Page 73

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

Ako se revizor sukladno propisima kojima se uređuje revizija suzdrži od izražavanja mišljenja ili izda negativno mišljenje, smatra se da financijski izvještaji poduzetnika ne pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja, te da nisu u skladu sa ZOR-om.

3. izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, ako su ga dužni sastavljati prema odredbama ovoga Zakona, 4. izvješće poslovodstva s podacima koji se odnose na prikaz: a) vjerojatnog budućeg razvoja poduzetnikova poslovanja

Revizorsko izvješće čuva se trajno u izvorniku.

b) aktivnosti istraživanja i razvoja c) podataka o otkupu vlastitih dionica sukladno propisu kojim se uređuju trgovačka društva

12. Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva

d) podataka o postojećim podružnicama poduzetnika e) koje financijske instrumente koristi, ako je to značajno za procjenu imovine, obveza, financijskog položaja i uspješnosti poslovanja:

Godišnje izvješće propisano je čl. 21. i 24. ZOR-a na nešto drugačiji način nego do sada, ali s praktično istim sadržajem (dopunjeno je novim izvještajem o plaćanjima javnom sektoru), a ostali su i isti obveznici. Podsjećamo da je obvezni sadržaj godišnjeg izvješća propisan i čl. 250.a, 250.b i 431.b Zakona o trgovačkim društvima2 koji su identični sa zahtjevima sada važećeg ZOR-a, i čijih se odredbi poduzetnici također moraju pridržavati. Kao i do sada, obveznici sastavljanja godišnjeg izvješća su veliki i srednji poduzetnici. Mikro i mali poduzetnici nisu dužni izraditi godišnje izvješće, ali su dužni izraditi GFI sukladno ZOR-u, te u bilješkama uz GFI navesti informacije o otkupu vlastitih dionica, odnosno udjela.

– ciljeva i politike poduzetnika u vezi s upravljanjem financijskim rizicima, zajedno s politikom zaštite svake značajnije vrste prognozirane transakcije za koju se koristi računovodstvo zaštite – izloženosti poduzetnika cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka. Osim toga, čl. 24. propisuje obvezu izrade konsolidiranog godišnjeg izvješća, a čl. 22. obveznike sastavljanja i minimalni sadržaj izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja. Ova obveza je već propisana i čl. 272.p ZTD-a.

Veliki i srednji poduzetnici dužni su zajedno s GFI-ima izraditi i izvješće poslovodstva, za koje je potrebno provesti reviziju usklađenosti s financijskim izvješćima sastavljenima za isto izvještajno razdoblje i zakonskim odredbama, ako je propisana obvezna revizija financijskih izvještaja, te koje mora sadržavati istinit i fer prikaz razvoja i rezultata poslovanja poduzetnika i njegova položaja, zajedno s opisom glavnih rizika i neizvjesnosti s kojima se on suočava. Prikaz mora biti uravnotežena i sveobuhvatna analiza razvoja i rezultata poslovanja poduzetnika i njegova položaja te mora biti u skladu s veličinom i kompleksnošću poslovanja. Ako je to potrebno za razumijevanje razvoja, rezultata poslovanja i njegova položaja, analiza mora uključivati financijske pokazatelje te ako je to primjereno, nefinancijske pokazatelje koji su relevantni za određeno poslovanje koji obuhvaćaju i informacije o zaštiti okoliša i radnicima. Ako je primjereno, izvješće poslovodstva će upućivati i dodatno objašnjavati iznose iskazane u godišnjim financijskim izvještajima.

12.1. Produljen rok čuvanja godišnjeg izvješća

Nova je odredba da srednji poduzetnici u izvješću poslovodstva nisu dužni objaviti nefinancijske pokazatelje (st. 4. čl. 21), što će ovim poduzetnicima pojednostaviti njegovu izradu, ali i otežati razumijevanje korisnicima.

Konsolidirani GFI su financijski izvještaji grupe poduzetnika u kojoj određeni poduzetnik (matično društvo) nad jednim ili više poduzetnika (društvo kći) ima vladajući utjecaj (kontrolu) na određivanje financijskih i poslovnih politika, a prikazuju grupu kao cjelinu.

Godišnje izvješće mora sadržavati sljedeće: 1. financijske izvještaje za izvještajno razdoblje, uključujući revizorsko izvješće ako je propisana obvezna revizija godišnjih financijskih izvještaja, 2. izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, ako su je dužni sastavljati prema odredbama ovoga Zakona,

Sukladno st. 5. čl. 21. novog ZOR-a, godišnje izvješće čuva se trajno u izvorniku. Do 31.12.2015. godišnje izvješće treba čuvati najmanje 11 godina, od zadnjeg dana poslovne godine za koje je sastavljeno. Stoga preporučujemo poduzetnicima da prije isteka 2015. godine promisle o donošenju potrebne odluke i prestanku čuvanja godišnjih izvješća starijih od 11 godina.

13. Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja Obvezu i obveznike konsolidacije financijskih izvještaja na nešto drugačiji nego do sada, ali i dalje kompliciran način, uređuje čl. 23. ZOR-a.

Matično društvo je, sukladno čl. 3. ZOR-a, definirano kao poduzetnik koji kontrolira jedno ili više ovisnih društava, a ovisno društvo odnosno društvo kći kao poduzetnik kojeg kontrolira matično društvo, uključujući i bilo koje društvo koje kontrolira krajnje matično društvo. Grupu čine matično društvo i sva njegova ovisna društva.

Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93-68/13; u nastavku: ZTD)

2

www.suvremena.hr

73

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement