Page 1

Nieuwsblad van Stadsherstel Leeuwarden

Februari 2009– nummer 56 – jaargang 16

Stadsherstel verkoopt drie panden in Grote Hoogstraat en Wergea Financiële situatie aanzienlijk verbeterd Goed nieuws! Terwijl in Pinakel no. 55 werd gemeld dat vijf woningen van STADSHERSTEL nog te koop stonden, kan de directie nu betere berichten laten horen. Hoewel enige formaliteiten, zoals toestemming van de toezichthouder, nog moeten worden vervuld zijn drie woningen verkocht en wel in Wergea, Gele Eker 1B en 1D aan woningstichting Welkom, en het pand Grote Hoogstraat 37, aan Nieuw Wonen Friesland. Dit pand kan al snel worden geleverd. De anti - kraakorganisatie maakt nu nog gebruik van dit huis. De directie hoopt dat beide projecten in de loop van maart in andere handen zijn over gegaan.

… Nog te koop….

De voormalige kerk in Wergea, door stadsherstel verbouwd tot woonproject.

Er blijven nu nog twee panden van de NV over voor verkoop: de Minnemastraat 49 en 53. Mogelijk worden ze verkocht voor verhuur, ‘daar koersen we op’. De vraagprijs voor de panden, inclusief de drie verkochte, is met enige procenten verlaagd. vervolg pagina 2

Lezing g over nieuwe Leeuwarder wijken j Woensdag 18 maart vindt de traditionele voorjaarslezing van STADSHERSTEL plaats in De Kosterij. Onderwerp is de naoorlogse Leeuwarder stadsuitbreiding, met de nadruk op de architectuur in deze gebieden. Inleider is gemeentelijk monumentenambtenaar Leo van der Laan. Aanvang 20.00 uur. De lezing is niet voorbehouden aan aandeelhouders - dus neem gerust een belangstellende mee! .... Nieuwbouw

* Nog een ‘tinkerom’: voor dinsdag 2 juni staat de aandeelhoudersvergadering van STADSHERSTEL op de agenda, eveneens in De Kosterij. De vergadering begint om 16.30 uur.

Stadsherstel Leeuwarden - p/a Beemdgras 10 - 8935 BK Leeuwarden


Nieuwsblad van Stadsherstel Leeuwarden

pagina 2

Februari 2009 – nummer 56– jaargang 15

Personele wijzigingen

Pieter Schravendijk

vervolg pagina 1

De ‘personeelsadvertenties’ in de laatste Pinakel, en in de LC, hebben goede reacties opgeleverd. De juristen mr. Pieter van Schravendijk, advocaat en vennoot bij Rotshuizen Geense, en mr. Peter van Dijk, notaris bij Adema Gast Wierda, bleken na een sollicitatiegesprek bereid de functie bij STADSHERSTEL te aanvaarden. Beiden zullen in de aandeelhoudersvergadering op 2 juni aan de aandeelhouders worden voorgesteld, want zij hebben bij de benoeming het laatste woord. De NV vroeg bovendien twee vervangende stafleden. Er zijn enkele ldi bi k dt nog mett de d kandidaten k did t aanmeldingen binnen gekomen en er wordt gesproken . STADSHERSTEL heeft in december afscheid genomen van de beide medewerkers Han Janssen, om gezondheidsredenen, en Joke Dijkstra vanwege werkomstandigheden. Beiden hebben vele jaren hun beste krachten aan de NV gegeven. Tijdens de aandeelhoudersvergadering zal afscheid van Han en Joke worden genomen. genomen

Peter van Dijk, Interview in de volgende Pinakel.

Het stafbureau wordt vanaf juni door de volgende personen bemand: *staflid secretariaat Andries Monna *staflid financiële administratie Bart Vossenberg *staflid publiciteit Symen Kingma *staflid genereren maatschappelijk draagvlak: vacant *staflid staflid stadsverfraaiing: vacant

Financieel gezonder De conclusie van de directie is optimistisch: met de verkoop van drie panden is een flinke stap gezet naar een betere financiële positie van STADSHERSTEL. Hopelijk kunnen binnenkort ook de beide resterende panden worden verkocht. Het bankkrediet kan daarmee worden afgelost p g en er blijft nog een klein bedrag over. Te gering echter om nieuwe bouwplannen te kunnen ontwikkelen. Bij (wenselijke) voortgang van de activiteiten is de enige oplossing het uitschrijven van een aandelen - emissie. Vandaar de directionele hartenkreet in de richting van de aandeelhouders: ,,Ga nu alvast sparen voor de aankoop van meer aandelen, misschien wat moeilijk in deze tijd, maar gezien de doelstellingen van STADSHERSTEL te rechtvaardigen’’. Het is belangrijk voor het elan van de gedeeltelijk nieuwe bemanning van de STADSHERSTEL en de sollicitanten voor nog openstaande functies dat er geen directe geldzorgen zijn.

Mr.Pieter van Schravendijk beoogd nieuwe commissaris Aandeelhouders moeten beslissen In het colofon van bestuurders van NV STADSHERSTEL zal na juni de naam staan van mr. Pieter van Schravendijk - onder voorwaarde dat de lezers van PINAKEL daarvoor hun toestemming geven. Tijdens de aandeelhoudersvergadering zal mr. Pieter namelijk worden voorgedragen als commissaris van de NV en het is aan de aandeelhouders om daarover te beslissen. Hieronder alvast een blik in het leven van de advocaat, die als vennoot is verbonden aan het kantoor Rotshuizen Geense Advocaten in de Prins Hendrikstraat in Leeuwarden.


Nieuwsblad van Stadsherstel Leeuwarden

pagina 3

Februari 2009 – nummer 56– jaargang 15

Mr.Pieter van Schravendijk Met dit kantoor is mr. Pieter al vanaf 1991 gelieerd, eerst als advocaat medewerker, later als mede - eigenaar. In de periode tussen 1991, toen hij in Leeuwarden kwam wonen, en nu heeft mr. Van Schravendijk (Gouda, 1956) een A4 vol functies bekleed binnen de Leeuwarder en Friese gemeenschap, met de nadruk op de bouwkundige kant van de maatschappij. ,,Dat trekt me heel erg, zaken die met de bouw te maken hebben’’, zegt hij. Dat ligt feitelijk ook voor de hand, want hij heeft naast zijn studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bouwkunde gestudeerd aan de TU in Delft. ,,Ik Ik wilde ild aanvankelijk k lijk mett mijn ij studiecombinatie t di bi ti iets i t in i de d organisatie i ti van het bouwen gaan doen, maar gaandeweg kwam tijdens de studies het accent meer en meer op het recht te liggen, omdat daar mijn kwaliteiten het beste tot hun recht komen.’’, vertelt mr.Pieter in een van de kamers van het omvangrijke kantoor in Leeuwarden, dat aan de achterzijde uitzicht biedt op binnentuinen en een steiger, want er is ‘groot onderhoud’ gaande. Rentenierswoning De beoogde nieuwe commissaris woont niet meer in Leeuwarden. Na twaalf jaar plezierig verblijf aan de Grote Kerkstraat verhuisde hij naar Suawoude. Daar bewoont hij met zijn partner Anja van der Veen een huis uit 1928, ontworpen en gebouwd door de toenmalige dorpstimmerman Arjen Veninga. Het huis, gebouwd als “rentenierswoning” werd later de woning voor de bovenmeester bo e eeste van a de christelijke c ste j e lagere age e school sc oo in Suawoude, Sua oude, en e daarna daa a voor oo andere gezinnen. Toen Van Schravendijk de hand op dit pand aan het Noorderend wist te leggen ontdekte hij dat vorige bewoners onder meer de paneeldeuren hadden ontdaan van de mooie verticale ‘ribben’, en op de afgeschaafde deuren hardboard hadden geslagen: ‘geen gezicht’.

Pieter van Schravendijk


Nieuwsblad van Stadsherstel Leeuwarden Februari 2009 – nummer 56– jaargang 15

Mr.Pieter van Schravendijk

Apotheek

Mr. Pieter rustte niet voordat hij de juiste profilering van de ribben van de Mr oorspronkelijke deuren had gevonden, overigens na tussenkomst van bewoners van andere Veninga - ontwerpen, onder andere een boerderij in de buurt van Dokkum. ,,Veninga had bijzondere ideeën voor een dorpstimmerman: hij wilde wel eens wat nieuws’’. Laten we trouwens het werk van andere dorpstimmerlieden niet onderschatten, want Fryslân heeft daarvan tientallen mooie en bijzondere voorbeelden bij de hand. Het waren vaak vaklieden,, die niet voor een moeilijke j opdracht p aan de kant g gingen. g Autoverzameling

Het Naauw

De verhuizing naar Suwâld - mr. Pieter noemt consequent de Friese dorpsbenaming - komt voort uit de wens groter te kunnen wonen. ,,Ik had een pracht van een appartement hier in de stad, maar ik had geen ruimte voor mijn “autoverzameling”…’’. Het vraagteken wordt al snel veranderd in een uitroepteken: de autocollectie, we streven niet naar volledigheid, bestaat uit onder meer een vrachtautootje van Renault uit 1958 (“ontdekt in de Dordogne en naar Nederland gehaald”), een Fiat 500, bouwjaar 1975 (“in 1987 in Bologna gekocht en zelf over de weg naar Nederland gereden”), een Citroën 2CV (Eend) uit 1967 (“in zuid Frankrijk aangeschaft en zelf naar Nederland gereden”), een Fiat 1500 Cabriolet (Pininfarina) uit 1966 en een Saab 900S Cabriolet van een jaar of vijftien geleden. ,,Ik onderhoud de kl klassiekers i k zelf, lf en als l d de problemen bl tte groott worden d h heb b ik h hulp l van professionals…’’. Jazeker, er blijft tijd over voor het auto- onderhoudswerk, hoewel de lijst met nevenfuncties lang is: als bestuurder van vooral culturele instellingen. Die van voorzitter van de Stichting Sociëteit De Friese Bouwkring met zo’ n 250 leden heeft mr. Pieter zojuist na dertien jaar neergelegd. Maar daar staat het onlangs aanvaarden van een bestuurslidmaatschap van de Stichting Alde Fryske Tsjerken weer tegenover, plus het commissariaat van STADSHERSTEL. Mr. Pieter van Schravendijk heeft, dat zal duidelijk zijn, intensieve verbindingen met het brede terrein waarop ook STADSHERSTEL actief is. De uitdrukking ‘kennissen is beter dan kennis’ gaat bij mr. Pieter niet op : hij beschikt immers over beide. Compliment We keren terug naar de stad, naar Leeuwarden en dan name naar de Minnemastraat. Daar kwam mr. Pieter al voordat STADSHERSTEL zich over het voormalige Boonstra - bedrijf ontfermde, en er een fraaie wooneenheid van maakte. ,,Mooi gedaan..’’, prijst mr. Pieter. Hij voelde zich als ‘Hollander’ al snel thuis in de stad, die dan wel typisch Friese kenmerken mag hebben, maar die toch ook veel overeenkomsten vertoont met de Hollandse steden waar hij zijn jeugd en studietijd doorbracht: Gouda en Delft en Utrecht, waar hij voor zijn eerste echte baan domicilie had. Wat van belang is voor de NV: mr.Pieter van Schravendijk heeft ‘zin’ in zijn (allicht) nieuwe functie!

pagina 4


Nieuwsblad van Stadsherstel Leeuwarden Februari 2009 – nummer 56– jaargang 15

Zwolle heeft nog een stadsnaam: Adam Stadsherstel Zwolle is nog jong, nog net geen tien jaar, maar ze heeft toch maar ‘in korte tijd veel markante gebouwen van de slopershamer gered’. Dat schrijft de stichting (die adviezen kreeg van STADSHERSTEL LEEUWARDEN) over zichzelf in een bijzonder aantrekkelijk uitgegeven boekje (Uitgeverij Waanders) over de Zwolse monumenten. Er ging ook veel monumentaals verloren in de Overijsselse hoofdstad, maar dat gebeurde al veel eerder, toen Stadsherstel er nog niet was. Ook aan sommige strijdbare burgers is het te danken dat mooie bebouwde plekken in de stad bewaard zijn ij gebleven. bl Net als in Leeuwarden en in Deventer wilde het gemeentebestuur ooit een snelweg naar het Zwolse centrum aanleggen, dwars door eeuwenoude bebouwing heen. Mooi voor de automobilist, maar het ging mooi niet door! Zwolle heeft een aantrekkelijk centrum. Oude vestingwerken zijn herbouwd, vroegere bewoners van naam zoals de theoloog Thomas á Kempis (van Kempen) de staatsman Thorbecke, Kempen), Thorbecke en het rekenwonder Bartjens worden in ere gehouden. Ooit bezat de Overijsselse hoofdstad met de Utrechtse Dom de hoogste toren van het land, tot 113 meter boven het maaiveld, bijna even hoog als de hedendaagse Achmeatoren bij ons. Door bliksem en weer en wind sneefde dit markante gebouw en het is niet meer herbouwd. Oud-directeur Leen van Rij vertelt hoe hij samen met anderen al afgeschreven a gesc e e oude, verwaarloosde e aa oosde pa panden de weer ee ‘bij b j de ttijd’ jd kreeg. eeg Dat at verhaal herkennen we hier in Leeuwarden ook. De boektitel is Van Adam tot Zwolle en dat is leuk gevonden: Zwolle is ontstaan aan een dam in het riviertje de Aa, en het lag voor de hand om die nederzetting Adam te noemen, net als zoveel andere plaatsen in dit waterrijke land. Maar het werd Suol, later Swol en daar zit inderdaad het woord ‘zwellen’ in, een verhoging langs de waterkant waar mensen kunnen wonen. **Uitgave Waanders in samenwerking met Stichting Stadsherstel Zwolle ISBN 987 90 400 85369

pagina 5


Nieuwsblad van Stadsherstel Leeuwarden

pagina 6

Februari 2009 – nummer 56– jaargang 15

Gevelstenen in Maastricht Oude binnensteden winnen aan populariteit - die indruk ontstaat als we kijken naar het aantal uitgaven over de eeuwenoude centra van de Nederlandse steden. Hier is er nog eentje: het gevelstenenboek van Maastricht en ga er maar even recht voor zitten: bijna 160 pagina’s om intensief te bekijken. ‘Kiek ‘ns nao bove’ is de ondertitel die auteur Jef Bartelet heeft bedacht en gelijk heeft Jef Er is in de zuidelijke Maasstad een moderne gevelsteen die ‘in den stijve neck’ heet, leuk grapje. Bartelet heeft de hoofdstukken naar onderwerp ingedeeld in huisnaamstenen, wapenstenen, t chronogrammen h en jaarstenen. j t O k de Ook d registers i t zijn ij afgedrukt zomede moderne gevelstenen, want ook die vertellen een en ander over het gebouw waaraan ze zijn aangebracht. Maastricht was strategisch een belangrijke stad. Er is door de eeuwen heen veel geknokt om het bezit van de stad en de vestingwerken waren sterk. Ze hadden een naam die in steen was vastgelegd en ook daarover schrijft de Maastrichtse onderwijzer die bovendien zelf de foto foto’ss maakte. maakte Gevelstenen in Maastricht. (Zie ook de inventarisatie van gevelstenen in Nederland op www.gevelstenen.net)

Stadsherstel op internet: Website: www.stadsherstel-leeuwarden.nl Redactie: Symen Kingma – tel/ fax 058-2120995 symen.kingma@zonnet.nl

Samenstelling: Adema Architecten

Pinakel - februari 2009  
Pinakel - februari 2009  

Pinakel februari 2009

Advertisement