Page 1

m¸±ÀµÀOµhÐö¶pn¶¨h³ ¶ªÅYm¸hµîOµhµ ËÈp ¢¸ïPï¶mA


¢ÀÀlµdº Clû¸ï±ÀµÀA

m¸±ÀµÀOµhµö hµhµöA m¸±ÀµÀOµhµöA C¶mél¼ ¶ªöhµAhµñhµvÑ O¸±¸ïVµ±µg.

||1||

CAhµ±µASµ Êpñ¶¢À nAfµÀlµ¶mAhÐ C±¼êAVµÀOµÀAdÉ GtOº¶¢VÉÛl¼ m¸±ÀµÀOµhµöA. ||2|| m¸±ÀµÀOµhµöA CAdÉ Y±¼S¼j±µÀhµÀAlµn n¶¥Û±ÀµÀAS¸ ¶¢ÁafµSµwSÉ GnOºOº ¶¢ÀÃvA.

||3||

Ehµ±µÀvÀ ohÐ VɱÀÀOµvÀ¶pÁh¸±Ð vÉlÐ ±ÀµÀ¶mé l¸nOº ¶ªAsAlûµA vÉOµÀAfµ o¶¢Á Sµ¶mÀOµ CAOºhµsû¹¶¢¶mhÐ ¶¢ÁAdÉ, C¶pÁýêfµÀ o¶¢Á m¸±ÀµÀOµhµöAvÑ ¶¢Ám¸é¶¢Á.

m¸±ÀµÀOµhÐö¶pn¶¨h³

||4||

1


For more details click here...

Nayaktvopanishad telugu