Page 1

FEBRUARIE 2014

2

[139]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

NOȚIUNI

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный Совет по Стандартизации, Метрологии и Сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ)

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic. МЭК – Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы

EN Standard european Европейский стандарт

SR Standard român Стандарт Румынии

EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт

STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии

GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт

TR Raport tehnic Технический отчет

GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

TS Specificație tehnică Техническая спецификация

2

Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate _______________________________________________________ 5 Обозначения утвержденных национальных стандартов Indicativele modificărilor și eratelor aprobate pentru standardele naționale ______________________________ 6 Обозначения утвержденных изменений и поправок к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare ____________________________________ 7 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 22 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 22 Опубликованные европейские стандарты CEN

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ _______________________________________________________ 28 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Standarde internaționale ISO publicate __________________________________________________________ 28 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate ___________________________________________________________ 37 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ _________________________________________________________ 44 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Standarde interstatale GOST publicate ___________________________________________________________ 44 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE

ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice, etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС).

55 55.020

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Ambalaje şi distribuirea mărfurilor în general Упаковка и размещение грузов в целом

SM GOST R 52789:2014 Butelii de polietilentereftalat pentru lichide alimentare. Condiţii tehnice generale - Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей.Общие технические условия (GOST R 52789-2007, IDT) 67 67.160 67.160.10

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

SM 311:2014 Rachiuri. Condiţii tehnice generale - Ракиурь. Общие технические условия SM GOST R 52835:2014 Vinuri de fructe speciale şi vinuri materie primă de fructe speciale. Condiţii tehnice generale - Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые специальные. Общие технические условия (GOST R 52835-2007, IDT)

4


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română SM 311:2014

67.160.10

219 din 17.02.2014

Standarde în limba rusă SM GOST R 52789:2014

55.020

220 din 17.02.2014

SM GOST R 52835:2014

67.160.10

220 din 17.02.2014

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM 122:2002

6

43.020

3

221 din 28.02.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.07.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 31.07.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

Domeniul vehiculelor rutiere Дорожно транспортные средства GOST 6143-78

Заготовка осевая для трамвайных вагонов. Технические условия

GOST 6144-90

Оси трамвайных вагонов. Технические условия

GOST 11674-75

Тракторы гусеничные. Болты башмака гусеницы. Технические условия

GOST 6758-76

Приборы контрольные для транспортных средств. Основные и присоединительные размеры

GOST 4.112-89

Система показателей качества продукции. Оборудование гаражное. Номенклатура показателей

GOST 1902-74

Буфера легковых автомобилей. Размеры

GOST 3396-2002

Pессоры листовые автомобильных транспортных средств. Общие технические условия.

GOST 3544-75

Фары дальнего и ближнего света автомобилей. Технические условия

GOST 4364-81

Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования

GOST 5813-93

Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. Технические условия

GOST 6964-72

Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Общие технические условия

GOST 7593-80

Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

8

GOST 7742-77

Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин. Общие технические условия

GOST 8107-75

Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления. Общие технические условия

GOST 8802-78

Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия

GOST 10132-62

Свечи накаливания двухпроводные для дизелей. Общие технические условия

GOST 10410-82

Ободья колес неразборные тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов. Технические условия

GOST 10578-95

Насосы топливные дизелей. Общие технические условия

GOST 10579-88

Форсунки дизелей. Общие технические условия

GOST 10598-82 E

Охладители водовоздушные дизелей и газовых двигателей с наддувом. Общие технические условия

GOST 10806-78

Двигатели мотоциклетные. Ряд номинальных диаметров цилиндров

GOST 17697-72

Автомобили. Качение колеса. Термины и определения

GOST 18517-84 E

Компрессоры гаражные. Общие технические условия

GOST 18699-73

Стеклоочистители электрические. Технические условия

GOST 19173-80

Полуприцеп-контейнеровоз грузоподъемностью 20, 320 т. Параметры и размеры. Общие технические требования

GOST 20961-75

Световозвращатели транспортных средств. Общие технические условия

GOST 23550-79

Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Обозначение и нумерация цилиндров

GOST 23647-87

Устройства грузоподъемные автомобилей-самопогрузчиков. Типы, основные параметры

GOST 25712-88

Бандажи чистые для вагонов трамвая. Технические условия

GOST 25959-83

Дизели тракторные и комбайновые. Приемка

GOST 26147-84

Ободья колес для большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемнотранспортных машин. Технические условия

GOST 27334-87

Домкраты гаражные. Параметры

GOST 27862-88

Электрооборудование автомобилей. Выводы высокого напряжения для катушек и распределителей зажигания. Основные размеры

GOST 28092-89

Приборы звуковые сигнальные автомобильные. Основные и присоединительные размеры

GOST 28744-90

Колеса с разборным ободом для полноприводных автомобилей. Основные размеры

GOST 30001.1-93

Велосипеды. Втулки задних колес. Основные размеры и технические требования

GOST 30001.2-93

Велосипеды. Каретки. Основные размеры и технические требования

GOST 30001.3-93

Велосипеды. Резьбы. Диаметры и шаги. Профили

GOST 30234-95

Велосипеды. Втулки передних колес. Основные размеры и технические требования

GOST 30241.1-96

Системы контроля и управления электронные для автотракторной техники. Общие технические условия

GOST 30478-96

Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования

GOST 30487-97

Электропоезда пригородного сообщения. Общие требования безопасности

GOST 30599-97

Колеса из легких сплавов для пневматических шин. Общие технические условия

GOST 30729-2001

Пальцы шаровые, опоры (шарниры) шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний

GOST 30731-2001

Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний

GOST 30903-2002

Велосипеды. Рули. Основные размеры и технические требования

GOST 26021-83

Указатели уровня топлива электрические автомобильные. Технические требования и методы испытаний

GOST 2829-76

Магнето автотракторные с фланцевым креплением. Присоединительные размеры

GOST 158-74

Сегменты, пластины противорежущие и полосы ножевые режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

GOST 3496-74

Прижимы ножа и прокладки режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

GOST 3497-74

Пластинки трения режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

GOST 19777-74

Пальцы режущих аппаратов сельскохозяйственных машин. Технические условия

GOST 17800-72

Приспособления для направленной валки деревьев

Domeniul automatizării Автоматизация GOST 25685-83

Роботы промышленные. Классификация

GOST 24656-81

Насосы циркуляционные первого контура энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР. Типы, основные параметры и общие технические требования

GOST 24.303-80

Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств

GOST 24.304-82

Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей

GOST 26.203-81

Комплексы измерительно-вычислительные. Признаки классификации. Общие требования

GOST 23004-78

Механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения

GOST 24225-87

Центры обрабатывающие координатно-револьверные с числовым программным управлением. Параметры и размеры

GOST 20999-83

Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации управляющих программ

GOST 24836-81

Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования

GOST 25204-82

Роботы промышленные. Ряды номинальной грузоподъемности

GOST 25686-85

Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения

GOST 26050-89

Роботы промышленные. Общие технические требования

GOST 26053-84

Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний

GOST 26058-85

Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры

GOST 26059-89

Роботы промышленные. Пневмодвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры

GOST 26063-84

Роботы промышленные. Устройства захватные. Типы, номенклатура основных параметров, присоединительные размеры

GOST 26662-85

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Классификация исполнительных модулей

GOST 27122-86

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Модули электромеханические. Типы, основные параметры

GOST 27123-86

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Направляющие. Типы, основные размеры

GOST 27241-87

Системы производственные гибкие. Техническое обслуживание и ремонт. Общие положения

GOST 27312-87

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули углового перемещения. Типы и основные параметры

GOST 27350-87

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули линейного перемещения. Типы, основные параметры

GOST 27351-87

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия

GOST 27696-88

Роботы промышленные. Интерфейсы. Технические требования

GOST 27697-88

Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний

GOST 28331-89

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Присоединительные размеры

GOST 28336-89

Системы производственные гибкие. Робокары. Основные параметры

GOST 28337-89

Системы производственные гибкие. Робокары. Нормы надежности и методы их контроля

GOST 28395-89

Роботы промышленные агрегатно-модульные. Основания. Типы, основные размеры

GOST 28732-90

Роботы промышленные. Требования к организации внешних связей с устройствами программного управления

GOST 30097-93

Роботы промышленные. Системы координат и направления движений

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

GOST 30286-94

Роботы промышленные. Представление характеристик

GOST 13418-79 E

Средства автоматизации и устройства электрические дискретные ГСП. Общие технические условия

GOST 14237-69

Устройства исполнительные односедельных малых расходов ГСП. Типы и основные параметры

GOST 14238-69

Устройства исполнительные односедельные средних расходов ГСП. Типы и основные параметры

GOST 14239-69

Устройства исполнительные двухседельных средних расходов ГСП. Типы и основные параметры

GOST 14240-69

Устройства исполнительные шланговые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры

GOST 14241-69

Устройства исполнительные диафрагмовые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры

GOST 14242-69

Устройства исполнительные трехходовые средних расходов ГСП. Типы и основные параметры

GOST 14753-82

Приборы контроля пневматические показывающие и регистрирующие ГСП. Общие технические условия

GOST 14765-69

Механизмы исполнительные прямоходные ГСП. Места сочленения с регулирующими органами. Исполнительные размеры

GOST 14768-69

Устройства исполнительные ГСП. Методы определения пропускной способности

GOST 14769-69

Устройства исполнительные заслоночные ГСП. Типы и основные параметры

GOST 14770-69

Устройства исполнительные ГСП. Технические требования. Методы испытаний

GOST 17295-71

Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки корпусов. Исполнения. Основные и присоединительные размеры

GOST 17296-71

Устройства исполнительных средних расходов ГСП. Блоки верхних крышек. Исполнения. Основные и присоединительные размеры

GOST 17297-71

Устройства исполнительные средних расходов ГСП. Блоки нижних крышек. Исполнения. Основные и присоединительные размеры

GOST 17298-71

Устройства исполнительные ГСП. Блоки регулирующих органов. Технические требования

GOST 20504-81

Система унифицированных типовых конструкций агрегатных комплексов ГСП. Типы и основные размеры

GOST 22315-77

Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения

GOST 22316-77

Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие требования к организации взаимодействия средств при построении систем

GOST 23222-88

Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля

GOST 24206-80

Приборы и устройства пневматические для математических операций ГСП. Общие технические условия

GOST 26242-90

Системы числового программного управления. Преобразователи перемещений. Общие технические условия

GOST 28853-90 E

Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатного комплекса технических средств для локальных информационно-управляющих систем (КТС ЛИУС). Общие технические требования

GOST 16715-71

Хвостовики с буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16716-71

Хвостовики с резьбой для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16717-71

Хвостовики с резьбой и буртиком для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16718-71

Хвостовики с фланцем для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16719-71

Хвостовики плавающие для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16720-71

Хвостовики с отверстием под пуансон для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16721-71

Хвостовики вильчатые для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 16722-71

Хвостовики для штампов листовой штамповки. Технические требования

GOST 16829-71 E

Ножницы высечные. Параметры и размеры

GOST 17573-72

Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для

10


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

размерно-чистовой обработки отверстий деталей давлением. Конструкция и размеры GOST 17579-72

Автоматы для изготовления пружинных шайб. Параметры

GOST 17662-72

Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с диагональным расположением направляющих колонок. Конструкция и размеры

GOST 17663-72

Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с четырьмя направляющими колонками. Конструкция и размеры

GOST 17664-72

Прихваты сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17665-72

Фиксаторы сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17666-72

Выталкиватели сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17667-72

Наконечник к выталкивателям сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17668-72

Вкладыши блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17669-72

Заготовки вкладышей блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17670-72

Плитки подкладные блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 17671-72

Блоки и комплектующие изделия блоков сменных разделительных штампов листовой штамповки. Технические требования

GOST 17695-72

Направляющие шариковые с неподвижным сепаратором для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры

GOST 25354-82

Комплексы ковочные с программным управлением. Основные параметры и размеры

GOST 26229-84

Линии автоматические, автоматизированные и механизированные для изготовления заготовок колец подшипников. Ряды производительности

Domeniul metalurgiei Металлургия GOST 2133-75

Опоки литейные. Типы и основные размеры

GOST 14973-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные с упрощенным профилем стенок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14974-69

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые с упрощенным профилем стенок диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14975-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14976-69

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14977-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные комбинированные размерами в свету: длиной 500 мм, шириной 400 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14978-69

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые комбинированные диаметром в свету 500 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14979-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 14980-69

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 600 мм, высотой от 125 до 300 мм. Конструкция и размеры

GOST 14981-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700; 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 14982-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 1000; 1200 мм, шириной 800 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 14983-69

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 800; 1000 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 14984-69

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 800; 1000 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 14985-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 14986-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 14987-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 14988-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 14989-69

Опоки литейные цельнолитые стальные круглые диаметром в свету 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 14990-69

Опока литейная цельнолитая стальная круглая диаметром в свету 1200 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 14991-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000, 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 14992-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000, 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры

GOST 14993-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 14994-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры

GOST 14995-69

Опоки литейные цельнолитые стальные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 700; 800 мм. Конструкция и размеры

GOST 14996-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные с упрощенным профилем стенок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14997-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые с упрощенным профилем стенок размерами в свету: 400; 500 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14998-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 14999-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 15000-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные комбинированные размерами в свету: длиной 500 мм, шириной 400 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 15001-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые комбинированные диаметром в свету 500 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 15002-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 15003-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 600 мм, высотой от 125 до 300 мм. Конструкция и размеры

GOST 15004-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700; 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 15005-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 1000; 1200 мм, шириной 800 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 15006-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 800; 1000 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 15007-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету: 800; 1000 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 15008-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 15009-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 1200; 1400 мм, шириной 900; 1000 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 15010-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры

12


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

GOST 15011-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 1600 до 2000 мм, шириной 1000; 1200 мм, высотой 450; 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 15012-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные круглые диаметром в свету 1200 мм, высотой от 200 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 15013-69

Опока литейная цельнолитая чугунная круглая диаметром в свету 1200 мм, высотой 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 15014-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 15015-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной 2000; 2200 мм, шириной от 1200 до 1800 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры

GOST 15016-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 15017-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 500; 600 мм. Конструкция и размеры

GOST 15018-69

Опоки литейные цельнолитые чугунные прямоугольные размерами в свету: длиной от 2400 до 3000 мм, шириной от 1600 до 2000 мм, высотой 700; 800 мм. Конструкция и размеры

GOST 15019-69

Втулки центрирующие и направляющие для литейных опок. Конструкция и размеры

GOST 15020-69

Цапфы (заготовки) для литейных опок и металлических форм (кокилей). Конструкция и размеры

GOST 15021-69

Скобы (заготовки) для литейных опок. Конструкция и размеры

GOST 15022-69

Ручки для литейных опок. Конструкция и размеры

GOST 15066-78

Машины литейные формовочные. Нормы точности

GOST 15491-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 300; 350 мм, шириной 250; 300 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция

GOST 15492-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция

GOST 15493-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция

GOST 15494-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 500; 600 мм, шириной 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция

GOST 15495-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 800 мм, шириной 500; 600 мм, высотой от 125 до 200 мм. Конструкция

GOST 15496-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 800 мм, шириной 500; 600 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция

GOST 15497-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 800; 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция

GOST 15498-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 800; 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция

GOST 15499-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: от 300 до 500 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция

GOST 15500-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция

GOST 15501-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 500 мм, высотой от 150; 200 мм. Конструкция

GOST 15502-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 600 мм, высотой от 125 до 200 мм. Конструкция

GOST 15503-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 600 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

GOST 15504-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 750 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция

GOST 15505-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету: 750 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция

GOST 15506-91

Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов. Технические требования

GOST 15595-84 E

Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия

GOST 16234-70

Формы металлические (кокили) вытряхные. Основные размеры

GOST 16235-70

Формы металлические (кокили) створчатые. Основные размеры

GOST 16236-70

Формы металлические (кокили) с параллельным разъемом. Основные размеры

GOST 16237-70

Формы металлические (кокили). Толщина стенок

GOST 16238-70

Формы металлические (кокили). Ребра жесткости

GOST 16239-70

Формы металлические (кокили). Штыри охлаждающие. Размеры

GOST 16240-70

Формы металлические (кокили). Зазоры между направляющими металлических стержней и металлической формой

GOST 16241-70

Формы металлические (кокили). Шероховатость поверхности

GOST 16242-70

Формы металлические (кокили). Ручки ввертные. Конструкция и размеры

GOST 16243-70

Формы металлические (кокили). Колонки. Конструкция и размеры

GOST 16244-70

Формы металлические (кокили). Рукоятки. Конструкция и размеры

GOST 16245-70

Формы металлические (кокили). Выталкиватели пружинные. Конструкция и размеры

GOST 16246-70

Формы металлические (кокили). Выталкиватели. Конструкция и размеры

GOST 16247-70

Формы металлические (кокили). Приспособления для выталкивания отливок. Конструкция и размеры

GOST 16248-70

Формы металлические (кокили). Штыри направляющие. Конструкция и размеры

GOST 16249-70

Формы металлические (кокили). Фиксаторы металлических стержней. Конструкция и размеры

GOST 16250-70

Формы металлические (кокили). Каналы вентиляционные. Конструкция и размеры

GOST 16251-70

Формы металлические (кокили). Пробки вентиляционные упорные. Конструкция и размеры

GOST 16252-70

Формы металлические (кокили). Пробки вентиляционные проходные. Конструкция и размеры

GOST 16253-70

Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней винтовые. Конструкция и размеры

GOST 16254-70

Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней. Скобы эксцентриковые. Конструкция и размеры

GOST 16255-70

Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней эксцентриковые консольные. Конструкция и размеры

GOST 16256-70

Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней эксцентриковые. Конструкция и размеры

GOST 16257-70

Формы металлические (кокили). Приспособления для удаления стержней реечные. Конструкция и размеры

GOST 16258-70

Формы металлические (кокили). Приспособления гидравлические для удаления стержней. Конструкция и размеры

GOST 16259-70

Формы металлические (кокили). Приспособления пневматические для удаления стержней. Конструкция и размеры

GOST 16260-70

Формы металлические (кокили). Замки эксцентриковые. Конструкция и размеры

GOST 16261-70

Формы металлические (кокили). Замки винтовые. Конструкция и размеры

GOST 16262-70

Формы металлические (кокили). Технические требования

GOST 16438-70

Формы песчаная и металлическая для получения проб жидкотекучести металлов

GOST 16817-71

Формы песчаная и металлическая для определения линейной усадки цветных металлов и сплавов

GOST 16818-85

Форма песчаная для получения заготовок образцов для испытания механических свойств серого чугуна с пластинчатым графитом. Размеры и технические требования

14


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

GOST 17127-71

Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 200 мм. Конструкция и размеры

GOST 17128-71

Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 500 мм, высотой от 100 до 250 мм. Конструкция и размеры

GOST 17129-71

Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой от 125 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 17130-71

Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 900 до 1200 мм, шириной 700, 800 мм, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 17131-71

Опоки литейные сварные из литых стальных элементов прямоугольные размерами в свету: длиной от 1000 до 1200 мм, шириной 700, 800 мм, высотой 450, 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 17132-71

Опоки литейные сварные из литых стальных элементов. Технические требования

GOST 17385-72

Колонки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17386-72

Колонки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17387-72

Втулки направляющие пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17388-72

Втулки направляющие удлиненные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17389-72

Втулки направляющие ступенчатые пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17390-72

Колонки опорные пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17391-72

Опоры направляющих колонок и втулок пресс-форм и форм для литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 17392-72

Направляющие и опорные детали пресс-форм и форм для литья под давлением. Технические требования

GOST 17439-72 E

Плоскогубцы переставные. Технические условия

GOST 19308-73

Изложницы центробежные с фланцем и центробежными замками. Конструкция и размеры

GOST 19309-73

Изложницы центробежные с фланцем, вкладышамии центробежными замками. Конструкция и размеры

GOST 19310-73

Выталкиватели для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19311-73

Крышки для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19312-73

Замок-щеколда для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19313-73

Замки центробежные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19314-73

Хомуты двойные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19315-73

Хомуты тройные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19316-73

Изложницы центробежные. Технические условия

GOST 19367-74

Борта алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 20084-74

Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20085-74

Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20086-74

Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20087-74

Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20089-74

Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20091-74

Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014 размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры GOST 20093-74

Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20094-74

Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20095-74

Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20096-74

Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20097-74

Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20098-74

Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20099-74

Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20100-74

Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20101-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20102-74

Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм и 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20103-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20104-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20106-74

Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20108-74

Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20110-74

Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20111-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20112-74

Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20113-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20114-74

Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20115-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20116-74

Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20117-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20118-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1600х1200 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

16


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

GOST 20119-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2000х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20120-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2600х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20121-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2500х2000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20146-74

Плиты модельные со сменными мелкими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20147-74

Плиты модельные со сменными мелкими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20148-74

Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20149-74

Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20150-74

Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20151-74

Вкладыши деревянные сменные мелкие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20152-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 806 мм, шириной 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20153-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 798 мм, шириной 698 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20154-74

Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 606 мм, шириной 506 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20155-74

Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20156-74

Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20157-74

Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20158-74

Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20159-74

Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

GOST 20160-74

Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20161-74

Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20162-74

Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20163-74

Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1600х1200 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20164-74

Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2000х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20165-74

Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2600х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

GOST 20166-74

Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2500х2000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20167-74

Вкладыши деревянные сменные глубокие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20168-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 2006 мм, шириной от 806 до 1606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20169-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 1206 мм, шириной от 806 до 1006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20170-74

Вкладыши деревянные сменные длиной от 2506 до 2606 мм, шириной от 1606 до 2006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20171-74

Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм, шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20172-74

Штыри контрольные для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20173-74

Пластины фиксирующие для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

GOST 20174-74

Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

GOST 20175-74

Пластины опорные для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

GOST 20340-74

Модели литейные металлические. Фиксирование моделей штифтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 20341-74

Модели литейные металлические. Крепление моделей винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 20342-74

Модели литейные металлические. Крепление моделей болтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 20343-74

Модели литейные металлические. Крепление моделей заклепками на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 20344-74

Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей ступенчатыми винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 20345-74

Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей литниковой системы штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 20346-74

Модели литейные деревянные. Фиксирование моделей штифтами и штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 20347-74

Модели литейные деревянные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры

GOST 20348-74

Штыри для моделей литниковой системы. Конструкция и размеры

GOST 20349-74

Пластины фиксирующие и крепежные для деревянных литейных моделей. Конструкция и размеры

GOST 20350-74

Пробки металлические и деревянные для литейных моделей. Конструкция и размеры

GOST 20351-74

Модели литейные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Технические требования

GOST 20377-74

Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 20378-74

Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной 600 мм, шириной 500 мм. Конструкция и размеры

GOST 20379-74

Плиты подопочные из алюминиевых сплавов для опок размерами в свету: длиной 800 мм, шириной 700 мм. Конструкция и размеры

GOST 20380-74

Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 20381-74

Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной 600 и 800 мм, шириной 500 и 700 мм. Конструкция и размеры

GOST 20382-74

Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 1000 мм до 1200 мм, шириной от 600 до 1000 мм. Конструкция и размеры

GOST 20383-74

Плиты подопочные чугунные для опок размерами в свету: длиной от 1600 мм до 2000 мм, шириной от 1200 до 1600 мм. Конструкция и размеры

GOST 20384-74

Плиты подопочные сварные для опок размерами в свету: длиной от 400 мм до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 20385-74

Плиты подопочные сварные для опок размерами в свету: длиной 600 и 800 мм, шириной 500 и 700 мм. Конструкция и размеры

18


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

GOST 20386-74

Плиты подопочные. Технические условия

Domenii diverse Разные области GOST 8.466-82

Государственная система обеспечения единства измерений. Хронометры морские механические. Методы и средства поверки

GOST 29154-91 (ISO 1112-74)

Камни часовые функциональные и нефункциональные

GOST 703-76 E

Часы настенные маятниковые механические. Общие технические условия

GOST 3145-84 E

Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия

GOST 3309-84 E

Часы настольные и настенные балансовые механические. Общие технические условия

GOST 19439.2-74

Судовые эксплуатационные документы. Формуляры

GOST 19439.3-74

Судовые эксплуатационные документы. Типовая номенклатура документов для морских судов и судов внутреннего плавания

GOST 25088-81 E

Двери судовые. Технические условия

GOST 26501-85

Корпуса морских судов. Общие требования к электрохимической защите

GOST 8536-79

Заготовки судовых валов и баллеров рулей. Технические условия

GOST 13477-68

Сепараторы центробежные судовые. Номинальные производительности

GOST 2201-79

Соединения рукавные для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия

GOST 25792-85

Приемники морской подвижной службы. Параметры, общие технические требования и методы измерений

GOST 26897-86

Радиостанции с однополосной модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений

GOST 13207-85

Рацион пищевой для спасательных шлюпок и плотов морских судов. Технические условия

GOST 27666-88

Шлюпки и плоты спасательные морских судов. Фонари ручные электрические водонепроницаемые

GOST 12813-67

Горловины заливные баков самолетов и вертолетов. Диаметры проходных сечений

GOST 13468-68

Соединение для слива топлива из самолетов и вертолетов. Присоединительные размеры. Технические требования

GOST 13566-68

Штуцер для заправки самолетов и вертолетов питьевой водой. Присоединительные размеры

GOST 22284-76

Установки катапультные. Термины и определения

GOST 22751-77

Генераторы нейтронов. Метод измерения потока быстрых нейтронов

GOST 23644-79

Азот газообразный, обогащенный стабильным изотопом азот-15. Технические условия

GOST 27282-87

Клеточные батареи для содержания птицы. Система удаления помета. Технические требования

GOST 27377-87

Клеточные батареи для содержания птицы. Система сбора яиц. Технические требования

GOST 13815-82 E

Оросители пенные спринклерные и дренчерные розеточные. Технические условия

GOST 4432-71

Спецодежда. Полушубки овчинные нагольные мужские. Технические условия

GOST 6127-52

Краны банные. Технические условия

GOST 22246-84

Дизель-генераторы судовые вспомогательные и аварийные. Типы и основные параметры. Общие технические требования

GOST 28029-89

Шлюпки спасательные морских судов. Уключины

GOST 28030-89

Шлюпки спасательные морских судов. Крюки отпорные

GOST 28138-89

Шлюпки спасательные морских судов. Весла

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna februarie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в феврале 2014 года. 03

03.100 03.100.10

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. услуги. организация фирм и управление ими. администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Aprovizionare. Achiziţii. Logistică Закупки. Заготовки. Логистика

CEN/CLC/ETSI TR 101550:2014 Documents relevant to EN 301 549 "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe" CEN/CLC/ETSI TR 101551:2014 Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public procurement of ICT products and services in Europe 07 07.100 07.100.20

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

EN ISO 17994:2014 Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods (ISO 17994:2014)

20

13

13.040 13.040.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Aer ambiant Окружающая атмосфера

EN 16413:2014 Ambient air - Biomonitoring with lichens - Assessing epiphytic lichen diversity EN 16414:2014 Ambient air - Biomonitoring with mosses - Accumulation of atmospheric contaminants in mosses collected in situ: from the collection to the preparation of samples 13.060 13.060.70

Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Исследование биологических свойств воды

EN ISO 17994:2014 Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods (ISO 17994:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

13.080 13.080.30

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi biologice ale solurilor Биологические свойства грунтов

EN ISO 11267:2014 Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants (ISO 11267:2014) 13.180

Ergonomie Эргономика

CEN/CLC/ETSI TR 101550:2014 Documents relevant to EN 301 549 "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe" CEN/CLC/ETSI TR 101551:2014 Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public procurement of ICT products and services in Europe 13.220 13.220.10

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

EN 16327:2014 Fire-fighting - Positive-pressure proportioning systems (PPPS) and compressed-air foam systems (CAFS) 13.220.50

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

EN 1364-4:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration 17

17.040 17.040.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

EN ISO 25178-70:2014 Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 70: Material measures (ISO 25178-70:2014) 19 19.100

Încercări Испытания

CEN/TR 16638:2014 Non-destructive testing - Penetrant and magnetic particle testing using blue light 23

23.040 23.040.01

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

EN 1329-1:2014 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system CEN/TS 12201-7:2014 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity 23.060 23.060.01

Robinetărie Клапаны Robinetărie în general Клапаны в целом

EN 488:2011+A1:2014 District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene 23.060.40

Regulatoare de presiune Регуляторы давления

EN 14129:2014 LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels 25 25.040

25.040.30

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы Roboţi industriali. Manipulatori Промышленные роботы. Манипуляторы

EN ISO 13482:2014 Robots and robotic devices - Safety requirements for personal care robots (ISO 13482:2014)

Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

CEN/TR 15589:2014 Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

25.160 25.160.30

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Maşini de sudare Сварочное оборудование

EN ISO 5826:2014 Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers (ISO 5826:2014) 25.160.40

Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

EN ISO 5817:2014 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014) EN 12814-3:2014 Testing of welded joints in thermoplastics semi-finished products - Part 3: Tensile creep test 29 29.180

Electrotehnică Электротехника Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

EN ISO 5826:2014 Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers (ISO 5826:2014) 33 33.020

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. аудио-и видеотехника Telecomunicaţii în general Телекоммуникации в целом

CEN/CLC/ETSI TR 101550:2014 Documents relevant to EN 301 549 "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe" CEN/CLC/ETSI TR 101551:2014 Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public procurement of ICT products and services in Europe 33.030

Servicii de telecomunicaţii. Aplicare Телекоммуникационные услуги. Применение

35

35.020

Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

CEN/CLC/ETSI TR 101550:2014 Documents relevant to EN 301 549 "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe" CEN/CLC/ETSI TR 101551:2014 Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public procurement of ICT products and services in Europe 35.240 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

EN ISO 18104:2014 Health informatics - Categorial structures for representation of nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems (ISO 18104:2014) EN ISO 21549-2:2014 Health informatics - Patient healthcard data -- Part 3: Limited clinical data (ISO 21549-3:2014) EN ISO 21549-3:2014 Health informatics - Patient healthcard data -- Part 3: Limited clinical data (ISO 21549-3:2014) EN ISO 21549-4:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 4: Extended clinical data (ISO 21549-4:2014) 43 43.160

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

EN 13524:2003+A2:2014 Highway maintenance machines - Safety requirements 45

EN 301549:2014 Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. машины конторские

45.040

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Materiale şi componente pentru căi ferate Материалы и компоненты для железнодорожной техники

EN 16241:2014 Railway applications - Slack adjuster

22


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

45.060 45.060.01

Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

EN 16404:2014 Railway applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles 47 47.020

47.020.01

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Aspecte generale referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, общие аспекты

EN 12473:2014 General principles of cathodic protection in seawater

59

59.080 59.080.30

49.060

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника

59.080.70

67

67.100.10

53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

EN 15011:2011+A1:2014 Cranes - Bridge and gantry cranes 53.060

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

EN ISO 3691-5:2014 Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks (ISO 3691-5:2014) 53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

Geotextile Геотекстиль

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

EN ISO 8968-1:2014 Milk and milk products - Determination of nitrogen content – Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation (ISO 8968- 1:2014) 71

53

Ţesături din textile Текстильные изделия

CEN/TS 14416:2014 Geosynthetic barriers - Test method for determining the resistance to roots

Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

EN 2794-001:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 001: Technical specification

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности

EN ISO 13934-2:2014 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method (ISO 13934-2:2014)

67.100 49

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

71.100 71.100.35

Industria chimică Химическая технология Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse chimice pentru dezinfecţia industrială şi casnică Химикаты для промышленной и бытовой дезинфекции

EN 16437:2014 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2) EN 16438:2014 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non- porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)

EN 12643:2014 Earth-moving machinery - Rubber-tyred machines - Steering requirements (ISO 5010:1992 modified)

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

91

75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

91.040

ISO 13503-6:2014 Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 6: Procedure for measuring leakoff of completion fluids under dynamic conditions 75.160 75.160.20

Combustibili Топливо Combustibili lichizi Жидкое топливо

EN 12662:2014 Liquid petroleum products - Determination of total contamination in middle distillates, diesel fuels and fatty acid methyl esters CEN/TC 19

91.040.01

77 77.060

Metalurgie Металлургия Coroziunea metalelor Коррозия металлов

EN 12473:2014 General principles of cathodic protection in seawater

91.060 91.060.10

85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность

87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

EN ISO 16925:2014 Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings to pressure water-jetting (ISO 16925:2014)

24

Ziduri. Pereţi despărţitori. Faţade Стены. Перегородки. Фасады

Uşi şi ferestre Двери и окна

EN 16433:2014 Internal blinds - Protection from strangulation hazards - Test methods EN 16434:2014 Internal blinds - Protection from strangulation hazards Requirements and test methods for safety devices

91.120.20

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

EN ISO 16283-1:2014 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 16283-1:2014) 91.140

87

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы

EN 13120:2009+A1:2014 Internal blinds - Performance requirements including safety

Hîrtie şi carton Бумага и картон

EN ISO 535:2014 Paper and board - Determination of water absorptiveness Cobb method (ISO 535:2014)

Clădiri în general Строительство в целом

EN 1364-4:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration

91.120 85

Clădiri Строительство

EN 16309:2014 Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology

91.060.50 CEN/TR 16680:2014 Liquid petroleum products - Investigation on internal diesel injector sticking deposits mechanisms and the impacts of corrosion inhibitors

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

91.140.60

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

CEN/TS 12201-7:2014 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

93 93.080 93.080.99

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог Alte standarde referitoare la ingineria drumurilor Строительство дорог, прочие аспекты

EN 13524:2003+A2:2014 Highway maintenance machines - Safety requirements 97

97.040 97.040.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

EN 203-1:2014 Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules 97.200 97.200.40

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Terenuri de joc Игровые площадки

CEN/TR 16598:2014 Collection of rationales for EN 1176 – Requirements

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna februarie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в феврале 2014 года.

01

01.020

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. терминология. стандартизация. документация Terminologie (principii și coordonare) Терминология (принципы и координация)

ISO/TS 24617-5:2014 Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 5: Discourse structure (SemAF-DS) 01.040 01.040.03

Vocabulare Словари Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie (Vocabulare) Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт (Словари)

ISO 55000:2014 Asset management - Overview, principles and terminology 01.080 01.080.10

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice pentru informare publică Обозначения общедоступной информации

ISO 20712-3:2014 Water safety signs and beach safety flags - Part 3: Guidance for use

26

01.080.30

Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

ISO 5859:2014 Aerospace series - Graphic symbols for schematic drawings of hydraulic and pneumatic systems and components 01.100 01.100.20

Desene tehnice Технические чертежи Desene utilizate în construcţia mecanică Машиностроительные чертежи

ISO 128-24:2014 Technical drawings - General principles of presentation – Part 24: Lines on mechanical engineering drawings 01.140 01.140.20

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Ştiinţa informaţiei Информатика

ISO/TR 18128:2014 Information and documentation - Risk assessment for records processes and systems


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. услуги. организация фирм и управление ими. администрация. Транспорт

03.100.

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

ISO 55000:2014 Asset management - Overview, principles and terminology ISO 55002:2014 Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 03.100.30

Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

ISO 18436-6:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines Requirements for qualification and assessment of personnel Part 6: Acoustic emission 03.120 03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

ISO 18091:2014 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government ISO/TS 17582:2014 Quality management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for electoral organizations at all levels of government

11 11.040 11.040.10

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

ISO/IEC TS 17027:2014 Conformity assessment - Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons

Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

ISO 16571:2014 Systems for evacuation of plume generated by medical devices 11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики

ISO/TR 16379:2014 Tissue-engineered medical products - Evaluation of anisotropic structure of articular cartilage using DT (Diffusion Tensor)-MR Imaging 11.040.55

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

ISO 8600-4:2014 Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices Part 4: Determination of maximum width of insertion portion 11.180

11.180.20

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями Mijloace ajutătoare pentru incontinenţă şi stomie Средства сбора мочи и стомы

ISO 12505-1:2014 Skin barrier for ostomy aids - Test methods - Part 1: Size, surface pH and water-absorbency 13

03.120.20

Medicină Здравоохранение

13.020 13.020.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Economia mediului Экономика окружающей среды

ISO/TR 37150:2014 Smart community infrastructures. Review of existing activities relevant to metrics 13.060.60

Determinarea proprietăţilor fizice ale apei Исследование физических свойств воды

ISO 13166:2014 Water quality - Uranium isotopes - Test method using alphaspectrometry

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

13.080 13.080.10

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение

21

Proprietăţi chimice ale solurilor Химические характеристики грунтов 21.220

ISO 18227:2014 Soil quality - Determination of elemental composition by X-ray fluorescence 13.220 13.220.50

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

ISO 834-10:2014 Fire resistance tests - Elements of building construction – Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural steel elements ISO 834-11:2014 Fire resistance tests - Elements of building construction – Part 11: Specific requirements for the assessment of fire protection to structural steel elements ISO/TS 3814:2014 Standard tests for measuring reaction-to-fire of products and materials - Their development and application 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

21.220.10

ISO 28057:2014 Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy 17

17.140 17.140.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

ISO 27327-2:2014 Fans - Air curtain units - Part 2: Laboratory methods of testing for sound power 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

ISO 18436-6:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines Requirements for qualification and assessment of personnel Part 6: Acoustic emission

28

Transmisii prin elemente flexibile Гибкие приводы и передачи Transmisii prin curele şi componentele lor Ременные приводы и их компоненты

ISO 1813:2014 Belt drives - V-ribbed belts, joined V-belts and V-belts including wide section belts and hexagonal belts - Electrical conductivity of antistatic belts: Characteristics and methods of test 23

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

ISO 5145:2014 Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures - Selection and dimensioning 23.040 23.040.20

ISO 13166:2014 Water quality - Uranium isotopes - Test method using alphaspectrometry

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din materiale plastic Пластмассовые трубы

ISO/TS 11619:2014 Polyurethane tubing for use primarily in pneumatic installations - Dimensions and specification ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure Specifications 23.040.45

Racorduri din materiale plastic Пластмассовые фитинги

ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure Specifications 23.100 23.100.01

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Transmisii hidraulice şi pneumatice în general Объемные гидроприводы и пневмоприводы в целом

ISO 19973-4:2014 Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by testing - Part 4: Pressure regulators


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

23.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

ISO 27327-2:2014 Fans - Air curtain units - Part 2: Laboratory methods of testing for sound power 25 25.100 25.100.01

Tehnici de fabricare Машиностроение Scule aşchietoare Режущие инструменты Scule aşchietoare în general Режущие инструменты в целом

ISO/TS 13399-60:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 60: Reference dictionary for connection systems 25.120

25.120.10

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

ISO 11901-3:2014 Tools for pressing - Gas springs - Part 3: Gas spring with increased spring force and compact built height ISO 11901-4:2014 Tools for pressing - Gas springs - Part 4: Gas springs with increased spring force and same built height 25.160.30

Maşini de sudare Сварочное оборудование

ISO 5826:2014 Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers 29 29.180

Electrotehnică Электротехника Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

ISO 5826:2014 Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 14496-30:2014 Information technology - Coding of audio-visual objects – Part 30: Timed text and other visual overlays in ISO base media file format

ISO/IEC 24730-1:2014 Information technology - Real-time locating systems (RTLS) Part 1: Application programming interface (API) ISO/IEC 24791-3:2014 Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management - Software system infrastructure - Part 3: Device management ISO/IEC 27033-4:2014 Information technology - Security techniques - Network security - Part 4 Securing communications between networks using security gateways ISO/IEC 27038:2014 Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction ISO/IEC TR 27016:2014 Information technology - Security techniques - Information security management - Organizational economics 35.080

Software Программное обеспечение

ISO/IEC 25000:2014 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Guide to SQuaRE ISO/IEC 25001:2014 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Planning and management ISO/IEC 25063:2014 Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description 35.100 35.100.70

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Strat aplicare Прикладной уровень

ISO/IEC 9594-1:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 1: Overview of concepts, models and services ISO/IEC 9594-2:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 2: Models ISO/IEC 9594-3:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 3: Abstract service definition ISO/IEC 9594-4:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 4: Procedures for distributed operation ISO/IEC 9594-5:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 5: Protocol specifications

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014 ISO/IEC 9594-6:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 6: Selected attribute types

ISO/IEEE 11073-10102:2014 Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG

ISO/IEC 9594-7:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 7: Selected object classes

ISO/IEEE 11073-10103:2014 Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10103: Nomenclature - Implantable device, cardiac

ISO/IEC 9594-8:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory – Part 8: Public-key and attribute certificate frameworks ISO/IEC 9594-9:2014 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 9: Replication 35.110

Reţele Организация сети

ISO/IEC 29182-3:2014 Information technology - Sensor networks: Sensor Network Reference Architecture (SNRA) - Part 3: Reference architecture views 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

ISO/IEEE 11073-10417:2014 Health informatics - Personal health device communication Part 10417: Device specialization - Glucose meter ISO/IEEE 11073-10418:2014 Health informatics - Personal health device communication Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor ISO/TR 28380-1:2014 Health informatics - IHE global standards adoption - Part 1: Process ISO/TR 28380-2:2014 Health informatics - IHE global standards adoption - Part 2: Integration and content profiles 37 37.040 37.040.10

ISO/IEC 18745-1:2014 Information technology - Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated devices - Part 1: Physical test methods for passport books (durability) ISO/IEC TR 30117:2014 Information technology - Guide to on-card biometric comparison standards and applications 35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

ISO/TS 13399-60:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 60: Reference dictionary for connection systems 35.240.70

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

ISO 19153:2014 Geospatial Digital Rights Management Reference Model (GeoDRM RM) 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO 20302:2014 Health informatics - Health cards - Numbering system and registration procedure for issuer identifiers

30

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Fotografie Фотография Echipament fotografic. Proiectoare Фотографическое оборудование. Проекторы

ISO 12233:2014 Photography - Electronic still picture imaging - Resolution and spatial frequency responses 37.080

Aplicarea imaginii în documente Способы формирования изображения документов

ISO 12653-3:2014 Electronic imaging - Test target for scanning of office documents - Part 3: Test target for use in lower resolution applications 43 43.020

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere în general Дорожно-транспортные средства в целом

ISO/TS 13499:2014 Road vehicles - Multimedia data exchange format for impact tests ISO/TS 18506:2014 Procedure to construct injury risk curves for the evaluation of road user protection in crash tests


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

43.040 43.040.10

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Echipament electric şi electronic Электрическое и электронное оборудование

ISO 8820-2:2014 Road vehicles - Fuse-links - Part 2: User guidelines ISO 10924-2:2014 Road vehicles - Circuit breakers - Part 2: User's guide 45 45.080

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Şine şi componente pentru căi ferate Рельсы и компоненты железных дорог

ISO 12856-1:2014 Plastics - Plastic railway sleepers for railway applications (railroad ties) - Part 1: Material characteristics 47 47.020

47.020.70

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament pentru navigaţie şi control Навигационное оборудование и приборы управления

ISO 16328:2014 Ships and marine technology - Gyro-compasses for high-speed craft ISO 22090-1:2014 Ships and marine technology - Transmitting heading devices (THDs) - Part 1: Gyro-compasses ISO 22090-2:2014 Ships and marine technology - Transmitting heading devices (THDs) - Part 2: Geomagnetic principles ISO 22090-3:2014 Ships and marine technology - Transmitting heading devices (THDs) - Part 3: GNSS principles 47.060

Nave de navigaţie interioară Суда внутренней навигации

ISO 18422:2014 Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Plate with instructions for rescue, resuscitation and first aid for drowning persons

49 49.025

49.025.01

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Materiale pentru construcţia aeronautică Материалы для авиационно-космических конструкций Materiale pentru construcţia aeronautică în general Материалы для авиационно-космических конструкций в целом

ISO 16691:2014 Space systems - Thermal control coatings for spacecraft General requirements 49.080

Sisteme aeronautice pentru fluide şi componentele lor Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты

ISO 5859:2014 Aerospace series - Graphic symbols for schematic drawings of hydraulic and pneumatic systems and components 49.140

Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

ISO 16127:2014 Space systems - Prevention of break-up of unmanned spacecraft ISO 16691:2014 Space systems - Thermal control coatings for spacecraft General requirements ISO 16695:2014 Space environment (natural and artificial) - Geomagnetic reference models 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

ISO 10245-2:2014 Cranes - Limiting and indicating devices - Part 2: Mobile cranes 53.060

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

ISO 3691-5:2014 Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

59

59.080 59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

Textile în general Текстиль в целом

ISO 17299-2:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 2: Detector tube method ISO 17299-3:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 3: Gas chromatography method Ţesături din textile Текстильные изделия

ISO 13935-2:2014 Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method 59.140 59.140.30

67.220.10

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности

ISO 17299-1:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 1: General principle

59.080.30

67.220

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei şi blănuri Кожи и меха

61.020

Industria de confecţii Швейная промышленность

73 73.060 73.060.10

67 67.200

75

75.080

67.200.20

Seminţe oleaginoase Семена масличных культур

ISO 14244:2014 Oilseed meals - Determination of soluble proteins in potassium hydroxide solution

Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы Minereuri de fier Железные руды

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ISO 22854:2014 Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method 75.180

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

ISO 13085:2014 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy pipe for use as tubing for wells 75.200

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые

ISO 16742:2014 Iron ores - Sampling of slurries

Îmbrăcăminte Одежда

ISO 13935-2:2014 Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method

Stimulenţi şi condimente Пряности и приправы

ISO 6539:2014 Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) – Specification

ISO 11646:2014 Leather - Measurement of area 61

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

ISO 2929:2014 Rubber hoses and hose assemblies for bulk fuel delivery by truck – Specification 77 77.040 77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

ISO Guide 82:2014 Guidelines for addressing sustainability in standards

32


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

77.060

Coroziunea metalelor Коррозия металлов

ISO 15158:2014 Corrosion of metals and alloys - Method of measuring the pitting potential for stainless steels by potentiodynamic control in sodium chloride solution 77.140 77.140.50

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

ISO 5954:2014 Cold-reduced carbon steel sheet according to hardness requirements ISO 6932:2014 Cold-reduced carbon steel strip with a maximum carbon content of 0,25 % ISO 7778:2014 Through-thickness characteristics for steel products 77.140.65

Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

ISO 16841:2014 Steel wire ropes - Pulling eyes for rope installation - Types and minimum requirements 77.150 77.150.10

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din aluminiu Продукция из алюминия

ISO 13085:2014 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy pipe for use as tubing for well 81

81.060 81.060.30

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Ceramică Керамика Ceramica de tehnică avansată Высококачественная керамика

ISO 17161:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Ceramic composites - Determination of the degree of misalignment in uniaxial mechanical tests ISO 17162:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature Determination of compressive strength

83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

ISO 124:2014 Latex, rubber - Determination of total solids content ISO 17403:2014 Rubber - Determination of magnesium content of field and concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free method) 83.060

Cauciuc Резина

ISO 2322:2014 Styrene-butadiene rubber (SBR) - Emulsion- and solutionpolymerized types - Evaluation procedures ISO 2393:2014 Rubber test mixes - Preparation, mixing and vulcanization Equipment and procedures ISO 2476:2014 Butadiene rubber (BR) - Solution-polymerized types Evaluation procedures 83.080 83.080.10

Materiale plastice Пластмассы Materiale termorigide Термореактивные материалы

ISO 15028:2014 Plastics - Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes - Determination of hydrolysable chlorine ISO 21048:2014 Plastics - Epoxy resins - Determination of 1,2-glycol content ISO 25761:2014 Plastics - Polyols for use in the production of polyurethanes Determination of basicity (total amine value), expressed as percent nitrogen 83.140 83.140.40

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

ISO 2929:2014 Rubber hoses and hose assemblies for bulk fuel delivery by truck – Specification

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

83.140.99

Alte produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия прочие

ISO 12856-1:2014 Plastics - Plastic railway sleepers for railway applications (railroad ties) - Part 1: Material characteristics 85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

97

97.180

ISO 16945:2014 Corrugating medium - Determination of the edge crush resistance after laboratory fluting 91

91.080 91.080.20

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de lemn Деревянные конструкции

ISO 12122-1:2014 Timber structures - Determination of characteristic values – Part 1: Basic requirements ISO 12122-2:2014 Timber structures - Determination of characteristic values – Part 2: Sawn timber 91.120 91.120.10

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Izolaţia termică a clădirilor Теплоизоляция зданий

ISO 14857:2014 Thermal performance in the built environment - Determination of air permeance of building materials 91.140 91.140.60

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure – Specifications

34

Echipamente de uz casnic şi comercial diverse Различная бытовая техника и торговое оборудование

ISO 11540:2014 Writing and marking instruments Specification for caps to reduce the risk of asphyxiation 97.190

ISO 12625-3:2014 Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density and bulk

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

Echipamente pentru copii Техника для детей

ISO 11540:2014 Writing and marking instruments Specification for caps to reduce the risk of asphyxiation


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna februarie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în februarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в феврале 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в феврале 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки.

03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. услуги. организация фирм и управление ими. администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.50

Producţie. Managementul producţiei Производство. Управление производством

IEC TS 62647-3:2014 Process management for avionics – Aerospace and defence electronic systems containing lead-free solder – Part 3: Performance testing for systems containing lead-free solder and finishes 07 07.030

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. естественные науки Fizică. Chimie Физика. Химия

IEC TS 62607-4-1:2014 Nanomanufacturing – Key control characteristics – Part 4-1 Cathode nanomaterials for lithium ion batteries – Electrochemical characterisation, 2-electrode cell method

11 11.040

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

IEC 60601-1:2005 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance 11.040.01

Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

IEC 60601-1-2:2014 Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests 11.040.30

Instrumente şi materiale chirurgicale Хирургические инструменты и материалы

IEC 60601-2-2:2009 Medical electrical equipment – Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories 11.040.50

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

IEC 62570:2014 Standard practice for marking medical devices and other items for safety in the magnetic resonance environment

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

11.040.55

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

IEC 62570:2014 Standard practice for marking medical devices and other items for safety in the magnetic resonance environment

17

17.140 17.140.50

13

13.120

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

IEC 60335-2-6:2014 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances 13.220 13.220.40

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

IEC 60695-2-11:2014 Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)

IEC 60695-2-13:2010 Fire hazard testing – Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials

17.220

17.220.20

13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

25

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

Tehnici de fabricare Машиностроение Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем

IEC 60974-10:2014 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements 27

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Helioenergetică Гелиоэнергетика

IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding prevention measures 29

IEC 62709:2014 Radiation protection instrumentation – Security screening of humans – Measuring the imaging performance of X-ray systems

Electroacustică Электроакустика

IEC 61557-15:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems

27.160 IEC 60695-10-2:2014 Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test method

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения

IEC 61260-1:2014 Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications

25.160 IEC 60695-2-12:2010 Fire hazard testing – Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления

29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

IEC 60695-2-11:2014 Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) IEC 60695-2-12:2010 Fire hazard testing – Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials

36


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

IEC 60695-2-13:2010 Fire hazard testing – Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials IEC 60695-10-2:2014 Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test method IEC 61936-1:2010 Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules 29.060 29.060.10

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

IEC 60317-51:2014 Specifications for particular types of winding wires – Part 51: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 180 IEC 60317-52:2014 Specifications for particular types of winding wires – Part 52: Aromatic polyamide (aramid) tape wrapped round copper wire, temperature index 220 29.060.20

Cabluri Кабели

IEC 60502-2:2014 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 29.080 29.080.01

Izolaţii electrice în general Электрическая изоляция в целом

IEC 61936-1:2010 Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules Sisteme de izolaţie Изоляционные системы

IEC 61858-1:2014 Electrical insulation systems – Thermal evaluation of modifications to an established electrical insulation system (EIS) – Part 1: Wire-wound winding EIS

Accesorii electrice Электрическая арматура

IEC TS 62700:2014 DC power supply for notebook computers 29.120.40

Întrerupătoare Переключатели

IEC 62626-1:2014 Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment – Part 1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work 29.120.99

Alte accesorii electrice Другие электрические принадлежности

IEC 60831-1:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V – Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation IEC 60831-2:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V – Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test 29.130

29.130.20

Izolaţii Изоляция

IEC 61557-15:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems

29.080.30

29.120

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

IEC TS 61439-7:2014 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations IEC 62626-1:2014 Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment – Part 1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work 29.140 29.140.40

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Corpuri de iluminat Светильники

IEC TR 62854:2014 Sharp edge testing apparatus and test procedure for lighting equipment – Tests for sharpness of edge

IEC 61858-2:2014 Electrical insulation systems – Thermal evaluation of modifications to an established electrical insulation system (EIS) – Part 2: Form-wound EIS

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

29.220 29.220.10

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Elemente şi baterii primare Первичные элементы и батареи

IEC 60086-3:2011 Primary batteries - Part 3: Watch batteries 29.240

29.240.01

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice în general Передача и распределение электроэнергии в целом

31.140

IEC 62761:2014 Guidelines for the measurement method of nonlinearity for surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) devices in radio frequency (RF) 31.190

31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

IEC TS 62647-3:2014 Process management for avionics – Aerospace and defence electronic systems containing lead-free solder – Part 3: Performance testing for systems containing lead-free solder and finishes 31.060 31.060.70

Condensatoare Конденсаторы Condensatoare de putere Силовые конденсаторы

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

IEC 62522:2014 Calibration of tuneable laser sources 33

31

Ansambluri cu componente electronice Электронные компоненты в сборе

IEC 61190-1-2:2014 Attachment materials for electronic assembly – Part 1-2: Requirements for soldering pastes for high-quality interconnects in electronics assembly 31.260

IEC 61557-15:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 15: Functional safety requirements for insulation monitoring devices in IT systems and equipment for insulation fault location in IT systems

Dispozitive piezoelectrice Пьезоэлектрические и диэлектрические приборы

33.100 33.100.10

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. аудио-и видеотехника Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMS) Emisie Излучение

CISPR 16-1-1:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus CISPR 16-1-2:2003+A1:2004+A2:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary equipment – Conducted disturbances

IEC 60831-1:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V – Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation

CISPR 16-1-3:2004 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary equipment – Disturbance power

IEC 60831-2:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V – Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test

CISPR 16-1-4:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus andmethods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

31.120

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

IEC 62715-6-1:2014 Flexible display devices – Part 6-1: Mechanical stress test methods

CISPR 16-1-5:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antenna calibration test sites for 30 MHz to 1 000 MHz CISPR 16-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted disturbance measurements

38


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

CISPR 16-2-2:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity – Measurement of disturbance power CISPR 16-2-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated disturbance measurements CISPR 16-2-4:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-4: Methods of measurement of disturbances and immunity – Immunity measurements TR CISPR 16-4-3:2004+A1:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products TR CISPR 16-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 3: CISPR technical reports TR CISPR 16-4-1:2009 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling – Uncertainties in standardized EMC tests CISPR 16-4-2:2011 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Measurement instrumentation uncertainty TR CISPR 16-4-4:2007 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection ofradio services TR CISPR 16-4-5:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-5: Uncertainties, statistics and limit modelling – Conditions for the use of alternative test methods IEC 60601-1-2:2014 Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests 33.100.20

Imunitate Защищенность

CISPR 16-1-2:2003+A1:2004+A2:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary equipment – Conducted disturbances CISPR 16-1-3:2004 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-3: Radio disturbance and

immunity measuring apparatus – Ancillary equipment – Disturbance power CISPR 16-1-4:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements CISPR 16-1-5:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antenna calibration test sites for 30 MHz to 1 000 MHz CISPR 16-2-1:2014 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted disturbance measurements CISPR 16-2-2:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity – Measurement of disturbance power CISPR 16-2-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated disturbance measurements CISPR 16-2-4:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-4: Methods of measurement of disturbances and immunity – Immunity measurements TR CISPR 16-3:2010 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 3: CISPR technical reports TR CISPR 16-4-1:2009 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling – Uncertainties in standardized EMC tests CISPR 16-4-2:2011 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Measurement instrumentation uncertainty TR CISPR 16-4-3:2004+A1:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products TR CISPR 16-4-4:2007 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services TR CISPR 16-4-5:2006 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-5: Uncertainties, statistics and

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014 limit modelling – Conditions for the use of alternative test methods IEC 60601-1-2:2014 Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests 33.160 33.160.01

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Tehnici audio, video şi audiovizuale în general Аудио, видео-и аудиовизуальное в целом

IEC 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements 33.160.40

Sisteme video Системы видеозаписи

IEC 60793-1-52:2014 Optical fibres – Part 1-52: Measurement methods and test procedures – Change of temperature tests IEC 60793-1-53:2014 Optical fibres – Part 1-53: Measurement methods and test procedures – Water immersion tests IEC 60794-5-10:2014 Optical fibre cables – Part 5–10: Family specification – Outdoor microduct optical fibre cables, microducts and protected microducts for installation by blowing IEC 60794-5-20:2014 Optical fibre cables – Part 5-20: Family specification – Outdoor microduct fibre units, microducts and protected microducts for installation by blowing IEC TR 62349:2014 Guidance of measurement methods and test procedures – Basic tests for polarization-maintaining optical fibres 33.180.20

IEC 61883-8:2008 Consumer audio/video equipment – Digital interface – Part 8: Transmission of ITU-R BT.601 style digital video data 33.160.60

Sisteme multimedia şi echipamente pentru teleconferinţe Системы мультимедиа и оборудование для телеконференций

IEC TR 62865:2014 Multimedia home server systems – Relationship between the content usage contract and the digital rights permission code 33.180 33.180.01

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Sisteme cu fibră optică în general Волоконно-оптические системы в целом

IEC 61300-2-42:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-42: Tests – Static side load for strain relief IEC 61300-2-52:2013 Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-52: Tests – Bending test for cords IEC 62074-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic WDM devices – Part 1: Generic specification 33.180.30

IEC 60794-5-10:2014 Optical fibre cables – Part 5–10: Family specification – Outdoor microduct optical fibre cables, microducts and protected microducts for installation by blowing IEC 60794-5-20:2014 Optical fibre cables – Part 5-20: Family specification – Outdoor microduct fibre units, microducts and protected microducts for installation by blowing IEC 62074-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic WDM devices – Part 1: Generic specification IEC 62522:2014 Calibration of tuneable laser sources 33.180.10

Fibre şi cabluri Волокна и кабели

IEC 60793-1-51:2014 Optical fibres – Part 1-51: Measurement methods and test procedures – Dry heat (steady state) tests

40

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

Amplificatoare optice Волоконно-оптические системы

IEC TS 62129-3:2014 Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments – Part 3: Optical frequency meters using optical frequency combs 33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

IEC 61970-453:2014 Energy management system application program interface (EMS-API) – Part 453: Diagram layout profile IEC PAS 62746-10-1:2014 Systems interface between customer energy management system and the power management system – Part 10-1: Open Automated Demand Response (OpenADR 2.0b Profile Specification)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. машины конторские

Terminale şi alte echipamente periferice în tehnologia informaţiei Информационно-технологические терминалы и другие периферийные устройства

IEC TS 62700:2014 DC power supply for notebook computers 39 39.040 39.040.10

Mecanică de precizie. Giuvaergerie Точная механика. Ювелирное дело Ceasornicărie Часовое дело Ceasuri Наручные и карманные часы

IEC 60086-3:2011 Primary batteries - Part 3: Watch batteries 45 45.060

49.060

Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

IEC 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements 35.180

49

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

IEC TS 62647-3:2014 Process management for avionics – Aerospace and defence electronic systems containing lead-free solder – Part 3: Performance testing for systems containing lead-free solder and finishes 97

97.040 97.040.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

IEC 60335-2-6:2014 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

IEC 62280:2014 Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related communication in transmission systems 47 47.020

47.020.70

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament pentru navigaţie şi control Навигационное оборудование и приборы управления

IEC 62065:2014 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Track control systems – Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna februarie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în februarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в феврале 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в феврале 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки.

01

01.040 01.040.03

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. терминология. стандартизация. документация Vocabulare Словари Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie (Vocabulare) Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт (Словари)

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы (ISO/IEC 17000:2004, IDT)

01.140 01.140.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

ГОСТ 19433.3-2010 Грузы опасные. Маркировка

42

Ştiinţa informaţiei Информатика

ГОСТ 31214-2003 Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия 11 11.220

01.040.13

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело

Medicină Здравоохранение Medicină veterinară Ветеринария

ГОСТ 31926-2013 Средства лекарственные для ветеринарного применения. Методы определения безвредности


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

13

13.060 13.060.50

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea apei Качество воды Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

ГОСТ 31863-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов (ISO 6703-1:1984, NEQ) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

ГОСТ 12.4.242-2013 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 12.4.243-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. Общие технические требования и методы испытаний 13.340 13.340.01

Echipament de protective Защитные средства Echipament de protecţie în general Защитные средства в целом

ГОСТ 12.4.240-2013 Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний 13.340.20

Echipament de protecţie a capului Защитные средства для головы

ГОСТ EN 172-2010 Средства индивидуальной защиты глаз. Антибликовые фильтры промышленного назначения (EN 172:1994, IDT) ГОСТ EN 379-2010 Средства индивидуальной защиты глаз. Автоматические сварочные фильтры (EN 379:2003, ІDТ) ГОСТ ISO 4869-2-2009 Акустика Средства индивидуальной защиты органов слуха Часть 2. Определение эффективных уровней звукового давления при частотной коррекции А в одетых средствах индивидуальной защиты органов слуха (ISO 4869-2:1995, IDT)

ГОСТ ЕN 24869-3-2009 Акустика. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Часть 3. Упрощенный метод измерения акустических потерь противошумовых наушников с целью проверки качества (EN 24869-3:1993, IDT) 13.340.30

Dispozitive de protecţie respiratorie Устройства для защиты органов дыхания

ГОСТ ЕN 12941-2009 Моторизованные фильтрующие устройства со шлемом или капюшоном Требования, испытания, маркировка (EN 12941:1998, IDT) ГОСТ EN 12942-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка (EN 12942:1998+A1:2002+A2:2008, IDT) 17

17.140 17.140.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

ГОСТ 32108-2013 Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Двигатели внутреннего сгорания поршневые высокоскоростные и среднескоростные (ISO 13332:2000, MOD) ГОСТ 32110-2013 Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения (ISO 11094:1991, MOD) ГОСТ 32111.1-2013 Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздуховодов (ISO 13261-1:1998, MOD) ГОСТ 32111.2-2013 Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздуховодов (ISO 13261-2:1998, MOD) ГОСТ 32112-2013 Акустика. определение шумовых характеристик воздухораспространительного оборудования. Точные методы для заглушенных камер

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

17.200 17.200.20

Termodinamică şi măsurări de temperature Термодинамика и измерения температуры Aparate de măsurat temperature Приборы для измерений температуры

ГОСТ EN 257-201 Термостаты механические для газогорелочных приборов (ЕN 257:1992 (А1:1996), IDT) 23

23.060 23.060.40

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Robinetărie Клапаны Regulatoare de presiune Регуляторы давления

23.120

ГОСТ 32111.1-2013 Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздуховодов (ISO 13261-1:1998, MOD) ГОСТ 32111.2-2013 Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздуховодов (ISO 13261-2:1998, MOD) 27 27.020

ГОСТ 32028-2012 Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний (EN 161:2001, MOD) 23.100 23.100.40

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Conducte şi cuplaje Трубы и муфты

ГОСТ ISO 16028-2009 Гидроприводы объемные. Муфты быстроразъемные без выступающего элемента на давление от 20 МПа (200 бар) до 31,5 МПа (315 бар). Технические условия (ISO 16028:1999, IDT) ГОСТ ISO 16030-2009 Пневмоприводы. Соединения пневмолиний. Отверстия и ввертные концы (ISO 16030:2001, IDT) 23.100.99

Alte componente pentru transmisii hidraulice şi pneumatice Компоненты объемных гидроприводов и пневмоприводов прочие

ГОСТ 25531-1-2009 Пневмоприводы. Маслораспылители. Часть 1. Общие технические требования (ISO 6301-1:1997, MOD) ГОСТ 25531-2-2009 Пневмоприводы. Маслораспылители. Часть 2. Методы испытаний (ISO 6301-2:1997, MOD)

44

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

ГОСТ ISO 8528-8-2011 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 8. Электроагрегаты малой мощности. Технические требования и методы испытаний (ISO 8528-8:1995, IDT) ГОСТ 32108-2013 Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Двигатели внутреннего сгорания поршневые высокоскоростные и среднескоростные (ISO 13332:2000, MOD) 27.060 27.060.20

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu gaz Газовые горелки

ГОСТ EN 257-2010 Термостаты механические для газогорелочных приборов (ЕN 257:1992 (А1:1996), IDT) 27.080

Pompe de căldură Тепловые насосы

ГОСТ 32111.1-2013 Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздуховодов (ISO 13261-1:1998, MOD) ГОСТ 32111.2-2013 Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздуховодов (ISO 13261-2:1998, MOD)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

29 29.060 29.060.10

Electrotehnică Электротехника Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

ГОСТ IEC 60851-4-2011 Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 4. Химические свойства (IEC 60851-4:1996, IDT) 29.060.20

Cabluri Кабели

ГОСТ 31995-2012 Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды (IEC 60079-10-2:2009, IDT) ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний 31 31.060 31.060.30

Electronică Электроника Condensatoare Конденсаторы Condensatoare cu hîrtie şi din materiale plastice Бумажные и пластмассовые конденсаторы

ГОСТ IEC 60252-1-2011 Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации (IEC 60252-1:2001,IDT) 33 33.100

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. аудио-и видеотехника Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMS)

ГОСТ 32134.11-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 11. Частные требования к радиовещательным передатчикам (EN 301 489-11 V1.3.1 (2006-05), MOD) ГОСТ 32134.12-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 12. Частные требования к земным станциям с малой апертурой фиксированной спутниковой службы, работающим в полосах частот от 4 до 30 ГГц

ГОСТ 32134.13-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 13. Частные требования к средствам радиосвязи личного пользования, работающим в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательному оборудованию (EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08), MOD) ГОСТ 32134.14-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 14. Частные требования к аналоговым и цифровым наземным телевизионным радиопередатчикам ГОСТ 32135-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и методы испытаний (EN 55103-1:1996, NEQ) 31.100.10

Emisie Излучение

ГОСТ 30805.16.1.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех (CISPR 16-1-3-2004, MOD) ГОСТ 30805.16.2.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех (CISPR 16-2-3-2006, MOD) ГОСТ 30805.16.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости ГОСТ 32143-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия (EN 12015:2004, MOD) 33.100.20

Imunitate Защищенность

ГОСТ 30805.16.1.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех (CISPR 16-1-3-2004, MOD)

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех (CISPR 16-2-3-2006, MOD) ГОСТ 30805.16.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости ГОСТ 32136-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Требования и методы испытаний (EN 55103-2:1996, NEQ) 53 53.020 53.020.30

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Accesorii pentru instalaţii de ridicat Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования

ГОСТ EN 818-2-2011 Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8 (EN 818-2:1996, IDT)

65.060

65.060.70

65.040

65.040.10

Agricultură Сельское хозяйство Clădiri, structuri şi instalaţii agricole Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки Clădiri, instalaţii şi echipamente pentru creşterea animalelor Постройки, установки и оборудование для домашнего скота

ГОСТ 12.2.042-2013 ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности ГОСТ 28708-2013 Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности

Utilaje pentru horticultură Садово-парковый инвентарь

ГОСТ 32110-2013 Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения (ISO 11094:1991, MOD) 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

ГОСТ 31983-2012 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

ГОСТ 32124-2013 Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия 67.080 67.080.10

65

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

ГОСТ 32115-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы 67.100

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты

ГОСТ 31983-2012 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов 67.100.10

Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

ГОСТ 31979-2012 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов

46


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

67.120

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты

ГОСТ 31983-2012 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов 67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

ГОСТ 32035-2013 Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа ГОСТ 32115-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы 67.180 67.180.10

Zahăr. Produse din zahăr. Amidon Сахар. Продукты из сахара. Крахмал Zahăr şi produse din zahăr Сахар и продукты из сахара

ГОСТ 30561-2013 Меласса свекловичная. Технические условия 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

ГОСТ 32188-2013 Маргарины. Общие технические условия ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб 71 71.100 71.100.70

Industria chimică Химическая технология Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Cosmetică. Produse de toaletă Косметика, туалетные принадлежности

ГОСТ 32117-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования

79 79.040

Industria lemnului Технология древесины Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

ГОСТ 15612-2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности 91

91.080

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Structuri de construcţii Конструкции зданий

ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия 91.080.40

Structuri de beton Бетонные конструкции

ГОСТ 11024-2012 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия 91.100

Materiale de construcţii Строительные материалы

91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (EN 12390-9:2006, NEQ) (ASTM C 666- 2008,NEQ) (ASTM C 671-94,NEQ) (ASTM C 672-98,NEQ) ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (EN 206-1:2000, NEQ) ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

ГОСТ EN 12088-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени (EN 12088:1997, IDT) ГОСТ 31911-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение декларируемой теплопроводности (EN ISO 13787:2003, MOD)

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 2 [139], FEBRUARIE 2014

91.100.99

Alte materiale de construcţii Строительные материалы прочие

ГОСТ EN 1849-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы на единицу площади (EN 1849-2:2001, IDT) 91.120 91.120.20

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций 91.140 91.140.90

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

ГОСТ 32143-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия (EN 12015:2004, MOD) 93 93.020

Construcţii civile Гражданское строительство Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 97

97.100

97.100.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

ГОСТ ЕN 525-2009 Воздухонагреватели газовые с прямым розжигом принудительной конвекции для отопления небытовых помещений с тепловой мощностью не более 300 кВт (ЕΝ 525:1997, IDT)

48

Profile for standard.md

Buletin de standardizare februarie 2014  

Buletin de standardizare februarie 2014  

Advertisement