Page 1

Maas eik inform atief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie maart 2012 | jaargang 24 - nr. 3

Activiteiten voor de jeugd tijdens de Paasvakantie. Schrijf nu in.

enis Nacht van de geschied18 uur f Dinsdag 20 maart 2012 vana nds.be info: www.maaseik.davidsfo


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM).

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, financiën, rekeningen en begroting, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM) en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, bijzonder plan van aanleg en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw. Tel.: 089/56.26.40 - e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2

Frequentie: maandelijks Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, automatisatie van de diensten, personeel. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, gemeenschapswachten. Tel.: 0478/682.291 - e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidbeleid, Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Tel.: 0495/533.948 - e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Beste inwoners Toen we onze warme wensen hadden uitgedeeld, deed Koning Winter zijn intrede. Met zijn vrieskou en gladde wegen probeerden de strooidiensten hun best te doen om de mensen op een veilige manier door het verkeer te loodsen. In de schoot van de VZW PWA Maaseik opende ‘t Dorpshuys in Opoeteren in mei vorig jaar de deuren als toeristisch verblijf. Het is een project binnen de sociale economie dat ervoor heeft gekozen om werk te bieden aan personen die een zekere afstand op de arbeidsmarkt hebben. Het is een duurzaam project en hun activiteiten kaderen binnen de maatregel “sociale werkplaatsen”. Voor een erkenning als sociale werkplaats is ‘t Dorpshuys echter te kleinschalig en daarom zocht het een partner met een gelijkaardig project. Met Gors VZW (Borgloon) vonden er gesprekken plaats en uiteindelijk hebben zij een uitbreiding van hun sociale werkplaats aangevraagd en bekomen. Deze wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van ‘t Dorpshuys als initiatief in de sociale economie. Als schepen van tewerkstelling ben ik van mening dat een goede samenwerking tussen sociale economie en reguliere economie mogelijk is. Dit is een mooi project en door samen te werken kan het op toeristisch en economisch vlak een aanvulling zijn op het bestaande aanbod. In het ontwerpdecreet kinderopvang van baby’s en peuters staat dat er binnen een gemeente een lokaal loket kinderopvang moet voorzien worden. Bedoeling is om de vragen van gezinnen naar kinderopvang te registreren, te coördineren, hen te informeren over beschikbare plaatsen en hen in contact te brengen met kinderopvangvoorzieningen. Binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang zal dit loket gestalte krijgen. Iedereen die plaatselijk betrokken is bij kinderopvang, kan de organisatie hiervoor op zich nemen en kan daarvoor gebruik maken van een informatie- en registratiesysteem. Het lokaal loket kinderopvang kan betrekking hebben op verschillende gemeenten binnen de grenzen van onze zorgregio. Omdat wij als dienst kinderopvang ons hierop tijdig willen voorbereiden, zijn er samen met de voorzitster van het Lokaal Overleg Kinderopvang alvast enkele gesprekken geweest met instanties die werken met gezinnen die kinderopvangvragen kunnen hebben. Jeugdhuis d’Ambi heeft zijn start niet gemist! Vele jongeren vinden de weg naar “hun plek”, die er kwam door onderhandelingen én door de bekommernissen van een aantal jongeren, die nu als vrijwilligers actief betrokken zijn bij de uitbouw van het jeugdhuis. Tijdens de vergaderingen van de VZW en tijdens hun samenkomsten worden voorstellen gedaan, activiteiten gepland, ontspruiten ideeën voor de toekomst . Het valt mij op dat zij hun taak binnen het jeugdhuis ernstig nemen en dit met een groot verantwoordelijkheidsgevoel doen. Ze kunnen overleggen en willen er het beste van maken. Jongeren die met open vizier naar de toekomst kijken... daar hebben we wel vertrouwen in. Om mensen met een hartstilstand echt te kunnen redden, moeten omstaanders snel en correct kunnen reageren. Direct reageren met een AED-toestel verhoogt de overlevingskansen van een slachtoffer. Op voorstel van de Rode Kruisafdelingen Neeroeteren-OpoeterenDorne en Maaseik worden er opleidingen georganiseerd, zowel voor de inwoners als voor het stadspersoneel. In iedere deelgemeente zal er jaarlijks een opleiding door lesgevers van het Rode Kruis gegeven worden en zullen er op belangrijke plaatsen AEDtoestellen geplaatst worden. Naast de bestaande toestellen wordt er binnenkort eentje aan de buitenkant van het gemeentehuis in Neeroeteren geplaatst. Andere locaties zullen nog volgen. Over de opleidingen zult u tijdig geïnformeerd worden. En..ik kan het niet laten om dit nog te zeggen: wat worden de schoolomgevingen mooi en vooral veilig voor de schoolgaande kinderen en jongeren. Mia Reeskens Schepen

4

Mooie toekomst voor Eilandje?

6

10

Nieuw elan voor Neeroeteren-centrum

25

Budget 2012 Openbare onderzoeken

verder in dit nummer Dode Zee Rollen naar Maaseik? Heeft uw kind een Kids-ID? Is uw huisnummer zichtbaar? Bestrijding Eikenprocessierups Ga naar Achterolmen Tijdelijke vacatures in Musea Maaseik Gratis infoavond thuiscomposteren Rik Ceulemans in Maaseik Babyborrel Buurtbemiddeling

5 7 9 12 14 19 24 26 34 35

3


actueel Eilandje Neeroeteren wordt scharnier tussen Grenspark Kempen-Broek en Park Hoge Kempen De jaarlijkse algemene vergadering van het Regionaal Landschap Maas en Kempen (RLKM) vond dit jaar plaats in Neeroeteren. Tijdens deze vergadering werden de licenties uitgereikt aan een 70-tal Rangers van het Nationaal Park. Gelijktijdig was deze samenkomst een netwerkmoment voor al de partners van RLKM, mensen en verenigingen waarmee RLKM samen werkt in het Grenspark Kempen-Broek, RivierPark Maasvallei en Nationaal Park Hoge Kempen. Tijdens dat netwerkmoment toonde het RLKM een 15 minuten durende film over al hun activiteiten, publieksmomenten en realisaties van het voorbije jaar 2011. De keuze voor Maaseik was niet zo toevallig. Tijdens deze bijeenkomst was er ook nieuws over een mogelijke nieuwe toekomst voor het Eilandje in Neeroeteren, als scharnierpunt tussen het Grenspark Kempen~Broek en het Nationaal Park Hoge Kempen. Nadat het RLKM de Maasvallei al kon laten erkennen als een Strategisch Open Ruimte Project, heeft Philippe Muyters, Vlaamse minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, nu ook het Nationaal Park en zijn omgeving als dusdanig gehonoreerd. Dat betekent groen licht voor het Regionaal Landschap om uit te zoeken wat er nodig is en welke voorwaarden nog moeten vervuld worden om het Nationaal Park Hoge Kempen uit te breiden richting Neeroeteren en Maaseik. Hierbij komt het Eilandje in beeld als zeer kansrijke locatie voor de meest noordelijke toegangspoort tot het Nationaal Park enerzijds en het Grenspark Kempen~Broek dat zich uitstrekt tussen Neeroeteren, Bocholt, Kinrooi en Weert (NL), anderzijds. Het zal niemand zijn ontgaan dat er tussen de huidige noordgrens van het Nationaal Park (de Boslaan- N75) en het grondgebied van Maaseik zich een behoorlijk bos- en natuurrijk Massief bevindt dat waardig deel zou kunnen uitmaken van het Nationaal Park. Gebieden als de Platte Lindenberg, Schootshei en Bergerven zijn belangrijke bouwstenen voor een mogelijke uitbreiding. Niettemin zullen er een aantal bijkomende engagementen moeten worden waar gemaakt om heel het gebied tussen het huidige Nationaal Park en het Eilandje op overtuigende wijze te kunnen opnemen in dat Nationaal Park.

Kinderopvang nodig?

4

Zoekt u kinderopvang in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren? Dan zijn Robbedoes en Hopsa een ideale oplossing. Beide opvangvormen zijn georganiseerd door de Stad. Robbedoes is een buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met opvanglocaties in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Hopsa is een zelfstandig kinderdagverblijf in Maaseik voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Voor meer info kan u ons contacteren op 089/560.567 of onze website raadplegen: www.kinderopvangmaaseik.be. Eenmaal ingeschreven, kan u voor Robbedoes via deze site trouwens ook gebruik maken van ons handige online aan- en afmeldsysteem.


Komen de Dode Zee Rollen naar Maaseik? De stad Maaseik profileert zich als cultuurparel van het Maasland en als een stad die exclusieve tentoonstellingen aantrekt. De Musea Maaseik en het Drents Museum in Assen werken reeds verschillende jaren samen om exclusieve tentoonstellingsprojecten aan de bezoekers te kunnen voorstellen. Uitschieters zijn zondermeer ‘Het Terracottaleger van Xi’an’ in 2008-2009, met maar liefst 193.000 bezoekers en ‘De Gouden eeuw van China’, die start op 11 mei 2012 tot 20 oktober 2012. Toch blijft het achter de schermen niet stil. De Musea Maaseik werken gedreven om een nieuw tentoonstellingsproject officieel aan de bezoekers te kunnen voorstellen. Opnieuw wordt, ondersteund door het Drents Museum, hard gewerkt aan de realisatie van een prachtige tentoonstelling over de Dode Zee Rollen. De Dode zee Rollen zijn samen met het Terracottaleger van Xi’an één van de grootste ontdekkingen uit de 20e eeuw. De geschiedenis van de Dode zee Rollen is zeer uniek en divers. De wereldberoemde Bijbelse handschriften spreken tot ieders verbeelding. De tentoonstelling laat originele Bijbelse manuscripten en objecten zien uit de 3de eeuw voor Chr. tot de 1ste eeuw na Chr. en alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. De teksten op deze wereldberoemde rollen geven ons onschatbare informatie over de geschiedenis en cultuur uit de periode waarin belangrijke kenmerken van het Jodendom en Christendom gevormd werden. Verder worden er objecten getoond uit het oude Judea, uit de nederzetting van Qumran (de plaats waar de rollen gevonden zijn) en uit Jeruzalem. Voor de uitwerking van het exclusieve concept van de tentoonstelling is er een nauwe samenwerking met Qumram instituut en de Rijksuniversiteit Groningen. De Musea Maaseik houden u zeker in de nabije toekomst op de hoogte van de vorderingen over dit mogelijk nieuwe tentoonstellingsproject. Israëlische delegatie op bezoek Op dinsdag 14 februari was een delegatie van Israël op bezoek in Maaseik om te onderzoeken of Maaseik over de nodige infrastructuur beschikt voor de organisatie van deze tentoonstelling. De delegatie was onder de indruk van hetgeen er in zo’n kleine stad als Maaseik te ontdekken valt. In het bijzonder de Codex Eyckensis kreeg grote aandacht van de delegatie. Een volgende stap op weg naar de goedkeuring voor de overbrenging van de Dode Zee Rollen naar Maaseik is het krijgen van de de immuniteitsverklaring door Joke Schauvliege, Vlaams cultuurminister en het definitief groen licht door de vzw Expo en het stadsbestuur.

Nieuwe commissaris van Politiezone Maasland Op 1 januari 2012 werd het officierenkorps van de Politiezone Maasland uitgebreid met een nieuwe medewerker. De politieraad van 18 oktober 2011 besliste immers, na kennisname van de selectieprocedure en het verslag van de jury, tot de aanwerving van Luc Bamps als commissaris van politie. Luc Bamps startte zijn politiecarrière als lid van het stedelijk politiekorps Maaseik op 1 september 1994, waar hij ruime ervaring op deed als wijk- en interventieagent. Op 1.04.2001 werd hij bevorderd in de graad van hoofdinspecteur. Bij de oprichting van politiezone Maasland op 1 januari 2002 werd hij teamchef bij de dienst lokale opsporingen. Behalve het uitvoeren van diverse gerechtelijke onderzoeken was hij bovendien één van de rechercheaanspreekpunten voor het gehele grondgebied Dilsen-Stokkem en Maaseik.” In zijn nieuwe taakomschrijving zal commissaris Luc Bamps in de toekomst functioneren als diensthoofd van de gespecialiseerde diensten: verkeer - jeugd en sociale politie en lokale opsporingen. Hierin volgt hij commissaris Steve Provost op die de nieuwe beleidsofficier van de zone wordt.

5


Nieuw elan voor centrum Neeroeteren. Maaseik kan selecteren uit vier kandidaten! Spi aat lstr

ein

spl

De huidige en verouderde sporthal langs de Spilstraat zal in de loop van het jaar kunnen worden afgebroken, omdat de nieuwe sporthal langs de Rotemerlaan einde 2012 af zal zijn. Ook de vroegere discotheek Bambi is al afgebroken en bijgevolg kon het schepencollege einde 2011 de weg inslaan naar de opmaak van plannen voor de concrete invulling van het grote gebied tussen Spilstraat, St.Lambertuskerkstraat. Het stadsbestuur is intussen ook eigenaar van belangrijke andere eigendommen in dit gebied (vroegere perceel van het gemeenschapsonderwijs en van de familie Brouwers). Al deze percelen samen bieden, met het perceel waar de oude sporthal staat, veel ruimte voor mooie ontwikkelingen. Om deze invulling op gang te brengen keurde het schepencollege begin november 2011 een oproepdossier goed. Dit werd gepubliceerd en geïnteresseerde projectontwikkelaars konden zich kandidaat stellen voor dit project. Bij de sluiting van de inschrijving, einde december 2011, hadden vier kandidaten ingediend: THV DMI Vastgoed-Democo, THV ETS – Architectuur Depot – Janssen, Cordeel N.V. en THV Group GL- Jehoul- Reynders. In de volgende fase zullen de vier kandidaten hun concreet projectvoorstel en bod moeten indienen. Daaruit wordt dan één kandidaat geselecteerd waarmee de versterking van het centrum van Neeroeteren zal worden uitgewerkt.

m

.-la

St

r be

tr rks

e

sk

tu

olti

6

t

aa

Sch

Het schepencollege kan besprekingen starten met vier verschillende projectontwikkelaars voor de invulling van het gebied tussen Spilstraat, St.-Lambertus-kerkstraat in Neeroeteren-Maaseik. Met dit project wordt gemikt op de ruimtelijke herstructurering van dit deel van Neeroeteren en op de herwaardering ervan als woon- en winkelgebied. Doel is onder meer om een attractieve aanvulling te maken op de handel en om een actieve en leefbare buurt te stimuleren.

In dit proces zal het stadsbestuur zoveel mogelijk lokale actoren (rusthuis Het Park en ook de kerkfabriek, eigenaar van de Koepel) en inwoners proberen te betrekken. Op die manier zal het centrum aantrekkelijker worden, komen er woongelegenheden bij , o.a. voor senioren, en worden ook de kansen voor de lokale handel verbeterd.


Kids-ID, de elektronische identiteitskaart voor kinderen. Waarom een Kids-ID? ▪▪Goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar oud. ▪▪Geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen. ▪▪Telefoon-cascadesysteem “hallo-ouders” waardoor een verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht met zijn familie. Hoe aanvragen? Aanvraag bij stad Maaseik door de ouders of de personen met het ouderlijk gezag. (In bijzijn van het kind + pasfoto) Wanneer aanvragen? Minstens 2 weken voor het vertrek naar het buitenland. Geldigheidsduur? 3 jaar Prijzen en leveringstermijnen: Aanvraagprocedure

Leveringstermijn

Prijs

Normale procedure

2 weken (gemiddeld)

3 euro

Spoedprocedure

3 à 4 werkdagen

120 euro

Extreme spoedprocedure

2de werkdag

190 euro

In uitzonderlijke gevallen* kan u een voorlopig identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen dat dezelfde dag nog kan worden afgehaald in de provinciehoofdstad bij de Regionale delegatie van het Rijksregister. Dit document is slechts 2 maanden geldig en slechts te gebruiken in een aantal landen. * Als uitzonderlijke situatie wordt beschouwd: ▪▪uitzonderlijke omstandigheden waardoor u duidelijk niet op voorhand kon weten dat u dringend met uw kind(eren) naar het buitenland moet reizen. Bijvoorbeeld een overlijden, een spoedoperatie, of een ander geval van overmacht dat een dringende en onvoorziene verplaatsing vergt naar het buitenland; ▪▪wanneer minstens vijftien dagen voordien een Kids-ID werd aangevraagd, maar de gemeente de kaart niet tijdig heeft ontvangen; ▪▪als uw kind al een Kids-ID heeft maar dit document in de vijftien dagen voor uw vertrek naar het buitenland gestolen werd, verloren ging of onherroepelijk werd beschadigd. Vraag meer info bij stad Maaseik of consulteer de website www.ibz.rrn.fgov.be Info Dienst burgerzaken T. 089/560 560 E. info@maaseik.be

Tip. Download uw info over personenbelasting via mynfin.be. Heeft u een uittreksel personenbelasting nodig? Heeft u andere info over de personenbelasting nodig? Dergelijke documenten kan u gratis, 24/24 en 7/7, downloaden met behulp van de elektronische identiteitskaart. U krijgt toegang via het internet op adres “myminfin.be”.

7


Wijziging werkwijze dienst pensioenen OCMW-Maaseik De pensioendienst van het OCMW-Maaseik is niet langer bereikbaar via zitdagen. De pensioenambtenaar, Mathieu Rutten zal enkel na afspraak geconsulteerd kunnen worden. De (toekomstig) gepensioneerde is dus genoodzaakt eerst een afspraak te maken met de pensioenambtenaar. Dit kan liefst telefonisch (089/569910), of via e-mail mathieu.rutten@ocmwmaaseik.be . Deze nieuwe werkwijze is van toepassing vanaf 6 februari 2012 en werd genomen om de te lange wachttijden voor het publiek sterk te verminderen.

Zo. 11 maart 2012

St.-Annakerk Aldeneik, Maaseik

om 19:00

Gemengd koor Cantitare & Woordklas & Tubachoir

Tickets: gratis toegang

Poëtisch, muzikale reis door de Beierse hooglanden... Het Gemengd Koor Cantitare onder leiding van Jeroen Beckers neemt u samen met onze woordklas onder leiding van Rina Reysen mee op een reis door de Beierse Hooglanden. Elgar schreef de ‘Scenes from the Bavarian Highlands’ op teksten die geschreven door zijn vrouw Alice tijdens hun verblijf in Beieren. Door de toepasselijke teksten gebracht door leerlingen uit de woordklas, zal u zich gaan afvragen of u zich in het theater of een concert bevindt.

Pianobegeleiding: Ann Bleukx

8 nt koor

rs, dirige

ecke Jeroen B

oord en, juf W

s Rina Rey

choir

ent Tuba

en, dirig

on Frank Bo


Is uw huisnummer wel zichtbaar?

Buitenspeeldag woensdag 28 maart 2012

De stad Maaseik doet een oproep aan de bevolking over de huisnummers. Heel vaak wordt vastgesteld dat verschillende woningen niet voorzien zijn van een huisnummer. Dit probleem kan nare gevolgen hebben, en in eerste instantie voor de bewoners zelf. Enkele voorbeelden: ▪▪de dokter van dienst kan u niet onmiddellijk vinden tijdens een donkere nacht voor een dringende oproep; ▪▪een besteldienst kan u de bestelling, die u vandaag zeker moet hebben, niet afgeven; ▪▪u gaat op reis: het busje van het reisagentschap vindt u pas na veel vragen en zoeken, en komt dan te laat. U mist uw vlucht; ▪▪u hebt autopech aan huis en moet dringend weg: de pechdienst komt later dan u lief is, omdat hij het huisnummer niet eerder heeft kunnen vinden; De lijst kan ongetwijfeld nog aangevuld worden met andere voorbeelden.

kom je speelkriebels uitleven op de coolste buitenspeeldag! Sporten, circustechnieken, grimeren, reuzenspelen, dansen, muurschilderen of gewoon ravotten. Doe met ons mee! Geen tijd voor tv of videospelletjes, want tussen 14u00 en 17u00 verwachten we jou aan JSC Fuego in Maaseik (Sportlaan 36). Je kan vrijblijvend deelnemen aan allerlei activiteiten en hoeft hier helemaal niet voor in te schrijven. Dus gewoon met je vriendjes en vriendinnetjes naar JSC Fuego komen en vooral je speelkleren en goed humeur niet vergeten! Om ongestoord te kunnen spelen dienen kinderen onder de 10 jaar vergezeld te zijn van een volwassene. En inderdaad ... ook voor hen wordt er een speciale “hangplek” voorzien. Nu alleen nog duimen dat de weergoden ons goedgezind zijn, want bij regenweer worden bepaalde activiteiten geannuleerd. Meer informatie over de Vlaamse Buitenspeeldag bekomt u via de jeugddienst Maaseik, Sportlaan 36, 3680 Maaseik. (089) 41 06 51 of stuur een mailtje naar christel.martinet@maaseik.be.

Elk gebouw heeft recht op een huisnummer. Dit nummer moet duidelijk zichtbaar zijn van op de openbare weg en wordt best geplaatst: 1. als de woning niet meer dan 12m uit de aslijn van de weg is gelegen: ▪▪rechts van de voordeur; ▪▪op ooghoogte; ▪▪ als de voordeur in de zijgevel staat: tegen de voorgevel zo dicht mogelijk bij de voordeur. 2. Als de woning verder dan 12m uit de aslijn van de weg is gelegen: ▪▪op de brievenbus; ▪▪of rechts van de inkom, op ooghoogte tegen de omheining. De stad Maaseik dringt erop aan, in uw eigen belang, dat u uw huisnummer controleert, en indien nodig aanpast. U kunt steeds een nieuw of bijkomende huisnummer bestellen bij: Stad Maaseik - Technische Dienst Scholtisplein 1 te Neeroeteren T. 089/560 560).

9


Stadsbegroting 2012. Evenwichtig investeren in de toekomst van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. U kan de documenten die voor bespreking worden voorgesteld inkijken via de website www.maaseik.be. U klikt op <Bestuur> en vervolgens op <Budget 2012>. Budget 2012 Algemeen overzicht in euro

Budget 2011

Budget 2012

Algemeen resultaat vorig jaar

4.348.749,75

4.256.702,23

Ontvangsten

27.944.502,00

28.783.160,00

Uitgaven

31.498.581,00

32.462.387,00

Resultaat eigen dienstjaar

-3.554.079,00

-3.679.227,00

ALGEMEEN RESULTAAT 794.670,75 577.475,23 Welke zijn de ontvangsten? In het budget 2012 staan in totaal 28.783.160 euro ontvangsten ingeschreven. De samenstelling is als volgt: Overzicht ontvangsten in euro

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

Prestaties

1.651.203

1.678.957

1.672.974

Gemeentefonds

5.093.672

5.311.289

5.479.379

Personenbelasting

5.902.796

5.932.916

6.144.856

Onroerende voorheffing

5.961.111

5.961.111

6.276.297

Parkeren

400.000

400.000

400.000

Andere belastingen

2.541.633

2.613.695

2.609.720

Bijdrage personeel kunstonderwijs

900.000

1.100.000

1.200.000

Personeelsubsidie overheid (gesco)

1.223.701

1.213.386

1.215.222

0

0

0

Overboekingen

2.177.125

0

0

Diversen

3.736.613

3.733.148

3.784.712

Vorige dienstjaren

Totaal ontvangsten 29.587.854 27.944.502 28.783.160 Welke zijn de uitgaven? In het budget 2012 staan in totaal 32.462.387 euro uitgaven ingeschreven. De samenstelling is als volgt:

10

Overzicht uitgaven in euro

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

Personeelsuitgaven

11.867.687

12.958.989

13.452.452

Werkingsuitgaven

5.584.012

5.682.165

5.505.658

Toelage OCMW

2.061.942

2.500.000

2.667.600

Toelage politiezone

1.962.260

1.962.260

2.001.506

Vorige dienstjaren

181.599

14.837

79.020

Overboekingen

2.797.125

570.000

520.000

Schuld (leningen)

3.765.578

4.439.694

5.016.845

Diversen

3.711.758

3.370.636

3.219.306

Totaal uitgaven

31.931.961

31.498.581

32.462.387


Hoe wordt alles gefinancierd? De uitgaven worden betaald met allerlei inkomsten, waaronder belastingen, subsidies en fondsen, opbrengsten uit dividenden, leningen, ... Een belangrijke bijdrage komt van de inwoners. Toch worden er ook dit jaar voor het uitvoeren van het beleidsprogramma geen extra inspanningen gevraagd van de inwoners. Desondanks kunnen de investeringen, die voorzien zijn in het beleidsplan van de stad Maaseik, uitgevoerd worden zoals gepland. Projecten zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw rust- en verzorgingscentrum in Maaseik, de bouw van een nieuwe sporthal in Neeroeteren en de totale vernieuwing van ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren voor sport, kinderopvang en muziekacademie zullen verder kunnen uitgevoerd worden. Welke zijn de voornaamste investeringen? Het investeringsbedrag voor 2012 bedraagt 6.653.457 euro (in 2011: 18.620.430). Enkele belangrijke items voor 2012 zijn: ▪▪135.000 euro voor de aankoop van een nieuwe ziekenwagen voor de brandweer Maaseik. ▪▪125.000 euro voor aankoop grond voor de aanleg van een fietspad langs de Rotermerlaan ▪▪700.000 euro voor de aanleg van fietspaden langs de Rotemerlaan ▪▪825.000 euro voor de aanleg van wegen in het woningproject De Leemhoek aan de Stationsstraat ▪▪250.000 euro voor het onderhoud van de wegen ▪▪235.000 euro voor het uitvoeren van omgevingswerken rond het sportcomlex Maaseik ▪▪200.000 euro voor het onderhoud van het toeristisch fietspad ▪▪160.000 euro voor de aankoop van een kleine borstelwagen voor onderhoud openbaar domein ▪▪650.000 euro voor de aanleg van het fietspad Gruitroderlaan in Opoeteren ▪▪500.000 euro voor de revitalisering van industrieterrein Jagersborg in Maaseik en verbetering Gremelsloweg ▪▪520.000 euro als bijdrage in het kapitaal van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (parkeren) ▪▪137.757 euro als toelage aan de kerkfabrieken Maaseik ▪▪344.400 euro voor de inrichting van de uitbreiding voor woonwagenterrein Engerhoven ▪▪100.000 euro voor de aankoop van grond aan de omwalling Maaseik, vroeger eigendom van De Lijn ▪▪enz. Zoals blijkt, heeft aan het begin van het nieuwe jaar ook de stad Maaseik een verlanglijst met vele mooie ambities voor 2012. Het zijn uitdagingen die geld kosten en die de stad als goede huisvader dwingen om keuzes te maken. Want natuurlijk is het budget niet eindeloos. De actuele keuzes werden verwoord in het stadsbudget voor 2012.

Rusthuis in aanbouw

Sporthal Neeroeteren

Verbouwing De Riet

11

Maaseikerlaan

Burg. Philipslaan


Bestrijding Eikenprocessierups 2012 De voorbereidingen voor het bestrijden van de eikenprocessierups zijn reeds volop bezig. Dit jaar voorziet de stad net als in 2011 ook bestrijding van rupsen in zomereiken op privé-domein! Om te kunnen en mogen bestrijden, moet er uiteraard aan een aantal voorwaarden voldaan worden: ▪▪De eiken moeten bereikbaar zijn met een grote tractor (voldoende brede doorgang); ▪▪De eigenaar moet akkoord gaan met eventuele schade aan gazon, weiland, ...; ▪▪De bomen mogen niet gelegen zijn in beschermde zones (VEN-gebied of Natura 2000 netwerk). Kleine eikjes die u zelf kan sproeien kan u best zelf behandelen indien u dit nodig acht. De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups is weersafhankelijk en moet gewoonlijk gebeuren in een tijdspanne van slechts enkele weken. Wanneer er zich een tijdsgebrek dreigt voor te doen, zal de behandeling van bomen dichter bij woningen voorrang krijgen op bomen verder van woningen (in weilanden, ...). Indien particulieren een bestrijding wensen van processierups kunnen ze dit tot 1 april 2012 doorgeven aan de milieudienst van de stad Maaseik (via 089/560.560 of milieu@maaseik.be). De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden: Naam, adres, telefoonnummer, aantal zomereiken, ongeveer de afstand tot woning, bereikbaarheid met tractor, eventuele nuttige extra info. Contact Dienst milieu & groen administratief centrum Neeroeteren T. 089/560 560 E-mail: milieu@maaseik.be

Gemeenteraadsverkiezingen 14 okt (PS: alleen Belgen mogen deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen). Als inwoner van België kan u als niet-Belg vrijwillig deelnemen aan bepaalde verkiezingen. Heeft u de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU), dan kan u deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen Als vreemdeling met een wettig verblijf in België, maar niet met de nationaliteit van een land van de EU, kan u ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

12

Wanneer u wil deelnemen aan de verkiezingen, moet u zich in beide gevallen vooraf inschrijven. Dat kan alleen als u ouder bent dan 18 jaar op 14.10.2012, ingeschreven bent in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op datum van de afsluiting van de kiezerslijst op 01.08.2012, niet ontzet bent uit het kiesrecht en ten laatste 01.08.2012 ingeschereven zijn op de kiezerslijst. Niet Belgen die geen lid zijn van een staat van de Europese Unie moeten bovendien onafgebroken in België verblijven gedurende 5 jaar. Inschrijven kan alleen tot 31.07.2012 Als uit de controle van de voorwaarden blijkt dat u voldoet, wordt u erkend als kiezer via een beslissing van het schepencollege. Eenmaal ingeschreven bent u kiesplichtig. Dit wil zeggen dat u, tenzij u wettig verontschuldigd bent (bvb wegens ziekte), u zoals een Belg verplicht moet deelnemen aan de verkiezingen.


Werkgroep documentatie Maaseik vraagt uw hulp WAAR en WANNEER werd deze foto genomen? WIE staat er op en WAT wordt er afgebeeld, ter welke gelegenheid? Wie op één van deze vier vragen kan antwoorden mag dit altijd doorspelen aan het documentatiecentrum. In gesprekken merken we dat er veel mensen zijn die kunnen antwoorden doch niet reageren omdat ze denken dat er veel anderen zijn die het antwoord ook kennen. We hebben liever veel reacties dan geen. Trouwens, het is ook een soort controle op de juistheid van de gegevens. Alvast dank voor uw hulp. Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30. E-mail: werkgroep@maaseik.be http://sites.google.com/site/ dcmaaseik

Volg de Wauweleurkes van de Documentatiegroep Maaseik Sinds enkele jaren organiseert de werkgroep regelmatig een ‘wauweleurke’ in de bib van Maaseik. Tijdens die wauweleurkes vertellen de aanwezige deelnemers hun verhalen en wetenswaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van foto’s.

Het volgend wauweleurke in de nieuwe leeszaal van de bib gaat door op dinsdag 27 maart. Info en contactgegevens van de werkgroep Kleine Kerkstraat 30, bus 1 B-3680 Maaseik Open op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tel. +32 89 61 34 00 Email: werkgroep@maaseik.be Website: http://sites.google.com/site/ dcmaaseik/

tober 2012 - deelname als niet-belg U kan wel, vòòr het opstellen van de kiezerslijst op 01 augustus 2012, een aanvraag indienen bij de dienst bevolking om terug geschrapt te worden als kiezer. Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst burgerzaken en kunnen ook afgenomen worden op www.maaseik.be en www.verkiezingen.fgov.be → gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 → inschrijving van burgers van vreemde origine → model van aanvraag.

Oproep vrijwilligers Wie wil op zondag 14 oktober 2012 meewerken aan de gemeenteraads-/provincieraadsverkiezingen als bijzitter in een stembureel (voormiddag) of in een telbureel (namiddag). Geef uw voorkeur op aan: Stad Maaseik Jos Simons Tel. 089/50 560 E-mail: jos.simons@maaseik.be

13


14


15


Meditatieve tentoonstelling

Kruisweg van de stilte

In 1978-1979 schilderde Armand Demeulemeester (Ronse, 1926-2002) in opdracht van de broeders van Westvleteren de “Kruisweg van de Stilte”. In twaalf expressionistische doeken gaf de kunstenaar zijn eigenzinnige visie op het lijdensverhaal. In de pandgang van de Sint-Sixtusabdij zetten deze doeken met levensgrote figuren de broeders al meer dan een kwarteeuw aan tot meditatie. De pandgang is de verbinding tussen de centrale delen van de abdij en hier wandelen de monniken dagelijks voorbij die monumentale werken (iedere statie, olieverf op doek, meet 1,50 x 1,50m. Het laatste avondmaal, driedelig, meet 4,50 x 1,50m.). Ze wandelen er niet enkel voorbij, maar in zekere zin stappen ze mee in dit grote lijdens- en verlossingsverhaal.

activiteiten

Enkel de monniken van deze abdij hadden toegang tot de indrukwekkende en beklijvende schilderijen van Armand Demeulemeester. Tot begin 2009 konden buitenstaanders enkel via de website van de abdij een glimp van het kunstwerk opvangen. Daarin is nu verandering gekomen. Naar aanleiding van de verbouwing van de abdij krijgt ook het brede publiek de gelegenheid om het meesterwerk van Armand Demeulemeester te ontdekken. Drie jaar lang werd deze kruisweg op diverse bevoorrechte plaatsen in Vlaanderen – in elk bisdom - tentoongesteld en nu dus ook in Maaseik.

“Waarneming en beleving bij religieuze kunst”

Het bouwproject van de Sint-Sixtusabdij, dat in september 2008 van start ging, verplichtte de broeders tot het tijdelijk opbergen van deze kruisweg. Zo ontstond de idee om de kruisweg van Armand Demeulemeester voor een breed publiek tentoon te stellen. De broeders bieden deze “Kruisweg van de Stilte” aan, in de hoop dat mensen méér zien dan alleen schilderijen. Hun hoop is dat de toeschouwer tijd neemt om te mediteren, om zich in te leven, en om met dit gebeuren een weg te gaan. Zij hopen dat mensen ervaren dat Jezus “ons uitzicht biedt op Licht”, zoals broeder Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren zegt.

vrijdag 30 Maart Opening van de tentoonstelling met intermezzi door leerlingen van de blokfluitklas onder leiding van Tom Beets. (Alleen voor genodigden)

donderdag 12 april Lezing door prof. P. Schmidt en José Raets:

14, 20 en 21 april Wandeltheater van de speelgroep Van Eyck met een stuk van Dario Fo bij enkele schilderijen van de kruisweg. In deze eenakter wordt Jezus gekruisigd. Het wordt Maria pas duidelijk wanneer iemand haar de lijkwade van haar zoon toont. Regie: Herman Hendrix

Zaterdag 28 april oM 19.30 u Concert met de strijkersensembles van de academies Maaseik en Tongeren o.l.v. Michel Awouters en Veronique Hendrikx .

Zondag 3 juni Dag van de open kerken.

Zondag 17 juni oM 10.45 u Eucharistieviering opgeluisterd door het Sint-Ceciliakoor van Hoboken o.l.v. Jeanine Lambrechts.

Scholen kunnen een afSpraak maken om met leerlingengroepen de tentoonStelling buiten de openingSuren te bezoeken

Leerlingen van het 6de jaar Humane Wetenschappen Kruisheren-Ursulinen hebben teksten ingesproken voor een audiogids die de bezoekende leerlingen ter plekke beluisteren. Deze tekst zal het klassieke lijdensverhaal vertellen maar telkens vanuit een ander vertelstandpunt (Judas, Johannes, Maria Magdalena en een Romeinse soldaat). Elke versie zal werken met een langere of kortere inleiding en eventueel wel of niet beginnen bij het Laatste Avondmaal. Daardoor voorkomen we dat niet alle leerlingen van een klas tegelijk voor een statie staan. Deze rondleiding zal maximum 25 minuten duren.

Mathieu Corstjens

16


17


cultuur Cursussen Ook in het voorjaar heeft Cultuurcentrum Achterolmen nog heel wat interessante vormingsactiviteiten te bieden. Meer informatie over de hiernaast aangekondigde vormingsactiviteiten vindt u via www.achterolmen.be (klikken op “Cursussen”) of via Jacques Dalemans (089-56.99.51; jacques.dalemans@ maaseik.be). U treft steeds de titel, de startdatum en het aantal lessen aan. Voor lessen met dit teken * kunt u nog met opleidingscheques van de VDAB betalen. 1. Algemene, culturele en artistieke vorming ▪▪“Word (algemeen of senioren): 8 en/of 13 maart (4 lessen per groep)* ▪▪“Een eigenzinnige blik op Thailand”: 8 maart (exploratieavond i.s.m. VTB Cultuur Maaseik) ▪▪“Inleiding tot ‘De wereld is gaan slapen’”: 31 maart (enkel mits ticket voorstelling) ▪▪“Internet basis (algemeen of senioren)”: 19 april (4 lessen per groep)* ▪▪“Namibië”: 26 april (exploratieavond i.s.m. VTB Cultuur Maaseik) ▪▪“Inleiding tot ‘Ellis Island’”: 4 mei (enkel mits ticket voorstelling) ▪▪“Internet gevorderden (algemeen of senioren)”: 24 mei (4 lessen per groep)* 2. Persoonlijkheid en gezondheid ▪▪“Futurisch councelen en coachen II” : 3 mei (1 les) ▪▪“Bachbloesems voor paard en hond” : 20 maart (1 les) ▪▪“Natuur in en buiten jezelf : 28 april (1 hele dag) 3. Jong (van hart) ▪▪“Doe ik het goed? Workshop voor ouders” : 8 maart (2 lessen) 4. Creativiteit ▪▪LEVE CHINA! : “Wokken” : 21 en/of 28 maart 2012 (1 les telkens) ▪▪“Eerste hulp bij auto-ongemakken” : 18 april (2 lessen) ▪▪“Digitale fotobewerking basis (algemeen of senioren)” : 24 april (4 lessen per groep) ▪▪“Digitale fotobewerking gevorderden (algemeen of senioren)” : 29 mei (4 lessen per groep)

18 Ellis Island

Tentoonstellingen in Achterolmen

Ook op het vlak van tentoonstellingen heeft Cultuurcentrum Achterolmen één en ander te bieden. Zo zijn er omzeggens constant de zeer boeiende exposities van FOTOGRAFIECIRCUIT VLAANDEREN. Echt een aanrader voor al wie zich voor de ontwikkeling van de contemporaine fotografie interesseert. Er zijn echter ook nog andere bijzondere tentoonstellingen: 1. Twee ineens: “Schilderijen van Ben Concelaar en Wynand Hecken” (zaterdag 10 maart t.e.m. zondag 15 april 2012; onder voorbehoud van data). 2. Leve China!: “Learning the Art of Living” (Ann Jorissen; zondag 6 mei t.e.m. vrijdag 22 juni 2012). Al deze tentoonstellingen zijn te bezichtigen als het cultuurcentrum geopend is (alle werkdagen behalve feestdagen en officiële sluitingsdagen; zaterdag en zondag in het dagdeel dat er voorstellingen zijn). Belt u best even vooraf! Info en contact Cultuurcentrum Achterolmen Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik www.cultuurmaaseik.be Tel. 089/56 99 56 E-mail: achterolmen@maaseik.be


Nacht van de geschiedenis. Dinsdag 20 maart 2012. “Drank in het Oude Eyck”. Een ‘platform van verenigingen’ organiseert voor de tiende keer de ‘Nacht van de geschiedenis’. De aandacht gaat altijd naar het rijke erfgoed van de stad Maaseik, waarin elk jaar elementen uit de historische leefwereld worden geëvoceerd. Deze 10de Nacht draagt het thema ‘DRANK in het Oude Eyck’, een heerlijke ‘deugd’ die niet alleen Maaseikenaren eigen is. De Maaseiker binnenstad van 50 jaar geleden was als het ware ‘bezaaid’ met cafe’s. Er waren er meer dan 60. De oudsten onder ons kennen nog heel wat anekdotes over het wel en het wee van de talrijke etablissementen en hun bezoekers. De Nacht van de Geschiedenis brengt ze terug tot leven. Als hoogtepunt van deze avond kunnen de bezoekers proeven van een ‘JAN VAN EYCK’. Dit nieuwe bier wordt ambachtelijk gebrouwen, speciaal voor het Van Eyckjaar in 2014. Aanmelden in het stadhuis op de Markt vanaf 18.00 uur. Start om 18.30 uur stipt. Lezing door Martin Boonen in de Sint-Catharinakerk, een minitentoonstelling, bezoek aan historische panden waar ‘drank’ wordt aangeboden. De apotheose gaat door in Zaal Van Eyck met een toneelsketch, drinkliederen en een exclusieve proeverij van de “Jan van Eyck”. In Zaal Van Eyck wordt het originele bierglas van de ‘Vlaamse Primitieven Jan Van Eyck tripel’ verkocht en gratis meerdere keren gevuld. Informatie en inschrijvingen voor 17 maart 2012 via: maaseik@davidsfonds.net of telefonisch via +32 89 56 68 86. De inschrijvingen zijn pas definitief na voorafgaande overschrijving op: 453-4019391-92, IBAN: BE12453401939192, BIC: KREDBEBB van het DavidsfondsMaaseik. Prijs: €12 (€10 voor de leden van de organiserende verenigingen).

expo vzw

Maaseik

usea aaseik

werft aan 2 schoonmaaksters 10 medewerkers: kassa, vestiaire, servicebalie, audiofoons, museumshop 2 hoofdbewakers 10 suppoosten 2 managers 6 jobstudenten Voor meer info zie de website: www.degoudeneeuwvanchina.be telefonisch: 089 560 542 - email: sophie.thelissen@maaseik.be

Baby- en peuterzwemmen Gezinsbond Van 21 april tot en met 23 juni 2012 organiseert de Gezinsbond opnieuw een cursus babyzwemmen in het zwembad van Maaseik voor baby’s vanaf 6 maanden. In 10 lessen van telkens 30 min, wordt er gezwommen in groepjes van maximum 8 baby’s, begeleid door één ouder. Wil u meer info, contacteer: doumend@hotmail.com.

19


bibliotheek Gesmaakte Nieuwjaarstoast met Peter Verlinden Op zondag 22 januari was het met ongeveer 100 aanwezigen â&#x20AC;&#x2DC;full houseâ&#x20AC;&#x2122; in de bib voor VRT-journalist Peter Verlinden. Deze lezing en bijhorende Nieuwjaarstoast organiseerden we samen met Davidsfonds Maaseik in het kader van Toast Literair. Peter Verlinden deed het fantastisch. Zijn verhelderende analyse over het postkoloniale Congo en over de zoektocht van de Congolezen naar een nieuwe identiteit was niet alleen heel onderhoudend, leerrijk, degelijk gestructureerd en gedocumenteerd, maar vooral razend interessant (= de commentaar van een deelnemer). Wie zich graag wat verder in dit onderwerp wil verdiepen, raden we het bijhorende boek Hoe Congolees zijn de Congolezen: de schizofrene Congolees van harte aan. Dat boek is net als een aantal andere titels van Peter Verlinden beschikbaar in de bib.

Auteurslezing Yves Petry 20

Op woensdag 21 maart 2012 om 20:00 uur komt Yves Petry een lezing geven in de bib van Maaseik. Yves Petry werd vorig jaar bekroond met de Libris Literatuurprijs voor zijn schitterende roman 'De maagd Marino'. Daarover lees je meer in dit blogbericht: http://bibmaaseik.blogspot.com/2010/12/gelezen-de-maagdmarino-van-yves-petry.html


Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

Taalstimulering met als thema ‘beweging’ Op zaterdag 28 januari kozen we ervoor de taalstimuleringssessie voor anderstalige kleuters te koppelen aan het thema “beweging”. Voor jonge kinderen is bewegen immers heel erg belangrijk. Enerzijds hebben ze plezier in het spelen en bewegen, anderzijds heeft het een grote invloed op de totale ontwikkeling van de kleuters. Onder begeleiding van juf Evelien zijn we gestart met ochtendgymnastiek op het gelijknamige liedje van Samson & Gert. Na de opwarming mochten onze kleuters even uitrusten en werd het verhaaltje “Van apedraf tot kikkersprong” voorgelezen. Ondertussen werden de bewegingen die voorkwamen in het verhaaltje door de kinderen herhaald: op één been staan zoals een flamingo, op handen en voeten lopen zoals een aap, waggelen zoals een eend, springen zoals een kikker… Is sporten gezond? Volgens onze kleuters wel. Het is goed voor je lichaam en voor je gezondheid. En gelijk hebben ze! Onze begeleiders waren erg nieuwsgierig naar de sporten die de kinderen zelf leuk vinden. Wel, de meeste jongens voetballen graag, de meisjes geven de voorkeur aan dansen. Na het gesprekje was het tijd om enkele sporten uit te beelden. Beurtelings beeldde een kleuter een sport uit met behulp van de begeleiders en de andere kinderen mochten raden welke sport het was. Na het uitbeelden van zwem-, dans-, fiets- en nog andere bewegingen, was het tijd voor een korte pauze met een hapje en een drankje. Dat konden ze wel gebruiken na al die inspanning! Tenslotte zijn we geëindigd met het boekje “Welk dier ben ik?”. Met behulp van paginagrote tekeningen van dieren werden de kinderen uitgenodigd om een aantal yogahoudingen na te doen. Zo kwam er weer een einde aan een plezierige sessie!

Gezocht: luistergrage oortjes! Spring eens binnen in de bib van Maaseik en geniet van een mooi verhaal. Elke laatste woensdag van de maand lezen vrijwilligers voor uit de beste nieuwe prentenboeken. Deze voorleesmomenten zijn bestemd voor alle kinderen. Mama’s en papa’s kunnen ondertussen grasduinen in het uitgebreide aanbod van de bib, de krant lezen of een kopje koffie drinken. Voorleeskalender: 28 maart 2012, 25 april 2012, 30 mei 2012, 27 juni 2012. Start is telkens om 14.00 u. Meer info: 089/56 40 74 of maaseik@bibliotheek.be.

21


Boekloggen met de zesde klassen van ‘De Boomgaard’ Dat de bibliotheek een blog heeft, dat wist u natuurlijk al, maar in januari zijn ook drie klassen uit Maaseik begonnen met het bijhouden van een blog over hun leeservaringen - een echt “boeklog”. De zesdejaars van lagere school De Boomgaard kwamen naar de bibliotheek voor een inleiding en gingen meteen aan de slag op de computers van de bib. Waarom zou je een blog bijhouden? Wat zijn de voordelen tegenover een traditioneel dagboek of een boekbespreking op papier? En natuurlijk: hoe werkt het allemaal? De zesdeklassers van De Boomgaard leerden hoe belangrijk en vooral ook hoe leuk het is om je leeservaringen met elkaar te delen en waren heel enthousiast om met de boeklog van hun klas te beginnen. Starten deden ze door op de boeklog van hun klas eerst hun eigen lezersprofiel aan te maken. Dat ging natuurlijk niet zonder eerst even na te denken over hoe en wat ze precies allemaal lezen. Van zodra de eerste profielen op de boeklog opdoken, begonnen de leerlingen meteen ook elkaars boekensmaak beter te leren kennen. En kwamen ze leuke dingen te weten zoals wat ieders favoriete boek is, of wie er graag op toilet leest... Nadat iedereen zijn profiel geschreven had, was het tijd voor het echte werk: boekbesprekingen. Bijna als echte bibliotheekmedewerkers voerden de leerlingen de gegevens van het boek in (titel, auteur, genre, ...). Ze bespraken de inhoud en - heel belangrijk op een blog - gaven hun eigen, persoonlijke mening over het boek. Zelfs het zoeken van een afbeelding van de cover en het uploaden ervan naar de boeklog hadden de zesdeklassers snel onder de knie. Op een korte voormiddag werden het al geoefende bloggers! En waar vindt u de boeklog van die klassen nu? Wel, elke klas heeft zijn eigen adres: ▪▪Klas 6A van juffrouw Marleen: http://boeklog6a.bibmaaseik.be ▪▪Klas 6B van juffrouw Sylvie: http://boeklog6b.bibmaaseik.be ▪▪Klas 6C van juffrouw An-Katrien: http://boeklog6c.bibmaaseik.be.

22

Boekloggen viel goed in de smaak bij de jonge lezers, want ook na de schooluren werd de blog meteen verder aangevuld. Het leesgenot spat van hun berichten en ze vinden het duidelijk leuk hun leeservaringen met elkaar te delen. Hopelijk blijven ze datzelfde enthousiasme de rest van het schooljaar behouden! De bib duimt alvast en wil hen nogmaals feliciteren met hun inspanningen. Proficiat, bloggers!


sport Scholensportchallenge. Resultaat Gocartrace 2012.

Op woensdag 26 januari werd de jaarlijkse gocartrace georganiseerd tussen de laatste jaarstudenten van het Gemeenschapsonderwijs Campus Van Eyck en het College Heili Kruis – St.-Ursula. Op de eerste plaats eindigden de studenten van de Kruisheren/ Ursulinen en op de tweede plaats de studenten van het Gemeenschapsonderwijs.

Sportelen is gezond In de sporthal Neeroeteren (Spilstraat) organiseert de sportdienst ontbijtgym voor senioren op dinsdagvoormiddag van 10.00-11.00 u. Iedereen is welkom.

Onderhoudsgym voor senioren De sportdienst en de seniorensportelclub Maaseik organiseren ‘Onderhoudsgym voor senioren’: ▪▪In Maaseik op maandag van 15-16u (kleine zaal sporthal, Sportlaan) ▪▪in Neeroeteren op dinsdag van 10-11u (sporthal, Spilstraat). Iedereen is welkom om eens te komen kijken en om mee te sporten. Inschrijven kan ter plaatse bij de lesgever (Peter Willems). Info Sportdienst Maaseik T. 089/56 34 36 E-mail: info@maaseik.be

Badmintonontmoeting een succes Op dinsdag 17 januari werd in de sporthal van Neeroeteren een badmintonontmoeting voor senioren georganiseerd. 35 senioren uit de buurtgemeente namen hieraan deel.

23


milieu & groen Doe mee met Earth Hour, en schakel over naar groene energie! Op 31 maart 2012 is het weer Earth Hour, de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Met Earth Hour wil WWF de wereld aanzetten tot actie in de strijd tegen de klimaatverandering. Dit jaar roept WWF iedereen op om over te schakelen naar groene energie. Dat kan door u in te schrijven op www.wwf.be/earthhour. Dit jaar staat Earth Hour in het teken van hernieuwbare energie. Eén van de belangrijkste manieren om de CO2uitstoot te verlagen is immers massaal overschakelen naar hernieuwbare energievormen. Een keuze die, dankzij de vrijmaking van de energiemarkt, iedereen vandaag zelf kan maken. WWF wil u helpen bij het overstappen naar groene energie. Hoe, dat kan u sedert 17 februari lezen op www.wwf.be/earthhour. Een leefbare planeet nalaten Earth Hour wordt georganiseerd door WWF, met vijf miljoen leden en kantoren in meer dan 100 landen één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties ter wereld. De missie van WWF is het nalaten van een leefbare planeet aan de toekomstige generaties waar mens en natuur in harmonie kunnen samenleven. Om dat doel te realiseren kan iedereen zijn steentje bijdragen. Earth Hour is het ene moment op het jaar wanneer heel de wereld samenspant voor hetzelfde doel. Niet te missen dus. Meer informatie op www.wwf.be/earthhour.

Gratis infoavond thuiscomposteren! Met de opening van het nieuwe containerpark vraagt u zich misschien af hoe u wat geld kan besparen op afvalverwerking. Heeft u een tuin? Dan loont het zeker de moeite om uw eigen groente-, fruit-, en tuinafval te composteren. Alles wat u composteert, moet niet meegegeven met de gft-container of naar het recyclagepark gebracht en hoeft dus niet betaald te worden. Het eindproduct is bovendien een gratis bodemverbeteraar! Of composteren iets voor u is, hoe eenvoudig het is, en welk systeem het best bij uw tuin past, komt u allemaal te weten op één van de gratis infoavonden composteren. Praktisch Infoavond te Maaseik: datum: woensdag 21 maart 2012 plaats: Fuego, Sportlaan 36, 3680 Maaseik uur: 19.30 uur prijs: gratis deelname

24

Infoavond te Neeroeteren: datum: woensdag 18 april 2012 plaats: Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg 4, 3680 Maaseik uur: 19.30 uur prijs: gratis deelname Op de infoavonden wordt een compostvat uitgeloot tussen de geïnteresseerde aanwezigen. Info: milieudienst, milieu@maaseik.be, 089/560.592


ruimtelijke ordening e bar n n e Op zoeke er ond

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leemhoek eg

nw

pe

em

K

io at St

Op 4 maart 2010 werd het bijzonder plan van aanleg Leemhoek vernietigd. Dit bestemmingsplan vormde de voormalige zone van openbaar nut van de spoorweginfrastructuur om naar woongebied. Door de vernietiging van het bijzonder plan van aanleg kreeg deze zone weer terug de bestemming openbaar nut.

aa str ns

Om terug woongebied te maken van deze zone en hierdoor de woningbouw in Maaseik te versterken gaf het schepencollege op 14 juni 2010 de opdracht aan het studiebureau Technum tot het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze zone.

t

Het basisidee van het initiële plan blijft hetzelfde namelijk woningbouw. In het gebied tussen de Maastrichtersteenweg, Stationsplein en Kempenweg wordt een invulling met woningen in open bebouwing voorzien. De zijde van het Stationsplein wordt afgewerkt met appartementsbouw van maximaal 3 bouwlagen. Het binnengebied wordt ontsloten met een insteekweg die aansluit op de Kempenweg. In totaal worden in dit gebied 120 woningen voorzien.

str

aa

M

st

er

t ich

g

we

n ee

Het bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Nu volgt een openbaar onderzoek van 2 maanden waarbij geïnteresseerden het dossier kunnen inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening en indien gewenst een bezwaarschrift of opmerking indienen.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Heppeneert De aanleiding voor het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan Heppeneert was de ligging in agrarisch gebied van de parkeerplaats van het bedevaartsoord.

er ook een maximum voorzien van het aantal horecazaken ter plaatse. In het bestemmingsplan wordt tevens aangegeven waar parkeerplaatsen kunnen aangelegd worden.

Vooraleer te beginnen met het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan werden er gesprekken met de inwoners van Heppeneert gevoerd om te kijken wat hun bekommernissen waren en welke hun visie was op de toekomst van dit kerkdorp.

Het bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Nu volgt een openbaar onderzoek van 2 maanden waarbij geïnteresseerden het dossier kunnen inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening en indien gewenst een bezwaarschrift of opmerking indienen.

In het plan werd een visie uitgewerkt die er voor zorgt dat het typische karakter van Heppeneert (bakstenen gebouwen loodrecht op de wegas) kunnen behouden blijven en dat duidelijk wordt vastgelegd welke woningbouw er in de toekomst nog kan komen. Verder werd ook ruimte voorzien voor een beperkte uitbreiding van het kerkhof. De bestemming van de Zanderbeekvallei werd van landbouwgebied naar natuurgebied omgevormd. Om de leefbaarheid van Heppeneert te vrijwaren werd

Kerk Heppeneert

Hep

rt penee

25


Noord-Zuid Kilometers voor het zuiden Een organisatie van Broederlijk Delen in samenwerking met Stad Maaseik. Broederlijk Delen roept alle sportievelingen in Vlaanderen op om te doen waar ze goed in zijn: sporten. En om die sportieve activiteit te koppelen aan een goed doel: de strijd tegen armoede en onrecht. Samen willen we 40.000 kilometers afleggen ten voordele van Broederlijk Delen. De Limburgse afstandsloper Rik Ceulemans doet alvast mee en roept jullie op om hem te steunen. De opbrengst gaat naar de projectpartners van Broederlijk Delen in Latijns Amerika. “Ik zal tijdens het actieweekend van 31 maart tot 1 april met mijn ploeg ‘Punk Running’ de tour van alle 44 Limburgse gemeentes lopen. We lopen afwisselend dag en nacht van gemeentehuis naar gemeentehuis. Ik daag je uit om een stuk mee te lopen! (Rik Ceulemans). De Stad Maaseik zal Rik Ceulemans feestelijk ontvangen op het Administratief Centrum in de Lekkerstraat op zaterdag 31 maart rond 13.15u. Iedereen is er welkom! Ben je sportief en wil je de ploeg van Rik steunen, loop dan onder politiebegeleiding op 31 maart met je vereniging een stuk mee op het traject van Dilsen naar Maaseik of verder naar Kinrooi. Registreer je deelname op www.broederlijkdelen.be/kilometers en stort later de bijdrage van de sponsorloop op BE12 0000 0000 9292 met mededeling +++300/0500/01077+++ P.S. : Het looptraject vanuit Dilsen gaat via de Kantonsweg, het toeristisch fietspad, de Maastrichtersteenweg en de Bosstraat. Aankomst is voorzien aan het stadhuis op de Markt.

Oxfam-Wereldwinkel zoekt vrijwilligers Zonder vrijwilligers zouden er geen Wereldwinkels zijn, geen fairtradeproducten verkocht worden, geen eerlijke ontbijten georganiseerd, geen scholen bezocht en geen acties ondernomen.

26

Misschien is vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel ook wel iets voor u!? Aarzel niet om eens binnen te stappen in de plaatselijke Wereldwinkel, om te vragen naar de mogelijkheden. Het adres van de plaatselijke wereldwinkel is Pelserstraat 41/2, 3680 Maaseik T. 089/572 599


wijkwerking Wijken in actie Stad Maaseik sluit ieder jaar een contract af met de wijken die zijn aangesloten bij de stedelijke wijkwerking. Elk contract bevat onder meer een overzicht van de socio-culturele activiteiten die de betreffende wijk tijdens het jaar zal organiseren. Hiervoor ontvangt de wijk trouwens een budget van de stad. Voorwaarde is wel dat de activiteiten de sociale samenhang bevorderen en de leefbaarheid ten goede komen. De wijkbesturen van de verschillende wijken hebben hun programma voor 2012 klaar. Een overzicht.

Bleumerwijk – Noorderwijk ▪▪24 maart: Mezi-ij in Mezeik, hitparade avond ▪▪April-mei-juni: deelname aan de tentoonstelling ‘Kruisweg van de Stilte’ in de St. Catharinakerk ▪▪30 juni: Fiesta Italiana, het jaarlijkse zomerfeest ▪▪Juli: activiteit met de senioren ▪▪Oktober/november: ochtendwandeling Wijk Sint Jansberg ▪▪Deelname aan de stoet in Genk ▪▪21 februari: deelname aan de Kloonjestoet Maaseik ▪▪18 maart: deelname aan de Halfvastenstoet Maaseik ▪▪Fietstocht ▪▪Bezoek attractiepark in de zomermaanden ▪▪Een kinderactiviteit Hepperwijk ▪▪21 februari: deelname aan de Kloonjestoet Maaseik ▪▪18 maart: deelname aan de Halfvastenstoet Maaseik ▪▪Paashappening ▪▪Wijk-BBQ ▪▪Bezoek aan de China-tentoonstelling ▪▪Sinterklaasactie ▪▪Winterhappening met worstenbroodjes Siemkensheuvel ▪▪15 januari: Nieuwjaarsreceptie ▪▪7 juli: BBQ ▪▪Fietstocht in augustus of september ▪▪10 november: Sint Maartensvuur Sint Jansloopersbemden ▪▪Deelname aan carnaval ▪▪Mei-juni: fietstocht ▪▪25 augustus: wijkfeest ▪▪Sinterklaas voor de kleinsten

▪▪Wijkversiering met Kerstmis ▪▪3 januari 2013: Nieuwjaarsreceptie

▪▪7 oktober: Bourgondisch tafelen ▪▪26 december: kerstactie

Gasthuisveld - Izeven ▪▪21 februari: deelname aan de Kloonjestoet Maaseik ▪▪Wijkuitstap ▪▪30 juni: jaarlijks wijkfeest ▪▪Halloweentocht ▪▪Sinterklaasactie ▪▪Garageverkoop

Activiteiten van de wijkwerking Smiley

Geisterveld ▪▪9 april: Paasbrunch ▪▪Iedere donderdagavond van 19u00 tot 21u00 en op zondag van 09u30 tot 12u00: petanque op het wijkspeelplein ▪▪2 juni: rommelmarkt en kindermarkt op het speelplein ▪▪Lente- en bloesemdrink ▪▪25 augustus: “frietavond” i.p.v. de jaarlijkse BBQ Achter de melkerij

▪▪1 april: Paaswandeling en picknick in den Tösch

▪▪7 juli: jaarlijkse BBQ ▪▪21 juli: petanque-avond ▪▪7 oktober: beugelen Waterloos ▪▪25 maart: lentedrink en “eierkuppen” ▪▪7 juli: wijkfeest met BBQ ▪▪Wandeling op zondag begin september ▪▪Najaar 2012: busuitstap De Leu ▪▪6 januari: nieuwjaarsreceptie voor de wijk ▪▪4 april: “trampeloavend met oavendbruud” ▪▪26 – 27 mei: Pinksterfeesten met buurtvoetbal, spel zonder grenzen, 30+fuif. ▪▪26 augustus: garageverkoop

In de zomermaanden kunnen de aangesloten wijken gedurende 1 of meerdere namiddagen de “Smiley” uitnodigen. Twee begeleiders van de wijkwerking komen dan met een autootje vol sporten spelmateriaal naar de wijk en zorgen gedurende 2 uren voor animatie voor de kinderen.

Uitstap wijkbesturen

De werking in de verschillende wijken is maar mogelijk dankzij de inzet van de wijkbesturen en de vele vrijwilligers. Om hen hiervoor te bedanken maar ook om de onderlinge contacten te bevorderen, organiseert de wijkwerking jaarlijks een uitstap. Iedere keer wordt gekozen voor een educatieve activiteit gevolgd door een gezellig samenzijn. De wijkbesturen worden soms ook uitgenodigd op een wijkoverleg om thema’s die de wijken overstijgen te bespreken.

Controles speelpleinen en -toestellen

Een aantal wijken beschikt over een speelplein waarop het stadsbestuur speeltoestellen plaatste. De toestellen worden wekelijks gecontroleerd door medewerkers van de wijkwerking, de jeugddienst en/of de dienst werken die hiervoor een speciale opleiding volgden. Vastgestelde mankementen worden zo snel mogelijk verholpen door de dienst werken. Meer informatie over de stedelijke wijkwerking: Liesbeth Bleux (089/560 569 of liesbeth.bleux@maaseik.be) en Carlo Gelissen (089/560 551 of carlo.gelissen@ maaseik.be)

27


Woonloket Dakisolatie in de toekomst verplicht voor alle (huur)woningen Met de diepvriestemperaturen van de maand februari jl. nog in gedachten, willen wij de aandacht vestigen op het feit dat in Vlaanderen naar schatting 231 000 ongeschikte, energieverslindende woningen staan. Vooral op de private huurmarkt zou de toestand dramatisch zijn. De Belgische energieconsumptie per vierkante meter in residentiële gebouwen zou maar liefst 70 % hoger liggen dan het Europese gemiddelde. Onze gebouwen zijn gemiddeld niet beter geïsoleerd dan in Griekenland. De Vlaamse overheid doet weliswaar heel wat inspanningen om woningen energiezuiniger te maken, maar o.a. aan ons Woonloket in het administratief centrum in Neeroeteren merken we dat het vooral de tweeverdieners en eigenaars-bewoners zijn, die gebruik maken van de voordelen: Huurders kunnen verhuurders immers niet dwingen om energiebesparende investeringen te doen. Vlaams minister van Wonen en Energie Freya Van den Bossche maakte daarom reeds in oktober 2010 bekend dat dakisolatie voor alle woningen geleidelijk aan verplicht wordt. In 2020 zullen eigendommen zonder dakisolatie niet meer verhuurd kunnen worden. Vanaf wanneer treedt de dakisolatienorm in werking? De dakisolatienorm treedt in werking op 1 januari 2015, maar er wordt best niet gewacht met isoleren, want op dit ogenblik kan er nog een beroep gedaan worden op de dakisolatiepremie van netbeheerder Infrax en de belastingaftrek voor isolatiewerken, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een max. van 2930 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2012. Wie geen of weinig belastingen betaalt, kan van het terugbetaalbaar belastingkrediet genieten. Opgepast, het terugbetaalbaar belastingkrediet is een tijdelijke maatregel die afloopt eind 2012. Het belastingkrediet wordt eveneens geregeld via de belastingaangifte en valt te vergelijken met een energiepremie. Vanaf 1 januari 2013 zullen de inspecteurs van Wonen Vlaanderen, die de woningkwaliteit in Vlaanderen opvolgen, nieuwe technische verslagen gebruiken en in hun advies al rekening houden met de aanwezigheid van dakisolatie in de woning. Vanaf 1 januari 2015 worden er effectief strafpunten toegekend voor het ontbreken van dakisolatie, waardoor een woning sneller ongeschikt wordt verklaard om te verhuren. Voor welke woningen? De dakisolatienorm zal gelden voor alle zelfstandige woningen gelegen in het Vlaamse Gewest. De norm zal dus niet alleen van toepassing zijn voor huurwoningen, maar ook op woningen die door de eigenaars zelf worden bewoond. De dakisolatienorm zal toegepast worden op eengezinswoningen, studio’s en appartementen, maar niet op kamers.

28

Welke isolatienormen worden er gehanteerd? Als minimumnorm wordt een Rd-waarde dakisolatie van 0,75m² K/W genomen. Om echter van een premie te kunnen genieten moet de Rd-waarde echter minstens 3,5 m2 K/W bedragen. Het isolatiemateriaal dat op dit ogenblik in de handel beschikbaar is voor doe-het-zelvers of geplaatst wordt door de aannemers, voldoet al aan die hoge minimumnorm van 3,5 m2 K/W. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, wordt als geïsoleerd dak beschouwd. Er wordt enkel rekening gehouden met feitelijke vaststellingen. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2015 alleen strafpunten worden toegekend als:


▪▪het Energieprestatiecertificaat (EPC) een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt lager dan 0,75 m² K/W. ▪▪uit feitelijke vaststellingen van de technische onderzoeker woningkwaliteit blijkt dat er geen dakisolatie aanwezig is. De technische onderzoeker woningkwaliteit zal dit alleen zelf beoordelen als het EPC niet beschikbaar is.

▪▪Voor het toekennen van de strafpunten wordt een onderscheid gemaakt tussen daken kleiner en daken groter dan 16m². Er

wordt tevens een fasering in de tijd voorzien, waardoor geleidelijk aan méér strafpunten worden toegekend. De gefaseerde invoering ziet er als volgt uit:

Periode

Strafpunten voor daken kleiner Stafpunten voor daken groter dan 16m² dan 16m² met R-waarde lager dan met R-waarde lager dan 0,75m²K/W 0,75m²K/W

1/01/2015 t.e.m. 31/12/2017

1

3

1/01/2018 t.e.m. 31/12/2019

3

9

Vanaf 1/01/2020

9

15

Let op: Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, zullen alle appartementen in het gebouw vanaf 1 januari 2015 evenveel strafpunten krijgen. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle woningen in het gebouw. Dat betekent dus dat een appartement op het gelijkvloers eveneens strafpunten krijgt als blijkt dat het appartement onder het dak onvoldoende dakisolatie heeft en dit ongeacht de eigendomssituatie (één eigenaar of gedwongen mede-eigendom als vermeld in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek). Zijn er uitzonderingen op de regel? Ja, daken kleiner dan 2m² worden vrijgesteld. En zoals eerder vermeld, zal de uitgewerkte regeling enkel gelden voor zelfstandige woningen en dus niet voor kamers. Elk nadeel heeft zijn voordeel De verplichting om dakisolatie te installeren lijkt misschien weer een ‘pestmaatregel’ voor iedereen die een woning in eigendom heeft. Niets is minder waar, de isolatiekosten zijn op maximum twee jaar terugverdiend. Ook eigenaars-verhuurders hebben er baat bij: Huurders kampen vaak met betalingsproblemen, omdat de stijgende energiekosten een steeds groter aandeel van hun budget opeisen. Met het isoleren van de huurwoning, kan deze negatieve trend omgebogen worden, waardoor er weer middelen beschikbaar zijn om de huur te betalen.w

Brochure ‘energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof’. Gratis verkrijgbaar aan het Woonloket. Nu de overheden in dit land de broeksriem moeten aanhalen en er een aantal premies en belastingvoordelen m.b.t. energie besparen en bouwen en verbouwen zijn afgeschaft, is het moeilijk voor de burgers om het overzicht te bewaren. Daarom heeft de afdeling Wonen van de Provincie Limburg haar brochure ‘Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof’ herwerkt en digitaal ter beschikking gesteld via haar website www.limburg.be: Op de site ga je naar de rubriek ‘Wonen’, waar je vervolgens de link vindt naar de brochure om te raadplegen en eventueel te downloaden. Er is echter ook een papieren versie beschikbaar. Deze ligt voor je klaar aan het Woonloket in het administratief centrum van Neeroeteren of kan op jouw verzoek verstuurd worden. Meer info Stad Maaseik - Woonloket Ingrid Rutten, huisvestingsambtenaar, tel. 089/560.584 of e-mail ingrid.rutten@maaseik.be.

29


jeugd Activiteiten Grabbelpas - paasvakantie 2012 HET MAGISCHE LABO WOENSDAG 4 APRIL 2012 In dit labo worden goochelkunst en wetenschap in één pot gedraaid en overgoten met fantasie. Je komt er de magie achter enkele goocheltrucs te weten en steekt een eigen act in elkaar die daarna op het slotfeest getoond wordt. Alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, ... zijn van harte uitgenodigd voor de slotshow om 16u00 in het Cultureel Centrum van Neeroeteren. Gelieve bij de inschrijving door te geven hoeveel personen naar de show komen kijken. Uur: Jeugdcentrum Fuego: 9u15 tot 17u00 CC Neeroeteren: 9u30 tot16u30 Kerkplein Opoeteren: 9u15 yoy 17u00 Prijs: 10 euro (inclusief drankje, materiaal en busvervoer) Leeftijd: 6 tot 12 jaar Aantal: Maximum 20 deelnemers Meenemen: Lunchpakket SPORTKICKS DONDERDAG 5 APRIL 2012 Sportkicks is het jaarlijks terugkerend sportevenement voor kinderen. Vandaag kunnen jullie kennis maken met zo’n zestigtal sporten gaande van aerobic, tennis, boksen tot skaten of schermen. Zeker inschrijven dus!!! Uur: Jeugdcentrum Fuego: 9u30 tot 17u00 Prijs: 5 euro leeftijd: 8 tot 12 jaar Meenemen: Lunchpakket en een beetje zakgeld

DIPPIE DOE WOENSDAG 11 APRIL 2012 Speelland DippieDoe, daar wil elk kind graag naar toe! Laat zien dat je wel tegen een stootje kan in de flitsende botsauto’s of ontdek de spannende Moontower die helemaal tot aan het dak gaat. In de megagrote speeltuin kan je via een klimparcours de piratentoren verlaten om daarna de achtbaan nog eens te proberen. En als van dit alles moe geworden bent kan je even gaan rusten in de kinderbioscoop! Uur: Jeugdcentrum Fuego: 9u15 tot 17u00 Prijs: 14 euro Leeftijd: 6 tot 12 jaar Meenemen: Lunchpakket en een beetje zakgeld GOED GEBAKKEN DONDERDAG 12 APRIL 2012 Vandaag leren we pizzadeeg en cupcakes bakken. Natuurlijk moeten deze nadien ook belegd en versierd worden! Mmm... Pizzalicious! Uur: Jeugdcentrum Fuego: 9u15 tot 17u00 CC Neeroeteren: 9u30 tot 16u30 Kerkplein Opoeteren: 9u15 tot 17u00 Prijs: 7 euro Leeftijd: 6 tot 12 jaar Aantal: Maximum 20 deelnemers Meenemen: Lunchpakket INSCHRIJVEN Telefonisch (089)410651 of stuur een mailtje naar christel.martinet@maaseik.be. Zodra je ingeschreven bent ontvang je een brief ter bevestiging van de inschrijving. In deze brief staat ook het rekeningnummer vermeld waarop je het gevraagd inschrijvingsgeld mag overmaken. Een inschrijving is pas geldig wanneer het gevraagde inschrijvingsgeld betaald is! Terugbetaling kan enkel indien je minstens drie dagen vooraf afzegt of op vertoon van een doktersattest. Om aan de activiteiten te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een Doepas!

KNUTSELDEFRUTSEL DINSDAG 10 APRIL 2012 Een gezellige knutselvoormiddag voor de handige handjes. Wat het precies gaat worden blijft nog even een verrassing, maar creatief wordt het zeker!

30

Uur: Prijs: Leeftijd: Aantal:

Jeugdcentrum Fuego: 10u00 tot 11u30 Spar Neeroeteren: 09u45 tot 11u45 Kerkplein Opoeteren: 09u30 tot 12u00 2 euro 5 tot 12 jaar Maximum 20 deelnemers

PRAKTISCHE AFSPRAKEN Voor bepaalde activiteiten worden kinderen opgehaald in Opoeteren (Kerkplein) en Neeroeteren (parking Spar) en daar bij afloop van de activiteit ook teruggebracht. Gezien het beperkt aantal plaatsen vragen wij om bij de inschrijving een plaats te reserveren. Onze activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen met een lichamelijk en/of licht mentale handicap. Indien u extra begeleiding nodig acht, dient u dit bij de inschrijving te vermelden.


Jeugddienst Maaseik Sportlaan 36 3680 Maaseik Telefoon: (089) 41 06 52 E-mail: jeugddienst@maaseik.be

Activiteiten Doepas - paasvakantie 2012 Jeugdcentrum Fuego: Prijs: Leeftijd:

8u30 tot 19u30 (lunchpakket!!!) 25 euro 12 tot 18 jaar

PIZZALICIOUSSS AND CUPCAKES Donderdag 12 april 2012 Vandaag maken we de allerbeste pizza’s en cupcakes, we gaan naar het cultuur centrum in Neeroeteren, dan kunnen we tussendoor nog wat chillen bij het skatepark. Jeugdcentrum Fuego: 9u15 tot 16u30 (lunchpakket!!!) Cultuurcentrum Neeroeteren: 9u30 tot 16u30 (lunchpakket!!!) Prijs: 7 euro Leeftijd: 12 tot 14 jaar MOVIE DOE DAY Dinsdag 3 april 2012 Tijd voor actie! Jij wordt de ster van de dag in je eigenste film! In deze workshop die een volledige dag duurt, werken we toe naar het inblikken van onze eigen film. Van script schrijven tot scènes inrichten, van acteren tot regisseren, filmen en monteren... Alles staat in het teken van jouw film waarin jij een glansrol vertolkt! Jeugdcentrum Fuego: 9u15 tot 16u30 (lunchpakket!!!] Cultuurcentrum Neeroeteren: 9u30 tot 16u15 (lunchpakket!!!) Kost: 7 euro Leeftijd: 12 tot 14 jaar

FRIDAY THE 13TH... Vrijdag 13 april 2012 Heb je lef? Ben je bijgelovig? Hou je van horror en gruwelen? We toveren Fuego om in een heuse filmzaal met hier en daar wat spannende tussendoortjes...durf je? Schrijf je dan vlug in... Jeugdcentrum Fuego: 19u00 tot 22u30 Prijs: 2 euro Leeftijd: 14 tot 16 jaar HOE INSCHRIJVEN??? Ben je 12 jaar of ouder, dan kan je inschrijven voor deze activiteit. Om deel te nemen moet je in het bezit zijn van een Doepas (3 euro per persoon per jaar). Gewoon bellen of mailen naar 089/410 652 of jeugddienst@maaseik.be.

SPORTKICKS Donderdag 5 april 2012 Sportkicks is hét jaarlijks terugkerend sportevenement voor jongeren. Tijdens deze dag kunnen jullie kennismaken met een zestigtal sporten, van aerobic en freestyle dance over streetsoccer tot skaten of schermen. Jeugdcentrum Fuego: 9u00 tot 17u00 (lunchpakket!!!) Kost: 5 euro Leeftijd: 12 tot 14 jaar PREZI OF POWERPOINT...CHECK THIS OUT Vrijdag 6 april 2012 Vandaag leren we jullie de knepen van het vak... wie moet er tegenwoordig niet eens een powerpoint voorstelling presenteren? Met Prezi gaat dit allemaal veel makkelijker en leuker... Jeugdcentrum Fuego: 14u00 tot 16u00 Kost: 2 euro Leeftijd: 16 tot 18 jaar WARNER BROS MOVIEWORLD Dinsdag 10 april 2012 New York in de jaren “50: vampieren en andere gevaarlijke wezens regeren de nacht. Niemand is veilig. Maar Van Helsing heeft hen de oorlog verklaard. Ga met de grootste vampierjager aller tijden mee en voer samen niet hem de nooit eindigende strijd tussen goed en kwaad. Stap in en beleef een demonische achtbaan- rit door het donker, die je de moed in de schoenen doet zinken. De nieuwe attractie in Movieworld is zeker het checken waard...

31


Gitaarcursussen voor beginners in Jeugdcentrum Fuego Lessenreeks gitaar voor beginners op vrijdagavonden tussen 18u00 en 20u00. Een lessenreeks bestaat uit 10 lessen van telkens 1 uur. Binnen elke les zijn er maximum 5 deelnemers. Voor deze lessen moet je minimum 12 jaar zijn geworden! Start: vrijdag 28 september 2012 Einde: 7 december 2012 Eventuele inhaalles (enkel bij ziekte van docent): 14 december 2012. Prijs: € 130 Lessenschema: 28 september 2012

1°les

5 oktober 2012

2°les

12 oktober 2012

3°les

19 oktober 2012

4°les

26 oktober 2012

5°les

2 november 2012

Geen les: Herfstvakantie

9 november 2012

6°les

16 november 2012

7°les

23 november 2012

8°les

30 november 2012

9°les

7 december 2012

10°les

14 december 2012

Eventuele inhaalles (enkel bij ziekte van docent)

Inschrijven kan telefonisch op het nummer 089/410.652 of via mail: jeugddienst@maaseik.be Inschrijfformulier gitaarcursus Volgende gegevens kan je dan doorgeven: Naam: ............................................................................................................... Voornaam: ...................................................................................................... Adres: ............................................................................................................... Telefoonnummer: ....................................................................................... Geboortedatum: .......................................................................................... Voorkeursuur te volgen les: 18u00 tot 19u00 of 19u00 tot 20u00

32

Meer info? Neem gerust contact op met: Jeugddienst Stad Maaseik - Johan Fredrix Sportlaan 36 - 3680 Maaseik Tel: 089/410.652 Mail: jeugddienst@maaseik.be

Animatoren gezocht voor Grabbelpas en Swappas De jeugddienst van Maaseik zoekt vrijwilligers voor de werking van Grabbelpas en Swappas tijdens de schoolvakanties. Ben je tussen 16 en 25 jaar, enthousiast, een beetje gek en niet bang om verantwoordelijkheid te dragen voor een groep? Dan ben jij degene die wij zoeken! Wij beloven onze vrijwilligers een kleine onkostenvergoeding, een supervakantie en ongetwijfeld een aantal nieuwe vrienden en vriendinnen. Interesse? Spring even binnen bij de jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of stuur een mailtje naar christel.martinet@maaseik.be


senioren De liefde maakt een klein bed groot Het hele jaar 2012 staat in het teken van ouderen, vriendschap, intimiteit en seksualiteit, en dit in het hele Maasland. In januari wordt het boekje ‘De liefde maakt een klein bed groot’ verdeeld, in februari was er de lezing van Bo Coolsaet. In maart kan u deelnemen aan een wedstrijd in dit infoblad. De stad Maaseik geeft twee gesigneerde exemplaren weg van het prachtig uitgegeven boek van Bo Coolsaet: De alchemie van liefde en lasten. Wedstrijdvraag Het seksuele gedrag en de seksuele beleving worden bij elke mens, dus ook bij ouderen, beïnvloed door tal van factoren. Welke factoren zijn dit? Het antwoord op de vraag vindt u in het boekje ‘De liefde maakt een klein bed groot’. Nog niet in huis? Vraag het aan via de stad Maaseik - dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be Beantwoord de vraag en bezorg uw antwoordstrookje aan de stad Maaseik - Dienst Welzijn. U kan het strookje in volgende brievenbussen stoppen: ▪▪Administratief centrum Maaseik, ▪▪Administratief centrum Neeroeteren, ▪▪Ontmoetingshuis Voorshoven, ▪▪Ontmoetingshuis De Riet, Ontmoetingshuis Oase. Schrijf ‘stad Maaseik - Dienst welzijn’ op de rugzijde of de omslag. Een onschuldige hand zal de twee winnaars trekken. Antwoord: .................................................................................................................................................................................................................................................. Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................... Telefoon/GSM-nummer: . .....................................................................................................................................................................................................................

Werken bij de Maaidienst: iets voor u? De maaidienst is een vrijwilligersdienst van de Stad Maaseik en het OCMW Maaseik. De leden maaien bij oudere mensen het gras, zodat deze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De maaiers van de dienst zijn meestal ook senioren. De maaidienst werkt elk jaar van 1 april tot midden oktober. In 2011 hielp de dienst meer dan 40 gezinnen. Om verder uit te breiden zoekt de dienst nieuwe maaiers! Wat wordt u geboden? ▪▪Een vrijwilligersvergoeding van € 5/ uur en een kilometervergoeding van € 0,32 (rijk wordt u daar dus niet van, maar het gaat ook vooral om het idee mensen uit de nood te helpen.) ▪▪Vrijheid om te beslissen hoeveel cliënten u aanneemt en wanneer u werkt.

▪▪U maait een heel seizoen bij dezelfde mensen. ▪▪De dienst ondersteunen u, door met u te overleggen voor, tijdens en op het einde van het seizoen. Maar tussen deze momenten kan u ook op de dienst rekenen als er een probleem is. Wat vraagt de dienst? Motivatie: u wil graag oudere mensen helpen. U bent hulpvaardig. Sociaal: u vindt het niet erg om een babbeltje te slaan met de mensen. Werklust: u vindt het niet erg om de handen uit de mouwen te steken. Lijkt dit u wel wat? Neem dan contact op met ▪▪OCMW Maaseik: Lea Gijsen, Inge Smolders op tel. 089/56 99 34

▪▪Stad Maaseik: Sandra Vancleef op tel. 089/560 552.

65-Plussers moeten Lijnkaart vanaf nu aanvragen en betalen. Tot op vandaag kreeg elke 65-plusser automatisch een gratis abonnement van De Lijn toegestuurd. Vanaf mei 2012 zal De Lijn 65-plussers aanschrijven met de vraag of ze een abonnement willen. Ouderen kunnen dan een chip-kaart aanvragen, de zogeheten Mobib-kaart, die vijf jaar geldig is en die hen 5 euro kost. Een voordeel van de Mobib-kaart is dat ze ook geldt op het net van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB.

33


welzijn en gezondheid Babyborrel aangeboden door Gezinsbond en Stad Maaseik Op zondag 25 maart 2012 nodigt de Gezinsbond en de Stad Maaseik alle jonge ouders uit die in 2011 een kindje kregen. Ouders en kinderen onthullen een geboorteboom voor de kindjes van 2011 daarna wordt hen een infobeurs en een klein ontbijt aangeboden. Doorlopend is er een informatiebeurs met initiatieven die actief zijn in de kindersector. Gezinsbond, Landelijke Kinderopvang, Opvoedingswinkel, en bibliotheek stellen hun werking voor. Tevens wordt er doorlopend animatie en kinderoppas voorzien. De vrijwilligers van de gezinsbond leiden alles in goede banen en voorzien naast het aanbod zelf een kleine attentie voor elke deelnemer. De jonge ouders ontvingen begin februari een persoonlijke uitnodiging, heeft u een kindje gekregen in 2011 en geen uitnodiging voor de babyborrel, meldt u dan bij onderstaand contactpersoon. Meer informatie kan u verkrijgen bij: dienst welzijn, Jacqueline Creemers 089/56.05.56 of e-mail: jacqueline.creemers@maaseik.be.

Film en koffie voor €3! U bent van harte welkom in het cultuurcentrum om 14.15 uur. Een organisatie van de Dienst Welzijn Maaseik en de Provincie Limburg. LES FEMMES DU 6IEME ETAGE dinsdag 20 maart - 14.15 u Parijs, de vroege jaren 60: de tijd van cocktails, mantelpakjes, dure chevrolets én high society. De vermogende Jean-Louis Joubert is een brave maar saaie man. Tot hij en zijn vrouw de mooie Spaanse María als werkster in dienst nemen. Maria laat hem kennis maken met de zesde verdieping van zijn burgerlijke appartementsgebouw waar zij met andere temperamentvolle Spaanse werksters woont. Deze vrouwen, maar vooral de erg aantrekkelijke Maria, leren hem voor het eerst plezier te hebben in het leven. Dit tot grote ontsteltenis van mevrouw Joubert en haar vriendinnen...

34

ELSA Y FRED dinsdag 10 april 2012 - 14.15 u De ondeugende, levenslustige en prettig gestoorde oudere dame Elsa wil haar grote droom verwezenlijken: het naspelen van de beroemde filmscène van Anita Ekberg en Marcello Mastroianni uit Fellini’s La Dolce Vita. Haar nieuwe onderbuurman, de 77-jarige hypochonder Fred, heeft onlangs zijn vrouw verloren en daarmee ook alle zin in het leven. Als Elsa het leven van Fred binnenstormt, leiden alle wegen naar Rome. Maar de tocht verloopt niet helemaal zoals voorzien...


Een materialenkoffer rond alcoholpreventie: omdat wij elke gemeente op een actieve manier willen ondersteunen! De CAD Limburg vzw, Centra voor Alcohol- en Andere Drugproblemen, wil elke gemeente in Limburg ondersteunen om de bevolking te sensibiliseren rond het thema alcohol. De stad Maaseik krijgt hiertoe een materialenkoffer. Met een eerste koffer richten we onze aandacht op alcoholpreventie. In deze koffer zit niet enkel materiaal om de algemene bevolking te sensibiliseren, maar ook materiaal voor verschillende doelgroepen, om aan de slag te gaan rond het thema. Bent u met uw organisatie, overleg, school, jeugdhuis of bedrijf op zoek naar materiaal ? Contacteer het CAD via de website van de CAD www.cadlimburg.be of telefonisch op 011/27 42 98. Het materiaal is gratis zolang de voorraad strekt.

Maatschappelijke integratie: buurtbemiddeling is er ook voor u Belemmert de overhangende boom van uw buur het zicht op uw mooie tuin? Houdt de hond van uw buurman u â&#x20AC;&#x2122;s nachts wakker? Maken de kinderen van uw bovenburen te veel lawaai? Zijn uw buur en uzelf het niet eens over de afscheiding van de tuin? Heeft u ruzie met iemand uit de buurt? Wordt u gepest door uw buurvrouw? Misschien ging het vroeger beter tussen u en uw buur? Heeft u zelf al geprobeerd om het gesprek met uw buurman of -vrouw aan te gaan, maar lijkt het niet te lukken? Op plekken waar mensen samen leven, werken, spelen en ruimte delen zoals in een buurt of een wijk, kunnen conflicten ontstaan. Klinken bovenstaande voorbeelden u ook herkenbaar in de oren? Dan is buurtbemiddeling misschien wel iets voor u! Buurtbemiddeling is er namelijk op gericht op de communicatie met uw buur te herstellen, het probleem bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Let wel op, buurtbemiddeling wil niet in de plaats treden van politie of gerecht. Buurtbemiddeling komt evenmin tussen als het gaat om strafrechtelijke feiten die al door een rechtbank behandeld worden. Met buurtbemiddeling kan u net voorkomen dat de conflicten met uw buur escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen. En dat is slechts een van de vele voordelen die buurtbemiddeling te bieden heeft. Het is daarnaast ook gratis en u werkt samen aan een oplossing voor het geschil, een oplossing die zowel u als uw buur aanvaardbaar vinden. Heeft u interesse? Dan kan u contact opnemen met de dienst buurtbemiddeling van de stad Maaseik. Hier kan men u ook vertellen hoe buurtbemiddeling precies zal verlopen en welke inbreng er van u verwacht wordt. Ook Maaseik gelooft in de kracht van buurtbemiddeling. Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst buurtbemiddeling, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, 089/56 05 69 of via email op buurtbemiddeling@maaseik.be

35


Carnaval

Info maart 2012  
Info maart 2012  
Advertisement