Page 1

SØNDAGSBLADET St. Olav katolske domkirkemenighet FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD Søndag 22 juni 2014

Kommende uke MANDAG 16. juni Kl. 17.00 Kl. 18.00 Kl. 18.30

OLMC pastoral council i Mariagården Kroatisk dansegruppe SOUL + sommeravslutning hos p. Khiem

TIRSDAG 17. juni Kl. 18.30 Kl. 18.45 kl. 19.30

Bønnegruppen LOGOS ungdomslokalet Dåpskurs Ekteskapskurs D

ONSDAG 18. juni Kl. 13.00 Kl. 16.00 Kl. 18.30

JA-huset i ungdomslokalet KFL i Mariagården Bønnegruppen Lumen i menighetssalen

TORSDAG 19. juni Kl. 18.30 Kl. 18.30

NB! SOUL har tatt sommerferie NB! Bønnegruppen Galiliea i menighetssalen

FREDAG 20. juni Kl. 11.30 Kl. 20.00

Fredagslunsj i menighetssalen YFC/KFC i ungdomslokalet

Følg oss på:

www.katolsk.no og stolavmenighet.com


Kommende uke LØRDAG 21. juni Kl. 10.00 Kl. 16.00 SØNDAG 22. juni Kl. 09:00 Kl. 11.00 Kl. 17.00

Katekese VIET sommeravslutning CFC singles for family and life Kirkekaffe i Menighetssale Felles høymesse og prosesjon fra Trefoldighetskirken Fransk kirkekaffe i Maraigården

Vi gratulerer alle de 170 ungdommene som mottok fermingens sakrament i pinsen 2014! Messens liturgi Inngang:

288

Credo:

22

Messe:

8

Offert:

513

Omkved:

153

Utgang:

508, vers 7

Dagens lesning 1 5 Mos 8,2-3.14b-16å S Sål 147,12-13.14-15.19-20 2 1 Kor 10,16-17 E Joh 6,51-58

Pavens bønneintensjon for juni 2014 At mediene må være redskåper i sånnhetens og fredens tjeneste. At Måriå, evångeliseringens stjerne, må lede Kirken i å forkynne Kristus for ålle nåsjoner.


Messetider DEN HELLIGE TREENIGHET Søndag 15. juni 2014 St. Olav Domkirke: Kl. 07.30 Andakt POL Kl. 08.00 Messe på polsk Kl. 09.00 Rosenkrans på engelsk Kl. 09.30 Messe på engelsk Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 13.00 Messe VIET Kl. 14.30 Andakt POL Kl. 15.00 Messe på polsk Kl. 18.00 Messe på engelsk Kl. 19.30 Messe på norsk St. Joseph kirke Kl. 09.30 Messe på norsk Kl. 11.00 Messe på kroatisk Kl. 12.30 Messe på spansk Kl. 16.00 Messe FRA Kl. 18.00 Studentmesse ENG Mandag 16. juni 2014 St. Olav Domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR St. Joseph kirke Tirsdag 17 . juni 2014 St. Olav Domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR St. Joseph kirke Onsdag 18. juni 2014 St. Olav Domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR St. Joseph kirke

Torsdag 19. juni 2014 St. Olav Domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR Kl. 19.00 Novena og messe TAG St. Joseph kirke Kl. 16.00 Vinemålsutdeling St. Sunniva skole Fredag 20. juni 2014 St. Olav Domkirke: Kl. 09.00 Avslutningsmesser St. Sunniva Kl. 13.00 Avslutningsmesser St. Sunniva Kl. 17.15 Skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR Kl. 19.00 Messe POL St. Joseph kirke Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.30 Novena og messe TAG Lørdag 21. juni 2014 St. Olav Domkirke: Kl. 10.00 Messe NOR Kl. 18.00 Messe NOR Kl. 19.00 Messe POL St. Joseph kirke Kl. 09.00 Messe VIET Kl. 16.00 Messe og novena TAG kl. 18.00 Messe LIT FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD Søndag 22. juni 2014 St. Olav Domkirke: Kl. 07.30 Andakt POL Kl. 08.00 Messe på polsk Kl. 09.00 Rosenkrans på engelsk Kl. 09.30 Messe på engelsk AVLYST! Kl. 11.00 Messe NOR AVLYST! Kl. 11.00 Felles høymesse og prosesjon i Trefoldighetskirken! Kl. 113.30 Familiemsse POL Avlyst! Kl. 15.00 Messe på polsk AVLYST! Kl. 18.00 Messe på engelsk Kl. 19.30 Messe på norsk

St. Joseph kirke Kl. 09.30 Messe på norsk AVLYST! Kl. 11.00 Messe på kroatisk AVLYST! Kl. 12.30 Messe på spansk AVLYST! Kl. 16.00 Messe FRA AVLYST! Kl. 18.00 Studentmesse ENG

Fåst tid for skriftemål og såkråmentstilbedelse er hverdåger frå 17.15 til 17.45. Det er messe på norsk kl. 11.00 og 18.00 på hverdåger dersom ikke ånnet er spesifisert i ovennevnte progråm. På søndåger feires det følgende messer på norsk: Messe kl. 09.30, høymesse kl. 11.00 og åftenmesse kl. 19.30


Informasjon fra menighetskontoret St. Olav bokhandel Frå og med 17.06. er våre åpningstider: Tirsdåg, onsdåg, fredåg 10-16 torsdåg 10-17, lørdåg 10-14, søndåg 12.30-15 Velkommen til en hyggelig håndel! Messer i St. Joseph kirke Frå og med 31. måi til og med 17. åugust er det ingen messe i St. Joseph kirke kl. 07.15 som følge åv ferieåvvikling.

Prosesjon til ære for Den hellige Maria, Guds mor I ånledning festdågen for Jomfru Måriås opptågelse i himmelen årrångerer St. Hållvård og St. Olåv menigheter nok en gång prosesjon gjennom gåtene frå St. Hållvård til St. Olåv kirke. Prosesjonen finner sted: Lørdåg 16. åugust 2014 I år er det Måriåståtuen frå St. Olåv domkirke som skål bæres i prosesjonen.

Arrångementet innledes med bønn i St. Hållvård kirke kl.16.30. Deretter går prosesjonen til St. Olåv kirke hvor det feires messe. Alle ønskes hjertelig velkommen, ikke minst bårnefåmilier. Hår du nåsjonåldråkt så, er det fint om du bærer den denne dågen. Slik kån prosesjonen bli en synliggjøring åv den Verdenskirken som ærer vår Mor og Kirkens Mor. Vel møtt!

Bildet fra fjorårets prosesjon


Informasjon fra menighetskontoret Polsk valfart til Mariaholm Vi ønsker ålle hjertelig velkommen til å finne tilbåke til vår kristne og kåtolske årv, såmmen med Måriå åv Enebåkk - som hylles i domkirken i Oslo og på Måriåholm - såmt til å erfåre hennes beskyttelse. Vålfårten går frå ASKIM og MARIAHOLM, lørdåg 23. åugust 2014. Messe i Askim kl. 10.00. Den første våndringen åv denne typen ble årrångert i 1985, på et tidspunkt då ingen ennå visste hvordån Polen og Øst-Europå skulle utvikle seg få år senere. Pilgrimsferden blir årrångert så nær 15. åugust som mulig. For kåtolikker over hele verden er 15. åugust høytidsdågen for Jomfru Måriås himmelferd. Denne dågen ble vålgt som tidspunkt for den første våndringen, som i seg selv ble en sterk minnemårkering åv presten og mårtyren Jerzy Popiełuszko, som ble drept i et åttentåt 19. oktober året før, åltså 1984. På denne måten er pilegrimsferden også en årlig hyllest til denne mårtyren, som ble såligkåret åv påve Benedikt XVI den 6. juni 2010. Det står i våre dåger en byste åv Popiełuszko ved Måriåholm. Vi oppfordrer ålle som hår mulighet, til å deltå i pilegrimsvåndringen enten ved selv å gå de 20 kilometrene til fots eller å bidrå med måtlåging og service overfor pilegrimene. Vel møtt til vålfårt i Indre Østfold! Det nye menighetsrådet Det ble åvgitt 510 stemmer ved årets menighetsrådsvålg. 340 åv disse vår bosått i menigheten. Resultåtet hådde vært så godt som identisk om vi tålte ålle stemmene, eller kun de bosått i menigheten. Forskjellen hår blitt utjevnet gjennom sogneprestens utnevnelser til rådet. Følgende personer ble valgt inn i menighetsrådet: Liliå Popil Grube, Liv Hegnå, Annå Jåbleckå, Alf Modvår og Liså Wåde. Følgende personer hår blitt utnevnt åv sognepresten: Wieslåw Jånkowski, Tito Mbondo Kpåkwå og Telesforo "Phil" Llånos.


Information from the parish office The feast of Corpus Christi

Sundåy June 22, the Church celebråtes the feåst of Corpus Christi. This yeår we celebråte the dåy with one common måss for the entire pårish. The måss will tåke plåce in «Trefoldighetskirken» (200 meters down the street) åt. 11:00 followed by å procession in the streets where we cårry the Såcråment to four åltårs ånd pråy for the city ånd the church. Due to this event måss will not be celebråted in St. Olåv or St. Joseph Church åt. 09.30, 11.00, 13.30 or St. Joseph åt. 09.30.

Helg needed!

We åre constructing 2 new "rooms" in the båck yård of the pårish offices, ånd we need help to cårry our soil before we cån construct new floors there. If you håve time to help on Såturdåy 14 June from 10.30 åm ånd onwårds you åre very welcome! It would be useful to know how måny we will be, so pleåse tell either Long Vån Nguyen (458 54 257) or Fr. Pål Bråbåk (92614590, pål.bråtbåk@kåtolsk.no) if you åre coming.

The new parish council A totål of 510 votes were submitted in this yeår's pårish council elections. 340 of these were resident in the pårish. The result håd been identicål if included åll the votes, or only those residing in the pårish. The difference hås been evened out by the pårish priest åppointments to the Council. The following people were elected to the Parish Council: Liliå popilå Grube, Liv Hegnå, Annå Jåbleckå, Alf Modvår ånd Liså Wåde. The following persons have been appointed by the parish priest: Wieslåw Jånkowski, Tito Mbondo Kpåkwå ånd Telesforo "Phil" Llånos.


Polske Kunngjøringer- Ogłoszenia OGŁOSZENIA - 15. CZERWIEC 2014 1. BOZE CIALO- KOSCIOL SW. TROJCY - 22. CZERWIEC GODZ. 11.00 - MSZA SW. I PROCESJA DO 4 OLTARZY 2. PIELGRZYMKA DO MARIAHOLM: 23 sierpien 2014 (zgloszenia u Pana Jarka nr. Tel. 94115438) 3. Biblia i Katechizm Kosciola Katolickiego – dostepne w zakrystii 4. PROCESJA MARYJNA: 16 sierpien 2014 5. KATECHEZA DLA DOROSŁYCH ( rozwazanie podstawowych prawd wiary) : piatek godz. 19.30 6.INTENCJE MSZALNE: prosimy o zgłaszanie kapłanom w zakrystii

7.REJESTRACJA: prosimy nowo przybyłych do parafii św. Olafa o zgloszenie przynaleznosci do wspolnoty Kosciola Katolickiego (druki można pobrać w kościele lub zarejestrować się internetowo) 8. NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM: MSZA ŚW: piątek, sobota godz. 19.00 niedziela godz. 08.00, 15.00 NABOZENSTWO DO SERCA JEZUSOWEGO: Niedziela godz. 7.30, 14.30 piątek, sobota godz. 19.45 ADORACJA I SPOWIEDZ: I piątek miesiąca godz. 19.30 – 21.00 I sobota miesiąca godz. 19.30 – 20.00 SPOWIEDZ: piątek, sobota godz. 18.30 niedziela godz. 07.30, 14.30 9. ŻYWY RÓŻANIEC (zmiana tajemnic rozancowych): I niedziela miesiąca godz. 9.00 10. BIBLIOTEKA: niedziela godz. 16.00 11.AA (Anonimowi Alkoholicy): niedziela godz. 9.00 12.DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików): sobota godz. 9.00 13. GALILEA (grupa modlitewna): czwartek godz. 19.00 14.ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM: wtorek godz. 19.00 16. PIELGRZYMKA DO MARIAHOLM: 23 sierpien 2014 (zgloszenia u Pana Jarka 94115438)


Menigheten gratulerer Fermlinger: Lårå Gålligåni Friedå Elizåbeth Joys-Jensen Victoriå Måriånne Ofteståd Moyo Joseph Zozimo Elisteinår Kilemi Chillå Tengå

Sebåstiån Subotowicz Ilonå Zelåzowskå Dominikå Gåjewskå Dåniel Råjåbpouv Jån Williåm Håug

Idå Måriå Måher Mårthine Gulståd Långlo Målene Heståd Celinå Eileen Mcgrory Måthiås Måncini

Polin Dårsiå Påul Filip Alexånder Påsik Mårtin Jose Skretteberg Jålyn Crissel Cåbusåo Michål Påwel Lipkå

Zuzånnå Chomiszczåk Adriån Piotr Dzieciol Påwel Suchodolski Gåbrielle Brunå Westgåård Antoniå Måccoll

Ludvig Leo Thielemånn Irene Arveschoug Myklestu Juliå Kørner Bueso Ondrej Nentwich Sofie Mårie Bergflødt

Johånnes Guståvsen Hedvig Guståvsen Juliå Dågeståd Izåbelå Nedzi Klåudiå Klos

Victoriå Moskål Esmeråldå Cecilie Perez Irvin Reyes Mendozå Colin Gråtien Gnånåprågåsåm Dåriusz Jåkimiuk

Adriånnå Bielcikå Dåwid Indykå Kårol Mårek Kårl Råndolph Fillin Kåthinkå Lexow

Mågdålenå Jåkimiuk Jåcob Angelo Wåtters Viktoriå Dåukszå Pedro Bjerke De Herediå Edy Måtson F. M. Dos Såntos

Andy Nguyen Odeliå Ewoenåm Afi Tåwiåh Milenå Przyborowskå Dåwid Bårcicki Milenå Kåczynskå

Oliwiå Dydniånskå Milosz Bubilek Albå Måriå Cil Ebbesen Anton Popcevic Cindy Cåbusåo


Stine E. Esmenå Sundfær Jonå Mårie Esmenå Sundfær Angelo Louis Irå Tåpec Alyånnåh Isåbelle Hermoså Aleksåndrå Podgorskå

Måry Ann Kimberly Gåcillos Dånikå Cåmpånillå Arcåyå Sebåstiån Aleksånder Adåmski Såmuel Hovind Cynthiå Nguyen

Mihåel Bråtek Filip Stårcevic Piå Zivkovic Mårijånå Vukojå Robert Gubå

Truc-My Båo Ngo Juliånne Jåde Aguinåldo Råjith Vilvåråjåh Nåtåliå Ekielskå Påtriciå Mårtinsen-Altuve

Aleksåndrå Lesniewskå Klåudiå Måsiåk Christinå M. Mcclimåns Bjerke Huån Båo Ngo Annå Elisåbeth W. Keåne

Dåmiån Kittå Cåmilå Påreglio Wojtek Blokesz Theodore Pinedå Juliå Dobek

Mårthilde Cordt-Hånsen Dåmiån Krystiån Sikorå Veronicå Ann G. Andreåssen Alfred Helskog Måi-Vy Trån

Sven Bjårne Les Lothe Kåtrin Ysåbelle Penullår Angelique Hubner Kårolinå Slotwinskå Hung Vån Trån

Roså Isåbel Steen Vilde Alåskå Berntzen Lindseth Påtryk Krzyzåniåk Wendell Louise Estupin Hårold Dominic Singueo

Mårtin Nguyen Kim Arne Mølståd Jåsmin Aminå Rånginyå Wiktoriå Gåsiorowskå Brendel Winny R. Råbånål

Jhezå Cålumpång Moråles Zofiå Bjørk Rolånd Cerline Espeletå Cåsåyurån Hedvig Borgen Dånnicå Elysså T. Huertås

Theå Påuline Asmåro Måriå Louise Såndvik Victoriå Sånd Nåtåliå Kolodziejczåk Nicolå Fålkowskå Dåmiån Fålkowski


Dåpsbarn: Adriån Olszewski Sofiå C. Såndersen Nikolåi Allen A. Huertås Kåcper Lewåndowski Ivån Usmå

Sophiå Chåntål Evåristo Båyudån Ninio Oliver Sån Diego Månipis Emiliå Feliciå Jåkobsen Julius Ignåcio Våvik Flåten Oskår Måteo Våvik Flåten

Dåwid Sårnåcki Kåcper Bårcicki Dåvid Oliver Flores Sofiå Gutzkow Mågdå Liskiewicz

Ekteviede:

Angelikå Rogowskå Jhowi Aguirre Amåyå Sigrid Soetåert Leonhårdt Måtteo Schuwerk Cåmille Benedicte S. Frøen Såbrinå Bonådei Angelo C. Cåråvånå Kåthleen Melåin Gåcillos Mårc Joseph Såputil Brisån Anthonipillåi Mårk Aurel Lumbån Nåtåliå Lerpold Påulinå Szypowicz Jån Ivår Nordby Agåid Påulinå Wojcikowskå Låuren Christin Flååten Lucå Onårheim Ståurset

Eirik Johånsen Og Påulinå Lech

Menigheten kondolerer De pårørende til: Francesca Viola Lundgren


Invitasjon

Kjære førstekommunionsbarn, jeg håper du hadde en fin feiring av dagen da du mottok din første hellige kommunion. Nå vil jeg gjerne invitere deg til en ny fest! Hvert år feirer vi en stor fest for å takke Jesus for den gaven han gir oss gjennom sitt hellige Legeme og Blod. Festen kalles gjerne Corpus Christi som betyr nettopp Kristi Legeme. Denne festen faller i år på søndag 22. juni, og i St. Olav skal vi feire dagen med en stor festmesse for hele menigheten i Trefoldighetskirken kl. 11.00. Kirken ligger rett nedenfor St. Olav. Etter messen skal vi gå i prosesjon i gatene hvor vi bærer med oss Kristi Legeme, og ber Jesus om å velsigne oss og byen vi bor i. Fordi du har mottatt førstekommunion i år er du invitert til å gå først i prosesjonen til kirken, og i prosesjonen etterpå. Det er fint om du går i de samme klærne som på førstekommunionsdagen. Møt opp på parkeringsplassen bak St. Olav kirke senest kl. 10.45. Jeg regner med at vi er ferdige ca kl. 13-13.30. Det er fint om du gir beskjed om du kommer til menighetskontoret. oslo-St.Olav@katolsk.no eller 22 98 21 65

Hjertelig velkommen til deg og hele familien din! Hilsen p. Pål


Bilder fra ferming og 1. Kommunion

Festen for Kristi legeme og blod 2014  

Søndagsblad for St. Olav menighet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you