Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Fondat în 1994

BULETINUL DE STANDARDIZARE 3 - 2010 PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2010


ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR! „Buletinul de Standardizare” – publicaţie oficială periodică a organismului naţional de standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional şi regional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, or. Chişinău. Documentele normative necesare dvs pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-429. В Н И М А Н И Ю П О Л Ь ЗО В А Т Е Л Е Й ! “Buletinul de Standardizare” - официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником , который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном и региональном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, распoложена на site: www. standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г. Кишинэу. Необходимую Вам нормативную документацию можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-429. © INSM, 2010

2


CUPRINS ОГЛАВЛЕНИЕ STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate......................................................................................................4 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate............................................................................................................................................20 Обозначения аннулированных стандартов Notе naţionalе la standarde interstatale..................................................................................................................................23 Национальные измeнения к межгосударственным стандартам Indicativele documentelor normative pentru care sînt aprobate modificări...........................................................................24 Обозначения нормативных документов, к которым утверждены изменения Modificаri aprobate la standarde interstatale..........................................................................................................................25 Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам Erate la standarde moldovene.................................................................................................................................................68 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы Erate la standarde interstatale................................................................................................................................................70 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0004-M din 19.03.2010................................................................................................ ....................................................74 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0005-M din 23.03.2010....................................................................................................................................................75 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0006-M din 31.03.2010....................................................................................................................................................75 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0007-M din 01.04.2010....................................................................................................................................................76 nr. 0008-M din 19.04.2010

.. .................................................77 etrologie nr. 0009-M din 20.04.2010....................................................................................................................................................78

Nomenclatorul entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de M ........................................................................................79

tehnice de înregistrare.........................

3


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (martie – aprilie 2010) 01 GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040.03 SM STB ISO 9000:2010 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (STB ISO 9000–2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 9000:2002) 01.080.20 SMV EN ISO 3826-2:2010 Pungi de plastic flexibile pentru sînge uman şi componente de sînge. Partea 2: Simboluri grafice de utilizat pe etichete şi instrucţiuni de utilizare Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и компонентов крови. Часть 2: Графические символы для использования на этикетках и в инструкциях (EN ISO 3826-2:2008, IDT) 01.120 SM GOST 1.2:2010 Sistemul de standardizare interstatal. Standarde interstatale, reguli şi recomandări de standardizare interstatală. Reguli de elaborare, adoptare, aplicare, actualizare şi anulare - Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены (GOST 1.2–2009, IDT) SM GOST 1.3:2010 Sistemul de standardizare interstatal. Reguli şi metode de adoptare a standardelor internaţionale şi regionale ca standarde interstatale - Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов (GOST 1.3–2008, IDT) 03 SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT

СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ 03.120.10 SM STB ISO 9000:2010 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (STB ISO 9000–2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 9000:2002) SM ISO 10014:2010 Managementul calităţii. Linii directoare pentru realizarea beneficiilor economice şi financiare Менеджмент качества. Руководящие указания по реализации финансовых и экономических выгод (ISO 10014:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO/TR 10014:2006) 03.120.20 SM ISO/CEI 17021:2010 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează auditul şi certificarea sistemelor de management - Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента (ISO/CEI 17021:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 17021:2007) SM ISO/TS 22003:2010 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organisme care efectuează auditul şi certificarea sistemelor de management al siguranţei alimentelor Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (ISO/TS 22003:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/TS 22003:2007) 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА.ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.30 SMV EN 15634-1:2010 Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză de biologie moleculară. Partea 1: Principii generale - Продукты пищевые. Обнаружение пищевых аллергенов молекулярно-

4


биологическими методами. Часть 1. Общие положения (EN 15634-1:2009, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.040.01 SMV EN 13718-1:2010 Vehicule medicale şi echipamentul acestora. Ambulanţe aeriene. Partea 1: Cerinţe referitoare la dispozitive medicale utilizate în ambulanţele aeriene Медицинские транспортные средства и их оборудование. Санитарные самолеты .Часть 1: Требования к медицинским устройствам, используемых в санитарных самолетах (EN 13718-1:2008, IDT) SMV EN ISO 14971:2010 Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale - Изделия медицинские. Применение менеджмента рисков к медицинским изделиям (EN ISO 14971:2009, IDT) 11.040.10 SMV EN ISO 11197:2010 Unităţi medicale de alimentare - Энергоблоки медицинские (EN ISO 11197:2009, IDT) SMV EN 12342+A1:2010 Tuburi de respiraţie destinate a fi utilizate cu aparatura de anestezie şi ventilatoare – Трубки дыхательные для применения с наркозными аппаратами и вентиляторами (EN 12342:1998+A1:2009, IDT) SMV EN 13544-1+A1:2010 Echipament de terapie respiratory. Partea 1: Sisteme de nebulizatoare şi componentele lor - Аппаратура дыхательной терапии. Часть 1: Системы распыления и их компоненты (EN 13544-1:2007+A1:2009, IDT) SMV EN 13544-2+A1:2010 Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 2: Tuburi şi conectoare - Аппаратура дыхательной терапии. Часть 2: Трубки и соединительные устройства (EN 13544-2:2002+A1:2009, IDT) SMV EN 13544-3+A1:2010 Echipament pentru terapie respiratorie.Partea 3: Dispozitive de antrenare a aerului - Аппаратура дыхательной терапии. Часть 3: Устройства нагнетания воздуха (EN 13544-3:2001+A1:2009, IDT)

Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate Концентраты для гемодиализа и связанной терапии (EN 13867:2002+A1:2009, IDT) SMV EN ISO 14408:2010 Tuburi traheale pentru chirurgie laser. Cerinţe pentru marcaj şi informaţii însoţitoare - Трубки трахеальные для лазерной хирургии. Требования к маркировке и сопутствующей информации (EN ISO 14408:2009, IDT) SMV EN ISO 15002:2010 Dispozitive cu debitmetre pentru prizele de perete ale sistemelor de distribuţie de gaze medicale Расходомеры для присоединения к оконечным устройствам систем разводки медицинских газов (EN ISO 15002:2008, IDT) SMV EN 15546-1:2010 Racorduri mici pentru lichide şi gaze în aplicaţii medicale. Partea 1: Cerinţe generale - Соединители с малым внутренним диаметром для жидкостей и газов для применения в медицине. Часть 1: Общие требования (EN 15546-1:2008, IDT) SMV EN ISO 17510-1:2010 Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului. Partea 1: Dispozitive de terapie respiratorie pentru apneea din timpul somnului - Терапия дыхательная при приступах апноэ во сне. Часть 1. Aппаратура дыхательной терапии при приступах апноэ во сне (EN ISO 17510-1:2009, IDT) SMV EN ISO 17510-2:2010 Terapia respiratorie pentru somnului. Partea 2: Măşti şi Терапия дыхательная при сне. Часть 2. Маски приспособления (EN ISO 17510-2:2009, IDT)

apneea din timpul accesorii terapeutice приступах апноэ во и вспомогательные

SMV EN ISO 18778:2010 Echipamente respiratorii. Monitoare pentru copii. Cerinţe particulare - Оборудование для дыхания. Мониторы для детей. Частные требования (EN ISO 18778:2009, IDT) 11.040.20 SMV EN ISO 3826-2:2010 Pungi de plastic flexibile pentru sînge uman şi componente de sînge. Partea 2: Simboluri grafice de utilizat pe etichete şi instrucţiuni de utilizare Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и компонентов крови. Часть 2: Графические символы для использования на этикетках и в инструкциях (EN ISO 3826-2:2008, IDT)

SMV EN 13867+A1:2010

5


11.040.30 SMV EN ISO 11810-1:2010 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare şi clasificare a rezistenţei la radiaţia laser a cearşafurilor chirurgicale şi/sau a cuverturilor de protecţie a pacienţilor. Partea 1: Aprindere primară şi pătrundere - Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний и классификация устойчивости хирургических простыней и/или покрывал, защищающих пациента, к воздействию лазера. Часть 1: Первичное возгорание и проникновение (EN ISO 11810-1:2009, IDT)

SMV EN ISO 14630:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования (EN ISO 14630:2009, IDT) SMV EN ISO 16061:2010 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale- Приборы измерительные, применяемые вместе с неактивными хирургическими имплантатами. Общие требования (EN ISO 16061:2009, IDT) 11.040.60

SMV EN ISO 11810-2:2010 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare şi clasificare a rezistenţei la radiaţia laser a cearşafurilor chirurgicale şi/sau a cuverturilor de protecţie a pacienţilor. Partea 2: Aprindere secundară - Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний и классификация устойчивости хирургических простыней и/или покрывал, защищающих пациента, к воздействию лазера. Часть 2: Вторичное возгорание (EN ISO 11810-2:2009, IDT)

SMV EN 14931:2010 Recipiente sub presiune pentru uz uman. Camere hiperbare cu mai multe locuri, pentru utilizare terapeutică. Performanţe, cerinţe de securitate şi încercare - Сосуды, работающие под давлением, для бытовых нужд. Многоместные барокамеры для гипербарической терапии. Рабочие характеристики, требования безопасности и испытание (EN 14931:2006, IDT)

11.040.40

11.040.70

SMV EN 12006-2+A1:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare. Partea 2: Proteze vasculare care cuprind conducte pentru valve - Имплантаты хирургические неактивные. Частные требования к сердечным и сосудистым имплантатам. Часть 2: Протезы сосудов, включая каналы сердечного клапана (EN 12006-2:1998+A1:2009, IDT)

SMV EN ISO 12870:2010 Optică oftalmică. Rame de ochelari. Cerinţe şi metode de încercare Оптика офтальмологическая. Оправы для очков. Требования и методы испытаний (EN ISO 12870:2009, IDT)

SMV EN 12006-3+A1:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare. Partea 3: Dispozitive endovasculare Имплантаты хирургические неактивные. Частные требования к сердечным и сосудистым имплантатам. Часть 3: Эндоваскулярные имплантаты (EN 12006-3:1998+A1:2009, IDT) SMV EN ISO 14602:2010 Implanturi chirurgicale neactive . Implanturi pentru osteosinteză. Cerinţe particulare - Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для остеосинтеза. Частные требования (EN ISO 14602:2009, IDT) SMV EN ISO 14607:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi mamare. Cerinţe particulare - Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты молочных желез. Частные требования. (EN ISO 14607:2009, IDT)

SMV EN ISO 14534:2010 Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse pentru întreţinerea lentilelor de contact. Cerinţe fundamentale - Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за ними. Основные требования (EN ISO 14534:2009, IDT) SMV EN ISO 14889:2010 Optică oftalmică. Lentile de ochelari. Cerinţe fundamentale pentru lentilele finisate, neşlefuite Оптика офтальмологическая. Очковые линзы. Основные требования для нешлифованных готовых линз (EN ISO 14889:2009, IDT) SMV EN ISO 15004-1:2010 Instrumente oftalmice. Cerinţe de bază şi metode de încercare. Partea 1: Cerinţe generale aplicabile la toate instrumentele oftalmice Офтальмологические инструменты. Основные требования и методы испытаний. Часть 1. Общие требования, применимые ко всем офтальмологическим инструментам (EN ISO 15004-1:2009, IDT)

6


11.040.99 SMV EN ISO 16061:2010 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale- Приборы измерительные, применяемые вместе с неактивными хирургическими имплантатами. Общие требования (EN ISO 16061:2009, IDT) SMV EN ISO 18777:2010 Sisteme de transport oxigen lichid pentru uz medical. Cerinţe particulare - Транспортабельные системы жидкого кислорода для медицинских целей. Частные требования (EN ISO 18777:2009, IDT)

разработки, утверждения и текущего контроля процессов стерилизации медицинских изделий (EN ISO 14937:2009, IDT) SMV EN 15424:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Vapori de apă de temperaturi joase şi formaldehidă. Cerinţe pentru elaborarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale Стерилизация медицинских изделий. Низкотемпературный пар и формальдегид. Требования к разработке, утверждению и текущему контролю процессов стерилизации медицинских изделий (EN 15424:2007, IDT) 11.080.10

11.080.01 SMV EN ISO 11138-2:2010 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici. Partea 2: Indicatori biologici pentru sterilizarea cu oxid de etilenă - Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 2: Биологические индикаторы для стерилизации с оксидом этилена (EN ISO 11138-2:2009, IDT) SMV EN ISO 11138-3:2010 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici. Partea 3: Indicatori biologici pentru sterilizarea la căldură umedă - Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 3: Биологические индикаторы для стерилизации паром (EN ISO 11138-3:2009, IDT) SMV EN ISO 11140-1:2010 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1: Общие требования (EN ISO 11140-1:2009, IDT) SMV EN 13824:2010 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Tratarea aseptică a dispozitivelor medicale lichide. Cerinţe Стерилизация медицинских изделий. Асептическая обработка жидкостных медицинских изделий. Требования (EN 13824:2004, IDT) SMV EN ISO 14937:2010 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, elaborarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale - Стерилизация продукции для охраны здоровья. Общие требования для определения характеристик стерилизующего вещества и для

SMV EN 13060+A2:2010 Sterilizatoare mici cu abur - Стерилизаторы паровые малые (EN 13060:2004+A2:2010, IDT) SMV EN 14180+A2:2010 Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu abur şi formaldehidă la temperatură joasă. Cerinţe şi încercări - Стерилизаторы медицинского назначения. Низкотемпературные паровые и формальдегидные стерилизаторы. Требования и испытания (EN 14180:2003+A2:2009, IDT) SMV EN ISO 15883-1:2010 Conteinere de dezinfectat. Partea 1: Cerinţe generale, termeni, definiţii şi încercări - Моющедезинфицирующие аппараты. Часть 1: Общие требования, термины, определения и испытания (EN ISO 15883-1:2009 IDT) SMV EN ISO 15883-2:2010 Conteinere de dezinfectat. Partea 2: Cerinţe şi încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei termice a instrumentelor chirurgicale, a echipamentelor anestezice, a recipientelor, a instrumentelor şi sticlăriei, etc. - Моющедезинфицирующие аппараты. Часть 2: Требования и испытания моющедезинфицирующих аппаратов, предназначенных для тепловой дезинфекции хирургических инструментов, наркозных установок, сосудов, принадлежностей, изделий из стекла и т. д. (EN ISO 15883-2:2009 IDT) SMV EN ISO 15883-3:2010 Conteinere de dezinfectat. Partea 3: Cerinţe şi încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei termice a recipientelor cu dejecţii umane - Моюще-дезинфицирующие аппараты. Часть 3: Требования и испытания моющедезинфищирующих аппаратов, предназначенных

7


для тепловой дезинфекции контейнеров для сбора выделений человека (EN ISO 15883-3:2009 IDT) SMV EN ISO 15883-4:2010 Conteinere de dezinfectat. Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei chimice a endoscoapelor termolabile Моюще-дезинфицирующие аппараты. Часть 4: Требования и испытания моющедезинфицирующих аппаратов, предназначенных для химической дезинфекции термолабильных эндоскопов (EN ISO 15883-4:2009 IDT) 11.080.20 SMV EN 13624:2010 Dezinfectante şi аntiseptice chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide a dezinfectantelor chimice pentru instrumentarul utilizat în domeniul medical. Metoda de încercare şi cerinţe (faza 2, etapa 1) Дезинфицирующие средства и антисептики химические. Количественное испытание суспензии для оценки фунгицидного действия химических дезинфицирующих средств для медицинских приборов. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1) (EN 13624:2003, IDT) SMV EN 13727:2010 Dezinfectante şi antiseptice chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a dezinfectantelor chimice pentru instrumentarul utilizat în domeniul medical. Metoda de încercare şi cerinţe (faza 2, etapa 1) - Дезинфицирующие средства и антисептики химические. Количественное испытание суспензии для оценки бактерицидного действия химических дезинфицирующих средств для медицинских приборов. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1) (EN 13727:2003, IDT) SMV EN 14563:2010 Dezinfectante şi antiseptice chimice. Încercarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii micobactericide sau tuberculocide a dezinfectantelor chimice pentru instrumentarul utilizat în domeniul medical. Metoda de încercare şi cerinţe (faza 2, etapa 2) - Дезинфицирующие средства и антисептики химические. Количественное испытание с применением бациллоносителя для оценки микобактерицидной или туберкулезоицидную активности химических дезинфицирующих средств для медицинских приборов. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 2) (EN 14563:2008, IDT)

11.080.30 SMV EN ISO 11607-1:2010 Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 1: Cerinţe pentru materiale, sisteme de bariere sterile şi sisteme de ambalare Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1: Требования к материалам, системам обеспечения стерильности и системам упаковки (EN ISO 11607-1:2009, IDT) 11.100.10 SMV EN 13640:2010 Încercări de stabilitate a reactivilor pentru diagnostic in vitro - Испытания на стабильность реагентов для диагностики in vitro (EN 13640:2002, IDT) SMV EN 13975:2010 Proceduri de eşantionare utilizate pentru încercările de acceptare a dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro. Aspecte statistice - Процедуры отбора проб, используемые для приемочных испытаний медицинских изделий для диагностики in vitro. Статистические аспекты. (EN 13975:2003, IDT) SMV EN 14136:2010 Utilizarea programelor de evaluare externă a calităţii pentru evaluarea performanţei procedurilor de diagnostic in vitro - Использование программ внешней оценки качества при оценке рабочих характеристик процедур диагностики in vitro (EN 14136:2004, IDT) SMV EN ISO 15193:2010 Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Măsurarea cantităţilor în probele de origine biologică. Cerinţe pentru conţinut şi prezentarea procedurilor de măsurare de referinţă - Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерения размеров проб биологического происхождения. Требования к содержанию и представлению контрольных процедур измерения (EN ISO 15193:2009, IDT) SMV EN ISO 15194:2010 Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Măsurarea cantităţilor în probele de origine biologică. Cerinţe pentru materiale de referinţă şi pentru conţinutul documentaţiei asociate - Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение размеров проб биологического происхождения. Требования к стандартным образцам и к содержанию сопроводительной документации (EN ISO 15194:2009, IDT)

8


11.100.20 SMV EN ISO14155-1:2010 Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani. Partea 1: Cerinţe generale Клиническое исследование медицинских изделий для людей. Часть 1. Общие требования (EN ISO 14155-1:2009, IDT) SMV EN ISO 14155-2:2010 Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani. Partea 2: Planuri de investigaţie clinică - Клиническое исследование медицинских изделий для людей. Часть 2. Планы клинических исследований (EN ISO 14155-2:2009, IDT) 11.120.99 SMV EN 13867+A1:2010 Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate Концентраты для гемодиализа и связанной терапии (EN 13867:2002+A1:2009, IDT) 11.160 SMV EN 13718-1:2010 Vehicule medicale şi echipamentul acestora. Ambulanţe aeriene. Partea 1: Cerinţe referitoare la dispozitive medicale utilizate în ambulanţele aeriene Медицинские транспортные средства и их оборудование. Санитарные самолеты .Часть 1: Требования к медицинским устройствам, используемых в санитарных самолетах (EN 13718-1:2008, IDT) 13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.020.10 SM ISO 14040:2010 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi structură - Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема (ISO 14040:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14040:2007; SM SR EN ISO 14041:2007; SM SR EN ISO 14042:2007; SM SR EN ISO 14043:2007) SM ISO 14044:2010 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare - Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла.

Требования и руководящие указания (ISO 14044:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14040:2007; SM SR EN ISO 14041:2007; SM SR EN ISO 14042:2007; SM SR EN ISO 14043:2007) 13.020.60 SM ISO 14040:2010 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi structură - Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема (ISO 14040:2006, IDT), (Înlocuieşte SM SR ISO 14040:2007; SM SR EN ISO 14041:2007; SM SR EN ISO 14042:2007; SM SR EN ISO 14043:2007) SM ISO 14044:2010 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare - Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и руководящие указания (ISO 14044:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14040:2007; SM SR EN ISO 14041:2007; SM SR EN ISO 14042:2007; SM SR EN ISO 14043:2007) 13.060.45 SM ISO 5667-1:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid pentru stabilirea programelor şi a tehnicilor de prelevare Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ и методик отбора проб (ISO 5667-1:2006, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 25667-1:2007; SM SR EN 25667-2:2007) 13.100 SM GOST 31210:2010 Mijloace de reprezentare a informaţiei pentru uz individual. Cerinţe ergonomice generale şi cerinţe de securitate - Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности (GOST 31210−2003, IDT) SM GOST 31211:2010 Mijloace de reprezentare a informaţiei pentru uz individual. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a parametrilor de securitate Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности GOST 31211−2003, IDT)

9


13.110

(STB CEI 60335-2-9−2008, IDT)

SMV EN 894-1+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a afişajelor şi a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacţiunilor dintre operatorul uman, afişaje şi organele de comandă Безопасность машин. Эргономические требования к конструкции дисплеев и органов управления. Часть 1. Общие принципы взаимодействия между оператором, дисплеями и органам и управления (EN 894-1:1997+A1:2008, IDT)

SM GOST CEI 60335-2-23:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей и волосами (GOST CEI 60335-2-23−2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB CEI 60335-2-23:2006)

SMV EN 894-2+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a afişajelor şi a organelor de comandă. Partea 2: Afişaje - Безопасность машин. Эргономические требования к конструкции дисплеев и органов управления. Часть 2. Дисплеи (EN 894-2:1997+A1:2008, IDT)

13.180

SMV EN 894-3+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a afişajelor şi a organelor de comandă. Partea 3: Organe de comandă - Безопасность машин. Эргономические требования к конструкции дисплеев и органов управления. Часть 3. Органы управления (EN 894-3:2000+A1:2008, IDT) 13.120 SM GOST CEI 60335-2-2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţare cu aspirare de apă Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2. Дополнительные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (GOST CEI 60335-2-2−2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB CEI 60335-2-2:2008) SM GOST CEI 60335-2-3:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat electrice - Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-3. Дополнительные требования к электрическим утюгам (GOST CEI 60335-2-3−2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB CEI 60335-2-3:2008) SM STB CEI 60335-2-9:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pîine şi aparate de preparat alimente portabile similare - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-9. Дополнительные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи

SMV EN 894-1+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a afişajelor şi a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacţiunilor dintre operatorul uman, afişaje şi organele de comandă Безопасность машин. Эргономические требования к конструкции дисплеев и органов управления. Часть 1. Общие принципы взаимодействия между оператором, дисплеями и органам и управления (EN 894-1:1997+A1:2008, IDT) SMV EN 894-2+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a afişajelor şi a organelor de comandă. Partea 2: Afişaje - Безопасность машин. Эргономические требования к конструкции дисплеев и органов управления. Часть 2. Дисплеи (EN 894-2:1997+A1:2008, IDT) SMV EN 894-3+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a afişajelor şi a organelor de comandă. Partea 3: Organe de comandă - Безопасность машин. Эргономические требования к конструкции дисплеев и органов управления. Часть 3. Органы управления (EN 894-3:2000+A1:2008, IDT) SM GOST 31210:2010 Mijloace de reprezentare a informaţiei pentru uz individual. Cerinţe ergonomice generale şi cerinţe de securitate - Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности (GOST 31210−2003, IDT) SM GOST 31211:2010 Mijloace de reprezentare a informaţiei pentru uz individual. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a parametrilor de securitate – Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности (GOST 31211−2003, IDT)

10


13.340.99

17.200.20

SMV EN ISO 11810-1:2010 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare şi clasificare a rezistenţei la radiaţia laser a cearşafurilor chirurgicale şi/sau a cuverturilor de protecţie a pacienţilor. Partea 1: Aprindere primară şi pătrundere - Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний и классификация устойчивости хирургических простыней и/или покрывал, защищающих пациента, к воздействию лазера. Часть 1: Первичное возгорание и проникновение (EN ISO 11810-1:2009, IDT)

SMV EN 12470-1+A1:2010 Termometre medicale. Partea 1: Termometre de sticlă cu lichid metalic, cu dispozitiv de maxim Термометры медицинские. Часть 1: Термометры жидкометаллические стеклянные максимальные (EN 12470-1:2000+A1:2009, IDT)

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.040.01 SM GOST 8.591:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Măsuri de relief ale intervalului nanometric cu profil trapezoidal al elementelor. Metoda de verificare metrologică - Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельефные нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов. Методика поверки (GOST 8.591–2009, IDT) SM GOST 8.592:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Măsuri de relief ale intervalului nanometric din siliciu monocristalin. Cerinţe pentru formele geometrice, dimensiunile liniare şi alegerea materialului de fabricaţie - Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельефные нанометрового диапазона из монокристаллического кремния. Требования к геометрическим формам, линейным размерам и выбору материала для изготовления (GOST 8.592–2009, IDT) SM GOST 8.593:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Microscoape de forţă atomice cu sondă de explorare. Metoda de verificare metrologică Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы сканирующие зондовые атомно-силовые. Методика поверки (GOST 8.593–2009, IDT) SM GOST 8.594:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Microscoape electronice cu rastru. Metoda de verificare metrologică - Государственная система обеспечения единства измерений. Микроскопы электронные растровые. Методика поверки (GOST 8.594–2009, IDT)

SMV EN 12470-2+A1:2010 Termometre medicale. Partea 2: Termometre tip schimbător de fază (matrice în puncte) - Термометры медицинские. Часть 2: Термометры с фазовым изменением (точечная матрица (EN 12470-2:2000+A1:2009, IDT) SMV EN 12470-3+A1:2010 Termometre medicale. Partea 3: Performanţa termometrelor electrice compacte (prin comparaţie şi prin extrapolare) cu dispozitiv de maximum Термометры медицинские. Часть 3: Рабочие характеристики термометров компактных электрических (сравнительные и экстраполирующие) максимальные (EN 12470-3:2000+A1:2009, IDT) SMV EN 12470-4+A1:2010 Termometre medicale. Partea 4: Performanţa termometrelor electrice cu măsurare continuă Термометры медицинские. Часть 4: Рабочие характеристики электрических термометров для непрерывного измерения (EN 12470-4:2000+A1:2009, IDT) 21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 21.060.70 SMV EN 13411-7+A1:2010 Terminale pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu - Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 7: Симметричный клиновый зажим (EN 13411-7:2006+A1:2008, IDT) 21

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.060.50 SM STB EN 12334:2010 Armătură industrială pentru conducte. Supape de închidere de fontă - Арматура промышленная трубопроводная. Клапаны обратные чугунные (STB EN 12334–2007, IDT)

11


23.080 SMV EN 809+A1:2010 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate - Насосы и насосные агрегаты для жидкостей. Общие требования безопасности (EN 809:1998+A1:2009, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.160.10 SM STB EN 1011-1:2010 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric - Сварка. Рекомендации по сварке металлических материалов. Часть 1: Общее руководство по сварке электрической дугой (STB EN 1011-1–2006, IDT)

индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности (GOST 31211−2003, IDT) 31.260 SMV EN ISO 11810-1:2010 Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de încercare şi clasificare a rezistenţei la radiaţia laser a cearşafurilor chirurgicale şi/sau a cuverturilor de protecţie a pacienţilor. Partea 1: Aprindere primară şi pătrundere - Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний и классификация устойчивости хирургических простыней и/или покрывал, защищающих пациента, к воздействию лазера. Часть 1: Первичное возгорание и проникновение (EN ISO 11810-1:2009, IDT) 45

INDUSTRIA CĂILOR FERATE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

25.160.40 45.060 SM STB EN 1714:2010 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete - Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой метод (STB EN 1714–2002, IDT) 27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.040 SM STB EN 12952-1:2010 Cazane cu abur şi instalaţii auxiliare. Partea 1: Principii generale Котлы паровые и вспомогательное оборудование. Часть 1: Общие положени (STB EN 12952-1–2008, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

SM GOST 31374:2010 Furtun de cuplare cu contact electric 369 A. Condiţii tehnice Рукав соединительный с электроконтактом 369 A. Технические условия (GOST 31374−2009, IDT) SM GOST 31402:2010 Cilindri de frînă pentru material rulant feroviar. Condiţii tehnice generale - Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия (GOST 31402−2009, IDT) 45.060.20 SM GOST 5973:2010 Vagoane basculante (dumcare) de cale ferată cu ecartament de 1520 mm. Condiţii tehnice generale Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520мм. Общие технические условия (GOST 5973–2009, IDT)

31.120 SM GOST 31210:2010 Mijloace de reprezentare a informaţiei pentru uz individual. Cerinţe ergonomice generale şi cerinţe de securitate - Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности (GOST 31210−2003, IDT) SM GOST 31211:2010 Mijloace de reprezentare a informaţiei pentru uz individual. Metode de măsurare şi evaluare a parametrilor ergonomici şi a parametrilor de securitate Средства отображения информации

49

AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU АВИАЦИОННАЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

49.020 SMV EN 13718-1:2010 Vehicule medicale şi echipamentul acestora. Ambulanţe aeriene. Partea 1: Cerinţe referitoare la dispozitive medicale utilizate în ambulanţele aeriene Медицинские транспортные средства и их оборудование. Санитарные самолеты .Часть 1: Требования к медицинским устройствам, используемых в санитарных самолетах (EN 13718-1:2008, IDT)

12


SMV EN ISO 14534:2010 Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse pentru întreţinerea lentilelor de contact. Cerinţe fundamentale - Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за ними. Основные требования (EN ISO 14534:2009, IDT) 53

INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

67.040 SM ISO 22005:2010 Trasabilitatea în lanţul alimentar şi nutriţional. Principii generale şi cerinţe fundamentale pentru proiectarea şi implementarea sistemului Прослеживаемость в цепочке пищевых продуктов и кормов. Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению систем (ISO 22005:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/TS 22005:2007)

53.020.30

67.050

SMV EN 13411-7+A1:2010 Terminale pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu - Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 7: Симметричный клиновый зажим (EN 13411-7:2006+A1:2008, IDT)

SMV EN 15633-1:2010 Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză imunologică Partea 1: Principii generale - Продукты пищевые. Обнаружение пищевых аллергенов иммунологическими методами. Часть 1. Общие положения (EN 15633-1:2009, IDT)

65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.020.20 SM 207:2010 Material săditor viticol. Condiţii tehnice Посадочный материал винограда. Технические условия (Înlocuieşte SM 207:2010) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.020 SM ISO/TS 22003:2010 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organisme care efectuează auditul şi certificarea sistemelor de management al siguranţei alimentelor Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (ISO/TS 22003:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/TS 22004:2007) SM ISO/TS 22004:2010 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Ghid pentru aplicarea ISO 22000:2005 - Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководство по применению ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005, IDT)

SMV EN 15634-1:2010 Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză de biologie moleculară. Partea 1: Principii generale - Продукты пищевые. Обнаружение пищевых аллергенов молекулярнобиологическими методами. Часть 1. Общие положения (EN 15634-1:2009, IDT) SMV EN 15662:2010 Produse alimentare de origine vegetală. Determinarea reziduurilor de pesticide utilizînd GC-MS şi/sau LCMS/MS după extracţie/partiţie cu acetonitril şi purificare prin metoda dispersivă SPE-QuEChERS Продукты пищевые растительного происхождения. Определение остатков пестицидов с применением GC–MS и/или LC– MS/MS после экстракции/разделения ацетонитрилом и очистки дисперсионным методом SPE – QuEChERS (EN 15662:2008, IDT) SMV EN 15505:2010 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinarea sodiului şi magneziului prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (AAS) după digestie cu microunde - Продукты пищевые. Определение микроэлементов. Определение натрия и магния методом пламенной атомноабсорбционной спектрометрии (AAS) после расщепления в микроволновой печи (EN 15505:2008, IDT) SMV CEN/TS 15606:2010 Produse alimentare. Determinarea acesulfam-K, aspartamului, neohesperidinei - dihydrochalonei şi a zaharinei. Metoda de cromatografie lichidă de înaltă performanţă - Продукты пищевые. Определение ацесульфама-K, аспартама, неогесперидин -

13


дигидрохалкона и сахарина. высокоэффективнойь жидкостной хроматографии (CEN/TS 15606:2009, IDT)

Метод

SMV EN 15517:2010 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinarea arsenicului anorganic în algele. Imarine prin spectrometrie de absorbţie atomică prin generarea hidrurilor (HGAAS) după extracţie acidă - Продукты пищевые. Определение микроэлементов. Определение неорганического мышьяка в морских водорослях методом атомной абсорбционной спектрометрии с гидридной генерацией (HGAAS) после экстрагирования кислотой (EN 15517:2008, IDT) SMV EN 15607:2010 Produse alimentare. Determinarea d-biotinei prin HPLC - Продукты пищевые. Определение dбиотина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (EN 15607:2009, IDT) SMV EN 15637:2010 Alimente de origine vegetală. Determinarea reziduurilor de pesticide prin LC-MS/MS în urma extracţiei cu metanol şi purificare cu pămînt de diatomeie - Продукты пищевые растительного происхождение. Определение остатков пестицидов с применением LC-MS/MS после экстракции метанолом и очистки с использованием диатомовой земли (EN 15637:2008, IDT) SMV EN 15652:2010 Produse alimentare. Determinarea niancinei prin HPLC - Продукты пищевые. Определение ниацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (EN 15652:2009, IDT)

SMV ISO 6322-2:2010 Depozitarea cerealelor şi leguminoaselor. Partea 2: Recomandări practice - Хранение зерновых и бобовых. Часть 2. Практические рекомендации (ISO 6322-2:2000, IDT) SMV ISO 6322-3:2010 Depozitarea cerealelor şi leguminoaselor. Partea 3: Combaterea atacului de dăunători - Хранение зерновых и бобовых. Часть 3. Борьба с вредителями (ISO 6322-3:1989, IDT) 67.080.10 SM GOST R 53162:2010 (ISO 16050:2003) Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 şi a conţinutului total de aflatoxine B1, B2, G1 şi G2 în cereale, nuci şi produse derivate Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Продукты пищевые. Определения афлатоксина В1 и общего содержания афлфтоксинов В1, В2, G1 и G2 в зерновых культурах, орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкосной хроматографии (GOST R 53162-2008 (ISO 16050:2003), IDT) 67.160.10 SM GOST R 53098:2010 Borhot furajer. Condiţii tehnice - Барда кормовая. Технические условия (GOST R 53098-2008, IDT) 67.180.10 SM GOST 12572:2010 Zahăr. Metoda de determinare a culorii şi tubidităţii soluţiei - Сахар. Методы определения цветности и мутности раствора (GOST 12572-2007, IDT)

67.060 SM GOST R 53162:2010 (ISO 16050:2003) Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 şi a conţinutului total de aflatoxine B1, B2, G1 şi G2 în cereale, nuci şi produse derivate Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Продукты пищевые. Определения афлатоксина В1 и общего содержания афлфтоксинов В1, В2, G1 и G2 в зерновых культурах, орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкосной хроматографии (GOST R 53162-2008 (ISO 16050:2003), IDT) SMV ISO 6322-1:2010 Depozitarea cerealelor şi leguminoaselor. Partea 1: Recomandări generale pentru păstrarea cerealelor Хранение зерновых и бобовых. Часть 1. Общие рекомендации по хранению зерновых (ISO 6322-1:1996, IDT)

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75.080 SM ISO 4259:2010 Produse petroliere. Determinarea şi aplicarea valorilor fidelităţii referitoare la metodele de încercare Нефтепродукты. Определение и применение данных прецизионности в отношении методов испытаний (ISO 4259:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 4259:2008)

14


SM STB ISO 6245:2010 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de cenuşă - Нефтепродукты. Метод определения содержания золы (STB ISO 6245−2003, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 6245:2009) SM STB ISO 10370:2010 Produse petroliere. Determinarea reziduului de carbon. Metoda micro - Нефтепродукты. Микрометод определения коксового остатка (STB ISO 10370−2003, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 10370:2008) SM STB ISO 12937:2010 Produse petroliere. Determinarea apei. Metoda de titrare coulometrică Karl Fischer - Нефтепродукты. Определение содержания воды по методу Карла Фишера (STB ISO 12937−2003, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 12937:2008) 75.160.20 SM STB ISO 5165:2010 Produse petroliere. Determinarea calităţii inflamabilităţii carburanţilor pentru motoare diesel. Metoda cetan Нефтепродукты. Определение воспламеняемости дизельного топлива. Определение цетанового числа моторным методом (STB ISO 5165−2002, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 5165:2008) 79

INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ

SMV EN 848-3+A2:2010 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică Безопасность деревообрабатывающих машин. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 3. Сверлильные и фрезерные станки с числовым управлением (EN 848-3:2007+A2:2009, IDT) SMV EN 894-1+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a afişajelor şi a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacţiunilor dintre operatorul uman, afişaje şi organele de comandă Безопасность машин. Эргономические требования к конструкции дисплеев и органов управления. Часть 1. Общие принципы взаимодействия между оператором, дисплеями и органам и управления (EN 894-1:1997+A1:2008, IDT) SMV EN 894-2+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a afişajelor şi a organelor de comandă. Partea 2: Afişaje - Безопасность машин. Эргономические требования к конструкции дисплеев и органов управления. Часть 2. Дисплеи (EN 894-2:1997+A1:2008, IDT) 87

INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

87.040.20 79.120.10 SMV EN 848-1+A1:2010 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Maşini de frezat cu un singur arbore cu ax vertical Безопасность деревообрабатывающих машин. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 1. Одношпиндельные вертикальные фрезерные станки (EN 848-1:2007+A1:2009, IDT) SMV EN 848-2+A1:2010 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic Безопасность деревообрабатывающих машин. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 2. Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя с ручной/механической подачей (EN 848-2:2007+A1:2009, IDT)

SM GOST R 51693:2010 Grunduri anticorosive. Condiţii tehnice generale Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия (GOST R 51693-2000, IDT) 91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.100.10 SM STB EN 413-1:2010 Ciment pentru tencuieli şi mortare de zidărie. Partea 1: Compoziţie, cerinţe tehnice şi criterii de conformitate - Цемент для штукатурных и кладочных растворов. Часть 1. состав, технические требования и критерии соответсвия (STB EN 413-1-2007, IDT)

15


SMV EN 413-2:2010 Ciment pentru zidărie. Partea 2: Metode de încercare Цемент кладочный. Часть 2. Методы испытаний (EN 413-2:2005, IDT) 91.140.90 SMV EN 81-21:2010 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale în clădiri existente - Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Пассажирские и грузовые лифты. Часть 21: Новые пассажирские и грузовые лифты в существующих зданиях (EN 81-21:2009, IDT) 97 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE \ CONSTRUCŢII БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 97.080

97.040.50 SM STB CEI 60335-2-9:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pîine şi aparate de preparat alimente portabile similare - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-9. Дополнительные требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления пищи (STB CEI 60335-2-9−2008, IDT) 97.040.60 SM STB EN 12778:2010 Vase de bucătărie. Vase de gătit sub presiune de uz casnic - Посуда кухонная. Скороварки для бытового применения (STB EN 12778–2007, IDT) 97.080 SM GOST CEI 60335-2-2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţare cu aspirare de apă Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2. Дополнительные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (GOST CEI 60335-2-2−2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB CEI 60335-2-2:2008)

SM GOST CEI 60335-2-2:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţare cu aspirare de apă Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-2. Дополнительные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам (GOST CEI 60335-2-2−2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB CEI 60335-2-2:2008)

97.100.10

SM GOST CEI 60335-2-3:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat electrice - Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-3. Дополнительные требования к электрическим утюгам (GOST CEI 60335-2-3−2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB CEI 60335-2-3:2008)

SM GOST CEI 60335-2-35:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee - Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-35. Дополнительные требования к проточным водонагревателям (GOST CEI 60335-2-35−2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB CEI 60335-2-35:2006)

97 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.170

97.040.20 SM STB EN 12778:2010 Vase de bucătărie. Vase de gătit sub presiune de uz casnic - Посуда кухонная. Скороварки для бытового применения (STB EN 12778–2007, IDT)

SM GOST CEI 60335-2-23:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей и волосами (GOST CEI 60335-2-23−2009, IDT) (Înlocuieşte SM STB CEI 60335-2-23:2006

16


Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы (martie - aprilie 2010) Indicativul standardului

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Обозначение cтандарта SM 207:2010 SM ISO 4259:2010 SM ISO 5667-1:2010 SM ISO 10014:2010 SM ISO 14040:2010 SM ISO 14044:2010 SM ISO/CEI 17021:2010 SM ISO/TS 22003:2010 SM ISO/TS 22004:2010 SM ISO 22005:2010 SM GOST 1.2:2010 SM GOST 1.3:2010 SM GOST 8.140:2010 SM GOST 8.591:2010 SM GOST 8.592:2010 SM GOST 8.593:2010 SM GOST 8.594:2010 SM GOST 5973:2010 SM GOST 12572:2010 SM GOST 31210:2010 SM GOST 31211:2010 SM GOST 31374:2010 SM GOST 31402:2010 SM GOST R 51693:2010 SM GOST R 53098:2010 SM GOST R 53162:2010 (ISO 16050:2003) SM GOST CEI 60335-2-2:2010 SM GOST CEI 60335-2-3:2010 SM GOST CEI 60335-2-23:2010 SM GOST CEI 60335-2-35:2010 SM STB EN 413-1:2010 SM STB EN 1011-1:2010 SM STB EN 1714:2010 SM STB ISO 5165:2010 SM STB ISO 6245:2010 SM STB ISO 9000:2010

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

65.020.20 75.080 13.060.45 03.120.10 13.020.10 13.020.60 13.020.10 13.020.60 03.120.20 03.120.20 67.020 67.020 67.040 01.120 01.120 01.120 17.040.01 17.040.01 17.040.01 17.040.01 45.060.20 67.180.10 13.100 13.180 31.120 13.100 13.180 31.120 45.060 45.060 87.040.20 67.160.10 67.060 67.080.10 13.120 97.080 13.120 97.060 13.120 97.170 13.120 97.100.10 91.100.10 25.160.10 25.160.40 75.160.20 75.080 01.040.03 03.120.10

30.04.2010 08.04.2010 30.04.2010 30.04.2010 30.04.2010

317-ST din 02.04.2010 304-ST din 01.03.2010 311-ST din 25.03.2010 311-ST din 25.03.2010 311-ST din 25.03.2010

30.04.2010

311-ST din 25.03.2010

30.04.2010 30.04.2010

310-ST din 24.03.2010 310-ST din 24.03.2010

30.04.2010 30.04.2010 26.04.2010 26.04.2010 03.05.2010 23.04.2010 23.04.2010 23.04.2010 23.04.2010 03.05.2010 23.04.2010 15.04.2010

310-ST din 24.03.2010 310-ST din 24.03.2010 308-ST din 17.03.2010 308-ST din 17.03.2010 309-ST din 23.03.2010 321-ST din 09.04.2010 321-ST din 09.04.2010 321-ST din 09.04.2010 321-ST din 09.04.2010 309-ST din 23.03.2010 318-ST din 06.04.2010 307-ST din 12.03.2010

15.04.2010

307-ST din 12.03.2010

15.04.2010 15.04.2010 04.05.2010 17.05.2010 31.05.2010

307-ST din 12.03.2010 307-ST din 12.03.2010 322-ST din 13.04.2010 325-ST din 16.04.2010 333-ST din 29.04.2010

28.04.2010

315-ST din 31.03.2010

28.04.2010

315-ST din 31.03.2010

28.04.2010

315-ST din 31.03.2010

28.04.2010

315-ST din 31.03.2010

15.04.2010 10.05.2010 10.05.2010 08.04.2010 08.04.2010 30.04.2010

312-ST din 26.03.2010 319-ST din 07.04.2010 319-ST din 07.04.2010 304-ST din 01.03.2010 304-ST din 01.03.2010 311-ST din 25.03.2010

17


Indicativul standardului

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Обозначение cтандарта SM STB ISO 10370:2010 SM STB EN 12334:2010 SM STB EN 12778:2010 SM STB ISO 12937:2010 SM STB EN 12952-1:2010 SM STB CEI 60335-2-9:2010 SMV EN 81-21:2010 SMV EN 413-2:2010 SMV EN 809+A1:2010 SMV EN 848-1+A1:2010 SMV EN 848-2+A1:2010 SMV EN 848-3+A1:2010 SMV EN 894-1+A1:2010 SMV EN 894-2+A1:2010 SMV EN 894-3+A1:2010 SMV EN ISO 3826-2:2010 SMV ISO 6322-1:2010 SMV ISO 6322-2:2010 SMV ISO 6322-3:2010 SMV EN ISO 11138-2:2010 SMV EN ISO 11138-3:2010 SMV EN ISO 11140-1:2010 SMV EN ISO 11197:2010 SMV EN ISO 11607-1:2010 SMV EN ISO 11810-1:2010 SMV EN ISO 11810-2:2010 SMV EN ISO 11979-8:2010 SMV EN 12006-2+A1:2010 SMV EN 12006-3+A1:2010 SMV EN 12342+A1:2010 SMV EN 12470-1+A1:2010 SMV EN 12470-2+A1:2010 SMV EN 12470-3+A1:2010 SMV EN 12470-4+A1:2010 SMV EN ISO 12870:2010 SMV EN 13060:2010 SMV EN 13411-7+A1:2010 SMV EN 13544-1+A1:2010 SMV EN 13544-2+A1:2010 SMV EN 13544-3+A1:2010 SMV EN 13624:2010 SMV EN 13640:2010

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

75.080 23.060.50 97.040.20 97.040.60 75.080 27.040 13.120 97.040.50 91.140.90 91.100.10 23.080 79.120.10 79.120.10 79.120.10 13.110 13.180 13.110 13.180 13.110 13.180 01.080.20 11.040.20 67.060 67.060 67.060 11.080.01 11.080.01 11.080.01 11.040.10 11.080.30 11.040.30 13.340.99 31.260 11.040.30 13.340.99 31.260 11.040.70 11.040.40 11.040.40 11.040.10 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 11.040.70 11.080.10 21.060.70 53.020.30 11.040.10 11.040.10 11.040.10 11.080.20 11.100.10

08.04.2010 10.05.2010 10.05.2010

304-ST din 01.03.2010 320-ST din 08.04.2010 320-ST din 08.04.2010

08.04.2010 10.05.2010 10.05.2010

304-ST din 01.03.2010 320-ST din 08.04.2010 314-ST din 30.03.2010

24.05.2010 15.04.2010 20.05.2010 20.05.2010 20.05.2010 20.05.2010 20.05.2010

330-ST din 27.04.2010 312-ST din 26.03.2010 328-ST din 20.04.2010 328-ST din 20.04.2010 328-ST din 20.04.2010 328-ST din 20.04.2010 328-ST din 20.04.2010

20.05.2010

328-ST din 20.04.2010

20.05.2010

328-ST din 20.04.2010

17.05.2010

326-ST din 19.04.2010

21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010

329-ST din 22.04.2010 329-ST din 22.04.2010 329-ST din 22.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010

17.05.2010

326-ST din 19.04.2010

17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 17.05.2010 28.05.2010 28.05.2010 24.05.2010

326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 334-ST din 30.04.2010 334-ST din 30.04.2010 330-ST din 27.04.2010

28.05.2010 28.05.2010 28.05.2010 28.05.2010 28.05.2010

334-ST din 30.04.2010 334-ST din 30.04.2010 334-ST din 30.04.2010 334-ST din 30.04.2010 334-ST din 30.04.2010

18


Indicativul standardului

Codul CSM Код CSM

Data editării Дата издания

Обозначение cтандарта SMV EN 13718-1:2010 SMV EN 13727:2010 SMV EN 13824:2010 SMV EN 13867+A1:2010 SMV EN 13975:2010 SMV EN 14136:2010 SMV EN ISO 14155-1:2010 SMV EN ISO 14155-2:2010 SMV EN 14180+A2:2010 SMV EN ISO 14408:2010 SMV EN ISO 14534:2010 SMV EN 14563:2010 SMV EN ISO 14602:2010 SMV EN ISO 14607:2010 SMV EN ISO 14630:2010 SMV EN ISO 14889:2010 SMV EN 14931:2010 SMV EN ISO 14937:2010 SMV EN ISO 14971:2010 SMV EN ISO 15002:2010 SMV EN ISO 15004-1:2010 SMV EN ISO 15193:2010 SMV EN ISO 15194:2010 SMV EN 15424:2010 SMV EN 15505:2010 SMV EN 15517:2010 SMV EN 15546-1:2010 SMV CEN/TS 15606:2010 SMV EN 15607:2010 SMV EN 15633-1:2010 SMV EN 15634-1:2010 SMV EN 15637:2010 SMV EN 15652:2010 SMV EN 15662:2010 SMV EN ISO 15883-1:2010 SMV EN ISO 15883-2:2010 SMV EN ISO 15883-3:2010 SMV EN ISO 15883-4:2010 SMV EN ISO 16061:2010 SMV EN ISO 17510-1:2010 SMV EN ISO 17510-2:2010 SMV EN ISO 18777:2010 SMV EN ISO 18778:2010

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

11.040.01 11.160 49.020 11.080.20 11.080.01 11.040.10 11.120.90 11.100.10 11.100.10 11.100.20 11.100.20 11.080.10 11.040.10 11.040.70 11.080.20 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.70 11.040.60 11.080.01 11.040.01 11.040.10 11.040.70 11.100.10 11.100.10 11.080.01 67.050 67.050 11.040.10 67.050 67.050 67.050 07.100.30 67.050 67.050 67.050 67.050 11.080.10 11.080.10 11.080.10 11.080.10 11.040.40 11.040.99 11.040.10 11.040.10 11.040.99 11.040.10

28.05.2010

334-ST din 30.04.2010

02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010

331-ST din 28.04.2010 331-ST din 28.04.2010 331-ST din 28.04.2010

02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 08.06.2010 08.06.2010 10.06.2010 02.06.2010 10.06.2010 10.06.2010 10.06.2010 10.06.2010 02.06.2010 10.06.2010 08.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 17.05.2010 17.05.2010 10.06.2010 19.04.2010 19.04.2010 10.06.2010 19.04.2010 19.04.2010 10.05.2010 10.05.2010

331-ST din 28.04.2010 331-ST din 28.04.2010 331-ST din 28.04.2010 331-ST din 28.04.2010 335-ST din 30.04.2010 335-ST din 30.04.2010 332-ST din 29.04.2010 331-ST din 28.04.2010 332-ST din 29.04.2010 332-ST din 29.04.2010 332-ST din 29.04.2010 332-ST din 29.04.2010 331-ST din 28.04.2010 332-ST din 29.04.2010 335-ST din 30.04.2010 331-ST din 28.04.2010 331-ST din 28.04.2010 326-ST din 19.04.2010 326-ST din 19.04.2010 332-ST din 29.04.2010 313-ST din 29.03.2010 313-ST din 29.03.2010 332-ST din 29.04.2010 313-ST din 29.03.2010 313-ST din 29.03.2010 323-ST din 14.04.2010 323-ST din 14.04.2010

19.04.2010 19.04.2010 10.05.2010 08.06.2010 08.06.2010 08.06.2010 08.06.2010 17.05.2010

313-ST din 29.03.2010 313-ST din 29.03.2010 323-ST din 14.04.2010 335-ST din 30.04.2010 335-ST din 30.04.2010 335-ST din 30.04.2010 335-ST din 30.04.2010 326-ST din 19.04.2010

10.06.2010 10.06.2010 10.06.2010 10.06.2010

332-ST din 29.04.2010 332-ST din 29.04.2010 332-ST din 29.04.2010 332-ST din 29.04.2010

19


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (martie – aprilie 2010) Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

SM 103:1995

91.140.90

01.09.2010

________________

SM 207:2000

65.020.20

01.06.2010

SM 207:2010

SM STAS 228/2:2005

01.09.2010

________________

01.09.2010

________________

SM STAS 4895/1:2003

79.080 01.040.79 29.020 01.080.20 65.160

01.09.2010

________________

SM STAS 4895/2:2003

65.160

01.09.2010

________________

65.020.40 01.040.65 55.020 01.040.55 17.020

01.09.2010

________________

01.09.2010

________________

01.09.2010

________________

01.09.2010

________________

01.09.2010

________________

01.09.2010

________________

01.09.2010

________________

SM STAS 8663:2007

33.160.01 01.040.33 33.160.01 01.040.33 61.060 01.040.61 01.040.67 67.060 13.060.25

01.09.2010

________________

SM STAS 12806:2005

59.080.01

01.09.2010

________________

SM SR 13330:2005

01.040.59

01.09.2010

________________

SM SR ISO 2108:2005

01.140.20

01.09.2010

________________

SM SR ISO 4226:2006

01.09.2010

________________

SM SR ISO 7218:2002

13.040.01 01.060 07.100.30

01.09.2010

________________

SM SR EN 622-3:2005

79.060.20

01.09.2010

________________

SM SR EN 622-5:2005

79.060.20

01.09.2010

________________

SM SR EN 676:2004

27.060.20

01.09.2010

________________

SM SR EN 997:2005

91.140.70

01.09.2010

________________

97.140

01.09.2010

________________

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM STAS 3087:2003

SM STAS 4964:2005 SM STAS 5845/6:2003 SM STAS 6342:2003 SM STAS 6361/1:2005 SM STAS 6361/3:2005 SM STAS 6473:2005 SM STAS 7522:2005

SM SR EN 1021-1:2006

20

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 305-ST din 09.03.2010 317-ST din 02.04.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010


Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

SM SR EN 1021-2:2006

97.140

01.09.2010

________________

305-ST din 09.03.2010

SM SR EN 25667-1:2007

13.060.01

01.09.2010

SM ISO 5667-1:2010

SM SR EN 25667-2:2007

13.060.01

01.09.2010

SM ISO 5667-1:2010

SM SR EN 45014:2002

03.120.20

01.09.2010

________________

SM SR ISO/CEI 9126:2003

35.080

01.09.2010

________________

SM SR ISO/TR 7821:2003

65.160

01.09.2010

________________

SM SR ISO/TR 10014:2006

03.120.10

01.09.2010

SM ISO 10014:2010

SM SR EN ISO 9000:2002

03.120.10 01.040.03 13.020.10 13.020.60 13.020.10 13.020.60 13.020.10 13.020.60 13.020.10 13.020.60 35.240.15

01.09.2010

SM STB ISO 9000:2010

01.09.2010

01.09.2010

SM ISO 14040:2010 SM ISO 14044:2010 SM ISO 14040:2010 SM ISO 14044:2010 SM ISO 14040:2010 SM ISO 14044:2010 SM ISO 14040:2010 SM ISO 14044:2010 ________________

01.120

01.09.2010

SM GOST 1.2:2010

GOST 1.3-2002

01.120

01.09.2010

SM GOST 1.3:2010

GOST 8.140-82

17.200.10

01.11.2010

SM GOST 8.140:2010

GOST 5973-92

45.060.20

01.11.2010

SM GOST 5973:2010

GOST 12572-93

67.180.10

02.08.2010

SM GOST 12572:2010

GOST 27570.14-88 (CEI 335-2-6-86) GOST 28583-90 (ISO 6245-82) GOST 30345.16-97 (CEI 335-2-9-93) SM STB CEI 60335-22:2008 SM STB CEI 60335-23:2008 SM STB CEI 60335-223:2008 SM STB CEI 60335-235:2008 SMV ISO 4259:2008

13.120 97.040.50 75.080

01.09.2010 01.09.2010

SM STB CEI 60335-2-6:2008, SM STB CEI 60335-2-9:2010 SM STB ISO 6245:2010

13.120 97.040.50 13.120 97.080 13.120 97.060 13.120 97.170 97.100.01

01.19.2010

SM STB CEI 60335-2-9:2010

01.10.2010

SM GOST CEI 60335-2-2:2010

01.10.2010

SM GOST CEI 60335-2-3:2010

01.10.2010

SM GOST CEI 60335-2-23:2010

01.10.2010

SM GOST CEI 60335-2-35:2010

75.080

01.07.2010

SM ISO 4259:2010

311-ST din 25.03.2010 311-ST din 25.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 305-ST din 09.03.2010 311-ST din 25.03.2010 311-ST din 25.03.2010 311-ST din 25.03.2010 311-ST din 25.03.2010 311-ST din 25.03.2010 311-ST din 25.03.2010 305-ST din 09.03.2010 308-ST din 17.03.2010 308-ST din 17.03.2010 309-ST din 23.03.2010 309-ST din 23.03.2010 318-ST din 06.04.2010 314-ST din 30.03.2010 304-ST din 01.03.2010 314-ST din 30.03.2010 315-ST din 31.03.2010 315-ST din 31.03.2010 315-ST din 31.03.2010 315-ST din 31.03.2010 304-ST din 01.03.2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

SM SR EN ISO 14040:2007 SM SR EN ISO 14041:2007 SM SR EN ISO 14042:2007 SM SR EN ISO 14043:2007 SM SR EN ISO/CEI 78155+A1:2004 GOST 1.2-97

01.09.2010 01.09.2010 01.09.2010

21


Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта

Codul CSM Код CSM

Data anulării Дата отмены

75.160.20

01.07.2010

SM STB ISO 5165:2010

SMV EN ISO 6245:2008

75.080

01.07.2010

SM STB ISO 6245:2010

SMV ISO 10370:2008

75.080

01.07.2010

SM STB ISO 10370:2010

SMV ISO 12937:2008

75.080

01.07.2010

SM STB ISO 12937:2010

SMV ISO/CEI 17021:2007

03.120.20

01.09.2010

SM ISO/CEI 17021:2010

SMV ISO/TS 22003:2007

03.120.20 67.020 67.020

01.09.2010

SM ISO/TS 22003:2010

01.09.2010

SM ISO/TS 22004:2010

67.040

01.09.2010

SM ISO 22005:2010

Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV ISO 5165:2008

SMV ISO/TS 22004:2007 SMV ISO 22005:2007

22

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 304-ST din 01.03.2010 304-ST din 01.03.2010 304-ST din 01.03.2010 304-ST din 01.03.2010 310-ST din 24.03.2010 310-ST din 24.03.2010 310-ST din 24.03.2010 310-ST din 24.03.2010


NOTE NAŢIONALE LA STANDARDE INTERSTATALE НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМИНЕНИЯ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

CSM 91.100.15 NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 23558-94/N1:2010

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 306-ST din 11.03.2010.

Preambul Prezenta notă naţională a fost elaborată în scopul excluderii divergenţelor între unele prevederi stabilite în standard şi cele valabile în Republica Moldova, fiind coordonată cu autoritatea de reglementare în domeniu, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. Punctul 4.1.3, subalineatele 1 şi 2 trebuie citite: „Аэфф. до 600 Бк/кг, включительно - для строительства дорог без ограничений; Аэфф. до 1350 Бк/кг, включительно - для дорожного и аэродромного строительства вне населенных пунктов и зон перспективной застройки”. Modificarea nr. 1 Alineatul referitor la punctul 4.1.3 nu trebuie citit. (BS nr. 3 – 2010)

23


INDICATIVELE DOCUMENTELOR NORMATIVE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI / ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ / ПОПРАВКИ Indicativul documentului Обозначение документа

Codul CSM Код CSM

Nr. mod. № изм.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Cтр.

SM ISO 10014:2010/C1:2010

03.120.10

C1

311-ST din 25.03.2010

Nu se publică

Pag.

INDICATIVELE STANDARDELOR INTERSTATALE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА (martie - aprilie 2010) Codul CSM Код CSM

Nr. mod. № изм.

SM GOST R 52134:2005/ A1.2010

91.140.10 23.040.20

1

327-ST din 20.04.2010

GOST 17356-89 (ISO 3544-78, ISO 5063-78)

01.040.27 27.060.10

1

324-ST din 15.04.2010

GOST 23558-94

91.100.15

1

306-ST din.11.03.2010

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Nr. şi data hotărîrii

Pag.

№ и дата постановления

Стр.

24


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ (martie – aprilie 2010) 01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ МКС 01.040.27, 27.060.10 Группа Г00 Изменение № 1 ГОСТ 17356-89 (ИСО 3544-78, ИСО 5063-78) Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 34 от 11.12.2008) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5820 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Горелки газовые, жидкотопливные и комбинированные. Термины и определения Gas, oil fuel and combined burners. Terms and definitions». Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области газовых, жидкотопливных и комбинированных горелок, предназначенных для применения в топливоиспользующих установках». Пункт 1. Таблица. Термины 44, 46, 48, 49 и определения изложить в новой редакции:

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2010-06-01. (Продолжение см. с. 26) 81

25


(Продолжение Изменения № 1 к, ГОСТ 17356—89)

Термин 44.Рабочее выключениегорелки

Определение Безопасное автоматическое выключение горелки при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, при котором повторный пуск горелки осуществляется автоматически путем выключения и последующего включения энергии или обслуживающим персоналом вручную. П р и м е ч а н и е. Этот вид выключения в европейских стандартах получил название энергозависимого выключения

46. Продувка камеры горения топливоиспользующейустановки

Принудительный ввод воздуха в камеру горения топливоиспользующей установки и газоходы с целью вытеснения оставшейся топливо-воздушной смеси и (или) продуктов сгорания. Примечание. Продувка осуществляется через воздушный тракт горелки при прекращенной подаче топлива

48.Времязащитноговыключенияприрозжиге горелки

Интервал времени от момента начала подачи топлива в горелку до момента полного прекращения подачи топлива при отсутствии сигнала о наличии пламени от устройства контроля пламени горелки

49.Время защитноговыключенияприпогасании пламени горелки

Интервал времени от момента появления сигнала об отсутствии пламени от устройства контроля пламени горелки до момента закрытия запорных топливных органов горелки и прекращения подачи топлива

таблицу дополнить терминами — 2а, 26 (после термина 2); 5а, 56 (после термина 5); 23а (после термина 23); 24а (после термина 24); 26а (после термина 26); 31а (после термина 31); 36а (после 36); 41а — 41г (после термина 41); 43а (после термина 43); 45а, 456 (после термина 45); 46а — 46г (после термина 46); 47а — 47в (после термина 47); 51а (после термина 51); 63а — 63г (после термина 63); 73—75:

(Продолжение см. с. 27)

26


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 17356—89) Термин

Определение

2а. Розжиг горелки

Процесс зажигания топлива, подаваемого в горелку

26. Устройство розжига горелки

Устройство зажигания топлива, подаваемого в горелку

5а. Газовая горелка

Горелка, предназначенная для сжигания газообразного

Ндп. Горелка на газообразном топливе 56.Жидкотопливнаягорелка

топлива Горелка, предназначенная для сжигания жидкого топлива

Ндп. Горелка на жидком топливе 23а.Топливнаялиния автоматической горелки

Часть автоматической горелки, которая состоит из топливопровода, устройств регулирования и безопасности, расположенных между входным сечением топливопровода и корпусом горелки. П р и м е ч а н и е. Основной запорный топливный орган горелки, являющийся одним из устройств безопасности, может не входить в состав топливной линии, например, когда горелка по условиям ее эксплуатации должна располагаться на значительном расстоянии от основного запорного топливного органа

24а. Программный блок горелки

Узел автоматики горелки, который реагирует на сигналы устройств регулирования и безопасности, выдает управляющие команды, контролирует последовательность пуска горелки, следит за работой горелки и вызывает ее контролируемое и рабочее выключение. П р и м е ч а н и е . Программный блок следует заранее определенному алгоритму и всегда функционирует вместе с устройством контроля пламени горелки

26а.Кажущееся пламя горелки

Сигнал, указывающий на наличие пламени горелки при его отсутствии

31а. Автоматический запорно-

Орган горелки, осуществляющий открытие, перекрытие подачи топлива или изменение его расхода по сигналу, поступающему от системы автоматического регулирования горелки

регулирующий топливный орган горелки 36а. Сетчатый фильтр горелки

Часть автоматической горелки, предназначенная для улавливания частиц примесей

41а. Пусковой сигнал горелки

Сигнал, который выводит автоматическую горелку из ее пускового положения и включает заранее определенную программу пуска (Продолжение см. с. 28)

27


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 17356—89) Термин

Определение

416. Проверка на безопасность перед пуском горелки

Проверка цепей защиты автоматики системы безопасности горелки с целью выявления ее неисправности, в том числе в части кажущегося пламени

41в. Розжиг горелки с проверенной искрой

Розжиг горелки, при котором включается подача топлива, после того как проконтролировано наличие искры

41г. Розжиг горелки проверенной запальной горелкой

Розжиг горелки, при котором включается подача основного топлива, после того, как проконтролировано наличие факела запальной горелки

43а. Аварийное состояние горелки (топливо-иепользу-ющей установки)

Состояние, при котором отклонение контролируемых параметров выходит за недопустимые пределы вследствие возникающих дефектов элементов или систем либо нарушения функций горелки (топ-ливоиспользующей установки)

45а. Безопасное выключение горелки

Прекращение подачи энергии к автоматическому запорному топливному органу горелки и выключение запального устройства, осуществляемое при отклонении контролируемого параметра за допустимые пределы или при аварийном состоянии горелки и (или) топливоиспользующей установки. П р и м е ч а н и е . Безопасное выключение может также происходить в результате выключения или уменьшения подаваемой энергии

456. Контролируемое выключение горелки

Прекращение подачи энергии к автоматическому

46а. Предварительная продувка камеры горения топ-

запорному топливному органу горелки, осуществляемое в результате действия устройств управления горелки Продувка камеры горения топливоиспользующей установки, которая происходит при установленном расходе

ливоиспользующей установки

воздуха перед включением запального устройства горелки

466. Последующая продувка камеры горения топли-воиспользующей установки

Продувка камеры горения топливоиспользующей установки, которая происходит при установленном расходе воздуха сразу после выключения горелки

46в. Время предварительной продувки камеры горения топливоиспользующей установки 46г. Время последующей продувки камеры

Интервал времени между моментом начала подачи воздуха в камеру горения топливоиспользующей установки и моментом включения запального устройства горелки Интервал времени между моментом выключения горелки и моментом выключения подачи воздуха в камеру горения топливоиспользующей установки

горения топливоиспользующей установки

(Продолжение см. с. 29)

28


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 17356—89) Термин 47а. Время перед розжигом горелки

Определение Интервал

времени

между

моментом

включения

запального устройства горелки и моментом начала подачи топлива 476. Время после розжига горелки

Интервал времени между моментом появления сигнала о наличии пламени от устройства контроля пламени горелки и моментом выключения запального устройства

47в. Полное время розжига горелки

Интервал времени работы запального устройства горелки. П р и м е ч а н и е . Полное время розжига горелки состоит из времени перед розжигом, времени розжига и времени после розжига горелки

51а. Пусковая мощность горелки

Наименьшая тепловая мощность горелки, при которой происходит воспламенение топлива и обеспечивается стабильность пламени

63 а. Максимальный (номинальный, минимальный рабочий, минимальный) объемный (массовый) расход топлива через горелку

Объемный (массовый) расход топлива через горелку, соответствующий максимальной (номинальной, минимальной рабочей, минимальной) тепловой мощности горелки

636.Объемный расход топлива через горелку

Объем топлива, проходящий в единицу времени через горелку

63в.Массовый расход топлива через

Масса топлива, проходящая в единицу времени через горелку

горелку 63г. Давление в камере горения топливоиспользую-щей установки

Давление, измеренное в установленном сечении камеры горения топливоис-пользующей установки, которое выше, равно или ниже атмосферного давления. Примечание. Для горизонтальных камер горения установленным сечением считается сечение камеры горения на срезе горелки; для вертикальных камер горения с горизонтально расположенными горелками давление измеряется в верхней части камеры

73. Испытательный стенд горелки

Аттестованное оборудование, предназначенное для проверки горелки на соответствие техническим требованиям к ней

74.Камерагорения испытательного стенда

Часть

испытательного

стенда

горелки,

в

которой

горелки

происходит горение топлива

75. Длина камеры горения испытательного стенда горелки

Расстояние между выходным сечением горелки или горелочного камня и выходным сечением камеры горения испытательного стенда горелки (Продолжение см. с. 30)

29


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 17356—89) графа «Термин». Термин 72 дополнить словами: «тепловой мощности»; графа «Определение». Определения для терминов 2, 3, 4, 6, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 42, 45, 47 изложить в новой редакции: 2 - «Горелка, в которой розжиг, изменение режима работы, наблюдение за ее работой и выключение выполняет обслуживающий персонал»; 3 - «Горелка, оборудованная автоматически действующими: устройством ее дистанционного розжига и системой контроля пламени»; 4 «Горелка, оборудованная системами и устройствами, обеспечивающими ее автоматический пуск (включающий продувку камеры горения газоиспользующей установки), перевод в рабочее состояние, контроль собственных параметров и параметров топливоиспользующей установки, сигнализацию и выключение. П р и м е ч а н и е. В рабочем состоянии регулирование тепловой мощности горелки может осуществляться автоматически или вручную»; 6 - «Горелка, предназначенная для раздельного или совместного сжигания газообразного и жидкого топлива. П р и м е ч а й

и е. В общем случае к комбинированным относятся также горелки,

обеспечивающие, наряду с совместным сжиганием газообразного и жидкого топлива, сжигание твердого топлива в пылевидном состоянии»; 23 -

«Стационарная

запальная

горелка,

снабженная

устройством

роз

жига и системой контроля пламени, работающая в постоянном режиме. П р и м е ч а н и е . Пилотная горелка обеспечивает поджигание пламени основной горелки, например, при периодическом включении последней, осуществляемом в процессе ступенчатого регулирования»; 24 безопасную

«Комплекс работу

элементов, и

выключение

обеспечивающих

пуск,

регулирование,

горелки,

действующих

автоматичес

ки»; 27 - «Устройство, предназначенное для розжига запальной или основной горелки»; 29 - «Запорный топливный орган горелки, устанавливаемый первым по ходу топлива и управляемый вручную»; 31 - «Автоматический запорный топливный орган горелки, закрывающийся за время не более 1 с при прекращении подачи энергии»; 37 - «Часть автоматической горелки, служащая для обнаружения утечек газа при недостаточной герметичности быстродействующего запорного топливного органа горелки, обеспечивающая предотвращение пуска горелки и, в необходимых случаях, формирование сигнала оповещения обслуживающего персонала»; 42 - «Состояние горелки, при котором открыт основной запорный топливный орган горелки, подведена электрическая, пневматическая или гидравлическая энергия и работает пилотная горелка»; 45 - «Безопасное автоматическое выключение горелки при аварийном состоянии горелки (топливоиспользующей установки), при котором повторный пуск горелки осуществляется только обслуживающим персоналом вручную. (Продолжение см. с. 31)

30


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 17356—89) Пр им еча ние.

Этот вид выключения в европейских стандартах получил название

энергонезависимого выключения»; 47 - «Интервал времени от момента начала подачи топлива в горелку до момента появления сигнала о наличии пламени от устройства контроля пламени горелки»; для термина 38 исключить слова: «и для продувки топливного тракта горелки перед ее пуском»; для термина 51 заменить слово: «тепла» на «теплоты»; для термина 65 заменить слова: «теплового агрегата» на «топливоис-пользующей установки»; для термина 66 заменить слова: «теплового агрегата» на «топливоис-пользующей установки». Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции: «Алфавитный указатель терминов Термин

Номер термина

Автоматика горелки

24

Блок горелки программный

24а

Воздух для горения вторичный

65

Воздух для горения первичный

64

Воздух третичный

66

Время защитного выключения при погасании пламени горелки

49

Время защитного выключения при розжиге горелки

48

Время перед розжигом горелки

47а

Время после розжига горелки

476

Время последующей продувки камеры горения топливоиспользующей установки

46г

Время предварительной продувки камеры горения топливоиспользующей установки Время розжига горелки

46в 47

Время розжига горелки полное

47в

Время срабатывания устройства контроля пламени горелки Выключение горелки безопасное

50 45а

Выключение горелки контролируемое

456 (Продолжение см. с. 32

31


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 17356—89) Продолжение таблицы Термин

Номер термина

Проверка на безопасность перед пуском горелки

416

Продувка камеры горения топливоиспользующеи установки

46

Продувка камеры горения топливоиспользующеи установки последующая

466 Продувка камеры горения топливоиспользующеи установки

предварительная Пропорционизатор

46а 36

Пуск горелки

41

Пуск горелки повторный Расход топлива через горелку массовый

67 63в

Расход топлива через горелку массовый максимальный Расход топлива через горелку массовый минимальный

63а 63а

Расход топлива через горелку массовый минимальный рабочий

63а

Расход топлива через горелку массовый номинальный Расход топлива через горелку объемный

63а 636

Расход топлива через горелку объемный максимальный Расход топлива через горелку объемный минимальный

63а 63а

Расход топлива через горелку объемный минимальный рабочий

63а

Расход топлива через горелку объемный номинальный Розжиг горелки

63а 2а

Розжиг горелки повторный

68

Розжиг горелки с проверенной искрой

41в

Розжиг проверенной запальной горелкой Сигнал горелки пусковой

41г 41а

Система контроля пламени горелки Сопло горелки

25 35

Состояние готовности горелки Состояние горелки аварийное

42 43а

Состояние горелки отключенное Состояние горелки рабочее

40 43

Состояние топливоиспользующеи установки аварийное

43а

Стенд горелки испытательный Устройство горелки запальное

73 27

(Продолжение см. с. 33)

32


(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 17356—89) Окончание таблицы Термин

Номер термина

Устройство контроля герметичности быстродействующего запорного топливного органа газовой горелки автоматическое Устройство контроля пламени горелки

37 26

Устройство розжига горелки Фильтр горелки сетчатый

26 36а

Форсунка горелки

34

Приложение. Таблицу дополнить термином — 25.

25. Топливоиспользующая установка

Устройство, которое предназначено для использования топлива с целью получения тепловой энергии при его сжигании с помощью горелочного устройства. П р и м е ч а н и е . Ктопливоиспользуто-щим установкам относятся: - устройства с камерами горения (котлы, печи, сушила, теплогенераторы и т. п.); - устройства без камер горения (устройства для сварки и внепечного нагрева)

графа «Определение. Для терминов 1, 2 заменить слово: «тепла» на «теплоты». (ИУС №3 2010 г.) (BS nr.3-2010)

33


91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО МКС 91.100.15 Группа Ж18

Изменение № 1 ГОСТ 23558—94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия Принято Межгосударственной научно-технической комиссией нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10.12.97 .

по

Дата введения 1998—04—01 стандартизации, техническому

За принятие изменения проголосовали: Наименование государства Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Казахстан Киргизская Республика Российская Федерация Республика. Таджикистан

Наименование органа государственного управления строительством Госстрой Азербайджанской Республики Министерство градостроительства Республики Армения Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Республики Казахстан Минархстрой Киргизской Республики Госстрой России Госстрой Республики Таджикистан

Пункт 4.1.3. Третий абзац. Заменить значение: 1350 на 2800. (ИУС № 5 1998)

(BS nr3-2010)

34


МКС 91.140.10; 23.040.20 Изменение № 1 ГОСТ Р 52134—2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2009 № 506-ст Дата введения 2010-06-01 Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 29325—92 и наименование исключить; дополнить ссылками: «ГОСТ Р ИСО 3126—2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров ГОСТ ИСО 4065—2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок ГОСТ ИСО 11922-1—2006 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия ГОСТ ИСО 12162—2006 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности»; заменить ссылку и слова: ГОСТ 13511-9 IE на ГОСТ 13511—2006. «табака и моющих средств» на «табачных изделий и моющих средств». Раздел 3 дополнить абзацем (после пятого): «нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности σLPL, МПа: Величина, с размерностью напряжения, представляющая собой 97,5%-ный нижний доверительный предел прогнозируемой длительной гидростатической прочности при температуре Т и времени Г»; шестой абзац изложить в новой редакции: «минимальная длительная прочность MRS, МПа: Значение нижнего доверительного предела σ LPL при температуре 20 °С в течение 50 лет, округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 или ряда R20 по ГОСТ 8032 и ГОСТ ИСО 12162 в зависимости от значения σLPL»; дополнить термином и определением (после последнего): «трубы с барьерным слоем: Трубы, имеющие тонкий наружный барьерный слой, например, для уменьшения диффузионной проницаемости газов, для которых требуемые расчетные напряжения полностью обеспечиваются полимерным материалом основной трубы»; термин «расчетное напряжение о~у>. Определение. Заменить слова: «до ближайшего нижнего значения ряда R 10, если это значение не более 10 МПа, или ряда R 20, если оно более 10 МПа» на «до ближайшего нижнего значения ряда R 20». Раздел 3. Последний абзац изложь в новой редакции: «PVC-C (ХПВХ) — хлорированный поливинилхлорид типов PVC-C тип I (ХПВХ тип I) и PVC-C тип II (ХПВХ тип II)»; дополнить абзацем: «PE-RT (ПЭ-РТ) Полиэтилен повышенной термостойкости типов PE-RTTun I (ПЭ-РТ тип I) и РЕ-КТтип II (ПЭ-РТ тип II)». Пункт 4.1 дополнить примечанием: « Примечание1 Номинальный наружный диаметр и номинальная толщина стенки, указанные в таблице 1, применяются для труб с барьерным слоем при условии, что: - толщина наружного барьерного слоя, включая клеевые слои, не более 0,4 мм, - расчет серий труб 5 'макс в соответствии с 5.2.7 осуществляется исходя из величины наружного диаметра и толщины стенки основной трубы. 2 Расчетные значения толщин стенок в соответствии с ГОСТ ИСО 4065 и |1| для труб из РЕ округлены в большую сторону до ближайших значений 2,0; 2,3 или 3,0»; таблицу 1 изложить в новой редакции: (Продолжение см. с. 36)

35


Таблица 1 Номинальный наружный диаметр d

Серия S (стандартное размерное 2(5)

2,5(6)

3,2(7,4)

Номинальная толщина РР-Н РР-В PP-R

РР-Н РР-В PP-R

РЕ 80

PE-RT РР-Н РР-В PP-R

РЕ-Х

РВ

РЕ 80 PE-RT РЕ-Х РЕ 100

10

2,0

1,8

1,7

__

1,4

1,4

1,4

1,3

12 16 20 25 32 40 50 63 75 90 ПО 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600

2,4 3,3 4,1 5,1 6,5 8,1 10,1 12,7 15,1 18,1 22,1 25,1 28,1 32,1 36,1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2,0 2,7 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15,0 18,3 20,8 23,3 26,6 29,9 33,2 37,4 — — — — — — — — — — — — — — — —

— 3,0 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15,0 18,3 20,8 23,3 26,6 29,9 33,2 37,4 41,5 46,5 52,3 59,0 — — — — — — — — — — — —

2,0 2,7 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15,0 18,3 20,8 23,3 26,6 29,9 33,2 37,4 41,5 — — — — — — — — — — — — — — —

1,8 2,2 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1 19,2 21,9 24,6 27,4 30,8 34,2 38,3 — — — — — — — — — — — — — —

1,7 2,2 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1 19,2 21,9 24,6 27,4 30,8 34,2 — — — — — — — — — — — — — — —

1,7 2,2 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1 19,2 21,9 24,6 27,4 — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 2,3 3,0 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1 19,2 21,9 24,6 27,4 30,8 34,2 38,3 43,1 48,5 54,7 61,5 — — — — — — — — — —

1,7 2,2 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1 19,2 21,9 24,6 27,4 30,8 34,2 — — — — — — — — — — — — — — —

1,4 1,8 2,3 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12,3 14,0 15,7 17,9 20,0 22,4 25,2 27,9 — — — — — — — — — — — — — — — (Продолжение см. с. 37)

36


отношение SDR) 4(9)

5(11)

стенки е труб из РВ

PVC-C

РЕ 80 РЕ 100

PE-RT

РР-Н РР-В PP-R

РЕХ

РВ

PVCс

РЕ 63 РЕ 80 РЕ 100

PVCи

PE-RT

1,3

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4 1,8 2,3 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12,3 14,0 15,7 17,9 20,0 22,4 25,2 27,9 — — — — — — — — — — — — — — —

1,4 1,8 2,3 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12,3 14,0 15,7 17,9 20,0 22,4 25,2 27,9 — — — — — — — — — — — — — — —

— 2,0 2,3 3,0 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12,3 14,0 15,7 17,9 20,1 22,4 25,2 27,9 31,3 35,2 39,7 44,7 50,3 55,8 — — — — — — — — —

1,4 1,8 2,3 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12,3 14,0 15,7 17,9 20,0 22,4 25,2 27,9 — — — — — — — — — — — — — — —

1,8 1,8 1,9 2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 32,2 36,3 40,9 — — — — — — — — — —

1,3 1,5 1,9 2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 — — — — — — — — — — — — — — —

1,3 1,5 1,9 2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 — — — — — — — — — — — — —

1,4 1,5 1,9 2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 — — — — — — — — — — — — —

— — 2,0 2,3 3,0 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 32,2 36,3 40,9 45,4 50,8 57,2 — — — — — — —

1,5 1,5 1,9 2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 — — — — — — — — — — — — — — — — —

1,3 1,5 1,9 2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 — — — — — — — — — — — — — — —

(Продолжение см. с. 38)

37


Продолжение таблицы 1 Номинальный наружный

Серия S (стандартное размерное 6.3(13.6)

8(17)

Номинальная толщина РЕ-Х

РВ

PVC-C

РЕ 63 РЕ 80 РЕ 100

PVC-U

РВ

PVC-C

10

___

1,3

____

____

___

1,3

___

12 16 20 25 32 40 50 63 75 90 ПО 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600

— 1,3 1,5 1,9 2,4 3,0 3 7 4,7 5,6 6.7 8,1 9,2 10,3 11,8 13,3 14,7 16,6 18,4 — — — — — — — — — — — — — — —

1,3 1,3 1,5 1,9 2,4 3,0 3,7 4,7 5,6 6,7 8,1 9,2 10,3 11,8 13,3 14,7 16,6 18,4 20,6 23,2 26,1 29,4 — — — — — — — — — — —

1,4 1,4 1,5 1,9 2,4 3,0 3,7 4,7 5,6 6,7 8,1 9,2 10,3 11,8 13,3 14,7 16,6 18,4 20,6 23,2 26,1 29,4 — — — — — — — — — — —

— — — 2,0 2,4 3,0 3,7 4,7 5,6 6,7 8,1 9,2 10,3 11,8 13,3 14,7 16,6 18,4 20,6 23,2 26,1 29,4 33,1 36,8 41,2 46,3 52,2 58.8 — — — — —

— — 1,5 1,9 2,4 3,0 3,7 4,7 5,6 6,7 8,1 9,2 10,3 11,8 13,3 14,7 16,6 18,4 20,6 23,2 26,1 29,4 33,1 36,8 — — — — — — — — —

1,3 1,3 1,3 1,5 1,9 2,4 3,0 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 26,7 — — — — — — — — — —

— — 1,6 1,6 1,9 2,4 3,0 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 26,7 29,7 — — — — — — — — —

(Продолжение см. с. 39)

38


отношение SDR) 8(17)

8,3(17,6)

10(21)

стенки ег груб из РЕ 80 РЕ 100

PVC-U

РР-Н РР-В PP-R

РЕ 63

РВ

PVC-C

1,3

— — — — 2,0 2,4 3,0 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 26,7 29,7 33,2 37,4 42,1 47,4 53,3 59,3 — — —

— — — 1,5 1,9 2,4 3,0 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 26,7 29,7 — — — — — — — — —

— — — — 1,8 2,3 2,9 3,6 4,3 5,1 6,3 7,1 8,0 9,1 10,2 11,4 12,8 14,2 15,9 17,9 20,1 22,7 25,5 28,4 31,7 35,7 40,2 45,3 51,0 — — — —

— — — — 2,0 2,3 2,9 3,6 4,3 5,1 6,3 7,1 8,0 9,1 10,2 11,4 12,8 14,2 15,9 17,9 20,1 22,7 25,5 28,4 31,7 35,7 40,2 45,3 51,0 56,6 — — —

1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3 5,3 6,0 6,7 7,7 8,6 9,6 10,8 11,9 13,4 15,0 16,9 19,1 21,5 — — — — — — — — — —

— — — 1,6 1,6 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3 5,3 6,0 6,7 7,7 8,6 9,6 10,8 11,9 13,4 15,0 16,9 19,1 21,5 23,9 26,7 30,0 — — — — — — —

— — — — — 2,0 2,4 3,0 3,6 4,3 5,3 6,0 6,7 7,7 8,6 9,6 10,8 11,9 13,4 15,0 16,9 19,1 21,5 23,9 26,7 30,0 33,9 38,1 42,9 47,7 57,2 — —

— — — — 1,6 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3 5,3 6,0 6,7 7,7 8,6 9,6 10,8 11,9 13,4 15,0 16,9 19,1 21,5 23,9 26,7 30,0 — — — — — — —

РЕ 63 РЕ 80 РЕ 100

PVC-U

(Продолжение см. с. 40)

39


Окончание таблицы 1 Номинальный наружный диаметр d

Серия S (стандартное размерное 12.5(26)

16(33)

Номинальная толщина РР-Н РР-В PP-R

РВ

PVC-C

РЕ 63 РЕ 80 РЕ 100

PVC-U

РР-Н РР-В PP-R

РВ

10

1,3

1,3

12 16 20 25 32 40 50 63 75 90 ПО 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600

— — — — — 1,8 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 4,S 5,4 6,2 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 12,1 13,6 15,3 17,2 19,1 21,4 24,1 27,2 30,6 34,4 38,2 45,9 53,5 61,2

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 4,8 5,4 6,2 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 12,1 13,6 15,3 17,2 — — — — — — — — — —

— — — — 1,8 1,8 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 4,8 5,4 6,2 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 12,1 13,6 15,3 17,2 19,1 21,4 24,1 — — — — — — —

— — — — — — 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 4,8 5,4 6,2 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 12,1 13,6 15,3 17,2 19,1 21,4 24,1 27,2 30,6 34,4 38,2 45,9 53,5 61,2

— — — — 1,5 1,6 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 4,8 5,4 6,2 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 12,1 13,6 15,3 17,2 19,1 21,4 24,1 27,2 30,6 — — — — —

— — — — — — 1,8 2,0 2,3 2,8 3,4 3,9 4,3 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,6 9,7 10,9 12,3 13,8 15,3 17,2 19,3 21,8 24,5 27,6 30,6 36,7 42,9 49,0

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 2,0 2,3 2,8 3,4 3,9 4,3 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,6 9,7 10,9 12,3 13,8 — — — — — — — — — —

(Продолжение см. с. 41)

40


отношение SDR) 16(33)

20(41)

стенки е труб из PVC-C

— — — — — — 1,8 1,8 2,0 2,3 2,8 3,4 3,9 4,3 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,6 9,7 10,9 12,3 13,8 15,3 17,2 19,3 — — — — — — —

РЕ 63 РЕ 80 РЕ 100 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9,7 10,9 12,3 13,8 15,3 17,2 19,3 21,8 24,5 27,6 30,6 36,7 42,9 49,0

PVC-U

РР-Н РР-В PP-R

РВ

PVC-C

РЕ 63 РЕ 80 РЕ 100

PVC-U

1,3

— — — — — 1,5 1,6 2,0 'у ц 2,8 3,4 3,9 4,3 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,6 9,6 10,9 12,3 13,8 15,3 17,2 19,3 21,8 24,5 27,6 30,6 — — —

— — — — — — — 1,8 1,9 2,2 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,7 9,8 11,0 12,3 13,7 15,4 17,4 19,6 22,0 24,5 29,4 34,3 39,2

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,9 2,2 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,7 9,8 11,0 — — — — — — — — — —

— — — — — — 1,8 1,8 1,9 2,2 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,7 9,8 11,0 12,3 13,7 15,4 — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 7,7 8,7 9,8 11,0 12,3 13,7 15,4 17,4 19,6 22,0 24,5 29,4 34,3 39,2

— — — — — — — — — — 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,7 9,8 11,0 12,3 13,7 15,4 17,4 19,6 22,0 24,5 — — —

(Продолжение см. с. 42)

41


Пункт 4.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции: Таблица 2 — Предельные отклонения среднего наружного диаметра Номинальный наружный диаметр d

Материал РЕ 63, РЕ 80. РЕ 100 Пред. откл.7' (+)

РР-Н, РР-В. PP-R

Овальность4'

Пред. откл.'' (+)

Овальность4'

PVC-U Пред. откл.3' (+)

10

0,3

1,1

0,2

12 16 20 25 32 40 50 63 75 90 ПО 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200

— 0,3 0,3 0,3 0,3 0.4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 ч ч 2,4 2,7 3,0 3.4 3,8 6,4 7 1 8,1 9,0 10,8

— 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 9,8 11,1 12,5 14,0 15,6 17,5 19,6 22,1 24,9 28.0 31,5 35,0 42,0

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,2 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 4,9 5.0 5,0 5,0 6,0

1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 9,8 11,1 12,5 14,0 15,8 17,5 19,6 22,1 24,9 28.0 31,5 35,0 42,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 —

Овальность S 20 и S 16" —

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 0 1 2 4 5 7 9 0 0 0 0

— — — — — — 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 6,8 7,6 8,6 9,6 10,8 12,0 13,5 15,2 17.1 19,2 21,6 24,0

S 12,5 S 5В> 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8 5,4 6,0 6,8 7,6 8,6 9.6 — — —

(Продолжение см. с. 43)

42


и допустимая овальность труб. Разме

ры в миллиметрах

труб РЕ-Х

РВ

Пред. откл.'' (+)

Овальность4'

Пред. откл.3' (+)

0,3

1,1

0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3 — — — — — — — — — — — — —

1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 2,0 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 — — — — — — — — — — — — —

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 2,6 2,9 3,2 3,6 3,8 — — — — — — — —

PVC-C

PE-RT

Пред. откл.3' (+)

Овальность8'

Пред. откл.'' (+)

Овальность4'

1,0

0,2

0,5

0,3

1,1

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,0 3,4 3,9 4,4 4,8 5,4 6,0 6,8 7,6 8,6 9,6 10,8 — — — — — — — —

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 — — — — —

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1Д 1,4 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8 5,4 6,0 6,8 7,6 — — — — —

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3 — — — — — — — — — — — — —

1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 2,0 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 — — — — — — — — — — — — —

Овальность5'

(Продолжение см. с. 44)

43


Окончание таблицы 2 Номинальный наружный диаметр й

Материал РЕ 63. РЕ 80. РЕ 100 Пред. откл.7' (+)

PVC-U

РР-Н. РР-В. РР R

Овальность4'

Пред. откл." (+)

Овальность4'

Пред. откл.3' (+)

1400

12,6

49,0

6,0

49,0

1600

14,4

56,0

6,0

56,0

Овальность S 20 и S S 12,5 166> S 5 s' — — —

2)

''Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответству Предельное отклонение среднего наружного диаметра для d < 250 ^Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответству 4) Овальность соответствует квалитету N. 5)

Овальность соответствует квалитету М. > Овальность для d < 250 соответствует квалитету N. а для d > 250 1) Предельное отклонение среднего наружного диаметра для d <630 8> Овальность соответствует значениям для квалитета М, умножен Примечания: 1 Квалитеты установлены в ГОСТ ИСО 11922-1 и [2]. 2 Предельные отклонения среднего наружного диаметра рассчиты квалитет А: (+ 0,009d), округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не квалитет В: (+ 0,006d), округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не квалитет С: (+ 0,003d), округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не 3 Допустимую овальность труб в отрезках, измеренную сразу после квалитет N: для d < 75: (0,008d + 1), но не менее 1,2 мм, для квалитет М: (0,024d), округленная до 0,1 мм. 4 Предельные отклонения среднего наружного диаметра труб из РЕ, сварных фитингов, должны соответствовать квалитету В. 5 Для труб, поставляемых в бухтах, по требованию потребителя измеренная при отгрузке потребителю или перед установкой на объект. 6

44


Размеры в миллиметрах труб PE-X Пред. откл.1) (+)

Овальность4'

PVC-UC

PB Пред. откл.2) (+)

Овальность 5)

Пред. откл.3' (+)

ОвальНость 8)

PE-RT Пред. откл.1) (+)

Овальность4'

ет квалитсту А для d < 400. соответствует квалитету В, а для d > 250.— квалитету А ет квалитету С для d > 63. — квалитету М. соответствует квалитсту В, а для d > 710 — квалитсту А. ным на 0.5.

ваются по следующим формулам: более10,0 более4,0; более2,0. изготовления, рассчитывают по следующим формулам: 75 < d < 250: (0,02d) и для d > 250: (0,035d), округленная до 0,1 мм; РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, PE-RT, соединяемых при помощи электроможет быть установлена допустимая овальность по квалитсту К (0,06d),

(Продолжение см. с. 46)

45


Пункт 4.2. Таблица 3. Заменить знак: «>» на «>»; дополнить графой — PE-RT; в г ра фе « РЕ- RT» для з н а ч е н и й то л ш и н ы стенк и е от 1,0 м м д о 42,0 м м включительно проставить значения предельных отклонений как в графе «РЕ-63, РЕ-80, РЕ-100», для значений толщины стенки е от 42,1 мм до 62,0 мм включительно проставить прочерк; примечания изложить в новой редакции: «Примечание 1 Квалитсты установлены ГОСТ ИСО 11922-1 и [2]. 2 Предельные отклонения толщины стенки рассчитываются по формуле: квалитет W: (0,1е + 0,2), округленное до 0,1 мм. 3 Допускается в НД на конкретные виды труб устанавливать предельные отклонения толщины стенки, соответствующие квалитету V, рассчитываемые по следующей формуле: квалитет V: (0,1е + 0,1), округленное до 0,1 мм». Пункт 4.5. Первый абзац после слов «с указанием десятикратного значения MRS» дополнить словами: «для труб из РЕ»; третий абзац. Исключить слова: «минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПаж пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R. Подпункт 4.6.1 изложить в новой редакции: «4.6.1 Фитинги для соединения при помощи сварки должны изготовляться из РЕ, РР-Н, РР-В, PP-R, РВ, РЕ-Х, PE-RT и свариваться с трубами из того же материала. Их различают по способу сварки: - встык для труб из РЕ; - в раструб для труб из РЕ, РР-Н, РР-В, PP-R, РВ, PE-RT; - электросварные для труб из РЕ, РР-Н, РР-В, PP-R, РВ, РЕ-Х, PE-RT». Подпункт 4.6.3. Первый абзац после обозначения «PVC-C» дополнить обозначением: «,PE-RT». Подпункт 4.6.5. Первый абзац после слов «с указанием десятикратного значения MRS» дополнить словами: «для фитингов из РЕ»; третий абзац. Исключить слова: «минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа,»; пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R; четвертый абзац. Заменить обозначение: PVC-U 100 на PVC-U. Подпункт 5.1.2. Таблицу 5 изложить в новой редакции: Таблица 5 - Трубы из РЕ 63, РЕ 80, РЕ 100 Температура испытаний, ■с

Время испытании, ч, не менее

Начальное напряжение в стенке трубы, МП а РЕ 100

РЕ 80

РЕ 63

20

100

12.4

9.0

8,0

80

165^

5.4

4.5

3,5

80

1000

5,0

4,0

3,2

|}

В случае пластического разрушения при режиме 80 °С — 165 ч проводят повторные испытания до получения удовлетворительного результата при более низких значениях напряжения в соответствии с таблицей 5а.

пункт дополнить таблицей — 5а: (Продолжение см. с. 47)

46


Таблица 5а РЕ 100 Начальное напряжение в стенке трубы, МПа

РЕ 80 Время испытаний, ч

РЕ 63

Начальное напряжение в стенке трубы, МПа

Время испытаний, ч

Начальное напряжение в стенке трубы, МПа

Время испытаний, ч

5,4 5,3

165 256

4,5 4,4

165 233

3,5 3,4

165 295

5,2 5,1 5,0

399 629 1000

4,3 4.2 4,1 4,0

331 474 685 1000

3,3 3,2

538 1000

таблица 6. Наименование изложить в новой редакции: «Таблица 6 — Трубы из PVC-U»; таблицы 8, 9. Заменить обозначение материала: РР-Н 100 на РР-Н, РР-В 80 на РР-В, PP-R 80 на PP-R, РВ 125 на РВ; таблицу 10 изложить в новой редакции: Таблица 10 — Трубы из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II Температура испытаний, "С

Начальное напряжение в стенке трубы, МПа

Время испытаний, ч, не менее

PVC-C Тип I

PVC-C Тип II

20 95

43,0 5,6

48.0 5.9

1 165

95

4,6

4.7

1000

пункт дополнить таблицей — 10а: Таблица 10а — Трубы из PE-RTTun I и PE-RTTun II Начальное напряжение в стенке трубы, Температура МПа испытаний, "С

Время испытаний, ч, не менее

PERT Тип I

PE-RT Тип II

20

9,9

10,8

1

95

3,8

3,9

22

95

3,6

3,7

165

95

3,4

3,6

1000

Подпункты 5.1.3, 5.1.4 изложить в новой редакции: «5.1.3 Термическая стабильность труб из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PE-RT Тип I, PE-RTTnn II при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 11.

(Продолжение см. с. 48)

47


Таблица 11 — Термическая стабильность труб из РР-Н. РР-В. PP-R. РЕ-Х, РВ, PE-RT Тип I, PE-RTTHH II Материал труб Время Температура Начальное испытаний, ч испытаний, "С напряжение в стенке трубы, МПа' РЕ-Х

ПО

2.5

РР-Н РР-В PP-R РВ PE-RTTun I PT-RTTun II

8760

1.95 1.4 1,9 2.4 1.9 2,3

5.1.4 Термическая стабильность труб из PVC-C при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 12. Таблица 12 — Термическая стабильность труб из PVC-C Материал труб

Температура испытаний, "С

Начальное напряжение в стенке трубы, МПа

Время испытаний, ч, не менее

PVC-C Тип I

95

3,6

8760

PVC-СТип II

100

2,4

8760

Подпункт 5.1.5. Таблицу 13 дополнить обозначением: PE-RT и соответствуют и м и значен и я м и: Материал труб

Температура испытаний, "С

PERT

ПО ±2

Толщина стенки, мм

Время испытаний, мин

Изменение длины после прогрева, %, не более

До 8

60 ±2

2

От 8 до 16

120 ±2

Св. 16

240 ± 5

Подпункт 5.1.8. Заменить слова: «30 % — для труб из РР-Н, РР-В, РР-В, PP-R (230 "С/2,16 кг)» на «30 % для труб из РР-Н, РР-В, PP-R (230Х/2Л6 кг), PE-RT( 190Х'/5,0 кг);». Подпункт 5.1.11 изложить в новой редакции: «5.1.11 Те м п е рату ра р а зм я гч е н и я по В и ка труб и з Р VC - U должна быть не менее 80 °С, труб из PVC-C Тип I — не менее ПО °С, труб из PVC-C Тип II — не менее 115 °С». Подпункты 5.1.13, 5.1.14. Заменить слова: «классов эксплуатации 3—5» на «классов эксплуатации 4 и 5». Подпункт 5.1.15 изложить в новой редакции: «5.1.15 Стойкость материала фитингов при постоянном внутреннем давлении должна соответствовать таблице 15, если материал фитингов идентичен материалу труб. Материал фитингов, неидентичный материалу труб, должен проверяться на длительную прочность в соответствии с 5.3.1. (Продолжение см. с. 49)

48


Таблица 15 Материал фитингов

Температура испытаний, "С

Начальное напряжение в стенке трубы, МПа"

Время испытаний, ч, не менее

РР-Н

20 95

21 3,5

1 1000

РР-В

20 95

16.0 2,6

1 1000

PP-R

20 95

16,0 3,5

1 1000

РЕ-Х

20 95

12.0 4,4

1 1000

РВ

20 95

1 1000

РЕ-ЛТТип I

20 95

15.5 6,0 9,9 3,4

РЕ-ЯТТип II

20 95

10.8 3,6

1 1000

PVC-C Тип I

20 60 80

33.7 21.07 6,14

11 3000

PVC-СТип II

20 60 80 95

43.96 29.91 7.44 4,37

11 3000 1000

PVC-U

60

10,0

1000

1 1000

Подпункт 5.1.17. Последний абзац изложить в новой редакции: «Величины испытательного давления фитингов из материалов, идентичных материалу труб, приведены в приложении Г. Фитинги из полимерных материалов, не идентичных материалу труб, должны соответствовать т ре бо ва н ия м та бл и ц ы 15 в ч а сти те м п е рату р ы и времени и с п ы -таний. а испытательное давление должно рассчитываться по формуле (6)». Подпункт 5.1.18. Таблицу 16 изложить в новой редакции: Таблица 16 Температура испытаний, Время испытаний, ч, не менее Испытательное давление", бар °С

1)

20

1

4,2PN

20

100

3,5PN

20

1000

3,2PN

60

1000

1,0PN

значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

(Продолжение см. с. 50)

49


Подпункт 5.1.2 1 изложить в новой редакции: «5.1.21 Температура размягчения по Вика фитингов из PVC-U должна быть не менее 74 "С, фитингов из PVC-C Тип I — не менее 103 °С, фитингов из PVC-C Тип II — не менее 115 °С». Подпункт 5.1.23 изложить в новой редакции: «5.1.23 Характеристики фитингов и деталей из металла должны соответствовать указанным в нормативных документах на изделия». Подпункт 5.1.24. Таблица 19. Графа «клеевое». Для характеристики соединения «Стойкость к действию растягивающей нагрузки» заменить знак: «+» на «—». Подпункт 5.1.25 после слов «указанных в таблице 20» дополнить словами: «и таблице 20а для клеевых соединений труб из PVC-C Тип I, PVC-СТип II»; дополнить абзацем (перед таблицей 20): «Значения испытательного давления соединений приведены в приложении Г»; таблицу 20 изложить в новой редакции: Таблица 20 Материал труб РР-Н

Класс Температура эксплуатации испытаний, "С

Время испытаний, ч, не менее

Начальное напряжение в стенке трубы, МПа

К 2, 5

95

1000

3,5

4

80

1000

5,0

РР-В

К 2, 5

95

1000

2,6

PP-R

4 К 2, 5

80 95

1000 1000

3,7 3,5

4

80

1000

4,6

кончание таблицы 20 Материал труб

Класс эксплуатации

Температура испытаний, "С

Время испытаний, ч, не менее

Начальное напряжение в стенке трубы, МПа

РЕ-Х

К 2, 5

95

1000

4,4

РВ

4 1,2, 5

80 95

1000 1000

5,2 6,0

4

80

1000

8,2

PE-RTTunl

1, 2, 5

95

1000

3,4

РЕ-RT Тип II

4 К 2, 5

80 95

1000 1000

4,5 3,6

4

80

1000

4,81

PVC-C Тип I (механическое соединение)

1,2

80

3000

8,25

PVC-C Тип II (м еханич еское соединение)

К 2, 5

95

1000

4,68

4

80

1000

10,18

(Продолжение см. с. 126)

50


пункт дополнить таблицей — 20а: Таблица 20а Материал фитингов

Класс эксплуатации

Температура испытаний, X

Время испытаний, ч, не менее

Начальное напряжение в стенке трубы, МПа

PVC-C Тип I (клеевое соединение)

1,2

80

3000

6,14

PVC-СТипП (клеевое соединение)

1, 2, 5

95

1000

4,37

4

80

1000

8,59

Подпункт 5.1.26. Заменить значение: «не выше 90 °С» на «не более 95 °С». Подпункт 5.1.27. Таблица 21. Графа «Максимум». Заменить значения: 0,4 на 0,6; 0,6 на 0,9; 0,8 на 1,2; 1,0 на 1,5. Подпункт 5.1.28. Таблица 22. Заменить обозначение: «7^™- + 10» на «7^»™ + 10. но не более 95 °С». Подпункт 5.1.29. Второй абзац до слов «Может устанавливаться» изложить в новой редакции: «Требование распространяется на трубы из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PE-RT». Подпункт 5.1.31. Таблицу 23 изложить в новой редакции: Таблица 23 Температура испытаний, "С

Время испытаний, ч, не менее

Испытательное давление1', бар

20

1000

1,7PN

40

1000

1,3 PN

60

1000 |}

0,61PN

Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

Подпункт 5.1.33. Таблица 25. Головка. Заменить слова: «Испытательное давление, МПа» на «Испытательное давление». Подпункт 5.2.1. Первый абзац после слов «в таблице 26» изложить в новой редакции (дополнить примечанием): «Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов: - класс 1 - для РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RTTun I, PE-RTTun I I ; - класс 2 - для РР-Н. РР-В. PP-R. РЕ-Х. РВ. PVC-C Тип I. PVC-C Тип II, PE-RTTun I, PE-RT Тип I I ; - класс 4 - для РР-Н. РР-В. PP-R. РЕ-Х. РВ. PVC-C Тип II. PE-RT Тип I, PE-RTTnn II; - класс 5 - для РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RTTnn II; - класс «ХВ» — для РЕ и PVC-U. Примечание — Класс 3 (низкотемпературное напольное отопление), установленный в |5|, не применяется в настоящем стандарте»; таблица 26. Обозначение класса 3 и соответствующие значения исключить. Подпункт 5.2.5. Заменить слова: «классов эксплуатации 1—5» на «классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5». Подпункт 5.2.6. Заменить обозначение: «PVC-C» на «PVC-C Тип I». Подпункт 5.2.7 изложить в новой редакции: (Продолжение см. с. 52)

51


«5.2.7 В качестве расчетной серии S' для труб классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5 принимают меньшую из величин, полученных по формулам (9) или (9а): (9) S'taaei = O0/piaaai, где о0 — расчетное напряжение в стенке трубы, МПа, для классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5, определяемое по правилу Майнера (приложение А); Р,..,^. — максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа; 1 Ей d k. L ' 5

'макс=^/Рмакс<9а> где os — допустимое напряжение в стенке трубы при 20 °С в течение 50 лет; р„„,,.- максимальное рабочее давление 1,0 МПа». 1 М d k. L ' Подпункт 5.2.9. Первый абзац изложить в новой редакции: «При определении S'M,dKf. и S'Xii округление проводят до 0,1. Для заданного класса эксплуатации и величины максимального рабочего давления должна быть выбрана номинальная серия труб 5, установленная в таблице 1, величиной не более расчетной серии 5^акс».6 Подпункт 5.2.10 Таблицу 27 изложить в новой редакции: Таблица 27 Материал

Коэффициент запаса прочности С, не менее "

РЕ

1,25

PE-RT

1,25

РЕ-Х

1,25

РР-Н

1,6

РР-В, PP-R

1,25 2>

РВ

1,25

PVC-U

1,6 2>

PVC-C

1,6 ^

1)

Значения минимальных коэффициентов запаса прочности при температуре 20 =С установлены ГОСТ ИСО 12162 и [3]. -} Установлены следующие коэффициенты запаса прочности С при те м п е р ату ре 20 " С дл я: PP-B.'PP-R- 1,4; PVC-C - 2,5; PVC-U - 2,5 для d < 90 мм и 2,0 для d > 90 мм. Подпункт 5.2.11 изложить в новой редакции: «5.2.11 Толщина стенки фитингов из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PERT, РЕ, PVC-U должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации. Толщина стенки фитингов из PVC-C должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации и умноженной на коэффициент 1,35». Подпункт 5.3.1. Первый абзац после слова «уравнениями» изложить в новой редакции: «которые устанавливают величины oLi>L и представлены в приложении В»; Подпункт 5.3.2.2. Заменить обозначения: «PVC-U 100, PVC-LJ 125» на «PVC-U». Подпункт 5.3.2.6 изложить в новой редакции: «5.3.2.6 Хлорированный поливинилхлорид PVC-C типов PVC-C Тип I и PVC-C Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 25,0 МПа для материала труб и не менее 20,0 МПа для материала фитингов». (Продолжение см. с. 53)

52


Раздел 5 дополнить подпунктом — 5.3.2.7: «5.3.2.7 Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT типов PERT Тип I и PE-RT Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 8,0 МПа». Подпункт 5.5.1 дополнить абзацем (после последнего): «В маркировке фитингов из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C, РЕ-RT допускается не указывать допустимые классы эксплуатации и соответствующие им величины максимального рабочего давления». П о д п у н кт 7.3.1. Та бл и цу 32 и зл ож ить в н о вой р ед а кц и и: Таблица 32 Группа размеров

Диапазон величин номинальных диаметров, мм

1

От 10 до 63

2

« 75 « 225

3

« 250 « 630

4

710 и более

Пункт 7.4. Таблица 35. Графа «Контролируемый параметр труб или фити н го в». Пока зател ь 11. За м е н ить обо зн а ч е н и я: «PVC-C» на «PVC-C, PE-RT»; «20 °С» на «20 аС (60 "С>; «1000 ч» на «1000 ч (3000 ч)»; для показателя 13 изложить в новой редакции: Контролируемый параметр труб или фитингов

Номер пункта настоящего стандарта технических требований

методов контроля

Периодичность контроля, не менее

Количество проб труб или образцов фитингов, шт.

13 Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитингов из PVCU и их соединений: 20 °С - 1 ч 20 "С- 100 ч 20 "С- 1000 ч 40 °С - 1000 ч или 60 "С- 1000 ч

5.1.18. 5.1.31

8. 7,8.8

На каждой партии Один раз в 6 мес Один раз в 12 мес Один раз в 12 мес

3 3 3 3

таблицы 36, 37. Сноску 1) после слов «при температуре 95 °С» дополнить словами: «для РР-ГГ РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II»; заменить слова: «обе точки» на «все точки»; таблица 37. Графу «Количество испытуемых фитингов» для параметра «Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении» изложить в новой редакции: «Здля каждой группы размеров и видов»;

(Продолжение см. с. 54)

53


таблица 38. Графу «Количество испытуемых узлов соединений» изложить в новой редакции: Контролируемый параметр соединения Количество испытуемых узлов соединений, шт. Стойкость к действию постоянного внутреннего 3 для каждой группы размеров и конструкции давления соединения Стойкость при циклическом изменении те м п с Согласно рисунку 3 для каждой конструкции ратуры соединения Стойкость при циклическом изменении давления

3 для каждой группы размеров и конструкции соединения

Стойкость к действию растягивающей нагрузки 3 для группы размеров 1 (таблица 32) для ]) каждой конструкции соединения

Стойкость к действию постоянного внутреннего давления при изгибе Стойкость при разрежении 0 3 для каждой группы размеров и группы давлений

Стойкость клеевых соединений труб и фитингов Согласно рисунку 2 на образцах любого из PVC-C Тип I к Та номинального диаметра

Подпункты 8.4.3, 8.4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 29325 на ГОСТ Р ИСО 3126. Пункт 8.9. Заменить обозначение: «PVC-C» на «PVC-C Тип I». Пункт 8.16. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стружку помешают в контейнер из металлической сетки с размером ячейки (125 ± 25) мкм. Определяют массу контейнера со стружкой с погрешностью не более 0,001 г»; третий абзац. Заменить слова: «из проволоки» на «из сетки»; четвертый абзац. Заменить слова: «массу образца» на «массу контейнера с образцом»; пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции: «Степень сшивки G в процентах вычисляют по формуле

G=

m3 - m1 * 100 m2 - m1

(13)

где m1 — масса контейнера, г; т-, — масса контейнера со стружкой до кипячения, г; т, — масса контейнера со стружкой после кипячения, г. Результат округляют до целого числа»; последний абзац. Заменить слова: «трех образцов» на «двух образцов». Пункт 8.22. Заменить ссылку: (5.1.27) на (5.1.26); (Продолжение см. с. 55) второй абзац. Перечисление 1). Заменить слова: «составлять не менее 4,8 МПа» на «соответствовать таблице 48»; дополнить таблицей — 48:

54


Таблица 48 Материал труб

Осевое напряжение, МПа

РР-Н

3,6

РР-В

3,0

PP-R

2.4

РЕ-Х

1,8

РВ

0,9

PVC-C

3,4

PE-RTTun I

2,2

PE-RT Тип II

2,6

Приложение А. Наименование приложения дополнить ссылкой: |6|. Приложение В. Пункт В.1 изложить в новой редакции (кроме рисунков В.1—В.5, В.8— В.10): «В.1 Эталонные кривые длительной прочности РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип I I , PE-RT Тип I, PE-RT Тип II, РЕ 63, РЕ 80, РЕ 100, PVC-U представлены на рисунках В.1 - В. 15. Примечание — Этачонные кривые длительной прочности получены по методике стандарта |4|»; рисунки В.1 — В.З, В.5. Наименование. Заменить слова: «труб из РР-Н 100» на «РР-Н», «труб из РР-В 80» на «РР-В», «труб из PP-R 80» на «PP-R», «труб из РЕ-Х» на «РЕ-Х», «труб из РВ 125» на «РВ»; рисунки В.6, В.7, В. 11 заменить новыми:

(Продолжение см. с. 56)

55


(Продолжение см. с. 57)

56


(Продолжение см. с. 58)

57


(Продолжение см. с. 59)

58


(Продолжение см. с. 60)

59


(Продолжение см. с. 61)

60


(Продолжение см. с. 62)

61


(Продолжение см. с. 63)

62


Приложение Г. Пункт Г.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы Г.1): «Г.1 Значения испытательного давления р(1), МПа, фитингов из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PE-RTTun I, PE-RT Тип II и их соединений с трубами представлены в таблице Г.1»; таблица Г.1. Заменить обозначение: РР-Н 100 на РР-Н, РР-В 80 на РР-В, PP-R 80 на PP-R, РЕ-Х 80 на РЕ-Х, РВ 125 на РВ; головка таблицы. Для класса 4 заменить значение: 95 °С на 80 °С; таблицу Г.1 дополнить обозначениями — PE-RTTun I и PE-RTTun II и соответствующими значениями: Материал

Макси- Испытательное давление, МПа мальное Класс 1 Класс 2 рабочее давление 20 °С/ 95 "С/ 20 "С/ 95 "С/ Р „ =. НС не НС не МПа менее менее менее менее 1000 ч 1ч 1ч 1000 ч

Класс 4

Класс 5

20 "С/ не менее 1ч

80 X/ не менее 1000 ч

20 "С/ не менее 1ч

95 "С/ не менее 1000 ч

PE-RT

0,4

1,48

0,51

1,48

0,51

1,48

0,68

1,66

0,58

Тип I

0,6

1.80

0,63

2,21

0,77

1,82

0,84

2,48

0.87

0,8 го

2,40

0,83

2,94

1,02

2,43

1,12

3,31

1,15

2,99

1,04

3,68

1,28

3,03

1,40

4,14

1,44

0,4

1,45

0,48

1,45

0,48

1,45

0,64

1,5

0,5

0,6

1,84

0,61

1,93

0,64

1,92

0,85

2,26

0,75

0,8 го

2,45

0,81

2,57

0,85

2,56

1,14

3,01

1,0

3,07

1,02

3,21

1,06

3,2

1,42

3,76

1,24

PE-RT Тип II

пункты Г.2, Г.З и таблицы Г.2, Г.З изложить в новой редакции: «Г.2 Значения испытательного давления, МПа, фитингов из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II и клеевых соединений представлены в таблице Г.2.

(Продолжение см. с. 64)

63


Таблица Г.2 Материал

PVC-C Тип I

Класс эксплуатации

Класс I

Класс 2

PVC-C Тип II

Класс I

Расчетное напряжение, о„,

3.17

3,08

3,74

Класс 2 3,21

Класс 4 4,31

Класс 5 2,26

Температура испыта-

Время испытаний, ч, не

20

Максимальное рабочее давление р , МПа 0,4

0,6

0,8

1,0

1

4,25

6,38

8,50

10,63

60

1

2,66

3,99

5,32

6,65

80

3000

0,77

1,16

1,55

1,94

20

1

4,38

6,56

8,75

10,94

60

1

2,74

4,10

5,47

6,84

80

3000

0,80

1,20

1,59

1,99

20

1

5,5

7,06

9,42

11.7

60

1

3,20

4,80

6,41

8,01

80

3000

0,80

1,20

1,59

1,99

95

1000

0,47

0,7

0,94

1,17

20

1

5,5

8,22

10,97

13,71

60

1

3,73

5,60

7,46

9,33

80

3000

0,93

1,39

1,86

2,32

95

1000

0,55

0,82

1,09

1,36

20

1

5,5

6,12

8,15

10,19

60

1

2,77

4,16

5,55

6,94

70

3000

0,97

1,46

1,94

2,43

80

1000

0,8

1,2

1,59

1,99

20

1

7,79

11,69

15,59

19,48

60

1

5,30

7,95

10,60

13,26

95

1000

0,77

1,16

1,55

1,94

95

3000

0,64

0,96

1,29

1,61

(Продолжение см. с. 65)

64


Г.З Значения испытательного давления для механических соединений труб из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II представлены в таблице Г.З. Таблица Г.З Материал

PVC-C Тип I

PVC-СТипП

Класс эксплуатации

Темпер а т ур а испытаний, °С

Время Максимальное рабочее испытадавление р , МПа ^ макс' ний, ч, не 0,4 0,6 0,8 м е нее

1,0

Класс 1

80

3000

0,75

1,13

1,51

1,88

Класс 2

80

3000

0,79

1.19

1,59

1,98

Класс 1

95

1000

0,39

0,59

0,78

0,98

Класс 2

95

1000

0,41

0,62

0,82

КОЗ

Класс 4

80

1000

0,9

1,35

1,80

2,25

Класс 5

95

1000

0,66

0,98

1.31

1,64

Приложение Д. Таблица Д.1. Головку изложить в новой редакции: SDR

S

Номинальное давление PNL бар", :' РР-Н

РР-В, PP-R

РЕ-Х

РВ

PVC-C

РЕ 63 РЕ 80 РЕ 100 PVC-U PVC-U С=1,25 C=L25 С=1,25 cl<90 мм d>90 мм С=2.5 С=2,0

таблицу Д. 1 дополнить сносками — I J , 2 } : «1) Номинальное давление PN для классификации трубопроводов из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C не применяется и установлено в соответствии с ранее действовавшими нормами. 2) Если для трубопроводов из РЕ 63, РЕ 80, РЕ 100 устанавливается более высокий коэффициент запаса прочности С, значения номинального давления PN рассчитываются по формуле: PN = 10os/S, где os — расчетное напряжение, МПа; S — серия труб». Приложение Е. Пункт ЕЛ изложить в новой редакции: «ЕЛ Значения расчетного напряжения о0. МПа, и расчетных серий S' труб из РР-Н, РР-В, PP-R, РЕ-Х, РВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II приведены в таблицах ЕЛ — Е.9»; таблицы ЕЛ — Е.6. Наименование. Заменить обозначение: РР-Н 100 на РР-Н, РР-В 80 на РР-В, PP-R 80 на PP-R, РЕ-Х 80 на РЕ-Х;

(Продолжение см. с. 67)

65


таблицу Е.6 изложить в новой редакции: Таблица Е.6 — Трубы из PVC-C Тип I Максимальное рабочее давление Р , МПа макс' 0.4 0.6 0,8 1,0

Класс 1 °о

Класс 2 Ч' макс

4,38

10.0 7,3 5.5 4,4

Класс ХВ

°о

Ч' макс

°s

^хв

4,16

10.0 7.1 4.8 4,2

10,0

10,0

дополнить таблицами — Е.7, Е.8, Е.9: Таблица Е.7 — Трубы из PVC-C Тип II Максмаль-ное Класс 1 рабочее давле% С" ние Р макс 7 макс МПа 0.4 0.6 0.8 1.0

4,79

11.2 8.0 6.0 4.8

Класс 2 °о

Ч' макс

4,55

11.2 7.6 5.7 4.5

Класс 4 Ч' макс %

Класс 5 Класс ХВ Ч' макс а °о ХВ °s

4,52

2,86

11.2 7.5 5.6 4.5

7.1 4.8 3.6 2.9

11,2

11,2

Таблица Е.8 — Трубы из PE-RT Тип I Максмаль-ное Класс 1 рабочее давлеС" °о макс ние Р макс п МПа 0,4 0.6 0.8 1.0

3,29

6,7 5.5 4,1 3,3

Класс 2

3,53

7,5 5,9 4,4 3,5

Класс 5

Класс ХВ

°о

°s

^'хв

6,68

6,68

°о

Ч' макс

°о

2,68

6,7 4,5 3,4 2,7

3,25

Таблица Е.9 — Трубы из PE-RT Тип II Класс 2 М аксиальное Класс 1 рабочее давлемакс °0 С" °0 ние Р макс 7 макс МПа 0,4 0,6 0,8 1,0

Класс 4

3,37

7,5 5,6 4,2 3,4

Ч' макс

6.7 5.4 4,1 3.3

Класс 4 С

о

3,38

2,38

Ч' макс

6,0 4,0 3,0 2,4

Класс 5

Класс ХВ

С" макс °0

7,5 5,6 4,2 3,4

2,88

макс

<\

7,2 4,8 3,6 2,9

7,47

Ч' °хв

7,47

(Продолжение см. с. 68)

66


Приложение Ж. Таблицу Ж. 1 дополнить обозначением PE-RT и соот-ветствующими значениями: Материал

PE-RT

Расчетный коэффициент запаса прочности С при температуре

т^ 1,5

Т макс

т авар

КЗ

1,0

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»: «Библиография |1| ISO 4065:1996 «Thermoplastic pipes — Universal wall thickness table» («Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок») |2| ISO 1 1922-1:1997 «Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances — Part 1: Metric series» («Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей». Размеры и допуски — Часть 1: Метрическая серия») |3| ISO 12162:1995 «Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification and designation — Overall service (design) coefficient» («Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей — Классификация и обозначение — Коэффициент запаса прочности») |4| EN ISO 9080:2003 «Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation» («Трубы из пластмасс — Определение длительной гидростатической прочности термопластичных материалов в форме трубы путем экстраполяции») [5] ISO 10508:2006 «Plastics p i p i n g systems for hot and cold water installations — Guidance for classification and design» («Трубопроводы из пластмасс для горячей и холодной воды. Руководство по классификации и проектированию») |6| ISO 13760:1998 «Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure — Miner's rule — Calculation method for cumulative damage» («Трубы из пластмасс для транспортирования жидкостей под давлением — Правило Майнера — Расчетный метод определения накопленного повреждения»)». (ИУС№2 2010г.) (B S nr.3-2010)

67


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТAНДАРTЫ МОЛДОВЫ 13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ CSM 13.160 Erată la SM GOST 30873.7:2008 (ISO 8662-7:1997) „Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 7: Maşini de înşurubat tip cheie, tip şurubelniţă şi maşini de înşurubat cu impact, cu impuls şi cu clichet”, care preia erata la standardul GOST 30873.7-2006 (ISO 8662-7:1997) Поправка к ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997) Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 7. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещоточные В каком месте

Напечатано

Должно быть

трещеточные Обложка, пункт 4 предисловия с. 1, наименование стандарта

трещоточные

(ИУС№4 2010 г.) (BS nr.3- 2010) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

CSM 67.120.10 Erată la SM GOST R 52194:2009 „Vodcă şi vodcă deosebită. Lichioruri şi rachiuri. Ambalare, marcare, transport şi depozitare”, care preia erata la standardul GOST R 52194-2009 Поправка к ГОСТ Р 52194—2003 Водки и водки особые. Изделия лике-роводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение В каком месте Раздел 1.

Раздел 2

Раздел 3. Пункт 3.1.1

Напечатано

Должно быть

Настоящий стандарт устанавливает требования к Настоящий стандарт устанавливает требования к упаковке, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению маркировке, транспортированию и водок, водок особых и ликероводочных изделий (далее хранению водок, водок особых и — продукция), вырабатываемых для внутреннего рынка ликероводочных изделий (далее — продукция) и экспорта. __ ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия ГОСТ Р 50610-93 Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и размеры 3.1.1 Продукцию для экспорта разливают в новые бутылки с винтовым венчиком горловины по ГОСТ 10117.2. Допускается в соответствии с требованиями контракта разливать продукцию в другую потребительскую тару по нормативным документам,

__ __


В каком месте

Пункт 3.4.1

Раздел 4. Пункт 4.3 Пункт 4.5 Раздел5. Пункт 5.2

Напечатано

Должно быть

в титановые бочки [1], автоцистерны по ГОСТ 9218, специализированные контейнеры по ГОСТ Р 50610, изготовленные из материалов, разрешенных уполномоченным органом для контакта с данным видом продукта, а также в бочки, автоцистерны и контейнеры фирмы-получателя 3.4.1 Упаковывание продукции для экспорта проводят в соответствии с требованиями контракта. Налив продукции в титановые бочки [1], автоцистерны по ГОСТ 9218, спе-циализировнные контейнеры по ГОСТ Р 50610 производят от 90 % до 95 % от их номинальной вместимости. Бочки, автоцистерны, контейнеры пломбируют с целью обеспечения сохранности продукции 4.3 Информацию на потребительской таре с продукцией для экспорта указывают в соответствии с 4.5 Транспортная маркировка ящиков с продукцией для экспорта, маркирование бочек, автоцистерн, контейнеров — в соответствии с требованиями контракта и ГОСТ 14192 5.2 Транспортирование продукции в автоцистернах по

__

__

__

__

ГОСТ 9218, специализированных контейнерах по ГОСТ Р 50610, титановых бочках [1], а также бочках, автоцистернах и контейнерах фирмы-получателя проводят в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Библиография

Библиография [1] ТУ 48-10-110-91 Бочки титановые сварные

__

(ИУС№4 2010 г.) (BS nr. 3-2010)

69


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 21 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МКС 21.060.10 Группа Г32 Поправка к ГОСТ 17473—80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (см. сборник «Винты классов точности А и В. Технические условия», 2006) В каком месте Напечатано

Должно быть

С. 129. Пункт 2.

Винт M2.M8xl—6gx

Винт B2.M8xl—6gx

Пример услоного

x50-34.48.016

x50-34.48.016

обозначния (ИУС№4 2010 г.) (BS nr. 3-2010)

Поправка к ГОСТ 17474—80 Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (см. сборник «Винты классов точности А и В. Технические условия», 2006) В каком месте

Напечатано

Должно быть

С. 134. Пункт 2.

Винт M2.M8xl—6gx

Винт B2.M8xl—6gx

Пример условного

х 50-34.48.016

х 50-34.48.016

обозначния (ИУС№4 2010 г.) (BS nr. 3-2010) Поправка к ГОСТ 17475—80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (см. сборник «Винты классов точности А и В. Технические условия», 2006) В каком месте С. 139. Пункт 2. Пример условного

Напечатано Винт М2.М8х l—6gx х 50-34.48.016

Должно быть Винт B2.M8xl—6gx x50-34.48.016

обозначния (ИУС№4 2010 г.) (BS nr. 3-2010) МКС 21.100.20 Группа Г02 Поправка к ГОСТ 18855-94 (ИСО 281-89) Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность) В каком месте

Напечатано

Должно быть

Пункт 6.1.1. Формула (6)

(ИУС№4 2010 г.) (BS nr. 3-2010)

70


21 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСTЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МКС 21.120.30 Группа Г14 Поправка к ГОСТ 24071—97 (ИСО 3912—77) Основные нормы взаимозаменяемости. Сегментные шпонки и шпоночные пазы В каком месте Раздел 5, таблица 2, графа «Радиус R не менее», для размера шпонки 6,0 х 9,0 х 22

Напечатано

Должно быть

0,25

0,16

(ИУС№4 2010 г.) (BS nr. 3-2010)

71


72


59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МКС 59.100.10 Группа И19 Поправка к ГОСТ 6943.8—79 Материалы текстильные стеклянные. Метод определения массовой доли влаги и веществ, удаляемых при прокаливании (см. Изменение № 4, ИУС № 12—2008) В каком месте

Напечатано

Должно быть UA

С. 43. Сведения о голосовании

(ИУС №4 2010 г.) (BS nr. 3-2010) 65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОКС 65.120, 67.200 ГруппаН69 Поправкак ГОСТ 13979.9—69 Жмыхии шроты. Методика выполнения измерений активности уреазы В каком месте Раздел 1

Раздел 8. Заголовок Пункт 8а. Четвертый абзац

Напечатано

Должно быть

Настоящий стандарт распространяется на Настоящий стандарт распространяется жмыхи и шроты, получаемые при на жмыхи и шроты, получаемые при пепереработке соевых семян, и устареработке соевых семян, и устанавливает навливает методику выполнения методику выполнения потенциометрипотенциометрическо-го измерения ческого измерения активности уреазы в активности уреазы в интервале значений интервале значений 0,01—3,00 рН 0,05-2,0 рН МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОТЕНЦИОМЕТРИ-ЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УРЕАЗЫ УРЕАЗЫ рН-метр или аналогичный прибор, с пределами измерений от минус 1 до 14 единиц рН с ценой деления индикатора от 0,01 до 0,1

рН-метр или аналогичный прибор, позволяющий измерять рН в пределах от 0 до 14 единиц рН, с разрешающей способностью не менее 0,01 единиц рН

(ИУС№3 2010 г.) (BS nr. 3-2010)

73


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0004-M din 19.03.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul cu absorbţie atomică tip PG - 990 cu numărul de fabricaţie 180998-01-0018, producător PG Instruments Ltd, Marea Britanie, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0141:2010. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0127U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip BD ED 100, modificarea ATL 224–V cu numărul de fabricaţie 25002411, producător SARTORIUS AG (brand ACCULAB), Republica Federală Germania, solicitant „UTA - Impex” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0142:2010. A elibera „UTA - Impex” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0128U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare nivelmetru tip SiteSentinel, producător „Petro Vend Inc”, SUA solicitant „Combuservice” SRL, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice a nivelmetrului tipe SiteSentinel I în componenţa: controller seria 1114623 şi sondă seria 7896330 efectuate de către Национальный научный центр «Институт метрологии» or. Harcov, Ucraina.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

74


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0005-M din 23.03.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, luxmetrul digital tip testo 545 cu numerele de fabricaţie 01636978/812, 01636979/812, 01636975/812, 01636962/812 producător TESTO AG, Germania, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0143:2010. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0129U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, higrometrul electronic tip HI9161C cu numerele de fabricaţie 762988, 762991 producător HANNA INSTRUMENTS ROMÂNIA S.R.L., România, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0144:2010. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0130U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. Director general

Vitalie DRAGANCEA

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0006-M din 31.03.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizorul de gaze tip Kane 455 cu numerele de fabricaţie 183709276, 183709277, 180310270, 180310274 producător Kane International Ltd, Marea Britanie solicitant „SANARA-PRIM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0145:2010. A elibera „SANARA-PRIM” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0131U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizorul de energie electrică tip AR5-L cu numărul de fabricaţie 362621056 producător „CIRCUTOR”, Spania, solicitant „SARCO-SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0146:2010. A elibera „SARCO-SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0132U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. Director general

Vitalie DRAGANCEA

75


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0007-M din 01.04.2010 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” partea II materialul de referinţă certificat destinat determinării parametrilor de bază ai controlului ultrasonic tip КОУ-2, producător şi solicitant S.A. „Introscop”, mun. Chişinău, cu nr. 0002:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0002 şi a autoriza producerea materialului de referinţă menţionat de către S.A. „Introscop”, mun.Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 01.04.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru materialul de referinţă certificat destinat determinării parametrilor de bază ai controlului ultrasonic tip КОУ-2 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” dozatorul medical tip „DACpette”, producător „Dragon Medical (Shanghai) Ltd.”, China, solicitant F.Ş.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0715:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 693 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către F.Ş.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 01.04.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru dozatorul medical tip „DACpette” verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ER…; CL5000…, producător „CAS Corporation Ltd.”, Republica Coreea, solicitant „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0716:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 694 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 01.04.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ER…; CL5000… verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip DB…, producător „CAS Corporation Ltd.”, Republica Coreea, solicitant „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0717:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 695 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 01.04.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip DB… verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip SW…, producător „CAS Corporation Ltd.”, Republica Coreea, solicitant „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0718:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 696 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 01.04.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip SW… verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 6. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 232R pentru complexul de măsurare - dirijare tip „ФЛОУТЕК-ТМ”, producător ООО «ДП УКРГАЗТЕХ», Ucraina solicitant „METRGAZCOM” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0449:2005, pe un termen de pînă la 30.06.2011.

76


Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 12 luni; - în conformitate cu perioada de verificare a contoarelor de gaz utilizate în complet. 7. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a dozatorului medical tip «Лайт», producător ЗАО «Термо Фишер Сайентифик», Federaţia Rusă, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” dozatorul medical tip «Лайт» cu nr. I-0719:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 233R pentru dozatorul medical tip «Лайт», pe un termen de pînă la 01.05.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 8. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a dozatorului medical tip «Колор», producător ЗАО «Термо Фишер Сайентифик», Federaţia Rusă, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” dozatorul medical tip « Колор» cu nr. I-0720:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 234R pentru dozatorul medical tip «Колор», pe un termen de pînă la 01.06.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0008-M din 19.04.2010 În scopul asigurării respectării prevederilor regulamentului general de metrologie legală RGML 12:2007 „Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare. Organizarea şi modul de verificare ” la compartimentul „Întocmirea rezultatelor verificării metrologice” şi întru asigurarea eliberării operative a buletinelor de verificare metrologică beneficiarilor, Organismul Naţional de Metrologie emite următoarea HOTĂRÎRE: 1.

Pentru mijloacele de măsurare legale, care se supun verificării metrologice la locul instalării sau la agenţii economici posesori de instalaţii etalon pentru verificarea mijloacelor de măsurare legale se eliberează buletine de verificare metrologică în care se trece obligatoriu semnătura verificatorului metrolog.

2.

În rubrica stabilită pentru semnătura sefului laboratorului metrologic se indică numele şi prenumele şefului laboratorului metrologic, fără semnătura lui pe viu.

3.

Se pune în sarcina sectorului metrologie legală aducerea la cunoştinţă a prezentei hotărîri autorităţilor din cadrul Sistemului naţional de metrologie: - Autoritatea Centrală de Metrologie – Ministerul Economiei; - Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi; - Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr Lunga; - Inspectoratul metrologic.

4.

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie va asigura publicarea prezentei hotărîrii în buletinul de standardizare.

5.

Hotărîrea dată intră în vigoare de la data aprobării. Director general

Vitalie DRAGANCEA

77


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0009-M din 20.04.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a sistemului de măsurare a duratei legăturilor telefonice tip СИДС М-200 cu numerele de fabricaţie 1061006, 1070218 producător ООО «МТА», Federaţia Rusă, solicitant Firma de Producţie şi Comerţ „ARAX - IMPEX” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III sistemul de măsurare a duratei legăturilor telefonice tip СИДС М-200 cu nr. III-0147:2010. A autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat de către Firma de Producţie şi Comerţ „ARAX - IMPEX” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0019UR pentru sistemul de măsurare a duratei legăturilor telefonice tip СИДС М-200. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

78


79


80


81


C O L E G I U L D E R E D A C ลข I E: PreลŸedinte Secretar Membrii colegiului :

Vitalie Dragancea Olga Negru Gheorghe Gangura Ana ลขurcan Ion Maftei Vasile Nedelea Constantin Bordianu Victoria Prisac

82

Buletin de Standardizare martie 2010  
Buletin de Standardizare martie 2010  
Advertisement