Page 56

edukacija Jedan od ciljeva trebao bi biti prelazak dijela sustava srednjeg strukovnog obrazovanja koje se odvija uglavnom u školi na uvođenje koncepta učenja temeljenog na radu gdje se nastava odvija na dva mjesta: uglavnom u tvrtki, a manji dio u školi. Nemoguće je doslovno preslikati različite modele tog načina obrazovanja iz zemalja koje ga već dugo godina provode (Austrija, Njemačka, Švicarska) u Hrvatsku, no ti modeli se mogu koristiti kao primjeri dobre prakse. Jasno je da ne postoji lak i brz način da se sustav srednjeg strukovnog obrazovanja prenese u druge zemlje. Prenošenje sustava srednjeg strukovnog obrazovanja iz jedne zemlje u drugu nije samo puko kopiranje izvornog sustava, već je više proces odabira i prilagođavanja od strane potencijalne zemlje primaoca te uvođenje koncepta učenja temeljenog na radu zavisi od postojanja čitavog niza kulturoloških-tradicijskih, političkih i ekonomskih uvjeta u Hrvatskoj. Obećavajuće je zbog toga što postoji znatan potencijal za unapređenje trenutnog sustava srednjeg strukovnog obrazovanja. Ubrzana reforma sustava srednjeg strukovnog obrazovanja pomogla bi poboljšanju njegove djelotvornosti i usklađenosti sa društvenim i ekonomskim potrebama ali i poboljšanje zapošljivosti, pogotovo mladih i socijalno ugroženih skupina. U cilju rješavanja problema potrebno je, kroz mogući nacionalni projekt, okupiti eksperte iz obrazovnog i gospodarskog sektora u cilju identifikacije i dogovora oko kompetencija neophodnih za prevladavanje budućih izazova. Pritom treba voditi računa o kvaliteti. Potrebno je prikupiti i analizirati postojeće pristupe i prakse uvedene za školski dio sustava srednjeg strukovnog obrazovanja i prenijeti ih u objedinjen okvir kvalitete te uvesti minimalne standarde kvalitete za licenciranje tvrtke koja će aktivno sudjelovati u programima srednjeg strukovnog obrazovanja. Za provedbu ovakvog koncepta potrebno je ispitati interes malih i srednjih poduzeća za primanje učenika strukovnih škola i studenata stručnih studija za učenje na radnom mjestu. Istovremeno je potrebno ispitati interese škola s odgovarajućim programima za edukaciju tih učenika i studenata u dijelu opće obrazovnih i stručno teorijskih sadržaja. Nadalje, treba definirati kriterije koje poduzeća trebaju zadovoljiti kako bi mogla prima-

56

Suvremena trgovina 3(41)

ti učenike na učenje na radnom mjestu, a mogu se izraditi u suradnji s HGK, HOK i HUP-om. Kako bi se efikasno prišlo uvođenju realizacije praktične nastave u poduzećima potrebno je izraditi program edukacije i obuke mentora te utvrditi kriterije za odabir mentora u poduzeću. Mentorski proces koje mentori u MSP-ovim trebaju primjenjivati, ishode učenja koji će se provjeravati na ispitu, način polaganje ispita i dodjela potvrde i kompetencije mentora u svrhu izrade edukacijskog programa za mentore, su pitanja koje zahtijevaju suptilnu razradu. Sljedeći korak bila bi izrada kurikuluma, nastavnog plana i programa za svako strukovno zanimanje. Temeljni preduvjeti za ispunjenje ciljeva su: •

Izmjena zakonskog okvira: potrebno je izvršiti određene promjene zakonodavnog okvira,

Izrada cjelovitog nacionalnog sustava licenciranja tvrtki za praksu u konceptu učenja temeljenog na radu.

Cilj je smanjiti nedostatak vještina prilagodbom sustava početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja posebnim sektorskim potrebama na tržištu rada i potražnji za novim vještinama u vezi s jednim ili više profila zanimanja. Općenito, aktivne pomoći u poboljšanju zapošljivosti i životnih vještina pojedinaca te na taj način pridonijeti konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. To je moguće ostvariti putem: •

modernizacije VET-a prilagodbom potrebama za vještinama i integracijom učenja uz rad te iskorištavanjem njegovog potencijala za poticanje gospodarskog razvoja i inovacija, posebno na lokalnoj i regionalnoj razini;

povećavanjem konkurentnosti predmetnih sektora;

jačanjem razmjene znanja i prakse ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i tržišta rada u koje je ugrađeno učenje utemeljeno na radu;

olakšavanja mobilnosti radne snage, uzajamnog povjerenja i većeg priznavanja kvalifikacija na europskoj razini na predmetnim sektorima.

Mogućnosti financiranja procesa razvoja dualnog obrazovanja Mogućnost financiranja projekta preko natječaja moguća je preko Erasmus+ programa (KA2, Udruženja sektorskih vještina ) i preko Europskog socijalnog fonda (Izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 “Obrazovanje i cjeloživotno učenje”), ali samo uz pretpostavku da se ispune uvjeti prihvatljivosti prijavitelja, partnera, roka trajanja i ustalih specifičnih uvjeta navedenih u prijavnoj dokumentaciji poziva).

Umjesto zaključka Sustavnim razvojem sektorskih vještina smanjiti će se nedostatak vještina te prilagodbom sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja posebnim sektorskim potrebama na tržištu rada i potražnji za novim vještinama u vezi s jednim ili više profila zanimanja. Općenito, potrebno je poboljšati zapošljivost i razvoj životnih vještina pojedinaca koje će se pridonijeti konkurentnosti gospodarstva. To možemo postići: usmjeravanjem na cjeloviti pristup koji bi obuhvatio srednjoškolsko i visokoškolsko dualno obrazovanje obzirom da se iz navedenog dokumenta jasno uočava temeljni problem, a to je nepostojanje dualnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a)

stvaranjem formalnog (zakonskog) okvira za implementaciju sustava dualnog obrazovanja sa svrhom poticanja dionika na aktivno uključivanje

b) definiranjem uvjeta za postizanje veće zapošljivosti educiranih kadrova i usklađivanje s potrebama ST tržišta rada.

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement