Page 1

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Fondat în 1994

BULETINUL DE STANDARDIZARE 2 - 2010 PUBLICAŢIE OFICIALĂ

Chişinău 2010


ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR! „Buletinul de Standardizare” – publicaţie oficială periodică a organismului naţional de standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional şi regional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, or. Chişinău. Documentele normative necesare dvs pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-429. В Н И М А Н И Ю П О Л Ь ЗО В А Т Е Л Е Й ! “Buletinul de Standardizare” - официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником , который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном и региональном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, распoложена на site: www. standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г.Кишинэу. Необходимую Вам нормативную документацию можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-429. © INSM, 2010

2


CUPRINS ОГЛАВЛЕНИЕ STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 280-ST din 01 februarie 2010 ................................................................... 5 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 281-ST din 01 februarie 2010 ................................................................... 8 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 297-ST din 18 februarie 2010 ................................................................... 11 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 300-ST din 23 februarie 2010 ................................................................... 13 Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate............................. 14 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate..................................................................... 41 Обозначения аннулированных стандартов Notе naţionalе la standarde interstatale........................................................... 43 Национальные измeнения к межгосударственным стандартам Indicativele documentelor normative pentru care sînt aprobate modificări ... 56 Обозначения нормативных документов, к которым утверждены изменения Modificаri aprobate la standarde interstatale .................................................. 57 Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам Erate la standarde moldovene ......................................................................... 65 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы Erate la standarde interstatale.......................................................................... 67 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты Erată la „Buletinul de Standardizare” nr. 1-2010 ....................................... 71 Поправка, внесенная в „Buletinul de Standardizare” № 1-2010 Propuneri de anulare în anchetă publică ......................................................... 72 3


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0001-M din 11.01.2010.............................................................................. 82 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0002-M din 05.02.2010.............................................................................. 87 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0003-M din 17.02.2010.............................................................................. 88 Aspecte de securitate în exploatarea automatelor de joc destinate pentru jocuri de noroc cu posibilitatea cîştigurilor băneşti ........................................ 89

4


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 280-ST din 01.02.2010 În baza materialelor prezentate de către comitetul tehnic de standardizare CT 28 „Tehnologia Informaţiei” privind aprobarea componenţei noi şi a preşedintelui comitetului tehnic, conform cerinţelor CBP 1-2:2001 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, Organismul Naţional de Standardizare adoptă prezenta

H O T Ă R Î R E: Se modifică Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 1781-ST din 08.09.2005 referitor la componenţa şi preşedintele comitetului tehnic de standardizare CT 28 „Tehnologia Informaţiei”, după cum urmează: 1. Se aprobă în calitate de preşedinte al comitetului tehnic de standardizare CT 28 „Tehnologia Informaţiei” dna Mihaela Iacob – viceministru al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor; 2. Se aprobă componenţa comitetului tehnic de standardizare CT 28 „Tehnologia Informaţiei” conform anexei.

Director general

Igor CALDARE

5


Anexă la Hotărîrea nr.280-ST din 01.02.2010

COMPONENŢA Comitetului tehnic de standardizare CT 28 „Tehnologia Informaţiei” Nr. crt. 1 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Prenumele Denumirea unităţii factorului Funcţia Telefon relaţii şi numele interesat, funcţia în cadrul CT 2 3 4 5 Mihaela Ministerul Tehnologiilor Preşedinte tel: 25-11-55 Iacob Informaţionale şi Comunicaţiilor; e-mail: mihaela.iacob@ viceministru mtic.gov.md Lilia Lisnic Î.S.”Centrul Resurselor InformaSecretar tel: 25-70-04, ţionale de Stat „Registru”; fax: 25-70-62, e-mail: şeful biroului standardizare lisnic@registru.md tel: 21-84-27, Ion Maftei Întreprinderea de Stat „Institutul Reprezentantul Organismului fax: 24-54-14, e-mail: Naţional de Standardizare şi insm@standard.md, Naţional de Metrologie”, şef direcţie Standardizare gangura@standard.md standardizare electrică Membru tel: 25-11-19, Pavel Ministerul Tehnologiilor fax: 25-11-83, e-mail: Şincariuc Informaţionale şi Comunicaţiilor; pavel.sincariuc@mtic.go director al direcţiei generale v.md dezvoltarea societăţii informaţionale Valentina Ministerul Tehnologiilor Membru tel: 25-11-69, Rusu Informaţionale şi Comunicaţiilor; e-mail: rusu.valentina@ şef-interimar al direcţiei reglemtic.gov.md mentare tehnică şi standardizare Constantin Î.S.”Centrul Resurselor InformaMembru tel: 25-70-02, fax: 25-70-62, Panuţa ţionale de Stat „Registru”; şef al secţiei sistemului de e-mail: calitate cpanuta@registru.md Membru tel: 50-45-79, Constantin Î.S.”Centrul Resurselor InformaBogatov ţionale de Stat „Registru”, fax: 21-22-59, e-mail: Direcţia de elaborare a sistemelor bogatov@registru.md informaţionale; şef al secţiei cercetări anteproiect Membru tel: 25-13-14, Cristina Agenţia Naţională pentru Reglefax: 22-28-85, Ghetlan mentare în Comunicaţii Electroe-mail: nice şi Tehnologia Informaţiei, Direcţia reglementare tehnică şi cristina@anrceti.md standardizare; specialist principal Radu Gajea Banca Naţională a Moldovei, Membru tel: 22-60-53, Departamentul Tehnologii fax: 22-01-89, Informaţionale şi Procesare Date; e-mail: director radu.gajea@bnm.md Constantin Institutul de Matematică şi InforMembru tel: 73-80-73, Ciubotaru matică al Academiei de Ştiinţe; fax: 73-80-27, şef secţie informatică, dr.în e-mail: informatică chebotar@math.md 6


Nr. crt. 1 11. 12.

13.

14. 15. 16.

17. 18. 19.

Prenumele Denumirea unităţii factorului şi numele interesat, funcţia 2 3 Andrei Serviciul de Informaţii şi Siminel Securitate al RM; şef adjunct de direcţie Mihail Casa Naţională de Asigurări Nişcii Sociale, vicepreşedinte CNAS, şeful Departamentului Tehnologii Informaţionale Vitalie Agenţia Relaţii Funciare şi Chiriac Cadastru, „Ingeocad”; şeful secţiei cercetări ştiinţifice Sergiu Ciocanu

Funcţia în cadrul CT 4 Membru Membru

Membru

Camera de Comerţ şi Industrie a RM, directorul direcţiei tehnologii informaţionale Costel Şura Compania Naţională de Asigurări în Medicină, şeful secţiei informatică Gheorghe USM, Catedra Tehnologii de Căpăţână Programare; conferenţiar universitar

Membru

Alexandru Ministerul Sănătăţii, Centrul Roşioru Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică; manager sanitar Oleg Biroul Naţional de Statistică, Cruglea şeful Direcţiei tehnologii informaţionale Nicolae UTM, şeful Departamentului de Secrieru Informatizare

Membru

20. Alic Gobjila Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”; şef secţie certificare

7

Membru Membru

Membru Membru Membru

Telefon relaţii 5 tel: 23-93-70, mob: 069002221, e-mail: asiminel@sis.md tel: 25-78-27, fax: 25-76-01, e-mail: cnasmen@cnas.gov.md tel: 88-12-24, fax: 21-22-80, e-mail: chiriacv@ingeocad.md tel: 24-54-64, e-mail: sergiu@chamber.md tel: 22-57-18, fax: 22-61-84, e-mail: si@cnam.md tel: 56-72-71 mob: 069769956, e-mail: gh_capatana@ yahoo.com tel: 72-76-76 e-mail: arosioru@mednetl.md tel: 40-30-10 e-mail: oleg.cruglea@ statistica.md tel: 23-52-39 e-mail: nsecrieru@gmail.com tel: 73-53-94 fax: 73-39-41, e-mail: agobjila@cnfr.md


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 281-ST din 01.02.2010 În baza materialelor prezentate de către comitetul tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice” privind aprobarea componenţei noi, a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului comitetului tehnic, conform cerinţelor CBP 1-2:2001 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, Organismul Naţional de Standardizare adoptă prezenta H O T Ă R Î R E: Se modifică Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 1869-ST din 29.12.2005 referitor la componenţa, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comitetului tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice”, după cum urmează: 3. Se aprobă în calitate de preşedinte al comitetului tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice” dna Mihaela Iacob – viceministru al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor; 4. Se aprobă în calitate de vicepreşedinte al comitetului tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice” dl Vitalie Răbovilă – director al direcţiei elaborare politici al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor; 5. Se aprobă în calitate de secretar al comitetului tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice” dna Valentina Rusu – şef-interimar al direcţiei reglementare tehnică şi standardizare al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. 6. Se aprobă componenţa comitetului tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice” conform anexei.

Director general

Igor CALDARE

8


Anexă la Hotărîrea nr. 281– ST din 01.02.2010

COMPONENŢA Comitetului tehnic de standardizare CT 29 „Comunicaţii electronice” Nr. crt. 1 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Prenumele Denumirea unităţii factorului Funcţia Telefon relaţii şi numele interesat, funcţia în cadrul CT 2 3 4 5 Mihaela Ministerul Tehnologiilor Preşedinte tel: 25-11-55 Iacob Informaţionale şi Comunicaţiilor; viceministru Vitalie Ministerul Tehnologiilor Vicepreşedinte tel: 25-11-03, Rabovilă Informaţionale şi Comunicaţiilor; fax: 23-84-76, e-mail: director al direcţiei elaborare rabovila.vitalie@ politici mtic.gov.md Valentina Ministerul Tehnologiilor Secretar tel: 25-11-69, Rusu Informaţionale şi Comunicaţiilor; mob. 067103174, şef-interimar al direcţiei reglee-mail: rusu.valentina@ mentare tehnică şi standardizare mtic.gov.md Ion Maftei Întreprinderea de Stat „Institutul Reprezentantul tel: 21-84-27, Naţional de Standardizare şi Organismului fax: 24-54-14, e-mail: Metrologie”, şef direcţie Naţional de insm@standard.md standardizare electrică Standardizare gangura@standard.md Pavel Ministerul Tehnologiilor Membru tel: 25-11-19, Şincariuc Informaţionale şi Comunicaţiilor; fax: 25-11-83, e-mail: director al direcţiei generale dezpavel.sincariuc@ voltarea societăţii informaţionale mtic.gov.md Gheorghe Î.S. „Registru”, şef adjunct al Membru tel: 50-46-67, Sarmaniuc direcţiei resurse tehnicofax: 21-22-59, aplicative; e-mail: Şef al secţiei sisteme de reţea george@registru.md Mihail Î.S. „Radiocomunicaţii”; Membru tel: 73-39-14, Iachimeac inginer cat. I al Secţiei tehnice fax: 73-38-92, mob. 069064001, e-mail: office@radiocom.md Alic Gobjila Centrul Naţional pentru Membru tel: 73-53-94, Frecvenţe Radio; fax: 73-39-41, şef al secţiei certificare e-mail: agobjila@cnfr.md Ion Nazaroi Universitatea Tehnică a MoldoMembru tel: 23-78-61, vei, catedra „Telecomunicaţii”, fax: 23-22-52, facultatea Radioelectronică şi mob. 069109496, Telecomunicaţii; conferenţiar e-mail: inazaroi@ universitar moldtelecom.md Alexei S.A.”Moldtelecom”, Serviciul Membru tel: 57-02-06, Salcuţan certificare echipamente, fax: 54-64-19, metrologie; specialist principal mob. 067199206, e-mail: asalc@moldtelecom.md 9


Nr. crt. 1 11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prenumele Denumirea unităţii factorului şi numele interesat, funcţia 2 3 Andrian Agenţia Naţională pentru Ţurcan Reglementare în comunicaţii electronice şi tehnologia informaţională, Direcţia Reglementare tehnică şi standardizare; specialist coordonator Valeriu Serviciul de Informare şi Timanov Securitate; şef de direcţie Mihail Nicorici

Serviciul de Informare şi Securitate, Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”; specialist principal

Valerii Î.M.”Sun Communications” Pasicinicov S.R.L. director tehnic Sergiu Tirziu

S.A.”Orange Moldova”; manager calitatea serviciilor şi supervizare

Liliana Î.M. „Moldcell” S.A.; şef secţie Grebencea comunicare

10

Funcţia în cadrul CT 4 Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Telefon relaţii 5 tel: 25-13-10, fax: 22-28-85, e-mail: turcanandrian@ anrceti.md

tel: 23-94-75, fax: 24-20-18, mob. 069101794, e-mail: tim@sis.md tel: 82-09-19, fax: 25-05-22, mob. 069152389, e-mail: mihail.nicorici@cts.md tel: 86-00-08, fax: 86-00-77, e-mail: vpasicinicov@ suntv.com tel: 27-50-10, fax: 57-50-26, mob. 069198447, e-mail: sergiu.tirziu@orange.md tel: 20-67-33, 20-62-06 fax: 20-60-23, e-mail: l.grebencea@ moldcell.md


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 297-ST din 18.02.2010 În baza materialelor prezentate de către comitetul tehnic de standardizare CT 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” privind aprobarea componenţei noi şi a secretarului comitetului tehnic, conform cerinţelor CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, Organismul Naţional de Standardizare adoptă prezenta

H O T Ă R Î R E: Se modifică Hotărîrea Organismului Naţional de Standardizare nr. 1886-ST din 13.02.2006 referitor la componenţa şi secretarul comitetului tehnic de standardizare CT 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare”, după cum urmează: 7. Se aprobă în calitate de secretar al comitetului tehnic de standardizare CT 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” dna Vera Sobeţchi – şef serviciu al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole; 8. Se aprobă componenţa comitetului tehnic de standardizare CT 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” conform anexei.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

11


Anexă la Hotărîrea nr.297– ST din 18.02.2010

COMPONENŢA Comitetului tehnic de standardizare CT 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare” Nr. crt. 1 1 2

Prenumele şi numele 2 Iulia Tătărăscu Vera Sobeţchi,

3

Eugenia Palade

4

Ala Andrieş

5

Lina Mihaluţa

6

Elena Corotenco

7 8 9 10

Ludmila Pînzaru Efimia Macrinici Silvia Ciubrei Lilia Tcaci

11

Nelly Ţurcan,

12

Tatiana Chiper

13

Ecaterina Zasmenco

Denumirea unităţii factorului Funcţia Telefon relaţii interesat, funcţia în cadrul CT 3 4 5 Biblioteca Republicană Ştiinţifică tel:432-592, Preşedinte Agricolă, şef departament comteh1@yahoo.com Biblioteca Republicană Ştiinţifică tel:432-592, Secretar Agricolă, şef serviciu sobetchi@myway.com Organismul Naţional de Reprezentan Standardizare, direcţia tel:218-428 t al ONS standardizare electrică, specialist Biblioteca Naţională a RM, tel:24-04-43, Membru şef oficiu „Proiecte de cooperare” sbm@bnrm.md Biblioteca Universităţii de Stat “A. Russo” din or. Bălţi, Membru director adjunct Biblioteca Ştiinţifică Centrală a tel:27-42-79, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Membru corotenco@cc.acad.md şef serviciu Biblioteca Municipală Membru panza@hasdeu.md “B.P.Haşdeu”, director adjunct Camera Naţională a Cărţii, şef Membru tel:29-58-60 direcţie Biblioteca Ştiinţifică Republicană tel:20-52-16, Medicală, USMF „Nicolae Membru sciubrei@usmf.md Testimiţanu”, director adjunct Biblioteca Naţională pentru Copii tel:22-95-56 Membru “Ion Creangă”, director adjunct litcaci@emeil.ro Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Membru turcannely@hotmail.ru Comunicării a USM, prodecan Centrul Naţional de Informare şi tel:73-14-93, Reabilitare al orbilor din RM, Membru centrulsom@rambler.ru director Biblioteca Universităţii de Stat din tel:57-75-04, Membru Moldova, director zasmenco@usm.md

12


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 300-ST din 23.02.2010

Luînd în consideraţie faptul că comitetul tehnic de standardizare CT 22 „Producţie militară, specială, cu destinaţie dublă şi arme individuale” nu activează mai mult de 4 ani, lipsesc rapoartele anuale conform cerinţelor stipulate în p.5.12 al codului de bună practică în domeniul standardizării CBP 1-2:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare” şi în baza demersului Întreprinderii de Stat Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (instituţia ce deţine secretariatul) nr. 27-06/14 din 18.01.2010, Organismul Naţional de Standardizare adoptă prezenta H O T Ă R Î R E: A desfiinţa, din data aprobării prezentei hotărîri, comitetul tehnic de standardizare CT 22 „Producţie militară, specială, cu destinaţie dublă şi arme individuale” constituit prin hotărîrea Departamentului Moldovastandard nr. 421ST din 17.06.1998 cu domeniu de activitate – standardizarea în domeniul producţiei militare, speciale cu destinaţie dublă şi a armelor individuale, privind terminologia, condiţii tehnice de calitate, metode de încercări, ambalare, marcare.

Director general

Vitalie DRAGANCEA

13


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (ianuarie – februarie 2010) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.71 SMV ISO 6286:2010 Spectrometrie de absorbţie moleculară. Vocabular. Generalităţi. Aparatură Спектрометрия абсорбционная молекулярная. Словарь. Общие положения. Аппаратура (ISO 6286:1982, IDT) 03

SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ

03.120.20 SM ISO/PAS 17001:2010 Evaluarea conformităţii. Imparţialitate. Principii şi cerinţe соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования (ISO/PAS 17001:2005, IDT)

-

Оценка

SMV ISO/PAS 17002:2010 Evaluarea conformităţii. Confidenţialitate. Principii şi cerinţe - Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования (ISO/PAS 17002:2004, IDT) SMV ISO/PAS 17003:2010 Evaluarea conformităţii.Reclamaţii şi apeluri. Principii şi cerinţe - Оценка соответствия. Жалобы и аппеляции. Принципы и требования (ISO/PAS 17003:2004, IDT)

14


SM ISO/PAS 17004:2010 Evaluarea conformităţii. Dezvăluirea informaţiei. Principii şi cerinţe - Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования (ISO/PAS 17004:2005, IDT) 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.30 SM GOST R 53046:2010 Preparate enzimatice. Metode de determinare a activităţii enzimatice a celulazei Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности целлюлазы (GOST R 53046-2008, IDT) 11

MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.020 SMV ENV 12443:2010 Informatică medicală. Structura informaţiei în medicină - Информатика в здравоохранении. Структура информации в здравоохранении (ENV 12443:1999, IDT) 11.040.10 SMV EN ISO 8835-2:2010 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 2: Sisteme respiratorii de anestezie Системы ингаляционного наркоза. Часть 2: Наркозные системы дыхания (EN ISO 8835-2:2009, IDT) SMV EN ISO 8835-3:2010 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 3: Sisteme de transfer şi recepţie a sistemelor de evacuare a gazelor anestezice - Системы ингаляционного наркоза. Часть 3: Системы перемещения и приема систем удаления анестезирующих газов (EN ISO 8835-3:2009, IDT)

15


SMV EN ISO 8835-4:2010 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 4: Dispozitive de alimentare cu vapori anestezici - Системы ингаляционного наркоза. Часть 4: Устройства подачи анестезирующего пара (EN ISO 8835-4:2009, IDT) SMV EN ISO 8835-5:2010 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 5: Ventilatoare de anestezie - Системы ингаляционного наркоза. Часть 5: Наркозные дыхательные аппараты (EN ISO 8835-5:2009, IDT) SMV EN ISO 9360-1:2010 Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 1: HMEs pentru utilizare cu volume de aer pentru respirat de minimum 250 ml Аппараты наркозные и дыхательные. Тепло- и влагообменники (HMEs) для увлажнения вдыхаемых человеком газов. Часть 1: HMEs для использования с минимальными дыхательными объемами 250 мл (EN ISO 9360-1:2009, IDT) SMV EN ISO 9360-2:2010 Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 2: HMEs pentru utilizare cu volume de aer pentru respirat de minimum 250 ml pentru pacienţii cu traheostomie - Аппараты наркозные и дыхательные. Тепло- и влагообменники (HMEs) для увлажнения вдыхаемых человеком газов. Часть 2: HMEs для использования с минимальными дыхательными объемами 250 мл для пациентов с трахеостомой (EN ISO 9360-2:2009, IDT) SMV EN ISO 9919:2010 Aparate electromedicale. Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale ale pulsoximetrelor pentru utilizare medicală - Изделия медицинские электрические. Частные требования безопасности и основные характеристики пульсовых оксиметров медицинского применения (EN ISO 9919:2009, IDT) SMV EN ISO 10524-1:2010 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 1: Regulatoare de presiune şi regulatoare de presiune cu debitmetre - Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 1: Регуляторы давления и регуляторы давления с расходомерами (EN ISO 10524-1:2006, IDT)

16


SMV EN ISO 10524-2:2010 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 2: Regulatoare de presiune pentru distribuitoare şi reţea - Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 2: Регуляторы давления в коллекторе и в трубопроводе (EN ISO 10524-2:2006, IDT) SMV ISO 10524-3:2010 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 3: Regulatoare de presiune integrate în robinetele buteliilor de gaz - Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 3: Регуляторы давления, встроенные в клапаны газового баллона (ISO 10524-3:2005, IDT) SMV EN ISO 10524-4:2010 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 4: Regulatoare de joasă presiune - Регуляторы давления для систем подачи медицинских газов. Часть 4: Регуляторы низкого давления (EN ISO 10524-4:2008, IDT) SMV EN ISO 10651-4:2010 Ventilatoare pulmonare. Partea 4: Cerinţe particulare pentru resuscitori acţionaţi manual - Аппараты для искусственной вентиляции легких. Часть 4: Частные требования к аппаратам для искусственной вентиляции легких, приводимых в действие оператором (EN ISO 10651-4:2009, IDT) SMV EN ISO 10651-6:2010 Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţe esenţiale. Partea 6: Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu - Аппараты для искусственной вентиляции легких медицинские. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам. Часть 6: Устройства вспомогательной искусственной вентиляции легких для ухода на дому (EN ISO 10651-6:2009, IDT) 11.040.40 SMV EN ISO 9713:2010 Implanturi neurochirurgicale. Pense intracraniene pentru anevrisme cu autostrîngere - Имплантаты для нейрохирургии. Самозажимные внутричерепные скобки для аневризмы (EN ISO 9713:2009, IDT)

17


SMV EN ISO 10328:2010 Protezare. Încercări ale structurii protezelor pentru membre inferioare. Cerinţe şi metode de încercare - Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний (EN ISO 10328:2006, IDT) 11.040.50 SMV ENV 12539:2010 Informatică medicală. Mesaje de cerere şi de raport pentru serviciile de diagnosticare - Информатика в здравоохранении. Сообщения о требованиях и результатах для диагностических служб (ENV 12539:1997, IDT) 11.080.01 SMV EN ISO 11135-1:2010 Sterilizarea produselor pentru îngrijirea sănătăţii. Oxid de etilenă. Partea 1: Cerinţe pentru elaborare, validare şi control de rutină pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale - Стерилизация продукции для охраны здоровья. Оксид этилена. Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий (EN ISO 11135-1:2007, IDT) SMV EN ISO 11137-1:2010 Sterilizarea produselor pentru îngrijirea sănătăţii. Iradiere. Partea 1: Cerinţe pentru elaborare, validare şi control de rutină pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale - Стерилизация продукции для охраны здоровья. Облучение. Часть 1: Требования к разработке, утверждению и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий (EN ISO 11137-1:2006, IDT) SMV EN ISO 11137-2:2010 Sterilizarea produselor pentru îngrijirea sănătăţii. Iradiere. Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare - Стерилизация продукции для охраны здоровья. Облучение. Часть 2: Установление стерилизующей дозы (EN ISO 11137-2:2007, IDT)

18


11.100.20 SMV EN ISO 10993-14:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 14: Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din ceramică - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 14: Идентификация и количественная оценка продуктов разложения керамики (EN ISO 10993-14:2009, IDT) SMV EN ISO 10993-15:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 15: Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din metale şi aliaje - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 15: Идентификация и количественная оценка продуктов разложения металлов и сплавов (EN ISO 10993-15:2009, IDT) SMV EN ISO 10993-17:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 17: Stabilirea limitelor admisibile pentru substanţe extractibile - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 17: Установление допустимых пределов для выщелачиваемых веществ (EN ISO 10993-17:2009, IDT) SMV EN ISO 10993-18:2010 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 18: Caracterizarea chimică a materialelor - Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 18: Химическая характеристика материалов (EN ISO 10993-18:2009, IDT) 11.220 SM GOST R 53352:2010 Preparate medicinale pentru animale, furaje şi adaosuri furajere. Determinarea fracţiei masice de mercur prin metoda spectrometriei de absorbţie atomică Средства лекарственные для животных, корма и кормовые добавки. Определение массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии (GOST R 53352-2009, IDT)

19


13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.320 SM GOST EN 50241-1:2010 Aparate cu traiectorie optică deschisă pentru detectarea gazelor şi vaporilor combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercări Приборы с открытым измерительным участком для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (GOST EN 50241-1–2006, IDT) SM GOST EN 50241-2:2010 Aparate cu traiectorie optică deschisă pentru detectarea gazelor şi vaporilor combustibili sau toxici. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatele de detectare a gazelor combustibile - Приборы с открытым измерительным участком для обнаружения горючих или токсичных газов и паров. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам (GOST EN 50241-2–2006, IDT) 13.260 SM STB EN 50274:2010 Ansambluri de aparataj de distribuţie şi comandă de joasă tensiune. Protecţia împotriva şocurilor electrice. Protecţia împotriva contactului direct involuntar cu părţi active periculoase - Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита от поражения электрическим шоком. Защита от непреднамеренного прямого контакта с опасными токоведущими частями (STB EN 50274−2007, IDT) 17

METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

17.220.20 SM STB EN 50366:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Cîmpuri electromagnetice. Metode de evaluare şi măsurare - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Поля электромагнитные. Методы оценки и измерения (STB EN 50366−2007, IDT) 20


19

ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ

19.100 SM STB EN 583-1:2010 Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1: Principii generale Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод. Часть 1: Общие положения (STB EN 583-1–2005, IDT) 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.060.01 SM STB EN 12266-1:2010 Armătură industrială pentru conducte. Încercări ale supapelor. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare - Арматура промышленная трубопроводная. Испытания клапанов. Часть 1: Испытания под давлением, порядок проведения испытаний и критерии оценки (STB EN 12266-1–2007, IDT) 23.060.30 SM STB EN 1984:2010 Armătură industrială pentru conducte. Vane de oţel - Арматура промышленная трубопроводная. Задвижки стальные (STB EN 1984–2007, IDT) 23.060.40 SM STB EN 1349:2010 Armătură industrială pentru conducte. Supape de reglare. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări - Арматура промышленная трубопроводная. Клапаны регулирующие. Общие технические требования и методы испытаний (STB EN 1349–2007, IDT)

21


25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.140.10 SMV EN 792-1+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini pentru fixarea pieselor fără filet - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 1: Машины для крепления деталей без резьбы (EN 792-1:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-2+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi de sertizat - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 2: Машины режущие и обжимные (EN 792-2:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-3+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de găurit şi de filetat - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 3: Машины для сверления и нарезания резьбы (EN 792-3:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-4+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 4: Машины невращающиеся ударные (EN 792-4:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-5+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit rotative cu percuţie - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 5: Машины сверлильные ударновращательные (EN 792-5:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-6+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini de asamblat pentru elemente de fixare filetate - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 6: Машины для резьбовых крепежных деталей (EN 792-6:2000+A1:2008, IDT)

22


SMV EN 792-7+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de polizat - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 7: Машины шлифовальные (EN 792-7:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-8+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 8: Машины полировальные и шлифовальные (EN 792-8:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-9+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat pentru prelucrarea matriţelor - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 9: Машины шлифовальные для обработки штампов (EN 792-9:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-10+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 10: Машины запрессовочные (EN 792-10:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-11+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 11: Foarfece de decupat şi foarfece de retezat - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 11: Ножницы вырубные и ножевые (EN 792-11:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-12+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 12:Ferăstraie circulare mici cu acţiune oscilatorie şi alternativă - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 12: Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия (EN 792-12:2000+A1:2008, IDT)

23


SMV EN 792-13+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini de bătut mijloace de fixare - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 13: Машины для забивания крепежных средств (EN 792-13:2000+A1:2008, IDT) 25.140.99 SMV EN 792-1+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini pentru fixarea pieselor fără filet - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 1: Машины для крепления деталей без резьбы (EN 792-1:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-2+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi de sertizat - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 2: Машины режущие и обжимные (EN 792-2:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-3+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de găurit şi de filetat - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 3: Машины для сверления и нарезания резьбы (EN 792-3:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-4+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 4: Машины невращающиеся ударные (EN 792-4:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-5+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit rotative cu percuţie - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 5: Машины сверлильные ударновращательные (EN 792-5:2000+A1:2008, IDT)

24


SMV EN 792-6+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini de asamblat pentru elemente de fixare filetate - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 6: Машины для резьбовых крепежных деталей (EN 792-6:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-7+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de polizat - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 7: Машины шлифовальные (EN 792-7:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-8+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 8: Машины полировальные и шлифовальные (EN 792-8:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-9+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat pentru prelucrarea matriţelor - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 9: Машины шлифовальные для обработки штампов (EN 792-9:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-10+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 10: Машины запрессовочные (EN 792-10:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-11+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 11: Foarfece de decupat şi foarfece de retezat - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 11: Ножницы вырубные и ножевые (EN 792-11:2000+A1:2008, IDT)

25


SMV EN 792-12+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 12:Ferăstraie circulare mici cu acţiune oscilatorie şi alternativă - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 12: Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия (EN 792-12:2000+A1:2008, IDT) SMV EN 792-13+A1:2010 Maşini portative cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini de bătut mijloace de fixare - Машины ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 13: Машины для забивания крепежных средств (EN 792-13:2000+A1:2008, IDT) 25.160.10 SM STB EN 287-1:2010 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri - Квалификация сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1: Стали (STB EN 287-1–2009, IDT) SM GOST EN 1418:2010 Calificarea operatorilor pentru instalaţiile de sudare prin topire şi a reglorilor instalaţiilor de sudare prin contact - Квалификация операторов установок сварки плавлением и наладчиков установок контактной сварки (GOST EN 1418–2002, IDT) 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.120.50 SM GOST R CEI 60127-4:2010 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 4: Elemente fuzibile modulare universale pentru montaj prin găuri şi montaj pe suprafaţă - Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 4. Универсальные модульные плавкие вставки для объемного и поверхностного монтажа (GOST R CEI 60127-4−2007, IDT)

26


29.130.20 SM STB EN 50274:2010 Ansambluri de aparataj de distribuţie şi comandă de joasă tensiune. Protecţia împotriva şocurilor electrice. Protecţia împotriva contactului direct involuntar cu părţi active periculoase - Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита от поражения электрическим шоком. Защита от непреднамеренного прямого контакта с опасными токоведущими частями (STB EN 50274−2007, IDT) 31

ELECTRONICĂ ЭЛЕКТРОНИКА

31.060.30 SM STB CEI 60252-1:2010 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Cerinţe de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizare - Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по монтажу и эксплуатации (STB CEI 60252-1−2007, IDT) 35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SMV ISO/CEI 24713-3:2010 Tehnologia informaţiei. Profile biometrice pentru interoperabilitate şi schimb de date. Partea 3: Verificarea bazată pe biometrie şi identificarea marinarilor Информационная технология. Биометрические профили для взаимодействия и обмена данными. Часть 3: Верификация на основе биометрии и идентификация моряков (ISO/CEI 24713-3:2009, IDT) 35.100.20 SM GOST ISO 7478:2010 Sisteme de prelucrare a informaţiei. Comunicaţie de date. Proceduri cu legături multiple - Информационная технология. Передача данных. Многозвенные процедуры (GOST ISO 7478−2002, IDT) 27


35.240.80 SMV ENV 12443:2010 Informatică medicală. Structura informaţiei în medicină - Информатика в здравоохранении. Структура информации в здравоохранении (ENV 12443:1999, IDT) SMV ENV 12538:2010 Informatică medicală. Mesaje pentru internarea şi externarea pacienţilor Информатика в здравоохранении. Сообщения для госпитализации и выписки пациентов (ENV 12538:1997, IDT) SMV ENV 12539:2010 Informatică medicală. Mesaje de cerere şi de raport pentru serviciile de diagnosticare - Информатика в здравоохранении. Сообщения о требованиях и результатах для диагностических служб (ENV 12539:1997, IDT) SMV ENV 12610:2010 Informatică medicală. Identificarea produsului medicinal - Информатика в здравоохранении. Идентификация медицинской продукции (ENV 12610:1997, IDT) 43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

45.060.01 SM GOST 10393:2010 Compresoare şi agregate de compresie pentru material rulant pentru căi ferate. Condiţii tehnice generale - Компрессоры и агрегаты компрессорные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия (GOST 10393–2009, IDT)

28


65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.120 SM GOST R 52830:2010 (ISO 7251:2005) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda de detectare şi determinare a numărului de bacterii Escherichia coli prezumtive. Metoda numărului cel mai probabil - Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа (GOST R 52830-2007 (ISO 7251:2005), IDT) SM GOST R 53046:2010 Preparate enzimatice. Metode de determinare a activităţii enzimatice a celulazei Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности целлюлазы (GOST R 53046-2008, IDT) SM GOST R 53352:2010 Preparate medicinale pentru animale, furaje şi adaosuri furajere. Determinarea fracţiei masice de mercur prin metoda spectrometriei de absorbţie atomică Средства лекарственные для животных, корма и кормовые добавки. Определение массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии (GOST R 53352-2009, IDT) 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.040 SM GOST R 52830:2010 (ISO 7251:2005) Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda de detectare şi determinare a numărului de bacterii Escherichia coli prezumtive. Metoda numărului cel mai probabil - Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа (GOST R 52830-2007 (ISO 7251:2005), IDT)

29


67.050 SMV CEN/TR 15298:2010 Produse alimentare. Măcinarea probelor pentru analiza micotoxinelor. Comparaţia între măcinarea uscată şi mixarea în suspensie - Продукты пищевые. Размельчение проб для проведения анализов на микотоксины. Сравнение между сухим измельчением и суспензионным смешиванием (CEN/TR 15298:2006, IDT) 67.060 SMV CEN/TS 15465:2010 Cereale şi produse cerealiere. Grîu durum (T.durum Desf.). Principii generale pentru măsurarea culorii grişului prin metode instrumentale - Злаковые и продукты из злаковых. Пшеница твердых сортов (T.durum Desf.). Общие принципы инструментального измерения цвета манной крупы (CEN/TS 15465:2008, IDT) 67.080.10 SM GOST R 51653:2010 Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metoda de determinare a concentraţiei alcoolice -Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта (GOST R 51653-2000, IDT) 67.100.01 SM GOST R 52842:2010 (ISO 18330:2003) Lapte şi produse lactate. Metode de analiză imunologică sau receptor-bacteriană pentru determinarea reziduurilor de substanţe antimicrobiene - Молоко и молочные продукты. Методы иммунологического или бактериальнорецепторного анализа для определения остатков антибактериальных веществ (GOST R 52842-2007 (ISO 18330:2003), IDT) 67.100.10 SM STB ISO 8968-1:2010 Lapte. Determinarea conţinutului de azot. Partea 1. Metoda Kjeldahl - Молоко. Определение содержания азота. Часть 1. Метод Кьельдаля (STB ISO 8968-1-2008, IDT)

30


SM STB ISO 1211:2010 Lapte. Determinarea conţinutului de grăsime prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă) - Молоко. Определение содержания жира гравиметрическим методом (контрольный метод) (STB ISO 1211-2008, IDT) SMV EN ISO 22160:2010 Lapte şi băuturi pe bază de lapte. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. Metoda (EPAS) cu sistem de fotoactivare enzimatică - Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. Метод с применением фотоактивной энзимной системы (EPAS) (EN ISO 22160:2007, IDT) 67.120.10 SM GOST R 53222:2010 Carne şi produse din carne. Metoda histologică de determinare a aditivilor carbohidraţi vegetali - Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных углеводных добавок (GOST R 53222-2008, IDT) 67.160.10 SM 277 :2010 Alcool etilic de origine vitivinicolă brut şi rectificat. Condiţii tehnice - Спирт этиловый виноградно-винодельческого происхождения сырец и ректификованный. Tехнические условия SM GOST R 51653:2010 Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metoda de determinare a concentraţiei alcoolice -Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта (GOST R 51653-2000, IDT) SM GOST R 51710:2010 Alcool etilic. Metoda de determinare a prezenţei furfurolului - Спирт этиловый. Метод определения наличия фурфурола (GOST R 51710-2001, IDT)

31


SM GOST R 51823:2010 Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metoda voltampermetrică prin inversiune de determinare a conţinutului de cadmiu, plumb, zinc, cupru, arsen, mercur, fier şi dioxid de sulf total - Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы (GOST R 51823-2001, IDT) SM GOST R 52473:2010 Alcool etilic din materie primă alimentară. Reguli de recepţionare şi metode de analiză - Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа (GOST R 52473-2005, IDT) SM GOST R 52522:2010 Alcool etilic din materie primă alimentară, vodcă, lichioruri şi rachiuri. Metode de analiză organoleptică - Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и изделия ликероводочные. Методы органолептического анализа (GOST R 52522-2006, IDT) SM GOST R 52968:2010 Alcool etilic rectificat din materie primă alimentară. Metoda de determinare a concentraţiei în masă a extractului sec - Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Метод определения массовой концентрации сухого остатка (GOST R 52968-2008, IDT) SM GOST R 53070:2010 Bere. Metoda de determinare a pH - Пиво. Метод определения pH (GOST R 53070-2008, IDT) 67.160.20 SM GOST R 51153:2010 Băuturi nealcoolice carbogazoase şi băuturi din materie primă de pîine. Metoda de determinare a dioxidului de carbon - Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода (GOST R 51153-98, IDT) 67.180.10 SM STB 1918:2010 Zahăr. Metoda enzimatică de determinare a fracţiei masice de rafinoză - Сахар. Ферментативный метод определения массовой доли раффинозы (STB 1918-2008, IDT) 32


SM GOST R 53121:2010 Miere. Metoda de determinare a coloraţiei - Мед. Метод определения цветности (GOST R 53121-2008, IDT) 67.200.10 SM STB EN 14103:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a conţinutului total de esteri şi a conţinutului de ester metilic ai acidului linolenic - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения общего содержания эфиров и содержания метилового эфира линоленовой кислоты (STB EN 14103-2008, IDT) SM STB EN 14104:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a indicelui de aciditate - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения кислотного числа (STB EN 14104-2008, IDT) SM STB EN 14105:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a conţinutului de glicerol liber şi total şi a mono-, di- şi trigliceridelor - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения содержания свободного и общего глицерина, моно-, ди- и триглицеридов (STB EN 14105-2008, IDT) SM STB EN 14106:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a conţinutului de glicerol liber - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения содержания свободного глицерина (STB EN 14106-2008, IDT) SM STB EN 14107:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a conţinutului de fosfor prin spectrometrie de emisie cu plasmă cuplată inductiv - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения содержания фосфора эмиссионной спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой (STB EN 14107-2008, IDT) 33


SM STB EN 14108:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a conţinutului de sodiu prin spectrometrie de absorbţie atomică - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения содержания натрия атомно-абсорбционной спектрометрией (STB EN 14108-2008, IDT) SM STB EN 14109:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a conţinutului de potasiu prin spectrometrie de absorbţie atomică - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения содержания калия атомно-абсорбционной спектрометрией (STB EN 14109-2008, IDT) SM STB EN 14110:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a conţinutului de metanol - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения содержания метанола (STB EN 14110-2008, IDT) SM STB EN 14111:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a indicelui de iod - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения йодного числа (STB EN 14111-2008, IDT) SM STB EN 14112:2010 Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Determinarea stabilităţii la oxidare (metoda rapidă) - Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Определение стойкости к окислению (экспресс – метод) (STB EN 14112-2008, IDT)

34


71

INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

71.040.50 SMV ISO 6286:2010 Spectrometrie de absorbţie moleculară. Vocabular. Generalităţi. Aparatură Спектрометрия абсорбционная молекулярная. Словарь. Общие положения. Аппаратура (ISO 6286:1982, IDT) 75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.080 SM STB ISO 3170:2010 Produse petroliere lichide. Eşantionare manuală - Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб (STB ISO 3170–2004, IDT) SM ISO 3679:2010 Determinarea temperaturii de aprindere. Metoda rapidă la echilibru în vas închis Определение температуры вспышки. Ускоренный метод определения в закрытом тигле в равновесных условиях (ISO 3679:2004, IDT) SMV ISO 3733:2010 Produse petroliere şi materiale bituminoase. Determinarea apei. Metoda de distilare - Нефтепродукты и битумные материалы. Определение воды. Метод дистилляции (ISO 3733:1999, IDT) SM GOST ISO 12185:2010 Petrol şi produse petroliere. Determinarea densităţii utilizînd densimetrul cu tub oscilant U - Нефть и нефтепродукты. Определение плотности с использованием плотномера с осциллирующей U-образной трубкой (GOST ISO 12185–2009, IDT)

35


75.160.20 SMV ISO 4264:2010 Produse petroliere. Calcularea indicelui cetanic al distilatelor medii prin ecuaţia cu patru variabile - Нефтепродукты. Расчет цетанового индекса средних дистиллятов по уравнению с четырьмя переменными (ISO 4264:2007, IDT) SM STB EN 14078:2010 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de esteri metilici ai acizilor graşi (FAME) în distilatele medii. Metoda prin spectrometrie în infraroşu Нефтепродукты жидкие. Метод определения метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектрометрии (STB EN 14078–2008, IDT) SM STB EN 15376:2010 Carburanţi pentru automobile. Etanolul ca component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare - Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Этанол в качестве компонента бензина. Технические требования и методы испытаний (STB EN 15376–2008, IDT) 87

INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

87.040 SM ISO 3679:2010 Determinarea temperaturii de aprindere. Metoda rapidă la echilibru în vas închis Определение температуры вспышки. Ускоренный метод определения в закрытом тигле в равновесных условиях (ISO 3679:2004, IDT)

36


Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы (ianuarie - februarie 2010) Indicativul standardului Обозначение cтандарта SM 277:2010 SM ISO/PAS 17001:2010 SM ISO/PAS 17004:2010 SM ISO 3679:2010 SM STB EN 287-1:2010 SM STB EN 583-1:2010 SM STB ISO 1211:2010 SM STB EN 1349:2010 SM STB EN 1984:2010 SM STB 1918:2010 SM STB ISO 3170:2010 SM STB ISO 8968-1:2010 SM STB EN 12266-1:2010 SM STB EN 14078:2010 SM STB EN 14103:2010 SM STB EN 14104:2010 SM STB EN 14105:2010 SM STB EN 14106:2010 SM STB EN 14107:2010 SM STB EN 14108:2010 SM STB EN 14109:2010 SM STB EN 14110:2010 SM STB EN 14111:2010 SM STB EN 14112:2010 SM STB EN 15376:2010 SM STB EN 50274:2010 SM STB EN 50366:2010 SM STB CEI 60252-1:2010 SM GOST EN 1418:2010 SM GOST ISO 7478:2010

Codul Data editării CSM Код CSM Дата издания 67.160.10 20.02.2010 03.120.20 05.03.2010 03.120.20 05.03.2010 75.080 22.03.2010 87.040 25.160.10 15.03.2010 19.100 08.02.2010 67.100.10 15.03.2010 23.060.40 11.02.2010 23.060.30 11.02.2010 67.180.10 01.03.2010 75.080 07.04.2010 67.100.10 15.03.2010 23.060.01 11.02.2010 75.160.20 22.03.2010 67.200.10 15.03.2010 67.200.10 15.03.2010 67.200.10 15.03.2010 67.200.10 15.03.2010 67.200.10 15.03.2010 67.200.10 15.03.2010 67.200.10 15.03.2010 67.200.10 15.03.2010 67.200.10 19.03.2010 67.200.10 15.03.2010 75.160.20 22.03.2010 13.260 15.03.2010 29.130.20 17.220.20 15.03.2010 31.060.30 15.03.2010 31.060.70 25.160.10 11.02.2010 35.100.20 22.03.2010 37

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 275-ST din 25.01.2009 287-ST din 05.02.2010 287-ST din 05.02.2010 296-ST din 17.02.2010 293-ST din 11.02.2010 270-ST din 15.01.2010 279-ST din 29.01.2010 272-ST din 18.01.2010 272-ST din 18.01.2010 277-ST din 27.01.2010 303-ST din 26.02.2010 279-ST din 29.01.2010 272-ST din 18.01.2010 296-ST din 17.02.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 290-ST din 11.02.2010 279-ST din 29.01.2010 296-ST din 17.02.2010 288-ST din 09.02.2010 288-ST din 09.02.2010 288-ST din 09.02.2010 271-ST din 16.01.2010 294-ST din 15.02.2010


Indicativul standardului

Codul Data editării CSM Обозначение cтандарта Код CSM Дата издания SM GOST 10393:2010 45.060.01 15.03.2010 SM GOST ISO 12185:2010 75.080 08.02.2010 SM GOST EN 50241-1:2010 13.320 25.02.2010 SM GOST EN 50241-2:2010 13.320 25.02.2010 SM GOST R 51153:2010 67.160.20 25.03.2010 SM GOST R 51653:2010 67.080.10 25.03.2010 67.160.10 SM GOST R 51710:2010 67.160.10 25.03.2010 SM GOST R 51823:2010 67.160.10 25.03.2010 SM GOST R 52473:2010 67.160.10 25.03.2010 SM GOST R 52522:2010 67.160.10 25.03.2010 SM GOST R 52830:2010 67.040 01.03.2010 (ISO 7251:2005) 65.120 SM GOST R 52842:2010 67.100.01 01.03.2010 (ISO 18330:2003) SM GOST R 52968:2010 67.160.10 25.03.2010 SM GOST R 53046:2010 07.100.30 01.03.2010 65.120 SM GOST R 53070:2010 67.160.10 01.03.2010 SM GOST R 53121:2010 67.180.10 01.03.2010 SM GOST R 53222:2010 67.120.10 01.03.2010 SM GOST R 53352:2010 11.220 01.03.2010 65.120 SM GOST R CEI 6012729.120.50 15.03.2010 4:2010 SMV EN 792-1+A1:2010 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 SMV EN 792-2+A1:2010 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 SMV EN 792-3+A1:2010 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 SMV EN 792-4+A1:2010 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 SMV EN 792-5+A1:2010 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 SMV EN 792-6+A1:2010 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 SMV EN 792-7+A1:2010 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 38

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 292-ST din 11.02.2010 276-ST din 26.01.2010 273-ST din 21.01.2010 273-ST din 21.01.2010 299-ST din 22.02.2010 299-ST din 22.02.2010 299-ST din 22.02.2010 299-ST din 22.02.2010 299-ST din 22.02.2010 299-ST din 22.02.2010 277-ST din 27.01.2010 277-ST din 27.01.2010 299-ST din 22.02.2010 277-ST din 27.01.2010 277-ST din 27.01.2010 277-ST din 27.01.2010 277-ST din 27.01.2010 277-ST din 27.01.2010 288-ST din 09.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV EN 792-8+A1:2010 SMV EN 792-9+A1:2010 SMV EN 792-10+A1:2010 SMV EN 792-11+A1:2010 SMV EN 792-12+A1:2010 SMV EN 792-13+A1:2010 SMV ISO 3733:2010 SMV ISO 4264:2010 SMV ISO 6286:2010 SMV EN ISO 8835-2:2010 SMV EN ISO 8835-3:2010 SMV EN ISO 8835-4:2010 SMV EN ISO 8835-5:2010 SMV EN ISO 9360-1:2010 SMV EN ISO 9360-2:2010 SMV EN ISO 9713:2010 SMV EN ISO 9919:2010 SMV EN ISO 10328:2010 SMV EN ISO 10524-1:2010 SMV EN ISO 10524-2:2010 SMV ISO 10524-3:2010 SMV EN ISO 10524-4:2010 SMV EN ISO 10651-4:2010 SMV EN ISO 10651-6:2010 SMV EN ISO 10993-14:2010 SMV EN ISO 10993-15:2010 SMV EN ISO 10993-17:2010 SMV EN ISO 10993-18:2010 SMV EN ISO 11135-1:2010 SMV EN ISO 11137-1:2010 SMV EN ISO 11137-2:2010

Codul Data editării CSM Код CSM Дата издания 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 25.140.10 09.04.2010 25.140.99 75.080 02.04.2010 75.160.20 02.04.2010 01.040.71 02.04.2010 71.040.50 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.40 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.40 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.10 22.03.2010 11.040.20 22.03.2010 11.040.20 22.03.2010 11.040.20 22.03.2010 11.040.20 22.03.2010 11.080.01 22.03.2010 11.080.01 22.03.2010 11.080.01 22.03.2010 39

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 298-ST din 19.02.2010 302-ST din 25.02.2010 302-ST din 25.02.2010 302-ST din 25.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV ENV 12443:2010 SMV ENV 12538:2010 SMV ENV 12539:2010 SMV ENV 12610:2010 SMV CEN/TR 15298:2010 SMV CEN/TS 15465:2010 SMV ISO/PAS 17002:2010 SMV ISO/PAS 17003:2010 SMV EN ISO 22160:2010 SMV ISO/CEI 247133:2010

Codul Data editării CSM Код CSM Дата издания 11.020 05.03.2010 35.240.80 35.240.80 05.03.2010 11.040.50 05.03.2010 35.240.80 35.240.80 05.03.2010 67.050 25.03.2010 67.060 01.03.2010 03.120.20 05.03.2010 03.120.20 05.03.2010 67.100.10 01.03.2010 35.040 02.04.2010

40

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 289-ST din 10.02.2010 289-ST din 10.02.2010 289-ST din 10.02.2010 289-ST din 10.02.2010 295-ST din 16.02.2010 286-ST din 04.02.2010 287-ST din 05.02.2010 287-ST din 05.02.2010 285-ST din 04.02.2010 301-ST din 24.02.2010


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (ianuarie – februarie 2010) Indicativul standardului

Codul CSM

Data anulării

Обозначение cтандарта

Код CSM

Дата отмены

75.080

01.06.2010

SM STB ISO 12185:2009 SMV EN ISO 1211:2008 SMV ISO 3679:2008 SMV EN ISO 8968-1:2008 SMV ISO 14078:2009 SMV EN 14103:2008 SMV EN 14104:2008 SMV EN 14105:2008 SMV EN 14106:2008 SMV EN 14107:2008 SMV EN 14108:2008 SMV EN 14109:2008 SMV EN 14110:2008 SMV EN 14111:2008 SMV EN 14112:2008 SMV ISO 15376:2009

67.100.10 15.05.2010 75.080 01.09.2010 87.040 67.100.10 15.05.2010 75.160.20 01.09.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 67.200.10 15.05.2010 75.160.20 01.09.2010

41

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта SM GOST ISO 12185:2010 SM STB ISO 1211:2010 SM ISO 3679:2010 SM STB ISO 8968-1:2010 SM STB EN 14078:2010 SM STB EN 14103:2010 SM STB EN 14104:2010 SM STB EN 14105:2010 SM STB EN 14106:2010 SM STB EN 14107:2010 SM STB EN 14108:2010 SM STB EN 14109:2010 SM STB EN 14110:2010 SM STB EN 14111:2010 SM STB EN 14112:2010 SM STB EN 15376:2010

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 276-ST din 26.01.2010 279-ST din 29.01.2010 296-ST din 17.02.2010 279-ST din 29.01.2010 296-ST din 17.02.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 279-ST din 29.01.2010 290-ST din 11.02.2010 279-ST din 29.01.2010 296-ST din 17.02.2010


Indicativul standardului

Codul CSM

Data anulării

Обозначение cтандарта

Код CSM

Дата отмены

GOST ISO 8835.3- 11.040.20 01.09.2010 2002 GOST ISO 9919- 11.040.10 01.09.2010 2002 GOST 10393-99 45.060.10 01.09.2010 GOST 31091-2002 11.040.10 01.09.2010 (ISO 8835-2:1993)

42

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта SMV EN ISO 8835-3:2010 SMV EN ISO 9919:2010 SM GOST 10393:2010 SMV EN ISO 8835-2:2010

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 291-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010 292-ST din 11.02.2010 291-ST din 11.02.2010


NOTE NAŢIONALE LA STANDARDE INTERSTATALE НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 73

MINE ŞI MINEREURI ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ CSM 73.040

NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 25543-88/N1:2010

Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация технологическим параметрам

по генетическим

и

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 278-ST din 28.01.2010.

Preambul naţional Prezenta notă naţională este elaborată în scopul stabilirii unei terminologii în limba de stat privind mărcile de cărbuni, prevăzute în standardul interstatal GOST 25543–88, tabelele 10 şi 11.

Brun

Primul brun

1B

Al doilea brun

2B

B Al treilea brun

3B

Denumirea

Simbolul

Al doilea brun cu vitrinit Al doilea brun cu fusinit

2BV

Al treilea brun cu vitrinit Al treilea brun cu fusinit Cu flacără lungă cu vitrinit

3BV

2BF

3BF DV

02, 03

Toate categoriile 02, 03, 0, 1, 2, 3 04 02, 03, 4 şi 04 superioară 03, 04, 0, 1, 2, 3 05 04, 05 4 şi superioară 04 0, 1, 2, 3

Cu flacără lungă

05 06 07

D Cu flacără lungă cu fusinit

DF

05 06 07

43

4 şi superioară

50 şi 05, 10, superior 15, 20 30, 40 30, 40 10, 20 10, 20

05, 10, 15, 20 05, 10, 15 05, 10, 15, 20 05, 10

40 şi 00, 01 superior 36 şi superior 34 şi superior 30 şi superior 30 şi 00, 01 superior 28 şi superior 30 şi superior

Note

Denumi Sim- Denumi Sim-rea bolul -rea bolul

Subtipul

Subgrupa

Tipul

Grupa

Clasa

Marca

Categoria

„Tabelul 10


Cu flacără lungă de gaz

– DG

Primul de gaz

De gaz

1G

Cu flacără lungă de gaz cu vitrinit Cu flacără lungă de gaz cu fusinitt Primul de gaz cu vitrinit Primul de gaz cu fusinit

G

Simbolul DGVN

05, 06, 0, 1, 07 2, 3

32 şi superior

06, 07, 08, 09

DGVF

05, 06, 4 şi 07 superioară 05, 06, 0, 1, 07, 08 2, 3 08, 09

30 şi superior

06, 07, 08, 09

38 şi superior 30 şi superior 4 şi 30 şi supesuperior rioară 38 şi superior 30 şi superior Toate ca- 38 şi tegoriile superior 0, 1, 30, 32, 2,3 34, 36

10, 11, 12 06, 07, 08, 09 10, 11, 12 06, 07, 08, 09

1GV

1GF

05 06, 07 08, 09

Gras

De gaz gras

De gaz gras degresat

Al doilea de gaz Primul de gaz gras degresat

GJO

GJ

J

Al doilea de gaz gras degresat

Primul de gaz gras Al doilea de gaz gras

2G

1GJO Primul de gaz gras degresat cu vitrinit

06, 07

1GJOV

06, 07

Primul de 1GJOF gaz gras degresat cu fusinit 2GJO Al doilea de 2GJOV gaz gras degresat cu vitrinit Al doilea de 2GJOF gaz gras degresat cu fusinit 1GJ – –

06, 07

4 şi superioară

30, 32, 34, 36

08, 09 08

0, 1, 2,3

08, 09 08

4 şi superioară

30, 32, 34, 36 36 şi superior 30 şi superior 36 şi superior 30 şi superior

05, 06, Toate 07 categoriile 08, 09 Toate categoriile

2GJ

Primul gras

1J

08, 09, Toate 10, 11 categoriile

Al doilea gras

2G

08, 09, Toate 10, 11 categoriile

44

36 şi superior

28, 30, 32, 34 30, 32, 34 36 şi superior 30, 32, 34 30 şi superior

13,14, 15,16 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 şi supe-rior 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 14, 15, 16, 17 26 şi superior 18 şi superior 18 şi superior

Note

Denumi Sim- Denumi Sim- Denumi-rea bolul -rea bolul rea

Subtipul

Subgrupa

Tipul

Grupa

Clasa

Marca

Categoria

Tabelul 10 (continuare)


Cocsificabil gras

Simbolul

Primul cocsifica bil

1C

Primul cocsificabil cu vitrinit

1CV

CJ

09, 10, Toate 11, 12 categoriile

24, 26, 28

18 şi superior

Tipul 24 pentru Vdaf 25% şi mai mare

10, 11, 0, 1, 12 2, 3

24, 26, 28

13, 14, 15, 16, 17 13 şi superior

Tipul 24 pentru Vdaf mai mic de 25

24 şi inferior

13, 14, 15, 16, 17 13 şi superior

Tipul 24 pentru Vdaf mai mic de 25

Cocsificabil

24 şi inferior Primul cocsificabil cu fusinit

C

Cocsificabil degresat

Cocsificabil degresat

Al doilea cocsifica bil

CO

Primul cocsifica bil degresat

Al doilea cocsifica bil degresat

1CO

2CO

Al doilea cocsificabil cu vitrinit Al doilea cocsificabil cu fusinit Primul cocsificabil degresat cu vitrinit Primul cocsificabil degresat cu fusinit Al doilea cocsificabil degresat cu vitrinit

10, 11, 4 şi 12 superioară

CSN

Al doilea cocsificabil degresat cu fusinit Cocsificabil uşor aglutinant slab metamorfizat cu vitrinit Cocsificabil uşor aglutinant slab metamorfizat cu fusinit

24, 26, 28

2CV

13, 14, 0, 1, 15, 16 2, 3

28 şi inferior

13 şi superior

2CF

13, 14, 4 şi 15, 16 superioară 08, 09, 0, 1, 10, 11 2, 3

28 şi inferior

13 şi superior

22, 24, 26, 28

10, 11, 12

22, 24, 26, 28 20 şi superior 16, 18, 20, 28 şi inferior 22, 24, 26 16, 18, 28 şi inferior 22, 24, 26 28 şi inferior

10, 11, 12

1COV

1COF

08, 09, 4 şi 10, 11 superioară

2COV

11, 12 13

0, 1, 2, 3

2COF

11, 12 13

4 şi superioară

CSNV

08, 09, 0, 1, 10 2, 3

CSNF

08, 09, 4 şi 10 superioară

CO

– Cocsificabil uşor aglutinant slab metamorfizat

2C

1CF

45

Note

Denumi Sim- Denumi Sim- Denumi-rea bolul -rea bolul rea

Subtipul

Subgrupa

Tipul

Grupa

Clasa

Marca

Categoria

Tabelul 10 (continuare)

28 şi inferior

10, 11, 12

10, 11, 12 06, 07, 08, 09

06, 07, 08, 09


Degresat aglutinant

Degresat aglutinant

Cocsificabil uşor aglutinant

Primul cocsificabil uşor aglutinant

CS

OS

OS

Al doilea cocsificabil uşor aglutinant

Slab aglutinant

2CS

Primul degresat aglutinant

1OS

Primul degresat aglutinant Al doilea degresat aglutinant

1OS

Uşor aglutinant

1CS

2OS

TS

SS

Primul cocsificabil uşor aglutinant cu vitrinit Primul cocsificabil uşor aglutinant cu fusinit Al doilea cocsificabil uşor aglutinant cu vitrinit Al doilea cocsificabil uşor aglutinant cu fusinit Primul degresat aglutinant cu vitrinit Primul degresat aglutinant cu fusinit Al doilea degresat aglutinant cu vitrinit Al doilea degresat aglutinant cu fusinit Slab aglutinant cu vitrinit Slab aglutinant cu fusinit

Simbolul 1CSV

11, 12, 0, 1, 13 2, 3

28 şi inferior

06, 07, 08, 09

1CSF

11, 12, 4 şi 13 superioară

28 şi inferior

06, 07, 08, 09

2CSV

14, 15, 0, 1, 16 2, 3

24 şi inferior

06, 07, 08, 09 06, 07, 08

2CSF

14, 15, 4 şi supe- 24 şi 16 rioară inferior

06, 07, 08, 09 06, 07, 08

1OSV

13, 14, 0, 1, 15, 16, 2, 3 17

20 şi inferior

1OSF

13, 14, 4 şi 15, 16, supe17 rioară

20 şi inferior

10, 11, 12, 09, 10, 11, 12 10, 11 12 10, 11, 12

2OSV

17 şi superioară

0, 1, 2, 3

20 şi inferior

06, 07, 08, 09

2OSF

17 şi superioară

4 şi superioară

20 şi inferior

06, 07, 08, 09

TSV

14, 15, 16, 17, 18, 19 14, 15, 16, 17, 18, 19

0, 1, 2, 3

20 şi inferior

01

4 şi superioară

16, 18 16 şi inferior

01

Toate categoriile

20, 22, 24, 26, 28 34 şi superior 26, 28, 30, 32

00, 01

TSF

Primul uşor aglutinant

1SS

– -

07 08, 09

Al doilea uşor aglutinant

2SS

08, 09, Toate 10, 11, catego12, 13 riile

46

00, 01

Note

Denumi Sim- Denumi Sim- Denumi-rea bolul -rea bolul rea

Subtipul

Subgrupa

Tipul

Grupa

Clasa

Marca

Categoria

Tabelul 10 (continuare)

Subtipul 01 RI 2:4


Al treilea uşor aglutinant

Antracit

Slab

Slab

Primul slab

1T

T

Primul slab cu vitrinit Primul slab cu fusinit

1TV 1TF

Al doilea slab

2T

Al doilea slab cu vitrinit

2TV

Al doilea slab

2T

Al doilea slab cu fusinit

2TF

Primul antracit

1A

Primul antracit cu vitrinit

1AV

Primul antracit cu fusinit

1AF

Al doilea antracit cu vitrinit

2AV

T

A

Al doilea antracit

Antracit

3SS

Simbolul

2A

A

47

08, 09 Toate 10, 11, catego12, 13 riile 14 15, 16, 17 15, 16, 17, 18, 19, 20 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

0, 1, 2, 3

20, 22, 24 16, 18, 20, 22, 24 16, 18, 20 18, 20 12, 14, 16

Note

Denumi Sim- Denumi Sim- Denumi-rea bolul -rea bolul rea

Subtipul

Subgrupa

Tipul

Grupa

Clasa

Marca

Categoria

Tabelul 10 (continuare)

00, 01 00, 01 00 00 00

4 şi superioară

12, 14

00

Subtipul 00 RI 2:4

0, 1, 2, 3

08, 10

00

4 şi superioară

08, 10

00

Subtipul 00 RI 2:4

0, 1, 2, 3

20

60 şi inferior

4 şi superioară

10 şi superior

60 şi inferior

0, 1, 2, 3

10 şi superior

40 şi superior

Clasele 22-25 pentru Vdaf mai mic de 8% Clasele 22-25 pentru Vdaf mai mic de 8% Subtipul pentru cărbuni cu metamorfismul de contact 20 şi mai mare


Al treilea antracit

3A

Simbolul

Al doilea antracit cu fusinit

2AF

36, 37, 4 şi 38, 39, supe40, 41, rioară 42, 43, 44

10 şi superior

40 şi superior

Al treilea antracit cu vitrinit Al treilea antracit cu fusinit

3AV

45 şi superioară 45 şi superioară

0, 1, 2, 3

15 şi inferior

50 şi superior

4 şi superioară

15 şi inferior

50 şi superior

3AF

Note

Denumi Sim- Denumi Sim- Denumi-rea bolul -rea bolul rea

Subtipul

Subgrupa

Categoria

Grupa

Clasa

Marca

Tipul

Tabelul 10 (continuare)

Subtipul pentru cărbuni cu metamorfismul de contact 20 şi mai mare

Tabelul 11 Domeniul de utilizare

Marca

Grupa

Subgrupa

CJ C

– 1C 2C 1J, 2J 1GJ, 2GJ 1OS 2OS 1GJO 2GJO 1CO 2CO 1G 2G 1CS 2CS – – – 1SS, 2SS 3SS

– 1CV, 1CF 2CV, 2CF – – 1OSV, 1OSF 2OSV, 2OSF 1GJOV, 2GJOF 2GJOV, 2GJOF 1COV, 2COF 2COV, 2COF 1GV, 1GF – 1CSV, 1CSF 2CSV, 2CSF CSNV, CSNF DGV, DGF TSV, TSF –

1 Tehnologic 1.1 Cocsificare stratiformă

J GJ OS GJO CO G CS CSN DG TS SS

48


Tabelul 11 (continuare) Domeniul de utilizare

Marca

1.2 Procese speciale de pregătire şi cocsificare

1.3 Producerea gazului generator în gazogene de staţionar:

Grupa

Subgrupa

Toate mărcile, grupele, subgrupele de huile, utilizate pentru cocsificarea stratificată, precum şi T 1T 1TV, 1TF 2T 2TV, 2TF D – DV

de tip

gazului mixt

B DG CS

3B – 1CS 2CS 1GJO 1SS, 2SS 3SS – 1T

3BV, 3BF DGF 1CSV, 1CSF 2CSV, 2CSF 1GJOV, 1GJOF –

T A

2T 1A 2A 3A

2TV, 2TF 1AV, 1AF 2AV, 2AF 3AV, 3AF

B

1B 2B 3B – – 1G 2G 1GJ 2GJ

2BV 3BV DV DGV 1GV – – –

1B 2B 3B – – 1G

– 2BV 3BV DV DGV, DGF 1GV, 1GF

2T 1A 2A 3A

2TF 1AF 2AV, 2AF 3AV, 3AF

GJO SS TS T gazului de apă

1.4 Producerea combustibilului lichid sintetic

D DG G GJ 1.5 Semicocsificare

B D DG G

1.6 Producerea umpluturii de carbură (termoantracit) pentru produse electrozi şi cocs de turnătorie

T A

49

TSV 1TV


Tabelul 11 (continuare) Domeniul de utilizare 1.7 Producerea carburii de calciu

1.8 electrocorindonului

Producerea

Marca

Grupa

Subgrupa

T A

2T 1A 2A 3A

2TF 1AV, 1AF 2AV, 2AF 3AV, 3AF

T

2T

2TF

A

1A 2A 3A

1AV, 1AF 2AV, 2AF 3AV, 3AF

2 Energetic 2.1 Ardere pulverulentă instalaţii fixe de cazane de abur

în

Toate mărcile, grupele, subgrupele de cărbuni bruni şi antracite, precum şi toate mărcile, grupele, subgrupele de huile, neutilizate pentru cocsificare

2.2 Ardere în straturi în instalaţii Toate mărcile, grupele, subgrupele de cărbuni bruni şi fixe de cazane de abur şi în stratul antracite, precum şi toate mărcile, grupele, subgrupele de fluidizat huile, neutilizate pentru cocsificare. Pentru focarele cu flacără şi grătar cărbunii de marca A din toate grupele, subgrupele nu se utilizează 2.3 Ardere reverberaţie

în

cuptoare

2.4 Ardere în focarele navelor

cu

DG

DGV, DGF

G SS

1G 1SS, 2SS

1GV, 1GF

D DG SS

– – 1SS, 2SS 3SS 1A 2A 3A 1T, 2T

DV, DF DGV, DGF –

A T

1AV, AF 2AV, 2AF 3AV, 3AF 1TV, 1TF, 2TV, 2TF

şi care nu se utilizează pentru cocsificare: G

1G 2G 1GJO 1GJ, 2GJ 1J, 2J –

GJO GJ J CJ

50

1GV, 1GF 1GJOV, 1GJOF – – –


Tabelul 11 (continuare) Domeniul de utilizare

Marca

Grupa

Subgrupa

2.5 Ardere în focarele trenurilorcentrală electrică

B D DG G

3B – – 1G 2G 2SS, 3SS

3BV DV, DF DGV, DGF 1GV, 1GF – –

SS 2.6 Ardere în locomotivelor cu abur

focarele

Toate mărcile, grupele, subgrupele de cărbuni bruni şi antracite, precum şi toate mărcile, grupele, subgrupele de huile, neutilizate pentru cocsificare

2.7 Combustibil pentru nevoi Toate mărcile, grupele, subgrupele de cărbuni bruni şi comunale antracite, precum şi toate mărcile, grupele, subgrupele de huile, neutilizate pentru cocsificare 2.8 Combustibil pentru nevoi Toate mărcile, grupele, subgrupele de cărbuni bruni şi sociale antracite, precum şi toate mărcile, grupele, subgrupele de huile, neutilizate pentru cocsificare 3 Producerea materialelor de construcţie, inclusiv: 3.1 Var

B

2B 3B – – 1SS, 2SS 3SS 1A 2A 3A

D DG SS A

2BV, 2BF 3BV, 3BF DV, DF DGV, DGF – 1AV, 1AF 2AV, 2AF 3AV, 3AF

precum şi care nu se utilizează pentru cocsificare: G 2G – GJ 1GJ, 2GJ – J 2J C 1C 1CV, 1CF 2C 2CV, 2CF 3.2 Ciment

Toate mărcile, grupele, subgrupele de cărbuni bruni şi antracite D – DV DG – DGV, DGF SS 1SS, 2SS – 3SS TS – TSV, TSF T 1T 1TV, 1TF 2T 2TV, 2TF 51


Tabelul 11 (continuare) Domeniul de utilizare

Marca

Grupa

Subgrupa

şi care nu se utilizează pentru cocsificare G 2G – GJO 1GJO 1GJOV, 1GJOF CS 1CS 1CSV, 1CSF 2CS 2CSV, 2CSF CSN – CSNV, CSNF 3.3 Cărămidă

Cărbuni de toate mărcile, neutilizate pentru cocsificare

grupele,

subgrupele,

4 Altele 4.1 Producerea adsorbanţilor de carbon

D G GJO

– 1G 1GJO 2GJO

DV 1GV 1GJOV 2GJOV

4.2 Producerea cărbunelui activ

SS T

3SS 2T

– 2TF

4.3 Aglomerarea minereurilor

T A

2T 1A 2A 3A

2TF 1AV, 1AF 2AV 3AV

(BS nr. 2 – 2010)

52


91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО CSM 91.100.15

NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 8267-93/N1:2010

Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 284-ST din 03.02.2010.

Preambul Prezenta notă naţională a fost elaborată în scopul excluderii divergenţelor între unele prevederi stabilite în standard şi cele valabile în Republica Moldova, fiind coordonată cu autoritatea de reglementare în domeniu, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. Punctul 4.9, alineatele 2, 3 şi 4 trebuie citite: „ - при Аэфф. до 300 Бк/кг, включительно − во вновь строящихся жилых и общественных зданиях (I класс); - при Аэфф. до 600 Бк/кг, включительно − для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений (II класс); - при Аэфф. до 1350 Бк/кг, включительно − в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс)”. Modificarea nr.1 Alineatul referitor la punctul 4.9 nu trebuie citit.

(BS nr. 2 – 2010)

53


CSM 91.100.15 NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 8736-93/N1:2010

Песок для строительных работ. Технические условия

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 284-ST din 03.02.2010.

Preambul Prezenta notă naţională a fost elaborată în scopul excluderii divergenţelor între unele prevederi stabilite în standard şi cele valabile în Republica Moldova, fiind coordonată cu autoritatea de reglementare în domeniu, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. Punctul 4.4.8, alineatele 2, 3 şi 4 trebuie citite: „ - при Аэфф. до 300 Бк/кг, включительно − во вновь строящихся жилых и общественных зданиях (I класс); - при Аэфф. до 600 Бк/кг, включительно − для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений (II класс); - при Аэфф. до 1350 Бк/кг, включительно − в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс)”. Modificarea nr.1 Alineatul referitor la punctul 4.4.8 nu trebuie citit.

(BS nr. 2 – 2010)

54


CSM 91.100.15 NOTĂ NAŢIONALĂ

GOST 30108-94/N1:2010

Материалы и изделия строительные. активности естественных радионуклидов

Определение

удельной

эффективной

Aprobată prin hotărîrea INSM nr. 284-ST din 03.02.2010.

Preambul Prezenta notă naţională a fost elaborată în scopul excluderii divergenţelor între unele prevederi stabilite în standard şi cele valabile în Republica Moldova, fiind coordonată cu autoritatea de reglementare în domeniu, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. Punctul 4.1.2.3: Cuvintele ГОСТ 8.326 şi ГОСТ 8.513 trebuie citite RGML 16:2008 şi respectiv RGML 12:2007. «Приложение А» trebuie citită: Критерии для принятия решения об использовании строительных материалов согласно гигиеническим нормативам (Гигиенический регламент и нормы по ограничению облучения населения от природных источников 06.5.3.35, утвержденный Министерством здравоохранения Республики Молдова 05.03.2001) Удельная эффективная активность (Аэфф), Бк/кг До 300, включительно

Класс материала

Область применения

I

Все виды строительства

До 600, включительно

II

Дорожное строительство в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, строительство производственных сооружений

До 1350, включительно

III

Строительство изолированных промышленных объектов, где исключается пребывание людей, дорожное строительство вне населенных пунктов при условии покрытия их слоем грунта не менее 0,5 м

Свыше 1350

IV

Вопрос об использовании материалов решается в каждом случае отдельно, по согласованию с органом Госсанэпиднадзора Республики Молдова

Modificarea nr.1 Alineatul referitor la anexa A nu trebuie citit. (BS nr. 2 – 2010) 55


INDICATIVELE STANDARDELOR INTERSTATALE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА (ianuarie - februarie 2010) Indicativul standardului Обозначение стандарта GOST 8267-93 GOST 8736-93 GOST 30108-94 GOST 31339-2006

Codul CSM Код CSM

Nr. mod. № изм.

91.100.15 91.100.15 91.100.01 67.120.30

1 1 1 1

56

Nr. şi data hotărîrii

Pag.

№ и дата постановления 284-ST din 03.02.2010 284-ST din 03.02.2010 284-ST din 03.02.2010 316-ST din 01.04.2010

Стр. 57 59 61 63


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ (ianuarie – februarie 2010)

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ Группа Ж17 Изменение № 1 ГОСТ 8267—93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия Дата введения 1998—04—01 Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10.12.97 За принятие изменения проголосовали: Наименование органа государственного управления строительством Госстрой Азербайджанской Республики Министерство градостроительства Республики Армения

Наименование государства Азербайджанская Республика Республика Армения

(Continuarea a se vedea p. 58)

57


(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 8267—93) Продолжение Наименование органа государственного управления строительством

Наименование государства

Республика Казахстан Киргизская Республика Российская Федерация Республика Таджикистан

Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Республики Казахстан Минархстрой Киргизской Республики Госстрой России Госстрой Республики Таджикистан

Пункт 4.9. Четвертый абзац. Заменить значение: 1350 на 2800. (ИУС № 5 1998 г.)

(BS nr. 2 – 2010)

58


Изменение № 1 ГОСТ 8736—93 Песок для строительных работ. Технические условия Дата введения 1998—04—01 Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10.12.97 За принятие изменения проголосовали: Наименование органа государственного управления строительством Госстрой Азербайджанской Республики Министерство градостроительства Республики Армения Минстройархитектуры Республики Белоруссии

Наименование государства Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия

(Continuarea a se vedea p. 60)

59


(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 8736—93) Продолжение Наименование государства Республика Казахстан Киргизская Республика Российская Федерация Республика Таджикистан

Наименование органа государственного управления строительством Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Республики Казахстан Минархстрой Киргизской Республики Госстрой России Госстрой Республики Таджикистан

Раздел 3. Второй абзац (термин «Природный песок») после слов «без использования» дополнить словами: «или с использованием». Пункт 4.4.8. Четвертый абзац. Заменить значение: 1350 на 2800. (ИУС № 5 1998 г.) (BS nr. 2 – 2010)

60


Группа Ж19 Изменение № 1 ГОСТ 30108—94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Дата введения 1998—04—01 Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10.12.97 За принятие изменения проголосовали: Наименование органа государственного управления строительством

Наименование государства Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия Республика Казахстан Киргизская Республика Российская Федерация Республика Таджикистан

Госстрой Азербайджанской Республики Министерство градостроительства Республики Армения Минстройархитектуры Республики Белоруссии Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли Республики Казахстан Минархстрой Киргизской Республики Госстроп России Госстрой Республики Таджикистан

Раздел 2. Исключить ссылки: «ГОСТ 8.610—90 ГСИ. Методики выполнения измерения ГОСТ 8269—87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытания ОСТ 16.0.801.297—87 Шкаф электросушильный». Пункт 4.1.2.3 после слов «метрологическим испытаниям» дополнить словами: «в соответствии с ГОСТ 8.326 и ГОСТ 8.513»; заменить слово: «сертификатами» на «свидетельством о государственной метрологической аттестации». (Continuarea a se vedea p. 62)

61


(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 30108— 94) Пункт 4.2.2.3. Пятый абзац. Исключить ссылку: ОСТ 16.0.801.307. Приложение А. Наименование изложить в новой редакции: «Критерии для принятия решения об использовании строительных материалов согласно гигиенических нормативов»; таблица. Графа «Удельная эффективная активность (Азфф), Бк/кг». Заменить значение: 1350 на 2800 (2 раза); таблиц)' дополнить примечанием: «П р и м е ч а н и с — Значение удельной эффективной активности может быть принято в соответствии с национальными нормами, действующими на территории государства». (ИУС№ 5 1998 г.) (BS nr. 2 – 2010)

62


67 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÈÙÅÂÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÌÊÑ 67.120.30 Ãðóïïà Í29 Èçìåíåíèå ¹ 1 ÃÎÑÒ 31339—2006 Ðûáà, íåðûáíûå îáúåêòû è ïðîäóêöèÿ èç íèõ. Ïðàâèëà ïðèåìêè è ìåòîäû îòáîðà ïðîá Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè ïî ïåðåïèñêå (ïðîòîêîë ¹ 38 îò 05.10.2009) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5908 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ïî ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Ïîäïóíêò 4.1.1 Ïîñëåäíèé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «- â òå÷åíèå íå áîëåå 72 ÷ — äëÿ èêðû ëîñîñåâûõ ðûá ñîëåíîé íåçàìîðîæåííîé». Ïîäïóíêò 4.1.2 äîïîëíèòü àáçàöåì (ïîñëå ïîñëåäíåãî): «Äëÿ ïàðòèè ìîðîæåíîé ïðîäóêöèè èç ðûáû è íåðûáíûõ îáúåêòîâ, ïàðòèè êîðìîâîé ìóêè èç ðûáû è íåðûáíûõ îáúåêòîâ, ïàðòèè æèðà èç ðûáû è íåðûáíûõ îáúåêòîâ, èçãîòîâëåííûõ íà ðûáîïðîìûñëîâûõ è ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèõ ñóäàõ â ìîðñêèõ óñëîâèÿõ è ñîñòîÿùèõ èç íåñêîëüêèõ äàò èçãîòîâëåíèÿ, äîïóñêàåòñÿ óêàçûâàòü â óäîñòîâåðåíèè êà÷åñòâà îáùåå ÷èñëî åäèíèö òðàíñïîðòíîé òàðû, ìàññó íåòòî è ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî áûëà èçãîòîâëåíà äàííàÿ ïðîäóêöèÿ». (ÈÓÑ ¹ 2 2010 ã.)

(BS nr. 2 – 2010)

63


ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТAНДАРTЫ МОЛДОВЫ 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

CSM 67.200.10 Erată la SM STB EN 14111:2010 „Produse derivate din grăsimi şi uleiuri. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME). Metoda de determinare a indicelui de iod”, care preia erata la standardul Republicii Belarus STB EN 14111-2008 к СТБ EN 14111-2008 Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Метод определения йодного числа В каком месте

Напечатано

С. 1. Наименование стандарта Метод определения кислотного числа Метад вызначэння кіслотнага ліку Method for determination of acid value

Должно быть

Метод определения йодного числа Метад вызначэння ёднага ліку Method for determination of iodine value

(ИУ ТНПА № 11-2009)

(BS nr. 2 – 2010)

65


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 23 ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ È ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÌÊÑ 23.040.60 Ãðóïïà Ã18 Ïîïðàâêà ê ÃÎÑÒ 23353—78 Ñîåäèíåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ ðåçüáîâûå. Ãàéêè íàêèäíûå. Êîíñòðóêöèÿ  êàêîì ìåñòå

Íàïå÷àòàíî

Äîëæíî áûòü

Ïóíêò 2. Òàáëèöà. Ãðàôà «d2»

Ì26 × 1,5 (Ì27 × 1,5)

Ì26 × 1,5 (Ì27 × 2)

(ÈÓÑ ¹ 2 2010 ã.) (BS nr. 2 – 2010)

31 ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ ÌÊÑ 31.020 Ãðóïïà Ý29 Ïîïðàâêà ê ÃÎÑÒ 30668—2000 Èçäåëèÿ ýëåêòðîííîé òåõíèêè. Ìàðêèðîâêà  êàêîì ìåñòå

Ïóíêò 4.2.5

Äîëæíî áûòü

Íàïå÷àòàíî

4.2.5 Äëÿ èçäåëèé, ãàáàðèòíûå ðàçìåðû êîòîðûõ íå ïîçâîëÿþò îáîçíà÷èòü ãîä è ìåñÿö èçãîòîâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 4.2.4, ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êîäû, ïðèâåäåííûå â òàáëèöàõ 1 è 2.

4.2.5 Äëÿ èçäåëèé, ãàáàðèòíûå ðàçìåðû êîòîðûõ íå ïîçâîëÿþò îáîçíà÷èòü ãîä è ìåñÿö èçãîòîâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 4.2.4, ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êîäû, ïðèâåäåííûå â òàáëèöàõ 1 è 2. Êîäû ìàðêèðîâêè, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 1, ïîâòîðÿþòñÿ êàæäûå 20 ëåò.

(ÈÓÑ ¹ 2 2010 ã.) (BS nr. 2 – 2010) 67


91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО МКС 91.100.15 Группа Ж17 к ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия В каком месте Предисловие. Таблица согласования

Напечатано

Должно быть

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

МКС 91.100.15 Группа Ж17 к Изменению №1 ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (ИУС РФ № 5-1998) В каком месте С. 1 Таблица согласования

Напечатано

Должно быть

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

МКС 91.100.15 Группа Ж17 к Изменению №1 ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия (ИУС РФ № 5-1998) В каком месте С. 1 Таблица согласования

Напечатано

Должно быть

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

МКС 91.100.15 Группа Ж17 к Изменению №1 ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (ИУС РФ № 5-1998) В каком месте С. 1 Таблица согласования

Напечатано

Должно быть

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

(BS nr. 2 – 2010)

69


ERATE LA „BULETINUL DE STANDARDIZARE” nr. 1-2010 ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В „BULETINUL DE STANDARDIZARE” № 1-2010 În ce loc pag. 34, rîndul 6

E tipărit

Trebuie să fie

SMV EN ISO 20174:2009…

Nu trebuie citit

BS nr. 2-2010

71


PROPUNERI DE ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ Martie 2010 În această rubrică sînt publicate propuneri de anulare a standardelor interstatale, declarate ca standarde naţionale prin metoda de ratificare. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică pînă la 01.08.2010, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. Indicativul GOST 7429-89 GOST 8010-87 GOST 8011-74 GOST 8152-88 GOST 8153-86 GOST 8154-88 GOST 8158-86 GOST 8163-87 GOST 8167-87 GOST 8297-87 GOST 8298-89 GOST 8302-87 GOST 8455-87 GOST 9743-87 GOST 9748-87 GOST 10355-86 GOST 10658-87 GOST 19339-88 GOST 28991-91 GOST 28993-91

Titlul Угли Кизеловского бассейна для коксования. Технические условия Угли Кавказа для слоевого сжигания. Технические условия Угли Кавказа для пылевидного сжигания. Технические условия Угли Карагандинского бассейна для паровозов. Технические условия Угли Карагандинского бассейна для слоевого сжигания. Технические условия Угли Карагандинского бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия Угли Карагандинского бассейна для бытовых нужд населения. Технические условия Угли Кузнецкого бассейна для коксования. Технические условия Угли каменные Кузнецкого и антрацит Горловского бассейнов для пылевидного сжигания. Технические условия Угли Средней Азии для слоевого сжигания. Технические условия Угли Средней Азии для пылевидного сжигания. Технические условия Угли Средней Азии для бытовых нужд населения. Технические условия Угли Львовско-Волынского бассейна для бытовых нужд населения. Технические условия Угли Дальнего Востока для слоевого сжигания. Технические условия Угли Дальнего Востока для бытовых нужд населения. Технические условия Угли Кузнецкого бассейна для изготовления активных углей. Технические требования Угли Кавказа для бытовых нужд населения. Технические условия Угли бурые, каменные и антрацит Северо-Восточных районов для пылевидного сжигания. Технические условия Угли бурые, каменные и антрациты для производства кирпича. Общие технические условия Угли бурые, каменные и антрацит для цементных печей. Общие технические условия 72


PROPUNERI DE ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ Aprilie 2010 În această rubrică sînt publicate propuneri de anulare a standardelor moldovene. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică pînă la 01.09.2010, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice.

SM 160:1997(STAS 12055-82) Măsurarea debitelor fluidelor. Terminologie (Standardul român STAS 12055-82 preluat ca SM este anulat) SM 213-1:2000(SR ISO 4064-1:1996) Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 1: Condiţii tehnice (Standardul român SR ISO 4064-1:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 4064-1:2005) SM 213-2:2000 (SR ISO 4064-2:1996) Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 2: Condiţii de instalare (Standardul român SR ISO 4064-2:1996 preluat ca SM este anulat;există ISO 4064-2:2005) SM 213-3:2000 (SR ISO 4064-3:1996) Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. Partea 3: Metode şi instalaţii de încercare (Standardul român SR ISO 4064-3:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 4064-3:2005) SM SR ISO 31-0:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 0: Principii generale (Standardul român SR ISO 31-0:1994 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-1:2009) SM SR ISO 31-4:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 4: Căldură (Standardul român SR ISO 31-4:1995 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 80000-5:2009 – T; există ISO 80000-5:2007) SM SR ISO 31-5:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 5: Electricitate şi magnetism (Standardul român SR ISO 31-5:1995 preluat ca SM este anulat; există CEI 80000-6:2008) SM SR ISO 31-6:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 6: Lumină şi radiaţii electromagnetice conexe (Standardul român SR ISO 31-6:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-7:2008) SM SR ISO 31-7:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 7: Acustică (Standardul român SR ISO 31-7:1995 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN ISO 80000-8:2007 – T; există ISO 80000-8:2007) 73


SM SR ISO 31-8:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 8: Chimie fizică şi fizică moleculară (Standardul român SR ISO 31-8:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-9:2009) SM SR ISO 31-9:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 9: Fizică atomică şi nucleară (Standardul român SR ISO 31-9:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-10:2009) SM SR ISO 31-10:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 10: Reacţii nucleare şi radiaţii ionizante (Standardul român SR ISO 31-10:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-10:2009) SM SR ISO 31-11:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 11: Semne şi simboluri matematice cu utilizare în ştiinţele fizice şi în tehnică (Standardul român SR ISO 31-11:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-2:2009) SM SR ISO 31-12:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 12: Numere caracteristice (Standardul român SR ISO 31-12:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-11:2009) SM SR ISO 31-13:2003 Mărimi şi unităţi. Partea 13: Fizica stării solide (Standardul român SR ISO 31-13:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-12:2009) SM SR ISO 254:2005 Transmisii prin curele. Roţi. Calitate; starea suprafeţei şi echilibrare (Standardul român SR ISO 254:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 254:1998) SM SR ISO 639:2005 Cod pentru prezentarea denumirilor de limbi (Standardul român SR ISO 639:1995 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 6391:2009 – FC; există ISO 639-1:1998) SM SR ISO 1000:2003 Unităţi SI şi recomandări pentru utilizarea multiplilor şi submultiplilor zecimali; precum şi a altor unităţi (Standardul român SR ISO 1000:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 80000-1:2009) SM SR ISO 1167:2003 Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezistenţei la presiunea interioară (Standardul român SR ISO 1167:1993 preluat ca SM este anulat; există ISO 1167-1:2006 şi ISO 1167-2:2006) 74


SM SR ISO 2346:2007 Vehicule rutiere. Bujii de aprindere M 14x1,25 compacte cu scaun plat şi locaşul lor din chiulasă (Standardul român SR ISO 2346:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 2346:2001) SM SR ISO 2382-5:2005 Sisteme de prelucrare a informaţiei. Vocabular. Partea 05: Reprezentarea datelor (Standardul român SR ISO 2382-5:1994 preluat ca SM este anulat; există ISO/CEI 2382-5:1999) SM SR ISO 2505-1:2003 Ţevi de materiale termoplaste. Contracţia longitudinală la cald. Partea 1. Metode de determinare (Standardul român SR ISO 2505-1:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN ISO 2505:2005 – FC; există ISO 2505:2005) SM SR ISO 2505-2:2003 Ţevi de materiale termoplastice. Contracţia longitudinală la cald. Partea 2. Parametri de determinat (Standardul român SR ISO 2505-2:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN ISO 2505:2005 – FC; există ISO 2505:2005) SM SR ISO 2859-0:2003 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 0: Introducere în sistemul de eşantionare prin atribute al ISO 2859 (Standardul român SR ISO 2859-0:1999 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 2859-10:2009 – FC; există ISO 2859-10:2006) SM SR ISO 2859-3:2003 Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 3: Proceduri de eşantionare skip-lot (Standardul român SR ISO 2859-3:1998 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 2859-3:2009 – FC; există ISO 2859-3:2005 ) SM SR ISO 3534-1:2002 Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 1: Termeni de teoria probabilităţilor şi statistică generală (Standardul român SR ISO 3534-1:1996 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 3534-1:2009 – FC; există ISO 3534-1:2006 ) SM SR ISO 3534-2:2003 Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 2: Controlul statistic al calităţii (Standardul român SR ISO 3534-2:1996 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 3534-2:2009 – FC; există ISO 3534-2:2006 ) SM SR ISO 3779:2006 Vehicule rutiere. Numărul de identificare a vehiculelor (VIN). Conţinut şi structură (Standardul român SR ISO 3779:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 3779:2009) 75


SM SR ISO 3780:2006 Vehicule rutiere. Cod de identificare mondială a constructorilor (WMI) (Standardul român SR ISO 3780:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 3780:2009 ) SM SR ISO 3951:2003 Proceduri şi tabele de eşantionare pentru inspecţia prin măsurare pentru procent de neconformităţi (Standardul român SR ISO 3951:1998 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 3951-1:2009 şi SR ISO 3951-2:2009 – FC; există ISO 3951-1:2005 şi ISO 39512:2006) SM SR ISO 4065:2003 Ţevi de materiale termoplastice. Tabloul universal al grosimilor de perete (Standardul român SR ISO 4065:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 4065:1996) SM SR ISO 4200:2003 Ţevi de oţel cu capete netede, sudate şi fără sudură. Tabele generale de dimensiuni şi mase liniare (Standardul român SR ISO 4200:1995 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 10220:2003 – FC; există ISO 4200:1991) SM SR ISO 4440-1:2003 Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Determinarea indicelui de fluiditate la cald în masă. Partea 1: Metoda de încercare (Standardul român SR ISO 4440-1:1996 preluat ca SM este anulat; standardul ISO 4440:1996 este anulat de ISO în anul 2008) SM SR ISO 5667-5:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile şi apei utilizate în industria alimentară şi de băuturi (Standardul român SR ISO 5667-5:1998 preluat ca SM este anulat; există ISO 5667-5:2006) SM SR ISO 5667-6:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevarea probelor din rîuri şi cursuri de apă (Standardul român SR ISO 5667-6:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 5667-6:2009 – T; există ISO 5667-6:2005) SM SR ISO 5667-11:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 11: Ghid general pentru prelevarea apelor subterane (Standardul român SR ISO 5667-11:2000 preluat ca SM este anulat; există ISO 5667-11:2009) SM SR ISO 6107-1:2005 Calitatea apei. Vocabular. Partea 1 (Standardul român SR ISO 6107-1:1997 preluat ca SM este anulat; există ISO 6107-1:2004) 76


SM SR ISO 6107-2:2005 Calitatea apei. Vocabular. Partea 2 (Standardul român SR ISO 6107-2:1997 preluat ca SM este anulat; există ISO 6107-2:2006) SM SR ISO 6107-5:2007 Calitatea apei. Vocabular. Partea 5 (Standardul român SR ISO 6107-5:1998 preluat ca SM este anulat; există ISO 6107-5:2004) SM SR ISO 6310:2005 Vehicule rutiere. Garnituri de frînă. Compresibilitate. Metodă de încercare (Standardul român SR ISO 6310:1993 preluat ca SM este anulat; există ISO 6310:2009) SM SR ISO 6440:2004 Fotolii rulante. Vocabular, termeni şi definiţii (Standardul român SR ISO 6440:1995 preluat ca SM este anulat; există ISO 7176-26:2007) SM SR ISO 7150-2:2005 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 2:Metoda spectrometrică automată (Standardul român SR ISO 7150-2:2001 preluat ca SM este anulat; standardul ISO 7150-2:1986 este anulat de ISO în anul 2005) SM SR ISO 7578:2007 Vehicule rutiere. Bujii de preîncălzire de tipul cu teacă. Caracteristici generale şi metode de încercare (Standardul român SR ISO 7578:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 7578:2008) SM SR ISO 7890-1:2007 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 1: Metoda spectrometrică cu 2,6-dimetilfenol (Standardul român SR ISO 7890-1:1998 preluat ca SM este anulat; standardul ISO 7890-1:1986 este anulat de ISO în anul 2005) SM SR ISO 7890-2:2007 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 2: Metoda spectrometrică cu 4-fluorfenol, după distilare (Standardul român SR ISO 7890-2:2000 preluat ca SM este anulat; standardul ISO 7890-2:1986 este anulat de ISO în anul 2005) SM SR ISO 8422+C1:2003 Planuri de eşantionare secvenţială pentru inspecţia prin atribute (Standardul român SR ISO 8422+C1:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 8422:2009 – FC; există ISO 8422:2006)

77


SM SR ISO 8423+C1:2003 Planuri de eşantionare secvenţială pentru inspecţia prin măsurare prin procent de neconformităţi (Abaterea standard cunoscută) (Standardul român SR ISO 8423+C1:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 8423:2009 – FC şi SR ISO 3951-5:2009 – FC; există ISO 8423:2008 şi ISO 3951-5:2006) SM SR ISO 9230:2005 Informare şi documentare. Determinarea indicilor de preţ pentru cărţile şi publicaţiile seriale achiziţionate de biblioteci (Standardul român SR ISO 9230:1994 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 9230:2009 – FC; există ISO 9230:2007) SM SR ISO 9707:2005 Informare şi documentare. Statistică privind producţia şi difuzarea de cărţi, ziare, periodice şi publicaţii electronice (Standardul român SR ISO 9707:1994 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 9707:2009 – FC; există ISO 9707:2008) SM SR ISO 10005:2002 Managementul calităţii. Ghid pentru planurile calităţii (Standardul român SR ISO 10005:1999 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 10005:2007 – T; există ISO 10005:2005) SM SR ISO 10013:2003 Ghid pentru elaborarea manualelor calităţii (Standardul român SR ISO 10013:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO/TR 10013:2003 – T; există ISO/TR 10013:2001) SM SR ISO 10381-6:2006 Calitatea solului. Eşantionare. Partea 6: Linii directoare pentru colectarea, manipularea şi conservarea solurilor destinate unui studiu în laborator a proceselor microbiene aerobe (Standardul român SR ISO 10381-6:1997 preluat ca SM este anulat; există ISO 10381-6:2009) SM SR ISO 10523:2001 Calitatea apei. Determinarea pH-lui (Standardul român SR ISO 10523:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 10523:2009 – T; există ISO 10523:2008) SM SR ISO 10957:2005 Informare şi documentare. Număr internaţional standardizat pentru muzică (ISMN) (Standardul român SR ISO 10957:1996 preluat ca SM este anulat; există ISO 10957:2007) SM SR ISO 11565:2007 Vehicule rutiere. Bujii de aprindere. Metode de încercare şi prescripţii (Standardul român SR ISO 11565:2001 preluat ca SM este anulat; există ISO 11565:2006)

78


SM SR ISO 11620:2005 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci (Standardul român SR ISO 11620:2000 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 11620:2009 – FC; există ISO 11620:2008) SM SR ISO 14050:2003 Management de mediu. Vocabular (Standardul român SR ISO 14050:1999 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 14050:2009 – T; există ISO 14050:2009) SM SR ISO 14508:2007 Vehicule rutiere. Bujii de aprindere. Borne (Standardul român SR ISO 14508:1999 preluat ca SM este anulat; există ISO 14508:2006) SM SR EN 50088+A1:2006 Securitatea jucăriilor electrice (Standardul român SR EN 50088+A1:2000 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 62115:2006 – T; există EN 62115:2005) SM SR EN 71-2:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate (Standardul român SR EN 71-2:2004 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 712+A1:2007 – T; există EN 71-2:2006+A1:2007) SM SR EN 71-6:2006 Securitatea jucăriilor. Partea 6: Simbol grafic de avertizare a vîrstei (Standardul român SR EN 71-6:1996 preluat ca SM este anulat; standardul EN 71-6:1994 este anulat la CEN) SM SR EN 131-1+AC:2006 Scări. Terminologie, tipuri, dimensiuni funcţionale (Standardul român SR EN 131-1+AC:2001 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 131-1:2007 – FC; există EN 131-1:2007) SM SR EN 253:2005 Sisteme de conducte preizolate pentru reţele subterane de apă caldă. Ansamblu de conductă din conducte de oţel, izolaţie termică de poliuretan şi manta exterioară de polietilenă (Standardul român SR EN 253:1997 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 253:2009 – FC; există EN 253:2009) SM SR EN 60065:2003 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate (Standardul român SR EN 60065:2000 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 60065:2003 – T; există EN 60065:2002)

79


SM SR EN 60335-2-97:2006 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru acţionările obloanelor, jaluzelelor, perdelelor şi echipamentelor de pliere similare (Standardul român SR EN 60335-2-97:2002 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 60335-2-97:2007 – FC; există EN 60335-2-97:2006) SM SR EN 60751:2006 Senzori cu rezistenţă de platină pentru termometre industriale (Standardul român SR EN 60751:2002 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 60751:2009 – FC; există EN 60751:2008) SM SR ISO/CEI 2382-7:2005 Tehnologia informaţiei. Vocabular. Partea 07: Programarea calculatoarelor (Standardul român SR ISO/CEI 2382-7:1994 preluat ca SM este anulat; există ISO/CEI 2382-7:2000) SM SR ISO/CEI 7816-4+A1:2004 Tehnologia informaţiei. Cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) cu contacte. Partea 4: Comenzi intersectoriale pentru interschimburi (Standardul român SR ISO/CEI 7816-4+A1:2000 preluat ca SM este anulat; există ISO/CEI 7816-4:2005) SM SR ISO/CEI 9797:2006 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Mecanism de integritate a datelor utilizînd o funcţie de verificare criptografică care foloseşte un algoritm de cifrare pe blocuri (Standardul român SR ISO/CEI 9797:2000 preluat ca SM este anulat; există ISO/CEI 9797-1:1999 şi ISO/CEI 9797-2:2002) SM SR ISO/TR 4227:2006 Aer înconjurător. Planificarea controlului calităţii aerului înconjurător (Standardul român SR ISO/TR 4227:2001 preluat ca SM este anulat; standardul ISO 4227:1989 este anulat de ISO în anul 2000) SM SR ISO/TR 8550:2003 Ghid pentru selecţia unui sistem, program sau plan de eşantionare pentru acceptare pentru inspectarea unităţilor discrete în loturi (Standardul român SR ISO/TR 8550:1999 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO/TR 8550-1:2009 – FC, SR ISO/TR 8550-2:2009 – FC şi SR ISO/TR 85503:2009 – FC; există ISO 8550-1:2007, ISO 8550-2:2007 şi ISO 8550-3:2007) SM SR ISO/TR 14025:2007 Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu de tip III (Standardul român SR ISO/TR 14025:2005 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 14025:2009 – T; există ISO 14025:2006)

80


SM SR ISO/TR 14032:2007 Management de mediu. Exemple de evaluări ale performanţei de mediu (EPM) (Standardul român SR ISO/TR 14032:2005 preluat ca SM este anulat; standardul ISO 14032:1999 este anulat de ISO în anul 2009) SM SR EN ISO 9004:2002 Sistem de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor (Standardul român SR EN ISO 9004:2001 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN ISO 9004:2010 – T; există ISO 9004:2009) SM SR EN ISO 9999:2005 Mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dezabilităţi. Clasificare şi terminologie (Standardul român SR EN ISO 9999:2003 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN ISO 9999:2007 – FC; există ISO 9999:2007) SM SR EN ISO 10007:2002 Managementul calităţii. Ghid pentru managementul configuraţiei (Standardul român SR EN ISO 10007:2000 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 10007:2005 – T; există ISO 10007:2003) SM SR CEI 60050-826+A1:2007 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 826: Instalaţii electrice în construcţii (Standardul român SR CEI 60050-826+A1:1995 preluat ca SM este înlocuit cu SR CEI 60050-826:2006 – T; există CEI 60050-826:2004) SM SR CEI 60196:2002 Frecvenţe standardizate de CEI (Standardul român SR CEI 60196:1998 preluat ca SM este înlocuit cu SR EN 60196:2010 – FC; există EN 60196:2009) SM SR CEI 60728-1+A1+A2:2004 Reţele de distribuţie prin cablu. Partea 1: Sisteme destinate în principal semnalelor de radiodifuziune sonoră şi televiziune şi care funcţionează între 30 MHz şi 1 GHz (Standardele române SR CEI 60728-1+A1:1996; SR CEI 60728-1/A2:1997 preluate ca SM sînt înlocuite cu SR EN 60728-1:2008 – FC; există EN 607281:2008) SM SR ENV 13005:2007 Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (Standardul român SR ENV 13005:2003 preluat ca SM este înlocuit cu SR GHID ISO/CEI 98-3:2010 – T; există GHID ISO/CEI 98-3:2008) SM STAS 3160/2:2003 Verificarea calităţii loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil (AQL). Procedee şi tabele statistico-matematice pentru verificarea calităţii prin atribute (Standardul român STAS 3160/2-84 preluat ca SM este înlocuit cu SR ISO 28591:2009 – T; există ISO 2859-1:1999) 81


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0001-M din 11.01.2010 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „GILBARCO PPEU-PETROM MOLDOVA”, producător „Gilbarco-Veeder Root”, Italia solicitant Î.C.S. „S&T MOLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0705:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 686 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către Î.C.S. „S&T MOLD” S.R.L., mun.Chişinău, pe un termen de 3 ani, pînă la 11.01.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „GILBARCO PPEU-PETROM MOLDOVA”A2 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „KVERTI-K”, producător şi solicitant F.P.C. „KVAANT” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0706:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 687şi a autoriza producerea mijloacelor de măsurare menţionate de către F.P.C. „KVAANT” S.R.L., mun.Chişinău, pe un termen de 3 ani, pînă la 11.01.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „KVERTI-K”, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 82


3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul de gaz cu rotor L2-MA, producător Dresser Roots Meters & Instruments, S.U.A., solicitant „Valdas-Com” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0707:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 688 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „Valdas-Com” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani, pînă la 11.01.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de gaz cu rotor L2-MA verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 24 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” defectoscopul ultrasonic tip «УДС2РДМ-23», producători ICP „RDM” S.R.L., mun. Chişinău şi I.C.P. „MDR Grup” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0708:2010. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 689 şi a autoriza producerea mijloacelor de măsurare menţionate de către ICP „RDM” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 11.01.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru defectoscopul ultrasonic tip «УДС2-РДМ-23» verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 690 pentru corectorul de volum de gaz tip TC210, producător ELSTER GmbH, Germania, solicitant „ORION-GS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0507:2006, pe un termen de pînă la 11.01.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare în conformitate cu perioada de verificare a contoarelor de gaz cu care se utilizează în complet. 6. A elibera certificatele de aprobare de model nr. 691, respectiv nr. 692 pentru defectoscopul ultrasonic tip УД-2-12 respectiv defectoscopul ultrasonic tip УД-2-12/1, producător şi solicitant S.A. „Introscop”, mun. Chişinău, incluse anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–010298, respectiv cu nr. I-013598, pe un termen de pînă la 11.01.2015. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 7. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a calculatorului al volumului de gaz tip СПГ761 (mod.761.1;761.2), producător ЗАО НПФ ЛОГИКА, Federaţia Rusă, solicitant С.C.P. „ENERGOEFECT”, mun.Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 83


A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” calculatorul al volumului de gaz tip СПГ761 (mod.761.1;761.2), cu nr. I-0709:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către С.C.P. „ENERGOEFECT”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 225R pentru calculatorul al volumului de gaz tip СПГ761 (mod.761.1;761.2), pe un termen de pînă la 11.01.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni; - în conformitate cu perioada de verificare a contoarelor de gaz utilizate în complet. 8. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a calculatorului de energie termică tip СПТ961 (mod.961.1;961.2), producător ЗАО НПФ ЛОГИКА, Federaţia Rusă, solicitant С.C.P. „ENERGOEFECT”, mun.Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” calculatorul de energie termică tip СПТ961 (mod.961.1;961.2), cu nr. I-0710:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către С.C.P. „ENERGOEFECT”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 226R pentru calculatorul de energie termică tip СПТ961 (mod.961.1;961.2), pe un termen de pînă la 01.08.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni, cu debitmetre de diferenţă de presiune; - 24 luni; - 60 luni – la blocuri locative. 9. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a calculatorului al volumului de gaz tip СПГ741 (mod. 01; 02), producător ЗАО НПФ ЛОГИКА, Federaţia Rusă, solicitant С.C.P. „ENERGOEFECT”, mun.Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” calculatorul al volumului de gaz tip СПГ741 (mod. 01; 02), cu nr. I-0711:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către С.C.P. „ENERGOEFECT”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 227R pentru calculatorul al volumului de gaz tip СПГ741 (mod. 01; 02), pe un termen de pînă la 11.01.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare în conformitate cu perioada de verificare a contoarelor de gaz utilizate în complet. 84


10. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a semnalizatorului tip ВАРТА 2, producător ЗАО «ТЕМIО», Ucraina, solicitant F.P.C.„DVAN”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” semnalizatorul tip ВАРТА 2, cu nr. I-0712:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C.„DVAN”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 228R pentru semnalizatorul tip ВАРТА 2, pe un termen de pînă la 01.07.2011. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 11. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a semnalizatorului – detector de scurgeri tip ВАРТА 5, producător ЗАО «ТЕМIО», Ucraina, solicitant F.P.C.„DVAN”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” semnalizatorul – detector de scurgeri tip ВАРТА 5, cu nr. I-0713:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C.„DVAN”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 229R pentru semnalizatorul – detector de scurgeri tip ВАРТА 5, pe un termen de pînă la 14.02.2011. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a semnalizatorului tip ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14 «Диспетчер», producător ЗАО «ТЕМIО», Ucraina, solicitant F.P.C.„DVAN”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” semnalizatorul tip ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14 «Диспетчер», cu nr. I-0714:2010. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C.„DVAN”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 230R pentru semnalizatorul tip ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14 «Диспетчер», pe un termen de pînă la 11.08.2011. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni

85


13. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de stat şi aprobarea de model a cleştelui digital pentru măsurări electrice tip K4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571/Ц, producător АООТ «Электроприбор», Republica Armenia, solicitant S.C. „ELECTROTEST-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, mun. Chişinău, efectuate de Organismul Naţional de Metrologie al Republicii Armenia, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova” cu nr.0529:2007. A autoriza importul mijloacelor de măsurare de către S.C. „ELECTROTESTGRUP” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 231R pentru cleştele digital pentru măsurări electrice tip K4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571/Ц pe un termen de pînă la 07.10.2010. Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. Director general

Igor CALDARE

86


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0002-M din 05.02.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice tip РТУ (modificarea RTU Tranzit/RTU Local Network) cu numerele de fabricaţie DEH84914MA, DEH9371J31, producător МФИ Софт, Federaţia Rusă, solicitant Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A., mun. Chişinău, cu nr. III-0138:2010. A elibera Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0124U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 24 luni. 2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţele electrono–tenzometrice de cîntărire statică tip BS, modificarea BS6/15D1.3, producător şi solicitant „Alex S&E”, mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A aproba completările la descrierea de model pentru balanţele electrono– tenzometrice de cîntărire statică tip BS, incluse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu numărul 0222:2000, în scopul includerii modificării BS-6/15D1.3. Director general

Igor CALDARE

87


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0003-M din 17.02.2010 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip AJ-820 CE cu numărul de fabricaţie 093936005, producător Shinko Denshi Co., Japonia, solicitant Î.I.„JECEVA VALENTINA”, or. Cahul, cu nr. III-0139:2010. A elibera Î.I.„JECEVA VALENTINA”, or. Cahul, certificatul de aprobare de model nr. 0125U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip AJ-820 CE cu numărul de fabricaţie 093936006, producător Shinko Denshi Co., Japonia, solicitant Î.I.„CUZMIN SERGHEI”, or. Cahul, cu nr. III-0140:2010. A elibera Î.I.„CUZMIN SERGHEI”, or. Cahul, certificatul de aprobare de model nr. 0126U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni.

Director general interimar

Vitalie DRAGANCEA

88


În ultimul timp, pe întreg teritoriul republicii s-a lărgit simţitor piaţa jocurilor de noroc şi a crescut numărul agenţilor economici ce activează în acest domeniu şi care utilizează automate de joc electronice cu un nivel înalt de computerizare şi cu posibilitatea cîştigurilor băneşti. Alimentarea automatelor se efectuează de la reţeaua electrică monofazată, tensiunea ~220 V, cu puterea de consum 50W – 300 W. Laboratorul de încercări ale produselor industriale (LÎPI) din cadrul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) efectuează încercările automatelor de joc, exploatate în republică, la securitatea electrică în condiţii de funcţionare normală în localurile de joc. Pentru desfăşurarea activităţilor de încercări la securitate LÎPI este acreditat în Sistemul Naţional de Acreditare al RM şi desemnat în modul stabilit de către Ministerul Economiei. Parametrii de securitate trebuie să corespundă în mod obligatoriu standardelor GOST R 50897:2003 “Automate de joc. Cerinţe de securitate şi metode de încercări”, EN 60335-1:2006 „Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale” şi EN 60990 „Metode de măsurare a curentului de contact şi a curentului din conductorul de protecţie”. Din diferite motive poate apărea pericolul aflării sub tensiune a elementelor constructive metalice accesibile. Conform protecţiei împotriva şocurilor electrice automatele se încadrează în clasa 1, în care este prevăzută legarea la pămînt a aparatului prin cablul de alimentare şi care, la rîndul său, se conectează prin fişă de tip „X”. Tensiunea la bornele conductorului de protecţie Uo şi a conductorului neutru conectat la pămînt de protecţie nu trebuie să depăşească mărimea de 1% a tensiunii între faze. În cazul alimentării automatelor de joc această tensiune trebuie să fie mai mică de 4,0V. În figura 1 este prezentat exemplul conectării conductoarelor de alimentare şi de protecţie a echipamentului automatelor de joc utilizîndu-se sursa de alimentare de tensiune joasă tip MD-9916A ADJUST.

89


LÎPI, în urma încercărilor automatelor destinate jocurilor, a efectuat un studiu în scopul aprecierii situaţiilor care pot apărea la automate de joc ca urmare a defectării conductorului de protecţie legat la pămînt. S-a stabilit că, în acest caz, la părţile metalice accesibile ale carcasei echipamentului apare o tensiune faţă de conductorul neutru egală cu jumătate din tensiunea din reţeaua de alimentare-U/2. La tensiunea de alimentare 220 V, componentele metalice ale carcasei se supun tensiunii de 110 V. Tensiunea se formează de către curentul de sarcină IN care trece prin conductorul neutru şi depinde de puterea consumată şi de rezistenţa electrică a conductorului. Această tensiune prezintă un pericol sporit de electrocutare atît pentru participanţii la jocuri, cît şi pentru personalul de deservire a automatelor. Totodată, s-a depistat că la bornele surselor interne de alimentare +5 V, -12 V, +12V, de asemenea, apare aceeaşi tensiune U/2, provocată de defectarea conductorului de protecţie. În acest mod, elementele schemei electronice ale automatelor de joc sunt supuse tensiunii cu un potenţial de 110 V (faţă de conductorul neutru la tensiunea din reţea de 220V). Ca rezultat, în primul rînd, apare pericolul real de defectare a echipamentului în întregime. În al doilea rînd, nu este exclusă probabilitatea de modificare a condiţiilor de joc (chiar în lipsa defectelor fizice evidente), ce pune, de asemenea, la îndoială corectitudinea jocurilor şi, ca urmare, afectarea intereselor atît ale persoanelor participante la jocuri, cît şi ale agenţilor economici cu activitate în acest domeniu. Adică, defectarea conductorului de protecţie poate provoca următoarele: 1. Electrocutarea personalului implicat în deservirea aparatelor de joc şi a participanţilor la jocuri; 2. Defectarea fizică a echipamentului; 3. Incorectitudinea sistemului de jocuri în întregime. Luînd în consideraţie cele constatate mai sus, agenţii economici, firmele care folosesc în localuri automate destinate pentru jocuri de noroc cu posibilitatea cîştigurilor băneşti trebuie să asigure, în mod obligatoriu, supravegherea adecvată în privinţa integrităţii conductorului de protecţie legat la pămînt, cu respectarea cerinţelor în vigoare. Şeful Laboratorului de încercări ale produselor industriale din cadrul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

90

Grigore CERNICA


91

N

L

U

Mai puţin de 1 % din tensiunea între faze

IN

Punct de conectare a echipamentului la sursa de alimentare +5V

2

1

• FG

CHD

-12 V

U /2

U /2

N

Defect al conductorului de protecţie legat la pămînt.

U /2

Carcasă de metal a aparatului de joc

Figura 1. Exemplu de conectare a conductorului neutru legat la pămînt de protecţie în cazul cînd conductorul de legare la pămînt al automatului de joc este defecta

U= ~220 V

Sursa de alimentare

• +12 V

MD-9916A ADJUST

U /2


C O L E G I U L D E R E D A C Ţ I E: PreĹ&#x;edinte Secretar Membrii colegiului:

Vitalie Dragancea Olga Negru Gheorghe Gangura Ion Maftei Ludmila Creciun Vasile Nedelea Constantin Bordianu Victoria Prisac

92

Profile for standard.md

Buletin de Standardizare februarie 2010  

Buletin de Standardizare februarie 2010  

Advertisement