Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

mai – iunie

4 - 2010 PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2010


STIMAŢI

UTILIZATORI!

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, mun. Chişinău. Standardele necesare dvs. pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-432.

УВАЖАЕМЫЕ

П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И !

“Buletinul de standardizare” это официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимые Вам стандарты можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-432.

© INSM, 2010

2


CUPRINS STANDARDIZARE Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate..............................................................................................................4 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate……………………………………………………………….24 Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы

Indicativele standardelor anulate...................................................................................................................................................29 Обозначения аннулированных стандартов

Indicativele documentelor normative pentru care sînt aprobate modificări/erate………………………………………………..29 Обозначения нормативных документов, к которым утверждены изменения/поправки

Indicativele standardelor interstatale pentru care sînt aprobate modificări în Republica Moldova…………………………..….29 Oбозначения межгосударственных стандартов, к которым утверждены изменения в Республике Молдова

Modificări aprobate la codurile de bună practică în domeniul standardizării…………………………………..…………….….31 Изменения, утвержденныe к кодексам установившейся практики в области стандартизации

Erate la standarde moldovene........................................................................................................................................................31 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы

Modificаri aprobate la standarde interstatale................................................................................................................................ 33 Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам

METROLOGIE Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0010-M din 07.05.2010............................................................................................................................................................37 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0012-M din 12.05.2010...........................................................................................................................................................38 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0014-M din 31.05.2010...........................................................................................................................................................39 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0015-M din 01.06.2010...........................................................................................................................................................40 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

nr. 0016-M din 10.06.2010...........................................................................................................................................................42 Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal ………………………………………....………43 C O M U N I C A T E DE P R E S Ă

Oriunde vă veţi uita, veţi vedea un Standard!................................................................................................................................64 Gustul bun al unui standard ...………………………………………………………………………………………………….64 Cum devin produsele mai puţin scumpe?......................................................................................................................................65 Cum construiţi un teren de joacă pentru copii? ............................................................................................................................65 Banii nu conduc lumea - Standardele o conduconduc …………………………………………………………………………..66

3


STANDARDIZAREA LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (mai – iunie 2010) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

03

01.040.91

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.120.30

SMV EN 520+A1:2010 Plăci de gips-carton. Definiţii, cerinţe şi metode de încercări -Плиты гипсовые под штукатурку. Определения, требования и методы испытания (EN 520:2004+A1:2009, IDT)

SMV ISO 13528:2010 Metode statistice pentru verificarea calificării prin metoda de comparări interlaboratoare Статистические методы для проверки квалификации методом межлабораторных сличений (ISO 13528:2005, IDT)

SMV EN 13707+A2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici - Листы гибкие для гидроизоляции. Армированные битумные листы для гидроизоляции кровли. Определения и характеристики (EN 13707:2004+A2:2009, IDT)

07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА.ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.30

SMV EN 13859-1+A1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue - Листы гибкие для

SM ISO 4831:2010 Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metodă orizontală pentru etectarea şi enumerarea bacteriilor coliforme. Tehnica numărului cel mai probabil - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета колиформных бактерий. Методика наиболее вероятного числа

гидроизоляции. Определения и характеристики оснований. Часть 1. Основания для разрывной кровли (EN13859-1:2005+A1:2008, IDT)

SMV EN 13859-2+A1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi -

(ISO 4831:2006, IDT)

SM GOST R ISO 7218:2010 Microbiologia produselor alimentare şi a furajelor pentru animale Cerinţe generale şi recomandări privind analizele microbiologice - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям (GOST R ISO 7218-2008, IDT)

Листы гибкие для гидроизоляции. Определения и характеристики оснований. Часть 2: Основания для стен (EN13859-2:2004+A1:2008, IDT)

SMV EN 15283-1+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură Плиты гипсовые армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 1: Гипсовые плиты с плетеным армированием (EN 15283-1:2008+A1:2009, IDT)

11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.01

SMV EN 15283-2+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre - Плиты гипсовые армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 2: псоволокнистые плиты (EN 15283-2:2008+A1:2009, IDT)

SMV EN ISO 10651-2:2010 Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţe esenţiale. Partea 2: Ventilatoare pentru îngrijire la domiciliu pentru pacienţi dependenţi de ventilator Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам. Часть 2. Аппараты для ухода на дому за пациентами, зависимыми от аппарата (EN ISO 10651-2:2009, IDT) 4


SMV EN 15333-1:2010 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere Дыхательные аппараты. Прямоточные акваланги для подачи сжатого газа. Часть 1. Требуемые аппараты (EN 15333-1:2008, IDT)

SMV EN 62304:2010 Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viaţă ale software-ului - Программное обеспечение для медицинского оборудования. Процессы жизненного цикла программного обеспечения (EN 62304:2006, IDT)

SMV EN 60601-1-2:2010 Aparate electromedicale Partea 1-2: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Compatibilitatea electromagnetică. Cerinţe şi încercări - Изделия медицинские электрические. Часть 1-2: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Электромагнитная совместимость. Требования и испытания (EN 60601-1-2:2001+A1:2006, IDT)

SMV EN ISO 5366-1:2010 Echipament de anestezie şi respiraţie.Tuburi de traheostomie.Partea 1: Tuburi şi conectoare pentru adulţi Аппараты наркозные и дыхательные. Трахеостомические трубки. Трубки и соединители для взрослых (EN ISO 5366-1:2009, IDT)

11.040.10

SMV EN ISO 8185:2010 Umidificatoare respiratorii medicale Cerinţe particulare pentru sisteme de umidificare respiratorii Увлажнители дыхательных путей медицинского назначения. Частные требования к системам увлажнения дыхательных аппаратов. (EN ISO 8185:2009, IDT)

SMV EN 60601-1-3:2010 Aparate electromedicale. Partea 1-3: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Cerinţe generale pentru protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X - Изделия медицинские электрические. Часть 1-3: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Общие требования к радиационной защите диагностического рентгеновского оборудования (EN 60601-1-3:1994, IDT)

SMV EN ISO 10079-1:2010 Aspiratoare medicale. Partea 1: Aspiratoare medicale acţionate electric. Cerinţe de securitate - Оборудование аспирационное медицинское. Часть 1. Аспирационное оборудование с электроприводом. Требования безопасности (EN ISO 10079-1:2009, IDT)

SMV EN 60601-1-6:2010 Aparate electromedicale. Partea 1-6: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Aptitudini de utilizare Изделия медицинские электрические. Часть 1-6: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Эксплуатационная пригодность (EN 60601-1-6:2004, IDT)

SMV EN ISO 10079-2:2010 Aspiratoare medicale. Partea 2: Aspiratoare medicale acţionate manual - Оборудование аспирационное медицинское. Часть 2: Аспирационное оборудование с ручным приводом (EN ISO 10079-2:2009, IDT)

SMV EN 60601-1-8:2010 Aparate electromedicale. Partea 1-8: Cerinţe generale de securitate.Standard colateral: Cerinţe generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă în aparatele electromedicale şi sistemele electromedicale - Изделия медицинские электрические. Часть 1-8: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Общие требования, испытания и руководство по системам сигнализации в электрических медицинских изделиях и в электрических медицинских системах (EN 60601-1-8:2004+A1:2006, IDT)

SMV EN ISO 10079-3:2010 Aspiratoare medicale. Partea 3: Aspiratoare medicale acţionate printr-o sursă de vacuum sau de presiune Оборудование аспирационное медицинское. Часть 3. Аспирационное оборудование с приводом от вакуумного источника или источника под давлением (EN ISO 10079-3:2009, IDT) SMV EN ISO 15001:2010 Echipament de anestezie şi respiraţie. Compatibilitate cu oxigenul - Аппараты наркозные и дыхательные. Совместимость с кислородом. (EN ISO 15001:2004, IDT)

SMV EN 60601-2-30:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-30: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate de monitorizare a presiunii sangvine măsurate neinvaziv, automat şi periodic - Изделия медицинские электрические. Часть 2-30: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для автоматического периодического неинвазивного измерения давления крови (EN 60601-2-30:2000, IDT)

SMV EN ISO 18779:2010 Dispozitive medicale pentru conservarea oxigenului şi amestecului de oxigen. Cerinţe particulare Медицинское оборудование для консервации кислорода и кислородных смесей. Частные требования EN ISO 18779:2005, IDT SMV EN ISO 21647:2010 Echipament electromedical. Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţe esenţiale ale 5


Частные требования безопасности к инкубаторам для новорожденных (EN 60601-2-19:1996+A1:1996, IDT)

monitoarelor gazului pentru respiraţie Электрооборудование медицинское. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам мониторов дыхательных газов (EN ISO 21647:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-20:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-20: Cerinţe particulare de securitate pentru incubatoare de transport - Изделия медицинские электрические. Часть 2-20: Частные требования безопасности к инкубаторам для транспортировки новорожденных (EN 60601-2-20:1996, IDT)

SMV EN ISO 21969:2010 Conexiuni flexibile de înaltă presiune pentru utilizare cu sisteme de gaze medicale - Гибкие соединения высокого давления для медицинских газовых систем (EN ISO 21969:2009, IDT)

11.040.20 SMV EN ISO 23328-1:2010 Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 1: Metoda de încercare cu soluţie salină pentru evaluarea performanţelor filtrării - Фильтры дыхательной системы нестезирующего и респираторного назначения. Часть 1: Метод испытания солью для оценки эффективности фильтрации (EN ISO 23328-1:2008, IDT)

SMV EN 14820:2010 Recipiente de unică folosinţă pentru prelevări de sînge uman venos - Контейнеры одноразовые для сбора образцов венозной крови человека (EN 14820:2004, IDT) SMV EN ISO 15747:2010 Recipiente de material plastic pentru injecţii intravenoase - Контейнеры пластмассовые для внутривенных инъекций (EN ISO 15747:2010, IDT)

SMV EN ISO 23328-2:2010 Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 2: Aspecte altele decît filtrarea Фильтры дыхательной системы анестезирующего и респираторного назначения. Часть 2: Аспекты, не относящиеся к фильтрации. (EN ISO 23328-2:2009, IDT)

SMV EN ISO 21649:2010 Injectoare fără ac pentru utilizare medicală. Cerinţe şi metode de încercare - Безыгольные инъекторы медицинского назначения. Требования и методы испытания (EN ISO 21649:2009, IDT)

SMV EN ISO 23747:2010 Echipament de anestezie şi respiraţie. Spirometru pentru măsurarea debitelor maxime expiratorii pentru evaluarea funcţiei pulmonare a respiraţiei umane spontane Аппараты наркозные и дыхательные. Измерители максимальной скорости выдоха для оценки легочных функций людей со спонтанным дыханием (EN ISO 23747:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-24:2010 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru pompe de perfuzie şi dispozitive de reglare a perfuziei - Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к нагнетательным насосам и регуляторам (EN 60601-2-24:1998, IDT)

SMV EN 60601-2-13:2010 Aparate electromedicale Partea 2-13: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru sisteme de anestezie - Изделия медицинские электрические. Часть 2-13: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к анестезирующим системам (EN 60601-2-13:2006+A1:2007, IDT)

11.040.25 SMV EN ISO 7886-3:2010 Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 3: Seringi autoblocante pentru vaccinare cu doză fixă Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 3. Шприцы с самоблокировкой для. вакцинации фиксированной дозы (EN ISO 7886-3:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-12:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-12: Cerinţe particulare de securitate pentru ventilatoare pulmonare. Ventilatoare pentru utilizare în terapia intensivă - Изделия медицинские электрические. Часть 2-12: Частные требования безопасности к аппаратам искусственной вентиляции легких. Аппараты искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии (EN 60601-2-12:2006, IDT)

SMV EN ISO 10555-1:2010 Catetere intravasculare sterile de unică utilizare. Partea 1: Cerinţe generale - Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразового применения. Часть 1. Общие требования (EN ISO 10555-1:2009, IDT) 11.040.30

SMV EN 60601-2-19:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate pentru incubatoare pentru nou născuţi Изделия медицинские электрические. Часть 2-19:

SMV EN 60601-2-2:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de electrochirurgie cu curenţi 6


de înaltă frecvenţă - Изделия медицинские электрические. Часть 2-2: Частные требования безопасности к высокочастотной хирургической аппаратуре (EN 60601-2-2:2007, IDT)

SMV EN ISO 25539-1:2010 Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 1: Proteze endovasculare - Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые. Часть 1: Эндососудистые протезы (EN ISO 25539-1:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-3:2010 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu unde scurte Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии (EN 60601-2-3:1993+A1:1998, IDT)

SMV EN ISO 25539-2:2010 Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 2: Stenturi vasculare - Имплантаты сердечнососудистые. Устройства эндососудистые. Часть 2: Васкулярные стенты (EN ISO 25539-2:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-41:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic - Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Частные требования безопасности к хирургическим и диагностическим светильникам (EN 60601-2-41:2000, IDT) 11.040.40

SMV EN 45502-2-1:2010 Dispozitive medicale implantabile active. Partea 2-1: Cerinţe particulare pentru dispozitivele medicale implantabile active pentru tratarea bradiaritmiei (stimulatoare cardiace) - Приборы медицинские активные имплантируемые. Часть 2-1: Частные требования к активным медицинским имплантируемым приборам для лечения мерцательной брадиаритмии (кардиостимуляторы) (EN 45502-2-1:2003, IDT)

SMV EN ISO 15197:2010 Sisteme de încercări de diagnostic in vitro. Cerinţe referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei pentru autotest în gestionarea diabetului zaharat - Системы испытаний диагностик in vitro. Требования к системам мониторинга глюкозы в крови для самотестирования при лечении сахарного диабета (EN ISO 15197:2003, IDT)

SMV EN 60601-2-31:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-31: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare cardiace externe cu sursă de alimentare internă - Изделия медицинские электрические Часть 2-31: Частные требования безопасности к наружным кардиостимуляторам с внутренним источником питания (EN 60601-2-31:1995+A1:1998, IDT)

SMV EN ISO 21534:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe particulare - Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов. Частные требования (EN ISO 21534:2009, IDT)

11.040.50 SMV EN 60601-2-7:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-7: Cerinţe particulare de securitate pentru generatoare de înaltă tensiune ale generatoarelor de radiaţii X pentru diagnostic - Изделия медицинские электрические. Часть 2-7: Частные требования безопасности к генераторам высокого напряжения диагностических рентгеновских генераторов (EN 60601-2-7:1998, IDT)

SMV EN ISO 21535:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de articulaţie de şold - Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов. Специальные требования к имплантатам для замены тазобедренного сустава (EN ISO 21535:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-8:2010 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente de terapie cu radiaţii X care funcţionează în domeniul. de la 10 kV pînă la 1 MV - Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для терапии, работающих в диапазоне от 10 kV до 1 MV (EN 60601-2-8:1997+A1:1997, IDT)

SMV EN ISO 21536:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de articulaţie de genunchi - Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов. Специальные требования к имплантатам для замены коленного сустава (EN ISO 21536:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-11:2010 Aparate electromedicale.Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama Изделия медицинские электрические. Часть 211:Частные требования безопасности к гамматерапевтическим аппаратам (EN 60601-2-11:1997+A1:2004, IDT)

SMV EN ISO 22675:2010 Protezare. Încercarea dispozitivelor gleznă-labă de picior şi subansamblelor labă de picior. Cerinţe şi metode de încercare - Протезирование. Испытание устройств голеностоп-стопа и узлов стопы. Требования и методы испытания (EN ISO 22675:2006, IDT) 7


маммографическим стереотаксическим устройствам (EN 60601-2-45:2001, IDT)

SMV EN 60522:2010 Determinarea filtrării permanente a ansamblurilor de tub cupolă - Определение постоянной фильтрации рентгеновских трубчатых сборок (EN 60522:1999, IDT)

SMV EN 60627:2010 Aparate de diagnostic prin imagistică cu radiaţii X. Caracteristici ale grilelor antidifuzante pentru uz general şi pentru mamografie Диагностическое рентгеновское оборудование. Характеристики антирассеивающих решеток общего и мамографического назначения (EN 60627:2001, IDT)

SMV EN 60580:2010 Aparate electromedicale. Aparate de măsurare a produsului debit de doză-suprafaţă - Изделия медицинские электрические. Измерители произведения дозы облучения на площадь (EN 11.040.50 SMV EN 60601-2-18:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente de endoscopie Изделия медицинские электрические. Часть 2-18: Частные требования безопасности к эндоскопической аппаратуры (EN 60601-2-18:1996+A1:2000, IDT)

SMV EN 61217:2010 Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scări - Аппараты для лучевой терапии. Координаты, движения и шкалы (EN 61217:1996+A1:2001, IDT)

SMV EN 60601-2-27:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate, incluzînd performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare electrocardiografică - Изделия медицинские электрические. Часть 2-27: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к электрокардиографической контрольной аппаратуре (EN 60601-2-27:2006, IDT)

SMV EN 1060-1+A2:2010 Sfigmomanometre neinvazive. Partea 1: Cerinţe generale - Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 1. Общие требования EN 1060-1:1995+A2:2009, IDT)

11.040.55

SMV EN 1060-2+A1:2010 Sfigmomanometre neinvazive. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru sfigmomanometrele mecanice Сфигмоманометры неинвазивные.Часть 2. Дополнительные требования к механическим сфигмоманометрам (EN 1060-2:1995+A1:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-32:2010 Aparate electromedicale Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente asociate echipamentelor cu radiaţii X - Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к вспомогательному оборудованию рентгеновских аппаратов (EN 60601-2-32:1994, IDT)

SMV EN 1060-3+A2:2010 Sfigmomanometre neinvazive Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru sistemele electromagnetice de măsurare a presiunii sangvine - Сфигмоманометры неинвазивные. Часть 3. Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови (EN 1060-3:1997+A2:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-40:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-40: Cerinţe particulare de securitate pentru electromiografe şi aparate pe bază de potenţiale evocate Изделия медицинские электрические. Часть 2-40: Частные требования безопасности к электромиографам и приборам с вызванной реакцией (EN 60601-2-40:1998, IDT)

SMV EN ISO 15197:2010 Sisteme de încercări de diagnostic in vitro. Cerinţe referitoare la sistemele de monitorizare a glicemiei pentru autotest în gestionarea diabetului zaharat - Системы испытаний диагностик in vitro. Требования к системам мониторинга глюкозы в крови для самотестирования при лечении сахарного диабета (EN ISO 15197:2003, IDT)

SMV EN 60601-2-43:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu radiaţii X pentru proceduri intervenţionale - Изделия медицинские электрические. Часть 2-43: Частные требования безопасности к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур (EN 60601-2-43:2000, IDT)

SMV EN 60601-2-10:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi Изделия медицинские электрические. Часть 2-10: Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц (EN 60601-2-10:2000+A1:2001, IDT)

SMV EN 60601-2-45:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-45: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate radiologice pentru mamografie şi dispozitive stereotactice pentru mamografie - Изделия медицинские электрические. Часть 2-45: Частные требования безопасности к маммографическим рентгеновским аппаратам и

SMV EN 60601-2-23:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-23: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate de monitorizare a presiunii parţiale transcutanate - Изделия 8


медицинские электрические. Часть 2-23: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к чрескожной аппаратуре контроля за парциальным давлением (EN 11.040.55)

SMV EN 60601-2-5:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-5: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu ultrasunete pentru fizioterapie - Изделия медицинские электрические. Часть 2-5: Частные требования безопасности к аппаратам для ультразвуковой терапии (EN 60601-2-5:2000, IDT)

SMV EN 60601-2-34:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-29: Cerinţe particulare de securitate, incluzînd performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare invazivă a presiunii sangvine -

SMV EN 60601-2-10:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi Изделия медицинские электрические. Часть 2-10: Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц (EN 60601-2-10:2000+A1:2001, IDT)

Изделия медицинские электрические. Часть 2-34: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратуре для инвазивного контроля давления крови. (EN 60601-2-34:2000, IDT)

SMV EN 60601-2-17:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-17: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente. cu proiecţie a sursei utilizate în brahiterapie, cu control automat - Изделия медицинские электрические. Часть 2-17: Частные требования безопасности к брахитерапевтической аппаратуры с источником излучения с автоматическим управлением (EN 60601-2-17:2004, IDT)

SMV EN 60601-2-41:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic. Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Частные требования безопасности к хирургическим и диагностическим светильникам (EN 60601-2-41:2000, IDT) SMV EN 60601-2-47:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-47: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru sisteme de electrocardiografie ambulatorie - Изделия

SMV EN 60601-2-21:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-21: Cerinţe particulare de securitate pentru sistemele de încălzire cu suprafaţă radiantă pentru nou născuţi - Изделия медицинские электрические. Часть 2-21: Частные требования безопасности к лучистым обогревателям, предназначенных для младенцев (EN 60601-2-21:1994+A1:1996, IDT)

медицинские электрические. Часть 2-47: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам. (EN 60601-2-47:2001, IDT)

SMV EN 60601-2-49:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-49: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de monitorizare multifuncţională a pacienţilor - Изделия медицинские электрические. Часть 2-49: Частные безопасности к многофункциональным пациентов (EN 60601-2-49:2001, IDT)

SMV EN 60601-2-29:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-29: Cerinţe particulare de securitate pentru simulatoare de radioterapie - Изделия медицинские электрические. Часть 2-29: Частные требования безопасности к симуляторам (имитаторам) для лучевой терапии (EN 60601-2-29:1999, IDT)

требования мониторам

SMV EN 60601-2-36:2010 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de litotriţie extracorporală -

SMV EN 60601-2-51:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-51: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru electrocardiografe cu înregistrare şi analizare mono şi multicanal - Изделия медицинские электрические. Часть 2-51: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и многоканальным электрокардиографам (EN 60601-2-51:2003, IDT)

Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к аппаратуре для экстракорпорального камнедробления

(EN 60601-2-36:1997, IDT) SMV EN 60601-2-50:2010 Aparate electromedicale Partea 2-50: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de fototerapie infantilă Изделия медицинские электрические. Часть 2-50: Частные требования безопасности к аппаратам для светолечения детей. (EN 60601-2-50:2002, IDT)

11.040.60 SMV EN 60601-2-1:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-1: Cerinţe particulare de securitate pentru acceleratoare de electroni în domeniul de la 1 MeV pînă la 50 MeV - Изделия медицинские электрические. Часть 2-1: Частные требования безопасности к медицинским ускорителям электронов, в диапазоне от 1 MeV до 50 MeV (EN 60601-2-1:1998+A1:2002, IDT)

SMV EN 62083:2010 Aparate electromedicale. Cerinţe de securitate pentru sisteme de planificare a tratamentului în radioterapie Изделия медицинские электрические. Требования безопасности к системам планирования лечения лучевой терапии (EN 62083:2001, IDT) 9


SMV EN ISO 10993-5:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 5 Încercări pentru citotoxicitate - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 5: Испытания на цитотоксичность in vitro (EN ISO 10993-5:2009, IDT)

11.040.99 SMV EN ISO 19054:2010 Sisteme de şine pentru susţinerea echipamentelor medicale - Системы рельсовые для поддержки медицинского оборудования (EN ISO 19054:2006, IDT)

SMV EN ISO 10993-6:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale.Partea 6: Încercări pentru efecte locale după implantare - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 6: Испытания для определения локальных эффектов после имплантации (EN ISO 10993-6:2009, IDT)

SMV EN 60601-2-41:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic - Изделия медицинские электрические. Часть 2-41: Частные требования безопасности к хирургическим и диагностическим светильникам (EN 60601-2-41:2000, IDT)

SMV EN ISO 10993-7:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale.Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilenă - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 7: Остатки стерилизации оксидом этилена (EN ISO 10993-7:2008, IDT)

11.100.10 SMV EN ISO 20776-1:2010 Încercări clinice de laborator şi sisteme de încercare pentrudiagnostic în vitro.Încercarea susceptibilităţi agenţilor infecţioşi şi evaluarea performanţei dispozitivelor pentru încercarea susceptibilităţii antimicrobiene. Partea 1: Metoda de referinţă pentru încercarea activităţii în vitro a agenţilor antimicrobieni la dezvoltarea rapidă a bacteriilor aerobe implicate în boli infecţioase - Клинические лабораторные испытания и испытательные системы для диагностики in vitro. Испытания инфекционных агентов на чувствительность и оценивание функционирования приборов для испытаний на антимикробную чувствительность. Часть 1. Контрольный метод испытания действия in vitro антимикробных агентов против быстрорастущих аэробных бактерий, участвующих в инфекционных заболеваниях (EN ISO 20776-1:2006, IDT)

SMV EN ISO 10993-9:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 9: Cadru pentru identificarea şi cuantificarea produselor potenţiale de degradare - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 9: Структура идентификации и количественная оценка потенциальных продуктов деградации. (EN ISO 10993-9:2009, IDT) SMV EN ISO 10993-10:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 10: Încercări pentru iritare şi hipersensibilitate cu efect întîrziat - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10: Испытания на раздражение и аллергическую реакцию замедленного типа (EN ISO 10993-10:2009, IDT)

11.100.20 SMV EN ISO 10993-11:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 11. Încercări de toxicitate sistemică - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 11: Испытания на системную токсичность (EN ISO 10993-11:2009, IDT)

SMV EN ISO 10993-1:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi încercare în cadrul unui proces de gestionare a riscului - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 1: Оценка и испытание в рамках процесса менеджмента риска (EN ISO 10993-1:2009, IDT)

SMV EN ISO 10993-13:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 13. Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din dispozitive medicale pe bază de polimeri - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 13: Идентификация и количественная оценка продуктов деградации в полимерных медицинских устройствах (EN ISO 10993-13:2009, IDT)

SMV EN ISO 10993-3:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 3: Încercări pentru genotoxicitate, carcinogenitate şi toxicitate asupra funcţiei de reproducere - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 3: Испытания на генотоксичность, канцерогенность и токсичность, влияющую на репродуктивность (EN ISO 10993-3:2009, IDT)

SMV EN ISO 10993-16:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 16: Proiectarea studiilor toxicocinetice pentru produse de degradare şi substanţe extractibile - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 16: Проектирование токсикокинетических исследований продуктов деградации и выщелачиваемых веществ (EN ISO 10993-16:2010, IDT)

SMV EN ISO 10993-4:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 4: Selectarea încercărilor pentru interacţiunile cu sîngele Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 4: Выбор испытаний, относящихся к взаимодействию с кровью (EN ISO 10993-4:2009, IDT) 10


11.180.01

SMV EN ISO 22442-1:2010 Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 1: Aplicarea managementului de risc - Медицинские изделия, использующие ткани и их производные животного происхождения. Часть 1: Применение менеджмента риска (EN ISO 22442-1:2007, IDT)

SMV EN ISO 16201:2010 Mijloace tehnice ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi. Sisteme de comandă la distanţă pentru deplasări zilnice - Технические средства помощи для лиц с физическими недостатками. Системы дистанционного управления для использования в повседневной жизни (EN ISO 16201:2006, IDT)

SMV EN ISO 22442-2:2010 Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 2: Controlul originii, colectării şi manipulării - Медицинские изделия, использующие ткани и их производные животного происхождения. Часть 2: Контроль получения, сбора и обращения (EN ISO 22442-2:2007, IDT)

11.180.10 SMV EN ISO 10535:2010 Elevatoare pentru transferul persoanelor cu dizabilităţi. Cerinţe şi metode de încercare - Подъемники для инвалидов. Требования и методы испытания (EN ISO 10535:2006, IDT)

SMV EN ISO 22442-3:2010 Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 3: Validarea eliminării şi/sau inactivării viruşilor şi agenţilor encefalopatiei spongiforme transmisibile (TSE) Медицинские изделия. Часть 3: Валидация уничтожения и/или инактивации вирусов и агентов трансмиссивной грибковой энцефалопатии происхождения. (TSE) (EN ISO 22442-3:2007, IDT)

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.060.30

11.120.20 SM GOST R 52162:2010 Bandaje de ghips medicale. Cerinţe tehnice generale Metode de încercare - Бинты гипсовые медицинские. Общие технические требования. Методы испытаний (GOST R 52162-2003, IDT)

SMV EN 1483:2010 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mercur. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică Качество воды. Определение ртути. Метод атомноабсорбционной спектрометрии (EN 1483:2007, IDT)

11.140

13.280

SMV EN 455-2:2010 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice - Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2: Требования и испытания физических свойств (EN 455-2:2009, IDT)

SMV EN 61217:2010 Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scări - Аппараты для лучевой терапии. Координаты, движения и шкалы (EN 61217:1996+A1:2001, IDT) 13.320

SMV EN 14683:2010 Măşti chirurgicale. Cerinţe şi metode de încercare Хирургические маски. Требования и методы испытания (EN 14683:2005, IDT)

SMV EN 50270:2010 Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, toxice sau a oxigenului - Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (EN 50270:2006, IDT)

SMV EN ISO 21171:2010 Mănuşi medicale. Determinarea pudrei de pe suprafaţă amovibilă - Медицинские перчатки. Определение удаляемой присыпки на поверхности перчаток (EN ISO 21171:2006, IDT)

13.340.10 SMV EN 1149-5:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru materiale şi cerinţe de proiectare - Защитная одежда. Электростатические свойства. Часть 5: Качественные характеристики материала и требования к модели (EN 1149-5:2008, IDT)

SMV EN 60601-2-38:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-38: Cerinţe particulare de securitate pentru paturi de spital acţionate electric Изделия медицинские электрические. Часть 2-38: Частные требования безопасности к медицинским кроватям с электроприводом (EN 60601-2-38:1996+A1:2000, IDT)

11


lichid (încercare la ceaţă) - Одежда защитная. Методы испытаний одежды для защиты от химикатов. Часть 4: Определение стойкости на проницаемость распыленной жидкости (испытание обрызгиванием)

SMV EN 1486:201 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare şi cerinţe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operaţiile speciale de luptă împotriva incendiului Одежда защитная для пожарных. Методы испытаний и требования к отражающей одежде для специального тушения пожара (EN 1486:2007, IDT)

(EN ISO 17491-4:2008, IDT) 13.340.20 SMV EN 352-8:2010 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare Partea 8: Căşti audio de divertisment - Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 8: Аудио наушники для развлекательных целей (EN 352-8:2008, IDT)

SMV EN ISO 11612:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a flăcărilor - Одежда защитная. Одежда для защитны от тепла и пламени (EN ISO 11612:2008, IDT) SMV EN ISO 12127-2:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi focului. Determinarea transmisiei termice de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale constituente. Partea 2: Metoda de încercare care utilizează transmisia termică de contact produsă de mici cilindri picurători - Одежда для защиты от жара и огня. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 2: Метод испытания с использованием контактной теплопередачи от капельных цилиндров небольшого диаметра (EN ISO 12127-2:2007, IDT)

SMV EN 379+A1:2010 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de sudură automate - Индивидуальная защита глаз. Фильтры для сварки автоматические EN 379:2003+A1:2009, IDT) SMV EN 420+A1:2010

Mănuşi de protecţie Cerinţe generale şi metode de încercare - Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний. (EN 420:2003+A1:2009, IDT) SMV EN 443:2010 Căşti pentru lupta împotriva incendiilor în clădiri şi în alte structuri - Каски пожарные, используемые при тушении пожаров в зданиях и других сооружениях (EN 443:2008, IDT)

SMV EN ISO 14116:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte. cu propagare limitată a flăcării - Одежда защитная. Защита тепло- и огнестойкая. Материалы, препятствующие распространению огня, комплекты материалов и одежды (EN ISO 14116:2008, IDT)

SMV EN 659+A1:2010 Mănuşi de protecţie pentru pompieri - Перчатки защитные для пожарных (EN 659:2003+A1:2008, IDT)

SMV EN 14605+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanşe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părţi ale corpului (Tip PB [3] şi PB [4]) - Одежда защитная от жидких химических веществ. Требования к эксплуатационным характеристикам для одежды с водонепроницаемыми (тип 3) и брызгонепроницаемыми соединениями (тип 4), включая элементы защиты только тела (типы PB [3] и PB [4]) (EN 14605:2005+A1:2009, IDT)

SMV EN 1077:2010 Căşti pentru utilizatori de schiuri alpine şi de plăci pentru zăpadă - Шлемы для горнолыжников и сноубордеров (EN 1077:2007, IDT) 13.340.30 SMV EN 405+A1:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor şi particulelor. Cerinţe, încercări, marcare - Средства защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами противогазовые или для защиты от газов и вредных частиц. Требования, испытания, маркировка. (EN 405:2001+A1:2009, IDT)

SMV EN ISO 17491-3:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Determinarea rezistenţei la penetrare cu jet de lichid (încercare la jet) - Одежда защитная. Методы испытаний одежды для защиты от химикатов. Часть 3: Определение стойкости на проницаемостьструи жидкости (испытание в струе) (EN ISO 17491-3:2008, IDT)

SMV EN 13274-7:2010 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 7: Determinarea penetraţiei filtrelor de particule Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7: Определение степени проникновения частиц через фильтр (EN 13274-4:2008, IDT)

SMV EN ISO 17491-4:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 4: Determinarea rezistenţei prin pulverizarea unui 12


toxice sau a oxigenului - Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (EN 50270:2006, IDT)

13.340.40 SMV EN 15613:2010 Genunchiere şi cotiere de protecţie pentru sporturi de sală - Щитки для колен и локтей для занятий спортом внутри помещений. Требования безопасности и методы испытаний (EN 15613:2008, IDT)

SMV EN 61143-2:2010 Aparate electrice de măsurare. Înregistratoare X-t. Partea 2: Metode de încercare suplimentare recomandate Электрические измерительные приборы. Регистраторы X-t. Часть 2: Рекомендуемые дополнительные методы испытаний (EN 61143-2:1994, IDT)

13.340.50 SMV EN 13061:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori de tibie pentru jucătorii de fotbal. Cerinţe şi metode de încercare Защитная одежда. Щитки футбольные защитные для голени. Требования и методы испытания (EN 13061:2009, IDT)

19.100 SMV EN 60601-2-17:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-17: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente. cu proiecţie a sursei utilizate în brahiterapie, cu control automat - Изделия медицинские электрические. Часть 2-17: Частные требования безопасности к брахитерапевтической аппаратуры с источником излучения с автоматическим управлением (EN 60601-2-17:2004, IDT)

SMV EN 15613:2010 Genunchiere şi cotiere de protecţie pentru sporturi de sală - Щитки для колен и локтей для занятий спортом внутри помещений. Требования безопасности и методы испытаний (EN 15613:2008, IDT) 13.340.60

21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

SMV EN 1497:2010 Echipament individual pentru salvare de la cădere. Centuri pentru salvare - Средства индивидуальной защиты от падения. Ремни спасательные (EN 1497:2007, IDT)

21.060.99 SMV EN 14566+A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare - Изделия крепежные механические для систем гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний (EN 14566:2008+A1:2009, IDT

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.200.20

23

SMV EN 813:2010 Echipament individual de protecţie. pentru prevenirea căderilor de la înălţime. Centură scaun - Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязные ремни для удержания в сидячем положении (EN 813:2008, IDT)

23.040.10 SMV EN 598+A1:2010 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi asamblările lor pentru lucrări de canalizare. Cerinţe şi metode de încercare - Трубы, фитинги и принадлежности из ковкого чугуна и их соединения для канализационной сети. Требования и методы испытаний (EN 598:2007+A1:2009, IDT) SMV EN 969:2010 Tuburi, racorduri, accesorii de fontă ductilă şi asamblările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare - Трубы, муфты, вспомогательное оборудование из ковкого чугуна и их соединения для газопроводов. Требования и методы испытаний (EN 969:2009, IDT)

SMV EN 12470-5:2010 Termometre medicale. Partea 5: Performanţele termometrelor auriculare pe bază de radiaţii infraroşii (cu dispozitiv de maxim) - Термометры медицинские. Часть 5: Рабочие характеристики инфракрасных ушных термометров (с максимальным устройством) (EN 12470-5:2003, IDT) 19

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.080 SMV EN 50270:2010 Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, 13


în

SMV EN 10255+A1:2010 Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare Condiţii tehnice de livrare - Трубы стальные нелегированные для сварки и нарезки резьбы. Технические условия поставки (EN 10255:2004+A1:2007, IDT) 23.040.40 SMV EN 598+A1:2010 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi asamblările lor pentru lucrări de canalizare. Cerinţe şi metode de încercare - Трубы, фитинги и принадлежности из ковкого чугуна и их соединения для канализационной сети. Требования и методы испытаний (EN 598:2007+A1:2009, IDT)

29

cu

CEI

61784-1,

СР

3/2

-

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.060.20 SMV EN 60702-1:2010 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală pînă la 750 V. Partea 1: Cabluri - Кабели с минеральной изоляцией и их концевые заделки на номинальное напряжение не более 750 V. Часть 1: Кабели (EN 60702-1:2002, IDT)

SMV EN 969:2010 Tuburi, racorduri, accesorii de fontă ductilă şi asamblările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare - Трубы, муфты, вспомогательное оборудование из ковкого чугуна и их соединения для газопроводов. Требования и методы испытаний (EN 969:2009, IDT) 25

conformitate

Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-5: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик полевого оборудования с интерфейсами согласно МЭК 61784-1, СР 3/2 (EN 61326-2-5:2006, IDT)

SMV EN 60702-2:2010 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală pînă la 750 V. Partea 2: Terminale - Кабели с минеральной изоляцией и их концевые заделки на номинальное напряжение не более 750 V. Часть 2: Концевые заделки (EN 60702-2:2002, IDT)

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.40 SMV EN 61326-2-3:2010 Mijloace electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-3: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru traductoare cu sistem de condiţionare a semnalului integrat sau la distanţă Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3. Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик преобразователей с встроенным или дистанционным нормированием сигнала (EN 61326-2-3:2006, IDT)

29.120.01 SMV EN 60335-2-97:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru acţionările obloanelor, jaluzelelor, perdelelor şi echipamentelor de pliere similare - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97: Частные требования к приводам для свертывающихся ставней, жалюзей, тентов и аналогичного оборудования (EN 60335-2-97:2006, IDT) 29.120.60

SMV EN 61326-2-4:2010 Mijloace electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-4: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitive de supraveghere a izolaţiei în conformitate cu CEI 61557-8 şi pentru echipamentele de localizare a defectelor de izolaţie în conformitate cu CEI 61557-9 - Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик оборудования для мониторинга изоляции согласно МЭК 61557-8 и оборудования для обнаружения отказов изоляции согласно МЭК 61557-9 (EN 61326-2-4:2006, IDT)

SMV EN 50295:2010 Aparataj de joasă tensiune de distribuţie şi comandă. Sisteme de interfaţă aparat de comandă-aparate. Interfaţă senzor-acţionare (AS-i) - Низковольтные устройства распределения и управления. Системы интерфейса устройство управления-аппаратура. Интерфейс датчик-привод (AS-i) (EN 50295:1999, IDT) 29.180 SMV EN 61558-2-1:2010 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 2-1: Cerinţe particulare şi încercări pentru transformatoare cu înfăşurări separate şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare cu înfăşurări separate pentru aplicaţii generale - Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-1: Частные

SMV EN 61326-2-5:2010 Cerinţe CEM. Partea 2-5: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitivele de cîmp cu interfeţe 14


Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (EN 61643-21:2001, IDT)

требования и испытания разделительных трансформаторов и блоков питания с разделительными трансформаторами общего назначения (EN 61558-2-1:2007, IDT)

33

SMV EN 61558-2-2:2010 Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare, bobinelor de reactanţă şi produselor similare. Partea 2-2: Cerinţe particulare şi încercări pentru transformatoare de comandă şi blocuri de alimentare care încorporează transformatoare de comandă - Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-2: Частные требования и испытания регулировочных трансформаторов и блоков питания с регулировочными трансформаторами (EN 61558-2-2:2007, IDT)

TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ АУДИО-И ВИДЕОТЕХНИКА

33.100.01 SMV EN 12895:2010 Cărucioare de manipulare. Compatibilitate electromagnetică - Машины напольного транспорта. Электромагнитная совместимость (EN 12895:2000, IDT) SMV EN 13309:2010 Maşini de construcţii. Compatibilitatea electromagnetică a maşinilor cu acţionare electrică proprie - Машины строительные. Электромагнитная совместимость машин с внутренним источником электропитания (EN 13309:2000, IDT)

29.200 SMV EN 62310-2:2010 Sisteme de transfer static (STS). Partea 2: Cerinţe pentru compatibilitatea electromagnetică (CEM) - Системы статической транспортировки (ССТ). Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) (EN 62310-2:2007, IDT)

SMV EN 50270:2010 Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, toxice sau a oxigenului - Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (EN 50270:2006, IDT)

29.240 SMV EN 61643-21:2010 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţelele de telecomunicaţii şi semnalizare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări - Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (EN 61643-21:2001, IDT)

SMV EN 50293:2010 Compatibilitate electromagnetică.Sisteme de semnalizare pentru traficul rutier. Standard de produs Электромагнитная совместимость. Системы сигнализации для регулирования дорожным движением. Стандарт на продукцию (EN 50293:2000, IDT) SMV EN 61326-2-3:2010 Mijloace electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-3: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru traductoare cu sistem de condiţionare a semnalului integrat sau la distanţa Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик преобразователей с встроенным или дистанционным нормированием сигнала (EN 61326-2-3:2006, IDT)

29.240.10 SMV EN 61643-11:2010 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 11: Descărcătoare conectate la sistemele de distribuţie de joasă tensiune. Cerinţe şi încercări - Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным распределительным системам. Требования и испытания (EN 61643-11:2002+A11:2007, IDT)

SMV EN 61326-2-4:2010 Mijloace electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-4. Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitive de supraveghere a izolaţiei în conformitate cu CEI 61557-8 şi pentru echipamentele de localizare a defectelor de izolaţie în conformitate cu CEI 61557-9 - Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного

SMV EN 61643-21:2010 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţelele de telecomunicaţii şi semnalizare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări - Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21: Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. 15


Частные требования безопасности терапевтическим аппаратам (EN 60601-2-11:1997+A1:2004, IDT)

использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик оборудования для мониторинга изоляции согласно МЭК 61557-8 и оборудования для обнаружения отказов изоляции согласно МЭК 61557-9 (EN 61326-2-4:2006, IDT)

к

гамма-

SMV EN 61000-3-11:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-11: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a pîlpîirii în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune Echipamente cu curent nominal ≤ 75A şi supuse unor conectări condiţionale Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 311: Пределы. Ограничение изменений напряжения, флуктуаций напряжения и мигания в низковольтных системах энергоснабжения общего пользования. Оборудование с номинальным током ≤ 75 A, подлежащее условному соединению (EN 61000-3-11:2000, IDT)

SMV EN 61326-2-5:2010 Cerinţe CEM. Partea 2-5: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitivele de cîmp cu interfeţe în conformitate cu CEI 61784-1, CP 3/2 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-5: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик полевого оборудования с интерфейсами согласно МЭК 61784-1, СР 3/2

SMV EN 61000-6-3:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-3: Standarde generice.Standard de emisie pentru mediile rezidenţiale, comerciale şi uşor industrializate. Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 63: Общие стандарты. Стандарт на излучение для окружающей среды жилых, коммерческих и слабоиндустриализованных зон (EN 61000-6-3:2007, IDT)

SMV EN 62310-2:2010 Sisteme de transfer static (STS). Partea 2: Cerinţe pentru compatibilitatea electromagnetică (CEM) - Системы статической транспортировки (ССТ). Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) (EN 62310-2:2007, IDT)

SMV EN 61000-6-4:2010 Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale - Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4: Общие стандарты. Стандарт на излучение для окружающей среды индустриальных зон (EN 61000-6-4:2007, IDT)

33.100.10 SMV EN 55014-1:2010 Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie Электромагнитная совместимость. Требования к бытовым приборам, электрическим инструментам и аналогичным устройствам. Часть 1: Эмиссия (EN 55014-1:2006, IDT)

33.100.20 SMV EN 55020:2010 Receptoare de radiodifuziune şi de televiziune şi echipamente asociate. Caracteristici de imunitate. Limite şi metode de măsurare - Радио- и телеприемники и связанное с ними оборудование. Характеристики помехозащищенности. Предельные значения и методы измерения (EN 55020:2007, IDT)

SMV EN 55015:2010 Limite şi metode de măsurare a perturbaţiilor radioelectrice produse de echipamente electrice de iluminat şi echipamente similare - Предельные значения и методы измерений характеристик радиопомех электроосветительного и аналогичного оборудования (EN 55015:2006+A1:2007, IDT)

SMV EN 60601-1-2:2010 Aparate electromedicale Partea 1-2: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Compatibilitatea electromagnetică. Cerinţe şi încercări - Изделия медицинские электрические. Часть 1-2: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Электромагнитная совместимость. Требования и испытания (EN 60601-1-2:2001+A1:2006, IDT)

SMV EN 60601-1-2:2010 Aparate electromedicale Partea 1-2: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Compatibilitatea electromagnetică. Cerinţe şi încercări - Изделия медицинские электрические. Часть 1-2: Общие требования безопасности. Вспомогательный стандарт: Электромагнитная совместимость. Требования и испытания (EN 60601-1-2:2001+A1:2006, IDT)

SMV EN 60601-2-11:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama Изделия медицинские электрические. Часть 2-11: Частные требования безопасности к гамматерапевтическим аппаратам (EN 60601-2-11:1997+A1:2004, IDT)

SMV EN 60601-2-11:2010 Aparate electromedicale.Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama Изделия медицинские электрические. Часть 2-11: 16


личности. Водительские права в соответствии с ISO. Часть 3: Контроль над доступом, аутентификация и валидация целостности (ISO/CEI 18013-3:2009, IDT)

33.120.20 SMV EN 50412-2-1:2010 Echipamente şi sisteme de comunicaţii prin linii de alimentare cu energie electrică utilizate în instalaţiile de joasă tensiune în domeniul de frecvenţă de la 1,6 MHz pînă la 30 MHz – Partea 2-1: Mediu rezidenţial, comercial şi uşor industrializat. Cerinţe de imunitate Аппаратура и системы ВЧ-связи для линий электропередач, используемые в низковольтных установках в диапазоне частот 1,6 – 30 МГц. Часть 2-1: Окружающая среда жилых, коммерческих и слабо-индустриализованных зон. Требования иммунитета (EN 50412-2-1:2005, IDT) 35

39

MECANICĂ DEPRECIZIE. GIUVAERGERIE ТОЧНАИЯ МЕХАНИКА ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

39.140.99 SMV EN 60730-2-7:2010 Dispozitive de comandă electrice automate ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare Partea 2-7: Cerinţe particulare pentru programatoareşi întreruptoare temporizate Устройства управления автоматические электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7: Частные требования к таймерам и выключателям с часовым механизмом (EN 60730-27:1995+A12:1993+A11:1994+A1:1997+A13:2003+A14:20 03, IDT)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SMV ISO/CEI 19794-3:2010 Tehnologia informaţiei. Formate de schimb de date biometrice. Partea 3: Date spectrale a configuraţiei degetelor - Информационная технология. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 3: Спектральные данные о конфигурации пальца (ISO/CEI 19794-3:2006, IDT)

47

CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИ СООРУЖЕНИЯ

47.080

SMV ISO/CEI 19794-8:2010 Tehnologia informaţiei. Formate de schimb de date biometrice. Partea 8: Date ale structurii scheletului amprentei degitale - Информационная технология. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 8: Скелетные данные отпечатков пальцев (ISO/CEI 19794-8:2006, IDT)

SMV EN ISO 12401:2010 Nave mici. Centuri de securitate şi suporturi de asigurare pentru punte. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Суда малые. Палубные привязные ремни безопасности и страховые оттяжки. Требования безопасности и методы испытаний (EN ISO 12401:2009, IDT)

SMV ISO/CEI 19794-10:2010 Tehnologia informaţiei. Formate de schimb de date biometrice. Partea 10: Date ale siluetei geometrice a mîinei - Информационная технология. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 10: Данные о геометрии руки (ISO/CEI 19794-10:2007, IDT)

53

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

53.060 SMV EN 12895:2010 Cărucioare de manipulare. Compatibilitate electromagnetică - Машины напольного транспорта. Электромагнитная совместимость (EN 12895:2000, IDT)

SMV ISO/CEI 29109-1:2010 Tehnologia informaţiei. Metodologia de încercare de conformitate pentru formate. de schimb de date biometrice definite în ISO/CEI 19794. Partea 1: Metodologia generalizată de încercare de conformitate Информационная технология. Методология проверки соответствия форматов обмена биометрическими данными, определенными в ISO/СEI 19794. Часть 1: Обобщенная методология проверки соответствия (ISO/CEI 29109-1:2009, IDT)

61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕЙНАЯ ПРОМЬШЛЕНОСТЬ

61.020 SM GOST 31396:2010 Clasificarea corpurilor tip femei pe grupe de înălţimi, mărimi şi grupe de conformaţie pentru proiectarea îmbrăcămintei - Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды (GOST 31396-2009, IDT)

35.240.15 SMV ISO/CEI 18013-3:2010 Tehnologia informaţiei. Identificarea persoanei. Permis de conducere conform cu ISO.Partea 3: Сontrolul accesului, autentificarea şi validarea integrităţii Информационнaя технология. Идентификация 17


65.160

SM GOST 31397:2010 Clasificarea corpurilor tip femei de mărimi mari Классификация типовых фигур женщин особо больших (GOST 31397-2009, IDT)

SM GOST R 51358:2010 (ISO 8454:2007) Ţigarete. Determinarea conţinutului de monoxid de carbon în faza gazoasă a fumului de ţigaretă cu ajutorul analizatorului infraroşu indispersabil (NDIR) Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора (GOST R 51358-2008, IDT)

SM GOST 31398:2010 Clasificarea corpurilor tip femei însărcinate Классификация типовых фигур беременных женщин (GOST 31398-2009, IDT) SM GOST 31399:2010 Clasificarea corpurilor tip bărbaţi pe grupe de înălţimi, mărimi şi grupe de conformaţie pentru proiectarea îmbrăcămintei - Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды (GOST 31399-2009, IDT)

67

67.160.10 SM 278:2010 Vinuri de struguri speciale efervescente spumoase, perlante, petiante. Condiţii tehnice generale - Вина виноградные специальные игристые газированные, жемчужные, искрящиеся. Общие технические условия

SM GOST 31400:2010 Clasificarea corpurilor tip bărbaţi de mărimi mari Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров (GOST 31400-2009, IDT)

67.120.10

SM GOST 31405:2010 Produse de lengerie din tricot pentru femei şi fete. Condiţii tehnice generale - Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия (GOST 31405-2009, IDT)

SMV ISO 936:2010 Carne şi produse din carne. Determinarea cenuşii totale Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания золы (ISO 936:1998, IDT)

SM GOST 31406:2010 Costume de baie din tricot. Condiţii tehnice generale Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия (GOST 31406-2009, IDT)

SMV ISO 1443:2010 Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de grăsime totală - Мясо и мясные продукты. Определение общего содержания жира ISO 1443:1973, IDT)

SM GOST 31407:2010 Produse de lengerie din tricot pentru sugari. şi copii de vîrstă de creşă. Condiţii tehnice generale - Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных и ясельного возраста. Общие технические условия (GOST 31407-2009, IDT)

SMV ISO 2294:2010 Carne şi produse din carne. Determinarea conţinutului de fosfor (Metodă de referinţă) - Mясо и мясные продукты. Определение общего содержания фосфора (контрольный метод. (ISO 2294:1974, IDT)

SM GOST 31408:2010 Produse de lengerie din tricot pentru bărbaţi şi băieţi. Condiţii tehnice generale - Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия (GOST 31408-2009, IDT)

SMV ISO 2917:2010 Carne şi produse din carne. Măsurarea pH-ului. Metoda de referinţă - Мясо и мясные продукты. Определение рH. Контрольный метод (ISO 2917:1999, IDT)

SM GOST 31409:2010 Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru femei şi fete. Condiţii tehnice generale - Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия (GOST 31409-2009, IDT) 65

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.140

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

SMV EN 15322:2010 Bitum şi lianţi bituminoşiCondiţii tehnice cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi flucsaţi - Битум и битумные вяжущие. Структура технических условий для жидких и разжиженных битумных вяжущих. (EN 15322:2009, IDT)

65.100 SM GOST R 52670:2010 (ISO 8243:2006) Ţigarete. Eşantionare - Сигареты. Отбор проб (GOST R 52670-2006, IDT) 18


77

секций из коррозионностойких сталей для целей cтроительства. (EN 10088-5:2009, IDT)

METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ

77.140.10 77.140.80 SMV EN 10343:2010 Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare - Стали для закаливания и отпуска для строительных целей. Технические условия поставки. (EN 10343:2009, IDT)

SMV EN 10340:2010 Oţeluri turnate pentru construcţii - Отливки стальные для строительных конструкций. (EN 10340:2007, IDT) 91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

77.140.20 SMV EN 10088-4:2010 Oţeluri inoxidabile Partea 4: Condiţii tehnice de livrare a foilor de tablă/plăcilor şi benzilor din oţel rezistent la coroziune utilizat în construcţii - Стали нержавеющие. Часть 4: Технические условия на поставку листов/пластин и полос из коррозионно-стойких сталей для целей строительства (EN 10088-4:2009, IDT).

91.060.20 SM 276 : 2010 Ţigle metalice din tablă, accesorii pentru acoperiş şi elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale. Condiţii tehnice - Черепица листовая металлическая, детали для кровли и элементы водосточной системы. Технические условия

SMV EN 10088-5:2010 Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare a barelor, tijelor, sîrmelor trefilate, profilelor şi a produselor transformate la frig din oţel rezistent la coroziune utilizat în construcţii - Стали нержавеющие. Часть 5: Технические условия на поставку полуфабрикатов брусков, прутков, проволоки и секций из коррозионностойких сталей для целей .cтроительства. (EN 10088-5:2009, IDT)

91.060.40 SMV EN 520+A1:2010 Plăci de gips-carton. Definiţii, cerinţe şi metode de încercări - Плиты гипсовые под штукатурку. Определения, требования и методы испытания (EN 520:2004+A1:2009, IDT) SMV EN 1856-1:2010 Coşuri de fum. Cerinţe pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам - Часть 1: Детали системы (EN 1856-1:2009, IDT)

77.140.50 SMV EN 10088-4:2010 Oţeluri inoxidabile Partea 4: Condiţii tehnice de livrare a foilor de tablă/plăcilor şi benzilor din oţel rezistent la coroziune utilizat în construcţii - Стали нержавеющие. Часть 4: Технические условия на поставку листов/пластин и полос из коррозионно-стойких сталей для целей строительства. (EN 10088-4:2009, IDT)

SMV EN 1858:2010 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi - Трубы дымовые. Составные части. Блоки - канал бетонные однослойные и многослойные (EN 1858:2008, IDT)

SMV EN 10088-5:2010 Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare a barelor, tijelor, sîrmelor trefilate, profilelor şi a produselor transformate la frig din oţel rezistent la coroziune utilizat în construcţii - Стали нержавеющие. Часть 5: Технические условия на поставку полуфабрикатов брусков, прутков, проволоки и секций из коррозионностойких сталей для целей cтроительства (EN 10088-5:2009, IDT)

91.060.50 SMV EN 60335-2-97:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru acţionările obloanelor, jaluzelelor, perdelelor şi echipamentelor de pliere similare - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97: Частные требования к приводам для свертывающихся ставней, жалюзей, тентов и аналогичного оборудования (EN 60335-2-97:2006, IDT)

77.140.65 SMV EN 10088-5:2010 Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare a barelor, tijelor, sîrmelor trefilate, profilelor şi a produselor transformate la frig din oţel rezistent la coroziune utilizat în construcţii - Стали нержавеющие. Часть 5: Технические условия на поставку полуфабрикатов брусков, прутков, проволоки и

91.100.10 SMV EN 14353+A1:2010 Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi 19


metode de încercare - Профили металлические и специальные профили, используемые в гипсовых плитах под штукатурку. Определения, требования и методы испытаний (EN 14353:2007+A1:2010, IDT).

SMV EN 14844+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane Изделия железобетонные сборные. Прямоугольные водопропускные трубы (EN 14844:2006+A1:2008, IDT)

SMV EN 14566+A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare - Изделия крепежные механические для систем гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний (EN 14566:2008+A1:2009, IDT)

SMV EN 15258:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi pentru susţinere - Изделия железобетонные сборные. Элементы подпорных стен (EN 15258:2008, IDT) 91.100.50

SMV EN 15283-1+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, cerinţe şi metode de încercarePartea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură. Плиты гипсовые армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 1: Гипсовые плиты с плетеным армированием (EN 15283-1:2008+A1:2009, IDT)

SMV EN 12591:2010 Bitumuri şi lianţi bituminoşi Condiţii tehnice pentru bitumuri rutiere - Битум и битумные вяжущие. Технические требования к битумам для дорожного строительства (EN 12591:2009, IDT)

SMV EN 15283-2+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, cerinţe şi metode de încercarePartea 2: Plăci de ipsos cu fibre - Плиты гипсовые армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 2: псоволокнистые плиты (EN 15283-2:2008+A1:2009, IDT)

SMV EN 13707+A2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici - Листы гибкие для гидроизоляции. Армированные битумные листы для гидроизоляции кровли. Определения и характеристики (EN 13707:2004+A2:2009, IDT)

SMV EN 15824:2010 Condiţii tehnice pentru tencuieli interioare şi exterioare pe bază de mortare organice - Технические требования к внешней и внутренней штукатурке на основе органических вяжущих веществ (EN 15824:2009, IDT)

SMV EN 13859-1+A1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue - Листы гибкие для гидроизоляции. Определения и характеристики оснований. Часть 1: Основания для разрывной кровли (EN13859-1:2005+A1:2008, IDT)

91.100.30

SMV EN 13859-2+A1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi Листы гибкие для гидроизоляции. Определения и характеристики оснований. Часть 2: Основания для стен (EN13859-2:2004+A1:2008, IDT)

SMV EN 934-3:201 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, cerinţe, conformitate şi marcare şi etichetare - Добавки к бетону, строительному раствору и жидкому строительному раствору. Часть 3: Добавки к строительному раствору. Определения, требования, соответствие и маркировка и этикетирование (EN 934-3:2009, IDT)

SMV EN 15322:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Condiţii tehnice cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi flucsaţi - Битум и битумные вяжущие. Структура технических условий для жидких и разжиженных битумных вяжущих (EN 15322:2009, IDT)

SMV EN 1858:2010 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi - Трубы дымовые. Составные части. Блоки - канал бетонные однослойные и многослойные (EN 1858:2008, IDT)

SMV EN 12591:2010 Bitumuri şi lianţi bituminoşi. Condiţii tehnice pentru bitumuri rutiere - Битум и битумные вяжущие. Технические требования к битумам для дорожного строительства (EN 12591:2009, IDT)

SMV EN 13693+A1:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş - Изделия железобетонные сборные. Специальные кровельные элементы (EN 13693:2004+A1:2009, IDT)

91.100.60

SMV EN 13747+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee - Изделия железобетонные сборные. Плиты настила для конструкций перекрытия (EN 13747:2005+A2:2010, IDT)

SMV EN 13162:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Condiţii tehnice -. Материалы 20


теплоизоляционные для зданий. Изделия минеральной ваты (MW). Технические условия (EN 13162:2008, IDT)

из

91.140.40 SMV EN 777-1:2010 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice Partea 1: Sistem D. Cerinţe de securitate - Системы нагревательные трубчатые радиационные газовые потолочные с несколькими горелками, не предназначенные для бытового применения. Часть 1: Система D. Требования безопасности (EN 777-1:2009, IDT)

SMV EN 13163:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Condiţii tehnice Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из экспандированного полистирола (EPS). Технические условия (EN 13163:2008, IDT) SMV EN 13164:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Condiţii tehnice Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). Технические условия (EN 13164:2008, IDT) SMV EN 13165:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Condiţii Материалы теплоизоляционные для зданий. из жесткой полиуретановой пены Технические условия (EN 13165:2008, IDT)

SMV EN 777-2:2010 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 2: Sistem E. Cerinţe de securitate - Системы нагревательные трубчатые радиационные газовые потолочные с несколькими горелками, не предназначенные для бытового применения. Часть 2: Система E. Требования безопасности (EN 777-2:2009, IDT)

fabricate tehnice Изделия (PUR).

SMV EN 777-3:2010 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 3: Sistem F Cerinţe de securitate - Системы нагревательные трубчатые радиационные газовые потолочные с несколькими горелками, не предназначенные для бытового применения. Часть 3: Система F. Требования безопасности (EN 777-3:2009, IDT)

SMV EN 13166:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Condiţii tehnice - Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из пенофенопласта (PF). Технические условия (EN 13166:2008, IDT)

SMV EN 777-4:2010 Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice Partea 4: Sistem H. Cerinţe de securitate - Системы нагревательные трубчатые радиационные газовые потолочные с несколькими горелками, не предназначенные для бытового применения. Часть 4: Система H. Требования безопасности (EN 777-4:2009, IDT)

SMV EN 13167:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Condiţii tehnice - Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из пеностекла (CG). Технические условия (EN 13167:2008, IDT) SMV EN 13168:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Condiţii tehnice - Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из древесной шерсти (WW). Технические условия (EN 13168:2008, IDT)

91.140.50 SMV EN 62054-11:2010 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare şi controlul sarcinii. Partea 11: Cerinţe particulare pentru receptoare electronice de control a pulsaţiei - Измерение энергопотребления (переменный ток). Установка тарифов и контроль нагрузки. Часть 11: Частные требования к электронным приемникам контроля пульсации (EN 62054-11:2004, IDT)

SMV EN 13169:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Condiţii tehnice - Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из вспученного перлита (EPB). Технические условия (EN 13169:2008, IDT) SMV EN 13170:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Condiţii tehnice Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из экспандированной пробки (ICB). Технические условия (EN 13170:2008, IDT)

SMV EN 62052-21:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Cerinţe generale, încercări şi condiţii de încercare. Partea 21: Echipament pentru tarifare şi controlul sarcinii - Оборудование для измерения энергопотребления (переменный ток). Общие требования, испытания и 21


условия испытаний. Часть 21: Оборудование для установки тарифов и контроля нагрузки (EN 62052-21:2004, IDT)

97

ECHIPAMENTE PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

91.180 97.020 SMV EN 15102:2010 Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri - Обои декоративные. Обои в рулонах и листа (EN 15102:2007, IDT)

SMV EN 50106:2010 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Reguli particulare pentru încercări de lot referitoare la aparatele. din domeniul de aplicare al EN 60335-1 si EN 60967 - Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные правила для стандартных испытаний приборов подпадающих под область применения (EN 50106:1997+A1:1998+A2:2001, IDT)

91.220 SMV EN 13309:2010 Maşini de construcţii. Compatibilitatea electromagnetică a maşinilor cu acţionare electrică proprie - Машины строительные. Электромагнитная совместимость машин с внутренним источником электропитания (EN 13309:2000, IDT) 93

97.080 SMV EN 60335-2-69:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care funcţionează în prezenţa apei sau uscat, inclusiv periile cu motor, pentru uz industrial şi comercial - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-69: Частные требования к пылесосам для сухой и влажной чистки, включая щетки с электроприводом промышленного и коммерческого назначения (EN 60335-2-69:2003+A1:2004, IDT)

CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

93.080.20 SMV EN 12591:2010 Bitumuri şi lianţi bituminoşi Condiţii tehnice pentru bitumuri rutiere - Битум и битумные вяжущие. Технические требования к битумам для дорожного строительства (EN 12591:2009, IDT)

97.100.30 SMV EN 1463-1:2010 Produse pentru marcare retroreflectorizante rutiere. Partea performanţă - Изделия для Светоотражающие дорожные Требования к исходным характеристикам EN 1463-1:2009, IDT)

rutieră. Butoane 1: Cerinţe iniţiale de разметки дорог. кнопки. Часть 1: эксплуатационным

SMV EN 14785:2010 Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu granule de lemn. Cerinţe şi metode de încercare - Приборы отопительные конвекционные для жилых помещений, работающие на древесных гранулах. Требования и методы испытаний (EN 14785:2006, IDT) 97.120

SMV EN 12591:2010 Bitumuri şi lianţi bituminoşi. Condiţii tehnice pentru bitumuri rutiere - Битум и битумные вяжущие. Технические требования к битумам для дорожного строительства (EN 12591:2009, IDT)

SMV EN 50412-2-1:2010 Echipamente şi sisteme de comunicaţii prin linii de alimentare cu energie electrică utilizate în instalaţiile de joasă tensiune în domeniul de frecvenţă de la 1,6 MHz pînă la 30 MHz. Partea 2-1: Mediu rezidenţial, comercial şi uşor industrializat. Cerinţe de imunitate. Аппаратура и системы ВЧ-связи для линий электропередач, используемые в низковольтных установках в диапазоне частот 1,6 – 30 МГц. Часть 2-1: Окружающая среда жилых, коммерческих и слабоиндустриализованных зон. Требования иммунитета (EN 50412-2-1:2005, IDT)

SMV EN 50293:2010 Compatibilitate electromagnetică.Sisteme de semnalizare pentru traficul rutier. Standard de produs Электромагнитная совместимость. Системы сигнализации для регулирования дорожным движением. Стандарт на продукцию (EN 50293:2000, IDT)

22


SMV EN 13138-1:2010 Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare. pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp Средства вспомогательные для обучения плаванию. Часть 1: Требования безопасности и методы испытаний надеваемых вспомогательных средств (EN ISO 13138-1:2008, IDT)

SMV EN 60730-2-7:2010 Dispozitive de comandă electrice automate ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Cerinţe particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate Устройства управления автоматические электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7: Частные требования к таймерам и выключателям с часовым механизмом (EN 60730-27:1995+A12:1993+A11:1994+A1:1997+A13:2003+A14: 2003, IDT) 97.180 SMV EN 50106:2010 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Reguli particulare pentru încercări de lot referitoare la aparatele. din domeniul de aplicare al EN 60335-1 si EN 60967 - Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные правила для стандартных испытаний приборов подпадающих под область применения EN 60335-1 и EN 60967 (EN 50106:1997+A1:1998+A2:2001, IDT) 97.220.40 SMV EN 564:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Cordelină. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Шнур. Требования безопасности и методы испытаний (EN 564:2006, IDT) SMV EN 565:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Лента. Требования безопасности и методы испытаний. (EN 565:2006, IDT) SMV EN 566:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de ancorare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинистов. Стропы. Требования безопасности и методы испытаний (EN 566:2006, IDT) SMV EN 569:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pitoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинистов. Крюки скальные. Требования безопасности и методы испытаний (EN 569:2007, IDT) SMV EN 958:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Sisteme absorbitoare de energie utilizate în ascensiune (via ferrata) Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинистов. Системы, абсорбирующие энергию, используемые при восхождении (via ferrata). Требования безопасности и методы испытаний (EN 958:2006, IDT) 23


Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы (mai – iunie 2010) Indicativul standardului Обозначение cтандарта SM 276:2010 SM 278:2010 SMV EN 352-8:2010 SMV EN 379+A1:2010 SMV EN 405+A1:2010 SMV EN 420+A1:2010 SMV EN 443:2010 SMV EN 455-2:2010 SMV EN 520+A1:2010 SMV EN 564:2010 SMV EN 565:2010 SMV EN 566:2010 SMV EN 569:2010 SMV EN 598+A1:2010 SMV EN 659+A1:2010 SMV EN 777-1:2010 SMV EN 777-2:2010 SMV EN 777-3:2010 SMV EN 777-4:2010 SMV EN 813:2010 SMV EN 943-3:2010 SMV EN 958:2010 SMV EN 969:2010 SMV EN 7886-3:2010 SMV EN ISO 8185:2010 SMV EN 1060-1+A2:2010 SMV EN 1060-2+A2:2010 SMV EN 1060-3+A2:2010 SMV EN 1077:2010 SMV EN 1149 - 5:2010 SMV EN 1463-1:2010 SMV EN 1483:2010 SMV EN 1486:2010 SMV EN 1497: 2010 SMV EN 1858: 2010 SMV EN 1856-1:2010 SMV EN 1856-2:2010 SMV EN 10088-4:2010 SMV EN 10088-5:2010 SMV EN 10255+A1:2010 SMV EN 10340:2010 SMV EN 10343:2010

Codul CSM Код CSM 91.060.20 67.160.10 13.340.20 13.340.20 13.340.30 13.340.20 13.340.20 11.140 01.040.91 91.060.40 97.220.40 97.220.40 97.220.40 97.220.40 23.040.10 23.040.40 13.340.20 91.140.40 91.140.40 91.140.40 91.140.40 17.200.20 91.100.30 97.220.40 23.040.10 23.040.40 11.040.25 11.040.10 11.040.55 11.040.55 11.040.55 13.340.20 13.340.10 93.080.20 13.060.30 13.340.10 13.340.60 91.100.30 91.060.40 91.060.40 91.060.40 77.140.20 77.140.50 77.140.20 77.140.50 77.140.65 23.040.10 77.140.80 77.140.10

Data editării Дата издания 20.09.2010 30.12.2010 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 15.07.2010 18.06.2010

24

Nr. Şi data hotărîrii № и дата постановления 359-ST din 28.06.2010 352-ST din 18.05.2010 340-ST din 05.05.2010 340-ST din 05.05.2010 340-ST din 05.05.2010 340-ST din 05.05.2010 340-ST din 05.05.2010 350-ST din 14.05.2010 338-ST din 04.05.2010

28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010 18.06.2010

340-ST din 05.05.2010 340-ST din 05.05.2010 340-ST din 05.05.2010 340-ST din 05.05.2010 338-ST din 04.05.2010

28.06.2010 18.06.2010 18.06.2010 18.06.2010 18.06.2010 28.06.2010 18.06.2010 28.06.2010 18.06.2010

340-ST din 05.05.2010 338-ST din 04.05.2010 338-ST din 04.05.2010 338-ST din 04.05.2010 338-ST din 04.05.2010 340-ST din 05.05.2010 338-ST din 04.05.2010 340-ST din 05.05.2010 338-ST din 04.05.2010

15.07.2010 12.07.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 28.06.2010 05.07.2010 18.06.2010 12.07.2010 05.07.2010 05.07.2010 01.07.2010

350-ST din 14.05.2010 339-ST din 25.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 340-ST din 05.05.2010 347-ST din 11.05.2010 338-ST din 04.05.2010 353-ST din 25.05.2010 347-ST din 11.05.2010 347-ST din 11.05.2010 345-ST din 10.05.2010

18.06.2010 18.06.2010 18.06.2010

338-ST din 04.05.2010 338-ST din 04.05.2010 338-ST din 04.05.2010

18.06.2010

338-ST din 04.05.2010

18.06.2010 18.06.2010 18.06.2010

338-ST din 04.05.2010 338-ST din 04.05.2010 338-ST din 04.05.2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV EN 12470-52010 SMV EN 12591:2010 SMV EN 12895:2010 SMV EN 13061:2010 SMV EN 13138-1:2010 SMV EN 13162:2010 SMV EN 13163:2010 SMV EN 13164:2010 SMV EN 13165:2010 SMV EN 13166:2010 SMV EN 13167:2010 SMV EN 13168:2010 SMV EN 13169:2010 SMV EN 13170:2010 SMV EN 13171:2010 SMV EN 13274 -7:2010 SMV EN 13309:2010 SMV EN 13693+A2:2010 SMV EN 13707+A2:2010 SMV EN 13747+A2:2010 SMV EN 13859-1+AI:2010 SMV EN 13859-2+AI:2010 SMV EN 14116:2010 SMV EN 14353+A1:2010 SMV EN 146566+A1:2010 SMV EN 14605+A1:2010 SMV EN14683:2010 SMV EN 14785:2010 SMV EN 14820:2010 SMV EN 14844+A1:2010 SMV EN 15102:2010 SMV EN 15258:2010 SMV EN 15283-1+A1:2010 SMV EN 15283-2+A1:2010 SMV EN 15322:2010 SMV EN 15333-1:2010 SMV EN 15283-2:2010 SMV EN 15613:2010 SMV EN 15747:2010 SMV EN 15824:2010 SMV EN17491-3:2010 SMV EN 17491-4:2010

Codul CSM Код CSM 17.200.20 93.080.20 91.100.50 33.100.01 53.060

Data editării Дата издания 20.07.2010 01.07.2010

Nr. Şi data hotărîrii № и дата постановления 357-ST din 10.06.2010 345-ST din 10.05.2010

21.06.2010

337-ST din 04.05.2010

05.07.2010 05.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 05.07.2010 21.06.2010

347-ST din 11.05.2010 347-ST din 11.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010 347-ST din 11.05.2010 337-ST din 04.05.2010

01.07.2010 01.07.2010

345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010

01.07.2010 01.07.2010

345-ST din 10.05.2010 345-ST din 10.05.2010

01.07.2010

345-ST din 10.05.2010

05.07.2010 09.0707.2010 09.0707.2010

347-ST din 11.05.2010 348-ST din 11.05.2010 348-ST din 11.05.2010

05.07.2010 30.06.2010 09.0707.2010 25.06.2010 09.0707.2010 09.0707.2010 09.0707.2010 09.07.2010

347-ST din 11.05.2010 341-ST din 06.05.2010 348-ST din 11.05.2010 339-ST din 05.05.2010 348-ST din 11.05.2010 348-ST din 11.05.2010 348-ST din 11.05.2010 348-ST din 11.05.2010

09.07.2010

348-ST din 11.05.2010

09.07.2010

348-ST din 11.05.2010

05.07.2010 09.0707.2010

347-ST din 11.05.2010 348-ST din 11.05.2010

13.340.40 13.340.50

05.07.2010

347-ST din 11.05.2010

11.040.20 91.100.10 13.340.10 13.340.10

15.07.2010 09.0707.2010 05.07.2010 05.07.2010

350-ST din 14.05.2010 348-ST din 11.05.2010 347-ST din 11.05.2010 347-ST din 11.05.2010

13.340.50 97.220 91.100.60 91.100.60 91.100.60 91.100.60 91.100.60 91.100.60 91.100.60 91.100.60 91.100.60 91.100.60 13.340.30 33.100.01 91.220 91.100.30 91.100.50 01.040.91 91.100.30 91.100.50 01.040.91 91.100.50 01.040.91 13.340.10 91.100.10 21.060.99 91.100.10 13.340 11.140 97.100.30 11.04.20 91.100.30 91.180 91.100.30 01.040.91 91.100.10 01.040.91 91.100.10 75.140 91.100.50 11.040.01 91.100.10 01.040.91

25


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV EN 45502-2-1:2010 SMV EN 50106:2010 SMV EN 50270:2010 SMV EN 50293:2010 SMV EN 50295:2010 SMV EN 50412 – 2 - 1:2010 SMV EN 55014:2010 SMV EN 55015:2010 SMV EN 55020:2010 SMV EN 60335-2-69:2010 SMV EN 60335-2-97:2010 SMV EN 60522:2010 SMV EN 60580:2010 SMV EN 60601-1-2:2010 SMV EN 60601-1-2-17:2010

Codul CSM Код CSM 11.040.40 97.020 97.180

Data editării Дата издания 01.07.2010 14.06.2010

Nr. Şi data hotărîrii № и дата постановления 344-ST din 07.05.2010 336-ST din 03.05.2010

13.320 19.080 33.100.01 33.100.01 93.080.30

21.06.2010

337-ST din 04.05.2010

21.06.2010

337-ST din 04.05.2010

29.120.60 33.120.20 97.120 33.100.10 33.100.10 33.100.20 97.080 29.120.01 91.060.50 11.040.50 11.040.50

21.06.2010 21.06.2010

337-ST din 04.05.2010 337-ST din 04.05.2010

21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 14.06.2010 14.06.2010

337-ST din 04.05.2010 337-ST din 04.05.2010 337-ST din 04.05.2010 336-ST din 03.05.2010 336-ST din 03.05.2010

01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010

344-ST din 07.05.2010 344-ST din 07.05.2010 344-ST din 07.05.2010

01.07.2010

344-ST din 07.05.2010

11.040.01 33.100.10 33.100.20 11.040.60 19.100

SMV EN 60601-1-3:2010 SMV EN 60601-1-8:2010 SMV EN 60601-1-6:2010 SMV EN 60601-2-1:2010 SMV EN 60601-2-2:2010 SMV EN 60601-2-3:2010 SMV EN 60601-2-4:2010 SMV EN 60601-2-5:2010 SMV EN 60601-2-7:2010 SMV EN 60601-2-8:2010 SMV EN 60601-2-10:2010

11.040.01 11.040.01 11.040.01 11.040.60 11.040.30 11.040.30 11.040.60 11.040.60 11.040.50 11.040.50 11.040.55 11.040.60

01.07.2010 01.07.2010 12.07.2010 06.07.2010 06.07.2010 06.07.2010 06.07.2010 06.07.2010 06.07.2010 06.07.2010 06.07.2010

344-ST din 07.05.2010 344-ST din 07.05.2010 349-ST din 12.05.2010 346-ST din 10.05.2010 346-ST din 10.05.2010 346-ST din 10.05.2010 346-ST din 10.05.2010 346-ST din 10.05.2010 346-ST din 10.05.2010 346-ST din 10.05.2010 346-ST din 10.05.2010

SMV EN 60601-2-11:2010

11.040.50 33.100.10 33.100.20

12.07.2010

349-ST din 12.05.2010

SMV EN 60601-2-12:2010 SMV EN 60601-2-13:2010 SMV EN 60601-2-18:2010 SMV EN 60601-2-19:2010 SMV EN 60601-2-20:2010 SMV EN 60601-2-21:2010 SMV EN 60601-2-23:2010 SMV EN 60601-2-24:2010 SMV EN 60601-2-27:2010 SMV EN 60601-2-29:2010 SMV EN 60601-2-30:2010 SMV EN 60601-2-31:2010 SMV EN 60601-2-32:2010 SMV EN 60601-2-34:2010 SMV EN 60601-2-36:2010 SMV EN 60601-2-38:2010 SMV EN 60601-2-40:2010 SMV EN 60601-2-41:2010

11.040.10 11.040.10 11.040.50 11.040.10 11.040.10 11.040.60 11.040.55 11.040.20 11.040.50 11.040.60 11.040.01 11.040.40 11.040.50 11.040.55 11.040.60 11.140 11.040.50

06.07.2010 12.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 06.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 06.07.2010 06.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010

346-ST din 10.05.2010 349-ST din 12.05.2010 344-ST din 07.05.2010 344-ST din 07.05.2010 344-ST din 07.05.2010 344-ST din 07.05.2010 346-ST din 10.05.2010 349-ST din 12.05.2010 349-ST din 12.05.2010 349-ST din 12.05.2010 346-ST din 14.05.2010 346-ST din 14.05.2010 349-ST din 12.05.2010 349-ST din 12.05.2010 349-ST din 12.05.2010 349-ST din 12.05.2010 349-ST din 12.05.2010 349-ST din 12.05.2010

SMV EN 60601-2-43:2010 SMV EN 60601-2-45:2010

11.040.50 11.040.50

15.07.2010 15.07.2010

350-ST din 14.05.2010 350-ST din 14.05.2010

11.040.30 11.040.55 11.040.99

26


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV EN 60601-2-47:2010 SMV EN 60601-2-49:2010 SMV EN 60601-2-50:2010 SMV EN 60601-2-51:2010 SMV EN 60627:2010 SMV EN 60702-1:2010 SMV EN 60702-2:2010 SMV EN 60730-2-7:2010 SMV EN 61000-3-11: 2010 SMV EN 61000 - 6 -3:2010 SMV EN 61000- 6- 4:2010 SMV EN 61143 -2 :2010 SMV EN 61217:2010 SMV EN 61326-2-3:2010 SMV EN 61326-2-4:2010 SMV EN 61326-2-5:2010 SMV EN 61558-2-1:2010 SMV EN 61558-2-2:2010 SMV EN 61643-11:2010 SMV EN 61643-21:2010

Codul CSM Код CSM 11.040.55 11.040.55 11.040.60 11.040.55 11.040.50 29.060.20 29.060.20 97.120 33.100.10 33.100.10 33.100.10 19.180 11.040.50 13.280 33.100.01 25.040.40 33.100.01 25.040.40 33.100.01 25.040.40 29.180 29.180 29.240.10

Data editării Дата издания 15.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 15.07.2010 14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 14.06.2010 15.07.2010

29.240 29.240.10

SMV EN 62052-21:2010 SMV EN 62054-11:2010 SMV EN 62054-21:2010 SMV EN 62083:2010 SMV EN 62304:2010 SMV EN 62310 – 2 :2010

91.140.50 91.140.50 91.140.50 11.040.60 11.040.01

SMV EN ISO 1483:2010 SMV EN ISO 2294:2010 SMV EN ISO 5366-1:2010 SMV EN ISO 7886 -3:2010 SMV EN ISO 8185:2010 SMV EN ISO 10079-1:2010 SMV EN ISO 10079-2:2010 SMV EN ISO 10079-3:2010 SMV EN ISO 10535:2010 SMV EN ISO 10555-1:2010 SMV EN ISO 10555-2:2010 SMV EN ISO 10651-2:2010 SMV EN ISO 10993-1:2010 SMV EN ISO 10993-3:2010 SMV EN ISO 10993-4:2010 SMV EN ISO 10993-5:2010 SMV EN ISO 10993-6:2010 SMV EN ISO 10993-7:2010 SMV EN ISO 10993-9:2010 SMV EN ISO 10993-10:2010 SMV EN ISO 10993-11:2010 SMV EN ISO 10993-13:2010 SMV EN ISO 10993-16:2010 SMV EN ISO 11612:2010 SMV EN ISO 12127-2:2010 SMV EN ISO 12401:2010 SMV EN ISO15001:2010 SMV EN ISO 15197:2010

13.060.30 67.120.10 11.040.10 11.040.10 11.140 11.040.10 11.040.10 11.040.10 11.180.10 11.040.25 11.040.25 11.040.01 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.100.20 13.340.10 13.340.10 47.080 11.040.10 11.040.55

29.200 33.100.01

27

Nr. Şi data hotărîrii № и дата постановления 350-ST din 14.05.2010 350-ST din 14.05.2010 350-ST din 14.05.2010 350-ST din 14.05.2010 350-ST din 14.05.2010 336-ST din 03.05.2010 336-ST din 03.05.2010 336-ST din 03.05.2010 337-ST din 04.05.2010 337-ST din 04.05.2010 337-ST din 04.05.2010 336-ST din 03.05.2010 350-ST din 14.05.2010

21.06.2010

337-ST din 04.05.2010

21.06.2010

337-ST din 04.05.2010

21.06.2010

337-ST din 04.05.2010

14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010

336-ST din 03.05.2010 336-ST din 03.05.2010 336-ST din 03.05.2010 336-ST din 03.05.2010

21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 15.07.2010 15.07.2010 21.062010

337-ST din 04.05.2010 337-ST din 04.05.2010 337-ST din 04.05.2010 350-ST din 14.05.2010 350-ST din 14.05.2010 337-ST din 14.05.2010

12.07.2010 12.07.2010 25.06.2010 25.06.2010 15.07.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 20.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 05.07.2010 05.07.2010 05.07.2010 25.06.2010 30.06.2010

353-ST din 25.05.2010 353-ST din 25.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 350-ST din 14.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 357-ST din 10.06.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 339-ST din 05.05.2010 347-ST din 11.05.2010 347-ST din 11.05.2010 347-ST din 11.05.2010 339-ST din 05.05.2010 341-ST din 06.05.2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV EN ISO 15747:2010 SMV EN ISO 16201:2010 SMV EN ISO 17491-3:2010 SMV EN ISO 17491-4:2010 SMV EN ISO 18779:2010 SMV EN ISO 19054:2010 SMV EN ISO 20776-1:2010 SMV EN ISO 21171:2010 SMV EN ISO 21534:2010 SMV EN ISO 21535:2010 SMV EN ISO 21536:2010 SMV EN ISO 21647:2010 SMV EN ISO 21649:2010 SMV EN ISO 21969:2010 SMV EN ISO 22442-1:2010 SMV EN ISO 22442-2:2010 SMV EN ISO 22442-3:2010 SMV EN ISO 22675:2010 SMV EN ISO 23328-1:2010 SMV EN ISO 23328-2:2010 SMV EN ISO 23747:2010 SMV EN ISO 25539-1:2010 SMV EN ISO 25539-2:2010 SMV ISO 936:2010 SMV ISO 1443:2010 SMV ISO 2917:2010 SMV ISO 13528:2010 SMV ISO/CEI 18013 -3:2010 SMV ISO/CEI 19794 -3:2010 SMV ISO/CEI 19794 -8:2010 SMV ISO/CEI 19794 -10:2010 SMV ISO/CEI 29109-1:2010 SM ISO 4831:2010 SM GOST 31396:2010 SM GOST 31397:2010 SM GOST 31398:2010 SM GOST 31399:2010 SM GOST 31400:2010 SM GOST 31405:2010 SM GOST 31406:2010 SM GOST 31407:2010 SM GOST 31408:2010 SM GOST 31409:2010 SM GOST R 51358:2010 SM GOST R 51705:2010 SM GOST R 52162:2010 SM GOST R 52670:2010 SM GOST R ISO 7218:2010 GOST 13663 - 86

Codul CSM Код CSM 11.040.20 11.180.01 13.340.10 13.340.10 11.040.10 11.040.99 11.100 11.140 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.10 11.040.20 11.040.10 11.100.20 11.100.20 11.100.20 11.040.40 11.040.10 11.040.10 11.040.10 11.040.40 11.040.40 67.120.10 07.100.30 67.120.10 03.120.30 35.240.15 35.040 35.040 35.040 35.040 07.100.30 61.020 61.020 61.020 61.020 61.020 61.020 61.020 61.020 61.020 61.020 65.160 65.160 11.120.20 65.100 07.100.30 15.07.2010

Data editării Дата издания 15.07.2010 01.07.2010 05.07.2010 05.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010 23.06.2010 23.06.2010 23.06.2010 23.06.2010 23.06.2010 12.07.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 15.06.2010 04.06.2010 15.05.2010 15.06.2010 12.07.2010 17.05.2010

28

Nr. Şi data hotărîrii № и дата постановления 350-ST din 06.05.2010 343-ST din 07.05.2010 347-ST din 11.05.2010 347-ST din 11.05.2010 343-ST din 07.05.2010 343-ST din 07.05.2010 343-ST din 07.05.2010 343-ST din 07.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 341-ST din 06.05.2010 343-ST din 07.05.2010 343-ST din 07.05.2010 343-ST din 07.05.2010 343-ST din 07.05.2010 343-ST din 07.05.2010 353-ST din 25.05.2010 353-ST din 25.05.2010 353-ST din 25.05.2010 353-ST din 25.05.2010 354 ST din 28.05.2010 354 ST din 28.05.2010 354 ST din 28.05.2010 354 ST din 28.05.2010 354 ST din 28.05.2010 353-ST din 25.05.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 351-ST din 17.05.2010 355-ST din 04.06.2010 342-ST din 06.05.2010 351-ST din 17.05.2010 353-ST din 25.05.2010 358-ST din 17.05.2010


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (mai – iunie 2010) Indicativul standardului Обозначение cтандарта SM SR EN 420:2004 SM SR EN 60335-2-97:2006 SM GOST R 51358:2004 GOST 904-87 GOST 7474-88 GOST 10540-90 GOST 12694-2003 GOST 20462-87 GOST 30039-98 SM STB EN 4552:2009

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

13.340.20 29.120.01 91.060.50 65.160

26.07.2010 01.03.2011

SMV EN 420:2003+A1:2010 SMV EN60335-2-97:2010

340-ST din 05.05.2010 336-ST din 03.05.2010

15.08.2010

SM GOST R 51358:2010

351-ST din 17.05.2010

61.020 61.020 61.020 61.020 61.020 65.160 11.140

30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 15.08.2010 01.01.2011

SM GOST 31405:2010 SM GOST 31409:2010 SM GOST 31406:2010 SM GOST 31407:2010 SM GOST 31408:2010 SM GOST R52670:2010 SMV EN 455-2:2010

356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 356-ST din 09.06.2010 351-ST din 17.05.2010 350-ST din 14.05.2010

INDICATIVELE DOCUMENTELOR NORMATIVE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI/ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ (mai – iunie 2010) Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Код CSM

Nr. mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

CBP: 2008/A1:2010 SMV EN 10340:2010/AC:2010 SMV EN ISO 109937:2010/AC:2010

01.120 77.140.80 25.26.2010

A1 C1 C1

362 – ST din 13.07.2010 338-ST din 04.05.2010 339-ST din 05.05.2010

31 Nu se publică Nu se publică

INDICATIVELE STANDARDELOR INTERSTATALE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА (mai – iunie 2010) Indicativul standardului Обозначение стандарта GOST 13663-86

Codul CSM Код CSM

Nr. mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Стр.

23.040.10

1

358-ST din 17.05.2010

33

29


30


MODIFICĂRI APROBATE LA CODURILE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫE К КОДЕКСАМ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ CSM 01.120 MODIFICARE

CBP 1-8:2008/A1:2010

Principiile şi metodologia standardizării. Referinţe la standarde în reglementări tehnice. Principii generale şi metode de referinţă

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 362-ST din 13.07.2010 Punctul 1.1. 4.1. După cuvintele „referinţă la standarde” se completează cu cuvintele „sau prestandarde (în continuare – standarde)”. Punctul 3.5 se exclude. Anexa C Пункт 1.1. После слов „ссылок на стандарты” дополнить словами „или предстандарты (далее – стандарты)”. Пункт 3.5 исключить. (BS nr.4- 2010)

ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТAНДАРTЫ МОЛДОВЫ 77 METALURGIE МЕТАЛУРГИЯ CSM 77.140.80 Erată la SMV EN 10340:2010/AC:2010 „Prezenta erată reprezintă preluarea versiunii engleze a eratei EN 10340:2007/AC:2008 la standardul european EN 10340:2007 „Steel castings for structural uses” ca erată la prestandardul moldovean SMV EN 10340:2010. (BS nr.4- 2010)

------------------------------------------------------------------------------------11 MEDICINĂ ЭДРАВООХРФНЕНИЕ CSM 11.100.20 Erata la SMV EN ISO 10993-7:2010/AC:2010, Prezenta erată reprezintă adoptarea versiunii engleze a eratei EN ISO 10993-7:2008/AC:2009 „Biological evaluation of medical devices. Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals” ca erată la prestandardul moldovean SMV EN ISO 10993-7:2010. (BS nr.4- 2010)

31


32


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ (mai– iunie 2010) 23 ГИДРАЛИЧИСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИУ СИСТЕМЫ И КОМПОННТЫ ОБШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МКС 23.040.10 Изменение № 3 ГОСТ 13663—86 Трубы стальные профильные. Технические требования Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 35—2009 от 11.06.2009) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5884 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на профильные бесшовные и сварные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали». Пункты 1.3—1.5 изложить в новой редакции: «1.3. Трубы изготовляют бесшовными горячедеформированными, бесшовными холоднодеформированными, электросварными, электросварными холоднодеформированными, электросварными горячекалиброваными, а также изготовленными методом печной сварки. 1.4. Трубы изготовляют: - из углеродистой стали марок Ст1сп, Ст1пс, Ст1кп, Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, СтЗсп, СтЗпс, СтЗкп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по ГОСТ 380, марок 08, 08пс, 08кп, 10, Юпс, Юкп, 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп, 35, 45 по ГОСТ 1050, марки 08Ю по ГОСТ 9045; - из легированной стали марок 09Г2, 09Г2С. 10ХСНД по ГОСТ 19281, марок 10Г2 и 30ХГСА по ГОСТ 4543. * Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2010-04-01. 1.5. В зависимости от назначения трубы изготовляют следующих групп: А — с нормированием механических свойств основного металла труб в соответствии с таблицами 1 и 2; В — с нормированием химического состава стали по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 9045, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543 и механических свойств основного металла труб в соответствии с таблицами 1 и 2. В условных обозначениях труб индекс группы проставляется перед маркой стали».

33


Пункт 1.7. Таблицу 1 изложить в новой редакции: Таблица 1 Марка стали

Временное сопротивление разрыву σв, Н/мм2 (кгс/мм2)

Предел текучести σт, Н/мм2 (кгс/мм2)

Относительное удлинение δ5, %

Вид труб Трубы горячедеформированные

не менее 10, 10пс

353 (36)

216(22)

24

20

412(42)

245 (25)

21

35

510(52)

294 (30)

18

45

549 (56)

323 (33)

14

09Г2

441(45)

294 (30)

20

09Г2С

441 (45)

294(30)

18

10ХСНД

490 (50)

343 (35)

18

10Г2

422 (43)

265(27)

21

30ХГСА

600(61)

350(36)

21

10, 10пс

343 (35)

206(21)

24

20

412(42)

245 (25)

20

35

510(52)

294(30)

18

45

549 (56)

323 (33)

14

09 Г2

441 (45)

294(30)

20

09Г2С

441 (45)

265(27)

18

10ХСНД

490 (50)

343 (35)

18

10Г2

422 (43)

265(27)

21

30ХГСА

600(61)

350(36)

21

Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп

333(34)

206(21)

24

СтЗсп, СтЗпс, СтЗкп

353(36)

216(22)

22

Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп

412(42)

245 (25)

21

10, Юпс

333(34)

206(21)

24

20

412(42)

245 (25)

21

333(34)

206(21)

24

Ст08пс Ст2пс

Трубы холоднодеформированные

Трубы электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные

Трубы печной сварки

Пункт 1.8. Таблицу 2 изложить в новой редакции: Т а б л и ц а 2 Марка стали

Временное сопротивление разрыву σв , Н/мм2 (кгс/мм2)

08Ю

294 (30)

14

08, 08пс, 08кп

314(32)

13

Ст1еп, СлТпе, Ст1кп

333(34)

П

Ст2еп, Ст2пс, Ст2кп

353 (36)

tg10

СтЗеп, СтЗпс, СтЗкп

363 (37)

10

Ст4еп, Ст4пс, Ст4кп

372 (38)

10

10, Юпс, 10кп

353(36)

10

15, 15пс, 15кп

372 (38)

10

20. 20пс, 20кп

372 (38)

10

Относительное удлинение δ5, % не менее

(Продолжение см. с. 35)

34


(Продолжение Изменения № 1 к, ГОСТ13663—86) Пункт 1.9.2. Первый абзац после слов «электросварных труб» дополнить словами: «электросварных горячекалиброванных и труб печной сварки». Раздел 1 дополнить пунктом — 1.13: «1.13. По согласованию изготовителя с потребителем трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 09Г2С с толщиной стенки 4 мм и более должны выдерживать испытания на ударный изгиб. Нормы ударной вязкости, тип образца (с концентратором вида U или V), а также температура испытаний оговариваются в заказе». Пункт 2.1 после слов «электросварные холоднодеформированные» дополнить словами: «электросварные горячекалиброванные или трубы печной сварки». Пункт 2.3 дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребителем допускается на каждой партии труб статистический выборочный метод контроля размеров и поверхности по альтернативному признаку с одноступенчатым уровнем в соответствии с действующими стандартами. Планы контроля устанавливаются при согласовании использования статистического контроля». Пункт 2.5 после слов «на растяжение» дополнить словами: «и ударный изгиб». Пункт 3.2 после слов «ГОСТ 18360» дополнить словами: «и ГОСТ 18365». Пункты 3.2, 3.7. Заменить слова: «нормативно-технической документации» на «нормативной документации». Пункт 3.8 дополнить словами: «, для испытаний на ударный изгиб — по три образца для каждой температуры». Пункт 3.9 изложить в новой редакции: «3.9. Химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0 - ГОСТ 22536.5, ГОСТ 22536.7 - ГОСТ 22536.9, ГОСТ 12344, ГОСТ 12345, ГОСТ 12346, ГОСТ 12347, ГОСТ 12348, ГОСТ 12350, ГОСТ 12352, ГОСТ 12355, ГОСТ 12356, ГОСТ 12357, ГОСТ 12359 или иными методами, обеспечивающими необходимую точность определения». Пункт 3.12 дополнить абзацем: «Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454». Информационные данные. Пункт 4. Дополнить ссылками и номерами пунктов: ГОСТ 9045-93, 1.4; ГОСТ 4543-71, 1.4; ГОСТ 9454-78, 3.12; ГОСТ 18365-93, 3.2; ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83), 1.5; ГОСТ 22536.7-88, 3.9; ГОСТ 22536.8-87, 3.9; ГОСТ 22536.9-88, 3.9; ГОСТ 12344-2003, 3.9; ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), 3.9; ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86), 3.9; ГОСТ 12347-77, 3.9; ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82), 3.9; ГОСТ 12350-78, 3.9; ГОСТ 12352-81, 3.9; ГОСТ 12355-78, 3.9; ГОСТ 12356-81, 3.9; ГОСТ 12357-84, 3.9; ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77), 3.9. Заменить ссылки: ГОСТ 166-80 на ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), ГОСТ 380-88 на ГОСТ 380-2005, ГОСТ 7502-89 на ГОСТ 7502-98, ГОСТ 8026-75 на ГОСТ 8026-92, ГОСТ 22536.5-87 на ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82). Исключить ссылки: ГОСТ 18362-73, ГОСТ 18363-73, ГОСТ 22536.6-88 и соответствующие номера пунктов.

(ИУС№5 2010)

(BS nr.4- 2010)


36


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0010-M din 07.05.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de combustibil tip QUANTIUM (modificarea 500T) cu numerele de fabricaţie nr.D0949233, nr.D0949234, nr.D0949235, nr.D0949236, nr.D0949237 producător TOKHEIM, Marea Britanie, solicitant Î.C.S. „PETROM MOLDOVA” S.A., mun. Chişinău, cu nr. III-0148:2010. A elibera Î.C.S. „PETROM MOLDOVA” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0133U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, gaz-cromatografului tip VARIAN model CP 3800GC cu detector selectiv de masă model SATURN 2200 GC/MS cu numărul de fabricaţie a gaz-cromatografului 105179, a detectorului selectiv de masă 06494 şi autosampler-ului 23004, producător firma Varian, Inc., SUA, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0149:2010. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0134U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul tip LOADMAN I, producător AlEngineering Oy, Finlanda, solicitant Î.C.S. „Lemminkainen Infra Oy” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare din 02.02.2010 pentru aparatul tip LOADMAN I cu nr. de fabricaţie LI. 020797

37


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0012-M din 12.05.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice tip HUAWEI – MSC 9880 SoftSwitch cu numărul de fabricaţie al dispozitivului de comandă MSOFTX3000 2102300461P098000943, 2102300461P090001007, producător Huawei Technologies CO. LTD, R.P.China solicitant S.A. „Moldtelecom”, mun. Chişinău, cu nr. III-0150:2010. A elibera S.A. „Moldtelecom”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0135U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizorul de gaze de ardere tip MULTILYZER NG cu numărul de fabricaţie 164100497, producător AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Germania, solicitant „PIROTERM SERVICE” S.R.L, mun. Chişinău, cu nr. III-0151:2010. A elibera „PIROTERM SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0136U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

38


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0014-M din 31.05.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul cu transformată Fourier tip JASCO FT/IR-6300 cu numărul de fabricaţie A 009461024, producător firma JASCO Corporation, Japonia, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0152:2010. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0137U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţele electrono – tenzometrice de cîntărire statică tip BS, solicitant „Alex S&E” SRL, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) De recunoscut modificările BS-15/30D1.3T-2; BS-15/30D1.3T-3 la descrierea de model pentru balanţele electrono – tenzometrice de cîntărire statică tip BS, solicitant „Alex S&E” SRL, mun. Chişinău.

39


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0015-M din 01.06.2010 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 697, pentru defectoscopul ultrasonic tip УДС2-РДМ-22, producător şi solicitant ÎCP „RDM” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0398:2005, pe un termen de pînă la 01.06.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „Dominanta”, producător şi solicitant „Combuservice” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0721:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 698 şi a autoriza producerea mijloacelor de măsurare menţionate de către „Combuservice” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 01.06.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „Dominanta” verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” manometrul tip MDR, producător Watts Industries Deutschland GmbH, Republica Federativă Germania, solicitant „ORMOTEX” S.A., mun. Chişinău, cu nr. I–0722:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 699 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „ORMOTEX” S.A., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 01.06.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru manometrul tip MDR verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” transformatorul de curent tip IMZ*, producător ABB Sp.Zo.o., Polonia, solicitant F.P.C. „ABS” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0723:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 700 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către F.P.C. „ABS” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 01.06.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru transformatorul de curent tip IMZ* verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip NETS, producător ACOM Inc, Republica Coreea, solicitant S.C. „TopTehImpex” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0724:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 701 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către S.C. „TopTehImpex” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 01.06.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip NETS verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 6. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 702, pentru corectorul de volum de gaz tip microELCOR-2, producător „ELGAZ” s.r.o., Republica Cehă, solicitant „ELISIO” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0512:2007, pe un termen de pînă la 01.06.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare în conformitate cu perioada de verificare a contoarelor de gaz cu care se utilizează în complet. 7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 703, pentru distribuitorul de combustibil tip QUANTIUM (modificarea 500T), producător „ TOKHEIM, Marea Britanie solicitant Î.M. „ROHE SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0669:2008, pe un termen de pînă la 24.12.2011. 40


Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 8. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru contorul static trifazat de energie electrică activă tip HIK 2301, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 235R pentru contorul static trifazat de energie electrică activă tip HIK 2301, producător OОО „HIK-ЕЛЕКТРОНIКА”, Ucraina, solicitant S.C.”COMELTEH” S.R.L., or. Drochia, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0633:2008, pe un termen de pînă la 24.09.2011. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 9. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru contorul monofazat de energie electrică tip СО-ЭЭ6706, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 236R pentru contorul monofazat de energie electrică tip СО-ЭЭ6706, producător OAO „ЛЭМЗ”, Federaţia Rusă, solicitant „ORION-GS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–17099, pe un termen de pînă la 01.06.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni. 10. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru dozatorul medical tip ДПА, producător ЗАО «Термо Фишер Сайентифик», Federaţia Rusă, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” dozatorul medical tip ДПА cu nr. I-0725:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 237R pentru dozatorul medical tip ДПА, pe un termen de pînă la 01.10.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 11. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a transformatorului de curent tip ТЛМ10, producător ООО «Обьединенные энергетические технологии - Самара» («Самарский трансформатор»), Federaţia Rusă, solicitant „EVIDENT-ELECTRO” S.A., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” transformatorul de curent tip ТЛМ-10 cu nr. I-0726:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către „EVIDENT-ELECTRO” S.A., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 238R pentru transformatorul de curent tip ТЛМ-10, pe un termen de pînă la 01.12.2010. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a complexului pentru măsurarea vitezei şi înregistrarea imaginii video a mijloacelor de transport tip «Искра-видео», producător ООО «Симикон», Federaţia Rusă, solicitant С.P. „TRIGLIF”, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” complexul pentru măsurarea vitezei şi înregistrarea imaginii video a mijloacelor de transport tip «Искра-видео» cu nr. I-0727:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către С.P. „TRIGLIF”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 239R pentru complexul pentru măsurarea vitezei şi înregistrarea imaginii video a mijloacelor de transport tip «Искра-видео», pe un termen de pînă la 01.03.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

41


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0016-M din 10.06.2010

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip WLC 0,6/B1 cu numerele de fabricaţie 263974/09, 263975/09, 263976/09, 263977/09, 263978/09 producător RADWAG WAGI ELECTRONICZNE, Polonia, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0153:2010. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0138U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

42


Aprobată prin Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie Nr. 1445-M din 04.01.2004, completată prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr. 2151-M din 01.08.2007 şi modificată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 31.05.2010

LISTA OFICIALĂ A MIJLOACELOR DE MĂSURARE SUPUSE CONTROLULUI METROLOGIC LEGAL

-SUMAR-

MĂRIMI GEOMETRICE

1 2

4

MĂRIMI MECANICE

4

2.1

MASE

4

2.2

FORŢĂ ŞI DURITATE

5

2.3

VITEZĂ ŞI VIBRAŢII

5

MĂRIMI DE DEBIT AL SUBSTANŢELOR

5

3.1

DEBIT AL LICHIDELOR ŞI GAZELOR

5

3.2

VOLUM

6

4

PRESIUNE

6

5

MĂRIMI FIZICO-CHIMICE

6

6

MĂRIMI TERMICE

7

7

MĂRIMI CINEMATICE (FRECVENŢĂ ŞI TIMP)

7

8

MĂRIMI ELECTROMAGNETICE

7

9

MĂRIMI RADIOELECTRONICE

8

10

MĂRIMI OPTICE

8

11

MĂRIMI ACUSTICE

8

12

MĂRIMI CARACTERISTICE RADIAŢIILOR IONIZANTE

8

13

MĂRIMI BIOMEDICALE

9

3

43


PREAMBUL

1. Prezenta listă oficială stabileşte în conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995, sortimentul mijloacelor de măsurare legale (MML), utilajul de încercări supuse controlului metrologic legal aplicabil acestora, modalităţile de control metrologic legal şi intervalele maxime admise între două verificări, atestări succesive. Modalităţile de control metrologic legal, aplicabil mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic legal, sînt: AM – aprobare de model; VI – verificare metrologică iniţială; VP – verificare metrologică periodică. Modalitatea de control metrologic legal, aplicabile utilajului de încercări supus obligatoriu controlului metrologic legal, este atestarea metrologică – AT .

2. Instalaţiile etalon pentru verificarea MML (inclusiv etaloanele încorporate) se supun etalonării la un interval de maximum 24 luni. Etaloanele utilizate la transmiterea unităţii de măsură către MML prin verificare metrologică, etalonării la un interval de maximum 12 luni, cu excepţia celor indicate mai jos: - Greutăţi etalon clasa E2, traductoare de temperatură etalon, manometre cu piston şi greutăţi, micro-manometre cu lichid etalon

- 24 luni

- Balanţe de cereale etalon 1 L, set de filtre etalon de factor spectral de transmisie, prisme etalon pentru verificarea refractometrelor

- 36 luni

- Plăci etalon pentru polarizarea luminii

- 48 luni

- Transformatoare de măsură de curent şi tensiune etalon

- 60 luni

3. Prima etalonare a unui mijloc de măsurare etalon va fi însoţită, în mod obligatoriu, de aprobarea lui ca etalon. 4. Se supun controlului metrologic legal MML, utilajul de încercări de toate tipurile, care sînt înscrise în prezenta lista oficială şi utilizate pentru măsurări în următoarele domenii de interes public: a)

sănătatea şi siguranţa populaţiei;

b)

ordinea publică;

c)

protecţia mediului;

d) protecţia drepturilor consumatorilor; e)

perceperea taxelor şi impozitelor;

f)

tranzacţiile şi operaţiunile comerciale;

g) controlul calităţii produselor, proceselor şi serviciilor; h) asigurarea securităţii şi apărării naţionale; i) alte domenii de interes public, stabilite de Guvern, unde măsurările sau rezultatele incorecte ale măsurărilor pot afecta direct sau indirect viaţa oamenilor sau interesele persoanelor fizice şi/sau juridice.

5. Fiecare MML şi utilaj de încercări se supun modalităţilor de control metrologic legal prevăzute în punctul 1 şi specificat în coloana 5 a Tabelului expus mai jos. Intervalele maxime de timp admise între două verificări metrologice/atestări succesive sînt prevăzute în coloana 3 a Tabelului ce urmează.

44


Nr. pozi ţiei.

Domeniile de măsurare şi sortimentele mijloacelor de măsurare legale, a utilajului de încercări

Perioada de verificare a mijloacelor de măsurare legale şi atestarea metrologică a utilajului, luni

1

2

3

Categoria Modalitatea de control mijloacelor de metrologic legal la care se măsurare supun mijloacele de MML - m.m. măsurare legale, UT - utilaj legale /utilajul de încercări de încercări 4

5

12

MML

AM, VI, VP

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12 12

MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12 12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML MML MML MML MML MML MML UT

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AT

12 12 12

MML MML UT

AM, VI, VP AM, VI, VP AT

12 12 12

MML UT UT

AM, VI, VP AT AT

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

1. MĂRIMI GEOMETRICE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35

Comparatoare de adîncime şi comparatoare de alezaje Diafragme Aparate pentru măsurarea dinţilor la roţile dinţate Calibre Inele de instalare Panglici şi rulete de măsurare, inclusiv electronice Rigle Cale plan – paralele, unghiulare Tije metrice Măsuri gradate rigide Micrometre Mostre de rugozitate, de grosime Planimetre Plăci pentru controlul rectinilităţii şi planităţii Mire topografice, de nivelment Pasametre Suporturi şi stative cu cadran Aparate de măsurat grosimi Raportoare Echere de verificat Nivele Lere de toate tipurile Şublere Şabloane pentru măsurat piele Panglici de teren Selectoare de traseu Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule Clupe silvice Scoabe silvice Standuri pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor Lupe de măsurat Site de calibrare Standuri pentru verificarea sistemului de frînare al vehiculelor rutiere Nivelmetre Comparatoare cu cadran de toate tipurile


2. MĂRIMI MECANICE 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 NOTĂ:

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9

MASE Greutăţi clasa M1 (ordinul 4) paralelipipedice, cu masa de 20 kg Aparate de cîntărit greutăţi, dozatoare Balanţe de cereale, de 1 L

6

MML

AM,VI, VP

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

Aparate de cîntărit, şi greutăţile la ele, care sînt în posesia căilor ferate, sau a altor organizaţii administrative de pe lîngă căile ferate, cu care se cîntăresc la încărcare şi descărcare produsele alimentare, de asemenea aparatele de cîntărit şi greutăţile utilizate pentru cîntărirea cărnii şi produselor de carne, la combinatul de carne, în frigorifere, la depozitele de produse alimentare, în depozite şi în alte obiective, este necesar să fie verificate nu mai rar de odată în 6 luni.

FORŢĂ ŞI DURITATE Dinamometre cu arc cu indicaţie şi manuale Maşini şi prese pentru încercare, maşini de încercat la rupere şi universale Aparate de duritate de toate tipurile Ciocane-pendul, tip Charpy Chei şi mînere dinamometrice Gramometre Aparate de măsurare a deformaţiei glutenului

VITEZĂ ŞI VIBRAŢII Aparate de măsurat vibraţiile Taximetre electronice cu memorie fiscală Tahometre Contoare de rotaţie (turaţie) Contoare de impulsuri Centrifugi Standuri pentru balansarea roţilor la autovehicule Vitezometre pentru locomotive Spidometre auto datele cărora sunt utilizate de agenţii economici pentru evidenţa şi decontarea resurselor energetice (produselor petroliere, gazelor etc.)

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12 12 12 12 12

MML MML UT MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AT AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML UT UT

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AT AT

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

3. MĂRIMI DE DEBIT AL SUBSTANŢELOR 3.1 3.1.1 3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6 3.1.7 3.1.8

DEBIT AL LICHIDELOR ŞI GAZELOR Traductoare de debit/debitmetre pentru fluide, gaze, aburi* Contoare de energie termică (cu excepţiea CET**): - debitmetre cu dispozitiv de strangulare - la blocuri locative Contoare de gaze: - cu turbină, cu pistoane rotative, cu ultrasunet - cu pereţi deformabili Corectoare electronice de volum de gaze: - încorporate în contor cu pereţi deformabili (vezi pct. 3.1.3) Contoare de apă rece pînă la DN 150/caldă pînă la DN 150: - la blocuri locative DN 15 şi DN 20 Complexe de măsurare a cantităţilor de fluide, gaze cu dispozitive de strangulare Contoare pentru lichide altele decît apa Sisteme de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere şi gazelor, distribuitoare de produse petroliere şi gaze

12

MML

AM, VI, VP

24

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML MML

AM, VI, VP M, VI, VP

12 60 24 60 24 60

24 60 12 24 6

46


* Traductoarele de debit, care fac parte din componenţa contoarelor de energie termică, au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a contoarelor de energie termică (vezi pct. 3.1.2) ** Conform Hotărîrii Departamentului “Moldova-Standard” nr. 1060-M din 29.01.2002 pentru contoarele de tip CET, produse anterior şi care se află în exploatare, este stabilită perioada de verificare de 12 luni. 3.2 3.2.1

VOLUM Cisterne auto pentru petrol şi produse alimentare Măsuri de volum metalice de ordinul I şi II, clasa 1 şi 2 Măsuri de volum din sticlă inclusiv pentru comercializarea băuturilor

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

la producere (import)

MML

AM ,VI

Dozatoare medicale 12 Rezervoare metalice staţionare pentru stocarea lichidelor: - produse petroliere şi gaze lichefiate 60 - produse alimentare 120 - alte produse lichide 60 3.2.6 Seringi medicale* la producere (impor) 3.2.7 Cisterne feroviare pentru produse 12 petroliere şi produse alimentare 3.2.8 Sisteme dinamice de măsurare pentru 12 lichide, altele decît apa. *Verificarea seringelor se efectuează prin eşantionare statistică.

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

MML MML

AM, VI AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

24

MML

AM, VI, VP

3.2.2 3.2.3

3.2.4 3.2.5

4. PRESIUNE 4.1 4.2 4.3

4.4 4.5

4.6

Manometre vacuummetre, manovacuumetre, barometre Aparate de presiune cu semnalul de ieşire unificat Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic sau electronic Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune * Aparate de măsurat tirajul, aparate de măsurat presiuni dinamice (şi combinate între ele) cu membrană Calibratoare de presiune, micromanometre,

* Traductoarele de presiune care fac parte din componenţa corectoarelor electronice de volum de gaze, au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a corectorului electronic de volum de gaze (vezi pct. 3.1.4) .

5. MĂRIMI FIZICO-CHIMICE 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

Analizoare de gaze şi fummetre* Polarimetre – polariscoape, polarimetre Refractometre Fotoelectrocolorimetre Spectrofotometre pH-metre (ionometre) de laborator şi industriale Densimetre de toate tipurile, inclusiv alcoolmetre Luxmetre Higrometre Analizoare Conductometre Cromatografe cu gaz şi lichid

12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

60

MML

AM, VI, VP

12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

47


5.13 5.14 5.15 5.16

Polarigrafe Umidimetre Vizcozimetre Fotometre

12 12 12 12

MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

Notă* Pentru analizatoarele de gaz şi fummetrele, incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare pînă la 31.12.1997, perioada maximă a verificării este de 6 luni.

6. MĂRIMI TERMICE 6.1 6.2

6.3

6.4 6.5 6.6

Termometre din sticlă cu lichid indicatoare Termometre manometrice indicatoare, înregistratoare multicanale şi cu contacte electrice, pirometre Traductoare de temperatură - termorezistenţe* - termocupluri - aparatele secundare (multicanale) Camere climatice Termostate, dulapuri de sterilizare, etuve, cuptoare de calcinare Termometre din sticlă cu lichid cu contact electric, psihrometre

36 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

24 12 12 12 12

UT UT

AT AT

24

MML

AM, VI, VP

Notă* Termorezistenţele care fac parte din componenţa contoarelor de energie termică, corectoarelor electronice de volum de gaze, au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a contoarelor de energie termică (vezi pct. 3.1.2) şi a contoarelor electronice de volum de gaze (vezi pct. 3.1.4).

7. FRECVENŢĂ ŞI TIMP 7.1

Cronometre

12

MML

AM, VI, VP

7.2

Echipamente de evidenţă a timpului legăturilor telefonice Echipament de evidenţă a volumului informaţiei transmise/recepţionate şi duratei legăturilor la prestarea serviciilor de transmitere a pachetelor de informaţie şi acces la Internet

24

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

7.3

8. MĂRIMI ELECTROMAGNETICE 8.1 8.2

8.3 8.4 8.5

8.6 8.7

8.8 8. 9 8. 10 8. 11 8. 12

Rezistoare, condensatoare şi inductoare de valoare unică şi în decade Ohmmetre, megaohmmetre, teraohmmetre şi alte aparate de măsurare a rezistenţei legăturii la pămînt Transformatoare de măsură de curent şi tensiune pentru evidenţa energiei electrice Instalaţii pentru încercări la străpungeri la tensiuni înalte Aparate pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip "faza-nul", a curentului de scurt-circuit etc. Aparate pentru măsurarea sarcinii electrostatice Contoare de energie electrică: - de inducţie şi electronice, trifazate* - de inducţie şi electronice, monofazate** Sumatoare Ampermetre, voltmetre, wattmetre Punţi de curent continuu şi alternativ Frecvenţmetre şi oscilografe Surse de curent continuu şi alternativ de măsură

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

48

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

48 96 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

48


Notă * În conformitate cu Hotărîrea nr. 2219-M din 26.01.2008 a SSM al RM pentru contoarele de enrgie electrică trifazate de tip ET-42, produse în Slovacia de firma KRIZIK GBI, este stabilită perioada de verificare metrologică de 72 luni. Notă ** În conformitate cu Hotărîrea nr. 2219-M din 26.01.2008 a SSM al RM pentru contoarele de energie electrică monofazate de tip EJ-92, produse în Slovacia de firma KRIZIK GBI, şi contoarele de energie electrică monofazate de tip CM 143, produse în Grecia de firma LANDIS+GYR A.E., este stabilită perioada de verificare metrologică de 192 luni.

9. MĂRIMI RADIOELECTRONICE 9.1

9.2 9.3 9.4

Aparate pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, tahografe mecanice şi electronice Defectoscoape Dispozitive pentru măsurarea intensităţii cîmpurilor Antene de măsurare

12

MML

AM, VI, VP

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12 12 12

MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12 12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

10. MĂRIMI OPTICE 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

Maşini de măsurat arii în pielărie Teodolite Autocolimatoare Lunete topografice Taheometre Dioptimetre, set de lentile de testare oftalmologică Microscoape de măsură

11. MĂRIMI ACUSTICE 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14

Sonometre Surse sonore Analizatoare de spectru de frecvenţe acustice Înregistratoare automate de nivel de frecvenţe acustice Filtre de octavă Filtre de terţoctavă Microfoane de măsurat Audiometru Impedansmetru Sistem de testare a protezelor auditive Sistem de înregistrare a otoemisiunilor acustice Sistem de înregistrare a potenţialelor evocate auditiv Sistem de vestibulometrie Amplificator de sunete de diferite frecvenţe cu filtre acustice (pentru surdopedagogie)

12. MĂRIMI CARACTERISTICE RADIAŢIILOR IONIZATE 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10

Radiometre Set de dozimetre cu pelicule fotografice Dozimetre Debitmetre pentru radiaţii alfa, beta,gama şi X Avertizoare de contaminare radioactivă Blocuri de detecţie Indicatoare de radioactivitate Aparate de măsurat viteza de numărare Contoare de impulsuri Gama - spectrometre

12 12 12 12

MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

49


12.11 12.12 12.13 12.14

Rentghenometre Contaminometru de radiaţii alfa, beta, gama Expozimetru pentru radiaţii gama, X Avertizor de expunere sau debit de doză absorbită pentru radiaţii X, gama, beta

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12 12 12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12 12

MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12 12 12

MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

13. MĂRIMI BIOMEDICALE 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16

13.17

13.18

Electroencefalografe, encefaloscoape Electrocardiografe Electrocardioscoape Termodensimetre Electrogastografe Electromiografe Reografe Analizor pentru măsurări biochimice Powermetru (wattmetru), energimetru laser de uz medical Stilodozimetru Aparat pentru măsurarea fluxului sangvin Aparat pentru măsurarea volumului respirator Cardiotahometru Pulsmetru Ergometru Aparate pentru măsurarea biopotenţialelor organelor, muşchilor, celulelor: - Cardiomonitoare (Monitoare ECG); - Aparate pentru măsurarea potenţialelor punctelor biologic active (PBA); - Aparate pentru măsurarea potenţialelor sectoarelor pielii (reacţiei cutaneogalvanice RCG); Aparate pentru măsurarea impedanţelor electrice şi conductibilităţii organelor şi pielii corpului: - Reopletismografe; - Reoencefalografe; - Aparate pentru măsurarea conductibilităţii şi impedanţei punctelor biologic active (PBA); - Aparate pentru măsurarea conductibilităţii şi impedanţei sectoarelor pielii (RCG) Aparate pentru măsurarea parametrilor vibraţiilor organelor, vaselor şi suprafeţei corpului: - Mecanocardiografe; - Fonocardiografe; - Sfigmografe

50

AM, VI, VP


Aparate pentru măsurarea intervalelor de timp, frecvenţei funcţionării organelor şi sistemelor organismului: - Aparate pentru măsurarea şi analiza frecvenţelor contracţiilor cardiace (FCC); - Aparate pentru măsurarea continuă a frecvenţelor contracţiilor cardiace (FCC); - Ritmo- şi cronocardiometre; - Pulsometre şi analizatoare de puls; - Spirotahometre; - Cronoreflexometre, neurotahometre; - Aparate pentru măsurarea timpului reacţiei analizatorului vizual; Veloergometre şi ergometre Aparate pentru măsurarea parametrilor mişcării organelor şi structurilor anatomice: - Aparate ultrasonografice diagnostice; - Aparate ultrasonografice dopler diagnostice; - Ecocardiografe; - Ecotahocardiografe Aparate pentru măsurarea mărimilor lineare ale structurilor anatomice interne, ale organelor şi ţesuturilor: - Ecoscoape, scanere ultrasonografice; - Ecoencefalografe; - Ecooftalmografe; - Ehotomoscop ultrasonor. Cheratometre Perimetre ale cîmpului vizual Oftalmorefractometre Fotopletismografe Gazoanalizatoare de aer expirat Aparate pentru măsurarea compoziţiei gazelor în sînge şi lichide biologice: - Aparate pentru măsurarea presiunii parţiale a gazelor în sînge şi lichide biologice; - Oxihemometre; - Acidogastrografe, pH-metre medicale - Pulsohimetre Radiotermometre medicale Termovizoare de măsurare (cu canale pentru măsurare a temperaturii)

12

MML

AM, VI, VP

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

12 12 12 12 12 12

MML MML MML MML MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP AM, VI, VP

12 12

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP

13.31

Înregistratoare şi oscilografe medicale

12

MML

AM, VI, VP

13.32

Analizatoare şi aparate pentru măsurarea parametrilor semnalelor biologice Analizatoare ale bioprobelor: Aparate medicale de măsurare colorimetrice şi fotometrice pentru laborator: - Analizatoare imunoenzimatice; - Analizatoare ale activităţii enzimatice; - Analizatoare biochimice; - Aparate medicale de măsurare nefelometrice pentru laborator; - Aparate medicale de măsurare luminometrice şi hemiluminometrice pentru laborator.

12

MML

AM, VI, VP

12

MML

AM, VI, VP

13.19

13.20 13.21

13.22

13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28

13.29 13.30

13.33

51


12 13.34 Analizatoare de volum, capilare, mecanice medicale ale conţinutului şi proprietăţilor probelor biologice: - Tromboelastometre - Coagulometre - Areometre - Viscozimetre - Urometre etc. - Infuzomate 12 13.35 Aparate pentru măsurarea concentraţiei glucozei, lipidelor, hemoglobinei etc. în sînge şi biolichide: - Analizatoare ale conţinutului de glucoză, colesterol; - Bilirubinometre; - Hemoglobinometre. potenţiometrice şi 12 13.36 Analizatoare ionometrice medicale pentru probe biologice: - Ionomere şi pH-metre medicale; - Analizatoare ale echilibrului acido-bazic; - Analizatoare iono-selective etc. medicale de măsurare 12 13.37 Aparate conductometrice pentru laborator: - Analizatoare hematologice; - Contoare pentru elementele figurate ale sîngelui (analizator morfologic); - Hemocitometre etc. 12 13.38 Aparate medicale de măsurare a permeabilităţii dielectrice a probelor biologice pentru laborator Aparate medicale de măsurare a 12 13.39 conductibilităţii termice şi temperaturii tranziţiilor de fază pentru laborator Generatoare de măsurare cu destinaţie 12 13.40 medicală: - Audiometre; - Fonostimulatoare; - Fotostimulatoare; - Aparate de măsurare a pragului de sensibilitate a analizatorului arterial. 13.41 Aparate de măsurare antropometrice 12 12 13.42 Mijloace de măsurare încorporate (MMI): - pentru dispozitivele şi aparatele fizioterapeutice, aparatele pentru tratament cu curent electric continuu şi alternativ (ampermetre, voltmetre, wattmetre de panou), aparatele cu iradiere ultravioletă, infraroşie, lasere; - pentru aparatele chirurgicale electrice şi vibroterapeutice; - pentru dispozitivele şi aparatele ultrasonografice terapeutice şi chirurgicale; - pentru aparatele de circulaţie extracorporală, hemodializă, aparatura de anestezie-respiratorie, de respiraţie artificială, pentru dispozitivele de asigurare vitală etc. 13.43 Termometre medicale la producere (import) 13.44 Termometre electronice medicale 13.45 Termodensimetre (din componenţa densimetrului)

12 12

52

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML

AM, VI, VP

MML MML

AM, VI, VP VI, VP

MML

AM, VI

MML MML

AM, VI, VP AM, VI, VP


ПЕРЕВОД

Утвержден постановлением Департамента Стандартизации и Метрологии № 1445 - М от 04.01.2004, дополнен постановлением Службы Стандартизации и Метрологии № 2151 – М от 01.08.2007 и изменен приказом Министерства Экономики № 114 от 31.05.2010

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

- СОДЕРЖАНИЕ 1

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

4

2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

4

2.1

МАССЫ

4

2.2

СИЛЫ И ТВЕРДОСТИ

5

2.3

СКОРОСТИ И ВИБРАЦИИ

5

3

ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА ВЕЩЕСТВ

5

3.1

РАСХОД ЖИДКОСТИ И ГАЗА

5

3.2

ОБЪЕМА

6

4

ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ

6

5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

6

6

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

7

7

ВЕЛИЧИНЫ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ

7

8

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

7

9

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

8

10

ОПТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

8

11

АКУСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

8

12

ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

8

13

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

9

53


ВВЕДЕНИЕ Настоящий официальный перечень устанавливает, в соответствии с Законом о метрологии № 647-XIII от 17 ноября 1995 г., перечень узаконенных средств измерений (УСИ), испытательное оборудование, подлежащие законодательному метрологическому контролю применимому для них, виды законодательного метрологического контроля, а также допустимый максимальный межповерочный интервал времени между двумя последовательными метрологическими поверками, аттестациями. Виды законодательного метрологического контроля для всех средств измерений, подлежащих законодательному метрологическому контролю, следующие: УТ – утверждение типа; ПрП – первичная поверка; ПП – периодическая поверка; Вид законодательного метрологического контроля, применимый к испытательному оборудованию, подлежащему законодательному метрологическому контролю является метрологическая аттестация - МА. 1. Эталонные установки для поверки УСИ (включительно встроенные эталоны) подлежат эталонированию с максимальной периодичностью 24 месяцев. Эталоны, используемые для передачи единицы величины УСИ посредством поверки, подлежат обязательному эталонированию с максимальной периодичностью 12 месяцев, за исключением следующих: - Гири эталонные класса Е2, эталонные преобразователи температуры, манометры грузопоршневые, микроманометры жидкостные эталонные - 24 месяцев - Пурки эталонные 1 Л, набор мер спектральных коэффициентов направленного пропускания, эталонные призмы для поверки рефрактометров - 36 месяцев - Эталонные пластины для световой поляризации- 48 месяцев - Эталонные измерительные трансформаторы тока и напряжения - 60 месяцев 2. Первое эталонирование эталонного средства измерения будет сопровождаться, в обязательном порядке, его утверждением как эталона. 3. Подлежат законодательному метрологическому контролю УСИ, испытательное оборудование всех типов, включенных в настоящий официальный перечень и используемых в измерениях в следующих областях деятельности: a) здоровье и безопасность населения; b) общественный порядок; c) охрана окружающей среды; d) защита прав потребителя; e) взимание платежей и налогов; f) коммерческие сделки и операции; g) контроль качества продукции, процессов и услуг; h) обеспечение национальной безопасности и обороны; i) другие области общественной жизни, устанавливаемые Правительством, в которых измерения или неправильные результаты измерений могут прямо или косвенно затронуть жизнь людей или интересы физических и/или юридических лиц 4. Каждое УСИ и испытательное оборудование подлежат видам метрологического контроля, предусмотренным в 1-м пункте, указанным в 5-м столбце таблицы приложения. Допустимые максимальные интервалы времени между двумя последовательными метрологическими поверками/аттестациями приведены в 3-м столбце Таблицы приложения.

54


Область применения и наименование узаконенных средств измерений, испытательного оборудования

1

2

Вид Категория Межповерочный законодательного средств интервал измерения УСИ – метрологического узаконенных контроля узаконенные средств измерения узаконенных средств средства и измерений измерения, метрологической ИО – аттестации (СИ)/измерительного испытательное оборудования, оборудования оборудование месяц 3 4 5

1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

Глубиномеры, нутромеры Диафрагмы Зубомеры Калибры Кольца установочные Ленты и рулетки измерительные Линейки Меры длины концевые, угловые Метроштоки Меры штриховые брусковые Микрометры Образцы шероховатости, толщины Планиметры Плиты поверочные, разметочные Рейки нивелирные, выравнивания Скобы Стойки и штативы индикаторные Толщиномеры и стенкомеры индикаторные Угломеры Угольники поверочные Уровни Шаблоны Штангенциркули Шаблоны-калибры кожемерные Ленты землемерные Трассоискатель Установка (прибор) для регулировки света фар автомобилей

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

УСИ УСИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

12 12 12 12 12 12 12 12 12

УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ УCИ ИО

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП МА

12 12 12

УCИ УCИ ИО

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП МА

12 12 12

УCИ ИО ИО

УТ, ПрП, ПП МА МА

1.34

Вилки лесные Скобы лесные Установка (прибор) для регулировки развалсхождения колес автомобилей Лупы измерительные Сита калибровочные Стенды для проверки тормозной системы дорожно-транспортных средств Индикаторы уровня

12

УCИ

УТ, ПрП, ПП

1.35

Компараторы с циферблатом всех типов

12

УCИ

УТ, ПрП, ПП

1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33

55


2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 2.1 МАССЫ 2.1.1 Образцовые гири класса М1 (4-го разряда) параллелепипедной формы массой 20 кг 2.1.2 Устройства для взвешивания гири, дозаторы 2.1.5 Пурки, 1Л

6

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

Примечание* Принадлежащие железным дорогам, а также другим ведомствам и приписанные к железным дорогам устройства для взвешивания (и гири к ним), посредством которых взвешиваются при погрузке и выгрузке продовольственные грузы, а также устройства для взвешивания и гири, применяемые для взвешивания мяса и мясопродуктов на мясокомбинатах, холодильниках, продовольственных складах, базах и других объектах, должны поверяться не реже одного раза в 6 месяцев.

2.2 СИЛЫ И ТВЕРДОСТИ 2.2.1 Динамометры пружинные указывающие и ручные 2.2.2 Машины и пресса испытательные, машины разрывные и универсальные 2.2.3 Твердомеры 2.2.4 Копры маятниковые 2.2.5 Ключи и рукоятки динамометрические 2.2.6 Граммометры 2.2.7 Измерители деформации клейковины 2.3 СКОРОСТИ И ВИБРАЦИИ 2.3.1 Приборы измерения вибрации 2.3.2 Электронные таксометры с фискальной памятью 2.3.3 Тахометры 2.3.4 Счетчики оборотов 2.3.5 Счетчики импульсов 2.3.6 Центрифуги 2.3.7 Стенд для балансировки колес автомобилей 2.3.8 Скоростемеры локомотивные 2.3.9 Спидометры показания которых используются экономическими агентами для учета и расчета энергетических ресурсов (нефтепродуктов, газов и т.д.)

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12 12 12 12 12

УСИ УСИ ИО УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП МА УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

12 12

УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

12 12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ ИО ИО

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП МА МА

12 12

УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

3. ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА ВЕЩЕСТВ 3.1 РАСХОД ЖИДКОСТИ И ГАЗА 3.1.1 Преобразователи расхода / расходомеры для жидкостей, газов, пара* 3.1.2 Счетчики тепловой энергии (за исключением СЕТ**) - расходомер с сужающим устройством - у жилого фонда 3.1.3 Счетчики газа: -турбинного, роторного типа, ультразвукового - мембранного типа 3.1.4 Электронные корректоры объема газа - встроенные в счетчик (см. пункт 3.1.3)

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

24 12 60

УСИ

УТ, ПрП, ПП

УСИ

УТ, ПрП, ПП

УСИ

УT, ПрП, ПП

24 60 24 60

56


3.1.5 Водосчетчики холодной воды до DN 150 и

УСИ

горячей до DN 150 - у жилого фонда DN 15 и DN 20

УТ, ПрП, ПП

24 60 12

3.1.6 Измерительные комплексы количества УСИ УТ, ПрП, ПП жидкости, газов и пара с сужающим устройством 3.1.7 Счетчики жидкости кроме воды 24 УСИ УТ, ПрП, ПП 3.1.8 Системы измерения и учета основных 6 УСИ УТ, ПрП, ПП нефтепродуктов и сжиженных газов и топливо-, газораздаточные колонки Примечание * Преобразователи расхода, которые являются частью теплосчетчиков, имеют максимальный период поверки, равный максимальному периоду поверки теплосчетчиков (см. 3.1.2) Примечание ** В соответствии с Постановлением Департамента "Молдова-Стандарт" N 1060-М от 29.01.2002, для счетчиков тепловой энергии типа СЕТ, изготовленных ранее и находящиеся в эксплуатации, установлен межповерочный интервал 12 месяцев 3.2 ОБЪЕМА 3.2.1 Автоцистерны для нефте- и пищевых продуктов 3.2.2 Мерники технические разряда I и II, 1 и 2го классов 3.2.3 Меры вместимости стеклянные включительно для отпуска напитков 3.2.4 Дозаторы медицинские 3.2.5 Резервуары металлические стационарные для хранения жидкостей: нефтепродуктов и сжиженных газов - пищевых продуктов - другие жидкие продукты 3.2.6 Шприцы медицинские*

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

При поставке продукции (импорте) 12

УСИ

УТ, ПрП

УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

УСИ

УТ, ПрП

УСИ

УТ, ПрП, ПП

УСИ

УТ, ПрП, ПП

60 120 60 При поставке продукции (импорте) 12

3.2.7 Железнодорожные цистерны для перевозки нефтепродуктов и продуктов питания 3.2.8 Динамические системы измерения 12 жидкостей, кроме воды Примечание * Поверка осуществляется статистическим отбором проб.

4. ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ 4.1

Манометры вакуумметр, 12 УСИ УТ, ПрП, ПП мановакуумметры, барометры 4.2 Приборы давления с унифицированным 12 УСИ УТ, ПрП, ПП выходным сигналом 12 УСИ УТ, ПрП, ПП 4.3 Аппарат для измерения кровяного давления с помощью механического или электронного манометра 4.4 Измерительные преобразователи 12 УСИ УТ, ПрП, ПП давления* 4.5 Тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры 12 УСИ УТ, ПрП, ПП жидкостные и мембранные 4.6 Калибраторы давления, микроманометр 24 УСИ УТ, ПрП, ПП Примечание * датчиков давления, которые являются частью компонента электронных корректоров объема газа, имеют максимальный срок проверки равные максимальный срок для проверки электронным корректором объема газа (см. 3.1.4).

57


5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

12 12 12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

Газоанализаторы и дымомеры * Поляриметры-полярископы, поляриметры Рефрактометры Фотоэлектроколдориметры Спектрофотометры рH-метры (ионометры) лабораторные и промышленные Денсиметры, спиртометры Люксметры Гигрометры Анализаторы Кондуктомеры Хроматографы газовые и жидкостные Полярографы Влагомеры

60 12 12 12 12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

5.15

Вискозиметры

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

5.16

Фотометры

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

Примечание * Для газовых анализаторов и дымомеров, включенных в Государственный реестр средств измерений до 31.12.1997, максимальный период проверки шесть месяцев.

6. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 6.1 6.2

6.3

6.4

Термометры стеклянные жидкостные показывающие (индикаторные) Термометры манометрические показывающие, самопишущие многоканальные и электроконтактные, пирометры Термопреобразователи - термосопротивления * - термопары - вторичные устройства (многоканальные) Камеры тепла и холода

36

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

24 12 12 12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

ИО

МА

6.5

Термостаты, стерилизационные шкафы, 12 ИО МА печи для обжигания 6.6 Термометры стеклянные жидкостные 24 УСИ УТ, ПрП, ПП электроконтактные, психрометры Примечание * Термометры сопротивления которые являются частью теплосчетчиков, электронных корректоров объема газа, имеют максимальный период равным максимальному периоду поверки теплосчетчиков (см. 3.1.2) и электронных корректоров объема газа (см. 3.1.4)

7. ВЕЛИЧИНЫ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ 7.1 7.2 7.3

Хронометры Системы и средства учета времени телефонных соединений Оборудование для учета объема информации, переданной / полученной и продолжительности соединений при представлении услуг передачи информационных пакетов и доступа к Интернету

58

12 24

УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП


8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 8.1

8.2

8.3

Меры сопротивленя, конденсаторы и меры индуктивности однозначные и многозначные Омметры, мегаомметры, тераомметры и другие приборы для измерения сопротивления контура заземления Трансформаторы тока и напряжения для учета электрической энергии

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

48

УСИ

УТ, ПрП, ПП

8.4

Установки пробойные и испытательные 12 УСИ УТ, ПрП, ПП высоковольтные 8.5 Измерители параметров цепей типа "фаза12 УСИ УТ, ПрП , ПП нуль", тока короткого замыкания и т.п. 8.6 Измерители электростатических зарядов 12 УСИ УТ, ПрП, ПП 8.7 Счетчики электроэнергии: - индукционные и электронные, 48 УСИ УТ, ПрП , ПП трехфазные* индукционные и электронные, 96 УСИ УТ, ПрП , ПП однофазные** 8.8 Сумматоры 12 УСИ УТ, ПрП , ПП 8.9 Амперметры, вольтметры, ваттметры 12 УСИ УТ, ПрП , ПП 8.10 Мосты постоянного и переменного тока 12 УСИ УТ, ПрП , ПП 8.11 Частотомеры и осциллографы 12 УСИ УТ, ПрП , ПП 8.12 Источники постоянного и переменного 12 УСИ УТ, ПрП , ПП тока Примечание * В соответствии с Решением н. 2219-M от 01/26/2008 ССМ РМ для трехфазных электросчетчиков типа ET – 42, производимых в Словакии компанией KRIZIC GBI, устанавливается межповерочный интервал 72 месяца. Примечание ** В соответствии с Решением н. 2219-M от 01/26/2008 ССМ РМ для однофазных электросчетчиков типа ЕJ - 92, производимых в Словакии компанией , KRIZIC GBI и однофазных электросчетчиков типа CМ 143, производимых в Греции компанией LANDIS + GYR A.E., устанавливается межповерочный интервал 192 месеаца

9. РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 9.1

9.2 9.3 9.4

Приборы для измерения скорости движения транспортных средств, механические и электронные тахографы Дефектоскопы Измерители напряженности поля Измерительные антенны

12

УСИ

УТ, ПрП , ПП

12 12 12

УСИ УСИ УСИ

УТ, ПрП , ПП УТ, ПрП , ПП УТ, ПрП , ПП

12 12 12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

10. ОПТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

Машины кожемерные Теодолиты Автоколлиматоры Топографическая зрительная труба Тахеометры Диоптиметры, тестовый набор офтальмологических линз Измерительные микроскопы

59


11. АКУСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11

Шумомеры Источники шума Анализаторы спектра звуковых частот Самописцы уровня звуковых частот Фильтры октавные Фильтры третьоктавные Микрофоны измерительные Аудиометры Импедансметры Системы тестирования слуховых протезов Системы регистрации отоакустической эмиссии 11.12 Системы для регистрации слуховых вызванных потенциалов 11.13 Вестибулометрическая система 11.14 Амплификатор звуков разных частоты с акустическими фильтрами (для сурдопедагогики)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12 12

УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

12. ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12

12.13 12.14

Радиометры Комплект фотопленочных дозиметров Дозиметры Счетчики альфа, бета, гамма и Х излучений Сигнализаторы радиоактивной загрязненности Блоки детектирования Индикаторы радиоактивности Измерители скорости счета Счетчики импульсов Гамма-спектрометры Рентгенометры Радиометр для определения загрязненности поверхности альфа, бета, гамма излучения Экспозиметр гамма, X Установка для сигнализации экспозиционной или поглощенной дозы для Х, гамма и бета радиации

12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПрП, УТ, ПрП, УТ, ПрП, УТ, ПрП,

ПП ПП ПП ПП

12

УСИ

УТ, ПрП, ПП

12 12 12 12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПрП, УТ, ПрП, УТ, ПрП, УТ, ПрП, УТ, ПрП, УТ, ПрП, УТ, ПрП,

12 12

УСИ УСИ

УТ, ПрП, ПП УТ, ПрП, ПП

ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП

13. БИОМЕДИЦИНСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8

Электроэнцефалографы, энцефалоскопы Электрокардиографы Электрокардиоскопы Термоденсиметры Электрогастрографы Электромиографы Реографы Анализатор для биохимических измерений

12 12 12 12 12 12 12 12 60

УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП


13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16

Измеритель мощности и энергии медицинских лазеров Стилодозиметр Прибор для измерения кровотока Прибор для измерения объема дыхания Кардиотахометр Пульсметр Эргометр Приборы для измерения биопотенциалов органов, мышц, клеток: - Кардиомониторы (Мониторы ЭКГ); - Приборы для измерения потенциалов биологически активных точек (БАТ); - Измерители потенциалов участков кожи (кожно-гальванической реакции КГР);

13.17 Приборы для измерения электрических импедансов и проводимости органов и кожного покрова тела - Реоплетизмографы; - Реоэнцефалографы; - Приборы для измерения проводимостей и импедансов биологически активных точек (БАТ); - Измерители проводимостей и импедансов участков кожи (КГР) 13.18 Приборы для измерений параметров вибраций органов, сосудов и поверхностей тела: - Механокардиографы; - Фонокардиографы; - Сфигмографы 13.19 Приборы для измерения интервалов времени и частоты функционирования органов и систем организма: - Приборы для измерения и анализа частоты сердечных сокращений (ЧCC); - Ритмо- и хронокардиометры; - Приборы для длительной регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС); - Пульсметры и анализаторы пульса; - Спиротахометры; - Хронорефлексометры, нейротахометры; - Измерители времени реакции зрительного анализатора 13.20 Велоэргометры и эргометры 13.21 Приборы для измерения параметров движения органов и анатомических структур: - Доплеровские ультразвуковые диагностические приборы; - Эхокардиографы; - Эхотахокардиографы 13.22 Приборы для измерения линейных размеров внутренних анатомических структур органов и тканей: - Эхоскопы, ультразвуковые сканеры - Эхоэнцефалографы - Эхоофтальмографы - Ультразвуковой эхотомоскоп 13.23 Кератометры 13.24 Периметры поля зрения 61

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12 12 12 12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12 12

УСИ УСИ

УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12 12

УСИ УСИ

УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП


13.25 13.26 13.27 13.28

13.29 13.30 13.31 13.32 13.33

13.34

13.35

13.36

13.37

13.38 13.39

Офтальморефрактометры Фотоплетизмографы Газоанализаторы выдыхаемого воздуха Приборы для измерения содержания газов в крови и биожидкостях: - Измерители парциального давления газов в крови и биожидкостях; - Оксигемометры - Ацидогастрографы, рН-метры медицинские Радиотермометры медицинские Тепловизоры измерительные (с каналами измерения температуры) Регистраторы и осциллографы медицинские Анализаторы и измерители параметров различных биологических сигналов Анализаторы биологических проб Колориметрические и фотометрические медицинские лабораторные измерительные приборы: - Анализаторы иммуноферментные; - Анализаторы ферментной активности; - Анализаторы биохимические; - Нефелометрические медицинские лабораторные измерительные приборы; - Люминометрические и хемилюминометрические медицинские лабораторные измерительные приборы Объемные, капиллярные, механические медицинские анализаторы состава и свойств биопроб: - Тромбоэластометры - Коагулометры - Ареометры - Вискозиметры - Урометры Приборы для измерения концентрации глюкозы, липидов, гемоглобина в крови и биожидкостях: - Анализаторы содержания глюкозы, холестерина; - Билирубинометры; - Гемоглубинометры Потенциометрические и иономерные медицинские анализаторы биологических проб: - Иономеры и рН-метры медицинские; - Анализаторы кислотно-щелочного равновесия; - Анализаторы ионо-селективные Кондуктометрические медицинские лабораторные измерительные приборы: - Анализаторы гемотологические; - Счетчики форменных элементов крови (морфологический анализатор); - Гемоцитометры Медицинские лабораторные измерители диэлектрической проницаемости биопроб Медицинские лабораторные измерители теплопроводности и температуры фазовых переходов 62

12 12 12 12

УСИ УСИ УСИ УСИ

УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП

12 12

УСИ УСИ

УТ, ПpП, ПП УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП


13.40 Измерительные генераторы медицинского назначения: - Аудиометры; - Фоностимуляторы; - Фотостимуляторы; - Измерители порога чувствительности артериального анализатора 13.41 Измерители антропометрические 13.42 Встроенные средства измерений (ВСИ): - для физиотерапевтических приборов и аппаратов для лечения постоянным и переменным электрическим током, электромагнитным полем (амперметры, вольтметры, ваттметры щитовые), приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения, лазеры; - для электрохирургических и вибротерапевтических аппаратов; - для ультразвуковых терапевтических и хирургических приборов и аппаратов; - для аппаратов искусственного кровообращения, гемодиализа, наркознодыхательной аппаратуры, искусственной вентиляции легких, устройств жизнеобеспечения 13.43 Медицинские термометры

13.44 Медицинские электронные термометры

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12 12

УСИ УСИ

УТ, ПpП, ПП ПpП, ПП

При поставке продукции (импорте) 12

УСИ

ПpП, ПП

УСИ

УТ, ПpП, ПП

12

УСИ

УТ, ПpП, ПП

13.45 Термоплотномеры (являющиеся частью плотномер)

63


C O M U N I C A T E DE P R E S Ă Oriunde vă veţi uita, veţi vedea un standard! De ce aţi început să citiţi din colţul stînga-sus? De ce aţi trecut pe rândul următor? De ce ochii dumneavoastră se mişcă asupra acestor litere din stânga în dreapta? Dumneavoastră aderaţi la un standard. Un standard ce ne dă posibilitatea să comunicăm în lumea occidentală unii cu alţii în scris. (China, pe de altă parte, utilizează un standard diferit.) Poate că nu v-aţi gândit mult la aceasta, însă orice faceţi dumneavoastră, sunteţi înconjurat de standarde. De exemplu, urcaţi în orice maşină şi găsiţi pedalele în acelaşi loc. Standard. Puteţi reproduce DVD-ul dumneavoastră în orice DVD-player, indiferent de marcă. Standard. În Portugalia puteţi găsi cu uşurinţă peliculă pentru un aparat de fotografiat japonez cumpărat în Suedia. Standard. Atunci când cumpăraţi un hamburger la pachet, îl veţi primi într-o pungă. Punga de hârtie e fabricată în aşa fel, încât să nu emane gust sau orice altceva ce v-ar putea tăia pofta de mâncare. Standard. Aceasta este ceea ce facem la INSM, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie. Cooperînd cu companii şi organizaţii din Republica Moldova şi din străinătate, ne străduim permanent să simplificăm, să perfecţionăm şi să creăm standarde comune. Scopul INSM, în calitate de Organism Naţional de Standardizare, nu este de a avea profituri colosale, dar de a ajuta clienţii noştri să le obţină!

Gustul bun al unui standard Mîncarea standardizată nu este deosebit de ademenitoare. Da, este destul de plăcut să poţi cumpăra cele mai gustoase delicatese ştiind că acestea au fost preparate din materie primă de calitate şi nu au ingrediente periculoase sau nesănătoase. Acest lucru este posibil datorită standardelor cu privire la modul de gestionare a mâncării. Deseori, un standard afectează întregul lanţ de alimentare, de la fermă până la consumator, totul – începând cu nutreţul, creşterea vitelor, sacrificarea acestora, transportarea şi prelucrarea la fabrică, până la împachetare, punerea în vânzare şi multe altele. Însă, industria alimentară şi autorităţile guvernamentale devin tot mai interesate într-o privire de ansamblu asupra întregului lanţ, nu doar asupra produselor individuale. Acest fapt a făcut ca standardele să fie tot mai importante. Standardele cu privire la alimente sunt importante atât pentru producători, cît şi pentru consumatori. Dacă oamenii se îmbolnăvesc din cauza alimentelor, se înţelege de la sine că marca de asemenea va avea de suferit. Organismul Naţional de Standardizare oferă servicii de elaborare şi adoptare de standarde, consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe) şi alte servicii pe care suntem deschişi să le oferim!

64


Cum devin produsele mai puţin scumpe? Toţi ştiu cum arată o paletă de încărcare, dar puţini oameni cunosc importanţa enormă pe care aceasta a avut-o. Povestea începe pe timpul celui de-al doilea război mondial, atunci când americanii au avut ideea de utilizare a paletelor de încărcare pentru livrarea mai rapidă a stocurilor. A fost o idee ce a funcţionat şi s-a răspândit rapid în Europa. Curând după aceasta, au apărut palete de încărcare de toate dimensiunile şi formele posibile – un lucru nu chiar practic. Cu toate acestea, încă din 1947, s-au început lucrările asupra creării unui standard internaţional şi în prezent există o paletă de 800 x 1200 mm – standardul european. Efectele au fost din cele mai răspândite. Cândva camioanele aveau lăţimea de 2.3 – 2.35 metri. Astăzi, majoritatea au lăţimea 2.6 metri, ca să încapă două palete de încărcare alături. Înălţimea depozitelor este calculată în aşa fel, ca paletele de încărcare să poată fi aşezate una peste alta până la înălţimea podului pentru a utiliza la maximum spaţiul disponibil. Atunci cînd o companie alimentară vrea să producă un ambalaj nou, departamentul de marketing întotdeauna vrea un spaţiu pe raft cât mai mare posibil. Iar pentru a schimba măsurile ambalajului, conţinutul trebuie de asemenea schimbat. În aşa fel, paleta de încărcare afectează totul, de la clădiri şi camioane, pînă la ce cumpăraţi în magazin. O depozitare şi livrare mai ieftină înseamnă că produsele vor deveni de asemenea mai puţin scumpe. Data viitoare, când veţi pune un cub de zahăr în cafeaua dumneavoastră, amintiţi-vă că ceea ce puneţi în ceaşcă este de asemenea un standard. Organismul Naţional de Standardizare oferă servicii de elaborare şi adoptare de standarde, consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe) şi alte servicii pe care suntem deschişi să le oferim!

Cum construiţi un teren de joacă pentru copii? Cum construiţi un teren de joacă pentru copii, care nu doar că este distractiv, ci şi rezonabil de sigur? La această întrebare Vă răspund standardele! Astăzi, există standarde pentru toată Europa. Oricine, care doreşte să construiască un teren de joacă, are acum după ce se ghida, ceva ce reflectă cea mai bună experienţă în domeniu. Acest lucru este deosebit de important pentru producătorii de echipament pentru terenurile de joacă. Multe companii europene de acest fel sunt parteneri importanţi în cadrul activităţii de standardizare. Este mai uşor să vinzi echipament ce aderă la un standard şi, bineînţeles, toţi producătorii cu reputaţie bună doresc ca produsele lor să ofere cât mai multă siguranţă. Cu toate acestea, standardele respective nu afectează tipul, înfăţişarea sau culoarea. Acestea privesc mai mult materialele, înălţimea, acoperirea pământului şi aspecte similare. Este destul de simplu: sfaturi şi recomandări bune. Chiar şi un artist, căruia i se pune sarcina de a proiecta un teren de joacă pentru copii la o şcoală, va considera aceste standarde un ajutor, şi nu o piedică.

Ceea ce vrem este să reducem numărul de accidente, nu creativitatea! Organismul Naţional de Standardizare oferă servicii de elaborare şi adoptare de standarde, consultanţă în domeniul standardizării (actualizarea standardelor, formarea setului de standarde necesare pentru producere, aplicarea reglementărilor tehnice şi standardelor conexe) şi alte servicii pe care suntem deschişi să le oferim!

65


Banii nu conduc lumea - Standardele o conduc Există multe lucruri ce ne despart în această lume. Ideile politice, ambiţiile naţionale, conceptele religioase, ignoranţa şi neajunsurile umane generale care fac lumea să mocnească în conflicte şi divizare. Organismul Naţional de Standardizare încearcă să îmbunătăţească situaţia. Împreună cu companiile, organizaţiile, oamenii de ştiinţă şi autorităţile locale din Republica Moldova şi de peste hotare, noi lucrăm asupra a ceea ce ne uneşte, ceea ce avem în comun. Companiile din toată lumea au descoperit că cooperarea este mai bună pentru toţi. Iar una dintre cele mai dezvoltate forme de cooperare este în domeniul standardelor. Devenind membru al unui Comitet Tehnic de Standardizare (CT), nu veţi risca niciodată să fiţi depăşit în domeniul dvs. de activitate. Deseori, dezvoltarea este foarte rapidă (doar în Europa există 2 000 de standarde noi în fiecare an). Activitatea individuală poate fi foarte costisitoare, luând în consideraţie că 99 % din standardele noi sunt internaţionale. În calitate de membru al CT, întotdeauna veţi fi în prim-planul dezvoltărilor, deseori chiar puteţi lua parte la crearea acestuia. Puteţi participa şi influenţa proiecte în domeniu, puteţi lua parte la conferinţe şi simpozioane şi să aveţi acces la sfaturile experţilor. Prin intermediul Organismului Naţional de Standardizare puteţi să vă expuneţi părerea în cadrul unor organizaţii internaţionale ca CEN/CENELEC în Europa şi ISO/IEC la nivel mondial. Standarde ca ISO 9000 şi 14000 sunt astăzi concepte cunoscute companiilor moldave şi deseori necesare pentru competiţia pe piaţă. Toţi suntem înconjuraţi de standarde fără a ne gândi prea mult la ele. Percepem ca normal faptul că putem călători de-a lungul Europei cu trenul, cu toate că într-un moment dat existau diferite lăţimi ale şinelor în diferite ţări şi chiar pe teritoriul aceleiaşi ţări. O călătorie cu trenul putea să presupună multe schimbări ale trenurilor. Datorită unui standard comun, astăzi nu mai avem această problemă. Standardele fac lumea să funcţioneze. Dacă încă mai credeţi că un standard este limitativ într-un fel sau altul, amintiţi-vă de spusa orientală: Disciplina creează libertate.

66


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E:

PreลŸedinte: Secretar:

Vitalie Dragancea Cataraga Silvia

Membrii colegiului : Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Constantin Bordianu Victoria Prisac

67


68

Buletin de Standardizare mai-iunie 2010  
Buletin de Standardizare mai-iunie 2010  
Advertisement