Page 1

woord vooraf

Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu.nl

www.stabu.org

Jaarverslag 2010


inhoud verslag van het jaar 2010, zoals dit op hoofdlijnen is vastgesteld door het algemeen Bestuur van Stichting STaBu in haar vergadering op 6 april 2011. Klik op het gewenste hoofdstuk om hier direct heen te gaan, of kijk in het bladwijzeroverzicht

2

• Woord vooraf: voorzitter J.a.M. altenburg

3

• Organisatie - Algemeen Bestuur - Kring van Ondersteuners - Klankbordgroep gebruikers - STABU-bureau - Project- en werkgroepen

4 5 5 6 7 8

• Producten - Online Bouwbreed Informatiesysteem - STABU Standaard Werksoorten - STABU Standaard Elementen - STABU Aanvullende Voorwaarden - STABU Standaard Gebouwen en ruimten - Fabrikantenindex - FPS-Plus - STABU-website - Opleidingen en cursussen - GB-CAS - Objectenbibliotheek - Project Informatie Managementsysteem (PIM)/Vondle

9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 19 20

• Diensten - Besteksbeoordeling - Bulletin - Bouw & ICT 2010 - Digitale nieuwsbrief STABU-mail - Gastcolleges/onderwijslicentie - Gebruikersdag - Helpdesk - STABU-gebruikersgroep op LinkedIn

21

• Projecten nationaal - Herziening U.A.V. - Kennissysteem Bouwrecht (juridische hulpinformatie) - Kennissysteem Techniek (KST) - VISI - Wizer - STABU/SBR/BRIS - Afstemming tekensysteem

25 26

• Projecten internationaal - IFD Library - COINS - ICIS; International Construction Information Society

29 30 30

• Financieel Verslag 2010 - Balans 2010 - Rekening van baten/lasten - Toelichtingen

32 35 36 38

26 27 27 27 28 28

30

20

22 23 23 23 23 23 24

• Bijlagen 1. Overzicht project- en werkgroepleden* 2. Overzicht softwarehuizen met exploitatieovereenkomst STABU* 3. Overzicht STABU licentiehouders* 4. Overzicht fabrikanten met productspecificaties in STABU-systematiek* 5. Overzicht van goedgekeurde bestekservices 6. Geslaagden opleiding bestekschrijver, seizoen 2009-2010 7. Verantwoording STABU-catalogus 2010-1 8. Verantwoording STABU-catalogus 2010-2

51 53 88 119 122 126 134 * per 31-12-2010


woord vooraf

3

Terwijl in andere sectoren de weg omhoog - dus uit de recessie - weer is gevonden, lijkt in de bouw het tij nog niet te keren. De verschillende overheidsmaatregelen ten spijt. Bijna de gehele bouwkolom, van architect tot afbouwbedrijf, heeft met relatief leeg blijvende orderportefeuilles te maken. In 2011 moet in ieder geval in de eerste helft van het jaar rekening worden gehouden met een verdere krimp van de productie. In de loop van 2011 zal de productiedaling naar verwachting afvlakken en mogelijk in de branches aan de voorkant van de bouwkolom (architecten, ontwikkelaars, aannemers) weer een groei kennen. Twee dingen zijn belangrijk om voor ogen te houden in deze moeilijke tijden. Ten eerste leren ervaringen uit het verleden dat ten tijde van recessie door inventiviteit mooie dingen kunnen ontstaan. Een bekende zegswijze benadrukt ten tweede dat ‘stilstaan is teruggang’. Met deze wetenschap voor ogen heeft STABU een flinke stap vooruit gemaakt door verder te investeren in het online Bouwbreed Informatiesysteem. Een van de belangrijkste sleutels voor succes is het kunnen beschikken over open informatiestandaarden waaraan de betrokken bouwpartners hun eigen informatie kunnen toevoegen en onderling via hun computers ook kunnen uitwisselen zonder verlies van informatie.

Stichting STABU, aangestuurd door de belangrijkste koepelorganisaties en de overheid in de bouw, heeft als taak om deze standaarden te ontwikkelen en te beheren namens deze organisaties. Zoals altijd kunt u ook vertrouwen op de vele inspanningen die worden gedaan voor het beheren en actualiseren van de STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Ik wens u veel leesplezier met dit verslag waarin het Bouwbreed Informatiesysteem als ultiem gereedschap voor alle partijen in het bouwproces wordt neergezet: van ontwikkeling tot bouw, van beheer tot (verantwoord) slopen. J.A.M. Altenburg voorzitter STABU


woord vooraf

4

organisatie 2008


algeMeen BeSTuur woord vooraf Kring van onderSTeunerS

organisatie

5

algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur van Stichting STABU bestaat uit leden, afgevaardigd namens de complete bouwbranche. De samenstelling per 31-12-2010 is als volgt: voorzitter vicevoorzitter penningmeester leden

: : : : : : : : : : :

J.A.M. Altenburg/VROM (RGD) mr. G.Th. Colenbrander/NLingenieurs ir. L.J. Rienks/BNA mr. P.J.M.W. Clerx/Bouwend Nederland D. Duffels (NVTB) J.H.M.A. Erven/Ministerie van Defensie DVD ir. C.P.C. Flipse/Bouwend Nederland ir. ing. R. de Reus/UNETO-VNI ing. P.J.M. Slangen/VNG ing. C. Smit/UNETO-VNI drs. P.A. de Vrije/Aedes

Mutaties

: De heren G.T.J.M. Belt (namens NVTB) en ing. G.J.P. Bot (Bouwend Nederland) zijn in het verslagjaar afgetreden als lid van het Algemeen Bestuur. Namens Bouwend Nederland is de heer ir. C.P.C. Flipse en namens NVTB de heer D. Duffels verwelkomd in 2010.

De leden van het Algemeen Bestuur zijn tijdens de drie vergaderingen op 25 maart, 9 september en 9 december 2010 geïnformeerd over het personeelsbeleid, stand van zaken financiën en hebben de begroting vastgesteld. Daarnaast zijn de diverse ontwikkelingen op het gebied van het ‘Bouwbreed Informatiesysteem online’ aan bod gekomen.

Kring van ondersteuners Diverse organisaties die niet direct in aanmerking komen voor een positie in het Algemeen Bestuur, zijn vertegenwoordigd in de Kring van Ondersteuners. Via participatie in de Kring van Ondersteuners worden deze organisaties in de gelegenheid gesteld sturing te geven aan het beleid van Stichting STABU.

De samenstelling van de Kring van Ondersteuners per 31-12-2010 is: • ABT bv; • Van Hattum en Blankevoort BV; • Tebodin BV; • UNETO-VNI; • VKG, Vereniging van Kunststof Gevelelementenindustrie; • Witteveen en Bos Raadgevend Ingenieurs. De Kring van Ondersteuners is in het verslagjaar schriftelijk op de hoogte gesteld van de diverse nieuwe ontwikkelingen bij STABU, daarnaast is op 18 mei 2010 een werklunch georganiseerd.


klankBOrDgrOeP geBruikers

organisatie

Klankbordgroep gebruikers De Klankbordgroep gebruikers is voortgekomen uit de STABU-gebruikersbijeenkomsten. De leden van de Klankbordgroep zijn vanwege hun kennis en ervaring gevraagd mee te denken met betrekking tot de inhoud van de STABUsystematiek. Samenstelling Klankbordgroep gebruikers per 31-12-2010: • ing. S.J.J. Everaers/Ze-bra-plan Bouwkostenadviesbureau; • G.C.M. van de Goot/Stichting STABU; • B. den Hartog/ABT adviseurs in bouwtechniek; • ir. M.L.A.M. van Hezik/Stichting STABU; • F.H. Katier/KABU; • H. Kocken/Brabant Wonen; • ir. E. Meter/Meter Bouwconsult; • D.J. Mudde/EGM Bouwadviseurs; • L.J. Versloot/Versloot Bouwbestek; • ing. J.G.G. Swagers/Stichting STABU; • ir. S.W. Wierda/Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen; • ir. S. Zonneveld/Winket voor de bouw. De Klankbordgroep gebruikers is in het verslagjaar bijeengekomen op 8 juni. Tijdens deze vergadering is uitvoerig gesproken over de wensen vanuit de gebruikersgroep over uitbreidingen van de STABU-systematiek en de plannen van STABU voor toekomstige ontwikkelingen.

6


STaBu-Bureau

organisatie

7

STaBu-bureau De bezetting van het personeel van het STABU-bureau is per 31-12-2010: G.J. Annokkee ir. R.H. Baayen S.A. Brands LL.B. C. Bos ing. C. Cornax H. Ekkerman G.C.M. van de Goot F. Gouw ir. M.L.A.M. van Hezik S.S. Hulleman D.B. Kervel H. Kervel S. van Laar E. Megens ing. H.H.M. Miltenburg C.T.M. Molmans J.J. Plaisier J.M. Ruijs J. Schaap J. Siegers M.H. Simonse ing. J.G.G. Swagers E. van der Tuuk G.W. Veen J.T. Veenbaas H. Wildekamp

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

projectcoördinator elektrotechniek hoofd technische zaken projectcoördinator juridische zaken projectcoördinator werktuigbouwkunde/elektrotechniek (60%) senior projectcoördinator werktuigbouwkunde en procestechniek medewerkster licentiebeheer/telefoniste/receptioniste (90%) uitgever/inkoper/accommodatiebeheerder projectcoördinator bouwkunde algemeen directeur medewerkster licentiebeheer/telefoniste/receptioniste (65%) public relations officer account / sales officer commercieel medewerkster binnendienst (34%) secretarieel medewerkster (80%) hoofd opleidingen medewerkster boekhouding (45%) projectcoördinator bouwkunde systeem-/bestandsbeheerder account / sales officer (80%) gastvrouw (37,5%) hoofd bedrijfsvoering, plaatsvervangend directeur coördinator externe kwaliteit hoofd secretariaat (90%) projectcoördinator informatiemanagement (85%) projectcoördinator bouwkunde hoofd boekhouding (70%)

Mutaties Per 1 januari 2010 hebben de wegen van STABU en mevrouw E.B.J. Ligthart (marketing/sales officer) en mevrouw J.P.H. von Rotz (secretaresse) zich gescheiden. Mevrouw E. Megens-van Eck is op 1 februari 2010 het STABU-team als secretariaatsmedewerkster komen versterken, terwijl mevrouw J. Schaap vanaf 15 februari voor de functie van sales/ accountmanager is aangetrokken. Jubilea Mevrouw D.B. Kervel vierde op 1 januari 2010 haar 20-jarig dienstverband bij STABU. Daarnaast hebben achtereenvolgens H. Kervel (7 maart), C. Bos, M.H. Simonse (beide 1 april) en mevr. J. Siegers (20 november) het 10-jarig jubileum bij STABU gevierd.


PrOject- en WerkgrOePen

organisatie

Project- en werkgroepen De nodige inbreng vanuit de markt wordt geleverd vanuit de brancheorganisaties door middel van het aandragen van kennis via de diverse project- en werkgroepen van Stichting STABU. De coรถrdinatie van de project- en werkgroepen ligt bij de projectcoรถrdinatoren bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en juridische zaken van STABU. Een overzicht van alle project- en werkgroepen is opgenomen in bijlage 1.

8


9

Producten 2008


online BouwBreed inforMaTieSySTeeM

Producten

online Bouwbreed informatiesysteem Het voornemen van STABU om compleet de digitale weg in te slaan en dus als STABU ‘online’ te gaan opereren is in daden omgezet. Alle overwegingen zijn in kaart gebracht om gebruikers voor te bereiden op de op stapel staande veranderingen. Het Bouwbreed Informatiesysteem is het gereedschap voor alle partijen in het bouwproces. Van ontwikkeling tot bouw, van beheer tot (verantwoord) slopen. De taak van STABU is het ontwikkelen van standaarden voor de uitwisseling van kwalitatieve technische informatie voor het gehele bouwproces. Met de ontwikkeling van STABU Online biedt Stichting STABU een infrastructuur die door de sector kan worden toegepast bij de opbouw en uitwisseling van informatie in het bouwproces. Onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen de eindgebruikersoftware (door derden geleverd) en de standaards, infrastructuur en benodigd gereedschap om deze zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten (STABU). De softwarebedrijven en andere partijen die momenteel hebben aangegeven te willen investeren in de online-ontwikkelingen zijn in bijlage 2 opgenomen.

10


STaBu STandaard werKSoorTen

Producten

STaBu Standaard werksoorten Met deze STABU Standaard wordt ruim de helft van alle bouwprojecten in Nederland gespecificeerd in bestekken. Dat betekent dat de ruim 1700 STABU-licentiehouders jaarlijks bouwprojecten op de markt brengen met een waarde van 35-40 miljard Euro, zowel nieuwbouw als renovatie. In bijlage 3 is het overzicht van alle licentiehouders per 31-12-2010 opgenomen. Deze specificaties zijn er in alle gewenste mogelijkheden: • algemene specificaties met de complete lijst van de kenmerken van bepaalde onderdelen van te bouwen of te renoveren projecten; • specificaties gebaseerd op de bestaande Nederlandse of Europese Normen waarmee zeer precies de kwaliteit van de onderdelen wordt vastgelegd; • specificaties gebaseerd op de Beoordelingsrichtlijnen van SBK/KOMO waarbij producten met kwaliteitsgarantie kunnen worden voorgeschreven; • specificaties van de toeleveranciers die de gevraagde producten kunnen leveren. Deze Fabrikantgebonden Product Specificaties beschrijven ruim 500.000 bouwproducten.

11

In de uitgave 2010-1 van de STABU-bestekssystematiek zijn belangrijke wijzigingen toegepast. Het Hoofdstuk 00 ALGEMEEN is komen te vervallen, waarop ook het boekwerk ‘Achtergrond STABU-bestekssystematiek’ is aangepast. De meeste bepalingen uit hoofdstuk 00 zijn verplaatst omdat de bepalingen in dit hoofdstuk eigenlijk administratief aanvullend zijn op de U.A.V. 1989 en dus thuishoren in hoofdstuk 01. Daarnaast komt een enkele bepaling terug bij de voorbladen. De precontractuele zaken zijn geheel uit hoofdstuk 00 verwijderd, aangezien deze aanbestedingsafspraken buiten het bestek geregeld dienen te worden. Op verzoeken uit de markt is met de uitgave 2010-2 het nieuwe Hoofdstuk 81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN aan de STABUsystematiek toegevoegd. Ook is, als eerder aangekondigd, de plaats voor de verplichte valbeveiligingen verhuisd van Hoofdstuk 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN naar Hoofdstuk 33 DAKBEDEKKINGEN. Uiteraard zijn alle relevante Normen en Beoordelingsrichtlijnen op de geldigheid gecontroleerd en waar nodig aangepast. De uitgaven 2010-1 en 2010-2 zijn verzonden naar alle geregistreerde licentiehouders van STABU. Een overzicht van de wijzigingen is in bijlage 8 opgenomen.


STaBu STandaard eleMenTen STaBu aanvullende voorwaarden

Producten

STaBu Standaard elementen Op 29 november 2010 is de koppeling tussen de STABU²-systematiek en de Elementenmethode een feit geworden met het zogeheten STABUElement. Deze standaard is de uitwerking van de bestaande Elementenmethode (NL/SfB) waarbij STABU het braakliggende terrein tussen de grote elementen en de ontbrekende kleine onderdelen heeft ingevuld. Met name voor de installaties zijn er veel meer mogelijkheden geschapen om deze op verschillende niveaus te beschrijven en zijn alle typen installaties nu beschikbaar. Met deze standaard kan de informatie betreffende een project opgebouwd worden van grof naar fijn, van functionele eisen en prestatieeisen naar complete bouwkundige en installatietechnische detaillering en uitwerking. Aan alle decompositieniveaus van het bouwproject kunnen eisen gesteld worden die later in technische oplossingen vertaald kunnen worden. Door gebruik van deze standaard in bestaande softwareapplicaties kan direct een relatie gelegd worden tussen CAD-tekeningen, kostenramingen, bestekken, planning en inkoop.

12

STaBu aanvullende voorwaarden Stichting STABU ondersteunt de volgende aanvullende administratieve voorwaarden: • Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989). De herziening van deze voorwaarden is eind 2010 afgerond en STABU is daar rechtstreeks bij betrokken. De herziening zal onder de naam ‘U.A.V. 2011’ op de markt komen; • overal waar de U.A.V. toestaat dat er in het bestek andere bepalingen kunnen worden opgesteld heeft STABU daarvoor juridisch sluitende aanvullende bepalingen opgesteld waardoor een goed evenwichtig en juridisch sluitend contractstuk kan worden opgesteld. De voorwaarden voor de installatiesector (UAVTI) zijn hierbij volledig geïntegreerd; • voor contracttering op prestatiebeschrijvingen bestaat de UAVgc (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen). De combinatie tussen de prestatiebeschrijvingen die op verschillende niveaus aan STABU-Element zijn of worden toegevoegd en de UAVgc maakt het mogelijk om voor deze moderne manier van contracten sluiten een goede standaard te leveren; • ook bestaat de mogelijkheid om standaardcontracten zoals de AVA (Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf) te combineren met de specificaties uit de STABU Standaard Werksoorten zodat er goede contracten kunnen worden afgesloten voor bouwprojecten zonder dagelijks toezicht.


STaBu STandaard geBouwen en ruiMTen

Producten

STaBu Standaard gebouwen en ruimten In het verslagjaar is gestart met het definiĂŤren van alle typen buitenruimten, gebouwen en ruimten binnen gebouwen en het in relatie met elkaar brengen. In het eerste kwartaal van 2011 zal deze nieuwe standaard gelanceerd worden. Met deze concepten kan de verbinding worden gelegd tussen de GEO-informatie en de te bouwen of te renoveren gebouwen. Door prestatiebeschrijvingen toe te voegen aan deze concepten kan een Programma van Eisen checklist opgesteld worden.

13

Door de opname van deze standaard via de bestaande softwareapplicaties kan de CADinformatie behorende bij het Programma van Eisen en Voorlopig Ontwerp gekoppeld worden aan de prestatie-eisen in dezelfde fasen. Deze elektronische informatie kan in het vervolg van het project door derden weer verder uitgewerkt worden. De facility management wereld heeft grote behoefte aan dezelfde Standaard gebouwen en ruimten en wil daarbij koppelingen met hun Normen en financieringsmodellen aanbrengen. In de beheerfase ondersteunt deze standaard tevens de mogelijkheid inspecties op gestructureerde wijze uit te voeren.


faBriKanTenindex

Producten

fabrikantenindex STABU brengt tweemaal per jaar een update van haar STABU²-database uit, inclusief de aangepaste fabrikantgebonden productspecificaties (iedere fabrikantenspecificatie wordt om de twee jaar weer geactualiseerd) in de vorm van een dvd die alle STABU-licentiehouders als gevolg van hun abonnement ontvangen. Als extra service worden de door STABU ontwikkelde fabrikantgebonden productspecificaties en de door STABU goedgekeurde bestekservices apart via de Fabrikantenindex ontsloten. Om deze relevante informatie van ruim 500.000 producten ook aan andere partijen dan licentiehouders ter beschikking te stellen is deze Fabrikantenindex vanaf eind 2009 via het internet ontsloten. Na een vooronderzoek, is samenwerking gezocht met ZeeBoer die al een geschikt basisproduct www.bestekservices.nl beschikbaar had. Het plan van STABU om dit basisproduct met de ontwikkelaars van bestekservices gezamenlijk verder te ontwikkelen is helaas mislukt. Het resultaat is nu dat er twee fabrikantenindexen op internet te raadplegen zijn, te weten www. bestekservices.nl en www.nationalebesteksite.nl.

14

Het eerdere plan van STABU om www.bestekservices.nl als basis te gebruiken voor de verdere ontwikkelingen van haar Fabrikantenindex is uitgevoerd. STABU richt zich daarbij uitsluitend op de fabrikantgebonden productspecificaties en laat de doorontwikkeling van de bestekservices aan de commerciĂŤle ontwikkelaars over. Wel zal er door STABU voortdurend bezien worden of deze bestekservices op de meest recente STABU-database gebaseerd zijn. In bijlage 5 is het overzicht opgenomen waarbij dit een positief resultaat had.


FPs-Plus

Producten

FPs-Plus De fabrikanten die met STABU samenwerken inzake de FPS-en – een overzicht is opgenomen in bijlage 4 - krijgen de toegang tot hun informatie op www.bestekservices.nl zodat zij deze zelf ook kunnen ontsluiten via hun websites e.d. De meeste fabrikanten hebben relevante productinformatie beschikbaar, via de commerciële kanalen of via hun eigen websites. In het verslagjaar is het mogelijk geworden om deze informatie met zogenaamde ‘deeplinks’ aan de FPS-en te koppelen, FPS-Plus genaamd. Ook relevante technische informatie, tekeningen e.d. kunnen gekoppeld worden. Dit zal de Fabrikantenindex interessant voor aannemersen onderaannemers maken. Ook zullen de zoek- (en dus vind-) mogelijkheden worden uitgebreid. De nieuwe structuur van STABUElement is een goede mogelijkheid om dit te ondersteunen.

15


STaBu-weBSiTe

Producten

STaBu-website Naast alle informatie over bouwregelgeving die op de STABU-website is te vinden, leent het medium zich ook voor het informeren van de bezoekers van de website over nieuwe ontwikkelingen, beleidswijzigingen, maar ook over gebruikers- en voorlichtingsbijeenkomsten. Van de mogelijkheid om informatie aan te vragen en bestellingen te doen wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Op de startpagina staan de laatste nieuwsberichten van STABU, informatie over de producten en diensten, opleidingen, internationale ontwikkelingen e.d. Bovendien zijn met het beschikbaar gestelde wachtwoord voor alle licentiehouders de updates van STABU van de website te downloaden.

16

Deze versie is enkele weken voorafgaand aan de postzending verkrijgbaar. Op de website zijn ook de volgende voorbeeldbestekken opgenomen: - Voorbeeldbestek eengezinswoning; - DVD Sjabloonbestek van Dienst Vastgoed Defensie; - RGD RS referentieteksten van Rijksgebouwendienst; - BNA Aanbevelingen; - Referentiebestek Centrum Zorg en Bouw; - Voorbeeldbestek Zonnestroom in de gebouwde omgeving; - Elux voorbeeldbestekken; - Bliksembeveiliging voorbeeldbestek.


OPleiDingen en cursussen

Producten

opleidingen en cursussen Stichting STABU verzorgt een breed pakket aan cursussen, gericht op de dagelijkse praktijk van bouwcontracten. De cursus Effectieve communicatie is in 2010 aan dit aanbod toegevoegd. In september is het gehele STABU-bulletin aan de opleidingen en cursussen gewijd en dit heeft de nodige extra aanmeldingen opgeleverd. Beroepsopleiding Bestekschrijver Deze opleiding tot professionele bestekschrijver behandelt alle relevante onderdelen voor het opstellen van projectbestekken. Ook de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de materialen vragen een steeds grotere kennis en deskundigheid van de bestekschrijver. De opzet van de opleiding is zodanig dat direct kan worden ingespeeld op veranderingen in de praktijk. De docenten die aan de opleiding verbonden zijn, hebben brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De Opleiding Bestekschrijver heeft in het verslagjaar in totaal 36 gediplomeerde bestekschrijvers opgeleverd. De Opleiding Bestekschrijver staat onder toezicht van het Algemeen Bestuur van Stichting STABU en voor de beoordeling van het niveau van het examen staat een examencommissie garant, waarin afgevaardigden namens BNA en NLingenieurs zitting hebben genomen. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van gediplomeerde bestekschrijvers van het opleidingsjaar 2009/2010.

17

opfriscursus Bestekschrijver De Opfriscursus Bestekschrijver is speciaal bedoeld voor degenen die de Opleiding Bestekschrijver hebben gevolgd en bijgeschoold willen worden over de meest recente ontwikkelingen. Door middel van de tweedaagse opfriscursus is het mogelijk om kennis te nemen van o.a. wijzigingen in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan. In het verslagjaar is de Opfriscursus Bestekschrijver een keer gehouden en hebben 6 cursisten hieraan deelgenomen. cursus actualiteit in wet- en regelgeving in de B&u-sector Deze cursus Actualiteit in wet- en regelgeving in de B&U-sector is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de bouwsector. Door middel van deze eendaagse cursus is men weer op de hoogte van alle valkuilen in bouwcontracten en weet men hoe deze te vermijden. In het verslagjaar is deze cursus een keer georganiseerd, in totaal hebben 5 cursisten hieraan deelgenomen. cursus staBu-bestekssystematiek Om de invoering van de STABUbestekssystematiek binnen een organisatie snel en effectief te laten verlopen wordt door Stichting STABU een dagcursus georganiseerd. In ĂŠĂŠn dag raakt men volledig vertrouwd met de STABU-bestekssystematiek. In het verslagjaar is de cursus STABU-bestekssystematiek vier keer met succes georganiseerd, in totaal hebben 35 cursisten deze cursus bijgewoond.


OPleiDingen en cursussen

Producten

cursus staBu Bestekken lezen Deze cursus behandelt het onderscheiden van risico’s en onduidelijkheden bij het lezen en analyseren van projectbestekken. Er is uitgebreid aandacht besteed aan de uitleg van díe administratieve en technische zaken die grote invloed kunnen hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de uitvoerende en toeleverende bedrijven in de bouw. Met deze kennis kunnen de bedrijfsrisico’s beter ingeschat worden. De cursus STABU Bestekken lezen is in het verslagjaar zes keer gehouden en door 44 cursisten gevolgd. cursus garanties in de bouw Om wegwijs te geraken in de complexe wereld van garanties heeft STABU deze cursus opgezet. Garanties spelen in de bouw een belangrijke rol. Toch is het niet een éénduidig begrip. Door middel van deze cursus raakt men vertrouwd met het fenomeen garanties in de bouw. De cursus Garanties in de bouw is in het verslagjaar twee keer georganiseerd en is door 12 cursisten gevolgd.

18

cursus Dé (rol) van standaardvoorwaarden (u.a.v./uavTi etc) bij aanneming van werk in de B&u-sector Deze cursus is nieuw toegevoegd aan het cursussenpakket. Standaardvoorwaarden spelen in de bouw een belangrijke rol. Om wegwijs te geraken in de complexe wereld van standaardvoorwaarden in bouwcontracten heeft STABU deze driedaagse cursus opgezet. Tijdens deze dagen raakt de cursist inhoudelijk geheel vertrouwd met de standaardvoorwaarden in het geheel en dé (rol van) standaardvoorwaarden (U.A.V./UAVTI etc.) bij aanneming van werk in de B&U-sector specifiek. In het verslagjaar is de cursus eenmaal georganiseerd en door 8 personen bijgewoond.

cursus effectieve communicatie Uit diverse publicaties van ondermeer de Regieraad Bouw en SBR blijkt dat de faalkosten binnen de bouwbranche worden geschat op ongeveer 10% van de jaaromzet. Uit alle beschikbare documentatie blijkt, dat de factor “mens / communicatie” de meest kritische succesfactor is. Deze aanleiding is aangepakt cursus nieuwe contractvormen in de bouw om de cursus Effectieve communicatie aan het (voorheen uavgc-cursus) cursusaanbod toe te voegen. Geïntegreerde contractvormen in de B&U sector zijn niet langer exclusief het domein van rijks- Bedrijfsgerichte cursus opdrachtgevers. Om partijen wegwijs te maken De volgende organisaties hebben gebruik in geïntegreerde contracten in de B&U-sector, gemaakt van de mogelijkheid van een bedrijfswordt door Stichting STABU deze ééndaagse gerichte cursus: cursus georganiseerd. In het verslagjaar is - Alewijnse Delft B.V.; deze cursus een keer gehouden en hieraan is - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA); door 5 personen deelgenomen. - DVD Directie Noord; - Gemeente Valkenburg a/d Geul; cursus Verzekeringen in de bouw - Movares B.V.; Het nieuwe verzekeringsrecht beïnvloedt de - Nationaal Restauratie Centrum; relatie verzekeraar en verzekerde in sterke - Stichting Rijk; mate. De cursus Verzekeringen in de bouw is - WonenCentraal; in het verslagjaar een keer gehouden en door 7 - WoonInvest. cursisten gevolgd.


gB-cas

Producten

Het afsprakenstelsel is in juni 2007 voor beheer en exploitatie aan STABU overgedragen. STABU neemt op zich dit verder uit te dragen en te beheren. Stichting Geïntegreerd Bouwen is opgeheven, maar de naam leeft voort in het GB CadAfsprakenStelsel, het GB-CAS.

Het gB caDafsprakenstelsel 4.0 bevat afspraken over de volgende caD onderwerpen: • naamgeving van Layers; dit onderwerp bevat alle informatie over de opbouw van de Layer naam, inclusief de toegepaste coderingen per discipline; • naamgeving van bibliotheek elementen; hieronder vallen de afspraken voor alle bibliotheek elementen zoals Blocks, Dynamische Blocks, MultiView Blocks, Styles en Families; • units gebruik; afspraken over het units gebruik per discipline; • koppeling tussen CAD kleuren en plot pennen; afspraken over het gebruik van CAD kleuren in combinatie met plot pennen; • gebruik van GB CADAfsprakenStelsel in applicaties; applicatie afhankelijke afspraken.

19


OBjectenBiBliOtHeek PiM/VOnDle

Producten

objectenbibliotheek In Nederland heeft Stichting STABU de afgelopen jaren veel energie gestoken in de ontwikkeling van haar objectenbibliotheek, die het mogelijk maakt dat computers probleemloos informatie kunnen uitwisselen zoals getekende informatie (CAD), kwaliteitsbepalende informatie (o.a. bestekken) en kosteninformatie. Dit project (LexiCon) is ondergebracht in de internationale organisatie buildingSMART. Onder de vlag IFD Library for buildingSMART wordt verder gewerkt aan de internationale Standaard. Op 29 september 2010 is – in samenwerking met TU-Delft – een speciale themabijeenkomst ‘objectenbibliotheek voor de bouw in Nederland (OBNLB)’ georganiseerd door STABU en Gellish@Work Foundation. Op deze bijeenkomst is de gemeenschappelijke visie getoond op de exploitatie, helpdesk, beheer, onderhoud en ontwikkeling van de OBNLB die op ISO standaards is gebaseerd.

20

Project informatie Managementsysteem (PiM)/Vondle De gebruikersgroep van PIM/Vondle groeit langzaam maar zeker. In het verslagjaar is besloten om de markt te blijven wijzen op het bestaan van dit instrument maar de afwikkeling van nieuwe contacten over te laten aan de Vondle-vertegenwoordiger in Nederland.


woord vooraf

21

diensten


BeSTeKSBeoordeling BulleTin

diensten

22

Besteksbeoordeling Met name bij organisaties die recent licentiehouder van de STABU-bestekssystematiek zijn geworden, bestaat de behoefte aan een beoordeling van hun eerste projectbestek. In het kader van kwaliteitszorg beoordeelt STABU ook ongevraagd en steekproefsgewijs projectbestekken, opgesteld met de STABU-systematiek. In het verslagjaar zijn op verzoek 17 bestekken beoordeeld, voorzien van commentaar en in maximaal een halve dag besproken met de opsteller. Daarnaast zijn 15 projectbestekken steekproefsgewijs opgevraagd en beoordeeld. Bulletin STABU-bulletin vierde in het verslagjaar haar 25ste jaargang. In de maanden maart, juni, september en december is het huisorgaan van STABU verschenen. Een overzicht van alle publicaties in 2010 is in bijlage 7 opgenomen. In papieren vorm wordt STABU-bulletin verspreid met een oplage van 8500 exemplaren onder de licentiehouders van Stichting STABU (bestekschrijvers), leden van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), leden van NLingenieurs, leden van Aedes (woningcorporaties), gemeenten, projectontwikkelingsmaatschappijen, alle fabrikanten met FPS-bladen in de STABUsystematiek en verdere relaties. Bovendien krijgt het vervolgens een permanente plaats op de website van STABU. Zowel in het bulletin van maart als juni 2010 is op het online bouwbreed informatiesysteem ingegaan, de ontwikkeling, kansen, toepassingen en beoogde koppelingen met informatiesoorten kwamen uitgebreid aan bod.

De september-uitgave was geheel gewijd aan de opleidingen en cursussen van STABU. Naast het cursusaanbod is het blad aangevuld met een kennismaking van alle gastdocenten, waarvan ook enkele extra uitgebreid aan het woord zijn gekomen. De vertrouwde rubrieken als ‘Onder Ede van ir. O. Sluizer’, ‘Uit de praktijk van SMI door M. van Deurzen en P. van den Eijnden’, ‘In kort bestek van ir. S.W. Wierda van BNB’ zijn doorgezet. Ook de uitgebreide antwoorden in de vragenrubriek zijn gebleven. In de vierde en laatste bulletineditie van 2010 zijn twee nieuwe rubrieken geïntroduceerd, respectievelijk “Risico van het vak” en “Van goede kwaliteit”. De eerste wordt ingevuld door de wereldwijde financiële dienstverlener AON waarmee zij de lezers informeert over de risico’s en risicomanagement. Onder de tweede noemer gaat de heer Niemöller van KOMO in op het keurmerk met specifieke informatie voor bestekschrijvers. Henk Snikkers van Haskoning heeft een 3-delig artikel geschreven – als voormalig schrijver van bestekken en projectmanager in voorbereiding en uitvoering van diverse bouwprojecten – over de omstandigheden waaronder een bestek idealiter tot stand zou moeten komen.


BOuW & ict 2010 digiTale nieuwSBrief STaBu-Mail gastcOlleges/OnDerWijslicentie geBruiKerSdag HelPDesk 23

diensten

Bouw & ict 2010 Op 17 en 18 maart 2010 heeft de Bouw & ICT beurs plaatsgevonden in de Jaarbeurs te Utrecht. STABU heeft ook deelgenomen als exposant aan dit jaarlijkse evenement op het gebied van ICT-toepassingen voor ontwerpen, bouwen en beheren. digitale nieuwsbrief STaBu-mail Zeven keer is in het verslagjaar de digitale nieuwsbrief STABU-mail verzonden. Bij het verspreiden van de digitale nieuwsbrief STABU-mail is het uitgangspunt om regelmatig informatie te verschaffen over zogenaamde STABU-evenementen zoals gebruikersdagen, nieuwe uitgaven, voorlichting en beurzen. Tevens worden actuele zaken in een kort artikel weergegeven. Bij uitgebreidere artikelen wordt een korte inleiding opgenomen, waaruit een koppeling naar het uitgebreide artikel op de website is gelegd. STABU-mail wordt gericht verzonden aan ruim 1300 geïnteresseerden. gastcolleges/onderwijslicentie Regelmatig ontvangt STABU verzoeken van docenten om aanvullende informatie bij het voorbereiden van de lessen. Het aanbod van STABU om voor onderwijsinstellingen gratis gastcolleges te verzorgen tijdens (of naast) de lessen heeft afgelopen schooljaar weer aftrek gevonden: - HAN – Arnhem; - Hogeschool Amsterdam; - Hogeschool Vlissingen; - ROC Flevoland - ROC Utrecht - ROC Zadkine; - Saxion Hogeschool - TU-Delft.

gebruikersdag Regelmatig organiseert Stichting STABU zogeheten gebruikersbijeenkomsten. Deze zijn primair bedoeld voor de gebruikers van de STABUbestekssystematiek om als bestekschrijver op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op administratief en technisch gebied, om met collegabestekschrijvers van gedachten te wisselen over zaken waar men tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk en om direct vragen te kunnen stellen aan STABU over de uitgaven. Op 22 april en 12 mei zijn de eerste gebruikersdagen van het verslagjaar georganiseerd. De tweede ronde is op 14 oktober en 17 november gehouden. In totaal hebben bijna 200 bestekschrijvers de gebruikersdagen bijgewoond. Diverse presentaties zijn gehouden uiteenlopend van nieuwe ontwikkelingen en producten van STABU, brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken, duurzaamheid meetbaar gemaakt, roltrappen en paden, eurocodes, klim- en valbeveiliging, nieuwe ontwikkelingen in binnendeuren, dockshelters en nieuwe ontwikkelingen, BIM/koppeling van STABU2 en STABU-Element met Revit. Uiteraard was er ook weer ruime aandacht voor vragen. helpdesk Stichting STABU biedt de helpende hand bij het vinden van een antwoord op mogelijke vragen via de STABU-helpdesk. De helpdesk levert de grootste bijdrage aan intensiever contact met de gebruikers van de STABU-systematiek op. Naast de mogelijkheden van de STABU-systematiek in algemene zin, worden dagelijks vele vragen beantwoord over inhoudelijke, technische onderwerpen. Het aantal vragen over wet- en regelgeving, administratieve bepalingen, normering en certificering is significant toegenomen. De beantwoording van de vragen vindt zo mogelijk dezelfde dag plaats. Bovendien worden de meest gestelde vragen gepubliceerd in de vragenrubriek van STABU-bulletin en de website.


staBu-geBruikersgrOeP OP linkeDin

diensten

STaBu-gebruikersgroep op linkedin In het verslagjaar is de STABU-gebruikersgroep op LinkedIn met ruim 300 leden uitgebreid. STABU bestaat voor en door de bouw en wil zich graag met haar licentiehouders, klanten en geïnteresseerden verbinden en heeft via LinkedIn een extra platform gecreëerd om mee te praten, nieuws en aankondigingen te lezen, vragen te stellen, aan discussies deel te nemen, maar ook de respectievelijk eigen netwerken te vergroten. In het verslagjaar is gedebatteerd over “de consequenties BIM op STABU”, maar bijvoorbeeld ook over “de combinatie van RAW- (GWW-sector) met STABU-bestekken (B&U-sector).”

24


25

Projecten nationaal


herziening u.a.v. kennissysteeM BOuWrecHt (ksBr)

Projecten nationaal

herziening u.a.v. In 1989 zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1968 herzien. Het Ministerie van VROM heeft het Instituut voor Bouwrecht opdracht verleend om deze herziening tezamen met een Werkgroep Herziening U.A.V. 1989 vorm te gaan geven. De Werkgroep staat onder leiding van prof. mr. M.A.M.C. van den Berg van de Universiteit van Tilburg. Leden van de werkgroep zijn voorts: mr. D.E. van Werven (Bouwend Nederland, namens de aannemers), mr. M.C.A van Deurzen (UNETO/VNI namens de installatietechnische - aannemers), ir. M.L.A.M. van Hezik (STABU, namens de Rijksoverheid), mr. R.B. Schnepper (Gemeentewerken Rotterdam, namens de lagere overheid) en prof. mr. dr. M.A.B. ChaoDuivis (rapporteur van de Werkgroep, directeur Instituut voor Bouwrecht). De herziening van de U.A.V. 1989 is een lichte herziening en eind 2010 gereed gekomen. Kennissysteem Bouwrecht (juridische hulpinformatie) Het in ontwikkeling zijnde Kennissysteem Bouwrecht wordt direct gekoppeld met STABU Bouwbreed Informatiesysteem. Het is noodzakelijk om juridische hulpinformatie te leveren zodoende in de contractuele fase de kwaliteit van de projectinformatie te verbeteren. De koppeling zal per administratieve bepaling (onderwerp) worden gerealiseerd door het aanbrengen van een hyperlink, waar vervolgens de achterliggende juridische hulpinformatie kan worden geraadpleegd, die betrekking heeft op het onderwerp van de administratieve bepaling.

26

De juridische hulpinformatie wordt in een Media Wiki-omgeving geplaatst waarbij alle artikelen (onderwerpen) volgens een standaard indeling worden weergegeven. De keuze voor een Wikiomgeving en de hantering van een standaardindeling zorgen ervoor dat de gebruiker eenvoudig, efficiënt en doelgericht de benodigde informatie tot zich kan nemen. Vanuit de Wiki-omgeving kunnen hyperlinks worden gelegd naar wet- en regelgeving en overige juridisch relevante informatie. Indien alle specificaties voorzien zijn van een hyperlink met de daaraan gekoppelde juridische hulpinformatie zal de Wiki worden uitgebreid met ondermeer een FAQ rubriek. De vragen die in deze FAQ rubriek zullen worden geplaatst zijn afkomstig van diverse partijen uit de bouw die de STABU-helpdesk hebben benaderd. Naar behoefte kan er ook voorzien worden in een “forum” waarin de gebruiker kan aangeven welke onderwerpen (nog) niet voldoende van informatie/ kennis worden voorzien en/of eventuele suggesties aandragen voor andere toevoegingen (nader te bepalen). Let wel: het Kennissysteem Bouwrecht is sinds enige tijd in ontwikkeling en de koppelingen alsmede de juridische hulpinformatie zullen op termijn worden gerealiseerd.


kennissysteeM tecHniek (kst) viSi wizer

Projecten nationaal

Kennissysteem Techniek (KST) Het KennisSysteem Techniek (KST) is bedoeld om technische hulpinformatie in het Bouwbreed Informatiesysteem aan te bieden. In een online omgeving wordt relevante informatie van STABU en marktpartijen aangeboden als achtergrondinformatie bij het maken van keuzes. Deze informatie is dan ook alleen relevant in relatie tot andere content binnen het Bouwbreed Informatiesysteem. Deze informatie wordt opgeslagen en beheerd via een Wiki-omgeving. De inhoud van het Kennissysteem Techniek bestaat op termijn uit bibliografische informatie maar ook uit excerpten uit documenten, full-text documenten en (deep)links naar andere vindplaatsen. Documenten waaruit kan worden gepubliceerd zijn bijvoorbeeld normen, beoordelingsrichtlijnen en andere (technische) kwaliteitsdocumenten die door brancheorganisaties worden opgesteld. Uitgangspunt is dat het bijeenbrengen van deze content meerwaarde heeft voor de gebruiker van het Bouwbreed Informatiesysteem. Informatie van derden die wordt samengebracht op één plaats is daarbij effectiever dan dat informatie alleen bij elke individuele aanbieder wordt aangeboden. In 2010 is informatie uit de eigen STABUhelpbestanden toegevoegd aan de KST-Wiki. viSi De VISI-kerngroepen van de Grond, Weg- & Waterbouw (GWW) en van de Burger- & Utiliteitsbouw (B&U) hebben afgesproken om gezamenlijk een programma uit te werken om VISI als digitale communicatiestandaard bouwbreed te gaan implementeren. VISI wordt al sinds 5 jaar succesvol toegepast in GWW-projecten. Steeds vaker vragen partijen in de B&U-sector ook om het gebruik van VISI. Tussen de beide kerngroepen is nu de afspraak gemaakt om de kennis en ervaring van de GWW-sector met VISI in te zetten in de B&U.

27

Binnen de VISI-kerngroepen worden afspraken gemaakt over digitale communicatie in bouwprojecten. Door toepassing van op VISI-systematiek gebaseerde software wordt alle (digitale) correspondentie op een snelle, efficiënte en eenduidige manier vastgelegd en kan het overzicht van afwijkingen, wijzigingen en documenten in bouwprojecten gemakkelijk worden bewaakt. STABU is deelnemer in de VISI-stuurgroep waar samenwerking met betrekking tot implementatie voor VISI op strategisch niveau wordt besproken. Deelnemers zijn Gemeentewerken Rotterdam, CROW, STABU, VISI-gebruikersgroep en Bouw Informatie Raad BIR. wizer Professionals uit de Nederlandse bouwwereld kunnen nu voor het eerst in alle kennis van verschillende kennisleveranciers tegelijk zoeken. Wizer heeft als doel het toegang kunnen bieden tot alle voor de Nederlandse bouwwereld relevante kennisorganisaties. Deze zoekmachine heeft een unieke infrastructuur en navigatie, die dwars door de databanken van de aangesloten kennisleveranciers antwoorden kan vinden binnen gevalideerde kennis. Wizer gaat dus dieper dan gewone zoekmachines. De tool wordt aangeboden door de bouwbranche, zodat alle bouw- en infraprofessionals snel de juiste kennis kunnen vinden en gebruiken. Tegelijkertijd is het een plaats waarin kennisgebruikers, -leveranciers en het onderwijs samen kennis maken en doorontwikkelen. Op de website wordt onderscheid gemaakt via drie tabbladen: • documentatie: doorzoeken met Wizer in de kennisbanken, websites en winkels van ondermeer BRIS, IBR, ISSO, DGBC, Arbouw, EIB, Regieraad Bouw, SBR en STABU. Publicaties en tools om dagelijkse werkzaamheden te vergemakkelijken; • community: blogs, wiki’s en discussieforums zullen in dit deel voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling gaan zorgen; • agenda met een actuele lijst met cursussen en evenementen.


STaBu/SBr/BriS afSTeMMing TeKenSySTeeM

Projecten nationaal

Op 25 november 2010 is de zoekmachine Wizer. nl gelanceerd tijdens het congres Innovatie Onze Kracht van Vernieuwing Bouw in Utrecht. STaBu/SBr/BriS STABU, Stichting Bouwresearch SBR en BouwRegelgeving InformatieSystemen BRIS hebben in het verslagjaar gesproken over de koppelmogelijkheden die ontstaan nu STABU met haar Bouwbreed Informatiesysteem op internet komt. Koppelingen rechtstreeks (de zogenaamde deeplinks) met onderdelen van het Bouwbesluit (BRIS) en met bijvoorbeeld de Standaardreferentiedetails van SBR en de elementenstructuur van STABU. afstemming tekensysteem In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van CAD-tekenen. Niet alleen de ontwikkeling van nieuwe technieken en inzichten, maar ook het 3 dimensionaal tekenen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Denk daarbij ook aan object georiĂŤnteerd tekenen. In de GWW-sector is gewerkt aan een afsprakenstelsel voor 2D tekenwerk: NLCS (De CAD standaard in de GWW-sector). In samenwerking met CROW heeft STABU een onderzoek gestart naar de mogelijkheden hoe deze twee standaarden zo goed mogelijk aansluiting kunnen vinden op de raakpunten. Begin 2010 is met NLCS een kerngroep ingericht waarin de partijen met elkaar de doorontwikkeling van de standaard vorm kunnen geven en actueel te houden met nieuwe werkmethoden voor 2D/3D tekenwerk. STABU neemt ook deel aan deze kerngroep.

28


29

Projecten internationaal


ifd liBrary cOins icis; internatiOnal cOnstructiOn inFOrMatiOn sOciety

Projecten internationaal

ifd library In respectievelijk juni en december 2010 is in de Verenigde Staten de IFD Library Group bij elkaar gekomen. De deelnemers zijn STABU (Nederland), Standards Norway (Noorwegen), Construction Specification Insitute (USA) en Construction Specification Canada (Canada). In 2010 is de inhoud van het Nederlandse LexiCon in de database van IFD opgenomen. Na een laatste controle zal deze content beschikbaar komen. Binnen de organisatie van buildingSMART is een permanente plek ingeruimd voor gelieerde ontwikkelingen die van grote waarde zijn bij de ontwikkeling van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). IFD Library is als belangrijke ontwikkeling erkend en wordt op deze wijze binnen de organisatie van buildingSMART opgenomen. cOins Het COINS-programma streeft naar procesverbetering en gezamenlijk informatiegebruik in de bouwsector. Om dit doel te bereiken ontwikkelt COINS sectorbrede afsprakenstelsels over informatie van 3D-bouwobjecten en afsprakenstelsels over werkwijze. COINS is aangesloten bij het buildingSMART-programma dat een initiatief is van de International Alliance for Interoperability (IAI). De COINSsystematiek wordt internationaal opgenomen in de IDM Standaard. Het COINS-programma wordt uitgevoerd onder de vlag van CUR in Gouda. Deelnemers zijn bouwondernemingen, ingenieursbureaus en opdrachtgevers.

30

icis; international construction information Society ICIS is het samenwerkingsverband van alle nationale besteksystemen over de hele wereld. De leden zijn geen concurrenten van elkaar en geven elkaar in alle openheid informatie over hun “nationale ontwikkelingen” tijdens de Delegates Assembly. Van 18 t/m 21 april 2010 is de 17e Delegates Assembly van ICIS (International Construction Information Society) gehouden in Sydney (Australië). Naast de ledenvergadering is er een deel ingeruimd voor “show and tell” presentaties waarbij de leden van ICIS hun verhaal vertellen wat ze de afgelopen tijd hebben gedaan en welke nieuwe activiteiten ze aan het ontplooien zijn. Deze opzet biedt alle leden de mogelijkheid van elkaar te leren en te zien hoe wereldwijd besteksystematieken functioneren. Het bestuur van ICIS heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd in respectievelijk Nederland en Curaçao. Na 3 jaar het presidentschap van ICIS te hebben gevoerd, heeft STABU dit eind 2010 overgedragen aan NBS. STABU neemt tevens deel in de werkgroep die zich richt op de toekomstige vorm van ICIS, waarover in 2011 het eindrapport zal worden opgeleverd.


BuildingSMarT Benelux

31

Projecten internationaal

buildingSMarT Benelux Onder de naam International Alliance for Interoperability wordt al vele jaren in international verband samengewerkt om te komen tot goede afspraken op gebied van data uitwisseling bij gebruik van verschillende software in de bouwwereld. Vooral nu het toepassen van 3D BIM voor de bouw wereldwijd zo veel in de belangstelling staat, wordt het onderling goed kunnen communiceren tussen bouwteamleden steeds belangrijker. Het overleg van allerlei specialisten binnen de IAI heeft geleid tot de oprichting van een wereldomvattende organisatie, die de naam buildingSMART voert. Binnen de internationale vereniging zijn 14 regio’s actief, waarvan de Vereniging buildingSMART Benelux de activiteiten in de drie landen (Nederland, België en Luxemburg) bundelt en coördineert. De activiteiten richten zich vooral op het verder ontwikkelen en gebruiken van open uitwisselingstandaards die noodzakelijk zijn bij digitale communicatieprocessen rond projecten op gebied van bouw en infrastructuur. Het toepassen van een 3D BIM is het meest duidelijke voorbeeld van toepassing, maar het toont ook aan dat er nog te ontwikkelen en af te stemmen valt. Door de bundeling van de leden met de verschillende signaturen vervult de vereniging een brede platformfunctie waar de leden ervaringen uitwisselen, kennis overdragen en andere activiteiten ontwikkelen, en uiteraard van zich laten horen in internationaal verband.

Stichting STABU is daarvan een voorbeeld en spreekt regelmatig mee op het gebied van de ontwikkeling van standaarden voor en de opbouw van bibliotheken met productspecificaties. Binnen buildingSMART zijn meerdere standaarden onderwerp van ontwikkeling en onderzoek, die allen direct te maken hebben met het werken in 3D BIM. In een BIM wordt immers projectdata vastgelegd en gerepresenteerd. In internationaal overleg zijn de volgende standaards omschreven: • IFC, Industry Foundation Classes (ISO 16739), een neutraal data formaat, voor het uitwisselen en delen van informatie in de bouwsector. • IFD, International Framework for Dictionaries (ISO 12006-3), een taal om meertalige productontologie en bibliotheken te definiëren. IFD Library biedt een flexibele en robuuste methode om bestaande databases met bouwkundige informatie te koppelen aan een IFC BIM – model. • IDM, Information Delivery Manual (ISO 29481), een beschrijving van de (deel) processen en een specificatie van de informatie die een partij moet aanleveren in een bepaald stadium van het project. Ook in Nederland is er inmiddels ervaring met 3D BIM. Op verschillende fronten zijn bedrijven actief om hun eigen werkzaamheden uit te voeren aan de hand van een BIM. Als actief bestuurslid is STABU betrokken bij al deze ontwikkelingen.


woord vooraf

32

financieel verslag 2010 Ondanks de sterk teruglopende omzetten bij de licentiehouders van Stichting STABU zijn we erin geslaagd om een positief resultaat over 2010 te boeken. Naast een reservering voor de verdere ontwikkeling van het Bouwbreed Informatiesysteem is er ook een bescheiden bijdrage aan het Stichtingskapitaal mogelijk geworden. De investeringen in menskracht en apparatuur vanwege het overhevelen van de STABU-informatie naar het internet hebben tot positieve resultaten geleid die in de komende periode tot een breder gebruik van het Bouwbreed Informatiesysteem zullen leiden. De dienstverlening aan de fabrikanten van bouwmaterialen en bouwsystemen is gestegen door de directe internetaansluiting en de koppelingen met productinformatie, CAD-informatie, brochures e.d. Stichting STABU zal, rekening houdende met de moeilijke economische situatie in Nederland, gezonde exploitatie voortzetten. ir. M.L.A.M. van Hezik algemeen directeur Stichting STABU


grondSlagen voor de FinanciËle VerslaggeVing

33

financieel verslag 2010

grondslagen voor de financiële verslaggeving algemene waarderingsgrondslag De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van de baten en lasten, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De investeringen in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.

Voorzieningen De service voorziening is bedoeld voor het onderhouden en actualiseren van de STABUprodukten respectievelijk het ontwikkelen van nieuwe produkten. De voorziening is opgenomen voor de nominale waarde. De voorziening voor backservice verplichtingen pensioenen betreft een voorziening terzake van door medewerkers opgebouwde pensioenrechten op basis van verstreken dienstjaren. De voorziening is actuarieel berekend (rekenrente 4%) en heeft een overwegend langlopend karakter. Deze backservice wordt vanaf het jaar 2001 in jaarlijkse termijnen afgefinancierd en eindigt in 2011. De Stichting STABU heeft voor haar werknemers per 1-1-2010 een pensioenregeling getroffen op basis van een middelloonregeling. De jubileumvoorziening betreft een schatting van het bedrag met betrekking tot opgebouwde rechten van het personeel voor de in de toekomst door de Stichting STABU uit te keren jubileumvergoedingen. De jubileumvoorziening wordt opgenomen tegen contante waarde. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.


grondSlagen voor de FinanciËle VerslaggeVing

financieel verslag 2010

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen materiële vaste activa De in de rekening van baten en lasten verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. De percentages zijn afhankelijk van de geschatte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen: Inrichting pand 10% Kantoorinventaris 20% Kantoormachines 30% Rentebaten Dit betreft de ontvangen rente van derden.

34


Balans Per 31 DeceMBer 2010 in euro’S

35

financieel verslag 2010

actiVa

PassiVa

MateriĂŤle vaste activa Inventarissen

vlottende activa Voorraden STABU

vorderingen Debiteuren Waarborgsommen Overige vorderingen Omzetbelasting

liquide middelen Kas en Banken

31-12-10

31-12-09

44.439

67.607

9.589

14.584

470.538 5.250 97.739 3.070

564.837 5.250 100.319 11.496

576.597

681.902

902.765

603.164

1.533.390 1.367.257

31-12-10

31-12-09

45 694.700 52.368

45 667.579 27.121

747.113

694.745

voorzieningen Backservice verplichtingen pensioenen 1.694 Service voorziening 215.860 Voorziening Jubilea 29.579

6.770 203.091 24.032

247.133

233.893

Kortlopende Schulden Crediteuren 161.502 Loonheffing 46.456 Vooruitontvangen bedragen 122.930 Diverse kortlopende schulden 208.256

90.350 47.952 87.150 213.167

539.144

438.619

eigen vermogen Stichtingskapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat

1.533.390 1.367.257


reKening van BaTen en laSTen 2010 in euro’S

36

financieel verslag 2010

Begroting 2010

2010

2009

1.468.200 151.400 37.000 741.700 10.000

1.434.514 195.515 27.900 822.866 2.968

1.487.142 210.705 31.850 815.463 12.259

2.408.300

2.483.763

2.557.419

3.000

2.730

4.095

12.000 71.700 16.000

15.225 86.608 22.958

16.509 96.939 25.171

99.700

124.791

138.619

2.511.000

2.611.284

2.700.133

BaTen opbrengst STaBu-activiteiten STABU Systematiek Cursussen en opleidingen Exploitatie-overeenkomsten Fabrikantenspecificaties Onderzoeksopdrachten

contributies Kring van Ondersteuners overige Baten Rentebaten Opbrengst overige diensten Diverse baten


reKening van BaTen en laSTen 2010 in euro’S

37

financieel verslag 2010

Begroting 2010

2010

2009

1.807.000 245.000 151.000 185.000 77.000 35.000

1.740.099 240.869 157.418 159.254 74.388 43.547

1.845.779 231.504 145.709 185.945 72.060 33.897

2.473.000

2.415.575

2.514.894

14.000 200 23.800 38.000

12.442 275 15.077 27.794

14.371 217 39.509 54.097

Dotatie Service voorziening Dotatie Voorziening Jubilea

0 0

110.000 5.547

100.000 4.021

Saldo boekjaar

0

52.368

27.121

2.511.000

2.611.284

2.700.133

laSTen Bureaukosten Salarissen soc.lasten enz. Huisvesting Kantoor- en algemene kosten Voorlichting/verkoop Onderhoud systeem Kosten cursussen en projecten

overige Kosten Diverse kosten Rentelasten Diverse lasten


tOelicHting actiVa in euro’S

38

financieel verslag 2010

actiVa Materiele vaste activa inventarissen Inrichting pand 1 januari 2010 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving

Kantoorinvent. Kantoormachines

Totaal

232.831232.831-

208.406167.308-

77.30250.793-

518.539450.932-

Boekwaarde

-

41.098-

26.509-

67.607-

Mutaties in 2010 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen

-

1.14011.618-

4.5262.95217.2162.952-

5.6662.95228.8342.952-

-

10.478-

12.690-

23.168-

232.831232.831-

209.546178.926-

78.87665.057-

521.253476.814-

0-

30.620-

13.819-

44.439-

31 december 2010 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde vlottende activa Voorraden STABU

Voorraad Stabu standaardbestek Voorraad bedrijfsrestaurant Voorraad Leidraad Contractvormen

31-12-2010- 31-12-20094.7271.2513.611-

9.6021.2323.750-

9.589-

14.584-


tOelicHting actiVa in euro’S

39

financieel verslag 2010

vorderingen Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Te vorderen rente Nog te ontvangen creditnota’s Voorschotten/lening

liquide middelen Postbank Deposito’s Rabobank Kas

31-12-10

31-12-09

80.621 14.662 0 2.456

80.878 14.346 5.095 0

97.739

100.319

78.986 739.345 83.725 709

45.146 500.000 57.518 500

902.765

603.164


tOelicHting PassiVa in euro’S

40

financieel verslag 2010

31-12-10

31-12-09

1.694

6.770

203.091 -91.518 110.000 -5.713 215.860

202.573 -57.207 100.000 -42.275 203.091

24.032 0 5.547 29.579

22.625 -2.614 4.021 24.032

69.928 61.680 8.953 67.695 208.256

76.786 63.309 9.225 63.847 213.167

PassiVa voorzieningen Backservice verplichtingen pensioenen Backservice personeel Service voorziening Saldo per 1 januari Ontwikkelingskosten Reservering ontwikkeling Kennissysteem Bouwrecht Saldo per 31 december Voorziening Jubilea Saldo per 1 januari Onttrokken Dotatie 2010 Saldo per 31 december Kortlopende schulden Diverse kortlopende schulden Te betalen vakantietoeslag Te betalen vakantiedagen Te betalen accountants- en advieskosten Te betalen overige kosten


tOelicHting PassiVa in euro’S

41

financieel verslag 2010

overige informatie gemiddeld aantal werknemers: Het gemiddelde aantal werknemers over het jaar 2010 bedroeg: 26 (2009:26) niet uit balans blijkende verplichtingen langlopende contracten: Stichting STABU heeft per balansdatum verplichtingen uit hoofde van een huurcontract en leasecontracten van auto’s. Het totaal bedrag van de aangegane verplichtingen bedraagt per 31 december 2010 Jaarbedrag Resterende looptijd in euro’s in jaren Kopieerapparaat Huurcontract kantoorgebouw Leasecontracten auto’s Bankgarantie voor huur

15.000 200.000 50.000 50.000

1-5 3 1-4

315.000

Pensioenvoorzieningen De risico’s die vanwege de verzekeringsovereenkomst nog bij de Stichting berusten, waaronder loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement, komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.


tOelicHting OP De rekening Van BaTen en laSTen over heT Jaar 2010

42

financieel verslag 2010

begroting 2010

2010

2009

STABU Systematiek Nieuwe licenties 40.000 Opbrengst abonnementen 1.423.000 Korting licenties/abonnementen -46.200 Verkoop Standaard 2007 45.600 Verkoop Standaard 2001 400 Korting Standaard -1.500 Omzet Leidraad Contractvormen 1.000 Korting Leidraad Contractvormen -100 Achtergrond STABU-bestekssystematiek 0 Omzet PIM 6.000 1.468.200

36.730 1.402.226 -47.904 37.197 335 -604 797 -20 10 5.747 1.434.514

38.240 1.418.486 -46.142 56.565 520 -1.449 1.817 -41 370 18.776 1.487.142

60.000 92.000 -600

76.444 122.063 -2.992

69.365 141.938 -598

151.400

195.515

210.705

746.000 -4.300

846.290 -23.424

831.600 -16.137

741.700

822.866

815.463

39.000 32.700

43.800 42.808

42.442 54.497

71.700

86.608

96.939

1.500 500 14.000

864 0 22.094

7.612 620 16.939

16.000

22.958

25.171

BaTen opbrengst STaBu-activiteiten

Cursussen en opleidingen Opbrengst cursussen Opleiding Bestekschrijver Korting

Fabrikantenspecificaties Fabrikantenspecificaties Korting Fabrikantenspecificaties

Opbrengst overige diensten Opbrengst keuringen Opbrengst overige diensten

Diverse baten Diverse baten voorgaand boekjaar Overige baten Verhuur en verstrekkingen derden


tOelicHting OP De rekening Van BaTen en laSTen over heT Jaar 2010

43

financieel verslag 2010

begroting 2010

2010

2009

Salarissen 1.270.024 Sociale lasten 159.270 Pensioenpremie 274.000 Mutatie backservice pensioenverplichtingen 0 Onkostenvergoedingen 33.890 Reiskosten 21.135 Externe advisering 30.681 Overige personeelskosten 18.000

1.278.827 132.934 183.256 -5.076 33.664 23.061 85.519 17.932

1.277.680 149.872 227.024 -5.076 34.441 21.372 126.584 31.002

1.807.000 0

1.750.117 -10.018

1.862.899 -17.120

1.807.000

1.740.099

1.845.779

0

5.547

4.021

76.000 8.500 26.000 18.000 9.000 13.000 6.500

75.295 5.743 28.834 14.400 8.813 23.358 5.031

73.270 7.219 29.814 17.373 7.916 12.324 3.272

157.000 -6.000

161.474 -4.056

151.188 -5.479

151.000

157.418

145.709

laSTen Bureaukosten Salarissen sociale lasten enz.

Af: Doorberekend aan derden

Dotatie Jubileumvoorziening Kantoor- en algemene kosten Kantoorbenodigdheden, porti en telefoon Automatiseringskosten Afschrijving inventaris Accountants-en advieskosten Verzekeringen Lidmaatschappen Diversen

Af: Doorberekend aan derden


tOelicHting OP De rekening Van BaTen en laSTen over heT Jaar 2010

44

financieel verslag 2010

begroting 2010

2010

2009

123.000 35.000

121.298 37.956

147.272 38.673

158.000

159.254

185.945

47.000 30.000

44.388 30.000

42.060 30.000

77.000

74.388

72.060

4.000 10.000

2.843 9.599

4.511 9.860

14.000

12.442

14.371

20.000 0 1.000 2.800

14.913 0 164 0

22.122 5.000 12.387 0

23.800

15.077

39.509

laSTen Voorlichting - Verkoopkosten Publiciteits-en promotiekosten Drukwerk en brochures

Onderhoud systeem Directe kosten systeem Uitbreiding systeem

overige kosten Diverse kosten Diverse bestuurskosten Diverse kosten

Diverse lasten Afboeking dubieuze vorderingen Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Lasten voorgaand boekjaar Overige diverse lasten

Ede, 21 maart 2011 Directie

Ir. M.L.A.M. van Hezik


woord vooraf

45

Bijlage 1 overzicht project- en werkgroepleden Per 31-12-2010


OVerZicHt PrOject- en WerkgrOePleDen Per 31-12-2010

overzicht project- en werkgroepleden

Projectgroep 01;

aDMinistratieVe BePalingen

voorzitter projectcoördinator leden

: : : : : : : : : : : : : :

Projectgroep 03;

STeen

voorzitter projectcoördinator leden

: : : : : : : :

Werkgroep 03;

METSELWERK

voorzitter projectcoördinator leden

: : : : : : : :

ir. M.L.A.M. van Hezik / STABU S.A. Brands LL.B. / STABU mr. A.G. Blok / UNETO-VNI ing. E. van den Brink / MVROM/RGD prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis / IBR ir. A.J.B.A. van Eck / MDEF J.G. Huisman / Ministerie van Defensie CDC ing. R.G. van der Kroef / DHV ir. A.J. van Leest / CROW ing. H.H.M. Miltenburg / STABU mr. K. Tjoa / BNA mw. W. Visser / VDNDP Bouwingenieurs BV mr. D.E. van Werven / Bouwend Nederland P. van der Zouw / MVROM

niet benoemd J.J. Plaisier / STABU vacant / BNA vacant / Bouwend Nederland W. Jurg / Köster Benelux BV ir. G. Koers / BDA Geveladvies BV ing. G.W.H. Morssink / MVROM / RGD ing. J.G. Ooms / DVD

ir. G. Koers / BDA Geveladvies BV J.J. Plaisier / STABU ir. M.H.M. Coppens / VNK H. van den Heuvel / MBI ing. B.J.G. Jansen / Xella H. Klein Poelhuis / AVM G.J.B. Takkenkamp / VNV W. in ’t Veen / Maxit

46


overzicht project- en werkgroepleden

Werkgroep 03-01;

BETON IN HET WERK GESTORT EN VOORAF VERVAARDIGD

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : :

Werkgroep 04;

RESTAURATIE TIMMERWERK

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : :

Werkgroep 08;

BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : :

Werkgroep 09-01;

AFBOUW STUKADOORWERK

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : :

Werkgroep 09-02;

AFBOUW PLAFONDS- EN WANDSYSTEMEN

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : : : :

niet benoemd F. Gouw / STABU J. de Goede / BAM Woningbouw J.H.M. Oude Kempers / ABT H. Ouwerkerk / Vobin

niet benoemd J.T. Veenbaas / STABU mr. A.A.B. van Alphen / VTR A.W.G. Kneppers / VTR A. Reitsma / SKH

niet benoemd J.J. Plaisier / STABU ing. A.W.A. van den Engel / Vebidak ing. P.W. Milort / BDA Dakadvies BV

H. Geerken / Bedrijfschap Afbouw F. Gouw / STABU G. van Eijk / SigmaKalon G. de Jong / Knauf E.C. van de Plas / Bedrijfschap Afbouw

H. den Hek / Bedrijfschap Afbouw F. Gouw / STABU R. Bouwhuis / Projectafbouw H. van Dinter / NOA, Prolux H. Jansen / OWA ir. A.J.M. Maas / BPB K. Schelling / bestek-44

47


overzicht project- en werkgroepleden

Werkgroep 09-02;

NATUURSTEEN

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : : :

Projectgroep 10;

scHilDerWerk

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : : : :

Werkgroep 10-04;

scHilDerWerk, HOut en steen

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : :

Projectgroep 12;

gawalo-inSTallaTieS

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : : : :

niet benoemd J.J. Plaisier D.G. Hoff / BDC Ingenieurs J. van Luijk / Van Luijk Natuursteen Consultancy N.H.J. Nijholt / Dekker Natuursteen B.V. R. Nuvelstijn / Centrum natuursteen

G.J. Dolphijn / Adviescentrum VOM F. Gouw / STABU A. Alblas / COT B.V. G. van Eijk / SigmaKalon C.C. de Groot/ Akzo Nobel M.H. Krul / FOSAG G. Willems / Hevo B.V.

G.J. Dolphijn / Adviescentrum VOM F. Gouw / STABU G. van Eijk / SigmaKalon C.C. de Groot / Akzo Nobel G. Willems / Hevo B.V.

niet benoemd ing. C. Cornax / STABU ing. R. Halle / Deerns Raadg. Ingenieurs B.V. M.H. Hoefnagel / ULC Groep B.V. K. van Popering / RGD ing. J.W. Schmid / Loodgieters- en Verwarmingsbedrijf S. Bonte B.V. ing. E. Tromp / RGD

48


overzicht project- en werkgroepleden

Projectgroep 14;

KliMaaTinSTallaTieS

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : : : : : : : :

Werkgroep 14.03;

WarMtePOMPen

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : :

werkgroep

PrOcesautOMatisering en Meet- en regelaPParatuur

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : : : : : :

Projectgroep 15;

elektrOtecHniscHe installaties

voorzitter projectcoรถrdinator lid

: ing. E.R.C. van Toorenburg / NLingenieurs : G.J. Annokkee / STABU : C.W.A. Verhagen / DVD Directie Utrecht

ing. H. Besselink / Royal Haskoning ing. C. Cornax / STABU vacant / RGD vacant / UNETO-VNI ing. J.C. Aerts / Stichting ISSO ir. J.J. Bil / Wolter & Dros ir. E.J. Buskens / Tebodin Consultants & Engineers ing. R. Noorduin / Burgers Ergon K. van Popering / RGD M.A. de Ruijter / DVD ing. W.M. van der Zanden / Volantis B.V.

ir. H.J.M. Knipscheer / Ingenieursbureau Knipscheer ing. C. Cornax / STABU ing. P.R. van Alphen / Techneco Energiesystemen ing. R.B.H. Ravelli / SenterNovem ing. R. Traversari / TNO-MEP

ing. G. Veerman / NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland ing. C. Cornax / STABU ir. E.M.M. Castelijn / Witteveen+Bos ing. J.H.M.M. van Dijk / Tebodin Consultants & Engineers ir. F. Lems / Asea Brown Boveri BV ing. L.C. van Ruijven / Croon Elektrotechniek BV ing. R. Termeulen / Vitens ing. J.P.M. Wever / Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ir. W.R. van der Zwan / Imtech Marine & Offshore

49


overzicht project- en werkgroepleden

Werkgroep 15;

elektrOtecHniscHe installaties

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : :

Projectgroep 16;

cOMMunicatie-, BeHeer-, BeVeiligingsinstallaties

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : :

Werkgroep 16.01;

cOMMunicatie-installaties

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : :

Werkgroep 16.02;

BeKaBeling

voorzitter projectcoรถrdinator leden

: : : : : :

W. Soethof / MVROM/RGD G.J. Annokkee / STABU J. Houwen / Technisch Adviesburo Hollman BV J.J.M. de Krijger / DVD Directie Zuid-Nederland

G.C.M. van de Goot / STABU G.J. Annokkee / STABU vacant / DVD Directie West vacant / UNETO-VNI

G.C.M. van de Goot / STABU G.J. Annokkee / STABU vacant / DVD vacant / UNETO-VNI vacant / RGD

G.C.M. van de Goot / STABU G.J. Annokkee / STABU ing. H. te Brake / Isolectra B.V. ing. P.C. de Jeu / KTG BV ing. J.R. Nejal / O.W.S. BV G.F. van Straalen / Lucent Technologies

50


woord vooraf

51

Bijlage 2 overzicht softwarehuizen met exploitatieovereenkomst STaBu per 31-12-2010


52

overzicht softwarehuizen met exploitatieovereenkomst STaBu per 31-12-2010

archidat B.v. Julianalaan 1 2341 EN OEGSTGEEST www.archidat.nl Brink automatisering bv Overgoo 5 2266 JZ LEIDSCHENDAM www.brinkgroep.nl de Twee Snoeken automatisering Bv Postelstraat 49 5211 DX ’S-HERTOGENBOSCH www.tweesnoeken.nl duncan automatisering bv Westerkade 26 3116 GK SCHIEDAM www.duncanbv.nl intrisio Bv Postbus 676 9400 AR ASSEN www.intrisio.com kPD automatisering Wilhelminapark 17 2341 AD OEGSTGEEST www.kpd.nl Kubus informatiesystemen Geldropseweg 47 5611 SC EINDHOVEN www.kubusinfo.nl zeeBoer b.v. Schorsweg 6 8171 ME VAASSEN www.zeeboer.nl


woord vooraf

53

Bijlage 3 overzicht STaBu licentiehouders per 31-12-2010


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats AALTEN

naam

Metaflex Isosystems BV TRIAS Advies & Energiemanagement AARLE-RIXTEL De Loods Architecten en Adviseurs BV D3 Architecten ALBLASSERDAM Boonstoppel Engineering B.V. ALKMAAR Vos’ Administratie Maatschappij b.v. Booms & Kuipers Technisch Adviesbureau BV Kolom Bouw Advies Groot Partners BV Leeuwenkamp Architecten BV Grontmij Nederland B.V. Verf Advies Centrum Berkhout/Tros Bouwadviseurs B.V. Noordwestzes Architecten Ontwerpers BV Breebaart Korver BNA BV Hogeschool INHolland Alkmaar Hogeschool INHolland Haarlem ALMELO SBM Bouwmanagement BV Kienhuis Bouwmanagement Schröder Planontwikkeling BV Pflaum Bouwsystemen BV Damixa Nederland bv Voskamp Groep Oost Gemeente Almelo Bureau ICT Service Woningstichting St. Joseph ALMERE IPR Vastgoedmanagement BV Jos Abbo Architect BNA vof IQ Project Management Penning Architectuur en Stedebouw Bruynzeel Interfinish B.V. TDS Engineering BV Technisch Adviesburo Sanes BV MegaMix Coöperatie BA B&O Gevelconsultancy BV Reichle & De-Massari KEIM Nederland B.V. ROC Flevoland ALMKERK ir. Frank Ruiter Architect BNA Visietech Adviesbureau BV ALPHEN AAN DEN RIJN WonenCentraal Bloemen Architecten BV I.E.S., Integrated Engineering Solutions Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V. Duijvelaar Pompen BV GMA Facility Services BV Alphaplan adviseurs in bouwen

54

licentie nummer N 07.21.01 N 08.10.02 L 89.43.04 N 04.25.02 L 00.37.04 L 00.16.01 L 00.50.01 L 01.01.12 L 87.10.81 L 92.22.02 N 04.19.01 N 04.22.01 N 05.06.01 N 06.41.14 N 07.40.07 O 00.19.01 O 91.24.04 L 96.45.01 N 05.21.06 N 06.06.03 N 06.45.01 N 07.29.02 N 08.21.02 N 88.27.08 N 91.01.01 L 88.50.01 L 90.04.06 L 96.13.01 L 98.01.07 N 04.45.01 N 04.47.01 N 06.01.01 N 06.51.02 N 08.41.03 N 09.30.01 N 10.24.01 O 09.23.02 L 99.05.02 N 09.36.01 L 92.11.01 L 94.25.01 L 98.42.01 N 06.18.05 N 06.45.05 N 09.14.05 N 90.05.03

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

AMEIDE AMERONGEN

Koninklijke Woudenberg Architectenbureau van Beijnum bv Griffioen Architecten BV De heer Wijers Ansems architecten BV WWH Bouwkundig Adviesbureau Grontmij Nederland BV Architectenbureau Van der Stelt en Schoots b.v. ARCADIS Nederland BV Heilijgers Bouw BV Blokhuis Braakman Architectenbureau bna Jonkman Klinkhamer architectuur interieur stedenb. Han van Zwieten Architecten BNA Mooiland Vitalis Verlinden Bouwadvies BV Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland NV Bureau Veritas Asset Management WTB - Buro Bouw- en Restauratieadviesburo Holtzer ProScan Ooms Architecten Biral Pompen BV Geesa B.V. Mauer Locking Systems Optigr端n International AG Stokkink & van de Grootevheen Installatieadvies BV DHV BV ARCADIS Nederland BV Inbo Bouwkunde Van Hoogevest Architecten BV SVP-Architektuur en Stedebouw BV Boersema Installatie Adviseurs BV Hoornbeeck College ROC Midden Nederland Kannegieter Electronica Otis B.V. B.V. Ingenieursbureau B2MC Van Moort & Partners Architekten BV Gomes Bouwkundig Facilitair Buro Uythoven Bouw Advies Bouwkundig Advies & Onroerendgoedbeheer Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V. De heer ir. L.J. Rienks Jan Willem de Groot, architect Gernand & De Lint Architektenburo AdviPlan Bouwadvisering

AMERSFOORT

AMSTELVEEN

AMSTERDAM

55

licentie nummer N 09.04.01 L 02.07.02 L 91.42.11 G 04.15.02 L 00.18.01 L 02.04.01 L 87.08.02 L 87.51.01 L 88.32.04 L 89.36.10 L 91.06.02 L 91.51.19 L 92.45.04 L 94.17.04 L 96.08.02 L 96.43.01 L 99.01.16 N 03.13.01 N 03.20.03 N 05.22.01 N 06.01.04 N 06.28.03 N 06.51.01 N 08.45.01 N 09.45.01 N 10.15.01 N 87.20.02 N 87.40.01 N 88.25.03 N 90.13.07 N 92.02.01 N 99.05.01 O 92.09.13 O 96.28.02 T 01.01.05 T 01.50.01 L 00.31.02 L 91.51.01 L 94.01.01 L 98.21.01 N 04.48.03 N 89.27.05 G 06.22.07 L 00.02.01 L 00.04.05 L 00.32.02

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T T E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam Arup BV LEVS Architecten B.V. KH-Engineering b.v. Het Architectenforum ADP architecten Archivolt Architecten bna B&R Restyling BV Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt BV Waternet Greiner van Goor Huijten Architecten BV Merkx + Girod BV Architecten Takenaka Europe GmbH Netherlands Branch BPF Bouwinvest Eman + Van der Voort Architecten Dam & Partners Architecten Bouwadviesbureau Strackee BV Soeters Van Eldonk Ponec Architecten Van Den Oever, Zaaier & Partners Architecten HM Architekten Arch.bur. Sytze Visser BV Roy Gelders Architekten Casa Architekten Van Rossum Bouwkunde Amsterdam BV Stadsdeel Zuideramstel Arch.buro Hans Wagner BV Ingenieursbureau Ebatech BV Rudy Uytenhaak Architectenbureau BV Kerssen & Lijbers Architecten Aletta van Aalst Architectenbureau Architektenburo Jos Koopman BV Adviesburo Bouwtechn. Lechner ABL Rappange & Partners Architecten b.v. VDNDP Bouwingenieurs BV Premark advies & architectuur Architectenburo A.J. van Stigt BV Manten en Lugthart Architekten bna Ingenieursburo Linssen BV Architect Ir. Frank V. Smit Kerste - Meijer Architecten AvB BAG Architecten B&V Raadgevend Ingenieurs Zwarts & Jansma Architecten De ArchitectenbureauX Bureau Parmentier Woonstichting De Key Het Adviescollectief B.V

56

licentie nummer L 00.49.03 L 02.18.01 L 02.32.03 L 86.20.04 L 86.24.02 L 86.30.01 L 86.52.01 L 88.04.03 L 88.05.01 L 88.14.01 L 88.45.06 L 89.08.13 L 89.24.03 L 89.40.86 L 89.45.03 L 90.13.01 L 90.43.01 L 90.48.05 L 91.17.02 L 91.21.06 L 91.41.09 L 91.43.07 L 91.47.02 L 91.48.02 L 91.48.11 L 92.32.01 L 92.38.01 L 92.38.02 L 92.41.04 L 92.42.02 L 93.02.06 L 93.20.01 L 93.40.08 L 94.12.02 L 95.34.02 L 95.40.03 L 95.44.01 L 96.12.01 L 96.25.01 L 98.13.01 L 98.15.01 L 98.25.04 L 99.03.01 N 02.51.03 N 03.14.02 N 03.20.04

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

ANDEL ANDIJK ANNA PAULOWNA ANTWERPEN

APELDOORN

naam Baneke, Van der Hoeven Architekten bna Architectenbureau ir. G.J. Knevel ir. Peter Copier Architect BNA Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Ingenieursbureau Amsterdam Baker & Mckenzie Amsterdam NV Cooper Technisch Vastgoed Advies BV Archidix & Janssen Bouwkunde & Architectuur Benthem Crouwel Architekten BV bna Vaillant BV Chex Liftadvies 3D BluePrint | Architects & Engineers De heer J. Clarijs Dick van Gameren architecten a/d Amstel Architecten De Alliantie De Architekten Cie. Stadgenoot Facilitair Bedrijf van de Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Hogeschool van Amsterdam Techn. College Amsterdam (ROC-ASA) ROC Amsterdam (Amsterdam Techniek) Multifire International BV H. de Vries Boeken Croon Elektrotechniek B.V. van Willegen Bouwadvies Adviesburo Hilverda - Spits Ingenieursburo Rijnders BV Groep Archo RDBM Architecten & Adviseurs Van Looy Group Atab NV KAWECON BAM Techniek BV Ingenieursburo Bartels Croon Elektrotechniek BV Arch.bur. MTB BV Het architectenhuis Borkent & Plug BV AbOT BV Adviesbureau voor Oppervlaktetechn. Ingenieursburo Vogelvang BV BURGERS ERGON BV De Adviseurs Woningstichting Ons Huis Remeha B.V. De Roo Bouwkosten Adviesburo BV

57

licentie nummer N 04.19.02 N 04.22.03 N 05.01.01 N 05.03.01 N 05.34.01 N 06.28.04 N 06.35.01 N 06.43.03 N 07.13.02 N 07.24.03 N 07.42.01 N 08.03.05 N 08.22.05 N 10.48.01 N 86.45.02 N 87.05.01 N 88.16.02 N 94.09.01 N 96.07.01 N 98.05.01 O 91.35.02 O 92.14.01 O 98.24.01 T 98.30.01 N 04.41.02 N 05.11.02 N 07.04.01 L 93.10.02 N 09.40.03 N 05.42.04 N 06.17.02 N 08.04.03 T 01.03.03 G 86.19.02 L 01.27.04 L 86.44.03 L 88.32.01 L 91.08.01 L 91.09.02 L 96.11.01 L 97.03.04 L 98.32.05 N 04.25.01 N 04.44.02 N 06.07.04 N 06.37.05

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

APPINGEDAM ARENDONK ARNHEM

ASSEN

ASSENDELFT AVENHORN BAARLO BAARN

BADHOEVEDORP BAKEL BAKHUIZEN BARENDRECHT

naam Hollander Techniek 24 ingenieurs K & R Installatieadvies en management ROC Aventus Sector Techniek Mars adviseurs installatietechniek IEMANTS NV De heer ing. E. van den Brink VIVARE Bordewijk Advies Provincie Gelderland Wiegerinck Architecten Ingenieursburo van der Werf en Lankhorst B & D Architecten Geesink Weusten Architecten Wismans & De Jong Architekten Intex Architecten TenneT BV Klaassen Vastgoedontwikkeling BV Gemeente Arnhem Roelofsen Installatietechniek bv Ingenieursbureau XYZ B.V. BV Centraal Bureau Bouwtoezicht CBB ARCADIS Nederland BV Iv-Industrie B.V. Akzo Nobel Technology/Engineering BV Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Rijn IJssel Arch.bur. Wim Germain Gemeente Assen Actium Advance Bouwadviseurs Nijeboer-Hage Technisch Adviseurs Van der Gragt FinanciĂŤle Diensten Gemeente Koggenland Matrix architecten Ministerie van VROM, RGD Nieuw Nederland Architecten Van Wijnen Groep NV AT Osborne Bureau Bos Wichers en Dreef BV Van Ganzewinkel Bouwadvies Architectenburo L. Zijlstra MNV Bouwconsult & Projectmanagement BUVA Rationele Bouwprodukten BV Bouwhaven Consultants BV

58

licentie nummer N 07.28.02 N 09.01.04 N 10.05.04 O 92.09.15 N 07.26.04 N 07.26.05 G 04.15.03 L 00.11.01 L 01.07.01 L 01.29.02 L 86.37.01 L 86.44.02 L 87.19.01 L 93.11.04 L 93.52.01 L 95.19.05 L 98.09.03 L 98.24.03 N 06.41.13 N 07.12.02 N 07.17.02 N 86.21.06 N 86.50.10 N 88.11.05 N 92.50.05 O 91.21.03 O 91.45.01 L 86.48.01 L 90.06.06 N 05.27.01 N 06.12.03 N 08.42.01 N 04.46.02 L 00.37.02 L 91.16.03 G 06.22.05 L 00.32.01 L 87.30.04 L 96.08.03 N 87.30.06 L 99.40.01 N 08.44.07 L 86.50.05 L 88.14.06 L 92.36.03 L 99.40.02

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

BARNEVELD BEEK (LB) BEILEN BELTRUM BEMMEL BENNEKOM BENTHUIZEN BENTVELD BERGAMBACHT BERGEIJK BERGEN BERGEN OP ZOOM

BERKEL-ENSCHOT BERKHOUT BEST

BEUNINGEN

BEVERWIJK

BILTHOVEN

BLADEL BLEISWIJK BOCHOLT (LOZEN)

naam Alprokon Aluminium B.V. Elektrotechniek Leertouwer BV Woningstichting Barneveld Arch.bur. John Wehrung DAAD Architecten BV Invent planontwikkeling Bouwburo AR DAK^INVEST De Gijt Bouwadviseurs B.V. BV Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Van der Spek TAC Technisch Advies Centrum, Brandveiligheid B.V. Brocken Raadgevende Ingenieurs QuaWonen Van Lierop Cuypers Spierings Architecten Architektenburo Olieslagers BV Technip-EPG B.V. Van den Bergh Architecten Bruynzeel Keukens en Kasten BV Bouwtechnisch Bureau Boris NU-Bouw Holding bv Stadlander Markiezaat College SINIS Witte en Witte AtrivĂŠ Bouw- en Vastgoed Management Verano Best Architecten BV Bruisten + Janssen Architectenbureau Meijknecht Kuijer Buro voor Architectuur Ing.bur. Van Kessel & Janssen BV Provian Bouwadvies Aabo Trading Company BV Meijran Partners BV Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep B.V. (BBA BV) MD-B bouwadvies v.o.f. WH Techniek BV Gemeente Beverwijk NSL Architecten Nova College Stichting Altrecht Arch.bur. Vunderink BV EFPC; European Fire Protection Consultants BV Arton BV Henderson Nederland bv Architektenburo Houweling Ago Building bvba

59

licentie nummer N 07.26.01 L 88.09.01 L 98.16.01 L 93.46.01 L 87.16.83 N 03.08.04 N 04.35.01 N 08.13.06 L 90.09.04 L 99.33.01 N 08.20.01 L 97.12.02 N 02.48.03 L 91.36.01 N 08.29.01 L 01.37.03 L 88.20.08 L 93.21.01 N 03.35.03 N 05.42.06 N 96.45.02 O 92.09.16 L 89.20.01 N 07.18.01 L 91.28.01 N 04.40.02 N 10.40.01 L 87.45.04 L 93.07.04 N 09.43.01 N 10.37.01 T 01.43.02 L 88.07.02 L 88.37.02 L 91.51.12 L 97.04.01 N 01.42.01 N 95.13.02 O 92.09.17 L 00.33.03 L 91.09.05 L 95.20.01 N 92.07.03 N 08.09.03 L 90.18.05 L 01.16.01

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

BOCHOLTZ BODEGRAVEN

Bouwkundig Adviesbureau Vliegen Edifico Ontwerp & Bouwadvies Ben Kraan Architecten Rob de Groot Architecten bna DWA Installatie- en energieadvies TramĂŠtex Transporttechniek B.V. Projectburo Rijnland B.V. Grunstra Architektengroep bna Jorritsma Beheer BV Stuyt Architecten bna Remix Droge Mortel BV SatijnPlus Architecten Te Kiefte Architecten bv Woonbeheer Borne GBS Architecten BV Kokke & Van Rooij Architectuur en Stedebouw Intervet International BV Legrand Nederland B.V. Woonstichting St. Joseph WHR Installatie-adviseurs Aarts Technisch Adviesbureau BV Architektenburo Van Overbeek & Partners BV Oomen Architecten C5 Architecten BV INNAX installatieadviseurs b.v. SOAB BV Sapa Building System B.V. Ferroli Nederland Kavel 13 bouwkundig Ingenieursburo BAM Civiel Zuidwest Schouten Installatie Advies (SIA) Atelier 8 Saval BV FD Advies De Bont c.s. Architecten BV Rienks Architecten BV Radius College Armstrong Building Products A. Harder BV EMBAD Buro voor Techniek Nobel Advies BV Fokkens Bouwkosten BenW architecten Knoups Architecten B.V. Vrencken Hoen Architecten Apas Beleggingen BV

BOLSWARD BORCULO BORGER BORN BORNE BOSKOOP BOXMEER BOXTEL BREDA

BROEK OP LANGEDIJK BROEKHUIZEN BRUMMEN BUDEL BUNDE

60

licentie nummer N 09.32.01 L 02.29.03 L 88.10.01 L 88.27.05 L 90.02.09 N 08.05.03 N 08.26.01 L 91.48.01 N 08.01.03 L 94.17.05 N 08.38.01 L 87.35.03 L 99.15.02 N 03.44.01 L 91.35.03 N 08.45.02 N 94.11.01 N 06.39.01 N 10.01.02 L 00.23.01 L 01.01.02 L 87.42.02 L 88.11.04 L 88.20.02 L 88.44.03 L 94.43.04 N 04.43.01 N 04.49.01 N 05.15.01 N 06.12.02 N 06.28.01 N 07.13.03 N 08.28.02 N 08.43.04 N 10.26.02 N 87.01.04 O 92.09.18 T 00.42.02 L 96.25.02 N 03.34.01 N 06.08.01 L 98.37.03 L 92.42.03 L 95.11.08 L 87.33.04 L 97.32.02

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

BUNNIK

BAM Woningbouw B.V. BAM Advies & Engineering BAM Utiliteitsbouw BV, Grote Projecten Technisch Adviesbureau EWG Techniek BV Prefab Beton Vebo B.V. Krijger & Wagter Architecten BV J.L.M. Steur Bouwkundig bureau Snelder Architecten Arch.bureau Fritz v.o.f. VGG BV Ligne Bouwkundig Ingenieurs- en Architectenbureau Solid Productions BV Triple EMC BV Slavenburg BV Architektenburo O.A. de Vree BV bna Van Pelt architecten BV Colt International BV I. Rozema Calculatie en Bestek Service Woningbouwvereniging SSW LENGKEEK architecten en ingenieurs bv Grontmij Nederland BV Scope Bouwmanagement JD Installatieadviseurs b.v. FD architecten Tak Architecten OD 205 architectuur bv Derbigum Nederland BV Voets Architekten SPATIA architecten Roelf Steenhuis Architekten Muller & Van Eys Arch. & Omgeving Arch.bur. J.G. Pontier Galjema BV Technisch Adviesbureau MATH architecten BV Jeanne Dekkers Architectuur Hulshof Architecten Tรถns Architecten MWH BV TDK Liftplan BV T - 10 Zeeuwse Jongens Architectuur btb - I BV Tak Architecten Vidomes Gemeente Delft TU Delft, faculteit Bouwkunde

BUNSCHOTEN BUREN BUSSUM

CAPELLE A/D IJSSEL

CASTRICUM CROMVOIRT CUIJK DAMWOUDE DE BILT

DE GOORN DE LIER DE MOER DELFT

61

licentie nummer L 88.22.01 N 86.26.03 N 91.16.04 L 94.49.02 N 04.51.02 L 92.12.02 L 00.13.01 L 95.33.02 L 96.42.01 L 92.46.01 L 98.38.02 N 09.06.01 N 10.25.02 N 88.42.06 L 98.01.04 L 92.41.02 N 03.15.03 L 97.46.03 L 00.01.08 L 87.52.03 N 88.29.05 N 97.14.02 N 07.08.03 L 86.49.03 L 02.09.02 L 86.41.05 L 88.10.12 L 90.09.03 L 91.19.04 L 92.28.01 L 93.40.01 L 94.48.01 L 96.08.01 L 97.08.03 L 99.04.02 L 99.42.02 N 06.12.04 N 06.14.03 N 07.02.03 N 07.26.02 N 09.28.01 N 88.29.07 N 90.21.01 N 92.49.01 N 93.34.01 O 94.14.03

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

DELFZIJL DEN HAAG

Jongsma Dijkhuis Ministerie van Defensie, DVD / CD Koninklijke Bibliotheek Sdu Uitgevers Vestia Nootdorp Braaksma & Roos Architecten BV Ockenburgh Bouwkunde BV Naco Netherlands Airport Cons. BV Atelier PRO architekten bv Teeuwisse & Willems Architecten en Adviseurs LIAG architekten en bouwadviseurs AAArchitecten Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer/IBDH Roeleveld Sikkes Architects Bedrijfschap Afbouw KOW Groep BV Arch.bur. De Jel & Van der Leeden Halmos BV Adviseurs Prent - Landman Architekten BV Arpros Architekten Scala Architecten J. van Toorenburg BV Adviesburo Kone B.V. Liften en Roltrappen MAB B.V. Kampman Architekten BV B+M Den Haag B.V. Provincie Zuid-Holland Vts Politie Nederland Ingenieursbureau Den Haag GI Consultants BV Ing Vastgoed Ontwikkeling BV Siemens Nederland N.V. Bloem Sealants BV Legian Consultancy & Network Services Eversteijn Bouwconsult Van Heerden en Partners Architecten Geurst & Schulze Architecten B.V. Steigers Bouw Advies BV Metterwoon Vastgoed BV Delta X Consultants BV Base Consultancy Architecten Van Mourik BV Ministerie van VROM, RGD Tebodin Netherlands B.V. Imtech BV Vestia Den Haag Scheveningen

62

licentie nummer L 88.47.02 G 06.22.04 G 91.27.03 G 91.27.04 L 01.01.08 L 02.31.01 L 86.21.02 L 86.31.02 L 87.41.03 L 87.42.05 L 88.01.01 L 88.03.04 L 88.10.02 L 89.08.09 L 89.29.06 L 90.13.05 L 90.16.04 L 90.35.02 L 91.35.05 L 91.49.07 L 92.07.04 L 92.11.03 L 94.35.02 L 95.34.01 L 96.48.01 L 97.03.05 L 98.36.01 L 99.13.04 N 03.09.01 N 05.42.05 N 07.05.02 N 07.14.06 N 07.36.01 N 07.38.02 N 08.05.02 N 08.07.01 N 08.22.03 N 08.45.04 N 08.48.03 N 10.31.01 N 10.36.01 N 88.11.03 N 88.22.04 N 88.37.05 N 90.01.06 N 93.38.02

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

DEN HELDER

DEN HOORN DEURNE DEVENTER

DIDAM DIEMEN DIRKSLAND DODEWAARD DOESBURG DOETINCHEM

DOKKUM

DOMBURG DONGEN DOORN DOORWERTH DORDRECHT

naam Vestia Den Haag Zuid-West Vestia Den Haag Zuid-Oost Haagse Hogeschool Mondriaan Techniek en ICT Daldoss Elevetronic Nederland bv Marinebedrijf Den Helder Architect M. Kapitein Woningstichting Den Helder Restauro Architecten Salix BV CX Locatieontwikkeling BV Arch.- en Ing.bur. Kristinsson Raadgevend Ingenieursbureau Peree BV Themans hang- en sluitwerk BV Bouwgenoot bv LTO Vastgoed Nefit B.V. VITA I’M architecten VDR Bouwgroep B.V. Witteveen + Bos Raadg. Ingenieurs B.V. Dijkoraad BV Saxion Hogeschool Academie ROB Rentema Etech Expex BV Van der Pijl Advies BV Dorma Nederland BV Rooding Architecten BNA Ubbink Nederland BV Jorissen Simonetti architecten De Vries A+A Bureau Vormgeving & Ontwerp Reed Business Information BV ACO B.V. Burgers van der Wal B.V. Graafschap College Sector Techniek en Informatica Adema Architekten Dokkum Openbare Werken Dongeradeel Pranger - Rosier Installaties BV Gemeente Veere Snoeren Bouwmanagement b.v. ATW-bouwadvies Hakvoort Bouwkundig Adviesbureau Arcon Bouwkundig Teken- en Adviesbureau EGM adviseurs BV Ingenieursbureau Drechtsteden Lugten Malschaert Architekten BV

63

licentie nummer N 93.38.02 N 93.38.02 O 91.40.14 O 94.04.02 T 99.43.01 L 89.11.04 L 92.48.05 N 91.08.03 L 02.32.02 N 06.18.01 N 09.48.05 L 89.08.08 L 89.09.01 L 93.40.05 L 95.29.03 L 96.18.01 N 04.40.07 N 07.10.03 N 09.17.06 N 86.36.03 N 87.51.03 N 88.10.10 O 91.39.04 N 03.27.02 N 06.39.03 N 05.22.03 N 04.42.01 L 90.21.03 N 03.33.01 L 86.49.02 L 87.44.04 L 91.44.03 N 03.19.01 N 09.17.02 O 92.05.03 L 88.37.04 L 89.30.03 N 07.16.01 L 91.40.15 L 89.38.05 N 07.42.06 L 00.01.13 L 00.03.03 L 86.43.01 L 89.38.06 L 91.39.06

E E E E T E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

DRACHTEN

DRIEBERGEN DRIEBERGENRIJSENBURG DRIEMOND DRIESUM DRONTEN

DROUWEN DRUNEN DRUTEN DUIVEN

DWINGELOO ECHT ECHT (LB) EDAM EDE

64

HVL B.V. KVMC WTH Vloerverwarming B.V. Elcee Holland BV Da Vinci College Dordrecht Ing.bur. Boorsma BV Van Manen en Zwart Architekten Wind Groep BCN-Drachten BV ROC Friese Poort, locatie Drachten Hebutech VOF

licentie nummer N 02.03.02 N 05.25.01 N 06.29.04 N 08.13.05 O 99.26.01 L 87.49.03 L 88.01.03 L 88.51.07 L 93.18.02 O 04.49.02 L 94.49.01

E E E E E E E E E E E

ABS Architecten P & H Architecten Kamsma Bouwadvies TRD Vastgoed B.V. Architektenburo Brink & Fleer BV Oost Flevoland Woondiensten Gemeente Dronten Arno Kuik Adviesbureau voor Installatietechniek Stichting Woonveste 3span Bouwbureau B.V. Willems Technisch Adviesburo BV Licotec Daklicht BV VOM architectuur en techniek Alliander N.V. IM&ICT Ingenieursburo Arnhem Elektro-Techniek BV Arch.buro Van Ruth BV Bakker Bouwkundig Adviesburo Adviesbureau H. Janssen Echt BV Coonen Metz Architecten BV K+ Adviesgroep bv Boon Edam Nederland B.V. Bouwbestek Stichting STABU Stichting CROW Mandèl Ontwikkelingsgroep VDH Architecten De Kruijf IT-Diensten Woningcorporatie Woonstede Versloot bouwbestek Klimaatenergie Nederland b.v. JK Vloerverwarming BBK BV ROC A12 Technisch College Ede Besam Nederland BV

L L N N L L L N N L L N N N N L L L L L N N G G L L L L N N N N O T

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T

91.27.02 92.19.02 04.45.02 10.17.02 87.31.02 92.06.05 98.32.01 08.44.09 07.10.04 94.34.01 91.22.03 02.48.02 06.37.03 86.50.06 96.46.02 87.12.05 95.50.02 89.11.03 89.15.04 00.21.02 04.31.01 05.15.05 86.01.01 86.26.86 00.05.05 01.09.01 01.15.02 91.08.04 06.06.02 08.15.03 08.34.02 09.01.05 92.12.05 99.48.02


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats EELDE EEMNES EERSEL

EGMOND A/D HOEF EIBERGEN EINDHOVEN

ELSLOO LB

licentie nummer Casemier Bouwmanagement BV L 99.14.02 Elektrotechn. Advies- & Tekenburo Spelbrink L 88.47.06 Architektenburo M.J.M. Keeris L 93.09.01 Woningstichting De Zaligheden L 98.39.01 Van Empel Bouwadvies bv N 10.08.02 Bouwk. Teken- & Adv.buro Philip Zwart L 91.31.01 Interwand B.V. N 06.46.01 Ingenieursbureau Archicom BV L 00.33.01 Phoenix Bouwkundig Adviesburo L 00.33.02 van aken architecten L 86.21.03 Architecten-En-En L 86.48.03 Architektenburo Ruimte ‘68 BV L 88.48.08 Complan Projektmaatschappij BV L 89.40.02 Van den Pauwert Architecten BNA L 89.45.07 Bureau voor architectuur G.O.W. B.V. L 90.49.01 Ballast Nedam Bouw B.V. L 91.10.03 Spierings & Swart Architectenbureau L 91.13.02 KdV Architectuur L 91.21.02 BouwhulpGroep B.V. L 91.46.07 QBBF Architecten BV L 92.22.03 Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar BV L 92.28.02 Jacobs Architecten BV L 94.22.02 Bureau Premo B.V. L 94.24.02 Van Helmond Zuidam Architecten L 94.43.06 Dukers & De Cock Cost Consult BV L 95.14.02 Woonbedrijf L 95.31.01 Nelissen Ingenieursburo BV L 97.09.01 Arch.bur. Jan Perree BV L 98.02.01 Ecor Vastgoed B.V. L 98.10.03 Geze Benelux BV N 04.14.03 Archiass N 05.08.05 Studio M10 N 06.02.01 MAG Architecten N 06.25.02 Weru Nederland BV N 06.37.01 Certus Consult BV N 07.07.02 Anculus N 07.11.01 Altavilla Bouwmanagement BV N 07.46.05 Architectenbureau Voss N 08.22.01 DAKsecure Nederland B.V. N 10.38.05 Adviesburo Tielemans BV N 87.26.01 Uticon Ingenieursgroep BV N 88.27.02 Tebodin Netherlands B.V. N 88.37.05 Odeon Architecten B.V. N 90.04.05 Gemeente Eindhoven N 99.11.02 ROC Eindhoven School voor Bouwkunde & Bouwtechniek O 93.25.02 Albertz / Hendrix Architecten BNA BV L 88.38.04

65

naam

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

ELSPEET EMMELOORD

Van Sligtenhorst ontwerp- en adviesbureau K4 Architecten bna Mercatus Demolition Management BV BCB Kamerbeek Gemeente Noordoostpolder CAD4 bureau voor bouwkunde B.V. Domesta LEVESTE TMS Holland BV Emmtec Services B.V. Drenthe College Polux B.V. Flevo-Calc Bouwkostenadviesbureau v.o.f. Van der Jeugd Architecten Stichting Stedelijk Wonen IAA Architecten Beltman Architecten & Ingenieurs BV De Witte - Van der Heijden Architecten Woningstichting De Woonplaats p/a Swets R.K. Woningstichting Ons Huis Bruins & Koopman Architecten BV Matrix Installatie Adviseurs B.V. BCT architecten, ingenieurs en adviseurs bv Wiecherink BV Gebroeders Kooy BV Ebbens Architectuur & Techniek BV Architektenburo Slager bna Wolderwijd B.V. Bouwadviesbureau BBC Bouwmanagement BV Gemeente Etten-Leur Alusta Natuurlijke Ventilatietechniek bv Adviesbureau Bongers/Jansen Gyvlon BV Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. Preventief Onderhoud & Consultancy EFKA Bouwadviseur A.A.M. Koeter Vastgoed Adviseurs ir. Bart Wauben bv Salet Bouwtechniek en constructie Unidek Bouwelementen BV Bovema Glas B.V. CBG-Kostenmanagement BV Anne-Marie Pors Architect De Goey - Hodenius Technisch Adv.buro v.o.f. Baars Bouwadvies

EMMEN

ENKHUIZEN ENS ENSCHEDE

EPE ERMELO ETTEN-LEUR

GAANDEREN GEERTRUIDENBERG GEFFEN GELDERMALSEN GELDROP GELEEN GEMERT GENNEP GERWEN GEULLE GIESBEEK

66

licentie nummer N 06.01.03 L 01.48.02 L 92.04.02 N 06.37.06 N 07.02.04 N 89.25.01 L 88.15.03 L 92.49.04 N 04.15.04 N 04.31.02 N 93.04.01 O 92.23.04 N 09.37.01 L 00.35.02 L 02.35.02 L 87.12.02 L 87.27.01 L 87.43.01 L 88.10.09 L 92.26.04 L 99.35.02 N 03.35.05 N 10.01.03 N 90.46.81 N 92.15.09 T 91.25.04 L 94.14.01 L 89.49.07 L 91.43.06 L 01.08.01 L 96.39.01 N 08.02.12 N 06.25.03 N 08.13.01 N 07.12.04 N 09.27.02 L 96.38.01 N 06.33.01 L 93.27.01 N 03.46.02 T 99.01.24 N 04.11.01 N 04.37.04 N 06.10.02 L 98.43.03 L 01.39.02

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats GIESSEN GIETHOORN GILZE GOES

GOIRLE

GOOR GORINCHEM

GORREDIJK GOUDA

GRAVE ‘S-GRAVENPOLDER GROENLO GROESBEEK GRONINGEN

licentie nummer Timmer Architekten N 02.44.02 Evenhuis Inspectie- en Adviesbureau B.V. N 10.01.04 Buro Visser N 08.08.01 Van Laarhoven Combinatie Architectenbureau N 02.44.01 Archikon BV L 87.34.02 Architektenburo Fierloos BV L 90.15.82 Architectenburo De Putter BV L 96.37.02 RWS partner in wonen N 02.39.01 Raadgevend Ingenieursburo F. Koch BV N 02.51.02 AREC Architecten en Ingenieurs L 00.06.01 Bedaux De Brouwer Architecten BV L 91.41.08 Arec Robben Architecten BV L 95.42.01 AvK Bouwpartners N 08.40.02 BDA Dakadvies BV L 89.04.01 Grontmij / Kats & Waalwijk BPM BV L 91.45.05 Koppers Duizer Architecten Architecten L 97.26.02 Gemeente Gorinchem N 01.12.04 Technisch Bureau Merford N 02.50.06 Kedge Safety Systems BV N 08.24.01 Da Vinci College (Vestiging MBW) O 03.47.04 De Vries Kozijnen BV N 06.05.04 Adviesbureau Cappon L 01.22.01 Ontwerp- en Adviesbureau Mul BV L 96.42.02 Ingenieursbureau SmitWesterman b.v. L 97.39.03 De Gilder Vastgoed Advies N 06.37.04 Peters & van Leeuwen T 01.21.01 Mooiland Maasland L 91.11.04 Van der Ree & Vermeulen Bouwkund.- en Bouwkost. Adv. N 10.20.05 Schuurmans Installatieadvies b.v. L 00.28.02 Kamperman bv adviseurs in installatietechniek L 89.10.03 Kegro Deuren N 03.19.02 Architekten-Adviseurs Team 4 BV L 87.15.01 Ing.bur. Dijkhuis BV L 87.23.85 Artès bureau voor architectuur en interieur L 87.31.01 Oving Architekten bv L 87.48.01 KLEIN Architecten BV L 87.50.05 Adviesburo Van der Plas BV L 88.03.07 Meter Bouwconsult L 88.07.01 Ingenieursbureau Gemeente Groningen L 89.29.04 O.V.T. Architecten L 90.13.06 Royal Haskoning L 90.40.07 KAW Architekten en Adviseurs L 90.51.05 Adviesburo Van der Weele L 98.14.03 PDB Design N 07.39.03 Syplon BV N 08.22.04 BAM techniek bv regio Noord Oost N 10.20.04

67

naam

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

GROOT-AMMERS GROOTEBROEK GULPEN HAAKSBERGEN HAARLEM

HAASTRECHT HAELEN HALSTEREN HARDEGARIJP HARDENBERG HARDERWIJK

HARDINXVELDGIESSENDAM HAREN

HARLINGEN

HARMELEN HATTEM HAZERSWOUDERIJNDIJK HEDEL

naam

68

Architectenbureau Haykens, Jansma, Kremer Bur. voor Arch. & Ruimtelijke Ordening Martini SKETS Architectuurstudio Hanzehogeschool Architektenburo Bikker BV Akzo Nobel Decorative Coatings BV / Trimetal Bouwverf Genie Techni Engineering B.V. Curvers Raadgevende Ingenieurs Reinaerdt Deuren Bouwkundig Bureau Schouten Bouwtechniek Holding BV Gemeente Haarlem COT bv Bouwtechniek Holding BV Klous + Brandjes Architecten bna Adviesburo Both Provincie Noord-Holland Heringa & Wutrich Installatietechnieken Draijer Bouwkundig Advies Architectenbureau Schutter-ETH BV Bamboo Bouwadvies Saarberg, Van der Scheer & Partners BV Neiteler + Sluis architekten Prinssen Sierpleisters B.V. Ze-bra-plan Bouwkostenadvies- en bestekkenburo GGZ Westelijk Noord-Brabant Bonnema architecten Hamhuis Architecten bv Wavin Nederland B.V. Alcoa Architectuursystemen Fundeon, Loopbaantraject Bouw & Infra Kรถster Afdichtsystemen BV

licentie nummer N 91.01.03 N 94.21.01 N 96.26.01 O 91.38.02 L 01.01.07 L 89.29.01 N 09.23.01 N 07.46.04 N 04.43.03 L 01.01.11 L 86.45.01 L 89.17.02 L 90.11.03 L 92.37.04 L 94.20.02 L 98.02.07 N 00.27.02 N 03.43.03 N 06.01.07 N 08.02.13 N 08.50.03 N 87.39.01 N 07.46.01 N 10.26.01 L 86.37.03 L 92.48.03 N 88.24.02 L 97.41.01 N 03.23.02 N 03.03.03 O 01.24.01 T 99.01.21

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T

TROVIS Architectuur bna Ingenieursbureau Wassenaar BV Jensen Installatie Management Grontmij Nederland, cluster Noord Alynia Architekten Harlingen BV Stichting v/h De Bouwvereniging Penta Architekten BV Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V. Architectenburo van den Hoeven b.v. BNA Architectenbureau Karssing BV

L L N N L L L N L N

E E E E E E E E E E

Gemeente Rijnwoude Omnicol Nederland BV

N 96.50.01 E T 99.02.20 T

90.36.02 93.03.02 07.23.02 88.38.02 88.12.07 91.08.10 97.14.03 10.03.01 01.45.02 03.22.01


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats HEEMSKERK HEEMSTEDE HEERENVEEN

naam

SV Consultants KPG Architecten BV Evers Architecten bna Wijffels Architekten BV Architectenburo Sipma BV WoonFriesland Ingenieurs- en adviesbureau Technion BV Gemeente Heerenveen Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. HEERHUGOWAARD Breddels Architecten bna TEB Engineering Gemeente Heerhugowaard HEERLEN Foortjes Bouwadvies AGS Architekten & Planners BV Bouwadviseurs Bremen BV Boshuizen Bouwadvies Teeken Beckers Architecten Compaan COM BV Hogeschool Zuyd faculteit Bouw ARCUS College HEESCH Jan Ruijs Ideas HEESSELT VEKA A.G. HEESWIJK-DINTHER TechnoConsult HEETEN Middelkoop Bouwadvies HEEZE Versleeuwen Ontwerpers en Bouwadviseurs BV HEINKENSZAND Gemeente Borsele R en B Wonen HELLEVOETSLUIS Ingenieursburo IOB B.V. HELMOND Van de Meulenhof Bouwtechniek Verberne Consulting Engineering BV Bergopwaarts@BOW Architektenburo Joosten BV Reynaers B.V. RDA installatieadviseurs B.V. AWB / CV Ketels Spirotech BV Kennis Bouwadvies B.V. R-FE B.V. Goossens Architectenbureau M + W Group Netherlands B.V. ROC Ter Aa HEM Howa Bouwgroep B.V HENDRIK IDO AMBACHT Progam Bouwmanagement B.V. Dick van der Poel ontwerpburo HENGELO Viro Engineering BV Bouwburo Overijssel

69

licentie nummer L 95.35.02 N 89.02.06 L 01.16.02 L 91.41.07 L 91.43.01 L 94.36.01 N 05.43.02 N 06.04.04 N 89.27.01 L 96.40.01 L 99.08.01 N 08.01.06 L 02.16.04 L 86.43.05 L 87.45.01 L 95.40.07 N 03.20.01 N 10.25.01 O 91.23.07 O 97.33.01 N 02.50.04 N 03.38.02 L 95.24.03 L 98.47.01 L 94.06.03 L 98.10.01 N 06.03.03 L 91.25.01 L 00.13.04 L 01.49.02 L 01.51.01 L 98.06.02 N 03.23.01 N 04.26.01 N 05.16.04 N 07.02.01 N 07.06.01 N 08.13.07 N 08.34.01 N 10.28.01 O 00.44.04 N 05.44.03 L 98.02.08 N 07.41.02 L 01.04.02 L 02.07.03

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

‘S-HERTOGENBOSCH

HETEREN HILLEGOM HILVARENBEEK

HILVERSUM

HOEK HOENSBROEK HOEVELAKEN HOLLUM HOOFDDORP

naam Schreuders Bouwtechniek BV MAS Architectuur BV Groothuis + Postma Architekten Leijh Kappelhoff Seckel Van den Dobbelsteen arch. Hengelose Bouwstichting Ons Belang St. Joseph Wonen Tebodin Netherlands B.V. ROC van Twente Rob Ulehake Bouwadvies Reuser Technisch Adviesbureau Wijnen Architectuur BV Goudstikker-de Vries BV Architektenbureau Visser en Bouwman BV Bulter Architecten Architectenbureau De Twee Snoeken Multiplan BV DSA stedenbouw architectuur Architectuur Design Arch.bur. ir. A.A.N.A. van Alphen Brabant Water N.V. Arch.bureau Storm Gemeente ‘s-Hertogenbosch Hager CWS Nederland B.V. Stiebel Eltron Nederland BV Essent Warmte BV Duravit Nederland BV Raadg. Techn.bur. Huisman & van Muijen BV Sweegers en de Bruijn b.v. Hevo BV Avans Hogeschool, Academie voor Bouw en Infra Koning Willem I College Van de Laak BouwAdvies Bouwkostenadviesbureau Treur bv Architektenburo Studio Van Hees Architectenbureau H. Verhoeven KABU ir. C.M. Perrier Architekt Studio DESIGNA Van Ancum Hoogendoorn BV Margomee Bouwkundig Advies HVN Architecten BV Kiewiet & Partners Adviesgroep Aquaberg BV Gemeente Ameland Kosinus Engineering B.V.

70

licentie nummer L 87.24.82 L 88.08.04 L 88.09.06 L 90.50.03 N 03.42.02 N 06.29.03 N 88.37.05 O 97.39.01 L 00.03.01 L 00.19.01 L 02.24.03 L 86.50.08 L 88.06.05 L 88.50.04 L 90.08.04 L 91.25.03 L 92.30.05 L 93.15.03 L 96.40.02 L 97.46.02 L 98.32.02 N 05.04.01 N 06.03.05 N 06.06.01 N 06.40.02 N 08.44.06 N 08.45.05 N 88.02.03 N 88.27.03 N 90.04.10 O 06.03.01 O 92.09.25 L 01.10.01 L 90.04.07 L 99.06.02 N 10.43.01 N 91.50.03 L 93.29.01 N 07.39.01 N 91.40.07 N 09.19.03 L 88.35.02 L 95.14.01 T 99.01.28 L 94.12.01 L 95.24.05

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

HOOGEVEEN

HOOGMADE HOOGVLIET HOORN

HOUTEN

HUISSEN HUIZEN HULTEN IJLST IJMUIDEN

IJSSELSTEIN

ITTERVOORT JOURE

KAATSHEUVEL KAMPEN

KAPELLE

naam Somfy Nederland B.V. Remmers Bouwchemie BV ETANN Techniek & Management v.o.f. EMRA Solutions BV Alfa College Pact BV Ingenieursbureau Vicoma BV Maissan Planadviezen, Bouwkundig Ingenieurs- & Adv Architectenbureau Koorn BV bna Westfriesgasthuis TPAHG architecten bna Wooncompagnie Zeeman Architekten BNA Heddes Bouw BV IntermarisHoeksteen Horizon College afd. B en I VIAC Installatie Adviseurs Houten Architectenbureau Huub van der Zee B.V. BBN Adviseurs BV Leoxx B.V. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden VBI Verkoopmaatschappij BV Triops Advies B.V. De Haan Bouwadvies BV Bureau voor Architectuur & Bouw- techniek Van Heijst & Vogels Bouwmanagement b.v. Sijperda-Hardy B.V. Tata Steel Ijmuiden B.V. Stichting Woningbedrijf Velsen Anne Kimsma Architect Abken Schrauwen Architecten BV Bos en Alkemade Architectuur Fagerhult BV Essent Energiediensten BV IT-2 Installatiegroep b.v. Tromp Partners Architecten Gemeente Skarsterlan Sara Lee/D.E. Van den Berg Bouwkundigen LANDER Gevelarchitectuur BV De Efteling BV Hertalan Nederland Gemeente Kampen Verweij en partners BV Van den Berg groep Architekten- en Ingenieursburo Laban BV

71

licentie nummer N 06.41.15 N 03.08.02 N 05.28.01 N 08.08.02 O 96.13.02 L 91.21.05 L 94.08.01 L 97.47.01 L 87.47.03 L 89.22.03 L 91.02.04 N 09.01.02 N 87.47.02 N 89.51.08 N 94.16.01 O 92.09.26 L 00.05.03 L 02.22.01 N 02.50.02 N 06.07.07 N 88.31.01 N 05.18.01 N 10.30.01 L 96.27.02 L 97.02.08 N 10.15.02 N 05.17.01 L 87.04.01 L 91.15.04 L 99.41.01 L 90.28.04 L 90.51.06 T 01.32.01 N 06.12.06 N 07.40.02 L 88.50.05 L 91.16.09 N 04.14.04 N 04.44.01 N 07.29.03 N 96.45.03 L 90.04.04 L 91.23.06 L 97.16.01 N 88.16.04 L 86.42.02

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

KATWIJK

Liften en Machinefabriek Lakeman BV Nebest Bouwadvies BV Katwijk Bouwadvies Robert Goesten Bouwontwerp en Projectontwikkeling AKC Bouwadviesbureau BV Sloven Vormgevers Architectenbureau Duijsens & Meyer Viol BV Elco Heating Solutions Rendamax B.V. Nophadrain BV Woningstichting Land van Rode Samenwerkende Adviseurs Nederland B.V. BAS bureau voor architectuur en bouwadvies b.v. Bouwkundig Adviesbureau Den Hollander Nebiprofa BV STERTIL BV Bouwkundig werkburo Stramien 2000 vof Goudkuil Bouwmanagement BV Muddebouw Krimpen’s Adv.bur. Energique BV Bouwraadhuis ontwerpers ingenieurs Semplonius Adviesburo Stokkermans Bouwmanagement BV Kraft Adviseurs Bouw- en Calculatieburo Theo Kuyper BV Hestia groep Gemeente Landgraaf Architectenbureau de Jeu Maes Adviesbureau voor bouwtechniek & Bouwfysica Jeroen Calis Architectuur & interieur Adviesgroep HTD Architektenburo irs. VEGTER b.i. Heldoorn Ruedisulj Architecten bna Architekt ir. Meine Gerbenzon bna Elkien Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland Ingenieurs / Adviseurs Schreuder Groep NHL Hogeschool ROC Friesland College du Prie bouw en ontwikkeling bv IBB-Kondor BV Verheijen van Rijswijk Knappers de Haan Architecte Architekten Van Reijzen en Verbeek BV Architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit BV Bouwadvies P.A.J. Noordermeer Conserf - Monumenten Adviesbureau Hans Bakker Architekt - Bouwadviseur

KERKDRIEL

KERKRADE

KLARENBEEK KLUNDERT KOOTSTERTILLE KOUDEKERK A/D RIJN KRIMPEN A/D LEK KRIMPEN A/D IJSSEL KRUININGEN LAAG SOEREN LAGE MIERDE LANDGRAAF

LANDSMEER LANGENBOOM LAREN LEENS LEEUWARDEN

LEIDEN

72

licentie nummer N 05.26.01 N 06.01.06 N 07.40.03 L 00.04.02 L 88.21.02 N 05.08.03 L 88.34.01 N 03.41.01 N 05.48.01 N 08.27.02 L 00.20.01 L 91.46.05 N 03.15.01 N 08.40.01 N 02.42.01 N 06.49.09 N 08.14.02 N 08.17.02 L 90.19.03 L 88.10.03 L 02.17.01 N 06.01.13 L 02.09.01 L 90.12.01 L 97.23.01 L 99.12.01 N 02.49.02 N 05.45.03 N 06.01.05 L 99.31.09 L 88.09.05 L 88.17.83 L 90.33.01 N 04.02.10 N 10.08.01 N 88.42.05 O 91.37.02 O 92.09.27 L 88.08.02 L 88.26.06 L 88.42.03 L 89.06.03 L 90.08.01 N 04.02.07 N 07.26.06 N 07.30.01

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

LEIDERDORP LEIDSCHENDAM LELYSTAD

LEUSDEN LIMMEN LISSE LOCHEM

LOENEN A/D VECHT LUIK LUNTEREN MAARHEEZE MAARN MAARSSEN MAASLAND MAASMECHELEN MAASTRICHT

naam STABIEL v.o.f. ROC Leiden Webbers Bouwmanagement Brink Groep Leidschendam BV SDB Groep BV Loading Systems Nederland BV Vitens Centrada Kyja Projectmanagement Berkhof Boerboom B.V. ADD Architectuur B.V. Schulte en Lestraden BV STOL architecten Daggenvoorde Architecten Kreunen Kunststoffen Lochem BV Maas Architecten BV Veveo Coatings/PPG Coatings Nederland B.V. Charles Vandenhove en Associes SPRL Maarten Hindriks Architectenbureau Architectenbureau D.B.L. Lunteren B.V. Borg Bouwplaat Organisatie Van den Berg Projectmanagement Van Asbeck Bouw en Restauratie Consultants BV Strukton Worksphere BV/Business Unit Projecten Adviesbureau RHIA Architektenburo van Rassel BNA bv Roto Frank Benelux Servatius Wonen & Vastgoed Adviesbureau Bertram Maastricht BV Bartijn Architecten BV Bruls en Co Huygen Installatie Adviseurs BV Waterleidingmaatschappij Limburg NV AMA Group BV Frencken Scholl Architecten RMA B.V. iNeX Architecten PROCESS bbfm Vesteda Project B.V. Koninklijke Sphinx BV Wetering Raadgevende Ingenieurs BV Mosae Exsto Project & Adviesbureau Architecten aan de Maas BV Tebodin Netherlands B.V. Woonpunt Concernstaf Leeuwenborgh Opleidingen Unit Techniek

73

licentie nummer N 92.43.03 O 92.23.03 N 06.39.05 L 86.37.05 L 92.43.04 N 03.04.01 N 89.20.05 N 91.15.05 N 07.40.06 N 09.09.01 L 96.21.04 N 02.50.03 N 09.17.04 L 88.17.04 N 06.04.02 N 09.01.01 L 90.36.06 L 99.01.15 L 87.14.04 N 03.05.01 L 92.51.06 L 00.14.04 L 95.22.02 L 97.25.01 N 07.09.01 N 09.24.02 N 06.26.03 L 02.01.04 L 02.07.06 L 87.37.82 L 87.45.02 L 87.48.04 L 91.23.04 L 95.03.01 L 96.11.02 L 97.45.01 L 98.43.06 N 03.22.02 N 03.42.03 N 05.01.02 N 06.01.14 N 07.34.03 N 88.12.06 N 88.37.05 N 94.50.02 O 93.23.02

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

74

Plaats

naam

MADE MALDEN MAURIK MEDEMBLIK

Markt 38 Architectuur TOTSTAND bouwkundige service Gemeente Buren Bureau Bouwmanagement B4 Adviesbureau Van Essen ME-2 architecten bna BV Gemeente Zederik Remco van Dam Bouwkundig Ingenieur B&U bouwadviseurs Bureau B+O Architecten BNA Ir. G.J. Smelt Architecten & Ingenieurs BV Bouwtechnisch Adviesburo Smeets BV Woonscan Projectmanagement Woonconcept Arch.bur. J.M. Miggiels Arcus Projectontwikkeling B.V. Woongoed Middelburg Rothuizen van Doorn ‘t Hooft BV Grontmij Nederland BV Gemeente Middelburg Ingenieursbureau Schuco Nederland BV Nebest Koning & Bienfait B.V. Arch.bur. Van Klooster BV Architekten- & Ingenieursburo H.W. van der Laan BV P. 2002 Techniek B.V. Architektenburo Ten Hove b.v A.C. Molendijk’s Bouwkundig Adviesburo REC, Real Estate Consulting Arch.buro Frans Kerkhoff Gemeente Waterland Hofman - Vollebregt Architecten Atelier PDV Lineair Bouwmanagement KFS Architekten BV Monier B.V. Hoograven Trappenfabriek BV Adek Installatie Advies BV Wentink Architecten BV Arch.buro Jan Wind BV Het Architectenbureau HX Advies BV Viega Nederland BV

licentie nummer N 04.26.04 L 92.52.02 N 05.21.04 L 98.19.03 N 03.09.02 N 08.34.03 N 05.41.04 N 08.31.01 N 08.20.04 L 02.22.04 L 90.24.04 L 93.14.01 N 06.01.15 N 98.37.01 L 86.48.02 N 05.20.05 N 04.04.02 N 87.23.04 N 88.38.03 N 89.14.04 L 89.33.01 L 91.09.04 L 91.51.13 L 95.09.02 N 02.49.01 N 05.41.02 L 00.02.02 L 91.47.01 L 87.51.06 L 87.27.03 L 01.45.03 N 07.36.02 N 08.01.02 L 88.15.06 L 89.30.01 N 06.25.01 N 07.42.04 L 86.52.02 L 01.35.02 N 09.40.04 L 99.01.04 N 04.05.02

Liftconsult B.V. Essent Netwerk Facilities Zuid BV Kraak Bouwtechnisch Managementburo B.V.

N 09.42.01 E L 92.01.07 E N 09.36.02 E

MEERKERK MELISKERKE MEPPEL

MIDDELAAR MIDDELBURG

MIJDRECHT

MIJNSHEERENLAND MILSBEEK MONNICKENDAM MONSTER

MONTFOORT

MOORDRECHT MUIDEN MUSSELKANAAL NAALDWIJK NAARDEN NEDERHORST DEN BERG NEDERWEERT NIEUW VOSSEMEER

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

NIEUWE NIEDORP NIEUWEGEIN

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

NIEUWKOOP NIEUWLEUSEN NIJKERK

NIJMEGEN

NOORDELOOS NOORDWIJK

NOORDWIJKERHOUT NORG NUENEN

NUMANSDORP NUNSPEET OBDAM OEFFELT OEGSTGEEST

75

Architektenburo Schagen Bouwstart vof T & H Adviesbureau Installatietechniek BV Arch.bur. Blonk & Heuvelink WPM Metea BV Geberit BV Pittsburgh Corning Nederland BV ir. W.H.O. van Staveren - architect/designer

licentie nummer L 90.12.03 L 86.41.03 L 90.42.03 L 91.04.01 L 95.48.03 N 03.21.02 N 07.34.02 N 10.17.03

E E E E E E E E

Raadgevend Ingenieursbureau Beekink B.V. Vestia Zuidplas Unilin Beheer BV M.ARC.O K3H Architecten B.V. Amnicus Architecten BV Van Bokhorst Architecten BNA Caparol Nederland Uniek InstallatieAdvies W.M.B. Bouwadvies bv Croonen Architectuur BV Bouwkundig Adviesbureau Croes BV Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Technisch Adviesbureau Crone Van Hontem Architekten Architectenburo Smits & Orval B.V. UMC St. Radboud HASKONING Nederland BV Haskoning Nederland BV ROC Nijmegen/SectorTechniek Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. Arch.bur. ir. Hans van Egmond Bouwk.bur. Caltek B.V. DMP Drost en Moerland Projectmanagement Arch.bur. Korbee Architectenbureau Van Manen BV Gemeente Noordwijkerhout b.b.a.w. bouwmanagement BouwSupport Arch.bur. Van Santvoort BV BOINK Project- & Energiemanagement B.V. Bogaerds Arch. en Ing. BNA/BNI Hellebrekers Technieken Van Duin Installatie Management BTB Titselaar Archidat Bouwkosten BV Kontek Engineering BV

L N T L L L L N N L L L L L L N N N N O L L L L L L N N L L N L L N N L L

E E T E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

92.16.03 02.45.02 99.01.12 01.40.01 89.17.06 91.40.13 95.28.01 05.43.03 08.01.07 01.23.02 88.06.85 89.41.02 94.43.01 96.21.03 96.49.02 04.27.02 08.01.05 88.20.04 92.34.01 92.12.07 00.05.08 02.32.01 91.24.03 93.12.02 94.37.01 97.36.01 02.29.02 09.41.01 88.24.03 96.06.01 08.12.01 89.42.01 97.15.01 08.44.08 06.01.11 88.15.07 89.14.06


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

OHÉ EN LAAK OIRSCHOT

naam

Buro Bouwadvies LSWA Architecten Alsecco OISTERWIJK Solid Services BV OLDENZAAL Architectenbureau John Velthuis THERO huisvesting- & bouwmanagement Lycens Huisvesting NIBAG BV OMMEN Tekenbureau Jansman OOSTERBEEK Architectenbureau Prent BNA OOSTERBLOKKER Bouwkundig Adviesbureau Trinitrade bv OOSTERHESSELEN Buro Anninga OOSTERHOUT Architektenburo Roovers & Driessen bv Agel adviseurs BV Knauf Insulation B.V. Hooper Architects OOSTHEM Bouwkundig adviesBureau de Jong OOSTWOUD Bouwkosten Advies T.M. Laan OOTMARSUM Morsink architecten in bouwmanagement OPMEER (NH) Schipper Kozijnen BV OSPEL (NEDERWEERT) Architektenburo C.M.T. Frerker OSS Ingenieursburo Ulehake BV Elemans Postma Van den Hork Architecten N.V. Organon Technische Zaken Projektenburo BrabantWonen, Vestiging Oss FM Advies BV OUD-BEIJERLAND Architektenburo Roos & Ros BV Bouwkundig Adviesburo Quaak OUDE MEER La Rotonda Projectondersteuning OUDERKERK A/D AMSTEL Buro voor Bouwkunde Theo de Haan OUDEWATER Architectenburo IR Kees Vink BI AA&C Nederland BV OVERVEEN Jonker Engineering Beheer BV PANNINGEN Silvrants Architecten BV PAPENDRECHT Iv-Infra b.v. (Papendrecht) Visser & Smit Bouw BV Alklima B.V. PETTEN Commissie voor de Europese Gemeenschappen ECN Architectenburo Jan Kramer BV bna PIJNACKER Handicare Bathroom Safety BV PUTTEN Gemeente Putten 4 D Architecten Valk Technisch Adviesbureau BV Roordink Architecten BNA BV

76

licentie nummer N L L N L N N N L N N L L L N N N L L N L L L L N N L L N L L N N L L N N L L N N L L L L

07.21.02 89.51.03 95.19.04 08.09.04 89.49.02 05.07.02 10.07.02 91.47.03 99.01.01 07.12.01 10.33.05 88.07.04 00.45.02 92.18.04 07.08.04 09.41.02 07.44.02 95.45.03 89.16.02 09.14.06 90.08.03 89.10.01 90.06.07 90.40.01 01.14.01 97.05.01 92.52.01 97.17.02 10.45.03 96.02.03 02.24.01 05.14.01 09.08.03 98.10.02 89.21.03 08.44.01 09.35.01 87.44.03 89.07.04 07.04.03 05.27.02 00.49.01 90.20.01 92.21.05 98.14.05

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

RAALTE RAAMSDONKSVEER

SallandWonen Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV De Beer & Overboom Architecten BNA BV Hoppe AG Marquart Architecten BV Restauratiearchitectuur BBM Wiercx Technisch Adviesbureau Strikotherm BV Normbau GmbH Van Leeuwen International b.v. V.B.A. Verhoef bouwkundig adviesbureau Gemeente Rhenen Installatie Ontwerp Groep IOC Ridderkerk BV Meeuwisse Bouwmanagement Arends & Menssen B.V. Douma Bouwkundig Adviesburo V.O.F. Architectenbureau Piet Onderwater & Partner Gemeente Rijssen-Holten BDC ingenieurs Jorissen Simonetti architecten SelektHuis Ontwikkeling BV Bouwbedrijf Wessels Rijssen bv Ligtenberg Bouwk. Adviesburo BV BV Buro Voorlichting Arch. Bouwnijverheid VAB Stabiel Advisering Van Buuren Groep Kreijkes Bouw Consulting Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt Corsmit Raadgevende Ingenieurs BV Gemeente Rijswijk Cable Masters B.V. COA Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Deerns Raadgevende Ingenieurs BV Valstar-Simonis Gemeente Westvoorne VRP architecten bna/ingenieurs Bisdom Roermond Engelman Architecten Rockfon BV Gilde Opleidingen Venlo Ingenieursburo Maters en de Koning Algra & Marechal Architecten Sturm Architekten Winket voor de bouw Grontmij Nederland BV Cluster Zuid

RENCHEN RHENEN

RIDDERKERK RIEL RIJEN RIJNSBURG RIJSSEN

RIJSWIJK

ROCKANJE ROELOFARENDSVEEN ROERMOND

ROOSENDAAL

77

licentie nummer L 93.17.01 L 94.50.04 L 98.08.02 N 03.29.02 N 03.30.02 N 05.01.03 N 08.44.02 T 01.07.02 N 09.17.03 N 05.01.06 N 08.16.02 N 98.03.03 L 87.30.05 L 00.36.01 L 98.04.02 N 09.04.02 N 98.24.02 L 00.15.02 L 87.13.08 L 87.42.03 L 88.26.07 L 88.46.05 L 91.20.01 L 92.51.05 N 06.26.01 N 07.42.02 N 09.19.02 G 95.19.06 L 87.16.03 L 89.37.04 L 95.16.01 N 07.24.01 N 09.27.03 N 87.41.01 N 89.04.02 N 06.10.01 L 92.09.08 L 01.25.02 L 87.39.05 N 08.43.01 O 04.12.02 L 01.03.01 L 01.35.01 L 88.05.03 L 92.40.02 L 94.20.03

E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

ROSENDAHL ROSMALEN

ROTTERDAM

naam Aramis Leys BV AkzoNobel Schรถnox GmbH ASBO Heijmans Facilitair Bedrijf BV Van Santvoort BV Schollen & Partners BV3 Projectsupport Croon Elektrotechniek B.V. ISSO Atelier Bouwkunde Rotterdam BV Woonstad Rotterdam Dubbeldam Architecten CARDO B.V. HE adviseurs Arch.bur. ir. F. Meijers Groosman Partners BV De Jong Gortemaker Alga Arch. en Ingenieurs BV Gemeentewerken Rotterdam Royal Haskoning, adviesgroep Gebouw Installaties Aann.mij J.P. van Eesteren BV Marge Architecten BV HTV Bouwtechniek Rotterdam Aronsohn Raadgevende Ingenieurs bv Klunder Architecten Kolpa Architekten BV ADCOM 2000 Architecten & Ingenieurs BV Zonneveld Ingenieurs BV Kokon Architectuur & Stedenbouw BV Valtos Architecten & Adviseurs BV Bouwkundig Adviesbureau Van den Berg BV Rooden Architecten B.V. Voorberg Bouwkunde Joulz Projects DeRoon|VanEs Architecten Moen & Van Oosten Arch. BV Blauwhoed Vastgoed BV CKPP Architecten SAR Architecten & Bouwkundigen BV Stichting Woonstad Rotterdam Raadg. Ing. De Blaay van den Bogaard BV Arch.bur. Van Hunnik Lambrechts & Overduin ASWA Architecten BV NN architecten bna bv PORT-SAID Design en Architecture BV Putter Partners - Architecten Ingenieurs

78

licentie nummer L 96.40.04 N 08.48.04 L 97.25.02 L 00.39.01 L 01.48.03 N 05.28.02 N 09.19.01 N 94.14.02 G 06.22.09 G 91.31.04 L 00.27.01 L 00.46.03 L 01.22.03 L 02.27.01 L 86.23.05 L 86.30.02 L 87.05.02 L 87.08.03 L 87.14.03 L 87.26.03 L 87.27.81 L 87.34.81 L 88.01.04 L 88.02.01 L 88.16.01 L 88.20.05 L 88.20.07 L 88.51.04 L 89.11.06 L 89.49.03 L 90.02.07 L 90.10.04 L 90.12.05 L 90.18.04 L 91.17.04 L 91.23.11 L 91.28.04 L 91.30.03 L 91.43.03 L 92.09.07 L 92.16.04 L 92.26.01 L 92.36.05 L 93.40.04 L 93.41.01 L 93.47.01

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

ROZENBURG SAS VAN GENT SASSENHEIM

naam De Nijl Architecten Akropolis Architekten Biq stadsontwerp bv Terrena Architecten BV HD Projectrealisatie BV Villanova Balans Architektenburo Kuhne & Co PFT Bureau voor Bouwkunde BV Harder & Traanberg KCAP B.V. E3D Ingenieurs BV Breijer IMd Raadgevende Ingenieurs Herbet Engineering L & A Holding BV Ruoff Architecten Brinkman Rolluiken Rempt Van der Donk Architecten BNA B.V. Adviesbureau J. Vriesema iB - Advies Architechniek ADS-Ertner Engineering BV BTR architectuur + bouwkunde Ector Hoogstad Architecten B.V. Van den Dool Engineering B.V. Erasmus MC Bureau Bouwkunde Nederland BV Van Omme & De Groot Abstract Management en Advies BV RPS Kraan Consulting BV Kraaijvanger - Urbis BV Spring Architecten RET NV Ingenieursbureau Multical BV Architektenbureau Weeda Van der Weijden E & F Architekten BV Van Schagen Architecten ROC Zadkine, Lokatie Prinsenland Albeda College Hogeschool Rotterdam Ressort Wonen Tebodin Netherlands B.V. V + G Architecten Ingenieurs Interplan Sassenheim Versluis Bouwmanagement B.V. Akzo Nobel Decorative Coatings bv

79

licentie nummer L 94.13.01 L 94.17.03 L 94.34.02 L 94.50.03 L 95.48.01 L 95.48.04 L 96.24.01 L 96.31.01 L 96.37.03 L 97.02.01 L 98.46.01 L 99.01.02 L 99.03.03 N 02.48.04 N 03.08.01 N 04.02.01 N 04.02.05 N 04.02.08 N 04.02.09 N 05.45.01 N 05.49.02 N 07.32.01 N 08.14.03 N 08.15.04 N 09.08.01 N 09.08.02 N 09.40.02 N 09.48.06 N 10.22.01 N 86.25.01 N 87.19.07 N 87.46.02 N 88.37.81 N 88.48.10 N 92.03.05 N 95.44.02 N 99.02.02 O 92.09.30 O 92.09.31 O 95.05.01 L 01.34.01 N 88.37.05 L 94.09.04 L 98.37.02 N 04.27.01 N 87.31.03

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats SCHAGEN

naam

BBHD Architektenburo BV Bouwkundig Kalkulatieburo Schagen SCHARWOUDE Architectenbureau M.P. Baarsma SCHERPENZEEL Aacon Bouwkundig Adviseurs - Schimmel Van Doeveren Buro voor Architektuur bna Monumenten Adviesburo Delfgou bv SCHIEDAM Woonplus Schiedam Itho BV Architema v.o.f. ROC Albeda College SCHIJNDEL BV Architektenburo Van Vessem bna Glasindustrie Ben Evers BV SCHIPHOL Luchtverkeersleiding Nederland Schiphol Group Centrale Projecten Organisatie SCHOONHOVEN Adviesburo Ben van der Vlist SEROOSKERKE NMCS SINT ANNALAND Hage Bouwadvies SINT ANNAPAROCHIE Wonen Noordwest Friesland SINT MAARTEN Lievense Consulting Engineers SINT-MICHIELSGESTEL Architectenbureau A.M. van Boven BV Renson Ventilation N.V. SINT-NIKLAAS Verton Architecten BVBA SINT-OEDENRODE DEUX EXTERIEUR A3P Bouwadvies BV Onderwijs Service Groep SITTARD Povse & Timmermans architecten ingenieurs bv Intron BV HKL HuygenKurversLipsch Architecten ZO Wonen SLIEDRECHT Franke Architecten BV Ericsson Network Services BV SNEEK Buro v. Arch. en Bouwadvies A. Wijbenga Kalkulatieburo Sneek v.o.f. Arch.bur. ir. F. de Boer BV ROC Friese Poort Sneek SOEST Konstr.buro Krabbendam-Boerkoel BV Valk architecten bv Buro voor Bouwkunst Ingenieursbureau Knipscheer J.P.M. Kok Handelsonderneming SOMEREN IsoBouw Systems BV SPIERDIJK Theo Ruiter’s Bouw ABC SPIJKENISSE DH Installatie-advies BV Gemeente Spijkenisse SPRUNDEL Vergouwen & Van Rijen Architecten BNA

80

licentie nummer N 87.26.02 N 92.15.04 N 08.36.01 L 89.50.03 L 98.05.02 N 07.13.01 N 03.04.02 N 03.13.02 N 06.31.02 O 92.09.32 L 91.18.03 N 05.02.01 L 93.23.05 N 06.25.05 L 01.10.02 L 01.34.02 N 08.37.03 N 03.10.01 N 07.47.01 L 02.15.02 N 05.43.01 N 03.47.03 L 00.02.05 N 07.04.04 N 95.10.01 L 88.19.02 L 94.01.02 N 04.40.04 N 89.51.85 L 01.12.02 N 09.30.03 L 90.05.83 L 90.06.01 L 95.37.01 O 91.24.07 L 87.23.08 L 87.48.02 L 98.07.01 N 06.05.01 T 98.48.03 T 99.01.19 L 00.49.04 N 09.30.02 N 99.35.04 L 95.16.02

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T T E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats ST. DIDIER SUR ARROUX STADSKANAAL STANDDAARBUITEN STAPHORST

STEENBERGEN STEENDEREN STEENWIJK STOLWIJK

STOMPETOREN SUWALD SWIFTERBANT TEGELEN TERBORG TERHEIJDEN TERNEUZEN TERSCHUUR THOLEN TIEL

TILBURG

81

naam

licentie nummer

iPi Services Bureau Bouwtechnische Dienstverlening Wim Hofman Noorderpoort College, loc. Frankrijklaan Bouw Adviesbureau Nederland BAN Bouwkundig Tekenburo Klaas Boer Huls Architecten Brink Climate Systems B.V. Innosource B.V. Gemeente Steenbergen Architectenbureau Boerman BV Architectenbureau Paul Ruiter BNA Bur. voor Architectuur Van der Smit Architectenbureau Drost BNA Burgland Bouwmanagement De Mik Adviesbureau Sander Douma Architecten BNA BV Kalkulatieburo De Bildt BV BIRD Invest BV Architektenburo Verheijen & Smeets Poeth technisch adviseurs ERS Architekten bna BB Architecten Bouw & Managementservice Nederland BV ROC Westerschelde Bylaer Advies- en tekenburo Gemeente Tholen Brink Groep Sto Isoned BV Daalderop B.V. AGC Flat Glass Nederland B.V. Bouwkundig Advies- en Tekenburo Megens ROC RIVOR BO - 2 Architecten en Adviseurs Luijten - Smeulders Architecten BV Bureau voor Vastgoedmanagement Bocon Bouwsupport Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren B.V. CT Consultancy VITO Vastgoed Management Adviesbureau Vekemans De Fretes Bouwadvies BJ Bestekken en Begroten Gemeente Tilburg Architektenbureau C. Struycken B.V. Pellikaan Bouwbedrijf BV

N L O L L L N N L L N L N N N L L N L L L N N O T N L L N N N O L L L L N N N N N N N N N

10.28.02 97.02.03 04.04.03 92.25.01 00.08.01 86.23.04 02.37.01 05.26.02 98.25.03 91.47.05 07.21.03 92.09.01 04.28.02 06.18.02 07.09.02 00.01.09 90.02.03 03.29.01 91.14.02 99.09.02 89.37.05 03.38.01 08.41.01 92.15.02 02.10.01 06.01.02 87.01.81 90.15.01 02.45.04 04.26.05 07.40.05 91.44.05 86.37.04 91.23.05 95.45.02 97.12.01 03.25.02 07.31.01 07.38.03 07.40.04 08.19.01 08.41.02 09.27.01 09.48.01 88.12.04

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

TOLBERT TWELLO UDEN

UFFELTE UITGEEST UITHOORN ULFT URK UTRECHT

naam Wonen Breburg ROC Midden-Brabant Avans Hogeschool Stichting De Zijlen Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello BV Bessels Architekten & Ingenieurs BV Arceau Architecten BV Jac van den Wijngaard Project BV DLV Bouw, Milieu & Techniek Da Vinci Bouwadvies VALKENBERG raadgevend ing.buro Gemeente Uitgeest PPG Coatings Nederland BV Bouwvisie Gemeente Urk Gemeente Utrecht Vlaardingerbroek & Wevers JHK Architecten Strukton Bouw en Vastgoed B.V. Gemeente Utrecht, Ontwikkelingsbedrijf Wurdemann Koningen Groenendaal Architecten Ruimplan Architecten BNA Nieuwe Ruimte BV Cita Architecten BNA Noorlag & de Jong Architectuur MMMASSISTANCE Gemeente Utrecht Ingenieursbureau AVANT Bouwpartners KONE BV TNO Bouw en Ondergrond Architectenbureau Cor & Partners B.V. ProRail BV Bantaskine Mabutec BV Joost Veerman Knauf Nederland BV NS Stations BV ULC Groep BV Movares Nederland B.V. Buro Op ten Noort Blijdenstein Eneco p/a Joulz BV Dienst Vastgoed Defensie, Centrale Directie NPC ASC/FBU Stichting BO-EX Hogeschool Utrecht

82

licentie nummer N 92.15.10 O 92.09.33 O 94.44.01 N 10.08.03 L 01.38.02 L 99.31.02 L 95.08.02 L 95.10.02 N 99.12.04 N 04.02.03 L 86.28.02 L 97.24.01 L 86.35.01 N 06.35.02 N 03.12.02 L 01.01.09 L 02.17.02 L 87.01.02 L 88.14.02 L 88.48.01 L 89.06.02 L 91.23.08 L 91.48.06 L 93.19.01 L 94.40.01 L 95.40.04 N 02.45.01 N 03.21.03 N 03.40.01 N 04.31.04 N 05.06.02 N 06.45.06 N 07.26.03 N 07.34.01 N 07.41.01 N 09.33.01 N 10.01.01 N 10.31.02 N 86.47.04 N 87.21.02 N 88.08.03 N 88.35.04 N 93.02.03 N 96.27.01 N 98.04.01 O 91.37.01

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

VAASSEN VALKENBURG VALKENSWAARD

ZeeBoer b.v. Kieft Partners Bouwadvies Vega Projects International B.V. Margry/Arts Architecten Bouwvereniging Woningbelang SVEDEX BV Ten Brinke Groep (TBPnl) Ten Brinke Groep (TBB) De heer drs.ing. P.A. de Vrije Robak Bouwkundig Adviesbureau A 12 Architecten BNA ABC Bouwmanagement BV Huibers & Jarring Architecten BNA INNAX Installatieadviseurs b.v. VBJ architectuur & bouwmanagement Veenendaalse Woningstichting Patrimonium Woonstichting Gemeente Veenendaal PORTAAL regiokantoor A/N Mitsubishi Elevator Europe B.V. Leenders Architekten BV BAS Architectuur BV Van Emmerik en Van der Weide BV R.O.C. De Leijgraaf Woonwenz VBW Architecten BV ABT BV Famostar Emergency Lighting BV ABT BV Bouwburo Ingenieurs Evers Partners Raadg. Ingenieursburo BV Tebodin Netherlands B.V. Schmidt Bouwadvies BV Donken Liftadvies BIRDS Raadgevend Ingenieurs BV Gemeente Venlo OCE-Technologies BV Arvalis Bouw Loxodrome architects & planners Quant Architectuur bv BNA Clevis-Kleinjans Arch. BV Volantis B.V. Janssen de Jong Bouw B.V. Arch.buro Maarten de Jonge Wonen Venray Franken Projectmanagement

VARSSEVELD

VEENENDAAL

VEGHEL

VELDEN VELP

VELSEN-NOORD

VELSERBROEK

VENLO

VENRAY VESSEM

83

licentie nummer L 86.19.01 N 05.01.05 N 04.43.04 N 06.50.03 N 99.31.07 N 07.37.02 N 08.38.02 N 08.38.03 G 06.22.06 L 01.04.01 L 87.48.05 L 89.36.02 L 93.04.03 L 96.37.01 L 99.16.01 N 02.51.04 N 05.49.01 N 96.40.05 N 98.44.01 T 02.14.01 L 88.03.03 L 93.47.02 N 06.02.03 O 92.09.35 N 03.51.01 L 90.01.08 N 02.22.02 N 04.22.02 N 86.19.03 L 98.10.04 N 06.25.06 N 88.37.05 L 91.49.03 N 06.05.02 N 91.18.01 L 00.01.04 L 88.29.01 L 88.47.01 L 89.14.01 L 90.27.02 L 91.04.07 L 92.41.05 N 03.09.03 L 87.40.06 N 92.44.01 N 05.13.01

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

VEURNE VIANEN

DUCO Ventilation & Sun Control Adviesburo CFC Vianen BV Arch.buro Verlaan en Bouwstra BME Asbestconsult BV Saint-Gobain Gyproc Nederland UMICORE NV Bolt Architecten Daweko B.V. Geluk Treurniet Architecten BV Waterweg Wonen Clausing & Seij Bouwsupport B.V. WTS Architecten S&W Consultancy EPZ NV Hogeschool Zeeland ROC Zeeland, Cluster Techniek Architect AVB BNA Wim Crombach Architecten- & Ingenieursbureau TBE BNA Woningbouwvereniging De Vooruitgang Volendam Karel Nieuwland Architecten BV WoonInvest Gemeente Leidschendam-Voorburg RPHS Architecten Fore Installatie Adviseurs B.V. Energie-Adviesburo Kroon DUiN Architekten Woonborg Bouwprodukten Zomer Oldenhuis Architektuur Bureau Vitrov B.V. Technisch Adviesburo Becks BV Molenaar&Bol&VanDillen Architecten Joost Buijs Architecten B.V. Allpro Giessen B.V. Espero B.V. Klictet Advies BV Inatherm B.V. Overvoorde & Van Tilborg B.V. Profine Nederland B.V. Totaalplan v.o.f. SP Architecten BV BNA Topos Architecten BV Visser en Wijtman Architekten BV Grontmij Nederland B.V. Bouwbureau en Aannemingsbedrijf de Wilde BV Idealis

VILVOORDE VISVLIET VLAARDINGEN

VLISSINGEN

VOERENDAAL VOLENDAM VOORBURG

VOORHOUT VOORSCHOTEN VRIES VROOMSHOOP VUGHT

WAALRE WAALWIJK

WAARDENBURG WADDINXVEEN

WAGENINGEN

84

licentie nummer N 07.12.05 L 90.06.04 L 91.48.10 L 92.09.04 N 06.29.02 N 06.01.08 L 95.09.04 L 02.01.02 L 91.16.02 N 02.50.08 N 05.01.07 L 87.50.04 N 07.42.03 N 89.47.06 O 07.29.05 O 91.22.01 L 91.46.09 L 93.25.01 L 94.39.01 L 88.40.01 N 05.22.02 N 06.02.02 N 87.13.03 N 05.29.01 N 06.03.02 N 06.13.02 L 99.01.08 N 07.03.01 N 92.06.01 N 07.08.02 N 88.06.02 N 91.45.03 N 06.29.01 N 05.15.04 N 05.19.01 N 06.15.01 N 09.16.01 N 10.37.02 L 90.01.01 L 98.09.01 L 86.34.03 L 88.06.01 L 88.36.04 L 89.04.09 N 06.14.02 N 04.05.03

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

WANROIJ WARDER WAREGEM WARMOND WASSENAAR

WATERINGEN

WEERT WEESP WENUM WIESEL WERKENDAM WERVERSHOOF WIERDEN WIEUWERD WIJCHEN WIJCKEL WIJK BIJ DUURSTEDE WIJK EN AALBURG WIJNANDSRADE WILLEMSTAD

WINSCHOTEN WINSUM WINTERSWIJK WOERDEN WOGNUM WORMER WORMERVEER

ZAANDAM

naam SW Architecten Adviseurs bv ABCybrics Holding BV WTB Instaltec Architectenburo ir Henri Leloup BV Aralco Natural Ventilation Systems NV GVB Architecten B.V. MUS Bouwadvies PBV Architecten Van Veen Bouwkundig Adviesburo B3 Bouwadviseurs BV IGG Planadvies Bouw 73 BV Wolf Dikken adviseurs Verkaart Groep Schreven’s Bouwkosten Adviesburo Hermens Bouwconsultant Abbott Healthcare Products B.V. Nemef B.V. Van den Heuvel Architecten Woningstichting Het Grootslag Nijhoff Korfker Architekten Gemeente Wierden Arch.buro Syb C. Eldering BV Adviesgroep Bouw A & P BV KABA Nederland BV Architektenburo Haarsma Adviesburo Buizer BV Architraaf BV KS Bouwmanagement Studio Acht Caribbean Architects N.V. NIBE Energietechniek bv Energy & Automation Inc. Dienst Gemeentewerken Winschoten Tinga Deuren & Ramen Enervisie b.v. Ecotherm BV Van Hattum en Blankevoort BV Scholtens Bouw BV Buro Schoute B22 Bouwkundig Teken- & Adviesbureau Forbo Eurocol BV Woningbouwvereniging Parteon Bouwadvies Groot Holland ir. Wim Klaassen Architect MMK bouwbestek Amoksi Architectuur

85

licentie nummer N 07.45.03 N 08.37.04 N 04.19.05 N 06.01.09 L 90.20.03 L 98.36.03 N 09.14.04 L 87.36.01 L 92.23.01 L 99.18.03 N 05.01.04 L 95.25.01 L 99.48.03 N 02.50.09 L 92.20.03 L 96.47.01 L 00.07.01 N 04.28.01 L 96.44.03 N 01.48.01 L 89.45.02 L 95.11.05 L 90.03.03 L 99.28.01 N 08.01.04 L 91.49.01 T 00.02.03 L 92.08.05 N 08.13.03 N 07.25.03 N 07.29.01 N 10.05.02 L 92.50.04 N 07.29.04 N 07.46.06 T 00.48.02 L 87.06.83 N 06.39.06 L 89.46.03 L 00.49.02 N 04.28.03 N 08.01.01 N 08.03.06 L 01.02.02 N 07.01.01 N 10.22.04

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E T E E E E E E E E E E


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

ZALTBOMMEL

ZANDVOORT ZEEWOLDE ZEIST

ZELHEM ZEVENAAR

ZEVENBERGEN ZIERIKZEE

ZIJTAART ZOETERMEER

ZOETERWOUDE

ZUIDHORN ZUTPHEN

naam

86

Regio College Zaanstreek Waterland Architecten Associatie Hafkon BV De Comme B.V., Bouwadviseurs en -regisseurs Floriaan BV Wienerberger B.V. Ajilon Engineering BV Van Bruchem Deurenfabriek BV Remo De Biase Architecten bna Kras Bouwadvies Van der Woerdt, Architect BNA Winkhaus Nederland bv Arch.bureau Hammel & Partners Ruijssenaars-Cretier Architectenburo Gemeente Zeist HORI raadgevend ingenieursbureau b.v. Wilimas Bouwadviseurs Seyster Veste Architektengroep Gelderland BV Van Dorp Installaties Traject Vastgoed Management Jazo Zevenaar BV Bouwburo H.P. van Persie v.o.f. Quadrant Architekten Zeeuwland Willem Kort Architect AvB BNA Gemeente Schouwen Duivenland Bouwadvies Frens van der Zanden Uneto-VNI De heer Mr. D.E. van Werven ERA Bouw BV PSB Projekt-Service Buro BV Raadgevend Ingenieursbureau Smits van Burgst BV Meijer & van Eerden Architecten Gemeente Zoetermeer Vintis Installatieadviseurs BV Dura Vermeer Groep NV Erik Massar Bouwadvies en Bestekken Stevens en Van Dijck

licentie nummer O 92.09.36 L 01.40.02 L 91.08.05 N 03.26.01 N 05.40.05 N 06.28.02 N 88.12.03 T 98.43.01 L 98.32.04 N 10.40.02 N 08.19.02 N 08.26.02 L 87.23.03 L 87.51.05 L 88.49.09 L 93.40.02 L 98.19.04 N 94.06.01 L 92.40.01 G 06.22.01 L 96.22.02 N 06.39.07 L 92.36.02 L 95.21.02 N 06.19.02 N 07.45.02 N 97.41.04 N 07.38.01 G 01.28.04 G 04.15.01 L 87.36.81 L 88.04.04 L 88.13.02 L 88.48.04 L 91.12.02 N 06.39.04 N 10.16.01 N 10.40.04 N 94.09.05

E E E E E E E T E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

BV Arch.buro ir. Louis Bosman bna Mulderblauw Architecten BV PIBO 5D Engineering Cruiming Architectuur en Ontwikkeling Bouwkundig Adviesburo R. van Campen Van Oosten A&B

L L N L L N

E E E E E E

91.14.05 97.03.03 06.31.01 97.17.01 94.10.03 03.43.04


licentiehouders per 31-12-2010

Plaats

naam

ZWAAGDIJK-OOST ZWAANSHOEK ZWARTEWAAL ZWIJNDRECHT

Architektenburo Bob Nieuweboer NSN Service Partners & Van Putten BV Ingenieursbureau voor Bou Architektenburo Bel bv Storax BV Dolphision Studios Alferink - Van Schieveen Grontmij/Stoel Partners 19 het atelier SNH - Architecten bna Sacon Stad & Landschap BV Wijzonol Bouwverven B.V. PRC B.V. Bouwkundig Adviesbureau Zwolle BV Zehnder Group Nederland B.V. Monumentenwacht Overijssel en Flevoland EuroSafe Solutions BV De Bruin Architecten Huls Bouwkostenmanagement FAME Groep PTH Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Deltion College

ZWOLLE

87

licentie nummer L 92.03.02 T 02.07.04 L 86.24.03 L 94.40.02 N 05.46.02 L 00.05.02 L 88.46.02 L 89.07.03 L 89.11.08 L 90.12.04 L 91.16.07 L 92.15.07 L 95.19.01 L 95.34.03 N 07.28.01 N 08.13.04 N 09.05.01 N 09.34.01 N 95.40.06 N 98.38.03 O 00.46.01 O 91.27.01 O 92.09.37

E T E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


woord vooraf

88

Bijlage 4 overzicht fabrikanten met productspecificaties in STaBu-systematiek per 31-12-2010


OVerZicHt FaBrikanten Met PrODuctsPeciFicaties in staBusysteMatiek Per 31-12-2010

89

naam organisatie

Plaats

3M nederland Bv www.3M.com/nl 3M nederland Bv ( Elektronica en telecommunicatie ) www.3M.com/nl a&T Save up Sales B.v. www.aentdakadvies.nl aabo trading company BV www.aabo.nl aBB Bv www.abb.nl aBB BV; Divisie Install.produkten ABB Busch-Jager www.busch-jaeger.de abeco dak en gevelconstructies B.v. www.abecodakengevel.nl abet B.v. www.abet.nl acO B.V. www.aco.nl acoustair Bv www.acoustair.com adT fire & Security www.adtfireandsecurity.nl aFn Products BV www.ashfordformula.nl agc Flat glass nederland B.V. www.agc-flatglass.com agentor B.v. www.agentor.nl agpo ferroli B.v. www.agpoferroli.nl agterhof houtprodukten Bv www.agterhof.nl airosonic international B.v. www.airosonicbv.nl ajax-chubb Brandbeveiliging B.V. www.ajaxchubb.nl akatherm international B.v. www.akatherm.nl akoestikon geluidsisolatie B.v. www.akoestikon.com akzo nobel Decorative Coatings B.V. Trimetal Bouwverven www.trimetal.nl alara - lukagro B.v. www.alara-lukagro.nl

LEIDEN LEIDEN MOLENHOEK BEUNINGEN EDE EDE VEGHEL IJSSELSTEIN DOETINCHEM MOERKAPELLE CAPELLE A/D IJSSEL ASSEN TIEL OUD-GASTEL BREDA GAANDEREN ENSCHEDE AMSTERDAM PANNINGEN CULEMBORG GROOT-AMMERS GROOT-AMMERS


90

naam organisatie albo deuren B.v. www.albo.nl alcoa architectuursystemen harderwijk www.alcoa.com/bcs alfa laval Benelux B.v. www.alfalaval.com allpro B.v. www.allprogiessen.nl almet nederland B.v. www.almet.nl alprokon aluminium B.v. www.alprokon.nl aluart aluminium Bv www.aluart.nl alusta natuurlijke ventilatietechniek B.v. www.alusta.com alveka Techn. handelsonderneming www.alveka.com alvon Bouwsystemen Bv www.alvon.nl aMi Bv www.ami.nl anda Kunststeen B.v. www.anda-kunststeen.nl andusta Bv www.andusta.com anker-tePPicHBODen Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG www.anker-teppichboden.de anlag international Bv www.anlag.nl aPi BV www.api.nl aPP all remove BV www.appallremove.nl applicom Brandpreventie Systemen Bv www.applicom.nl aquaberg Bv www.aquaberg.nl aralco nvS n.v. www.aralco.be armacell g.M.B.h. www.armacell.com armstrong Building Products BV www.armstrong.nl

Plaats ALBERGEN HARDERWIJK BREDA WAALWIJK BREDA BARENDRECHT NIEUWEGEIN ETTEN-LEUR VEENENDAAL NIEUW AMSTERDAM ARCEN IJSSELSTEIN-UT VENHORST DĂœREN EDE HARDERWIJK BEERS NIJMEGEN HOEVELAKEN WAREGEM ALMERE BREDA


91

naam organisatie armstrong Floor Products B.V. www.armstrong.eu artitec B.v. www.artitec.com arveon B.v. www.arveon.nl asona Benelux B.v. www.asona.nl astrimex B.v. www.astrimex.nl aTag verwarming nederland B.v. www.atagverwarming.com atecpro Bv www.atecpro.nl atlas acomfa B.v. www.atlasacomfa.nl automatische deuren record B.v. www.record-automatischedeuren.nl aWB / cV ketels www.awb.nl Basis B.v. www.basisbv.nl Bat continental BV www.batcontinental.nl Bauporte design entrances B.v. www.bauporte.com Baxi B.v. www.baxi.nl Bazo-Staalbeheer Bv www.bazo.nl BB-hoogeveen B.v. www.bb-rooster.nl BBK Bv www.bbkede.nl Berker B.v. www.berker.nl Berkvens Bv www.berkvens.nl Besam nederland Bv www.besam.nl Betalight B.v. www.betalight.nl Beton Son Bv www.betonson.nl

Plaats S-HERTOGENBOSCH DEN DOLDER ‘S-HEERENBERG AMSTELVEEN LEEK LICHTENVOORDE AMSTERDAM NOORDWIJKERHOUT DOORWERTH HELMOND KLARENBEEK WIJK BIJ DUURSTEDE HOOFDDORP NIJKERK VELP HOOGEVEEN EDE APELDOORN SOMEREN EDE PUTTEN SON


92

naam organisatie BeTon-induSTrie arTS Bv www.bia-beton.nl nv van Beveren Bi Select B.v. www.biselect.nl Biddle Bv www.biddle.nl Bik Bouwprodukten Bv www.bik-nl.com Bike-Safe B.v. www.bike-safe.nl Biral Pompen BV www.biral.nl Bisolar B.v. www.bisolar.nl Bloem Sealants Bv www.bloemsealants.com Bn international Bv www.bnint.nl Bod’or B.v. www.bodor.nl Bohebitat Building Products B.V. www.bohebitat.nl Boon edam nederland B.v. www.boonedam.nl BorSl Betonveredeling B.v. www.borel.nl Bosch Security Systems B.v. www.boschsecuritysystems.nl Bosch Thermotechniek B.v. Bouwmag B.v. www.bouwmag.nl Bouwspecialiteiten Schagen Bv www.bschagen.nl Bovema glas b.v. www.bovemaglas.nl Brakel atmos b.v. www.brakelatmos.com Breedveld Vouw- en Paneelwanden BV www.breedveld.com Bribus Bv www.bribus.nl Brink climate systems B.V. www.brinklclimatesystems.nl

Plaats WIJCHEN HOVES EELDE KOOTSTERTILLE OPMEER LAGE MIERDE AMERSFOORT RODEN DEN HAAG HUIZEN UDEN VOORBURG EDAM BEMMEL EINDHOVEN DEVENTER BUDEL MEDEMBLIK GENNEP UDEN DRUTEN DINXPERLO STAPHORST


93

naam organisatie BrK Brands europe ltd. www.brk.co.uk Brugman radiatoren www.brugman.net Bruynzeel interfinish B.V. www.bruynzeelinterfinish.nl Bruynzeel Keukens en Kasten Bv www.bruynzeel.com Bruynzeel Multipanel int. Bv www.bruynzeelmultipanel.com Bruynzeel vloeren www.bruynzeel-vloeren.nl Burgerhout B.v. www.burgerhout.nl Buva rationele Bouwprodukten Bv www.buva.nl calduran kalkzandsteen B.V. www.calduran.nl carport Harderwijk www.carportharderwijk.nl celmac ltd. www.cmesansys.com centendo B.V. www.centendo.com centercon B.V. www.centercon.nl climarad B.V. www.climarad.nl colt international BV www.coltinfo.nl comap nV/sa www.comap.fr comelit nederland B.V. www.nl.comelit.nl comhan Holland BV www.comhan.com companero www.companero.nl compri - aluminium www.compri-aluminium.nl conduct nederland www.conduct.nl coolmark B.V. www.coolmark.nl

Plaats COTHEN TUBBERGEN ROOSENDAAL BERGEN OP ZOOM ZAANDAM ROOSENDAAL ASSEN BARENDRECHT HARDERWIJK HARDERWIJK EEMNES DELFT ROTTERDAM OLDENZAAL DELFT DWORP DORDRECHT UITHOORN UTRECHT MEDEMBLIK BARENDRECHT BARENDRECHT


94

naam organisatie cooper safety B.V. www.coopersafety.nl corus kalzip www.kalzip.com crawford B.V. www.crawfordsolutions.nl cugla BV Bouwstoffen www.cugla.nl cWs nederland B.V. www.cws.com daalderop Bv www.daalderop.nl DaB Pumps BV www.dabpumps.com danfoss B.v. www.danfoss.nl de groot & visser Bv www.gv.nl De Hoop Peksoterneuzen B.V. www.dehoop-pekso.nl de Kock van gelder groep Bv www.kockvangelder.nl Bv de Meteoor www.meteoor.nl Bv dengo Bv www.dengo.nl BV Descol kunststof chemie www.descol.nl de Melker Bv www.melker.nl de vries Kozijnen B.v. www.devrieskozijnen.nl Dec international www.decinternational.com deceuninck Kunststof Bv www.deceuninck.nl defa Bell lux B.v. www.belllux.nl dejo Metaalindustrie B.v. www.dejo.nl dekker hout vianen Bv www.dekkerhout.nl Delbox corpy B.V. www.delboxcorpy.com

Plaats BREDA IJMUIDEN HEERHUGOWAARD BREDA ‘S-HERTOGENBOSCH TIEL DRUNEN SCHIEDAM GORINCHEM TERNEUZEN BENEDEN-LEEUWEN RHEDEN OOSTERWOLDE DEVENTER VEENENDAAL GORREDIJK ENSCHEDE ULVENHOUT NUMANSDORP WOLVEGA VIANEN HOEVELAKEN


95

naam organisatie delta nederland B.v. www.deltanederland.nl deMu Metaalindustrie B.v. www.demu.nl derako international Bv www.derako.com derBiguM nederland B.v. www.derbigum.nl doM-nederland www.dom-nederland.nl dorma van duin nederland B.v. www.dorma.nl dow Benelux B.v. www.styrofoam.nl DucO Ventilation & sun control www.duco.eu Duijvelaar Pompen BV www.dp.nl duofor B.v. www.duofor.nl Dura radiatoren BV the Heating company bvba www.duraradiatoren.nl duscholux nederland Bv www.duscholux.nl dutch engineering Bv www.dutchengineering.nl dutch Solar Systems www.dutchsolarsystems.com dycore B.v. www.dycore.nl dyka Bv www.dyka.com easywall Office www.easywall.nl eaton - holec B.v. www.eaton.com eBc www.ebc-ede.nl echoStreek Systeemvloeren Bv www.echostreek.nl economy garant System egS Bv www.egskozijnen.nl ecostream nederland www.ecostream.nl

Plaats WEERT UTRECHT ‘T ZAND DELFT RIJSWIJK DODEWAARD TERNEUZEN VEURNE ALPHEN A/D RIJN SLEEUWIJK DILSEN VIANEN ZOETERWOUDE ENSCHEDE OOSTERHOUT STEENWIJK UTRECHT HENGELO EDE LOCHEM APELDOORN UTRECHT


96

naam organisatie eland-Brandt www.elandbrand.nl elbo Technology B.v. www.elbotechnology.nl elster instromet B.v. www.elster.nl emco Benelux B.v. divisie Bouwtechniek www.emco-benelux.com enco Bv www.enco.nu enia carpet nederland B.V. www.eniacarpets.nl ePDM systems www.epdmsystems.nl eputan Kunststoftechiek B.v. www.eputan.nl erdo B.v. www.erdo.nl erico europe B.v. www.erico.nl eseP Milieutechniek BV www.esep.nl espero Bv www.espero.nl eternit B.v. www.eternit.nl eternit nv www.eternit.be eurocol Bv www.eurocol.nl eurodeur Bv www.euro-deur.nl europe look B.v. www.eurolook.nl euroSafe Solutions Bv www.eurosafe-solutions.nl eurovite nederland Bv www.eurovite.nl evva nederland B.v. www.evva.nl excellent systems en consultants B.V. www.excellentsystems.nl faay vianen Bv www.faay.nl

Plaats WORMER SON BREDA HEDEL HOOGVLIET GOIRLE LEMELERVELD MEERKERK CAPELLE A/D IJSSEL TILBURG WEERT WAALWIJK GOOR KAPELLE-OP-DEN-BOS WORMERVEER NIEUWKOOP BELFELD ZWOLLE EDE HENGELO EERBEEK VIANEN


97

naam organisatie faBroMonT ag www.fabromont.ch fakro nederland B.v. www.fakro.nl famostar www.famostar.nl fassawall B.v. www.fassawall.com felspartners B.v. www.felspartners.nl felstech B.v. www.felstech.nl fetim Bv www.fetim-bouwenenwonen.nl finstral nederland www.finstral-nederland.nl fire Technology B.v. www.firetechnology.nl fischer Benelux B.v. www.fischer.nl Fito Products B.V. www.fito.nl flamco Bv www.flamco.nl floor vouwhek Bv www.floorrolluiken.nl forbo adhesives nederland B.v. www.forbo.com forbo flooring B.v. www.forbo-flooring.nl foreco dalfsen Bv www.foreco.nl foreco houtconstructies B.v. www.foreco.nl formenta wego vlaggenmasten B.v. www.formentawego.nl fortecs B.v. www.fortecs.nl franke nv www.franke.be frits Jurgens B.v. www.fritsjurgens.com fSB nederland B.v. www.fw-nederland.nl

Plaats SCHMITTEN GROESBEEK VELP ZUTPHEN ZWOLLE OOSTERHOUT AMSTERDAM ZUTPHEN NIJMEGEN NAARDEN COTHEN GOUDA MAARTENSDIJK GENDEREN KROMMENIE DALFSEN GORINCHEM VAASSEN PURMEREND NINOVE SLOCHTEREN ZEEWOLDE


98

naam organisatie gavo B.v. www.gavo.net gea happel nederland B.v. www.gea-happel.nl gealan fenster-Systeme gMBh www.gealan.de geberit Bv www.geberit.nl geesa Bv www.geesa.nl gehlen zonwering Bv www.ambiance-zonwering.nl/gehlen generator company Projects B.V. www.generatorcompany.nl georg fischer n.v. www.georgfischer.nl gerbri Plastics B.V. www.gerbri.nl gerco Brandpreventie www.gerco.com gerdon (duivenwering) www.gerdon.nl geveke Besturingstechniek www.geveke-besturingstechniek.nl geveke Klimaattechniek www.geveke-klimaattechniek.nl gevelplan Bv www.gevelplan.nl geze Benelux Bv www.geze.com gibaco Bv www.gibaco.nl gipsbouw Bv www.gibo.nl gira www.gira.nl gnS www.gns.nl gorter luiken Bv www.gorterluiken.nl grohe nederland Bv www.grohepro.nl grona B.v. www.grona.nl

Plaats LIEREN ROTTERDAM BERKEL-ENSCHOT NIEUWEGEIN AMERSFOORT SITTARD RIDDERKERK EPE RIJSSEN SCHOONHOVEN BENNEKOM AMSTERDAM AMSTERDAM BENEDEN-LEEUWEN EINDHOVEN RIDDERKERK UTRECHT RADEVORMWALD WORMERVEER SCHAGEN ZOETERMEER VUGHT


99

naam organisatie grouttech Bv www.grouttechniek.com grundfos nederland B.v. www.grundfos.nl gu-nederland B.v. www.gu.nl gutterking nederland www.gutterking.nl gyvlon Bv www.gyvlon.nl haceka B.v. www.haceka.nl hager - Tehalit www.hager.nl hakron-nunspeet Bv www.hakron.nl halfen Bv www.halfen.nl hamat B.v. www.hamat.com handels- en adviesbureau van Beek Bv www.vbbv.com hansgrohe www.hansgrohe.nl Hc Barcol-air www.barcol-air.nl Hc Ps - Parkeergarage Ventilatiesystemen www.hcgroep.com hebo Kozijnen Bv www.hebo.nl Heco schrauben gmbH & co www.heco-schrauben.de Heering kunststof Profielen B.V. www.heering.eu helex Bv www.helex.nl hemmink B.v. www.hemmink.nl. henco industries www.henco.be henkel nederland B.v. www.henkel.nl henofa Bv www.henofa.com

Plaats NUNSPEET ALMERE EINDHOVEN ACHTERVELD GEERTRUIDENBERG AMERSFOORT ‘S-HERTOGENBOSCH NUNSPEET ENTER GENEMUIDEN GELEEN WESTKNOLLENDAM PURMEREND WAALWIJK HENGEVELDE SCHRAMBERG DEDEMSVAART BENNEBROEK ZWOLLE HERENTALS NIEUWEGEIN HENGEVELDE


100

naam organisatie henrad www.henrad.com heraklith nederland Bv www.heradesign.nl herbert Burda gmbh www.burda-online.com hercules Beton B.v. www.herculesbeton.nl hermans Techniek nl B.v. www.hermanstechniek.nl Hermeta Projectbouw BV www.hermeta.nl hertalan Bv www.hertalan.nl heycop Systemen B.v. www.heycop.nl hillhout Bergenco B.v. www.hillhout.com hirschmann Multimedia B.v. www.hirschmann-multimedia.nl hoefnagels groep B.v. www.hoefnagels.com holcim droge Mortel B.v. www.holcim.com holland goot B.v. www.hollandgoot.nl holland Mast B.v. www.hollandmast.nl Holland traffic control B.V. www.htcbv.com holonite Bv www.holonite.nl hondema Branddeuren B.v. www.branddeur.nl honeywell Bv www.honeywell.nl HOPPe Benelux www.hoppe.com hรถrmann nederland Bv www.hormann.nl houthandel geven B.v. www.houthandelgeven.nl houtindustrie ideaal Bv www.ideaal.nl

Plaats HERENTALS UTRECHT DUSSELDORF VENRAY KAATSHEUVEL ASPEREN KAMPEN NIEUWEGEIN ZWOLLE WEESP TILBURG ROTTERDAM DEIL MEERKERK MOERKAPELLE THOLEN WORMER AMSTERDAM VIANEN (UT) BARNEVELD WINTELRE ZEVENAAR


101

naam organisatie Hueck aluminium Profieltechniek Benelux BV www.eduard-hueck.de Hunter Douglas Plafondsystemen nederland www.luxalonplafonds.nl hygroTemp B.v. www.hygrotemp.nl i2 ingenieursbureau www.cd20.nl Icopal B.V. www.icopal.nl imtech Security Solutions www.imtech.nl inatherm Bv www.inatherm.nl inducoat Bv www.inducoat.com industrie en handelmij Bergschenhoek Bv www.ihb.nl innosource B.v. www.innosource.nl insulation Solutions B.v. www.insulationsolutions.nl integra Metal ceiling systems B.V. www.metalenplafonds.nl interland Techniek Bv www.interlandtechniek.nl interwand eibergen Bv www.interwand.nl isoBouw Systems Bv www.isobouw.nl isocal Benelux B.v. www.calsitherm.nl isolco Bv www.isolco.nl isolectra Bv www.isolectra.nl isonal aluminium Systemen Bv www.isonal.com isovlas oisterwijk Bv www.isovlas.nl ista nederland B.v. www.istanederland.nl itho Bv www.itho.nl

Plaats OUD GASTEL ROTTERDAM ALMERE ARNHEM GRONINGEN CAPELLE A/D IJSSEL WAALWIJK AMERSFOORT BERKEL EN RODENRIJS STAPHORST TILBURG ZAANDAM DORDRECHT EIBERGEN SOMEREN TILBURG MAARHEEZE CAPELLE A/D IJSSEL EINDHOVEN OISTERWIJK SCHIEDAM SCHIEDAM


OVerZicHt FaBrikanten Met PrODuctsPeciFicaties in staBusysteMatiek Per 31-12-2008 102

naam organisatie iVana grOeP www.ivana.com J.e. Stork air www.jestorkair.nl j.P.M. kok Handelsonderneming www.jpmkok.nl jadacare www.jadacare.nl James hardie europe B.v. www.jameshardie.nl Jan Kuipers nunspeet www.jankuipers-nunspeet.nl Jazo zevenaar Bv www.jazo.nl jecor Professioneel Bouw en techniek www.jecor.nl Jomaro international B.v. www.jomaro-international.nl Jomy B.v. www.jomy.nl Jonka Bv www.jonka.nl Jowitherm nederland Bv www.jowitherm.nl Jung www.hateha.nl KaBa nederland Bv www.kaba.nl Kabel-zaandam Bv www.kabelzaandam.com Kampmann gmbh www.kampmann.de Ke fibertec Benelux v.o.f. www.ke-fibertec.nl Kedge Safety Systems Bv www.kedge.nu Kegro deuren www.kegro.nl Keller Keukenfabriek Bv www.kellereurope.com kemper gmbh + co. kg www.kemper-appendages.nl Keramag nederland Bv www.keramag.nl

Plaats SASSENHEIM ZWOLLE SOEST HEINO AMSTERDAM NUNSPEET ZEVENAAR PUTTEN GEESTEREN BERGEIJK BERGAMBACHT DELDEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK NIJMEGEN ZAANDAM LINGEN STRIJEN GORINCHEM GROESBEEK ROOSENDAAL WAARDENBURG MAASTRICHT


103

naam organisatie Keramische industrie Sint Joris www.stjoris.nl Keratech gevelsystemen B.v. www.keratech.nl Kerzon - flameline B.v. www.kerzon.nl Kingspan Tarec industrial insulation nv www.kingspantarec.com Klimtechniek holland Bv www.klimtechniek.nl Klinger B.v. www.klinger.nl KMe germany ag www.tecu.com knauf aMF Plafonds bvba www.amfceilings.com Knauf insulation www.knaufinsulation.nl Knauf nederland Bv www.knauf.nl Koninklijke Mosa Bv www.mosa.nl Konvektco nederland Bv www.jaga.be Korado www.korado.com Kortleve B.v. www.kortleve.nl Köster afdichtsystemen B.v. www.koster-afdichtingssytemen.nl Krepel deuren www.krepel.nl Kreunen Kunststoffen lochem Bv www.dts-dorpels.nl KST Kalkzandsteen www.kstilburg.nl Kunststoffenindustrie attema Bv www.attema.nl Kupan B.v. www.kupan.com Kwadrant Kozijnoplossingen B.v. www.kwadrantkozijn.nl Kwartspil B.v. www.kwartspil.nl

Plaats BEESEL TILBURG ZAANDAM TURNHOUT DOETINCHEM ROTTERDAM DORDRECHT AARTSELAAR OOSTERHOUT UTRECHT MAASTRICHT ‘S-HERTOGENBOSCH HAREN LEERDAM HARDERWIJK KLARENBEEK LOCHEM TILBURG GORINCHEM ZELHEM DRIEBERGEN-RIJSENBURG OOSTERWOLDE


104

naam organisatie lambri international B.v. www.lambri.com lamikon www.lamikon.nl lander gevelarchitectuur Bv www.lander.nl leegwater houtbereiding Bv www.leegwater.nl leerkotte Bv www.leerkotte.nl legrand nederland B.v. www.legrandnederland.nl licotec daklicht Bv www.licotec.nl limburgia utiliteitsdeuren B.v. www.limburgia.nl limelight B.v. www.limelight.nl limeta Bv www.limeta.nl lindner nederland Bv www.lindnerned.nl lips nederland Bv www.lips.nl loading Systems nederland Bv www.loading-systems.nl loggere Metaalwerken Bv www.loggere.com louis ruijs www.louisruys.com lubron waterbehandeling Bv www.lubronwaterbehandeling.nl luxalon gevelsystemen nederland www.hunterdouglascontracts.com luxlight B.v. www.luxlight.nl M&T nederland www.save2000.nl Maars Projecten B.V. www.maarsgroup.com Maasland Security www.maaslandsecurity.nl Maco Beschlage Bv www.maco-europe.com

Plaats LELYSTAD APELDOORN KAATSHEUVEL HEERHUGOWAARD HENGELO BOXTEL DUIVEN HAELEN OUDENBOSCH BODEGRAVEN EDE RAAMSDONKSVEER LELYSTAD BREDA HENDRIK IDO AMBACHT OOSTERHOUT LEEK BERGEIJK EINDHOVEN HARDERWIJK SLEEUWIJK ZELHEM


105

naam organisatie Mado nederland Bv www.mado.com Magma industries B.v. www.magma.nl Magnum Holland cleophas & Fiebig technieken BV www.magnum.nl MaPei BeneluX n.V. www.mapei.be Marike europe B.v. www.marike.com Marmerindustrie heel B.v. www.marmerindustrie.nl Martens Prefab Beton B.V. www.martensgroep.nl Mauer locking Systems www.mauerlocks.com Mavotrans B.v. www.mavotrans.nl Mavro Bv www.mavro-ags.nl Maxit nederland B.v. www.maxit-benelux.com MBS Bv www.mbsbv.nl Mebin B.v. www.mebin.nl Mechaheat Bv www.mechaheat.nl Mecurity B.v. www.mecurity.nl MegaMix coรทperatie Ba www.megamix.nl Meilof riks Bv www.meilofriks.nl MeKa Meterkasten Bv www.meka.nl Mennens groep www.mennens.nl Merford akoustische Materialen www.merford.nl Merford deuren en roosters www.merford.nl Meridiana werzalit Bv www.werzalit-nederland.nl

Plaats EINDHOVEN RIDDERKERK THOLEN GRACE-HOLLOGNE DEN HAAG VENLO-WEST WAALWIJK AMERSFOORT ZOETERMEER `S-HERTOGENBOSCH EINDHOVEN ZALTBOMMEL `S-HERTOGENBOSCH WIJCHEN NUENEN ALMERE VEENDAM GROOT-AMMERS GRONINGEN GORINCHEM GORINCHEM NIEUWERKERK A/D IJSSEL


106

naam organisatie Merten nederland www.merten.nl Metaglas Bv www.metaglas.nl MhB bv www.mhb.nl Microbeton www.microbeton.nl Milin B.v. www.milin.nl Mondoor bv www.mondoor.nl Monier B.v. www.monier.nl Morgo aluminium Bv www.morgo.nl Morgo folietechniek B.v. www.morgofolietechniek.nl MTh Bouwproducten B.v. www.mthbouwproducten.nl Multifire international B.V. www.multifire.nl Multiwal B.v. www.multiwal.com n.v. Bekaert S.a. www.bekaert.com n.v. Joris ide S.a. www.joriside.be n.V. umicore s.a. Building Products www.vmzinc.be nassau indus deur Bv www.nassau-indus.nl nathan import/export B.v. www.nathan.nl natuurbeton Milieu B.v. www.natuurbetonmilieu.nl nautracom Bv www.nautracom.com nebiprofa B.v. www.nebiprofa.nl nedap nv divisie n-Trance www.n-trance.nl nedap Specials nv www.nedap.nl

Plaats HENGELO TIEL HERVELD KRIMPEN A/D IJSSEL NIEUWEGEIN ZALTBOMMEL MONTFOORT ZUTPHEN ZUTPHEN ENSCHEDE AMSTERDAM ALBLASSERDAM ZWEVEGEM ZWEVEZELE VILVOORDE OOSTERHOUT DUIVEN NEDERWEERT BAARN MOERDIJK GROENLO GROENLO


107

naam organisatie nederlandse Staal unie www.staalunie.nl nedzink Bv www.nedzink.com nefit B.V. www.nefitzakelijk.nl nelskamp dakpannen www.nelskamp.nl nemef Bv www.nemef.nl neviMa Bv www.nevima.nl new Style almelo / aerbike holland B.v. www.bikeeper.nl nHn closing solutions www.nhn-international.com nibo-Stone van nieuwenborg Bv www.nibostone.nl nijhuis Kunststof Kozijnen B.v. www.nkk.nl niko nederland www.niko.nl nivam B.v. www.nivam.nl nMc sa www.nmc.be nofisol europe B.V. www.nofisol.com nora flooring Systems B.v. www.nora.com/nl norbouw Bv www.norbouw.nl normbau www.normbau.de normTeQ Bv www.normteq.nl novoferm industrie B.v. www.novoferm.nl novoferm nederland B.v. woningbouw www.novoferm.nl oBo BeTTerMann nederland B.v. www.obo-bettermann.nl odS Bv www.odsbv.nl

Plaats STAMPERSGAT BUDEL DEVENTER SCHERMBECK APELDOORN AMERSFOORT ALMELO ROOSENDAAL VENLO RIJSSEN GORINCHEM LEEK EYNATTEN OOSTERHOUT KAATSHEUVEL APELDOORN RENCHEN HENGELO WAARDENBURG ALMELO MIJDRECHT BARENDRECHT


108

naam organisatie omnicol nederland Bv www.omnicol.info oostwoud international Bv www.oostwoud.com opstalan Bv www.opstalan.nl OrcOn www.orcon.nl orion Beton Bv www.orionbeton.com otis B.v. www.otis.com owa Benelux Bv www.owa.nl Pagette p/a Hamers & kesber www.hamersenkesber.nl Panasonic www.panasonic.nl Panelen Holland BV www.panelenholland.nl Parthos BV www.parthos.nl PeDak Meettechniek B.V. www.pedak.nl PeHa elektro B.V. www.peha-elektro.nl Peikko Benelux B.V. www.peikko.nl Pelgrim safety B.V. www.pelgrimsafety.nl Pentec snelrewaard BV www.pentecbv.nl Pflaum Bouwsystemen B.V. www.pflaum.nl Pfleiderer Benelux B.V. www.pfleiderer.nl PHOeniX Dichtungstechnik gmbH www.pdt-group.com Pilkington Benelux B.V. www.pilkington.nl Pirisol B.V. www.pirisol.nl Pittsburgh corning nederland BV www.foamglas.nl

Plaats HEDEL FRANEKER OISTERWIJK VEENENDAAL ENSCHEDE AMERSFOORT AMSTERDAM HUIZEN ‘S-HERTOGENBOSCH OOSTERWOLDE PANNINGEN HEYTHUYSEN ARNHEM ARNHEM BABBERICH OUDEWATER ALMELO VUGHT ALKMAAR ENSCHEDE RIJSSEN NIEUWEGEIN


109

naam organisatie Plan effect systeemwanden B.V. www.planeffect.nl Plastica Plaat BV www.plastica.nl Plooijer Zaandam B.V. www.plooijer.nl Pls international BV www.plsinternational.nl Pneuman BV www.pneuman.nl Polux B.V. www.polux.nl Poly Products BV www.polyproducts.nl Polycel B.V. www.polycel.com Polyplus kunststoffen B.V. www.polyplus.nl PreFa gmbH alu-dacher und Fassaden www.prefa.nl Prefab Beton Vebo B.V. www.vebo.com Prinssen sierpleisters B.V. www.prinssen.net Priva B.V. www.priva.nl Profine nederland B.V. www.profine-nederland.nl Projectbouw Van Boven BV www.van-boven.com Promaq nederland B.V. www.promaq.nl Promat BV www.promat.nl Protect-PBM www.protect-pbm.nl Q-railing europe gmbH & co kg www.q-railing.nl Quinn group Belgium n.v. www.quinn-radiators.net raab Karcher www.raabkarcher.nl radson nv - radiatoren www.radson.com

Plaats GELDERMALSEN WAALWIJK ZAANDAM SITTARD VOLENDAM ENKHUIZEN WERKENDAM GOUDA ASSEN OOSTERHOUT BUNSCHOTEN HAELEN DE LIER WAARDENBURG GORINCHEM HOOFDDORP UTRECHT BRUMMEN EMMERICH GROBBENDONK VRIEZENVEEN ZONHOVEN


110

naam organisatie recticel Bv insulation www.recticel.nl reflex nederland B.V. www.reflexnederland.nl rehau nv www.rehau.nl rehau nv afd e.K. www.rehau.nl reijntjes interproject volendam www.raamfolies.nl reinaerdt deuren Bv www.reinaerdt.com relius nederland B.v. www.reliushoeka.nl remeha B.v. www.remeha.com remmers Bouwchemie Bv www.remmersbouwchemie.nl renoliT BelgiuM n.v. www.alkorproof.com renson Bv www.renson.be renz nederland www.renzpostkasten.nl reppel Bv Bouwspecialiteiten www.reppel.nl reynaers Bv www.reynaers.nl rezi Sanitair nederland B.v. www.rezi.nl reznor europe Bv www.reznor.nl rheinzink Service nederland / wentzel B.v. www.wentzel.nl riverclack Benelux B.v. www.riverclack.nl rockfon Bv www.rockfon.nl rockwool Benelux B.v. www.rockwool.nl rockwool Benelux Bv ( divisie daken ) www.rockwool.nl rockwool Technical insulation B.v. www.rockwool.nl

Plaats KESTEREN BLESKENSGRAAF CA NIJKERK NIJKERK VOLENDAM HAAKSBERGEN DEURNE APELDOORN HOOGEVEEN OUDENAARDE WAREGEM ARNHEM DORDRECHT HELMOND VALKENSWAARD RUINERWOLD AMSTERDAM VUGHT ROERMOND ROERMOND ROERMOND ROERMOND


111

naam organisatie rodeca Systems Bv www.rodeca.nl rolflex nederland BV www.rolflex.nl rometa Metaalproducten Bv www.rometa.com romex Benelux www.romex-benelux.com roto frank Benelux www.roto-frank.com roto frank S.a. www.roto.be roval aluminium B.v. www.roval.nl rubet international B.v. www.securitontegels.nl/ rucon ventilatoren B.v. www.rucon.nl ruys vloeren Bv www.ruysvloeren.nl saB-Profiel BV www.sab-profiel.nl Safe Site B.v. www.safesite.nl Saint gobain ecophon B.v. www.ecophon.nl Saint gobain eurocoustic www.eurocoustic.com Saint gobain glass nederland www.saint-gobain-glass.com Saint gobain gyproc nederland B.v. www.gyproc.nl Saint gobain isover Benelux B.v. www.isover.nl Sapa Building System B.v. www.sapabuildingsystem.nl Saval Bv www.saval.nl schell gmbH & co. kg armaturentechnologie www.schell-armaturen.de Schellekens & Schellekens Bv www.schellekens.com Scheuten glasgroep www.scheuten.nl

Plaats ALPHEN A/D RIJN ULFT UDEN STABROEK MAASMECHELEN NIVELLES HELMOND HALSTEREN HARDERWIJK APELDOORN IJSSELSTEIN ALBLASSERDAM ETTEN-LEUR TILBURG VEENENDAAL VIANEN VIANEN BREDA BREDA MERCHTEM BEUNINGEN VENLO


112

naam organisatie Schlüter-Systems Kg www.schlueter-systems.nl Schneider electric B.v. www.schneider-electric.nl Schöck nederland b.v. www.schock.nl Schomburg B.v. www.schomburg.nl Schonox gmbh www.schoenox.nl Schoorsteentechniek Brummen Bv www.pahflex.nl Schrumpf Bouwstoffen Bv www.schrumpf.nl Schueco nederland B.v. www.schueco.nl schutz energietechniek gMBH & co.kg www.oude-elferink.nl/RT/ Sealskin B.v. www.sealskin.nl Sempervirens B.v. www.sempergreen.com Siedle nederland B.v. www.siedle.nl Siemens nederland n.v. www.siemens.nl SiKa group www.sarnafil.nl Skantrae B.v. www.skantrae.com Smits gemert B.v. www.smitsbedrijven.nl Smitsair Bv www.smitsair.nl Smitsair-JeTsystemen B.v. www.smitsair.nl snoek centraal stofzuiger apparatuur B.V. www.snoek.com Solatube p/a Techcomlight B.v. www.techcomlight.nl Solid air luchtverdeeltechniek Bv www.solid-air.nl Solid Solution B.v. www.solidsolution.nl

Plaats ARENDONK HAARLEM APELDOORN HOOGEVEEN ROSENDAHL-OSTERWICKECK BRUMMEN RAAMSDONKSVEER MIJDRECHT SELTERS WAALWIJK ZEIST UTRECHT DEN HAAG BRUSSEL ZEVENAAR GEMERT UITHOORN UITHOORN LEERDAM EDERVEEN AMSTERDAM Z.O. LOPIK


113

naam organisatie Sphinx Sanitair Bv www.sphinx.nl Spirotech Bv www.spirotech.nl stabag PcP BV www.stabagpcp.nl Stabalux B.v. www.stabalux.com Staco nederland B.v. www.stacoroosters.nl STago B.v. www.stago.nl Staka www.staka-dakluiken.nl STaS picture hanging systems www.stas.nl Steendam lab furnishing supplies www.steendam.nl Stelrad www.stelrad.com Sterkos Bv www.sterkos.nl STerTil Bv www.stertil.nl Stimex international gmbh www.stimex.nl Sto isoned B.v. www.sto.nl Stone international B.v. www.stonebv.nl Storax Bv www.storax.com Straatman Bv www.straatmanbv.nl Stratiform B.v. www.stratiform.nl Strikolith Bv www.strikolith.nl Strikotherm Bv www.strikotherm.nl Stuiver handelsonderneming Sunmaster nederland B.v. www.sunmaster.nl

Plaats MAASTRICHT HELMOND OUDENBOSCH DIEREN REUVER HOORN OOSTERHOUT EINDHOVEN ZWOLLE HERENTALS LEEUWARDEN KOOTSTERTILLE KRANENBURG-NUTTERDEN TIEL VENRAY ZWIJNDRECHT LICHTENVOORDE HARDERWIJK RAAMSDONKSVEER RAAMSDONKSVEER HAAKSBERGEN NIJKERK


114

naam organisatie Svedex Bv www.svedex.nl Svedex Kasten B.v. www.svedexkasten.nl SvK www.svk.be Swedamast Bv www.swedamast.nl sWeP international a.B. sales representative Benelux www.swep.net Syneo idee Systemen B.v. www.ideesystemen.com Sypla international B.v. www.sypla.com sypro Projektafbouw B.V. www.syproprojektafbouw.nl System floor Technics www.systemfloortechnics.nl Systemair B.v. www.systemair.nl Techem B.v. www.techem.nl Technea nederland B.v. www.technea.nl Tech-wood nederland Bv www.tech-wood.com Termokomfort nederland B.v. www.termokomfort.nl thermaflex nederland BV www.thermaflex.com Thermagas nederland Bv www.thermagas.nl Thermecon isolatie nederland Bv zierikzee www.thermecon.nl Thermisol handel Mij. www.thermisol.nl thermo Products BV www.thermoproducts.nl Thermochips ww.thermochips.nl Theuma www.theuma.nl Theunissen Technical Trading B.v. www.tttbv.nl

Plaats VARSSEVELD VARSSEVELD SINT-NIKLAAS LEEUWARDEN WARNSVELD LELYSTAD KAMPEN SCHIJNDEL DOETINCHEM ZWIJNDRECHT BREDA LEEUWARDEN RIJSSEN WEESP WAALWIJK MONTFOORT ZIERIKZEE BEEK EN DONK VLISSINGEN YERSEKE BUNSCHOTEN MALDEN


115

naam organisatie Thielco Staalindustrie Bv www.thielco.nl ThT Terpstra www.tht-terpstra.nl ThyssenKrupp Bouwsystemen B.v. www.thkb.nl Timmermans hardglas Bv www.timmermanshardglas.nl Tinga deuren & ramen B.v. www.tingadeuren.nl Titan wood B.v. www.accoya.com Tonzon www.tonzon.nl Tour & andersson B.v. www.tourandersson.nl Trespa international Bv www.trespa.com triflex BV www.triflex.nl TriMo d.d. www.trimo.nl Tri-o-light B.v. www.triolight.nl Troax B.v. www.troax.nl Tuinspeciaal B.v. www.tuinspeciaal.nl Twebo Tube Bv www.twebo.nl Tweha B.v. www.tweha.nl tyco thermal controls www.tycothermal.com tyco Valves & controls Distribution nederland www.tyco.com ubbink nederland Bv www.ubbink.nl ubel Transmark Bv www.ubel.nl uittenbosch ceramic Metals B.V. www.uittenbosch.nl uniblock Benelux B.v. www.uniblock.nl

Plaats REUVER HAULERWIJK VEENENDAAL HARDENBERG WINSUM ARNHEM ENSCHEDE ALPHEN A/D RIJN WEERT ZWOLLE BAKEL BARNEVELD LISSE UDEN ENSCHEDE EERSEL AMSTELVEEN BREDA DOESBURG WADDINXVEEN HEEL TILBURG


116

naam organisatie uniflex BV www.uniflex.nl unifloor underlay systems B.V. www.unifloor.nl unipro Bv www.unipro.nl uzimet Bv / St. Bouwlood vaculux Bv www.vaculux.nl vaillant Bv www.vaillant.nl valprevent B.v. www.valprevent.nl van Bruchem deurenfabriek Bv www.bruchem.nl Van Delft Profielen B.V. www.vandelft.eu Van Deudekom Plastics BV www.vandeudekom.nl Van ‘t Veer Projectzonwering www.vantveer.com van vuuren grou B.v. www.vanvuuren.nl van wylick isolerende Mortels Bv www.vanwylick.com vankan Bv www.vankan-dronten.nl vanlien noodverlichting www.vanlien.nl VaPe B.V. www.vape.nl vari-doors Schuifsystemen www.varidoors.nl vasco bvba www.vasco.be vBf international B.v. vBi verkoop maatschappij Bv www.vbi.nl vebo Staal B.v. www.vebo.com veKa ag verkoopkantoor nederland www.vekakozijn.nl velo-grip nederland www.velo-grip.nl

Plaats ECHT DEVENTER HAAKSBERGEN RIJSWIJK ‘S-HERTOGENBOSCH AMSTERDAM GORINCHEM ZALTBOMMEL WAALWIJK AMSTERDAM ROTTERDAM GROU HEESWIJK-DINTHER DRONTEN BARENDRECHT OUDEWATER EINDHOVEN DILSEN GELEEN HUISSEN BUNSCHOTEN HEESSELT WADDINXVEEN


117

naam organisatie velopa B.v. www.velopa.com velux nederland Bv www.velux.nl veMa Security www.vemasecurity.nl Vercoma communicatie systemen BV www.vercoma.nl vermeulen Kunststoftoepassingen B.v www.kunststofvloeren.nl verosol nederland B.v. www.verosol.nl Vertic nederland BV www.vertic.nl verwaard handelsonderneming Bv www.verwaard-bouwstoffen.com Verwol Projektafbouw BV www.verwol.nl vetrotech Saint-gobain europe B.v. www.vetrotech.com Viega nederland B.V. sanitair en c.V. systemen www.viega.nl villeroy & Boch nederland Bv www.villeroy-boch.com vilton B.v. www.vilton.nl vink Kunststoffen B.v. www.vinkkunststoffen.nl VlP Flexibele afscheidingen www.vlp.nl vossen natuursteen www.vossennatuursteen.nl VsH Flow control www.vsh-flowcontrol.nl waardo Beton Bv www.waardo.nl wago nederland www.wago.com walraven B.v. www.walraven.com warmteplan B.v. www.warmteplan.nl watts industries netherlands B.v. www.wattsindustries.com

Plaats LEIDERDORP DE MEERN RAAMSDONKSVEER WORMERVEER WADDINXVEEN EIBERGEN DEN HAAG ‘S-HERTOGENBOSCH SPANBROEK WEERT NAARDEN UTRECHT ALMERE DIDAM NAALDWIJK SOMEREN AMERSFOORT TIEL HARDERWIJK MIJDRECHT BRUMMEN EERBEEK


118

naam organisatie wavin nederland n.v. www.wavin.nl weber nederland B.v. www.weber-ned.nl Wedeflex Wand- en Dakprodukten B.V. www.wedeflex.nl westag nederland B.v. www.westag.nl western airconditioning B.v. www.western.nl wicona hydro Building Systems n.v. www.wicona.be wienerberger B.v. Verkoop Koramic dakpannen www.wienerberger.nl wienerberger Bricks B.v. www.wienerberger.com wilo nederland Bv www.wilo.nl winkhaus nederland B.v. www.fw-nederland.nl wiSa Bv www.wisa-sanitair.com wouter witzel eurovalve B.v. www.pcceurovalve.nl WPs Parking systems.B.V. www.wps-group.com wTh vloerverwarming Bv www.wth.nl wulfrank inbraakbeveiliging www.wulfrank.nl Wupor cellenbeton BV www.wupor.nl xella nederland B.v. www.xella.nl XsPlatforms B.V. www.xsplatforms.com ytong nederland Bv www.ytong.nl zehnder nederland Bv www.zehnder.nl Zinco Benelux B.V. www.zinco.nl zoontjens Beton Bv www.zoontjens.nl

Plaats HARDENBERG COEVORDEN ‘S-HERTOGENBOSCH LOPIK HOEVELAKEN HERENTALS ZALTBOMMEL ZALTBOMMEL BEVERWIJK ZEEWOLDE ARNHEM LOSSER EINDHOVEN DORDRECHT KWADIJK TILBURG GORINCHEM GORINCHEM GORINCHEM ZWOLLE AMSTERDAM TILBURG


woord vooraf

119

Bijlage 5 overzicht van goedgekeurde bestekservices per 31-12-2010


OVerZicHt Van De DOOr staBu gOeDgekeurDe BestekserVices Per 31-12-2010

120

naam organisatie • ACO BV • Akzo Nobel Decorative Coatings bv / Sikkens Bouwverven • Akzo Nobel International Paints Nederland bv • Alcoa Architectuursystemen Harderwijk • All-in Lifttechniek bv • Alprokon Aluminium Development BV • Alusta Natuurlijke Ventilatietechniek B.V. • Aralco Natural Ventilation Systems • BASF Nederland B.V., Construction Chemicals • BAZO Staalbeheer B.V. • Berkvens BV • Besam Nederland BV • Bike-Safe B.V. • Bolidt Kunststoftoepassing B.V. • Boon Edam Nederland B.V. • v.d. Bosch Beton b.v. • Brander Afbouw • Braverte B.V. • Breedveld mobiele wandsystemen • BUVA rationele bouwprodukten • Calduran Kalkzandsteen bv • Corus Kalzip • Dakmerk • Delta Nederland B.V. • Derako International BV • B.V. De Meteoor • B.V. Descol Kunststof Chemie • DORMA Van Duin Nederland B.V. • Dow Benelux B.V. • Duracryl Flooring System b.v. • Duscholux Nederland B.V. • Dycore B.V. • Dyka B.V. • EchoStreek Systeemvloeren BV • EcoTherm b.v. • Elcee Holland BV • Esha Waterproofing b.v. • Espero BV • Eternit BV • Euro-Deur B.V. • Fakro Nederland B.V. • Falco BV • Fermacell BV

• FermaRock • Fetim Professional • Fonofloor BV • Forbo Eurocol BV • Forbo Flooring B.V. • Foreco Dalfsen bv • Foreco Houtconstructies B.V. • FSB Nederland B.V. • Geze Benelux B.V. • Giverbo B.V. • GNS Branddeuren en Rolluiken B.V. • de Groot & Visser B.V. • Gyvlon bv • Heblad – Bladel • Henkel Nederland B.V. CERESIT – THOMSIT • Heraklith Nederland BV • Heras Nederland B.V. • Hoefnagels Groep B.V. • Holonite BV • Hoograven Trappenfabriek BV • Hörmann Nederland BV • Hunter Douglas Construction Elements (Luxalon) • Hunter Douglas Plafondsystemen Nederland • Icopal BV • I-DRAIN • IIGO Nederland BV • Imtech Access & Security Technology • Innotec / Scorpion Nederland BV • IsoBouw Systems bv • Isolco B.V. • Itho BV • Kegro Deuren • Kemper Keerwanden B.V. • Kingspan B.V. • Kingspan Insulation B.V. • Knauf Insulation B.V. • KONE B.V. • Kone Deursystemen B.V. • Koninklijke Mosa bv • Konvekto Nederland BV • Köster Afdichtingssystemen BV • Lafarge Gips BV • Laufen Benelux B.V. • Leven op Daken • Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V.


121

• Limburgia Utiliteitsdeuren B.V. • Limelight B.V. • Limeta B.V. • Linex Prefab B.V. • LSGI • LUX Elements GmbH & Co. KG • Mado Nederland b.v. • MAGNUM Holland • Martens Kunststoffen • MBI • MEA Drainage Systems • Metaglas BV • Meuwissen Bouwprodukten B.V. • Mitsubishi Elevator Europe BV • Mondoor Zweefdeuren BV • Monier B.V. • Nebiprofa • Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten • Nelskamp Dakpannen • Nemef BV • Omnicol Nederland BV • Opstalan B.V. • Otis BV Liften en Roltrappen • OWA Benelux BV • Pflaum Bouwsystemen B.V. • Pittsburgh Corning Nederland B.V. • Plastica Plaat B.V. • PPG Coatings Nederland BV • Profine Nederland B.V. • Promat B.V. • Redumax BV • REMMERS Bouwchemie BV • Renolit Belgium N.V. • RENSON NV • Reynaers BV • Rockfon BV • Rockwool Benelux • Rockwool Rockpanel B.V. • Roval Aluminium B.V. • SAB-profiel • Saba Dinxperlo BV • Saint-Gobain Ecophon B.V. • Saint-Gobain Glass Nederland • Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V. • Saint-Gobain Isover • Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

• SCHÖNOX GmbH • Schellekens & Schellekens B.V. • Schindler Liften B.V. • Schueco Nederland B.V. • Sika Nederland BV • Single-Ply Systems • Somfy Nederland bv • Sphinx Tegels • Sto Isoned B.V. • Storax BV • Strikotherm b.v. • Sunmaster Nederland B.V. • Themans bv • Thermecon Isolatie Nederland B.V. Zierikzee • Theuma deuren en kozijnen • Timmerselekt • Tinga Deuren & Ramen B.V. • Tremco Illbruck B.V. • Trespa International BV • Triflex BV • Troelstra & de Vries B.V. • Unidek B.V. • Uniflex BV • UNILIN SYSTEMS BV • VBI Verkoop Maatschappij BV • Vebo B.V. • Vebo Staal B.V. • VEKA Verkoopkantoor Nederland • VelopA B.V. • VELUX Nederland B.V. • VENIN • Verano • Vermeulen Kunststofvloeren BV • de Vries Kozijnen • Wédéflex Duurzame Daksystemen • Weston Isolatie BV • Wienerberger B.V. Verkoop Koramic dakpannen • Wienerberger Bricks B.V. • Wijzonol Bouwverven B.V. • Wisa B.V. • van Wylick Isolerende Mortels BV • Xella Nederland BV – Multipor • Xella Nederland BV – Silka • Xella Nederland BV - Ytong – Hebel • Zoontjens Beton BV


woord vooraf

122

Bijlage 6 geslaagden opleiding bestekschrijver seizoen 2009-2010


geslaagDen OPleiDing BestekscHrijVer seiZOen 2009-2010

123

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

W.A.H.T. (Werner) Berger T.S.P. (Teake) de Boer L. (Liselotte) Bolier R. (Richard) van der Burgh K.W. (Ka Wah) Chan S. (Sabina) Commu C.G. (Krista) Dekker E.J. (Ester) Geluk J.R. (Ramon) Gomez J.R. (Joost) Goossens D.J.M.G. (Dennis) de Groot K.H.B. (Kevin) Haenen F. (Frans) van Heemst J.J.A.M. van (Joris) Hellenberg Hubar R. (Ronald) Hillen P.J. (Paul) Hoppe L.A.J. (Bart) Janssens Th.J. (Thijs) de Jong

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

R.A. (Ronald) Klein Severt E. (Esther) van der Knaap C.F. (Coen) Lamers B.M. (Bas) Mauritsz E.R. (Erwin) van Meekeren N. (Nick) van Moerkerk E.O.I. (Olga) Nix D.A. (Dennis) Noorlander H. (Henk) van Oosterhout D.D. (Dennis) Pater R.J. (Remco) Ras N. (Niek) Schreurs E.D. (Evert) Veendijk N. (Niels) Visser M.E. (Riet) Waal W.M. (Wil) Wouters A.W. (Allard) Zijlstra R.L. (Ronald) Zorg


woord vooraf

124

Bijlage 7 STaBu-publicaties in 2010


staBu-PuBlicaties in 2010

125

STaBu-bulletin maart, juni, september (cursuseditie) en december 2010 staBu-jaarverslag 2009 in een papieren samenvatting en complete versie op website in elektronische vorm. uitgave 2010-1 bestaat uit: • Informatieboekje Uitgave 2010-1; • 1 dvd met de STABU-Catalogus 2010-1; • STABU Fabrikanten Index 2010-1; • BrisWarenhuis; • Verantwoording STABU-Catalogus 2010-1; • STABU Handleiding, uitgave maart 2008; • Achtergrond STABU-bestekssystematiek. uitgave 2010-2 bestaat uit: • Informatieboekje Uitgave 2010-2; • 1 dvd met de STABU-Catalogus uitgave 2010-2; • BrisWarenhuis; • Verantwoording STABU-Catalogus 2010-2; • Achtergrond STABU-bestekssystematiek; • STABU Handleiding, uitgave augustus 2010. staBu-m@il, digitale nieuwsbrieven, totaal 7 stuks: • 18 februari 2010 - Nieuws van STABU; • 25 maart 2010 – Uitgave STABU te downloaden; • 21 april 2010 – Jaarverslag 2009 – Stichting STABU; • 21 juni 2010 – STABUmai juni 2010; • 27 augustus 2010 – Downloaden STABU-uitgave 2010-2; • 5 oktober 2010 – STABU –in kort bestek-; • 10 december 2010 – Tarieven 2011.


woord vooraf

126

Bijlage 8a verantwoording STaBu-catalogus 2010-1


verantwoording STaBu-catalogus 2010-1

niveau KorTTeKSTen nieuwe paragraaftitels 01 Hoofdstuk 33. 33.55 KUNSTSTOF LEIEN. 33.56 KERAMISCHE EN BETONNEN LEIEN. nieuwe kortteksten; nieuwe groepsnamen 01 Hoofdstuk 33. 33.55.10 LEIENBEDEKKING, KUNSTSTOF SHINGLE. 33.56.10 LEIENBEDEKKING, KERAMISCHE LEI. 33.56.20 LEIENBEDEKKING, BETONNEN LEI. 02 Hoofdstuk 43. 43.34.50 METALEN DAKRANDELEMENT. 03 Hoofdstuk 61. 61.60.23 LUCHTHOEVEELHEIDSMETER. Uitbreiding in verband met het gebruik van luchthoeveelheidsmeter voor het regelen het luchtdebiet en luchtdruk. nieuwe kortteksten; bestaande groepsnamen 01 Hoofdstuk 40. 40.50.40 BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING. Toegevoegd ten behoeve van gevelisolatie houtvezel. 02 Hoofdstuk 54. 54.31.40 AANLEG METALEN BUISLEIDING, CORROSIEVAST-STALEN BUIS. 54.32.10 AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS. Uitbreiding in verband met het gebruik van waternevel-sprinklersleidingen van corrosievast staal (hoge druk) en sprinklerleidingen (normale druk) van kunststof. Bestaande kortteksten; toegevoegde rubrieken van nieuwe en/of bestaande groepsnamen 01 Hoofdstuk 22. 22.22.10 AANSLUITING AAN BESTAAND METSELWERK, groepsnamen toegevoegd. 22.22.20 AANHELING BESTAAND METSELWERK, groepsnamen toegevoegd.

niVeau sPeciFicatiegrOePsnaMen/sPeciFicaties nieuwe groepsnamen 01 B211245 B211465 B225140 02 B521630

KERAMISCHE LEI. BETONNEN LEI. KUNSTSTOF SHINGLE. LUCHTHOEVEELHEIDSMETER.

127


verantwoording STaBu-catalogus 2010-1

nieuwe groepsnamen; nieuwe specificaties 01 B211245.000.c01 B211465.000.c01 B225140.000.c01 B225140.500.c01 02 B521630.000.c01

KERAMISCHE LEI. BETONNEN LEI. KUNSTSTOF SHINGLE. EPDM SHINGLE. LUCHTHOEVEELHEIDSMETER.

Bestaande groepsnamen; nieuwe specificaties 01 R424500.450.c01 LEIENBEDEKKING, KUNSTSTOF. R424500.500.c01 LEIENBEDEKKING, KERAMISCH. R424500.550.c01 LEIENBEDEKKING, BETON. 02 R423300.100.c02 STELWERK ALUMINIUMCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-3-08). 03 A222001.700.c02 STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES. Deze specificatie vervangt op termijn (mogelijk al in update 2010-2) alle TGB-normen (6700serie). “Het Ministerie van VROM heeft bepaald te kunnen verwijzen naar deze al ingetrokken reeks normen. De documenten (de inhoud) bestaan nog, de TGB-normen zijn zelfs te koop en de meeste TGB-normen zijn nog vrij recent geactualiseerd. Echter, bouwwerken kunnen al worden getoetst met de constructieve Eurocodes, voor zover voorzien van een nationale bijlage en vertaald in het Nederlands. In de nationale bijlagen is een groot aantal verwijzingen opgenomen naar de nationale normen. Deze verwijzingen zullen blijven totdat er een aanvullende norm is opgesteld. In die aanvullende norm (‘restnorm’) komen dan de overgebleven bepalingen uit de nationale normen, die niet in de Eurocodes zijn opgenomen.” Bron: NEN BouwNieuws, december 2009. Voor meer informatie: www.eurocodes.nl of eurocodes@nen.nl Bestaande groepsnamen; aangepaste specificaties 01 In verband met de invoer van Eurocodes per 1 april 2010 en het daarmee samenhangende vervallen van de TGB-normen per 1 maart 2010 zijn regels verwijderd met betrekking tot verwijzingen naar de NEN 6702. De regels “Veiligheidsklasse” (bouwstofspecificaties over prefab betonvloeren en prefab houten vloeren) en “Veranderlijke belasting” (bouwstofspecificaties over prefab vloeren) vervallen. Gegevens kunnen nu worden beschreven in de geheel aangepaste specificatie A222001.700. c02 “Statische berekening constructies”, in de bij de korttekst behorende rubriek “berekeningen”. Procedures (aantallen, verantwoordelijkheid etc.) kunnen worden beschreven in artikel 01.05.10. In de veel voorkomende regel “sterkte en stijfheid” wordt de verwijzing naar de NEN 6702 vervangen door een meer algemene verwijzing met de grootheid “stuwdruk (Pw)”. Deze verandering zal geleidelijk worden ingevoerd.

128


verantwoording STaBu-catalogus 2010-1

02 Regels die verwijzen naar NEN 6763 (gelamineerd hout) en NEN 6722 (uitvoering beton) blijven gehandhaafd. Deze normen worden vooralsnog niet vervangen door de Eurocodes. 03 In de regels “genormaliseerde druksterkte” van metselsteen vervalt de verwijzing in klassen naar de NEN 6790, in plaats hiervan nu de opgave in N/mm2 zoals vermeld in de verschillende CE-productnormen. Bestaande specificatie; vervallen 01 B242410.011.c01 WARMGEWALST IPE PROFIEL (NEN-EU 19-86). B242410.011.c01 WARMGEWALSTE BREEDFLENSBALK (NEN-EU 53-86). B242410.011.c01 WARMGEWALSTE STALEN U-STAAF (NEN-EU 54-86). Specificaties vervallen in verband met vervallen normen. 02 R432410.000.b01 RAAPWERK. R432420.100.b01 WIT PLEISTERWERK. R432420.200.b01 CEMENTPLEISTERWERK. R432430.100.b01 WIT SCHUURWERK. R432430.200.b01 CEMENTSCHUURWERK. R432440.100.b01 SIERPLEISTERWERK, MINERAAL. R432440.200.b01 SIERPLEISTERWERK, KUNSTHARS. R432450.000.b01 SPUITPLEISTERWERK. R432450.800.b01 GESPOTEN ISOLATIEPLEISTERWERK. R432500.000.b01 BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING. Deze specificaties zijn samen gevoegd met de algemene specificaties.(Dat wil zeggen dat de R-b specificaties zijn geïntegreerd in de bijbehorende R-c specificaties.)

HelPteksten Toegevoegde helpteksten 01 02 03 04

NEN-EN 771-2 – tabel D1 toegevoegd. NEN-EN 1090-2 - tabellen B1, B2 en B3 toegevoegd. De verwijzingen naar hoofdstuk 00 zijn aangepast of verwijderd. De verwijzingen naar de Coördinatiewet “Sociale Verzekeringen” zijn gewijzigd in “Invorderingswet 1990” 2x. 05 Van de bepalingen die zijn vervallen, zijn ook de helpteksten verwijderd.

129


verantwoording STaBu-catalogus 2010-1

STaBu STandaard 2007 geen mutaties

niVeau BePalingen voorbladen 01 Het voorblad B00.10 BESTEKOMSLAG. De OPMERKING onder het attribuut “onder licentienummer: …..” is inhoudelijk geactualiseerd, de tekst “van de STABU CD-Rom” is vervallen en staat nu direct onder het attribuut “Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: …..”. 02 Het voorblad B00.20 TITELPAGINA. Zie 00.01.10.01. De tekst van het attribuut is aangepast. 03 Het voorblad B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN. De precontractuele attributen “- model inschrijvingsbiljet …..” en “- model staat van verrekenprijzen…..” zijn nu komen te vervallen. Aan de attributen “- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).” en “- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier).” zijn 5 punten toegevoegd (invulmogelijkheid). De OPMERKING onder het attribuut “- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier).” is aangepast conform 01.06.10. Zie 00.02.10.03 en 00.02.10.04 voor toevoeging van de attributen. Tenslotte zijn er nog enkele cosmetische wijzigingen (komma’s) doorgevoerd. Hoofdstuk 00 01 In het kader van de kwaliteitscontrole STABU2 en STABU-Element is gekeken naar de specificaties binnen hoofdstuk 00 (Algemeen). Na het bestuderen van de bepalingen binnen hoofdstuk 00 ALGEMEEN blijkt dat het grootste gedeelte gebaseerd is op de uitgangspunten van de U.A.V. 1989 (te herkenen aan de specificatiecode van de bepaling) en dat een gedeelte eigenlijk thuis hoort bij de voorbladen. Deze wijziging is besproken in de projectgroep administratieve bepalingen (PG01), de klankbordgroep STABU en intern in het technisch overleg. Alle partijen zijn akkoord gegaan met de wijziging. Via ons STABU bulletin en de gebruikersdagen is al een vooraankondiging gedaan betreffende de wijziging. Hierna de volledige verantwoording van het vervallen hoofdstuk 00 “ALGEMEEN” inclusief de consequenties. 02 Conform de opzet van de STABU-bestekssystematiek (zie STABU uitgave “Achtergrond STABUbestekssystematiek”) bestaat een bestek uit 6 besteksdelen, namelijk: - de beschrijving van het werk; - de daarbij behorende tekeningen; - administratieve bepalingen, standaard; - administratieve bepalingen, aanvullend; - technische bepalingen, standaard;

130


verantwoording STaBu-catalogus 2010-1

03

04

05

06

07

08

09

- technische bepalingen, aanvullend. In klassieke volgorde bevat het bestekboek 3 van deze 6 besteksdelen, namelijk: - administratieve bepalingen, aanvullend; - technische bepalingen, aanvullend, veelal in combinatie met - de beschrijving van het werk. Het besteksdeel “administratieve bepalingen, aanvullend”, oftewel het hoofdstuk 01 “VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN”, wordt vooraf gegaan in het bestekboek door het hoofdstuk 00 “ALGEMEEN”. In de nieuwe STABU-catalogus 2010-1 is dit hoofdstuk 00 geheel te vervallen, omdat veel bepalingen in dit hoofdstuk eigenlijk administratief aanvullend” zijn op de U.A.V. 1989 en dus eigenlijk thuis horen in hoofdstuk 01. Daarnaast zitten er in hoofdstuk 00 ook zogenaamde precontractuele zaken (aanbesteden) die buiten het bestek geregeld dienen te worden. Het gaat bij het vervallen van hoofdstuk 00 om alle onderstaande bepalingen uit dit hoofdstuk inclusief de bijbehorende bovenliggende artikelnummers, (sub)paragrafen en het hoofdstuk. 00.01.10.01. Specificatie A300001.000.a01 ALGEMENE OMSCHRIJVING. De inhoud van deze specificatie komt terug op het voorblad B00.20 TITELPAGINA in de plaats van het attribuut “Bestek ten behoeve van:…..” en is nu geworden: “Algemene omschrijving van het werk…..”. Op het voorblad B00.10 BESTEKOMSLAG kan men “Ten behoeve van …..” oppakken. 00.02.10.01. Specificatie A210015.000.a01 WERKTERREIN. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.15 gekoppeld als nieuwe bepaling 02. De specificatietitel is echter, conform de inhoud, gewijzigd in AANDUIDING WERKTERREIN. Dit om verwarring met de al bestaande bepaling onder 01.02.15.01 WERKTERREIN te voorkomen. 00.02.10.02. Specificatie A313010.000.a01 ROOILIJN. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.28 gekoppeld als nieuwe bepaling 02. Het specificatienummer is gewijzigd in A210028.000.a02. 00.02.10.03. Specificatie A312010.000.a01 BODEMGEGEVENS. De inhoud van deze specificatie komt nu terug op het voorblad B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN in de vorm van het nieuwe attribuut “- rapportage bodemgesteldheid…..”. 00.02.10.04. Specificatie A312020.000.a01 GRONDWATERSTANDGEGEVENS. De inhoud van deze specificatie komt nu terug op het voorblad B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN in de vorm van het nieuwe attribuut “- grondonderzoeksrapport met grondwaterstandgegevens…..”. 00.02.10.05 Specificatie A210005.008.a01 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.05 gekoppeld als nieuwe bepaling 04. 00.02.11.01. Specificatie A210038.001.a01 OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.38 gekoppeld als nieuwe bepaling 03.

131


verantwoording STaBu-catalogus 2010-1

10 00.02.11.02. Specificatie A210037.001.a01 OVERZICHT STELPOSTEN. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.37 gekoppeld als nieuwe bepaling 02. 11 00.02.11.03 Specificatie A210006.027.a01 OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S). Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.06 gekoppeld als nieuwe bepaling 14. 12 00.02.11.04. Specificatie A210038.002.a01 OVERZICHT GESCHATTE HOEVEELHEDEN. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.38 gekoppeld als nieuwe bepaling 04. 13 00.02.20.01. Specificatie A313020.000.a01 PEIL. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.28 gekoppeld als nieuwe bepaling 03. Het specificatienummer is gewijzigd in A210028.000.a03. 14 00.02.30.01. Specificatie B000020.000.a01 BOUWSTOFFEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.05 gekoppeld als nieuwe bepaling 05. De specificatietitel is echter, conform de inhoud, gewijzigd in OVERZICHT BESCHIKBAAR GESTELDE BOUWSTOFFEN. Het specificatienummer is gewijzigd in A210005.003.a01. 15 00.02.30.03. Specificatie B000020.000.a03 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.05 gekoppeld als nieuwe bepaling 06. Het specificatienummer is gewijzigd in A210005.003.a02. 16 00.02.40.01. Specificatie A210041.003.a01 VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.41 gekoppeld als nieuwe bepaling 02. De bijbehorende OPMERKING is geactualiseerd. 17 00.02.40.02. Specificatie A210006.011.a02 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.06 gekoppeld als nieuwe bepaling 15. 18 00.02.40.03. Specificatie A210006.026.a01 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.06 gekoppeld als nieuwe bepaling 16. 19 00.02.40.04. Specificatie A210040.006.a03 STORTING OP G-REKENING. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.40 gekoppeld als nieuwe bepaling 06. De bijbehorende OPMERKING is geactualiseerd. 20 00.02.40.05. Specificatie A210006.009.a01 VRIJWARING. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.06 gekoppeld als nieuwe bepaling 17. 21 00.03.10.01. Specificatie A210031.001.a08 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN. Deze specificatie is nu aan artikel 01.02.31 gekoppeld als nieuwe bepaling 05.

132


verantwoording STaBu-catalogus 2010-1

22 00.04.01.01. Specificatie A320000.000.a01 AANBESTEDING, EISEN EN GEGEVENS. De inhoud van deze specificatie komt nu, daar het over precontractuele zaken gaat, niet terug. Vervalt. 23 00.04.01.02. Specificatie A320000.000.a02 AANBESTEDING, INSCHRIJVING. De inhoud van deze specificatie komt nu, daar het over precontractuele zaken gaat, niet terug. Vervalt. 24 00.04.01.03. Specificatie A320000.000.a03 INSCHRIJVING. De inhoud van deze specificatie komt nu, daar het over precontractuele zaken gaat, niet terug. Vervalt. 25 00.04.01.05. Specificatie A200001.004.a01 ELEKTRONISCHE UITGAVE VAN HET BESTEK. De inhoud van deze specificatie komt nu, daar het over precontractuele zaken gaat, niet terug. Vervalt. Bovendien strookt de inhoud van de specificatie niet met het streven om aanbestedingen steeds meer via het internet te doen. Zie ook 00.04.02.04. 26 00.04.02.01. Specificatie A320000.000.a05 EUROPESE AANBESTEDING, EISEN EN GEGEVENS. De inhoud van deze specificatie komt nu, daar het over precontractuele zaken gaat, niet terug. Vervalt. 27 00.04.02.02. Specificatie A320000.000.a06 EUROPESE AANBESTEDING, INSCHRIJVING. De inhoud van deze specificatie komt nu, daar het over precontractuele zaken gaat, niet terug. Vervalt. 28 00.04.02.03. Specificatie A210006.026.a02 INLICHTINGEN OVER ONDERAANNEMING. De inhoud van deze specificatie komt nu, daar het over precontractuele zaken gaat, niet terug. Vervalt. 29 00.04.02.04. Specificatie A200001.004.a01 ELEKTRONISCHE UITGAVE VAN HET BESTEK. De inhoud van deze specificatie komt nu, daar het over precontractuele zaken gaat, niet terug. Vervalt. Bovendien strookt de inhoud van de specificatie niet met het streven om aanbestedingen steeds meer via het internet te doen. Zie ook 00.04.01.05.

133


woord vooraf

134

Bijlage 8b verantwoording STaBu-catalogus 2010-2


verantwoording STaBu-catalogus 2010-2

algeMeen 01 Hoofdstuk 33. Door onze gebruikers werden regelmatig vragen gesteld dan wel opmerkingen gemaakt over de plaats in onze systematiek. Van de valbeveiligingen voor op daken (hoofdstuk 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN); ook fabrikanten/leveranciers, vonden dit een vreemde plaats. Om aan deze wensen van onze gebruikers tegemoet te komen heeft STABU de valbeveiligingen ondergebracht in hoofdstuk 33 DAKBEDEKKINGEN, onder de gewijzigde paragraaf 33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN; de bestaande paragraaf 33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, RIETBEDEKKING is verplaatst naar paragraaf 33.85. De in hoofdstuk 33, onder de diverse paragrafen aanwezige vochtkeringen zijn verplaatst naar paragraaf 33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN, dit om de aansluiting met STABU-Element te verbeteren. 02 Hoofdstuk 81. Nieuw is toegevoegd hoofdstuk 81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN. In paragraaf 81.00 ALGEMEEN zijn, behoudens de titels volgens de 7-deling, geen Aanvullende Technische Bepalingen (ATB’s) opgenomen, deze bepalingen zijn in paragraaf 81.15 REVISIEBESCHEIDEN als werkbeschrijvingen opgenomen. Voor bepalingen betreffende GARANTIE(S) en WERKPLAN, zie hiervoor hoofdstuk 01, bepaling 01.02.22-01 en bepaling 01.02.26-04. De werkbeschrijving bevat ook besteksposten voor een functionele beschrijving van een hellend- en horizontaal transport van personen, besteksposten voor werkbescheiden alsmede besteksposten voor het leveren en in het werk brengen van roltrappen en rolpaden. Aansluitingen op balustraden van roltrappen en rolpaden zoals leuningen en balustraden alsmede elektrische voedingsleidingen voor roltrappen en rolpaden zijn niet in het hoofdstuk 81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN opgenomen. Leuningen en balustraden moeten in hoofdstuk 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN worden beschreven. Voedingsleidingen moeten in hoofdstuk 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES worden beschreven.

niveau KorTTeKSTen nieuwe paragraaftitels 01 Hoofdstuk 33. 33.85 OP TE NEMEN ONDERDELEN, RIETBEDEKKING. 02 Hoofdstuk 41. 41.00 ALGEMEEN. 03 Hoofdstuk 81 81.00 ALGEMEEN 81.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 81.12 WERKBESCHEIDEN 81.13 METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDR. STELLEN EN KEUREN

135


verantwoording STaBu-catalogus 2010-2

81.14 81.15 81.20 81.31 81.80

INSTRUCTIE/OPLEIDING REVISIEBESCHEIDEN BESTAAND WERK ROLTRAPPEN EN ROLPADEN STELPOSTEN.

Bestaande paragraaftitels; gewijzigd 01 Hoofdstuk 32. 32.43 KLIM- EN VALBEVEILIGING, gewijzigd in KLIMBEVEILIGING. 02 Hoofdstuk 33. 33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, RIETBEDEKKING, gewijzigd in OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN. Bestaande paragraaftitels; vervallen 01 Hoofdstuk 33. 33.48 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKPANNEN BEDEKKINGEN, inclusief de daarbij behorende kortteksten. 33.58 OP TE NEMEN ONDERDELEN, LEIENBEDEKKINGEN, inclusief de daarbij behorende kortteksten. 33.78 OP TE NEMEN ONDERDELEN, GEPROFILEERDE PLAATBEKLEDINGEN, inclusief de daarbij behorende kortteksten. nieuwe kortteksten; nieuwe groepsnamen 01 Hoofdstuk 81 81.11.10 HELLENDE PERSONENTRANSPORTVOORZIENING 81.11.20 HORIZONTALE PERSONENTRANSPORTVOORZIENING 81.13.10 ISOLATIEWEERSTANDMETING 81.31.10 ROLTRAP 81.31.20 ROLPAD. Bestaande kortteksten; rubriek aangepast 01 Hoofdstuk 32. 32.43.10 KLIMBEVEILIGING, rubriek 0, B363300 VALBEVEILIGING is veranderd in B363310 KLIMBEVEILIGING. Deze korttekst is gekoppeld aan het Bouwdeel D251300 LADDER/KLIMVOORZIENING. 02 Hoofdstuk 48. 48.51.60. ZONNELUIK, rubriek 0, B421720 LAMELLENZONNEROOSTER is veranderd in B421670 ZONNELUIK. Lamellenzonnerooster is voortaan te beschrijven in 38.40.20 (hoofdstuk 38 GEVELSCHERMEN)

136


verantwoording STaBu-catalogus 2010-2

nieuwe kortteksten; bestaande groepsnamen 01 Hoofdstuk 33. 33.85.10 RIETVORST. 02 Hoofdstuk 33. 33.88.10 LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 33.88.20 BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK, BITUMINEUZE DAKBAAN 33.88.30 KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOF FOLIE 33.88.50 VALBEVEILIGING. Deze kortteksten zijn gekoppeld aan de Bouwdelen: D231100 BUITENWAND D241000 HELLEND DAK D242000 PLAT DAK D243000 LUIFEL. 03 Hoofdstuk 81. 81.12.10 TEKENINGEN 81.12.20 INSTALLATIE-BEREKENING 81.13.20 BEPROEVEN/INREGELEN 81.13.30 IN BEDRIJF STELLEN 81.13.40 KEURING 81.14.10 INSTRUCTIE/OPLEIDING 81.15.10 REVISIEBESCHEIDEN 81.15.11 REVISIETEKENINGEN 81.15.12 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 81.15.13 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 81.80.10 STELPOSTEN. Bestaande kortteksten; vervallen 01 Hoofdstuk 33. 33.38.30 LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 33.48.10 LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 33.48.20 BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK, BITUMINEUZE DAKBAAN 33.48.30 KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOF FOLIE 33.58.10 LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 33.58.20 BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK, BITUMINEUZE DAKBAAN 33.58.30 KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOF FOLIE 33.68.10 LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 33.68.20 BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK, BITUMINEUZE DAKBAAN 33.68.30 KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOF FOLIE 33.78.10 LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 33.78.20 BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK, BITUMINEUZE DAKBAAN 33.78.30 KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOF FOLIE 33.88.10 LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD.

137


verantwoording STaBu-catalogus 2010-2

niVeau sPeciFicatiegrOePsnaMen/sPeciFicaties nieuwe groepsnamen 01 B-specificaties. B363310 KLIMBEVEILIGING B421670 ZONNELUIK B731000 ROLTRAP B732000 ROLPAD. 02 D-specificaties. D380100 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE D385100 ROLTRAP D385200 ROLPAD. 03 F-specificaties. F483100 HELLENDE PERSONENTRANSPORTVOORZIENING F483200 HORIZONTALE PERSONENTRANSPORTVOORZIENING. 04 R-specificaties. R031710 ISOLATIEWEERSTANDMETING R731000 MONTAGE ROLTRAP R732000 MONTAGE ROLPAD. nieuwe groepsnamen; nieuwe specificaties 01 B-specificaties. B363310.000.c01 B421670.000.c01 B731000.100.c01 B732000.100.c01 02 D-specificaties. D380100.000.c01 D385100.000.c01 D385100.100.c01 D385200.000.c01 D385200.100.c01 03 F-specificaties. F483100.000.b01 F483200.000.b01 04 R-specificaties. R031710.000.c01 R731000.000.c01 R732000.000.c01

KLIMBEVEILIGING ZONNELUIK ROLTRAP (NEN-EN 115-1-08) ROLPAD (NEN-EN 115-1-08). PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE ROLTRAP VERKEERSROLTRAP ROLPAD VERKEERSROLPAD. HELLENDE PERSONENTRANSPORTVOORZIENING HORIZONTALE PERSONENTRANSPORTVOORZIENING. ISOLATIEWEERSTANDMETING MONTAGE ROLTRAP MONTAGE ROLPAD.

138


verantwoording STaBu-catalogus 2010-2

Bestaande groepsnamen; nieuwe specificaties 01 A221000.000.c01 A222500.000.c01 A223001.000.c01 A223201.000.c01 02 R132310.100.c02

TEKENINGEN INSTALLATIE-BEREKENING REVISIETEKENINGEN MEETRAPPORT NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING, ASBEST (SC-530-08)

Bestaande groepsnamen; gewijzigd 01 B363300 KLIM- EN VALBEVEILIGING gewijzigd in B363300 VALBEVEILIGING. Bestaande specificatie; vervallen 01 B363300.000.c01 KLIMBEVEILIGING B363300.100.c01 BEVEILIGINGSKOOI deze zijn verplaatst naar B363310 KLIMBEVEILIGING. 02 B111410.051.C01 CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL (NEN 2741+a08) Deze B-specificatie is vervallen omdat de kenmerken vanuit de NEN 2741 behoren tot de resultaatseisen zoals is opgenomen in specificatie R434310.000.c01.105. 03 R436000.000.a03 VERWIJDEREN VERFLAGEN R436000.000.a04 KLEURTOEPASSING BUITENWERK R436000.000.a05 KLEURTOEPASSING BINNENWERK R436000.000.a06 SCHILDEREN LANGS BEGLAZING R436000.000.a11 KEUZE APPLICATIESYSTEEM R436000.000.a13 AFTEKENING REPARATIES R436000.000.a17 ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN R436000.000.a18 ONDERZIJDE BADKAMERDEUREN R436000.000.a14 NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN R436000.000.a15 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK R436000.000.a16 VOCHTGEHALTE HOUT R436000.000.a10 CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL. Deze Ra- specificaties zijn vervallen omdat de bijbehorende kenmerken, waar noodzakelijk, terugkomen in de R- of B- specificaties van de kortteksten.

HelPteksten Toegevoegde helpteksten 01 NEN-EN 12670, Natuursteen – Terminologie; Bewerken natuursteen toegevoegd. 02 Natuursteen, legpatronen toegevoegd.

139


verantwoording STaBu-catalogus 2010-2

niVeau BePalingen hoofdstuk 01 01 01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Specificatie A200001.000.a01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN. Deze specificatie is tekstueel aangepast, de twee errata van hoofdstuk 40 en het addendum van hoofdstuk 81 zijn toegevoegd. 02 41.00.10 INFORMATIE-OVERDRACHT, ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN. Specificatie A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT. Als bepaling 01 toegevoegd. STaBu STandaard 2007 erratum sept. ‘10 01 Hoofdstuk 40 STUKADOORWERK. Bijlage A: oppervlaktebeoordelingscriteria Bijlage C: tabel 13 pleistersystemen binnen. addendum sept. ‘10 01 Hoofdstuk 81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN.

140


woord vooraf

www.stabu.org

eitasinagro

susruc ethciregsfjirdeB moraad ne susruc ynapmoc-ni sla kjilegom koo njiz negnidielpo ne nessusruc edmeonroov ellA .eitasinagro nee nav nesnew ed po nemmets et fa teelpmoc ethciregsfjirdeb nee nav diehkjilegom ed nav tkaameg kiurbeg nebbeh seitasinagro edneglov eD :susruc ;tseW eitceriD DVD ;drooN eitceriD DVD ;somlaH ;nekeinhceteitaruatser susruc leedredno sla ,murtneC eitaruatseR laanoitaN ;gnilekkiwtnO deogtsaV grubmiL nenoW .gnimrawrevreolV HTW -

8002 galsrevraaJ

Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu.nl

141

STABU-jaarverslag 2010  

Verslag van het jaar 2010 van Stichting STABU te Ede