Page 1

Regulamin Konkursu „AQUAEL. Wiem co znaczy stworzyd coś pięknego”

§1 1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie „AQUAEL. Wiem co znaczy stworzyd coś pięknego” (“Konkurs”). 2. Organizatorem Konkursu jest AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o.,, z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa, NIP: 534-23-44-863. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu Organizatora na stronie internetowej www.facebook.com („Strona”). 4. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może byd każda osoba fizyczna, która jest : 1) osobą pełnoletnią, lub 2) osobą powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadającą ograniczoną zdolnośd do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego. 3) weźmie udział w Konkursie poprzez aplikację konkursową „AQUAEL. Wiem co znaczy stworzyd coś pięknego” dostępną poprzez zakładkę odsyłającą umieszczoną pod adresem https://www.facebook.com/AQUAEL.AQUARISTIC (dalej "Aplikacja konkursowa"); 5. Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej zdjęcia, przedstawiającego akwarium oraz osoby, które oddadzą komentarz na dowolnie wybrane zdjęcie. 6.Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 7. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeo do Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców oraz będzie podejmowała decyzje w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.


9. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 1.10.2011 30.10.2011(dalej "Czas Trwania Konkursu"). §2 1. Od momentu rozpoczęcia Konkursu na Stronie Aplikacji Konkursowej „AQUAEL. Wiem co znaczy stworzyd coś pięknego” zostanie wygenerowana aplikacja. 2. Udział w konkursie „AQUAEL. Wiem co znaczy stworzyd coś pięknego”mogą wziąd tylko osoby, które ,,lubią” Fan Page AQUAEL na Facebooku. 3. W dniu przystąpienia do konkursu użytkownik musi byd zarejestrowany w serwisie facebook.com pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, zgodnie z regulaminem serwisu. 4. Aby wziąd udział w konkursie należy wgrad do aplikacji zdjęcie swojego akwarium . 5. Użytkownik dokonuje wgrania zdjęcia do aplikacji konkursowej klikając na ,,Dodaj zdjęcie” a następnie ,,Wybierz plik ” - dzięki czemu zdjęcie zostanie dodane do Aplikacji Konkursowej. 6. Zdjęcia mogą byd nadesłane w formacie jpg, png lub gif. Maksymalna objętośd jednego pliku to 5 MB. 7. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez Uczestnika Konkursu. 8. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że: a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej; b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów; c) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji; d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeo czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac. 9. Jeśli zgłoszenia nie spełnia wymagao określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia.


10. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeo wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeo odszkodowawczych.

11. Odpowiedzialnośd Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacja Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody. 12. Zgłoszenie nie może zawierad treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszad praw osób trzecich jak również nie może przedstawiad lub opisywad sytuacji lub zdarzeo, które mogą powodowad zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia. 13. Użytkownik aplikacji może dodad jedno zdjęcie. 14. W ramach Konkursu elementy przesłane przez Uczestnika w ramach Zgłoszenia zostaną zamieszczone w galerii konkursowej stworzonej w ramach aplikacji konkursowej i zostają poddane ocenie oraz komentarzom innych użytkowników. 15. Organizator zastrzega sobie możliwośd nieuwzględnienia Zgłoszenia Uczestnika w razie uzyskania wiarygodnej informacji, że głosy oddane na jego Zgłoszenie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób sprzeczny z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takich głosów lub usunięcia takiego Zgłoszenia. 16. Uczestnicy mogą zapraszad znajomych do oceniania swoich zdjęd oraz oceniad zdjęcia innych osób. Głosy na zdjęcia można oddad klikając na symbol kciuka skierowanego do góry. 17. Użytkownik aplikacji ma do dyspozycji trzy głosy na 24 h. §3 Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator. 1. Nagrody: 1. miejsce: iPad 2, 16GB 2. miejsce: akwarium ReefMax (kolor biały) 3. miejsce: filtr Unimax 700 Professional


2. Spośród 20 zdjęd z największą liczbą głosów jury wybierze laureatów - 1, 2 i 3 miejsce. 3. Jury przyzna również nagrodę dodatkową za najlepszy komentarz. 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. §4 1. O przyznaniu nagrody Uczestnicy będą informowani przez Organizatora poprzez wiadomośd wysłaną za pośrednictwem Platformy Facebook na konto profilowe Uczestnika. 2. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu wysłania wiadomości, o którym mowa w art. 4, ust. 1 , zawierającej potwierdzenie chęci skorzystania Nagrody, imię i nazwisko oraz dane teleadresowe. W dniu przystąpienia do Konkursu imię i nazwisko musi byd zgodne z tym, które widnieje na profilu osobowym Uczestnika w serwisie facebook.com. 3. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 4, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 2, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody. 4. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. 5. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu użytkownika z Organizatorem, o którym mowa w art. 4, ust.2 §5 1.Organizator może wykluczyd Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowieo niniejszego Regulaminu. 2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.


3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.facebook.com/aquael.aquaristic 4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszad praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowośd i terminowośd doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. 7. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa . Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowieo Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostad wysłane na adres email: zespol@clickcommunity.pl 8. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi – AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa, NIP: 534-23-44-863a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. 9. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. §6


1.Wszelkie spory mogące wyniknąd w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin  

regulamin regulamin regulamin regulamin

Regulamin  

regulamin regulamin regulamin regulamin

Advertisement