Page 1

ÅRSREDOVISNING 2000


VD SPEGLAR VERKSAMHETEN

”År 2000 - en bra början på det nya milleniet” ret som gått har genererat det bästa resultatet någonsin i bolagets historia. Koncernens resultat efter skatt blev 110 Mkr. Bruttoresultatet förbättrades till 195 Mkr. Finansnetto, resultat av fastighetsförsäljningar och slutreglering av Köpenhamnsbeståndets avveckling har också haft positiva effekter på årets resultat.

Å

Ståhl i korthet 2000

1999

Hyresintäkter, Mkr

355

339

Bruttoresultat, Mkr

195

186

Rörelseresultat, Mkr

238

211

21

34

Resultat efter finansnetto, Mkr

114

77

Disponibla likvida medel, Mkr

213

138

Direktavkastning, %

8,5

8,9

Uthyrningsgrad, %

95

95

Resultat fastighetsförsäljningar, Mkr

MARKNADER HAR FÖRBÄTTRATS Ståhl har en ledande position på sina hemmamarknader och har även lyckats väl på orter med vikande befolkningsutveckling. Flera större hyresavtal har tecknats på senare tid, bland andra med Nordbanken i Norrköping och Kreatel Communication AB i Linköping. För att ytterligare analysera marknader och våra hyresgästers behov och önskemål har vi under den gångna hösten genomfört en omfattande enkätundersökning. Svaren blir vägledande för vår framtida förvaltning. Åtgärdsplaner kommer nu att tas fram och offentliggöras; hyresgästerna ges då möjlighet att följa utvecklingsarbetet.

Innehåll Inledning Ståhl i korthet VD speglar verksamheten Ambitioner av Ståhl Aktuella projekt Ombyggnation i Solna StåhlNet Ombyggnation i Norrköping Bredbandsutbyggnad Nybyggnation i Linköping

2 3 5 12 12 12 13 13

Årsredovisning Förvaltningsberättelse Fem års översikt Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter Revisionsberättelse Fastighetsförteckning Styrelse Affärsidé och ägare

15 16 17 18 20 21 28 30 34 35

att inneha en större andel lokalyta, har betydande försäljning av bostadsfastigheter skett i Stockholm under året, främst till bostadsrättsföreningar. Beståndet har utökats genom köp av sex centralt belägna fastigheter i Örebro, med i huvudsak kommersiella lokaler. Förvärvet är även ett komplement till vårt stora fastighetsbestånd i Kumla. Med dessa strukturaffärer har vi uppnått målet att fastighetsbeståndet till ungefärligen lika delar består av bostadsytor och lokalytor. PERSONALEN – BOLAGETS SJÄL Vårt goda ekonomiska resultat är till stor del frukten av goda insatser av vår personal under de gångna åren. Ett talande bevis på hur engagemang och kompetens kan tillföra bolaget mervärden. Därmed ett stort beröm till alla medarbetare i företaget.

FASTIGHETERNAS KVALITET HAR HÖJTS Målsättningen att tillhandahålla god kvalitet i fastighetsbeståndet har blivit än mer uttalad. Bolaget ska erbjuda vackra och prisvärda bostäder och lokaler i attraktiva områden. Således ökar vår satsning på underhåll med hjälp av fastlagda planer. Fastighetsförädling är en central del av vår verksamhet, där ombyggnationen av lokalerna för Kunskapsskolan i Norrköping är ett bra exempel. Upprustningen har genomförts i samverkan med hyresgästens önskemål, där en gammal kulturfastighet förenats med nutida formgivning och dagens teknikkrav. Utbyggnaden av bredband är för oss ett av de mest angelägna projekten i vår strävan att ge våra hyresgäster lite mer än bara yta. Enligt aktuell tidplan är samtliga fastigheter utrustade med bredband i december 2001. BESTÅNDET OMSTRUKTURERAS Som ett led i strategin att koncentrera bolagets ägande till regioner med god utvecklingspotential samt en strävan Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/3


VD SPEGLAR VERKSAMHETEN

”År 2000 - en bra början på det nya milleniet” ret som gått har genererat det bästa resultatet någonsin i bolagets historia. Koncernens resultat efter skatt blev 110 Mkr. Bruttoresultatet förbättrades till 195 Mkr. Finansnetto, resultat av fastighetsförsäljningar och slutreglering av Köpenhamnsbeståndets avveckling har också haft positiva effekter på årets resultat.

Å

Ståhl i korthet 2000

1999

Hyresintäkter, Mkr

355

339

Bruttoresultat, Mkr

195

186

Rörelseresultat, Mkr

238

211

21

34

Resultat efter finansnetto, Mkr

114

77

Disponibla likvida medel, Mkr

213

138

Direktavkastning, %

8,5

8,9

Uthyrningsgrad, %

95

95

Resultat fastighetsförsäljningar, Mkr

MARKNADER HAR FÖRBÄTTRATS Ståhl har en ledande position på sina hemmamarknader och har även lyckats väl på orter med vikande befolkningsutveckling. Flera större hyresavtal har tecknats på senare tid, bland andra med Nordbanken i Norrköping och Kreatel Communication AB i Linköping. För att ytterligare analysera marknader och våra hyresgästers behov och önskemål har vi under den gångna hösten genomfört en omfattande enkätundersökning. Svaren blir vägledande för vår framtida förvaltning. Åtgärdsplaner kommer nu att tas fram och offentliggöras; hyresgästerna ges då möjlighet att följa utvecklingsarbetet.

Innehåll Inledning Ståhl i korthet VD speglar verksamheten Ambitioner av Ståhl Aktuella projekt Ombyggnation i Solna StåhlNet Ombyggnation i Norrköping Bredbandsutbyggnad Nybyggnation i Linköping

2 3 5 12 12 12 13 13

Årsredovisning Förvaltningsberättelse Fem års översikt Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter Revisionsberättelse Fastighetsförteckning Styrelse Affärsidé och ägare

15 16 17 18 20 21 28 30 34 35

att inneha en större andel lokalyta, har betydande försäljning av bostadsfastigheter skett i Stockholm under året, främst till bostadsrättsföreningar. Beståndet har utökats genom köp av sex centralt belägna fastigheter i Örebro, med i huvudsak kommersiella lokaler. Förvärvet är även ett komplement till vårt stora fastighetsbestånd i Kumla. Med dessa strukturaffärer har vi uppnått målet att fastighetsbeståndet till ungefärligen lika delar består av bostadsytor och lokalytor. PERSONALEN – BOLAGETS SJÄL Vårt goda ekonomiska resultat är till stor del frukten av goda insatser av vår personal under de gångna åren. Ett talande bevis på hur engagemang och kompetens kan tillföra bolaget mervärden. Därmed ett stort beröm till alla medarbetare i företaget.

FASTIGHETERNAS KVALITET HAR HÖJTS Målsättningen att tillhandahålla god kvalitet i fastighetsbeståndet har blivit än mer uttalad. Bolaget ska erbjuda vackra och prisvärda bostäder och lokaler i attraktiva områden. Således ökar vår satsning på underhåll med hjälp av fastlagda planer. Fastighetsförädling är en central del av vår verksamhet, där ombyggnationen av lokalerna för Kunskapsskolan i Norrköping är ett bra exempel. Upprustningen har genomförts i samverkan med hyresgästens önskemål, där en gammal kulturfastighet förenats med nutida formgivning och dagens teknikkrav. Utbyggnaden av bredband är för oss ett av de mest angelägna projekten i vår strävan att ge våra hyresgäster lite mer än bara yta. Enligt aktuell tidplan är samtliga fastigheter utrustade med bredband i december 2001. BESTÅNDET OMSTRUKTURERAS Som ett led i strategin att koncentrera bolagets ägande till regioner med god utvecklingspotential samt en strävan Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/3


VD SPEGLAR VERKSAMHETEN

”År 2001 - fortsättning följer...” AMBITIONER AV PERSONALENS MEDVERKAN Strategier är fastlagda i det omfattande arbete som nedlagts i utformningen av de styrkort som kommer att forma vår framtida verksamhet. Vår vision att vi ska vara det självklara valet vid behov av lokal eller lägenhet, ställer höga krav på medarbetare, fastigheter, marknadsbearbetning och finansiell styrka.

Genom att kontinuerligt analysera och utvärdera nya och befintliga fastigheter, lokalanvändning, marknad och förvaltningsmetoder fokuserar vi i allt större grad på värdetillväxt. Arbetet med förädlingsprojekt, som Norrköpings industrilandskap, utgör också en betydelsefull del av Ståhls strategi avseende modern fastighetsutveckling. NYA TJÄNSTER Kreativa lösningar i samarbete med våra kunder blir en alltmer betydande konkurrensfaktor. Vi ska noga bevaka utvecklingen av ny teknik som möjliggör en utökad servicenivå och undersöka vilka nya tjänster som efterfrågas och sedan anpassa utbudet därefter. Ett sådant exempel är vår nyligen lanserade internetportal StåhlNet, som blir en ny plattform för våra hyresgäster att nyttja tilläggstjänster. Med StåhlNet ska också informationsutbytet mellan Ståhl och hyresgäst ytterligare stimuleras.

Ledningsgruppen: Mikael Nilsson, Annelie Hauer, Bert Lundblad, Jan Linderoth, Peter Karlström

All personal har tillsammans utformat hur vi ska uppnå vår vision; därigenom ska och kan de känna sig delaktiga i den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet. Det är av yttersta vikt att underhålla och utveckla kompetensen hos individen och företaget när omvärlden ställer allt högre krav på informationsutbyte i en mer tekniskt komplicerad omgivning. Att satsa på utveckling av medarbetarnas kompetens är för oss en investering i framtiden, vilket ger en stabil grund att stå på även i fortsättningen. AFFÄRSSTRATEGIER Ståhls strategi att växa på expansiva medelstora orter som exempelvis Örebro, Linköping, Västerås och Uppsala ligger fast.

4 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

RESULTAT ÅR 2001 Prognosen för kalenderåret 2001 pekar på ytterligare förbättringar av bruttoresultatet. En allt starkare marknadsposition på våra prioriterade orter samt en förväntad stabil ränteutveckling ligger till grund för en fortsatt tro på en gynnsam resultatutveckling för bolaget, både på kort och lång sikt.

STÅHL ...tydligt och modernt ledarskap... ...framtidsinriktad fastighetsutveckling... ...fastigheter med långsiktigt god kvalitet... ...öka vårt utbud av service och tilläggstjänster... ...välkänt och aktat varumärke... ...väl fungerande kundvård... ...god likviditet och positiva kassaflöden...

”Ståhl har anammat ett nytt tankesätt i sin verksamhet. Ett sätt där hela organisationen, det vill säga våra medarbetare, är delaktiga i processen att förbättra oss själva och klargöra våra framgångsfaktorer.”

Jan Linderoth VD

Vi vill på följande sidor, genom några exempel, förtydliga våra kritiska framgångsfaktorer; vad vi inte får misslyckas med.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/5


VD SPEGLAR VERKSAMHETEN

”År 2001 - fortsättning följer...” AMBITIONER AV PERSONALENS MEDVERKAN Strategier är fastlagda i det omfattande arbete som nedlagts i utformningen av de styrkort som kommer att forma vår framtida verksamhet. Vår vision att vi ska vara det självklara valet vid behov av lokal eller lägenhet, ställer höga krav på medarbetare, fastigheter, marknadsbearbetning och finansiell styrka.

Genom att kontinuerligt analysera och utvärdera nya och befintliga fastigheter, lokalanvändning, marknad och förvaltningsmetoder fokuserar vi i allt större grad på värdetillväxt. Arbetet med förädlingsprojekt, som Norrköpings industrilandskap, utgör också en betydelsefull del av Ståhls strategi avseende modern fastighetsutveckling. NYA TJÄNSTER Kreativa lösningar i samarbete med våra kunder blir en alltmer betydande konkurrensfaktor. Vi ska noga bevaka utvecklingen av ny teknik som möjliggör en utökad servicenivå och undersöka vilka nya tjänster som efterfrågas och sedan anpassa utbudet därefter. Ett sådant exempel är vår nyligen lanserade internetportal StåhlNet, som blir en ny plattform för våra hyresgäster att nyttja tilläggstjänster. Med StåhlNet ska också informationsutbytet mellan Ståhl och hyresgäst ytterligare stimuleras.

Ledningsgruppen: Mikael Nilsson, Annelie Hauer, Bert Lundblad, Jan Linderoth, Peter Karlström

All personal har tillsammans utformat hur vi ska uppnå vår vision; därigenom ska och kan de känna sig delaktiga i den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet. Det är av yttersta vikt att underhålla och utveckla kompetensen hos individen och företaget när omvärlden ställer allt högre krav på informationsutbyte i en mer tekniskt komplicerad omgivning. Att satsa på utveckling av medarbetarnas kompetens är för oss en investering i framtiden, vilket ger en stabil grund att stå på även i fortsättningen. AFFÄRSSTRATEGIER Ståhls strategi att växa på expansiva medelstora orter som exempelvis Örebro, Linköping, Västerås och Uppsala ligger fast.

4 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

RESULTAT ÅR 2001 Prognosen för kalenderåret 2001 pekar på ytterligare förbättringar av bruttoresultatet. En allt starkare marknadsposition på våra prioriterade orter samt en förväntad stabil ränteutveckling ligger till grund för en fortsatt tro på en gynnsam resultatutveckling för bolaget, både på kort och lång sikt.

STÅHL ...tydligt och modernt ledarskap... ...framtidsinriktad fastighetsutveckling... ...fastigheter med långsiktigt god kvalitet... ...öka vårt utbud av service och tilläggstjänster... ...välkänt och aktat varumärke... ...väl fungerande kundvård... ...god likviditet och positiva kassaflöden...

”Ståhl har anammat ett nytt tankesätt i sin verksamhet. Ett sätt där hela organisationen, det vill säga våra medarbetare, är delaktiga i processen att förbättra oss själva och klargöra våra framgångsfaktorer.”

Jan Linderoth VD

Vi vill på följande sidor, genom några exempel, förtydliga våra kritiska framgångsfaktorer; vad vi inte får misslyckas med.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/5


”Genom en aktiv personalvård ska personalens goda hälsa och vår fina arbetsmiljö ständigt ges möjlighet att underhållas.”

Björn Aveholt, fastighetsförvaltare i Uppsala.

Lisbeth Andersson, lokalvårdare i Kumla.

Maria Rosell, fastighetsförvaltare i Söderköping.

”Våra medarbetare ska alltid känna trygghet i ett tydligt och modernt ledarskap där individen ska delta i företagets utvecklingsprocess.”

”Utveckling hos individen ger en bra grogrund för hela företaget att utvecklas. Personliga utbildningsplaner och återkommande utvecklingssamtal borgar för allas välmående.”

6 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/7


”Genom en aktiv personalvård ska personalens goda hälsa och vår fina arbetsmiljö ständigt ges möjlighet att underhållas.”

Björn Aveholt, fastighetsförvaltare i Uppsala.

Lisbeth Andersson, lokalvårdare i Kumla.

Maria Rosell, fastighetsförvaltare i Söderköping.

”Våra medarbetare ska alltid känna trygghet i ett tydligt och modernt ledarskap där individen ska delta i företagets utvecklingsprocess.”

”Utveckling hos individen ger en bra grogrund för hela företaget att utvecklas. Personliga utbildningsplaner och återkommande utvecklingssamtal borgar för allas välmående.”

6 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/7


Kvarteret Bergsfallet på Kungsholmen i Stockholm.

Skiss över kvarteret Idéflödet i Linköping

”Vi erbjuder Ståhl-kvalitet till våra kunder, vilket innebär vackra samt prisvärda lokaler och bostäder i attraktiva områden.”

”Lyhördhet inför nya innovationer är en betydelsefull egenskap när vi bedriver en framtidsinriktad fastighetsutveckling.”

Kvarteret Ringugnen i Finspång, där Ståhl satsar stort på upprustning av lägenheter och maskinell standard.

8 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

”Tillsammans med god kvalitet får våra hyresgäster mervärden som miljöinventerade hus och bredband.”

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/9


Kvarteret Bergsfallet på Kungsholmen i Stockholm.

Skiss över kvarteret Idéflödet i Linköping

”Vi erbjuder Ståhl-kvalitet till våra kunder, vilket innebär vackra samt prisvärda lokaler och bostäder i attraktiva områden.”

”Lyhördhet inför nya innovationer är en betydelsefull egenskap när vi bedriver en framtidsinriktad fastighetsutveckling.”

Kvarteret Ringugnen i Finspång, där Ståhl satsar stort på upprustning av lägenheter och maskinell standard.

8 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

”Tillsammans med god kvalitet får våra hyresgäster mervärden som miljöinventerade hus och bredband.”

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/9


Södervy från Stockholm med kvarteret Gruvan

”Tillfredsställande värdetillväxt och lönsamhet i hela verksamheten med begränsade risker är mål vi arbetar efter.”

”Genom att ha positiva kassaflöden och god likviditet uppnår vi våra uppsatta ekonomiska mål.”

Lägenhet i kvarteret Sicklaön, Stockholm

”Vi står våra hyresgäster till tjänst på nära håll genom att ha personal ute i bostadsområdena.”

”I en väl fungerande kundvård ingår såväl att skapa nya kontakter som att bibehålla långa, goda och nära relationer med hyresgästerna.” 10 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 11


Södervy från Stockholm med kvarteret Gruvan

”Tillfredsställande värdetillväxt och lönsamhet i hela verksamheten med begränsade risker är mål vi arbetar efter.”

”Genom att ha positiva kassaflöden och god likviditet uppnår vi våra uppsatta ekonomiska mål.”

Lägenhet i kvarteret Sicklaön, Stockholm

”Vi står våra hyresgäster till tjänst på nära håll genom att ha personal ute i bostadsområdena.”

”I en väl fungerande kundvård ingår såväl att skapa nya kontakter som att bibehålla långa, goda och nära relationer med hyresgästerna.” 10 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 11


AKTUELLA PROJEKT

Bolaget har under det gångna året förvärvat kontorsfastigheten Bangården 4 i Solna. Fastigheten kommer att genomgå en totalrenovering och förädling innan nya hyresgäster kontrakteras. Huset är byggt 1968 och omfattar 5 600 kvm. Förvärvet passar väl in i vår strategi att arbeta med förädlingsobjekt, en viktig del av vår affärsidé.

Tillgång till bredband för våra hyresgäster ger mervärde som är betydelsefullt i deras verksamhet. Vi tog tidigt beslut om att bygga ett eget bredbandsnät där vi själva ansvarar för drift, kontrollerar kapacitet och vilka tjänster som i framtiden kan erbjudas våra hyresgäster. Utbyggnadstakten ökar med erfarenheter som gjorts i redan installerade fastigheter. Vi har använt oss av olika

Arbetet med vår egen internetportal går vidare och lanserades under mars år 2001. Via vår hemsida får våra hyresgäster utökad service och större tillgänglighet till oss. Stor vikt läggs vid att lyssna till kundernas önskemål om olika tjänster och vi anpassar utbudet därefter. Steg 1 är inriktat mot informationsutbyte och serviceanmälan. Steg 2 kommer att innefatta integrering med vårt hyressystem samt underhållning som exempelvis spel och video.

Projektet med Kunskapsskolan i kvarteret Knäppingsborg är vi extra stolta över att ha varit delaktiga i. Där har vi förädlat ett anrikt Norrköpingskvarter som besitter rik kulturhistoria, nu uppfyller lokalerna kraven på vad en modern skola av idag behöver när det gäller formspråk och teknik. Det har blivit en skön förening av gammalt och nytt, i ett projekt som stod klart under sommaren år 2000. Ståhl förädlar i skrivande stund det gamla Sternshuset vid hörnet av

12 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

typer av nätteknik för att utvärdera bästa möjliga lösning för ett optimalt resultat. Allt för att anslutningen mot internet ska bli så snabb och säker som möjligt för våra hyresgäster. Fem fastigheter i Norrköping och två fastigheter i Finspång är redan igång och per den sista december år 2001 ska hela vårt fastighetsbestånd vara uppkopplat via bredband.

I Mjärdevi Science Park, Linköping, pågår ytterligare ett projekt i form av en nybyggnation åt företaget Kreatel Communication AB. Det nya huset omfattar 8 700 kvm och svarar på Kreatels expansionsplaner samt flexibilitetskrav. Inflyttning beräknas ske i mars 2002. Vår satsning på expansion inom intressanta områden i Linköping går därmed vidare.

Drottninggatan och S:t Persgatan, en välbekant fasad i Norrköpings centrum. Bolaget har ägt huset sedan ett och ett halvt år tillbaka. Nu återskapar vi den ursprungliga putsade fasaden i en för nutiden anpassad kulör, samt lyfter fram den glasade fasaden i de två nedre planen. Förädlingen av huset beräknas vara färdigt den sista mars år 2001. Ny stor hyresgäst, med ca 1 600 kvm, blir Nordbanken, som nu får nya och ändamålsenliga lokaler i bästa affärsläge.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 13


AKTUELLA PROJEKT

Bolaget har under det gångna året förvärvat kontorsfastigheten Bangården 4 i Solna. Fastigheten kommer att genomgå en totalrenovering och förädling innan nya hyresgäster kontrakteras. Huset är byggt 1968 och omfattar 5 600 kvm. Förvärvet passar väl in i vår strategi att arbeta med förädlingsobjekt, en viktig del av vår affärsidé.

Tillgång till bredband för våra hyresgäster ger mervärde som är betydelsefullt i deras verksamhet. Vi tog tidigt beslut om att bygga ett eget bredbandsnät där vi själva ansvarar för drift, kontrollerar kapacitet och vilka tjänster som i framtiden kan erbjudas våra hyresgäster. Utbyggnadstakten ökar med erfarenheter som gjorts i redan installerade fastigheter. Vi har använt oss av olika

Arbetet med vår egen internetportal går vidare och lanserades under mars år 2001. Via vår hemsida får våra hyresgäster utökad service och större tillgänglighet till oss. Stor vikt läggs vid att lyssna till kundernas önskemål om olika tjänster och vi anpassar utbudet därefter. Steg 1 är inriktat mot informationsutbyte och serviceanmälan. Steg 2 kommer att innefatta integrering med vårt hyressystem samt underhållning som exempelvis spel och video.

Projektet med Kunskapsskolan i kvarteret Knäppingsborg är vi extra stolta över att ha varit delaktiga i. Där har vi förädlat ett anrikt Norrköpingskvarter som besitter rik kulturhistoria, nu uppfyller lokalerna kraven på vad en modern skola av idag behöver när det gäller formspråk och teknik. Det har blivit en skön förening av gammalt och nytt, i ett projekt som stod klart under sommaren år 2000. Ståhl förädlar i skrivande stund det gamla Sternshuset vid hörnet av

12 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

typer av nätteknik för att utvärdera bästa möjliga lösning för ett optimalt resultat. Allt för att anslutningen mot internet ska bli så snabb och säker som möjligt för våra hyresgäster. Fem fastigheter i Norrköping och två fastigheter i Finspång är redan igång och per den sista december år 2001 ska hela vårt fastighetsbestånd vara uppkopplat via bredband.

I Mjärdevi Science Park, Linköping, pågår ytterligare ett projekt i form av en nybyggnation åt företaget Kreatel Communication AB. Det nya huset omfattar 8 700 kvm och svarar på Kreatels expansionsplaner samt flexibilitetskrav. Inflyttning beräknas ske i mars 2002. Vår satsning på expansion inom intressanta områden i Linköping går därmed vidare.

Drottninggatan och S:t Persgatan, en välbekant fasad i Norrköpings centrum. Bolaget har ägt huset sedan ett och ett halvt år tillbaka. Nu återskapar vi den ursprungliga putsade fasaden i en för nutiden anpassad kulör, samt lyfter fram den glasade fasaden i de två nedre planen. Förädlingen av huset beräknas vara färdigt den sista mars år 2001. Ny stor hyresgäst, med ca 1 600 kvm, blir Nordbanken, som nu får nya och ändamålsenliga lokaler i bästa affärsläge.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 13


Kvarteret Knäppingsborg i Norrköping där bl a Kunskapsskolan är belägen

ÅRSREDOVISNING

Räkenskapsåret 2000-01-01--2000-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Henry Ståhl Fastigheter AB får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret 2000, dess 53:e verksamhetsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Verksamheten består i att långsiktigt förvalta och utveckla egna fastigheter i Mellansverige. Bolaget har huvudkontor i Norrköping samt avdelningskontor i Stockholm, Finspång, Arboga, Söderköping, Västerås, Uppsala och Linköping. Koncernens disponibla likviditet, d v s inklusive beviljade men outnyttjade krediter, uppgick vid årets slut till 213 Mkr (138).

Fastighetsförvaltningen Bruttoresultatet ökade med 4,8% till 194 947 tkr (186 106). Koncernens totala hyresintäkter för året ökade med 4,7% till 354 626 tkr (338 831). Vakansgraden för koncernens bostäder uppgår till 2,4% (2,9). Vakansgraden för koncernens lokaler uppgår till 8,3%. Under året har en fastighet i Solna samt sex fastigheter i Örebro förvärvats. Den sammanlagda köpeskillingen för dessa fastigheter uppgår till 204 Mkr. Vidare har sex fastigheter avyttrats under året. Tre av dessa är belägna i Solna, medan de tre övriga är belägna i Norrköping, Västervik respektive Söderköping. Ombyggnadsarbetet för Kunskapsskolan i kvarteret Knäppingsborg, Norrköping, har under året färdigställts. Vidare har en rad nya renoverings- och ombyggnadsprojekt tagit sin början under året. Övriga investeringar består av hyresgästanpassningar. Någon heltäckande extern värdering har inte utförts under året. Enligt våra egna värderingar, med hänsyn taget till aktuella avkastningskrav på respektive orter, har övervärdena på våra fastigheter ökat från föregående år. Koncernens färdigställda svenska fastigheter gav ett driftsnetto på 8,5% (8,9).

Finansiella verksamheten Koncernens räntebärande skulder uppgick 2000-12-31 till 2 220 Mkr. Medelräntan uppgick under året till 5,7% (6,3). Låneportföljen är hanterad enligt den fastlagda strategin med ränterisken fördelad över en 10-årsperiod. Bindningstider framgår av not 18. Durationen, lånens genomsnittliga räntebindningstid, 2000-12-31 uppgick till 808 dagar. Räntebidragen uppgick till 1 Mkr. Väsentliga händelser efter årsskiftet En fastighet har förvärvats i Västerås med tillträde i april. Fastighetsbolaget Giganten KB, innehållande sex fastigheter, samt ytterligare en fastighet i Stockholm har avyttrats. Vidare har fyra fastigheter i Söderköping avyttrats med tillträde i april. Framtida utveckling 2001 beräknas den positiva utvecklingen fortsätta. Ur rullande 12 månadersprognos för kalenderåret 2001 framgår bl a att de beräknade hyresintäkterna för koncernens fastighetsbestånd uppgår till 360 Mkr. Moderbolagets resultat Bruttoresultatet uppgick till 127 184 tkr (119 497). Nettoomsättningen uppgick till 239 382 tkr (230 095). Moderbolagets nettoinvesteringar i fastigheter inklusive om- och tillbyggnader, uppgick till 197 781 tkr (343 860).

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgår till 318 469 tkr varav 110 369 tkr utgör årets vinst. Någon avsättning till bundna reserver i koncernen är ej erforderlig. Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen 305 561 tkr, disponeras på följande sätt: - Utdelning till aktieägare utgår med 20 kr/aktie - och att återstoden överföres i ny räkning

14 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

10 260 295 301 305 561

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 15


Kvarteret Knäppingsborg i Norrköping där bl a Kunskapsskolan är belägen

ÅRSREDOVISNING

Räkenskapsåret 2000-01-01--2000-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Henry Ståhl Fastigheter AB får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret 2000, dess 53:e verksamhetsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Verksamheten består i att långsiktigt förvalta och utveckla egna fastigheter i Mellansverige. Bolaget har huvudkontor i Norrköping samt avdelningskontor i Stockholm, Finspång, Arboga, Söderköping, Västerås, Uppsala och Linköping. Koncernens disponibla likviditet, d v s inklusive beviljade men outnyttjade krediter, uppgick vid årets slut till 213 Mkr (138).

Fastighetsförvaltningen Bruttoresultatet ökade med 4,8% till 194 947 tkr (186 106). Koncernens totala hyresintäkter för året ökade med 4,7% till 354 626 tkr (338 831). Vakansgraden för koncernens bostäder uppgår till 2,4% (2,9). Vakansgraden för koncernens lokaler uppgår till 8,3%. Under året har en fastighet i Solna samt sex fastigheter i Örebro förvärvats. Den sammanlagda köpeskillingen för dessa fastigheter uppgår till 204 Mkr. Vidare har sex fastigheter avyttrats under året. Tre av dessa är belägna i Solna, medan de tre övriga är belägna i Norrköping, Västervik respektive Söderköping. Ombyggnadsarbetet för Kunskapsskolan i kvarteret Knäppingsborg, Norrköping, har under året färdigställts. Vidare har en rad nya renoverings- och ombyggnadsprojekt tagit sin början under året. Övriga investeringar består av hyresgästanpassningar. Någon heltäckande extern värdering har inte utförts under året. Enligt våra egna värderingar, med hänsyn taget till aktuella avkastningskrav på respektive orter, har övervärdena på våra fastigheter ökat från föregående år. Koncernens färdigställda svenska fastigheter gav ett driftsnetto på 8,5% (8,9).

Finansiella verksamheten Koncernens räntebärande skulder uppgick 2000-12-31 till 2 220 Mkr. Medelräntan uppgick under året till 5,7% (6,3). Låneportföljen är hanterad enligt den fastlagda strategin med ränterisken fördelad över en 10-årsperiod. Bindningstider framgår av not 18. Durationen, lånens genomsnittliga räntebindningstid, 2000-12-31 uppgick till 808 dagar. Räntebidragen uppgick till 1 Mkr. Väsentliga händelser efter årsskiftet En fastighet har förvärvats i Västerås med tillträde i april. Fastighetsbolaget Giganten KB, innehållande sex fastigheter, samt ytterligare en fastighet i Stockholm har avyttrats. Vidare har fyra fastigheter i Söderköping avyttrats med tillträde i april. Framtida utveckling 2001 beräknas den positiva utvecklingen fortsätta. Ur rullande 12 månadersprognos för kalenderåret 2001 framgår bl a att de beräknade hyresintäkterna för koncernens fastighetsbestånd uppgår till 360 Mkr. Moderbolagets resultat Bruttoresultatet uppgick till 127 184 tkr (119 497). Nettoomsättningen uppgick till 239 382 tkr (230 095). Moderbolagets nettoinvesteringar i fastigheter inklusive om- och tillbyggnader, uppgick till 197 781 tkr (343 860).

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgår till 318 469 tkr varav 110 369 tkr utgör årets vinst. Någon avsättning till bundna reserver i koncernen är ej erforderlig. Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen 305 561 tkr, disponeras på följande sätt: - Utdelning till aktieägare utgår med 20 kr/aktie - och att återstoden överföres i ny räkning

14 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

10 260 295 301 305 561

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 15


FEM ÅRS ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING Koncernen

Mkr

2000

1999

1998

1997

1996

Ur resultaträkningen Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster

355 195 238 114

339 186 211 77

317 180 178 38

304 174 169 32

300 175 169 18

Årets resultat

110

73

38

32

18

Ur balansräkningen Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

2 761 2 116

2 515 3 32

2 338 11 28

2 088 11 59

2 075 11 20

Summa tillgångar

2 879

2 549

2 377

2 158

2 106

Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

404 0 2 346 129

303 0 2 126 120

230 15 2 005 127

206 14 1 777 161

176 14 1 794 122

Summa eget kapital och skulder

2 879

2 549

2 377

2 158

2 106

Nyckeltal Synlig soliditet, % Direktavkastning, % Vinstmarginal, % Räntetäckningsgrad, ggr Skuldsättningsgrad, ggr Avkastning på eget kapital, % Avkastning på totalt kapital, %

14,0 8,5 30,8 1,4 5,8 32,3 8,9

11,9 8,9 22,8 1,3 7,0 29,0 8,7

9,7 9,3 12,0 1,3 8,7 17,6 7,9

9,6 9,3 10,5 1,2 8,7 16,7 8,1

8,4 10,2 5,6 1,1 10,3 10,6 8,3

Tkr Nettoomsättning Fastighetskostnader

Not

2000

1999

2000

1999

2

354 626 -159 679

338 831 -152 725

239 382 -112 198

230 095 -110 598

194 947

186 106

127 184

119 497

-11 176 21 029 28 818 4 498

-9 326 34 383 0 0

-11 626 20 187 0 4 498

-9 791 -1 129 0 0

238 116

211 163

140 243

108 577

0 3 060 0 -127 095

0 -5 141 2 106 -130 679

10 317 3 052 0 -92 874

40 591 1 490 0 -92 534

114 081

77 449

60 738

58 124

0 -3 712

0 -4 500

14 800 -3 712

10 820 0

110 369

72 949

71 826

68 944

BRUTTORESULTAT Central administration och marknadsföring Resultat fastighetsförsäljning Övrig verksamhet Återbäring av överskottsmedel i SPP RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter

7 8

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

Moderbolaget

9

DEFINITIONER Synlig soliditet Synligt eget kapital i relation till balansomslutningen. Direktavkastning Bruttoresultat i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid årets slut avs färdigställda svenska fastigheter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster exkl poster av engångskaraktär i relation till intäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till synligt eget kapital. 16 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster exklusive resultat från fastighetsförsäljningar och övrig verksamhet, ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt synligt eget kapital Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 17


FEM ÅRS ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING Koncernen

Mkr

2000

1999

1998

1997

1996

Ur resultaträkningen Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster

355 195 238 114

339 186 211 77

317 180 178 38

304 174 169 32

300 175 169 18

Årets resultat

110

73

38

32

18

Ur balansräkningen Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

2 761 2 116

2 515 3 32

2 338 11 28

2 088 11 59

2 075 11 20

Summa tillgångar

2 879

2 549

2 377

2 158

2 106

Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

404 0 2 346 129

303 0 2 126 120

230 15 2 005 127

206 14 1 777 161

176 14 1 794 122

Summa eget kapital och skulder

2 879

2 549

2 377

2 158

2 106

Nyckeltal Synlig soliditet, % Direktavkastning, % Vinstmarginal, % Räntetäckningsgrad, ggr Skuldsättningsgrad, ggr Avkastning på eget kapital, % Avkastning på totalt kapital, %

14,0 8,5 30,8 1,4 5,8 32,3 8,9

11,9 8,9 22,8 1,3 7,0 29,0 8,7

9,7 9,3 12,0 1,3 8,7 17,6 7,9

9,6 9,3 10,5 1,2 8,7 16,7 8,1

8,4 10,2 5,6 1,1 10,3 10,6 8,3

Tkr Nettoomsättning Fastighetskostnader

Not

2000

1999

2000

1999

2

354 626 -159 679

338 831 -152 725

239 382 -112 198

230 095 -110 598

194 947

186 106

127 184

119 497

-11 176 21 029 28 818 4 498

-9 326 34 383 0 0

-11 626 20 187 0 4 498

-9 791 -1 129 0 0

238 116

211 163

140 243

108 577

0 3 060 0 -127 095

0 -5 141 2 106 -130 679

10 317 3 052 0 -92 874

40 591 1 490 0 -92 534

114 081

77 449

60 738

58 124

0 -3 712

0 -4 500

14 800 -3 712

10 820 0

110 369

72 949

71 826

68 944

BRUTTORESULTAT Central administration och marknadsföring Resultat fastighetsförsäljning Övrig verksamhet Återbäring av överskottsmedel i SPP RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter

7 8

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

Moderbolaget

9

DEFINITIONER Synlig soliditet Synligt eget kapital i relation till balansomslutningen. Direktavkastning Bruttoresultat i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid årets slut avs färdigställda svenska fastigheter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster exkl poster av engångskaraktär i relation till intäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till synligt eget kapital. 16 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster exklusive resultat från fastighetsförsäljningar och övrig verksamhet, ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt synligt eget kapital Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 17


BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING Koncernen Tkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnader Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not

10 10 10

11 12

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

14

2000

Moderbolaget

1999

2000

1999

2 744 538 16 377 2 162

2 512 505 2 653 2 616

1 747 160 16 377 2 162

1 549 379 2 653 2 616

2 763 077

2 517 774

1 765 699

1 554 648

0 0 23

0 0 23

474 219 0 465

513 678 0 465

23

23

474 684

514 143

2 763 100

2 517 797

2 240 383

2 068 791

209

117

2 491

1 072

3 994 8 498 12 781

1 653 3 649 10 183

3 994 7 285 12 556

1 653 3 241 8 431

25 273

15 485

23 835

13 325

90 407

16 026

88 926

14 239

115 889

31 628

115 252

28 636

2 878 989

2 549 425

2 355 635

2 097 427

Koncernen Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/Reservfond

Not

15 15

Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat

Långfristiga skulder Förlagslån Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18 16 17 18

19

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

18 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

20 21

Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

51 300 34 159

51 300 15 841

51 300 11 041

51 300 11 041

208 100 0 110 369

163 344 0 72 949

0 233 735 71 826

0 171 973 68 944

403 928

303 434

367 902

303 258

10 000 908 2 179 391 0 156 000

10 000 4 312 2 111 334 0 0

10 000 908 1 574 929 137 173 156 000

10 000 4 312 1 504 547 176 079 0

2 346 299

2 125 646

1 879 010

1 694 938

18 840 4 500 39 412 66 010

13 116 4 500 42 034 60 695

18 840 0 31 046 58 837

13 082 0 33 669 52 480

128 762

120 345

108 723

99 231

2 878 989

2 549 425

2 355 635

2 097 427

2 335 335 7 400

2 343 871 7 807

1 786 330 88 094

1 794 792 88 501

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 19


BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING Koncernen Tkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnader Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not

10 10 10

11 12

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

14

2000

Moderbolaget

1999

2000

1999

2 744 538 16 377 2 162

2 512 505 2 653 2 616

1 747 160 16 377 2 162

1 549 379 2 653 2 616

2 763 077

2 517 774

1 765 699

1 554 648

0 0 23

0 0 23

474 219 0 465

513 678 0 465

23

23

474 684

514 143

2 763 100

2 517 797

2 240 383

2 068 791

209

117

2 491

1 072

3 994 8 498 12 781

1 653 3 649 10 183

3 994 7 285 12 556

1 653 3 241 8 431

25 273

15 485

23 835

13 325

90 407

16 026

88 926

14 239

115 889

31 628

115 252

28 636

2 878 989

2 549 425

2 355 635

2 097 427

Koncernen Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver/Reservfond

Not

15 15

Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat

Långfristiga skulder Förlagslån Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18 16 17 18

19

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

18 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

20 21

Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

51 300 34 159

51 300 15 841

51 300 11 041

51 300 11 041

208 100 0 110 369

163 344 0 72 949

0 233 735 71 826

0 171 973 68 944

403 928

303 434

367 902

303 258

10 000 908 2 179 391 0 156 000

10 000 4 312 2 111 334 0 0

10 000 908 1 574 929 137 173 156 000

10 000 4 312 1 504 547 176 079 0

2 346 299

2 125 646

1 879 010

1 694 938

18 840 4 500 39 412 66 010

13 116 4 500 42 034 60 695

18 840 0 31 046 58 837

13 082 0 33 669 52 480

128 762

120 345

108 723

99 231

2 878 989

2 549 425

2 355 635

2 097 427

2 335 335 7 400

2 343 871 7 807

1 786 330 88 094

1 794 792 88 501

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 19


FINANSIERINGSANALYS Koncernen Tkr KASSA OCH BANK VID ÅRETS BÖRJAN Internt tillförda medel Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar

NOTER Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

16 026

7 375

14 239

4 729

238 116

211 163

140 243

108 577

1 126

743

1 126

743

Finansnetto Skatter Erhållet koncernbidrag Utdelning

-124 035 -3 712 0 -7 182

-133 714 -4 500 0 -5 130

-79 505 -3 712 14 800 -7 182

-50 453 0 10 820 -5 130

Summa internt tillförda medel

104 313

68 562

65 770

64 557

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av kortfristiga skulder Förändring av saldo i pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar

8 417 -92 -9 788

-6 257 629 4 186

9 492 -1 419 -10 510

-12 643 1 933 -2 334

Förändring av rörelsekapital

-1 463

-1 442

-2 437

-13 044

102 850

67 120

63 333

51 513

Nettofinansiering från verksamheten LÅNGFRISTIG KAPITALANVÄNDNING Investeringar Byggnader, mark, markanläggning Finansiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Omräkningsdifferens

NOT 1 Redovisningsprinciper

NOT 2 Fastighetskostnader, tkr

KONCERNREDOVISNING Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Koncernredovisningen följer Redovisningsrådets rekommendation och har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningskostnaden för aktier i dotterbolag eliminerats mot förvärvat eget kapital.

Koncernen Driftskostnader Underhålls- och hyresgästanpassningskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar

VÄRDERINGAR Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningskostnad där ej annat anges. Fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas inflyta. Avsättning för förlustrisker har skett efter individuell prövning. Pågående arbeten och anläggningsfastigheter under uppförande har värderats till direkta tillverkningskostnader samt skälig del av indirekta kostnader. Med direkta kostnader förstås i detta sammanhang materialkostnader, löner och andra ersättningar samt socialförsäkrings- och andra arbetsgivaravgifter i den mån de är hänförliga till arbetare och arbetsledare på byggarbetsplatserna, arkitekt-, konstruktions- och kontrollkostnader till utomstående, kostnader för underentreprenader m m. Anläggningsfastigheter, som förvärvats från utomstående, har upptagits till anskaffningsvärdet. Byggnader som uppförts i egen regi har värderats till summan av direkta tillverkningskostnader enligt ovanstående redogörelse, samt skälig andel av indirekta kostnader.

-245 757 0 -672 -2 693

-177 026 8 706 -1 122 5 410

-211 505 39 459 -672 0

-369 521 129 800 -1 464 0

-249 122

-164 032

-172 718

-241 185

-146 272

-96 912

-109 385

-189 672

Avskrivning på maskiner och inventarier har gjorts med 25%.

220 653 0

120 125 -14 562

184 072 0

213 744 -14 562

Någon avskrivning i resultaträkningen görs inte på fastigheterna, då de anses ha ett bestående värde överstigande det bokförda värdet.

220 653

105 563

184 072

199 182

Förändring av likvida medel

74 381

8 651

74 687

9 510

KASSA OCH BANK VID ÅRETS SLUT

90 407

16 026

88 926

14 239

Långfristig kapitalanvändning Kapitalbehov LÅNGFRISTIG FINANSIERING Långfristiga skulder Avsättningar Långfristig finansiering

20 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Investeringar i tomtmark och exploateringsfastigheter är bokförda till anskaffningskostnad.

Driftskostnader Reparationer Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsadministration Övriga kostnader

Moderbolaget Driftskostnader Underhålls- och hyresgästanpassningskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar

Driftskostnader Reparationer Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsadministration Övriga kostnader

2000 122 364

1999 119 646

22 871 13 768 676 159 679

20 935 11 698 446 152 725

22 999 21 572 24 865 33 315 16 765 2 848 122 364

25 316 21 073 24 121 30 366 13 543 5 227 119 646

86 576

87 878

15 102 9 844 676 112 198

14 383 7 891 446 110 598

13 864 14 305 17 460 22 221 16 763 1 963 86 576

18 997 14 104 17 301 21 069 14 242 2 165 87 878

Värdeminskningsavdragen, som ackumulerat uppgår till 369 Mkr i koncernen och till 276 Mkr för moderbolaget, har endast gjorts vid taxeringen. Av värdeminskningsavdragen har 2000-12-31 260 Mkr skattemässigt utnyttjats i koncernen och 167 Mkr i moderbolaget.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 21


FINANSIERINGSANALYS Koncernen Tkr KASSA OCH BANK VID ÅRETS BÖRJAN Internt tillförda medel Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar

NOTER Moderbolaget

2000

1999

2000

1999

16 026

7 375

14 239

4 729

238 116

211 163

140 243

108 577

1 126

743

1 126

743

Finansnetto Skatter Erhållet koncernbidrag Utdelning

-124 035 -3 712 0 -7 182

-133 714 -4 500 0 -5 130

-79 505 -3 712 14 800 -7 182

-50 453 0 10 820 -5 130

Summa internt tillförda medel

104 313

68 562

65 770

64 557

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av kortfristiga skulder Förändring av saldo i pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar

8 417 -92 -9 788

-6 257 629 4 186

9 492 -1 419 -10 510

-12 643 1 933 -2 334

Förändring av rörelsekapital

-1 463

-1 442

-2 437

-13 044

102 850

67 120

63 333

51 513

Nettofinansiering från verksamheten LÅNGFRISTIG KAPITALANVÄNDNING Investeringar Byggnader, mark, markanläggning Finansiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Omräkningsdifferens

NOT 1 Redovisningsprinciper

NOT 2 Fastighetskostnader, tkr

KONCERNREDOVISNING Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Koncernredovisningen följer Redovisningsrådets rekommendation och har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningskostnaden för aktier i dotterbolag eliminerats mot förvärvat eget kapital.

Koncernen Driftskostnader Underhålls- och hyresgästanpassningskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar

VÄRDERINGAR Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningskostnad där ej annat anges. Fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas inflyta. Avsättning för förlustrisker har skett efter individuell prövning. Pågående arbeten och anläggningsfastigheter under uppförande har värderats till direkta tillverkningskostnader samt skälig del av indirekta kostnader. Med direkta kostnader förstås i detta sammanhang materialkostnader, löner och andra ersättningar samt socialförsäkrings- och andra arbetsgivaravgifter i den mån de är hänförliga till arbetare och arbetsledare på byggarbetsplatserna, arkitekt-, konstruktions- och kontrollkostnader till utomstående, kostnader för underentreprenader m m. Anläggningsfastigheter, som förvärvats från utomstående, har upptagits till anskaffningsvärdet. Byggnader som uppförts i egen regi har värderats till summan av direkta tillverkningskostnader enligt ovanstående redogörelse, samt skälig andel av indirekta kostnader.

-245 757 0 -672 -2 693

-177 026 8 706 -1 122 5 410

-211 505 39 459 -672 0

-369 521 129 800 -1 464 0

-249 122

-164 032

-172 718

-241 185

-146 272

-96 912

-109 385

-189 672

Avskrivning på maskiner och inventarier har gjorts med 25%.

220 653 0

120 125 -14 562

184 072 0

213 744 -14 562

Någon avskrivning i resultaträkningen görs inte på fastigheterna, då de anses ha ett bestående värde överstigande det bokförda värdet.

220 653

105 563

184 072

199 182

Förändring av likvida medel

74 381

8 651

74 687

9 510

KASSA OCH BANK VID ÅRETS SLUT

90 407

16 026

88 926

14 239

Långfristig kapitalanvändning Kapitalbehov LÅNGFRISTIG FINANSIERING Långfristiga skulder Avsättningar Långfristig finansiering

20 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Investeringar i tomtmark och exploateringsfastigheter är bokförda till anskaffningskostnad.

Driftskostnader Reparationer Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsadministration Övriga kostnader

Moderbolaget Driftskostnader Underhålls- och hyresgästanpassningskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar

Driftskostnader Reparationer Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsadministration Övriga kostnader

2000 122 364

1999 119 646

22 871 13 768 676 159 679

20 935 11 698 446 152 725

22 999 21 572 24 865 33 315 16 765 2 848 122 364

25 316 21 073 24 121 30 366 13 543 5 227 119 646

86 576

87 878

15 102 9 844 676 112 198

14 383 7 891 446 110 598

13 864 14 305 17 460 22 221 16 763 1 963 86 576

18 997 14 104 17 301 21 069 14 242 2 165 87 878

Värdeminskningsavdragen, som ackumulerat uppgår till 369 Mkr i koncernen och till 276 Mkr för moderbolaget, har endast gjorts vid taxeringen. Av värdeminskningsavdragen har 2000-12-31 260 Mkr skattemässigt utnyttjats i koncernen och 167 Mkr i moderbolaget.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 21


NOTER

NOTER

NOT 3 Medeltal anställda Det är endast moderbolaget som under året haft anställd personal. 2000 1999 Män 29 27 Kvinnor 25 25 54 52

NOT 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, tkr Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

2000 1 203 13 434 14 637 6 539 (1 212)

1999 1 198 12 009 13 207 6 680 (556)

Av pensionskostnaderna avser 336 tkr gruppen styrelse och VD. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.

NOT 5 Avtal om avgångsvederlag Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till avgångsvederlag motsvarande två årslöner. Utfästelse om förtida pensionering föreligger ej.

NOT 6 Avskrivningar och nedskrivningar, tkr Koncernen 2000 Avskrivningar fördelar sig enligt följande: Kostnader för förvaltning: Maskiner och inventarier 676 Centraladministration och marknadsföring: Maskiner och inventarier 450 Totala avskrivningar 1 126 Moderbolaget Avskrivningar fördelar sig enligt följande: Kostnader för förvaltning: Maskiner och inventarier 676 Centraladministration och marknadsföring: Maskiner och inventarier 450 Totala avskrivningar 1 126

22 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

1999

446

NOT 7 Resultat från andelar i koncernföretag, tkr Moderbolaget Resultatandelar

2000 10 317 10 317

NOT 9 Bokslutsdispositioner, tkr 1999 40 591 40 591

Moderbolaget Erhållet koncernbidrag

2000 14 800 14 800

NOT 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, tkr

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar, tkr

Koncernen Utdelningar Kursdifferenser Övrigt

Moderbolaget Kursvinst Nedskrivning aktier i dotterbolag Utdelningar Kursdifferenser Räntor Räntor koncernföretag Övrigt

2000 2 3 058 0 3 060

1999 3 -5 036 -108 -5 141

Koncernen Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp, ny-, till- och ombyggnad Försäljningar Bokfört värde

3 058 0 0 0 0 0 -6 3 052

0 0 1 -5 036 347 6 176 2 1 490

1999 10 820 10 820

2000

1999

2 515 158 288 914 -43 157 2 760 915

2 338 132 377 960 -200 934 2 515 158

Skattemässigt restvärde

2 392 179

2 189 121

Taxeringsvärde, byggnad Taxeringsvärde, mark

1 270 759 307 378 1 578 137

1 383 579 250 133 1 633 712

13 185 -9 759 799 -186 4 039

12 169 0 1 516 -500 13 185

-10 569 9 759 59 -1 126 -1 877

-9 932 0 106 -743 -10 569

2 162

2 616

Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Utrangering Inköp Försäljningar

Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangering Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

Moderbolaget Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp, ny-, till- och ombyggnad Försäljningar Bokfört värde

2000

1999

1 552 032 254 554 -43 049 1 763 537

1 182 511 386 461 -16 940 1 552 032

Skattemässigt restvärde

1 487 886

1 301 450

Taxeringsvärde, byggnad Taxeringsvärde, mark

884 633 221 721 1 106 354

855 461 158 943 1 014 404

13 185 -9 759 799 -186 4 039

11 827 0 1 516 -158 13 185

-10 569 9 759 59 -1 126 -1 877

-9 932 0 106 -743 -10 569

2 162

2 616

Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Utrangering Inköp Försäljningar

Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangering Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

Leasing Framtida betalningsåtaganden avseende i koncernen förhyrda tillgångar per 2000-12-31 fördelar sig enligt följande: År Tkr

2001 630

2002 650

2003 650

2004 650

2005 650

Årets kostnad för leasing uppgick till 624 tkr. Beräknat anskaffningsvärde uppgår till 3 600 tkr.

297 743

446 297 743

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 23


NOTER

NOTER

NOT 3 Medeltal anställda Det är endast moderbolaget som under året haft anställd personal. 2000 1999 Män 29 27 Kvinnor 25 25 54 52

NOT 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, tkr Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

2000 1 203 13 434 14 637 6 539 (1 212)

1999 1 198 12 009 13 207 6 680 (556)

Av pensionskostnaderna avser 336 tkr gruppen styrelse och VD. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa.

NOT 5 Avtal om avgångsvederlag Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till avgångsvederlag motsvarande två årslöner. Utfästelse om förtida pensionering föreligger ej.

NOT 6 Avskrivningar och nedskrivningar, tkr Koncernen 2000 Avskrivningar fördelar sig enligt följande: Kostnader för förvaltning: Maskiner och inventarier 676 Centraladministration och marknadsföring: Maskiner och inventarier 450 Totala avskrivningar 1 126 Moderbolaget Avskrivningar fördelar sig enligt följande: Kostnader för förvaltning: Maskiner och inventarier 676 Centraladministration och marknadsföring: Maskiner och inventarier 450 Totala avskrivningar 1 126

22 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

1999

446

NOT 7 Resultat från andelar i koncernföretag, tkr Moderbolaget Resultatandelar

2000 10 317 10 317

NOT 9 Bokslutsdispositioner, tkr 1999 40 591 40 591

Moderbolaget Erhållet koncernbidrag

2000 14 800 14 800

NOT 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, tkr

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar, tkr

Koncernen Utdelningar Kursdifferenser Övrigt

Moderbolaget Kursvinst Nedskrivning aktier i dotterbolag Utdelningar Kursdifferenser Räntor Räntor koncernföretag Övrigt

2000 2 3 058 0 3 060

1999 3 -5 036 -108 -5 141

Koncernen Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp, ny-, till- och ombyggnad Försäljningar Bokfört värde

3 058 0 0 0 0 0 -6 3 052

0 0 1 -5 036 347 6 176 2 1 490

1999 10 820 10 820

2000

1999

2 515 158 288 914 -43 157 2 760 915

2 338 132 377 960 -200 934 2 515 158

Skattemässigt restvärde

2 392 179

2 189 121

Taxeringsvärde, byggnad Taxeringsvärde, mark

1 270 759 307 378 1 578 137

1 383 579 250 133 1 633 712

13 185 -9 759 799 -186 4 039

12 169 0 1 516 -500 13 185

-10 569 9 759 59 -1 126 -1 877

-9 932 0 106 -743 -10 569

2 162

2 616

Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Utrangering Inköp Försäljningar

Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangering Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

Moderbolaget Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp, ny-, till- och ombyggnad Försäljningar Bokfört värde

2000

1999

1 552 032 254 554 -43 049 1 763 537

1 182 511 386 461 -16 940 1 552 032

Skattemässigt restvärde

1 487 886

1 301 450

Taxeringsvärde, byggnad Taxeringsvärde, mark

884 633 221 721 1 106 354

855 461 158 943 1 014 404

13 185 -9 759 799 -186 4 039

11 827 0 1 516 -158 13 185

-10 569 9 759 59 -1 126 -1 877

-9 932 0 106 -743 -10 569

2 162

2 616

Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Utrangering Inköp Försäljningar

Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangering Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

Leasing Framtida betalningsåtaganden avseende i koncernen förhyrda tillgångar per 2000-12-31 fördelar sig enligt följande: År Tkr

2001 630

2002 650

2003 650

2004 650

2005 650

Årets kostnad för leasing uppgick till 624 tkr. Beräknat anskaffningsvärde uppgår till 3 600 tkr.

297 743

446 297 743

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 23


NOTER

NOTER

NOT 11 Andelar i koncernföretag, tkr Aktier

Kapitalandel % Fastighets AB Skvallertorget 100 Fastighets AB Refvens Grund 100 Allmänna Bränsle AB 100 General Oilex Company AB 100 Förvaltnings AB Constructor 100 AB Realvärden Henry Ståhl 100 AB Norrköpings-Fundamentet 100 Förvaltnings AB Ståhl Invest 100 Henry Ståhl Fastigh i Uppsala AB 100

Andelar

Antal 1 000 1 000 1 000 1 000 123 500 1 000 1 000 10 000 181 850

Kapital- Röster andel % andel % Prostructor KB 100 100 Byggn AB H Ståhl Kultursektor 100 100 Fastighetsbolaget Fiskaren HB 100 100 KB Centrumfastigheter 100 100 Förvaltnings AB Intector KB 100 100 Fastighetsbolaget Giganten KB 100 100 Fastighetsbolaget Spetsen HB 100 100 Kungsbävern KB 100 100 Fastighetsbolaget Kuttingen 2 KB 100 100

Totalt aktier och andelar

Bokf värde 100 100 100 100 16 346 256 833 100 3 000 35 824 312 503 Bokf värde 25 21 0 27 646 1 000 39 070 93 998 0 -44 161 716 474 219

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte

NOT 13 Pågående arbeten för annans räkning, tkr

Namn Organisationsnr Fastighets AB Skvallertorget 556439-2404 Fastighets AB Refvens Grund 556439-2388 Allmänna Bränsle AB 556110-0032 General Oilex Company AB 556108-9268 Förvaltnings AB Constructor 556061-5014 AB Realvärden Henry Ståhl 556223-5928 AB Norrköpings-Fundamentet 556218-3060 Förvaltnings AB Ståhl Invest 556092-0398 Prostructor KB 916412-6741 Byggn AB H Ståhl Kultursektor 916695-5576 Fastighetsbolaget Fiskaren HB 916588-8497 KB Centrumfastigheter 916414-5576 Förvaltnings AB Intector KB 916412-1338 Fastighetsbolaget Giganten KB 916609-4400 Fastighetsbolaget Spetsen HB 916695-1104 Henry Ståhl Fastigh i Uppsala AB 556065-8956 Kungsbävern KB 916671-8511 Fastighetsbolaget Kuttingen 2 KB 969655-0590

Koncernen Nedlagda kostnader Fakturerade delbelopp

Säte Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Stockholm Norrköping Norrköping Stockholm Norrköping Uppsala Uppsala Norrköping

2000 209 0 209

1999 117 0 117

2 491

1 072

NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, tkr Koncernen Förutbetalda kostnader vid ombyggnader Förutbetalda kostnader för drift Övrigt

8 099 566 4 116 12 781

Moderbolaget Förutbetalda kostnader vid ombyggnader Förutbetalda kostnader för drift Övrigt

8 099 446 4 011 12 556

NOT 12 Andra aktier och andelar, tkr NOT 15 Förändring av eget kapital, tkr

Aktier och andelar i intresseföretag Kapitalandel % Moderbolagets innehav: Fastighetsbol Ekudden HB 50

Röster andel %

Antal

Bokf värde

50

50%

465

Dotterbolaget Byggn AB Henry Ståhl Kultursektor KB’s innehav: Fastighets AB Kajkanten 20 20 201 21 Dotterbolaget Henry Ståhl Fastigheter i Uppsala AB’s innehav: Brf Mercur 45 324 Varav redovisas under andra rubriker i koncernredovisningen -787 Koncernens bokförda värde

Namn Organisationsnr Fastighetsbolaget Ekudden HB 902002-8313 Fastighets AB Kajkanten 556443-0261

Koncernen

Belopp vid årets ingång 51 300 Omräkningsdifferens Förskjutning mellan bundna och fria reserver Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång 51 300

Moderbolaget

15 841 -2 693 21 011

Säte Stockholm Norrköping

Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång

Totalt eget kapital 236 293 303 434 0 -2 693

2000 513 000

1999 513 000

NOT 16 Konvertibelt förlagslån Konvertibelt förlagslån på 10 Mkr vilket medför rätt att teckna aktier i Henry Ståhl Fastigheter AB till en kurs av 2 000 kr/aktie har upptagits under 1993 med en räntesats av 4%. Lånet medför rätt till konvertering tidigast 1999-01-01 och senast 2001-12-31 och förfaller i sin helhet till betalning 2001-12-31 såvida konvertering dessförinnan inte skett.

NOT 17 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 123 300 tkr.

NOT 18 Bindningstid räntebärande skulder, Mkr Bindningstid 0-12 mån 12-24 mån 24-36 mån 36-48 mån 48- mån

Räntebärande skuld 1 069 100 120 437 494 2 220

Räntesats % 5,5 8,4 6,6 5,6 5,7 5,7

Aktie- Bundna Fria kapital reserver reserver

-21 011 0 -7 182 -7 182 110 369 110 369

NOT 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, tkr Koncernen Förutbetalda hyror Upplupna räntor Övrigt

2000 40 141 14 195 11 674 66 010

1999 32 718 13 992 13 985 60 695

40 141 10 551 8 145 58 837

32 718 10 060 9 702 52 480

34 159 318 469 403 928

Aktiekapital

Reserv fond

51 300

11 041

51 300

11 041 305 561 367 902

23

Uppgifter om bolagens organisationsnummer och säte

24 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Moderbolaget Nedlagda kostnader

Antal aktier Serie B nom 100 kr (1 röst) fria

Balans. vinst

Totalt eget kapital 240 917 303 258 -7 182 -7 182 71 826 71 826

Moderbolaget Förutbetalda hyror Upplupna räntor Övrigt

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 25


NOTER

NOTER

NOT 11 Andelar i koncernföretag, tkr Aktier

Kapitalandel % Fastighets AB Skvallertorget 100 Fastighets AB Refvens Grund 100 Allmänna Bränsle AB 100 General Oilex Company AB 100 Förvaltnings AB Constructor 100 AB Realvärden Henry Ståhl 100 AB Norrköpings-Fundamentet 100 Förvaltnings AB Ståhl Invest 100 Henry Ståhl Fastigh i Uppsala AB 100

Andelar

Antal 1 000 1 000 1 000 1 000 123 500 1 000 1 000 10 000 181 850

Kapital- Röster andel % andel % Prostructor KB 100 100 Byggn AB H Ståhl Kultursektor 100 100 Fastighetsbolaget Fiskaren HB 100 100 KB Centrumfastigheter 100 100 Förvaltnings AB Intector KB 100 100 Fastighetsbolaget Giganten KB 100 100 Fastighetsbolaget Spetsen HB 100 100 Kungsbävern KB 100 100 Fastighetsbolaget Kuttingen 2 KB 100 100

Totalt aktier och andelar

Bokf värde 100 100 100 100 16 346 256 833 100 3 000 35 824 312 503 Bokf värde 25 21 0 27 646 1 000 39 070 93 998 0 -44 161 716 474 219

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte

NOT 13 Pågående arbeten för annans räkning, tkr

Namn Organisationsnr Fastighets AB Skvallertorget 556439-2404 Fastighets AB Refvens Grund 556439-2388 Allmänna Bränsle AB 556110-0032 General Oilex Company AB 556108-9268 Förvaltnings AB Constructor 556061-5014 AB Realvärden Henry Ståhl 556223-5928 AB Norrköpings-Fundamentet 556218-3060 Förvaltnings AB Ståhl Invest 556092-0398 Prostructor KB 916412-6741 Byggn AB H Ståhl Kultursektor 916695-5576 Fastighetsbolaget Fiskaren HB 916588-8497 KB Centrumfastigheter 916414-5576 Förvaltnings AB Intector KB 916412-1338 Fastighetsbolaget Giganten KB 916609-4400 Fastighetsbolaget Spetsen HB 916695-1104 Henry Ståhl Fastigh i Uppsala AB 556065-8956 Kungsbävern KB 916671-8511 Fastighetsbolaget Kuttingen 2 KB 969655-0590

Koncernen Nedlagda kostnader Fakturerade delbelopp

Säte Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping Stockholm Norrköping Norrköping Stockholm Norrköping Uppsala Uppsala Norrköping

2000 209 0 209

1999 117 0 117

2 491

1 072

NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, tkr Koncernen Förutbetalda kostnader vid ombyggnader Förutbetalda kostnader för drift Övrigt

8 099 566 4 116 12 781

Moderbolaget Förutbetalda kostnader vid ombyggnader Förutbetalda kostnader för drift Övrigt

8 099 446 4 011 12 556

NOT 12 Andra aktier och andelar, tkr NOT 15 Förändring av eget kapital, tkr

Aktier och andelar i intresseföretag Kapitalandel % Moderbolagets innehav: Fastighetsbol Ekudden HB 50

Röster andel %

Antal

Bokf värde

50

50%

465

Dotterbolaget Byggn AB Henry Ståhl Kultursektor KB’s innehav: Fastighets AB Kajkanten 20 20 201 21 Dotterbolaget Henry Ståhl Fastigheter i Uppsala AB’s innehav: Brf Mercur 45 324 Varav redovisas under andra rubriker i koncernredovisningen -787 Koncernens bokförda värde

Namn Organisationsnr Fastighetsbolaget Ekudden HB 902002-8313 Fastighets AB Kajkanten 556443-0261

Koncernen

Belopp vid årets ingång 51 300 Omräkningsdifferens Förskjutning mellan bundna och fria reserver Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång 51 300

Moderbolaget

15 841 -2 693 21 011

Säte Stockholm Norrköping

Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång

Totalt eget kapital 236 293 303 434 0 -2 693

2000 513 000

1999 513 000

NOT 16 Konvertibelt förlagslån Konvertibelt förlagslån på 10 Mkr vilket medför rätt att teckna aktier i Henry Ståhl Fastigheter AB till en kurs av 2 000 kr/aktie har upptagits under 1993 med en räntesats av 4%. Lånet medför rätt till konvertering tidigast 1999-01-01 och senast 2001-12-31 och förfaller i sin helhet till betalning 2001-12-31 såvida konvertering dessförinnan inte skett.

NOT 17 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 123 300 tkr.

NOT 18 Bindningstid räntebärande skulder, Mkr Bindningstid 0-12 mån 12-24 mån 24-36 mån 36-48 mån 48- mån

Räntebärande skuld 1 069 100 120 437 494 2 220

Räntesats % 5,5 8,4 6,6 5,6 5,7 5,7

Aktie- Bundna Fria kapital reserver reserver

-21 011 0 -7 182 -7 182 110 369 110 369

NOT 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, tkr Koncernen Förutbetalda hyror Upplupna räntor Övrigt

2000 40 141 14 195 11 674 66 010

1999 32 718 13 992 13 985 60 695

40 141 10 551 8 145 58 837

32 718 10 060 9 702 52 480

34 159 318 469 403 928

Aktiekapital

Reserv fond

51 300

11 041

51 300

11 041 305 561 367 902

23

Uppgifter om bolagens organisationsnummer och säte

24 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Moderbolaget Nedlagda kostnader

Antal aktier Serie B nom 100 kr (1 röst) fria

Balans. vinst

Totalt eget kapital 240 917 303 258 -7 182 -7 182 71 826 71 826

Moderbolaget Förutbetalda hyror Upplupna räntor Övrigt

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 25


NOTER

NOT 20 Ställda säkerheter, tkr Koncernen För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

2000

1999

2 333 135 2 341 671 2 200 2 200 2 335 335 2 343 871

Moderbolaget För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar 1 684 352 1 692 818 Fastighetsinteckn ställda av dotterbolag 99 778 99 778 Företagsinteckningar 2 200 2 200 1 786 330 1 794 796

NOT 21 Ansvarsförbindelser, tkr

Eftersom taxeringsvärdet på koncernens hyresfastigheter är större än det bokförda värdet av koncernens övriga tillgångar enligt koncernbalansräkningen ska förvärv av aktier i bolaget enligt 9 § lagen om förvärv av hyresfastighet anmälas för eventuell prövning av hyresnämnd.

Koncernen Till revisor och revisionsföretag har ersättning utgått: För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen

2000 4 000 3 400 7 400

1999 4 000 3 807 7 807

Moderbolaget Ansvarsförbindelser Kapitalvärde av pensionsåtagande

2000 84 694 3 400 88 094

1999 84 694 3 807 88 501

Moderbolaget Till revisor och revisionsföretag har ersättning utgått: För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen För fristående rådgivning, biträde etc

NOT 22 Jämförelse enl 9 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m m, tkr

Taxeringsvärde, koncernens hyresfastigheter Hyresfastigheternas taxeringsvärde Bokfört värde av övriga tillgångar

26 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

1 457 196 759 176

Bengt Hellström Ordförande

Robert Issal

2000

Pia Althin

Jan Linderoth VD

210

Ann Christin Ståhl

175 385 2000

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 28 mars 2001

140 175 315

Olof Bröte Auktoriserad revisor

Mats Bergkvist Auktoriserad revisor

NOT 24 Nyckeltalsdefinitioner

Förteckning över bolagets fastighetsinnehav lämnas på sidorna 30-33. Koncernens tillgångar enligt koncernbalansräkning Koncernens hyresfastigheter, bokfört värde Bokfört värde av övriga tillgångar enligt koncernbalansräkningen

Norrköping den 15 mars 2001

Mikael Ståhl

NOT 23 Information angående ersättning till revisor, tkr

För fristående rådgivning, biträde etc

Koncernen Ansvarsförbindelser Kapitalvärde av pensionsåtagande

NOTER

2 878 989 -2 119 813 759 176 1 457 196

= 1,92

Soliditet Synligt eget kapital i relation till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittligt synligt kapital.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 27


NOTER

NOT 20 Ställda säkerheter, tkr Koncernen För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

2000

1999

2 333 135 2 341 671 2 200 2 200 2 335 335 2 343 871

Moderbolaget För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar 1 684 352 1 692 818 Fastighetsinteckn ställda av dotterbolag 99 778 99 778 Företagsinteckningar 2 200 2 200 1 786 330 1 794 796

NOT 21 Ansvarsförbindelser, tkr

Eftersom taxeringsvärdet på koncernens hyresfastigheter är större än det bokförda värdet av koncernens övriga tillgångar enligt koncernbalansräkningen ska förvärv av aktier i bolaget enligt 9 § lagen om förvärv av hyresfastighet anmälas för eventuell prövning av hyresnämnd.

Koncernen Till revisor och revisionsföretag har ersättning utgått: För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen

2000 4 000 3 400 7 400

1999 4 000 3 807 7 807

Moderbolaget Ansvarsförbindelser Kapitalvärde av pensionsåtagande

2000 84 694 3 400 88 094

1999 84 694 3 807 88 501

Moderbolaget Till revisor och revisionsföretag har ersättning utgått: För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen För fristående rådgivning, biträde etc

NOT 22 Jämförelse enl 9 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m m, tkr

Taxeringsvärde, koncernens hyresfastigheter Hyresfastigheternas taxeringsvärde Bokfört värde av övriga tillgångar

26 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

1 457 196 759 176

Bengt Hellström Ordförande

Robert Issal

2000

Pia Althin

Jan Linderoth VD

210

Ann Christin Ståhl

175 385 2000

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 28 mars 2001

140 175 315

Olof Bröte Auktoriserad revisor

Mats Bergkvist Auktoriserad revisor

NOT 24 Nyckeltalsdefinitioner

Förteckning över bolagets fastighetsinnehav lämnas på sidorna 30-33. Koncernens tillgångar enligt koncernbalansräkning Koncernens hyresfastigheter, bokfört värde Bokfört värde av övriga tillgångar enligt koncernbalansräkningen

Norrköping den 15 mars 2001

Mikael Ståhl

NOT 23 Information angående ersättning till revisor, tkr

För fristående rådgivning, biträde etc

Koncernen Ansvarsförbindelser Kapitalvärde av pensionsåtagande

NOTER

2 878 989 -2 119 813 759 176 1 457 196

= 1,92

Soliditet Synligt eget kapital i relation till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittligt synligt kapital.

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 27


Kvarteret Gruvan 6, Stockholm

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Henry Ståhl Fastigheter AB

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats

Org.nr 556050-0380

i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och

med god redovisningssed i Sverige.

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Henry Ståhl Fastigheter AB för räkenskapsåret 2000.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att

vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvalt-

och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören

ningen på grundval av vår revision.

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncern-

Norrköping den 3 april 2001

redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informa-

Olof Bröte

Mats Bergkvist

tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som under-

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

lag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

28 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 29


Kvarteret Gruvan 6, Stockholm

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Henry Ståhl Fastigheter AB

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats

Org.nr 556050-0380

i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och

med god redovisningssed i Sverige.

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Henry Ståhl Fastigheter AB för räkenskapsåret 2000.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att

vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvalt-

och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören

ningen på grundval av vår revision.

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncern-

Norrköping den 3 april 2001

redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informa-

Olof Bröte

Mats Bergkvist

tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som under-

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

lag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

28 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 29


FASTIGHETSFÖRTECKNING, per 2001-04-01

FASTIGHETSFÖRTECKNING, per 2001-04-01

Ort / Fastighet

Ort / Fastighet

Adress

* = Exploateringsfastigheter

Norrköping Amerika 4* Beryllen 1 Bokhållaren 2 Diket 7 Fotogenen 4 Fotogenen 5 Järnstången* Kapellhorvan 10 Knäppingsborg 7 Krokekshult 1:196 Kullerstads-Åby 3:7 Kvarnen 1+4 Kvarnen 2 Liljan 16+17 Linjen 3 Markattan 11 Markattan 5+12 Montören 19* Motorn 12 Proppen 2 Ruddammen 7 Safiren 1 Smaragden 1 Sparven 9 Spetsen 10 Spiran 12 Stallet 5 Steglitsan 6 Sågen 7* Tuvan 5, Torvan 1 Vattenkonsten 5 Ångan 4 Total Norrköping

30 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Söderleden 101 Urbergsgatan 90 Erikslundsplan 9 Drottninggatan 64 Importgatan 32 Importgatan 30 Östra Promenaden 8 Bredgatan 18-24 Järnbrogatan Sjöviksvägen 80 Eskilsvägen 6 Västgötegatan 13 Västgötegatan Nygatan 105 Idrottsgatan 31-61 Drottninggatan 32 Drottninggatan 36-38 Butängen Lindövägen 5 Malmgatan 16 Trädgårdsgatan 33 Vilbergsgatan 34-44, 48-50 Vilbergsgatan 55-125 S:t Persgatan 139 A-M Kungsgatan 36-38 Drottninggatan 50-52 Slottsgatan 130-136 Nelinsgatan 14 Rörgatan 6 Skogvaktaregatan 4, 7-15 Fleminggatan 30 Surgatan

Byggår / ombyggår 1988 1971/89 1959 1940 1980 1971 1909/91 1840/1930 1989 1954 1855/1997 1890/1994 1929 1968 1969 1934 1948/90 1978/90 1899 1973 1971 1981 1991/97 1972 1973 1969 1964 1966 1895/1987 1962

Bostäder m2

2 610 1 676

9 362 229 402 73 1 909 16 568 745

22 225 15 484 11 715

9 362 1 641 4 656 3 584 102 241

Lokaler m2 2 286 10 193 5 4 190 7 689 1 578 3 741 9 837 897 358 2 571 3 374 630 561 4 223 3 548 13 371 18 820 2 922 417 114 4 187 9 653 8 616 2 002 256 935 172 1 520 6 500 125 166

Summa m2 2 286 10 193 2 615 5 866 7 689 1 578 0 13 103 10 066 897 760 2 644 3 374 2 539 17 129 4 223 4 293 0 13 371 18 820 2 922 22 642 15 598 15 902 9 653 8 616 11 364 1 897 935 4 828 5 104 6 500 227 407

Adress

* = Exploateringsfastigheter

Arboga Gesällen 15 Gropgården 4* Hjulmakaren 25 Ringsborg 1 Riskan 1 Vilsta 9 Vilsta 10 Vilsta 21 Total Arboga

Storgatan 61 Nygatan 21 Vikingagatan 4 A-C Kapellgatan 29 Österled 26 A-G Lundborgsesplanaden 2-6 Lundborgsesplanaden 12 Lundborgsesplanaden 8-10

Finspång Generatorn/Klubben 5 Hårstorp 4:7 Kalkugnen 3 Kjusorna 12 Klubben 6 Kuggväxeln 7+8 Köpmannen 3 Köpmannen 6 Lodet 1 Luntan 1 Läkaren 2* Manan 1+2 Manteln 9 Murklan 1 Ringugnen/Lervagnen Soldaten 10 Trasten 7 Vinkelhaken 4 Total Finspång

Villavägen 14-16 Norrköpingsvägen 30 Kalkugnsvägen 1 Stora Allén 24-26 Östermalmsvägen 29 Östermalmsvägen 30-32 Bergslagsvägen 6 Vallonvägen 15 Kanalgatan 9 Kanalgatan 11-13 Bergslagsvägen Kalkugnsvägen 10 Gröna Vägen 25-27 Storängsvägen 38 Östermalmsvägen 36-44 Bergslagsvägen 41-43 Kraftkärrsvägen 15-19 Bergslagsvägen 9

Söderköping Stinsen Total Söderköping

Margaretagatan 19

Byggår / ombyggår

Bostäder m2

Lokaler m2

Summa m2

1958/84

5 057

625

1978 1983 1963 1960 1964 1969

3 634

5 682 0 3 634 1 488 4 132 8 578 8 358 6 601 38 473

1964 1970 1968 1963/84 1963 1957/59 1940/86 1981 1956 1954 1957/66 1955 1958 1965 1971 1957 1969/89

3 849 7 497 8 274 6 601 34 912

4 670

1 488 283 1 081 84 3 561

47 191

4 565 20 719

4 860 1 882 3 275 3 707 3 467 11 149 1 291 5 976 1 708 1 379 0 3 149 1 721 3 718 8 981 3 206 3 876 4 565 67 910

0

1 200 1 200

1 200 1 200

2 196 3 449 10 473 551

190 1 882 3 275 1 511 18 676 740 5 976

1 708 1 379 2 574 1 646 3 554 8 596 2 519 3 876

1999

575 75 164 385 687

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 31


FASTIGHETSFÖRTECKNING, per 2001-04-01

FASTIGHETSFÖRTECKNING, per 2001-04-01

Ort / Fastighet

Ort / Fastighet

Adress

* = Exploateringsfastigheter

Norrköping Amerika 4* Beryllen 1 Bokhållaren 2 Diket 7 Fotogenen 4 Fotogenen 5 Järnstången* Kapellhorvan 10 Knäppingsborg 7 Krokekshult 1:196 Kullerstads-Åby 3:7 Kvarnen 1+4 Kvarnen 2 Liljan 16+17 Linjen 3 Markattan 11 Markattan 5+12 Montören 19* Motorn 12 Proppen 2 Ruddammen 7 Safiren 1 Smaragden 1 Sparven 9 Spetsen 10 Spiran 12 Stallet 5 Steglitsan 6 Sågen 7* Tuvan 5, Torvan 1 Vattenkonsten 5 Ångan 4 Total Norrköping

30 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Söderleden 101 Urbergsgatan 90 Erikslundsplan 9 Drottninggatan 64 Importgatan 32 Importgatan 30 Östra Promenaden 8 Bredgatan 18-24 Järnbrogatan Sjöviksvägen 80 Eskilsvägen 6 Västgötegatan 13 Västgötegatan Nygatan 105 Idrottsgatan 31-61 Drottninggatan 32 Drottninggatan 36-38 Butängen Lindövägen 5 Malmgatan 16 Trädgårdsgatan 33 Vilbergsgatan 34-44, 48-50 Vilbergsgatan 55-125 S:t Persgatan 139 A-M Kungsgatan 36-38 Drottninggatan 50-52 Slottsgatan 130-136 Nelinsgatan 14 Rörgatan 6 Skogvaktaregatan 4, 7-15 Fleminggatan 30 Surgatan

Byggår / ombyggår 1988 1971/89 1959 1940 1980 1971 1909/91 1840/1930 1989 1954 1855/1997 1890/1994 1929 1968 1969 1934 1948/90 1978/90 1899 1973 1971 1981 1991/97 1972 1973 1969 1964 1966 1895/1987 1962

Bostäder m2

2 610 1 676

9 362 229 402 73 1 909 16 568 745

22 225 15 484 11 715

9 362 1 641 4 656 3 584 102 241

Lokaler m2 2 286 10 193 5 4 190 7 689 1 578 3 741 9 837 897 358 2 571 3 374 630 561 4 223 3 548 13 371 18 820 2 922 417 114 4 187 9 653 8 616 2 002 256 935 172 1 520 6 500 125 166

Summa m2 2 286 10 193 2 615 5 866 7 689 1 578 0 13 103 10 066 897 760 2 644 3 374 2 539 17 129 4 223 4 293 0 13 371 18 820 2 922 22 642 15 598 15 902 9 653 8 616 11 364 1 897 935 4 828 5 104 6 500 227 407

Adress

* = Exploateringsfastigheter

Arboga Gesällen 15 Gropgården 4* Hjulmakaren 25 Ringsborg 1 Riskan 1 Vilsta 9 Vilsta 10 Vilsta 21 Total Arboga

Storgatan 61 Nygatan 21 Vikingagatan 4 A-C Kapellgatan 29 Österled 26 A-G Lundborgsesplanaden 2-6 Lundborgsesplanaden 12 Lundborgsesplanaden 8-10

Finspång Generatorn/Klubben 5 Hårstorp 4:7 Kalkugnen 3 Kjusorna 12 Klubben 6 Kuggväxeln 7+8 Köpmannen 3 Köpmannen 6 Lodet 1 Luntan 1 Läkaren 2* Manan 1+2 Manteln 9 Murklan 1 Ringugnen/Lervagnen Soldaten 10 Trasten 7 Vinkelhaken 4 Total Finspång

Villavägen 14-16 Norrköpingsvägen 30 Kalkugnsvägen 1 Stora Allén 24-26 Östermalmsvägen 29 Östermalmsvägen 30-32 Bergslagsvägen 6 Vallonvägen 15 Kanalgatan 9 Kanalgatan 11-13 Bergslagsvägen Kalkugnsvägen 10 Gröna Vägen 25-27 Storängsvägen 38 Östermalmsvägen 36-44 Bergslagsvägen 41-43 Kraftkärrsvägen 15-19 Bergslagsvägen 9

Söderköping Stinsen Total Söderköping

Margaretagatan 19

Byggår / ombyggår

Bostäder m2

Lokaler m2

Summa m2

1958/84

5 057

625

1978 1983 1963 1960 1964 1969

3 634

5 682 0 3 634 1 488 4 132 8 578 8 358 6 601 38 473

1964 1970 1968 1963/84 1963 1957/59 1940/86 1981 1956 1954 1957/66 1955 1958 1965 1971 1957 1969/89

3 849 7 497 8 274 6 601 34 912

4 670

1 488 283 1 081 84 3 561

47 191

4 565 20 719

4 860 1 882 3 275 3 707 3 467 11 149 1 291 5 976 1 708 1 379 0 3 149 1 721 3 718 8 981 3 206 3 876 4 565 67 910

0

1 200 1 200

1 200 1 200

2 196 3 449 10 473 551

190 1 882 3 275 1 511 18 676 740 5 976

1 708 1 379 2 574 1 646 3 554 8 596 2 519 3 876

1999

575 75 164 385 687

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 31


FASTIGHETSFÖRTECKNING, per 2001-04-01

FASTIGHETSFÖRTECKNING, per 2001-04-01 Ort / Fastighet

Adress

* = Exploateringsfastigheter

Linköping Borgmästaren 11 Decimalen 17 Idéflödet 1* Idékretsen 4 Total Linköping Kumla Byggmästaren 9 Fiskalen 1 Fiskalen 6 Guldsmeden 15 Köpmannen 6 Notarien 1 Rådmannen 1 Skräddaren 14+15* Trädgårdsmästaren 22+23 Total Kumla Örebro Bromsgården 1 Gillet 22 Hållstugan 9 Hållstugan 28 Hållstugan 29 Hållstugan 31 Lastaren 1 Total Örebro

Badhusgatan 2-4 Storgatan 24 Teknikringen Teknikringen 9

Byggår / ombyggår

Bostäder m2

Lokaler m2

Summa m2

1976 1981

1 010

2 295 9 954

3 305 9 954 0 5 968 19 227

1991 1 010

Trädgårdsgatan 15-17 Trädgårdsgatan 5-9 Vattugatan 1 Köpmangatan 13-17 Köpmangatan 18-20 S Kungsvägen 2 Marielundsgatan 3 A-D Sveavägen-Odengatan Köpmangatan 29

Drottninggatan 11 Storgatan 5 Kungsgatan 3 Engelbrektsgatan 24 Engelbrektsgatan 20 Engelbrektsgatan 12-18 Transportgatan 22

5 968 18 217

1956/62 1947 1961 1969/91 1975/87 1965 1950

1 393 1 988 1 137 2 765 7 283 5 604 4 759

1 729 575 988 2 255 7 020

1964

1 953 26 882

158 14 030

1929 1978/96 1929/96 1929/97 1929/97 1929/97 1997

309

528 744 1 581

1 305

2 809 5 527 931 856 1 103 3 234 6 293 20 753

3 122 2 563 2 125 5 020 14 303 5 604 6 064 0 2 111 40 912

3 118 5 527 931 856 1 631 3 978 6 293 22 334

Ort / Fastighet Västerås Fältmössan/Vapenrocken Klockarkärleken 2 Knekten 4 Rödklinten 2 Total Västerås

Rönnbergagatan 1-39 Rönnbergagatan 4-8 Rönnbergagatan 10-36 Bangatan 15-19

Uppsala Dragarbrunn 20:1 Fjärdingen 28:6+7 Kungsängen 6:10 Kungsängen 40:1 Kvarngärdet 1:8 Luthagen 78:1 Total Uppsala

Kungsgatan 45-47 Drottninggatan 8 Kungsängsgatan 29 Hamnplan 9-13 Portalgatan 6 B Götgatan 1-3

Stockholm Bangården 4* Björnen 10 Eldaren 10 Harvpinnen 14 Kadetten 18 Krejaren 15 Lönnen 5 Orion 11 Rådslaget 14 Sicklaön 146:13+17 (vår andel 50%)* Sicklaön 37:24 Total Stockholm

Huvudstagatan 1 Lundagatan 9-11 Rörstrandsgatan 10 Östgötagatan 75-79 Tomtebogatan 36 Nybrogatan 32 Lilla gatan 4 Odengatan 62 Storgatan 21 Fjällstigen 1/Järlavägen 2 Finnbergsvägen 2, 3, 6-60

TOTALT

32 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Adress

* = Exploateringsfastigheter

Byggår / ombyggår

Bostäder m2

Lokaler m2

Summa m2

1965 1962 1963 1957

14 318 5 778 19 154 7 003 46 253

151 180 504 885 1 720

14 469 5 958 19 658 7 888 47 973

1860/1938 1810/1995 1941/1996 1935/1994 1976/1984 1962/1995

1 340 226

2 880 4 446

3 245 1 448 1 710 1 031 1 440 1 441 10 315

4 585 1 674 1 710 1 031 1 440 4 321 14 761

1965 1929/85 1914/85 1905/87 1909 1938 1901/93 1954

3 843 1 984 2 792 1 150 706 1 095 1 953 1 351

232 940 716 225 1 467 85 1 107 700

1954/91

13 601 28 475

588 6 060

4 075 2 924 3 508 1 375 2 173 1 180 3 060 2 051 0 14 189 34 535

292 991

221 741

514 732

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 33


FASTIGHETSFÖRTECKNING, per 2001-04-01

FASTIGHETSFÖRTECKNING, per 2001-04-01 Ort / Fastighet

Adress

* = Exploateringsfastigheter

Linköping Borgmästaren 11 Decimalen 17 Idéflödet 1* Idékretsen 4 Total Linköping Kumla Byggmästaren 9 Fiskalen 1 Fiskalen 6 Guldsmeden 15 Köpmannen 6 Notarien 1 Rådmannen 1 Skräddaren 14+15* Trädgårdsmästaren 22+23 Total Kumla Örebro Bromsgården 1 Gillet 22 Hållstugan 9 Hållstugan 28 Hållstugan 29 Hållstugan 31 Lastaren 1 Total Örebro

Badhusgatan 2-4 Storgatan 24 Teknikringen Teknikringen 9

Byggår / ombyggår

Bostäder m2

Lokaler m2

Summa m2

1976 1981

1 010

2 295 9 954

3 305 9 954 0 5 968 19 227

1991 1 010

Trädgårdsgatan 15-17 Trädgårdsgatan 5-9 Vattugatan 1 Köpmangatan 13-17 Köpmangatan 18-20 S Kungsvägen 2 Marielundsgatan 3 A-D Sveavägen-Odengatan Köpmangatan 29

Drottninggatan 11 Storgatan 5 Kungsgatan 3 Engelbrektsgatan 24 Engelbrektsgatan 20 Engelbrektsgatan 12-18 Transportgatan 22

5 968 18 217

1956/62 1947 1961 1969/91 1975/87 1965 1950

1 393 1 988 1 137 2 765 7 283 5 604 4 759

1 729 575 988 2 255 7 020

1964

1 953 26 882

158 14 030

1929 1978/96 1929/96 1929/97 1929/97 1929/97 1997

309

528 744 1 581

1 305

2 809 5 527 931 856 1 103 3 234 6 293 20 753

3 122 2 563 2 125 5 020 14 303 5 604 6 064 0 2 111 40 912

3 118 5 527 931 856 1 631 3 978 6 293 22 334

Ort / Fastighet Västerås Fältmössan/Vapenrocken Klockarkärleken 2 Knekten 4 Rödklinten 2 Total Västerås

Rönnbergagatan 1-39 Rönnbergagatan 4-8 Rönnbergagatan 10-36 Bangatan 15-19

Uppsala Dragarbrunn 20:1 Fjärdingen 28:6+7 Kungsängen 6:10 Kungsängen 40:1 Kvarngärdet 1:8 Luthagen 78:1 Total Uppsala

Kungsgatan 45-47 Drottninggatan 8 Kungsängsgatan 29 Hamnplan 9-13 Portalgatan 6 B Götgatan 1-3

Stockholm Bangården 4* Björnen 10 Eldaren 10 Harvpinnen 14 Kadetten 18 Krejaren 15 Lönnen 5 Orion 11 Rådslaget 14 Sicklaön 146:13+17 (vår andel 50%)* Sicklaön 37:24 Total Stockholm

Huvudstagatan 1 Lundagatan 9-11 Rörstrandsgatan 10 Östgötagatan 75-79 Tomtebogatan 36 Nybrogatan 32 Lilla gatan 4 Odengatan 62 Storgatan 21 Fjällstigen 1/Järlavägen 2 Finnbergsvägen 2, 3, 6-60

TOTALT

32 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

Adress

* = Exploateringsfastigheter

Byggår / ombyggår

Bostäder m2

Lokaler m2

Summa m2

1965 1962 1963 1957

14 318 5 778 19 154 7 003 46 253

151 180 504 885 1 720

14 469 5 958 19 658 7 888 47 973

1860/1938 1810/1995 1941/1996 1935/1994 1976/1984 1962/1995

1 340 226

2 880 4 446

3 245 1 448 1 710 1 031 1 440 1 441 10 315

4 585 1 674 1 710 1 031 1 440 4 321 14 761

1965 1929/85 1914/85 1905/87 1909 1938 1901/93 1954

3 843 1 984 2 792 1 150 706 1 095 1 953 1 351

232 940 716 225 1 467 85 1 107 700

1954/91

13 601 28 475

588 6 060

4 075 2 924 3 508 1 375 2 173 1 180 3 060 2 051 0 14 189 34 535

292 991

221 741

514 732

Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000

/ 33


STYRELSE

AFFÄRSIDÉ Henry Ståhl Fastigheter AB ska långsiktigt och med god kvalitet förvalta och utveckla egna fastigheter på ett begränsat antal stora och medelstora orter Pia Althin, Bengt Hellström (ordförande), Robert Issal, Jan Linderoth (vd), Mikael Ståhl, Ann Christin Ståhl.

ÄGARE Henry Ståhl Fastigheter AB bildades 1947 av Byggmästare Henry Ståhl. Idag ägs bolaget till 91% av familjen Ståhl och till 9% av Henry och Ella Margareta Ståhls stiftelse för handikappade och långvarigt sjuka personer.

34 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000


STYRELSE

AFFÄRSIDÉ Henry Ståhl Fastigheter AB ska långsiktigt och med god kvalitet förvalta och utveckla egna fastigheter på ett begränsat antal stora och medelstora orter Pia Althin, Bengt Hellström (ordförande), Robert Issal, Jan Linderoth (vd), Mikael Ståhl, Ann Christin Ståhl.

ÄGARE Henry Ståhl Fastigheter AB bildades 1947 av Byggmästare Henry Ståhl. Idag ägs bolaget till 91% av familjen Ståhl och till 9% av Henry och Ella Margareta Ståhls stiftelse för handikappade och långvarigt sjuka personer.

34 / Henry Ståhl Fastigheter AB / Årsredovisning 2000


HUVUDKONTOR Henry Ståhl Fastigheter AB 601 77 Norrköping Tel 011-23 30 00 Fax 011-23 30 01 info@staahl.se www.staahl.se

FÖRVALTNINGSKONTOR Linköping 013-13 33 55 Finspång 0122-412 28 Kumla 019-57 18 64 Arboga 0589-194 50 Västerås 021-14 90 98 Uppsala 018-10 11 40 Solna 08-83 15 84 Nacka 08-644 32 89

%c3%85rsredovisning 00  

http://www.stahl.se/download/18.5affb849127001b965f80006889/1340636711394/%C3%85rsredovisning+00.pdf

%c3%85rsredovisning 00  

http://www.stahl.se/download/18.5affb849127001b965f80006889/1340636711394/%C3%85rsredovisning+00.pdf

Advertisement