Page 1

Ingredienser FÖRSLAG TILL DAGORDNING ............................................................................................................................ 2 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING ....................................................................................................................... 4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE .......................................................................................................... 6 INLEDNING ............................................................................................................................................................. 6 ÅRSKONFERENSEN 2010........................................................................................................................................... 6 MEDLEMMAR ......................................................................................................................................................... 7 DISTRIKTETS NÄTVERK OCH UTSKOTT............................................................................................................................ 7 PERSONAL ............................................................................................................................................................ 10 UPPFÖLJNING AV RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETSÅR 2010 .............................................................................................. 10 INTERN VERKSAMHET.............................................................................................................................................. 11 KONFERENSER ....................................................................................................................................................... 12 UTÅTRIKTAD VERKSAMHET....................................................................................................................................... 12 VALRÖRELSEN ....................................................................................................................................................... 14 REPRESENTATION .................................................................................................................................................. 14 AVSLUTNING......................................................................................................................................................... 15

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 1 av 16


Förslag till dagordning §1 Årskonferensens högtidliga öppnande Sång: Till seger §2 Årskonferensens behöriga utlysande §3 Ombudsupprop §4 Val av årskonferensfunktionärer a. ordförande b. sekreterare c. justerare (Tre stycken) d. rösträknare (Fyra stycken) e. redaktionsutskott (Fyra stycken) f. konferensledning §5 Fastställande av: a. dagordning b. arbetsordning c. konferensavgift §6 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse §7 Ekonomisk berättelse §8 Revisionsberättelse §9 Granskningsutskottets berättelse §10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen §11 Beslut om medlemsavgift §12 Behandling av: a. motioner b. skrivelser c. riktlinjer för kommande verksamhetsår d. verksamhetsutvecklingsplan e. övriga förslag från styrelsen f. redaktionsutskottets förslag §13 Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen §14 Val av: a. ordförande b. vice ordförande

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 2 av 16


c. kassör d. studieledare e. facklig ledare f. övriga ledamöter §15 Fastställande av antal ledamöter i Ung Menings redaktion §16 Val av: a. Ung Menings redaktör b. Redaktion §17 Övriga val av: a. Revisorer (Tre stycken) b. Revisorssuppleanter (Tre stycken) c. Granskningsutskott (Tre stycken) d. Fanbärare (Tre stycken) e. Valberedning (Fyra stycken varav en sammankallande) §18 Nominering till SSUs förbundsledning §19 Fastställande av ombudstak för ARSK 2012 §20 Övriga årskonferensfrågor a. information b. rapporter § 21 Gästerna har ordet §22 Avtackningar §23 Årskonferensens avslutning Sång: Internationalen

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 3 av 16


Förslag till arbetsordning 1. Konferens öppnar lördagen den 12 mars klockan 9.00. Konferensbyrån öppnar 08.30. På söndagen öppnar konferensen klockan 09.00 och konferensbyrån öppnar klockan 08.30. 2. På årskonferensen äger ombud, distriktsstyrelsen, i distriktet anställda ombudsmän, en från varje krets utsedd observatör, valberedningens ledamöter, revisorer, granskningsutskottets ledamöter en observatör från nybildad klubb, samt en representant vardera från förbundsstyrelsen, Stockholms arbetarekommun och Stockholms Läns LO-distrikt yttrande- och förslagsrätt. Endast ombud har rösträtt. Yttranderätt tillfaller även anmälda gäster. 3. Årskonferensen tillämpar under lördag förmiddag åsiktstorg i två omgångar. Den första timmen diskuteras ett antal politikområden och den andra timmen ett antal politikområden samt organisatoriska handlingar. På åsiktstorget får ombud, suppleanter och medlemmar diskutera motioner och förslag med distriktsstyrelsens föredragande och varandra. På åsiktstorget fattas inga beslut. De jämkningsförslag som skapas måste lyftas i plena från talarstolen när förhandlingarna återupptas. 4. Alla inlägg görs från talarstolen. Ordet begärs skriftligen på särskild blankett som erhålls av presidiet. På blanketten skall det anges namn, klubb, vilken av dagordningens punkter ordet begärs samt eventuellt yrkande. Distriktsstyrelsens föredragande äger rätt att föredra distriktsstyrelsens förslag till beslut innan påbörjad debatt. 5. Ett ombud får maximalt göra tre inlägg i en och samma debatt, talartiden är begränsad till 2 minuter vid första inlägget, samt 1 minut vid de två följande. Distriktsstyrelsen har en talartid begränsad till 5 minuter per inlägg. 6. På inlägg kan replik om en minut begäras. Detta görs hos mötesordföranden. I replik får nya frågor ej tas upp. Talare, vars inlägg har begärts replik på äger rätt till en minuts kontrareplik. Replik kan ej begäras på replik, kontrareplik avslutar replikomgången. Mötesordförande äger rätt att själv besluta om begränsningar i replikrätten med hänsyn till konferensens beräknade tidsåtgång. 7. Endast ombud tilldelas röstkort. Vid ordinarie ombuds frånvaro inträder ersättare. Detta skall anmälas till presidiet och kan enbart ske efter färdigbehandlat ärende. Utdelat material, inklusive röstkort, överlämnas till ersättare. Om ett ombuds röstkort förlorats, skall detta omedelbart rapporteras till presidiet, och frågan om ombudet skall tilldelas ett nytt kort tas upp till behandling. 8. Ombudsjusteringar sker vid konferensens öppnande, varje morgon, efter lunch på lördagen och söndagen samt vid behov på eftermiddagen lördag och söndag. 9. Konferensen tillämpar dubbla talarlistor. Då en person som tidigare inte varit inne i debatten begär ordet förs denna upp högst på talarlistan. Likaså tillämpas dubbla talarlistor vad gäller kön. Tjejer och killar förs upp på varsin talarlista och ordet fördelas mellan de två listorna varannan gång. Max tre inlägg per debatt per ombud. Statistik förs över hur många av respektive kön som gör inlägg under konferensen, denna statistik redovisas kontinuerligt.

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 4 av 16


10. Förslag om streck i debatten kan läggas från presidiet, distriktsstyrelse eller från ombud. Om förslaget kommer från ombud ska denna lämnas skriftligen till presidiet och vara undertecknad av minst fem personer. Förslag om streck i debatten läggs automatiskt då tre eller fler personer av samma kön står på rad i talarlistan. 11. Motioner behandlas i bokstavsordning efter indelningen i häftet. Presidiet har rätt att ändra ordningen om omständigheter så kräver. 12. Omröstning inleds med försöksvotering genom acklamation, votering sker genom uppräckande av röstkort. Vid personval sker omröstning slutet. 13. Reservationer lämnas skriftligen till presidiet på där för avsedd blankett.

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 5 av 16


Styrelsens verksamhetsberättelse Inledning SSU Stockholm har nu lagt ännu ett tufft år bakom sig. Årskonferensen 2010 valde en till stor del ny styrelse, vilket självklart varit en utmaning i arbetet. Trots detta har distriktsstyrelsen fastslagit en ambitiös verksamhetsplan och framförallt arbetat hårt för att vi skulle stödja Socialdemokraterna i valrörelsen 2010. Vi lade all energi, kraft och vilja på valrörelsen. När vi i SSU Stockholm ser tillbaka på året är vi därför otroligt besvikna över att Socialdemokraterna förlorade valet i alla tre parlamenten, men vi är inte besvikna över vår egen insats. Tvärtom, SSU Stockholm gjorde en fantastisk insats i valrörelsen och det ska vi bära med oss nu när vi går vidare mot nya utmaningar och utvecklas för att vara ännu starkare i valrörelsen 2014. Tiden efter valrörelsen har präglats av två saker; det ena har varit att fånga upp alla nya medlemmar vi fått och det andra att fundera över hur distriktet kan utvecklas till att bli ännu större, starkare och klokare. Det är ett arbete som kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår.

Årskonferensen 2010 Helgen den 12-14 mars samlades runt 60 unga socialdemokrater för att delta i SSU Stockholms årskonferens. Årskonferensen hölls på Sveavägen 68. Denna spännande konferens besöktes av gäster från hela landet och representanter från Stockholms övriga arbetarrörelse närvarade för att önska distriktet en fortsatt lyckad kamp för en rättvisare stad. Konferensen behandlade som vanligt en mängd motioner och flera heta och intressanta debatter hölls. Även det politiska handlingsprogrammet och det organisatoriska handlingsprogrammet behandlades, liksom årsmöteshandlingar. På årskonferensen valdes följande distriktsstyrelsestyrelse: Ordförande: Emilia Bjuggren, omval. Vice ordförande: Salar Rashid, nyval, tidigare övrig ledamot. Kassör: Erik W Hallonstén, nyval. Studieledare: Helle Lindskog, nyval, tidigare övrig ledamot. Nima Djohari-Taimouri, nyval. Facklig ledare: Mattias Mirhagen, omval. Övriga ledamöter: Anne Ali, nyval Andrea Törnestam, nyval Karin Ehlin Kolk, nyval

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 6 av 16


På årskonferensen valdes även följande: Ung Mening Redaktör: Redaktion: Revisorer Sammankallande: Ledamöter: Ersättare:

Robert Johansson. Catharina Ullstörm, Mikael "Mille" Isberg och Hanna Jokio.

Katina Staf. Jerry Adbo, Linus Samuelsson och Sandra Michel.

Amanda Hernbäck, Kenneth Rehbinder, Nanna Wikholm och Stefan Hannson. Granskningsutskott: Sammankallande: Ledamöter: Ersättare:

Emma Lidell. Joel Ensjö, Åsa Wester och Jesper Finn. Malin Hansson, Gustav Petterson, Mia Pärni och Daniel Suhonen.

Fanbärare Förste fanbärare: Andre fanbärare: Tredje fanbärare: Fjärde fanbärare:

Klara Nordstörm. Awan Saleh. Paul Pontvik. Adnan Bozkurt.

Valberedning Sammankallande: Ledamöter:

Emma Lindqvist, Södra kretsen.

Sanna Fransson, Innerstadskretsen. Petra Larsson, Fackliga kretsen. Pontus Walter, Norra kretsen.

Medlemmar Vid årsskiftet hade Stockholms SSU-distrikt 704 medlemmar varav 548 var under 30 år.

Distriktets nätverk och utskott Arbetsutskottet (AU) Arbetsutskottet har under året bestått av Emilia Bjuggren, Salar Rashid och Erik W Hallonsten. Utskottet har haft regelbundna möten och förberett distriktsstyrelsemötena. Ombudsmännen Josefin Deiving och Fredrik Ståhl har även varit inadjungerade. Personalutskottet (PU) Även om hela distriktsstyrelsen delar arbetsgivaransvaret har distriktsstyrelsen delegerat en del frågor till ett personalutskott. Personalutskottet har under året bestått av Salar Rashid, Erik W

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 7 av 16


Hallonstén och Karin Ehlin Kolk. Den första delen av verksamhetsåret var Salar Rashid personalansvarig, ett ansvar som han senare lämnade över till Erik W Hallonsten. SSU-distriktet har under året försökt att ta ett större ansvar och förbättra sin roll som arbetsgivare med bättre rutiner och uppföljning och även försökt tydliggöra vad arbetet som distriktsombudsman innebär. Även om arbetet är påbörjat och mycket har gjorts, kvarstår en hel del av detta arbete. SSU-distriktet har även under valrörelsen haft ett antal personer arvoderade; Emilia Bjuggren, Nima Djohari-Taimouri, Amne Ali samt Raúl Urrutia. Ansvaret och administrationen för dessa låg under personalutskottet, men besluten vilka personer som skulle arvoderas togs av den centrala valledningen. Studieutskottet Under året har ett studieutskott varit aktivt under ledning av Helle Lindskog och Nima DjohariTaimouri med Anton Andersson, Mikael Isberg och Kim Solman inadjungerade. KLOK Klubbordförandekonferensen har haft möte en gång i månaden under hela verksamhetsåret bortsett från valrörelsen när verksamheten organiseras i kretsar istället för i klubbar. Under mötena har det funnits en stående dagordning med punkterna Klubbarnas runda, Information från distriktsstyrelsen, Remisser och Ordföringarnas egen tid. Alla klubbar har varit representerade på KLOK:en under det gånga året även om närvaron varierat. Uppslutningen har i genomsnitt varit god. Under KLOK:en har det utbytts idéer och råd mellan representanterna från de olika klubbarna, men också från distriktsstyrelsens håll. Information och nya beslut från distriktsstyrelsen har spridits och diskuterats. Förslag och önskemål från klubbarna har förts vidare till distriktsstyrelsens möten. Internationella utskottet Detta verksamhetsår har varit fullspäckat med aktiviteter. I och med att valrörelsen har tagit nästan all plats så har de andra verksamheterna kommit i skymundan, detta gäller även det internationella utskottet. Men trots det har vi anordnat många lyckade Café Internationalism. Planeringen för nästa verksamhetsår är redan i full gång! Kommun och landstingspolitik Kommun- och landstingspolitiskt ansvariga har under året Nima Djohari-Taimouri och Karin Kolk varit. Nima Djohari-Taimouri har även suttit inadjungerad för SSU-distriktets räkning i den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Deras uppgift har bestått i ett generellt bevakningsansvar, att bevaka SSU-distriktets åsikter i frågor inom kommunen och landstinget, att ta ansvar för att SSU-distriktet är representerat på representantskapet och i andra forum samt att stötta unga valda i politiken. Efter valet 2010 sitter Robert Johansson och Kristina Persdotter som ersättare i landstingsfullmäktige. Emma Lindqvist, Karin Kolk och Salar Rashid sitter som ordinarie i kommunfullmäktige och Emilia Bjuggren, Rana Carlstedt, Mattias Mirhagen och Åsa Wester sitter som ersättare. Det är en stor framgång i jämförelse efter tidigare val.

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 8 av 16


I valberedningen som förhandlade fram förslagen till vilka personer som ska representera oss i nämnder och styrelser i kommun och landsting satt Katina Staf som representant för SSU-distriktet. Salar Rashid, Erik W Hallonsten och Karin Kolk valdes av distriktsstyrelsen att vara remissinstans för SSU-distriktets till valberedningen och resultatet blev många valda kamrater i olika organ. Även detta får ses som en framgång jämfört med tidigare år. Under våren kommer en utbildning i samarbete med Arbetarkommunen hållas för de unga som blivit valda. Inte att förglömma är dock att den kanske största påverkan vi kan ha i kommun- och landstingspolitik att vara aktiva och få igenom våra förslag på representantskapen och arbetarkommunens årsmöte. Tjejnätverket Tjejnätverket har haft flera träffar som har haft bra uppslutning. Vi har diskuterat tjejnätverkets funktion, separatistiskt arbete, erfarenheter från ett patriarkalt samhäll, hur maktordningar samverkar och annat stort och smått. Vi har även träffats för att sjunga traditionella och mindre traditionella kvinnokampsånger och dragit igång arbetet för att åka på en resa till Bryssel i slutet av mars där inte mindre än 30 av distriktets tjejer kommer delta och fördjupa sig i hur man arbetar mot trafficking i Europaparlamentet. Inför årskonferensen anordnades en helg för att peppa oss att gå upp i talarstolen och se till att bryta könsstrukturer inom vår organisation på våra möten. Medvetandegörande nätverket Distriktsstyrelsen har under de senaste åren uppmärksammat att medlemsdemografin börjar bli allt mindre representativ. Ungdomar med annan bakgrund än svensk tenderar att lämna organisationen tidigare som följd blir att ju högre upp man tittar i partiet desto homogenare är det. På grund av detta har distriktet infört ett medvetandegörande nätverk som ska stärka ungdomar med annan bakgrund än svensk inom organisationen, genom att man delar erfarenheter och stöttar varandra. Tyvärr har inte denna verksamhet påbörjats men vi hoppas att den nyvalda styrelsen prioriterar att komma igång med denna verksamhet på allvar. Antirasistiska nätverket Vi förlorade valet. Inte nog med att vi fick känna förlorarens bittra smak i munnen och fyra år till av högerpopulism så fick vi även ett slag i magen när SD tog sig in i riksdagen. Vi har nu inte bara fyra år med högerpopulism att förvänta oss, utan även fyra år med rasistisk högerextremism. Men misströsta inte. Vi har insett att för att vi ska vinna nästa val så krävs det ett forum där vi kan prata av oss och komma på nya kampanjer mot rasismen. Nätverket startades lite för sent för att kunna komma igång detta år men efter årskonferensen kör vi igång! Klubbfaddrar Under året har vi tillämpat klubbfaddersystem. Distriktsstyrelsens ledamöter har en eller två klubbar som de är fadder över. Klubbfaddern ska hjälpa och stötta klubben och vara den som klubbstyrelsen kontaktar med frågor eller för att få hjälp med något.

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 9 av 16


Personal SSU Stockholm har under 2010 haft två ombudskamprater på heltid, Fredrik Ståhl och Josefin Deiving. Under valrörelsen förstärkte distriktet med fyra arvoderade medlemmar; Emilia Bjuggren, Raúl Urrutia, Amne Ali och Emma Lindqvist. Ombudskamrater: Fredrik Ståhl, fr.o.m. 2008-03-03 Josefin Deiving, fr.o.m. 2008-09-01 Jacob Skyll, sjukskriven

Uppföljning av riktlinjer för verksamhetsår 2010 Organisation och medlemmar Årskonferensen 2010 satte upp flera mål: distriktet skulle växa med 400 medlemmar under kommande verksamhetsår, vidare skulle distriktsstyrelsen ge klubbstyrelserna de stöd som krävdes för att dem skulle uppfylla sina delar av åtagandena i planen för nya medlemmar. Distriktet hade även som mål att utveckla jämställdhetsarbetet, främst genom tjejnätverk, och nå målet att det ska vara jämn könsfördelning mellan ombuden på årskonferensen2011. Distriktet har gått i en positiv riktning i både medlemsantal samt när det gäller hur vi som organisation vårdar och tar hand om nya medlemmar. Distriktsstyrelsen har under året varit behjälplig och stöttat klubbstyrelserna genom både klubbfadersystem och inplanerade ringkvällar, för att dem skulle uppfylla sina delar av åtagandena i planen för nya medlemmar. Däremot krävs det kraftigare återgärder för att distriktet ska utveckla nå målet med en jämnare könsfördelning mellan ombuden på årskonferenserna framöver. Verksamhet SSU distriktet hade som verksamhetsmål: att bedriva valrörelse i alla Stockholms stadsdelar och att samordna solbesök och andra värvningsaktiviteter mellan klubbar, distriktsstyrelsen och ombudskamraterna. Dessutom skulle en ”Dunderhelg” hållas efter valet. Distriktet har under året bedrivit en grym valrörelse i hela Stockholm, där vi kämpade in till det sista för att fälla den borliga majoriteten i våra folkvalda församlingar. Tyvärr gick det inte hela vägen och det är inget vi ska beskylla SSU distriktet för, tvärtom, hade alla medlemmar inom partiet lagt ner lika mycket energi och entusiasm som distriktets medlemmar. Då hade vi troligen haft en rödgrön majoritet i Stockholm och Sverige. Distriktsstyrelsen vill även tillägga att vi under året blivit betydligt bättre på att samordna skolbesök och andra värvningsaktiviteter mellan klubbar, distriktsstyrelsen och ombudskamraterna. Dunderhelgen som ägde rum 3-5/12 var lyckad. Politiskt Distriktet skulle bidra till att Socialdemokraterna vinner valen till de tre parlamenten, vilket vi som parti och rörelse tyvärr inte lyckades med.

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 10 av 16


Intern verksamhet Studier Under året har studieverksamheten i distriktet varit stark. Många grundkurser har genomförts bland annat ute på vår gemensamma kursgård Rösjön. I slutet på året samlade även distriktet till en dunderhelg ute i Sigtuna då vi höll alla tre grundkurser samtidigt med över 50 deltagare. Men det har även utövas annan studieverksamhet utöver grundkurserna i distriktets regi. I vintras hölls en ideologisk studiecirkel med fokus på dagsaktuella frågor som socialdemokratins framtid, folkrörelse, internationella perspektiv och ungas situation. Cirkels samlade över 30 deltagare och avslutades med ett besök på Segerkonferensen i Lund som anordnades av våra skånska kamrater. Valläger Den 3:e till 9:e augusti deltog SSU Stockholm i förbundets traditionsenliga valläger och peppade inför valrörelsen. Denna gång var lägret belagt till Strömstad och döpts till Festivalet. Vi var en stor delegation som deltog i allt från intressanta seminarier, anordnade talangjakter, lyssnade på konserter, badade eller bara upplevde det tidvis underbara sommarvädret på västkusten. Arbetarkommunens representantskap Arbetarkommunens representantskap, ”repskapen”, är kanske den största möjlighet SSU-distriktet har att påverkapolitiskt. Därför är det av yttersta vikt att både distriktsstyrelsen och klubbarnas representanter är närvarande och att vi är aktiva och skickar in motioner. Distriktsstyrelsens samtliga ledamöter har försökt att prioritera representantskapen och för att få så många som möjligt av klubbrepresentanterna att komma har ofta förmöten till mötena och påminnelser skickats ut. En diskussion har påbörjats, och bör fortsätta, om hur vi bäst arbetar tillsammans för att få större påverkan på representantskapen. Under våren har redan information om förmöten gått ut till klubbarnas representanter. Segrar som SSU-distriktet har vunnit under året är att vi ska genomföra nolltaxa på sikt och att alla gymnasiestudenter i Stockholm ska få SL-kort när vi vinner tillbaka makten. FK Bandiera Rossa SSU-distriktets stolta fotbollslag FK Bandiera Rossa ställde för sjätte året upp i Korpens mixedserie. Hemmaplan var Kärrtorps IP. Resultatet blev det bästa någonsin trots visst manfall på grund av valrörelse som framtvingade ett par w-o-matcher. I en mycket jämn serie tog laget poäng mot nästan samtliga lag. Tyvärr var laget lite trubbigt i den sista tredjedelen och kunde inte riktigt avgöra matcherna. Sluttabellen visade allt för många oavgjorda matcher för att man ska kunna vara helt nöjd. Laget spelade även mot Grön Ungdom i en vänskapsmatch på Gärdet. Det ovana underlaget, gräs med cirka 25 procents lutning, och en domare med gröna ögon gjorde att laget föll i den avgörande straffläggningen efter 2-2 efter full tid.

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 11 av 16


Ung Mening Ung Mening (UM) är SSU Stockholms officiella medlemstidning. Ung Mening är inte bara för medlemmarna utan också en tidning som kan användas i vårt utåtriktade arbete likväl i den interna diskussionen och skolningen. Under verksamhetsåret har UM kommit med 4nr. Det första var färdigt i augusti och hade tema "Valet", det var ett tjockt nummer och borde egentligen rubricerats som dubbelnummer men redaktionen missade det vid redigering av tidningen. Där efter gick det lite segt, Ung Mening har alltid haft svårt att få in artiklar från andra än redaktionsmedlemmarna (tanken är ju att hela distriktet skall skriva) men i år har det varit exceptionellt svårt. Nästa nummer kom därför att bli tunt och med en uppmaning till diskussion om Ung Menings framtid. Enbart ett 4-sidigt A5 nummer för att väcka debatt om nödvändigheten av tidningen Det sista numret kommer traditionsenligt lagom till årskonferensen, temat är historia och framtid. Redaktionen som valdes på årskonferensen 2010 har bestått av: Redaktör: Robert Johansson. Redaktion: Mikael Isberg. Hanna Jokio. Catharina Ullström.

Konferenser Under året har kamrater från distriktet deltagit på olika forum och konferenser såsom Feministiskt Forum den 24 april och Socialistiskt Forum den 27 november. Vi har även deltagit på SSU-Umeå's valkonferens den 23-25 april, samt på SSU-Skåne's Segerkonferens den 21-23 januari. Till Skåne åkte trettiotalet Stockholmhare ner tillsammans med kamrater från närliggande distrikt i en egenchartrad buss.

Utåtriktad verksamhet Den utåtriktade verksamheten under år 2010 var till stor del knuten till valrörelsen. Men även innan dess har vi varit ute på gator och torg. I april affischerade vi inför Första maj, då vi självklart demonstrerade, under sommaren höll vi till i Hjulsta och Bagarmossen med Storstadsprojektet, under Pridefestivalen syntes vi på stan och inne i parken. I juni sade statsministern att ungdomsarbetslösheten var en synvilla och distriktet svarade med att sminka sig osynliga och ändå finnas samtidigt som vi delade flygblad och väckte uppståndelse i city. Under hösten påbörjades arbetet med att genom 8-marskommittén arrangera en stor demonstration där distriktet deltog. Genomgående under året har vi besökt skolor och arbetsplatser, både i debatter och med våra bokbord. 8:e mars Distriktet firade internationella kvinnodagen på 8:e mars- kommitténs årliga demonstration och deltog även i planeringen och förberedelserna. Temat för året var 100 år av kamp och talare var bland annat Gertrud Åström och Sandra Dahlén-

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 12 av 16


Nya medlemmar-träffar Under året har distriktet anordnat träffar för nya medlemmar, brev har skickats ut och när de kommit till träffen har distriktsstyrelsen tillsammans med representanter från klubbar tagit emot medlemmarna. En kort introduktion av vår verksamhet och vegetarisk pizza samt mingel har varit huvudingredienserna. Efter valrörelsen har breven istället gått ut och bjudit in nya medlemmar till Café Socialism som då fått en lite annorlunda karaktär. Första maj Första Maj firades på sedvanligt sätt. SSU Stockholms representant Nima Djohari-Taimouri höll tal vid La Mano-monumentet för att hedra de Spanienfrivilliga som stupat i kampen mot fascismen. Ordförande Emilia Bjuggren höll även ett tal i högdalen. Senare vid förmiddag bjöds det på picknick i humlegården. I tåget gick vi gemensamt med både granndistriktet Stockholms läns SSU-distrikt och andra delar av arbetarrörelsen. Vi bar med stolthet 2010 års första majmärke: "Jobba och nya möjligheter" och laddade för den tuffa valrörelsen som väntade oss. På traditionsenligt vis fanns även våra St:Eriks fanor med i tåget och dagen slutade med tal från Mona Sahlin och Wanja LundbyWedin på Norr bantorget. Distriktet hade ett Första maj-café och bjöd på uppträden av Miss Li och Florence Valentin . Detta var mycket populärt och distriktet fick beröm. Pride Under Pride var SSU Stockholm en aktivt deltagande part. Förutom att vi deltog i det traditionella Pride-tåget var vi också representerade med tältplats på prideområdet tillsammans med lenet. Där bedrevs förutom sedvanlig informationskampanj sing-star och kampanjen “ta-ställning”. Storstadsprojektet Under sommaren deltog SSU-distriktet i ett projekt vars ändamål var dels att höja valdeltagandet i en specifikt utvald statsdel samt att främja en mångfald bland SSU:s medlemmar. För distriktet innebar det att vi bedrev olika former av verksamheter i Hjulsta och bagarmossen, två förorter som hade en hög andel förstagångsväljare och som uppfyllde kriterierna för storstadsprojektet. Distriktets huvudmål var att bygga organisationen starkare, en uppgift som vi lyckades med och resultatet går att finna i Bagarmossen där en ny SSU-klubb bildats. Samtidigt gick partiet fram starkt i dessa områden, trotts att vi fölårade valet 2010. Café Socialism Café Socialism har under året haft seminarier varannan månad och varannan månad har istället Café Internationalism anordnats. Under valrörelsen ersattes Café Socialism med ett valrörelsecafé för att gånga upp nya medlemmar. Café Socialism har under året bland annat haft seminarium om valanalys, om religiös extremism och om det sociala livet på internet. Träffarna har varit välbesökta och generat mycket diskussion bland deltagarna.

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 13 av 16


Café Internationalism Café Socialism har varit ett populärt inslag i distriktets aktiviteter, detta verksamhetsår bestämde vi oss för att även ha ett Café Internationalism. Trots det långa namnet har även det lyckats dra till sig medlemmar som kommer för att lyssna om omvärlden. Vi har haft besök av både Palestina Grupperna och Svenska Afghanistan Kommittén. Meningen med Café Internationalism är att vi inte bara ska ha ett forum där man kan diskutera svensk politik utan även internationell politik utifrån vårt perspektiv.

Valrörelsen Året gick i valrörelsens tecken och vårt distrikt var en aktivt deltagande kugge i partiets valmaskineri. Distriktet deltog i alla stadier av partiets valår, med aktivt deltagande vår, sommar och höst. Under våren föregick idogt planerade av den stundande valrörelsen. Distriktet planerade då i huvudsak sin egen verksamhet samt sökte ekonomiskt stöd från andra delar av vår rörelse. Utöver detta bedrevs även visst aktivt valarbete, med kampanjer, skoldebatter, skolinformation o.s.v. Flertalet av distriktets medlemmar deltog även i partiets egna kandidatutbildningar. Under sommaren bedrevs förutom visst kampanjande(storstadsprojektet) även uppstarten av valrörelsen. Distriktet sände en delegation till förbundets valläger i Strömstad, och distriktets egen valupptakt besöktes av ca 50 medlemmar på vår kursgård Rösjön. Under själva valrörelsen var alla delar av distriktet igång den 24 juli fram till vallokalernas stängning. Distriktets valsamordning leddes av en central valledning, och de faktiska aktiviteterna sköttes av kretsarnas valledning. Distriktet deltog aktivt i partiets “knacka-dörr kampanj” och våra medlemmar knackade dörrar i ca 11 000 timmar! Distriktet hade under en månads tid 4 extra val-arvoderade anställda för att på heltid kunna arbeta för den röd-gröna valsegern. Alla kretsar bedrev sin egen kampanjapparat, men i det stora hela sattes fokus på dörrknackning, ringkvällar, utdelning av flygblad på morgonen samt bemanning av valstugor. Bland annat skötte distriktets studentklubbar egenhändigt en valstuga på universitetsområdet. Valrörelsen för SSU Stockholm bör ses som en stor framgång.

Representation Kommunfullmäktige Ordinarie: Ordinarie fr.o.m. oktober: Ersättare fr.o.m. oktober:

Emma Lindqvist. Emma Lindqvist, Salar Rashid och Karin Ehlin Kolk. Emilia Bjuggren, Rana Carlstedt, Mattias Mirhagen och Åsa Wester.

Landstingsfullmäktige: Ersättare fr.o.m. oktober:

Robert Johansson och Kristina Persdotter.

Partistyrelsens förtroenderåd Ordinarie: Emilia Bjuggren. Ersättare: Emma Lindqvist.

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 14 av 16


Stockholms Arbetarekommuns styrelse Ersättare: Joel Ensjö och Linnéa Björnstam. Adjungerad: Emilia Bjuggren. Arbetarekommunens fanbärare Ordinarie: Ida Seing. Ersättare: Erik W Hallonstén. Arbetarekommunens fackliga utskott Adjungerad: Mattias Mirhagen. Arbetarekommunens valberedning Ordinarie: Katina Staf. Ersättare: Robert Johansson. Arbetarekommunens granskningsutskott Ersättare: Josefin Deiving. ABF Stockholms styrelse Ordinarie:

Helle Lindskog.

Ungdomens Sommarhemsförening U.P.A. (Rösjön) Ordförande: Joel Ensjö. Sekreterare: Emma Lindqvist. Kassör: Katina Staf. SSU-förbundet Styrelsen: Valberedningen: Revisor: Tvärdragsredaktionskommitté:

Emma Lindqvist. Robert Johansson. Nanna Wikholm. Nima Djohari – Taimouri.

Avslutning Vi har haft ett otroligt intensivt år, men det går inte att vila nu. Med fortsatt moderatledd majoritet i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt riksdagen ser vi hur orättvisorna i samhället ökar och vår stad blir allt mer segregerad i en skrämmande takt. Vår utmaning blir att låta orättvisan och ilskan ge oss energi istället för att leda till hopplöshet. Vi ska vara dem som erbjuder människor och framförallt de unga i Stockholm en fristad och ett hopp. En fristad på så vis att man kan hitta gemenskap hos oss, att man slipper bli definierad av sin klasstillhörighet, av sitt kön, eller något annat, utan att man får vara den man är och bli accepterad. Vi ska ge hopp på så vis att unga människor ges verktygen att verkligen kämpa för en bättre stad, en bättre verklighet!

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 15 av 16


Med dessa ord vill SSU Stockholms distriktsstyrelse tacka alla medlemmar för förtroendet vi har fått att leda distriktet under året.

Emilia Bjuggren

Salar Rashid

Erik W Hallonsten

Helle Lindskog

Nima Djohari-Taimouri

Amne Ali

Karin Kolk

Mattias Mirhagen

Andrea Törnestam

Under årskonferensen gästas vi av Ellinor Eriksson som kandiderar till posten som ny förbundssekreterare för SSU. Ellinor kommer från början från Gävle men bor idag i Stockholm och pluggar här. Hon är Studieledare och ansvarig för sexualpolitik och HBT-frågor i förbundsstyrelsen. Ellinor är även aktiv i SSU Front och har bland annat värvat den kända bloggaren Alex Schulman till Socialdemokraterna. Så ta chansen att träffa Ellinor och ställ dina frågor till henne!

Gott och blandat för SSU Stockholms ARSK 2011

Sida 16 av 16

Gott och blandat ARSK 2011  

Förslag till dagordning, arbetsordning och verksamhetsberättelse för årskonferensen 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you