Page 37

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

ma, način posluživanja i sl.) koji se donose temeljem dugoročnih strategijskih odluka posebno su bitni, jer promjenom bilo kojeg od njih nastaje novi oblik maloprodajne poslovne jedinice. Riječ je o tzv. konstitutivnom i operativnom maloprodajnom miksu (usp. Oehme, 1983, str. 349 - 353).

3. Megatrendovi u trgovini 2020 Postoje različite ocjene i razmišljanja o budućem razvoju maloprodaje i maloprodajnih poslovnih jedinica. U studiji „Handel 2020, Aktuelle Entwicklungen in ausgewählten Bereichen des Handels in Österreich“ (autori: Gittenberger, E.; Lienbacher, Eva; Ziniel, 2013) analiziraju se za Austriju sljedeći megatrendovi: a) konkurencija i strukturne promjene b) novi oblici maloprodajnih poslovnih jedinica c) tehničke inovacije poslodavac kao marka d) korporacijska društvena odgovornost. U ovome radu dat ćemo tek nekoliko napomena o konkurenciji i strukturnim promjenama, te novim oblicima maloprodajnih poslovnih jedinica koji imaju svoje značenje i za prilike Republike Hrvatske.

Navedene tendencije uglavnom vrijede i za tržište Republike Hrvatske, kao sastavnice Europske Unije.

Iz grafikona 2 vidljivo je smanjivanje broja prodavaonica nakon 2004. godine. Prosječna veličina prodavaonice porasla je od 88 m2 2004 godine na 136 m2 2014 godine.

3.1.1. Smanjenje broja poduzeća i broja prodavaonica

U usporedbi s gospodarski i tržišno-razvijenijim europskim zemljama Republika Hrvatska ima relativno malo stanovnika na 1 prodavaonicu (cca 125), ali se taj broj postepeno povećava, jer se smanjuje broj prodavaonica. Dakako, na smanjivanje broja prodavaonica u budućnosti valja računati ne samo zbog otvaranja velikih prodavaonica, već i zbog razvoja internetske maloprodaje.

Intenzitet konkurencije u europskoj maloprodaji već je prilično visok, a u budućnosti će se još više zaoštravati. Osobito će se razvijati tzv. istiskujuća konkurencija između vodećih maloprodavača i malih poduzeća. Smanjivat će se i dalje broj malih poduzeća s jednom prodavaonicom. Krupni će se maloprodavači i dalje širiti s velikim prodavaonicama. Smanjivanje broja poduzeća1 iz područja distributivne trgovine2 u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2012. godine prikazano je na grafikonu 1. Koncentracija je izražena osobito u proširenom sektoru prehrambenih proizvoda (njem. „Lebensmittelhandel“, engl. „grocery“) u kojima će mala poduzeća moći jedino još popunjavati tržišne praznine (za posebne segmente kupaca). 3.1.2. Povećanje prodajne površine Podaci o prodajnim površinama i o broju prodavaonica su sređeniji za dulje razdoblje. Stoga je na grafikonu 2 prikazano kretanje prodajne površine i broja prodavaonica u maloprodaji u Republici Hrvatskoj u vremenu 1989. – 2014. godine.

S obzirom na tešku gospodarsku situaciju i za sada postojanje neiskorištenih prodajnih površina, u bližoj budućnosti ne bi trebalo očekivati neki brži porast ukupne prodajne površine. Osim toga, za sada, u prodajnoj površini Slovenija, Estonija i Republika Hrvatska vode među tranzicijskim zemljama. To je vidljivo iz grafikona 3. 3.1.3. Dalji procesi vertikalizacije Vertikalizacija će se razvijati jer, proizvodna poduzeća sve više ulaze u područje maloprodaje, bilo putem otvaranja vlastitih prodavaonica, bilo putem internetske maloprodaje. Time zaobilaze maloprodaju i dodatno zaoštravaju konkurenciju. S druge pak strane, trgovinska poduzeća sa svojim trgovinskim markama sve će

3.1. Konkurencija i strukturne promjene Prema navedenoj studiji glavnim se trendom smatra dalji razvoj konkurencije i, vezano uz to, daljnje strukturne promjene u maloprodaji. Strukturne se promjene tiču najviše koncentracije. Tendencije koncentracije pokazuju se osobito; - u smanjenju broja prodavaonica, - u smanjenju broja poduzeća, - u povećanju prodajne površine, - u daljnjim procesima tzv. vertikalizacije (vertikačnog povezivanja, usklađivanja i suradnje maloprodavača s proizvođačem u marketingu).

Izvor: Annual detailed enterprise statistics for trade(NACE Rev. 2 G), Eurostat, 2015.

Grafikon 1. Broj poduzeća distributivne trgovine u Republici Hrvatskoj 2008. – 2012.

Prema Eurostatu koristimo termin „poduzeće“ se smatra organizacijskom jedinicom za proizvodnju dobara ili usluga, koja ima određeni stupanj autonomije u odlučivanju, posebno u ulaganju tekućih sredstava (Eurostat, Statistics Explained, Glossary, 2015). To znači da se podaci odnose na pravne osobe ( trgovačka društva) i obrtnike, kako su se ranije „poduzeća“ obuhvaćala u statističkim ljetopisima Republike Hrvatske. 2 Kao „ distributivna trgovina“ obuhvaćena je: (a) trgovina na veliko i trgovina na malo motornim vozilima i motociklima, te popravci motornih vozila i motocikla; (b( trgovina na veliko, osim trgovine na veliko motornim vozilim,a i motociklima; (c) trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima. 1

www.suvremena.hr

35

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Advertisement