Page 1

2009-06-23

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Kursbeskrivning

Genrepedagogik i praktiken Språkutvecklande undervisning i naturvetenskapliga ämnen Bakgrund och syfte Under de senaste åren har både andraspråksforskning och forskning inom NVdidaktik pekat på sambandet mellan ämne och språk och betonat vikten av en integrering mellan språk och innehåll i skolans ämnen (Hellden et al. 2005, Gibbons 2002). Det handlar om att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt språk genom ett ämnesinnehåll och att lärare och elever ges möjlighet att se vilka språkliga krav som ställs i de olika ämnena. För att överbrygga den klyfta som finns mellan det vardagliga språket och det skol- och kunskapsrelaterade språket behöver språklärarna utveckla elevernas kunskapsinriktade språkfärdigheter och lärare i andra ämnen utveckla en språkdidaktik inom sina ämnen. Naturvetenskapliga ämnen har visat sig vara svårast för elever (särskilt andraspråkselever) att uppnå målen i. Lärare i naturvetenskapliga ämnen tänker främst på svårigheter med tekniska termer när det gäller språket i ämnet. Att förstå orden räcker dock inte för att behärska olika naturvetenskapliga texter i undervisningen . Naturvetenskapligt språk kännetecknas bl. a. av att det är förklarande och analytiskt, abstrakt, informationsorienterat och att det innehåller många nominaliseringar och utelämnade orsakssamband. Laborationer och experiment har en central roll i de naturvetenskapliga ämnena. Målet med en laboration är ofta att hjälpa eleverna att lära naturvetenskapliga begrepp och att koppla teoretiska beskrivningar till konkreta observationer (Kärrqvist & Frändberg 2008). Det är svårt för eleverna att uppnå detta mål utan att ha tillgång till det speciella sättet att tala och skriva som används i naturvetenskapliga sammanhang. Syftet med kursen är att synliggöra de språkliga strukturerna inom naturvetenskapliga ämnen och att ge deltagande lärare i svenska/svenska som andraspråk och naturvetenskapliga ämnen verktyg för att gemensamt arbeta för att öka elevernas möjligheter att uppnå målen i de naturvetenskapliga ämnena.

www.edu.stockholm.se


SID 2 (3)

Kursen vänder sig till lärare i naturvetenskapliga ämnen och svenska/svenska som andraspråk i grundskolans senare årskurser (6-9) och gymnasiet. Kursens mål Efter avslutad kurs kan kursdeltagarna: • Diskutera språkets betydelse för elevers kunskapsutveckling i naturvetenskapliga ämnen • Beskriva och problematisera de språkliga krav skolan ställer på elever i naturvetenskapliga ämnen • Redogöra för grundläggande begrepp inom genrepedagogiken • Analysera textmönster och identifiera språkliga drag som utmärker olika typer av naturvetenskapliga texter • Planera, genomföra och utvärdera undervisning, med fokus på laborativt arbete, utifrån ett genreperspektiv • Diskutera bedömningen av naturvetenskapliga elevtexter utifrån betygskriterierna och ett genreperspektiv Kursens omfattning och upplägg Kursen består av tio träffar à tre timmar (totalt 30 timmar) då deltagarna får tillfälle att fördjupa sig i den teoretiska bakgrunden för genrepedagogiken och praktiskt tillämpa teorierna i naturvetenskaplig undervisning. Mellan träffarna prövar deltagarna olika strategier som kursen tar upp i den egna verksamheten och på nästföljande träff diskuteras dessa strategier. Tips på fördjupande litteratur kommer att ges, liksom tillfälle till diskussion av denna. Kursen avslutas med att deltagarna redovisar hur de har planerat och genomfört ett laborativt moment enligt den s.k. cirkelmodellen. Anmälan och frågor Senast måndagen den 17 augusti till Ann-Christin Lövstedt ann-christin.lovstedt@utbildning.stockholm.se Leena Arvanitis leena.arvanitis@utbildning.stockholm.se

www.edu.stockholm.se


SID 3 (3)

Kursplanering Träff 1 Praktisk information Ons 9/9 Introduktion till genrebaserad undervisning 14-17 Språkliga krav i skolan Vardagsspråk - skolspråk Presentation av kursuppgiften Träff 2 Ons 23/9 14-17

Genomgång av basgenrer Genrer i NV-ämnen

Träff 3 Ons 7/10 14-17

Kort presentation av deltagarna val av kursuppgift Cirkelmodellen - översikt Cirkelmodellens steg 1 Diskussion av deltagarnas kursuppgifter och de språkliga krav de innehåller

Träff 4 Ons 21/10 14-17

Cirkelmodellen – steg 2 ”Field, tenor & mode” – tre dimensioner som påverkar texten Textens deltagare, processer och omständigheter ”Reading to Learn” (läsutvecklingsstrategi)

Träff 5 Ons 4/11 14-17

Cirkelmodellen – steg 2 Grammatiska metaforer med speciellt fokus på nominaliseringar Kursdeltagare från 08/09 redovisar sina genreprojekt

Träff 6 Ons 18/11 14:-17

Cirkelmodellen - steg 2 Språk i det laborativa arbetet och labbrapporter Deltagarnas förslag på upplägget i kursuppgiften diskuteras

Träff 7 Ons 2/12 14-17

Praktiskt laborativt arbete Produktion av labbrapport

Träff 8 Ons16/12 14-17

Texters ”flyt” och konnektiv Bedömning Peer review av varandras labbrapporter

Träff 9 Ons 20/1 14-17

Cirkelmodellen - steg 3 Gemensam rekonstruktion av labbrapport Objektivitet, värderingar och attityder

Träff 10 Ons 3/2 14-17

Presentation av deltagarnas kursuppgifter Diskussion Utvärdering Avslutning

www.edu.stockholm.se

dfgd  

x< dfgdff