Page 1

Maas eik inform atief Stedelijk informatieblad | editie december 2007 | jaargang 19 - nr. 10

Maaseik wenst u prettige eindejaarsfeesten

Kerstmarkt Neeroeteren maandag 17 december 2007 17 - 22u


Hoe de stadsdiensten spreekuren schepencollege bereiken? Burgemeester Jan Creemers Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u.

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: - Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 - Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 - Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2

Frequentie: maandelijks behalve in augustus Oplage: 10 800 exemplaren Bedeling: de Post. Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Eerste Schepen Dirk Verlaak sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, ontwikkelingssamenwerking, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM). Tel.: 0495/210.386 e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 e-mail: antoine.schaefer@yucom.be Woensdag van 18.00 tot 19.00 uur in het Gemeentehuis Neeroeteren. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, stedenbouw, automatisatie van de diensten, financiën, personeel. Tel.: 089/56.26.40 e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu, energiebeleid, netwerking onderwijs, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Tel.: 0473/283.101 e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, stadswachten. Tel.: 0478/682.291 e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen. Tel.: 0495/533.948 e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Beste inwoners Overheidsinstellingen en voorzieningen in de welzijns- en de gezondheidssector hebben als éérste opdracht om een goede en een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verschaffen. De kwaliteit van deze dienstverlening moet een zorg zijn van alle burgers die het voor elkaar opnemen. In die zin zijn zorg en solidariteit wezenlijk met elkaar verbonden. Ondanks de vele initiatieven die vandaag de dag genomen worden blijven er toch heel wat mensen geconfronteerd met één of andere vorm van sociale uitsluiting. Vanuit het stedelijk beleid trachten we in zeer nauwe samenwerking met het OCMW een Lokaal Sociaal Beleid te ontwikkelen waar we concrete doelstellingen aan koppelen om de leemten in onze gemeente op te vullen met daadwerkelijk actieplannen. Het is een brede problematiek waar ongeveer alle sectoren mee te maken krijgen. Het groot gevaar dreigt immers dat we in een samenleving terecht komen waar vervreemding en individualisering de bovenhand halen. Er groeit een kloof waarbij aan de ene zijde mensen leven die gebruik kunnen maken van de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en zij die achterstand oplopen en niet (meer) kunnen volgen. Hierdoor ontstaat kansarmoede die niet alleen te maken heeft met individuele kenmerken van mensen maar meer nog met de wijze waarop we onze samenleving organiseren. Om tot oplossingen te komen dienen wij ons de vraag te stellen: hoe kunnen we hiervoor mensen, middelen en voorzieningen mobiliseren? Allereerst is het de taak van de overheid om alles grondig in kaart te brengen en zich de vraag te stellen in welke de kerngebieden er dient gehandeld te worden en op welke wijze dit dient te gebeuren. Ons stadsbestuur is bezig met deze oefening te maken. Nadat een grondige financiële analyse gemaakt is zal er kunnen overgegaan worden tot de afbakening van deze kerntaken. In 2008 zullen wij u gedetailleerd op de hoogte brengen van de oplossingen die wij voorstellen. Intussen nadert het jaareinde met rasse schreden. Een periode van feestvieren en geschenken geven. Wij moeten ons echter allemaal realiseren dat vele gezinnen in diepe armoede leven. De vierde wereld is ook onder ons aanwezig. Het is zeker de opdracht van de overheid om optimale welzijnskansen te bieden aan de bevolking waarvoor zij politieke verantwoordelijkheid heeft. Maar er is een gedeelde verantwoordelijkheid met de gezinnen, de gezinsvoorzieningen en de maatschappelijke structuren. Gelukkig zijn er veel mensen van goede wil die zich vooral in deze periode inzetten om het leven aangenaam te maken voor iedereen. Voor hun inzet wil ik hen van harte danken. En u allen wens ik een heel fijne eindejaarsperiode. Jan Creemers Uw Burgemeester

4

Sporthal Neeroeteren

Nieuwjaarsparty in Fuego 22

31

26

Noord-zuid

poetshulp gezocht

verder in dit nummer Vacature bij de stad Maaseik 5 Archeologisch museum wordt topper 9 Moslims vieren het Offerfeest 11 Kerstconcerten 12 Gedichtendag in de bibliotheek 16 Fortis International Volleyball Cup 19 Maaidienst zoekt medewerkers 21 Grabbel- en Swappas in de kerstvakantie 23 Maaseik is een veelzijdige gemeente 25 Zoek mee naar het OLS-lied 28

3


Baan vrij voor nieuwe sporthal Neeroeteren Maaseik plant om tijdens deze legislatuur een nieuwe sporthal in Neeroeteren te bouwen. Die beslissing past in een grote vernieuwingsgolf voor Neeroeteren-centrum, met als belangrijkste doel de opwaardering van woon- en winkelmogelijkheden en de verbetering van het openbaar domein (wegen, stoepen, enz.). Een belangrijke schakel is de verplaatsing van de stedelijke sporthal langs de Spilstraat. Om die grootse ingreep te kunnen doorvoeren zoekt het stadsbestuur ook samenwerking met de Vlaamse overheid. Dit is één van de mogelijke pistes om op relatief korte termijn de verplaatsing van de sporthal financieel haalbaar te maken. Concreet wil Maaseik gebruik maken van het Vlaams Sportinfrastructuurfonds. Dit werd in het leven geroepen om een inhaalbeweging op vlak van sportinfrastructuur in Vlaanderen te kunnen realiseren door in verschillende gemeenten bouwprojecten te steunen. Maaseik is kandidaat Het stadsbestuur heeft bij de Vlaamse overheid zijn kandidatuur ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Gelijktijdig aanvaardde het stadsbestuur het bouwprogramma voor de nieuwe sporthal en de inplantingsplaats ervan langs de Komweg. De Vlaamse overheid geeft na het indienen van de aanvraag al dan niet toestemming tot de bouw van een zogenaamde ‘eenvoudige sporthal’. Dit is een overdekte sportruimte met een netto-sportoppervlakte van 44m x 24m (1.056 m²) en een vrije hoogte van 7,5m boven een speelveld van 40m x 20m

Op dit terrein komt de nieuwe sporthal

4

met een aantal nevenvoorzieningen en technische uitrusting. De kosten voor de bouw van deze eenvoudige sporthal worden geraamd op 1.815.000 euro met BTW. De nevenvoorzieningen (toegang, voetpaden, parking, omgevingsaanleg, enz.) en de nutsvoorzieningen zitten niet in dat bedrag. Wie bouwt de sporthal? De eenvoudige sporthal zou worden gebouwd in opdracht van de Vlaamse overheid. Maaseik wil echter geen “eenvoudige sporthal” maar wil een bijkomend bouwprogramma laten uitvoeren (bv. verlenging en/of verbreding en/of verhogen van de sportzaal, extra kleedkamer, ruimere bergingen, akoestische binnenwand, zonnecollectoren, enz.). Deze kosten moeten door stad of AGBM - dat het beheer van de hal op zich zal nemen - betaald worden. Inplantingsplaats Of Maaseik al dan niet de toezegging van de Vlaamse overheid krijgt: de nieuwe sporthal in Neeroeteren zal worden gebouwd. De plaats is eveneens bepaald: langs de Komweg. Recent werd met de eigenaars van de grond langs de Komweg een akkoord gemaakt over de verkoop ervan aan de stad Maaseik. De weg is nu vrij om opdracht te geven tot het opstellen van een inrichtingsplan. Verdere info volgt nog.


nieuws Werken bij de stad Maaseik De stad Maaseik legt een werfreserve aan van kinderopvangsters (m/v) op niveau E (contractueel of gesco) en deeltijds (19/38ste). onthaal en opvang van kinderen; planning en voorbereiding van activiteiten, dagelijkse oudercontacten; bereiden van maaltijden. lichte administratieve taken; onderhoud van lokalen; problemen signaleren en voorstellen formuleren. beheren, coördineren en opvolgen van alle taken en dossiers eigen aan de functie; in staat zijn alle taken uit te voeren op de best mogelijke wijze; correct gebruik en toepassing van alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. enz. Aanwervingsvoorwaarden: in het bezit zijn van het attest door de VDAB over de opleiding tot kinderopvangster of een ander diploma, als voorwaarde gesteld door Kind & gezin; bereid om in een veranderlijk werkrooster te werken; rijbewijs B. Informatie kan u krijgen bij de personeelsdienst, Hubert Schiepers, Lekkerstraat 10 - 3680 Maaseik. Tel. 089 560 560 of via e-mail: hubert.schiepers@maaseik.be. Verstuur uw “eigenhandig” geschreven kandidatuur met “getypt” curriculum vitae, “aangetekend” naar het College van Burgemeester en Schepenen, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, ten laatste zaterdag 29 december 2007 (postdatum geldt als bewijs), met de volgende bewijsstukken: een kopie van uw diploma, een uittreksel uit het strafregister (model 2), een kopie van uw rijbewijs.

Infrax De klantendienst van Infrax is gesloten van 24 december 2007 tot en met 4 januari 2008. Voorinformatie over elektriciteit, aardgas, riolering en kabeltelevisie kunt u altijd terecht op onze infolijn: 078/35 30 20. Voor het melden van storingen, bel 24 uur op 24 de storingslijn: 078/35 34 33. Voor het melden van gasgeur, bel: 0800/60 888, voor defecte straatverlichting: 0800/60 777. U kunt tijdens deze periode ook terecht in de energiewinkels: Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32 Genk, Winterslagstraat 40 Openingsuren: van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Vanaf 7 januari 2008 kunt u elke dinsdag van 14 tot 15.30 uur opnieuw terecht bij de klantendienst van Infrax in uw gemeente.

Infogids 2008

De nieuwe versie van de gemeentelijke informatiegids verschijnt in januari 2008. Deze gids is een realisatie van de firma Publi-Touch uit Leuven, die dit jaar voor het eerst samenwerkt met het stadsbestuur. In deze gids vindt u zoals gewoonlijk een heleboel informatie over de gemeentelijke dienstverlening, het OCMW, enz. Bent u zelfstandige? Dan kunt u adverteren in de gids. Enkel deelnemende adverteerders worden vermeld. De firma Publi-Touch neemt de advertentiewerving en de persoonlijke bezoeken aan de handelaars voor zijn rekening. Deze bezoeken zijn vrijblijvend en de vertegenwoordiger legitimeert zich door middel van een introductiebrief, ondertekend namens het schepencollege door de burgemeester en de stadssecretaris. Let op !! Laat u niet misleiden door andere firma’s die advertenties verkopen en die beweren dat ze een samenwerkingsakkoord met het stadsbestuur hebben. Publi-Touch is de enige firma, die een officieel samenwerkingsakkoord heeft met de stad Maaseik voor de realisatie van de gemeentelijke infogids. Communicatiedienst Maaseik T. 089/560 560, F. 089/560 561 E. info@maaseik.be

Stad krijgt waardevolle Chinees aandenken Op 1 oktober 2008 krijgt Maaseik de eer om exclusief voor België de internationaal vermaarde tentoonstelling met de originele, wereldberoemde beelden van het Terracotta Leger van Xi’an te ontvangen. Deze tentoonstelling zal volgend jaar te zien zijn in de kerk van het Minderbroederklooster in Maaseik. Daarmee bewijst Maaseik eens te meer zijn status van culturele hoofdstad van het Maasland. Om de succesvolle samenwerking tussen de stad Maaseik en de provincie Limburg te benadrukken, overhandigde gedeputeerde van Toerisme Sylvain Sleypen een originele Chinese plaquette aan het stadbestuur van Maaseik. Dit aandenken werd door de gouverneur van de Chinese provincie Shaanxi aan gedeputeerde Sleypen overhandigd als bezegeling van het contract tussen Limburg en het provinciebestuur van Shaanxi. De overhandiging vond plaats op donderdag 15 november 2007 in het stadhuis te Maaseik.

vlnr.: Mariëtte Janssen (schepen voor toerisme), Sylvain Sleypen (gedeputeerde voor toerisme) en Jan Creemers (burgemeester)

5


Werkgroep Documentatie Maaseik publiceert

“Maaseiker straten en Wegen” Vrijdag 30 november stelde de Werkgroep Documentatie Maaseik het boek ‘Maaseiker Straatnamen en Wegen’ voor. Het boek is een historisch-toponymische studie van de auteur Martin Boonen over de naamgeving van straten in Maaseik-centrum vroeger en nu. In het boek heeft Martin Boonen het over namen en straten en veldwegen die niet meer bestaan of die een nieuwe naam kregen en over straatnamen die iedereen kent. Het boek telt 170 bladzijden, heeft vele illustraties en kost 15 euro. Het is te koop bij Toerisme Maaseik, Markt 1 (tel. 089/819 290).

Auteur Martin Boonen overhandigt het eerste exemplaar aan burgemeester Creemers

Maaseik heeft nieuw postuurke van Jan en Hubert Van Eyck

Burgemeester Jan Creemers en de schepenen Yvonne Van Dooren en Mia Reeskens kregen het eerste beeldje van de gebroeders van Eyck

Op vrijdag 16 november 2007 was er om 17 uur in de raadzaal van het stadhuis de officiële voorstelling van het nieuw postuurke van Jan en Hubert van Eyck. Het gaat om een uitermate getrouwe kopie van het standbeeld van de gebroeders. Het origineel is 48 cm hoog en fijn gesneden uit lindenhout door de beeldhouwer Friedrich Perathoner uit Selva Val Gardena in Italië.

Pater Sangersprijs 2007 voor Heimatvereinigung Selfkant

6

Op vrijdag 23 november werd de Pater Sangersprijs uitgereikt in het stadhuis te Maaseik. De prijs beloont actieve heemkundige initiatieven op het vlak van literatuur, monumentenzorg en muziek, die een voortrekkersrol spelen en een levendige uitstraling hebben naar het publiek en naar gelijkaardige initiatieven in het Maasland. Deze prijs wisselt af met de eveneens tweejaarlijkse Kanunnik Coenenprijs die grensoverschrijdende cultuur- en heemkundige initiatieven met een overdraagbaar karakter aanmoedigt. De prijs, uitgedrukt in een oorkonde en een geldbedrag ter waarde van 1.150 euro, mocht in het verleden aan vele dynamische heemkundige organisaties worden uitgereikt: 1991: de Maasketen Jan van Eyck. 1993: de Vereniging voor Dialect- en Naamkunde. 1995: het Land van Herle. 1997: de federatie voor Geschied- en Oudheidkundige Kringen. 1999: de Stichting Charles Beltjens (Sittard). 2001: de Maaseikenaar. 2003: de Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn 2005: De Kunstkring Arnold Sauwen van Stokkem. Pater Sangersprijs 2007 is voor de Heimatvereinigung Selfkant die sedert 1948 onafgebroken activiteiten heeft ontplooid zoals de Pater Sangersprijs ze hanteert om de prijs toe te kennen.


uuiitt de g em meeeen ntte erra aa ad d Restauratie Catharinakerk Maaseik blijft aanslepen De restauratie van de Catharinakerk Maaseik blijft voor problemen zorgen. In 2005 startte de restauratie van het dak en de toren op een normale manier. Na de windhoos van 26 februari 2006 begon echter de lijdensweg. De torenspits werd door de felle wind scheef getrokken met in het kielzog een aantal nare gevolgen. Zo kan de spits tot vandaag niet worden hersteld. Probleem is, dat er betwisting bestaat tussen de verzekeringsmaatschappij van de firma die de stelling rond de toren bouwde en de verzekeringsmaatschappij van de kerkfabriek. Geen van beiden wil de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de windhoos op zich nemen. Daarop trok de kerkfabriek naar de rechtbank. De verschillende procedures volgden elkaar op en ook nu blijft het wachten op een uitspraak. De kosten voor de restauratie blijven intussen steeds verder oplopen. Het budget voor de restauratie van de daken en de regenwaterafvoeren van de kerk geraakt op. Daarom heeft de kerkfabriek de door de Vlaamse overheid beloofde subsidies in pand gegeven bij een bankmaatschappij, opdat de werken kunnen worden verder gezet. De gemeenteraad verklaarde zich akkoord met dit plan van de kerkfabriek en gaf gunstig advies om beroep te doen op de verdiscontering van de vast beloofde toelagen van de hogere overheid (713.556,60 euro). Wanneer er een einde aan deze lijdensweg zal komen, kan op dit moment niet worden voorspeld. Feit is dat hoe langer de restauratie aansleept, hoe duurder de eindafrekening zal worden.

Gemeenteraad sluit bruikleenovereenkomst af met Duikclub Samantha

Openbaar onderzoek straatnaamgeving

Onlangs kocht de stad Maaseik een luchtcompressor voor de vzw Duikclub Samantha Maaseik voor het vullen van de duikflessen van haar leden. Het is de bedoeling dat de duikclub de aankoopsom op 10 jaar terugbetaalt. De gemeenteraad keurde de overeenkomst daarover goed waarbij onder andere het volgende wordt afgesproken: de stad geeft een nieuwe luchtcompressor in bruikleen aan de club voor het vullen van de duikflessen van haar leden. Deze compressor is eigendom van de stad en is opgesteld in de kelder van het intergemeentelijke zwembad aan de Sportlaan te Maaseik. de club verbindt er zich toe voor het gebruik van de compressor jaarlijks een bedrag van 1.455,02 euro aan de stad Maaseik te betalen en dit gedurende 10 opeenvolgende jaren. de compressor wordt na tien betalingen eigendom van de club.

Industrieterrein Jagersborg zal worden uitgebreid en daarvoor moet een weg worden aangelegd. Deze nieuwe weg dient uiteraard van een naam voorzien te worden. Het college van burgemeester en schepenen vroeg daarvoor advies aan de plaatselijke commissie voor straatnaamgeving. Deze commissie stelt de naam “Broekbergweg” voor, voor de toegangsweg vanaf de Gremelsloweg, tussen de Witbeekweg en de Hazenpadweg naar de nieuwe terreinen van A.T.M. De gemeenteraad gaf principiële goedkeuring aan dit voorstel. Wie bezwaren heeft tegen deze naam kan dit meedelen aan het college van burgemeester en schepenen, Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik.

7


Gemeenteraad keurt Jeugdbeleidsplan 2008, 2009 en 2010 goed Om de 3 jaar vraagt de Minister van Jeugd om per gemeente een Jeugdbeleidsplan te maken. Het schepencollege kreeg zo de taak om een beleidsplan uit te werken voor 2008 tot 2010 met alle doelstellingen en acties die betrekking hebben op kinderen en jongeren. Maaseik krijgt daarvoor extra subsidies van de Vlaamse overheid van ongeveer 60.601 euro, waarvan 60% of €38.831,95 gebruikt wordt voor het algemeen jeugdwerk en 20% of 12.943,98 voor de jeugdwerkinfrastructuur en 20% of €8.825,44 voor jeugdinformatie. Om tot een goed plan te komen, betrok het stadsbestuur bij de uitvoering ervan kinderen, jongeren, ouders, deskundigen en jeugdwerkers. Enkele krachtlijnen zijn: Het jeugdwerk wordt financieel, logistiek en materieel ondersteund. Bevorderen van de toegankelijkheid van het jeugdwerk. Het bestaande jeugdwerk behouden en verbeteren: Sinterklaasfeest, Grabbelpas en Swappas en Maaslandse samenwerking, Kinderatelier Creatiedoe en Graffiti projecten, volledig aanbod van jeugdcentrum Fuego, ter discussie stellen van het huidig sluitingsuur bij fuiven en activiteiten, opstart van een jeugdhuis in Neeroeteren. Prioriteit: ieder jeugdwerkinitiatief beschikt over een veilige infrastructuur. Interactief bestuur bevorderen (bevragingen, website, enz.). Afstemmen van het vrijetijdsbeleid van de stad Maaseik.

Beachvolleybalclub Maaseik kan uitbreiden De Beachvolleybalclub Maaseik legde aan de stad Maaseik het ontwerp voor van het nieuwe clublokaal en van de omlegging van de bestaande beachvolleybalterreinen in Maaseik. Deze omlegging gebeurt ten behoeve van de uitbreiding van de tennisaccommodatie in Maaseik, waarbij volgende regeling geldt: de Tennisclub Maaseik koopt de gronden waarop nu één beachbak ligt.

8

De opbrengst van die verkoop (= €50.000) geeft de stad in twee schijven van elk 25.000 euro aan de beachclub, zodat deze haar accommodatie kan verplaatsen en moderniseren.

Kwalitatieve uitbouw van het aanbod aan speelterreinen: - Aandacht naar veiligheid en netheid op de speelterreinen - Constructieve oplossing zoeken met betrekking tot het probleem “rondhangende jongeren” - Aanleg van nieuwe speelmogelijkheden en speeltoestellen aan nieuwe woon en winkelcomplexen Creëren van een verkeersveilige gemeente voor kinderen en jongeren. Prioriteit jeugdinformatie: betere en bredere verspreiding van de informatie voor kinderen en jongeren: behouden van de huidige publicaties, opmaak van een interactieve website van de Jeugdraad, kinderen betrekken bij de programmering van de activiteiten van de jeugddienst, versturen van een maandelijkse elektronische nieuwsbrief. Interactief bestuur of participatie van kinderen en jongeren in de keuze, voorbereiding, verspreiding of evaluatie van de jeugdinformatieproducten via: - Jeugdraad, ideeënbus, kinderpagina, gesprekken, internet en forums en aanspreekbaarheid van jeugdverantwoordelijken. Wie meer info wil over het plan, neemt contact op met: Jeugddienst Maaseik Fuego – Sportlaan T. 089 41 05 60 E. jeugd@maaseik.be


Subsidies voor sportverenigingen De stad Maaseik en de Stedelijke Sportraad willen de kwaliteit van de plaatselijke jeugdwerking door subsidies stimuleren. Daartoe werd een subsidiereglement opgesteld dat het beschikbare budget volgens goed omschreven punten over de verenigingen verdeelt. Volgende toelagen worden gegeven: Revalma

128,91

Rugbyclub Maasland

154,64

VV Voorshoven

175,91

Opoeterse tennisclub

182,52

Judoclu Sensu Ryu

227,07

duikclub Samantha

238,56

Bacma

302,95

TTC Voorshoven

305,25

WAP Maaseik

308,98

AVT Maaseik

379,40

Tong Il Taekwondo

414,47

Waterloos VV

535,48

GSF

548,99

Bewegingstuin

570,83

SSD Opoeteren

578,30

Ven VV

605,90

SL Wurfeld

715,69

tennisclub Neeroeteren

790,14

Dansclub Groove-It

1.017,49

Real Neeroeteren

1.345,88

Volleybalclub Noliko

1.853,33

tennisclub Maaseik

2.619,32

totaal

Archeologisch museum Maaseik wordt een topper in het Euregionaal museumlandschap De Musea Maaseik werden in 2004 erkend als museum van regionaal belang. Aan die erkenning hangt ook een zekere drang om het museumlandschap in Maaseik nog te verbeteren. Daarom besliste de gemeenteraad om het archeologisch museum volledig te laten vernieuwen door de firma DJO uit Den Haag voor de som van €300.000. Het oorspronkelijke concept omvatte 6 eilanden, waarop telkens een thema wordt uitgewerkt, 13 vrijstaande tafelvitrines, 1 scenery (Romeinse tijd), diverse multimedia, beeld- en tekstinformatie en een aantal kleine bouwkundige ingrepen. Na oriëntatie, onderzoek, collectie- en locatieverkenning bleek dat de voorgestelde thematische eilanden niet voldoende pasten in de smalle ruimten van het archeologisch museum en er té weinig collectie kon getoond worden. Daarom werd besloten om andere vitrines te integreren in een 71m lang houten “lint” dat aan de wanden wordt gemonteerd. Door de uitbreiding ontstonden er ook mogelijkheden om drie extra sceneries (Midden Steentijd, Nieuwe Steentijd en Middeleeuwen) te plaatsen. Tot slot zal er voor de actualisatie ook sterk rekening gehouden worden met het bezoek van kinderen, waardoor het idee geopperd werd om voor hen een educatieve strip te ontwikkelen, die doorheen het museum leidt. Er worden voor de actualisatie dus een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd (9 i.p.v. 6 thematische eilanden; 21 i.p.v. 13 vitrines, wezenlijke vergroting ruimte, zeer uitgebreide multimedia, extra kinder-verhaallijn met 9 grote striptekeningen). De gemeenteraad keurde deze uitbreiding goed en reserveerde bijkomend 150.000 euro voor de uitvoering van het plan.

Heropening in maart 2008

13.999,99

9


Stad Maaseik heeft nieuw adviesorgaan erbij De Vlaamse overheid besliste dat daar waar er buitenschoolse kinderopvang is ook een lokaal overleg kinderopvang moet erkend worden als gemeentelijke adviesraad. De gemeenteraad ging akkoord met de installatie van die gemeentelijke adviesraad, met als opdracht om: 1. het stadsbestuur te adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan 2. het stadsbestuur te adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan 3. het stadsbestuur te adviseren bij de uitbouw van opvangvoorzieningen. De nieuwe adviesraad heeft een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering krijgt als leden: de schepen verantwoordelijk voor kinderopvang een afgevaardigde van de OCMW-raad iemand van kind en Gezin een vertegenwoordiger van de Landelijke Dienst Opvanggezinnen Maaseik en Neeroeteren/Opoeteren iemand van Dagcentrum Het Veer iemand van Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren iemand van mini–crèche Hopsa iemand van Jeugddienst Stad Maaseik en Jeugdraad Maaseik. iemand van de Gezinsbond Maaseik, Neeroeteren, Opoeteren en Dorne iemand van de Oudercomités van de lagere scholen. iemand van de lagere scholen. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris, de schepen verantwoordelijk voor de kinderopvang en uit geïnteresseerde leden van de algemene vergadering. De consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin kan op deze vergaderingen aanwezig zijn. De stad Maaseik is ervan overtuigd dat, door de erkenning van deze adviesraad, de buitenschoolse kinderopvang nog beter kan begeleid worden. Stad Maaseik – Buitenschoolse kinderopvang Heidi Silkens T. 089 560 560 E. robbedoes@maaseik.be

Ontsluiting van gronden langs de oude begraafplaats Maaseik

10

In de nabije toekomst wordt er gebouwd langs de insteekweg vanaf de Koningin Astridlaan richting oude kerkhof. Deze insteekweg kreeg de naam Oud Kerkhofstraat. Het project waarbij 14 woningen worden gebouwd kreeg de naam ‘Aan de Gey Boomen’. Het wordt ontwikkeld door een firma uit Neeroeteren. Om het plan te kunnen uitvoeren moeten er op kosten van de ontwikkelaar een insteekweg en nutsleidingen aangelegd worden vanaf de Oud Kerkhofstraat. Achteraf wordt die weg gratis aan de stad Maaseik overgedragen. De gemeenteraad ging akkoord met het plan.


Moslims vieren het Offerfeest

Offeren Rond 21 december 2007 wordt het Offerfeest gevierd, ook bekend als Aïd El Kebir of Aïd Al Adha. Het is één van de belangrijkste feesten van het islamitische jaar. Moslims over de hele wereld herdenken dan dat Abraham zijn zoon wilde offeren aan God maar in plaats daarvan een schaap offerde. Naast het religieuze karakter van het Offerfeest zijn ook het sociale en familiale aspect belangrijk. Het is voor moslims vooral een feest van geven en goede daden. Gezellig samenzijn met vrienden en familie en lekker eten en drinken zijn vaste ingrediënten. Rituele slachting Bij het eigenlijke ritueel wordt een offerdier, vaak een schaap, volgens de Islamitische voorschriften geslacht. De offeraar snijdt in één enkele beweging de hoofdslagader van het schaap door met een scherp mes terwijl hij de naam van God uitspreekt. Dit is om aan te geven dat één van Gods schepselen niet ondoordacht zou worden weggenomen. Tijdelijke slachtinrichtingen De wet verbiedt het ritueel slachten thuis en stelt dat dit in een slachthuis of een tijdelijke slachtinrichting moet gebeuren. In vele gemeenten worden tijdelijke slachtinrichtingen erkend, waarin moslims onder welbepaalde voorwaarden een schaap

kunnen offeren. Het stadsbestuur van Maaseik, het gemeentebestuur van Kinrooi en de vzw El Hidaya hebben ook dit jaar de handen in elkaar geslagen om een tijdelijke slachtinrichting te voorzien. Daar kunnen alle moslims van Maaseik en Kinrooi terecht voor het ritueel slachten van een schaap. Voor het uitvoeren van het ritueel worden enkele offeraars aangesteld door de Executieve van de Moslims. Tijdens het slachten is er permanent toezicht van een dierenarts en ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zal inspecties uitvoeren. Om alles in goede banen te leiden en te zorgen voor een vlot verloop werken verschillende diensten uit Maaseik en Kinrooi én de moslimgemeenschap zelf samen. Alternatief Sommige moslims voldoen aan het religieuze voorschrift om te offeren door in het buitenland een schaap te kopen en het daar ritueel te laten slachten. Of ze doen een persoonlijke gift of een gift aan een organisatie die hulp verschaft aan moslims of moslimgemeenschappen (bijvoorbeeld arme dorpen). Meer informatie Wie meer informatie wil, kan terecht bij de dienst maatschappelijke integratie in de Lekkerstraat 10 in Maaseik. Tel.: 089/56.05.60.

Meldingskaart Hiermee zou ik het volgende willen melden: Plaats: ........................................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................... 0 het wegdek is beschadigd. 0 de openbare verlichting is defect. 0 de riolering is verstopt. 0 de voetpaden dienen hersteld te worden. 0 onderhoud van het plantsoen is gewenst. 0 andere bemerkingen: ............................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ Uw naam en adres:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Het is ook mogelijk om via de website www.maaseik.be een meldingskaart te versturen. Belangrijk! U kan deze kaart in de brievenbus van de stad Maaseik steken bij één van de gebouwen van de stad Maaseik of ze versturen in een briefomslag naar: college van burgemeester en schepenen, communicatiedienst, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik.

11


toerism e Filmgroep 18-8 Peer maakt film over Klaaskensmolen Neeroeteren Tijdens een groepsbezoek van gepensioneerde leerkrachten houtbewerking van de Technische School Sint Jozef uit Overpelt aan de Klaaskensmolen in Neeroeteren groeide bij hen het idee om een documentaire te maken over deze molen. De filmgroep 18-8 uit Peer is een amateurfilmgroep, die films realiseert om deel te nemen aan Provinciale, Nationale en Internationale Filmwedstrijden. De wedstrijd van het Filmfestival van Gooik zal plaats hebben in november 2008. Het thema van de filmwedstrijd is “Behoud van het Historisch Erfgoed”; De stad Maaseik geeft volledige steun aan de filmgroep 18-8 Peer om tot een goed resultaat te komen. Zo geeft Maaseik toestemming om een documentaire film te maken over de Klaaskensmolen voor de wedstrijd van het Filmfestival van Gooik in november 2008. De dienst musea van de stad Maaseik kreeg bovendien de opdracht om mee te helpen zoeken naar historische documenten (kaarten en tekeningen) over deze watermolen en om beeldmateriaal van de molen voor en tijdens de restauratie ter beschikking te stellen. Daarmee kan dan zeker ook ingespeeld worden op het thema van de Filmwedstrijd “Behoud van het Erfgoed”.

Kerstconcerten 2007 St.-Lambertuskerk Neeroeteren Jeugdorkest de Voortgangertjes

Jeugdorkest De Voortgangertjes Neeroeteren, onder leiding van Leen Claessens en in samenwerking met de Stedelijke academie voor Muziek en Woord, zorgt voor de kerstsfeer. Kerstconcert op zondag 23 december 2007 in de Sint-Lambertuskerk Neeroeteren om 15 uur. Inkom: 5 euro.

12

St.-Catharinakerk Maaseik Jeugdharmonie Concordia

De jeugdharmonie Concordia onder leiding van Michel Vanderhoven speelt het Kerstconcert op zondag 23 december 2007 om 15 uur in de Catharinakerk Maaseik.


cultuur

De Sint-Dionysiuskerk van Opoeteren Kroniek van Opoeteren In 2008 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de nieuwe neogotische SintDionysiuskerk van Opoeteren werd ingewijd. Naar aanleiding hiervan plant de Geschied- en Heemkundige Kring ‘Utersjank’ van Opoeteren de uitgave van een uniek boek. In een eerste deel wordt de geschiedenis van Opoeteren en Dorne beschreven van de vroegste tijden tot aan de Franse revolutie in 1789. Opgebouwd volgens thema’s: het landschap vroeger en nu, de boerderijen en hun bewoners, Kasteel De Schans, bekende families in Opoeteren, het ontstaan van onze parochie met de verschillende pastoors, feiten en wetenswaardigheden van vroeger, de opkomst van de industrie en het spoor, de burgemeesters, de school... Dit

alles wordt geïllustreerd met prachtige zwart-wit foto’s. Een tweede deel behandelt de nieuwe kerk. De nieuwe neogotische kerk wordt bouwkundig beschreven en verklaard en de kerkschatten worden aan de hand van prachtige kleurenfoto’s stuk voor stuk voorgesteld. In het laatste deel wordt het heden overlopen. Want ook het Opoeteren van nu is de moeite waard... De uitgave van het boek is voorzien in april 2008. Wie geïnteresseerd is kan voorintekenen (tot 31 januari) aan de prijs van €25, te storten op 735-0138741-19 van “100 jaar Kerk”. Naam en adres duidelijk vermelden a.u.b. De naam van de ‘voorintekenaars’ wordt opgenomen in het boek.

Cultuurcentrum Achterolmen kent succesrijk jaar 2007 De groeiende ticketverkoop bewijst het toenemende succes van het cultuurcentrum ten opzichte van vorig seizoen. Er werden tot 12 november 2007 13.340 tickets verkocht (zelfde moment in 2006: 10.042 tickets). Die meerverkoop, samen met een voorzichtige en kostenbesparende werking, maken dat vzw Achterolmen op dit moment verder een succesrijk seizoen tegemoet kan zien. Achterolmen nam dan ook een aantal maatregelen om voldoende ademruimte te realiseren om de kosten van de programmering te kunnen dragen: dure samenwerkingsverbanden met derden zijn stopgezet of beheersbaar gemaakt via duidelijke afspraken en financiële planning vernieuwde aanzetten gerealiseerd om de publiciteit en promotie sterker in de verf te zetten (met kostenloze initiatieven in Super GB, via Passe Partout, blijvende persberichten, enz...) is er een zeer sterke bewaking van alle uitgaven er is verder gewerkt aan de uitbouw van sponsoring en patronering van voorstellingen programmering is beheersbaar qua uitgaven, weliswaar met een kwalitatieve, evenwichtige en diverse programmering.

Dranouterrally 2008 start in Maaseik Na twee edities van de Folkrally wordt tijdens de editie van dit jaar gewerkt op twee vlakken. De voorbije rally’s hadden als leidraad folk in de brede zin van het woord. Alle genres muziek die op Dranouter geprogrammeerd staan, kregen de mogelijkheid om mee te dingen naar de hoofdprijs. Heel wat akoestische muziek blijft steken in de slaapkamer of in de home computer en stoot niet door naar een podium. Om te beletten dat dit talent verloren gaat, gaat Dranouter in 2008 op zoek naar deze pareltjes. Er wordt gezocht naar kleine bezettingen en solo-artiesten die bezig zijn met de basis van vele muziekgenres. Er is dan ook geen genre-beperking maar er wordt beroep gedaan op singer-songwriters en duo’s, slaapkamergenieën en geniale liedjesmakers, ... Dranouter in Maaseik. Op 22 februari 2008 komt de Dranouterrally naar de Sjruur in Maaseik!! De muziekrally voor singer/songwriters die eindelijk zelf op het podium in de spotlight willen staan! Dranouter selecteert uit de ingestuurde demo’s 5 kandidaten die mogen optreden op vrijdag 22 februari in de Sjruur in Maaseik. Wil je je inschrijven of ken je ander Limburgs talent? Schrijf je in op de website of kom op 22 februari 2008 hen gratis aanmoedigen! Alle informatie op www.dranouterrally.be! of aarzel niet om meer info te vragen bij: Kenneth Soete verantwoordelijke Limburg T. 0486 46 49 09

13


Bibliotheekweekactie: professionele verhalenvertelster animeert alle derde kleuterklassen Op donderdag 18 oktober konden alle kinderen van de derde kleuterklassen genieten van ‘de klanken van de Ginaika’, een interactieve voorstelling van de professionele verhalenvertelster Marijke Goossens. In een sprookjesachtig decor toverde zij een wondere wereld van klank en kleur. De kinderen hingen aan haar lippen! De voorstellingen vonden plaats in de bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren.

Muziekweek De Maaslandse bibliotheken organiseren in februari 2008 hun jaarlijkse muziekweek. Deze keer wordt het thema ‘jazz’. Meer info volgt binnenkort!

Gezocht: luistergrage oortjes

16

Voorlezen en knutselen rond het thema “Kerstmis”. woensdag 19 december om 13.30 u. bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68 inschrijven: T. 089 56 40 74 of E. maaseik@bibliotheek.be

Gedichtendag De gedichtendag vindt plaats op donderdag 31 januari 2008 Een aantal klassen uit alle leerjaren van het Basisonderwijs nemen deel aan het project ‘Creatief bezig met poëzie’. Hierbij laten de leerkrachten de kinderen in de klas op een speelse manier kennis maken met poëzie. De bibliotheek stelde hiervoor boekenpakketten ter beschikking. Van september tot eind november verwerken deze klassen op een creatieve manier een bestaand gedicht naar keuze. Dit kan gaan om een collage, een tekening, papier maché, enz. Deze werkstukken worden een maand tentoongesteld in de bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren. Elke bezoeker kan daarbij de werkstukken jureren: december: hoofdbibliotheek Maaseik (Bleumerstraat 68) januari: filiaal Neeroeteren (Scholtisplein 2). De winnende klassen worden uitgenodigd om tijdens de gedichtendag deel te nemen aan een poëzieatelier. Deze workshop wordt gegeven door “Jeugd en Poëzie”. In de bibliotheek vinden nog enkele andere plezante acties plaats n.a.v. de gedichtendag. Hierover volgt meer info in januari.


biblioth ee k ek Geert Van Istendael Op woensdag 23 januari 2008 om 20.00 uur is de bekende auteur Geert Van Istendael te gast in de bibliotheek van Maaseik. Geert Van Istendael is bij het grote publiek vooral bekend als vroegere journalist bij de BRT. Hij is echter vooral de schrijver van een aantal interessante, beschouwende boeken. Enkele bekende titels: ‘Het Belgisch labyrint’, ‘Arm Brussel’ en ‘Mijn Nederland’. Terugkerende thema’s zijn o.a. zijn liefde voor Brussel en de verhoudingen tussen Vlamingen en Nederlanders. Ook schreef van Istendael sterke poëzie. Hij behoort momenteel tot het Brussels Stadsdichterscollectief. Deze lezing is gratis toegankelijk. Je kan uw aanwezigheid bevestigen bij karla.degreeve@maaseik.be.

Knutsel je fantasie Wanneer: vrijdagvoormiddag 4 januari van 10.00 tot 12.00 uur Waar: bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68 Inschrijven via de jeugddienst: christel. martinet@maaseik.be. Deze activiteit maakt deel uit van de Grabbelpasacties.

Wil u de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in uw mailbox? Blijft u graag op de hoogte van de activiteiten en nieuwigheden die de bibliotheken van Maaseik te bieden hebben, abonneer u op de elektronische nieuwsbrief. U ontvangt dan maandelijks een uitgebreide nieuwsbrief per e-mail, af en toe aangevuld met een korte ‘nieuwsflash’. U kan zich abonneren door een e-mail te sturen naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’ Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 3680 Maaseik. T. 089/564 074 F. 089/563 554 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

17


Vrouwensportdag te Lommel

50 - PLUS SPORT- EN KERSTFEEST 2007 Ter afsluiting van een druk seniorensportjaar 2007 met meer dan 10 seniorensportactiviteiten en met de 20ste jaargang van de Maaseiker Seniorensportclub, komen we, zoals traditioneel, een laatste keer samen om in een gezellige groep aan sport te doen tijdens de 20ste uitgave van het Seniorensportkerstfeest.

Dinsdag 13 november 2007 vond de 15de Limburgse vrouwensportdag plaats in de Soeverein te Lommel. Maar liefst 41 dames van Maaseik namen deel aan dit sportief evenement. Zij hebben kunnen kennis maken met verschillende sporttakken zoals Afrikaans dansen, step-aerobic, nia, spinning, bowling... Voor hen was dit een onvergetelijke dag en zeker en vast voor herhaling vatbaar!

- Plaats: - Datum: - Kosten:

Ontmoetingshuis "De Riet" te Opoeteren. 21 december 2007. 1,50 euro voor koffie en worstenbroodje. PROGRAMMA

- 13u30:

Wandelen - kaarten pĂŠtanque (overdekt en verwarmd) curve bowl - dansen - Nordic Walking.

- 15u30:

Gezamenlijke seniorendansen.

- 16u00:

Koffietafel met worstenbroodjes, gezellig Ăźchteren en nakaarten.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!

Bosloopcriterium te Opoeteren Zondag 18 november was het bosloopcriterium te gast in Opoeteren. Bij helder, mooi weer kwamen 307 lopers opdagen om deel te nemen aan de 1-3-6-12 km.

18

De finale van het bosloopcriterium had plaats op 9 december in Peer.

Sportief verleden toegankelijk via internet Maaseik een sportrijk verleden. Surf naar www.maaseik.be, rubriek sport, sportarchief. Daar vindt u een foto-overzicht van sporten en sportclubs die vroeger in Maaseik werden beoefend.


sport

Finse Piste bij sporthal Maaseik krijgt een langer traject De bestaande Finse piste bij de stedelijke sporthal in Maaseik werd begin dit jaar ingekort om de bouw van de topsporthal en om de herinrichting van de omgeving rond de bestaande sporthal mogelijk te maken. De inkorting van de piste blijkt echter niet ideaal te zijn voor de vele lopers en joggers die ze gebruiken. De sportdienst zocht naar oplossingen om de piste terug langer te maken. In overleg met de beachvolleybalclub Maaseik en met de Tennisclub Maaseik werd die oplossing haalbaar, namelijk de uitbreiding van het tracĂŠ (11.500 euro) met ongeveer 350m over de nieuwe terreinen van beide clubs. Het stadsbestuur besliste om de werken zo vlug mogelijk uit te voeren.

19


kinder opvan g Buitenschoolse kinderopvang Robbedoes Robbedoes is buitenschoolse kinderopvang voor kleuters en lagere school kinderen. Kinderen mogen van Robbedoes gebruik maken vanaf het moment dat zij naar de kleuterschool gaan. Dit kan ten vroegste vanaf 2 jaar en 6 maanden. De uiterste datum waarop kinderen van Robbedoes gebruik kunnen maken, is de laatste dag van de zomervakantie die volgt na het beëindigen van het zesde leerjaar. Robbedoes heeft drie centra: Robbedoes Maaseik, Sportlaan 6 Robbedoes Neeroeteren, Kleeskensmolenweg 14 Robbedoes Opoeteren, Neeroeterenstraat 4. De openingsuren en openingsdagen van de drie centra zijn steeds hetzelfde: van maandag tot vrijdag van 6.30u. ‘s morgens tot 18.30u. ‘s avonds. Wil u gebruik maken van Robbedoes? Dan moet u uw kind inschrijven bij Robbedoes. Hiervoor moet u een afspraak maken met de coördinator die verantwoordelijk is voor het centrum waar u uw kind wil laten opvangen. De coördinator is te bereiken op telefoonnummer 089 560.567. Tijdens deze afspraak verduidelijkt de coördinator de werking van Robbedoes en brengt zij de inschrijving administratief in orde. Volgende formulieren en documenten zijn hiervoor nodig: Inschrijvingsformulier invullen Attest van gezinssamenstelling bezorgen aan Dienst Kinderopvang Bewijs van kinderbijslag bezorgen aan Dienst Kinderopvang. Wanneer de formulieren en documenten volledig ingevuld bij Dienst Kinderopvang van de stad Maaseik zijn terugbezorgd, kunnen de ouders hun kind bij Robbedoes aanmelden. De informatie die de ouders aan Dienst Kinderopvang geven, zal de dienst vertrouwelijk behandelen en niet doorgegeven aan derden.

Minicrèche Hopsa geeft opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar Hopsa is een kinderopvang die openstaat voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Deze minicrèche heeft een capaciteit van 22 plaatsen. De crèche is open van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 18.30u. Hopsa is een plaats waar elk kind een huiselijke geborgenheid voelt en waar het zijn capaciteiten optimaal kan ontwikkelen. Binnen het groepsgebeuren kiest Hopsa voor een individuele aanpak met veel aandacht voor de veiligheid en de eigenheid van elk kind.

20

Bovendien wordt er rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van de kinderen en wordt er voor aangepaste activiteiten gezorgd. Kortom, de begeleidsters van Hopsa doen hun uiterste best, zodat uw kind zich thuis voelt. Info over de mogelijkheden en kostprijs: Dienst Kinderopvang T. 089 560.567 E. robbedoes@maaseik.be


seniore n Maaidienst zoekt Spel te huur: Huisje weltevree medewerkers Het OCMW, de stad Maaseik en het PWA worden elk jaar overstelpt met aanvragen voor tuinonderhoud. Vooral ouderen met een bescheiden inkomen hebben een probleem bij het (laten) onderhouden van hun tuin. Bij het PWA zijn er lange wachtlijsten. Het OCMW en de stad hebben wel een klusjesdienst (Handige Harry), maar geen dienst voor tuinonderhoud. Om mensen te helpen met het hoogstnodige tuinonderhoud (maaien van het gazon), is er het plan om een maaidienst op te richten. De dienst zou er zijn voor 65-plussers die niet meer verdienen dan tweemaal het leefloon. Doel van het aanbieden van een maaidienst is om het thuis blijven wonen voor ouderen gemakkelijker te maken. Gezocht: voor de oprichting van de maaidienst gemotiveerde gepensioneerde vrijwilligers. Wat wordt geboden: een redelijke onkostenvergoeding een goede ondersteuning; je staat er niet alleen voor de vrijheid om zelf je werk te plannen (bv. drie voormiddagen, of om de week...) een jaarlijks etentje met de collega-vrijwilligers van Handige Harry en de Minder Mobielen Centrale; je leert mensen kennen fijne contacten met de aanvragers, en natuurlijk hun dankbaarheid! Bent u geïnteresseerd om aan de slag te gaan bij de maaidienst? Neem dan contact op met Nele Vandebosch (OCMW), T. 089 56 90 10 of met Sandra Vancleef, T. 089 560 552. Iedereen wordt uitgenodigd om mee de maaidienst voor te bereiden. Start is op 1 april 2008!

- Meer dan een kwart van de senioren valt minstens één keer per jaar. - De helft van de 80-plussers valt jaarlijks. - Bij 65-plussers vallen vrouwen dubbel zo vaak als mannen. - Eén vijfde van de valpartijen veroorzaken ernstige letsels. - 33% van de senioren met een gebroken heup sterft binnen het jaar. - 20% van de valpartijen wordt aan de dokter doorgegeven.

Deze cijfers liegen er niet om; aandacht voor valpreventie is hoognodig. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie heeft een spel gemaakt dat over valpreventie gaat. De Stad (dienst ouderen) kocht vier spelsets aan voor telkens zes spelers. U kan dit spel huren, voor uw vereniging of voor thuis. Bel even naar uw seniorenconsulent op nr. 089/560 552 om een afspraak te maken!

Behoefteonderzoek 60+ In 2006 deed Maaseik mee aan het behoefteonderzoek bij de 60-plussers van professor Verté (VUB). Dit onderzoek wordt in heel België gevoerd. In Limburg doen al 30 van de 44 gemeentes mee; Maaseik was de eerste. De provincie onderzocht de gegevens van de 18 gemeenten die het onderzoek al hebben beëindigd, en maakte een rapport voor elk van deze gemeentes. In het rapport worden de resultaten van Maaseik vergeleken met het Maasland en met Limburg. Het rapport voor Maaseik kan u gratis bestellen. Bel even naar uw seniorenconsulent Sandra Vancleef op 089/560 552 of mail naar sandra.vancleef@maaseik.be voor uw exemplaar!

Seniorenagenda

8 januari 2008 10 januari 2008 28 januari 2008 5 februari 2008 13 mei 2008

Seniorencinema Cultuurcentrum Maaseik: Man zkt Vrouw (org. Stad Maaseik) Alzheimercafé Echt – Lezing: Problemen met derden Hoorzitting OOK-Ouderenparlement Hasselt (org. Ouderen Overleg Komitee) Seniorencinema Cultuurcentrum Maaseik: Les Choristes (org. Stad Maaseik) Ouderenparlement Affligem (org. OOK)

21


Nieuwjaarsparty Fuego Prijs: 40 euro all in, 25 euro na 23u. Drank:bier, fris, wijn, aperitief bij binnenkomst, sangria, 24u: champagne. Thema: fancy. Eten: 3 gangenmenu. Vuurwerk om 0u. Inschrijven voor 15 december 2007 door storting op rekeningnummer van Fuego 103-0181124-93 Doors: 19u, eten: 20u Vervoer naar huis voor 5 euro per persoon. Slechts 200 plaatsen!!

Raf Coppens op 19 december 2007 in Fuego Op 19 december om 20u vereert Raf Coppens jeugdcentrum Fuego met zijn nieuwe nieuwjaarsshow. Kaarten kosten slechts 8 euro in vvk en 12 euro aan de kassa. Er zijn slechts 200 plaatsen beschikbaar, dus snel erbij zijn is de boodschap! Schrijf €8 per kaart en €1 administratiekosten per bestelling over op de rekening van Fuego,103-0181124-93, samen met uw naam en adres. Na ontvangst van uw betaling en uw gegevens worden de kaarten toegestuurd.

Lokalenmap.be staat online! Info over duurzaam (ver)bouwen Jeugdwerkinfrastructuur wordt zelden gebouwd of aangepast met oog voor duurzaamheid. Vaak ontbreekt het het jeugdwerk aan de nodige kennis en expertise. Onwetendheid is vanaf nu echter niet langer een excuus om je jeugdlokaal of jeugdhuis niet duurzamer te bouwen of verbouwen. VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) werkte twee stappenplannen uit, ééntje voor bouwers en ééntje voor verbouwers. Maar dit is niet alles, ook dankzij enkele uitgewerkte doe-het-zelf fiches kunnen jeugdverenigingen meteen zelf aan de slag (om te isoleren, te verven,…). Moeilijkere zaken,waar soms ook architecten mee worstelen, worden dan weer uit de doeken gedaan in enkele technische fiches. Voorts wil VIBE met een model voor een subsidiereglement lokale overheden aanzetten tot de uitbouw van steunmaatregelen voor duurzame initiatieven. Iets voor op de jeugdraad? Meer info: www.vibe.be of www.jeugdlokalen.be.

Een site op jouw maat... 22

... met toffe features, gemakkelijk in gebruik, met de modernste technieken én professionele ondersteuning; zo kan je In The Mix omschrijven. Jeugdwerknet is al jaren bezig met jongereninformatie, multimedia en websitebouw. We willen dit nog meer ten dienste stellen van jeugddiensten, het jeugdwerk en jongeren en hebben daarom In The Mix ontwikkeld. Meer weten? 1 adres! http://www.inthemix.be

De jeugddienst kreeg eind oktober een lading lokalenmappen, deze kan je dus komen afhalen, ook worden ze op de volgende jeugdraad meegebracht. Jeugdverenigingen met een lokaal krijgen van een dossierkaft cadeau. Je hebt er misschien al van gehoord, in deze ringmap kan je heel wat waardevolle ‘papieren’ (huurcontract, bouwvergunning, waterfactuur, vzw-statuten, ...) en keuringsattesten (elektriciteitskeuring, brandveiligheidsattest, gaskeuring,…) bewaren. Alsof dat nog niet allemaal genoeg is werd net ook www.lokalenmap.be gelanceerd. Op deze site lees je niet alleen meer over dit nuttig product, maar vind je ook extra informatie. Trouwens, ook www.locomotief.be (de site over jeugdlokalen) is aan een vernieuwingsproces bezig. De info die je er vroeger vond komt allemaal op www.jeugdlokalen.be. Veel surfplezier!


jeugd Grabbelpas en Swappas tijdens de Kerstvakantie Wie kijkt er niet reikhalzend uit naar de kerstvakantie?! Een mooi versierde kerstboom, overal gekleurde lichtjes, muziek in de straten en natuurlijk niet te vergeten … het gezellig samenzijn met familie en vrienden. Dankzij de activiteiten van Grabbelpas en Swappas wordt jouw kerstvakantie ongetwijfeld nog specialer. Voor iedere activiteit moet je vooraf inschrijven bij de jeugddienst! Grabbelpas: Christel Martinet T. 089 41 06 51 of e-mail naar christel.martinet@maaseik.be Swappas: Johan Fredrix T. 089 41 06 52 of e-mail naar johan. fredrix@maaseik.be. Zodra je ingeschreven bent, mag je van de jeugddienst een brief ter bevestiging van jouw inschrijving verwachten. Deze brief wordt aangevuld met een overschrijvingsformulier. Let erop dat jouw inschrijving pas geldig is wanneer het gevraagde inschrijvingsgeld betaald is! Activiteiten: 1. Groene kerstvingers – maandag 24 december 2007. Vanavond is het weer zover: dan komt de Kerstman! En geef toe, wat is er nu leuker op een koude winteravond dan gezellig met de hele familie rond de tafel voor een lekker kerstdiner? Dus steek de handen uit de mouwen en maak het mooiste kerststukje van ons allemaal! Uur: Kerkplein Opoeteren: 9u00 tot 12u00 Robbedoes Neeroeteren: 9u15 tot 11u45 Jeugdcentrum Fuego: 9u30 tot 11u30 Prijs: 2,50 euro Leeftijd: 6 tot 12 jaar Aantal: maximum 20 deelnemers.

2. skaten@area51 – donderdag 27 december 2007. Voor de skaters onder jullie gaan we naar Eindhoven, het vetste park in de Benelux, zeker sinds ze verhuisd zijn naar een nieuwe locatie! Area 51 is enkel toegankelijk voor skateboarders en inlineskaters ...dus niet voor BMX-ers. Meer info op www.area51skatepark.nl. Uur: Fuego: 13u30 tot 20u00 Prijs: 6,50 euro Leeftijd: 12 tot 16 jaar.

3. Het Witte Goud van de Kelten – donderdag 27 december 2007. Zout is een product dat wij allemaal kennen en héél vaak gebruiken. Maar heb je er ooit bij stilgestaan waar deze kristallen vandaan komen en waarom dit zo’n belangrijk product is? Vandaag zien we het leven, werk, cultuur en kunst van de mensen die dag in dag uit moesten zwoegen in de mijnen. Bovendien steken we zelf de handen uit de mouwen en doen we allerhande zoutproeven! Uur: Jeugdcentrum Fuego: 13u30 tot 16u30 Prijs: 3,00 euro Leeftijd: 6 tot 12 jaar Aantal: maximum 25 deelnemers 4. Winterefteling – vrijdag 28 december 2007. De Efteling is één van de tofste en leukste pretparken in Europa. Het sprookjesbos, het Reizenrijk, Anderrijk of Ruigrijk, allemaal topattracties voor jong en oud! Zeker nu de dagen korter worden en de schemering vroeger haar intrede doet is meegaan naar de “winterefteling” gelijk aan een onvergetelijke dag! Uur: Jeugdcentrum Fuego: 9u30 tot 19u00 Prijs: 25,00 euro Leeftijd: 6 tot 12 jaar Meenemen: lunchpakket en eventueel een beetje zakgeld 5. Euroscoop – donderdag 3 januari 2008. Vandaag gaan we genieten van het leuke filmaanbod in de Euroscoop van Maasmechelen. Welke film? Laat je verrassen! Uur: Kerkplein Opoeteren: 12u45 tot 17u00 Robbedoes Neeroeteren: 13u00 tot 16u45 Jeugdcentrum Fuego: 13u15 tot 16u30 Prijs: 5 euro Leeftijd: 6 tot 12 jaar Aantal: maximum 20 deelnemers 6. Graven om te weten – donderdag 3 januari 2008. Ben je gefascineerd door archeologie of geïnteresseerd in oude en vervlogen culturen? Dan is dit iets voor jou! Graven om te weten biedt jullie de kans om kennis te maken met archeologie en andere betrokken wetenschappen. We bieden je een namiddag waarin je zelf de basis van de archeologie ontdekt. Ga aan de slag en help ons de resten van een geheimzinnig gebouw uit te pluizen. Uur: Jeugdcentrum Fuego: 14u00 tot 17u00 Prijs: 8,00 euro als je in Maaseik woont. 10,00 euro als je buiten de gemeente woont. Leeftijd: 12 tot 15 jaar 7. Creastudio – vrijdag 4 januari 2008. Met verschillende knutselmaterialen en een bibliotheek vol knutselboeken gaan we aan de slag. We leggen diverse materialen klaar, gebruik je fantasie om ermee aan de slag te gaan! Uur: Bibliotheek Maaseik: 10u00 tot 12u00 Prijs: 1 euro Leeftijd: 6 tot 12 jaar Aantal: maximum 20 deelnemers

23


verkee r

Stad plaatst vangrails in de Hoevenstraat te Opoeteren De stad Maaseik kreeg diverse meldingen over de onveilige verkeerssituatie in de buurt van het kruispunt van de Hoevenstraat met de Berkendijk. Regelmatig wordt er op die plek particulier eigendom vernietigd of beschadigd door auto’s die uit de bocht vliegen. Na overleg met verschillende instanties blijkt dat het probleem opgelost kan worden door: a) het plaatsen van een snelheidscamera b) het plaatsen van vangrails. Uit onderzoek ter plaatse door stadsdiensten en door een firma van vangrails blijkt dat vangrails hier een oplossing kunnen zijn. Er moeten meer bepaald 28 meter vangrails gelpaatst worden en 6 verbindingspalen (2.950 euro). Het schepencollege ging akkoord om deze vangrails te plaatsen in de Hoevenstraat ter hoogte van de woning met de Berkendijk 2.


politie Ma aa asslla an nd d Een (on)veiligheidsgevoel is altijd relatief ... De Vlamingen tussen 18 tot 75 jaar oud, voelen zich behoorlijk onveilig. Meer dan drie kwart meent dat de straten de laatste 10 jaar onveiliger zijn geworden. Bijna 70% durft kinderen niet alleen op straat te laten en is van oordeel dat je ’s avonds extra voorzichtig moet zijn. Meer dan de helft meent dat de politie hen niet meer tegen criminelen kan beschermen. 40% en meer doet ’s avonds niet meer open als wordt aangebeld en durft de woning tijdens de vakantie niet onbewaakt achterlaten. Meer dan een derde sluit na het instappen de wagen uit angst te worden overvallen. Een positief gevolg is dat mensen trachten te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Preventief gedrag is ruim verspreid of wordt alleszins door velen overwogen of wenselijk geacht: kinderen binnen houden (70%), ’s avonds op straat extra voorzichtig zijn (69%), alarmsystemen installeren (62%), het huis niet onbewaakt voor langere tijd achterlaten (43%), de deur van de wagen sluiten ook als men er in zit (34%). Bijna alle studies stellen vast dat oudere mensen zich onveiliger voelen dan jongeren, terwijl de frequentie van slachtofferschap net het tegengestelde laat vermoeden. Met andere woorden, mensen voelen zich onveilig terwijl er geen criminaliteit is die dat gevoel kan rechtvaardigen. Volgens verschillende studies dienen de hogere onveiligheidsgevoelens van bijvoorbeeld de oudere mensen verklaard door hun grotere kwetsbaarheid, gekoppeld aan de zware consequenties (bijvoorbeeld, permanent verlies van mobiliteit of blijvende functionele beperkingen) bij slachtofferschap. Dat leidt tot grotere voorzichtigheid en frequenter preventief gedrag. Daarenboven worden oudere mensen ook dikwijls in de media als slachtoffer voorgesteld, wat het gevoel van kwetsbaarheid kan vergroten en de kans van projectie op misdaad in de hand werkt. Maaseik scoort goed Zo is er in een recent uitgevoerde studie zowel voor Maaseik, het Maasland en de provincie een hogere score inzake angst voor roof, diefstal of inbraak in de woning. Onze cijfers binnen de politiezone geven aan dat we toch mogen en moeten relativeren. Indien de beschikbare cijfers inzake

bijvoorbeeld inbraken in woningen vergelijkbaar gemaakt worden, d.w.z. in verhouding plaatsen met het aantal inwoners, dan geeft dit volgende coëfficiënten: België 0,41 Arrondissement Tongeren 0,60 Maaseik 0,24 Dilsen-Stokkem 0,25 Maaseik heeft toch wel een bijzonder geruststellende score. Het fenomeen woninginbraken wordt dan ook al meer dan 5 jaar door de politie prioritair aangepakt en klaarblijkelijk met enig succes. Zorgen maken over onveiligheid is niet nodig. Laat dit echter niet tot zorgeloosheid leiden: voorkomen is nog steeds beter dan genezen! Een goed gesloten deur helpt altijd. Mensen die toch nog ongerust zouden zijn, mogen altijd en op ieder moment de politie contacteren. Wij komen echt liever een keer te veel dan te laat. Voor contact zie www.politie-maasland.be of bel tijdens de bureeluren 089/569 211, voor dringende gevallen niet aarzelen om 101 te kiezen.

Politie Maasland Maastrichtersteenweg 21 3680 Maaseik Dringende politiehulp: 101 T. 089/56 92 93 E. politie.maasland@maaseik.be www.politie-maasland.be

25


ontwi kkelin gssam en nw e we errk kiin ng g

Gratis Noord-Zuidkalender in uw brievenbus _ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ _ _ _ _ _ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 21 ____ ____ __ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 2 ___ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 23 ____ ____ ____ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ____ ____ ____ ____ 11 24 ____ ____ ____ ____ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ___ ____ ____ ____ 2 ____ ____ ____ ____ ____ 25 _ 1 _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ 13 ____ ____ ____ 6 ____ ____ ____ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ____ 1 __ ____ ____ ____ ____ ____ 14 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 7 _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ __ ___ ____ ____ ____ ____ ____ 2 __ ____ 15 ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ SKALENDER _ ____ VERJAARDAG ____ ____ ____ ____ 3 ____ 16 ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ _ _ _ 9 _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ 4 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ _ _ 3 _ _ 7 _ _ _ _ _ _ __ ___ ____ ___ ____ ____ 9 ______ 5 ____ 8 ____ ____ ____ ____ 31 _ 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 6 ____ ____ ____ 9 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ ___ ____ ____ ____ 7 ____ 20 ____ ____ ____ ____ ____ 8 ____ ____ 2 _ _ _ _ _ _ _ ____ ____ 4 ____ 6 9 ____ ____ 10

In de loop van december valt er een ‘Noord-Zuid verjaardagskalender’ in elke brievenbus van Maaseik. Bedoeling is om de inwoners te confronteren met verschillen in cultuur, gewoontes, rijkdom, … tussen het ‘rijke Noorden’ en het Zuiden (de ‘ontwikkelingslanden’). Voor de foto’s deden we een beroep op Maaseikenaren die al eens mochten kennismaken met het ‘Zuiden’.

Noord-Zuidkalend

De Noord-Zuidkalender grasduint door het leven van alledag: spelende en werkende kinderen, mensen die ‘hun kost verdienen’, feestvierders en schoolgangers. Elke ‘Zuidfoto’ krijgt een verklarend tekstje mee, alsook een tegenhanger uit het Noorden. Op de middenpagina geven we informatie over de campagne FairTradeGemeenten. Met deze actie proberen we inwoners, bedrijven en organisaties aan te sporen om ‘eerlijke producten’ te kopen. Zo draag je immers 1‘al consumerend’ bij tot betere werk- en leefomstandigheden in het Zuiden. De kalender wordt gratis aangeboden dankzij de steun van de Vlaamse overheid. Meer info over het Maaseiker noord-zuidbeleid krijgt u van de dienst Welzijn of op de site www.maaseiknoordzuid.be

er

5 8 11

12 3

10

Chitichaca, Cayambe, Equador: Maritsa, Acucena en Edison. (Foto: Karen Foelen)

Maaseik bestendigt Noord Zuid-beleid in 2008 De stad Maaseik sloot in 2006 met de Vlaamse overheid een convenant af over ontwikkelingssamenwerking voor een periode van drie jaar. Daardoor ondersteunt de Vlaamse overheid de stad Maaseik financieel voor het voeren van een gemeentelijk noord-zuidbeleid. De gemeenteraad aanvaardde zopas het plan voor 2008, met een aantal te voeren concrete acties: Doelstelling 1: De bevolking informeren over wereldproblematiek, de werking en verdiensten van lokale verenigingen en ngo’s en initiatieven van de Noord-Zuidraad en het stadsbestuur inzake noord-zuidbeleid. uitgave van publicatie(s); publicaties in Maaseik Informatief, digitale nieuwsbrief, website; organisatie van ‘wereldactiviteiten’ voor het grote publiek; informeren via de website www.maaseiknoordzuid.be; de 11.11.11-campagne in de aandacht brengen.

26

Doelstelling 2: Acties opzetten ter verbetering van de sensibilisatie van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren, senioren, ... actie ondernemen naar het lager en secundair onderwijs; samenwerken met jeugdverenigingen, de jeugdraad en de jeugdhuizen. samenwerking bespreken met seniorenverenigingen.

Doelstelling 3: Duurzame ontwikkeling en eerlijke handel verder bekendmaken bij de bevolking. publicaties over duurzame ontwikkeling (i.s.m. de Milieudienst) en eerlijke handel in Maaseik Informatief, website, ... Doelstelling 4: Duurzame ontwikkeling en eerlijke handel verder bespreekbaar maken binnen de stadsdiensten. intern overleg over de mogelijkheid om duurzame ontwikkeling en eerlijke handel verder te introduceren binnen de stadsdiensten. Doelstelling 5: De mogelijkheid onderzoeken om op termijn een stedenband aan te gaan met een lokaal bestuur uit het Zuiden. Op een objectieve manier onderzoeken wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van een stedenband. Het convenant voorziet voor het jaar 2008 een totale kostprijs van €37.800, bestaande uit een Vlaamse subsidie van €20.750 en een cofinanciering door de stad Maaseik van €17.050. stad Maaseik Jos Simons T. 089/560 560 E. jos.simons@maaseik.be


welzijn

Gezondheid begint bij gezonde voeding: 10 goede eetvoornemens! 1. Ik neem me voor vaker zelf te koken in plaats van beroep te doen op kant-en-klare maaltijden. Zo beslis ik zelf over alle ingrediënten. Bovendien is het een stuk goedkoper. 2. Ik tracht veel variatie te brengen in mijn voeding. Ik probeer verschillende soorten groenten en fruit uit, rekening houdend met het seizoen. Ik varieer met rund- kalfs-, varkensvlees en gevogelte of eens konijn en let erop dat er minstens twee maal per week vis op het menu staat. Een goed kookboek kan ideeën geven maar de eigen creativiteit de vrije loop laten kan ook tot verrassend lekkere resultaten leiden. 3. Ik hou de houdbaarheidsdatum van producten goed in de gaten. Dit voorkomt dat ik achteraf te veel moet wegkieperen. In eten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden of dat te lang na het openen van de verpakking wordt bewaard, kunnen giftige stoffen worden gevormd door schimmels. Ik neem geen risico en gooi beschimmelde producten weg, ook al ontdek ik maar een spoortje schimmel. Bederfbare eetwaren moeten altijd gekoeld (op vier graden) of diepgevroren worden bewaard. 4. Ik neem me voor om mijn fruitconsumptie op te drijven tot 3 stuks per dag en dagelijks 300 g groenten te eten. 5. Ik ga voortaan een paar keer per week om verse groenten en fruit in plaats van slechts één keer per week. Dit is bovendien een goede reden om regelmatig de benen te strekken. Hoe langer je groenten en fruit bewaart, hoe meer vitaminen er verloren gaan.

6. De laatste jaren is het aanbod van “light” producten flink uitgebreid. Dit wil niet altijd zeggen dat ze daarom ook beduidend minder calorieën bevatten. Bovendien heb je de neiging om meer van een “light” product te verorberen dan je normaal zou doen, want het kan toch geen kwaad? Het etiket kan raad brengen over de precieze samenstelling van een “light” product. 7. Ik ga voluit voor water, anderhalve liter per dag. Door tussendoor regelmatig een glas water te drinken kom ik makkelijk aan de aanbevolen hoeveelheid. 8. Ik sta tien minuten vroeger op, neem een gezond ontbijt en maak elke dag mijn eigen lunchpakket klaar. Ik kies voor bruin brood en varieer ook met rauwkost en fruit als beleg. 9. Ik probeer regelmaat te brengen in mijn voedingspatroon. Wie op geregelde tijden drie lichte maaltijden en drie tussendoortjes eet (bij voorkeur zuivel of fruit) en voldoende varieert, krijgt zonder veel rompslomp alles wat hij nodig heeft. 10. Voldoende lichaamsbeweging helpt allerlei ziektes te voorkomen en helpt mijn gewicht op peil te houden. Ik neem wat vaker de fiets en de trap en ik ga vaker te voet. Beweeg elke dag minstens 30 minuten. Drie keer tien minuten is net zo zinvol.

27


Jazzacademie De volgende reeks lessen van de Jazzacademie starten op 24 februari 2008. Elke reeks duurt 10 lessen: voor beginners: 1 uur theorie en een half uur individueel instrumentles. voor gevorderden: een half uur instrumentles en een uur combo (samenspel). De lessen zijn elke zondag vanaf 13.00 uur. Kosten: € 220,00 Opleidingscheques worden niet aangenomen. Sjruur Live vzw René Meuris Kleine Kerkstraat 19 - 3680 Maaseik T. 0473-491658 of 089-853195 I. www.sjruur.be of www.muziekmozaïek.be

Opruimen van de begraafplaatsen De mensen van de stedelijke groendienst starten vanaf 17 december met het verwijderen van de verwelkte bloemstukjes van Allerheiligen op de graven. Bloemstukjes die er nog mooi uitzien op dat moment worden uiteraard niet verwijderd. Indien er inwoners of bezoekers zijn die potjes of bloemstukhouders willen hergebruiken dan dienen zij deze voor 17 december 2007 terug te halen. Zo niet worden ze na 17 december door de dienst verwijderd. Vorig jaar kreeg de dienst verschillende meldingen van mensen waarvan het bloemstukje al weg was voor de stadsdiensten begonnen met opruimen. Deze waren vermoedelijk door andere bezoekers meegenomen. Doe dit niet, maar respecteer andermans eigendom.

28

Wie helpt VZW OLS 2008 aan een OLS-lied? Sinds een aantal jaren brengt elke OLS-organisatie een eigen OLS-lied uit. Ook de vzw OLS 2008 wil zijn eigen OLS-lied. Hiervoor doen zij een beroep op muzikale Limburgers. Voorwaarden OLS-lied. Het lied heeft als belangrijkste doel: het uitdragen van de boodschap die het OLS 2008 in Opoeteren heeft. Verder moet het OLS-lied voldoen aan de volgende voorwaarden: eigen melodie en eigen tekst vrolijk makkelijk mee te zingen slogan moet erin verwerkt zijn: “loat ‘um’ neet verbi-j sjeete” het moet in het opoeters dialect het lied mag maximaal 2,5-3 minuten duren de inhoud moet te maken hebben met schutters, het OLS, en Opoeteren. Bij meerdere inzendingen zal er in maart een OLS-variant van IDOOL georganiseerd worden. Een professionele jury bestaande uit mensen van radio en pers zullen het OLS-lied 2008 kiezen. Zij zullen niet kijken naar de X-factor maar naar de Um-factor. Bent u muzikaal en wil u schutterij St.-Dionysius helpen? Aan de slag dan. Stuur uw inzending voor 24 februari 2008 naar pr.olsopoeteren2008@gmail.com. Wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet om de schutterij te contacteren op het nummer 0494/715 509. De werkgroep PR van de schutterij wenst u veel succes en dankt u bij voorbaat.


kort Verdere stap in de realisatie ‘Schoolomgeving Neeroeteren’ De gemeenteraad ging in 2001 akkoord met de herinrichting van de schoolomgeving in Neeroeteren-centrum. De herinrichting beslaat het gebied van de Maaseikerlaan (vanaf het kruispunt met de Spilstraat tot en met het kruispunt met de Ophovenstraat) en van de Ophovenstraat (vanaf het kruispunt Maaseikerlaan tot en met het kruispunt met de Spilstraat). De gemeenteraad besliste toen eveneens om bij de Vlaamse Gemeenschap de mogelijke subsidiëring aan te vragen. Om het project te kunnen uitvoeren, moeten er een aantal gronden gekocht en/of onteigend worden. De onderhandelingen daartoe worden gevoerd door het Aankoopcomité van de Vlaamse Gemeenschap. In dit verband kreeg de stad Maaseik in oktober van het Aankoopcomité een brief over een volgende inneming van grond (3818m²) langs de Ophovenstraat tegen de prijs van €66.371.

Zijne Heiligheid Sri Sri Ravi Shankar bezoekt Maaseik Z.H. Sri Sri Ravi Shankar, de grondlegger van Art of Living Foundation, was op 4 december 2007 te gast in Maaseik. Sri Sri Ravi Shankar is een spiritueel leider uit India, die op werkbezoek is in België. In het kader daarvan bracht hij ook een bezoek aan Maaseik. Hij werd er officieel ontvangen door het stadsbestuur. De Zuid-Indiase goeroe (51) doet een tocht door de hele wereld. Hij praat over vrede en geluk en verkondigt de boodschap dat alle spirituele tradities, religies en culturen gemeenschap-

Vlnr.: Peter Graux (secretaris stad Maaseik), Z. H. Sri Sri Ravi Shankar, Jan Creemers (burgemeester stad Maaseik)

pelijke menselijke waarden hebben. Hij ontmoet wereldleiders en geestelijke leiders. Zo sprak hij in 2000 voor de Verenigde Naties in New York over het thema van de wereldwijde verdraagzaamheid. In 2003 was hij te gast in Warschau en in Istanbul. In 2004 sprak hij in Schotland. Dit jaar is hij onder meer gast in België. Z.H. Sri Sri Ravi Shankar groeide op die manier uit tot een gerenommeerde spirituele leider waarvan de humanitaire missie wereldwijd mensen heeft geïnspireerd. Miljoenen Hindoes zien hem als hun religieuze leider. Humanitair werk Sri Sri Shankar is de stichter van één van de grootste humanitaire ngo’s ter wereld, gedragen door vrijwilligers: de Internationale Stichting Art of Living. Via deze organisatie heeft hij in de periode van 25 jaar een indrukwekkend aantal humanitaire projecten, vredesinitiatieven en trainingen gerealiseerd in meer dan 140 landen wereldwijd, die in totaal meer dan 20 miljoen mensen bereikt hebben. Tijdens zijn korte bezoek aan Maaseik tekende hij het Gulden Boek van de Stad Maaseik en sprak hij over zijn visie op de wereld en op de samenleving. Namens het stadsbestuur heette burgemeester Creemers Zijne Heiligheid welkom in Maaseik en overhandigde hij hem onder meer een kopie van de Codex Eyckensis, het oudste evangelieboek van de Benelux. Van Maaseik uit gaat de tocht van Sri Sri Ravi Shankar verder naar Ethiopië.

29


Stad Maaseik en OCMW feliciteren de 100-jarige Jaak Avermate Dinsdag 4 december 2007 was voor Jaak Avermate een heuglijke dag. Honderd jaartjes stond er op de teller van zijn leven. En hij voelt zich nog altijd prima in zijn vel, niet in het minst door zijn bezoeken aan het dagverzorgingscentrum “Uit Huis, Toch Thuis” in Maaseik. Daar werd deze unieke gebeurtenis uitgebreid gevierd.Op 4 december 1907 werd Jaak Avermate geboren in Dorne, waar hij zijn hele leven verbleef. Jaak Avermate woont, met hulp van zijn familie, nog altijd in zijn eigen huis. In Dorne kennen ze hem als Jaak Seps, naar de naam van de boerderij waar hij werd geboren. Zijn eeuwfeest werd al in familiekring gevierd, maar op dinsdag 4 december 2007 was het de beurt aan het dagverzorgingscentrum “Uit Huis, Toch Thuis” waar Jaak gast is. Wat Jaak daar het liefst doet is kaarten en uren babbelen met iedereen. Ook daar moest zijn verjaardag gevierd worden. Alle bezoekers van het dagverzorgingscentrum, de vrijwilligers, de OCMW-raad, het schepencollege en de familie waren present op het feest. Jaak Avermate is een fervent lezer. Ondanks zijn 100 jaar leest hij nog elke dag de krant van voor tot achter. Hij blijft geïnteresseerd in alles wat er in zijn omgeving en in de wijde wereld gebeurt. De geschenken die hij kreeg, sloten dan ook aan bij zijn passie om zo veel mogelijk te lezen: een boek over Maaseik, een boek over Limburg en als verrassing kreeg hij de originele krant van de dag van zijn geboorte. Van het stadsbestuur kreeg hij bovendien een aantal geschenkbonnen overhandigd. Van de Koning kreeg hij een aandenken van deze prachtige verjaardag, van Gouverneur Stevaert een mooie bos bloemen, een geschenk van de Rotary Club Maaseik en geschenken van vele andere vrienden. De dag begon al om 10 uur, toen Jaak in een old timer naar het dagverzorgingscentrum werd gereden. Daar vormden alle bejaarden en alle personeelsleden de erehaag voor hem. Ze begeleidden hem naar binnen, waar het feest begon met een eucharistieviering. De grote ontvangst gebeurde in de namiddag in het dienstencentrum van het OCMW met receptie en met pannenkoeken met spek voor iedereen, het lievelingseten van Jaak Avermate. Tijdens deze ontvangst werd Jaak in de bloemen gezet. Burgemeester Jan Creemers en OCMW-voorzitter Jaak Cuppens wensten hem namens alle inwoners van Maaseik nog vele fijne jaren.

Kerstmarkt 2007 ORGANISATIE : VRIENDENKRING DAGVERZORGINGSCENTRUM EN RUSTHUIS O.C.M.W. MAASEIK

30

WANNEER: vrijdag 14 december 2007 van 10.00 tot 16.30 WAAR: Ontspanningszaal rusthuis Maaseik, Mgr. Koningsstraat 12 (kelder) WAT: Genieten in een gezellige sfeer van een hapje en een drankje en met de mogelijkheid tot aankoop van mooie geschenkjes Iedereen is van harte welkom!


OCMW Spreekuren pensioendienst tot maart 2008 Tot en met februari 2008 heeft de pensioendienst volgende spreekuren: maandag: 09u00 tot 11u00 dinsdag: 09u00 tot 11u00 woensdag: 09u00 tot 11u00 donderdag: gesloten vrijdag: 09u00 tot 11u00 Tot eind februari 2008 kunnen geen afspraken meer gemaakt worden. Dus niet meer op afspraak. OCMW-Maaseik Mathieu Rutten T. 089 56 99 10

Pensioenverhogingen december 2007 Op 1 december 2007 werden het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen zelfstandige (GMZ) en het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) opgetrokken.

1. Gewaarborgd minimumpensioen zelfstandige (GMZ) Vanaf 01.12.2007 is het bedrag voor een gezinspensioen op basis van een volledige loopbaan opgetrokken is tot EUR 1.060,67 per maand. Vanaf 01.12.2007 zal het bedrag voor een overlevingspensioen of voor een pensioen als alleenstaande op basis van een volledige loopbaan opgetrokken tot €798,03 per maand. De Rijksdienst voor Pensioenen zal iedereen die recht heeft op een verhoging in december 2007 persoonlijk en schriftelijk verwittigen. 2. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Vanaf 01.12.2007 zal het basisbedrag van de IGO (van toepassing voor samenwonenden) verhoogd is van EUR 6.363, 65 tot EUR 6491 per jaar. Vanaf 01.12.2007 is het verhoogde basisbedrag van de IGO (van toepassing voor alleenstaanden) verhoogd van EUR 9.545,48 tot EUR 9.736,52 per jaar. Bij de herberekening van de IGO zal rekening gehouden worden met het pensioen en andere bestaansmiddelen van de rechthebbende(n). De Rijksdienst voor Pensioenen zal iedereen die recht heeft op een verhoging in december 2007 persoonlijk en schriftelijk verwittigen.

Het OCMW van Maaseik biedt poetshulp aan huis! Met een dienstencheque kan elke particulier hulp van huishoudelijke aard betalen tegen een voordelige prijs. De huishoudhulp zorgt voor het noodzakelijk onderhoud van uw woning: stof afnemen en stofzuigen bedden opmaken en verschonen sanitair en keuken onderhouden vloeren schuren en dweilen ramen en gordijnen wassen houtwerk en meubelen reinigen stoep schoonmaken vaatwas van de dag Daar bij kan de helpster ook de was en de strijk doen. Indien u dit wenst helpen wij u tijdens een huisbezoek met de bestelling van de dienstencheques. Eén dienstencheque kost u 6,7 euro. Met 1 cheque betaalt u 1 uur poetshulp. Geïnteresseerd? Neem contact op met de thuiszorgdienst, op het nummer 089/56.99.34.

31


Info december 2007  
Info december 2007  
Advertisement