Page 45

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

Do 20.7.2015. je Odbor za standarde financijskog izvještavanja bio je dužan uskladiti sa ZOR-om Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (u nastavku: HSFI). HSFI su objavljeni 4.8.2015. (Nar. nov., 86/15), a njihova primjena započinje s 1.1.2016. O novostima koje donose HSFI-i pišemo u posebnom članku u ovom broju FIP-a. Financijska agencija je trebala do 20.7.2015. uskladiti sa ZORom elektronički oblik i format prikaza godišnjih financijskih izvještaja, što međutim nije moguće bez Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, koji u vrijeme pisanja ovog članka (sredina kolovoza), još uvijek nije objavljen. Tako u odnosu na ZOR-om propisane rokove ova oba pravilnika kasne. Osim navedenog, ministar financija dužan je do 30.11.2015. uskladiti i pravilnike o:  načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja,  obliku i sadržaju dodatnih podataka,  načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupka provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća,  vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja,  sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka. Odredbom čl. 44. st. 7., koja se primjenjuje od 25.7.2015., propisano da se do stupanja na snagu novih, usklađenih pravilnika, primjenjuju propisi doneseni temeljem starog ZOR-a, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama novog ZOR-a. Iz navedenog bi se moglo zaključiti da će poduzetnici već financijske izvještaje za 2015. godinu trebati sastavljati prema odredbama novog Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja i drugih novih pravilnika, iako se novi ZOR temeljem kojeg će pravilnici biti doneseni primjenjuje tek od 1.1.2016. U svakom slučaju, ova zbrka s rokovima početka primjene pojedinih odredbi novog ZOR-a moći će se posve pouzdano riješiti tek po objavi Pravilnika. Za sada nije poznato koliko će se i na kojim pozicijama novi financijski izvještaji razlikovati od do sada propisanih, no premda ne očekujemo veće promjene, novostima će trebati posvetiti primjerenu pozornost. Spomenimo još da će obveza licenciranja računovodstvenih servisa, koju propisuje čl. 7. st. 4. novog ZOR-a, stupiti na snagu s 1.1.2018.

3. Novo razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika Novi ZOR je uveo novu, četvrtu kategoriju poduzetnika, tzv. “mikro” poduzetnike. Pri tome nažalost svrha uvođenja mikro poduzetnika nije postignuta, jer iako im Direktiva 2013/34/EU omogućuje jednostavnije izvještavanje, novi ZOR (a i HSFI) propisuje potpuno iste obveze za mikro i male poduzetnike. Odredbom čl. 5. propisani su pokazatelji za razvrstavanje poduzetnika na mikro, male, srednje i velike, isti kao i do sada: iznos ukupne aktive, iznos prihoda i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine. Međutim, promijenjeni su iznosi temeljem kojih se provodi razvrstavanje.

Poduzetnici i grupe poduzetnika se razvrstavaju temeljem podataka iskazanih na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski i konsolidirani financijski izvještaji. A kako je stupanje novog ZOR-a na snagu predviđeno s 1.1.2016., poduzetnici će se trebati razvrstati prema novim pravilima kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2016., na temelju podataka iskazanih u financijskim izvještajima za 2015. godinu. Kod novoosnovanih poduzetnika i kod statusnih promjena, za razvrstavanje će se koristiti tekući podaci, pri čemu će se prihod preračunati na godišnju razinu. Radi lakšeg snalaženja u nastavku dajemo usporedni pregled starih i novih pokazatelja za razvrstavanje. Tablica 1. Pregled starih i novih pokazatelja za razvrstavanje poduzetnika Opis

Pokazatelji prema starom ZOR-u

I. Mikro poduzetnici: ne prelaze 2 od 3 uvjeta II. Mali poduzetnici: ne prelaze 2 od 3 uvjeta III. Srednji poduzetnici: ne prelaze dva od tri uvjeta

Pokazatelji prema novom ZOR-u  ukupna

aktiva: 2,6 mil. kn prihod: 5,2 mil. kn  prosječan br. radnika: 10

-

 neto

 ukupna

aktiva: 32,5 mil. kn 65 mil. kn  prosječan br. radnika: 50

 ukupna

 ukupna

 ukupna

 prihod:

aktiva: 130 mil. kn 260 mil. kn  prosječan br. radnika: 250  prihod:

aktiva: 30 mil. kn prihod: 60 mil. kn  prosječan br. radnika: 50  neto

aktiva: 150 mil. kn prihod: 300 mil. kn  prosječan br. radnika: 250  neto

IV. Veliki poduzetnici: prelaze 2 uvjeta iz točke III.

˝Većina malih poduzetnika postat će mikro poduzetnici, pa će svoju dosadašnju skupinu promijeniti gotovo 100 tisuća hrvatskih poduzetnika. Međutim, promjena će biti i kod srednjih i velikih poduzetnika. Naime, dio malih poduzetnika (koji imaju aktivu iznad 30 mil. i prihod iznad 60 mil. kn), postat će srednje veliki poduzetnici, a dio srednjih postat će mali poduzetnici. Također, dio velikih postat će srednji poduzetnici. Kako su ZOR-om za mikro i male poduzetnike propisane iste obveze, ova podjela je za sada samo formalna i neće rasteretiti mikro poduzetnike. Međutim, o posljedicama promijene veličine svakako će trebati povesti računa poduzetnici koji od malih postanu srednji, jer su za srednje poduzetnike propisane pojedine obveze koje mali nemaju. Veliki poduzetnici koji postanu srednji imat će nešto manje obveze.

3.1. Razvrstavanje grupa poduzetnika Novost je i propisivanje kriterija za razvrstavanje grupa poduzetnika (vladajući sa svim ovisnim poduzetnicima) na male, srednje i velike grupe (čl. 6. ZOR-a). Pritom se koriste konsolidirani podaci matice utvrđeni na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju konwww.suvremena.hr

45

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi

Suvremena trgovina 4 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi

Advertisement