Page 24

tema broja 11. 2008.), Direktiva 2010/75/ EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17. 12. 2010.), Direktiva Vijeća 1999/31/EZ o odlaganju otpada (SL L 182, 16. 7. 1999.), Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima kojom se ukida Direktiva 91/157/EEZ (SL L 266, 26. 9. 2006.), Direktiva 2004/12/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. koja izmjenjuje i dopunjuje Direktivu 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 047 18/02/2004.) i još neke direktive. U kratkom osvrtu na regulativu treba naglasiti da su novčane kazne propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, čl. 167-173) za prekršaje u području gospodarenja otpadom: • pravne osobe od 100.000 do 700.000 kn • odgovorne osobe u pravnoj od 25.000 do 100.000 kn

živa proizvodnja i potrošnja bave sa zadovoljavanjem temeljnih ljudskih potreba i unapređivanjem kakvoće života na način da se minimizira korištenje prirodnih dobara, stvaranje toksičnih tvari, emisije u zrak, vodu i tlo, te sprječava ili smanjuje proizvodnja otpada na mjestu nastajanja tijekom cijeloga životnog ciklusa proizvoda kako se ne bi ugrozile potrebe budućih generacija. Također, Strategijom se definira da bi potrošači svojim pravilnim odabirom proizvoda te umjerenošću pri njihovoj potrošnji (te pravilnim zbrinjavanjem otpada koji od proizvoda ostaje), ali i racionalnom i umjerenom potrošnjom osnovnih resursa (voda, plin, el. energija) morali pridonijeti promjeni postojećih obrazaca neodržive potrošnje. Koncept gospodarenja otpadom danas prepoznaje da je odgoj i obrazovanje ključni element upravljanja otpadom odnosno da je u redu prvenstva u gospodarenju otpada početak znanje koje se stječe kroz odgoj i obrazovanje (Slika 1).

Slika 1. Red prvenstva u gospodarenju otpadom, izovr: Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05).

Austrija i Nizozemska su uzor u gospodarenju otpadom u EU. U Austriji se odlaže manje od 1% neobrađenog komunalnog otpada. Austrijanci su već niz godina vrlo disciplinirani kada je riječ o razvrstavanju otpada, a razlog tome je sustav odgojno-obrazovnog procesa i stalno informiranje javnosti. Koncept „zero waste“ u stvarnom životu ne postoji nigdje u svijetu. Danas upravljanje otpadom je multidimenzionalni zadatak, a njegova primarna

funkcija je uništenje otpada te materijali ne cirkuliraju na način kako bi mogli. No, treba naglasiti da postoji paradoks vezan za otpad vezan za „zero landfil scenario“ – visoki stupanj recikliranja ide zajedno s visokim stupnjem termičke obrade što se može vidjeti na slici 2 gdje su prikazani omjeri recikliranog, kompostiranog, odloženog i termički obrađenog komunalnog otpada u EU28. Republika Hrvatska odlaže oko 80% otpada bez pret-

• fizičke osobe (obrtnici) od 50.000 do 250.000 kn • fizičke osobe od 3.000 do 10.000 kn Ukupno je propisano 100 prekršajnih odredbi.

Otpad kao priortet održivog razvitka Otpad je prioritet održivog razvitka a prikladno gospodarenje otpadom ima cijenu, utječe na socijalni napredak zbog onečišćavajućih karakteristika otpada, utječe na javno zdravlje, značajan je onečiščavač vode, tla i biote te može biti prijetnja planiranog i budućeg razvoja.

Legenda: svjetlo plavo – recikliranje, svjetlo žuto – kompostiranje, plavo – odlaganje, žuto – termička obrada, crvena linija – proizvedeni komunalni otpad po glavi stanovnika (kg)

Strategija održivog razvitka (NN 30/09) navodi da se odr-

Slika 2. Omjeri recikliranog, kompostiranog, odloženog i termički obrađenog komunalnog otpada u EU28.

24

Suvremena trgovina 3(41)

Izvor: Eurostat (2013).

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement