Page 1

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ РАЙОННИЙ МЕТОДКАБІНЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР РМК

Творча група вчителів інформатики «Навігатор»


Віньковецький район – 2014 –


Творча група вчителів інформатики «Навігатор» у складі: Л.О. Атаманюк, В.І. Вознюк, І.М. Гвоздовський, Л.Г. Грабець, С.М. Лисий, В.О. Хомишен, В.М. Шурко, М.А. Яворська, А.В. Яковишина.

Розробки уроків з

інформатики для 6 класу. Віньківці. 2014 – 262 с. Рецензенти: С.Г. Саврій, завідуюча районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації; О.М. Слободян, методист відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації. Рекомендовано науково-методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації (протокол №4 від 17 грудня 2013 року). У даному посібнику запропоновано розробки уроків з інформатики для 6 класу вчителів інформатики творчої групи «Навігатор» Віньковецького району. Матеріал посібника допоможе вчителю інформатики збагатити власний педагогічний досвід та урізноманітнити навчальну діяльність учнів. Посібник рекомендується вчителям інформатики.


Передмова ………………………………...……....……………………………... 6 ТЕМА 1. АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ Урок № 1. Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця ………………………………....……....……………………………... 8 Урок № 2. Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів ……………..………………………... 12 Урок № 3. Алгоритми в нашому житті. План виконання завдання. Планування в нашому житті. Базові алгоритмічні структури. Алгоритм та програма. Об’єкти та події ………………………………………...…………... 19 Урок № 4. Складання та виконання алгоритмів у навчальному середовищі Scratch (Скретч) ………………………………………………………………... 25 Урок № 5. Практична робота 1. «Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів» ……..…... 34 Урок № 6. Складання та виконання алгоритмів у навчальному середовищі Scratch (Скретч) ………………………………………………………………... 37 Урок № 7. Практична робота 2. «Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів» …….……………………... 44 Урок № 8. Контрольна робота з теми «Алгоритми та їх виконавці» …...… 46 ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Урок № 9. Поняття операційної системи її призначення. Графічний інтерфейс операційної системи ………………………….………………………………... 53 Урок № 10. Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи та їх властивості. Поняття типу файлу ……………………………………………... 61 Урок № 11. Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів ……….. 67 3


Урок № 12. Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення.

Відновлення

вилучених

об’єктів

операційної

системи.

Практична робота 3. «Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи» ………………………………………………………………………... 73 Урок № 13. Пошук об’єктів файлової системи. Практична робота 4. «Пошук об‘єктів файлової системи» ………………………………………….………... 78 Урок № 14. Контрольна робота з теми «Поняття операційної системи» ..… 82 ТЕМА 3. МУЛЬТИМЕДІЯ Урок№15.Поняття

про

мультимедіа.

Об’єкти

мультимедіа:

текст,

зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа …….………. 88 Урок № 16. Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості. Практична робота 5. «Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп’ютер. Робота з мультимедійними програвачами» ………...………………………. 100 Урок № 17. Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання, обертання. Практична робота 6. «Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей» ………….………………. 114 Урок № 18. Підсумковий урок з теми: «Мультимедіа» …….……………… 128 ТЕМА 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР Урок № 19. Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення ………..………………………………………... 135 Урок № 20. Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового

документа.

Режими

роботи

в

середовищі

текстового

процесора ……………….……………………………………………………... 141 Урок № 21. Робота з фрагментами тексту …………………………………... 147 Урок № 22. Введення та редагування тексту. Перевірка правопису ……… 153 4


Урок № 23. Форматування символів та абзаців. Практична робота 7. «Редагування та форматування текстового документу» ………….……….. 161 Урок № 24. Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Практична робота

8. «Вставляння графічних об’єктів у текстовий

документ» …...… 173 Урок № 25. Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей. Нумерування сторінок. Попередній перегляд, друк …………….…………………………………………………... 181 Урок № 26. Підсумковий урок з теми «Текстовий редактор Word» ……... 188 ТЕМА 5. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Урок № 27. Комп’ютерні мережі та їх призначення. Типи комп’ютерних мереж. Локальна мережа ………...…………………………………………... 195 Урок № 28. Поняття про глобальну мережа Інтернет. Поняття Всесвітнього павутиння ……………………………………………………………………... 202 Урок №29. Робота з веб-браузером ……………………..…………………... 212 Урок № 30.Пошук інформації в Інтернеті. Аналіз знайдених матеріалів … 221 Урок № 31. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Практична робота 9. «Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду» ………...…………………………………………………………... 231 Урок № 32. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі. Авторське право на Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів ……………………………………... 238 Урок № 33. Практична робота 10. «Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами» ………………...…………………... 246 Урок № 34. Контрольна робота по темі «Комп’ютерні мережі» ………….. 249 Список використаної літератури ………..………………….……………....…256 Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики ……………………………………………………………………257 5


Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури

вчителя,

мірило

його

інтелектуального багатства, показник його світогляду й ерудиції. В. Сухомлинський Тенденції необхідність

розвитку широкого

інформаційного використання

суспільства

пояснюють

інформаційно-комунікаційних

технологій у сфері освіти. Тому одним із головних пріоритетів сучасної освіти стає формування та розвиток інформаційної компетентності учнів, що є основою успішного засвоєння всіх навчальних предметів та дає можливість дитині вільно орієнтуватися в потоці інформації. Сьогодні важливо не стільки примусити учня запам’ятати певний обсяг інформації, скільки навчити його самостійно набувати нові знання, використовувати все розмаїття інформаційних ресурсів. У зв’язку з цим виникає необхідність створення умов для формування в учнів основ комп’ютерної грамотності, первинних інформаційних вмінь: знаходити, опрацьовувати, запам’ятовувати та використовувати інформацію. Інформатика – це фундаментальна сфера наукового світогляду учнів, а її вивчення зараз є необхідністю, яку диктує спосіб життя сучасної людини. Введення обов’язкового вивчення інформатики починаючи з 5 класу в школах

різних

профілів,

ступенів,

традицій,

матеріально-технічних

можливостей ставить нові вимоги до підготовки вчителів та організації навчального процесу. Особливість методики викладання інформатики полягає у тому, що як наука і як навчальний предмет вона швидко розвивається. У зв’язку з цим існує потреба постійно узгоджувати зміст 6


навчання з досягненнями науки і техніки, добирати такий зміст навчання інформатики, що якомога менше залежав би від типів комп’ютерів та їх програмного забезпечення. Крім того, зміст курсу інформатики повинен містити сукупність двох взаємозалежних компонентів: теоретичного і практичного. Теоретична частина спрямована на формування основ інформаційної культури, навичок аналізу й формалізації предметних задач; практична – пов’язана з формуванням навичок роботи з готовим програмним забезпеченням. Мета даного посібника – надати допомогу вчителеві в підготовці та проведенні уроків інформатики відповідно до навчальної програми для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, який набирає чинності з 01.09.2013 року. Розробки уроків структуровані за загальною схемою: визначено мету, розкрито зміст вивчення матеріалу, вказані форми перевірки засвоєння матеріалу, наведені орієнтовні завдання для практичних робіт, вправи, які забезпечують

сприймання

нового

матеріалу,

його

усвідомлення

та

застосування на практиці. Один урок (резерв) вчитель може використати на свій власний розсуд. Для вивчення нового матеріалу використовують різноманітні форми та методи (бесіди, пояснення вчителя, опрацювання схем, таблиць, стендів, пам’яток тощо). Вправи,

призначені

для

закріплення

матеріалу,

передбачають

поступове наростання складності: знання теоретичного матеріалу, вміння використати його на практиці та застосування набутих навичок у нестандартних ситуаціях. Слід зазначити, що рівень викладеного матеріалу відповідає сучасним досягненням в галузі комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій. 7


Сподіваємось, що посібник допоможе вчителю в вдосконаленні своєї педагогічної майстерності. Хомишен

Віталій

Олександрович,

вчитель

фізики, астрономії та інформатики Віньковецького НВК. Проблема над якою працює: Педагогічне кредо: «Щоб стати справжнім учителем – потрібно своє серце віддати дітям».

Урок № 1 Тема. Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця. Мета: навчальна:ознайомити із сутністю поняття команда, виконавець, система команд; навчити розрізняти команди від речень, що не є командами; формувати вміння наводити приклади команд із навколишнього життя; розвивальна: розвивати пам'ять, мислення, активність, працелюбність; виховна: виховувати повагу до праці інших, любов до предмету. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, картки із тестами. Хід уроку І. Організація класу. — Доброго дня діти, сьогодні у наш клас завітав комп’ютерний геній Мар, який буде нашим помічником на уроці інформатики. Сьогодні він хоче по спостерігати за вашою

8


роботою і попрацювати разом із вами. Повідомити багато чого нового та цікавого. ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. -

Для

того,

щоб

дізнатися

про

що

ми

поговоримо

на

сьогоднішньому уроці пропоную вам виконати таке завдання: у нас є слова у яких

переплуталися

букви

нам

потрібно

їх

відновити.

К М О Д А И Н І И В Ц О А Н К В І ( команди і виконавці). -

Отже, сьогодні ми ознайомимося із поняттям команди і

виконавці. Система команд виконавця. ІІІ. Вивчення нового матеріалу 1.

Фронтальна бесіда.

- Послухайте і подумайте відповідь на таке запитання. - Що на вашу думку означає слово «спонукати»? ( підштовхнути, підбити, намовити когось до виконання певної справи). - Які речення можемо назвати спонукальними? ( Це ті речення, які підштовхують нас до дії) - Наведіть приклади спонукальних речень. (Принеси води! Подай книгу!) - Хто найчастіше звертається до вас спонукальними реченнями? ( вчителі, друзі, батьки). 2. Гра «Спонукай!» Зараз ми з вами пограємо у цікаву гру, послухайте її умови: - Один з учнів виходить до дошки, а інші учні по черзі висловлюють для нього спонукальне речення. (наприклад – напиши цифру 7). Якщо речення дійсно спонукальне – учень виконує його вимоги, якщо ні – звучить різкий звуковий сигнал (сигнал дає учитель на ПК). 3. Бесіда про команди і виконавці. 9


Щойно під час гри ми з вами керували віддалено учнем (ім’я). За допомогою чого ми це робили? (вживаючи спонукальні речення). Він виконував певні дії, до яких ви його спонукали. Наші спонукальні речення виступали командою для учня. Команда обов’язково дається для когось. Виконувати її можуть живі та неживі істоти. Вони називаються – виконавцями: Виконавець – це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно до команд. - Чи давали ви якісь команди для тварин? Наприклад, тренуючи собаку ми даємо їй різні команди.(слайд). Наші послідовні команди, які ми даємо для виконавця називаються системою команд виконавця. -А чим відрізняється команда від речення? ( команду обов’язково потрібно виконати). Програмісти таким чином заставляють діяти роботів. (слайд). -

Люди

щоденно

користуються

різноманітними

правилами,

інструкціями, рецептами, що складаються з певної послідовності вказівок. Деякі з них настільки увійшли до нашого життя, що ми виконуємо їх, майже не замислюючись. Іноді кажуть, автоматично. - Чи потрібно людині у житті слідувати системі команд? Чому? (бо буде хаос). - Чи хочете ви самі керувати якимось героєм?

Для комп’ютера

сьогодні створено дуже багато ігор, програм, де ми можемо задавати команди різним героям, а вони їх виконуватимуть. - Як ми називатимемо цих героїв, що виконують наші команди? (виконавці). 4. Робота в зошиті. - Розгорніть будь ласка свої зошити і запишемо. Команда обов’язково дається для когось. Виконувати її можуть живі та неживі істоти. 10


5. Релаксація. • Швидко покліпати, закрити очі і посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. повторити 4-5 разів. • Подивитись на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1-4, потім перенести погляд вдалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів. ІV. Закріплення знань учнів. 1.

Тестування.

1.

Спонукальні речення не виступають командою?

А) так, Б) ні, В) не знаю. 2. Команду можуть виконувати лише живі істоти? А) так, Б) ні, В) не знаю. 3. Той хто виконує команду називається виконавцем? А) так, Б) ні, В) не знаю. 4. Виконавець – це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно до команд. А) так, Б) ні, В) не знаю. 2. Практична робота. Складіть систему команд для виконавця. Наприклад: Команди, які ми виконуємо, щоб пошити спідницю? 1.Купити необхідні матеріали. 2.Обрати бажану форму спідниці. 3. Викроїти її. 4.Намітити шви. 5. Зшити. 6. Прикрасити гарними елементами. V. Підсумок уроку. 11


Фронтальна бесіда. -

Подайте приклади речень, які є вказівками.

-

Подайте приклади речень, які не є вказівками.

-

Що таке команда?

-

Що таке виконавець?

-

Подайте приклади з навколишнього життя: команди, виконавця,

система команд виконавця.

Урок № 2 Тема. Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Мета: навчальна: ознайомити із сутністю поняття, алгоритм, виконавці алгоритму;

формувати

вміння

наводити

приклади

алгоритмів

із

навколишнього життя, наводити приклади виконавців алгоритмів та систем команд виконавців алгоритмів; сформувати вміння записувати алгоритми у вигляді

послідовності

команд

виконавця,

виконувати

алгоритми

у

визначеному середовищі; створити уявлення про форми подання алгоритму; розвивальна:розвивати пам’ять, мислення, увагу, інтерес до вивчення інформатики; виховна:виховувати повагу до праці інших, інтерес до знань, старанність, відповідальність перед товаришами, любов до предмету. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання та наочність: мультимедійна презентація. Хід уроку І. Організація класу. Сядьте, діти, всі рівненько. Посміхнімося гарненько, 12


Налаштуймось на роботу, Щоб не було нам турботи. ІІ. Актуалізація опорних знань. - На минулому уроці, ми з вами ознайомилися із командами та виконавцями. Тож зараз давайте пригадаємо дещо. - Що ми називаємо командою? - Команду можуть виконувати лише живі істоти? - Як називається той, хто виконує команду? - Складіть систему команд для виконавця. ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. - А щоб дізнатися про що сьогодні ми будемо говорити, вам потрібно розгадати шифрувальник. А – 1, Г – 3 , Л – 2 , Р– 5 , О – 4 ,Т – 7 , И – 6 , М – 8. (Алгоритм). Сьогодні ми познайомимось із поняттям алгоритму. Дізнаємося про виконавців алгоритму. Проформальне виконання алгоритму та форми подання алгоритмів. ІV. Вивчення нового матеріалу. 1.

Розповідь з елементами бесіди.

Ми з вами на минулому уроці дізналися що таке команда. Система наших команд називається – алгоритмом. - Чи зустрічалися ви у житті із алгоритмами виконання певних дій? Хто може навести приклади? Наприклад, щоб почистити зуби, які дії ви виконуєте? ( беремо зубну щітку, наносимо на неї зубну пасту, чистимо зуби, миємо щітку, кладемо на місце.), чи щоб зварити якусь страву? - це вже є алгоритм. - Чи потрібно людині у житті слідувати алгоритму? Чому? ( бо буде хаос). 13


Багато років поняття «алгоритм» використовувалося математиками для опису правил розв'язання математичних задач. Наприклад, існує алгоритм знаходження найбільшого загального дільника двох чисел і багато інших. Однак не слід вважати алгоритм суто математичним поняттям. Кожен з вас з раннього дитинства, навіть не помічаючи цього, щодня вирішує завдання, для опису яких використовується той чи інший алгоритм, сформульований

у

вигляді

кінцевої

послідовності

однозначних

розпоряджень. Наприклад, коли ви йдете до школи у відсутності батьків, вам слід виконати ланцюжок операцій із забезпечення безпеки квартири: закрити кватирки, вимкнути газ і електроприлади, закрити двері і т.д. Входячи в кабіну телефону-автомата, ви бачите на стіні чіткий алгоритм, однозначно описує ваші дії, мета яких - розмова з одним: зняти трубку, опустити монету, набрати номер і т.д. Щоб приготувати смачну страву, ваша мама розкриває куховарську книгу, відшукує рецепт і, дотримуючись його конкретним вказівкам (2 склянки борошна, 250 гр. Масла, 1 яйце ..., тісто розрізати на смужки ..., в духовці 20-25 хвилин. ..), поставлене перед собою завдання. Носіями алгоритмів є рецептурні довідники, інструкції з використання побутової апаратури (від праски до відеомагнітофона), медичні рекомендації та опис гімнастичних вправ, навіть банки і упаковки з продуктами. Кожен алгоритм створюється конкретним автором у результаті узагальнення минулого досвіду або технологічних розробок і розрахований на конкретного виконавця. Алгоритми з повсякденного життя завжди передбачають певний рівень попередньої підготовки виконавця і тому викладаються приблизно, без перерахування ряду проміжних операцій, спосіб виконання яких обирається самим виконавцем. Навіть у найпростіших ситуаціях ви, не замислюючись, оцініть рівень виконавця. Якщо сестричці, яку ви попросили купити хліба, вже 12 років, ви ставите завдання в загальній формі: «Купи чорного або білого, в такий-то булочної» і даєте грошей. Якщо ж дівчинка ще не ходить в школу, вам 14


доведеться розробити більш детальний алгоритм: що робити, якщо по дорозі зустрітися велика собака або будівельники розрили тротуар, не забути отримає здачу і скільки; переходити уважно проїжджу частину дороги і тільки на зелене світло світлофора і т. д. автор кулінарного рецепта припускає, що господиня вміє вмикати і вимикати газову та електричну плити; регулювати нагрів. Не тільки в побуті, але і в техніці, і навіть у математиці багато алгоритмів формулюються неточно, приблизно. Розроблений алгоритм може виконувати як людина, так і технічний пристрій, які розуміють правила запису алгоритму і вміють виконувати передбачені ним дії. Дотримуючись вказівок алгоритму, виконавець отримає придатний результат навіть в тому випадку, коли він не розуміє суті розв'язуваної задачі. При підготовці алгоритмів, виконавцем яких є комп'ютер, доводиться враховувати, що рівень його попередньої підготовки близький до нуля, що самий «розумний» комп'ютер «дурніші» шестирічної дитини. Виконуючи інструкції, записані у вигляді програми, комп'ютер отримає результат, що задовольняє користувача. 2. Релаксація. • Швидко покліпати, закрити очі і посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. повторити 4-5 разів. • Подивитись на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1-4, потім перенести погляд вдалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів. 3. Практична робота. Також ми можемо складати алгоритми для виконавців. Зараз ми виконаємо таке завдання: Склади алгоритм "Приготування бутерброду" або "Приготування салату". 1.Нарізати хліб. 2.Намастити його маслом, або майонезом. 15


3.Нарізати ковбасу і сир. 4. Поставити ковбасу на хліб, потім сир. - Давайте запишемо цей алгоритм у вигляді послідовності команд виконавця. 4. Бесіда про форми подання алгоритмів. Алгоритми можуть подаватися багатьма способами – це словесна форма. Словесна форма подання алгоритму — запис алгоритму у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і записана людською мовою спілкування. Наприклад: для посадки дерева маємо таку словесну форму алгоритму. 1.Викопати у землі яму циліндричної форми, глибина і ширина якої у півтора рази більша за відповідні розміри кореневої системи саджанця. 2.На дно ями на третину її глибини насипати землі з органічним добривом і перемішати. 3. Встановити саджанець вертикально корінням донизу, щоб коріння торкалася дна ямки. 4.Засипати кореневу систему землею. 5. Вилити піввідра води на засипану кореневу систему.

16


Також, є ще графічна форма подання алгоритму — подання алгоритму блок-схемою. У цьому випадку кожну вказівку записують у зображенні геометричної фігури (блоці) певного вигляду. Блоки з’єднують між собою стрілками, які вказують напрям переходу до виконання наступної вказівки. Стрілками блок-схемах вказують переходи між кроками виконання. Блок-схема поданого алгоритму посадки дерева має такий вигляд.

V. Закріплення знань учнів. 1. Практична робота. -

Складання алгоритму для будь-якого Виконавця у словесній та

графічній формі. 2. Гра «Світлофор» Правила: учні отримують картки червоного, зеленого, жовтого кольорів та картку для запису результатів гри, на якій вказують прізвище та ім'я. Вчитель зачитує певну кількість тверджень, частина з яких містить помилки. Після кожного речення учні піднімають картки: 17


зелені — погоджуюся; червоні — не погоджуюся; жовті – можу доповнити. Якщо піднято правильно картки, то в картку результатів заноситься 1 бал, за неправильну відповідь бали не надаються. За суттєве доповнення — 2 бали. Перед початком гри вчитель обирає інспекторів, які роздають картки, контролюють правильність занесення відповідей до карток результатів та оцінюють відповіді. 1.

Система наших команд – не називається алгоритмом?

2.

У житті з алгоритмами ми зустрічаємось дуже часто?

3.

Чи потрібно людині у житті слідувати алгоритму?

4.

Носіями алгоритмів є рецептурні довідники, інструкції з

використання побутової апаратури (від праски до відеомагнітофона), медичні рекомендації та опис гімнастичних вправ, навіть банки і упаковки з продуктами? 5.

Розроблений алгоритм може виконувати як людина, так і

технічний пристрій, які розуміють правила запису алгоритму і вміють виконувати передбачені ним дії? 6.

Графічна форма подання алгоритму — запис алгоритму у вигляді

послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і записана людською мовою спілкування? 7.

Словесна форма подання алгоритму — подання алгоритму блок-

схемою? VI. Підсумок уроку. Фронтальна бесіда. -

Що таке алгоритм? Подайте приклади словесного алгоритму?

-

Що таке виконавець? 18


-

Поясніть відмінність між словесною та графічною формами

подання алгоритму.

Урок № 3 Тема. Алгоритми в нашому житті. План виконання завдання. Планування в нашому житті. Базові алгоритмічні структури. Алгоритм та програма. Об’єкти та події. Мета: навчальна:ознайомити із алгоритмами, що зустрічаються у нашому житті;

із

алгоритмічними

структурами,

структурою

слідування,

розгалуження,лінійною циклічною структурою; формувати вміння наводити приклади алгоритмів різних структур; із об’єктами та подіями; розвивальна: розвивати пам’ять, мислення, увагу, інтерес до вивчення інформатики; виховна: виховувати повагу до праці інших, інтерес до знань, старанність, відповідальність перед товаришами, любов до предмету. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок. Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, картки із тестами. Хід уроку І. Організація класу. ІІ. Актуалізація опорних знань. - На минулому уроці, ми з вами ознайомилися із базовими алгоритмічними структурами. Для того, щоб перевірити, що ви запам’ятали виконаємо тести. 1. Тестування. 1. Способи керування процесом обробки даних – А) Базові структури, Б) Лінійні алгоритми, 19


В) Середовище виконання. 2. Лінійні алгоритми ,умова (розгалуження), цикли (повторення) А) Середовище виконання, Б) Лінійні алгоритми, В) Базові структури. 3.Структура (сукупність) вказівок, у якій всі вказівки виконують послідовно: одну за одною у порядку запису їх в алгоритмі – А) Розгалуження, Б) Лінійна структура, В) Циклічна. 4.Керуюча структура, що передбачає можливість вибору з кількох варіантів, для кожного з яких, залежно від умови виконується різна послідовність команд. А) Розгалуження, Б) Лінійна структура, В) Циклічна. 5. Алгоритми, які містять команди повторення. А) Лінійні, Б)Циклічні, В) Розгалуження, ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. - А на сьогоднішньому уроці ми дізнаємося про алгоритми в нашому житті. План виконання завдання. Планування в нашому житті. Про базові алгоритмічні структури. Об’єкти та події. ІV. Вивчення нового матеріалу. 1. Розповідь з елементами бесіди.

20


- Багато уроків ми вже говорили про алгоритми. Я думаю, що всі ви помітили, що кожного дня в нашому житті ми виконуємо алгоритми певних дій. Наприклад: Йдучи по дорозі до школи в штанах відірвався ґудзик. Які ми виконаємо дії, щоб його пришити? 1.

Візьмемо швейне приладдя;

2.

Виберемо котушку з нитками відповідного кольору;

3.

Відріжемо від котушки нитку відповідної довжини;

4.

Засилимо нитку у голку;

5.

Зав’яжемо на кінці гудз;

6.

Просилити голку через ґудзик і тканину;

7.

Шиємо;

8.

Відрізаємо нитку ножицями;

- Якби ми поміняли місцями послідовність дій, чи змогли би ми зашити штани?(ні) Чому? Із такими алгоритмами ми зустрічаємось дуже часто, навіть не замислюємось коли виконуємо певні дії. Тому і для різноманітної техніки є алгоритми дій, щоб вона змогла працювати. Дуже часто коли ми думаємо, що ми маємо робити, то складаємо план своїх дій. - Хто зможе навести приклад планування у нашому житті? Це може бути навіть той самий розпорядок дня, режим харчування, розклад уроків. - Чи може планування виступати в певній мірі алгоритмом? 2. Розповідь про базові алгоритмічні структури. Базові структури алгоритмів (керуючі структури) – це способи керування процесом обробки даних. Існує три базові структури алгоритмічної конструкції: 1. Лінійні алгоритми (слідування); 2. Умова (розгалуження); 21


3. Цикли (повторення). Лінійна структура алгоритму — це така структура (сукупність) вказівок, у якій всі вказівки виконують послідовно: одну за одною у порядку запису їх в алгоритмі. Це алгоритми, в яких

кожна

команда

обов'язково

виконується, і виконується тільки один раз. У таких алгоритмах кожна команда виконує певну дію. Умова керуюча

(розгалуження)

структура,

що

це

передбачає

можливість вибору з кількох варіантів, для кожного з яких, залежно від умови виконується різна послідовність команд. Алгоритми з розгалуженням діляться (розгалужуються), на так або ні. Дії записуються не тільки в прямокутнику. (ромб, паралелограм).

Умова(розвилка,

розгалуження)

означає

перевірку

значення

логічного виразу(ЛВ) та вибір одного з двох варіантів дій, залежно від значення ЛВ. В ЛВ можуть використовуватися логічні операції «НЕ» «І» «АБО». ЛВ може набувати одного з двох значень – істина чи хиба. Наприклад: алгоритм обчислення значень функції можна представити в такому вигляді: 22

1  , якщо..x < > 0 y=  x  0, якщо..x = 0


х<>0 так

ні

y=

y=0

1 x

Можливо, що при одному зі значень ЛВ на потрібно виконувати жодних дій. В такому випадку існує коротка форма розгалуження: так

x>0

Виконати дію

Циклічними алгоритмами називаються алгоритми, які містять команди повторення. У свою чергу, команди, які повторюються, складають цикли.

Цикл означає повторення виконання тієї самої дії, або блока дії, що звуться тілом циклу, доти, поки певний ЛВ лишатиметься істинним. 3. Розповідь про об’єкти та події. 23


У 5-му класі ми розглядали поняття об’єкта. Нагадаємо, що таке об’єкти? Об’єкти – це предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле. Наведіть приклади об’єктів. Кожний об’єкт має властивості. Властивості – це відомості про об’єкт, за якими його можна охарактеризувати. Події – це дії над об’єктами. Наприклад, об’єкт – кнопка, подія – клацання. V. Закріплення знань учнів. 1.

Практична робота

- Наведіть декілька прикладів алгоритмів із життя. - Складіть план роботи на завтрашній день, використовуючи алгоритми трьох базових структур. VI. Підсумок уроку. Фронтальна бесіда - Яку тему вивчали на сьогоднішньому уроці? - Чи потрібні алгоритми у житті людини? - Для чого їх виконувати? Чи можна без них обійтись? - Навести приклад планування у нашому житті. - Що таке базові структури алгоритмів? - Який алгоритм називається лінійним? - Який циклічним? - Які виникли запитання? - Що таке об’єкт? - Що таке подія?

Лисий 24

Сергій

Михайлович,

вчитель


математики та інформатики Охрімовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Проблема над якою працює: «Використання групових форм роботи при викладанні інформатики». Педагогічне кредо: «Щоб не сталося, роби вигляд, що саме цього ти і хотів».

Урок № 4 Тема. Середовище виконання алгоритму. Складання та виконання алгоритмів у навчальному середовищі Scratch (Скретч). Мета: навчальна: допомогти учням отримати уявлення про середовище виконання алгоритму; навчити учнів записувати алгоритм у вигляді послідовності команд виконавця; виховна: виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо, виховувати старанність, активність при вивченні нового матеріалу; розвивальна: середовищем

розвивати пізнавальний інтерес, навики роботи з

виконання алгоритму; алгоритмічне мислення, пам'ять,

уважність. Тип уроку: комбінований. Обладнання та наочність: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, проектор з інтерактивною дошкою. Хід уроку І. Організаційний етап. Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. Складіть "Алгоритм Ранок" Приклад: 25


1.

Встати о 7.30 годині.

2.

Виконати гімн. вправи.

3.

Умитися.

4.

Поснідати.

5.

Вийти з дому о 8.30 годині.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація знань. Учитель. Поміркуй, які з перелічених дій може виконати комп'ютер: •

набути знання, чого-небудь навчитися;

запам'ятати інформацію;

захотіти;

скласти план дій;

виконати дії за планом;

стомитися;

відрізнити один предмет від іншого;

зробити висновки з фактів.

— Описання програм для комп'ютерів, які складають люди, можуть бути настільки досконалими, що іноді здається, начебто комп'ютер багато чого знає, розуміє й навіть може думати. —

На сьогоднішньому уроці і на наступних ми складатимемо

програми для комп'ютерного виконавця, вивчаючи в такий спосіб можливості комп'ютера. Ми ознайомимось з новою дещо незвичною ще для вас комп'ютерною програмою Скретч та комп'ютерним виконавцем Рудим котом. IV. Вивчення нового матеріалу Середовище

виконання

алгоритму

для

виконавця-людини

залежить від призначення та мети даного алгоритму. Можна говорити про установу, як середовище, де необхідно виконувати відповідні 26


функціональні та посадові обов'язки; місце відпочинку, де треба дотримуватись правил поведінки на дорозі, на воді, у місцях загального користування; школа, де учні повинні дотримуватись правил поведінки на уроці, перерві, виконувати домашні завдання з різних предметів тощо. Для виконавця-комп'ютера середовищем виконання алгоритму є відповідне програмне забезпечення. Якщо користувач набирає текст, тобто виконує певну послідовність вказівок щодо підготовки тексту, то виконавцем цього алгоритму є текстовий редактор. Секрет програмування в середовищі Скретч полягає в тому, що тут не потрібно запам'ятовувати назви команд і вміти писати їх без помилок. Програми у Скретч не пишуть, а складають з готових блоків-команд, подібних до блоків конструктора Лего. Таку програму легко змінити, додавши (чи видаливши) відповідний блок, і, що найважливіше, результат цих змін відразу можна побачити у вікні. Створену у Скретчі програму називають проектом. Із цим поняттям ви, напевно, стикалися, адже проекти використовують в усіх сферах людської діяльності, коли створюють щось нове задля розв'язання певної задачі. (Пояснення відбувається на інтерактивній дошці з відкритою програмою Scratch) Запуск програми на виконання: Пуск

Програми

Scratch

Клацнути по ярлику При

запуску

наРобочому столі

середовища

програмування Scratch відкривається

програмне вікно з новим проектом, який містить одного виконавця. Вікно поділено на три частини. Праворуч угорі міститься велике вікно з білим тлом і зображенням рудого кота у центрі. Це сцена, і саме тут відбуватимуться всі запропоновані вами події.

27


У середній частині вікна із блоків-команд складають сценарії, добирають образи для героїв проектів і озвучують їх. Команди містяться у лівій частині вікна. Усі блоки-команди поділено на вісім категорій: Рух, Керувати, Вигляд, Датчики, Звук, Оператори, Олівець, Змінні. На програмному вікні розташовано такі кнопки: — встановити мову спілкування з користувачем; — зберегти цей проект; — поділитись цим проектом; — дублювати об'єкт; — вилучити об'єкт; — збільшити об'єкт; — зменшити об'єкт; — зменшити масштаб відображення; — збільшити масштаб відображення; — перейти до перегляду проекту у повно екранному режимі; 28


— запуск скрипту; — зупинка скрипту; — можна обертатись; — повертати лише праворуч/ліворуч; — не повертати; — заборонити, використовують як усталено; — намалювати новий об'єкт; — вибрати новий об'єкт із файлу; — встановити новий об'єкт. Вікно

налаштування

об'єкта

містить

такі

Скрипти — область створення скриптів; На програмному вікні розташовано такі кноки: — встановити мову спілкування з користувачем; — зберегти цей проект; — поділитись цим проектом; — дублювати об'єкт; — вилучити об'єкт; — збільшити об'єкт; — зменшити об'єкт; — зменшити масштаб відображення; — збільшити масштаб відображення; — перейти до перегляду проекту у повно екранному режимі; — запуск скрипту; — зупинка скрипту; — можна обертатись; — повертати лише праворуч/ліворуч; — не повертати; 29

вкладки:


— заборонити, використовують як усталено; — намалювати новий об'єкт; — вибрати новий об'єкт із файлу; — встановити новий об'єкт. Вікно налаштування об'єкта містить такі вкладки: Скрипти — область створення скриптів; Образи — область зміни вигляду об'єкта; Звуки — область, у якій можна додавати звуки до об'єкту. У правій верхній частині робочого вікна розташовано Сцену. Саме на ній відбуваються всі події. На ній розташовують об'єкти, для кожного проекту добирають декорації (тло). В правій нижній частині робочого вікна можна побачити усі об'єкти поточного проекту, їх назви. Об'єктами і тлу можна задати вказівки. Вказівки-блоки розподілено на категорії (групи), кнопки виклику яких розташовано у верхній лівій частині вікна. Якщо натиснути кнопку, то у лівій нижній частині вікна можна побачити всі вказівки-блоки даної категорії. Цю частину називають контейнером блоків. Для того, щоб зібрати з окремих блоків сценарій (скрипт), потрібно перетягнути блоки в центральну частину робочого вікна на закладку Скрипти. Фізкультхвилинка Додаток А1 Алгоритм складання програм у середовищі Скретч. 1. потрібний

Вибрати набір

команд

30


2.

Перетягнути

потрібну команду у вікно для складання програми.

Середовище існування Спрайтів –сцена. Розміри сцени: якщо рухатись від центру вгору або вниз то шлях до краю сцени становитиме 180 кроків, якщо рухатись від центру вліво або вправо, то шлях до краю сцени становитиме 240 кроків. V. Практичне завдання. Інструктаж з техніки безпеки. Учні займають місця біля комп’ютерів і виконують команди вчителя. Завдання №1 Скласти програму, яка допоможе Спрайту

оббігти сцену по

периметру. Збережіть програму у свою папку під іменем «1_периметр». Складаємо програму. 1.

У

будь-якій

програмі

перша команда

визначає

початок

виконання програми. Такі команди містяться у наборі команд Керувати і мають вигляд «шапки».

Якщо вибрати

, то виконання дій почнеться

після натискання на зелений прапорець. Якщо

вибрати

,

то

виконання

дій

почнеться після клацання по вказаному Спрайту. 2. Для складання програми нам потрібно використати команди руху та повертання, які містяться в наборі команд Рух.

31


Для

переміщення

Спрайта

використовується

, число 10 показує

на

команда

скільки

кроків

переміщується виконавець. Це число можна змінити. Для

зміни

можна

напрямку

використати

руху

команду

Повернути в напрямку, яка має 4 параметри. 3.

Спрайт

по

сцені

переміщується

дуже

швидко,

затримки виконання його дій, використовуємо команду

тому

для ,

яка належить до набору Керування. Виконаємо наступні дії:

Релаксація «Вправи для очей» - Додаток А2 Завдання №2 Змініть дану програму намалювавши цей прямокутник. Збережіть програму у свою папку під іменем «2_периметр». VI. Підсумок уроку. Узагальнення навчального матеріалу. Бліц опитування за термінами. 32


Алгоритм – послідовність дій (команд), виконання яких призводить до очікуваного результату. Анімація – рухоме мальованезображення (мультиплікація) Блок (blocks) –окрема команда, яка використовується в сценарії. Комп’ютерна програма – це алгоритм, записаний однією з мов програмування та призначений для виконання комп’ютером. Подія в середовищі Скретч –натискання на задану клавішу, виконання кліку кнопкою миші по виконавцю, надходження повідомлення від іншого виконавця. Програмування – це процес створення комп’ютерних програм. Програміст – це фахівець, що займається створенням комп’ютерних програм. Проект – це сукупність об’єктів, скриптів, звуків, які збережено в окремому файлі та використовують разом. Скретч (from scratch – «с чистого листа») – візуальне об’єктноорієнтоване середовище програмування для навчання школярів. Скрипт (scripts) –(сценарій, метод) –послідовність команд, яка визначає, які дії і в якому порядку слід виконати певному виконавцю. Спрайт – невеличке зображення, яке можна рухати по екрану та змінювати його вигляд. Стек

(stack)

– набір

послідовно

з’єднаних

різнокольорових

графічних блоків в межах однієї події. Сцена (Stage)

це місце де виконуються створені проекти: ігри,

історії, анімації. VIІ. Домашнє завдання: Скласти у зошиті програму для побудови прямокутника з шириною 80 та висотою 60.

33


Урок № 5 Тема.

Практична

робота

1.

«Складання

алгоритмів

для

виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів». Мета: навчальна: перевірити вміння учнів записувати алгоритм у вигляді послідовності команд для виконавця; виховна:

виховувати дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки,

толерантного ставлення до товаришів, зацікавленості у вивченні предмета розвивальна: середовищем

розвивати пізнавальний інтерес, навики роботи з

виконання алгоритму; алгоритмічне мислення, пам'ять,

уважність. Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. Обладнання та наочність: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, проектор з інтерактивною дошкою. Хід уроку І. Організаційний етап. Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. ІІ. Оголошення теми, мети уроку. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація знань. Дайте відповіді на запитання 1.

Що таке алгоритм?

2.

Що таке виконавець алгоритму?

3.

Назвіть і поясніть властивості алгоритму.

4.

Що таке середовище виконання алгоритму?

5.

Що таке словесна форма подання алгоритму? 34


6.

Що таке графічна форма подання алгоритму?

7.

Назвіть

приклад

середовища

наочного

(візуального)

програмування? 8.

Як завантажити середовище Scratc?

9.

Які є виконавці у середовищі Scratch?

ІV. Практичне завдання. Практична робота складається із двох частин. Першу частину учні виконують у зошитах, другу у середовищі Scratch.(Учні отримують завдання на картках «Додаток 3»). Кожне правильно виконане завдання буде оцінюватись у 3 бали. Перша частина Завдання №1

Завдання №2

Розстав по порядку дії:

Складіть алгоритм блок-схему знаходження суми S трьох чисел a,b,c. Запишіть результат його виконання для чисел 5,6,7.

1. Налити в чайник воду. 2. Пити чай. 3. Покласти в склянку цукор. 4. Підпалити сірник. 5. Включити газ. 6. Налити в склянку окріп. 7. Підпалити сірником газ. 8. Поставити чайник на плиту. 9. Покласти в склянку заварку. 10. Дати настоятися. 11. Розмішати цукор.

Відповідь на завдання №1: 1, 8, 4, 5, 7, 9, 6, 10, 3, 11, 2 Фізкультхвилинка Додаток А1 Друга частина. Інструктаж з техніки безпеки.

35


Учні займають місця біля комп’ютерів і виконують другу частину практичної роботи. Завдання №3 Запишіть та виконайте програму. Запишіть у зошит кінцевий результат виконання програми. Збережіть програму у власній папці під іменем ПР1-3

36


Завдання №3 Запишіть та виконайте програму. Запишіть у зошит кінцевий результат виконання програми. Збережіть програму у власній папці під іменем ПР1-3

Релаксація «Вправи для очей» - Додаток А2

Завдання №4 Скласти програму, яка допоможе Спрайту намалювати довільний трикутник червоного кольору. Збережіть програму у власній папці під іменем ПР1-4.

V. Підсумок уроку. Оцінки за практичну роботу будуть оголошенні на наступному уроці. VI. Домашнє завдання:

Скласти у зошиті програму для побудови

довільного жовтого чотирикутника.

Урок № 6 Тема. Складання та виконання алгоритмів у навчальному середовищі Scratch (Скретч). Мета: 37


навчальна: продовжити вивчати середовище виконання алгоритму; навчити учнів записувати алгоритм у вигляді послідовності команд виконавця; виховна: виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо, виховувати старанність, активність при вивченні нового матеріалу; розвивальна: середовищем

розвивати пізнавальний інтерес, навики роботи з

виконання алгоритму; алгоритмічне мислення, пам'ять,

уважність. Тип уроку: комбінований. Обладнання та наочність: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, проектор з інтерактивною дошкою.

Хід уроку І. Організаційний етап. Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. Аналіз практичної роботи, виставлення оцінок. ІІ. Оголошення теми, мети уроку. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація знань. На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось з новими можливостями програми Скретч, складатимемо програми для комп'ютерного виконавця. Давайте пригадаємо з яких елементів складається програмне вікно. На інтерактивній дошці демонструємо програму. Обговорюємо усі елементи вікна. IV. Вивчення нового матеріалу 38


Сьогодні ми вивчимо команди за допомогою яких можна створювати нові об’єкти. (Пояснення відбувається на інтерактивній дошці з відкритою програмою Scratch) — вибрати новий об'єкт із файлу; — встановити новий об'єкт. Виконавцями можуть бути різні об’єкти. Як приклад демонструється проект «Акваріум»

39


Для створення (малювання) об'єкта власноруч потрібно викликати вбудований графічний редактор, натиснувши кнопку

— Намалювати

новий об'єкт.

На програмному вікні цього графічного редактора (див. малюнок вище) розташовано такі кнопки:

— збільшення зображення; — зменшення зображення; — повернути зображення проти годинникової стрілки; — повернути зображення за годинниковою стрілкою; — дзеркальне відображення (вертикальне дзеркало); — дзеркальне відображення (горизонтальне дзеркало); — вставити зображення з файлу; — очистити полотно (всі зображення видаляються); 40


— скасувати останню дію ; — повернути результат скасованої дії ; — пензель (блакитним кольором позначено активний стан); — стирачка; — заливачка; — прямокутник ; — еліпс; — лінія; — текст; — виділити область ; — штамп; — піпетка;

— палітра кольорів; — збільшити або зменшити масштаб перегляду малюнка; — покажчик кольору; — задати для виконавця точку, яка буде центром обертання при виконанні вказівок;

41


— закінчити малювання й перенести виконавця до Списку виконавців. Фізкультхвилинка Додаток А1 V. Практичне завдання. Інструктаж з техніки безпеки. Учні займають місця біля комп’ютерів і виконують команди вчителя. Завдання №1 Відкрити 3 нових об’єкта та створити (намалювати) 4. Змінити їх розміри, дати нові назви.

До кожного об’єкта складемо програму.(Склавши програму для одного об’єкта дублюємо її для інших, змінюємо лише кількість кроків).

Що станеться, якщо запустимо програму? Перевіримо? Релаксація «Вправи для очей» - Додаток А2 42


Завдання №2. Створити анімацію з використанням графічного ефекту мозаїка за таким алгоритмом: •

запустити скрипт натисканням клавіші «стрілка вниз»;

повернути спрайт вгору;

встановити візуальний ефект «мозаїка»;

перемістити спрайт вперед на 10 кроків;

спрайт на мить завмирає;

зробити затримку на 1 секунду;

встановитти візуальний ефект «мозаїка»;

змінити розмір спрайта на – 3.

Результат виконання алгоритму буде таким:

Додаткове завдання №3 Створити міні-проект «Мультфільм»

43


Обєкт1

Обєкт2

VI. Підсумок уроку. Узагальнення навчального матеріалу. На наступному уроці у нас практична робота.

Ваше завдання -

створити проект « На одній вулиці жили – були…». VIІ. Домашнє завдання:

Придумайте персонажі до проекту « На

одній вулиці жили – були…» та запишіть у зошит їхні дії.

Урок № 7 44


Тема. Практична робота 2. «Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів». Мета: навчальна: перевірити вміння учнів записувати алгоритм у вигляді послідовності команд для виконавця, створювати та захищати проекти; виховна: виховувати уміння проводити об’єктивну самооцінку, вміння самостійно приймати рішення; розвивальна: середовищем

розвивати пізнавальний інтерес, навики роботи з

виконання алгоритму; алгоритмічне мислення, пам'ять,

уважність. Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. Обладнання та наочність: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, проектор з інтерактивною дошкою. Хід уроку І. Організаційний етап. Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. ІІ. Оголошення теми, мети уроку. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація знань. Практична робота складається із двох частин. Перша частина створення проекту «На одній вулиці

жили – були…». Друга – захист

власного проекту. ІV. Практичне завдання. Критерії оцінювання практичної роботи: 1б – 1 стандартний об’єкт +1б – 2-3 стандартних об’єкта +1б – 1-2 створених об’єкта 45


1б – сцена-фон 2б – рух об’єктів (із затримкою по часі) 1б – застосовано «вигляд» (говорити, подумати) 1б – звук 1б – інші перетворення 1б – додаткові дії 2б – захист проекту Перша частина. Інструктаж з техніки безпеки. Учні займають місця біля комп’ютерів і виконують першу частину практичної роботи. Через 10 хв. проводимо Релаксацію «Вправи для очей» Додаток А2 По закінченні практичної роботи – фізкультхвилинка Додаток А1 Друга частина. Захист власного проекту. Учні демонструють та коментують свої проекти на інтерактивній дошці. Обговорюємо типові помилки, подальші перспективи … Додаткове завдання Скласти програму створення Зірки з використанням команди Переміститися

(учитель

демонструє

інтерактивній дошці).

V. Підсумок уроку. 46

на


Аналіз практичної роботи, виставлення оцінок. Наступний урок контрольна робота. Контрольна робота буде містити теоретичні питання, задачі (скласти словесний алгоритм, блок-схему…), скрипт (програму) для виконавця. VI. Домашнє завдання.

Підготуватись до контрольної роботи

(повторити: конспект, відповідні параграфи у підручнику).

Урок № 8 Тема. Контрольна робота з теми «Алгоритми та їх виконавці» Мета: навчальна: Перевірити засвоєння учнями матеріалу з теми: «Алгоритми та їх виконавці»; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять; виховна: виховувати працьовитість, уважність, наполегливість у роботі. Тип уроку: урок контролю та оцінювання навчальних досягнень.. Обладнання та наочність: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch. Хід уроку І. Організаційний етап. Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Актуалізація знань. Завдання для контрольної роботи містять, як теоретичні так практичні питання. Відповіді на теоретичні питання записати в зошит, а практичні зберегти у власній папці під відповідним ім’ям. 47


Інструктаж з техніки безпеки. Завдання для контрольної роботи Початковий рівень 1. Чи можна змінити ім'я спрайту? можна не можна іноді можна 2.

Послідовність вказівок, що визначає, які дії і в якому порядку

потрібно виконати певному об'єкту це – скрипт виконавець Scratch 3. Від чого пішло слово “алгоритм”? імені вченого назви науки імені грецького бога від назви країни 4.

Скласти

алгоритм

у

словесному

вигляді

для

проведення

фізкультхвилинки. 5. Скласти

програму,

яка

допоможе

Спрайту

намалювати

довільний трикутник. Програму зберегти у власній папці під ім’ям K_ r1_3 Середній рівень 1. Чи можна змінити ім'я спрайту? можна не можна іноді можна

48


2.

Послідовність вказівок, що визначає, які дії і в якому порядку

потрібно виконати певному об'єкту це – скрипт виконавець Scratch 3. Від чого пішло слово “алгоритм”? імені вченого назви науки імені грецького бога від назви країни 4. Яку властивість повинен мати алгоритм? цілеспрямованість простоту раціональність скінченність 4. Записати означення алгоритму та перерахувати його властивості. 5. Скласти алгоритм у вигляді , блок-схеми для задачі: знайти суму двох чисел S=a+b 6. Скласти

програму,

яка

допоможе

Спрайту

намалювати

довільний трикутник. Програму зберегти у власній папці під ім’ям K_ r1_3. Достатній рівень 1. Що таке алгоритм? 2. Назвіть та опишіть базові структури алгоритмів. 3. Хто може бути виконавцем алгоритму? 4. Складіть алгоритм

блок-схему знаходження периметра Р

трикутника зі сторонами a,b,c. Запишіть результат його виконання для чисел 5,6,7. 49


5. За допомогою інструментів Скретч намалювати довільний пейзаж, та створити два довільні рухомі образи. Програму зберегти у власній папці під ім’ям K_ r1_3. Високий рівень 1. Що таке алгоритм? 2. Назвіть та опишіть базові структури алгоритмів. 3. Хто може бути виконавцем алгоритму? 4. Складіть алгоритм блок-схему який обраховує площу та периметр квадрата з стороною – а. 5. Скласти програму, яка

допоможе

Спрайту

написати слово

ДНІПРО (кожна клітинка на зразку відповідає розміру сцени 10 кроків * 10 кроків). Програму зберегти у власній папці під ім’ям K_ r1_3.

ІV. Підсумок уроку. V. Домашнє завдання: Повторити базові структури алгоритму.

50


Додаток А1 «Цифри» Хід вправи: стоячи, за інструкціями вчителя виконуємо вправу: «Зараз ми будемо писати цифри у незвичний спосіб. Цифру 1 «пишемо» носом (кажемо і виконуємо), цифру 2 – підборіддям, цифру 3 – правим плечем, цифру 4 – лівим плечем, цифру 5 – «пишемо» правим ліктем, цифру 6 – лівим ліктем, цифру 7 – правим коліном, цифру 8 – лівим коліном, цифру 9 – правою ногою, а десяточку – «хвостиком». Додаток А2 Вправи для очей 1. «Метелик». Часто-часто

поплескайте

віями,

тобто

моргніть. Виявляється, перед монітором очі лінуються і перестають моргати, а це шкодить нашому зору. 2. «Вгору-вниз».

Голову тримайте прямо, не закидайте. Дивіться

прямо перед собою. Повільно підніміть погляд на стелю, затримайте на пару секунд,

потім

також

повільно

опустіть

його

на

підлогу

і

теж

затримайте. Голова під час виконання вправи залишається нерухомою. 3. «Маятник». Голову

тримайте

прямо,

дивіться

перед

собою. Подивіться вліво, потім повільно переведіть погляд вправо. Голова нерухома, працюйте тільки очима. Під час виконання вправи стежте за станом м'язів очних яблук, не перенапружуйте їх! 4. «Вісімка». Голову тримайте прямо, дивіться перед собою. Подумки уявіть собі горизонтальну вісімку (або знак нескінченності) максимального 51


розміру в межах вашого обличчя і плавно опишіть її очима. Повторіть вправу кілька разів в одну сторону, потім в іншу. Після цього часто-часто поморгайте. 5. «Циферблат». Уявіть перед собою великий циферблат золотого кольору (вчені вважають, що саме цей колір сприяє відновленню зору). Виконуйте кругові рухи очними яблуками, залишаючи при цьому голову нерухомої. 6. «Олівець». Візьміть олівець в праву руку і витягніть її, піднявши олівець на рівні очей. Дивіться на кінчик олівця і повільно відводите руку вправо, потім вліво, проводжаючи пишучий предмет очима, але не рухаючи головою. 7. «Прекрасне далеке». Підійдіть до вікна і подивіться вдалину, потім на кінчик носа - це тренує очну м'яз. Повторіть вправу кілька разів. 8. «З широко закритими очима». Закрийте очі і спробуйте описати ними уявний коло, потім горизонтальну вісімку, потім хрестик. 9. «Жмурки».

Кілька разів сильно примружтеся, потім просто

закрийте очі і посидьте 20-30 секунд. 10. «Масаж». На наших вухах знаходиться величезна кількість точок, через які можна впливати на той чи інший орган. Так, стимулюючи мочку, ви опосередковано впливаєте на зір.

52


Додаток 3 Завдання №1 Розстав по порядку дії: 1. Налити в чайник воду. 2. Пити чай. 3. Покласти в склянку цукор. 4. Підпалити сірник. 5. Включити газ. 6. Налити в склянку окріп. 7. Підпалити сірником газ.

Завдання №2 Складіть алгоритм блок-схему знаходження суми S трьох чисел a,b,c. Запишіть результат його виконання для чисел 5,6,7.

Завдання №3 Запишіть та виконайте програму. Запишіть у зошит кінцевий результат виконання програми. Збережіть програму у власній папці під іменем ПР1-3

53


Завдання №4 Скласти програму, яка допоможе Спрайту намалювати довільний трикутник червоного кольору. Збережіть програму у власній папці під іменем ПР1-4.

54


Шурко

Валентин

Михайлович,

вчитель

математики та інформатики Петрашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Проблема

над

якою

працює:

«Формування

інформаційних та самоосвітніх компетентностей учнів на уроках математики шляхом впровадження інтерактивних методів навчання». Педагогічне кредо: «Неважливо вміти надавати істину, важливо навчити її знаходити».

Урок № 9 Тема. Поняття операційної системи її призначення. Графічний інтерфейс операційної системи. Мета: навчальна: познайомити учнів з поняттям операційної системи, та її призначенням, допомогти засвоїти складові ОС та їх основні характеристики; розвивальна:

розвивати

кругозір

учнів,

уміння

працювати

з

клавіатурою та мишею, логічне мислення, різні види пам’яті; виховна: виховувати самостійність, впевненість у собі та своїх силах. Обладнання: Комп’ютери класу. Хід уроку І. Організаційна частина ІІ. Актуалізація опорних знань ІІІ. Вивчення нового матеріалу Операційна система – це перший і основний набір програм, що завантажується в комп’ютер одразу після його вмикання.


Сьогодні найвідомішими операційними системами (ОС) є Microsoft Windows, UNIX і UNIX- подібні системи – Linux, BSD, MacOS. Windows у перекладі з англійської означає «вікно». Насправді ОС Windows складається з так званих вікон. ОС Windows називають ще графічною ОС, тому що команди цієї системи виконуються за допомогою натискання графічних об’єктів. Ос Windows ще називають багатозадачною, тому що вона може виконувати кілька програм одночасно.

Перш, ніж операційна система почне керувати роботою вашого комп’ютера, її треба встановити на комп’ютер. Усе, що ви бачите на екрані монітора після ввімкнення комп’ютера і завантаження ОС, має назву Робочий стіл.

На панелі задач розміщено: кнопка Пуск, назви всіх програм, запущених в даний момент, кнопки швидкого запуску.


Застосунок – Прикладні програми, що працюють під керуванням багатозадачної ОС Windows. Щоб указати комп’ютеру, що саме ви хочете зробити, використовуйте маніпулятор миша. За допомогою миші можна виконувати такі дії: •

Натиснути клавішу – натиснути клавішу миші та швидко

відпустити її. •

Двічі натиснути клавішу – зробити теж саме двічі і швидко,

майже без проміжку. Натиснути клавішу потрібно тоді, коли ви вибираєте чи виділяєте об’єкт (значок чи пункт меню ), або коли натискаєте на екрані яку-небудь кнопку, а натиснути двічі – коли відкриваєте папку чи запускаєте програму. Ще мишу можна використовувати для того, щоб перетягувати об’єкти. Для цього потрібно: •

встановити вказівник на потрібний об’єкт;

натиснути та не відпускати ліву клавішу миші;

перемістити мишу, слідкуючи за переміщенням об’єкта;

відпустити клавішу миші.

Ліву клавішу миші потрібно натискати, коли ви хочете виконати якусь дію, а натисканням правої клавіші миші ви зможете відкрити так зване контекстне меню. Це меню містить в собі додаткові опції чи основні дії, які можна виконати на даний момент над об’єктом. Вікна бувають різних типів. Відповідно до їх призначення вікна можна розподілити на три групи: програмні, діалогові та інформаційні. Програмні вікна Програмні вікна — це вікна, які відкриваються при запуску програм. Ви працювали з програмними вікнами Мій комп'ютер, текстового редактора WordPad, графічного редактора Раіnt. Пригадайте призначення об'єктів програмного вікна.


Діалогові вікна Діалогові вікна призначені для зміни режимів роботи програми, зміни значень параметрів, введення додаткових даних тощо. Для цього діалогові вікна містять спеціальні об'єкти — елементи керування. Якщо діалогові вікна містять багато елементів керування, то їх поділяють на групи за призначенням. Кожну з таких груп розміщують на окремій вкладці. Зупинимося детальніше на кожному з елементів керування. Прапорці призначені для встановлення певних режимів роботи. Режим вважається встановленим, якщо у прапорці встановлена спеціальна позначка. Позначку прапорця можна встановити або зняти, вибравши його за допомогою миші. Прапорці незалежні один від одного. Для кожного з них позначка може бути встановлена або не встановлена. Перемикачі використовуються, якщо із запропонованого списку значень параметрів або режимів роботи необхідно вибрати тільки один. Потрібний перемикач також можна вибрати за допомогою миші. При виборі перемикача

у

ньому

встановлюється

спеціальна

позначка.

Серед

перемикачів, що входять до однієї групи, вибраним може бути тільки один. Лічильник

використовується

для

введення

числових

значень

параметрів. Він складається з поля лічильника та двох кнопок управління. Одну з них використовують для збільшення числа, другу — для зменшення. Значення параметра може бути також встановлено безпосередньо у полі лічильника за допомогою клавіатури. У Поле можна вводити текстові або

числові дані за допомогою

клавіатури. Якщо за допомогою миші вибрати це поле, то у ньому з'явиться курсор, після чого можна вводити дані. У діалогових вікнах є ще поля з відкритими списками і списками. У деякі з таких полів дані можуть бути введені тільки із запропонованого списку, а в деякі – і зі списку, і з клавіатури.


Повзунок використовують для зміни значення параметра у деякому проміжку. Положення повзунка змінюється перетягуванням за допомогою миші. У діалоговому вікні розміщуються кнопки різного призначення. Кнопка Закрити призначена для закриття діалогового вікна без збереження змінених значень параметрів. Для цього ж призначена і кнопка Скасувати. Якщо ж встановлені значення параметрів необхідно зберегти, то закривати вікно потрібно іншим способом — за допомогою кнопки ОК. Деякі кнопки, наприклад, Параметри, призначені для відкриття додаткових вікон. Кнопку Підказка використовують, щоб дізнатися про призначення об'єктів діалогового вікна. Після вибору цієї кнопки вигляд вказівника миші змінюється на стрілочку зі знаком питання Якщо тепер вибрати будь-який об'єкт вікна, то відкриється підказка, що стосується цього об'єкта. Інформаційні вікна Інформаційні вікна призначені для виведення повідомлень про стан або результат роботи програми, про можливість виникнення непередбачених ситуацій тощо. Зверніть увагу, що рядок заголовка діалогового та інформаційного вікон з трьох кнопок керування вікном містить тільки кнопку Закрити і не містить кнопки меню вікна. Зазначимо також, що елементи керування можуть знаходитися і в програмних вікнах. А у діалогових вікнах можуть бути наведені деякі пояснення, що є елементом інформаційного вікна. У кожного вікна є: •

Рядок заголовку, який містить назву запущеної програми. Ще цей

рядок використовується для переміщення вікна по екрану. •

Рядок меню, в якому знаходяться назви пунктів текстового меню

вікна. Багато застосунків Windows мають майже однакове меню. Для того, щоб відкрити певний пункт меню, треба натиснути його назву лівою клавішею миші.


Кнопки управління вікном, за допомогою яких можна змінювати

розмір вікна

, згорнути вікно

або взагалі закрити його

, закінчивши таким чином роботу відповідної програми чи додатка. •

Рядок стану, в якому міститься допоміжна інформація щодо

роботи із даним вікном. Уважно роздивіться різні види вікон та назвіть їх основні елементи. Оскільки на Робочому столі може одночасно міститися багато вікон, то ОС для полегшення роботи з ними пропонує три режими відтворення вікон: -

повноекранний режим;

-

нормальний;

-

кнопка на панелі задач.

Активним вікном вважається те, з яким ми працюємо. Активним вікном може бути тільки одне. Найпростіше

запустити на виконання

програму – це натиснути кнопку Пуск. Натискаючи цю кнопку, ми відкриваємо меню, яке містить основні дії, що можна зараз виконати. Оскільки ми хочемо запустити програму , то обираємо підменю Програми, а потім, знайшовши назву необхідної програми, натискаємо лівою клавішею миші її назву. Інші способи запустити програму на виконання: • За допомогою відповідних ярликів на Робочому столі. • За допомогою вікна Провідник. • За допомогою ярлика Мій комп’ютер. Запустити необхідну програму за допомогою ярлика, що знаходиться на Робочому столі, можна так: Знаходимо на Робочому столі ярлик, назва якого збігається з назвою необхідної програми, та двічі натискаємо його лівою клавішею миші. Провідник – це спеціальна програма операційної системи, призначена для швидкого перегляду вмісту папок.


Які папки існують на комп’ютері можна дізнатися наступними способами: Двічі натиснути на Робочому столі ярлик Мій комп’ютер. Відкриється вікно, в якому з’являться назви і ярлики всіх пристроїв збереження інформації, що є на вашому комп’ютері. Але використовуючи цей спосіб, можна одночасно побачити вміст лише однієї папки. Пуск → підменю Програми → пункт Стандартні → Провідник. У лівій частині робочого поля вікна Провідника буде відображено кореневий каталог (він складається з інших папок), а у правій частині – вміст вибраної папки. Ліворуч назви папок, які мають вкладені папки, буде розташований символ „+”. Для того, щоб швидко знайти потрібний файл, необхідно скористатися командою Знайти. Пуск → Знайти → Файли та Папки → Назва файлу • Якщо ми не знаємо назви файлу, потрібно вказати хоча б його розширення. • Якщо відома частина імені файлу, то треба вказати цю частину, а далі ввести символ „*” для заміни невідомих символів в назві файлу. • Натиснути кнопку Знайти. У результаті ми побачимо шлях до файлу, назва якого було введено, або ж цілий список файлів та шляхів до них, якщо ми вводили лише розширення файлу або частину імені. • Шлях до файлу завжди починається з назви диску, на якому розташований файл, а далі вказуються назви папок, які потрібно послідовно відкрити аж до папки з

необхідним файлом. Після імені диску завжди

вказується символ „:”, а назви папок відокремлюють одну від одної символом „\”. Приклад: D:\USERS\6 клас\урок1.doc


• Для полегшення пошуку можна ввести дату створення файлу. Для цього треба відкрити вкладку Дата або, якщо точна дата невідома, ввести проміжок дат, коли файл міг бути створений. Щоб створити ярлик потрібно: • За допомогою застосунків Мій комп’ютер або Провідник знайти програму, для якої потрібно створити ярлик. • Натиснути правою клавішею миші значок потрібної програми. • У контекстному меню вибрати команду Створити ярлик. Якщо ви хочете перемістити створений ярлик у певну папку чи, наприклад, на Робочий стіл, натисніть правою кнопкою миші на ньому, щоб знову викликати контекстне меню. Виберіть команду Вирізати. Натисніть праву клавішу миші на Робочому столі чи у вікні потрібної папки. У контекстному меню оберіть команду Вставити. Функції операційної системи Головні функції більшості операційних систем: 1) забезпечення доступу до файлів на дисках; 2) налагодження діалогу між системою та користувачем; 3) підтримка одно- чи мультизадачного режиму роботи; 4) підтримка колективного використання комп'ютера; 5) забезпечення ефективної взаємодії всіх пристроїв; 6) захист і відновлення інформації. ІV. Закріплення вивченого. Створення опорного конспекту (список нових термінів). Робота з програмою «Блокнот». V. Аналіз та підсумки уроку. Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу. VI. Домашнє завдання.


Урок № 10 Тема. Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи та їх властивості. Поняття типу файлу. Мета: навчальна: ознайомити учнів з поняттям «файл», «каталог», «папка». Навчити записувати та використовувати повне ім’я файлу; розвивальна:

розвивати

кругозір

учнів,

уміння

працювати

з

клавіатурою та мишкою, логічне мислення, різні види пам’яті; виховна: виховувати бажання вчитися, самостійність, упевненість у своїх силах. Обладнання: Комп’ютер, проектор, презентація «Файлова система». Хід уроку І. Організаційна частина. ІІ. Актуалізація опорних знань. ІІІ. Вивчення нового матеріалу. В ОС всі програмні дані зберігаються в постійній пам’яті комп’ютера у вигляді файлів. Файл – це сукупність інформації, що має ім’я і зберігається на диску. Кожен файл як і людина має своє ім’я. Ім’я файлу складається з двох частин розділений крапкою, імені і розширення (типу). Ім’я файлу дає користувач, а тип в основному задається програмою автоматично при його створені. Файл — це ділянка пам’яті, яка містить певну інформацію (текстову, графічну, музичну) і має конкретне ім’я. Файлом називається іменована область на диску комп’ютера. Мається на увазі, що певний вид інформації (графічна, текстова, звукова, відео та ін.) має унікальне ім’я, яке використовується для пошуку інформації та для того, щоб користувач мав змогу визначити тип інформації за іменем файлу. У ім’я


файлу також входить розширення файлу. Розширення вказує користувачеві, який тип інформації зберігається у файлі. У найбільш поширених системах MS-DOS та Windows ім’я файлу та його розширення розділяються крапкою. Розширення файлу складається з трьох літер, а ім’я – максимум з восьми у MS-DOS та максимум з 256 символів у Windows. Наприклад, REFERAT.DOC, TRAIN.BMP, SCHOOL.AVI. Перший файл, очевидно, зберігає документ з рефератом, другий – графічне зображення потягу, третій – відеозапис шкільного свята. Всі файли поділяються на ті, що зберігають програми і призначені для виконання, та файли, що зберігають іншу інформацію. Загальноприйнятими розширеннями файлів першої категорії є COM, EXE, BAT. Файли другої категорії можуть мати розширення: DOC, TXT, LEX, WRI – текстові файли; BMP, GIF, JPG, RLE, WMF – графічні файли; AVI, MPG, DAT – відеофайли; WAV, PCM, MP3 – звукові файли; Крім основних вищеперерахованих розширень є дуже багато інших, і вони використовуються різними програмами. Файли зберігаються на дисках. На диску може бути кілька мільйонів або навіть мільярдів файлів. Для того, щоб зробити зручним їх пошук, вони зберігаються в директоріях (або каталогах, папках), відсортовані по темах та належностях до певних програм. Ця ситуація схожа на розміщення документації деякої організації: в одній шафі зберігаються документи для податкової інспекції, в іншій – наукові розробки, в третій – замовлення, і т.д. В кожній шафі є, скажімо, 12 ящичків, по одному на кожен місяць року, в кожному ящику документи розділено по папках в алфавітному порядку, і т.д. Деякі властивості файлів: • ім’я; • тип;


• розмір; • дата створення; • ім’я файлу повинне скла датися з літер кирилиці або латинських літер, арабських цифр; • ім’я файлу не може містити символів «\», «*», «/», «:», «?», ««», «<», «>» «|» • максимальна кількість символів в імені обмежена (до 256 символів); • в операційній системі Windows кожний файл для зручності роботи з ним має свій значок; • файли, що містять дані однакового типу, мають переважно однакові значки. За значком файлу можна визначити, за допомогою якої програми його було створено та дані якого типу він містить. На вінчестері сучасного комп’ютера зберігаються тисячі файлів. Файли можуть об’єднуватися в групи, які називають папками. Кожна папка має своє ім’я. У папці можуть міститися інші папки. Папки можуть містити різні типи файлів, такі як документи, музика, рисунки, відео або програми. Файли можна копіювати та переміщувати до створених вами папок із різних джерел, наприклад інших папок, іншого комп’ютера або Інтернету. Ви вже ознайомлені з папкою Мої документи. Наприклад, для групування файлів у межах папки Мої документи можна створити нову папку. Якщо знадобиться перемістити нову папку в інше місце, то можна легко зробити це, виділивши потрібну папку та перетягнувши її до нового розташування. На кожному диску комп’ютера є так звана головна (або коренева) папка (тільки одна на кожен диск), в якій можуть зберігатися як файли, так і інші папці. Ці папки є папками другого рівня. В цих папках також можуть зберігатися файли і папки, які відносяться до другого рівня. Рівнева (або деревовидна) структура файлів дає змогу користувачеві швидко знайти необхідний файл.


Наприклад, в системі Windows всі документи зберігаються в папці Мої Документи, папка VIDEO напевне зберігає відеофайли. Для того, щоб вказати місцезнаходження файлу, існує поняття шляху до файлу. Наприклад, шлях C:\MUSIC\VV\tanci.wav вказує, що звуковий файл із записом пісні гурту “Воплі Відоплясова” “Танці” зберігається у папці VV, яка, в свою чергу, знаходиться у папці MUSIC, що розташована у кореневій папці диску С. Потрібно зазначити, що назви дисків комп’ютера мають певну систему: дисководи для гнучких дисків позначаються літерами А, В, жорсткі диски – літерами С, D, E, і т.д. за кількістю дисків. Якщо в склад комп’ютера входить пристрій для читання лазерних дисків, то він зазвичай є останнім у списку дисків комп’ютера. Диски бувають логічними та фізичними. Фізичні диски – це, по суті, механічні пристрої. Їх може бути кілька (зазвичай, максимум два). На фізичному диску може бути один або декілька логічних дисків. Вони і позначаються літерами: спочатку перелічуються логічні диски на першому фізичному диску, потім на другому. Формат запису імені диску такий: спочатку записується літера диску, потім двокрапка. Наприклад, С:. Як видно з прикладу шляху до файлу, спочатку записується ім’я диску, потім зворотна риска дробу “\”, що позначає кореневу директорію, потім імена директорій із завершальною зворотною рискою дробу (MUSIC\) – це відрізняє ім’я файлу від імені директорії, потім – ім’я файлу з розширенням. Шлях до файлу записується у зворотному порядку до того, як би ми охарактеризували місцезнаходження файлу. Шлях до файлу необхідний для того, щоб вказати якійсь програмі, який файл вона може використати, тому що файлів з іменем, скажімо, KURSOVA.TXT може бути декілька, але вони знаходяться в різних папках. В одній папці може бути тільки один файл з даним іменем.


Структура файлів та команди для роботи з ними складають файлову систему. Особливим типом об’єктів ОС Windows є ярлики. Ярлик — невеликий файл, призначений для доступу до об’єкта операційної системи без переходу до тієї папки, де цей об’єкт розміщено. Ярлик має такий самий значок, що й об’єкт, для якого було створено ярлик, однак на цьому значку в лівому нижньому куті зображена стрілка. Перегляд файлів і папок Windows пропонує декілька способів розташування та позначення файлів під час перегляду їх у папках, таких як Мої документи. Ви можете змінити спосіб відображення файлів у відкритій папці за допомогою меню Вигляд

можна

вибрати

один

із

запропонованих

режимів

вигляду

розташування значків у папці: ■ ескізи сторінок; ■ плитка; ■ значки; ■ список; ■ таблиця. Відкривання файлу або папки відбувається в результаті подвійного клацання мишею. У Windows є спеціальні папки Мої документи, Мій комп’ютер, Мережне оточення, Кошик. їх значки та властивості відрізняються від стандартних папок. Призначення спеціальних папок: • Мої документи – забезпечення доступу до документів, фотографій, рисунків, відеофільмів тощо певного користувача; • Мій

комп’ютер

забезпечення

доступу

до

зовнішніх

запам’ятовуючих пристроїв, папок з файлами різних користувачів; • Мережне оточення – користування ресурсами інших комп’ютерів (або пристроїв) мережі;


• Кошик – тимчасове зберігання видалених файлів і папок. Папка Мої документи містить дві папки – Мої рисунки та Моя музика. Збоку вікон цих папок відповідно розташовані групи Зразки рисунків та Зразки музики, які пропонують посилання, що допомагають керувати файлами рисунків і музики. ІV. Закріплення вивченого матеріалу Фронтальне опитування 1. Що таке файл? 2. Що таке папка? 3. Що таке ярлик? Для чого він призначений? 4. Назвіть імена файлів, папок і ярликів, що містяться на Робочому столі вашого комп’ютера. 5. Які вимоги до імен файлів і папок в ОС Windows? 6. Що може бути розміщено в папках? 7. Наведіть приклади спеціальних папок Windows. 8. Для чого призначена папка Кошик? 9. Як відрізнити значок ярлика від значка самого об’єкта? Робота з комп’ютером V. Підбиття підсумків уроку Застосування методу «Недописаної тези». Учитель пропонує учням дописати речення: Мені вдалося...; Мені сподобалося...; Мені не вдалося...; Мені не сподобалося...; Я сумніваюся...; Я змінив би...; Мені було на уроці... . VІ. Домашнє завдання.


Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики

та

інформатики

Калюсецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ». Проблема над якою працює: «Формування інформаційної компетентності учнів на уроках шляхом

математики

та

використання

інформатики інтерактивних

методів навчання». Педагогічне кредо: «Розкажи мені і я забуду, покажи мені і я запам’ятаю, залучи мене і я зрозумію».

Урок № 11 Тема. Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання,

перейменування, переміщення та вилучення

об’єктів. Мета: навчальна: навчитися виконувати основні операції з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів; ознайомитись із поняттям буфера обміну та засобами його використання; навчити використовувати у практичній діяльності нові технології; розвивальна: розвивати самостійне творче ставлення до роботи, вміння робити висновки; виховна: виховати інтерес до роботи з комп’ютером, формувати навички само оцінювання та взаємооцінювання. Тип уроку: засвоєння нових умінь і навичок Обладнання: комп’ютери, підручники, проектор, таблиця


Хід уроку І. Організаційний момент •

привітання:

Добрий день! Вітаю всіх присутніх. •

перевірка присутніх;

перевірка готовності учнів до уроку;

перевірка домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація опорних знань Дати відповіді на запитання: 1. Файл це - …. 2. Файлова система – це… 3. Шлях до файлу – це … 4. Папка – це… 5. Файлова система – це… ІІІ. Пояснення нового матеріалу Теоретичний матеріал подається у формі лекції. Вчитель пояснює теоретичний матеріал і виконує наступні кроки на вчительському комп’ютері, де все проектується на дошку Згадаємо з минулих уроків, що об’єкти файлової системи – це файли, які містяться в каталогах. Файли та каталоги розташовуються на пристроях зберігання даних. Над об’єктами файлової системи можна здійснювати наступні операції: створення,

виділення,

копіювання,

перейменування,

переміщення

та

вилучення. Розглянемо кожну з них детально. 1. Створення нового об’єкта: 1. об’єкт.

Перейти на той диск (у ту папку), де потрібно створити новий


2.

Натиснути

праву клавішу миші на вільному місці поточного

вікна, щоб викликати контекстне меню. 3.

Обрати

в

меню

команду

Створити,

тип

файлу

із

запропонованого списку

2. Виділення об’єктів файлової системи: Ctrl + A – виділити всі об’єкти в поточній папці; Виділення

суміжних

об’єктів

виділяємо перший об’єкт утримуємо клавішу Shift натискаємо на останній об’єкт; Виділення

не

суміжних

об’єктів

утримуючи клавішу Ctrl вибираємо потрібні об’єкти 3.

Копіювання

об’єктів

файлової

системи: 1. Виділити об’єкт 2. Натиснути праву клавішу миші 3.

Вибрати

з

контекстного

меню

Копіювати 4. У потрібному місці клацнути праву клавішу миші і обрати Вставити


4. Перейменування об’єктів файлової системи: 1. Обрати потрібний об’єкт 2. Клацнути по ньому праву клавішу миші 3. Обрати Перейменувати 5.

Переміщення

об’єктів

файлової

системи: Найпростіший спосіб переміщення об’єктів файлової системи полягає в перетягуванні їх за допомогою миші. 6. Видалення об’єктів файлової системи: 1. Клацнути по потрібному об’єкту праву клавішу миші 2.

З

контекстного

меню

вибрати

Видалити Видалені

об’єкти

переміщуються

в

Кошик. Для

очищення дискового простору (видалення об’єктів

остаточно) треба очистити Кошик. Контекстне меню Очистити кошик. Об’єкти, які виділяються з дискет або флеш-носіїв, не потрапляють до Кошика, вони видаляються фізично. Учням пропонується підсумкова таблиця Опис Дія Відкрити

Опис дій над об'єктами файлової системиої системи Як виконати

Результат

Двічі клацнути значок об'єкта Вміст об'єкта відобразиться лівою кнопкою миші

у вікні

Виділити

Клацнути значок об'єкта лівою Значок об'єкта буде

(вибрати)

кнопкою миші

виділено кольором, усі подальші дії виконуватимуться над цим об'єктом


Зняти

Клацнути лівою кнопкою миші Об'єкт стане невиділеним

виділення

вільне місце у вікні зі значком об'єкту

Скопіювати

Перетягти значок об'єкта,

Буде створено копію

утримуючи ліву кнопку миші об'єкта Перемістити

Перетягти значок об'єкта,

Об'єкт буде перенесено в

утримуючи ліву кнопку миші інше місце та клавішу Shift Перейменуват

Вибрати з контекстного меню Об'єкт дістане нове ім'я

и

об'єкта команду Перейменувати

Видалити

Виділити об'єкт і натиснути

Об'єкт буде переміщено до

клавішу Delete

папки Кошик

При виконанні операцій копіювання і переміщення використовується Буфер обміну операційної системи – частина оперативної пам’яті комп’ютера, призначена для зберігання об’єктів операційної системи при виконанні команд Копіювати або Вирізати. У Буфері обміну операційної системи може одночасно зберігатися тільки один об’єкт. Після вибору команди Вставити об’єкт з Буфера обміну буде вставлено до вибраної папки або до папки, вікно якої відкрито. Якщо об’єкт поміщено до Буфера обміну після виконання команди Копіювати, то його можна вставляти в папки необмежену кількість разів. Якщо вставка здійснюється в ту саму папку, де знаходиться оригінал об’єкта, то до імені об’єкта буде добавлено слово Копія, а для подальших копій у дужках дописуватиметься ще й номер копії, наприклад Копія (2). ІV. Робота з підручником


Створювати, виділяти, копіювати, перейменовувати, переміщати та знищувати об’єкти можна й іншими способами. Про інші способи ви дізнаєтесь з підручника. V. Засвоєння набутих знань Інтерактивна вправа «Скільки» 1.

Скільки команд віконного меню при роботі з об’єктами

найчастіше можна використовувати? 2.

Скільки існує способів для створення файлу?

3.

Скільки існує способів для копіювання і переміщення об’єктів?

Який є найпростішим? 4.

Скільки

існує

способів

для

видалення

об’єктів?

Куди

потрапляють видалені об’єкти? VІ. Домашнє завдання Опрацювати матеріал підручника. Дати відповіді на запитання в кінці параграфа VІІ. Підсумок уроку Метод «Мікрофон» Скажіть, про що ви дізнались, чому навчились. Я дізнався… Я навчився… Я зрозумів… Найбільший мій успіх на уроці…

Урок № 12 Тема. Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення. Відновлення вилучених об’єктів операційної системи.


Практична робота 3 «Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи». Мета: навчальна: навчитися виконувати основні операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення; навчитися відновлювати вилучені об’єкти операційної системи; розвивальна:

розвивати

логічне

мислення,

пам'ять,

швидкість

виконання завдання на комп’ютері, інтерес до інформатики; виховна: виховувати старанність, увагу, сприяти самостійній роботі за комп’ютером, виховувати культуру користувача ПК. Тип уроку: комбінований Обладнання: комп’ютери, підручники, картки, плакат з ТБ Девіз до уроку: «Навчаючи інших, навчайся сам» Хід уроку І. Організаційний момент •

привітання:

Добрий день! Вітаю всіх присутніх. •

перевірка присутніх;

перевірка готовності учнів до уроку;

перевірка домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація опорних знань Розгадування кросворду По горизонталі: 2. Розділовий знак в імені файлу. (крапка) 4. Місце на диску, де реєструються файли. (каталог) 5. Головний каталог на диску. (кореневий)


7. Послідовність з імен каталогів, розділених знаком «/». (шлях) 1. 3. 2. 6. 4.

5.

7. По вертикалі: 1. Назва каталогу, який міститься в даному каталозі. (підкаталог) 3. Сукупність даних, записаних на диск, що має певне ім’я. (файл) 6. Частина імені файлу (розширення)

ІІІ. Пояснення нового матеріалу Група об’єктів – об’єднання об’єктів, до яких застосовують спільну дію


Об’єкти для виділення Алгоритм виділення Група об’єктів з довільним 1. Вибрати один з тих об’єктів, які потрібно розміщенням

виділити. 2. Натиснути і не відпускати клавішу Ctrl. 3. Вибрати по черзі потрібні об’єкти

4. Відпустити клавішу Ctrl Група об’єктів, які розміщені 1. Вибрати перший з потрібних об’єктів. у списку підряд

2. Натиснути і не відпускати клавішу Shift 3. Вибрати останній з потрібних об’єктів. 4. Відпустити клавішу Shift

Операції копіювання, переміщення, перегляду значень властивостей і встановлення значень атрибутів, видалення і відновлення можна виконувати не тільки над окремим об’єктом, а й над групою об’єктів. Для цього групу об’єктів треба попередньо виділити, використовуючи мишу або клавіатуру. Виділення групи об’єктів з використанням миші виконується аналогічно до виділення прямокутної області екрана, в яку повинні потрапити потрібні об’єкти. Усі об’єкти папки можна виділити, виконавши Правка Виділити все або натиснувши сполучення клавіш Ctrl + А Копіювання і переміщення групи об’єктів здійснюється за тим самим алгоритмом, що копіювання і переміщення об’єктів. Видаляти об’єкти ми теж уміємо, а які ж дії нам потрібно виконати, якщо ми видалили об’єкт, а нам його потрібно повернути? За умовчанням об'єкти, що видалені з жорстких дисків комп'ютера, система не видаляє назавжди, а поміщає до спеціальної папки Кошик, звідки її можна відновити. Вилучення або відновлення файлів з папки Кошик: 1.

На

робочому

клацніть значок Кошик.

столі

двічі


2.

Виконайте одну з наступних дій:

щоб відновити файл, клацніть його правою кнопкою миші і

виберіть Відновити; −

щоб відновити усі файли, виберіть Виділити все в меню Правка

і потім у меню Файл виберіть команду Відновити; −

щоб вилучити файл, клацніть його правою кнопкою миші і

виберіть Видалити; −

щоб вилучити усі файли, виберіть команду Очистити кошик у

меню Файл. Об’єкти, вилучені з кошика, не можуть бути відновлені. Вилучати об’єкти також можливо методом перетягування у кошик. Якщо при перетягуванні утримувати клавішу Shift, об’єкт буде вилучений без розміщення його у Кошик. При відновленні файлу з папки Кошик, він буде поміщений у вихідне місце розташування. Щоб відновити відразу декілька файлів, натисніть клавішу Ctrl і, утримуючи її, виберіть всі потрібні файли. Завершивши виділення об’єктів, які підлягають відновленню, виберіть команду Відновити в меню Файл. При відновленні файлу, який знаходився у вилученій папці, спочатку буде відновлена сама ця папка, а потім і файл. ІV. Використання навичок у стандартних умовах Інструктаж з техніки безпеки На закріплення матеріалу, ви виконаєте практичне завдання, але перед цим послухайте, будь ласка, міні-інструктаж з техніки безпеки (ви знаєте, що під час роботи за комп’ютером необхідно дотримуватися деяких вимог, а саме не торкатися дротів живлення; за робочим місцем сидіти прямо, спокійно, не штовхаючись; не торкатися пальцями екрану монітора, монітор розташовувати на відстані не менше 50 см, не класти на клавіатуру сторонні предмети; при появі недоліків в роботі комп’ютера слід повідомити мене).


Практична робота 3 «Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи» Мета: навчитися працювати з папками та файлами, виконувати над ними операції копіювання, переміщення, перейменування та видалення. Учні отримують інструкції до практичної роботи №3. 1.

На робочому диску створіть папку з назвою нашого міста

(села). 2.

Перейменуйте створену папку на Навчальна.

3.

Відкрийте папку Навчальна.

4.

Створіть у папці Навчальна папку з назвою свого класу.

5.

Відкрийте папку класу.

6.

Створіть у папці класу особисту папку і дайте їй назву —

своє прізвище. 7.

Відкрийте особисту папку.

8.

Створіть перший текстовий документ.

9.

У текстовий документ введіть текст: своє прізвище, ім'я, по

батькові. 10.

Збережіть текстовий документ і закрийте його вікно.

11.

Створіть і збережіть другий текстовий документ з назвою

Адреса і текстом — вашою адресою.. 12.

Дослідіть властивості двох текстових файлів.

13.

Створіть

ярлики

для

особистої

папки

і

текстових

документів. 14.

Перемістіть ярлики з особистої папки у папку Навчальна.

15.

Скопіюйте один текстовий файл з особистої папки у папку

Навчальна способом перетягування піктограми файлу. 16.

Скопіюйте другий текстовий файл з особистої папки у

папку Навчальна, використовуючи буфер обміну. 17.

Вилучіть файли і ярлики з папки Навчальна.

18.

Поверніть ярлики з Кошика у папку Навчальна.


19.

За допомогою ярликів відкрийте папку і текстовий

документ. 20.

Активізуйте папку Навчальна і вилучіть усі файли і ярлики.

21.

Закінчіть роботу. Закрийте усі вікна. Здайте звіти.

Під час практичної роботи вчитель проводить індивідуальний контроль за роботою учнів і, якщо це необхідно, зупиняє роботу, вказує на недоліки і проводить поточний інструктаж V. Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал VІ. Підсумок уроку. Метод «Коло ідей» Для підсумку нашої з вами роботи давайте використаємо наступне: - Діти, назвіть, будь-ласка, один іменник. Наприклад, «Що сьогодні у нас відбулось?» (Урок) До цього іменника назвіть два прикметники. Наприклад, «Який був цей урок?» (Цікавий, повчальний) Назвати три дієслова, що стосуються уроку. (Навчилися, зробили, допомогли) А тепер, будь ласка, складіть речення із запропонованих слів. Сьогодні в нас відбувся ……….., …….. урок, на якому ми навчилися ….., зробили ……., допомогли товаришам. Я сподіваюсь, що ці знання і навички вам знадобляться

у

майбутньому. Я дякую вам за наш урок і ще раз бажаю успіху. До побачення! VІІ. Рефлексія. Який настрій переповнює наприкінці уроку.


Урок № 13 Тема. Пошук об’єктів файлової системи. Практична робота 4. «Пошук об’єктів файлової системи». Мета: навчальна: навчитися знаходити необхідні інформаційні об’єкти в автоматизованому режимі; аналізувати результати пошуку інформаційних об’єктів; розвивальна: розвинути інтерес до предмета, стимулювати логічне мислення, творчі здібності і пізнавальну активність, сприяти профорієнтації;

виховна: виховувати старанність, увагу, сприяти самостійній роботі за комп’ютером, виховувати культуру користувача ПК. Тип уроку: комбінований Обладнання: комп’ютери, підручники, картки, плакат з ТБ Девіз до уроку: «Розум полягає не тільки у знанні, але й в умінні застосовувати знання на практиці» Хід уроку І. Організаційний момент •

привітання:

Добрий день! Вітаю всіх присутніх. •

перевірка присутніх;

перевірка готовності учнів до уроку;

перевірка домашнього завдання.

ІІ. Пояснення нового матеріалу (у вигляді лекції) Пошук об'єктів Пошук - це процедура, яка дозволяє відшукати у файловій структурі комп'ютера файли, папки або інші об'єкти за неповною про них інформацією.


Для здійснення процедури пошуку слід: 1. Завантажити програму пошуку, для чого виконати одну з наступних дій: - викопати команду Головного меню Пуск-Знайти-Файли і папки; - виконати команду меню програми Провідник Сервіс – Знайти Файли і папки; - натиснути F3. Програма Провідник дозволяє здійснювати автоматичний пошук потрібних папок і файлів. Для цього слід вибрати кнопку Пошук вікна Провідник, після чого в лівій частині вікна відкривається панель Помічник із пошуку. У запропонованому списку слід вибрати об'єкт пошуку, наприклад, Усі файли й папки. Далі необхідно встановити критерії пошуку: 1. Ввести у відповідні поля ім'я файла чи папки та, якщо потрібно, ключове слово або фразу. 2. Вказати, де шукати потрібний об'єкт. 3. Якщо відомо, можна додатково вказати, коли були здійснені останні зміни об'єкту, його розмір, значення інших параметрів пошуку. Для того, щоб розпочати пошук відповідно до заданих критеріїв, потрібно вибрати кнопку Знайти. Знайдені об'єкти будуть відображатись у вікні Результати пошуку. Інколи випадках користувач може забути точне ім'я файла чи папки. У такому випадку в імені файла або папки можна використовувати для пошуку спеціальні символи: * та ?. Символ * замінює будь-яку кількість будь-яких символів, а ? — один будь-який символ. Наприклад: р*.tхt — задає імена всіх файлів і папок, що починаються з букви р і мають розширення імені txt;


р???.doc — задає імена всіх файлів і папок, що складаються з чотирьох символів, починаються з букви р і мають розширення імені .doc; ??.rаr — задає імена всіх файлів і папок, що складаються з двох будьяких символів і мають розширення імені rаr; текст.* — задає імена всіх файлів і папок з іменем текст і з довільним розширенням імені. ІІІ. Використання навичок у стандартних умовах Інструктаж з техніки безпеки На закріплення матеріалу, ви виконаєте практичне завдання, але перед цим послухайте, будь ласка, міні-інструктаж з техніки безпеки (ви знаєте, що під час роботи за комп’ютером необхідно дотримуватися деяких вимог, а саме не торкатися дротів живлення; за робочим місцем сидіти прямо, спокійно, не штовхаючись; не торкатися пальцями екрану монітора, монітор розташовувати на відстані не менше 50 см, не класти на клавіатуру сторонні предмети; при появі недоліків в роботі комп’ютера слід повідомити мене). Практична робота 4. Пошук об’єктів файлової системи 1.

Знайдіть усі файли типу doc на диску С.

2.

Запишіть у зошит кількість знайдених файлів.

3.

Виконайте пошук файлів *.sys на диску С.

4.

Знайдіть файли, які були створені за останні 5 днів.

5.

Відшукайте файли, що мають у своєму тексті слово “файл”, були

створені протягом останнього місяця і мають розширення doc. 6.

Перевірте, чи немає серед них ваших файлів.

7.

Здійсніть пошук усіх файлів диску D, створених або в які було

внесено зміни за період попереднього року. 8.

Знайдіть всі папки на диску D, які мають не більше 3 символів. Їх

кількість запишіть у зошит. 9.

Повідомте вчителя про закінчення роботи.


Під час практичної роботи вчитель проводить індивідуальний контроль за роботою учнів і, якщо це необхідно, зупиняє роботу, вказує на недоліки і проводить поточний інструктаж ІV. Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал V. Підсумок уроку. Вправа „Мікрофон”: З сьогоднішнього уроку я зрозумів (ла) чи запам’ятав (ла), що ..... (відповідь учнів)

Урок № 14 Тема. Контрольна робота з теми «Поняття операційної системи». Мета: навчальна: перевірити засвоєння основних понять з теми; формувати вміння логічно і коротко обґрунтовувати свої думки; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять; виховна: виховувати інформаційну культуру. Тип уроку: Контрольно-узагальнюючий урок. Обладнання: комп’ютери класу Хід уроку I. Організаційний момент ІІ. Мотивація навчальної діяльності На цьому уроці ми маємо повторити, більш глибоко осмислити навчальний матеріал з теми «Поняття операційної системи», узагальнити


його і систематизувати. А також встановити рівень засвоєння вами знань і вмінь з цієї теми. ІІІ. Перевірка знань фактичного матеріалу та основних понять Фронтальний письмовий контроль Модуль 1. Продовжить словосполучення. 1.

Мої ...

2.

Робочий ...

3.

Ліва ...

4.

Операційна ...

5.

Компакт ...

6.

Головне ...

7.

Мій ...

8.

Жорсткий ...

9.

Панель ...

10.

Права ...

11.

Системний ...

12.

Персональний ...

Модуль 2. Закінчіть речення. 1. Суворо заборонено торкатися... (з’єднувальних проводів, задньої стінки монітора та системного блока). 2. Суворо заборонено вмикати і вимикати техніку... (без дозволу вчителя). 3. Суворо заборонено класти диски, зошити, книжки на... (системний блок та клавіатуру). 4. Під час роботи за комп’ютером руки повинні бути... (чисті та сухі). 5. Починайте роботу тільки... (з дозволу вчителя). 6. Операційна система, яку ми вивчаємо, має назву ... (Windows). 7. Змінювати розмір вікна, згорнути вікно або закрити його можна за допомогою таких елементів, як... (кнопки керування).


8. Подання папки у відкритому вигляді — це... (вікно папки). 9. Значок, який не є об’єктом, а тільки на нього вказує — це... (ярлик). 10.Перший і основний набір програм, що завантажується в комп’ютер одразу після його вмикання — ... (операційна система). 11.На моніторі після завантаження операційної системи з’являється... (робочий стіл). 12.Наочне подання об’єкта —... (піктограма або значок). 13.Для зручності сортування та зберігання файлів використовують... (папки). Модуль 3. Дайте відповідь на запитання. 1. Що відбувається після вмикання комп’ютера (ВІОS перевіряє всі системи комп’ютера, завантажується Windows). 2. Що з’являється на екрані після завантаження ОС? (Робочий стіл на якому є ярлики, піктограми, панель завдань) 3. Що таке ярлик(посилання на об’єкти за допомогою їх можна швидко запустити програму або відкрити документ), піктограма(графічний значок об’єкта), різниця між ними? 4. Що є на панелі завдань. (Кнопка Пуск(відкриває головне меню системи) та значки активних програм, індикатори (час, звук, мова..)) 5. Що відбувається після подвійного клацання на ярлику або папці. (Відкривається вікно). 6. Назвіть основні елементи вікна. (Рядки: з назвою об’єкта і кнопками керування вікном, меню, панель інструментів), робоче поле, рядок стану, може міститись прокрутка) 7. ОС. –(Це набір програм, які призначені для функціонування та взаємодії усіх пристроїв комп’ютера, забезпечення доступу до файлів і до засобів керування комп’ютером.) 8. Структура ОС:


(Ядро ОС – центральна частина ОС, забезпечує прикладним програмам координований доступ до ресурсів комп’ютера, перекладаючи їх команди з мови прикладних програм мовою двійкових кодів, яку розуміє комп’ютер. Драйвери

програми-перекладачі,

що

перекладають

команди

комп’ютера на мову певного пристрою. Утиліти - набір допоміжних програм, призначених обслуговувати диски, перевіряти комп’ютер… Інтерфейс – правила взаємодії операційної системи та користувача, які визначають зручність роботи.) 9. Які інтерфейси може мати ОС. Командний інтерфейс – користувач подає команди комп’ютеру,за допомогою командного рядка,

який їх виконує та повертає отриманий

результат. Графічний інтерфейс – команди комп’ютеру надають за допомогою графічних образів. SILK

(мовленнєвий)-

інтерфейс

наближений

до

звичайного

людського спілкування, мовленнєве. Семантичний

(суспільний)

інтерфейс

включає

використання

командного рядка, графічного, мовленнєвого та мімічного інтерфейсів. Модуль 4. Тестування або комп'ютерне тестування. Учні виконують завдання в програмі Test-W або будь-якій іншій на розсуд учителя. 1. Набір спеціальних програм, які керують роботою всіх пристроїв комп’ютера та іншими програмами. А) Операційна система; Б) оперативна система; В) комп’ютерна система; Г) системна система. 2. До основних об’єктів операційної системи належать... А) піктограми;


Б)рисунки; В) ярлики; Г) папки; Д) клавіші. 3. У кожного вікна є... A) рядок виконання; рядок заголовка; В) рядок меню; Г) панель інструментів; Д) робоче поле. 4. Вікно розгорнуте на весь екран. Як називають такий режим? А) Повноекранний; Б) нормальний; B) кнопка на панелі завдань. 5. Що пересуває на рядок вгору, вниз, ліворуч, праворуч вміст списку? А) Смуга прокрутки; Б) вікно; В) папка. 6. Скільки може бути активних вікон? A) Два; Б) три; B) чотири; Г) безліч; Д) одне. 7. Ділянка пам’яті, що містить інформацію і має конкретне ім’я. А) файл; Б) вікно; В) піктограма; Г) ярлик. 8. Файл має такі властивості... A) ім’я;


Б) тип; В) розмір; Г) дата створення; Д) символ. 9. Файли, які об’єднуються в групи за змістом, називають... A) ярликами; Б) значками; B) вікнами; Г) папками. 10. Як викликати контекстне меню об’єкта? A) лівою кнопкою миші; Б) правою кнопкою миші; B) коліщатком миші; Г) за допомогою алфавітно-цифрової клавіатури; Д) за допомогою малої цифрової клавіатури. 11. Основне призначення ярликів — це... А) швидкий запуск програми; Б) наочне подання об’єкта; В) зберігання інформації про систему комп’ютера; Г) зберігання об’єктів операційної системи; Д) подання папки у відкритому вигляді. 12. Які кнопки розміщені на рядку заголовка вікна? А) Закрити, Б) Згорнути; В) Змінити розміри; Г) Відкрити. 13. Подання папки у відкритому вигляді називають... А) вікном; Б) піктограмою; В) значком;


Г) системною папкою; Д) ярликом. 14. Яка функція папки Кошик? А) Зберігає та відновлює видалені об’єкти; Б) створює об’єкти; В) видаляє об’єкти; Г) зберігає дані про комп’ютер. 15. Виділяють такі типи вікон... А) програмні; Б) діалогові; В) вікна заголовків; інформаційні. IV. Підсумок уроку V. Домашнє завдання Гвоздовський вчитель

Ігор

математики

Миколайович,

та

інформатики

Подолянський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ». Проблема

над

«Самовираження,

якою

працює:

самореалізація

особистості вчителя та учня при викладанні точних наук». Педагогічне кредо: «Вчити – означає вести до успіху».

Урок № 15 Тема. Поняття про мультимедіа. Об’єкти

мультимедіа: текст,

зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа. Мета:


навчальна: ввести поняття «мультимедіа», вивчити формати аудіо та відео

файлів,

дослідити

програмне

забезпечення

для

опрацювання

мультимедійних даних; повторити правила техніки безпеки в комп’ютерному класі; розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера, навчити учнів грамотно висловлювати свою думку та вміти відстоювати її, розвивати в учнів вміння проводити оцінювання власної діяльності та доводити її цінність; виховна:

виховувати

інформайційно-освічену

людину,

свідоме

ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції. Обладнання:

програми

Winamp,Windows

Звукозапис,картки

із

завданнями, роздаткові матеріали. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Хід уроку І. Організаційний момент. ІІ. Постановка теми уроку. ДЕВІЗ УРОКУ: «Думаємо колективно, Працюємо оперативно, Сперечаймось доказово, – це для всіх обов’язково» План уроку 1. Досліджуємо поняття «мультимедіа». 2. Вивчаємо програми для опрацювання мультимедійних даних. 3. Вивчаємо формати мультимедійних даних. Учитель(показує

учням

навушники

та

мікрофон):Діти

це

найпростіше мультимедійне обладнання, а яке обладнання ще можна


віднести до мультимедійного? (веб камера, проектор, мультимедійна дошка, монітор, цифрові фото та відео камери і т.д.) Молодці! Ви все знаєте. А скажіть тепер, що ж тоді можна назвати мультимедійними даними? Мультимедійними даними називають дані, для подання яких використовують різні способи і які людина сприймає одночасно кількома органами чуття. Вчитель закріплює на дошці нове для учнів поняття «Мультимедійні дані»

Ви, мабуть вже здогадалися, яка буде тема нашого уроку? Поняття про мультимедіа. Об’єкти

мультимедіа: текст, зображення, аудіо та

відео. Галузі використання мультимедіа Мультимедійні дані можуть містити текст, графічні зображення, звукові

та

відеооб'єкти.

Мультимедійні

дані

ми

отримуємо,

переглядаємо відеофільми, спектаклі, відвідуємо концерти. Мультимедіа може бути класифіковано як лінійне і нелінійне.

коли


Учитель показує зображення, за якими учні повинні визначити, який спосіб подання мультимедійних даних на них представлено.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Учитель: Нам сьогодні потрібно вивчити дуже великий обсяг матеріалу. Щоб пришвидшити цей процес, ми об’єднаємося у групи. Кожна група буде опрацьовувати свій матеріал, а потім презентує нам своє дослідження. Окрім того у кожного з вас є картка оцінювання, в яку ваша група вам поставить бал від1 до 6, залежно від того, який обсяг роботи ви виконали у своїй групі. Завдання для першої групи Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Комп'ютерних програм, які опрацьовують мультимедійні дані, доволі багато. З деякими з них ви вже ознайомилися в 5 класі. Наприклад, текстовий процесор Word 2007 опрацьовує текстові та графічні дані, документи, створені з його використанням, можуть містити аудіо-та відеодані. Разом з тим, коли говорять про програми опрацювання мультимедійних даних, то частіше розуміють програми, що опрацьовують звукові та відеодані. Класифікація програм для опрацювання звукових і відеоданих за їхнім призначенням подана на рисунку


Програми для перегляду або прослуховування мультимедійних даних призначені для відтворення відео та звуку. Ці програми ще називають мультимедійними різноманітних

програвачами

мультимедійних

або

медіаплеєрами.

програвачів.

Більшість

Існує з

них

багато може

відтворювати і відео, і звукові дані, окремі спеціалізуються тільки на одному з

видів

даних

і

тоді

їх

називають

аудіо-

або

відеоплеєрами.

Розповсюдженими є мультимедійні плеєри Winamp (англ. Windows Advanced Media Player – розширений програвач мультимедіа для Windows), Media Player Classic, Quick Time Player, FIvPlayer та ін.

Часто до комп'ютера під'єднуються додаткові пристрої для введення звуку і відео. До таких пристроїв відносяться: мікрофон, відеокамера, вебкамера, телевізійний тюнер, DVD-програвач, відеомагнітофон тощо. Як правило, ці пристрої забезпечують уведення звуку та відео, але не мають функцій з їх збереження у вигляді звукових і відеофайлів певних форматів.

Для збереження звукових і відеоданих, що вводяться з наведених пристроїв, призначені спеціальні програми запису (захоплення) звуку та


відео,які ще називають граберами (англ.Grabber–той, хто захоплює, хапуга). Ці програми під час відтворення, наприклад, відео-фільму з DVD-програвача одночасно здійснюють перекодування даних і їх запис у відеофайл обраного користувачем формату. Прикладами програм для захоплення звуку є стандартні

програми

AudioGrabber3.0,

ОС

Windows

Streamripper,

Звукозапис,

ExactAudioCopy,

AMLEasyAudioRecorder

та

ін.

Програмами для захоплення відео є Extra ScreenCapture Pro, Wondershare Streaming Video Recorder, Wondershare P2P TV Recorder та ін. Програми запису звуку

Програми для захоплення відео

У зв'язку з великою кількістю різноманітних форматів аудіо- і відеофайлів користувачам часто необхідно перекодовувати ці файли у формати, які можуть бути відтворені на тих чи інших технічних пристроях або тими чи іншими програмами. Для перекодування файлів з одного формату

в

інший

призначені

програми

конвертації

файлів,такі

як:EasyVideoConverter,MediaCoder,XilisoftVideoConverter,FlashtoVideoEn coder,MovaviVideoSuite,DirectMIDItoMP3Converter,AVSAudioConverter та ін.


Програми музичних і відеоредакторів призначені для створення та редагування музичних творів, аудіокниг, звукових і відеоефектів, звукового супроводу, відеофільмів тощо. Вони забезпечують виконання таких функцій: вставлення,

видалення,

копіювання,

зміна

тривалості

аудіо-

чи

відеофрагментів, об'єднання кількох фрагментів, вставлення текстових і графічних об'єктів, синхронізація звуку та відео тощо. Музичними редакторами

є

такі

програми:

AnvilStudio,

ALOAudioEditor,

AKRAMAudioEditor та ін.

Прикладами відеоредакторів є стандартні програми Windows Movie Maker, Xilisoft Video Editor, Video Mach та ін.

Музичні та відео студії мають приблизно таке саме призначення, що й редактори, однак мають розширений набір функцій і використовуються в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно- й анімаційних студіях для створення звукозаписів, аудіо- і відеокомпозицій, анімації, кіно- і відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів тощо. Прикладами програм-


музичних

студій

є:

SteinbergCubase,

SoundForge,

CakewalkSonar,

AdobeAudition та ін.

Програмами-відеостудіями є Pinnacle SystemsSTUDIO, Apple Final Cut, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas MovieStudio та ін.

Результат роботи першої групи у вигляді:

Завдання для другої групи Формати аудіо- та відеофайлів У попередній темі ми розглядали поняття типу (формату) файлу. Тип (формат) файлу визначає структуру даних у файлі. Ви вже знаєте різні формати текстових і графічних файлів. Мультимедійні дані можуть бути збережені у файлах різних форматів. Приклади форматів мультимедійних файлів подані в таблиці


У

5-му

класі

ви

ознайомилися

з

оптичними

дисками,

які

використовуються в комп'ютерах для збереження даних. Однак спочатку оптичні диски (компакт-диски) були розроблені корпораціями Philipsі Sony для зберігання аудіозаписів. У 1979 р. був створений спеціальний формат запису цих даних, відомий як «червона книга» (англ. RedBook – червона книга), а самі диски, записані в цьому форматі, стали називатися Audio CD (англ. Audio Compact Disk – звуковий компакт-диск). Звукові дані записуються на дисках у вигляді окремих ділянок на спіральній доріжці – треків (англ. track – слід, дорога, звукова доріжка). Один трек містить один звуковий фрагмент, наприклад одну пісню. Для відтворення звукових даних використовувалися спеціальні CDпрогравачі. У подальшому були розроблені формати і пристрої для запису і відтворення відеодисків -Video CD (англ. Video Compact Disk – відеокомпактдиск), а з появою оптичних дисків DVD були розроблені спеціальні формати цих дисків для збереження аудіо- і відеоданих. Таблиця. Типи (формати) мультимедійних файлів Тип (формат) файлу, його опис

Розширення імені

Файли, в яких не використовується стиснення або використовується стиснення без втрати даних WAV або WAVE (англ. Waveform audioformat– wav аудіоформат типу хвиля) – формат звукових файлів, що використовується як основний для нестиснутих аудіо даних


в операційних системах сімейства Windows MIDI (англ. Musical Instrument Digital Interface mid, midi цифровий інтерфейс музичних інструментів) – формат файлів,

які

містять

команди

для

відтворення

звуку

спеціальним пристроєм або програмою – синтезатором (сенквенсером) (лат. sequentia – послідовність) Файли, в яких використовується стиснення

з

частковою

втратою даних

МРЗ,точнішеMPEG-1/2/2.5Layer3(англ.

Motion mp3

Picture Experts Group– експертна група з питань рухомих зображень,Layer3–

третій

найрозповсюдженіших

рівень),

форматів

один

із

аудіофайлів.

Використовується для передавання звукових даних у глобальних мережах, у файлообмінних системах AVI (англ. AudioVideoInterleave– звук і зображення, Avi розміщені в шарах (каналах)) – формат файлів, що частіше використовується для збереження відеоданих. В одному файлі цього формату можуть бути використані кілька різних алгоритмів стиснення WMA/WMV (англ.

WindowsMediaAudio/Video)

формат

зберігання

файлів

для

і

– wma, wmv

відтворення

аудіо/відеоданих, який розроблений корпорацією Microsoft і стандартно використовується в ОС Windows 3GP (англ. 3rdGenerationPhone– третє покоління 3gp телефонів)

формат

файлів

для

передачі

мережею

мобільних телефонів третього покоління. Високий ступінь стиснення передбачає малі розміри файлів і невисоку якість відтворення QuickTime( англ. QuickTime – швидкий час) – формат mov файлів, що базується на технології збереження і відтворення


відео- та звукових даних, яка була розроблена корпорацією Apple Flashвідео – формат файлів для зберігання та flv відтворення файлів, які створені програмою AdobeFlash або іншою, яка опрацьовує файли цього типу. Відзначаються високим ступенем стиснення даних Результат роботи другої групи у вигляді:

Учитель: Діти, у кожного з вас на парті є конспект сьогоднішнього уроку, але, як ви бачите, він неповний. За допомогою результатів роботи кожної групи, вам потрібно заповнити порожнечі в конспекті. Учні презентують результати своєї роботи (плакати, заздалегідь підготовлені вчителем, які вони наповнили інформаційним змістом). Учитель: Кожна група ПРЕЗЕНТУВАЛА свою роботу, отже, ми використовували презентацію. IV. Виконання практичного завдання.


Учитель: Тепер сідайте, будь-ласка за комп’ютери. Ознайомимося з новими для вас програмами: Запустіть програму Winamp. Відкрийте в ній аудіо файл, прослухайте його, спробуйте змінити гучність звуку. Запустіть програму Windows Звукозапис. За допомогою мікрофона запишіть звук, прослухайте його і збережіть. V. Підведення підсумків. Учитель: Молодці! Ви сьогодні гарно попрацювали! Тепер у вашу картку оцінювання, вам потрібно внести власну оцінку за роботу за комп’ютером від1 до 6балів. Оцініть свою роботу. Ви довго працювали за комп’ютером, ваші очі втомилися, у якості розминки для очей пропоную вам пошукати в кабінеті знаки питання – де вони? На стінах? Підлозі? Молодці!На кожний знайдений знак, учні отримують питання: 1. файлів

Програма, що призначена для перегляду або прослуховування мультимедіа

називається…

(Медіаплеєр

або

мультимедійний

програвач). 2.

Пристрій чи програма, що виконує перетворення сигналів і

використовується при цифровому опрацюванні відео та звуків для стискання даних – це…(Кодек). 3.

Спеціальні програми запису (захоплення) звуку та відео – це

(Грабери). 4.

Програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату на

інший називається…(Конвертер) 5.

Мультимедійні

дані

об'єднують…

(Текст,

звук,

відео,

зображення, гіперпосилання, анімацію). Учитель відзначає тих учнів, які найкраще впоралися із завданням. Учні зберігають виконані практичні роботи у свої папки, отримують оцінки.


VІ. Повідомлення домашнього завдання.

Урок № 16 Тема.

Пристрої

введення-виведення

об’єктів

мультимедіа.

Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості. Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп’ютер. Робота з мультимедійними програвачами Мета: навчальна: навчитися копіювати об’єкти мультимедіа на комп’ютер, працювати з мультимедійними програвачами на прикладі VLCmediaplayer. розвивальна: розвивати пам’ять, мислення, увагу, інтерес до вивчення інформатики; виховна: виховувати інтерес до знань, старанність, відповідальність перед товаришами. По завершенню вивчення учень: Пояснює призначення мультимедійних програвачів; описує алгоритм копіювання об'єктів мультимедіа з фотокамер, мобільних пристроїв на комп’ютер; подає приклади: •

пристроїв уведення-виведення аудіооб’єктів;

галузей використання мультимедіа;

уміє: •

копіювати об'єкти мультимедіа з фотокамер, мобільних пристроїв

на комп'ютер;


переглядати

та

прослуховувати

об'єкти

мультимедіа

на

комп’ютері за допомогою програмних середовищ. Тип уроку: практична робота. Обладнання та наочність: ПК з встановленою ОС, пристрій (мобільний телефон, фотоапарат, відеокамера) з мультимедійними даними та кабель під'єднання до комп'ютера, встановлена програма VLCmediaplayer, (дана) інструкція. Структура уроку 1.

Організаційний момент.

2.

Актуалізація опорних знань.

3.

Інструктаж з ТБ.

4.

Виконання практичної роботи.

5.

Підбиття підсумків уроку.

6.

Домашнє завдання. Хід уроку

І. Організаційний момент Вітання з класом, перевірка присутності. ІІ. Актуалізація опорних знань 1.

Що таке мультимедіа?

2.

Назвіть об’єкти мультимедіа.

3.

Назвіть галузі, в яких застосовують мультимедіа.

4.

Назвіть мультимедійні програвачі та опишіть їхнє призначення.

ІІІ. Інструктаж з ТБ ІV. Виконання практичної роботи Копіювання файлів на ПК 1.

Під’єднайти пристрій до кабеля.


2.

Під’єднайти кабель до комп'ютера за допомогою USB-порту.

3.

Побачити у центрі екрану таке повідомлення.

4.

Обрати Открыть папку используя Total Commander Ultima Prime.

5.

У вікні менеджера файлів Total Commander Ultima Prime вибрати

теку з файлами, які треба зкопіювати.

6.

Відкриваємо теку.


7.

Вказуємо на одній з панелей шлях для збереження файлів.

8.

На панелі, що відображає вміст пристрою, виділяємо файли

(Ctrl+ ліва кнопка миші) та тиснемо

або F6.


9.

У меню, що з'явиться, вибрати

або натиснути

клавішу F2.

Копіювати графічні, аудіо чи відео файли можна і з допомогою програми XnView: здійснивши кроки 1–3, описані вище, далі потрібно діяти таким чином. 4.

Вибрати XnView.

5.

У вікні діалогу XnView на верхній панелі вибрати документи

(теки) для перенесення, натиснути кнопку збереження файлів.

, щоб вказати місце для


6.

Вибрати Копировать в папку або Переместить в папку

7.

Вибрати папку в яку треба виконати копіювання.

8.

Натиснути кнопку Копировать.

Робота за програвачем VLC


Завантаження Медіаплеєра VLC здійснити, використавши кнопку Меню: VLC mediaplayer.

У результаті отримати таке програмне вікно.

Додавання медіафайлів: I спосіб 1.

Використати вказівку меню Медіа / Відкрити файл або натиснути

клавіші Ctrl + O.


2.

У вікні діалогу перейти до потрібних файлів (у даному випадку

тих, які було перенесено на ПК). 3.

Виділити потрібні файли та натиснути кнопку Открыть

Відкриті файлів буде одразу ж програно. Додавання медіафайлів: ІI спосіб 1.

Натиснути кнопку

у лівому нижньому куті вікна Медиаплеєр

2.

У вікні діалогу Відкритимедіа натиснути кнопку Добавить.

3.

У вікні діалогу перейти до потрібних файлів (у даному випадку

VLC.

тих, які було перенесено на ПК). 4.

Виділити потрібні файли та натиснути кнопку Открыть.

5.

Натиснути кнопку Воспроизвести.


Робота з медіафайлами Відтворенням медіа керують за допомогою кнопок на нижній панелі інструментів, з якими потрібно ознайомимося у ході практичної роботи. 1.

Завантажити до програвача аудіофайл одним із способів,

описаних вище. Під час програвання кнопка вигляду

Відтворити набуде нового

Призупинити відтворення.

2.

Натиснути кнопку

Призупинити відтворення.

3.

Відновити відтворення натисканням кнопки

4.

Розташувати вказівник на кнопці

.

, прочитати підказку,

натиснути кнопку, щоб перейди до попереднього у списку медіафайлу. 5.

Розташувати вказівник на кнопці

, прочитати підказку,

натиснути кнопку, щоб перейди до наступного у списку медіафайлу. 6.

Натиснути й утримувати кнопку

або

, щоб перемотати

відтворюване медіа відповідно назад або вперед. 7.

Розташувати вказівник на кнопці

, прочитати підказку,

натиснути кнопку, щоб зупинити відтворення. 8.

Знову натиснути кнопку

Відтворити.

9.

Розташувати вказівник на кнопці і

, прочитати підказку,

натиснути кнопку, щоб переглянути список відтворюваних файлів.


10.

Виділити у списку відтворюваних файлів перший і перетягнути

його у кінець списку. Таким перетягуванням змінити порядок програвання. 11.

Знову натиснути кнопку

Показати список відтворення, щоб

закрити список відтворень. 12.

Розташувати вказівник на кнопці

, прочитати підказку.

Натисканням кнопки по черзі встановити такі режими відтворення медіафайлів: o

Повторення всіх елементів;

o

повторення одного;

o

без повторення.

13.

Розташувати вказівник на кнопці

Натисканням

кнопки

встановити

випадковий

, прочитати підказку. порядок

відтворення.

Повторним натисканням цієї кнопки відновити відтворення файлів згідно зі списком. Примітка. Розглянуті дії з медіа файлами можна виконати з допомогою вказівок меню Воспроизведение.

14.

Використати вказівку меню Аудио / Визуализация / …


15.

Використовуючи кнопку меню Воспроизведение:

o

перейти на 45 секунду відтворюваного медіафайлу;

o

збільшити швидкість відтворення файлу;

o

повернутися до нормальної швидкості відтворення.

16.

Використовуючи кнопку меню Инструменты, переглянути

інформацію про відтворюваний медіафайл і внести до неї зміни на власний розсуд.

17.

Завантажити вказаний вчителем відеофайл.

18.

Використовуючи кнопку меню Видео / Во весь экран, перейти до

повноекранного режиму.


19.

Натиснути клавішу Esc або відповідну кнопку на панелі

інструментів, щоб вийти з повноекранного режиму перегляду.

20.

Зробити знімок відтворюваного відео за допомогою вказівки

меню Видео / Сделать снимок.

21.

Переглянути

c:\Users\111\Pictures\.

створений

знімок

(стоп-кадр)

за

адресою


22.

Використати вказівку меню Инструменты / Параметры / Видео.

У вікні діалогу змінити теку збереження стоп-кадрів, натиснувши кнопку Обзор.

23.

Використати вказівку меню Инструменты / Эфекты и фильтры

або натисніть клавіші Ctrl + E, щоб відкрити вікно діалогу Регулировки и эфекты. 24.

У вікні діалогу Регулировки и эфекты перейти на вкладку Видео-

эфекты.

25.

Використовуючи підменю Основные вкладки Видео-эфекты

змінити: o

відтінок;

o

яскравість;

o

контрастність;

o

насиченість;


o

чіткість відтворюваного відео.

26.

Використовуючи підменю Геометрия вкладки Видео-эфекты:

o

Повернути відтворюване відео на 90 градусів;

o

трансформувати (відобразити по горизонталі);

o

виставити мітку Стена, щоб у заданій кількості — у даному

випадку 9 = 3×3 — окремих вікон подавати певну частину відео. 27.

Повідомити вчителя про завершення роботи.

V. Підбиття підсумків уроку Оцінювання. VI. Домашнє завдання 1.

Завантажити до медіаплеєра VLC відео, надане вчителем.

2.

Використати вказівку меню Инструменты / Эфекты и фильтры

або натиснути клавіші Ctrl + E, щоб відкрити вікно діалогу Настройки та ефекти. 3.

Перейти на вкладки Видео-эфекты / Кадрирование.

4.

Обрізати правий / лівий / верхній / нижній край відео на 10 / 15 /

20 / 25рх.


5.

Дослідити дію ефектів з вкладок Видео-эфекты / Дополнительно.

Урок № 17 Тема. Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання, обертання. Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей. Мета: навчальна: навчити переглядати та змінювати значення властивостей графічних зображень (розмір, колір) та виконувати основні операції (обтинання, обертання). розвивальна: розвивати пам’ять, мислення, увагу, інтерес до вивчення інформатики; виховна: виховувати інтерес до знань, старанність, відповідальність перед товаришами.


По завершенню роботи учень повинен пояснювати: •

призначення й можливості програми XnView;

призначення основних пунктів меню;

призначення панелей інструментів.

вміти: •

орієнтуватися в середовищі програми XnView;

користуватися різними режимами перегляду зображень;

змінювати значення властивостей графічних зображень: розміру

та кольору; •

виконувати над зображеннями основні операції: обтинання та

обертання; •

дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил техніки

безпеки праці. Тип уроку: засвоєння і застосування нових знань, умінь і навичок. Обладнання: дошка, ПК із встановленими ОС і програмою для перегляду зображень XnView, записані у теці C:\Users\Public\Pictures\ зображення для опрацювання, (дана) інструкція. Структура уроку 1.

Організаційний момент.

2.

Актуалізація опорних знань.

3.

Мотивація навчальної діяльності.

4.

Інструктаж з ТБ.

5.

Формування вмінь та навичок.

6.

Підбиття підсумків уроку.

7.

Домашнє завдання. Хід уроку

I. Організаційний момент


Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. II. Актуалізація опорних знань 1. Які дані називаються мультимедійними? Подайте приклади. 2. Назвіть джерела мультимедійних даних. 3. Назвіть пристрої для відтворення мультимедійних даних. 4. В яких галузях застосовуються об'єкти мультимедіа? 5. Як копіювати об'єкти мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер? 6. Яке призначення та функціональні можливості мультимедійних програвачів? 7. Які ви знаєте засоби перегляду зображень на комп'ютері? Які їх функції? III. Мотивація навчальної діяльності У повсякденному житті ми постійно маємо справу з різними мультимедійними даними. У тому числі із зображеннями. Ви вже знаєте як імпортувати зображення на комп’ютер та зберегти його. Також ви знаєте, що кожний об’єкт має свої властивості та величини цих властивостей. Роботу з мультимедійними даними поділяють на такі етапи: •

передавання з джерела на комп’ютер;

опрацювання у редакторі;

кодування для зменшення обсягу матеріалу і для забезпечення

сумісності з різними програвачами і програмами перегляду; •

перегляд готового матеріалу.

На цьому уроці розглянемо програму перегляду зображень XnView. Інструменти програми XnView дозволяють не лише переглядати зображення, але і змінювати величини властивостей зображень (розмір, колір) та виконувати деякі операції (обтинання й обертання).


IV. Інструктаж з ТБ V. Формування вмінь та навичок Завдання. У теці C:\Users\Public\Pictures\ комп’ютера збережено багато різних фотографій. Вам потрібно навести порядок: у середовищі програми Gwenview переглянути наявні зображення у різних режимах перегляду, при необхідності повернути їх, обрізати зайві частини, змінити розмір. Вказівки до виконання 1.

Запуск програми XnView здійснити вказівкою меню Пуск /

XnView. Після запуску з’явиться вікно, зображене на малюнку.

2.

У цьому вікні програми зверху розташовано рядок меню з

кнопками: Файл, Редагування, Перегляд, Створити, Вікно, Інформація. Нижче розташовано панель інструментів з кнопками найуживаніших дій: 1-ий

рядок

-

Відкрити,Повномасштабно,

Повернути

проти

годинникової стрілки, повернути за годинниковою стрілкою, JPEGперетворення без втрат, Інформація, Операції з файлами, Пошук файлів, Друк,Сканування, Перетворення, Захоплення, Слайд-шоу, Створення іконки,Створити листок контактів, Опції, Про програму;


2-ий рядок – Папки, Вибране,Категорії, Назад, Вперед,Вгору на 1 рівень,

Нова

папка,Перейменувати,Видалити,Переглянути

як,

Сортувати за, Фільтр, Оновлення, Вибране. XnView може працювати у двох режимах: навігації і перегляду. Обома режимами можна користуватися й у звичайному вікні програми, й у повноекранному режимі. У режимі перегляду ви можете переглядати зображення по одному, у повноекранному режимі ви можете влаштовувати швидкі покази слайдів. Панель інструментів буде показано в обох режимах: навігації та перегляду. 3.

Щоб побачити збережені зображення, клацнути по кнопці Папки

й вибрати потрібну.

Примітка У вікні попереднього перегляду буде показано мініатюри зображень у поточній теці, а також підтеках. Після вибору зображення воно буде відображене в нижній частині вікна попереднього перегляду у збільшеному вигляді.


4.

Для перегляду фотографії натиснути

, отримаємо зображення:

5.

Для

натисніть

зміни

розміру

зображення

Shift+S

(або

Зображення-Зміна розміру зображення) та змініть більший розмір на потрібний, другий зміниться автоматично відповідно до пропорцій вихідного зображення. Далі натисніть кнопку ОК.


В рядку заголовка вікна, перед ім'ям файлу з'явиться зірочка, яка показує про те, що змінений файл не збережено. Зберігаю зображення в новому файлі, повний розмір оригінального ще згодиться. Після натискання сполучення клавіш Ctrl + Shift + S (або файл, зберегти як) задати нове ім'я. В той же час, ви можете змінити формат файлу (jpg на png, tiff і навпаки, є підтримка багатьох форматів). Якщо оригінал не є необхідним, то Ctrl + S збереже замінюючи вихідний файл.

6.

До фотографій можна додавати написи. Темні написи погано

видно на темному тлі, а яскраві на яскравому, так що я роблю, темні літери з білий контуром і білі з темним (є позначка у діалоговому вікні).


Друге вікно з’явиться після натиснення кнопки "Вибрати" (шрифт) визначаємо розмір шрифту, курсив. За бажанням, ви можете встановити прозорість у масштабі, під назвою "Непрозорість" - 100% означає повністю непрозорий об'єкт, 0%-невидимий. Вибираємо 85%.

І отримуємо напис на фотографії


7.

Виконаємо кадрування. Виділяємо прямокутник, зажатою лівою

кнопкою миші і нажимаємо Shift + X (або меню Редагування-Обрізати).

8.

Поворот фотографії

Простіший поворот на 90 градусів вправо або вліво (якщо фотографія "лежить на боку") робиться так - Зображення - Поворот - Праворуч.


Довільний поворот робиться так: − Зображення – Поворот - Вибір

− ставимо галочки Показувати розділяючі лінії і Використати для зображення


− вибираємо правильний кут нахилу

− обрізаємо

− і отримуємо результат

9.

Виконати дії з мишею, використовуючи коліщатко миші в

комбінації з клавішами Ctrl та Alt. Результати дослідження записати в зошит.


10.

Перейти

Повномасштабно

у

повноекранний

режим

натисканням

кнопки

на Панелі інструментів, за допомогою вказівки меню

Перегляд / Повноекранний або натисканням клавіші F11.

І повернутися назад Ctrl + W. 11.

Натиснути кнопку

, щоб відкрити вікно діалогу слайд шоу,

в якому можна налаштувати параметри показу слайдів. 12.

Перевернути (симетрія відносно горизонтальної вісі) вказане

вчителем зображення за допомогою кнопки

.


13.

Віддзеркалити (симетрія відносно вертикальної вісі) вказане

вчителем зображення за допомогою натискання відповідної кнопки

.


14.

Стиснути або розтягнути вказане вчителем зображення. За

допомогою вказівки меню Зображення / Зміна розміру, або натисканням клавіш Shift + S.

Переконайтеся,

що

збільшення

розмірів

зображення

зазвичай

призводить до розмивання або утворення дефектів-квадратів на зображенні. 15.

Зі вказаного вчителем зображення вилучити ефект «червоних

очей», який спотворює знімки, створені з використанням спалаху. Для цього зробіть вибірку на червоному оці і використайте вказівку меню Зображення / Корекція червоних очей, натисканням клавіш Shift + E або на відповідну кнопка

16.

.

Результати роботи (всі змінені файли) запишіть у теку, вказану

вчителем. VI. Підбиття підсумків уроку Виставлення оцінок. Заповнення учнями такої анкети.


Під час виконання практикуму: •

мені було незрозуміло…;

у мене виникли такі запитання…;

я не впорався з такими завданням…;

мені сподобалось і я буду використовувати… .

VII. Домашнє завдання. Повторити основні функції програми перегляду зображень XnView. Підготувати відповіді на такі запитання щодо XnView. 1.

Як завантажити програму?

2.

Як відкрити зображення?

3.

Якими способами можна переглянути зображення?

4.

Як можна перетворювати зображенням?

Урок № 18 Тема. Підсумковий урок з теми: «Мультимедіа». Мета: навчальна: встановити рівень оволодіння учнями основними теоретичними знаннями і практичними навичками з теми «Мультимедіа»; повторити, більш глибоко осмислити навчальний матеріал,узагальнити його і систематизувати; розвивальна: розвивати увагу, кмітливість, креативність; виховна: виховувати інформаційну культуру. Тип уроку:перевірка та корекція знань, умінь і навичок. Хід уроку І. Організаційний момент. ІІ. Постановка теми уроку. План уроку 1.

Організаційний момент.

2.

Перевірка домашнього завдання.


3.

Мотивація навчальної діяльності.

4.

Перевірка знання фактичного матеріалу та основних понять.

6.

Підбиття підсумків.

7.

Домашнє завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності На цьому уроці ми маємо повторити, більш глибоко осмислити навчальний

матеріал

з

теми

«Мультимедіа»,

узагальнити

його

і

систематизувати. А також встановити рівень засвоєння вами знань і вмінь з цієї теми. ІV. Перевірка знання фактичного матеріалу та основних понять. Виконання тестових завдань: 1. Вкажіть, які з перелічених об'єктів можуть бути мультимедійними. Виберіть одну або декілька відповідей: a. текст b. комп'ютер c. проектор d. таблиця e. презентація f. дані g. програвач Відповідь:________________________ 2. Встановіть відповідність між назвами мультимедійних програвачів та їхніми значками.


WinAmp Media Player Classic RealPlayer Quick Time Player Windows Media Player 3. Встановіть

відповідність

між

назвами

форматів

та

їхніми

властивостями. a. Обмеження на розмір файлу (не більше 4 Гбайт) b. Найпоширеніший формат зберігання аудіозаписів в Інтернеті c. Розроблений для програвача Windows Media d. Розроблений для програвача QuickTime e. Унеможливлює прослуховування захищених файлів на інших комп'ютерах f. Зберігання нестисненого звуку AVI MP3 WAV MOV WMA WMV 4. Встановіть відповідність між об'єктами та їхніми ознаками. a. Програвач b. Бітрейт c. Медіаконтейнер


d. Частота дискретизації e. Розгортка f. Кодек g. Flash-кліп 48 кГц 192 кбіт/с Реалізує алгоритм стиснення та кодування даних Черезрядкова Поєднує медіадані різних форматів Дає можливість вибирати скін Використовується для анімації на веб-сайтах 5. Розташуйте зображені лінійки часової шкали в порядку збільшення масштабу (так, щоб на кожній наступній відображався більший відрізок часу, ніж на попередній).

Відповідь:_______________________________ 6. Визначте,

які

параметри

мають

аудіокліпи,

зображення, не перетягнуті на шкалу часу. a. Тільки зображення b. Тільки аудіокліпи c. Тільки відеокліпи d. Аудіокліпи та відеокліпи e. Не має жоден із перелічених об’єктів

відеокліпи

та


f. Відеокліпи та зображення Час початку та завершення Розмір по горизонталі та вертикалі Частота дискретизації Бітрейт (швидкість) Частота кадрів Тривалість 7. Вкажіть назви об'єктів у вікні Windows Movie Maker.

панель завдань монітор часова шкала панель інструментів область вмісту кліп


8. Вкажіть, які операції можна виконати за допомогою програми Windows Movie Maker. Виберіть одну або декілька відповідей: Додати до фільму титри. Записати у файл фільм з відеокамери. Записати в окремий аудіофайл звуковий супровід фільму. Збільшити яскравість фільму. Перекодувати фільм з MOV-формату у WAV-формат. Створити фільм-фотоальбом, у якому відтворюватиметься послідовність статичних зображень. Стишити звуковий супровід фільму. Відповідь:__________________________________ 9. Вкажіть, який вигляд може мати часова шкала.

Виберіть одну або декілька відповідей Відповідь:_____________________________ 10.Вкажіть, які твердження відповідають зображеній часовій шкалі.


Виберіть одну або декілька відповідей: Після завершення відтворення відеоряду продовжуватиме звучати фонова музика. Перехід між кліпами відтворюватиметься приблизно від 1хв 40с до 2хв 50с, якщо рахувати від початку показу фільму. В області монітора відтворюється анімована назва фільму. В області монітора відтворюється перехід між кліпами. На шкалі розміщено два відеокліпи. 11.Вкажіть, які відеоефекти застосовано до кліпів.

Акварель Точечное Повернуть на 90 градусов Исчезание, в белый фон 12.Визначте, які ефекти анімації застосовані до назв і титрів.


Титри: відео зліва Відеоновини, вставка Зміна кольору й типу шрифту Газета Заголовок новин Клас V. Підбиття підсумків. Виставлення оцінок за урок. VI. Домашнє завдання. Повторити основні поняття.

Вознюк математики

Володимир та

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Іванович,

інформатики

вчитель

Грим’яцької


Проблема над якою працює: «Використання програмних засобів та інтерактивних технологій навчання. Міжпредметні зв’язки на уроках математики та інформатики.». Педагогічне кредо: «Ідеал у самому тобі. Перешкоди до його досягнення, знову-таки, в тобі. Твій стан - це той матеріал, із якого ти маєш створити цей ідеал.».

Урок № 19 Тема. Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення. Мета: навчальна: визначити об’єкти текстового документа: символ, слово, речення, абзац, рядок; ознайомити з системами обробки текстів, їх призначенням та можливостями; розвивальна: розвивати творчу активність учнів, інтерес до вивчення предмету; виховна: виховувати самостійність, дбайливе ставлення до технічних засобів. Обладнання:

комп’ютери,

підключені

до

локальної

мережі,

вчительська презентація. Хід уроку І. Організаційна частина. ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Учні продовжують речення: «Найчастіше я використовую комп’ютер для того, щоб…», «Комп’ютер допомагає мені …», «Які я знаю основні функції комп’ютера …». В кінці обговорення робиться висновок, що комп’ютер є незамінним помічником у роботі, зокрема у роботі з текстовими документами.


ІIІ. Актуалізація опорних знань. Бесіда з учнями: - Що таке текстові повідомлення? В яких сферах діяльності людини вони використовуються? - Що таке файл? Які вимоги до імені файлу? Що таке тип файлу? IV. Вивчення нового матеріалу. Вступне слово вчителя Тема, яку ми починаємо вивчати, – «Текстовий процесор». На її вивчення відводиться 8 годин. Презентація «Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» У кінці теми тематичне оцінювання.(Слайд 1) Сьогодні ви дізнаєтеся про: (Слайд 2) - Системи опрацювання текстів, їх призначення, можливості та класифікацію; - Об’єкти текстового документа та їх властивості; - Формати файлів текстових документів. Пояснення навчального матеріалу Протягом усього людського існування знання людей передавались із покоління в покоління усно, що не забезпечувало безперервного поповнення бази знань. Безперервний процес збереження інформації забезпечила писемність, яка дозволяла накопичувати інформацію. Спочатку люди викарбовували написи на камінні, потім на глиняних дощечках. Писали паличками на папірусі, пензликами на шовку і перами на папері. Гусяче перо змінили ручки з металевим пером, а їх – графітові олівці, авторучки, а згодом друкарські машини.


Проте в роботі з текстами залишалося незмінним головне: щоб внести зміни в текст, його потрібно було щоразу переписувати або передруковувати. І лише застосування комп’ютерів і спеціальних програм змінило технологію роботи з текстом. У чому ж полягають переваги у використанні ПК для обробки текстів? (Відповіді учнів записуються й аналізуються.) Для роботи з текстом на ПК використовують: текстові редактори, текстові процесори та видавничі системи. У загальному їх називають системами обробки текстів – програми, призначені для створення, редагування і друку текстових документів. Текстовий редактор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати та зберігати текст. (Презентація «Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» слайд 3).

Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій. (Презентація «Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» слайд 4).


Настільна видавнича система – це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для друку в друкарнях. (Презентація «Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» слайд 5).

Приклади: (Презентація «Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» слайд 6). текстові редактори (Блокнот, Твір, Лексикон, WordPad); текстові процесори (Microsoft Word, Word Prefect, OpenOffice); настільні видавничі системи (Adobe PageMaker, Publisher).

Об’єкти текстового документа Основне місце у текстовому документі займає текст – саме тому ці документи й називають текстовими. Найпростіші текстові документи складаються тільки з текстових об’єктів: символів, слів, речень, рядків, абзаців, сторінок. З удосконаленням систем опрацювання текстів у текстові документи почали включати й нетекстові об’єкти: графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми, карти тощо. Кожен з цих об’єктів має свої властивості. (Презентація «Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» слайд 7).


Приклади об’єктів текстового документа та їх властивості Об’єкт Символ

Властивості об’єкта Шрифт, розмір, колір, накреслення, зсув, інтервал між

Абзац

символами Відступи від країв лівого і правого поля, відступ першого рядка, вимірювання, міжрядковий інтервал, інтервали перед

Сторінка

абзацом і після Розмір аркуша сторінки, її орієнтація, розмір полів, нумерація,

Таблиця

колонтитули Кількість рядків і стовпців, їх висота і ширина, вирівнювання

Графічні

по ширині і по висоті Тип, розмір, кольори, розміщення, спосіб обтікання текстом

зображення Об’єкти текстового документа можуть створюватися як засобами самої програми опрацювання текстів, так і імпортуванням в документ з інших програм або файлів. Формати файлів текстових документів Існує багато форматів файлів, в яких системи опрацювання текстів зберігають текстові документи. Кожна з цих систем використовує певний набір форматів, які користувач може обрати для запису файлів залежно від потреб. У кожній із програм один із форматів є стандартним і встановлений за замовчуванням. Так, наприклад, у текстовому редакторі Блокнот стандартним є формат *.txt, а в текстовому процесорі Word – формат *.doc. Для роботи з файлами інших форматів системи опрацювання текстів мають у своєму складі спеціальні програм-конвектори, які перетворюють файли текстового документа з одного формату в інший. Найпоширеніші формати файлів текстових документів та їх характеристики (Презентація «Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» слайд 8). Формат TXT

Характеристики У файлі зберігається тільки текст з розбиттям на абзаци і без


DOC

форматування У файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти,

DOCX

значення їх властивостей У файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Забезпечує значне стиснення файлів порівняно з іншими форматами, покращує відновлення файлів при пошкодженні У файлі зберігається текст, рисунки, вставленні об’єкти,

RTF

значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацювати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем Набір основних операцій над текстом: (Презентація «Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» слайд 9). Введення тексту. Редагування - процес внесення змін у текст. Форматування - встановлення параметрів відображення тексту в документі. Вставлення об’єктів. Друкування документа. V. Робота із клавіатурним тренажером. Пригадайте

основні

правила

набору

тексту.

(Презентація

«Призначення, можливості і класифікація систем обробки тексту» слайд 10). Робота

за

комп’ютером.

Повторення

комп’ютером. Запустіть клавіатурний тренажер «Полі». VI. Підведення підсумків уроку.

правил

поведінки

за


Обговорення питання «Чи не простіше обійтися без комп’ютера у роботі з текстовими документами?» (під час обговорення варто спонукати учнів висловити аргументи «за» і «проти», підтверджуючи свої судження інформацією, отриманою під час вивчення теми даного уроку). VII. Повідомлення домашнього завдання. Вивчити конспект уроку. Написати повідомлення на тему: «Люди якої професії повинні вміти працювати з текстовим процесором».

Урок № 20 Тема. Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового

документа.

Режими

роботи

в

середовищі

текстового

процесора. Мета: Сформувати в учнів поняття про основне меню текстового редактора. Пояснити як зберігати текст на зовнішніх носіях, як шукати документи на диску та як створювати новий документ. Хід уроку І. Організаційна частина. ІІ. Актуалізація опорних знань. 1.

Що таке текстовий редактор і текстовий процесор. Яка між ними

різниця? 2.

Для чого використовують настільні видавничі системи?

3.

Які об’єкти є текстовому процесорі?

4.

Як найпоширеніші формати текстових документів ви знаєте?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Перевірка домашнього завдання.


Зачитування учнями повідомлень на тему: «Люди якої професії повинні вміти працювати з текстовим процесором». IV. Пояснення нового матеріалу. На сьогоднішньому уроці я вас ознайомлю із такою цікавою та важливою темою, як «Робота з основним меню текстового процесора. Збереження тексту. Створення нового документа. Режими роботи текстового процесора» Презентація «Текстовий процесор» Огляд середовища текстового процесора Microsoft Word 2007 (Слайд 2) Текстовий процесор Microsoft Word — програма, призначена для роботи в системі Windows, а тому її інтерфейс подібний до інтерфейсів інших Windows-програм. Це стосується структури вікна програми, назв деяких команд, вигляду діалогових вікон тощо. Проте є у ньому і специфічні елементи, призначені для виконання завдань, пов'язаних з обробкою тексту. Інтерфейс програми Word настроюваний, адже користувач має можливість змінювати вміст панелей інструментів і меню, їх розташування тощо. Набувши більшого досвіду, ви зможете настроювати інтерфейс Word. Зараз же вивчатимемо програму в її стандартному вигляді. Для запуску Word слід виконавши команду Пуск ► Усі програми ► Місгоsoft Office ► Microsoft Office Word 2003 (2007). Можна також у вікні папки двічі клацнути мишею будь-який документ Word. Після запуску програми на екрані відобразиться її вікно (Презентація «Текстовий процесор» слайд 3). Воно містить рядок заголовка, де зазначено ім'я активного документа (того, з яким у цей час працюють) і назву програми. Під рядком заголовка розташовані головне меню програми - вкладки із панелями інструментів.


Більшу частину вікна займає робоча область, у якій користувач вводить і редагує текст. Зліва та зверху робочої області розміщено лінійки, за допомогою яких можна визначати і встановлювати розміри об'єктів документа, а справа та знизу - смуги прокручування, що дають змогу відображати частини документа,

яких

не

видно

на

екрані.

Нижче

робочої

області

розташовано рядок стану у якому подається корисна інформація та містяться кнопки для переключення режимів роботи з програмою. Головне меню (Презентація «Текстовий процесор» слайд 4). Доступ до всіх функцій програми Word 2007 можна отримати через її головне меню, або системну кнопку програми. Після клацання будь-якого з його пунктів відображується вкладка із групою команд, призначених для виконання певних операцій. Так, клацнувши

системну

кнопку Microsoft

Office, ми розгорнемо

список можливих дій з файлами документів У меню Вставка — команди для вставлення, а в меню Головна — для форматування різних об'єктів. Призначення більшості команд легко зрозуміти з їхніх назв. (Презентація «Текстовий процесор» слайд 5). Вікно програми Word 2007 має стандартний вигляд для пакету програм Microsoft

Office

2007. Варто

розглянути

рядок

заголовку(Презентація «Текстовий процесор» слайд 6). Панелі інструментів (Презентація «Текстовий процесор» слайд 7). Вони містять кнопки та інші елементи, за допомогою яких можна швидко виконати певну дію (змінити розмір шрифту, вставити малюнок тощо). Подивіться на зображення кнопок на панелях інструментів — у більшості випадків ви відразу здогадаєтеся, для чого їх призначено. Щоб дізнатися назву якоїсь кнопки чи списку на панелі інструментів, достатньо навести на них вказівник миші й трохи зачекати: поруч з'явиться підказка.


Створення документа (Презентація «Текстовий процесор» слайд 8). Після запуску програма Word автоматично створює новий документ і дає йому ім'я Документ 1. Якщо під час одного сеансу роботи потрібно створити кілька документів це роблять за допомогою кнопки швидкого доступу

(Створити файл) панелі

. Ці документи матимуть

імена Документ 2, Документ 3 і т.д. Збереження документа (Презентація «Текстовий процесор» слайд 9). Майже відразу після створення документ потрібно зберегти у файлі на диску, надавши йому змістовне ім'я. Залишати запропоновану програмою назву вкрай небажано, оскільки згодом ви не зможете визнати що записано в документі. А от що містить файл з іменем Автобіографія чи Реферат з історії здогадатися можна відразу, чи не так? Для збереження документа використовують кнопку

(Зберегти)

панелі швидкого доступу. Якщо документ іще жодного разу не було збережено (про це зазвичай свідчить його назва Документ1, Документ2 і т. д.), то буде відкрито вікно Збереження документа. У цьому вікні можна: •

вибрати диск і папку, де зберігатиметься файл (зі списку Папка);

задати ім'я файлу (увівши його в поле Ім'я файлу);

вибрати формат, у якому файл буде збережено (зі списку Тип

файлу). Після клацання кнопки Зберегти документ буде збережено у вибраній папці. Наступне його збереження за допомогою кнопки

(Зберегти) панелі

швидкого доступу чи комбінації клавіш Ctrl+S, здійснюватиметься без відкриття вікна, у тій самій папці та з тим самим іменем. Проміжне зберігання слід робити доволі часто, а не після завершення певного етапу (скажімо, уведення всього тексту чи виправлення всіх помилок).


Якщо документ потрібно записати в інший файл, скористайтеся системною кнопкою

, після вибору якої також відкривається список

можливих дій з документом, слід вибрати певну дію (Презентація «Текстовий процесор» слайд 10): Зберегти, чи Зберегти як... . Якщо вибрати Зберегти як..., то відкриється вікно Збереження документа, де вказати нове ім'я документу, чи тип файлу Відкриття документа (Презентація «Текстовий процесор» слайд 11). Відкрити існуючий документ Word можна різними способами: 1. Клацнути кнопку

, у списку доступних команд клацнути команду

, далі у вікні Відкриття документа вказати: диск і папку, де зберігатиметься файл (зі списку Папка); ім'я файлу (увівши його в поле Ім'я файлу); Натиснути кнопку

(Відкрити)

Після цього документ відобразиться в робочій області програми. 2. Документи, з якими користувач працював у попередніх сеансах роботи, можна відкрити простіше — вибравши назву потрібного файлу зі списку останніх документів. 3. Клацнути команду

Відкрити на панелі швидкого доступу і далі

як описано у пункті 1. Основні режими роботи текстового процесора Word (Презентація «Текстовий процесор» слайд 12). У Word використовується п'ять основних режимів перегляду документу на екрані монітора. V. Закріплення нового матеріалу. Інструктаж з техніки безпеки. Практичні завдання: 1. Відкрийте вказаний учителем файл. Установіть по черзі різні режими перегляду документа: звичайний, веб-документ, структура, режим читання,


розмітка сторінки. Установіть по черзі такі масштаби перегляду документа: 100%, сторінка повністю, 75%, за шириною сторінки. 2.

Запустіть

програму

Word

2007.

Відмініть

відображення

горизонтальної лінійки. Згорніть Стрічку. Додайте на Панель швидкого доступу кнопки Друк і Відкрити. Розмістіть цю Панель під Стрічкою. Поверніть попередні налаштування інтерфейсу вікна та Панелі швидкого доступу. Запитання до уроку: 1.

Що таке текстовий процесор?

2.

Де знаходиться основне меню, і що воно містить?

3.

Як створюються нові документи?

4.

Як зберегти новий файл?

5.

Які є основні режими роботи процесора Word?

VІ. Підсумок уроку. Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися, про роботу з основним меню текстового редактора, про збереження тексту на зовнішніх носіях, про пошук документа на диску та про створення нового документу. VІІ. Домашнє завдання. Прочитати дану тему у підручнику. Переглянути конспект уроку. VІІІ. Рефлексія. Що нового ви навчилися на сьогоднішньому уроці? Що вам сподобалося? Урок завершено. До побачення.

Урок № 21


Тема уроку . Робота з фрагментами тексту. Мета уроку: навчальна: вивчити призначення та основні функції текстового редактора, правила роботи в текстовому редакторі. Навчити видаляти, копіювати переносити та виділяти фрагменти тексту; виховна: виховувати вміння орієнтуватися у сучасній обчислювальній техніці; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння аналізувати і систематизувати знання, робити висновки. Тип уроку: засвоєння нових знань. Обладнання: персональні комп’ютери, програмне забезпечення. Хід уроку І. Організаційна частина. ІІ. Актуалізація опорних знань Перевірка домашнього завдання. 1. Який текстовий процесор ми з вами розглянули на минулому уроці? 2. Які основні об’єкти головного меню ви знаєте? 3. Як створити новий документ? 4. Як зберегти документ у потрібному місці з потрібним іменем і потім його відкрити? ІІІ. Мотивація навчання. Текст, насамперед великий за обсягом, можна порівняти з моделлю, побудованою з елементів конструктора «Лего», адже він також складається з блоків (речень, абзаців, груп абзаців тощо). Редагування такого тексту зазвичай полягає не лише у зміненні окремих символів, а й у виконанні з блоками (фрагментами) тексту певних дій, таких як видалення, копіювання та переміщення, а також в автоматичному пошуку і заміні певних блоків


іншими в усьому тексті або його частині. Зараз ви навчитеся виконувати ці дії у програмі Word. ІІІ. Вивчення нового матеріалу Щоб видалити, скопіювати або перенести фрагмент тексту, його спочатку виділяють. Виділення фрагмента тексту Фрагмент тексту – це складова частина тексту, яка може містити один або декілька символів, слів, речень, абзаців або весь текст. Для

опрацювання

фрагментів

тексту

(вилучення,

копіювання,

переміщення та ін.) необхідно його виділити. Виділений фрагмент у Word 2007 помічається в тексті блідо-синім кольором. Для виділення можна скористатися мишею, клавіатурою або меню. Способи виділення фрагмента тексту: Виділення довільної ділянки Спосіб 1 ( за допомогою миші) Установити покажчик миші в початок виділюваної ділянки, нажати ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, перемістити мишу в кінець виділюваної ділянки. Спосіб 2 ( за допомогою клавіатури) Установити курсор у початок виділюваної ділянки, нажати клавішу (Shift) і, не відпускаючи її, за допомогою клавіш керування курсором виділити потрібну ділянку. Виділення окремого слова Два рази клацнути на потрібному слові лівою кнопкою миші. Виділення рядка (блоку рядків) Підвести покажчик миші до лівої межі рядка так, щоб він прийняв вигляд похилої стрілки, нажати ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, перемістити мишу вниз на потрібну кількість рядків.


Виділення абзацу Спосіб 1 Підвести покажчик миші до лівої межі абзацу так, щоб він змінив свій вигляд та виконати подвійне клацання лівою кнопкою миші. Спосіб 2 Поставити покажчик миші на потрібний абзац і виконати потрійне клацання лівою кнопкою миші. Виділення всього тексту Спосіб 1 Підвести покажчик миші до лівої межі тексту так, щоб він змінив свій вигляд, і виконати потрійне клацання лівою кнопкою миші. Спосіб 2 Вибрати на вкладці Головна в групі Редагування команду Виділити і в списку, що відкриється, вибрати команду Виділити все. Щоб зняти виділення фрагмента, слід клацнути лівою кнопкою миші поза виділеним фрагментом або натиснути на клавішу керування курсором. Операції над фрагментами тексту Операції над фрагментом тексту можна виконувати, використовуючи різні способи: перетягування мишею, натискання клавіш клавіатури, вибір кнопок групи Буфер обміну. Для копіювання або переміщення потрібно для початку потрібно виділити потрібний фрагмент. А потім виконати потрібну нам операцію. Способи копіювання: -

Натиснути кнопку Копіювати у вкладці головна;

-

Викликати

контекстне

меню

на

натиснути Копіювати; -

Натиснути сполучення клавіш Ctrl+C.

Способи переміщення:

виділеному

фрагменті

і


Після того, як ми виконали якусь із цих дій нам потрібно вставити даний фрагмент тексту у потрібне місце. Для цього ми ставимо курсор на те місце де повинен з’явитися даний фрагмент і виконати одну із дій: -

Натиснути кнопку Вставити у вкладці головна;

-

Викликати

контекстне

меню

на

виділеному

фрагменті

і

натиснути Вставити; -

Натиснути сполучення клавіш Ctrl+V.

Або щоб перемістити натиснути на виділеному фрагменті тексту ліву кнопку миші і не відпускаючи перетягнути фрагмент у потрібне місце. Після цього можна відпустити кнопку. Буфер обміну Буфер обміну – спеціальна ділянка пам’яті, яка призначена для тимчасового зберігання об’єкта в разі перенесення, копіювання або вилучення. Він може зберігати 24 об’єкта. За замовченням ця властивість доступна тільки при відкритому Буфері обміну Microsoft Office 2007. Для відкриття Буфера обміну слід вибрати кнопку відкриття діалогового вікна групи Буфер обміну на вкладці Головна. Буфер

обміну

дозволяє

накопичувати

фрагменти

з

будь-яких

документів Microsoft Office, а потім вставляти їх в інші документи. Після

закриття

всіх

програм,

які

входять

до

пакета Microsoft Office, Буфер обміну Microsoft Office очищується, а в Буфері обміну операційної системи залишається тільки останній об’єкт. Автоматичний пошук і заміна фрагментів тексту 1. Пошук текстових фрагментів. Для пошуку фрагмента тексту потрібно виконати команду Знайти в області Редагування вкладки Головна. Коли відкриється вкладка Знайти вікна Знайти й Замінити, у поле Знайти слід увести текст, який потрібно відшукати, і клацнути кнопку Знайти далі. Коли програма знайде задану послідовність символів, її буде виділено й показано в робочому вікні документа.


За

допомогою

входження.

Якщо

кнопки пошук

не

Знайти далі можна дасть

відшукати

результатів,

буде

наступне

відображено

повідомлення про відсутність фрагмента та завершення пошуку. Працюючи з діалоговим вікном Знайти й замінити, можна, не закриваючи його, переходити в текст документа (наприклад, щоб виправити знайдену помилку) і повертатися назад для продовження пошуку. 2. Заміна фрагментів тексту. Під час роботи з документом часто трапляються ситуації, коли потрібно не лише відшукати всі входження фрагмента у текст, а й замінити кожне з них іншим фрагментом. Для цього використовують вкладку Замінити діалогового вікна Знайти й замінити, яку можна відкрити за допомогою команди Замінити. ІV. Систематизація і узагальнення знань. (Технологія мікрофон) А зараз я задам вам декілька запитань, щоб закріпити сьогоднішній матеріал. Як знайти потрібний нам фрагмент тексту ? Для чого використовується заміна тексту? Як викликати діалогове вікно Найти? Для чого служить команда головного меню Найти? які є два способи виділення фрагменту тексту? В чому вони полягають? Як перемістити об’єкт не використовуючи буфер обміну? Як скопіювати об’єкт не використовуючи буфер обміну? Як перемістити об’єкт за допомогою команди меню Правка? Як

перемістити

об’єкт

за

допомогою

контекстного

меню(натискуванням правої кнопки миші)? Як перемістити фрагмент за допомогою панелі інструментів? Які є способи знищення фрагмента?


Практична частина. Техніка безпеки під час роботи за комп’ютером. 1. Відкрийте документ Додаток.doc. На першій сторінці переставите місцями назви, які відповідають даному тексту, а потім розмістіть по порядку за числами, використовуючи різні способи виділення та операції над фрагментами тексту. 2. З другої по четверту сторінку виконайте заміну: «и» на «і», «году» на «році». V. Підсумки уроку Висновки Щоб видалити текстовий фрагмент, його потрібно виділити й натиснути клавішу Delete або Васksрасе. Для переміщення чи копіювання текстового фрагмента в інше місце його потрібно виділити, потім — вирізати чи скопіювати в буфер обміну та вставити у нове місце. Засіб автоматичного пошуку дає змогу швидко шукати в тексті фрагменти, що повторюються, а також шукати текст у великих документах. Автоматичну заміну застосовують, коли потрібно замінити фрагмент тексту, що повторюється багато разів. Щоб виконати автоматичний пошук фрагмента тексту, потрібно вибрати команду Найти у вкладці Головна або натиснути клавіші СtгІ+F. Автоматичну заміну можна здійснити за допомогою клавіш СtгІ+Н. Автоматично шукати й замінювати можна не лише текст певного змісту, а й такий, що має певне форматування. Автоматичною заміною слід користуватися дуже обережно, оскільки вона нерідко призводить до спотворення тексту. У програмі Word можна відкрити кілька документів і копіювати фрагменти з одного документа до іншого за допомогою буфера обміну. Молодці! А може із вас у когось є до мене запитання? Якщо не має то запишіть домашнє завдання.


VI. Домашнє завдання Перечитати конспект та дану тему у підручнику. VII. Рефлексія Запитання до учнів. Який спосіб копіювання і переміщення найбільше вам сподобався. Які способи виділення вам найбільше запам’яталися.

Урок № 22 Тема уроку. Введення та редагування тексту. Перевірка правопису. Мета уроку: навчальна: вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості, навчити вводити та редагувати текст засобами

текстового

процесора,

створювати

документи

за

певною

структурою, засвоїти правила введення тесту, навчитись проводити перевірку правопису; розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, уваги, пам'яті; виховна: виховувати охайність, акуратність при роботі з документами. Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок Хід уроку І. Організаційна частина ІІ. Актуалізація опорних знань Питання для повторення: Призначення програми Microsoft Word? Назвіть основні засоби інтерфейсу текстового процесора та поясніть, як отримати до них доступ із вікна програми. Наведіть приклади продуктів, які можна отримати за допомогою програми Microsoft Word?


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Візьміть додатки до уроку і подивіться які символи ви бачите: Які символи ви там бачите? Очікувана відповідь: літери, цифри, знаки пунктуації. Яких із символів, що є в підручнику, немає на клавіатурі? Знайдіть таких символів у додатку якомога більше, називаючи номер абзацу із такими символами. Це можуть бути українські літери ґ, є, і, ї, математичні знаки π, λ, знак піднесення до квадрату, літери іншомовних алфавітів, транскрипцій ß, ä, ð, ñ, додаткові символи § тощо. Результати цієї діяльності подаємо на аркуші спільної роботи. Ці символи вводяться за допомогою спеціальних клавіш, які сьогодні ми вивчимо. ІV. Пояснення нового матеріалу Уведення тексту Відразу після створення документ Word пустий. Текст у нього можна ввести з клавіатури, або скопіювати з іншого місця (наприклад, з вебсторінки) через буфер обміну Windows. Перш ніж набирати текст на клавіатурі, слід встановити відповідну мову

введення.

спеціального

Нагадаємо,

значка

на

клавіш Ctrl+Shift чи Alt+Shift.

що

це

мовній

роблять панелі

за

допомогою

або

комбінацій

Презентація «Уведення та редагування

тексту. Перевірка правопису» слайд 1 Уведення українських літер та знаків пунктуації Якщо обрано англійську мову введення, то знаки пунктуації можна набирати, натискаючи відповідні клавіші на клавіатурі, якщо ж українську чи російську — слід користуватися спеціальними комбінаціями клавіш.


(Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису» слайд 2). Уведення великих і малих літер Щоб увести велику літеру, знак пунктуації чи інший символ, зображений на клавішах зверху, потрібно разом із відповідною клавішею натиснути й утримувати клавішу Shift. Відпустивши її, можна знову вводити малі літери. Якщо ж необхідно набрати багато великих літер, слід перед уведенням один раз натиснути й відпустити клавішу Caps Lock. Повернутися до звичайного режиму введення тексту можна після ще одного натискання клавіші Caps Lock. Уведення символів, відсутніх на клавіатурі (Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису» слайд 3). На клавіатурі немає клавіш для введення багатьох знаків. Для їх вставлення можна скористатися діалоговим вікном Символ, що відкривається за допомогою команди Вставка ► Символ. Перейдіть у цьому вікні на вкладку Спеціальні знаки, виберіть зі списку необхідний знак, клацніть кнопку Вставити, і знак буде розміщено у позиції курсору введення. Створення абзаців Під час уведення тексту програма Word сама стежить за тим, щоб після досягнення кінця рядка курсор автоматично було переміщено на наступний рядок. Але щоб створити новий абзац потрібно нажати клавішу Enter. Недруковані символи Більшість символів тексту відображується на екрані і в разі виведення документа на друк наноситься на папір. Однак є нечисленна категорія недрукованих символів, яких на папері не буде. За умовчанням їх не видно й на моніторі, однак відобразити ці символи можна, натиснувши кнопку (Недруковані знаки) на панелі інструментів Головна. (Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису» слайд 4). Документ, у якому відображено недруковані символи, показаний на рисунку (Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка


правопису» слайд 4). Режим показу недрукованих символів корисно вмикати, якщо не зрозуміло, звідки у тексті взялися порожні місця між словами чи абзацами. Вимкнути режим можна тією самою кнопкою. (Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису» слайд 5). Редагування тексту Під редагуванням тексту розуміють вставлення у нього додаткових символів, видалення зайвих, виправлення помилок тощо. Перш ніж виконувати яку-небудь операцію редагування, слід помістити курсор уведення в те місце тексту, яке потрібно виправити або доповнити. Переміщення документом (Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису» слайд 6). Курсор уведення можна переміщувати за допомогою клавіш клавіатури або миші. Переміщувати курсор можна також за допомогою комбінацій клавіш, наведених у таблиці. Якщо ж потрібно просто переглянути частину документа, яка не відображується на екрані, слід скористатися смугами прокручування або коліщатком миші. Позиція курсору введення при цьому не змінюється. Видалення та вставлення окремих символів Встановивши курсор у потрібну позицію, можна вводити або видаляти символи. Для видалення символу, розміщеного справа від курсору, слід натиснути

клавішу Delete,

а

розміщеного

зліва

від

курсору

клавішу Backspace. Сполучення клавіш Delete та Backspace з клавішею Ctrl дає змогу вилучати символи до кінця або до початку слова. Уводити текст можна в одному з двох режимів: • вставлення – попередній текст зберігається, зсуваючись праворуч (цей режим використовується за умовчанням); • заміщення – введені літери замінюють наявні. Переключатися між режимами можна за допомогою клавіші Insert. Скасування операцій


Якщо під час роботи з текстом була допущена помилка (наприклад, випадково видалено потрібні символи), слід клацнути кнопку (Скасувати) панелі інструментів Головна (цю саму функцію виконує комбінація клавіш Ctrl+Z). Коли ж і скасування виявилося помилковим, достатньо скористатися кнопкою

(Повернути), або клавішами Ctrl+Y.

Перевірка правопису (Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису» слайд 7). Однією з найважливіших переваг текстових процесорів є наявність засобів перевірки правопису, завдяки яким користувач може легко виявляти в тексті помилки та виправляти їх. Зокрема, програма Word, застосовуючи словники, що входять до її складу, перевіряє текст, позначає помилки й навіть пропонує кілька варіантів їх виправлення. Крім цього, у програмі є словник синонімів, функція автоматичного розставляння переносів та інші мовні засоби. Визначення мови тексту (Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису» слайд 8). Щоб програма «знала», який словник використовувати, слід вказати, якою мовою набрано текст. Якщо текст вставлено в документ іншим способом, наприклад скопійовано з веб-сторінки через буфер обміну, то засоби перевірки можуть працювати некоректно. Щоб запобігти цьому, слід виділити увесь документ за допомогою клавіш Ctrl+А та

на

вкладці Рецензування виконати

команду Тезаурус.

Відкриється діалогове вікно Мова, де у списку Позначити виділений текст як слід вибрати відповідну мову та клацнути кнопку ОК. Виділений автоматично текст червоною хвилястою лінією вказує на необхідність перевірки правопису, або заміни мови. Пошук і виправлення помилок Якщо виконати команду Правопис (Рецензування), то програма знайде першу помилку після позиції курсору введення та відкриє діалогове


вікно Правопис. (Презентація «Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису» слайд 9). У полі Немає у словнику буде показано речення з помилковим (точніше, відсутнім у словнику) словом, виділеним червоним кольором, а у списку Варіанти — наведено пропозиції щодо заміни виділеного слова. За допомогою кнопок у правій частині цього вікна можна вказати програмі, що вона має робити з виділеним словом, Пропустити — пропустити слово і не вважати помилковим, адже воно може бути правильним, але відсутнім у словнику (в іншому місці його знову буде виділено як помилкове). Пропустити все — пропустити всі входження слова, тобто пропустити його в інших місцях документа. Додати — внести слово в додатковий словник, після чого воно не виділятиметься як помилкове (проте лише на комп'ютері, де є цей словник). Замінити — замінити слово іншим, вибраним у списку Варіанти. Замінити все — замінити всі входження слова іншим, вибраним у списку Варіанти. Програма Word може здійснювати перевірку правопису автоматично. Цим режимом керують за допомогою значка

(Стан перевірки

правопису), розташованого в рядку стану. Якщо клацнути його кнопкою миші, відкриється меню, що містить відповідні команди автоматичної перевірки правопису. Щоб виправити помилку, потрібно за допомогою правої кнопки миші відкрити контекстне меню такого слова та вибрати правильний варіант, якщо його запропоновано, або самому відредагувати слово. V. Закріплення нового матеріалу Виконання практичного завдання. Додаток 1.


Знайдіть текстовий документ Додаток_2.doc. Створіть копію з назвою «Прізвище_Ініціали_клас». 1 сторінка. Введіть символи за поданим зразком:

2 сторінка. Впишіть у таблицю назви об’єктів за їх властивостями. 3 сторінка. Задайте відповідну мову для даних текстових фрагментів, та перевірте їх правопис. У потрібних місцях виправте помилки Збережіть документ і покажіть виконану роботу вчителеві. VI. Підбиття підсумків уроку 1.

Назвіть

основні

правила

введення

тексту

з

використанням

клавіатури. 2.

Назвіть елементарні операції редагування тексту та наведіть

алгоритм їх виконання. 3.

Які клавіші клавіатури використовуються для видалення символів?

4.

Як здійснюється переключення режимів уведення тексту вставки та

заміни? 5.

Як змінити мову тексту?

6.

Як скасовувати операції?

7.

Як виконується пошук і виправлення помилок? VII. Повідомлення домашнього завдання Опрацювати параграф підручника. Вивчити конспект уроку.


Створіть текстовий документ і введіть у нього такі символи: π ∑ € ∫ ≈ ∞ § ¼ ± ζ ↕ ► ♫ ♥ ☺.

Яворська

Майя

Анатоліївна,

вчитель

інформатики, фізики та математики СлобідкоОхрімовецької ЗОШ І-ІІ ступенів. Проблема над якою працює: «Ефективне поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання при вивченні інформатики, математики та фізики в школі». Педагогічне кредо: «Учитель не той, хто вчить, а той у кого вчаться».

Урок № 23


Тема. Форматування символів та абзаців. Практична робота 7. «Редагування та форматування текстового документу» Мета: навчальна: навчити форматувати текст і створювати документи за певною

структурою.

Навчити

виконувати:

форматування

шрифту,

форматування абзацу, форматування сторінки; розвивальна: розвивати естетичні смаки та орфографічні навички учнів, увагу, логічне мислення, пам’ять; виховна: виховувати охайність, акуратність при роботі з документами. Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо. Обладнання: ПК, програмне забезпечення: Windows 7, Microsoft Office 2010, роздатковий матеріал, інструкція з ОП. Тип уроку: комбінований

Хід уроку І. Організаційний етап „Відшукай усьому початок і ти багато чого зрозумієш” К.Прутков Привітання вчителя і учнів, оголошення теми та мети і плану уроку, психологічне налаштування учнів на роботу. На попередніх уроках ми вивчали тему: „ Текстовий редактор Word”. Ознайомилися з основними поняттями і правилами роботи з текстовими документами і об’єктами у них. Сьогодні ми повторимо та закріпимо їх ІІ. Перевірка домашнього завдання


Учні демонструють виконані практичні вправи. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 1.

Бесіда.

Запитання для бесіди 1.

Чого ви навчились на минулому уроці?

2.

Як ви вважаєте, які ще операції можна виконувати з текстом або з

його фрагментами? 2.

Повідомлення теми і мети уроку.

ІV. Актуалізація опорних знань Усне опитування: Турнір – розминка „Обганялки” Запитання першої команди: 1.

Редагування - це? (Виправлення помилок у документі.)

2.

Перш ніж форматувати потрібно його? (Виділити.)

3.

Як задати режим перенесення слів?(Сервіс/Мова/ Розташування

переносів.) 4.

Як створити новий документ? (Файл/Створити.)

5.

За допомогою якого пункту меню можна форматувати абзац?

(Формат/Абзац.) 6.

Як пронумерувати сторінки? ( Вставка/Номер сторінок.)

7.

Щоб

переглянути

документ,

потрібно

пункт

меню?

пунктом

меню?

(Файл/Попередній перегляд.) 8.

Щоб

скопіювати

текст

користуються

(Правка/Копіювати) Запитання другої команди: 1.

Форматування – це? (Надання документу бажаного вигляду.)

2.

Як перевірити правопис Word? ( Сервіс/Правопис, або F7)

3.

Як відкрити створений документ? (Файл/Відкрити.)

4.

Як Замінити у тексті букви „А” на „О”? (Правка/Замінити)


5.

Як вставити колонтитул у документ? (Вид/Колонтитули.)

6.

Форматування шрифту – це? ( Розмір, колір, накреслення.)

7.

Щоб зберегти документ, потрібно пункт меню? (Файл/Зберегти.)

8.

За допомогою якого пункту меню можна налаштовувати

сторінки?(Файл/Параметри сторінки.) V. Вивчення нового матеріалу Форматування шрифту (символів) — зміна параметрів уведених символів. Параметри символів: гарнітура (вид шрифту); кегль (розмір); колір. Форматування шрифту виконують за допомогою: кнопок панелі форматування; команд із пункту головного меню Формат → Шрифт; контекстного меню. Форматування абзацу — завдання або зміна його параметрів. Параметри абзацу: ширина (відступи від лівого та правого полів сторінки); спосіб вирівнювання рядків абзацу (по лівому краю, по центру, по правому краю, по ширині); положення на сторінці; відступ першого рядка абзацу (нульовий відступ, відступ праворуч (червоний рядок), відступ ліворуч); міжрядкова відстань; інтервал між абзацами. Форматування абзаців виконують за допомогою: кнопок панелі форматування; команд із пункту головного меню Формат → Абзац; контекстного меню. Щоб відформатувати один абзац, достатньо поставити курсор у будьяке місце абзацу.


Відформатувати абзац можна безпосередньо під час набору тексту або після його закінчення. Форматування символів Погодьтеся, що текст автобіографії, який ви ввели у вправах із попереднього розділу, має не дуже привабливий вигляд. Змістові одиниці тексту виділено лише абзацами, хоча бажано було б важливі відомості подати більшим шрифтом, для прізвища, імені та по батькові вибрати інший шрифт і зробити відступи між абзацами. Інакше кажучи, текст бажано було б відформатувати, і зараз ви дізнаєтесь, як це робиться в текстовому процесорі Word. Але спочатку розберемося з видами форматування. Зверніть увагу, як подано в підручнику означення. Щоб виділити жирнішим шрифтом терміни, потрібно було змінити властивості символів, з яких вони складаються, а щоб збільшити відстань між означеннями і сусідніми абзацами, знадобилося збільшити відстань до і після абзаців означень. Таким чином, у цьому випадку застосовано два види форматування — на рівні символів і на рівні абзаців. Форматування символів Для символів під час форматування можна задавати такі основні параметри: шрифт, розмір, написання, спосіб підкреслення та колір.


Шрифт — це набір літер і знаків, які належать до певної гарнітури. Гарнітурою вважається об'єднання різних за розміром та накресленням, але однакових за характером рисунка шрифтів. Наприклад, до складу гарнітури Arial входять шрифти Arial, Anal Black, Aria! Narrow та інші, а до складу гарнітури Franclin Gothic —


шрифти Franclin Gothic Demi, Franclin Gothic Demi Cond, Franclin Gothic Heavy та інші. Шрифти та гарнітури мають назви, що є загальноприйнятими для всіх систем обробки текстів і поліграфічної промисловості. Шрифти містяться у файлах спеціального формату та інсталюються в операційній системі. Користувачу Word для вибору доступні лише інстальовані шрифти. У межах однієї гарнітури можуть бути шрифти з різними написаннями символів, зазвичай це пряме, курсивне та напівжирне

Розмір шрифту (у поліграфії — кегль шрифту), а також деякі інші параметри тексту вимірюють не в сантиметрах, а в пунктах (скорочено пт). 1 пункт дорівнює 1/72 дюйма, що становить приблизно 0,35 мм. Залежно від зовнішнього вигляду розрізняють такі типи шрифтів: •

і з

засічками, тобто з невеликими рисками, що розміщені на краях літер (на зразок шрифту Times New Roman);


без засічок (на кшталт Arial);

фіксованої ширини, коли усі символи мають однакову ширину

(наприклад, Courier New); •

декоративні, зокрема шрифти, стилізовані під старовину чи

модерн, рукописні, шрифти з ефектами (контурні, з тінню тощо), шрифти, що замість літер містять спеціальні символи, значки чи зображення. Запічки літер, розміщених в одному рядку, утворюють «колію», якою легко «бігти» оку. Тому такі шрифти добре підходять для оформлення великих текстових масивів, наприклад основного тексту документа, а шрифти без засічок краще використовувати для заголовків. Іншими видами шрифтів слід користуватися обережно й лише в особливих випадках (наприклад, шрифтом фіксованої ширини — для запису текстів програм). У текстовому процесорі Word всі операції з форматування виконують за допомогою панелі інструментів вкладки Головна. Якщо в документі є виділений фрагмент тексту, то параметри форматування застосовуються до нього, якщо ні — то до тексту, який буде вводитись. Параметри форматування символів за допомогою панелі інструментів Головна задають у такий спосіб: 1. Шрифт вибирають із розкривного списку (Шрифт);

2. Розмір у пунктах вибирають зі списку (Розмір); якщо потрібного значення немає, його можна ввести безпосередньо в поле списку;


3. Hапівжирне написання, курсив або підкреслення задають за допомогою кнопок М (Напівжирний), Мі (Курсив) і 0 (Підкреслений);

4. Колір вибирають з палітри, що відкривається після клацання стрілочки праворуч від кнопки Щ (Колір шрифту).

5. Підкреслення форматують за допомогою команд підкреслення виділеного тексту


Вибрані для фрагмента шрифт і розмір символів відображуються у відповідних полях, колір — на кнопці

(Колір шрифту), а про

застосування напівжирного написання, курсиву чи підкреслення свідчить вигляд відповідної кнопки — вона має вигляд натиснутої. Якщо помістити курсор в інше місце документа, то на панелі відображатимуться параметри, що відповідають форматуванню цього фрагмента. Параметри форматування символів зручно змінювати за допомогою комбінацій клавіш:

Діалогове вікно Шрифт


Будь-який із доступних параметрів форматування символів можна змінити за допомогою кнопки

відкривання діалогового вікна Шрифт

панелі інструментів Шрифт вкладки Головна

Діалогове вікно Шрифт

На вкладці Шрифт окрім уже згаданих параметрів можна також задати: •

стиль підкреслення (вибирається у списку Підкреслення);

колір підкреслення (у списку Колір підкреслення);

спеціальні ефекти (в області Видозміна), зокрема:

закреслений, подвійне закреслення — текст закреслюється

однією або двома лініями;


надрядковий, підрядковий — символи розміщуються як

верхній або нижній індекси (вони менші за розміром і зсунуті вгору чи вниз); •

з тінню — до тексту додається тінь.

У нижній частині вікна Шрифт є область Зразок, де відображуються результати застосування вибраних параметрів. VІ. Закріплення знань Усна вправа. Учитель називає параметри об’єктів. Якщо це параметри шрифту, учні піднімають угору праву руку, якщо абзацу — ліву. Параметри

об’єктів:

кегль,

ширина,

вирівнювання,

гарнітура,

положення на сторінці, інтервал між абзацами, колір, міжрядкова відстань, відступ, спосіб вирівнювання рядків. Фізкультхвилинка VІІ. Використання отриманих умінь і знань Практична робота № 7.

«Редагування та форматування текстового

документу» 1.

Відкрийте у Word документ Практична7.doc

D:\Учні\6 клас\ Практична 7 2.

Відформатуйте речення тексту за вказаними в таблиці

Чорний

Інтервал

Немає

Видозміна

Колір

14

Накреслення

Підкреслення

1 Times New

Розмір

№ речення Шрифт

значеннями властивостей символів:

звичайн ий

З тінню

Ущільнений на 2 пт


Roman Courier 2 New 3 Arial Comic 4 Sans MS 5

11

12

13

Garamo 16 nd

6 Impact

3.

Тільки слова Подвійне

Зелений

курсив

Штихове

Фіолетов ий

напівжи рний курсив

Штрихпунктирне

Синій

курсив

Сірий

напівжи рний курсив

18, Хвилясте 5

надряд ковий, контур Зменш ені великі літери Контур , заглиб лений Усі великі, закресл ений

напівжи Червоний рний

З тінню, контур

Звичайний Розріджени й на 2 пт Зсув першого слова вгору на 3 пт Зсув першого слова вниз на 3 пт Розріджени й 4 пт, зсув вниз 2 пт

Збережіть документ Практична 7 до своєї папки і закрийте його

D:\Учні\6 клас\Власне прізвище\ Практична 7.doc 4.

Відкрийте у Word документ Практична 7.doc

D:\Учні\6 клас\Урок 13\Практична 7 5.

Відформатуйте

текст

за

вказаними

в

таблиці

значеннями

№ абзацу Вирівнювання

Відступ зліва

Відступ справа

Відступ першого рядка

Інтервал перед

Інтервал після

Міжрядковий інтервал

властивостей абзаців:

1 За шириною 2 За лівим краєм 3 За правим

0 1 см 3

0

Відступ 1 см

0

0

Одинарний

0

Відступ 2 см

3 пт

6 пт

Полуторний

1

Виступ

0

Подвійний

1,5 2 пт


4

краєм

см

По центру

0

см 4 см

см Немає

12 пт 8 пт

Множник 3

6. Збережіть документ Практична 7 до своєї папки і закрийте його D:\Учні\6 клас\Власне прізвище\ Практична 7.doc VІІІ. Підсумки уроку. Рефлексія Виставлення оцінок. Учитель перевіряє практичні роботи (максимум — 6 балів), додає бали до результатів опитування, виставляє оцінки в журнал. ІХ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання. Підручник_____________________________________________________ Робочий зошит _________________________________________________ Додаткове завдання _____________________________________________

Урок № 24 Тема. Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Практична робота

8. «Вставляння графічних об’єктів у текстовий

документ». Мета: навчальна: навчити вставляти графічні об’єкти у текстовий документ; розвивальна: розвивати естетичні смаки та орфографічні навички учнів, увагу, логічне мислення, пам’ять; виховна: виховувати охайність, акуратність при роботі з документами. Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету. Обладнання: ПК, програмне забезпечення: Windows 7, Microsoft Office 2010, роздатковий матеріал, інструкція з ОП. Тип уроку: комбінований


Хід уроку І. Організаційний етап Привітання вчителя і учнів, психологічне налаштування учнів на роботу. ІІ. Перевірка домашнього завдання Учні демонструють виконані практичні вправи. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності В цьому уроці ми розглянемо, як можна оздоблювати текстові документи графічними об’єктами: малюнками, схемами, діаграмами тощо; навчимось створювати графічні примітиви засобами векторного редактора, вбудованого в програми пакету Microsoft Office. Повідомлення теми і мети уроку. ІV. Актуалізація опорних знань Бесіда. Запитання для бесіди Учні повинні відповісти на запитання по матеріалу, який вивчався на минулому уроці: 1. Що таке абзац? 2. Назвіть властивості символів. Як можна встановити їх значення? 3. Назвіть властивості абзацу. Як можна встановити їх значення? V. Вивчення нового матеріалу При створенні документу іноді виникає необхідність детальніше розкрити його зміст за допомогою ілюстрації, графіка, діаграми; або прикрасити документ рамкою, логотипом чи іншими графічними ефектами. До текстового документу можна додати векторні, растрові зображення, діаграми, схеми, інші текстові


документи тощо. Щоб вставити до тексту потрібний об’єкт можна скористатись відповідною командою меню Вставка або натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів «Малювання», яка за звичай знаходиться в нижній частині вікна Word (додати панель інструментів: меню Вигляд ⇒ Панелі інструментів). Кожен з об’єктів має певні властивості: розмір зображення, спосіб обтікання текстом, колір заливки, товщина, тип та колір ліній межі, розташування на сторінці тощо.

Більшість цих властивостей можна змінювати за допомогою 1.

Меню Формат ⇒ Об’єкт;

2.

Контекстне меню ⇒ Формат малюнка;

3.

Панелі інструментів «Малювання»;

4.

Панелі інструментів «Настроювання зображення»

Робота з растровими зображеннями Зображення в текст можна вставляти: •

з колекції картинок Microsoft – кнопка

з будь-якого місця на диску – кнопка

(Додати картинку); (Додати малюнок) ⇒

вказати шлях до зображення; •

безпосередньо зі сканера – Вставка ⇒ Малюнок⇒ Зі сканера або

камери. Щоб настроїти вигляд зображення можна скористатись інструментами на панелі «Настройка зображення», за допомогою яких можна налаштувати


яскравість та контрастність, обрізати, повернути, змінити режим відображення (чорно-біле, відтінки сірого тощо), обтікання текстом, формат, розміри малюнка та зробити певні області зображення прозорими. Робота з діаграмами та схемами До текстового документу можна додавати різні діаграми та схеми скориставшись відповідною кнопкою

на панелі інструментів «Малювання»

чи меню Вставка. Після

додавання

діаграму

можна

відформатувати,

виділивши

необхідний фрагмент схеми і скориставшись стандартними для зображень методами (контекстне меню, меню Формат, панель інструментів). Переходячи за допомогою миші від одного елементу схеми до іншого її потрібно заповнити текстом, відформатувати який можна за допомогою форматування абзаців та символів. Створення векторних зображень Засобами текстового процесора Microsoft Word можна створювати найпростіші векторні зображення чи власні діаграми і схеми. Векторні зображення – це зображення, які складаються з окремих об’єктів – графічних примітивів: відрізків, кривих, ламаних, прямокутників, многокутників, овалів тощо. Об’єкти

можуть

накладатись

один

на

одного,

утворюючи

багатошарове зображення. При

створення

використовують

автофігури,

векторних яким

задають

зображень потрібні

властивості (колір, тип і товщину ліній, об’єм, тінь – відповідні кнопки на панелі інструментів «Малювання») та розміщують в необхідному порядку. Якщо потрібної фігури немає серед автофігур, її можна намалювати самостійно, скориставшись інструментами Крива, Полілінія, Мальована лінія (Автофігури ⇒ Лінії) Алгоритм створення власного графічного примітиву:


1.

Вибрати необхідний інструмент Автофігури ⇒ Лінії ⇒ Крива;

2.

Намалювати ескіз-заготовку, яка приблизно відображає контури

об’єкта; 3.

За

необхідності

лінію

можна

перетворити

в

суцільну:

Контекстне меню об’єкта ⇒ Замкнути лінію; 4.

Малювання (Контекстне меню примітива) ⇒ Почати зміну

вузлів; 5.

За допомогою команд контекстного меню кожного вузла,

змінюючи їх властивості та видаляючи не потрібні, задати необхідну форму примітиву.

Для малювання примітивів зручно використовувати сітку (Малювання ⇒ Сітка ⇒ вказати необхідні параметри), за допомогою клітинок якої можна вказувати розміщення вузлів малюнка. Так як векторний малюнок по своїй суті – це віртуальна аплікація, окремі елементи якої накладаючись один на один і розміщуючись необхідним чином (кожен елемент розміщується на окремому шарі), утворюють всю картину, то після того, як всі примітиви будуть створені, їх потрібно розмістити по порядку один відносно одного. Для цього можна скористатись командою Малювання (Контекстне меню) ⇒ Порядок ⇒ вибрати необхідний пункт. Коли малюнок вже буде повністю оформлений (або частина малюнка буде готова), його елементи необхідно згрупувати, щоб, наприклад, при переміщенні зображення – рухався весь малюнок, а не окремі його примітиви. Для цього потрібно: 1.

Виділити кожен примітив зображення, утримуючи кнопку Shift;

2.

Виконати команду Малювання (Контекстне меню) ⇒ Групувати.


Об’єкт WordArt Для

додавання

різноманітних

скористатись об’єктом WordArt

надписів

в

документі

можна

.

Вибравши бажаний об’єкт з колекції Word, потрібно ввести і відформатувати текст (вказати шрифт, розмір, накреслення). Як і в інших графічних об’єктів у об’єкта WordArt можна змінювати властивості: розміщення в тексті, колір заливки, товщину, тип, колір ліній тощо. Для цього можна скористатись командою меню Формат (контекстне меню) ⇒ Об’єкт WordArt або інструментами панелі «Малювання». Варто звернути увагу на властивість зміни кольору для заливки – Способи заливки, а для ліній – Візерунчасті лінії: за допомогою цих команд об’єкти

можна

зафарбовувати

найрізноманітнішими

кольорами

і

візерунками. До оформлення документу можна також віднести оздоблення його рамкою та зміну його фонового зображення. Щоб помістити текст документу в рамку, потрібно вибрати бажаний тип рамки, її колір, товщину та вказати фрагмент тексту, до якого її застосовують, в меню Формат ⇒ Межі та заливка ⇒ Сторінка. За допомогою меню Формат ⇒ Фон можна змінювати фоновий колір чи фонове зображення документів, а також додавати фонові підписи. VІ. Закріплення знань Усна вправа. VІІ. Використання отриманих умінь і знань Практична робота 8. «Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ». 1.

Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити текстовий

процесор Word 2010. Створити файл з іменем Практична робота 8.


2.

Відкрити файл, що створений на попередніх уроках із набраними

абзацами тексту різними мовами. Виділіть все, скопіюйте та вставте фрагмент у новий створений файл, збережіть його. 3.

Вставте титульну сторінку із відповідними відомостями про

предмет, назву практичної роботи та автора роботи. 4.

На вкладці «Головна» виберіть стиль для оформлення роботи

(проекспериментуйте)

для

кожного

абзацу

інший

стиль,

виділивши

попередньо відповідний абзац. 5.

Скопіюйте по черзі кожен абзац і вставте його ще 4 рази.

Створіть заголовки: абзац 1, абзац 2, абзац 3, абзац 4 до кожного фрагменту (всі 5 копій під одним заголовком 6.

Встановіть відступи полів по 1 см. (вкладка «Розмітка сторінки»,

поля що настроюються, лічильниками встановити задані відступи) 7.

Вставте

нумерацію

сторінок

(проекспериментуйте

із

розміщенням номера сторінки). 8.

Перейдіть на вкладку «Розмітка сторінки» перегляньте вказівку

«Колонки». Виділіть фрагмент українською мовою (абзац 1), встановіть режим 2 колонки, для абзацу 2 – в 3 колонки, до абзацу 3 застосувати настройку колонок: 2 колонки по 8,75 см з проміжком 1.5 см. 9.

В кінці текстового документа зробити заголовок

«Вставлені

символи», та вставити такі символи із шрифту «Звичайний текст»: π

§

½

Δ

α

β

☼ ♫

та із шрифту Wingdings:

  10.

Зробіть заголовок для наступного фрагменту роботи «Вставляння

об’єктів». Перейдіть на вкладку «Вставка», «Фігури». Вставте об’єкти:


в останній об’єкт вставте текст за зразком: 11.

Я навчився вставляти графічні об’єкти

У вкладці «Вставка» перейдіть на вказівку WordArt» для вставки

декоративного тексту в документ . Вставте підпис 12.

Встави

ти об’єкт «Діаграма Microsoft Office Excel» . Відредагувати її, після подвійного кликання на діаграмі, що вставилась в текстовий документ, перейшовши на лист 1 (змініть текст українською мовою) 40 30 20 10 0

Харчування Бензин Проживання

13.

Зробіть заголовок для наступного фрагменту роботи Вставка

буквиці. Потім скопіюйте перше речення із абзацу 4. Розмістіть курсор перед першим символом в абзаці, перейти на вкладку «Вставка», «Буквиця», вибрати «Параметри буквиці», розміщення буквиці, розмір, шрифт, відступ від тексту. 14.

Вставити поточну дату та час в перший рядок текстового

документу. 15.

Збережіть створений документ. Закрийте програму. Здайте звіт

про роботу. Вимкніть комп’ютер. В ході практичної роботи робіть фізкультпаузи, вправи для знаття втоми. VІІІ. Підсумки уроку. Рефлексія


Виставлення оцінок. Учитель перевіряє практичні роботи (максимум — 6 балів), додає бали до результатів опитування, виставляє оцінки в журнал. ІХ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання. Підручник __________________________________________________ Робочий зошит ________________________________________________ Додаткове завдання ____________________________________________

Урок № 25 Тема.

Довідкова

система

текстового

процесора.

Поняття

ключового слова. Пошук потрібних відомостей. Нумерування сторінок. Попередній перегляд, друк. Мета: навчальна: навчити користуватись довідковою системою текстового процесора

і створювати документи за певною структурою. Навчити

виконувати: пошук і заміну тексту, перегляд і друк документа; розвивальна: сприяти логічному мисленню, уваги, пам’яті. Вміння порівнювати набуті знання. Розвивати вміння аналізувати; виховна: виховувати охайність, акуратність при роботі з документами. Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо. Обладнання: ПК, програмне забезпечення: Windows 7, Microsoft Office 2010, роздатковий матеріал, інструкція з ОП. Тип уроку: комбінований Хід уроку


І. Організаційний етап Привітання вчителя і учнів, психологічне налаштування учнів на роботу. ІІ. Перевірка домашнього завдання Учні демонструють виконані практичні вправи. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Форматування документів особливо важливо в тих випадках, коли документ призначений не для перегляду в електронному вигляді, а для друку на папері. Повідомлення теми і мети уроку. ІV. Актуалізація опорних знань 1) Які три основні групи операцій використовують при обробці текстових документів? 2) Чим відрізняється поняття редагування та форматування документу? 3) Чим відрізняються режими вводу тексту Вставка та Заміна? 4) Як виділити фрагмент тексту? 5) Які операції можна виконати з виділеним фрагментом? 6) Які типи списків Ви знаєте? 7) Як Microsoft Word указує на помилки при вводі тексту? 8) Які параметри абзацу можна змінити? 9) Для чого призначена лінійка? 10) Як організоване меню текстового редактора? V. Вивчення нового матеріалу Процесор MS WORD здатний представити документ на екрані точно в тому ж вигляді, в якому він буде виведений на друк, а також провести сам


друк за наявності принтера, підключеного до комп'ютера. Щоб переконатися в тому, що текст на папері виглядатиме так, як треба, використовують спеціальний режим попереднього перегляду. Для переходу в цей режим служить кнопка Предварительный просмотр на панелі інструментів Стандартная або команда Файл - Предварительный просмотр. В режимі попереднього перегляду документ не можна редагувати. Управляючі кнопки на панелі інструментів дозволяють тільки змінювати спосіб відображення. Якщо зовнішній вигляд документа з яких-небудь причин не влаштовує автора, слід подумати над оформленням документа. Можливо, варто змінити параметри сторінки. Дія цього використовують діалогове вікно Параметры страницы, яке відкривають командою Файл Параметры страницы. Це діалогове вікно містить чотири вкладки. Вкладка Поля дозволяє задати поля листа паперу зі всіх чотирьох стороні орієнтацію тексту на сторінці. Елементи вкладки Размер бумаги

управляють розміром листа

паперу. На вкладці Источник бумаги розташовані елементи управління, що задають спеціальні параметри, якщо документ повинен роздруковуватися особливим чином. Клацання на кнопці Печать на панелі інструментів - найшвидший, але не найкращий спосіб роздрукувати документ. За такою командою документ друкується з параметрами, заданими за замовчанням. Якщо ці параметри ще не встановлені і не перевірені, то, швидше за все, віддрукований документ доведеться редагувати і друкувати ще раз. Тому в абсолютній більшості випадків використовують команду Файл Печать

(або

клавіатурну

комбінацію

CTRL+P).

В

цьому

випадку

відкривається діалогове вікно Печать, яке дозволяє установити параметри друку і властивості принтера на свій розсуд. Нумерація сторінок Перед тим, як друкувати документ, слід встановити нумерацію його сторінок. Для цього потрібно вибрати команду Номери сторінок меню


Вставка. У вікні Номери сторінок, що відкриється, можна встановити розташування номера (вгорі сторінки або внизу

сторінки)

і його

вирівнювання (зліва, справа, від центру та інші). Якщо перша сторінка документа титульна, то на ній не прийнято ставити номер. У такому випадку потрібно зняти позначку прапорця Номер на першій сторінці. VІ. Використання отриманих умінь і знань Практична робота 1. Запустіть Word. 2. Встановіть книжкову орієнтацію аркуша. 3. Встановіть розміри полів: ліве — 2,5 см, праве — 2 см, верхнє — 1,8 см, нижнє — 2,2 см. 4. Встановіть шрифт Вооk Antiqua, розмір 14, колір чорний. 5. Встановіть нульові значення відступів абзацу зліва і справа і відступу першого рядка. 6. Введіть заголовок і перший абзац тексту «Як у давнину зберігали інформацію», наведеного нижче. 7. Запишіть першу версію документа з іменем Текст2 до своєї папки. 8. Виділіть заголовок, встановіть розмір шрифту — 16, колір — синій, вирівнювання — по центру, інтервал після — 12 пт. 9. Виділіть перший абзац, встановіть відступ першого рядка 1,5 см, вирівнювання за шириною. 10. Продовжуйте вводити наступні абзаци тексту і форматувати їх відповідно до зразка. 11. Запишіть остаточну версію документа. Як у давнину зберігали інформацію З розвитком писемності з'явилися папіруси та інші рукописи, за допомогою яких зберігалася і передавалася різноманітна інформація з покоління в покоління. Вони містили відомості про історичні події, секрети


майстерності різних професій, філософські праці про устрій Всесвіту, релігійні трактати та багато іншого. Стародавні папіруси зберігали в спеціальних місцях і користувалися ними тільки писемні люди, яких тоді було небагато. З появою книгодрукування ця та інша інформація стала доступною для більш широкого кола людей. Найстаріше з відомих на сьогодні друкованих видань «Алмазна Сутра» випущене в Китаї у 868 році. Перше в Європі друковане видання здійснив німецький ремісник Иоганн Гутенберг (13941468), його перша друкована книга «Біблія» вийшла в 1445 році. Засновником книгодрукування в Україні і в Росії став Іван Федоров (1510 — 1583). У 1564 році він видав у Москві «Апостол», у 1574 році у Львові першу слов'янську «Азбуки» і нове видання «Апостола», а в 1581 році в Острозі першу слов'янську «Біблію». Видання книг та їх розповсюдження стимулювало підвищення рівня писемності населення і збільшення кількості людей, які отримали доступ до різноманітної інформації і змогу використовувати її у своїй діяльності. 12. Відкрийте повий документ. 13. Встановіть книжкову орієнтацію аркуша. 14. Встановіть розміри полів: ліве — 3 см, праве — 2 см, верхнє — 2,5 см, нижнє — 2,5 см. 15. Встановіть шрифт Тіmes New Roman, розмір 14, колір чорний. 16. Встановіть нульові значення відступів абзацу зліва і справа і відступу першого рядка. 17. Введіть заголовок і перший куплет вірша «Ми роду козацького діти», наведеного нижче. 18. Запишіть першу версію документа з іменем Вірш до своєї папки. 19. Виділіть заголовок, встановіть розмір шрифту — 16, колір червоний, вирівнювання — по центру, інтервал після — 8 пт.


20. Виділіть перший куплет вірша, встановіть вирівнювання за вим краєм, перемістіть його під заголовок, збільшивши відступ першого рядка. 21. Для останнього рядка першого куплета встановіть інтервал після — 6 пт. 22. Продовжуйте вводити наступні куплети вірша. 23. Запишіть остаточну версію документа. Ми роду козацького діти Ми любимо сонце і квіти, І сонце нам шле свій привіт, Землі української цвіт. В яку б не пішли ми дорогу – Ти, пісне, над нами злітай! Крокуючи гордо і в ногу, Ми славимо рідний наш край. Наш приятель — вітер сміливий, Відвага — це наш заповіт. Ми роду козацького діти. Землі української цвіт. Д. Комілевська 24. Відкрийте новий документ. 25. Встановіть розмір паперу А5. 26. Встановіть альбомну орієнтацію аркуша. 27. Встановіть розміри полів: ліве — 2,5 см, праве — 2,5 см, верхи 1,5 см, нижнє — 1,5 см. 28. Створіть вітальну листівку до дня народження свого однокласника (однокласниці). Текст листівки (прозовий або віршований) придумайте самі. Помістіть на листівку малюнки, які можете взяти з колекції картинок або знайти в Інтернеті, намалювати самостійно в графічному редакторі.


VІІ. Підсумки уроку. Рефлексія В кінці уроку вчитель перевіряє точність і якість виконання роботи. Вчитель відмічає учнів, які успішно виконали завдання, вказує на помилки, які допущені учнями. Виставляє оцінки. VІІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання. Запитання та завдання: 1. Як відкрити вікно з чистим аркушем для нового документа? 2. Назвіть кілька властивостей сторінки? Де можна встановити значення цих властивостей? 3. Як встановити розміри паперу? 4. Чим відрізняється книжкова орієнтація сторінки від альбомної? 5. Як можна встановити розміри полів на сторінці? 6. Чому розмір лівого поля найчастіше більше за розміри інших полів? 7. Коли встановлюють дзеркальні поля? 8. Як змінюються назви лівого і правого поля сторінки при встановленні дзеркальних полів? 9. Як вставити до документа малюнок, створений в графічному редакторі? 10. Чи можна вставити до документа малюнок, який ви тільки що намалювали в графічному редакторі, або його фрагмент, не записуючи його на диск? 11. Назвіть властивості малюнка. Як можна змінити їхні значення? 12. Які значення може набувати властивість розташування малюнка відносно тексту? Як їх встановити? Чим відрізняється взаємне розташування малюнка і тексту при кожному з цих значень? 13. Як вставити до документа картинку з колекції Місrosoft Clipart? 14. Як встановити нумерацію сторінок? 15. В яких випадках па першій сторінці документа не ставлять номер? Як це зробити?


16. Як надрукувати виділений фрагмент документа? 17. Як надрукувати тільки непарні сторінки документа? 18. Як надрукувати, сторінки документа з номерами 1-10 і 20-30? Підручник_____________________________________________________ Робочий зошит _________________________________________________ Додаткове завдання _____________________________________________

Урок № 26 Тема уроку. Підсумковий урок з теми «Текстовий редактор Word» Мета уроку: навчальна: застосування умінь і навичок роботи в текстовому редакторі на практиці, узагальнити знання, навчитися використовувати Word у творчій роботі; розвивальна: розвивати естетичні смаки та орфографічні навички учнів, увагу, логічне мислення, пам’ять; виховна: виховувати охайність, акуратність при роботі з документами. Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо. Обладнання: ПК, програмне забезпечення: Windows 7, Microsoft Office 2010, роздатковий матеріал, інструкція з ОП, залікова картка учня. Тип уроку: комбінований Хід уроку І. Організаційний етап Привітання вчителя і учнів, психологічне налаштування учнів на роботу.


ІІ. Перевірка домашнього завдання Учні демонструють виконані практичні вправи ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Сьогоднішній урок буде базуватись на тих знаннях, які ви отримали вивчаючи тему «Текстовий процесор Word». Програма Microsoft Word являє собою могутній текстовий процесор, який використовується для створення і редагування документів, вставки і видалення тексту, а також створення графічних зображень. Програма є складовою частиною пакету сервісних програм Microsoft Office, створеного для задоволення різних професійних і інших запитів. Основна мета даного уроку полягає в тому, щоб дати вам змогу перевірити свої знання з теми Microsoft Word та наскільки ви готові самостійно виконувати практичні завдання. Поряд з цим, не менше значення має те, що працюючи в MS Word, ви одночасно придбаєте досвід роботи за комп'ютером й опануєте прийоми і навички спілкування із сучасним програмним продуктом. ІV. Використання отриманих умінь і знань Контрольні питання до тематичного заліку 1.

Що таке текстовий процесор? Які ви знаєте процесори?

2.

Що таке текстовий редактор? Які ви знаєте редактори?

3.

Яка різниця між текстовим процесором і текстовим редактором?

4.

Охарактеризуйте Групу команд Файл процесора Word?

5.

Охарактеризуйте Групу команд Правка процесора Word?

6.

Охарактеризуйте Групу команд Вид процесора Word?

7.

Охарактеризуйте Групу команд Вставка процесора Word?

8.

Охарактеризуйте Групу команд Формат процесора Word?

9.

Охарактеризуйте Групу команд Сервис процесора Word?

10.

Охарактеризуйте Групу команд Таблица процесора Word?

11.

Охарактеризуйте Групу команд Окно процесора Word?


12.

Як створити новий документ Word?

13.

Як відкрити існуючий документ Word?

14.

Які режими Word ви знаєте? Охарактеризуйте кожен із них

15.

Як вставити символ до тексту?

16.

Як вставити зображення до тексту?

17.

Як вставити формулу до тексту?

18.

Як вставити діаграму до тексту?

19.

Як вставити таблицю до тексту?

20.

Як виконати пошук фрагмента тексту в документі?

21.

Як виконати пошук та заміну фрагмента тексту в документі на

інший текст? 22.

Як виділити фрагмент тексту? Охарактеризуйте відомі вам

способи 23.

Як скопіювати фрагмент тексту? Охарактеризуйте відомі вам

способи 24.

Як перемістити фрагмент тексту? Охарактеризуйте відомі вам

способи 25.

Наведіть способи затвердження тексту. Як клацанням миші

виділити одне слово, один абзац? 26.

Як вилучити фрагмент тексту?

27.

Як перемістити фрагмент тексту за допомогою буфера?

28.

Які види форматування ви знаєте?

29.

Охарактеризуйте форматування символів.

30.

Охарактеризуйте форматування абзаців.

31.

Охарактеризуйте форматування документа в цілому.

32.

Як змінити колір, шрифт, розмір тексту?

33.

Як встановити поля сторінки, орієнтацію сторінки?

34.

Що таке колонтитули?Як встановити колонтитули?

35.

Як здійснити пошук документа на ПК?

36.

Як зберегти документ на ПК?


37.

Як надрукувати документ? Які види друку вам відомі?

38.

Як перевірити правопис у документі?

39.

Що таке шаблон документа?

40.

Що таке буфер обміну? 2. Практична частина

Варіант 1 “Створення святкових листівок засобами текстового редактора MS Word” 

Вибрати свята, до яких створюватимуться листівки.

Продумати текст поздоровлень.

Ввести текст поздоровлень та оформити святкові написи

належним чином (використати Панель інструментів “Малювання”, якщо потрібно, виконати дії над об'ектами: повернути, розтягнути тощо). 

Зробити малюнки в ГР Paint та експортуйте їх в ваш текстовий

документ. 

Вставити малюнки з галереї ClipArt або з інших файлів (якщо

потрібно, згрупувати або розгрупувати їх). 

Надати листівкам найприваблишого вигляду.

Дати відповіді на питання:

1) Як завантажити програму-редактор? 2) Як переглянути закладки у діалоговому вікні? 3) Як закрити вікно програми-редактора? 4) Як задати режим перевірки правопису? 5) Як виокремити весь текст?Що таке маркирований список? 6) Як з’єднати два абзаци в один? 7) Як скопіювати фрагмент у буфер обміну? 8) Як вставити автотекст? 9) Як увімкнути і вимикнути панель рисування? 10) Що таке таблиця? 11) Як вирівняти дані в клітинках?


12) Як вставити текст в діаграму для заданої таблиці? 

Надрукувати роботу.

Варіант 2 “Створення альбому коміксів засобами текстового редактора MS Word” 

Придумати назву вашого альбому.

Продумати вміст альбому (які будуть малюнки та відповідний їм

текст). 

Створити титульну сторінку (обкладинку) вашого альбому та

оформити її належним чином. 

Зробити малюнки в ГР Paint та експортувати їх в ваш текстовий

документ. 

Вставити надписи до малюнків.

Пронумеровати сторінки альбому.

Оформити

альбом

належним

чином,

щоб

він

виглядав

якнайкраще. 

Дати відповіді на питання:

1) З яких елементів складається вікно програми Word? 2) Як можна відмовитись від щойно зроблених змін? 3) Як вимкнути панелі інструментів? 4) Як задати тип (назву) шрифту? 5) Як підкреслити слово? 6) Як роз’єднати два абзаци на два? 7) Як вставити фрагмент у задане місце тексту? 8) Як нарисувати лінію зі стрілкою? 9) Яка різниця між копіюванням, переміщенням та вилученням фрагмента тексту? 10) Як змінити ширину і колір рамок таблиці? 11) Як змінити розміри діаграми?


12) Що таке розділювач в тексті? 

Надрукувати роботу.

Варіант 3 “ Створення наукової статті засобами текстового редактора MS Word” 

Вибрати тему статті (реферату).

Оформити титульну сторінку статті (реферату).

Ввести потрібний текст.

Вставити

необхідні

таблиці,

малюнки,

формули

та

пронумерувати їх. 

Оформити заголовки (підзаголовки) належним чином.

Пронумерувати сторінки статті.

Вставити колонтитули з назвою статті та вашим прізвищем.

Вставити список літератури, що ви використовували при роботі

над статтею. 

Дати відповіді на питання:

1) Як відкрити вікно документа? 2) Як увімкнути панелі інструментів? 3) Як задати режим перенесення слів? 4) Як зберегти документ з новою назвою в новому місці? 5) Як вирівняти фрагмент тексту по центру? 6) Як задати в абзаці жирний шрифт? 7) Як вилучити весь текст? 8) Які є типи автофігур? 9) Як п’ять разів підряд повторити в документі деякий текст? 10) Які є способи створення таблиць? 11) Як перемістити діаграму в інше місце? 12) Як вставити рядок в таблицю? 

Надрукувати роботу.


V. Фізкультхвилинка ( під час практичних завдань, вправи для очей) VІ. Підсумки уроку. Рефлексія Виставлення оцінок. Учитель перевіряє практичні роботи (максимум — 6 балів), додає бали до результатів опитування, виставляє оцінки в журнал. Вправа закінчи речення 1. Мені було цікаво… 2. Мені було важко… 3. Я зрозумів (ла), що… 4. Тепер я можу… 5. Я навчився(навчилася)… 6. В мене вийшло… 7. Мені захотілося… VІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання. Атаманюк вчитель

Любов

Олексіївна,

математики

та

інформатики Великоолександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Проблема, над якою працює: «Використання

сучасних

інформаційних технологій на уроках інформатики». Педагогічне

кредо:

«Коли

шляхетна людина вчить і виховує, вона веде, але не тягне за собою; спонукає, але не змушує; вказує шлях, але дозволяє йти самому»


Урок № 27 Тема. Комп’ютерні мережі та їх призначення. Типи комп’ютерних мереж. Локальна мережа. Мета: навчальна: ознайомити учнів з поняттям комп’ютерної мережі, видами комп’ютерних мереж, їх класифікацією та призначенням, з основними пристроями, необхідними для підключення до мережі, розглянути локальну мережу класу, навчити працювати з мережними папками; розвивальна:

розвивати

інформатичну

компетентність

учнів,

пізнавальний інтерес, уміння конспектувати; виховна: виховувати ціннісне ставлення до праці, самостійність та відповідальність. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання та наочність: комп’ютерний клас з ОС Windows, проектор з інтерактивною дошкою, презентація «Комп’ютерні мережі», практичне завдання, додаток до уроку. Хід уроку І. Організаційний етап. ІІ. Актуалізація опорних знань. Гра «Так чи ні?» Дотримання правил роботи з комп’ютером та поведінки в комп’ютерному класі. Діти, я називаю правило, а ви, якщо воно правдиве малюєте в зошиті трикутник, якщо ні - коло. -

Можна їсти в кабінеті інформатики.

-

Біля комп’ютера треба сидіти рівно


-

До кабінету інформатики треба заходити лише за дозволом

вчителя -

Можна бігати біля комп’ютерів та в кабінеті взагалі

-

На монітор комп’ютера не можна ставити квіти, класти книги

-

Не можна торкатися руками дротів під напругою

-

Для зручності можна ставити клавіатуру на коліна

-

Екран монітора потрібно протирати спеціальною серветкою

-

Вимикаючи комп’ютер натискаємо кнопку Power

тощо

Вчитель показує комбінацію фігур, яка має бути, учні перевіряють один одному. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Учитель . Уявіть ситуацію, що у вас вдома є 2 комп’ютери – батьків і ваш. До комп’ютера батьків підключений принтер. Вам потрібно терміново роздрукувати інформацію на папір. Які ваші дії? (можливі відповіді: скинути на флешку, диск тобто будь-який носій інформації). А тепер уявіть, що немає ніяких носіїв інформації (можливі варіанти: з’єднати у мережу). Вступна бесіда за темою «Комп’ютерні мережі» Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми починаємо

вивчати тему

«Комп’ютерні мережі». Дана тема розрахована на 8 годин. Під час її вивчення вам потрібно буде виконати дві практичних роботи «Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою» та «Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами», навчитись здійснювати пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, навчитись користуватись спеціальним програмним забезпеченням та ін. Вивчення теми буде завершено контрольною роботою у вигляді комп'ютерного тестування.


І перш ніж ми перейдемо до вивчення теми уроку я хочу побачити наскільки ви обізнані в термінах пов’язаних з комп’ютерними мережами. Гра «Сигнальні картки» Завдання: у вас у конверті є дві картки червоного і зеленого кольору, візьміть їх у руки. Слухайте уважно поняття, яке я називаю і піднімайте зелену картку, якщо поняття вам знайоме, червону – якщо не знаєте що це за слово. Модем Комп’ютерна мережа Сервер Клієнт Протокол Інтернет Локальна мережа Глобальна мережа Веб-сайт Веб-сторінка Веб-браузер Гіперпосилання


Сьогодні на уроці ми розпочнемо знайомитися з цими поняттями. Ви побачили скільки нового ми повинні розглянути і скільки «чистих листів», які нам потрібно заповнити. ІV. Вивчення нового матеріалу. Розповідь вчителя (презентація «Комп’ютерні мережі ») Зараз вже неможливо уявити собі будь-яку галузь науки та техніки без використання

комп’ютерів.

Для

того,

щоб

користувачі

могли

використовувати весь потенціал інформаційного поля світу, комп’ютери об’єднують у мережі. При фізичному з’єднанні двох або більше комп’ютерів утвориться комп’ютерна мережа. - Але чи достатньо цього? Можливо, для створення мережі потрібне ще якесь додаткове обладнання та програмне забезпечення? (відповіді учнів) У загальному випадку для створення комп’ютерних мереж необхідно мати спеціальне апаратне забезпечення (мережне устаткування) це кабелі, мережну плату

і спеціальне програмне забезпечення (мережні програмні засоби). Найпростіше з’єднання двох комп’ютерів для обміну даними називається прямим з’єднанням. Комп’ютерна мережа – це з’єднання кількох комп’ютерів. Розрізняють наступні комп’ютерні мережі: 1.Персональну (будується навколо однієї людини для об’єднання таких пристроїв, як телефон, ноутбук, комп’ютер ) 2.Локальну (охоплює невелику територію, кімнату, клас) 3.Регіональну (працює в кількох районах міста)


4.Глобальну (об’єднує десятки і сотні тисяч комп’ютерів , що можуть бути розташовані в різних містах і країнах) 5.Всесвітню (пов’язує величезну кількість наявних малих і великих мереж) Комп’ютери в мережі можуть відрізнятися за функціями, які виконують. Ті комп’ютери, які надають доступ до власних ресурсів іншим комп’ютерам і керують розподілом ресурсів мережі, називають серверами, а ті

що

користуються

ресурсами

серверів,

-

«клієнтами»(«робочими

станціями») Мережі в яких є один або декілька серверів називаються з виділеним сервером або багаторанговими. А в яких немає сервера – однорангові. Перші комп'ютерні мережі були побудовані на основі кабельного з'єднання та використовували для встановлення зв'язку між комп'ютерами існуючі телефонні кабелі. Приєднання комп'ютерів до мереж за допомогою телефонних ліній використовують і в наш час. Першою бездротовою мережею була мережа AIohaNet Гаванського університету, створена в 1970 р. У ній передавання даних між комп'ютерами здійснювалося з використанням радіосигналів. У наш час за бездротовою технологією об'єднують комп'ютери як у локальних, так і в глобальних мережах. Також зараз у глобальних мережах використовують супутниковий зв'язок Словник термінів Клієнт – ваш персональний комп’ютер Сервер – персональний комп’ютер де зберігається інформація Протокол – правила передавання даних між клієнтом і сервером. IP-адреса (192.168.1.100)

персональна

адреса

персонального

комп’ютера


Провайдер – поставщик послуг інтернету (Київстар) Служби Інтернету – послуги, які надає всесвітня мережа (електронна пошта, пошукові системи, інтерактивне спілкування, онлайн спілкування) V. Усвідомлення набутих знань. 1)

Робота за підручником

2)

Додаткове завдання

Вправа «Шпаргалка» Учитель

пропонує

учням

прочитати

навчальний

матеріал

з

відповідного параграфа. Необхідно передати його зміст за допомогою рисунків, умовних позначень або схем. Ці шпаргалки (підписані) учні віддають учителеві. Потім підходять до вчителя і витягують шпаргалку. За цією шпаргалкою потрібно відтворити текст. Наприкінці відзначають найкращі шпаргалки та доповідачів. VІ. Формування практичних умінь і навичок. Практичне завдання Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми. Для розуміння будь-якого питання недостатньо володіти лише теоретичними знаннями, потрібно вміти застосовувати їх на практиці. Відкрийте на вашому ПК тест «Комп’ютерні мережі»

та

виконайте зазначені там завдання. 1)

Ви знаєте, що кожному комп'ютеру в Інтернеті присвоюється

адреса, яку називають IP-адресою. Визначіть і запишіть IP-адресу вашого ПК (Пуск-Панель управления – Сеть и подключение к интернету - Сетевые подключения – Подключение по локальной сети (свойства або 2 рази клацнути лівою кнопкою миші) – Состояние – Поддержка – IP-адрес).


2)

Пройдіть електронне тестування: Тест_Комп’ютерні мережі.exe,

яке знаходиться за адресою: диск Д, папка Інформатика, файл – 6 клас, кількість набраних балів запишіть на даній сторінці. 3)

Уроки інформатики проходить у комп'ютерному класі, де є 9

учнівських комп'ютерів і 1 учительський. Аби учні мали змогу обмінюватися файлами без використання компакт-дисків і флешок, ці комп'ютери потрібно з'єднати в мережу. Зобразіть тут схему мережі комп'ютерного класу, розташувавши на ній комп'ютери на свій розсуд. Завдання виконайте за допомогою геометричних фігур та ліній. 4)

Зайти через мережеве оточення на комп’ютер вчителя, на диску Д

знайти файл «Домашнє завдання», відкрити та записати у щоденники. 5) Зберегти файл «Урок 27» перейменувавши його на «Урок 27. прізвище».


6) Зайти через мережеве оточення на комп’ютер вчителя та скопіювати на диск Д, в папку «6 клас», даний файл. VІІ. Підбиття підсумків уроку. Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу -

Чи задоволені ви своєю роботою під час вивчення даної теми?

-

Що вам найбільше запам’яталося?

-

Де вам стануть у пригоді здобуті знання?

Оцінюється діяльність учнів на уроці, враховуючи гру «Так чи ні» та практичне завдання. VIІІ. Домашнє завдання 1.

Опрацювати конспект уроку і параграф з підручника

2.

Творче завдання

Зобразіть однорангову мережу з 5 комп’ютерів підключених до одного принтера у графічному редакторі Paint

Урок № 28 Тема.

Поняття

про

глобальну

мережа

Інтернет.

Поняття

Всесвітнього павутиння. Мета: навчальна: познайомити учнів з найпопулярнішою службою Інтернету — Всесвітньою павутиною, а також з поняттям веб-сайту, веб-сторінки, навчити користуватися гіперпосиланнями; розвивальна:розвивати пам’ять, увагу, уяву, науковий світогляд на основі знань про глобальну мережу Інтернет; виховна: виховувати ціннісне ставлення до праці, інформаційну компетентність, самостійність та

відповідальність.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.


Обладнання та наочність: комп’ютерний клас з ОС Windows, проектор з інтерактивною дошкою, презентація «Всесвітня павутина», практичне завдання, додаток до уроку. Хід уроку І. Організаційний етап. ІІ. Актуалізація опорних знань Інформатичний диктант Учитель диктує, а учні продовжують речення, вставляючи необхідні поняття та терміни 1. При фізичному з’єднанні двох або більше комп’ютерів утвориться... (комп’ютерна мережа) 2. Ті комп’ютери, які надають доступ до власних ресурсів іншим комп’ютерам і керують розподілом ресурсів мережі, називають ………. (серверами) 3. Ті

комп’ютери,

що

користуються

ресурсами

серверів,

називаються……. («клієнтами») 4. Правила передавання даних між клієнтом і сервером це ……… (протокол) 5. У нашому класі комп’ютери з’єднанні у ……. (локальну мережу) 6. Всі комп’ютери локальної мережі можна побачити в папці ……. (мережне оточення) 7. У мережі кожен комп’ютер має свій ……. (ІР- адрес) 8. Комп’ютерні мережі поділяються на персональну, локальну, регіональну, всесвітню та ……… ( глобальну) 9. Для створення комп’ютерних мереж необхідно мати спеціальне апаратне забезпечення (мережне устаткування) це ………. (кабелі, мережну плату) 10. І комп'ютери порою Розмовляють між собою


А для цього їм потрібна Річ відома не усім До телефону підключай І повідомлення приймай, Адже мову ми ведем Про зв'язок через ..... (модем) 11 . (Ребус прикріплений на дошці)

12 . Зобразити схематично, від руки, однорангову мережу з 5 комп’ютерів з підключенням до одного принтера (запитання з домашнього завдання) Діти обмінюються зошитами, з допомогою вчителя обговорюють правильні відповіді і виставляють оцінки (всі завдання по 1 балу) ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Вступна бесіда У наш час персональні комп’ютери, що знаходяться мало не в кожному будинку і практично в кожній організації, досягли величезних потужностей в переробці інформації. Але вся ця потужність у наш час зводиться нанівець без наявності сучасних засобів комунікації, тобто зв’язки. І сьогодні щодня безліч людей відкриває для себе існування глобальних комп’ютерних мереж, об’єднуючих комп’ютери у всьому світі в єдиному інформаційному просторі, ім’я якому - Інтернет. І ми з вами з сьогоднішнього уроку почнемо осягати премудрості роботи в цій мережі.


Припустимо, вам потрібно відправити листа товаришеві. Що для цього необхідно знати? Відповіді учнів Звичайно, потрібно знати адресу, за якою відправлятимете листа, і правила запису цієї адреси. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що являє собою мережа Інтернет, які адреси існують в ній, для чого вони призначені і як записуються, вивчите поняття гіпертекстового документу, також ми обговоримо основні можливості мережі Інтернет. 17 травня 1974 року академік Андрій Дмитрович Сахаров завершив роботу над статтею «Світ через півстоліття». Сахаров написав: «У перспективі, можливо, пізніше, ніж через 50 років, я уявляю створення всесвітньої інформаційної системи, котра зробить доступним для кожного в будь-яку хвилину зміст будь-якої книги, колись і десь опублікованої, зміст будь-якої статті... Навіть часткове здійснення всесвітньої інформаційної мережі справить глибокий вплив на життя кожної людини, на її дозвілля, на її інтелектуальний і художній розвиток. На відміну від телевізора, всесвітня інформаційна мережа буде надавати кожному максимальну свободу у виборі інформації і вимагати індивідуальної активності». Темп прогресу інформаційних технологій далеко випередив очікування Сахарова. І на сьогоднішній день ми маємо цілий світ під назвою «Інтернет», котрий не знає меж і надає можливість для спілкування мільйонів людей у різних частинах світу, незалежно від їх суспільного становища і роду занять. ІV. Вивчення нового матеріалу Розповідь вчителя з переглядом презентації «Всесвітня павутина»

Вчитель: Як ви думаєте, що можна дізнатися в наш час за допомогою Інтернету? (Відповіді учнів)


Ви назвали багато різних тем, про які можна дізнатися з Інтернету. Справді в Інтернеті є спеціальні сайти про тварин, рослин, книги, музику. Є сайти бібліотек. Заходь і читай будь-яку книгу. На сайтах можна подивитися картини з колекції відомих музеїв світу. Навіть з дому не потрібно виходити. Будь-який сайт схожий на книгу, яку можна погортати на екрані комп’ютера. Сторінки сайту називаються веб-сторінками. У кожного сайту є головна сторінка, з якої можна потрапити на всі інші сторінки сайту та на інші сайти. Такі зв’язки, що охоплюють безліч сторінок, обплутали все ніби павутиння. Саме тому і вживається слово веб, яке в перекладі з англійської мови означає павутиння. У нашої школи також є сайт, і ми з вами сьогодні заглянемо на його сторінки. Internet — найбільша

сучасна

глобальна

комп'ютерна

мережа.

Internet зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнах світу. Всесвітня павутина (англ. World Wide Web, скорочено WWW) – найбільше багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: мільйони пов’язаних між собою документів, що розташовані на комп’ютерах розміщених на всій земній кулі. Веб-сервер — це програма, яка працює на підключеному до мережі комп'ютері та: •

отримує мережею запит від клієнта;

знаходить відповідний файл;

відправляє мережею знайдений файл до комп'ютера, з якого було

здійснено запит. Веб-сайт (або просто сайт) — сукупність документів (у тому числі веб-сторінок), об'єднаних за певними ознаками: адресою веб-сервера, темою, належністю організації або конкретній людині.


Веб-cторінка — мінімальний

фрагмент

гіпертексту,

який

можна

завантажити й переглянути. Головна сторінка, домашня сторінка (англ. home page) — початкова сторінка веб-сайту, яка надає відомості про тематику веб-сайту та матеріали, які можна побачити на подальших сторінках (дозволяє переглянути зміст веб-сайту). Як правило, посилання робляться саме на головну (домашню) сторінку веб-сайту. Іноді домашня сторінка може бути першою і єдиною сторінкою на сайті. Гіпертекст — це текстовий документ, який містить посилання на інші документи або інші фрагменти цього самого документу. Такі посилання називають гіпертекстовими. Гіпертекстове посилання (гіперпосилання) — це об'єкт у документі, за допомогою якого можна перейти до іншого фрагмента цього самого документу або до іншого документу. Гіперпосиланням може бути фрагмент тексту або графічне зображення. Зазвичай, гіперпосилання виділяють кольором i/або підкресленням. При підведенні до гіперпосилань вказівника він змінює вигляд. Якщо вибрати гіперпосилання, то буде здійснено перехід за адресою гіперпосилання: до іншого місця в цьому самому документі чи до іншого документу. З гіперпосиланнями ми познайомимося на практиці під час розглядання сайту школи

Словник термінів Internet — найбільша

сучасна

глобальна

комп'ютерна

мережа.

Веб-сервер — це програма, яка працює на підключеному до мережі комп'ютері Сайт – сукупність веб-сторінок у мережі.


Веб-сторінка – окремий документ Всесвітньої мережі. Гіперпосилання – найважливіший елемент веб-сторінки, що пов’язує її з іншими елементами (малюнком, текстом, іншою веб-сторінкою) Веб-браузер (браузер) – програма-клієнт, що встановлює зв’язок з вебсерверами (розглянемо на наступному уроці) Головна сторінка сайту – це сторінка, з якої завантажується сайт та містить основну інформацію про сайт. Необхідні умови роботи у глобальній мережі: •

фізично приєднати комп'ютер до одного з

вузлів мережі; •

отримати ІР-адресу;

встановити й налаштувати програмне

забезпечення — програми-клієнти тих серверів, послуги яки буде використано. V. Усвідомлення набутих знань. Робота за підручником Розглянемо веб-сайт нашої школи Вчитель демонструє учням сайт школи, на прикладі головної сторінки розповідає про гіперпосилання, знайомить учнів з адресою сайту , з його наповненням. Фронтальне опитування -

Який вигляд має домашня сторінка сайту школи?

-

Яка інформація міститься на нашому сайті?

-

Для чого потрібне гіперпосилання?

-

Яку адресу має сайт школи?

-

Скільки сторінок має сайт?

-

Що вам найбільше сподобалося на сайті школи?

VІ. Формування практичних умінь і навичок.


Інструкція з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми. Практичне завдання Відкрийте на вашому ПК текстовий документ «Урок 29» та виконайте зазначені там завдання 1. Веб-сторінка – це… 2. Веб-сайт – це… 3. Визначте правдиве твердження. a. Гіперпосилання завантажує на комп'ютер відео. b. Гіперпосилання дає змогу перейти до іншої веб-сторінки. c. Гіперпосилання блокує перехід до іншої веб-сторінки. d. Гіперпосилання — це програма, призначена для перегляду сайтів. 4. Завітайте на сайт

Національної бібліотеки

України для дітей,

натиснувши на посилання www.chl.kiev.ua . Перед вами відкриється головна сторінка сайту


Насамперед ознайомтеся тут з правилами інтернет-безпеки. Задля цього клацніть спочатку на головній сторінці (у самому низу її лівої колонки) гіперпосилання Інтернет-безпека для дітей з рубрики Це важливо знати, а після того на сторінці, що відкрилася, — посилання Правила Інтернетбезпеки і Інтернет-етики для дітей і підлітків. Прочитайте дані правила та скопіюйте нижче приведені у текстовий документ, де ви попередньо давали відповіді на запитання. Ніколи не давайте приватної інформації про себе (прізвище, номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьків. Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами батьки. Завжди будьте ввічливими у електронному листуванні, і ваші кореспонденти будуть ввічливими з вами. 5. Зберегти файл «Урок 28» перейменувавши його на «Урок 28. Прізвище». 6. Зайти через мережеве оточення на комп’ютер вчителя та скопіювати на диск Д, в папку «6 клас», даний файл. Дані правила вчитель роздруковує учням. Правила інтернет-безпеки і інтернет-етики для дітей і підлітків 1. Ніколи не давайте приватної інформації про себе (прізвище, номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьків. 2. Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому самостійно. Зверніться до батьків або вчителів - вони знають, що треба робити. 3. Зустрічі у реальному житті із знайомими по Інтернет-спілкуванню не є дуже гарною ідеєю, оскільки люди можуть бути дуже різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. 4. Не відкривайте листи електронної пошти, файли або Web-сторінки, отримані від людей, яких ви реально не знаєте або не довіряєте. 5. Нікому не давайте свій пароль, за виключенням дорослих вашої родини.


6. Завжди дотримуйтесь сімейних правил Інтернет-безпеки: вони розроблені для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у мережі. 7. Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами батьки. 8.

Завжди

будьте

ввічливими

у

електронному

листуванні,

і

ваші

кореспонденти будуть ввічливими з вами. 9. У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ - це сприймається у мережі як крик, і може прикро вразити вашого співрозмовника. 10. Не надсилайте у листі інформації великого обсягу без попередньої домовленості з вашим співрозмовником. 11. Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання - це сприймається як "спам", і звичайно засмучує користувачів мережі. 12.Завжди поводьтеся у мережі так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами! VІІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія. Підніміть жовті смайлики всі кому було на уроці цікаво і все зрозуміло, зелені – ті, у кого не виникало труднощів під час виконання завдань, червоні – ті, у кого виникали труднощі. Оцінювання діяльності учнів на уроці, за інформативний диктант, та за домашнє завдання (малюнки дітей роздруковуються та виставляються в комп’ютерному класі). VIІІ. Домашнє завдання 3. Опрацювати конспект уроку і параграф з підручника. 4. Прочитати правила інтернет-безпеки. 5. Творче завдання. Скласти казку чи оповідання про Інтернет.

Урок № 29


Тема. Робота з веб-браузером Мета: навчальна: вироблення умінь і навичок використання програмибраузера для перегляду Web-сторінок, навчити використовувати веб-браузер у повсякденному житті; розвивальна:розвивати інформатичну компетентність учнів, пізнавальний інтерес, навики роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати; виховна: виховувати активність, підвищувати інтерес до інформатики Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання та наочність: комп’ютерний клас з ОС Windows, проектор з інтерактивною дошкою, презентація, практичне завдання, додаток до уроку. Хід уроку І. Організаційний етап. ІІ. Актуалізація опорних знань. Учитель читає вірш: Мир виртуальная сетка окутала Судьбы связала, сплела, перепутала. Сети электронной большое сплетение Двинемся мы на его покорение. Мысли уверенных станут движением Всюду, всегда будем в ногу со временем Компьютер для всех и компьютер всегда! Хорошая истина очень проста. Як ви гадаєте про що говориться в цьому вірші?


Так вірно про Інтернет. Ми з вами сьогодні продовжимо знайомство з мережею Інтернет і розглянемо програми за допомогою яких в всесвітній мережі шукають інформацію. Але перш ніж перейти до теми уроку, допоможіть мені дати відповіді на листівки, які нам принесла листоноша. Учні отримують одну листівку на двох, з запитанням по домашньому завданню, обговорюють, швидко відповідають. Листівка №1. Чи є в мережі Інтернет головний комп’ютер? А. Так. Б. Ні. В. Раніше був, а зараз він не потрібний Листівка №2. Чи можна обмінюватися інформацією з комп’ютером, якщо на ньому використовують іншу операційну систему? А. Так. Б. Ні. В.

Лише

у

випадку

використання

спеціальної

програми

перетворення. Листівка №3. Що таке модем? А. Поштова програма Б. Мережний протокол В. Спеціальний пристрій Г. Сервіс Інтернету Листівка №4 Що обов’язково повинен мати комп’ютер, під’єднаний до інтернету? А. Веб-сервер Б. Домашню веб-сторінку В. ІР-адресу

для


Г. Доменне ім'я Листівка №5 Що таке браузер? А. Сервіс мережі Інтернет Б. Програма для створення веб-сторінок В. Протокол передавання даних Г. Програма переглядання веб-сторінок Листівка №6 Що означає WWW? А. Один із сервісів Інтернет Б. Один із протоколів Інтернет В. Спеціальна програма для переглядання веб-сайтів Листівка №7 Що більше за обсягом – веб-сайт чи веб-сторінка? А. Веб-сайт Б. Веб-сторінка В. Однакові Листівка №8 Чи можна ввести в адресний рядок браузера ІР-адресу сайту? А. Так Б. Ні, треба ввести лише доменну адресу. В. Можна ввести як доменну, так і ІР-адресу сайта Оцінює та зараховує відповіді експерт (один з учнів). Експерт має всі запитання з варіантами відповідей. Робота експерта оцінюється в 3 бали. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Дітям роздані картки в яких вони записують кількість набраних балів


Фронтальне опитування Інтерактивна вправа «Я знаю, що…» (учні завершують речення) (правильна відповідь 1 бал, виставляють в картки) •

сервер – це…(потужний комп’ютер, що надає власні ресурси іншим користувачам мережі)

Інтернет – це…(найвідоміша глобальна мережа)

провайдер надає…(послуги для доступу до мережі Інтернет)

W W W – це…(«всесвітня павутина», послуга мережі Інтернет, яка полягає у перегляді веб-сторінок)

веб-сайт складається з … (веб-сторінок, що пов’язані спільною тематикою)

веб - браузер - це ……..( програма-клієнт, що встановлює зв’язок з веб-серверами)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Сьогодні в світі найважливішою складовою освіти людини є вільне володіння інформаційними технологіями, так як діяльність людей все в більшої степені залежить від інформованості і здатності ефективно використовувати інформацію. Кваліфікований спеціаліст будь-якого профілю повинен вміти знаходити, обробляти і використовувати інформацію за допомогою комп’ютерів. Знання інформатики і інформаційних технологій – необхідні вимоги професійної придатності в 21 столітті. Пошук інформації в Інтернет – другий за затребуванням із сервісів Інтернет (перше місце займає електрона пошта). Навички пошуку інформації сьогодні необхідні кожному користувачу Інтернет. Мережа – невичерпне джерело будь-якої інформації. Тому получити елементарні навички пошуку інформації в Інтернет, правильно організувати свою роботу в мережі допоможе нам сьогоднішній


урок, який присвячений вивченню програм, які потрібні для пошуку інформації в мережі Інтернет. Ви вже знаєте, що таке веб-браузер, ми зверталися до цього поняття коли відкривали різні сайти, а сьогодні розглянемо інтерфейси декількох веббраузерів, особливо звернемо увагу на найпопулярнішого з них це Internet Explorer . ІV. Вивчення нового матеріалу. (Веб-)браузер (англійською проглядач) — програма-клієнт для навігації мережею. Найпопулярніші сучасні браузери такі: Internet Explorer, Моzillа Firefox, Safari, Opera, Google Chrome (див.значки на малюнку зліва направо).

Internet Explorer розповсюджують як разом з OC Windows. Решта є платформо незалежними і безкоштовними. Перед тим, як приступити до пошуку інформації необхідно відкрити будь – який браузер. Щоб завантажити потрібну сторінку або сайт необхідно в адресній строці браузера набрати адрес цієї сторінки або сайту.. Принципи роботи всіх Web-браузерів однакові. Познайомившись з одним із них, ви зможе працювати з будь-яким. Основна функція браузера — забезпечити 33% доступ до ресурсів Web. Розглянемо

найпоширеніший

браузер

Internet

Explorer.

Запустити програму Internet Explorer можна або клацнувши двічі на її піктограмі, що розташовується на робочому столі, або скориставшись пунктом „Программы” головного меню. Структура вікна Internet Explorer є стандартною.


При першому запуску в ньому містяться три панелі інструментів: стандартна, панель адреси і панель посилань. Користувач може настроїти місцеположення і розміри панелей на свій розсуд, просто перетягуючи їх у потрібний бік. Кнопки на панелях зазвичай чорно-білі. Коли курсор миші потрапляє на кнопку, вона ніби засвічується — стає кольоровою. Пункт меню Вид дає змогу прибрати панелі інструментів і рядок стану з екрана, щоб залишити більше місця для Web-сторінки. Підпункт Размер шрифта цього ж пункту меню дає змогу регулювати розмір шрифту від дуже великого до дуже дрібного. За замовчуванням при запуску Internet Explorer відкривається початкова (основна) сторінка фірми Microsoft. Користувач може зробити початковою

будь-яку

Web-сторінку,

що

йому

сподобалася.

Найпростіший спосіб відкрити Web-сторінку — набрати її URL-адресу в полі Адрес, і натиснути Enter.

Internet Explorer веде журнал адрес всіх Web-

серверів, які вже відвідувалися. Замість того щоб набирати адресу такого сервера ще раз, знайдіть його у списку Адрес, який відкрився, і натисніть Enter. Якщо помилково набрано URL-адресу не тієї сторінки, котра потрібна, або випадково клацання зроблене не на тому посиланні, процес завантаження Web-сторінки можна зупинити. Для цього слід натиснути кнопку Остановить на панелі інструментів, або виконати команду Остановить у меню Вид, або натиснути клавіш Esc. Якщо ж ця Web-сторінка все-таки потрібна, процес її завантаження можна поновити. Для цього треба натиснути на кнопку Обновить на панелі інструментів, або виконати команду Обновить у меню Вид. Можна переглядати відразу кілька Web-сторінок у різних вікнах. Щоб відкрити

нове

вікно,

скористайтеся

командою

Файл/Создать/Окно.

Працювати з кількома вікнами зручно, коли, наприклад, в одному вікні відкрито список посилань на Web-сторінки, а кожна з них відкривається в окремому вікні, отже, в будь-який момент можна легко повернутися до


списку. Крім того, в той час, коли відбувається завантаження Web-сторінки в одному вікні, можна переглядати вміст іншого. Відкрити нове вікно можна також, користуючись контекстним меню посилання на Web-сторінки. За командою Открыть в новом окне відповідну сторінку буде відкрито в окремому вікні. Панель посилань дає змогу відкрити конкретні Webсторінки. Коли курсор потрапляє на одну з кнопок панелі посилань, випливає підказка про вміст цієї сторінки і її URL-адресу. Звичайним перетяганням можна помістити на цю панель будь-які інші посилання на вибір користувача. Контекстне меню посилання дає змогу виконати звичайні дії з відповідними об'єктами. V. Усвідомлення набутих знань. Робота за підручником Інтерактивна вправа «Розумний куб» Учні по черзі кидають куб та дають відповіді (1 бал, записують у картки) 1. Для того, щоб знайти потрібну інформацію не знаючи точної адреси сайту потрібно використати…(пошукову службу чи веб-каталог) 2. Найпоширенішими пошуковими службами є…( Мета, Яндекс, Rambler, Google) 3. Найбільш потужна, надійна

та

високошвидкісна пошукова система

це…( Google) 4. Для отримання інформації потрібно сформувати… (запит) 5.

Найпопулярнішим браузером у світі є…… (Internet Explorer)

6. Я знаю такі веб-браузери, як …( Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera) VІ. Рефлексія Форма: слухання

функціональної

музики

з

закритими

очима.

А зараз давайте трішки відпочинемо, та послухаємо музику, заплющимо очі, та підключимо свою уяву. Ми з вами сидимо на зеленій заквітчаній галявині в лісі. Яскраво світить сонечко, літають красиві метелики. Рядом багато –


багато чарівних квіток … На вулиці не жарко, світить сонечко… Літо… VІІ. Формування практичних умінь і навичок. Практичне завдання Інструкція з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми. Відкрийте на вашому ПК текстовий документ «Урок 30» та виконайте зазначені там завдання. Вчитель показує та коментує роботу браузера

1. Розглянемо роботу з веб-браузерами на прикладі

Mozilla Firefox.

Розгляд означає взаємодію з інтерфейсом браузера і здійснення відповідних практичних кроків. Запустити браузер можна за допомогою: •

кнопкою запуску програм;

значка на Стільниці (Робочому столі);

кнопки

Моzilla FireFox на панелі швидкого запуску.

Після запуску буде відкрито програмне вікно. Веб-сторінку, яка відображено у вікні браузера, називають поточною.


Зовнішній вигляд програмного вікна можна змінити. Зокрема, можна додати інструменти. Список усіх панелей інструментів можна побачити, якщо у меню Вигляд установити вказівник на пункт Панелі інструментів. Для відкриття панелі інструментів слід встановити позначку прапорця біля назви потрібної панелі. Важливі й цікаві веб-сторінки корисно зберігати на своєму комп'ютері для можливості перегляду без підключення до мережі. Можна зберегти веб-сторінку повністю або окрему її частину (текст, зображення) у різних форматах. Збереження веб-сторінки на носій інформації здійснюють таким чином. 1. Використати вказівку меню Файл / Зберегти як… або комбінацію

клавіш Ctrl + S. 2. У вікні діалогу Зберегти як: o

вибрати теку;

o

вказати назву, з якою буде збережено сторінку;

o

вказати тип файлу:

Закладки — елемент інтерфейсу браузера для збереження посилань на відвідані веб-сайти. 2. Відкрити в браузері Моzilla FireFox веб-сторінку сайту нашої школи та зберегти її на своєму комп’ютері VІІІ. Підбиття підсумків уроку. Інтерактивна вправа для проведення рефлексії «Мікрофон» Передаючи уявний мікрофон, учні по черзі продовжують думку: «Сьогодні на уроці я дізнався / дізналася, про …», «Для мене сьогодні цікавим було…..», «На наступному уроці хотілося б дізнатися про…., навчитись….» Підрахування балів, виставлення оцінок , їх мотивація. ІХ. Домашнє завдання


Опрацювати відповідний параграф з підручника, конспект уроку Випереджувальне завдання. Порівняти інтерфейси браузерів Моzillа Firefox, Opera, Google Chrome. Дослідити, як в них здійснюється пошук інформації. Вибрати найкращий для себе і підготуватися до проведення рольової гри «Я веб-браузер» (уявити себе веб-браузером і розповісти про свої можливості).

Урок № 30 Тема. Пошук інформації в Інтернеті. Аналіз знайдених матеріалів Мета: навчальна: розглянути пошукові системи мережі Інтернет, правила пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет, сформувати вміння пошуку необхідної інформації; розвивальна: розвивати логічне мислення, просторову уяву, уміння знаходити й систематизувати необхідну інформацію, спілкуватися за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використовувати й самостійно освоювати сучасні програмні засоби; виховна: виховувати акуратність, точність, коректність і тактовність при роботі з комп’ютером; прищеплювати навички самостійної та групової роботи. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Обладнання та наочність: комп’ютерний клас з ОС Windows, проектор з інтерактивною дошкою, презентація, картки зі смайлами настрою, кросворд, карточки «Рефлексія». Хід уроку «Хто володіє інформацією той володіє світом» І. Організаційний етап. Пролунав дзвінок.


Починаємо урок. Працюватиме старанно, Щоб почути у кінці, Що у нашім шостім класі Діти просто молодці. А з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок? У кожного з вас на столі є 3 картки зі смайлами! Підніміть саме ту картку, яка відповідає вашому настрою. А зараз ми з вами попрацюємо і побачимо яким буде ваш настрій наприкінці уроку. ІІ. Актуалізація опорних знань. Рольова гра «Я веб-браузер» Діти уявляють себе одним із веб-браузерів і розповідають про свої можливості (домашнє завдання) ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Конкурс «Плутанка». збере

слова

і

прочитає

Хто швидше вислів

(слова

прикріплені до дошки) Минуло майже 200 років з того часу, як засновник міжнародної династії підприємців Натан Родшельд сказав цю фразу, але до сьогодні вона не втратила своєї актуальності. Подивіться на екран, та зберіть із слів вислів. Прокоментуйте цей вислів. Як ви вважаєте, про що піде розмова на нашому сьогоднішньому уроці? Так про інформацію! А також про те, де її можна знайти за допомогою комп’ютера. На минулих уроках ми ознайомилися із комп’ютерною мережею Інтернет, а

сьогодні ви дізнаєтеся, які послуги пошуку надає своїм


користувачам Інтернет, про його можливості, також ми будемо шукати в Інтернеті різну інформацію. ІV. Вивчення нового матеріалу Розповідь вчителя з показом презентації «Пошук інформації» В Інтернеті є багато цікавої і корисної інформації. Ви вже знаєте, що вона розміщується на веб-сайтах, кожен з яких має свою адресу. За цією адресою сайт легко знайти. Проте що робити, якщо ми не знаємо, на якому сайті знаходиться необхідна інформація, або не знаємо точну адресу потрібного сайту? Існують спеціальні сайти-довідники, що, як і друковані каталоги, містять переліки сайтів різної тематики. Але веб-сайт може оновитися, тобто змінитися, тому що його господар може розмістити там нову інформацію або видалити стару. І насправді, веб – як живий океан, який постійно змінюється. Для того, щоб отримати найсвіжішу інформацію про те, що нас цікавить, використовують пошукові сервери . Це потужні комп’ютери зі спеціальними

програмами,

які

постійно

борознять

веб-

«океан»,

переглядають усі сторінки,що знаходять в мережі, і в будь-який момент готові дати нам відповідь на запитання, де знайти нам відомості. Пошукових серверів існує багато, і кожен з них має власну вебсторінку. На цій сторінці обов’язкове є поле, в яке можна ввести запит . Проте запит – це не питання. Це характерне слово або кілька слів, або характерна фраза. Коли запит буде зроблено, сервер почне пошук. Він перегляне всі дані, що накопичив, і знайде усі веб-сторінки, де зустрічається слово або фраза, яку ми ввели. Пошук може тривати певний час, і врешті-решт на екрані з’явиться список усіх знайдених сторінок з їхніми адресами. Цей список може бути величезним. Тоді треба уточнити запит – включити в нього ще одне слово або кілька слів або інакше сформулювати характерну фразу. Характерні


слова у запиті відокремлюються пропуском, а характерна фраза береться в лапки. Крім пошукових серверів інформацію можна шукати за допомогою веб-каталогів.

Веб-каталог - сайт, на якому зібрано багато посилань на інші сайти, відсортованих і розділених на категорії згідно з тематикою. Пошукова система - веб-сайт, призначений для пошуку сторінок, що містять задане слово або словосполучення чи відповідність іншим критеріям. Працюючи у мережі Інтернет, необхідно орієнтуватися в об’ємі інформації. Для пошуку інформації в мережі Інтернет зазвичай використовують 3 способи: 1 спосіб – пошук за адресою Застосовується тоді, коли відома адреса інформаційного ресурсу, що містить необхідну інформацію. Достатньо ввести адресу ресурсу в адресний рядок браузера. 2 спосіб – пошук за допомогою навігації по гіперпосиланнях. Це найменш зручний спосіб, так як з його допомогою можна шукати документи, лише близькі за змістом до поточного документа. 3 спосіб – використання пошукових серверів (пошукових систем)Інтернету.


Найбільш зручний спосіб пошуку інформації. Як здійснюється пошук? Апаратна складова пошукової системи – сотні тисяч, мільйони фізичних серверів (комп’ютерів). Програмна частина пошукової служби – це пошукова машина Пошукова машина – це комплекс програм, що забезпечують постійне і правильне функціонування пошукової системи. Павук - програма, яка завантажує в пошукову машину web-сторінки. •

База даних – сховище усіх даних,

котрі завантажуються до

пошукової системи і аналізуються. •

Індексатор - програма, яка «розбирає» web-сторінку на складові

частини і аналізує їх. Аналізуються заголовки, посилання, текст документів. •

Черв’як - програма, яка

здатна знайти на web-сторінці всі

посилання на інші сторінки. Її задача – визначити, куди далі повинен «повзти» «павук», керуючись посиланнями. Адреси пошукових сайтів Пошукові системи для пошуку у міжнародних інформаційних ресурсах Alta Vista (http://www.altavista.com/); Google (http://www.google.com/); Yahoo (http://www.yahoo.com/); Українські пошукові системи: http://meta-ukraine.com http://www.topping.com.ua Для пошуку інформації в російських інформаційних ресурсах: Яндекс (http://www.yandex.ru).


Рамблер (http://www.rambler.ru); Корисно використовувати метапошукові системи: Метапошукова система – це пошуковий інструмент, який відправляє Ваш запит на кілька пошукових систем одночасно. http://www.all4one.com/ http://www.oneseek.com/ Адреси пошукових серверів добре відомі всім, хто працює в Інтернеті. В даний час в україномовній частині Інтернет популярні наступні пошукові сервери: МЕТА-Україна, Яндекс.ua та інші. Пошукова система надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. Більшість пошукових систем шукають інформацію на сайтах Всесвітньої павутини. А про які пошукові системи ви чули? Молодці! Yandex. ru Яндекс — російська система пошуку в Мережі. Сайт компанії, Yandex.ru, був відкритий 23 вересня 1997 року. Відмітна особливість Яндекса — можливість точного налаштування пошукового запиту. Це реалізовано за рахунок гнучкої мови запитів. Google. ru Лідер пошукових систем в Інтернеті. За однією з версій, Google — спотворене написання англійського слова googol. "Googol (гугол)" – це математичний термін, що позначає одиницю з 100 нулями. Правила ефективного пошуку інформації в мережі Інтернет: Визначтеся з темою запиту. (що саме потрібно знайти?) Правильно сформулюйте і впишіть ключові слова. Здійснюйте пошук за принципом «від складного до простого» (спочатку вказуйте більше ключових слів, а потім зменшуйте їх кількість за рахунок менш важливих). Використовуйте розширений пошук (він доступний за посиланням на сторінці пошуку і являє собою форму, яку потрібно заповнити, даючи відповідь на додаткові питання.)


Пам’ятка до складання запитів Позначення оператора + (логічне та)

Опис Наприклад, історія + інформатика В результаті пошуку отримаємо перелік сайтів,

«…» {…}

що містять обидва терміни дають змогу отримати точне словосполучення дають змогу отримати словосполучення, близькі

[n,…]

до заданого використовують,

коли

потрібно

обмежити

відстань між словами. Наприклад,

[3,

музей

Києва]

відстань

у

знайдених документах між слова не перевищує трьох слів V. Усвідомлення набутих знань Робота за підручником Колективна робота Відкривши пошукову систему Google, учитель пояснює призначення елементів, розміщених на стартовій сторінці, вводить кілька запитів і, отримавши результат, переходить до веб-сторінок з інформацією. Учні пригадують знайомство з веб-сайтом школи, задають запитання. Варто звернути увагу на кількість знайдених посилань. Учитель демонструє схему стратегії пошуку інформації, пояснюючи зображену послідовність дій. Варто додати, що для пошуку загальної інформації на певну тему краще скористатися веб-каталогом, а для того, щоб знайти відповідь на конкретне питання, доцільніше використати пошукову систему. Хвилинка-цікавинка (з використанням кліпу_урок 30)

Цікаві факти про компанію GOOGLE


 Пошукова система Google була створена як учбовий проект студентів Стенфордського університету Ларрі Пейджа і Сергія Бріна. Вони в 1996 році працювали над пошуковою системою Backrub, а в 1998 році на її основі створили нову пошукову систему Google.  Назва Google сталася від навмисно спотвореного Сергієм Бріном слова Googol (Гугол), яке означає 10100  Google складається з 450000 серверів, зібраних в дату-центри, розкидані по всьому світу  Головна причина по якій Google мала такий чистий інтерфейс — його писали самі засновники, не знайомі тоді з принципами дизайну сайтів того часу  Google розуміє більше ста мов. І розуміє не лише розмови народів планети, але і мови мультика про Багса Лазні, кухаря з «Маппет-шоу», жителів планети Клінгон, персонажів фільму Star Trek і хакреську мову leet.  Do а barrel roll – при наборі перевертається Після запиту zerg rush сторіночка завмирає і на результати пошуку нападають маленькі букви O. VІ. Формування практичних умінь та навичок Інструкція з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми Відкрийте на

вашому ПК текстовий документ «Урок 30»

та

виконайте зазначені там завдання Теоретичні завдання Щоб правильно виконати завдання в оглядачі Internet Explorer, уважно треба повторити матеріал минулого уроку та правила роботи з комп’ютером та розгадати кросворд. 1. З чого складається всесвітня мережа (сторінки) 2. Найпопулярніша пошукова система (яндекс) 3. Як називається сторінки з гіперпосиланнями (сайти)


4. Як перекласти англійської мовою слово «павутиння» (веб) 5. Як називається програма, де ми можемо переглянути потрібні нам сайти (браузер) 6. Як називається безпечна інтернет-країна (онландія) 7. Посилання найчастіше ще називають (гіпер) 8. Вона буває електронною (пошта) Яке слово по вертикалі ви розгадали? Запишіть.

Практичне завдання 1) Відкрити інтернет-браузер Internet Explorer 2) В рядку адреси ввести yandex.ua 3) У рядку пошуку вводити дані, та натискати кнопку пошук. 4) Ви повинні знайти інформацію: коли з’явився перший ноутбук? Коли відзначають новий рік в Ізраїлі? Яка найменша комаха у світі? (відповіді запишіть у даному файлі. 5)Закрийте вікно інтернет-браузера Internet Explorer 6) Зберегти файл «Урок 30» перейменувавши його на «Урок 30. прізвище» 7) Зайти через мережеве оточення на комп’ютер вчителя та скопіювати на диск Д, в папку «6 клас» даний файл VІІ. Підбиття підсумків уроку. Сьогодні на уроці ми дізналися, які є спеціальні засоби, призначені для знаходження потрібної інформації в Інтернеті, розглянули пошукові системи


мережі Інтернет та правила пошуку інформації, навчилися правильно знаходити необхідну інформацію в Інтернеті. -

З яким оглядачем ми сьогодні працювали?

-

Пошукові сервери використовують для..?

Оцінювання діяльності учнів. Карточка «Рефлексія Підкресліть один з варіантів відповіді Запитання Чи комфортно ви почували себе

Так

Ні

на уроці? Чи сподобався вам урок? Чи впорались ви з практичним

Так Так

Ні Ні

завданням? Чи вважаєте ви, що вивчений

Так

Ні

матеріал знадобиться вам в житті? Підніміть картку, яка відповідає вашому настрою

VІІI. Домашнє завдання. 1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку 2.

Ви вже бачили в інтернеті багато різних сайтів. Пофантазуйте і

намалюйте тут домашню сторінку веб-сайту, розробку якого доручили саме вам. Грабець

Лідія

Григорівна,

вчитель

математики та інформатики Зіньківського НВК.


Проблема над якою працює: «Впровадження інтерактивних форм і методів на уроках математики та інформатики». Педагогічне кредо: «Завдання вчителя - щоб ключик відшукати До кожної дитячої душі. І кожному можливість росту дати До інтелекту, що не матиме межі».

Урок № 31 Тема. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Практична робота 9 «Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду». Мета: навчальна: ознайомити учнів із збереженням веб-сторінок та їх фрагментами; навчити створювати списки сайтів, обраних для швидкого доступу; розвивальна: розвивати навички проведення пошуку, оцінювання, перевірки достовірності; розвивати пам’ять, мислення, увагу, інтерес до вивчення інформатики; виховна: виховувати працьовитість, інтерес до знань, до предмету, самостійність, дисциплінованість. Тип уроку: комбінований урок Обладнання та наочність:. комп’ютери, роздавальні матеріали, програма Internet Explorer, Mozilla Firefox, таблиця смаглів. Хід уроку I. Організаційна частина. Доброго дня, діти!


Ось дзвінок сигнал нам дав, Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, Урок скоріше починаймо. Щоб урок нам розпочати, Треба всім нам повторяти: «Я уважний і серйозний, Хоч іще малого зросту, Зараз з силами зберусь, Я нічого не боюсь. Впевнений, кмітливий я, Здобути хочу я знання. II. Перевірка домашнього завдання. 1.

Перевірка завдання, заданого за підручником.

2.

Виставка малюнків «Домашня сторінка».

III. Актуалізація опорних знань «Інформативна розминка» Опитування ланцюжком 1.

Які програми-браузери ви знаєте?

2.

Що таке веб-сайт?

3.

Що таке веб-сторінка?

4.

Як створити список сайтів, які обрані для швидкого доступу?

5.

Що таке гіперпосилання?

6.

Що ми називаємо домашньою сторінкою?

7.

З допомогою яких систем можна знайти потрібну інформацію в

Інтернеті? 8.

Як створюється пошук потрібної інформації?


IV. Мотивація навчальної діяльності. Сьогодні

ми продовжимо знайомитися

з Інтернетом

та його

можливостями. Скажіть будь ласка, хто з вас шукав в Інтернеті листівки? А чи зберігали ви їх на диск? Сьогодні ми з вами навчимося на нашому уроці не

тільки

знаходити

потрібну

інформацію,

але

й

зберігати

її.

Тема сьогоднішнього уроку: Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Практична робота №9 «Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду». (Учні записують тему в зошит). V. Вивчення нового матеріалу. Дуже часто ми з вами шукаючи потрібну інформацію знаходимо багато веб-сторінок, які містять цікаві відомості. Нажаль, ми не завжди маємо багато часу для того, щоб їх переглянути, тому краще завантажити цю інформацію на комп’ютер, а коли буде вільний час можна її переглянути. Завантажену з Інтернету веб-сторінку можна зберегти у файлі на своєму комп'ютері. Це дасть змогу переглядати її в той час, коли немає зв'язку з глобальною мережею. Для

збереження

веб-сторінки

використовують

команду Файл,

Зберегти як або комбінацію клавіш Ctrl + S. Після її вибору відкривається діалогове вікно. У діалоговому вікні треба: •

вибрати папку;

вказати назву, з якою буде збережено сторінку;

вказати тип файлу:

• Веб-сторінка, повністю — сторінка зберігається цілком з усіма зображеннями, тлом та іншими об'єктами; • Веб-сторінка, тільки HTML — зберігається лише форматований текст разом із гіперпосиланнями;


• Веб-архів, один файл — зберігається архів поточної веб-сторінки в одному файлі; • Текстовий файл — зберігається лише текст HTML-документа без форматування, зображень і гіперпосилань. Якщо ви плануєте тільки переглядати веб-сторінку чи переслати її своїм друзям, то краще зберегти її як веб-архів. Коли ж ви маєте намір скористатися розміщеними на веб-сторінці фотографіями, збережіть її повністю. Загалом же зображення та фрагменти тексту зі сторінки можна копіювати і вставляти в інші документи через буфер обміну Windows, тобто за

допомогою

команд Копіювати та Вставити,

що

містяться

у

меню Правка. Зберегти

графічні об'єкти зі сторінки можна також за допомогою

контекстного меню. Для цього клацніть правою кнопкою миші на графічному об'єкті та в контекстному меню, що відкриється, виберіть команду Зберегти об'єкт як. Після цього ви побачите стандартне вікно для зберігання файлу та зможете записати зображення на диск. Фізкультхвилинка Буратіно потягнувся, Раз нагнувся, два нагнувся. Руки в сторону розвів – Мабуть, ключик загубив. А щоб ключик відшукати, Треба нам навшпиньки стати

VI. Практична робота 1.

Повторення правил техніки безпеки.

2.

Виконання практичної роботи. Хід роботи


Зайняти своє робоче місце. Підготувати комп’ютер до роботи. Початковий рівень. 1. Запишіть одну із відомих вам адрес: 

Пошукового тематичного каталогу_________________________

Пошукової машини______________________________________

Соціальної мережі ______________________________________

2. Із списку адрес виберіть український пошуковий сервер: www.metabot.ru, www.meta.ua, www.google.com. 3. Включіть комп'ютер. Завантажте програму для роботи в мережі Інтернет. Середній рівень. 4. Завантажте Веб-сторінку українського пошукового сервера. 5. Знайдіть відомості про погоду на завтра для вашого обласного центру. 6. Запишіть покази метеоцентру. Достатній рівень. Завдання.

Знайдіть

інформацію

про

видатного

українського

політичного діяча Богдана Хмельницького, використовуючи українську пошукову систему www.meta.com. 7. У рядку пошуку наберіть Богдан Хмельницький. Відзначте кількість знайдених посилань. ____________________________________________________________ Поверніться на попередню сторінку, використовуючи кнопку Назад в Internet Explorer. 8. Змініть умови пошуку, додавши лапки: «Богдан Хмельницький». Як змінилося число знайдених посилань? Чому? Запишіть ____________________________________________________________ ____________________________________________________________


____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 9. Припустимо, серед запропонованих посилань нас цікавлять тільки ті, які містять біографію. Введіть в рядку пошуку слово «біографія», встановіть прапорець «Шукати в знайденому» і знов запустите пошук. Число посилань скоротиться, і в результатах фігуруватимуть тільки джерела, що містять посилання на біографію. Запустіть перше знайдене посилання, клацнувши по ній кнопкою миші. Зверніть увагу, що посилання може відкритися в цьому ж, або в новому вікні. Запишіть посилання на знайдений ресурс за зразком: Прізвище, ім'я автора. «Назва роботи». Назва веб-сайту. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Високий рівень. Завдання. Користуючись пошуковою системою Google знайдіть вказану далі інформацію та запишіть їхній адрес: 10. Хто такий Сальвадор Далі? Збережіть фотографію Сальвадора Далі у своїй папці. ____________________________________________________________ ________________________________________________________________ 11. Що таке АВЕСТА? Відкрийте перше посилання та збережіть сторінку у своїй папці. 12. Коли очікується місячне затемнення? _____________________________________________________________ __________________________________________________________________


VII. Вправи для очей. 

Для покращення фокусування ока подивитись на кінчик носа,

потім одразу перевести погляд у далечінь. В обох випадках погляд затримати на кілька секунд. Повторити вправу 4-5 разів. 

Заплющити очі на 3-5 секунд, а потім розплющити їх на такий же

час. Повторити вправу 4-5 разів. 

Не повертаючи голови, переносити погляд угору-прямо-додолу,

потім – вліво-прямо-вправо. Аналогічно виконувати рухи очей по діагоналі в один та інший бік. VIII. Підсумок уроку. Виставлення оцінок. IX. Домашнє завдання. 1.

Опрацювати матеріал з підручника

2* . Виберіть цікаву тему, знайдіть і збережіть 10 зображень в Інтернеті для розділу з цієї теми. Рефлексія Який смайлик відповідає вашому настрою?

Дякую за співпрацю!

Урок № 32


Тема.

Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі.

Авторське право на Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів. Мета: навчальна: ознайомити з інтернет-енціклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами;

формувати

вміння

працювати

з

онлайн-

перекладачами та інтернет-енциклопедіями; розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу; формувати навички роботи на комп’ютері; інтерес до вивчення інформатики; виховна:

виховувати

самостійність,

працелюбність;

підвищувати

інформаційну культуру учнів; прищеплювати бажання мати глибокі та якісні знання. Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок. Обладнання та наочність: комп’ютери, презентація, роздавальні матеріали, програма Internet Explorer, Mozilla Firefox, таблиця смаглів. Хід уроку І. Організаційний момент Привітання. Позитивне налаштування на урок ІІ. Актуалізація опорних знань Гра «Світлофор» Зараз я буду зачитувати речення, а ви повинні підняти зелену картку, якщо згодні, червону - якщо незгодні. -

Чи можна зберегти веб-сторінку повністю на диск? (Так)

-

Для

збереження

малюнка

на

диск

потрібно

вибрати

в

контекстному меню команду Вставити. (Ні) -

Для збереження із веб-сторінки форматованого тексту із

гіперпосиланням потрібно при збереженні вибрати тип Веб-сторінка, повністю (Ні)


-

Зберегти архів поточної веб-сторінки в одному файлі можна за

допомогою вибору типу файла Веб-сторінка, повністю (Ні) -

Зберегти лише текст HTML-документа без форматування,

зображень і гіперпосилань можна вибравши тип Текстовий файл (Так) -

Сторінка зберігається цілком з усіма зображеннями, тлом та

іншими об'єктами, коли вибрати тип Веб-сторінка, повністю (Так) -

Зберігається архів поточної веб-сторінки в одному файлі коли

вибрати тип Веб-архів, один файл (Так) ІІІ. Оголошення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності. 1. Де можна знайти пояснення конкретного слова? 2.

3 допомогою чого можна перекласти слово з однієї мови на іншу?

В обох випадках у ваших відповідях прозвучав термін словник 3. Хто з вас може поясняти цей термін? 4. У кого вдома є словник? 5. Які бувають словники? (Орфографічний, тлумачний, енциклопедичний, словник-перекладач). 6. У яких випадках використовується словник? Я думаю, що всі здогадалися, що тема нашого уроку пов’язана з електронними словниками та програми-перекладачами. Запишіть до вашого робочого зошита сьогоднішнє число, класна робота, тема уроку «Інтернетенциклопедії, словники та онлайн-перекладачі. Авторське право на Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів.»

ІV. Вивчення нового матеріалу. Презентація «Інтернет-енциклопедії, словники та програмиперекладачі»


1. Інтернет-енциклопедії Комп’ютерні енциклопедії – це програмні засоби, які містять довідкову інформацію з різних галузей знань (як і звичайні енциклопедії). Енциклопедії бувають універсальними, які містять інформацію про різні напрямки знань, а бувають такі, де зберігається інформація з одного із напрямків знань (наприклад, комп’ютерні науки або математика). Приклади веб-енциклопедій: •

http://uk.wikipedia.org

http://www.megakm.ru/

http://iplants.ru/encikl.php

http://ru.wiktionary.org/wiki/

http://www.krugoswet.ru/

Найбільш популярною інтернет-енциклопедією є Вікіпедія. Вона започаткована в 2001 році в січні. Матеріали енциклопедії створюються та уточнюються зусиллями всіх бажаючих. При цьому організатори стежать щоб у кожній статті подавалася правдива інформація і з нейтральної точки зору. Статі вікіпедії не мають авторства і можуть використовуватися всіма бажаючими. Вся Вікіпедія поділена на тематичні розділи, які в свою чергу діляться на категорії, до яких відноситься певна стаття. Пошук потрібних даних можна проводити за категорією чи швидким пошуком за ключовими словами. У Вікіпедію входять такі проекти: •

Вікісловник

Вікіпідручник – відкрита бібліотека навчальної літератури

Вікіцитати – збірка цитат історичних осіб, героїв фільмів та книг

Віківиди – каталог біологічних видів живих та неживих істот

Вікіновини – новини з життя країни


Вікісховище – Збірка файлів різної тематики та форматів

2. Словники Словник — книга (веб-сайт), у якій в алфавітному чи в тематичному порядку подано слово якоїсь мови (із тлумаченням, перекладом на іншу мову тощо). Електронні словники – словники для перекладу слів з однієї мови на іншу. Бувають універсальні та спеціалізовані. Бувають встановлені на ПК, смартфоні, мобільному телефоні, ноутбуку а бувають он-лайнові. Популярними є програми – словники: УЛИС, МультиЛЕКС, Promt, ABBYY Lingvo Та он-лайнові словники на сайтах: Словник – Lang.slovopedia.org.ua Словеня – slovenya.com, Мультитран – multitran.ru, Словники на сайтах пошукових систем, наприклад: Яндекс словник – lingvo.yandex.ru/ukr Приклади

електронних

словників

(онлайн-переклад):

http://mova.info/ http://www.elovnyk.net/ http://filovnenya.com/ http://www.april.com.ua/ua/dict.html Переклад текстів з використанням програм-словників є клопіткою справою, під час якої користувачу доводиться самостійно опрацьовувати кожне слово та речення тексту. Прискорити та автоматизувати процес перекладу можна з використанням програм-перекладачів.


3. Онлайн-перекладачі Програма-перекладач

-

це

програма,

що

призначена

для

автоматичного перекладу тексту з однієї мови іншою. На

відміну

від

електронних

словників,

програми-перекладачі

опрацьовують не окремі слова або словосполучення, а цілий текст, і результатом такого опрацювання є зв'язний текст іншою мовою. Популярними програмами-перекладачами є: Он-лайн перекладачі PROMT Translation www.translate.ru, Pragma Он-лайн www.trident.com.ua/ukr/online.php , Prompt XT — http://www.promt.ru Pragma — http://www.trident.com.ua Proling Office — http://www.prolingoffice.com Pragma — http://translation.trident.com.ua/uk Promt — http://www.e-promt.com.ua -

http://perevod.uaportal.comhttp://mova.info/

-

http://www.slovnyk.net/

-

http://slovnenya.com/

-

http://old.pere.org.ua/cgi-bin/pere.cgi?l=uk_UA

-

http://www.slovnyk.org/fcgi-bin/dic.fcgi?hn=sel&ul=uk-ua

-

http://www.april.com.ua/ua/dict.html

Google-перекладач — http://translate.google.com.ua Опрацювання текстів з використанням програм-перекладачів може виконуватися за таким алгоритмом: 1. Завантажити програму або відкрити воб-сторінку онлайнового перекладача. 2. Налаштувати параметри перекладу (вибрати напрямок перекладу, тематику словникової лексики). 3. Увести або виділити текст для перекладу. 4. Подати вказівку для початку автоматичного перекладу. 5. Зберегти результат перекладу.


Фізкультхвилинка 4.

Правила безпечного користування Інтернетом

Послухайте вірш «Диво Інтернету» Майже рік збирав Микола гроші на комп’ютер. Та й купив такий, нівроку, друзі кажуть – супер! В магазині ще й дарують від себе пакет. Це найшвидший, кажуть, нині модем Інтернет. Цілий місяць безкоштовно буде в вас найкраще: Купа музики, програми! І платити нащо? А якщо і розум мати, можна там підзаробляти… От зрадів собі Микола, підключив комп’ютер, І почав шукати скоро, куди б розум втнути. Все шукав, качав, дивився, своїм друзям похвалився. Наступного дня звільнився з заводу, Щоб, мовляв, було більше часу на „роботу”. Не довго шукав, знайшов казино: „Зіграй один раз та виграй мільйон„ В реєстрації Микола написав усе: Номер паспорту, e-mail, де і з ким живе. Оце диво! Зіграв та заробив грошей. Дума: „Буде в мене їх багато, як в собаки вошей”. Багато Микола на заводі трудився, А тут наче заново враз народився. Та не весь це іще виграш, ще є супер-гра: ,,Заклади долар, та виграй два” Він тут довго і не думав, заклав дві квартири, Щоб при виграші забрати не дві, а чотири. Виграв Микола, та й поїхав виграш забирати, Приїхав за адресою, а там – пуста хата. Він швидко в міліцію, часу не гає,


Та ні паспорту, ні квартири вже в нього немає. Зрозумів, що інтернет – для дурнів забава, Отака для дурнів і жорстока розправа… Довго ще б Микола ночував під хатами, Та вже міліція йшла злодюжок слідами. Затримали злочинців, віддали квартиру, Хоча іншу квартиру шахраї пропили. Може й радий був Микола, що шахраї ,,сіли”, Та все одно комп’ютер віруси з’їли. Ще Микола довго буде все це пам’ятати, І правила в Онляндії кожен день читати! Загальнодоступність та поширення Інтернату призвели до появи категорії користувачів, які завдають шкоди іншим. Саме тому важливо розуміти, як убезпечити себе під час роботи в Інтернеті. Щоб

протистояти

атакам

зловмисників,

слід

використовувати

спеціальне програмне забезпечення та додержуватися правил безпеки. Основну загрозу становлять віруси, хробаки та програми типу «троянський кінь». Щоб запобігти зараженню комп'ютера вірусом, необхідно обов'язково використовувати програму для захисту. Кожен користувач має розуміти, що таке комп'ютерний вірус та які існують правила запобігання зараження комп'ютера вірусом. Користувачі Інтернету часто вважають, що відомості, які знаходяться на сайтах, завжди достовірні і не містять помилок. Необхідно навчитися визначати, чи містить сайт повні, не застарілі і надійні дані, а також критично сприймати отримані відомості та аналізувати їх якість та достовірність.

V. Закріплення матеріалу Робота за комп’ютером 1)

Повторення інструктажу з техніки безпеки.


2)

Зайняти своє робоче місце. Підготувати комп’ютер до роботи.

3)

Завантажити Mozilla Firefox

4)

Виконати завдання

Вправа 1:

Перекладіть,

використовуючи

онлайн-словник

http://www.slovnyk.org, на російську, німецьку та англійку мови слова: підручник, навчання, інформатика, перекладач. Чи для всіх слів ви знайшли переклад? Перекладіть отримані слова з іноземної мови на українську. Чи збігається переклад у зворотному напрямі з початковими словами? Вправа 2:

У

текстовому

редакторі

наберіть

автобіографію

та

перекладіть її російською та англійською мовами з використанням онлайнперекладача http://translate.google.com.ua. Чи для всіх слів був знайдений переклад? Релаксація - Для покращення фокусування ока подивитись на кінчик носа, потім одразу перевести погляд у далечінь. В обох випадках погляд затримати на кілька секунд. Повторити вправу 4-5 разів. - Заплющити очі на 3-5 секунд, а потім розплющити їх на такий же час. Повторити вправу 4-5 разів. - Не повертаючи голови, переносити погляд угору-прямо-додолу, потім – вліво-прямо-вправо. Аналогічно виконувати рухи очей по діагоналі в один та інший бік. VІ. Підбиття підсумків уроку Гра «Мікрофон» 1.

Якими способами можна знайти потрібні матеріали на сайті

Вікіпедія? 2.

Що таке веб-енциклопедія?

3.

Назвіть відомі вам сайти веб-енциклопедій?

4.

Що таке електронний словник та яких типів вони бувають?


5.

Наведіть приклад перекладу тексту за допомогою електронного

словника? 6.

Наведіть приклад перекладу тексту за допомогою електронних

програм-перекладачів? На завершення послухайте такі рядки: Відкриєм ми простори Інтернету, Його глибин незвідані шляхи, Корисні посилання і веб-сайти, І скриньки, і домашні сторінки. Онляндія — безпечна веб-країна, Корисну інформацію надасть, Як ненька — наша рідна Україна, І захистить, та ще й поради дасть. VІІ. Домашнє завдання 1. Опрацювати конспект та відповідний розділ підручника. 2*. Скласти кросворд.

Урок № 33 Тема. Практична робота 10. «Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами». Мета: навчальна: закріпити вміння і навички працювати з інтернетенциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами; розвивальна:

розвивати

логічне

мислення;

формувати

навички

самостійної роботи на комп’ютері;виховувати відповідальність за результати власної діяльності та поведінки;


виховна: виховувати самостійність та відповідальність, працелюбність; виховувати інформаційну культуру. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Обладнання

та

наочність:

комп’ютер,інструкції

з

ТБ

у

комп’ютерному класі, роздатковий матеріал «Практична робота №10. «Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами», програма Internet Explorer, Mozilla Firefox, таблиця смаглів. Хід уроку І. Організаційний етап Привітання. Позитивне налаштування на урок. ІІ. Перевірка домашнього завдання. 1.

Учні діляться на групи і розв’язують кросворди складені учнями

іншої групи. 2.

Фронтальне опитування

1)

Що таке словник?

2)

Які бувають словники?

3)

Які ви знаєте програми-перекладачі?

4)

Для чого потрібні програми-перкекладачі?

5)

Що таке веб-енциклопедія?

6)

Яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватись при

пошуку інформації в Інтернеті? ІІІ. Формування вмінь та навичок Робота з комп’ютером Інструктаж з техніки безпеки Практична робота №10 «Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами» 1.

Зайняти своє робоче місце. Підготувати комп’ютер до роботи.


2. Загрузити веб-браузер. 3.

Відкрийте сайт вільної енциклопедії Вікіпедії за адресою

uk.wikipedia.org 4. Знайдіть правила користування матеріалами Вікіпедії. Для цього введіть у поле Пошук ключову фразу: Вікіпедія: Правила і поради та натисніть кнопку Перейти. Перегляньте викладені правила. 5. У розділі Довідка знайдіть статтю із назвою Чим не є Вікіпедія. Ознайомтесь із поданим матеріалом. 6. Знайдіть у вільній енциклопедії, що таке казка, та збережіть знайдені відомості у форматі веб-сторінки в папці Навчання вашої структури папок. 7.

Відкрийте сайт за адресою http://www.thocp.net/timeline/timeline.htm.

8. Визначте, яка подія з історії розвитку комп’ютерної техніки відбулась у 1900 році. Для цього виберіть рік 1900. 9. Скопіюйте анонс цієї події та перекладіть анонс за допомогою програми-перекладача та онлайн-словника. Порівняйте якість та зручність перекладу. 10. Здати роботу вчителеві. 11. Закрити всі вікна. Завершити роботу на комп’ютері. Вправи для очей - Для покращення фокусування ока подивитись на кінчик носа, потім одразу перевести погляд у далечінь. В обох випадках погляд затримати на кілька секунд. Повторити вправу 4-5 разів. - Заплющити очі на 3-5 секунд, а потім розплющити їх на такий же час. Повторити вправу 4-5 разів. - Не повертаючи голови, переносити погляд угору-прямо-додолу, потім – вліво-прямо-вправо. Аналогічно виконувати рухи очей по діагоналі в один та інший бік.


ІV. Підбиття підсумків уроку Виставлення оцінок. V. Домашнє завдання Підготуватися до контрольної роботи по темі «Комп’ютерні мережі». *Придумати ребуси. Рефлексія Який смайлик відповідає вашому настрою?

Дякую за співпрацю!

Урок № 34 Тема. Контрольна робота по темі «Комп’ютерні мережі». Мета: навчальна: перевірити якість та міцність засвоєння матеріалу з теми, сформованість умінь і навичок; розвивальна: розвивати розумову активність учнів,їх творчі здібності; сформувати вміння аналізувати та узагальнювати; виховна: зміцнювати бажання учнів мати глибокі знання, виховувати відповідальність під час виконання завдань. Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь та навичок. Обладнання та наочність: картки із завданнями, картки з ребусами, програма Internet Explorer, Mozilla Firefox, таблиця смаглів. Хід уроку І.Організаційний етап


Привітання. Позитивне налаштування на урок. ІІ. Перевірка домашнього завдання Перевірка творчих завдань. ІІІ. Актуалізація опорних знань Гра «Розгадай»

(Монітор)

(Інформатика)

(Програма)


(Вірус)

(Інтернет) Методичний прийом «Місткий кошик» На аркуші паперу учні малюють кошик, на якому записують терміни з теми. Головне, щоб «кошик» був заповнений вщент. Через певний час учитель зупиняє гру і просить одного з учнів зачитати слова. Учні викреслюють назви, які повторюються в їхніх записах. Переможцем виявиться учень, у якого більше за інших записано термінів, тобто в якого найбільш місткий кошик знань. ІV. Контроль знань учнів Тестові завдання Варіант 1 1.Чи є в мережі Інтернет головний комп’ютер ? А. Так Б. Немає В. Раніше був, а зараз він не потрібен. 2. Які ІР – адреси є помилковими? А. 8.34.205.35. Б. 120.278.4.35. В. 111.111.111.111. 3. Що таке модем? А. Поштова програма. Б. Мережний протокол.


В. Спеціальний пристрій. Г. Сервіс Інтернету. 4. Що таке браузер? А. Сервіс мережі Інтернет . Б. Програма для створення web – сторінок. В. Протокол передачі даних. Г. Програма перегляду web – сторінок. 5. Що більше за об’ємом: web – сайт чи web – сторінка? А. Web - сайт Б. Web – сторінка. В. Однакові. 6. Що таке НТМL? А. Протокол передачі даних. Б. Мова розмітки гіпертексту. В. Єдина система визначення ресурсів. 7. Комп’ютер, який використовує ресурси називають: А. клієнтом; Б. сервером; В. модемом; Г. робоча станція. 8. Із фрагментів складіть послідовність, яка відповідає URL-адресі вебсайту Oswita українського сегменту мережі Інтернет А) http://

Б) www

В) .ua

Г) .oswita

Варіант 2 1. Чи можна обмінюватися інформацією з комп’ютером, якщо він використовує іншу операційну систему? А. Так Б. Ні В. Тільки в разі використання спеціальної програми для перетворення.


2. Які доменні адреси є неправильними? Чому? А. www.viv.kiev.ua Б. www.viv_vov.com В. www.kiev.ua.viv 3. Що обов’язково повинен мати комп’ютер, підключений до Інтернету? А. Web - сервер. Б. Домашню web – сторінку В. ІР – адресу. Г. Доменне ім’я. 4. Що означає WWW? А. Один із сервісів Інтернету. Б. Один з протоколів Інтернету. В. Спеціальна програма перегляду web сайтів. 5. Чи можна в адресний рядок браузера ввести ІР – адресу сайту? А. Так Б. Ні В. Можна ввести яку доменну, так і ІР – адресу сайту. 6. Із списку адрес виберіть український пошуковий сервер: А. www.metabot.ru, Б. www.meta.ua, В. www.google.com. 7. Набір правил і угод для форматування і інтерпретації даних називається: А. адаптер; Б. протокол; В. URL-адрес. 8. Із фрагментів складіть послідовність, яка відповідає URL-адресі вебсайту Comp комерційного сегменту мережі Інтернет А) http://

Б) www

В) .comp

Г) .com


V. Фізкультхвилинка VІ. Застосування знань та вмінь Інструктаж з техніки безпеки. Робота з комп’ютером 1)

Зайняти своє робоче місце. Підготувати комп’ютер до роботи.

2)

Відкрити програму-браузер та знайти таку інформацію та

зберегти результати у власні папці: Текстову: •

прогноз погоди;

курс гривні відносно світових валют;

прас-лист комп’ютерної фірми;

історія України;

розклад руху автобусів (м. Хмельницький).

Графічну: •

герб України;

карта Хмельницької області;

ноутбук;

вітальна листівка.

3)

Знайти привітання з Днем народження та перекласти його на

російську та англійську мови. Результати зберегти у власні папці. 4)

Здати роботу вчителеві.

VІІ. Підбиття підсумків уроку Вправа «Пакуємо валізи» - Ось і завершилося вивчення теми «Мережа Інтернет». Нам залишилося лише запакувати валізи. Що ви до них покладете? Що вам найбільше запам’яталося? Що стане в пригоді у житті?(можна використати стікери. Учні записують на них, що їм найбільше запам’яталося, та прикріплюють на валізу, зображену на дошці).


- Я дуже хочу, щоб при роботі в Інтернеті ви пам’ятали такі слова: Не все в Інтернеті надійне та чесне. На сайті Онляндії дізнайся про все це. Вивчи всі правила, напиши тести, Завжди безпечно працюй в Інтернеті. Друзям, знайомим, батькам покажи. Як захиститися їм розкажи. Рефлексія Який смайлик відповідає вашому настрою?

Дякую за співпрацю!

1. Глинський Я. М. Інформатика: 8-11 класи: Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. — Кн. 2. Інформаційні


технології. - 3-тє вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. –256 с. 2. Інформатика: Для дітей середнього, шкільного віку /авт. упорядник В. М. Скляренко, О. В. Лисенко. — X.: Фоліо, 2005. –319 с. 3. Інформатика. Програма курсу «Інформатика» для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, (http://www.mon.gov.ua). 4. Казанцева О.П. Інфомандри:6кл.: Посібник з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавнича група ВНV, 2011. – 120с. 5. Морзе Н.В., Вебер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика: підручник для 9 кл. /К.: УВЦ «Школяр», 2009. –344с. 6. Ривкінд Й Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А , Шакотько В. В. Інформатика: 9 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Генеза, 2009. — 296 с.: іл. 7. Ривкінд Й Я., Лисенко Т. І„ Чернікова Л.А, Шакотько В. В. Інформатика: 10 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів:рівень стандарту. — К. : Генеза, 2010. — 296 с.: іл. 8. Шестопалов Є.А Інформатика. Базовий курс. 7 клас. Навчальний посібник. – Шепетівка : Аспект, 2012, - 152с. 9. Энциклопедия для детей. Т. 22. Информатика/ глав. ред. Е. Хлебалина; вед. науч. ред. А. Леонов. — М.: Аванта+, 2005. – 624 с.

Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики Орієнтовний комплекс вправ для зняття зорової втоми Вправи виконують, сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд – прямо, відвернувшись від комп’ютера.


Варіант 1 1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямку. 2. Заплющити очі на рахунок «раз-два», розплющити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три-чотири». 3. Кругові рухи очей: до 5 кругів уліво і вправо. Варіант 2 1. Швидко кліпати очима протягом 15 с. 2. Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок «раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок «п’ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів. 3. Спокійно посидіти із заплющеними очима, розслабившись, протягом 5 с. Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження Варіант 1 Вихідне положення – сидячи на стільці. 1. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. Повторити вправу 5 разів. 2. Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися в такому положенні 2-3 с і розслабитися. 3. Сидячи на стільці, піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів. 4. Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися в такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 разів. Варіант 2


Вихідне положення – сидячи на стільці. 1. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 разів. 2. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів. 3. Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті руки протягом 3-5 с. Варіант З Вихідне положення – стоячи, ноги разом, руки вниз. 1. Прямі руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих. 2. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів. 3. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5 с. 4. Те саме назад. Дихати рівномірно. Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання 1. Загальні вимоги 1.1. До роботи в комп’ютерному кабінеті допускаються учні, які пройшли інструктаж з техніки безпеки з відповідним записом у журналі з техніки безпеки і підписами. 1.2. Не можна заходити й знаходитися в комп’ютерному кабінеті без учителя. 1.3. Робота в комп’ютерному кабінеті має проводитися строго відповідно до розкладу занять і графіка самостійної роботи вчителя та учнів. 1.4. Учням заборонено відчиняти шафи живлення і комп’ютери як тоді, коли ПК працюють, так і тоді, коли вони вимкнені. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Заборонено заходити до класу у верхньому одязі чи приносити його із собою.


2.2. Заборонено приносити на робоче місце особисті речі, диски та ін., крім ручки і зошита. 2.3. На робочому місці слід сидіти так, щоб можна було, не нахиляючись, користуватися клавіатурою і водночас повністю бачити зображення на екрані монітора. 2.4. Починати роботу можна лише за вказівкою вчителя або лаборанта. 3. Вимоги безпеки під час роботи 3.1.

Заборонено

ходити

по

комп’ютерному

кабінету,

голосно

розмовляти. 3.2. Виконувати слід тільки зазначене учителем завдання. Категорично заборонено виконувати інші роботи. 3.3. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускати ударів. 3.4. Користуватися друкувальним пристроєм дозволено тільки в присутності викладача або лаборанта. 3.5. Заборонено самостійно переміщувати апаратуру. 3.6. Заборонено запускати ігрові програми. 3.7. У випадку виникнення неполадок треба повідомити викладача або лаборанта. 3.8. Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або усувати в ній неполадки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Про хиби та неполадки, помічені під час роботи, слід зробити записи у відповідних журналах. 4.2. На робочому місці не потрібно залишати зайвих предметів. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. У разі появи незвичайного звуку або вимкнення апаратури потрібно негайно припинити роботу й довести це до відома вчителя або лаборанта. 5.2. У разі появи запаху паленого слід припинити роботу, вимкнути апаратуру і повідомити про це вчителя чи лаборанта. Коли це необхідно, допомогти гасити пожежу. 5.3. У разі потрапляння людини під напругу необхідно знеструмити відповідне робоче місце, надати першу долікарську допомогу і викликати «швидку». 5.4. У разі виникнення пожежі необхідно знеструмити клас, викликати пожежну команду і приступити до гасіння наявними пожежними засобами. 5.5. У разі недотримання учнями вимог з охорони праці та пожежної безпеки адміністрація школи може притягти їх до дисциплінарної та адміністративної відповідальності. Неохайність, неуважність, недостатнє вміння працювати з приладами, невиконання правил охорони праці та пожежної безпеки можуть привести до нещасного випадку. Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 1. Кабінет обладнано складними і дорогими технічними засобами, які вимагають акуратної роботи та бережливого ставлення, тому, заходячи до кабінету, слід одразу займати відведене місце, не виконувати жодних дій з обладнанням без дозволу вчителя. 2. На робочих місцях розташовано обладнання, яке має складові, що працюють під високою напругою. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм. Тому суворо заборонено: 

вмикати і вимикати апаратуру без вказівки учителя;


торкатися роз’ємів з’єднувальних кабелів та самих кабелів;

торкатися екрана і тильної частини монітора;

переміщувати

увімкнені

складові

обчислювальної

системи

(системний блок, монітор тощо); 

класти

будь-які

предмети

на

системний

блок,

монітор,

клавіатуру; 

приносити та використовувати носії даних (компакт-диски,

флешки) без дозволу вчителя. 3. Заборонено знаходитись у кабінеті і виконувати будь-які роботи (прибирання приміщення також) без присутності відповідальної особи — завідувача кабінету, учителя, лаборанта. 4. Заборонено працювати з клавіатурою та маніпулятором «миша» брудними або вологими руками. 5. Запам’ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. У разі появи запаху горілого одразу ж сповістіть про це викладача. 6. До початку роботи і ввімкнення апаратури: 

переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень обладнання

робочого місця; 

сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр

екрана, відстань від очей до екрана повинна бути не менше 50 см, учні, які мають окуляри для постійного носіння повинні працювати за комп’ютером у них, якщо лікарем не вказано іншого; 

розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у

відведених місцях, поправте розміщення клавіатури, маніпуляторів («миші», джойстика) таким чином, щоб було зручно працювати; 

дії з вмикання апаратури виконуйте тільки за командою

викладача і тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. 7. Робота на комп’ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпочинати роботу з недостатнього освітлення та поганого самопочуття.


8. Протягом роботи за комп’ютером суворо дотримуйте викладених вище правил, стежте за вказівками вчителя. Якщо під час роботи виникає: 

аварійна зупинка, яка супроводжується виведенням на екран

повідомлення про несправність, слід це повідомлення запам’ятати (або записати) і повідомити викладача (лаборанта); 

якщо робота апаратури починає супроводжуватись незвичними

звуками, світінням аварійних індикаторів тощо, слід припинити роботу і повідомити викладача. 9. Під час роботи учнів за комп’ютеризованими робочими місцями вони не повинні вставати, коли до класу заходить будь-який відвідувач. 10. Завершення роботи з апаратурою: 

вимикати

апаратуру

дозволено

тільки

у

послідовності,

передбаченій відповідними інструкціями і за вказівною викладача; 

після вивантаження операційної системи і зупинки роботи

комп’ютера слід вимкнути живлення системного блоку або переконатись у його автоматичному вимкненні, вимкнути інші складові апаратного забезпечення. 11. У кабінеті категорично заборонено приймати їжу, користуватись розпилювачами парфумів, лаків для волосся тощо. Не слід користуватись мобільними телефонами. 12. Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути шкоди здоров’ю, зберегти обладнання.

Посібник розробки уроків для 6 класу з інформатики  

http://leontyev.net

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you