Page 1

Hva er etikk? Ulike etiske tilnÌrminger Reidar Pedersen Forsker/Koordinator Kliniske etikkkomiteer, SME, UiO Innføringskurs nov. 2006


’Moral’ og ’etikk’ ► ’Moral’

- føringer for handlinger og holdninger som påvirker menneskers ve og vel, og inkluderer normer og verdier som er viktige i ett eller flere samfunn

► ’Etikk’

- systematiske tilnærminger, studier eller teorier om moral, for eksempel ulike former for moralfilosofi.


Når har vi et moralsk problem? ► Når

det er tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig eller galt, godt eller ondt.

► Noen

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

karakteristika

uvitenhet usikkerhet/tvil maktkamp/interesser viktig avgjørelse dilemma ofte konflikt


Hva er ikke etikk? ► etikette,

juss, ”rene fakta”, religion, eller politikk (men tett forbundet til disse alle disse feltene)

► Fag,

juss og etikk:

ƒ Eksempel 1: Kristina-saken – medisin vs etikk ƒ Eksempel 2: Snoking i journaler ► Juss:

Rammer, bunnlinje, subsumpsjonslogikk ƒ vs. god praksis (fag/etikk)


Etiske utfordringer - tematikk (%) ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Incurable or dying patient (65) Disagreement (54) Problematic proxy (39) Uncertainty about the best goal (27) Requests for futile treatment (24) Allocation (20) Refusal of intervention (19) Lack of knowledge/limits of medicine (13) Communication (10)

S A Hurst et al, How physicians face ethical difficulties: a qualitative analysis J Med Ethics 2005; 31:7-14


Eksempel; Medisin i syltetøyet?

http://www.sykepleien.no/article.php?articleID=472 Av Britt Moene Kuven, Sykepleien nr. 8/2000

Jeg står utenfor døren til fru Gammel. Medisin-dosetten har jeg allerede i hånden, og tabletten tas ut. Jeg putter den vanndrivende medisinen i medisinbegeret, og kontrollerer at det er rett tablett til rett pasient. Jeg tenker på hvordan jeg skal få fru Gammel til å ta medisinen sin. Den siste uken har det vært et svare spetakkel, for hun ville ikke ha noe vanndrivende. Hun blir rasende til tross for mine forsøk på å forklare hvorfor hun må ta medisinen. Jeg har gitt opp, og hun har fått viljen sin. Forrige dagen var det ekstra ille. Resten av kvelden var hun urolig, og utpå natten hadde hun vondt i brystet og måtte få nitroglyserin av nattevakten. På legevisitten i går formiddag, gav doktor Overlege klar beskjed om at hun måtte ta tablettene sine - hvis ikke, ville det gå ut over hjertet. I går kveld nektet hun likevel å ta medisinen, og følgelig var hun svært tungpusten i dag tidlig. Jeg har fått klar beskjed fra avdelingsleder om at pasienten skal ha sin medisin uansett, så jeg får blande den i syltetøyet.


Antikken ► Hva

er riktig handling? ► Hva er det gode liv? Hva er det gode samfunn? ► Dydsetikk - Hva er det å være et godt menneske eller å utvikle gode dyder? ► Finnes det verdier og idealer som bør være felles, eller som de fleste eller alle er enige om? ► Profesjonsetikk; Hippokrates: Velgjørenhet, ikke skade, rettferdighet


Moderne tid (1600 - ) Hva er riktig handling og hvordan begrunne handlingsvalget? â–ş pliktetikk

(deontologi; Kant) â–ş nytte/konsekvensetikk (utilitarisme; Mill og Bentham)


Den gjenoppdagede etikken ► Moderne

dydsetikk (”After virtue”; MacIntryre) ► Kasuistikk (forbilledlige eksempler, K. Ruyter) ► Diskursetikk (prosedurale normer; Habermas) ► Nærhetsetikk og omsorgsetikk (Relasjon, holdninger, verdighet og persepsjon; P. Nortvedt, A.J. Vetlesen, Å. Slettebø) ► Prinsippbasert

etikk (respekt for pasientautonomi, velgjørenhet, ikke skade og rettferdighet; Beauchamp & Childress)


Den gjenoppdagede etikken, forts. ► Oppgjør

med ”the tyranny of principles” ► Økt fokus på skjønn, konsensus, allmennmoral, praksis og pluralisme ► ”Cafeteria” modell


Oppsummering ► Etisk

problem;

ƒ Når det er tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig eller galt, godt eller ondt ► Ulike

etiske tilnærminger: Dydsetikk Kasuistikk Nærhetsetikk Omsorgsetikk Diskursetikk

►Profesjonsetikken

Pliktetikk Nytteetikk Prinsippbasert etikk

Etikk  

Etikk Rosenborg

Etikk  

Etikk Rosenborg

Advertisement