Page 1

Maas eik inform atief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie februari | jaargang 21 - nr. 2

Spilstraat en St.-Lambertuskerkstraat krijgen aangepast verkeer

Stadswandeling: Eyck In de voetsporen van rV- an start: stadhuis Maaseik Zondag 22 februari om 14 uu


Hoe de stadsdiensten spreekuren schepencollege bereiken? Burgemeester Jan Creemers Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u.

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: - Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 - Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 - Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2 Frequentie: maandelijks

Oplage: 11.095 exemplaren Bedeling: de Post. Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, ontwikkelingssamenwerking, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM). Tel.: 0495/210.386 e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 e-mail: antoine.schaefer@yucom.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, stedenbouw, automatisatie van de diensten, financiën, personeel. Tel.: 089/56.26.40 e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu, energiebeleid, netwerking onderwijs, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Tel.: 0473/283.101 e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, stadswachten. Tel.: 0478/682.291 e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen. Tel.: 0495/533.948 e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Carnaval regeert

Beste inwoners Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter het verenigingsleven. Of het nu over sportclubs, culturele verenigingen, evenementen of welzijnswerk gaat, het is met de inzet van vele vrijwilligers dat we van onze maatschappij de warme samenleving maken waarvan we dromen. Deelname aan culturele activiteiten heeft een duidelijk gemeenschapsvormende impact. In dat kader nam de culturele raad het initiatief om in de loop van dit jaar vrijwilligers van verenigingen die aangesloten zijn bij deze adviesraad gedurende één dag eens extra te verwennen. Betrokkenen horen daar tijdig meer over. Dat de nood aan degelijke kinderopvang groot is, merken we dagelijks bij de dienst kinderopvang. Werken aan een degelijke, kwaliteitsvolle opvang in de buitenschoolse kinderopvang en in de mini-crèche blijft een belangrijk aandachtspunt. Naar opvangcapaciteit toe, hebben wij uiteraard onze beperkingen, waardoor wij jammer genoeg niet altijd aan alle vragen kunnen voldoen. Aangepaste en veilige infrastructuur, die voldoet aan de opgelegde normen, is van wezenlijk belang. Daarom is er beslist dat in Opoeteren een nieuwbouw voor buitenschoolse kinderopvang wordt gerealiseerd bij het ontmoetingshuis De Riet. Om de belangen van kinderen en jongeren te behartigen, treed ik enkele keren per jaar in overleg met de Gezinsbond. Samen met de vier afdelingen van onze stad worden een aantal thema’s besproken en kunnen er, in samenwerking met het stadsbestuur, initiatieven genomen worden die in het voordeel zijn van onze jonge inwoners en hun ouders. Onze jeugddienst organiseert heel wat activiteiten voor en door jongeren. Binnenkort valt de kalender met de Grabbel- en Swappasactiviteiten weer in de bus met een leuk aanbod voor de Paas- en zomervakantie. Jongeren hebben ook een plaats nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan in sport en spel zijn, bij een jeugdvereniging, bij een muziekacademie, bij een dansgroep, in een jeugdhuis. In Maaseik kent jeugdhuis Fuego een groot succes. Het is goed uitgebouwd en werkt met een hele groep enthousiaste vrijwilligers. Voor Neeroeteren zit dit ook in de planning en in Dorne wenst ons stadsbestuur een financiële tussenkomst te bieden voor de aanpassing aan jeugdhuis De Kick. De medewerkers van de stadsdiensten, ikzelf en mijn collega’s zijn steeds bereid om te luisteren naar uw vragen, om waar het kan ook gepaste oplossingen te bieden en om open te staan voor uw suggesties. Mia Reeskens Schepen van cultuur, jeugd, kinderopvang en gezinsbeleid.

11

Maaidienst 24

28 Verwarmingstoelage

30

Verkeerswijzigingen

verder in dit nummer Unizo Award 2009 Nieuwe huisvestingsambtenaar Computercursus in de bib Omnisportkamp voor 6-12 jarigen Achterolmen nodigt uit Politie Maasland informeert

Verjaardagskalender geeft tips voor senioren

Glasophaling in Maaseik-centrum 30 jaar buurtraad De Leu OCMW-Maaseik

6 7 13 14 16 19 25 27 29 31

3


actueel

Maaseik versterkt zijn Maaseik ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Bree en Weert Op 12 januari 2009 vond in het stadhuis van Bree de officiële start plaats van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Bree, Maaseik en Weert. Een concrete Euregionale samenwerking op een zevental onderwerpen, die voor deze Limburgse regio uniek is. De burgemeesters van deze drie steden tekenden hiervoor, samen met de gouverneur van Belgisch Limburg en de loco-gouverneur van Nederlands Limburg, een samenwerkingsovereenkomst; charter genaamd. De steden Bree, Maaseik en Weert vertegenwoordigen samen bijna 90.000 inwoners. De onderlinge afstand bedraagt minder dan 20 km.

4

Grens geen obstakel De burgemeesters van de drie steden zijn ervan overtuigd dat binnen de Europese driehoek Weert-Maaseik-Bree een grensoverschrijdende samenwerking tot win-win situaties moet kunnen leiden. Zij vinden dat, vanuit Europees oogpunt bezien, de geografische grens tussen België en Nederland geen obstakel mag vormen voor samenwerking tussen deze gemeenten. “De Euregio-gedachte kan in de praktijk veel concreter uitgewerkt worden dan wij soms durven vermoeden. We moeten, zonder navelstaarderij, juist over de grenzen heen willen en durven kijken.” Onder dit motto hebben de burgemeesters van Maaseik, Bree en Weert elkaar gevonden, met als resultaat een grensoverschrijdende samenwerking. Deze samenwerking moet vooral de inwoners van deze drie steden ten goede komen. De ruim 90.000 inwoners van de drie steden gaan al lang de grenzen over om te gaan shoppen, te relaxen of om elkaar te ontmoeten. Ook is er reeds sprake van vormen van grensover-

schrijdende samenwerking. Onder andere op het gebied van veiligheid en toerisme. Goede voorbeelden hiervan is de Commissie Niederer (burgemester van Weert), die tot doel heeft om de grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen Nederland en België te verbeteren, en de samenwerking binnen het grensoverschrijdende natuurpark Kempenbroek. Dergelijke praktische vormen van samenwerking kunnen nog intensiever en op nog meer terreinen plaatsvinden. Samenwerking op diverse terreinen De stadsbesturen van Bree, Maaseik en Weert zijn ervan overtuigd dat een zo praktisch mogelijke samenwerking op de volgende beleidsdomeinen tot meerwaarde kan leiden: mobiliteit en transport: een betere weg-, water- en lightrailverbinding grensoverschrijdend toerisme en natuurbeleving medische en sociale sector onderwijs, cultuur en sport economische en commerciële samenwerkingen


n Euregionale positie

(integrale) veiligheid internationale contacten van de drie steden. Een dergelijke concrete samenwerking in deze Limburgse regio is uniek. De onderwerpen passen volledig binnen het Limburg Charter “Oost West, Limburg Best”, dat de beide gouverneurs op 9 december 2008 in Maaseik hebben ondertekend.

Economische en commerciële samenwerking Bree, Maaseik en Weert zijn alle drie bedrijvige steden. Een nauwe samenwerking, economisch en commercieel, zowel binnen de driehoek Bree-Maaseik-Weert, alsook vanuit deze driehoek naar buiten, biedt kansen om de economische kracht van deze regio te vergroten. (Integrale) Veiligheid Op het gebied van veiligheid is er reeds sprake van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en België. Met name op het gebied van rampenbestrijding en crisis-beheersing. De stadsbesturen van Bree, Maaseik en Weert zien ook op het brede terrein van brandweer, politie en ambulancezorg kansen voor concrete samenwerking. Gedacht kan worden aan grote gezamenlijke grenscontrole op o.a. drugs(toeristen), het gezamenlijk efficiënter bestrijden van branden in de grensstreek en het optreden van de politiekorpsen bij bijzondere evenementen. Internationale contacten van de drie steden Vanuit de goede ervaringen van de stad Bree met haar verzustering met de stad Yangzhou in de Volksrepubliek China, heeft Weert interesse getoond in het aangaan van een zuster-relatie met de stad Hangzhou. Beide steden zijn voor China van grote betekenis en maken deel uit van een regio met enorme potenties. Het samen optrekken versterkt de internationale relatie.

Prioriteit De samenwerkingsonderwerpen worden de komende tijd uitgewerkt. Inmiddels is er prioriteit gegeven aan de economische en commerciële samenwerking, de veiligheid en de internationale contacten. Elk van de drie burgemeesters is portefeuillehouder voor een van deze drie onderwerpen.

Zo kan Weert voor de overige besturen en overheden in Nederland als “uithangbord” naar Hangzhou fungeren. Naast de onderlinge bestuurlijke contacten kan gedacht worden aan het leggen van relaties tussen het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke handelsmissies.

5


Een bloemetje voor de buren Dit project van Ons Dak Maaseik kan rekenen op positieve reacties. De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak lanceerde een project waarbij de bewoners hun buren eens letterlijk in de ‘bloemetjes’ mochten zetten. Iedereen die hiervoor een goede reden had, kon deelnemen om een bloemetje te geven aan zijn of haar fijne buur. Initiatiefnemers van het project zijn Dirk Verlaak, voorzitter Ons Dak, en Noël Vandeboel, directeur Ons Dak. Schepen van Verkeer en Voorzitter van Ons Dak Dirk Verlaak (links) en Directeur van Ons Dak Noël Vandeboel (rechts) bevestigen dat het project in de toekomst zal worden herhaald.

Unizo Award Maaseik Voor de tweede keer organiseerde Unizo Maaseik een Award-uitreiking, die in het teken staat van “de ondernemer van het jaar 2008”. De uitreiking gebeurde in jeugdcentrum Fuego Maaseik tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers uit Maaseik. Onder het toeziend oog van 300 aanwezigen werd de Award overhandigd. Het is een in koper geslagen kunststuk in de vorm van een eikenblad van de hand van metaaldesigner Winand van Dinter uit Maaseik.

6

Er waren vijf genomineerden: Langers Kris Betonboringen, Kasteel Wurfeld, Hotel Van Eyck, Garco AD Delhaize Maaseik en Raedschelders nv. Na uren van wikken en wegen door de vakkundige jury werd de ondernemer van het jaar bekend gemaakt. Onder een luid applaus maakte de Unizo-voorzitter de winnaar bekend: Raedschelders nv, de totaalleverancier voor bouw en industrie, die sinds 1911 actief is als groothandel in gereedschappen, in raam- en deurklinken en zoveel meer. In 2008 fuseerde Raedschelders met de firme Lecot uit Kortrijk. Samen stellen ze vierhonderd mensen tewerk en door het bundelen van hun krachten worden ze de belangrijkste speler in hun branche in België. Beide firma’s staan nu sterk in Europa en daarbuiten. De tewerkstelling is veilig gesteld. Er wordt een economische groei verwacht met opening van nieuwe verkooppunten in België.

Op de foto neemt Wien Purnot (links) van Raedschelders nv het Eikenblad in ontvangst van burgemeester Creemers en schepen Mariëtte Janssen.


Chinese ambassadeur op bezoek in Maaseik Op donderdag 22 januari was de Chinese ambassadeur Zhang Yuanyuan op bezoek in Maaseik. Hij werd vergezeld van de voorzitter van de BelgischChinese Handelskamer, Bernard Dewit. De delegatie werd ontvangen in het kabinet van burgemeester Creemers. Na een de verwelkoming trok het gezelschap naar de Xi’an tentoonstelling in het Minderbroedersklooster Maaseik. Deze tentoonstelling werd door de Belgisch-Chinese Handelskamer gebruikt als ‘kapstok’ voor de organisatie van een seminarie over de mogelijkheden voor een wederzijdse zakelijke samenwerking. Tijdens het seminarie in het Selbach-museum lichtte de Chinese ambassadeur de mogelijkheden voor Limburgse bedrijven in China toe, terwijl Gedeputeerde Marc Vandeput informatie gaf over de rol van de China Desk bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg.

Vlnr.: boven: schepen Johan Tollenaere, ondervoorzitter van de Belgisch-Chinese Handelskamer Henri Lederhandler, schepen Dirk Verlaak en schepen Jacques Cuppens onder: voorzitter van de Belgisch-Chinese Handelskamer Bernard Dewit, gedeputeerde Marc Vandeput, burgemeester Jan Creemers, Chinese ambassadeur Zhang Yuanyuan en Economische attaché Wang Hushang

“Maaseik is er trots op, een rol te kunnen spelen in de verdere economische ontwikkeling van Limburg”, aldus burgemeester Jan Creemers. “Alhoewel Maaseik niet dadelijk de eerste viool speelt op vlak van industrie in Limburg, is het toch voor onze stad een unieke gelegenheid om ons voor een groter en internationaal publiek te profileren als regionaal centrum met toerisme als één van de belangrijkste troeven”.

Maaseik benadrukt de kwaliteit van het ‘wonen’ Wonen wordt de laatste jaren een steeds belangrijker thema op lokaal niveau. Betaalbaarheid, renoveren, het wonen van ouderen, herhuisvesting zijn maar enkele van de thema’s die regelmatig aan bod komen. Gemeenten en steden beschikken over vrij uiteenlopende instrumenten om het woonbeleid te sturen. Een gemeente kan ingrijpen op inhoudelijk vlak (vb. voorrang geven aan de bestrijding van leegstand) en op bestuurlijk vlak (vb. lokaal woonoverleg, openen van een woonloket, enz.). Om de gemeenten te stimuleren en een duwtje in de rug te geven bij het realiseren van deze taken, voorziet de Vlaamse regering een subsidie voor de personeels- en werkingskosten die de gemeente hierbij heeft. De vereniging ‘Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik’, met als partners de steden Bree en Maaseik en hun respectievelijke OCMW’s, heeft beslist om deze subsidiemogelijkheid aan te grijpen om het gemeentelijk woonbeleid verder uit te werken. Doel van de vereniging Verder uitwerken van de gemeentelijke visie op wonen. Organiseren van het lokaal woonoverleg. Uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening aan de inwoner. Duurzaam en energiebewust wonen stimuleren.

De werking – de middelen In dit project zullen gedurende drie jaar 2,5 fulltime personeelsleden tewerkgesteld worden. De totale projectkost, bestaande uit een personeelskost en een werkingskost bedraagt €615.917,95. Maaseik en Bree komen hierin tussen voor 153.982 euro, de provincie voor 76.510 euro en de VlaamDe nieuwe huisvestingsse overheid voor 309.395 euro. ambtenaar van Maaseik: Daarnaast wordt 76.031,20 Ingrid Rutten euro van de projectkosten gedragen door de OCMW’s van beide gemeenten. Maaseik kan vanaf nu verder de nodige stappen ondernemen om effectief van start te gaan.

Stad Maaseik huisvestingsambtenaar Ingrid Rutten administratief centrum Neeroeteren T. 089/560 560 E. info@maaseik.be

7


uit de gemeenteraad Maaseik geeft 250 euro voor plaatsen zonnepanelen/zonneboilers Het vorige subsidiereglement van de stad Maaseik voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers werd door de gemeenteraad goedgekeurd tijdens de zitting van 27 januari 2003. In dat reglement wordt er een premie gegeven van 500 euro per aanvraag. Uit een evaluatie van de aanvragen bleek, dat er in 2007 15 aanvragen waren, maar dat dit aantal in 2008 opliep tot 85. Dit drijft het budget in de stadsbegroting fel omhoog, zodat moest worden ingegrepen. De dienst milieu & groen van de stad Maaseik informeerde bij een aantal buurgemeenten, of de situatie daar dezelfde is. Dat blijkt inderdaad zo te zijn en het blijkt dat vele gemeenten de toelage verminderen, ingevolge de stijging van de aanvragen. Er zijn zelfs gemeenten die de premie afschaffen. De stad Maaseik wenst de premie te behouden, maar past het bedrag ervan aan. Het nieuwe reglement dat de gemeenteraad goedkeurde, heeft twee wijzigingen ten opzichte van het reglement van 2003: de premie per aanvraag van de premie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers wordt vanaf 1.1.2009 de som van 250 euro en niet meer 500 euro. er moet – ingevolge een richtlijn van de Vlaamse regering – geen stedenbouwkundige vergunning meer aangevraagd worden, tenzij in specifieke gevallen van verkavelingsvergunningen, Bijzondere Plannen van Aanleg of Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, beschermde monumenten of gebouwen.

Het volledige reglement kan u bekijken op www.maaseik.be of u kan het aanvragen via het gratis groene infonummer van de stad Maaseik 0800/20 560.

Meldingskaart Ik meld u het volgende: Plaats: . ............................................................................................................................... Adres: . ................................................................................................................................ O O O O O O

het wegdek is beschadigd de openbare verlichting is defect de riolering is verstopt. de voetpaden moeten hersteld worden. onderhoud van het plantsoen a.u.b. andere bemerkingen: . ..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. Mijn naam en adres: ................................................................................................................................................

8

................................................................................................................................................ Het is ook mogelijk om via de website www.maaseik.be een meldingskaart te versturen. U kan deze kaart in de brievenbus van de stad Maaseik steken bij het administratief centrum Maaseik, het administratief centrum Neeroeteren of ontmoetingshuizen De Riet Opoeteren of Oase Dorne. U kan de kaart ook sturen naar stad Maaseik, communicatiedienst, Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik.


Maaseik is lid van Projectvereniging Maasland De gemeenteraad van Maaseik ging ermee akkoord dat Maaseik lid wordt van de Projectvereniging Toerisme Maasland. Deze vereniging wordt opgericht voor de concrete invulling van het toeristisch actieplan voor de regio Maasland, dat reeds eerder door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De uitvoering van dit actieplan is te zien in verschillendeMaaslandse gemeenten. Om het geheel dus tot een goed einde te kunnen brengen, werken deze gemeenten samen volgens het zogenaamd “Intergemeentelijk Samenwerkingsverbond”, dat de juridische basis voor deze samenwerking vormt. Omdat het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal beschikken over eigen personeel en omdat het verder gaat om de gezamenlijke realisatie van bepaalde projecten zonder overdracht van eigen beheersbevoegdheden, wordt gekozen voor de vorm van een projectvereniging: de projectvereniging “Toerisme Maasland”. Naast Maaseik zijn ook Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Kinrooi lid van de vereniging. Meerjarenthema’s: Het snoer van Maasdorpen. Er wordt gestreefd naar een verdere ontsluiting van het Maasland en naar een verhoging van de zichtbaarheid. Het toeristisch aanbod moet worden uitgebreid en de dorpszichten moeten worden bewaard. Maasland Waterland: Uitvoeren van een inventarisatie en haalbaarheidsstudie van het wateraanbod. Er komt een goed onderbouwde communicatie rond het thema ‘Maasland Waterland’ met aandacht en ontsluiting van het product ‘langs’, ‘op’ en ‘in’ het water. Paardentoerisme: De nodige infrastructuur voor het beoefenen van paardensport wordt voorzien. Het geheel gaat gepaard met de promotie van het bestaande aanbod. Natuurgericht toerisme: Toenemende belangstelling wekken voor natuur- en milieu(behoud) en voor de ‘rust’plaatsen. In het Maasland zijn er nog enorme kansen om dit toeristisch uit te bouwen, onder meer op vlak van horeca en attracties.

Het volledige verslag van de gemeenteraad kan u, na goedkeuring door de gemeenteraad, nalezen op de website www.maaseik.be.

Snoer van Maasdorpen

Maasland Waterland

Paardentoerisme

Natuurgericht toerisme

9


middenstand Eindejaarsactie “Winkelend Winnen in Maaseik” Middenstanders Maaseik sluiten eindejaarsactie 2008 succesvol af

Vlnr.: Jos Verlaak en Marc Verdonck van middenstandsvereniging Bosstraat, en schepen Mariëtte Janssen Van 1 tot en met 31 december 2008 organiseerden 59 middenstanders, in samenwerking met de stad Maaseik, in Maaseikcentrum de actie ‘Winkelend winnen in Maaseik’. Een afvaardiging van de middenstanders en schepen voor middenstand Mariette Janssen trokken op donderdag 10 januari 2008 de hoofdprijs uit de deelnemers in het Stadhuis.

“De actie 2008 was opnieuw een succes,” aldus schepen Mariette Janssen. “Dank zij de inzet van een groot aantal handelaars kon Maaseik tijdens de voorbije eindejaarsperiode de klanten opnieuw iets extra bieden. Het is een dergelijk elan dat Maaseik nodig heeft om zijn positie als shoppingstad te behouden en in de toekomst te vergroten. Dat moet mogelijk zijn nu Maaseik beschikt over de winkelcentra Bospoort, Kloosterbempden en Hepperstaete en over specifieke detailhandel in het centrum en over een gezellig horeca-aanbod”.

Woensdag 18 maart 2009 vanaf 8.30u in Maaseik-centrum 10

Sint Jozefmarkt

Grote jaarmarkt voor groente, fruit, kleding, handtassen, enz.


toerisme Carnaval in Maaseik ... een must Maaseik en carnaval vormen als het ware één begrip. Al in november werd aan de Vloeienküning het startschot gegeven voor een nieuw carnavalseizoen. In februari volgen de hoogdagen van carnaval met straatcarnaval en met Kloonjendieënsdig.

Prins Werner I

Zaterdag 14 februari om 19.11 uur in Parochiecentrum Maaseik: Groeëte Prinsereceptie. Z.D.H. Prins Werner I recipieert die avond in het Parochiecentrum. Gans Maaseik is uitgenodigd. Om 20.55 uur in Parochiecentrum Maaseik: Groeët verkleid Prinsebal. Vrijdag 20 februari om 20.11 uur: Vastelaoveskonzaer in Achterolmen. Zaterdag 21 februari om 20.11 uur in stadhuis Maaseik: Fieësteleke oeëpening van de Mezeiker Vastelaovend. Deze plezierige en stijlvolle opening van de dolle dagen in het stadhuis is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken gebeurtenis. Aansluitend: Mezeiker Aw wi-jveraovens. Zondag 22 februari om 14.11 uur in Parochiecentrum Maaseik: Ieërste verkleid kéngerbal. Zondag 22 februari om 19.11 uur in Parochiecentrum Maaseik: Tienerbal. 23 februari: Vastelaovesmaondig. Om 14.11 uur in Parochiecentrum Maaseik: Twieëde verkleid kéngerbal. 24 februari om 20.11 in straten Maaseik: Kloonjendieënsdig. Om stipt 20.11 uur start vanaf de Hepperpoort de Kloonjeri-j. 25 februari: Asgoonsdig. 22 maart om 14.11 uur: Groeëte Internasjonale Hawfvastestoet. Meer info: www.heiligwammes.be of Toerisme Maaseik (Markt 1 – tel. 089/819 290).

Speelgroep Van Eyck

Gezocht: medewerkers voor technische ploeg toneel Speelgroep Van Eyck zoekt vrijwilligers om de technische ploeg te versterken. Ben je een klusser die met hamer, zaag of verfborstel overweg kan en die zich wil bekwamen in het opbouwen van decors, dan ontvangt Van Eyck je met open armen. Wie geïnteresseerd is kan contact opnamen met de secretaris van de groep, Nicole Roloux, tel. 089/564060 of met voorzitter Philip Molenaers tel. 089/564449.

11


bibliotheek Provinciaal Gebruikersreglement Sinds 1 januari 2009 zijn er enkele bepalingen veranderd in het dienstreglement van de bib Maaseik. Het Provinciaal gebruikersreglement is namelijk in voege getreden voor alle bibliotheken die op het Provinciaal netwerk aangesloten zijn. De lijst van alle aangesloten bibliotheken kan u raadplegen op www.bibliotheeknetlimburg.be. In de bib Maaseik verandert er niet veel. De belangrijkste wijziging zijn de boetebedragen bij het laattijdig inleveren van

materialen. Het te betalen bedrag is vanaf nu voor alle materialen hetzelfde, namelijk 0,10 euro per dag per ontleend item. U kan het Provinciaal Gebruikersreglement, samen met de lokale toevoegingen voor Maaseik volledig downloaden op www.maaseik.be (kijk bij ‘cultuur en bibliotheek’, vervolgens bij ‘bibliotheek’ en kies daar voor ‘huisreglement’). Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar in de bibliotheek. Vraag ernaar bij uw volgend bezoek!

Muziekmatinee voor senioren Donderdag 5 maart om 14.00 uur in de bibliotheek van Maaseik De Maaslandse bibliotheken organiseren ook dit jaar weer een muziekweek. De week vindt deze keer plaats van 2 tot 8 maart. Er is geen specifiek thema, maar er werd wel afgesproken om iets te organiseren voor senioren. In Maaseik verwelkomen we het ‘Trio Matiz’. Dit ensemble bestaat uit Noël Schouben (gitaar en zang), Carel Huls (klarinet, saxofoon, dwarsfluit en piano) en Marc Michiels (contrabas en piano). Hun repertoire is heel gevarieerd, maar voor deze gelegenheid zullen zij speciaal aandacht hebben voor liedjes uit ‘de oude doos’. Iedereen is welkom op deze gezellige namiddag. Aansluitend kunnen geïnteresseerden kennismaken met het ruime aanbod van de muziekafdeling in de bib. Een kopje koffie hoort er natuurlijk ook bij!

12


Computercursussen Cursus internet voor senioren Donderdag 12 en 19 februari van 9.30 tot 11.30 uur in de bibliotheek van Maaseik Docent: Martin op ‘t Roodt Internet is als medium niet meer weg te denken. De dag van vandaag is er haast niets meer dat niet op de informatiesnelweg terug te vinden is. Bedrijven, verenigingen, kranten, openbare besturen,... elk hebben ze hun eigen stek op het “mondiale web”, dat ondertussen een onmisbare bron van informatie is geworden. De absolute basis van het internet leert u in deze initiatiecursus van twee lessen. Senioren op weg met de computer Donderdag 12 maart van 9.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek van Maaseik Docent: Martin op ‘t Roodt De computer of PC neemt steeds vaker een prominente plaats in in het dagelijkse leven. Dit geldt ook voor senioren. De computer is gewoon onmisbaar. Toch heeft de PC nog geheimen voor de vele nieuwe gebruikers. Hoe werkt b.v. het besturingssysteem? Wat moet ik doen om een filmpje dat ik via e-mail heb ontvangen af te spelen? Hoe moet ik internet installeren en netbankieren hoe doe ik dat, enz. Schrijf u rechtstreeks in via het Cultuurcentrum: E. jacques.dalemans@maaseik.be) of meldt u aan via maaseik@bibliotheek.be Telefoon Cultuurcentrum: 089 / 569.951 Telefoon bibliotheek: 089/ 564.074

Speciaal voor de jeugdige klanten van de bib: Knutselen in de bib Tijdens de vakanties kan je in de bib komen knutselen. Dit zijn de data: maandag 23 februari (krokusvakantie) maandag 6 april (Paasvakantie) Info? Neem contact op met de jeugdafdeling T. 089/564 074 E. christiane.neys@bibliotheek.be

Wil u de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in uw mailbox? Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’ Breng ook een bezoek aan de blog: http://bibmaaseik.blogspot.com Ontvangt u graag de nieuwe berichten die op deze blog verschijnen via e-mail? Laat het weten via maaseik@bibliotheek.be en wij voegen uw e-mailadres toe aan de lijst. Maakt u gebruik van Facebook? Meldt u aan bij de groep ‘bib Maaseik’ en neem deel aan discussies! Aanmelden op Facebook doet u via: http://nl-nl.facebook.com. Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 F. 089/563 554 E. maaseik@bibliotheek.be I. http://www.maaseik.be Facebook: groep ‘bib Maaseik’.

Data voorleeshalfuurtjes en knutselmomenten Gezocht: luistergrage oortjes: voorleeshalfuurtjes in de bib Vanaf dit jaar organiseert de jeugdafdeling maandelijks een voorleeshalfuurtje. Dit zijn de data tot aan de zomervakantie: woensdag 18 februari om 14.00 uur woensdag 25 maart om 14.00 uur woensdag 22 april om 14.00 uur woensdag 27 mei om 14.00 uur

13


sport OMNISPORTKAMP Krokusvakantie De sportdienst van Maaseik organiseert tijdens de krokusvakantie een Omnisportkamp voor jongeren van 6-12 jaar.

Datum:

maandag 23 februari 2009 t.e.m. vrijdag 27 februari 2009.

Uur:

van 10.00 u. - 15.00 u.

Locatie:

sporthal Maaseik.

Leeftijd:

6-12 jarigen.

Kosten:

23 euro, inclusief verzekering.

Middagpauze:

eigen lunchpakket en drank voorzien.

Programma: 10.00u. - 12.00 u.: gevarieerd sportprogramma. 12.00u. - 13.00 u.: pauze. 13.00u. - 15.00 u.: gevarieerd sportprogramma. Indeling groep: er wordt één groep van 30 kinderen samengesteld. Inschrijven: De eerste inschrijvingen worden toegelaten. U moet telefo- nisch inschrijven bij de sportdienst Maaseik op het nummer 089/56.58.78. Betalen: U dient het deelnamegeld te storten op de “sportplus” rekening 068-0764050-08 met vermelding van de naam van het sportkamp en de naam van het deelnemende kind. Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 30 kinderen. iban nr.: BE 63 0680 7640 5008 - bic: GKCCBEBB Annulatie:

Gelieve 3 dagen op voorhand, indien nodig, te annuleren.

Fiscaal attest:

U kan de kosten van de sportkampen fiscaal inbrengen. Vraag een attest van deelname.

Bloso Sportkampenbrochure 2009 14

De brochure met de Bloso-sportkampen voor het jaar 2009 is gearriveerd. U kan deze brochure gratis bekomen bij de sportdienst Maaseik of u kan de website van Bloso raadplegen: www.bloso.be.


NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

SpEcIalE jEUgdtarIEvEN Sporthal vakaNtIES

Sportime for girls Zin om 1 keer in de week een leuke step of danscombinatie aan te leren op moderne muziek en gezellig tijd door te brengen met je vriendinnen. Twijfel dan niet en kom deelnemen aan sportime for girls. De lessen starten op donderdag 8 januari 2009 van 18u3019u30 in het ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren. Iedereen is welkom voor een bijdrage van 2,10 EUR per les. Instappen is dus elke les mogelijk!

De stad Maaseik stelt tijdens de vakantieperioden de sporthallen van Maaseik en Neeroeteren aan een speciaal tarief open voor de jeugd. Jongeren die tijdens de vakantie de sporthal wensen af te huren tussen 8 en 16 uur kunnen een korting krijgen van 50%. Je betaalt dan: - 2,50 euro voor ĂŠĂŠn deelterrein, - 7,50 euro voor de ganse zaal. Je dient op voorhand te reserveren bij de sportdienst van Maaseik via 089/56 58 78 en je bent op de hoogte van de gedragscode tijdens het gebruik. Je betaalt voor de activiteit cash bij het sporthalpersoneel.

Start: op donderdag 8 januari 2009 Uur: elke donderdag van 18u30-19u30 Plaats: ontmoetingshuis de Riet in Opoeteren Lesgeld: 2,10 EUR per les

Seniorenbadminton Op vrijdag 26 januari namen in de sporthal van Neeroeteren 25 senioren deel aan het jaarlijks seniorenbadminton tornooi dit ikv het badmintoncriterium dat georganiseerd wordt door de buurtsportdiensten. Wie meer info wenst over het seniorenbadminton kan voor info terecht bij: Sportdienst Maaseik T. 089/56.58.78.

15


16


17


Stedelijke academie voor Muziek & Woord Carnavalsconcert door leerkrachten, leerlingen en koor van de Academie van Maaseik Vrijdag 20 februari 2009 – 20.15 uur Cultuurcentrum Maaseik (€ 12/10).

Dubbelconcert Meisjeskoor Artemis Maaseik – Ensemble Encantar. zondag 1 maart 2009 – 15.00 uur. Kruisherenkerk Maaseik (€ 5). Meisjeskoor Artemis Het meisjeskoor Artemis Maaseik is opgericht in 2007 met als doel: deelnemen aan het internationale Korenfestival ‘Europa Cantat Junior 2008’ te Nevers (Frankrijk). Tijdens hun eerste seizoen hebben de dertig meisjes al heel wat optredens verzorgd: o.a. Messe Basse van G. Fauré in de Basiliek van Tongeren, diverse kerstconcerten in België en Nederland, Koralen tijdens de Mathäus Passion van Bach. Tijdens Europa Cantat stonden de meisjes van Artemis niet minder dan 8 maal op het podium en waren ze regelmatig Choeur pilote tijdens de open zangstonden onder leiding van de Zwitserse dirigent Michael Gohl. Encantar

De derde editie van het Carnavalsconcert is een unieke samenwerking tussen het Cultuurcentrum, Het Heilig Wammes en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Het wordt weer volop genieten van klassieke meesterwerken met een knipoog, meezingers, topsolisten van bij ons en leuke bindteksten. Leerkrachten, leerlingen en koor van de Academie staan borg voor een onvergetelijke muzikale hoogdag in de sfeer van de Proms. Op het repertoire staan weer enkele mooie liedjes in het Maaslands dialect (Tied om stil te stoan/Con te partiro en Effe Weer/Concierto d’Aranjuez), Maaseiker Carnavalsliedjes (waaronder Sterk es Eik) en uiteraard het Limburgs Volkslied, maar ook ‘klassiekers’ uit de symfonische klassieke muziek zoals delen uit het spetterende werk Fantasia of British Sea Songs. En wie kan er blijven stilzitten bij de Willem Tell-ouverture van Rossini, Riverdance of de French Cancan? Vanaf 19 u zorgen verschillende ensembles van de Academie voor de juiste sfeer in de foyer van het cultuurcentrum. Info en tickets: cultuurcentrum Achterolmen T. 089/56 99 56.

18

Is een ensemble dat werd opgericht in 2006 en is het Spaans woord voor ‘betoveren’. Dit zouden de zoete stemmen van deze vier jonge dames, die wel eens de klassieke versie van Laïs genoemd worden, met u kunnen doen want in een wereld van leven en dood, vuur en passie brengen zij muziek uit de 14e en 15e eeuw weer tot leven, muziek die op het eerste zicht misschien wat stoffig lijkt, maar na de aanpassing voor vier vrouwenstemmen absoluut niet meer is. Op hun programma staan vooral religieuze werken van Vlaamse, Spaanse en Italiaanse polyfonisten. In 2008 werden ze geselecteerd als laureaat gouden vleugels en eind februari 2009 weten we of zij deze prestigieuze trofee hebben kunnen binnenhalen. Sarah Abrams, sopraan Lieselot De Wilde, mezzosopraan Kerlijne Van Nevel, mezzosopraan Soetkin Baptist, alt. Tickets via Jeugd & Muziek: T. 0476/35 80 49 of E. info@jmmaaseik.be.


Politie Maasland www.politiezone-maasland.be De website van de politiezone Maasland is dĂŠ externe communicatiedrager van de politie. Op de website staat allerhande informatie over de verschillende diensten, preventietips, nuttige weetjes... Op deze manier brengt de website de politie dichter bij de bevolking. De website past eveneens volledig in de filosofie van het e-governement. Door het gebruik van de moderne informatie- en communicatietechnologie wordt de openbare dienstverlening verbeterd en wordt de bevolking nauwer betrokken bij het bestuur. Zo kan de burger via een link op de website elektronische aangifte doen van een aantal feiten via het e-loket van www.politiezone-maasland.be . Wat vindt u nog op de website? 1. Wie is wie? a. Een overzicht van de organisatie en diensten. b. Wie is uw wijkagent? Heel belangrijk in onze wijkwerking dat onze wijkinspecteurs gekend zijn bij de mensen. Via wie is wie kan u opzoeken wie de wijkagent is in uw straat. Documenten 2. Via deze rubriek kan u meer informatie vinden over onze actieplannen, inbraakpreventie, politieraad, enz. 3. Contact Heeft u een vraag, een suggestie of een probleem? Misschien kan de politie u verder helpen. Aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. 4. Links Via deze rubriek bereik je diverse lokale en federale overheidsdiensten. 5. Blogs Via de blogs houdt de politie u zo actueel mogelijk op de hoogte houden van hetgeen er gebeurt in de politiezone. Feiten, activiteiten en nieuws zijn het middel om de burger te betrekken bij de werking. Preventief werken door het geven van informatie is het motto. Doel is u informatie te verstrekken, dat u ons kunt helpen, waardoor de dienstbaarheid gerichter, beter wordt! Aarzel dus niet de website van de politie eens te bezoeken. En heeft u nog wat tips om deze website te verbeteren. Laat het gerust weten, bij voorbaat bedankt.

19 Politie Maasland T. 089/56 92 11


werken

Een stand van zaken Er worden een groot aantal dossiers en plannen verder afgewerkt, waarover u in voorgaande infobladen reeds informatie kon vinden. Hierna vindt u in telegramstijl een update van enkele dossiers. Van zodra meer en concreter nieuws bekend is, zal u daarover in één van de volgende infobladen meer informatie kunnen ontdekken.

Skatepark op sportpark De Borg Neeroeteren De aanleg van een skatepark in het sportpark De Borg te Neeroeteren werd reeds enkele maanden geleden begonnen. Door allerlei omstandigheden – onder andere de slechte weersomstandigheden en de slechte toestand van de ondergrnd – moesten de werken telkens weer worden uitgesteld. Einde 2008 heeft de aannemer toch een aantal zaken verder kunnen afwerken: de grondverbeteringswerken werden uitgevoerd en de funderingen werden gestort. Nu zou er asfalt kunnen gelegd w. Het probleem stelt zich nu echter, dat de asfaltcentrales tot maart dicht zijn. Dat betekent dat wellicht in april van dit jaar de aannemer het terrein verder kan afwerken en dat – in het gunstigste geval – de skatetoestellen in mei 2009 zouden kunnen worden geplaatst.

Omgevingswerken Lotto Dôme De werken vorderen volgens plan.

Onderhoud van de buurtwegen De volgende straten worden in de loop van 2008 onderhouden. Ze worden overlaagd met asfalt en ze worden van een betonboord voorzien: Hoogveldstraat - 470meter Molenweg (Scheffersweg-Breeerweg) - 450m Aarheuvelstraat - 130 m Roosterbergstraat (wateroverlast wegwerken: ca 150m) Drievekkenweg - 130m Elerweg(watertapping-Akkerstraat) - 230m Zijweg Solterdijk 100m enkel overlagen.

Riolering in de St.-Oolstraat en de Eindstraat Het dossier voor de aanleg van riolering in de St.-Oolstraat en in de Eindstraat werd eveneens reeds vorig jaar behandeld. De stad Maaseik onderhandelde met Infrax, waarbij bleek dat de afwatering zal moeten gebeuren naar een terrein in de buurt van de straat, dat eigendom is van Natuurpunt. Op dat terrein moet er een bezinkingsbekken aangelegd worden, waarvoor er eerst de nodige grondonteigeningen dienen te gebeuren. Wanneer dat gebeurd is, kan het werk aanbesteed en uitgevoerd worden. Op dit moment wordt geschat dat de concrete uitvoering kan gebeuren half 2009.

St.-Oolstraat

20


n in enkele dossiers De onderhandelingen zijn reeds gestart voor aankoop van gronden voor de aanleg van het bufferbekken in landbouwgebied naast de Eindstraat. Uiteindelijk lieten de verantwoordelijken van Natuurpunt vzw weten dat het bekken kan overlopen naar het perceel van natuurpunt maar op dit perceel moeten ook enkele kleine ingrepen gebeuren om geen nieuwe wateroverlast te creĂŤren op aanliggende percelen. Vermits hier in het natuurgebied gewerkt wordt, worden deze ingrepen met de verantwoordelijke van afdeling bos en natuur besproken in het kader van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

Afwerking De Oranienboom In februari wordt in het gebouw een lift geĂŻnstalleerd en wordt er een glazen sas tussen de Oranienboom en het archeologisch museum aangelegd. De stelling langs de markt wordt afgebroken, wellicht in maart 2009.

Het dossier ligt niet stil, maar er zijn vele obstakels te overwinnen. Het probleem zit dus eigenlijk bij het verkrijgen van de nodige gronden en het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning voor de werken. De stad Maaseik dringt verder aan op een vlugge afhandeling.

Rioleringswerken Diestersteenweg Neeroeteren De werken zijn af en de weg wordt binnenkort terug voor het verkeer geopend. De aannemer heeft nog ongeveer 3 weken de tijd om de werken te beĂŤindigen.

21


welzijn Beweging en sport u bent beter bestand tegen stress en depressies; u slaapt beter; u bent minder moe; u ziet er beter uit.

Gezond leven betekent ook bewegen! Beweeg minstens 5 keer per week 30 minuten. Ja, doe zo’n 150 minuten per week aan één of andere vorm van energiek bewegen. Als u dat kunt volhouden, gaat uw gezondheid er zeker op vooruit: u voelt zich fitter, uw conditie is beter en uw lichaam wint aan kracht. Zet een heel raderwerk in beweging Als u beweegt, verbruikt u uw overschot aan energie, maar het heeft nog een pak extra voordelen in aanbieding. Lees maar: het verkleint de kans op verschillende soorten kanker; het verkleint de kans op hart- en vaatziekten; het verlaagt het cholesterolgehalte in uw bloed; het verlaagt de bloeddruk; het heeft een positief effect op uw afweersysteem, waardoor u beter bestand bent tegen infecties; u hebt minder kans op diabetes; u blijft beter op gewicht; het zorgt voor krachtigere botten en sterkere spieren; u voelt zich meer ontspannen;

Beweeg honderduit Volgende beweegtips zijn makkelijk in praktijk om te zetten en vol te houden. U moet enkel wat “minder” een beroep doen op de moderne technologie en uw organisatietalent: Uw boodschappen combineren, doorbellen en met de wagen afhalen bespaart u misschien bijzonder veel tijd, maar uw lichaam verliest weer een kans. Fiets of ga om boodschappen. -De lift gaat sneller, zeker. Maar met de trap helpt u uw lichaam er trede na trede weer bovenop. U kunt de formulieren op uw bureau verzamelen tot u er twintig hebt eer u ze naar het volgende kantoor overbrengt, maar als u ze per vijf groepeert, loopt u vier maal meer rond dan voorheen. Het “gezond verstand” zoals we het hebben leren gebruiken, vraagt vooral om “efficiëntie” en “tijdbesparend werken”. Maar als dat betekent dat u er uw lijf door moet verliezen, dan lijkt ons dat toch niet zo “gezond en verstandig”. Offer eens wat efficiëntie op ten voordele van uw eigen lichaam. Laat de machines eens wat rusten, en doe zelf wat u zelf kunt. Leg wat sport op uw bord Als u wat verder wilt en kunt gaan, dan is sport zeker het overwegen waard. Vooral die sporten waarbij uw ademhaling een heel belangrijke rol speelt, helpen u om gewicht te verliezen. Denk dan vooral aan joggen, zwemmen, fietsen, cardiofitness en dergelijke.

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Op basis van een enquête bij 4 037 mensen die 15 jaar of ouder zijn (afgenomen tussen 5 september en 12 november 2008 door Ipsos, in opdracht van de Stichting tegen Kanker en gefinancierd door de FOD Volksgezondheid) blijkt dat het aantal rokers voor het eerst in zes jaar significant stijgt het percentage dagelijkse rokers stijgt van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

22

De stijging van het aantal rokers is geen toeval. De ervaring van de laatste 30 jaar heeft ons geleerd dat zonder nieuwe impulsen het roken terug toeneemt. In 2008 is er geen belastingsverhoging op tabaksproducten doorgevoerd en blijft het volledige rookverbod in cafés uit. Ter herinnering, in Europa zijn er veertien landen die een rookvrije horeca hebben, met name Ierland, Noorwegen, Italië, Malta, Zweden, Schotland, Litouwen, Ijsland, Estland, Engeland, Frankrijk, Slovenië, Nederland en Finland. Ons land telt in 2008 ongeveer 5 860 000 mensen die nooit gerookt hebben, 2 840 000 rokers en 1 630 000 ex-rokers. In 2008 bedraagt het percentage dagelijkse rokers 30%, het percentage occasionele rokers 3%, het percentage ex-rokers 19% en het percentage van mensen die nooit gerookt hebben, 48%. Bent u roker en wil u stoppen, overleg dan met uw huisarts hoe u dit best aanpakt!


kinderopvang Buitenschoolse kinderopvang Robbedoes Robbedoes is buitenschoolse kinderopvang voor kleuters en lagere school kinderen. Kinderen mogen van Robbedoes gebruik maken vanaf het moment dat zij naar de kleuterschool gaan. Dit kan ten vroegste vanaf 2 jaar en 6 maanden. De uiterste datum waarop kinderen van Robbedoes gebruik kunnen maken, is de laatste dag van de zomervakantie die volgt na het beëindigen van het zesde leerjaar. Robbedoes heeft drie centra die gelegen zijn in de drie deelgemeentes van Maaseik. U kan de centra als volgt bereiken: Robbedoes Maaseik, Sportlaan 6 Robbedoes Neeroeteren, Kleeskensmolenweg 14 Robbedoes Opoeteren, Neeroeterenstraat 4 De openingsuren en openingsdagen van de drie centra zijn steeds hetzelfde: van maandag tot vrijdag van 6u30 ‘s morgens tot 18u30 ‘s avonds.

Wil u gebruik maken van Robbedoes dan moet u uw kind inschrijven bij Robbedoes. Hiervoor moet u een afspraak maken met de coördinator die verantwoordelijk is voor het centrum waar u uw kind wilt laten opvangen. De coördinator is te bereiken op volgend telefoonnummer: 089/560.567. Tijdens deze afspraak verduidelijkt de coördinator de werking van Robbedoes en brengt zij de inschrijving administratief in orde. Volgende formulieren en documenten zijn hiervoor nodig: Inschrijvingsformulier invullen Attest van gezinssamenstelling bezorgen aan Dienst Kinderopvang Bewijs van kinderbijslag bezorgen aan Dienst Kinderopvang Als de formulieren en documenten volledig ingevuld bij Dienst Kinderopvang zijn terugbezorgd, kunnen de ouders hun kind bij Robbedoes aanmelden. De informatie die de ouders aan Dienst Kinderopvang geven, zal de Dienst vertrouwelijk behandelen en niet doorgegeven aan derden.

Minicrèche Hopsa Hopsa is een kinderopvang die openstaat voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Onze mini – crèche heeft een capaciteit van 22 plaatsen. De crèche is open van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 19u00.

minicrèche

Hopsa wil een plaats zijn waar elk kind een huiselijke geborgenheid voelt en waar het zijn/haar capaciteiten optimaal kan ontwikkelen. Binnen het groepsgebeuren kiezen we voor een individuele aanpak. We hebben daarbij veel aandacht voor de veiligheid en de eigenheid van elk kind. We houden rekening met de ontwikkelingsfase van de kinderen en zorgen voor aangepaste activiteiten. Kortom, de begeleidsters van Hopsa zullen hun uiterste best doen, zodat uw kind zich thuis voelt. Wil u graag meer info rond de mogelijkheden en kostprijs: Dienst Kinderopvang 089/560.567

23


senioren Maaidienst voor en door senioren De Stad Maaseik en het OCMW bieden aan 65-plussers een maaiservice aan. Zij zijn hier vorig jaar mee gestart, en met succes! Hun acht flinke maaiers staan ook in 2009 voor u klaar. Zij maaien van 1 april tot 15 oktober. Bent u ouder dan 65 jaar? Woont u in Maaseik? Is uw inkomen niet hoger dan 2x het leefloon? Zie bedragen hieronder: CAT

Omschrijving

BEDRAG per MAAND

A

Elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont

€ 911,92

B

Alleenstaande

€ 1.367,90

E

Persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste

€ 1.823,86

Of bent u minder valide (66%, zonder leeftijdsgrens). Dan kan u gebruik maken van de maaidienst. Voor het eerste gestarte uur betaalt u € 5. Voor elk gestart half uur dat daar bij komt betaalt u €2,50. Daarnaast betaalt u een verplaatsingsvergoeding van € 0,30 per km. Bent u geïnteresseerd? Dan kan u contact opnemen met de Stad Maaseik, Sandra Vancleef (089/560 552) of met het OCMW, Nele Vandebosch (089/56 99 10).

Advies woningaanpassing voor 60-plussers en gehandicapten Is trappen lopen een probleem voor u? Wil u makkelijker en veiliger in en uit bad stappen? Wil u zittend douchen? Wil u weten hoe u uw woning kan aanpassen aan uw leeftijd of aan uw handicap? U kan hiervoor terecht bij het Toegankelijkheidsbureau. Het Toegankelijkheidsbureau maakt speciaal voor u een advies voor uw woning. Dit advies geeft een antwoord op alle vragen over het aanpassen van de woning, over hulpmiddelen, over financiële tussenkomsten die u kan krijgen, ... Lieve Houbrechts van het Toegankelijkheidsbureau komt bij u thuis op bezoek. Tijdens het huisbezoek bekijkt u samen het huis. Lieve geeft tips en richtlijnen en die bespreekt u samen. Lieve bekijkt ook welke premies u kan krijgen en wat hiervoor gedaan moet worden. U krijgt een totaal advies op maat! Het advies woningaanpassing van het Toegankelijkheidsbureau wordt ingepast in de dienstverlening van de Stad Maaseik. Een advies van het Toegankelijkheidsbureau kost normaal € 87. De Stad Maaseik betaalt dit hele bedrag voor uw advies. Wie kan een gratis advies krijgen? 60-plussers personen met een handicap (attest kunnen voorleggen) de woning is gelegen in Maaseik (Maaseik, Neeroeteren, Opoeteren) enkel voor particulieren U kan op twee manieren een aanvraag doen voor een advies woningaanpassing: Via de Stad Maaseik. Bel even naar seniorenconsulente Sandra Vancleef op rechtstreeks nummer 089/560 552. Rechtstreeks bij het Toegankelijkheidsbureau bij Lieve Houbrechts, woonadviseur. U kan haar bellen op nummer 011/87 41 38. Lieve Houbrechts komt bij u thuis om een advies voor uw woning uit te werken.

Let op: voor groot tuinonderhoud heeft u een tuinman nodig. U kan deze vinden via het PWA (089/36 56 68) of via de woonzorgteams van de Provincie. U belt hiervoor naar het gratis nummer 0800/25 260 en toetst dan 3680 in. U wordt doorgeschakeld naar Landelijke Thuiszorg en zij maken meteen een afspraak met u.

24

Voor 50-plussers biedt de stad Maaseik elke maand een film aan, gecombineerd met een heerlijk tasje koffie achteraf. U betaalt voor film + koffie maar € 3. Plaats: cultuurcentrum Maaseik, grote zaal. Bezoek de laatste seniorencinema van dit seizoen op 17 maart. Om passend af te sluiten werd een absolute kaskraker voor u klaargelegd: Loft!


Zonder gev door he aar t jaar

Verjaardagskalender ‘Zonder gevaar door het jaar!’ Deze kalender werd opgemaakt door de seniorenconsulenten van de vijf Maaslandse gemeenten en werd verspreid op 16.500 exemplaren in het hele Maasland! Deze verjaardagskalender slaat drie vliegen in één klap: u krijgt nuttige informatie over verschillende veiligheidsthema’s u kan de verjaardagen van je vrienden en familieleden noteren u kan elke maand in 2009 meedoen aan een wedstrijd of afhaalactie

Veilighe id verjaard s- en agskale nder

Bewaar hem dus goed, deze kalender is geld waard! Bovendien organiseert de dienst ouderen bij elk thema een boeiende activiteit. Lees er hier alles over!

Thema van februari: Meer bewegen is minder vallen. Wedstrijd: beantwoord de vraag, vul de bon (laatste pagina van de kalender) in en deponeer hem in de brievenbus van het administratief centrum Maaseik, gemeentehuis Neeroeteren of één van de ontmoetingshuizen voor het einde van de maand februari. Een onschuldige hand trekt de winnaar. U kan een wellnessbehandeling winnen in een schoonheidssalon/sauna/massagepraktijk/kinesie-therapiepraktijk/... van jouw keuze, en dit ter waarde van € 50! Actie: Tai Chi is een prima sport om uw evenwicht te verbeteren, om uw spieren soepel te houden. Daardoor heeft u minder kans om te vallen. Tai Chi kan door de meeste mensen beoefend worden, u hoeft geen atleet te zijn. Veel senioren volgen al Tai Chi lessen en ondervinden de voordelen! Op 25 april 2009 kan u een openluchtles Tai Chi bekijken (en meedoen als u wilt). U vindt ons op het Muntplein in Maaseik vanaf 10.00 u. Misschien krijgt u microbe van deze prachtige sport wel te pakken! Wilt u meer informatie over de voordelige kennismakingscursus, neem dan contact op met Jacqueline Creemers, dienst welzijn, 089/560 556. Thema van maart: Veilige geldzaken. Afhaalactie: knip het bonnetje uit de kalender, en lever hem in voor een handige kaartenhouder waar u uw bank- en klantenkaarten of naamkaartjes in kan wegbergen. U kan uw kaartenhouder afhalen aan de balie van het administratief centrum Maaseik. Tip voor minder mobielen of degenen die ver van Maaseik-centrum wonen: stuur één van uw familieleden of kennissen met meerdere bonnetjes langs! Zo lang de voorraad strekt. Actie: Schrijf u in voor de gratis halfdaagse cursus Tax-on-web, Elektronische identiteitskaart, My Minfin, gemeentelijke website en e-loket. Elke deelnemer krijgt een elektronische kaartlezer cadeau. De cursus gaat door op 24 maart 2009, Cultuurcentrum Maaseik, 13.30 u. Geen voorkennis vereist. Schrijf u even in bij Sandra Vancleef, T. 089/560 552, E. sandra.vancleef@maaseik.be.

Seniorengids Bent u geen 60-plus maar toch geïnteresseerd in de seniorengids? Geef even een seintje en stad Maaseik stuurt hem op. Bel Sandra Vancleef op 089/560 552 of mail naar sandra.vancleef@maaseik.be. U kan de gids ook via de website bekijken, surf naar www.maaseik.be, stadsdiensten/diensten/ouderenwerk.

25


kort De 7de Nacht van de Geschiedenis “Van onder het stof: de preconciliaire riten” (het rijke roomse leven). Dinsdag 24 maart 2009. Het Davidsfonds Maaseik, de Pater Sangerskring, de Werkgroep Documentatie Maaseik, de Gidsenbond Maaseik en Speelgroep Van Eyck halen dit jaar het “rijke roomse leven” van onder het stof tijdens de 7de Nacht van de Geschiedenis, met de medewerking van de eerwaarde kruisheren, de parochiefederatie Maaseik en het stadsbestuur. De inschrijving gebeurt in het stadhuis op de Markt in Maaseik. Onder begeleiding van de “suisse” en onder het luiden van de klokken begeven de deelnemers zich naar de prachtig gerestaureerde Kruisherenkerk, waar nu ook de preekstoel is teruggeplaatst. Er wordt een Latijnse Mis opgedragen en de organisatoren bieden u een exclusieve kijk op de muurschilderingen die recent achter het orgel zijn ontdekt. Het aantal inschrijvingen is beperkt. bibliotheek Maaseik T. 089/56 74 40 I. www.maaseik.be

Maaseik koopt oorkonde uit 1486 Bij toeval ontdekten vrijwilligers van de Werkgroep Documentatie Maaseik een manuscript op het internet en konden ze het stadsdbestuur motiveren om deze originele oorkonde op perkament van de schepenbank van Maaseik te kopen. Het stuk dateert van 27 februari 1486 en is voorzien van een zegel met als omschrift: Sigillum scabinorum de Eycke. Het is een transfixbrief, een oorkonde die vastgehecht was aan de hoofdbrief, waardoor de inhoud van die hoofdbrief veranderd of aangevuld werd. Die transfixbrief werd uitgegeven door de schepenbank van buiten, d.w.z. dat het hier gaat over een transactie van buiten de wallen. De schepenbank van binnen was bevoegd voor tranacties binnen de wallen. Omdat de buitenbank over geen eigen zegel beschikte werd het zegel van de binnenbank gebruikt. De transactie die hier juridisch wordt vastgelegd (zoals nu door de notaris en de registratie) betreft de verkoop van een pachtopbrengst door Arnt Exsters, een oud- voorzitter van de schepenbank die ook uit andere akten bekend is en die waarschijnlijk tot de familie van de moeder van Barthélemy van Eyck behoorde. Barthélemy was immers een zoon van Ydria Exsters (zie artikel van Jos Henckens in De Maaseikenaar nr. XXXVIII, blz. 74 uit 2007).

26

De verkoop van die pacht moest eigenlijk dienen als rente voor een lening. Aangezien in de middeleeuwen een renteverbod van kracht was (rente was immers woeker) werd op deze manier dat verbod omzeild. Ook het bedrag van de lening wordt niet eens vermeld. De naam van de geldschieter kennen we wel : Vrancken Pollart, in 1478 ook voorzitter van de schepenbank van Maaseik! De mensen moesten toen lenen bij particulieren omdat de Lombarden (denk aan de Lombardsteeg) echte woeker intresten aanrekenden.

Het zegel toont het stadswapen van Maaseik

Werkgroep Documentatie Maaseik Eikerstraat 3 T. 089/560 560 E. werkgroep@maaseik.be


Glasophaling in Maaseik-centrum In de afvalkalender 2009 staat dat de glasophaling van de maand februari voor sector 2 zou plaatsvinden op dinsdag 24 februari 2009. Omdat dit de week van carnaval is en omdat er dan allerlei carnavalsactiviteiten doorgaan in Maaseik-centrum, wordt de glasophaling verplaatst. Zo kunnen er eventuele ongemakken en ongelukken voorkomen worden. Kringwinkel Maasland zal bijgevolg het glas in sector 2 (zie lijst met straten langs dit artikel) niet ophalen op dinsdag 24 februari, maar wel op dinsdag 3 maart 2009. Stad Maaseik – dienst milieu & groen Administratief centrum Neeroeteren T. 089/560 560 E. info@maaseik.be

Parkeer 3x langer op 300m van de markt voor minder geld.

3

rbe e t s o o Kl 70 , 1 € = 3u

den rbemp e t s o o l tarief K 0,50 e uur = € 60/uur 1 e uur €0, 2 vanaf

rin

gl

Bleumerstraat

P

mpden

uitgang centrum 0m

aa

n

P 3

30

Eikerstraat

Markt

Bosstraat

Markt

1u = €2

Hepperstraat

27


Verkeersremmende werken De stad Maaseik voert in februari en maart maatregelen uit voor het helpen oplossen van een aantal verkeersproblemen: aanleg van twee verkeersdrempels ter hoogte van de woning Krekershofweg 15 aanleg van een verhoogd kruispunt Kapelweg/Wurfelderweg afbakening van parkeervakken op de Markt in Maaseik

verboden te parkeren parkeerzone

Verkeersomleiding? De aannemer tracht om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Tijdens de werken is een omleiding voorzien, aangeduid met borden.

t

a tra

ss

Hep

Bo

pers

traa

t Eiker

straa

Ble

t

t

raa

rst

e um

aanleg van een verhoogde oversteekplaats in de St.-Lambertuskerkstraat ter hoogte van de Delhiaze aanleg van een verhoogde oversteekplaats in de Spilstraat ter hoogte van de parking aan de sporthal aanleg van een verhoogde oversteekplaats ter hoogte van de hoofdingang van rusthuis Het Park.

28

Periode van de werken? Al deze werken gebeuren tussen 2 februari 2009 en 31 maart 2009. In overleg met de aannemer werd volgende timing opgesteld: De werken starten in de Krekershofweg. Daarna wordt afwisselend gewerkt aan de opdracht Kapelweg/Wurfelderweg, de Markt en de Spilstraat. De werken in de Sint Lambertuskerkstraat (Delhaize) starten op maandag 2 maart 2009. Iedere ingreep duurt ongeveer 14 dagen (opbraak/aanleg/uitharding). Tijdens de werken is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Wie voert de werken uit? De firma Eikenaar uit Bree werd aangesteld om de werken uit te voeren.

Huis-aan-huis ophaling afval? Hou er rekening mee dat er tijdens de werken een aanpassing kan volgen van de huis-aan-huis ophaling van afval. De betrokken inwoners worden hierover per brief ge誰nformeerd. Indien u meer informatie wenst, dan kan u contact opnemen met: Stad Maaseik - Dienst Werken Jean Fincken tel. 089/560 590 of GSM 0498/885 520. Toezichter van de werken is Paul Ramaekers. E-mail: info@maaseik.be


maatschappelijke integratie

“VRIENDenTAAL” Heb je regelmatig wat tijd vrij overdag? Wil je daar een leuke en zinvolle invulling aan geven? Misschien is ons praatcafé “VriendENtaal” wel iets voor jou! Met vriendENtaal willen we Nederlandstaligen en anderstaligen met elkaar in contact brengen. Elke week komt een groep Maaseikenaren samen in jeugdhuis Fuego. Of ze hier nu al langer wonen of nog maar pas, afkomstig zijn uit Opoeteren, Neeroeteren of Maaseik, hun roots in België hebben of elders op onze planeet, het maakt niet uit. IEDEREEN IS WELKOM. Bij een goed glas of een geurige kop koffie babbelen we samen over allerhande thema’s die ons bezighouden. Het kan gaan over dagdagelijkse dingen, werk, onze cultuur, feesten, onze hobby’s of onze kinderen. Elk onderwerp dat een goed gesprek oplevert, kan aan bod komen. Af en toe plannen we een uitstap of ondernemen we een gezamenlijke activiteit. Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Wil je graag de kans krijgen om Nederlands te praten? Of wil je nieuwe mensen uit verschillende culturen ontmoeten? Kom gerust eens langs op vriendENtaal. Deelnemen in gratis. Locatie: Jeugdhuis Fuego, Sportlaan 36 in Maaseik (t.o. Moskee El Hidaya) Tijdstip Elke donderdagnamiddag vanaf 19 februari 2009, telkens van 13u15 tot 15u15 Meer informatie Vormingplus Limburg (Ellen Frissaer) op het nummer 011/560 100 of dienst maatschappelijke integratie (Katrien De Smedt) op het nummer 089/560 557

Weldra 30 jaar buurtraad De Leu Gemeenschapswacht Rita Stukken over het 30-jarig bestaan van Buurtraad De Leu. Rita Stukken is de vaste gemeenschapswacht die wekelijks in wijk De Leu komt. Zij maakt deel uit van de gemeenschapswachten die ressorteren onder de dienst maatschappelijke integratie “In 1978 werd Gerard Neyens carnavalsprins “Prins Gerard 1” in Opoeteren. Bij het maken van de prinsenwagen, met hulp van o.a. Jos Driessen, kwam er de idee om een buurtraad op te richten met de bedoeling om mensen samen te brengen met o.a. wandelingen, kien-, kaart-, wijn- en kaasavonden. In februari 1979 werden de woorden in daden omgezet en werd buurtraad De Leu boven het doopvont gehouden. Het voorzitterschap werd tot 1992 waargenomen door Charles Simons om dan de fakkel, tezamen met zijn grote inzet, door te geven aan Johan Janssen.

In 1993 vervoegde Guido Hellings de buurtraad, die als voorzitter van de vroegere Schutterij St.Catharina Neeroeteren niet aan zijn proefstuk toe was. Met de talrijke activiteiten, die met helpende handen van een twintigtal vrijwilligers, voor jong en oud worden georganiseerd bereikt men momenteel heel wat mensen uit de buurt. O.a. staan jaarlijks volgende activiteiten op de agenda: “Trampeloavend” in het Pexhof Leufeesten , met spel zonder grenzen Bourgondisch tafelen Kerstpakkettenactie In de kijker plaatsen van huwelijksjubilea, 100-jarigen, ..., door de feestcomités. Het stadsbestuur mag hierbij zeker niet vergeten worden. Er is een goede samenwerking met de Stad Maaseik aangaande de behoeften van deze buurt. In zo’n buurt die bruist van de activiteit is het dan ook als gemeenschapswacht fijn om te werken, en de volgende bestuursleden bestuursleden mogen dan ook eens aangehaald worden voor hun grote inzet: Johan Janssen, Guido Hellings, Gerard Neyens, Jos Driessen, Els Mulders, Linda Weltjens, Peter Creemers, Mark Bakkers.

29


Verwarmingstoelage. Nieuwe regelgeving v Reeds enkele jaren kunnen mensen met een laag of beperkt inkomen via het OCMW een toelage aanvragen voor betaling van de verwarmingsfactuur. Eind 2008 besliste de federale overheid om een aantal belangrijke wijzigingen aan te brengen in de regelgeving rond de toelagen voor leveringen vanaf 1/1/2009. Hieronder vindt u een algemene toelichting voor het aanvragen van een verwarmingstoelage.

--kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag; --langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;

--gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);

--gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;

--leefloongerechtigde; --gerechtigde op financiële

maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon; --gerechtigde op het OMNIO-statuut;

1. De periode waarin men een aanvraag kan doen. Er wordt niet meer gewerkt met een winterperiode; de toelage kan aangevraagd worden gedurende het volledige kalenderjaar. Dit heeft tot gevolg dat mensen die reeds een toelage aangevraagd hebben voor een levering tussen 1/9/2008 en 31/12/208, opnieuw een toelage kunnen aanvragen voor leveringen die gebeuren vanaf 1/1/2009. De aanvraag bij het OCMW gedaan te worden binnen de 60 dagen na levering. 2. Leveringen in bulk: drempelbedrag en bedrag van de toelage Er wordt vanaf 1/1/2009 niet langer gewerkt met een drempelbedrag van 0,56 euro. Dit betekent dat men automatisch gegarandeerd is van een toelage van minstens 0,14 euro per liter, voor zover men aan de andere voorwaarden voldoet. Concreet betekent dit dat men in dat geval minstens recht heeft op een toelage van 210 euro wanneer men 1500 liter tankt. 3. Forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp Voor huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) die men in kleine hoeveelheden aan de pomp koopt kan men een vast bedrag aan toelage krijgen los van het aantal aangekochte liters. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de jaarlijks éénmalige forfaitaire toelage. Vanaf 1/1/2009 bedraagt deze toelage 210 euro.

30

4. Welke groepen komen in aanmerking voor een aanvraag via het OCMW? Categorie 1: mensen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds: -- WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;

EN OPGELET voor categorie 1 is het inkomen van het huishouden (ttz het inkomen van ALLE personen die ingeschreven zijn op uw adres) lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen. Categorie 2: personen met een laag inkomen Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle leden van het huishouden mag niet hoger zijn dan 14.624,70 euro, verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste. Om als persoon ten laste te worden beschouwd, dient het netto-jaarinkomen lager te zijn dan 2.700,00 euro, gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld. Categorie 3: personen met schuldoverlast Personen die genieten van een regeling schuldbemiddeling volgens de wet van 12/6/1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling volgens art 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek EN die niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen 5. Ook belangrijk om weten : Komen voor betoelaging in aanmerking: --leveringen in bulk van stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaan --leveringen aan de pomp van stookolie en verwarmingspetroleum Er wordt rekening gehouden met de feitelijke samenstelling van het gezin, ook voor de berekening van het bruto belastbaar gezinsinkomen. Hierbij zal het OCMW, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ondermeer beroep kunnen doen op de gegevens van het Rijksregister en op informatie van FOD Financiën die uw belastingsaanslag verwerkt. Voor leveringen over meerdere woningen, zoals appartementgebouwen, is er, naast de kopie van de leveringsfactuur, een document van de verhuurder of beheerder van het gebouw vereist met vermelding van het aantal woongelegenheden waarop de factuur betrekking heeft. Om het bedrag van de toelage te bepalen wordt rekening gehouden met de daadwerkelijk betaalde prijs, dus na aftrek van kortingen gegeven door de leverancier en de toege-


voor leveringen sedert van 1 januari 2009. voegde additieven. Er kan slechts een toelage gegeven worden voor maximum 1500 liter. De levering hiervan mag echter wel in meerdere keren gebeuren, waarvoor men dan telkens een aparte aanvraag dient te doen. 6. Waar en wanneer aanvragen. De aanvraag dient te gebeuren binnen de 60 dagen na levering. Inwoners van deelgemeente Maaseik: OCMW-Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8 tel. 089 56 99 10 Zitdag : Maandagvoormiddag van 9u00 – 11u00 (vragen naar Carla Van Dooren) Inwoners van deelgemeenten Opoeteren en Neeroeteren: Sociale Dienst Neeroeteren, Scholtisplein 1 (gemeentehuis) tel 089 86 53 12 Zitdag : Vrijdagvoormiddag van 9u00 tot 11u00 (vragen naar Ilse Snijkers of Robert Brouwers) of op afspraak. Vergeet niet volgende documenten mee te brengen:

--factuur of leveringsbon

--identiteitskaart --kleefvignet ziekenfonds van alle inwonende gezinsleden --bankrekeningnummer --meest recente aanslagbiljet van de belastingen van alle gezinsleden (bij gebrek hieraan alle andere mogelijke inkomens bewijzen) --indien van toepassing: • attest schuldbemiddeling en behoeftigheid • attest van de verhuurder inzake aantal woningen • kopie van kadastraal inkomen

Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het OCMW van uw gemeente, op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be.

‘Thuiszorg’, dé dienstverlening aan huis, verhuist naar gemeentehuis Neeroeteren De dienstverlening aan huis of de dienst Thuiszorg van het O.C.M.W. omvat verschillende diensten, die voor alle inwoners van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren er voor zorgen dat bepaalde taken in het gezin of voor de bejaarde uitgevoerd worden: poetsen, lichaamsverzorging, maaltijden ter plaatse bereiden, warme maaltijden aan huis bezorgen, zorgen voor vervoer, enz. Ook kleine klusjes in en rond het huis opknappen behoort tot het dienstenaanbod van Thuiszorg (grasmaaien, snoeien, kleine graafwerken, enz.). Thuiszorg is nu nog gehuisvest in het gebouw langs het Kerkplein in Maaseik. Dit gebouw barst echter uit zijn voegen, zodat het O.C.M.W. in samenspraak met het stadsbestuur zocht naar een nieuwe lokatie. Uiteindelijk werd afgesproken dat al de diensten van Thuiszorg verhuizen naar het vroegere gemeentehuis in Neeroeteren (Scholtisplein 1). Dat gebouw geeft de waarborg dat de “klanten” er op een behoorlijke manier kunnen ontvangen en geholpen worden en dat de diensten zich op een meer efficiënte manier kunnen organiseren. De verhuis gaat zo vlug mogelijk door, wellicht in de loop van oktober. Iedere inwoner wordt hierover nog geïnformeerd.

31


o n o j l e K t o et s 24/02/2009 - 20.11u centrum Maaseik

www.heiligwammes.be

Info februari 2009  
Info februari 2009  
Advertisement