Page 1

DEPARTAMENTUL STANDARDIZARE $1 METROLOGIE AL REPUBLICll MOLDOVA lnstitutul National de Standardizare ยงi Metrologie

Fondat in 1994

BULETINUL DE STANDARDIZARE

1 - 2004 PUBLICATIE OFICIALA

Chiยงinau

2004


1N

ATENTIA CITITORILOR! H!

B H II MA H II IO 1I II T A 'T E JI E

"Buletinul de Standardizare" - publicatie oficiala periodica a Departamentului Standardizare ~i Metrologie ("Moldova-Standard") unica sursa, care contine informatii privind standardizarea, metrologia, ernluarea conformitatii nationala ~i interstatala (internationala), se publica din anul 1994. In "Buletinul de Standardizare" se publica informatii operative din domeniile de standardizare, metrologie, evaluarii conformiti:itii, inclusiv a actelor oficiale ale Departamentului "Moldova-Standard'', care in mod separat nu se difuzeaza organizatiilor ~i intreprinderilor din republica. '.tncepind cu nr. 4-2002 1n "Buletinul de Standardizare " documentele nonnative de standardizare se aranjeaza conform clasificatorului standardelor moldovene CRM 008- 2002. Documentele normative necesare pot fi procurate prin intermediul formularului de comanda din "Buletinul de Standardizare". Relatii la tel./ CrrpaBKH no Ten /74 86 55, 71 92 54 (interior/.n:on./111). "Buletinul de Standardizare" - oqmqHaJibHoe rrepHo,n;11qecKoe H3,n:aHHe ..QenapTaMeHTa CTatt,n:apTH3al(HH H Me-rponorHH ("Moldova-Standard") - emrncTBeHHbIM HCToqHHK, KOTOpbIM co.n:epJKHT :irnqJOpMaI.{HIO no HaIJ;HOHaJibHOM H Me){(rocy,n;apcTBeHHOM (Me)l{,n;yttapo,n;HoH) CTaH,n:apTH3al(HH, MeTpOJIOI'HH, OI(eHKH COOTBeTCTBHH rry6mrKyeTCH C;; 1994 rn,n;a. B "Buletinul de Standardizare" rry6JIHKyeTcJI orrepaTHBHaH HH<J?opMaQHH 0 pa6oTe B o6naCTH CTaH,n;apTH3al(HH, MeTpOJIOI'HH, OI(eHKH COOTBeTCTBHH, a TaIOKe p.lI,n; ocl>HI.{HaJibHbIX )J;OKyMeHTOB ):(erraprnMeHTa "Moldova-Standard", He rro,n:Jie)l{a~HX ,ll;OIIOJIHHTeJibHOH paCCbIJIKe opraHH3al.{HHM H rrpe.n:rrpHHTHHM pecrry6JIHKH. HaqHHaH c M! 4-2002 B "Buletinul de Standardizare" HopMaTHBHhie JJ:OKyMeHTDI ITO CTaH.n;apTH3a1(HH pacrro11araIOTCH B COOTBeTCTBHH c KJiaccmp11KarnpoM crniI.n:apToB Mon.n:oBDI CRM 008- 2002. Heo6xo,n;HMYIO BaM HOpMaTHBHYIO .ri:oKyMeHTal(HIO MOJKHO rrp1106peCTH no 6JiaiiK-3aKa3Y "Buletinul de Standardizare".

ŠMOLDOVA-STANDARD, 2003 2


CUPRINS STANDARDIZARE Hotar\'rea Departamentului "Moldova-Standard" nr.1430-ST din 10.12.2003.. .................. ............. ......... ... ..

5

Hotarlrea Departamentului "Moldova-Standard" nr. 1444-ST din 04.01.2004. ....................... ................. ... ..

9

Programul de standardizare nationala pe anii 2002 - 2005 (actualizat)............................................................................................ l 0 Lista standardelor moldovene aprobate.. ................ .......... ...

14

Indicativul standardelor abrogate pe teritoriul Republicii Moldova............................................................................ 17 Lista standardelor interstatale adoptate ca standarde nationale pe teritoriul Republicii Moldova......................................

18

Indicativul standardelor interstatale 1nlocuite pe teritoriul Republicii Moldova..........................................................

24

Indicativul clasificatoarelor interstatale, pentru care sint aprobate modificari pe teritoriul Republicii Moldova.............. 25 Modificari la clasificatoare interstatale...........................

25

Erate la standarde interstatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Erate la "Buletinul de Standardizare".......................................... 39 Lista prescriptiilor tehnice inregistrate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Lista prescriptiilor tehnice inlocuite.................................

49

Lista modificarilor la prescriptii tehnice inregistrate...............

50

Lista standardelor de ramura ale Federatiei Ruse, aplicate pe teritoriul Republicii Moldova...........................................

55

3


METROLOGIE Norme de metrologie aprobate.....................................................

56

Hotarlrea Departamentului "Moldova-Standard" nr. 1424-M din 11.11.2003.. ............. ... .. .. . . ...... ........... ...... 56 Hotarlrea Departamentului "Moldova-Standard" nr. 1445-M din 04.01.2004. ................. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ... . . 58 EVALUAREA CONFORMITATII Hotarirea Departamentului "Moldova-Standard" nr. 1421-C din 07.11.2003 ..... .. ... .. .... ....... ... . ... .. ...... .. . .. . . 77 Hotarirea Departamentului "Moldova-Standard" nr. 1434-C din 15.12.2003... ................... .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. ... . . 78 Hotarirea Departamentului "Moldova-Standard" nr. 1439-C din 25.12.2003................. .... ... ... .... ..... ... . ........ 79 Lista organismelor de certificare ~i laboratoarelor de 1ncercari, acreditate in Republica Moldova... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

80

Lista exper{:ilor certificati in Sistemul National de Certificare al Republicii Moldova......................................................................

134

SECURITATE INDUSTRIALA Lista documentelor normative aprobate.. ... ... ... . .. .. . . . . . . . . . . ....

144

Documente normative abrogate pe teritoriul Republic ii Modova ......................................................... .

145

Documente normative modificate ....... ............... ............ ..... .... . .

145

Lista standardelor interstatale ~i ale altor tari, intrate 'in fondul national de documente normative....................................... 147

4


STANDARDIZARE

HOT ARiREA DEPARTAMENTULUI "MOLDOVA-STAND ARD"

Nr. 1430-ST din 10.12.2003

In conformitate cu art. 4, al. (6) al Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 "Privind protectia consumatorilor" (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507) se emite urmatoarea

HOTARiRE:

1.

In

cadrul Departamentului Standardizare ~i Metrologie se instituie

Comisia pentru examinarea contractelor tip incheiate i'ntre agentii economici fumizori de servicii monopoli~ti

~i

consumatori.

2. Se aproba:

componenta Comisiei, conform anexei nr. 1 Regulamentul Comisiei conform anexei nr. 2 3. Se stabile~te ca agentii economici fumizori de servicii, care i'n conformitate cu legislatia, sunt monopoli~ti, trebuie sa prezinte Departamentului Standardizare ~i Metrologie pentru coordonare formularul ~i continutul contractului tip, care se va multiplica pentru a fi propus consumatorilor pentru incheiere.

4. Tinerea lucrarilor de secretariat a Comisiei se pune in sarcina Oficiului relatii cu consumatorii. 5. Prezenta Hotarire sa fie publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Director general

Sergiu BABAN

5


Anexanr. 1 La Hotarirea Departamentului Nr. 1430 - ST din 10.12.2003

Componenta Comisiei de examinare a contractelor tip Sergiu BABAN director general al Departamentului Standardizare ~i Metrologie

pre~edintele

Nona Luscalov vicedirector general al Departamentului Standardizare ~i Metrologie

vicepre~edintele

Viorel Gorbatii ยงef Oficiul relatii cu consumatorii

secretarul Comisiei

Iulia Ciubara director CSM Balti

membru al Comisiei

Maria Bizgu ~ef Directia principalii Supraveghere de stat ~i protectia consumatorilor

membru al Comisiei

Maria Corfanenco ~ef Directia principala Drept ~i relatii exteme

membru al Comisiei

Elena Hanganu ~ef Directia principala Mefrologie

membru al Comisiei

Victor Cuhal ~efDirectia principala Supraveghere tehnica ~i Securitate industriala

membru al Comisiei

6

Comisiei

Comisiei


Anexanr. 2 La Hotarirea Departamentului Nr. 1430 - ST din 10.12.2003

REGULAMENTUL Comisiei departamentale pentru examinarea contractelor tip incheiate intre agentii economici furnizori de servicii monopoli~ti ~i consumatori.

I. Comisia permanentii pentru examinarea contractelor tip incheiate intre agentii economici furnizori de servicii monopoli~ti ~i consumatori (in continuare Comisia) este creatii in scopul executiirii Legii privind protectia consumatorilor nr. 105-XV din 13 martie 2003. 2. Comisia in activitatea sa se va conduce de legislatia in vigoare, actele normative ale Guvemului, altor autoritati ale administratiei publice centrale care se refera la protecjia consumatorilor precum ~i de Prezentul Regulament.

I.

Reguli de procedurii.

3. Comisia i~i desfii~oara activitatea in scopul examiniirii contractelor tip ce urmeaza a fi incheiate intre agentii economici fumizori de servicii, care in confotmitate cu legislatia, sunt monopoli~ti (in continuare - agenti economici) ~i consumatorii - persoane fizice. 4. Comisia examineaza contractele tip prezentate de agentii economici 1n termen maxim de 30 zile lucratoare de la data prezentarii lor.

5. Comisia examineazii contractele tip in vederea: expunerii lor clare, fiira echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cuno~tinte speciale; neadmiterii stipularii in contracte a unor clauze abuzive; neadmiterii dezechilibrului intre drepturile ~i obligatiile partilor.

7


6. In rezultatul examiniirii contractelor tip Comisia poate primi decizia ca ele sa fie coordonate (prin aplicarea §tampilei COORDONAT, sernnatura directorului general §i aplicarea §tampilei Departamentului Standardizare §i Metrologie), sau ca ele sa fie remise agentului economic pentru a fi reperfectate §i completate in conformitate cu obiectiile comisiei. 7. Decizia Comisiei se adopta cu majoritatea voturilor membrilor prezenti §i se consernneaza in procesul verbal al §edintei.

II. Organizarea lucrarilor Comisiei 8. Organizarea lucrarilor Comisiei se pune in sarcina Oficiului Relatii cu Consumatorii care tine §i secretariatul Comisiei. 9. Secretariatul Comisiei organizeaza corespondenta necesara pregate§te materialele necesare pentru prezentare membrilor Comisiei.

~1

III. Dispozitii finale 7. in cazul eliberarii membrilor Comisiei nominalizate din functiile detinute, atribufiile acestora in cadrul Comisiei vor fi efectuate de persoanele nou-confirmate in functiile respective, fiira emiterea unei noi Hotariri. 8. La lucrarile Comisiei pot fi invitati speciali§ti din cadrul Departamentului ~i structurilor sale teritoriale, speciali~ti ai altor organe publice centrale abilitate cu functii de protectie a consumatorilor, reprezentanti ai organizatiilor ob§te~ti de protectie a consumatorilor. 9. Comisia se intrune~te ori de cite ori este necesar la initiativa' pre$edintelui comisiei.

8


HOTARIREA DEPARTAMENTULUI "MOLDOVA-STANDARD" Nr.1444-ST din 04.01.2004

In baza Hotar1rii Colegiului Departamentului Statistica $i Sociologie nr. 16 din 25 noiembrie 2003, Departamentul Standardizare ~i Metrologie al Republicii Moldova emite urmatoarea

HOT ARiRE

1 A aproba cu aplicare din 01.02.2004 modificarea nr. 1 la clasificatorul Republicii Moldova CRM 007-2000 "Clasificatorul activitatilor din economia Moldovei (CAEM)". 2 Departamentul Statistica $i Sociologie pina la 01.02.2004 va asigura: - editarea modificiirii, mentionate in prezenta Hotiirire; - sistemele informationale cu programe pentru prelucrarea informapei statistice in corespundere cu modificarea mentionatii in prezenta Hotar1re.

Director general

Sergiu BABAN

9


15 ianuarie 2004

PROGRAMUL DESTANDARDIZARENATIONALA pe anii 2002 - 2005

actualizat Nr. crt.

Titlul standardului

Elaborat prima data sau inlocuie~te alt document (de indicat)

Inceputu! lucriirilor

Prezentarea spre aprobare

Clasificarea conform CRM 008-

2002

~I~

Referinte la standarde internationale utilizate ca bazii pentru elaborarea acestui standard

I

2

1

SM "Fonnolvaccin contra colibacteriozei la vitei ~i purcei. Conditii tehnice"

Elaborat prima data

2002

2005

11.220

-

2

SM "Sistemul Na~onal de Metrologie. Asigurarea metrologica a incerciirilor produselor in scopul evaluarii conformitiitii. Principii generate"

Elaborat prima data

2002

2004

17.020

-

3

4

5

6

Numele ~i adresa elaboratorului responsabil de realizarea programului de standardizare

7

8

CT 16 "Cre~terea animalelor agricole. Biotehnologie", jud. Chi~inau, s. Maximovca CT 6 "Metrologie", Chi~inau,

str. E. Coca, 28

Note

9


l

2

3

3

SM 8-16:1999 "Sistemul Modificarea National de Metrologie. nr. 2 Incercarile metrologice de stat ~i aprobarea de model a mijloacelor de masurare"

4

SM "Articole de bijuterie din metale pretioase. Cerinte tehnice generale"

Inlocuie~te

4

5

6

7

8

2002

2003

17.020

-

CT6

2002

2003

39.060

-

Uzina de bijuterii "Giuvaier", Chi~inau, str. Sarmizegetusa, 16

SP MD 3904-002-96

5

SM 83 "Avicultura. Pui de Revizuire o zi de gainii, rase u~oare. Inlocuie~te Conditii tehnice de SM 83:1995 calitate"

2002

2005

65.020.30

-

CT16

6

SM "Adaosuri vitarninice (premixuri) pentru porcine. Condipi tehnice"

Elaborat prima data

2002

2005

65.120

-

CT16

7

SM "Venin de albine cristalizat. Conditii tehnice"

Elaborat prima data

2002

2005

65.140

-

CT16

8

SM "Tutun in stare verde. Conditii tehnice"

Elaborat prima data

2002

2005

65.160

-

CT 3 "Tutun ~i produse din tutun'',

~

9

Elaborata I redactare

Chi~inau, I

I

str. Ismail, 116

I


1

9

:

2

J

SM "Tutun-strips. Conditii Elaborat tehnice" prima data

4

5

6

2002

2005

65.160

-

7

8

CT3

-路

10 SM "Produse de tomate concentrate. Conditii tehnice"

Elaborat prima data

2002

2003

67.080

-

CT2

11

SM "Brlnzeturi moi l?i brinzeturi In saramura. Conditii tehnice generale"

Elaborat prima data. inlocuie1?te SPMD 6705-027-98

2002

2005

67.100

-

CT 26 "Carne, lapte, grasime l?i produse derivate", Chi1?inau, str. Cosmonautilor, 9, b.445

12 SM "Produse din came de pasare. Conditii tehnice generale"

Elaborat prima data

2002

2005

67.120

-

CT26

13 SM "Lebiirvur1?ti, singerete, tobe. Conditii tehnice generale"

Elaborat prima data

2002

2005

67.120

-

CT26

14

Elaborat prima data

2002

2005

67.120

-

CT26

SM "Mezeluri fierte (parizere, crenvur1?ti etc.). Conditii tehnice generale"

9路--

I

Elaborat a redactarea II


1

2

3

15 SM "Bauturi nealcoolice. Condi!ii tehnice generale"

Elaborat prima data

4

2002

7

6

5

2005

67.160.20

-

8

9

CT 18 "Bere, produse alcoolice !;>i slabalcoolice", Chi~inau,

str. Uzinelor, 167 STANDARDE NATIONALE

H

"'

IN CURS DE ELABORARE

16 SM "Una j:igaie bruta. Condi!ii tehnice"

Elaborat prima data

2001

2005

59.060.10

-

CT 16

17 SM "Tutun neferrnentat. Tip "Virginia". Condi!ii tehnice"

Elaborat primadata

2001

2005

65.160

-

CT3

18 SM "Tutun neferrnentat. Tip "Burley". Condi!ii tehnice"

Elaborat prima data

2001

2005

65.160

-

CT3

19 SM "Semifabricate din came. Conditii tehnice generate"

Elaborat primadata

2001

2005

67.120

-

INSM

Va fi transmis pentru elaborare CT26


LISTA STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE (noiembrie - decembrie 2003) 65 AGRICULTURA

65.160 SM ISO 3406:2003 Tutun ~i produse de tutun. Exprimarea rezultatelor analizei -

Ta6aK u

ma6attHbze U30ellUR. Bb1pa:J1Ce1me pe3yllbmamoe aHa.nu3a

SM STAS 4895/1 :2003 Tutun ~i produse de tutun. Determinarea conjinutului de apa -

Ta6aK u

ma6attHble U30eJlUJI,. OnpeoeJleHue cooep:J1CaHUJ1, 600bl

SM STAS 4895/2:2003 Tutun ~i produse de tutun. Tutun fermentat ~i produse de tutun. Luarea probelor - Ta6aK u ma6attHbze U30eJlUR. Ta6aK ¢epMeHmupoeaHHblU u ma6al/Hbze U30eJlUJ1,. Om6op npo6

SM STAS 4895-4:2003 Tutun ~i produse de tutun. Determinarea continutului in zaharuri reducatoare totale, zaharuri solubile ~i substante reducatoare totale. Metoda manganometrica - Ta6aK u ma6al/Hbze u3oeJluR. OnpeoeJlrnue COOep:JICGHUJI, 06Ufe20 80CCmaH06UmellbH020 caxapa, pacmeopWvt020 caxapa u o6UfUX eoccmaHoeumeJlbHbZX 6eUfecme. MaH2aH0Mempu4ecKuu Memoo

SM STAS 4895/9:2003 rutun ~i produse de tutun. Determinarea continutului de dioxid de siliciu - Ta6aK u ma6al/Hble U30eJlUJI,. Onpeoe;ze11ue cooep:J1CmtUJI, 06YOKUCU KpeMHUJi,

SM ISO /TR 7821:2003 Tutun. Pregatirea ~i constituirea e~antioanelor identice pomind de la acela~i lot (cod practic pentru modalitatea de incercari comparative conducind la calitatea metodelor de incercare) - Ta6aK. lloo2omoeKa u cocma6JleHue uoeHmuttHblX npo6 U3 ooHou napmuu (ceoo npaeull OJlR Memooa cpaeHumeJlbllblX UCnblmQHUU eeoyUfUX K Kattecmey Mem0008 UCnbzmaHUU)

14


SM STAS 13081:2003 Tutun ~i produse de tutun. Atmosfere de conditionare ~i analiza - Ta6aK u ma6a'IHbie U30elluR. Cpeobi o!lR KOHOUlfU01tupoea1tuJ1 u aHa!lU3a

SM SR 13336:2003 Tutun ~i produse de tutun. Determinarea indicelui de puritate - Ta6aK u ma6a'IHble u3oeJ1uJ1. Onpeoe!leHue u11oeKca 'lucmombl

65.160 01.040.65 SM ISO 10185:2003 Tutun ~i produse de tutun. Vocabular - Ta6aK u ma6a'1Hb1e u3oeJ1uJ1. C!loeapb

67 INDUSTRIA ALIMENTARA

67.120.10 SM STB 974:2003 Pelmeni congelati.

Conditii

tehnice

generale

Ile!lb.Me11u

3aMopo:J1CeHHb1e. 06Ufue mex11u'lecKue yc!l06UJl

87 INDUSTRIA DE VOPSELE

~I

COLORANT!

87.040 SM GOST R 52020:2003 Materiale pentru vopsire dispersive in apa. Condi!ii tehnice generale Mamepua!lbl JlaKoKpaco'IHble meXHUl./eCKUe ycllOBUJl

eoo1to-oucnepcuoH1tble.

06Ufue

RG 29-03-142:2003 Sistemul National de Metrologie. Modul de recunoa~tere a rezultatelor incercarilor de aprobare de model ~i etalonarilor/verificarilor metrologice ale mijloacelor de masurare - HalfUOHa!lbHaR cucmeMa .MempoJ102uu. IlopRooK npU31ta1tuJ1 Pe3Yllbmamoe Mempo!lo2ul./ec7<UX ucnb1ma1tuu OllJl ymeep:J1Coe1tUJ1 muna u 3maJ101tupoea1tuulnoeepo7< cpeocme U3Mepe1tuu

15


RG 29-03-143:2003 Sisteinul National de Metrologie. Modul de legalizare a materialelor de referinta utilizate in Republica Moldova - Hau,uonaJtbHM cuc拢eMa ;l1empo1102uu. IlopROOK Y3GKOHemm npUMeHReMblX 6 Pecny611uKe Mo11006a

cmanoapmHblX

o6pa3U,06

Indicativul standardelor moldovene aprobate (noiembrie - decembrie 2003)

!JT lJT f; T

Indicativul

Codul CSM

Data aplicarii

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

SM STAS 4895/1,2003

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

SM STAS 4895/2:2003,

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

SM SR 4895-4:2003

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

SM STAS 4895/9:2003

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

i

V SM ISO 3406:2003

I 13T V J.J

.

Nr.

~i

data hotarlrii

tJT 路.J

SM ISO/TR 7821:2003

/j/ '>/

SM ISO 10185:2003

65.160 01.040.65

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

i/ SM STAS 13081 :2003

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

!, SM SR 13336:2003

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

87.040

01.12.04*

1440-ST din 26.12.03

65.160

SM GOST R 52020:2003 I) Ti J SM STB 974:2003

' r ~iRo

1J T 1)

+'. ...

67.120.10

01.11.04*

1419-ST din 05.11.03

-

01.06.04*

1437-ST din 19.12.03

29-03-143:2003 . 1 路. IT\

-

01.06.04*

1437-ST din 19.12.03

RG 29-03-142:2003

*In caz de necesitate documentul poate fi aplicat inainte de termen

16


INDICATIVUL STANDARDELOR ABROGATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA (noiembrie - decembrie 2003) 'Codul CSM

Indicativul '

Nr.

~i

data hotiirlrii

STANDARDE ROMANE

..

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

STAS 4895/1 ~82 路

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

STAS 4895/2-89

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03 ii

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

1

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

V

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

65.160 01.040.65

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

STAS 13081-91

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03 v

SR 13336:1996

65.160

01.06.04

1426-ST din 04.12.03

SR ISO 3400: 1994

\

_;..

I

STAS ISO 3406-92

路,:

''"":路'-._)

STAS 4895/3-82 '

'

SR 4895-4-1997 \ \.

C'

STAS 4895/11-91 SR ISO 8453:1994

I

SR ISO 10185:1995 ' ~

Data abrogarii

i

)

17

v

v

v

v v


LISTA STANDARDELOR INTERSTATALE ADOPTATE CA STANDARDE NATIONALE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA (noiembrie - decembrie 2003) 11 MEDICINA

11.040.55 GOST 30324.30-2002 (CEI 60601-2-30:1995) Ifa.uenmr Me.n.uu;irncKHe 3JieKTJJHqecKHe. qaCTh

2.

qacTHhie 1'pe6oBamur

6e30ITaCHOCTH K rrpu6opaM ,ll,JUl aBTOMaTJiqecKoro KOHT}JOJIH .n.aBneHHH KpOBH KOCBeHHhIM MeTO,ll,OM

13 MEDIU. PROTECTIA SANATATII. SECURITATE

13.110 GOST EN 294-2002 Ee3orracHOCTh MamnH. £e3orracHhie paccTO.HHH.H ,1l,JUl rrpe.n.oxpaHeHH.H BepXHHX KOHeqHOCTeH OT rrorra.n.aHH.H B orraCHyIO 30HY

GOST EN 349-2002 £e3orracHocTh

MamnH.

MttHHMaJihHhie

paccTOHHHR

wrn

rrpe.n.oTBpaineHH.H 3aineMJieHH.H •rncTeli qenoBeqecKoro Tena

GOST EN 418-2002 oe30IIaCHOCTh

MaillHH.

YCTaHOBKH

aBapHHHOI'O

BhIKJIIOqeHHH.

Cl>yHKU,HH. IlpHHU,HITbl rrpoeKTHpOBaHH5!

GOST EN 563-2002 oe30ITaCHOCTh

MamnH.

TeMrrepaTyphI

KacaeMbIX

ITOBepxHOCTeH.

3proHOMHqecKHe ;:i;aHHhie ,ll,Jl5! ycTaHOBJieHHH npe;:i;eJihHhIX BeJIHqHH ropHqHx IlOBepXHOCTeH.

GOST EN 811-2002 oe3onacHOCTb MaIIlHH. Ee3orraCHble pacCT05!HH5! ,ll,JUl rrpe.n.oxpaHeHHR HIDKHHX KOHeqHOCTeH OT rrorra.n.amur B orracHyro 30HY

GOST EN 953-2002 Ee3orracHocTh

MamnH.

CneMHble

3ainnTHhie

ycTpolicTBa.

06mue

Tpe6oBaHHH ITO KOHC'I'pynpoBaHHIO H H3roTOBJieHHIO HeII0,1l,Bll)l(HhIX H rrepeMeinaeMhIX CneMHhIX 3am:nTHhIX yc'I'pOHCTB

18


GOST EN 1037-2002 Ee3ormcHocTh Mannrn. IIpe.n:ornpam:emrn Hem1rn,n:aHHoro rrycKa

GOST EN 1050-2002 Ee3orracHocTh Mannrn. IlpHHWIIIhI on:eHKH H orrpe,n:eneHHH pHCKa

GOST EN 1088-2002 ne30IIaCHOCTh MaIIHIH. nJIOKHpOBO'lHl>Ie YCTpOHCTBa, CB.HJaHHhie C 3aID:HTHhIMH ycTpOHCTBaMH. IlpHHU:HIIhl KOHCTpYHpOBaHHJI H Bhr6opa

GOST EN 1550-2002 :Oe3orracHocTb MeTam1006pa6aTi.rnmom:ux cTaHKOB. Tpe6oBaHHJI 6e3orracHOCTH ,ll;JIJI pa3pa60TKH H KOHCTpyHpOBaHHJI 3a)l(HMHhIX rraTpOHOB 3arOTOBOK

GOST 30860-2002 (EN 842:1996, EN 981:1996) Ee3orracHocTb MamHH. OcHOBHbie xapaKTepHCTHKH orrTH'lecKHX H 3BYKOBhIX CHrHaJIOB orracHOCTH.

13.260 91.140.50 GOST 30331.8-95 (CEI 364-4-47-81) 3neKT.poycTaHOBKH 3,n:aHHii. qacTi. 4. Tpe6oBaHHJI no o6ecrre'leHHIO 6e3oIIaCHOCTH. 06m:11e Tpe6oBaHHJI no rrpHMeHeHHIO Mep 3am;HThI ,Il;JIJI o6ecrre'leHHJI 6e3orracHoCTH. Tpe6oBaHHJI no rrpHMeHeHHIO Mep 3am;HThl OT rropa)l(eHHJI 3JieKTpH'leCKHM TOKOM.

17 METROLOGIE ~I MASURARE. FENOMENE FIZICE

17.020 GOST 8.217-2003 f ocy,n:apcTBeHHaR TpaHccpopMaTOpi.r

c11cTeMa o6ecrre'leHHH e.n;HHCTBa TOKa. MeTo,n:HKa rroBepKH

H3MepeHHii.

f nlocuie:jte

GOST 8.217-87 GOST 8.255-2003 focy,n:apcrneHHaH cHCTeMa o6ecrre'leHHH e,n:HHCTBa H3MepeHHii. Mepi.r 3JieKTpH'leCKOii eMKOCTH. MeTO,ll;HKa rroBepKH inlocuie~te

GOST 8.255-77

19


GOST 8.324-2002 f'ocy,i:J;apcTBeHHmI CHCTeMa o6ecrreqemui: e,n;HHCTBa H3Mepemrii. CqeT'IHI<H ra3a. MeTO,ZJ;HKa rroBepKH-inlocuie~te GOST 8.324-78

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.160.01 GOST EN 288-1-2002 KsanmpHKa:U:HH TeXHOJiorttqecKHX rrpo:u:eccos csapKH MeTa.nnos. 06mue rpe6oBaHHJI K KBaJIH<j:lHKa:U:HH TeXHOJIOrn:lJ:eCKH:X rrpo:u:ecCOB CBapKH H rrnaBJieHHeM

GOST EN 288-2-2002 Ksantt<j:lHKa:U:HH TexHoJiorHI.JecKHX rrpo:u:eccos Tpe6osaHHH K KOHCTPYK:u:HH ,n;yroBoii: cBapKH

CBapKH

MeranJioB.

GOST EN 288-6-2002 KBanmpuKa:u:m1 TeXHonorut.IeCKHX rrpo:u:eccoB cBapKH MeTaJIJIOB. Tpe6osaHHH K KBaJIH<j:lMKaQHH TeXHOJIOrMI.JecKoro rrpo:u:ecca ,n;yrosoii: CBapKH Ha OCHOBe rrpOH3BO,Zl;CTBeHHOro OIIbITa

GOST EN 288-7-2002 KsanH<j:lHKaQHJI TexHoJiorHqecKMx rrpo:u:eccoB cBapKH MeTaJIJIOB. Tpe6osaHHJI K KBa.nHpHKa:U:HH TexHonorut.IecKoro rrpo:u:ecca ,n;yrosott CBapKH Ha OCHOBe CTaH,n;apTHOro crroco6a CBapKH

GOST EN 288-8-2002 KsamiqrnKaUHJI TeXHOJIOrHtJ:eCKHX npo:u:eccos csapKH MeTamIOB. Tpe6osaHHJI K KBaJIH<j:lHKa:U:UH TexHonorMI.JeCKoro npo:u:ecca ,n;yrosott CBapKH Ha OCHOBe HCIIbJTaHHH rrepe,n; HalJ:aJIOM rrpOH3BO,ZJ;CTBa

GOST EN 439-2002 la3bl 3aII(HTHbre ,n;mI ,n;yrosoii: CBapKH H pe3KH. KJiaccH<j:lHKaQHH

27 ENERGETICA l>I TRANSMISIA CALDURII

27.020 29.020 GOST 30331.12-2001(CEI364-7-703-1984) 3neKrpoycraHOBKH 3,n;aHHH. qaCTh 7. Tpe6oBaHMJI K crreQHaJibHbIM 3JieKrpoycraHoBKaM. Pa3,n;en 703. IloMeII(eHMJI, co,n;ep)Ka11ure HarpeBaTemr ,n;mi: cayH.

20


GOST 30331.13-2001 (CEI 364-7-706-1983) 3JieKrpoycrnHOBKII 3,D;aJIIIH. qacTh 7. Tpe6oBaHIDI K cneu;rrarrhHhIM :rneKrpoycTaHOBKaM. Pa3,n;eJI 706. CrecHeHHhie rroMeIIJ;eHmI c rrpOBOJ(HIIJ;MM IIOJIOM, CTeHaMM II IIOTOJIKOM.

GOST 30331.15-2001(CEI364-5-52-1993) 3JieKrpoycraHOBKII 3,n;aHrri1. qacTh 5. Bn16op 3JieKTpoo6opy,n;oBaHMH.fJiaBa52.3JieKrponpOBO,Zl;KM.

11

MOHTa)J(

29 ELECTROTEHNICA

29.120.60 GOST 30011.6.1-2002 (CEI 60947-6-1-1989) Armaparypa pacrrpe;wJieHIIH 11 ynpasJieH11JI HM3KOBOJihTHa5I. qacTh 6. Annaparypa MHorocpyHKIJ;IIOHaJibHaJI. Pa3,n;eJI 1. Arrnaparypa KOMMyTaIJ;110HHa5I aBTOMaTM'WCKOro rrepeKJIIOqeHIDI

29.140.40 GOST CEI 60598-2-20-2002 CBeT11JihHMKM. 1Iacrn 2. qacTHhie rpe6oBaHIDI. Pa3,n;eJI 20. f11pJIRH.UhI CBeTOBbie

35 TEHNOLOGIA INFORMATIEI.

MA~INI

DE BIROU

35.040 GOST 30819-2002(ISO/CEI15459-1-99) GOST R 51294.4-2000(ISO/CEI15459-1-99) ABTOMaT11qecKa5I M,n;eHr11cprrKau;MH. Me)l()J;yttapo,n;Ha.ll ytt11KamHa5I u,n;eHTIIcpIIKau;11.lI rpaHcrropT11pyeMhIX e,n;MHMIJ;. 06m11e IIOJIO)l{eHIIH

67 INDUSTRIA ALIMENTARA

67.060 GOST 30043-2002 (ISO 5529:1992) IIrneH11u;a. Onpe.JJ;eJieH11e rr0Ka3arem1 ce,nrrMeHTau;u11 rro Meroey 3eneHII

- fn!ocuie$te GOST 30043-93 (ISO 5529-78) 71 NDUSTRIA CHIMICA

71.100.70 GOST 28546-2002 MI.mo zyarreTHoe TBep.JJ;oe. 06m11e TexH11qecKMe ycnoBMH - inlocui~te

GOST 28546-90 21


91 CONSTRUCTII

~I

MATERIALE DE CONSTRUCTII

91.100.10 GOST EN 196-2-2002 MeTO)::(hI HCIIhITamrn u;eMeHrn. qaCTh 2. XIIMIIrrecKIIH aHaJIH3 u;eMeHTa GOST EN 196-4-2002 MeTO)::(hI IICIIhITaHIIH u;eMeHrn. qaCTh 4. K01rnrrecrneHHoe orrpe)::(enem:re KOMIIOHeHTOB GOST EN 196-7-2002 MeTO)::(hI IICIIhITaHHH u;eMeHTa. qaCTh 7. MeTO)::( oT6opa II rrowoTOBKH o6pa3Il;OB u;eMeHTa Indicativul standardelor interstatale, adoptate ca standarde nationale pe teritoriul Republicii Moldova (noiembrie - decembrie 2003) Indicati vul

Codul CSM

Data aplicarii

17.020

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

GOST 8.255-2003

17.020

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

[q I GOST 8.324-2002

17.020

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

GOST EN 196-2-2002

91.100.10 01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

~7 GOST EN 196-4-2002

91.100.10 01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

er

GOSTEN 196-7-2002

91.100.10 01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

foT

GOST EN 288-1-2002

25.160.01

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

6T

GOST EN 288-2-2002

25.160.01

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

81

GOST EN 288-6-2002

25.160.01

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

87

GOST EN 288-7-2002

25.160.01

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

f!;'fl GOST EN 288-8-2002

25.160.01

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

~1 GOST 8.217-2003

f3 7(

Nr. ยงi data hotliririi

~

gr

~7 GOST EN 294-2002

22


Indicativul

$1 g,1 /87'

GOST EN 349-2002 GOSTEN 418-2002 GOST EN 439-2002

pf

GOST EN 563-2002

Nr. 1?i data hotar!rii

Codul CSM

Data aplicarii

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

25.160.01

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

GOST EN 811-2002

gr

GOST EN 953-2002

6T

13.110

01.01.05*

1435-STdin 16.12.03

GOST EN 1037-2002 f!}

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

GOST EN 1050-2002

/3 f

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

GOST EN 1088-2002

£T

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

er

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

71.100.70 01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

!3T

29.120.60 01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

11.040.55 01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

01.01.05* 13.260 91.140.50

1435-ST din 16.12.03

£;(

- GOST EN 1550-2002

GOST 28546-2002 GOST30011.6.1-2002 (CEI 60947-6-1-1989) GOST 30043-2002 (ISO 5529:1992)

131'1

GOST 30324.30-2002 (CEI 60601-2-30:1995) GOST 30331.8-95 (CEI 363-4-47-81)

fj

GOST 30331.12-2001 (CEI 364-7-703-1984) GOST 30331.13-2001 (CEI 364-7-706-1983) GOST 30331.15-2001 (CEI 364-5-52-1993)

7'

67.060

/3 J1

27.020 29.020

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

1.3/l

27.020 29.020

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

27.020 29.020

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

23


Nr. ~i data hotiir!rii

Codul CSM

Data apliciirii

GOST 30819-2002 (ISO/CEI 15459-1-992 GOST R 51294.4-2000 (ISO/CEI 15459-1-99)

35.040

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

GOST 30860-2002 (EN 842:1996, EN 981:1996)

13.110

01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

29.140.40 01.01.05*

1435-ST din 16.12.03

Indicativul

GOSTCEI 60598-2-20-2002

*In caz de necesitate standardul poate fi aplicat inainte de termen

INDICATIVUL STANDARDELOR INTERSTATALE INLOCUITE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA (noiembrie - decembrie 2003) Indicativul

Inlocuit prin

Data inlocuirii

GOST 8.217-87

GOST 8. 217-2003

01.01.2005

GOST 8.255-77

GOST 8. 255-2003

01.01.2005

GOST 8.324-78

GOST 8. 324-2002

01.01.2005

GOST 28546-90

GOST 28546-2002

01.01.2005

GOST 30043-93 (ISO 5529-78)

GOST 30043-2002 (ISO 5529:1992

01.01.2005

24


INDICATIVUL CLASIFICATOARELOR FEDERATIEI RUSE, DECLARATE NATIONALE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA PENTRU CARE SINT APROBATE MODIFICAR.I (noiembrie - decembrie 2003) Indicativul

OK 002-93

Codul CSM

Nr. modificiirii

-

7

~i

Tara elaboratoare

Data aplicarii

Rusia

01.02.04 1431-STdin 11.12.03

Nr.

data hotarlrii

p

25

MODIFICARI LA CLASIFICATOARE FEDERATIEI RUSE, DECLARATE NATIONALE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA IIJMeHeHHe 7/2003 OKYH 06m:epoccuucKHH KJiaccml>HKaTop ycJiyr naceJieHHIO

OK 002-93 / ,D;npeKTHBa

/ Ko,LI.

J

HaHMeHOBatIMe ycnyrw

AHHYJIHPOBATb A

013219

PeMOHT KaccOBhIX arrnapaTOB

1

(llYC NQ9 2003r.)

25

(BS nr. 1 - 2004)

l


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE IlOilPABKH, BHECEHHLIE B MIDKI'OCY~CTBEHHl>IE CTAIJMPTl>I 25MAillllHOCfPOEHHE MKC 25;100.30 l)!)'Dlla 1'23 K rOCT 11177-84 Pa3Be}ITKH PY'JllLle KOHH'leCKHe KOHYCHOCTI.IO 1:50 C J(HJllUl,!Qlll'leCKHM XBOcToBBKOM. OcnoBllLle puMepw (Ilepe~aHHe (Ma)IT 1995:r.) H3MeneBHeal .Nt 1)

c

Hane'laTI1Ho Ilymcr 2. Ta~a.fpa- . qia c0603Ha'leHHe•. HcnOJIHCHHe 1. )VIH d = 30,0

2327-0203

2372-0203

(BS nr. 1 - 2004)

(HYC N2 11 2003 r.)

29 3JIEKTPOTEXHHKA MKC29.100 I)l)'Dlla E09 K rocr 23216-78 .0:3.l{eJIHJI 3JJeKTpOTeXHH'ICCKHC. XpaHeBHe, TJlaHCDO)ITllJIOBaHHe, BpeMeuHU DjlOTllBOKOpp03HOHHllll 3llllUITa, yuaxosu. 06111,He TJ1C60BaHHll H MeTON>I ucnLITalluii (Hwuue (oimdipi. 2002 r.) c BsMeHelDlllMll N2 1,

2, 3) B KllKOM Mecte

,ll;OJDKHO

IlYHKThI 5.2.2.5, 5.2.2.6

61>1Tb

liCKJJIO'IHTh

(BS nr. 1 - 2004)

(HYC N2 11 2003 r.)

67 IIPOH3BO,l(CTBO Illlll\EBLIX IIPO,l(YKTOB

MKC 67.120.99 I)lyuna H98 x rocr 2067-93 KJJeii xoCTHwii. TexHH'lecKHe CJJOBHJI

Haneqarauo Ilymcr 2.3

m-

,l(OJDKHO

mtti(loo - Wtti)

6b!Th

111<t>(IOO - Wtti)

m=

IOOW8

(HYC N2 11 2003 r.)

27

100-W8

(BS nr. 1 - 2004)


71 XHMINECKAH IIPOMhIIlIJIEHHOCTh MKC 71.100.70 rpynna Pl6 K

rocr 28546-2002 MLIJlo T)'aJiemoe TBepii:oe. 0611111e TeXHH'ICCKHe YCJIO-

BHJI

B KaKOM Mecre

Hane\laratto

IlyHKThI 4.2, 5.1.l (Ta6J1Hu;a I), 5.1.6, 5.4.1, 5.4.3, 7.4 IlYHKT 5.l.5 IlYHKT 5.3.l IIYHKThI 5.1.5, 5.3.l, 5.4.3, 5.4.4, 7.4, 9.2. CHocKa JlyHKT 5.4.3.

qm:pMeHHOe HaHMeHoBaHHe

HanMeHosamre

cpoKa ero rommcrn

cpoKa ero ro.1U1ocr11*

,ll;eBJIThIH

)lOJDKHo 6b!Tb

cpoKa fO.IUIOCTH

cpoKa fO.IUIOCTH*

* ,l(JIJI

PoccHi1cxoi1 <I>eii:epaJ.lHH - «CPOK xpaHeHHJI». - CpOK fO.ll:HOCTH*;

a63~

IlYHKT 5.4.4. Ceii:LMOH a63au;

- ii:ary orrpy3KH, rraprnH;

HOMep - .n:ary H3fOTOWieHHH, HOMep rraprnH, cpoK ro.1U1oc-

IlyHKT 7.4. qernepTh!H a63au; mecroi1 a63au;

- .n:arhI Bbipa6orKH;

- .QaThI H3fOTOWieHHH H HOMepa 11apr1111; - noMepa rraprmr H ii:aTL1 - cpoKa ro.n:Hocrn*; orrpy3KH;

Ilymcr9.2. Bropoli a63au;

B 3aBHCHMOCTH OT yCJJOBHH xpaHeHHll H3fOTOBHTeJ!h MO:lKeT ycTaHaBJIHBaTh cpoKH xpaHeHHJI TBep.n:oro TYaJJeTHOfO MhJJ!a.

CpoK ro.IUIOCTH* rnep.n:oro ryaneTHOro Mb!Jla (co .Zl:HJ! H3fOTOWieHHH) ycrnHaBJIHBaeT H3I'OTOBHTeJJb H YKa3blBaer B TeXHH'l:eCKHX .llOKyMeHTax Ha MhIJIO HH.llHBH.lzyaJJhHOfO HaMMeHOBaHHJI.

(MYC N.! 11 2003 r.)

(BS nr. 1 - 2004)

TH*;.

29


75 .LlOEhl'IA If IIEPEPAEOTKA HE<l>TH, rA3A If CMIDKHLIE IIPOH3BO.LlCTBA MKC 75.160.10 fpynna A19 K rocr 6382-2001 TonnHBO TBep,noe MHUepam.uoe. Mero~ onpe,11eneBHJ1 BMXO,lla neT)"IHX Be~eCTB BKaKOMMecn:

HaneqaTIIHo

fiymcr 3.3.3. J'HcyHOK 2. KphIIIIKa KBapu;eBoro rnrJHI

~ ~vf

(11YC N2 11 2003 r.)

i(OillKHO 6b1Th

027

W

v

1

(BS nr. 1 - 2004)

27 3HEPfETMKA II TEIIJIOTEXHMKA MKC 27.060.30, 97.100 fpynna E21 K

fOCT 30735-2001 KOTJ!bl OTOllHTeJlbHble eo,11;0rpeiiHble TenJIOIIPOH380,ll;H0,1 ,11;0 4 MBT. 06mne rexuuqecKue ycJIOBIDI

TeJ!bHOCTblO OT

B KaKoM MecTe 61161111orpacjrnqecK11e naHHhie

Haneqaratto

OKTI 49 3111, 49 3112

(l1YC NQ 12 2003 r.)

3I

.LloJDKHO 6b1Th

OKIT 49 3120

(BS

nr. 1 - 2004)


55 YIIAKOBKA 11 PA3MEIUEHIIE fPY30B MKC 55.100 fpynna ,ll92

10117.1-2001

K fOCT

DY'fhlJIKH CTCKJUIHllblC )I.JUI numeBblX JKH,llKOCTCH.

06mue TeXHuqecKHe yCJJOBHR

B KllKOM Mecre TiyHKT afoau

Hane'IaTaHO

5.1.4. ITepBhri1

,lJ,OJDKHO 6bITb

CocrnB cTeKJia .uon :lKeH COOTBeTCTBOBaTh

OCT 21-51. CHOCKa*

CocrnB cTeKJia .uon:lKeH COOTBeTCTBOBaTb HaUMOHaJJbHb!M HOpMaTl1BHbIM .llOKyMeHTaM*. * Ha Tepp11Top1111 Pocc11i1cKol1 <l>e.uepau1111 .uelkrnyeT [OCT

p 52022-2003. TiyttKT a63aU

5.2.3. BTOpoi1

MecTO ttattecett115! 3HaKa COOTBeTCTBI151 yKa3b!BaIOT B JI11UeH 31111.

TiyttKT 7.5. Bropoi1 a6-

(5)

(4)

Jau. <l>opMyna TiyHKT afoau

7. 9.1. ITepBhri1

crnT11cT11qecKoro

CTaTW!eCKOro

(I1YC NQ 12 2003 r.)

K fOCT

10117.2-2001

:SyTblJIKH

CTCKJJRHHblC

(BS nr. 1 - 2004)

MR numeBblX 1KH,UKOCTCH.

THllhl, napaMCTJ>Id H OCHOBHblC pa3MCpbl

B KaKOM

MeCTe

Hane'IaTaHo

ITyttKT 4.4. P11cyttoK 32. flo.up11cytto•rna51 rro1m11cb. Tiocne rrocne.uttero a63aua rn6,~11ua

9.

,llOJDICHO 6bITb

LI.orrycKaeTCH BHYTPeHHHtt .u11aMeTp BeHqHKa 0( 17,5±1,0) MM Ha rny611He .uo 3 MM OT Topua BeHq11Ka. d4 min B OCTfL1bHOM qacni ropJIOBHHbl

fonoBKa

(11YC Nq 12 2003 r.)

33

(BS nr. 1 - 2004)


59 TEKCTlfJihHOE H KO.IKEBEHHOE IIPOH3BO,ll;CTBO MKC 59.080.30 fpynna M99 K fOCT 25227-82 TKaHH meJIKOBble H noJIYllleJIKOBhle. IlepBH'lHa.11 ynaKOBKa H MapKHpOBKa (cM. lf3Meneune N!! 2, HYC N!! 10-87) B KaKOM Mecre

C. 338. flp11JimKeHMe. Ta6JIBual.fpaQ:>a«IllttpMHa TKaHf!, CM»

HaneqarnHo CB.

70 ,llO 130 BKJIJO'J..

(I1YC NQ 12 2003 r.)

35

,lloJDKHO 6b1Tb

CB. 70

(BS nr. 1 - 2004)


77 METAJIJIYPflUI MKC 77 .150.10 fpynna BSS K fOCT 21488-97 IIpyrKn npeccosauub1e H3 aJ:IIOMHHHJI n aJ:IIOMnuneBblX cnJiasos. TexunqecKne ycJIOBHJI

B KaKOM

MecTe

5.1.7. 7. )lJrn:

ilyHKT Ta6mm.a

,ll,omKH o

Cocrnsrn11e )l11aMeTp MaTep11ana

MapK11 AB 6e3

o6pa3UOB

TepM11lJeCKOH

np11 11CI1hl-

06pa60TK11

TaHl1l1

IlPYTKOB, MM

6 bITb

BpeMeHHoe Tipe.uen 0THOCl1conpOTl1B- TeKYlJeCTH TCJibHOC neH11c Rm RP02 Y.!1Jll1HCHHC A s (ab), Mila ( cro ~), (KrC/MM 2) Mi'ia (o), % (Krc/MM 2)

3aKaJicH-

OT

HOC 11 cc-

300

8 .uo

175(18)

100(10)

14

295(30)

-

12

BKJI10'1.

TeCTBCHHO COCTapeHHoe 3aKancH-

OT

HOC 11 HC-

300

8 JIO BKJIIOlJ.

KYCCTBeHHO COCTapc1rnoc

(l1YC N2 12 2003 r.)

37

(BS nr. 1 - 2004)


K c6opHHKy «MHCjlOpMat~HOHHa.11 TeXHOJIOfHll'. ABTOMaTH3upoBaHHble CHCTeMbl. 0CHOBHble DOJIOlKeHH.11» (M3~auue

B KaKoM

MecTe

06opoT nnyna C. 27. KonoHnny.JI C. 95. KoJJOHTJ1Ty.JI C. 106. flyHI<T 1.5

2002

r.)

Hane'!aTaHo

)lOJDICHO 6b!Tb

YJJ,K 628.012.0ll.56:006.354 Y)J,K 658.512:006.354 rOCT 24.104-85 rocT 24.303-80 rocT 34.003-90 fOCT 34.201-89 [OCT 24.601 rocT 34.601 (HYC N2 12 2003 r.)

(BS nr. 1 - 2004)

ERATE LA "BULETINUL DE STANDARDIZARE" nr. 4-2003 in ce loc Pajina24, Tabelul "Indicativul standardelor interstatale inlocuite pe teritoriul Republicii Moldova", coloana "Indicativul"

E tiparit

Se va citi

GOST 22466.1-82 GOST 22466.1-88 GOST 22466.2 -82 GOST 22466.2-77 GOST 22466.3-82 GOST 22466.3-77

(BS nr. 1 - 2004)

39


LISTA PRESCRIPTIILOR TEHNICE INREGISTRATE (noiembrie - decembrie 2003) 11 MEDICINA

11.220 PT MD 11-05693217-014:2003 Fosfosan - solutie injectabila - <Pocrf>ocaH - pacmeop OJIJl UHbeK!JUU S.A. "Medicamentum" 13 MEDIU. PROTECTIA SANATATII. SECURITATE

13.340.. 50 PT MD 13-06806260-001 :2003 Incaltaminte speciala de lucru - 06yeb cnetfUCIJlbH(1}l pa6o~aR - S.A. "TOCUSOR" 17 METROLOGIE 1>1 MASURARE. FENOMENE FIZICE 17.120.10

PT MD 17-20265798-001:2003 Sistem de masurare ~i inregistrare a cantitatii de produse petroliere ~i gaz lichefiat livrate cu amanuntul tip D0-01 "AIDA" - CucmeMa U3Mepe11uJl u pe2ucmpa1JUU KOJTU'Jecmea Heif;menpoOyKmoe 路 u CJ1CUJ1CeHH020 2ma OllJl po3HU'JHOU npoda:JICU mun JI,0-01 "AIDA" -

S.R.L. "AIDA" 23 SISTEME PENTRU FLUIDE

~I

COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.080 PT MD 23-05833093-033:2003 Electropompe centrifuje ermetice 1JeHmpo6eJICHble

2epMemU'JHble

TU 26-06-1567-89 - S.A.

W

tip muna

-

3JleKmpo11acocb1

I(I'

Inlocuiesc

"Moldovahidroma~"

29 ELECTROTEHNICA 29.120.10 PT MD 29-00213049-002:2003 Cabluri coaxiale pentru transportul

~i

distributia energiei electrice -

Ka6eJlu KoaKcuanbHbze dJIJl nepeoa'Ju u pacnpeoeJieHUJl 3JieKmpu'iecKou 311epwu - Inlocuiesc PT MD 29-00213048-002-98 - S.A. de tip inchisa

"Moldavcabeli" 41


35 TEHNOLOGIA INFORMATIEI. MASINI DE BIROU

35.100.10 PT MD 35-37775747-001:2003 Dispozitive de termoimprimare "Trei P" mepMone'lammoUJue "Trei P" - S.R.L. "Imprimsistem"

Ycmpoucnwo

43 VEHICULE RUTIERE 43.100 PT MD 43-40000122-001 :2003 Remorci pentru autoturisme "AUTODANAR" PGA-0, 7 - llpu11enb1 K llecKOBblM aemoMo6WlRM "AUTODANAR" PGA-0,7 - -S.R.L. "AUTODANAR" 55 AMBALAJE SI DISTRIBUIREA MARFURILOR

55.100 PT MD 55-38862263-001:2003 Paharele din polipropilena pentru ambalarea lichidelor alimentare CmaKaH'IUKU U3 noJZunponW1eHa dJZR ynaKoeKu nuUJeBblX JICUdKocmeu -

l.M. Moldo-Germana "Esplorer"

59 INDUSTRIA TEXTILA SI A PIELARIEI 59.140.30 PT MD 59-00316826-005:2003 Piele pentru mobila - KoJ1Ca dJZR Me6eJZu - Inlocuiesc PT MD 5900316826-005-98- i.M. "Piele" S.A. PT MD 59-40052946-001:2003 Articole din blana artificiala - Jf3iJeJZufl U3 ucKyccmeeHl-1020 .111exa S.R.L. "BASWOOL-TM" 65 AGRICULTURA

65.040.20 PT MD 65-05693969-044:2003 Separatoare pentru cereale S-300 - Cenapamopbz 3epHOBble S-300 Uniunea Centrala a Cooperativelor de control PT MD 65-05693969-045:2003 Decorticatoare D-300 - MamuHbl UleJIYUtWlbHble D-300 - Uniunea Centrala a Cooperativelor de control 42


67 INDUSTRIA ALIMENTARA

67.060 PT MD 67-38888318-001:2003 Blaturi de vafele - KopJ1Cu Ba<jJe!lbHbze -Inlocuiesc PT MD 6738888318-001-98 - S.R.L. "Stij-fix" 67.080.10 PT MD 67-00411795-180:2003 Preparate culinare. Aperitive delicatese 3aKyCKU oe!luKamecHble - ICSPTIA

ll3oeJlUJ1,

Kymmapttbze.

67.080.20 PT MD 67-03002258-018:2003 Conserve. Pepeni verzi raiaji, conservati - Kot1cepeb1. Ap6y3bl pe3aHble KOHcepBupoear1r1b1e - Centrul Standardizare ~i Experimentare a Calitatii Productiei de Conserve 67.100.10 PT MD 67-00411795-·169:2003 Lapte acru !mbogatit cu substante biologic active - llpocmoKBaiua, 06ozaUJer1r1aft 6uoJ1ocu'!ecKu aKmUBHblMU eeU{ecmea.Mu - ICSPTIA 67.100.99 PT MD 67-38873297-001:2003 Inghetata pentru amatori «CHILLY WILLY» - MopoJ1Cer1oe ;1106umeJ1bCKoe «CHILLY WILLY» - S.R.L. «TRABO-PLUS» 67.120.10 PT MD 67-37741091-001:2003 Mezeluri fierte de firma fabricate dupa tehnologie austriaca - H3iJemm KoJ16acr1bze eapet1b1e <jJupMeHHbte no aBcmpuucKou mexr10J102uu -

lnlocuiesc PT MD 67-37741091-001-97 - i.M. Moldo-Austriaca «lORC DELICATESE» S.R.L. PT MD 67-37744385-001:2003 Parizere ~i crenvur~ti - KoJ16acb1 eapet1b1e u cocucKu - Inlocuiesc PT MD 67-37566660-001-98 - S.R.L. "SORO-METEOR com" 43


PT MD 67-40004657-003:2003 Semifabricate din came de pasare - II011y¢a6puKamb1 U3 MRca nmuifbl S.R.L. «CARUNCO» 67.120.30 PT MD 67-03938913-001:2003 Fructe de mare crude congelate §i fierte congelate - MopenpooyKmb1 cb1po-Mopo:JJCeHb1e u eapeHo-Mopo:JJCeHble - S.R.L. «NORTADA» PT MD 67-03938913-002:2003 Semiconserve din fructe de mare - Ilpecepebz U3 MopenpooyKmoe S.R.L. «NORTADA» 67.140.10 PT MD 67-00411795-181:2003 Bauturi naturale uscate de ierburi "KAPKA.I(E" HamypanbHbze cyxue mpa6RHbze "KAPKA.I(E" - IC~PTIA

HanumKu

67.180.10 PT MD 67-37020842-001:2003 Torturi, prajituri, rulade specia!itati de firma - Topmb1, nupo:JJCHbze, py11emb1 ¢upMeHHb1e - f.I «Cheli§ant-Sobrina» 67. 200.10

PT MD 67-37689982-001:2003 Suplimente alimentare biologic active. Uleiuri de catina alba §i de bostan - /{o6aeKu 6uo11ozu ..tecKu aKmU6Hble K nuUfe. MacJta pacmume!lbHble- o6Jtenuxo6oe u mblKBeHHoe - S.R.L. «Taligal» 67.200.20 PT MD 67-00400053-068:2003 Seminte §i miez de floarea soarelui §i de dovleac - CeMeHa u Ropa nOOCO!lHe'IHUKa U mblK6bl - I.P. "Indalproiect" 71 INDUSTRIA CHIMICA 71.100.45 PT MD 71-37422109-001:2003 Agenti anticongelanti, de curatare lichizi «COOD LOOK» - Cpeocm6a aHmuo6JteoeHumeJ1bHbze, ol./ucmume!lbHbze :JJCUOKue «COOD LOOK» -

i.I. <<ALEX-GROSSU» 44


81 INDUSTRIA STICLEI $1 A CERAMICII

81.040.30 PT MD 81-20455010-005:2003 Oglinzi de menaj - 3epKana 6b1moeb1e - Inlocuiesc PT MD 9700277991-005-98 - S.A. «Oglindire» 83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI $1 A MATERIALELOR PLASTICE

83.140.99 PT MD 83-38263587-001:2003 Articole de finisare decorativa din folie de polistiren expandat lf3oe!lU5l U3 nJteHKU ecneHeHHOZO no!lucmupo!la Ofl5f, oeKopamueHOU omoe!lKU - I. I. «M.D. Turcan»

85 INDUSTRIA HIRTIEI

85.060 PT MD 85-37439506-001:2003 Hlrtie igienica ~i articole pentru utilizare sanitara ~i igienica din maculatura - EyMaza u U3oeJlUR canumapno-2u2uenu'iecK020 nmna'ie11ua U3 MffKyflamypbl - Inlocuiesc PT MD 85-37439506001: 1999 - I.I. «Salcioara Vascan» 85.080 PT MD 85-40069444-002:2003 $ervetele de hlrtie pentru utilizare sanitara ~i igienica - CwupemKu 6yMa:J1C11bie ca11umap110-2u2UeHu'ieCKue - S.R.L. «Metropolis-Cosmetic» 87 INDUSTRIA DE VOPSELE $1 COLORANTJ

87.040 PT MD 87-00204346-037:2003 Email PF-MS-160 - 3Manb II<P-MC-160 - S.A. <<AGURDINOCHIMIA» 91 CONSTRUCTII $1 MATERIALE DE CONSTRUCTII

91.100.50 TY. MD.91.18.04778765.012-2003 Pulbere din filtrele electrice de purificare a gazelor a sectiei de topire electrica a otelului a Uzinei Metalurgice Moldovene~ti - Ilb1!lb 45


3fleKmpo<jJWtbmpo6 2a3001JucmKu '9JleKmpocmaJ1enna6WtbH020 4exa Mo!loaBcKozo MemaJ1Hypzu1JecK020 JaBooa - S.A. "Uzina Metalurgica

Moldoveneasca" TY. MD.91.18.04778765.013-2003 Tunder de la producerea otelului ~i a laminatelor la Uzina Metalurgica Moldoveneasca - 0KaJtUHa cmaJ1ennaBWtbH020 u np0Kam1-1020 npou36oocm6a MollOa6cK020 Memarwyp2u1JecK020 3a6oda - S.A. "Uzina Metalurgica Moldoveneasca" TY. MD.91.18.04778765.014-2003 Slam cu continut de tunder de la Uzina Metalurgica Moldoveneasca 0KaJtUHocodep;)ICaUfuu w1za.M MolldaecK020 .Mema;mypzuwcK020 1a6ooa - S.A. "Uzina Metalurgica Moldoveneasca"

TY. MD.91.18.04778765.015-2003 Savura de calcar de la Uzina Metalurgica Moldoveneasca - Omcee U36ecmHflKa Mo!loaecK020 MemaJ1llyp2u1JecK020 1aeoiJa - S.A. "Uzina Metalurgica Moldoveneasca" TY. MD.91.18.04778765.016-2003 Zgura rezultata din tehnologia de producere la Uzina Metalurgica Moldoveneasca - lli!laK, 06paJy10U1uiicfl e mexHo!lo2uu npU360dcm6a Mo!!oaBcK020 MemaJ1!!yp2ur-tecK020 3a6ooa - S.A. "Uzina Metalurgica Moldoveneasca" 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC 1'1 COMERCIAL. DISTRAC'fll. SPORT 97.040.30

PT MD 97-38830721-003:2003 Aparate frigorifice electrice de uz

casnic «ALFA» - llpu6opbz "ALFA" - S.R.L. "ALFA-

XO!lOOU!lbftbze 3JleKmpuwcKue 6bzmo6bze

AGIL" 97.140 TY .MD.97 .18.20449720.001-2003 IlrittThl o6mm:osaHHI.Ie u ,D,eTaJIH m HHX - Placi finisate §i prefabricate din ele - COOO Me6eJII.HruJ <Pa6pnKa «Espocrnni.»

46


Lista prescriptiilor tehnice 'inregistrate 'in ordine numerica (noiembrie - decembrie 2003) Indicativul

Codul CSM

Termenul de valabilitate

PT MD 11-05693217-014:2003

11.220

10.12.2003- 10.12.2008

PT MD 13-06806260-001:2003

13.340.50

31.12.2003 - 31.12.2008

'PT MD 17-20265798-001 :2003

17.120.10

06.11.2003 - 06.11.2008

PT MD 23-05833093-033:2003

23.080

14.11.2003 - 14.11.2008

PT MD 29-00213049-002:2003

29.120.10

09.12.2003 - 09.12.2008

PT MD 35-37775747-001:2003

35.100.10

24.11.2003 - 24.11.2008

PT MD 43-40000122-001:2003

43.100

25.12.2003 - 25.12.2008

PT MD 55-38862263-001:2003

55.100

10.12.2003 - 10.12.2008

PT MD 59-00316826-005:2003

59.140.30

08.12.2003 - 08.12.2008

PT MD 59-40052946-001:2003

59.140.30 25.12.2003 - 25.12.2008

PT MD 65-05693969-044:2003

65.040.20

14.11.2003 - 14.11.2008

PT MD 65-05693969-045:2003

65.040.20

14.11.2003 - 14.11.2008

PT MD 67-00400053-068:2003

67.200.20

09.12.2003 -09.12.2008

PT MD 67-00411795-169:2003

I 67.100.10

05.11.2003 - 05.11.2008

PT MD 67-00411795-180:2003

67.080.10

31.12.2003 - 31.12.2008

PT MD 67-00411795-181:2003

67.140.10

02.12.2003 - 02.12.2008

PT MD 67-03002258-018:2003

67.080.20

26.12.2003 - 26.12.2008

PT MD 67-03938913-001:2003

67.120.30

10.12.2003 - 10.12.2008

PT MD 67-03938913-002:2003

67.120.30

01.01.2004 - 01.01.2006

PT MD 67-37020842-001:2003

67.180.10

25.11.2003 - 25.11.2008

PT MD 67-37689982-001:2003

67.200.10

25.12.2003 - 25.12.2008

PT MD 67-37741091-001:2003

67.120.10

23 .12.2003 - 23 .12.2008

47


Indicativul

Codul CSM

Termenul de valabilitate

PT MD 67-37744385-001:2003

67.120.10

31.12.2003 - 31.12.2008

PT MD 67-38873297-001:2003

67.100.99 23.12.2003 - 23.12.2008

PT MD 67-38888318-001:2003

67.060

09.12.2003 - 09.12.2008

PT MD 67-40004657-003:2003

67.120.10

31.12.2003 - 31.12.2008

PT MD 71-37422109-001:2003

71.100.45

01.12.2003 - 01.12.2008

PT MD 81-20455010-005:2003

81.040.30

10.12.2003 -10.12.2008

PT MD 83-38263587-001:2003

83.140.99 01.12.2003 - 01.12.2008

PT MD 85-37439506-001 :2003

85.060

02.12.2003 - 02.12.2008

PT MD 85-40069444-002:2003

85.080

03.12.2003 - 03.12.2008

PT MD 87-00204346-037:2003

87.040

10.12.2003 -10.12.2008

PT MD 97-38830721-003:2003

97.040.30

26.12.2003 - 26.12.2008

TY.MD.91.18.04778765.012-2003

91.100.50 30.10.2003 - 30.10.2008

TY.MD.91.18.04778765.013-2003

91.100.50 28.08.2003 - 28.08.2008

TY.MD.91.18.04778765.014-2003

91.100.50

30.10.2003 - 30.10.2008

TY.MD.91.18.04778765.015-2003

91.100.50

30.10.2003 - 30. l 0.2008

TY.MD.91.18.04778765.016-2003

91.100.50

30.10.2003 - 30.10.2008

TY.MD.97.18.20449720.001-2003

97.140

03.12.2003 - 03.12.2008

48


LISTA PRESCRIPTIILOR TEHNICE INLOCUITE (noiembrie- decembrie 2003) Inlocuit prin

Data inlocuirii

PT MD 29-00213048-002-98

PT MD 29-00213049-002:2003

09.12.03

PT MD 59-00316826-005-98

PT MD 59-00316826-005:2003

08.12.03

PT MD 67-37566660-001-98

PT MD 67-37744385-001:2003

31.12.03

PT MD 67-37741091-001-97

PT MD 67-37741091-001:2003

23.12.03

PT MD 67-38888318-001-98

PT MD 67-38888318-001:2003

09.12.03

I PT MD 85-37439506-001:1999

PT MD 85-37439506-001:2003

02.12.03

IPT MD 97-00277991-005-98

PT MD 81-20455010-005:2003

10.12.03

PT MD 23-05833093-033:2003

14.11.03

Indicativul

TU 26-06-1567-89

49


LISTA MODIFICARILOR LA PRESCRIP'fll TEHNICE INREGISTRA TE (noiembrie - decembrie 2003) 23 SISTEME PENTRU FLUIDE

~I

COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.080.20 TY 26-06-1617-92 mod. nr. 3 Electropompe centrifuge ermetice cu transformator tip TA ~i TT 3JteKmpo11acocbl 1jeHmpo6eJ1CHb1e 2epMemuimbie mpa11c¢opMamop1-1b1e muna T3 u TT - S.A. "Moldovahidroma~"

27 ENERGETICA ~I TRANSMISIA CALDURII

27.060.20 PT MD 27-02749742-003:1999 mod. nr.1 Arzatoare de gaz monobloc automate tip "DAVA" - I'opellKU 2a3oeb1e 6JtOl.fHble aemoMamuwcKue muna "DAVA" - Firma "AFN" S.R.L. 29 ELECTROTEHNICA

29.120.30 TY.MD.29.18.05755789.016-99 mod. nr. 1 Y.n:mrmnemr T.JeThlpeXMeCTHbie THIIOB Y6-711, Yl 6-701 Prelungitoare cu patru locuri tip U6-71 l, Ul6-701 - S.A. tip inchis "Uzina de aparate electrice Tiraspol" 29.120.40 TY.MD.29.18.05755789.014-99 mod. nr. 1 BbIKJIIOT.JaremI ycraHOBOT.JHbie - fntreruptoare fixate <<T11pacrrOJlbCKHH 3JleKTpoarrrrapaTHbIH 3aBO.LJ:»

-

3AO

TY.MD.29.18.05755789.015-99 mod. nr. 1 BbIKJIIOT.JaTeJIH BcTpaHBaeMbie KHOIIOT.JHbie cepHH BK 36 -fntreruptoare fncorporate cu buton seria VC-36 - 3AO «THpacrrOJibCKHH 3JieKrpoarrrrapaTHbIH 3aBo.n:» 29.160.90 PT MD 29-00213012-009-94 mod. nr. 6 Motoare asincrone tip AZON ~i AZN - ~euzameJtu acu11xpoHHb1e muna A30H u A3H - S.A. "Electromaf' 50


29.200 PT MD 29-00213012-062-98 mod. nr. 4 Stabilizatoare de tensiune seria CTC-3C - Cma6UJ1U3amopb1 1-wnp5DICeHUJI, seria CTC-3C - A.S.P. S.A. "Electroma~" 33 TELECOMUNICATII. TEHNICI AUDIO SI VIDEO

33.160.20 PT MD 33-20144379-004-99 mod. nr. 4 Radioreceptor de radiodifuziune SONOR RR-204 paouoeeUJ.amellbHbzu SONOR RR-204 - S.A. "SIGMA"

flpueMHUK

35 TEHNOLOGIA INFORMATIEI. MASINI DE BIROU

35.240.60 PT MD 35-20380200-003:2000 mod. nr. 3 Ma~ini de casa ~i control "MEPKYPHH"- MautuHbl KOHmpoJ1bHOKaccoeb1e "MEPKYPHH"-

S.R.L. «ALEX&E» 67 INDUSTRIA ALIMENTARA

67.060 PT MD 67-03947510-017-98 mod. nr. 2 Concentrate alimentare. Semifabricate de

produse

rainoase S.A.

KoH71eHmpamb1 nuUf.e6bze. floJ1ypa6puKamb1 MY'IHblX U30eJ1uu "Combinatul de panificatie din Chi~inau "Franzeluta"

67.120.10 PT MD 67-00400053-056:2000 mod. nr. 1 Carne tocata ~i semifabricate de came tocata - c/Japwu noJ1ypa6puKamb1 MJtCHbze py6J1eHHb1e - LP. "Indalproiect" PT MD 67-03947548-001:2001 mod. nr. 5 Parizere slabafumate "GUSTOS" KoJ16acb1 cJ1a60Kon'leHHbze "GUSTOS" - S.R.L "CARDIAX-PLUS"

MJl,CHbze u

eapeHHbze

PT MD 67-03947548-002:2001 mod. or. 2 Crenvur~ti "ELEGIE" ~i safalade "DE VOIAJ" - CocncKH "ELEGIE" n cap~eJihKH "DE VOIAJ" - S.R.L. "CARDIAX-PLUS" 67.160.10 PT MD 67-02934365-176:2001 mod. nr.1 Vinuri imbuteliate in butelii din polietilentereftalat 6ymblJIKU U3 noJ1u3mWleHmepepmaJ1ama

51

BuHa, po3J1Umb1e e


67.160.20 PT MD 67-37579093-017:2001 mod. nr. 8 Apele minerale ale Moldovei - Boobl Mu11epCJJTbHb1e MoJ1ooeb1 - i.M. «EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY» 67.160.20 PT MD 67-37579093-017:2001 mod. nr. 9 Apele minerale ale Moldovei - Boobl MW-tepCJJTbllb1e MoJZooebt - i.M. «EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY» 67.180.10 PT MD 67-03947510-018-98 mod. nr. 4 Torturi ~i prajituri - Topmb1 u nupo:J1C11b1e - S.A. "Combinatul de panificatie din Chi~inau "Franzeluta" 85 INDUSTRIA HIRTIEI

85.060 PT MD 85-00277948-005:2000 mod. nr. 2 Carton ondulat in foi - Kapmo11 20cftpupoea1111b1U J1ucmoeou - S.A. "Combinatul de articole din carton" 85.080 PT MD 85-38645917-001-97 mod. or. 5 Hirtie igienica din maculatura - EyMaza 2u2ue11u11ecKaH U3 MaKyJ1amypb1 - Firma de productie ~i comert «~ipotul Plus» ~I COMERCIAL. DISTRACTII. SPORT

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC

97.020 PT MD 97-37364895-001:2000 mod. nr. 1 Cutii de scrisori metalice - J!UJUKU no11moeb1e MemCJJTJ1u11ecKue - S.A. "Tehnotron-Prim" 97.060 PT MD 97-05921420-003-99 mod. nr. 2 Vase de uz casnic de aluminiu turnate din aliaje de aluminiu secundare -llocyoa xo3aucmee111-taH J1umaH U3 emopu1111b1x CJJT10Mu11ueeb1x cnnaeoe

- Uzina Mecanica "Artmed" S.A. 52


PT MD 97-15789045-001:2000 mod. nr. 1 de spa.lat rufe pentru uz casnic tip CM-2 model "ELCAS" -

Ma~ini

MawuHbl cmupOJtbHble 6b1moeb1e muna CM-2 MOOe!lu "ELCAS" "Electroma~ina"

i.M.

S.R.L.

PT MD 97-15789045-004:2000 mod. nr. 1 Centrifuga de uz casnic tip T-2 model "AURICA-2" pentru 2 kg lengerie - r(eHmpu</Jyza 6b1mo6(1fl, muna r(-2 MOOe!lu "AURICA-2" Ha 2 kg 6ellbR - i.M. "Electrom~ina" S.R.L. PT MD 97-15789045-005:2000 mod. nr. 1 de spalat rufe semiautomate pentru uz casnic tip SMP-2D model "AURICA-120" - MaULUHbl cmupOJtbHble nollyaemoMamuLfecKue 6blmoeb1e muna SMP-2D MOOe!lu "AURICA-120" l.M. "Electroma~ina" S.R.L. Ma~ini

Indicativul prescriptiilor tehnice pentru care sint inregistrate modificari (noiembrie - decembrie 2003) lndicativul

Data aplicarii

Codul CSM

Nr. modificarii

PT MD 27-02749742-003:1999

27.060.20

1

03.12.2003

PT MD 29-00213012-009-94

29.160.90

6

24.11.2003 23.01.2006

PT MD 29-00213012-062-98

29.200

4

30.12.2003 01.01.2007

PT MD 33-20144379-004-99

33.160.20

4

19.12.2003 06.05.2007

PT MD 35-20380200-003:2000

35.240.60

3

12.12.2003

PT MD 67-00400053-056:2000

67.120.10

1

23.12.2003

PT MD 67-02934365-176:2001

67.160.10

1

04.11.2003 01.03.2004

67.060

2

03.12.2003 03.12.2008

PT MD 67-03947510-017-98

53


Indicativul

Codul CSM

Nr. modificarii

Data aplicarii

PT MD 67-03947510-018-98

67.180.10

4

26.12.2003 31.12.2004

PT MD 67-03947548-001:2001

67.120.10

5

PT MD 67-03947548-002:2001

67.120.10

2

25.12.2003 20.02.2006 25.12.20036

PT MD 67-37579093-017:2001

67.160.20

8

05.11.2003

PT MD 67-37579093-017:2001

67.160.20

9

17.12.2003

PT MD 85-00277948-005:2000

85.060

2

19.12.2003

PT MD 85-38645917-001-97

85.080

5

06.11.2003

PT MD 97-05921420-003-99

97.060

2

05.12.2003

PT MD 97-15789045-001 :2000

97.060

1

28.11.2003 22.06.2010

PT MD 97-15789045-004:2000

97.060

1

28.11.2003 22.06.2010

PT MD 97-15789045-005:2000

97.060

1

28.1 I .2003 24.10.2010

PT MD 97-37364895-001:2000

97.020

1

26.12.2003

TY.MD.26-06-1617-92

23.080.20

3

10.12.2003

TY.MD.29.18.05755789.014-99

29.120.40

1

22.12.2003 01.01.2009

TY.MD.29.18.05755789.015-99

29.120.40

1

29.12.2003 22.02.2009

TY.MD.29.18.05755789.016-99

29.120.30

1

08.12.2003

54


LISTA STANDARDELOR DE RAMURA ALE FEDERATIEI RUSE APLICATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA (noiembrie - decembrie 2003) 67 INDUSTRIA ALIMENTARA 67.120.10 OCT 49-208-84 cu amendament national nr. 2 IloJiycpa6pttKaThI MHCHhie HaTypaJihHbie - Semifabricate din came naturale - BHITI1MII, MocKBa- S.A. "Carmez" OCT 17-88-86

OTXO)J.bI XJiorrqaTo6yM!l)l(Hble. TexHHqecKtte ycJIOBHH - De§euri de {esaturi de bumbac. Condi{ii tehnice - I..Ull1HT3HnempoM, roccTaH)J.apT PocCHH, H3)1,aTeJihCTBO CTaH)J,apTOB - rYIITHHH «TEKCTHJil»>

Indicativul standardelor de ramura ale Federatiei Ruse, aplicate pe teritoriul Republicii Moldova (noiembrie - decembrie 2003) Indicativul

'

Codul CSM

-

26.11.2003 - 31.12.2003

67.120.10

31.12.2004

OCT 17-88-86 OCT 49-208-84 cu amendament national nr. 2

Termenul de aplicare

55


METROLOGIE NORME DE METROLOGIE APROBATE Cu aplicare din 25.03.2004*

NM 3-03:2003

Corector de conditii de stare a gazelor ,,Flux-I". Procedura de verificare metrologica (hotarirea nr. 1425-M din 17.11.2003)

NOTA - * in caz de necesitate, norma de metrologie poate fi aplicata lnainte de termen

HOTARiREA DEPARTAMENTULUI "MOLDOVA-STANDARD" nr. 1424-M din 11.11.2003

Referitor la lncercarile metrologice de stat ~i aprobare de model a sistemelor de masurare ~i lnregistrare a produse!or petroliere principale ~i gazelor lichefiate livrate cu amanuntul Departamentul "Moldova-Standard", examinlnd materialele prezentate in scopul aprobarii de model a sistemelor de masurare ~i inregistrare a produselor petroliere principale ~i gazelor lichefiate livrate cu amanuntul, emite urmatoarea HOTARiRE:

1. A elibera S.A. ,,SIGMA" certificatul de aprobare de model nr. 357, pentru sistemul de masurare ~i lnregistrare a cantitapi produselor petroliere ~i gazelor lichefiate livrate cu amanuntul tip ,,SIGMA 2000 BlF", producator S.A. ,,SIGMA", Republica Moldova, incluse in "Registrul de Stat al mijloacelor de masurare al Republicii Moldova" sub nr.0333:2003, pe un termen de trei ani, cu drept de producere. Se stabile~te obligatoriu verificarea metrologica initiala ~i periodica cu perioada de verificare - 6 !uni. 2. A elibera S.R.L. "ERTRAG" certificatul de aprobare de model nr. 358, pentru sistemul de masurare ~i lnregistrare a cantitatii produselor petroliere ~i gazelor lichefiate livrate cu amanuntul tip ,,KYERTI" producator S.R.L. "ERTRAG'', Republica Moldova, incluse in "Registrul de Stat

56


al mijloacelor de miisurare al Republicii Moldova" sub nr. 0334:2003, pe un termen de trei ani, cu drept de producere. Se stabile~te obligatoriu verificarea metrologicii initialii ~i periodicii cu perioada de verificare - 6 luni. 3. A elibera i.I. "Cristina Ro~ca" certificatul de aprobare de model nr. 359, pentru sistemul de miisurare ~i inregistrare a cantitiitii produselor petroliere ~i gazelor lichefiate livrate cu amiinuntul tip ,,PRINT PETROL", produciitor I.I. "Cristina Ro~ca", Republica Moldova, incluse in "Registrul de Stat al mijloacelor de masurare al Republicii Moldova" sub nr. 0335:2003, pe un termen de trei ani, cu drept de producere. Se stabile~te obligatoriu verificarea metrologicii initiala ~i periodicii cu perioada de verificare - 6 luni. 4. A elibera C.S.P. ,,TIS" certificatul de aprobare de model nr. 360, pentru sistemul de miisurare ~i inregistrare a cantitii!ii produselor petroliere ~i gazelor lichefiate livrate cu amiinuntul tip ,,TIS-RS", produciitor C.S.P. ,,TIS'', Republica Moldova, incluse in "Registrul de Stat al rnijloacelor de miisurare al Republicii Moldova" sub nr. 0336:2003, pe un termen de trei ani, cu drept de producere. Se stabile~te obligatoriu verificarea metrologicii initialii ~i periodicii cu perioada de verificare - 6 luni. 5. A elibera S.R.L. ,,ALSYS DATA" certificatul de aprobare de model nr. 361, pentru sistemul de miisurare ~i inregistrare a cantitiitii produselor petroliere ~i gazelor lichefiate livrate cu amanuntul tip ,,NCR Octane 2000", produciitor NCR Petrol Management Systems, Danemarca, importator S.R.L. ,,AL SYS DATA ", Republica Moldova, incluse in "Registrul de Stat al mijloacelor de miisurare al Republicii Moldova" sub nr. 0337:2003, pe un termen de trei ani, cu dreptul de import. Se stabile~te obligatoriu verificarea metrologica initialii ~i periodica cu perioada de verificare - 6 luni. 6. A elibera FPC ,,VAD NORD", or. Biilti certificatul de aprobare de model nr. 362, pentru sistemul de masurare ~i inregistrare a cantitiitii produselor petroliere ~i gazelor lichefiate livrate cu amanuntul tip ,,EJIMT EJIErAHC TIETPOJI M", produciitor firma ,,,[l;eifan TeXHoJio,rrarn" 00,ll;, Bulgaria , importator FPC ,,VAD NORD", or. Biil!i Republica Moldova, incluse in "Registrul de Stat al mijloacelor de miisurare al Republicii Moldova" sub nr. 0338:2003, pe un termen de trei ani. Se stabile~te obligatoriu verificarea metrologicii initialii ~i periodicii cu perioada de verificare - 6 luni. Director general

Sergiu BABAN 57


HOTARiREA DEPARTAMENTULUI "MOLDOVA-STANDARD" nr.1445-M din 04.01.2004

Referitor la aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. -2004 In scopul asigurarii exactitatii ~i uniformitatii masurarilor, armonizarii Sistemului National de Metrologie la cerintele stipulate in Directiva Europeana pentru mijloacele de masurare, Noua Abordare precum ~i al protejarii persoanelor juridice ~i fizice impotriva efectelor negative ale unor masurari incorecte ~i false, Departamentul Standardizare ~i Metrologie, ca Organism National de Metrologie, emite urmatoarea HOTARIRE A aproba "Lista Oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2004", cuprinsa in anexa, care este parte integranta a prezentei hotariri. 2 Inspectoratul Principal de Stat din cadrul Departamentului Standardizare ~i Metrologie precum ~i intreprinderile de stat din subordine, in limita competentilor sale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri. 3 Prezenta hotanre va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Republicii Moldova 4 Din data !ntriirii in vigoare a prezentei hotiiririi se abroga ,,Lista Oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului in Republica Moldova "aprobatii prin Hotiirirea Departamentului Standardizare ~i Metrologie nr. 967 - M din 31iulie2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 10 august 2001, nr. 94~96, art. 247). Sergiu BABAN

Director general

58


Anexa La Hotarirea Departamentului Standardizare ~i Metrologie nr. 1445-M din 04.01.2004

LISTA

OFICIALA

A MIJLOACELOR DE MASURARE SUPUSE OBLIGATORIU CONTROLULUI METROLOGIC AL STATULUI L.O. - 2004

59


SUM AR PREAMBUL

MARIMI GEOMETRICE 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4

5 6

7 8 9 10 11 12 13

MARIMI MECANICE MASE FORTA SI DURITATE VITEZA Si VIBRA TII MARIMI DE DEBIT AL SUBSTANTELOR DEBIT AL LICHIDELOR SI GAZELOR VOLUM PRESIUNEA MARIMI FIZICO-CHIMICE MARIMI TERMICE MARIMI CINEMATICE (FRECVENTA SI TIMP) MARIMI ELECTROMAGNETICE MARIMI RADIOELECTRONICE MARIMI OPTICE MARIMI ACUSTICE MARIMI CARACTERISTICE RADIATIILOR IONIZANTE MARIMI BIOMEDICALE

60


PREAMBUL 1. Prezenta listii oficia!a stabile:;;te in conformitate cu prevederile "Legii metrologiei " (Nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995) sortimentul mijloacelor de miisurare(m.m.) supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, modalitiitile de control metrologic aplicabile acestora :;;i intervalele maxime admise intre doua verificari succesive. Modalitiitile de control metrologic, aplicabile tuturor mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, sint: AM - aprobare de model; VI - verificare initialii; VP - verificare periodica; E - etalonare. 2. Etaloanele corespunziitoare oriciirui nivel de exactitate se supun 'in mod

obligatoriu etaloniirii # verificiirii periodice la un interval de maximum 12 /uni (cu excep(ia etaloanelor indicate In TABELUL ce urmeazii) precum ยงi modalitiifior de control metrologic (AM,E) previizute In punctul 1. 3. Prima etalonare ~i verificare metrologicii a unui mijloc de miisurare-etalon va fi insotita, in mod obligatoriu, de atestarea lui ca etalon. 4. Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului mijloacele de masurare de toate tipurile, care indeplinesc una din urmiitoarele conditii: - s!nt etaloane; - sint inscrise in prezenta lista oficialii :;;i utilizate pentru miisurari In urmatoarele domenii de activitate: a) ocrotirea siinatatii; b) medicamentele (producerea, testarea, pastrarea, comercializarea); c) alimentele (testarea, pastrarea, comercializarea); d) protectia mediului inconjurator; e) protectia muncii :;;i securitatea tehnica; f) inofensivitatea produselor; g) transporturile ~i constructiile; h) operatiunile comerciale de evidenta ~i de achitare, fiscale, vamale , po:;;tale; i) lucrarile de hidrometeorologie ~i geodezie; j) inregistrarea recordurilor sportive nationale :;;i intemationale; k) expertizele judiciare; 1) activitatea persoanelor fizice ~ijuridice de fabricare, reparare, inchiriere, vindere, etalonare :;;i verificare a mijloacelor de masurare; m) evidenta tuturor tipurilor de resurse, inclusiv a resurselor energetice :;;i de carburanti; n) militar. 5. Fiecare mijloc de miisurare de lucru se supune in mod obligatoriu modalitatilor de control metrologic previizute in punctul 1 :;;i specificate in coloana 5 a tabelului din anexa. Intervalele maxime de timp admise intre douii verificari metrologice succesive sint prevazute in coloana 3 a tabelului din TABELUL ce urmeaza.

61


TAB EL Nr. poz.

Domeniile de masurare ~i sortimentele mijloacelor de masurare

1

2

:

Modalitatea Perioada Categoria de control max.a mijloacelor de masurare la care se verificarii/ etalonarii, ET-m.m. etalon supun LU-m.m. de lucru mijloacele !uni de masurare 5 3 4

1. MAruMI GEOMETRICE

12

LU

AM,VP

Diafragme

12

LU

AM,VP

1.3

Aparate pentru masurarea dinfilor la rotile dintate

12

LU

AM,VP

l .4

Calibre

12

LU

AM,VP

l.5

Inele de instalare

12

LU

AM,VP

1.6

Panglici ~i rulete de masurare

12

LU

AM,VP

1.7

Rigle

12

LU

AM,VP

1.8

Cale plan - paralele, unghiulare

12

LU

AM,VP

1.9

Tije metrice

12

LU

AM,VP

1.10

Masuri gradate rigide

12

LU

AM,VP

1.11

Micrometre

12

LU

AM,VP

1.12

Mostre de rugozitate, de gros1me

12

LU

AM,VP

1.13

Planimetre

12

LU

AM,VP

1.14

Placi pentru controlul rectinilitafii ~i planitatii

12

LU

AM,VP

1.15

Mire topografice

12

LU

AM,VP

I. I

Comparatoare de adincime comparatoare de alezaje

1.2

~i

62


Nr. poz.

I

Domeniile de mllsurare ยงi sortimentele mijloacelor de masurare

1

Perioada Categoria Modalitatea mijloacelor de de control max.a la care se verificarii/ masurare etalonarii, ET-m.m. etalon supun !uni LU-m.m. de lucru mijloacele de masurare 5 3 4 I

I

2

1.16

Pasametre

12

LU

AM,VP

1.17

Suporturi

stative cu cadran

12

LU

AM,VP

1.18

Aparate mecanice de miisurat grosimi

12

LU

AM,VP

1.19

Raportoare

12

LU

AM,VP

1.20

Echere de verificat

12

LU

AM,VP

1.21

Nivele

12

LU

AM,VP

1.22

Lere de toate tipurile

12

LU

AM,VP

1.23

Sublere

12

LU

AM,VP

1.24

Sabloane pentru masurat piele

12

LU

AM,VP

1.25

Panglici de teren

12

LU

AM,VP

1.26

Selectoare de traseu

12

LU

AM,VP

1.27

lnstalatie (aparat) pentru reglarea farurilor auto

12

LU

AM,VP

1.28

Clupe silvice

12

LU

AM,VP

1.29

Scoabe silvice

12

LU

AM,VP

1.30

Instalatie (aparat) pentru reglarea geometriei sistemului de directie auto

12

LU

AM,VP

1.31

Lupe de masurat

12

LU

AM,VP

1.32

Site de calibrare

12

LU

AM,VP

~i

63


Nr. poz.

Domeniile de masurare ~i sortimentele mijloacelor de masurare

1

2

Perioada Categoria Modalitatea de control max.a mijloacelor de la care se verificarii/ masurare supun etalonlirii, ET-m.m. etalon !uni LU-m.m. de Jucru mijloacele de masurare 4 5 3

2. MARIMI MECANICE

2.1

MASE

2.1.1

Greutii!i etalon clasa E2

24

ET

AJv1, E

2.1.2

Greutii!i etalon clasa Ml (ordinul 4) paralelipipedice, cu masa de 20 kg

6

ET

AM,E

2.1.3

Balante de cereale etalon, IL

36

ET

AM,E

2.1.4

Aparate de cintiirit :;;i greutii!i

12

LU

AM, VI, VP

2.1.5

Balante de cereale de lucru de 1 L

12

LU

AM, VI, VP

NOTA: Balanfele ~i greutii!ile la ele, care sint in posesia ciiilor

ferate, sau a altor organizatii administrative de pe lingii caile ferate, cu care se cintaresc la inciircare :;;i desciircare produsele alimentare, de asemenea balantele :;;i greutiitile utilizate pentru cintiirirea carnii :;;i produselor de came la combinatul de came, in frigorifere, la depozitele de produse alimentare, in depozite :;;i in alte obiective, este necesar sii fie verificate nu mai rar de odata in 6 luni. 2.2

FORTA SI DURITATE

2.2.1

Dinamometre cu arc cu indicatie ~i manuale

12

LU

AM,VP

2.2.2

Ma:;;ini :;;i prese pentru incercare, ma~ini de incercat la rupere :;;i universale

12

LU

AM,VP

2.2.3

Aparate de duritate de toate tipurile

12

LU

AM,VP

64


Domeniile de masurare ~i sortimentele mijloacelor de miisurare

3

4

Modalitatea de control la care se supun mijloacele de masurare 5

12

LU

AM,VP

12

LU

AM,VP

2.2.6 Gramometre

12

LU

AM,VP

2.2.7 Aparate de miisurare a

12

LU

AM,VP

12

LU

AM,VP

2.3.2 Taximetre

12

LU

AM,VP

2.3.3

12

LU

AM,VP

2.3.4 Contoare de rotatie (turatie)

12

LU

AM,VP

2.3.5

12

LU

AM,VP

2.3.6 Centrifugi

12

LU

AM,VP

2.3.7 Stand pentru balansarea rotilor

12

LU

AM,VP

2.3.8 Vitezometre pentru

12

LU

AM,VP

12

LU

AM,VP

Nr.

poz.

1

Perioada max. a verificarii/ etalonarii, !uni

2

i

2.2.4

Ciocane-pendul, tip Charpy

2.2.5

Chei

~i

minere dinamometrice

Categoria mijloacelor de miisurare ET-m.m. etalon LU-m.m. de lucru

deformatiei glutenului

VITEZA ~I VIBRATII

2.3 2.3.1

Aparate de miisurat zgomotul vibratiile

~i

Tahometre

Contoare de impulsuri

locomotive

2.3.9 Spidometre auto datele ciirora sunt utilizate de agentii economici pentru evidenta ~i decontarea resurselor energetice (produselor petroliere, gazelor etc.)

65


Nr. poz.

Domeniile de miisurare ~i sortimentele mijloacelor de miisurare

Perioada max.a verificarii/ etaloniirii, !uni

1

2

3

Categoria mijloacelor de miisurare ET-m.m. etalon LU-m.m. de lucru 4

Modalitatea de control la care se supun mijloacele de masurare

5

3. MARIMI DE DEBIT AL SUBSTANTELOR 3.1

DEBIT AL LICHIDELOR $I GAZELOR

3.1.1

Traductoare de debit/debitmetre pentru fluide, gaze, aburi

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.6

LU

Al\1, VI, VP

24

LU

AM, VI, VP

Contoare de energie termica (cu exceptiea CET*): - debitmetre de diferenta de presiune - la blocuri locative

12 60

Contoare de gaz: - cu turbina, cu pistoane rotative - cu pereti deformabili

24 60

LU

AM, VI, VP

Corectoare electronice de volumde gaz

12

LU

AM, VI, VP

24 60

LU

AM, VI, VP

24

LU

AM, VI, VP

LU

AM, VI, VP

3.1.4.1 Corectoare electronice de volum de gaz incorporate in contor (vezi pct. 3.1.3) 3.1.5

12

Contoare de apa rece pina la DN 150/calda pina la DN 150: - la blocuri locative DN 15 ~i DN 20 Calculatoare pentru sisteme de masurare a cantitatilor de fluide, gaze (de volum ~i I sau de masa)

66

60 12


Nr. pozitie 1.

1

3.1.7

3

Categoria mijloacelor de mlisurare ET-m.m. etalon LU-m.m. de Jucru 4

Modalitatea de control la care se supun mijloacele de mlisurare 5 i

24

ET

AM,E

Domeniile de masurare ยงi sortimentele mijloacelor de mlisurare

Perioada max.a verificlirii/ etalonarii, !uni

2

Instala!ii etalon pentru verificarea debitmetrelor ~i contoarelor pentru gaze ~i ape

3.1.8

Contoare pentru lichide altele decit apa

24

LU

AM,Vl, VP

3.1.9

Sisteme de masurare ~i inregistrare a produselor petroliere ~i gazelor, distribuitoare de produse petroliere ~i gaze

6

LU

AM,VI, VP

Conform Hotaririi Departamentului "Moldova-Standard" nr. 1060-M din 29.01.2002 pentru contoarele de tip CET, produse anterior ~i care se afla in exploatare, este stabilita perioada de verificare de 12 luni. 3.2

VOL UM la producere (import)

ET

AM,E

12

LU

AM, VP

3.2.3 Masuri de volum tehnice de clasa 1 ~i 2

12

LU

AM, VP

3.2.4 Masuri de volum din sticla inclusiv pentru comercializarea biiuturilor

la producere (import)

LU

AM, VP

3.2.1 Masuri de volum etalon din sticla 3.2.2 Cisteme auto pentru petrol produse alimentare

~i

67


Nr. poz.

Domeniile de miisurare ~i sortimentele mijloacelor de masurare

1

2

Perioada Modalitatea Categoria mijloacelor de de control max.a verificarii/ masurare la care se etaloniirii, ET-m.m. etalon supun LU-m.m. de lucru mijloacele luni de masurare

3.2.5 Miisuri de volum din metal

3

4

24

LU

AM,VP

12

LU

AM,VI, VP AM,VI, VP

5

pentru comercializarea lichidelor

3.2.6 Dozatoare medicale 3.2.7 Rezervoare metalice stationare pentru stocarea lichidelor: - produse petroliere ~i gaze lichefiate - produse alimentare - alte produse lichide

3.2.8* Seringi medicale

LU

60 120 60 la producere (import)

LU

AM,VI

AM,VI, VP AM,VI, VP

4. PRESIUNEA

4.1

Mano metre

12

LU

4.2

Aparate de presiune cu semnalul de ie~ire unificat

12

LU

* Verificarea se efectueazii prin eยงantionare statistica. 4.3

Tonometre si sfigmomanometre medicale

12

LU

AM,VP

4.4

Manometre piston ~i greutati ~i micro-manometre cu lichid etalon de toate ordinele

24

ET

AM,E

4.5

Traductoare de presiune diferentii de presiune

12

LU

AM,VP

~i

68


Nr. poz.

Domeniile de miisurare ~i sortimentele mijloacelor de miisurare

Perioada Categoria Modalitatea J max. a mijloacelor de de control : verificiirii/ la care se miisurare etaloniirii, ET-m.m. etalon supun !uni LU-m.m. de lucru mijloacele de miisurare 3 4 5

1

2

4.6

Aparate de masurat tirajul, aparate de miisurat presiuni dinamice (~i combinate intre ele) cu membrana

12

LU

AM,VP

5. MARIMI FIZICO-CHIMICE

5.1

~i

6-12

LU

AM, VI, VP

12

LU

AM, VI, VP

5.2

Analizoare de gaze fummetre Polarimetre

5.3

Polarimetre - polariscoape

12

LU

AM, VI, VP

5.4

Refractometre

12

LU

AM, VI, VP

5.5

F otoelectrocolorimetre

12

LU

AM, VI, VP

5.6

Spectrofotometre

12

LU

AM, VI, VP

5.7

pH-metre (ionometre) de laborator ~i industriale

12

LU

AM, VI, VP

5.8

Densimetre de toate tipurile, inclusiv alcoolmetre

60

LU

AM, VI, VP

5.9

Luxmetre

12

LU

AM, VI, VP

5.10 Higrometre

12

LU

AM, VI, VP

5.11 Analizoare

12

LU

AM, VI, VP

5.12 Conductometre

12

LU

AM, VI, VP

5.13 Cromatografe cu gaz ~i lichid

12

LU

AM, VI, VP

5.14 Polarigrafe

12

LU

AM, VI, VP

5.15 Umidimetre dielicometrice

12

LU

AM, VI, VP

69


Nr. poz.

Domeniile de masurare ~i sortimentele mijloacelor de masurare

1

2

Modalitatea Perioada Categoria de control max.a mijloacelor de la care se verificarii/ masurare supun etaloniirii, ET-m.m. etalon LU-m.m. de lucru mijloacele !uni demasurare 4 5 3

12

LU

AM,VP

36

ET

AM,E

36

ET

AM,E

48

ET

AM,E

48

LU

AM,VP

5.21 Vizcozimetre

12

LU

AM, VI, VP

5.22 Fotometre

12

LU

AM, VI, VP

AM,E, VP

5.16 Umidimetre pentru lemn, rezistive

5.17 Filtre de lumina neutre etalon pentru verificarea fotoelectrocolorimetrelor

5.18 Prizme etalon pentru verificarea re:fractometrelor

5.19 Placi din cuart etalon pentru verificarea polarimetrelor ~i zaharometrelor

5.20 Placi etalon pentru verificarea polarimetrelor polariscoapelor

6. MA.RIMI TERMICE

6.1

Termometre din sticla cu lichid indicatoare ~i cu contact electric, psihrometre

48

E,LU

6.2

Termometre manometrice indicatoare, lnregistratoare ~i cu contacte electrice

12

LU

AM,VP

6.3

Traductor de temperatura (inclusiv aparatele secundare) - termorezistente - termocupluri

24 12

LU

AM, VI, VP

70


Nr. poz.

I

1

Perioada Modalitatea Categoria max.a mijloacelor de de control verificarii/ la care se masurare etalonarii, ET-m.m. etalon supun LU-m.m. de lucru mijloacele !uni de masurare 3 4 5

Domeniile de masurare ยงi sortimentele mijloacelor de masurare

2

6.4

Termotraductoare termoelectrice etalon de toate ordinele

24

ET

6.5

Camere climatice

12

LU

AM,VP

6.6

Termostate, cuptoare cu mufle (folosite in medicina)

12

LU

AM,VP

AM, E

7. FRECVENTA ~I TIMP 7.1

Ceasomice pentru proceduri

12

LU

AM,VP

7.2

Echipamente de evidenta a timpului legaturilor telefonice

24

LU

AM,VP

7.3

Sisteme de masurare informationale utilizate pentru efectuarea tranzactiilor comerciale

24

LU

AM,VP

7.4

Sisteme de evidenta a volumului de informatie

12

LU

AM,VP

8. MA.RIMI ELECTROMAGNETICE 8.1

Divizoare de tensiune P356, P313, P35

6

ET

AM,E

8.2

Dispozitive pentru verificarea voltrnetrelor B 112, Bl-13, II320, II321

6

ET

AM,E

8.3

Rezistoare de valoare unica

24

ET

AM,E

8.4

Ohmmetre, megaohmmetre, teraohmmetre

12

LU

AM,VP

71


Nr. poz.

Modalitatea Perioada Categoria de control max.a mijloacelor de verificarii/ masurare la care se etalonarii, ET-m.m. etalon supun !uni LU-m.m. de lucru mijloacele de miisurare 4 3 5

Domeniile de mllsurare ยงi sortimentele mijloacelor de miisurare

2

1

8.5

Potentiometre de curent continuu P345, P348, P309, P355

6

ET

AM,E

8.6

Instalatii de verificare metrologice

12

LU

AM,VP

8.7

Sunturi R357

6

ET,LU

AM,E

8.8

Transformatoare de masura de curent ~i tensiune pentru: - evidenta energiei electrice

48

LU

AM,VP

- etalonare

60

ET

AM,E

Instalatii pentru incercari la strapungeri la tensiuni 1nalte

12

LU

AM,VP

8.10 Aparate pentru masurarea caracteristicilor contururilor de tip "faza-nul", a curentului de scurt-circuit etc.

12

LU

AM,VP

8.11

12

LU

AM,VP

8.9

Aparate pentru masurarea sarcinii electrostatice

8.12 Contoare de energie electrica: - de inductie, trifazate , electronice

48

LU

AM,VP

- de induct, monofazate, electronice

96

LU

AM,VP

12

LU

AM,VP

8.13 Sumatoare, etc.

72


Nr. poz.

Domeniile de masurare ~i sortimentele mijloacelor de masurare

1

2

Perioada Categoria Modalitatea max.a mijloacelor de de control verificarii/ la care se masurare etalonarii, ET-m.m. etalon supun !uni LU-m.m. de lucru mijloacele de masurare 3 4 5

9. MARIMI RADIOELECTRONICE 9.1

Aparate pentru masurarea vitezei de mi~care a mijloacelor de transport, teleghidate

12

LU

9.2

Defectoscoape

12

LU

AM,VP

9.3

Dispozitiv pentru masurarea intensitatii cimpurilor

12

LU

AM,VP

9.4

Antene de masurare

12

LU

AM,VP

9.5

Dispozitiv pentru masurarea perturbatiilor electromagnetice

12

LU

AM,VP

AM,VP

10. MARIMI OPTICE

10.1

12

LU

AM, VI, VP

10.2 Nivele de lucru

12

LU

AM,VP

10.3 Teodolite

12

LU

AM,VP

10.4 Examinatoare

12

LU

AM,VP

10.5 Ciperegeli

12

LU

AM, VP

10.6 Taheometre

12

LU

AM,VP

Ma~ini

de masurat arii in

pielarie

73


Nr. poz.

Domeniile de masurare ~i sortimentele mijloacelor de masurare

I

2

Perioada Categoria Modalitatea max. a mijloacelor de de control verificarii/ masurare la care se supun etalonarii, ET-m.m. etalon LU-m.m. de lucru mijloacele !uni de masurare 4 5 3

11. MA.RIMI ACUSTICE

12

LU

AM,VP

11.2 Surse sonore

12

LU

AM,VP

11.3 Analizatoare de spectru de frecvente acustice

12

LU

AM,VP

11.4 inregistratoare automate de nivel de frecvente acustice

12

LU

AM,VP

11.5 Filtre de octava

12

LU

AM,VP

11.6 Filtre de tertoctava

12

LU

AM,VP

11.7 Microfoane de masurat

12

LU

AM,VP

11.1

Sonometre

12. MA.RIMI CARACTERISTICE RADIA'fIILOR IONIZATE

12.1

Surse radioactive etalon de radiatii alfa, beta, gama

24

ET

AM,E

12.2

Radiometre

12

LU

AM,VP

12.3

Set de dozimetre cu pelicule fotografice

12

LU

AM,VP

12.4

Dozimetre

12

LU

AM,VP

12.5

Debitmetre pentru radiatii alfa, beta, gama ~i X

12

LU

AM,VP

12.6

Avertizoare de contaminare radioactiva

12

LU

AM,VP

74


Nr. poz.

Domeniile de masurare ~i sortimentele mijloacelor de mlisurare

1

2

Perioada Categoria Modalitatea max. a mijloacelor de de control la care se verificarii/ mlisurare etalonlirii, ET-m.m. etalon supun !uni LU-m.m. de lucru mijloacele de mlisurare 3 4 5

12.7 Blocuri de detectie

12

LU

AM,VP

12.8 Indicatoare de radioactivitate

12

LU

AM,VP

12.9 Aparate de miisurat viteza de numarare

12

LU

AM,VP

12.10 Contoare de impulsuri

12

LU

AM,VP

12.11 Instalatii dozimetrice

12

LU

AM,VP

12.12 Instalatii de verificare a dozimetrelor ~i debitmetrelor

24

ET

AM,E

12.13 Instalatie pentru fon mic de radiatie

24

LU

AM,VP

12.14 Gama - spectrometre

24

LU

AM,VP

12.15 Rentghenometre

12

LU

AM,VP

12.16 Contarninometru de radiatii alfa, beta, gama

12

LU

AM,VP

12.17 Expozimetru pentru radiatii gama,X

12

LU

AM,VP

12.18 Avertizor de expunere sau debit de dozii absorbita pentru radiatii X, gama, beta

12

LU

AM,VP

12

LU

AM,VP

13.2 Electrocardiografe

12

LU

AM,VP

13.3 Electrocardioscoape

12

LU

AM,VP

13. MARIMI BIOMEDICALE 13.1

Electroencefalografe, encefaloscoape

75


Nr. poz.

Domeniile de mlisurare ยงi sortimentele mijloacelor de mlisurare

1

2

Perioada Categoria Modalitatea max. a mijloacelor de de control verificiirii/ masurare la care se etaloniirii, ET-m.m. etalon supun LU-m.m. de lucru mijloacele !uni de masurare 3 4 5 !

I

12

LU LU

AM,VP

13.6* Electromiografe

12

LU

AM,VP

13.7* Reografe

12

LU

AM,VP

13.8* Analizor pentru masurari biochimice

12

LU

13.9*

12

LU

AM,VP

13.10* Stilodozimetru

12

LU

AM,VP

13.11* Aparat pentru masurarea fluxului sangvin

12

LU

AM,VP

13.12* Aparat pentru masurarea volumului respirator

12

LU

AM,VP

13.13* Cardiotahometru

12

LU

AM,VP

13.14* Pulsmetru

12

LU

AM,VP

13.15* Ergometru

12

LU

13.4 Termodensimetre

12

13.5* Electrogastografe

Powermetru (wattmetru), energimetru laser de uz medical

AM,VP

AM,VP

AM,VP

*Verificarea periodica a milloacelor de masurare din domeniul biomedical specificate in pozifiile 13.5 - 13.15 se va efectua in modul stabilit de Organismul Nafional de Metrologie.

76


EVALUAREA CONFORMITA'fll HOTARIREA DEPARTAMENTULUI "MOLDOVA-STANDARD" nr. 1421-C din 07.11.2003

In rezultatul expertizei documentelor prezentate de laboratorul de incercari "MOBILA-TEST", efectuata in scopul autorizi'irii activitatii de incercan in domeniul reglementat, conform regulilor Sistemului National de Certificare, stipulate in RG 29-01-116:2002 "Sistemul National de Certificare. Desemnarea ~i notificarea organismelor de certificare ~i a laboratoarelor de incerci'iri", Departamentul Standardizare ~i Metrologie, in calitate de Organism National de Certificare, emite urmatoarea HOT ARI RE 1 A desemna ~i notifica laboratorul de incercari "MOBILATEST", prin eliberarea autorizatiei respective pentru activitate in domeniul reglementat de efectuare a incercarilor mobilierului, articolelor pentru mobila ~i articolelor din lemn, conform domeniului de acreditare, ~i a-i atribui numarul de inregistrare SNC MD CNOO 82 0080 in Registrul de Stat al Sistemului National de Certificare. 2 Autorizatia de desemnare se inregistreaza cu data emiterii prezentei Hoti'iriri ~i este valabila pina la 20.12.2007. 3 Controlul asupra executarii prezentei Hotariri Directiei Principale Evaluarea Conformitatii.

se atribuie

Sergiu BABAN

Director general

77


HOTARIREA DEPARTAMENTULUI "MOLDOVA-STANDARD"

nr.1434-C din 15.12.2003

In rezultatul expertizei documentelor prezentate de laboratorul de incerciiri a produselor agroalimentare al Institutului National de Standardizare ~i Metrologie (INSM) in scopul autorizarii efectuiirii incercarilor din domeniul reglementat, conform regulilor Sistemului National de Certificare, stipulate in RG 29-01-116:2002 "Sistemul National de Certificare. Desemnarea ~i notificarea organismelor de certificare ~i a laboratoarelor de incerciiri", Departamentul Standardizare ~i Metrologie, in calitate de Organism National de Certificare, emite urmatoarea HOTARIRE 1 A desemna ~i notifica laboratorul de incercari a produselor agroalimentare al INSM, prin eliberarea autorizatiei respective pentru activitate in domeniul reglementat - incercari ale produselor agroalimentare ~i alcoolice, conform domeniului de acreditare. Laboratorului de incerciiri desemnat i se atribui numarul de inregistrare SNC MD CNOO 82 0001 in Registrul de Stat al Sistemului National de Certificare. 2 Autorizatia de desemnare este valabila pina la 05.08.2008 inregistreaza cu data emiterii prezentei Hotar!ri.

~i

se

3 Controlul asupra executarii prezentei Hotar!ri i se atribuie Directiei Principale Evaluarea Conformitatii.

Director general

Sergiu BABAN

78


HOTARIREA DEPARTAMENTULUI "MOLDOVA-STANDARD" nr. 1439-C din 25.12.2003

In rezultatul expertizei documentelor prezentate de organismul de certificare din cadrul Organizatiei Autonome Necomerciale (OAN) "Inspectie. Certificare. Calitate", efectuata in scopul autorizarii activitatii de certificare in domeniul reglementat, conform regulilor Sistemului National de Certificare, stipulate in RG 29-01-116:2002 "Sistemul National de Certificare. Desemnarea §i notificarea organismelor de certificare §i a laboratoarelor de incercari'', Departamentul Standardizare §i Metrologie, in calitate de Organism National de Certificare, emite urrnatoarea HOTARiRE 1. A desemna §i notifica organismul de certificare din cadrul OAN "Inspectie. Certificare. Calitate", prin eliberarea autorizatiei respective pentru activitate in domeniul reglementat - certificarea produselor industriale, conform domeniului de acreditare §i competentelor stabilite prin procedura de acreditare. Organismului de certificare desemnat i se atribuie numarul de inregistrare SNC MD CNOO 81 CP 01 in Registrul de Stat al Sistemului National de Certificare. 2. Autorizatia de desemnare se inregistreaza cu data emiterii prezentei Hotariri §i este valabila pina la 02.10.2006. 3. Controlul asupra executarii prezentei Hotariri i se atribuie Directiei Principale Evaluarea Conformitatii.

Director general

Sergiu BABAN

79


LISTA ORGANISMELOR DE CERTIFICARE ~I LABORATOARELOR DE INCERCARI, ACREDITATE iN REPUBLICA MOLDOVA (situatia la momentul 05.01.2004) Denumirea OC, LI acreditate, adresa, telefonul, numele conducatorului

Nr din Registrul de Stat Termenul de valabi!itate

Domeniulde acreditare

1 ORGANISME DE CERTIFICARE A PRODUSELOR

1 Organizatia necomercialii ob$teascii "Inspectie, Certificare, Calitate" MD 3300, or.Tiraspol, Octeabrischii promuzel V. Savoi tel.O 233 4 83 61, 2 56 12 fax 2 52 48 1

2 Institutul National de Standardizare ~i Metrologie MD 2039, mun. Chi~iniiu, str. E. Coca, 28 A. Tarlajanu . tel. 74 85 42, 75 04 65 3 Centrul de Certificare "Conservstandard" SRL MD 2023, mun. Chi$iniiu, str. Uzinelor, 19 N. Ulianovschi tel. 47 71 93, 47 12 92 fax. 47 71 93 4 Centrul de incerciiri $i Certificare a Mobilierului :;;i Articolelor din Lemn "Mobila-Test" SRL

MD 2001, mun.

Reacreditat SNC MDCNOO 31CP01 01.11.01 - 01.11.04

Produsele industriei U$Oare $i textile

Reacreditat SNC RM MD CNOO 31CP03 16.06.200016.06.2005

Produse alimentare agricole

Reacreditat SNCMDCNOO 31CP04 13.06.03 - 13.06.08

Produse ale industriei de conserve ~i produse agricole

Reacreditat SNCMDCNOO 31CP05 ' 01.11.01 - 01.11.04

Mobila pentru locuinte :;;i localuri publice, articole din lemn, parchet

Chi~iniiu,

str. Sargidava, 2/1 L. Lucantova I tel. 47 80 50 80

~i


I I

Denumirea OC, LI acreditate, adresa, telefonul, numele conducatorului

5 Centrul de Verificare a Calitii!ii Materiei Prime §i Productiei Vinicole "Vinstandard" MD 2009, mun.

Reacreditat SNC RM MD CNOO 31CP06 10.03.98 - 10.03.03

Chi~inau,

E. Achimova tel. 24 27 65, 24 55 01 ·fax. 24 16 51 6 Centrul de V erificare a Calitatii Materiei Prime ~i Produselor Industriei Ciirnii §i Laptelui MD 2005, mun. Chi§inau, str. Cosmonautilor, 9 M. Barsucinaia tel. 24 13 66 fax 22 15 33

Materia primii, produse ale industriei vinului, rachiului, lichiorului §i alcoolului

I

Reacreditat Produse ale industriei SNC RM MD CNOO carnii §i laptelui 31CP07 26.12.97 - 26.12.02

Reacreditat Produse ale industriei de zahar, miere SNCMDCNOO naturala, produse 31CP08 03.10.01 - 03.10.04 agricole

MD 6202, r-nul Singerei or. Biruinta director interimar E. Bruma tel. 0 262 6 12 57 , fax 2 33 89

str. Pacii, 9 Iu. Ciubara tel. 0 2312 6124, fax25141

II

1

prelungit pina la 26.12.2003

7 Centrul de Elaborari Economice §i de Productie (CEEP)

! MD 3100, mun. Balti,

IDomeniul de acreditare

prelungit 10.01.2004 in lucru

Istt. Koga!nicoonu, 63

8 Centrul de Standardizare Metrologie, CSM Balti

Nr din Registrul de Stat Termenulde valabilitate

~i

Reacredi tat SNCMDCNOO 31CP09 15.10.02-15.10.05

81

Produse alimentare ~i materii prime alimentare, produse petroliere §i aparate electrice de uz casnic, produse a instalatiilor energetice


Denumirea OC, LI acreditate, adresa, telefonul, numele conducatorului

9 Statia Nordica de Proiectari §i Prospectiuni Chimice (SNPPCh) MD 3100, mun. Balti-1 str. P. Botu, 83 ! A. Gutu tel. 0 231 3 03 43, 3 21 88 10 Centrul Republican de Diagnostica V eterinara (CRDV)

Nr din Registrul de Stat Termenul de valabilitate

Reacreditat Soluri, nutreturi §i produse agricole §i SNC MDCNOO 31 CP 10 ale industriei 30.11.01 - 30.11.04 prel ucratoare, lngra§aminte minerale

SNC MDCNOO 31CP11 28.12.01-28.12.04

Came proaspata, congelata, grasimi de origine animalierii, organe comestibile, oua, produse din ouii, pe§te proaspat, congelat, afumat, crustacee, molu§te

Reacreditat SNCMDCNOO 31CP12 19.11.02 - 19.11.07

Tutun nefermentat, tutun fermentat, de§euri de tutun, tigarete, tigari cu carton, tigari de foi, tutun de fumat, tutun pentrupipa

SNC MDCNOO 31CP14 07.06.01 - 07.06.04

Carne §i produse din came, oua §i produse din oua, conserve din came, mezeluri, lapte §i produse lactate, pe§te §i produse din pe§te, piine ;;i produse de panificatie, zahar ;;i produse de cofetarie, legume,

MD 2051, mun. Chi§inau, str. Murelor, 3 V. Nartea tel. 74 29 08, 74 23 25 fax 74 23 11 11 Organism de Certificare al Departamentului Agroindustrial "MoldovaTutun"

MD 2093, mun. Chi§inau, com. Gratie§ti, str. Prieteniei, 1 T. Jitcu tel. 46 59 69, fax. 46 59 71 12 Institufie de Stat "Centrul de Stat de incercari §i certificare" din Transnistria

Domeniul de acreditare

MD 3300, or.Tiraspol, str.Lenin, 48 I. Fucedji tel. 0 233 3 53 55, 3 23 50 fax. 3 57 33

82


Buletin standardizare 1 - 2004  
Buletin standardizare 1 - 2004  
Advertisement