Page 6

Nieuwe regeling verwarmingstoelage Sinds 1 februari 2008 gelden er nieuwe regels voor het krijgen van een verwarmingstoelage. De wijzigingen zijn onder andere dat er een NIEUWE categorie (categorie 4) bij voor personen/gezinnen met een bescheiden inkomen, indien de brandstof geleverd is na 1 januari 2008, en dat de inkomensgrenzen werden geïndexeerd.

BEHOORT. Om aanspraak te kunnen maken op een toelage, dient de prijs, BTW inbegrepen, die op uw factuur vermeld wordt, gelijk aan of hoger te zijn dan: € 0,49/liter voor de categorieën 1, 2 en 3; € 0,59/liter voor de categorie 4.

Wanneer heeft u recht op een verwarmingstoelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen: 3 cent en 14 cent per liter voor de categorieën 1, 2 en 3; 2 cent en 7 cent voor de categorie 4.

u gebruikt een van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen: - huisbrandolie - verwarmingspetroleum ( c ) - bulkpropaangas geleverd tussen 1 september 2007 en 30 april 2008. Opgelet: niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet en propaangas en butaangas in gasflessen.

EN u behoort tot één van de volgende categorieën: - categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - WIGW: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees - kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag - langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar - gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB) - gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap - leefloongerechtigde - gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon - gerechtigde op het OMNIO-statuut. EN het gezinsinkomen (het inkomen van ALLE personen die ingeschreven zijn op uw adres) is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen. - categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 13.782,42 , verhoogd met € 2.551,49 per persoon ten laste (met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan €2.660). - categorie 3: de personen met schuldenoverlast. U geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen. - NIEUW: categorie 4: de gezinnen met een bescheiden inkomen, waarvan het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen (het inkomen van ALLE personen die ingeschreven zijn op uw adres) is lager of gelijk aan € 23.281,93.

Toelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter EN DE CATEGORIE WAARTOE U

De levering dient gebeurd te zijn: tussen 1 september 2007 en 30 april 2008 voor de categorieën 1,2 en 3; tussen 1 januari 2008 en 30 april 2008 voor de categorie 4. Per winter en per gezin wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage. Zij is sinds 1 januari 2008 verhoogd tot € 150.

Wanneer en waar aanvragen?

Aanvragen binnen de 60 dagen na de levering.

Inwoners van deelgemeente Maaseik: Maaseik, Mgr Koningsstraat 8 (OCMW) - dinsdagnamiddag: 15u00 - 17u30 - woensdagvoormiddag: 9u00 - 11u00 - of op afspraak T. 089 56 99 10 (vragen naar Carla Van Dooren) Inwoners van deelgemeenten Opoeteren en Neeroeteren: Neeroeteren, Scholtisplein 1 (gemeentehuis): - dinsdagnamiddag: 15u00 - 17u30 - donderdagvoormiddag: 9u00 - 11u00 - of op afspraak T. 089 86 53 12 (vragen naar Robert. Brouwers). Vergeet niet volgende documenten mee te brengen: - de factuur van levering - uw identiteitskaart - uw siskaart - kleefbriefje van ziekenfonds - bankrekeningnummer - en voor personen die hun inkomen moeten bewijzen (categorie 2: laag inkomen en categorie 4: bescheiden inkomen): het bewijs van het gezinsinkomen (het meeste recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van ontvangen sociale uitkering ...)

Meer inlichtingen:

via het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be.

Info februari 2008  
Info februari 2008  
Advertisement