Page 1

STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER

ABB

● Utförande av stålkonstruktioner ● Eurokoder för plåtbalkar ● Architectural design ● Sørlandets red arch

Kaldvel bru

Stockholm Waterfront


VI SKYDDAR DINA INVESTERINGAR ■ ■ ■

Brett produktsortiment Skräddarsydda lösningar Certifierade system för alla korrosionsklasser Professionell teknisk service

Fortlöpande utveckling av nya produkter

Applicering av beläggningar enligt höga standarder

Inspektioner och kvalitetsrapporter

KORROSIONSHINDRANDE BELÄGGNINGAR För mer information, gå in på www.hempel.se


NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR 1 2009 ● INNEHÅLL

LEDARE

5

NYHETER I STÅLBYGGNADSBRANSCHEN

6

REPORTAGE: ● STÅLPROJEKT BMW-World Munich

12

● UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER Felles europeiske Standarder for utførelse av stål- og aluminiumkonstruksjoner

19

Roald Sægrov, Standard Norge

● EUROKODER Nya regler för plåtbalkar – Eurokod 3-1-5

21

Bernt Johansson, professor emeritius, LTH

● STÅLPROJEKT Kaldvell Bru – Sørlandets red arch

24

Michael Blaschko, Bilfinger Berger Civil Gerhard Zehetmaier, Bilfinger Berger Civil

● STÅL GÖR DET MÖJLIGT LKAB´S havneprosjekt i Narvik Gudbrandsjuvet – ny ”postkortvei” Oslo – stasjonsinngang øst Stockholm Waterfront Kungsbrohuset – miljösmart i stål Holmenkollen K120 UHVDC Testing Facility Ranaverken bygger stort

27 28 29 30 31 31 32 32

MEDLEMSFÖRETAG – SVERIGE – NORGE

33 34

.2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

IN N E H ÅL L

3


NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR 1 2009 ● LEDARE

Stålbyggnadsinstitutet Vasagatan 52, 4 tr 111 20 Stockholm Tel 08-661 02 80 Fax 08-24 54 64 e-post: info@sbi.se Internet: www.sbi.se

ANSVARIG UTGIVARE: Björn Uppfeldt, Tel 08-661 02 54 bjorn.uppfeldt@sbi.se CHEFREDAKTÖR: Lars Hamrebjörk, Tel 070-630 22 17 Fax 08-411 92 26 lars@sbi.se Norsk redaksjon Kjetil Myhre, Tel 41 02 15 98 post@stalforbund.com PRODUCERAS AV: ConstruEdo AB Lars Hamrebjörk Ungdomsvägen 24, 183 65 Täby Tel 070-630 22 17 www.construedo.se info@construedo.se ANNONSFÖRSÄLJNING: Migge Sarrión Tel 08-590 771 50 annons@sbi.se GRAFISK FORM och LAYOUT: Annika Lönn REPRO och TRYCK: Edita Västra Aros, 2009 ISSN 1404-9414 Omslagsbilder: Sthlm Waterfront (Lars Hamrebjörk), ABB (WSP), Kaldvel Bru (Bilfinger Berger Civil / Max Cibis).

Fokus på utførelsesstandarden NORSK3TÍLFORBUNDHARIÍRINITIERTFLERENYEPROSJEKTERI FORBINDELSEMEDDENNYEUTF’RELSESSTANDARDEN ➤ Stålforbundets Godkjenningsordning vil bli tilpasset den nye utførelsesstandarden for stålkonstruksjoner, EN 1090-2. En godkjenning vil bli knyttet til utførelsesklasser og til stålkvaliteter og dimensjoner. ➤ I et nytt prosjekt kalt ”Sikre bygg” vil vi invitere ledere fra utbyggere, byggherrer, entreprenører og myndigheter til en arbeidsgruppe for å informere om hvilke krav som stilles til stålentreprenøren og til utførelsen. Hensikten er å få de til å etterspørre godkjente bedrifter. ➤ De stålentreprenører som ikke er godkjente vil bli invitert til å delta i en egen arbeidsgruppe som vil arbeide for å hjelpe til i prosessen med å få verkstedet godkjent. Norsk Stålforbund gir dessuten tilbud på en gjennomgang av bedriften for å se på hva som må til for å tilfredsstille kravene i standarden og søke om godkjenning. Det er også viktig at utførelsesstandarden blir oversatt til sitt lands språk. Dette for å sikre at flest mulig tar den i bruk og at bestemmelser og regler blir tolket likt. I Norge går Stålforbundet inn med midler og støtter Standard Norge i arbeidet med oversettingen. I Sverige vil SBI lage en håndbok i standarden og dermed kunne tilby et nyttig hjelpemiddel. Stålforbundet og SBI har utvidet samarbeidet den siste tiden og er nå representert i hverandres styrelser. Vi har mye å lære av hverandre, og vi kan komplimentere hverandre slik at våre ressurser blir utnyttet mer effektivt. Det tidsskriftet du nå leser er et resultat av det samarbeidet som startet høsten 2006. Flere år med økonomisk oppgang er avløst av en av tidenes verste nedturer. Dette medfører større konkurranse om oppdragene og prispress mot leverandørene. I denne situasjonen er det fare for at man underbyr hverandre utover det forsvarlige. Laveste pris må ikke velges på bekostning av kvalitet og sikkerhet. Resultatet kan bli alvorlige ulykker og store økonomiske konsekvenser. Benytt stålleverandører som kan dokumentere sin kompetanse og som følger de krav og regler som stilles til stålet og utførelsen! Kjetil Myhre Daglig leder, Norsk Stålforbund Björn Uppfeldt Styrelseledamot Norsk Stålförbund, VD, Stålbyggnadsinstitutet

341

009

Trycksak

.2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

L E D AR E

5


“Genom att implementera den senaste graveringstekniken har vi avsevärt minskat montagearbetet och fel på bygget. Vi har även minskat kostnaden för tillverkning och fel, men även höjt produktiviteten, noggrannheten, men även lönsamheten.” – John Brennan, Barrett Steel Buildings

3")SPRIDERKU

Tekla Structures

Skapar värde Konstruera - Modellera stommen i 3D En fullsatt seminariesal lärde sig mycket om brandteknisk dimensionering på SBIs seminarium i november.

"RANDTEKNISK DIMENSIONERING Leverera - Skapa systemhandlingar och tillverkningsritningar

Montera - Planera och hantera i 4D

Finanscenter, Shanghai, Kina

Tillverka - Överför data till MIS och CNC

Tekla Structures är verktyget du använder från förstudie till detaljprojektering och byggplatsledning. Stommodellen du skapar kan användas av entrepenörer, andra konstruktörer, ståltillverkaren eller betongelementtillverkaren. Använd samma modell för att spara tid och framför allt garantera kvalitén på projektet, vilket alla inblandade tjänar på. Delta gärna på webbinar om samarbete mellan stålverkstad och byggkonsult, anmäl dig på www.tekla.com/se.

● Som avslutning på EUprojektet Difisek+ anordnade SBI ett seminarium den 27 november om brandteknisk dimensionering. Att det finns behov av ökad kunskap i hur stålkonstruktioner dimensioneras vid höga temperaturer blev tydligt då det visade sig att endast en av de drygt 50 deltagarna någon gång hade genomfört en sådan beräkning. Av deltagarna var cirka hälften brandingenjörer och hälften konstruktörer och behovet av en ökad kommunikation mellan dessa aktörer i projekteringsskedet framgick tydligt.

Roller och tolkningar Det vore önskvärt om brandingenjörens roll var att framförallt simulera möjliga brandförlopp, beräkna temperaturer och sedan rådgöra med konstruktören om möjliga lösningar för att uppfylla regelverket och ge tillräcklig säkerhet till en låg kostnad. Konstruktörerna skulle sedan kunna genomföra en branddimensionering där stommens bärförmåga kontrolleras vid de av brandingenjören framräknade temperaturerna. Ytterligare intressanta diskussioner handlade om

tolkningen av regelverket. Idag händer det ibland att brandingenjörer konkurrerar med varandra genom att göra en mer eller mindre fri tolkning av regelverket för att kunna ge billiga lösningar till kunden. Johan Lundin, WSP, gav ett flertal exempel där han anser att tolkningen varit väl fri. Boverket har också sett problem med regelverkets efterlevnad och genomför just nu en omfattande revidering av brandavsnitten i regelverket.

Framtidsvisioner Vi som var där fick också höra om de framtidsvisioner som finns för att underlätta släckarbetet. Målsättningen för projektet Firegrid som genomförs vid universitetet i Edinburgh är att möjliggöra simuleringar av brandförlopp i realtid, dvs att under pågående släckinsats kunna simulera olika möjliga brandscenarier för att ge bästa möjliga förutsättningar för ett effektivt släckarbete. Genom att skapa ett nät av 1000-tals datorer ska tillräcklig datorkraft uppbringas för att göra detta möjligt. Alla presentationer och även det utbildningsmaterial som tagits fram i projektet finns att ladda ner på www.sbi.se.

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


SBI SEMINARIER

NSKAPGENOMSEMINARIER 3TEELBUILDINGSMART ● Med syfte att öka kunskapen om innehållet i projektörens modeller och möjligheterna med maskiner för CNC-styrd tillverkning anordnade SBI ett seminarium i Stockholm 20 januari.

Möjligheter med Eurokoderna I samband med Eurokodernas införande kommer även en europagemensam utförandestandard. Det öppnar stora möjligheter till att konkurrera om jobb nere på kontinenten, men självklart innebär det också en risk för våra svenska stålbyggare att utländska aktörer kommer in och konkurrerar om uppdragen på vår hemmaplan.

Automatisera verkstäderna Svenska stålbyggare ligger efter många europeiska

En välbesökt seminariesal fyllde på kunskaperna om hur projektörens modeller och CNC-styrda maskiner kan effektivisera stålbyggandet.

Mats Englund från Richard Steen AB. länder i att automatisera sina verkstäder och det slår mot konkurrenskraften. På semi-

nariet fick vi en introduktion till hur mycket det går att effektivisera sin produktion och vilka typer av utrustning som finns och erfarenheterna från de som vågat satsa är goda. Ökad produktionskapacitet, förbättrad konkurrenskraft, mer jobb och ökade vinster.

Vi ses igen i Göteborg För er som missade seminariet i Stockholm så kommer vi att köra seminariet i Göteborg 30 mars, se bilagd inbjudan. Läs mer på Internet www.sbi.se

Professionella lösningar för stål- & betongdimensionering Årets version av FEM-Design är anpassad till Eurocode. Nödvändig armering i balkar och pelare beräknas och redovisas i tydliga grafiska tabeller och bilder. Armeringsmängder i väggar och plattor kan dessutom definieras av användaren i en s.k kontrollberäkning. 3D-modulens ståldimensionering med hänsyn till imperfektioner och andra ordningens teori har blivit en stor succé.

Nya FEM-Design 8! Vi har laddat upp med mängder av nyheter i årets release version av FEM-Design. Fokus är kundnytta – enkla men mycket effektiva verktyg som underlättar modellering och framförallt resultatpresentationen. Skicka ett email till info@strusoft.com och beställ en demonstration eller ytterligare information.

www.norconsult.com

www.strusoft.com

www.fem-design.com


NYHETER

● Du håller nu årets första nummer av tidningen Stålbyggnad i din hand. Även i år kommer vi ut med fyra välmatade nummer med ambitionen att inspirera och utbilda. Här hittar du intressanta konstruktionslösningar i stål, lärorika artiklar kring projektering, tillverkning och montage av stålkonstruktioner. Här når du ut med företagets kompetens och produkter till rätt målgrupper. Antalet läsare blir allt fler, såväl i Norge som Sverige och känner du någon som inte får tidningen så tipsa om att man kan beställa en kostnadsfri prenumeration på www.sbi.se. Lars Hamrebjörk Redaktör för tidningen Stålbyggnad

EAB bygger stort i stål

Största projektet för EAB ● Axfast bygger nytt distributionscenter åt Servera i Halmstad. Projektet omfattar en byggnad på 45 000 kvm. Hela stommen blir i stål och takytan kommer att bäras upp av inte mindre än ca 400 takstolar av fackverksmodell. Till ytan blir det den största byggnaden i EAB:s historia i en och samma order. Montage har redan dragit igång nu under hösten och hela byggnaden skall stå klar för Servera i slutet av 2009. EAB levererar och monterar hela stålstommen samt takplåten, men även ett par gångbryggor i tak och diverse avväxlingar som t ex ett 40-tal portar.

Nya medlemmar i SBI

www.peikko.se telefon 011 – 28 04 60

- märkt Ingjutningsgods Deltabalken® -samverkansbalk för alla typer av bjälklag

➤ ABau-How BAU-HOW är ett byggföretag som kombinerar byggkunnande med logistik och industriella principer. En industriell produktion ger kostnadseffektiva byggnader med hög kvalitet, god energieffektivitet och inte minst en mycket kortare produktionstid. BAU-HOW har sedan 12 år tillbaka byggt ett stort antal projekt i Tyskland, Sverige och Norge. Man bygger nu en ny produktionsanläggning i Lettland för ett nytt byggsystem och en industriell produktion av bostäder och andra byggnader. www.bau-how.com

➤ AB Mekar AB Mekar marknadsför maskiner och produktionssystem för industrin och är generalagenter

för sju företag i Europa. Mekar har stor erfarenhet av integrering av nya systemlösningar. Mekar har servicestationer utspridda i hela landet från norr till söder. Försäljning, reservdelslager samt kontor finns placerat i Täby. www.mekar.se

➤ Reinertsen Reinertsen Sverige AB ingår i ett av Nordens största konsult- och entreprenadföretag Reinertsen AS. I Sverige verkar man inom affärsområdena Olja & Gas, Energi & Industri och Infrastruktur. Reinertsen Sverige har 150 medarbetare i Göteborg, Stenungsund, Malmö och Stockholm. www.reinertsen.se ➤ Paroc Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering i Europa. Till PAROC® produkter och lösningar hör byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Obrännbara sandwichelement har ett ytskikt av stålplåt och

en kärna av stenull. Elementen används till ytterväggar, mellanväggar och undertak i offentliga byggnader samt affärs- och industribyggnader. www.paroc.com

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


NYHETER

og en avdeling på Steinkjer. Bedriften driver utvikling, salg, prosjektering, produksjon og montasje av stålkonstruksjoner og smedarbeid. De leverer bæresystemer i stål til alle typer bygg og anlegg samt trapper/rekkverk, fergeelementer, innstøpingsgods og pelespisser. www.skanska.no

Alucrom ska blästra och måla 20 000 m rör.

Uppdrag till Alucrom ● Alucrom har lyckats säkra en stor målningsentreprenad gällande Borealis utbyggnad i Stenungsund (Polyethylene LDPE plant). Alucrom kommer att ytbehandla rörsystem samt rörstöd till den nya anläggningen som nu uppförs. I Alucroms åtagande ingår bla Blästring och målning av ca 20 000 löpmeter rör, platsmålning av ca 6 500 rörskarvar samt blästring och målning av ca 50 ton stål. www.alucrom.se

Nye medlemsbedrifter i Norsk Stålforbund ➤ Con-Form Oslo AS Con-Form driver virksomhet innen bygg med hovedvekt på boligbygging i Østlandsområdet, men er også en betydelig leverandør av vegg og dekke-elementer, søyler, dragere, balkonger og trapper til total- og hovedentreprenører. Navnet Con-Form kommer fra Concrete formwork og

betyr betong forskaling. Selskapets fabrikker befinner seg i Orkanger, Bergen, Lunde i Telemark, Strømstad og Tøcksfors. www.con-form.no ➤ COWI AS COWI er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap. Firmaet har ca 700 medarbeidere fordelt på 21 kontorsteder i Norge og i internasjonal virksomhet. COWI tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester med hovedvekt på avfall/miljø, byggrådgivning, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner og vann/avløpsteknikk. I Norge satser COWI spesielt på å videreutvikle sin posisjon innen helsebygg. www.cowi.no ➤ Skanska Stålfabrikken Skanska Stålfabrikken er en av fire fire selvstendige avdelinger i Skanska Norge AS, Region Industri, og har produksjonslokaler på Øysand i Melhus,

➤ Skanska Norge AS Konstruksjonsavdelingen Konstruksjonsavdelingen i Skanska fungerer som en intern konsulentenhet i entreprenørfirmaet Skanska Norge AS. Få andre entreprenører i Norge har denne type tjeneste på huset. Konstruksjonsavdelingen bistår ofte i anbudsrunder. De kommer med innspill og kreative forslag til kunden på hvordan et byggeprosjekt kan løses på en økonomisk fornuftig måte. Konstruksjonsavdelingen betjener hele Norge. www.skanska.no ➤ Outokumpu AS Outokumpu er en av verdens ledende produsenter av rustfritt og syrefast stål. Selskapet har produksjonsanlegg i Sverige, Finland, Estland, Belgia, Frankrike, Canada og USA. De ulike anleggene har ulike spesialiteter. Outokumpu AS betjener det norske markedet og leverer alt i rustfrie og syrefaste standard- og spesialprodukter til bygg, anlegg, industri, skip og offshore. Outokumpu AS er lokalisert i Oslo. www.outokumpu.com ➤ Teknisk Data AS (TDA) TDA kan vise til erfaring fra design og avanserte strukturanalyser siden 1978. I 1990

ble TDA til et eget selskap, eid av de ansatte. TDA tilbyr konsulenttjenester og salg/ brukerstøtte av programvare innen avanserte konstruksjonsanalyser og hydrodynamikk. TDA har som målsetting å bli ledende leverandør på bro- og marine/offshore beregningssystemer. TDA er kvalifisert i Achilles og dermed godkjent leverandør av tjenester til oljeindustrien. www.tda.as

Ruukki bygger åt försvaret ● Försvarsmaktens nya centrallager omfattar ca 45.000 kvm och ska fungera som ett nav i infrastrukturen för försvarets materielförsörjning. Ruukki levererar stålstomme, takkonstruktioner och fasadbeklädnad. Stommen blir konstruerad av stålfackverk från Ruukki men leveransen består också av tillverkning och montering av samdwichpaneler för vägg. Byggnaden består bland annat av en högdel om 26 m med kringliggande delar mellan 8-15 m höga. Stålstommen beräknas väga ca 2.000 ton, takplåtytan ca 37.000 kvm.

OptiKon fusjonerer med COWI ● OptiKon ble overtatt av COWI i 2007, og har siden vært organisert som et heleid datterselskap. Nå blir imidlertid samarbeidet mye tettere. OptiKons 21 ansatte er nå på plass i COWI´s lokaler på Værste. De inngår i bygg- og kon-

Fungerar annonser i tidskrifter som den här? Ja, uppenbarligen. www.sverigestidskrifter.se

.2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

N Y H E TE R

9


NYHETER

struksjonsavdelingen, som dermed teller 40 stykker og er størst i Ă˜stfold. www.optikon. no / www.cowi.no

Hardangerbrua tildelt MT HÌjgaard � Danske MT Højgaard har fütt kontrakten for stül- og montasjearbeider pü Hardangerbrua. AF Skandinavia für kontrakten for tilføringsveier med tunneler pü begge sider av fjorden, og Veidekke für kontrakten for betongarbeidene pü brua. Selve brubanen og bÌringen av denne bygges i stül. Her vil det gü med 7850 tonn stül. I tillegg trengs 6400 tonn stül til bÌrekablene.

produseres. NĂĽ ser vi metoder som kan redusere dette utslippet til 0,2 tonn CO2 per tonn stĂĽl. Resultatet vil bli at stĂĽlkonstruksjoner styrker sin konkurranseevne i forhold til betong og andre byggematerialer i et klimaperspektiv, sier Torp.

Peab bygger stĂĽlbroer â—? Peab skal bygge to nye gang- og sykkelveibroer ved Furuset senter i Oslo. Begge broene har bĂŚresystem i stĂĽl og med brodekke av betong. Peabs kontrakt med Samferdselsetaten i Oslo kommune er pĂĽ 25,7 millioner kroner og arbeidet starter i november. Den ene broa er en 60 meter lang skrĂĽstagbro som skal krysse E6. Den andre broa blir ogsĂĽ 60 meter lang og skal gĂĽ i bue over Karihaugveien.

Ruukki kjøper Skalles Mek Verksted Hardangerbrua.

Stülproduksjon blir klimavennlig � Nü kan nye metoder redusere utslippene fra stülproduksjon med 70-80%. Siden 2004 har forskningssenteret til StatoilHydro vÌrt involvert i EU-prosjektet Ulcos (Ultra-Low CO2 Steelmaking), et prosjekt som gür ut pü ü rense og lagre CO2 fra stülproduksjon. Nü mener rüdgiver i CO2-lagring i StatoilHydro, Tore A. Torp, at man er nÌr et gjennombrudd. ÜVi har funnet løsninger for ü fange CO2 fra produksjonen av stül nür det gjelder jernproduksjon fra malm. I dag slippes det ut to tonn CO2 per tonn stül som

� Ruukki kjøper Skalles Eiendomsselskap AS med Skalles Mek Verksted AS som er et heleid datterselskap av Skalles Eiendomsselskap AS. Skalles Mek Verksted er en av Norges ledende stülentreprenører og hadde ca 15 millioner Euro i estimerte netto salgsinntekter i 2008. Bedriften som ble etablert i 1950, ligger i Fredrikstad og har i dag rundt 50 ansatte. Handelen forventes ü bli sluttført i februar. www.ruukki.com.

Endeleg avklaring for Brandangersundbrua � I vinter starter arbeidet med brua over Brandangersundet. Brua skal etter planen stü ferdig neste vinter. Prosjektleder Aril Hanekamhaug er glad for at han endelig kan si at prosjektet har kommet sü langt. - Brua vert bygt ferdig pü land, og vert løfta pü plass med to ytekraner. BÌresystemet ligg over brua, i to stülrør som ligg over vegbana pü kvar side av vegen, forteller Hanekamhaug.

Crane Girder � Stülbyggnadsinstitutet har i december 2008 ingütt ett avtal med fÜretaget StruProg som innebär att StruProg tar Üver alla rättigheter till CraneGirder Pro. Med den nya ägaren av programmet är vi Üvertygade om att programmet lÜpande kommer att uppdateras och fÜrbättras och pü sü sätt ge Er som användare en bättre och mer användarvänlig produkt samt snabbare och bättre support. StruProg AB, Virkesgränd 4 183 63 Täby Tfn: 070 731 87 66 E-mail: info@struprog.se Kontaktperson: Anders Rading

Ruukki utĂśkar standardformatlager â—? Ruukki har investerat i ett nytt kallriktverk fĂśr kvartoprodukter. FrĂĽn och med mitten av februari 2009 innebär detta fĂśljande fĂśrändringar i Ruukkis standardformatlager fĂśr Raex 400 och S690QL: s3UCCESSIVĂšVERGĂŒNGISAMTLIGA tjocklekar frĂĽn format 1500 x 2500 till 1500 x 3000 mm. s4JOCKLEKMMKOMMERATT

utgĂĽ och ersättas av tjocklek 16 mm fĂśr samtliga kvaliteter och utfĂśranden. s2AEXTJOCKLEKSOMRĂŒDE utĂśkas och ďŹ nns nu även i 16, 25 och 30 mm tjocklek. s31,TJOCKLEKSOMRĂŒDE utĂśkas och ďŹ nns nu även i 16 mm tjocklek, inom kort kommer stĂĽlsorten även att lagerhĂĽllas i tjocklekar > 20 mm. UtĂśver ovanstĂĽende utĂśkade standardformatlager kan Ruukki nu även leverera kvartoplĂĽt i Raex 400 och Raex 450 i 6.mm tjocklek i bland annat bredderna 2000 och 2500 mm som verksleveranser.

Studenter modellerar med Tekla � Tekla Sverige samarbetar med Tekniska HÜgskolan i JÜnkÜping kring en utbildning i BIM-programvaran Tekla Structures. Utbildningen är en del av en konstruktionskurs, där studenterna lär sig att modellera upp en stülstomme i Tekla Structures och sedan gÜra en statisk analys i ett analysprogram. www.tekla.se

FireSAFE ny produkt fÜr brandisolering av stülkonstruktioner � Paroc lanserar en ny produkt fÜr brandisolering av stülkonstruktioner. FireSAFE är det fÜrsta isoleringssystemet som är ETA*-godkänt, det är ocksü tunnare och därmed enklare att montera än tidigare modeller. Godkännandet betyder att FireSAFE für säljas i hela Europa och hüller fÜr de hÜga krav som EU har tagit fram fÜr brandisolering av stülkonstruktioner. www.paroc.se

Nü d i n a l äsar e! !NNONSERAI ANNONS

10

NYHETER

SBISE

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 Âą , " 9''. ! $


Hilanders

5r@;7<2@3 B/4:3@/44m@3@

Ulrik Jonasson, VD pĂĽ SjĂślins Smide.

Korta leveranstider är vardag fĂśr 125-ĂĽrsjubilerade SjĂślins Smide, experter pĂĽ stĂĽlbyggnadskonstruktioner till de stora byggbolagen. â&#x20AC;&#x201C; FĂśr att kunna ta affärer behĂśver vi en leverantĂśr som gĂĽr att lita pĂĽ i alla väder. En som lĂśser allt informellt och effektivt! DärfĂśr samarbetar vi sedan mĂĽnga ĂĽr med BE Group. De har materialet och den kompletterande produktionsservicen sĂĽ vi slipper mycket arbete. Projektstyrda leveranser av bland annat kapad och blästrad balk och olika hĂĽlproďŹ ler gĂĽr dagligen direkt in i vĂĽr produktion. Det senaste är rostfri balk som vĂĽra kunder efterfrĂĽgar mer och mer, säger Ulrik Jonasson, VD pĂĽ SjĂślins Smide. BesĂśk www.begroup.se och läs mer om vad vi kan erbjuda.


"-7 7ORLD !RCHITECTURALDESIGN NEEDSTOINCORPORATE COMPLEXORGANISATIONAL ANDFUNCTIONALREQUI REMENTSANDTHEREFORE CONSTITUTESARECURRENT NEGOTIATIONOFANALYSING EXISTINGANDREQUISITE CONDITIONSASWELLAS GENERATINGANDEVALUATING POSSIBLERESPONSES

Pedestrian bridge and eastern entrance. 12

S TÃ&#x2026;L P R O JE K T

Ari Marcopoulos . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


-UNICH

Ari Marcopoulos

Bollinger und Grohmann

BMW-World by night.

Under construction: Sky walk in the double cone.

!

dditional knowledge gained through such iterative processes may require further analysis of the specific context or even the adjustment of previously defined design objectives. A projects diverse design criteria can be understood as network of interdependent nodes. Once this network settles into a state of equilibrium of various influences a high level of integral performance of the building and its structure has been attained. This capacity cannot be achieved through single-parameter optimisation of the overall system, as the linearity of such processes cannot account for the complexity of architectural projects. Thus one of the key aspects of our practice and research work at Bollinger + Grohmann is the integration of optimisation strategies within the complex network of design criteria Dissolving structural typologies The structures we develop do not need to adhere to idealised typologies, which are usually in conflict with the architects concepts anyway. Rather they result from a multiparty design process. In the BMW Welt project by Coop Himmelb(l)au, which is located right next to the Olympic quarter and adjacent to the BMW head office and plants in Munich, the complex roof structure was designed in ➤ . 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

S T Å LP R O J E K T

13


➤ a collaborative process. During the competition we developed a double-layered girder grid which demarcates the upper and lower boundaries of the roof space phase in alignment with the architectural concept of a floating cloud. Driven by the simulation of anticipated loading scenarios, the initially planar girder grid was deformed such that the upper layer assumed a cushion-like bulge. The lower layer also reacts to a number of spatial and structural criteria; for example, the roof integrates the customer lounge, a large incision that opens the views towards the famous BMW headquarters tower and channels the forces to the defined bearing points. The combined capacity of both girder grid layers to act as one spatial structure with locally differentiated behaviour is achieved through the insertion of diagonal struts within the interstitial space. The geometric complexity In response to local stress concentrations, the structural depth of the system varies between a maximum of 12 metres (39.4 feet) and just 2 metres (6.6 feet) in areas of less force. In the northern part of the building the roof merges with a doublecone, typical of Coop Himmelb(l)aus work, to form a hybrid shape. Similarly, the related bending behaviour of the roof structure gradually transforms into the shell-like behaviour of the double cone. From a structural engineering perspective one particular challenge proved to be the geometric complexity of building elements and their interaction, as each local change had consequences on the global scale of the system. This high level of interdependency needed to be integrated in the analytical models of the structure, which required, for example, the setup of an extensive model of the complete 14

S TÅL P R O JE K T

Marcus Buck

Bollinger und Grohmann

The double-cone under construction.

Aerial photo of the double-cone under construction.

Digital model of the double-cone.

Structure steel-construction: The shell-like behaviour of the double-cone steel structure gradually transforms into the roof with bending behavior.

roof structure including all load-bearing elements. Any significant change to the stiffness of one of the cores, for instance, had considerable repercussions for the overall structure behavior necessitating the re-evaluation and calculation of the overall system. Consequently, this elaborate, iterative design process depended entirely on intense collaboration with the architects and related, clearly defined protocols of data exchange.

Double cone The key to the implementation of this expressive form is the 28 m high double cone, 35 m in diameter at the base, tapering at roughly half-height to 18 m and widening again to 45 m at the top. The original plan for a primary and a secondary frame for the cone was optimized triangular grid structure of hollowsection steel. The glass skin is attached directly to this grid. A continuous ring girder finishes off the top of the façade, bracing the roof of the cone and providing a fixing point for the principal girders in the main roof. The unusual shape of the building demanded great accuracy in planning and construction. This complexity is evident not least at the connection points. No less than 900 differently shaped panes of glass were used just on the façade of the cone. For the load-bearing steel façade of both cone and main section a patented system of ➤ . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


scp reklambyrå

KRAFTSAMLING Tibnor säkrar materialförsörjningen av stål och metaller för industrin i Norden, Polen och Baltikum. Vi är Nordens ledande leverantör och en kvalificerad samarbetspartner. Tibnor är också ledande på produktionsanpassning. Med oss får kunderna ut full kraft i sin produktion. Inte minst viktigt vid bygget av en ny järnvägsbro.

300 ton skuren plåt från Tibnor har BRISAB använt i nya järnvägsbron över Nyköpingsån.

www.tibnor.se

Så får du marginalerna på din sida


Bollinger und Grohmann 

3

3

3

Under construction: Interior.3 

 

 3

3

3 0ARKEN 4ECHNIK 4AGESSPEICHER "ETRIEB &AHRZEUGVORBEREITUNG !USSTELLUNG6ERSAMMLUNG

&ORUM!UDITORIUM 2ESTAURANT *UNIOR#AMPUS 0REMIERE&AHRZEUGĂ BERGABE +UNDENLOUNGE %XKLUSIVLOUNGE

%XKLUSIVAUSLIEFERUNG 'RUPPENZENTRUM "RIEFING#ENTER -ARKENAKADEMIE &ORUM"USINESSCENTER &ORUM4ERRASSEM

,%6%,

Coop Himmelb(l)au

3

Floor Plan level 0.

â&#x17E;¤ hollow-section steel was used in which water is circulated for heating or cooling purposes. This both solves the problem of condensation in the high interior and ensures a comfortable indoor climate throughout the year. â&#x20AC;&#x2DC;Cloudâ&#x20AC;&#x2122; roof Functionally, structurally and above all formally the roof of BMW Welt and the double cone form a single integrated structure. For the main load-bearing axis in the roof 5-m spaced double trusses were chosen, each pair spaced in turn at 10 or 15 m. A secondary framework in between transfers loads to these main trusses. Little pre-assembly was possible because of the height of the trusses, so all the connections were carried out on site. A critical aspect in implementing the â&#x20AC;&#x2DC;ďŹ&#x201A;oatingâ&#x20AC;&#x2122; impression was to have as few visible supports as possible. In addition to the main bearing points, the 4.000 tonne, 16.000 m² roof is supported by a mere twelve columns.

The roof is braced horizontally partly via the steel- frame of the lounge. Particular attention had to be paid to these connections to allow for movement in the wide-spanning roof construction. Glazed sections in the roof admit natural light and open up a view of the BMW Tower. Enclosed within the roof structure is the

customer lounge, overlooking the â&#x20AC;&#x2DC;Premiereâ&#x20AC;&#x2122; space where the new cars are handed over to their owners. The two ofďŹ ce storeys are located in the â&#x20AC;&#x2DC;ďŹ sh-belly levelâ&#x20AC;&#x2122;, a suspended girder-grid structure which also forms the underside of the â&#x20AC;&#x2DC;cloudâ&#x20AC;&#x2122;, supported here on a â&#x20AC;&#x2DC;boxâ&#x20AC;&#x2122;, in the form of the ďŹ&#x201A;oor decks and perimeter storey-high trusses.

Bollinger und Grohmann

Façade The 5.500 m² façade of the main section is a slender post-and-rail system, modiďŹ ed and tilted to cope with the varying heights of the roof edge and the complex roof lading situation.

16

Axonometry of the whole façade.

S TĂ&#x2026;L P R O JE K T

Bridge Sweeping through the interior is a footbridge which arcs around the main public zone, providing viewing platforms over the exhibits below. Bearing on the concrete core and suspended from the roof, the walkway continues the ďŹ&#x201A;oating . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 Âą , " 9''. ! $


Project Team

Bollinger und Grohmann

Architect: Coop Himmelb(l)au, Vienna Structural Engineers: Bollinger + Grohmann Ingenieure GmbH, Frankfurt am Main Project engineer: Dipl.-Ing. Jörg Schneider Construction Structural Steel Work: Arge Maurer Söhne, Munich Glass Façades: Gartner, Gundelfingen

Realization: Sky walk in the double cone. View in the grand hall.

Under construction: Upstairs to the lounge.

Bollinger und Grohmann

Ari Marcopoulos

Under construction: The folded façade.

Under construction: The lounge.

.2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

Bollinger und Grohmann

analogy by dispensing with freestanding columns. It has a steel channel section frame and trussed girder sides. Passing through the building envelope on the south side, the line of the footbridge continues in a pedestrian walkway leading to the main BMW complex across a busy road. ❏ S T Å LP R O J E K T

17
       

+'') )0")!$!

)'")"")!0' %)%"" ('$$ )%$

1' )) ")$ (! " ' 1+' +' ")$ " 0"" #0) ))%*$'% &#$' )) /'"")+0' *)0$(&*$!) %+() )+" !$()0"!%#&%$$) * 1+' %'#'$') '$%! +"))((/! ''$ "") 1'))$(!&((&' !)$$&'%*!)%$" "'+'! (#) #*+""!$ +#+0'''$)% !%#& )$(+'#) )*) +!"$(')% /"&)) ()/##/()#1 " ()0"(%' ))""+'!$$("1($ $% ')$$(#)% %$ )!) %((  (0 /"& ' + ))"/&*((") .$ $(&0, ,,()$()" ( )$ )0" ' *' )) ")/!$ (%')#$ ) + ()0"&'%*!)'

((*)%#/'+"$ $%#.*'(!/'$$%  ')$$ )""%%(' $ !'+ &0 "'0""$$ 1' $"$ +' 1'/"$ (&"()!% #&)$('%")("1( $$' .$$(&0 1+') *% &") ('1+' "+'%/+$ %' +"!)1' )) *0'$()/""$$ '($) )'-)% $!")

  

Festeteknikk for lette industribygg og luftede fasader. Benytt spissteknologi fra SFS intec for sikker og rasjonell montasje av Â&#x201E; Metall fasader. Â&#x201E; Metall tak. Â&#x201E; Sandwichpaneler. Â&#x201E; Fasadeplater. Â&#x201E; Beslag. til alle typer underkonstruksjoner. For eksempel SXC selvborende rustfrie skruer for sandwichpaneler med monteringsmaskinen CF55.

Kontakt oss vi stür gjerne til tjeneste for Deg. SFS intec AS Solheimveien 44 NO-1473 Lørenskog T +47 67 92 14 40 F +47 67 92 14 50 no.lorenskog@sfsintec.biz www.sfsintec.biz/no

SFS intec AB Olivehällsvägen 10 SE-645 42 Strängnäs T +46 152 715 000 F +46 152 715 099 se.strangnas@sfsintec.biz www.sfsintec.biz/se

Turn ideas into reality.


Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utga i 2008 nye europeiske standarder for utførelse av henholdsvis stålkonstruksjoner (EN 1090-2) og Roald Sægrov,

aluminiumkonstruk-sjoner (EN 1090-3). Standardene

Standard Norge

ble høsten 2008 fastsatt og utgitt som SS-EN 1090-2 og SS-EN 1090-3 i Sverige og som NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3 i Norge. NS-EN 1090-2 erstatter NS 3464 som blir trukket tilbake som gjeldende norsk standard i mars 2010. I en overgangsperiode fram til mars 2010 er både NS-EN 1090-2 og NS 3464 gyldige i Norge.

Felles europeiske Standarder for utførelse av stål- og aluminiumkonstruksjoner U T F Ö R A N D E AV S T Å L K O N S T R U K T I O N E R

-

ed denne utgivelsen har Europa for første gang fått ett felles regelverk for både prosjektering (Eurokoder) og utførelse. En tilsvarende europeisk standard for utførelse av betongkonstruksjoner er under ferdigstillelse og forventes utgitt i nær framtid.

EN 1090-2 angir krav både til tilvirking og montering av lastbærende komponenter. .2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

Tekniske krav og krav til samsvarsvurdering og CE-merking Serien EN 1090 har tre deler. Del 1 (EN 1090-1) angir krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter og inneholder blant annet regler for CE-merking. Del 2 angir tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Del 3 angir tekniske krav til utførelse av aluminiumkonstruksjoner. Del 1 er ennå ikke formelt vedtatt av CEN. CEN vil i nærmeste framtid sluttbehandle standarden. Det forventes at CEN vil anmode EU/EFTA om at nasjonale regelverk som erstattes av EN 1090-1 blir gyldige parallelt med den europeiske standarden fram til august 2011. Dette berører ikke Norge ettersom Norge ikke har hatt norsk standard tilsvarende EN 1090-1. ➤ UT FÖR A NDE AV S T Å LKONS T R U K TI O N E R

19


EN 1090-1 er en harmonisert standard under EUs byggevaredirektiv. Den angir regler for samsvarsvurdering og CE-merking under dette direktivet. CE-merking kan gjøres så snart standarden er kunngjort i OJEC (”Official Journal of the European Communities”), normalt ni måneder etter utgivelsen. Nytt i NS-EN 1090-2 Nytt i NS-EN 1090-2 i forhold til NS 3464 er blant annet innføring av utførelsesklasser, ”Execution classes” (EXC). Standarden angir fire klasser, hvorav klasse IV stiller de strengeste kravene. Bestemmelsen av hvilken klasse en komponent eller konstruksjon skal ha avhenger først og fremst av dens konsekvensklasse som bestemmes i henhold til pålitelighetsstandarden NS-EN 1990 (for Sverige: SS-EN 1990). Krav til utførelse blir følgelig strengere for bruer, skoler og sykehus enn for eksempel for kontorbygg. I tillegg til konsekvensklasse, bestemmes valg av utførelsesklasse også av for eksempel stålsort, hvorvidt komponenten er sveiset, hvorvidt komponenten vil være utsatt for utmatting eller hvorvidt komponenten vil kunne være utsatt for seismiske påvirkninger. En konstruksjon kan være sammensatt av komponenter utført i forskjellige utførelsesklasser. Hensikten med å innføre utførelsesklasser er at nødvendig ressursbruk dermed

20

U T F Ö R AN D E AV S T ÅLKONSTRUKTI ONER

tilpasses formålet med konstruksjonen. Det er i praksis prosjekterende som bestemmer hvilken utførelsesklasse en komponent skal ha. Det arbeides derfor med å få inn et tillegg til Eurokode 3 (EN 1993-1-1) som gir bestemmelser for valg av utførelsesklasse. Dette er planlagt som et normativt tillegg i motsetning til tillegget i EN 1090-2 som omhandler samme tema og er informativt. Norsk ledelse i det europeiske arbeidet Alle delene av EN 1090 er utarbeidet under norsk ledelse i CENs tekniske komité CEN/TC 135 ”Execution of steel and aluminium structures”. Standard Norge har hatt og har sekretariatet for komiteen. Thore Hagberg har vært formann for komiteen fram til 1. oktober 2008 og har også ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet EN 1090-1. Jean-Paul Gourmelon fra Frankrike har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet EN 1090-2. Steinar Lundberg, Norsk Hydro, har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet EN 1090-3. Bjørn Aasen fra Norconsult overtok som formann for komitéen 1. oktober 2008 og vil lede arbeidet med å samle inn erfaringer fra bruk av standardene og på sikt vurdere behov for endringer og tilpasninger. Oversettelse Alle delene av EN 1090 er utviklet i engelsk språkdrakt og er foreløpig kun utgitt

EN 1090-2 angir krav til geometriske toleranser og il inspeksjon, prøvning og eventuell utbedring.

på engelsk i Norge og Sverige. Standard Norge planlegger å oversette NS-EN 1090-2 til norsk så snart som mulig. Det er også uttrykt ønske fra aluminiumindustrien om å få oversatt NS-EN 1090-3 til norsk. ❏ Läs mer på Internet www.standard.no www.sis.se

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Med plåtbalk menas en balk som är uppbyggd av sammansvetsade plåtar på engelska ”plated structure”. Plåtbalkar används när valsade balkar inte räcker till eller är oekonoBernt Johansson Professor emeritus,

miska t ex i broar, kranbanor och konstruktioner med stora

LTU

spännvidder. Kännetecknande för plåtbalkar är att de byggs upp av så slanka plåtar att buckling påverkar bärförmågan.

Nya regler för plåtbalkar – Eurokod 3-1-5 EUROKODEN

Eurokod 3 hänförs balkar som påverkas av buckling till tvärsnittsklass 4, vilken motsvarar tvärsnittsklass 3 enligt BSK. Innehållet i Eurokod 3-1-5 motsvarar det i handboken K18 men med vissa skillnader, se Figur 1. I det följande ges en översikt av delar av innehållet inklusive de val som har gjorts i den svenska nationella bilagan.

I

Normalspänningsbuckling för plåt utan längsavstyvningar I Eurokod 3-1-5 kapitel 4 behandlas inverkan av normalspänningsbuckling med effektiv bredd till skillnad från handboken K18 som använder effektiv tjocklek. För en fyrsidigt upplagd plåt med jämnt fördelad nominell tryckspänning visas den effektiva bredden i Figur 2. Den effektiva bredden enligt Figur 2 är något större än den enligt handboken K18, vilken dock är mera nyanserad. Reduktionsfaktorn visas i Figur 3 tillsammans med försöksresultat för plåtar med små egenspänningar. Som synes stämmer det ganska bra. För plåtar med stora egenspänningar (stora svetsar) hamnar resul.2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

Nya regler för plåtbalkar Eurokod 3-1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inledning Grundläggande dimensioneringsregler och modellering Shear lag vid dimensionering av bärverksdelar 10 Bucklingseffekter av normalspänningar i brottgränstillståndet Tvärkraftsbärförmåga Bärförmåga vid transversallaster Interaktion Vertikal flänsknäckning Avstyvningar och konstruktiv utformning Metoden med reducerad spänning

Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E

Beräkning av kritiska spänningar för avstyvade plåtar Bärverksdelar med icke konstant tvärsnitt Analys med Finita Element- metoder (FEM) Plåtbalkar med korrugerade liv Alternativa metoder för att bestämma effektiva tvärsnitt

Figur 1. Innehållsförteckning till Eurokod 3-1-5.

taten lägre men det har inte bedömts vara relevant för praktiska tillämpningar. För buckling av plåtar där spänningen varierar över bredden ges en reduktionsfaktor som beror av spänningsgradienten = σmin/σmax

w

1 - —————— 0,055|3!w\ < 1 p =— l

l2

När spänningarna växlar tecken hänförs 40% av den effektiva bredden till kanten ➤ EUR O K O D E N

21


â&#x17E;¤ med hĂśgsta tryckspänningen och resten gĂĽr frĂĽn neutrallagret in i tryckzonen. FĂśr ďŹ&#x201A;änsar med fri kant ges en formel fĂśr effektiv bredd som bĂśrjar reducera bärfĂśrmĂĽgan vid Îť = 0,75. Normalt är det dock ingen fĂśrdel att gĂśra sĂĽdana ďŹ&#x201A;änsar slankare än detta gränsvärde. Skjuvbuckling Reglerna fĂśr skjuvbuckling är mycket lika de som ďŹ nns i handboken K18 och de är utvecklade av professor Torsten HĂśglund. Det som skiljer är att kurvan fĂśr utmattning saknas och ersätts av regler fĂśr att fĂśrhindra andning som bland annat ges i Eurokod 3-2. Vidare har reglerna fĂśr beaktande av längsavstyvningar modiďŹ erats med nya formler fĂśr bucklingskoefďŹ cienten kst. Det kan ocksĂĽ nämnas att det är tillĂĽtet att bestämma bucklingskoefďŹ cienter fĂśr sĂĽväl normalspänningsbuckling som skjuvbuckling med datorprogram. Det ďŹ nns ett bra sĂĽdant program benämnt EBPlate att ladda ned gratis pĂĽ nätet, URL: http://www.steelbizfrance.com/ďŹ le/recďŹ le. asp?idrub=58 Intryckning Reglerna fĂśr intryckning är nya och baserade pĂĽ samma principiella modell som används fĂśr andra typer av instabilitetsproblem utvecklad vid LTU. BärfĂśrmĂĽgan ges som

Figur 2. Effektiv bredd fÜr fyrsidigt upplagd plüt med nominellt jämnt fÜrdelat tryck.

F fyw ly tw FRd = x â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;

Figur 3. Reduktionsfaktor fĂśr buckling enligt Figur 2 tillsammans med fĂśrsĂśksresultat.

FĂśr svensk tillämpning är gammaM1 1,0. De tre sista faktorerna i täljaren representerar ďŹ&#x201A;ytkraften som ges av en modell enligt Figur 4. Reduktionsfaktorn xF beror av ett slankhetstal Îť enligt

Därefter füs reduktionsfaktorn av

GM1

l[ = F

â&#x2C6;&#x161;

ly tw fyw â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D; Fcr

där Fcr är den kritiska kraften som ges nedan där kF ges i Figur 5 med approximativa formler fĂśr nĂĽgra olika fall. t 3w Fer = 0,9 kF E â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D; hw

x

F

0,5 = â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D; < 1,0

l

F

Dimensionering med FEM Bilaga C är ett fÜrsta fÜrsÜk att ge regler fÜr dimensionering med FEM. Syftet är att modellen ska vara sü detaljerad att alla brottmoder kommer med och att analys och bestämning av bärfÜrmüga kombineras. Den beskrivna metodiken syftar till att täcka süväl global som lokal instabilitet och analysen ger bärfÜrmügan direkt som den maximala lasten konstruktionen kan bära. Metoden är tidskrävande och kan endast komma ifrüga fÜr speciella fall dü en noggrann uppskattning

JXdm\ibXegÂ&#x201A;Ă&#x2022;\iXgcXe <eb\ckfZ_jkXibkXkkYp^^Xd\[ CÂ&#x20AC;kkXkk[iX`ejkXccXk`fe\ikmÂ&#x20AC;ij^\efdYXcb\ed\ccXejkl[j\e% CÂ&#x20AC;kkXkk^alkX`kXZbmXi\[\eÂ?ggeXbfejkilbk`fe\e% 9iXcÂ?je`e^XigÂ&#x201A;Xejclke`e^Xid\ccXeg\cXi\fZ_YXcb^\i\kk d`e`dldXmjm\kje`e^% BcXiXi_Â?^XYiXe[jbp[[jbcXjj\ilkXeYiXe[jbp[[jdÂ&#x201A;ce`e^% Jpjk\d\k[`d\ej`fe\iXj\ec`^k<lifZf[\jfdXemÂ&#x20AC;e[j ilekfd`<lifgX% <]k\ijfdJm\ZfeJk\\c\iYal[\i\elkfdfi[\ekc`^jlggfik bXedXe\eb\ckkX]iXd[`d\ej`fe\igÂ&#x201A;YXcbXifZ_g\cXi\ `k`[`^Xjb\[\e%

4WFDPO4UFFM"#Â&#x2026;(BSOJTPOTHBUBO> )FMTJOHCPSHÂ&#x2026;QBIÂ&#x2026;C>UÂ&#x2026;XXXTWFDPOTUFFMTF

22

E U R OKODE N

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 Âą , " 9''. ! $


Figur 5. BucklingskoefďŹ cient fĂśr nĂĽgra olika fall av intryckning. Figur 4. Modell fĂśr bestämning av ďŹ&#x201A;ytkraft.

av bärfĂśrmĂĽgan har ett stort värde t ex när alternativet är att ersätta en beďŹ ntlig konstruktion. Metoden innefattar: UĂ&#x160;6>Â?Ă&#x160;>Ă&#x203A;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x20AC;iÂŤĂ&#x20AC;iĂ&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;>Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;Ă&#x160;`iÂ?Ă&#x160;>Ă&#x203A;Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x17D;tionen UĂ&#x160;Â&#x153;`iÂ?Â?iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;>Ă&#x203A;Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x17D;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;i`Ă&#x160; skalelement UĂ&#x160;Â&#x2DC;vÂ&#x;Ă&#x20AC;>Â&#x2DC;`iĂ&#x160;>Ă&#x203A;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x201C;ÂŤiĂ&#x20AC;viÂ&#x17D;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x192;FĂ&#x203A;BÂ?Ă&#x160;Â?Â&#x153;Â&#x17D;>Â?>Ă&#x160; som globala UĂ&#x160;Ă&#x160;Â&#x153;`iÂ?Â?iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;>Ă&#x203A;Ă&#x160;Â&#x201C;>Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;>Â?iĂ&#x152;Ă&#x160;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;iÂ?>Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x2021; plastiskt UĂ&#x160;ÂŤÂŤÂ?Â&#x2C6;ViĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;>Ă&#x203A;Ă&#x160;Â?>Ă&#x192;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x153;VÂ&#x2026;Ă&#x160;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;>Ă&#x203A;Ă&#x160;Â?>Ă&#x192;Ă&#x152;multiplikatorn tills ett maximum nĂĽs Som ett exempel visas i ďŹ gur 6 fĂśreslagna imperfektioner i Eurokod 3-1-5. Dessa är avsedda att täcka även inverkan av egenspänningar. Slutord Eurokod 3-1-5 behandlar plĂĽtbalkar d v s

Typ av imperfektion

Konstruktionselement

Form

Storlek

global

Stüng med längd l

BĂĽge

Se tabell 5.1 i EN 1993-1-1

global

Längsgüende avstyvning med längd a

BĂĽge

min (a/400, b/400)

Plütfält med kortsida med längd a eller b

Bucklingsmod

min (a/200, b/200)

Fläns eller avstyvning

Vridning

1 / 50

lokal lokal

Figur 6. Imperfektioner enligt Eurokod 3-1-5 fĂśr dimensionering med FEM.

relativt stora balkar uppbyggda av plĂĽt. En stor del av texten behandlar bucklingsproblem som i vĂĽra nuvarande regler ďŹ nns i handboken K18. En del regler är nya fĂśr oss Â&#x201C;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x20AC;BĂ&#x152;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x201C;Ă&#x17E;VÂ&#x17D;iĂ&#x152;Ă&#x160;BĂ&#x20AC;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x153;`Ă&#x2022;ViĂ&#x20AC;>Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x2C6;Ă&#x160;-Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;}i°Ă&#x160;Ă&#x20AC;bete med standarden har letts av fĂśrfattaren till denna artikel och det har gĂĽtt att visa att vĂĽra metoder har visat bäst Ăśverensstämmelse med verkligheten och de har därfĂśr

accepterats av arbetsgruppen. Dessutom vill jag ta ĂĽt mig äran av att standarden är ganska kortfattad till skillnad frĂĽn mĂĽnga andra standarder. Det ďŹ nns mycket information pĂĽ de 53 sidor standarden omfattar varav ett axplock har visats här. â?? Läs mer pĂĽ Internet www.eurokoder.se

M`\iYal[\imÂ&#x201A;iXble[\ifZ_jXdXiY\kjgXike\ij \e^f[fZ_jeXYYj\im`Z\ D\[epg\ijfeXc_Xim`]fbljgÂ&#x201A;XkkmXiXeÂ&#x20AC;iXmÂ&#x201A;iXble[\i% Jm\ZfeJk\\cĂ&#x201D;eejeli\gi\j\ek\iX[\`jÂ&#x201A;mÂ&#x20AC;c?\cj`e^Yfi^# JkfZb_fcdjfd>Â?k\Yfi^%

<cfZ_M8bXe\eb\ck[iXj^\efdYXcbXieX%

?G:YXcb\eÂ&#x20AC;i\edf[\iejXdm\ibXejYXcbjfdÂ&#x20AC;iXegXjjX[ k`ccbfejkilbkÂ?i\ejfZ_ble[\ejY\_fm%?G:YXcb\efZ_ ?G:g\cXi\eXemÂ&#x20AC;e[jk`ccgcXkj^alkeXYaÂ&#x20AC;cbcX^jXdkk`cc gi\]XYYaÂ&#x20AC;cbcX^%KXZbmXi\?G:YXcb\ejÂ?ggeXbfejkilbk`fe Â&#x20AC;i[\edpZb\kcÂ&#x20AC;kkXkk^alkX`fZ_[\ele[\icÂ&#x20AC;kkXim`[ [iX^e`e^XiXm\c$fZ_M8$c\[e`e^Xi% ?G:YXcb\efZ_?G:g\cXi\eÂ&#x20AC;i`ek\^i\iX[\k`cc<lifZf[\ Ă&#x2020;[\kepXi\^\cm\ib\k%

8iY\k\d\[gi\]XYi`Z\iXkYaÂ&#x20AC;cbcX^dfk?G:YXcb\e%

E?DÂ&#x2026;PQEIJÂ&#x2026;D?DFMMFSÂ&#x2026;XXXTWFDPOTUFFMTF www.sandkom.se

.2 s  s .9 (%4 %2 /-34Âą , "9' ' .! $

EUR O K O D E N

23


Michael Blaschko, BilďŹ nger Berger Civil

Gerhard Zehetmaier, BilďŹ nger Berger Civil

+ALDVELL"RU n3Â&#x2019;RLANDETS REDARCH STĂ&#x2026;LPROJEKT

4HESPECTACULARLYSLENDERSTEELARCHESOF+ALDVELL "RIDGEnONEOFTHELANDMARKSOF.ORWAYSLARGEST INFRASTRUCTUREPROJECT THENEWFOURLANEMOTORWAY %BETWEEN'RIMSTADAND+RISTIANSANDnCOVERTHE SPANBETWEENELEGANTAPPEARANCE MINIMUMIMPACT INNATUREANDEFFICIENTCONSTRUCTION

Kaldvell bridge â&#x20AC;&#x201C; overview (BilďŹ nger Berger Civil) 24

S TĂ&#x2026;L P R O JE K T

4

he Kaldvell Bridge, one part of the new four lane motorway E18 connecting Grimstad and Kristiansand in Norwayâ&#x20AC;&#x2122;s picturesque Sørland, routes the new motorway over the Kaldvell valley. This part of the E18 â&#x20AC;&#x201C; today Norwayâ&#x20AC;&#x2122;s largest infrastructure project and one of Norwayâ&#x20AC;&#x2122;s future vital links to the panEuropean trafďŹ c network â&#x20AC;&#x201C; is realized as a public-private partnership project. Design, construction and 25 years of operation are handled by Agder OPS Vegselskap â&#x20AC;&#x201C; a special purpose company lead by Germany based BilďŹ nger Berger together with Danish Phil & Sons and Norwegian Sundt AS. The Project includes 38,5 km of four-lane motorway, more than 60 km of secondary roads, 6 km of twin-tube tunnels and 61 bridges with lengths up to 400 m. Half way between Grimstad and Kristiansand, the Kaldvell bridge â&#x20AC;&#x201C; formed by two spectacularly slender steel arches supporting a thin concrete slab â&#x20AC;&#x201C; crosses the Valley of the Kaldvellelva. In addition to the design, the coloring of all steel parts in traditional Norwegian red added its . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 Âą , " 9''. ! $


share to the bridge’s reputation as one of the project’s landmarks.

Hinge and cast-in parts at the top of slender rectangular piers (Bilfinger Berger Civil) .2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

Background and concept The scenic Kaldvell valley with it’s footprints of cultural and historical heritage is a renowned recreational area and provides a magnificent backdrop for all kinds of outdoor activities. Only 500 m away from the Kaldvell Fjord’s coastline the bridge routes the future 4 lane motorway over the valley – 30 m above Kaldvellelva. Clearly, the structure has to meet highest aesthetical demands as well as strict requirements regarding the impact in nature during construction. The structural design division of Bilfinger Berger Civil – tied together with Rambøll Norge to form the Design Consortium E18 – presented a both appealing and efficient solution. The proposed concept for a twin structure that was based on two slender steel arches formed by airtight hollow boxes and a thin concrete deck slab supported by steel piers provided an appropriate solution in terms of aesthetics and straightforward installation. ➤ S T Å LP R O J E K T

25


Arch segments No. 1 and 2 fixed with temporary stays (Bilfinger Berger Civil / Max Cibis)

ses ranging from 10 mm to 60 mm. The concrete deck is supported on slender rectangular steel box piers (w/h = 2.0 m / 0.3 m). Special attention was given to the design of connections between steel parts and concrete elements. To facilitate installation all connections are formed by a combination of base plates for direct transfer of compressive forces and castin steel blades with welded-on stud shear connectors for tensile force transfer. One relevant loading scenario required by the Norwegian bridge design standards is the temperature difference between steel arch and concrete deck resulting in significant horizontal movements and hence considerable flexure in piers. To minimize flexural stresses, hinges were added at the top of the piers consisting of slender steel plates thereby providing an efficient reduction of flexural stiffness.

Installation of the final arch segment. (Bilfinger Berger Civil / Max Cibis)

➤ Innovative design features Client: Statens Vegvesen – Norwegian Road Authority, Agder OPS Vegselskap Contractor: Construction Joint Venture E18 – Bilfinger Berger Civil – Phil & Son Structural Design: Bilfinger Berger Civil Bridge overall dimensions: Total length: 128 m Arch span: 93 m Arch rise: 9,35 m Structural steel: 440 to Stud connectors: 5 to

26

S TÅL P R O JE K T

The two primary structural elements of Kaldvell bridge are slender steel arches with a span-to-rise ratio of 93 m / 9.4 m. To obtain a rational rise and hence to limit horizontal forces at the abutments, the arch is connected to the concrete superstructure at midspan to create a composite section. In the composite part the steel section forms an open, concrete-filled box whereas the remaining parts of the arch consist of airtight hollow boxes with a width of 3.5 m and a height of 1.5 m at the abutments decreasing to 1.0 m at midspan. The arch segments were fabricated from fine grained thermo-mechanically rolled steel grade S460ML and – to some extent – steel S355 with plate thicknes-

An arch comes into existence In early 2008, after completion of foundations and abutments, all steel elements for arches and piers were installed within 8 weeks. The two steel arches – each of them separated in 5 segments ranging from 12 to 28 m in length and 38 to 50 tons in weigh – were delivered from the workshop in central Germany via road trucks and ferry. After arrival at site they were lifted in place using a crawler crane with a capacity of 600 tons. Due to environmental restrictions the arch had to be erected without the use of a temporary scaffold. In consequence, the segments were assembled using a cantilever technique with temporary stays. The piers on top of the arch abutments served as temporary pylons. With the operational start of the fourlane motorway between Grimstad and Kristiansand in September 2009 Sørland’s coastal towns will experience a considerable relief from intense traffic. In parallel the Kaldvell valley will be framed by a shining-red landmark structure providing up-to-date steel-design in harmony with the landscape. ❏

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


3TÍLGÚRDETMÚJLIGT När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet. Några exempel på detta är följande projekt.

,+!"|SHAVNEPROSJEKTI.ARVIK Narvik har LKAB et pågående renoveringsprosjekt som heter SILA. Hensikten er å forbedre effektiviteten og miljøet ved Narvik havn. Prosjektet innebærer bygging av nytt lager- og losseanlegg med 11 undergrunnssiloer for jernprodukter. Samtidig som malmlagringsfasiliteter bygges under jordoverflaten, blir havnens infrastruktur tilpasset effektiv håndtering og for å romme større produktvolum. Ruukki har levert og montert kraftige stålkonstruksjoner til en jernbanebro. Leveringen inkluderer jernbanebroseksjoner over 11 undergrunnssiloer med en total lengde på 500 m. Arbeidene har vært en kombinasjon av produksjon og montering på stedet. Ruukkis levering består av 1500 tonn med stålstrukturer som er produsert i Ylivieska i Finland og Sandnessjøen. Ofoten Mek AS har produsert og montert bærestålet til lossehallen. Bygget er 600 meter langt og går over alle de 70 meter dype siloene. I tillegg produserer og leverer Ofoten Mek støvavtrekksbygg, trafobygg, ventilasjonsbygg som kobles til hallen samt to lange transportbandbroer med en lengde på henholdsvis 42 og 158 meter og tilhørende støttekonstruksjoner.❏

I

Byggherre: LKAB Rådg. Ingeniør: Multiconsult Oppdragsgiver: NCC Construction Hovedentreprenør: Leonard Nilsen as Stålentreprenør: Ruukki Construction AS, og Ofoten Mek AS

➤ .2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T

27


'UDBRANDSJUVETnNYvPOSTKORTVEIv

3

om vi skrev i forrige nummer skal norske Statens Vegvesen frem mot 2016 gi 18 veistrekninger status som Nasjonale Turistveger. Turistveiene slynger seg langs fjorder, kyst, fjell og fossefall og byr turister fra inn og utland på naturopplevelser av verdensklasse. Her skal det utformes spennende stoppesteder for rast og parkering, fotturer og fotografering. Hittil er seks veistrekninger fått status som Nasjonal Turistveg og flere er underveis. Ett av disse er Gudbrandsjuvet i Valldal som ligger på turistvegstrekningen mellom Geiranger og Trollstigen, Rv 63. Gudbrandsjuvet danner et 5 meter bredt

og 20 meter dypt juv som elva Valldøla presser seg gjennom. Ifølge et sagn fra 1500-tallet sprang Gudbrand over dette voldsomme juvet med bruderovet sitt. Fossejuvet med de nye plattformene og gangbroene er tegnet av Jensen & Skodvin Arkitektkontor. Anlegget består av en utsiktsplattform ved selve juvet og en gangbru som forbinder denne med en plass kantet med rekkverk i betong og glass. Bruas bærekonstruksjon og rekkverk består av stålplater. Utsiktsplattformen bølger seg rundt en kolle og krager ut over juvet. Gulvet består av stålplater hvilende på skråstilte stålstag (ø65) festet i fjell. Fra parke-

ringsplassen til plattformen er det under oppføring 4 gangbruer på til sammen 90 meter. Det største bruspennet er 24 meter. Brua holdes oppe av rustfrie duplex stålkabler som er sveiste til rekkverket og forankret i betongfundamentene, som en hengebro. Bærende stål består av 20 mm sorte stålplater som er overflatebehandlet med fargeløs epoxy. Sort stål i rekkverk er overflatebehandlet med Owatrol olje. Håndløpere er av rustfritt stål. Utsiktsplatå og sittebenk er tilskåret av stålleverandøren Norsk Stål AS. Øvrige konstruksjoner er tilvirket på Christie & Opsahl AS sitt stålverksted i Molde. ❏ Stålkonstruksjonene: Stålbro til utsiktsplatå: Vekt ca 5,5 tonn. Utsiktsplatå: Vekt ca 13 tonn stål Gangbro fra parkeringsplass: Totalvekt ca 65-70 tonn. Gudbrandsjuvet: Byggherre: Statens Vegvesen Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS RIB: Siv.ing Finn-Erik Nilsen AS, Bygganalyse AS, COWI AS Entreprenør: Christie & Opsahl AS Nasjonale Turistveger´s hjemmeside: www.turistveg.no

28

S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


/SLOn3TASJONSINNGANGŒST

3

tasjonsinngang Øst skal bygges som gang- og sykkelvegbru over spor på Oslo S noe øst for Nylandsbrua. Brua vil i første rekke bedre mulighetene for ferdsel til og fra Bjørvika. Når ramper senere bygges mellom brua og plattformene vil dessuten adkomsten til togene bli enklere. Brua er utformet med geometrisk slektskap til de nye byområdene i Bjørvika og da spesielt til Stasjonsallmenningen. Utforming og materialvalg sikrer svært god utsikt til nærområdene herunder til ny bebyggelse langs begge sider av sporområdet og til ny bru i øst (Østre Tangent). Gangbanen gis et uregelmessig forløp mot Oslo S som sikrer gode utsiktspunkter og interessant variasjon. For øvrig er den overliggende bærekonstruksjonen plassert eksentrisk slik at opplevelsen av å ferdes utendørs ikke kompromitteres. Den eksentriske plassering av pilarer og fagverk sikrer dessuten svært gode muligheter for tilkobling av fremtidige ramper til plattformene på Oslo S. Konstruksjonen benyttet ved Stasjonsinngang Øst er uvanlig for brukonstruksjoner og den kan beskrives som ei fagverksbru med hengende gangbane opphengt i 4 stk ensidig plasserte pilarer. Brua er ca 200 m lang og har i alt 5 spenn der største spennvidde er 67 m. Det skal benyttes stål i alle bærende deler inklusiv pilarene. Totalt medgår ca 1000 tonn dersom stålkjernepelene inkluderes. Pilarenes utforming er spesiell og geometrien kan enklest beskrives som store 7tall. Det er i alt 4 stk pilarer med høyde ca 18 m og bredde ca 9 m. Pilarene etableres med rektangulært tverrsnitt og maksimal godstykkelse på 80 mm og har hver en total vekt på ca 50 tonn. Ved pilarenes ensidige plassering unngås søyler ved tilknytningspunktene for ramper fra Oslo S eller gjennom gangbanen, dvs. det oppnås en trafikkavvikling uten hindringer. Helningen på pilarenes vertikale del skyldes hensynet til plassbehov nær jernbanespor og hensynet til fagverket. Ved mest påkjente pilar har dette medført at det benyttet stålkvalitet S690 for at holde pilaren i tilstrekkelig avstand fra sporet. Fagverket som er hovedbærer langs brua, har en total lengde på ca 192 m og en total vekt på ca 210 tonn. Det bygges med 2 stk overgurter og 1 stk undergurt, dvs. med triangulært tverrsnitt med høyde 5 m og bredde 4,5 m. Gurtene er av Ø508 mm konstruksjonsrør, mens diagonalene har ytre diameter Ø356 mm. Gangbanen henger i fagverket med hengestenger på c/c ca 6 m. Tilgjengelig høyde for konstruksjoner er begrenset av fri avstand til kontaktledning og maksimale stigningsforhold hvilket har ført til at konstruksjonen bare er ca 0,3 m tykk. Kantene på gangbanen er langsgående .2 s  s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $

bærebjelker, mens stivheten av bunnplata (PL15) sikres ved hjelp av påsveiste T-bjelker c/c 1,5 m. Som dekke på gangbanen er det støpt ei tynn plate av lettbetong. Det er i alt ca 72 stk hengestenger av dimensjonen Ø36 og Ø42 fra fagverket til gangbanen. Stengene festes til ører ved hjelp av klassiske gaffelhoder med sfæriske lager. Av hensyn til justering er stagene også utstyrt med hver sin strekkfisk ved hvert gaffelhode. Selve byggingen av brua er utfordrende særlig på grunn av jernbanen. For ikke å hindre trafikkavviklingen vil derfor fagverket bli satt sammen syd for sporene og skjøvet i posisjon. Dette prinsippet gjentas

så for gangbanens del. Arbeidet med brua er planlagt påbegynt ved årsskiftet 20082009, og brua planlegges ferdig i løpet av sommeren 2010. ❏ Bestiller: Bjørvika Infrastruktur AS Arkitekt: L2 Arkitekter AS Konstruktør: Rambøll Norge AS Stålleverantør: Norsk Stål AS Stålentreprenør: Lukoil Montasje stål: NLI Alfr. Andersen AS og SIAS AS Generalentreprenør: Betonmast Anlegg AS

➤ S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T

29


3TOCKHOLM7ATERFRONT

%

tt av de mest unika fastighetsprojekten i norra Europa och det största och mest spektakulära byggprojekten i Stockholm just nu är Stockholm Waterfront som ska stå klart i december 2010. Projektet omfattar ett kontorshus på 37 000 kvm, ett fyrstjärnigt hotell med Byggherre: Jarl Asset Management Arkitekt: White Arkitekter Konstruktör: ELU Konsult Entreprenör: PEAB Stålbyggare: Contiga (kontor och hotell) Ruukki (kongress) 30

S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT

ca 420 rum och en kongressanläggning med plats för 3 000 deltagare. Contiga levererar prefabstomme till både kontor och hotell. Ruukki har i uppdrag att uppföra stålstommen till kongressanläggningen. Kontorshuset byggs av två huskroppar som tillsammans bildar en H-formad byggnad. Hotellet är fristående och kommer att ligga parallellt med staplarna i den H-formade kontorsbyggnaden. Stommen till dessa huskroppar har snart nått full höjd. Snart börjar även stommen till kongressanläggningen att börja växa fram. Stålkonstruktionens största balkar i det

här krävande byggprojektet är 15 meter höga och 50 meter långa. Konsolerna vilar mot stödtorn medan de monteras. Därefter svetsas de ihop på platsen. Väggbalkförbanden kommer att bära takbalkarna. ❏

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


+UNGSBROHUSET nMILJÚSMARTISTÍL

+

ungsbrohuset är det nya miljösmarta huset i stadsdelen Västra City, Stockholm. I december 2007 påbörjades rivningen av fastigheten Klarabergsviadukten 78. Istället uppför Jernhusen – ett 13 våningar högt miljöcertifierat hus för kontor, butiker, restauranger och hotell. Under arbetets gång har man tagit hänsyn till kraven för tre olika miljöcertifieringssystem och klassning av fastigheter: Green Building, P-märkning samt ett nytt svenskt miljöklassningssystem. Ytterliggare ett steg i miljötänket är Kungsbrohusets uppvärmning där 5-10 procent kommer att komma ifrån överskottsvärmen från Centralstationen. Contiga har levererat prefabstommen med bl a 1400 ton stål till detta projekt där nu stommen är uppe i full höjd och arbetet har påbörjats med att montera dubbelskalfasaden som består av ett yttre glasskikt utanför en inre fasad med våningshöga fönster och täta väggpartier. ❏ Beställare: Jernhusen Arkitekt: Strategisk Arkitektur Entreprenör: Konstruktör: Stålentreprenör: Contiga

(OLMENKOLLEN+

/

slo är arrangör för skid-VM 2011 och Oslo Kommun har därför beslutat att rusta upp Holmenkollens nationalanläggning där arrangemanget ska hållas. Som en del i anläggningsutbyggnaden ska den världskända Holmenkollen

få en ny hoppbacke som baseras på JDS Architect´s vinnarförslag från den arkitetkttävling som genomfördes 2007. Byggnadsarbetet har nyligen påbörjats och ska vara klart vid årsskiftet 2009/2010. LECOR fick förtroendet att tillverka

och montera stålkonstruktionerna till den nya hoppbacken. Projektet består av en nästan tusen ton tung stålstruktur som är 150m lång och 60 meter hög. Strukturen är uppbyggd av stora fackverk, mestadels skruvade konstruktioner men också två stora enheter som svetsas och ytbehandlas på arbetsplatsen. Stålkonstruktionen är konstruerad som 3D-modell och arbetsritningar produceras av Lecor. I kommande nummer av Stålbyggnad kan du läsa mer om detta projekt. ❏ Beställare: Oslo Kommun Arkitekt: JDS Architect´s Konstruktör: Norconsult Stålleverantör: Ruukki Norge AS Stålentreprenör: Lecor Stålteknik

➤ .2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T

31


5(6$# 4ESTING&ACILITY

7

SP Byggprojektering har konstruerat en 40m hög byggnad åt ABB i Ludvika på närmare 920 ton stål. Detta jätteprojekt kommer att fungera som en provhall för ABB när de provar olika produkter med hög elektrisk belastning. WSP har under projektets gång utvecklat olika projektspecifika lösningar. Allt för att säkerhetsställa att Beställarens olika önskemål om en provhall i världsklass ska uppnås. Hela hallen ska fungera som en Faradays bur. Vilket inneburit att den yttre bärande stommen måste isoleras från den inre vägg-, golv- och takkonstruktionen. Stommen bär samtidigt upp tre stycken traverser på 32 meters höjd med egenvikter på c:a 40ton styck och spännvidd på 38m. För att klara kraven på tillåten utböjningen av traversbanorna måste stompelarna vara tillräckligt styva och tåla vindbelastningen utan att böja ut i sida. Beställare: ABB Arkitekt: Sweco FFNS Konstruktör: WSP Entreprenör: Skanska Stålmontör: Ruukki Stålvikt: 920 ton

Tack vare att en stålstomme använts har dimensionerna kunnat hållas inom rimliga nivåer. Det har krävts avancerade beräkningar för att kunna utnyttja stålets fulla kapacitet. Stålet medförde dessutom att montaget av denna jättehall kunde utföras mycket snabbt, som ett Mekano. WSP har projekterat allt i 3d med hjälp av TEKLA och Robot. Det har projek-

terats en hel BIM modell som innehåller allt från stål till paroc, sinusplåt, betong, glaspartier osv. Modellen är dessutom kontrollerad i Navisworks med de olika disciplinernas delar, så att krockar på plats undvikits. Då WSPs kontor i Borlänge har mer än 10 års erfarenhet inom 3d projektering så har det fungerat problemfritt. ❏

Ranaverken bygger stort

anaverken utförr i Finspång sin största byggorder genom tiderna. KL-industrier AB som tillverkar basstationer för tele- och elmarknaden, koncentrerar sin verksamhet och bygger en ny produktionsanläggning. På helt ny tomtmark vid infarten till Finspång, börjar den nya produktionsanläggningen

R 32

S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT

med tillhörande kontor, personalutrymmen och lastningsområden att ta form. Ranaverken har fått förtroendet att utföra stålöverbyggnaden, inkl. portar, del av betongarbeten samt glaspartier och vissa mellanväggar mm och ska vara klara med sitt uppdrag i april 2009. Själva produktionshallen har måtten

Beställare: KL-industrier Arkitekt: HBK Arkitekter & konstruktörer Konstruktör: Structor och Ranaverken Stålentreprenör: Ranaverken

ca. 100 x 50 m med en invändig fri höjd under takbalk på 5,7 m. Takbalkarna med spännvidden 24 m är även dimensionerade för underhängande traversbanor, detta för att maximalt utnyttja takhöjden. Till byggnaden används ca. 300 ton stål. ❏ . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

Ståltillverkare ArcelorMittal Commercial Long Sweden AB Birger Jarlsgatan 41A 7tr, 111 45 STOCKHOLM 08-534 809 40 Corus Sverige AB Barlastgatan 2, 414 63 GÖTEBORG Outokumpu Stainless AB 774 80 AVESTA SSAB Oxelösund AB, 613 80 OXELÖSUND SSAB Tunnplåt AB 781 84 BORLÄNGE Ruukki Sverige AB Jägershillgatan 18, 213 75 MALMÖ Stålgrossister BE Group Sverige AB Box 225, 201 22 MALMÖ Stena Stål AB Box 4088, 400 40 GÖTEBORG Tibnor AB Box 600, 169 26 SOLNA Tunnplåtstillverkare Europrofil AB Box 147, 713 23 NORA Lindab Profil AB 269 82 BÅSTAD Plannja AB 971 88 LULEÅ Tunnplåtstillverkare AB H Forssells Smidesverkstad Box 1243, 141 25 HUDDINGE

SWL Stålkonstruktioner AB Box 500, 777 25 SMEDJEBACKEN Västanfors Stålbyggnader AB Södra Linjan, 737 30 FAGERSTA

EAB AB 333 33 SMÅLANDSSTENAR

0155-25 40 00 0243-700 00

040-607 14 00

Konsulter Bjerking AB Box 1351, 751 43 UPPSALA

0500-469 000

ELU Konsult AB Rinkebyvägen 1, 182 36 DANDERYD

Saint Gobain Isover AB Box 501, 260 50 BILLESHOLM

018-65 11 00

042-840 00

08-622 91 00

FB Engineering AB Box 12076, 402 41 GÖTEBORG 031-775 10 00

Sammanfogning / maskiner Bult & Fästteknik AB Rattgatan 14, 442 40 KUNGÄLV 0303-20 67 00

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB Box 1013, 721 26 VÄSTERÅS

Ejot & Avdel System AB Box 9013, 700 09 ÖREBRO

019-20 65 00

ESAB Sverige AB Box 8004, 402 77 GÖTEBORG

031-50 90 00

040-38 40 00 021-15 58 00

031-775 20 00 010-484 00 00

PI i Göteborg PIAB AB E A Rosengrens gata 19, 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

0587-818 80

ProDevelopment i Sverige AB Vattentornsvägen 26, 972 51 LULEÅ

0431-850 00 0920-929 00

08-774 08 30

Projektteamet AB Knipplekullen 3B, 417 49 GÖTEBORG

031-49 99 60 Mage AG Industriestrasse 34, CH-1791 COURTAMAN

031-70 50 700

Ramböll AB Box 17009, 104 62 STOCKHOLM 08-615 60 00 Reinertsen Sverige AB 182 33 DANDERYD STING Kardanvägen 32 461 38 TROLLHÄTTAN Stålbyggnadskontroll AB Bergshamra Allé 139, 170 74 SOLNA

+41 26 684 74 00

0920-24 86 38

08-544 767 70

AB Mekar Reprovägen 6, 183 77 Täby

08-?????????

Richard Steen AB Lövaskog, Kronogården, 516 92 ÄSPERED

033-27 62 00

SFS Intec AB Olivehällsvägen 10, 645 42 STRÄNGNÄS

0152-71 50 10

U-nite Fasteners Technology AB Hogstorp, 451 95 UDDEVALLA 0522-65 33 90 0520-156 60

08-655 40 10

Kontroll & provning FORCE Technology Sweden AB Tallmätargatan 7, 721 34 VÄSTERÅS 021-490 30 00

0176-773 00 Sweco Structures AB Box 34044, 100 26 STOCKHOLM 08-695 60 00

ÅF-Kontroll AB Box 1551, 401 51 GÖTEBORG

Tyréns AB 118 86 STOCKHOLM

Ingenjör Joel L Jonsson Aspvägen 1, 340 30 VISLANDA

0472-341 95

Datorprogram / IT Cadmac La Cours Gata 4, 252 31 HELSINGBORG

042-20 88 00

StruProg AB Virkesgränd 4, 183 63 TÄBY

08-732 87 20

StruSoft AB Fridhemsvägen 22, 217 74 MALMÖ

040-53 01 00

Tekla Software AB Sigurdsgatan 21, 721 30 VÄSTERÅS

021-10 96 00

031-743 10 00

090-70 24 70 08-566 410 00

0371-340 00

0523-790 00

Maku Stål AB Verkstadsgatan 15, 504 62 BORÅS 033-23 70 80 011-13 82 50 0303-24 30 80

Ruukki Sverige AB Svärdvägen 21, 182 33 DANDERYD 08-545 499 50

Svecon Construction AB Garnisonsgatan 25A, 254 66 HELSINGBORG

0171-41 54 00

Paroc AB 541 86 Skövde

WSP Sverige AB 121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Smederna AB Skyttbrinksvägen 12, 147 39 TUMBA

Isolering / Lättbyggnad Gyproc AB Box 153, 746 24 BÅLSTA

Bloms Ingenjörsbyrå AB Mästargatan 5, 781 71 BORLÄNGE 0243-79 20 90

Llentab AB Box 104, 456 23 KUNGSHAMN

Ranaverken AB 534 92 TRÅVAD

0223-475 00

044-28 95 00

VBK Mölndalsvägen 85, 412 85 GÖTEBORG

PRETEC AB Box 552, 442 16 KUNGÄLV

031-744 19 90

Knauf Danogips 296 80 ÅHUS

LECOR Stålteknik AB Dumpergatan 8, 442 40 KUNGÄLV 0303-24 66 70

Peikko AB Box 4, 601 02 NORRKÖPING

0240-66 87 50

Brandskyddsmaterial Cembrit AB Box 42013, 126 12 STOCKHOLM 08-506 608 00

0226-810 00

Connector L Augustsson AB Badhusgatan 12, 722 15 VÄSTERÅS 021-18 36 49

Dem-Verk Mek AB Degernäs 265, 905 80 UMEÅ

0520-47 41 00

Korrosionsskydd Alucrom AB Box 8919, 402 73 GÖTEBORG

031-779 32 00

Bröderna Jansson Nissavarvet, AB Box 48, 301 02 HALMSTAD 035-17 66 60

Contiga AB Box 94, 761 21 NORRTÄLJE

Stålmonteringar AB STÅLAB Faktorsgatan 12, 461 37 TROLLHÄTTAN

0512-292 00

08-556 455 00

042-38 09 30

.2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $

031-703 35 00 08-688 60 00

Byggföretag Arcona AB Box 19513, 104 32 STOCKHOLM 08-601 21 00 Banverket 781 85 BORLÄNGE

0243-44 50 00

BauHow Box 184, 201 21 MALMÖ

040-636 60 30

Open House Production AB Lommavägen 39, 232 35 ARLÖV 040-53 37 30

Intresseorganisationer Jernkontoret Box 1721, 111 87 STOCKHOLM 08-679 17 00

PART AB Industrigatan 7, 952 31 KALIX

0923-79590

MVR Box 17244, 104 62 STOCKHOLM 08-545 161 50

0431-890 00

Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) Rosenlundsgatan 40, Box 17536, 118 91 STOCKHOLM 08-762 75 85

08-504 350 00

SVEFF Box 5501, 114 85 STOCKHOLM 08-783 82 40

PEAB AB Margretetorpsvägen 84, 260 92 FÖRSLÖV Skanska Sverige AB 169 83 SOLNA

S V ENS KA M EDLEM S F Ö R E TAG

33


NORSKA MEDLEMSFÖRETAG

Den norske Stålgruppen (stålentreprenører) Foreningen har egen hjemmeside her: www.stalforbund.com/stalgruppen.htm

Coutinho & Ferrostaal AS Prinsensgt 22, 0157 Oslo

AK Mekaniske AS Bredmyra 10, 1739 Borgenhaugen

Dillinger Hütte Norge AS Akersgt 41, 0158 Oslo

23 31 83 30

91 56 01 13

ARMEC AS Pb.60, 2271 Flisa Bygg Teknisk Stål AS Pb.173, 1890 Rakkestad

62 95 54 00

Ruukki Norge A/S Pb.140 Furuset, 1001 Oslo

69 22 70 00

Salzgitter Mannersman avd Norge Kirkevn. 64 A 0364 Oslo 22 95 74 90 SSAB Svensk Stål AS Pb.47, 1313 Vøyenenga

Contiga AS Pb.207, Økern 0510 Oslo

22 90 90 00

55 91 81 81

69 33 77 00

Kristiansand Industriservice AS Barstølveien 24 a, 4636 Kristiansand

38 02 33 13

Stål- og Metallgrossistenes Forening (stålgrossister) Astrup AS Pb.8 Haugenstua, 0915 Oslo 22 79 15 00 Leif Hübert Stål AS Pb.1083, 4683 Søgne Norsk Stål AS Pb.123, 1378 Nesbru

Lønnheim Stål AS Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund N

47 81 80 00 66 84 28 00

71 57 23 00 Ruukki Norge AS Pb.140 Furuset, 1001 Oslo

Metacon Industrimek AS Pb.184, 1891 Rakkestad

COWI AS Pb.123, 1601 Fredrikstad

69 30 40 00

EDR AS Leif Tronstads plass 4, 1337 Sandvika

67 57 21 00

EuroProfil Norge AS Aursnes, 6230 Sykkylven

70 24 64 00

Firesafe AS Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo

22 72 20 20

Finn-Durk AS Skårersletta 45, 1473 Lørenskog

67 92 18 10 04255

23 11 85 80

Thyssenkrupp Stahlunion GMBH Delegation Enebakkveien 117 Oppg. B, 0680 Oslo 22 66 01 90

Kynningsrud Prefab AS Pb.13, 1662 Rolvsøy

Con-Form Oslo AS Treondheimsveien 184, 0570 Oslo 46 44 49 00

Hallmaker AS Strandveien 50, 1366 Lysaker

23 24 89 00

Fana Stål AS Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen

22 90 90 00

HENT AS Vestre Rosten 79, 7075 Tiller

72 90 17 00

Icopal Metall AS Pb. 55, 1477 Fjellhamar

67 97 90 00

Langset Engineering AS Gammelseterlia 5, 6422 Molde

95 93 36 33

Loe Betongelementer AS Pb.4, 3301 Hokksund

32 27 40 00

Multiconsult AS Hoffsv.1, 0275 Oslo

22 51 51 51

NCC Construction AS Pb. 93 Sentrum, 0101 Oslo

22 98 68 00

Norbye Industriservice AS Pb.483, 9305 Finnsnes

77 84 17 20

Outokumpu AS Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo

23 24 74 50

Paroc AS Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo

22 62 71 12

Seut Industrier AS Mossevn. 63/65, Pb.351, 1601 Fredrikstad

69 36 87 70

Siv. ingeniør Arne Vaslag AS Karivoldveien 90, 7224 Melhus

72 87 12 50

Siv. Ing. Knut Finseth AS Bleikerv.17, 1387 Asker

66 98 73 20

69 22 44 11

Nortech AS Skotselv Næringspark, Pb.8, 3331 Skotselv

32 75 67 00

Næsset Mek. Verksted AS Bergermoen, 3520 Jevnaker

61 31 09 11

NLI Alfr. Andersen AS Pb.2016, 3255, Larvik

33 14 15 00

Ofoten Mek AS Havnegt. 21, Pb. 18, 8501 Narvik

76 97 78 10

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (rådgivende ingeniører) Mer enn 330 personlige medlemmer og ca 25 bedriftsmedlemmer. www.stalguiden.com/NFS.htm Industrigruppen Stålbygg Corus Bygg Systemer AS Røraskogen 2, 3739 Skien Ruukki Norge AS Pb. 140 Furuset, 1001 Oslo

35 91 52 00 815 00 464

ArcelorMittal Construction Norge AS Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta 63 94 72 72 Areco Building AS Postboks 20, 3791 Kragerø

99 51 00 50

Skanska Norge AS, Konstruksjonsavd Pb.1175 Sentrum, 0107 Oslo 40 00 64 00

SFS Intec AS Solheimveien 44, 1473 Lørenskog

67 92 14 40

EJOT Festesystem AS Postboks 84 Røa, 0701 Oslo

Smith Stål Nord AS Nedre Ila 66, 7493 Trondheim

72 59 24 00

23 25 30 40 Smith Stål Øst AS Bentsrudveien 3, 3080 Holmestrand

33 37 25 00

+ 358 64160 111

Ruukki Construction Norge AS 8805 Sandnessjøen Skalles Mek. Verksted AS Krosnesvn. 6 1621 Gressvik SKV AS Tomtevn. 21, 1618 Fredrikstad Stav Industrier AS Heggstadmoen 1, 7080 Heimdal Stokke Stål AS Dalen veien 9, 3160 Stokke Stålfabrikken c/o Skanska Øysand, 7224 Melhus Åkrene Mek. Verksted AS Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm

34

22 82 84 60

69 10 45 20

A-L Staål AS Storemyrveien 6, 1626 Manstad

Ruukki Construction, FI, PO-Box 900, 60101 Seinäjoki, Finland

Stålklubben ArcelorMittal Commercial Long Norway AS Pb.2667 Solli, 0203 Oslo 22 83 78 20

N O R S KA ME DL E MS F ÖRETA G

75 06 36 10

69 36 32 50 Nordic Galvanizers www.zincinfo.se

Stalatube OY c/o GatewayStainless AS Pb. 317 Bragernes, 3001 Drammen 32 82 85 02

69 35 12 20 Andre A3 Bygg & Montasje AS Nordsletten, 1930 Aurskog

63 85 84 35

A. L. Høyer AS Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo

23 27 80 00

Alsvåg Plater AS Pb.263, 8401 Sortland

Stene Stål Produkter AS Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy

69 33 60 33

76 11 00 30

StS Gruppen AS Pb. 6085 Postterminalen, 5892 Bergen

55 20 80 00

Asplan Viak AS Pb.24, 1300 Sandvika

67 52 52 00

Teknisk Data AS Pb.6655 Etterstad, 0609 Oslo

22 66 09 80

BrannStopp Norge AS Pb.2104 Stubberød, 3255 Larvik

33 13 60 60

ThermiSol AS Pb. 2139 Høyden, 1521 Moss

22 60 60 40

72 88 72 95 33 33 58 00

40 01 36 60

63 88 19 40

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Stål gjør det mulig stål i arkitekturen

Mye flott og spennende kan gjøres med stål. Over vises bilder fra tre prosjekter Norsk Stål har vært delleverandør til; Gudbrandsjuvet i Valldal, Bro over Likholefossen i Gaularfjellet og Nordenga Bru (Oslo S). Tre prosjekter hvor stål er benyttet som hovedelement i det arkitektoniske designet.

Vi gjør det mulig!

www.norskstaal.no


Posttidning B Retur adr: Nyheter om StĂĽlbyggnad StĂĽlbyggnadsinstitutet Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

Ruukki bär upp Stockholms nyaste kongresscenter

3TOCKHOLMSNYASTELANDMÂłRKE KONGRESSCENTRET3TOCKHOLM 7ATERFRONTBÂłRSBOKSTAVLIGEN UPP AV2UUKKI 3T´LKONSTRUKTIONENSSTĂ&#x2026;RSTAFACKVERKIDETHÂłRKRÂłVANDEBYGGPROJEKTETÂłRMETERHĂ&#x2026;GTOCHMETERL´NGT 2UUKKISBÂłRANDETAKKONSTRUKTIONERKOMMERATTANVÂłNDASĂ&#x2026;VER ENYTAP´TOTALTKVADRATMETERIKONGRESSCENTRET -ER OM2UUKKIS´TAGANDEIDETTAPROJEKT OCH OMANDRAPROJEKT KANDULÂłSAMER OMP´RUUKKISE

WWWRUUKKISE

http://www.stalguiden.com/Staalbyggnad_1_2009  

http://www.stalguiden.com/Staalbyggnad_1_2009.pdf