Issuu on Google+

Muziekvereniging Harmonie St. Cecilia Rijsbergen

.

Informatieboek Informatieboek

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

1


Inhoudsopgave: Pagina 1.Muziekvereniging wijzigt zich snel

2

2. Inleiding

3

3. Bestuurlijke organisatie Muziekvereniging Harmonie St. Cecilia

5

4. De vier afdelingen 4.1. Harmonieorkest 4.2. Drumband/percussie 4.3. Muziekopleiding 4.4. Majorettes

6 6 8 9 10

5. Diverse commissies/afdelingsbesturen

13

6. Huishoudelijk reglement

15

7. Vrienden en sponsors

19

8. Contributies en lesgelden

20

9. Bestuursleden en contactpersonen

21

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

2


Hoofdstuk 1: MUZIEKVERENIGING WIJZIGT ZICH SNEL Voor U ligt het nieuwe programmaboekje van muziekvereniging St.Cecilia te Rijsbergen. Hierin wordt aangegeven hoe een en ander is georganiseerd voor elke doelgroep, zoals majorettes, opleiding orkest, drumband/percussie en groot orkest. In deze tijd van drastische bezuinigingen door de overheid op de subsidies zal met de bestaande middelen toch het maximale rendement uit de vereniging moeten worden gehaald. Het kan niet zo blijven dat de jaarlijkse rekeningen met een deficit worden afgesloten. Daarom zal niet alleen een offer worden gevraagd van de leden, maar zal moeten worden omgezien naar nieuwe inkomstenbronnen. In een tijd van recessie zal dit moeilijk blijken. Gezamenlijk zal een uitweg moeten worden gevonden. Het is niet alleen doemdenken in deze tijd. Een enorm enthousiasme heeft zich toch bij de leden gemanifesteerd in de uitvoeringen van RICH, waar gebleken is van een enorm potentieel bij de leden. Door intense studie en repetities kan veel worden bereikt. Het trekt nieuwe leden aan omdat de vereniging een groot saamhorigheidsgevoel teweeg brengt. Door wijziging van repertoire is in de uitvoering en optreden een eigentijds accent gelegd, dat niet alleen de uitvoerende maar ook het publiek meer aanspreekt. Dit heeft in alle geledingen, zowel bij de majorettes, de drumband/percussie als het groot orkest, plaats gevonden. Het omschakelen kost tijd,maar er is al veel bereikt. Doch dit kan alleen maar slagen wanneer alle leden tot het besef komen dat men samen de vereniging vormt en voor elkaar ook verantwoording draagt. Het bestaan van de vereniging staat of valt met het aantrekken van nieuwe leden. Niet alleen jeugd is welkom, maar ook wat oudere enthousiaste muziekliefhebbers zijn welkom. Van de ouders van onze jeugd wordt veel gevraagd, maar steeds blijkt dat zij ook mee willen denken en helpen om de jeugd de opleiding te geven welke men wenst. Moge dit boekje een richtsnoer zijn voor iedereen , die de vereniging een warm hart toedraagt. Rijsbergen, december 2013, G.A.A.M.Kuypers, beschermheer.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

3


Hoofdstuk 2: Inleiding Met dit boekje willen wij u, als nieuw lid of sponsor, informeren over muziekvereniging Harmonie St. Cecilia. In dit boekje vindt u allerlei wetenswaardigheden over onze vereniging en antwoord op uw eventuele vragen. Muziekvereniging Harmonie St. Cecilia kent vier afdelingen: 1) harmonieorkest 2) drumband/percussie 3) muziekopleiding 4) majorettes In hoofdstuk 4: “De vier afdelingen” worden de afdelingen nader beschreven. St. Cecilia bestaat sinds 1921 en is voortgekomen uit toneelvereniging Geestesbeschaving. Tot 2000 speelde men als fanfare. Per 1 januari 2000 is de fanfare officieel naar een harmoniebezetting overgegaan. Het harmonieorkest bestaat uit een 50-tal leden en er wordt wekelijks gerepeteerd op maandagavond in de Harmoniezaal. In 1956 is men gestart met de drumband. Op dit moment repeteert de drumband/percussie wekelijks op dinsdagavond in ’t Nesje. Vanaf 1971 heeft muziekvereniging Harmonie St. Cecilia een eigen majoretteafdeling. De majorettes, een 40-tal, nemen regelmatig deel aan concoursen en trainen wekelijks in sporthal ‘t Trefpunt. Om zitting te kunnen hebben in een harmonieorkest is een muziekopleiding noodzakelijk. In 1988 werd binnen de vereniging een eigen muziekopleiding gestart met als doel: muziekonderwijs geven en een jeugdorkest oprichten die als “kweekvijver” dienen voor het harmonieorkest. Gedurende de opleiding krijgt men wekelijks les van een gekwalificeerde muziekdocent en speelt men daarnaast in het jeugdorkest en/of de opleidingsgroep. De vereniging heeft tot doel: het organiseren van muzikale en culturele activiteiten, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit doel komt er met name op neer dat de vereniging het als haar taak ziet om op muzikaal gebied ten dienste te staan van de inwoners van Rijsbergen. Daartoe treedt zij regelmatig op bij activiteiten van plaatselijk en nationaal belang, zoals de kermis, Koningsdag, 4 mei Dodenherdenking, Vloeiweide herdenkingsmis. Daarnaast worden er op verzoek serenades gebracht, bijvoorbeeld bij 50-jarig huwelijksjubilea. Verder organiseert de vereniging sinds 2002 de jaarlijkse kermis in Rijsbergen. Dit is veel werk, maar het levert de vereniging financieel wat op. Daarnaast wordt zo de kermistraditie in Rijsbergen gewaarborgd. In het muzikaal seizoen, 2010-2011, kwamen er een aantal nieuwe uitdagingen voor de vereniging o.a. een nieuwe dirigent John Curfs. John is enthousiast met het orkest aan de slag gegaan en dit betekent ook een nieuwe muzikale frisse wind door het muziekrepertoire van het orkest. De nadruk, tijdens concerten, ligt op herkenbare, vlotte en lichte muziek voor het publiek, waarbij er ook ondersteuning zal zijn van andere instrumenten zoals bijvoorbeeld gitaar en piano. De muziekopleiding zal ook haar repertoire aanpassen aan de stijl van het harmonieorkest, zodat we kunnen spreken van een duidelijke, doorgaande lijn, wat de doorstroom van de leden ten goede zal komen. Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

4


De drumband/percussie gaat door op haar bekende wijze, waarbij zij regelmatig met het harmonieorkest op straat te zien zal zijn. Om inspraak in het beleid van de vereniging te hebben is het voor de leden belangrijk om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt meestal eind maart gehouden. Kortom, Muziekvereniging Harmonie St. Cecilia is een grote actieve vereniging in Rijsbergen met ongeveer 150 leden, verdeeld over vier afdelingen, waar dagelijks op diverse manieren muziek wordt beoefend. Dankzij de financiĂŤle steun van de vele sponsors en inwoners van Rijsbergen wordt de basis gelegd voor een financieel gezonde muzikale vereniging binnen Rijsbergen. Januari 2014, Het bestuur van Muziekvereniging Harmonie St. Cecilia Rijsbergen

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

5


Hoofdstuk 3: Bestuurlijke organisatie Muziekvereniging Harmonie St. Cecilia. .

Voorzitter Algemeen Bestuur Rob Mathijssen

Nelly van den Brand

Fons van Kuijck

Secretaris

Vz.

(wnd.Penningmeester)

Orkest

Commissie Sponsoring en Rondgang

Commissie Muziek en Instrument

Commissie Historisch Archief

Projectgroep RICH

Jac van Oers

Vacature

Penningmeester

Interne Communicatie PR en Website

Inge van Dongen

Kees Verkooijen

Femke Roelands

Vz.

Vz.

Majorettes

Opleiding

Interne activiteiten

Commissie Kleding

Werkgroepen:

Commissie Kermis

Commissie Drumband en Percussie

teerdag, kiendjeskijken, dauwtrappen, weekendje weg, kermiskraam

Commissie Clublokaal

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

6


Hoofdstuk 4: De vier afdelingen Hieronder treft u een beschrijving aan van de vier afdelingen. Om deze afdelingen volledig te kunnen beschrijven is het onvermijdelijk dat sommige teksten binnen elke afdeling identiek worden beschreven. Hoofdstuk 4.1. Harmonieorkest Het harmonieorkest heeft op 1 januari 2000 de overstap gemaakt van fanfare naar harmonie. Hierdoor veranderde het instrumentarium en kwam er plaats voor klarinet en dwarsfluit. Daarmee veranderde ook het muziekrepertoire. De nadruk kwam meer en meer te liggen op het spelen van lichte muziek in de breedste zin van het woord. Hierdoor komen we meer tegemoet aan de wensen van het publiek en van het orkest. Een positieve ontwikkeling, die zich nog steeds voorzet. Want van een traditioneel harmonieorkest groeien we steeds meer toe naar een concertband, waarin opnieuw plaats is voor nieuwe instrumenten. Basgitaar, slaggitaar en keyboard/piano hebben een plaats in onze nieuwe bezetting. De fanfare is ontstaan uit het initiatief van een groep mensen die destijds nauw betrokken waren bij de toneelvereniging Geestesbeschaving. De oprichtingsvergadering, op 18 juli 1921, had het karakter van een inschrijfavond, waarop zich ongeveer 30 jongens meldden, die allen nog nooit een instrument hadden gezien of bespeeld. Na een rondgang door Rijsbergen was er voldoende geld om de benodigde instrumenten aan te schaffen en een dirigent aan te stellen. Zo kon de fanfare, enkele maanden na de datum van de oprichting, aan de slag. De Rooms Katholieke Fanfare St. Cecilia was geboren. Met hard werken, veel discipline en een grote inzet heeft de fanfare in de jaren 1920 t/m 1930 flink aan de weg getimmerd. De oorlogsjaren deden de fanfare geen goed. De subsidie van de gemeente werd verminderd en in de latere oorlogsjaren zelfs geheel beëindigd. Maar bovenal mocht er geen muziek meer in het openbaar worden gemaakt. De repetities werden wel voortgezet. Kort na de oorlog bleek er sprake te zijn van spanningen in de vereniging. Deze spanningen liepen in het begin van 1945 zo hoog op dat een groep van de fanfare zich afsplitste en zelf een “Fanfare” oprichtte. Deze tweede fanfare stond bekend als het “zatte hermonieke”. Rijsbergen bood echter uiteindelijk geen plaats aan twee muziekverenigingen. Nadat de tweede fanfare ter ziele was gegaan, voegden enkele van de afgesplitste leden zich weer bij St. Cecilia. Eén van de grootste gloriedagen na de oorlog vormde de promotie naar de afdeling Uitmuntendheid in 1957. Het was toen nog een echte mannenwereld. Het eerste vrouwelijke lid is pas in het jaarverslag van 1965-1966 terug te vinden. Nu speelt men nog steeds in de Derde Divisie (voorheen afdeling Uitmuntendheid), waarin de fanfare al sinds 1957 uitkomt. Na de overstap van fanfare naar harmonieorkest heeft het orkest op 11 december 2005 deelgenomen aan het bondsconcours in Etten-Leur, waarbij men het muzikale niveau van de toenmalige fanfare heeft kunnen handhaven. Op dit moment neemt onze harmonie niet deel aan concoursen omdat ons repertoire zodanig veranderd is, dat dit niet meer mogelijk is. Daarnaast heeft het harmonieorkest een groot aantal leden vanuit de opleiding in zich opgenomen, zodat we nu kunnen spreken van een mix van “jonge en oude” gemotiveerde muzikanten, onder leiding van een eveneens zeer gemotiveerde dirigent. Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

7


Dauwtrappen en de teerdag zijn activiteiten, die van meet af aan georganiseerd worden. Daarnaast staat St. Cecilia bekend (waarschijnlijk als enige vereniging in Nederland) om het “Kindjes kijken”. Ieder jaar, op dinsdag tijdens de Rijsbergse kermis in juni, gaat men op pad om een serenade te brengen aan de in het afgelopen jaar geboren kinderen en kleinkinderen van leden van de harmonie. Deze traditie bestaat sinds 1950. Om te kunnen spelen op het niveau van het harmonieorkest is het bezit van een B-diploma (HAFABRA) of musiceren op B-niveau vereist. Dit laatste wordt door de dirigent van het harmonieorkest en de orkestcommissie beoordeeld. Zij geven een advies aan het hoofdbestuur. De meeste leden van het harmonieorkest hebben eerst de interne muziekopleiding van de vereniging gevolgd, waarbij de benodigde diploma’s zijn behaald. Onder het bestuur zijn een aantal adviescommissies gevormd, waarvan de orkestcommissie de belangrijkste voor het harmonieorkest is. Het harmonieorkest wordt aangestuurd door de orkestcommissie, welke advies geeft aan het hoofdbestuur. De orkestcommissie bestaat uit één of meerdere bestuursleden, de dirigent van het harmonieorkest en leden van het harmonieorkest en de drumband/slagwerkgroep. Men geeft advies aan het bestuur over o.a. de aanschaf van instrumenten en de overgang van leden van het opleidingsorkest naar het harmonieorkest. Daarnaast heeft de orkestcommissie o.a. taken als het bijhouden van het muziekrepertoire en het organiseren van optredens van het harmonieorkest. De dirigent kan gevraagd of ongevraagd het bestuur adviseren over alle aangelegenheden m.b.t. de muziekopleiding en het harmonieorkest. Het harmonieorkest heeft ook een maatschappelijk belang, waardoor zij regelmatig ten dienste staat van de inwoners van Rijsbergen, zoals bij herdenkingen, optochten en jubilea. Hieronder volgt een kort overzicht van jaarlijks terugkerende activiteiten. De jaarlijks terugkerende activiteiten voor de leden van het Harmonieorkest zijn: januari nieuwjaarsconcert maart onderling muziektoernooi van de gemeente Zundert (O.M.T.) maart - april jaarvergadering mei Koningsdag – 4 mei – dauwtrappen juni kermis juni t/m september Harmonie on tour (HOT) september rondgang – kinderbloemencorso oktober Vloeiweidemis november teerdag – St. Cecilia-mis – inhalen Sinterklaas Hierbij komen dan nog incidentele activiteiten, zoals serenades en uitwisselingsconcerten. Daarnaast vinden jaarlijks nog een paar fondsen- en wervingsacties plaats en wordt de jaarlijkse kermis van Rijsbergen door St. Cecilia georganiseerd. Van de leden wordt verwacht dat zij bij alle activiteiten aanwezig zijn. De actuele activiteiten worden bijgehouden op de website www.sintceciliarijsbergen.nl

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

8


Het harmonieorkest repeteert wekelijks op maandag van 20.00-22.00 uur in de Harmoniezaal in Rijsbergen. Alle leden van het orkest worden geacht deel te nemen aan de repetities. Leden tot 14 jaar nemen tot 21.00 uur deel aan de repetitie van het harmonieorkest. Vanaf 14 jaar wordt verwacht dat de leden de repetities tot 22.00 uur bijwonen. Ook heeft deelname aan het harmonieorkest een hogere prioriteit dan het spelen in het Jeugdorkest. Men kan binnen de vereniging van meerdere afdelingen lid zijn, echter, het lid zijn van één van de orkesten heeft de hoogste prioriteit indien meerdere onderdelen van de vereniging incidenteel gelijktijdig moeten optreden. In voorkomende gevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken. Het afmelden voor een repetitie en/of uitvoering dient te geschieden bij de contactpersoon van het harmonieorkest. Men ontvangt van de vereniging een instrument in bruikleen, waarbij het instrument goed onderhouden dient te worden door het betreffende lid. Het instrument is door de vereniging verzekerd. Ook kan men spelen op een eigen instrument, mits van voldoende kwaliteit. Dit instrument kan dan door de vereniging verzekerd worden. De kleding (jas, broek, overhemd, concerthesje, choker/stropdas) ontvangt men ook van de vereniging. Men moet zelf zorgen voor zwarte schoenen en sokken en toebehoren voor instrumenten, zoals een muziekstandaard en eventueel rietjes voor mondstukken. Per jaar ontvangt men een automatische machtiging van de penningmeester voor de contributie. Men kan regelmatig de website voor het laatste nieuws raadplegen, zoals de indeling van het marsboekje, activiteitenagenda en foto’s, op www.sintceciliarijsbergen.nl. Hoofdstuk 4.2. Drumband/percussie De drumband is in 1956 gestart met wekelijkse repetities en vanaf 1958 heeft men voor de drumband een instructeur aangesteld. Al vrij snel boekte men het eerste grote succes op een drumbandconcours, namelijk op 14 juni 1959. In datzelfde jaar werd de drumband met enkele nieuwe slagwerkers uitgebreid en met enkele hoorn- en bazuinblazers. Tot en met 1964 behaalde de drumband vele successen. Echter in dat jaar lieten de mannen de trommels en stokken aan de kant staan, waardoor de vereniging op zoek moest naar nieuwe tamboers. In 1965 werd een nieuwe vorm aan de drumband gegeven. Naast de in eerste instantie opgerichte senioren drumband, kon op 10 september 1966 aan de Rijsbergse bevolking de vers opgeleide jeugddrumband worden gepresenteerd. De ledenlijst in 1965 telde plots 34 leden, waar de vrouwen de meerderheid vormden. Daarnaast was er ook nog een flinke wachtlijst door het gebrek aan instrumenten. In de jaren ‘70 en ’80 werden nog vele prijzen binnengehaald op verschillende (bonds)concoursen. De drumband repeteert wekelijks op dinsdag van 19.00-20.15 uur in ’t Nesje. Daarnaast zijn er binnen de drumband nog leden die tevens wekelijks repeteren met het harmonieorkest, zodat ook de slagwerkbezetting van het harmonieorkest op niveau blijft. De drumband begeleidt altijd het harmonieorkest bij het uitrukken. Dus vele activiteiten van de drumband en het harmonieorkest komen overeen, bijvoorbeeld bij herdenkingen en serenades.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

9


In 2013 is een nieuwe loot aan de muzikale boom gekomen en wel percussie. Deze bestaat uit leden van de drumband en leerlingen uit de ritmegroep. De nieuwe tijd brengt met zich mee dat ook het ritme wijzigt en dat er vanuit de huidige leden en nieuwe jeugd andersoortig slagwerk gevraagd wordt. Dit wordt nu dus aangeboden in de percussiegroep. Zij repeteren ook op dinsdag en wel van 18.30 tot 19.15 uur. Van 19.15 tot 19.45 worden marsen gerepeteerd. Vanuit de drumband/percussie kan een vertegenwoordiger zitting hebben in het bestuur. Dit is op dit moment niet het geval. EÊn bestuurslid is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en communicatie tussen harmonie- drumband/percussie. Van alle leden van de drumband wordt verwacht, dat zij deelnemen aan de repetities. Het afmelden voor een repetitie en/of uitvoering dient te geschieden bij de dirigent. De kleding (jas, broek, overhemd, concerthesje, choker/stropdas) ontvangt men van de vereniging. Men moet zelf zorgen voor zwarte schoenen en sokken en toebehoren voor instrumenten, zoals een muziekstandaard. Per jaar ontvangt men een nota van de penningmeester voor de contributie. Men kan regelmatig de website raadplegen voor het laatste nieuws, zoals de indeling van het marsboekje, activiteitenagenda en foto’s op www.sintceciliarijsbergen.nl. Hoofdstuk 4.3. Muziekopleiding De opleiding is bedoeld voor iedereen van 8 tot 88 jaar, die een blaas-/slagwerkinstrument wil gaan bespelen en opgeleid wil worden om te gaan spelen in het groot orkest, de drumband of slagwerkgroep. Doelstelling van zowel het bestuur als (ouders/begeleiders van de) leerling is er op gericht dat de leerling bij bekwaamheid uiteindelijk deel uit gaat maken van het groot orkest. Onze vereniging is in 1988 begonnen met een eigen opleiding met als doel leden te faciliteren om muziek te leren maken. De vereniging heeft gediplomeerde docenten aangetrokken voor de verschillende instrumenten. De muziekopleiding is zo samengesteld dat de leerlingen een instrument kiezen en daarvoor bij de betreffende docent individueel les krijgen. Leerlingen kunnen hiervoor van de vereniging een instrument in bruikleen krijgen. De lesduur is 30 minuten per week. Na een vrij korte periode gaan leerlingen ook de basisprincipes van muziek leren in een zogenaamd theorieblok. Dit is wel groepsgewijs en gaat in een blok naast de normale muzieklessen. Na afloop krijgt de leerling een Certificaat Basisopleiding Muziekkennis. Hierna gaat de opleiding verder en de leerlingen worden opgeleid voor de landelijke examens Hafabra in Tilburg. Als de leerlingen het instrument een beetje meester zijn is er ook de mogelijkheid om in te stappen in het jeugdorkest, dit om ook het samenspelen te leren en de verenigingsgeest te bevorderen. De ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerling via contact met de docent of door de verantwoordelijke voor de jeugdopleiding binnen de vereniging. Nadat der eerste examens behaald zijn stromen de leerlingen door naar het harmonieorkest en gaan ze daarnaast verder met hun individuele lessen.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

10


Het lesgeld/bruikleen wordt geïnd per blok van 4 maanden. De leerlingen zijn per blok lid van de vereniging en kunnen eventueel per blok opzeggen. Hiervoor is wel een opzegtermijn van 2 weken voor het beëindigen van het lopende blok noodzakelijk. De opleiding heeft ook een commissie en die bestaat uit de coördinator jeugdopleiding en nog 4 leden. De commissie heeft een advies-/rapportagefunctie naar het bestuur en is het aanspreekpunt voor de leerlingen/ouders. Het opleidingsorkest verzorgt jaarlijks 4 a 5 concerten en voor de leerlingen zijn er jaarlijks 3 à 4 activiteiten, zoals een uitstapje, concerten en teermiddag. Dit ook ter bevordering van het verenigingsgevoel. De lessen worden gegeven in de Harmoniezaal aan de Lagestraat te Rijsbergen of daar schuin tegenover in ’t Nesje. Afmelden voor de lessen i.v.m. verhindering of ziekte gaat via de docent en indien mogelijk één dag van te voren. Tegenwoordig is het ook (beperkt) mogelijk om gitaar- of keyboardlessen te volgen. Het harmonieorkest schakelt muzikaal over naar een concertband, waarin deze instrumenten ook kunnen meespelen. Verdere informatie via website: www.sintceciliarijsbergen.nl. Hoofdstuk 4.4. Majorettes De majorettegroep is gezien haar omvang en verschil in leeftijd, onderverdeeld in kleinere groepen, waarbij iedere groep voor een eigen show traint. Daarnaast rukt een groot deel van de majorettes samen uit met het harmonieorkest en de drumband. Sinds november 1971 kan St. Cecilia spreken over een eigen majoretteafdeling. Met de aanschaf van de batons konden 15 enthousiaste meiden aan de slag. In de beginjaren van de majorettes was het de instructeur van de drumband die de leiding van de majorettes in handen had. Er werd druk geoefend in de gymzaal. Optredens werden nog niet zelfstandig uitgevoerd, maar wel samen met de drumband en de fanfare. Het eerste solo-optreden van de majorettes vond op 3 oktober 1976 plaats. Vanaf de jaren 80 zijn de majorettes zich steeds meer gaan richten op solo-optredens en zijn er vele grote successen behaald. Na een forse terugloop van het aantal leden werd het idee geopperd om een samenwerking aan te gaan met de majorettegroep St. Ceacilia te Hoeven. In de periode van 1987-1989 leidde deze samenwerking tot diverse succesvolle deelnames aan bondsconcoursen. Door een groots opgezette ledenwerving steeg het ledental van deze afdeling van de vereniging in de jaren 1993 en 1994 explosief. Het aantal leden was zo groot geworden, dat besloten werd een “A-groep” op te richten, bestaande uit de oudste leden. In 1994 werd er besloten om nog een groep op te richten, zodat iedere groep zelfstandig deel kon nemen aan diverse concoursen en festivals, waarbij regelmatig een prijs werd binnengesleept. Op dit moment zijn er binnen de majoretteafdeling: 1 groep, 2 teams, 2 duo’s en 5 solistes die deelnemen aan verschillende concoursen en activiteiten.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

11


Nieuwe leden beginnen na overleg met de instructrice met trainen, zij starten in groep C. Voor het afmelden van trainingen en concoursen moet men zich wenden tot de instructrices. Men kan binnen de vereniging van meerdere afdelingen lid zijn. Mochten er optredens samen vallen, dan wordt dit besproken in het hoofdbestuur. Van de vereniging ontvangt men een baton, trainingspak, blauw t-shirt, jurkje, zwart onderbroekje en witte fruzzle in bruikleen. Hiervoor betaalt men 10 euro borg. Panty’s zijn te koop via de vereniging. Overige zaken, zoals schoenen en zwarte sokjes dient men zelf aan te schaffen. De trainingspakken worden door de vereniging gewassen. Het trainingspak wordt uitsluitend gedragen bij concoursen en optredens op straat. Tijdens het uitrukken dient men te komen in de voorgeschreven kledij. De majorettes die met pompoenen lopen dragen het haar in een paardenstaart of bij korter haar, half staartje op de kruin met hieromheen de witte fruzzle. Er mogen alleen zwarte of witte elastiekjes en speldjes worden gebruikt. De majorettes met batons dragen hun haar in dot, haarlok naar links en de witte fruzzle om de dot heen. Voor het vervoer tijdens een concours wordt een rijschema opgesteld dat wordt vermeld op de website. Het de bedoeling dat iedereen die deelneemt aan een concours tot het einde aanwezig is. In het begin van het jaar krijgt ieder lid een nota voor het eerste half jaar contributie, te betalen, bij voorkeur middels automatisch incasso. In augustus wordt dan de tweede termijn berekend. Nieuwe leden krijgen een deelnota voor het resterende jaar. Restitutie van de contributie is niet mogelijk. Tussentijds stoppen bij een wedstrijdgroep heeft consequenties: de gemaakte kosten voor de nieuwe wedstrijdkleding worden geheel dan wel deels in rekening gebracht. Iedere groep/team traint wekelijks in sporthal ’t Trefpunt. Team C, dit zijn de jongste leden van de vereniging, trainen op maandag van 18.00-19.00 uur. Als de leden van team C bepaalde twirloefeningen onder de knie hebben, kunnen ze doorstromen naar een volgende groep/team. Dit wordt bepaald door de instructrices. Leden van team C stromen door naar groep B. Zij hebben een voldoende niveau om aan concoursen deel te nemen. De trainingsdag voor het seizoen 2013-2014 is momenteel op donderdag van 18.00-19.30 uur. De oudsten van de majorettegroep zijn ingedeeld in team A. Zij trainen op dinsdag van 18.0019.30 uur. Dan zijn er nog de solo’s en duo’s. Zij trainen op zaterdag van 10.00–13.00 uur. Voordat men een solo of duo–optreden kan gaan doen, moet men minstens 1 jaar met een groep of team op wedstrijd zijn geweest. De contributie wordt verhoogd met een toeslag. En men moet zelf een instructrice regelen en voor wedstrijdkleding zorgen. Er wordt gesproken over een groep, als men uitkomt in een groep met minimaal 10 meiden. Bij minder dan 10 meiden wordt gesproken over een team. Van de majorettes wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij elk optreden van het harmonieorkest en drumband op straat, waaronder de serenades. Meiden tot 14 jaar dienen bij elke optreden aanwezig te zijn. Vanaf 14 jaar is dit niet meer verplicht maar ze mogen wel mee, graag zelfs! Echter met Kinderbloemencorso, Koningsdag, Sinterklaasintocht en Carnaval is iedereen verplicht om mee uit te rukken. De instructrice van de C-groep bepaalt Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

12


wanneer de nieuwe leden mee mogen en kunnen doen op straat (meestal vanaf de intocht van Sinterklaas). De majoretteafdeling wordt bestuurd door het majorette(sub)bestuur. Zij geeft advies aan het hoofdbestuur van de vereniging. In het majorettebestuur hebben zitting: een voorzitter/coördinator (tevens lid hoofdbestuur) en ondersteunende leden/ouders. Zij geeft het bestuur advies over de planning, activiteiten en optredens. Zij heeft o. a. taken als: inschrijving voor concoursen, begeleiding bij optredens en informatie verstrekking aan de leden. Er worden gedurende het gehele jaar activiteiten georganiseerd voor de leden. Een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten voor de majorettes zijn: maart/april jaarvergadering – demodag – Koningsdag - snoepactie september kinderbloemencorso november eventueel Brabantse Kampioenschappen – teerdag – Sinterklaasintocht december eventueel Nederlandse Kampioenschappen. Tevens wordt er jaarlijks naar gestreefd, om in samenwerking met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, een majoretteconcours te organiseren in sporthal Onder de Mast te Zundert. Daarnaast zijn er nog activiteiten als concoursen en het uitrukken met het harmonieorkest en drumband. Voor een actuele lijst met data van activiteiten kan men kijken op de website www.sintceciliarijsbergen.nl

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

13


Hoofdstuk 5: Diverse commissies/afdelingsbesturen Om als vereniging goed te kunnen functioneren heeft het hoofdbestuur de steun van een aantal commissies/afdelingsbesturen. Deze hebben een eigen takenpakket en daarnaast een advies- en rapportagefunctie naar het bestuur toe. Onderstaand wordt uiteengezet welke commissies/afdelingsbesturen er zijn en welke functies en taken ze hebben. Orkestcommissie Samenstelling: voorzitter/coördinator (tevens lid van het hoofdbestuur), dirigent van het harmonieorkest en vertegenwoordiger(s) van muzikanten vanuit het harmonieorkest en percussiegroep. De commissie heeft een advies- en rapportagefunctie aan het hoofdbestuur ten behoeve van het harmonieorkest. Het gaat over zaken als: - activiteiten/optredens zowel binnen als buiten - promotie/publiciteit - aanschaf instrumenten/kledij - drumband/percussie - overgang van leden van opleidingsorkest naar harmonieorkest Hierbij behorende taken zijn onder andere: - verzorgen van het muziekrepertoire - begeleiden van leden en onderlinge afstemming - bepalen van orkestbezetting - voorbereiden van concerten - informatieverstrekking aan de leden van het harmonieorkest - overige voorkomende zaken rondom het harmonieorkest Opleidingscommissie Samenstelling: voorzitter/coördinator, dirigenten van opleidingsorkest en jeugdorkest, één of meerdere docenten en ondersteunende leden. De opleidingscommissie heeft een advies- en rapportagefunctie aan het hoofdbestuur ten behoeve van de muziekopleiding. Het gaat over zaken als: - planning activiteiten en optredens - promotie/publiciteit - overgang jeugdleden van jeugd- naar opleidingsorkest Hierbij behorende taken zijn onder andere: - verwerken aanmeldingen en begeleiden leerlingen - begeleiden c. q. onderhouden contacten met docenten/dirigenten - maken lesroosters en regelen gebruik leslocatie(s) - uitzoeken van repertoire en lesmateriaal - aanmelden voor en begeleiden bij muziekexamens - uitwerken activiteiten en optredens - informatieverstrekking aan de leden en ouders/verzorgers Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

14


Majorettebestuur Samenstelling: voorzitter/coรถrdinator (tevens lid van het hoofdbestuur), instructrices en ondersteunende leden/ouders. Het majorettebestuur heeft een advies- en rapportagefunctie aan het hoofdbestuur van de vereniging ten bate van de majorettes. Het gaat over zaken als: - planning activiteiten en optredens - promotie/publiciteit - aanschaf kleding en uitrusting Hierbij behorende taken zijn onder andere: - verwerken aanmeldingen en begeleiden Majorettes - begeleiden c.q. onderhouden contacten met instructrices - maken lesroosters en regelen gebruik leslocatie(s) - uitwerken activiteiten en optredens - administratie en informatie aan de leden en ouders/verzorgers Werkcommissies Samenstelling: voorzitter/coรถrdinator (tevens lid van het hoofdbestuur), ondersteunende leden. Deze commissies kunnen het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzienover een bepaald onderwerp. Dit kan betrekking hebben op activiteiten (bijvoorbeeld teerdag, kermis) en planning. Hierbij behorende taken zijn onder andere: - uitvoeren activiteiten - taken beschrijven en verdelen - voortgangsrapportage aan het hoofdbestuur - voorstellen indienen m.b.t. de uit te voeren activiteiten - contacten onderhouden

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

15


Hoofdstuk 6: Huishoudelijk reglement Algemeen Artikel 1 Statuten De statuten van de vereniging zijn van 29 augustus 2001. Ieder lid van de vereniging heeft het recht de statuten bij het secretariaat in te zien. Ieder lid kan verzoeken om een kopie van de statuten tegen betaling van de kosten te ontvangen. Volgens de statuten kent de vereniging leden en aspirant-leden. Lid is degene die bij het begin van het boekjaar/kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en als lid door het bestuur is toegelaten. Aspirant-lid is degene die bij het begin van het boekjaar/ kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en als aspirant-lid door het bestuur is toegelaten. Ieder lid en aspirant-lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid daar het woord te voeren en voorstellen te doen. Alleen de leden hebben binnen de algemene vergadering stemrecht. Artikel 2 Algemene plichten Ieder lid en aspirant-lid is verplicht om de uitspraken c.q. beslissingen van de algemene vergadering, welke niet in strijd zijn met de wet of de statuten, te aanvaarden c.q. uit te voeren. Ieder lid en aspirant-lid dient zich tot taak te stellen om zich als muzikant of majorette, individueel en groepsgewijs, door oefening steeds verder te bekwamen, om zodoende op het in de groep geldende niveau te blijven presteren. Het bestuur zal richtlijnen opstellen aangaande opleiding en toelating tot het harmonieorkest. Artikel 3 Afdelingen De muziekvereniging harmonie St. Cecilia te Rijsbergen kent vier afdelingen, te weten het Harmonieorkest, de Drumband/slagwerkgroep, de Muziekopleiding en de Majorettes. Men kan binnen de vereniging van meerdere afdelingen lid zijn, echter, het lid zijn van een van de orkesten heeft de hoogste prioriteit indien meerdere onderdelen van de vereniging incidenteel gelijktijdig moeten optreden. In voorkomende gevallen kan het bestuur hier van afwijken. Het lid zijn van meerdere afdelingen mag nooit tot nadelige gevolgen leiden voor een van de afdelingen. Alle afdelingen dienen bij het samenstellen van de activiteitenkalenders rekening te houden met elkaars activiteiten. Indien activiteiten c.q. optredens van de diverse afdelingen desondanks toch samenvallen, neemt het bestuur in haar vergadering een besluit over de diverse deelnames. Artikel 4 Contributie Binnen een maand na het eerste betalingsverzoek dient de contributie en/of het lesgeld te worden voldaan. Indien het bestuur besluit tot automatische incasso van de contributies, dan is het bestuur vrij te bepalen op welk tijdstip dit zal geschieden. Deze automatische incasso geschiedt op vrijwillige basis van de leden. Indien een lid of aspirant-lid in de loop van het kalender/boekjaar zijn of haar lidmaatschap opzegt, vindt er geen restitutie plaats van betaalde contributie.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

16


Artikel 5 Concerten, serenades, rondwandelingen, concoursen etc. Het programma van optreden, in welke vorm dan ook, wordt samengesteld door het bestuur en direct na vaststelling aan de leden medegedeeld. Ieder lid of aspirant-lid heeft de plicht om aan dit programma en andere activiteiten deel te nemen. Alleen gegronde redenen kunnen voor het bestuur aanleiding zijn hiervan ontheffing te verlenen. Artikel 6 Donatiegelden/Fondsenwerving Verwacht wordt van de leden dat zij deelnemen aan de diverse jaarlijkse fondsen- en wervingsacties. Artikel 7 Vervanging bestuursleden De voorzitter wordt vervangen door de vicevoorzitter. De secretaris wordt vervangen door de 2e secretaris. De penningmeester wordt vervangen door de 2e penningmeester. Artikel 8 Gebruik materialen en uitrusting De in gebruik gegeven materialen en uitrusting, waaronder instrumenten met toebehoren, batons, kostuums en overige goederen zijn en blijven altijd eigendom van de vereniging en dienen gebruikt te worden voor activiteiten van de vereniging en mogen alleen voor andere doeleinden worden gebruikt als hiervoor door het bestuur toestemming wordt verleend en gebruik niet nadelig is voor de vereniging. Het bestuur stelt een beheerder aan van de goederen en uitrusting van de vereniging. Deze houdt toezicht op muziekinstrumenten en uitrustingen. De beheerder maakt een inventarisatie/inventarislijst op van de uitgegeven en in depot zijnde materialen en uitrustingen. Het is niet toegestaan centraal opgeslagen instrumenten of andere goederen te gebruiken, zonder toestemming van het bestuur, voor andere doeleinden dan activiteiten van de vereniging. Indien toestemming wordt verleend, wordt de beheerder van de inventarislijst hiervan in kennis gesteld. Indien leden of aspirant-leden een eigen instrument bezitten wat ten behoeve van de vereniging wordt gebruikt, kan dit door en voor rekening van de vereniging worden verzekerd. Artikel 9 Onderhoud materialen en uitrusting Iedere gebruiker van materialen en uitrusting is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. Reparatie of vervanging door nalatigheid kan op betrokkene worden verhaald. Van de in gebruik gegeven materialen en uitrusting wordt een inventarislijst opgemaakt. Elke schade of wijziging van gebruik dient per omgaande aan de beheerder te worden medegedeeld. Artikel 10 Commissies Het hoofdbestuur kan afdelingscommissies en werkcommissies instellen, die het bestuur terzijde staan met een bepaalde taakopdracht. Het bestuur stelt daarvoor richtlijnen vast. Artikel 11 Archivaris. Door het hoofdbestuur wordt een archivaris aangewezen, die verantwoordelijk is voor de bladmuziek van de diverse afdelingen van de vereniging. De bladmuziek wordt door de archivaris beheerd en uitgeleend aan de leden en de aspirant-leden. De verantwoordelijke vanuit de orkestcommissie c.q. opleidingscommissie neemt tijdig contact op met de archivaris wanneer aanwezige bladmuziek beschikbaar dient te zijn en ziet er tevens op toe dat niet meer te gebruiken bladmuziek wordt teruggegeven aan de archivaris.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

17


Muziekopleiding en orkesten Artikel 12 Deelname Opleidingsorkesten De opleidingsafdeling kent naast de individuele opleiding een tweetal opleidingsorkesten, te weten een Jeugdorkest en een Opleidingsgroep. Lid worden van het Jeugdorkest kan vanaf de leeftijd van 8 jaar. Nadat een lid van het jeugdorkest voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan kan toetreding plaatsvinden tot de opleidingsgroep. De beoordeling hiervan geschiedt in samenspraak tussen de dirigenten van het jeugdorkest en de opleidingsgroep en de docent van de betreffende leerling. Na het behalen van minimaal het B-diploma (of niveau) kan men in principe toetreden tot het harmonieorkest. De uiteindelijke beoordeling geschiedt door het hoofdbestuur op basis van advies van de dirigent van het harmonieorkest en de orkestcommissie. Vanaf de leeftijd van 14 jaar wordt verwacht dat de gehele repetitie van het harmonieorkest wordt bijgewoond. Artikel 13 Repetities Ieder lid en aspirant-lid is verplicht zowel de algemene als groepsrepetities bij te wonen op de aangewezen tijd. Tijdig voor aanvang dienen de leden en de aspirant-leden de instrumenten en/of toebehoren op te stellen. Bij dringende verhindering tot bijwoning wordt hiervan kennis gegeven aan het bestuurslid, dat hiervoor door het bestuur is aangewezen. Indien een lid of aspirant-lid meerdere malen achtereen afwezig is zal het bestuur met betrokkene in contact treden over de reden van afwezigheid en afhankelijk daarvan passende maatregelen nemen. Majorettes Artikel 14 Trainingen Ieder lid of aspirant-lid is verplicht deel te nemen aan de trainingen en concoursen. Voor afmeldingen zullen door het majorettebestuur richtlijnen worden gemaakt. Artikel 15 Nieuwe leden. Meisjes, die zich in de loop van het jaar aanmelden, worden op de wachtlijst gezet. De nieuwe leden beginnen na overleg met de instructrice met trainen, meestal aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zij zullen starten in groep C. Aansprakelijkheid Artikel 16 De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, diefstal of het op welke wijze dan ook verloren gaan van eigendommen van haar leden. Artikel 17 De vereniging, afdelingen daarvan, haar bestuursleden evenals alle andere personen die namens of ten behoeve van de vereniging handelingen verrichten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, uit welke oorzaak voortvloeiend en van welke aard dan ook, toegebracht aan of geleden door een lid/aspirant-lid of andere personen in hun persoon of aan hun eigendom op het terrein van de vereniging en bij de vereniging in gebruik zijnde gebouwen. Ook aansprakelijkheid voor schade als hiervoor omschreven ontstaan tijdens met de vereniging verband houdende activiteiten elders, is uitgesloten.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

18


Overige bepalingen Artikel 18 Over zaken, welke niet in het huishoudelijke reglement zijn vermeld, beslist het bestuur in overeenstemming met de statuten. Artikel 19 Het reglement treedt in werking op 29 maart 2004 en komt in de plaats van het bestaande reglement. Aldus vastgesteld door de Algemene vergadering van 29 maart 2004.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

19


Hoofdstuk 7: Vrienden en Sponsors Een grote vereniging als Muziekvereniging Harmonie St. Cecilia kan niet zonder giften en donaties. Al vele jaren houdt de vereniging haar jaarlijkse rondgang. Alle leden van het harmonieorkest en de drumband/percussie gaan dan langs alle huizen in Rijsbergen voor een vrijwillige donatie. De majorettes houden jaarlijks in het voorjaar hun snoepactie. Naast deze acties heeft onze vereniging gelukkig veel muzikale begunstigers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrienden en sponsors. Vrienden zijn particulieren, die jaarlijks een bedrag van € 50,00 schenken. Daarnaast zijn er nog de sponsors, dit zijn de ondernemers en privésponsors. Zij sponsoren een bedrag van € 100,00. Wij zijn ontzettend blij met deze financiële bijdragen, zonder deze hulp zouden we geen bestaansrecht hebben. Wat kunt u als vriend of sponsor van de vereniging verwachten: Vrienden: - Uitnodiging voor nieuwjaarsconcert - Uitnodiging voor dauwtrappen Sponsors: - Vermelding op de website van de vereniging - Infofolder over de vereniging - Naamsbekendheid middels een powerpointpresentatie bij diverse optredens o.a. het nieuwjaarsconcert - Uitnodiging voor nieuwjaarsconcert En daarnaast bent u natuurlijk altijd welkom bij één van onze concerten en/of optredens van één van de onderdelen van de vereniging. Alle vrienden en sponsors ontvangen eenmaal per jaar een brief, waarin gevraagd wordt of zij komend muzikaal seizoen de vereniging financieel willen steunen. Een paar weken later wordt dan door een lid telefonisch contact opgenomen met de vraag of zij de vereniging willen steunen. Mocht iemand voor meerdere jaren willen sponsoren, dan kan diegene contact opnemen met de penningmeester. Wij willen nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle vrienden en sponsors!

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

20


Hoofdstuk 8: Contributies en lesgelden Samen muziek maken kost geld. Opleidingen, instrumenten, kleding en bladmuziek zijn nog maar enkele kostenposten binnen onze muziekvereniging. De gemeente draagt een steeds kleiner deel hieraan bij. De leden dragen bij door middel van het betalen van contributie en door deelname aan acties. Leden tot 16 jaar nemen deel aan de jaarlijkse kerststerrenactie; leden ouder dan 16 jaar verkopen kaarten voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert (de jaarlijkse rondgang). De Rijsbergse gemeenschap en ondernemers leveren een bijdrage in de vorm van giften/donaties. De bijdragen van de leden zijn als volgt: Muziekopleiding (per 4 maanden) - theorieblok - instrumentale privé lessen - jeugd-/opleidingsorkest - huur instrument - examengeld

€ € € € €

25,00 100,00 18,50 15,00 50,00

Harmonieorkest, drumband, percussie ( per jaar) contributie tot 18 jaar contributie leden 18 tot 21 jaar contributie vanaf 21 jaar

€ € €

55,00 95,00 150,00

Majorettes (per jaar) - wedstrijd deelnemers - beginners Toeslag voor extra deelname solo/duo/trio

€ € €

102,00 90,00 50,00

Niet musicerende leden (per jaar)

50,00

De contributie voor de muziekopleiding wordt drie keer per jaar geheven. De periodes zijn: januari-april, mei-juli, september-december. Hiervoor ontvangt men een nota. De majorettes betalen in twee halfjaarlijkse termijnen, omstreeks februari en juli. De voorkeur heeft betaling via machtiging. De contributie voor het harmonieorkest, de drumband, percussie en niet musicerende leden wordt twee keer per jaar geïnd. De voorkeur heeft betaling via machtiging. Bij machtiging ontvangt men een brief die ingevuld en ondertekend moet worden. Men krijgt tijdig bericht wanneer de bedragen geïncasseerd gaan worden.

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

21


Hoofdstuk 9: Bestuursleden en contactpersonen Voor meer informatie kunt u vinden op de website van onze vereniging: www.sintceciliarijsbergen.nl. Of u kunt mailen naar: secretariaat@sintceciliarijsbergen.nl Het postadres:

Antwerpseweg 43 4891 CM Rijsbergen 076-5964261

Ook kan men zich wenden tot ĂŠĂŠn van de onderstaande personen: Bestuur muziekvereniging St. Cecilia Voorzitter: Rob Mathijssen Vice-voorzitter: Jac van Oers Penningmeester: Jac van Oers Secretariaat : Nelly van den Brand Voorzitter Orkestcommissie: Fons van Kuijck Voorzitter Opleidingscommissie: Kees Verkooijen Voorzitter Majorettes: Inge van Dongen Bestuurslid: Femke Roelands Contactpersonen: Harmonieorkest Muziekopleiding Drumband Majorettes Archivaris

Fons van Kuijck Kees Verkooijen Frans van Dijck Inge van Dongen Addie Hendrickx

076-5962558 076-5961802 076-5963710 076-5963789 076-5963868

Informatieboekje Harmonie St. Cecilia Rijsbergen januari 2014

22


Informatieboekje 2014 muziekvereniging st cecilia rijsbergen