Page 1

Kerncijfers

2011


Activiteiten De toename van de activiteiten in het Sint-Fran­cis­kus­­ ziekenhuis wordt voor een aantal belang­rijke parameters gevisualiseerd in de grafiek hiernaast. Na de sterke groeiperiode 2007-2009 daalt het aantal patiënten in het dagziekenhuis lichtjes in 2010, om daarna opnieuw fors te stijgen in 2011. Het aantal mensen dat naar onze spoed­afdeling komt blijft toenemen en bereikte meer dan 22.000 patiënten in 2011. Het aantal ingrepen in het operatiekwartier blijft eveneens sterk toenemen.

Aantal opgenomen patiënten Aantal opnames

2007

2008

2009

2010

2011

%’11-’10

Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Neonatale Geriatrie PAAZ Intensieve Zorgen

3.306 2.434 684 961 39 744 607 354

3.358 2.458 708 1.032 32 836 666 413

3.479 2.561 851 1.034 39 833 770 425

3.717 2.661 877 1.089 39 881 917 410

4.054 2.877 988 1.171 42 909 914 400

9,1% 8,1% 12,7% 7,5% 7,7% 3,2% -0,3% -2,4%

Totaal

9.129

9.503

9.992

10.591

11.355

7,2%

Het aantal opnames in klassieke hospitalisatie groeit met 7,2 % in 2011. Met uitzondering van intensieve zorgen en PAAZ, is er een toename op elke afdeling, maar vooral de diensten heelkunde, geneeskunde en kinder- en jeugdgeneeskunde kennen een sterke groei.

Aantal verpleegdagen Aantal verpleegdagen

2007

2008

2009

2010

2011

%'11-'10

Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Neonatale Geriatrie PAAZ Intensieve Zorgen

14.675 13.000 1.951 4.449 366 17.742 9.122 2.444

15.008 13.463 1.932 4.744 282 17.835 8.995 2.245

15.354 13.606 2.223 4.631 308 18.016 10.400 2.235

16.003 13.351 2.465 4.938 318 19.415 12.770 2.177

18.038 14.214 2.609 5.100 383 20.231 12.843 2.015

12,7% 6,5% 5,8% 3,3% 20,4% 4,2% 0,6% -7,4%

Totaal

63.749

64.504

66.773

71.437

75.433

5,6%

Het aantal verpleegdagen in klassieke hospitalisatie vertoont een stijging met 5,6% in vergelijking met het jaar 2010. In 2011 wordt een bezetting behaald van gemiddeld 84%, met evenwel belangrijke piekmomenten doorheen het jaar. De ligduur is lichtjes gedaald en bedraagt 6,53 dagen in 2011 (t.o.v. 6,65 dagen in 2010).

2

kerncijfers 2011


Activiteit dagziekenhuis

Aantal forfaits

2007

2008

2009

2010

2011

%'11-'10

10.624

15.605

18.222

17.646

20.666

17,1%

Het aantal dagziekenhuisforfaits is fors gestegen met 17,1%. Zonder de miniforfaits komen we uit op 11.073, een stijging van 19%.

Herkomst van de opgenomen patiënten Onderstaande tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat in klassieke hospitalisatie werd opgenomen de voorbije 5 jaar. Over deze periode zien we voor elk van deze gemeentes een stijging van het aantal patiënten. In 2011 kent Heusden-Zolder een procentuele daling van 1% in vergelijking met 2010. Het absoluut aantal opnames vanuit Heusden-Zolder stijgt evenwel met ongeveer 180 patiënten. Aantal patiënten uit gemeente:

Procentueel aandeel gemeente:

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Heusden-Zolder Koersel Houthalen-Helchteren Beringen Beverlo Leopoldsburg Paal Lummen Heppen Zonhoven Ham Andere

2.529 1.405 1.314 593 541 468 373 286 214 191 154 1.061

2.836 1.398 1.352 578 564 510 339 308 231 205 151 1.031

2.844 1.515 1.455 592 647 509 407 338 220 199 178 1.088

3.141 1.453 1.500 652 650 535 472 353 249 208 193 1.185

3.324 1.595 1.644 649 691 527 466 388 279 284 184 1.324

28% 15% 14% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 12%

30% 15% 14% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 11%

28% 15% 15% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 11%

30% 14% 14% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 11%

29% 14% 14% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 3% 2% 12%

Totaal

9.129

9.503

9.992

10.591

11.355

100%

100%

100%

100%

100%

Aantal bevallingen 2007

2008

2009

2010

2011

%'11-'10

762

842

851

896

922

2,9%

2007

2008

2009

2010

2011

%'11-'10

Ambulant Gehospitaliseerd

12.051 5.363

13.339 5.626

14.346 6.079

14.668 6.190

15.673 6.476

6,9% 4,6%

Totaal

17.414

18.965

20.425

20.858

22.149

6,2%

976

918

976

909

982

8%

Aantal bevallingen

Het aantal bevallingen stijgt opnieuw met 2,9%.

Aantal spoedgevallen

Aantal MUG-ritten

Het totaal aantal spoedgevallen neemt toe met 6,2%, waarbij deze stijging groter is voor de ambulante ten opzichte van de opgenomen patiënten. Het aantal MUG-ritten stijgt met 8% ten opzichte van het jaar voordien. kerncijfers 2011

3


Aantal chirurgische ingrepen 2007

2008

2009

2010

2011

%'11-'10

Algemene narcose Lokale ingrepen

7.207 1.611

7.671 872

8.176 875

8.159 1.760

8.858 2.960

8,6% 68,2%

Totaal

8.818

8.543

9.051

9.919

11.818

19,1%

Het aantal ingrepen onder algemene narcose stijgt met 8,6%, terwijl het aantal lokale ingrepen opnieuw een forse stijging kent met 68% in vergelijking met vorig jaar. In totaliteit is er een toename met 19% van het aantal ingrepen die in de 6 operatiezalen worden uitgevoerd.

Andere cijfergegevens

Aantal RX-onderzoeken Aantal labo-onderzoeken Aantal raadplegingen

2007

2008

2009

2010

2011

%'11-'10

73.451 794.814 95.250

76.339 1.178.687 104.051

80.529 1.359.822 106.777

81.382 1.429.574 111.093

85.238 1.552.445 120.274

4,7% 8,6% 8,3%

De vermelde parameters geven eveneens de blijvende groei in activiteiten weer.

Beddenstructuur Erkende bedden versus verantwoorde bedden Door de 15 extra A-bedden beschikt het Sint-Franciskusziekenhuis sinds 22/06/2009 over 244 erkende bedden, waarbij in onderstaande tabel de verdeling over de verschillende diensten wordt weergegeven. Sinds de invoering van het huidige financieringssysteem op 1/7/2002 is echter het aantal verantwoorde bedden van belang voor de bepaling van het budget dat het ziekenhuis jaarlijks toekomt. Het aantal verantwoorde bedden wordt berekend op basis van de behandelde pathologie in combinatie met de ernstgraad gedurende een bepaald jaar. Het aantal verantwoorde bedden in het Sint-Franciskusziekenhuis is in 2011 gestegen met 7 bedden, en dit aantal ligt beduidend hoger dan het aantal erkende bedden voor de vijf voorbije jaren.

Erkende bedden

Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Geriatrie PAAZ (30+15 vanaf 22/06/09) Totaal

4

kerncijfers 2011

Verantwoorde bedden 1/7/0730/6/08

1/7/0830/6/09

1/7/0930/6/10

1/7/1030/6/11

1/7/1130/6/12

58 58 15 20 48 45

64 64 15 18 58 30

62 62 15 19 59 30

57 58 15 19 63 45

57 58 15 19 60 45

58 58 15 21 64 45

244

249

247

257

254

261


Financieel verslag Balans en resultatenrekening De activiteitengroei weerspiegelt zich in positieve zin in de cijfers. In hetgeen volgt wordt eerst een overzicht gegeven van de evolutie van enkele belangrijke ratio’s over de laatste 5 jaar. Vervolgens worden de balans en de resultatenrekening van 2011 in vergelijking met deze van 2010 toegelicht.

Enkele ratio’s

Liquiditeit Current Ratio Liquiditeit Acid Ratio Solvabiliteit (EV/TV)

Netto-bedrijfskapitaal Netto Cash-flow (CF-aflossingen) Overgedragen resultaat + reserves

2007

2008

2009

2010

2011

1,51 1,45 30,4%

1,51 1,46 31,0%

1,37 1,33 30,6%

1,39 1,34 37,0%

1,29 1,24 34,9%

2007

2008

2009

2010

2011

9.241.867 4.997.518 12.409.652

10.353.295 3.931.162 14.668.468

9.054.845 3.301.218 17.602.244

9.931.354 3.158.673 19.709.188

8.120.582 2.505.781 21.287.859

Een deel van het overgedragen resultaat werd de afgelopen jaren en ook in 2011 gereserveerd voor de financiering van het eigen aandeel van reeds lopende en/of nog op te starten bouwwerken.

kerncijfers 2011

5


Balans ACTIVA

Codering

Boekjaar 2011

Boekjaar 2010

Vaste activa

20/28

62.924.548,25

54.975.153,77

I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III.Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa

20 21 22/27 28

1.398.072,77 430.891,21 60.983.728,24 111.856,03

1.424.372,76 470.164,30 52.968.759,88 111.856,83

Vlottende activa

29/58

50.389.376,86

49.935.653,33

29 3 40/41 400/409 41 51/53 54/58 490/1

13.819.546,71 1.184.583,22 21.852.614,16 20.251.290,91 1.601.323,25 8.288.387,09 4.786.020,88 458.224,80

14.404.033,38 1.248.456,39 17.846.131,15 16.201.334,46 1.644.796,69 15.424.655,98 640.261,50 372.114,93

20/58

113.313.925,11

104.910.807,10

Codering

Boekjaar 2011

Boekjaar 2010

10/15-18

39.505.445,88

38.831.293,27

10 12 13 14 15 18 16

781.925,78 0,00 5.000.000,00 16.287.858,83 17.435.661,27 0,00 3.402.496,99

781.925,78 0,00 4.800.000,00 14.909.188,33 18.340.179,16 0,00 2.552.628,93

70.405.982,24

63.526.884,90

V. Vorderingen op meer dan één jaar VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Vorderingen voor prestaties B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

PASSIVA Eigen vermogen I. Dotaties,inbreng en giften in kapitaal II. Herwaarderingsmeerwaarden III. Reserves IV. Overgedragen resultaat V. Investeringssubsidies VI. Sluitingspremies VII. Voorziening voor risico's en kosten Schulden

6

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden B. Handelsschulden C. Voorschotten Ministerie van Volksgezondheid D. Overige schulden

17 170/4 175 177 178/9

41.956.734,16 41.619.784,59 0,00 336.949,57 0,00

37.926.619,01 37.589.669,44 0,00 336.949,57 0,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden > 1 jr die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Lopende schulden D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden m.b.t. belast., bezold. & soc. lasten F. Overige schulden

42/48 42 43 44 46 45 47/48

26.888.517,75 3.656.290,42 1.548.773,83 17.204.646,86 0,00 4.474.121,14 4.685,50

24.118.670,71 2.659.823,68 746.512,46 16.475.667,63 0,00 4.232.164,44 4.502,50

X. Overlopende rekeningen

492/3

1.560.730,33

1.481.595,18

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

113.313.925,11

104.910.807,10

kerncijfers 2011


Resultatenrekening 2011

2010

I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet Verpleegdagprijs Inhaalbedrag Supplementen kamers Forfaits conventies RIZIV Opbrengsten nevenaktiviteiten Farmaceutische en andere produkten Honoraria B. Geactiveerde interne produktie C. Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfssubsidies Overige

70/74 70 700 701 702 703 704 705 709 72 74 740 741/9

76.902.125,65 69.563.750,18 27.922.900,26 -480.800,26 354.225,98 2.275.588,62 242.512,73 8.545.263,56 30.704.059,29 107.241,55 7.231.133,92 0,00 7.231.133,92

70.053.350,73 63.604.248,87 26.314.435,70 -470.679,05 332.396,35 1.970.969,15 231.518,54 7.571.814,74 27.653.793,44 88.364,08 6.360.737,78 0,00 6.360.737,78

II. Bedrijfskosten A. Voorraden en leveringen 1. Inkopen 2. Wijziging voorraad B. Diensten en leveringen effectief Vergoeding honoraria geneesheren C. Bezoldigingen en sociale lasten D. Afschrijvingen E. Waardeverminderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Overige bedrijfskosten

60/64 60 600/8 609 610-8 619 62 630 631/4 635/7 640/8

75.089.775,71 13.346.517,59 13.282.644,42 63.873,17 5.868.373,97 23.775.481,79 26.693.258,02 5.079.939,62 119.826,41 152.206,68 54.171,63

67.401.330,09 11.720.782,39 11.823.173,00 -102.390,61 5.016.690,85 21.902.174,13 25.047.003,00 3.391.444,56 235.475,55 45.103,97 42.655,64

III. Bedrijfswinst Bedrijfsverlies

70/64 64/70

1.812.349,94

2.652.020,64

IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten financiële vaste activa B. Opbrengsten vlottende activa C. Subsidies in kapitaal en intresten D. Andere financiële opbrengsten

75 750 752 753 754/9

1.801.583,41

458.316,25

146.194,12 1.582.124,39 73.264,90

139.187,68 260.940,52 58.188,05

V. Financiële kosten A. Kosten investeringsleningen B. Kosten kredieten korte termijn C. Diverse financiële kosten

65 650 656 657/9

1.618.194,42 1.605.064,52 136,61 12.993,29

895.620,59 873.353,90 160,75 22.105,94

VI. Winst Verlies

70/65 65/70

1.995.738,93

2.214.716,30

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A.Terugneming van afschrijvingen en van waardevermindering op IVA B. Terugneming van waardevermindering FVA C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie VA E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar F. Opbrengsten m.b.t. vorige boekjaren

76 760 761 762 763 764/8 769

925.952,22

423.482,99

373.823,58

21.591,79

932,10 551.196,54

1.804,13 400.087,07

66 660

1.343.020,65 2.684,13

531.254,96 166.536,10

1.271.393,95

269.797,80

7.263,52 61.679,05

64.034,73 30.886,33

1.578.670,50

2.106.944,33

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitz. afschrijvingen en waardeverm. op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverm. op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitz. risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van VA E. Andere uitz. kosten van het boekjaar F. Kosten m.b.t. vorige boekjaren

661 662 663 664/8 669

IX. Winst van het boekjaar Verlies van het boekjaar

70/66 66/70

kerncijfers 2011

7


Korte bespreking van de balans en de resultatenrekening De balans Het balanstotaal stijgt van € 104.910.807 in 2010 naar € 113.313.925 in 2011. Aan de actiefzijde stijgen de vaste activa met bijna € 8.000.000 voornamelijk door de groei in materiële vaste activa en meer specifiek in terreinen en gebouwen en vaste activa in aanbouw. De vlottende activa blijven nagenoeg constant in totaliteit. Binnen deze rubriek stijgen de vorderingen op ten hoogste één jaar met € 4.000.000 en dalen de liquide middelen en beleggingen met ongeveer € 3.000.000. Aan de passiefzijde blijft het eigen vermogen ongeveer stabiel, door de even grote stijging in het overgedragen resultaat als de afname in investeringssubsidies. De financiële schulden op lange termijn stijgen met € 4.100.000 (vnl. bouwkredieten). De schulden op ten hoogste 1 jaar stijgen met € 2.800.000. De ratio eigen vermogen / balanstotaal daalt van 37,0% naar 34,9% door het gelijk blijven van het eigen vermogen, terwijl het balanstotaal stijgt met 8%.

De resultatenrekening In 2011 werd een positief resultaat geboekt van € 1.578.671. Vóór uitzonderlijke kosten en opbrengsten is het resultaat € 1.995.739. Het personeelsbestand is in 2011 opnieuw aanzienlijk aangegroeid met 18,38 FTE tot 442,63 FTE en er werd voor een bedrag van € 11.222.700 geïnvesteerd waaronder voor 7.330.000 in gebouwen en terreinen en voor € 1.408.000 in medische apparatuur. Dit positieve bedrijfsresultaat kan enerzijds aangewend worden voor de opbouw van de reserves van het ziekenhuis waarmee het eigen aandeel van de bouw- en verbouwingswerken kan gedragen worden. Anderzijds is een verdere aangroei van het overgedragen resultaat absoluut noodzakelijk voor de versterking van het eigen vermogen van het SFZ dat nog steeds onder het gemiddelde (ongeveer 40%) van de Vlaamse private ziekenhuizen ligt.

Bert Coenen & Ann Vanheel

8

kerncijfers 2011

Intro 35  

medisch vaktijdschrift, jaarverslag 2011

Intro 35  

medisch vaktijdschrift, jaarverslag 2011

Advertisement