Page 1

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu Godina 4.

Broj 37

mart 2013. udru`enje gra|ana

ekolo{ki e-magazin

ИЗВЕШТАЈ

за март 2013.


5 10 2

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА у марту 2013. године ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ за март 2013. године

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.


К р а г у ј е в а ц

у

м а р т у

16 18 19

Помоћ у храни и одећи организације Еко Плус Захтев Уније ЕКО плус локалној самоуправи Изабран плакат за кампању ЈКП Чистоће

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.

3


Извeштај за

2 0 13 .

Institut za javno zdravqe Kragujevac 4

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.


АЕРОЗАГАЂЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА у јануару 2013. године

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

У СУМПОР ДИОКСИД

АЗОТ ДИОКСИД

У току овог месеца, 24 часовне вредности сумпор диоксида месеца нису биле изнад законом дозвољених GVI 125 μg/m³. Максимална измерена вредност била је 57 μg/m³, мерно место центар града, споменик код штафете од 08.-10.03.2013.

ЧАЂ

У току оваог месеца, 24 часовне вредности азот диоксида (мерено на пет мерних места) месеца нису биле изнад дозвољених GVI 85 μg/m³. Максимално измерена вредност била је 71 μg/m³, на мерном месту индустријска зона "Чистоћа" од 01. до 05.03.2013., док је граница толеранције 40 μg/m³.

У току овог месеца, 24 часовне вредности чађи нису биле изнад законом дозвољених GVI 50 μg/m³. Максимално измерена вредност била је 43 μg/m³ 20.03.2013., на мерном месту "Пивара".

Резултати испитивања концентрација SO2, чађи, NO2 (основне загађујуће материје) на подручју града Крагујевца у току марта 2013. године СРЕДЊА МЕСЕЧНА ВРЕДНОСТ

Локалне мерне станице за имисиона мерења (24 h мерења)

SO2

Чађ

МАКСИМАЛНА ВРЕДНОСТ NO2

SO2

Чађ

БРОЈ ДАНА ИЗНАД ГВИ

NO2

μg/m

μg/m

μg/m

μg/m

μg/m

μg/m

Чистоћа

5

18

24

10

37

71

Споменик Штафета

12

16

31

57

31

48

Илићево

3

14

10

7

29

18

О.Ш. „Мирко Јовановић“

12

9

25

32

20

63

Пивара – парк

6

22

31

19

43

66

3

3

3

3

3

3

SO2

3

μg/m

Чађ

3

μg/m

NO2

μg/m3

*ГВИ (гранична вредност имисије) за SO2 за 24 часа

ГВИ

125 μg/m³

за SO2 за годину дана

50 μg/m³

за чађ за 24 часа, одн. за годину дана

50 μg/m³

за NO2 за 24 часа

85 μg/m³

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.

5


УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ

Резултати испитивања концентрација укупних таложних материја на подручју града Крагујевца у току марта 2013. године УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ

Растворне материје

Нерастворне материје

mg/m2/дан

g/m2/дан

g/m2/дан

Ул. Саве Ковачевића

279,79

141,80

137,99

Железн. станица "Диорк"

498,19

110,09

388,10

О.Ш. "Вук Караџић"

203,94

105,52

98,42

Илићево – дечје обданиште

173,12

71,15

101,97

Станово - Циглана

883,32

75,03

808,29

Пивара код парка

192,66

75,84

116,81

Чистоћа Илићево

209,40

92,33

117,06

О.Ш. "Милутин и Драгиња Тодоровић"

301,78

105,32

196,46

УКУПНО

2742,20

777,09

1965,11

Средња вредност

342,78

97,14

245,64

МЕРНО МЕСТО

Мерна јединица

МДК

6

за укупне таложне материје

450 mg / m2 / дан

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.


ТЕШКИ МЕТАЛИ Концентрације тешких метала (олова, цинка и кадмијума) из седиментатора мерене су на четири мерна места и у марту су биле испод GVI вредности. Резултати испитивања концентрација тешких метала из седиментатора на испитиваним локацијама за град Крагујевац у току марта 2013. године ЛОКАЦИЈА

ОЛОВО

КАДМИЈУМ

ЦИНК

ГВИ

250 μg/m2/дан

5 μg/m2/дан

400 μg/m2/дан

2,50

<0,10

21,09

Железничка станица «Диорк»

15,80

0,14

36,84

Станово- Циглана

20,77

6,34

63,83

Пивара Косовска

3,32

0,10

13,11

УКУПНО

42,40

6,64

134,88

Средња вредност

10,60

1,66

33,72

Ул. Саве Ковачевића

ТЕШКИ МЕТАЛИ

у суспендованим честицама Концентрације тешких метала (олова, цинка, кадмијума) у суспендованим честицама у марту 2013. године, мерене су на четири мерна места на раскрсницама у трајању од седам дана месечно. Измерене концентрације праћених тешких метала нису биле изнад толерантне вредности на праћеним локацијама.

Тешки метали у суспендованим честицама, за март 2013. године

GVI

ОЛОВО

КАДМИЈУМ

1 μg/m3

0.01 μg/m3 Средња месечна вредност

Макс. вредност

<0,003

0,122

0,854

<0,003

<0,003

<0,005

<0,005

<0,03

<0,003

<0,003

<0,005

<0,005

<0,03

<0,003

<0,003

0,058

0,072

Средња месечна вредност

Макс. вредност

<0,03

<0,003

<0,03

<0,03

Средња медицинска школа

<0,03

Мала вага

<0,03

Средња месечна вредност

Макс. вредност

Споменик Штафета

<0,03

Аутобуска станица

ЛОКАЦИЈА

ЦИНК

Број дана изнад ГВИ

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

Број дана изнад ГВИ

mart 2013.

Број дана изнад ГВИ

7


АЗОТ ДИОКСИД, ЧАЂ, ОЛОВО И БЕНЗЕН , – имисиона мерења пореклом из саобраћаја У марту 2013. године на раскрсницама: у центру, код медицинске школе, на малој ваги и код аутобуске станице мерене су концентрације горе наведених аерополутанаса. 1. Концентрација бензена мерена у центру града у трајању од седам дана била је изнад законом дозвољених норми. Дозвољена гранична вредност имисија за бензен је 8 μg/m³, граница толеранције је 3, а измерене су вредности до 1,0 μg/m3 на мерном месту центар града "споменик штафети". 2. Концентрације чађи биле су изнад законских норми. Дозвољена гранична вредност имисије за чађ је 50 μg/m³, а измерене су вредности до 50 μg/m³ (07.03.2013.) у трајању од једног дана на мерном месту раскрсница "Мала вага". 4. Концентрације азот диоксида на раскрсницама (три мерна места) биле су испод законских норми. На раскрсници "код мадицинске школе" измерене су највише вредности до 82 μg/m³. Толерантна вредност имисије за азот диоксид је 125 μg/m³, граница толеранције 40 μg/m³. На сва четири мерна места измерене вредности азотових оксида биле су изнад границе толеранције 40 μg/m³.

АЗОТДИОКСИД

ЧАЂ

120 μg/m3

5 μg/m3

85 μg/m3

50 μg/m3

Макс. вредност

Средња месечна вредност

Макс. вредност

1,0

Аутобуска станица

49

73

39

42

Средња медицинска школа

34

82

31

39

Мала вага

47

70

47

50

Број дана изнад ГВИ

Средња месечна вредност

31

8

0,4

Бр.дана изнад ГВИ

16

Број дана изнад ГВИ

48

Споменик штафета

Макс. вредност

31

ЛОКАЦИЈА

Средња месечна вредност

ГВИ

Макс. вредност

БЕНЗЕН

Средња месечна вредност

ПРИЗЕМНИ ОЗОН

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.

Број дана изнад ГВИ

Имисија органских и неорганских материја пореклом од саобраћаја за март 2013. године


ЗАКЉУЧАК У марту 2013. године у Крагујевцу регистровано је прекорачење дозвољених вредности праћених аерополутанаса. Измерене су више од дозвољених вредности за чађ на два мерна места. Измерена је виша од дозвољене средња месечна вредност укупних таложних материја на два мерна места Станово "Циглана" и код железничке станице. Измерене су више вредности од границе толеранције за азотове оксиде на свим мерним местима, као и на праћеним раскрсницама. Измерене су више вредности од толерантне вредности за чађ на свим мерним местима. Измерене вредности праћених аерополутанаса последица су појачаног саобраћаја и грејне сезоне, са великим бројем и индивидуалних и правних емитера аерозагађења, који као гориво користе горива која својом емисијом оптерећују квалитет ваздуха.

КРАТКОРОЧНЕ МЕРЕ

ДУГОРОЧНЕ МЕРЕ

Редовно прање и чишћење улица и тротоара у урбаном делу града, посебно део града око аутобуске станице и самом центру (влажно прање).

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

Смањивати број индивидуалних ложишта на чврста горива (дрво, угаљ), рад енергана система централног даљинског грејања изменити; наставити увођење гасификације. Озелењавање јавних површина (стварањем мини паркова). Смањити фреквентност саобраћаја у градском језгру тако што ће се забранити саобраћај за тешке камионе.

mart 2013.

9


ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ за март 2013. године

М

ерење и елаборирање нивоа комуналне буке у марту 2013. године спроведено је у Крагујевцу дана 29.03. и 30.03.2013. године на задатом мерном месту, одређивањем меродавног нивоа буке за дан, вече и ноћ. Мерење буке у животној средини извршено је у складу са следећим прописима: Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10), SRPS ISO 1996-2 Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – одређивање нивоа буке у животној средини, Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09).

РЕЗУЛТАТИ Локација

Опис локација

Опис потенцијалних извора буке

1.

Насеље Сушица – ресторан "Меркур"

Мерно место је паркинг простор испред ресторана. Иза ресторана налази се стадион, док се преко пута улице налазе индивидуални стамбени објекти

Буку праве аутомобили који се крећу околним улицама или се паркирају.

2.

Насеље Аеродром – ресторан "Ла боем"

Мерно место је паркинг простор између стамбених вишеспратница, а у правцу улице Атинске. Околни протор чине вишеспратнице.

Буку праве аутомобили.

3.

О.Ш. "Свети Сава"

Мерно место је паркинг простор у улици Влада Багата, а у правцу школског дворишта.. Околни простор чини школско двориште и стамбени једноспратни објекти са друге стране.

Буку праве аутомобили и деца из школског дворишта.

4.

Насеље Денино брдо – црква Свете Петке

Мерно место је паркинг простор испред цркве. Околни простор чине стамбени објекти на удаљености од око 50 до 100 метара.

Буку праве аутомобили околних улица и она која долазе на паркинг.

Насеље Петровац – бензинска пумпа "Раде шпед"

Мерно место је паркинг простор поред бензинске пумпе, а у правцу магистралног пута Крагујевац – Топола. Околни простор чине објекат пумпе и необрађени земљишни простор без растиња са једне и ретки стамбени објекти, ауто перионица и продавница са друге стране.

Буку праве аутомобили из околних улица

Насеље Петровац – улица Царице Милице

Мерно место је улица, а околни простор чине приземни и једноспратни стамбени објекти, а са друге стране хале и производни објекти фирми које послују у оквиру индустријске зоне Петровац.

Буку праве аутомобили из околних улица

5.

6.

10

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.


Методологија Одређивање вредности дневног и ноћног нивоа комуналне буке вршено је према прописаној методологији. Мерење нивоа буке вршено је прецизним импулсним мерачем нивоа звука NORSONIC тип NOR 118. За једно трећинску октавну анализу буке коришћен је филтер сет. Калибрација је извршена пре и после самог мерења.

Пре одређивања нивоа комуналне буке, одређивани су микроклиматски услови, који су од значаја за меродавност резултата: температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, ваздушни притисак и брзина ветра добијени су од локалне хидрометеоролошке станице, која је у саставу Републичког хидрометеоролошког завода

Мерење буке у комуналној средини извршено је на висини од 1,2m до 1,5m од површине терена, на удаљености најмање 3,5m од зидова објеката. Мерење буке којој су изложене зграде у насељима вршено је на 1 до 2m од фасаде. Приликом мерења на отвореном простору одређена је и учесталост проласка лаких и тешких моторних возила.

Метеоролошки услови током мерења У мерним интервалима углавном на свим локацијама временске прилике нису могле да угрозе веродостојност мерења.

Метеоролошки подaци за фебруар 2013. године Микроклиматска мерења

Дневне мерне серије

Време мерења

09- 12 h

13 – 16 h

18 – 21 h

23 – 02 h

03 – 06 h

1,2

3,8

2,6

1,8

1,3

8

12

9

7

4

59

51

56

60

64

975

988

988

982

979

Брзина ветра (m/s) Тем п е р а т ур а ( C ) Релативна влажност % Атмосферски притисак (mbar)

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

Ноћне мерне серије

mart 2013.

11


Приказ мерења комуналне буке у три дневна и два ноћна интервала Дневне мерне серије

Ноћне мерне серије

09-12 h

13-16 h

18-21 h

Највиши дневни дозвољени нивои

Ресторан "Меркур"

56

57

60

65

53

51

55

Ресторан "Ла боем"

52

52

55

55

51

49

45

О.Ш. "Свети Сава"

49

55

50

55

55

50

45

Црква Свете Петке

52

55

55

55

47

47

55

Бензинска пумпа "Раде шпед"

65

64

68

65

58

60

55

Петровац

57

58

48

55

46

38

45

М Е Р Н А М Е СТА

23-02 h

03-06 h

Највиши ноћни дозвољени нивои

КРИТЕРИЈУМИ ДОЗВОЉЕНИХ НИВОА БУКЕ Критеријуми дозвољених нивоа буке могу се сагледавати са два аспекта: Граничне вредности буке у затвореним просторијама А) Боравишне просторије (спаваће и дневна соба) при затвореним прозорима дан и вече 50 dВ, ноћ 40 dВ Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", бр. 72/10), Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009) и према JUS U.J6. 205 2007, SRPS ISO 1996-1 Део 1: Основне величине и поступци SRPS ISO 1996-2 Акустика – Опис и мерење буке животне средине – Део 2: Прикупљање података у вези са наменом земљишта Б) Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, односе се на основне индикаторе буке и на меродавни ниво буке Као меродавни ниво спољашње буке Lreq у dВ(А)

ЗАКЉУЧАК На мерним местима број 1 и 5 (магистрални путеви, главне саобраћајнице и раскрснице). Дневни нивои буке НЕ ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на оба мерна места. Вечерњи нивои буке НЕ ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на мерном месту 1, а ПРЕЛАЗЕ на мерном месту број 5. Ноћни нивои буке НЕ ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на мерном месту бр. 1, а ПРЕЛАЗЕ на мерном месту број 5. На мерним местима број 2, 3, 4 и 6 (стамбена зона). Дневни нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини само на мерном месту 6. Вечерњи нивои буке НЕ ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на свим мерним местима. Ноћни нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на мерним местима бр. 2, 3 и 6, док НЕ ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини само на мерном месту број 4.

12

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.


Намена подручја: Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, школе, културно – историјски локалитети, велики паркови дан и вече 50 dВ, ноћ 40 dВ. Туристичка подручја, кампови и школске зоне дан и вече 50 dВ, ноћ 45 dВ. Градски центар, занатска, трговачка, административно – управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница дан и вече 65 dВ, ноћ 55 dВ Пословно – стамбена подручја, трговачко – пословна подручја и дечја игралишта дан и вече 60 dВ, ноћ 50 dВ. Чисто стамбено подручје дан и вече 55 dВ, ноћ 45 dВ. Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда – на граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи

Мерно место

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

1

Измерена бука, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена у динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерени су еквивалентни дневни нивои буке од 56 до 57 dB, вечерњи од 60 dB, а ноћни од 51 до 63 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 120 / 5 тешких.

2

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада прменљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена у динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни ниво буке до 52 dB, вечерњи од 55 dB, а ноћни од 49 до 51 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 302 / 10 тешких.

3

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена у динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни ниво буке од 49 до 55 dB, вечерњи од 50 dB, а ноћни од 50 до 55 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 1 / 0 тешких.

4

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена у динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни нивои буке од 52 до 55 dB, вечерњи од 55, а ноћни до 47 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 196 / 25 тешких.

5

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена у динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни ниво буке од 64 до 65 dB, вечерњи од 68 dB, а ноћни од 58 до 60 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 509 / 102 тешка.

6

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена у динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни ниво буке од 57 до 58 dB, вечерњи од 48 dB , а ноћни од 38 до 46 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 54 / 20 тешких.

Тумачење меродавног нивоа спољне буке L Аeq, у dBА према стандарду SRPS ISO 1996 -1 Део 1: Основне величине и поступци SRPS ISO 1996 -2 Акустика – опис и и мерење буке животне средине – Део 2: Прикупљање података у вези са неменом земљишта.

Датим стандардима утврђује се начин акустичког зонирања простора према намени.

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.

13


СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ОТПАДНЕ ВОДЕ

Н

а основу резултата добијених испитивањем физичко – хемијских и микробиолошких карактеристика узорака отпадних вода ПЕЧУРКАРА ВРАЋЕВШНИЦА, узоркованих 12.03.2013. године (лаб.број ОВ 61 - ОВ 62) можемо рећи следеће:

14

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.


ОВ 61:

вода из баре приликом овог узорковања по већини посматраних параметара није показивала знаке значајнијег оптерећења и према Уредби о класификацији вода ("Сл. гласник СРС", бр. 5/68) и Правилнику о опасним материјама у води ("Сл. гласник СРС", бр. 31/82), припадала је II класи вода.

У погледу микробиолошких карактеристика добијени резултати указују на присуство индикатора фекалног загађења високог степена, које је карактеристично за санитарне отпадне воде.

ОВ 62:

вода из реке Груже (низводно од места улива отпадних вода) приликом овог узорковања по већини посматраних параметара није показивала знаке значајнијег оптерећења, осим у погледу боје и мутноће и садржаја органских материја (изражено кроз утрошак К – перманганата, хемијску и биолошку потрошњу кисеоника) и према Уредби о класификацији вода ("Сл. гласник СРС", бр. 5/68) и Правилнику о опасним материјама у води ("Сл. гласник СРС", бр. 31/82), припадала је IV класи вода.

У погледу микробиолошких карактеристика добијени резултати указују на присуство индикатора фекалног загађења вишег степена.

Мишљење о утицају отпадних вода на реку Гружу није могло да се да, јер није узет узорак речне воде изнад места улива отпадних , па није могло да се ради поређење. Наведено мишљење дато је у односу на Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10), Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник РС", бр. 31/82), Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", бр. 47/83 и 13/84) и друге законске одредбе из ове области

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.

15


К р а г у ј е в ц у

т

у

м

а

р

Помоћ у храни и одећи организације Еко Плус

16

П

редставници организација за органску пољопривреду “Еко Плус“ у присуству Зорана Констадиновића, представника области за пољопривреду града Крагујевца посетили су данас мештане села Пајазитово и Велики Шењ и уручили помоћ социјално угроженим породицама са територије те месне заједнице. Хуманитарна акција у оквиру које удружења и организације остварују део своје програмске обавезе. Средства из аграрног буџета града Крагујевца поред осталог одвајају се и за рад удружења пољопривредника. Удружења добијају одређена средства и у обавези су да део, 30 до 50 одсто, врате кроз своје производе, давањем намирница хуманитарним организацијама, народној кухињи, установама социјалне заштите или породицама и појединцима у стању социјалне потребе, подсетио је Зоран Констадиновић. Данас удружење за органску производњу “Еко плус“ остварује део те своје програмске обавезе кроз ову хуманитарну акцију. Према речима Миодрага Недељковића, председника Савета Месне заједнице Велики Шењ међу мештанима је велики број деце и омладине, можда и највећи број у селима у окружењу.

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.


- Велику помоћ до сада смо добили од града Крагујевца и захваљујући томе је промењен статус селима наше месне заједнице, али један од проблема је то што немамо дом и игралиште за малишане где би млади могли да се окупљају и реализују своје активности без обзира на временске услове додао је Недељковић.

Поред хуманитарних акција као што је ова данас, наша организација помаже домаћинствима која имају услове за бављење пољопривредом, развојним и едукативним програмима како би ушли у производњу органских култура за шта се залаже наша организација а у циљу опстанка села и очувања органске пољопривреде - рекла је Јелена Вуковић, представник удружења “Еко Плус“.

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

Сарадњом Града Крагујевца, области за пољопривреду, Савета месних заједница и удружења “Еко Плус“, данас је уручена помоћ породицама из двадесетак села, а око 150 малишана са територије ове месне заједнице добило је помоћ у храни и гардероби.

mart 2013.

17


Захтев Уније ЕКО плус локалној самоуправи

Н

ачелник Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе Златко Милић и помоћник градоначелника за пољопривреду Снежана Живановић Катић примили су данас захтев Уније за органску пољопривреду Србије ЕКО плус, којим Унија предлаже да Скупштина града Крагујевца донесе одлуку о забрани производње, трговине и промета ГМО на својој територији и да се тако прогласи регијом без ГМО. Захтев су предали председница Јелена Вуковић и председник научно стручног одбора проф. др Милоје Миловановић. Оваквом захтеву претходило је трогодишње истраживање, у оквиру којег су одржане и две Јавне расправе на Одбору за заштиту животне средине у Скупштини Србије, где су међу многобројним стручњацима из ове области присуствовали и представници Уније ЕКО плус. Због недовољног познавања утицаја на људе, а та истраживања до сада нису изведена ни објављена, према речима Јелене Вуковић, не постоје гаранције како ће ГМО храна утицати на људе, међутим оно што је до сада испитано на животињама и у природи дало је катастрофалне резултате.

18

Председница Уније ЕКО плус захвалила се представницима града Крагујевца, што су показали разумевање да приме захтев и према информацијама које имају размотре проблематику и ризик ГМО. Начелник Градске управе Златко Милић захвалио се на свим корисним информацијама које су се чуле на данашњем састанку везане за ГМО, и рекао да захтев сада улази у обичајену процедуру. Пре него што дође до седнице Скупштине града Крагујевца на разматрање уз консултације са стручњацима из ове области, проћи ће кроз надлежни Секретаријат, Управу и Градско веће, навео је Златко Милић.

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.


Изабран плакат за кампању ЈКП Чистоће

П

рву награду за идејно решење на конкурсу за плакат за еколошку кампању “Само чисто је здраво и лепо“, ЈКП “Чистоћа“ освојила је Милена Гајовић, студент мастер студија на Филолошкомуметничком факултету у Крагујевцу. Према оцени жирија, који су чинили Горан Филиповић и Бојан Оташевић, доценти на ФИЛУМ-у и Петар Невојдић испред ЈКП “Чистоћа“, њен плакат оцењен је као најбољи због добро разрађене идеје, занимљивог графичког приступа, типографске усаглашености, инвентивности идеје и

могућности основне разраде основне форме решења у даљим кампањама. Милена Гајовић ће од ЈКП “Чистоћа“ добити 20 хиљада динара и могућност даље сарадње са овим предузећем. Конкурс је иначе расписан почетком фебруара а пријавило се 15 кандидата са 28 предлога. Плакат за кампању “Само чисто је здраво и лепо“ је само један у низу корака које је ово јавно комунално предузеће предузело у низу акција усмерених на подизање еколошке свести грађана Крагујевца.

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

mart 2013.

19


КГ еко билтен ( месечни билтен о стању животне средине у Крагујевцу)

је настао у сарадњи Службе за заштиту животне средине Града Крагујевца са

Институтом за јавно здравље - Крагујевац, удружењем грађана “Стаклено звоно” и Архус центром - Крагујевац. Билтен ће излазити средином месеца, a садржај ће обухватити информације о квалитету животне средине, вести и догађаје за претходни месец.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА Зоран Прокић Трг Слободе 3 34000 Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Начелница управе : Бојана Дивац

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Трг Слободе 3 034/306-178 www.kragujevac.rs мр Драган Маринковић, дипломирани биолог, шеф Службе за заштиту животне средине Драгана Мркаљ дипломирани биолог – еколог, самостални стручни сарадник Драгана Новаковић дипломирани хемичар, виши стручни сарадник Небојша Обрадовић дипломирани правник, самостални стручни сарадник

КГ ЕКО билтен

март 2013. тридесетседми број је изашао 22. 06. 2013. године Издавач : Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине Уређује : Удружење “Стаклено звоно” Зорица Савић Бојан Ранковић Фотографије: Бојан Ранковић

Билтен садржи податке преузете из извештаја Института за јавно здравље – Крагујевац

Kg eko bilten 37  

U tridesetsedmom broju kragujevačkog ekološkog biltena možete pogledati izveštaje u kojima su podaci vezani za rezultate merenja i praćenja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you