Page 15

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

5 zemalja prema udjelima korisnika Interneta u stanovništvu te prvoj zemlji prema udjelu korisnika Interneta u stanovništvu vidjeti na Slici 1.

Svijet: Broj korisnika Interneta: 2 925 249 355 Udio korisnika u stanovništvu: 40,4%

Prvih 10 zemalja prema broju korisnika Interneta

c) Korisnici Interneta u Republici Hrvatskoj i usporedba s drugim zemljama

Broj korisnika Interneta: 1 619 151 971 Udio korisnika u stanovništvu: 56,92% Udio u ukupnim korisnicima Interneta: 55,4% Udio u svjetskom stanovništvu: 39,3%

Republika Hrvatska je prema udjelu korisnika Interneta u ukupnom stanovništvu bila nešto iznad europskog prosjeka u 2014. godini. Zemlje Višegradske skupine – V4 (Češka, Madžarska, Poljska i Slovačka) imale su pokazatelj pristupa stanovništva Internetu iznad prosjeka Europe. Hrvatska, Bugarska i Rumunjska su bile ispod prosjeka zemalja Višegradske skupine. Hrvatska je bila najbliža prosjeku Višegradske skupine. Detaljnije vidjeti Tablicu 4. U zemljama nastalim raspadom bivše države udio korisnika Interneta u stanovništvu je bio od najnižih 56,8% u Crnoj Gori do najvišeg udjela od 75,5% u Sloveniji u 2014. godini. Prednjačila je Slovenija, a slijedila ju je Hrvatska. Na trećoj poziciji je bila Bosna i Hercegovina. Vidjeti detaljnije podatke sadržane u Tablici 5 i Grafikonu 5.

Prvih 5 zemalja prema udjelu korisnika Interneta u stanovništvu Broj korisnika Interneta: 573 319 903 Udio korisnika u stanovništvu: 86,8% Udio u ukupnim korisnicima Interneta: 19,6% Udio u prvih 10 zemalja: 35,4% Udio u svjetskom stanovništvu: 9,1%

Prva zemlja prema udjelu korisnika Interneta u stanovništvu Broj korisnika Interneta: 57 075 826 Udio korisnika u stanovništvu: 89,90% Udio u ukupnim korisnicima: 1,96% Udio u prvih 5 zemalja: 9,95% Udio u svjetskom stanovništvu: 0,88%

Napomena: Izrada autora na osnovu istog izvora kao u Tablici 1.

Slika 1. Izrazita koncentracija korisnika Interneta, 2014. godina

Tablica 4. Korisnici Interneta u Republici Hrvatskoj i zemljama Višegradske skupine plus Bugarska i Rumunjska u 2014. godini

Zemlja

Stanovništvo u 2014. godini (procjena)

Korisnici Interneta 30.06.2014.

Udio u stanovništvu (%)

Rang zemalja Višegradske skupine

Indeksno odstupanje udjela korisnika Interneta u stanovništvu od prosjeka zemalja Višegradske skupine

Češka

10 627 448

8 322 168

78,3

2

109,8

111,1

9 919 128

7 388 776

74,5

3

104,5

105,7

Poljska

38 346 279

25 666 238

66,9

4

93,8

94,9

Slovačka

5 492 677

4 507 849

82,1

1

115,1

116,5

Ukupno: Višegradska skupina

64 385 532

45 885 031

71,3

100,0

101,1

Hrvatska

4 470 534

3 167 838

70,9

99,4

100,6

Bugarska

6 924 716

4 083 950

59,0

82,7

83,7

Rumunjska

21 729 871

11 178 477

51,4

72,1

72,9

825 824 883

582 441 059

70,5

98,9

100,0

Madžarska

Ukupno Europa

Indeksno odstupanje udjela korisnika Interneta u stanovništvu od europskog prosjeka

Source: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe (pristupljeno:05.02. 2015.) i naš izračun

www.suvremena.hr

13

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Advertisement