Page 1


ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗ 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΖΗΣΑ  «Φίλος μεν o Πλάτων φιλτάτη δε η αλήθεια» 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α. Ε.  ΟΔΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 9—ΑΘΗΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αφιέρωσις

γ

Πρόλογος

ε

ΜΕΡΟΣ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κωνσταντίνος

1

Ο κ. Βενιζέλος

3

Κρίσεις μετά τον θάνατον του Βενιζέλου

8

«Στρατιωτικός κόσμος» — Στρατιωτική ένωσις

10

Tratudore traditore

13

Η έκθεσις του Διαδόχου περί της εκστρατείας του εν Θεσσαλία πολέμου του 1897 Ο ξένος ανταποκριτής εφημερίδος και η φιλαλήθεια του Κωνσταντίνου

19 25

Πρωθυπουργία Γ. Θεοτόκη

27

Επανάστασις ή προνουντσιαμέντο του στρατού κατά το 1909

32


Συνεργασία μου μετά του κ. Βενιζέλου 1910

33

Αι ιδέαι του Βασιλέως Κωνσταντίνου επί της ατομικής ελευθερίας

37

ΜΕΡΟΣ Β' ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Συστάσεις Βενιζέλου περί μη καταλήψεως της Θεσσαλονίκης

41

Βαλκανικοί πόλεμοι

42

Πώς δεν εχάσαμεν πέντε ημέρας εις Σέρβια

43

Καταιγίς εντός του Στρατηγείου του Διαδόχου

44

Πώς ελήφθη η απόφασις να προχωρήσωμεν προς Θεσσαλονίκην

46

Η άτοπος ανάμιξις του Ε. Βενιζέλου εις τα στρατιωτικά

47

Παράδοσις Θεσσαλονίκης

51

Ο Βούλγαρος Θεοδωρώφ

55

Εις το χωρίον Δαούτ-Μπαλί

56

Η είσοδος εις την Θεσσαλονίκην

57

Συνομιλία με τον Διάδοχον

59

Ο Κωνσταντίνος εις την πόλιν

60

Παρέλασις της Μεραρχίας

62

Εκκαθάρισις της Θεσσαλονίκης από τους Βουλγάρους

64

Παρουσίασις του Γεν. Επιτελείου του στρατού Μακεδονίας υπό του Διαδόχου προς τον Βασιλέα Γεώργιον εν Κοζάνη

68

Πώς απεσοβήθη στάσις στρατιωτική εν Βερροία

69

Πώς προελάβομεν τους Βουλγάρους εις την κατάληψιν της Θεσσαλονίκης

70

ΜΕΡΟΣ Γ' ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Πώς μετέβη ο Διάδοχος εις Ήπειρον

74

Ο επίδοξος διάδοχος Γεώργιος χρησιμοποιείται προς παραπλάνησιν του εχθρού

83

Η βροχή δεν σταματά τας επιχειρήσεις

85

Επίσημος κωμωδία

88

Η γνώμη του Αυστριακού στρατιωτικού ακολούθου διά την

93


εκπόρθησιν του Μπιζανίου και απάντησις του Διαδόχου Τουρκική κατασκοπεία

94

Ο Βενιζέλος εις την γραμμήν του πυρός

96

Μεγαλόφρων πρότασις του κ. Βενιζέλου

97

Παράδοσις Ιωαννίνων

103

Εφιλοδόξησε να επικληθή Βουλγαροκτόνος

105

Πώς έμαθεν ο Διάδοχος την δολοφονίαν του Βασιλέως Γεωργίου Απόπειρα συνεννοήσεως μετά της Τουρκίας κατά το έτος 1913

106 107

ΜΕΡΟΣ Δ'· ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ Στρατηγική συγκέντρωσις εν Μακεδονία κατά των Βουλγάρων Μεταστάθμευσις Στρατηγείου εις Θεσσαλονίκην άνευ του αρχηγού του στρατού

114 117

Πώς δεν παρητήθη ο κ. Βενιζέλος εν Βουκουρεστίω

119

Περί ψυχραιμίας

121

Το περιώνυμον οχυρόν του Ρούπελ

122

Ο κατά των Βουλγάρων φόβος του κ. Βενιζέλου

128

Σερβική διανοητικότης

132

Αιφνιδιαστική πρώτη επίθεσις των Βουλγάρων εις το Παγγαίον Πώς επανήλθεν εκ του ταξειδίου του εις το εξωτερικόν ο Βασιλεύς κατά το έτος 1913

135 138

ΜΕΡΟΣ Ε' ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ Συνάντησις του κ. Βενιζέλου επί της εξέδρας του Νέου Φαλήρου μετά την μετά το πέρας του Βουλγαρικού πολέμου επάνοδόν μου εκ Θεσσαλονίκης

142

Η πυρκαϊά του δάσους του Τατοΐου

144

Η προς Κόρακα επιστολή

147

Η πολιτική της ουδετερότητος 1915 — 1917

149

Η πολιτική της ουδετερότητος κατά τα έτη 1915—16—17

165

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1921 — 1922 Αναίρεσις των κατ' εμού επιθέσεων

181

Συνομιλία μετά του Βασιλέως περί φανατισμού

195

Σχέσις προς Γούναρην

205

Πρότασις αναστολής εχθροπραξιών 1921

208

Πώς εκλήθην ν' αναλάβω την αρχηγίαν του Γεν. Eπιτελείου τέλη Μαρτίου 1921

210

Συνάντησις μετά του Παπούλα εις Σμύρνην

212

Επάνοδος του Γ. Ζωγράφου εκ της Βορείου Ηπείρου

213

ΜΕΡΟΣ Ζ ΔΙΑΦΟΡΑ Πρόσκλησις εις την αρχήν του κ. Βενιζέλου κατ' Αύγουστον του 1915

216

Διεθνής τυχοδιώκτης

218

Η ειλικρίνεια μερικών ξένων ανταποκριτών εφημερίδων

221

Η προς Μ.π.....επιστολή

224

Επάνοδος εις υπηρεσίαν

226

Η διάλυσις του οικονομικού σώματος στρατού

231

Πώς εκηρύχθη η επιστράτευσις του 1915

235

ΜΕΡΟΣ Η' ΕΞΟΡΙΑ — ΦΥΛΑΚΙΣΙΣ - ΔΙΚΗ Εξορία εις Κορσικήν

240

Δίκη του Επιτελείου και φυλάκισις

247

ΜΕΡΟΣ Θ' ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ Ιστορικαί παρεκβάσεις

257

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΟΣ Συμπεράσματα εκ της αφηγήσεως

269

Τα εκ του πρώτου παγκοσμίου πολέμου πορίσματα

276


Η κατ' εμού εχθρότης του κ. Λυκούδη

282

Αποκατάστασις κακοποιηθείσης αληθείας

283


Βίκτωρ Δούσμανης - ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1912-1922  

Ελληνική ιστορία, 1912-1922

Βίκτωρ Δούσμανης - ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1912-1922  

Ελληνική ιστορία, 1912-1922

Advertisement