Page 1


inhoud

Voorwoord directie

4

Voorwoord bestuur

7

Feiten en cijfers

8

Tentoonstellingen

Prachtdracht | Streekdracht

12

Carla Kogelman | Fotografie

13

Jan van Heel | Van heel Harderwijk

14

Monique Eller | ME. 10 jaar Monique Eller

15

Exposities

Netwerk Zuiderzeecollectie Jong gekleed, oud gedaan

17

Marijn Fidder | Stoute cellen

17

Frank Oude Weernink | Abstract expressionisme 19 Frea Kroeze | het gezicht van Harderwijk

19

Rob de Haan | Bronzen beelden in de binnentuin 19 Marijke Breuers | Sporen

21

Hans Meerman | rivier landschappen

21

Marius van Dokkum | Vrolijke Kerst met Marius van Dokkum

21

Bijzonder bezoek

23

Collegereeksen 25

2

Jeugd en Jongeren

27

Museum en maatschappij

28

Collectie

30

Herinrichting stadsgeschiedenis

33

In de media

34

Organisatie

37

Vrijwilligers

39

Marius van Dokkum Museum

40


voorwoord directie Dagelijks omringd worden door kunst, cultuur en geschiedenis, is boeiend. Het doet iets met je. Het maakt dat je je bewust bent van een plek in de tijd, van reacties op gebeurtenissen uit het verleden, van een alom aanwezig nu, van een weg naar de toekomst. Het Stadsmuseum Harderwijk heeft van alles een beetje: het herbergt het verleden van de stad Harderwijk, het is een huis voor kunstenaars, zowel oude meesters als hedendaagse en het is een broedplaats voor toekomstplannen. We hebben een prachtig jaar achter de rug waarin verleden, heden en toekomst op hun plek vielen. Zo was er een enorme injectie van de BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds, de Provincie Gelderland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Burger Weeshuis Harderwijk waardoor we onze plannen voor de herinrichting van de stadsgeschiedenis waar konden gaan maken. In 2019 is er hard gewerkt aan deze plannen die in 2021 gerealiseerd zullen worden. Het Stadsmuseum kan hierdoor voor jong en oud bijdragen aan een intensieve beleving van de Harderwijkse binnenstad. We kunnen niet wachten tot we er mee van start kunnen gaan. Zin in de toekomst, dat hebben we zeker, maar terugkijken is ook leuk. Afgelopen jaar hebben we ruim negentigduizend bezoekers mogen verwelkomen in onze musea. De exposities in het Stadsmuseum waren druk bezocht, maar het Marius van Dokkum Museum spande de kroon. Zijn museum is inmiddels niet meer weg te denken uit Harderwijk, het heeft zelfs zijn eigen bewegwijzering in de binnenstad. Bezoekers brengen veelal een duo-bezoek: eerst even naar Marius en dan naar het Stadsmuseum, of andersom natuurlijk. Harderwijk is een stad met groeiend toerisme, zeker nu de boulevard gereed is. Ons Marius van Dokkum museum wordt steeds meer onderdeel van een gezellig tripje naar Harderwijk hetgeen we afgelopen jaar vertaald zagen in een nominatie voor het leukste uitje van Gelderland.

4

Het Stadsmuseum en Marius van Dokkum brengen echter niet alleen maar toeristen van heinde en verre op de been. De regelmatig wisselende gratis toegankelijke exposities op de begane grond van kunstenaars die een link met Harderwijk hebben, zorgen voor een constante stroom vaste bezoekers die elke twee maanden wel even binnenlopen om te kijken ‘wie er nu weer hangt.’ We hebben afgelopen jaar verrassend werk in huis gehad: mooi werk, bijzonder werk, boeiend werk, uitzonderlijk werk. Werk dat te allen tijde een persoonlijke interpretatie is van iets wat in het verleden is gebeurd, met beide voeten in het heden staat, of nog staat te gebeuren in de toekomst. Wat voor interpretatie het ook is, in wat voor discipline dan ook, het boeit. Het boeit omdat kunst multi-interpretabel is. Het boeit omdat het soms niet begrepen wordt, soms doet huilen, soms doet lachen. Het boeit genoeg om het u te laten zien. In ons eigen huis, in ons Stadsmuseum Harderwijk.


voorwoord bestuur 2019, een museaal jaar om in te lijsten Er zijn in 2019 een aantal goede stappen gezet in het museum. De statuten van de Stichting Stadsmuseum Harderwijk zijn geactualiseerd en notarieel vastgelegd, en het bestuurs- en directiereglement zijn, in lijn met de nieuwe statuten, aangepast en herschreven. De doelstelling van de Stichting werd opnieuw geformuleerd, waardoor ook het Marius van Dokkum Museum als dependance daaronder valt. De genoemde stukken zijn nu conform de richtlijnen en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur. De Stichting Museumregister Nederland heeft de registratie van het Marius van Dokkum Museum in het Museumregister bevestigd; dit museum staat nu als dependance van het Stadsmuseum in het Museumregister vermeld. De registratie geldt vanaf het moment van opening van het museum, mei 2018. We namen afscheid van ons bestuurslid Liek Mulder in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van acht jaar. Het Stadsmuseum is Liek veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij in de loop der jaren heeft verricht; wij hebben hem een passend afscheid gegeven. Voor de invulling van de ontstane vacature in het bestuur hebben we een profielschets opgemaakt en die met een advertentie in een plaatselijk nieuwsblad en de sociale media bekendgemaakt. Uit de reacties hebben we drie nieuwe bestuursleden benoemd, Jos Oostveen - leerkracht middelbaar onderwijs -, Christel Hoeksema - organisatieadviseur - en Ilja Schouten – ondernemer -, enthousiaste mensen uit de regio. Vanwege hun expertise en hun brede maatschappelijke en culturele interesse zijn zij een welkome aanvulling op het bestuur. De bestuursleden Pim Engelsman, Titia Dijk-Gilhuis en Inge van Assen zijn voor een tweede periode van 4 jaar benoemd. Naast de jaarlijkse exploitatiesubsidie heeft de Stichting van de gemeente Harderwijk een subsidiebedrag in het kader van het Sociaal Domein ontvangen, ook wel participatiesubsidie genoemd. De begroting daarvoor is samen met het onderliggende Activiteitenplan goedgekeurd. Met genoegen spreken wij uit dat onze contacten met de gemeente plezierig en constructief zijn; wij voelen ons in onze taakvervulling buitengewoon gesteund. De wisseling van accountant heeft de nodige afstemming en dus inspanning gekost, maar we zijn er zeker van dat deze de verdere professionalisering van de organisatie ten goede komt. We zullen er de komende jaren de vruchten van plukken. De Stichting is trots op de behaalde bezoekersaantallen en het financiële resultaat van de exploitatie van de twee musea. Elke maand heeft het bestuur de beschikking gehad over de financiële resultaten waardoor eventuele bedrijfsrisico’s steeds in beeld zijn geweest. De begroting voor de herinrichting van de Harderwijker geschiedenis is dekkend door giften van de BankGiro Loterij, het Prins Bernard Cultuurfonds,

6

het Mondriaanfonds, de Provincie Gelderland, het Burger Weeshuis en door eigen middelen. Wij zijn de gulle gevers zeer erkentelijk voor hun bijdragen, die het de Stichting mogelijk maken de geschiedenis van Harderwijk op een eigentijdse en aantrekkelijke wijze voor het voetlicht te brengen. De voorbereidingen zijn al in een vergevorderd stadium en de uitvoering van de herinrichting zal naar verwachting vanaf eind 2020 plaatsvinden, na de bouwkundige renovatie van het pand waarin het Stadsmuseum is gevestigd. De Vereniging Vrienden van het Stadmuseum heeft in haar vergadering van 11 november 2019 besloten zich te ontbinden en al haar activa, d.w.z. museale objecten en gelden, aan de Stichting te schenken. De uitwerking van dit besluit zal in 2020 plaatsvinden. De Stichting heeft haar waardering en dank uitgesproken – en herhaalt dit in dit voorwoord – voor de jarenlange ondersteuning van de Vereniging. De ICT was aan vernieuwing toe en daarvoor was in het verslagjaar ruimte. De ICT is weer bedrijfszeker, net als de Wifi voor de bezoekers. De resultaten van het verslagjaar laten zien dat er door de directeur, de medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt is; hun inzet en het enthousiasme voor de musea en waar deze in de Harderwijker samenleving voor staan, blijven onverminderd groot. Het bestuur waardeert dit zeer en spreekt nadrukkelijk zijn dank uit. Kortom: 2019, een museaal jaar om in te lijsten! Clemens van Zeijl Voorzitter bestuur Stichting Stadsmuseum Harderwijk.


Feiten en cijfers Algemeen In 2019 ontvangen we ruim 90.000 bezoekers, een recordaantal. Ruim 44.000 bezoekers bezochten het Marius van Dokkum Museum, de dependance op circa 3 minuten loopafstand van het Stadsmuseum. De drie tentoonstellingen in het Stadsmuseum trokken 16.000 bezoekers en de gratis toegankelijke begane grond met exposities van lokale kunstenaars, lezingen en bijeenkomsten trok bijna 30.000 bezoekers.

bezoekersaantallen per maand 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

bezoekersprofiel

1000 0

SMH

SMH %

MvD

aantal

MvD

11.254

70

23.971

54

Entree volwassenen

1.508

10

16.156

36

Kind t/m 12 jaar

1.299

8

1.211

3

40000

Combiticket volwassenen

1.073

7

1.010

2

30000

aantal Museumkaart volwassenen Museumkaart jongeren Entree jongeren Vrijkaarten

Combiticket jongeren

192

1

381

2

389

2

29

0

669 412 827 40

JAN

FEB

MRT APRIL MEI

JUNI JULI

AUG SEPT OKT NOV DEC 2019

% 2 1

gerealiseerde bezoekers aantallen 50000

2 0

25000 20000 15000 10000

Tentoonstellingen Stadsmuseum, betalende bezoekers Begane grond Stadsmuseum Marius van Dokkum Museum

5000

0

8

2019

2018

2017


STichting stadsmuseum harderwijk staat van baten en lasten over 2019 WERKELIJK 2019 €

BEGROTING

WERKELIJK

2019 €

Subsidie Gemeente Harderwijk

312.327

318.000

250.591

Omzet

296.142

228.000

206.526

Entreegelden

287.584

210.395

193.590

Totaal baten

896.053

756.395

650.707

Inkopen

160.765

128.500

128.808

15.261

15.000

15.852

Tentoonstellingen/expositiekosten Afschrijvingen

Bestuurs- en directiekosten Personeelskosten

Huisvestingskosten Public relations Bedrijfsbeheer

Collectiekosten Overge lasten

Saldo baten en lasten Verdeling van het resultaat:

91.259 2.205

85.200 3.300

2.801

318.400

212.531

21.675

25.500

7.116

125.439 71.749

113.560

99.509

44.000

47.697

4.000

10.000

1.255

785.931

751.760

8.115

90.000

Algemene reserve

24.122

8.300

-4.000

-10.000

110.122

4.635

14.635

4

Nog geen accountantscontrole toegepast

50.560

285.463

Bestemmingsreserve herinrichting

Bestemmingsreserve aankoop collectie

10

2018 €

5.213

571.342

50.000 20.000 9.365

79.365


Carla kogelman | Fotografie

De tentoonstelling richtte zich op de klederdracht in Hierden, een van oudsher boerendorp onder de rook van Harderwijk, waar nog tot ver in de 20e eeuw streekdracht werd gedragen. Prachtdracht toonde de Hierdense streekdracht in volle glorie: van complete kostuums tot hoofddeksels en van kleurrijke zijden halsdoeken tot babyjakjes. De kledingstukken werden geëxposeerd in combinatie met werk van 19e en 20e-eeuwse schilders die werkzaam zijn geweest op de Veluwe. Er was onder meer werk te zien van Meta Cohen Gosschalk, Jo Bezaan, Marie Wandscheer en Jan Derk Huibers.

Carla Kogelman (Raalte, 1961) studeerde in 2011 af aan de Foto Academie in Amsterdam in de richting Documentaire en Portret. Daarvoor werkte ze 25 jaar als theaterproducent. Het werk van fotograaf Carla Kogelman neemt in Nederland een bijzondere positie in. Haar series van kinderen zijn uniek en laten hun leefwereld van binnenuit zien. In het Stadsmuseum was het de eerste keer dat drie van haar series gelijktijdig te zien waren. In de serie Ich bin Waldviertel volgt Kogelman gedurende enkele jaren Hannah, Alena en andere kinderen die jaarlijks hun vakantie in het arcadische Oostenrijkse Merkenbrechts doorbrengen. De kinderen worden van dichtbij gevolgd zonder dat je ook maar even het idee hebt dat ze zich bewust zijn van Kogelmans aanwezigheid. In de serie die Kogelman maakte van de Utrechtse drieling Soesja, Morris en Tex zie je kinderen die van hun ouders alle ruimte krijgen om te ontdekken wie ze zijn; vanuit het delen van veel gezamenlijke dingen ontwikkelen ze steeds meer hun eigen identiteit. De Amsterdamse Josline en Loïs – centraal in de derde serie – verhuisden met hun ouders naar Benin en bouwen daar als kinderen van expats een nieuw leven op. Carla Kogelman grijpt niet in, regisseert niet, maar registreert wat zij ziet: een magische wereld.

26 januari t/m 12 mei 2019

Rein Lotterman uit Nunspeet is streekdrachtverzamelaar. Voor de tentoonstelling mocht het Stadsmuseum rijkelijk putten uit zijn bijzondere collectie. Lotterman, een zeer enthousiast en begenadigd verteller, gaf in samenwerking met Oudheidkundige Vereniging Herderewich drie lezingen en rondleidingen die allen druk werden bezocht. Daarnaast was hij te gast in het radioprogramma ‘de speeltuin’ van Veluwe FM.

De tentoonstelling Prachtdracht werd aangevuld met werken van beeldend kunstenares Rolina Nell die zich niet alleen vanwege de stoffen en motieven aangetrokken voelt tot de streekdracht, maar daarin ook betekenis ziet als expressie van cultuur en identiteit. Rolina Nell, opgegroeid in de Noordoostpolder, schilderde voor haar project Maandag Wasdag vrouwen in streekdracht, gebaseerd op oude foto’s van vrouwen die ooit in hun eigen klederdracht naar de polder waren verhuisd. Door het gebruik van ei-tempera in soms bijna transparante lagen en door een uiterst sober kleurgebruik, wordt de sfeer van vervlogen tijden opgeroepen. Speciaal voor deze tentoonstelling maakte Rolina Nell twee wandschilderingen in situ. Haar werkzaamheden waren tijdens de eerste week van de tentoonstelling op zaal te volgen. Haar schilderingen wapperden iedere dag aan een waslijn in de binnentuin van het Stadsmuseum. De expositie trok de aandacht van de pers. Pieter van Eekelen van het programma UIT met Esther (omroep Gelderland) maakte een item over deze expositie en de Stentor schreef er een fijn artikel over.

12

21 mei t/m 1 september 2019

Met haar foto’s is ze vele malen genomineerd voor prestigieuze prijzen in binnen- en buitenland. Ze heeft een groot aantal prijzen gewonnen, waaronder 6 keer een prijs bij de Zilveren Camera (2011, 2015, 2016 en 2017) en 2 keer een eerste prijs bij de World Press Photo (2014 en 2018 ).

TENTOONSTELLINGEN

Dit waren de tentoonstellingen in 2019

Prachtdracht | streekdracht uit Hierden


monique eller | me. 10 jaar monique eller

Het Stadsmuseum Harderwijk bracht in het najaar van 2019 een eerbetoon aan de Haagse schilder Jan van Heel (1898-1990). Jan van Heel schonk begin jaren 80 een deel van zijn artistieke nalatenschap, 120 olieverfschilderijen en gouaches, aan de Gemeente Harderwijk. Van Heel hoorde bij de schilders van de Nieuwe Haagse School, destijds het Haagse antwoord op Cobra. Hij maakte ingetogen, figuratief werk en gebruikte gedempte kleuren. Een zeventigtal werken werden getoond, waaronder ook bruiklenen van presentator en verzamelaar Harm Edens. ‘De taferelen van Van Heel trekken je meteen naar binnen,’ schrijft Edens in de publicatie bij de tentoonstelling. ‘Er is direct uitwisseling tussen wat hij je laat zien en je eigen leven.’

In deze uitgebreide solotentoonstelling van Monique Eller (fine art fotografe, afgestudeerd in 2009 aan de fotoacademie Amsterdam) werden hoogtepunten uit haar oeuvre aan het publiek getoond. Monique Eller is gespecialiseerd in portretfotografie en stillevens. Kenmerkend voor haar foto’s zijn de schaduwrijke partijen en zachte overgangen. Hierin is de invloed merkbaar van 17e-eeuwse schilders als Rembrandt, Velázquez en Caravaggio. Hoewel de 17e-eeuwse schilderkunst grote invloed heeft op haar werk, is Monique Eller verbonden met haar eigen tijd. De gemengde culturele samenleving en actuele thema’s als vluchtelingenproblematiek of genderissues verwerkt ze in haar beelden. Haar foto’s zijn behalve prachtig geënsceneerde, symbolische beelden ook een ode aan de diversiteit en de individualiteit. Haar modellen plukt ze letterlijk van de straat. Als een regisseur bouwt Eller haar beelden op, waarbij niet alleen het licht maar ook de aankleding en het decor zorgvuldig door haar zijn uitgedacht. Haar foto’s zijn tableaux vivants waarbij je je voortdurend afvraagt of je naar een schilderij of een foto kijkt. Melancholie en vergankelijkheid lopen als een rode draad door haar oeuvre; ze toont de kwetsbaarheid van het leven en de schoonheid van de dood. Een rauw randje, noemt ze het zelf.

10 september t/m 8 december 2019

NRC schreef een prachtige recensie over deze tentoonstelling: ‘Juist de verstilling zal mensen aanspreken. Het is vaak ontroerend werk. Je ziet geen groot drama, maar klein leed. Van Heel schreeuwde niet, hij fluisterde.’

14

14 december 2019 t/m 29 maart 2020

TENTOONSTELLINGEN

Dit waren de tentoonstellingen in 2019

jan van heel | van heel harderwijk


Dit was ons programma in 2019

EXPOSITIES

netwerk zuiderzeecollectie | jong gekleed, oud gedaan 26 januari t/m 12 mei 2019

Deze reizende expositie was aansluitend te zien bij de tentoonstelling Prachtdracht. In Jong gekleed, oud gedaan wordt aandacht besteed aan de verschillende kledingvormen, gebruiken en rituelen rondom de voormalige Zuiderzee. De bezoeker gaat op reis van Huizen naar Dokkum, via Spakenburg naar Harderwijk. Elke regio toont authentieke collectiestukken uit een andere levensfase. Deze expositie was een initiatief van 5 musea uit het Netwerk Zuiderzeecollectie. De tentoonstelling reisde tot en met juli 2019 langs zes musea uit het netwerk.

marijn fidder | stoute cellen

22 maart t/m 22 april 2019

Marijn Fidder is een 21-jarige documentaire-fotograaf uit Harderwijk met een voorkeur voor sociaal maatschappelijke thema’s. De onderwerpen die ze fotografeert, dragen bij aan meer verbinding tussen mensen. Ze zetten je aan het denken of laten je kijken naar jezelf. Fotograferen geeft haarzelf een kijkje in het verhaal van een ander. Stoute Cellen is een fotoserie waarbij Marijn een aantal kinderen met kanker volgt in hun ziekteproces. Prikken, het wisselen van sondes, chemotherapie, medicijnen en puncties zijn slechts enkele van de vele behandelingen die kinderen met kanker ondergaan. ‘Toen ik in groep 3 zat, overleed een vriendje van me aan kinderkanker. Dit heeft me altijd beziggehouden. […] Ik wilde laten zien hoe zij er alles aan doen om gewoon kind te blijven. Ze blijven het liefst spelen en naar school gaan, net als hun vriendjes.’

Deze indrukwekkende expositie trok de aandacht van de landelijke pers waaronder Hart van Nederland. Marijn Fidder won met deze fotoserie de Hollandse fotoprijs 2019.

De exposities op de begane grond zijn gratis toegankelijk en nadrukkelijk gelinkt aan Harderwijk of directe omgeving.

16


Dit was ons programma in 2019

EXPOSITIES

frank oude weernink | abstract expressionisme, schilderijen 28 april t/m 10 juni 2019

De schilderwerken van Frank Oude Weernink, zowel kunstenaar als kunstdocent, zijn kleurrijk en abstract. In zijn werk is er sprake van een spannend contrast tussen doelbewuste ordening enerzijds en het vrije, spontane gebaar anderzijds. Zo worden twee schijnbare tegenstellingen – ratio en intuïtie – verenigd. Zij strijden niet om voorrang, maar werken op elkaar in tot er een evenwicht ontstaat. Frank Oude Weernink plaatst zijn werk in de traditie van het abstract expressionisme. Hij creëert met kleur, vorm en verftoets geen platte voorstelling, maar een schilderkunstige, atmosferische ruimte die heel nadrukkelijk een beroep doet op de verbeelding van de beschouwer. ‘Waar kijk ik eigenlijk naar?’ vraag je je af en meteen daarna: ‘Wat roept het bij me op?’ Hoewel de werken van Oude Weernink non-figuratief zijn, speelt de zichtbare werkelijkheid steeds vaker een rol in zijn schilderijen. Zo ontdekt hij in gebouwen en in de natuur toevallige composities die zijn verbeelding prikkelen of vormt een foto de aanleiding voor een nieuw schilderij. De geest pakt het op waarna de hand het overneemt en zijn eigen weg gaat.

frea kroeze | het gezicht van harderwijk 7 juni t/m 1 september 2019

Het gezicht van Harderwijk is een serie dubbelportretten van de Harderwijkse fotograaf Frea Kroese. Voor deze serie fotografeerde ze Harderwijkers en Hierdenaren; mensen van Nederlandse oorsprong en mensen met een migratie-achtergrond. Ze laat gewone mensen zien die iets gemeenschappelijks hebben in hun werk, school, hobby of sport. ‘[…] Door de tijd heen blijkt hoe rijk we ervan worden als we mensen van andere culturen ontmoeten en samen met hen werken, leven en sporten. Als je een gezamenlijk doel hebt, is het gemakkelijker om met elkaar om te gaan. Dan gaan we van onbekend maakt onbemind naar een gevoel van trots en vreugde [..]’

rob de haan | bronzen beelden in de binnentuin 9 juli t/m 27 oktober 2019

In de sfeervolle binnentuin van het Stadsmuseum waren deze zomer beelden te bezichtigen van Rob de Haan uit Ermelo, sinds zijn pensionering actief als beeldend kunstenaar na een creatief en werkzaam leven in de textielbranche. Rob de Haan maakt werken in brons. Hij laat zich graag inspireren door verschillende culturen en werken van grote meesters zoals Pablo Picasso, Ossip Zadkine, Karel Appel en Marino Marini. Met in het achterhoofd de uitspraak van David Hockney ‘goede kunstenaars lenen niet, die stelen,’ is de eigen stijl van Rob de Haan volop in ontwikkeling. Vooralsnog zoekt hij het in het spelen met proporties en het aanbrengen van verschillende patina’s.

18


Dit was ons programma in 2019

EXPOSITIES

marijke breuers | sporen

10 september t/m 27 oktober 2019

Marijke Breuers, autonoom kunstenaar, opgegroeid in Harderwijk in de jaren 50 en 60, selecteerde voor de expositie Sporen, werken die grotendeels gebaseerd zijn op haar jeugd. Via haar werk onderzoekt de kunstenaar haar jeugd in Harderwijk en vraagt zich daarbij af welke sporen het verleden heeft achtergelaten in het heden. ‘Wat koester ik en wat laat ik los?’ Voor Sporen combineert ze tekeningen met foto’s en textiel. Ze experimenteert graag met technieken en materialen en zoekt naar manieren om zich zo goed mogelijk uit te kunnen drukken. Het gebruik van textiel sluit in dit geval aan bij haar lagere schooltijd, toen ze leerde breien en borduren. Breuers maakt gebruik van een persoonlijke symboliek die nadrukkelijk een beroep doet op de verbeelding en eigen associaties van de beschouwer. Een belangrijk kenmerk in het kunstenaarschap van Breuers is het zoeken en voortdurend proberen van nieuwe technieken in combinatie met inhoud.

hans meerman | rivierlandschappen 1 november t/m 8 december 2019

Hans Meerman, sinds 2016 met pensioen na een werkzaam leven als tekendocent aan de Christelijke Academie voor Beeldend Kunstonderwijs in Kampen, maakt sinds jaar en dag tekeningen op papier. Het rivierlandschap tussen zijn woonplaats Kampen en Zwolle is daarbij een onuitputtelijke bron van inspiratie voor hem. Waar natuur zijn meest populaire thema is, is grafiet zijn meest favoriete materiaal. Met zijn karakteristieke handschrift vertaalt hij landschap naar papier, door met een grafietstift lijnen spaarzaam over het papier te verdelen met hier en daar stevige arceringen en accenten. Het zijn zeer krachtige tekeningen met een sterk doordachte ruimtelijkheid. Recent is Meerman kleur gaan gebruiken. Een gedurfde stap voor iemand die kleurenblind is. De resultaten zijn opvallend en origineel, misschien juist wel vanwege die beperking. De thematiek wordt erdoor verbreed en verdiept. Er ontstaan nieuwe wegen en perspectieven die duidelijk maken dat het rivierlandschap nog jarenlang stof tot tekenen zal bieden.

Marius van dokkum | vrolijke kerst met marius van dokkum 14 december 2019 t/m 5 januari 2020

Speciaal voor de feestelijke decembermaand organiseerde Stadsmuseum Harderwijk een vrij toegankelijke tentoonstelling op de begane grond met toepasselijke werken van Marius van Dokkum. Titels als ‘kerststress’ en ‘alles naar wens’ werden tentoongesteld en ook Marius’ versie van het kerstverhaal ontbrak natuurlijk niet.

20


Bijzonder bezoek 18 april 2019

Mevrouw De Zwaan-Zuurveld, 88 jaar, bezocht de tentoonstelling Prachtdracht. Ze kwam kijken naar het portret dat de Amsterdamse schilder Nico Baak (1892-1961) van haar maakte toen zij 10 jaar oud was. De schilder bracht zijn vakanties vaak door in Hierden bij de familie Zuurveld. Aangezien de destijds 10-jarige Coba al sinds haar derde jaar geen streekdracht meer droeg, heeft ze zich voor het schilderij op verzoek van de kunstenaar aangekleed in de Hierderdracht.

30 mei 2019

De modellen van Carla Kogelman uit de serie because of pink ‘hingen’ in het museum.

18 oktober 2019

Hienke Alberts van XPEX Experience Experts had een gesprek met een oud militair van de School Militaire Inlichtingen Dienst, in de volksmond van Harderwijk ook wel aangeduid als “spionnenschool” of, Sectie Stiekem. Aan deze met geheimzinnigheid omgeven opleidingseenheid wordt aandacht besteed in de nieuwe presentatie van de Stadsgeschiedenis van Harderwijk. Dit soort ontmoetingen en verhalen uit de eerste hand zijn zo waardevol!

LEZINGEN

Stadsmuseum Harderwijk organiseerde met enige regelmaat lezingen die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Rein Lotterman – Prachtdracht 12 maart, 26 maart, 2 april 2019

Lotterman is adviseur van verschillende musea en geeft regelmatig presentaties over klederdrachten. Deze lezingen waren onderdeel van de tentoonstelling Prachtdracht.

Muriel de Beer – ontwikkeling graffitikunst 22 juni 2019

Kunsthistorica drs. Muriel de Beer gaf een lezing over de ontwikkeling van de graffitikunst. Grote namen kwamen voorbij zoals Keith Haring en Banksy. Deze lezing werd georganiseerd in samenwerking met Stad als Podium ter gelegenheid van het Urban Weekend en Happy Camper Festival.

Liek Mulder – de onzichtbare vissersvrouw 15 oktober 2019

Deze lezing werd georganiseerd ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis. Vrouwen van vissers bleven vaak onzichtbaar in verhalen en geschiedschrijving. Fraaie foto’s uit de eigen collectie verlevendigden het verhaal van historicus Liek Mulder.

22


collegereeksen Schilderkunst van de Gouden Eeuw maart en april 2019

Kunsthistorica Sophie van Steenderen, die de directie ondersteunt bij het samenstellen van de tentoonstellingen, is gespecialiseerd in kunst van de 19e en 20ste eeuw. In de collegereeks Schilderkunst van de Gouden Eeuw nam ze in vijf lessen de Nederlandse schilderkunst uit de 17e eeuw onder de loep, waaronder Rembrandt met de Nachtwacht en Vermeer met het Melkmeisje. Er werd niet alleen aandacht besteed aan de kunstwerken zelf en aan hun makers, maar ook aan de tijd waarin de schilderijen zijn gemaakt. Immers, de maatschappelijke, religieuze, politieke en economische situatie van de 17e eeuw was onlosmakelijk verbonden met de kunst, haar waarde en betekenis. Meesters van het impressionisme september, oktober en november 2019

In de tweede collegereeks die Sophie van Steenderen verzorgde, behandelde ze de belangrijkste kunstenaars van het impressionisme zoals Monet, Manet, Renoir, Degas en Caillebotte. Tijdens deze collegereeks kwamen hun wereldberoemde schilderijen aan bod. Tevens werd hun werk geplaatst in een bredere maatschappelijke context. Zo hebben de industrialisatie en urbanisatie, de opkomst van de kunsthandel en de Eerste Feministische Golf een rol gespeeld bij de totstandkoming van hun schilderijen.

24


JEUGD EN JONGEREN Interactieve audio-en avonturentocht maart 2019 Door een mooie samenwerking tussen Cultuurkust en de basisscholen doken leerlingen in de geschiedenis van Harderwijk. Met een gps in de hand en een koptelefoon op hun hoofd wandelden ze door de straten van de stad. Door middel van deze interactieve audio- en avonturentocht hoorden ze paard en wagens door de Donkerstraat denderen, keken ze in de haven samen met een eenzame vissersvrouw uit over het water en luisterden ze in de buurt van hotel Baars naar stoere zeemansverhalen. De tocht werd in het Stadsmuseum afgesloten met een glaasje limonade. Workshop bij ‘Stoute Cellen’ van Marijn Fidder april 2019

Maar liefst 120 leerlingen van het RSG (middelbare school in Harderwijk) bezochten op 10 april het Stadsmuseum als onderdeel van een Harderwijkse Cultuur-Carrouselochtend. In het Stadsmuseum vertelde Marijn Fidder over haar expositie Stoute Cellen en de impact van kinderkanker. Na de les gingen de leerlingen in gesprek met elkaar en schreven ze een boodschap aan de gefotografeerde kinderen en hun ouders.

Projectweek de Hanze mei 2019

In samenwerking met het Gilde van Harderwijker Stadsgidsen is er een wandeling door de stad en een rondleiding door de Harderwijkzaal van het Stadsmuseum gerealiseerd. Dit alles was voor de leerlingen van Groevenbeek (middelbare school) uit Ermelo. De brugklas van HAVO/Atheneum had een projectweek waarbij ze onder andere voor geschiedenis konden kiezen. Maar liefst 60 kinderen meldden zich hiervoor aan.

Wie ben jij eigenlijk? 15 oktober 2019

Ruim 190 leerlingen van het Morgen College bezochten de tentoonstelling Van Heel Harderwijk en de expositie Sporen van Marijke Breuers. De docenten maakten een lesprogramma met het thema ‘Wie ben je eigenlijk’. Naast dat de leerlingen feitelijke informatie moesten verzamelen over het Stadsmuseum, kregen ze ook opdrachten waarbij ze iets leerden over het leven en werk van de makers. Via de clowns van Van Heel en de veelal ten dele vormgegeven gezichten van Breuers, werkten de leerlingen aan een masker van henzelf. Een prachtige samenwerking tussen de school en ons museum.


museum en maatschappij

stadsmuseum als locatie

In 2019 ontvingen we voor het eerst een aanvullende subsidie voor het sociaal domein. We hebben door deze subsidie kunst, erfgoed en zorg prachtig met elkaar kunnen combineren. We voerden met behulp van de verkregen subsidie o.a. de volgende projecten uit:

De locatie van het Stadsmuseum wordt regelmatig gebruikt voor bijzondere activiteiten. Zo werd in februari in het Cultuurcafé het stadsdichterschap overgedragen en diende de tuin in juli als locatie voor het evenement Struinen in de Tuinen.

Zomerlezingen

In samenwerking met welzijnsorganisatie ZorgDat organiseerden we zomercursussen (kunst)geschiedenis voor mensen die niet op vakantie konden of de zomermaanden wel erg lang vonden duren. Deelnemers kregen een lunch en een rondleiding door het Stadsmuseum en/of het Marius van Dokkum Museum. Op deze manier boden we ontspanning en een extra kans op sociale contacten aan. Deze lezingen hebben we uitsluitend onder de aandacht gebracht via ZorgDat, de Voedselbank en dergelijke kanalen. Alle lezingen werden druk bezocht en waren uitverkocht. Het was een groot succes. Dubbelparticiperen

Het Stadsmuseum Harderwijk heeft op 1 juli dankzij het participatieproject een medewerkster aan kunnen nemen die in de zorg heeft gewerkt maar arbeidsongeschikt is geraakt. Het is haar taak om jaarlijks 200 inwoners van Harderwijk te bereiken die niet in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken. Dit kan zijn door een fysieke of mentale beperking, het ontbreken van begeleiding of een te klein netwerk. Dubbelparticipatie, want het mes snijdt werkelijk aan twee kanten. Deelnemers voor dit project worden onder andere gezocht bij diverse thuiszorgorganisaties binnen Harderwijk, wijkcentra, Zorgdat, Stichting Zonnebloem, woonzorgcentrum Randmeer en Boerhaave Hof. De een-op-een begeleiding tijdens de museumbezoeken is uniek. Niet alleen is er alle tijd om naar de werken te kijken, er wordt ook geluisterd naar de verhalen die naar boven komen. ‘Ik ben opvallend vaak verrast door de brede interesse van mensen op het gebied van kunst,’ aldus de nieuwe medewerkster. ‘Deelnemers worden uit hun isolement gehaald en durven juist door de kleinschalige en op maat gemaakte begeleiding hun kwetsbare verhalen te delen.’

28 28

proef- en ontdekarrangementen Ontdek en proef historisch Harderwijk

In samenwerking met Stichting Rondeel is Stadsmuseum Harderwijk het startpunt van een proef- en ontdekarrangement. Deelnemers aan dit arrangement starten in het Stadsmuseum met een kop koffie en iets lekkers waarna de gids iets vertelt over de boeiende geschiedenis van Harderwijk aan de hand van onze exposities, schilderijen en objecten. Het arrangement wordt vervolmaakt met een cultuurhistorische rondleiding door de stad en een lunch op de Vischmarkt.


Aankoop van een model van een pantserdekschip

In de zomer van 2019 kocht het Stadsmuseum Harderwijk een model van een pantserdekschip. Dit model is gemaakt door Auguste Buytaert, een geïnterneerde Belgische soldaat die bemanningslid was van de zeventiende batterij van een Antwerps fort. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) verbleven een kleine dertienduizend Belgische militairen in een interneringskamp in Harderwijk, gesitueerd naast het tegenwoordige Bouw & Infrapark aan de Ceintuurbaan. Deze mannen waren geen krijgsgevangenen, maar door het neutrale Nederland ‘aan de strijd onttrokken’ militairen.

derij ooit cadeau gekregen. De eigenaar en zijn vrouw hebben het schilderijtje 45 jaar lang in bezit gehad, maar zelf nooit getoond. In de aanloop naar een verhuizing kwam het werk weer tevoorschijn en is besloten om het aan het Stadsmuseum in Harderwijk te gunnen, juist vanwege de bijzondere connectie tussen het museum en Huszár. Omdat het schilderij al die tijd opgeborgen is geweest, was het nog in uitstekende staat. Wel had het werk te lijden gehad onder jarenlange sigarenrook in het ouderlijk huis. Na een grondige schoonmaakbeurt kwamen de frisse, vrolijke kleuren waarmee Huszár zijn liefde voor de Veluwe vereeuwigde weer tevoorschijn.

Collectie

Aankoop van Vilmos Huszár - Gezicht op Ermelo

Met de aankoop van een werk van Huszár onderstreept het Stadsmuseum de rol die zij gespeeld heeft bij de herwaardering van deze kunstenaar. In 2017, in het kader van de viering van 100 jaar De Stijl, organiseerde het Stadsmuseum Harderwijk een grote en succesvolle tentoonstelling met de titel: Huszár van De Stijl. Gezicht op Ermelo is aangekocht van een familie uit Tiel. De eigenaar erfde het schilderij van zijn ouders bij wie het werk zo lang hij het zich kan herinneren aan de muur hing. Hoe het bij zijn ouders terecht is gekomen is niet duidelijk. Wellicht heeft een familielid die als gouvernante bij een welgestelde familie in Den Haag werkzaam was, het schil-

Het schilderij was tijdens de Nationale Museumweek te zien op de gratis toegankelijke begane grond van het Stadsmuseum Harderwijk.

30

Soldaat Auguste Buytaert werd op 19 december 1914 opgenomen in de kampadministratie. Zijn stamboeknummer was 22703. Hij was afkomstig uit Temse, een gemeente in de omgeving van Antwerpen. Buytaert gebruikte zijn tijd in het kamp van Harderwijk om modelschepen te bouwen. Het pantserdekschip is feitelijk een lichte kruiser. De Nederlandse Koninklijke Marine was heel trots op dergelijke schepen. De kruiser van Buytaert heet de Arnold en is getooid met de Belgische en Nederlandse vlag.

Overdracht van archiefstukken

Op 10 mei droeg het Stadsmuseum Harderwijk de bijzondere verzameling archiefstukken uit de collectie van de Gelderse Academie over aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. In de nieuwe kluis van het Streekarchivariaat in Harderwijk zijn de omstandigheden optimaal om deze stukken te conserveren. Hiermee wordt een belangrijk archief van de voormalige Universiteit van Harderwijk behouden voor de toekomst en blijft het beter beschikbaar voor onderzoek. Onder de stukken bevindt zich onder

meer de dissertatie van een van de bekendste studenten, Herman Boerhaave (1668-1738).

Bruikleen/in depot Boek: Zuiderzeegeschiedenis van 1927 – 1941

In april 2019 kreeg het Stadsmuseum dankzij Palingrokerij & Vishandel Dries van den Berg een uniek document in langdurig bruikleen: een boek over de geschiedenis van de Zuiderzee met daarin prenten, informatie en krantenknipsels. Het zijn knipsels die verzameld zijn door visser Willem Foppen, schipper van de HK99. Willem Foppen werd ook wel ‘De Linkse’ genoemd. Hij streed in de jaren ’20 en ’30 met Eibert den Herder tegen de afsluiting van de Zuiderzee. De knipsels hebben jaren op zolder gelegen bij een achterkleinkind van Willem Foppen. Het Stadsmuseum zal het boek bewaren in haar depot.

Schenking Peter Riezebos – van Gogh

In december 2019 kreeg Stadsmuseum Harderwijk een schilderij van Peter Riezebos uit zijn 10-delige serie Een eerbetoon aan Vincent van Gogh. Eén exemplaar houdt de kunstenaar zelf, acht andere schilderijen zijn blind gekocht door liefhebbers van Riezebos’ werk; ze komen te hangen in onder meer Amsterdam, Shanghai, Hong Kong en Los Angeles. Het werk past uitstekend in de vaste collectie van het Stadsmuseum, juist omdat het gemaakt is door een kunstenaar die afkomstig is uit Harderwijk. In 2016 exposeerde Riezebos, die succesvol is in binnen- en buitenland, in het Stadsmuseum. Bovendien zijn de tien schilderijen op steenworp afstand van het museum gemaakt, in de voormalige bibliotheek aan de Academiestraat, waar Riezebos zich halverwege 2019 heeft gevestigd. Het Stadsmuseum prijst zichzelf bijzonder gelukkig met het werk.


350.000 EURO VAN DE BANKGIRO LOTERIJ VOOR HERINRICHTING STADSGESCHIEDENIS Op 12 februari 2019 vond het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij plaats. Het Stadsmuseum Harderwijk ontving maar liefst € 350.000 uit handen van de BankGiro Loterij. We ontvingen dit bedrag om de ontwikkeling van het museale plan Pension Harderwijk mogelijk te maken, een plan voor de herinrichting van de Stadsgeschiedenis van Harderwijk. Harderwijk is altijd een stad van passanten geweest, een ‘stop-over’ voor mensen die er korte of langere tijd bleven. Dat vormt een stad, het geeft karakter en verhalen. Stadsmuseum Harderwijk wil een nieuw verhaal in de stad van verhalen zijn, een passant in de stad van passanten. Om Pension Harderwijk te concretiseren is er in samenwerking met bureau XPEX Experience Experts een totaalconcept ontwikkeld waarin het karakter van Harderwijk tot leven komt, zowel in het museum als in de stad. Het Stadsmuseum wordt hiermee het kloppend hart van Harderwijk, waar verleden en heden samenkomen door middel van een moderne, artistieke en attractieve vertelling. Met de nieuwe presentatie wil het Stadsmuseum de beleving van de stad intensiveren. Het moet de trigger worden om de stad in te gaan, of juist een afsluiting worden van een stadsbezoek. De nieuwe artistieke vertelling én de wisselexposities in het museum krijgen hetzelfde gevoel van kwaliteit en verrassing. De bijdrage van de BankGiro Loterij is het sluitstuk van de financiering van de herinrichting. Andere partijen die financieel bijdragen zijn: Het Mondriaan Fonds, Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Burger Weeshuis Harderwijk, Provincie Gelderland, Vereniging Vrienden Stadsmuseum Harderwijk en de Gemeente Harderwijk.

32


34


Organisatie

Het Stadsmuseum Harderwijk is een semi-professionele organisatie met een bestuur, bestaande uit vrijwilligers en enkele betaalde medewerkers, medewerkers die gedetacheerd dan wel geplaatst zijn door Inclusief Intervens, oproepkrachten, ZZP-ers en vrijwilligers.

BESTUUR

Clemens van Zeijl, voorzitter, aftredend 2022, tevens secretaris Rotary Harderwijk, secretaris Rotary Community Service Harderwijk, voorzitter Stichting Steunfonds Stadsmuseum Harderwijk Liek Mulder, penningmeester, afgetreden in 2019 Titia Dijk-Gilhuis, secretaris, herbenoemd in 2019, aftredend 2023, secretaris Stichting Steunfonds Stadsmuseum Harderwijk Pim Engelsman, lid, herbenoemd in 2019, aftredend 2023, voorzitter Stichting Ermelo’s Kunstcollectief (StEK), voorzitter van de Technische Commissie Inge van Assen, herbenoemd in 2019, aftredend 2023, lid wedstrijdsecretariaat van MHC de Mezen in Harderwijk Jos Oostveen – benoemd in 2019 Christel Hoeksema – benoemd in 2019 Ilja Schouten – benoemd in 2019

Medewerkers

Corien van der Meulen, directeur (36 uur) Karolien Keus, floormanager (24 uur) Anke Luijendijk, floormanager (24 uur) Wim van Bokhorst, financieel adviseur ZZP (8 uur) Gertjan Baron, registrator (32 uur) Peter Overeem, medewerker collectiebeheer (32 uur) Wout Prophitius, gastvrouw (32 uur) Arja Bonestroo, gastvrouw (24 uur) Tini van Bentum, huishoudelijk medewerker (24 uur) Olivia Lankhorst, weekend museummedewerker (oproepbasis) Ernie van der Meer, weekend museummedewerker (oproepbasis) Geertje Bosman, weekend museummedewerker (oproepbasis) Magda Kreikamp, weekend museummedewerker (oproepbasis) Anika Dekker, weekend museummedewerker (oproepbasis) Edith Dirksen, project medewerker zorg Carla Meeuwisse, weekend museummedewerker (oproepbasis) Annelies Lueb, weekend museummedewerker (oproepbasis) Juliette Brauckmann, weekend museummedewerker (oproepbasis)

Kunsthistorica Sophie van Steenderen ondersteunt als ZZP’er de directie bij het samenstellen van de tentoonstellingen. Van Steenderen schrijft de tentoonstellingsteksten, adviseert en geeft ook lezingen en cursussen in het Stadsmuseum.

Margriet van Sleen verzorgt, als ZZP’er, de vormgeving van het promotiemateriaal bij de tentoonstellingen en adviseert over de inrichting van de tentoonstellingen. Van Sleen adviseert ook over de inrichting en vormgeving van het Marius van Dokkum Museum.

36


Vrijwilligers

Waar zou het Stadsmuseum Harderwijk zijn zonder haar vrijwilligers? Wel, nergens! Dankzij de tomeloze inzet en betrokkenheid van vrijwilligers functioneert het Stadsmuseum zoals het hoort te functioneren: als een geoliede machine. Gedurende zes dagen in de week ontvangen onze vrijwilligers bezoekers, schenken ze koffie, wijzen ze de weg in het museum, ruimen ze op, scannen ze kaartjes, verkopen ze producten uit de winkel, openen ze de voordeur en rollen ze de mat uit. Op een zonnige dag in juni 2019 hebben we maar liefst 18 vrijwilligers met een speldje geëerd voor hun 5-jarig jubileum. Op 18 december hadden we het traditionele eindejaarsfeest waarin we voor- en achteruit keken. We hebben met elkaar gegeten bij het Wintercircus van Walhalla. De sfeer was fantastisch, het was een gezellige en mooie avond, waar verbondenheid een grote rol speelde. Op 31 december werkten er 60 vrijwilligers in het Stadsmuseum. Dit zijn hun namen:

Agnes Hogeman, Angelique Baaijens, Anke Faber, Annelies Lucassen, Annet Hetebrij, Ans Spek, Bernarda van den Berg, Cathrine Knol, Cees Berkvens, Corrie Brouwer, Daniëlla Verhoeven, Dineke Westerink, Dini Sprik, Dirk Huigen, Doran Cruijsen, Eliena Top, Ellen VenemaGorter, Elly Lentink, Els Kroezen, Els Schrijver, Els Woudstra, Gerda van Heugten, Gerda Huls, Gert de Vries, Hennie de Jong, Henk Herzog, Ineke de Rijk, Inge Storm, Jan Landman, Jan Scheer, Jannette van der Ham, Janny Kok, Janny Vaatstra, Jeannette Nijhuis, Johan Bouw, Jolanda Renden, Kees Versluis, Klaas Nijwening, Lenneke Harding, Lisette van den Brink, Marianne van der Scheer, Marry Poolman, Marrylies Kraak, Mirjoran Wijdenes, Nelie Goettsch, Netty de Haan, Pascal Labots, Piet Luijer, Puck Prenen, Reina Horsthuis, Reny Berkvens, Ria Horst, Roel Pannekoek, Ronald Zuidgeest, Titia van de Ridder, Truus de Jong, Wieger Feenstra, Willy Baas, Wilma van den Broek – Mans en Wout van Haaften.

38


Marius van Dokkum Museum harderwijk We zijn nog geen twee jaar verder en het Marius van Dokkum Museum is nu al niet meer weg te denken uit Harderwijk. Grote groepen mensen, jong en oud, weten de weg ernaartoe inmiddels te vinden. Meer dan 44.000 bezoekers kwamen er het afgelopen jaar over de vloer. De reacties van bezoekers en pers zijn zó positief dat het Museum zelfs werd genomineerd voor het leukste uitje van Gelderland. Helaas grepen we net naast de titel maar het was een geweldige opsteker voor een zo jong museum als het onze.

reactie van mensen die Marius van Dokkum aan het werk hebben gezien: ‘het was voor ons een aparte belevenis om de kunstenaar zelf aan het werk te zien in zijn eigen museum.’ Het geeft enorm veel voldoening te merken dat het unieke concept van de werkende kunstenaar in huis een extra dimensie toevoegt aan een museumbezoek. Humor is een groot onderdeel van de beleving van het Museum. De meeste bezoekers stappen weer naar buiten met een glimlach op hun gezicht. Marius van Dokkum houdt de toeschouwers een spiegel voor met zijn schilderijen. We herkennen onszelf (soms op pijnlijke wijze) in de gewone mensen die zijn voorstellingen bevolken. Niet voor niets is ‘Lachend de waarheid vertellen’ het motto dat Marius van Dokkum deelt met zijn grote voorbeeld Jan Steen. Het moge duidelijk zijn, het Marius van Dokkum Museum is een aanwinst voor Harderwijk en omgeving.

Er waren in diverse kranten en op internet lovende woorden te lezen over het Marius van Dokkum Museum. Wat bijvoorbeeld te denken van deze: “een museum aanbevelen doe ik niet snel, maar het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk mag je niet overslaan tijdens je bezoek aan de stad”, aldus Marleen van Bijzonder plekje.nl. Of een greep uit de vele reacties op Tripadvisor, een site waarop bezoekers reacties op belevenissen kunnen achterlaten. ‘Prachtig museum, een aanrader voor jong en oud,’ en ‘museum in een prachtig historisch pandje, je verlaat het zeker met een glimlach.’ Deze is ook leuk: ‘ook geschikt voor museumhaters.’ En hier een

40

Audiotour Tijdens de Nationale Museumweek in april werd in het Marius van Dokkum Museum een bijzondere audiotour gelanceerd. In deze audiotour leidt kunstenaar Marius van Dokkum museumbezoekers zelf rond door zijn eigen museum. In de audiotour interviewt Sophie van Steenderen hem. De kunstenaar vertelt onder meer over de betekenis van zijn voorstellingen, zijn werkwijze en zijn grote voorbeelden. Alsof je een privérondleiding krijgt. Daarnaast wordt in de audiotour ook aandacht besteed aan het bijzondere gebouw waarin het museum gevestigd is. De audiotour is van GuideID, en Gus Maussen van On-site Storytelling & Podcasts zette de tour technisch in elkaar. De audiotour is gratis voor alle museumbezoekers.

Eenjarig bestaan Op 4 juni vierde het Marius van Dokkum Museum haar eenjarig bestaan met de onthulling van De Druppel, een nieuw schilderij van Van Dokkum. Mr. Frank Visser, wellicht beter bekend als de televisierechter, had de eer het schilderij te onthullen. Na de onthulling

moest hij meteen aan de slag, want het onderwerp van het schilderij was een hoogoplopende burenruzie. Zijn uitspraak was te zien op SBS 6 en de Stentor schreef er een vermakelijk en uitvoerig artikel over dat hieronder te lezen is. “Dit is de eerste keer dat ik uitspraak doe in een fictieve zaak. Maar het tafereel op het schilderij van Marius is zo levensecht, dat het voor iedereen herkenbaar is. We zien een stel in een huurhuis met een overwoekerde tuin waarin wietplanten groeien. Een vrouw ligt in de tuin op een stoel en kijkt in haar telefoon. Een grote dikke man vol tatoeages, hij heet John, kijkt over de schutting van de buren. Hij heeft een bierblik in zijn hand. Een ander bierblik heeft hij in de tuin van zijn buren gegooid. Wietplanten groeien door de afscheiding. De buurvrouw is niet blij met het lege blik. Ik denk dat de buurman een keurige gepensioneerde ambtenaar van de gemeente Harderwijk is. Zelfs op een zonnige vrije dag heeft hij zijn stropdas om. Hij laat het ruziemaken over aan zijn vrouw die de broek aan heeft. Ze maakt ruzie met haar getatoeëerde buurman. Misschien heeft ze de buurman zojuist zelfs een klap gegeven met de bezemsteel, maar dat verraadt Marius van Dokkum niet.


de onze. Met milde spot houdt hij ons een spiegel voor: verdiept in onze mobieltjes sluiten we ons af voor elkaar. Inmiddels werkt Marius van Dokkum op de atelierzolder van zijn eigen museum in Harderwijk en onder toeziend oog van het museumpubliek, aan een grotere versie van deze voorstelling. Nog steeds met de Nachtwacht als uitgangspunt, maar op-en-top actueel. Want nu de NS op de stations genderneutraal omroept, luidt de titel van het nieuwste schilderij niet Dames en Heren, maar Beste Reizigers.’

Slapen in een Van Dokkum

Op de Stadscamping in Harderwijk kon je een nachtje logeren in een heuse Marius van Dokkum caravan. Van buiten een waar kunstwerk, van binnen een comfortabele logeerplek. Marius probeerde de caravan zelf uit en kon een nachtje in zijn caravan van harte aanbevelen.

Sinterklaas en Marius

“[...] Een bierblik in de tuin van de buren gooien is een onrechtmatige daad. Dat mag buurman John niet meer doen, op straffe van een boete. Hij moet ook op straffe van een boete de wietplanten snoeien die door de schutting groeien. De buurvrouw mag niet meer over de schutting gluren, ook op straffe van een boete. En er moet een schutting komen van twee meter hoog, op gezamenlijke kosten. Dit is mijn beslissing en daarmee zult u het moeten doen.’’

Lang leve Rembrandt

15 juli t/m 15 september, Amsterdam

Meer dan 8.000 mensen uit 95 landen gaven begin dit jaar gehoor aan de oproep van het Rijksmuseum een zelfgemaakt kunstwerk geïnspireerd op Rembrandt in te sturen. Wij stuurden het werk Dames en Heren van Marius van Dokkum in en hij werd daarmee zeer terecht één van de 693 kunstenaars die een plek verdiende in het Rijksmuseum. En wát voor plek. Op ooghoogte prijkte zijn versie van de Nachtwacht twee maanden lang tussen vele andere inzendingen. Onze inzending werd zelfs speciaal uitgelicht op de website van het Rijks. Dit schreven ze:

Marius van Dokkum waardeerde de inzet van de televisierechter enorm, temeer omdat het schilderij is geïnspireerd op een burenruzie in één van de uitzendingen van Mr. Visser.

‘Dames en Heren is geïnspireerd op een werk van Rembrandt. Al ga je het pas zien als je het door hebt, om Cruyff te citeren. Zowel in compositie als in lichtval is de Nachtwacht de inspiratiebron. Schutters hebben echter plaatsgemaakt voor 21ste-eeuwse reizigers. En zoals Rembrandt een treffend beeld schetste van zijn tijd, zo doet Van Dokkum dat van

42

Ter ere van de lancering van het nieuwste prentenboek van Marius van Dokkum speelde actrice Marieke Renes op 16 november haar voorstelling Opa Jan helpt Sinterklaas. In deze humoristische voorstelling voor kinderen van 4 tot 8 jaar bracht ze het gelijknamige prentenboek tot leven. Deze theatervoorstelling werd georganiseerd in samenwerking met Stad als Podium.

Vrijwilligers

Het Marius van Dokkum museum is mede een succes dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Zonder hen zou het Museum niet zijn wat het nu is. Hun steun en enthousiasme zijn onlosmakelijk verbonden met het succes dat we meemaken.


Stadsmuseum Harderwijk Donkerstraat 4 3841CC Harderwijk T 0341 414468 www.stadsmuseum-harderwijk.nl stadsmuseumharderwijk

Marius van Dokkum Museum Academiestraat 7 3841ES Harderwijk T 0341 414468 www.mariusvandokkummuseum.nl mariusvandokkummuseum

44

Profile for stadsmuseum-harderwijk3

Jaarverslag 2019 Stichting Stadsmuseum Harderwijk  

Jaarverslag 2019 Stichting Stadsmuseum Harderwijk  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded