5:2013) SM SR EN 13480-6:2014 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate - Tрубопроводы промышленные металлические. Часть 6: Дополнительные требования для подземных трубопроводов (SR EN 13480-6:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 13480-6:2013) SM SR EN 13480-8:2014 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu Трубопроводы промышленные металлические. Часть 8: Дополнительные требования к трубам из алюминия и сплавов алюминия (SR EN 13480-8:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 13480-8:2013) SM SR EN 15001-2:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Conducte pentru transportul gazului cu presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru instalaţii industriale şi neindustriale. Partea 2: Cerinţe funcţionale detaliate pentru punere în funcţiune, exploatare şi mentenanţă Системы газоснабжения. Газопроводы с рабочим давлением более 0,5 bar для промышленных установок и более 5 bar для промышленных и непромышленных установок. Часть 2: Подробные фукциональные требования для ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания (SR EN 15001-2:2009, IDT) 23.040.10

Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SM SR EN 253+A1:2014 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte preizolate pentru reţele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de oţel, izolaţie termică de poliuretan şi manta exterioară de polietilenă - Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные сварные системы трубопроводов для подземных сетей горячего водоснабжения. Трубопроводы стальные в сборе с полиуретановой теплоизоляцией и наружной трубой из полиэтилена (SR EN 253+A1:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 253:2010) SM SR EN 12007-3:2014 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 3: Recomandări funcţionale specifice pentru oţel - Системы газоснабжения. Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее давление до 16 bar, включительно. Часть 3: Специальные функциональные рекомендации для стали (SR EN 12007-3:2001, IDT) 23.040.60

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

SM SR EN 1515-1:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 1: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor - Фланцы и их соединения. Шпильки и гайки. Часть 1: Выбор шпилек и гаек (SR EN 1515-1:2002, IDT)

12

SM SR EN 1515-2:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN - Фланцы и их соединения. Шпильки и гайки. Часть 2: Классификация материалов шпилек и гаек для стальных фланцев с обозначением PN (SR EN 1515-2:2002, IDT) SM SR EN 1515-3:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 3: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin Clasă - Фланцы и их соединения. Шпильки и гайки. Часть 3: Классификация материалов шпилек и гаек для стальных фланцев, обозначения класса (SR EN 1515-3:2006, IDT) SM SR EN 1591-2:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 2: Parametrii garniturii de etanşare - Фланцы и их соединения. Правила расчета круглых фланцевых соединений с прокладкой Часть 2: Параметры прокладок (SR EN 1591-2:2008, IDT) 23.040.70

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

SM SR EN ISO 4080:2014 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi de material plastic. Determinarea permeabilităţii la gaz - Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые.Определение газопроницаемости (SR EN ISO 4080:2010, IDT) SM SR EN ISO 7751:2014 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale plastice. Raporturi între presiunile de încercare şi de spargere şi presiunea de lucru maximă - Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Отношение проверочного и разрушающего давления к максимальному рабочему давлению (SR EN ISO 7751:2003, IDT) SM SR EN ISO 8031:2014 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale plastice. Determinarea rezistenţei şi conductivităţii electrice - Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Определение электрического сопротивления и электропроводимости (SR EN ISO 8031:2010, IDT) 23.060 23.060.01

Robinetărie Клапаны Robinetărie în general Клапаны в целом

SM SR EN 1503-1:2014 Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 1: Oţeluri specificate în standardele europene – Клапаны. Материалы для корпусов, колпаков и крышек. Часть 1: Стали оговоренные Европейскими стандартами (SR EN 1503-1:2002, IDT) SM SR EN 1503-2:2014 Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 2: Alte oţeluri decît cele specificate în standardele europene – Клапаны. Материалы для корпусов, колпаков и крышек. Часть 2: Стали, не оговоренные Европейскими стандартами (SR EN 1503-2:2002, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 12627:2014 Aparate de robinetărie. Capete pentru sudură pentru robinete de oţel - Клапаны промышленного назначения. Концы для приваривания стальных клапанов (SR EN 12627:2003, IDT) 23.060.10

Robinete cu supapă Проходные клапаны

SM SR EN 161+A3:2014 Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz - Клапаны автоматические запорные для газовых горелок и газовых приборов (SR EN 161+A3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 161:2011) SM SR EN 331:2014 Robinete cu sferă şi robinete cu cep conic cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii Краны шаровые и конические пробковые краны с закрытым дном с ручным управлением для газовых установок в зданиях (SR EN 331:2002, IDT) 23.060.20

Robinete cu bilă sau cep Шаровые и пробковые клапаны

SM SR ISO 7121:2014 Robinete cu sferă, de oţel, pentru aplicaţii industriale generale Краны шаровые стальные общепромышленного назначения (SR ISO 7121:2013, IDT) 23.060.40

Regulatoare de presiune Регуляторы давления

SM SR EN 88-1:2014 Regulatoare de presiune şi dispozitive de securitate asociate pentru aparatele cu gaz. Partea 1: Regulatoare de presiune pentru presiuni în amonte mai mici sau egale cu 50 kPa Регуляторы давления и связанные с ними устройства безопасности для газовых приборов. Часть 1: Регуляторы давления с давлением на входе до и включая 50 kPa (SR EN 88-1:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 88-1:2011, SM SR EN 12067-1:2011, SM SR EN 12078:2011) SM SR EN 126:2014 Robinete multifuncţionale pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi - Клапаны промышленного назначения. Концы для приваривания стальных клапанов (SR EN 126:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 126:2011) SM SR EN 12186:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Prescripţii funcţionale Системы газоснабжения. Станции регулирования давления газа для его транспортирования и распределения. Функциональные требования (SR EN 12186:2002, IDT) SM SR EN 12279:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Instalaţii de reducere – reglare a presiunii de gaz care fac parte din branşamente. Prescripţii funcţionale - Системы газоснабжения. Установки регулирования давления газа в отводящих трубопроводах. Функциональные требования (SR EN 12279:2001 , IDT) SM SR EN 13611+A2:2014 Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Cerinţe generale - Вспомогательные устройства для газовых горелок и газовых приборов. Общие требования (SR EN 13611+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 13611+A2:2013)

SM SR EN 60534-1:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 1: Terminologia robinetelor de reglare şi consideraţii generale - Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 1: Терминология и общие положения, относящиеся к регулирующим клапанам (SR EN 60534-1:2005, IDT) SM SR EN 60534-2-1:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-1: Capacitate de curgere. Ecuaţii de dimensionare a robinetelor de reglare pentru curgerea fluidelor în condiţii de instalare - Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 2-1: Пропускная способность. Уравнения измерения потока для текучих сред в условиях эксплуатации (SR EN 60534-2-1:2011, IDT) SM SR EN 60534-2-3:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-3: Capacitate de curgere. Proceduri de încercare Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 2-3: Пропускная способность. Методики испытаний (SR EN 60534-2-3:2003, IDT) SM SR EN 60534-3-1:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 3-1: Dimensiuni. Dimensiuni de la o faţă la cealaltă pentru robinete de reglare cu ventil, cu două căi, cu flanşe, cu cap drept şi dimensiuni de la o faţă la axă pentru robinete de reglare cu ventil, cu două căi, cu flanşe, în echer - Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 3-1: Размеры. Размеры от торца до торца для фланцевых двухпутевых проходных распределителей шарового типа и размеры от центра до торца для фланцевых двухпутевых угловых распределителей шарового типа (SR EN 60534-3-1:2003, IDT) SM SR EN 60534-5:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 5: Marcare - Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 5: Маркировка (SR EN 60534-5:2004, IDT) 23.080

Pompe Насосы

SM SR EN ISO 9906:2014 Pompe rotodinamice. Încercări hidraulice de funcţionare pentru recepţie. Clasele 1, 2 şi 3 - Насосы динамические. Приемочные испытания гидравлических характеристик. Классы 1, 2 и 3 (SR EN ISO 9906:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST 6134:2008 (ISO 9906:1999) SM SR EN 16297-1:2014 Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 1: Cerinţe generale şi proceduri pentru încercare şi calculul indicelui de eficienţă energetică – Насосы. Насосы динамические. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 1: Общие требования и методики испытаний и расчета индекса энергетической эффективности (EEI) (SR EN 16297-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN 16297-1:2013) SM SR EN 16297-2:2014 Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 2: Calcul al indicelui de eficienţă energetică (EEI) pentru pompele de circulaţie independente – Насосы. Насосы динамические. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 2: Расчет индекса энергетической эффективности (EEI) для автономных циркуляционных насосов (SR EN 16297-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN 16297-2:2013)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM SR EN 16297-3:2014 Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 3: Calcul al indicelui de eficienţă energetică (EEI) pentru pompele de circulaţie integrate în produs – Насосы. Насосы динамические. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 3: Расчет индекса энергетической эффективности (EEI) для циркуляционных насосов, встроенных в изделия (SR EN 16297-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN 16297-3:2013) SM SR EN 60041:2014 Încercări de recepţie efectuate pe maşină reală, pentru determinarea performanţelor hidraulice ale turbinelor hidraulice, pompelor de acumulare şi turbinelor-pompe - Полевые приемочные испытания для определения характеристик гидравлических турбин, гидроаккумулирующих насосов и турбонасосов (SR EN 60041:2003 , IDT) 23.100 23.100.10

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Pompe şi motoare Насосы и моторы

SM SR EN 60041:2014 Încercări de recepţie efectuate pe maşină reală, pentru determinarea performanţelor hidraulice ale turbinelor hidraulice, pompelor de acumulare şi turbinelor-pompe - Полевые приемочные испытания для определения характеристик гидравлических турбин, гидроаккумулирующих насосов и турбонасосов (SR EN 60041:2003 , IDT) 23.100.20

Cilindri Цилиндры

SM SR ISO 5597:2014 Acţionări hidraulice. Cilindri. Dimensiuni şi toleranţe pentru locaşurile garniturilor de etanşare ale pistonului cu simplă acţiune şi tijei, în aplicaţii cu mişcare alternativă - Приводы гидравлические. Цилиндры. Размеры и допуски гнезд под уплотнения односторонних поршней и штоков с возвратно-поступательным движением (SR ISO 5597:2012, IDT)

SM SR ISO 2942:2014 Acţionări hidraulice. Elemente filtrante. Verificarea conformităţii fabricaţiei şi determinarea punctului primei bule - Приводы гидравлические. Фильтроэлементы. Проверка на целостность и определение точки появления первых пузырьков (SR ISO 2942:2011, IDT) 23.120

SM SR EN ISO 5801:2014 Ventilatoare industriale. Încercări aerodinamice pe circuite standardizate - Вентиляторы промышленные. Аэродинамические испытания с использованием стандартизованных воздуховодов (SR EN ISO 5801:2009, IDT) 25 25.040

25.040.30

SM SR ISO 8133:2014 Acţionări hidraulice. Cilindri cu acţiune simplă, de 16 MPa (160 bar) serie compactă. Dimensiuni de montaj ale accesoriilor Приводы гидравлические. Цилиндры с односторонним штоком компактной серии на давление 16 МРа (160 bar). Монтажные размеры вспомогательных деталей (SR ISO 8133:2012, IDT) 23.100.60

Filtre, dispozitive de etanşare şi contaminarea fluidelor Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов

SM SR ISO 2941:2014 Acţionări hidraulice. Elemente filtrante. Verificarea rezistenţei la strivire sau la spargere - Приводы гидравлические. Фильтроэлементы. Проверка прочности на разрушение/разрыв под давлением (SR ISO 2941:2011, IDT)

14

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы Roboţi industriali. Manipulatori Промышленные роботы. Манипуляторы

SM SR EN ISO 10218-1:2014 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi industriali. Partea 1: Roboţi - Роботы и роботизированные устройства. Требования безопасности к промышленным роботам. Часть 1: Роботы (SR EN ISO 10218-1:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 10218-1:2011) SM SR EN ISO 10218-2:2014 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi industriali. Partea 2: Sisteme robotice şi integrare Роботы и роботизированные устройства. Требования безопасности к промышленным роботам. Часть 2: Робототехнические системы и интеграция (SR EN ISO 10218-2:2011, IDT) 25.040.40

SM SR ISO 8132:2014 Acţionări hidraulice. Cilindri cu acţiune simplă, de 16 MPa (160 bar) serie mijlocie şi de 25 MPa (250 bar). Dimensiuni de montaj ale accesoriilor - Приводы гидравлические. Цилиндры с односторонним штоком средней серии на давление 16 MPa (160 bar) и 25 MPa (250 bar). Монтажные размеры вспомогательных деталей (SR ISO 8132:2012, IDT)

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

Măsurarea şi controlul proceselor industrial Измерение и контроль производственного процесса

SM SR EN 60534-1:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 1: Terminologia robinetelor de reglare şi consideraţii generale Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 1: Терминология и общие положения, относящиеся к регулирующим клапанам (SR EN 60534-1:2005, IDT) SM SR EN 60534-2-1:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-1: Capacitate de curgere. Ecuaţii de dimensionare a robinetelor de reglare pentru curgerea fluidelor în condiţii de instalare Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 2-1: Пропускная способность. Уравнения измерения потока для текучих сред в условиях эксплуатации (SR EN 60534-2-1:2011, IDT) SM SR EN 60534-2-3:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-3: Capacitate de curgere. Proceduri de încercare - Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 2-3: Пропускная способность. Методики испытаний (SR EN 60534-2-3:2003, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 60534-3-1:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 3-1: Dimensiuni. Dimensiuni de la o faţă la cealaltă pentru robinete de reglare cu ventil, cu două căi, cu flanşe, cu cap drept şi dimensiuni de la o faţă la axă pentru robinete de reglare cu ventil, cu două căi, cu flanşe, în echer - Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 3-1: Размеры. Размеры от торца до торца для фланцевых двухпутевых проходных распределителей шарового типа и размеры от центра до торца для фланцевых двухпутевых угловых распределителей шарового типа (SR EN 60534-3-1:2003, IDT)

SM SR EN 1247+A1:2014 Maşini de turnătorie. Cerinţe de securitate pentru oale de turnare, echipamente de turnare, maşini de turnare centrifugală, maşini de turnare continuă sau semicontinuă - Машины литейные. Требования безопасности к литейным ковшам, разливочному оборудованию, машинам для центробежного литья, установкам непрерывной или полунепрерывной разливки (SR EN 1247+A1:2011, IDT) 25.140 25.140.01

SM SR EN 60534-5:2014 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 5: Marcare - Клапаны регулирующие для технологических процессов. Часть 5: Маркировка (SR EN 60534-5:2004, IDT) 25.060 25.060.20

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

SM SR ISO 702-3:2014 Maşini-unelte. Dimensiuni de asamblare ale capetelor axelor principale şi ale mandrinelor port-piese. Partea 3: Tip baionetă Станки металлообрабатывающие. Соединительные размеры концов шпинделя и рабочих зажимных патронов Часть 3: Байонетный тип (SR ISO 702-3:2012, IDT) 25.100 25.100.01

Scule aşchietoare Режущие инструменты Scule aşchietoare în general Режущие инструменты в целом

SM SR ISO 5611:2014 Suporţi, tip A, pentru plăcuţe schimbabile. Dimensiuni Державки картриджные типа А для многогранных режущих пластинок. Размеры (SR ISO 5611:2011, IDT) 25.120

25.120.10

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

SM SR EN 14656+A1:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru prese de extrudare a oţelului şi metalelor neferoase - Безопасность машин. Требования безопасности к экструзионным прессам для стали и цветных металлов (SR EN 14656+A1:2010, IDT) 25.120.30

Maşini de turnare Оборудование для литья

SM SR EN 710+A1:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din turnătorie şi echipamente auxiliare acestora - Безопасность машин. Требования безопасности к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам (SR EN 710+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN 710:2009)

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte de mînă în general Ручные инструменты в целом

SM SR EN ISO 20643:2014 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mînă şi ghidate cu mîna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii - Вибрация механическая. Ручные машины и машины с ручным управлением. Принципы оценки вибрационной эмиссии (SR EN ISO 20643:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 20643:2011) 25.140.30

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

SM SR ISO 1173:2014 Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Capete de şurubelniţe acţionate manual sau mecanic şi elemente de legătură. Dimensiuni, moment de încercare - Инструменты сборочные для винтов и гаек. Наконечники для ручных и механизированных отверток и соединительные части Размеры, испытательный крутящий момент (SR ISO 1173:2012, IDT) 25.160

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем

SM SR EN 62135-1:2014 Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Partea 1: Prescripţii de securitate pentru proiectare, fabricaţie şi instalare - Оборудование для контактной сварки. Часть 1: Требования безопасности к конструкции, изготовлению и установке (SR EN 62135-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 50063:2010) 25.160.10

Procedee de sudare Процессы сварки

SM SR EN ISO 15607:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale - Технические условия и квалификация процедур сварки металлических материалов. Общие правила (SR EN ISO 15607:2004, IDT) SM SR EN ISO 15612:2014 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard - Технические условия и оценка процедур сварки металлических материалов.Оценка путем принятия стандартной процедуры сварки (SR EN ISO 15612:2004, IDT)

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

27 27.040

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Turbine cu gaz şi cu abur. Maşini cu abur Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели

SM SR EN 12952-7:2014 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentul cazanului Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 7: Требования к оборудованию котлов (SR EN 12952-7:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12952-7:2011) SM SR EN 12952-18:2014 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare Partea 18: Instrucţiuni de funcţionare - Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 18: Инструкции по эксплуатации (SR EN 12952-18:2013, IDT) 27.060 27.060.01

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare şi boilere în general Горелки и котлы в целом

SM SR EN 298:2014 Sisteme automate de comandă pentru arzătoare şi aparate care utilizează combustibili gazoşi sau lichizi - Системы автоматического управления горелками и приборами, работающими на газовом или жидком топливе (SR EN 298:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 298:2011) 27.060.20

Arzătoare cu gaz Газовые горелки

SM SR EN 12186:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Prescripţii funcţionale Системы газоснабжения. Станции регулирования давления газа для его транспортирования и распределения. Функциональные требования (SR EN 12186:2002, IDT) 27.060.30

Boilere şi schimbătoare de căldură Котлы и теплообменники

SM SR EN 15502-2-1:2014 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Standard specific pentru aparatele de tip C şi aparatele de tip B2, B3 şi B5 al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 1 000 kW - Котлы газовые для центрального отопления. Часть 2-1: Специальный стандарт для приборов типа C и приборов типа B2, B3 и B5 с номинальной подачей тепла не выше 1 000 kW (SR EN 15502-2-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 483:2011) 27.070

Pile cu combustibil Топливные элементы

SM SR EN 62282-3-100:2014 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-100: Sisteme de generare a energiei, utilizînd celule cu combustibil staţionare. Securitate - Технологии производства топливных батарей. Часть 3-100: Системы питания от стационарных топливных батарей. Безопасность (SR EN 62282-3-100:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 62282-3-1:2010)

16

SM SR EN 62282-3-300:2014 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-300: Sisteme de generare a energiei, utilizînd celule cu combustibil staţionare. Instalare - Технологии производства топливных батарей. Часть 3-300: Системы питания от стационарных топливных батарей. Монтаж (SR EN 62282-3-300:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 62282-3-3:2010) SM SR EN 62282-5-1:2014 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 5-1: Sisteme de generare a energiei, utilizînd celule cu combustibil portabile. Securitate - Технологии производства топливных батарей. Часть 5-1: Системы питания портативных топливных батарей. Безопасность (SR EN 62282-5-1:2013, IDT) 27.080

Pompe de căldură Тепловые насосы

SM SR EN 378-2+A2:2014 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie - Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2: Проектирование, изготовление, испытания, маркировка и документация (SR EN 378-2+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 378-2+A2:2013) 27.140

Hidroenergetică Гидроэнергетика

SM SR EN 50564:2014 Aparate electrice şi electronice pentru uz casnic şi pentru echipamente de birou. Măsurarea consumului mic de putere Электрическое и электронное оборудование бытовое и офисное. Измерение низкого расхода энергии (SR EN 50564:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 62301:2013) 27.200

Tehnica frigului Холодильная технология

SM SR EN 378-2+A2:2014 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie - Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2: Проектирование, изготовление, испытания, маркировка и документация (SR EN 378-2+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 378-2+A2:2013) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM SR EN 60196:2014 Frecvenţe standardizate CEI - Частоты стандартные по IEC (SR EN 60196:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR CEI 60196:2002) SM SR EN 60204-32:2014 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 32: Cerinţe pentru instalaţiile de ridicat - Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 32: Требования к грузоподъемным механизмам (SR EN 60204-32:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR HD 60364-7-701:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-701: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Încăperi cu cadă de baie sau duş - Электрoустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местоположениям. Помещения для ванных и душевых (SR HD 60364-7-701:2007, IDT) SM SR EN 60695-2-12:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare pentru determinarea indicelui de inflamabilitate la fir incandescent (GWFI) al materialelor - Испытания на пожарную опасность. Часть 2-12: Методы испытания накалённой / нагретой проволокой. Метод определения индекса воспламеняемости материалов накалённой проволокой (GWFI) (SR EN 60695-2-12:2011, IDT) SM SR EN 60695-2-13:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare pentru determinarea temperaturii de aprindere la fir incandescent (GWIT) a materialelor - Испытания на пожарную опасность. Часть 2-13: Методы испытания накалённой/нагретой проволокой. Метод испытания материалов для определения температуры воспламенения раскаленной проволокой (GWIT) (SR EN 60695-2-13:2011, IDT) SM SR EN 60695-11-3:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-3: Flacăra de încercare. Flacără de 500 W. Aparatură şi metodă de încercare pentru verificare - Испытание на пожарную опасность. Часть 11-3: Испытательное пламя. Пламя мощностью 500 W. Приборы и методы проверочных испытаний (SR EN 60695-11-3:2013, IDT) SM SR EN 62079:2014 Elaborarea instrucţiunilor. Structură, conţinut şi prezentare Подготовка инструкций. Структура, содержание и представление (SR EN 62079:2004, IDT) 29.035 29.035.01

Materiale izolante Изоляционные материалы Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

SM SR EN 60811-100:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 100: Generalităţi - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 100: Общие положения (SR EN 60811-100:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811 (standard pe părţi)) SM SR EN 60811-201:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 201: Încercări generale. Măsurarea grosimii izolaţiei - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 201: Общие испытания. Измерение толщины изоляции (SR EN 60811-201:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-1:2010)

SM SR EN 60811-202:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 202: Încercări generale. Măsurarea grosimii mantalelor nemetalice - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 202: Общие испытания. Измерение толщины неметаллических оболочек (SR EN 60811-202:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-1:2010) SM SR EN 60811-203:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 203: Încercări generale. Măsurarea dimensiunilor exterioare - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 203: Общие испытания. Измерение наружных размеров (SR EN 60811-203:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-1:2010) SM SR EN 60811-301:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 301: Încercări electrice. Măsurarea permitivităţii la 23°С a materialelor de umplutură Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 301: Электрические испытания. Измерение диэлектрической проницаемости наполнителей при 23°С (SR EN 60811-301:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-302:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 302: Încercări electrice. Măsurarea rezistivităţii în curent continuu la 23°С şi 100°С a materialelor de umplutură - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 302: Электрические испытания. Измерение удельного сопротивления наполнителей постоянному току при 23°С и 100°С (SR EN 60811-302:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-401:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 401: Încercări diverse. Metode de îmbătrînire termică. Îmbătrînire în etuva cu aer Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 401: Различные испытания. Методы теплового старения. Старение в сушильном шкафу (SR EN 60811-401:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-2:2010) SM SR EN 60811-402:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 402: Încercări diverse. Încercări de absorbţie de apă - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 402: Различные испытания. Испытания на водопоглощение (SR EN 60811-402:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-3:2010) SM SR EN 60811-403:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 403: Încercări diverse. Încercări de rezistenţă la ozon pentru amestecuri reticulate Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 403: Различные испытания. Испытания на озоностойкость сшиваемых компаундов (SR EN 60811-403:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-2-1:2010)

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM SR EN 60811-404:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 404: Încercări diverse. Încercări de rezistenţă la ulei mineral pentru mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 404: Различные испытания. Испытания на погружение в минеральное масло оболочек кабеля (SR EN 60811-404:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-2-1:2010) SM SR EN 60811-405:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 405: Încercări diverse. Încercare de stabilitate termică pentru izolaţii şi mantale de PVC - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 405: Различные испытания. Испытание на термостабильность для поливинилхлоридных (PVC) изоляций и оболочек (SR EN 60811-405:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-3-2:2010) SM SR EN 60811-406:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 406: Încercări diverse. Rezistenţa la fisurare a amestecurilor de polietilenă şi polipropilenă - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 406: Различные испытания. Стойкость к растрескиванию полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов (SR EN 60811-406:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-1:2010) SM SR EN 60811-407:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 407: Încercări diverse. Măsurarea creşterii de masă a amestecurilor de polietilenă şi polipropilenă - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 407: Различные испытания. Измерение увеличения массы полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов (SR EN 60811-407:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) SM SR EN 60811-408:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 408: Încercări diverse. Încercare de stabilitate de lungă durată a amestecurilor de polietilenă şi polipropilenă - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 408: Различные испытания. Продолжительное испытание на стабильность полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов (SR EN 60811-408:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) SM SR EN 60811-409:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 409: Încercări diverse. Încercare de pierdere de masă a izolaţiilor şi mantalelor termoplastice - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 409: Различные испытания. Испытание на потерю массы для термопластичной изоляции и оболочек (SR EN 60811-409:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-3-2:2010) SM SR EN 60811-410:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 410: Încercări diverse. Metodă de încercare pentru măsurarea degradării prin oxidare catalitică a cuprului pentru conductoare izolate cu poliolefine Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 410:

18

Различные испытания. Метод испытания на окислительную деструкцию, катализируемую медью, проводников с полиолефиновой изоляцией (SR EN 60811-410:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) (ICS 29.035.01; 29.060.20) SM SR EN 60811-411:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 411: Încercări diverse. Fragilitatea materialelor de umplutură la temperatură joasă Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 411: Различные испытания. Хрупкость наполнителей при низкой температуре (SR EN 60811-411:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-412:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 412: Încercări diverse. Metode de îmbătrînire termică. Îmbătrînire în bomba cu aer Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 412: Различные испытания. Методы испытаний на тепловое старение. Старение в воздушной бомбе (SR EN 60811-412:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-2:2010) SM SR EN 60811-501:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 501: Încercări mecanice. Încercări pentru determinarea proprietăţilor mecanice ale amestecurilor pentru izolaţii şi mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 501: Механические испытания. Испытания для определения механических свойств компаундов для изоляции и оболочек (SR EN 60811-501:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-1:2010) SM SR EN 60811-502:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 502: Încercări mecanice. Încercare de contracţie a izolaţiilor - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 502: Механические испытания. Испытание изоляции на усадку (SR EN 60811-502:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-3:2010) SM SR EN 60811-503:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 503: Încercări mecanice. Încercare de contracţie a mantalelor - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 503: Механические испытания. Испытание оболочек кабеля на усадку (SR EN 60811-503:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-3:2010) SM SR EN 60811-504:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 504: Încercări mecanice. Încercări la înfăşurare la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 504: Механические испытания. Испытания на изгиб при низкой температуре для изоляции и оболочек (SR EN 60811-504:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-4:2010) SM SR EN 60811-505:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 505: Încercări mecanice. Încercare de alungire la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов.


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 Часть 505: Механические испытания. Испытание на растяжение при низкой температуре для изоляции и оболочек (SR EN 60811-505:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-4:2010) SM SR EN 60811-506:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 506: Încercări mecanice. Încercare la şoc la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 506: Механические испытания. Испытание на удар при низкой температуре для изоляции и оболочек (SR EN 60811-506:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-4:2010)

SM SR EN 60811-512:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 512: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţă la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatură ridicată - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 512: Механические испытания. Методы, специфичные для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре (SR EN 60811-512:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010)

SM SR EN 60811-507:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 507: Încercări mecanice. Încercare de alungire la cald pentru materiale reticulate Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 507: Механические испытания. Испытание на тепловую деформацию для сетчатых материалов (SR EN 60811-507:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-2-1:2010)

SM SR EN 60811-513:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 513: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Încercare la înfăşurare după condiţionare Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 513: Механические испытания. Методы, специфичные для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Испытание на перегиб после кондиционирования (SR EN 60811-513:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010)

SM SR EN 60811-508:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 508: Încercări mecanice. Încercare de presare la cald pentru izolaţii şi mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 508: Механические испытания. Испытание давлением при высокой температуре для изоляции и оболочек (SR EN 60811-508:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-3-1:2010)

SM SR EN 60811-601:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 601: Încercări fizice. Măsurarea punctului de picurare al materialelor de umplutură Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 601: Физические испытания. Измерение температуры каплепадения наполнителей (SR EN 60811-601:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010)

SM SR EN 60811-509:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 509: Încercări mecanice. Încercare de rezistenţă la fisurare a izolaţiilor şi mantalelor (încercare la şoc termic) - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 509: Механические испытания. Испытание на стойкость изоляции и оболочек растрескиванию (испытание на тепловой удар) (SR EN 60811-509:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-3-1:2010)

SM SR EN 60811-602:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 602: Încercări fizice. Separarea uleiului din materialele de umplutură - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 602: Физические испытания. Отделение масла в наполнителях (SR EN 60811-602:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010)

SM SR EN 60811-510:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 510: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Încercare la înfăşurare după îmbătrînire termică în aer - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 510: Механические испытания. Методы, специфичные для компаундов на основе полиэтилена и полипропилена. Испытание на перегиб после теплового старения на воздухе (SR EN 60811-510:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) SM SR EN 60811-511:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 511: Încercări mecanice. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald a amestecurilor de polietilenă - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 511: Механические испытания. Измерение индекса расплава полиэтиленовых компаундов (SR EN 60811-511:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-1:2010)

SM SR EN 60811-603:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 603: Încercări fizice. Măsurarea indicelui de aciditate totală a materialelor de umplutură - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 603: Физические испытания. Измерение общего кислотного числа наполнителей (SR EN 60811-603:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-604:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 604: Încercări fizice. Determinarea absenţei componenţilor corosivi din materialele de umplutură - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604: Физические испытания. Измерение отсутствия коррозирующих компонентов в наполнителях (SR EN 60811-604:2012) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010)

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM SR EN 60811-606:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 606: Încercări fizice. Metode pentru determinarea densităţii - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 606: Физические испытания. Методы определения плотности (SR EN 60811-606:2012) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-3:2010) SM SR EN 60811-607:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 607: Încercări fizice. Încercare pentru evaluarea dispersiei de negru de fum în polietilenă şi polipropilenă - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 607: Физические испытания. Испытание по оценке сажевой дисперсии в полиэтилене и полипропилене (SR EN 60811-607:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-1:2010) 29.040

Fluide izolante Изоляционные жидкости и газы

SM SR EN 60296:2014 Fluide pentru aplicaţii electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante noi pentru transformatoare şi aparataj de comutaţie - Жидкости электротехнического назначения. Новые электроизоляционные минеральные масла для трансформаторов и коммутационной аппаратуры (SR EN 60296:2012, IDT) 29.040.10

Uleiuri izolante Изоляционные масла

SM SR EN 60836:2014 Specificaţii pentru lichide siliconice electroizolante noi pentru utilizări electrotehnice - Технические условия на новые силиконовые электроизоляционные жидкости для применения в электротехнике (SR EN 60836:2006, IDT) 29.060 29.060.20

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

SM SR EN 60811-100:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 100: Generalităţi - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 100: Общие положения (SR EN 60811-100:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811 (standard pe părţi)) SM SR EN 60811-201:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 201: Încercări generale. Măsurarea grosimii izolaţiei - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 201: Общие испытания. Измерение толщины изоляции (SR EN 60811-201:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-1:2010)

20

SM SR EN 60811-202:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 202: Încercări generale. Măsurarea grosimii mantalelor nemetalice - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 202: Общие испытания. Измерение толщины неметаллических оболочек (SR EN 60811-202:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-1:2010) SM SR EN 60811-203:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 203: Încercări generale. Măsurarea dimensiunilor exterioare - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 203: Общие испытания. Измерение наружных размеров (SR EN 60811-203:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-1:2010) SM SR EN 60811-301:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 301: Încercări electrice. Măsurarea permitivităţii la 23°С a materialelor de umplutură Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 301: Электрические испытания. Измерение диэлектрической проницаемости наполнителей при 23°С (SR EN 60811-301:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-302:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 302: Încercări electrice. Măsurarea rezistivităţii în curent continuu la 23°С şi 100°С a materialelor de umplutură - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 302: Электрические испытания. Измерение удельного сопротивления наполнителей постоянному току при 23°С и 100 °С (SR EN 60811-302:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-401:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 401: Încercări diverse. Metode de îmbătrînire termică. Îmbătrînire în etuva cu aer Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 401: Различные испытания. Методы теплового старения. Старение в сушильном шкафу (SR EN 60811-401:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-2:2010) SM SR EN 60811-402:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 402: Încercări diverse. Încercări de absorbţie de apă - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 402: Различные испытания. Испытания на водопоглощение (SR EN 60811-402:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-3:2010) SM SR EN 60811-404:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 404: Încercări diverse. Încercări de rezistenţă la ulei mineral pentru mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 404: Различные испытания. Испытания на погружение в минеральное масло оболочек кабеля (SR EN 60811-404:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-2-1:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 60811-405:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 405: Încercări diverse. Încercare de stabilitate termică pentru izolaţii şi mantale de PVC - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 405: Различные испытания. Испытание на термостабильность для поливинилхлоридных (PVC) изоляций и оболочек (SR EN 60811-405:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-3-2:2010) SM SR EN 60811-406:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 406: Încercări diverse. Rezistenţa la fisurare a amestecurilor de polietilenă şi polipropilenă - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 406: Различные испытания. Стойкость к растрескиванию полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов (SR EN 60811-406:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-1:2010) SM SR EN 60811-407:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 407: Încercări diverse. Măsurarea creşterii de masă a amestecurilor de polietilenă şi polipropilenă - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 407: Различные испытания. Измерение увеличения массы полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов (SR EN 60811-407:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) SM SR EN 60811-408:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 408: Încercări diverse. Încercare de stabilitate de lungă durată a amestecurilor de polietilenă şi polipropilenă - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 408: Различные испытания. Продолжительное испытание на стабильность полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов (SR EN 60811-408:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) SM SR EN 60811-409:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 409: Încercări diverse. Încercare de pierdere de masă a izolaţiilor şi mantalelor termoplastice - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 409: Различные испытания. Испытание на потерю массы для термопластичной изоляции и оболочек (SR EN 60811-409:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-3-2:2010) SM SR EN 60811-410:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 410: Încercări diverse. Metodă de încercare pentru măsurarea degradării prin oxidare catalitică a cuprului pentru conductoare izolate cu poliolefine Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 410: Различные испытания. Метод испытания на окислительную деструкцию, катализируемую медью, проводников с полиолефиновой изоляцией (SR EN 60811-410:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) SM SR EN 60811-411:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 411: Încercări diverse. Fragilitatea materialelor de umplutură la temperatură joasă Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы

испытаний неметаллических материалов. Часть 411: Различные испытания. Хрупкость наполнителей при низкой температуре (SR EN 60811-411:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-412:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 412: Încercări diverse. Metode de îmbătrînire termică. Îmbătrînire în bomba cu aer Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 412: Различные испытания. Методы испытаний на тепловое старение. Старение в воздушной бомбе (SR EN 60811-412:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-2:2010) SM SR EN 60811-501:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 501: Încercări mecanice. Încercări pentru determinarea proprietăţilor mecanice ale amestecurilor pentru izolaţii şi mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 501: Механические испытания. Испытания для определения механических свойств компаундов для изоляции и оболочек (SR EN 60811-501:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-1:2010) SM SR EN 60811-502:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 502: Încercări mecanice. Încercare de contracţie a izolaţiilor - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 502: Механические испытания. Испытание изоляции на усадку (SR EN 60811-502:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-3:2010) SM SR EN 60811-503:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 503: Încercări mecanice. Încercare de contracţie a mantalelor - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 503: Механические испытания. Испытание оболочек кабеля на усадку (SR EN 60811-503:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-3:2010) SM SR EN 60811-504:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 504: Încercări mecanice. Încercări la înfăşurare la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 504: Механические испытания. Испытания на изгиб при низкой температуре для изоляции и оболочек (SR EN 60811-504:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-4:2010) SM SR EN 60811-505:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 505: Încercări mecanice. Încercare de alungire la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 505: Механические испытания. Испытание на растяжение при низкой температуре для изоляции и оболочек (SR EN 60811-505:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-4:2010) SM SR EN 60811-506:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 506: Încercări mecanice. Încercare la şoc la temperatură joasă pentru izolaţii şi mantale Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 506:

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 Механические испытания. Испытание на удар при низкой температуре для изоляции и оболочек (SR EN 60811-506:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-4:2010) SM SR EN 60811-507:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 507: Încercări mecanice. Încercare de alungire la cald pentru materiale reticulate Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 507: Механические испытания. Испытание на тепловую деформацию для сетчатых материалов (SR EN 60811-507:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-2-1:2010) SM SR EN 60811-508:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 508: Încercări mecanice. Încercare de presare la cald pentru izolaţii şi mantale - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 508: Механические испытания. Испытание давлением при высокой температуре для изоляции и оболочек (SR EN 60811-508:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-3-1:2010) SM SR EN 60811-509:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 509: Încercări mecanice. Încercare de rezistenţă la fisurare a izolaţiilor şi mantalelor (încercare la şoc termic) - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 509: Механические испытания. Испытание на стойкость изоляции и оболочек растрескиванию (испытание на тепловой удар) (SR EN 60811-509:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-3-1:2010) SM SR EN 60811-510:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 510: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Încercare la înfăşurare după îmbătrînire termică în aer - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 510: Механические испытания. Методы, специфичные для компаундов на основе полиэтилена и полипропилена. Испытание на перегиб после теплового старения на воздухе (SR EN 60811-510:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) SM SR EN 60811-511:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 511: Încercări mecanice. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald a amestecurilor de polietilenă - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 511: Механические испытания. Измерение индекса расплава полиэтиленовых компаундов (SR EN 60811-511:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-1:2010) SM SR EN 60811-512:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 512: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţă la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatură ridicată - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 512: Механические испытания. Методы, специфичные для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре (SR EN 60811-512:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010)

22

SM SR EN 60811-513:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 513: Încercări mecanice. Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Încercare la înfăşurare după condiţionare Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 513: Механические испытания. Методы, специфичные для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Испытание на перегиб после кондиционирования (SR EN 60811-513:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-2:2010) SM SR EN 60811-601:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 601: Încercări fizice. Măsurarea punctului de picurare al materialelor de umplutură Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 601: Физические испытания. Измерение температуры каплепадения наполнителей (SR EN 60811-601:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-602:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 602: Încercări fizice. Separarea uleiului din materialele de umplutură - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 602: Физические испытания. Отделение масла в наполнителях (SR EN 60811-602:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-603:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 603: Încercări fizice. Măsurarea indicelui de aciditate totală a materialelor de umplutură - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 603: Физические испытания. Измерение общего кислотного числа наполнителей (SR EN 60811-603:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-604:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 604: Încercări fizice. Determinarea absenţei componenţilor corosivi din materialele de umplutură - Кабели электрические и волоконнооптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604: Физические испытания. Измерение отсутствия коррозирующих компонентов в наполнителях (SR EN 60811-604:2012) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-5-1:2010) SM SR EN 60811-606:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 606: Încercări fizice. Metode pentru determinarea densităţii - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 606: Физические испытания. Методы определения плотности (SR EN 60811-606:2012) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-1-3:2010) SM SR EN 60811-607:2014 Cabluri electrice şi cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 607: Încercări fizice. Încercare pentru evaluarea dispersiei de negru de fum în polietilenă şi polipropilenă - Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 607: Физические испытания. Испытание по оценке сажевой дисперсии в полиэтилене и полипропилене (SR EN 60811-607:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-1:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

29.080 29.080.10

Izolaţii Изоляция Izolatoare Изоляторы

SM SR EN 61462:2014 Izolatoare compozite tip carcasă. Izolatoare cu sau fără presiune internă pentru utilizare în aparatajul electric cu tensiuni nominale mai mari de 1 000 V. Definiţii, metode de încercare, criterii de acceptare şi recomandări de concepţie - Изоляторы комбинированные полые. Изоляторы герметизированные и негерметизированные для электрооборудования с номинальным напряжением более 1 000 V. Определения, методы испытаний, критерии приемки и рекомендации по проектированию (SR EN 61462:2008, IDT) SM SR EN 61952:2014 Izolatoare pentru linii aeriene. Izolatoare compozite suport de linie cu soclu pentru sisteme de curent alternativ cu tensiune nominală mai mare de 1 000 V. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare - Изоляторы для воздушных линий электропередач. Комбинированные линейные опорные изоляторы для систем переменного тока с номинальным напряжением свыше 1000 V. Определения, методы испытаний и критерии приемки (SR EN 61952:2008, IDT) 29.080.20

Treceri izolate Вводы

SM SR EN 50180:2014 Treceri izolate de tensiuni mai mari de 1 kV pînă la 52 kV şi de la 250 A pînă la 3,15 kA pentru transformatoare umplute cu lichid electroizolant - Вводы для трансформаторов с жидкостным заполнением на напряжение выше 1 kV и до 52 kV и силу тока от 250 A до 3,15 kA (SR EN 50180:2011, IDT) SM SR EN 50181:2014 Treceri izolate ambroşabile de tensiuni mai mari de 1 kV pînă la 52 kV şi de la 250 A pînă la 2,25 kA pentru echipamente, altele decît transformatoarele umplute cu lichid electroizolant - Вводы штепсельные для установок за исключением трансформаторов с жидкостным заполнением на напряжение свыше 1 kV до 52 kV и силу тока от 250 A до 2,50 kA (SR EN 50181:2011, IDT) 29.120 29.120.10

Accesorii electrice Электрическая арматура Tuburi pentru scopuri electrice Кабелепроводы

SM SR EN 61386-25:2014 Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului. Partea 25: Prescripţii particulare. Dispozitive de fixare a tuburilor de protecţie - Системы кабелепроводов для организации кабельной проводки. Часть 25: Частные требования. Устройства для закрепления кабелепроводов (SR EN 61386-25:2012, IDT) SM SR EN 62549:2014 Sisteme articulate şi sisteme flexibile pentru ghidarea cablurilor - Сочлененные системы и гибкие системы для направления кабелей (SR EN 62549:2012, IDT)

29.120.30

Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

SM SR EN 62196-1:2014 Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale - Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы транспортного средства. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 1: Общие требования (SR EN 62196-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 62196-1:2010) 29.120.40

Întreruptoare Переключатели

SM SR EN 60265-1:2014 Întreruptoare (mecanice de sarcină) de înaltă tensiune. Partea 1: Întreruptoare (mecanice de sarcină) pentru tensiuni nominale cuprinse între 1 kV şi 52 kV - Выключатели высоковольтные. Часть 1: Выключатели на номинальные напряжения свыше 1 kV до 52 kV (SR EN 60265-1:2003, IDT) SM SR EN 60669-2-6:2014 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare. Întreruptoare pentru oprire de urgenţă în caz de incendiu pentru reclame luminoase şi corpuri de iluminat de interior şi de exterior - Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-6: Частные требования. Пожарные выключатели для наружных и внутренних световых реклам и светильников (SR EN 60669-2-6:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 50425:2010) 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM SR EN 61008-1:2014 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale - Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие правила (SR EN 61008-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61008-1:2010) SM SR EN 61009-1:2014 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale - Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной защиты от сверхтоков, бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие правила (SR EN 61009-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61009-1:2010) 29.120.99

Alte accesorii electrice Другие электрические принадлежности

SM SR EN 60947-4-1:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice - Аппаратура низковольтная. Часть 4-1: Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели (SR EN 60947-4-1:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60947-4-1:2010)

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

SM SR EN 60947-4-1:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice - Аппаратура низковольтная. Часть 4-1: Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели (SR EN 60947-4-1:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60947-4-1:2010) SM SR EN 60947-4-2:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-2: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi demaroare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativ Аппаратура низковольтная. Часть 4-2: Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели электродвигателей переменного тока (SR EN 60947-4-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60947-4-2:2010) SM SR EN 61439-3:2014 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuţie destinate pentru a fi utilizate de persoane obişnuite (DBO) - Аппаратура низковольтная комплектная. Часть 3: Распределительные щиты, предназначенные для использования обычными людьми (DBO) (SR EN 61439-3:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60439-3:2010) SM SR EN 61439-6:2014 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Sisteme de bare capsulate - Аппаратура низковольтная комплектная. Часть 6: Системы сборных шин (шинопроводы) (SR EN 61439-6:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60439-2:2010) 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

SM SR EN 60968:2014 Lămpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitate - Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности (SR EN 60968:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60968+A1:2010) SM SR EN 62560:2014 Lămpi cu LED autobalastate pentru iluminat general funcţionînd la tensiuni > 50 V. Specificaţii de securitate - Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 V. Требования безопасности (SR EN 62560:2013, IDT) 29.140.40

Corpuri de iluminat Светильники

SM SR EN 60598-1:2014 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări – Светильники. Часть 1: Общие требования и испытания (SR EN 60598-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60598-1:2010)

24

29.140.50

Instalaţii pentru iluminat Системы осветительных электроустановок

SM SR EN 60598-2-2:2014 Corpuri de iluminat. Partea 2-2: Cerinţe particulare. Corpuri de iluminat încastrate – Светильники. Часть 2-2: Частные требования. Светильники встраиваемые (SR EN 60598-2-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60598-2-2+A1:2010) 29.140.99

Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

SM SR EN 50294:2014 Metodă de măsurare a puterii totale de intrare a circuitelor balast/lampă - Метод измерения общей входной мощности цепи пускорегулирующий аппарат/лампа (SR EN 50294:2001, IDT) SM SR EN 61347-2-2:2014 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru convertoare electronice coborîtoare alimentate în curent continuu sau curent alternativ pentru lămpi cu incandescenţă Аппаратура для ламп. Часть 2-2: Частные требования к электронным понижающим преобразователям, питаемым постоянным или переменным током для ламп накаливания (SR EN 61347-2-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61347-2-2:2010, IDT) 29.160 29.160.40

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся Grupuri electrogene Генераторные агрегаты

SM SR HD 60364-7-722:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-722: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Alimentarea vehiculelor electrice - Электроустановки низковольтные. Часть 7-722: Требования к специальным установкам или местоположениям. Электроснабжение электрического транспортного средства (SR HD 60364-7-722:2012, IDT) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

SM SR EN 61558-2-3:2014 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-3: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de aprindere pentru arzătoare cu gaz şi combustibili lichizi - Безопасность трансформаторов, катушек индуктивности, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-3: Частные требования и испытания трансформаторов зажигания для газовых и жидкотопливных горелок (SR EN 61558-2-3:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61558-2-3:2010) SM SR EN 61558-2-5:2014 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-5: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare pentru aparate de ras şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare pentru aparate de ras şi blocuri de alimentare pentru aparate de ras - Безопасность трансформаторов, катушек индуктивности, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-5: Частные требования и испытания трансформаторов для электробритв, блоков питания для электробритв и источников питания электробритв (SR EN 61558-2-5:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61558-2-5:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 61558-2-7:2014 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi alimentatoare pentru jucării - Безопасность трансформаторов, блоков питания, катушек индуктивности и аналогичного оборудования. Часть 2-7: Частные требования и испытания трансформаторов и блоков питания для игрушек (SR EN 61558-2-7:2008, IDT) SM SR EN 61558-2-8:2014 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-8: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi blocuri de alimentare pentru sonerii şi sonerii muzicale - Безопасность трансформаторов, катушек индуктивности, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-8: Частные требования и испытания трансформаторов и блоков питания для звонков и звуковой сигнализации (SR EN 61558-2-8:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61558-2-8:2010) SM SR EN 61558-2-9:2014 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-9: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi blocuri de alimentare pentru lămpi de mînă de clasă III, cu filament de wolfram - Безопасность трансформаторов, катушек индуктивности, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-9: Частные требования и испытания трансформаторов и блоков питания для переносных светильников класса III для вольфрамовых ламп накаливания (SR EN 61558-2-9:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61558-2-9:2010) SM SR EN 61558-2-15:2014 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-15: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare de separare a circuitelor pentru alimentarea amplasamentelor pentru utilizări medicale - Безопасность трансформаторов, катушек индуктивности, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-15: Частные требования и испытания разделительных трансформаторов для медицинских помещений (SR EN 61558-2-15:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61558-2-15:2010)

29.240

29.240.20

29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

SM SR EN 61800-5-2:2014 Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-2: Cerinţe de securitate. Funcţionalitate - Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 5-2: Функциональные требования безопасности (SR EN 61800-5-2:2008, IDT)

Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

SM SR EN 61952:2014 Izolatoare pentru linii aeriene. Izolatoare compozite suport de linie cu soclu pentru sisteme de curent alternativ cu tensiune nominală mai mare de 1 000 V. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare - Изоляторы для воздушных линий электропередач. Комбинированные линейные опорные изоляторы для систем переменного тока с номинальным напряжением свыше 1000 V. Определения, методы испытаний и критерии приемки (SR EN 61952:2008, IDT) 31 31.220

31.220.10

Electronică Электроника Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Fişe. Conectoare Штепсельные разъемы. Соединители

SM SR EN 60068-2-42:2014 Încercări de mediu. Partea 2-42: Încercări. Încercarea Kc: Încercarea la dioxid de sulf a contactelor şi conexiunilor - Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-42: Испытания Kc. Испытание контактов и соединений диоксидом серы (SR EN 60068-2-42:2004, IDT) 33 33.120

33.120.10 SM SR EN 61558-2-23:2014 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-23: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi blocuri de alimentare pentru şantiere Безопасность трансформаторов, катушек индуктивности, блоков питания и их комбинаций. Часть 2-23: Частные требования и испытания трансформаторов и блоков питания для строительных площадок (SR EN 61558-2-23:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61558-2-23:2010)

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

SM SR EN 50288-8:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 8: Specificaţie pentru cabluri de tip 1 pentru aplicaţii pînă la 2 MHz - Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 8: Технические условия для кабелей типа 1 с характеристиками до 2 MHz (SR EN 50288-8:2012, IDT) SM SR EN 50288-9-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 9-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 1 000 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri - Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 9-1: Групповые технические условия для экранированных кабелей с характеристиками до 1 000 МHz. Горизонтальные и вертикальные кабели для зданий (SR EN 50288-9-1:2013, IDT)

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM SR EN 50288-10-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 10-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 500 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri - Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 10-1: Групповые технические условия для экранированных кабелей с характеристиками до 500 МHz. Горизонтальные и вертикальные кабели для зданий (SR EN 50288-10-1:2013, IDT) SM SR EN 50288-11-1:2014 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 11-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 500 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri - Кабели металлические многоэлементные, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 11-1: Групповые технические условия для неэкранированных кабелей с характеристиками до 500 МHz. Горизонтальные и вертикальные кабели для зданий (SR EN 50288-11-1:2013, IDT) SM SR EN 50441-1:2014 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 1: Cabluri neecranate - Clasa 1 - Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 1: Неэкранированные кабели - Степень 1 (SR EN 50441-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 50441-1:2011) SM SR EN 50441-2:2014 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 2: Cabluri ecranate - Clasa 1 - Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 2: Экранированные кабели - Степень 1 (SR EN 50441-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 50441-2:2011) SM SR EN 50441-4:2014 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 4: Cabluri pînă la 1 200 MHz - Clasa 3 - Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 4: Кабели до 1 200 МГц - Степень 3 (SR EN 50441-4:2012, IDT) 33.160 33.160.10

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Amplificatoare Усилители

SM SR EN 62087:2014 Metode de măsurare a consumului de putere al echipamentelor audio, video şi al echipamentelor conexe - Методы измерения потребляемой мощности аудио-, видео- и взаимосвязанной аппаратуры (SR EN 62087:2013, IDT)

35.040

SM ISO/CEI 15408-1:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei.Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei.Partea 1: Introducere şi model general - Информационные технологии.Методы обеспечения безопасности. Критерии оценки обеспечения безопасности информационных технологий . Часть 1: Введение и общая модель (ISO/CEI 15408-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO/CEI 15408-1:2009) SM ISO/CEI 15408-2:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei. Partea 2: Cerinţe funcţionale de securitate - Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Критерии оценки обеспечения безопасности информационных технологий. Часть 2: Функциональные компоненты безопасности (ISO/CEI 15408-2:2008, IDT) SM ISO/CEI 15408-3:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei. Partea 3: Cerinţe de asigurare a securităţii - Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Критерии оценки обеспечения безопасности информационных технологий. Часть 3: Компоненты обеспечения безопасности (ISO/CEI 15408-3:2008, IDT) SM ISO/CEI 15417:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de captură de date. Specificaţii pentru simbolizarea codurilor de bare, Cod 128 - Информационные технологии. Методы автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация на символику штрихового кода, Код 128 (ISO/CEI 15417:2007, IDT) 37 37.040 37.040.25

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

SM ISO/CEI TR 90006:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2008 pentru managementul serviciilor IT şi integrarea acestuia cu ISO/CEI 20000-1:2011 - Информационные технологии. Руководящие указания по применению ISO 9001:2008 к менеджменту ИТ-услуг и его интеграции с ISO/IEC 20000-1:2011 (ISO/CEI TR 90006:2013, IDT)

26

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Fotografie Фотография Filme radiografice Пленки для радиографии

SM SR EN ISO 11699-1:2014 Examinări nedistructive. Film pentru radiografiere industrială. Partea 1: Clasificarea sistemelor de filme pentru radiografiere industrială - Контроль неразрушающий. Рентгенографические пленки для промышленной радиографии. Часть 1: Классификация пленочных систем для промышленной радиографии (SR EN ISO 11699-1:2012, IDT) 43

35

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

43.040 43.040.60

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Caroserii şi componentele lor Кузова и их компоненты

SM SR EN 624:2014 Specificaţii pentru aparate care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi bărci - Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для установки на транспортных средствах и лодках (SR EN 624:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 624:2011)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

43.120

Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

SM SR HD 60364-7-722:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-722: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Alimentarea vehiculelor electrice - Электроустановки низковольтные. Часть 7-722: Требования к специальным установкам или местоположениям. Электроснабжение электрического транспортного средства (SR HD 60364-7-722:2012, IDT) SM SR EN 62196-1:2014 Fişe, prize, prize mobile pentru vehicul şi conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripţii generale - Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы транспортного средства. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 1: Общие требования (SR EN 62196-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 62196-1:2010) 43.150

47.020

47.020.20

Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

SM SR EN 1501-4:2014 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor - Автомобили для сбора мусора и связанные с ними подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 4: Методы испытания на шум автомобилей для сбора мусора (SR EN 1501-4:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1501-4:2011) SM SR EN 1865-1:2014 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 1: Sisteme generale de brancarde şi echipament pentru transportul pacienţilor - Оборудование для транспортировки пациентов, используемое в машинах скорой медицинской помощи. Часть 1. Общие системы носилок и оборудование для транспортировки пациентов (SR EN 1865-1:2011, IDT)

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Motoare şi sisteme de propulsie marină Судовые двигатели и движительные системы

SM SR EN 15609:2014 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni - Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Системы подачи сжиженного нефтяного газа для лодок, яхт и других судов (SR EN 15609:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15609:2012) 47.020.90

Biciclete Велосипеды

SM SR EN 14781:2014 Biciclete de curse. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Велосипеды гоночные. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 14781:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 14781:2009) 43.160

47

Sisteme navale de ventilaţie, condiţionarea aerului şi sisteme de încălzire Судовые системы вентиляции, кондиционирования воздуха и обогрева

SM SR EN 624:2014 Specificaţii pentru aparate care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi bărci - Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для установки на транспортных средствах и лодках (SR EN 624:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 624:2011) 47.080

Nave de agrement Малые суда

SM SR EN ISO 6185-4:2014 Bărci gonflabile. Partea 4: Bărci cu lungimea corpului cuprinsă între 8 m şi 24 m şi puterea nominală a motorului mai mare sau egală cu 15 kW - Лодки надувные. Часть 4: Лодки с длиной корпуса между 8 m и 24 m и номинальной мощностью мотора от 15 kW и выше (SR EN ISO 6185-4:2011, IDT) SM SR EN ISO 10133:2014 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent continuu de foarte joasă tensiune - Суда малые. Электрические системы. Установки постоянного тока сверхнизкого напряжения (SR EN ISO 10133:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 10133:2011) SM SR EN ISO 11591:2014 Nave mici cu motor. Cîmp vizual la nivelul timonei - Суда малые моторные. Поле обзора с места рулевого (SR EN ISO 11591:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 11591:2011) SM SR EN ISO 12215-9:2014 Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 9: Anexele ambarcaţiunilor cu pînze - Суда малые. Конструкция корпуса и наборы корпуса. Часть 9: Принадлежности парусных судов (SR EN ISO 12215-9:2012, IDT) SM SR EN ISO 13297:2014 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent alternativ Суда малые. Электрические системы. Установки переменного тока (SR EN ISO 13297:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 13297:2011)

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM SR EN 15609:2014 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni - Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Системы подачи сжиженного нефтяного газа для лодок, яхт и других судов (SR EN 15609:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15609:2012) SM SR EN ISO 16180:2014 Nave mici. Lumini de navigaţie. Instalare, poziţionare şi vizibilitate - Суда малые. Навигационные огни. Установка, размещение и видимость (SR EN ISO 16180:2013, IDT) SM SR EN ISO 21487:2014 Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi tip motorină, fixate permanent - Суда малые. Постоянно установленные баки для бензина и для дизельного топлива (SR EN ISO 21487:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 21487:2011) SM SR EN ISO 25197:2014 Nave mici. Sisteme de control electrice/electronice pentru controlul direcţiei, ambreiajului şi acceleraţiei - Суда малые. Электрические/электронные системы управления рулевым устройством, переключением передач и дросселем (SR EN ISO 25197:2013, IDT) 53 53.020 53.020.01

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Instalaţii de ridicat în general Подъемные приспособления в целом

SM SR EN 60204-32:2014 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 32: Cerinţe pentru instalaţiile de ridicat - Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 32: Требования к грузоподъемным механизмам (SR EN 60204-32:2009, IDT) 59

59.080 59.080.30

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Ţesături din textile Текстильные изделия

SM SR EN ISO 6940:2014 Materiale textile. Comportarea la foc. Determinarea uşurinţei de a se aprinde a epruvetelor orientate vertical - Материалы текстильные. Характеристики горения. Определение легкости воспламенения вертикально ориентированных образцов (SR EN ISO 6940:2004, IDT) SM SR EN ISO 12947-1:2014 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a materialelor textile prin metoda Martindale. Partea 1: Aparat de încercare la abraziune Martindale - Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию текстильных материалов методом Мартиндейла. Часть 1: Прибор для испытания прочности Мартиндейл (SR EN ISO 12947-1:2002, IDT)

65 65.020 65.020.01

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Agricultură şi silvicultură în general Земледелие и лесоводство в целом

SM STAS 10598:2014 Specii de interes cinegetic. Nomenclator - Породы охотничьего интереса. Номенклатура (STAS 10598-76, IDT) 65.020.20

Cultura plantelor Растениеводство

SM SR 1347:2014 Puieţi forestieri cu talie mică, semimijlocie şi mijlocie - Саженцы лесные маленьких, полусредних и средних размеров (SR 1347:2004, IDT) 65.020.40

Amenajarea spaţiilor verzi şi silvicultură Озеленение и лесоводство

SM SR 1808:2014 Seminţe de arbori şi arbuşti pentru culturi forestiere. Reguli de eşantionare - Семена деревьев и кустарников для лесных культур. Правила отбора образцов (SR 1808:2004, IDT) SM SR 1908:2014 Seminţe de arbori şi arbuşti pentru culturi forestiere. Metode de analiză - Семена деревьев и кустарников для лесных культур. Методы анализа (SR 1908:2004, IDT) SM STAS 4579/1:2014 Amenajarea pădurilor şi evaluarea resurselor forestiere. Amenajarea pădurilor. Terminologie - Лесоустройство и оценка лесных ресурсов. Лесоустройство. Терминология (STAS 4579/1-90, IDT) SM STAS 4579/2:2014 Amenajarea pădurilor şi evaluarea resurselor forestiere. Resurse forestiere lemnoase. Terminologie - Лесоустройство и оценка лесных ресурсов. Древесные лесные ресурсы. Терминология (STAS 4579/2-90, IDT) SM STAS 5381/1:2014 Regenerarea pădurilor. Regenerare naturală şi tratamente. Terminologie - Возобновление лесов. Естественное возобновление и уход за лесом. Терминология (STAS 5381/1-90, IDT) SM STAS 5381/2:2014 Împăduriri şi întreţinerea culturilor silvice. Terminologie Лесонасаждение и уход за лесными культурами. Терминология (STAS 5381/2-90, IDT) SM STAS 5809:2014 Pepiniere forestiere. Terminologie – Лесопитомники. Терминология (STAS 5809-83, IDT) SM SR 9167:2014 Îngrijire şi conducere a arboretelor. Vocabular - Руководство и уход за древостоями. Словарь (SR 9167:1997, IDT) SM STAS 10598:2014 Specii de interes cinegetic. Nomenclator - Породы охотничьего интереса. Номенклатура (STAS 10598-76, IDT)

28


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

65.060

65.060.01

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

SM SR EN 15811:2014 Maşini agricole. Protectori pentru elementele mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul unei scule - Машины сельскохозяйственные. Ограждения для движущихся частей механической передачи. Ограждение открывающееся с помощью инструмента (SR EN 15811:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15811:2011) 65.060.10

Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

SM SR EN 1853+A1:2014 Maşini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate Машины сельскохозяйственные. Прицепы с опрокидывающимся кузовом. Безопасность (SR EN 1853+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1853+A1:2011) SM SR ISO 6489-2:2014 Vehicule agricole. Legături mecanice între vehicule de remorcare şi vehicule remorcate. Partea 2: Cerinţe referitoare la dispozitivele de remorcare tip furcă U 40 - Средства транспортные сельскохозяйственные. Механические соединения между буксирующим и буксируемым транспортными средствами. Часть 2: Требования к тяговой вилке 40 (SR ISO 6489-2:2012, IDT)

SM SR EN ISO 16119-1:2014 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 1: Generalităţi - Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Экологические требования к опрыскивателям. Часть 1: Общие положения (SR EN ISO 16119-1:2013, IDT) 65.060.50

SM SR EN 13118+A1:2014 Maşini agricole. Maşini de recoltat cartofi. Securitate - Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки картофеля. Безопасность (SR EN 13118+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13118+A1:2011) 67 67.020

Maşini pentru pregătirea solului Орудия для обработки почвы

SM SR EN ISO 4254-5:2014 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe acţionate de motor - Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 5: Почвообрабатывающие машины с механическим приводом (SR EN ISO 4254-5:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 4254-5:2011) 65.060.25

Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi împrăştierea îngrăşămintelor Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений

SM SR EN 707+A1:2014 Maşini agricole. Maşini de distribuit îngrăşăminte lichide. Securitate - Машины сельскохозяйственные. Машины для распределения жидких удобрений. Безопасность (SR EN 707+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 707+A1:2011) 65.060.40

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Procese în industria alimentară Процессы в пищевой промышленности

SM ISO/TS 22003:2014 (vers.eng.) Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management al siguranţei alimentelor Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (ISO/TS 22003:2013, IDT) 71 71.040

65.060.20

Maşini pentru recoltare Оборудование для уборки урожая

71.040.10

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Laboratoare chimice. Echipament de laborator Химические лаборатории. Лабораторное оборудование

SM SR EN 61010-2-033:2014 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-033: Cerinţe particulare pentru multimetre portabile şi alte aparate de măsurat pentru utilizare casnică şi de către specialişti, destinate pentru măsurarea tensiunii reţelei - Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-033: Частные требования к ручным мультиметрам и другим измерительным приборам бытового и профессионального назначения, способным измерять напряжение сети (SR EN 61010-2-033:2013, IDT)

Maşini pentru întreţinerea culturilor Оборудование для ухода за растениями

SM SR EN ISO 4254-6:2014 Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi de distribuit îngrăşăminte lichide - Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 6: Опрыскиватели и машины для распределения жидких удобрений (SR EN ISO 4254-6:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 4254-6:2011)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

75

75.160 75.160.10

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

SM EN 1860-1:2014 Aparate, combustibili solizi şi aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber. Partea 1: Grătar de frigere în aer liber care utilizează combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare Приборы, твердое топливо и растопка для барбекю. Часть 1: Барбекю использующее твердое топливо. Требования и методы испытаний (EN 1860-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1860-1+A1:2009) 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

SM SR EN 12186:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Staţii de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Prescripţii funcţionale Системы газоснабжения. Станции регулирования давления газа для его транспортирования и распределения. Функциональные требования (SR EN 12186:2002, IDT) 77 77.040 77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

SM SR EN ISO 6507-1:2014 Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 1: Metodă de încercare - Материалы металлические. Определение твердости по Виккерсу. Часть 1: Метод испытания (SR EN ISO 6507-1:2006, IDT) 77.140 77.140.30

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Oţeluri pentru lucrări sub presiune Стали для работы под давлением

91

91.040 91.040.10

SM SR EN 1503-2:2014 Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 2: Alte oţeluri decît cele specificate în standardele europene – Клапаны. Материалы для корпусов, колпаков и крышек. Часть 2: Стали, не оговоренные Европейскими стандартами (SR EN 1503-2:2002, IDT)

30

Clădiri Строительство Clădiri publice Общественные здания

SM SR EN 15502-2-1:2014 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Standard specific pentru aparatele de tip C şi aparatele de tip B2, B3 şi B5 al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 1 000 kW - Котлы газовые для центрального отопления. Часть 2-1: Специальный стандарт для приборов типа C и приборов типа B2, B3 и B5 с номинальной подачей тепла не выше 1 000 kW (SR EN 15502-2-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 483:2011) 91.060 91.060.50

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Uşi şi ferestre Двери и окна

SM SR EN ISO 12567-1:2014 Performanţa termică a ferestrelor şi uşilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 1: Ferestre şi uşi complete - Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1: Комплект окон и дверей (SR EN ISO 12567-1:2011, IDT) 91.120 91.120.10

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Izolaţia termică a clădirilor Теплоизоляция зданий

SM SR EN ISO 12567-1:2014 Performanţa termică a ferestrelor şi uşilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 1: Ferestre şi uşi complete - Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1: Комплект окон и дверей (SR EN ISO 12567-1:2011, IDT) 91.140 91.140.40

SM SR EN 1503-1:2014 Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 1: Oţeluri specificate în standardele europene – Клапаны. Материалы для корпусов, колпаков и крышек. Часть 1: Стали оговоренные Европейскими стандартами (SR EN 1503-1:2002, IDT)

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu gaz Системы газоснабжения

SM SR EN 12279:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Instalaţii de reducere – reglare a presiunii de gaz care fac parte din branşamente. Prescripţii funcţionale - Системы газоснабжения. Установки регулирования давления газа в отводящих трубопроводах. Функциональные требования (SR EN 12279:2001 , IDT) SM SR EN 15001-2:2014 Sisteme de alimentare cu gaz. Conducte pentru transportul gazului cu presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru instalaţii industriale şi neindustriale. Partea 2: Cerinţe funcţionale detaliate pentru punere în funcţiune, exploatare şi mentenanţă Системы газоснабжения. Газопроводы с рабочим давлением более 0,5 bar для промышленных установок и более 5 bar для промышленных и непромышленных установок. Часть 2: Подробные фукциональные требования для ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания (SR EN 15001-2:2009, IDT


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

91.140.50

Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

SM SR HD 60364-7-701:2014 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-701: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Încăperi cu cadă de baie sau duş - Электрoустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местоположениям. Помещения для ванных и душевых (SR HD 60364-7-701:2007, IDT)

93

Construcţii civile Гражданское строительство

97.060

SM SR EN 60704-2-4:2014 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe şi storcătoare prin centrifugare - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы испытания для определения передаваемого по воздуху шума. Часть 2-4: Дополнительные требования к стиральным машинам и отжимным центрифугам (SR EN 60704-2-4:2013, IDT) 97.100

93.080 93.080.30

Ingineria drumurilor Строительство дорог Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

SM SR EN 1317-5+A2:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor - Системы дорожных ограничителей. Часть 5: Требования продукции и оценка соответствия для систем автомобильных ограничителей (SR EN 1317-5+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1317-5+A1:2010) 97

97.030

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Aparate electrocasnice în general Бытовые электрические приборы в целом

SM SR EN 60335-1:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1: Общие требования (SR EN 60335-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60335-1:2006) 97.040 97.040.20

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

SM EN 1860-1:2014 (vers.eng.) Aparate, combustibili solizi şi aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber. Partea 1: Grătar de frigere în aer liber care utilizează combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare Приборы, твердое топливо и растопка для барбекю. Часть 1: Барбекю использующее твердое топливо. Требования и методы испытаний (EN 1860-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1860-1+A1:2009)

Echipamente de spălat Прачечное оборудование

97.100.20

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

SM SR EN 624:2014 Specificaţii pentru aparate care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi bărci - Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для установки на транспортных средствах и лодках (SR EN 624:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 624:2011) 97.100.40

Încălzitoare cu combustibil lichid Нагреватели на жидком топливе

SM SR EN 15035:2014 Cazane de încălzire centrală. Cerinţe specifice referitoare la cazanele etanşe care utilizează combustibil lichid avînd puterea mai mică sau egală cu 70 kW - Котлы для центрального отопления. Специальные требования для герметичных котлов на жидкое топливо мощностью не более 70 kW (SR EN 15035:2007, IDT) 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

SM EN 1466+A1:2014 (vers.eng.) Articole de puericultură. Genţi portbebe şi suporturi pentru ele. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Изделия для детей раннего возраста. Сумки для ношения и подставки для них. Требования безопасности и методы испытаний (EN 1466:2004+A1:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1466+A1:2009) 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

SM EN 15649-5:2014 (vers.eng.) Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 5: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă C - Плавающие предметы отдыха на воде и в воде. Часть 5: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний устройств класса C (EN 15649-5:2009, IDT)

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM EN 15649-7:2014 (vers.eng.) Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 7: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă E - Плавающие предметы отдыха на воде и в воде. Часть 7: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний устройств класса E (EN 15649-7:2009, IDT) 97.220 97.220.30

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente de sport pentru sală Инвентарь для спортивных залов

SM EN 957-5:2014 (vers.eng.) Echipamente de antrenament staţionare. Partea 5: Biciclete staţionare pentru exerciţii şi partea superioară a manivelei echipamentului de antrenament, cerinţe de securitate şi metode de încercări specifice suplimentare - Тренажеры стационарные. Часть 5: Стационарные тренировочные велосипеды и верхний элемент кривошипного механизма тренировочного оборудования, дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний (EN 957-5:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 957-5:2009) 97.220.40

Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

SM EN 15649-6+A1:2014 (vers.eng.) Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 6: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă D - Плавающие предметы отдыха на воде и в воде. Часть 6: Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний устройств класса D (EN 15649-6:2009+A1:2013, IDT)

32


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română SM SR 1347:2014

65.020.20

248 din 30.04.2014

SM SR 1808:2014

65.020.40

248 din 30.04.2014

SM SR 1908:2014

65.020.40

248 din 30.04.2014

SM SR 9167:2014 SM STAS 4579/1:2014 SM STAS 4579/2:2014 SM STAS 5381/1:2014 SM STAS 5381/2:2014 SM STAS 5809:2014 SM STAS 10598:2014

01.040.65 65.020.40 01.040.65 65.020.40 01.040.65 65.020.40 01.040.65 65.020.40 01.040.65 65.020.40 01.040.65 65.020.40 01.040.65 65.020.01 65.020.40

248 din 30.04.2014 248 din 30.04.2014 248 din 30.04.2014 248 din 30.04.2014 248 din 30.04.2014 248 din 30.04.2014 248 din 30.04.2014

SM SR CEI 60068-2-49:2014

19.040

240 din 23.04.2014

SM SR EN 88-1:2014

23.060.40

233 din 17.04.2014

SM SR EN 126:2014

23.060.40

233 din 17.04.2014

SM SR EN 161+A3:2014

23.060.10

233 din 17.04.2014

SM SR EN 253+A1:2014

23.040.10

237 din 22.04.2014

SM SR EN 298:2014

27.060.01

238 din 22.04.2014

SM SR EN 331:2014

23.060.10

233 din 17.04.2014

SM SR EN 378-2+A2:2014

27.080 27.200

245 din 24.04.2014

SM SR EN 489:2014

23.040.01

237 din 22.04.2014

SM SR EN 624:2014

43.040.60 47.020.90 97.100.20

244 din 24.04.2014

SM SR EN 710+A1:2014

25.120.30

245 din 24.04.2014

SM SR EN 707+A1:2014

65.060.25

243 din 24.04.2014

SM SR EN 764-1:2014

23.020.30

237 din 22.04.2014

SM SR EN 894-4:2014

13.110 13.180

239 din 22.04.2014

SM SR EN 1247+A1:2014

25.120.30

245 din 24.04.2014

SM SR EN 1317-5+A2:2014 SM SR EN 1333:2014 SM SR EN 1366-3:2014 SM SR EN 1501-4:2014 SM SR EN 1503-1:2014 SM SR EN 1503-2:2014

13.200 93.080.30 01.040.23 23.040.01 13.220.50 17.140.30 43.160 23.060.01 77.140.30 23.060.01 77.140.30

239 din 22.04.2014 237 din 22.04.2014 239 din 22.04.2014 244 din 24.04.2014 237 din 22.04.2014 237 din 22.04.2014

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 1515-1:2014

SM SR EN 1515-2:2014 SM SR EN 1515-3:2014

21.060.10 21.060.20 23.040.60 21.060.10 21.060.20 23.040.60 21.060.10 23.040.60

240 din 23.04.2014

240 din 23.04.2014 240 din 23.04.2014

SM SR EN 1591-2:2014

23.040.60

237 din 22.04.2014

SM SR EN 1777:2014

13.220.10

239 din 22.04.2014

SM SR EN 1853+A1:2014

65.060.10

243 din 24.04.2014

SM SR EN 1865-1:2014

11.160 43.160

244 din 24.04.2014

SM SR EN 10226-2:2014

21.040.30

240 din 23.04.2014

SM SR EN 12007-3:2014

23.040.10

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 12186:2014 SM SR EN 12279:2014

23.060.40 27.060.20 75.200 23.060.40 91.140.40

233 din 17.04.2014 233 din 17.04.2014

SM SR EN 12627:2014

23.060.01

233 din 17.04.2014

SM SR EN 12952-7:2014

27.040

238 din 22.04.2014

SM SR EN 12952-18:2014

27.040

238 din 22.04.2014

SM SR EN 13118+A1:2014

65.060.50

243 din 24.04.2014

SM SR EN 13204+A1:2014

13.220.10

239 din 22.04.2014

SM SR EN 13480-1:2014

23.040.01

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 13480-2:2014

23.040.01

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 13480-3:2014

23.040.01

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 13480-4:2014

23.040.01

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 13480-5:2014

23.040.01

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 13480-6:2014

23.040.01

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 13480-8:2014

23.040.01

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 13611+A2:2014

23.060.40

233 din 17.04.2014

SM SR EN 13731:2014

11.160 13.220.10

235 din 18.04.2014

SM SR EN 14656+A1:2014

25.120.10

245 din 24.04.2014

SM SR EN 14781:2014

43.150

244 din 24.04.2014

SM SR EN 15001-2:2014

23.040.01 91.140.40

237 dn 22.04.2014

SM SR EN 15035:2014

97.100.40

240 din 23.04.2014

SM SR EN 15169:2014

13.030.40

239 din 22.04.2014

SM SR EN 15216:2014

13.030.20

235 din 18.04.2014

SM SR EN 15224:2014 SM SR EN 15502-2-1:2014 SM SR EN 15609:2014

03.120.10 11.020 27.060.30 91.140.10 47.020.20 47.080

235 din 18.04.2014 238 din 22.04.2014 244 din 24.04.2014

SM SR EN 15811:2014

65.060.01

243 din 24.04.2014

SM SR EN 16027:2014

13.340.40

239 din 22.04.2014

SM SR EN 16297-1:2014

23.080

233 din 17.04.2014

SM SR EN 16297-2:2014

23.080

233 din 17.04.2014

SM SR EN 16297-3:2014

23.080

233 din 17.04.2014

SM SR EN 50104:2014

13.230

239 din 22.04.2014

SM SR EN 50180:2014

29.080.20

242 din 23.04.2014

SM SR EN 50181:2014

29.080.20

242 din 23.04.2014

SM SR EN 50288-8:2014

33.120.10

244 din 24.04.2014

SM SR EN 50288-9-1:2014

33.120.10

244 din 24.04.2014

34


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 50288-10-1:2014

33.120.10

244 din 24.04.2014

SM SR EN 50288-11-1:2014

33.120.10

244 din 24.04.2014

SM SR EN 50294:2014

29.140.99

249 din 30.04.2014

SM SR EN 50441-1:2014

33.120.10

244 din 24.04.2014

SM SR EN 50441-2:2014

33.120.10

244 din 24.04.2014

SM SR EN 50441-4:2014

33.120.10

244 din 24.04.2014

SM SR EN 50564:2014

27.140

238 din 22.04.2014

SM SR EN 60041:2014

23.080 23.100.10

238 din 22.04.2014

SM SR EN 60068-2-2:2014

19.040

240 din 23.04.2014

SM SR EN 60068-2-11:2014

19.040

240 din 23.04.2014

SM SR EN 60068-2-42:2014

31.220.10

240 din 23.04.2014

SM SR EN 60196:2014

29.020

238 din 22.04.2014

SM SR EN 60204-32:2014

29.020 53.020.01

238 din 22.04.2014

SM SR EN 60265-1:2014

29.120.40

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60296:2014

29.040

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60335-1:2014 SM SR EN 60534-1:2014 SM SR EN 60534-2-1:2014 SM SR EN 60534-2-3:2014 SM SR EN 60534-3-1:2014 SM SR EN 60534-5:2014

13.120 97.030 23.060.40 25.040.40 23.060.40 25.040.40 23.060.40 25.040.40 23.060.40 25.040.40 23.060.40 25.040.40

249 din 30.04.2014 233 din 17.04.2014 233 din 17.04.2014 233 din 17.04.2014 233 din 17.04.2014 233 din 17.04.2014

SM SR EN 60598-1:2014

29.140.40

249 din 30.04.2014

SM SR EN 60598-2-2:2014

29.140.50

249 din 30.04.2014

SM SR EN 60601-2-33:2014

11.040.55

235 din 18.04.2014

SM SR EN 60669-2-6:2014

29.120.40

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60695-2-12:2014 SM SR EN 60695-2-13:2014 SM SR EN 60695-11-3:2014 SM SR EN 60704-2-4:2014 SM SR EN 60811-502:2014 SM SR EN 60811-503:2014 SM SR EN 60811-504:2014 SM SR EN 60811-505:2014 SM SR EN 60811-506:2014 SM SR EN 60811-507:2014 SM SR EN 60811-508:2014 SM SR EN 60811-509:2014 SM SR EN 60811-510:2014 SM SR EN 60811-511:2014 SM SR EN 60811-512:2014 SM SR EN 60811-513:2014 SM SR EN 60811-601:2014

13.220.40 29.020 13.220.40 29.020 13.220.40 29.020 17.140.20 97.060 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20

238 din 22.04.2014 238 din 22.04.2014 238 din 22.04.2014 236 din 18.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 60811-602:2014 SM SR EN 60811-603:2014 SM SR EN 60811-604:2014 SM SR EN 60811-606:2014 SM SR EN 60811-607:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-201:2014 SM SR EN 60811-202:2014 SM SR EN 60811-203:2014 SM SR EN 60811-301:2014 SM SR EN 60811-302:2014 SM SR EN 60811-401:2014 SM SR EN 60811-402:2014 SM SR EN 60811-403:2014 SM SR EN 60811-404:2014 SM SR EN 60811-405:2014 SM SR EN 60811-406:2014 SM SR EN 60811-407:2014 SM SR EN 60811-408:2014 SM SR EN 60811-409:2014 SM SR EN 60811-410:2014 SM SR EN 60811-411:2014 SM SR EN 60811-412:2014 SM SR EN 60811-501:2014

29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20 29.035.01 29.060.20

247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 247 din 30.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014 241 din 23.04.2014

SM SR EN 60836:2014

29.040.10

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60947-4-1:2014

29.120.99 29.130.20

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60947-4-2:2014

29.130.20

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60968:2014

29.140.30

249 din 30.04.2014

SM SR EN 61008-1:2014

29.120.50

242 din 23.04.2014

SM SR EN 61009-1:2014

29.120.50

242 din 23.04.2014

SM SR EN 61010-2-032:2014

19.080

240 din 23.04.2014

SM SR EN 61010-2-033:2014 SM SR EN 61025:2014

19.080 71.040.10 03.120.01 03.120.99

240 din 23.04.2014 235 din 18.04.2014

SM SR EN 61347-2-2:2014

29.140.99

249 din 30.04.2014

SM SR EN 61386-25:2014

29.120.10

242 din 23.04.2014

SM SR EN 61439-3:2014

29.130.20

242 din 23.04.2014

SM SR EN 61439-6:2014

29.130.20

242 din 23.04.2014

SM SR EN 61462:2014

29.080.10

238 din 22.04.2014

SM SR EN 61558-2-3:2014

29.180

249 din 30.04.2014

SM SR EN 61558-2-5:2014

29.180

249 din 30.04.2014

SM SR EN 61558-2-7:2014

29.180

249 din 30.04.2014

36


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 61558-2-8:2014

29.180

249 din 30.04.2014

SM SR EN 61558-2-9:2014

29.180

249 din 30.04.2014

SM SR EN 61558-2-15:2014

29.180

249 din 30.04.2014

SM SR EN 61558-2-23:2014

29.180

249 din 30.04.2014

SM SR EN 61800-5-2:2014

13.110 29.200

239 din 22.04.2014

SM SR EN 61869-1:2014

17.220.20

236 din 18.04.2014

SM SR EN 61869-2:2014

17.220.20

236 din 18.04.2014

SM SR EN 61869-3:2014

17.220.20

236 din 18.04.2014

SM SR EN 61869-5:2014

17.220.20

236 din 18.04.2014

SM SR EN 61952:2014

29.080.10 29.240.20

242 din 23.04.2014

SM SR EN 62087:2014

33.160.10

244 din 24.04.2014

SM SR EN 62079:2014

01.110 29.020

238 din 22.04.2014

SM SR EN 62135-1:2014

25.160

245 din 24.04.2014

SM SR EN 62196-1:2014

29.120.30 43.120

242 din 23.04.2014

SM SR EN 62282-3-100:2014

27.070

238 din 22.04.2014

SM SR EN 62282-3-300:2014

27.070

238 din 22.04.2014

SM SR EN 62282-5-1:2014

27.070

238 din 22.04.2014

SM SR EN 62549:2014

29.120.10

242 din 23.04.2014

SM SR EN 62560:2014

29.140.30

249 din 30.04.2014

SM SR HD 60364-7-722:2014 SM SR HD 60364-7-701:2014

29.160.40 43.120 29.020 91.140.50

249 din 30.04.2014 238 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 648:2014

17.060

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 3506-1:2014

21.060.10

240 din 23.04.2014

SM SR EN ISO 3506-2:2014

21.060.20

240 din 23.04.2014

SM SR EN ISO 3506-3:2014

21.060.10

240 din 23.04.2014

SM SR EN ISO 3745:2014

17.140.01

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 4080:2014

23.040.70

237 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 4254-5:2014

65.060.20

243 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 4254-6:2014

65.060.40

243 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 5801:2014

23.120

245 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 6185-4:2014

47.080

244 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 6507-1:2014

77.040.10

240 din 23.04.2014

SM SR EN ISO 6940:2014

13.220.40 59.080.30

243 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 7218:2014

07.100.30

235 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 7751:2014

23.040.70

237 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 8031:2014

23.040.70

249 din 30.04.2014

SM SR EN ISO 9185:2014

13.340.10

239 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 9906:2014

23.080

233 din 17.04.2014

SM SR EN ISO 10133:2014

47.080

244 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 10218-1:2014

25.040.30

245 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 10218-2:2014

25.040.30

245 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 10272-1:2014

07.100.30

235 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 10579:2014

01.100.20

235 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 11201:2014

17.140.20

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 11202:2014

17.140.20

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 11204:2014

17.140.20

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 11591:2014

47.080

244 din 24.04.2014

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN ISO 11699-1:2014

37.040.25

244 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 12215-9:2014

47.080

244 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 12567-1:2014

91.060.50 91.120.10

240 din 23.04.2014

SM SR EN ISO 12947-1:2014

59.080.30

243 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 13297:2014

47.080

244 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 13753:2014

13.160

239 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 13855:2014

13.110

239 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 13857:2014

13.110

239 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 14122-4:2014

13.110

239 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 14159:2014

13.110

239 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 15607:2014

25.160.10

238 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 15612:2014

25.160.10

238 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 16180:2014

47.080

244 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 16119-1:2014

65.060.40

243 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 18113-1:2014

11.100.10

235 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 20344:2014

13.340.50

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 20345:2014

13.340.50

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 20349:2014

13.340.50

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 20643:2014

13.160 25.140.01

239 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 21487:2014

47.080

244 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 25197:2014

47.080

244 din 24.04.2014

SM SR ISO 262:2014

21.040.10

240 din 23.04.2014

SM SR ISO 702-3:2014

25.060.20

245 din 24.04.2014

SM SR ISO 1173:2014

25.140.30

245 din 24.04.2014

SM SR ISO 2941:2014

23.100.60

245 din 24.04.2014

SM SR ISO 2942:2014

23.100.60

245 din 24.04.2014

SM SR ISO 5597:2014

23.100.20

245 din 24.04.2014

SM SR ISO 5611:2014

25.100.01

245 din 24.04.2014

SM SR ISO 5725-2:2014 SM SR ISO 5725-3:2014 SM SR ISO 5725-4:2014 SM SR ISO 5725-5:2014 SM SR ISO 5725-6:2014

03.120.30 17.020 03.120.30 17.020 03.120.30 17.020 03.120.30 17.020 03.120.30 17.020

235 din 18.04.2014 235 din 18.04.2014 235 din 18.04.2014 235 din 18.04.2014 235 din 18.04.2014

SM SR ISO 6489-2:2014

65.060.10

243 din 24.040.2014

SM SR ISO 7121:2014

23.060.20

233 din 17.04.2014

SM SR ISO 8132:2014

23.100.20

245 din 24.04.2014

SM SR ISO 8133:2014

23.100.20

245 din 24.04.2014

SM SR ISO/CEI TS 17021-2:2014

03.120.20

235 din 18.04.2014

Standarde în limba engleză SM EN 957-5:2014

97.220.30

232 din 17.04.2014

SM EN 1466+A1:2014

97.190

232 din 17.04.2014

SM EN 1860-1:2014

75.160.10 97.040.20

232 din 17.04.2014

SM EN 13138-2:2014

13.340.70

232 din 17.04.2014

SM EN 15649-5:2014

97.200.50

232 din 17.04.2014

SM EN 15649-6+A1:2014

97.220.40

232 din 17.04.2014

SM EN 15649-7:2014

97.200.50

232 din 17.04.2014

SM ISO/CEI 15408-1:2014

35.040

230 din 15.04.2014

38


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM ISO/CEI 15408-2:2014

35.040

230 din 15.04.2014

SM ISO/CEI 15408-3:2014

35.040

230 din 15.04.2014

SM ISO/CEI 15417:2014

01.080.50 35.040

230 din 15.04.2014

SM ISO/CEI TS 17021-3:2014

03.120.20

229 din 14.04.2014

SM ISO/CEI TR 90006:2014 SM ISO/TS 22003:2014

03.120.10 35.020 03.120.20 67.020

230 din 15.04.2014 229 din 14.04.2014

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna aprilie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в апреле 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

01

01.080 01.080.50

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene tehnice din domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для технических чертежей и соответствующей технической документации в области информационных технологий и телекоммуникаций

GOST 30743-2001 (ISO/CEI 15417-2000) Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 128 (Код 128) (În vigoare SM ISO/CEI 15417:2014) 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-13:2007 Reglementări tehnice. Principii generale - Технические регламенты. Основные положения 01.140 01.140.40

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Editare Издательское дело

GOST 3489.1-71 Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.2-71 Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.3-71 Шрифты типографские. Гарнитура Газетная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

40

GOST 3489.4-71 Шрифты типографские. Гарнитура Древняя (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.5-71 Шрифты типографские. Гарнитура Рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта GOST 3489.6-71 Шрифты типографские. Гарнитура Плакатная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта GOST 3489.7-71 Шрифты типографские. Гарнитура Букварная (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.8-71 Шрифты типографские. Гарнитура Агат (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.9-71 Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная новая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.10-71 Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.11-71 Шрифты типографские. Гарнитура Северная (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.12-71 Шрифты типографские. Гарнитура Елизаветинская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.13-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Бодони книжная" (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

GOST 3489.14-71 Шрифты типографские. Гарнитура Кузаняна (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

GOST 3489.27-71 Шрифты типографские. Гарнитура Пискаревская (для русского, украинского и белорусского алфавитов). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

GOST 3489.15-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Байконур" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

GOST 3489.28-71 Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская словарная и Кудряшевская словарная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

GOST 3489.16-71 Шрифты типографские. Гарнитура Брусковая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.17-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Балтика" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.18-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Реклама" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта GOST 3489.19-71 Шрифты типографские. Гарнитура Хоменко (для алфавитов русского и украинского языков). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.20-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Акцидентная Телингатера" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.21-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Октябрьская" (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.22-71 Шрифты типографские. Гарнитура Новая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.23-71 Шрифты типографские. Гарнитура Школьная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.24-71 Шрифты типографские. Гарнитура Бажановская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.25-71 Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.26-71 Шрифты типографские. Гарнитура Академическая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

GOST 3489.29-71 Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская энциклопедическая и Кудряшевская энциклопедическая рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.30-71 Шрифты типографские. Гарнитура Баченаса (для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.31-71 Шрифты типографские. Гарнитура Новая журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.32-71 Шрифты типографские. Гарнитура Малановская (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.33-72 Шрифты типографские. Гарнитура Литературная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.34-72 Шрифты типографские. Гарнитура Заголовочная газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.35-72 Шрифты типографские. Гарнитура Банниковская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.36-72 Шрифты типографские. Гарнитура Лазурского (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.37-72 Шрифты типографские. Гарнитура "Ладога" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.38-72 Шрифты типографские. Гарнитура Рерберга (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 GOST 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры

11 11.020

03

03.120 03.120.10

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

SM SR CEN/TS 15224:2012 Servicii de sănătate. Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000 - Услуги в области здравоохранения. Системы менеджмента качества. Руководство по применению EN ISO 9001:2000 (Înlocuit cu SM SR EN 15224:2014) 03.120.20

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

SM SR ISO/TS 22003:2011 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (Înlocuit cu SM ISO/TS 22003:2014) 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

SM GOST R ISO 7218:2010 Microbiologia produselor alimentare şi a furajelor pentru animale. Cerinţe generale şi recomandări privind analizele microbiologice - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям (Înlocuit cu SM SR EN ISO 7218:2014)

42

Medicină Здравоохранение Medicină şi echipamente pentru îngrijire medicală în general Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом

SM SR CEN/TS 15224:2012 Servicii de sănătate. Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000 - Услуги в области здравоохранения. Системы менеджмента качества. Руководство по применению EN ISO 9001:2000 (Înlocuit cu SM SR EN 15224:2014) 11.040 11.040.55

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

SM SR EN 60601-2-33:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical - Изделия медицинские электрические. Часть 2-33: Частные требования безопасности к магниторезонансному оборудованию для медицинской диагностики (Înlocuit cu SM SR EN 60601-2-33:2014) 11.100 11.100.10

Medicină de laborator Лабораторные препараты Sisteme de diagnostic in vitro Системы ин-витро диагностики

SM SR EN ISO 18113-1:2012 Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro. Informaţii furnizate de producător (etichetare). Partea 1: Termeni, definiţii şi cerinţe generale - Изделия медицинские для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая производителем (этикетирование). Часть 1: Термины, определения и общие требования (Înlocuit cu SM SR EN ISO 18113-1:2014) 11.160

Primul ajutor Первая помощь

SMV EN 13731:2011 Sisteme de ridicare cu pernă utilizate de serviciul de pompieri şi de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă - Системы подъемных мешков для использования службой пожарной охраны и спасения. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам (Înlocuit cu SM SR EN 13731:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

13

13.110

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

13.220 13.220.10

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

GOST ISO 13855-2006 Безопасность оборудования. Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека (În vigoare SM SR EN ISO 13855:2014)

SMV EN 13731:2011 Sisteme de ridicare cu pernă utilizate de serviciul de pompieri şi de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă - Системы подъемных мешков для использования службой пожарной охраны и спасения. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам (Înlocuit cu SM SR EN 13731:2014)

SMV EN ISO 13857:2011 Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru a preveni atingerea zonelor periculoase cu membrele superioare şi inferioare - Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасные зоны (Înlocuit cu SM SR EN ISO 13857:2014)

SMV EN 1777:2011 Platforme hidraulice aeriene pentru serviciile de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi încercări - Платформы гидравлические (HPs) для противопожарных и спасательных служб. Требования безопасности и испытания (Înlocuit cu SM SR EN 1777:2014)

SMV EN ISO 14159:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de igienă pentru proiectarea maşinilor - Безопасность машин. Гигиенические требования к проектированию машин (Înlocuit cu SM SR EN ISO 14159:2014)

SM SR EN 13204:2012 Scule pentru descarcerare cu dublă acţionare hidraulică pentru utilizare de către serviciul de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă - Инструменты гидравлические аварийно-спасательные двойного действия для использования противопожарными и спасательными службами. Требования к безопасности и эксплуатационным характеристикам (Înlocuit cu SM SR EN 13204+A1:2014)

13.160

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

SMV EN ISO 13753:2011 Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mînă-braţ. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibraţiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mînă-braţ - Вибрация и удар механические. Вибрация, передаваемая на руки. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой «кисть-рука» (Înlocuit cu SM SR EN ISO 13753:2014) SMV EN ISO 20643:2011 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mînă şi ghidate cu mîna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii - Вибрация механическая. Ручные машины и машины с ручным управлением. Принципы оценки вибрационной эмиссии (Înlocuit cu SM SR EN ISO 20643:2014)

13.230

SM SR EN 50104:2011 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare Электрические приборы для обнаружения и измерения кислорода. Требования к характеристикам и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 50104:2014) 13.340 13.340.50

13.200

Prevenirea accidentelor şi dezastrelor Борьба с несчастными случаями и катастрофами

SM SR EN 1317-5+A1:2010 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a vehiculelor - Системы дорожных ограничителей. Часть 5: Требования продукции и оценка соответствия для систем автомобильных ограничителей (Înlocuit cu SM SR EN 1317-5+A2:2014)

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

Echipament de protecție Защитные средства Echipamente de protecţie pentru picioare Защитные средства для ног

SM SR EN ISO 20344:2010 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru încălţăminte - Средства индивидуальной защиты. Методы испытаний обуви (Înlocuit cu SM SR EN ISO 20344:2014) SM SR EN ISO 20345:2010 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de securitate Средства индивидуальной защиты. Безопасная обувь (Înlocuit cu SM SR EN ISO 20345:2014)

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

13.340.70

Veste de salvare, dispozitive şi mijloace auxiliare pentru menţinerea pe apă Спасательные жилеты, приспособления и вспомогательные средства для удерживания на воде

SMV EN 13138-2:2009 Dispozitive ajutătoare pentru învăţarea înotului. Partea 2: Cerinţe de securitate şi metode de încercare a dispozitivelor ajutătoare ţinute în mîini - Средства вспомогательные для обучения плаванию. Часть 2. Требования безопасности и методы испытаний вспомогательных средств, удерживаемых в руках (Înlocuit cu SM EN 13138-2:2014) 17

17.020

17.040.20

GOST 30163.3-99 (CEI 704-2-4-89) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2. Дополнительные требования к стиральным машинам и центрифугам (În vigoare SM SR EN 60704-2-4:2014) 17.140 17.140.01

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

GOST ISO 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (În vigoare SM SR ISO 5725-2:2014)

GOST ISO 5725-4-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений (În vigoare SM SR ISO 5725-4:2014) GOST ISO 5725-5-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений (În vigoare SM SR ISO 5725-5:2014) GOST ISO 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике (În vigoare SM SR ISO 5725-6:2014) 17.040 17.040.10

Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Toleranţe şi ajustaje Допуски и посадки

GOST 30987-2003 (ISO 10579:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Назначение размеров и допусков для нежестких деталей (În vigoare SM SR EN ISO 10579:2014)

44

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

SM SR EN ISO 3745:2011 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi semianecoice – Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Прецизионные методы для заглушенных и полузаглушенных камер (Înlocuit cu SM SR EN ISO 3745:2014) 17.140.20

GOST ISO 5725-3-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений (În vigoare SM SR ISO 5725-3:2014)

Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

SMV EN ISO 11201:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate în condiţii apropiate de cele ale unui cîmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecţii de mediu neglijabile – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Определение уровней звукового давления шума на рабочем месте и в других установленных местах свободного звукового поля над отражающей плоскостью, с пренебрегаемыми поправками на воздействия окружающей среды (Înlocuit cu SM SR EN ISO 11201:2014) SMV EN ISO 11202:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicînd corecţii de mediu aproximative – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Определение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках, c применением приближенных поправок на воздействие окружающей среды (Înlocuit cu SM SR EN ISO 11202:2014) SMV EN ISO 11204:2011 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicînd corecţii de mediu exacte – Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках, с применением точных поправок на воздействие окружающей среды (Înlocuit cu SM SR EN ISO 11204:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

17.140.30

Zgomot emis de transport Шум от транспорта

SMV EN 1501-4:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor - Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 4: Методы испытания на шум мусоровозов (Înlocuit cu SM SR EN 1501-4:2014) (Se anulează din 01.06.2014) 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

SM SR EN 62301:2013 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Măsurarea consumului în standby - Приборы бытовые электрические. Измерение резервной мощности (Înlocuit cu SM SR EN 50564:2014) 19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

GOST 28200-89 (CEI 68-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло (În vigoare SM SR CEI 60068-2-49:2014) GOST 28226-89 (CEI 68-2-42-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы (În vigoare SM SR EN 60068-2-42:2014) GOST 28233-89 (CEI 68-2-49-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы (În vigoare SM SR CEI 60068-2-49:2014)

19.080

Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

SM SR EN 61010-2-032:2010 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-032: Cerinţe particulare pentru cleşte de curent, portabil sau de mînă, pentru măsurare şi încercare electrică -Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-032: Частные требования к удерживаемых в руках и управляемых вручную клещам амперометрическим для электрических измерений и испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 61010-2-032:2014) (Se anulează din 31.10.2015) 23

23.040 23.040.01

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

SM EN 13480-1:2013 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi Трубопроводы промышленные металлические. Часть 1: Общие положения (Înlocuit cu SM SR EN 13480-1:2014) SM EN 13480-2:2013 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale Трубопроводы промышленные металлические. Часть 2: Материалы (Înlocuit cu SM SR EN 13480-2:2014) SM EN 13480-3:2013 Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul Трубопроводы промышленные металлические. Часть 3: Проектирование и расчет (Înlocuit cu SM SR EN 13480-3:2014) SM EN 13480-4:2013 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare Трубопроводы промышленные металлические. Часть 4: Производство и монтаж (Înlocuit cu SM SR EN 13480-4:2014) SM EN 13480-5:2013 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi control Tрубопроводы промышленные металлические. Часть 5: Инспектирование и испытания (Înlocuit cu SM SR EN 13480-5:2014) SM EN 13480-6:2013 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate - Tрубопроводы промышленные металлические. Часть 6: Дополнительные требования для подземных трубопроводов (Înlocuit cu SM SR EN 13480-6:2014)

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM EN 13480-8:2013 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu Трубопроводы промышленные металлические. Часть 8: Дополнительные требования к трубам из алюминия и сплавов алюминия (Înlocuit cu SM SR EN 13480-8:2014) 23.040.10

Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SMV EN 253:2010 Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte preizolate pentru reţele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de oţel, izolaţie termică de poliuretan şi manta exterioară de polietilenă - Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные сварные системы трубопроводов для подземных сетей горячего водоснабжения. Трубопроводы в сборе со стальными ответвлениями магистрального трубопровода, с полиуретановой теплоизоляцией и наружной трубой из полиэтилена (Înlocuit cu SM SR EN 253+A1:2014) 23.060 23.060.10

Robinetărie Клапаны Robinete cu supapă Проходные клапаны

SM SR EN 161:2011 Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz - Клапаны запорные автоматические для газовых горелок и газовых приборов (Înlocuit cu SM SR EN 161+A3:2014) 23.060.20

Robinete cu bilă sau cep Шаровые и пробковые клапаны

GOST 28343–89 (ISO 7121–86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования (În vigoare SM SR ISO 7121:2014) 23.060.40

Regulatoare de presiune Регуляторы давления

SM SR EN 88-1:2011 Regulatoare de presiune şi dispozitive de securitate asociate pentru aparatele cu gaz. Partea 1: Regulatoare de presiune pentru presiuni în amonte mai mici sau egale cu 50 kPa Регуляторы давления и связанные с ними предохранительные устройства для газовых приборов. Часть 1: Регуляторы давления с давлением на входе до 500 mbar включительно (Înlocuit cu SM SR EN 88-1:2014) SM SR EN 126:2011 Robinete multifuncţionale pentru aparate care utilizează combustibili gazoşi - Многофункциональная арматура для газовых приборов (Înlocuit cu SM SR EN 126:2014)

46

SM SR EN 12067-1:2011 Dispozitive de reglare a raportului aer-gaz pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice Устройства регулирования соотношения воздух/газ для газовых горелок и газовых приборов. Часть 1: Устройства пневматические (Înlocuit cu SM SR EN 88-1:2014) SM SR EN 12078:2011 Regulatoare de presiune pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz - Регуляторы давления для газовых горелок и газовых приборов (Înlocuit cu SM SR EN 88-1:2014) SM EN 13611+A2:2013 Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Cerinţe generale - Устройства вспомогательные для газовых горелок и газовых приборов. Общие требования (Înlocuit cu SM SR EN 13611+A2:2014) 23.080

Pompe Насосы

SM GOST 6134:2008 (ISO 9906:1999) Pompe rotodinamice. Încercări hidraulice de funcţionare pentru recepţie. Clasele 1, 2 şi 3 - Насосы динамические. Методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN ISO 9906:2014) SM EN 16297-1:2013 Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 1: Cerinţe generale şi proceduri pentru încercare şi calculul indicelui de eficienţă energetică Насосы. Центробежные насосы. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 1: Общие требования и методики испытаний и расчета индекса энергетической эффективности (EEI) (Înlocuit cu SM SR EN 16297-1:2014) SM EN 16297-2:2013 Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 2: Calcul al indicelui de eficienţă energetică (EEI) pentru pompele de circulaţie independente Насосы. Центробежные насосы. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 2: Расчет индекса энергетической эффективности (EEI) для автономных циркуляционных насосов (Înlocuit cu SM SR EN 16297-2:2014) SM EN 16297-3:2013 Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie fără etanşare la arbore. Partea 3: Calcul al indicelui de eficienţă energetică (EEI) pentru pompele de circulaţie integrate în produs - Насосы. Центробежные насосы. Бессальниковые циркуляционные насосы. Часть 3: Индекс энергетической эффективности (EEI) для циркуляционных насосов, встроенных в изделия (Înlocuit cu SM SR EN 16297-3:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

23.100 23.100.20

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Cilindri Цилиндры

GOST 30015.2-93 (ISO 5597-87) Гидроприводы объемные. Цилиндры. Посадочные места под манжеты штоков и поршней. Размеры и допуски (În vigoare SM SR ISO 5597:2014) GOST 30070.4-93 (ISO 8133-91) Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 16 МПа - компактная серия. Присоединительные размеры элементов крепления (În vigoare SM SR ISO 8133:2014) GOST 30071.2-93 (ISO 8132-86) Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 16 МПа (средняя серия) и 25 МПа. Присоединительные размеры элементов крепления (În vigoare SM SR ISO 8132:2014) 23.100.60

Filtre, dispozitive de etanşare şi contaminarea fluidelor Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов

GOST 25277-82 (ISO 2941-74, ISO 2942-85) Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем. Правила приемки и методы испытаний (În vigoare SM SR ISO 2941:2014, SM SR ISO 2942:2014) 25 25.040

25.040.30

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы Roboţi industriali. Manipulatori Промышленные роботы. Манипуляторы

SM SR EN ISO 10218-1:2011 Roboţi pentru medii industriale. Cerinţe de securitate. Partea 1: Roboţi - Роботы для производственных сред. Требования безопасности. Часть 1: Роботы (Înlocuit cu SM SR EN ISO 10218-1:2014)

25.100 25.100.10

25.060.20

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

GOST 12593-93 (ISO 702-3-75) Станки металлорежущие. Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств. Основные и присоединительные размеры (În vigoare SM SR ISO 702-3:2014)

Cuţite de strung Токарные резцы

GOST 29133-91 (ISO 5611-89) Резцы-вставки регулируемые типа А со сменными многогранными пластинами. Типы и размеры (În vigoare SM SR ISO 5611:2014) 25.120

25.120.30

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de turnare Оборудование для литья

SM STB EN 710:2009 Cerinţe de securitate pentru maşini de turnătorie şi instalaţii de pregătire a formelor şi miezurilor şi echipamentele asociate Требования безопасности к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам (Înlocuit cu SM SR EN 710+A1:2014) 25.140 25.140.01

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte de mînă în general Ручные инструменты в целом

SMV EN ISO 20643:2011 Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mînă şi ghidate cu mîna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii - Вибрация механическая. Ручные машины и машины с ручным управлением. Принципы оценки вибрационной эмиссии (Înlocuit cu SM SR EN ISO 20643:2014) 25.140.30

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

GOST 29306-92 (ISO 1173-88) Шестигранные присоединительные части вставок для ручных и механизированных отверток. Размеры (În vigoare SM SR ISO 1173:2014) 25.160 25.160.30

25.060

Scule aşchietoare Режущие инструменты

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Maşini de sudare Сварочное оборудование

SM SR EN 50063:2010 Reguli de securitate privind construcţia şi instalarea maşinilor de sudat electric prin presiune şi proceduri conexe Требования безопасности к конструкции и монтажу оборудования для контактной электросварки и родственных процессов (Înlocuit cu SM SR EN 62135-1:2014)

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

27 27.040

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Turbine cu gaz şi cu abur. Maşini cu abur Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели

SM SR EN 12952-7:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 7: Требования к оборудованию котлов (Înlocuit cu SM SR EN 12952-7:2014)

27.200

SM EN 378-2+A2:2013 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie - Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2: Проектирование, изготовление, испытание, маркировка и документация (Înlocuit cu SM SR EN 378-2+A2:2014) 29

27.060 27.060.01

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы

27.070

Pile cu combustibil Топливные элементы

SM SR EN 62282-3-1:2010 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-1: Sisteme de generare a energiei, utilizînd celule cu combustibil staţionare. Securitate - Технологии производства топливных батарей. Часть 3-1: Системы питания стационарных топливных батарей. Безопасность (Înlocuit cu SM SR EN 62282-3-100:2014) SM SR EN 62282-3-3:2010 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-3: Sisteme de generare a energiei, utilizînd celule cu combustibil staţionare. Instalare - Технологии производства топливных батарей. Часть 3-3: Системы питания стационарных топливных батарей. Установка (Înlocuit cu SM SR EN 62282-3-300:2014) 27.080

Pompe de căldură Тепловые насосы

SM EN 378-2+A2:2013 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie - Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2: Проектирование, изготовление, испытание, маркировка и документация (Înlocuit cu SM SR EN 378-2+A2:2014) 27.140

Hidroenergetică Гидроэнергетика

GOST 28842–90 (CEI 41-63, CEI 607-78) Турбины гидравлические. Методы натурных приемочных испытаний (În vigoare SM SR EN 60041:2014)

48

29.020

Arzătoare şi boilere în general Горелки и котлы в целом

SM SR EN 298:2011 Sisteme de comandă şi de securitate pentru arzătoare şi aparate cu sau fără ventilator care utilizează combustibili gazoşi - Системы автоматического управления горелками и приборами, работающими на газовом или жидком топливе (Înlocuit cu SM SR EN 298:2014)

Tehnica frigului Холодильная технология

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM SR CEI 60196:2002 Frecvenţe standardizate de CEI - Частоты стандартные по IEC (Înlocuit cu SM SR EN 60196:2014) 29.035 29.035.01

Materiale izolante Изоляционные материалы Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

SM SR EN 60811-1-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-2: Metode cu aplicare generală. Metode de îmbătrînire termică - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-2: Методы общего применения. Методы термического старения (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-401:2014, SM SR EN 60811-412:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-1-3:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apă. Încercare de contracţie - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-3: Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-402:2014, SM SR EN 60811-502:2014, SM SR EN 60811-503:2014, SM SR EN 60811-606:2014) (Se anulează din 16.04.2015)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 60811-1-4:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-4: Metode cu aplicare generală. Încercări la temperatură joasă - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-4: Методы общего применения. Испытания при низкой mтемпературе (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-504:2014, SM SR EN 60811-505:2014, SM SR EN 60811-506:2014) (Se anulează din 16.04.2015) 29.035.20

Materiale izolante din materiale plastice şi cauciuc Пластмассовые и резиновые изоляционные материалы

SM SR EN 60811-1-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-1: Metode cu aplicare generală. Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-1: Методы общего применения. Измерение толщины и габаритных размеров. Определения механических свойств (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-201:2014, SM SR EN 60811-202:2014, SM SR EN 60811-203:2014, SM SR EN 60811-501:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-2-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 2-1: Специальные методы для эластомерных компаундов. Испытания на озоностойкость, на тепловую деформацию и маслостойкость (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-403:2014, SM SR EN 60811-404:2014, SM SR EN 60811-507:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-4-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 4-2: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţă la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după îmbătrînire termică în aer. Măsurarea creşterii de masă. Încercare de stabilitate de lungă durată. Metodă de încercare pentru oxidarea catalitică a cuprului - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-2: Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Прочность на растяжение и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание навиванием после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Испытание на

длительную термическую стабильность. Метод испытания на окислительной деструкции при каталитическом воздействии меди (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-407:2014, SM SR EN 60811-408:2014, SM SR EN 60811-410:2014, SM SR EN 60811-510:2014, SM SR EN 60811-512:2014, SM SR EN 60811-513:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-5-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 5-1: Metode specifice pentru materialele de umplutură. Punct de picurare. Separare de ulei. Fragilitate la temperatură joasă. Indice de aciditate total. Absenţa componenţilor corozivi. Permitivitate la 23ºC. Rezistivitate în curent continuu la 23ºC şi la 100ºC - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 5-1: Специальные методы для наполнителей. Температура каплепадения. Отделение масла. Хрупкость при пониженных температурах. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионных компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23 ºС. Удельное сопротивление постоянному току при 23 ºС и при 100 ºС (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-301:2014, SM SR EN 60811-302:2014, SM SR EN 60811-411:2014, SM SR EN 60811-601:2014, SM SR EN 60811-602:2014, SM SR EN 60811-603:2014, SM SR EN 60811-604:2014) (Se anulează din 17.04.2015) 29.040 29.040.01

Fluide izolante Изоляционные жидкости и газы Fluide izolante în general Изоляционные жидкости и газы в целом

SM SR EN 60811-3-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-1: Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-508:2014, SM SR EN 60811-509:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-3-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-2: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de pierdere de masă. Încercare de stabilitate termică - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-2: Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание на потерю массы. Испытание на термостабильность (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-405:2014, SM SR EN 60811-409:2014) (Se anulează din 16.04.2015)

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 SM SR EN 60811-4-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 4-1: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţa la fisurare din cauza solicitărilor mediului înconjurător. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din polietilenă prin metoda arderii directe. Măsurarea conţinutului de negru de fum prin analiza termogravimetrică. Evaluarea dispersiei de negru de fum din polietilenă cu ajutorul unui microscop - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-1: Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды. Измерение индекса текучести расплава. Измерение содержания сажи и/или минерального наполнителя полиэтилена методом прямого сжигания. Измерение содержания сажи методом термогравиметрического анализа. Оценка дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-406:2014, SM SR EN 60811-511:2014, SM SR EN 60811-605:2014, SM SR EN 60811-607:2014) (Se anulează din 16.04.2015) 29.060 29.060.20

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

SM SR EN 60811-1-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-1: Metode cu aplicare generală. Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-1: Методы общего применения. Измерение толщины и габаритных размеров. Определения механических свойств (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-201:2014, SM SR EN 60811-202:2014, SM SR EN 60811-203:2014, SM SR EN 60811-501:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-1-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-2: Metode cu aplicare generală. Metode de îmbătrînire termică - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-2: Методы общего применения. Методы термического старения (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-401:2014, SM SR EN 60811-412:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-1-3:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apă. Încercare de contracţie - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний.

50

Часть 1-3: Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-402:2014, SM SR EN 60811-502:2014, SM SR EN 60811-503:2014, SM SR EN 60811-606:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-1-4:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-4: Metode cu aplicare generală. Încercări la temperatură joasă - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-4: Методы общего применения. Испытания при низкой температуре (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-504:2014, SM SR EN 60811-505:2014, SM SR EN 60811-506:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-2-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 2-1: Специальные методы для эластомерных компаундов. Испытания на озоностойкость, на тепловую деформацию и маслостойкость (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-403:2014, SM SR EN 60811-404:2014, SM SR EN 60811-507:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-3-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-1: Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-508:2014, SM SR EN 60811-509:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-3-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-2: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de pierdere de masă. Încercare de stabilitate termică - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-2: Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание на потерю массы. Испытание на термостабильность (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-405:2014, SM SR EN 60811-409:2014) (Se anulează din 16.04.2015)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 60811-4-1:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 4-1: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţa la fisurare din cauza solicitărilor mediului înconjurător. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din polietilenă prin metoda arderii directe. Măsurarea conţinutului de negru de fum prin analiza termogravimetrică. Evaluarea dispersiei de negru de fum din polietilenă cu ajutorul unui microscop - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-1: Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды. Измерение индекса текучести расплава. Измерение содержания сажи и/или минерального наполнителя полиэтилена методом прямого сжигания. Измерение содержания сажи методом термогравиметрического анализа. Оценка дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-406:2014, SM SR EN 60811-511:2014, SM SR EN 60811-605:2014, SM SR EN 60811-607:2014) (Se anulează din 16.04.2015) SM SR EN 60811-4-2:2010 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune. Partea 4-2: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Rezistenţă la tracţiune şi alungire la rupere după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după condiţionare la temperatură ridicată. Încercare la înfăşurare după îmbătrînire termică în aer. Măsurarea creşterii de masă. Încercare de stabilitate de lungă durată. Metodă de încercare pentru oxidarea catalitică a cuprului - Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-2: Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Прочность на растяжение и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание навиванием после кондиционирования при повышенной температуре. Испытание навиванием после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Испытание на длительную термическую стабильность. Метод испытания на окислительной деструкции при каталитическом воздействии меди (Înlocuit cu SM SR EN 60811-100:2014, SM SR EN 60811-407:2014, SM SR EN 60811-408:2014, SM SR EN 60811-410:2014, SM SR EN 60811-510:2014, SM SR EN 60811-512:2014, SM SR EN 60811-513:2014) (Se anulează din 16.04.2015) 29.120 29.120.20

Accesorii electrice Электрическая арматура

29.120.30

Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

SM SR EN 62196-1:2010 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Încărcarea vehiculelor electrice pînă la 250 A curent alternativ şi 400 A curent continuu - Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Зарядка электрических транспортных средств проводная. Часть 1: Зарядка электрических транспортных средств до 250 А включительно для переменного тока и 400 А для постоянного тока (Înlocuit cu SM SR EN 62196-1:2014) (Se anulează din 22.02.2015) 29.120.40

Întreruptoare Переключатели

SM SR EN 50425:2010 Întreruptoare pentru instalaţiile electrice fixe pentru uz casnic şi similar. Standard colateral. Întreruptoare pentru oprire de urgenţă pentru reclame luminoase şi corpuri de iluminat de interior sau de exterior - Переключатели бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Дополнительный стандарт. Пожарные переключатели внешних и внутренних знаков и светильников (Înlocuit cu SM SR EN 60669-2-6:2014) (Se anulează din 22.02.2015) 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM SR EN 61008-1:2010 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 1: Reguli generale - Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие правила (Înlocuit cu SM SR EN 61008-1:2014) (Se anulează din 18.06.2017) SM SR EN 61009-1:2010 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (DD). Partea 1: Reguli generale - Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, co встроенной защитой от сверхтоков, бытового и аналогичного назначения. Часть 1: Общие правила (Înlocuit cu SM SR EN 61009-1:2014) (Se anulează din 18.06.2017)

Dispozitive de conectare Соединительные устройства

GOST 11206-93 Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60947-4-1:2014; SM SR EN 60947-4-2:2014)

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

SM SR EN 60439-2:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii particulare pentru canale de cabluri prefabricate Низковольтные комплектные устройства. Часть 2: Частные требования к системам сборных шин (шинопроводам) (Înlocuit cu SM SR EN 61439-6:2014) (Se anulează din 27.06.2015) SM SR EN 60439-3:2010 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune destinate instalării în locuri accesibile persoanelor neautorizate în timpul utilizării lor. Tablouri de distribuţie - Низковольтные комплектные устройства. Часть 3: Частные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для пользования неквалифицированными лицами. Распределительные щиты (Înlocuit cu SM SR EN 61439-3:2014) (Se anulează din 22.03.2015)

29.140.40

SM SR EN 60598-1:2010 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări Светильники. Часть 1: Общие требования и испытания (Înlocuit cu SM SR EN 60598-1:2014) (Se anulează din 22.06.2014) SM SR EN 60598-2-2+A1:2010 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 2: Corpuri de iluminat încastrate - Светильники. Часть 2: Частные требования. Раздел 2: Светильники встраиваемые (Înlocuit cu SM SR EN 60598-2-2:2014) (Se anulează din 13.12.2014) GOST 8045-82 E Светильники для наружного освещения. Общие технические условия GOST 8607-82 E Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия GOST 15597-82 E Светильники для производственных зданий. Общие технические условия 29.140.99

SM SR EN 60947-4-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice - Аппаратура низковольтная. Часть 4-1: Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей (Înlocuit cu SM SR EN 60947-4-1:2014) (Se anulează din 22.06.2014) SM SR EN 60947-4-2:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-2: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi demaroare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativ Аппаратура низковольтная. Часть 4-2: Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели электродвигателей переменного тока (Înlocuit cu SM SR EN 60947-4-2:2014) (Se anulează din 22.06.2014) 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

SM SR EN 60968+A1:2010 Lămpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitate - Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности (Înlocuit cu SM SR EN 60968:2014) (Se anulează din 31.10.2015)

52

Corpuri de iluminat Светильники

Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

SM SR EN 60947-4-1:2010 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice - Аппаратура низковольтная. Часть 4-1: Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей (Înlocuit cu SM SR EN 60947-4-1:2014) (Se anulează din 22.06.2014) SM SR EN 61347-2-2:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru convertizoare electronice coborîtoare alimentate în curent continuu sau curent alternativ pentru lămpi cu incandescenţă Аппаратура для ламп. Часть 2-2: Частные требования к электронным понижающим преобразователям, питаемым постоянным или переменным током для ламп накаливания (Înlocuit cu SM SR EN 61347-2-2:2014) (Se anulează din 11.01.2015) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

SM SR EN 61558-2-3:2010 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi dispozitivelor analoage. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru transformatoare de aprindere pentru arzătoare cu gaz şi combustibili lichizi - Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных изделий. Часть 2-3: Частные требования к трансформаторам зажигания для газовых и жидкотопливных горелок (Înlocuit cu SM SR EN 61558-2-3:2014) (Se anulează din 22.06.2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN 61558-2-5:2010 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi dispozitivelor analoage. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru transformatoare şi blocuri de alimentare pentru aparate de ras - Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных изделий. Часть 2-5: Частные требования к трансформаторам и блокам питания для электробритв (Înlocuit cu SM SR EN 61558-2-5:2014) (Se anulează din 22.06.2014) SM SR EN 61558-2-8:2010 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi analoage. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru transformatoare pentru sonerii - Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных изделий. Часть 2-8: Частные требования к трансформаторам для звонков (Înlocuit cu SM SR EN 61558-2-8:2014) (Se anulează din 22.06.2014) SM SR EN 61558-2-9:2010 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi produselor similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru transformatoare pentru lămpi portabile de clasă III pentru lămpi cu filament de tungsten - Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичной продукции. Часть 2-9: Частные требования к трансформаторам для ручных сетевых светильников третьего класса для вольфрамовых ламп (Înlocuit cu SM SR EN 61558-2-9:2014) (Se anulează din 22.06.2014) SM SR EN 61558-2-23:2010 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi dispozitivelor analoage. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru transformatoare pentru şantiere - Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных изделий. Часть 2-23: Частные требования к трансформаторам для стройплощадок (Înlocuit cu SM SR EN 61558-2-23:2014) (Se anulează din 22.06.2014) SM SR EN 61558-2-15:2010 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi dispozitivelor analoage. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru transformatoare de separare a circuitelor pentru spaţii cu utilizare medicală - Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания и аналогичных изделий. Часть 2-15: Частные требования к разделительным трансформаторам для медицинских помещений (Înlocuit cu SM SR EN 61558-2-15:2014) (Se anulează din 27.12.2014) 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

GOST 28200-89 (CEI 68-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло (În vigoare SM SR CEI 60068-2-49:2014)

GOST 28226-89 (CEI 68-2-42-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы (În vigoare SM SR EN 60068-2-42:2014) GOST 28233-89 (CEI 68-2-49-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы (În vigoare SM SR CEI 60068-2-49:2014) 33 33.120

33.120.10

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

SM SR EN 50441-1:2011 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 1: Cabluri neecranate – Clasa 1 - Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 1: Неэкранированные кабели – Степень 1 (Înlocuit cu SM SR EN 50441-1:2014) (Se anulează din 23.01.2015) SM SR EN 50441-2:2011 Cabluri pentru instalaţii rezidenţiale de telecomunicaţii de interior. Partea 2: Cabluri ecranate – Clasa 2 - Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 2: Экранированные кабели – Степень 2 (Înlocuit cu SM SR EN 50441-2:2014) (Se anulează din 23.01.2015) 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM GOST R ISO/CEI 15408-1:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei. Partea 1: Introducere şi model general - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель (Înlocuit cu SM ISO/CEI 15408-1:2014) GOST 30743-2001 (ISO/CEI 15417-2000) Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 128 (Код 128) (În vigoare SM ISO/CEI 15417:2014)

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

37 37.100 37.100.10

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Tehnologie grafică Технология полиграфии Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

GOST 3489.1-71 Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.2-71 Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.3-71 Шрифты типографские. Гарнитура Газетная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.4-71 Шрифты типографские. Гарнитура Древняя (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.5-71 Шрифты типографские. Гарнитура Рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта GOST 3489.6-71 Шрифты типографские. Гарнитура Плакатная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта GOST 3489.7-71 Шрифты типографские. Гарнитура Букварная (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.8-71 Шрифты типографские. Гарнитура Агат (для алфавитов на русской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.9-71 Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная новая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.10-71 Шрифты типографские. Гарнитура Обыкновенная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.11-71 Шрифты типографские. Гарнитура Северная (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.12-71 Шрифты типографские. Гарнитура Елизаветинская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

54

GOST 3489.13-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Бодони книжная" (для алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта GOST 3489.14-71 Шрифты типографские. Гарнитура Кузаняна (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.15-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Байконур" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.16-71 Шрифты типографские. Гарнитура Брусковая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.17-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Балтика" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.18-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Реклама" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта GOST 3489.19-71 Шрифты типографские. Гарнитура Хоменко (для алфавитов русского и украинского языков). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.20-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Акцидентная Телингатера" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.21-71 Шрифты типографские. Гарнитура "Октябрьская" (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.22-71 Шрифты типографские. Гарнитура Новая газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.23-71 Шрифты типографские. Гарнитура Школьная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.24-71 Шрифты типографские. Гарнитура Бажановская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.25-71 Шрифты типографские. Гарнитура Журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

GOST 3489.26-71 Шрифты типографские. Гарнитура Академическая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.27-71 Шрифты типографские. Гарнитура Пискаревская (для русского, украинского и белорусского алфавитов). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.28-71 Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская словарная и Кудряшевская словарная рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.29-71 Шрифты типографские. Гарнитуры Кудряшевская энциклопедическая и Кудряшевская энциклопедическая рубленая (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.30-71 Шрифты типографские. Гарнитура Баченаса (для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.31-71 Шрифты типографские. Гарнитура Новая журнальная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.32-71 Шрифты типографские. Гарнитура Малановская (для русского алфавита). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.33-72 Шрифты типографские. Гарнитура Литературная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.34-72 Шрифты типографские. Гарнитура Заголовочная газетная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.35-72 Шрифты типографские. Гарнитура Банниковская (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.36-72 Шрифты типографские. Гарнитура Лазурского (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

GOST 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры GOST 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры 43 43.040 43.040.60

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Caroserii şi componentele lor Кузова и их компоненты

SM SR EN 624:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi vapoare - Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для установки на транспортных средствах и судах (Înlocuit cu SM SR EN 624:2014) (Se anulează din 01.06.2014) 43.120

Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

SM SR EN 62196-1:2010 Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 1: Încărcarea vehiculelor electrice pînă la 250 A curent alternativ şi 400 A curent continuu - Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Зарядка электрических транспортных средств проводная. Часть 1: Зарядка электрических транспортных средств до 250 А включительно для переменного тока и 400 А для постоянного тока (Înlocuit cu SM SR EN 62196-1:2014) (Se anulează din 22.02.2015) 43.150

Biciclete Велосипеды

SMV EN 14781:2009 Biciclete de curse. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Велосипеды гоночные. Требования безопасности и методы испытания (Înlocuit cu SM SR EN 14781:2014) (Se anulează din 01.06.2014)

GOST 3489.37-72 Шрифты типографские. Гарнитура "Ладога" (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость GOST 3489.38-72 Шрифты типографские. Гарнитура Рерберга (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

43.160

Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

SMV EN 1501-4:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor - Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 4: Методы испытания на шум мусоровозов (Înlocuit cu SM SR EN 1501-4:2014) (Se anulează din 01.06.2014) 47 47.020

47.020.20

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Motoare şi sisteme de propulsie marină Судовые двигатели и движительные системы

SM SR EN 15609:2012 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni. Cerinţe de instalare - Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Системы подачи сжиженного нефтяного газа для лодок, яхт и других судов. Требования к установке (Înlocuit cu SM SR EN 15609:2014) (Se anulează din 01.06.2014) 47.020.90

Sisteme navale de ventilaţie, condiţionarea aerului şi sisteme de încălzire Судовые системы вентиляции, кондиционирования воздуха и обогрева

SM SR EN 624:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi vapoare - Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для установки на транспортных средствах и судах (Înlocuit cu SM SR EN 624:2014) (Se anulează din 01.06.2014) 47.080

Nave de agrement Малые суда

SM SR EN ISO 10133:2011 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent continuu de foarte joasă tensiune - Суда малые. Электрические системы. Установки постоянного тока сверхнизкого напряжения (Înlocuit cu SM SR EN ISO 10133:2014) (Se anulează din 01.06.2014)

56

SM SR EN ISO 11591:2011 Nave mici cu motor. Cîmp de vizibilitate la nivelul timonei Суда малые моторные. Поле обзора с места рулевого (Înlocuit cu SM SR EN ISO 11591:2014) (Se anulează din 01.06.2014) SM SR EN ISO 13297:2011 Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent alternativ Суда малые. Электрические системы. Установки переменного тока (Înlocuit cu SM SR EN ISO 13297:2014) (Se anulează din 01.06.2014) SM SR EN 15609:2012 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni. Cerinţe de instalare - Оборудование и вспомогательные устройства для сжиженного нефтяного газа. Системы подачи сжиженного нефтяного газа для лодок, яхт и других судов. Требования к установке (Înlocuit cu SM SR EN 15609:2014) (Se anulează din 01.06.2014) SM SR EN ISO 21487:2011 Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi combustibil diesel, fixate permanent - Суда малые. Стационарные резервуары бензинового и дизельного топлива (Înlocuit cu SM SR EN ISO 21487:2014) (Se anulează din 01.06.2014) 59

59.080 59.080.30

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Ţesături din textile Текстильные изделия

GOST ISO 6940-2002 Система стандартов безопасности труда. Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты. Метод определения воспламеняемости вертикально ориентированных проб (În vigoare SM SR EN ISO 6940:2014) 65 65.060

65.060.01

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

SMV EN 15811:2011 Maşini agricole. Protectori pentru elemente mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul sculei Машины сельскохозяйственные. Ограждения для движущихся частей механической передачи. Ограждение, открывающееся с помощью инструмента (Înlocuit cu SM SR EN 15811:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

65.060.10

Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

SMV EN 1853+A1:2011 Maşini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate Машины сельскохозяйственные. Прицепы с опрокидывающимся кузовом. Безопасность (Înlocuit cu SM SR EN 1853+A1:2014) GOST 28713-90 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Машины для уборки картофеля. Методы испытаний (În vigoare SM SR EN 13118+A1:2014) 65.060.20

Maşini pentru pregătirea solului Орудия для обработки почвы

SMV EN ISO 4254-5:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul, cu organe active antrenate - Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 5: Почвообрабатывающие машины с активными рабочими органами (Înlocuit cu SM SR EN ISO 4254-5:2014) 65.060.25

Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi împrăştierea îngrăşămintelor Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений

SMV EN 707+A1:2011 Maşini agricole. Maşini de distribuit îngrăşăminte lichide. Securitate - Машины сельскохозяйственные. Цистерны для перевозки жидких удобрений. Безопасность (Înlocuit cu SM SR EN 707+A1:2014) GOST 23074-85 Машины для внесения жидких органических удобрений. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 707+A1:2014) 65.060.40

Maşini pentru întreţinerea culturilor Оборудование для ухода за растениями

SMV EN ISO 4254-6:2011 Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi maşini de administrat îngrăşăminte lichide - Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 6: Опрыскиватели и устройства для внесения жидких удобрений (Înlocuit cu SM SR EN ISO 4254-6:2014) 65.060.50

Maşini pentru recoltare Оборудование для уборки урожая

SMV EN 13118+A1:2011 Maşini agricole. Maşini de recoltat cartofi. Securitate - Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки картофеля. Безопасность (Înlocuit cu SM SR EN 13118+A1:2014)

GOST 27310-87 Комбайны картофелеуборочные. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 13118+A1:2014) 67 67.020

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Procese în industria alimentară Процессы в пищевой промышленности

SM SR ISO/TS 22003:2011 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (Înlocuit cu SM ISO/TS 22003:2014) 71 71.040 71.040.20

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Sticlărie de laborator şi aparate aferente Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура

GOST 29169-91 (ISO 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (În vigoare SM SR EN ISO 648:2014) 71.100 71.100.55

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Siliconi Силиконы

GOST 10916-74 Жидкость кремнийорганическая электроизоляционная 132-12Д. Технические условия (În vigoare SM SR EN 60836:2014) 75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

GOST 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия (În vigoare SM SR EN 60296:2014) GOST 10121-76 Масла трансформаторные селективной очистки. Технические условия (În vigoare SM SR EN 60296:2014)

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

SMV EN 1860-1+A1:2009 Aparate, combustibili solizi şi aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber. Partea 1: Grătare de frigere în aer liber care utilizează combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare Приборы, твердое топливо и растопки для барбекю. Часть 1. Барбекю, использующее твердое топливо. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1860-1:2014) 77 77.040 77.040.10

Metalurgie Металлургия

91.140 91.140.10

Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Instalaţii în clădiri Установки в зданиях

Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

GOST 30331.11–2001 (CEI 364-7-701:1984) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения (În vigoare SM SR EN 60364-7-701:2014)

58

93.080.30

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

SM SR EN 1317-5+A1:2010 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a vehiculelor - Системы дорожных ограничителей. Часть 5: Требования продукции и оценка соответствия для систем автомобильных ограничителей (Înlocuit cu SM SR EN 1317-5+A2:2014) 97

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

97.030

Aparate electrocasnice în general Бытовые электрические приборы в целом

SM SR EN 62301:2013 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Măsurarea consumului în standby - Приборы бытовые электрические. Измерение резервной мощности (Înlocuit cu SM SR EN 50564:2014) 97.040 97.040.20

Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

SM SR EN 483:2011 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip C al căror debit caloric nominal este mai mic sau egal cu 70 kW - Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой. мощностью не более 70 kW (Înlocuit cu SM SR EN 15502-2-1:2014) 91.140.50

93.080

Încercări ale metalelor Испытания металлов

GOST 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу (În vigoare SM SR EN ISO 6507-1:2014) 91

93

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

SMV EN 1860-1+A1:2009 Aparate, combustibili solizi şi aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber. Partea 1: Grătare de frigere în aer liber care utilizează combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare Приборы, твердое топливо и растопки для барбекю. Часть 1. Барбекю, использующее твердое топливо. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1860-1:2014) 97.060

Echipamente de spălat Прачечное оборудование

GOST 30163.3-99 (CEI 704-2-4-89) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Методы определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2. Дополнительные требования к стиральным машинам и центрифугам (În vigoare SM SR EN 60704-2-4:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

97.100

97.100.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

SM SR EN 624:2011 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu GPL. Aparate de încălzit cu circuit etanş care funcţionează cu GPL, instalate pe vehicule şi vapoare - Технические условия для приборов, работающих исключительно на сжиженном нефтяном газе. Отопительные приборы, работающие на сжиженном нефтяном газе для установки на транспортных средствах и судах (Înlocuit cu SM SR EN 624:2014) (Se anulează din 01.06.2014) 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

SMV EN 1466+A1:2009 Articole de puericultură. Genţi portbebe şi suporturi pentru ele. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Изделия для грудных детей и детей младшего возраста. Сумки для ношения и подставки для них. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1466+A1:2014) 97.220 97.220.30

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente de sport pentru sală Инвентарь для спортивных залов

SMV EN 957-5:2009 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 5: Biciclete staţionare pentru exerciţii şi echipament pentru antrenarea parţii superioare a corpului, cerinţe de securitate şi metode de încercări specifice suplimentare - Тренажеры стационарные. Часть 5: Стационарные велосипеды для упражнений и устройства для тренировки верхней части туловища, дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 957-5:2014)

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

CBP 1-13:2007

01.120

SM EN 378-2+A2:2013

27.080 27.200

SM SR EN 378-2+A2:2014

245 din 24.04.2014

SM EN 13480-1:2013

23.040.01

SM SR EN 13480-1:2014

237 din 22.04.2014

SM EN 13480-2:2013

23.040.01

SM SR EN 13480-2:2014

237 din 22.04.2014

SM EN 13480-3:2013

23.040.01

SM SR EN 13480-3:2014

237 din 22.04.2014

SM EN 13480-4:2013

23.040.01

SM SR EN 13480-4:2014

237 din 22.04.2014

SM EN 13480-5:2013

23.040.01

SM SR EN 13480-5:2014

237 din 22.04.2014

SM EN 13480-6:2013

23.040.01

SM SR EN 13480-6:2014

237 din 22.04.2014

SM EN 13480-8:2013

23.040.01

SM SR EN 13480-8:2014

237 din 22.04.2014

SM EN 13611+A2:2013

23.060.40

SM SR EN 13611+A2:2014

233 din 17.04.2014

SM EN 16297-1:2013

23.080

SM SR EN 16297-1:2014

233 din 17.04.2014

SM EN 16297-2:2013

23.080

SM SR EN 16297-2:2014

233 din 17.04.2014

SM EN 16297-3:2013

23.080

SM SR EN 16297-3:2014

233 din 17.04.2014

SM SR CEI 60196:2002

29.020

SM SR EN 60196:2014

238 din 22.04.2014

SM SR CEN/TS 15224:2012

03.120.10 11.020

SM SR EN 15224:2014

235 din 18.04.2014

SM SR EN 88-1:2011

23.060.40

SM SR EN 88-1:2014

233 din 17.04.2014

SM SR EN 126:2011

23.060.40

SM SR EN 126:2014

233 din 17.04.2014

SM SR EN 161:2011

23.060.10

SM SR EN 161+A3:2014

233 din 17.04.2014

SM SR EN 298:2011

27.060.01

SM SR EN 298:2014

238 din 22.04.2014

SM SR EN 483:2011

91.140.10

SM SR EN 15502-2-1:2014

238 din 22.04.2014

SM SR EN 624:2014

244 din 24.04.2015 Se anulează din 01.06.2014

SM SR EN 1317-5+A2:2014

239 din 22.04.2014

SM SR EN 624:2011 SM SR EN 1317-5+A1:2010

43.040.60 47.020.90 97.100.20 13.200 93.080.30

234 din 17.04.2014

SM SR EN 12067-1:2011

23.060.40

SM SR EN 88-1:2014

233 din 17.04.2014

SM SR EN 12078:2011

23.060.40

SM SR EN 88-1:2014

233 din 17.04.2014

SM SR EN 12952-7:2011

27.040

SM SR EN 12952-7:2014

238 din 22.04.2014

SM SR EN 13204:2012

13.220.10

SM SR EN 13204+A1:2014

239 din 22.04.2014

SM SR EN 15609:2012

47.020.20 47.080

SM SR EN 15609:2014

244 din 24.04.2015 Se anulează din 01.06.2014

SM SR EN 50063:2010

25.160.30

SM SR EN 62135-1:2014

245 din 24.04.2014

SM SR EN 50104:2011

13.230

SM SR EN 50104:2014

239 din 22.04.2014

SM SR EN 50425:2010

29.120.40

SM SR EN 60669-2-6:2014

SM SR EN 50441-1:2011

33.120.10

SM SR EN 50441-1:2014

SM SR EN 50441-2:2011

33.120.10

SM SR EN 50441-2:2014

60

242 din 23.04.2014 Se anulează din 22.02.2015 244 din 24.04.2015 Se anulează din 23.01.2015 244 din 24.04.2015 Se anulează din


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

23.01.2015 SM SR EN 60439-2:2010

29.130.20

SM SR EN 61439-6:2014

SM SR EN 60439-3:2010

29.130.20

SM SR EN 61439-3:2014

SM SR EN 60598-1:2010

29.140.40

SM SR EN 60598-1:2014

SM SR EN 60598-2-2+A1:2010

29.140.40

SM SR EN 60598-2-2:2014

SM SR EN 60601-2-33:2010

11.040.55

SM SR EN 60601-2-33:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-201:2014 SM SR EN 60811-202:2014 SM SR EN 60811-203:2014 SM SR EN 60811-501:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-401:2014 SM SR EN 60811-412:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-402:2014 SM SR EN 60811-502:2014 SM SR EN 60811-503:2014 SM SR EN 60811-606:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-504:2014 SM SR EN 60811-505:2014 SM SR EN 60811-506:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-403:2014 SM SR EN 60811-404:2014 SM SR EN 60811-507:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-508:2014 SM SR EN 60811-509:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-405:2014 SM SR EN 60811-409:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-406:2014 SM SR EN 60811-511:2014 SM SR EN 60811-605:2014 SM SR EN 60811-607:2014 SM SR EN 60811-100:2014 SM SR EN 60811-407:2014 SM SR EN 60811-408:2014 SM SR EN 60811-410:2014 SM SR EN 60811-510:2014 SM SR EN 60811-512:2014 SM SR EN 60811-513:2014

SM SR EN 60811-1-1:2010

29.035.20 29.060.20

SM SR EN 60811-1-2:2010

29.035.01 29.060.20

SM SR EN 60811-1-3:2010

29.035.01 29.060.20

SM SR EN 60811-1-4:2010

29.035.01 29.060.20

SM SR EN 60811-2-1:2010

29.035.20 29.060.20

SM SR EN 60811-3-1:2010

29.040.01 29.060.20

SM SR EN 60811-3-2:2010

29.040.01 29.060.20

SM SR EN 60811-4-1:2010

29.040.01 29.060.20

SM SR EN 60811-4-2:2010

29.035.20 29.060.20

SM SR EN 60947-4-1:2010

29.130.20 29.140.99

SM SR EN 60947-4-1:2014

SM SR EN 60947-4-2:2010

29.130.20

SM SR EN 60947-4-2:2014

SM SR EN 60968+A1:2010

29.140.30

SM SR EN 60968:2014

SM SR EN 61008-1:2010

29.120.50

SM SR EN 61008-1:2014

SM SR EN 61009-1:2010

29.120.50

SM SR EN 61009-1:2014

SM SR EN 61010-2-032:2010

19.080

SM SR EN 61010-2-032:2014

SM SR EN 61347-2-2:2010

29.140.99

SM SR EN 61347-2-2:2014

SM SR EN 61558-2-3:2010

29.180

SM SR EN 61558-2-3:2014

242 din 23.04.2014 Se anulează din 27.06.2015 242 din 23.04.2014 Se anulează din 22.03.2015 249 din 30.04.2014 Se anulează din 22.06.2014 249 din 30.04.2014 Se anulează din 13.12.2014 235 din 18.04.2014 241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015 241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015 241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015 241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015 241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015 241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015 241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015 241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015

241 din 23.04.2014 Se anulează din 16.04.2015

242 din 23.04.2014 Se anulează din 22.06.2014 242 din 23.04.2014 Se anulează din 22.06.2014 249 din 30.04.2014 Se anulează din 31.10.2015 242 din 23.04.2014 Se anulează din 18.06.2017 242 din 23.04.2014 Se anulează din 18.06.2017 240 din 23.04.2014 Se anulează din 31.10.2015 249 din 30.04.2014 Se anulează din 11.01.2015 249 din 30.04.2014 Se anulează din

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 22.06.2014 249 din 30.04.2014 Se anulează din 22.06.2014 249 din 30.04.2014 Se anulează din 22.06.2014 249 din 30.04.2014 Se anulează din 22.06.2014 249 din 30.04.2014 Se anulează din 27.12.2014 249 din 30.04.2014 Se anulează din 22.06.2014 242 din 23.04.2014 Se anulează din 22.02.2015

SM SR EN 61558-2-5:2010

29.180

SM SR EN 61558-2-5:2014

SM SR EN 61558-2-8:2010

29.180

SM SR EN 61558-2-8:2014

SM SR EN 61558-2-9:2010

29.180

SM SR EN 61558-2-9:2014

SM SR EN 61558-2-15:2010

29.180

SM SR EN 61558-2-15:2014

SM SR EN 61558-2-23:2010

29.180

SM SR EN 61558-2-23:2014

SM SR EN 62196-1:2010

29.120.30 43.120

SM SR EN 62196-1:2014

SM SR EN 62282-3-1:2010

27.070

SM SR EN 62282-3-100:2014

238 din 22.04.2014

SM SR EN 62282-3-3:2010

27.070

SM SR EN 62282-3-300:2014

238 din 22.04.2014

SM SR EN 62301:2013

17.220.20 97.030

SM SR EN 50564:2014

238 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 3745:2011

17.140.01

SM SR EN ISO 3745:2014

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 10133:2011

47.080

SM SR EN ISO 10133:2014

244 din 24.04.2015 Se anulează din 01.06.2014

SM SR EN ISO 10218-1:2011

25.040.30

SM SR EN 62135-1:2014

245 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 11591:2011

47.080

SM SR EN ISO 11591:2014

SM SR EN ISO 13297:2011

47.080

SM SR EN ISO 13297:2014

SM SR EN ISO 18113-1:2012

11.100.10

SM SR EN ISO 18113-1:2014

235 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 20344:2010

13.340.50

SM SR EN ISO 20344:2014

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 20345:2010

13.340.50

SM SR EN ISO 20345:2014

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 21487:2011

47.080

SM SR EN ISO 21487:2014

244 din 24.04.2015 Se anulează din 01.06.2014

SM SR ISO/TS 22003:2011

03.120.20 67.020

SM ISO/TS 22003:2014

229 din 14.04.2014

SM GOST 6134:2008 (ISO 9906:1999)

23.080

SM SR EN ISO 9906:2014

233 din 17.04.2014

SM GOST R ISO 7218:2010

07.100.30

SM SR EN ISO 7218:2014

235 din 18.04.2014

SM GOST R ISO/CEI 15408-1:2009

35.040

SM ISO/CEI 15408-1:2014

230 din 15.04.2014

SM STB EN 710:2009

25.120.30

SM SR EN 710+A1:2014

245 din 24.04.2014

SMV EN 253:2010

23.040.10

SM SR EN 253+A1:2014

237 din 22.04.2014

SMV EN 707+A1:2011

65.060.25

SM SR EN 707+A1:2014

243 din 24.04.2014

SMV EN 957-5:2009

97.220.30

SM EN 957-5:2014

232 din 17.04.2014

SMV EN 1466+A1:2009

97.190

SM EN 1466+A1:2014

232 din 17.04.2014

SMV EN 14781:2009

43.150

SM SR EN 14781:2014

SMV EN 1501-4:2011

17.140.30 43.160

SM SR EN 1501-4:2014

SMV EN 1853+A1:2011

65.060.10

SM SR EN 1853+A1:2014

243 din 24.04.2014

SMV EN 1860-1+A1:2009

75.160.10 97.040.20

SM EN 1860-1:2014

232 din 17.04.2014

SMV EN 13118+A1:2011

65.060.50

SM SR EN 13118+A1:2014

243 din 24.04.2014

SMV EN 13138-2:2009

13.340.70

SM EN 13138-2:2014

232 din 17.04.2014

SMV EN 13731:2011

11.160 13.220.10

SM SR EN 13731:2014

235 din 18.04.2014

SMV EN 15811:2011

65.060.01

SM SR EN 15811:2014

243 din 24.04.2014

SMV EN 1777:2011

13.220.10

SM SR EN 1777:2014

239 din 22.04.2014

62

244 din 24.04.2015 Se anulează din 01.06.2014 244 din 24.04.2015 Se anulează din 01.06.2014

244 din 24.04.2015 Se anulează din 01.06.2014 244 din 24.04.2015 Se anulează din 01.06.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SMV EN ISO 4254-5:2011

65.060.20

SM SR EN ISO 4254-5:2014

243 din 24.04.2014

SMV EN ISO 4254-6:2011

65.060.40

SM SR EN ISO 4254-6:2014

243 din 24.04.2014

SMV EN ISO 11201:2011

17.140.20

SM SR EN ISO 11201:2014

236 din 18.04.2014

SMV EN ISO 11202:2011

17.140.20

SM SR EN ISO 11202:2014

236 din 18.04.2014

SMV EN ISO 11204:2011

17.140.20

SM SR EN ISO 11204:2014

236 din 18.04.2014

SMV EN ISO 13753:2011

13.160

SM SR EN ISO 13753:2014

239 din 22.04.2014

SMV EN ISO 13857:2011

13.110

SM SR EN ISO 13857:2014

239 din 22.04.2014

SMV EN ISO 14159:2011

13.110

SM SR EN ISO 14159:2014

239 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 20643:2014

239 din 22.04.2014

SMV EN ISO 20643:2011 GOST 26.008-85 GOST 26.020-80 GOST 982-80 GOST 3489.1-71 GOST 3489.2-71 GOST 3489.3-71 GOST 3489.4-71 GOST 3489.5-71 GOST 3489.6-71 GOST 3489.7-71 GOST 3489.8-71 GOST 3489.9-71 GOST 3489.10-71 GOST 3489.11-71 GOST 3489.12-71 GOST 3489.13-71 GOST 3489.14-71 GOST 3489.15-71 GOST 3489.16-71 GOST 3489.17-71 GOST 3489.18-71 GOST 3489.19-71 GOST 3489.20-71 GOST 3489.21-71 GOST 3489.22-71 GOST 3489.23-71 GOST 3489.24-71 GOST 3489.25-71 GOST 3489.26-71 GOST 3489.27-71 GOST 3489.28-71

13.160 25.140.01 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 75.100 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10

246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 SM SR EN 60296:2014

242 din 23.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

GOST 3489.29-71 GOST 3489.30-71 GOST 3489.31-71 GOST 3489.32-71 GOST 3489.33-72 GOST 3489.34-72 GOST 3489.35-72 GOST 3489.36-72 GOST 3489.37-72 GOST 3489.38-72

01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10 01.140.40 37.100.10

246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014 246 din 25.04.2014

GOST 8045-82 E

29.140.40

249 din 30.04.2014

GOST 8607-82 E

29.140.40

249 din 30.04.2014

GOST 10121-76

75.100

SM SR EN 60296:2014

242 din 23.04.2014

GOST 10916-74

71.100.55

SM SR EN 60836:2014

242 din 23.04.2014

GOST 11206-93

29.120.20

SM SR EN 60947-4-1:2014 SM SR EN 60947-4-2:2014

242 din 23.04.2014

GOST 12593-93 (ISO 702-3-75)

25.060.20

SM SR ISO 702-3:2014

245 din 24.04.2014

GOST 15597-82 E

29.140.40

GOST 23074-85

65.060.25

SM SR EN 707+A1:2014

243 din 24.04.2014

GOST 25277-82 (ISO 2941-74, ISO 2942-85)

23.100.60

SM SR ISO 2941:2014 SM SR ISO 2942:2014

245 din 24.04.2014

GOST 27310-87

65.060.50

SM SR EN 13118+A1:2014

243 din 24.04.2014

SM SR CEI 60068-2-49:2014

240 din 23.04.2014

SM SR EN 60068-2-42:2014

240 din 23.04.2014

SM SR CEI 60068-2-49:2014

240 din 23.04.2014

GOST 28200-89 (CEI 68-2-2-74 ) GOST 28226-89 (CEI 68-2-42-82) GOST 28233-89 (CEI 68-2-49-83)

19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020

249 din 30.04.2014

GOST 28343–89 (ISO 7121–86)

23.060.20

SM SR ISO 7121:2014

233 din 17.04.2014

GOST 28713-90

65.060.10

SM SR EN 13118+A1:2014

243 din 24.04.2014

GOST 28842–90 (CEI 41–63, CEI 607–78)

27.140

SM SR EN 60041:2014

238 din 22.04.2014

GOST 29133-91 (ISO 5611-89)

25.100.10

SM SR ISO 5611:2014

245 din 24.04.2014

GOST 29169-91 (ISO 648-77)

71.040.20

SM SR EN ISO 648:2014

236 din 18.04.2014

GOST 29306-92 (ISO 1173-88)

25.140.30

SM SR ISO 1173:2014

245 din 24.04.2014

GOST 2999-75

77.040.10

SM SR EN ISO 6507-1:2014

240 din 23.04.2014

GOST 30015.2-93 (ISO 5597-87)

23.100.20

SM SR ISO 5597:2014

245 din 24.04.2014

GOST 30070.4-93 (ISO 8133-91)

23.100.20

SM SR ISO 8133:2014

245 din 24.04.2014

GOST 30071.2-93 (ISO 8132-86)

23.100.20

SM SR ISO 8132:2014

245 din 24.04.2014

GOST 30163.3-99 (CEI 704-2-4-89)

17.040.20 97.060

SM SR EN 60704-2-4:2014

236 din 18.04.2014

91.140.50

SM SR EN 60364-7-701:2014

238 din 22.04.2014

01.080.50 35.040

SM ISO/CEI 15417:2014

230 din 15.04.2014

GOST 30987-2003 (ISO 10579:1993)

17.040.10

SM SR EN ISO 10579:2014

235 din 18.04.2014

GOST ISO 5725-2-2003

17.020

SM SR ISO 5725-2:2014

235 din 18.04.2014

GOST ISO 5725-3-2003

17.020

SM SR ISO 5725-3:2014

235 din 18.04.2014

GOST ISO 5725-4-2003

17.020

SM SR ISO 5725-4:2014

235 din 18.04.2014

GOST ISO 5725-5-2003

17.020

SM SR ISO 5725-5:2014

235 din 18.04.2014

GOST ISO 5725-6-2003

17.020

GOST ISO 5725-6-2003

235 din 18.04.2014

GOST ISO 6940-2002

59.080.30

SM SR EN ISO 6940:2014

243 din 24.04.2014

GOST ISO 13855-2006

13.110

SM SR EN ISO 13855:2014

239 din 22.04.2014

GOST 30331.11–2001 (CEI 364-7-701:1984) GOST 30743-2001 (ISO/CEI 15417-2000)

64


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM ISO/CEI 19794-1:2013

35.040

A1

230 din 15.04.2014

SMV ISO/CEI 19794-2:2012

35.040

A1

230 din 15.04.2014

SM SR EN 207:2013

13.340.20

AC

239 din 22.04.2014

SM SR EN 331:2014

23.060.10

A1

233 din 17.04.2014

AC

243 din 24.04.2014

AC

239 din 22.04.2014

A1

233 din 17.04.2014

A1

233 din 17.04.2014

SM SR EN 709+A4:2011 SM SR EN 1317-5+A2:2014 SM SR EN 12186:2014 SM SR EN 12279:2014

65.060.10 65.060.20 13.200 93.080.30 23.060.40 27.060.20 75.200 23.060.40 91.140.40

SM SR EN 50294:2014

29.140.99

A1

249 din 30.04.2014

SM SR EN 50294:2014

29.140.99

A2

249 din 30.04.2014

SM SR EN 60309-1:2010

29.120.30

A2

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60309-2:2010

29.120.30

A2

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60309-4:2010

29.120.30

A1

242 din 23.04.2014

SM SR EN 60335-2-40:2010

23.120

A13

245 din 24.04.2014

SM SR EN 60335-2-65:2010

23.120

A11

245 din 24.04.2014

SM SR EN 60598-1:2014

29.140.40

A11

249 din 30.04.2014

SM SR EN 60947-4-1:2014

29.120.99 29.130.20

A1

249 din 30.04.2014

SM SR EN 60947-5-5:2010

29.130.20

A11

249 din 30.04.2014

SM SR EN 60950-22:2010

29.020 35.020

A11

238 din 22.04.2014

SM SR EN 60204-1:2010

29.020

AC

238 din 22.04.2014

SM SR EN 60204-11:2011

29.020

AC

238 din 22.04.2014

SM SR EN 60721-3-3:2013

19.040

A2

240 din 23.04.2014

SM SR EN 62035:2010

29.140.30

A2

249 din 30.04.2014

A1

238 din 22.04.2014

AC

238 din 22.04.2014

SM SR EN 62061:2011

SM SR EN 62061:2011

13.110 25.040.99 29.020 13.110 25.040.99 29.020

SM SR EN ISO 7751:2014

23.040.70

A1

237 din 22.04.2014

SM SR EN ISO 12402-2:2010

13.340.70

A1

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 12402-3:2010

13.340.70

A1

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 12402-4:2010

13.340.70

A1

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 12402-5:2010

13.340.70

A1

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 12402-6:2010

13.340.70

A1

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 12402-8:2010

13.340.70

A1

236 din 18.04.2014

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

SM SR EN ISO 12402-9:2010

13.340.70

A1

236 din 18.04.2014

SM SR EN ISO 12947-1:2014

59.080.30

AC

243 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 16147:2011

47.080

A1

244 din 24.04.2014

SM SR EN ISO 20643:2014

13.160 25.140.01

A1

239 din 22.04.2014

SM SR HD 60364-7-701:2014

29.020 91.140.50

A11

SM SR HD 60364-7-701:2014

29.020 91.140.50

AC

238 din 22.04.2014

GOST 12337–84

75.100

A7

231 din 15.04.2014

GOST 20295–85

23.040.10

A3

231 din 15.04.2014

GOST 21534–76

75.040

A3

231 din 15.04.2014

GOST 23652–79

75.100

A9

231 din 15.04.2014

66

238 din 22.04.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.07.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 31.07.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

Metale şi aliaje Металлы и сплавы GOST 4759-91 (ISO 5452-80)

Ферромолибден. Технические требования и условия поставки

GOST 13151.1-89

Ферромолибден. Метод определения молибдена

GOST 13151.2-82

Ферромолибден. Методы определения вольфрама

GOST 13151.5-89

Ферромолибден. Метод определения кремния

GOST 13151.6-94

Ферромолибден. Метод определения фосфора

GOST 13151.7-82

Ферромолибден. Методы определения меди

GOST 13151.8-77

Ферромолибден. Методы определения содержания цинка, свинца и висмута

GOST 13151.9-82

Ферромолибден. Методы определения олова

GOST 13151.10-82

Ферромолибден. Метод определения сурьмы

GOST 13151.11-77

Ферромолибден. Метод определения содержания мышьяка

GOST 13217.1-90 (ISO 6467-80)

Феррованадий. Метод определения ванадия

GOST 13217.4-90

Феррованадий. Методы определения кремния

GOST 13217.5-90

Феррованадий. Методы определения фосфора

GOST 13217.6-90

Феррованадий. Методы определения марганца

GOST 13217.7-90

Феррованадий. Методы определения общего алюминия

GOST 13217.8-90

Феррованадий. Методы определения хрома

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

GOST 13217.9-90

Феррованадий. Методы определения меди

GOST 13217.11-90

Феррованадий. Методы определения мышьяка

GOST 14250.9-80

Ферротитан. Методы определения молибдена

GOST 14316-91

Молибден. Методы спектрального анализа

GOST 14338.1-82

Молибден. Методы определения углерода

GOST 14338.2-82

Молибден. Метод определения серы

GOST 14338.3-91

Молибден. Методы определения фосфора

GOST 14338.4-82

Молибден. Методы определения азота, кислорода и водорода

GOST 14339.1-82

Вольфрам. Методы определения углерода

GOST 14339.2-82

Вольфрам. Метод определения серы

GOST 14339.3-91

Вольфрам. Методы определения содержания фосфора

GOST 14339.4-82

Вольфрам. Методы определения азота, кислорода, водорода

GOST 14339.5-91

Вольфрам. Методы спектрального анализа

GOST 14638.1-81

Ферровольфрам. Методы определения вольфрама

GOST 14638.3-81

Ферровольфрам. Метод определения фосфора

GOST 14638.4-81

Ферровольфрам. Метод определения кремния

GOST 14638.5-81

Ферровольфрам. Метод определения марганца

GOST 14638.6-84

Ферровольфрам. Метод определения алюминия

GOST 14638.8-84

Ферровольфрам. Метод определения молибдена

GOST 14638.9-84

Ферровольфрам. Методы определения меди

GOST 14638.11-84

Ферровольфрам. Метод определения свинца

GOST 14638.12-84

Ферровольфрам. Метод определения сурьмы

GOST 14638.13-84

Ферровольфрам. Методы определения олова

GOST 14638.14-84

Ферровольфрам. Методы определения висмута

GOST 14638.15-84

Ферровольфрам. Метод определения мышьяка

GOST 17293-93 (ISO 5450-80)

Ферровольфрам. Технические требования и условия поставки

GOST 18903-73

Проволока вольфрамовая. Сортамент

GOST 19671-91

Проволока вольфрамовая для источников света. Технические условия

GOST 25207-85

Ферровольфрам, силикокальций и ферробор. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов

GOST 26201-84

Ферротитан, ферромолибден и феррованадий. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов

GOST 27130-94 (ISO 5451-80)

Феррованадий. Технические требования и условия поставки

Dispozitive electrice cu vid Приборы электровакуумные GOST 2.731-81

Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные

GOST 2182-75

Приборы электровакуумные. Напряжения анода и накала

GOST 7428-74 E

Лампы усилительные, выпрямительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт, индикаторы вакуумные. Общие технические условия

GOST 7842-71

Приборы электровакуумные. Размеры присоединительные. Расположение штырьков. Калибры

GOST 10988-75

Прутки из бескислородной меди для электровакуумной промышленности. Технические условия

GOST 13820-77

Приборы электровакуумные. Термины и определения

GOST 17485-77

Фотоэлементы электровакуумные. Основные параметры

GOST 20186-74

Индикаторы вакуумные люминисцентные. Основные параметры

GOST 20526-82

Приборы электровакуумные фотоэлектронные. Термины и определения

GOST 21057-75

Выводы-колпачки приборов электровакуумных. Типы и присоединительные

68


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

размеры GOST 21803.1-76

Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока и напряжения накала

GOST 21803.2-76

Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока анода сегмента

GOST 21803.3-76

Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока сетки, имеющей положительный потенциал относительно катода

GOST 22060-76

Приборы электровакуумные в сверхминиатюрном стеклянном оформлении. Основные размеры

GOST 29178-91

Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ электровакуумные. Генераторы, усилители и модули на их основе. Требования к уровням побочных колебаний

Industria siliciului Производство кремния GOST 24392-80

Кремний и германий монокристаллические. Измерение удельного электрического сопротивления четырехзондовым методом

GOST 26239.0-84

Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Общие требования к методам анализа

GOST 26239.1-84

Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Метод определения примесей

GOST 26239.2-84

Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения бора

GOST 26239.3-84

Кремний полупроводниковый, исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения фосфора

GOST 19014.0-73

Кремний кристаллический. Общие требования к методам химического анализа

GOST 19014.1-73

Кремний кристаллический. Методы определения алюминия

GOST 19014.2-73

Кремний кристаллический. Методы определения железа

GOST 19014.3-73

Кремний кристаллический. Методы определения кальция

GOST 19014.4-73

Кремний кристаллический. Методы определения титана

GOST 19658-81

Кремний монокристаллический в слитках. Технические условия

GOST 26239.5-84

Кремний полупроводниковый и кварц. Метод определения примесей

GOST 26239.7-84

Кремний полупроводниковый. Метод определения кислорода, углерода и азота

GOST 26239.8-84

Кремний полупроводниковый и исходные продукты для его получения. Метод определения дихлорсилана, трихлорсилана и тетрахлорида кремния

Domenii industriale diverse Разные промышленные области GOST 28149-89

Производство газообразного хлора и водного раствора гидроксида натрия. Метод расчета показателя энергопотребления при ртутном и диафрагменном электролизе водного раствора хлорида натрия

GOST 11126-88

Сырье коксохимическое для производства технического углерода. Технические условия

GOST 20080-74

Каолин обогащенный для производства электротермического силумина и ультрамарина. Технические условия

GOST 23646-79

Полуфабрикаты волокнистые целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения

GOST 24686-81 E

Оборудование для производства изделий электронной техники и электротехники. Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

GOST 24862-81

Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства. Технические условия

GOST 25699.2-90

Углерод технический для производства резины. Методы определения удельной внешней поверхности

GOST 25699.4-90

Углерод технический для производства резины. Метод определения удельной адсорбционной поверхности

GOST 25699.5-90

Углерод технический для производства резины. Метод определения абсорбции дибутилфталата

GOST 25699.6-90

Углерод технический для производства резины. Методы определения рН

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 водной суспензии GOST 25699.8-90

Углерод технический для производства резины. Метод определения зольности

GOST 25699.9-90

Углерод технический для производства резины. Метод определения общей серы

GOST 25699.13-90

Углерод технический для производства резины. Метод определения массовой доли пыли в гранулированном техническом углероде

GOST 25699.15-90

Углерод технический для производства резины. Метод определения коэффициента светопропускания толуольного экстракта

GOST 25699.16-90

Углерод технический для производства резины. Метод определения прочности отдельных гранул

GOST 26402-84

Инструмент для холодновысадочных автоматов. Выталкиватели к инструменту для производства болтов. Конструкция и размеры

GOST 26405-84

Инструмент для производства болтов и гаек на холодновысадочных автоматах. Общие технические условия

GOST 26493-85

Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Нормы вибрации. Технические требования

GOST 26563-85

Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Методы и средства защиты

GOST 26958-86

Свинец для производства свинцового сурика повышенной чистоты. Метод определения ванадия, кобальта, марганца и хрома

GOST 27031-86

Линии для производства маргарина. Типы и основные параметры

GOST 27120-86

Печи химических производств с вращающимися барабанами общего назначения. Основные параметры и размеры

GOST 295-98

Алюминий для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии. Технические условия

GOST 7885-86

Углерод технический для производства резины. Технические условия

GOST 9854-81

Кварциты кристаллические для производства динасовых изделий. Технические условия

GOST 10274-79

Графит для производства электроугольных изделий. Технические условия

GOST 27218-87 E

Гибкие производственные модули и многоцелевые станки. Столы-спутники для крепления обрабатываемой заготовки. Основные и присоединительные размеры

GOST 27698-88

Печи для производства карбида кальция. Показатели энергопотребления

Linii automate Линии автоматические GOST 22096-84

Линии автоматические формовочные. Типы, основные параметры

GOST 24740-90 E

Линии упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Типы и основные параметры

GOST 26229-84

Линии автоматические, автоматизированные и механизированные для изготовления заготовок колец подшипников. Ряды производительности

GOST 26230-88

Линии автоматические для полного изготовления гаек. Ряд производительности

GOST 26356-89

Линии автоматические для изготовления шпилек. Ряд производительности

GOST 27126-86

Линии автоматизированной сборки обуви клеевого метода крепления низа. Общие технические требования

GOST 27792-88

Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Техническое обслуживание и ремонт

GOST 27879-88

Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие технические требования

Producerea strungurilor Станкостроительство GOST 1555-67

Упоры плиточные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 1556-67

Зажимы винтовые с клином для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 1557-67

Опоры ступенчатые для прихватов станочных приспособлений. Конструкция

GOST 1559-67

Подпорки винтовые для станочных приспособлений. Конструкция

70


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

GOST 1560-67

Распорки винтовые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 4738-67

Вилки с резьбовым хвостовиком. Конструкция и размеры

GOST 12080-66

Концы валов цилиндрические. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты

GOST 12189-66

Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые. Конструкция

GOST 12190-66

Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые сдвоенные. Конструкция

GOST 12191-66

Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые вильчатые. Конструкция

GOST 12192-66

Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые торцовые двусторонние. Конструкция

GOST 12193-66

Приспособления станочные. Призмы подвижные. Конструкция

GOST 12194-66

Приспособления станочные. Призмы установочные. Конструкция

GOST 12195-66

Приспособления станочные. Призмы опорные. Конструкция

GOST 12196-66

Приспособления станочные. Призмы неподвижные. Конструкция

GOST 12197-66

Приспособления станочные. Призмы с боковым креплением. Конструкция

GOST 12198-66

Приспособления станочные. Колодки направляющие. Конструкция

GOST 12199-66

Приспособления станочные. Винты с канавкой для пружин растяжения. Конструкция

GOST 12200-66

Приспособления станочные. Винты с отверстием для пружин растяжения. Конструкция

GOST 12201-66

Приспособления станочные. Болты быстросъемные к станочным пазам. Конструкция

GOST 12202-66

Приспособления станочные. Пробки резьбовые. Конструкция

GOST 12203-66

Приспособления станочные. Гайки круглые глухие. Конструкция

GOST 12205-66

Приспособления станочные. Ножки низкие. Конструкция

GOST 12206-66

Приспособления станочные. Хвостовики посадочные. Конструкция

GOST 12208-66

Приспособления станочные. Шпонки призматические скользящие сборные. Конструкция

GOST 12209-66

Приспособления станочные. Пальцы установочные цилиндрические постоянные. Конструкция

GOST 12210-66

Приспособления станочные. Пальцы установочные срезанные постоянные. Конструкция

GOST 12211-66

Приспособления станочные. Пальцы установочные цилиндрические сменные. Конструкция

GOST 12212-66

Приспособления станочные. Пальцы установочные срезанные сменные. Конструкция

GOST 12213-66

Приспособления станочные. Штыри установочные. Конструкция

GOST 12214-66

Приспособления станочные. Втулки с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев. Конструкция

GOST 12215-66

Приспособления станочные. Втулки для фиксаторов и установочных пальцев. Конструкция

GOST 12216-66

Приспособления станочные. Опоры шаровые. Конструкция

GOST 12217-66

Приспособления станочные. Пробки для смазочных отверстий. Конструкция

GOST 12218-66

Приспособления станочные. Шайбы увеличенные. Конструкция

GOST 12219-66

Приспособления станочные. Шайбы резьбовые. Конструкция

GOST 12459-67

Болты усиленные к пазам станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12479-67

Опоры постоянные высокие. Конструкция

GOST 12480-67

Опоры под нажимные винты для прихватов. Конструкция

GOST 12481-67

Опоры регулируемые с шаровой головкой. Конструкция

GOST 12483-67

Плунжеры. Конструкция

GOST 12484-67

Плунжеры пустотелые. Конструкция

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

GOST 12485-67

Ручки с винтовым креплением. Конструкция

GOST 12486-67

Ручки со штифтовым креплением. Конструкция

GOST 12491-67

Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения яркости свечения экранов

GOST 12772-67

Прихваты плиточные усиленные. Конструкция и размеры

GOST 12773-67

Прихваты ступенчатые усиленные. Конструкция и размеры

GOST 12774-67

Прихваты универсальные усиленные. Конструкция и размеры

GOST 12775-67

Опоры ступенчатые. Конструкция и размеры

GOST 12776-67

Опоры реечные. Конструкция и размеры

GOST 12777-67

Опоры винтовые установочные. Конструкция и размеры

GOST 12778-67

Прихваты усиленные и опоры. Технические требования

GOST 12876-67

Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры

GOST 12937-67

Прихваты передвижные плоские для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12938-67

Прихваты передвижные изогнутые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12939-67

Прихваты передвижные ступенчатые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12940-67

Прихваты передвижные вилкообразные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12941-67

Прихваты корытообразные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12942-67

Прихваты изогнутые универсальные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12943-67

Шайбы для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12944-67

Угольники для крепления равнобокие станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12945-67

Угольники для крепления неравнобокие станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12946-67

Гайки подвесные с буртиком для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12947-67

Плиты стальные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12948-67

Плиты чугунные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12949-67

Коробки для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12950-67

Швеллеры для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12951-67

Угольники для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12952-67

Угольники с ребрами для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12953-67

Трехгранники для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12954-67

Четырехгранники для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12955-67

Ребра правые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12956-67

Ребра левые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12957-67

Ребра боковые правые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12958-67

Ребра боковые левые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12959-67

Ребра двусторонние правые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12960-67

Ребра двусторонние левые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 12961-67

Лапки для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13058-67

Державки для дисковых резцов к токарным станкам. Конструкция и размеры

GOST 13059-67

Державки для дисковых резцов с точной регулировкой к токарным станкам. Конструкция и размеры

GOST 13060-67

Оси для вспомогательного инструмента. Конструкция и размеры

GOST 13061-67

Кольца для вспомогательного инструмента. Конструкция и размеры

GOST 13062-67

Державки суппортные однороликовые для накатки. Конструкция и размеры

72


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

GOST 13063-67

Державки суппортные двухроликовые для сетчатой накатки. Конструкция и размеры

GOST 13064-67

Державки суппортные прямые для стержневых резцов. Конструкция и размеры

GOST 13065-67

Державки суппортные отогнутые для стержневых резцов правые и левые. Конструкция и размеры

GOST 13066-67

Державка суппортная с косым креплением стержневых резцов открытая. Конструкция и размеры

GOST 13067-67

Державка суппортная с поперечным креплением стержневых резцов открытая. Конструкция и размеры

GOST 13068-67

Державки суппортные с поперечным креплением стержневых резцов закрытые. Конструкция и размеры

GOST 13069-67

Державки суппортные расточные с прямым креплением резца. Конструкция и размеры

GOST 13070-67

Державки суппортные расточные с косым креплением резца. Конструкция и размеры

GOST 13071-67

Державки суппортные для отрезных пластинчатых резцов. Конструкция и размеры

GOST 13152-67

Болты к пазам станочным обработанным. Конструкция

GOST 13153-67

Зажимы клиновые. Конструкция

GOST 13154-67

Зажимы плавающие для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13155-67

Втулки тангенциального зажима для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13156-67

Втулки тангенциального зажима с резьбовым отверстием для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13157-67

Втулки конические для фиксаторов станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13158-67

Подпорки винтовые встроенные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13159-67

Опоры самоустанавливающиеся для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13160-67

Фиксаторы с вытяжной ручкой для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13161-67

Фиксаторы байонетные для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 13162-67

Фиксаторы реечные для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

GOST 13163-67

Зажимы реечные с конусным замком для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

GOST 13164-67

Защелки для откидных плит станочных приспособлений. Конструкция и размеры

GOST 13165-67

Пружины сжатия для станочных приспособлений. Конструкция и размеры

GOST 13336-67

Втулки переходные поводковые для инструмента с коническим хвостовиком. Конструкция и размеры

Diverse domenii Разные области GOST 4004-64

Слитки алюминиевые для проволоки. Технические условия

GOST 4029-63

Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры

GOST 4033-63

Гвозди обойные круглые. Конструкция и размеры

GOST 6048-67 E

Ленты красящие текстильные для пишущих машин. Технические условия

GOST 10064-62

Женьшень дикорастущий (корни)

GOST 10132-62

Свечи накаливания двухпроводные для дизелей. Общие технические условия

GOST 11859-66

Анализаторы гармоник. Методы и средства поверки

GOST 12152-66

Измерители частотных характеристик и генераторы качающейся частоты. Методы поверки

GOST 12529-67

Крапива (лист)

GOST 12635-67

Материалы магнитомягкие высокочастотные. Методы испытаний в диапазоне частот от 10 кГц до1 Мгц

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

GOST 12636-67

Материалы магнитомягкие высокочастотные. Методы испытаний в диапазоне частот от 1 до 200 МГц

GOST 12637-67

Материалы магнитомягкие высокочастотные. Методы испытаний в диапазоне частот от 200 до 2000 Мгц

GOST 12661-67

Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов

GOST 12692-67

Измерители частотные резонансные. Методы и средства поверки

GOST 13012-67

Экзаменаторы с лимбовым отсчетом. Методы и средства поверки

GOST 13371-67

Прибор для определения стабильности и коррозионности моторных масел (тип ДК-НАМИ)

74


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

NOUTĂȚI НОВОСТИ

Institutul Naţional de Standardizare (INS) a devenit membru afiliat al Comitetului European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC)

Satisfacerea necesităților sociale şi economice ale societăţii noastre, prin adoptarea şi implementarea standardelor europene moderne, este o preocupare permanentă a Institutului Naţional de Standardizare (INS), susţinută de principalele documente de politici naţionale. Toate acţiunile întreprinse în domeniul standardizării naţionale vizează implementarea unor standarde de calitate, moderne şi eficiente, precum și dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituţii internaționale de profil şi intensificarea participării în domeniul standardizării la nivel european. Ţinem să aducem la cunoştinţa tuturor că, în scopul intensificării adoptării şi implementării în Republica Moldova a standardelor europene, la data de 4 aprilie 2014, INS a aderat la Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC), obținînd statutul de membru afiliat, în baza deciziei adoptate în cadrul Asambleei Generale a membrilor CENELEC. CENELEC este organizația europeană de standardizare, care elaborează standarde în domeniul ingineriei electrotehnice: echipamente electronice, instalaţii electrice, sisteme de automatizare şi control, compatibilitate electromagnetică etc. Standardele CENELEC stimulează inovaţia şi competitivitatea, facilitează dezvoltarea tehnologică, asigură interoperabilitatea şi garantează siguranţa şi sănătatea consumatorilor, precum şi protecția mediului. Statutul de membru afiliat acordă INS dreptul de a adopta standardele europene CENELEC în calitate de naţionale, fapt ce va facilita implementarea în Republica Moldova a legislaţiei europene în domeniu.

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna aprilie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в апреле 2014 года.

01

01.040 01.040.13

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

EN 16323:2014 Glossary of wastewater engineering terms 03

03.080 03.080.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Servicii Услуги Servicii pentru consumatori Услуги для потребителя

EN 16489-1:2014 Professional indoor UV exposure services. Part 1: Requirements for the provision of training

76

EN ISO 24801-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 1: Level 1. Supervised diver EN ISO 24801-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 2: Level 2. Autonomous diver EN ISO 24801-3:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 3: Level 3. Dive leader EN ISO 24802-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 1: Level 1 EN ISO 24802-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 2: Level 2 03.100 03.100.30

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

EN ISO 24801-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 2: Level 2. Autonomous diver EN ISO 24802-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 1: Level 1


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

03.200

Timp de recreere. Turism Досуг. Туризм

11.060 11.060.20

CEN Guide 414:2014 Safety of machinery. Rules for the drafting and presentation of safety standards EN ISO 24801-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 1: Level 1. Supervised diver EN ISO 24801-3:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 3: Level 3. Dive leader EN ISO 24802-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 1: Level 1 EN ISO 24802-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 2: Level 2 03.220 03.220.20

Transport Транспорт Transport rutier Дорожный транспорт

CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. Classification and management of ITS applications in a global context CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles 07 07.100 07.100.20

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

EN ISO 9308-2:2014 Water quality. Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria. Part 2: Most probable number method 11 11.040 11.040.10

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

Stomatologie Стоматология Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

EN ISO 16635-1:2014 Dentistry. Dental rubber dam technique. Part 1: Hole punch 13

13.040 13.040.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Aer ambiant Окружающая атмосфера

CEN/TS 16645:2014 Ambient air. Method for the measurement of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, dibenz[a,h]anthracene, indeno [1,2,3-cd]pyrene and benzo[ghi]perylene 13.060

Calitatea apei Качество воды

13.060.30

Ape uzate Сточные воды

EN 16323:2014 Glossary of wastewater engineering terms 13.060.50

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

EN ISO 12010:2014 Water quality. Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in water. Method using gas chromatographymass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) 13.300

Protecţia contra produselor periculoase Защита от опасных грузов

EN 16522:2014 Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Flame arresters for breather devices 13.310

Protecţia împotriva crimei Защита от преступлений

CEN/TR 16705:2014 Perimeter protection. Performance classification methodology

EN ISO 81060-2:2014 Non-invasive sphygmomanometers. Part 2: Clinical investigation of automated measurement type

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

13.340 13.340.30

Echipament de protecție Защитные средства Dispozitive de protecţie respiratorie Устройства для защиты органов дыхания

EN 250:2014 Respiratory equipment. Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus. Requirements, testing and marking

23.040.60

EN 13555:2014 Flanges and their joints. Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections 23.040.70

EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus 13.340.40

Echipamente de protecţie pentru mîini Защитные средства для рук

EN 16350:2014 Protective gloves. Electrostatic properties

23.020

23.020.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi recipiente montate pe vehicule Сосуды и контейнеры, устанавливаемые на транспортных средствах

EN 16522:2014 Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Flame arresters for breather devices Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

EN 14570:2014 LPG equipment and accessories. Equipping of overground and underground LPG vessels EN 15888:2014 Transportable gas cylinders. Cylinder bundles. Periodic inspection and testing

23.060 23.060.40

23.040.01

25.160 25.160.10

78

Tehnici de fabricare Машиностроение Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Procedee de sudare Процессы сварки

Articole de sudare Сварочные расходуемые материалы

EN 14700:2014 Welding consumables. Welding consumables for hard-facing 25.160.40

EN 12007-5:2014 Gas infrastructure. Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar. Part 5: Service lines. Specific functional requirements

Regulatoare de presiune Регуляторы давления

EN ISO 14555:2014 Welding. Arc stud welding of metallic materials

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

Robinetărie Клапаны

EN 16522:2014 Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Flame arresters for breather devices

25.160.20 23.040

Garnituri de etanşare pentru ţevi şi furtunuri asamblate Уплотнения для труб и рукавов в сборе

EN 13555:2014 Flanges and their joints. Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections

25 23.020.30

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

EN ISO 8331:2014 Rubber and plastics hoses and hose assemblies. Guidelines for selection, storage, use and maintenance 23.040.80

23

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

EN 12732:2013+A1:2014 Gas infrastructure. Welding steel pipework. Functional requirements


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

25.220 25.220.20

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Tratarea suprafeţei Обработка поверхности

EN 4707:2014 Aerospace series. Acid pickling of aluminum and aluminum alloy without hexavalent chromium 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

CWA 16234-1:2014 European e-Competence Framework Version 3.0. Part 1: A common European framework for ICT Professionals in all industry sectors CWA 16234-2:2014 European e-Competence Framework Version 3.0. Part 2: User guide for the application of the European eCompetence Framework 3.0 CWA 16234-3:2014 European e-Competence Framework Version 3.0. Part 3: Building the e-CF. A combination of sound methodology and expert contribution CWA 16234-4:2014 European e-Competence Framework Version 3.0. Part 4: Case studies for the application of the European eCompetence Framework 3.0 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

CEN/TS 15480-3:2014 Identification card systems. European Citizen Card. Part 3: European Citizen Card Interoperability using an application interface CEN/TS 16634:2014 Personal identification. Recommendations for using biometrics in European Automated Border Control 35.240.40

Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea bancară Применение информационных технологий в банковском деле

CWA 16744-1:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 1: European Data Point. Methodology for supervisory reporting CWA 16744-2:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 2: Guidelines for Data Point. Modelling

CWA 16744-3:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 3: European XBRL Taxonomy Architecture CWA 16744-4:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 4: European Filing Rules CWA 16744-5:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 5: Mapping between DPM and MDM CWA 16745:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Metadata container CWA 16746-1:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Standard regulatory roll-out package for better adoption. Part 1: XBRL Supervisory Roll-out Guide CWA 16746-2:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Standard regulatory roll-out package for better adoption. Part 2: XBRL Handbook for Declarers 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

CEN/TS 16157-4:2014 Intelligent transport systems. DATEX II data exchange specifications for traffic management and information. Part 4: Variable Message Sign (VMS) Publications CEN/TS 16157-5:2014 Intelligent transport systems. DATEX II data exchange specifications for traffic management and information. Part 5: Measured and elaborated data publications CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. Classification and management of ITS applications in a global context CWA 16744-1:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 1: European Data Point. Methodology for supervisory reporting CWA 16744-2:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 2: Guidelines for Data Point. Modelling CWA 16744-3:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 3: European XBRL Taxonomy Architecture

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 CWA 16744-4:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 4: European Filing Rules CWA 16744-5:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Harmonisation topics. Part 5: Mapping between DPM and MDM CWA 16745:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Metadata container CWA 16746-1:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Standard regulatory roll-out package for better adoption. Part 1: XBRL Supervisory Roll-out Guide CWA 16746-2:2014 Improving transparency in financial and business reporting. Standard regulatory roll-out package for better adoption. Part 2: XBRL Handbook for Declarers

EN 16590-4:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safetyrelated parts of control systems. Part 4: Production, operation, modification and supporting processes 43 43.080 43.080.10

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

EN ISO 19115-1:2014 Geographic information. Metadata. Part 1: Fundamentals 35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

EN 14908-1:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 1: Protocol Stack EN 14908-2:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 2: Twisted Pair Communication EN 14908-3:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 3: Power Line Channel Specification EN 14908-4:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 4: IP Communication

Vehicule utilitare Грузовые транспортные средства Camioane şi remorci Грузовики и прицепы

EN 12252:2014 LPG equipment and accessories. Equipping of LPG road tankers 49 49.025

35.240.70

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника

49.025.10

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Materiale pentru construcţia aeronautică Материалы для авиационно-космических конструкций Oţeluri Стали

EN 4627:2014 Aerospace series. Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418). Air melted. Hardened and tempered. Forgings - De ≤ 200 mm. 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa 49.025.15

Aliaje neferoase în general Сплавы цветных металлов в целом

EN 2402:2014 Aerospace series. Heat resisting nickel base alloy NiCr20Co3Fe3. Annealed. Wire. D ≤ 10 mm 49.025.20

Aluminiu Алюминий

EN 4293:2014 Aerospce series. Aluminium alloy AL-P7175 - T73511. Extruded bar and section - a or D ≤ 150 mm EN 4707:2014 Aerospace series. Acid pickling of aluminum and aluminum alloy without hexavalent chromium 49.060

Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

EN 16590-1:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safetyrelated parts of control systems. Part 1: General principles for design and development

EN 3475-514:2014 Aerospace series. Cables, electrical, aircraft use. Test methods. Part 514: Porosity of copper cladding on aluminium strands

EN 16590-2:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safetyrelated parts of control systems. Part 2: Concept phase

EN 4057-402:2014 Aerospace series. Cable ties for harnesses. Test methods. Part 402: Life cycle

EN 16590-3:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safetyrelated parts of control systems. Part 3: Series development, hardware and software

80


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

EN 4199-003:2014 Aerospace series. Bonding straps for aircraft. Part 003: Bonding strap assemblies with flat braided conductor copper, tin plated 65 °C up to 150 °C and copper, nickel plated - 65 °C up to 260 °C. Product standard EN 4651:2014 Aerospace series. Copper-clad aluminium alloy conductors for electrical cables. Product standard EN 4708-001:2014 Aerospace series. Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification. Part 001: Technical specification EN 6059-406:2014 Aerospace series. Electrical cables, installation. Protection sleeves. Test methods. Part 406: Vibration EN 6059-601:2014 Aerospace series. Electrical cables, installation. Protection sleeves. Test methods. Part 601: Open and close 49.080

Sisteme aeronautice pentru fluide şi componentele lor Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты

EN 4549:2014 Aerospace series. Pipe coupling, in heat resisting steel or in heat resisting nickel alloy. Coupling end, welded. Design configuration. Inch series 49.100

Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

EN 12312-2:2014 Aircraft ground support equipment. Specific requirements. Part 2: Catering vehicles 53 53.060

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

EN ISO 13935-2:2014 Textiles. Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles. Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method 61 61.020

59

59.080 59.080.30

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Ţesături din textile Текстильные изделия

EN ISO 13935-1:2014 Textiles. Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles. Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the strip method

Îmbrăcăminte Одежда

EN ISO 13935-2:2014 Textiles. Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles. Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method 65 65.060

65.060.01

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

EN 16590-1:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safetyrelated parts of control systems. Part 1: General principles for design and development EN 16590-2:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safetyrelated parts of control systems. Part 2: Concept phase EN 16590-3:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safetyrelated parts of control systems. Part 3: Series development, hardware and software EN 16590-4:2014 Tractors and machinery for agriculture and forestry. Safetyrelated parts of control systems. Part 4: Production, operation, modification and supporting processes 65.080

EN 16307-6:2014 Industrial trucks. Safety requirements and verification. Part 6: Supplementary requirements for burden and personnel carriers

Industria de confecţii Швейная промышленность

Îngrăşăminte Удобрения

EN 12945:2014 Liming materials. Determination of neutralizing value. Titrimetric methods 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

CEN/TS 16621:2014 Food analysis. Determination of benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, chrysene and benzo[b]fluoranthene in foodstuffs by high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FD)

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

EN ISO 6883:2014 Animal and vegetable fats and oils. Determination of conventional mass per volume (litre weight in air) EN ISO 12872:2014 Olive oils and olive-pomace oils. Determination of the 2-glyceryl monopalmitate content EN ISO 12873:2014 Olive oils and olive-pomace oils. Determination of wax content by capillary gas chromatography EN ISO 29841:2014 Vegetable fats and oils. Determination of the degradation products of chlorophylls a and a' (pheophytins a, a' and pyropheophytins)

77 77.150 77.150.10

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

EN ISO 27627:2014 Petroleum and natural gas industries. Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging 79 79.040

83.080

75.160 75.160.20

Combustibili Топливо Combustibili lichizi Жидкое топливо

EN 1601:2014 Liquid petroleum products. Unleaded petrol. Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography (O-FID) 75.180

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

EN ISO 27627:2014 Petroleum and natural gas industries. Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging

82

Industria lemnului Технология древесины Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

EN 15497:2014 Structural finger jointed solid timber. Performance requirements and minimum production requirements

EN 12042:2014 Food processing machinery. Automatic dough dividers. Safety and hygiene requirements Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

Produse din aluminiu Продукция из алюминия

EN 941:2014 Aluminium and aluminium alloys. Circle and circle stock for the production of general applications. Specifications

83

75

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов

EN 851:2014 Aluminium and aluminium alloys. Circle and circle stock for the production of culinary utensils. Specifications

EN ISO 29822:2014 Vegetable fats and oils. Isomeric diacylglycerols. Determination of relative amounts of 1,2- and 1,3-diacylglycerols 67.260

Metalurgie Металлургия

83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

EN 16472:2014 Plastics. Method for artificial accelerated photoageing using medium pressure mercury vapour lamps 83.180

Adezivi Клеи

EN 28510-1:2014 Adhesives. Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen assembly. Part 1: 90º peel 85 85.040

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Celuloze Целлюлоза

EN ISO 14453:2014 Pulps. Determination of acetone-soluble matter


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

85.060

Hîrtie şi carton Бумага и картон

EN 16418:2014 Paper and board. Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts using a metabolically competent hepatoma cell line (HepG2) EN ISO 12625-3:2014 Tissue paper and tissue products. Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density and bulk 87 87.060 87.060.10

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Ingrediente pentru vopsele Ингредиенты красок Pigmenţi şi material de umplutură Пигменты и разбавители

EN 12878:2014 Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime. Specifications and methods of test 91

91.100 91.100.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

EN 12878:2014 Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime. Specifications and methods of test 91.100.15

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

EN 933-6:2014 Tests for geometrical properties of aggregates. Part 6: Assessment of surface characteristics. Flow coefficient of aggregates EN 1367-7:2014 Tests for thermal and weathering properties of aggregates. Part 7: Determination of resistance to freezing and thawing of Lightweight aggregates EN 1367-8:2014 Tests for thermal and weathering properties of aggregates. Part 8: Determination of resistance to disintegration of Lightweight Aggregates 91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

CEN/TS 15963:2014 Bitumen and bituminous binders. Determination of the fracture toughness temperature by a three point bending test on a notched specimen

EN 13859-1:2014 Flexible sheets for waterproofing. Definitions and characteristics of underlays. Part 1: Underlays for discontinuous roofing EN 13859-2:2014 Flexible sheets for waterproofing. Definitions and characteristics of underlays. Part 2: Underlays for walls 91.140.01

Instalaţii în clădiri în general Установки в зданиях в целом

EN 14908-1:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 1: Protocol Stack EN 14908-2:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 2: Twisted Pair Communication EN 14908-3:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 3: Power Line Channel Specification EN 14908-4:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 4: IP Communication 91.140 91.140.10

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

EN 12828:2012+A1:2014 Heating systems in buildings. Design for water-based heating systems 91.140.30

Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

EN ISO 10121-1:2014 Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation. Part 1: Gas-phase air cleaning media 91.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

EN 31:2011+A1:2014 Wash basins. Connecting dimensions 91.140.80

Sisteme de evacuare a apei Дренажные системы

CEN/TR 13801:2014 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Thermoplastics. Recommended practice for installation

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

93 93.080 93.080.20

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

EN 13197:2011+A1:2014 Road marking materials. Wear simulator Turntable 93.100

Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

CEN/TS 16272-5:2014 Railway applications. Track. Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation. Test method for determining the acoustic performance. Part 5: Intrinsic characteristics. In situ values of sound reflection under direct sound field conditions 97

97.120

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

EN 14908-1:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 1: Protocol Stack EN 14908-2:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 2: Twisted Pair Communication EN 14908-3:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 3: Power Line Channel Specification EN 14908-4:2014 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management. Control Network Protocol. Part 4: IP Communication 97.140

Mobilă Мебель

EN 16120:2012+A1:2014 Child use and care articles. Chair mounted seat

84

97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

CEN/TR 16411:2014 Child use and care articles. 2013 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards EN 1400:2013+A1:2014 Child use and care articles. Soothers for babies and young children. Safety requirements and test methods EN 16120:2012+A1:2014 Child use and care articles. Chair mounted seat 97.195

Obiecte de artă şi de artizanat Предметы искусства и ремесел

CEN/TS 16163:2014 Conservation of Cultural Heritage. Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

EN 71-7:2014 Safety of toys. Part 7: Finger paints. Requirements and test methods 97.220 97.220.30

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente de sport pentru sală Инвентарь для спортивных залов

EN 957-6:2010+A1:2014 Stationary training equipment. Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna aprilie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в апреле 2014 года.

01

01.040 01.040.03

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie (Vocabulare) Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт (Словари)

ISO 3534-4:2014 Statistics. Vocabulary and symbols. Part 4: Survey sampling 01.040.43

Vehicule rutiere (Vocabulare) Дорожно-транспортная техника (Словари)

01.140 01.140.20

Ştiinţa informaţiei Информатика

ISO 16439:2014 Information and documentation. Methods and procedures for assessing the impact of libraries 01.040.23

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general (Vocabulare) Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)

ISO 3529-3:2014 Vacuum technology. Vocabulary. Part 3: Total and partial pressure vacuum gauges 01.140.37

ISO 18542-2:2014 Road vehicles. Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology. Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело

Tehnologia imaginii (Vocabulare) Технология получения изображений (Словари)

ISO 22493:2014 Microbeam analysis. Scanning electron microscopy. Vocabulary

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

03

03.080 03.080.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Servicii Услуги Servicii pentru consumatori Услуги для потребителя

ISO 14785:2014 Tourist information offices. Tourist information and reception services .Requirements ISO 21101:2014 Adventure tourism. Safety management systems. Requirements ISO 21103:2014 Adventure tourism. Information for participants ISO 24801-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 1: Level 1. Supervised diver ISO 24801-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 2: Level 2. Autonomous diver ISO 24801-3:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 3: Level 3. Dive leader ISO 24802-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 1: Level 1 ISO 24802-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 2: Level 2 03.100 03.100.30

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

ISO 18436-2:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines. Requirements for qualification and assessment of personnel. Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics

03.120 03.120.20

ISO 24802-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 1: Level 1 ISO 24802-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 2: Level 2

86

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

ISO/IEC TS 17021-5:2014 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems 03.120.30

Aplicarea metodelor statistice Применение статистических методов

ISO 3534-4:2014 Statistics. Vocabulary and symbols. Part 4: Survey sampling 03.200

Timp de recreere. Turism Досуг. Туризм

ISO 14785:2014 Tourist information offices. Tourist information and reception services .Requirements ISO 21101:2014 Adventure tourism. Safety management systems. Requirements ISO 21103:2014 Adventure tourism. Information for participants ISO 24801-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 1: Level 1. Supervised diver ISO 24801-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 2: Level 2. Autonomous diver ISO 24801-3:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 3: Level 3. Dive leader ISO 24802-1:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 1: Level 1 ISO 24802-2:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of scuba instructors. Part 2: Level 2 03.220

ISO 24801-3:2014 Recreational diving services. Requirements for the training of recreational scuba divers. Part 3: Level 3. Dive leader

Calitate Качествo

03.220.20

Transport Транспорт Transport rutier Дорожный транспорт

ISO 11270:2014 Intelligent transport systems. Lane keeping assistance systems (LKAS). Performance requirements and test procedures ISO/TS 17419:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. Classification and management of ITS applications in a global context


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

ISO/TS 17423:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles 07 07.030

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Fizică. Chimie Физика. Химия

ISO/TR 16197:2014 Nanotechnologies. Compilation and description of toxicological screening methods for manufactured nanomaterials ISO/TS 16550:2014 Nanotechnologies. Determination of silver nanoparticles potency by release of muramic acid from Staphylococcus aureus 07.060

Geologie. Meteorologie. Hidrologie Геология. Метеорология. Гидрология

11.040.40

ISO/TS 17137:2014 Cardiovascular implants and extracorporeal systems. Cardiovascular absorbable implants ISO/TR 37137:2014 Cardiovascular biological evaluation of medical devices. Guidance for absorbable implants 11.060 11.060.20

07.100 07.100.30

Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

11.080.30

13

13.020

11.040 11.040.10

Medicină Здравоохранение

13.020.10

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

ISO 10079-2:2014 Medical suction equipment. Part 2: Manually powered suction equipment ISO 10079-3:2014 Medical suction equipment. Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source ISO 80601-2-67:2014 Medical electrical equipment. Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen conserving equipment

Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Ambalaje sterile Стерильная упаковка

ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices. Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO 11607-2

ISO 11133:2014 Microbiology of food, animal feed and water. Preparation, production, storage and performance testing of culture media 11

Stomatologie Стоматология

ISO 9173-3:2014 Dentistry. Extraction forceps. Part 3: Design 11.080

ISO 16457:2014 Space systems — Space environment (natural and artificial). The Earth’s ionosphere model: international reference ionosphere (IRI) model and extensions to the plasmasphere

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Managementul mediului Управление окружающей средой

ISO 13315-2:2014 Environmental management for concrete and concrete structures. Part 2: System boundary and inventory data 13.020.20

Economia mediului Экономика окружающей среды

ISO 37120:2014 Sustainable development of communities. Indicators for city services and quality of life 13.020.60

Ciclul de viaţă al produselor Жизненный цикл продукции

ISO/TS 14071:2014 Environmental management. Life cycle assessment. Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

13.040 13.040.20

Calitatea aerului Качество воздуха Aer ambiant Окружающая атмосфера

ISO 16000-31:2014 Indoor air. Part 31: Measurement of flame retardants and plasticizers based on organophosphorus compounds. Phosphoric acid ester 13.040.30

13.220.50

Aerul la locul de muncă Атмосфера рабочей зоны

ISO 8672:2014 Air quality. Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy. Membrane filter method

ISO 3008-2:2014 Fire-resistance tests. Part 2: Lift landing door assemblies 13.340 13.340.30

13.060.60

Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor fizice ale apei Исследование физических свойств воды

ISO 13165-2:2014 Water quality. Radium-226. Part 2: Test method using emanometry

13.080.10

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение

17

ISO/TR 18105:2014 Soil quality. Detection of water soluble chromium(VI) using a readyto- use test-kit method 13.220 13.220.10

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

ISO 7076-5:2014 Fire protection. Foam fire extinguishing systems. Part 5: Fixed compressed air foam equipment 13.220.20

Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

ISO 6182-10:2014 Fire protection. Automatic sprinkler systems. Part 10: Requirements and test methods for domestic sprinklers ISO 7240-12:2014 Fire detection and alarm systems. Part 12: Line type smoke detectors using a transmitted optical beam ISO/TR 17755:2014 Fire safety. Overview of national fire statistics practices

88

17.140.30

Proprietăţi chimice ale solurilor Химические характеристики грунтов

ISO 17184:2014 Soil quality. Determination of carbon and nitrogen by nearinfrared spectrometry (NIRS)

Dispozitive de protecţie respiratorie Устройства для защиты органов дыхания

Echipamente de protecţie pentru picioare Защитные средства для ног

ISO 20346:2014 Personal protective equipment. Protective footwear

17.140 13.080

Echipament de protecție Защитные средства

ISO/TS 16976-6:2014 Respiratory protective devices. Human factors. Part 6: Psychophysiological effects 13.340.50

13.060

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de transport Шум от транспорта

ISO 10844:2014 Acoustics. Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

ISO 18436-2:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines. Requirements for qualification and assessment of personnel. Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics 17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

ISO 13165-2:2014 Water quality. Radium-226. Part 2: Test method using emanometry 19 19.120

Încercări Испытания Analiza dimensională a particulelor. Cernere Ситовый анализ. Просеивание

ISO 9276-2:2014 Representation of results of particle size analysis. Part 2: Calculation of average particle sizes/diameters and moments from particle size distributions


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

ISO 13322-1:2014 Particle size analysis. Image analysis methods. Part 1: Static image analysis methods

25 25.040

21

21.060 21.060.20

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Piuliţe Гайки

ISO 21670:2014 Fasteners. Hexagon weld nuts with flange 21.100 21.100.20

Lagăre şi rulmenţi Подшипники Rulmenţi Подшипники качения

ISO 12044:2014 Rolling bearings. Single-row angular contact ball bearings. Chamfer dimensions for outer ring non-thrust side 23

23.020

23.020.40

25.040.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Recipienţi criogenici Криогенные сосуды

23.040 23.040.20

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din materiale plastic Пластмассовые трубы

ISO 8513:2014 Plastics piping systems. Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) pipes. Test methods for the determination of the apparent initial longitudinal tensile strength 23.160

Tehnica vidului Вакуумная технология

ISO 3529-3:2014 Vacuum technology. Vocabulary. Part 3: Total and partial pressure vacuum gauges

Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы Maşini cu comandă numerică Станки с числовым программным управлением

ISO 230-2:2014 Test code for machine tools. Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes 25.080 25.080.01

Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini-unelte în general Металлорежущие станки в целом

ISO 230-2:2014 Test code for machine tools. Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes ISO 14955-1:2014 Machine tools. Environmental evaluation of machine tools. Part 1: Design methodology for energyefficient machine tools 25.100 25.100.01

Scule aşchietoare Режущие инструменты Scule aşchietoare în general Режущие инструменты в целом

ISO 16463:2014 Polycristalline diamond inserts, tipped. Dimensions, types 25.140

ISO 21010:2014 Cryogenic vessels. Gas/materials compatibility

Tehnici de fabricare Машиностроение

25.140.30

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

ISO 2936:2014 Assembly tools for screws and nuts. Hexagon socket screw keys 25.160 25.160.10

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Procedee de sudare Процессы сварки

ISO 14555:2014 Welding. Arc stud welding of metallic materials 25.160.30

Maşini de sudare Сварочное оборудование

ISO 14114:2014 Gas welding equipment. Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes. General requirements

89


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

27 27.060 27.060.10

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu combustibil lichid şi solid Горелки на жидком и твердом топливе

ISO 23553-1:2014 Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances. Particular requirements. Part 1: Automatic and semi-automatic valves 27.060.20

Arzătoare cu gaz Газовые горелки

ISO 23551-5:2014 Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances. Particular requirements. Part 5: Manual gas valves

ISO 17225-3:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 3: Graded wood briquettes ISO 17225-4:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 4: Graded wood chips ISO 17225-5:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 5: Graded firewood ISO 17225-6:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 6: Graded non-woody pellets ISO 17225-7:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 7: Graded non-woody briquettes 27.200

27.080

Pompe de căldură Тепловые насосы

ISO 5149-1:2014 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 1: Definitions, classification and selection criteria ISO 5149-2:2014 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation ISO 5149-3:2014 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 3: Installation site

ISO 5149-4:2014 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery ISO 13612-1:2014 Heating and cooling systems in buildings. Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems. Part 1: Design and dimensioning ISO 13612-2:2014 Heating and cooling systems in buildings. Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems. Part 2: Energy calculation 27.190

Surse biologice şi alternative de energie Биологические и альтернативные источники энергии

ISO 17225-1:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 1: General requirements ISO 17225-2:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 2: Graded wood pellets

90

Tehnica frigului Холодильная технология

ISO 5149-1:2014 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 1: Definitions, classification and selection criteria ISO 5149-2:2014 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation ISO 5149-3:2014 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 3: Installation site ISO 5149-4:2014 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery 33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио-и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMS)

33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

ISO/TS 21609:2014 Road vehicles. (EMC) guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

ISO/IEC 19099:2014 Information technology. Virtualization Management Specification


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

35.040

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO 15000-5:2014 Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML). Part 5: Core Components Specification (CCS) ISO/IEC 19508:2014 Information technology. Object. Management Group Meta Object. Facility (MOF) Core ISO/IEC 19509:2014 Information technology. Object. Management Group XML Metadata. Interchange (XMI) ISO/IEC 23000-13:2014 Information technology. Multimedia application format (MPEG-A). Part 13: Augmented reality application format ISO/IEC 23002-4:2014 Information technology. MPEG video technologies. Part 4: Video tool library ISO/IEC 23009-1:2014 Information technology. Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH). Part 1: Media presentation description and segment formats ISO/IEC 29109-5:2014 Information technology. Conformance testing methodology for biometric data interchange formats defined in ISO/IEC 19794. Part 5: Face image data 35.100 35.100.70

Strat aplicare Прикладной уровень

Reţele Организация сети

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014 IEEE Standard for Ethernet 35.180

Terminale şi alte echipamente periferice în tehnologia informaţiei Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства

ISO/IEC TR 20007:2014 Information technology. Cultural and linguistic interoperability. Definitions and relationship between symbols, icons, animated icons, pictograms, characters and glyphs

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

ISO/IEC 14776-251:2014 Information technology. Small computer system interface (SCSI). Part 251: USB Attached SCSI (UAS) 35.240 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

ISO 11270:2014 Intelligent transport systems. Lane keeping assistance systems (LKAS). Performance requirements and test procedures ISO/TS 17419:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. Classification and management of ITS applications in a global context ISO/TS 17423:2014 Intelligent transport systems. Cooperative systems. ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles 35.240.99

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем

ISO/IEC 19464:2014 Information technology. Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) v1.0 specification 35.110

35.200

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

ISO 16484‐5:2014 Building automation and control systems (BACS). Part 5: Data communication protocol 37 37.020

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Echipament optic Оптическое оборудование

ISO 22493:2014 Microbeam analysis. Scanning electron microscopy. Vocabulary 43 43.020

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere în general Дорожно-транспортные средства в целом

ISO 10844:2014 Acoustics. Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres

91


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

43.040 43.040.10

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Echipament electric şi electronic Электрическое и электронное оборудование

43.060

43.060.50

ISO 8820-9:2014 Road vehicles. Fuse-links. Part 9: Fuse-links with shortened tabs (Type K) ISO/TS 21609:2014 Road vehicles. (EMC) guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment Informatica pentru autovehicule. Sisteme informatice de bord Информационное оборудование. Встроенные компьютерные системы

ISO 11992-2:2014 Road vehicles. Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles. Part 2: Application layer for brakes and running gear ISO 11992-4:2014 Road vehicles. Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles. Part 4: Diagnostic communication ISO 17215-1:2014 Road vehicles. Video communication interface for cameras (VCIC). Part 1: General information and use case definition ISO 17215-2:2014 Road vehicles. Video communication interface for cameras (VCIC). Part 2: Service discovery and control

43.180

43.040.80

Protecţie de impact şi sisteme de reţinere Установки безопасности и ограничительные системы

ISO/TS 17242:2014 Quasi-static calibration procedure for belt force transducers

92

Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

ISO 18542-2:2014 Road vehicles. Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology. Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority 47 47.020

47.020.30

ISO 18542-2:2014 Road vehicles. Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology. Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority

Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

ISO 15118-2:2014 Road vehicles. Vehicle-to-Grid Communication Interface. Part 2: Network and application protocol requirements

ISO 17215-3:2014 Road vehicles. Video communication interface for cameras (VCIC). Part 3: Camera message dictionary ISO 17215-4:2014 Road vehicles. Video communication interface for cameras (VCIC). Part 4: Implementation of communication requirements

Echipament electric şi electronic. Sisteme de comandă Электрооборудование и электронное оборудование. Системы контроля

ISO 6550-4:2014 Road vehicles. Sheath-type glowplugs with conical seating and their cylinder head housing. Part 4: M8 x 1 glow-plugs 43.120

43.040.15

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Reţele de conducte Системы трубопроводов

ISO 17602:2014 Ships and marine technology. Metal valves for use in flanged pipe. Face-to-face and centre-to-face dimensions 47.020.99

Alte standarde referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, прочие аспекты

ISO 16145-5:2014 Ships and marine technology. Protective coatings and inspection method. Part 5: Assessment method for coating damages


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

49 49.140

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

ISO/TR 11233:2014 Space systems. Orbit determination and estimation. Process for describing techniques ISO 16457:2014 Space systems - Space environment (natural and artificial). The Earth’s ionosphere model: international reference ionosphere (IRI) model and extensions to the plasmasphere

59

59.060 59.060.01

ISO 23462:2014 Space systems. Guidelines to define the management framework for a space project 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

ISO 17440:2014 Cranes. General design. Limit states and proof of competence of forged steel hooks 53.020.99

Alte instalaţii de ridicat Подъемное оборудование прочее

ISO 18893:2014 Mobile elevating work platforms. Safety principles, inspection, maintenance and operation 55 55.140

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Butoaie. Bidoane. Canistre Бочки. Барабаны. Канистры

ISO 13106:2014 Plastics. Blow-moulded polypropylene containers for packaging of liquid foodstuffs 55.180 55.180.30

Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок Containere, palete şi plase pentru transportul aerian Контейнеры, поддоны и сетки для воздушных перевозо

Fibre textile Текстильные волокна Fibre textile în general Текстильные волокна в целом

ISO 14389:2014 Textiles. Determination of the phthalate content. Tetrahydrofuran method 59.080

ISO/TR 18147:2014 Space environment (natural and artificial). Method of the solar energetic protons fluences and peak fluxes determination

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

59.080.01

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

ISO 15625:2014 Silk. Electronic test method for defects and evenness of raw silk ISO 17299-5:2014 Textiles. Determination of deodorant property. Part 5: Metaloxide semiconductor sensor method 65 65.020 65.020.20

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Cultura plantelor Растениеводство

ISO 17217-1:2014 Traditional Chinese medicine. Ginseng seeds and seedlings. Part 1: Panax ginseng C.A. Meyer 65.060

65.060.01

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

ISO 24035:2014 Belt drives. V-belts and the corresponding pulleys for agricultural machineries. Dimensions 65.060.35

Maşini pentru irigare şi drenare Ирригационное и дренажное оборудование

ISO 16399:2014 Meters for irrigation water

ISO 10327:2014 Air cargo. Main deck containers. Design and testing

93


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

71 71.040 71.040.40

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

ISO 11952:2014 Surface chemical analysis. Scanningprobe microscopy. Determination of geometric quantities using SPM: Calibration of measuring systems 71.100 71.100.60

75.180

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Uleiuri eterice Эфирные масла

75.180.10

71.100.70

Cosmetică. Produse de toaletă Косметика, туалетные принадлежности

ISO/TR 17276:2014 Cosmetics. Analytical approach for screening and quantification methods for heavy metals in cosmetics 75

75.160 75.160.10

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

ISO 27627:2014 Petroleum and natural gas industries. Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging

77.040 77.040.10

ISO 17225-2:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 2: Graded wood pellets ISO 17225-3:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 3: Graded wood briquettes ISO 17225-4:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 4: Graded wood chips

77.060

Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

Coroziunea metalelor Коррозия металлов

ISO 6509-1:2014 Corrosion of metals and alloys. Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc. Part 1:Test method

77.150.10

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din aluminiu Продукция из алюминия

ISO 27627:2014 Petroleum and natural gas industries. Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging 81

81.060 81.060.30

ISO 17225-5:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 5: Graded firewood

Metalurgie Металлургия

ISO 17340:2014 Metallic materials. Ductility testing. High speed compression test for porous and cellular metals

77.150 ISO 17225-1:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 1: General requirements

Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

ISO 13354:2014 Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. Shallow gas diverter equipment

77 ISO 16928:2014 Essential oil of ginger

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Ceramică Керамика Ceramica de tehnică avansată Высококачественная керамика

ISO 17225-6:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 6: Graded non-woody pellets

ISO 17094:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics). Test method for antibacterial activity of semiconducting photocatalytic materials under indoor lighting environment

ISO 17225-7:2014 Solid biofuels. Fuel specifications and classes. Part 7: Graded non-woody briquettes

ISO 17860:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics). Determination of drying loss of ceramic granules

94


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

ISO/TS 16095:2014 Reclaimed rubber derived from products containing mainly natural rubber. Evaluation procedure ISO/TS 16096:2014 Reclaimed isobutene-isoprene (IIR) rubber. Evaluation procedure 83.080 83.080.01

Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

ISO 15985:2014 Plastics. Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions. Method by analysis of released biogas ISO 17221:2014 Plastics. Determination of image clarity (degree of sharpness of reflected or transmitted image) ISO 17223:2014 Plastics. Determination of yellowness index and change in yellowness index 83.080.20

Materiale termoplastice Термопластические материалы

ISO 16365-1:2014 Plastics. Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion. Part 1: Designation system and basis for specifications ISO 16365-2:2014 Plastics. Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion. Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties ISO 16365-3:2014 Plastics. Thermoplastic polyurethanes for moulding and extrusion. Part 3: Distinction between ether and ester polyurethanes by determination of theM ester group content 83.120

Materiale plastice armate Армированные пластмассы

ISO 15114:2014 Fibre-reinforced plastic composites. Determination of the mode II fracture resistance for unidirectionally reinforced materials using the calibrated end-loaded split (C-ELS) test and an effective crack length approach

83.140 83.140.99

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Alte produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия прочие

ISO 13106:2014 Plastics. Blow-moulded polypropylene containers for packaging of liquid foodstuffs 83.160 83.160.01

Anvelope Шины Anvelope în general Шины в целом

ISO 20562:2014 Tyre valves. ISO core chambers No. 1, No. 2, No. 3 and No. 4 83.180

Adezivi Клеи

ISO 13007-1:2014 Ceramic tiles. Grouts and adhesives. Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives ISO 16525-1:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 1: General test methods ISO 16525-2:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 2: Determination of electrical characteristics for use in electronic assemblies ISO 16525-3:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 3: Determination of heat-transfer properties ISO 16525-4:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 4: Determination of shear strength and electrical resistance using rigid-torigid bonded assemblies ISO 16525-5:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 5: Determination of shear fatigue ISO 16525-6:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 6: Determination of pendulum-type shear impact ISO 16525-7:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 7: Environmental test methods ISO 16525-8:2014 Adhesives. Test methods for isotropic electrically conductive adhesives. Part 8: Electrochemical-migration test methods

95


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

ISO 12625-7:2014 Tissue paper and tissue products. Part 7: Determination of optical properties. Measurement of brightness and colour with D65/10° (outdoor daylight) 85.100

Echipament pentru industria hîrtiei Оборудование для производства бумаги

ISO 13820:2014 Paper, board and corrugated fibreboard. Description and calibration of compression-testing equipment 91

91.040 91.040.01

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Clădiri Строительство Clădiri în general Строительство в целом

ISO 13612-1:2014 Heating and cooling systems in buildings. Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems. Part 1: Design and dimensioning ISO 13612-2:2014 Heating and cooling systems in buildings. Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems. Part 2: Energy calculation ISO 16484‐5:2014 Building automation and control systems (BACS). Part 5: Data communication protocol ISO 16484‐6:2014 Building automation and control systems (BACS). Part 6: Data communication conformance testing 91.060 91.060.50

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Uşi şi ferestre Двери и окна

ISO 3008-2:2014 Fire-resistance tests. Part 2: Lift landing door assemblies

ISO 13910:2014 Timber structures. Strength graded timber. Test methods for structural properties ISO 17754:2014 Timber structures. Test methods. Torsional resistance of driving in crews 91.080.40

ISO 13315-2:2014 Environmental management for concrete and concrete structures. Part 2: System boundary and inventory data 91.100 91.100.23

91.080.20

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de lemn Деревянные конструкции

ISO 10983:2014 Timber. Finger joints. Minimum production requirements and testing methods

96

Materiale de construcţii Строительные материалы Plăci ceramice Керамическая плитка

ISO 10545-8:2014 Ceramic tiles. Part 8: Determination of linear thermal expansion ISO 13007-1:2014 Ceramic tiles. Grouts and adhesives. Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives 91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

ISO 13315-2:2014 Environmental management for concrete and concrete structures. Part 2: System boundary and inventory data ISO 16311-1:2014 Maintenance and repair of concrete structures. Part 1: General principles ISO 16311-2:2014 Maintenance and repair of concrete structures. Part 2: Assessment of existing concrete structures ISO 16311-3:2014 Maintenance and repair of concrete structures. Part 3: Design of repairs and prevention ISO 16311-4:2014 Maintenance and repair of concrete structures. Part 4: Execution of repairs and prevention 91.120 91.120.10

91.080

Structuri de beton Бетонные конструкции

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Izolaţia termică a clădirilor Теплоизоляция зданий

ISO 15758:2014 Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations. Calculation of water vapour diffusion. Cold pipe insulation systems


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

91.140 91.140.01

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Instalaţii în clădiri în general Установки в зданиях в целом

ISO 15758:2014 Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations. Calculation of water vapour diffusion. Cold pipe insulation systems 91.140.30

Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

ISO 10121-1:2014 Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation. Part 1: Gasphase air cleaning media

97


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna aprilie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în aprilie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в апреле 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в апреле 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки.

01

01.040 01.040.29

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Electrotehnică (Vocabulare) Электротехника (Словари)

IEC 60050-651:2014 International Electrotechnical Vocabulary. Part 651: Live working 11 11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

13

13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

IEC 60825-1:2014 Safety of laser products. Part 1: Equipment classification and requirements 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

IEC GUIDE 110:2014 Home control systems. Guidelines relating to safety 13.260

Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

IEC 60601-2-36:2014 Medical electrical equipment. Part 2-36: Particular requirements for the basic safety and essential performance of equipment for extracorporeally induced lithotripsy

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

IEC 60050-651:2014 International Electrotechnical Vocabulary. Part 651: Live working 13.320

Sisteme de alarmă şi de avertizare Системы аварийной сигнализации и оповещения

IEC 62676-4:2014 Video surveillance systems for use in security applications. Part 4: Application guidelines

98


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

IEC 62851-1:2014 Alarm and electronic security systems. Social alarm systems. Part 1: System requirements

IEC TS 61400-14:2005 Wind turbines. Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values

IEC 62851-2:2014 Alarm and electronic security systems. Social alarm systems. Part 2: Trigger devices

IEC TS 61400-26-1:2011 Wind turbines. Part 26-1: Time based availability for wind turbine generating systems

IEC 62851-3:2014 Alarm and electronic security systems. Social alarm systems. Part 3: Local unit and controller

29 29.020

IEC 62851-5:2014 Alarm and electronic security systems. Social alarm systems. Part 5: Interconnections and communications 17

17.140 17.140.50

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения

17.180 17.180.20

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения

25 25.040

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы

IEC TS 62657-1:2014 Industrial communication networks. Wireless communication networks. Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations 27 27.180

29.080 29.080.30

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Sisteme turboeoliene de energie Системы ветровых энергетических турбин

IEC 61400-23:2014 Wind turbines. Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades IEC 61400-21:2008 Wind turbines. Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines

Izolaţii Изоляция Sisteme de izolaţie Изоляционные системы

IEC TS 62332-2:2014 Electrical insulation systems (EIS).Thermal evaluation of combined liquid and solid components. Part 2: Simplified test 29.130

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

29.130.10

Aparate de conectare şi comandă de înaltă tensiune Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления

Culori şi măsurarea luminii Цветовые и световые измерения

IEC 61966-12-2:2014 Multimedia systems and equipment. Colour measurement and management. Part 12-2: Simple metadata format for identification of colour gamut

Electrotehnică în general Электротехника в целом

IEC 60050-651:2014 International Electrotechnical Vocabulary. Part 651: Live working

Electroacustică Электроакустика

IEC TS 62556:2014 Ultrasonics. Field characterization. Specification and measurement of field parameters for high intensity therapeutic ultrasound (HITU) transducers and system

Electrotehnică Электротехника

IEC 62271-211:2014 High-voltage switchgear and controlgear. Part 211: Direct connection between power transformers and gas insulated metal enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV 29.140 29.140.30

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

IEC 62035:2014 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Safety specifications 29.140.99

Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

IEC 62442-2:2014 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear IEC 62442-3:2014 Energy performance of lamp controlgear. Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules. Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

99


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

33.180 33.180.10

IEC 61558-2-10:2014 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof. Part 2-10: Particular requirements and tests for separating transformers with high insulation level and separating transformers with output voltages exceeding 1 000 V 31 31.120

Electronică Электроника Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

IEC 60825-1:2014 Safety of laser products. Part 1: Equipment classification and requirements IEC 62341-1-2:2014 Organic light emitting diode (OLED) displays. Part 1-2: Terminology and letter symbols IEC 62679-3-1:2014 Electronic paper displays. Part 3-1: Optical measuring methods IEC TR 60825-14:2004 Safety of laser products. Part 14: A user's guide 33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.040

Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы

33.040.40

Reţele pentru comunicaţii de date Сети передачи данных

IEC TS 62657-1:2014 Industrial communication networks. Wireless communication networks. Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations 33.160

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника

IEC 61966-12-2:2014 Multimedia systems and equipment. Colour measurement and management. Part 12-2: Simple metadata format for identification of colour gamut 33.160.01

Tehnici audio, video şi audiovizuale în general Аудио, видео- и аудиовизуальное в целом

IEC 60958-1:2008 Digital audio interface. Part 1: General IEC 60958-3:2006 Digital audio interface. Part 3: Consumer applications

100

Fibre şi cabluri Волокна и кабели

IEC 61753-081-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Performance standard. Part 081-2: Non connectorized single mode fibre optic middle scale 1 × N DWDM devices for category C. Controlled environments 33.180.20

IEC 62679-3-1:2014 Electronic paper displays. Part 3-1: Optical measuring methods 31.260

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

IEC 61300-3-21:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Basic test and measurement procedures. Part 3-21: Examinations and measurements. Switching time IEC 62149-8:2014 Fibre optic active components and devices. Performance standards. Part 8: Seeded reflective semiconductor optical amplifier devices IEC 62149-9:2014 Fibre optic active components and devices. Performance standards. Part 9: Seeded reflective semiconductor optical amplifier transceivers 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 14496-30:2014 Information technology. Coding of audio-visual objects. Part 30: Timed text and other visual overlays in ISO base media file format 35.100

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем

IEC TS 62657-1:2014 Industrial communication networks. Wireless communication networks. Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations 35.240 35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

IEC TS 62657-1:2014 Industrial communication networks. Wireless communication networks. Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

CEI/IEC 61992-1:2006 Part 1: General: Railway applications. Fixed installations. DC switchgear IEC TR 61375-2-7:2014 Electronic railway equipment. Train communication network (TCN). Part 2-7: Wireless Train Backbone (WLTB) IEC 61992-2:2006 Railway applications. Fixed installations. DC switchgear. Part 2: DC circuit-breakers IEC 61992-6:2006 Railway applications. Fixed installations. DC switchgear. Part 6: DC switchgear assemblies IEC TS 62773:2014 Railway applications. Procedure to determine the performance requirements for radio systems applied to radio-based train control systems 47 47.020

47.020.60

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament electric pentru nave şi construcţii maritime Электрооборудование судов и морских сооружений

IEC 60092-360:2014 Electrical installations in ships. Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables 97

97.200

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха

IEC GUIDE 110:2014 Home control systems. Guidelines relating to safety

101


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna aprilie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în aprilie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в апреле 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в апреле 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки.

01

01.040 01.040.45

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Ingineria căilor ferate (Vocabulare) Железнодорожный транспорт (Словари)

ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения 01.040.71

Industria chimică (Vocabulare) Химическая технология (Словари)

ГОСТ 32048-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения

102

01.100 01.100.30

Desene tehnice Технические чертежи Desene pentru construcţii Строительные чертежи

ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов ГОСТ 21.114-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий 01.110

Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

03

03.080 03.080.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Servicii Услуги Servicii pentru consumatori Услуги для потребителя

ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения 03.120 03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria Monocytogenes (ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004, NEQ) 07.100.99

Alte standarde referitoare la microbiologie Микробиология, прочие аспекты

ГОСТ ISO 21148-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю (ISO 21148:2005, IDT) ГОСТ ISO 21149-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов (ISO 21149:2006, IDT) 11 11.220

Medicină Здравоохранение Medicină veterinară Ветеринария

ГОСТ 25134-2013 Бруцеллин ВИЭВ. Технические условия ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства ГОСТ 27785-2012 Средства лекарственные биологические лиофилизированные для ветеринарного применения. Метод определения кислорода во флаконах ГОСТ 28083-2012 Средства лекарственные биологические лиофилизированные для ветеринарного применения. Метод контроля вакуума в ампулах и флаконах ГОСТ 28085-2013 Средства лекарственные биологические для ветеринарного применения. Метод бактериологического контроля стерильности ГОСТ 28086-2013 Вакцины против миксоматоза кроликов живые. Технические условия ГОСТ 32306-2013 Туберкулины очищенные (ППД) для животных. Технические условия 13

13.020

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды

ГОСТ 22.2.04-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила 13.040

Calitatea aerului Качество воздуха

ГОСТ 31876-2012 Охрана природы. Атмосфера. Метод определения и расчета количества выброса загрязняющих веществ ГОСТ 31877-2012 Охрана природы. Атмосфера Метод определения выброса диоксида серы из стационарных источников загрязнения ГОСТ 32460-2013 Пероксид водорода. Определение содержания в воде ГОСТ 32525-2013 Дихлорбензол. Определение содержания в воздушной среде

ГОСТ 16445-2012 Сыворотка гемолитическая для реакции связывания комплемента. Технические условия ГОСТ 16446-2012 Комплемент сухой для реакции связывания комплемента. Технические условия

103


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

13.060

Calitatea apei Качество воды

13.060.20

Apă potabilă Питьевая вода

ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

ГОСТ EN 894-1-2012 Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления (EN 894-1:1997+A1:2008, IDT) ГОСТ IEC 60204-31-2012 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам (IEC 60204-31:2001, IDT) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.11. Частные требования для барабанных сушилок (IEC 60335-2-11:2002, IDT) 13.160

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

ГОСТ ISO 28927-11-2013 Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 11. Инструменты для обработки камня (ISO 28927-11:2011, IDT)

104

13.180

Ergonomie Эргономика

ГОСТ EN 894-1-2012 Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления (EN 894-1:1997+A1:2008, IDT) 13.220 13.220.50

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность 13.260

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования (IEC 61140:2009, IDT) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

ГОСТ 12.4.248-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания дополнительные для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие требования и методы испытаний 13.340 13.340.20

Calitatea aerului Качество воздуха Echipament de protecţie a capului Защитные средства для головы

ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования (EN 166:2002, MOD) ГОСТ 12.4.254-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

13.340.30

Aerul la locul de muncă Атмосфера рабочей зоны

ГОСТ 8.622-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытательное оборудование для определения коэффициента проникания тест-аэрозоля через средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации ГОСТ 12.4.244-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия ГОСТ 12.4.245-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.246-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.249-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные изолирующие дыхательные аппараты на сжатом кислороде или кислородно-азотной смеси. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка (EN 145:2000, MOD) 13.340.40

Echipamente de protecţie pentru mîini Защитные средства для рук

ГОСТ EN 511-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний (EN 511:2006, IDT) ГОСТ 31431-2011 Охрана природы. Атмосфера. Установление нормативов допустимого выброса загрязняющих веществ ГОСТ 31434-2011 Охрана природы. Атмосфера. Определение параметров эффективности работы пылеулавливающих установок 17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.030-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции, магнитного потока, магнитного момента и градиента магнитной индукции

ГОСТ 8.195-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм ГОСТ 8.229-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Спектрофотометры инфракрасные. Методика поверки ГОСТ 8.234-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры вместимости стеклянные. Методика поверки ГОСТ 8.262-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы показывающие автомобильных и мотоциклетных спидометров. Методика поверки ГОСТ 8.281-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений параметров движения тягового подвижного состава. Методика поверки ГОСТ 8.292-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Кондуктометры жидкости лабораторные. Методика поверки ГОСТ 8.612-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок обеспечения внутреннего метрологического надзора на предприятиях с промышленно опасными объектами ГОСТ 8.613-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Удобрения минеральные. Экспрессные методы определения влаги ГОСТ 8.622-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Испытательное оборудование для определения коэффициента проникания тест-аэрозоля через средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методика аттестации ГОСТ 8.626-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для определения содержания нитритов и нитратов в продуктах питания. Методика поверки ГОСТ 22.2.04-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила

105


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

17.040

Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения

ГОСТ 8.281-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений параметров движения тягового подвижного состава. Методика поверки 17.060

Măsurarea volumului, masei, densităţii, viscozităţii Измерения объема, массы, плотности, вязкости

ГОСТ 8.400-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические эталонные. Методика поверки ГОСТ 32173-2013 Влагомеры и влагомеры-плотномеры нейтронные. Методы испытаний 17.080

Măsurarea timpului, vitezei, acceleraţiei, vitezei unghiulare Измерения времени, скорости, ускорения, угловой скорости

ГОСТ 8.262-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы показывающие автомобильных и мотоциклетных спидометров. Методика поверки 17.140 17.140.30

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de transport Шум от транспорта

ГОСТ 32203-2013 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума (ISO 3095:2005, MOD) 17.140.50

Electroacustică Электроакустика

ГОСТ 8.635-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Часть 3. Методика поверки (IEC 61672-3:2006, MOD) 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

ГОСТ 32106-2013 Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг состояния оборудования опасных производств. Вибрация центробежных насосных и компрессорных агрегатов ГОСТ ISO 16063-11-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 11. Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии (ISO 16063-11:1999, IDT)

106

ГОСТ ISO 16063-21-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 21. Вибрационная калибровка сравнением с эталонным преобразователем (ISO 16063-21:2003, IDT) ГОСТ ISO 16063-31-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 31. Определение коэффициента поперечного преобразования (ISO 16063-31:2009, IDT) 17.220

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

ГОСТ 32133.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний (IEC 62040-2:2005, MOD) 17.220.20

Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

ГОСТ 8.278-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Делители напряжения постоянного тока измерительные. Методика поверки ГОСТ 8.292-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Кондуктометры жидкости лабораторные. Методика поверки ГОСТ IEC 62479-2013 Оценка соответствия маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) (IEC 62479:2010, IDT) 17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

ГОСТ 32173-2013 Влагомеры и влагомеры-плотномеры нейтронные. Методы испытаний ГОСТ EN 62233-2013 Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека (EN 62233:2008, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

19 19.020

Încercări Испытания Condiţii şi proceduri de încercări în general Условия и методики испытаний в целом

ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-033. Частные требования к портативным мультиметрам и другим измерительным приборам для бытового и профессионального применения, обеспечивающим измерение сетевого напряжения (IEC 61010–2–033: 2012, IDT) 21

21.100 21.100.20

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Lagăre şi rulmenţi Подшипники Arbori şi cuplaje Валы и муфты

ГОСТ 24810-2013 Подшипники качения. Внутренние зазоры (ISO 5753-1:2009, NEQ); (ISO 5753-2:2010, NEQ)

25 25.140 25.140.10

Etanşări, garnituri de etanşare Уплотнения, сальники

ГОСТ 32516-2013 Изделия фрикционные тормозные. Общие технические требования

29 29.020

23.060 23.060.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Robinetărie Клапаны Robinete cu bilă sau cep Шаровые и пробковые клапаны

ГОСТ 32032-2013 Краны для газовых аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний (EN 1106:2010, MOD) 23.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

ГОСТ 31961-2012 Вентиляторы промышленные. Показатели энергоэффективности

Unelte pneumatice Пневматические инструменты

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования (IEC 61140:2009, IDT) 29.060

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare şi cabluri electrice în general Электрические кабели в целом

ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 29.120

23

Unelte de mînă Ручные инструменты

ГОСТ ISO 28927-11-2013 Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 11. Инструменты для обработки камня (ISO 28927-11:2011, IDT)

29.060.01 21.140

Tehnici de fabricare Машиностроение

29.120.10

Accesorii electrice Электрическая арматура Tuburi pentru scopuri electrice Кабелепроводы

ГОСТ 32126.1-2013 Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования (IEC 60670-1:2002, MOD) 29.120.30

Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

ГОСТ 30851.1-2002 Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (IEC 60320-1:1994;MOD) 29.120.40

Întreruptoare Переключатели

ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 Выключатели для электрических приборов. Часть 2-1. Дополнительные требования к шнуровым выключателям (IEC 61058-2-1:2010, IDT)

107


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

29.120.99

Alte accesorii electrice Другие электрические принадлежности

ГОСТ IEC 60670-21-2013 Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 21. Специальные требования к коробкам и корпусам, оснащенным приспособлениями для крепления устройств подвешивания (IEC 60670-21:2004, MOD) 29.140 29.140.20

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi cu incandescenţă Лампы накаливания

ГОСТ IEC 61549-2012 Лампы различного назначения. Технические требования (IEC 61549:2005, IDT) 29.140.30

Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

ГОСТ IEC 61549-2012 Лампы различного назначения. Технические требования (IEC 61549:2005, IDT) 29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

ГОСТ 32133.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний (IEC 62040-2:2005, MOD) 29.280

Echipament pentru tracţiune electrică Электрическое тяговое оборудование

ГОСТ 2582-2013 Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия (IEC 60349-1:2010, NEQ; IEC 60349-2:2010, NEQ) 31 31.260

Electronică Электроника Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

ГОСТ IEC 60825-12-2013 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 12. Безопасность систем оптической связи в свободном пространстве, используемых для передачи информации (IEC 60825-12:2004, IDT) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 9. Компиляция максимально допустимой экспозиции некогерентного оптического излучения (IEC/TR 60825-9:1999, IDT)

108

33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMS)

33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

ГОСТ IEC 60204-31-2012 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам (IEC 60204-31:2001, IDT) 33.100.10

Emisie Излучение

ГОСТ 30805.16.1.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех (CISPR 16-1-1:2006, MOD) ГОСТ 30805.16.1.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения излучаемых радиопомех и испытаний на устойчивость к излучаемым радиопомехам (CISPR 16 1 4:2007, MOD) ГОСТ 30805.16.2.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех (CISPR 16-2-2:2005, MOD) 33.100.20

Imunitate Защищенность

ГОСТ 30805.16.1.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения излучаемых радиопомех и испытаний на устойчивость к излучаемым радиопомехам (CISPR 16 1 4:2007, MOD)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 ГОСТ 30805.16.2.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех (CISPR 16-2-2:2005, MOD) 33.100.99

Alte aspecte referitoare la compatibilitatea electromagnetică Электромагнитная совместимость, прочие аспекты

ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии (IEC 61000-4-30:2008, MOD) 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

ГОСТ IEC 62479-2013 Оценка соответствия маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) (IEC 62479:2010, IDT) 35.040

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ГОСТ ISO/IEC 15417-2013 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода Code 128 (ISO/IEC 15417:2007, IDT) 43 43.060

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

ГОСТ 31972-2013 Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования 43.060.20

Compresoare şi circuite de admisie evacuare Система наддува и системы труб для воздуха и выхлопных газов

ГОСТ 31968-2013 Автомобильные транспортные средства. Метод расчета степени рециклирования и утилизации (ISO 22628:2002, NEQ)

43.060.50

Echipament electric şi electronic. Sisteme de comandă Электрооборудование и электронное оборудование. Системы контроля

ГОСТ ISO 7578-2013 Транспорт дорожный. Свечи накаливания со спиралью в оболочке. Технические требования и методы испытаний (ISO 7578:2008, IDT) 43.060.99

Alte componente şi sisteme de motoare cu ardere internă Компоненты и системы двигателей внутреннего сгорания прочие

ГОСТ 31971-2013 Двигатели автомобильные. Натяжители цепи механизма газораспределения. Технические требования и методы испытаний 43.160

Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

ГОСТ EN 13019-2012 Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности (EN 13019:2001+A1:2008, IDT) 45 45.020

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Ingineria căilor ferate în general Железнодорожная техника в целом

ГОСТ 32203-2013 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума (ISO 3095:2005, MOD) 45.060

Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

ГОСТ 2582-2013 Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия (IEC 60349-1:2010, NEQ) (IEC 60349-2:2010, NEQ) ГОСТ 32410-2013 Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских перевозок. Технические требования и методы контроля (EN 15227:2008+A1:2010, NEQ) 45.060.01

Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

ГОСТ 32211-2013 Машины для разборки, укладки рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути и специальные платформы к ним. Общие технические требования

109


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 ГОСТ 32213-2013 Машины для сварки, ремонта рельсов, рельсовых скреплений, транспортирования рельсовых плетей. Общие технические требования ГОСТ 32214-2013 Машины для уплотнения, выправки, подбивки, рихтовки и стабилизации железнодорожного пути. Общие технические требования ГОСТ 32216-2013 Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования 45.060.10

Material rulant de tracţiune Тяговый состав

ГОСТ 32265-2013 Специальный подвижной состав. Методика динамикопрочностных испытаний

55.100

ГОСТ 32129-2013 Бутылки стеклянные. Венчики горловин. Типы и размеры. Часть 1. Венчик типа КПМ-30 ГОСТ 32130-2013 Банки стеклянные для пищевых продуктов рыбной промышленности. Технические условия ГОСТ ISO 9885-2013 Тара стеклянная с широкой горловиной. Отклонение от плоскостности укупорочной поверхности венчика горловины. Методы испытания (ISO 9885:1991, IDT) 55.180 55.180.10

47 47.020

47.020.70

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament pentru navigaţie şi control Навигационное оборудование и приборы управления

ГОСТ 32455-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Морская навигационная аппаратура потребителей. Приемные устройства. Общие требования, методы и требуемые результаты испытаний

53.100

55.180.40

ГОСТ EN 474-2-2012 Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования к бульдозерам (EN 474-2:2006+A1:2008, IDT) ГОСТ ISO 3457-2012 Машины землеройные. Устройства защитные. Термины, определения и технические требования (ISO 3457:2003, IDT) 55 55.080

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Saci. Genţi Мешки. Cумки

ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия

110

Containere pentru uz general Контейнеры общего назначения

Ambalaje pentru transport, complete şi pline Укомплектованная заполненная транспортная тара

ГОСТ ISO 2244-2013 Упаковка. Тара транспортная наполненная и грузовые единицы. Методы испытания на горизонтальный удар (ISО 2244:2000, IDT)

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Maşini de terasament Землеройные машины

Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок

ГОСТ ISO 21898-2013 Упаковка. Среднетонажный мягкий контейнер (СМК) для неопасных материалов (ISO 21898:2004, IDT)

55.200 53

Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

ГОСТ 31989-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к заготовочным предприятиям общественного питания 61 61.080

Industria de confecţii Швейная промышленность Maşini de cusut şi alte echipamente pentru industria de confecţii Швейные машины и другое оборудование для швейной промышленности

ГОСТ IEC 60204-31-2012 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам (IEC 60204-31:2001, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

65 65.020 65.020.30

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Creşterea şi reproducerea animalelor Животноводство и селекция животных

ГОСТ 28086-2013 Вакцины против миксоматоза кроликов живые. Технические условия ГОСТ 32306-2013 Туберкулины очищенные (ППД) для животных. Технические условия 65.060

65.060.10

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ ISO 3776-1-2012 Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 1. Требования к расположению креплений (ISO 3776-1:2006, IDT) 65.060.40

Maşini pentru întreţinerea culturilor Оборудование для ухода за растениями

ГОСТ ISO 5681-2012 Оборудование для защиты растений. Термины и определения (ISO 5681:1992, IDT) 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

ГОСТ EN 609-1-2012 Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые (EN 609-1:1999+А2:2009, IDT) 65.060.99

Alte maşini şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины и оборудование прочие

ГОСТ EN 703-2012 Машины сельскохозяйственные. Машины для загрузки, смешивания и/или измельчения и распределения силоса. Требования безопасности (EN 703:2004+ А1:2009, IDT) 65.080

Îngrăşăminte Удобрения

ГОСТ EN 15559-2013 Удобрения. Определение нитратного и аммонийного азота методом Арнда (EN 15559:2009, IDT) 65.120

Nutreţuri Корма для животных

ГОСТ 32040-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области ГОСТ 32041-2012 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, кальция и фосфора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области ГОСТ 32044.1-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Къельдаля (ISO 5983-1:2005, MOD) ГОСТ 32045-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания золы, не растворимой в соляной кислоте (ISO 5985:2002, MOD) 65.160

Tutun, produse din tutun şi echipament corespunzător Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование

ГОСТ 32175-2013 Табак и табачные изделия. Определение чистоты никотина. Гравиметрический метод с применением кремневольфрамовой кислоты (ISO 13276:1997, MOD) ГОСТ 32177-2013 Табак и табачные изделия. Определение содержания остаточных количеств дитиокарбаматных пестицидов. Молекулярно-абсорбционный спектрометрический метод (ISO 6466:1983, MOD) 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

ГОСТ 28038-2013 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина

ГОСТ 8.613-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Удобрения минеральные. Экспрессные методы определения влаги

111


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

67.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

ГОСТ 26361-2013 Мука. Метод определения белизны ГОСТ 32196-2013 Изделия макаронные безглютеновые. Иммуноферментный метод определения глютена ГОСТ 32197-2013 Изделия макаронные. Методы определения цвета и потемнения на трехкоординатном колориметре 67.080

Fructe. Legume Фрукты. Овощи

ГОСТ 28038-2013 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина ГОСТ 32146-2013 Соки и соковая продукция. Идентификация. Определение ароматобразующих соединений методом хромато-массспектрометрии ГОСТ 32285-2013 Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия 67.080.10

Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

67.120

67.120.20

ГОСТ 30363-2013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия ГОСТ 32148-2013 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Метод идентификации видовой принадлежности яиц птицы ГОСТ 32149-2013 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы микробиологического анализа ГОСТ 32150-2013 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Метод определения жирно-кислотного состава ГОСТ 32152-2013 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы определения содержания янтарной, молочной и 3D-оксимасляной кислот 67.120.30

ГОСТ 32147-2013 Десерты фруктовые. Общие технические условия ГОСТ 32283-2013 Алыча свежая. Технические условия 67.080.20

Legume şi produse derivate Овощи и продукты их переработки

ГОСТ 32063-2013 Кетчупы. Общие технические условия

ГОСТ 32099-2013 Повидло. Общие технические условия

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

ГОСТ 10531-2013 Консервы из обжаренной рыбы в маринаде. Технические условия 67.140 67.140.10

Ceai. Cafea. Cacao Чай. Кофе. Какао Ceai Чай

ГОСТ ISO 1572-2013 Чай. Метод приготовления измельченной пробы и определения содержания сухого вещества (ISO 1572:1980, IDT) 67.160

ГОСТ 32065-2013 Овощи сушеные. Общие технические условия

Păsări şi ouă Птица и яйца

ГОСТ 7702.2.7-2013 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления бактерий рода Proteus

ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия ГОСТ 32099-2013 Повидло. Общие технические условия

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты

67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

ГОСТ 7190-2013 Изделия ликероводочные. Общие технические условия ГОСТ 32033-2012 Напитки медовые. Общие технические условия ГОСТ 32039-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности

112


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 ГОСТ 32061-2013 Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 32070-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола ГОСТ 32071-2013 Продукция алкогольная. Ликеры. Общие технические условия

67.230

ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания 67.250

ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа ГОСТ 32116-2013 Экстракты дубовые. Технические условия ГОСТ 32160-2013 Дистиллят фруктовый (плодовый). Технические условия 67.160.20

Băuturi nealcoolice Безалкогольные напитки

ГОСТ 32100-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые. Общие технические условия ГОСТ 32101-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима. Общие технические условия ГОСТ 32103-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктовоовощные восстановленные. Общие технические условия ГОСТ 32104-2013 Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые и фруктово-овощные. Общие технические условия ГОСТ 32105-2013 Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные. Общие технические условия 67.220 67.220.20

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Aditivi alimentari Пищевые добавки

ГОСТ 32049-2013 Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия ГОСТ 32097-2013 Уксусы из пищевого сырья. Общие технические условия

Materiale şi produse în contact cu produsele alimentare Материалы и предметы в контакте с пищевыми продуктами

ГОСТ ISO 8442-1-2013 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 1. Приборы столовые для приготовления пищи. Технические условия (ISO 8442-1:1997, IDT) 71 71.040

ГОСТ 32037-2013 Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокиси углерода

Produse alimentare preparate şi preambalate Расфасованные пищевые продукты и пищевые продукты, подвергнутые кулинарной обработке

71.040.40

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

ГОСТ 32438-2013 Товары бытовой химии. Метод определения массовой доли серосодержащих восстановителей ГОСТ 32466-2013 Товары бытовой химии. Метод определения неионогенного поверхностно-активного вещества 71.040.50

Metode de analiză fizico-chimice Физико-химические методы анализа

ГОСТ 32292-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение токсичности для мальков рыб (OECD, Test No215:2000, IDT) ГОСТ 32428-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение хронической токсичности для рыб: 14-ти дневный тест (OECD, Test No.204:1984, IDT) ГОСТ 32429-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Краткосрочное определение ингибирования ароматазы и эстрогенной и андрогенной активности: 21-дневный тест (OECD, Test No230:2009, IDT) ГОСТ 32473-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для рыб (OECD, Test No 203:1992, IDT)

113


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 ГОСТ 32538-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение биоконцентрации на рыбах в проточных аквариумах (OECD Test No 305:1996, IDT) ГОСТ 32541-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Краткосрочное испытание токсичности на эмбрионах и предличинках рыб (OECD, Test №212:1998, IDT) 71.080 71.080.10

Produse chimice organice Органические химические вещества Hidrocarburi alifatice Алифатические углеводороды

ГОСТ 25070-2013 Этилен. Технические условия 71.080.15

Hidrocarburi aromatizate Ароматические углеводороды

ГОСТ 9385-2013 Этилбензол технический. Технические условия 71.080.60

Alcooli. Eteri Спирты. Эфиры

ГОСТ 9536-2013 Спирт изобутиловый технический. Технические условия

ГОСТ 32477-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение биоаккумуляции на придонных малощетинковых червях ГОСТ 32524-2013 Метилметакрилат. Определение содержания в воздушной среде ГОСТ 32526-2013 Диоксины. Определение содержания в питьевой воде методом иммуноферментного анализа 71.100.70

ГОСТ 32048-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения ГОСТ ISO 21148-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю (ISO 21148:2005, IDT) ГОСТ ISO 21149-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов (ISO 21149:2006, IDT) 73 73.040

71.100 71.100.01

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse ale industriei chimice în general Продукты химической промышленности в целом

ГОСТ 32291-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение коэффициента распределения ноктанол/вода методом медленного перемешивания (OECD, Test No123:2006, IDT) ГОСТ 32382-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Гидролиз (OECD, Test № 111:2004, IDT) ГОСТ 32433-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Оценка биоразлагаемости органических соединений методом определения диоксида углерода в закрытом сосуде (OECD, Test No310:2006, IDT)

114

Cosmetică. Produse de toaletă Косметика, туалетные принадлежности

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

ГОСТ 32246-2013 Угли каменные. Метод cпектрометрического определения генетических и технологических параметров ГОСТ 32247-2013 Угли каменные. Метод определения числа вспучивания по ИГИ-ВУХИН ГОСТ 32352-2013 Угли Восточной Сибири для энергетических целей. Технические условия ГОСТ 32354-2013 Угли дальнего востока для энергетических целей. Технические условия ГОСТ 32355-2013 Угли Дальнего Востока для цементных и известковых печей и производства кирпича. Технические условия 73.060

Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы

ГОСТ 14047.1-2012 Концентраты свинцовые. Метод определения свинца


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 ГОСТ 31875-2012 Руды, продукты их обогащения и металлургической переработки. Методы определения цинка, свинца, меди, кадмия, железа, кобальта, никеля и марганца 73.060.10

Minereuri de fier Железные руды

ГОСТ 32279-2013 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения гигроскопической влаги (ISO 2596:2006, MOD) ГОСТ 32517.1-2013 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения железа общего (ISO 2597-1:2005, MOD) ГОСТ 32520-2013 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа 73.060.99

Alte minereuri metalifere Рудные минералы прочие

ГОСТ 14047.10-2011 Концентраты свинцовые. Фотометрический и гравиметрический методы определения диоксида кремния ГОСТ 14047.13-2011 Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения германия ГОСТ 14048.1-2012 Концентраты цинковые. Метод определения цинка ГОСТ 24938-2011 Концентраты цинковые. Атомно-эмиссионный метод определения галлия, германия, индия, мышьяка, олова, сурьмы, таллия 75

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

ГОСТ ISO 13758-2013 Газы углеводородные сжиженные. Оценка сухости пропана. Метод замораживания клапана (ISO 13758:1996, IDT) 75.080

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ГОСТ 31906-2013 Толуол. Технические условия ГОСТ 31909-2013 Бензол. Технические условия ГОСТ 32153-2013 Жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты для турбинных смазочных материалов. Технические условия

ГОСТ 32323-2013 Смазки пластичные. Методы испытаний ГОСТ 32324-2013 Масла смазочные. Определение характеристик деэмульсации ГОСТ 32326-2013 Смазки пластичные. Определение потерь от испарения в широком диапазоне температур ГОСТ 32344-2013 Масла смазочные. Определение вспениваемости ГОСТ 32501-2013 Смазки пластичные. Определение противозадирных свойств на четырехшариковой машине 75.100

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

ГОСТ 5726-2013 Масла моторные. Метод определения моющих свойств ГОСТ 32322-2013 Смазки пластичные. Определение температуры каплепадения в широком диапазоне температур ГОСТ 32331-2013 Смазки пластичные. Определение пенетрации с использованием пенетрометра с конусом на одну четверть и половину шкалы ГОСТ 32463-2013 Нефтепродукты. Определение температуры потери текучести методом автоматического наклона 75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

ГОСТ 32054-2013 Битумы нефтяные. Определение температуры размягчения по кольцу и шару ГОСТ 32055-2013 Нефтепродукты и материалы битумные. Определение содержания воды с помощью перегонки ГОСТ 32057-2013 Продукты битумные разжиженные. Определение фракционного состава ГОСТ 32058-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение удельной вязкости по Энглеру ГОСТ 32059-2013 Материалы битумные. Определение растворимости в трихлорэтилене ГОСТ 32060-2013 Битумы нефтяные. Определение кинематической вязкости

115


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 ГОСТ 32183-2013 Материалы битуминозные полутвердые. Определение плотности пикнометром

ГОСТ 25543-2013 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам

ГОСТ 32184-2013 Материалы битуминозные. Определение воздействия тепла и воздуха

ГОСТ 30404-2013 Топливо твердое минеральное. Определение форм серы (ISO 157:1996, MOD)

ГОСТ 32185-2013 Битумы нефтяные. Определение воздействия тепла и воздуха на движущуюся пленку

ГОСТ 32346-2013 Угли о. Сахалин для энерготехнологических целей. Технические условия

ГОСТ 32186-2013 Битумы. Определение числа нейтрализации титрованием с цветным индикатором

ГОСТ 32347-2013 Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия

ГОСТ 32191-2013 Битумы нефтяные. Определение вязкости вакуумным капиллярным вискозиметром

ГОСТ 32348-2013 Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для цементных и известковых печей и производства кирпича. Технические условия

ГОСТ 32264-2013 Гудрон и пек. Определение содержания соединений, нерастворимых в толуоле ГОСТ 32268-2013 Материалы битуминозные. Отбор проб ГОСТ 32269-2013 Битумы нефтяные. Метод разделения на четыре фракции ГОСТ 32270-2013 Пеки. Отбор проб ГОСТ 32272-2013 Битумы нефтяные. Определение склонности к окрашиванию (индекса пятна) ГОСТ 32276-2013 Битумы и пеки. Определение температуры размягчения по чашке и шару на аппарате Меттлера ГОСТ EN 12848-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение стабильности смеси битумных эмульсий с цементом (EN 12848:2009, IDT) ГОСТ EN 12850-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение значения рН битумных эмульсий (EN 12850:2009, IDT) ГОСТ EN 13703-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение энергии деформации (EN 13703:2003, IDT) 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

ГОСТ 11303-2013 Торф и продукты его переработки. Метод приготовления аналитических проб

116

ГОСТ 32349-2013 Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для технологических целей. Технические условия ГОСТ 32352-2013 Угли Восточной Сибири для энергетических целей. Технические условия ГОСТ 32464-2013 Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования ГОСТ 32465-2013 Топливо твердое минеральное. Определение серы с использованием ИК-спектрометрии (ISO 19579:2006, MOD) ГОСТ ISO 13909-8-2013 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 8. Методы определения систематической погрешности (ISO13909-8:2001, IDT) ГОСТ ISO 15585-2013 Уголь каменный. Определение индекса спекаемости (ISO 15585:2006, IDT) 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия ГОСТ 10227-2013 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия ГОСТ 31871-2012 Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 ГОСТ 32338-2013 Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии ГОСТ 32350-2013 Бензины. Определение свинца методом атомноабсорбционной спектрометрии ГОСТ 32507-2013 Бензины автомобильные и жидкие углеводородные смеси. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии ГОСТ 32514-2013 Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа (EN 622-5:2009, NEQ) ГОСТ EN 116-2013 Топлива дизельные и печные бытовые. Метод определения предельной температуры фильтруемости (EN 116:1997, IDT) 75.160.30

Combustibili gazoşi Газообразное топливо

ГОСТ 31972-2013 Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования

ГОСТ ISO 15156-2-2013 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для использования в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугуна (ISO 15156-2:2009, IDT) 77 77.120

ГОСТ ISO 8216-3-2013 Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 3. Группа L (сжиженные углеводородные газы) (ISO 8216-3:1987, IDT) 75.180

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

ГОСТ 32358-2013 Скважины нефтяные и газовые. Геофизические исследования и работы в скважинах. Общие требования ГОСТ ISO 15156-1-2013 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для использования в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию (ISO 15156-1:2009, IDT)

Metale neferoase Цветные металлы

ГОСТ 32582-2013 Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия 77.150 77.150.30

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din cupru Продукция из меди

ГОСТ 1789-2013 Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Технические условия 79 79.020

ГОСТ ISO 4256-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ (ISO 4256:1996, IDT)

Metalurgie Металлургия

Industria lemnului Технология древесины Procese tehnologice în industria lemnului Процессы обработки древесины

ГОСТ 7016-2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности 79.040

Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

ГОСТ 9014.3-2013 Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом нанесения на поверхность при хранении ГОСТ 10950-2013 Пиломатериалы хвойных пород. Антисептическая обработка способом нанесения на поверхность ГОСТ 31922-2012 Бревна для столбов пропитанные. Технические условия 79.060 79.060.10

Plăci din lemn Древесные плиты Placaje Фанера

ГОСТ 9625-2013 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

117


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

79.060.20

Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

ГОСТ 32274-2013 Плиты древесные моноструктурные. Технические условия (EN 622-5:2009, NEQ) ГОСТ 32297-2013 Панели декоративные для стен на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия (EN 14322:2004, NEQ) (EN 14323:2004, NEQ) ГОСТ 32398-2013 Плиты древесно-стружечные огнестойкие. Технические условия (EN 13986:2004, NEQ) ГОСТ 32399-2013 Плиты древесно-стружечные влагостойкие. Технические условия (ЕN 312:2010, NEQ; EN 321:2001, NEQ; EN 13986:2004, NEQ) ГОСТ 32567-2013 Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия (EN 300:2006, NEQ)

ГОСТ 32362-2013 Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Определение химического состава. Общие требования к методам определения содержания основных химических компонентов ГОСТ 32557-2013 Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида ГОСТ 32564.1-2013 Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару шаром (ISО 16936-1:2005, MOD) 81.040.30

ГОСТ 7481-2013 Стекло армированное. Технические условия (EN 572-3:2012, NEQ) (EN 572-6:2012, NEQ) (EN 572-8:2012, NEQ) ГОСТ 32360-2013 Стекло матированное. Технические условия ГОСТ 32563-2013 Стекло с полимерными пленками. Технические условия 83

79.120 79.120.10

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

ГОСТ EN 609-1-2012 Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые (EN 609-1:1999+А2:2009, IDT) 81

81.040 81.040.01

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă în general Стекло в целом

ГОСТ 32281.2-2013 Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание двойным соосным кольцом на плоских образцах с большими площадями испытываемых поверхностей (EN 1288-2:2000, MOD) ГОСТ 32281.5-2013 Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание двойным соосным кольцом на плоских образцах с небольшими площадями испытываемых поверхностей (EN 1288-5:2000, MOD) ГОСТ 32361-2013 Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения

118

Produse din sticlă Изделия из стекла

83.120

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice armate Армированные пластмассы

ГОСТ 32486-2013 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик долговечности (ISO 11359-2:1999, NEQ) (ASTM D 5117–09, NEQ) ГОСТ 32487-2013 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам (ISO 10406-1:2008, NEQ) ГОСТ 32492-2013 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физикомеханических характеристик (ISO 10406-1:2008, NEQ) 83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

ГОСТ 32275-2013 Перчатки медицинские анатомические одноразовые. Технические требования ГОСТ 32337-2013 Перчатки медицинские диагностические нитрильные. Технические требования


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014 ГОСТ ISO 25518-2013 Перчатки резиновые одноразовые общего назначения. Технические требования (ISO 25518:2009, IDT) 85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

ГОСТ 32096-2013 Картон тароупаковочный для пищевой продукции. Общие технические условия

ГОСТ EN 1296-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения (ЕN 1296:2000, IDT) ГОСТ EN 13897-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости после растяжения при пониженной температуре (ЕN 13897:2004, IDT) 91.140

91

91.010 91.010.30

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Industria construcţiilor Строительная промышленность Aspecte tehnice Технические аспекты

ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения 91.080 91.080.40

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de beton Бетонные конструкции

ГОСТ 32016-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования (EN 1504-1:2005, NEQ) (EN 1504-9:2008, NEQ) 91.100 91.100.15

Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

ГОСТ 23342-2012 Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

ГОСТ 31915-2011 Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия (ЕN 13172:2008, MOD) 91.100.99

Alte materiale de construcţii Строительные материалы прочие

ГОСТ EN 495-5-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения гибкости при пониженных температурах (ЕN 495-5:2000, IDT)

91.140.50

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования (IEC 61140:2009, IDT) 91.140.60

Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

ГОСТ 11310-2012 Трубы и муфты хризотилцементные. Правила приемки и методы испытаний 91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ГОСТ EN 13020-2012 Машины для устройства, ремонта и содержания дорожных покрытий. Требования безопасности (EN 13020:2004+A1:2010, IDT) 93 93.040

Construcţii civile Гражданское строительство Construcţii de poduri Сооружение мостов

ГОСТ 32020-2012 Опорные части резиновые для мостостроения. Технические условия (EN 1337-1:2000, NEQ); (EN 1337-3:2005, NEQ); (EN 1337-11:1997, NEQ) 93.100

Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

ГОСТ 19330-2013 Стойки для опор контактной сети железных дорог. Технические условия ГОСТ 32209-2013 Фундаменты для опор контактной сети железных дорог. Технические условия

119


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 4 [141], APRILIE 2014

97

97.030

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Aparate electrocasnice în general Бытовые электрические приборы в целом

ГОСТ EN 62233-2013 Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека (принятие МС в качестве идентичного МГ стандарта - IDT EN 62233) (EN 62233:2008, IDT) ГОСТ IEC 62311-2013 Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничения воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц) (IEC 62311:2007,IDT) 97.040 97.040.60

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Articole de gătit, cuţite şi tacîmuri Посуда для приготовления пищи, ножевые изделия и столовые приборы

ГОСТ 32309-2013 Посуда литая из алюминиевых сплавов. Общие технические условия ГОСТ 32583-2013 Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали. Общие технические условия ГОСТ ISO 8442-1-2013 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 1. Приборы столовые для приготовления пищи. Технические условия (ISO 8442-1:1997, IDT)

120

97.060

Echipamente de spălat Прачечное оборудование

ГОСТ 32584-2013 Посуда стальная эмалированная с противопригарным покрытием. Технические условия ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.11. Частные требования для барабанных сушилок (IEC 60335-2-11:2002, IDT) 97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-12. Дополнительные требования к электрически управляемым дверным замкам (IEC 60730-2-12:2005, IDT)

Profile for standard.md

Buletin de standardizare aprilie 2014  

Buletin de standardizare aprilie 2014  

Advertisement