Page 1


Br i dalExpo

Hέ κθε σηπουε στ ι άζε ιστ ι ςν ύφε ςκαιπαρουσι άζε ιότ ιπι οκαι ν ούρι ο,μον τ έ ρν ο,καιπρακτ ι κόγ ι α τ ηνοργ άν ωσηε ν όςτ έ λ ε ι ου γ άμου.Η έ κθε σηπουε στ ι άζε ιε πί σηςστ ουςγ ον ε ί ςπουε τ οι μάζον τ αι ν αβαπτ ί σουντ απαι δι άτ ουςκαιπροσφέ ρε ιι δέ ε ςγ ι αμί αον ε ι ρε μέ ν ηβάπτ ι ση.

Συγ κε ν τ ρών ε ιτ ι ςκαλ ύτ ε ρε ςε πι χε ι ρήσε ι ς τ ηςΑθήν ας,τ απε ρι σσότ ε ραν υφι κάτ ης πόλ ης, καιε ί ν αιηπρώτ ηέ κθε σητ ηςχρον ι άς μεαποτ έ λ ε σμαοιμε λ λ όν υμφοιπουτ ην ε πι σκέ πτ ον τ αιν αέ χουνι δι αί τ ε ροε ν δι αφέ ρον ν αδουνκαιν αμάθουντ ι ςπροστ αγ έ ςτ ης Μόδαςγ ι ατ ογ άμοπουε τ οι μάζουν .


Καιαυτ έ ςτ ι ςπροστ αγ έ ςτ ηςπροσφέ ρε ιμόν ονηBRIDALEXPO,ηοποί ασυλ λ ε ι τ ουργ ε ίμετ η BRIDALFASHION WEEKATHENS,τ ηνε βδομάδαμόδαςτ ουγ άμου-έ ν αθε σμόπουστ ην Ευρώπηδι οργ αν ών ε τ αιμόν οστ ηΒαρκε λ ών ηκαιαπότ ο201 3-απότ ηSt al expo-στ ηνΑθήν α. Στ ηνέ κθε σηπαρουσι άζον τ αιν υφι κά,βαπτ ι στ ι κά,κοσμήματ α, γ αμπρι άτ ι κα,υποδήματ α,ε σώρουχα, προσκλ ητ ήρι α,μπομπον ι έ ρε ς,στ ολ ι σμοί ,αξε σουάρ,χώροιδε ξί ωσης,φωτ ογ ράφοι ,σκην οθέ τ ε ς v i deo, τ αξί δι α,δι ακοσμήσε ι ς,δώρα,αυτ οκί ν ητ α… Απε υθύν ε τ αισεόλ ουςτ ουςμε λ λ όν υμφους,σεόλ ουςτ ουςγ ον ε ί ςπουπαν τ ρε ύουνηβαπτ ί ζουντ α παι δι άτ ους,στ ουςκουμπάρους, στ ουςν ον ούς,σεόσουςοργ αν ών ουντ ηνε πέ τ ε ι ότ ους,τ ο bachel or ,τ αγ ε ν έ θλ ι άτ ουςηαπλ άθέ λ ουνν ααπολ αύσουντ ηνον ε ι ρι κήατ μόσφαι ρατ ηςγ αμήλ ι ας γ ι ορτ ήςπουπροσφέ ρε ιηέ κθε ση


Στ οΖάππε ι οΜέ γ αροέ χουνκατ άκαι ρούςπραγ ματ οποι ηθε ίδι ε θν ε ί ςε κθέ σε ι ς,ε κθέ σε ι ς Ελ λ ην ι κώνπροι όν τ ων ,ε ι καστ ι κώντ ε χν ών ,δι ε θν ήκαιε θν ι κάσυν έ δρι αποι κί λ ου πε ρι ε χομέ ν ου,όπωςι ατ ρι κού, ν ομι κού,αρχι τ ε κτ ον ι κού,ε μπορι κούκλ π. Απότ ο1 938καιε πίσε ι ράε τ ώνστ ε γ άστ ηκεο«ραδι οφων ι κόςστ αθμόςΑθην ών »,ε ν ώ από τ ο1 951 ,μέ χρι ςότ ουαπέ κτ ησεδι κήτ ηςστ έ γ ηφι λ οξε ν ούν τ ανκαιηε θν ι κήπι ν ακοθήκη. Το1 979έ λ αβεχώραστ οπε ρι στ ύλ ι οτ ουΖαππε ί ουητ ε λ ε τ ήυπογ ραφήςέ ν τ αξηςτ ης Ελ λ άδοςστ ι ςε υρωπαϊ κέ ςκοι ν ότ ητ ε ς,Τουςχώρουςτ ουχρησι μοποί ησεε πί σηςηΕλ λ ην ι κή προε δρί ατ ωνε υρωπαϊ κώνκοι ν οτ ήτ ων ,ε ν ώ κατ άτ ηδι ε ξαγ ωγ ήτ ωνολ υμπι ακώναγ ών ων τ ου2004,ε γ κατ αστ άθηκεε δώ τ οκέ ν τ ροτ ύπου.


Ηι δι αί τ ε ρηαι σθητ ι κήτ ου,ηπολ υτ έ λ ε ι α,ηαρχι τ ε κτ ον ι κήτ ου,ηφήμητ ουστ ηνΕλ λ άδα&τ ο ε ξωτ ε ι ρκόκάν ουντ οΖάππε ι οπόλ οέ λ ξηςγ ι ατ ουςε πι σκέ πτ ε ς.Η θέ σητ ουστ ηνκαρδι άτ ης Αθήν ας,δί πλ αστ οκτ ήρι οτ ουΚοι ν οβουλ ί ου,τ ηνπλ ατ ε ί αΣυν τ άγ ματ ος,καιτ ονκε ν τ ρι κό στ αθμότ ουμε τ ρό,ε ί ν αιε πί σηςμε γ άλ οτ ουπλ ε ον έ κτ ημα.


ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 2013

*1 2-1 3-1 4Ιαν ουαρί ου *90ε κθέ τ ε ς *8. 000ε πι σκέ πτ ε ς


ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2014

-1 1-1 2-1 3Ιαν ουαρί ου -1 1 0ε κθέ τ ε ς -1 0. 000ε πι σκέ πτ ε ς


Έν αμε γάλ οev entγι ατ ουςμε λ λ όν υμφους

201 3-201 4


Ένα μεγάλοeventγι α τουςμελλόνυμφους

201 3-201 4


Ένα μεγάλοeventγι α τουςμελλόνυμφους

201 3-201 4


Χορηγοί2013-2014


Εφημε ρί δε ς- Πε ρι οδι κά


Εφημε ρί δε ς- Πε ρι οδι κά


Εφημε ρί δε ς- Πε ρι οδι κά

Πε ρι σσότ ε ρε ςαπό350 κατ αχωρήσε ι ς στ οντ ύπο- s oci almedi a- webs i t es . www. br i dal expo. gr www. s t al expo. gr


10-1 1-12 Ι αν ουαρί ου2015 ΖΑΠΠΕΙ Ο ΜΕΓ ΑΡΟ


Συμμε τ οχήμεs t and Αί θουσε ς2,3,4 Bal l r oom €1 35αν άτ . μ.+ΦΠΑ Ελ άχι στ ηε πι φάν ε ι α1 2τ . μ. €1 . 620+ΦΠΑ *Μαύραpanel sμεε πέ ν δυσηPVC *Μαύρημοκέ τ α *Σπότ1 00W αν ά3τ . μ. *Με τ ώπημεε πων υμί αε κθέ τ η( κλ ασι κήγ ραφή) *Πρί ζα220V *Αν αγ ραφήστ ονκατ άλ ογ οε κθε τ ών *Καθαρι σμός *Secur i t y


Συμμε τ οχήμεs t and Αί θουσε ς7,8,9 Woodenar t €1 35αν άτ . μ.+ΦΠΑ Ελ άχι στ ηε πι φάν ε ι α1 0τ . μ. €1 . 350+ΦΠΑ *Panel sσεχρώμαοξυάςμεε πέ ν δυσηPVC *Μπε ζμοκέ τ α *Σπότ1 00W αν ά3τ . μ. *Με τ ώπημεε πων υμί αε κθέ τ η( κλ ασι κήγ ραφή) *Πρί ζα220V *Αν αγ ραφήστ ονκατ άλ ογ οε κθε τ ών *Καθαρι σμός *Secur i t y


Συμμε τ οχήμεs t and Αί θουσa10

Des i gner s ‛Cor ner €1 35αν άτ . μ.+ΦΠΑ Ελ άχι στ ηε πι φάν ε ι α9τ . μ. €1 . 21 5+ΦΠΑ *Μαύραpanel sμεε πέ ν δυσηPVC *Μαύρημοκέ τ α *Σπότ1 00W αν ά3τ . μ. *Με τ ώπημεε πων υμί αε κθέ τ η( κλ ασι κήγ ραφή) *Πρί ζα220V *Αν αγ ραφήστ ονκατ άλ ογ οε κθε τ ών *Καθαρι σμός *Secur i t y


Προβολ ή *Πε ρι οδι κάμόδας Κάλ υψηαπόόλ ατ αημε ρήσι α,μην ι αί ακαιΚυρι ακάτ ι καέ ν τ υπα.Δι αφημι στ ι κέ ςκατ αχωρήσε ι ςστ α πε ρι οδι κάμόδαςκαιπροβολ ήαπότ απε ρι οδι κά-χορηγ οίε πι κοι ν ων ί ας. *Τηλ ε όραση TVs potστ α:Al pha,Channel9,ΝΕΡΙΤ,St ar *Ραδι όφων ο Radi os potστ αΛάμψη92, 3,Δί ε ση,984, Eas y. . *Soci alMedi a Επι κοι ν ων ί αμέ σω δι αδι κτ ύουηοποί α πε ρι λ αμβάν ε ιwebs i t es ,por t al s ,δι ε θν ή s i t esκαιfas hi ons i t es . *Bl ogs Ταπλ έ ονέ γ κυραfas hi onbl ogs( l ocalnat i onal&i nt er nat i onal )θαπροβάλ ουντ ο γ ε γ ον ός.


Προβολ ή *Dr eam Day ητ ηλ ε οπτ ι κήε κπομπήγ ι ατ ογ άμοκαιτ ηβάπτ ι ση. >ΚάθεΔε υτ έ ρααπόγ ε υμα,ηΡέ αΤουτ ουν ζήθαπαρουσι άζε ιτ ηνε κπομπήτ ων με λ λ ον ύμφωνDr eam Dayστ οChannel9. Η Dr eam Dayε ί ν αισυν ε ργ ασί ατ ηςBr i dalExpoμετ οChannel9καιθαπροσφέ ρε ιόλ ε ςτ ι ς ι δέ ε ςκαιτ ι ςλ ύσε ι ςγ ι αέ ν ατ έ λ ε ι ογ άμοκαιμι αον ε ι ρε μέ ν ηβάπτ ι ση. Ταζε υγ άρι απουπρόκε ι τ αιν απαν τ ρε υτ ούνκαιοιγ ον ε ί ςπουπρόκε ι τ αιν αβαπτ ί σουνθα προε τ οι μάσουντ ι ςον ε ι ρε μέ ν ε ςστ ι γ μέ ςτ ουςμέ σααπότ ηνε κπομπήDr eam Dayκαιθα ορι στ ι κοποι ήσουντ ηνοργ άν ωσητ ουςστ οΖάππε ι οστ ηBr i dalExpo.


Προβολ ή *Έν τ υπα 2. 000έ ν τ υπαθαστ αλ ούνστ ακατ αστ ήματ ατ ουκλ άδου. 1 0. 000έ ν τ υπαθαμοι ραστ ούνσεκαφέτ ουκέ ν τ ρουτ ηςΑθήν ας 1 00. 000έ ν τ υπαθαμοι ραστ ούνσεκε ν τ ρι κέ ςπλ ατ ε ί ε ςπολ λ ώνπε ρι οχώναπόε ι δι κάev ent s . *Αφι σέ τ ε ς 5. 000αφι σέ τ ε ςθαμοι ραστ ούνγ ι ατ ι ςβι τ ρί ν ε ςκε ν τ ρι κώνκατ αστ ημάτ ων . *Προσκλ ήσε ι ς 30. 000προσκλ ήσε ι ςθαμοι ραστ ούναπό τ ουςε κθέ τ ε ςκαιθαστ αλ ούντ αχυδρομι κά σεμε λ λ ον ύμφους. Γι ατ ουςε πι σκέ πτ ε ςοιοποί οιδε νθα δι αθέ τ ουνπρόσκλ ησηθαυπάρχε ιστ ην ε ί σοδοε ι σητ ήρι οκόστ ους€5.


ηέ κθε σηπροσφέ ρε ι στ ουςε κθέ τ ε ς: *Τημον αδι κότ ητ ατ ηςδι οργ άν ωσηςστ ηνκαρδι ά τ ηςΑθήν ας!Τοκέ ν τ ροτ ηςπόλ ηςπροσφέ ρε τ αι γ ι ατ ουςκατ οί κουςόλ ωντ ωνπε ρι οχών . Ξε φε ύγ ε ιαπότ οπλ αί σι ο“ τ ηςγ ε ι τ ον ι άς”και τ ης“ πε ρι οχής” .Συν δυάζε τ αιμεαγ ορέ ς-θέ αμαδι ασκέ δαση. . .Άρακαλ ύτ ε ροκαιε υρύτ ε ροτ ο t ar getgr oupτ ωνε πι σκε πτ ών .

*Τονι δαν ι κότ ρόπογ ι αν απαρουσι άσε τ ετ α προϊ όν τ ασαςκαιν αε ν ημε ρώσε τ εαπόκον τ ά γ ι ατ ηνποι ότ ητ ατ ους,χι λ ι άδε ςαπόλ υτ α ε ν δι αφε ρόμε ν ουςπε λ άτ ε ς.


ηέ κθε σηπροσφέ ρε ι

*Μι αμον αδι κήε υκαι ρί αν αμε τ αφέ ρε τ ετ η βι τ ρί ν ασαςγ ι α3ημέ ρε ςσεσημε ί οπουθα τ ηναπολ αύσουνπάν ω από1 0. 000 με λ λ όν υμφοι . *Μι αγαμήλ ι αγι ορτ ήπουε γ γ υάτ αιτ ην προσωπι κήσαςε παφήμετ ουςκαλ ύτ ε ρους γ άμουςκαιβαπτ ί σε ι ςτ ηςε πόμε ν ηςχρον ι άς. *Τηνε γγύησητ ηςε πι τ υχί αςτ ηνοποί α υπογ ράφουνοιδι οργ αν ωτ έ ςπουέ φε ραν πρώτ οιαπόόλ ουςστ ηνΕλ λ άδατ ηνί δε ατ ης έ κθε σηςτ ουγ άμουγ ι ατ οε υρύτ ε ροκοι ν ό. Επί1 8χρόν ι ατ ησπουδάζουν ,τ ηνέ χουν ε ξε λ ί ξε ι . τ ηνέ χουναν αν ε ώσε ικαιτ ώραε ί ν αιοιμον αδι κοίπουκάν ουντ ημε γ άλ ηστ ροφήκαιτ ην προσαρμόζουνστ ι ςσημε ρι ν έ ςυψηλ έ ςαπαι τ ήσε ι ςτ ωνμε λ λ ον ύμφων . Δε νε ί ν αιτ υχαί οπουοιδραστ ηρι ότ ητ ε ςτ ηςSt al expoε ί ν αιπλ έ ονδι ε θν ε ί ς!


ηέ κθε σηπροσφέ ρε ι στ ουςε πι σκέ πτ ε ς: *Τηνπι οφρέ σκι α-μον τ έ ρν αε κδοχήε κθε σι ακήςπροβολ ής *Τηνπολ υτ έ λ ε ι ακαιτ ηνυψηλ ήαι σθητ ι κήτ ουχώρουπουε λ κύε ιγ ι απολ ύωρηπαραμον ήστ η γ αμήλ ι αγ ι ορτ ή. *Τηνοι κον ομί ατ ουκόστ ουςκαιτ ουχρόν ου Σε3ημέ ρε ςαπολ αμβάουντ ι ςι δέ ε ς,τ ι ςλ ύσε ι ςκαι συγ κρί ν ουνποι ότ ητ ακαιτ ι μέ ς *Τηναποκλ ε ι στ ι κότ ητ ατ ηςBr i dalFas hi onWeekAt hens πουσυν δυάζε τ αιμετ ηνέ κθε σηκαιπαρουσι άζε ιτ ι ς προστ αγ έ ςτ ηςμόδαςστ αν υφι κάυπογ ε γ ραμμέ ν ε ςαπότ ους καλ ύτ ε ρουςδημι ουργ ούς. *Τηνπλ ηροφόρησηγ ι ατ ηνε υρωπαϊ κήμόδαμέ σααπότ ι ς καλ ύτ ε ρε ςφί ρμε ςτ ωνΑθην ώνπουσυμμε τ έ χουνστ ην πρώτ ηέ κθε σητ ηςχρον ι άς! ! !


Κατ άλ ογοςε κθε τ ών Η Br i dalExpoκαιηBr i dalFas hi onWeekθαε κδόσε ιόπωςκάθεχρόν οτ ονε πί σημο κατ άλ ογ ογ ι ατ ηδι οργ άν ωση. Στ ονκατ άλ ογ οθαπαρουσι αστ ούνόλ ε ςοιε τ αι ρε ί ε ςπουθασυμμε τ έ χουν ,χωρί ςκόστ ος,με τ απλ ήρηστ οι χε ί ατ ους. Στ οκέ ν τ ροτ ουκατ αλ όγ ουθαυπάρξουντ ε τ ράχρωμε ςδι αφημι στ ι κέ ςκατ αχωρήσε ι ς. Οικατ άλ ογ οιπαραδί δον τ αιδωρε άνστ αζε υγ άρι απου ε πι σκέ πτ ον τ αιτ ηνέ κθε σηκατ άτ ηδι άρκε ι ακαιτ ων3ημε ρών . Ο κατ άλ ογ οςμε τ άτ ηνέ κθε σηθαστ αλ ε ίσεε μπορι κά ε πι με λ ητ ήρι α,με γ άλ ακομμωτ ήρι α,κέ ν τ ραομορφι άςκαιάλ λ α σημε ί αε ν δι αφέ ρον τ ος.

Τι ράζ:1 0. 000τ μχ. Δι αφ/κήκατ αχώρηση:1 90€+ΦΠΑ *Η μακέ τ απαραδί δε τ αιέ τ οι μηαπότ οδι αφημι ζόμε ν ο μέ χρι1 0/1 2/201 4.


Πρόγραμμαχορηγι ών » Communi cat i on‛ sSpons or

» Radi oSpot ‛ sSpons or

» Bag‛ sSpons or

» TV Spot ‛ sSpons or

» Exhi bi t or ‛ sCat al ogSpons or

» Suppor t er s

» Inv i t at i on‛ sSpons or

» Par t ner s

» Gol dSpons or

Ετ αι ρε ί ε ςπουέ χουνσυν ε ργ αστ ε ίμαζίμαςσανχορηγ οί


Χορηγοίγε ν ι κά Όλ οιοιχορηγοίέ χουν : »Δι καί ωμαχρήσηςτ ουτ ί τ λ ουτ ηςέ κθε σηςγ ι αν ατ ον χρησι μοποι ήσουνόπουθέ λ ουνκαιν απροβάλ ουντ ο συν δυασμότ ουλ ογ οτ ύπουτ ουςσανχορηγ ός. »Εμφάν ι σητ ουλ ογ ότ υπουτ ουςμαζίμετ οντ ί τ λ οτ ου χορηγ ούσεόλ ατ αέ ν τ υπακαιδι αδι κτ υακάμέ σαπουθα προβάλ λ ουντ ηδι οργ άν ωση. »Εμφάν ι σητ ουλ ογ οτ ύπουτ ουςμαζίμετ ουςάλ λ ους χορηγ ούςστ ονκατ άλ ογ οε κθε τ ών( 1 0. 000κατ άλ ογ οι μοι ράζον τ αιδωρε άνστ ουςε πι σκέ πτ ε ς) . »Τολ ογ ότ υποτ ουςστ αbanner sπουθατ οποθε τ ηθούν στ ουςχώρουςτ ηςέ κθε σης. »Προβολ ήαπότ οs i t eτ ηςέ κθε σης. »Προβολ ήαπότ ησε λ ί δατ ουFacebookτ ηςέ κθε σης. »Προβολ ήσεόλ ατ αΔε λ τ ί ατ ύπου.


Communi cat i on‛ sSpons or Ο χορηγ όςε πι κοι ν ων ί ας-έ ν τ υπο,ε φημε ρί δα,ραδι οφων ι κόςστ αθμός,τ ηλ ε οπτ ι κόκαν άλ ι-θα προβλ ηθε ίμετ ολ ογ ότ υποτ ουμαζίμετ ουςάλ λ ουςχορηγ ούςε πι κοι ν ων ί ας 1 )στ ηνι στ οσε λ ί δατ ηςδι οργ αν ώτ ρι αςε τ αι ρε ί αςwww. s t al expo. gr 2)στ ησε λ ί δατ ουFacebookτ ηςέ κθε σης 3)σεόποι απροωθητ ι κήε ν έ ργ ε ι α( news l et t er s-8. 000 παραλ ήπτ ε ς,μοί ρασμαε ν τ ύπων-1 00. 000τ μχ, παρουσι άσε ι ς)γ ί ν ε ιμέ σαστ οδι άστ ημαμε τ άτ ησυμφων ί αμέ χρι καιτ ηνέ κθε ση 4)Σεόλ ατ αέ ν τ υπα 5)Σε1 0. 000κατ αλ όγ ουςε κθε τ ών , 6)Σε50. 000προσκλ ήσε ι ς, 7)Στ ι ςτ αμπέ λ ε ςπουθατ οποθε τ ηθούνέ ξω απότ οΖάππε ι ο. 8)Στ ι ςι στ οσε λ ί δε ςτ ωνάλ λ ωνχορηγ ώνε πι κοι ν ων ί αςτ ηςέ κθε σης. 9)Σεόλ ατ αδε λ τ ί ατ ύπου. 1 0)Θαυπάρχε ιηδυν ατ ότ ητ αν αμοι ραστ ούνπροηγ ούμε ν ατ ε ύχηστ ουςε κθέ τ ε ς.

201 3-201 4


Bag‛ sSpons or

Εκτ όςτ ωνπαροχώνπουέ χουνόλ οιοιχορηγ οί οχορηγ όςτ ηςτ σάν τ αςθαέ χε ιτ ηδυν ατ ότ ητ α ν απαρουσι άζε τ αικαιστ ι ςδύοπλ ε υρέ ςτ ης τ σάν τ αςπουθαπαί ρν ουνδωρε άνοιε πι σκέ πτ ε ς στ ηνε ί σοδο,μαζίμετ ονκατ άλ ογ οε κθε τ ών ( 7. 000τ σάν τ ε ς) . Ητ σάν τ ακατ ασκε υάζε τ αιαπότ οχορηγ ό. Κόστ οςχορηγ ί ας:3. 000€


Exhi bi t or ‛ sCat al ogSpons or Εκτ όςτ ωνγ ε ν ι κώνπαροχών ,οχορηγ όςτ ουκατ αλ όγ ουε κθε τ ώνθαπαρουσι άζε τ αιμετ ο λ ογ ότ υποτ ουστ οε ξώφυλ λ οτ ουκατ αλ όγ ου( 8. 000κατ άλ ογ οιμοι ράζον τ αιδωρε άνστ ηνε ί σοδο) καιμετ ηνέ ν δε ι ξη“ χορηγ ός” Σεκάθεσε λ ί δα( ε κτ όςτ ωνδι αφημι στ ι κώνκατ αχωρήσε ων )θαέ χε ιυποσέ λ ι δομετ ηνέ ν δε ι ξη χορηγ όςκατ αλ όγ ουμετ ο λ ογ ότ υποτ ου. Θαέ χε ικαιδι κήτ ουδι αφημι στ ι κή κατ αχώρηση,καθώςκαιμι ασε λ ί δα παρουσί ασητ ηςε τ αι ρε ί αςτ ου. Κόστ οςχορηγ ί ας:3. 000€


Iv ni t at i on‛ sSpons or Εκτ όςτ ωνγ ε ν ι κώνπαροχών ,οχορηγ όςθαέ χε ιτ ηδι αφημι στ ι κήτ ουπροβολ ήστ οοπι σθόφυλ λ ο τ ηςπρόσκλ ησηςκατ αλ αμβάν ον τ αςόλ οτ οχώροτ ουοπι σθόφυλ λ ου. Η πρόσκλ ησηκατ ασκε υάζε τ αιαπότ ονδι οργ αν ωτ ή,καιοιμακέ τ ε ςπρέ πε ιν ατ ύχουντ ηςέ γ κρι σης τ ου.Θακατ ασκε υαστ ούν50. 000προσκλ ήσε ι ς,καιθαμοι ραστ ούνμέ σω τ ωνε κθε τ ών ,θαστ αλ ούν τ αχυδρομι κάσεε πι λ ε γ μέ ν ε ς οι κογ έ ν ε ι ε ςτ ωνΑθην ών . Κόστ οςχορηγ ί ας:2. 000€


Radi os pot ‛ sSpons or Εκτ όςτ ωνγ ε ν ι κώνπαροχών ,ο χορηγ όςθαακούγ ε τ αισεόλ ους τ ουςραδι οφων ι κούς στ αθμούς πουθαπροβλ ηθε ίηέ κθε ση, στ ο τ έ λ οςτ ωνραδι οφων ι κών μην υμάτ ων ,μετ ηφί ρματ ου καιτ νέ ν δε ι ξη“ χορηγ ός” . Ηέ κθε σηθαπροβλ ηθε ίστ ους ραδι οφων ι κούςστ ραθμούς: -ΛΑΜΨΗ 92, 3 -ΔΙΕΣΗ -ΔΡΟΜΟΣ -EASY -ATHENSDJ Κόστ οςχορηγ ί ας:3. 000€


TV s pot ‛ sSpons or Εκτ όςτ ωνγ ε ν ι κώνπαροχών ,οχορηγ όςθαπαρουσι άζε τ αισεολ όκλ ηρητ ητ ηλ ε οπτ ι κήοθόν η, μετ ολ ογ ότ υποτ ουκαιτ ηνέ ν δε ι ξη“ χορηγ ός”με τ άτ οδι αφημι στ ι κόσπόττ ηςέ κθε σης, σεόλ ατ ακαν άλ ι απουθαδι αφημι στ ε ίηδι οργ άν ωση. Ηέ κθε σηθαδι αφημι στ ε ίστ ατ ηλ ε οπτ ι κάκαν άλ ι α: -Al pha -St ar -ΝΕΡΙΤ Κόστ οςχορηγ ί ας:5. 000€


Par t ner s

ΟιPar t ner sε κτ όςαπότ ηνπροβολ ήτ ουςσεόλ αόσααφορούντ ούςχορηγ ούςγ ε ν ι κά,θα παρουσι άσουντ ολ ογ ότ υπότ ουςσεόλ ατ αμέ σακαιτ ι ςδι αφημι στ ι κέ ςε ν έ ργ ε ι ε ςτ ηςδι οργ αν ώτ ρι ας ε τ αι ρί αςs t el expo, οιοποί ε ςθααφορούνστ ηνπροβολ ήτ ηςσυγ κε κρι μμέ ν ηςέ κθε σης,καιβε βαί ως θαλ άβουνχώραμε τ άτ ηνσυμφων ί απουθαυπογ ραφε ί . Θαπροβλ ηθούνδηλ αδή *σε50. 000προσκλ ήσε ι ς, *στ ονκατ άλ ογ οε κθε τ ώνπουθαμοι ράζε τ αιδωρε άνστ ηνε ί σοδο( 8. 000τ ε μ) , *μεολ οσέ λ ι δηκατ αχώρησηστ ονκατ αλ όγ ουγ ι α τ ηδι αφ/κήτ ουπροβολ ή *μεπε ρί πτ ε ροσεε ι δι κόσημε ί οτ ουε κθε σι ακού χώρου *στ αbanner sστ οχώροτ ηςε πί δε ι ξης *στ απαν όπουθατ οποθε τ ηθούνέ ξω απότ ο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ *σεόλ ε ςτ ι ςκατ αχωρήσε ι ςπουθαγ ί ν ουνσε πε ρι οδι κάκε φημε ρί δε ς( ε φόσονε πι τ ραπε ί ) γ ι ατ ηνπροβολ ήτ ηςέ κθε σηςκαθώςκαιστ α δε λ τ ί ατ ύπου κόστ οςχορηγ ί ας8. 000€


Gol dSpons or Ο χρυσόςχορηγ όςε κτ όςαπότ ονσυν δυασμότ ουσεόλ αόσααφορούντ ούςχορηγ ούςγ ε ν ι κά,θα παρουσι άσε ιτ ολ ογ ότ υπότ ουσεόλ ατ αμέ σακαιτ ι ςδι αφημι στ ι κέ ςε ν έ ργ ε ι ε ςτ ηςδι οργ αν ώτ ρι ας ε τ αι ρί αςs t el expo, οιοποί ε ςθααφορούνστ ηνπροβολ ήτ ηςσυγ κε κρι μμέ ν ηςέ κθε σης,καιβε βαί ως θαλ άβουνχώραμε τ άτ ηνσυμφων ί απουθαυπογ ραφε ί . Ο Gol dSpons orΘαπροβλ ηθε ί: *σε50. 000προσκλ ήσε ι ς, *στ οε ξώφυλ λ οτ ουκατ αλ όγ ουε κθε τ ώνπουθαμοι ράζε τ αιδωρε άνστ ηνε ί σοδο( 8. 000τ ε μ) , *σεόποι απροωθητ ι κήε ν έ ργ ε ι α( news l et t er s ,μοί ρασμαε ν τ ύπων ,παρουσι άσε ι ς)γ ί ν ε ιμέ σαστ ο δι άστ ημαμε τ άτ ησυμφων ί αμέ χρικαιτ ην έ κθε ση. *θατ ουδι ατ ε θε ίτ οοπι σθόφυλ λ οήτ αδύο ε σώφυλ λ ατ ουκατ αλ όγ ου( ε πι λ ογ ήτ ου)γ ι ατ η δι αφ/κήτ ουκατ αχώρηση *θαπροβλ ηθε ίστ οτ ηλ ε οπτ ι κόσποττ ης έ κθε σης *θαπροβλ ηθε ίστ οΡαδι οφων ι κόσποττ ης έ κθε σης *θατ ουδι ατ ε θε ίπε ρί πτ ε ροσεε ι δι κόσημε ί ο τ ουε κθε σι ακούχώρου


Gol dSpons or *θαπροβλ ηθε ίμεμε γ άλ οbannerστ οχώροτ ηςημε ρί δας *θαπροβλ ηθε ίστ απαν όπουθατ οποθε τ ηθούνέ ξω απότ οΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ *θαπροβλ ηθε ίσεόλ ε ςτ ι ςκατ αχωρήσε ι ςπουθαγ ί ν ουνσεπε ρι οδι κάκε φημε ρί δε ςγ ι ατ ην προβολ ήτ ηςέ κθε σης,καθώςκαιστ αδε λ τ ί ατ ύπου *θαμοι ραστ ούναπότ ηρε σε ψι όνε αντ οε πι θυμε ίδε ί γ ματ ατ ωνπροι όν τ ωντ ου η δι αφημι στ ι κάέ ν τ υπα *θαπροβάλ ε ιτ ολ ογ ότ υποτ ουήτ οδι αφημι στ ι κόσποτπουέ χε ισεοθόν ε ςπουθατ οποθε τ ηθούν στ ονε κθε σι ακόχώρο. *Θαυπάρξε ιηαποκλ ε ι στ ι κότ ητ ατ ουσεσχέ ση μεαν τ αγ ων ι στ έ ςτ ου. *θατ ουδι ατ ε θε ίμον σέ λ ι δηπαρουσί ασητ ης ε τ αι ρε ί αςτ ου *θατ ουδι ατ ε θε ίε ξωτ ε ρι κόςχώρος-με τ ά απόσυν ν ε ν όηση-γ ι ατ ηνπροβολ ήτ ου κόστ οςχορηγ ί ας1 7. 000€


Δι οργάν ωση Γι απε ρι σσότ ε ρε ςπλ ηροφορί ε ςε πι σκε φθε ί τ ετ οs i t eμαςwww. br i dal expo. gr ήε πι κοι ν ων ήστ εμαζίμαςστ αγ ραφε ί αμας:

www. s t al expo. gr -s t al ex@ot enet . gr Πατ ησί ων67,1 0434,Αθήν α Τηλ .21 0821 4687&21 08222407,Fax.21 0821 51 22

υπε ύθυν ε ςδι οργ άν ωσης Αλ ε ξάν δραΣτ αματ ί ουs t amx@at h. for t hnet . gr Ασπασί αΚόν τ ουas pas i akont ou@gmai l . com

Bridal Expo 2015  

Η πρώτη έκθεση για το γάμο και τη βάπτιση. Θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα από 10 - 12 Ιανουαρίου 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you