Page 1

Founded in 1911

March 3, 2013 Third Sunday of Lent / Tercer Domingo de Cuaresma MISAS DOMINICALES Español:

SUNDAY MASSES English: 8:00 a.m. Lithuanian: 9:00 a.m.

6:30am 10:15am 11:45am 1:15pm 2:45pm 7:00pm

Rev. Sergio Solis, Pastor Rev. Kestutis Trimakas, Lithuanian Ministry Rev. Kevin Feeney Mr. Gilberto Mercado, Deacon

Office/Oficina: 1510 S. 49th Court, Cicero, Illinois 60804 Phone/Teléfono (708) 652-0231 Fax: (708) 652-0228 E-mail StAnthonyCicero@yahoo.com

Office hours/Horario de Oficina: M-F (Lunes a Viernes) 9:00am -8:00pm. Sat. (Sábado) 9:00am – 6:00pm WEEKDAYS: Bilingual:

8:00 a.m. Monday - Saturday

CONFESSIONS: English: Every Tuesday 6:30pm – 7:30pm. Lithuanian: One Thursday each month at 5:30 pm. (See bulletin for date)

Sun. (Domingo) 9:00am—4:00pm ENTRE SEMANA Misa Bilingüe : 8:00 am. Lunes a Sábado Misa Español: 6:30 pm. Miércoles y Viernes CONFESIONES & EXPOSICION DEL SANTISIMO Martes de 6:30pm -7:30pm.


Antras puslapis

3 Gavėnios sekmadienis (C)

2013 kovo 3 d.

Tikėjimo metai Šių Mišių skaitiniai prasideda 812 pusl. Psalmės atkartotinė:

Viešpatie, švelnus, maloningas Pirmasis skaitinys—Mozè išvydo liepsnojantį krūmą, kuris nesudega. Iš krūmo pasigirdo Viešpaties balsas sakantis, kad išvaduos izraelitus iš egiptiečių rankų. (Išėjimo knyga 3,1-8a, 13-15) Antras skaitinys—Paulius rašo, kad izraelitų tautos gyvenimas su Moze tyruose užrašytas mus įspėti. (1 Laiškas korintiečiams 10, 1-6, 10-12 9, 24-28) Evangelija—Jėzus kalba jei neatsiversite —žūsite. (Lukas 13, 1-9)

Su kunigu Kęstučiu Trimaku galima susisiekti paskambinus 708-562-8948 arba užėjus į zakristiją po šv. Mišių.

PASUKITE LAIKRODŽIUS Į PRIEKĮ Ateinantį šeštadienį prieš einant gulti, pasukite laikrodžius vieną valandą į priekį. Kovo 10 d. šv. Mišios bus aukojamos jau nauju laiku.

ANTRA RINKLIAVA

Gavėnios susikaupimo vakaras Šv. Antano bažnyčioje ketvirtadienį, kovo 14 d 5:00 v.v. Ketvirtadienį, kovo 14 d., Cicero Šv. Antano bažnyčioje ruošiamas Gavėnios susikaupimo vakaras, kuriam vadovaus kun. Gediminas Keršys. Pradžia – 5 val. vak. susitaikinimo Kun. Gediminas Keršys sakramentas (t.y. klausoma išpažinčių), po to, konferencija, šv. Mišių auka. Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Dvasinio susikaupimo diena Šeštadienį, kovo 9 d. Ateitininkų namuose 1380 Castlewood Dr. Lemont, IL Praveda kun. Gedminas Keršys "As nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu." (Rom 7,19) 9:30 val. ryto – registracija 10 val. ryto – pokalbiai, pietūs, išpažintys 4:00 val. p. p. Šv. Mišios Ateitininkų namuose Auka $20 • Registruotis pas Dainą Siliunienę tel 630-8523204 arba el pastu dntsiliunas@aol.com. Visus maloniai kviečia Ateitininkų namų valdyba

Kiekvieną gavėnios sekmadienį Mišių metu bus pravedama antra rinkliava paremti parapiją. Prašome visų būti dosniais.

Po šv. Mišių visi yra kviečiami į lietuvių kavutę pasivaišinti ir pabendrauti.

Šv. Kazimierai, Marijos žemės globėjau, kuris himnais šlovinai Švč. Mergelę, kuris naktimis prie bažnyčios durų klūpodamas šaukeisi jos pagalbos, kuris taip mylėjai skaistybę, kad visokios pasaulio garbės, visų patogumų dėl jos išsižadėjai. Išmelski, šv. Globėjau, ir mūsų kraštui skaistumo žiedų, kurie savo kvapu patrauktų mus visus tavo keliais. Šv. Kazimierai, niekur nenorėjęs išvykti iš savo šalies, o jai esant pavojuj, iš dangaus padėjęs mūsų kariuomenei, sugeltomis širdimis maldaujame, padėki prisikelti mūsų tėvynei kilniam gyvenimui, o mums veikiai sugrįžti į žemę, pašventintą kankinių krauju, nekaltomis ašaromis ir begaliniu sielvartu. Amen. Iš Sibiro maldaknygės, ,,Marija, gelbėki mus”

Vytautas Kazimieras Jonynas, 1932

MALDA Į ŠV. KAZIMIERĄ — Šventė kovo 4 d.


March 3, 2013

Third Sunday of Lent

MERCY God is mercy. That seems to be the main message of the reading from Exodus. God has seen the suffering of the Israelites and promises mercy and rescue. From then on, God is to be known as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Paul calls his readers to continue to grow in the faith. The God who rescued Israel also rescues them. As beneficiaries of God’s mercy, Christians must keep on working, doing their part to become ever more trusting and loving people of God. The Gospel’s second section is a homey story about God’s mercy. Against the advice of the land owner, the vinedresser pleads for mercy—and shows mercy—to allow the poor fig tree yet another year to become productive. Copyright © J. S. Paluch Co.

Registered Parishioners We remind all our parishioners who can now apply for their contributions 2012 letter, call the office for more information.

WEEKLY ENVELOPES If you. is a registered parishioner and get your envelopes, please use them, and be sure to write clearly the amount donated. If not registered, go to the office and fill out the registration form is very useful to registered. Thank you!

“SUNDAY COLLECTIONS” “Colecta Dominical”

Budget Goal $ 7,000

February 24, $ 6,880

Que Dios recompense su generosidad y su esfuerzo.

Ačiū, Thank you!, Gracias!

Page Three

Thank You Holy Father Pope Benedict XVI told the 150,000 people who came to his final general audience that he is filled with trust and peace as he prepares to resign, because the Church is not his but God’s and he will “not let it sink.” “In this moment,” the Pope said, “there is in me a great trust because I know, we all know, that the Word of truth of the Gospel is the strength of the Church, it is her life. … This is my trust, this is my joy.” The Pope made his way through St. Peter’s Square in his popemobile and was welcomed by cheering throngs of pilgrims from all over Europe and abroad. “The heart of a Pope,” he told the assembly, “reaches out to the entire world.” “I would like my greeting and my thanks to reach all people.” Benedict XVI will abdicate the chair of St. Peter on Feb. 28 and at that time the Church will be without a Pope. He finished the main part of his remarks by saying, “in these last few months, I have felt my strength has diminished and I asked God insistently in prayer to illuminate me with his light to help me to make the most just decision not for my good but for the good of the Church.” “I took this step in full knowledge of its gravity and also novelty,” he said, adding that it was also “with a profound serenity of soul.” “Loving the Church means also having the courage to make difficult and painful choices, keeping always the good of the Church at the fore and not our own,” Pope Benedict stressed.

REMEMBER IN PRAYER

¡Oremos por Nuestros Enfermos! Cardinal Francis George, Terry Rizzo, Eduarda Solano Velazquez, Moises del Real, Natalia Villagran, Jesus Orozco.

MARRIAGE BANDS AMONESTACIONES Last Call

RAFAEL HERRERA & SARAH BAUMAN


Pagina Cuatro

Tercer Domingo de Cuaresma

GRACIAS SANTO PADRE BENEDICTO XVI “HE PEDIDO A DIOS QUE ME ILUMINASE PARA TOMAR LA DECISIÓN MÁS JUSTA, NO POR MI BIEN, SINO POR EL BIEN DE LA IGLESIA”.

El Papa se llamará ''santidad Benedicto XVI, y usará habito blanco. “El título con el que se llamará su santidad Benedicto XVI, será papa emérito o romano pontífice emérito”. Lo indicó el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi . El “Papa Benedicto vestirá el habito talar blanco simple, o sea sin la esclavina o el pequeño manto sobre los hombros que normalmente usan los pontífices. Los zapatos no serán más los rojos característicos y usará por lo tanto los zapatos color marrón. Y sabemos que le han gustado mucho los zapatos que le han regalado los artesanos mexicanos de León”. “El anillo del pescador no lo usará más, pues está ligado al ministerio y junto al sigilo de plomo serán anulados, como indica la constitución Universi Domici Gregis”. El padre Lombardi (Porta voz del Vaticano) indicó que “los títulos y vestidos que usará Benedicto XVI fueron una decisión suya si bien lo habrá consultado con el camarlengo y otros especialistas”. En Su ultima audiencia el Papa Benedicto XVI diJo: “Gracias por haber venido en gran número a la última audiencia general de mi pontificado. Gracias, estoy verdaderamente conmovido. Y veo a la Iglesia viva . Invoquemos la intercesión maternal de la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia para que acompañe a cada uno de nosotros y toda la comunidad eclesial; a Ella nos encomendamos con profunda confianza. ¡Queridos amigos y amigas! Dios guía a su Iglesia, la sostiene siempre, y especialmente en tiempos difíciles. No perdamos nunca esta visión de fe, que es la única verdadera visión del camino de la Iglesia y del mundo. En nuestro corazón, en el corazón de cada uno de vosotros, haya siempre la gozosa certeza de que el Señor está a nuestro lado, no nos abandona, está cerca de nosotros y

nos envuelve con su amor. ¡Gracias!” Estas Son las palabras de su Ultima Audiencia que tuivo el miercoles 26 de Febrero en la Ciusdad del Vaticano.

Marzo 3, 2013

Invitación a la penitencia Jesús, como hemos escuchado, evoca dos episodios de crónica: una represión brutal de la policía romana dentro del templo y la tragedia de los dieciocho muertos por el derrumbe de la torre de Siloé. La gente interpreta estos hechos como un castigo divino por los pecados de esas víctimas, y, considerándose justa, se cree a salvo de estos accidentes, pensando que no tiene que convertirse de nada en su propia vida. Pero Jesús denuncia esta actitud como una ilusión: "¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo". E invita a reflexionar sobre aquellos hechos para vivir un mayor compromiso en el camino de la conversión, porque es precisamente la cerrazón al Señor, el no recorrer el camino de la conversión, lo que lleva a la muerte, la del alma. En Cuaresma, Dios nos invita a cada uno de nosotros a dar un cambio a su propia existencia pensando y viviendo según el Evangelio, corrigiendo algo en nuestra forma de rezar, de actuar, de trabajar y en las relaciones con los demás.

MISERICORDIA Dios es misericordia. Eso parece ser el mensaje principal de la lectura del Éxodo. Dios ha visto el sufrimiento de los israelitas y les promete misericordia y rescate. Desde ese momento, Dios es conocido como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo llama a sus lectores para que continúen creciendo en la fe. El Dios que rescató a Israel también los rescató a ellos. Por ser beneficiarios de la misericordia de Dios, los cristianos deberán continuar trabajando para poner de su parte y convertirse en un pueblo de Dios cada vez más confiado y lleno de amor. La segunda parte del Evangelio es una historia hogareña sobre la misericordia de Dios. Desobedeciendo el consejo del dueño de la viña, el viñador pide misericordia —y la muestra— para permitir que la pobre higuera reciba un año más de gracia para producir fruto. Copyright © J. S. Paluch Co.


Marzo 3, 2013

GRUPO DE JOVENES ANAWIN El pasado sábado 23 de febrero lideres parroquiales se diron cita al evento: Dia de Lideres Parroquiales. En dicho evento también hubo una gran participación de jóvenes. Estos jóvenes resaltaron a través de esa energía que los/as caracteriza. También, estuvo presente la participación de nuestro pastor el cardenal Frances George, O.M.I. Durante una charla el cardenal comento que "La iglesia es un lugar-espacio para crecer en ralación con Jesucristo". Este comentario de nuestro pastor es muy cierto especialmente para los/as jóvenes de nuestra comunidad. Los/as jóvenes saben que hoy en día cuentan con este lugar-espacio llamado Anawin. En este grupo los jóvenes exploran cada vez más su relacion con Dios. Ellos/as crecen en intimidad con Dios a través de dinámicas, oraciones, charlas y actividades pero sobre todo con el alimento de la sagrada Eucaristia. Sin embargo, las palabras de nuestro cardenal hacen eco e invitan a todos/as a tomar un momento de reflección personal y evaluar nuestra ralación con Cristo a través de la parroquia. Aprovechando el comentario de nuestro cardenal me gustaría extender una vez más la invitación a ti joven para que nos acompañes cada domingo a las 12:00

p.m. en el salón # 2. Te esperamos y como siempre nos leemos la próxima semana.

os M emi 5 Pr

Pagina Cinco

Tercer Domingo de Cuaresma

¿Qué son las Parábolas? Las parábolas son relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. En todas destaca la pequeñez de los comienzos; y el crecimiento progresivo de este Reino; su fuerza regeneradora para los llamados por Dios a la salvación, que alcanzarán si corresponden a esa vocación. Jesús enseñaba su mensaje con PARÁBOLAS, es decir, pequeñas historias que todos pudieran entender. EL nos habla del Reino de Dios con tacto y utiliza parábolas en las que invita a los oyentes a interesarse y les advierte: "!quién tenga oídos para oír, que oiga". Con esto nos dice que debemos abrir nuestro Corazon y estar dispuestos a la conversion, y a rechazar el pecado. Recordemos las Parabolas que Jesus nos enseño: Parábola del sembrador (Mateo 13:1-9), Parábola de la cizaña (Mateo 13, 36-43 ). La del grano de mostaza. La de la levadura. Parábola de la oveja perdida. Parábola de la dragma perdida. Parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32) . La de los obreros a la hora undécima. Parábola de los invitados a las bodas.

La higuera estéril. (Luc 13:6-9) La cuestión de la herencia. La parábola del administrador. (Lc 16,1-13 ) La parábola del rico epulón y el pobre Lázaro. Parábola del buen samaritano (Lucas 10, 25-37). La parábola del fariseo y el publicano (lucas 18 9-17). Parábola de los dos hijos. Parábola de las vírgenes necias y prudentes. Parábola de los talentos. Parábola del juicio final. La del juez injusto. La de los viñadores homicidas. TE INVITO PARA QUE LAS BUSQUES EN TU BIBLIA!

as 5

ES RIZ EP R MO


Third Sunday of Lent

Page Six

Sçėƒù – MƒÙ‘« 3 6:30am Feligreses de San Antonio 8:00am Steve Vansak+ 9:00am Larisa Jankuniene+, Antanas ir Teodora Zailskas+, Antanina Albinas Mickus+, Zofija Ramanauskiene+. 10:15am Enrique Del Real+, Nicolas Perez+, Juana Gonzales+, Refugio Carrillo+. 11:45am Francisco Contreras González+, Gabriel Contreras González+, Abrozzio González+, Angela Osorio+, Adrián Macedo Rodríguez+, Eustolia Ruiz+. 1:15pm Martin & José Olivares +, Rafael & Genoveva Montalvo+ 2:45pm Francisco Ramos+, Isidro Pérez+, Aurora Robles+. 7:00pm Bertin Rodríguez+. MÊėƒù – MƒÙ‘« 4 8:00am Feligreses de San Antonio

Tç›Ý—ƒù – MƒÙ‘« 5 9:00am Feligres de San Antonio 6:30pm - 7:30pm (CONFESIONES)

W›—ěݗƒù – MƒÙ‘« 6 8:00am Parioshioners of St. Anthony 6:30pm Feligreses de San Antonio

T«çÙݗƒù – MƒÙ‘« 7 8:00am Parioshioners of St. Anthony (A)-Anniv./Aniversario; (A/G)-Acción de Gracias; (B)-Birthday/Cumpleaños;

(Th)-In Thanksgiving; (S)-Sick/Enfermo; (S.I.)-Special Intention

BAPTISMS: Baptismal registrations are every day during office hours. Arrangements should be made 4weeks in advance. Baptismal preparation is required for both parents and godparents. WEDDING ARRANGEMENTS: The couple needs At least 4 months notice is necessary for interviews and marriage preparation classes. CCD: Registrations: July/August. Classes begin in September. . SPRED:classes are also available. CONFIRMATION: Students have to be 14-17 years old.

March 3, 2013

FÙ®—ƒù - MƒÙ‘« 8 8:00am Nuncio & María Rosa Grano+. 6:30pm Feligreses de San Antonio

Sƒãçٗƒù – MƒÙ‘« 9 8:00am Feligreses de San Antonio. 11:00am Bautizos. 1:00pm Wedding Rafael Herrera & Sarah Bauman

Sçėƒù – MƒÙ‘« 10 RECUERDE QUE SE CAMBIA EL HORARIO DE VERANO EN TODO EL PAIS

6:30am Filemon Sosa 8:00am Parishioners Of St. Anthony. 9:00am Larisa Jankuniene+. 10:15am Enrique Del Real+, Nicolas Perez+, Juana Gonzales+, Refugio Carrillo+, Lorenz a Montoya Martinez+. 11:45am Jesus Placensia+, Quintila Palacios Gutierrez+, Luis Cortez Jr. (Birthday) 1:15pm Martin & Jose Olivares+, Rafael & Genoveva Montalvo+ 2:45pm Francisco Ramos+, Isidro Perez+, Aurora Robles+, Feliberto Diaz+, Rosario Gomez+, Carlos Diaz+. 7:00pm Feligreses de San Antonio FRASES DE NUESTRO

SANTO PATRON Quienes quieran adquirir la fe en Dios, la caridad hacia el prójimo, la penitencia hacia sí mismos, es necesario que vivan en la quietud del espíritu y en la dulzura de la contemplación. — San Antonio

BAUTISMOS: Inscripciones todos los días, durante el horario de oficina. Se llevan acabo todos los Sábados a las 11:00am. BODAS: La pareja necesita registrarse 4 meses antes de la boda para hacer las entrevistas y las sesiones pre-matrimoniales. XVAÑERAS: Se celebran cualquier dia de la Semana. Registrese al menos con un mes de anticipación. CATECISMO: Registraciones en Julio y Agosto. Las clases inician en Septiembre. (RICA, SPRED, PRIMERA COMUNION, Y CONFIRMACION). PRESENTACIONES: Se celebran durante los Bautizos, o durante las Misas Dominicales.


Tercer Domingo de Cuaresma

Marzo 3, 2013

Page seven

Tarea para los Padres de Familia de los Jóvenes de CONFIRMACION

CALENDARIO PARROQUIAL MARZO

1. 2. 3. 4.

TODOS LOS MARTES

Que es un Dogma de Fe? Menciona 3 Dogmas de Fe. Que es el Triduo Pascual? Describe cada da del Triduo Pascual.

CONFESIONES 6:30pm - 7:30pm. Y Exposición del Santísimo. Venga y este una hora con Jesús Sacramentado!

Domingo 3 •

FECHAS MUY IMPORTANTES Para Padres y niños/as del Catecismo

MARZO 2013 Marzo 09 y 10 REUNION DE PADRES DE FAM. 1er. Y 2o. Año. Ultima Reunión. Marzo 10—2013 Mini-Retiro Cuaresmal para los jóvenes de Confirmación. 8:00am-4:00pm. Marzo 18 - 2013: 7:00pm HORA SANTA para los niños/as de 1er. Año y Comunión. Marzo 21 - 2013: 7:00pm HORA SANTA para los jóvenes de Confirmación. Marzo 25—2013: 7:00pm Practica para los estudiantes del Programa RICA y niños que se bautizaran el Sábado Santo. Marzo 30 - 2013: 7:00pm SABADO SANTO. Vigilia Pascual. ABRIL 2013 Abril 14: Retiro para Papás, mamás y Padrinos de los niños de Primera Comunión. De 8:00am - 4:00pm en el Salón Parroquial.

Clases de Educación Religiosa. 9:30 - 11:30am.

Lunes 4 •

SPRED REUNION DE CATEQUISTAS 6:00pm-8:00pm

Martes 5 Ensayo del Viacrucis y Evangelio. @7:00pm.

Jueves 7

Reunión de UJIERES. 7:00pm. Salón # 1.

Sábado 9 • •

Clases de Catecismo. Sábado: 9:00 -11:00am. & 12:00—2:00pm.

Reunión de padres de Familia del programa P. Comunión y Primer Año. NO FALTE!

Domingo 10

RECUERDEN CAMBIAR SU RELOJ Mini-Retiro Cuaresmal Para Adolescentes del Programa de Confirmación y los que ya tienen sus Sacramentos de Iniciación. 8:00am - 4:00pm. • Clases de Educación Religiosa. 9:30—11:30am. Y Reunión de Padres de Familia para los Papas de Niños de Primer Año y P. Comunión.

LUNES 11 (Segundo Lunes de Mes) •

VIA CRUCIS Te invitamos a participar en los ensayos de nuestro tradicional Viacrusis Martes 5 de Marzo a las 7:00pm. En el salón parroquial, el viacrusis se representara el Viernes Santo, 29 de Marzo 2013, 9:00am.

¡te esperamos a los ensayos!

Exposición del Santísimo. Venga y este una hora con Jesús Sacramentado! 7:00pm— 8:00pm SPRED CLASE DE NIÑOS 6:00pm-8:00pm

Miércoles 20

7:00pm Reunión de Lideres y Voluntarios de los diferentes grupos parroquiales para planeación de la Semana Santa y Festival San Antonio 2013.

Sábado 23

Mini Retiro General de Cuaresma Impartido Por: El Grupo de Renovación Carismática de Nuestra Parroquia de 8:00am—1:30pm

Boletin Semanal de la Parroquia San Antonio de Padua Cicero 030313  

Sunday Newsletter, Boletin Dominical de la Parroquia San Antonio de Padua En Cicero,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you