Page 1

MARTIE 2014

3

[140]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий,использованных в нем

NOȚIUNI

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный Совет по Стандартизации, Метрологии и Сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic. МЭК – Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация

Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 10 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 12 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 17 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Indicativele modificărilor și eratelor aprobate pentru standardele naționale _____________________________ 19 Обозначения утвержденных изменений и поправок к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare ___________________________________ 20 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене Noutăți ______________________________________________________________________________________ 26 Новости

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 28 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 28 Опубликованные европейские стандарты CEN

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ _______________________________________________________ 34 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Standarde internaționale ISO publicate __________________________________________________________ 34 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate ___________________________________________________________ 39 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ _________________________________________________________ 44 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Standarde interstatale GOST publicate ___________________________________________________________ 44 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE

ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice, etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС).

01

01.040 01.040.11

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Medicină (Vocabulare) Здравоохранение (Словари)

SM ISO 7176-26:2014 (vers.eng.) Fotolii rulante. Partea 26: Vocabular - Кресла-коляски. Часть 26: Словарь (ISO 7176-26:2007, IDT) SM EN ISO 18369-1:2014 (vers.eng.) Optică oftalmică. Lentile de contact. Partea 1: Vocabular, sistem de clasificare şi recomandări pentru etichetare specificaţii - Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 1: Словарь, система классификации и рекомендации по маркировке спецификаций (EN ISO 18369-1:2006, IDT) 01.040.21

Sisteme şi componente mecanice de uz general (Vocabulare) Механические системы и компоненты общего назначения (Словари)

SM ISO 1081:2014 (vers.eng.) Transmisii prin curele. Curele trapezoidale şi canelate şi roţi canelate corespunzătoare. Vocabular - Передачи ременные. Клиновые и поликлиновые ремни и соответствующие желобчатые шкивы. Словарь (ISO 1081:2013, IDT) SM ISO 4378-1:2014 (vers.eng.) Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii, clasificare şi simboluri. Partea 1: Proiectare, materiale pentru lagăre şi proprietăţile lor Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 1: Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства (ISO 4378-1:2009, IDT)

4

SM ISO 4378-4:2014 (vers.eng.) Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii, clasificare şi simboluri. Partea 4: Simboluri de bază - Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 4: Основные условные обозначения (ISO 4378-4:2009, IDT) SM ISO 4378-5:2014 (vers.eng.) Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii, clasificare şi simboluri. Partea 5: Aplicarea simbolurilor - Подшипники скольжения Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 5: Применение условных обозначений (ISO 4378-5:2009, IDT) 01.040.35

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou (Vocabulare) Информационные технологии. Конторское оборудование (Словари)

SM ISO/CEI 27000:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular - Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и словарь (ISO/CEI 27000:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 27000:2011) 01.040.67

Industria alimentară (Vocabulare) Технология пищевых продуктов (Словари)

SM EN ISO 5526:2014 (vers.eng.) Cereale, leguminoase şi alte seminţe alimentare. Nomenclatură - Зерновые, бобовые и другие продовольственные зерновые культуры. Номенклатура (EN ISO 5526:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5526:2007)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

01.040.83

Industria cauciucului şi a materialelor plastice (Vocabulare) Резиновая и пластмассовая промышленность (Словари)

SM EN ISO 472:2014 (vers.eng.) Materiale plastice. Vocabular – Пластмассы. Словарь (EN ISO 472:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 472:2005) 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

SM EN 13707:2014 (vers.eng.) Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici - Листы гидроизоляционные гибкие. Армированные битумные листы для гидроизоляции кровли. Определения и характеристики (EN 13707:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13707+A2:2010) 01.060

Mărimi şi unităţi Величины и единицы измерения

SM EN 764-2:2014 (vers.eng.) Echipamente sub presiune. Partea 2: Mărimi, simboluri şi unităţi de măsură - Оборудование, работающее под давлением. Часть 2: Величины, символы и единицы (EN 764-2:2012, IDT) 01.080 01.080.01

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice în general Графические обозначения в целом

SM CEI 80416-1:2014 (vers.eng.) Principii de bază pentru simboluri utilizate pe echipament. Partea 1: Crearea simbolurilor grafice pentru înregistrare Основные принципы создания графических символов, наносимых на оборудование. Часть 1. Создание графических символов для регистрации (CEI 80416-1:2008, IDT) 01.080.50

Simboluri grafice utilizate în desene tehnice din domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для технических чертежей и соответствующей технической документации в области информационных технологий и телекоммуникаций

01.100 01.100.30

Desene tehnice Технические чертежи Desene pentru construcţii Строительные чертежи

SM GOST 21.201:2014 Sistemul documentaţiei de proiectare în construcţii. Simboluri grafice convenţionale ale elementelor clădirilor şi construcţiilor Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций (GOST 21.201-2011, IDT) SM GOST 21.501:2014 Sistemul documentaţiei de proiectare în construcţii. Reguli de perfectare a documentaţiei de execuţie a soluțiilor arhitecturale şi constructive - Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений (GOST 21.501-2011, IDT) SM GOST 21.601:2014 Sistemul documentaţiei de proiectare în construcţii. Reguli de perfectare a documentaţiei de execuţie a sistemelor interioare de alimentare cu apă şi canalizare - Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации (GOST 21.601-2011, IDT) 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-1:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a codurilor de bună practică în domeniul standardizării Принципы и методология стандартизации. Порядок разработки кодексов установившейся практики в области стандартизации (Înlocuieşte CBP 1-1:2007) CBP 1-5:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Structura, redactarea şi conţinutul standardelor moldovene - Принципы и методология стандартизации. Построение, изложение и содержание стандартов Молдовы (Înlocuieşte CBP 1-5:2007) CBP 1-6:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Editarea documentelor normative în domeniul standardizării - Принципы и методология стандартизации. Издание нормативных документов в области стандартизации (Înlocuieşte CBP 1-6:2008)

SM ISO/CEI 16388:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de captură de date. Specificaţii pentru simbolizarea codurilor de bare, Code 39- Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода, Code 39 (ISO/CEI 16388:2007, IDT)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

01.140 01.140.30

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Documente în administraţie, comerţ şi industrie Документы в управлении, торговле и промышленности

SM ISO 3166-1:2014 (vers.eng.) Coduri pentru reprezentarea denumirilor de ţări şi a subdiviziunilor lor. Partea 1: Coduri de ţări - Коды для представления названий стран и их подразделений. Часть 1: Коды стран (ISO 3166-1:2013, IDT) SM ISO 3166-2:2014 (vers.eng.) Coduri pentru reprezentarea denumirilor de ţări şi a subdiviziunilor lor. Partea 2: Cod pentru subdiviziuni de ţări Коды для представления названий стран и их подразделений. Часть 2: Коды подразделений стран (ISO 3166-2:2013, IDT) SM ISO 3166-3:2014 (vers.eng.) Coduri pentru reprezentarea denumirilor de ţări şi a subdiviziunilor lor. Partea 3: Cod pentru denumiri de ţări utilizate anterior - Коды для представления названий стран и их подразделений. Часть 3: Коды ранее использовавшихся названий стран (ISO 3166-3:2013, IDT) 03

03.080 03.080.99

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Servicii Услуги

Servicii poştale Почтовые услуги

SM EN 14142-1:2014 (vers.eng.) Servicii poştale. Baze de date pentru adrese. Partea 1: Elementele componente ale adreselor poştale - Услуги почтовые. Адресная база данных. Часть 1: Компоненты почтовых адресов (EN 14142-1:2011, IDT)

6

11.040 11.040.70

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

SM EN ISO 18369-1:2014 (vers.eng.) Optică oftalmică. Lentile de contact. Partea 1: Vocabular, sistem de clasificare şi recomandări pentru etichetare specificaţii - Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 1: Словарь, система классификации и рекомендации по маркировке спецификаций (EN ISO 18369-1:2006, IDT) 11.180

11.180.10

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

SM ISO 7176-26:2014 (vers.eng.) Fotolii rulante. Partea 26: Vocabular - Кресла-коляски. Часть 26: Словарь (ISO 7176-26:2007, IDT) 13

13.040 13.040.30

Alte servicii Услуги прочие

SM ISO/CEI 27013:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Ghid pentru implementarea integrată a ISO/CEI 27001 şi ISO/CEI 20000-1 Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по интегрированному внедрению ISO/CEI 27001 и ISO/CEI 20000-1 (ISO/CEI 27013:2012, IDT) 03.240

11

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Aerul la locul de muncă Атмосфера рабочей зоны

SM GOST 30494:2014 Case de locuit şi publice. Parametrii microclimei în încăperi Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (GOST 30494-2011, IDT) 13.080

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение

SM GOST 20276:2014 Pămînturi. Metode de determinare de teren a caracteristicilor de rezistenţă şi deformabilitate – Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости (GOST 20276–2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST 20276:2009) SM GOST 30416:2014 Pămînturi. Încercări de laborator. Principii generale - Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения (GOST 30416-2012, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

21

21.060 21.060.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения

21.100.10

Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

Lagăre şi rulmenţi Подшипники Cuzineţi Подшипники скольжения

SM ISO 4378-1:2014 (vers.eng.) Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii, clasificare şi simboluri. Partea 1: Proiectare, materiale pentru lagăre şi proprietăţile lor Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 1: Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства (ISO 4378-1:2009, IDT) SM ISO 4378-4:2014 (vers.eng.) Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii, clasificare şi simboluri. Partea 4: Simboluri de bază - Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 4: Основные условные обозначения (ISO 4378-4:2009, IDT) SM ISO 4378-5:2014 (vers.eng.) Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii, clasificare şi simboluri. Partea 5: Aplicarea simbolurilor - Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 5: Применение условных обозначений (ISO 4378-5:2009, IDT) 21.220 21.220.10

Transmisii prin elemente flexibile Гибкие приводы и передачи Transmisii prin curele şi componentele lor Ременные приводы и их компоненты

SM ISO 1081:2014 (vers.eng.) Transmisii prin curele. Curele trapezoidale şi canelate şi roţi canelate corespunzătoare. Vocabular - Передачи ременные. Клиновые и поликлиновые ремни и соответствующие желобчатые шкивы. Словарь (ISO 1081:2013, IDT) 23

23.020

23.020.30

35.020

Elemente de asamblare Крепежные изделия

SM GOST 24379.0:2014 Buloane de fundaţie. Condiţii tehnice generale - Болты фундаментные. Общие технические условия (GOST 24379.0-2012, IDT) 21.100

35

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

SM EN 764-2:2014 (vers.eng.) Echipamente sub presiune. Partea 2: Mărimi, simboluri şi unităţi de măsură - Оборудование, работающее под давлением. Часть 2: Величины, символы и единицы (EN 764-2:2012, IDT)

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

SM ISO/CEI 27013:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Ghid pentru implementarea integrată a ISO/CEI 27001 şi ISO/CEI 20000-1 Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по интегрированному внедрению ISO/CEI 27001 и ISO/CEI 20000-1 (ISO/CEI 27013:2012, IDT) 35.040

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM ISO 1831:2014 (vers.eng.) Specificaţii de imprimare pentru identificarea optică a caracterelor - Спецификация на распечатки для оптического распознавания знаков (ISO 1831:1980, IDT) SM ISO/CEI 5218:2014 (vers.eng.) Tehnologii informaţionale. Coduri pentru reprezentarea sexului uman - Информационные технологии. Коды для представления пола человека (ISO/CEI 5218:2004, IDT) SM EN ISO/CEI 15438:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de captură de date. Specificaţii pentru simbolizarea codurilor de bare PDF417 - Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода PDF417 (EN ISO/CEI 15438:2010, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 51294.9:2003 (ISO/CEI 15438-2001) SM ISO/CEI 16388:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de identificare automată şi de captură de date. Specificaţii pentru simbolizarea codurilor de bare, Code 39 - Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода, Code 39 (ISO/CEI 16388:2007, IDT) SM ISO/CEI 27000:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular - Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и словарь (ISO/CEI 27000:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 27000:2011) SM ISO/CEI 27001:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe (ISO/CEI 27001:2013, IDT) - Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования (Înlocuieşte SM SR ISO/CEI 27001:2011) SM ISO/CEI 27002:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei (ISO/CEI 27002:2013, IDT) - Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по менеджменту информационной безопасности (Înlocuieşte SM SR ISO/CEI 27002:2011)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014 SM ISO/CEI 27013:2014 (vers.eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Ghid pentru implementarea integrată a ISO/CEI 27001 şi ISO/CEI 20000-1 Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по интегрированному внедрению ISO/CEI 27001 и ISO/CEI 20000-1 (ISO/CEI 27013:2012, IDT) 67 67.060

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

SM EN ISO 5526:2014 (vers.eng.) Cereale, leguminoase şi alte seminţe alimentare. Nomenclatură - Зерновые, бобовые и другие продовольственные зерновые культуры. Номенклатура (EN ISO 5526:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5526:2007) 67.080 67.080.01

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

SM ISO 1956-2:2014 (vers.eng.) Fructe şi legume. Terminologie morfologică şi structurală. Partea 2 - Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология. Часть 2 (ISO 1956-2:1989, IDT) 83

83.080 83.080.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale termorigide Термореактивные материалы

SM EN ISO 472:2014 (vers.eng.) Materiale plastice. Vocabular – Пластмассы. Словарь (EN ISO 472:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 472:2005) 91

91.080 91.080.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de metal Металлические конструкции

SM GOST 23118:2014 Structuri de construcţii din oţel. Condiţii tehnice generale Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (GOST 23118–2012, IDT)

8

91.100

Materiale de construcţii Строительные материалы

91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

SM GOST 6482:2014 Conducte din beton armat fără presiune. Condiţii tehnice Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия (GOST 6482-2011, IDT) SM GOST 10180:2014 Betoane. Metode de determinare a rezistenței pe epruvete de control – Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (GOST 10180-2012, IDT) SM GOST 25192:2014 Betoane. Clasificare şi cerinţe tehnice generale – Бетоны. Классификация и общие технические требования (GOST 25192-2012, IDT) 91.100.40

Produse din ciment armate cu fibre Изделия из цемента, армированного волокном

SM GOST 18124:2014 Foi plate de crisotilciment. Condiţii tehnice - Листы хризотилцементные плоские. Технические условия (GOST 18124–2012, IDT) 91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

SM EN 13707:2014 (vers.eng.) Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici - Листы гидроизоляционные гибкие. Армированные битумные листы для гидроизоляции кровли. Определения и характеристики (EN 13707:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13707+A2:2010) 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

SM GOST 9573:2014 Plăci termoizolante din vată minerală cu liant sintetic. Condiţii tehnice - Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия (GOST 9573–2012, IDT) 91.190

Accesorii pentru clădire Арматура для зданий

SM GOST 10922:2014 Articole sudate de armare şi încastrare, îmbinări prin sudare, legare şi mecanice ale acestora pentru structurile din beton armat. Condiţii tehnice generale - Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия (GOST 10922–2012, IDT) SM GOST 23279:2014 Plase de armătură sudate pentru structuri şi produse din beton armat. Condiţii tehnice generale - Cетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия (GOST 23279–2012, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

93 93.020

Construcţii civile Гражданское строительство Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

SM GOST 23161:2014 Pămînturi. Metoda de laborator de determinare a caracteristicilor de tasare – Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности (GOST 23161–2012, IDT)

93.080 93.080.20

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог

SM GOST 30491:2014 Amestecuri organo-minerale şi pămînturi, stabilizate cu lianţi organici, pentru construcţia drumurilor şi aerodromurilor. Condiţii tehnice - Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (GOST 30491-2012, IDT)

SM GOST 25100:2014 Pămînturi. Clasificare – Грунты.Классификация (GOST 25100-2011, IDT) SM GOST 25358:2014 Pămînturi. Metoda de determinare a temperaturii pe teren – Грунты. Метод полевого определения температуры (GOST 25358-2012, IDT) SM GOST 30672:2014 Pămînturi. Încercări de teren. Principii generale – Грунты. Полевые испытания. Общие положения (GOST 30672–2012, IDT) (Înlocuiește SM GOST 30672:2009)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română CBP 1-1:2014

01.120

225 din 18.03.2014

CBP 1-5:2014

01.120

225 din 18.03.2014

CBP 1-6:2014

01.120

225 din 18.03.2014

Standarde în limba engleză SM CEI 80416-1:2014 SM EN 764-2:2014 SM EN 13707:2014 SM EN 14142-1:2014 SM EN ISO 472:2014 SM EN ISO 5526:2014 SM EN ISO 18369-1:2014

01.080.01 01.060 23.020.30 01.040.91 91.100.50 03.240 01.040.83 83.080.10 01.040.67 67.060 01.040.11 11.040.70

227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014

SM EN ISO/CEI 15438:2014

35.040

222 din 17.03.2014

SM ISO 1081:2014

21.220.10 01.040.21

227 din 19.03.2014

SM ISO 1831:2014

35.040

222 din 17.03.2014

SM ISO 1956-2:2014

67.080.01

227 din 19.03.2014

SM ISO 3166-1:2014

01.140.30

222 din 17.03.2014

SM ISO 3166-2:2014

01.140.30

222 din 17.03.2014

SM ISO 3166-3:2014

01.140.30

222 din 17.03.2014

SM ISO 4378-1:2014 SM ISO 4378-4:2014 SM ISO 4378-5:2014 SM ISO 7176-26:2014 SM ISO/CEI 5218:2014 SM ISO/CEI 16388:2014 SM ISO/CEI 27000:2014

01.040.21 21.100.10 01.040.21 21.100.10 01.040.21 21.100.10 01.040.11 11.180.10 35.040 01.080.50 35.040 01.040.35 35.040

227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 227 din 19.03.2014 222 din 17.03.2014 222 din 17.03.2014

SM ISO/CEI 27001:2014

35.040

222 din 17.03.2014

SM ISO/CEI 27002:2014

35.040

222 din 17.03.2014

SM ISO/CEI 27013:2014

03.080.99 35.020 35.040

222 din 17.03.2014

Standarde în limba rusă SM GOST 21.201:2014

01.100.30

223 din 17.03.2014

SM GOST 21.501:2014

01.100.30

223 din 17.03.2014

SM GOST 21.601:2014

01.100.30

223 din 17.03.2014

SM GOST 6482:2014

01.100.30

223 din 17.03.2014

10


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

SM GOST 9573:2014

91.100.60

226 din 19.03.2014

SM GOST 10180:2014

01.100.30

223 din 17.03.2014

SM GOST 10922:2014

91.190

226 din 19.03.2014

SM GOST 18124:2014

91.100.40

226 din 19.03.2014

SM GOST 20276:2014

13.080

226 din 19.03.2014

SM GOST 23118:2014

91.080.10

226 din 19.03.2014

SM GOST 23161:2014

93.020

226 din 19.03.2014

SM GOST 23279:2014

91.190

226 din 19.03.2014

SM GOST 24379.0:2014

21.060.10

223 din 17.03.2014

SM GOST 25100:2014

93.020

223 din 17.03.2014

SM GOST 25192:2014

91.100.30

223 din 17.03.2014

SM GOST 25358:2014

93.020

223 din 17.03.2014

SM GOST 30416:2014

13.080

223 din 17.03.2014

SM GOST 30491:2014

93.080.20

223 din 17.03.2014

SM GOST 30494:2014

13.040.30

223 din 17.03.2014

SM GOST 30672:2014

93.020

226 din 19.03.2014

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE

ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna martie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в марте 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

01

01.040 01.040.11

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Medicină (Vocabulare) Здравоохранение (Словари)

01.040.65

GOST 27520-87 (ISO 1956/2-82) Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология. Часть 2 (În vigoare SM ISO 1956-2:2014) 01.040.67

GOST 28956-91 (ISO 8320-86) Линзы контактные. Термины и определения (În vigoare SM EN ISO 18369-1:2014) GOST 30475-96 (ISO 6440-85) Кресла-коляски. Термины и определения (În vigoare SM ISO 7176-26:2014) 01.040.21

Sisteme şi componente mecanice de uz general (Vocabulare) Механические системы и компоненты общего назначения (Словари)

GOST ISO 4378-1-2001 Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 1. Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства (În vigoare SM ISO 4378-1:2014) GOST ISO 4378-4-2001 Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 4. Расчетные параметры и их обозначения (În vigoare SM ISO 4378-4:2014) 01.040.35

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou (Vocabulare) Информационные технологии. Конторское оборудование (Словари)

SMV ISO/CEI 27000:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и словарь (Înlocuit cu SM ISO/CEI 27000:2014)

12

Agricultură (Vocabulare) Сельское хозяйство (Словари)

Industria alimentară (Vocabulare) Технология пищевых продуктов (Словари)

SM SR ISO 5526:2007 Cereale, leguminoase şi alte seminţe alimentare. Nomenclatură - Зерновые, бобовые и другие продовольственные зерновые культуры. Номенклатура (Înlocuit cu SM EN ISO 5526:2014) 01.040.83

Industria cauciucului şi a materialelor plastice (Vocabulare) Резиновая и пластмассовая промышленность (Словари)

SM SR EN ISO 472:2005 Materiale plastice. Vocabular - Пластмассы. Словарь (Înlocuit cu SM EN ISO 472:2014) 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

SM SR EN 13707+A2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici - Листы гидроизоляционные гибкие. Армированные битумные листы для гидроизоляции кровли. Определения и характеристики (Înlocuit cu SM EN 13707:2014) 01.075

Simboluri literale Знаковые обозначения

GOST ISO 7904-2-2001 Подшипники скольжения. Условные обозначения. Часть 2. Применение (În vigoare SM ISO 4378-5:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

01.080 01.080.30

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

GOST 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей (În vigoare SM GOST 21.501:2014) 01.100 01.100.30

Desene tehnice Технические чертежи

11 11.040 11.040.70

GOST 21.601-79 Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи (În vigoare SM GOST 21.601:2014)

11.140

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

Echipament pentru spitale Больничное оборудование

GOST 30475-96 (ISO 6440-85) Кресла-коляски. Термины и определения (În vigoare SM ISO 7176-26:2014) 11.180

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями

GOST 30475-96 (ISO 6440-85) Кресла-коляски. Термины и определения (În vigoare SM ISO 7176-26:2014) 13

13.040 01.120

Echipament medical Медицинское оборудование

GOST 28956-91 (ISO 8320-86) Линзы контактные. Термины и определения (În vigoare SM EN ISO 18369-1:2014)

Desene pentru construcţii Строительные чертежи

GOST 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей (În vigoare SM GOST 21.501:2014)

Medicină Здравоохранение

13.040.30

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Aerul la locul de muncă Атмосфера рабочей зоны

CBP 1-1:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a codurilor de bună practică în domeniul standardizării Принципы и методология стандартизации. Порядок разработки кодексов установившейся практики в области стандартизации (Înlocuit cu CBP 1-1:2014)

GOST 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (În vigoare SM GOST 30494:2014)

CBP 1-5:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Structura, redactarea şi conţinutul standardelor moldovene - Принципы и методология стандартизации. Построение, изложение и содержание стандартов Молдовы (Înlocuit cu CBP 1-5:2014)

GOST 25100-95 Грунты. Классификация (În vigoare SM GOST 25100:2014)

CBP 1-6:2008 Principiile şi metodologia standardizării. Editarea documentelor normative în domeniul standardizării - Принципы и методология стандартизации. Издание нормативных документов в области стандартизации (Înlocuit cu CBP 1-6:2014) 01.140 01.140.20

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Ştiinţa informaţiei Информатика

GOST 7.67-2003 (ISO 3166-1:1997) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий стран (În vigoare SM ISO 3166-1:2014)

13.080

13.080.01

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение

Calitatea solului şi pedologie în general Качество грунта и почвоведение в целом

SM GOST 20276:2009 Soluri. Metode de determinare pe teren a caracteristicilor de rezistenţă şi deformabilitate – Грунты Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости (Înlocuit cu SM GOST 20276:2014) SM GOST 30672:2009 Soluri. Încercări de teren. Principii generale - Грунты. Полевые испытания. Общие положения. (Înlocuit cu SM GOST 30672:2014). 13.080.20

Proprietăţi fizice ale solurilor Физические свойства грунтов

SM GOST 19912:2009 Soluri. Metode de încercări pe teren prin sondare statică şi dinamică - Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (Înlocuit cu SM GOST 19912:2014)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014 GOST 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности (În vigoare SM GOST 23161:2014) GOST 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры (În vigoare SM GOST 25358:2014) GOST 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения (În vigoare SM GOST 30416:2014) 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

SM GOST R 50949:2012 Mijloace de afişare a informaţiei de uz personal. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a parametrilor de securitate - Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности (În vigoare SM GOST 31211:2010) 13.160

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

21.100 21.100.10

13.180

Ergonomie Эргономика

SM GOST R 50949:2012 Mijloace de afişare a informaţiei de uz personal. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a parametrilor de securitate - Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности (În vigoare SM GOST 31211:2010) 13.340 13.340.99

Echipament de protecție Защитные средства Alte echipamente de protecție Защитные средства прочие

GOST 12.4.107-82 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования (În vigoare SM SR EN 1891:2010) 21

21.060 21.060.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

GOST 24379.0─80 Болты фундаментные. Общие технические условия (În vigoare SM GOST 24379.0:2014)

14

Cuzineţi Подшипники скольжения

GOST ISO 4378-1-2001 Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 1. Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства (În vigoare SM ISO 4378-1:2014) GOST ISO 4378-4-2001 Подшипники скольжения. Термины, определения и классификация. Часть 4. Расчетные параметры и их обозначения (În vigoare SM ISO 4378-4:2014) GOST ISO 7904-1-2001 Подшипники скольжения. Условные обозначения. Часть 1. Основные условные обозначения (În vigoare SM ISO 4378-4:2014) GOST ISO 7904-2-2001 Подшипники скольжения. Условные обозначения. Часть 2. Применение (În vigoare SM ISO 4378-5:2014) 29 29.060

GOST 4979-49 Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб (În vigoare SM ISO 5667-5:2010, SM ISO 5667-21:2013)

Lagăre şi rulmenţi Подшипники

29.060.01

Electrotehnică Электротехника Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare şi cabluri electrice în general Электрические кабели в целом

GOST 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования (În vigoare SM SR EN 60228:2010) 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

GOST 30668-2000 Изделия электронной техники. Маркировка (În vigoare SM SR EN 50419:2013) 31.040

Rezistoare Резисторы

GOST 28884-90 (CEI 63-63) Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов (În vigoare SM SR CEI 60063+A1+A2:2013) 31.120

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

SM GOST R 50949:2012 Mijloace de afişare a informaţiei de uz personal. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a parametrilor de securitate - Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности (În vigoare SM GOST 31211:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

31.160

Filtre electrice Электрические фильтры

GOST 28884-90 (CEI 63-63) Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов (În vigoare SM SR CEI 60063+A1+A2:2013) 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

GOST ISO 1831-2002 Характеристики печатного изображения для оптического распознавания символов (În vigoare SM ISO 1831:2014) SMV ISO/CEI 27000:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и словарь (Înlocuit cu SM ISO/CEI 27000:2014) SM SR ISO/CEI 27001:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования (Înlocuit cu SM ISO/CEI 27001:2014) SM SR ISO/CEI 27002:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по менеджменту информационной безопасности (Înlocuit cu SM ISO/CEI 27002:2014)

67 67.060

67.080

SM GOST R 51294.9:2003 (ISO/CEI 15438-2001) Identificare automată. Coduri cu bare. Specificaţii pentru simbolizarea PDF 417 - Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики PDF 417 (ПДФ 417) (Înlocuit cu SM EN ISO/CEI 15438:2014) 65 65.020 65.020.20

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Cultura plantelor Растениеводство

GOST ISO 5526-2002 Зерновые, бобовые и другие продовольственные зерновые культуры. Номенклатура (În vigoare SM EN ISO 5526:2014)

Fructe. Legume Фрукты. Овощи

GOST 27520-87 (ISO 1956/2-82) Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология. Часть 2 (În vigoare SM ISO 1956-2:2014) 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

GOST 5475-69 Масла растительные. Методы определения йодного числа (În vigoare SM SR EN ISO 3961:2012) GOST 5478-90 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа омыления (În vigoare SM SR EN ISO 3657:2012) GOST 5479-64 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ (În vigoare SM SR EN ISO 3596:2012, SM SR EN ISO 18609:2012)

77.140 77.140.65

GOST 30832-2002 (ISO/CEI 15416-2000) Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Линейные символы штрихового кода. Требования к испытаниям качества печати (În vigoare SM GOST R 51294.7:2003 (ISO/CEI 15416-2000))

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

SM SR ISO 5526:2007 Cereale, leguminoase şi alte seminţe alimentare. Nomenclatură - Зерновые, бобовые и другие продовольственные зерновые культуры. Номенклатура (Înlocuit cu SM EN ISO 5526:2014)

77 GOST 30742-2001 (ISO/CEI 16388-99) Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Code 39 (Код 39) (În vigoare SM ISO/CEI 16388:2014)

Industria alimentară Технология пищевых продуктов

Metalurgie Металлургия Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

GOST 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия (În vigoare SM GOST 23279:2014) 83

83.080 83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

SM SR EN ISO 472:2005 Materiale plastice. Vocabular - Пластмассы. Словарь (Înlocuit cu SM EN ISO 472:2014)

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

91

91.080 91.080.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de metal Металлические конструкции

GOST 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия (În vigoare SM GOST 23118:2014) 91.080.40

Structuri de beton Бетонные конструкции

GOST 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия (În vigoare SM GOST 6482:2014) 91.100 91.100.15

Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

91.100.60

GOST 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия (În vigoare SM GOST 9573:2014) 91.190

GOST 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия (În vigoare SM GOST 23279:2014) 93

GOST 30491-97 Смеси органо-минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (În vigoare SM GOST 30491:2014) Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

GOST 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (În vigoare SM GOST 10180:2014) GOST 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования (În vigoare SM GOST 25192:2014) 91.100.40

Produse din ciment armate cu fibre Изделия из цемента, армированного волокном

91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

SM SR EN 13707+A2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici - Листы гидроизоляционные гибкие. Армированные битумные листы для гидроизоляции кровли. Определения и характеристики (Înlocuit cu SM EN 13707:2014)

16

Construcţii civile Гражданское строительство Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

GOST 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности (În vigoare SM GOST 23161:2014) GOST 25100-95 Грунты. Классификация (În vigoare SM GOST 25100:2014) GOST 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры (În vigoare SM GOST 25358:2014) GOST 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения (În vigoare SM GOST 30416:2014) 93.080

GOST 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия (În vigoare SM GOST 18124:2014)

Accesorii pentru clădire Арматура для зданий

GOST 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия (În vigoare SM GOST 10922:2014)

93.020

91.100.30

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

93.080.20

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

GOST 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (În vigoare SM GOST 30494:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

CBP 1-1:2007

01.120

CBP 1-1:2014

225 din 18.03.2014

CBP 1-5:2007

01.120

CBP 1-5:2014

225 din 18.03.2014

CBP 1-6:2008

01.120

CBP 1-6:2014

225 din 18.03.2014

SM EN 13707:2014

227 din 19.03.2014

SM EN ISO 472:2014

227 din 19.03.2014

SM EN ISO 5526:2014

227 din 19.03.2014

SM ISO/CEI 27001:2014

222 din 17.03.2014

SM SR EN 13707+A2:2010 SM SR EN ISO 472:2005 SM SR ISO 5526:2007 SM SR ISO/CEI 27001:2011

01.040.91 91.100.50 01.040.83 83.080.01 01.040.67 67.060 35.040

SM SR ISO/CEI 27002:2011

35.040

SM ISO/CEI 27002:2014

222 din 17.03.2014

SM GOST 19912:2009

13.080.20

SM GOST 19912:2014

226 din 19.03.2014

SM GOST 20276:2009

13.080.01

SM GOST 20276:2014

226 din 19.03.2014

SM GOST 30672:2009

13.080.01

SM GOST 30672:2014

226 din 19.03.2014

SM GOST R 50949:2012

13.100 13.180 31.120

SM GOST 31211:2010

224 din 18.03.2014

SM GOST R 51294.9:2003 (ISO/CEI 15438-2001)

35.040

SM EN ISO/CEI 15438:2014

222 din 17.03.2014

SMV ISO/CEI 27000:2011

01.040.35 35.040

SM ISO/CEI 27000:2014

222 din 17.03.2014

GOST 12.4.107-82

13.340.99

SM SR EN 1891:2010

224 din 18.03.2014

GOST 21.501-93

01.080.30 01.100.30

SM GOST 21.501:2014

223 din 17.03.2014

GOST 21.601-79

01.100.30

SM GOST 21.601:2014

223 din 17.03.2014

GOST 4979-49

13.160.10

SM ISO 5667-5:2010 SM ISO 5667-21:2013

224 din 18.03.2014

GOST 5475-69

67.200.10

SM SR EN ISO 3961:2012

224 din 18.03.2014

GOST 5478-90

67.200.10

SM SR EN ISO 3657:2012

224 din 18.03.2014

GOST 5479-64

67.200.10

SM SR EN ISO 3596:2012 SM SR EN ISO 18609:2012

224 din 18.03.2014

GOST 6482-88

91.080.40

SM GOST 6482:2014

223 din 17.03.2014

GOST 7.67-2003 (ISO 3166-1:1997)

01.140.20

SM ISO 3166-1:2014

222 din 17.03.2014

GOST 9573-96

91.100.60

SM GOST 9573:2014

226 din 19.03.2014

GOST 10180-90

91.100.30

SM GOST 10180:2014

223 din 17.03.2014

GOST 10922-90

91.190

SM GOST 10922:2014

226 din 19.03.2014

GOST 18124-95

91.100.40

SM GOST 18124:2014

226 din 19.03.2014

GOST 22483-77

29.060.01

SM SR EN 60228:2010

224 din 18.03.2014

91.080.10

SM GOST 23118:2014

226 din 19.03.2014

SM GOST 23161:2014

226 din 19.03.2014

SM GOST 23279:2014

226 din 19.03.2014

GOST 23118-99 GOST 23161-78 GOST 23279-85

13.080.20 93.020 77.140.65 91.190

GOST 24379.0-80

21.060.10

SM GOST 24379.0:2014

223 din 17.03.2014

GOST 25100-95

13.080

SM GOST 25100:2014

223 din 17.03.2014

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014 93.020 GOST 25192-82 GOST 25358-82 GOST 28884-90 (CEI 63-63) GOST 30416-96 GOST 30491-97

91.100.30 13.080.20 93.020 31.160 31.040 13.080.20 93.020 91.100.15 93.080.20

SM GOST 25192:2014

223 din 17.03.2014

SM GOST 25358:2014

223 din 17.03.2014

SM SR CEI 60063+A1+A2:2013

224 din 18.03.2014

SM GOST 30416:2014

223 din 17.03.2014

SM GOST 30491:2014

223 din 17.03.2014

GOST 30494-96

13.040.30

SM GOST 30494:2014

223 din 17.03.2014

GOST 30668-2000

31.020

SM SR EN 50419:2013

224 din 18.03.2014

35.040

SM ISO/CEI 16388:2014

222 din 17.03.2014

35.040

SM GOST R 51294.7:2003 (ISO/CEI 15416-2000)

222 din 17.03.2014

35.040

SM ISO 1831:2014

222 din 17.03.2014

SM ISO 4378-1:2014

227 din 19.03.2014

SM ISO 4378-4:2014

227 din 19.03.2014

GOST 30742-2001 (ISO/CEI 16388-99) GOST 30832-2002 (ISO/CEI 15416-2000) GOST ISO 1831-2002 GOST ISO 4378-1-2001 GOST ISO 4378-4-2001

21.100.10 01.040.21 21.100.10 01.040.21

GOST ISO 5526-2002

65.020.20

SM EN ISO 5526:2014

227 din 19.03.2014

GOST ISO 7904-1-2001

21.100.10

SM ISO 4378-4:2014

227 din 19.03.2014

SM ISO 4378-5:2014

227 din 19.03.2014

SM ISO 1956-2:2014

227 din 19.03.2014

SM EN ISO 18369-1:2014

227 din 19.03.2014

SM ISO 7176-26:2014

227 din 19.03.2014

GOST ISO 7904-2-2001 GOST 27520-87 (ISO 1956/2-82) GOST 28956-91 (ISO 8320-86) GOST 30475-96 (ISO 6440-85)

18

01.075 21.100.10 67.080 01.040.65 11.040.70 01.040.11 01.040.11 11.140 11.180


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM EN ISO 18369-1:2014

01.040.11 11.040.70

Indicativul standardului Обозначение стандарта

1

227 din 19.03.2014

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.08.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 31.08.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

Produse minerale nemetalice Неметаллические минеральные продукты GOST 10698-80

Слюда. Типы, марки и основные параметры

GOST 10918-82

Пластины и детали слюдяные. Методы испытаний

GOST 13750-88

Пластины слюдяные для приборостроения. Технические условия

GOST 13751-86 GOST 13752-86

Слюда обрезная для тепловых элементов, смотровых окон промышленных печей и бытовых приборов. Технические условия Слюда обрезная мусковит для водомерных колонок котлов высокого давления. Технические условия

GOST 13753-86

Слюда обрезная мусковит для щеткодержателей. Технические условия

GOST 14834-86

Угли бурые окисленные Дальнего Востока. Классификация

GOST 19572-74

Слюда дробленая и молотая. Метод определения гранулометрического состава

GOST 19573-74

Слюда дробленая. Метод определения содержания песка

GOST 20545-75 GOST 23034-78

Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые молотые. Метод определения гранулометрического состава Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые. Типы, марки и основные параметры

GOST 7619.0-81

Шпат плавиковый. Общие требования к методам химического анализа

GOST 7619.10-75

Шпат плавиковый. Методы определения содержания окиси магния

GOST 7619.11-77

Шпат плавиковый. Методы определения окиси стронция

GOST 7619.12-77

Шпат плавиковый. Метод определения окиси бария

20


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

GOST 7619.1-74

Шпат плавиковый. Метод определения влаги

GOST 7619.2-81

Шпат плавиковый. Метод определения углекислого кальция

GOST 7619.3-81

Шпат плавиковый. Метод определения фтористого кальция

GOST 7619.4-81

Шпат плавиковый. Метод определения двуокиси кремния

GOST 7619.5-81

Шпат плавиковый. Метод определения полуторных окислов

GOST 7619.6-81

Шпат плавиковый. Методы определения железа

GOST 7619.7-81

Шпат плавиковый. Метод определения серы (общей)

GOST 7619.8-81

Шпат плавиковый. Метод определения серы (сульфидной)

GOST 7619.9-81

Шпат плавиковый. Метод определения фосфора

Microelectronică Микроэлектроника GOST 19799-74 GOST 20281-74 GOST 24613.10-77 GOST 24613.11-77 GOST 24613.12-77 GOST 24613.13-77 GOST 24613.14-77

GOST 24613.15-77 GOST 24613.16-77 GOST 24613.17-77 GOST 24613.18-77 GOST 24613.19-77 GOST 10317-79 GOST 17230-71 GOST 17447-72 GOST 17467-88 GOST 18683.0-83 GOST 18683.1-83 GOST 18683.2-83 GOST 18725-83 E GOST 22318-77 GOST 23089.0-78 GOST 23089.1-83 GOST 23089.2-83 GOST 23089.3-83 GOST 23089.4-83 GOST 23089.5-83 GOST 23089.6-83 GOST 23089.7-83 GOST 23089.8-83

Микросхемы интегральные аналоговые. Методы измерения электрических параметров и определения характеристик Микромодули этажерочной конструкции. Методы измерения электрических параметров Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения тока помехи и напряжения помехи низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения входного напряжения низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного напряжения низкого и высокого уровней переключателей логических сигналов Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного тока короткого замыкания переключателей логических сигналов Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения токов потребления при низком и высоком уровнях выходного напряжения переключателей логических сигналов Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения тока потребления переключения и длительности тока потребления переключения переключателей логических сигналов Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения начального остаточного напряжения коммутаторов аналоговых сигналов Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения выходного дифференциального сопротивления коммутаторов аналоговых сигналов Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения сопротивления изоляции Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения коэффициента передачи по току Платы печатные. Основные размеры Микросхемы интегральные. Ряд питающих напряжений Микросхемы интегральные для цифровых вычислительных машин и устройств дискретной автоматики. Основные параметры Микросхемы интегральные. Основные размеры Микросхемы интегральные цифровые. Общие требования при измерении электрических параметров Микросхемы интегральные цифровые. Методы измерения статических электрических параметров Микросхемы интегральные цифровые. Методы измерения динамических электрических параметров Микросхемы интегральные. Общие технические условия Арматура переходов печатных плат. Типы, конструкция и размеры, технические требования Микросхемы интегральные. Общие требования при измерении электрических параметров операционных усилителей и компараторов напряжения Микросхемы интегральные. Метод измерения коэффициента усиления операционных усилителей и компараторов напряжения Микросхемы интегральные. Метод измерения максимального выходного напряжения операционных усилителей Микросхемы интегральные. Метод измерения напряжения и ЭДС смещения нуля операционных усилителей и компараторов напряжения Микросхемы интегральные. Метод измерения входных токов и разности входных токов операционных усилителей и компараторов напряжения Микросхемы интегральные. Метод измерения тока потребления и потребляемой мощности операционных усилителей и компараторов напряжения Микросхемы интегральные. Метод измерения времени установления выходного напряжения операционных усилителей Микросхемы интегральные. Метод измерения коэффициента влияния нестабильности источников питания на напряжение и ЭДС смещения нуля операционных усилителей Микросхемы интегральные. Метод измерения среднего температурного дрейфа напряжения и ЭДС смещения нуля операционных усилителей

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

GOST 23089.9-83 GOST 23089.10-83 GOST 23089.11-83 GOST 23089.12-86 GOST 23089.13-86 GOST 23089.14-88 GOST 23089.15-90 GOST 23089.16-90 GOST 23089.17-90 GOST 23622-79 GOST 23661-79 GOST 23662-79 GOST 23663-79 GOST 23664-79 GOST 23665-79 GOST 23751-86 GOST 23752.1-92 (CEI 326-2-90) GOST 23752-79

Микросхемы интегральные. Метод измерения среднего температурного дрейфа входных токов и разности входных токов операционных усилителей Микросхемы интегральные. Метод измерения максимальной скорости и времени нарастания выходного напряжения операционных усилителей Микросхемы интегральные. Методы измерения коэффициента ослабления синфазных входных напряжений операционных усилителей и компараторов напряжения Микросхемы интегральные. Методы измерения шумовых параметров операционных усилителей Микросхемы интегральные. Методы измерения частоты среза и частоты единичного усиления операционных усилителей Микросхемы интегральные. Методы измерения времени задержки включения и выключения компараторов напряжения Микросхемы интегральные. Метод измерения частоты полной мощности операционных усилителей Микросхемы интегральные. Метод измерения запаса устойчивости по фазе операционных усилителей Микросхемы интегральные. Методы измерения входного и выходного сопротивлений операционных усилителей Элементы логические интегральных микросхем. Основные параметры Платы печатные многослойные. Требования к типовому технологическому процессу прессования Платы печатные. Получение заготовок фиксирующих и технологических отверстий. Требования к типовым технологическим процессам Платы печатные. Механическая зачистка поверхности. Требования к типовому технологическому процессу Платы печатные. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым технологическим процессам Платы печатные. Основные параметры конструкции Платы печатные. Методы испытаний

Платы печатные. Общие технические условия Платы печатные. Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации Микросхемы интегральные запоминающих устройств и элементов GOST 24459-80 запоминающих устройств. Основные параметры GOST 24460-80 Микросхемы интегральные цифровых устройств. Основные параметры Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Общие положения GOST 24613.0-81 при измерении электрических параметров Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения GOST 24613.1-81 проходной емкости Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения GOST 24613.2-81 тока утечки Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения GOST 24613.3-81 входного напряжения Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения времени GOST 24613.4-81 включения и выключения коммутаторов аналоговых сигналов и нагрузки Микросхемы интегральные оптоэлектронные. Метод измерения нулевого GOST 24613.5-81 выходного остаточного напряжения коммутаторов аналоговых сигналов и нагрузки Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения GOST 24613.6-81 напряжения изоляции Оптопары резисторные. Метод измерения светового и темнового выходного GOST 24613.7-83 сопротивления Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения GOST 24613.8-83 критической скорости изменения напряжения изоляции Микросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Метод измерения GOST 24613.9-83 временных параметров GOST 26164-84 Платы печатные для изделий, поставляемых на экспорт. Шаги сетки Микросхемы интегральные. Методы измерения электрических параметров GOST 26949-86 непрерывных стабилизаторов напряжения GOST 27200-87 Платы печатные. Правила ремонта Микросхемы интегральные. Усилители низкой, промежуточной и высокой GOST 27694-88 частоты. Методы измерения электрических параметров Микросхемы интегральные. Коммутаторы и ключи. Методы измерения GOST 27780-88 электрических параметров Микросхемы интегральные. Методы измерения электрических параметров GOST 28814-90 схем управления импульсными стабилизаторами напряжения Domeniul sistemului de stat al dispozitivelor industriale Государственная система промышленных приборов (ГСП) Приборы и устройства приемные и исполнительные дизельной автоматики. GOST 11102–75 Типы, основные параметры и технические требования Приборы и устройства приемные и исполнительные дизельной автоматики. GOST 11102–75 Типы, основные параметры и технические требования GOST 23770-79

22


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

GOST 11881–76 GOST 11881–76 GOST 11881-76 E GOST 12997-84 GOST 13033-84 E GOST 13033-84 E GOST 13033-84 E GOST 13053-76 GOST 13053-76 GOST 13053-76 GOST 13350-78 GOST 13373-67

ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия Изделия ГСП. Общие технические условия ГСП. Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия ГСП. Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия ГСП. Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия Приборы и устройства пневматические ГСП. Общие технические условия Приборы и устройства пневматические ГСП. Общие технические условия Приборы и устройства пневматические ГСП. Общие технические условия Анализаторы жидкости кондуктометрические ГСП. Общие технические условия Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Основные параметры и размеры

GOST 13373-67

Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Основные параметры и размеры

GOST 13373-67

Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Основные параметры и размеры

GOST 13375-84 GOST 13375-84 GOST 13375-84 GOST 13418-79 E GOST 14237-69 GOST 14238-69 GOST 14239-69 GOST 14240-69 GOST 14241-69 GOST 14242-69 GOST 14753-82 GOST 14765-69 GOST 14768-69 GOST 14769-69 GOST 14770-69 GOST 16287-77 E GOST 18140-84 GOST 18953-73 GOST 22018-84 GOST 22729-84 E GOST 27987-88 E GOST 28066-89 GOST 7164-78 GOST 7192-89 E GOST 8.008-72

GOST 8.146-75

GOST 8.240-77

GOST 8.243-77 GOST 8.508-84

Усилители электрогидравлические ГСП. Типы, основные параметры и размеры Усилители электрогидравлические ГСП. Типы, основные параметры и размеры Усилители электрогидравлические ГСП. Типы, основные параметры и размеры Средства автоматизации и устройства электрические дискретные ГСП. Общие технические условия Устройства исполнительные односедельных малых расходов ГСП. Типы и основные параметры Устройства исполнительные односедельные средних расходов ГСП. Типы и основные параметры Устройства исполнительные двухседельных средних расходов ГСП. Типы и основные параметры Устройства исполнительные шланговые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры Устройства исполнительные диафрагмовые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры Устройства исполнительные трехходовые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры Приборы контроля пневматические показывающие и регистрирующие ГСП. Общие технические условия Механизмы исполнительные прямоходные ГСП. Места сочленения с регулирующими органами. Исполнительные размеры Устройства исполнительные ГСП. Методы определения пропускной способности Устройства исполнительные заслоночные ГСП. Типы и основные параметры Устройства исполнительные ГСП. Технические требования. Методы испытаний Электроды стеклянные промышленные для определения активности ионов водорода ГСП. Технические условия Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия Анализаторы растворенного в воде кислорода амперометрические ГСП. Общие технические требования Анализаторы жидкостей ГСП. Общие технические условия Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП. Общие технические условия Счетчики жидкости камерные ГСП. Общие технические условия Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия Государственная система обеспечения единства измерений. Методы и средства поверки приборов контроля пневматических показывающих и регистрирующих ГСП Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие с интеграторами ГСП. Методика поверки Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с унифицированными токовыми выходными сигналами. Методы и средства поверки Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи измерительные разности давлений ГСП с унифицированными выходными параметрами взаимной индуктивности. Методы и средства поверки Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологические

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

GOST 9887-70 GOST 9887–70 GOST 9887–70 GOST 9986-78 GOST 9986–78 GOST 9986–78 GOST 9988-84 GOST 9988–84 GOST 9988–84 Diverse domenii Разные области GOST 10113-62 GOST 10289-79 GOST 10411-74 GOST 11202-65 GOST 11839-75 GOST 1220-76 GOST 12393-77 GOST 12672-77 GOST 13739-78 GOST 15151-69 GOST 15155-99 GOST 15156-84 GOST 15159-76 GOST 15160-69 GOST 15963-79 GOST 18253-72 GOST 20179-74 GOST 23344-78 GOST 27462–87 GOST 27698–88 GOST 27728–88 GOST 27867–88 GOST 4593-75 GOST 4643-75 GOST 4644-75 GOST 5087-80 GOST 5090-86 GOST 5091-78 GOST 5865-51 GOST 5876-82 GOST 6368-82 GOST 7173-54 GOST 7611-75 GOST 8141-56 GOST 8141-56 GOST 8142-89

24

характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия ГСП. Преобразователи электропневматические аналоговые. Общие технические условия ГСП. Преобразователи электропневматические аналоговые. Общие технические условия ГСП. Преобразователи электропневматические аналоговые. Общие технические условия Устройства регулирующие пневматические ГСП. Общие технические условия Устройства регулирующие пневматические ГСП. Общие технические условия Устройства регулирующие пневматические ГСП. Общие технические условия Масло рыжиковое (техническое). Технические условия Масло для судовых газовых турбин. Технические условия Оси для тепловозов железных дорог узкой колеи. Технические условия Жмых сурепный. Технические условия Гипофизы крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Методы контроля Отходы производства шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия Арматура контактной сети для электрифицированных железных дорог. Общие технические условия Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования. Методы испытаний Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры защищенности Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом Войлок технический и детали из него для технических изделий, эксплуатируемых в районах с тропическим климатом. Технические условия Ткани и изделия хлопчатобумажные технические с биоцидами для районов с тропическим климатом. Технические условия Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические требования и методы испытаний Сырье рого-копытное. Технические условия Бандажи черные из углеродистой стали для подвижного состава железных дорог узкой колеи. Профили и размеры Окна стальные. Общие технические условия Электропечи сопротивления для плавки алюминия и выдержки его в горячем состоянии. Удельный расход электрической энергии Печи для производства карбида кальция. Показатели энергопотребления Печи индукционные сетевой частоты для плавки алюминия. Нормативы расхода энергии Электропечи сопротивления для нагрева и термической обработки алюминия и его сплавов. Удельный расход электроэнергии Масло костное смазочное. Технические условия Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы Железные дороги узкоколейные наземные и подземные. Ширина колеи Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р18 и Р24. Технические требования Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р8, Р11, Р18 и Р24. Конструкция и размеры Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей промышленного транспорта. Конструкция и размеры Масло для вентиляционных фильтров. Технические условия Скрепления рельсовые для железных дорог узкой колеи. Накладки. Общие технические условия Скрепления рельсовые для железных дорог узкой колеи. Накладки. Общие технические условия Подкладки к рельсам железнодорожным типов Р18, Р24 и Р33. Технические


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

GOST 8144-73 GOST 9.703-79

условия Болты путевые для скрепления рельсов узкой колеи Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

NOUTĂȚI НОВОСТИ

Mai multe oportunităţi cu noile standarde ETSI

Avînd în vedere vectorul european al Republicii Moldova, precum și numeroasele solicitări ale părților interesate de a adopta standardele ETSI în calitate de standarde naționale pe teritoriul RM, la data de 13 februarie 2014, sub egida Ministerului Economiei, Institutul Naţional de Standardizare (INS) a organizat o ședință intitulată: „Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Perspective de aderare și scopurile urmărite”, unde a fost discutată oportunitatea de aderare la organizația respectivă cu reprezentanții domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), pe parcursul căreia a fost susţinută unanim inițiativa de aderare la ETSI. Ulterior, la 6 martie 2014 Consiliul de Standardizare a avizat pozitiv aderarea INS în calitate de membru al ETSI. Astfel, la data de 18 martie 2014 INS a devenit membru observator al ETSI, în urma deciziei luate în cadrul celei de-a 63-a sesiuni a Asambleei Generale ETSI, care a avut loc în oraşul Mandelieu, Franţa. ETSI este o organizație non-profit fondată în 1988, care elaborează standarde aplicabile la nivel global pentru domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, care are peste 750 de organizații membre din 62 de state de pe 5 continente. Obiectivul primordial al ETSI este elaborarea și menținerea standardelor tehnice inovative și de calitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor prin utilizarea metodologiilor și proceselor moderne. Astfel, calitatea de membru al ETSI oferă INS posibilitatea de a adopta în calitate de naţionale standardele europene în domeniul TIC.

26


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

HOTĂRÎRE

Cu privire la actualizarea componenței Comitetului Electrotehnic Moldovean

În conformitate cu prevederile Legii nr. 590-XIII din 22.09.95 cu privire la standardizare şi ale CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, Institutul Naţional de Standardizare (INS),

HOTĂRĂȘTE:

1. A aproba componența actualizată a Comitetului Electrotehnic Moldovean, conform anexei. 2. A aproba INS ca unitate care va deține secretariatul Comitetului Electrotehnic Moldovean cu sediul la adresa: MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28. 3. A aproba în calitate de președinte al Comitetului Electrotehnic Moldovean pe Iurii SOCOL, Director al INS. 4. A aproba în calitate de secretar al Comitetului Electrotehnic Moldovean pe dna Lucia MURSA, specialist coordonator Departament Dezvoltare, comunicare și relații internaționale al INS. 5. A aproba în calitate de reprezentant al ONS în Comitetul Electrotehnic Moldovean pe dl Lilian BOSTAN, șef Departament Standardizare al INS.

Prenumele şi Numele Preşedinte №

1

Iurii SOCOL

Funcţia

Denumirea entităţii angajatoare

Director

Institutul Național de Standardizare

Specialist coordonator Departament Dezvoltare, comunicare și relații internaționale

Institutul Național de Standardizare

Secretar 2

Lucia MURSA

Reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare (ONS) Şef Departament Standardizare

Institutul Naţional de Standardizare

Gheorghe GANGURA Vitalie DRAGANCEA

Şef Sector Standardizare, Departamentul Standardizare

Institutul Național de Standardizare

Director Institutul Național de Metrologie

Institutul Național de Metrologie

6

Teodor BÎRSA

Director Direcția Metrologie legală

Institutul Național de Metrologie

7

Mihai TÎRȘU

Vicedirector științific

Institutul de Energetică

8

Andrei CHICIUC

Șef Departament Management al calității

Universitatea Tehnică a Moldovei

9

Ilie NUCĂ

Șef Catedră Electromagnetică și Metrologie

Universitatea Tehnică a Moldovei

3

Lilian Bostan

Membri 4 5

10

Ion GARȘTEA

Manager

Reprezentanța din Moldova a SRL „Schneider Electric Romania”

11

Alexandru MUSTEAȚĂ

Manager Planificare și Gestiune a Activelor

I.C.S. RED UNION FENOSA S.A.

12

Petru COVRIG

Proiectant-șef

S.A. „Introscop”

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna martie 2014 Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в марте 2014 года.

01

01.080 01.080.30

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. терминология. стандартизация. документация

03

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

EN ISO 12671:2014 Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO 12671:2012)

03.100 03.100.10

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Aprovizionare. Achiziţii. Logistică Закупки. Заготовки. Логистика

CEN/CLC/ETSI TR 101 552:2014 Guidance for the application of conformity assessment to accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe 07 07.060

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Geologie. Meteorologie. Hidrologie Геология. Метеорология. Гидрология

CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent

28


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

11

Medicină Здравоохранение

11.040

Echipament medical Медицинское оборудование

11.040.25

Seringi, ace şi catetere Шприцы, иглы и катетеры

EN ISO 10555-1:2013 Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters Part 1: General requirements (ISO 10555-1:2013, Corrected version 2014-01-15) 13

13.020 13020.60

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Ciclul de viaţă al produselor Жизненный цикл продукции

CEN/TS 16640:2014 Bio-based products - Determination of the bio based carbon content of products using the radiocarbon method 13.030 13.030.01

Deşeuri Отходы Deşeuri în general Отходы в целом

EN 16457:2014 Characterization of waste - Framework for the preparation and application of a testing programme - Objectives, planning and report 13.060 13.060.70

Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Исследование биологических свойств воды

EN 13946:2014 Water quality - Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes

13.220 13.220.50

19 19.100

Încercări Испытания Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

EN ISO 16810:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - General principles (ISO 16810:2012) EN ISO 16811:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Sensitivity and range setting (ISO 16811:2012) EN ISO 16823:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Transmission technique (ISO 16823:2012) EN ISO 16826:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for discontinuities perpendicular to the surface (ISO 16826:2012) EN ISO 16827:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and sizing of discontinuities (ISO 16827:2012) EN ISO 16828:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities (ISO 16828:2012)

Ergonomie Эргономика

CEN/CLC/ETSI TR 101 552:2014 Guidance for the application of conformity assessment to accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

EN 13501-6:2014 Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables

23 13.180

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

EN ISO 3807:2013 Gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirementsand type testing (ISO 3807:2013, Corrected version 2013-11-15)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

23.060 23.060.40

Robinetărie Клапаны Regulatoare de presiune Регуляторы давления

EN 1643:2014 Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve proving systems for automatic shut-off valves 23.140

Compresoare şi maşini pneumatice Компрессоры и пневматические машины

EN 12583:2014 Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements 25 25.220 25.220.20

Tehnici de fabricare Машиностроение Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Tratarea suprafeţei Обработка поверхности

EN ISO 12671:2014 Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO 12671:2012) 29 29.060 29.060.20

Electrotehnică Электротехника Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели

33.020

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Telecomunicaţii în general Телекоммуникации в целом

CEN/CLC/ETSI TR 101 552:2014 Guidance for the application of conformity assessment to accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

CEN/CLC/ETSI TR 101 552:2014 Guidance for the application of conformity assessment to accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe

30

35.240.80

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. машины конторские Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

EN ISO 11073-10102:2014 Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG (ISO/IEEE 11073- 10102:2014) EN ISO 11073-10417:2014 Health informatics - Personal health device communication Part 10417: Device specialization - Glucose meter (ISO/IEEE 11073- 10417:2014) EN ISO 11073-10418:2014 Health informatics - Personal health device communication Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor (ISO/IEEE 11073-10418:2014) 35.240 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

CEN/TR 15872:2014 Health informatics - Guidance on patient identification and cross- referencing of identities 35.240.99

Cabluri Кабели

EN 13501-6:2014 Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables 33

35.240

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

CWA 16259:2014 Responsible Remote Gambling Measures 55 55.100

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

EN 16287-1:2014 Glass packaging – Screw finishes for pressure capsules – Part 1: Returnable glass MCA 1 finish EN 16287-2:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules – Part 2: One way glass MCA 1 finish EN 16288-1:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules – Part 1: Returnable glass MCA 3 finish EN 16288-2:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules – Part 2: One way glass MCA 3 finish


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

EN 16290-1:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules – Part 1: Returnable glass MCA 7,5 R finish EN 16290-2:2014 Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules – Part 2: One way glass MCA 7,5 R finish 59

59.080 59.080.60

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности

EN 15040:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes - Phosphonic acids and salts EN 15041:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes – Polyphosphates EN 15513:2014 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Carbon dioxide 75

Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов 75.060

CEN/TS 16641:2014 Textile floor coverings - Guidelines for acceptable colour deviations 59.140 59.140.30

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei şi blănuri Кожи и меха

EN ISO 11646:2014 Leather - Measurement of area (ISO 11646:2014) 71 71.040 71.040.40

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

CEN/TS 16640:2014 Bio-based products - Determination of the bio based carbon content of products using the radiocarbon method 71.100 71.100.70

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Cosmetică. Produse de toaletă Косметика, туалетные принадлежности

EN ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) - Guidelines on Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007, Corrected version 2008-05-15) 71.100.80

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

EN ISO 15112:2014 Natural gas - Energy determination (ISO 15112:2011) EN ISO 15970:2014 Natural gas - Measurement of properties - Volumetric properties: density, pressure, temperature and compression factor (ISO 15970:2008) EN ISO 15971:2014 Natural gas - Measurement of properties - Calorific value and Wobbe index (ISO 15971:2008) 75.080

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

EN ISO 22854:2014 Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method (ISO 22854:2014) 75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

EN ISO 13503-6:2014 Petroleum and natural gas industries - Completion fluides and materials - Part 6: Procedure for measuring leakoff of completion fluids under dynamic conditions (ISO 13503-6:2014)

Produse chimice pentru purificarea apei Химикаты для очистки воды

EN 1197:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Monozinc phosphate solution EN 15039:2014 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes - Polycarboxilic acids and salts

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

75.180

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

EN ISO 13085:2014 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy pipe for use as tubing for wells (ISO 13085:2014) 75.180.30

Măsurarea volumului şi aparatura corespunzătoare Объемные измерения и средства для этих измерений

EN ISO 15970:2014 Natural gas - Measurement of properties - Volumetric properties: density, pressure, temperature and compression factor (ISO 15970:2008) 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

77.150 77.150.10

77 77.060

Metalurgie Металлургия Coroziunea metalelor Коррозия металлов

77.160

EN ISO 11474:2014 Corrosion of metals and alloys - Corrosion tests in artificial atmosphere - Accelerated outdoor test by intermittent spraying of a salt solution (Scab test) (ISO 11474:1998) 77.140 77.140.65

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

EN ISO 16841:2014 Steel wire ropes - Pulling eyes for rope installation - Types and minimum requirements (ISO 16841:2014)

32

Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

EN ISO 22068:2014 Sintered-metal injection-moulded materials - Specifications (ISO 22068:2012) 79 79.040

Industria lemnului Технология древесины Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

EN 16449:2014 Wood and wood-based products - Calculation of the biogenic carbon content of wood and conversion to carbon dioxide

79.060.20

Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

CEN/TS 16368:2014 Lightweight Particleboards – Specifications 83

EN ISO 8407:2014 Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test specimens (ISO 8407:2009)

Produse din aluminiu Продукция из алюминия

EN ISO 13085:2014 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy pipe for use as tubing for wells (ISO 13085:2014)

79.060 EN 12583:2014 Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность

83.040

Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс

83.040.01

Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice în general Сырье для производства резины и пластмасс в целом

CEN/TS 16640:2014 Bio-based products - Determination of the bio based carbon content of products using the radiocarbon method


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

91

91.040 91.040.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Clădiri Строительство Clădiri publice Общественные здания

97.195

EN 15999-1:2014 Conservation of cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects - Part 1: General requirements 97.200

EN 13200-7:2014 Spectator facilities - Part 7: Entry and exit elements and routes 91.060

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы

91.060.30

Plafoane. Planşee. Scări Потолки. Полы. Лестницы

EN 13964:2014 Suspended ceilings - Requirements and test methods 97

97.040 97.040.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

97.200.10

EN 203-2-7:2014 Gas heated catering equipment - Part 2-7: Specific requirements - Salamanders and rotisseries

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Echipament pentru teatru, scenă şi studio Театральное, сценическое, студийное оборудование и рабочие станции

EN 13200-7:2014 Spectator facilities - Part 7: Entry and exit elements and routes 97.200.50

Jucării Игрушки

EN 71-1:2011+A3:2014 Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties 97.200.99

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

Obiecte de artă şi de artizanat Предметы искусства и ремесел

Alte echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха прочее

CWA 16259:2014 Responsible Remote Gambling Measures 97.220 97.220.10

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Instalaţii sportive Спортивные сооружения

EN 13200-7:2014 Spectator facilities - Part 7: Entry and exit elements and routes

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna martie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в марте 2014 года.

01

01.040 01.040.91

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. терминология. стандартизация. документация Vocabulare Словари Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

ISO 6707-1:2014(E) Buildings and civil engineering works - Vocabulary – Part 1: General terms ISO 6707-2:2014(E) Buildings and civil engineering works - Vocabulary – Part 2: Contract terms 01.040.93

01.080 01.080.10

Simboluri grafice pentru informare publică Обозначения общедоступной информации

ISO 9186-1:2014(E) Graphical symbols - Test methods - Part 1: Method for testing comprehensibility 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

ISO/IEC GUIDE 51:2014 Safety aspects. Guidelines for their inclusion in standards 03

Construcţii civile (Vocabulare) Гражданское строительство (Словари)

ISO 6707-1:2014(E) Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms

Simboluri grafice Графические обозначения

03.100 03.100.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

ISO 18436-7:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines. Requirements for qualification and assessment of personnel. Part 7: Thermography

34


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

03.180

Educaţie Образование

ISO 29991:2014(E) Language learning services outside formal education Requirements 03.220 03.220.01

Transport Транспорт Transport în general Транспорт в целом

ISO 17185-1:2014(E) Intelligent transport systems - Public transport user information - Part 1: Standards framework for public information systems ISO 21217:2014(E) Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture 11 11.040 11.040.40

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики

ISO 11663:2014(E) Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies ISO 13958:2014(E) Concentrates for haemodialysis and related therapies ISO 13959:2014(E) Water for haemodialysis and related therapies ISO 23500:2014(E) Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies ISO 26722:2014(E) Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies 11.060 11.060.10

Stomatologie Стоматология Materiale dentare Стоматологические материалы

ISO/TS 17988:2014(E) Dentistry - Corrosion test methods for dental amalgam

13

13.180

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Ergonomie Эргономика

ISO/TR 12295:2014(E) Ergonomics - Application document for International Standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 11226) 17

17.160

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

ISO 18431-3:2014 Mechanical vibration and shock. Signal processing. Part 3: Methods of time-frequency analysis. ISO 18436-7:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines. Requirements for qualification and assessment of personnel. Part 7: Thermography. 19 19.120

Încercări Испытания Analiza dimensională a particulelor. Cernere Ситовый анализ. Просеивание

ISO 12154:2014(E) Determination of density by volumetric displacement - Skeleton density by gas pycnometry 21

21.200

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Angrenaje Зубчатые передачи

ISO 10300-1:2014(E) Calculation of load capacity of bevel gears - Part 1: Introduction and general influence factors ISO 10300-2:2014(E) Calculation of load capacity of bevel gears - Part 2: Calculation of surface durability (pitting) ISO 10300-3:2014(E) Calculation of load capacity of bevel gears - Part 3: Calculation of tooth root strength

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

23

23.040 23.040.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения

Ţevi din materiale plastic Пластмассовые трубы

Racorduri din materiale plastic Пластмассовые фитинги

ISO 10952:2014 Plastics piping systems. Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings. Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition. 23.040.70

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

ISO 8331:2014(E) Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance ISO 18752:2014(E) Rubber hoses and hose assemblies - Wire- or textile-reinforced singlepressure types for hydraulic applications - Specification 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

ISO/IEC 29145-1:2014 Information technology. Wireless beacon-enabled energy efficient mesh network (WiBEEM) for wireless home network services. Part 1: PHY layer.

36

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

ISO 17185-1:2014(E) Intelligent transport systems - Public transport user information - Part 1: Standards framework for public information systems ISO 21217:2014(E) Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture 35.240.70

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

ISO 19115-1:2014(E) Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO/TS 16791:2014(E) Health informatics - Requirements for international machinereadable coding of medicinal product package identifiers ISO/TS 18530:2014(E) Health Informatics - Automatic identification and data capture marking and labelling - Subject of care and individual provider identification 43 43.060

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 27036-1:2014 Information technology Security Techniques. Information security for supplier relationships. Part 1: Overview and concept 35.200

35.240.60

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты

ISO 10952:2014 Plastics piping systems. Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings. Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition. 23.040.45

35.240

43.060.20

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств Compresoare şi circuite de admisie evacuare Система наддува и системы труб для воздуха и выхлопных газов

ISO 5011:2014(E) Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors - Performance testing


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

47 47.020

47.020.99

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Alte standarde referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, прочие аспекты

ISO 19292:2014(E) Ships and marine technology - Lifesaving and fire protection Pointtype resettable flame detectors for ships 49 49.140

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

ISO 16126:2014 Space systems. Assessment of survivability of unmanned spacecraft against space debris and meteoroid impacts to ensure successful postmission disposal. 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

ISO 4305:2014(E) Mobile cranes - Determination of stability

65 65.060

65.060.10

59

59.080 59.080.30

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности

61 61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность Îmbrăcăminte Одежда

Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ISO 500-3:2014(E) Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 - Part 3: Main PTO dimensions and spline imensions, location of PTO 71 71.100 71.100.40

Industria chimică Химическая технология Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Agenţi activi de suprafaţă Поверхностно-активные вещества

SO 17293-1:2014(E) Surface active agents - Determination of chloroacetic acid (chloroacetate) in surfactants - Part 1: HPLC method ISO 17293-2:2014(E) Surface active agents - Determination of chloroacetic acid (chloroacetate) in surfactants - Part 2: Ionic chromatographic method

81.080

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Produse refractare Огнеупоры

ISO 16835:2014 Refractory products. Determination of thermal expansion. 83

Ţesături din textile Текстильные изделия

ISO 13935-1:2014(E) Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the strip method

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

ISO 500-1:2014(E) Agricultural tractors - Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 - Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone

81 ISO 9374-3:2014(E) Cranes - Information to be provided for enquiries, orders, offers and supply - Part 3: Tower cranes

Agricultură Сельское хозяйство

83.080 83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

ISO 11443:2014(E) Plastics - Determination of the fluidity of plastics using capillary and slit-die rheometers

ISO 13935-1:2014(E) Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the strip method

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

85 85.040

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Celuloze Целлюлоза

ISO 14453:2014(E) Pulps - Determination of acetone soluble matter ISO 16065-1:2014(E) Pulps - Determination of fibre length by automated optical analysis - Part 1: Polarized light method

91.080 91.080.01

91.010 91.010.01

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Industria construcţiilor Строительная промышленность Industria construcţiilor în general Строительная промышленность в целом

ISO 6707-1:2014(E) Buildings and civil engineering works – Vocabulary – Part 1: General terms 91.010.20

Aspecte contractuale Контрактные аспекты

ISO 6707-2:2014(E) Buildings and civil engineering works - Vocabulary – Part 2: Contract terms 91.040 91.040.01

Clădiri Строительство Clădiri în general Строительство в целом

ISO/TS 12720:2014(E) Sustainability in buildings and civil engineering works Guidelines on the application of the general principles in ISO 15392

38

Structuri de construcţii în general Конструкции зданий в целом

ISO/TR 12930:2014(E) Seismic design examples based on ISO 23469 93 93.010

91

Structuri de construcţii Конструкции зданий

Construcţii civile Гражданское строительство Construcţii civile în general Гражданское строительство в целом

ISO 6707-1:2014(E) Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms 93.020

Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

ISO/TR 12930:2014(E) Seismic design examples based on ISO 23469


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna martie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в марте 2014 года.

01

01.040 01.040.29

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

Electrotehnică (Vocabulare) Электротехника (Словари)

IEC 60050-395:2014 International Electrotechnical Vocabulary. Part 395: Nuclear instrumentation: Physical phenomena, basic concepts, instruments, systems, equipment and detectors

13.180

13.220.40

Vocabulare Словари

IEC 60050-114:2014 International electrotechnical vocabulary. Part 114: Electrochemistry

13

13.220

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Ergonomie Эргономика

IEC PAS 62883:2014 The universAAL framework for user interaction in multimedia AAL spaces.

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

IEC 60695-9-2:2014 Fire hazard testing. Part 9-2: Surface spread of flame. Summary and relevance of test methods. 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

IEC 62694:2014 Radiation protection instrumentation. Backpack-type radiation detector (BRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material. 17

17.240

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurări de radiaţii Измерение излучений

IEC 60050-395:2014 International Electrotechnical Vocabulary. Part 395: Nuclear instrumentation: Physical phenomena, basic concepts, instruments, systems, equipment and detectors.

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

IEC 60721-2-9:2014 Classification of environmental conditions. Part 2-9: Environmental conditions appearing in nature. Measured shock and vibration data. Storage, transportation and in-use. 25 25.140 25.140.20

Tehnici de fabricare Машиностроение Unelte de mînă Ручные инструменты

27.120

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Energetică nucleară Атомная энергетика

IEC 60050-395:2014 International Electrotechnical Vocabulary. Part 395: Nuclear instrumentation: Physical phenomena, basic concepts, instruments, systems, equipment and detectors. 29 29.020

IEC 62701:2014 Fluids for electrotechnical applications. Recycled mineral insulating oils for transformers and switchgear. 29.040.10

Uleiuri izolante Изоляционные масла

IEC 62021-3:2014 Insulating liquids. Determination of acidity. Part 3: Test methods for non-mineral insulating oils.

40

29.120 29.120.50

Conductoare Провода

Accesorii electrice Электрическая арматура Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

IEC TR 60269-5:2014 Low-voltage fuses. Part 5: Guidance for the application of lowvoltage fuses 29.120.70

Relee Реле

IEC 60255-121:2014 Measuring relays and protection equipment. Part 121: Functional requirements for distance protection 29.130

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

29.130.10

Aparate de conectare şi comandă de înaltă tensiune Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления

Electrotehnică în general Электротехника в целом

Fluide izolante Изоляционные жидкости и газы

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели

IEC 60317-53:2014 Specifications for particular types of winding wires. Part 53: Aromatic polyamide (aramid) tape wrapped rectangular copper wire, temperature index 220.

Electrotehnică Электротехника

IEC 60695-9-2:2014 Fire hazard testing. Part 9-2: Surface spread of flame. Summary and relevance of test methods. 29.040

29.060.10

Unelte electrice Электрические инструменты

IEC 62841-1:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery. Safety. Part 1: General requirements. 27

29.060

IEC 62271-201:2014 High-voltage switchgear and controlgear. Part 201: AC solidinsulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV. IEC 62271-202:2014 High-voltage switchgear and controlgear. Part 202: Highvoltage/low-voltage prefabricated substation. 29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

IEC 60034-18-41:2014 Rotating electrical machines. Part 18-41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in rotating electrical machines fed from voltage converters. Qualification and quality control tests. IEC 60034-30-1:2014 Rotating electrical machines. Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors (IE code).


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

29.240

29.240.99

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Alte echipamente referitoare la reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Другое оборудование, связанные с передачей и распределением электроэнергии

IEC 60871-4:2014 Shunt capacitors for AC power systems having a rated voltage above 1 000 V. Part 4: Internal fuses. 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

IEC 60079-29-3:2014 Explosive atmospheres. Part 29-3: Gas detectors. Guidance on functional safety of fixed gas detection systems. 31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

IEC 60050-114:2014 International electrotechnical vocabulary. Part 114: Electrochemistry 31.060 31.060.70

Condensatoare Конденсаторы Condensatoare de putere Силовые конденсаторы

IEC 60871-4:2014 Shunt capacitors for AC power systems having a rated voltage above 1 000 V. Part 4: Internal fuses. 33 33.060 33.060.30

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио и видеотехника

33.060.40

IEC 60728-10:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 10: System performance for return paths. IEC 60728-14:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 14: Optical transmission systems using RFoG technology. 33.100 33.100.10

IEC 60728-1-1:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 1-1: RF cabling for two way home networks.

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMС) Emisie Излучение

CISPR 16-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements CISPR 16-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity. Conducted disturbance measurements 33.100.20

Imunitate Защищенность

CISPR 16-1-2:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements CISPR 16-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity. Conducted disturbance measurements 33.120

Radiocomunicaţii Радиосвязь Radiorelee şi sisteme fixe de comunicaţii prin satelit Радиорелейные и стационарные спутниковые системы связи

Sisteme de distribuţie prin cablu Кабельные распределительные системы

33.120.10

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

IEC 60728-1-2:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation.

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

33.160

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио, видео- и аудиовизуальная техника

IEC 60728-1-2:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation. IEC 60728-14:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 14: Optical transmission systems using RFoG technology.

IEC 61300-3-29:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Basic test and measurement procedures. Part 3-29: Examinations and measurements. Spectral transfer characteristics of DWDM devices. IEC 61753-053-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Performance standard. Part 053-2: Non-connectorized, singlemode fibre, electrically controlled, variable optical attenuator for category C. Controlled environments. 35

IEC 62379-5-2:2014 Common control interface for networked digital audio and video products. Part 5-2: Transmission over networks. Signalling. IEC 62481-4:2014 Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines. Part 4: DRM interoperability solutions. IEC PAS 62883:2014 The universAAL framework for user interaction in multimedia AAL spaces. 33.160.01

Tehnici audio, video şi audiovizuale în general Аудио, видео- и аудиовизуальное в целом

IEC 60728-1-1:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 1-1: RF cabling for two way home networks. 33.160.60

Sisteme multimedia şi echipamente pentru teleconferinţe Системы мультимедиа и оборудование для телеконференций

IEC 62608-1:2014 Multimedia home network configuration. Basic reference model. Part 1: System model. 33.180

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь

35.100

33.180.20

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

IEC 61300-2-35:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Basic test and measurement procedures. Part 2-35: Tests. Cable nutation.

42

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем

IEC 62379-5-2:2014 Common control interface for networked digital audio and video products. Part 5-2: Transmission over networks. Signalling. 35.100.05

Aplicare multistrat Многоуровневые прикладные системы

IEC 62481-4:2014 Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines. Part 4: DRM interoperability solutions. 35.110

Reţele Организация сети

IEC 60728-1-2:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation. IEC 62481-4:2014 Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines. Part 4: DRM interoperability solutions. 43 43.120

IEC 60728-14:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 14: Optical transmission systems using RFoG technology.

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

IEC 61851-23:2014 Electric vehicle conductive charging system. Part 23: DC electric vehicle charging station. IEC 61851-24:2014 Electric vehicle conductive charging system. Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging.


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

IEC 61375-3-4:2014 Electronic railway equipment. Train communication network (TCN). Part 3-4: Ethernet Consist Network (ECN). 71 71.020

Industria chimică Химическая технология Producţia în industria chimică Производство в химической промышленности

IEC 60050-114:2014 International electrotechnical vocabulary. Part 114: Electrochemistry

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna martie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în ianuarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в марте 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в январе 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки.

01

01.040 01.040.13

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

03

Vocabulare Словари Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

ГОСТ 12.4.247-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Перечень эквивалентных терминов

03.120 03.120.10

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

ГОСТ ISO 19011-2013 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента (ISO 19011:2011, IDT) 03.120.20

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

ГОСТ 32138-2013 (ISO/IEC 17050-1:2004, ISO/IEC 17050-2:2004) Оценка соответствия. Декларация о соответствии (ISO/IEC 17050-1:2004, MOD); (ISO/IEC 17050-2:2004, MOD)

44


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014 ГОСТ ISO/IEC 17007-2013 Оценка соответствия. Руководство по разработке нормативных документов, подходящих для использования при оценке соответствия (ISO/IEC 17007:2009, IDT) ГОСТ ISO/IEC 17030-2013 Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия, выдаваемым третьей стороной (ISO/IEC 17030:2003, IDT) ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации (ISO/IEC 17043:2010. IDT) 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля (ISO 3696:1987, IDT) ГОСТ ISO 11285-2013 Молоко. Определение содержания лактулозы. Ферментативный метод (ISO 11285:2004, IDT) (IDF 175:2004, IDT) ГОСТ ISO/TS 10272-2-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. Часть 2. Метод подсчета колоний (ISO/TS 10272-2:2006, IDT) ГОСТ 31928-2013 Средства лекарственные для ветеринарного применения пробиотические. Методы определения пробиотических микроорганизмов ГОСТ 32011-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения Escherichia coli О157 (ISO 16654:2001, MOD) 07.100.99

Alte standarde referitoare la microbiologie Микробиология, прочие аспекты

ГОСТ ISO 18416-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Candida albicans (ISO 18416:2007, IDT) ГОСТ ISO 21150-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli (ISO 21150:2006, IDT) ГОСТ ISO 22717-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2006, IDT)

ГОСТ ISO 22718-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus (ISO 22718:2006, IDT) 11 11.220

Medicină Здравоохранение Medicină veterinară Ветеринария

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования (ISO 10993-1:2003, IDT) ГОСТ 31927-2012 Вакцины против сальмонеллеза животных живые. Общие технические условия ГОСТ 31929-2013 Средства лекарственные для ветеринарного применения. Правила приемки, методы отбора проб 13

13.020 13.020.10

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Managementul mediului Управление окружающей средой

ГОСТ ISO 19011-2013 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента (ISO 19011:2011, IDT) 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

ГОСТ 12.4.251-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

ГОСТ EN 12198-1-2012 Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 1. Общие принципы (EN 12198-1:2000+A1:2008, IDT) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

ГОСТ EN 12198-1-2012 Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 1. Общие принципы (EN 12198-1:2000+A1:2008, IDT)

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

13.340 13.340.10

Echipament de protecție Защитные средства Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

ГОСТ EN 340-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования (EN 340:2003, IDT) ГОСТ EN 531-2010 Одежда защитная для работающих в условиях повышенных температур (EN 531:1995, IDT) 13.340.20

Echipament de protecţie a capului Защитные средства для головы

ГОСТ 12.4.255-2013 Система стандартов безопасности труда. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний (EN 812:1997+A1:2001, MOD) ГОСТ ЕN 458-2009 Средства индивидуальной защиты органов слуха. Рекомендации по выбору, применению, уходу и обслуживанию (EN 458:2004, IDT) 13.340.30

Dispozitive de protecţie respiratorie Устройства для защиты органов дыхания

ГОСТ 12.4.247-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Перечень эквивалентных терминов (EN 135:1998,MOD) ГОСТ ЕN 1082-1-2009 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки и приспособления для защиты от порезов и проколов ручными ножами. Часть 1. Кольчужные перчатки и защитные приспособления (EN 1082-1:1997, IDT) ГОСТ ЕN 13274-1-200 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента проникания и общего коэффициента проникания (EN 13274-1:2001, ІDТ) ГОСТ ЕN 13274-2-2009 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 2. Практические испытания эксплуатационных параметров (EN 13274-2:2001, ІDТ) ГОСТ ЕN 13274-5-2009 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод испытаний. Часть 5. Климатические испытания (EN 13274-5:2001, IDT)

13.340.40

Echipamente de protecţie pentru mîini Защитные средства для рук

ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний ГОСТ ЕN 374-1-2009 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к рабочим характеристикам (EN 374-1:1994, IDT) ГОСТ ЕN 374-2-2009 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение сопротивления протеканию (EN 374-1:1994, IDT) ГОСТ EN 1082-2-2010 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки и приспособления для защиты от порезов и проколов ручными ножами. Часть 2. Защитные перчатки и приспособления, изготовленные из материалов, отличных от кольчужных (EN 1082-2:2004, IDT) 17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.472-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Гигрометры пьезосорбционные. Методика поверки ГОСТ 8.614-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 17.040 17.040.10

Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Toleranţe şi ajustaje Допуски и посадки

ГОСТ 12.2.091-2012 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования (IEC 61010-1:2001, MOD)

17.040.30

Aparate de măsurat Измерительные приборы

ГОСТ 8.472-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Гигрометры пьезосорбционные. Методика поверки

46


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

17.140 17.140.20

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

ГОСТ 32107-2013 Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Общие требования (ISO 9611:1996, MOD) ГОСТ 32109-2013 Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум (ISO 8579-1:2002, MOD) 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

ГОСТ ISO 16063-1-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 1. Общие положения (ISO 16063-1:1998, IDT) ГОСТ ISO 16063-12-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 12. Первичная вибрационная калибровка на основе принципа взаимности (ISO 16063-12:2002, IDT) 17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

ГОСТ 21196-2011 ГСИ. Влагомеры и влагомеры-плотномеры нейтронные. Общие технические требования ГОСТ 32171-2013 Приборы радионуклидные для контроля зольности твердого топлива. Типы и основные параметры ГОСТ 32172-2013 Приборы радионуклидные для контроля зольности твердого топлива в потоке. Общие технические требования и методы испытаний 19 19.080

Încercări Испытания Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

ГОСТ 12.2.091-2012 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования (IEC 61010-1:2001, MOD) 19.100

Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

ГОСТ 32171-2013 Приборы радионуклидные для контроля зольности твердого топлива. Типы и основные параметры ГОСТ 32172-2013 Приборы радионуклидные для контроля зольности твердого топлива в потоке. Общие технические требования и методы испытаний 21

21.120 21.120.40

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Arbori şi cuplaje Валы и муфты Echilibrare şi maşini de echilibrare Балансировка и балансировочные станки

ГОСТ ISO 20806-2013 Вибрация. Балансировка на месте роторов больших и средних размеров. Критерии и меры безопасности (ISO 20806:2004, IDT) 21.200

Angrenaje Зубчатые передачи

ГОСТ 32109-2013 Шум машин. Приемочные испытания зубчатых редукторов на шум (ISO 8579-1:2002, MOD) 27 27.060 27.060.20

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu gaz Газовые горелки

ГОСТ 31850-2012 Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования, требования безопасности и методы испытаний (EN 676:1996,MOD) ГОСТ 32029-2012 Термостаты (терморегуляторы) механические для газовых приборов. Общие технические требования и методы испытаний (EN 257:1992/A1:1996, MOD) 27.200

Tehnica frigului Холодильная технология

ГОСТ 12.2.233-2012 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности

ГОСТ 21196-2011 ГСИ. Влагомеры и влагомеры-плотномеры нейтронные. Общие технические требования

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

27.220

Recuperarea căldurii. Izolaţie termică Регенерация тепла. Теплоизоляция

ГОСТ 32025-2012 Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме (EN ISO 8497:1996, MOD) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника

29.060.10

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия 29.120

Accesorii electrice Электрическая арматура

ГОСТ 30849.2-2002 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и контактных гнезд соединителей (IEС 60309-2:1999, MOD) 29.120.10

Tuburi pentru scopuri electrice Кабелепроводы

ГОСТ 32126.23-2013 Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Специальные требования к напольным коробкам и корпусам (IEC 60670-23:2006, MOD) 29.120.30

Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

ГОСТ 30849.1-2002 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования (IEС 60309-1:1999, MOD)

48

29.140.40

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Corpuri de iluminat Светильники

ГОСТ IEC 60598-1-2013 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (на основе СТБ IEC 60598-1-2008) (IEC 60598-1:2008, IDT) 29.200

Electrotehnică în general Электротехника в целом

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (EN 50160:2010, NEQ) 29.060

29.140

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

ГОСТ 32132.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний (IEC 61204-3:2000, MOD) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования (IEC 60079-0:1998, MOD) ГОСТ 30852.1-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» (IEC 60079-1:1998, MOD) ГОСТ 30852.14-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n ГОСТ 31610.15-2012 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытание и маркировка электрооборудования с видом защиты «n» (IEC 60079-15:2005, IDT) ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный распределенный. Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию (IEC 60079-30-2:2007, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMС)

ГОСТ 30805.14.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний (CISPR 14-2:2001, MOD) ГОСТ 32132.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний (IEC 61204-3:2000, MOD) ГОСТ 32137-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний ГОСТ 32140-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Машины строительные с внутренними источниками электропитания. Требования и методы испытаний (ЕN 13309:2000, MOD) ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (EN 50160:2010, NEQ) 33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

ГОСТ 32141-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Машины для сельского и лесного хозяйства. Методы испытаний и критерии приемки (ISO 14982:1998, MOD) 33.100.10

Emisie Излучение

ГОСТ 30804.3.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний (IEC 61000 3 2:2009, MOD) ГОСТ 30804.3.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний (IEC 61000 3 3:2008, MOD)

ГОСТ 30804.3.12-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным распределительным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний (IEC 61000 3 12:2004, MOD) ГОСТ 30805.13-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиовещательные приемники. Телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений (CISPR 13:2006,MOD) 33.100.20

Imunitate Защищенность

ГОСТ 30804.4.11-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний (IEC 61000 4 11:2004, MOD) ГОСТ 30804.4.13-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний (IEC 61000 4 13:2002, MOD) ГОСТ 32142-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоустойчивость (EN 12016:2004, MOD) 43 43.040 43.040.40

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Sisteme de frînare Тормозные системы

ГОСТ ISO 1728-2013 Транспорт дорожный. Пневматические тормозные соединения между буксирующими и буксируемыми транспортными средствами. Взаимозаменяемость (на основе СТБ ISO 1728-2010) (ISO 1728:2006, IDT) 45 45.020

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Ingineria căilor ferate în general Железнодорожная техника в целом

ГОСТ 32210-2013 Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов специального железнодорожного подвижного состава. Нормы и методы определения

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

45.060 45.060.01

Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

ГОСТ 32208-2013 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Метод испытаний на циклическую долговечность ГОСТ 32212-2013 Машины и поезда для уборки и очистки железнодорожного пути от засорителей, снега и льда. Общие технические требования ГОСТ 32215-2013 Машины для вырезки, очистки, дозировки балласта, оздоровления и ремонта земляного полотна. Общие технические требования 53 53.100

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Maşini de terasament Землеройные машины

ГОСТ EN 474-1-2013 Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования (EN 474-1:2006+A1:2009, IDT) ГОСТ EN 474-3-2013 Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования к погрузчикам (EN 474-3:2006+A1:2009, IDT) 55 55.040

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Materiale pentru ambalare şi accesorii Упаковочные материалы и приспособления

ГОСТ 32179-2013 Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки ГОСТ 32180-2013 Средства укупорочные. Термины и определения

65.060

65.060.01

65.020 65.020.20

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство Cultura plantelor Растениеводство

ГОСТ 32066-2013 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия

50

Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

ГОСТ 32141-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Машины для сельского и лесного хозяйства. Методы испытаний и критерии приемки (ISO 14982:1998, MOD) ГОСТ ISO 4254-1-2013 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования (ISO 4254-1:2008, IDT) ГОСТ ISO 5676-2013 Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Муфты гидравлического тормозного привода (ISO 5676:1983, IDT) 65.060.10

Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ ISO 789-11-2013 Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. Часть 11. Метод оценки управляемости колесных тракторов (ISO 789-11:1996, IDT) ГОСТ ISO 3463-2013 Тракторы для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Устройства защиты при опрокидывании (ROPS). Метод динамических испытаний и условия приемки (ISO 3463:2006, IDT) 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

ГОСТ ISO 3463-2013 Тракторы для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Устройства защиты при опрокидывании (ROPS). Метод динамических испытаний и условия приемки (ISO 3463:2006, IDT) 65.080

65

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

Îngrăşăminte Удобрения

ГОСТ 31462-2011 Блоки оконные защитные. Общие технические условия 65.120

Nutreţuri Корма для животных

ГОСТ 31928-2013 Средства лекарственные для ветеринарного применения пробиотические. Методы определения пробиотических микроорганизмов


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

65.140

Apicultură Пчеловодство

ГОСТ 31920-2012 Воск пчелиный. Методы определения влажности 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

67.100.10

ГОСТ ISO 707-2013 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб (на основе СТБ ISO 707-2011) (ISO 707:2008, IDT, IDF 50:2008, IDT) ГОСТ 32254-2013 Молоко. Инструментальный экспресс-метод определения антибиотиков 67.120

ГОСТ EN 13804-2013 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Критерии эффективности методик выполнения измерений, общие положения и способы подготовки проб (EN 13804:2002, IDT) 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

ГОСТ ISO 5529-2013 Пшеница. Определение показателя седиментации по методу Зелени (ISO 5529:2007, IDT) ГОСТ 31964-2012 Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества 67.080 67.080.10

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

67.120.30

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

ГОСТ 31789-2012 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Количественное определение содержания биогенных аминов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии ГОСТ 32002-2012 Кальмар сушеный. Технические условия ГОСТ 32006-2012 Филе трески без кожи подпрессованное мороженое. Технические условия 67.140 67.140.10

Ceai. Cafea. Cacao Чай. Кофе. Какао Ceai Чай

ГОСТ 32000-2012 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта

ГОСТ ISO 1575-2013 Чай. Метод определения общего содержания золы (ISO 1575:1987, IDT)

ГОСТ 32001-2012 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот

ГОСТ ISO 1576-2013 Чай. Метод определения содержания водорастворимой и водонерастворимой золы (ISO 1576:1988, IDT)

ГОСТ 32095-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта

ГОСТ ISO 15598-2013 Чай. Метод определения содержания грубых волокон (ISO 15598:1989, IDT)

67.100 67.100.01

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse lactate în general Молоко и молочные продукты в целом

ГОСТ ISO 11285-2013 Молоко. Определение содержания лактулозы. Ферментативный метод (ISO 11285:2004, IDT, IDF 175:2004, IDT)

67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

ГОСТ 32000-2012 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта ГОСТ 32013-2012 Спирт этиловый. Метод определения наличия фурфурола

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014 ГОСТ 32038-2012 Пиво. Метод определения двуокиси углерода ГОСТ 32095-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта 67.180 67.180.10

Zahăr. Produse din zahăr. Amidon Сахар. Продукты из сахара. Крахмал Zahăr şi produse din zahăr Сахар и продукты из сахара

ГОСТ 31923-2012 Воск пчелиный экстракционный. Технические условия 67.200

67.200.10

67.220.20

71.080.60

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Aditivi alimentari Пищевые добавки

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

Industria chimică Химическая технология Produse chimice organice Органические химические вещества Alcooli. Eteri Спирты. Эфиры

ГОСТ EN 15492-2013 Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания неорганических хлоридов и серы. Метод ионной хроматографии (EN 15492:2012, IDT)

52

ГОСТ ISO 18416-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Candida albicans (ISO 18416:2007, IDT)

ГОСТ ISO 22716-2013 Парфюмерно-косметическая продукция. Надлежащая производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике (ISO 22716:2007, IDT)

ГОСТ 18113-2013 Сепараторы-сливкоотделители. Типы, основные параметры и размеры

71.080

Cosmetică. Produse de toaletă Косметика, туалетные принадлежности

Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля

71

71.100.70

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности

ГОСТ ISO 21150-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli (ISO 21150:2006, IDT)

ГОСТ 32007-2012 Добавки пищевые. Кальция фосфаты Е341. Общие технические условия

67.260

71.100

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия 67.220

ГОСТ EN 15691-2013 Этанол в качестве компонента бензина. Гравиметрический метод определения сухого остатка (нелетучих веществ) (EN 15691:2009, IDT)

ГОСТ ISO 22717-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2006, IDT) ГОСТ ISO 22718-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus (ISO 22718:2006, IDT) 75

75.080

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

ГОСТ EN 377-2010 Материалы для смазки газовых приборов и газорегулирующих устройств, кроме приборов промышленного назначения (ЕΝ 377:1993, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

ГОСТ EN 14774-1-2013 Биотопливо твердое. Определение содержания влаги. Метод с применением сушки в сушильном шкафу. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод (EN 14774-1:2009, IDT) 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

ГОСТ EN 15492-2013 Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания неорганических хлоридов и серы. Метод ионной хроматографии (EN 15492:2012, IDT) 83

83.140 83.140.99

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Alte produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия прочие

ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний 91

91.060 91.060.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Uşi şi ferestre Двери и окна

ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света (EN 13363-1:2003, NEQ) 91.080

Structuri de construcţii Конструкции зданий

91.100 91.100.15

Structuri de beton Бетонные конструкции

ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте (EN 1504-2:2004, NEQ)

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

ГОСТ 9758-2012 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

ГОСТ 31924-2011 Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером (ЕN 12939:2000, MOD) ГОСТ 31925-2011 Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером (ЕN 12667:2001, MOD) 91.100.99

Alte materiale de construcţii Строительные материалы прочие

ГОСТ EN 1110-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости (EN 1110:2010, IDT) 91.140 91.140.90

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

ГОСТ 32142-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоустойчивость (EN 12016:2004, MOD) 91.200

Tehnologia construcţiilor Технология строительства

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния 91.220

91.080.40

Materiale de construcţii Строительные материалы

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ГОСТ 32140-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Машины строительные с внутренними источниками электропитания. Требования и методы испытаний (ЕN 13309:2000, MOD)

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

97

97.040 97.040.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

ГОСТ EN 30-2-1-2013 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 2-1. Рациональное использование энергии. Общие положения (на основе СТБ EN 30-2-1-2004) (EN 30-2-1:1998, IDT) 97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

ГОСТ 32128.2.11-2013 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-11. Частные требования к регуляторам энергии (IEC 60730-2-11:2006, MOD)

54


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 3 [140], MARTIE 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

56

Buletin de standardizare martie 3 2014  
Buletin de standardizare martie 3 2014  
Advertisement