Page 1

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu Godina 3.

Broj 28

jun 2012. udru`enje gra|ana

ekolo{ki e-magazin

ИЗВЕШТАЈ

јун 2012.


5 10 14 16 2

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА у јуну 2012. године ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ за јун 2012. године Аеропалинолошки извештај за град Крагујевац јун 2012. године

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ОТПАДНЕ ВОДЕ

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.


К р а г у ј е в а ц

ј у н у

у

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.

3


Извeштај за

2 0 12 .

Institut za javno zdravqe Kragujevac 4

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.


АЕРОЗАГАЂЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА у јуну 2012. године

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

У СУМПОР ДИОКСИД

АЗОТ ДИОКСИД

У

току овог месеца, 24 часовне вредности сумпор диоксида месеца нису биле изнад законом дозвољених GVI 125 μg/m³ . Максимална измерена вредност била је 14 μg/m³, мерно место "Чистоћа" 11.06.2012. и "Споменик штафети", 03.04.2012.

ЧАЂ

У

У

току оваог месеца, 24 часовне вредности азот диоксида (мерено на пет мерних места) нису биле изнад дозвољених GVI 85 μg/m ³. Максимално измерена вредност била је 65 μg/m³ 21.06.2012., на мерном месту "Споменик штафети", док је граница толеранције 40 μg/m3.

току овог месеца, 24 часовне вредности чађи биле су изнад законом дозвољених GVI 50 μg/m³ у трајању од једног дана на мерном месту ЈКП "Чистоћа". Максимално измерена вредност била је 23 μg/ m³ 18.06.2012., на мерном месту "споменик штафети", док је граница толеранције 25 μg/m³ .

Резултати испитивања концентрација SO2, чађи, NO2 (основне загађујуће материје) на подручју града Крагујевца у току јуна 2012. године СРЕДЊА МЕСЕЧНА ВРЕДНОСТ

Локалне мерне станице за имисиона мерења (24 h мерења)

SO2

Чађ

МАКСИМАЛНА ВРЕДНОСТ NO2

SO2

Чађ

БРОЈ ДАНА ИЗНАД ГВИ

NO2

μg/m

μg/m

μg/m

μg/m

μg/m

μg/m

Чистоћа

5

15

28

14

20

48

Споменик Штафета

3

11

29

9

23

65

Илићево

2

8

13

4

18

30

О.Ш. „Мирко Јовановић“

3

6

19

8

10

37

Пивара – парк

2

7

20

5

10

60

3

3

3

3

3

3

SO2

3

μg/m

Чађ

3

μg/m

NO2

μg/m3

*ГВИ (гранична вредност имисије) за SO2 за 24 часа

ГВИ

125 μg/m³

за SO2 за годину дана

50 μg/m³

за чађ за 24 часа, одн. за годину дана

50 μg/m³

за NO2 за 24 часа

85 μg/m³

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.

5


УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ

Резултати испитивања концентрација укупнихјуна таложних материја на подручју града Крагујевца у току јуна 2012. године УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ

Растворне материје

Нерастворне материје

mg/m2/дан

g/m2/дан

g/m2/дан

92,68

51,25

41,42

Железн. станица "Диорк"

260,39

87,82

172,58

О.Ш. "Вук Караџић"

116,63

71,56

45,07

Илићево – дечје обданиште

152,05

41,11

110,93

Станово - Циглана

171,87

56,87

115,00

Пивара код парка

206,25

127,61

78,63

Чистоћа Илићево

1007,45

99,08

908,37

О.Ш. "Милутин и Драгиња Тодоровић"

466,61

179,03

287,57

УКУПНО

2473,94

714,34

1759,60

Средња вредност

309,24

89,29

219,95

МЕРНО МЕСТО

Мерна јединица Ул. Саве Ковачевића

МДК

6

за укупне таложне материје

450 mg / m2 / дан

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.


ТЕШКИ МЕТАЛИ Концентрације тешких метала (олова, цинка и кадмијума) из седиментатора мерене су на четири мерна места и у јуну су биле испод GVI вредности. Резултати испитивања концентрација тешких метала из седиментатора на испитиваним локацијама за град Крагујевац у току јуна 2012. године ЛОКАЦИЈА

ОЛОВО

КАДМИЈУМ

ЦИНК

ГВИ

250 μg/m2/дан

5 μg/m2/дан

400 μg/m2/дан

Ул. Саве Ковачевића

<1,00

0,14

<1,00

Железничка станица «Диорк»

<1,00

0,14

40,31

Станово- Циглана

<1,00

1,64

11,17

Пивара Косовска

<1,00

0,62

8,99

УКУПНО

0,68

2,55

60,48

Средња вредност

0,14

0,51

12,10

ТЕШКИ МЕТАЛИ

у суспендованим честицама Концентрације тешких метала (олова, цинка, кадмијума) у суспендованим честицама у јуну 2012. године, мерене су на четири мерна места на раскрсницама у трајању од седам дана месечно. Измерене концентрације праћених тешких метала нису биле изнад толерантне вредности на праћеним локацијама.

Тешки метали у суспендованим честицама, за јун 2012. године

GVI

ОЛОВО

КАДМИЈУМ

1 μg/m3

0.01 μg/m3 Средња месечна вредност

Макс. вредност

<0,003

2,317

2,654

<0,003

<0,003

2,418

2,833

<0,03

<0,003

<0,003

0,173

0,198

<0,03

<0,003

<0,003

2,418

2,833

Средња месечна вредност

Макс. вредност

<0,03

<0,003

<0,03

<0,03

Средња медицинска школа

<0,03

Мала вага

<0,03

Средња месечна вредност

Макс. вредност

Споменик Штафета

<0,03

Аутобуска станица

ЛОКАЦИЈА

ЦИНК

Број дана изнад ГВИ

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

Број дана изнад ГВИ

jun 2012.

Број дана изнад ГВИ

7


АЗОТ ДИОКСИД, ЧАЂ, ОЛОВО И БЕНЗЕН , – имисиона мерења пореклом из саобраћаја У јуну 2012. године на раскрсницама: у центру, код медицинске школе, на малој ваги и код аутобуске станице мерене су концентрације горе наведених аерополутанаса. 1. Концентрација бензена мерена у центру града у трајању од седам дана била је испод законом дозвољених норми. Дозвољена гранична вредност емисије за бензен је 8 μg/m³, граница толеранције 3, а измерене су вредности до 0,1 μg/m³ (5.-7.06.2012.) на мерном месту центар града, "споменик штафети". 2. Концентрације чађи биле су испод законских норми. Дозвољена гранична вредност имисије за чађ је 50 μg/m³, а измерене су вредности до 45 μg/m³ (19.06.2012.) на мерном месту "Мала вага". 4. Концентрације азот диоксида на раскрсницама (четири мерна места) биле су испод законских норми. Толерантна вредност имисије за азот диоксид је 125 μg/m3, граница толеранције 40 μg/m³, а измерена је максимална вредност на мерном месту раскрсница "Мала вага" од 85 μg/ m³(08.-10.06.2012.). На сва четири мерна места измерене вредности азотових оксида биле су изнад границе толеранције 40 μg/m³.

АЗОТДИОКСИД

ЧАЂ

120 μg/m3

5 μg/m3

85 μg/m3

50 μg/m3

Макс. вредност

Средња месечна вредност

Макс. вредност

<0,1

Аутобуска станица

38

59

29

34

Средња медицинска школа

40

84

14

18

Мала вага

48

85

41

45

Број дана изнад ГВИ

Средња месечна вредност

23

8

<0,1

Бр.дана изнад ГВИ

11

Број дана изнад ГВИ

65

Споменик штафета

Макс. вредност

29

ЛОКАЦИЈА

Средња месечна вредност

ГВИ

Макс. вредност

БЕНЗЕН

Средња месечна вредност

ПРИЗЕМНИ ОЗОН

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.

Број дана изнад ГВИ

Имисија органских и неорганских материја пореклом од саобраћаја за јун 2012. године


ЗАКЉУЧАК У јуну 2012. године у Крагујевцу регистровано је прекорачење дозвољених вредности укупних таложних материја на две локације. Измерене су више вредности од граница толеранције за азотове оксиде на скоро свим мерним местима, као и на свим праћеним раскрсницама. Измерене вредности праћених аерополутанаса последица су саобраћаја.

КРАТКОРОЧНЕ МЕРЕ

ДУГОРОЧНЕ МЕРЕ

Редовно прање и чишћење улица и тротоара у урбаном делу града, посебно део града око аутобуске станице и самом центру (влажно прање).

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

Смањивати број индивидуалних ложишта на чврста горива (дрво, угаљ), рад енергана система централног даљинског грејања изменити; наставити увођење гасификације. Озелењавање јавних површина (стварањем мини паркова). Смањити фреквентност саобраћаја у градском језгру тако што ће се забранити саобраћај за тешке камионе.

jun 2012.

9


ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ за јун 2012. године

М

ерење елаборирање нивоа комуналне буке у јуну 2012. године спроведено је у Крагујевцу дана 28.06. и 29.06.2012. године на задатом мерном месту, одређивањем меродавног нивоа буке за дан, вече и ноћ. Мерење буке у животној средини извршено је у складу са следећим прописима: Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/10), SRPS ISO 1996-2 Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – одређивање нивоа буке у животној средини, Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09).

РЕЗУЛТАТИ Опис локација

Опис потенцијалних извора буке

Амбуланта 3 - Пивара

Мерно место је паркинг простор испред амбуланте. Околни простор чине приземни и једноспратни стамбени објекти.

Буку праве аутомобили који се крећу околним улицама.

Насеље Пивара (сквер)

Мерно место је травната површина мини парка званог "Сквер" у насељу Пивара. Околни простор чине ретко високо растиње и једноспратни стамбени објекти.

Буку праве аутомобили који саобраћају околним улицама поменутом улицом.

Метино брдо

Мерно место је травната површина спортско рекреативног објекта на Метином брду. Околни простор чине ретко високо растиње, травната површина и спортски терени

Буку праве деца са спортског терена и возила која саобраћају улицом 26. октобра.

О.Ш. "Вук Караџић"

Мерно место је паркинг испред школе. Околни простор чине објекат школе са једне стране и једноспратни стамбени објкети са друге стране улице.

Буку праве аутомобили.

Насеље Бресница – млин Славија.

Мерно место је паркинг простор испред млина, а у правцу улице Јована Ристића на растојању од око 20 метара. Околни простор чине стамбени објекти са оба стране улице.

Буку праве аутомобили који саобраћају улицом Јована Ристића.

Црква у Белошевцу.

Мерно место је травната површина дворишта цркве у Белошевцу. Околни простор се налази на узвишењу са ретким стамбеним јединицама и ниским растињем са једне и гробљем са друге стране улице.

Локација

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.


Методологија Одређивање вредности днОдређивање вредности дневног и ноћног нивоа комуналне буке вршено је према прописаној методологији. Мерење нивоа буке вршено је прецизним импулсним мерачем нивоа звука NORSONIC тип NOR 118. За једно трећинску октавну анализу буке коришћен је филтер сет. Калибрација је извршена пре и после самог мерења.

Пре одређивања нивоа комуналне буке, одређивани су микроклиматски услови, који су од значаја за меродавност резултата: температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, ваздушни притисак и брзина ветра добијени су од локалне хидрометеоролошке станице, која је у саставу Републичког хидрометеоролошког завода

Мерење буке у комуналној средини извршено је на висини од 1,2m до 1,5m од површине терена, на удаљености најмање 3,5m од зидова објеката. Мерење буке којој су изложене зграде у насељима вршено је на 1 до 2m од фасаде. Приликом мерења на отвореном простору одређена је и учесталост проласка лаких и тешких моторних возила.

Метеоролошки услови током мерења У мерним интервалима углавном на свим локацијама временске прилике нису могле да угрозе веродостојност мерења.

Метеоролошки подaци за јун 2012. године Микроклиматска мерења

Дневне мерне серије

Време мерења

09- 12 h

13 – 16 h

18 – 21 h

23 – 02 h

03 – 06 h

Брзина ветра (m/s)

0,2

0,1

0,2

0,3

0

Тем п е р а т ур а ( C )

24

29

27

25

22

Релативна влажност %

42

38

42

51

55

990

990

990

990

990

Атмосферски притисак (mbar)

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

Ноћне мерне серије

jun 2012.

11


Приказ мерења комуналне буке у три дневна и два ноћна интервала Дневне мерне серије

Ноћне мерне серије

09-12 h

13-16 h

18-21 h

Највиши дневни дозвољени нивои

Амбуланта 3 - Пивара

57

57

57

55

48

50

45

Насеље Пивара (сквер)

48

52

51

55

44

44

45

Метино брдо

45

42

43

50

49

46

40

О.Ш. "Вук Караџић"

56

55

60

55

56

49

45

Насеље Бресница – млин Славија

58

57

62

60

55

52

50

Црква у Белошевцу

59

57

57

50

50

49

40

М Е Р Н А М Е СТА

23-02 h

03-06 h

Највиши ноћни дозвољени нивои

КРИТЕРИЈУМИ ДОЗВОЉЕНИХ НИВОА БУКЕ Критеријуми дозвољених нивоа буке могу се сагледавати са два аспекта: Граничне вредности буке у затвореним просторијама А) Боравишне просторије (спаваће и дневна соба) при затвореним прозорима дан и вече 50 dВ, ноћ 40 dВ Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", бр. 72/10), Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009) и према JUS U.J6. 205 2007, SRPS ISO 1996-1 Део 1: Основне величине и поступци SRPS ISO 1996-2 Акустика – Опис и мерење буке животне средине – Део 2: Прикуп љање података у вези са наменом земљишта Б) Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, односе се на основне индикаторе буке и на меродавни ниво буке Као меродавни ниво спољашње буке Lreq у dВ(А)

ЗАКЉУЧАК На мерном месту број 5 – (трговачко пословна подручја). Дневни нивои буке НЕ ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини Вечерњи нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини. Ноћни нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини. На мерном месту број 1, 2, и 4 (стамбена зона). Дневни нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на мерним местима 1 и 4. Вечерњи нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на мерним местима 1 и 4. Ноћни нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на мерним местима 1 и 4. На мерним местима број 3 и 6 (зоне за рекреацију, црквене зоне). Дневни нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на мерном месту црква у Белошевцу, а не прелазе на мерном месту Метино брдо. Вечерњи нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на мерном месту црква у Белошевцу, а не прелазе на мерном месту Метино брдо. Ноћни нивои буке ПРЕЛАЗЕ граничну вредност буке у животној средини на оба мерна места.

12

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.


Намена подручја: Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, школе, културно – историјски локалитети, велики паркови дан и вече 50 dВ, ноћ 40 dВ. Туристичка подручја, кампови и школске зоне дан и вече 50 dВ, ноћ 45 dВ. Градски центар, занатска, трговачка, административно – управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница дан и вече 65 dВ, ноћ 55 dВ Пословно – стамбена подручја, трговачко – пословна подручја и дечја игралишта дан и вече 60 dВ, ноћ 50 dВ. Чисто стамбено подручје дан и вече 55 dВ, ноћ 45 dВ. Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда – на граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи

Мерно место

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

1

Измерена бука, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена и динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерени су еквивалентни дневни нивои буке до 57 dB, вечерњи од 57 dB, а ноћни од 48 до 50 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 126 / 6 тешких.

2

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада прменљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена и динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни ниво буке од 48 dB до 52 dB, вечерњи од 51 dB, а ноћни до 44 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 39 / 2 тешких.

3

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена и динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни ниво буке од 42 до 45 dB, вечерњи од 43 dB, а ноћниод 46 до 49 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 15 / 0 тешких.

4

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена и динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни нивои буке од 55 до 56 dB, вечерњи од 60, а ноћни од 49 до 56 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 113 / 4 тешких.

5

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена и динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни ниво буке од 57 до 58 dB, вечерњи од 62, а ноћни од 52 до 55 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 370 / 19 тешких.

6

Измерена бука потиче од саобраћаја, према временском току припада променљивој буци, а према фреквенцијском садржају – широкопојасна, мерена и динамици FAST не садржи истакнути тон ни звучну информацију, те због тога нема потребе за корекцијом. Измерен је еквивалентни дневни ниво буке од 57 до 59 dB, вечерњи од 57 dB , а ноћни од 49 до 50 dB. Еквивалентни нивои буке су једнаки меродавном нивоу буке. Просечан број возила на сат лаких 116 / 10 тешких.

Тумачење меродавног нивоа спољне буке L Аeq, у dBА према стандарду SRPS ISO 1996 -1 Део 1: Основне величине и поступци SRPS ISO 1996 -2 Акустика – опис и и мерење буке животне средине – Део 2: Прикупљање података у вези са неменом земљишта.

Датим стандардима утврђује се начин акустичког зонирања простора према намени.

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.

13


Аеропалинолошки извештај за град Крагујевац јун 2012. година

У

јуну 2012.год. у ваздуху су била присутна следећа поленова зрна и то дрвећа: Чемпр есa и тује, храстa, липe, борa, траве, коприве, штира, конопљe, боквице, киселице и амброзије.

Чемпреси и тује су били у Трава је била у ниским, ниским концентрацијама. средњим и високим концентрацијама, а (17.06, Храст је био у ниској 23.06, 24.06).2012. год. у концентрацији, а (08.06, и високим концентрацијама. 09.06).2012. год. у ниској концентрацији. Коприва је била у високој концентрацији. Липа је била у ниској концентрацији. Штир је (07.06, 08.06 и 09.06)2012. год. је био у Бор је био у ниској ниској концентрацији. концентрацији.

14

Конопља су била у ниској концентрацији. Боквица је била у ниској концентрацији. Киселица је била у ниској концентрацији. Амброзија је била у ниској концентрацији .

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.


Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.

15


СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ОТПАДНЕ ВОДЕ

Н

а основу резултата добијених испитивањем физичко – хемијских и микробиолошких карактеристика узорака отпадних вода ПЕЧУРКАРА ВРАЋЕВШНИЦА, узоркованих 27.06.2012. године (лаб.број ОВ145-ОВ146) можемо рећи следеће:

16

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.


ОВ145:

вода баре приликом овог узорковања по већини посматраних параметара није показивала знаке значајнијег оптрећења и према Уредби о класификацији вода ("Сл. гласник СРС", бр. 5/68) и Правилнику о опасним материјама у води ("Сл. гласник СРС", бр. 31/82), припадала је IV класи вода.

ОВ 146:

вода из реке Груже низводно од излива по већини посматраних параметара није показивала знаке значајнијег оптерећења и према Уредби о класификацији вода ("Сл. гласник СРС", бр. 5/68) и Правилнику о опасним материјама у води ("Сл. гласник СРС", бр. 31/82), припадала је II класи вода.

У погледу микробиолошких карактеристика добијени резултати указују на присуство индикатора фекалног загађења средњег степена.

У погледу микробиолошких карактеристика добијени резултати указују на присуство индикатора фекалног загађења вишег степена.

Мишљење о утицају отпадних вода на реку Гружу није могло да се да, јер није узет узорак речне воде изнад места улива отпадних , па није могло да се ради поређење. Наведено мишљење дато је у односу на Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10), Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник РС", бр. 31/82), Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", бр. 47/83 и 13/84) и друге законске одредбе из ове области.

Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu

jun 2012.

17


КГ еко билтен ( месечни билтен о стању животне средине у Крагујевцу)

је настао у сарадњи Службе за заштиту животне средине Града Крагујевца са, Институтом за јавно здравље - Крагујевац, удружењем грађана “Стаклено звоно”

Билтен ће излазити средином месеца, a садржај ће обухватити информације о квалитету животне средине, вести и догађаје за претходни месец.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА Зоран Прокић Трг Слободе 3 34000 Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Начелница управе : Бојана Дивац

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Трг Слободе 3 034/306-178 www.kragujevac.rs мр Драган Маринковић, дипломирани биолог, шеф Службе за заштиту животне средине Драгана Мркаљ дипломирани биолог – еколог, самостални стручни сарадник Драгана Новаковић дипломирани хемичар, виши стручни сарадник Небојша Обрадовић дипломирани правник, самостални стручни сарадник

КГ ЕКО билтен

јун 2012. двадесетoсми број је изашао 19 01. 2013. године Издавач : Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине Уређује : Удружење “Стаклено звоно” Зорица Савић Бојан Ранковић Фотографије: Зоран Савић, Бојан Ранковић

Билтен садржи податке преузете из извештаја Института за јавно здравље – Крагујевац

KG eko bilten broj 28  

KG eko bilten broj 28U dvadesetsedmom broju kragujevačkog ekološkog biltena možete pogledati izveštaje u kojima su podaci vezani za rezultat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you