Page 1

Founded in 1911

JULY 14, 2013 Fifteenth Sunday in Ordinary Time– Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario MISAS DOMINICALES Español:

SUNDAY MASSES English: 8:00 a.m. Lithuanian: 9:00 a.m.

6:30am 10:15am 11:45am 1:15pm 2:45pm 7:00pm

Rev. Sergio Solis, Pastor Rev. Kestutis Trimakas, Lithuanian Ministry Rev. Kevin Feeney Mr. Gilberto Mercado, Deacon

Office/Oficina: 1510 S. 49th Court, Cicero, Illinois 60804 Phone/Teléfono (708) 652-0231 Fax: (708) 652-0228 E-mail StAnthonyCicero@yahoo.com /

Webpage: www.sanantoniocicero.org

Office hours/Horario de Oficina: M-F (Lunes a Viernes) 9:00am -8:00pm. Sat. (Sábado) 9:00am – 6:00pm WEEKDAYS: Bilingual:

8:00 a.m. Monday - Saturday

CONFESSIONS: English: Every Tuesday 6:30pm – 7:30pm. Lithuanian: One Thursday each month at 5:30 pm. (See bulletin for date)

Sun. (Domingo) 9:00am—4:00pm ENTRE SEMANA Misa Bilingüe : 8:00 am. Lunes a Sábado Misa Español: 6:30 pm. Miércoles y Viernes CONFESIONES & EXPOSICION DEL SANTISIMO Martes de 6:30pm -7:30pm.


Antras puslapis

15 eilinis sekmadienis

2013 liepos 14 d.

Tikėjimo metai

Šių Mišių skaitiniai prasideda 900 pusl. Psalmės atkartotinė:

Nuolankieji, ieškokite Dievo, ir atgis jūsų širdys Pirmasis skaitinys: Šis įsakymas, kurį šiandien tau duodu, nėra tau nei per sunkus, nei per tolimas. (Įstatymų knyga, 30, 10-14) Antrasis skaitinys: Jėzus yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sukurta per jį ir jam. (Laiškas kolosiečiams 1, 15-20) Evangelija: Jėzus atsako į įstatymo mokytojo klausimą, “kas yra mano artimas?” gerojo samariečio palyginimu. (Lukas 10, 25-37) Gerasis samarietis

.

Dariaus ir girėno minėjimas ČiKagojE Dariaus ir Girėno skrydžio 80 metų sukakties minėjimas ivyks šiandieną liepos 14 d.

Iškilmės prasidės 9:45 val. ryto prie Dariaus ir Girėno paminklo, Marquette Parke, po to – vėliavų eisena į Švč. Mergelės Gimimo Bažnyčią, kur 11:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. 12:30 val minėjimas ir iškilmingi pietūs parapijos salėje. Bilietai pietums $20 asmeniui. Minėjimą ruošia ir visus maloniai kviečia Amerikos Lietuvių Taryba ir Čikagos lietuvių organizacijos

Po Šv. Mišių, visi yra kviečiami į lietuvių kavutę pasivaišinti ir pabendrauti.

Jonas XXIII ir Jonas Paulius II bus skelbiami šventaisiais Popiežiaus Jono Pauliaus II dėmesys Lietuvai Popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikatas susijęs su dvasiniu lietuvių tautos atgimimu. Jonas Paulius II buvo pirmasis istorijoje popiežius, aplankęs Lietuvą, taip pat Baltijos kaimynes, Latviją ir Estiją. Šio atmintino lankymosi metu 1993 m. rugsėjo 4–8 d. Šventasis Tėvas savo sveikinimo žodžius, homilijas bei kalbas sakė daugiausia lietuviškai, taip pat Lietuvoje gyvenančių tautų kalbomis. Popiežius Jonas Paulius II Vilniaus arkikatedroje Šv. Kazimiero koplyčioje Popiežius Jonas Paulius II nuo pat pontifikato pradžios reiškė solidarumą “Tylinčiajai Bažnyčiai” tuose kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas. Jau per savo inauguracijos iškilmes jis tarė sveikinimo žodį lietuviškai, o vėliau daugelį kartų sveikino lietuvius jų gimtąja kalba. Ypač reikšmingi buvo Romoje surengti didingi minėjimai – 500 metų nuo šv. Kazimiero mirties (1984 m.) ir Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus 1987 m. Šie renginiai priminė pasauliui sovietų okupuotą Lietuvą ir jos persekiojamus tikinčiuosius. 1987 m. minint Lietuvos Krikšto jubiliejų popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Komunistinės sistemos griūties išvakarėse 1988 m. Šventasis Tėvas parodė Lietuvai dar vieną palaikymo ir įvertinimo ženklą, pakeldamas vyskupą Vincentą Sladkevičių kardinolu. 1991 m. gruodžio 24 d. popiežius Lietuvos teritorijoje įkūrė dvi bažnytines provincijas – Vilniaus ir Kauno arkivyskupijas. Yra gerai žinoma, kad Pop. Jono Pauliaus motina buvo lietuvė.

Kvieskime į lietuvių Mišias Kviečiame visus lietuvius, ilgai čia gyvenančius ir naujai atvykusius dalyvauti šv. Mišiose Šv. Antano bažnyčioje. Mišios lietuvių kalba būna kas sekmadienį 9:00 val. ryto. Paraginkite savo draugus, vaikus, vaikaičius, giminaičius atvykti.


July 14, 2013

XV Sunday in Ordinary Time

TREASURES FROM OUR TRADITION On a summer day, with the windows open, we may hear the sound of church bells. Bells seem to have come into church life in Irish monasteries around the seventh century, and spread around the Christian world by Irish monks on missionary journeys. By the eighth century, bells were standard equipment in even small parish churches. An ancient ceremony, once called the “baptism of the bells,” recognizes that the church bell has a voice to call people to awareness and summon them to worship, and even bestows a name on the bell. In a world without clocks or watches, the bell had an indispensable role. For calling monks in from the fields for prayer, or alerting far flung visitors, the bell’s voice was enhanced by hoisting it high into a tower. Soon it was learned that the sound of several bells clanging together in harmony imparted a sense of joy to great celebrations, and bell towers prospered, some chock full of bells. Different combinations of rings could indicate a death, a Mass, a wedding, a fast day, the curfew at the end of day, and the Angelus. Before electricity, bell-ringing was hard work indeed: the biggest bell in the Catholic world, in Cologne, Germany, weighs twenty seven tons! There’s no substitute for the resonant roar of a mighty bell; electric chimes are not eligible for blessing! —James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

Vocation View We are called to love with our whole being. Is God inviting you to love through ministry to the Church? Pray for generosity to serve God’s people.

“SUNDAY COLLECTIONS” “Colecta Dominical”

Budget Goal $ 7,000

Julio 7, $ 5,199

Que Dios recompense su generosidad y su esfuerzo.

Ačiū, Thank you!, ¡Gracias!

Page Three

LIVING GOD’S COMMANDS The first reading forms part of Moses’ farewell discourse, a call to the people to return to God. It is not a legalistic summons; rather, it is an appeal to heart and soul. It outlines a command that is not impossible to follow, or too difficult to undertake, or too expensive. Look into your hearts, says Moses; there you will find what to do. Paul sees Jesus Christ as the image of God, the agent of creation and preservation. We sense, in his words, things profound: “dominions or principalities or powers.” But in the midst of that, Paul keeps his attention on Jesus Christ, head of the church. It is in Christ that we find fullness and reconciliation—in the blood of the cross. Luke’s Gospel illustrates the double commandment of love with the story of the Good Samaritan. The story is a radical one, for it comes to focus on the question of who my “neighbor” is. That neighbor is not identified with any group, but rather by the scope of our compassion. Copyright © J. S. Paluch Co. MARRIAGE BANDS / AMONESTACIONES!

Last Call

Lázaro Herrera & Verónica García.

3rd Call

José Luis Enríquez & Sylvia Ibarra.

REMEMBER IN PRAYER ¡Oremos por Nuestros Enfermos! Cardinal Francis George, Terry Rizzo, Joe Hall, Dolores Dawidowicz, Daniel Olvera, Benjamin Mancilla, Elsa Mancilla Orosco, Rosa Alfaro Zamora, Miguel Vazquez, Tomasa Patiño, Ramon Sepulveda, Maya Sanchez, Eugenio Murillo Names will appear on the sick list for two weeks. To add a name to the sick list, please call the parish office. Los nombres en la lista de enfermos saldrán por dos semanas, Para pedir por un enfermo, favor de comunicarse a la oficina.


Pagina Cuatro

XV Domingo del Tiempo Ordinario

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD Hola Soy Guillermo Duarte, Soy un Joven con Fe que desde pequeño mis padres y familia me Inculcaron los verdaderos valores como ser humano y esta hermosa comunidad juntos a mis padres fueron guiando mi Fe a Dios, Desde que era muy chico me gustaba cantar en las misas con la Hermana Irma y su coro de niños. Ya en mi juventud se me hizo la invitación para ser parte de un grupo juvenil, ANAWIN. Como muchos jóvenes me dije a mi mismo “¡yo para que necesito estar en un grupo juvenil, si ya estoy ocupado con tantas cosas!” Después de pensarlo un tiempo me animé a ser parte del grupo. En Anawin conocí y supe amar mi fe de una forma que no había sentido jamás. Hubo un proceso de formación espiritual de mi parte, y al mismo tiempo pude compartir mis pensamientos con otros jóvenes. Después de un año de servir en el grupo juvenil, se me hizo la invitación a ser parte de la coordinación. En varias ocasiones los jóvenes hicimos parte de las representaciones del evangelio. De hecho muchos de los feligreses me conocen como “ Pilatos” y graciosamente algunos se han quejado, “ese Pilatos estuvo muy Malo este año.” No importa ser flaco o gordo, los jóvenes hemos puesto mucho esfuerzo para servir a nuestra parroquia y con mucho gusto lo hacemos. Invitando la comunidad al Show de Talentos, o preparando el Retiro Juvenil todo esto lo hacemos para servir a Dios y nuestra comunidad sin olvidar a nuestro párroco Sergio que mas de ser nuestra guia es un amigo. Gracias a este servicio he podido compartir muchos momentos lindos con ustedes y he podido a reconocer mis habilidades. Personalmente agradezco aquellos que me han apoyado en este camino y felicito a todos aquellos que siguen nuestra fe. Junto a millones de jóvenes de todo el mundo, hoy me preparo para un gran encuentro en la fe. Se me a dado la oportunidad a viajar a Brasil a Participar en la Jornada Mundial de la Juventud y ahí poder escuchar a nuestra cabeza de la Iglesia el Papa Francisco. Para mi Es un honor a representar a mi Hermosa Comunidad San Antonio de Padua en esta Jornada y espero a compartir todo lo que he aprendido y compartirlo con jóvenes del otro parte del mundo. Mi motivo para ir a esta jornada es simple, quiero absorber todo el amor, la fe, y conocimiento de Dios para que cuando regrese se lo pueda regalar todo esto con ustedes.

Julio 14, 2013

CORDIAL INVITACION A participar en alguno de los ministerios parroquiales. Ser parte de un ministerio parroquial es simplemente SERVIR a Dios y a la comunidad, y poner a trabajar los talentos que Dios nos ha dado, por ejemplo Ud. puede ser: Lector, Ministro de Comunión, Monaguillo, Ujier, Miembro del Coro, Catequista, etc., etc. En cada uno de estos Ministerios parroquiales siempre se necesita mas participación de personas comprometidas como Ud. Personas que desinteresadamente donen su tiempo, su energía, su entusiasmo, y compartan nuevas ideas e iniciativas todo esto con el fin de que cada miembro de la parroquia se acerque mas a nuestro Señor Jesucristo. Si desea participar lo único que tiene que hacer es pasar a la oficina parroquial y dejar su información, también puede dirigirse al coordinador de cada uno de estos ministerios y hablar con el/ella, o después de cada Misa acercarse a la sacristía y dejar su información con el sacristán. Si Dios le llama a servir en algún Ministerio Parroquial, no lo piense mas y actué!

VENTA DE COMIDA Les recordamos que la venta de comida (gelatinas, buñuelos, chicharrones con cueritos, sodas, elotes) que se lleva a cabo todos los Domingos afuera de la parroquia es para cambiar la cerca de madera que esta a un lado del callejón, la actual ya esta muy dañada y deteriorada, necesitamos renovarla, y cambiarla!. ¡Ayúdenos, consumiendo, o dando una donación!


Julio 14, 2013

XV Domingo del Tiempo Ordinario

Pagina Cinco

REGISTRACIONES PARA EL PROGRAMA DE CATECISMO

2013/2014 Las Registraciones para el Programa de Educación Religiosa ya Iniciaron y terminaran hasta el 31 de Agosto. Estaremos registrando niños/as para Primera Comunión de 8 años en adelante. Es preferible que ya el niño/a sepa leer y escribir. También registraremos adolescentes de 14 a 17 años para recibir el Sacramento de la CONFIRMACION. Adultos de 18 a 100 años que necesiten algún Sacramento para el Programa RICA. PROGRAMA SPRED : Adultos, niños/as para el Programa SPRED (necesidades especiales)

Documentos que debe presentar al momento de la Registración:     

Acta de Nacimiento (Birth Certificate) Certificado de Bautismo. (Baptism Certificate) $50.00 dólares. (Deposito) Si su hijo/a estudio aquí el año pasado necesita terminar de pagar su balance. Certificado de Primera Comunión para los adolescentes que se Confirmaran.

Cuando venga a la oficina pregunte por: TERESA, LUCIA, o ROSA Solamente estas tres personas estarán registrando para el CATECISMO.

ALGUNOS RECORDATORIOS 

Si ud. o algún ser querido necesita que la comunidad ore por el (o) ella debido a una enfermedad, o necesidad especial, favor de llamar a la oficina parroquial para anotar su nombre en la lista de enfermos.

- También si la persona por la cual estamos orando ya se alivio, llame para quitarla de la lista de enfermos. 

Si Ud. o un familiar necesita que le llevemos la Santa Comunión a su casa porque el/ella no pueden asistir a Misa con la comunidad debido a una enfermedad grave, notifique a la oficina parroquial para que un Ministro Eucarístico pase a su casa.



Cada semana haga planes para ASISTIR a MISA DOMINICAL con su familia. Cumplamos primero con nuestro compromiso de Católicos y después vayamos a divertirnos o, a descansar. Es muy triste ver todos las parroquias vacías durante el Verano! Que nuestro amoroso DIOS, que nunca se cansa de esperarnos les bendiga!


Page Six

XV Sunday in Ordinary Time

Sçėƒù – Jç½ù 14 6:30am Bertin Rodriguez+ 8:00am Walter K. Luksta(+84) 9:00am Larisa Jankuniene+, Olsauskus Seimos Miriusus+, Dr. Petras Kisielius+, Renata Kozakiene+, Gintaras Gostalitas+. 10:15am Enrique Del Real+, Nicolas Perez+, Juana Gonzales+, Refugio Carrillo+, Hugo Haro+. 11:45am Everardo Martínez+, Yolanda Juca+. 1:15pm Eduarda Solano+, María de Jesús Ortega Márquez+, Antonio Zepeda+, Maria de Jesus Alvarez+, Guadalupe Jimenez+. 2:45pm Francisco Ramos+, Isidro Perez+, Aurora Robles+, Rogelio Zarco+.

4:30pm XV Años Leslie Barajas

7:00pm Eduarda Solano+, Bertin Rodríguez+, Pastor Ramos+, familia Cruz –Serrano (A/G).

MÊėƒù – Jç½ù 15 8:00am Parishioners of St. Anthony. Tç›Ý—ƒù – Jç½ù 16 8:00am Maria Trinidad Rodriguez+. 6:30pm-7:30pm Confesiones

W›—ěݗƒù – Jç½ù 17 8:00am Feligreses de San Antonio 6:30pm Pastor Ramos+.

July 14, 2013

FÙ®—ƒù - Jç½ù 19

8:00am Parishioners of St. Anthony. 6:30pm Feligreses de San Antonio

Sƒãçٗƒù – Jç½ù 20

8:00am Grano & Fallico Family+ 11:00am BAUTIZOS 1:00pm BODA Lazaro Herrera & Veronica Garcia 3:00pm XV Años Marilee Pulido 5:00pm XV Años Luz M. Guerra

Sçėƒù – Jç½ù 21 6:30am Feligreses de San Antonio. 8:00am Walter C. Luksta+, Remedios Kho+, 9:00am Larisa Jankuniene+, Laniausku Seimos Misiusius+, Antanas ir Teodora Zailskas+. 10:15am Enrique Del Real+, Juana Gonzales+, Nicolas Perez+, Refugio Carrillo+, Elias Caro Villareal+, Maria de la Luz Castillo+. . 11:45am Everardo Martínez+. 1:15pm Pastor Ramos+. 2:45pm Francisco Ramos+, Isidro Perez+, Aurora Robles+. 7:00pm Rogelio Zarco+, Familia Cruz –Serrano (A/G)

T«çÙݗƒù – Jç½ù 18 8:00am Parishioners of St. Anthony.

(A)-Anniv./Aniversario; (A/G)-Acción de Gracias; (B)-Birthday/Cumpleaños;

BAPTISMS: Baptismal registrations are every day during office hours. Arrangements should be made 4weeks in advance. Baptismal preparation is required for both parents and godparents. WEDDING ARRANGEMENTS: The couple needs At least 4 months notice is necessary for interviews and marriage preparation classes.

BAUTISMOS: Inscripciones todos los días, durante el horario de oficina. Se llevan acabo todos los Sábados a las 11:00am. BODAS: La pareja necesita registrarse 4 meses antes de la boda para hacer las entrevistas y las sesiones pre-matrimoniales. XVAÑERAS: Se celebran cualquier dia de la Semana. Registrese al menos con un mes de anticipación.

CCD: Now we are register Registrations: July/August. Classes begin in September. .

CATECISMO: Registraciones en Julio y Agosto. Las clases inician en Septiembre. (RICA, SPRED, PRIMERA COMUNION, Y CONFIRMACION).

SPRED:classes are also available. CONFIRMATION: Students have to be 14-17 years old. for more information visit www.stanthonycicero.org

(Th)-In Thanksgiving; (S)-Sick/Enfermo; (S.I.)-Special Intention

PRESENTACIONES: Se celebran durante los Bautizos, o durante las Misas Dominicales. Para mas información: www.sanantoniocicero.org


Julio 14, 2013

Page seven

XV Domingo del Tiempo Ordinario

EL BUEN SAMARITANO En el Evangelio de hoy nos narra Jesús la bella parábola del buen samaritano. Un letrado se le acerca al Señor y le pregunta qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y nuestro Señor no duda ni un segundo: cumple el primer mandamiento de la Ley. O sea, "ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo". Pero el letrado insiste y trata de justificarse. Entonces brota de los labios y del corazón de Jesús esta parábola tan humana y tan llena de misericordia. Pero hay un dato muy interesante que conviene notar: el letrado le pregunta a Jesús quién es su prójimo. Y nuestro Señor, al concluir su narración, le pregunta al letrado: "¿Cuál de éstos tres se portó como prójimo?". Jesús da la vuelta a la tortilla y le cambia la pregunta: no basta con saber quién es nuestro prójimo, sino que tenemos que comportarnos como auténticos prójimos de los demás. "Prójimo" no es, pues, un concepto; ni es sólo el que está a nuestro lado. Para Jesús y para el cristiano adquiere una connotación moral profundamente antropológica –y, por tanto, de un fuerte carácter espiritual-: "prójimo" son todos los seres humanos, sin distinción alguna, y merecen todo nuestro respeto, nuestra consideración y lo más profundo de nuestro amor. Exactamente como hace el Papa Francisco. Lo contrario al egoísmo, a los intereses personales o a la satisfacción de las propias pasiones desordenadas. La Encíclica "Salvifici doloris", hace una reflexión profunda sobre el buen samaritano: "El samaritano –dice- demostró ser, de verdad, el "prójimo" de aquel infeliz que cayó en manos de los ladrones. "Prójimo" significa también el que cumple el mandamiento del amor al prójimo... No nos es lícito "pasar de largo" con indiferencia, sino que debemos detenernos- al lado del que sufre. Buen samaritano, en efecto, es todo hombre que se detiene al lado del sufrimiento de otro hombre, cualquiera que sea. Y ese detenerse no significa curiosidad, sino disponibilidad. Ésta es como el abrirse de una cierta disposición interior del corazón, que tiene también su expresión emotiva" (Salv. Dol., n. 28). "Buen samaritano es (continúa la encíclica) todo hombre sensible al dolor ajeno, el hombre que -se conmueve- por la desgracia del prójimo. Si Cristo, profundo conocedor del corazón humano, subraya esta compasión, quiere decir que es ésta es importante en todo nuestro comportamiento de frente al sufrimiento de los demás. Es necesario, por tanto, cultivar en nosotros esta sensibilidad del corazón, que testimonia la -compasión- hacia el que sufre". Pero no basta con esto. Este saber comprender y sufrir con el que sufre; alegrarse con el que se alegra y llorar con el que llora; este "hacerse todo a todos" de san Pablo es "para salvarlos a todos" (I Cor 9, 22). El buen samaritano es el que tiene un corazón bueno, compasivo y misericordioso, el que se enternece ante el sufrimiento del otro. Pero, además, que hace todo lo posible por aliviarlo, no sólo compartiendo y "con-padeciendo" en sus dolores, sino también haciendo algo eficaz por remediarlos. Como hizo el samaritano de la parábola. El buen samaritano por antonomasia es nuestro buen Jesús. Él "se compadecía y se enternecía de las muchedumbres porque andaban como ovejas que no tienen pastor" (Mt 9, 36) . Y enseguida ponía manos a la obra para remediar sus necesidades espirituales y corporales: las consolaba, les predicaba el amor del Padre; y también curaba sus enfermedades físicas y sanaba toda dolencia, multiplicaba los panes para darles de comer, a los ciegos les devolvía la vista, curaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. Y, al final de su vida terrena, Él mismo quiso darnos su ser entero en la Eucaristía y en el Calvario, muriendo por nosotros para darnos vida eterna.

ESTA SEMANA EN ST. ANTHONY

JULIO 2013 TODOS LOS MARTES

CONFESIONES 6:30pm 7:30pm. Y Exposición del Santísimo. Venga y este una hora con Jesús Sacramentado!

Julio Registraciones para el CATECISMO!

Martes 16 Reunión del Grupo Guadalupano, Si ud. quiere ser parte del Grupo los esperamos. 6:00pm. Salón # 2.

Miércoles 17 - Circulo de Oración (Renovación carismática) iniciando con la Santa Misa de 6:30pm inmediatamente Continua la Oración. - Platicas Pre-Bautismales 6:30pm en el Salón.

Jueves 18 Reunión de Catequistas del Programa de Educación Religiosa. Para finalizar el calendario de de clases del Ciclo 2013-2014

@ 6:00pm Salón #2 Si te interesa ser catequista ayudante de catequistas te esperamos en esta reunión.

Viernes 19 Practica del Coro. 7:30pm en la Iglesia, todos son bienvenidos.

Sábado 20 BAUTIZOS 11:00am. En la Iglesia.

Julio 20 Adoración Nocturna, Exposición de Jesús Sacramentado, 9pm— terminando con misa de 6:30am. Para Mas Información Visítenos: WWW.SANANTONIOCICERO.COM

512065 071413issu  

beletin semanal, Bulletin, Sunday newsletter, cicero, San Antonio de Padua , St. Anthony of Padua Cicero.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you