Page 1

Maaseik informatief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie maart 2013 | jaargang 25 - nr. 3

Infovergadering Mobiliteitsplan Donderdag 14 maart om 20 uur Jeugdhuis Fuego Maaseik

Lichtstoet Opoeteren-centrum Zaterdag 16 maart vanaf 20 uur info: www.deheimejers.be


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Communicatie intern en extern, public relations, veiligheid, Europese – en internationale samenwerking, ziekenhuis, burgerlijke stand, overleg en coördinatie samenwerking Stad en OCMW. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Myriam Giebens Eerste schepen, sport, vrije tijd (cultuur, bibliotheek, academie, feestelijkheden...), musea, erfgoed (onroerend en roerend) Tel.: 0499/939.045 - e-mail: myriam.giebens@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Schepen Yvonne Van Dooren Ruimtelijke planning en stedenbouw, mobiliteit, grondbeleid, geografisch informatiesysteem, wonen, straatnaamgeving. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje LRM: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Maaseik) en 105.1 FM (Neeroeteren, Opoeteren). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be. Frequentie: maandelijks

2 Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Toine Schaefer Openbare werken, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, dienst werken en werken in eigen beheer, gebouwen. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Mariette Janssen Landbouw, jacht en bosbouw, leefmilieu, natuur, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, fair-trade, wijkwerking, kinderopvang. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Kevin Drees Economie en citymanagement, toerisme, markten en kermissen, tewerkstelling, gemeentelijke administratieve sancties, alternatieve gerechtelijke maatregelen en gemeenschapswachten, jeugd. Tel.: 0497/060.065 - e-mail: kevin.drees@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Dirk Verlaak Financiën, budget, personeel, ICT, erediensten, Intern controlesysteem, autonome gemeentebedrijven, klantvriendelijk en klantgericht beleid. Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Gerard Ignoul OCMW-voorzitter, sociaal welzijn, lokaal sociaal beleid, woonwagenbeleid, integratie, volksgezondheid, beleid voor mensen met een beperking, flankerend beleid, seniorenbeleid, gezinsbeleid en armoedebestrijding. Tel.: 0477/654.087 - e-mail: gerard.ignoul@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud

In onze stad is er heel wat te doen op het vlak van sport, toerisme, zorg, onderwijs, enz. Ook op het vlak van huisvesting, wonen en ruimtelijke ordening wachten er heel wat uitdagingen. In deze nieuwe legislatuur bestaat de uitdaging voor het stadsbestuur erin om de dynamiek van Maaseik zo goed mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Door het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen worden stimulansen gegeven aan verschillende plekken om er voor te zorgen dat er kansen zijn voor ontwikkeling voor de inwoners van onze stad. Tijdens de laatste gemeenteraad werd het uitvoeringsplan “Heppeneert” definitief vastgesteld. In dit plan worden de toekomstige bouwmogelijkheden voor de voormalige landbouwgebouwen en de mogelijkheden voor bed-and-breakfast, horeca vastgelegd. Verder krijgt de parkeerplaats van het bedevaartsoord de juiste bestemming. Door dit plan kan het kerkdorp Heppeneert zijn eigenheid ook in de toekomst bewaren. Het typische karakter en de aantrekkingskracht is hierdoor ook in de toekomst verzekerd. In 2009 keurde de gemeenteraad het masterplan “Stad aan de Maas” goed. Dit plan omvat een uitgebreide visie over de voormalige Dragetra-terreinen en omgeving. Een eerste stap in het uitvoeren van dit plan is de aanleg van de ovonde. De wijziging van het infrastructurele kruispunt aan de Maasbrug geeft deze omgeving een totaal ander uitzicht. Het maakt de plek veel veiliger en de oversteek vanuit de Bleumerpoort, Sionstraat richting Maas gemakkelijker voor voetgangers omdat ze slechts één baanvak moeten oversteken. Door de aanplanting met bomen krijgt deze plaats op termijn een heel natuurlijke uitstraling en vormt ze de perfecte verbinding tussen de stad en het nieuwe toekomstige stadsdeel aan de Maas. Een onderdeel van dit nieuwe stadsdeel is de site van het vroegere douanekantoor. Door de goedkeuring van het uitvoeringsplan “Labaerdijk” wordt het mogelijk om op deze plaats een 40-tal woningen te bouwen. Dit bouwproject is een volgende stap in de realisatie van het masterplan “stad aan de Maas”. Terzelfdertijd is het grotere uitvoeringsplan van het vroegere grindontginningsgebied in voorbereiding. De gronden rond het vroegere station zullen ook verder ontwikkeld worden. Het uitvoeringsplan Leemhoek werd vorig jaar door de Deputatie van de Provincie Limburg goedgekeurd. De verkaveling van deze gronden zal worden ingediend na de sanering van de gronden ter plaatse. Wij hopen dat dit in de loop van dit jaar kan worden afgerond. In dit project kunnen een 100tal wooneenheden gerealiseerd worden gaande van appartementen, halfopen en open bebouwing. Niet alleen door het opmaken van deze plannen maar vooral door het actief ondersteunen van de realisatie wil het stadsbestuur er voor zorgen dat de nodige impulsen worden gegeven om de dynamiek van Maaseik te versterken. Yvonne Van Dooren schepen voor ruimtelijke planning

5 Ontmoetingshuis De Riet

20 Digitale Week 2013

17

De Nówsjieërige Nas

34

Eikenprocessierups

verder in dit nummer Musea Maaseik regionaal erkend Wonen in Neeroeteren 75 jaar Pasar Mezeiker Diksjenaer Gebruik sporthallen 2013-2014 Premie gevelrenovatie Babyborrel 2013 Rijlessen parkeergarage De begeleiderspas Dienst pensioenen informeert

4 6 10 16 19 23 26 32 33 35

3


Musea Maaseik behoudt predikaat “regionaal museum” Musea Maaseik kreeg einde 2012 bezoek van de Visitatiecommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Minstens één keer in de vijf jaar evalueert deze commissie of musea in Vlaanderen, die – zoals Musea Maaseik - een kwaliteitslabel dragen, nog steeds aan de voorwaarden voldoen. Het visitatiesysteem is dus een manier om de kwaliteit van de musea te beoordelen en om eventuele verbeteringen te stimuleren. Op basis van interviews en plaatsbezoeken maakt de commissie een beoordeling. De recente beoordeling voor de Musea Maaseik levert positieve kwalificaties op: Maaseik beantwoordt aan de voorwaarden om het kwaliteitslabel ‘erkend museum’ te behouden. De Vlaamse Gemeenschap geeft een aantal suggesties mee. Zo is er over de bewaring van de kerkschatten in de Catharinakerk binnenkort de voorstelling van een studie die het stadsbestuur toelaat om een keuze te maken over de toekomstige locatie voor de bewaring en tentoonstelling van de kerkschatten. De commissie vraagt om deze beslissing zo snel mogelijk te nemen. Uit de doorlichting van de Visitatiecommissie blijkt eveneens dat de Musea Maaseik steeds meer voldoen aan de eis om een meer evenwichtige uitvoering van de verschillende basisfuncties van een museum. Zo werd de samenwerking met Erfgoedplus.be versterkt, opdat hetgeen van onze lokale geschiedenis werd bewaard ook voor de toekomst veilig kan

worden gesteld. U kan op de website van Erfgoedplus heel veel schatten van ons erfgoed bewonderen. “Op basis van dit gunstig rapport van de Visitatiecommissie, wordt aan het Provinciebestuur van Limburg voorgesteld om de regionale erkenning van de Musea Maaseik ook in de toekomst te honoreren met een bedrag van €125.000 per jaar”, aldus schepen voor musea Myriam Giebens. “De stad Maaseik concludeert op basis van het rapport van de Visitatiesommissie dat de Musea Maaseik de afgelopen jaren zeer goed werk hebben verricht. Het college zal de nodige stappen zetten om deze regionale erkenning te behouden.”

4 Eén van de prachtige relikwiehouders uit de kerkschatten van de Catharinakerk


Ovonde aan Pater Sangersbrug. Groene toegang naar Maaseik-centrum. Wie over een jaar of twee Maaseik vanuit Nederland via de Pater Sangersbrug binnen rijdt, zal aangenaam verrast worden door de plotseling opduikende groene gordel van bomen op de ovonde. Meer dan 170 bomen worden geplant om de groene band tussen Maaseik-centrum en de oevers van de Maas terug zichtbaar te maken.

Omgevingswerken ontmoetingshuis De Riet Opoeteren Voor de uitvoering van de omgevingswerken bij ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren werden plan en bestek opgemaakt door Buro Landschapsplanning Stedebouw en Techniek uit Maaseik. De kosten voor de uitvoering van het plan worden geraamd op â‚Ź302.463,65 (incl. BTW). De verbouwing van De Riet werd toevertrouwd aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik. De stad Maaseik heeft het plan goedgekeurd. Doel is om het geheel tegen september 2013 af te hebben. In september zal De Riet wellicht al in gebruik genomen worden als lesplaats voor de stedelijke muziekacademie en als locatie voor de buitenschoolse kinderopvang in Opoeteren. Ook de basisschool Opoeteren zal de sporthal gebruiken. Tegen november is het volledig ontmoetingshuis in gebruik. Op 8 november zal dan het eerste concert van Koninklijke Fanfare St.-Dionysius in De Riet georganiseerd kunnen worden.

5


Project ‘Wonen in Neeroeteren’.

Stad kan nu verder werken met één ontwikkelaar. Het Bijzonder Plan van Aanleg “Neeroeteren centrum” uit 2006 werd opgemaakt om de nieuwe ruimtelijke invulling van Neeroeteren-centrum mogelijk te maken. Er zijn twee zones voor kernversterking in het gebied tussen Scholtisplein, Sint Lambertuskerkstraat en Spilstraat (samen 1ha 13a 79ca): ▪▪het gebied van de huidige sporthal en de vroegerre discotheek Bambi, waarbij het overgrote deel van de gronden eigendom is van de stad Maaseik. ▪▪het gebied rond ontmoetingshuis de Koepel. De stad Maaseik wil de nieuwe bestemming mee sturen en besloot daarom als ‘regisseur’ op te treden in deze belangrijke centrumontwikkeling van Neeroeteren. Maar Maaseik zal wel hiervoor samen werken met een private ontwikkelaar. De nieuwe invulling van het gebied zal met andere woorden gebeuren onder de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS). Om het opstalrecht te kunnen toekennen, organiseerde de stad Maaseik een marktbevraging naar mogelijke inschrijvers.

Vier promotoren dienden een voorstel voor de invulling van het gebied in. Al de voorstellen werden geëvalueerd door een onafhankelijke jury en de indieners kregen de kans om hun project voor de jury voor te stellen. Uiteindelijk kreeg de nv Cordeel uit Hoeselt van de jury het hoogst aantal punten. Het ontwikkelingsvoorstel voorziet de mogelijkheid tot de bouw van 61 serviceflats, 26 appartementen waarvan 10 met tuin, 2 woningen, een buurtsupermarkt, kinderdagverblijf, parochiaal centrum en uitbreidingsmogelijkheden voor rusthuis Het park. Op basis van het verslag van de jury, besliste de stad Maaseik om samen te werken met de firma Cordeel. Hoe het gebied concreet zal worden ingevuld, wordt nu verder uitgewerkt in samenwerking tussen stad Maaseik en de firma Cordeel. Meer nieuws zal de komende maanden duidelijk worden. Indien de gemeenteraad dit voorstel definitief goedkeurt zal aan u en vooral ook aan de betrokken inwoners voorgesteld worden.

Een mogelijk nieuwe invulling van het deel van Neeroeteren-centrum.

Zebracinema blijft een deel van Achterolmen

6

Om het kwalitatief sterke aanbod van Zebracinema te kunnen blijven presenteren en om als Zebracinemapartner binnen het cinemaplatform te kunnen blijven fungeren koopt de stad Maaseik een nieuwe digitale filmprojector voor Achterolmen. Gedurende 20 jaar werd een trouw publiek opgebouwd dat moet kunnen rekenen op een uitstekende projectie-kwaliteit en de beschikbaarheid van recente, kwalitatieve films. Zebracinema is een filmcircuit in Limburg ontstaan in 1996. Zebracinema streeft er naar om de recente kwaliteitsfilm te tonen aan het Limburgse filmpubliek, met extra-aandacht voor de Europese en de mondiale film én voor het filmdebuut

van jonge regisseurs. Zebracinema besteedt ook aandacht aan educatie via lezingen en seminaries. De Zebrafilms zijn te zien op 7 verschillende locaties. Ook in Achterolmen Maaseik. De nieuwe digitale projector kost 60.000 euro (incl. BTW). De stad Maaseik heeft het licht op groen gezet, zodat de projector kan worden aangekocht en geplaatst. Zebracinema blijft op die manier een belangrijk deel van het aanbod in Achterolmen.


Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes en Zelfstandig Kinderdagverblijf Hopsa zoeken jobstudenten vanaf 18 jaar tijdens de zomermaanden juli en augustus 2013 Wil jij een toffe vakantiejob deze zomer? Stel je dan kandidaat voor vakantiewerk als begeleider bij de Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes en bij het Zelfstandig Kinderdagverblijf Hopsa!! Om in de zomervakantie voldoende begeleiders te kunnen inzetten, is de Dienst Kinderopvang van de stad Maaseik op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde jobstudenten. Omdat Robbedoes en Hopsa enkel jobstudenten inzetten die ook kunnen meetellen als begeleider voor de opvang van kinderen, moeten de jobstudenten voldoen aan de diplomavoorwaarden van Kind & Gezin.

Diplomavoorwaarden Kind & Gezin • Universitair onderwijs: alle diploma’s • Hoger onderwijs bachelor of master: alle diploma’s • Technisch secundair onderwijs: sociaal-technische wetenschappen, jeugd en gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, verpleegaspirant • Beroepsonderwijs Kinderzorg + 7de jaar specialisatiejaar Kinderzorg. Als jobstudent moet je in het bezit zijn van één van bovenstaande diploma’s. Als je je studie vóór aanvang van de zomervakantie niet afgerond hebt, kom je bijgevolg niet in aanmerking. Indien je in aanmerking komt als jobstudent moet je opgeven of je in juli of in augustus vakantiewerk wenst te doen.

Als kandidaat-jobstudent moet je een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae schrijven vóór 25 maart 2013 naar: College van burgemeester en schepenen van de stad Maaseik Dienst P&O t.a.v. Inge Tiesters Lekkerstraat 10 3680 Maaseik

of mailen naar sollicitaties@maaseik.be

Alle kandidaten die voldoen aan de diplomavereisten worden uitgenodigd voor een gesprek in het Administratief Centrum, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik. Dit gesprek vindt plaats in de paasvakantie tussen 02/04/2013 en 12/04/2013.

7 kinderdagverblijf


Fiets- en voetpad tussen Sportlaan en Rode Kruisstraat Het stadsbestuur zal een voet- en fietspad aanleggen vanaf de Sportlaan tegen het terrein van steenbakkerij Wienerberger aan, en dan zo langs de tennisterreinen richting Lotto Dôme, Aquadroom en Rode Kruisstraat. Om dit plan te kunnen uitvoeren, werden de nodige afspraken met de steenbakkerij en met de Tennisclub Maaseik afgerond. Wienerberger is

bereid om deze grond gratis aan de stad Maaseik af te staan, zoals dit eerder ook al gebeurde met grond die de stad Maaseik nodig had voor de verlenging van de Sportlaan richting Venlosesteenweg. De utivoering gebeurt, indien alles volgens plan verloopt, later dit jaar. Wellicht kan op die manier de verkeersdrukte in en om de Rode Kruisstraat verminderen.

Fietspad Rotemerlaan komt weer een stuk dichterbij

8

In het kader van de verkeersveiligheid van vooral de fietsers wordt langs de Rotemerlaan tussen Neeroeteren en Elen de aanleg van een fietspad gepland. Om het plan te kunnen uitvoeren, moesten er een aantal gronden gekocht worden. Onverwacht werd de stad Maaseik geconfronteerd met een moeilijk verloop van de onteigeningsonderhandelingen. Bovendien gebeurde er een wijziging in de procedure voor het voeren van onderhandelingen bij het Aankoopcomité. Er rest nu nog één perceel te onteigenen. Dit zal welicht gebeuren in de loop van dit jaar. Dan kan in de tweede helft van 2013 het dossier geactualiseerd worden. Daarna wordt het ingediend bij de Vlaamse overheid en kan in 2014 gedacht worden aan uitvoering.


Kledingwinkel Sint Vincentius

Limburg.net: zomeruurregeling

De kledingwinkel van Sint Vincentius kent een groot succes. Er wordt echter zoveel kleding binnengebracht dat er een gebrek aan opbergruimte is ontstaan. De berg aan dozen en zakken met kleding vraagt om een aantal maatregelen met betrekking tot het brengen van kleding.

Vanaf dinsdag 2 april 2013 is de zomeruurregeling van kracht op het recyclagepark. U kan van 2 april 2013 tot en met 29 oktober 2013 op volgende tijdstippen uw afval naar het recyclagepark brengen:

Kleding binnenbrengen kan enkel nog op de eerste maandag van de maand van 10.30 uur tot 12 uur, op de tweede dinsdag van de maand van 9.30 uur tot 11.00 uur en op de derde donderdag van de maand tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Uitzonderlijk kan voor het brengen van kleding contact worden opgenomen met Sint Vincentius op het nummer 089 57 25 41. De leden van Sint Vincentius vragen om geen zakken met kleding aan de deur te zetten en om geen versleten kleding te bezorgen. In maart, april en mei verzamelt Sint Vincentius zomerkleding en in september, oktober en november winterkleding. De kledingwinkel van Sint Vincentius is gelegen op de Sportlaan naast de sporthal. Sint Vincentius bedankt iedereen, die het mogeiljk maakt dat behoeftige mensen tegen een zeer laag tarief mooie kleren en schoenen kunnen kopen in onze winkel en hoopt op begrip voor de hierboven genoemde maatregelen.

Maandag

gesloten

gesloten

Dinsdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

Woensdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

Donderdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 18.00 uur

Vrijdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Info Limburg.net T. 0800 90 720 - E. info@limburg.net

Uitnodiging op infovergadering Mobiliteitsplan Donderdag 14 maart 2013 om 20 uur in Jeugdhuis Fuego. Einde 2008 gaf de gemeenteraad opdracht om een Gemeentelijk Mobiliteitsplan te maken. Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan is opgebouwd uit drie fases: Fase 1: oriëntatienota Fase 2: planopbouw/synthesenota Fase 3: mobiliteitsplan. Fase 1 en Fase 2 zijn af. Ze werden in 2012 aan de bevolking voorgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan de laatste fase, namelijk het Mobiliteitsplan zelf. Fase 3 bestaat uit twee delen: A. Het informatieve deel van het Mobiliteitsplan.

Dit deel bevat:

▪▪omschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande lokale mobiliteitstoestand

▪▪onderzoek naar de toekomstige mobiliteitsbehoeften ▪▪omschrijving van de te nemen alternatieven om de gewenste mobiliteit op het lokale vlak te bereiken.

B. Het richtinggevend deel van het Mobiliteitsplan. Dit deel bevat: ▪▪beschrijving van de gewenste lokale mobiliteitsontwikkeling. ▪▪doelstellingen over de lokale mobiliteitsontwikkeling ▪▪een actieplan dat bestaat uit de maatregelen, middelen, termijnen en prioriteiten die daarbij gelden. De stad maaseik nodigt u op 14 maart in Fuego uit om kennis te komen maken met de stand van zaken in het Mobiliteitsplan.

9


75 jaar Pasar. Zondag 24 maart - Markt Maaseik - 13.00 uur. Maaseiker legenden en specialiteiten ontdekken Maaseik en poëzie door leerlingen van Academie voor muziek en woord. Pasar vzw is een sociaal-culturele vereniging voor vakantie en recreatie. Zij staat open voor iedereen en wil zoveel mogelijk mensen motiveren en kansen geven hun vakantie en recreatie zo waardevol mogelijk in te vullen. Waarvoor staat de naam Pasar? ▪▪“Pasar is afgeleid van “passeren” en staat voor: van het Spaans, waar het “langskomen, passeren” betekent. Door deel te nemen aan Pasar-initiatieven kom je op heel veel plaatsen: wandelen, fietstochten, reizen, kamperen, allerlei bezoeken, ... Passeren betekent ook dat er veel gebeurt in de vereniging.”Er passeert daar altijd iets”. Er worden ook veel informatie en ideeën doorgegeven. ▪▪ Geografisch: passeren van een grens, een rivier,…Tijd: “ergens tijd doorbrengen” ▪▪ Pasar heeft een zuiderse bijklank die doet denken aan vrije tijd en genieten... ▪▪ Een laatste verwijzing naar het logo van Vakantiegenoegens (zoals Pasar vroeger heette) zit in de vogel, die een gevoel van vrijheid is en verwerkt werd in het Pasar-logo .

Pasar kan zich een moderne vrijetijdsvereniging noemen. Drieduizend vrijwilligers over heel Vlaanderen boksen in hun vrije tijd wandelingen fietstochten, kampeer- en andere uitstapjes in elkaar. Om die 75ste verjaardag te vieren organiseert Pasar Fusie Maaseik een niet-alledaags evenement in Maaseik, op zondag 24 maart 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens een wandeling in groep door historisch Maaseik komen legenden tot leven op twee locaties ▪▪de legende van het Heilig Wammes aan het standbeeld de Vlooienkoning ▪▪de legende van de kaartridder op de speelplaats van het Heilig Kruiscollege langs de Rosmolenstraat. Verder is er aan de kerk van Aldeneik de legende van het rozenwonder. In de kerk van Aldeneik zing mevr. Luts enkele liederen van Hildegard von Bingen. Via de Maasplassen terug naar de Markt in Maaseik waar kan geproefd worden van Maaseiker specialiteiten: ▪▪Van Eyck bier op vat ▪▪knapkoek ▪▪bokkenpootjes ▪▪bakkemuzevlaai +koffie De beiaard omkadert het geheel. Deelname is gratis. www.pasar.be

Erfgoeddag ‘Stop de Tijd’ ‘De 18e eeuwse apotheek in zijn oude glorie hersteld!’ Op 21 april 2013 wordt de tijd stopgezet!! De prachtige 18e eeuwse apotheek in al zijn kleurfacetten spreekt sinds 30 november 2012 tot eenieders verbeelding. De 19e eeuwse apotheek van Van Venckenray werd daardoor volledig uit het oog verwijderd. Toch is dit voor enkele Maaseikenaren een steek in het hart en wordt u gedwongen om een goede herinnering te laten gaan. Toch laten we dit niet gebeuren en willen we uw herinnering bewaren. Elk elke Maaseikenaar wordt dan ook opgeroepen om een leuke anekdote in te zenden over zijn of haar ervaringen tijdens de bezoekjes aan apotheker van Venckenray. Leuke uitspraken, grappige ervaringen, enz… alles is welkom. Kruip in uw pen en zendt uw anekdote naar musea@maaseik.be.

10

U kan op 21 april 2013 genieten van een bloemlezing van uw anekdotes (in de vorm van een tentoonstelling) over Guiliaume Van Venckenray in het Apotheekmuseum op de markt van Maaseik. Info Toerisme Maaseik T. 089 81 92 90 E. toerisme.maaseik@maaseik.be

Info Toerisme Maaseik T. 089 819 290 E. toerisme.maaseik@maaseik.be


De 11de Nacht van de Geschiedenis. Thema: ‘Vakmannen en –vrouwen’. Dinsdag 19 maart 2013 Op 19 maart 2013 van 18 tot 22 uur in panden van de Maaseiker historische binnenstad. In Maaseik richt de Nacht van de Geschiedenis de aandacht altijd op het rijke erfgoed van de stad. Ervaren gidsen vertellen tijdens geleide wandelingen en bezoeken, beslagen geschiedkundigen geven voordrachten en enthousiaste acteurs vergasten u op een theatersketch.

Aanmelden en vertrek: stadhuis Maaseik tussen 18.00 en 18.30 uur. Prijs: €12 (€ 10 voor de leden van de organiserende verenigingen) Informatie en inschrijvingen voor 17 maart 2013 via: maaseik@davidsfonds.net of telefonisch via +32 89 56 68 86. De inschrijvingen zijn pas definitief na voorafgaande overschrijving op: 453-4019391-92, IBAN: BE12453401939192, BIC: KREDBEBB van het Davidsfonds-Maaseik. www.maaseik.davidsfonds.be

Dit jaar krijgen een aantal gerenommeerde, artistieke ambachten een podium. Gasten zijn de leden van de vereniging ‘Pearls of Craftsmanship’. De zorgvuldig uitgekozen ambachtslieden promoten in Maaseik het vakmanschap van hoge kwaliteit en hun stuk voor stuk unieke bedrijven. De deelnemers maken kennis met uiterst bekwame vaklui:

▪▪A CE SOIR: Maatpakken en hoeden (Hotel Van Eyck) ▪▪Angel Barrero: Marmer decoratie technieken (Apotheekmuseum)

▪▪Atelier TRATTEGGIO: Kunstrestauratie (KBC) ▪▪Eddie Van Hoef: Schildertechnieken (John

Selbachmuseum) ▪▪EMYSFEER: Stoffeerster (John Selbachmuseum) ▪▪Pascal Mestrom: Restauratie Kroonluchters (De Beurs) ▪▪Patrick Damiaens: Houtornamentist (Hotel Van Eyck) ▪▪Apotheekmuseum: (Apotheekmuseum, Musea Maaseik) Angel Barrero zal zijn expertise over marmerbewerking uitgebreid toelichten in de gerestaureerde apotheek. ▪▪Peter Croonenberghs: Hoe bier brouwen? Met o.a. de Jan Van Eyck Tripel (Zaal Van Eyck) ▪▪Speelgroep Van Eyck (in Zaal Van Eyck): sketsch van Herman Hendrikx (Zaal Van Eyck)

Angel Barrero

Aan allen die in 1953 geboren zijn (Club 53) 10 jaar verder. Dat moeten wij weer vieren! Op 25 mei 2013 organiseert het comité van CLUB 53 een feestelijke en sportieve bijeenkomst. Dit gebeurt door de organisatie van een culinaire fietstocht door “ oos sjooën Mezeik “ van ± 20 km. Club 53 roept iedereen die in 1953 geboren is op om hieraan deel te nemen en zo een prettige dag door te maken met leeftijdsgenoten. Het hele programma kan u opvragen bij Lieve Creemers, Lindenlaan 37, 3680 Maaseik, e-mail martinenlieve@telenet.be. Bij haar kan u zich inschrijven door storting van 53 euro op rekening 979-5913207-92.

11


12


Unified G-voetbal FC Berg

Noliko Maaseik sportploeg van het jaar

Het gemengd voetbalteam van Neeroeteren dat ge茂ntegreerd is in de lokale voetbalclubs FC Berg en Real Neeroeren ontving op vrijdag 22 februari in de Lotto-D么me de G-Sportprijs van het Jaar. Het team telt 21 spelers, is samengesteld uit spelers met een mentale beperking maar ook met valide sporters en heeft deel genomen aan de Special Olympics te Londen. Dit mooie en lovenswaardig initiatief startte in 2003 en ijvert voor de volledige integratie van de G-sport in de wereld van de reguliere sportbeoefening. Het team heeft regionale uitstraling en het initiatief ontving daarom van de Provincie Limburg deze waardevolle onderscheiding.

Samen met dit G-team kreeg die vrijdag ook Noliko Volleybalclub Maaseik in de eigen Lotto-D么me de award van de beste sportploeg van het jaar 2012. Dit als waardering voor het neerzetten van een zeer succesrijk sportseizoen waarin de club landskampioen werd, de beker en de supercup won. Hoofdtrainer Bart van de Kerckhove nam de provinciale trofee, een glazen volleybal, voor de club in ontvangst.

Maaslands letterspetterfeest 2.0

Zondag 7 april 2013 - cultureel centrum Neeroeteren Een organisatie van de Maaslandse bibliotheken van DilsenStokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen. Programma Voor de pauze Start om 14u00

Na de pauze Start om 15u30

2 - 6 jaar

Berenjacht

Berenjacht

3 - 6 jaar

Bas en ik

Prentenboekendans (15u15) Prentenboekendans (16u00)

6 - 9 jaar

Piratenschool

Kookatelier

9 - 12 jaar

Kookatelier

Vreselijk vreemde verhalen

6 - 12 jaar

Meneer Zee

Smak, boek in de kijker

10 - 12 jaar

Rapworkshop

10 - 12 jaar

Graffitiworkshop

Doorlopend: Kapsalon, creahoek, voorleescaravan

grimeren,

ballonnenartiest,

Inschrijven en meer info Inschrijven voor het Maaslands Letterspetterfeest kan tot 1 april 2013 via www.kinrooi.be of telefonisch via 089 70 24 92. Ouders moeten zich ook inschrijven! Info via de bibliotheken van Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen. Als er nog plaatsen vrij zijn, kan je ook inschrijven op de dag zelf. EXTRA! Voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar (10, 11 of 12 jaar). Breng je boekenlotjes mee, deponeer ze in de bus en maak kans op een i-pad. Opgelet! Je moet op de prijsuitreiking aanwezig zijn om te kunnen winnen. Met financi毛le steun van de provincie Limburg en het Provinciaal Steunpunt Limburgse Bibliotheken.

13


U volgt toch ook cursus in Achterolmen?! Ook in maart staat het culturele leven op het vlak van vorming en exposities in Cultuurcentrum Achterolmen niet stil. Geniet ervan! Voor informatie en inschrijvingen kunt u terecht op de website, maar ook op het vermelde telefoonnummer en e-mailadres. Inschrijven vooraf is steeds aan te raden. 1) Algemene, culturele en artistieke vorming Word: één van de vormingsklassiekers in Cultuurcentrum Achterolmen. Data: donderdagen 21 en 28 maart in Achterolmen en dinsdagen 12, 19, 26 maart en 16 april in ontmoetingshuis Voorshoven. De ochtendcursussen van 9.00 tot 12.00 uur zijn voor het algemene publiek en de middagcursussen van 13.00 tot 16.00 uur voor senioren. U kunt echter vrij kiezen welk tijdstip voor u het meest geschikt is. Prijs: 90/75/75

Hoe onderhoud ik mijn computer: vaak werkt je computer niet zoals het hoort, terwijl er eigenlijk niets aan is. Dan is hij misschien aan een onderhoud toe. Leer zelf hoe je dat het best doet en spaar op termijn geld en veel ergernis. Donderdag 21 en 28 maart 2013 van 19.00 tot 22.00 uur (Achterolmen) Prijs: 40

Inleiding tot Ralph Benatzky’s operette “In ’t Witte Paard”: vrijdag 22 maart van 19.30 tot 20.00 uur (Achterolmen; mits ticket voorstelling) Prijs: 0/ 2) Persoonlijkheid en gezondheid Introductieavond tri-actief afslankprogramma: leer bewust van je lichaam je gewicht in toom te houden. Dinsdag 26 maart van 20.00 tot 21.00 uur (C.C. Neeroeteren) Prijs: 7/6/5

Tentoonstellingen

Fotografiecircuit Vlaanderen: zoals altijd komen de liefhebbers van de fotografie niets te kort in Cultuurcentrum Achterolmen. Tot dinsdag 26

maart is er “Belgium all the Way” van Jan Crab; vanaf dinsdag 2 april t.e.m. dinsdag 7 mei “Please be Seated” van Bert Vereecke.

Bronzen van Rita Roux en schilderijen van Walter-Jozef Roux*: t.e.m. zaterdag 30 maart* 2013 is deze dubbele tentoonstelling van plastisch en picturaal werk te bewonderen: enerzijds de mooie, ontroerende beelden van de Zonhovense kunstenares Rita Roux en anderzijds de prachtige kleurenwereld van haar vader Walter-Jozef Roux. Cultuurcentrum Achterolmen vindt het een bijzondere eer dat de schilderijen van deze bekende Limburgse schilder voor het eerst na zijn overlijden 20 jaar geleden net hier tentoongesteld worden. De tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk op alle werkdagen en tijdens de voorstellingen in Cultuurcentrum Achterolmen. Op woensdagavonden zijn ze te bezichtigen tot 21.45 uur. (*Uitzonderlijk open op zondag 17 maart van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag 23 en 30 maart van 14. tot 18 uur). Info & inschrijven Cultuurcentrum Achterolmen Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik www.cultuurmaaseik.be Tel.: 089 56.99.51 E-mail: jacques.dalemans@maaseik.be

Buurtvereniging Bleumerwijk-Noorderwijk De laatste activiteit van de buurtvereniging BleumerwijkNoorderwijk van 2012 was een zeer zorgvuldig uitgestippelde ochtendwandeling op zondag 21 oktober langs onze mooie Maasplassen. Een groep van ongeveer 50 personen uit de Bleumerwijk en Noorderwijk, maar ook van daarbuiten, heeft genoten van een gezellige wandeling van ongeveer 6 kilometer. De eerste activiteit van 2013 is, vanwege het succes van onze najaarswandeling, een lentewandeling op zondag 24 maart. Nadere gegevens volgen via de website en email. Noteer de datum alvast in uw agenda! Op de website www.bleumerwijknoorderwijk.be zijn foto’s te zien van de geslaagde najaarswandeling. Volg ook de planning van de andere activiteiten in 2013 via deze website.

14


Werkgroep Documentatie Maaseik vraagt uw hulp Op het bord op de foto staat: “God ter ere - De Kerk tot vreugde - Vlaanderen ten bate.” “De Klaroen, zij roept tot strijd - Strijd voor den lande - Wakker het leger, groot en klein - Christus is de koning - Zijn ridders zijn wij.” “De jonge Klaroeners en Ridders Christi” – “ College H.Kruis – Maaseik” De leden van de Werkgroep situeren de foto in 1940-1945. Uiterst links staat master - Thieu Wieërs (5). Boven is te her-

kennen aalmoezenier E.H. Vandenelzen (22) links, en rechts Kruisheer E.H. Jan Engelen (26). Waarschijnlijk gaat het over een gemengde groep van scouts en klaroeners. Wie weet er meer over en kent deze knapen? Graag meer informatie over WIE, WAAR, WANNEER en WAAROM. Alvast dank. Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30. e-mail: werkgroep@maaseik.be http://sites.google.com/site/dcmaaseik

Schilderij van de 7 barmhartigheden Op 29 augustus 2005 schonk de Stichting de Moffarts het prachtige schilderij van de 7 barmhartigheden uit de 16e eeuw aan de Stad Maaseik. Het schilderij is afkomstig van het OCMW van Maaseik en werd gerestaureerd door Stichting Restauratie Atelier Limburg in Nederland. Het schilderij is maar liefst 4,5 meter lang en omvat 7 schilderijen op paneel. Achtereenvolgens worden volgende taferelen afgebeeld: ‘de hongerige spijzen’, ‘de dorstige te drinken geven’, ‘de vreemdeling huisvesten’, ‘de naakten kleden’, ‘de zieken bezoeken’, ‘de gevangene bezoeken’ en ‘begraven van de doden’. Het schilderij werd opgehangen in de gerestaureerde raadzaal van het Stadhuis, Markt 1 te Maaseik. Ook u kan het schilderij bewonderen. Vraag bij Toerisme Maaseik in het stadhuis.

15


De Groeëte Mezeiker Diksjenaer Het was stadsgenoot en cultuur- en erfgoedminnaar Wim Corstjens, die met zijn gekend dynamisme en zijn overredingskracht oud-taalleraar Theo Kees in september van vorig jaar ervan wist te overtuigen dat uitgerekend hij de uitgelezen man was om onze stad met een eigen dialectwoordenboek te verrijken. Theo is als taalgeïnteresseerde intussen al jaren met ons Maaseikers aan de slag en publiceerde de laatste zeven jaar onder meer een dertigtal druk gelezen en besproken dialectteksten in ‘De Maaseikenaar’. Bovendien lukte het Wim zes competente mensen voor dit dialectproject warm te maken. Vooreerst is er Theo’s echtgenote, oud-taallerares Mady Colson, met wie hij terzake op vrijwel permanente basis ruggespraak houdt en die zijn pennenvruchten in de computer invoert, wat overigens geen sinecure is. Dan zijn er de bekende specialisten op het gebied van het Maaseiker dialect, Tony Van Wijck en Martin Boonen, die samen met Wim en Mady en onder Theo’s leiding zijn geschriften in een wekelijkse vergadering evalueren. Dat Tony en Martin rond ons Maaseikers al 40 jaar bijzonder actief zijn, is algemeen geweten. Enkel wie de periodiek ‘De Maaseikenaar’ veertig jaar niet gelezen heeft, is dit misschien ontgaan. Terloops merken wij op dat Tony, Martin en Theo in eenzelfde verhouding – elk voor een derde dus – de ca. 10 000 lemma’s in een gezamenlijke databank onderbrachten. Voorts zijn er de correctoren Marcella Raets en Jaak Bergers, die respectievelijk de aspecten ‘correct woordgebruik’ en ‘Duits’ onder de loep nemen. In het woordenboek wil Theo, die ook zelf Duits studeerde, namelijk aantonen dat wij als nazaten van de Oostnederfranken een taal hanteren die wel erg

nauw verwant is met het Hoog-Duits. Aan de hand van vrijwel de volledige vocabulaire van een Maaslandse gemeente, Maaseik dus, zal hij aantonen hoe nauw die band en dat parallellisme wel zijn. Een onderneming overigens die op die schaal allicht zonder precedenten is. Voorbeelden

▪▪vréchlap (m.; -lép; -lépke) [Hd.Frechling], vréklap; brutale

kerel: dae vréchlap haet ze ins good op z’n pri-j gekrieëge (heeft rammel gehad) ómdet-er daen troeëg van e vroumës (lompe en dikke dame) aan häör échëlse wange (achterwerk) haw geveuld. ▪▪vreeswaer (o.; g.mv.; g.dim.) [Hd. Frostwetter, Eng. freezing weather], vriesweer: mèt dit vreeswaer goeën we zjus oppe middig ins oppe loch en ós get vërtrieëje (een wandelingetje maken).

Lichtstoet Opoeteren Zaterdag 16 MAART 2013 START om 20.00u aan de Drie-Eikenstraat. Ontbinding met afsluitingsbal aan speelplein De Leu.

24 16 Omleidingsplan Ter gelegenheid van de Lichtstoet is het parkeren van voertuigen verboden op de omloop van de stoet vanaf 18 uur tot 24 uur. Alle verkeer is op de omloop verboden vanaf 19 uur tot 24 uur. Het verkeer dient de omleidingen te volgen.


Week van de vrijwilliger 2013. Dank aan alle vrijwilligers!! vrijwilliger zijn Is vrijwillig Maar niet vrijblijvend Is verbonden Maar niet gebonden Is onbetaalbaar Maar niet te koop

warme waardering van mens tot mens. Vrijwillgers vormen het sociaal kapitaal van de samenleving. Vrijwilligers brengen begrippen zoals solidariteit, samenwerken en constructieve samenlevingsopbouw dagelijks in praktijk. Zonder die vrijwilligers zouden veel mensen mekaar nooit ontmoet hebben. Mensen laten voelen dat zij erbij horen is enorm belangrijk. Dank u wel vrijwilliger voor uw inzet, in het verleden, vandaag en in de toekomst.

Is positief denken Is positief doen Met als enig doel Voor jezelf en de ander Een goed gevoel. In naam van het ganse stadsbestuur dankt Gerard Ignoul, schepen voor welzijn en OCMW-voorzitter, alle vrijwilligers in Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik. In ons land zijn meer dan één miljoen vrijwilligers actief in allerlei organisaties en bewegingen. Vrijwilligerswerk is niet alleen onmisbaar voor wie het doet, maar nog veel meer voor de samenleving. Vrijwilligerswerk levert bergen waardering - geen eurowaardering - maar

Bestrijding Eikenprocessierups 2013 De voorbereidingen voor het bestrijden van de eikenprocessierups zijn reeds volop bezig. Dit jaar voorziet de stad net als in 2012 ook bestrijding van rupsen in zomereiken op privé-domein! Om te kunnen en mogen bestrijden, moet er uiteraard aan een aantal voorwaarden voldaan worden: ▪▪De eiken moeten bereikbaar zijn met een grote tractor (voldoende brede doorgang); ▪▪De eigenaar moet akkoord gaan met eventuele schade aan gazon, weiland, ...; ▪▪De bomen mogen niet staan in beschermde zones (VEN-gebied of Natura 2000 netwerk). Kleine eikjes die u zelf kan sproeien kan u best zelf behandelen indien u dit nodig acht. De startdatum van de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups is weersafhankelijk en de bestrijding moet gewoonlijk gebeuren in een tijdspanne van slechts enkele weken. Wanneer er zich een tijdsgebrek dreigt voor te doen, zal de behandeling van bomen dichter bij woningen voorrang krijgen op bomen verder van woningen (in weilanden, langs routes, ...). Indien particulieren een bestrijding wensen van processierups kunnen ze dit tot 29 maart 2013 doorgeven aan de milieudienst van de stad Maaseik (via 089/560.560 of milieu@maaseik.be). De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden: Naam, adres, telefoonnummer, aantal zomereiken, +/- afstand tot woning, bereikbaarheid met tractor, eventuele nuttige extra info. Info Milieudienst T. 089 560 560 E. stad.maaseik@maaseik.be

17


Oproep aan iedereen die ijvert voor de sport Net zoals de gemeenteraad moet ook de stedelijke adviesraad voor sportaangelegenheden om de 6 jaar opnieuw worden samengesteld en moet er een nieuw sportraadbestuur worden verkozen. Deze adviesraad moet representatief zijn voor alle vormen van sportbeoefening. Wie nog geen lid is van deze raad moet voor 31 maart 2013 een aanvraag sturen naar of contact opnemen met de sportdienst. Niet alleen sportclubs en sportinstellingen die een werking hebben in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren kunnen lid worden maar ook afgevaardigde van privé-sportinstellingen zoals van fitnesscentra, maneges, schaatsbaan, enz., evenals vertegenwoordigers van de plaatselijke onderwijsinstelling en seniorengroeperingen, deskundigen inzake sport die woonachtig zijn in de Maaseik, individuele en niet-georganiseerde sportbeoefenaars, organisatoren van sportevenementen, personen uit de gehandicaptensport en de sportmedische wereld (dokters en kinesisten, verzorgers), trainers, (ex-)professionele sportbeoefenaars, enz. De bestuursleden, vrijwilligers of afgevaardigden van de plaatselijke sportclubs of instellingen en alle bovengenoemde deskundigen of personen die willen zetelen in het sportraadbestuur, moeten eveneens voor 31 maart 2013 hun kandidatuur sturen naar de Stedelijke Sportdienst t.a.v. Jos Roex, Sportlaan 8,, 3680 Maaseik of naar e-mail jos.roex@maaseik.be tel. 089/56 34 36. Men kan zich kandidaat stellen voor de functies van voorzitter, en/of ondervoorzitter en/of bestuurslid. Een speciale oproep gaat uit naar vrouwelijk engagement. Op de algemene vergadering van de sportraad, die zal plaatsvinden op dinsdag 16 april 2013 om 19.00u in Cultuurcentrum Achterolmen, worden alle nieuwe leden opgenomen en zal het nieuwe bestuur worden verkozen. Dit bestuur dat een 8 keren per jaar vergadert, zal zeer nauw worden betrokken bij het uitstippelen van het sportbeleid in de komende zes jaren. VOOR CLUBS , SCHOLEN EN ORGANISATIES DIE REEDS SPORTRAADLID ZIJN. Ondergetekenden: dhr/mevr .............................................................................................................................................................................................. afgevaardigde van vereniging/organisatie: ................................................................................................................................................................... straat: ............................................................................. nummer: .................. te 3680 Maaseik, tel.: ..................................., GSM: ..................................., e-mail: .............................................................................................................................................. stelt zich kandidaat voor de functie van (één of meer aankruisen): □□voorzitter van de sportraad. □□ondervoorzitter van de sportraad. □□bestuurslid of sectievoorzitter. Datum: ..........................................

Handtekening

VOOR DESKUNDIGEN EN INDIVIDUELEN DIE LID WENSEN TE WORDEN. Ondergetekenden: dhr/mevr .............................................................................................................................................................................................. straat: ............................................................................. nummer: .................. te 3680 Maaseik, tel.: ..................................., GSM: ..................................., e-mail: ..............................................................................................................................................

18

wenst lid te worden van de algemene vergadering van de Stedelijke sportraad Maaseik en stelt zich TEVENS / NIET (schrappen wat niet past) kandidaat voor de functie van (één of meer aankruisen): □□voorzitter van de sportraad. □□ondervoorzitter van de sportraad. □□bestuurslid of sectievoorzitter. Datum: ..........................................

Handtekening


Gebruik sporthallen – sportseizoen 2013 -2014 Voor het sportseizoen augustus 2013 tot en met mei 2014 kunnen sportverenigingen, recreatievelingen en andere sporters hun verzoeken opgeven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties. De aanvragen voor permanente activiteiten moeten toekomen bij de Stedelijke Sportdienst vóór mei 2013, en dienen als volgt geformuleerd: ▪▪sporthal ... ▪▪grote zaal, deelveld, kleine zaal, ... ▪▪dag – uur – periode ▪▪soort activiteit.

Ook voor sporadische sportactiviteiten bieden de sporthallen nog steeds mogelijkheden. De gebruiksaanvragen kunnen te allen tijde worden gericht aan: Sportdienst Maaseik Sportlaan 8, 3680 Maaseik Tel.: 089 56 58 78 E-mail: benny.vastmans@maaseik.be

Sportiefste inwoners stad Maaseik 2012 Deze sportieve dames werden in 2012 80 jaar en doen nog regelmatig aan sport.

Mia Claessens en Mia Janssen

191 Gerardine Schoups


bibliotheek

Win een Ipad 2 en kom naar het Letterspetterfeest 2.0 in Neeroeteren Maak tijd om te lezen en win deze Ipad 2.

Beste boekenliefhebber Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar (ben je dus 10,11 of 12 jaar)? Wil jij kans maken om een Ipad 2 te winnen? Lees dan zoveel mogelijk boeken vóór 6 april 2013. Vul voor elk gelezen boek een boekenfiche in en ontvang hiervoor in je bib een ‘boekenlotje’. Deponeer deze ingevulde lotjes in de grabbelton op het Letterspetterfeest 2.0 op zondag 7 april 2013. Hieruit wordt de winnaar van een Ipad 2 geloot! Dus veel lezen betekent veel lotjes... en meer kans om te winnen. Ps: Per bibliotheek worden er ook nog andere leuke prijzen verloot! Het Letterspetterfeest 2.0 vindt plaats in het Cultureel Centrum van Neeroeteren en wordt georganiseerd door de Maaslandse Bibliotheken (Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen), met financiële steun van de Provincie Limburg en het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken.

Doe mee aan de Digitale Week Van 20 tot en met 26 april doet de bibliotheek van Maaseik weer mee met de Digitale Week. Overal in Vlaanderen vinden dan leuke multimedia activiteiten plaats. In onze bib is er plaats voor digitale fotografie, tablets, ebooks, smartphones en nog veel meer. Over al deze dingen ontvang je een hele week lang gratis hulp en uitleg. Maar er is nog veel meer, zoals een cursus Tax on web of computerhulp aan huis. Voor het volledige programma kan je binnenkort terecht in de bib of op www.bibmaaseik.be/digitaleweek. Noteer zeker zaterdag 20 april al in uw agenda. Op die dag starten we de Digitale Week met heel interessante en zelfs ronduit spectaculaire digitale activiteiten!

Nieuwjaarstoast met An Olaerts valt in de smaak Op zondag 20 januari trotseerden een 60-tal bezoekers het barre weer en zakten af naar de bib waar columniste An Olaerts haar opwachting maakte. We nodigden haar uit voor een lezing met bijhorende Nieuwjaarstoast in het kader van Toast Literair (i.s.m. Davidsfonds Maaseik). An had pittige teksten meegebracht, ondersteund door verrassende beelden van Annelie Vandendael. Niet alleen sprookjes moesten eraan geloven, ook kokende mannen en zelfs gepensioneerden bleven niet gespaard van haar rake observaties. Het publiek lustte de uitdagende pen van de vinnige jongedame wel en dat geldt eveneens voor het rijkelijk gedegusteerde Jan Van Eyckbier.

20

Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

Meer info over An Olaerts: http://www.anolaerts.be ‘Achterwerk: stukjes scherp voor ijverige mensen (verzameling columns, prachtig geïllustreerd door Klaas Verplancke, beschikbaar in de bib)


Gezocht: luistergrage oortjes!

Taalstimulering voor anderstalige kinderen

Heb je zin om te komen luisteren naar een leuk verhaal op woensdagnamiddag? Elke maand wordt er voorgelezen uit de beste nieuwe prentenboeken. Aansluitend doen we een leuke knutselactiviteit! Deelname is gratis. Mama’s en papa’s kunnen ondertussen grasduinen in het uitgebreide aanbod van de bib, de krant lezen of een kopje koffie drinken. Meer info: 089 564 074 of maaseik@bibliotheek.be

Waar is dat feestje? Hier ... in onze bib!!! Verjaardagsfeesten, trouwpartijen, het Suikerfeest, Kerstmis... Tijdens de taalstimuleringssessie van zaterdag 26 januari hebben de kinderen over allerlei feesten gepraat. Feesten zijn volgens hen overal en voor iedereen steeds leuke gebeurtenissen. En we kunnen hen geen ongelijk geven! Carnaval is natuurlijk ook een beetje een ‘feest’ en daarbij mogen maskers niet ontbreken. Onze kleuters knutselden hele mooie maskers uit verschillende materialen. Hier presenteren we je enkele foto’s van de kleuters met hun prachtige creaties!

Voorleeskalender: Woensdag 27 maart, woensdag 29 mei en woensdag 26 juni. Start is telkens om 14 uur.

Kinderen ontdekken klassieke muziek! In januari organiseerde de bib Luisterkabinetten voor de kinderen van het derde leerjaar. Op een speelse, laagdrempelige manier kennismaken met klassieke muziek.... dat zijn de luisterkabinetten! Vijftien klassen namen deel in de bib van Maaseik en Neeroeteren. Samen met Sofie Brockmans (Muzemix) gingen ze aan de slag met het eenvoudige thema van ‘Broeder Jacob’. ‘Broeder Jacob gaat op jacht’ ‘Broeder Jacob waagt een walsje’ ‘Broeder Jacob heeft een nachtmerrie’ ... maar welke titel hoort nu eigenlijk bij welke versie van dit bekende liedje? De deelnemertjes kwamen tenslotte aanzetten met een eigen interpretatie, die ze enthousiast ten gehore brachten aan de rest van de klas. Een plezante manier om kinderen te laten proeven van klassieke muziek!

Gedichtenbomen in de bib van Neeroeteren Als bibbezoeker zal het je zeker opgevallen zijn dat we de jaarlijkse Gedichtendag niet ongemerkt hebben laten passeren. Alles stond deze keer in het teken van muziek en in onze uitgebreide muziekcollectie vonden we genoeg poëtische pareltjes om met een inspirerende themastand uit te pakken. We organiseerden ook een wedstrijd voor de basisscholen. De volgende klassen leverden een gedichtenboom af in de bib van Neeroeteren. In ‘VLS Oeterveld’ werkten de leerlingen van het vijfde leerjaar samen, ze kregen vier klanken voorgeschoteld waarmee ze een gedicht ‘knutselden’. Dit resulteerde in een gedichtenboom. De leerlingen van het tweede leerjaar van ‘VLS De Wissel’ leverden drie bomen met

spookjes af. Het eerste leerjaar van juffrouw Marijke van Berckelaer (‘De Oogappel Voorshoven’) pakte het thema als volgt aan: ‘Op onze school zetten wij elke maand een talent in de kijker. Tijdens de maand december en januari werkten we samen met de jongens en meisjes van het zesde leerjaar rond het talent ‘Taalknap’. Wij hebben heel veel activiteiten aangeboden en er groeide stilletjes aan een heuse ‘ taalknapboom ‘ met allerhande gedichten.’ (zie foto boom vrsh) Alle deelnemende klassen ontvingen een mooi boekenpakket als dank voor hun inzet.

De bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren zijn gesloten op zondag 31 maart (Pasen) en maandag 1 april (Paasmaandag).

2118


Lokaal Overleg Kinderopvang. Wil u meewerken? Door de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Maaseik zal ook de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang opnieuw worden samengesteld en zal er een nieuwe voorzitter verkozen worden. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad met een vertegenwoordiging van het politieke beleid, Kind en Gezin en lokale actoren (afvaardiging van allerlei diensten die kinderopvang voorzien of met kinderen werken, vertegenwoordigers van scholen en ouderraden, ouders, enz.). Wat doet het LOK? Het LOK formuleert adviezen rond te nemen initiatieven over kinderopvang, keurt beleidsvoorstellen op het vlak van kinderopvang goed of af, kan haar medewerking geven aan initiatieven op vlak van kinderopvang, tracht het aanbod op vlak van kinderopvang op elkaar af te stemmen en wil overkopelend en/of ondersteunende initiatieven van alle partners organiseren, bevorderen en stmuleren. De taken van de voorzitter zijn: neutraal, aanvaardbaar voor alle actoren van het lokaal overleg, communicatief en onderhandelingsvaardig, bij voorkeur geen vertegenwoordiger van een betrokken initiatief, bewaker van de proceskant, het ordentelijk laten verlopen van de vergaderingen, het bewaken van de belsuitvorming, verantwoordelijk voor verslaggeving, behoort een algemeen inzicht te hebben in de thematiek van de kinderopvang en streeft naar een degelijk eindresultaat, met name het realiseren van een lokaal beleidsplan kinderopvang, mobiliseert de deelne-

22

mende actoren aan het overleg tot samenwerking in nauw overleg met de stad Maaseik en met provinciale verantwoordelijke van Kind & Gezin en realisator van ouderparticipatie. Het gaat om een functie op vrijwillige basis met logistieke steun door een ambtenaar (secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang) van de stad Maaseik. Heeft u interesse? U kan terecht bij Stad Maaseik – Dienst buitenschoolse kinderopvang Ilse Snijkers Tel. 089 56 05 68 E-mail: ilse .snijkers@maaseik.be


EFRO-Gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden In het kader van de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ lanceerde EFRO in het voorjaar 2011 een oproep omtrent gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden. De EFRO-oproep ambieerde het realiseren van een kernversterking en een verhoging van de multifunctionaliteit van de gemeentelijke kernen. Aantrekkelijke handelspanden zijn immers van groot belang om een winkelkern nieuw leven in te blazen. Kwaliteitsvolle Vlaamse winkelomgevingen De oproep richtte zich zeer specifiek naar de Vlaamse gemeenten om hen aan te zetten een beleid uit te werken voor de renovatie van winkelgevels en leegstaande handelspanden. De acties die een gemeente in samenwerking met de begunstigde handelaars onderneemt, moeten in functie staan van het creëren van een kwaliteitsvolle winkelomgeving met een gedifferentieerd aanbod aan handelspanden. Maaseiker Handelspanden profiteren mee Stad Maaseik is mee ingestapt in dit project en bood vanaf 2012 over een periode van 2 jaar de handelaars de mogelijkheid om per pand een subsidie van maximum € 10.000 te ontvangen voor de gevelrenovatie van hun handelspand of de renovatie van een leegstand handelspand. Schepen van lokale economie, Kevin Drees: “Renovatiewerken zijn duur en worden daarom vaak op de lange baan geschoven. De subsidie kan drempelverlagend werken en een stimulans zijn om de renovatie nu wél en op korte termijn aan te pakken”. Er is een reglement opgesteld waarin de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage duidelijk omschreven worden. “Belangrijk is dat we vooral de handelspanden binnen de wallen van Maaseik viseren. Dit aangezien voornamelijk dit deel van het Maaseiker handelsapparaat de afgelopen jaren kampt met meer leegstand. En laat nu net leegstand een van de meest hinderlijke elementen zijn voor een vitaal straatbeeld en de aantrekkelijkheid van het centrum. We moeten realistisch zijn: niet alleen Maaseik heeft hiermee te kampen, maar heel België met een gemiddelde leegstand van 6,6% met Limburg als een van de koplopers. Leegstand in centrale winkelgebieden zoals de binnenstad is bovendien hoger dan in de ondersteunende en overige winkelgebieden. Dit voornamelijk natuurlijk door de economische crisis, maar ook door de opkomst van shoppingcentra en grootschalige winkelconcentraties”.

Makeover “Stad Maaseik begrijpt het belang van een kernversterking. We zien dit dossier dan ook als een eerste stap die kadert in een stimulerend beleid om de binnenstad van Maaseik een vernieuwend uitzicht te geven en nieuw leven in te blazen”. Subsidie Er is in totaal, gespreid over 2012 en 2013 een totaalbedrag van € 240.000 gereserveerd om te investeren in de binnenstad van Maaseik, met een kost van slechts € 36.000 te dragen door de stad. De subsidie voor dit project wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (HERMES) en de Provincie Limburg en de Stad Maaseik. Efro-steun: € 72.000 = 30% Hermesfonds: € 96.000 = 40% Provincie Limburg: € 36.000 = 15% Stad Maaseik: € 36.000 = 15% De uit te voeren werken moeten minimaal € 2.000 excl. BTW bedragen. De subsidie bestaat uit de tussenkomst van 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 10.000. Het project richt zich tot eigenaars en huurders-handelaars van panden. Vorig jaar hebben bijna 10 handelaars en eigenaars gebruik gemaakt van deze subsidies. De resultaten zijn stilletjes aan zichtbaar in de binnenstad. Maar er zijn nog subsidies voorhanden en we willen daarom dit project nog eens extra onder de aandacht brengen, zodat potentiële renoveerders de boot niet missen. Inschrijven kan nog het hele jaar. Inschrijfformulier en gemeentelijk reglement vindt u op onze website www.maaseik.be/ondernemen. Klik vervolgens op ‘subsidiereglement renovatie’ Voor meer informatie: Dienst Lokale Economie Administratief Centrum – derde verdieping Lekkerstraat 10 - 3680 Maaseik Tel. 089 56 05 59 E-mail Patricia.lehmann@maaseik.be

23 Voor

Na


2013 dient zich aan als een druk jaar Om te beginnen werd meteen een begin gemaakt met de organisatie van de UNIZOMaaseik Award 2013. Elke zelfstandige ondernemer en vrije beroeper, minstens drie jaar actief in Maaseik, kan zich kandidaat stellen. Verder is UNIZO-Maaseik gestart met een werkgroep ‘kmo en industriezones’. Er wordt ook gekeken over de gemeentegrenzen heen naar een mogelijke samenwerking met de lokale ondernemersvereningen uit de buurgemeenten. Ook dit jaar plant Unizo een activiteit met en voor de collega-ondernemers in het zuiden in samenwerking met de ngo Trias. Trias coördineert de ontwikkelingssamenwerking voor zes bewegingen, waarvan ook UNIZO deel uitmaakt. Trias bevordert de bestaanszekerheid en de actieve deelname van kleinschalige ondernemers en familiale landbouwers aan duurzame processen van lokale economische ontwikkeling (www.triasngo.be). En deze activiteiten rond vorming en netwerking staan alvast op de rails: ▪▪Financiering van ondernemingen in maart ▪▪Coaching, communicatie en antistress voor vrouwelijke ondernemers in juni

▪▪Focus op de klant in september ▪▪Ondernemerschap en spiritualiteit in het najaar Volg op www.unizo.be/maaseik en www.facebook.com/ UNIZOMaaseik. Contact via de voorzitter: info@mercuriusdm.be, 0495 524374.

Maaseiker ontwerpbureau Studio Segers onderscheiden Het ontwerpersbureau Studio Segers uit Maaseik heeft een onderscheiding ontvangen bij de jaarlijkse Henry van de Velde Awards & Labels, uitgereikt door Design Vlaanderen. Het meubelbedrijf Indera uit Dilsen-Stokkem (uit de Mecam-groep) werd bekroond met de Award voor Bedrijf. De ontwerper van deze meubelen is Wim Segers van Studio Segers. Verder ontving de radiator Beams van Vasco het Henry van de Velde Label én de OVAM Award ‘Product op de Markt’. Ook dit is een ontwerp van Studio Segers. Tot slot kreeg Maarten De Ceulaer de Award voor Jong Talent. Zij ontvangen elk een geldprijs van 5.000 euro, een kalligrafisch getuigschrift van Brody Neuenschwander en een zilveren trofee ontworpen door Helena Schepens.

24

Design Vlaanderen heeft de nieuwe designradiator Beams van fabrikant Vasco in Dil- Minister Joke Schauvliege en Wim Segers sen-Stokkem bekroond met de Henry van de Velde-prijs, één van de belangrijkste onderscheidingen voor design in ons land. Een pluim op de hoed bovendien van Studio Segers uit Maaseik, dat het Beams-concept ontwierp. “We hebben gekozen voor een architecturale vormgeving, die opgevrolijkt wordt met eenvoudig verwisselbare accessoires,” zegt Wim Segers van Studio Segers. “Het praktische toebehoren, zoals handdoekbeugels of kapstokken, zijn bijvoorbeeld beschikbaar in allerlei geometrische vormen, in neutraal zwart en wit of in catchy fluokleuren.”


’t Dorpshuys wint Limburgse “Fair Trade Toffee” ’t Dorpshuys, plattelandshotel en initiatief in de sociale economie, heeft de Limburgse “Fair Trade Toffee” 2013 gewonnen in de categorie ‘toegepast’. Daarmee looft de Provincie Limburg het consequente gebruik van eerlijke producten in de hele werking van ’t Dorpshuys. ’t Dorpshuys opende in mei 2011 haar deuren in het voormalige gemeentehuis van Opoeteren. Het wil bijdragen aan een aantal maatschappelijke meerwaarden door het uitbaten van een kleinschalig plattelandshotel met fiets- en wandelterras. Die meerwaarden zijn sociale tewerkstelling, duurzaamheid, toegankelijkheid, vakantie voor iedereen en fair trade. Wat dat laatste betreft, staat ’t Dorpshuys garant voor een consequent gebruik en promotie van fair trade producten zoals koffie, thee, wijn en vruchtensappen. Maar ‘eerlijke handel’ betekent ook dat ’t Dorpshuys streekproducten hoog op de kaart zet. Zo is er een samenwerking met PUUR Limburg, een initiatief dat een actieve promotie voert voor Limburgse streekproducten. De prijs werd op Valentijnsdag uitgereikt in Cultuurcentrum Muze in Heusden-Zolder. Meer info over de Fair Trade Toffee vind je op www.fairtradelimburg.be. Info ’t Dorpshuys vzw Schoolstraat 10 3680 Maaseik 089-86 40 03 dorpshuys.opoeteren@gmail.com www.hetdorpshuys.be. Contactpersoon: Wendy Daems

25 Vlnr.: Jos Simons, Thea Pläschke, Tina Colson en Wendy Daems


Loopt je peuter steeds weg van tafel, lust je kindje niets of vliegt het eten van de ene kant van de tafel naar de andere, ... ? Heb je veel onderbroken nachten, word je voor dag en dauw wakker of is het elke avond een strijd om je kindje in bed te krijgen? Regionaal Netwerk Kraamzorg organiseert samen met Opvoedingswinkel Maasland een GRATIS informatiemoment uit waarin deze thema’s aan bod komen.

Inschrijven via:

▪▪jbuvens@groepkvlv.be ▪▪0477/05 23 55 ▪▪je aanwezigheid bevestigen op de Facebookpagina van Kraamzorg Landelijke Thuiszorg bij de evenementen.

Wanneer: Informatie over slapen: 16 april van 9u30-11u30 Waar: Consultatiebureau Kind en Preventie, Bleumerstraat 66A te Maaseik

Babyborrel aangeboden door Gezinsbond en Stad Maaseik Op zondag 24 maart 2013 nodigt de Gezinsbond en de Stad Maaseik alle jonge ouders uit die in 2012 een kindje kregen. Ouders en kinderen onthullen een geboorteboom voor de kindjes van 2012 daarna wordt hen een infobeurs en een klein ontbijt aangeboden. Doorlopend is er een informatiebeurs met initiatieven die actief zijn in de kindersector. Gezinsbond, Landelijke Kinderopvang, Opvoedingswinkel, en bibliotheek stellen hun werking voor. Tevens wordt er doorlopend animatie en kinderoppas voorzien. De vrijwilligers van de gezinsbond leiden alles in goede banen en voorzien naast het aanbod zelf een kleine attentie voor elke deelnemer. De jonge ouders ontvingen half februari een persoonlijke uitnodiging, heeft u een kindje gekregen in 2012 en geen uitnodiging voor de babyborrel, meldt u dan bij onderstaand contactpersoon. Meer informatie kan u verkrijgen bij: dienst welzijn, Jacqueline Creemers 089/56.05.56 of e-mail: jacqueline.creemers@ maaseik.be.

Gezondheidsenquête 2013. Maaseik werd geselecteerd. De stad Maaseik werd geselecteerd om deel te nemen aan de volgende nationale Gezondheidsenquête die over heel het jaar 2013 loopt. Wees dus niet verbaasd als u wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen! Waarom een Gezondheidsenquête? Voor het uitvoeren van een doeltreffend gezondheidsbeleid, dat dicht aanleunt bij de werkelijke behoeften van de bevolking, moet de overheid een beroep kunnen doen op volledige en betrouwbare informatie over de gezondheidstoestand van de burgers. Daarom organiseert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid sinds 1997 om de 5 jaar een Gezondheidsenquête bij de Belgische bevolking. De gezondheidsenquête peilt naar de gezondheidstoestand en naar de gevolgen van eventuele gezondheidsproblemen op het dagelijks leven. Ze is ook geïnteresseerd in het gebruik van geneesmiddelen, de mate waarin de bevolking deelneemt aan preventieve geneeskunde, het gebruik van gezondheidsdiensten en de toegankelijkheid van zorg voor verschillende socioeconomische groepen van de bevolking. Ook een reeks vragen over de leefgewoonten die een invloed hebben op de gezondheid komen uitgebreid aan bod. Deze gegevensverzameling laat toe de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de bevolking te verbeteren. Meer informatie De eerste resultaten van de Gezondheidsenquête 2013 zouden vanaf eind 2014 beschikbaar moeten zijn. De analyses zullen ons toelaten een goed zicht te krijgen op de gezondheid van Belgische bevolking.

26 Babyborrel 2012

Bijkomende informatie en de resultaten van voorgaande enquêtes kunnen worden geraadpleegd op de volgende website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid: www.gezondheidsenquete.be.


Wat als je dierbare kanker heeft? Kanker en de behandeling ervan brengen vaak angst, onzekerheid en ontreddering teweeg, niet enkel bij patiënten, maar ook bij hun familieleden. Daarnaast kan kanker ook het evenwicht binnen het gezin ernstig verstoren. Als ouder, partner, broer of zus betekent men vaak een grote steun, maar hoe gaat men zelf om met deze ziekte bij een dierbare? Waar kan men terecht en wat zijn de eigen specifieke noden? Hoe vindt men de balans tussen zorg voor de ander en zelfzorg? Ook minderjarige gezinsleden worden getroffen wanneer een ouder of grootouder kanker heeft. Veel dingen in het gezin draaien dan om de problemen van de (groot)ouder waardoor een (klein)kind mogelijks weinig tijd voor zichzelf overhoudt. Er kunnen gevoelens van angst, boosheid, verdriet en eenzaamheid optreden. Graag brengt de psychologische dienst van het Ziekenhuis Maas en Kempen enkele nieuwe projecten onder uw aandacht, die in het kader van het Nationaal Kankerplan van de

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid uitgevoerd worden. Deze projecten richten zich op de psychologische ondersteuning van naasten van kankerpatiënten. Uit ervaring en onderzoek weet en merkt men dat partners en ouders er deugd aan hebben andere lotgenoten te ontmoeten. Dat broers en zussen benieuwd zijn hoe andere ‘broers en zussen’ dit doen. Dat kinderen ook even kind mogen zijn en aansluiting zoeken bij leeftijdsgenoten. Voor zowel volwassenen als adolescenten biedt het Ziekenhuis Maas en Kempen open groepsinterventies aan. Deze maandelijkse groepsmomenten geven naasten de kans om over specifieke thema’s ervaringen uit te wisselen met andere lotgenoten. Dit gebeurt in een ontspannen en persoonlijke sfeer. Kinderen kunnen tevens terecht voor individuele contacten en worden ontvangen in een kindvriendelijke begeleidingsruimte. Een psycholoog is steeds aanwezig om de groepen te structureren en ter ondersteuning van de deelnemers. Het Ziekenhuis Maas en Kempen organiseert informatieavonden op verschillende locaties. Op deze manier kan u reeds kennismaken met onze psychologen en worden verdere vragen beantwoord. 4 april 2013, 19u-20u30, Cultuurcentrum Achterolmen Maaseik, Van Eycklaan 72. Voor meer info en inschrijvingen: Kim Lemmens, psychologe – 089/50.94.03 Loes Habraken, kinderpsychologe – 089/50.98.51 lotgenotengroepen@zmk.be

Project in de kijker.

Labbas Werking Maaseik steunt weeshuis en vrouwenwerking in Tan Tan. Labbas Werking Maaseik zet zich al meer dan zeven jaar in voor het weeshuis ‘Dar Al Atfal’ en de vrouwenwerking ‘Zarbia Tan Tanija’ in Tan Tan, Marokko. De samenwerking begon, zoals zo vaak, na een rondreis door Marokko en een bezoek aan het weeshuis. Rosa Dreesen, initiatiefneemster en bezielster van het eerste uur, was onder de indruk en wist meteen een groep enthousiaste medewerkers rond zich te verzamelen. In het weeshuis verblijven een honderdtal jongens en meisjes tussen drie en achttien jaar. De meesten van hen komen uit tentenkampen in de Westelijke Sahara, het woestijngebied ten zuidwesten van Marokko dat al jaren twistpunt is tussen Marokko en de onafhankelijkheidsbeweging ‘Polisario’. Tijdens de rondreis in 2004 viel het op dat het weeshuis ondersteuning van buitenaf goed kon gebruiken. De infrastructuur liet te wensen over en er was nood aan keukengerief, slaapmateriaal, spelmateriaal, schoolgerief en kleding. Labbas Werking Maaseik ontstond en richtte algauw jaarlijkse bezoeken in, in eerste instantie om hulpgoederen te brengen. Later werd die steun uitgebreid naar de aankoop terplaatse van allerlei materiaal, bedden, matrassen, keukengerief enzovoorts. Ook de lokale vrouwenwerking van Tan Tan, die onder meer actief is in het weeshuis, geniet steun uit Maaseik. De vrouwen hebben een werking in een gebouw vlakbij het weeshuis, waar zij leren lezen en schrijven. Maar ze werken ook samen binnen een soort van coöperatieve vennootschap voor de bereiding en verpakking van couscous. Hier ligt misschien wel de sleutel voor een betere toekomst voor de vrouwen en kinderen van Tan Tan. De voorzitster van de vrouwenvereniging maakt zich immers sterk dat het “inkomen van de vrouwen zal vertienvoudigen” als zij kunnen beschikken over een professioneel ‘seal-apparaat’ voor de verpakking van couscous. Dit is meteen de huidige uitdaging voor Labbas! De projecten van Labbas Werking Maaseik kunnen al jaren rekenen op financiële ondersteuning van de Stad Maaseik. Voor meer info kan je contact opnemen met Rosa Dreesen via 089-56 63 18. Een bijdrage storten kan op rek. 979-6440404-94.

27


Gokhulp.be Er wordt in het algemeen van uitgegaan dat problematische gokkers een ‘verborgen groep’ vormen die eerder zelden beroep doen op hulpverlening. Het is niet precies geweten hoeveel mensen in België regelmatig gokken of gokproblemen hebben, omdat er nog geen systematisch onderzoek plaatsvond. Uit een beperkt onderzoek bij gokkers in 2004 bleek wel dat 14% voldeed aan de kenmerken van problematisch gokken, 42% was ‘risicogokker’. De meeste problematische gokkers waren toen terug te vinden in de speelautomatenhallen. Het is niet onwaarschijnlijk om te veronderstellen dat momenteel een heel aantal problematische gokkers online spelen. Gokwebsites zijn immers zeer gemakkelijk bereikbaar, zijn 24/24 toegankelijk en je kan er ongelimiteerd spelen zonder enige vorm van sociale controle. Op internet kunnen spelers sneller elk tijdsbesef uit het oog verliezen. Bovendien spelen ze met ‘virtueel geld’ op voornamelijk ‘short-odd’ spelletjes die onmiddellijk resultaat genereren. De kans is dus veel groter dat je als speler in een roes terecht komt en de realiteit ‘vergeet’. Een online aanbod voor deze groep van spelers is dus een goed idee. Zeker omdat te verwachten valt dat steeds meer gokkers online te vinden zullen zijn, wegens het groeiende aanbod van online kansspelen. In dit kader werd recent de tweetalige website ‘gokhulp.be/aide-aux-joueurs.be’ gelanceerd. Het informatieve gedeelte van deze website omvat heel wat materiaal over kansspelen en gokproblemen. Verder over: de functie van gokken, mogelijke denkfouten bij gok-

kers, hoe hou je het plezierig, wettelijke bepalingen, de soorten kansspelen, en risico’s en kenmerken van problematisch spelen. Er is een FAQ-rubriek, informatie rond hulpverlening en bezoekers kunnen berichten plaatsen in een publiek forum. Daarnaast zijn er drie soorten ‘zelftests’ beschikbaar voor de bezoeker die zichzelf vragen stelt over zijn gokgedrag. Ook mensen uit de omgeving van problematische spelers kunnen heel wat tips vinden. Iedereen die gokproblemen ervaart en iets aan zijn gedrag wil veranderen kan zich op de website anoniem aanmelden bij het (kosteloze) online zelfhulpprogramma. Tijdens het programma, dat volgens keuze 3 tot 12 weken duurt, kunnen deelnemers gebruikmaken van een reeks opdrachten om hen te helpen bij het bereiken van hun doel. De opdrachten bestaan uit o.a. een registratiedagboek, het concretiseren van doelstellingen, het bepalen van risicosituaties, enz. Er wordt ook aandacht besteed aan het aanpakken van eventuele schulden, het betrekken van de omgeving bij de problemen en hervalpreventie. Naast de opdrachten wordt nog een groot deel bijkomende informatie geboden rond de ‘illusie van controle bij kansspelen’, herverdelingspercentages en gemiddeld uurverlies, verdere hulpverlening en zelfhulpgroepen. Of er ook een online begeleiding zal toegevoegd worden aan deze website, waarbij deelnemers online kunnen begeleid worden door een professionele hulpverlener (zoals bij alcoholhulp.be) valt nog af te wachten. Gokhulp.be is een gezamenlijk initiatief van CAD-Limburg, Le Pélican asbl (Brussel) en de Kansspelcommissie die voor de financiering instaat. www.gokhulp.be / www.aide-aux-jouers.be

GEZOCHT: vrijwilliger voor promotie van fair trade Ethiquable is een Franse coöperatieve en importeert een gamma van fair trade/ Max Havelaar voedingswaren in de Benelux. Om de verkoop een duwtje in de rug te geven, zoeken zij een vrijwilliger om een degustatiestand te bemannen in de Carrefour Market van Maaseik. Dit zijn de voorwaarden: ▪▪De vrijwilliger krijgt een vrijwilligersvergoeding van 8 euro per uur, een maaltijdvergoeding van 6 euro en een kilometervergoeding. ▪▪Een degustatie duurt 8 uur. Bedoeling is om de mensen te laten proeven en een woordje uitleg te geven over fair trade en Ethiquable. ▪▪De vrijwilliger kan, in overleg, zelf kiezen wanneer hij/zij deze degustatie organiseert, maar liefst op een vrijdag of zaterdag. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Nicolas Clarebout van Ethiquable via 0495-26 47 79 of nclarebout@ethiquable.coop. www.ethiquable.be.

28


Seniorenraad: dementiejaar 2013 De seniorenraad werkt in 2013 rond het thema dementie. In een volgende uitgave vindt u een dementie-kalender met alle activiteiten die de senioren dit jaar zal aanbieden. Als rode draad vindt u in dit blad elke maand informatie over dementie. Deze maand: praatgroep dementie Maaseik Wil u meer weten over dementie? Wil u eens praten met lotgenoten over hoe zij de dementie van hun geliefde ervaren? Wil u weten hoe lotgenoten met dementie omgaan? Wordt de zorg voor uw geliefde steeds zwaarder? ... In samenwerking met het OCMW Maaseik, de Vlaamse Alzheimerliga en het DAGG Maaseik komt elke maand een praatgroep samen voor familieleden en naasten van dementerende personen. Deze praatgroep is een ontmoetingsplek waar u met uw vragen en hun noden terecht kan bij mensen met gelijke ervaringen. Miek Vandebergh begeleidt de gesprekken. Wanneer: Iedere 3de maandag van de maand. Inloop om 19.15u en aanvang is om 19.30 uur. Het einde is rond 21.00 uur voorzien. ▪▪Maandag 16 april 2012 ▪▪Maandag 21 mei 2012 ▪▪Maandag 18 juni 2012 Thema’s zijn onder andere: ▪▪Wat is dementie? ▪▪Hoe en wanneer overgang van thuis naar rusthuis? ▪▪Omgaan met dementie ▪▪Zorg dragen voor jezelf ▪▪...

Waar: Dienstencentrum Dekenshof – Dekenskamp 22 te Maaseik (achter rusthuis Maaseik). Deelname is gratis. U hoeft niet op voorhand in te schrijven. Contactpersoon: Miek Vandebergh – DAGG Maaseik, Koningin Astridlaan 105, 3680 Maaseik, tel. 089/ 56 38 94, mail miek.vandebergh@dagg-cgg.be Meer informatie over dementie vindt u bij Expertisecentrum Dementie ‘Contact’ A. Rodenbachstraat 29 bus 9, 3500 Hasselt Tel: 011/30 88 51 Mail: ecd.contact@ocmwhasselt.be www.dementie.be

De LEIFkaart

(LEIF = LevensEinde InformatieForum) Vraag kosteloos bij LEIF je LEIFkaart aan! De geplastificeerde LEIFkaart heeft het formaat van een bankkaart en met daarop de melding van de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten. De kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je wettelijke wilsverklaringen en dat ze rekening houden met je documenten aangaande voorafgaande zorgplanning. Hoe je LEIFkaart bestellen? Je bestelt de LEIFkaart online door te surfen naar www.leif.be Wat staat er op je LEIFkaart? Je LEIFkaart bevat uiteraard enkel deze gegevens die je zelf wil. Op de LEIFkaart staat je naam en alle wettelijke documenten waarover je verklaart te beschikken en die je kenbaar wil maken. Op de kaart kan ook de naam van je vertrouwenspersoon aangeduid zijn met zijn telefoonnummer of mailadres. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe zo’n LEIFkaart er kan uitzien. Dankzij de steun van deMens.nu en de IMD Brussel is de LEIFkaart gratis.

29


Een Maaslands projectjaar rond ouderen, seksualiteit en intimiteit: u was massaal aanwezig in Maaseik!

De maaidienst zoekt nog een vrijwilliger in Maaseik! De maaidienst is een vrijwilligersdienst van de Stad Maaseik en het OCMW Maaseik. Vrijwilligers maaien bij oudere mensen het gras, zodat deze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De maaiers zijn meestal ook senioren. De maaidienst werkt elk jaar van 1 april tot midden oktober. Ze helpen meer dan 40 gezinnen. Om verder uit te breiden zoekt de dienst nieuwe maaiers, zeker in Maaseik!

30

Wat bieden wij jou? ▪▪Een vrijwilligersvergoeding van € 5/uur en een kilometervergoeding van € 0,32. ▪▪Vrijheid om te beslissen hoeveel cliënten u aanneemt en wanneer je werkt. ▪▪U maait een heel seizoen bij dezelfde mensen. ▪▪De dienst ondersteunt u, door met je te overleggen voor, tijdens en op het einde van het seizoen. Tussen deze momenten kan u ook op hen rekenen als er een probleem is. Wat vraagt de dienst? Motivatie: u wil graag oudere mensen helpen. U bent hulpvaardig. Sociaal: u vindt het niet erg om een babbeltje te slaan met de

mensen. Werklust: u vindt het niet erg om de handen uit de mouwen te steken. Lijkt dit u wel wat? Neem dan contact op met OCMW Lea Gijsen, Inge Smolders 089/56 99 34 Stad Maaseik Sandra Vancleef 089/560 552


NEOS-Maaseik en Seniorenraad Maaseik organiseren speciaal voor 50-plussers Infosessie: Investeren in energiebesparing. door Frans Motmans – energieconsulent op donderdag 4 APRIL 2013 om 14.30 u in zaal VAN EYCK – Koning Albertlaan – Maaseik Een warme toekomst tegemoet! Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is de droom van elke oudere. Maar zijn onze woningen hier wel voldoende op voorzien? Om het energieverbruik van de Vlaamse woningen drastisch in te perken beloont de overheid energiebesparende investeringen met fiscale stimuli en premies. Senioren verspillen veel energie omdat ze geloven dat ze te oud zijn om nog te investeren in hun woning. Nochtans kun-

nen enkele eenvoudige ingrepen zoals het isoleren van uw dak, het vervangen van enkel glas of het plaatsen van een zuinige verwarmingsketel heel wat voordelen bieden op uw oude dag. Neos zocht het voor u uit en zet alle voordelen op een rijtje. Stap voor stap wordt u uitgelegd waar en hoe u de verschillende toelagen van de overheid kunt bekomen. Alle aanwezigen krijgen gratis de brochure ‘Mijn huis mijn toekomst’. Is uw interesse gewekt maar weet u niet goed waar te beginnen? Dan is deze infosessie ‘Investeren in energiebesparing’ iets voor u! Vooruitziende volwassen kinderen zijn eveneens van harte welkom. Praktisch Inkom: € 2, te storten op de rekening van Neos-Maaseik. Koffie en vlaai inclusief! IBAN: BE03 9730 7629 5584 BIC: ARSPBE22 U bent pas ingeschreven na betaling, en dit ten laatste op vrijdag 15 maart omwille van praktische organisatie. Meer info Neos-Maaseik: 089/567 449 – mulkens.ria@skynet.be Seniorenconsulente Stad Maaseik: 089/560 552 – sandra.vancleef@maaseik.be

Seniorenraad: verkiezingen en oproep kandidaat Op 12 februari koos de seniorenraad een voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester voor deze legislatuur. Voorzitter blijft Jaklien Deben, ondervoorzitter wordt Jan Jansen (OKRA Dorne), en penningmeester blijft Paula Raadschelders. Secretaris is vanuit de Stad Maaseik Sandra Vancleef. Verder is de raad samengesteld uit telkens twee afgevaardigden van elke gepensioneerdenbond en afdeling van ziekenzorg, aangevuld met twee onafhankelijke leden, de schepen van welzijn en een afgevaardigde van de OCMW-raad en het rusthuis. De hoofdtaak van de seniorenraad is het geven van adviezen aan het stads- en OCMW-bestuur. Daarbij is de seniorenraad een belangrijk middenveld voor de ouderenwerking van de stad Maaseik;

een platform dat geconsulteerd wordt om een zinvol ouderenbeleid uit te werken. De werkgroep van de seniorenraad werkt ook elk jaar aan een thema: aanwerving een seniorenconsulent, herinvoering mantelzorgrpemies, gids bij levenseinde en overlijden, Zilverplan... Wil u lid worden? Er is op dit moment nog één vacante plaats voor een onafhankelijk lid van de seniorenraad. Bent u geïnteresseerd om met de raad in een constructieve sfeer te werken aan een seniorenvriendelijke gemeente? Meldt u dan aan bij het secretariaat van de seniorenraad: Sandra Vancleef, 089 560 552 of via mail sandra. vancleef@maaseik.be. U kan bij haar ook een afspraak maken voor meer informatie.

Boekje ‘Dementie, je staat er niet alleen voor...’ Zorgen voor iemand met dementie is niet eenvoudig. Ook hier geldt dat kennis uw beste bondgenoot is. De provincie Limburg geeft een duidelijk en overzichtelijk boekje uit dat u kan helpen inzicht te krijgen in dementie en u tips geeft in de omgang met een persoon met dementie. U kan het boekje gratis bestellen bij uw seniorenconsulente van de stad Maaseik, 089 560 552, sandra.vancleef@maaseik.be

31


mensen met een beperking

Rijlessen parkeergarage De parkeergarages in Maaseik bieden makkelijke, centrale en goedkope parkeergelegenheid. Toch is een parkeergarage voor veel mensen een beangstigende plek. Hoe moet ik er in rijden? Hoe voorkom ik dat ik niet aan het kaartje kan en mijn deur moet openen? Waar kan ik betalen? Wat te doen als er een technisch defect is? Voor iedereen die met deze vragen en onzekerheden zit, organiseert de stad Maaseik gratis rijlessen in de parkeergarage. De rijles duurt een kwartierje per deelnemer en wordt gegeven door een ervaren instructeur van rijschool Het Maasland mét wagen van de rijschool. Er kan dus niets misgaan met twee sets pedalen!

De adviesraad heeft in december 2012 een nieuwe voorzitter verkozen. Na zes jaar gedreven voorzitterschap zet Willy Wevers (Groep Ter Engelen) een stapje terug. Hij blijft wel in de raad zetelen. Nieuwe voorzitter voor deze legislatuur wordt Tjeu Beliën uit Neeroeteren. De raad wil verder werken aan een handicapvriendelijke gemeente en aan de integratie van mensen met eender welke beperking in onze samenleving. Secretariaat en info: Stad Maaseik - dienst welzijn T.089 560 552

Bent u geïnteresseerd? Bel uw seniorenconsulente op nummer 089 560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be om u in te schrijven.

Meer mobiel. De informatiebron voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Meer mobiel Heeft u door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden om u te verplaatsen dan kan u op www.meermobiel.be alle informatie terugvinden over u verplaatsen in Vlaanderen. U kan op deze site op basis van uw postcode en uw persoonlijke situatie zoeken bij wie u terecht kan voor vervoer. Zoeken op kaart kan ook. Als aan het gebruik van een bepaald vervoerstype voorwaarden zijn gekoppeld of als u moet reserveren, kan u dit lezen in de fiche van de vervoeraanbieder.

MeerMobiel is dé informatiebron om te weten wat er bestaat op vlak van dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met een mobiliteits-beperking. Je vindt op de site ook een verklarende woordenlijst en aanvullende informatie over alles wat met mobiliteit te maken heeft, waar je terecht kan met klachten en waar je tips en tricks en ervaringen kan delen. MeerMobiel is een initiatief van Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. De databank van MeerMobiel ontstond in samenwerking met IMOB (Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt). Dit initiatief is mogelijk dankzij de steun van het Vlaams Gewest, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

32

Adviesraad voor personen met een beperking: verkiezingen

www.meermobiel.be info@meermbobiel.be Tel: 011 26 50 30


Met een begeleiderspas mag uw begeleider gratis mee naar diverse vrijetijdsactiviteiten Concert – Tentoonstelling – Zwembad – Sportwedstrijd – Theatervoorstelling Als u een handicap hebt, kan u bij de provincie Limburg een begeleiderspas aanvragen. Wanneer u met die pas deelneemt aan bepaalde activiteiten in onze provincie, mag uw begeleider gratis mee. Voorwaarden begeleiderspas Heeft u interesse in zo’n begeleiderspas? Dan moet u met een aantal dingen rekening houden: ▪▪De begeleiderspas wordt op uw naam opgemaakt. ▪▪U kan enkel een begeleiderspas aanvragen als u een van de volgende attesten hebt: -- een attest dat u recht heeft op verhoogde kinderbijslag -- een bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een Handicap) dat u verminderd zelfredzaam bent (ten minste 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid) of u verdienvermogen verminderd is tot 1/3 of minder. ▪▪Als u deelneemt aan een activiteit, moet uw begeleider bij u blijven tot u weer naar huis gaat. ▪▪De begeleiderspas is bedoeld voor individuele bezoeken aan deelnemende vrijetijdsactiviteiten in Limburg. ▪▪Als meerdere bezitters van een begeleiderspas samen een voorstelling willen bezoeken, moet men vooraf contact opnemen met de organisatie of dit mogelijk is voor de betreffende activiteit. ▪▪Als u de pas misbruikt, dan verwittigen de organisatoren de provincie. De provincie kan dan beslissen dat u de pas niet langer mag gebruiken. ▪▪De begeleiderspas is gratis. ▪▪U mag uw begeleider steeds zelf kiezen. De begeleider mag voor elke activiteit iemand anders zijn. ▪▪De begeleiderspas is 5 jaar geldig. U kan hem daarna altijd laten verlengen. Na 5 jaar krijgt u een herinneringsbrief.

▪▪De

begeleiderspas is alleen geldig voor evenementen die deze pas aanvaarden. In Maaseik doen bv. de cultuurcentra, Noliko en vele sportverenigingen mee! ▪▪uw contactgegevens worden bijgehouden. Zo krijgt u regelmatig een nieuwe lijst met organisaties gemailen of toegestuurd. ▪▪De organisaties zullen zorgen voor veilige, gemakkelijke en toegankelijke plaatsen voor uzelf en uw begeleider. ▪▪Misschien denkt u dat de gewone plaatsen voor u niet echt geschikt zijn. U kan dit enkele dagen op voorhand laten weten aan de organisatoren. Zij proberen daar rekening mee te houden. Alle informatie over de begeleiderspas en de lijst met deelnemende organisaties vindt u op www.limburg.be/ begeleiderspas. Bel tijdens de kantooruren naar 011 30 57 45. Mail naar toegankelijkheid@limburg.be. Hier kan u ook de pas aanvragen.

Fietsen voor iedereen Nog even en het mooie weer komt er weer aan. Iedereen gaat graag fietsen, en ook met een beperking is het perfect mogelijk van deze ontspannende hobby te genieten. U vindt alle informatie over aangepaste rijwielen op volgende sites: ▪▪www.hulpmiddeleninfo.be ▪▪www.vlibank.be ▪▪www.koc.be

33


Café “De Nówsjieërige Nas” in het Dagverzorgingscentrum Door de verzorgsters van het Dagverzorgingscentrum werd een nieuw interessant en origineel initiatief genomen om de bezoekers van dit centrum op een aangename, plezierige en zelfs leerrijke manier te entertainen. Men had zich geïnspireerd op het Tv-programma ‘Corsari’ en de verzorgsters Mia en Ida hadden zich weken grondig voorbereid. Het was immers de bedoeling om enkele BM’s (bekende Maaseikenaren) uit te nodigen om deze in het bijzijn van alle bejaarden te interviewen. Uitgenodigd werden de BM’s Winand Damen, Henri Verlaak, Jaak Cuppens, Jean Pierre Gielen en Tony Van Wijck. Het zaaltje waar dit zou plaats vinden werd herdoopt in “De Nówsjieërige Naas”. De quizmasters Ida en Mia puurden heel wat interessante verhalen uit deze BM’s: Winand Damen moest vertellen over zijn activiteiten en anekdoten in de Carnavalswereld en ook over zijn 11 Kennedymarsen en zijn voetbedevaart naar Santiago de Compostela, die hij volledig uitliep. Winand was ooit prins carnaval en is thans voorzitter van de vereniging van de Oud-Prinsen van Het Heilig Wammes. Zijn pittige verhalen in het Aldeneiker dialect brachten de bezoekers herhaalde malen hartelijk aan ’t lachen. Henri Verlaak gaf uitvoerig uitleg over zijn taak als voorzitter van de K. Harmonie Concordia en over de tot over de grenzen bekende jaarlijkse boekenbeurzen, waar het telkens draaide om tienduizenden boeken die verkocht werden en waarvan de opbrengst de Concordiakas spijsde. Ook over de talrijke uitstappen van de muziekvereniging, o.a. naar Schotland, vertelde Henri met veel sappige details. Tony Van Wijck werd gevraagd wat te vertellen over zijn carnavalscarrière als prins en als vorst-voorzitter van ‘Het Heilig Wammes”. Tony haalde enkele geweldige verhalen boven over vroegere stunten van de Ridders van Het Heilig Wammes. Verder vroeg men hem wat toelichting te geven over het cultureel tijdschrift ‘De Maaseikenaar’, waarvan hij medestichter was en nu al 43 jaar redactiesecretaris. Ook moest hij

34

uitleg geven over zijn acties om de stad wat rolstoelvriendelijker te maken. Jaak Cuppens, oud-voorzitter van het OCMW, deed men vertellen over zijn leven als cafébaas in Neeroeteren. Jaak vertelde op een zeer smakelijke manier over meerdere vrolijke gebeurtenissen die ooit plaats vonden in zijn café-restaurant ‘Oud-Oteren’. Jaak liet ook weten dat hij dankbaar en gelukkig was omdat hij zes jaren voorzitter van het OCMW heeft mogen zijn en veel mensen heeft kunnen helpen. Jean-Pierre Gielen, werknemer bij de Fordfabrieken, was ooit imposante voorzitter van een geweldige ‘Zate Hermeni-j’ en een vurige carnavallist. Hij vertelde over het ontzaglijke werk aan carnavalswagens en over zijn muzikale periode, want zijn ‘Hermeni-j’ is thans ontbonden. Hij legde vooral de nadruk op het feit dat hij trots was Maaseikenaar te zijn. Thans heeft hij zich ontpopt als componist van een carnavalslied en dit zong hij uit volle borst met een geweldige stem en deed iedereen meezingen. Je zag dat alle bezoekers, onder wie ook de OCMW-secretaris B. Derkoningen en het hoofd van het centrum Riet Nouwen, genoten van alle verhalen, die de BM’s in hun sappigste dialect brachten. Het laatste optreden was voor de geïnterviewden zelf een verrassing. De bejaarden van het dagcentrum, aangevuld met enkele bewoners van het bejaardenhuis, zongen samen het lied dat onlangs indrukwekkend op TV gebracht werd door een grote groep dementerende senioren, nl . het lied “Follow me”. Een prestatie die men voordien onmogelijk achtte. Het feest – want het was een feest – werd besloten met liedjes uit de oude doos, die gretig meegezonden werden en zoals ieder geslaagd feest in Maaseik, werd ook dit besloten met het Limburgs volkslied. Alles bijeen: een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.


Nieuwssprokkels Dienst Pensioenen OCMW Maaseik vende echtgenoot of samenwonende. Bedoeld is m.a.w. de woning waar de partners op het ogenblik van het overlijden gewoonlijk samenleefden. Het bewijs wordt geleverd door de inschrijving in het bevolkingsregister, maar kan ook met andere middelen door de partijen aangetoond worden of door de fiscus weerlegd worden.

Als de zorg voor uw partner of uw ouder(s) te zwaar wordt. Wat gebeurt er als een der huwelijkspartners wordt opgenomen in een rustoord voor bejaarden? Als één van de huwelijkspartners wordt opgenomen in een rustoord voor bejaarden, kunnen beide huwelijkspartners een pensioen als feitelijk gescheiden bekomen, dit wil zeggen ieder de helft van het gezinspensioen, indien één van de partners geen eigen pensioen geniet of een bedrag geniet dat lager ligt dan de helft van het gezinspensioen. Dit is echter enkel mogelijk als het om een pensioen werknemer of zelfstandige gaat. Gaat het om een pensioen in de overheidssector, dan kan de andere partner enkel een aandeel in dit overheidspensioen ontvangen na een gerechtelijke tussenkomst, hetzij op vrijwillige basis(toekenning onderhoudsgeld). Indien het uiteindelijk inkomen lager ligt of komt te liggen dan het bedrag Inkomensgarantie voor Ouderen, dan komt hij/zij mogelijk in aanmerking voor een aanvullend bedrag aan Inkomensgarantie voor Ouderen(IGO). Een van de voorwaarden is dat men ouder is dan 65 jaar en voldoet aan de voorwaarden van de bestaansmiddelen. Bij de berekening van de bestaansmiddelen houdt men in bepaalde mate immers rekening met de opbrengst/waarde van verkopen en/of schenkingen over de laatste 10 jaar. Ook wordt er in bepaalde mate rekening gehouden met al dan niet belegde kapitalen. In een volgend artikel zullen wij hier dieper op ingaan. Voor wat de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) betreft wordt een bewoner van een rustoord voor bejaarden/woonzorgcentrum beschouwd als een alleenstaande, ook als beide huwelijkspartners zijn opgenomen in hetzelfde rustoord. Wanneer de thuisblijvende huwelijkspartner inwoont bij of gaat inwonen bij kinderen, wordt er geen rekening gehouden met het inkomen van deze kinderen. Voor een aanvraag Inkomensgarantie voor Ouderen kan u bij Mathieu Rutten terecht na afspraak, 089 56 99 10. Voor de Inkomensgarantie voor Ouderen volstaat een verklaring van de verantwoordelijke van het rustoord sedert wanneer betrokkene in het rustoord verblijft, een aparte domiciliëring is in de huidige stand van de wetgeving niet verplicht. Bij de toekenning van een verwarmingstoelage wordt er rekening gehouden met de feitelijke situatie. Of mijnheer of mevrouw die definitief wordt opgenomen in een rusthuis, al dan niet nog “thuis” gedomicilieerd staat, heeft dan ook geen gevolgen voor de toekenning van de verwarmingstoelage. Er kan immers aangetoond worden dat hij of zij niet meer effectief thuis verblijft. Er bestaan ook nogal wat misverstanden omtrent successierechten in geval van overlijden. De gezinswoning is de gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn overle-

Drie uitzonderingen waarin er geen effectieve samenwoning meer is, maar waarin de vrijstelling voor het successierecht toch blijft gelden: ▪▪Bij feitelijke scheiding van de echtgenoten of van de wettelijke samenwoners ▪▪Bij een geval van overmacht dat tot op het ogenblik van het overlijden heeft voortgeduurd. Bv.: mensen die palliatieve zorgen krijgen. ▪▪Bij verblijf van één of beide echtgenoten of partners in een rust- of verzorgingsinstelling, een serviceflatgebouw of een woningcomplex met dienstverlening. De vrijstelling geldt zowel voor het aandeel in volle eigendom, vruchtgebruik of naakte eigendom dat de samenwonende partner erft in de gezinswoning, en dit ongeacht de manier van verkrijgen (door testament, door wettelijk erfrecht of door toebedeling in het huwelijkscontract). Voor meer zekerheid en uitleg hieromtrent, verwijs ik jullie naar een notaris naar keuze. Persoonlijk ben ik er echter voorstander van dat bij een opname in een rustoord de bewoner van het rustoord ook op het adres van het rustoord wordt gedomicilieerd. In mijn verdere uitleg komt meer aan bod waarom. Voor wat de tegemoetkoming ten laste van de FOD Handicap betreft, beter bekend als de “Zwarte Lievevrouwstraat”, gelden er andere regels. Bij de berekening van de tegemoetkoming als persoon met een handicap wordt de volgende categorie toegepast: 1. de persoon met een handicap is gedomicilieerd in een Woonzorgcentrum, terwijl de andere partner thuis gedomicilieerd blijft: cat. B (alleenstaande) 2. beide partners zijn samen in het woonzorgcentrum gedomicilieerd: cat. C (huishouden), tenzij er een bewijs wordt voorgelegd waaruit duidelijk blijkt dat beiden in een aparte kamer verblijven en dat er wordt verklaard dat de beide personen geen “huishouden” meer vormen. Bij de berekening van het recht op de tegemoetkoming als persoon met een handicap wordt rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap en met de inkomsten van de persoon waarmee een huishouden wordt gevormd (art 7 §1 wet 27.02.1987) Onder huishouden vormen wordt verstaan elke samenwoning van twee personen die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste, tweede of derde graad (art 7 §3 wet 27.02.1987). Concreet houdt dit in dat indien de persoon met een handicap opgenomen wordt in een woonzorgcentrum maar thuis gedomicilieerd blijft, de inkomsten van de partner (echtgenoot, niet verwante, wettelijk samenwonende partner...) verder worden aangerekend. Zodra er een “feitelijke scheiding” (= inschrijving op verschillende adressen) ontstaat, wordt enkel het persoonlijk inkomen van de persoon met een handicap aangerekend. Info OCMW Maaseik Mathieu Rutten - pensioenambtenaar T. 089 56 99 10 - E. mathieu.rutten@ocmwmaaseik.be

35


Markt

- hepp

erstra

at - Mu

ntplei

n - maa

splein

8u 30 - 17u00 t n i S Jozefsmarkt

20 maart 2013 Markt hepperstraat muntplein

Maasplein

koopzondag zondag 17 maart 2013 vanaf 13u30 winkels open

Info maart 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you