Page 1


„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

y.{q.ËŒT„wY ©e „wýt‚e‚t™kŒ

ytÄtht™kŒ „úkÚt{t¤t-1…

¼„ðL{rn{t, ¼„ðÂL™ùÞ, Ëk‚ Ë{t„{, yËtÄthý yiïÞo y™u ËðoŒuþe Ë{sý rðþu Mðt{e©eyu fhu÷e ðt‚tu™tu Ëk„ún

11


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

JJ ±ëœææH²ï ¨ |æxæ±æÝì …²„èã ¨æÿææ„ì JJ yu ðõ‚t ËtiÚte ©uc ðõ‚t Au su …tu‚t™t ©tu‚tytu™u ¾qƒ s ytuAt Ë{Þ{tk ËtiÚte ðÄw nrh¿tt™ yt…u Au.

y.{q.ËŒT„wY ©e „wýt‚e‚t™kŒ

ytÄtht™kŒ „úkÚt{t¤t-1…

y.{q.ËŒT„wY ©e „wýt‚e‚t™kŒ

y

¿tt

"t

22

t

W& tË

ytÄtht™kŒ „úkÚt{t¤t-1… :: Ëk…tŒ™ :: þtMºte Ëk‚ðÕ÷¼ŒtË su{™tu fÞthuÞ sL{ ™Úte ÚtÞtu ™u {]íÞw …ý ™rn {tºt y™u {tºt yt …]Úðe …h …hƒúñ™e ËtÚtu yt…ý™u …wY»ttu¥t{™e ytu¤¾tý fhtððt yr‚rÚt™e su{ rð¢{ Ëkð‚T 1841 ytËtu ËwŒ-1… {k„¤ðth Úte rð¢{ Ëkð‚T 19h3 ytËtu ËwŒ-13 „wYðth ËwÄe yt …]Úðe™u …tð™ fhðt …ÄtÞto n‚t.

:: «uhýt :: ….…q.ËŒT„wY þtMºte ©e ½™~Þt{«ftþŒtËS Mðt{e :: «ftþf :: ©e Mðtr{™thtÞý „wYfw÷ - fkzthe {w.…tu.fkzthe ‚t.fhsý S.ðztuŒht - 391h10

3 3


44 „úÚk t

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu :

y.{q.ËŒT„wY ©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu (…tk[ «fhý) ytÄtht™kŒ „úkÚt{t¤t-1…

«uhýt

:

….…q.ËŒT„wY þt.©e ½™~Þt{«ftþŒtËS Mðt{e

Ëk…tŒ™ :

þt.Ëk‚ðÕ÷¼ŒtË

«ftþ™ :

nrhf]»ý {nthts {ntuíËð-2; 1 Úte 8 {u, 2011

«ftþf :

©e Mðtr{™thtÞý „wYfw÷ - fkzthe

ISBN : 978-81-904548-6-5 ytð]Â¥t :

rî‚eÞ

«‚

3000

:

…z‚h ®f{‚ : 58/ðu[tý ®f{‚ : 40/- ËtisLÞ™u yt¼the «tÂó MÚtt™

:

(1) ÷tuÞtÄt{ : (h) fkzthe „wÁfw÷ : (3) ðztuŒht „wÁfw÷ : (4) ™tð÷e „wÁfw÷ : (5) ÷tuÞtÄt{ LÞqsËeo : (6) ÷tuÞtÄt{ {uf™ :

9925207501/507 (02666) 232334,232734 (0265) 2571177, {tu. 99252 05611 (02692) 283645 (001) 4787379681 ßÞtuŠsÞt

{wÿf : ©eS ytxo, y{ŒtðtŒ Vtu™. (079) 26580916. {tu. 9879606686

„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

5 5

«ftþfeÞ{TT Ëðtoð‚the ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý™t Ëðtuo…rh…ýt™tu rzzTrz{½tu»t fhe™u W…tMÞ™e r™ct ÿZ fhtð™th ËŒT„wY©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu ËtÄftu™wk y{]‚ hËtÞý Au. …00 …h{nkËtu ËtÚtu yðr™ …h yð‚hu÷ …hƒúñ™u Mðt{eyu r™:þkf…ýu ðýoÔÞt Au. „k„t™t «ðtn™e su{ yM¾r÷‚…ýu ðn‚t ðt„T«ðtn ƒÒtu Œuþ™t {qÄoLÞ Ëk‚ y™u Mðt{e™t f]…t…tºt Ëuðf Ëk‚ rð¼qr‚ ËŒT„wY©e ƒt÷{wfwkŒŒtËS Mðt{e îtht yûthƒØ y™u Ëkfr÷‚ ÚtÞu÷ Au. ‘‘Mðt{e™e ðt‚tu’’ ™t{u …tk[ «fhý™tu yt „úLÚt Ëti «Út{ rð.Ëk.1967 Ë™u 1911 {tk ©e ™h™thtÞýŒuð „tŒe™t ….…q.Ä.Äw.1008 yt[tÞo©e ðtËw Œ u ð «ËtŒS {nthts™e yt¿ttÚte {nk ‚ Mðt{e ©e …w h týe ™kŒrfþtuhŒtËS™e «uhýtÚte «rËØ ÚtÞu÷. sw™e …Ør‚Úte yt÷u¾tÞu÷ yt ðt‚tu™wk ËB…qýo ËkþtuÄ™ - Ë{Úto ËŒT„wY©e ƒt÷{wfwkŒŒtËS Mðt{eyu fÞwO Au yu{ òýðt {¤u Au. E.Ë.1917 Úte ËíËk„ «[th «Ëth {txu {tir÷f ËtrníÞ «ftþ™™e Ëuðt‘‘ ©e ËíËk„ rn‚ðÄof {kz¤’’ fhe hÌtwk n‚wk. yt {kz¤u sÞthu ‘‘Mðt{e™e ðt‚tu ’ ’ ™w w k …w M ‚f «ftrþ‚ fhðt™w k ftÞo ythk Ç Þw íÞthu ËŒT „ w Y ©e ƒt÷{wfwkŒŒtËS Mðt{e™t rþ»Þ …whtýe©e „tu…e™tÚtŒtËS Mðt{eyu yÄqht &÷tuf-&÷tuftÚto-…tŒxe… rð„uhu Ëq[ðe™u Âî‚eÞ ytð]Â¥t™u ðÄw Ëh¤-Ëðo„útÌt ƒ™tððt Ëq[™tu fhu÷t..‚u{™t Ëq[™tu «{týu ‚iÞth ÚtÞu÷ yt ðt‚tu™u/«ftþf™u 197…{tk ….…q.Ä.Äq.1008 yt[tÞo©e ©e…r‚«ËtŒS {nthts™e yt¿tt …ý {¤u÷e. yt… su ðt‚tu ðtk[ðt sE hÌtt Atu ‚u Ëk.197…{tk ….…q.yt[tÞo {nthts©e™e yt¿tt ËtÚtu ËíËk„ rn‚ðÄof {kz¤ð‚e ft{Œth y{]‚÷t÷ {w¤S îtht «ftrþ‚ «‚™t ytÄthu ‚iÞth ÚtÞu÷e ðt‚tu Au. íÞthƒtŒ yt «‚™t ytÄthu s Ëk.h018{tk ËkMf]‚ ‚Útt rnLŒe y™wðtŒ™t Y…{tk sw™t„Z™t s ™rn …hk‚w Ë{„ú ¼th‚ð»to™t {qÄoLÞ rðît™ …krz‚©e f]»ýðÕ÷¼t[tÞo Mðt{eyu Mðt{e™e ðt‚tu™wk «ftþ™ fhu÷wk. íÞthƒtŒ htsftux „wYfw÷ îtht …ý yt Âî‚eÞ ytð]Â¥t™t ytÄthu s «ftþ™ ftÞo ÚtÞt™wk ™tUÄtÞwk Au. xwkf{tk Ë{Úto ËŒT„wY Ëk‚©e ƒt÷{wfwkŒŒtËS Mðt{e îtht ËkþturÄ‚, …whtýe „tu…e™tÚtS îtht Ëk…trŒ‚ y™u ….…q.yt[tÞo©e


ËŒT 66 ËŒT..©e„w ©e„wý ýt‚e‚t™k t‚e‚t™kŒŒ Mðt{e™e Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu ©e…r‚«ËtŒS {nthts™e yt¿tt ËtÚtu «rËØ ÚtÞu÷ Âî‚eÞ ytð]Â¥t (…tk[ «fhý) ðt¤e ðt‚tu s ËB«ŒtÞ{tk yts ËwÄe «[r÷‚ «ftrþ‚ ÚtE Au. ‘‘Mðt{e™e ðt‚tu’’ yu s „úLÚt™u ytsu rðþu»t xeÃ…ýe &÷tuf ËkŒ¼o&÷tuftÚto-áütk‚-ËwÂõ‚ytu-ytŒþo…tºttu™tu WÕ÷u¾ fhe™u ‘‘rðrþü y™w¢{rýft’’ ËtÚtu fkzthe-„wYfw÷ îtht «Út{tð]Â¥t™t Y…{tk «ftrþ‚ fh‚t yt™kŒ y™w¼ðeyu Aeyu. ‘‘Mðt{e™e ðt‚tu’’ ™tu yÇÞtË fhe- fhtðe™u ….…q.ƒúñr™»X ËŒT„wÁ þt.©e ½™~Þt{«ftþŒtËS Mðt{eyu ËíËk„e¼õ‚tu™u yt¿tt-W…tË™t™e áZ‚t fhtðe Au. {tuût™t hËtÞý …tÞt Au. ðt‚tu™t {tæÞ{Úte yŒ™t Ë‚TËk„eytu ‚iÞth ÚtE þf‚t ntuðtÚte …q.Mðt{eyu yt ðt‚tu™u ËkMÚtt îtht «ftrþ‚ fhðt™e «uhýt ËtÚtu þw¼trþ»t ytÃÞt. …qßÞ Mðt{e™t y™w„ún™e EåAtÚte …qßÞ …tŒ þtMºteS Mðt{e™t rþ»Þ Mðt{e©e ~Þt{ðÕ÷¼ŒtËS, Mðt{e©e ¼s™ðÕ÷¼ŒtËS y™u Mðt{e ©e ËhswðÕ÷¼ŒtËSyu ¾qƒ s ¼tðÚte-©ØtÚte ËuðtftÞo fÞwO Au. …t»toŒ©e Ér»t ¼„‚u rð»tÞt™w¢{rýft ƒ™tððt{tk ¾qƒ s …rh©{ fÞtuo Au ËtÚtu ËtÚtu Ätu.1h{tk yÇÞtË fh‚t rðãtÚteoytu rƒúsuþ …xu÷ y™u ¼tðuþ r{Mºteyu …ý ½ýe snu{‚ WXtðe Au. ‚u W…htk‚ VtE™÷ «wV ËkþtuÄ™ ËtÚtu y{qÕÞ Ëq[™tu fh™th [kŒw¼tE …xu÷Ëwh‚™e Ëuðt™e ™tukÄ …ý yMÚtt™u ™rn „ýtÞ. yk‚{tk ¾tË ™tUÄ ÷uðt suðe ƒtƒ‚ yu Au fu yt ðt‚tu™wk «ftþ™ {tºt y™u {tºt ÔÞÂõ‚„‚ ðtk[™, rð[thýt, yk‚:ò„]r‚ {txu s Au. ftuE™t ¾kz™-{kz™ fu ðtŒ-rððtŒ {txu nh„es ™rn, {txu ‚{t{ ðtk[ftu™u ƒØtskr÷ «tÚto™t Au fu, Ëðo…wðo„ún ¼w÷e™u, {™™e „tkXtu Atuze™u; ytí{t y™u Eü™u ytu¤¾ðt™t ™{ú «ÞtËY…u; Mðt{e ðt‚tu fhu Au ™u nwk Ëtk¼¤wk Awk. yuðe ¼tð™t ËtÚtu ðtk[ðe y™u þõÞ yux÷t «Þí™tu A‚tk su ftuE ûtr‚ytu hne sðt …t{e ntuÞ ‚u nkËûteh LÞtÞu ûtBÞ „ýðt ™{ú «tÚto™t. ËíËk„ f]…tr¼÷t»te þt.Ëk‚ðÕ÷¼ŒtË™t sÞ©e Mðtr{™thtÞý

„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

7 7

y.{qy.{q .ËŒT.ËŒT „wY„ ©ewY©e „wý„wt‚e‚t™k ŒMðt{e™e ýt‚e‚t™k ŒMðt{e™e

ðt‚tu rðþu þçŒtu ðt‚tu rðþuƒu ƒu þçŒtu …h{…w{Úto rËØÞÚto …wY»ttÚtoh‚ …rðºttí{tytuyu …hƒúñ™u …t{ðt s…-‚…-ðú‚-Þ{-r™Þ{-Þtu„ suðt ËkÏÞt‚e‚ ËtÄ™tu™t Ënthu Ë‚‚ «Þí™tu fÞto Au. ËtÄf™u þçŒsLÞ¿tt™Úte (…htuûtt™w¼qr‚Úte) ¼Âõ‚{t„uo [t÷ðt™wk …eXƒ¤ «tó ÚttÞ Au; …ý Ëtûtt‚T y™w¼qr‚™t áZ ytMðtŒ ËwÄe …ntU[‚t ¥ÝïÜ …‹}樢ç¨hS„„æï ²æç„ ÐÚæ¢ xæç„}æì JJ xæè„æ -6-46 «{týu ½ýe ÷tkƒe ËVh fhðe …zu Au. ËVh ŒhBÞt™ ftuEyu ytkrþf Ítk¾e™u Ík¾™t ‚]Âó {txu yÚtðt ÷tuf ytMÚtt™u áZ fhðt …qýo…ýu WŒT½tur»t‚ fhe ŒeÄe. ftuEyu „tÞ™wk …qAzwk ŒeXwk, ftuEyu {w¾ ŒeXwk, ¾qh ŒeXtu, …ux ŒeXwk, M‚™ ŒeXtu, ‚u suýu su su yk„ ŒeXwk ‚u „tÞ™wk s ŒeXwk Au …ý suðe „tÞ Au ‚uðe ftuEyu ŒeXe ™Úte y™u yuf yk„ ŒeXwk; {txu „tÞ ŒeXe …ý fnuðtÞ. (ð[.÷tu.1…) ytðwk s fkEf yæÞtí{ s„‚{tk Út‚wk hÌtwk Au- ÚtE hÌtwk Au. ‚uÚte s „e‚tS™t WŒT½tu»t™u ™tUÄwk Awk Ý }æï ç±Îé: ¨éÚxæ‡ææ: Ðí|æ±¢ Ý }æã¯ü²: JJ xæè„æ -10-2 …tu‚t™u …qßÞ Ë{s™th Œuð‚tytu ntuÞ fu …Ae þtMºttu{tk M{]r‚ytu{tk rzzTrz{½tu»t fh™th Ér»tytu …ý ¼„ðt™™u ÞÚttÚto ytu¤¾ðt Ë{Úto ™Úte ÚtÞt; yuðe s fkEf rð¼tð™t ¼„ðt™ ©ef]»ý™e sýtÞ Au. {txu s yt…ýu ‚u ‚¥ð™u Open secret fneyu ‚tu fkE ¾tuxwk ™Úte. yuf ft[ ‚wxe s‚t ‚u™t fux÷tÞ xwfzt ÚtE „Þt y™u ‚u xwfztytu{tkÚte su™t ntÚt{tk su xwfztu ytÔÞtu ‚uýu ‚u™u s …qýo ft[ {t™e ÷eÄtu. ©e ¼„ðt™


88

ËŒT ËŒT..©e„w ©e„wý ýt‚e‚t™k t‚e‚t™kŒŒ Mðt{e™e Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

yåÞw‚ Au-xwfzt ™ ÚttÞ …ý ‚u™e su™u sux÷e y™w¼qr‚ ÚtE ‚uýu ‚u™u s …qýo ½tur»t‚ fÞwO. V÷‚: þtMºttu þçŒtu™t sk„÷ ƒ™e „Þt yu{tk fux÷tÞ ¼q÷t …zât y™u fux÷tÞ {™…ËkŒ søÞtyu …÷tkXe ðt¤e™u ƒuËe „Þt …ý «íÞuf fŒ{ {kS÷ ‚hV Äh‚tu {w{wûtw {h‚t ËwÄe {Út‚tu hnu Au. {w{wûtw™e ‚íðrs¿ttËt™u Ëk‚tu»tðt sL{-sL{tk‚h™t …wÛÞtuŒÞu ¼„ðt™ ‚u™u yt ðt‚tu™t WŒT„t‚t suðt Ë{Úto ƒúñËtÄBÞto…Òt …wÁ»t™tu Þtu„ yt…u Au.

y.{q.ËŒT„wY ©e „w„wýýt‚e‚t™k t‚e‚t™kŒŒMðt{e™e Mðt{e™e ðt‚tu rðþu ƒu þçŒtu 99

½z‚h™e áÂüyu ËtiÚte yt„¤ n‚t yu{ fnuðwk yr‚þÞtuÂõ‚ ™ne „ýtÞ. ¼tir‚f ¼tu„ fu ht„îu»t™t htu„Úte …h y™u Ënò™kŒ™t Ë‚‚ Þtu„Úte ‚u{™wk yk‚h Ë‚‚ ¼ªòÞu÷wk hnu‚wk V÷‚: ‚u{™e S¼u ðnu‚tu yM¾r÷‚ ðt„«ðtn {w{wûtw™t yk‚h{¤™u ÄtuE™u y{÷-rð{÷-r™{o¤ ƒ™tððt Ëût{ r™ðz‚tu. ‚u{™e ðt‚tu{tk y™w¼ð™tu ntÚt y™u ¼„ðt™™tu ËtÚt {¤u÷tu ‚uÚte ËtÄf {w{wûtw™u fu¤ððtu yu ‚u{™u {™ Ëns n‚wk. sw„sw„™t ËkþÞ AuŒðt yu yt ðt‚tu™u Ëtk¼¤™tht-ðtk[™tht™u …ý Ëns ÚtE òÞ Au. yt ftuE «rþM‚ ™Úte …ý nòhtu niÞt™e y™w¼qr‚ Au.

²„„æ}æçÐ ç¨hæÝæ¢ Ü çp‹}ææ¢ ±ïçœæ „y±„: JJ xæè„æ -7-2 ™t rËØtk‚u ‘‘Ü çp„ì’’ þçŒÚte su™wk „úný ÚttÞ yuðt ƒúñðu¥ttytu™e ˼t{tk çR ²æ±æÝï¯ Ïæíræç±Îæ¢ ±çÚD : JJ «{týu Ëti «Út{ …kÂõ‚{tk «Út{ MÚtt™u rƒhts‚t ®Ën™e su{ „hs‚t Ëk‚©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu™e ©]k¾÷t „únýeÞ Au. y™w¼qr‚ ËtÚtu Ëtûttífth™t ytus˼Þto þçŒtu{tk Mðt{eyu r™hk‚h {w{wûtwytu™t ӌޙu ZkZtu¤ðt™tu ËV¤ «Þí™ fÞtuo Au.

ntuX fh‚t niÞt™t þçŒtu ðÄw «¼tðf ntuÞ yu fnuðt™e sYh ™Úte. y™u ßÞtk niÞt{tkÚte þçŒtu ytð‚t ntuÞ íÞtk ‚tu …t‚t¤{tkÚte …ý {w{wûtwytu ytðu. Œuþ-…hŒuþ™t yËkÏÞ ytí{tytu™u …h{tí{t™e …ht™w¼qr‚™t «Œt‚t Mðt{eyu Ëns¼tðu sw™t„Z™t ˼t{kz…™u ƒúñ…zAkŒtÚte „wks‚tu htÏÞtu; fÞthuÞ Ëtuk…tu …zðt ŒeÄtu s ™rn. …rhýt{ «íÞût Au ‚u{™t Þtu„Úte ËtÄftu™u ËtæÞ™tu rðÞtu„ x¤e s‚tu yÚtto‚T Ënò™kŒ™tu ËkÞtu„ Út‚tu y™u yux÷u s ƒËtu ð»to …Ae …ý yt ðt‚tu yux÷e s «¼tðf y™u r«Þ ÚtE hne Au. «tf]‚ «…k[t‚e‚ ÚtE™u …h{tí{t™u Äthðt {txu™tu ƒúñt† suðtu ytŒuþ

sw™t„Z™t ˼t {kz…{tk Vtxu÷e „tuŒze …h Úttk¼÷t™t xufu ƒuXu÷t ðÞtuð]Ø s ™rn ¿tt™ y™u ‚…Úte …ý ð]Ø yt Ëk‚™t ytusMðe þçŒtuÚte yËkÏÞ Ëw»twó ytí{tytuyu fhðx ƒŒ÷e Au. yu{™e ðtýe{tk þçŒtðr÷™wk ÷tr÷íÞ, þi÷e Ëticð fu ði[trhf rðãwí[{fth ™Úte …ý …hƒúñ™e …ht¼Âõ‚™tu «u{…ht„ {nf‚tu sýtÞ Au, yux÷u s Ëti ftuE™t rŒ÷ íÞtk ¾U[t‚t.

ðt‚tu{tk Xuh Xuh „wksu Au. ytí{t-y™tí{t™t rððufþe÷ …h{nkËtuMðY… {™™þe÷ {wr™ytu y™u y¿tuÞ™u òýðt {Út‚t S¿ttËw ËtÄftu™u yt ðt‚tu Ëeze-ŒtŒh™e su{ …¤u …¤u ËntÞf ƒ™u Au.

fŒt[ Mðt{e yûth¿tt™-¼ý‚h™e áÂüyu …tA¤ nþu …ý Sð™

su™u ûtý-«r‚ûtý rðþwØtL‚:fhý ƒ™ðt™e WíËwf‚t ntuÞ ‚u{ýu yt

çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræL Т Îïã~æ² ç±Hÿæ‡æ}æì ‘ çàæÿææ. JJ 116)


1010

ËŒT ËŒT..©e„w ©e„wý ýt‚e‚t™k t‚e‚t™kŒŒ Mðt{e™e Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

11 11

y™trŒ {q¤yûth{qŠ‚ ËŒT„whw ©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™wk

ðt‚tu ËkSð™e™e su{ s …h{ W…hfthf ÚtE þfu ‚u{ Au, …ý ©Øt™e fuzeyu y™u rðïtË™t ysðt¤u [t÷u ‚tu s. òu ïtË...ïtË..rðïtËÚte ¼hu÷t ntuÞ ‚tu Mðt{e™t ‚t‚t‚eh suðt þçŒtu Ëf÷ ËkþÞ™u AuŒe þfu Au. fthý fu ‚u{tk ‚tu yt[hý™e ytfhe yýeŒth Äth Au. …ý Œuntr¼{t™™t ¼tð fu Mð¼tð™u fthýu fu ytfhe Äth™t ½t Ëti ftuE Ën™ fhe þf‚t ™Úte. yux÷u ‚u{tk y©Øt ÚttÞ yu Ëns {t™ðtur[‚ {™turð¼tð™t Au. òu ƒw¼wûtt Awxu y™u {w{wûtw‚t ò„u ‚tu yt s þçŒtu y{]‚ suðt {eXt ÷t„u.... ytðtu, ytsu yt…ýu yt…ýt EüŒuð™t [hýtu{tk «tÚto™t fheyu fu, yt…ýu yt ðt‚tu™u Ë{S þfeyu.

yus ftu.þtMºte þwfðÕ÷¼ŒtË™t sÞ©e Mðtr{™thtÞý

Sð™[rhºt

y™trŒ {q¤yûth{qŠ‚ ËŒT„whw ©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™wk Sð™[rhºt }æã抲æÝæ|²æ¨¢ ç±Î{„}æ…d¢ |æx汄:, Ðç±~æï ¨¢ Ð í æ Œ„ï çSƒç„}æ焱Úñ Ü æ¢ ç „Ü ±ë ¯ ï J ¨ÎæÝ¢ Î ¢ ¨æÚ¢ ÐÚ}æãçÚ±æ„æü ò¨çÝÝ}æì , xæé ‡ ææ„è„æÝ¢ Î ¢ }æé ç ݱÚ}æ㢠Ýæñ ç }æ ¨„„}æì JJ MðY…u ‚tu …tu ‚ u , rºt„w ý …h ð]  ¥t Ähe hnu , fhu ðt‚to yu ð e Ëw ý e fŒe ™ne Ëk þ Þ hnu > sw y tu S‚e su ý u {™{Út y{»tto r Œf [{q , „w ý t‚e‚t™k Œ Ëf¤ „w ý fk Œ ™{w ™{w >> {™u ËíËk„e™t r™Þ{ þw¼ yt…e Ëw¾e fÞtuo, ŒÞt ytýe ðtýe ðrŒ þw¼ ð¤e ËkþÞ nÞtuo > fÞtu o yu ð tu su ð tu ð] » tfw ¤ …r‚™u {™ „{w k , „w ý t‚e‚t™k Œ Ëf¤ „w ý fk Œ ™{w k ™{w k >> – yt[tÞo©e rðnthe÷t÷S {nthts W…tË™t™t y{ehËÚte ‚hƒ‚h «M‚w‚ ðt‚tu™t WŒT„t‚t ËŒT„whw©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e Au. 42 ð»to ËwÄe sq™t„Z {krŒh™t {nk‚ …Œu hne™u ˼t{kz…™u ËŒið ƒúñ…zAkŒtÚte „òð™th yt Ëk‚™e ðt‚tu yt[hý™e ytfhe Äth Au, ‚uÚte s y™uf ytí{tytu™t yËkÏÞ ËkþÞ AuŒe™u {qŠ‚{tk {M‚ fhe þfu ‚uðe ‚tft‚ yt ðt‚tu{tk ytðe Au. þtMºttýoð™t {kÚt™ rð™t Mð„o™t y{]‚Úte y™k‚„ýe W¥t{ yt ‘‘W…tË™t{]‚ Y… ðt‚tu’u ’™wk hË…t™ fhtð™th ËŒT„hw © w e™wk Sð™ …ý yæÞtí{ …tÚtuÞ s Au. ‚tu ytðtu, Mðt{e™t Sð™ Íhýt{tkÚte y{]‚™wk yt[{™ fheyu. þçŒtu™t Ënthu ‚u{™t Sðk‚ Œþo™ fheyu.


1212

Sð™ [rhºt ËŒT.©e„wý t‚e‚t™k Œ Mðt{e™e ðt‚tu

…qðo¼qr{ft :yæÞtí{™e yòuz E{th‚tu™t rðftËrþÕ…eytu™u Ë{ts õÞthuÞ ¼q÷e þf‚tu ™Úte. ftuE …ý Ë{ts fu ËkMÚtt™t rðftË{tk MÚtt…f fh‚t …ý ðÄthu ƒr÷Œt™-Ë{…oý y™LÞ W…tËf y™wÞtÞeytu™t ntuÞ Au. Er‚ntË™t …tA÷t …]ctu{tk ™tUÄtÞwk Au fu, þkfht[tÞoS™t [th …èrþ»Þtu n‚t, ƒwØ™t …tk[ ytãr¼ûtwytu n‚t, ðÕ÷¼t[tÞo™t yü˾tytu n‚t, {ntðeh™t 11 „ýÄh n‚t; su{ýu ytí{ƒr÷Œt™™t …tÞt …h MðË{ts™wk r™{toý,Ëk„X™ y™u ËkðÄo™ fÞwo n‚wk. …hk‚w ©e Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ 4,5,8 fu 11 ™rn …ý …tk[Ëtu …h{nkËtu™tk Ë{…oýÚte MÚt…tÞu÷tu Au. ËqÞo fu [kÿ Vh‚e ™ûtºt{t¤™e su{ ©enrh™e Vh‚e ƒúñ[Þo™e {qŠ‚Ë{e Ëk‚{t¤t n‚e. ©enrh™t ÃÞtht yt 500 …h{nkËtu{tk «íÞuf™e …tu‚t™e yt„ðe rðrþü‚t n‚e. ftuE frð, ftuE u rðît™, ftuE ¿tt™e, ftuE u æÞt™e, ftuE rþÕ…fth, ftuE MÚtt…íÞfth, ftuE „tÞf, ftuE ™‚of n‚t. yt Ëk‚tu{tk ËŒT„whw©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™wk ™t{ Ëðtuo¥t{ ðõ‚t ‚hefu ÷E þftÞ. ‘‘±v„æ Îàæ¨ãdï¯é’’ J ðõ‚t ƒ™ðt™tu ftuz ½ýt™u ntuÞ …ý ðõ‚]íð yux÷wk Ëh¤ ™Úte. ËŒT„whw©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e yòuz ðõ‚t n‚t A‚t ‚u{™e yt f¤t rðrþü-y™tu¾e Œu¾tÞ Au. ‚uytu s™{uŒ™eÚte r[¬th ¼hu÷t ˼t¾kz™u „òð™th-Äúwòð™th fu ztu÷tð™th ðõ‚t ™ n‚t. ‚u{™e ðtýe{tk ðiŒw»Þ™t ðes [{ftht ™rn …ý ð‚o™™e rðrþü At… W…Ë‚e. Mðt{e™wk Sð™ ‘‘¥æ™æÚÐê„’’ y™u ËtŒe-Ëh¤ ðtýe ‘‘}æÝ:Ðê„’’ n‚e. yÚtto‚T {™™t „¤ýtÚte „¤tÞu÷e n‚e. Mðt{e™e S¼{tk ‚hðhtx ™ n‚tu, A‚tk ©eS™t …]Úðe …h™t «t„xâ™u Ë{òððt õÞthuÞ Ëtu…tu …zðt s ™ Œu‚t. ‚u{™e ðtýeÚte fux÷tÞ fÚteh fk[™ ƒLÞt Au; …t…e-…wÛÞþt¤e ƒLÞt Au; fwËk„e ËíËk„e ƒLÞt Au. yhu ! ¼thtze

ËŒT.©e„w „wýt‚e‚t™k ýt‚e‚t™k Œ Mðt{e™e Œ Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

13 13

¼„‚ ƒLÞt Au. yu{™e SnTðt™wk …rðºt ytË™ «t fhe™u ËhMð‚eyu ÄLÞ‚t y™w¼ðe Au. yu{™t rðhtxT ÔÞÂõ‚íð™u ÔÞõ‚ fh‚e f÷{ ðt{ýe ÷t„u Au, A‚tk þ猃úñ™u {tæÞ{ ƒ™tðe yûthƒúñ ËŒT„hw © w e™t ytŒþo Sð™ [rhºtt{]‚™wk yt[{™ fheyu. sL{ :Ëtiht»xÙ{tk ò{™„h SÕ÷t™t òurzÞt ‚t÷wft™tk ¼tŒht ™t{u ËwkŒh „tufwr¤Þwk „t{ ytðu÷wk Au. ytí{t™kŒ Mðt{e suðt Ëw«rËØ rËØÞtu„e Ëk‚™t …„÷u …tð™ ÚtÞu÷ y™u ðirŒf rð«tu™t Mðh M…kŒ™ y™u Þ¿tÄq{tuÚte ytu…‚t yt „t{{tk ðrËc ðkþtð‚kË rðît™ rð« ¼tu¤t™tÚtS hnu‚t n‚t. ¼tu¤t™tÚt™e ¼Âõ‚™u ðþ ÚtE™u rËØÞtu„e ytí{t™kŒSyu yt…u÷t ytrþ»t y™wËth rð.Ëk. 1841{tk þhŒ…qŠý{t, {k„¤ðth, W¥tht ¼tÿ…Œ ™ûtºt, ÄúwðÞtu„, ƒðfhý ð„uhu ƒ¤ðt™ Þtu„{tk htrºt™t 11 ½ze y™u [t¤eþ …¤ s‚t {t‚t ËtfhƒtE™e fq¾u yuf rŒÔÞ ƒt¤fu sL{ Äthý fÞtuo. Mðt{eyu su Ëðo¼q‚tu™e htºte Au y™u su{tk ËkÞ{e …whw»ttu ò„u Au yuðe htºte™t Ëkfu‚ Y…u þhŒ…q™{™e htºte Mðefthe rðï{k„÷™t Ëkfu‚Y…u {k„¤ðth MðeftÞtuo. W¥thtu¥th Wæðo„r‚ îtht ¼ÿ…Œ - yûth…Œ yt…ðt™t Ëkf‚u Y…u W¥th ¼tÿ…Œt ™ûtºt MðeftÞw.o Äúðw S suðe y[÷ ¼Âõ‚™t Ëkf‚u Y…u Äúðw Þtu„ MðeftÞtu.o ƒnws™ Ë{ts™t ytíÞkr‚f fÕÞtý™t Ëkf‚u Y…u ƒ¤ðt™ ƒðfhý MðeftÞw.o y™u yk‚u {q¤yûth™t Ëkfu‚Y…u {w¤S ™t{ …ý Mðefth fÞwO. ™t{fhý y™u ytrþ»t :¼th‚eÞ ËkMf]r‚™e feŠ‚Äò{tk su{™t ™t{ Au yuðt ÞþMðe Þtu„eytu™t {t‚-r…‚t Útðt {txu ‚uytuyu ‚eðú ‚…ùÞto™e ËtÚtu {nt…whw»ttu™t ytrþ»t …ý {u¤ððt …zu Au. Ëk‚f]…tyu su Ëk‚t™ ÚttÞ Au ‚u 71 …uZe™u ‚thu Au. ËŒT„whw©e ytí{t™kŒ Mðt{eyu ¼tu¤t™tÚt™u ðhŒt™ ytÃÞwk n‚wk fu, ‘‘‚{thu


1414

[rhºt ËŒT.©e„wSð™ ýt‚e‚t™k Œ Mðt{e™e ðt‚tu

íÞtk «„x Út™th …wºt …whw»ttu¥t{™t ytr©‚ ÚtE™u ËØ{o Vu÷tðþu.’’ ËŒT„whw©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™t {t‚-r…‚t™t ßÞthu ÷ø™ ÚtÞt íÞthu ËtfhƒtE™u ËŒT„hw©e ytí{t™kŒ Mðt{eyu ytþeðtoŒ ytÃÞt n‚t fu, ‘‘Ëtûtt‚T …whw»ttu¥t{™thtÞý ‚{the ½uh …Äthþu y™u ‚{tht ntÚtÚte Útt¤ s{þu !’’ yt s rËØÞtu„e ytí{t™kŒ Mðt{e™t rþ»Þ ËŒT„hw w ©e ht{t™kŒ Mðt{e ¼tu¤t™tÚt™u íÞtk ƒt¤f™t sL{ Ë{Þu …ÄtÞto. sL{fwkz÷e òuE™u …tu‚t™e EåAt™wËth ‘‘{w¤S’’ ™t{ …tzâwk y™u ytþeðtoŒ ytÃÞt fu, ‘‘‚{tht …wºt «íÞu Ëðuo {™w»Þtu ytfŠ»t‚ Útþu. Œuð„whw ƒ]nM…r‚ suðt ðõ‚t ÚtE™u ƒúñrðãt™e «ð]Â¥t fhþu. …w»f¤ ði¼ð {¤ðt A‚tk yt {ntÞtu„e rðhõ‚ hne™u y¾kz {qŠ‚™u Äthe ht¾þu.’’ ƒtÕÞtðMÚtt :ƒt÷[kÿ™e su{ ð]ÂØ …t{‚t {w¤S þ{to þhehu ~Þt{ n‚t …ý yk‚h ïu‚-MðåA n‚wk. ƒtÕÞft¤Úte s h{ý-¼ú{ý suðe r¢Þtytu{tk ™t™t ¼tE ËwkŒhS ‚Útt M™uneytuÚte swŒt ‚he ytð‚t. ƒtÕÞtur[‚ r¢Þtytu{tk …rhðths™tu™u {tÄwhe-{tun™e, {tŒf Ëw„kÄ™tu ynËtË Út‚tu. Äúwð-«nT÷tŒ™e Aƒe …tu‚t™t …wºt{tk òuE™u ¼tu¤t™tÚt™u ytŒþo ¼õ‚…wºt™wk MðÙ ytð‚wk. ËtiBÞ A‚tk …wü y™u ~Þt{ þhehu þtu¼‚t {w¤S þ{to™e þhehtf]r‚ {tunf n‚e. {tuxe-{tuxe fuhe™t Vtzt suðe ytk¾tu{tk {t‚-r…‚t {ex {tkze™u òu‚tk, ‚tu õÞthuf Äúwð,õÞthuf «nT÷tŒ y™u õÞthuf ©ðý™t Œþo™ Út‚tk. …ý ‚u{ A‚tk [{o[ûtwytu {w¤S™u {t…e þf‚e ™ n‚e. [th ð»to™e ô{hu …ntU[÷ u t {w¤Syu {t‚t …tËu ŒqÄ {tkøÞwk íÞthu {t‚tyu ‘‘XtftuhS™u Ähtðe™u yt…wk Awk.’’ yt sðtƒ ytÃÞtu. ‚whk‚ «íÞw¥th yt…‚t {w¤Syu fÌtwk, ‘‘y{u …eyu ‚u ¼u¤t XtftuhS …ý …eðu Au, fthý fu y{u ‚u{™u y¾kz Äthe hÌtt Aeyu. y™u „¼o{tk n‚t íÞthu ™u „¼o{tk ytÔÞt …nu÷t y™u yíÞthu …ý ©eS {nthts™u ÓŒÞ{tk y¾kz Œu¾eyu Aeyu.’’

ËŒT.©e„w „wýt‚e‚t™k ýt‚e‚t™k Œ Mðt{e™e Œ Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

15 15

rð.Ëk. 1845{tk yuf 𾂠{w¤Syu ‚u{™t {t‚t™u fÌtwk fu, ‘‘ytsu s™tuE™wk „e‚ „tytu.’’ {t‚tyu fÌtwk. ytsu y™u yíÞthu y™u s™tuE™wk „e‚ ! {t‚t™t ytùÞo ËtÚtu™t «§™tu sðtƒ ðt¤‚t {w¤Syu [tu¾ðx fhe fu‘‘ytsu s yÞtuæÞt{tk Ä{oŒuð™u íÞtk «„x ¼„ðt™ ©e ½™~Þt{™u s™tuE yt…ðt™e {k„÷ rðrÄ ÚtE hne Au, ‚uÚte ‚{™u s™tuE™t „e‚ „tðt™wk fnwk Awk.’’ {t‚tyu yt ðt‚ ðtÞwðu„u Ëti™u fnuðt {tkze fu [th ð»to™tu {thtu Atufhtu yt{ ƒtuÕÞt fhu Au. „e‚ „tðt™e ðt‚ fh‚tk fh‚tk {w¤S ™t™t¼tE™u ne[ftððt ÷tøÞt. Úttuze ðth …Ae Äehu hne™u ƒtuÕÞt, ‘‘{t ! {thu ËtÄw Útðwk Au y™u yt ËwkŒhS …ý ËtÄw Útþu.’’ {w¤S™e ðt‚tu Ëtk¼¤e™u {t {qkÍðý{tk {wftE „Þt. yt {w¤S™u ftuE ƒtðt™e ™sh …ze nþu, ™rn ‚tu ytx÷e ™t™e ô{h{tk yt{ ‚u þeŒ ƒtu÷u ! yt{ ƒt¤f {w¤S™e r¢Þtytu Ë‚‚ ËkËthÚte rðÁØ òuE™u {t‚t™u fti‚wf Út‚wk. Þ¿ttu…rð‚ :Ë{Þ …Ëth Út‚tk {w¤S ytX ð»to™t ÚtÞt. ‘‘¥C±¯Z Ïæíæræ‡æ}æéÐݲè}æè„’’ yt M{]íÞ™wËth rð.Ëk. 1849™t suX ËwŒ-5™t htus ‚u{™tu Þ¿ttu…ðe‚ ËkMfth ÚtÞtu. yt rðrÄ{tk „whw ƒútñý ƒxwf™u ƒúñ[the™tu ðuþ Äthý fhtðe™u þtMºttÇÞtË {txu „whwfw÷{tk sðt ytŒuþ yt…u Au. ƒxwf Œtuze™u yt©{ ‚hV sðt ÷t„u. {t{t Ë{òðe™u …tAt ÷tðu Au. {w¤S™u ßÞthu {t{t …tAt ÷E ytðu Au íÞthu „whw fxtût fhu Au : ‘‘fu{ ftþe ™ „Þt ?’’ íÞthu {w¤S fnu, ‘‘fturx ftþe su™t [hýtu{tk hnu Au yuðt «„x «¼w Úttuzt rŒðË{tk ynª …Äthe™u yt Äh‚e™u ÄLÞ fhþu. r…‚t™tu yûthðtË :ƒútñý y™u ËkMfthe …rhðth™t ™t‚u {w¤S™t Sð™™u ËkËth s ËkMfth {krŒh Ëtrƒ‚ ÚtÞu÷tu. ‚u{™t ½h{tk r™Þr{‚ ¼tu¤t™tÚt™e …qò-…tX-yr¼»tuf Út‚t. rð.Ëk. 1849™t y»ttZ ËwŒ-10™u þw¢ðth™t htus y[t™f s {w¤S™t


1616

ËŒT.©e„wýSð™ t‚e‚t™k[rhºt Œ Mðt{e™e ðt‚tu

r…‚tS ¼tu¤t™tÚtS Ät{{tk „Þt. ƒhtƒh yt Ë{Þu s ©eS {nthts ©e™e÷fkXðýeoY…u ð™rð[hý fhðt «MÚtt™ fh‚t n‚t. ytÚte y¾kz{qŠ‚™t Äthf yt {w¤S y[t™f ƒtu÷e WXât,‘‘ytsu r…‚tS Ät{{tk „Þt y™u (yûth) Ät{™t Äýe ð™{tk „Þt.’’ „whw™e þtuÄ :r…‚t™wk Aºt „w{tÔÞt …Ae {w¤Syu ËŒT„whw™wk Aºt þtuÄðt swŒt swŒt Ä{o…kÚttu™wk r™hûtehrððufe áÂüÚte Ëqû{ r™heûtý fÞwok. yuf WÕ÷u¾ «{týu …tuhƒkŒh{tk ™h®Ën÷t÷S þËtuE …tËu þwØtîi‚™wk ‚¥ð¿tt™ {u¤ÔÞw.k …ý yk‚h ™ Xh‚tk ½uh …tAt Vhe™u ‘‘}ææ„ëα ï æï |æ±’’ „ýe™u {t‚t™e Ëuðt ËtÚtu ¾u‚eðtze{tk æÞt™ yt…ðt ÷tøÞt. …hk‚w ‘‘Ý çã Ü Ë²æ‡æÜë Îì Ü çà™Îì Îêxæüô„ „æ„ xæÓÀç„’’ fÕÞtý {txu fhu÷e r¢Þt ÔÞÚto ™Úte s‚e ‚u sYh V¤ŒtÞe ÚttÞ Au. {w¤S™e ËíËk„ hË-r……tËt ‚u{™u þu¾…tx ¾U[e „E. y™u íÞtk ‚u{™u ËŒT„whw©e ht{t™kŒ Mðt{e™tu Ë{t„{ ÚtÞtu. «Út{ Œþo™u s yk‚h ðªÄtE „Þwk y™u Eü«t™tu Ëk‚tu»t y™w¼ÔÞtu. íÞtk™t r™ðtËe ÷t÷S ËwÚtth ËtÚtu ytí{eÞ‚t ÚtE. ƒL™u htºtu ft{ÄkÄtÚte …hðthe™u ƒL™u „t{™e ðå[u yuf MÚtt™u ¼u„t Út‚tk ™u ËíËk„™e ðt‚tuu fh‚tk. ©enrh™t «Út{ Œþo™ :©e ™e÷fkXðýeo Y…u ©enrh ÷tus …ÄtÞto íÞthƒtŒ …e…÷týt{tk Œeûtt {ntuíËð «Ëk„u ËŒT„hw © w e ht{t™kŒMðt{eyu {w¤S þ{to y™u ÷t÷S ËwÚtth™u ¾tË r™{kºtý yt…e ‚uztÔÞt n‚t. ƒL™u ËtÚtu …e…÷týt …ntuukåÞt. ™h®Ën {nu‚t™t ½uh W‚thtu fÞtu.o «Út{ Œþo™u yk‚h{tk WòË ÚtE „Þtu. {™-ErLÿÞtu™e „r‚ ÂMÚth ÚtE „E. ¼tðË{trÄ{tk {wøÄ {w¤S™u ytu¤¾tý yt…‚tk ht{t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk, ‘‘y{u su fnu‚tk n‚tk ‚u ¾htu ðuþ ¼sð™th yt Au, {txu ‚u™t rþ»Þ ÚtE™u hnuòu ™u ‚u™e ¼Âõ‚ fhòu.’’ íÞthu ©enrhyu fÌtwk su, ‘‘‚u ‚tu y{tht s Au. yt ÷t÷S ¼õ‚ ½ýt ðihtøÞðt™ Au, ‚u y{tht [rhºt „tþu

ËŒT.©e„w „wýt‚e‚t™k ýt‚e‚t™k Œ Mðt{e™e Œ Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

17 17

y™u yt {w¤S ¼õ‚ ‚u y{thtu {rn{t rðM‚thþu.’’ {w¤S y™u {nthts, yufexþu yufƒeò™e Ët{w òuE hÌtt y™u ytu‚«tu‚-yuf{uf ÚtE hÌtt. Œeûtt {ntuíËð …Ae xwkf Ë{Þ{tk ©enrh™u „tŒe yt…e™u ©e ht{t™kŒMðt{e Ät{{tk „Þt. ©enrh ËíËk„{tk rð[hý fh‚tk fh‚tk ¼tŒht ytÔÞt y™u y[t™f Ëtfhƒt™u íÞtk Útt¤ s{ðt …ÄtÞto. ©enrhyu …qAÞwk, ‘‘yt {w¤S ftuE rŒðË y{™u ÞtŒ fhu Au ?’’ Ëtfhƒt fnu, ‘‘{w¤S ‚{™u s y¾kz Œu¾u Au.’’ ‘‘©enrh fnu, ‚u y{thwk Ät{ Au.’’ {w¤S y™u Ëtfhƒtyu «u{Úte yt„ún fhe fhe™u ©enrh™u s{tzât. yt{ ËŒT„whw©e ytí{t™kŒ Mðt{e™e yt„tne Ët[e …ze. ‚uS™u xftuh :{w¤Syu fr…÷Œuð™e su{ {t‚t™u ©eS {nthts™e {qŠ‚™wk æÞt™ fhtðe™u Ëtûttífth ËtÚtu yûthÄt{ ytÃÞw.k rð.Ëk. 1856™e Ët÷{tk Ëtfhƒt …tŠÚtðŒun™tu íÞt„ fhe™u …h{Ë{e…u rËÄtÔÞt. {t‚-r…‚t™e rðŒtÞ …Ae …ý ™t™t ¼tE ËwŒk hS ËtÚtu {w¤S ¾u‚h{tk s ðÄw Ë{Þ yt…‚t hÌtt. yuf ðth y[t™f yrð™tþeyu ytùÞo ËtÚtu yŒT¼q‚ Œþo™ ytÃÞt yux÷wk s ™rn; yfÕÃÞ yýËth …ý ytÃÞtu. y{eÍhýtk suðt f{¤Œ¤ ™uýu ‘‘{w¤S !’’™wk {eXwk ËkƒtuÄ™ fhe™u {ÄÍh‚t ðuýu fÌtwk, ‘‘yt…ýu fÞt æÞuÞ ËtÚtu …]Úðe …h ytÔÞt Aeyu y™u yt þwk ÚtE hÌtwk Au ? þwk ƒúñ‚us ËwftE „Þwk Au ?’’ {w¤S™u htu{u htu{u fk…the Aqxe „E. M‚çÄ-yðtfT-szð‚T s„Œeþ™u òuE hÌtt. «§™tu «íÞw¥th þçŒtu{tk ™rn r¢Þt{tk s yt…ðt {™tu{™ {¬{ r™ýoÞ fhe™u ¾u‚hÚte ½uh ™ s‚tk ËeÄt s „Z…wh™e ðtx …fze. „Z…qh{tk ½u÷t ™Œe{tk M™t™ fh‚tk n‚tk íÞtk s ËwkŒhS ‚Útt ËkƒkÄeytu ytðe …ntUåÞt. …ý yufðth r™ýoÞ fÞto …Ae …eAunX fhu ‚tu ‚u {w¤S ™rn. {tun{tÞt™t {tÚtt …h …„ ŒE™u {w¤Syu ŒtŒt™t Œhƒth{tk …„ {qõÞtu. {nthts™t Œþo™ fÞto y™u ËtÄw Útðt™e Ík¾™t ÔÞõ‚ fhe.


1818

Sð™ [rhºt ËŒT.©e„wý t‚e‚t™k Œ Mðt{e™e ðt‚tu

ËŒT.©e„w „wýt‚e‚t™k ýt‚e‚t™k Œ Mðt{e™e Œ Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

¼t„ð‚e Œeûtt :‘‘{Ý¢…²ï ãæÅÜ ¨¢ÐÚèÿææ’’ Ëwðýo™e …heûtt …tðf (yÂø™){tk s ÚttÞ Au. ËíËk„™t ¼ezt{tk rŒ™ «r‚rŒ™ «„r‚™t …kÚtu y„úuËh yt ¼õ‚hts {w¤S þ{to™u ©eS {nthtsu z¼tý{tk Þtusu÷ y…qðo Þ¿t {nthwÿ «Ëk„u rð.Ëk. 1866™t …tu»te …q™{u ¼t„ð‚e Œeûtt yt…e™u ‘‘„wýt‚e‚t™kŒ’’ ™t{ …tzâwk. y™u ƒtúñe ÂMÚtr‚ «t fhe™u s ™rn, …ý Þtu„{tk ytð™th™u áÂü{tºtu ƒútñe ÂMÚtr‚ yt…e™u Mðt{eyu ©eSyu yt…u÷e Ëk¿tt ËtÚtof fhe. Mðt{eyu Œeûtt ÷eÄt …Ae ðeþ ð»to ËwÄe ©enrh™e ËtÚtu hne ËuðtË{t„{-Œþo ™ ™w k y…th Ëw ¾ ÷eÄw k n‚w k . ©e þ‚t™k Œ Mðt{eyu ËíËkr„Sð™{tk ™tUæÞwk Au fu, ‘„wýt‚e‚t™kŒ Ér»t suðwk ð‚o™ ht¾‚tk, ©enrh™e Ë{e…u fe‚o™tu ƒtu÷‚tk.’ ËíËk„™e Ëuðt{tk... ËŒT„whw©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e …tu‚t™e ‚{t{ {tuxtE ¼q÷e™u ËŒið Ëuðt{tk ‚Õ÷e™ hnu‚t. ‚u{™e S¼ fh‚tk Sð™ ðÄw W…Œuþf n‚wk. ‚u{™e ytusMðe ðtýe, ‚usMðe ytk¾tu y™u ÞþMðe Sð™„tÚtt™u þçŒtu{tk „qkÚt‚t ©eS Ë{ft÷e™ ŒtË…kÂõ‚™t Ëk‚ {tÄðŒtËS Mðt{e Mðhr[‚ „úkÚt{tk ™tUÄ ÷u Au : ht„ : [tu…tE „w ý t‚e‚t™k Œ yu n , ƒnw fe‚o ™ eÞt ÚtÞt ‚u n yt¾e ht‚ fe‚o ™ „tÞ, yu n ¼u ¤ t ƒesu ™ VhtÞ yu ð t ƒnw {tu x t Ëk ‚ , ‚u …h htS ÚtÞt ¼„ðk ‚ sq ™ t„Z{tk {k r Œh ftsu , fÞto {nk ‚ ©e {nthtsu ‚u ™ w k fts ‚u W…tze ÷eÄk w , fÞw k o {nthtsu su su feÄw k …Útht W…tzðt ntuÞ ßÞthu, ({t¤t) VuhÔÞt fhu ™rn íÞthu ƒeò W…tz‚t Úttfe òÞ, yu { rð[thu ‚u {™{tk Þ ytðu „w w ý t‚e‚t™k Œ Ëk ‚ , òýu ytÔÞt …tu ‚ u n™w { k ‚

> >> > >> > > >> >

19 19

ntf÷ {the™u …Úthtu Ít÷u , „tze [ztðe „z„z [t÷u >> ðt‚w k fhe™u ËtÄw ™ u ð¤e, ht¾u Ëk ‚ ™u Ëw r ¾Þt ð¤e > yu ð t {nt Ë{Úto ‚u n‚t, ¼su y¾k z ©e ¼„ðk ‚ t > {krŒh ÔÞðnth fhðtu r™íÞ, y¾kz ht¾u «¼wS{tk «eíÞ >> r™íÞ fÚtt nrhS™e ÚttÞ, ht‚ rŒðË yu s W…tÞ > rŒðË {tk n e ‚u …tk [ ðth, ƒnw fÚtt fhðt™tu ÃÞth >> fÚtt fhtðe™u ft{ ÷eÞu , Úttu z eðth{tk ƒnw nehe ŒeÞu > yt þçŒ …w»…tu {tÄðŒtËS fu su Mðt{e ËtÚtu ½ýw hÌtt n‚t, ‚u™t Au. ‚u{ýu Mðt™w¼qr‚™tu xkfth xtkfe™u «þkËt™t …w»…tu ðuÞto Au. Mðt{eyu Ëwh‚Úte yÚttýwk, ƒhVe ‚Útt ©e {wõ‚t™kŒMðt{e r÷r¾‚ Ë‚e„e‚t, …wM‚f ÷E™u ‚íft¤ „Z…wh …ntU[tzðt™e Ëuðt fhu÷e. Ëthk„…wh™t Vq÷Œtu÷tuíËð{tk „Z…whÚte Vq÷™t nth ‚Útt þý„th ÷E sE™u ©enrh™u …nuhtÔÞt n‚t. Mðt{e {wõ‚t™kŒMðt{e, f]…t™kŒ Mðt{e ™u ƒúñt™kŒ Mðt{e™t {kz¤{tk hnu÷t. Ëk‚tu™e Ëuðt{tk Mðt{e :Mðt{e sux÷t Ë{Úto n‚t ‚u™t fh‚tk ðÄw Ëuðt¼tðe n‚t. yu{tk …ý ©enrh {tkŒt ËtÄw™e Ëuðt rðþu»t Mðt{e™u s yt…‚t. yufðth ðh‚t÷{tk ƒe{th Ëk‚tu™e Ëuðt{tk Mðt{e ‚™-{™ ½Ëe hÌtt n‚t. ƒe{th Ëk‚tu™e „tuŒze Ätuðt s‚tk yt r™¾t÷Ë Ëk‚™u fux÷tf ‚kŒwhM‚ Ëk‚tuyu …ý „tuŒzeytu Ätuðt yt…e ŒeÄe. Mðt{e ‚tu, Ë‚‚ Ëuðt fh‚tk Ëuðf s ¾ht. ‚u{ýu ¼tðÚte „tuŒzeytu ÄtuE ™tk¾e. {™{tk ftuE s Wîu„ ™rn. {qŠ‚{tk {™ ht¾e ¾k¼u „tuŒzeytu ™tk¾e Mðt{e [tÕÞt ytð‚t n‚t íÞthu ©enrh™u …hËuðtu ð¤e „Þtu y™u yf¤tE™u ¼„wS™u fÌtw, ‘‘…u÷t ËtÄwyu {tht …h ¼th {qõÞtu Au. {txu òð, „tuŒzeytu W‚the ynª ÷E ytðtu.’’ ¼„wSyu yt¿tt™wk …t÷™ fÞwo. ©enrhyu


2020

Sð™ [rhºt ËŒT.©e„wý t‚e‚t™k Œ Mðt{e™e ðt‚tu

˼t ¼he™u ËŒT„wY ©e {wõ‚t™kŒMðt{e™u Eþthtu fhe™u …qAÞwk. ‘‘yt ËtÄw™u ytu¤¾tu Atu.’’ íÞthu Mðt{eyu ‚u{™t ËŒT„wý ËtÚtu [z‚t hk„™e «þkËt fhe. …Ae ©enrh ƒtuÕÞt, ‘‘yu ‚tu Au s; …ý su{ ËtýËt{tk Ët… …fzâtu ntuÞ ‚u{ ºtýu yðMÚtt{tk y{the {qŠ‚™u y¾kz …fze ht¾u Au.’’ Mðt{e™e Ëuðt yòuz n‚e. Ä{o…hw s‚t hM‚t{tk „ðiÞt Œuðt™kŒ Mðt{e {tkŒt …zât íÞthu …ý Mðt{e s Ëuðt{tk hÌtt n‚t. ¼tð¼e™e ËuðtÚte Œuðt™kŒ Mðt{e ¾qƒ s htS ÚtÞt y™u „t™rðãt þe¾ððt ‚iÞth ÚtÞt íÞthu Mðt{eyu ‘‘{qŠ‚{tk y¾kz ð]Â¥t hnu yuðt ytrþ»t {tøÞt.’’ ftrhÞtýe{tk 19 Ëk‚tu ƒe{th ÚtÞt, ‚u ð¾‚u ©enrh Ë{iÞtu fhðt „wsht‚{tk sðt™t n‚t. Ëðuo™u Ë{iÞt{tk sðt™e EåAt n‚e ‚u ð¾‚u Ë{iÞtu y™u ©enrh Œþo™™tu ÷t¼ Atuze™u Mðt{e {tkŒt Ëk‚tu™e Ëuðt{tk htuftÞt n‚t. yt{ ‚f™e Ëuðtytu fhe™u ËŒT„whw ©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{eyu ©enrh y™u Ëk‚tu™tu y…th htS…tu «t fhu÷tu.

ËŒT.©e„w „wýt‚e‚t™k ýt‚e‚t™k Œ Mðt{e™e Œ Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

21 21

©enrhyu yt ònuht‚ fhe™u …tu‚t™t fkX{tkÚte fwËw{{t¤t ftZe™u Mðt{e™u …nuhtðe. yux÷wk s ™rn …tu‚t™t {M‚fuÚte W‚the™u ‚u …t½ Mðt{e™t {M‚fu {qfe. Mðt{eyu ƒu ntÚt òuze {M‚f ™{tðe ©eS™e yt¿tt Mðefthe ™u «tÚto™t fhe nu nhu ! „tuu…t¤t™kŒ Mðt{e Œh ð»tuo yuf {rn™tu sq™t„Z ytðu ‚tu y{™u ðÄw y™wfq¤ hnu. ©enrhyu ‚u{™e «tÚto™t Mðefth fhe. yt he‚u rð.Ëk. 1883™t [iºt ËwŒ-15 …q™{™t …rðºt rŒðËu ©enrh™e yt¿ttÚte {nk‚tE Mðefth fhe™u ‚¥ðt™kŒMðt{e ËtÚtu „t{zu-„t{zu Vh‚t Mðt{e 1883 ðiþt¾ ËwŒ-14™t rŒðËu yÚtto‚T 29 rŒðËu sq™t„Z ytÔÞt. y™u 1923 ¼tŒhðt ËwŒ-2 ËwÄe yux÷u fu 40 ð»to 4 {tË™u [th rŒðË ËwÄe Ë‚‚ htÄth{ýŒuð™e Ëuðt fhe™u yt¿tt-W…tË™t™e ðt‚tu™e Íze ðhËtðe™u Ë{„ú ËtuhX™u ËíËk„™t y¼k„ hk„Úte hk„e ™tkÏÞtu. {krŒh{tk ƒtkÄft{ y™u rðftË :-

sq™t„Z {krŒh™t {nk‚ :r™Þ{-r™»Xt™e áZ‚t{tk Mðt{e ytË…tË hnu‚t {w{ûw twytu™u …ý sƒhw …eXƒ¤ yt…‚t. Mðt{eyu ™e[t{tk ™e[e Ëuðt fhe™u ô[t{tk Ÿ[wk MÚtt™ «t fhu÷wk. 26 ð»to™e ¼hÞwðt™e{tk ËkËth™u Xuƒu [ztðe™u Mðt{eyu Œun™u [kŒ™™e su{ ©enrh™e Ëuðt{tk ½Ëe ™tkÏÞtu n‚tu. ßÞtk ftuE sðt htS ™ n‚t ‚uðt sq™t„Z Œuþ{tk 1876-77Úte Ë‚‚ Mðt{e Vh‚t hÌtt y™u ¼ðhtu„eytu™t ¼ðVuht xt¤‚t hÌtt. ©eS {nthtsu «Út{ fuð÷tí{t™kŒ, ðúò™kŒ, ‚¥ðt™kŒ, „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e y™u òuht ¼„‚, yt …tk[ {qŠ‚ytu™u yt r„h™th™tu ¾tu¤tu ¾qkŒe™u rð[hý fhðt sýtðu÷wk. yuf rŒðË „Z…wh™e rŒÔÞ Ë¼t{tk ‘‘ytsÚte sw™t„Z™t {nk‚ ËŒT„whw©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e.’’ rð.Ëk. 1883 [iºt ËwŒ-15™t htus

{krŒhtu™t {nk‚tu fh‚tk yt {nk‚ fkEf {qXe Q[uhwk ÔÞÂõ‚íð Ähtð‚t n‚t. sq™t„Z {krŒh™wk ½ýw¾ k hwk ƒtkÄft{ …ý Mðt{e™e Œu¾hu¾ ™e[u s ÚtÞu÷.wk ßÞtk ËwÄe ƒúñt™kŒ Mðt{e ntuÞ íÞtk ËwÄe ‚u æÞt™ ht¾‚t y™u ™ ntuÞ íÞthu ‚u{™e ‚{t{ sðtƒŒthe Mðt{e Ëk¼t¤e ÷u‚t. 1886 ËwÄe sq™t„Z {krŒh™wk ƒtkÄft{ [t÷u÷wk. Mðt{e {t¤t y™u æÞt™ fh‚t …ý {krŒh™e Ëuðt™u ðÄw {n¥ð yt…‚t. 1886{tk {æÞ rþ¾h™t [ý‚h Ë{Þu ytŠÚtf fxtufxe suðe …rhÂMÚtr‚ Ëòoýe. ‚whk‚ Mðt{eyu ƒth…xtu¤e; ftuðtÞt rð„uhu „t{tu{tk …t»toŒ ytneh ¼„‚™u …ºt yt…e™u {tufÕÞt y™u ‚u Ë{Þu 1000 ht¤™e Ëuðt fhtðe™u {æÞ rþ¾h™wk ƒtfe ft{ …qýo fhu÷wk. Ëk. 1906{tk Œuð{krŒh™t îth™e yt„¤™t ¼t„™u ‚Útt ½w{x™t ¼t„™u


2222

Sð™ [rhºt ËŒT.©e„wý t‚e‚t™k Œ Mðt{e™e ðt‚tu

sqŒtu …tzðt {txu ÷tu¾kz™e ò¤e fhtðe. Ëk. 1911{tk ©en™w{t™S™e rðhtx «r‚{t ‚Útt „ý…r‚™e MÚtt…™t …ý Mðt{eyu s fhtðe. Ëk. 1920{tk sq™e Ä{oþt¤t …tze™u ºtý ¾kz™e rðþt¤ [tufðt¤e ºtý {t¤™e ™ðe Ä{oþt¤t ƒkÄtðe. Mðt{e©eyu rð.Ëk. 1916 Vt„ý ðŒ-2™t htus ðh‚t÷Úte ….…q.Ä.Äq. 1008 yt[tÞo©e h½wðehS {nthts™u ‚uztðe™u ƒL™u Œuþ™t Ëk‚tu-¼õ‚tu™e W…ÂMÚtr‚{tk ©e nrhf]»ý {nthts™e …k[Ät‚w™e {qŠ‚ …Ähtðe. yt {qŠ‚ «ËtŒe™t ðtËýtu{tkÚte ƒ™tðu÷e Au. Mðt{eyu ƒtkÄft{™u s rðftË Ë{S ÷uðt™e ¼q÷ ™Úte fhe. ‚u{ýu {krŒh™t MÚtq¤ rðftË ËtÚtu ËíËk„ƒt„™u ™ð…Õ÷rð‚ ht¾ðt {txu ËwÔÞðÂMÚt‚ ytÞtus™ fhu÷wk. fÚtt-ðt‚to îtht Œhuf ¼õ‚s™tu™u ÔÞðÂMÚt‚ …tu»tý {¤e hnu ‚u {txu Mðt{eyu „wýeÞ÷ y™u Ë{Úto Ëk‚tu™t [th {kz¤ ƒtkÄe yt…u÷t. (1) ðúò™kŒ Mðt{e™wk {kz¤ W™t rðM‚th™t ™t½uh «Œuþ{tk ËíËk„ ƒt„™u ¼Âõ‚s¤™wk ®Ë[™ fh‚t. y™u ¿tt™™wk ¾t‚h ™tk¾‚t suÚte r™ct™wk {q¤ {sƒq‚ ÚttÞ. ™t½uh rðM‚th™t ‚{t{ „t{ztytu{tk ðúò™kŒ Mðt{eyu ËíËk„™t …tÞt ™tk¾u÷t Au. (2) ht½ðt™kŒ Mðt{e ytnehtu™t „whw ƒ™u÷t. ‚u{ýu ftuðtÞt, ƒth…xtu¤e, ò{ft, ƒtƒheÞtðtz «Œuþ{tk ËíËk„™tu ¾qƒ s Vu÷tðtu fhu÷tu y™u ftuE™u ðþ ™ ÚttÞ yuðt ytnehtu™u ËíËk„™tu hk„ ÷„tzâtu n‚tu. (3) fuð¤tí{t™kŒ Mðt{e™wk {kz¤ nt÷th «Œuþ{tk ò{™„h ‚hV™t „t{ztytu{tk hnu‚wk. (4) ht{ŒtË Mðt{e™wk {kz¤ ËtuhX y™u ½uz «Œuþ{tk Vh‚wk. ðkÚt÷e; yt¾t,…e…÷týt rð„uhu „t{tu{tk Mðt{e Vh‚t ™u ËíËk„-fÚtt-ðt‚to fh‚t-

ËŒT.©e„w „wýt‚e‚t™k ýt‚e‚t™k Œ Mðt{e™e Œ Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

23 23

fhtð‚t. yt{ ytÞtus™ƒØ he‚u Mðt{eyu {krŒh y™u ËíËk„™e «ýtr÷ft MÚtt…e™u yòuz Ëuðt fhe Au. rðãt «íÞu yr¼hwr[ :rðãt rð™Þ y™u rððufÚte þtu¼u Au. yuðe rðãtðt¤tu …whw»t rðît™ fnuðtÞ Au; ‚u™e ðt‚™u ‚foþtMºteytu …ý {tLÞ ht¾u Au. Mðt{e ËŒið rðît™tu™u «tuíËtrn‚ fh‚t hnu‚t. rðît™tu Ëk«ŒtÞ™e þtu¼t Au. ðtŒe-«r‚ðtŒe™u «íÞw¥th yt…ðt {txu rðît™tu™e ¾tË sYh …zu Au ‚u Mðt{e Ëthe he‚u Ë{s‚t. yux÷u s ©eS {nthts™u «tÚto™t fhe™u ¼t„ð‚-„e‚t rð„uhu ËkMf]‚ „úÚk ttu ™t ðõ‚t rðþwØtí{t™kŒ Mðt{e™u Mðt{e sq™t„Z ÷E ytÔÞt n‚t. sq ™ t„Z{tk rðþw Ø tí{t™k Œ Mðt{e™u Þtu ø Þ Ëð÷‚tu yt…e™u h½wðeh[hýŒtËS, ƒúñ[the yr[LíÞt™kŒS rð„uhu™u ËkMf]‚™tu Ëthtu yuðtu yÇÞtË fhtÔÞtu n‚tu. Mðt{e™e «uhýtÚte s yr[LíÞt™kŒS ðh‚t÷Úte sq™t„Z ytÔÞt y™u ‘‘nrh÷e÷tfÕ…‚hw’’ ™t{u rðþt¤ „úkÚt™e h[™t fhe. ƒt÷{wfŒkw ŒtËS Mðt{e rð„uh™u u …ý Mðt{eyu ËkMf]‚™tu yÇÞtË fhtÔÞtu n‚tu. xqkf{tk, yt Ëk«ŒtÞ™u ™kŒËk‚tu …Ae «Út{ …kÂõ‚™t rðît™, ƒúñ[the yr[LíÞt™kŒS suðt frð {éÞt. nrh÷e÷tfÕ…‚hw suðtu Ëðtuo…he „úkÚt {éÞtu. ‚u™w ©uÞ …ý Mðt{e™e rðãt «íÞu™e yr¼hwr[™u Vt¤u s òÞ Au. ©e nrh ËtÚtu fux÷tf «Ëk„tu :•

Ëthk„…qh{tk htXtuz ÄtÄ÷™u ½uh nw‚tËýe™tu Ë{iÞtu fÞtuo íÞthu ©enrh {wõ‚t™kŒ Mðt{e, yt™kŒt™kŒ Mðt{e, ƒúñt™kŒ Mðt{e suðt {tuxt {tuxt Ëk‚tu ËtÚtu hk„u h{‚t h{‚t ‘‘Ëtu òur„Þt {uhu sw„ sw„ Sðtu’’ fe‚o™ ƒtu÷‚t s‚t n‚t. ‘‘òur„Þt’’ þ猙wk rðþu»t ¼th ŒE™u Wå[thý fhe™u Mðt{e™e At‚e{tk ÷tfze yztzu™u …tAt ƒtu÷u. yt{ Mðt{e


2424

Sð™ [rhºt ËŒT.©e„wý t‚e‚t™k Œ Mðt{e™e ðt‚tu

«íÞu y…th «u{¼tð Œu¾tze Ëðo™u Mðt{e™tu {rn{t fnu÷tu. •

…k[t¤t{tk Vq÷Œtu÷tuíËð™tu Ë{iÞtu fhe™u ©enrhyu Ëk«ŒtÞ™t rðrþü r[nT™ ‚hefu Ëti «Út{ Mðt{e™t f…t¤{tk r‚÷f fhe ytÃÞwk y™u Ëti™u ƒ‚tðe™u fÌtwk fu, ‘‘swytu, ytsÚte yt «{týu Ëti r‚÷f-[tkŒ÷t fhòu.’’

yuf ðth ˼t{tk {nthts fnu, ‘‘ytsu ‚tu ƒÄt s …k[ð‚o{t™ …t¤tu Atu …ý ¼rð»Þ{tk …ý ytðe he‚u s …t¤þtu, yuðe ¾t‚he {txu yufƒeò™t ò{e™ Úttytu.’’ íÞthu Ëti Ëk‚tuyu yhË…hË ò{e™ ytÃÞt. yt Ë{Þu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk, ‘‘yt „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e yuf÷t sq™t„Z òÞ Au. ‚u™t ò{e™ ftuý Útþu ?’’ íÞthu ©eS {nthts fnu, ‘‘‚u{™t ‚tu y{u htus™t ò{e™ Aeyu.’’ yufðth Mðt{e „Z…wh ©enrh™t Œþo™u ytÔÞt íÞthu þwf{wr™ ytË™ yt…ðt Q¼t ÚtÞt íÞthu ©enrhyu fÌtwk, ‘‘hnuðt Œuòu.’’ yu{™e {tux… ytË™Úte ™Úte …ý y™trŒ™e Au.’’ ytðt y™uf …rðºt «Ëk„tu Mðt{e «íÞu ©enrh™e y…th «er‚™t ãtu‚f Au. yt™tÚte ½ýt ðÄw «Ëk„tu ÷tuf ÓŒÞ{tk rƒhtsu Au. y®n xqkfËth Y…u {tºt WŒtnhý …qh‚t s «Ëk„tu ytÃÞt Au.

Mðt{e™wk Ët{ÚÞo : • „t{ ÷e÷t¾t™t [thý Œhƒth {qkò ËwY {nt¼Þkfh n‚t. ŒtY-{tkË ‚u{™u Ëns n‚t. yufðth yt …t…™tu …ntz hM‚t{tk Mðt{e™u {¤e „Þtu. Mðt{eyu ‘‘nðu yt …t… õÞtk ËwÄe fhðt Au ?’’ yu{ fne™u ‚u™e Ët{u áÂü fhe™u sL{tusL{™t f{oƒkÄ™-Mð¼tð ðªÄe ™tkÏÞt. áÂü {tºtÚte ‚u™t Sð™™wk …rhð‚o™ fhe ™tkÏÞwk. ®Ën™e ºttz Ëtk¼¤e™u su{ nhýt ¼t„u ‚u{ ‚u™t Sð™{tkÚte Œw„ý ow tu s‚t hÌtt y™u …h{ yuftkr‚f ¼õ‚hts ÚtÞt. yt ‚u fuðwk Ët{ÚÞo ! • „t{ {týËt™t {t{iÞt ðY™t Œefht ðt÷uht ðY; ‚u{™t ¼tEyu

ËŒT.©e„w „wýt‚e‚t™k ýt‚e‚t™k Œ Mðt{e™e Œ Mðt{e™e ðt‚tu ðt‚tu

25 25

„htË{tk ¼t„ ™ yt…‚t ƒnthðxu [zu÷t. ƒu ¼tE™e ðå[u «ò …ezt‚e n‚e. «ò™e htz Ëtk¼¤™th ftuE ™ n‚wk …ý yuf rŒðË ÷qxk ðt ytðu÷tu ƒnthðrxÞtu Mðt{e …tËuÚte ËíËk„ ÷qkxe™u [tÕÞtu „Þtu y™u {nt™ ¼õ‚ ƒ™e „Þtu. • {thðtz™t ð‚™e Œiðe Sðtí{t Œunt¼tE [thý r„h™th{tk ftuE rËØ…whw»t™e þtuÄ{tk ™ef¤u÷t. ‚u™u ÷turÄft™t Œhƒth ytí{®ËnS îtht ©e Mðt{e™tu Þtu„ ÚtÞtu. yk‚h{tk yuðe yŒT¼q‚ þt‚t ð¤e „E fu r„h™th{tk sðt™wk {tkze ðt¤e™u Mðt{e …tËu s hne „Þt y™u ‘‘f]»ýr«ÞŒtË’’ ytSð™ {krŒh{tk Ëuðt fh‚t hÌtt. • „t{ sq™t Ëtðh™t Œhƒth W„‚ ¾w{týu ð[urxÞtytu™e ft™ ¼k¼hu ýeÚte W~fuhtE™u {th {the™u ƒnth ftZe {qõÞt íÞthu ftuEyu fÌtwk, ‘‘yt …t…e™u íÞtk Œefht õÞtkÚte ntuÞ !’’ yt Ëtk¼¤e Mðt{eyu Ëðuo Ëk‚tu™u {t¤t fhe™u ‚u™kw …wÛÞ W„‚ ¾w{tý™u yt…ðt fÌtw.k y™u ‚u™u ½uh Sðý ¾w{tý™tu sL{ ÚtÞtu. y™u ‚u™u ½uh Ëk‚tu™e Ítu¤e ÷xfe. yt ‚u fuðe ût{t ! fuðwk Ët{ÚÞo ! ytðt y™uf ytŒþo «Ëk„tu Mðt{e™t Ët{ÚÞo™t ŒM‚tðusY…u ËíËk„{tk Ëðoºt «rËØ Au. Mðt{e™e ytðhŒt :…tu‚t™t Ônt÷t ¼õ‚tu™u r™s MðY…™wk ÞÚttÚto ¿tt™ yt…ðt {txu ©enrhyu Mðt{e™u ytÞw»Þ ðÄthe yt…u÷e. Mðt{e MðÞk fnu Au fu Ëk. 1896{tk fXtuŒh ÚtÞwk n‚wk ‚Útt 1919{tk {kŒðtz ytÔÞtu n‚tu. ‚u rŒðËÚte ytðhŒt Au ™rn. («.5 ðt‚-97) {thtu Œun …å[eË ð»to ÚtÞt ytðhŒt rð™t hÌttu Au. ‚u þt Ëthwk ! ‚tu {w{wûtw™t Yzt ðtM‚u ytðhŒt rð™t hÌttu Au.{nthts™wk MðY… Ë{òððwk …zu ‚u Ëthwk htÏÞtu Au. («.1, ðt‚-209) y™u ytðhŒt ‚tu yXtð™ ð»toÚte ðÄw ™Úte yu{ sL{tuºte{tk ÷ÏÞwk n‚wk. ‚u rð™t Œun hÌttu Au ‚u ‚tu yt


2626

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

ËtuhX Œuþ™t nrh¼õ‚tu W…h {nthts™u ƒnw nu‚ ‚u™u …tu‚t™wk Ëw¾ Œuðt Ëthwk {nthtsu {™u htÏÞtu. («.2,ðt‚-53) yt{ ©eS™e {hSÚte Mðt{e yt ÷tuf{tk Ëðtu…o he…ýt™tu rŒ„k‚ÔÞt…e sÞ½tu»t fhðt 82 ð»to ËwÄe yt …]Úðe …h hÌtt n‚t. ©enrh™tu rðÞtu„ :Mðt{e™u ©enrh{tk y…th «er‚ n‚e. y™u «er‚ fh‚tk …ý Ë{sý yrÄf n‚e yux÷u ©enrh ßÞtk fnu íÞtk s‚t. Mðt{e sw™t„Z s hnu‚t, A‚tk Ëk. 1886{tk ßÞthu ©enrhyu MðÄt{„{™™e EåAt fhe íÞthu Mðt{e™u ‚uztðe™u Œþo™™wk Ëw¾ yt…u÷wk. A‚tk ©enrh yk‚Äto™ ÚtÞt …Ae Mðt{e©e yuf rŒðË ‚wkƒze ÷E [tÕÞt s‚t n‚t íÞtk ðnu‚tk …týe™t ÄturhÞt™t ftkXu {kŒËw{kŒ Ë{eh™t ËÚtðthu rfÕ÷tu÷ fh‚e Äútu òuE íÞthu ËnËt rð[th MVqÞtuo fu, ‘yt Äútu™wk Sð™ s¤ Au ‚tu ‚u™u ÷eÄu Ëw¾e Ëw¾e Au y™u nðu {thwk Sð™ ‚tu „Þwk...’ yt rð[th ytð‚t s y[t™f íÞtk s {qŠA‚ ÚtE™u Z¤e „Þt. ©eS {nthts ‚íft¤ «íÞût Œþo™ yt…e™u Mðt{e™u {eXtu X…ftu yt…‚t ntuÞ yu{ fnu Au, ‘‘Mðt{e ! þwk nwk s‚tu hÌttu Awk ? nwk ‚tu y¾kz ‚{tht{tk hÌttu Awk.’’ yt{ fne ntÚt …fze™u Q¼t fhe™u «u{Úte ¼qòytu ¼he™u ¼uxe …zât y™u ¾qƒ s yt®÷„™ yt…e ytïtË™ yt…e ™u …tAt yk‚Äto™ ÚtE „Þt. Ät{„{™ :su{™e ðtýe A‚u Œunu yûthÄt{™t Ëw¾™tu y™w¼ð fhtð‚e yuðt yûth{qŠ‚ ËŒT„whw©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{eyu yËkÏÞ ytí{tytu™u ƒúñY… fhe™u …hƒúñ™t Ëw¾u Ëwr¾Þt fhe ŒeÄt. ËtuhX{tk ®Ën™tŒ™e su{ Ëðtuo…he…ýt™tu zkftu „wksðt ÷tøÞtu íÞthu Mðt{e©eyu MðftÞo rËØ ÚtÞt™tu Ëk‚tu»t {u¤ðe™u Ëk. 1923™t ¼tŒhðt ðrŒ-ºtes™u rŒðËu Ëti™u MðnM‚u ftfze™tu «ËtŒ yt…e™u sq™t„Z {krŒhuÚte ËíËk„{tk rð[hý {txu …ÄtÞto. ft¤™u …ý yt ðt‚™tu yýËth ™ n‚tu fu Mðt{e nðu …tAt ™ne ytðu.

„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

27 27

fthý fu Mðt{e 25 ð»toÚte ft¤™t {tÚtt …h …„ ŒE™u ¼õ‚tu™u Ëw¾ yt…e hÌtt n‚t. Mðt{e ðýÚt÷e-W…÷uxt ÚtE™u „tUz÷ …ÄtÞto. „tUz÷ Œhƒth©e y¼u®ËnS™u ËíËk„™wk Ëw¾ ytÃÞwk. htsfwkðh ¼„ð‚T®ËnS™wk ™t{fhý fhe™u þw¼trþ»t yt…e {krŒhu ytÔÞt. Ëk. 1923 ytËtu ËwŒ-ƒthË™u „whwðth™t htus Mðt{eyu þhŒe™u yt{kºtý ytÃÞw. Ëk‚tuyu Ëuf fÞtuo. „h{ yti»trÄ òðkºte ¾ðhtðe. Ë„ze fhe™u þuf fÞtuo. Mðt{e fnu, nðu Ëthwk Au; ËqE òytu. ‘‘Ëti Ëk‚tu ËqE „Þt y™u ƒth ðtøÞt …Ae Mðt{e MðÞk MðÂM‚f ytË™ ðt¤e™u æÞt™{tk ‚Õ÷e™ ÚtE „Þt. 1.45™tu Ë{Þ Út‚tk {krŒh yËkÏÞ rŒÔÞ rð{t™tu y™u {wõ‚tuÚte ¼htE „Þwk. y™u su{ Ät{ Atuze™u Äht™tu Mðefth fÞtuo n‚tu ‚u{ ©enrh™e ËtÚtu s Äht Atuze™u Ät{™tu Mðefth fÞtuo. ð]ût …hÚte …e¤wk …t™ ¾hu ‚u{ Ëns‚tÚte Œun™tu íÞt„ fÞtuo y™u Ë{„ú ËíËk„ þtuftýoð{tk zqƒe „Þtu. ytsu yt Mðt{e™e ðt‚tu yu òýu Ëtûtt‚T ‚u{™wk MðY… ntuÞ ‚u{ yt…ý™u {tuût{t„uo Œtuhe hne Au. yux÷u Mðt{e Ät{{tk „Þt Au yu ðt‚ fh‚tk Mðt{e ËíËk„{tk ËŒið yt…ý™u {t„oŒþo™ yt…e hÌtt Au yuðe ¼tð™t yt…ýt {txu ðÄw rn‚fthe Au. yk‚{tk Ët„h suðt rðhtx ÔÞÂõ‚íð™u ÔÞõ‚ fhðt yËkÏÞ þçŒt÷kfthtu ðt{ýt ÷t„u Au. ËUfztu þçŒftu»t ™t™t …zu Au y™u fŒt[ ™q‚™ þçŒftu»t Q¼tu fheyu ‚tu …ý þwk ? ‚u{™t {rn{t™u f÷{ þçŒ{tk fuŒ fhe þfu ¾he ? A‚tk ‚u™u Âîþ‚tçŒe {ntuíËð „úkÚt{t¤t ‚Útt ËtuhXe ËíËk„™t ytÄthu þçŒtu™e fuŒ{tk …qhðt™t r™»V¤ «Þí™ ƒŒ÷ ût{t ËtÚtu yt þçŒËw{™ ‚u{™t ©e [hýtu{tk Ë{Š…‚ fhwk Awk.

- þtMºte Ëk‚ðÕ÷¼ŒtË


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

28

¢{ ¢{

«fhý ðkík «fhý

ðkík

1. Mkw¾e ÚkðkLkk WÃkkÞku (01) 1 h (02) 1 55 (03) 1 56 (04) 1 67 (05) 1 100 (06) 1 101 (07) 1 146 (08) 1 149 (09) 1 160 (10) 1 177 (11) 1 183 (12) 1 303 (13) 1 327 (14) 2 28 (15) 2 70 (16) 3 6 (17) 3 67 (18) 3 71 (19) 3 88 (20) 3 178 (21) 3 186 (22) 5 52 h. ÿÔÞ rð»ku (01) 1 23

Ãkus Lkt. Ãkus Lkt.

1 12 12 13 18 18 24 25 27 29 30 46 49 69 93 98 111 112 115 129 130 183 5

¢{ ¢{

«fhý «fhý

rð»tÞt™w¢{rýft ðkík ðkík

(02) 1 34 (03) 3 32 (04) 3 127 (05) 3 141 (06) 5 71 3. MktøkLkku «¼kð (01) 1 133 (02) 1 171 (03) 1 239 (04) 2 21 (05) 2 69 (06) 3 1 (07) 3 11 (08) 3 12 (09) 3 34 (10) 3 178 (11) 5 12 (12) 5 27 (13) 5 58 (14) 5 143 (15) 5 270 (16) 5 293 4. Ãkt[ rð»kÞ (01) 1 42 (02) 1 43

Ãkus Lkt. Ãkus Lkt.

7 104 121 123 190 22 28 38 65 93 97 99 100 105 129 170 175 185 216 249 253 9 9

¢{

(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

«fhý ðkík

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5

46 52 68 86 98 200 203 300 14 59 3 11 42 53 68 91 114 116 139 165 9 59 66 75 83 96 100 123

Ãkus Lkt.

10 11 13 16 18 32 32 46 61 86 98 99 106 108 111 115 119 119 123 127 169 186 188 192 196 203 204 212

¢{ «fhý ðkík

(31) 5 144 (32) 5 145 (33) 5 155 (34) 5 163 (35) 5 170 (36) 5 210 (37) 5 114 (38) 5 217 (39) 5 227 (40) 5 243 (41) 5 251 (42) 5 272 (43) 5 273 5. Mkuðk- ¾Ãk- ©Øk (01) 1 337 (02) 3 36 (03) 3 95 (04) 3 133 (05) 3 134 (05) 5 14 (06) 5 57 (06) 5 59 (07) 5 87 (08) 5 185 6. ÔÞðnkh-«ð]r¥k (01) 1 14 (02) 1 25 (03) 1 274

29

Ãkus Lkt.

216 217 219 221 223 232 208 234 239 243 246 250 250 51 105 116 122 122 170 185 186 198 227 4 5 43


30

¢{

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu «fhý ðkík

(04) 1 318 (05) 1 332 (06) 2 18 (07) 3 16 (08) 3 22 (09) 3 35 (10) 3 69 (12) 3 98 (13) 3 102 (14) 3 122 (15) 3 131 (16) 3 174 (17) 5 47 (18) 5 180 (19) 5 184 (20) 5 231 (21) 5 249 (22) 5 252 7. fíkoÔÞ-æÞuÞ (01) 1 301 (02) 2 30 (03) 3 84 (04) 3 138 (05) 3 143 (06) 3 189 (07) 5 88 (08) 5 89 (09) 5 254

Ãkus Lkt.

48 50 63 101 102 105 111 116 117 120 121 128 181 226 226 240 245 246 46 70 114 122 124 131 199 199 246

¢{

«fhý

rð»tÞt™w¢{rýft ðkík

8. yk¿kkLkwt {wÏÞÃkýw (01) 1 110 (02) 1 119 (03) 1 120 (04) 1 224 (05) 3 26 (06) 3 42 (07) 3 57 (08) 3 83 (09) 3 99 (10) 3 100 (11) 3 137 (12) 5 62 (13) 5 73 (14) 5 114 (15) 5 115 (16) 5 168 (17) 5 240 (18) 5 290 9. Ãkt[ ðíko{kLk-Ä{oLku rð»ku (01) 1 142 (02) 1 207 (03) 2 15 (04) 2 16 (05) 2 47 (06) 2 51 (07) 2 55 (08) 3 14

Ãkus Lkt.

19 21 21 36 103 106 109 114 116 116 122 187 191 208 209 222 242 253 ÿZíkk 23 33 61 62 79 81 84 100

¢{

«fhý ðkík

Ãkus Lkt.

111 (09) 3 69 124 (10) 3 144 125 (11) 3 154 129 (12) 3 176 169 (13) 5 4 170 (14) 5 15 181 (15) 5 48 187 (16) 5 63 205 (17) 5 101 206 (18) 5 103 215 (19) 5 135 217 (20) 5 146 218 (21) 5 151 220 (22) 5 158 225 (23) 5 180 231 (24) 5 206 248 (25) 5 266 250 (26) 5 277 10. ¼økðËT ðkíkko-fÚkk {nkíBÞ 4 (01) 1 15 7 (02) 1 31 7 (03) 1 33 12 (04) 1 55 22 (05) 1 132 22 (06) 1 137 20 (07) 1 115 28 (08) 1 174 29 (09) 1 178

¢{ «fhý ðkík

(10) 1 220 (11) 1 227 (12) 1 231 (13) 1 269 (14) 1 277 (15) 1 281 (16) 1 302 (17) 1 323 (18) 1 333 (19) 3 7 (20) 3 45 (21) 3 46 (22) 3 48 (23) 3 51 (24) 3 55 (25) 3 109 (26) 3 110 (27) 3 160 (28) 5 105 (29) 5 169 (30) 5 247 (31) 5 248 11. MkíMktøk yLku yMktíkÚke hnuðwt (01) 1 17 (02) 1 29 (03) 1 35 (04) 1 82

31

Ãkus Lkt.

35 36 37 42 43 44 46 49 50 99 107 107 107 108 108 118 118 126 206 223 244 245 Ëwh 4 6 7 15


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

32

¢{

(05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

«fhý ðkík

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

97 161 167 225 288 295 319 7 26 69 35 45 48 54 60 70 72 5 23 25 41 44 59 69 112 113 153 168

Ãkus Lkt.

17 27 28 36 45 45 49 56 68 92 72 78 79 83 87 93 94 98 102 103 106 107 109 111 119 119 125 127

¢{

«fhý

rð»tÞt™w¢{rýft ðkík

Ãkus Lkt.

(33) 3 175 128 172 (34) 5 19 176 (35) 5 30 180 (36) 5 46 184 (37) 5 55 187 (38) 5 63 189 (39) 5 69 (40) 5 126 212 (41) 5 172 223 (42) 5 178 225 (43) 5 203 231 (44) 5 291 253 1h. Mktíkku ¼õíkku{kt nuík 7 (01) 1 32 13 (02) 1 69 (03) 1 129 22 (04) 1 152 25 (05) 1 237 38 76 (06) 2 42 99 (07) 3 8 116 (08) 3 92 (09) 3 121 120 (10) 3 129 121 (11) 3 157 126 13. ¼økðkLkLkkt ¼õíkkuLkku {ne{k yLku íkuLkk «fkh (01) 1 157 26 16 (02) 1 86

¢{

«fhý ðkík

Ãkus Lkt.

(03) 1 206 33 (04) 1 231 37 (05) 1 252 40 (06) 1 282 44 75 (07) 2 41 87 (08) 2 60 98 (09) 3 4 111 (10) 3 65 113 (11) 3 80 114 (12) 3 83 (13) 5 130 213 (14) 5 166 222 (15) 5 229 239 14. {kÞkLkwt fkÞo yLku íkuLkk økwý 3 (01) 1 9 3 (02) 1 11 3 (03) 1 12 6 (04) 1 28 13 (05) 1 63 13 (06) 1 65 14 (07) 1 71 17 (08) 1 90 17 (09) 1 94 (10) 1 215 34 (11) 1 134 22 (12) 1 138 23 (13) 1 180 29 (14) 1 219 35

¢{ «fhý ðkík

33

Ãkus Lkt.

36 (15) 1 228 38 (16) 1 240 40 (17) 1 248 41 (18) 1 257 48 (19) 1 313 49 (20) 1 324 50 (21) 1 328 56 (22) 2 8 75 (23) 2 39 75 (24) 2 40 85 (25) 2 58 95 (26) 2 73 100 (27) 3 14 108 (28) 3 56 110 (29) 3 61 122 (30) 3 135 125 (31) 3 152 126 (32) 3 162 131 (33) 3 192 170 (34) 5 14 183 (35) 5 53 221 (36) 5 162 250 (37) 5 275 253 (38) 5 290 1Ãk. ykæÞkrí{f «ÞíLkku yLku íkuLkk «fkh 32 (01) 1 201 62 (02) 2 17


34

¢{

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu «fhý ðkík

Ãkus Lkt.

99 (03) 3 9 102 (04) 3 20 105 (05) 3 38 110 (06) 3 64 112 (07) 3 70 114 (08) 3 85 116 (09) 3 96 (10) 3 173 128 (11) 3 177 129 180 (12) 5 45 201 (13) 5 91 201 (14) 5 92 202 (15) 5 95 (16) 5 122 212 (17) 5 139 215 (18) 5 140 215 (19) 5 141 216 (20) 5 228 239 (21) 5 255 246 (22) 5 134 214 16. økwý yLku yðøkwý (01) 1 165 27 (02) 1 238 38 101 (03) 3 18 (04) 3 191 131 17. ¼økðkLk yLku ¼økðkLkLkkt ¼õíkLkku ÿkun (01) 1 123 21

¢{

«fhý

(02) 1 (03) 1 (04) 5 (05) 5 18. ¼økðkLkLkwt (01) 1 (02) 1 (03) 1 (04) 1 (05) 2 (06) 3 (07) 3 (08) 3 (09) 3 (10) 3 (11) 3 (12) 5 (13) 5 (14) 5 (15) 5 (16) 5 (17) 5 (18) 5 (19) 5 (20) 5 (21) 5 (22) 5 (23) 5

rð»tÞt™w¢{rýft ðkík

Ãkus Lkt.

205 33 222 36 106 207 112 208 æÞkLk yLku ÃkqsLk 140 20 144 24 276 43 317 48 68 27 100 12 101 15 104 29 104 30 119 120 158 126 168 3 184 54 192 76 193 79 197 85 198 86 116 209 131 213 137 215 171 224 176 225 199 230

¢{

«fhý ðkík

(24) 5 237 (25) 5 238 (26) 5 258 (27) 5 259 (28) 5 269 (29) 5 274 19. ¿kkLk-y¿kkLk-Mk{sý (01) 1 39 (02) 1 40 (03) 1 41 (04) 1 47 (05) 1 53 (06) 1 99 (07) 1 136 (08) 1 185 (09) 1 190 (10) 1 192 (11) 1 226 (12) 1 229 (13) 1 230 (14) 1 243 (15) 1 278 (16) 1 296 (17) 1 314 (18) 1 316 (19) 1 339 (20) 1 340 (21) 2 67

Ãkus Lkt.

241 242 247 247 249 250 9 9 9 10 12 18 22 30 31 31 36 36 37 38 43 46 48 48 51 51 91

¢{ «fhý ðkík

(22) 3 17 (23) 3 73 (24) 3 8h (25) 3 103 (26) 3 145 (27) 3 164 (28) 3 165 (29) 3 167 (30) 3 29 (31) 5 148 (32) 5 179 h0. ¼økðkLkLkku ykþhku (01) 1 22 (02) 1 115 (03) 1 168 (04) 1 73 (05) 1 211 (06) 1 245 (07) 3 50 (08) 5 213 h1. MkktÏÞ ¿kkLk (01) 1 87 (02) 1 109 (03) 1 128 (04) 1 175 (05) 1 242 (06) 1 278 (07) 2 22

35

Ãkus Lkt.

101 113 114 117 124 126 127 127 104 217 225 5 20 28 14 34 39 108 233 16 19 21 29 38 43 66


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

36

¢{

«fhý ðkík

(08) 2 (09) 2 (10) 3 (11) 3 (12) 3 (13) 3 (14) 3 (15) 5 (16) 5 (17) 5 (18) 5 (19) 5 (20) 5 (21) 5 (22) 5 (23) 5 (24) 5 (25) 5 hh. Sð (01) 1 (02) 1 (03) 1 (04) 3 (05) 3 h3. ykí{kYÃk (01) 1 (02) 1 (03) 1

Ãkus Lkt.

¢{

«fhý

44 64 47 58 89 90 6 10 18 43 72 75 87 160 161 194 197 200

77 89 107 109 115 115 98 169 171 179 191 192 198 220 220 229 229 230

18 70 322 43 92 Úkðwt 13 142 172

4 13 49 103 116

(04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 23 28

rð»tÞt™w¢{rýft ðkík

Ãkus Lkt.

234 250 256 283 330 336 342 13 33 43 17 78 86 106 123 136 149 169 23 25 32 42 70 82 84 94 99 161

37 40 41 44 50 51 51 60 71 77 101 113 114 117 120 122 125 127 173 174 176 179 189 195 196 202 204 220

¢{

«fhý ðkík

(32) 5 175 (33) 5 191 (34) 5 267 (35) 5 278 h4. MktíkLkku {ne{k (01) 1 6 (02) 1 7 (03) 1 70 (04) 1 20 (05) 1 27 (06) 1 30 (07) 1 64 (08) 1 57 (09) 1 60 (10) 1 87 (11) 1 88 (12) 1 102 (13) 1 105 (14) 1 122 (15) 1 128 (16) 1 145 (17) 1 159 (18) 1 169 (19) 1 184 (20) 1 219 (21) 1 222 (22) 1 242 (23) 1 257

Ãkus Lkt.

224 228 249 250 3 3 13 5 6 6 13 12 12 16 16 18 19 21 21 24 26 28 30 35 36 38 41

37

¢{ «fhý ðkík

(24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51)

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5

270 288 289 290 291 294 311 325 3 14 20 26 12 21 37 59 60 66 75 111 117 128 130 180 123 147 165 177

Ãkus Lkt.

42 45 45 45 45 45 47 49 54 61 65 68 100 102 105 109 109 111 113 119 119 121 121 129 212 217 221 225


38

¢{

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu «fhý ðkík

(52) 5 182 (53) 5 195 (54) 5 202 (55) 5 212 (56) 5 218 (57) 5 220 (58) 5 246 (59) 5 253 (60) 5 263 hÃk. ©u»z «krÃík (01) 1 75 (02) 1 95 (03) 1 104 (04) 1 129 (05) 1 163 (06) 1 211 (07) 1 215 (08) 1 305 (09) 1 306 (10) 2 8 (11) 2 27 (12) 2 69 (13) 3 77 (14) 3 159 (15) 5 17 (16) 5 198 (17) 5 193 (18) 5 216

Ãkus Lkt.

226 229 231 233 234 237 244 246 248 14 17 18 22 27 34 34 47 47 56 68 93 113 126 171 230 229 234

¢{

«fhý

rð»tÞt™w¢{rýft ðkík

Ãkus Lkt.

(19) 5 279 250 h6. ¼økðkLk Lku MktíkLke «MkLLkíkk 2 (01) 1 3 (02) 1 166 27 67 (03) 2 25 71 (04) 2 32 72 (05) 2 34 74 (06) 2 38 110 (07) 3 62 114 (08) 3 81 (09) 3 126 121 (10) 3 140 123 (11) 3 178 129 180 (12) 5 44 (13) 5 244 244 h7. yûkhÄk{Lkwt «ÄkLkÃkýwt 16 (01) 1 85 (02) 1 221 35 88 (03) 2 62 (04) 5 292 253 h8. ¼økðkLkLkku {ne{k 1 (01) 1 1 2 (02) 1 4 5 (03) 1 26 10 (04) 1 44 (05) 1 146 24 (06) 1 170 28

¢{

«fhý ðkík

Ãkus Lkt.

(07) 1 198 32 (08) 1 276 43 h9. ¼økðkLkLke f]Ãkk yLku ËÞk 15 (01) 1 76 15 (02) 1 77 (03) 1 106 19 (04) 1 139 23 (05) 1 143 24 (06) 1 176 29 (07) 1 187 30 (08) 1 197 31 (09) 1 217 35 (10) 1 247 39 (11) 1 253 40 (12) 1 262 41 (13) 1 286 44 (14) 1 304 46 (15) 1 310 47 (16) 1 329 50 55 (17) 2 6 100 (18) 3 12 (19) 3 155 125 (20) 3 183 130 (21) 3 184 130 (22) 5 109 207 30. WÃkkMkLkk-MkðkouÃkheÃkýw-rLk»Xk 9 (01) 1 39 (02) 1 162 27

39

¢{ «fhý ðkík

(03) 1 (04) 1 (05) 1 (06) 1 (07) 1 (08) 1 (09) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 2 (16) 2 (17) 2 (18) 2 (19) 2 (20) 3 (21) 3 (22) 3 (23) 5 31. Mkðo fíkko (01) 1 (02) 1 (03) 1 (04) 1 (05) 5

Ãkus Lkt.

189 30 193 31 204 33 224 36 261 41 298 46 307 47 309 47 315 48 55 4 55 5 57 9 59 12 62 16 67 24 78 46 90 66 97 2 100 13 116 93 294 253 níkko ¼økðkLk 10 45 149 25 201 32 236 37 186 227


40

y™w¢{rýft «fhý 1 h 3 4 … ----

rð„‚ ¼„ðt™ ‚Útt Ëk‚™t {rn{t™wk {wÏÞ…ýwk ¼„ðt™™t r™ùÞ ‚Útt {tntíBÞ™wk {wÏÞ…ýwk Ëk‚ Ë{t„{™wk {wÏÞ…ýwk …qýo …wY»ttu¥t{ ¼„ðt™™tk yiïÞo ‚Útt Ët{ÚÞo™wk {wÏÞ…ýwk ËðoŒuþe Ë{sý™wk {wÏÞ…ýwwk …rhrþü-1 …rhrþü-h …rhrþü-3

…t™t ™k. 01 66 122 167 213 321 324 333


«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

1

ú JJ ±ëœææH²ï ¨ |æxæ±æÝì …²„èã ¨æÿææ„ì JJ y.{q.ËŒT„wÁ ©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu «fhý 1÷wk ©e ¼„ðt™ ‚Útt Ëk‚™t {rn{t™wk {wÏÞ…ýwk «Út{ ‚tu Ëðuo ËkfÕ…™u …zât {qfe™u yuft„úr[¥t ÚtE™u ©eS {nthts …wÁ»ttu¥t{™u Ëk¼the™u yu{ Äthðwk su, Mðt{e ðt‚wk fhu Au ™u yt…ýu Ëtk¼¤eyu Aeyu. yu{ Ëtk¼¤e™u ‚u «{týu …tu‚t™t yk‚h{tk ‚…tË fh‚t òðwk; ™u fÌtwk Au ‚u{ Ë{S™u ð‚oðwk. }æã抲æÝæ|²æ¨¢ ç±Î{„}æ…d¢ |æx汄: J Ðç±~æï ¨¢Ðí挄¢ çSƒç„}æ焱ÚñÜ æ¢ç„Ü ±ë¯ï J ¨ÎæÝ¢ Î ¢ ¨æÚ¢ ÐÚ}æãçÚ±æ„æü à ²¨çÝÝ¢ J xæé‡ææ„è„æݢ΢ }æéçݱÚ}æ㢠Ýæñç}æ ¨„„}æì1 JJ1JJ ¼„ðt™ ™u ËtÄw™t {rn{t™e ðt‚wk r™hk‚h fhðe ™u Ëtk¼¤ðe. ©eS {nthts ‚tu …tu‚t™wk yûthÄt{, …t»toŒ ™u …tu‚t™wk Ë{„ú yiïÞo ÷E™u ynª …ÄtÞto Au, ‚u yuðt ™u yuðt s Au. ™u Œun {qfe™u su™u …t{ðt Au ‚u yts Œun A‚tk s {éÞt Au, ftkE ƒtfe ™Úte. yu{ ™ Ë{òÞ ‚uÚte Sð{tk Œwƒ¤tE hnu Au, ™u yu{ Ë{òÞ íÞthu ftuE rŒðË Sð{tk Œwƒ¤tE {™tÞ s ™rn; ™u Sð ƒeS he‚™tu ÚtE òÞ. ™u {rn{t Ë{sðt suðwk ƒeswk ftuE {tuxwk ËtÄ™ …ý ™Úte, ™u {rn{t rð™t ƒeòk „{u yux÷tk ËtÄ™ fhu ‚tu …ý S𠃤™u …t{u 1. yÚto :– r™hk‚h ¼„ðt™™t æÞt™™tu yíÞk‚ yÇÞtË fh™tht, yíÞk‚ ©uc yuftkr‚f Ä{o{tk ÂMÚtr‚ …t{u÷t, ¼„ðt™™e yíÞk‚ ðt‚tu fhðt™t ÔÞË™ðt¤t y™u Ë‚T, r[‚T ™u yt™kŒ{Þ su™wk MðY… Au yuðt „wýt‚e‚t™kŒ ™t{™t {tuxt {wr™™u nwk r™hk‚h ™{Mfth fÁk Awk.


2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

™rn; ™u yuðtu {rn{t Ë{sðt™wk fthý ‚tu yuðt ¼„ðŒeÞ™tu «Ëk„ Au; …ý ‚u rð™t yuðtu {rn{t Ë{ò‚tu ™Úte. >>1>> ËtkÏÞ rð[th1 fhðt þe¾ðtu ™u ËtkÏÞ rð™t ÷tu¼, ft{, MðtŒ, M™un ™u {t™ yu …tk[ Œtu»t; ‚Útt yæÞtí{2, yrļq‚3 ™u yrÄŒið4 yu ºtý ‚t… yu Ëðu™ o kw Œw:¾ {txu ™rn, ™u ËtkÏÞ rð™t yÄtuo ËíËk„ fnuðtÞ. {txu Ëwr¾Þt hnuðt™u yÚtuo ËtkÏÞ rð[th fhðtu. >>2>> «nT÷tŒSyu4 ™thtÞý ËtÚtu ½ýt rŒðË ËwÄe ÞwØ fÞwO, …ý ¼„ðt™ S‚týt ™rn; …Ae ¼„ðt™u «nT÷tŒ™u fÌtwk su, ‘‘yu ÞwØu fhe™u ‚tu nwk S‚tô yuðtu ™Úte. {™u S‚ðt™tu W…tÞ ‚tu yu Au su S¼u fhe™u {tÁk ¼s™ fhðwk, {™{tk {tÁk ®[‚ð™ fhðwk ™u ™uºt{tk {the {qŠ‚ ht¾ðe; yu «fthu r™hk‚h {the M{]r‚ ht¾ðe.’’ …Ae yuðe he‚u «nT÷tŒu yÇÞtË fÞtuo íÞthu ¼„ðt™ A {tË{tk ðþ ÚtE „Þt. {txu ¼„ðt™™u htS fhðt™u yÚtuo yt W…tÞ Ëðtuo…he Au, ‚u þe¾ðtu. >>3>> 1. ÞÚttÚto ¿tt™, ËBÞfT rð[th, yL‚ÿoÂü, Œun, ÷tuf y™u ¼tu„™u r{ÚÞt Ë{sðt y™u ytí{t™u ËíÞ Ë{sðtu. 2. {™™t Œw:¾ 3. Œun ËkƒkÄe htu„ ð„uhu™t Œw:¾. 4. Œuð ËkƒkÄe yt…Œt suðe fu Œw»ft¤, yr‚ð]Âü, Äh‚efk…, ‚ez …zðt, hu÷ ytððe ð„uhu. 5. «nT÷tŒS™wk áütk‚ : yuf 𾂠åÞð™ Ér»t Ëðthu ƒnw ðnu÷t M™t™ fhðt „Þu÷t, ‚u™u ftuE yËwhu ÷E sE …t‚t¤{tk ðtËwfe ™t„™t ƒkÄ™{tk htÏÞt, …ý Ér»t™t ¼s™Úte ™t„™wk Íuh ytuAwk Út‚wk sýtÞwk; ‚uÚte ™t„u Ér»t™u ŒiíÞ™t htò «nT÷tŒ™u ËtUÃÞt. «nT÷tŒu …tu‚t™u {]íÞw÷tuf™tk ƒÄtk ‚eÚto fhtððt™e þh‚u Ér»t™u {]íÞw÷tuf{tk …ntU[tzât. ‚u …Ae Ér»t y™u «nT÷tŒ ‚eÚto fh‚tk fh‚tk ƒŒrhft©{{tk ytÔÞt. íÞtk ™h-™thtÞý™u Ä™w»tƒtý Ërn‚ ‚… fh‚t òuE, ‚u ht¾ðt™wk fthý …qA‚tk ‘‘‚tht suðt ŒiíÞtu™u {thðt {txu ht¾u÷ Au.’’ yuðtu W¥th ¼„ðt™ ‚hVÚte {¤ðtÚte «nT÷tŒu ÞwØ fÞwO n‚wk.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

3

¼„ðt™™e {tuxtE su™tk yk‚h{tk Ë{òýe ntuÞ, ‚u™u „{u ‚uðt Œuþft¤™e yð¤tE1 ÚttÞ yÚtðt Œun{tk „{u yuðtu htu„ ÚtE ytðu, RíÞtrŒf{tk …ý yu{ Ë{su su, ‘¼„ðt™™t fÞto rð™t …tkŒzwk …ý ftuE™wk n÷tÔÞwk n÷‚wk ™Úte.’ yu{ Ë{S™u Ëw¾e hnu; ™u yu{ ™ Ë{su ‚u™u ftuE «fth™tu Œuþft¤ ytðu ‚tu ËíËk„ [qkÚttE òÞ. >>4>> yt Sð ËtÄ™ ‚u þwk fhþu ? yu ‚tu su{ ftuþ òuze™u2 ðtze fhðe ‚u{tk ½ýtu Œt¾ztu fhðtu …zu ‚uðwk Au.fu{ su ‚u™u Ztuh ¾tÞ,…k¾e ¾tÞ; ‚u{ ËtÄ™ ð‚u fÕÞtý Úttðwk ‚u yuðwk Au.™u ¼„ðt™™e «t ‚tu fuðe Au?su yt …]Úðe{tk ðhËtŒ ðhËu ™u Œtýt …tfu Au,…Ae ‚u™u Ztuh ¾tÞ,…k¾e ¾tÞ ™u [tuh ÷E òÞ ‚tu …ý ¾qxu ™rn. fqðt, ‚¤tð ™u ™Œeytu ¾qxu …ý Ë{wÿ ™ ¾qxu;‚u{ ¼„ðt™ ð‚u fÕÞtý ‚u yuðwk Au.™u yt ‚tu ƒnw s Œw÷o¼ Au,…ý {rn{t Ë{ò‚tu ™Úte. >>5>> {tuxt™u ËuÔÞt ntuÞ ™u ‚u™t „wý ytÔÞt ntuÞ ‚u™u Œuþft¤ ™ ÷t„u. fu™e …uXu ? ‚tu su{ ËqÞo yt„¤ ykÄtÁk ¼u¤wk ÚtE™u òÞ, ‚tu …ý íÞtk hnuðt …t{u ™rn. >>6>> ¼„ðt™{tk òuztýt ntuÞ, ¼„ðt™™e {hS™u …ý òý‚t ntuÞ ™u ¼„ðt™™e yt¿tt{tk hnu‚t ntuÞ yuðt ËtÄw ËtÚtu …tu‚t™t Sð™u ƒtkÄðtu; ‚u Útfe Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ, ¼Âõ‚, ™u {rn{t Ërn‚ W…tË™t; 1. Œuþft¤-MÚt¤, Ë{Þ ð„uhu™e …rhÂMÚtr‚, ÔÞt…f yÚto{tk Œuþft¤ þçŒÚte ytX™wk „úný ÚttÞ Au. Œuþ, ft¤, r¢Þt, Ëk„, {kºt, þtMºt, Œeûtt y™u æÞt™ (ð[™t{]‚). 2. ftuþ òuze™u ðtze : fwðt{tkÚte ƒ¤Œ îtht …týe ftZðt{tk ð…ht‚t [t{zt™t fu ÷tuZt™t …tºt™u ftuþ fnuðtÞ Au. ftuþÚte …týe ®Ë[e™u ¾u‚e fhu ‚u ƒnw fXý Au ½ýe {nu™‚ …Ae ytuAtu …tf ÚttÞ Au. y™u ðhËtŒ ÚttÞ ™u ¾u‚e fhu ‚tu ytuAe {nu™‚Úte ƒnw …tf ÚttÞ. ‚u{ ËtÄ™Úte fÕÞtý Útðwk ‚u ftuþ òuze™u ¾u‚e fhðt suðwk Au. y™u ¼„ðt™ f]…t fhu ™u fÕÞtý ÚttÞ ‚u ðhËtŒÚte ¾u‚e fhðt suðwk Au yuðwk ‚tí…Þo Au.


4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

yu Ëðuo „wý …{tÞ …ý ‚u rð™t õÞtkÚte …{tÞ ? ™u suðt ËtÄw™u Ëuðu ‚uðt „wý ytðu; ‚u {w{wûtw ntuÞ ‚u …ý ½xe òÞ ™u …t{h ntuÞ ‚u ðÄe òÞ; {txu Ëðuo™wk fthý Ëk„ Au. >>7>> RrLÿÞtht{ ntuÞ ‚u ŒƒtÞ …ý ytí{tht{ ntuÞ ‚u ™ ŒƒtÞ. fu{ su RrLÿÞtht{™u ‚tu Ëuðt fhe™u fu …ŒtÚto yt…e™u …ý Œƒtðeyu, …ý ytí{tht{ ntuÞ ‚u þt ËtÁ ŒƒtÞ ? fu{su yu™u ‚tu ftkE òuEyu s ™rn; ™u yu ‚tu y™k‚™u Œƒtðe Œu, …ý …tu‚u ŒƒtÞ ™rn. >>8>> ËkËth {qfe™u íÞt„e ÚttÞ ‚u Œw:¾{tºt™u xt¤e™u Ëwr¾Þtu ÚtE òÞ; …hk‚w íÞt„e ÚtÞt …Ae …ý ðtË™t™wk Œw:¾ hnu Au. ‚u ðtË™t ÷tu¼™e, ft{™e, MðtŒ™e, M™un™e ™u {t™™e Au. ‚u ðtË™t x¤u ‚u{ ‚u{ Ëwr¾Þtu ÚttÞ Au. >>9>> RrLÿÞtu, yk‚:fhý yu Ëðuo fwËk„e Au. ‚u su su rð»tÞ™tu òu„ ÚttÞ ‚u ‚u Y… ÚtE òÞ yuðtu s yu Sð™tu Mð¼tð Au. ‚u yuðt Sð™u ¼„ðt™™t ËtÄw Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ, ¼Âõ‚, {rn{t, W…tË™t yu Ëðuo „wý yt…u Au. >>10>> Y…ðt™ Mºte, ÍtÍwk ÿÔÞ ™u Ëthe {uze {¤e ‚u ËíËk„e™u …ý {tÞt™wk ƒkÄ™ ÚtÞwk. fu{su, yu{tkÚte Sð ™ef¤u ™rn; {txu yu ‚tu suðwk ‚uðwk ËtÄthý {¤u ‚u ËtÁk Au. >>11>> Œtu»t hnu Au ™u x¤e ò‚t ™Úte, yu ‚u fu𤠌tu»t s Au fu ‚u{tk ftkE „wý …ý Au ? yu «§ Au. ‚u™tu W¥th su Œtu»t …ezu ‚uÚte ËíËk„{tk Œe™ ytÄe™ hnuðtÞ; ™u ËíËk„™e „hs hnu ™u ¼„ðt™™e M‚wr‚ ÚttÞ; ™u Œtu»t™tu fSÞtu ntuÞ ‚uÚte ¿tt™ Útt‚wk òÞ. ‚u rð™t yuðe „hs hnu ™rn; {txu yu „wý Au. >>12>>

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

5

Œunu fhe™u r¢Þt fh‚tu ntuÞ ™u …tu‚t™wk Y… swŒwk Ë{S™u ¼s™ fh‚tu ntuÞ, ‚tu ƒnw Ë{tË1 Útt‚tu òÞ; …ý r¢ÞtY… ÚtE™u ‚u{tk ¼¤e òÞ ‚tu Xef ™rn. >>13>> fhtuz ft{ ƒ„tze™u …ý {tuût ËwÄthðtu; ™u fŒtr… fhtuz ft{ ËwÄtÞto ™u yuf {tuût ƒ„tzâtu ‚tu þwk fÞwO ? >>14>> ™ðÄt ¼Âõ‚2 ytrŒf ËtÄ™u fhe™u Sð þwØ ‚tu ÚttÞ Au, …ý ðt‚u fhe™u suðtu þwØ ÚttÞ yuðtu Útt‚tu ™Úte; {txu þçŒ suðwk ‚tu ftuE ƒ¤ðt™ ™Úte. >>15>> rþðS {turn™e MðY…{tk {tun …t{e™u ÔÞtfw¤ ÚtE „Þt3, ‚u …Ae yk‚h{tk òuÞwk íÞthu òÛÞwk su ‘‘{tht Mðt{e™e {tÞt{tk nwk {tun …t{wk yu{tk þwk ?’’ yu{ rð[th fÞtuo íÞthu yk‚h{tk þtkr‚ ÚtE „E. {txu Œuþft¤ ‚tu ÷t„u ¾htu, …ý ¿tt™u fhe™u ‚u™wk Œw:¾ {xu. >>16>> ¼„ðt™u ‚tu fÌtwk Au su, ‘‘suðtu nwk ËíËk„u fhe™u ðþ Úttô Awk, yuðtu ‚…, Þ¿t, Þtu„, ðú‚, Œt™trŒf ËtÄ™u fhe™u …ý ðþ Útt‚tu ™Úte.4’’ ‚tu ËíËk„ þwk ? ‚tu su {tuxt yuftkr‚f™u ntÚt òuzðt ™u ‚u fnu ‚u{ fhðwk yu s Au. >>17>> 1. …wÂü …{tÞ, …tu»tý ÚttÞ, yt„¤ ðÄtÞ. 2. fÚttðt‚to, „wýfe‚o™, ™t{M{hý, …tŒËuð™, y[o™ yÚtto‚T [kŒ™ ð„uhuÚte …qs™; ðkŒ™, ŒtË…ýu „w÷t{ ¼tðu ð‚oðwk, ËÏÞr{ºt¼tð y™u ytí{r™ðuŒ™. 3. rþðS {tun …tBÞt : Ë{wÿ{kÚt™ Ë{Þu y{]‚ {éÞwk íÞthu Œuð y™u Œt™ðtu ðå[u ¾U[‚tý y™u ÞwØ suðe ÂMÚtr‚ Ëòoýe íÞthu ¼„ðt™u {turn™e-ËtIŒÞoðt™ Mºte™wk Y… Äthý fÞwo. Œt™ðtu™e ™sh Xhe y™u ÞwØ þtk‚ ÚtÞwk. yt ðt‚ Ëtk¼¤‚t rþðS™u ‚u MðY… Œþo™™e Wífx EåAt ÚtE. ¼„ðt™u ½ýe ™t fne …ý yk‚u rþðS™t Œwht„ún™u ðþ ÚtE™u ¼„ðt™u Vhe™u {turn™e™wk MðY… Äthý fÞwo. ‚u™t ËtIŒÞoÚte {wøÄ ft{ rðnTð¤ rþðS ‚u™u {¤ðt ÔÞtfw¤ ÚtÞt y™u ðeÞo M¾÷™ ÚtE „Þwk. (¼t„ð‚ 1-3; 8-8) 4. ©e{ŒT ¼t„ð‚ 11-12/1-2.


6

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

Sð ‚tu ƒnw ƒr¤Þtu Au, ‚u Ëtðs™t Œun{tk ytðu íÞthu fuðwk ƒ¤ ntuÞ ? ™u yu™tu yu Sð ßÞthu ƒfht™t Œun{tk ytðu íÞthu „heƒ ÚtE òÞ Au. >>18>> fhtuztu Yr…Þt ¾h[‚tk …ý ytðt ËtÄw {¤u ™rn, ™u fhtuztu Yr…Þt Œu‚tk …ý yt ðt‚wk {¤u ™rn, ™u fhtuztu Yr…Þt yt…‚tk …ý {™w»ÞŒun {¤u ™rn. ™u yt…ýu …ý fhtuztu sL{ ÄÞtO Au, …ý ftuE 𾂠ytðtu òu„1 {éÞtu ™Úte. ™efh þwk fhðt Œun Ähðtu …zu ? >>19>> {tuût™t Œt‚t ‚tu ¼„ðt™ ™u ËtÄw yu ƒu s Au. ™u ðihtøÞ ‚u ‚tu rð»tÞ ËtÚtu ðih fhtðu, …ý ¼„ðt™™wk ft{ ™ fhu, ™u ytí{r™ct Au ‚u Ëðuo{tkÚte «er‚ ‚tuztðu, …ý ¼„ðt™™wk ft{ ™ fhu. ™u Ä{o Au ‚uýu fhe™u Ëw¾e hnu, …ý ¼„ðt™™wk ft{ ™ fhu; {txu {tuût™t Œt‚t ‚tu ¼„ðt™ ™u ËtÄw yu ƒu s Au; {txu yu™tu yð„wý ™ ÷uðtu. >>20>> yt ‚tu ¼„ðt™u Ënw™wk Ët{ÚÞo Ztkfe htÏÞwk Au, ™efh ‚tu þt… ŒE™u ƒt¤e {qfu; ™efh „tkzt ÚtE™u õÞtkÞ™t õÞtkÞ [tÕÞt òÞ; ™efh ntÚtu Œun {qfe™u ò‚t hnu, …ý yt ‚tu ftuE™wk [t÷ðt Œu‚t ™Úte. >>21>> ¼„ðt™ ‚tu …tu‚t™t ¼õ‚™e hûtt fhðt{tk s ƒuXt Au. fu™e …uXu ? ‚tu su{ …tk…ý ytk¾™e hûtt fhu Au, ™u ntÚt ztuf™e hûtt fhu Au, ™u {tð‚h Atufhtk™e hûtt fhu Au, ™u htò «ò™e hûtt{tk Au; ‚u{s ¼„ðt™ yt…ýe hûtt{tk Au. >>22>> ¼„ðt™ Au ‚u fux÷tf™u Ë{]ÂØ yt…u Au ™u fux÷tf™u ™Úte yt…‚t. ‚u™wk fu{ Ë{sðwk ? yu «§ Au. ‚u™tu W¥th su, ÍtÍwk Ä™ {¤u ‚tu ðÄthu Vu÷2 fhu, {txu Úttuzwk {¤u ‚u Xef Au. >>23>> 1. Ë{t„{. 2. rƒ™ sYhe ¾[o, WztQ Mð¼tðÚte Út‚tu ¾[o.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

7

…tk[-Œþðth Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý ™t{ òýu yòýu ÷uþu, ‚u™wk …ý yt…ýu fÕÞtý fhðwk …zþu;™u yt¾t ƒñtkz™u ËíËk„ fhtððtu Au.>>24>> sux÷wk ftkE {tÞt{Þ Ëw¾ Au ‚u Ëðuo Œw:¾ rð™t™wk ntuÞ ™rn; {txu yu ðt‚ …ý òýe ht¾ðe. >>25>> rð»tÞ™wk su Ëw¾ Au ‚u fh‚tk ytí{t™wk Ëw¾ ƒnw yrÄf Au, ™u ‚u fh‚tk ¼„ðt™™wk Ëw¾ yu ‚tu ®[‚t{rý1 Au. >>26>> yuf sýu ÷t¾ Yr…Þt™e ƒwÂØ ÷eÄe2; ‚u{ s {tuût™e ƒwÂØ …ý y™uf «fth™e {tuxt Útfe þe¾tÞ Au. >>27>> nehtu Au ‚u ftuE he‚u Vqxu ™rn, …ý ‚u {tkfz™t ÷tuneÚte Vwxu. ‚u{ ðtË™t ftuE he‚u x¤u ™rn; …ý {tuxt fnu ‚u{ fhu, ‚u™tu „wý ytðu, ™u 1. EåAt™wY… …ŒtÚto yt…‚wk rŒÔÞ hí™. 2. ƒwÂØ ÷eÄe : htsfwkðh y™u «Ät™…wºt ƒL™u sk„÷{tk Vhðt „Þt. Vh‚tk Vh‚tk ht‚ …ze sðtÚte íÞtk s ht‚ hÌtt. Ëðthu s{ðt™wk ÷uðt {txu «Ät™…wºt ƒtsw™t ™„h{tk „Þtu. Œhðtòu ƒkÄ n‚tu ‚uÚte íÞtk ƒuËe hÌttu. íÞtk™tu htò r™hðkþ sðtÚte «òyu ™¬e fÞwO fu, îth ¾tu÷‚t su «Út{ {¤u ‚u™u htò ƒ™tððtu. îth ¾q÷‚t «Ät™…wºt ™„h{tk Œt¾÷ ÚtÞtuu y™u ‚u™t ™Ëeƒ™t òuhu ‚u™u hts„tŒe {¤e. htsfwkðh «Ät™…wºt r{ºt™e htn òuE™u ÚttõÞtu y™u ‚u™u þtuÄ‚tu-Vh‚tu ‚u s ™„h{tk ytðe …ntUåÞtu. íÞtk yuf Œwft™ …h ƒtuzo ÷¾u÷wk,‘‘ynª ƒwÂØ ðu[tÞ Au. htsfw{th™u hË …z‚t þuX™u …qAâwk ‚tu fnu, ‘yufÚte ÷t¾ Yr…Þt ËwÄe™e ƒwÂØ {¤u Au.’ htsfw{thu ÷t¾ Yr…Þt™e ðªxe ftZe™u yt…e y™u ƒwÂØ ¾heŒe. Œwft™Œth þuXu ÷¾e ytÃÞwk, ‘‘yt…ýtÚte ™t™t™u yrÄfth {¤u ‚tu…ý ‚u™u ™{e Œuðwk.’’ htsfwkðh ‚u™u fkXMÚt fh‚tu fh‚tu s‚tu n‚tu íÞtk htò™e Ëðthe ™ef¤e. «Ät™…wºt™u òuE™u ‚u™u «Út{ ¢tuÄ ytÔÞtu …ý …u÷wk ðtõÞ ÞtŒ ytÔÞwk ‚uÚte Ë÷t{ fhe. «Ät™…wºtyu yt òuÞwk. Ëðthe …qhe ÚtÞt …Ae ‚u™u htsŒhƒth{tk ƒtu÷tðe™u …tu‚t™e Ë¥ttÚte htsfw{th™u „tŒe yt…e ŒeÄe y™u …tu‚u «Ät™ ƒ™e „Þtu. ÷t¾ Yr…Þt™e ƒwÂØ ft{ ÷t„e „E.


8

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

yu™e r¢Þt „{u ‚tu ‚uÚte x¤u. ™efh ËtÄ™ ‚tu Ëti¼rh ytrŒf™tk1 fuðtk ! ‚tu …ý ðtË™t x¤e ™rn. >>28>> ËíËk„ ÚttÞ …ý Ëk„ rð™t ËíËk„™wk Ëw¾ ™ ytðu; fu™e …uXu ? ‚tu su{ ¾tÄt™wk {¤u …ý ¾tÄt rð™t™wk Ëw¾ ™ ytðu. su{ ÷w„ztk2 ½huýtk3 {¤u ‚tu …ý …uÞto rð™t ‚u™wk Ëw¾ ™ ytðu; ‚u{ Ëk„ rð™t ËíËk„™wk Ëw¾ ytðu ™rn. >>29>> y™u ytðt ËtÄw™u {™{tk Ëk¼theyu ‚tu {™™tk …t… ƒ¤e òÞ. ™u ðt‚wk Ëtk¼¤eyu ‚tu ft™™tk …t… ƒ¤e òÞ. ™u Œþo™ fheyu ‚tu ytk¾™tk …t… ƒ¤e òÞ. yu{ {rn{t òýðtu. >>30>> ytÚte fhtuz „ýtu ËíËk„ Úttþu ™u ytÚte fhtuz „ýtk {krŒh Úttþu; …ý yt ðt‚wk ™u yt fÚtt ™rn {¤u, ™u ÔÞðnth «Ät™ ÚtE òþu. {txu Ënusu Ënusu fhðwk ™u yt fth¾t™tk4 ‚tu ƒúñtkz hnuþu íÞtk ËwÄe [t÷þu; {txu fÚtt ðt‚to fhðt Ëtk¼¤ðt™tu yÇÞtË ht¾ðtu. ™u yt…ýu ‚tu Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ ™u ¼Âõ‚; yu [thu ðt‚ ht¾ðe, …ý yuf s {wÏÞ ™ fhðwk. >>31>> 1. Ëti¼rh™t ËtÄ™ :- ¼t„ð‚S «{týu Ëti¼rh Ér»tyu ¼„ð‚T «t {txu …týe{tk Q¼tk Q¼tk 60 nòh ð»to fXtuh ‚… fhu÷w. …ý y[t™f yuf rŒðË ‚u{™e ÿÂü {tA÷t-{tA÷e™t {iÚtw™ ‚hV …ze y™u …hýðt™tu ËkfÕ… ÚtÞtu. 30 nòh ð»to™e ‚…ùÞto™t ƒŒ÷t{tk r[hÞtið™ {u¤ÔÞwk ™u {tkÄt‚t htst™e 50 fLÞtytu™u yuf÷t s …hÛÞt. y™u 30 nòh ð»to™e ‚…ùÞto™t ƒŒ÷t{tk Ëw¾-Ë{]ÂØ-ði¼ð {u¤ÔÞt. …Ae ÚttõÞt y™u ð™{tk sE™u ‚… fhe™u Mºteytu Ërn‚ ËŒT„r‚™u …tBÞt. (¼t„ð‚ 9>6>38/……) 2. f…ztk. 3. y÷kfthtu,yt¼q»týtu 4. {krŒh{tk Út‚t ƒtkÄft{ {txu W…uûttð]Â¥tÚte yÚtðt íÞt„™e yt„ðe AxtÚte Mðt{e îtht «ÞtuòÞu÷tu þçŒ.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

9

íÞt„, ðihtøÞ, r™Þ{ ™u Ä{o™e fux÷ef ðt‚ fhe™u ƒtuÕÞt su, íÞt„= ðihtøÞ™u þwk fhðtk ? „{u yuðtu Sð nþu …ý ¼„ðt™™t ¼õ‚{tk ytí{ƒwÂØ1 yu s ËíËk„e Au. ™u ‚u rð™t ‚tu „{u ‚ux÷e ¼Âõ‚ fhu ‚tu …ý þwk ? ™u f]…tyu fhe™u y¾kz {qŠ‚ Œu¾u ‚tu …ý þwk ? {txu ¼„ðt™™t ¼õ‚{tk ytí{ƒwÂØ1 yu s ËíËk„ Au. ™u ËíËk„ ‚tu htrºt«÷Þ2 ËwÄe fhþwk íÞthu Úttþu; …Ae ‚u™u Œuþft¤ ™rn ÷t„u; yuðtu ËíËk„ fhðtu Au. >>32>> yt ðt‚w{tkÚte ‚tu ƒúñY… Útðtþu; ™u ƒt¤ òuƒ™ ™u ð]Ø, yu ºtý «fth™e MºteÞwk ‚Útt f[htu ™u fk[™ yu Ëðuo Ëh¾wk ÚtE òþu; ™u ftkE ŒeXwk ™rn „{u yuðwk Úttþu. íÞthu fnuþtu su ðt‚wk Ëtk¼¤eyu Aeyu ™u yuðwk fu{ Útðt‚wk ™Úte ? ‚u ‚tu yts ytkƒtu ðtðtu ™u ft÷ fuhe fu{ ÚttÞ ? …ý yu s ytkƒtu Œþ ð»to™tu ÚttÞ íÞthu yu{tkÚte fuheÞwk ÚttÞ Au. yu{ Útðt™wk Au. >>33>> y™u yt…ýu ‚…tË fhðtu su nòh Yr…Þt {¤u ‚u™wk þwk V¤ Au ? ™u ÷t¾ Yr…Þt {¤u ‚u™wk þwk V¤ Au ? fu fhtuz Yr…Þt {¤u ‚u™wk þwk V¤ Au ? fu{ su htux÷tÚte ‚tu ðÄthu ¾ðt‚wk ™Úte, {txu ‚u™tu ‚…tË fhðtu ™u …tAwk ð¤ðt þe¾ðwk. >>34>> ¥æHæïÇì² ¨±üàææ›æç‡æ ç±™æ²ü ™ ÐéÝ: ÐéÝ: §Î}æïÜ¢ ¨éçÝcЋݢ Š²ï²æï ÝæÚ沇ææï ãçÚ:2 JJ2JJ yu &÷tuf{tk ÔÞtËSyu Ëðo þt†™tu rËØtk‚ fÌttu Au : su ‘‘¼„ðt™™tu ytþhtu fhðtu.’’ ‚u{s y{u ‚…tË fÞtuo su Ëðo™tu rËØtk‚ ‚tu ËtÄw™tu Ëk„ s Au. >>35>> 1. …tu‚t…ýt™e ¼tð™t. 2. yÚto :- Ëðo þtMºttu™wk ðthkðth {™tu{kÚt™ fhe™u, ðthkðth rð[th fhe™u yt yuf ‚thý-Ëth ftZâtu Au fu, ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý æÞt™ fhðt ÞtuøÞ, ¼Âõ‚-W…tË™t fhðt ÞtuøÞ Au. (®÷„…whtý 7>>11>2.)


10

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

Ëðo fh‚tk ÷û{eS™e Ë{sý1 yrÄf fne; fu{ su ‚u™u ¼„ðt™{tk r™Œtuo»t ƒwÂØ n‚e ‚tu …ý ‚u{tk Mºte™tu ¼tð ¾htu. {txu ‚u fh‚tk WØðS™e Ë{sý2 yrÄf Au. fu{ su WØðS ¿tt™e ™u ‚u™u ¼„ðt™{tk r™Œtuo»t…ýwk, …ý ‚u™u ½h {qf‚tk fXý …zâwk. {txu ‚u fh‚tk …ý sz¼h‚ ™u þwfS™e Ë{sý3 yrÄf; fu{su yu™u Mºte …wÁ»t yuðtu ¼tð ™rn. >>36>> 1. ÷û{eS™e Ë{sý :- ¼„ðt™ ©ef]»ý™e yü …xhtýeytu{tkÚte hwrõT{ýe yÚtto‚T ÷û{eS™u ¼„ðt™{tk yíÞk‚ r™Œtuo»t¼tð n‚tu. ƒeS …xhtýeytu™t rhËt{ýtk-{™t{ýtk Út‚tk …ý hwrfT{ýeS ©ef]»ý™u ¼„ðt™ òý‚tk. yux÷u s ©ef]»ý ‚u{™e «er‚™t …w»…{tºtÚte ‚tu¤tÞt y™u ËíÞ¼t{tyu ©ef]»ý™e ¼thtu¼th Ëtu™kw {qõÞwk A‚tk ™ ‚tu¤tÞt. A‚tk ‚u{tk Mºte¼tð™tu WÕ÷u¾ ÔÞtËSyu fÞtuo Au. ßÞthu ©ef]»ý ¼„ðt™u ‚u™wk y…nhý fÞwo íÞthu ‚u™tu ¼tE hwfT{e ËiLÞ ÷E™u …tA¤ …zâtu y™u ½{Ëtý ÞwØ ÚtÞwk. yk‚u hwrõT{™u {thðt ‚iÞth ÚtÞt íÞthu ‘‘hwrfT{ýeyu {thtu ¼tE Au, ‚u™u ™ {thtu’’ ‚u{ rð™k‚e fhe. ¼„ðt™u hwrfT{ýe™u r{ÚÞt{tun Atuze Œuðt W…Œuþ ŒeÄtu A‚tk Œuntk‚ Œkz ™ yt…ðt rð™k‚e fhe. yk‚u ‚u™u {tÚtkw-{wkAtu {qkze™u Atuze ŒeÄtu. (©e{ŒT ¼t„ð‚-10>52-53). 2. WØðS™e Ë{sý : {Útwht «ðuþ Ë{Þu fkË™e ŒtËe yt{ rŒÔÞ¼tð n‚tu …ý Œirnf ËkƒkÄe{tk …ý nu‚ n‚wk. ¾tË fwƒò™u yt…u÷t ð[™ «{týu ©ef]»ý ‚u™u ½uh „Þt íÞthu îth …h WØðS™u [tufe fhðt ƒuËtÞto A‚tk ËkþÞ ™ ÚtÞtu fu, ¼„ðt™ ‚u™e ËtÚtu yuftk‚{tk fu{ hÌtt ? ‚uýu ¼„ðt™™u yÂø™ suðt r™÷uo… òÛÞt. yuðwk ¿tt™ ÚtÞwk A‚tk …tu‚t™wk yð‚thftÞo …qýo fhe™u ¼„ðt™ {t™ð ÷e÷t Ëkfu÷ðt ‚iÞth ÚtÞt íÞthu WØð™u fÌtwk, nðu îthft …týe{tk zqƒe sþu {txu ½h Atuze™u {thwk ¼s™ fhsu.’ ðthkðth fnuðt A‚tk ‚u{ýu „]níÞt„ ™ fÞtuo y™u yk‚u yuftŒþ MfkÄ™t 29{tk yæÞtÞ ËwÄe ¿tt™tu…Œuþ ytÃÞtu íÞthu ƒŒrhft©{{tk sðt ‚iÞth ÚtÞt. (¼t„ð‚-11>7) yt{, ¿tt™ ntuðt A‚tk „]níÞt„ fhðtu fXý …zâtu. yux÷e fËh n‚e yuðtu ¼tð Au. 3. sz¼h‚ y™u þwfS™e Ë{sý :- ‚]‚eÞ áütk‚{tk YfTr{ýe y™u WØðS fh‚tk sz¼h‚ y™u þwfS™e Ë{sý yr‚ yrÄf fne Au. fu{su, ¼„ðt™

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

11

fÕ…1 yt¾tu ËwÄe ¼„ðt™ Ët{wk òuE™u ƒuËe hnu, ‚tu …ý r™»tuÄ fÞto rð™t rð»tÞ ‚tu ™ x¤u; ™u ËtÄw {¤u ‚tu xt¤u. r™ŠðfÕ… Ë{trÄ ÚttÞ ‚tu …ý rð»tÞ ™ x¤u, ™u ¿tt™™e Ë{trÄ ÚttÞ ‚tu x¤u. >>37>> yk‚:fhýY… {tÞt™tu fSÞtu2 ƒnw ¼thu Au; fu{ su ¼h‚S™u fuðtu ðihtøÞ; ™u fux÷wk htßÞ {qõÞwk ! ‚tu …ý rðΙ ÚtÞwk. Ëti¼rh ™u …htþh3 ytrŒf fuðt ? ‚u™u …ý Ĭt ÷tøÞt. {txu ËtÄw ¿tt™ yt…e™u É»t¼Œuð™t …wºt yuðt ¼h‚Syu Ë{„ú …]Úðe™t htßÞ™tu íÞt„ fÞtuo y™u ð™{tk „Þt. ð™{tk {]„{tk ytËÂõ‚™t fthýu {]„™tu yð‚th ytÔÞtu; …ý ¿tt™ ntuðtÚte ‚u Œun™tu íÞt„ fhe™u sz¼h‚ Y…u „tkzt™e su{ hÌtt. ‚u sz¼h‚™u „tkzt òýe ¼tEyu ftZe {qõÞt. ½hƒth Atuze™u ð™{tk Vh‚t ‚u™u ¼e÷u Œuðeƒr÷ {txu …fzât A‚tk {]íÞw™tu ¼Þ htÏÞt rð™t ‚uytu ÂMÚt‚«¿t™e su{ Q¼t hÌtt íÞthu íÞtk ¼ÿft¤eyu «„x ÚtE™u ¼e÷™tu ™tþ fhe sz¼h‚™e hûtt fhe. ÔÞtË…wºt þwfŒuð™e ÂMÚtr‚ yr‚ Qk[e n‚e. ‚u™u Mºte-…wY»t™t ¼uŒ™wk ¼t™ ™ n‚wk. yuf Ëhtuðh{tk r™ðoMºt Œuðtk„™tytu M™t™ fhe hne n‚e, ‚u s Ë{Þu íÞtkÚte þwfŒuðS …Ëth ÚtÞt ‚tu ‚uýeytuyu ðMºt ™ …nuÞtO y™u ÔÞtËS ytÔÞt ‚u Íx…x …nuhe ÷eÄtk. íÞthu ÔÞtËSyu …qAâwk, ‘yt þwk ytùÞo Au?’ íÞthu Mºteytuyu fÌtwk: ‘‘„±æçS„ S~æèÐé¢ç|æÎæï Ý „é ¨é„S² ç±ç±Q öCï:’’ Mºte …wÁ»t yuðtu ¼uŒ ‚{thu Au, …ý ‚{tht …wºt þwfS™u ™Úte.’’ yt{, W¥thtu¥th yufƒeò™e Ë{sý™e yrÄf‚t fnu÷e Au. 1. fÕ… = yt…ýt [th yƒs ƒºteË fhtuz ð»to (ðÄw M…ü‚t {txu swytu ¾„tu¤-¼q„tu¤ ð[™t{]‚). h. ͽztu 3. …htþh :- þÂõ‚ {nŠ»t y™u yá~ÞL‚e™t …wºt, su 15 nòh rþ»Þtu™t „whw y™u ßÞtur‚»t,„rý‚,ƒes„rý‚ suðt y™uf þtMºttu™t r™»ýt‚ n‚t. yufðth ËkæÞt …qðuo ™Œe …th fhðt ‚x …h ƒuXt n‚t. ftuE ™tð ytð‚e-s‚e ™ n‚e. ‚u Ë{Þu {íMÞ„kÄt-ËíÞð‚e ™t{™e fLÞt ‚u{™u ™Œe…th ÷E sðt ‚iÞth ÚttÞ Au. yuftk‚{tk MºteÞtu„Úte Ér»t™wk {™ M¾r÷‚ ÚtÞwk y™u „tkÄðorððtn fhe™u f]»ýîi…tÞ™ ÔÞtËY… …wºt ytÃÞtu.


12

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

sL{ yt…u ™u r™»tuÄ fhu íÞthu yu frsÞtu {xu Au, …ý ‚u rð™t {x‚tu ™Úte. yt¾e ô{h ¼„ðt™ ¼u„tu hnu ‚tu …ý ¿tt™ rð™t fËh x¤u ™rn. >>38>> ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ‚u™e ðt‚ fhe su, fŒtr… ¼„ðt™™e {qŠ‚{tk òuztE òÞ, ‚tu …ý fux÷wkf [tuϾwk fu{ Ë{òÞ ? {txu Ëðo fh‚tk Ë{sý yrÄf Au. …Ae ™tzeÞwk ‚ýtytu fu ™ ‚ýtytu; y™u ËtkÏÞ ™u Þtu„ fh‚tk …ý ¼„ðt™™wk Ëðtuo…he…ýwk Ë{sðwk ‚u ©uc Au. >>39>> {nthtsu fÌtwk n‚wk su, ‘‘y{u yr÷Þt „t{{tk yuf ðth áÂü fhe™u y™k‚ Sð™u ƒúñ{ntu÷{tk {qfe ŒeÄtk; …ý íÞtk ftuE hÌtt ™rn.’’ {txu ¿tt™ ŒE™u suðwk ÚttÞ yuðwk áÂüyu fhe™u Útt‚wk ™Úte. >>40>> «u{e™wk nu‚ ‚tu xtkft™t …týe suðwk Au1.™u ¿tt™e™wk nu‚ ‚tu …t‚t¤™t …týe suðkw Au.2 «u{e™wk ‚tu ¼„ðt™™u y™u ËtÄw™u ht¾ðwk …zu, …ý ¿tt™e™wk ht¾ðwk …zu ™rn. >>41>> ftuEf ÷tu¼ {qfu, MðtŒ {qfu, M™un {qfu, y™u {t™ {qfu; …ý Mºte ‚tu niÞt{tkÚte ™ef¤u ™rn. ™u Y… suðwk ‚tu ftuE ƒ¤ðt™ ™Úte; ™u yu rð»tÞ ‚tu Sð{tºt{tk hÌttu Au; ‚u ‚tu {tuxt y™w„ún fhu íÞthu x¤u, …ý ‚u rð™t x¤u ™rn. >>42>> y™u ‚…tËe™u òuÞwk, ‚tu yt Sð ftuE rŒðË ¼„ðt™™u {t„uo [tÕÞtu ™Úte; Ëtð ™ðtu s ytŒh Au. Sð{tºt™u ¾tðwk, Mºte y™u Ä™ yu ºtý™wk s ®[‚ð™ Au; ™u yu™wk {™™, yu™e s fÚtt, yu™wk s fe‚o™, yu™e s ðt‚wk ™u yu™wk s æÞt™ Au. ‚u{tk …ý ÿÔÞ™wk ‚tu yuf {™w»Þ òr‚{tk s Au; ƒtfe ¾tðwk ™u Mºte yu ƒu™wk ‚tu Sð-«týe{tºt™u ®[‚ð™ Au. fu{ su, ¼„ðt™u {tÞt™tu Vuh3 [ztðe {qõÞtu Au. yu™wk ®[‚ð™ ™ 1. AeAY 2. Qkzwk 3. f¤, [tðe.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

13

ÚttÞ yu ‚tu Œuð™tu Œuð Au; …ý yu {™w»Þ ™Úte. ¾tðwk, Mºte ™u Ÿ½ðwk; yu ºtý ðt‚{tk „wÁ fhðtu …z‚tu ™Úte. su{ ™ŒeÞwk™t «ðtn Ë{wÿ ËL{w¾ [t÷u Au yu{ Sð™u rð»tÞ ËL{w¾ [t÷ðt™tu Zt¤ Au; y™u ‚u{tkÚte …tAwk ð¤tÞ yu ‚tu ËtÄw™wk ÷ûtý Au. >>43>> yt Œun{tk ™u yt ÷tuf{tk yt…ýu [tUxþwk ‚tu ¼„ðt™ [tuxðt ™rn Œu. su{ hðS Ëw‚th™u1 Mºte …hýtðe™u ËkËth™wk Ëw¾ ÷uðt ŒeÄwk ™rn; ™u …Ae ËkËth{tkÚte Atuztðe™u AuÕ÷e ðthu ËtÄw fÞtu;o yu{ ¼„ðt™ ƒkÄtðt ™rn Œu. >>44>> Œun{tk htu„trŒf Œw:¾ ytðe …zu ‚tu ‚u™t {tuf÷™tht xt¤u íÞthu x¤u; …ý ƒeò ftuEÚte x¤u ™rn. su{ htò™tu {tuf÷u÷tu {tuË÷2 ytðu, ‚u ‚tu ‚u™e r[êe ytðu íÞthu QXu, …ý „t{™t {týËÚte QXu ™rn; yu{ Ë{sðwk. >>45>> rð»tÞ™tu r‚hMfth ‚tu yûthÄt{{tk Au, ™u ïu‚îe…{tk Au, ™u ƒŒrhft©{{tk Au, ™u yt ÷tuf{tk {tuxt yuftkr‚f …tËu Au. yu [th Xuftýt rð™t ƒtfe Ëðuo Xuftýu rð»tÞ™tu ytŒh3 Au. >>46>> ¼„ðt™™wk Ät{ „wýt‚e‚ Au; ™u Sð™u „wýt‚e‚ fhðt Au. ™u yt…ýu yt ¿tt™ Ëtk¼éÞwk Au ‚u ƒesu õÞtkÞ ƒ™þu ™rn. yt…ýu ƒesu 1. hðS Ëw‚th :- fåA ¼qs™t ¼õ‚ n‚t. ‚uytu™u rðÄwh ÚtÞt …Ae Vhe ÷ø™ ™ fhðt {txu {nthtsu ¾qƒ Ë{òÔÞt A‚tk {tLÞt ™rn ™u Vhe ÷ø™ fÞto. ‚u Mºte …r‚ðú‚t ¼õ‚ n‚e.yufðth {nthtsu fÌtwk ‘hðS {tÚtu yuf y™u ‚thu {tÚtu ƒu s{…whe!’ ƒtEyu fÌtwk,‘fu{ ? ‘‘íÞthu ©enrh fnu, ‘‘‚U y{tht ¼„‚™u ƒtkæÞtu Au’’!‘‚{u fntu ‚u{ fYk’’ ytðwk ßÞthu ‚u{™tk …í™eyu fÌtwk íÞthu ©enrhyu hðS ¼„‚ su fnu ‚u™tÚte rð…he‚ fhðt™wk fÌtwk. htux÷t fnu ‚tu ¾e[ze, ¾e[ze fnu ‚tu þehtu.. Mºte™t yt rð…he‚ ð‚o™Úte xqkf Ë{Þ{tk hðS Úttfe™u ËkËthÚte WŒtË ÚtE™u {nthts™e Ëuðt{tk ÷t„e „Þtu. ËtÄw fhe™u Œeûtt yt…e {nthtsu ht{ŒtË ™t{ ytÃÞwk. yt{,ðtË™t ‚tuztðe. 2. Ëhfthe ÷uýt™tu ‚ftŒtu, Ëhfthe nwf{ ƒòððt ytðu÷tu {týË, ƒur÷V. 3. ytðfth, Ëífth


14

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

™ hnuðtÞ; ™u yt {éÞt Au ‚u …ý {qfu yuðt ™Úte; yuðwk yu™u ytðzu Au. ™u yts™wk ¿tt™ Ëtk¼¤e™u òÞ Au ‚u™u ïu‚îe… ™u ‚u™e ytýeftuÞ™ o t1 ftuE …q„‚t ™Úte. y™u yt ¿tt™ ‚tu rVhk„e™e2 ‚tu…wk suðwk Au. ™u yt™e yt„¤ ƒeò™wk ¿tt™ ‚tu VxtrfÞt suðwk Au; yu fÌtwk Au su :– s™™t yð„wý™u ™tÚt „ý‚t ™Úte hu, þhýu ytÔÞt™t ~Þt{ Ëwòý. 3 – yuðt Au. yu «fthu {rn{t ƒnw fÌttu. >>47>> ƒŒrhft©{™t ™u ïu‚îe…™t {wõ‚™u íÞt„-ðihtøÞ™wk ƒ¤ Au; ™u „tu÷tuf™t ™u ðifwkX™t {wõ‚™u «u{ {wÏÞ Au; ™u yûthÄt{™t {wõ‚ ƒúñY… Au. >>48>> ¼„ðt™™t ¼õ‚™u rð»tÞËw¾ {¤u yu s ™hf Au. ‚u ¼õ‚™wk ÷ûtý fÌtwk Au : su– Üé ¢„æ…è3 Îé:¶ }ææxæ Ü ï HèÝæï, »çã |æv„Ü è Úèç„ ±ï 籯² ¥æÝ¢Î Ý Hãï S±ŒÝ}æï¢, …æçã Ðí|æéÐÎ Ðíèç„ ±ï JJ4JJ yu ¼õ‚™wk ÷ûtý Au. >>49>> yt Ëðuo ft{ {qfe {qfe™u ytðe™u ™ðht ƒuËe™u ðt‚wk Ëtk¼¤eyu Aeyu, ‚u yu{ Ë{sðwk su, fhtuz ft{ fheyu Aeyu; ‚u þwk ? su s{…whe, [tuhtþe ™u „¼oðtË; yu Ëðo™u {tÚtu ÷ext ‚týeyu Aeyu …ý ™ðht ƒuXt Aeyu yu{ ™ Ë{sðwk. >>50>> 1. yt …ût{tk. 2. …tuxow„es ÷tuftu. 3. fwk‚tS :- {nt¼th‚™t ÞwØ …Ae {]‚tí{tytu™e þtkr‚ {txu ºtý-ºtý yï{uÄ Þ¿t fhtðe™u ©ef]»ý ¼„ðt™ …tkzðtu™u htßÞ ËtU…e îthft sðt hðt™t ÚttÞ Au íÞthu htsfth¼th{tk „qkÚttÞu÷tk fwk‚tS ©ef]»ý™u {¤ðt …ý ™ðht ™Úte Út‚tk ‚uÚte Œw:¾ ËtÚtu «tÚto™t fhu Au, ‘‘rð…Œ: ™: þïŒTËL‚w, ‚ºt ‚ºt s„ŒT„whw > ¼ð‚tu Œþo™k ÞíMÞtŒ…q™¼oð Œþo™{T’’ y{™u …¤u …¤u yuðe þtï‚ rð…Â¥tytu yt…tu, suÚte y{u ðthkðth yt…™t Œþo™ fh‚t hneyu.’’(¼t„ð‚-1>8>25)

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

15

yt ‚tu ƒr¤Þt Au ‚u „{u yuðe ðtË™t nþu ‚tu …ý yk‚ft¤u nehS™e …uXu ™M‚h {the™u Œun™e ¾ƒh hnuðt Œuþu ™rn; ™u ðtË™t xt¤e ™t¾u yuðt Au. >>51>> {tuxt þnuh™wk Ëuð™ ‚Útt yrÄfth ‚Útt Ä™™tu «Ëk„ yu ytrŒ Sð™u ƒ„zðt™t nu‚w Au; {txu ‚u Ë{S ht¾ðwk. >>52>> r™hk‚h {krŒh™wk ft{ fÞto fhu ‚tu …ý ¿tt™ ð]ÂØ™u …t{u ™rn; ™u ¿tt™ ‚tu ËtÄw Ë{t„{Úte s ÚttÞ. >>53>> þt†{tk ¼thu ¼thu «tÞÂù‚ fÌttk Au, ‚u Ëðuo ytðt ËtÄw™t Ë{t„{ y™u Œþo™u fhe™u r™ð]¥t ÚtE òÞ Au, yuðwk yt Œþo™ Au. >>54>> ðtAzt™u ŒqÄ™tu MðtŒ Au ™u R‚ze™u1 ÷tune™tu MðtŒ Au. ‚u{ ¾tðt…eðt™wk Ëw¾ ™u {t™ {tuxtE™wk Ëw¾ ‚u ÷tune suðwk Au y™u – çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ Îïã~æ²ç±Hÿæ‡æ}æì ç±|ææò „ïÝ Ü „üòæ |æçQ : Üë c‡æS² ¨±üÎæ JJ5JJ (çàæÿææÐ~æè-116) – yu Ëw¾ ŒqÄ suðwk Au. >>55>> ¼„ðt™™e W…tË™t™wk ƒ¤ ntuÞ ‚u™u {nt«÷Þ2 suðwk Œw:¾ ytðe …zu ‚tu …ý yu{ Ë{sðwk su, ‘‘Œun ‚tu …ze òþu ™u yt…ýu ¼„ðt™™t Ät{{tk òþwk’’ yu{ Ë{S™u Ëw¾eÞtu hnu. >>56>> ytðt ËtÄw ¾tËztk {thu ‚tu…ý yûthÄt{{tk ÷E òÞ; ™u ƒeò {þY™tk „tŒ÷t{tk Ëwðthe {qfu, ‚tu …ý ™hf{tk ™t¾u yu{ Ë{sðwk. >>57>> 1. „tÞ-¼UË ð„uhu …þw™t þhehu, ¾tË fhe™u ytð{tk ÷tune …e‚wk {tkfz suðwk sk‚w rðþu»t. (1/54) 2. yuf fÕ…™t yk‚u Út‚tu ƒúñtkz™tu Ëk…qýo ™tþ.


16

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

yt…ýt Œtu»t ‚tu {nthtsu xt¤e ™tÏÞt Au; ™u ‚u Œtu»t™wk Œþo™ ÚttÞ Au yu ‚tu yt…ýt Yzt™u yÚtuo ÚttÞ Au; ™efh Sð ‚tu WL{¥t ÚtE òÞ yuðtu Au. ™u nðu ‚tu yt…ýu ¼„ðt™ ðþ fhðt Au ™u ‚u ¼„ðt™ suðwk Ët{ÚÞo …t{ðwk Au, ‚u ËtÁ {kzât Aeyu. >>58>> ‘ƒúñY… {t™e™u ¼Âõ‚ fhðe.’ yu s rËØtk‚ Au; ‚u su{ ½ýtk {týË ðx÷u ™u yuf sý ™t‚{tk hnu, …ý ‚uýu yu{ Ë{sðwk, su, ‘nwk ðxÕÞtu ™Úte; ‚u{ ƒúñY… {t™ðt™e Ë{sý Au. >>59>> yt f{oûtuºt Au ‚u ynª yuf W…ðtË fhu ™u ƒŒrhft©{{tk Ëtu W…ðtË fhu ™u ïu‚îe…{tk nòh W…ðtË fhu ‚u ƒhtuƒh ÚttÞ Au. >>60>> yt ½ze, yt …¤ y™u yt ËtÄw; fturx fÕ…u …ý {¤ðt Œw÷o¼ Au; …ý {rn{t sýt‚tu ™Úte; fu{ su {™w»Þtf]r‚ Au. >>61>> ‚{tu„wýe™u {t™ ðÄthu ntuÞ, hòu„wýe™u ft{ ðÄthu ntuÞ y™u Ëíð„wýe™u ¿tt™ ðÄthu ntuÞ. >>62>> ßÞthu ŒwÞtuoÄ™™u y™u …tkzð™u fSÞtu Útðt™tu ytŒh ÚtÞtu, íÞthu ŒwÞtuÄo ™ …tËu ŒiíÞ Ëðuo ytðe™u fnu su, ‘‘y{u f]…t[tÞo{tk, ÿtuýt[tÞo{tk, y™u ¼e»{r…‚t ytrŒf{tk «ðuþ fhþwk; {txu ÞwØ fh.’’ yu{ fÌtwk ‚u{tk fnuðt™wk þwk Au ? su yt…ýt{tk ft{-¢tuÄtrŒf {tkrn÷t Œtu»t ytðe™u «ðuþ fhu íÞthu {tuxt™tu yð„wý ytðu, ™u ™ fhðt™wk …ý ÚttÞ; íÞthu òýðwk su, ‘‘{tht{tk ŒiíÞu «ðuþ fÞtuo Au, …ý nwk yuðtu ™Úte.’’ yu{ Ë{sðwk. >>63>> fux÷ef fËh íÞt„ ðihtøÞu x¤þu, fux÷ef fËh ¿tt™u fhe™u x¤þu y™u fux÷ef fËh ¼Âõ‚ fhtðe™u x¤tðþwk. ƒtfe AuÕ÷e ðthu htu„ «uhe™u …ý þwØ fhðt Au; …ý fËh hnuðt Œuðe ™Úte. >>64>>

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

17

Ä{oþt¤t fhðt™wk ft{ fhtðeyu Aeyu ‚u{tk fneyu Aeyu su yt¿ttyu fhe™u Ä{oþt¤tytu ‚tu y™k‚ fheyu; …ý ‚u{tk ƒkÄtðwk ™rn; ™u ƒkÄtðwk ‚tu ¼„ðt™ y™u ËtÄw yu ƒu{tk s ƒkÄtðwk. >>65>> þt†{tk fux÷tkf ð[™ ‚tu rËØtk‚Y… ntuÞ ™u fux÷tkf ð[™ ‚tu ftuE r™r{¥t yÚtuo ntuÞ; ‚u Ë{S ht¾ðwk. >>66>> þhŒ É‚w{tk ytftþ r™{o¤ òuE™u ƒtuÕÞt su, ytðwk yk‚:fhý ÚttÞ íÞthu Sð Ëwr¾Þtu ÚttÞ; ‚u{ ËíËk„ fh‚tk fh‚tk ÚttÞ Au. >>67>> {tuxt™tu {‚ yu Au su, y™uf «fthu ŒunŒ{™ fhðwk ™u xtZ, ‚zftu, ¼q¾, ‚hË ‚u™wk Œw:¾ Ën™ fhðwk; …ý fu𤠌un™wk s‚™ ‚tu fhðwk s ™rn. >>68>> r™hks™t™kŒ Mðt{e …tËu ƒuËu ‚tu yk‚h xtZwk ÚtE òÞ; ‚u{ yuðt {tuxt ËtÄw …tËu ƒuËu ‚tu Ëw¾ ytðu. ‚u fu™u Ëw¾ ytðu ? ‚tu su™u ‚u{tk nu‚ ntuÞ ‚u™u ytðu. >>69>> fturx fÕ…u yt ðt‚ ntÚt ytðe Au, …ý ‚u ËíËk„ htò™u, ™t‚e÷t™u y™u ½h™t {týË™u ™Úte „{‚tu; ‚u{s Œun, RrLÿÞtu y™u yk‚:fhý™u …ý ™Úte „{‚tu; yuf Sð™u s „{u Au. ™u {tÞt ‚tu …ux fqxu Au1 su, ‘‘{tht ntÚtÚte „Þtu.’’ >>70>> ËtÄ™ fhe fhe™u {he òÞ ‚tu …ý ðtË™t x¤u ™rn; ™u {tuxt y™w„ún fhu íÞthu s x¤u Au. >>71>> yt…ýwk Œþo™ fhþu ‚u™wk …ý fÕÞtý Úttþu; …ý ƒnw {rn{t fneyu ‚tu ftuE ð‚o{t™ …t¤u ™rn. ™u yt ‚tu {wõ‚u Œun ÄÞtuo Au; ™u ðtË™t suðwk sýtÞ Au ‚u ‚tu Œun ÄÞtuo ‚u™tu ¼tð sýtÞ Au; ™efh ‚tu Œun hnu ™rn. >>72>> 1. …ùt¥tt… fhu Au.


18

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

{nthts™e fnu÷e ðt‚ fhe su {nthts fnu : su, ‘‘fhtuz ðntýu fhe™u yuf {™ðth1 ¼htÞ, yuðe Ëtu fhtuz {™ðtÞwO ¼hðe Au; yux÷t Sð™wk fÕÞtý fhðwk Au. yux÷t Sð™wk fÕÞtý fu{ ÚttÞ ? …Ae y{u rð[th fÞtuo su, y{tÁk Œþo™ fhu ‚u™wk fÕÞtý. …Ae ð¤e yu{ rð[th fÞtuo su y{tÁk Œþo™ ‚u fux÷tf Sð™u Úttþu ? {txu y{tht ËtÄw™wk Œþo™ fhu ‚u™wk …ý fÕÞtý. …Ae ð¤e ‚u{tk …ý rð[th ÚtÞtu su ËtÄw™wk Œþo™ …ý fux÷t Sð™u Úttþu ? {txu y{tht ËíËk„e™wk Œþo™ fhu ‚u™wk …ý fÕÞtý; ™u ËíËk„e™u s{tzu ™u yu™wk s{u, ™u ËíËk„e™u …týe …tÞ ™u yu™wk …týe …eyu yu Ëðuo™wk fÕÞtý fhðwk Au.’’ >>73>> „wÁ™wk yk„2 ƒtu÷tÔÞwk ‚u{tk «§ …qAâwk su,‘‘yt yk„{tk ‚tu Ëðuo ðt‚ „wÁ s fhu yuðwk fÌtwk Au; …ý ftkE …wÁ»t «Þí™ ‚tu fÌtwk ™Úte ‚u fu{ Ë{sðwk ?’’ yu «§ …qAâwk íÞthu ‚u™tu W¥th fÞtuo su, Ëðuo ðt‚ „wÁ s yt…u Au, íÞthu ynª yðtýwk Au ‚u n{ýtk yu{ s Au; su Ëðuo Œtu»t x¤e òÞ ‚tu …Ae Ëw¾u ËqE hnu; …Ae ftuEf xtufu ‚tu …ý ™ ¾{tÞ ™u ¿tt™ rð™t ‚tu WL{¥t ÚtE òÞ; {txu Ëðo fh‚tk ¿tt™ ©uc Au. >>74>> ¼„ðt™ ™u ËtÄw™t {rn{t™e ƒnw ðt‚ fhe; íÞthu «§ …qAâwk : su ytðt {rn{t™tu Ëtûttífth fu{ Útt‚tu ™Úte ? ‚u™tu W¥th : su Ëtûttífth ÚttÞ ‚tu Afe sðtÞ; {txu Äehu Äehu ¿tt™ yt…u Au; ™u {rn{t ð]ÂØ …{tzu Au. su{ V¤-…w»… ð]ÂØ™u …t{u yu{ ÚttÞ Au. yu 1. {tuxwk ÷~fhe ðntý. 2. „whw™wk yk„ : „whwŒuð s™™e s™ fhw ËkƒkÄe ƒÄwk …qh™ yíÞk‚ Ëw¾ „whw nkËu …tÞtu ni ™trËf ƒŒ™ ƒu™ rŒ™u „whw rŒÔÞ ™u™, þtur¼‚ ©ð™ Œufu þçŒ Ëw™tÞtu nu, rŒÔÞ „whw fh…tð þe‚÷‚t rþ»Þ¼tð, „whwhtÞ ®…zf{uo «tý XuhtÞtu nu, fn‚ ni ƒúñt™kŒ fkŒ Ëw¾ ŒÞt®ËÄw, „whwŒuð {uhtu ½tx ŒqËhtu ƒ™tÞtu ni >> yt he‚u ƒúñt™kŒ Mðt{eyu {™nh AkŒ{tk „whw™wk yk„ ÷ÏÞwk Au. rðþu»t …rhrþü{tk swytu.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

19

¼„ðt™™u su{ ½xu yu{ ytðzu Au ™u su{ ½xu yu{ fhu Au. ™u Xt{wf1wk yt…u ‚tu „tkzt ÚtE sðtÞ; {txu yu ¼„ðt™ Xef s fhu Au. >>75>> yt ‚tu y™k‚ ¼„ðt™™t ¼„ðt™ Au. yux÷wk s fneyu Aeyu; yuÚte yt½wk fux÷wkf fneyu ? ‚u yt…ýt ½h{tk ytðe™u ƒuXt Au; yt ‚tu fqƒt{tk2 su{ ntÚte ƒtkÄu ‚u{ Au. >>76>> y™u yt…ýu ‚tu ¼„ðt™™tu ¾… ™Úte, …ý ¼„ðt™ ytðe™u …htýu yt…ý™u ð¤øÞt Au, ‚u {nthts fnu : ‘‘¼q‚ ð¤„u Au ‚u …ý ™Úte {qf‚wk ‚tu y{u fu{ {qfþwk ?’’ >>77>> y™u ¼„ðt™ Sð™t yð„wý Ët{wk òu‚t ™Úte. ‚u ftuEf S𠼄ðt™™e M‚wr‚ fhe™u yu{ ƒtu÷u su, ‘‘nwk „wLnu„th Awk’ ‚u™t „wLnt ¼„ðt™ {tV fhu. >>78>> y{™u ‚tu yuf sL{ {hý™tu htu„ xt¤‚tk ytðzu Au. ƒeswk ytðz‚wk ™Úte. >>79>> y™u Ëðo «fth™e ytËÂõ‚ x¤e òÞ ‚tu yt ÷tuf ™u Œun ‚u „{u ™rn ™u yt ÷tuf{tk hnuðwk …zu ‚u Œw:¾ ÚttÞ yu{ ƒtuÕÞt ‚u W…h «§ …qAâwk su, ytËÂõ‚ hnu Au, ‚u™wk Œw:¾ ÚttÞ Au; ‚u™wk fu{ Ë{sðwk ? …Ae ‚u™tu W¥th fÞtuo su, yu Œw:¾ ËtÁk fhu Au; fu{ su r™{to™e hnuðtÞ. ‚u ¼„ðt™ fh‚t nþu ‚u Xef fh‚t nþu; ™u Œun™wk Y… ‚tu „t{ Výuýe{tk Ëwht ¾t[h™u ft™ Œu¾tzâtu ‚u ¼u¤e Q÷xe ÚtE, ‚u{ ƒeò™u Œu¾tÞ ‚tu yuðwk ÚttÞ. >>80>> ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ‚u{tk ƒnw ðt‚ fhe™u ƒtuÕÞt su, ytðwk ¿tt™ ‚tu Ëk„u fhe™u ™u ft¤u fhe™u ÚttÞ. su{ rðãt ¼ýu Au ‚u{ ÚttÞ, …ý y™w „ ú n Útfe ™ ÚttÞ; ™u y™w „ ú n fhu ‚tu Ë{trÄ ÚttÞ. ‚u 1. yuf ËtÚtu; 2. ½tË™t ƒ™tðu÷t „tu¤tfth Íqk…zt{tk.


20

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

rð¿tt™ŒtËS™u yûthÄt{ Œu¾t‚wk ‚tu …ý ƒu ½h fÞtO. ™u ËtÄwyu ftZât íÞthu ™eféÞt; {txu ¿tt™ ©uc Au.>>81>> yt ‚tu «ƒkÄu1 fhe™u ht¾eyu Aeyu; …ý Ä™ ™u Mºte ™ òuEyu yuðt {týË ÍtÍt szu ™rn. >>82>> ð[™t{]‚™e yt¾e «‚wk2 …ý ËíËk„{tk ËntÞ ™rn fhu; ‚u ‚tu …wM‚f {qfe {qfe™u …ý [tÕÞt òÞ Au; {txu ËntÞ ‚tu ytðt ËtÄw fhþu. >>83>> ÷tuÞt™t Ët‚{t ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, RrLÿÞtu, yk‚:fhý ™u y™w¼ð yu ºtýu …q„u íÞthu …qhtu ¿tt™e fnuðtÞ. ‚u W…h ƒtuÕÞt su, yt…ýu ‚tu Ëðo …q„u Au; ™u ™Úte Œu¾t‚wk ‚u ‚tu yu™e RåAt Au. >>84>> …týe™t Äht3 suðwk ïu‚îe…™t {wõ‚™u hnu Au; ™u yûthÄt{™e ðt‚ ‚tu þe fnuðtÞ ? ™u yt ÷tuf{tk fux÷tf «fth™t rðûtu… ytðu Au; {txu ftkXtu {the™u {tuZwk ht‚wk ht¾ðwk yuðwk Au. >>85>> ™kŒ htòyu4 yt¾e …]Úðe™wk Ä™ ¼u¤kw fÞwO y™u AuÕ÷e ðthu yu{tkÚte {tu‚ ÚtÞwk. ™u r[ºtfu‚5w htòyu fhtuz MºteÞwk ¼u¤e fhe, ™u AuÕ÷e ðthu yu{tkÚte Œw:¾ ÚtÞwk íÞthu {qfe ‚u {t„o s yuðtu Au. >>86>> 1. r™Þ{Y…e ƒkÄ™u. 2. …wM‚ftu. 3. Ÿzt …týeðt¤tk ‚¤tð{tk suðe Xkzf ntuÞ ‚uðe ytk‚rhf þtkr‚. 4. ™kŒhtò : yr‚ ÷tu¼e htsðe. …]Úðe{tkÚte ‚{t{ Ä™ …tu‚u ¼u„wk fhe, fƒhtu™t ¾tzt ¾tuŒtðe™u …ý Ä™ ÷E ÷eÄwk ™u …Ae …tu‚t™e …tËu™t ðhtn ¼„ðt™™t yÂMÚt™t «‚t…u Ë{wÿ™t ‚r¤Þu sE™u Ä™ {qfu÷wk. …]Úðe …h õÞtkÞ Ä™ ™ hnuðtÚte Œuð‚tytu™e Þtus™t «{týu ™thŒS™e ÞwÂõ‚ y™wËth ‘‘yt y„tW™e htýe™wk ntzfwk Au’’ yu{ {t™e ÷E™u ‚u™e …í™eyu ‚u™u [q÷t{tk ƒt¤e ™tkÏÞkw. yt Ë{t[th {¤‚t ™kŒ htò™u yuxuf ytðe „Þtu ™u {]íÞw …tBÞtu. 5. r[ºtfu‚w : ÞŒwðkþ™tu Ë{útx r[ºtfu‚w r™ðOþ n‚tu. ykr„ht™t «‚t…u ‚u™u íðütŒuð™e «ËtŒe {¤e y™u ‚u ‚uýu {wÏÞ htýe f]‚ãwr‚™u ¾ðztðe ‚uÚte ‚u™u

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

21

yt…ýt{tk íÞt„e ÚtE òÞ Au ™u ËkËth {qfe Œu Au, yu ‚tu ¼„ðt™{tk nu‚ Au ‚u ‚ýtE ytðu Au; yu ‚tu Þtu„ Au …ý ËtkÏÞ ™rn. ™u nu‚ ‚tu ytk„¤e ‚qx‚wk ntuÞ, …ý ËtkÏÞ ™rn. ™u su™u ËtkÏÞ ntuÞ ™u ËtÄw Úttðt ytðu, ‚u™u fneyu su, ‘‘½h™tk {týË Ëðuo ½h{tk Ëq‚tk ntuÞ ™u ½h ƒt¤e™u ytðtu ‚tu ËtÄw fheyu’’ ‚tu ËtkÏÞðt¤t™u fXý ™ …zu; ™u Þtu„ðt¤tÚte yu ÚttÞ ™rn. >>87>> ®[‚t{rý ftkE Y…t¤e ™ ntuÞ, ‚u{ ¼„ðt™ y™u ËtÄw {™w»Þ suðt s ntuÞ, …ý yu rŒÔÞ Au ™u fÕÞtýfthe Au. ™u {™w»Þ™wk Œun ®[‚t{rý Au. >>88>> y™u òu {th {th fh‚tu ftuE ytð‚tu ntuÞ ‚tu…ý yu{ Ë{sðwk su, ‘‘{tht Mðt{e™wk s fÞwO Ëðuo ÚttÞ Au; …ý ‚u rð™t ftuE™wk n÷tÔÞwk …tkŒzwk …ý n÷‚wk ™Úte.’’ >>89>> ™u ‘‘ðtkŒÁk ðifwkX{tk hnu ™rn’’ yu{ fnu Au, ‚u ËtÁ yt…ýu ¼„ðt™ …tËu hnuðtÞ yuðt Mð¼tð fhðt; ‚u ynª fhðt, ftk ïu‚îe…{tk sE™u fhðt. >>90>> yt¾wk ƒúñtkz Mðtr{™thtÞý™wk ¼s™ fhþu íÞthu ËíËk„ ÚtÞtu fnuðtÞ; ™u íÞtk ËwÄe Úttðtu (Útðt™tu) Au. ™u {nthts™t {¤u÷t yuf ËtÄw™e fuzu1 ÷t¾wk {týË Vhþu, íÞtk ËwÄe ËíËk„ Úttðtu Au. >>91>> Ëk‚t™ ÚtÞwk. yuf fhtuz Mºteytu{tkÚte yuf™u Ëk‚t™ ÚtðtÚte ‚u {t™e‚e ƒ™e íÞthu ƒeS Mºteytuyu E»Þtoyu fhe™u ‚u htsfw{th™u Íuh …tE™u {the ™tkÏÞtu. yt yt½t‚ r[ºtfu‚w {txu yËÌt n‚tu. íÞthu s ™thŒSyu W…Œuþ yt…e Ët[wk ¿tt™ ytÃÞwk. y™u yk‚u fhtuz Mºteytu™tu íÞt„ fhe™u r[ºtfu‚w Þ{w™t ‚xu ‚… fhðt [tÕÞtu „Þtu. (¼t„ð‚-6-14/17) 1. ËtÚtu, …tA¤


22

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

Sð™u [tuxðt™tk Xuftýtk ƒu s Au : ‚u ¼„ðt™{tk [tuxu ™efh {tÞt{tk [tuxu. …ý ytÄth rð™t fu{ hnuðtÞ ? >>92>> y™u Œtu»t fu{ x¤‚t ™Úte ? yu «§™tu W¥th su, yu ‚tu Ä™ðk‚he 1 ðiã Au, ‚u ¾tuxt fu{ Úttþu ? ™u su{ yûtht™kŒ Mðt{e™u „tu¤e ŒE htVe2 ftZe ™t¾e; ‚u{ s ft{, ¢tuÄ ytrŒf ½ýe htVeÞwk Au ‚u™u ftZe {qfþu. yt…ýu ‚tu yu™u ƒtÍe …zðwk yux÷wk s fhðwk. >>93>> y™u „tV÷tE x¤ðt™wk fthý yu Au su, ¾xftu ht¾u ‚tu x¤u; ™u ƒeòu W…tÞ ‚u ftuEf rþûtt fhu íÞthu x¤u. >>94>> yt ‚tu ƒnw {tuxtu ÷t¼ ÚtÞtu Au, …ý Ÿ½{tk òÞ Au. ‚u þwk ? su rð»tÞ{tk Ëw»twÂÂ3 r™hk‚h ð‚uo Au. yt Œþo™ ‚tu …k[{nt…t…™u4 ƒt¤e {qfu yuðwk Au, …ý {rn{t sýt‚tu ™Úte. >>95>> f{orð…tf ™t{u „úkÚt Au ‚u {nthtsu ðk[tÔÞtu n‚tu. ‚u{tk fÌtwk su, yt …t…u fhe™u yt htu„ ÚttÞ. yu «fthu ‚u{tk ½ýtu rðM‚th fÌttu Au. >>96>> y™u yt¾e …]Úðe{tk yuf {týË {hu ‚u™tu ftkE ¾h¾htu ÚttÞ Au ? ‚u{ yûth™e áÂü™u su …t{u Au ‚u™u yt¾t ƒúñtkz™tu «÷Þ ÚttÞ ‚tu …ý Útzftu5 ™ ÚttÞ; yuðe …ý yuf Ë{sý Au. >>97>> y™u ËtkÏÞ™e áZ‚t fu{ ÚttÞ ? yu «§™tu W¥th su, {týË {he òÞ Au ™u Œun ½hzwk ÚtE òÞ Au ‚u òuðwk; ™u r™íÞ «÷Þ6, r™r{¥t 1. rð»ýw™tu ‚uh{tu yð‚th y™u ytÞwðuoŒ™t yrÄct‚t Œuð. 2. htVzt ytfth™tu …„ ÚtE sðt™tu htu„. 3. r™hk‚h rð»tÞtu…¼tu„. 4. ƒúñníÞt, Ëwðýo[tuhe, ŒtY…t™, „whw Mºte Ëk„ y™u yt [th fh‚tk ntuÞ ‚u™tu Ëk„. 5. ûttu¼, Œw:¾, zh. 6. r™íÞ «÷Þ :- Œuð, ŒiíÞ y™u {™w»ÞtrŒf™t su Œun ‚u™tu ûtý ûtý «íÞu ™tþ; ‚u™u r™íÞ «÷Þ fneyu. (ð[.„.«.12) Sð Ëw»tw yðMÚtt{tk òÞ Au ‚u™u …ý r™íÞ «÷Þ y{ŒtðtŒ™t ƒeò ð[™t{]‚™t ytÄthu fne þftÞ.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

23

«÷Þ1 ™u «tf]‚ «÷Þ™tu2 rð[th fhðtu; y™u ËtkÏÞ ™u Þtu„ rËØ fhðt™wk fthý yt Ë{t„{ Au. >>98>> su{ ™t‚™tu, ™t{™tu y™u „t{™tu r™ùÞ ÚtÞtu Au; ‚u{ s yuðtu yÇÞtË fhu su, ‘nwk ytí{t Awk, ƒúñ Awk, Ëw¾Y… Awk, ¼„ðt™™tu ¼õ‚ Awk …ý Œun ‚u nwk ™rn, yu{ fhu ‚tu ‚u …ý ÚttÞ. ™u yt Œun yt…ý™u r™íÞ ™hf [qkÚttðu Au yuÚte ¼qkzwk þwk ? …ý ¿tt™ rð™t ‚u™e „{ ™Úte. >>99>> y™u yûthÄt{™t suðwk Ëw¾ ynª ð‚uo Au, ‚u{tk …ý fux÷tf Œw:r¾Þt Au. ‚u{tk Œun™wk Œw:¾ Úttuzwk ™u {™™wk Œw:¾ ÍtÍwk Au. >>100>> «f]r‚ …wÁ»t ËwÄe ºtý ‚t…3 Au ™u ºtý „wý4 Au; ™u ‚uÚte …h „wýt‚e‚ Ëw¾ Au. >>101>> y™u ¼„ðt™ ™u ¼„ðt™™t ËtÄw yu ƒu Ët{wk òuðwk; ™u yu s òuÞt suðt Au ƒeò{tk {t÷ ™Úte. >>102>> {tuxt™u rð»tu {™w»Þ¼tð ™Úte hÌttu ‚u fu{ ‚…tË fhðtu ? yu «§™tu W¥th su, yu™e ftuE r¢Þt{tk Œtu»t ™ ytðu yu s rŒÔÞ¼tð Au. >>103>> y™u ¼„ðt™™e M‚wr‚ fhðe, …ý …tu‚t™u …r‚‚ fu yÄ{ {t™ðwk ™rn; fu{ su yu{ {t™u ‚tu Sð{tk ƒ¤ hnu ™rn ™u Sð ø÷tr™ …t{e òÞ; ™u yt…ý™u ‚tu ¼„ðt™ {éÞt Au {txu …r‚‚ þt ËtÁ {t™eyu ? yt…ýu ‚tu f]‚tÚto {t™ðwk. >>104>> 1. r™r{¥t «÷Þ :- {]íÞw÷tuf™e Ë{Þ „ý™t™wËth [th yƒs ™u ƒºteË fhtuz ð»to ÚttÞ íÞthu ƒúñt™tu yuf rŒðË ÚttÞ Au y™u suðztu rŒðË Au ‚uðze s htºte Au. ßÞthu ƒúñtS™tu rŒðË ðe‚u Au ™u htºte …zu Au íÞthu rºt÷tufe™tu ™tþ ÚttÞ Au. ‚u r™r{¥t «÷Þ fnuðtÞ. 2. «tf]‚ «÷Þ :- ƒúñt™t 100 ð»to …qhtk ÚttÞ íÞthu ƒúñtkz{tk Œun {qfu Au íÞthu [tiŒ÷tuf™tu ™tþ ÚttÞ Au ‚u «tf]‚ «÷Þ. 3. ytrÄ-ÔÞtrÄ-W…trÄ. 4. Ë¥ð-hs-‚{.


24

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

}ææïãæ }ææïã ç}æHï çÝ… Ðíè„}æ, Üé Ý Ð焲æÚ1 Ü Úï Ð焲æ2 ¨ï JJ6JJ ‚u{tk þwk fÌtwk ? su ft„¤™t ÷¾™tht {éÞt, ‚u …Ae ft„¤™wk þwk ft{ ? ‚u{ yt…ý™u «„x Ëk‚ {éÞt Au, nðu þwk ƒtfe hÌtwk ? >>105>> y™u yts ‚tu {nthts fnu fu, ‘‘Ënw™u ¼ezt{tk ÷uðt Au ™u Ënw™u yuftkr‚f fhðt Au; ™u ðtË™t nþu ‚tu ËqÞo™t ÷tuf{tk ÚtE™u ƒt¤e™u ÷E òþwk.’’ >>106>> y™u htò™t fwkðh™u ZuZÚte {htÞ ™rn; ‚u{ ¼„ðt™™t ¼õ‚™u {tÚtu ft¤, f{o, {tÞt ytrŒf ftuE™tu ¼th ™rn, su ‚u™u …eze þfu. >>107>> Ëw÷¼t3 n‚e ‚u Ë{trÄðt¤e n‚e ™u …hftÞt{tk «ðuþ fh‚e yuðe n‚e; …ý ð™{tk „E íÞtk ËtÁk Œu¾e™u yu{ ÚtÞwk su, ‘ftuE …wÁ»t ntuÞ ‚tu h{eyu !’ >>108>> y™u Ä{oþt¤t n‚e ‚u …tze™u Vhe fhe, ‚u nðu «Út{™e Œu¾t‚e ™Úte; yu{ «f]r‚™wk ftÞo Ëðuo ™tþ fhe ™t¾ðwk ‚u™wk ™t{ ËtkÏÞ fnuðtÞ. >>109>> y™u …tu‚t™u òýu ƒu {týË™wk ft{ fhu, ‚uÚte …ý {tuxt™e yt¿ttyu fhe™u ƒuËe hnu, yÚtðt fnu yux÷wk s fhu yu ©uc Au. >>110>> 1. rðïtË-¼htuËtu. 2. ft„¤ ÷¾™th. 3. Ëw÷¼t :- yuf «rËØ ƒúñðtrŒ™e ËkLÞtrË™e Mºte. ‚uýeyu s™f™e «þkËt Ëtk¼¤e™u Þtu„þÂõ‚Úte ËtIŒÞoð‚e fLÞt ƒ™e™u s™f™e …heûtt ÷uðt rð[tÞwo. r¼ûtt r™r{¥tu s™f™u {¤e …hk‚w s™f™u ‚u{tk {tun ™ ÚtÞtu. s™f™u «¼trð‚ fhðt {txu ‚uýe Þtu„þÂõ‚Úte ‚u™e ƒwÂØ{tk «ðuþ fhe „E y™u {™™u ƒtkÄe ÷eÄw. yuf s þheh{tk s™f y™u Ëw÷¼t™tu ËkðtŒ ÚtÞtu. …ý „whw …k[rþ¾™t «‚t…u s™fu Ëw÷¼t™tu …htsÞ fÞtuo. - ({nt¼th‚ - þtkr‚…ðo.)

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

25

rð»tÞ ÷tu…e ™t¾‚t ntuÞ ‚u™u {tuxt™u htS fÞto™tu þtu W…tÞ ? yu «§™tu W¥th su, {tuxt™e y™wð]Â¥t ™u ‚u su fnu ‚u fhðwk yu s Au. >>111>> {tuxt™u þwk fhðt™wk ‚t™ Au ‚u fu{ Ë{òÞ ? yu «§™tu W¥th fÞtuo ‚u{tk ðz‚t÷™wk Ëtu¤{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ƒtuÕÞt su, yt{tk fÌtwk Au ‚u{ fhtððwk Au. ‚u þwk ? su ¼„ðt™™wk ¼s™ fhðwk ™u ¼„ðt™™t ¼õ‚™tu Ëk„; yu ƒu s hnMÞ ™u yr¼«tÞ Au. ‚u ÷E™u {kzu ‚tu htS Útt‚tk õÞtk ðth Au ? {txu htS fhðt ntuÞ ‚u™u {kzðwk. >>112>> y™u ¿tt™e ntuÞ ‚u™u …ý xtZ, ‚zftu, ¼q¾, ‚hË ytrŒf Œun™t ¼tð Ëðuo sýtÞ yu …ý Ë{sðwk. >>113>> y™u r«Þðú‚™u1 Atufhtk ÚtÞtk …ý ytí{tht{ ¼t„ð‚ fnuðtýt; fu{ su ¼„ðt™™e fÚtt ™u ¼„ðt™™u ðnt÷t yuðt su ËtÄw ‚u™t Ëk„™tu íÞt„ ™ fh‚t nðt. ‚u s™fu2 fÌtwk su, ‘‘r{rÚt÷t ™„he{tk {tÁk ftkE ƒ¤‚wk ™Úte;’’ …ý Atufhtk ÚtÞtk. ™u „tuðÄo™¼tE ™u ‚tu Ëtfh ™u {eXwk yu ƒuÞ Ëh¾tk …ý; Atufhtk ÚtÞtk. {txu ¼u¤t hnu ‚tu Atufhtk ÚttÞ. >>114>> ¼„ðt™ y™u {tuxt ËtÄw™u ytþhu fhe™u ‚tu ðtŒ¤ suðtk Œw:¾ ytððt™tk ntuÞ ‚u …ý x¤e òÞ; ™u ËtÄ™u fhe™u ‚tu fqxe fqxe™u {he òÞ ‚tu …ý ™ x¤u. >>115>> 1. r«Þðú‚ :- MðtÞk¼wð {™w™t …wºt n‚t. ™thŒS™t W…ŒuþÚte hts…tx Atuze™u ËtÄw ÚtÞt …Ae ƒúñtS™t fnuðtÚte …w™: ËkËth{tk ytÔÞt; A‚tk …ý {™ ‚tu ËtÄw suðwk s n‚wk. ‚uÚte ‚u „]nMÚt n‚t A‚tk ytí{tht{ y™u ¼t„ð‚ fnuðtÞt. (¼t„ð‚-5/1) 2. s™f :- r{rÚt÷t™t htòytu™wk W…™t{ ‘‘s™f’’ fnuðtÞ Au. yux÷u r{rÚt÷t™t ƒÄt s htòytu s™f fnuðtÞt. Ëe‚tS™t r…‚tS rËhæðs s™f n‚t. (rð»ýw…whtý-4>5>22-27)


26

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u niÞt{tk ¿tt™ ¼ÞwO Au, yu ‚tu nS ƒnth ftZâwk ™Úte; fu{ su Ëtk¼¤™th …tºt ™ {¤u. ™u yu ¿tt™ ‚tu ƒúñt™t ytÞw»Þ …ÞO‚ fheyu ‚tu …ý ‚u ¾qxu ™rn; …ý ‚u fÌtt™e ‚tu r™ð]Â¥t ytð‚e ™Úte. >>116>> RrLÿÞtu-yk‚:fhý™tk Œw:¾ ytð‚tk ntuÞ ‚u™wk fu{ fhðwk ? yu «§™tu W¥th su, yu ‚tu {tuxt {tuxt™u …ý ytð‚tk; {txu ‚u™wk Ën™ fhðwk. yu ‚tu Mð¼tð fnuðtÞ. >>117>> y™u {tuxt Au ‚u ftuE™u ‚tu ðÄw Ëw¾ yt…u Au ™u ftuEf™u Úttuzwk Ëw¾ yt…u Au, ‚u™wk fu{ Ë{sðwk ? yu «§™tu W¥th fÞtuo su, {tuxt ‚tu Ë{wÿ suðt Au. ‚u Ë{wÿ{tk …týe™e ¾tux ™Úte, ‚u{ ftuE™u ytuAwk Ëw¾ yt…‚t ™Úte; …ý …tºt™u ÷E™u yu{ sýtÞ Au. ‚u W…hÚte ‚tu {tuxt {týË™wk ht¾ðwk …zu Au, yuðwk „heƒ™wk ™ h¾tÞ, yu ‚tu ÔÞðnth fnuðtÞ; su …ðo‚¼tE suðt ðtkËu ƒuËu ™u {tuxkw {týË ntuÞ ‚u yt„¤ ƒuË.u >>118>> {nthts ¼„ðt™ Au ‚u™t MðY…{tk ð¤„e hnuðwk, ™u „]nMÚt™u yr„Þth r™Þ{1 …t¤ðt ™u íÞt„e™u ºtý „úkÚt2 …t¤ðt. yux÷wk s fhðt™wk Au, ƒeswk ftkE fhðwk ™Úte ? >>119>> y™u fturx sL{u fËh x¤ðt™e ntuÞ ‚u yts x¤e òÞ, ™u ƒúñY… fhe {qfu; òu ¾hu¾ht ËtÄw {¤u ™u ‚u fnu ‚u{ fhu ‚tu. >>120>> fux÷uf Yr…Þu ytk¾, ft™ ytrŒf RrLÿÞtu {¤u ™rn; ‚u ¼„ðt™u ytÃÞtk Au; …ý Sð fuð¤ f]‚Ιe Au. >>121>> y™u fturx fÕ…u ¼„ðt™™wk Ät{ ™ {¤u ‚u ytðt ËtÄw™u ntÚt òuzu yux÷t{tk {¤u Au. >>122>> y™u ƒeò Œtu»t™u {nthts „ý‚t ™Úte. …ý [th ÿtun™u „ýu Au: ‚u yuf ¼„ðt™, ƒeò yt[tÞoS, ºteò ËtÄw ™u [tuÚtt ËíËk„e Au; {txu yu [th™tu ÿtun ™ fhðtu. >>123>> 1. ‘‘r™ŠðfÕ… W¥t{ yr‚’’ yt «tÚto™t{tk fÌtt Au. 2. rþûtt…ºte, Ä{to{]‚, r™»ft{þwÂØ.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

27

¼„ðt™™t MðY…™e r™ct ÚtE ‚u™u ËtÄ™ Ëðuo ÚtE hÌttk; ƒtfe ftkE fhðwk hÌtwk ™Úte. >>124>> y™u {nthtsu fÌtwk n‚wk su, ‘Mºte™u Atufhtk ÚttÞ ‚u …Ae …wÁ»t{tk nu‚ ytuAwk ÚtE òÞ’; ‚u{ ¼„ðt™™e {qŠ‚ Œu¾tÞ ‚u …Ae «„x™e ‚tý ÍtÍe hnu‚e ™Úte. >>125>> yt ÷tuf{tk ztÌttu ‚tu ftuE «¼w ¼s‚tu ™Úte; ™u su „tkztu ÚttÞ ‚u ¼su Au. >>126>> ƒtshtu ¾tðtu ™u «¼w ¼sðt; ƒeswk ftkE fhðwk ™Úte. ™u htux÷t ‚tu ¼„ðt™™u Œuðt Au ‚u Œuþu, Œuþu ™u Œuþu. >>127>> y™u Ä{oþt¤t™t ft{{tk {týËu ƒnw Œt¾ztu fÞtuo. ‚u y{u ƒnw htS ÚtE hÌtt. ™u ytðt ËtÄw™wk Œþo™ ‚tu …k[ {nt…t…™u …ý ƒt¤e ™t¾u yuðwk Au; …ý yuðtu {rn{t ™Úte. ™u yuðtu {rn{t ntuÞ ‚tu yk‚h{tkÚte yt™kŒ™t Vwðtht Aqxu. ™u yt ‚u ftkE ðt‚wk Au ! yt ‚tu yûthÄt{™e ðt‚wk Au; …ý ËtkÏÞ rð™t fËh hne òÞ ™u ËtkÏÞðt¤t™u ‚tu yt ÷tuf ™hf suðwk ÷t„u Au, …ý õÞtkÞ {t÷ {™tÞ ™rn. ™u yt fth¾t™wk ‚tu Äq¤™wk Au {txu ‚u{tk {t÷ {t™ðtu ™rn. >>128>> ¼„ðt™{tk ™u ËtÄw{tk nu‚ hnuþu ‚u™t W…h Ënw nu‚ fhþu; ™u yuÚte «r‚fq¤ hnuþu ‚u™u Ënw «r‚fq¤ Úttþu; yu ðt‚ Ë{S ht¾ðe, yu{tk ‚tu ftuE ËkþÞ ™Úte. >>129>> Œw:¾ ftuuE {t™þtu ™rn, ™u su òuEyu ‚u yt…ý™u {éÞwk Au; ™u ÍtÍt Yr…Þt yt…u ‚tu «¼w ¼òÞ ™rn; ‚u ËtÁ yt…‚t ™Úte. >>130>> {nt«÷Þ™t yÂø™{tk …ý ðtË™t ƒ¤e ™rn; ‚u ðtË™t ‚tu fthý þhehY… {tÞt Au. ‚u™u xt¤ðt™wk fthý yuf ‚tu ¼„ðt™™e W…tË™t ™u ƒeS yt¿tt Au. ‚u rþûtt…ºte{tk fÌtwk Au su, çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ yu{ {t™ðwk; ™u yu yt¿tt Au ‚u yu ð[™{tk {nthtsu Ënw™u yuftkr‚f fhe {qõÞt. >>131>>


28

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

29

y™u Œw÷o¼{tk Œw÷o¼ ËíËk„ y™u Œw÷o¼{tk Œw÷o¼ yuftkr‚f…ýwk ™u Œw÷o¼{tk Œw÷o¼ ¼„ðt™; yu ºtý ðt‚ yt…ý™u {¤e hne Au. ™u ËqftE òytu, yL™ {qfe ãtu; ‚u fh‚tk …ý yt ðt‚w Ëtk¼¤ðe ‚u yrÄf Au. ™u yt ðt‚w …wÁ»ttu¥t{™tk ð[™ Au ™u „wýt‚e‚ Au; ™u yt ðt‚wk{tkÚte ‚tu yûthÄt{ Œu¾tÞ Au. ‚u ¼„ðt™ yûthÄt{ ™u {wõ‚™u ÷E™u yuðt ™u yuðt s ynª ytÔÞt Au. ‚u{tk Vuh ™ Ë{sðtu; ™u {rn{t Ë{ò‚tu ™Úte ‚uÚte Sð Œqƒ¤tu hnu Au. >>132>> yuf rŒðËu hts ŒuðtÞ, …ý rðãt ™ ŒuðtÞ. ™u htò™tu fwkðh ntuÞ ‚u™u „{u ‚ux÷wk ¾ðhtðu ‚tu …ý yuf rŒðËu {tuxtu ™ ÚttÞ; yu ‚tu Äehu Äehu {tuxtu ÚttÞ. ‚u{ ¿tt™ …ý Ëk„u fhe™u Äehu Äehu ÚttÞ Au. >>133>> suýu {tuxt™u Sð yt…e ŒeÄtu ntuÞ, ‚u™u …ý ðtË™t hnu; ‚u™u xt¤ðt™wk ËtÄ™ ‚tu {rn{t ™u ytí{r™ct Au. >>134>> y™u ðtË™t x¤u ‚tu …ý Œun™tu ¼tð hne òÞ. É»t¼Œu𠼄ðt™™tu Œun …zðt™tu ÚtÞtu; íÞthu {w¾{tk …týt™tu ftur¤Þtu {qõÞtu. ‚u þtÚte ? su ¾tðt™tu yÇÞtË xt¤ðt {txu; yu{ ðt‚ Ë{sðe.>>135>> fŒtr… htS ÚtE™u {tÚtu ntÚt {qfeyu ‚tu …ý ¿tt™ fu{ ÚttÞ ? yu ‚tu ðt‚u fhe™u ÚttÞ. ™u htS ÚttÞ ‚tu ƒwÂØ yt…u, ‚uÚte ðt‚ Ë{òÞ. >>136>> y™u yt ðt‚wk ‚tu òŒw Au; ‚u su Ëtk¼¤u ‚u „tkztu ÚttÞ. ‚u „tkztu ‚u þwk ? ‚tu su s„‚ ¾tuxwk ÚtE òÞ; …Ae ‚u™u ftuý ztÌttu fnu ? >>137>> y™u RrLÿÞtu-yk‚:fhý ‚tu {wkƒE ™u Ëwh‚™tk ‚¤™t {týË suðtk Au. ‚u™u ËíËk„ ÚttÞ ™rn. ™u {tkrn÷tu fSÞtu ‚tu ƒnw ¼thu Au. ‚u su™u ytztu ytðu ‚u òýu. yu ‚tu {ÄhtËe™t1 hk„™e …uXu {tÞt™t …tþ ÷t„u Au; ‚uÚte ðt‚ yz‚e ™Úte. >>138>>

y™u ËtÄ™u fhe™u fŒtr… r™ðtoËr™f Útðtþu; ‚tu …ý þwk …tõÞwk ? ™u ‚uýu fhe™u þwk V¤ Au ? yu ‚tu Ítzðtk suðtu Au. ™u ¼„ðt™™e r™ct Au, ™u ðtË™t Au ‚tu …ý ‚u™e þe Vefh Au ? ™u ‚u™tu þtu ¼th Au ? RíÞtrŒf ƒnw ƒ¤™e ðt‚ fhe. >>139>> y™u ¼„ðt™™tu ytþhtu ÚtÞtu Au, yuðe ‚tu ftuE ðt‚ ™Úte. ‚u™u ‚tu Ëðo ðt‚ ÚtE hne Au, ftkE fhðwk ƒtfe hÌtwk ™Úte ™u ¼„ðt™ ‚tu yÄ{WØthý, …r‚‚…tð™ ™u þhýt„‚ðíË÷ Au, ™u yu Œe™ƒkÄw ŒÞt¤w ¼„ðt™ fuðt ŒÞt¤w Au ? ‘òft s„{U ftuE ™rn ‚tfu ‚w{ {nthts’ su su™wk ftuE ™rn ‚u™t ¼„ðt™ Au. ‚u ¼„ðt™ ‚tu „heƒ™t ™ðts fntðu Au ™u : «„x™u ¼S ¼S …th …tBÞt ½ýt, „eÄ „w™ft fr…ð]kŒ fturx; ðús‚ýe ™th ÔÞr¼[th ¼tðu ‚he, «„x W…tË™t ËtiÚte {tuxe. >>8>> {txu «„x™t suðe ‚tu ftuE ðt‚ ™Úte. ™u «„x ËqÞo ð‚u ysðt¤wk ÚttÞ Au, {txu «„x™tu ytþhtu ÚtÞtu Au ‚u ƒ¤ ht¾ðwk. >>140>> y™u ‚…tËe™u òuÞwk, ‚u yt…ýu ‚tu rð»tÞ™tu ËkƒÄ ntuÞ íÞthu «¼w ¼òÞ …ý ‚u rð™t ¼òÞ ™rn; y™u ¾tðt™wk, hnuðt™wk ytrŒf Ët™wfq¤ ntuÞ ‚tu ¼òÞ. >>141>> y™u yt Sð rð»tÞ{tkÚte ™tu¾tu …z‚tu ™Úte. yt ¼s™ fhtðeyu Aeyu ‚u{tkÚte …¤ ƒu …¤ shtf ™tu¾tu …zu, ‚uÚte r™„woý ¼tð™u …t{e òÞ. ™u Sð™u ‚tu ð[™t{]‚{tk ÷kƒfýo2 suðtu fÌttu Au. yuðtu ntuÞ ™u yu ð‚o{t™ …t¤u yu ‚tu Sð Ëthtu nþu. ™u ƒúñtkz{tk yuðtu ftuE …wÁ»t ™Úte su™u Mºte ™ òuEyu ™u yuðe ftuE Mºte ™Úte su su™u …wÁ»t ™

1. {ÿtËe™t.

1. „Äuztu.


30

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

òuEyu. ‚u{tkÚte ™tu¾t …zðt™tu ‚tu {nthtsu yuf &÷tuf ÷ÏÞtu Au : su :– çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ1’ su{ „wsht‚™e …]Úðe{tk …t‚t¤ ËwÄe ¾tuŒeyu ‚tu …ý …týtu ™ {¤u; yu s W…tÞ Au. >>142>> y™u {tuÞo ‚tu ¼„ðt™™u {w{wûtw ¾tu¤‚t ™u yts ‚tu ¼„ðt™ {w{wûtw™u ¾tu¤u Au. >>143>> y™u ¼„ðt™ ¼Syu Aeyu ‚u{tkÚte ƒnw s {tuxtu ÷t¼ Úttþu; ‚u yuf ƒúñtkz sux÷tu ™ fnuðtÞ ™u Ëtu ƒúñtkz sux÷tu …ý ™ fnuðtÞ. >>144>> y{the ¼u¤t hnu Au ™u ƒesu {t÷ {t™u Au ‚u™u ytu¤¾tÞ ™rn. ™u yt Œþo™ ÚttÞ Au yu ‚tu ƒnw sL{™u …wÛÞu ÚttÞ Au, ™efh Œþo™ ÚttÞ ™rn. ™u yt ‚tu su{ Au yu{ sýtÞ ‚tu yt ½zeyu „tkzt Úttytu, ™u „tkzwk ™Úte Útðt‚wk yu ‚tu ¼„ðt™™e RåAt Au. ™u yt Œþo™ ‚tu ƒnw Œw÷o¼ Au, …ý ðhËtŒ ðhËu íÞthu ‚u™wk {tntíBÞ ™ sýtÞ, …ý ™ ðhËu íÞthu ¾ƒh …zu ™u ðhËtŒ ™ ðhËu ‚u™kw ‚tu Œun™u Œw:¾ ÚttÞ. ™u yt Þtu„ ™ ÚttÞ ‚u™wk ‚tu Sð{tk Œw:¾ ÚttÞ; ™u yt Þtu„ ™rn ÚttÞ ‚u™u …Ae htuðwk …zþu. >>145>> Œun™u ÷E™u, Œuþ™u ÷E™u ™u ft¤™u ÷E™u Sð ø÷tr™ …t{e òÞ Au; ‚u ø÷tr™ …t{ðe ™rn, yu™tu ‚tu yuðtu Mð¼tð Au. ™u fÞwO ¼„ðt™™wk ÚttÞ Au; ‚u ‚u™u „{u ‚u{ fhu. ™u MÚtq¤™wk Œw:¾ ytðu2; Ëqû{™wk Œw:¾3 ytðu ™u fthý™wk Œw:¾4 ytðu ‚u™u {t™ðwk ™rn. ™u {nthtsu …ý {¤‚wk ht¾e™u «¼w ¼stÔÞt Au. >>146>> 1. yÚto :– …tu‚t™wk MðY… MÚtq¤, Ëqû{ ™u fthý; yu ºtý ŒunÚte swŒwk ƒúñY… Ë{S™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ r™hk‚h fhðe. 2. þtherhf {kŒðtz. 3. {t™rËf Œw:¾. 4. rð»tÞ¼tu„™e «ƒ¤ EåAt.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

31

yt fth¾t™tk ‚tu yuf ð»to™tk fheyu ‚tu ƒu ð»to™tk Q¼tk ÚttÞ, ™u ƒu ð»to™kw fheyu ‚tu [th ð»to™kw Q¼wk ÚttÞ Au. ™u Ëti {kzeyu ‚tu sq™t„ZÚte ðz‚t÷ ËwÄe Ëzf ƒtkÄe ŒEyu ‚tu AtkÞzu [tÕÞt òÞ ™u ‚zftu s ™ ÷t„u; …ý ðt‚wk fhðt™wk ™u Ë{sðt™wk Au ‚u hne òÞ; ™u ¼„ðt™ rð™t ‚tu ytí{¿tt™, ðihtøÞ ™u Ä{o yu Ëðuo y¼ÿ Au; …ý yu ftuE fÕÞtýf‚to ™Úte. >>147>> y™u ºteþ 1 ÷ûtýu Þw õ ‚ ËtÄw Y … ¼„ðt™ òýðt; ™u ytu„ý[t¤eþ2 ÷ûtýu Þwõ‚ htòY… ¼„ðt™ òýðt; ƒtfe yiïÞo…ýu fhe™u ¼„ðt™…ýwk ™Úte. yt ðt‚ …ý yð~Þ Ë{sðt™e Au. >>148>> y™u yk‚h{tk xtZwk hÌtt fhu ™u Ä„e ™ òÞ ‚u™t ƒu W…tÞ Au. yuf ‚tu ¼„ðt™™wk ¼s™ fhðwk ™u ƒeswk ¼„ðt™™u Ëðof‚to Ë{sðt. 1. yÚto :– 1. f]…t, 2. yÿtun, 3. ût{t, 4. ËíÞ, 5. yîu»t, 6. Ë{t™‚t, 7. W…fth, 8. yft{, 9. S‚urLÿÞ…ýwk, 10. ftu{¤‚t, 11. r™{o¤‚t, 12. yËk„ún, 13. ËŒt[th, 14. ÷½wytnth, 15. þtkr‚, 16. ËŒTrð[th, 17. ¼„ðŒt©Þ, 18. ËtðÄt™‚t, 19. r™Šðftrh‚t, 20. ÄiÞo, 21. „tk¼eÞo, 22. ŒÞt, 23. A QŠ{, (¼q¾, ‚hË, þtuf, {tun, sht y™u {]íÞw.) hrn‚…ýwk, 24. r™{tor™‚t, 25. rððuf, 26. W…Œuþ þÂõ‚, 27. ¿tt‚t…ýwk, 28. ËwÓŒ…ýwk, 29. ©Øt, 30. ¼„ð‚T …htÞý‚t. (¼t„ð‚ 11/12) 2. 1. ËíÞ, 2. þti[, 3. ŒÞt, 4. ût{t, 5. íÞt„, 6. Ëk‚tu»t, 7. ™{ú‚t, 8. þ{, 9. Œ{, 10. ‚…, 11. Ëw¾trŒ{tk Ë{‚t, 12. Ën™‚t, 13. WŒtËe™‚t, 14. þtMºttÇÞtË, 15. ¿tt™, 16. ðihtøÞ, 17. yiïÞo, 18. þqh‚t, 19. «‚t…, 20. ƒ÷, 21. M{]r‚, 22. Mð‚kºt‚t, 23. fwþ¤‚t, 24. ftÂL‚, 25. Äehs, 26. ftu{¤‚t, 27. «„Õ¼‚t, 28. rð™Þ, 29. þe÷, 30. {t™rËf þÂõ‚, 31. ¿tt™urLÿÞ þÂõ‚, 32. f{uorLÿÞ þÂõ‚, 33. Ëðo ¼tu„ 34. „k¼eh‚t, 35. áZ‚t, 36.ytMÚtt,37. feŠ‚, 38. {t™, 39. r™htr¼{t™.(©e ¼t„ð‚ 1,16-h6,28)


32

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

™u ‚u{tk Ëw¾ ytðu ‚u Ëw¾ ¼tu„ðe ÷uðwk ™u Œw:¾ ytðu ‚tu Œw:¾ ¼tu„ðe ÷uðwk. ‚u fÌtwk Au su : ŒtË™t Œw~{™ nrh frŒ ntuÞ ™rn, su{ fhþu ‚u{ Ëw¾ Úttþu >>9>> >>149>> ¼„ðt™u {tun ‚u þt ËtÁ fÞtuo nþu ? yu{ ËkfÕ… fhe™u ‚…tË fÞtuo; ‚tu sýtÞwk su yu Ë{S™u fÞwO Au, ™efh ƒúñtkz [t÷‚ ™rn. >>150>> y™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e{tk nu‚ ÚttÞ ™rn y™u ¼qkzý suðe ztuþe ntuÞ ‚u{tk nu‚ ÚttÞ. fu{ su Œuð™e {tÞt™tu {tun s yuðtu Au. >>151>> {tuxt™u rð»tu ËŒT¼tð yu s r™ðtoËr™f…ýt™tu nu‚w Au; ™u {tuxt™u rð»tu yËŒT¼tð yu s ðtË™t™tu nu‚w Au. y™u ¼„ðt™ ytu¤¾týt, ËtÄw ytu¤¾týt; nðu Ë{S hÌtt. nðu ftkE Äútuz1 fhðtu ™rn. >>152>> y™u {tuût™u yÚtuo ‚tu ¼„ðt™ ™u ËtÄw yu ƒu s Au; ™u ƒeòk ËtÄ™™wk V¤ ‚tu Ä{o, yÚto ™u ft{ Au. >>153>> y™u Mðtr{™thtÞý ™t{™t {kºt suðtu ƒeòu ftuE {kºt yts ƒr¤Þtu ™Úte. yu {kºtu ft¤t ™t„™wk Íuh ™ [zu; yu {kºtu rð»tÞ Qze òÞ; ƒúñY… ÚtðtÞ ™u ft¤, f{o, {tÞt™wk ƒkÄ™ Aqxe òÞ Au. yuðtu ƒnw ƒr¤Þtu yu {kºt Au. {txu r™hk‚h ¼s™ fhðwk. >>154>> y™u ÷tfztk, …týt, #xt¤t y™u {týË; yu{tk Ëtii™u Œuð™e {tÞt™tu {tun ÚttÞ Au. ™u ¼„ðt™™e {qŠ‚ yt„¤ ‚tu Ëðuo ft¤Y… Au; ™u fÚtt Au yu ¼„ðt™™e {qŠ‚ Au, ‚u Útfe Ë{sý™e áZ‚t ÚttÞ Au; {txu yu™tu yÇÞtË ht¾ðtu. >>155>> 1. ŒtuztŒtuz.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

33

y™u ™h™thtÞýt™kŒ Mðt{e ‚tu ™h™thtÞý suðt Au. yuýu ºtý ð»to ËwÄe ztuþeÞwk™e ˼t{tk ƒwht™…wh{tk ðt‚wk frhÞwk, ‚uÚte {nthtsu ‚u™u ™h™thtÞý fne™u …qò fhe; ™u ‚u™t Œefht Þtu„t™kŒ Mðt{e ™u f]»ýt™kŒ Mðt{e ÚtÞt n‚t. {txu „]nMÚtt©{{tk hnu ‚tu Atufhtk …ý ÚttÞ, yu ‚tu {tuxt {tuxt …ý ËkËth{tk hne™u ytÔÞt Au. >>156>> y™u [th «fth™t ËíËk„e{tk «Út{ Ënw fh‚tk ËhË ytí{t ™u …h{tí{t™t ¿tt™ðt¤tu, ™u ‚u …Ae ƒeòu æÞt™ ™u «er‚ðt¤tu; ‚uýu fhe™u òuztÞtu ntuÞ ‚u …th …zu. ™u ‚u fuzu ºteòu yt¿ttðt¤tu, ‚u yt¿tt{tk hne™u {tkz{tkz …qÁk fhu; ‚u …ý …th …zu ‚tu Xef Au. ™u ‚u fuzu [tuÚttu ‚u ftuE ËtÄw{tk nu‚ ÚtÞwk ntuÞ, ‚uýu fhe™u ftuE he‚u ™¼u. yu he‚u [th «fth™t ¼õ‚™tk Y… fÌttk. …Ae ftuE nrhs™u «§ …qAâtu su, ‘‘yu [th «fth™t ¼õ‚{tk «Út{ fÌttu su ¿tt™e ‚u™u ftuE «fth™wk rðΙ ytðu fu ™ ytðu ?’’ ‚u™tu W¥th fÞtuo su, ‘‘ftuEf Ĭtu {thu ‚u …ze òÞ ™u …tAtu Q¼tu ÚttÞ Au ‚u{; ð¤e su{ [tu{tËt{tk …zu Au ™u Q¼tu ÚttÞ Au; ‚u{ rð[thu fhe™u Œuþft¤™u xt¤e ™t¾u; ™u Œuþft¤ ‚tu ytðu ¾ht. yu W¥th Au. >>157>> y™u fturx fÕ…u …ý ¿tt™ fÞto rð™t Aqxftu ™Úte. ‚u þwk su ‘çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ’ yu &÷tuf{tk fÌtwk yu{ {t™ðw.k „wsht‚™e …]Úðe{tk …týtu ™ ytðu ‚u{. nrh¼õ‚™u ‚tu rð»tÞ fnuðtÞ ™rn. yu™u ‚tu yt¿tt Au. >>158>> y™u ¼„ðt™ {éÞt ntuÞ …ý ytðt ËtÄw ™ {éÞt ntu‚, ‚tu ytx÷tu Œt¾ztu fhe™u ftuý Ë{òð‚ ? ™u {nthts™t ËíËk„e fh‚tk …ý ËtÄw™t ËíËk„e yrÄf Au. >>159>> y™u fÚtt ðk[tð‚tk ðt‚ ytðe su, ‘‘ÔÞtËS™u þtkr‚ ™ ÚtE’’. ‚u W…h ƒtuÕÞt su yt…ý™u ¼„ðt™ {éÞt ‚tu …ý þtkr‚ ™Úte ‚u™wk þwk fthý Au ? su yuf ‚tu rð»tÞ{tk ht„u fhe™u, ™u ƒeswk ¼„ðt™™e yt¿tt «{týu ð‚toÞ ™rn, ™u ºteswk y¿tt™, ‚uýu fhe™u þtkr‚ ™Úte. >>160>>


34

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u {tuxt {tuxt ËtÄw™tu Ëk„ fhðtu; ‚u™wk fthý þwk ? su ftuEf{tk yuf „wý ntuÞ. ftuEf{tk ƒu „wý ntuÞ, ™u ftuEf{tk ºtý „wý ntuÞ; ‚u Ëðuo™t Ëk„{tkÚte ‚u ‚u „wý ytðu ™u Ëðuo „wýu Ëk…L™ yuf {¤u ‚tu fkE ðtkÄtu s ™ hnu. …ý yuðt ÍtÍt ntuÞ ™rn. >>161>> y™u ËqÞo™e ftuE™u W…{t ŒuðtÞ ? yu ‚tu yuf s. ‚u{ ¼„ðt™ …ý yuf s Au. ™u y™k‚ yð‚th ‚u Ëðuo yuf ¼„ðt™™wk ŒeÄwk yiïÞo …tBÞt Au. ytðtu Ë{tu …]Úðe W…h ytÔÞtu ™Úte ™u ytðþu …ý ™rn; yt ËtÄw …ý ytÔÞt ™Úte ™u ytðþu …ý ™rn ™u yt ¼„ðt™ …ý ytÔÞt ™Úte ™u ytðþu …ý ™rn. y™k‚ yð‚th ÚtE „Þt ™u y™k‚ yð‚th Úttþu, …ý yt ËtÄw ™u yt ¼„ðt™ ‚u ytÔÞt ™Úte ™u ytðþu …ý ™rn. >>162>> y™u yûthÄt{{tkÚte ynª …tu‚u …wÁ»ttu¥t{ Sð™tk fÕÞtý fhðt™u Mð‚kºt…ýu ytðu ™u y™k‚ Sð™tu {tuût fhe™u [tÕÞt òÞ. ™u {wõ‚ ‚tu yt¿ttyu fhe™u ytðu, ™u ƒeòu {wõ‚ ‚tu ðtË™tyu fhe™u ytðu; ‚u ‚tu r«Þðú‚ suðtu, ykƒhe»t1 suðtu fu ¼h‚S suðtu ÚttÞ. >>163>> y™u y÷ÇÞ ÷t¼ {éÞtu Au ™u ytíÞkr‚f {wÂõ‚™u …tBÞt Aeyu. ™u yts ËíËk„™e ¼hswðt™e Au; ™u yts ‚tu þuhze™t ËtkXt™tu ð[÷tu ¼t„ Au ‚u yt…ý™u {éÞtu Au; ‚u{tk hË ½ýtu ™u Ëw„{ …ý Au. >>164>> y™u ft{ ¢tuÄtrŒf Œtu»t Au ‚u ‚tu su{ ¾e÷ fu ÄtÄh ntuÞ yuðt Au; ‚u ‚tu Œun™tu ¼tð Au ‚u x¤e sþu. ™u {tuxt áÂü fhu ‚tu yt ½zeyu x¤e òÞ; …ý {tuxt™tu yð„wý yu ‚tu ûtÞ htu„ suðtu Au. >>165>> yuf ‚tu ¼„ðt™™e yt¿tt, y™u ƒeswk Ëk‚™wk MðY…, ™u ºteswk ¼„ðt™™wk MðY…, yu ºtý ðt‚{tk ¼„ðt™ htS, htS™u htS Au; ™u ‚u™u ÄLÞ Au. yu ºtý ðt‚ ht¾ðe. >>166>> 1. ykƒhe»t = ËqÞoðkþ™e h8{e …uZe{tk ÚtÞu÷t {nt™ ¼õ‚ htò. ‚u{™e ytí{r™ðuŒe ¼Âõ‚Úte «ËL™ ÚtE™u rð»ýwyu ‚u{™e ‚Útt ‚u{™t htßÞ™e hûtt {txu ËwŒþo™ [¢ ytÃÞwk n‚wk. (¼t„ð‚-9>4>13)

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

35

y™u yt ËíËk„ {éÞtu Au ‚u ‚tu …thË{rý ‚Útt ®[‚t{rý {¤e Au. ‚u{tk Sð ƒnw ð]ÂØ™u …t{u Au. >>167>> y™u ytþht™wk Y… fuðwk fÌtwk ! fu ftuEf yt…ýt {krŒh{tk ft÷™tu ytðu÷tu ntuÞ ™u ‚u {tkŒtu …zu, ™u ðeþ ð»to {tkŒtu hnu ‚tu …ý ‚u™e [tfhe fhðe …zu. ð¤e su{ „]nMÚt™tk ƒtÞze Atufhtk™u ‚u™tu ytþhtu Au, ‚u Œuþ …hŒuþ{tk sE™u ‚u™e ¾ƒh ht¾u Au; ‚u{ ¼„ðt™ …tu‚t™t ytr©‚™e ¾ƒh ht¾u Au. >>168>> y™u Ëðuo ðt‚ ËtÄw ð‚u Au, {txu ‚u™u {wÏÞ ht¾ðt; …ý ËtÄw „tiý ÚttÞ ™u ¿tt™ «Ät™ ÚtE òÞ yu{ ™ fhðwk. >>169>> y™u {rn{t Ë{òÞ Au ™u Vhe ¼q÷e sðtÞ Au; {txu Ëtu ðth ðtk[u Ëtk¼¤u ‚tu …Ae ¼q÷tÞ ™rn. {nthts A‚tk nu‚ ƒnw n‚wk ™u yts ¿tt™ yrÄf Au; ™u ½ýtf ËkMfthe Sð ytÔÞt Au, {txu ËtÄw{tk nu‚ ‚wh‚ ÚtE òÞ Au. >>170>> {tuxt {tuxt Ëðuo ËtÄw ntuÞ, ïu‚îe… suðwk MÚtt™f ntuÞ, ƒúñt™t fÕ… …ÞO‚ ytðhŒt ntuÞ; ™u Ëðuo™tu Ëk„ fhe™u ‚u™t „wý™u þe¾u ‚tu ËíËk„ ÚttÞ ™u ðtË™t x¤u yuðe Au. y™u yu fÌtt yu Ëðo™t „wý yuf™u rð»tu ntuÞ yuðt™tu Ëk„ {¤u, ‚tu Ëðuo „wý ytðu ™u ðtË™t x¤e òÞ; ‚u Ëk„ yts yt…ý™u {éÞtu Au. >>171>> yuf ‚tu Þ¿t fhu ‚u yt¾e …]Úðe{tk ½tuztu Vuhðu, ‚u{tk ƒnw Œt¾ztu; fu{ su ftuf ƒtkÄu ‚tu Þ¿t yÄqhtu hnu; ™u yuf ‚tu Vr¤Þt{tk ½tuztu Vuhðu ™u Þ¿t fhe ÷u; ‚u{tk þwk fÌtwk ? su RrLÿÞtu-yk‚:fhý ðþ fhðtk yu ‚tu …]Úðe{tk ½tuztu Vuhððt suðwk Au. ™u ð¤e [tuËX ÷ûtý ËtÄw™tk fÌttk ‚u þe¾ðtk yu ‚tu …]Úðe{tk ½tuztu Vuhððt suðkw fXý Au; ™u [tuËX ÷ûtýðt¤t ËtÄw{tk òuztðwk, yu Vr¤Þt{tk ½tuztu Vuhððt suðwk Ëw„{ Au. >>172>>


36

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u ‚… fhe™u ƒ¤e òÞ ‚tu …ý òu ¼„ðt™™tu ytþhtu ™ ntuÞ ‚tu ¼„ðt™ ‚uzðt ™ ytðu; y™u ®nztu¤t ¾tx{tk ËqE hnu ™u ŒqÄ, Ëtfh ™u [tu¾t s{u ™u Ëuðt™t fh™th ™u h¤™th ƒeò ntuÞ, ‚tu …ý ‚u™u yk‚ Ë{u rð{t™{tk ƒuËthe™u ¼„ðt™ ‚uze òÞ Au; òu ¼„ðt™™tu áZ ytþhtu ntuÞ ‚tu. {txu {tuût™wk fthý ytþhtu Au. >>173>> ™ðhtþ ntuÞ íÞthu ¼„ðt™™e {qŠ‚™u ÷E™u ƒuËðwk. ‚u {qŠ‚ ‚u þwk ? su ¼„ðt™™e fÚtt, ðt‚to, fe‚o™, æÞt™ yu ¼„ðt™™e {qŠ‚ Au. ™u Œun ntuÞ íÞtk ÷tu¼, ft{, ¢tuÄ, MðtŒ, M™un, {t™, r™ÿt yu Ëðuo ntuÞ, ‚u™u ‚tu Œun ¼u¤tk fhe ht¾ðtk; ‚u ‚tu su{ ftuEf yVeý™wk ÔÞË™ ht¾u Au ‚u{. ‚u Ëw¾ suðtk sýtÞ Au, yu ‚tu Œun™u Œw:¾ Œu yuðtk Au yu{ Ë{sðwk. >>174>> y™u yt…ýu ‚tu AuÕ÷tu sL{ ÚtE hÌttu Au ™u AuÕ÷tu sL{ ‚u þwk ? su «f]r‚™t ftÞo{tk {™u fhe™u {t÷ ™ {t™ðtu yu s AuÕ÷tu sL{ Au.>>175>> ftuEf {týË™wk ftuEfu shtf htÏÞwk ntuÞ ‚tu ‚u …ý ™Úte ¼q÷‚tu, ‚tu ¼„ðt™™u yÚtuo yt…ýu ftkEf fÞwO ntuÞ fu fheyu ‚u fu{ ¼q÷u ? yu ¼„ðt™ ‚tu ftkE ¼q÷u yuðt ™Úte ™u ¼„ðt™™e ŒÞt ‚tu y…th Au. Ëðuo Xuftýu íÞtkÚte s ŒÞt ytðe Au. >>176>> y™u ¼„ðt™ {éÞt, ËtÄw {éÞt, nðu niÞt{tk Œw:¾ ytððt Œuðwk ™rn; ™u «thçÄ™wk ytðu ‚u ¼tu„ðe ÷uðwk. >>177>> suðt þçŒ Ëtk¼¤u ‚uðtu Sð ÚtE òÞ Au, {txu ¼„ðt™™t ƒr¤Þt ¼õ‚ ntuÞ ‚u™t þçŒtu Ëtk¼¤eyu ‚tu Sð{tk ƒ¤ ytðu, …ý ™…wkËf™u Ëk„u ƒ¤ …{tÞ ™rn. >>178>> yt ‚tu {tuxt™e ™sh …ze „E Au, ‚uÚte rð»tÞ™e ‚eûý ð]Â¥t ytuAe ÚtE „E Au; ™efh ‚tu ‚u rð™t hnuðtÞ ™rn. >>179>>

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

37

y™u yrðãt™wk1 …ý ¼„ðt™ [t÷ðt Œu ‚tu [t÷u, ™efh yrðãt™tu þtu ¼th Au ? yu ‚tu ¼„ðt™ áÂü fhu ‚tu Vtxe {hu, yu ðt‚ …ý Ë{sðe.>>180>> …Ý ¥±xæé‡æ Ðí|æé }ææÝ„ Ýæçã, ¥ïãè ÐêÚ±Ü è Úè„ ÎèÝ-Ïæ¢{é ¥ç„ }æëÎéH S±|ææ©, xææ©¢ çÝàæ çÎÝ xæè„ (-Ðíï}ææÝ¢Î Ü æò) yu{ fÕÞtý Úttþu òytu. >>181>> y™u Ëk‚ Au íÞtk r™Þ{ Au, Ä{o Au, ¿tt™ Au; ™u Ëk‚ Au íÞtk y™k‚ „wý Au ™u ¼„ðt™ …ý íÞtk s Au. ™u ‚uÚte Sð …rðºt ÚttÞ Au. ‚u ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, ‘‘‚…, íÞt„, Þtu„, ðú‚, Œt™ yu ytrŒf ËtÄ™u fhe™u ¼„ðt™ fnu fu nwk ðþ Útt‚tu ™Úte, suðtu þwØ yk‚: fhýðt¤t ËtÄw™u Ëk„u fhe™u Úttô Awk.’’ y™u su™u yt ËíËk„ {éÞtu Au ‚u™t …wÛÞ™tu …th ™Úte. yòr{÷ {nt…t…e n‚tu. …ý ‚u™u Ë™ftrŒf {éÞt ‚u™u …„u ÷tøÞtu ™u fnu su, ‘‘{thtÚte ‚tu ftkE ÚttÞ ™rn. ’’ íÞthu ËtÄw ‚tu ŒÞt¤w Au, ‚u Atufht™wk ™t{ ™thrýÞtu …ztðe™u …ý {tuût fÞtuo. >>182>> ¼„ðt™™t Ät{{tk Ëw¾ Au ‚u{tkÚte Atkxtu ™tÏÞtu ‚u «f]r‚…wÁ»t{tk ytÔÞw,k íÞtkÚte «Ät™…wÁ»t{tk ytÔÞw,k íÞtkÚte ðihtx…wÁ»t{tk ytÔÞw,k íÞtkÚte Œuð‚t{tk ytÔÞwk ™u íÞtkÚte ynª {™w»Þ{tk ytÔÞwk Au, ‚u Ëw¾{tk Sð{tºt Ëwr¾Þt Au. {txu Ëw¾ {tºt™wk {q¤ fthý ‚tu ¼„ðt™ Au. ‚u™u Ëw¾u Ëwr¾Þt Úttðwk. >>183>> ¼Âõ‚{t‚tyu {nthts™u fÌtwk su, ‘{thtu Mºte™tu Œun ‚u {™u ÍtÍwk Ë{òÞ ™rn, ‚uÚte Úttuztf{tk ntuÞ ‚u fntu.’’ …Ae {nthtsu [tuËX ÷ûtý ËtÄw™tk fÌttk ™u fÌtwk : su ‘‘yuðt ËtÄw{tk suýu ytí{ƒwÂØ fhe ‚u™u Ëðo Ëk…qýo ÚtE hÌtwk.’’ ™u {nthts™u fÌtwk su, ‘‘yuðt™tk Œþo™™u 1. {tÞt.


38

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y{u …ý RåAeyu Aeyu’’ RíÞtrŒf ƒnw {rn{t fÌttu. >>184>> su™u ¿tt™ ™ ntuÞ ‚u™u ‚tu yu{ ÚttÞ su, ‘yt…ýu þwk …t{þwk ™u õÞtk òþwk ?’ ™u suu™u ¿tt™ ntuÞ ‚u™u ‚tu yntu ! yntu ! ÚtÞt fhu su yt «t ÚtE ‚u nðu ftkE fhðwk hÌtwk ™Úte. >>185>> y™u Ëtu sL{™tu þwØ ƒútñý Ëtu{ðÕ÷e™tu1 …e™thtu ntuÞ, ‚u fh‚tk …ý ¼„ðt™™tu ¼õ‚ ï…[2 ntuÞ ‚u ©uc Au. yu{ ¼„ðt™™t ¼õ‚™tu {rn{t Ë{sðtu yu{ «nT÷tŒ™wk ðtõÞ Au. >>186>> y™u ¼„ðt™ ßÞthu …]Úðe W…h ytðu íÞthu htsËe, ‚t{Ëe, ËtÂ¥ðfe ™u yÄ{, ‚u™tu …ý WØth fhe ™t¾u Au. ftkE {u¤ hnu ™rn. >>187>> yt Sð ‚tu su{ …hŒuþ{tkÚte ¼tWztk3 Ít÷e ÷tðu yuðt Au. ‚u™u fþe „{ ™rn. …Ae ‚u™u ËtÄw ¿tt™ ŒE ŒE™u {™w»Þ fhu íÞthu {™w»Þ ÚttÞ Au. >>188>> y™u …wÁ»ttu¥t{™e W…tË™tyu fhe™u Sð yûth suðtu ÚttÞ Au. ™u {tuxt™u {¤u ‚u ƒnw {tuxâ…™u …t{u Au. sq rððtÞ ‚tu ÷e¾ ytðu ™u ntÚtýe rðÞtÞ ‚tu ƒ¤Œ suðzwk ƒå[wk ytðu. ‚u W…h ð[™t{]‚ ðk[tÔÞwk : su ‘suðt ¼„ðt™™u òýu ‚uðtu …tu‚u ÚttÞ Au.’ >>189>> y™u fturx fÕ…™t …tþ ÷tøÞt Au, ‚u n{ýtk ¼„ðt™{tk òuztðt sEyu, …ý {tÞt{tk òuztE sðtÞ Au. ™u ßÞthu ¿tt™ Úttþu íÞthu {tÞt{tk òuztðt òþwk, ‚tu …ý ¼„ðt™{tk òuztE sðtþu. ™u n{ýtk ‚tu RrLÿÞtu-yk‚:fhý™t ¼tðÚte {wftE™u ËtÄw{tk òuztðwk; ™u ËtÄw ¼„ðt™{tk òuzþu, ™u …tu‚t™u ƒ¤u Aqxðt òÞ ‚u{ ðÄw ƒkÄtþu. >>190>> 1. ðuŒft÷e™ ÷‚t; su™t …t™™tu hË Þ¿t{tk ð…ht‚tu. 2. [tkzt¤-…whtýftr÷™ ðýoÔÞðMÚtt{tk yr‚þqÿ™tu yuf «fth. 3. nƒËe ÷tuftu.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

39

y™u Œun™tu ¼tð ™ sýtÞ yuðt ‚tu MðY…t™kŒ Mðt{e ! fu{ su yu ‚tu Œun{tk ð‚uo ™rn ™u ƒeò™u ‚tu Œun™t ¼tð sýtÞ Au. >>191>> …ý yuf þçŒu fhe™u ‚tu MðY…t™kŒ Mðt{e™u ¿tt™ ÚttÞ, ™u yt…ý™u ‚tu fhtuz þçŒ …zu íÞthu ¿tt™ ÚttÞ; …ý ‚h‚ ™ Ë{òÞ. >>192>> …qðuo {tuxt {tuxt ÚtÞt ‚u{tk ftuE{tk ftuE «fth™tu Œtu»t ntuÞ, …ý ‚u Œtu»t fnuðtÞ ™rn, ™u ‚u{tkÚte ‚tu S𠃄ze òÞ. ™u yuðe ðt‚{tk ‚tu rþðS™t yt[hý{tkÚte r[ºtfu‚w™u ËkMfth1 ÚtÞt. ‚u [f÷e™wk {tu‚ ZuV÷u2. ËíËk„™e {tux… ‚tu r™ùÞ ðzu Au …ý ËtÄ™u fhe™u ™Úte. >>193>> yt…ýwk fÕÞtý ‚tu «íÞût ¼„ðt™™u ytþhu fhe™u Au. ™u þt† «{týu ð‚oðwk yu ‚tu ƒeò™t fÕÞtý™u yÚtuo Au; fu{ su yt…ýtu „wý ytðu ‚u™wk …ý fÕÞtý ÚttÞ. >>194>> fux÷tf Ä{o{tk ytfht ntuÞ, …ý Ë{sý Úttuze ntuÞ; ™u fux÷tf Ä{o{tk Ët{tLÞ ntuÞ, ‚tu …ý Ë{sý Ëthe ntuÞ; {txu Ë{sý ntuÞ ‚u ð]ÂØ …t{u. >>195>> y™u ƒúñ¼tð ™u {rn{t™e ðt‚ ÍtÍe fnu‚t ™Úte; fu{ su yu{tkÚte ‚tu {týË „tkzt ÚtE òÞ Au, ‚u ËtÁ ð‚o{t™ ™u …wÁ»t «Þí™™e ðt‚ fheyu Aeyu; fu{ su y™k‚ Sð™u «¼w ¼òððt Au {txu. >>196>> 1. r[ºtfu‚w™u ËkMfth :™thŒS™t W…ŒuþÚte yuf fhtuz Mºteytu y™u htßÞ Ëw¾™tu íÞt„ fhe™u Þ{w™tS™t Äht{tk ‚eðú ‚… fhe™u rðãtÄhtu™t yrÄ…r‚ ƒ™u÷t r[ºtfu‚w htòyu yuf Ë{Þu ytftþ{t„uo s‚t ™e[u fi÷tË{tk þkfh™t ¾tu¤t{tk {t …tðo‚eS™u òuE fxtût ntMÞ fÞwo.íÞthu …tðo‚eyu þt… ŒeÄtu ‚u ð]ºttËwh Útðwk …zâwk. yu ËkMfth. 2. [f÷e™wk {tu‚ : su{ [f÷e ™t™t ZuV÷t yux÷u fu ftkfhtÚte …ý {]íÞw …t{u ‚u{ ™t™t y…htÄu …ý htò yËwh ÚtÞtu. (|¼t„ð‚-6/18/1…)


40

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

yt…ýu òýeyu Aeyu su, yt…ý™u ¼„ðt™{tk nu‚ Au; …ý yt…ýt fh‚tk ‚tu yt…ýt W…h ¼„ðt™™u y™u ËtÄw™u ÍtÍwk nu‚ Au. >>197>> y™u Sð {tºt ÷½wþkft™t Au; ‚u yu™wk ¼s™ fhu Au. ™u yu rð™t ‚tu hnuðtÞ ™rn. ‚u õÞtk ËwÄe ? su ðihtx ËwÄe ™ hnuðtÞ, ™u yu{tkÚte ‚tu yuf Ë™ftrŒf ‚Þto. ™u yt ‚tu {nthtsu ™ðtu WXtð1 fÞtuo Au; ™u yt…ýu ‚tu ftuEf ÷tuf{tkÚte ytÔÞt nþwk ‚u ynª ƒuËtÞ Au; ™u ytðtu Þtu„ {éÞtu Au; ™efh {¤u ™rn. ™u rð»tÞ rð™t ‚tu SðÚte hnuðtÞ ™rn. ‚u ËtÁ ðuŒu fhe™u r™Þ{ ƒtkÄe™u rð»tÞ™e hò yt…e; ‚tu …ý Sð ðuŒ «{týu [t÷‚t ™Úte. ‚u Ëthtk Ëthtk {týË …ý ™Úte [t÷‚tk, fu{ su rð»tÞ™wk ƒnw ƒ¤ Au. yu «fthu ðt‚ fhe. >>198>> yt fth¾t™t{tk ‚tu ƒúñtkz sux÷tu ÔÞðnth fhðtu ™u ™ ƒkÄtðwk, yuðt ‚tu yuf Ënò™kŒ Mðt{e Au. ™u yt ft{ ‚tu fuðwk Au ? su ytX Œtufzt¼th™e ôŒhze ™u {tÚtu nòh {ý™tu …txztu …zu, ‚u ôŒhze õÞtkÞ Œu¾tÞ ™rn yuðwk Au. ‚u {nthtsu fÌtwk Au ‘su, „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e ‚u …ý Q‚h‚t suðt hnu fu ™ hnu. {txu yt…ýu ‚tu ¼„ðt™ ™u ËtÄw yu ƒu ht¾ðt. ™u Ëtu™wk ht¾e™u W…h Yr…Þt Œuðt ‚u ¾tux ™ ytðu; ™u ƒeò ðu…th{tk ‚tu ¾tux …ý ytðu. {txu ytí{r™ct ytrŒf „wý Au, …ý ¼„ðt™ y™u ËtÄw suðwk ftkE ™Úte. >>199>> y™u yuf yuf rð»tÞ Au ‚u r„h™th suðt Au. ‚u yt¾e …]Úðe™t Ëw‚th, ÷wðth, frzÞt ¼u¤t fhe™u nòh fu …tk[Ëtu ð»to ËwÄe ¾tuŒu íÞthu ¾tuŒtÞ. yu{ ðt‚to fhe ‚u Ë{sðe. >>200>> Ëðo fh‚tk ¼s™ fhðwk ‚u yrÄf Au; ™u ‚u fh‚tk M{]r‚ ht¾ðe ‚u yrÄf Au; ™u ‚u fh‚tk æÞt™ fhðwk ‚u yrÄf Au, ™u ‚u fh‚tk …tu‚t™t ytí{t™u rð»tu ¼„ðt™™u Äthðt ‚u yrÄf Au. >>201>> 1. ™ðe W…Ëe ytðu yuðe y÷tirff he‚.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

41

y™u Ëðof‚to ‚tu ¼„ðt™ Au. n{ýtk yt…ýu Ÿ½{tk òðwk ntuÞ ‚tu sðtÞ ™rn; ™u Ÿ½{tk „Þt ntuEyu ™u …Ae [tuh ytðe™u ÷qkxe™u ÷E òÞ, …ý yt…ýtÚte s„tÞ ™rn; {txu Ëðof‚to ‚tu ¼„ðt™ Au. >>202>> y™u rð»tÞY…e VtkË÷tu Sð™t „¤t{tk ™tkÏÞtu Au ‚u™wk ƒ¤ Au. su{ ™Œe™tu «ðtn [t÷‚tu ntuÞ íÞtk ËwÄe ‚u™wk ƒ¤ ™ sýtÞ; …ý ‚u™u ƒkÄ fhu íÞthu ¾ƒh …zu. ‚u{ {tuxt {tuxt Ëti¼rh ™u …htþh ytrŒf rŒþtytu™t S‚™th ¼thu ¼thu ‚u™u …ý …ht¼ð …{tzât Au. ‚u ðtË™t su ®÷„Œun ‚u ‚tu ytíÞkr‚f «÷Þ{tk …ý ™ ƒéÞwk, ‚u yts ¿tt™u fhe™u ƒ¤u Au. …ý {nthtsu ‚tu Ëðo ƒthtk ƒkÄ fhe ŒeÄtk Au. ‚u Sð þwk fhu ? su{ ÄturhÞt{tk Ët÷e ‚týu Au1 ‚uýu ƒtht ƒkÄ ÚtE òÞ; ™u …týe õÞtkÞ òðt …t{u ™rn yu{ ƒkÄ fÞwO Au.>>203>> AuÕ÷t «fhý™wk ‚uh{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ‚u{tk ‘‘Œuþft¤™wk ƒnw «fthu rð»t{…ýwk ÚtE òÞ ™u ‚u{tk …ý yuftkr‚f…ýw fu{ hnu ?’’ yu «§ W…h ðt‚ fhe su, r™ùÞ hnu yu s yuftkr‚f…ýwk Au; ™u yu s hnuðt™wk. ‚u su{ ®[‚t{rý hne ™u ƒeswk Ä™ Ëðuo „Þwk, …ý ftkE „Þwk ™Úte; ™u ®[‚t{rý „E ™u ƒeswk Ëðuo Ä™ hÌtwk, …ý ftkE hÌtwk ™Úte. ‚u{ s r™ùÞ hÌttu ‚tu Ëðuo hÌtwk, ™u yk‚u yu s hnuðt™wk Au. >>204>> AuÕ÷t «fhý™t …tkºteË{t ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, A ÷ûtýu Þwõ‚ Ëk‚ ntuÞ ‚u™e Ëuðt fÞuo ¼„ðt™™e Ëuðt™wk V¤ ÚttÞ Au; ™u ‚u™tu ÿtun fÞuo ¼„ðt™™t ÿtun™wk …t… ÷t„u Au. {txu yts ‚tu ƒnwÄt yt¾tu ËíËk„ yuðtu Au.>>205>> y™u ¾hu¾ht ¼„ðŒe ntuÞ ‚u™u „wý ™ ÔÞt…u, yu ‚tu òý…ýt Y…e Œhðtsu hne™u òuÞt fhu Au. >>206>> 1. ½tË™t …q¤t …h ðs™ {qfe™u ÄturhÞt{tk ¾U[u ‚u.


42

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u {nthts fnu fu ‘‘y{™u ËkfÕ… ÚttÞ Au su Ëðuo™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e suðt fhe {qfeyu, …Ae Ët[ððt ™ …zu.’’ fu{ su {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u ‚tu ¿tt™. ‚u ¿tt™u fhe™u Ëðuo xt¤e ™tk¾u; ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u ‚tu þçŒ ytftþ™tu ¼t„ Au yu{ ft…‚tk ytðzu; ™u ƒeò™u ‚tu yuðwk ¿tt™ ™rn ‚u ËtÁ yt r™Þ{ fÞto Au su, òuðwk ™rn, Ëtk¼¤ðwk ™rn; yu «fthu r™Þ{ ƒtkæÞt Au. >>207>> y™u ƒúñðu¥tt™u {‚u ‚tu ðuŒ {t„o su rðrÄr™»tuÄ ‚u …ý „ý‚he{tk ™Úte; yu{ sz¼h‚u hnw„ý™u fÌtwk. yu™e Ë{sý{tk ‚tu ytí{t ™u …h{tí{t yu ƒu s ðt‚ ht¾ðe yu{ fÌtwk; ‚u W…h AuÕ÷t «fhý™wk AuÕ÷wk ð[™t{]‚ ðk[tÔÞwk ™u ƒtuÕÞt su, yt ð[™t{]‚{tk …ý ytí{t ™u …h{tí{t yu ƒu ðt‚™tu ðu„ ÷„tze Œuðtu yu{ {nthts™tu rËØtk‚ Au. >>208>> y™u {thtu Œun …[eË ð»to ÚtÞtk ytðhŒt rð™t™tu hÌttu Au, ‚u þt ËtÁ ? òu {w{ûw tw™t Yzt™u yÚtuo hÌttu Au; ™u {nthts™wk MðY… Ë{òððwk …zu ‚u ËtÁ y{™u htÏÞt Au. >>209>> y™u nt÷™tu ytðu÷tu nþu ‚u™u yûthÄt{™wk Ëw¾ ytð‚wk nþu; ™u {nthts™tu {¤u÷tu nþu ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u {¤u÷tu nþu ‚u™u yûth™wk Ëw¾ ytð‚wk ™rn ntuÞ, yu{ Ë{sý{tk hÌtwk Au. >>210>> yt…ý™u ¿tt™ ‚tu ytðzu ™rn ™u ðihtøÞ ‚tu Au ™rn; {txu ‘‘nwk ¼„ðt™™tu ™u yu {tht’’ yu{ Ë{sðwk ™u nu‚ ‚tu …kŒh yt™t1 ËkËth{tk Au ™u yuf yt™tu y{tht{tk Au; ™u fÕÞtý ‚tu yu™u þhýu „Þt yux÷u yu Ë{Úto Au ‚u fhþu; yu yu™e {tuxtE Au. >>211>> y™u su{ Au yu{ fneyu ‚tu ½uh ftuE sE þfu ™rn; ™u ½uh òÞ ‚tu íÞtk hnuðtÞ ™rn, yu{ fne™u ƒtuÕÞt su : 1. sw™t Ë{Þ{tk Ëtu¤ yt™t™tu Yr…Þtu „ýt‚tu, ‚u „ý‚he «{týu Ë{sðwk.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

43

‚tS ‚eûtý Äth, yz‚t{tk y¤„wk fhu; íÞtk ÷uþ ™ hnu ËkËth, ð@ ÷tøÞt ftuE ðeh™tk. >>212>> htò™u …týe ™ …tÞwk1 ‚tu …ý ‚uýu ËkfÕ… fÞtuo n‚tu ‚uÚte „t{ ytÃÞwk; ‚u Sð …tu‚t™t Mð¼tð {qf‚t ™Úte, ‚u{ ¼„ðt™ …ý …tu‚t™tu Mð¼tð {tuût fhðt™tu Au ‚u {qf‚t ™Úte. >>213>> {t™e ntuÞ ‚u™u {t™ yt…e™u S‚ðtu; „ðeo2 ntuÞ ‚u™e yt„¤ Œe™ ÚtE™u S‚ðtu; ÷tu¼e ntuÞ ‚u™u …ŒtÚto yt…e™u S‚ðtu; ™u „heƒ ntuÞ ‚u™u Œƒtðe™u S‚ðtu; yu{ fux÷ef ¿tt™ f¤t þe¾ðe. >>214>> rŒÔÞ¼tð y™u {™w»Þ¼tð; yu ƒu™u yuf Ë{su ‚u {tÞt™u ‚he hÌttu Au, ™u yu s {tÞt Au ‚u òýðe. ™u yu{ ™ òýu ‚tu «Út{ «‚t… Œu¾tzuu íÞthu yt™kŒ ÚttÞ, ™u Yyu íÞthu {qkÍðý ÚttÞ. ™u rŒÔÞ¼tð y™u {™w»Þ¼tð yuf Ë{su Au ‚u™u fÞwk ËtÄ™ fhðt™wk ƒtfe Au ? ftkE …ý ™Úte. >>215>> ðýÚt¤e{tk ðt‚ fhe su, yt ðýÚt¤e „t{ ftuEf™u yt…u ‚tu ‚u „tkztu ÚtE òÞ; ™u ð¤e ðztuŒÁk yt…u ‚tu ðt‚ s þe fnuðe ! ™u yt…ý™u ‚tu fhtuz fhtuz ðztuŒhtk {éÞtk Au; ‚u yu{ …ý fnuðtÞ ™rn. nðu ‚tu Œun hnu íÞtk ËwÄe ƒtshtu ¾tðtu ™u «¼w ¼sðt. ™u htux÷t ‚tu ¼„ðt™™u Œuðt Au ‚u yt…þu. ™u Œun …zþu fu ¼„ðt™ …tËu sE™u ƒuËðwk Au; ‚u su{ yk„h¾wk W‚the {qfu ‚u{ Œun …zâwk hnuþu. yu{ ðt‚ fhe. >>216>> su{ „]nMÚt …tu‚t™e {t, ƒu™, Œefhe™u W½tze Œu¾u ‚tu yð¤wk òuE òÞ, …ý Ët{wk ™ swyu; ‚u{ ¼„ðt™ …ý …tu‚t™t ytr©‚™t Œtu»t Ët{wk òu‚t ™Úte. >>217>> 1. htò™u …týe ™ …tÞwk : rþfthu ™ef¤u÷t yuf htsðe™u ‚hË ÷t„‚tk ¾u‚h{tk ft{ fh‚tk ¾uzq‚ …tËu „Þtu y™u …týe™t ƒŒ÷t{tk yuf „t{ …h„ýt{tk yt…ðt™tu ËkfÕ… fÞtuo. …týe {tkøÞwk …ý yð¤[kzt ¾uzq‚u …týe Ztu¤e ™tkÏÞwk …ý yt„k‚wf htò™u ™ …tÞwk A‚tk htòyu ËkfÕ… «{týu „t{ ytÃÞwk. 2. ½{kze.


44

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

yt …]Úðe™t Ëðo Sð«týe{tºt htò «ò ytrŒf Au, …ý RLÿ ðhËtŒ ™ ðhËtðu ‚tu Ëðuo {he òÞ. ™u ‚u RLÿ Au ‚u ƒúñt, rð»ýw ™u rþð™e yt„¤ „ý‚he{tk ™Úte, ™u yu Ëðuo ðihtx™e yt„¤ „ý‚he{tk ™Úte; ™u ‚u ðihtx…wÁ»t «Ät™…wÁ»t™e yt„¤ „ý‚he{tk ™Úte; ™u yu Ëðuo yûth™e yt„¤ „ý‚he{tk ™Úte; ™u ‚u yûthÚte …h yuðt su …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚u yts yt…ý™u Ëtûtt‚ {éÞt Au. ‚u™wk ƒ¤ ht¾ðwk >>218>> y™u {tuxt ËtÄw™t Ë{t„{Úte rð»tÞ™e ðtË™t x¤e „E Au, ‚tu …ý ™ xéÞt suðwk sýtÞ Au ‚u™wk fthý yu Au su, su{ ‚hðth{tk {rhÞtk1 ÷tøÞtk ntuÞ ‚u Ëhtýu2 [ztÔÞtÚte {xe òÞ; …ý ƒnw ftx ÷t„e™u {tkne Q‚he „Þt ntuÞ ‚tu ‚u {xu ™rn; ‚u ‚tu ‚hðth „t¤e™u VheÚte ½zu íÞthu {xu. ‚u{ yt Œun {qfe™u ƒúñY… Úttþu yux÷u Ëðuo ðtË™t x¤e òþu. >>219>> yt ËtÄw ‚tu ¼„ðt™™t nsqh™t hnu™tht Au ™u …¤{tºt Auxu hnu yuðt ™Úte; ™u Auxu hnu Au ‚u ftuE Sð™t fÕÞtýu yÚtuo Au. ™u yt Ë{u yuf ðt‚ ÚttÞ Au ‚uðe ðt‚ ƒeò sL{tk‚h{tk …ý fhe þfu ™rn; ™u ‚u fh‚tk …ý ytðzu ™rn, ™u sL{thtu yÇÞtË fhu, ‚tu …ý yuðe ðt‚ rþ¾tÞ ™rn. yu{ ðt‚ fhe. >>220>> y™u ¼„ðt™™wk ™u ytðt ËtÄw™wk ¿tt™ su™u ÚtÞwk Au ‚u™u ftkE fhðwk hÌtwk ™Úte; ‚u ‚tu ynª Au ‚tu …ý yûthÄt{{tk s ƒuXt Au. {txu …tk[ {t¤t ðÄw ytuAe-Vhþu ‚u™e ®[‚t ™Úte. ‚u ‚tu Ët{ÚÞo «{týu ð‚oðwk; …ý ¼„ðt™ ™u yt ËtÄw yu ƒu™u Sð{tk ht¾ðt. ™u yt…ýu ËtÄ™™u ƒ¤u {tuxtE ™Úte; yt…ýu ‚tu W…tË™t™t ƒ¤Úte {tuxtE Au. >>221>> 1. ftx™t Íeýt zt½. 2. Äth ftZðt™wk Þkºt.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

45

y™u yts ¼„ðt™ yûthÄt{ Ërn‚ ynª …ÄtÞto Au. ‚u™t MðY…™tu …h ¼tð Ë{ò‚tu ™Úte yu s {tuxkw …t… Au. {txu òŒð1 suðt ™ Úttðwk, …ý WØðS suðt ¼õ‚ Úttðwk. ™u {tuxt ËtÄw ntuÞ ‚u™u ƒeò suðt fnuðt ‚Útt ƒeòÚte W‚h‚t suðt fnuðt yu yu™tu ÿtun ÚttÞ Au. ™u yts ‚tu suðe ðt‚tu ÚttÞ Au ™u Ë{òÞ Au, ‚uðe ftuE rŒðË Ë{òýe ™Úte. >>222>> ytðt™u ytðt yûthÄt{{tkÚte ytÔÞt fhu Au, yuðtu …h¼tð y¾kz sýtÞ ‚tu yntu ! yntu ! Ëh¾wk hnu; …ý suðt ËtÄw Au yuðt ytu¤¾t‚t ™Úte.>>223>> y™u Sð™tu ™u Œun™tu ÔÞðnth ™tu¾tu Ë{sðtu. ™u yu{ ™ Ë{su ‚tu yt «t ¼thu ÚtE Au, ‚tu …ý Œwƒo¤‚t {™tÞ. ™u ¼„ðt™™e yt¿ttÚte „]nMÚtt©{ fhu ‚tu …ý r™ƒOÄ Au. >>224>> f]…t™kŒ Mðt{e ytrŒf {tuxt {tuxt ËtÄw™t sux÷wk yt…ýt{tk ƒ¤ ™rn, {txu {tuxt™e ƒhtuƒh ËtÄ™ fhðt™tu ðtŒ {qfe™u yr„Þth r™Þ{ …t¤ðt; yux÷u ‚u{™t suðt ƒr¤Þt Útðtþu. þtÚte su yt ËíËk„{tk W…tË™t, Ä{o ytrŒf Ëðo Au; ftkE ƒtfe ™Úte. >>225>> ¼„ðt™™e {qŠ‚, ¼„ðt™™wk Ät{, ¼„ðt™™t …t»toŒ ™u Sð yu [th yrð™tþe Au. ƒtfe ™tþðk‚ Au. ‚u{tk Sð Au ‚u ƒØ Au. su{ ftuE™u ƒuze{tk2 ™t¾u Au ‚u ™ef¤tÞ ™rn. ‚u{ Sð™u «f]r‚Y… Mºte ™u …wÁ»t yu ƒuze Au, ‚u ftuE he‚u ‚qxu ‚uðe ™Úte. ‚u ‚tu ¿tt™Úte ‚qxu Au. ™efh Œunu fhe™u íÞt„ fhu, …ý ‚qx‚e ™Úte. ‚u W…h …tðiÞt™w3k ‚Útt ƒ¤Œ™wk áütk‚ ŒeÄw;k su yu™u Œunu fhe™u íÞt„ Au …ý ðtË™t x¤u ™rn. >>226>> 1. ©ef]»ý™t …wºttu. 2. fuŒe y™u ntÚte™t …„{tk ƒtkÄðt{tk ytð‚e Ëtkf¤. 3. ™…wkËf™wk.


46

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u fturx ËtÄ™ fhu …ý yt{ ðt‚tu fhðe ™u Ëtk¼¤ðe ‚u™e ƒhtuƒh ÚttÞ ™rn; ™u ƒeòÚte ‚tu ytx÷e «ð]Â¥t{tk ðt‚wk ÚttÞ ™rn. >>227>> yt Sð™u {tÞtÚte r™÷uo……ýwk ƒu «fthÚte Au. yuf ¿tt™u fhe™u y™u ƒeswk ¼„ðt™™e yt¿ttÚte. ƒtfe ‚tu r™Þ{u fhe™u Au. …ý Œuþft¤u ‚u™tu ¼k„ ÚttÞ ‚tu ø÷tr™ …t{e òÞ.>>228>> ¿tt™u fhe™u ÂMÚtr‚ fhðe ‚u Œu¾ðt fh‚tk …ý yrÄf Au. …ðo‚¼tE, f]…t™kŒ Mðt{e, {wõ‚t™kŒ Mðt{e yu{™u Ë{trÄ ™ntu‚e; ™u {qŠ‚ Œu¾‚t …ý ¾ht. ™u …ðo‚¼tE n{ýtk yt…ýu Ë{Syu Aeyu ‚u{ Ë{s‚t. {txu ƒúñY… {t™e™u ¼„ðt™ {tkne hÌtt Au yu{ {t™ðwk yu ¿tt™™e ÂMÚtr‚ Au. ‚u yrÄf Au; ™u ‚u{tk rðΙ ™Úte. ™u ‚u rð™t ‚tu ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e Ë{trÄðt¤t™u …ý Œw:¾ ytð‚tk; {txu «u{e ™ Úttðwk. ™u ¿tt™e Úttðwk ™u …tu‚t™e Ë{sý™u Aw…tðe ht¾ðe, f]…t™kŒ Mðt{e™e …uXu. >>229>> y™u …zAtÞt™u …ntU[tÞ ™rn. ‚u{ rð»tÞ ‚Útt ËtÄ™™u …ý …ntU[tÞ ™rn. ™u ‚u™tu …th ytðu ‚u{ ™Úte; {txu ¿tt™ ÚttÞ íÞthu Ëw¾ ÚttÞ Au.>>230>> y™u yt…ýu ¼„ðt™™t Aeyu …ý {tÞt™t ™Úte yu{ {t™ðwk; ™u yt ðt‚wk ‚tu y™k‚ ËkþÞ™u AuŒe ™t¾u yuðe ¼„ðt™ …wÁ»ttu¥t{™e Au. >>231>> Œun™u …tu‚t™wk Y… {t™u ‚tu ‚u{tk ƒÄtkÞ Œw:¾ hÌttk Au. ™u Œun™u ™ {t™u ‚tu ‚u{tk Œw:¾ ™rn. ™u þt†{tk ƒnw «fth™t þçŒ Au ‚u Ëtk¼¤e™u ¼ú{e sðtÞ Au; ™u {tÚtwk Vhe òÞ Au ™u ƒúñY… {xe™u ŒunY… {™tE sðtÞ Au. ™u þt†{tk ‚tu ƒÄtÞ þçŒ Ëh¾t ntuÞ ™rn; ƒu yt{ ntuÞ ™u ƒu yt{ ntuÞ …ý yufÄtht ntuÞ ™rn. ™u ¿tt™ ÚtÞwk

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

47

Au ‚u fu™wk ™t{ ? su þt† Ëtk¼¤e™u ‚Útt ftuE™e ðt‚u fhe™u yk„ Vhe òÞ ™rn, ‚u …tfwk ¿tt™ fnuðtÞ. >>232>> y™u ¼„ðt™™u r™Œtuo»t Ë{sðtÚte {tuût ÚtE hÌttuu Au, ™u Œtu»t xt¤ðt™tu yÇÞtË fhu ‚tu x¤e òÞ, ™efh Œun hnu íÞtk ËwÄe Œw:¾ hnu. ™u Œtu»t sýtÞ Au ‚u Ëðuo ‚¥ð™t Œtu»t Au. >>233>> y™u ÔÞðnth Au ‚u Œunu fhe™u fhðtu ™u {™u fhe™u swŒt …zðwk; {™ {tkrn ¼¤ðt ytðu ‚tu ¿tt™u fhe™u íÞt„ fhðtu. >>234>> ftk ‚tu yütk„ Þtu„ ™u ftk ‚tu htuu„, ‚u rð™t yk‚h™tu {u÷ òÞ ™rn. ‚u W…h yuf ¼õ‚™wk áütk‚ ŒeÄwk su, htu„ ytðe „Þtu ‚u …Ae ËtÁk ÚtÞwk.>>235>> yuf ¼õ‚u «§ …qAâtu su, ‘‘þq¤eyu [ztÔÞtu ntuÞ ‚tu …ý fu{ Ë{su ‚tu ËkfÕ… ™ ÚttÞ su ¼„ðt™ {wftðu ‚tu Xef; yuðe þe Ë{sý Au ?’’ ‚u™tu W¥th fÞtuo ‘su, yu ‚tu ¼„ðt™™u Ëðof‚to òýu su ¼„ðt™ rð™t ƒeò ftuE™wk fÞwO Útt‚wk ™Úte; yu{ Ë{su ‚u™u ËkfÕ… ™ ÚttÞ ™u Äehs hnu. ™u yu{ ™ Ë{su ‚u ‚tu Úttuztf{tk yf¤tE òÞ ™u Äehs hnu ™rn. yt ÷tuf{tk {nthts™u …ý ð„h ðtkfu Œw:¾ ytð‚tk; ‚u yt ÷tuf s yuðtu Au ‚u™wk Y… òýe ht¾ðwk. >>236>> y™u ytx÷e ðt‚ ‚tu Ëtu sL{u …ý ™ Ë{òÞ; {txu yt ðt‚ Ënw ht¾òu; ™u ƒu Ëtht ËtÄw ™u ºtý Ëtht nrh¼õ‚™e ËtÚtu Sð ƒtkÄðtu ‚u ËíËk„{tkÚte ™ …ztÞ ™u fŒtr… ft{, ÷tu¼ Úttuzt ½ýtk hne „Þt nþu ‚tu rVfh ™Úte. ‚u {nthtsu ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, ‘‘fŒtr… ft{-÷tu¼™tu ËkfÕ… ™rn ntuÞ …ý ¼„ðt™™t ¼õ‚{tk Sð ™ ƒkÄtýtu ‚tu þwk ÚtÞwk ? yuðt™u y¼tðu yËwh Úttþu.’’ {txu Ë{sðt™e ðt‚ ‚tu Ëtht ¼„ðt™™t ¼õ‚{tk Sð ƒtkÄðtu, yux÷wk s fhðt™wk Au. ™u ÍtÍe ðt‚™tu ztu¤ fheyu ‚u™wk ‚tu yu «Þtus™ Au su yt «Útt [÷tððe Au ™u r™Þ{ …¤tððtk yu ËtÁ fhðe …zu Au. >>237>>


48

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

r™íÞu ÷t¾ Yr…Þt ÷tðu ™u ËíËk„™wk ½Ët‚wk ƒtu÷‚tu ntuÞ ‚tu ‚u {™u ™ „{u; ™u Ëq‚tu Ëq‚tu ¾tÞ …ý ¼„ðt™™t ¼õ‚™wk ËtÁk ƒtu÷‚tu ntuÞ ‚tu ‚u™e [tfhe nwk fhtðwk, yuðtu {thtu Mð¼tð Au.>>238>> òu {tuxt …wÁ»t {¤u ‚tu ‚u™tu Ëk„ fhðtu; ™efh Q‚h‚t™tu Ëk„ ‚tu fhðtu s ™rn.>>239>> y™u {tÞt™wk ƒnw ƒ¤ Au, ‚u {tÞt ‚tu ðihtøÞ™u …ý ¾tE òÞ ™u ytí{r™ct™u …ý [tðe òÞ; fu{ su …]Úðe™t Sð ‚u …]Úðe{tk [tUxu.>>240>> su{ fwË„ k e ™u ËíËk„e{tk ¼uŒ Au, ‚u{ ËtÄthý{tk ™u yuftkr‚f{tk ¼uŒ Au. ™u ™ð Þtu„uïh n‚t ‚u{tk yufu ðt‚ fhe ‚u ytX Ítk¾t …ze „Þt; …Ae ‚u Ëðuo {¤e™u yuf™u {thðt ‚iÞth ÚtÞt ‚u{ yu ‚tu yuðe ðt‚ Au. ™u su yuftkr‚f ntuÞ ‚u ‚tu r™»ft{ ntuÞ; ‚u yuf ¼„ðt™™wk r™Y…ý fÞto fhu ™u ƒeòu Ëft{ ntuÞ ‚u ¼„ðt™ …tËu {tøÞt fhu. >>241>> ¼„ðt™ y™u ËtÄw™wk {tntíBÞ su{ Au ‚u{ ytu¤¾t‚wk ™Úte; ‚u ftuE™u ƒu yt™t, ftuE™u [th yt™t ™u ftuE™u ytX yt™t; …ý suðwk Au yuðwk sýt‚wk ™Úte. ™u ËtkÏÞ ‚tu {wv÷1 ™Úte; ™u ËtkÏÞ rð™t fËh x¤u ™rn.>>242>> fux÷tf™u ¼„ðt™™wk ™u ËtÄw™t ËkƒkÄ™wk Ëw¾ ytð‚wk ntuÞ, ‚u fu™e …uXu ™u fu{ Ë{su ‚tu Ëw¾ ytðu ? yu «§™tu W¥th fÞtuo su, yu ‚tu ËtÄw‚t þe¾u ‚tu ytðu; ™u ‚u rð™t ‚tu Œtu»t …ezu ‚uÚte Ëw¾ ™ ytðu. …Ae …qAâwk su, fux÷tf™u Ëw¾ MðÙ{tk ytð‚wk ntuÞ ‚u fu{ ytðu ?’’ ‚u™tu W¥th su yu™tu ‚tu r™hÄth ™rn; fu{ su MðÙ{tk ‚tu ¼„ðt™ Œu¾tÞ ™u ƒeswk …ý Œu¾tÞ; ™u ¿tt™u fhe™u ÚttÞ yu s Ët[wk Au.>>243>> 1. ‚Æ™, rƒ÷fw÷.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

49

y™u su{ Au yu{ fnuðtÞ ™rn; ™u fneyu ‚tu yÄeo ˼t QXe òÞ; …ý þt†{tk fÌtt Au yuðt ¾hu¾ht ËtÄw {¤u ™u ‚u fnu ‚u{ fhu, ‚tu fturx sL{u fËh x¤ðt™e ntuÞ ‚u yts xt¤e ™t¾u ™u ƒúñY… fhe {qfu. yu ‚tu ‘‘„tufw÷ „t{ftu …Iztu1 nu LÞthtu’’ y™u yt ‚tu S¼ Ít÷e™u2 ƒtu÷eyu Aeyu yu{ ƒtuÕÞt. >>244>> y™u ¼„ðt™ suðwk ‚tu ftuE …ŒtÚto ™Úte ‚u yt…ý™u {éÞt Au; ™u suýu Œtk‚ ytÃÞt ‚u [tððt™wk ™rn yt…u ? ™u yt…ýt f…t¤{tk ftkE htux÷t ™rn ÷ÏÞt ntuÞ ? ™u yt…ýu ftkE «¼w ðU[e ¾tÄt Au ? {txu ¼„ðt™ ¼qÏÞt WXtzu …ý ¼qÏÞt Ëwðtzu ™rn. „{u ‚uðe he‚u …ý ¾tðt yt…u Au; ™u «¼w ¼òÞ ‚u ËtÁ „heƒ htÏÞt Au. fŒtr… …]Úðe™wk hts ytÃÞwk ntu‚ ‚tu ™hf{tk …ze [qõÞt ntu‚; {txu yt…ý™u ytÃÞwk ™Úte. ™u yt Œun ‚tu …ºttð¤t™u Xuftýu, ‚u{tk ÷tzðt s{e ÷uðt; ‚u þwk ? su yt Œunu ¼„ðt™™u {¤e [qõÞt …Ae Œun™u „{u ‚u{ Úttytu™u ! ‘‘ŒtË™t Œw~{™ nrh fŒe ntuÞ ™rn, su{ fhþu ‚u{ Ëw¾ Úttþu.’’ ™u y{™u ‚tu nu‚ ytðu Au ‚u ðt‚ fheyu Aeyu; su Mðtr{™thtÞý ™t{™tu {kºt ƒnw ƒr¤Þtu Au, {txu ¼s™ fÞto fhðwk.>>245>> yt ðt‚tu™t fh™tht Œw÷o¼ Au. {™w»Þ Œun Œw÷o¼ Au ™u Œunu Ëtswk hnuðwk ‚u …ý Œw÷o¼ Au; yu ºtý ðt‚ Œw÷o¼ Au ‚u {txu ¼s™ fhe ÷uòu. >>246>> Œ¥ttºtuÞu ƒu3 Sð™wk fÕÞtý fÞwO. fr…÷u yuf4 Sð™wk fÕÞtý fÞwO ™u É»t¼Œuðu Ëtu Sð™wk5 fÕÞtý fÞwO; ™u yts ËtÄw fnu fu, ‘‘y{u Œiðe 1. {t„o. 2. Ëkftu[ ht¾e™u. 3. ft‚oðeÞo™u y™u ÞŒwhtò™wk. 4. …tu‚t™t {t‚w©e™wk. 5. …tu‚t™t …wºttu™wk.


50

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

Sð™wk fÕÞtý fheyu, …ý ytËwhe™wk fÕÞtý y{thtÚte ™ ÚttÞ.’’ íÞthu ¼„ðt™ fnu ‘ytËwhe™wk fÕÞtý y{u fhþwk’. ‚u {wkstu Ëqhw1, {t™¼t2, òuƒ™ …„e ™u ‚¾tu …„e3 yu ‚tu …t…™t …ðo‚ fnuðtÞ; yu™u ‚tu ¼„ðt™ ËíËk„ fhtðu; …ý yu ËtÄwÚte ð¤u ™rn.>>247>> y™u Œþ nòh ËqÞo™wk ‚us ËwŒþo™ [¢{tk Au; ‚u™tu Œeðt sux÷tu «ftþ ÚttÞ yux÷wk ½txwk {tÞt™wk ‚{ Au; ‚u™tu Atkxtu Sð{tk ™tÏÞtu Au yu Ëw»tw yðMÚtt Au; ‚u™u xt¤ðt ËtÁ {nthts™tu yð‚th Au. >>248>> y™u su™wk fÞwO ÚttÞ Au ‚u ‚tu òýeyu ftkE òý‚tk s ™Úte; ™u ð[{tkÚte ƒeò fux÷tf {™Ëqƒt4 fhu Au. >>249>> y™u fturx fÕ… ÚtÞtk rð»tÞ ¼tu„ÔÞt Au ‚u™tu …tË ÷tøÞtu Au; ‚u™u xt¤ðt™wk fthý rþûtt…ºte{tk JJ çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræM Т JJ yu &÷tuf ÷ÏÞtu Au. >>250>> þt†{tk ¼„ðt™™u Ë{Œþeo fÌtt Au ‚u ¾Ák ™Úte; ¼„ðt™ ‚tu ¼õ‚™t Au …ý y¼õ‚™t ™Úte; {txu Ë{Œþeo ™Úte. >>251>> ¼„ðt™ …tu‚t™t ¼õ‚{tk hnu Au ‚u …ý …tºt «{týu hnu Au ‚u su{ su{ {tuxt ¼„ðŒe ‚u{ ‚u{ ‚u{tk rðþu»t…ýu hnu Au. >>252>> ¼„ðt™ þq¤e™wk Œw:¾ ftkxu {xtzu Au; yu{ fhu ‚u fu{ sýtÞ ? yu™tu W¥th su, yu suðwk ‚tu yt…ýu fux÷wkf Útt‚wk nþu, ™u ƒúñtkz{tk …ý ÚttÞ, ‚u ‚…tËe swyu ‚tu sýtÞ, su ft¤{tkÚte Ëwft¤ fÞtuo ™u fux÷tf W…ÿð xt¤e ™t¾u Au. >>253>> 1. ËtuhX™t ÷e÷t¾t „t{™tu ¼Þkfh ÷qxthtu. 2. htus [f÷t™e S¼tu ¾t™th {U„ýe™tu WØ‚ htò {t™®Ën. 3. ƒt{htu÷e™tu ÷qxthtu. 4. ËkfÕ…tu.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

51

y™u yt ÷tuf{tk Œuþft¤ ‚tu ÷t„u; ™u ytuAwk ð‚toÞ, ðÄw ð‚toÞ …ý hwr[ Ëthe ht¾ðe; yk‚u hwr[ ËntÞ fhu Au.>>254>> ytðe ðt‚ ‚tu õÞtkÞ Útt‚e ™Úte; {txu rð»tÞ ‚tu ¾tuxt ÚtE „Þt Au ™u ðtË™t suðwk sýtÞ Au ‚u ŒunÄthe™u yu{ ntuÞ; ‚u{tk ËŒtrþð™e nðu÷e™wk áütk‚1 ŒeÄwk ‚Útt ¼„ðt™™e RåAt Ë{sðe.>>255>> yt…ýu …tu‚t™t MðY…™u yûth {t™ðwk; ‚u ™ {™tÞ ‚tu …ý MÚtq¤ Œun™u …tu‚t™wk {t™ðwk ™rn. ™u {nthts™tu {‚ ‚tu ºtýu Œun™u ™ {t™ðtk ™u yûth {t™ðw.k yu ‚tu su{ ƒútñý™u ½uh sL{ ÚtÞtu ‚u ƒútñý; ‚u{ yt…ý™u ¼„ðt™ {éÞt ‚u yûth {t™ðwk. >>256>> y™u ÷tfzt™e ™u ÷tuZt™e ƒuze ntuÞ ‚u fh‚tk …ý Mºte-Ä™™e ƒuze {tuxe Au. ™u yu ƒuÞÚte {wftÞ ‚tu …Ae RrLÿÞtu-yk‚:fhý™e ƒuze {tuxe Au; ™u yu ƒuÞÚte ™ ŒƒtÞ yu ‚tu {tÞtÚte …h ytðu÷tu ntuÞ ‚u ™ ŒƒtÞ, ƒeòu ‚tu ŒƒtÞ. ™u RrLÿÞtu, yk‚:fhýÚte ™ ŒƒtÞ yu Œuð fu {™w»Þ ™ fnuðtÞ.>>257>> ït™, Ëqfh, rƒ÷tz, ¾h, ‚u™t xtu¤t {tkrn÷tu sk‚ ‚u™u {qfu Ëk‚ fhe, òu {¤u ËŒT„wÁ Ëk‚. yu{ fne™u fÌtwk su, ðM‚w ™rn ftuE Ëk‚ Ë{t™t. ‚u yt…ý™u {éÞt Au. >>258>> 1. ËŒtrþð™e nðu÷e™wk vütk‚ : ¾k¼t‚™t Ä™tZâ ™„hþuX ËŒtrþðu ÷tfzt™e ƒu™{q™ f÷tf]r‚ðt¤e nðu÷e ƒ™tðe™u …Ae „tu…t¤t™kŒMðt{e™u ‚uzðt ðztuŒht „Þt. íÞtk 15 rŒðË htufe™u Mðt{eyu s„‚ ™tþðk‚…ýt™e ðt‚tu fhe. yuðt{tk ½uhÚte ft„¤ ytÔÞtu fu nðu÷e ƒ¤e „E Au.íÞthu ËŒtrþð fnu,‘‘Mðt{e! òu nwk íÞtk ntu‚ ™u nðu÷e ƒ¤‚ ‚tu ‚u™e ¼u„tu ƒ¤e {h‚,yux÷e ytËÂõ‚ n‚e; ‚u yt…™e ðt‚tu™t «‚t…u ƒ¤e „E Au.’’


52

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u {nthts fnu‚t fu, ‘‘™t{ fu™kw ÷Eyu …ý yt„¤ ‚tu fÕÞtý fuðtk fÞto Au ? ‚tu …tu‚t™t Ët{ÚÞo «{týu fÞto Au; ™u fux÷uf ‚tu {tuxt {tuxt fqðt ¾tuãt1 Au.’’ >>259>> y™u ¾xTðtk„ htò™wk2 ƒu ½ze{tk fÕÞtý fÞwO, ‚u ËtÄw ‚tu ƒnw ŒÞt¤w Au; ‚u yu™u ‚tu ¾ƒh ™ …zu …ý ËkƒkÄ™wk ÷¾u Au yu{ Ë{sðwk. >>260>> y™u {æÞ™wk ™ð{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ƒtuÕÞt su, {nthts™u …wÁ»ttu¥t{ òý‚tu ntuÞ, ‚u Œuþft¤u ËíËk„{tkÚte ™ef¤e òÞ ‚tu …ý yûthÄt{™u …t{u; ™u yu{ ™ òý‚tu ntuÞ ‚tu ƒeò Ät{™u …t{u. >>261>> y™u {nthts fnu‚t su, ‘y{thtu ÿtun fhu Au ‚u …ý y{tht …ût{tk ƒtu÷u Au; fu{ su yu{ òýu Au su ‘ftuEf yuf ¼„ðt™ Au ™u yt ƒeòu fu{ ¼„ðt™ ÚttÞ Au ?’ {txu yu y{thtu ÿtun fh‚t ™Úte.’’ >>262>> y™u Œun {qfe™u …t{ðt Au ‚u s yt «„x ðt‚tu fhu Au, …ý Ëðu™ o u Ë{òÞ ™rn ™u su íÞt„ ðihtøÞ™e ðt‚tu fheyu Aeyu ‚u ‚tu {t„uo [ztððt ËtÁk fheyu Aeyu; …ý Ë{sðt™wk ytx÷wk s Au. >>263>> ð[™t{]‚™t yÚto Ë{òÞ yuðt ™Úte, …ý ƒnw yÇÞtË ht¾u ‚tu …tu‚t™e {u¤u Ë{òÞ yuðtu {nthts™tu ðh Au. ™u yt ¿tt™ {nthts™u Ëðuo™u yt…ðwk Au. >>264>> 1. ŒtY-{tkË-ÔÞr¼[th™u ÄtŠ{f rðrÄ{tk W…Þwõ‚ „ýe™u þY fhu÷t fqkzt-þtõ‚ rð„uhu …kÚttu. 2. ¾xTðtk„ htò : ËqÞoðkþe [¢ð‚eo Ë{útx htsðe. ŒuðtËwh Ëk„út{{tk Œuð…ûtu hne™u ŒiíÞ™tu Ëknth fh‚t n‚t. ‚u ÞwØ{uŒt™{tk ‚u{™u ¾ƒh …ze fu ‚u{™wk {]íÞw ytÔÞwk Au íÞthu Œuðtuu™t rð{t™ îtht ‚íft¤ ËhÞw rf™thu ytðe ™u …rhðth, htßÞ Ëk…Â¥t ƒÄwk s ËtkÏÞ rð[th îtht ¼q÷e™u ¼„ðt™{tk {™ òuze ŒeÄw.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

53

y™u «f]r‚…wÁ»t ‚u fwxMÚt fnuðtÞ ™u „]nMÚt …ý fwxMÚt1 fnuðtÞ; ™u ËtkÏÞrð[th ™u ¿tt™™u {‚u fhe™u r™÷uo… …ý fnuðtÞ. >>265>> y™u yts yt…ýt{tkÚte yufz{÷2 fhe™u ftZe {qõÞtu ntuÞ ‚tu …ý s„‚™tu «¼w Au; ‚u yts™t™tu yuðtu {rn{t Au. >>266>> y™u ©ef]»ý™u ƒtý ÷tøÞtk yu …ý ¼„ðt™™wk f‚oÔÞ Ë{sðwk; ™u «nT÷tŒ™u ™ ðtøÞtk ‚u …ý ¼„ðt™™wk f‚oÔÞ Ë{sðwk. >>267>> y™u Œuþft¤ ytðu ‚tu ËíËk„e™t „t{zt{tk …zât hne™u „wsht™ fheyu; ™u {hðt™e ‚tu ƒef ™ ÷t„u; ™u fÕÞtý ‚tu íÞt„e ™u „]nMÚt yu ƒuÞ{tk Au. >>268>> y™u nrh¼õ‚™u ðt‚tu fhðt™e yt¿tt fhe fu, ðt‚tu fhòu. ‚u ðt‚tu ‚u þwk ? su ‘‘Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au.’’ yu{ ðt‚tu fhòu. >>269>> y™u ¼„ðt™ ‚tu ºteË ð»to ËíËk„{tk hÌtt ™u nðu ËtÄwY…u ŒËðeË …uZe hnuþu. >>270>> y™u sq™t„Z™t s{t™3 {nthts ƒu ðth ÚtÞt Au. yuf ðth ðh‚t÷{tk ™u ƒeSðth „Zzt{tk yu{ fÌtwk. ‚u W…h yuf Ëk‚u …qAâwk su, ‘‘s{t™ ÚtÞt ‚u þwk Ë{sðwk ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, {tÞt™wk ƒkÄ™ Útðt Œu ™rn. …Ae Vhe™u Ëk‚u …qAâwk su, ‘‘‚u s{t™„Ák õÞtk ËwÄe hnuþu ?’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su ‘‘yt…ýu Aeyu íÞtk ËwÄe ‚tu ¾Ák, …ý nS ‚tu {nthts™wk ¿tt™ Au. ™u ð¤e {nthts fnu fu, ‘‘sq™t„Z òÞ ‚u™e fhtuz sL{™e fËh xt¤e ™t¾þwk’’ y™u y{u „ZzuÚte ytÔÞt íÞthu yu ¼t‚wk ƒkÄtÔÞwk n‚wk. >>271>> 1. ÂMÚth, yrð[r÷‚. 2. òuz rð™t yuf÷tu Vh‚tu ËtÄw. 3. Ëtûte, ò{e™.


54

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

55

y™u {qkÍðý ytðu ‚tu fu{ fhðwk ? yu «§ …qAâwk, ‚u™tu W¥th fÞtuo su, Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý ¼s™ fhðwk ‚uÚte {qkÍðý x¤e òÞ. >>272>> Íeýt¼tEyu {nthts …tËu sq™t„Z{tk {krŒh fhðt™wk {tøÞwk ‚u …ý …tu‚u W…òÔÞwk nþu; ‚u ynª {krŒh fÞwO ™u ‚u{tk ËtÄw …ý yuðt s htÏÞt Au. ‚u yt {krŒh{tk ¾hztu1 ‚tu nS ËwÄe fÞtuo ™Úte. >>273>> yt ÷tuf{tk Ëðuo r¢Þt ‚u Atufhtk™e h{‚ suðwk Ë{sðwk, …ý ‚u{tk {t÷ {t™ðtu ™rn. yu{ r™hk‚h òuÞt fhðwk. >>274>> y™u {nthts fnu‚t su, ‘‘y{tht{tk su „wý ™u yð„wý Au ‚u fneyu Aeyu su, y{™u yt¾t ƒúñtkz™t Sð {t™u …ý ‚u™wk y{™u {t™ ™ ytðu, yu y{tht{tk „wý Au. ™u y{u y™uf Sð™u Ë{trÄ fhtðeyu, …ý {wõ‚t™kŒ Mðt{e ™u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u Ë{trÄ fhtðeyu ™rn, yu y{tht{tk yð„wý Au.’’ >>275>> ftuE ¼„ðt™ Ëk¼thu ‚u™e Ëuðt {thu fhtððe Au ‚u™tk ÷q„ztk {thu Ätuðhtððtk Au ™u ‚u™u {thu ƒuXtk ƒuXtk ¾tðt Œuðwk Au. >>276>> y™u fÚttðt‚to ƒŒrhft©{, ïu‚îe…, yûthÄt{ ™u yt ÷tuf{tk {tuxt yuftkr‚f …tËu yu [th Xuftýu ÚttÞ Au ™u ƒesu õÞtkÞ Útt‚e ™Úte; ™u ßÞtk rð»tÞ Au íÞtk fÚtt ðt‚to ™Úte. >>277>> y™u yt…ýu ftkEf ft{ ËtÁk fÞwO ntuÞ ™u ‚u™wk yt…ý™u {t™ ytð‚wk ntuÞ, ‚u ËtÁ {tuxt fnu su yt ft{ ƒ„tzâwk, ‚tu …ý htS hnuðwk; fu{ su yt…ý™u ‚tu …qðto…h2 ËqÍu ™rn ™u {tuxt ‚tu Œe½oŒþeo Au ‚u yt„¤ Úttðt™wk Œu¾u Au.>>278>>

y™u ËtkÏÞrð[th fhðt™e ƒnw ðt‚ fhe su, ËtkÏÞ rð[th ‚tu r™íÞu r™Þ{ ht¾e™u fhðtu. ™u ËtkÏÞ rð™t Ëw¾ ÚttÞ ™rn; ™u ËtkÏÞ Au ‚u ‚tu ytk¾ Au. ‚u ytk¾u fhe™u Ëðuo Œu¾tÞ. ™u Œ¥ttºtuÞ ËtkÏÞðt¤t ™u Ëwr¾Þt hnu‚t ytðzu. {txu ËtkÏÞ rð[th fhðt {tkzu ‚tu Äehu Äehu rËØ ÚttÞ, ‚u{tk ËtkÏÞ þwk ? su yt ÷tuf, ¼tu„ Ëðuo ¾tuxwk Au ™u ytí{t Au ‚u ËíÞ Au ™u ytftþ Ëh¾tu r™÷uo… Au; ™u Œun, RrLÿÞtu, yk‚:fhý Útfe yËk„e Au. >>279>> suýu ¼„ðt™™u yÚtuo fÞwO ntuÞ ‚u™u ¼„ðt™ …tu‚t™t Ät{{tk ÷E òÞ, …ý ‚u ¼„ðt™{tk [tuxu ™rn. yu ‚tu su{ ‚hðth Ësu Au, ‚u{ ËtÄw ðt‚ fhe™u Ësu ‚u fuzu ¼„ðt™{tk [tuxu. {txu ¿tt™ þe¾ðwk yu ©uc Au.>>280>> y™u fhtuz ft{ Xu÷u1 íÞth …Ae ¼„ðt™™e ðt‚tu ÚttÞ ™u æÞt™ ‚tu ð¤e ‚u …Ae ÚttÞ.>>281>> ¼„ðt™™t ¼õ‚™u ºtý «fth{tkÚte yuf «fth™wk æÞt™ ‚tu hnu Au. ‚u r™ùÞY… æÞt™ hnu, fu ËtÄw …tËu òðwk Au yu{ hnu, fu nwk ¼„ðt™™tu ¼õ‚ Awk yu{ hnu. ƒtfe ‚u÷Ätht {qŠ‚{tk ð]Â¥t hnu yu ‚tu MðY…t™kŒ Mðt{e ytrŒf™e ðt‚ Au. >>282>> yt…ýu ‚tu ¼„ðt™ {éÞt Au ‚u …tu‚t™u yûth {t™ðwk yu{ ƒtuÕÞt. ‚u W…h «§ …qAâwk su, ‘‘rð»tÞ …ht¼ð …{tz‚t ntuÞ ™u yûth fu{ {t™ðwk ? ‚u™tu W¥th fÞtuo su, rð»tÞ ‚tu Œun™t ¼tð Au ‚u yuf …z¾u hÌtt Au; ‚tu …ý yûth {t™ðwk; …ý ytí{t™u ™hf™tu feztu {t™ðtu ™rn. ™u yt…ýu ‚tu su{ ðt{™S ¼u¤e ÷tfze ðÄe2 ‚u{ ðÄ‚t sEyu Aeyu. >>283>>

1. Œt™ Ä{toŒt™e {tk„ýe. 2. yt„¤ …tA¤™wk.

1. Atuzu, nzËu÷u. 2. ¼„ðt™ ðt{™{tkÚte rðhtx ÚtÞt íÞthu ¼„ðt™™t ntÚt{tk hnu÷e ™t™e ÷tfze …ý {tuxe ÚtE.


56

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u Ëqû{ Œun™tu frsÞtu ƒnw ¼thu Au ™u ‚u{tkÚte MÚtq¤™u Ĭtu ÷„tze Œu Au ‚u fu{ fhðwk ? yu «§ Au. ‚u™tu W¥th su, yu ‚tu {tuxt {tuxt™u …ý frsÞtu Au, ™u yux÷wk {xu íÞthu ‚tu rËØ ÚtE hÌtt; …Ae þwk fhðt™wk hÌtwk ? yux÷wk s fhðwk Au. >>284>> y™u ¼„ðt™™u su™e fËh xt¤ðe ntuÞ ‚u™u yt ÷tuf{tk sL{ Ähtðe™u y¿tt™e fhe ™t¾u; ™u ‚u yr‚ Œe™ ÚtE òÞ. …Ae ‚u™u yuðwk ÚttÞ; su ‘{tÁk fÕÞtý þe he‚u Úttþu ?’ yuðwk fhtðe™u fËh x¤tðu. >>285>> yuf nrhs™u …qAâwk su, ‘‘ytðtu Þtu„ ™ hnu ™u fËh hne òÞ ‚tu fu{ Úttþu ? ‚u™tu W¥th su, suýu ytðtu Þtu„ ytÃÞtu Au ‚u™t ‚u s fËh x¤tðþu. >>286>> ðh‚t÷™wk ºteswk ð[™t{]‚ ðk[tÔÞw;k ™u ‚u{tk [th «fth™t ¼õ‚™t ¼uŒ fÌtt Au : ‚u{tk yuf ‚tu Œeðt suðt, ƒeò {þt÷ suðt, ºteò ðes¤e™t yÂø™ suðt ™u [tuÚtt ðzðt™¤ yÂø™ suðt. yu ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ƒtuÕÞt su, yts ‚tu ËíËk„{tk ƒnwÄt ðzðt™¤ suðt Au. >>287>> y™u ¼„ðt™ ¼u„t hÌtt ™u ¾tux hne „E ! ‚u þt fthýÚte su ËtÄw™t Ë{t„{ rð™t. >>288>> yt ¼„ðt™ suðt ËtÄw Au, …ý ‚u™e …tËu hnuðt‚wk ™Úte yu {tuxe 1 ¾tux Au. >>289>> y™u nðu ‚tu {nthts ËtÄw îthu Œþo™ yt…u Au ™u ðt‚tu fhu Au; ™u ð¤e {qŠ‚ îthu Œþo™ yt…u Au. >>290>> y™u y{u ‚tu fturx fÕ… ÚtÞtk òuEyu Aeyu, …ý …[tË fturx Þtus™ …]Úðe{tk ytðt ËtÄw ™Úte. >>291>> 1. fËh, ¾t{e.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

57

y™u {tuxt …htuût ÚtÞt …Ae yts™e …uXu …tu‚t™t ytr©‚™e ¾ƒh ht¾u fu ™ ht¾u ? yu «§™tu W¥th su, õÞtk …htuût ÚttÞ yuðt Au ? ƒtfe yts™e …uXu Œu¾tÞ ™rn; ™u ¾ƒh ™ ht¾u ‚tu ƒúñtkz™e ÂMÚtr‚ fu{ hnu ? >>292>> y™u RLÿu rðïY…™u {tÞtuo1 ‚u™e [th ƒúñníÞt ÷t„e : ‚u{tk yuf ‚tu „wÁ™e, ƒeS „tuh™e, ºteS ƒútñý™e ™u [tuÚte ƒúñðu¥tt™e. …Ae ‚u™u ™thŒS {éÞt. ‚uýu fÌtwk : su ‘‘‚tht ¼tE ðt{™S Au ‚u ¼„ðt™™tu yð‚th Au, {txu ‚u™tu ‚wk ytþhtu fh.’’ …Ae RLÿu ðt{™S™tu r™ùÞ fÞtu,o ‚uýu fhe™u ƒúñníÞt x¤e „E. yux÷wk ðt{™S™tu ytþhtu fhðtÚte ft{ ÚtÞwk. {txu ytþhtu {tuxe ðt‚ Au. >>293>> fturx ‚… fhe™u, fturx s… fhe™u, fturx ðú‚ fhe™u, fturx Œt™ fhe™u, fturx Þ¿t fhe™u …ý su ¼„ðt™™u y™u ËtÄw™u …t{ðt n‚t ‚u yts yt…ý™u {éÞt Au. >>294>> y™u ËíËk„ ÚttÞ ‚u™u ‚tuu Œw:¾ hnu ™rn. ‚u ËíËk„ þwk ? su ytí{t ™u …h{tí{t yu ƒu s Au. >>295>> r™hk‚h {t¤t Vuhðu ‚u fh‚tk …ý Ë{sý yrÄf Au; {txu {wÏÞ yu ðt‚ ht¾ðe. >>296>> y™u ¼„ðt™™e {qŠ‚™u ®[‚t{rý fne Au. ‚u yu{ Ë{òýwk Au fu ™Úte ? yu «§™tu W¥th fÞtuo su ®[‚t{rý ‚tu ¾he, …ý ƒt¤f™t ntÚt{tk Au. >>297>> y™u MðY…r™ct Au ™u {rn{t Au yu ‚tu ðh™u Xuftýu Au ™u ƒeòk ËtÄ™ ‚tu ò™™u Xuftýu Au. ™u ð¤e Ë{sý Au yu ‚tu ƒËu ƒ¾‚rhÞt™u2 Xuftýu Au; ™u rð»tÞ Au yu ‚tu yuf ƒthðrxÞt™u Xuftýu Au. >>298>> 1. ELÿu rðïY…™u {tÞtuo : íð»xt …wºt rðïY… Œuð„whw y™u htßÞ …whturn‚ ‚hefu r™Þwõ‚ ÚtÞu÷tu n‚tu A‚t ‚u™wk {tuËt¤ ŒiíÞfw¤{tk ntuðtÚte, ELÿu Þ¿t fÞtuo íÞthu rðïY… Aw…e he‚u ŒiíÞtu™u nrð»ÞtL™ yt…‚tu. yt f…x ¾wÕ÷wk …ze s‚tk fwr…‚ ELÿyu ‚u™t ºtý {M‚f ft…e ™tkÏÞt.(¼t„ð‚-9/9/4) 2. ÷tu¾kz™wk fð[ …nuh‚t Ëir™ftu.


58

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u Ëí…wÁ»t™u ËkƒkÄu fhe™u Sð™u su ËkMfth ÚttÞ Au ‚u yuf sL{u, ƒu sL{u …ý ¼„ðt™™t Ät{™u …{tzu yuðtu «„x™tu «‚t… Au. ‚u™e rðrf‚ su: yu™wk Œþo™ ÚttÞ, yu™tu „wý ÷u, yu™tu …ût ÷u, yu yt„¤ ntÚt òuz,u ð¤e ËtÄw ƒnw Ëtht Au yu{ ƒtu÷u ™u yu™u yL™s¤ yt…u, RíÞtrŒf ËkƒkÄ ÚttÞ; ð¤e su Ítz ‚¤u ƒuËu, ð¤e su Ítz™wk V¤ s{u, ð¤e su Ztuh™wk ŒqÄ - Œnª s{u, RíÞtrŒf y™k‚ «fthu Sð™u ËkƒkÄ ÚttÞ; ‚tu ‚u Ëðuo ¼„ðt™™t Ät{™u …t{u yuðtu «„x™tu ËkƒkÄ ƒ¤ðt™ Au. y™u …htuût™t ËkMfth™wk V¤ ÚttÞ su ¾tðt {¤u, Œunu Ëtòu hnu, ÷tuf{tk ytƒÁ ðÄu, ™u Ä{o hnu, yu …htuût™t ytþht™wk V¤ Au. >>299>> rð»tÞ{tk ‚tu ðihtx, «Ät™…wÁ»t ™u «f]r‚…wÁ»t ËwÄe Ëðuo „tuÚttk ¾tÞ Au, …ý yûthÄt{{tk rð»tÞ ™Úte. >>300>> y™u yt…ýu ‚tu yûthÄt{{tk òðwk Au yuðtu ËkfÕ… ht¾ðtu.>>301>> y™u yt ðt‚tu ‚tu su™t ¼qkzt ytþÞ nþu ‚u™u …ý Œtƒe ŒE™u W…h ™ef¤u yuðe Au. >>302>> yt ÷tuf{tk yûth™wk Ëw¾ ‚u þwk ? su þw¼ ËkfÕ… ÚttÞ ™u yk‚h{tk Ëw¾ ðíÞto fhu yu s. ™u s{…whe™t suðwk Œw:¾ ‚u þwk su yk‚h{tk ¼qkzt ½tx ÚttÞ ™u …ezt ÚttÞ yu s. >>303>> fturx fÕ… ÚtÞtk ¼„ðt™ ¾tðt yt…u Au ‚tu …ý Sð™u ¾ƒh ™ {¤u yu y¿tt™ Au; ‚u {nthts fnu‚t su, ‘‘y{™u yL™Œt‚t ‚tu òýòu ðÄthu {rn{t ‚tu ‚u …Ae.’’ >>304>> «Út{ «fhý™wk ºtuËX{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u {rn{t™e ðt‚ ƒnw fhe su, yt{tk fÌtwk Au yu{ Ë{òÞ ™rn ‚uÚte Sð Œqƒ¤tu hnu; …ý ¼„ðt™™u «‚t…u ft{, ÷tu¼, MðtŒ, M™un ™u {t™ ‚u Ë{wÿ suðt Au

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

59

…ý „tÞ™t …„÷t suðt ÚtE òþu. {txu ytðtu {rn{t Au ‚u ËtÁ ftuE rŒðË Sð{tk Œwƒo¤…ýwk ytððt Œuðwk ™rn, ™u ÷û{e ™u ¼„ðt™ ‚tu yt…ýe Ëuðt{tk Au. fu{ su {tƒt… ‚tu Atufht™e Ëuðt{tk s ntuÞ. ™u yt…ýu ‚tu fheyu ‚u ÚttÞ, …ý òýe™u Œƒtðe htÏÞwk Au. ™u yt «t ‚tu {tuxt Rïh™u …ý Œw÷o¼ Au. >>305>> y™u yûthÄt{{tk fu{ Ëw¾ Au ? su su{ htò™tu Atufhtu „{u ‚u{ Vh‚tu Vhu …ý hts™tu Äýe Au; yu{ Ëw¾ Au. ™u fux÷tf {wõ‚ ‚tu r™ŠðfÕ……ýu òuztE hÌtt Au ™u fux÷tf {wõ‚ ‚tu ðt‚tu, {rn{t fnu Au ™u Ëtk¼¤u Au; su{ ynª Au ‚u{s íÞtk Au yu{tk ÷„thu1 …ý Vuh ™Úte. >>306>> yt…ýt{tk rð»tÞ™e yhwr[ ‚tu r™»fw¤t™kŒ Mðt{e, f]…t™kŒ Mðt{e, {tðtu ¼õ‚ ‚Útt hýAtuzS W™tðt¤t yuðt ½ýtf™u nþu; ™u ƒtfe ‚tu yt…ýwk Ä{uo fhe™u þtu¼u Au. ™u {tuût™wk fthý ‚tu ¼„ðt™™e r™ct Au.>>307>> y™u ¼„ðt™u su su r™hBÞwk Au ‚u ‚u{ s ÚttÞ Au. ‚u ¼„ðt™u r™hBÞw2k Au ‚u fk[™ ™u Mºte{tk Ënw ðÄw ‚ýtÞ Au ™u {™w»Þ™u {iÚtw™™tu r™Þ{ ™Úte ™u …þw-…ûte™u Au; yu ytrŒf y™uf f¤ [ztðe {qfe Au ‚u ‚u{ s ÚttÞ Au.>>308>> ftrhÞtýe™wk Ët‚{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ðt‚ fhe su, r™ùÞ Au yu s ytíÞkr‚f fÕÞtý Au; ™u r™ùÞ Au yu s rËØŒþt Au, ™u Œu¾ðt™wk fÌtwk Au ‚u …ý ¿tt™u Ërn‚ òýðwk ‚u™u s fnu Au; ™u ‚u rð™t ‚tu Œu¾tÞ Au ‚tu …ý LÞq™ Au. ™u rð»tÞ ¾tuxt fhðt yu ‚tu ËtkÏÞ Ë{sðwk. ™u ‘yuf ¼„ðt™ ¼tËu’ yu{ fÌtwk Au, ‚u …ý r™ŠðfÕ… r™ùÞY…u ¼tËu.>>309>> 1. Úttuztu, ÷uþ. 2. r™{toý fÞwo.


60

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u ftuEf ðt‚™e ®[‚t ytðu ‚tu ¼„ðt™™u {tÚtu ™t¾e Œuðe; ™u yt…ýu ‚tu ƒr¤Þt ™rn ™u yu ‚tu ƒr¤Þt ‚u yu™u hûtt fh‚tk ytðzu; su{ «nT÷tŒ™e hûtt fhe ‚u{ y™uf «fthu hûtt fhu. >>310>> y™u ËtÄw™tu ™u ËtÄw™t Ë{t„{™tu {rn{t ƒnw fÌttu; ™u ƒtuÕÞt su nðu yuÚte yt½e ðt‚ ™rn [t÷u. ™u su{ ¼„ðt™™t „wý™tu …ý …th ™ ytðu ‚u{ Ëk‚™t „wý™tu …ý …th ™rn. yu{ fne™u ‚u W…h „wÁ™wk yk„ ƒtu÷tÔÞwk ™u …tu‚u …ý ¼u¤t ƒtuÕÞt.>>311>> yt…ýu ‚tu Ëtu-ƒËtu {týË™u …tk¾{tk ÷E™u Qze sEyu yuðt Aeyu; ™u ‚u fh‚tk ƒúñtkz yt¾t™t Sð™u ÷E™u Qze sEyu yuðt Aeyu; ™u ‚u fh‚tk y™k‚ fturx ƒúñtkz™u …ý ÷E sEyu yuðt Aeyu; …ý yuðwk {™tÞ ™rn; ‚u þtÚte su {™w»Þtf]r‚ Au. >>312>> y™u Sð™e yð¤tE ‚u þwk fneyu ! Sð ‚u Sð s. ‚u fÌtwk Au su, ‘Ÿx ‚tu Ëðuo yk„u ðtkf.kw ’ yuðtu Sð yð¤tu. ð¤e ÷kƒfýo suðtu Sð ‚u™wk …ý ¼„ðt™™u ËtÁk fhðwk Au. >>313>> yk‚h{tk xtZwk ntuÞ ™u ftuEf ð[™ {thu ‚tu ¼zftu ÚttÞ ‚u Ë{tÄt™ fhðt™tu W…tÞ ‚tu ¿tt™ Au. >>314>> y™u ¼„ðt™™tu ™u {tuxt ËtÄw™tu r™ùÞ su™u ÚtÞtu ntuÞ ‚u …tu‚t™u …qýoft{ {t™u; ™u ‚u™u ƒeò™t Ëk„™e y…uûtt ™ hnu. ‚u{tk áütk‚ su, su™t ½h{tk Ëtu fhtuz {ý Œtýt ntuÞ ‚Útt Ëtu fhtuz Yr…Þt ntuÞ ‚u™u ft¤ …zu, ‚tu…ý {hðt™e ƒef ™ ÷t„u. ð¤e ƒeswk áütk‚ su, ƒu nòh ƒ¾‚rhÞt ¼u¤t ntuÞ ‚u™u ÷qkxtðt™e ƒef ™ ÷t„u; ‚u{s {rn{t Ërn‚ r™ùÞðt¤t™u ƒef ™rn. >>315>> y™u …]Úðe™wk hts fhu ™u ™ ƒkÄtÞ; òu ¿tt™ ÚttÞ ‚tu. ™u ‚u rð™t ‚tu ð™{tk sE™u hnu ‚tu íÞtk …ý ¼h‚S™e …uXu ƒkÄtÞ. {txu ¿tt™ ©uc Au. >>316>>

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

61

y™u ™t™wk AtufÁk ntuÞ ‚u™u ¼Þ ytðu, ‚tu …tu‚t™tk {tð‚h™u ftuxu ƒtÍe …zu. ‚u{s yt…ýu nhftuE Œw:¾ ytðu ‚tu ¼„ðt™™wk ¼s™ fhðwk; M‚wr‚ fhðe; ‚u ¼„ðt™ hûtt fhu. >>317>> y™u y{thtu {‚ ‚tu y™uf «fth™e r¢Þt fhtðeyu …ý r¢ÞtY… Úttðt ŒEyu ™rn ™u ‚u{tk ƒkÄtðt ŒEyu ™rn; ™u ‚u™tu r™»tuÄ fÞto fheyu. ™u ƒeò r¢Þt fhtðu ‚u ‚tu ‚u{tk òuze rŒÞu, ‚u r¢ÞtY… ÚtE™u r¢Þt fhu; ™u r¢Þt{tkÚte r™ð]Â¥t …t{u ‚tu …ý ‚u™t {™Ëqƒt fhu. ™u y{thtu {‚ yuðtu su, r¢Þt fhtððt{tk …ý r¢ÞtY… ™ Úttðwk ™u r¢Þt {qfe™u …ý ‚u™t {™Ëqƒt ™ fhðt. ™u ÔÞðnth ytÔÞtu ‚u r¢Þt …ý fhðe …zu, ‚uýu fhe™u s …qýo…ýwk {t™ðwk ™rn. >>318>> «Út{ ËtÄ™tft¤{tk ‚tu …qÁk ¿tt™ ÚttÞ ™rn íÞtk ËwÄe ËíËk„™wk Ëw¾ ytðu ™rn; ‚u fu™e …uXu ? ‚tu su{ «Út{ Úttuztu ðhËtŒ ðhËu íÞthu ™Œe{tk ™ðwk- sq™wk …týe ¼u¤wk ÚttÞ, ‚u …Ae ßÞthu ½ýtu ðhËtŒ ÚttÞ íÞthu Ëðuo ™ðwk …týe ÚttÞ; ‚u{ ƒnw Ë{t„{ fh‚tk fh‚tk ËíËk„™wk Ëw¾ ytðu Au.>>319>> ftuE™u ¼„ðt™ «Ät™ ntuÞ ™u ftuE™u ÔÞðnth «Ät™ ntuÞ yu ƒu ƒhtuƒh õÞtkÚte {¤þu ? {txu yt ðt‚ …ý òýe ht¾ðe. >>320>> y™u yts rŒ™ ËwÄe ‚tu fth¾t™tk fhtÔÞtk ™u nðu ‚tu ¿tt™ Œuðwk Au ‚u Vhu s ™rn. ™u ð¤e fÌtwk su, Ëðuo™tk Ëw¾ òuðtk ™u Ëðuo™tk Y… òýðtk; ™u yuf ¼„ðt™ rð™t ƒeò{tk {t÷ ™rn yuðwk ¿tt™ þe¾ðwk. ™u ð¤e fnu fu r„h™th suðztu ft{, {uÁ suðzwk {t™ ™u ÷tuft÷tuf suðze ðtË™t yu Ëðuo™t {q¤ W¾tze ™t¾ðtk Au yuðwk ¿tt™ yt…ðwk Au. >>321>> y™u yt…ýt Œun{tk Sð ¼u¤tu ftuxt™fturx ËqÞo™tu «ftþ Au …ý ‚u n{ýtk òu Œu¾tÞ ‚tu ftuE™e „ý‚he ™ hnu. yu{ {rn{t fÌttu. >>322>>


62

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e suðt ËtÄw ðt‚ fhu, ‚u ƒu nòh {týËtu™e ˼t ƒuXe ntuÞ ‚u Ënw™t ËkfÕ…™t W¥th Útt‚t òÞ, yu{ {nthts™t ËtÄw ‚tu òýu ™u ðt‚ fhu. >>323>> y™u {nthts™tu {‚ ‚tu fÚtt, fe‚o™, ðt‚to, æÞt™ yu s fhtððwk Au. ™u {týË™u ‚tu Mð¼tð …ze „Þt ‚u ƒeswk fÞto rð™t hnuðtÞ ™rn; íÞthu nðu yt…ýu þwk fheyu ? ™u ytðtu Þtu„ Au ‚u{tk ™rn Ë{òÞ ™u Mð¼tð {qfe™u {tuxt ËtÚtu ™rn òuztÞ ‚tu ‚u {tuztu Ät{{tk òþu; yu{tk ftkE ¼„ðt™™u W‚t𤠙Úte. ™u yt fth¾t™tk ‚tu ŒntzuŒntzu ðÄ‚tk òþu. >>324>> y™u yt ËtÄw suðt Au yuðt sýtÞ, ‚tu ‚u™u {qfe™u Auxu ¾ËtÞ ™rn; ™u ftkEf [{ífth sýtðu, ‚tu ‚tu ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e™e …uXu ƒtkÄe ¾t™tk ÚttÞ; {txu ftkE ™Úte Œu¾tz‚tk ‚u …ý Xef Au. >>325>> y™u ‘‘ÔÞðnthuý ËtÄw’’ ‚u yuf ƒeò™u ÔÞðnth …zâtÚte ËtÄw‚t™e ¾ƒh …zu Au; …ý ‚u rð™t ËtÄw…ýwk sýt‚wk ™Úte. >>326>> y™u yts ‚tu {tuxt™tu ËkƒkÄ Au ‚u Ëw¾ ð‚uo Au; …ý Œuþft¤u ‚tu ytðtu Þtu„ ™ hnu ‚tu …ý Ëw¾ hnu yuðtu þtu W…tÞ Au ? yu «§™tu W¥th fÞtuo su {tuxt™t „wý, rð¼qr‚, yiïÞo, «‚t…, „k¼eh…ýwk, Äehs…ýwk yu ytrŒf {tuxt™t {rn{t™tu rð[th fheyu ™u {tuxt niÞt{tk MVwhu ‚uýu fhe™u Ëw¾ ð‚uo. >>327>> y™u yt Sð™u ftuE Œntztu ½z…ý ytð‚wk nþu fu ™rn ? yu{ fne™u ð¤e fÌtwk su, Sð™u ¿tt™ ÚttÞ íÞthu ½z…ý ytðu …ý ‚u rð™t ‚tu ½z…ý ytðu ™rn. >>328>> y™u ¼„ðt™™u yÚtuo yt…ýu su su fÞwO Au ™u fheyu Aeyu ‚u Ëðuo òýu Au. ™u su™u ¾tu¤u {tÚtwk {qõÞwk Au ‚u hûtt fhþu; ™u yt…ýwk ‚tu ¼„ðt™ ƒnw {t™e ÷u Au. >>329>>

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

63

y™u ¿tt™e™u ¼„ðt™u …tu‚t™tu ytí{t fÌttu Au ‚u WØð ¿tt™e. ™u «u{e™wk ¼„ðt™ ht¾u ‚tu ¾ht, …ý ¿tt™ rð™t yÄqÁk. ™u ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e™u ‚hË ÷t„e, ‚uÚte {nthts™u ‚hË Ae…u ™rn; …Ae ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e™u …týe …tÞwk, íÞthu {nthts™u ‚hË Ae…e. ‚tu …ý {nthts™tu {‚ ‘çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ’ {t™ðwk yu{ Au. >>330>> y™u …wÁ»t™u Mºte™t suðwk nu‚ ¼„ðt™{tk ÚttÞ ™rn; yu™u ‚tu ¿tt™u fhe™u nu‚ ÚttÞ; ™u ‘f]…t™kŒ Mðt{e ™u r™»fw¤t™kŒ Mðt{e™wk nu‚ Mºte™t suðwk’ yu{ {nthts fnu‚tk. >>331>> y™u sz¼h‚ yt ÷tuf™t ÔÞðnth{tk òuztýt ™rn. ‚u þt ËtÁ ? su …h{uïh ¼sðt{tk ƒkÄ™ ÚttÞ ‚u ËtÁ „tkzt fnuðtýt. ™u ƒeò yt ÷tuf{tk ÷E {kzu ‚u™u {týË ztÌtt fnu Au; …ý …h{uïh ¼sðt™t {t„o{tk yu ztÌtt ™Úte. >>332>> y™u ¼„ðt™™e fÚtt ‚tu fuðe Au ? ‚u [turfÞt‚ ytðe™u fnu su ò„tu ò„tu, …Ae ò„u ‚uÚte [tuh™tu ¼Þ x¤e òÞ ‚u{ fÚtt yuðe Au. >>333>> rþûtt…ºte™tu AuÕ÷tu &÷tuf r™íÞu ƒtu÷u Au ‚u{tk fÌtwk Au su– çÝ…æçŸæ„æÝæ¢ ¨Ü Hæç„ãü‹„æ ¨{}æü|æQ ïڱݢ ç±{æ„æ J Îæ„æ ¨é¶æÝæ¢ }æݨï猨„æÝæ¢ „Ýæï„é Üë c‡ææïùç¶H}æ¢xæH¢ Ý: JJ …tu‚t™t ytr©‚ su ¼õ‚s™ ‚u{™e Ë{„ú …ezt™t ™tþ fh™tht yuðt ™u Ä{uo Ërn‚ su ¼Âõ‚ ‚u™e hûtt™t fh™tht ™u …tu‚t™t ¼õ‚s™™u {™ðtkrA‚ Ëw¾™t yt…™tht yuðt su ¼„ðt™ ‚u y{tht Ë{„ú {k„¤™u rðM‚thtu. >>334>> yuf hwr[ðt¤t ƒu s ntuEyu ‚tu nòhtu ™u ÷t¾tu Aeyu; ™u ‚u rð™t nòhtu ™u ÷t¾tu ntuEyu ‚tu …ý yuf÷t s Aeyu yu{ Ë{sðwk. >>335>>


64

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.1

y™u ¼„ðt™™u …tu‚t™t ¼õ‚™u {the-fqxe™u …ý ƒúñY… fhðt Au. >>336>> y™u þt†{tk fÌtwk Au su, ‘‘Ÿæï²æ¢ç¨ Ïæãéç±ÍÝæçÝ’’ ™u ÷tuf{tk fnu Au su, ‘Ëtht ft{{tk Ëtu rðΙ.’ {txu …h{uïh ¼sðt{tk ™u …h{uïh™wk MðY… Ë{sðt{tk ƒnw yk‚htÞ Au; ‚u yk‚htÞ™u ytu¤¾e™u ‚uÚte {wftE™u ƒnw ¾…ðt¤tu ntuÞ ‚u …h{uïh ËL{w¾ [t÷u, ™efh [÷tÞ yuðwk ™Úte; fu{ su yt ÷tuf{tk y™uf yk‚htÞ Au. >>337>> y™u …qðo™tu ËkMfth yuðwk fnuðtÞ Au, ‚u …qðo™tu ËkMfth ‚u …qðosL{™wk fhu÷wk ntuÞ ‚u™u fnuðtÞ; …ý yu{ ™ Ë{sðwk. íÞthu …qðuo™tu ËkMfth ‚u þwk ? su yts su r¢Þt fheyu ‚u ytð‚eft÷u …qðuo fnuðtÞ; yu{ Ë{sðwk. {txu yt…ýu {tuxt™tu Ë{t„{ ÚtÞtu ‚u yts yt…ýu ½ýwk …qðo ÚtÞwk. >>338>> y™u yt fe‚o™{tk fÌtwk Au yu ðt‚ r™hk‚h Ëk¼the ht¾ðe :su :– ‘‘WÄtu ! Ëk‚ Ëw¾e hnu ËkËth{U, htò ƒe Œw:r¾Þt hkf ƒe Œw:r¾Þt; Ä™…r‚ Œw:r¾‚ rðfth{U, rƒ™t rððuf ¼u¾ ˃ Œw:r¾Þt, sqXt ‚™ ynkfth{U-WÄtu !’’ {txu Ë{sýðt¤t™u Ëk‚ fnu Au. ‚u ykƒhe»t, «nT÷tŒ ™u s™ftrŒf htò n‚t, …ý ‚u ËtÄw fnuðtÞ Au yu{ Ë{sðwk. >>339>> ¿tt™ ¿tt™{tk …ý ½ýt ¼uŒ Au. fu™e …uXu ? su yuf „wsht‚™wk ½tuzkw ‚u™e Ët{e ÷tfze W„t{eyu ‚tu ¼t„e òÞ, ™u yuf ‚tu ftrXÞtðtz™wk …¤tuxu÷w1 ½tuzwk ntuÞ ‚u ‚tu ‚hðthtu, ƒhAeytu, ƒkŒqftu™tu ðhËtŒ Út‚tu ntuÞ ‚u{tk …ý Ët{wk [t÷u. yu he‚u ¿tt™ ¿tt™{tk ¼uŒ Au. >>340>> y™u yt„¤ su ¼õ‚ ÚtE „Þt ‚u ftuE™e yts ËíËk„{tk W…{t ŒuðtÞ ™rn; fu{ su yt„¤ ÚtÞt ‚u ftuE yûthÄt{™t r™ðtËe ™Úte; ™u yts ‚tu …wÁ»ttu¥t{™t ytr©‚ Au ‚u Ëðuo yûthÄt{™t yrÄfthe Au. >>341>> 1. ‚t÷e{ yt…u÷wk ½tuzwk.

«.1

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

65

y™u fÚtt fhu, fe‚o™ fhu, ™u ðt‚tu fhu; …ý ‘yt Œun nwk ™rn’ yu{ {t™u ™rn. {txu ytX …ntuh ¼s™ fhðwk su, nwk Œun ™rn ™u Œun{tk hÌttu yuðtu su nwk ‚u ytí{t Awk, ƒúñ Awk, yûth Awk. ™u {thu rð»tu …h{tí{t …hƒúñ …wÁ»ttu¥t{ «„x «{tý y¾kz hÌtt Au. ‚u fuðt Au ‚tu Ëðo yð‚th™t yð‚the Au, Ëðo fthý™t fthý Au, ™u Ëðo Útfe …h Au; ‚u «„x «{tý yt {™u {éÞt Au. yt ðt‚{tk ËtkÏÞ ™u Þtu„ ƒuÞ ytðe hÌtt. >>342>> Rr‚©e Ënò™kŒ Mðt{e™t rþ»Þ „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{eyu fhu÷e ðt‚tu{tk ¼„ðt™™tu ‚Útt Ëk‚™tu {rn{t fÌttu yu ™t{u

«Út{ «fhý Ë{tÂ. •••


66

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

ú JJ ±ëœææH²ï ¨ |æxæ±æÝì …²„èã ¨æÿææ„ì JJ «fhý ƒeswk ©e¼„ðt™™tu r™ùÞ ‚Útt {tntíBÞ™wk {wÏÞ…ýwk ©e ÄtuhtS{tk ÷t÷ðz nuXu {nthtsu yuftŒþe™tu {ntuíËð fÞtuo, ‚u Ë{Þ™u rð»tu {nthtsu …tu‚t™tu «‚t… Ënw™u sýtðe™u …tu‚t™tu Ëðtuo…he r™ùÞ fhtÔÞtu. …Ae ytí{t™kŒ Mðt{eyu {nthts™u fÌtwk su, ‘‘ËíËk„ ƒnw ÚtÞtu.’’ íÞthu {nthtsu fÌtwk su, ‘yuf yuf ËtÄw ðtkË1u ÷t¾tu {™w»Þ Vhu íÞthu ËíËk„ ÚtÞtu yu{ òýðwk.’ yu{ fne™u fÌtwk su, ‘‘y{u ‚tu Ëtu fhtuz {™ðthtu ÷E™u ytÔÞt Aeyu; yux÷t Sð™tu WØth fhðtu Au. ‚u «Út{ ‚tu ®[‚t{rýytu ¼heþw,k …Ae …thË{rýytu ¼heþw,k …Ae neht, …Ae {tu‚e, …Ae Œt„e™t, …Ae Ëtu™t{ntuhtu, …Ae ht¤,2 …Ae Yr…Þt, ™u …Ae AuÕ÷e ƒtfe „thtu, yu «fthu …qhýe fhðe Au.’’ yuðe he‚u {wõ‚tu™t y™k‚ «fth™t ¼uŒ Au ™u fÕÞtý …ý y™k‚ «fth™tk Au.yuðe he‚u ƒnw ðt‚to fhe. >>1>> …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe : su yuf rŒðË {nthts ™{oŒt{tk ™tne™u æÞt™ fhðt ƒuXt ‚u QXu ™rn. …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu ntÚt òuze™u ƒu ºtý ðth fÌtwk: ‘su, xe{ý3 ‚tu fhðtk Au, …ý y{thu ‚tu ðt‚ fhðe Au.’ …Ae Mðt{eyu fÌtwk su, ‘nu {nthts ! ‚{u ðt‚ fhtu’ …Ae {nthts ƒtuÕÞt su, ‘yt …[tË fhtuz Þtus™ …]Úðe Au, ‚uÚte Œþ„ýwk s¤ Au, ‚uÚte Œþ„ýwk ‚us Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ðtÞw Au, ‚uÚte Œþ„ýtu 1. …tA¤. 2. sw™t Ë{Þ{tk ytX Yr…Þt™e ®f{‚™tu yuf [tkŒe™tu ËwkŒh rˬtu; …tuxwo„eÍ ÷tuftu™wk ‚íft÷e™ [÷ýe ™týwk. 3. {wËtVhe ŒhBÞt™ ËtÚtu ÷eÄu÷ s{ðt™wk ¼t‚wk, ™tM‚tu.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

67

ytftþ Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ynkfth Au, ‚uÚte Œþ„ýwk {n¥t¥ð Au, ‚uÚte Œþ„ýt «Ät™…wÁ»t Au, ‚uÚte y™k‚„ýe «f]r‚ Au, ‚uÚte y™k‚„ýtu …wÁ»t Au, ™u ‚uÚte y™k‚„ýwk …h yûthÄt{ Au ™u ‚u Ät{™u rð»tu hnu™tht su y™k‚ fturx {wõ‚ Au, ‚u{™u …wÁ»ttu¥t{™tu ËkƒkÄ Au ƒeò™u ™Úte; fux÷tf™u ‚tu RLÿtrŒf™tu ËkƒkÄ Au; ™u fux÷tf™u ‚tu ƒúñtrŒf™tu ËkƒkÄ Au; ™u fux÷tf™u ‚tu ðihtxtrŒf™tu ËkƒkÄ Au; fux÷tf™u ‚tu «Ät™ …wÁ»ttrŒf™tu ËkƒkÄ Au; ™u fux÷tf™u ‚tu «f]r‚…wÁ»ttrŒf™tu ËkƒkÄ Au; …ý …wÁ»ttu¥t{™tu ™Úte. íÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘ytnª ftuE™u …wÁ»ttu¥t{™tu ËkƒkÄ ntuÞ ‚tu ?’ íÞthu {nthtsu fÌtwk su, ‘yux÷e s ðt‚ Ë{sðt™e Au; fu{ su yûth™t {wõ‚™u …wÁ»ttu¥t{™tu ËkƒkÄ fu ‚{thu Au ; …ý ƒeò yðtk ‚ h 1 ftu E ™u ™Úte.’ yu ð e he‚u …tu ‚ t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™t «‚t…™e ½ýef ðt‚ fhe.2 ‚u{tkÚte yt ‚tu rŒþ{tºt ÷¾e Au. >>2>> …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ‘‘{wõ‚t™kŒ Mðt{e™u {nthtsu …qAâwk su,‘‘y{u su su Ät{{tk sEyu Aeyu ‚u ‚u Ät{{tk ‚{thtk ƒnw ð¾tý ÚttÞ Au; ‚u ‚{tht{tk yuðe þe {tux… Au ‚u Ëðuo ‚{thtk ð¾tý fhu Au ?’ yu{ fne™u ƒtuÕÞt su ‘yt ‚qkƒze Vqxe òÞ ‚tu ËtS fh‚tk ytðzu ?’ íÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su,‘‘™t {nthts’ íÞthu {nthtsu fÌtwk su, ‘‘‚{u ‚{the {tux…™u òý‚t ™Úte.’’ yu{ fne™u ƒtuÕÞtk su, ‘ÕÞtu y{u s fneyu’ yu{ fne™u fÌtwk su, ‘‘yt …[tË fturx Þtus™ …]Úðe Au; ‚uÚte Œþ„ýwk s¤ Au; ‚uÚte Œþ„ýwk ‚us Au; ‚uÚte Œþ„ýtu ðtÞw Au; ‚uÚte Œþ„ýtu ytftþ Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ynkfth Au, ‚uÚte Œþ„ýwk {n¥t¥ð Au, ‚uÚte Œþ„ýt «Ät™…wÁ»t Au, ‚uÚte y™k‚„ýt «f]r‚…wÁ»t Au ™u ‚u «f]r‚…wÁ»t Útfe …h yûthÄt{ Au; ‚u Ät{{tkÚte 1. ð[{tk ytðu÷t. 2. ©enrhyu rð.Ëk. 1872{tk Äh{…whÚte ð¤‚t ™{oŒt™t ftkXu yt ðt‚ fhu÷e.


68

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

÷t¾ {ý ÷tuZt™tu „tu¤tu …z‚tu {qfeyu, ‚tu, ðtÞw™u ÷uh¾u ½Ët‚tu ½Ët‚tu …]Úðe W…h ytðu íÞthu hs ¼u¤tu hs ÚtE òÞ; yux÷wk Auxwk Au. …ý òu ytkne yÕ… suðtu Sð ntuÞ ™u ‚u™u ‚{u yu{ Äthtu: su yt Sð ytX ytðhý …th yûthÄt{{tk òÞ, ‚tu ‚íft¤ òÞ su{ sk‚hzt{tk1 ½t÷e™u …týtu V„tðe ™t¾u, yuðwk ‚{tht ftkzt™u rð»tu ƒ¤ Au; …ý ‚u™u ‚{u òý‚t ™Úte.’’yu{ fne™u fÌtwk su, ‘‘yuðe {tux… ‚{{tk ytðe Au, ‚u™wk fthý fnwk ‚u ‚{u Ëtk¼¤tu : su Ëðo Útfe …h su yûthÄt{ ‚u™u rð»tu rðhts{t™ yuðt su ¼„ðt™ ‚u™tu ‚{thu Ëtûttífth ËkƒkÄ ÚtÞtu Au.’’yuðe he‚u ½ýe ðt‚to fhe.>>3>> y™u ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ¼„ðt™™t yð‚th{tºt{tk [{ífth ‚tu [{f…týt2 suðtu Au. ‚u{tk fux÷tf {ý suðt Au; ™u fux÷tf ‚tu Œþ {ý suðtk Au; ™u fux÷tf ‚tu Ëtu {ý suðt Au; ™u fux÷tf ‚tu ÷t¾ {ý suðt Au. ‚u{tk su {ý [{f ntuÞ ‚u yt {krŒh™wk ÷tuZwk ntuÞ ‚u™u ‚týu; ™u Œþ {ý [{f ntuÞ ‚u ‚tuu yt¾t þnuh™tk ÷tuZt™u ‚týu; ™u Ëtu {ý [{f ntuÞ ‚tu yt¾t Œuþ™tk ÷tuZt™u ‚týu, ™u ÷t¾ {ý [{f ntuÞ ‚tu yt¾t …h„ýt™tk3 ÷tuZt™u ‚týu. ™u yts ‚tu ƒÄtu [{f™tu …ðo‚ ytÔÞtu Au; ™rn ‚tu ƒÄwk ƒúñtkz fu{ ‚ýtE òÞ ? yu{ ðt‚ fhe™u ƒtuÕÞt su, ‘…qðo™t yð‚th{tk suðwk yiïÞo Au, ‚u{tk ‚ux÷t Sð ‚ýtýt Au ™u yts ‚tu Ëðuo yð‚th™t yð‚the, Ëðo fthý™t fthý yuðt su …wÁ»ttu¥t{ ‚u s …ÄtÞto Au; ‚u™u òuE™u ‚tu y™k‚ Ät{™t …r‚ ™u ‚u ‚u Ät{™t {wõ‚ ‚u …tu‚t™e {qŠ‚™u rð»tu ‚ýtE „Þt ! su{ [{f™t …ðo‚™u Œu¾e™u ðntý™t ¾e÷t ‚ýtE òÞ Au ‚u{. >>4>> 1. „tuVtý, …ÚÚth y™u ZuVtk VUfðt™wk ™t™t òu‚h suðwk yuf ËtÄ™. ¾uzq‚tu …tf™e hûtt {txu …ûteytu Wztzðt W…Þtu„ fhu Au. 2. ÷tun[qkƒf, 3. ‚t÷wftu.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

69

y™u Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ðtŒe, Vq÷ðtŒe ™u „thze; 1 ‚u{tk ðtŒe ntuÞ ‚u ‚tu „heƒ Ët… ntuÞ ‚u™u Ít÷u; ™u Vq÷ðtŒe ntuÞ ‚u ‚tu ntÚt ytðu ‚tu Ít÷u, ™rn ‚tu ÷q„zt™tk Auzt™u 𤠌E™u {the ™t¾u; ™u „thze ntuÞ ‚u™e yt„¤ ‚tu „{u ‚uðtu {rýÄh ntuÞ ‚u …ý ztu÷u. yu ‚tu áütk‚. ™u rËØtk‚ ‚tu yu Au su, Œ¥ttºtuÞ ™u fr…÷ ‚u ‚tu ðtŒe™u Xuftýu Au, ‚u ‚tu {w{wûtw ntuÞ ‚u™wk fÕÞtý fhu; ™u ht{[kÿS ™u ©ef]»ý ‚u ‚tu Vq÷ðtŒe™u Xuftýu Au, ‚u ‚tu …tu‚t™wk ð[™ {t™u ‚u™wk fÕÞtý fhu; ™u ©eS {nthts ‚tu „thze™u Xuftýu Au; ‚u™e yt„¤ ‚tu Sð, Rïh, …wÁ»t ™u yûthtrŒf ‚u ntÚt òuze™u Q¼t Au.>>5>> ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ©eS {nthts™u suË„ k ¼tEyu «§ …qAâwk su, ‘‘¼„ðt™™wk fÞwO Ëðuo ÚttÞ Au ™u ‚u ¼„ðt™ hûtt fhu ‚tu þwk ™ ÚttÞ ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘hûtt ¼„ðt™ ƒnw fhu Au ™u òu hûtt ™ fh‚t ntuÞ ‚tu ft¤, f{o ™u {tÞt yu ftuE™u «¼w ¼sðt Œu yuðtk ™Úte. fu{ su {q¤{tÞt™u ftuEyu Auze ™ntu‚e ‚u™u yt…ýu Auze Au; ‚u þwk ? ‚tu ÷tsw ftZe™u2 ‚u™tu ðthkðth r‚hMfth fheyu Aeyu. ™u òu ¼„ðt™ hûtt ™ fh‚t ntuÞ, ‚tu yt fhtu3 …tze™u {the ™t¾u ™u ftk ‚tu …]Úðe Vtze™u {tkne ½t÷e Œu yuðe {tÞt ¾eS Au.’’ íÞthu …qAâwk su, ‘‘yuðe õÞtk ËwÄe hûtt fhþu ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt : su ‘‘n{ýtk hûtt fhu Au ™u …Ae ™rn fhu yu{ ™ Ë{sðwk.’’ yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ‘‘…qðo Œuþ{tkÚte …wÁ»t [tÕÞtu ytð‚tu n‚tu, ‚u™e yt„¤ ÷t¾tu ‚tz ytÔÞt ‚u™u òuE™u yuf ‚tz™u nzËu÷tu {tÞtuo; ‚u 1. ðtŒe,Vq÷ðtŒe y™u „thze = yufƒeòÚte yrÄf þÂõ‚ðt¤t {Œthe™t ™t{tu. 2. ©enrhyu …h{nkË™u fËðt {txu Vuhðu÷t 114 sux÷t rðrðÄ «fhýtu{tk ½qk½xtu ftZe™u [t÷ðt™wk yuf «fhý. hM‚u yuf {kz¤Äthe yt„¤ [t÷e™u ƒÄt™u Œtuhu; {kz¤Äthe rËðtÞ ƒÄt s ½qk½xtu ™tk¾e™u [t÷‚t. 3. Œeðt÷.


70

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

71

÷t¾tu ‚tz™u …tze™u [tÕÞtu „Þtu. ‚u{ y{u …]Úðe W…h ytðe™u ft¤, f{o, {tÞt ‚u{™u nzËu÷tu {tÞtuo Au; ‚u Q¼tk ÚtE™u Œw:¾ Œuðt™u Ë{Úto ™rn ÚttÞ yu{ ‚{thu òýðwk.’’ >>6>> ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su : ©eS {nthtsu yuf rŒðË yt™kŒ Mðt{e, {wõ‚t™kŒ Mðt{e ‚Útt MðY…t™kŒ Mðt{e; yu ºtý™u …qAâwk su, ‘‘y{u ‚{™u su su yt¿tt fheyu su yt «ð]Â¥t™e r¢Þt fhtu; íÞthu fu{ fhtu ?’’ íÞthu «Út{ yt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘su{ ‚{u fntu ‚u{ fheyu.’’ íÞth …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk : su ‘‘ÓŒÞ{tkÚte yuf ðU‚ ð]Â¥t ƒnth ftZwk íÞthu r¢Þt ÚttÞ; ™u ‚u ð]Â¥t yuf ðU‚ ƒnth ftZe ntuÞ ‚u™u ntÚt …tAe ðt¤wk íÞthu Ëw¾ ÚttÞ.’’ …Ae MðY…t™kŒ Mðt{e™u fÌtwk su, ‘‚{u fu{ fhtu ?’ íÞthu ‚u ƒtuÕÞt su, ‘su r¢Þt fhðt ™u òuðt òô, ‚tu ‚u …ŒtÚto x¤e òÞ ™u ‚{the {qŠ‚ Œu¾tÞ’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘…ŒtÚto x¤e òÞ ™u {qŠ‚ Œu¾tÞ yu Ëðuo™u {tLÞt{tk ytð‚wk ™Úte.’ íÞthu MðY…t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘su{ ‚eh{tk ÷ekƒw ¾tuMÞwk ntuÞ ™u ‚u ‚eh™u su{™wk fheyu ‚u{™wk ‚u ‚eh{tk ÷ªƒw Œu¾tÞ; ‚u{ ð]Â¥t{tk ¼„ðt™ hÌtt Au ™u ‚u ð]Â¥t™u su{™e fheyu ‚u{™e ftuhu ¼„ðt™ Œu¾tÞ Au.’ …Ae ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘ºtýu™tk yk„ swŒtk swŒtk sýtÞ Au, {txu yt™kŒ Mðt{eyu {wõ‚t™kŒ Mðt{e™tu Ë{t„{ fhðtu; ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu MðY…t™kŒ Mðt{e™tu Ë{t„{ fhðtu. yu{ fhu ‚tu yufƒeò™e fËh x¤u.’’ yu{ W¥t{ {æÞ{ ™u fr™c ¼uŒ Au. >>7>> …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, yuf rŒðË MðY…t™kŒ Mðt{e Œuþ Vhe™u ytÔÞt. ‚u™u ©eS {nthtsu …qAâwk su, ‘‘Œuþ{tk {™w»Þ fuðtk Au ?’’ íÞthu MðY…t™kŒ Mðt{e Äeht hne™u ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ! {™w»Þ ‚tu ÷e{ze fu ™e[u Œu¾t ni1 ™u ƒesu {™w»Þ ‚tu ™nª nU’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘Œuþ Vhe™u ytÔÞt ™u {™w»Þ ‚tu ŒeXtk s

™rn !’’ íÞthu Ëðuo Ëk‚u …qAâwk su, ‘‘fÕÞtý ftu™t fÞtO nþu ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘ƒeò ‚tu r™Þ{ Ähtðe™u ð‚o{t™ …¤tðu íÞthu fÕÞtý ÚttÞ;1 ™u MðY…t™kŒ Mðt{e™u ‚tu Œþo™u fhe™u fÕÞtý ÚttÞ.’’ >>8>> ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, {wõ‚t™kŒ Mðt{e ‚Útt ƒúñt™kŒ Mðt{e ‚u Œuþ{tkÚte Vhe™u ytðe™u …Ae ©eS {nthts™e …tËu ƒuXt. …Ae ©eS {nthtsu ƒúñt™kŒ Mðt{e™u …qAâwk su, ‘Œuþ{tk ËíËk„ fuðtu ÚtÞtu Au ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘‚{u ËíËk„e ÚtÞt Atu ?’’ íÞthu fÌtwk su, ‘‘y{u ‚tu ¾hu¾ht ËíËk„e ÚtÞt Aeyu, íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘‚{u ‚tu nS „wýƒwÂØðt¤t ËíËk„e ÚtÞt Atu, ™u òu ¾hu¾ht ËíËk„e ntu ‚tu fntu su, y{u õÞtk n‚t y™u õÞtkÚte ytðeyu Aeyu ? íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘™t {nthts, yuðt ËíËk„e ‚tu ™Úte ÚtÞt.’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, y{tht ¾hu¾ht ËíËk„e ‚tu „tuðÄo™¼tE ‚Útt …ðo‚¼tE ytrŒf Au; ‚u ‚tu y{™u ºtýu yðMÚtt{tk r™hk‚h Œu¾u Au. …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ! yuðt ËíËk„e fu{ ÚtðtÞ ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, yuðt ËíËk„e ‚tu, ‚tu ÚtðtÞ òu {trÞf ¼tð xt¤e™u …tu‚t™u yûthY… {t™e™u {the {qŠ‚™wk ®[‚ð™ fhtu ‚tu yuðt ËíËk„e ÚtðtÞ.’’ íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu …qAâwk su, ‘‘ nu {nthts ! f]…t fhtu ‚tu yuðt ËíËk„e ÚtðtÞ.’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘nS f]…t òuEyu Aeyu ?’ swytu™u y{u yûthÄt{{tkÚte ytknª ytÔÞt ‚u «f]r‚…wÁ»t™t ÷tuf{tk …ý ™ hÌtt, ™u «Ät™…wÁ»t™t ÷tuf{tk …ý ™ hÌtt, ™u ƒeò y™k‚ Ät{{tk™u Rïh™tk y™k‚ MÚtt™f ‚u{tk õÞtkÞ ™ hÌtt; ™u ‚{the ¼u¤t ytðe™u hÌtt; ™u nS f]…t òuEyu Aeyu ?’’ íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ! f]…t ‚tu ƒnw fhe; …ý y{thu {tÞt™wk

1. ˼t{tk ƒuXu÷t Ä{o-r™Þ{ðt¤t ¼õ‚s™tu.

1. ËkŒ¼o swytu nrh÷e÷t{]‚


72

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

ytðhý ‚u Ë{òÞ ™rn.’’ íÞthu ©eS {nthts Q¼t ÚtE™u …Auze ytuZe n‚e ‚u …z‚e {qfe™u ƒtuÕÞt su, ‘‘nðu Au {tÞt™wk ytðhý ?’’ íÞthu fÌtwk su, ‘™t {nthts.’1 >>9>> …Ae ð¤e MðY…t™kŒ Mðt{eyu ©eS {nthts™u …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! ËíËk„e ft fiËt fÕÞt™ ntu‚t ni ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘suËt fÕÞt™ {tuxt {tuxt yð‚thft ntu‚t nu ‚uËt fÕÞt™ ËíËk„eft ntu‚t ni.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘„wY Ëtnuƒ ! ‚ƒ ‚tu ƒtu‚ ƒzt fÕÞt™ ntu‚t ni !’’ >>10>> …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, „t{ òr¤Þt{tk ©eS {nthts ƒnw ðth …tuZe™u òøÞt; …Ae Ëðuo Ëk‚u …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! yts ‚tu ‚{u ƒnw ðth …tuZe hÌtt !’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘‚{u ƒnw ‚… fÞwO, ‚u y{u htS ÚtÞtk; {txu ytsu ‚tu ‚{tht ËtY y{u Ät{ òu ð t „Þt n‚t. ‚u «Út{ ‚tu y{u ƒŒrhft©{{tk „Þt, ‚u ƒŒrhft©{ðtËeyu y{the …qò yth‚e M‚wr‚ fhe™u ƒuXt; …Ae ‚u™u y{u fÌtwk su, ‘‘y{tht ËtÄw ËtÁ òÞ„t òuðt ytÔÞt Aeyu. íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{tYk Au {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu. …Ae y{™u yu{ sýtýwk su, ‘‘ytðtu ‚tu [htu‚h2 Au, fu{ su ftuXtk ƒtuhtk íÞtk …ý {¤u Au. …Ae y{u íÞtkÚte ïu‚îe…{tk „Þt ‚u íÞtk™t ðtËeyu y{™u …Ähtðe™u …qò ythr‚ M‚wr‚ fhe™u ƒuXt; …Ae y{™u ‚uýu fÌtwk su, ‘‘{nthts ! ƒnw ŒÞt fhe™u Œþo™ ŒeÄtk.’ …Ae ‚u™u y{u fÌtwk su, ‘‘y{tht ËtÄw ËtÁ òÞ„t òuðt ytkne ytÔÞt Aeyu.’’ íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{tÁk Au, ‚u ytkne ËtÄw™u ht¾tu.’’ …Ae y{™u sýtýwk su MÚtt™ ‚tu ƒnw ËtÁk …ý «¼w ¼sðt{tk Ëw¾ sýtýwk ™rn; þt {txu su ûteh Ë{wÿ3 yuf ftuhu nzwzât fhu Au. 1. yt «Ëk„ {uðtËt{tk At…hðze ™Œe™t ftkXu ƒ™u÷tu Au. nrh÷e÷t{]‚-6>15. 2. „wsht‚ htßÞ™t ytýkŒ-¾uzt rsÕ÷t™tu nt÷™tu rðM‚th. 3. ŒqÄ™tu Ët„h. (2/11)

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

73

…Ae ‚u™u òuE™u y{u [t÷e r™ËÞto ‚u ðifwkX÷tuf{tk „Þt; ‚u ðifwkXðtËe ht{[kÿS ‚uýu y{the …qò ythr‚™e M‚wr‚ fhe ™u ƒuXt. …Ae ‚u™u y{u fÌtwk su, ‘y{tht ËtÄw ËtY òÞ„t òuðt ytÔÞt Aeyu, íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{tÁk Au {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu; …Ae y{™u yu{tk ftkE ËtÁ sýtýwk ™rn; fu{su [th ¼wò ™u Mºteytu™tu «Ëk„ ‚u Xef ™rn; …Ae ‚u™u òuE™u y{u [t÷e r™ËÞto ‚u „tu÷tuf{tk „Þt; …Ae íÞtk™t ðtËe su ©ef]»ý ‚uýu y{the …qò ythr‚ M‚wr‚ fhe ™u ƒuXt.’’ …Ae ‚u{™u y{u fÌtwk su, ‘‘y{tht ËtÄw ËtÁ òÞ„t òuðt ytÔÞt Aeyu. íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{tÁk Au {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu. …Ae y{™u yu{tk …ý ftkE ËtÁk sýtýwk ™rn; fu{ su „tu…, „tu…eÞwk ‚u™u òuE™u «¼w ¼òÞ ™rn; y™u fux÷ef ò‚™tu „zƒztx; ‚u™u òuE™u y{u [t÷e ™eféÞt ‚u «f]r‚…wY»t™t ÷tuf{tk „Þt. ™u ÷tuf òuE™u ƒnw htS ÚtÞt su ytkne ËtÄw™u ht¾eyu. íÞtk ‚tu …wÁ»t ™u «f]r‚ Œu¾týtk, ‚u™u òuE™u y{u «f]r‚™u …qAâwk su, ‘‘‚wk Ätu¤e fu{ Atu ™u yu …wÁ»t ft¤tu fu{ Au ?’’ íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘‘yu …wY»t {the ËtÚtu òuztýtu ‚uýu fhe™u {tht{tk ~Þt{‚t n‚e ‚u …wÁ»t{tk „E ™u …wÁ»t{tk Y… n‚wk ‚u {tht{tk ytÔÞwk Au.’’ …Ae y{™u yu{ rð[th ÚtÞtu; su ytkne ËtÄw™u ht¾ðt ™rn, fu{ su {tÞt ft¤t fhe ™t¾u. …Ae ‚u™u òuE™u y{u [t÷e ™eféÞt ‚u yûthÄt{{tk „Þt. ‚u yûthÄt{™t {wõ‚u y{™u rŒÔÞ ®ËntË™ W…h …Ähtðe™u y{the …qò ythr‚ M‚wr‚ fhe™u ƒuXt. …Ae y{u fÌtwk su, ‘‘y{tht ËtÄw ËtÁ Ät{ òuðt ytÔÞt Aeyu.’’ íÞthu ‚u {wõ‚u fÌtwk su, ‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{thwk Au y™u y{u …ý ‚{tht s Aeyu {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu ™u Ëw¾ yt…tu. …Ae y{™u yu{ sýtýwk su yt Ät{ suðwk ftuE Ät{ ™Úte {txu ytkne ËtÄw™u ht¾ðt yu s Xef Au.’’ >>11>>


74

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

…Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, {nthts™u …wÁ»ttu¥t{ òÛÞt rð™t yûthÄt{{tk sðtÞ ™rn ™u ƒúñY… ÚtÞt rð™t {nthts™e Ëuðt{tk hnuðtÞ ™rn. íÞthu rþð÷t÷u «§ …qAâwk su, ‘‘…wÁ»ttu¥t{ fu{ òýðt ™u ƒúñY… fu{ ÚtðtÞ ? íÞthu Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘{nthts ‚tu Ëðtuo…he Au ™u Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u Ëðo fthý™t fthý Au.’’ ‚u W…h {æÞ™wk ™ð{wk ™u AuÕ÷t™wk 38{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk su, ‘‘yts ‚tu ËíËk„{tk yt[tÞo, {krŒh ™u {qŠ‚ytu ‚u Ëðtuo…he Au; ‚tu {nthts Ëðtuo…he ntuÞ ‚u{tk þwk fnuðwk ? yu ‚tu Ëðtuo…he s Au yu{ Ë{sðwk y™u ƒúñY… ‚tu yu{ ÚtðtÞ Au : su ytðt ËtÄw™u ƒúñY… òýe™u {™, f{o, ð[™u ‚u™tu Ëk„ fhu Au ‚u ƒúñY… ÚttÞ Au. ‚u W…h ðz‚t÷™wk yr„Þth{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk su, ‘‘ytðt ÚttÞ íÞthu …wÁ»ttu¥t{™e Ëuðt{tk hnuðtÞ Au. yuf nrhs™u [th …tk[ ð[™t{]‚ ðtkåÞt. ‚u ð[™t{]‚™tk ™t{ «Út{™wk 23™u, {æÞ™wk 30{wk ™u 45{wk ™u y{ŒtðtŒ™wk ƒeswk ™u ºteswk íÞthu Mðt{e ƒuXt ÚtE™u ƒtuÕÞt : su, ‘‘yt ð[™t{]‚ ‚tu òýu Ëtk¼éÞtk s ™ntu‚tk ! yu{ fne™u ƒtuÕÞt su Vuh ðtk[tu. íÞth Vuh ðtkåÞtk, íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su,‘‘yt ð[™t{]‚ Ëtk¼¤‚tk yu{ òÛÞwk su, fturx fÕ… ËwÄe yu{ fÞto rð™t Aqxftu ™Úte. ‚u yt[tÞo ntuÞ fu ¼„ðt™™tu …wºt ntuÞ fu Rïh ntuÞ fu ¼„ðt™™t ™t™t {tuxt yð‚th ntuÞ, …ý yu{ fÞto rð™t Aqxftu ™Úte; fu{ su yu …ý {nthts™tu {‚ Au. ‚u W…h {nthts™tu fnu÷tu &÷tuuf Au ‚u ƒtuÕÞt su – çÝ…æy}ææÝ¢ Ïæí r æLТ Îï ã ~æ²ç±Hÿæ‡æ}æì J ç±|ææò „ïÝ Ü „üòæ |æçv„: Üë c‡æS² ¨±üÎæ1 JJ16JJ 1. MÚtq¤, Ëqû{ y™u fthý, yu ºtý Œun Útfe rð÷ûtý yuðtu su …tu‚t™tu Sðtí{t ‚u™u rð»tu ƒúñY…™e ¼tð™t fhe™u, …Ae ‚u ƒúñY…u fhe™u ©ef]»ý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ su ‚u Ëðo ft¤™u rð»tu fhðe.(rþûtt…ºte-116)

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

75

Ïæíræ|æê„: Ðí¨‹Ýæy}ææ Ý àææï™ç„ Ý Ü æ¢ÿæç„ J ¨}æ: ¨±ïü¯é |æê„ï¯é }æÎì|æçv„¢ H|æ„ï ÐÚæ}æì1 JJ17JJ ÐçÚçÝçD„æï ù çÐ Ýñ x æé ü ‡ ²ï © œæ}æàHæï Ü HèH²æ J xæë ç ã„™ï „ æ Úæ…¯ï ü ¥æw²æÝ¢ ²Î{脱æÝì 2 JJ18JJ ¥æy}ææÚæ}æà™ }æé Ý ²æï çÝxæí ü ‹ ƒæ ¥Œ²é L R }æï J Üé ±ü ‹ y²ãñ „ é Ü è¢ |æçv„ç}會¢ | æê „ xæé ‡ ææï ãçÚ: 3 JJ19JJ yuðt yuðt ½ýtf &÷tuf ƒtu÷e™u fÌtwk su, ytðt ÚttÞ íÞthu ‚u™t ÓŒÞ{tk ¼„ðt™ y¾kz r™ðtË fhe™u hnu Au. >>12>> …Ae yuf nrhs™ Ët{wk òuE™u ƒtuuÕÞt su, ‚{thu {qŠ‚ ‚tu Au, …ý {krŒh rð™t …Ähtðþtu õÞtk ? {txu ¼„ðt™ …Ähtððt ntuÞ ‚tu yt{tk fÌtwk yuðwk {krŒh fhðt þe¾tu, ‚tu ¼„ðt™ hnu. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, yt {krŒh ËtÁ {qŠ‚Þwk ÷uðt „Þt íÞthu Ë÷txu4 fÌtwk su, ‘‘fuðe {qŠ‚ytu ftZe yt…wk ?’’ íÞthu ËtÄwyu fÌtwk su,‘‘ yt ™fþt «{týu 1. su ƒúñY… ÚtÞtu Au y™u «ËL™{™ Au yux÷u fu õ÷uþ f{torŒ Œtu»tÚte su™wk {™ f÷wr»t‚ ™Úte, y™u ftuuE™tu …ý þtuf fh‚tu ™Úte ‚u{ ftuE …ŒtÚto™u EåA‚tu ™Úte, Ëðo ¼q‚{tk su Ë{ Au, yux÷u ftuE™tu …ý ytŒh ™nª fh™thtu yÚtto‚T Ëðo ðM‚w™u ‚]ýð‚T {t™u Au ‚u …wY»t {thu rð»tu …ht¼Âõ‚™u …t{u Au; yÚtto‚T su™u ytí{t™tu ‘‘ƒúñY…u’’ Ëtûtt‚T y™w¼ð ÚtÞtu ntuÞ ‚u™u s …ht¼Âõ‚{tk yrÄfth «t ÚttÞ Au.(„e‚t) 2. nu hts»tuo ! Ë¥ðtrŒ „wý™t ftÞo¼q‚ ºtýu ŒunÚte rð÷ûtý ytí{MðY…{tk ËBÞfT r™ct™u …t{u÷tu yuðtu nwk (þwf) W¥t{&÷tuf ¼„ðt™™e ÷e÷tÚte ytfŠ»t‚ r[¥tðt¤tu ÚtE™u ©e{ŒT ¼t„ð‚ …whtýY… su ytÏÞt™ ‚u™u ¼ÛÞtu Awk. (¼t„. 2>1>9) 3. ytí{tY… y™u ht„îu»ttrŒY… „úkrÚtyu hrn‚ yuðt {wr™ytu …ý ¼„ðt™™e V¤t™wËkÄt™u hrn‚ - r™»ft{ - yuðe ¼Âõ‚ fhu Au. ‚uðt {wr™ytu …ý ¼Âõ‚ fhu yuðt ¼„ðt™{tk fthwÛÞ, ËtiþeÕÞ, ðtíËÕÞtrŒf „wýtu hÌtt Au. (¼t. 1>7>10) 4. {qŠ‚ ƒ™tð™th rþÕ…e. …ÚÚth ƒuËth™th r{Mºte.


76

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

ftZe yt…tu.’’ íÞthu Ë÷txu fÌtwk su, ‘÷t¾tu Yr…Þt™wk {krŒh ntuÞ íÞthu yuðe {qŠ‚ytu þtu¼u’ …Ae ËtÄwyu fÌtwk su, ‘{krŒh «{týu s {qŠ‚ytu ÷uðt ytÔÞt Aeyu’ íÞthu fnu su, ‘‚tu ftZe yt…wk’ …Ae Ë÷txu {qŠ‚ytu ftZe yt…eÞwk.1 ‚u{ yt…ýu ƒúñY… ÚtÞt rð™t …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ …Ähtðþwk õÞtk ? {txu …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ …Ähtððt ntuÞ ‚tu ƒúñY… Úttðwk. yu{ fne™u QXât. …Ae yuf nrhs™™wk ftkzwk Ít÷e™u [tÕÞt, …Ae ‚u™u fÌtwk : su ¾ƒhŒth ËkfÕ… fÞtuo Au ‚tu ! íÞthu ¼õ‚™t ËkfÕ… ƒkÄ ÚtE „Þt ! …Ae ‚u™u fÌtwk su, yt{ r™hk‚h hnuðtÞ ‚tu ËkþÞ„úrk Út, f{o„úkrÚt, RåAt„úkrÚt, {{íð„úkrÚt, ™u ynk„úkrÚt ytrŒf y™uf «fth™e „úkrÚtytu ™tþ …t{e òÞ Au ™u r™hk‚h ¼„ðt™{tk hnuðtÞ Au. >>13>> …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe : su «¼w ¼sðt Œun ‚tu ÄÞtuo Au, …ý …k[rð»tÞ Au ‚u Œ{½tu»t™t Œefht suðt Au; ‚u ¼„ðt™™u ðhðt Œu‚t ™Úte yuðt ¼qkzt Au. íÞthu …qAâwk su, ‘‘Yf{rýS yufðth ¼„ðt™™t „wý Ëtk¼¤e™u ƒtuÕÞt su, ‘ðYk ‚tu ¼„ðt™™u ðYk ™efh S¼ fhze™u {Yk …ý Œ{½tu»t™tu Œefhtu su rþþw…t¤ ‚u™u ™ ðYk’’ yu{ ƒtuÕÞtk, ™u yts ‚tu {nthts ™u {tuxt ËtÄw r™hk‚h fnu Au; ‚tuÞ ¼„ðt™™u {qfe™u ƒeò™u fu{ ðhtÞ Au ? íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘yt…ýu ¼„ðt™ ðhðt Œun ÄÞtuo ™Úte; ™u Yf{rýyu ‚tu ¼„ðt™™u ðhðt Œun ÄÞtuo n‚tu, ™u yt…ý™u ‚tu {nthts™tu ™u {tuxt ËtÄw™tu Þtu„ ÚtÞtu Au; ‚u n{ýtk ‚tu ¼„ðt™{tk hnuðwk fXý …zu Au. …ý …Ae ‚tu ™eËhðwk fXý …zþu; yuðtu ËíËk„™tu «‚t… Au. íÞthu …qAâwk : su yt Œun {qõÞt …Ae fuðwk Útðtþu ? íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt : su ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e ‚Útt MðY…t™kŒ Mðt{e suðt ‚tu Útðtþu; yuðtu {nthts™tu ™u {tuxt ËtÄw™tu «‚t… Au.’’>>14>> 1. yt ðt‚ ½tu½tðŒh™u …tŒh þkfh™e zuheyu fhu÷e Au.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

77

…Ae Mðt{eyu ðt‚ fhe : su suðt {nthts Au ™u suðt yt ËtÄw Au, ‚uðt òu sýtÞ ‚tu ‚u™u Ë{sðt™wk ™u fhðt™wk ftkE hnu ™rn. íÞthu …qAâwk su, ‘‘suðt {nthts Au ™u suðt ËtÄw Au ‚u™u òÛÞt ntuÞ, ‚u™e fuðe Ë{sý ntuÞ ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘²æï ±ïçœæ ²éxæÐy¨±Z Ðíy²ïÿæ‡æ ¨Îæ S±„:’’1 yu ©wr‚ ƒtu÷e™u fÌtwk: su yuðe Ë{sý ntuÞ íÞthu ¼„ðt™™u ™u {tuxt ËtÄw™u òÛÞt fnuðtÞ.’’ íÞthu ð¤e …qAâwk su, ‘‘ytðe Ë{sý ntuÞ ‚tu ¼qkzwk yt[hý fu{ ÚttÞ ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞtk su, ‘‘su™u ytðe Ë{sý ntuÞ ‚u™u ‚tu ¼qkztu ËkfÕ… …ý ™ ÚttÞ; ‚tu yt[hý ‚tu ÚttÞ s fu{ ?’ ‚u su™u sux÷wk ¼qkzwk yt[hý ÚttÞ Au ‚ux÷wk y¿tt™ Au ™u sux÷wk y¿tt™ Au ‚ux÷tu s fwËk„ ÚttÞ Au.’’ >>15>> yuf rŒðËu ðuŒtk‚e™e yt„¤ Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su, ¼„ðt™™t MðY…™u su r™htfth fnu™tht Au, ™u òý™tht Au,™u Ë‚Tþt†™t yÚto™u yð¤t fh™tht Au ‚u ‚tu y™k‚ sL{ ËwÄe ™u y™k‚ fÕ… ËwÄe ftuE MÚtt™f™u rð»tu ƒt¤tu ËtŒ fhe™u htuþu ™rn. ™u Ë‚Þw„{tk ÷t¾ ð»to ËwÄe ™u ºtu‚tÞw„{tk Œþ nòh ð»to ËwÄe ™u ît…hÞw„{tk nòh ð»to ËwÄe ™u fr¤Þw„{tk Ëtu ð»to ËwÄe yu™u „¼o{tkÚte þMºtu ft…e ft…e™u ftZþu; …ý ƒt¤tu ËtŒ2 ftZe™u htuþu ™rn; ™u yu{™u yu{ y™k‚ fÕ… ËwÄe Œw:¾™u ¼tu„ðþu …ý Ëw¾ ‚tu ™rn s ÚttÞ. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, Mðtr{™thtÞýu yt …]Úðe™u rð»tu ytðe™u …tk[ …„ htuÃÞt Au; ‚u™u ¾tuxt fhe™u Sð™wk Yzwk ÚttÞ yu{ fne Œu¾tztu ? y™u ‚u …tk[ …„ ‚u þwk ? ‚tu r™»ft{, r™÷tuo¼, r™:MðtŒ, r™:M™un ™u r™{to™; yu s …tk[ 1. yÚto :- su Sð «týe{tºt™t ytþÞ™u yuf ËtÚtu «íÞût…ýu, ftuE …ý ËtÄ™ rð™t swðu Au–òýu Au. (h[™t ©e™tÚt{wr™ - ht{t™ws Ëk«ŒtÞ) 2. ™ðò‚ ƒt¤f™wk hwŒ™. ¼„ðt™™u r™htfth {t™e™u ÿtun fh™tht …tr…c …whw»ttu sL{tusL{ „¼o{tk ¼ú]ýníÞt™tu ¼tu„ ƒ™u Au {txu.


78

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

…„ htuÃÞt ‚u™u Vuhððt™u ftuE Ë{Úto ™Úte. su{ htðý™e ˼t{tk yk„Œu …„ htuÃÞtu n‚tu,1 ‚u ftuEÚte Q…zâtu ™rn; ‚u{ y{u …ý …„ htuÃÞt Au. ‚u ftuEÚte ¾tuxt ™rn ÚttÞ. yu{ fne™u ™tðt …ÄtÞto. >>16>> …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, {nthtsu y™k‚ «fth™e ðt‚tu Sð™t {tuût™u yÚtuo «ð‚toðe Au; …ý ‚u{tk [th ðt‚tu Au ‚u ‚tu Sð™wk Sð™ Au.2 ‚u þwk ? ‚tu yuf ‚tu {nthts™e W…tË™t, ƒeS {nthts™e yt¿tt, ºteS {tuxt yuftkr‚f ËtÚtu «er‚™u [tuÚtwk ¼„ðŒe ËtÚtu ËwÓŒ…ýwk; yu [th ðt‚tu ‚tu Sð™wk Sð™ Au ‚u™u ‚tu {qfðe s ™rn. ™u òu yþw¼ Œuþ, ft¤, Ëk„, r¢Þt, þt†, {kºt ™u Œeûtt ™u Œuð‚t yu ytX yþw¼™tu Þtu„ ÚttÞ, ‚tu {nthts™u ™u ƒeò yð‚thtrŒf™u rð»tu Ë{¼tð fhtðe ™t¾u; y™u yt¿tt™u rð»tu „tiý…ýwk Œu¾tze Œu; ™u {tuxt ËtÄw™u ™u ËíËk„{tk „zƒz „tuxt ðt¤‚tu ntuÞ yu ƒuÞ™u yuf…ýu fhe {qf;u ™u ¼„ðŒe™u rð»tu Œtu»t Œu¾tze Œu. yu ŒuþtrŒf ytX ‚tu yËí…wÁ»t™u rð»tu hÌtt Au. {txu su™u Sð™wk Sð™ ht¾ðwk ntuÞ, ‚u™u ‚tu ytu¤¾e™u Sð òuzðtu. íÞthu yuf nrhs™u ntÚt òuze™u fÌtwk su, ‘‘{thu ‚tu ƒnw ƒkÄ™ ÚtÞwk Au ‚u nwk ‚tu fu{ fÁk ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘nwk ‚tu ½ýtuÞ Ëwr¾Þtu fhe {qfwk, …ý ‚u{ ‚{thtÚte ÚttÞ ™rn; ™u nwk fnwk yu{ òu ‚{u fhtu ‚tu íÞtkÚte „tkzt Úttytu íÞthu yu ðt‚ ÚttÞ; …ý ‚u rð™t ‚tu ÚttÞ s ™rn. íÞthu ð¤e …qAâwk su, ‘‘‚{u fntu ‚u{ fhu íÞthu „tkztu fu{ fnuðtÞ ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘yt ƒu sý nwk fnwk yu{ fhu Au ‚tu íÞtk ‚tu ‚u™u „tkzt òýu Au; …ý òu {nthts ™u {tuxt ËtÄw htS Au ‚tu Ëðuo htS ÚtE hÌtt Au.’’ yux÷e ðt‚ fhe™u {krŒh{tk …ÄtÞto. >>17>> 1. yk„Œu …„ htuÃÞtu : ÞwØ fÞto rð™t Ëe‚tS™u {u¤ððt htðý™u Ë{òððt ©eht{Syu ðt÷e…wºt yk„Œ™u {kºtýt {txu htðý …tËu {tuf÷u÷; íÞthu htðý™e ˼t{tk …„ ÂMÚth fhe™u yk„Œu fÌtwk, ‘‘òu {thtu …„ yuf ‚Ëw …ý nxtðe yt…u ‚tu ht{S Ëe‚t{t‚t™u nthe „Þt.’’ …ý ftuEÚte …„ Q[ftÞtu ™rn. 2. {wÏÞ.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

79

Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ËtÄw ‚tu õÞtk ytu¤¾tÞ Au ? yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ‘‘su ð»tuo AºteÞwk ¼tk„eÞwk ™u …xtht fZtÔÞt, ‚u rŒðËu yuf ËtÄwyu {™u yu{ fÌtwk: su ‘‘yt ¼s™t™kŒ Mðt{e suðt ËíËk„{tk ftuE ËtÄw ™Úte; fu{ su ƒeò™t …xtht{tkÚte ™eËÞwO …ý yu™t …xtht{tkÚte ftkEyu ™ ™eËÞwO.’’ íÞthu {U fÌtwk su, ‘‘þwk ‚tÁk f…t¤ ™eËhu ! „t{{tk õÞtkÞ {qõÞwk nþu. ™u ftkE ™ ntuÞ ‚tu ƒu …xtht ht¾ðt™wk þwk ft{ ntuÞ ? y™u ËíËk„{tk ðiŒwk1 fhe fhe™u ½ýwk …ŒtÚto ¼u„wk fÞwO n‚wk, ‚u fwËk„{tk õÞtkÞ hÌtwk, …ý ËíËk„™t ft{{tk ytÔÞwk ™Úte.’’ ‚u swytu™u yuðt™u …ý ƒnw {tuxt {tLÞt ntuÞ, {txu ËtÄw ytu¤¾tÞ ™rn. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, ‘‘«Út{ {nthtsu {kz¤ ƒkÄtÔÞt íÞthu Ëðuo ËtÄw™u fÌtwk , su ‘‘„wY „wY ntuÞ ‚u QXe™u yuf ftuh2u ƒuËtu. íÞthu sux÷t „wY n‚t ‚u Ëðuo QXe™u yuf ftuhu ƒuXt.’’ …Ae {nthtsu fÌtwk su, ‘su™u ßÞtk {¤‚wk ytðu ‚u{ ƒuËtu’ …Ae su™u su{ {¤‚wk n‚w,k ‚u{ ‚u Ëðuo ƒuXt. …Ae Mðt{e fnu, ‘‘nwk ƒúñt™kŒMðt{e …tËu hnu‚tu, ‚u QXe™u ytí{t™kŒ Mðt{e …tËu sE™u ƒuXtu. fu{ su ƒúñt™kŒ Mðt{e xtufu ™rn; ™u …tu‚u ‚tu {nt frðhts ‚u ¾tðt™wk ƒnw ytðu, ‚u swðt™ yðMÚttðt¤t™u Xef ™rn.’’ …Ae {nthtsu QXe™u ßÞtk Ëk‚™t {kz¤ ƒuXt n‚t, íÞtk ytðe™u òu‚u òu‚u ßÞtk ytí{t™kŒ Mðt{e ƒuXt n‚t, íÞtk ytðe™u {™u fÌtwk su, ‘‘‚{u ‚tu ƒúñt™kŒ Mðt{e …tËu hnu‚t ™u ?’’ …Ae {U fÌtwk : su ytí{t™kŒ Mðt{e ð]Ø ËtÄw Au ‚u™e Ëuðt™tu fh™thtu ftuE ™Úte ‚u Ëthw hÌttu Awk. …Ae {nthtsu fÌtwk su, ‘‘Xef.’’ …Ae ‚tu Ëðuo™u òuuE™u ƒtuÕÞt su, ‘‘„whw yu {q¾o Au ™u [u÷tyu {q¾o Au; fu{ su ËíËk„™t MÚtk¼ suðt Au ‚u™u ytu¤¾‚t ™Úte, ™u ytuÕÞt ®nŒwM‚t™{tk3 ÷E òÞ yuðt Au, ‚u™e …tËu sE™u hÌtt Au. 1. ðuŒf, ðiã™tu ÔÞðËtÞ. 2. yuf ƒtsw, ™tu¾wk, y÷„ 3. W¥th¼th‚.


80

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

™u „whwÞ {q¾o Au su ËtÄw™e „hs ht¾‚t ™Úte; {txu ftkEf „hs ht¾ðt þe¾tu.’’ yux÷e rþûtt fhe™u „whw „whw™tk {kz¤ ƒkÄtÔÞtk. …Ae Mðt{e fnu : su y{the «f]r‚ ‚tu yufu ËtÄw ht¾eyu yuðe ™ntu‚e, …ý {nthts™e {hS òuE™u ƒÄtÞ ËíËk„™e ¾ƒh ht¾ðe …zu Au. ™efh ‚tu {nthts™e {qŠ‚ rð™t ƒeswk ftkE òuEyu s ™rn. y™u yuf Œntztu …wM‚f ƒtkÄ‚t ntÚt{tkÚte …ze „Þwk; …tAwk ƒtkæÞwk s ™Úte; fu{ su ßÞthu …wM‚f ƒtkÄeyu íÞthu ¼„ðt™ õÞthu Ëk¼theyu ? yu{ fne™u ƒtuÕÞt : su, yuðe he‚u ƒt¤{wfwkŒt™kŒ Mðt{e fnu‚t : su ‘‘ƒeò ‚tu yt ƒu÷tk1 niÞt W…h ¾zfu Au;2 ™u ‚u™u ftuEf {wftðu ‚tu {]íÞw ÚttÞ Au. ™u yt…ýu ‚tu ƒnth s ¾zfðtk Au ™u niÞt{tk ‚tu {nthts™u ht¾ðt’’ yu ðt‚tu yuftkr‚f™e Au. >>18>> Mðt{eyu ðt‚ fhe : su, ƒesu Sð õÞtkÞ yxf‚tu ™Úte; ™u {nthts™u …wÁ»ttu¥t{ fnuðt ‚u{tk yxfu Au. …Ae h½wðehS {nthtsu «§ …qAâwk su, ‘‘{nthts™t [rhºt ŒeXtk Ëtk¼éÞtk ntuÞ, ‚tuÞu fnu‚tk÷¾‚tk yxfu Au fu{ ?’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt, su, yuf ½tuzt™tu MðÙ{tk …„ ¼tkøÞtu. ‚u ßÞthu òøÞtu íÞthu ‚tu¤e™u Q¼tu, …ý …„ {tkzu ™rn. …Ae ðiã™u Œu¾tzâtu, íÞthu ðiãu fÌtwk su, ‘‘yt ½tuzt™tu …„ ¼tkøÞtu ™Úte, ‚u{ ftkE {tkŒtu ÚtÞtu ™Úte, yu™u ‚tu MðÙ ÚtÞwk Au ‚u …„ ‚tu¤e™u Q¼tu Au. íÞthu …qAâwk su yu™wk fu{ fhðwk ? íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘‘ƒËu ½tuztk ËtƒŒtk4 fhtu, ™u ‚tu…tu™t ™u ƒkŒqftu™t ¼ztft fhðt {tkztu, yux÷u [{fþu íÞthu MðÙ ÚtÞwk Au ‚u {qfe Œuþu. ‚u{ yu™u þt†™t þ猙e ¼útkr‚ …ze Au, ‚u yt{™u yt{ r™hk‚h Äztft ™u …zftht fhþwk ‚tu {qfe Œuþu yux÷e ðt‚ fhe. ™u …Ae h½wðehS {nthts 1. [ý‚h{tk ð…ht‚t ËVuŒ …ÚÚth™t xwfzt. 2. W…htW…he „tuXðu. 3. Ëßs-‚iÞth.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

81

„tŒe W…h [k…t™t ºtý Vq÷ {qfe™u ƒtuÕÞt su, fux÷tf ‚tu yt Vq÷ ËwÄe …q„u1 Au, ™u fux÷tf ‚tu yt Vq÷ ËwÄe …q„u Au, …ý yt Vq÷ ËwÄe ‚tu ftuE …q„‚t ™Úte. yu{ {{o{tk ðt‚ fhe. …Ae Mðt{eyu ºteswk Vq÷ n‚wk ‚u y®[íÞt™kŒ ƒúñ[the™u ŒeÄwk. …Ae h½wðehS {nthtsu fÌtwk su Mðt{e ! …thËt ytÔÞt fu ? (…thËe fhe™u – Rþth‚Úte Ë{òÔÞt fu ?) yu{ fne™u s{ðt …ÄtÞto. >>19>> yuf {tuxt nrh¼õ‚ n‚t ‚uýu Mðt{e™u ƒtu÷tðe™u fÌtwk su, ‘‘„tze{tk ytðtu.’’ íÞthu Mðt{e „tze{tk ƒuXt. …Ae «§ …qAâwk : su ÓŒÞ{tk xtZwk fu{ ÚttÞ ? íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘xtZwk ‚tu ‚tu ÚttÞ, su su{ ¼„ðt™ Ët{wk òuE hneyu Aeyu ‚u{ ßÞthu {tuxt ËtÄw Ët{wk òuE hneþwk íÞthu xtZwk Úttþu. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, su{ „tÞ™wk ðtAÁk ntuÞ ‚u „tÞ™t þheh{tk „{u íÞtk Útƒzft {thu2 …ý ŒqÄ™wk Ëw¾ yt…u ™rn ‚u ‚tu ßÞthu ytk[¤™u ð¤„u íÞthu ŒqÄ™wk Ëw¾ ytðu Au; ‚u ‚tu áütk‚ Au ™u yu™tu rËØtk‚ ‚tu yu Au: su, yt ƒÄtuÞu ËíËk„ ‚tu {nthts™wk þheh Au, …ý su {tuxt yuftkr‚f ËtÄw Au ‚u îtht ‚tu {nthts y¾kz hÌtt Au; ‚uÚte su ‚u Ëk‚™u ð¤„u Au ‚u™u {nthts™wk Ëw¾ ytðu Au. su{ „tÞ™t ytk[¤{tkÚte ŒqÄ ytðu Au ‚u{. >>20>> Mðt{eyu yuf rŒðË rþð÷t÷™u „tze{tk ƒuËthe™u fÌtwk su, ‘‘‚tht {™{tk ‚wk yu{ òýu Au su, ‘‘{U „Zzt{tk {qŠ‚3 ƒuËthe 1. …ntU[u. 2. Ätððt {tuZwk {thu, «Þí™ fhu. 3. „Zzt {qŠ‚ = nrhf]»ý {nthts™e …k[Ät‚w™e 1 „tŒe …h ºtý Vq÷ n‚t. ‚u{tkÚte «Út{ Vq÷ ™Sf n‚wk yux÷u fu ©enrh™u ftuEf Œ¥t-fr…÷ suðt {t™u Au.ƒeswk ËVuŒ Œqh n‚w yux÷u fu ©enrh™u ftuE ht{ f]»ýtrŒf suðt òýu Au. y™u ºteswk ðÄthu Œqh n‚wk yÚtto‚T íÞtk ftuE …ntU[‚wk ™Úte yÚtto‚T Ëðtuo…he ftuE ™Úte òý‚wk. ‚u {txu yr[kíÞt™kŒ ƒúñ[the™u ºteswk Vq÷ yt…e™u Mðt{eyu ‘nrh÷e÷t fÕ…‚Yk’ „úkÚt h[tÔÞtu.


82

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

…Ähtðe™u ¼tð™„h{tk h½wðehS {nthts™u …ÄhtÔÞt1 yu ft{ ƒnw {tuxwk fÞwO; …ý ‚tht Sð Ët{wk òuô Awk íÞtk ‚tu yÄtuo ËíËk„ hÌttu Au.’’íÞthu ntÚt òuze™u fÌtwk su, ‘nt {nthts !’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘ytðt ËtÄw™u {qfe™u su Ëw¾ RåAðw,k ‚u ‚tu su{ yuf rŒðË „tÞ™wk ðtAÁk Awxe™u „tiiþt¤tyu „Þwk, ™u òýu su ŒqÄ™wk Ëw¾ ÷ô; …ý íÞtk ‚tu …turXÞt W‚hu÷, ‚u ßÞtk {tuZwk ½t÷ðt òÞ íÞtk …txwytu ¾tÞ; ‚u …txw2 ¾tE¾tE™u {tuZwk ËqS „Þwk …ý ŒqÄ™wk Ëw¾ ytÔÞwk ™rn. …Ae …tu‚t™e {t ytðe ‚tuÞu Ätððt Ë{Úto ™ ÚtÞwk. ‚u{ ytðt ËtÄw™u {qfe™u ƒesu Ëw¾ ÷uðt òÞ Au, ‚u ‚tu …txwytu ¾tÄt suðwk Au. fu{ su yt¿tt W…tË™t{tk ¼k„ …tzþu, íÞthu ytðt ËtÄw …tËu ™rn ƒuËtÞ; su{ „tÞ™wk ðtAÁk „tÞ …tËu ™ „Þwk ‚u{. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, yt{ ™u yt{ ƒu {rn™t ËwÄe ðt‚tu fheþ. íÞthu {tuh3u ¼„ðt™{tk Sð òuztýtu n‚tu yuðtu òuztþu; yuðtu MÚtq¤ ¼tð ytðe „Þtu Au. ™u yt ðt‚tu ‚tu ¼„ðt™{tk òuztðt™e Au. >>21>> Mðt{eyu yuf rŒðË rþð÷t÷™u fÌtwk su, ‘‘yts õÞtk „Þt n‚t ?’’ …Ae ntÚt òuze™u fÌtwk su, ‘yts ‚tu þnuh{tk „Þtu n‚tu, ‚u íÞtkÚte yuf hËtuE ÷E ytÔÞtu Aw.k ’ …Ae Mðt{eyu fÌtw;k ‘hËtuE fuðe ?’ íÞthu rþð÷t÷u fÌtwk su, ‘Ëtu™wk ÷E™u ƒesu ŒeÄwk, ‚u{tkÚte ŒtuZËtu Yr…Þt hÌtt ‚u™e hËtuE.’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘yu ‚tu Xef, …ý Ëtu™wk ÷uðt™tu ËkfÕ… ÚtÞtu, …ý ftuE rŒðË Ëtu fhtuz {ý ZqkËt ÷E™u f{týe fheyu yuðtu ËkfÕ… ÚttÞ Au ?’ íÞthu fÌtwk su, ‘™t {nthts !’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘{tuxt ËtÄw™e Ë{sý{tk ‚tu {nthts™e {qŠ‚ rð™t «f]r‚…wÁ»t ËwÄe ‚tu ZqkËtk4 s Au; …ý ‚u{tk ftkE {t÷ sýt‚tu 1. ¼ÔÞ Mðt„‚ Ët{iÞwk fÞwO. 2. ÷t‚. 3. …nu÷tk. 4. zqkzt{tkÚte Œtýt ftZe ÷eÄt ƒtŒ ðÄu÷ ¾t÷e fýË÷t

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

83

™Úte. ™u ‚{u yux÷e ½ze ytðt ËtÄw™t Œþo™ y™u ðt‚tu {qfe™u þe f{týe fhe ?’’ yu{ fne™u ƒwÂØ™tu ztuz1 xt¤e ™tÏÞtu. >>22>> yuf nrhs™u «§ …qAâwk su, ‘‘„tu÷tuf {æÞu yûthÄt{ Au yu{ Ëk«ŒtÞ™t „úkÚt{tk ÷ÏÞwk Au ‚u fu{ Ë{sðwk ? yu «§ Au. …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘suðe su™e Ë{sý ntuÞ íÞtk ‚uýu yûthÄt{ {tLÞwk ntuÞ. ‚u{tk fux÷tfu ‚tu ƒŒrhft©{™u yûthÄt{ {tLÞwk ntuÞ, fux÷tfu ‚tu ïu‚îe…™u yûthÄt{ {tLÞwk ntuÞ, fux÷tfu ‚tu ðifwkX÷tuf™u yûthÄt{ {tLÞwk ntuÞ; fux÷tfu ‚tu „tu÷tuf™u yûthÄt{ {tLÞwk ntuÞ; …ý su™u {nthts™tu {rn{t sýtÞ Au ‚u™u su{ Au ‚u{ yûthÄt{ Ë{òÞ Au. ‚u W…h «Út{™wk 63 {wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk su, swytu™u {nthts ÷¾e „Þt Au su, ‘su{ Íeýtk {åAh ntuÞ ‚u™u {æÞu feze ntuÞ ‚u {tuxe Œu¾tÞ; ™u feze™u {æÞu ðªAe ntuÞ ‚u {tuxtu Œu¾tÞ; ™u ðªAe™u {æÞu Ët… ntuÞ ‚u {tuxtu Œu¾tÞ; ™u Ët…™u {æÞu Ë{¤tu ntuÞ ‚u {tuxtu Œu¾tÞ; ™u Ë{¤t™u {æÞu …tztu ntuÞ ‚u {tuxtu Œu¾tÞ; ™u …tzt™u {æÞu ntÚte ntuÞ ‚u {tuxtu Œu¾tÞ; ™u ntÚte™u {æÞu r„h™th suðtu …ðo‚ ntuÞ ‚u {tuxtu Œu¾tÞ; ™u ‚u …ðo‚™u {æÞu {uhw …ðo‚ {tuxtu Œu¾tÞ; ™u {uhw suðt …ðo‚™u {æÞu ÷tuft÷tuf …ðo‚ ‚u yr‚þu {tuxtu sýtÞ Au; ‚u{ „tu÷tuf™u {æÞu yûthÄt{ Au yu{ Ë{sðwk. …ý ftkE yuf ntÚte{tk r„h™th …ðo‚ ytðe „Þtu yu{ ™Úte. y™u ƒeò y™k‚ …ðo‚™u {qfe™u r„h™th …ðo‚™u „ÛÞtu Au ™u ƒeò y™k‚ …ðo‚™u {qfe™u {uhw …ðo‚™u „ÛÞtu Au; ™u ƒeò y™k‚ …ðo‚™u {qfe™u ÷tuft÷tuf …ðo‚™u „ÛÞtu Au ‚u{ yuðe s he‚u y™k‚ Ät{™u {qfe™u yûthÄt{™u fÌtwk Au; …ý ftkE „tu÷tuf{tk yûthÄt{ ytðe „Þwk yu{ ™Úte. y™u ƒeòk Ät{™e yðrÄ fne Au …ý yûthÄt{™e ‚tu yðrÄ fne ™Úte. yu rËØtk‚ ðt‚ Au. >>23>> 1. {Œ.


84

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

Mðt{eyu ðt‚ fhe : su, ‘‘y{u su su yt¿tt fheyu ‚u {nthts™e {qŠ‚ yt…eyu; …ý su™u ¿tt™ ™rn ‚u™u yu ðt‚ Ë{òÞ ™rn. ™u {nthts™tu ™u {tuxt ËtÄw™tu yuf rËØtk‚ Au, ‚u {nthts™u ‚tu …tu‚t™e {qŠ‚™wk s Ëw¾ Œuðwk Au. …ý yiïÞo™wk Ëw¾ yt…ðwk ™Úte; fu{ su, Sð yiïÞtoÚteo ÚtE òÞ. ‚u{s {tuxt ËtÄw™tu …ý yu s {‚ Au su, {nthts™e {qŠ‚™u rð»tu s òuzðt Au, …ý rð»tÞ™u rð»tu ™u Œun™u rð»tu òuzðt ™Úte. y™u su rð»tÞ™u rð»tu òuzu Au ‚u yuftkr‚f ™rn; y™u su yiïÞo™u rð»tu òuzu Au ‚u …wÁ»ttu¥t{ ™rn. yu {{o™u ‚tu «nT÷tŒu òÛÞtu su, ‘rð»tÞ™u yt…u ‚u ¼„ðt™ ™rn y™u rð»tÞ™u {t„u ‚u ¼õ‚ ™rn.‚u {txu su™u ¼„ðÂL™c Úttðwk ntuÞ ‚u™u {nthts™e {qŠ‚ rð™t ƒeswk ftkE RåAðwk ™rn; yu rËØtk‚ ðt‚ Au. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, yt ¼„ðt™ ™u ytðt ËtÄw™wk Y… ‚tu rËÂØytu …ý Ähe þf‚e ™Úte; fu{ su, yu ‚tu yf¤ Au. ™u ƒeò rð¼qr‚ yð‚th™wk Y… ‚tu rËÂØytu Ähu Au, …ý yt «íÞût {nthts ™u yt «íÞût Ëk‚ ‚u™wk Y… rËÂØytu Äh‚e s ™Úte; su{ su htò „tŒeyu ntuÞ, ‚u™tu ðuþ ‚h„t¤tu1 ftZ‚tu ™Úte ‚u{. >>24>> …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ©eS {nthts™tu ™u {tuxt ËtÄw™tu su ÓŒ„‚ yr¼«tÞ òýðtu ‚u ‚tu ƒnw s fXý Au; ‚u ‚tu õÞthu sýtÞ? ‚tu yuf fÕ… ËwÄe òu {wõ‚t™kŒ Mðt{e ‚Útt „tu…t¤t™kŒMðt{e ‚Útt f]…t™kŒMðt{e yuðt™u Ëuðeyu íÞthu sýtÞ; …ý ‚u rð™t ‚tu sýtÞ s ™rn yu rËØtk‚ ðt‚to Au. ™u ‚u rð™t su ftkE yt…ý™u sýtÞ Au. ‚u ‚tu ©eS {nthts™e ™u yt {tuxt Ëk‚™e áÂü ðzu fhe™u sýtÞ Au ™u ‚u™e áÂü õÞthu ÚttÞ ? ‚tu áZ Ä{o ntuÞ ‚Útt ytí{t …h{tí{t™wk yr‚ áZ ¿tt™ ntuÞ, ‚Útt …k[ rð»tÞ{tk yr‚þu áZ ðihtøÞ ntuÞ, ‚Útt …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™™e {ntíBÞ¿tt™u Ërn‚ y™LÞ ¼Âõ‚ ntuÞ ‚u™u 1. ¼ðtÞtu, swŒtk swŒtk ðuþ ¼sðe™u, „tðt-™t[ðt™tu ÄkÄtu fh™thtu.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

85

{tÚtu áÂü ÚttÞ Au; …ý Œuntr¼{t™e™u {tÚtu áÂü Útt‚e ™Úte. ™u ‚u rð™t su ftkE áÂü suðwk sýtÞ Au, ‚u yk‚u ™rn s hnu yu{tk ftkE ËkþÞ ™Úte. >>25>> ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, suðtu ËíËk„ Au ‚uðtu sýtÞ s ™rn, ™u ftuEf™u sýtÞ ‚tu ËíËk„ fhu ™rn, ™u òu ftuEf fhu ‚tu suðtu ËíËk„ Au ‚uðtu ÚttÞ ™rn, ™u òu ÚttÞ ‚tu ò¤ððtu ƒnw fXý …zu Au. ‚u ftk ‚tu ƒnufe1 òÞ, ™u ftk ‚tu „tkztu ÚtE òÞ, …ý s¤ðtÞ ™rn. y™u ‚u ËíËk„ ftuý ò¤ðu ? ‚tu su™u {nthts™u rð»tu ™u yt {tuxt Ëk‚™u rð»tu {tntíBÞ¿tt™u Ërn‚ «er‚ ÚttÞ ‚u s ò¤ðu; …ý ƒeòÚte ‚tu s¤ðtÞ ™rn. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, yts ð‚o{t™ft¤u suýu Œun ÄÞto Au, ‚u™u ‚tu yuf …„÷wk yûthÄt{{tk Au, ™u su™u ytðt ËtÄw™e ytu¤¾tý ÚtE Au ‚u™u ‚tu ƒuÞ …„÷tk yûthÄt{{tk s Au; …ý su™u yu ðt‚™wk ¿tt™ ™rn ‚u™u yu ðt‚ Ë{òÞ ™rn. ™u yt ËíËk„{tk ‚tu y™k‚ «nT÷tŒ, y™k‚ ykƒhe»t ™u …ðo‚¼tE suðt y™k‚ Au; …ý ËtÄw™t Ë{t„{ rð™t ¿tt™ ÚttÞ ™rn; ™u ¿tt™ ÚtÞt rð™t yuðtu {rn{t sýtÞ ™rn; ™u {rn{t òÛÞt rð™t Ëwr¾Þtu ÚttÞ ™rn; yu{tk ftkE ËkþÞ ™Úte. >>26>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ¾hu¾hwk ¿tt™ ÚttÞ ‚tu ‚u {tÞt™t 2 …u[{tk ytðu ™rn. ‚u su{ s¤fqfze™u s¤ ÷tu…u ™rn, ‚u{ yuðt …wÁ»t {tÞt{tk ytðu ‚tuÞu {tÞt ÷tu…e þfu ™rn; ‚Útt su{ s¤ft‚hýe {tA÷e Au ‚u ò¤{tk ytðu ™rn; fu{ su ƒuÞ ftuhu yMºtt suðe Äthtu ntuÞ, ‚u ò¤™u ft…e™u ™eËhe òÞ. ‚u{ yuðt Ë{Úto …wÁ»t ntuÞ ‚u y™k‚ Sðtu™u {tÞt …h fhe {qfu yuðt Au. ™u ‚{thu ‚tu yt …]Úðe™wk ðus3kw Au, ‚u þwk ? ‚tu «íÞût {nthts ™u «íÞût Ëk‚ «„x rðhtsu Au yuðkw 1. Afe òÞ. 2. ò¤{tk, «…k[{tk. 3. r™þt™.


86

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

‚{tÁk {tuxwk ¼tøÞ Au. ‚u W…h þuhze™e „tkŒ¤e™wk áütk‚ ŒeÄwk. su{ þuhze™tu ËtkXtu ntuÞ ‚u™wk ÚtrzÞwk ‚u fXý ntuÞ ™u …eAwk ntuÞ ‚u {tu¤wk ntuÞ ™u ð[÷e „tkŒ¤e ntuÞ ‚u {eXe ntuÞ; ‚u{ ‚{thu «¼w ¼sðt{tk yts Ët™wfq¤ Au; fu{ su {tuxt Ëk‚™tu Þtu„ Au. ™u {tuhu ‚tu {th‚t ™u ¾tðt {¤‚wk ™rn ™u yts ‚tu Ëðo yk„u Ët™wfq¤ Au; ‚u «¼w ¼S ÷uðt; …ý yt¤Ëw Úttðwk ™rn. >>27>> Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su, Ëtu fhtuz ht¾™tk …zeftk ðt¤e™u …xtht{tk ¼he {qfeyu ™u ‚t¤tk ŒE ht¾eyu; ™u su rŒðË ftkEf ft{ …zu ™u ftZeyu ‚tu ftkE ËtÁk ™eËhu ? íÞthu fÌtwk su, ‘™t {nthts !’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘{nthts™e {qŠ‚ rð™t ™u ytðt ËtÄw rð™t «f]r‚…wÁ»t ËwÄe ht¾™tk …zeftk s Au. ‚u „{u ‚tu {qŠ‚™u {qfe™u Œuð‚t™t ÷tuf{tk òytu; ™u „{u ‚tu Rïh fturx™t ÷tuf{tk òytu ™u „{u ‚tu …wÁ»t fturx™t ÷tuf{tk òytu; …ý {nthts™e {qŠ‚ rð™t ™u yt ËtÄw rð™t Ëw¾ fu þtkr‚ õÞtkÞ ™Úte. yu{ fne™u ƒtuÕÞt suËwh…wh ™h…wh, ™t„…wh; yu ‚e™{U Ëw¾ ™tnª1 > ftk Ëw¾ nrhfu [h™{U, ftk Ëk‚™fu {tknª >>28>> Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe : su, [kÿ{t™wk «r‚®ƒƒ s¤{tk …zu Au, íÞthu ‚u™u òuE™u {tA÷wk htS ÚttÞ Au ™u yu{ òýu su yt …ý yt…ýt suðwk {tA÷wk Au; …ý suðtu [kÿ{t Au ™u suðwk ‚u™wk {kz¤ Au ™u suðwk ‚u{tk ‚us Au ™u suðwk ‚u™wk yiïÞo ™u Ët{ÚÞo Au ‚u™u {tA÷wk òýe þf‚wk ™Úte. ‚Útt su{ Ë{wÿ{tk ðntý [tÕÞwk s‚wk ntuÞ, ‚u™u {tuxt {åA ntuÞ ‚u òuE™u {™{tk yu{ òýu su yt…ýt suðtu {åA Au ‚u [tÕÞtu òÞ Au; …ý suðkw ðntý Au ™u Ë{wÿ ‚thu yuðkw Au ™u ÷t¾tu fhtuztu Yr…Þt™tu {t÷ ÷E òÞ Au ™u ÷tðu Au ‚u™u òýe þf‚tu ™Úte ‚u ‚tu áütk‚ Au. yu™tu 1. 1. Mð„o÷tuf, 2. {™w»Þ÷tuf, 3. …t‚t¤÷tuf.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

87

rËØtk‚ ‚tu yu Au, su, suðt {nthts Au ™u suðt {nthts™t Ëk‚ Au ™u suðt ‚u{™t MðY…, Mð¼tð, „wý, yiïÞo ™u Ët{ÚÞo Au ‚u™u òý‚t ™Úte. ‚u su{ {tA÷wk ™u {åA …tu‚…tu‚t suðt òýu Au, ‚u{ su {™w»Þ Au ‚u …ý …tu‚t suðt òýu Au; …ý suðt Au ‚uðt òý‚t ™Úte. yu{ fne™u yt &÷tuf ƒtuÕÞtk su– ¥±…æÝç‹„ }ææ¢ }æêÉæ }ææÝé¯è¢ „Ýé}ææçŸæ„}æì1 J ÐÚ¢ |ææ±}æ…æÝ‹„æï }æ}æ |æê „ }æãï à ±Ú}æì JJ22JJ yuðt su {q¾o Au ™u {qZ{r‚ Sð Au ‚u {™w»Þ suðt òýu Au; …ý y™k‚ fturx Sðtu™u ƒúñY… fhe™u yûthÄt{{tk ÷E òÞ yuðt Au yu{ ‚u™u òý‚t ™Úte; yu y¿tt™ Au. >>29>> y™u yuf nrhs™ ËkËth {qfe™u ytÔÞt. ‚u™u ƒtu÷tðe™u Mðt{eyu ðt‚ fhe su, yuf frXÞthtu n‚tu ‚u ÷tfzt™t ¼tht ÷tðe™u ðu[‚tu, …Ae yuf rŒðË nu{„tu…t¤™e Ítze{tkÚte ƒtð™t [kŒ™™wk ÷tfzwk ytðe „Þwk; ‚u™u ¾ƒh rð™t [q÷t{tk ˤ„tÔÞwk ™u ‚u™e Ëw„kÄ ftuEf þtnwfth n‚tu ‚u™u ytðe. …Ae ‚u þtnwfthu …qAâwk su, ‘‘yt „t{{tk ƒtð™t [kŒ™ ƒt¤u yuðtu Ä™tZâ ftuý Au ? …Ae Ëðuo yu fÌtwk su, yt „t{{tk ‚tu frXÞtht hnu Au. …Ae ‚u þtnwfthu íÞtk sE™u ƒt¤‚tk Úttuzwkf hÌtwk n‚wk ‚u ÷tfzwk ÷tðe™u rð»ýw ¼„ðt™u [ztÔÞwk. ‚u yuýu ßÞthu Œun {qõÞtu íÞthu rð»ýw™t ÷tuf{tk „Þtu. yu ‚tu áütk‚ Au. yu™tu rËØtk‚ ‚tu yu Au su, nu{„tu…t¤™u Xuftýu ‚tu yt ¼h‚¾kz Au, ™u ƒtð™t [kŒ™™u Xuftýu ‚tu {™w»ÞŒun Au; ‚u ¾ƒh rð™t™wk Mºte, ÿÔÞ, Œefht, Œefhe, ÷tuf, ¼tu„ ™u Œun ‚u™u rð»tu ƒt¤e Œu Au. ‚u{ yt…ýu ƒt¤ðwk ™rn. yt…ýu ‚tu ‘‘yÚtO ËtÄÞtr{’’ fu ‘‘Œunk …t‚Þtr{’’ yu{ s fhðwk. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su1. {™w»Þ þheh{tk hnu÷t ¼q‚«týe{tºt™tu Eïh, yuðt {™u, {tht …h¼tðrŒÔÞ¼tð™u ™rn òý™tht {qZ ÷tuftu Ët{tLÞ {™w»ÞY… òýe™u {the yð¿tt fhu Au. „e‚t.9/11.


88

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

‘‘fturx sL{ ÷„ h„z n{the, ðÁk þk¼w fu hnwk fw{the’’ yux÷e ðt‚ fhe™u QXât. >>30>> yuf nrhs™u «§ …qAâwk su, ‘‘{åAhÚte ‚u „Áz ËwÄe ¼uŒ fÌtt Au ‚u {åArhÞwk ‚u „Áz™e „r‚ fu{ fhu ? yu{ yýrðïtË™wk yk„ hnu Au.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘„Áz …]Úðe W…h ytÔÞtu ntuÞ, ™u ‚u™e …tk¾{tk {åArhÞwk ƒuËe òÞ ‚tu fux÷tu «ÞtË …zu ? íÞthu fÌtwk, ‘‘ftkE «ÞtË …zu ™rn.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞtk : su, „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e ‚u ‚tu „Áz suðt Au. ‚u™e …tk¾{tk yt…ýu ƒuËe „Þt Aeyu {txu ftuE ®[‚t ™ ht¾ðe.’ íÞthu ð¤e …qAâwk su, ‘‘…tk¾ ‚u þe Ë{sðe ? …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘yt¿tt ™u W…tË™t yu ƒu …tk¾tu Au ‚u™u {qfðe s ™rn. ‚tu Ënusu s yûthÄt{{tk sðtþu; yu{tk ftkE ËkþÞ ™Úte. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt : su ºtý «fth™tk …k¾e Au : ‚u{tk fux÷tkf …k¾e ‚tu ð]Â¥t îtht $zt Ëuðu yuðtk Au; fux÷tkf …k¾e ‚tu áÂü îtht $zt Ëuðu yuðtk Au. ™u fux÷tf …k¾e ‚tu …tk¾{tk ht¾e™u Ëuðu yuðt Au. ‚u{tk ð]Â¥t îtht $zwk Ëuðt‚wk ntuÞ ‚u $zw áÂü{tk ytðu ‚tu „kŒw hnu ? íÞthu fÌtwk su, ‘™ hnu,’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘yu $zw …tk¾{tk ytðe™u …zu ‚tu þwk „kŒw hnu ?’ ™ s hnu. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ‘yu ‚tu áütk‚ Au.’ yu™tu rËØtk‚ ‚tu yu Au su ð]Â¥tîthu Ëuðu yuðt ‚tu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ™u f]…t™kŒ Mðt{e suðt Au. ‚u™e …tk¾{tk yt…ýu …zât Aeyu; {txu ftkE fËh hnuþu ™rn yu{ òýðwk. >>31>> Mðt{eyu ðt‚ fhe : su, ¼s™ fh‚tk fh‚tk r¢Þt fheyu ‚tu yk‚h{tk xtZwk hnu, ™u ‚u yk‚h{tk xtZw òuE™u {tuxt ËtÄw htS ÚttÞ; ™u su™e W…h {tuxt ËtÄw htS ÚttÞ ‚u™tu Sð Ëwr¾Þtu ÚtE òÞ. ™u su™wk yk‚h „kÄt‚wk ntuÞ ‚u™u Œu¾e™u þwk htS ÚtE òÞ ? íÞthu fÌtwk su, ‘‘¼„ðt™ ™u ËtÄw ‚tu ƒnw htS ÚtÞt.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘òu {nthts htS ™ ÚtÞt ntuÞ ‚tu ytðtu Þtu„ õÞtkÚte ÚttÞ !’ ‚u {nthtsu

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

89

…tu‚u fÌtwk Au ‘su, {thtu htS…tu ÚttÞ ‚u™u ƒwÂØÞtu„ yt…wk Awk.’ ™u ftk ‚tu Yzt ËtÄw™tu Ëk„ yt…wk Awk.’ ‚u ƒwÂØÞtu„ ‚u þwk ? ‚tu ƒwÂØ™u rð»tu yuðwk ¿tt™, su ¼„ðt™ htS ÚttÞ. íÞthu …qAâwk su, ‘‘¼„ðt™ r™hk‚h htS fu{ hnu ?’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘¼„ðt™™u r™hk‚h htS ht¾ðt ntuÞ ‚u™u ¼„ðt™™e yt¿tt ÷tu…ðe ™rn.’’ y™u yt…ý™u ¼„ðt™™wk MðY… {éÞwk Au ‚u rð™t ƒesu Ëw¾ RåAðwk ™rn. ™u ¾hu¾ht ¼„ðt™™t ËtÄw ntuÞ ‚u™tu Ëk„ ht¾ðtu, ‚tu ‚u™e W…h ¼„ðt™ ™u {tuxt ËtÄw r™hk‚h htS hnu yu{tk ftkE ËkþÞ ™Úte. >>32>> Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su, ËíËk„{tk yu{ ðt‚ ÚttÞ Au su Sð ƒúñY… ÚtE òÞ; íÞthu …qAâwk su,‘ËíËk„{tk ðt‚ ‚tu ÚttÞ Au ‚tu …ý Sð ƒúñY… fu{ Út‚tu ™Úte ?’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘nu‚u fhe™u Ëí…wÁ»t{tk Sð ƒtkæÞtu ™Úte; y™u Ëí…wÁ»t{tk Sð ƒtkæÞtu ntuÞ ‚tu …ý ‚u™tu rðïtË ™ ytðu.’’ íÞthu ð¤e …qAâwk su, ‘‘nu‚u fhe™u Sð ƒtkæÞtu ntuÞ ‚u{™tu rðïtË fu{ ™ ytðu ?’’íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘yt s÷u ¼õ‚u {tht ËtÚtu Sð ½ýtu ƒtkæÞtu Au,…ý {thtu rðïtË ™ ytðu;1 yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, ‘‘rðïtË ‚tu ntuÞ ‚tu …ý r™»f…x…ýu ðh‚tÞ ™rn, ™u r™»f…x…ýu ðh‚tÞ ‚tu Sð ƒúñY… ÚtÞt rð™t hnu ™rn; yu rËØtk‚ ðt‚ Au. 33 yuf rŒðË Mðt{e ™t™t ™t™t ËtÄw, …t¤t ™u ƒúñ[the Ët{wk òuE™u ƒtuÕÞt su – Œuþ Œuþtk‚h ƒtu‚ rVht, {™w»Þft ƒtu‚ Ëwft¤; > òfwk Œu¾u At‚e Xhu, ðtft …zât Œwft¤. >> 1. Mðt{e ËtÚtu hnu‚t s÷t ¼õ‚ ‚u{™e ËtÚtu ðh‚t÷ „Þtk; íÞtk ftuEyu {~fhe fh‚tk fÌtwk ‘‘nðu Mðt{e™u ynª s ht¾ðt Au.’’ íÞthu ‚u ¾qƒ hzât. yuðwk nu‚ A‚tk …ý W…tË™t fu ÔÞðnth ËkƒkÄe ðt‚ Mðt{e s fnu‚t A‚tk ‚u {t™e þf‚t ™rn.


90

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, su{ {nthts™u òuE™u Ë{trÄ ÚtE òÞ ™u Sð Ëwr¾Þtu ÚtE òÞ Au; ‚u{ r™hks™t™kŒ Mðt{e™u Œþo™u fhe™u Ë{trÄ suðwk Ëw¾ ðíÞto fhu; yuðt™t Œwft¤ Au. íÞthu …qAâwk su, ‘‘su™u Œþo™u fhe™u At‚e Xhu Au yuðtu yu{tk þtu „wý ntuÞ su yt„ÕÞt™u òuE™u At‚e Xhu Au ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su su™e Ët{wk òuE™u ð]Â¥t …tAe ð¤e ytðu ‚tu ‚u™u Œu¾e™u At‚e Xhu Au; ™u su™e Ët{wk òuEyu ™u ð]Â¥t [¤tÞ{t™ ÚttÞ ‚tu ‚u™u Œu¾e™u At‚e Xhu ™rn.’’ íÞthu …qAâwk su, ‘su™u Œu¾e™u At‚e Xhu Au yuðt „wý ytÔÞt™wk þwk fthý Au ?’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, yuðt „wý ‚tu ™ s ytðu ‚u „{u ‚tu ¼u¤tu hnu fu Ëuðt fhu, ™u „{u ‚tu fnu ‚u{ fhu ‚tu…ý {tuxt™t „wý ‚tu ytðu s ™rn. íÞthu ð¤e ntÚt òuze™u …qAâwk su, ‘nu {nthts ! þtu W…tÞ fhu íÞthu yuðt „wý ytðu ? ð[™t{]‚{tk ‚tu ƒnw Xuftýu fÌtwk Au su, Ëí…wY»t™t „wý ‚tu {w{wûtw{tk ytðu Au ! íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, Ëí…wY»t™t „wý ‚tu ytðu; òu yuðt™u r™Œtuo»t Ë{su ™u Ëðo¿t òýu ™u yuðt Au ‚u™e ËtÚtu ftuE «fthu yk‚htÞ ht¾u ™rn, ‚tu ‚u Ëí…wY»t™t „wý yu {w{wûtw{tk ytðu Au; …ý ‚u rð™t ‚tu ytðu s ™rn. >>34>> y{™u {nthts yu{ fnu‚tk su, ‘‘ƒeò ‚tu y¼tr„Þt, …ý ÞtŒð ‚tu r™hk‚h y¼tr„Þt. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, suðt {nthts Au ™u suðt yt ËtÄw Au ‚u™u su{ Au ‚u{ ™ òýu ‚u ‚tu r™hk‚h y¼tr„Þt;1 fu{su AtU‚uht™tu2 {u½ ðhMÞtu ™u ðwXu {uyu3 ft¤ …zâtu. 1. y¼tr„Þt : Îê|æüxææï Ïæ„ HæïÜ æïù²¢ ²æαæï çÝ„Úæ}æçÐ J ²ï ¨}±¨‹„æï Ý ç±ÎéãüôÚ }æèÝæ §±æïÇéÐ}æ JJ yt ÷tuf ‚tu Œw¼to„e Au s …ý ÞtŒðtu ‚tu yíÞk‚ ¼tøÞVqx÷tk Au; fthýfu MðÞk ©ef]»ý ¼„ðt™™e ËtÚtu hnuðt A‚tk su{ {tA÷t [kÿ™u …tu‚t suðt òýu Au ‚u{ ©ef]»ý ¼„ðt™™u ‚u{ýu …tu‚t suðt {t™ð s òÛÞt …ý ¼„ðt™ ‚hefu ytu¤¾e þõÞt ™rn. ¼t. 3>2>8 h. Ëkð‚ 1976™tu 3. ¾qƒ ð»tto Útðt A‚tk Œw»ft¤.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

91

™u „k„t{tk LntÞtu ™u {tÚtwk ftuÁk htÏÞwk. y™u yu{ òÛÞt rð™t yt ËíËk„{tk hÌtt Au, ‚u ‚tu su{ Atufhtk ™u ðtAztk hÌttk Au; yu{ hÌtt Au. …ý suðt Au ‚uðt òýe þf‚t ™Úte. y™u ËíËk„™tu {rn{t ‚tu ƒnw {tuxtu Au ‚u {nthts fnu‚t su, ‘‘yt ËíËk„ ‚tu ƒúñY… ™u {ntrð»ýwY…1 Au.’’ yu{ fne™u ƒtuÕÞt su :– ÄLÞ ÄLÞ Ëtu sL{, þtuÄe ËíËk„r‚ ytÞtu > ‚ehÚt ðú‚ s… òu„, ˃™ftu V¤ Ëtu …tÞtu > rfÞtu ð[™{U ðtË, ¼Þtu ‚urn ƒunŒ r™ðtË > nrh nrhs™ hË Á…, hn‚ ‚ntk «„x «ftþt > sune {™ ð[™ …h ðuŒ, fnu ‚urn Ëw¾{U Ë‚‚ hnu > s™ {wfwkŒ Ëtu ËíËk„ftu, {rn{t ftu {w¾ËU fnu ? >>24>> yuðtu ËíËk„™tu {rn{t fÌttu Au. >>35>> yuf rŒðË Mðt{e Ëq‚t n‚t ‚u ƒuXt ÚtE™u «§ …qAâwk su, Ëtht{tk ËtÁk ‚u þwk Au ? ™u ¼qkzt{tk ¼qkzwk ‚u þwk Au ? íÞthu ftuE ƒtuÕÞt ™rn, íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, Ëtht{tk Ëthwk ‚tu yt ¼„ðt™ ™u yt ËtÄw™tu ËkƒkÄ ÚtÞtu Au; ‚uÚte ftkE Ëthkw ™Úte; ™u ‚uÚte ftkE ËtÁk Ë{sðt™wk …ý ™Úte. ™u ¼qkzt{tk ¼qkzwk þwk Au ? su yt ¼„ðt™ ™u ËtÄw™u rð»tu {™w»Þ¼tð ytðu Au, ‚uÚte ƒeswk ftkE ¼qkzwk ™Úte. ‚u {™w»Þ¼tð þuýu fhe™u ytðu Au ? ‚tu ÷tuf, ¼tu„, Œun ™u [tuÚttu …ût…t‚ ‚uýu fhe™u {™w»Þ¼tð ytðu Au. ‚u{tk suðwk …ût…t‚u fhe™u Sð™wk ¼qkzwk ÚttÞ Au, ‚uðwk ‚tu …k[rð»tÞu fhe™u …ý ™Úte Útt‚wk. ‚u …ûtu fhe™u ‚tu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u {tÚtu …týt ™tÏÞt, ™u Ítu¤e{tk Œuð‚t2 ™tÏÞt. 1. yr‚ {tuxtu y™u rŒÔÞ yuðtu ¼tðtÚto Au. 2. Œuð‚t ™tkÏÞtu : îu»te ËtÄwytuyu Mðt{e™e Ítu¤e{tk Œuð‚t ™tkÏÞt ‚uÚte ©enrh™e «ËtŒe™e [hýth®ðŒ™e òuz ƒ¤e „Þu÷e. yuðe ðt‚ ËíËk„{tk «rËØ Au.


92

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

‚u Œuð‚t™t ftZ™th (Mðt{e …tu‚u) ytkne ƒuXt Au. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, yuðtu ËkMfth ‚tu y{thu …ý ½ýtu ÚtÞtu Au. ‚u Sð Útfe ¾{tÞ ™rn; ™u yuðt yð¤t …ûtu fhe™u {tuxt ËtÄw™t yð„wý ÷eÄt Au, ‚uýu fhe™u ‚tu ¼q‚™e Þtur™™u …tBÞt Au y™u ð¤e ftuE yð„wý ÷uþu ‚u …ý …t{þu; ™u ‚u …t…u fhe™u ¾tðe rðüt ™u …eðe ÷½wþkft yuðtk Œw:¾™u ¼tu„ðu Au; …ý Ëw¾ ‚tu õÞtkÞ ÚttÞ ™rn. >>36>> yuf rŒðË Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe : su, fux÷tf yu{ òýu Au, su Mðt{e y{the ftuh Au; ™u fux÷tf yu{ òýu Au su Mðt{e y{the ftuh Au; yu{ yu Ëðuo …tu‚…tu‚t™t yr¼«tÞ «{týu y{thtuu yr¼«tÞ òýu Au, …ý y{thtu yr¼«tÞ ‚tu {tuxt {tuxt ËŒT„wÁ …ý òýe þõÞt ™Úte ‚tu yts ‚{u þwk òýþtu ? íÞthu …qAâwk su,‘‘ƒnw {tuxt ntuÞ ‚u™tu yr¼«tÞ, ™t™tu ntuÞ ‚u òýu fu ™ òýu ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘þwk Äq¤ òýu ! su …‚kr„Þtu ntuÞ ‚u ËqÞo™tu yr¼«tÞ òýu Au ? ™Úte òý‚tu. ‚u{ {tuxt™tu yr¼«tÞ ‚tu sýtÞ s ™rn. yu rËØtk‚ ðt‚ Au.’’ >>37>> …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, {tuhu ‚tu {nthts™tu y™uf «fth™tu htS…tu n‚tu; y™u ‚u «Út{™t «fhý{tk æÞt™ fhðwk, íÞt„ ht¾ðtu, ËíËk„ fhðtu, {krŒh fhðtk ™u ¼ýtððtk RíÞtrŒf y™uf «fth™tu htS…tu n‚tu: y™u yt ð‚o{t™ ft¤u ¼„ðt™™tu þu{tk htS…tu Au ? ‚tu ™x™e {tÞt™t (…k[t¤t™wk Ët‚{w)k ð[™t{]‚{tk ¼„ðt™wk MðY… r™Œtuo»t fÌtwk Au, ‚uðe he‚u {nthts™wk MðY… Ë{sðwk ™u ‚uðe he‚u s yt Ëk‚™wk MðY… …ý Ë{sðwk ™u ¼„ðt™™e yt¿tt …t¤ðe ™u Yzt ËtÄw™tu Ëk„ ht¾ðtu, ‚u™e W…h {nthts htS htS htS s Au. yu{ fne™u {M‚f W…h f¤tE1 {qfe™u ‚rfÞt W…h Z¤e „Þt ™u ð¤e yu{ ƒtuÕÞt su, ƒeswk yrÄf ftkE Ë{sðt™wk ™Úte, yux÷wk s 1. ytk„¤tÚte ftuýe ËwÄe™tu ntÚt™tu ¼t„.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

93

Ë{sðt™wk Au su {nthts™u …wÁ»ttu¥t{ òýðt ™u yt Ëk‚ ƒÄtÞu yûth Au y™u ytuÕÞt {q¤yûth Au ‚u …ý ytkne Œun Ähe™u ytÔÞt Au. yu ƒu ðt‚ «Út{™t ð[™t{]‚{tk fne Au ™u yu ƒu ðt‚™u ‚tu ™Úte Ë{ßÞtu ™u ‚u rð™t ‚tu – ®…„¤ …whtý þeÏÞtu, „t‚tk ðt‚tk þeÏÞtu, þeÏÞtu Ëðuo Ëqh{U; yuf ht{™t{ ƒtu÷ðtu ™t þeÏÞtu, ‚tu þeÏÞtu Ëðuo „Þtu Äqh{U. yu ðt‚ y{ŒtðtŒ™t ËtÄw™e yt„¤ fne™u „tŒe W…h ntÚt ™tÏÞtu. >>38>> Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su– yt„ ÷„e [nw ytu h yrðãtrf yr‚ ¼the; yÄtu Wæðo yÁ {æÞ rŒþtu r Œþ ¼w ò …Ëthe; rð»tÞ¼tu „ rð÷tË, f{eo f tu f{o ÿZtÞtu , frð „w ™ e …k r z‚ ò™ ‚trn ÷u ‚ntk zw ƒ tÞtu ; ‚une ðtfò¤ zthe rðfx ™h™the ytð]‚ rfÞu; s™ {wfwkŒ {Œ{åAh ÷øÞtu Þwk {tÞt ðþ fh r÷Þu >>26>> íÞthu Y…þkfhu fÌtwk su, ‘‘{tuhu ‚tu nwk yu{ òý‚tu su yrðãt ƒesu Xuftýu Au ™u nðu ‚u yu{ sýtýwk su yrðãt ytkne s hne Au.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt: su, yrðãt™wk ËtËYk s ytnª Au. ‚u ßÞtk íÞtk sE™u yrðãt™u …tu‚t™wk Y… W½tzwk fhðwk Au. y™u y{thu ¼„ðt™™wk ™u y{tÁk Y… W½tzwk fhðwk Au. y™u ƒeò™t {™{tk ‚tu yu{ Au su, sq™t„Z™t {krŒh™wk ‚tu Mðt{e ™rn ntuÞ íÞthu …ze ¼tk„þu; …ý {nthts™e ™u {tuxt ËtÄw™e áÂü Au ‚tu Ëðtuo…he fhðwk Au. ™u ðes¤e™tu ̓fthtu Œu¾e™u „Äuzeyu …txwk ™t¾ðt {tkze, ‚uýu fhe™u ðes¤e yt¤Ëðt™e Au ™rn; ™u …txwk ™t¾e ™t¾e™u …„ ‚tu ¼tk„e òþu; ‚u{ yrðãtyu fhe™u …tu‚t™t Sð™wk ¼qkzw fhþu ™u {nthts™wk ™u {tuxt ËtÄw™wk f‚oÔÞ nþu ‚u ‚tu ¾tuxwk ™rn s ÚttÞ. >>39>>


94

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

95

y™u yts ‚tu ËíËk„{tk ¼„ðt™ «„x rƒhtsu Au. ™rn ‚tu ðeþ ðeþ ð»to™t ËkËth {qfe™u fu{ [tÕÞt ytðu ? ™u ft{¢tuÄtrŒf ‚tu yuðt ƒr¤Þt Au, su rþð ƒúñtrŒf™e …ý ÷ts ÷eÄe Au. y™u yu ft{trŒf su™u rð»tu ytðu Au ‚u™u „¤e òÞ Au. ‚u yts ‚tu {nthtsu ™u {tuxt ËtÄwyu XtuE1 htÏÞt Au. su su{ ƒúñtkzÚte …h {nts¤ Au ‚u{tk {tuxt {tuxt {åA Au. ‚u ƒúñtkz™e Ë{e…u ytðu ‚tu yt¾t ƒúñtkz™u …ý „¤e òÞ yuðzt {tuxt Au …ý «ãwB™™u [tufe{tk htÏÞt Au; ‚u òu ƒúñtkz™e Ë{e…u „¤ðt ytðu ‚tu {tÚtt{tk „Œt {thu ‚u fhtuzwk Þtus™ ò‚t hnu. ‚u{ ft{ ¢tuÄtrŒf™u ‚tu {nthtsu ™u {tuxt ËtÄwyu XtuE htÏÞt Au ™rn ‚tu yt{tk hnuðtÞ ™rn. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, yt r„h™th Au ‚u™u Wztzðt™tu {™Ëqƒtu ÚttÞ Au ? íÞthu fÌtwk su, ™t {nthts ! …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, {™{tk ÄtÞwO ™Úte; ™nek ‚tu Wztze {qfeyu. fu{ su …]Úðe™t {™w»Þ Ëðuo™u ¼u„tk fheyu ™u ÷wðth {tºt {tkzu ÷tuZtk ½zðt, ™u yt…ýu {tkzeyu Ëwh„ k tu ŒE™u Wztzðt; ‚tu [th …tk[ ð»to{tk [qhu[qht fhe™u Wztze {qfeyu. ‚u ft{ ¢tuÄtrŒf „{u ‚uðt ƒr¤Þt ntuÞ …ý òu {™{tk Ätheyu ‚tuu Wztze {qfeyu yu{tk ftkE ËkþÞ ™Úte. >>40>> Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su, yts ‚tu …wÁ»ttu¥t{ yûthÄt{ ™u {wf‚u Ërn‚ …ÄtÞto Au. ‚u ¼u¤t y™k‚ Ät{tu™t ¼„ðt™ ‚u™t {wõ‚u Ërn‚ ynek …ÄtÞto Au. ‚u þt ËtÁ ‚tu …tu‚…tu‚t™e ¾tux ftZðt, ™u …wÁ»ttu¥t{™wk MðY… Ë{sðt ytkne ytÔÞt Au. ™rn ‚tu ytðtu ¼eztu ðuXtÞ fu{ ? ‚u {nthtsu fÌtwk su, ‘‘yu yð‚th{tk ºtý ºtý ¼ezt{tk ytÔÞt Au ™u yts ‚tu ƒÄtÞ™u ¼ezt{tk ÷uðt Au.’’ yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, ƒeò™t sL{ Au ‚u ‚tu …tu‚…tu‚t™e ¾tux {qfðt ™u …wÁ»ttu¥t{™wk MðY… Ë{sðt ËtÁ Au ™u yuftkr‚f™t sL{ Au ‚u ‚tu

y™k‚ Sðtu™u ƒúñY… fhðt ™u …wY»ttu¥t{™wk MðY… Ë{òððt ËtÁ yt …]Úðe™u rð»tu …Äthu Au. ™u yt ðt‚tu Au ‚u ‚tu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e, ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e ™u MðY…t™kŒ Mðt{e ‚u™t yk„™e Au, ‚u yt ËtÄthý Sð{tk ™t¾e ŒeÄe Au ‚u …ÚÞ …z‚e ™Úte ™u Q÷xe ÚtE òÞ Au. su{ Ëtu sL{™tu þwØ ƒútñý ntuÞ, ‚ut …ux{tk Ëtu{ðÕ÷e yti»trÄ hnu Au; ™u yuðtu ™ ntuÞ ‚u™t …ux{tk hnu‚e ™Úte; ‚u{ yûthÄt{™tu {wõ‚ ntuÞ ‚u™u yt ðt‚ …ÚÞ …zu Au; ™u ƒeò™u ‚tu Q÷xe ÚtE òÞ Au …ý …ÚÞ …z‚e ™Úte. >>41>> Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su, ¼„ðt™{tk òuztðwk ftk ËtÄw{tk òuztðwk. íÞthu …qAâwk su, ‘‘¼„ðt™{tk òuztýtu ntuÞ ‚u fu{ sýtÞ ?’’ ™u ËtÄw{tk òuztýtu ntuÞ ‚u fu{ sýtÞ ?’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su,‘‘¼„ðt™{tk òuztýtu ntuÞ ‚u™u ¼„ðt™™t r[nT™ [rhºt ™u Mðt¼trðf [uüt ‚u yntuhtrºt fÞto-Ëtk¼éÞt rð™t hnuðtÞ ™rn; ™u ËtÄw{tk òuztýtu ntuÞ ‚u™tÚte Œþo™, Ëuðt ™u ðt‚tu ‚u yntuhtrºt fÞtoËtk¼éÞt rð™t hnuðtÞ ™rn, íÞthu òýeyu su, ËtÄw{tk òuztýtu Au.’’ y™u ð¤e yu{ ðt‚ fhe su, sux÷tu ËtÄw{tk Sð ƒkÄtýtu Au ‚ux÷tu ËíËk„ Au ™u sux÷tu Sð ƒkÄtýtu ™Úte ‚ux÷tu fwËk„ Au. íÞthu …qAâwk su, ytðe he‚u ËtÄw{tk Sð ƒkÄtýtu ntuÞ ‚tu …ý ‚u ËíËk„{tkÚte ™ef¤e fu{ òÞ Au ?’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘yuðe he‚u ËtÄw{tk Sð ƒkÄtýtu ™Úte ™u òu ƒkÄtýtu ntuÞ ‚tu òÞ ™rn. su{ yt ÷e{ztu1 Au ‚u su rŒðË y{u {krŒh fh‚tk n‚t, ‚u rŒðË ƒu ðU‚™tu n‚tu ™u yuf {™w»Þ Q…tzu yux÷wk s ƒ¤ n‚wk ™u nðu yts ‚tu „t{™t ƒÄt {™w»Þ ¼u„tk ÚttÞ ‚tu …ý Q…zu ™rn. ‚u{ ½ýtk rŒðË hne™u suýu ËíËk„{tk Sð ƒtkæÞtu ntuÞ ‚tu …k[rð»tÞ fu ft{trŒf Œtu»t™tu …tzâtu ËíËk„{tkÚte …zu ™rn. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su :–

1. Œƒtðe ht¾ðt

1. ÷e{ztu : sw™t„Z {krŒh{tk Ä{oþt¤t™t Œhðtò …tËu ƒnth n‚tu.


96

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

*Ðí¨¢xæ}æ…Ú¢ Ðæàæ}ææy}æÝ:Ü ±²æï ç±Îé: J ¨ »± ¨æ{é¯é Üë „æï }ææïÿæmæÚ}æÐæ±ë„}æì1 JJ27JJ yu{ su hnuðtÞ Au ‚u™u {tuût™wk îth W½tzwk Au ™u yu{ ™ hnuðtÞ ‚tu–‘‘{tuût{t„uo ŒeÄtk f{tz fze sze ƒthýu’’ >>42>> ð¤e Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su, „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu Ëðuo ËtÄw™u fÌtwk su, ‘‘fuðe he‚u æÞt™ ™u {t™Ëe …qò fhtu Atu ?’’ íÞthu Ëðuoyu fÌtwk su, ‘‘ßÞtk {nthts ƒuË‚t ‚u Xuftýu æÞt™ fheyu Aeyu ™u ßÞtk ƒuËe™u s{‚t ‚u Xuftýu {t™Ëe …qò{tk s{tzeyu Aeyu.’’íÞthu Mðt{eyu fÌtwk su ‘‘ftuE yuðwk æÞt™ þeÏÞt Atu su ºtý Œun™u S‚ðt ?’’ yu «§™tu W¥th fÞtuo su ‘‘æÞt™ fhðt ƒuËeyu íÞthu Sð sk‚w fhzu ‚tu…ý MÚtq¤ Œun™u n÷ðt Œuðwk ™rn yux÷u MÚtq¤Œun S‚týwk òýðwk; ™u ½tx ËkfÕ… ƒkÄ fhe™u æÞt™ fhðwk yux÷u Ëqû{ Œun S‚týwk òýðw;k ™u r™ÿt, yt¤Ë ytððt ™ Œuðe yux÷u fthý Œun S‚týwk òýðwk. yuðe he‚u ºtý Œun™u S‚e™u æÞt™ fhðwk.’’ íÞthu rËØt™kŒ Mðt{e fnu su, ‘‘fthý þheh ‚tu ft¤tk …ðo‚ suðwk fXý Au, ‚u ƒnw Œt¾ztu fheyu íÞthu S‚tÞ, ‚u su{ fqðt{tkÚte ft¤e Ae…h™u ft…ðe ntuÞ ‚u™u xtkfýwk-nÚttuztu ÷E™u ¾tuŒeyu íÞthu Ëtksu {tkz xtu…÷e „t¤ ™ef¤u yuðwk fXý Au.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, y{u ‚tu Ëwhk„tu2 ŒEyu Aeyu ‚u ƒËU ƒËU „tztk …týt ™eËthu Au ! ‚u þwk ‚tu ðt‚Y…e Ëtk„zeÞu3 fhe™u Œth ŒEyu Aeyu. ¼„ðt™™t r™ùÞY…e ŒtY ¼heyu Aeyu; ™u ¼„ðt™ ™u ¼„ðt™™t ËtÄw™tu {rn{t ‚u Y…e yÂø™ {qfeyu Aeyu ‚uýu fhe™u fthý þhehY… 1. yÚto : fr…÷ŒuðS {t‚t Œuðnwr‚™u fnu Au, ‘‘suðtu yftxâ ËkƒkÄ-ytËÂõ‚Y… …tþ-Œun™t ËkƒkÄe{tk Au yuðtu s òu Ä{o-¼Âõ‚-¿tt™ ™u ðihtøÞu Þwõ‚ yuftkr‚f Ëí…whw»t{tk ÚttÞ ‚tu {tuût™tk îth ¾wÕ÷t s Au. ¼t. 3>25>20. 2. ¾tý fu fqðt ¾tuŒðt ‚u{tk ðªÄ fhe™u ŒtY ¼he™u Vtuzðw ‚u. 3. …ÚÚth ¾tuŒðt ‚u{s s{e™{tk ‘‘ƒtuh’’ fhðt ð…ht‚wk ÷tu¾kz™wk ÄthŒth …t™tðt¤wk nrÚtÞth.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

97

su y¿tt™ ‚u Y…e su ft¤tu …ðo‚ ‚u™u ‚tuze™u ƒúñY… fhe™u yûthÄt{{tk {nthts™e Ëuðt{tk ht¾eyu Aeyu ‚u ftkE fXý ™Úte.’’ >>43>> Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su,Ë‚Þw„{tk {™w»Þ™u ÷t¾ ð»to™e ytðhŒt ™u nòh ð»to™tu ¾tx÷tu ™u Ëtu ð»to ËwÄe z[ftk ¾tÞ íÞthu Sð òÞ; ™u yts ‚tu yt ¿tt™u fhe™u ºtesu z[fu yûthÄt{{tk sðtÞ Au yuðwk Ëw„{ fhe ™tÏÞwk Au. …ý ßÞtk ËwÄe y¿tt™ Au íÞtk ËwÄe Mºte, ÿÔÞ, Œefht, Œefhe, {uze, nðu÷e, htsË{]ÂØ, ™u htßÞ÷û{e™u rð»tu {t÷ {™tÞ Au ™u Ëw¾ {™tÞ Au. su{ Atufhtk Äq¤™e ½tu÷feytu1 fhu Au, ™u Xefht™e2 „tÞtu fhu Au ™u [uÞt™tk3 ™u ft[÷eytu™t ½tuzt fhu Au ™u Ëw¾ {t™u Au; ‚u{ yu …ý Ëw¾ {t™u Au; …ý ßÞthu ¿tt™ ÚttÞ íÞthu Ëðuo ¾tuxwk ÚtE òÞ. su{ ¼t÷ Œuþ{tk ƒútñý [tÕÞtu s‚tu n‚tu, ‚u™u Ët{tu hƒthe {éÞtu ‚uýu …qAâwk su, ‘‘{nthts htS fu{ ÚtÞt Atu ?’’ íÞthu ‚u ƒútñý ƒtuÕÞtu su, ‘‘htS ™ ÚtEyu ? Œþ „tW [tÕÞt ytÔÞt Aeyu ™u s¤ …tËu ytÔÞwk Au; ™tþwk, Ätuþwk ™u xe{ý fhþwk.’’ íÞthu ‚u hƒthe ƒtuÕÞtu su, ‘‘niÞwk Vtuz{tk, òuzt …nuhe™u [tÕÞtu ytðwk Awk, yu …týe ‚tu ÍtkÍðt™tk ƒ¤u Au !’’ íÞthu ‚u ƒútñý™t {™Ëqƒt Ëðuo ¾tuxt ÚtE „Þt. ‚u{ ßÞthu ¿tt™ ÚttÞ íÞthu Ëðuo ¾tuxwk ÚtE òÞ y™u su {]„÷tk suðt Sð Au ‚u ‚tu rð»tÞ™u Ët[t {t™e™u Œtuzât fhu Au. su{ ÍtkÍðt™t s¤™u Œu¾e™u {]„÷tk Œtuzu Au ‚u{. y™u {™w»Þ Au ‚u Œu¾u Au, …ý ¾tuxtk òýu Au. y™u ËqÞ™ o t hÚt{tk ƒuXt Au ‚u™e áÂü{tk ‚tu ÍtkÍðt™t …týe ™Úte. ‚u{ su ¿tt™e Au ‚u™e áÂü{tk ‚tu «f]r‚™wk ftÞo ftkE ytð‚wk ™Úte. >>44>> 1. ™t™t ƒt¤ftu h{ðt {txu Äq¤™e …t¤ fhe™u ½h ƒ™tðu Au ‚u. 2. {txe™t ‚qxu÷t ðtËý™t xwfzt™e. 3. ™e[týðt¤e s{e™{tk Ë‚‚ …týe ¼htE hnuðtÚte, su™u {tÚtu {tuh™e f÷„e suðwk Íw{¾wk ntuÞ Au ‚uðwk ½tË rðþu»t ({tuÚt)


98

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ËíËk„ õÞthu ÚttÞ ? ‚tu ßÞthu ƒŒrhft©{ suðwk ™u ïu‚îe… suðwk MÚtt™f ntuÞ; ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e, „tu…t¤t™kŒ Mðt{e, MðY…t™kŒMðt{e ™u f]…t™kŒMðt{e yuðt {tuxt {tuxt™tu r™hk‚h Ëk„ ntuÞ ™u ƒúñt™t fÕ… …ÞO‚ ytÞw»Þ ntuÞ íÞtk ËwÄe ¿tt™ „tuÂü fheyu íÞthu ËíËk„ ÚttÞ; …ý ‚u rð™t ¾hu¾htu ËíËk„ ÚttÞ ™rn. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, õÞt „wÁ fÞto Au ? ™u „wÁ fÞto ntuÞ ‚u™t ‚tu „wý ytÔÞt òuEyu ™u ? ¨±æïüÐçݯÎæï xææ±æï, Îæïx{æ xææïÐæHÝ‹ÎÝ: J Ðæƒæïü ±y¨: ¨éç{|ææïüv„æ Îéx{¢ xæè„æ}æë„¢ }æã„ì1 JJ28JJ yu{ ftuEyu fÞwO Au ? su{ ¼„ðt™u „e‚t™e „tÞ fhe™u yswo™™u ðtAztu fhe™u ŒqÄ …tÞwk. yu{ ftuE™u ÄtÔÞt Atu ? y™u su™u Ët{t ÄðhtÔÞt ntuÞ ‚u ‚tu „wrzÞwk ðt¤u ™rn. ™u ÷tu¼, ft{, hËtMðtŒ, M™un ™u {t™ yu{tk su „wrzÞwk ðt¤u Au2 íÞtk ËwÄe „wÁ fÞto ™Úte; y™u „wÁ fÞto ntuÞ ‚u ‚tu „wrzÞwk ðt¤u ™rn. >>45>> Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su ðh‚t÷{tk [th …txeŒthu ©eS {nthts Ët{wk òuE™u fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! ‚{tht [hýth®ðŒ Ët{wk òuEyu Aeyu ‚tu ‚{u …whw»ttu¥t{ sýtytu Atu ™u ‚{tht þheh Ët{wk òuEyu Aeyu ‚tu ‚{u {™w»Þ suðt sýtytu Atu.’’ íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘ðihtx ƒúñt Au ‚uýu ‚u™t …[tË ð»to ™u ŒtuZ …ntuh rŒðË [zâtu íÞtk ËwÄe yt [hýth®ðŒ™e M‚wr‚ fhe, íÞthu yt ƒu [hýth®ðŒ …]Úðe W…h ytÔÞt Au, …Ae ‚{thu ‚tu ËqÍu yu{ Ë{òÞ.’’…Ae ð¤e …qAâwk su,‘½ýu Xuftýu ˼t ŒeXe Au …ý yt{ yuf ™shu ‚{ Ët{wk 1. yÚto :- Ëðo W…r™»tŒTY…e „tÞtu Au, MðÞk „tu…t÷™kŒ™ ©ef]»ý Œtun™tht Au, yswo™Y…e ðtAztu Au y™u „e‚t{]‚ Y…e ŒqÄ Au y™u ËŒTËŒT rððufÞwõ‚ …krz‚-ƒwÂØ{t™ …whw»ttu ‚u™t ¼tuõ‚t Au. 2. …tAt …zu.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

99

òuE hÌtt Au ‚u fu{ Ë{sðwk?’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su,‘‘nwk ËŒT„wÁY…e ËqÞo «„x ÚtÞtu Awk ™u yt Ëðo f{¤ ¾eÕÞtk Au; ‚u {tht Ët{wk òuE hÌtt Au.’…Ae ‚u ËíËk„ fhe™u …tu‚t™u ½uh „Þt yu{ {w{ûw tw™tk ÷ûtý Au.>>46>> y™u ðh‚t÷u yuf ƒtðu ytðe™u fÌtwk su,‘‘nu {nthts ! ‚{u ‚tu ƒnw ¼qkzwk fÞwO. íÞthu {nthtsu fÌtwk su, ‘‘þwk ¼qkzwk fÞwO ?’’ íÞthu ‚u ƒtuÕÞtu su, ‘ƒtE-¼tE™e ˼t ftuEyu ™tu¾e ™ntu‚e fhe ‚u ‚{u fhe; yu ƒnw ¼qkzwk fÞwO. íÞthu {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘nwk yr™ŒuoþÚte1 ytÔÞtu Awk; fnu‚tk nwk yûthÄt{{tkÚte …wÁ»ttu¥t{ ytÔÞtu Awk; ™u Ëw„t¤ðtu2 Awk ‚u {the Ëq„ [ze „E Au; ™efh ‚tu ftkE ™tu¾t hnu yuðt ™Úte.’’ ‚u {nthts™e Ëq„ Au íÞtk ËwÄe ™tu¾t hnuðtÞ Au, ™efh ‚tu ¼u„tk ÚtE òþu. ™u ð¤e ftuEfu …qAâwk su, ‘‘…wÁ»t™wk {™ õÞtk hnu‚wk nþu ? …Ae {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yts s y{u rð[th fÞtuo Au su, …whw»t™wk {™ Mºte™t „wÌt yk„{tk hnu Au ™u Mºte™wk {™ ‚u …wY»t™t „wÌt yk„{tk hnu Au.’’ yu{ Ëðuo™t yk‚h fne ŒeÄtk.>>47>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ÷t¾ {ý ÷tuZt™e ÷tuZe Ä„e ntuÞ, ‚u™t W…h yuf ƒu …týe™t ½zt Ztu¤eyu ‚uýu fhe™u Xhu ™rn. ™u Xthðe ntuÞ ‚tu „k„t™t Äht{tk ÷E™u ™t¾eyu ‚tu Œþ …kŒh rŒðË ËwÄe ‚tu nðu÷e suðze Atu¤wk QA¤u íÞthu {tkz {tkz Xhu. ‚u{ …k[rð»tÞu fhe™u ‚tu Sð Ä„e òÞ Au ‚u™u yuf-ƒu rŒðË hne™u òýu su xtZtu fhe òô yu{ xtZtu ÚttÞ ™rn. ™u su™u xtZtu fhðtu ntuÞ ‚u™u ‚tu Œþ-…kŒh rŒðË ËwÄe ‚tu Vuh [zâtu ntuÞ ‚u Q‚hu íÞthu ðt‚ {tkne …uËu, …Ae xtZwk ÚttÞ Au. y™u ËtÄw …tËu ftuý ytðu Au ? ™u su ËtÄw …tËu ytðu Au ‚u™u ‚tu ftuE ðt‚™e fËh hnu s ™rn. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su : 1. r™Œuoþ hrn‚. su™wk {t… ™ ÷E þftÞ ‚uðwk yËe{. ÔÞt…f. 2. Ëq„ ht¾™th.


100

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

‚e™ ‚t…fe Ít÷ ÍÞtu o , «t™e ftu E ytðu , ‚tfw k þe‚÷ fh‚ ‚w h ‚, rŒ÷ Œtn r{xtðu ; fne fne Ëw k Œ h ƒu ™ hu ™ , yøÞt™ r™ftËu , «„x ntu‚ …rn[t™, øÞt™ Wh ¼t™w «ftËu; ðiht„ íÞt„ hts‚ rð{÷, ¼ð Œw:¾ ftx‚ sk‚ftu, fnu ƒúñ {wr™ Þn s„‚{U, Ëk„ y™w…{ Ëk‚ftu >>29>> yuðtu ËíËk„ {éÞtu Au …ý Ë{t„{ rð™t ftuE™u „{ …z‚e ™Úte. ™u ßÞtk ËwÄe Ëí…wÁ»t™tu Ëk„ ™Úte ÚtÞtu íÞtk ËwÄe ftkE ™Úte ÚtÞwk, ‚u W…h ƒúñt™kŒ Mðt{e™tu ËðiÞtu ƒtuÕÞt : hts ¼Þtu fnt fts ËÞtuo, {nthts ¼Þtu fnt ÷ts ƒZtE, Ëtn ¼Þtu fnt ƒt‚ ƒZe, …‚ntË ¼Þtu fnt yt™ rVhtE; Œuð ¼Þu ‚tuW ftn ¼Þtu, yn{uð ƒZâtu ‚]»ýt yrÄftE, ƒúñ{wr™ ËíËk„ rƒ™t ˃, ytuh ¼Þtu ‚tu fnt ¼Þtu ¼tE, yu{ Ëí…wÁ»t™tu Ëk„ ™Úte fÞtuo íÞtk ËwÄe ftkE fÞwO ™Úte. >>48>> Mðt{eyu Ëðuo Ät{tu™t {wõ‚ ËtÚtu «§-W¥th fÞto ‚u {wõ‚ SíÞt ™rn. ‚u ðt‚ …tu‚u fhe su, «Út{ ‚tu òýeyu nwk ƒŒrhft©{{tk „Þtu; ‚u ƒŒrhft©{{tk {wõ‚ {™u «§-W¥th{tk SíÞtk ™rn. …Ae òýeyu su nwk ïu‚îe…{tk „Þtu; íÞthu ‚u ïu‚îe…™t {wõ‚ …ý SíÞt ™rn. …Ae òýeyu su nwk ðifwkX{tk „Þtu íÞthu ‚u ðifwkX™t {wõ‚ …ý SíÞt ™rn. …Ae òýeyu su nwk „tu÷tuf{tk „Þtu; íÞthu ‚u „tu÷tuf™t {wõ‚ …ý SíÞt ™rn. …Ae òýeyu su nwk yûthÄt{{tk „Þtu, íÞthu ‚u {wõ‚ ËtÚtu {thu ƒhtuƒh «§-W¥th{tk Xef …zâwk. …Ae „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u fÌtwk su, yts ‚tu yt{ ÚtÞwk. íÞthu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘{nthtsu yu{ sýtÔÞwk su, ƒeòk Ät{tu™t {wõ‚™wk ¿tt™ ytðwk Au !’’ {txu ¼„ðt™™t MðY… ËkƒkÄe ¿tt™ ‚tu yûthÄt{™t {wõ‚{tk Au, fu ytkne ËtÄw{tk Au; …ý ƒesu ™Úte. ™u ƒesu ‚tu ƒeswk ¿tt™ Au. >>49>>

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

101

Mðt{eyu ðt‚ fhe: su, ƒesu õÞtkÞ Sð yxf‚tu ™Úte ™u {nthts™u …wÁ»ttu¥t{ Ë{sðt íÞtk yxfu Au. su{ „wsht‚™t ½tuztk Au ‚u ÷tkƒt ƒnw ™u ftkXt¤t1 ƒnw, …ý ßÞthu ÄturhÞtu Œu¾u íÞthu yxfu Au; ‚u ft…e ™tk¾u ‚tuÞ z„ Œu ™rn; ™u Ët{wk ¾tËzw2k W„tBÞwk ntuÞ ‚tu õÞtkÞ ™u õÞtkÞ ¼t„e òÞ ! ™u y÷iÞt ¾t[h™t ½tuzt™u [ztW fhðt ntuÞ, ‚u™u ƒËu Atufhtk „tuxt ðt¤e™u Q¼t ntuÞ ‚u{tk ð[tuð[ ™t¾e™u [ztW fÞto ntuÞ. ‚u õÞtkÞ yxfu ™rn. su{ Ët{‚3 …‚k„ …tk[Ëu ƒ¾‚rhÞt Q¼t n‚t ‚u{tkÚte {tuxhu t™t Œefht™u {the™u ytð‚t hÌtt. yuðe he‚™t su ntuÞ ‚u õÞtkÞ yxfu ™rn ‚u W…h AkŒ ƒtuÕÞt su : ‚whe ðu„ðk‚t sheËt sXtýk, rŒÞ‚tk Wztýk surn {]„ztýk; Ë[u ðt„ht„k ™xtksÞwk ™[uhe, rŒ™k yuf ntuËu ˃u ¾t¾ Zuhe.4 yuðe he‚™t su ntuÞ ‚u õÞtkÞ yxfu ™rn. >>50>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, „{u ‚uðtu …týe™tu ‚rhÞtu ntuÞ ‚u™u …ý ¼{he ƒwztze Œu Au ‚u ™eËhtÞ ™rn. ™u ð¤e ƒeswk áütk‚ su ‚ehu fhe™u ÷®ð„ ðªÄu ‚uðtu ytkxwfŒth5 ntuÞ ‚u ‚eh™u …ý ðtÞw V„tðe Œu Au, ‚u{ „{u ‚uðtu ËtkÏÞðt¤tu fu Þtu„ðt¤tu ntuÞ ‚u™u …ý MºteY… …týe™e ¼{he ‚u ‚tu ƒwztze Œu Au ‚u ™eËhtÞ ™rn. ‚u{ s „{u ‚uðtu yk‚háÂüðt¤tu ntuÞ ‚u™e ð]Â¥t™u …ý Œuþft¤trŒf ytX Au ‚u V„tðe ™t¾u Au …ý yk‚háÂü Úttðt Œu ™rn. ‚u W…h &÷tuf ƒtuÕÞt su :– 1. Qk[t y™u {sƒq‚ ƒtkÄtðt¤t, fŒtðh. 2. òuztu. 3. ͪÍtðŒhðt¤t y÷iÞt ¾t[h™t r…‚t. 4. yÚto :- ftuE™e …tËu ytk¾™t Eþtht{tºtÚte nhý™e su{ ytftþ{tk Qz‚t, Ët[e she ¼hu÷t þý„thÞwõ‚ ½tuzt ntuÞ; su ytk¾™t Eþtht{tºtÚte ™x™e su{ ™t[‚t ntuÞ A‚tk yu yuf rŒðË ht¾™tu Z„÷tu ÚtE òÞ Au. 5. r™þt™ƒts.


102

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

¨¢xæ¢ Ý Üé ²æüyÐí}æÎæ¨é …æ„é ²æïxæS² ÐæÚ ÐÚ}ææLLÿæé: J }æy¨ï±²æ Ðíç„HÏ{æy}æHæ|ææï ±Î¢ç„ ²æ çÝÚ²mæÚ}æS²1 JJ32JJ yuðt yuðt ½ýt &÷tuftu ƒtu÷e™u fÌtwk su, fu™e ƒwÂØ ¼uŒt‚e ™Úte? ‚tu íÞtk fnwk Awk su :– Ü æ}ææçÎç|æç±üãèÝæ ²ï ¨æœ±„æ: ÿæè‡æ±æ¨Ýæ: J „ï¯æ¢ „é Ïæéçh|æïÎæ² v±æçÐ Ü æHæï Ý àævÝé„ï2 JJ33JJ yu &÷tuf ƒtu÷e™u fÌtwk su, suýu ËtÂ¥ðf ËuÔÞt ntuÞ ™u su ft{trŒf Œtu»tu hrn‚ ÚtÞt ntuÞ ™u ðtË™t fwkrX‚ ÚtE „E ntuÞ ‚u™e ƒwÂØ ¼uŒt‚e ™Úte; ™u ƒeò™e ‚tu ¼uŒtE òÞ Au, ‚u{tk ËkþÞ ™Úte. >>51>> y™u rð»tÞ ‚tu ƒtkÄu yuðt Au, …ý ßÞtk ËwÄe {tun Au íÞtk ËwÄe sýtÞ ™rn; fu{su fuðt ðihtøÞðt™ ‚u™u …ý ƒtkæÞt ! ‚u™tk ™t{ : „tu®ðŒ Mðt{e ‚Útt …h{nkËt™kŒ Mðt{e ‚Útt {nt«¼w ™t{u ËtÄw yu ytrŒf ½ýt ½ýt™u ƒtkæÞt. ‚u™e rðÂõ‚ su „tu®ðŒ Mðt{e™u fuðtu ðihtøÞ ! ‚u ËkËth™tu íÞt„ fhe™u [tÕÞt ™u hM‚t{tk yuf htò™e ƒt™e(ŒtËe) Œþ nòh Yr…Þt™wk Ëtu™wk ÷E™u ƒuXu÷. ‚u „tu®ðŒ Mðt{e™wk Y… òuE™u fnu su, ‘‘yt Ëtu™wk ™u nwk ‚{the Awk’’ íÞthu Mðt{e™u rð[th ÚtÞtu su, ‘‘«¼w ¼sðt ™eËhu Au ‚u™u ytze rËÂØytu ytðu Au, ‚u {thu rËÂØ ytðe.’’ …Ae ‚tu …tu‚t™wk ÷q„zwk {qfe™u fÌtwk su, ‘‘ƒË, ¾ºtu sE ytðw.k 3’’ yu{ fne™u [tÕÞt „Þt. yuðt ðihtøÞðt™; ‚u …ý „k„t{t™tk Œt¤¼t‚ ™u htux÷eytu{tk ƒkÄtýt ! ‚u™u {nthtsu ºtý ht‚ ™u ºtý rŒðË ËwÄe4 1. Þtu„™t yíÞk‚ …th™u …t{ðt y™u {the ËuðtÚte s ÷t¼ {u¤ððt RåA‚t …wÁ»tu Mºteytu™tu fŒe «Ëk„ ht¾ðtu ™rn; fthý fu, ‚u ‚u™u {txu ™hf™wk îth fnuðtÞu÷wk Au. 2. suytu ft{trŒ Œtu»tÚte hrn‚, Ëíð„wý{Þ y™u ðtË™t hrn‚ ntuÞ Au ‚uytu™e ƒwÂØ™u ¼uŒðt {txu fŒe …ý ft¤ Ë{Úto ÚtE þf‚tu ™Úte. 3. nts‚u sðwk, þti[ fhðt sðwk. 4. {ZztÚte „Zzt s‚t hM‚t{tk.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

103

„t{ s ytððt ŒeÄwk ™rn. íÞthu ntÚt òuze fÌtwk su ‘‘nu {nthts ! fu{ fhðwk Au ?’’ íÞthu {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘hª„ýt ™u „tsh™e {t¤t „¤t{tk ½t÷e™u su‚÷…wh{tk sE r¼ûtt {t„tu. …Ae ftuE fnuþu su, ‘„tu®ðŒ Mðt{e ftkE òuEþu’ íÞthu fnuðwk su, ‘ntW ! ftuE fnuþu,yhu ! „tu®ðŒ Mðt{e, „tkzt ÚtÞt ?’ íÞthu fnuðkw su, ‘ntW’. yu{ fhe™u Mð¼tð {wftÔÞt. ™u …h{nkËt™kŒ Mðt{eyu ‚tu „tÞtu{tk ƒu ð»to ytË™ fÞwO ‚u …tAwk ËtÄw{tk ytË™ ÚtÞwk ™rn. ™u ºtý ð]Â¥t ‚tu …tu‚u ËthMð‚1 ¼ÛÞt n‚t ™u ¾tuò™t „wÁ fnuðt‚t ‚u™u …ý yu{ ÚtÞwk. ™u yuf ËtÄw {nt«¼w ™t{u n‚tu, ‚u Ítu¤e{tk ƒkÄtýtu. ‚u™u {nthtsu fÌtwk su, ‘‘nðu ™h™thtÞý™e Ítu¤e hnuðt rŒÞtu ™u ÷û{e™thtÞý™e Ítu¤e {t„tu.’’ …Ae ðh‚t÷ ytðe™u ƒu, ºtý rŒðË hne™u ò‚tu hÌttu. yu{ Sð ƒkÄtÞ Au. >>52>> Mðt{eyu ðt‚ fhe : su, n{ýtk {w{wûtwyu Œun ÄÞto Au, ‚u {nthts™u ytððwk …zu ‚u ËtÁ ytðhŒt rð™t {nthtsu {™u htÏÞtu Au. ‚u y{thu …ý {nthts™wk Ëw¾ yu {w{wûtw™u Œuðwk …zu Au. ™u ytðhŒt ‚tu yXtð™ ð»toÚte ðÄw ™Úte, yu{ sL{tuºte{tk ÷ÏÞwk n‚wk ™u ‚u rð™t Œun hÌtwk Au; ‚u ‚tu yt ËtuhX Œuþ™t nrhs™ W…h {nthts™u ƒnw nu‚ ‚u™u …tu‚t™wk Ëw¾ Œuðt ËtÁ {nthtsu {™u htÏÞtu Au. ‚u þt ËtY ? ‚tu …tu‚t™wk Ëw¾ Œuðtýwk ™rn, ‚u™u …tu‚t™wk Ëw¾ Œuðt ËtÁ …tu‚t™wk ËðoMð n‚wk ‚u ËtÄw ËíËk„e™u yÚtuo f]»ýt…oý fhe htÏÞwk Au. ‚u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t fe‚o™{tk fÌtwk Au su :– yiËu {uhu s™ yuftkr‚f, ‚urn Ë{ ytuh ™ ftuE; > {wõ‚t™kŒ fn‚ Þwk {tun™, {uhtu ËðoMð ËtuE >>34>> yuðt ËtÄw {éÞt Au íÞthu þe ðt‚™e f{e hne ? ‚u W…h ËðiÞtu ƒtuÕÞt su– 1. ËkMf]‚ ÔÞtfhý„úkÚt™t ºtý «fhý.


104

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

Ët[u Ëk‚ {e÷u f{e ftnw hne, Ët[e þe¾ðu ht{fe he‚fwS k ; …ht…h ËtuE …rhƒúñ nu, ‚t{U Xuhtðu Sðfu r[‚fwkS; áZ ytË™ ËtÄ fu æÞt™ Ähu, fhu øÞt™ nrh„w™ „e‚fwkS, ƒúñt™kŒ fnu Œt‚t ht{, nwk fu «¼w ËtÚt ƒZtð «e‚fwkS >>35>> ¼„ðt™ yuðt ËtÄw{tk hne™u …tuu‚t™wk Œþo™ Œu Au, ðt‚tu fhu Au, {¤u Au, ™u áÂü {tkze™u swyu Au. yu he‚u y™uf «fthu Ëw¾ yt…u Au. yuðe he‚u ðt‚tu fhe™u Ëwr¾Þt fhe ™tÏÞt. >>53>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, swytu™u yuf …wÁ»t QøÞtu. ‚u …[tË fhtuz Þtus™{tk ykÄtÁk ™ hÌtwk. ‚u su{ ËqÞo™t rfhýu fhe™u htºte™tu ™tþ ÚttÞ Au, ‚u{ Ëí…wÁ»t™e áÂü ðzu fhe™u ‚tuu ftuE Œuþ{tk y¿tt™ hnu s ™rn. y™u ‚u Ëí…wÁ»t rð™t ‚tu su{ :– Ëtu¤ f¤t þþe Q„ne, ‚tht„ý Ë{wŒtÞ; ˃ r„rh Œtn ÷„tEyu, hrð rƒ™ hu™ ™ òÞ >>36>> ‚u{ ytðt ËtÄw rð™t y¿tt™ òÞ ™rn y™u y¿tt™ „Þt rð™t Ëw¾ …ý ÚttÞ ™rn. yhu ! y{thu ‚tu ½ýwkÞu ¿tt™ ŒE™u ƒñY… fhðt Au, …ý þwk fheyu ? Sð™u ¾… ™rn ™u ð¤e fth¾t™u „¤u ÍtÕÞt ! ‚u ¿tt™ fnuðt ™ðht Útt‚t ™Úte. fu{ su, su{ sƒht ¾uzw™u ðuh y…hðthu „Þwk,1 ‚u ™ðhtk ÚttÞ ™rn ™u ðuh ð¤ðt òÞ ™rn. ‚u{ y{tÁk ¿tt™ y…hðthu „Þwk. …ý nðu ËtÄw ËíËk„e™u {the …tËu ht¾e™u ðt‚tu s fhðe Au; suýu fhe™u ƒúñY… ÚtE òÞ. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ðt‚tu Ëtk¼¤e ÷uòu; …Ae ytðtu Þtu„ {¤ðtu ƒnw Œw÷o¼ Au; {txu Ë{t„{ ‚tu fhe ÷uòu. yu{ fne™u fÌtwk su :– [u‚™ðt÷t [u‚òu, fn‚ nwk ntÚt ƒòÞ 1. {tuxt ¾uzq‚™u ¾u‚e ft{™u ÷eÄu ðh ðt¤ðt™tu Ë{Þ ™ {¤u, ‚uÚte ƒesu rŒðËu ðuh ðt¤ðt rð[thu ‚u™u ‘‘y…hðthu „Þwk.’’ yu{ fnuðtÞ.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

105

y{u ‚tu ‚t¤e ðòze™u fneyu Aeyu, …Ae ð¤e fnuþtu su fÌtwk ™rn. >>54>> ‘‘ƒeò yð‚thu ð‚o{t™ …¤tÔÞt ™Úte; ™u fÕÞtý ‚tu fÞto Au ™u yts ð‚o{t™ …¤tðe™u fÕÞtý fhu Au ‚u™tu þtu nu‚w Au ?’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘ƒeòyu fÕÞtý ‚tu fÞto Au; …ý fthý þheh™t ¼tð™u xt¤e™u fÕÞtý fÞtO ™Úte. ™u òu fthý þheh™t ¼tð™u xt¤e™u fÕÞtý fÞto ntuÞ ‚tu „tu÷tuf ™u ðifwkX ÷tuf{tk fSÞt þt ËtÁ ÚttÞ ? {txu „tuu÷tuf{tk htrÄftSyu ©eŒt{t ËtÚtu ðZðuz fhe1, ™u ðifwkX ÷tuf{tk sÞ-rðsÞu Ë™ftrŒf ËtÚtu ðZðuz fhe Au; ‚u yu{ òýðwk su íÞtk fthý þheh ™rn xéÞwk ntuÞ. ™u {nthts ‚tu fthý þheh xt¤ðt ËtÁ ËtÄw ™u r™Þ{ ‚tu yûthÄt{{tkÚte ÷E™u s …ÄtÞto Au. ‚u {txu ËtÄw ¼„ðt™™e W…tË™t fhtðu Au, ™u r™Þ{u fhe™u ¼„ðt™™e yt¿tt …¤tðu Au, ‚uýu fhe™u fthý þheh™tu ™tþ ÚtE òÞ Au.’’ ‚u W…h ftrhÞtýe™wk ƒth{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk su yt ð[™t{]‚{tk {nthtsu rËØtk‚ fÌtt Au; ‚u ËtÁ ð‚o{t™ …¤tðe™u fÕÞtý fhu Au; yu nu‚w Au. >>55>> ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, yuf rŒðË {nthtsu {™u fÌtwk su, ‘‘{kz¤ ƒtkÄtu’’ íÞthu nwk ftkE ƒtuÕÞtu ™rn. …Ae Ët{wk òuE™u fÌtwk su, ‘‘ËtÄw ‚tu …tk[ ht¾eyu, suÚte Sð™wk fÕÞtý ÚttÞ.’’ yu{ fne™u fnuðt {tkzât su, ‘‘ËtÄw ‚tu Œþ ht¾eyu, ðeþ ht¾eyu, …[tË ht¾eyu, Ëtu ht¾eyu, ™u ËtÄw ‚tu ƒËu …ý ht¾eyu.’’ …Ae ‚tu nwk ƒtuÕÞtu ™rn, …ý yk‚u yu{ fÞw;O yu ðt‚™e Œe½oŒþeo™u ¾ƒh …zu, yt…ýu ‚tu ftkE òýeyu ™rn. yhu ! yuf rŒðË {nthtsu {™u …qðto©{{tk n‚tu, íÞtk ytðe™u fÌtwk su, ‘‘þwk fhtu Atu ? ™u þwk fhðt ytÔÞt Aeyu ? ™u ƒúñ‚us ‚tu ËwftE „Þwk Au !’’ yu{ fne™u Œu¾týt ™rn. ‚u rŒðËÚte Sðtu™t fÕÞtý ÚttÞ 1. ͽztu fhðtu.


106

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

‚u{ s fheyu Aeyu. y™u yuf rŒðË {nthts™u [th «§ …qAtÔÞt : ‚u{tk yuf ‚tu æÞt™ fhðwk, ƒeswk ytí{t…ýu ð‚oðwk, ºteswk {tkŒt™e Ëuðt fhðe ™u [tuÚtwk ¼„ðt™™e ðt‚tu fhðe, yu [thu{tk yrÄf ftuý Au ‚u fntu ? …Ae {nthtsu fÌtwk su, ‘‘ðt‚tu s yrÄf Au.’’ ‚u rŒðËÚte {U ðt‚tu fhðt {tkze Au, ‚u ht‚ Œntztu Ëtu…tu s …z‚tu ™Úte.1 suÚte Sð ƒúñY… ÚtE òÞ Au.>>56>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, f]…t™kŒ Mðt{e™tu yu{ {‚ su, „¤t{tk Q™e ftuþ ½t÷u yux÷e …ezt ÚttÞ, ‚tu …ý ¼„ðt™™e yt¿tt ÷tu…ðe ™rn. ™u ð¤e f]…t™kŒ Mðt{e yu{ fnu‚t su, ‘‘MðÙ™tu W…ðtË ‚tu …zu ™rn, ™u òu …zu ‚tu Œun …ze òÞ’’ yuðtu …tu‚t™tu Xhtð. ™u rð»tÞ™e ƒef ‚tu fuðe hnu ? su yÕ… ð[™{tk Vuh …zu ‚tu {n‚ ð[™{tk Vuh …zâtu ntuÞ yux÷e ƒef ÷t„u. ‚u {U yuf rŒðË ™shu ŒeXwk Au. yuðt f]…t™kŒ Mðt{e ‚u ‚tu „k„tS™t s¤ suðt Au. ‚u su{ „k„t™tu «ðtn [th „tW{tk [tÕÞtu òÞ Au ‚u ftuE™tu nXtÔÞtu …tAtu nXu ™rn; ‚u{ ‚u{™e ð]Â¥t ftuE™e nXtðe ¼„ðt™™t MðY…{tkÚte …tAe nXu ™rn. ‚u yuf rŒðË f]…t™kŒ Mðt{e™e Ë{trÄ òuE™u ËÂå[Œt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘y{thu f]…t™kŒ Mðt{e™t suðwk nu‚ ™rn.’’ ™u yuðt nu‚ðt¤t ‚u ‚tu „k„t suðt, ™u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ‚u ‚tu ŒrhÞt suðt. ‚u ‚tu y™k‚ Sð™u Ëwr¾Þt fhe ™t¾u ‚uðt n‚t. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, suðt h½wðehS {nthts n‚t ™u suðt „tu…t¤t™kŒ Mðt{e n‚t ‚uðt ‚tu sýtýt s ™rn ! ™u yts ËtÄw nþu ‚u™u …ý òý‚t ™Úte ‚u™u ƒnw ¾tux òþu. fu{ su yuðt {tuxt rð™t {nthts™tu rËØtk‚ ftuý fnuþu ? ™u ƒeò ‚tu …tu‚t™e Ë{sý «{týu Ë{òðþu; …ý su{ Au ‚u{ Ë{òð‚tk ytðzþu ™rn; yu rËØtk‚ ðt‚ Au. >>57>> 1. r™hk‚h [t÷w hnuðwk.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

107

…Ae Mðt{eyu ðt‚ fhe su : yÄ{o Ë„o sƒ fh‚ «ðuþt, Ëwh™h {wr™{nª ™rn Ëw¾ ÷uþt yu{ fne™u ƒtuÕÞt su yuðt yÄ{oË„o™tu þuýu fhe™u «ðuþ ÚttÞ Au ? ‚tu ßÞthu yufƒeò™t {™ ™tu¾t …zu Au íÞthu «ðuþ ÚttÞ Au. ™u yufƒeò{tk Ëk… ntuÞ ‚tu yÄ{oË„o …uËðt ytðu ™rn. ‚u W…h {nthts™e fnu÷e ðt‚ fhe su yuf htòyu ‚eh™tu ¼tÚttu {k„tÔÞtu ™u fÌtwk su, ‘‘ƒr¤Þt{tk ƒr¤Þtu ntuÞ ‚u yt ‚eh™t ¼tÚtt™u ¼tk„e ™t¾tu.’’ íÞthu ƒr¤Þt{tk ƒr¤Þtu n‚tu ‚uÚte …ý ‚eh™tu ¼tÚttu ¼k„týtu ™rn. …Ae ¼tÚtt{tkÚte yuf ‚eh ftZe™u yuf Vtuþe{tk Vtuþe1 n‚tu ‚u™u fÌtwk su, ‘‘¼tk„e ™t¾ íÞthu ‚uýu ‚h‚ ¼tk„e ™tÏÞtu. …Ae yu htòyu {tuxt {tuxt W{htð™u fÌtwk su, ‘‘òu ‚{u yt ‚eh™t ¼tÚtt™e …uXu sqÚt ht¾þtu, ‚tu „{u ‚uðtu þºtw nþu ‚tuÞu ‚{thtu …ht¼ð ™rn fhe þfu ™u hts ytƒtŒ2 hnuþ.u ’’ yu áütk‚ ŒE™u ƒtuÕÞt su, yt ‚{u Ëðuo ËtÄw, …t¤t, ƒúñ[the yt{ ™u yt{ Ëk… ht¾þtu, ‚tu „{u ‚uðtu ‚{thu yk‚hþºtw™tu ðÄthtu nþu, ‚u …ý …ht¼ð ™rn fhe þfu; ™u yt{ ™rn hntu ‚tu yÕ… suðtu Œtu»t nþu ‚u …ý ËíËk„{tkÚte ƒnth ftZe ™t¾þu. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, swytu™u fux÷tf™u ‚tu òuz s ™Úte; ™u ftuEf ‚tu …tf÷ „q{ztk3 suðt, ‚u fnuðtÞ ‚tu ™rn ! {txu Œþ {kz¤{tk su{ su™u {¤‚wk ytðu ‚u{ ‚{u Ëðuo hnuòu. yux÷e ðt‚ fhe. …Ae ‘ðtËwŒuð nhu’ ÚtÞt ‚u s{ðt …ÄtÞto. >>58>> Mðt{eyu yuf rŒðË ƒtð¤eÞt Ët{wk òuE™u fÌtwk su, ‘su{ hu‚eyu fhe™u yt ƒtðr¤Þtu ËtuhtE „Þtu Au, …ý ‚u ÷t¾ Þtus™t™tu Ë{wÿ 1. ftÞh. 2. Ë÷t{‚,Ë{]Ø. 3. …k…t¤e™u ht¾ðt …zu ‚uðt.


108

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

¼Þtuo Au ‚u™t s¤u fhe™u ÷e÷tu…Õ÷ð Útt‚tu ™Úte; fu{ su hu‚eyu fhe™u ËtuhtE1 „Þtu Au. ‚u{ s rð»tÞu fhe™u ‚tu Sð ËtuhtE òÞ Au, …ý {eXt s¤™t {ntË{wÿ suðtu yt ËíËk„ ‚u{tk hne™u ¿tt™ rð™t ÷e÷tu …Õ÷ð Útt‚tu ™Úte. ™u ÷tuf, ¼tu„ ™u yt Œun; ‚uýu fhe™u ‚tu Sð ËtuhtE „Þtu Au yu{ «íÞût Œu¾tÞ Au. ‚u{s Yzt „wý Au ‚u …ý ºtý «fth™t fwËk„u fhe™u ‚tu ™tþ ÚtE òÞ Au; …ý Sð ºt…k¾ztu2 {qfu ™rn íÞtk ËwÄe Ëwr¾Þtu …ý ÚttÞ ™rn. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su yt Sð ‚tu {uðtËe3 ÚtE ƒuXtu Au; …ý ¼„ðt™™e ™u {tuxt ËtÄw™e ‚tu „hs ht¾‚tu ™Úte. ™u …tu‚t™t Sð™e ‚tu …tu‚t™u ¾ƒh s ™Úte. y™u su{ ‘{u{ý [zâtu …tuXeyu, ntÚt{tk ÷eÄe ÷tfze ™u fnu su fufU nýtk ™u fufU ™ nýtk4 yu{ ƒfu Au ! …ý …tu‚t™wk ‚¤ ‚…tË‚tu ™Úte su {theþ fu™u ? yu{ fne™u ƒtuÕÞt su :– {tuxt Úttðt™wk {™{tk hu rŒ÷{tk ½ýtu ztuz, ‚uðt „wý ™Úte ‚™{tk hu ftk fhu ‚wk ftuz ? >>38>> yu{ Sð ftuz ‚tu ƒnw fhu Au, …ý {rn™tu rŒðË ntÚtÄtuý5wk [t÷u ‚tu ¾ƒh …zu. …ý yts yturþÞt¤t fhu Au yuðe he‚u ðt‚ ƒnw fhe. >>59>> 1. Atu÷tE sðwk. 2. ntu÷t™tu {t¤tu. ntu÷tu fuhzt™e zt¤u {t¤tu fhu Au ‚u{tk W™t¤u ‚t… y™u [tu{tËt{tk ðhËtŒ …zu Au A‚tk ‚u™u Atuz‚tu; ™Úte ‚u{ Sð Œun y™u Œun ËkƒkÄe …ŒtÚto™u Atuze þf‚tu ™Úte yuðtu ¼tðtÚto Au. 3. [tuh. 4. sq™t Ë{Þ{tk …turXÞt …h {t÷-Ët{t™™e nuht-Vuhe Út‚e. VurhÞt™wk ft{ fh‚tu yuf {wË÷{t™ ({u{ý) yuf rŒðË …turXÞt …h ƒuXtu. ‚u™u fuV [ze „Þtu, ¼q÷e „Þtu fu nwk …turXÞt …h ƒuXtu Awk y™u ½tuzt …h Ëðthe fhe™u ÞwØu ™eféÞtu ntuÞ ‚u{ ntÚt{tk ÷tfze ÷E™u ƒfðtË fhðt ÷tøÞtu. 5. Ítzt.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

109

Mðt{eyu ðt‚ fhe su, Sð Ët{wk òuEyu ‚tu {w{ûw tw‚t ‚tu òýeyu Au s ™rn. fu{su, su {w{wûtw ntuÞ ‚u™u ‚tu ¼„ðt™ fu ¼„ðt™™t ËtÄw ‚u rð™t Ëw¾ fu þtkr‚ ÚttÞ s ™rn. su{ Ë{wÿ{tk Ae… hnu Au, …ý ‚u™u Ë{wÿ™wk …týe ¾…‚wk ™Úte. ‚u ‚tu ßÞthu Mðtr‚™t ƒwkŒ1 …zu Au, íÞthu Xufe™u ‚u™wk „úný fhu Au, ‚u {tu‚e ÷t¾ Yr…Þt™wk ÚttÞ Au; ™u su {kŒ ©Øtyu fhe™u „úný fhu Au ‚u ‚tu yÄ÷t¾™wk ÚttÞ Au; ™u su …zâwk …zâwk „úný fhu Au ‚u ‚tu VxrfÞwk ÚttÞ Au. ‚u{ s {w{wûtw ntuÞ ‚u òu ©Øtyu fhe™u yt Ëí…wÁ»t™tu {™, f{o ð[™u Ë{t„{ fhu Au, ‚tu ‚u ƒúñY… ÚttÞ Au yu{ fne™u ƒtuÕÞt su – Ÿæhæ±æÝì H|æ„ï ¿ææÝ¢ „yÐÚ: ¨¢²„ïç‹Îí²: J ¿ææÝ¢ HÏŠ±æ ÐÚæ¢ àææ¢ç„}æç™Úï‡ææç{xæÓÀç„2 JJ40JJ y™u su™u yuðe ©Øt ™ ntuÞ ‚u™u ‚tu : Ðí²yÝæl„}ææÝS„é ²æïxæè ¨¢àæéhçÜ çËÏæ¯: J ¥ÝïÜ …‹}樢ç¨hS„„æï ²æç„ ÐÚæ¢ xæç„}æì3 JJ41JJ yu{ …ý fÌtwk Au. {txu Ëí…wÁ»t™tu Ëk„ ‚tu {™, f{o ð[™u s fhðtu. íÞthu …qAâwk su {™, f{o ð[™u Ëk„ fu{ fhðtu ? íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, f{o su Œun ‚uýu fhe™u ‚tu su{ Ëí…wÁ»t fnu ‚u{ fhðwk; ™u ð[™u fhe™u ‚tu Ëí…wÁ»t{tk y™k‚ „wý hÌtt Au ‚u fnuðt; ™u {™u fhe™u ‚tu {tuxt ËtÄw™u rð»tu ™tÂM‚f…ýwk ytððt Œuðwk ™rn, íÞthu yu{ òýðwk su {tuxt ËtÄw™tu Ëk„ {™, f{o, ð[™u fÞtuo Au. yux÷e s ðt‚ fhe™u ƒtuÕÞt su :– 1. Mðtr‚ ™ûtºt{tk …z‚tk ðhËtŒ™tk xe…t. 2. ¿tt™ {u¤ððt yt‚wh, RrLÿÞtu™u r™Þ{{tk ht¾™th, ©Øtðt™ …wÁ»t ¿tt™ «t fhe þfu Au. y™u ‚u ¿tt™ {u¤ðe Úttuzt s ð¾‚{tk þtkr‚™u …t{u Au. ¼. „e. 4-39 3. Þtu„ rËØ fhðt «Þí™ fh‚tu Þtu„e …t… hrn‚ ÚtE y™uf sL{tu ËwÄe Þtu„ ËtÄ™t fhe™u Þtu„ rËØ fÞto …Ae ytíÞkr‚f {wÂõ‚™u …t{u Au. ¼. „e. 6-45


110

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

Ëk‚ Ë{t„{ fesu ntu r™þrŒ™ Ëk‚Ë{t„{ fesu yu „tuze ƒtuÕÞt íÞtk yth‚e ÚtE ‚u Œþo™u …ÄtÞto. >>60>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, su{ su{ ¿tt™ Útt‚wk òÞ, ‚u{ ‚u{ ¼„ðt™™tu {rn{t sýt‚tu òÞ. ‚u W…h áütk‚ ŒeÄwk su yuf hƒthe [tÕÞtu s‚tu n‚tu, íÞtk nehtu ntÚt ytÔÞtu ‚u ¼Uþ™e ftux1u ƒtkæÞtu. …Ae ‚u ¼Uþ™u ftuEfu ÷E™u yu nehtu ƒËu Yr…Þt{tk ŒeÄtu; ™u ƒËuðt¤u nòh{tk ŒeÄtu, ™u nòhðt¤u Œþ nòh{tk ŒeÄtu. yu{ ™u yu{ [z‚t ÷t¾ Yr…Þt{tk ŒeÄtu. …Ae ‚u ÷t¾ Yr…Þtðt¤u ftuEf þtnwfth n‚tu ‚u™e …tËu sE™u fÌtwk su, ‘‘yt nehtu ‚{thu ht¾ðtu Au ?’’ íÞthu þtnwfth nehtu òuE™u ƒtuÕÞtu su, ‘‘Ëtu {tuxr÷Þt2 fhe™u rŒ’ QøÞtÚte ‚u ytÚtBÞt ËwÄe ÿÔÞ ÷E òytu yux÷wk ‚{tÁk.’’ íÞthu „t{{tk ntntfth ƒtuÕÞtu ! su þtnwfthu ¾ò™tu ÷qkxtðe ŒeÄtu. …Ae ‚u þtnwfth™u ƒt…u ytðe™u …qAâwk su þwk sýkþ3 ÷eÄe ?’’ íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘yt nehtu ÷eÄtu Au.’’ íÞthu ‚uýu òuE™u fÌtwk su, ‘‚U ‚tu {V‚ …ztðe ÷eÄtu ! yuf rŒðË™e f{týe …ý ŒeÄe ™rn.’ íÞthu ‚tu yu Ëðuo fh‚t yu þtnwfth™u yu neht™wk ¿tt™ ƒnw fnuðtÞ. ‚u{ s ¼„ðt™™wk ¿tt™ …ý òýðwk. ‚u su{ su{ ¼„ðt™™t {rn{t™wk ¿tt™ Útt‚wk òÞ, ‚u{ ‚u{ {rn{t ðÄw ðÄw sýt‚tu òÞ Au. ‚u W…h Ëthk„…wh™wk Ë¥th{wk ð[™t{]‚ ðk[tÔÞwk íÞtk ‘ðtËwŒuð nhu’ ÚtÞwk ‚u s{ðt …ÄtÞto.>>61>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, {tuhu ‚tu {w{wûtw ¼„ðt™™u ¾tu¤‚t; ™u nðu ‚tu ¼„ðt™ Au ‚u {w{wûtw™u ¾tu¤u Au. su{ Äq¤ÄtuÞt4 Äq¤{tkÚte Ät‚w 1. „¤u. 2. {tuxt …tux÷tk Qk[fðt™e {swhe fh‚tu {sqh,ðurXÞtu. 3. ðM‚w, Œt„e™tu, ½huýwk. 4. Äq¤ ÄtuE™u ‚u{tkÚte Ät‚w þtuÄ™tht.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

111

¾tu¤u Au, ‚u{ …t{h ™u rð»tÞe{tkÚte {w{wûtw™u ¾tu¤u Au. y™u su {w{wûtw ntuÞ ‚u™u ‚tu r™hk‚h yu{ ðíÞto fhu su– fÁk W…tÞ nðu yun™tu, ztu¤e ŒuþrðŒuþS; ftuE W„thu {w™u ft¤Úte, Ëtu…wk ‚u™u yt þeþS >>42>> yu{ r™hk‚h ðíÞto fhu. …Ae ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, Ä{o…hw ðt¤t fwþ¤fwðk hƒtEyu {nthts™u «§ …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! ‚{u ft„¤{tk ÷ÏÞwk Au su, yr™ŒuoþÚte r÷¾tðª‚k„ Mðt{e©e Ët‚ Ënò™kŒS {nthts; ‚u yr™Œuoþ ‚u þwk ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su ‘‘yt ‚{thtu Œhƒth Au ‚u r™Œuoþ Au ™u yt ‚{tÁk þnuh Au ‚u yr™Œuoþ Au. …]Úðe r™Œuoþ Au ™u s¤ yr™Œuoþ Au; s¤ r™Œuoþ ™u ‚us yr™Œuoþ Au; ‚us r™Œuoþ Au ™u ðtÞw yr™Œuoþ Au; ðtÞw r™Œouoþ Au ™u ytftþ yr™Œuþ o Au; ytftþ r™Œuþ o Au ™u ynkfth yr™Œuþ o Au; ynkfth r™Œuþ o ™u {n¥tíð yr™Œuþ o Au; {n¥tíð r™Œuoþ ™u «Ät™…wÁ»t yr™Œuoþ Au; «Ät™…wÁ»t r™Œouþ ™u «f]r‚…wÁ»t yr™Œuoþ Au; «f]r‚…wÁ»t r™Œuoþ ™u yu «f]r‚…wÁ»t Útfe …h yûthÄt{ ‚u y{thtu yr™Œuoþ Au. íÞtk hne™u y{u ft„¤ ÷¾tðeyu Aeyu.’’ yux÷e ðt‚ fhe íÞtk ËwÄe {qŠ‚ Ët{wk òuE hÌtt ™u ð]Â¥t …÷xtðe™u niÞt{tk W‚th‚tk „Þtk. ‚u yt ðt‚ {nthtsu fne n‚e. >>62>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, h½wðehS {nthts …]Úðe W…h hÌtt íÞtk ËwÄe Œuþft¤trŒf™wk ƒnw Ëw¾ hÌtwk; fu{ su, {nthts yu{™u ðþ ‚u su{ Äthu ‚u{ fhu. ™u nðu ‚tuu h½wðehS {nthtsu Œun íÞt„ fÞtuo Au ‚u rŒðËÚte Œw:¾ [z‚wk ytðu Au. fu{ su, su{ {tuxe ™Œe™wk …qh [z‚wk ytðu Au ‚u{ Œw:¾ [z‚wk ytðu Au. ‚u swytu™u htòytu™wk fuðwk Œw:¾ Au ‚u ¼UËò¤ðt¤t ™u òuEðtðt¤t su „htrËÞt ‚u™tu LÞtÞ fÞtuo s ™rn. ‚u{s y¾tuŒzðt¤tu ƒútñý ¼„ðŒe ‚u™u {the ™tÏÞtu, ‚u™tu …ý yLÞtÞ fÞtuo; yuðtk Œw:¾ Au. ‚u ËtÁ ‚tu y{u {nthts™u yhS ™t¾e


112

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

Au su h½wðehS {nthts suðt ƒu yt[tÞo fhtu ™u „Þ htò1 suðtu yuf htò fhtu ‚tu ƒu fhtuz {™w»Þ «¼w ¼su Au ‚u Œþ fhtuz {™w»Þ «¼w ¼su : yu{ ËkfÕ… fÞtuo Au. íÞthu Ëðuo nrhs™ ƒtuÕÞt su, ’‘nu {nthts ! ‚{u ÄtÞwO Au ‚u ËtÁk s Úttþu.’’ >>63>> ð¤e Mðt{eyu ðt‚ fhe su, y{the Ë{sý ‚tu ftuE™u fnuðtÞ ™rn, …ý yts Úttuzef fnwk; yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, fÌtt rð™t ‚tu ¿tt™ ÚttÞ s ™rn, ™u ¿tt™ ÚtÞt rð™t {tun …ý x¤u ™rn. y™u su™u {tuxt™e Ë{sý ytðe ntuÞ ‚u™u ‚tu {nthts™e {qŠ‚ rð™t ™u yûthÄt{ rð™t ytkneÚte ‚u «f]r‚…wÁ»t ËwÄe ÷½wþkft™tu ÔÞðnth Œu¾t‚tu ntuÞ; ‚u{tk þt™tu {tun ÚttÞ ? ‚u yuðwk ‚tu Ëðor™ðtËt™kŒ Mðt{e™u ÚtE „Þwk, su «f]r‚…wÁ»t™wk ftÞo ‚u{tk ð]Â¥t hne s ™rn. ‚u yuf Œntztu {the …tËu fÌtwk su, ‘‘{nthts™e …qò Ëuðt þt ð‚u fÁk ?’’ íÞthu {U fÌtwk su, ‘‘{qŠ‚ Ët{wk òuE hntu.’’ íÞthu Ëðor™ðtËt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘fheyu Aeyu ‚tu yu{ s, …ý òu ytðe ðt‚ ftuEf™u fneyu ‚tu yt {thtu ¾tx÷tu ÷E™u ðkzt{tk ™t¾e ytðu yuðwk fXý …zu. …ý {nthts™e {qŠ‚ rð™t ‚tu ¾tðt™e rðüt ™u …eðt™e ÷½wþkft yuðwk Au; …ý ßÞtk ËwÄe {tun Au íÞtk ËwÄe yu ðt‚ Ë{òÞ ™rn.’’ yuðe {tuxt™e Ë{sý Au. >>64>> Mðt{eyu yuf nrhs™™u ƒtu÷tðe™u fÌtwk su Œþo™ fh, ™u yt Œun ‚tu ‚tht ËtÁ hÌttu Au; fu{ su ft¤ ‚tu ytkxt ¾t‚tu hnu Au. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ytðt ËtÄwÚte ™tu¾t …zeyu íÞthu ™hf{tk …zât suðwk Œw:¾ Útðwk òuEyu, ™u yuðwk Œw:¾ ™Úte Útt‚wk íÞtk ËwÄe Ëí…wÁ»t{tk Sð ƒkÄtýtu Au õÞtk ? ™u ßÞtk ËwÄe Ëí…wÁ»t{tk Sð ƒkÄtýtu ™Úte 1. „Þ htò : {nt¼th‚™t Ë{Þ{tk ÚtÞu÷tu ¼„ðt™™tu ykþ fnuðt‚tu Ä{o…htÞý htsðe. ‚u 100 ð»to ËwÄe Þ¿trþü yL™ s{‚tu y™u «r‚rŒ™ …qs™-Þs™ fh‚tu y™u «ò™wk …wºt™e su{ …t÷™ fh™thtu ÄŠ{c htsðe n‚tu.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

113

íÞtk ËwÄe ÷tuf, ¼tu„ ™u Œun; ‚u Y… ÚtE sðtÞ Au. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ‘‘y{thu ‚tu nòhtu r¢Þt fhtððe …zu, …ý ytk¾ {ª[e™u W½tzeyu yux÷e …¤ òu ¼„ðt™ ðeËhtÞ ‚tu ‚t¤ðwk Vtxe òÞ. íÞthu …qAâwk su, ‘‘nòhtu r¢Þt fhtðtu ™u ‚u÷Ätht™e …uX1u ¼„ðt™™u y¾kz ht¾tu yu{ ‚u fu{ hnu ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕu Þt su, ‘‘‚{u ‚{thtu Œun rðËthtu Atu ?’’ íÞthu fÌtwk su, ‘™t {nthts.’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘òu ‚{u ‚{thtu Œun rðËthtu ‚tu nwk {nthts™e {qŠ‚ rðËtÁk;’ fu{su su{ {tA÷wk Au ‚u s¤{tk nt÷u[t÷u ™u ¢ezt fhu Au, ‚u{ y{u ƒtu÷eyu, [t÷eyu ™u r¢Þt fheyu; …ý ¼„ðt™u {qfe™u ‚tu ftuE r¢Þt fheyu s ™rn. ™u su™u yuðwk ™ sýtÞ ‚u ‚tu {tuxt™u rð»tu …ý Œtu»t …hXu Au; ‚u …tu‚u nuht™ ÚttÞ Au ™u ƒeò™u nuht™ fhu Au. ‚u Œtu»t™tu …hX™thtu ‚u fturx fÕ… ËwÄe r™ð]Â¥t …t{‚tu ™Úte; yu rËØtk‚ ðt‚ Au.’’>>65>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, yt Sð™u {t¾e{tkÚte ËqÞo fhðtu Au ‚u fÞto rð™t ÚttÞ s ™rn. íÞthu …qAâwk su, ‘‘{t¾e{tkÚte fu{ ËqÞo ÚttÞ ?’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘yt ËqÞo ftuEf ft¤u {t¾e{tkÚte ÚtÞtu Au, ‚u …wÁ»ttu¥t{™e W…tË™t™u ƒ¤u fhe™u ÚtÞtu Au. y™u ‚u …wÁ»ttu¥t{™e W…tË™tyu fhe™u ‚tu Rïhfturx{tk, …wÁ»tfturx{tk ™u ƒúñfturx{tk ¼¤tÞ Auu. y™u ‚u W…tË™t y™u {rn{t ð‚u ‚tu …tu‚t™u rð»tu …rh…qýo…ýwk y™u f]‚tÚto…ýwk {™tÞ Au. y™u ‚u rð™t ‚tu …tu‚t™u rð»tu y…qýo…ýwk ™u fÕ…™t yu ƒu hnu.’’ ‚u W…h „k„tsr¤Þt fqðt™wk ð[™t{]‚ („.{. 67) ðk[tðe™u ƒtuÕÞt su, suðt {nthts™u òýu ‚uðtu …tu‚u ÚttÞ Au íÞthu ‚u™u y…qýo…ýwk ™u fÕ…™t fu{ hnu ? ™ s hnu. ™u ytðwk ¼„ðt™™t MðY… ËkƒÄk e su ¿tt™ Au ‚u ‚tu ftuE rŒðË ™tþ ÚttÞ yuðkw ™Úte. ‚u sXhtÂø™yu fhe™u, ðes¤e™t yÂø™yu fhe™u fu ðzðt™¤ yÂø™yu fhe™u fu «÷Þft¤™t yÂø™yu fhe™u fu {nt‚us™t yÂø™yu fhe™u …ý yt 1. ‚u÷Ätht™e …uXu : [efýt …ŒtÚto™e Ätht su{ yufÄthe y‚qx ntuÞ ‚u{.


114

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

¿tt™ ™tþ ÚttÞ ‚uðwk ™Úte; ‚u ¿tt™ ‚tu y¾kz ™u yrð™tþe Au. ‚u su{ …wÁ»ttu¥t{, yûthÄt{ ™u ‚u™t {wõ‚ Ë™t‚™ Au; ‚u{ …wÁ»ttu¥t{™wk ¿tt™ …ý Ë™t‚™ Au. yux÷e ðt‚ fhe íÞtk ‘ðtËwŒuð nhu’ ÚtÞwk ‚u s{ðt …ÄtÞto. >>66>> Mðt{eyu ftrhÞtýe™wk ytX{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ðt‚ fhe su, ¼„ðt™™t MðY…™wk r™Y…ý fh‚tk ftuE™u ytðzâwk ™Úte; fu{ su, yu ‚tu y‚õÞo ðt‚tu Au; ‚u ftuE™t ‚fo{tk ytðu ™rn. y™u …qðuo yt[tÞo ÚtE „Þt Au. ‚uýu ¼„ðt™™t MðY…™wk r™Y…ý ‚tu fÞwO Au, …ý suðwk {nthts™u fnu‚tk ytðzu Au ‚uðkw ‚tu ftuE™u ytðz‚wk s ™Úte. yu{ fne™u fÌtwk su Vhe ðtk[tu. íÞthu Vhe ðtkåÞwk, …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su, Ë„wýr™„woý…ýwk ‚tu {nthtsu yt {qŠ‚™wk yiïÞo fÌtwk Au. y™u yu ƒu MðY…™wk Äh™tÁk {q¤ MðY… ‚tu yt «íÞût ƒtu÷u Au ‚u s Au. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, Œþ þtMºte ðztuŒht™t, Œþ þtMºte Ëwh‚™t, Œþ þtMºte y{ŒtðtŒ™t ™u Œþ þtMºte ftþe™t; yuðt nòhtu þtMºte ¼u„t ÚttÞ, íÞthu yt ðt‚™tu «Ëk„ ™eËhu fu ™rn ? íÞthu Y…þkfhu fÌtwk su ‘™t {nthts ! ytðtu «Ëk„ þtMºteÚte ™eËhu ™rn.’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘Au ‚tu yu{ s, …ý ÷tuf{tk þtMºte™wk «{tý ƒnw fnuðtÞ. …ý ¼„ðt™™t MðY…™wk r™Y…ý fh‚tk ‚tu {nthts™u ytðzu, ftk „tu…t¤t™kŒ Mðt{e suðt ËtÄw™u ytðzu, …ý ƒeò ftuE™u fh‚tk ytðzu ™rn. y™u yt ðt‚ ‚tu fhtuztu æÞt™ fh‚tk …ý yrÄf Au. fu{su þwfS æÞt™{tkÚte ™eËhe™u ¼„ðt™™t MðY…™wk r™Á…ý fh‚t n‚t. yux÷e ðt‚ fhe íÞtk yth‚e™tu zkftu ÚtÞtu ‚u Œþo™u …ÄtÞto.>>67>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su nòh ð»to™tu ¾esztu ntuÞ Au, ‚u™u Ëtk„rhÞwk1 ÚttÞ Au, ™u …tk[ ð»to™tu ytkƒtu ntuÞ ‚u™u fuheytu ÚttÞ Au. ‚u ‚tu áütk‚ ™u yu™wk rËØtk‚ ‚tu yu Au su, „{u ‚uðtu þtMºte ntuÞ fu „{u 1. ¾eszt™t V¤™wk ™t{ Au.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

115

‚uðtu …whtýe ntuÞ, …ý òu «íÞût ¼„ðt™ ™u «íÞût Ëk‚ ‚u™e ytu¤¾tý òu ™ ntuÞ ‚tu ‚u ¾eszt suðt Au; ‚u™u Ëk„u xtZwk fu Ëw¾ ÚttÞ s ™rn. y™u rðãt …ý ƒnw ™ ¼ÛÞtu ntuÞ ™u yðMÚtt …ý Úttuze ntuÞ ™u fw¤ …ý Qk[w ™ ntuÞ, …ý òu yt «íÞût ¼„ðt™™u rð»tu r™ct ÚtE ™u yuðt ËtÄw™e su™u ytu¤¾tý ÚtE ‚tu ‚u ytkƒt suðt Au, ™u ‚u™u Ëk„u ‚tu xtZwk ÚtE ™u Ëwr¾Þtu ÚtE òÞ Au. {txu su ¾eszt suðt ntuÞ ‚u™tu Ëk„ ™ fhðtu, ™u su ytkƒt suðt ntuÞ ‚u™tu Ëk„ fhðtu. ‚u W…h &÷tuf1 ƒtu÷tðe™u fÌtwk su ƒth „wýu Þwõ‚ ƒútñý ntuÞ ™u òu «íÞût ¼„ðt™ ËtÚtu ytu¤¾tý ™ ntuÞ, ‚tu ‚u fh‚tk ‚tu ¼„ðt™™tu ¼õ‚ ï…[ ntuÞ ‚u ©uc Au, yu{ fÌtwk Au. ‚u {txu ¼„ðt™™t ¼õ‚™u ytu¤¾e™u ‚u™tu Ëk„ fhðtu, suÚte AuÕ÷tu sL{ ÚtE òÞ; ™u yuðt ™ {¤u ‚tu y™k‚ sL{ Wí…L™ fhu yuðtu fwËk„ Au.>>68>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, „heƒ™u f÷…tðþu ‚u ¼„ðt™ ¾{e ™rn þfu. fu{ su „ðo„ks™ ¼„ðt™ Au ‚u „{u ‚u îthu «„x ÚtE™u „ðo™u xt¤þu. yu ðt‚ rðM‚thu fhe™u ƒtuÕÞt su, yt…ýu ‚tu «¼w ¼S ÷uðt; ftkE ®[‚t ht¾ðe ™rn. y™u su Äehsðt™ …wÁ»t Au ‚u™u JJ Îé…üÝ: ôÜ Ü çÚc²ç„ JJ yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, ftuE rŒðË ÷kƒfýo™tu sÞ ÚtÞtu ™Úte ™u Útþu …ý ™rn; fu{ su ft{ ¢tuÄtrŒfu {the {qõÞt Au {txu su™wk ft{u ft…e ÷eÄwk ™tf, ÷tu¼u ÷E ÷ts ÷eÄe hu; su™u S¼u htu¤e fÞtuo htkf, {t™u ‚tu Vsu‚e feÄe hu >>42>> ƒeò ‚tu su{ {tuh f¤t …qhu ™u …qAzwk W½tzwk ÚttÞ yuðt Au, ™u yuðt™tu Ëk„ ‚tu su{ ytkƒuÚte QXe™u ƒtðr¤Þu ƒuËðwk ‚uðtu Au, 1. ç±Ðíæçm¯Åìxæé‡æ²é„æÎÚ籋ÎÝæ|ææÐæÎæÚ籋Πç±}æé¶æÓÀ±Ð™¢ ±çÚcÆ}æì J }æ‹²ï „Î<Є}æÝæï±™Ýïçã„æƒüÐíæ‡æ¢ ÐéÝæç„ ¨Üé H¢ Ý „é |æêçÚ}ææÝ: JJ |ææ. {}æüp ¨y²¢ ™ Î}æS„Ðp s}ææy¨²Zç„ç„ÿææݨê²æ J ²¿æpÎæÝ¢ ™ {ëç„: Ÿæé„¢ ™ }æãæ±í„æ mæÎàæ Ïæíæræ‡æS² JJ


116

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

‘ftkW fý ¾qxu ðtkŒht ƒez ¾tytu’1 >>43>> yuðt …wÁ»t Au {txu: Œu¾e W…h™tu ytxtxtu…, h¾u {™u {tuxt {t™tu hu; yu ‚tu Vtu„x VqÕÞtu Au VtuV, Ë{òu yu Ëk‚ þt™tu hu ?’’>>44>> yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, yts ‚tu yt…ý™u y÷ÇÞ ÷t¼ {éÞtu Au yu{ òýðwk. {txu su™u {he™u …t{ðt n‚t ‚u ‚tu Œun A‚tk s {éÞt Au; …ý {he™u …t{ðwk yu{ ™Úte. ‚u {nthtsu fÌtwk Au su, Œun ÄÞto™wk r™r{¥t ‚tu ™Úte …ý ftuEf fthý Wí…L™ fhe yt Ëk‚™t {æÞ{tk sL{ Ähðtu yu{ s RåAeyu Aeyu. ‚u yu ‚tu yt…ý™u þe¾ÔÞwk Au, …ý yuðtu Œun ‚tu yt…ýu s ÄÞtuo Au. {txu Ë{t„{ fhe ÷uòu.>>69>> Mðt{eyu ðýÚt¤e2 ò‚tk ðt‚ fhe su, nðu ‚tu Ëðuo ft{ ÚtE hÌtwk Au. fu{ su, Ëw¾…t÷{tk3 ƒuËe™u «¼w ¼S ÕÞtu yu{ fhe {qõÞwk Au. ™u nðu ‚tu ¾tu‚he™u Œw:¾ Q¼tk fhtu ‚tu Au. su{ yuf ðtkŒht™wk yt¤w4 òuE™u ƒeòk ðtkŒht ¾tu‚he™u Œw:¾ fhu Au ‚u{ ‚{u …ý ¼u„t ÚtE™u ¾tu‚he™u Œw:¾ Q¼tk fhtu ‚tu Au. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, swytu™u Ëðtu…o he {nthts, ™u Ëðtuo…he ytðt ËtÄw,™u Ëðtuo…he yt MÚtt™ ‚u™u rð»tu Œw:¾ hnuþu, íÞthu rfÞu Xuftýu Œw:¾ x¤þu ? ™rn s x¤u. {txu su™u Ëwr¾Þt 1. ðtkŒht ƒez ¾tytu : fåAe WÂõ‚ Au. „tu[h™e s{e™™u ƒez fnuðtÞ Au. ½ýe søÞtyu [thÚte Œþ #[ Ÿ[w [{f‚wk Ztuh™wk r«Þ ðtkŒrhÞwk ½tË ÚttÞ Au. ¼hðtz „tÞtu™u fnu Au.’’ ‚{u …ux ¼he™u ¾tytu, ‚{tht ËŒT™Ëeƒu yt =½tË õÞthuÞ ¾qxðt™wk ™Úte.’’ yu{ Mðt{e™t ¿tt™™tu ¾ò™tu ðtkŒheÞt ½tË™t ƒez suðtu Au. {w{wûtwytu ÷qkxe ÷qkxe™u Úttfe òÞ ‚tu…ý ¾qxu ‚u{ ™Úte. yuðtu ¼tðtÚto Au. 2. ðkÚt÷e „t{. 3. rË„ht{ suðwk sq™t Ë{Þ™wk ðtn™, yuf ò‚™e …t÷¾e. 4. ðt„u÷ ½t.

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

117

Úttðwk ntuÞ ‚u™u yt ƒhtuƒh ftuE ™Úte. yu{ fne ƒtuÕÞt su, ßÞthu ßÞthu yt {t„uo [t÷eyu Aeyu íÞthu íÞthu ¼„ðt™ Ëtk¼he ytðu Au; fu{ su {tuxt {tuxt ËtÄw ™u {nthts ƒnw [tÕÞt Au. íÞthu ftþeht{u …qAâwk su, ‘‘su™u {nthts™tk Œþo™ ÚtÞtk ntuÞ ‚u™u ‚tu Ëtk¼hu, …ý su™u {nthts™tk Œþo™ ™ ÚtÞt ntuÞ ‚u™u þwk Ëtk¼hu ?’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘yt…ýu õÞtk …htuût Au ? yt…ýu ‚tu {qŠ‚ îthu ™u Ëk‚ îthu «íÞût Au; ‚u Œþo™ Œu Au, ðt‚tu fhu Au, yuðe he‚u ƒnw Ëw¾ yt…u Au. …ý ßÞtk ËwÄe y¿tt™ Au íÞtk ËwÄe Ë{òÞ ™rn; yu rËØtk‚ ðt‚ Au.’’ >>70>> Mðt{eyu {‚…kÚtðt¤u ÷t¾ ÷t¾ Þtus™™t fqðt „téÞt Au ‚u ™ef¤tÞ s ™rn. ‚u þwk ‚tu swytu™u fqzt{t„eoðt¤u ðx÷ðwk ™u ÔÞr¼[th ‚uýu fhe™u s {tuût {tLÞtu Au ! ‚u þwk þt†™tu {‚ Au ? ™u ðuŒtk‚eyu ‚tu ¼„ðt™™t ytfth™wk ¾kz™ fhe™u rðrÄr™»tuÄ™u ¾tuxt fhe ™tÏÞt ! yu …ý þt†™tu {‚ ™rn. ™u þÂõ‚…kÚtðt¤u ‚tu {tkË ™u {rŒht ‚uýu fhe™u {wÂõ‚ {t™e Au ‚u þwk ‚tu : Ðèy±æ Ðèy±æ ÐéÝ: Ðèy±æ Ðèy±æ Ð„ç„ |æê„Hï J ©yƒæ² ™ ÐéÝ: Ðèy±æ ÐéÝ…ü‹}æ Ý ç±l„ï1JJ45JJ’’ yu &÷tuf ƒtu÷e™u fÌtwk su, ‘‘yu þt†™tu Ë™t‚™ {‚ ™rn; ™u ™tÂM‚f {‚ðt¤t™u {‚u ‚tu ¼„ðt™ ™Úte ™u f{uo fhe™u s fÕÞtý {tLÞwk Au; …ý ¼„ðt™ ð‚u fÕÞtý ™Úte {tLÞwk. ‚u ‚tu su{ Atufht™wk ™t¤ fh‚tk „¤wk ft…e ™tÏÞwk ‚u{ ÚtÞwk. ™u ‚u™u ‚tu su{ yufzt rð™t™tk {ªzt ™u …wºt rð™t™wk …thýwk ™u Sð rð™t™e ftÞt ™u {ý{tk ytX …tk[þuhe™e ¼q÷2 yu{ Au. y™u yt s„‚{tk {tuxt {tuxt „wÁ fnuðtÞ 1. yÚto : ßÞtk ËwÄe …]Úðe …h …ze sðtÞ íÞtk ËwÄe {ã…t™ fhe™u …]Úðe …h …zu y™u QXe™u …ý Vhe …e™thtu Vhe sL{ …t{‚tu ™Úte. ([tðtof) 2. 40 þuhe™wk yuf {ý; yuf {ý{tkÚte ytX …tk[þuhe ƒtŒ fh‚t fkE s ™ ðÄu, ‚u{ ™tÂM‚f™t {‚u fÕÞtý Au s ™rn. yt ðt‚ Mðt{eyu fÕÞtý¼tE™t Œefht ztÌtt¼tE™u WÆuþe™u fnu÷ Au.


118

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

Au, …ý ‚u™tk …t… ‚tu {w¾ Útfe fnuðtÞ ™rn; y™u ¼Âõ‚™tu ‚tu W…h ytzkƒh ™u …t…™e ‚tu ƒef s ™rn ! ‚u þwk ‚tu {t, ƒu™ ™u Œefhe ‚u™e „{ s ™rn. yuðt …þw™t Ä{o …t¤u Au. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, {‚ {tºt yts n{ýtk s ƒ„zât Au yu{ ™Úte; yu ‚tu {q¤{tkÚte s ƒ„zu÷t Au.’’ yu{ fne™u fÌtwk su, ‘‘yt {¤îth1 Au ‚u ™t™tu ntuÞ íÞthu ftkE [tuϾtu nþu ?’’ íÞthu Y…þkfhu fÌtwk su, ‘‘™t {nthts ! yu ‚tu {q¤{tkÚte s ƒ„zu÷tu Au.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘ðt‚ ‚tu r™hk‚h fheyu Aeyu, …ý yts ‚tu xeft fhe Au.’’ íÞthu Ëtiyu fÌtwk ‘‘su ytðwk ‚tu Ë{ò‚wk s ™ntu‚wk.’’ >>71>> …Ae Mðt{eyu fÕÞtý¼tE yt„¤ ðt‚ fhe su, ‘‘yts ËíËk„™tu {rn{t ‚tu {w¾ Útfe fnuðtÞ ™rn; ™u òu fneyu ‚tu {tLÞt{tk ytðu ™rn.’’ íÞthu fÕÞtý¼tEyu fÌtwk su, ‘‘ËíËk„™tu {rn{t ‚tu ƒnw Au.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘…qðuo {tuxt {tuxt yð‚th ÚtE „Þt Au ‚u fh‚tk ‚tu yt ËíËk„e™t Ë{trÄr™c Atufhtk Ët{w òuEyu Aeyu íÞtk ‚tu {nthts™u «‚t…u fhe™u fhtuz fhtuz„ýwk yrÄf Œið‚ sýtÞ Au. ‚tuu {tuxt {tuxt nrh¼õ‚tu ™u fhtuz {tuxt {tuxt ËtÄw ™u {nthts™tu {rn{t ‚tu fnuðtÞ s fu{? ‚u {nthtsu ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, ‘‘nwk {tht {rn{t™t …th™u …t{‚tu ™Úte ‚tu ƒeò ‚tu …t{þu s fu{ ?’’ yu{ fne ƒtuÕÞt su : }æÎì|æ²æmæç„2 ±æ„æïù²¢ ¨ê²üS„Ðç„ }æÎì|æ²æ„ì J ±¯ü„è‹Îíæï Îãy²çxÝ}æëüy²épÚç„ }æÎì|æ²æ„ì JJ46JJ yu &÷tuf ƒtuu÷e™u fÌtwk su, ƒ¤ ‚tu ƒnw Œu¾tzâwk …ý fÕÞtý ‚tuu yuf {t‚t™wk s fÞwO Au. yu{ òý‚t yu &÷tuf ftuE™t ƒ¤™tu 1. „wŒt. 2. yt ðtÞw {tht ¼ÞÚte ðtÞ Au; {tht ¼ÞÚte ËqÞo ‚…u Au; {tht ¼ÞÚte s {u½ ð»tuo Au; yÂø™ ƒt¤u Au y™u {]íÞw Vhu Au. ¼t. ‚]

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

119

sýtÞ Au …ý …tu‚t™t ƒ¤™tu ™rn. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, yts ‚tu ËíËk„{tk ztuþeytu nþu ‚u …ý nòhtu Sð™wk fÕÞtý fhþu, ‚tu ƒeò™e ‚tu þe ðt‚ s fnuðe ? ’’ yuðe he‚u ƒnw ðt‚ fhe™u ™tnðt QXât. >>72>> Mðt{eyu yuf ¼õ‚ Ët{w òuE™u ðt‚ fhe su, ¼„ðt™ ™u {tuxt ËtÄw ßÞthu WŒtËe ÚttÞ, íÞthu yu{ òýðwk su nðu {w{ûw tw™tk f{o Vqxâtk ! yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ‘‘yt…ýu ‚tu ƒnw ¼u„t hÌtt ™u ƒnw Ë{t„{ fÞtuo ™u nðu ‚tu Œuþft¤u fhe™u ¼u„wk hnuðtÞ fu ™tuÞ hnuðtÞ; …ý nðu ‚tu yûthÄt{{tk hnuðtÞ yuðt Mð¼tð fh‚t þe¾tu ‚tu yuf …¤{tºt ™tu¾t s ™Úte yu{ òýðwk. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt; su, yûthÄt{™tu {wõ‚ ntuÞ ™u MðtÄe™ Útftu ytkne ytÔÞtu ntuÞ, ™u Mð‚kºt Útftu òÞ yuðtu ntuÞ, …ý yu™u Ëí…wÁ»t™tu Ëk„ ™ ntuÞ y™u fwËk„ fh‚tu ntuÞ ‚tu sz Ëk¿tt™u …t{e òÞ Au. y™u òu yuu Ëí…wÁ»t™tu Ëk„ ÚttÞ ‚tu …qðo™wk ¿tt™ Au ‚u «„x ÚtE ytðu Au, ™efh ‚tu su{ yt Œuþ™t ðtrýÞt …hŒuþ{tk òÞ Au, íÞtk ftVheytu1 ht¾e™u hne òÞ Au; ‚u{ yûthÄt{™t {wõ‚ ntuÞ, ‚u …ý yt ÷tuf{tk ƒkÄtE òÞ Au. rð¿tt™ŒtËS™u yûthÄt{™e ‚tu Ë{trÄ Útt‚e ™u {nthts™u ºtýu yðMÚtt{tk r™hk‚h Œu¾‚t; ‚tu Þu ºtý ½h fÞtO !2 …ý …tu‚t™e {u¤u ™ef¤týwk ™rn; …ý ßÞthu „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk íÞthu ™ef¤týwk; yuðtu yt ÷tuf Au. ‚u ËtÁ ‚tu {nthts yûthÄt{ ™u y™k‚ {wõ‚u Ërn‚ s …ÄtÞto Au {txu Ë{t„{ fhe ÷uðtu; suÚte {nthts™e Ëuðt{tk 1. nƒËe Mºteytu. 2. ºtý ½h fÞto : ¼tŒht r™ðtËe hí™t ¼„‚ ©enrh™t «‚t…u Ë{trÄŒþt™u …t{u÷t; …ý fthý Œun{tk Mºte™e ðtË™t ¼hu÷e ‚u yuf Mºte {]íÞw …t{e ‚tu ƒeS, y™u ƒeS {]íÞw …t{e ‚tu ºteS …hÛÞt. yt{ ºtýðth …hýu÷t. …Ae „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™t W…Œuþu „]níÞt„ fhe™u ËtÄw ÚtÞt ™u rð¿tt™ŒtËS ƒLÞt.


120

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.2

hnuðtÞ. ™efh ‚tu ½htu½h ftVheytu Au. ‚u™e Ëuðt{tk hnuðtþu. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su – fXý ð[™ fnwk Awk hu, fzðtk ftkf[Y…, ŒhŒe™u „tu¤e Œô Awk hu, Ëw¾ Úttðt y™w…. ¾hu {™u su s™ ¾tðþu hu, ytðwk su yti»tÄ, Shý htu„ ‚u™tu òðþu hu, Ëw¾e Úttþu Ëã >>47>> yux÷e ðt‚ fhe™u Ä{oþt¤t{tk ytË™u …ÄtÞto. >>73>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, yuf rŒðË {nthtsu {™u fÌtwk su, ‘‘fntu ‚tu ft¤ …tzeyu ™u fntu ‚tu xwkrxÞwk ÷tðeyu1 íÞthu {U fÌtwk su, ‘‘ft¤ …tzþtu{tk ™u xwrk xÞwk ÷tðòu.’’ íÞthu h½wðehS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘ƒuÞ™e ™t …tzeyu ™rn !’’ íÞthu {U fÌtwk su, ‘‘{nthts™e {hS «{týu s fnuðtÞ. …ý {hS rð™t ‚tu fnuðtÞ s ™rn.’’ ™u ð¤e ƒtuÕÞt su, yuf rŒðË {U {nthts™u fÌtwk su, ‚{tht ½h{tk ykÄtÁ fu{ Au ? su ¾uzw ft{e ft{e™u2 {he òÞ Au ‚u™u ¾tðt {¤‚wk ™Úte; ™u ðu…the™u …hËuðtu ð¤‚tu ™Úte ‚tu …ý ‚u™u ¾tðt {¤u Au, ™u ¾uzw ¼q¾u {hu Au ! ‚u rŒðËÚte {nthts™e áÂü ÚtE „E Au, su ¾uzw™t ½h{tk ntuÞ íÞthu {tU½wk ™u ðu…the™t ½h{tk òÞ íÞthu ËtU½wk ÚttÞ Au; ™u ‚u rŒðËÚte ¾tðt {¤u Au. ‚u swytu™u Y™t zq[t ÷E òÞ Au ™u ƒu fhtuz Ëtu™t™t ht¤3 Ëtƒh{‚e™u yt ftkXu ™t¾e Œu Au yuðwk fÞwO Au; …ý «¼w ¼sðt ™ðht Útt‚t ™Úte. yhu ! yt…ýu ytðwk õÞtk n‚wk ! ™u nS htºte«÷Þ ËwÄe Úttþu; …ý h½wðehS {nthtsu [th {rn™t ËtÄw™u ht¾e™u fÚtt fhtðe ™u ðt‚tu s fhtðe yu{ ftuE fhþu ™rn ™u fhtðþu …ý ™rn. yuðtu {tÞt™tu {tun Au. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, y{tuyu ËtÄw™u ht¾e™u ƒu {rn™t ËwÄe 1. yuf «fth™tu htu„. 2. f{tE f{tE™u. 3. sq™t Ë{Þ{tk ytX Yr…Þt™e ®f{‚™tu rˬtu

«.2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

121

ðt‚tu ™u «§-W¥th fhtÔÞt, …ý fux÷tf™u ‚tu „{ s ™rn su Mðt{e þwk fnu Au ™u þwk ÚttÞ Au ? ™u yt…ýu ‚tu Ëtu…tu s …z‚tu ™Úte. yu{ fne™u ƒtuÕÞt su :– rfÞtk ƒt¤…ýt™e h{‚, rfÞtk …t{ðtu rËæÄw™tu {‚ 48 yu ðt‚™e ¾ƒh s ™Úte su þwk fhðt ytÔÞt Aeyu ™u þwk ÚttÞ Au ? yux÷e ðt‚ fhe™u ztƒu …z¾u …z¾t¼h ÚtÞt ™u Ëðuo fe‚o™ „tðt ÷tøÞt. 74. Rr‚ ©e Ënò™kŒ Mðt{e rþ»Þ „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{eyu fhu÷e ðt‚tu{tk ¼„ðt™™tu Ëðtuo…he r™ùÞ ‚Útt {tntíBÞ™wk {wÏÞ…ýwk fÌtwk yu ™t{u ƒeswk «fhý Ë{tÂ. 2.

ƒeswk «fhý Ë{tÂ. •••


122

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

ú JJ ±ëœææH²ï ¨ |æxæ±æÝì …²„èã ¨æÿææ„ì JJ «fhý ºteswk Ëk‚Ë{t„{™wk {wÏÞ…ýwk yuf rŒðË Mðt{eyu ðt‚ fhe su, Ëðuo ËtÄ™ fh‚tk Ëk„ ƒ¤ðt™ Au. fu{ su Ëk„ Útfe s Ëðo ðt‚ ÚttÞ Au; …ý Ëk„ rð™t ‚tuu ftuE ft{ Útt‚wk ™Úte; {txu Ëðo{tk «Út{ Ëk„ {wÏÞ Au. {tuût™tu {t„o …ý Ëk„ Útfe Ë{òÞ Au ™u ÔÞðnth{t„o …ý Ëk„ Útfe s Ë{òÞ Au ™u ytðzu Au; {txu Ëk„™e ƒhtuƒh ftuE ËtÄ™ ™Úte. ™u Œuþft¤trŒf ytX1 fnuðtÞ Au ‚u{tk …ý Ëk„™u {wÏÞ fnu Au. ‚Útt ™ð «fth™e ¼Âõ‚{tk …ý ©ðý ¼Âõ‚™u {wÏÞ fne Au, ‚u …ý Ëk„ Útfe ytðu Au. ™u rþûtt…ºte{tk …ý ‘‘r™íÞ «íÞu ËtÄw™tu Ë{t„{ fhðtu’’ yu{ fÌtwk Au ™u ð[™t{]‚{tk …ý Ëk„™wk yrÄf…ýwk ƒnw Xuftýu fÌtwk Au. {txu Ëðo þt† Ëí…wÁ»t™tu Ëk„ fhðt™wk «r‚…tŒ™ fhu Au. ‚u Ëk„ fhðtu ‚u{tk …ý suðt …wÁ»t™tu Ëk„ ÚttÞ ‚u Útfe ‚uðtu Ë{tË ÚttÞ Au. ™u ËðoŒuþe …wÁ»t™tu Ëk„ ÚttÞ ‚tu ‚u Útfe ËðoŒuþe ¿tt™ «t ÚttÞ Au. ™u yufŒuþe Ëk„ Útfe Ëðo «fth™wk ¿tt™ …{tÞ ™rn; fu{ su Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ, ¼Âõ‚, {rn{t ytrŒf{tkÚte su™u su yk„ {wÏÞ ntuÞ ‚u™t Ëk„ Útfe ‚u ðt‚ Ë{òÞ y™u Ëðuo yk„u Ëk…qýo ntuÞ ‚u™t Ëk„Úte Ëðuo ðt‚ Ë{òÞ Au. {txu ËðoŒuþe Ëk„ {¤ðtu ƒnw Œw÷o¼ Au. ™u Ëk„ fhðtu ‚u{tk „wÁ™e þwÂØ ºtý «fth™e òuðe. ‚u™e rðÂõ‚ su yuf ‚tu ‚u™wk …kz™w2k ð‚o™ ntuÞ ‚u™tu ‚…tË fhðtu. ƒeswk ‚uýu su™u ËuÔÞt ntuÞ ‚u™wk Ët{ÚÞo òuðwk, ™u ºteswk ‚u™t Ëk„ Útfe su ÚtÞt ntuÞ ‚u™u òýðt. yu{ ‚…tË fhðe. >>1>> 1. Œuþ, ft¤, r¢Þt, Ëk„, {kºt, þtMºt, Œeûtt ™u æÞt™. 2. …tu‚t™wk.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

123

Ëðo fh‚tk W…tË™t Ë{sðe yu {tuxwk ËtÄ™ Au, ™u Ëðo{tk W…tË™t {wÏÞ ƒ¤ðt™ Au. ‚u Ëðtuo…he, Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u Ëðo fthý™t fthý {nthts™u Ë{sðt; yuf ‚tu yu{ s Ë{sðt™wk Au. ™u ƒeswk ¼„ðt™™wk MðY… Ëðo «fthu r™Œtuo»t Ë{sðwk; ™u MðY…r™ýoÞ{tk1 fÌtwk Au yuðe he‚u ¼„ðt™™wk MðY… Ë{sðwk. ‚u yu ƒu ðt‚ {wÏÞ…ýu yð~Þ Ë{sðt™e Au, ™u yu ƒu ðt‚ {wÏÞ ht¾ðt™e Au. ƒtfe ¼„ðt™™tu {rn{t Ë{sðtu ‚u ‚tu Ëðo{tk {wÏÞ Au, …ý {rn{t ‚tu W…tË™t ‚Útt MðY… Ë{sðt{tk ytðe òÞ Au. ™u {rn{t ð‚u Ëðo ËtÄ™ ÚttÞ Au ™u {rn{t Ëðo fh‚tk ƒ¤ðt™ Au. ‚u ©eS {nthtsu ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au, yu{ Ë{S™u …tu‚t™u ƒúñY… {t™e™u M{]r‚ ht¾ðe yu fhðt™wk Au. ™u W…tË™t™e rðÂõ‚ su, suðt {nthts™u Ë{su ‚uðtu …tu‚u ÚttÞ. {nthts™u ©ef]»ý suðt Ë{su ‚tu „tu÷tuf™u …t{u, ht{[kÿS suðt Ë{su ‚tu ðifwkX™u …t{u, ðtËwŒuð suðt òýu ‚tu ïu‚îe…™u …t{u ™u ™h™thtÞý suðt òýu ‚tu ƒŒrhft©{™u …t{u. ‚u suðt òýu ‚uðtu ÚttÞ, ™u ‚ux÷wk yiïÞo ™u ‚ux÷t Ët{ÚÞo …t{u. ™u ©eS {nthts™u Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u yûthÄt{™t …r‚ Ë{su ‚tu yûthÄt{™u …t{u. ‚u {nthtsu ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, ‘‘suðt ¼„ðt™™u Ë{su ‚uðtu …tu‚u ÚttÞ Au ™u ¼„ðt™ ‚tu y…th ™u y…th hnu Au’’ >>2>> yt Sð™u …tk[ ðt™t2 yð~Þ òuEyu …ý ‚u rð™t ™ [t÷u. ™u ƒtfe ‚tu Ëðo rð™t [t÷u; ‚u™e rðÂõ‚: su, yL™, s¤, ð†, r™ÿt ™u MðtŒ {æÞu {eXwk; ™u ‚u rð™t ‚tu ƒeswk ‚tu Ëðuo Vu÷ Au. >>3>> 1. W¥t{t™kŒ Mðt{e r÷r¾‚ Ëtk«ŒtrÞf „úkÚt. 2. …tk[ ðM‚w.


124

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

y™u su{ „tÞ Au ‚u ðtAhwk Ëthwk …thËtu1 {qfu Au; ‚u{ su rþ»Þ ntuÞ ‚u „wÁ™u {™ Ëtuk…u ‚tu yk‚:fhý™wk y¿tt™ xt¤e ™t¾u; …ý ‚u rð™t ‚tu x¤u ™rn. >>4>> y™u {tuxtEytu ‚tu ½ýt «fth™e Au, ‚u{tk «¼w™u ¼sðt ‚u {t„o swŒtu Au. ™u yufÚte ÷t¾ Yr…Þt ¾h[u ‚tu …ý Ë{t„{ rð™t y¿tt™ ‚tu x¤u ™rn, ™u su ðtðhu2 ‚u™wk ‚tu V¤ ÚttÞ ™u yiïÞo™u …t{u. >>5>> y™u [th ðt‚{tk Ëw¾ Au: ‚u{tk yuf Ëw¾ ‚tu ¼„ðt™™e {qŠ‚™e M{]r‚, ƒeswk ËtÄw™tu Ë{t„{,™u ºteswk ËŒTrð[th; yu ºtý ðt‚{tk s Au. ™u [tuÚtwk Sðu rð»tÞ™wk Ëw¾ {tLÞwk Au yu ‚tu Œw:¾Y… Au, ™u Ëw¾ ‚tu ºtý ðt‚{tk s Au. ™u rð»tÞ{tk Ëw¾ Au yuðe ‚tu ftuE {tuxtyu f÷{ {qfe s ™Úte. ™u ytí{tY…u ð‚oðwk yu ‚tu Œuþ s ™tu¾tu Au ‚u{tk ft{trŒf Œtu»t s ™Úte; su{ „wsht‚ Œuþ{tk …]Úðe ¾tuŒu ‚u{tk …týtu s ™ {¤u ‚u{. >>6>> {tuxt {tuxt™t þçŒtu™e nthtu3 fhe™u ‚…tË fhðtu su, yu{™tu þwk {‚ Au, ™u yu þwk fhðt™wk fnu Au ™u yu fu{ ð‚uo Au ? yu{ ‚…tËe™u …Ae ‚u {t„uo [t÷ðwk. >>7>> Ëtht ¼„ðŒe ËtÚtu Sð ƒtkÄðtu yu s ËíËk„{tk hÌtt™tu nu‚w Au, …ý yuf÷e ¼Âõ‚ ËíËk„{tk hÌtt™tu nu‚w ™Úte; ™u ¿tt™ rð™t ‚tu Ëðuo ft[wk Au. Ëtht ¼„ðŒe ËtÚtu Sð ƒtkæÞtu n‚tu ‚tu fhË™ŒtË4 ™u {ntðeÞto™kŒ™u ËíËk„{tk htÏÞt ™u ‚u rð™t ‚tu 1. ŒqÄ Atuzu. 2. ðt…hu. 3. rð»tÞðth ©uýe, ÞtŒe. 4. fhË™ŒtË : ŒtË…kÂõ‚™t Ëk‚ n‚t. ‚u™wk ™t{ f]»ýŒtË Mðt{e n‚wk. Ëtht Ëk‚ ËtÚtu nu‚¼tð™t «‚t…u ËkËth{tk …tAt Vh‚t ¾[ft‚t n‚t, A‚tk ‚u™tu íÞt„ …th ™ …zâtu y™u Ätu¤ft{tk ðtrýÞt {nts™ ÚtE™u hnu÷t.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

125

htÄuïht™kŒ ™u rnhÛÞ„¼to™kŒ1 „Þt; y™u n{ehu2 …ý ½ýef ¼Âõ‚ fhe n‚e ‚tu…ý ‚u „Þtu ! yu ðt‚tu rðM‚thu fhe™u fne. >>8>> y™u «r‚÷tu{3 fhðt{tk [th rðΙ Au ‚u™e rðÂõ‚: Mºte, ÿÔÞ, yt ÷tuf™e {tuxtE ™u r¢Þt. >>9>> y™u suðtu ËtkZ ntuÞ ‚uðwk ðtAhwk ytðu, y™u suðtu ½tuztu ntuÞ ‚uðwk ðAuhwk ytðu, ‚u{ s suðt „wÁ {¤u yuðwk rþ»Þ{tk Œið‚ ytðu. >>10>> yt ÷tuf{tk …ŒtÚto™u ™u {™w»ÞtrŒf™u fuðe áÂü{tk òuðtk ? su yu Ëðuo rðΙ fh™tht Au y™u yuf ‚tu ftuuE «fthu ËíËk„{tkÚte òÞ yuðtu ™ ntuÞ ‚u …ý òÞ, ™u yuf ‚tu ftuE he‚u ËíËk„{tk hnu yuðtu ™ ntuÞ ‚u …ý hnu; yu{ Ëk„{tk hÌtwk Au. ™u ¼ý™tht fh‚tk …ý ¼ýtð™tht™u ðÄthu Œt¾ztu …zu Au, ‚u{ ¿tt™ Œuðt{tk rþ»Þ fh‚tk „wÁ ðÄthu Œt¾ztu fhu íÞthu ¿tt™ ÚttÞ Au; ‚u rð™t ¿tt™ Útt‚wk ™Úte. ™u y{]‚™wk V¤ Íuh 1. htÄuïht™kŒ y™u rnhÛÞ„¼to™kŒ :- yt ƒL™u ËŒT„whwytu n‚t. ‚uytu ‚Útt ðihtøÞt™kŒ, nrhnÞto™kŒ, yîi‚t™kŒ rð„uhu 12 sux÷t „whwytu™e {kz¤e n‚e; …ý ðihtøÞ™t y¼tðu fu ht„™t «¼tðu r™Þ{-Ä{o{tk rþrÚt÷‚t ytðe y™u {tÞt Vtðe „E. Äehu Äehu ƒthuÞ ËíËk„{tkÚte s‚t hÌtt ™u íÞt„e {xe™u ht„e fnuðtÞt. yu{ òýðt {¤u Au. 2. n{eh :- sw™t„Z {krŒh{tk …t»toŒ ‚hefu hne™u Ëuðt fh‚tu, …ý Mð¼tð™u ftƒw{tk ™ fhe þõÞtu. ‚u yuf ËtkÏÞÞtu„e ËtÚtu ƒuXf-WXf ht¾‚tu ‚u{tkÚte ðtË™t WŒÞ ÚtE ‚u ƒL™u sýtk „eh{tk yherzÞt „t{u hnuðt s‚t hÌtt. W™tk s‚t yt[tÞo©e h½wðehS {nthts ‚u „t{™u …tŒh ™eféÞt íÞthu n{eh {tuZt{tk ½tË ÷E™u Œkzð‚ fhðt Œtuzâtu™u {tVe {tk„e; …ý r™íÞt™kŒ Mðt{eyu ‚u™u nzÄq‚ fÞtuo íÞthu „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu ‘‘…qðo yð‚th™t ¼õ‚ suðtu ‚tu ‚u™u {t™tu’’ yu{ fne™u {tVe yt…e y™u …w™: ð‚o{t™ Ähtðe™u ËíËk„{tk …tAtu MðeftÞtuo. 3. yk‚voÂü, yk‚ð]oÂ¥t.


126

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

Au ‚u þwk ? su rð»tÞ ¼tu„ððt Ëtht ÷t„u Au, …ý ‚u™wk Œw:¾ Au. ™u Ëtht rð»tÞ ™u ™hËt rð»tÞ yu ƒuÞ ™tþðk‚ ‚tu Au; …ý ™hËt{tk Œw:¾ Au ™u Œtu»t ™Úte; ™u Ëtht{tk Œw:¾ ™u Œtu»t ƒuÞ Au. >>11>> y™u yuf÷wk ¿tt™ fnuðwk ™u Ëtk¼¤ðwk ‚u ftkE fXý ™Úte; {txu ƒu ½ze ð]Â¥tytu …tAe ðt¤e™u ¼„ðt™ Ëk¼thðt ™u æÞt™ ™ ÚttÞ ‚tu ¼s™ fhðwk; …ý hËtuE fhe™u s{ðwk ™rn ‚u þt ft{™wk ? ™u yuf÷wk ¿tt™ fhðtÚte rð»tÞ ytuAt Úttðt™t ™Úte; ™u yu ‚tu ¼„ðt™ Ëk¼thþwk íÞthu Úttþu. ™u ¼„ðt™™u Ëk¼thðt {tkzu, ‚tu ‚u™t W…h ¼„ðt™™e ™u {tuxt ËtÄw™e áÂü ÚttÞ; …ý yu {t„uo ‚tu [t÷u ™rn, íÞthu ‚u™t W…h þu™e áÂü ÚttÞ ? {txu yu ‚tu ¼„ðt™™tu rðïtË ht¾e™u {kzðwk. ™u suðtu Ëk„ ÚttÞ ‚uðwk ÚtðtÞ Au, …ý su{tk su „wý ™rn ntuÞ ‚u™u Ëk„u ‚u „wý õÞtkÚte ytðþu ? ™u su su ¼„ðt™{tk ð¤øÞt nþu ™u su™t su su rð»tÞ ytuAt ÚtÞt nþu ‚u™t Ëk„{tkÚte ‚u „wý ytðþu. yu ðt‚{tk ËkþÞ ™Úte. ™u su™wk su yk„ ntuÞ ‚u ðt‚™wk {wÏÞ «r‚…tŒ™ fhu, yu ðt‚ Ë{S ht¾ðe. ™u Ä{o, ¿tt™, y™u ðihtøÞ yu ºtýu ntuÞ ‚tu ‚u Sð™t Ëw¾™u yÚtuo ÚttÞ Au. ™u ¼„ðt™ Ëk¼thðt ‚u …ý Au ‚tu Sð™t Ëw¾ ËtÁ, …ý ‚u™u {nthts …tu‚t™u yÚtuo fÞwO yu{ {t™e ÷u Au. >>12>> RrLÿÞtht{ y™u yÚttoht{™e òuzu ytË™ fhu ‚tu „{u ‚uðtu ntuÞ ‚u™wk …ý Xuftýwk ™ hnu. ðihtøÞ™wk ‚tu Auxwk Au fu{ su rð»tÞ{tk ht„ Au; ™u ytí{¿tt™™wk …ý Auxwk Au; fu{su Sð Œun{tk sztE „Þtu Au. {txu nðu ‚tu yuf Ä{o™u rð»tu ™u ƒeS ¼„ðt™™t MðY…™u rð»tu r™ct, yu ƒu ðt‚ {wÏÞ ht¾ðe.>>13>> y™u nðu ‚tu „]nMÚt ½h{tk ƒkÄtþu ™u íÞt„e r¢Þt{tk ƒkÄtþu. ™u ft{e ntuÞ ‚u su{ Mºteytu™u òuÞt fhu Au, ‚u{ ¼„ðt™ ‚tu Sð Ët{wk òuE hÌtt Au, su {™u ftuE Ëk¼thu Au ? …ý Sð ‚tu yuðtu yð¤tu Au su ƒeòk …ŒtÚto Ët{wk swyu, …ý ¼„ðt™ Ët{wk ™ swðu. >>14>>

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

127

y™u Ëk„™wk Y… fÌtwk su, ¼u„t hnu …ý Ëk„ ™ fhu; ‚u{tk Q™t™t þurXÞt™wk1 áütk‚ ŒeÄwk su, ËtkX {týË ¼u„t hnu‚tk …ý ‚u{tk Ëk„ ‚tu …wÁ»t, Mºte ™u Atufhtu yu ºtý™tu n‚tu; ™u ¼„ðt™™e M{]r‚ rð™t su su ÚttÞ Au ‚u ¾z ¾ðtÞ2 Au. ™u ËíËk„e …ý M{]]r‚ ™ fhtðu ‚tu fwËk„e ¼w÷tðu yu{tk þwk fnuðwk ? ™u ft{{tkÚte …hðthe™u «¼w ¼sðt yuðe ‚tu ftuEyu ytþt s ht¾ðe ™rn. fu{su ftuE™wk ft{ …qÁk ÚtÞwk ™Úte ™u Úttþu …ý ™rn. ™u yt Sð™u ð]ût™tu Œun ytðu ‚u{tk ytðhŒt ‚tu ½ýe ÷tkƒe, …ý ‚u{tk «¼w ¼òÞ ™rn, ™u …þw, …ûte, ytrŒf™t Œun ytðu ‚u{tk …ý ™ ¼òÞ. ™u {™w»Þ Œun{tk ¼òÞ, ‚u{tk …ý {tuxu Xuftýu ™ ¼òÞ; ¾tðt ™ {¤u ‚tu ™ ¼òÞ; ™u htu„ ÚttÞ ‚tu …ý ™ ¼òÞ; RíÞtrŒf rðΙ Au. yt ‚tu Ëðo ðt‚u Ët™wfq¤ Au ‚u{tk …ý «¼w ™rn ¼su ‚tu …Ae rfÞu Œntzu ¼òþu ? >>15>> ©eS {nthts „{u yux÷e «ð]Â¥t fhtð‚t ‚tu …ý yuf …z¾u3 …wM‚f r™hk‚h ht¾‚t, ™u nhu ! nhu ! fh‚tk; ‚u yt…ý™u þe¾ð‚t. y™u ©eS {nthtsu fÌtwk n‚wk su, ‘‘fux÷tf {tuxt {tuxt™u ‚tu «ð]Â¥t{tk ™ ¼¤ðw,k fu{su …qðou Ér»t «ð]Â¥t{tk ¼éÞt ‚u ytÂnT™f4 ¼q÷e „Þt n‚t, …Ae ð¤e ftuE ð]Ø …tËuÚte þeÏÞt, ™u ‚u …Ae þt† fÞtO.’’ >>16>> ©eS {nthts fnu‚t su, ‘‘¼UËtu, „tÞtu, ƒfhtk ytrŒf™t xtu¤t{tk yuf [th™thtu ntuÞ; ‚u …tu‚u yu{ Ë{su su, yt Ëðuo …þw Au ™u nwk {™w»Þ Awk. yu{ ¼„ðt™™t ¼õ‚™u Ë{sðwk su, rð{w¾ Ëðuo …þw Au ™u nwk ¼„ðt™™tu ¼õ‚ {™w»Þ Awk.’’ >>17>> 1. fÕÞtýS þuX Ëk…e÷w, ƒntu¤w fwxwkƒ ntuðt A‚tk Sð{tk ËíËk„ n‚tu. (3/15) 2. {q¾toE fhu Au. 3. yuf ƒtsw. 4. Œir™f ÄtŠ{f rðrÄ.


128

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚™tu yð„wý ytðu íÞthu ‚u{tk „wý ntuÞ ‚u rð[thðt, ‚tu ‚u yð„wý x¤e òÞ. su{ …tk[ ÷zðt ytÔÞt ntuÞ ‚u Ët{t …[tË ytðu, ‚tu ‚u™u nXtðe Œu; ‚u{ „wý ‚tu ½ýtÞu ntuÞ ‚u rð[thðt; ‚tu Œtu»t Úttuzt ntuÞ ‚u x¤e òÞ. ™u òu Œtu»t ÍtÍt ntuÞ ‚tu ËíËk„{tk hnuðtÞ ™rn. ™u Sð™u ƒ¤ …t{ðt™tu nu‚w ‚tu ËíËk„ s Au, ‚u su{ h¾tÞ ‚u{ ƒr¤Þtu ÚttÞ. ‚u{tk yuf ‚tu yt ƒÄtÞu {krŒh fhu ™u ËíËk„{tk ™ hnu, ™u yufu ‚tu yuf #x …ý ™ ÷eÄe ntuÞ ™u ËíËk„{tk hnu; yu{ Ë{sý{tk hÌtwk Au. ™u Q‚h‚t™u Ëk„u Q‚h‚tu Q‚h‚tu Q‚he òÞ. su{ ƒútñý n‚tu ‚u ZuZze ËtÁ ZuZ1 ÚtE „Þtu ‚u{ ÚttÞ. >>18>> yt {uzeytu2 {¤e Au ™u ËtÁk ËtÁk ¾tðt {¤u Au fu {t™ {¤u Au RíÞtrŒf {™w»ÞŒun™wk V¤ ™Úte, ‚u ‚tu rð{w¾™u …ý {¤u Au. {txu {™w»Þ Œun™wk V¤ ‚tu Ëtht™tu Ëk„ ™u Mð¼tð x¤u yux÷wk s Au. >>19>> y™u yuf ft{{tk Sð Úttfe òÞ {txu Vh‚wk Vh‚wk fhðwk. ‚u þwk ? su fÚttðt‚to Ëtk¼¤ðe, ðtk[ðwk, æÞt™ fhðwk, ™t{ hxý fhðwk; yu ytrŒf{tk Úttf ÷t„u, íÞthu ƒeswk fhðwk ™efh {qkÍðý ÚttÞ, ™u {™ Sð™u {qkÍðu yuðwk Au. >>20>> y™u Ëk‚™tu {rn{t fÌttu su, ytðt ËtÄw™tk Œþo™ fÞuo ¼„ðt™™tk Œþo™™wk V¤ ÚttÞ Au, ™u ‚u™e Ëuðt fÞuo ¼„ðt™™e Ëuðt fÞto™wk V¤ ÚttÞ Au. ™u yt…ýu ‚uðt ËtÚtu nu‚ ÚtÞwk Au {txu yt…ýt …wÛÞ™tu …th ™ fnuðtÞ. >>21>> y™u fux÷tf hËtuE fhu Au, …týe ¼hu Au, ™u fux÷tf ÷¾u Au ™u ¼ýu Au, fux÷tf ¾z ðtZðt òÞ Au, ™u fux÷tf Ztuh [thðt òÞ Au, RíÞtrŒf r¢Þtytu fhu Au; ‚u ‚tu yu{ òýðwk su yu Ëðuo Œun™tu ÔÞðnth 1. yuf ƒútñý™u ðtË™t WŒÞ ÚtðtÚte ™e[e òr‚™e Mºte ËtÚtu …hÛÞtu. 2. {t¤ðt¤t {ft™.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

129

Au ‚u fÞwO òuEyu; …ý fhðt™wk ‚tu ƒeswk Au. ‚u þwk ? su {nthts™e {qŠ‚™e M{]r‚ ht¾ðe, ™u W…tË™t ™u ¿tt™ þe¾ðwk, ™u ËíËk„fwËk„ ytu¤¾ðtu, ™u ËíËk„{tk hnuðtÞ yuðtu áZ …tÞtu fhðtu; RíÞtrŒf fhðt™wk Au ‚u fhðwk. ™u {™w»Þ™u su su r¢Þt fhðt™wk fneyu ‚u ‚u fhðt™u Ëti ‚iÞth Au, …ý su fhðt™wk Au ‚u fneyu ‚tu ‚u{tk yxfu Au; …ý ¿tt™ rð™t Ëðuo ft[wk Au. ™u yk‚h{tk ¾tuxt ½tx1 ÚttÞ ‚u …ý ¿tt™™e fËh Au. y™u ©eS {nthts …qA‚t su, ‘‘yu™u rfÞt ËtÄw ËtÚtu nu‚ Au ™u rfÞt ËtÄw …tËu ƒuXf-QXf Au ?’’ yu{ ‚…tË fhðt™wk fnu‚t. >>22>> y™u ƒfhtk, „tÞtu, ¼UËtu, ™u Ÿx; yu Ëðuo ðtzt{tk hnu, …ý ðt½ ntuÞ ‚u ðtzt{tk …qhtÞ ™rn, ‚u{ {w{wûtw ntuÞ ‚u ftuE {‚{tk fu rð»tÞ{tk ƒkÄtE hnu ™rn. yu{ {nthts fnu‚t. ™u ©eS {nthts rðhts‚t íÞthu …ý suýu Ë{t„{ fÞtuo ™Úte, ™u yts …ý su {tuxt Ëk‚™tu Ë{t„{ ™Úte fh‚t ‚u™u þwk ðÄw ƒwÂØðt¤t Ë{sðt ? {txu ƒwÂØ ‚tu yux÷e s su {tuxt ËtÄwÚte þe¾u ™u {tuût™t ft{{tk ytðu; ƒtfe ƒwÂØ ™rn. ™u {nthts fnu‚t su, ‘‘™tÚt ¼õ‚2 ƒwÂØðt¤t Au ™u Œeðt™S {q¾o Au. ™u ÔÞðnth Au ‚u ‚tu ‚th‚¾t™t3 suðt Au; ‚u ‚tu ËwÄÞtuo ‚tu …ý ƒ„zu÷tu s Au; ‚u{tk ftkE Ëth ™Úte. ‚u W…h Ëwh‚™t ¾tzt™w4k áütk‚ ŒeÄwk. >>23>> 1. ËkfÕ…-rðfÕ…,EåAt 2. ™tÚt ¼õ‚ : yt nrh¼õ‚ „heƒ ntuðtÚte þtfƒft÷wk ðu[ðt™tu ÄkÄtu fh‚tk. {q¤ ‚uytu fý¼t „t{™t n‚t, …ý ðztuŒht{tk r™ðtË fh‚t. y™u {tuût™u yÚtuo s‚™ fh‚t; {txu ‚u ƒwÂØþt¤e. 3. ËkztË, …tÞ¾t™wk. 4. Ëwh‚™t ¾tzt : Ëwh‚™t …tÞ¾t™t™e …Ør‚ ½]ýtM…Œ n‚e. …‚htk™e {¤…uxeytu ¼ht‚e hnu ™u ‚u …tAe Vhe ƒŒ÷t‚e hnu. yux÷u yu ¾tzt õÞthuÞ ËtV ™ ÚttÞ y™u „kÄ s {tÞto fhu.


130

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

Ëðo r¢Þt fhðt{tk ™tþðk‚…ýt™wk y™wËkÄt™ ht¾ðwk ‚tu Œw:¾ ™ ÚttÞ. ™u Ëí…wY»t™tu htS…tu suðtu ËíËk„u fhe™u ÚttÞ Au yuðtu …ŒtÚtuo fhe™u Útt‚tu ™Úte. ™u su yuf [u÷t{tk ƒkÄtÞ ‚u …tk[-Œþ{tk fu{ ™ ƒkÄtÞ ? ™u su ½ýt {týË{tk …ý ™ ƒkÄtÞ yu ‚tu yr‚ Ë{Úto™e ðt‚ Au. >>24>> yuf sý yuf {krŒh{tk …tk[Ëu Yr…Þt {qfe™u [tÕÞtu „Þtu; …ý yux÷t Yr…Þt ƒuXt ƒuXt ¾tE™u ËtÄw™tu Ë{t„{ fÞtuo ntu‚ ‚tu ƒnw Ë{tË Útt‚.>>25>> y™u {tuxt™e yt¿ttyu fhe™u fhðwk ‚u ‚tu su{ „ý…r‚yu „tÞ™e «ŒÂûtýt1 fhe yuðwk Au; ™u {™™wk „{‚wk fhðwk ‚u ‚tu ftŠ‚f Mðt{e™e …uXu …]Úðe™e «ŒÂûtýt fhðt suðwk Au. {txu yt¿ttyu òu Úttuzwk fhu ‚tuu …ý ½ýwk ÚttÞ Au, ™u {™„{‚wk ÍtÍwk fhu ‚tu …ý Úttuzwk ÚttÞ Au ™u su yt¿tt{tk Ä{o™u ½Ëthtuu ytð‚tuu ntuÞ yuðe yt¿tt{tk ‚tu ½xu yu{ fhðwk. >>26>> y™u rþðS, …tðo‚e ™u …turXÞt™t2 áütk‚u fhe™u s„‚™wk fÌtwk 1. „tÞ™e «ŒÂûtýt : „ý…r‚ y™u ftŠ‚fuÞ ƒL™uyu yuf s fLÞt™u rððtn {txu ðhý fhe íÞthu fLÞt fnu, ‘‘su …]Úðe™e «ŒÂûtýt fhe «Út{ ytðu ‚u™u s nwk ðheþ.’’ yt Ëtk¼¤e …tu‚t™wk ðtn™ {tuh ÷E™u ftŠ‚fuÞ ‚tu [t÷e ™eféÞt. …ý „ý…r‚™u …tu‚t™t ðs™ y™u ôŒh™e ‚tft‚ …h rð[th ytÔÞtu, ‘nwk þwk fhwk.’ ôŒh {™u ÷E™u {tuh sux÷e Íz…Úte ytðe ™rn þfu.’’ ‚u ‚íft¤ {t‚t …tðo‚eS …tËu „Þt. ‚u{ýu fÌtwk, ‘‘ðíË ! „tÞ …]Úðe™wk Y… Au ‚u™e «ŒÂûtýt fhe ÷u.’’ …Ae „ý…r‚yu {t‚t™t ð[™{tk rðïtË ht¾e™u „tÞ™e s «ŒÂûtýt fhe ‚tu…ý fLÞt ‚u{™u ðhe. 2. …turXÞt™wk áütk‚ : þkfh-…tðo‚e …turXÞtu ÷E™u s‚t n‚t íÞthu ÷tuftu fnu, ‘‘{q¾o Au. ytðtu ËhË …turXÞtu Au A‚tk …„u [t÷u Au.’’ yt Ëtk¼¤e™u ƒL™u …turXÞt …h ƒuXt. yt„¤ [t÷‚tk ƒeswk „t{ ytÔÞwk. ÷tuftuyu òuÞwk. y™u ƒtuÕÞt ‘‘r™ŒoÞ ÷t„u Au. Úttuzwk yt„¤ sE™u …tðo‚eSyu fÌtwk, ‘‘…r‚Œuð ‚{u

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

131

su, yu{tk ftkE …tÄÁk ™ {¤u. yu ‚tu „{u yu{ fhu ‚u{tk …ý ¾tux ftZu. {txu yu ðt‚ Ë{S ht¾ðe. >>27>> y™u ƒnw ¾…ðt¤tu ntuÞ ‚u™wk Ë{wk1 hnu ™efh ƒnw «fth™t þçŒ ytðu ‚u {q¤„tu2 ½xe òÞ. >>28>> ¼„ðt™™u Ëk¼the™u su su r¢Þt fhu Au, ‚tu…ý ‚u ™Úte fh‚tu ™u ‚u yf‚to Au; ™u ‚u rð™t ‚tu ƒuXtu Au ‚tu…ý ‚u f‚to Au. ™u ¼„ðt™™u Ëk¼the™u ¾tÞ Au, ƒtu÷u Au, swyu Au, Ëqyu Au, [t÷u Au RíÞtrŒf su su r¢Þt fhu Au ‚tu …ý ‚u ftkE fh‚tu ™Úte ™u ‚u ‚tu yf‚to Au. >>29>> y™u yk‚h{tk ¼s™ fh‚t þe¾ðwk, ‚uýu fhe™u rð»tÞ™t ht„ ytuAt ÚttÞ Au.>>30>> y™u «ËtŒe™wk {tntíBÞ Ë{s‚t ntuEyu, ‚tu {tuxt™t [hý™e hs ÷E™u {tÚtu [ztððe; …ý hËuÞwõ‚ su «ËtŒe ‚u ‚tu ‚u™tu „wý sýtðu ™u rðfth …ý ÚttÞ Au. >>31>> y™u ÿÔÞ Au ‚u ‚tu …tk[u rð»tÞ™wk fthý Au. ‚u {¤u ‚u{ ‚u{ rð»tÞ™u yÚtuo Wã{ ÚttÞ. >>32>> su™t niÞt{tk s„‚ «Ät™ ntuÞ ‚u ƒeò™t niÞt{tkÚte s„‚ þwk ftZþu ? ™rn s ftZu. ™u ‚u íÞt„e ntuÞ fu „]nMÚt ntuÞ …ý …tu‚t™e ƒuËtu, nwk …tA¤ [t÷e ytðwk Awk.’’ ºteswk „t{ ytÔÞwk. ÷tuftu fnu, ‘‘÷êt suðtu …turXÞtu 52 [zâtu ™u Vq÷ suðe ƒtE™u …„…t¤t [÷tðu Au.’’ rþðS þh{tÞt. …tu‚u Q‚he „Þt y™u …tðo‚eS™u ƒuËtÞto. [tuÚtwk „t{ ytÔÞwk. ÷tuftuyu fÌtwk, ‘‘fuðtu fr¤Þw„ ytÔÞtu Au ! …r‚ …„…t¤t [t÷u Au y™u …í™e …turXÞu [ze ƒuXe Au.’’ yk‚u fkxt¤e™u ƒL™uyu …tu‚t™e y™wfq¤‚t «{týu hnuðt™wk ™¬e fÞwo. yt{ ÷tuftu™e xeft- xeÃ…ýe …h rð[th ™ fhðt. 1. y™wfq¤, Ëh¾wk. 2. ‚ŒT™, {q¤{tkÚte.


132

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

Ë{sý «{týu ƒeò™u Ë{òðu. ™u Ëti™u yu{ Au su {tht suðwk Ë{su ‚tu Xef. >>33>> y™u Ëk„1 fhðt{tk ™u ËíËk„ fhðt{tk2 …ý ƒnw ¼uŒ Au. fu{ su {nthts™tu Ëk„ fux÷tf ËtÄwyu fÞtuo ™u „]nMÚtu …ý fÞtuo, …ý Ë{sý{tk y™k‚ ¼uŒ …zât Au. ™u Ë{t„{ fhðtu ™u ¼u¤wk hnuðwk ‚u{tk …ý ½ýtu Vuh Au, su{ „tÞ™t ytW{tk R‚hze hnu Au …ý ‚u™u ŒqÄ™tu MðtŒ ytð‚tu ™Úte; ™u ðtAhwk Au ‚u Auxu hnu Au ‚tu…ý ‚u™u ŒqÄ™tu MðtŒ ytðu Au. >>34>> y™u r™hk‚h Ëðo r¢Þt{tk …tAwk ðt¤e™u3 òuðwk, su {thu ¼„ðt™ ¼sðt Au ™u nwk þwk fÁk Awk ? yu{ òuÞt fhðwk. >>35>> y™u ËíËk„ fhðt{tk ™u Ë{sý{tk ½ýe fËh hne òÞ Au; fu{su ©eS {nthts rðhts‚t íÞthu Œþo™ Útt‚tk ntuÞ yux÷e ðth Œþ-ðeþ ËtÄw ‚tu ½ze Auxu ò‚t ™rn; ™u „{u yux÷tu Úttf ÷tøÞtu ntuÞ, …ý ht‚u Œþo™ Útt‚t ntuÞ ‚tu yt¾e ht‚ Œþo™ fh‚t; ™u fux÷tf Ëw¾u ËqE hnu‚t. yu{ Ë{sý{tk ½ýt ¼uŒ Au.>>36>> {w{wûtw™u ‚tu r™h‚kh ntukftht fh™tht4 òuEyu; ‚u ntuÞ ‚tu «¼w ¼òÞ, ™efh ‚tu su{ ðtzt{tkÚte ðt½ ƒfhwk W…tze òÞ yu{ ÚttÞ.>>37>> y™u ƒúñŠ»t5 ™u htsŠ»t6 ‚u{tk ƒúñŠ»t™tu {t„o W¥t{ Au …ý ‚u fXý Au. ™u htsŠ»t™tu {t„o {wÏÞ Au ™u ƒnwÄt yu s …th …zu yuðtu Au. 1. ËtÚtu hnuðwk ‚u. h. Ë{sý ™u {rn{t…qðof ËtÚtu hnuðwk ‚u. 3. ðthkðth yk‚h rð[th fhe™u. 4. ðt‚tu fhe yt„¤ ðÄðt {txu ò„]‚ ht¾™tht. 5. ‚íð ÿüt, ƒúñrðãt ËtÄu÷ Ëk‚, Ér»t. 6. ‚… fhe™u Ér»t ÚtÞu÷ ûtrºtÞ htsðkþ fu ûtrºtÞ fw¤™tu Ér»t.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

133

™u rðãtytu ‚tu ½ýe Au …ý ¼ýðt suðe ‚tu ƒúñrðãt Au, ™u yu{tk s {t÷ Au. ™u yk‚u yu{ fÞto rð™t Aqxftu ™Úte; …ý Sð yu {t„uo [t÷‚t ™Úte. >>38>> {tuxt Ëk‚™tu Ë{t„{ ‚tu ¼„ðt™ ¼u¤wk hnuðwk ‚u fh‚tk …ý yrÄf Au. fu{ su ¼„ðt™ ‚tu {™w»Þ[rhºt fhu, ‚uÚte Ë{sý™e fËh ntuÞ ‚tu ËkþÞ ÚtE òÞ ™u yð¤wk …zu; {txu ËtÄw™tu Ë{t„{ yrÄf Au ™u Œþ nòh Yr…Þt ¾h[u ‚u fh‚tk {krŒh™t htux÷t ¾tE™u ËtÄw™tu Ë{t„{ fhu ™u Ë{sðt {tkzu ‚u yrÄf Au; fu{ su ytuÕÞt™u Œuþft¤ ÷t„u, …ý yt™u ™ ÷t„u. ‚u {nthtsu …ý fÌtwk Au su, ‘‘ËíËk„u fhe™u ðþ Úttô Awk yuðtu ƒesu ËtÄ™u fhe™u ðþ Útt‚tuu ™Úte’ ™u ËíËk„ fhu ‚tu ËkËth{tkÚte …ý {wftE òÞ.>>39>> y™u ÷¾ðwk, ¼ýðwk ‚u ‚tu Xef Au; ™u ¼Âõ‚™wk ‚tu ftkE Ëhwk1 ytð‚wk ™Úte; …ý r™Þ{ ht¾e™u ƒçƒu ½ze ytí{t y™tí{t™tu rð[th fhðt {tkzu ™u ƒçƒu ½ze hxý fhu ™u ƒçƒu ½ze ð]Â¥tytu YkÄe™u ƒkÄ fhu ™u ƒçƒu ½ze ¼Âõ‚ fhu; ‚tu yu{ sýtÞ su Sð ð]ÂØ …t{u Au ‚tu ¾htu; ™u r™Þ{ rð™t™wk ‚tu …týe™tu ½ztu ZtuéÞt suð2wk ÚttÞ Au.>>40>> y™u Ë{t„{ fhðt™e he‚ fne su «Út{ ‚tu yuftkr‚f ËtÚtu Sð òuzðtu. …Ae yu ËtÄw ‚tu ¼„ðt™{tk hnu‚t ntuÞ ‚u ¼„ðt™™t „wý ËtÄw{tk ytðu, ™u ‚u ËtÄw™t „wý ‚u Ë{t„{ fh™tht{tk ytðu. …ý Sð Ëthe …uXu òuzu ™rn ‚tu ‚u™t „wý ytðu ™rn y™u yu ðt‚ yts fhtu fu „{u ‚tu nòh sL{u fhtu; …ý yk‚u yu{ fÞto rð™t Aqxftu ™Úte. >>41>> y™u yt{ Ë{òÞ ‚tu yt¿tt …¤u su :– 1. …th, Auztu. 2. ™t™e s …týe™e Ëuh y¾kz ðnu‚e ntuÞ ‚tu Ähtu ¼htÞ, …ý …týe™tu ½ztu ƒesu ºtesu rŒðËu Ztu¤e ytððtÚte Ähtu ¼htÞ ™rn. (ð[.„.«. «. 23)


134

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

ÚthÚth Äúws‚ hnu ð[™{U RLÿ {w™ªÿt, ÚthÚth Äúws‚ hnu ð[™{U yðr™1 ynªÿt,2 ÚthÚth Äúws‚ hnu ð[™{U þrþ yÁ Ëwht,3 ÚthÚth Äúws‚ hnu hu™4 rŒ™ ft¤ nswht.5 nrh nh ys6 ytrŒ ˃u, hn‚ ¼Âõ‚h‚ òrnfe, s™ {wfwkŒ {tunðþ {qZ ™h, fhu ™ yøÞt ‚trnfe. yu ytrŒf {tuxt {tuxt yt¿tt{tk ð‚uo Au ð¤e :– ¨±ü~æ …‹„æïòü¨Ýæ±xæy²æ yu{ Sð f{oðþ ÚtE™u y™k‚ Œw:¾ ¼tu„ðu Au yu{ rð[thu ‚tu …ý yt¿tt{tk hnuðtÞ. yu{ ¿tt™™e ‚tu y™uf he‚ Au. ™u rð»tÞ™tu «Ëk„ ht¾e™u r™ðtoËr™f Útðt™e ytþt ‚tu ™ s ht¾ðe; yu ðt‚ yu{ s Au. y™u yt¿tt ÷tu…u ‚u™t niÞt{tk Ëw¾ ™ hnu. ‚u su{ [ýt ™u ½ô ytrŒf{tk ne{ …zu ‚u W…hÚte ‚tu ntuÞ yuðwk Œu¾tÞ, …ý {tkneÚte ƒes ƒ¤e òÞ Au, yu{ ÚttÞ Au. >>42>> y™u yt Sð™u {tÚtu þtM‚t7 rð™t Mð‚kºt…ýu ‚tu Sð Œun™tu s feztu ÚtE hnu yuðtu Au. >>43>> y™u {tuxt Ëk‚™tu Ë{t„{ fhðt™tu {rn{t fÌttu su, htux÷t ¾tðt {¤u Au …ý fŒt[™u ‚u ™ {¤u ‚tu htkÄu÷w yL™ {t„e ¾tE™u …ý yt ËtÄw™tu Ë{t„{ fheyu; ™efh ft[t Œtýt ¾tE™u …ý Ë{t„{ fheyu; ™efh W…ðtË fhe™u …ý Ë{t„{ fheyu; yÚtðt 1. …]Úðe. 2. þu»t™t„. 3. ËqÞo y™u [kkÿ. 4. ht‚. 5. Ëuðt{tk ntsh. 6. rð»ýw, þkfh, ƒúñt. 7. r™Þt{f.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

135

÷ª{ztu ¾tE™u, ™rn ‚tu ðtÞw ¼ûtý fhe™u …ý yt Ë{t„{ fÞto suðtu Au. su™u ftuEf ft{™tu fh™thtu ntuÞ fu su™u htux÷t ¾tðt {¤‚t ntuÞ, ‚u òu Ë{t„{ ™rn fhu ‚tu ‚u™u ‚tu ƒnw ¾tux òþu; yu{ ½ýef ðt‚to fhe. >>44>> ytðt ËtÄw™e ðt‚tu™e „r‚ ‚tu ft¤™t suðe Au ‚u Œu¾tÞ s ™rn; …ý y¿tt™ xt¤e ™t¾u. su{ ƒt¤{tkÚte swðt™ ÚttÞ Au ™u ‚u ð]Ø ÚttÞ Au ‚u Œu¾t‚wk ™Úte; ‚u{ ƒesu Xuftýu sux÷wk ft{ yuf fÕ…u ÚttÞ Au ‚ux÷wk ft{ ytknª yuf rŒðËu ÚttÞ ™u yûth™t {wõ‚™u …ý Ë{sðt{tk fËh hne „E ntuÞ, ‚tu ‚u™u …ý ytkne ¼„ðt™™e ¼u¤kw fËh xt¤ðt ytððwk …zu Au. {txu su™u fËh xt¤ðe ntuÞ, ‚u™u ‚tu yt ƒhtuƒh ƒeòu ftuE Ëthtu Þtu„ ™Úte. >>45>> ©eS {nthtsu ytX {rn™t ËwÄe Ëthk„…wh, ftrhÞtýe ÷tuÞt, ™u …k[t¤t ð„uhu{tk Ëk‚™u …ý ¼u¤t ht¾e™u ðt‚tu fhe ™u {kz¤ Vhe™u ytðu ‚u™u …ý …kŒh rŒðË {rn™tu ht¾e™u ðt‚tu fh‚t. yu{ fhu íÞthu ¿tt™ ÚttÞ Au; …ý ‚u rð™t Útt‚wk ™Úte. >>46>> ËkËth{tk Ëw¾ suðkw sýtÞ Au, …ý ‚u{tk ‚tu Œw:¾ Au.su{ þuhze™t ËtkXt{tk RÞ¤ …zu ‚u Ëw¾ {t™u Au, …ý r[[tuzt{tk1 ¼qft ™eËhþu. ‚u su{ ft„zt™u ©tØ™t Ëtu¤ rŒðË™wk Ëw¾2 ™u …Ae ƒkŒqftu™e „tu¤eytu ¾tðt™e Au ‚u{. >>47>> y™u rVhk„e3 r™íÞ fðtÞ‚4 fhtðu Au ‚uÚte ‚u™tk {týË ƒnw ¾ƒhŒth ÚttÞ Au ‚u{ su fÚtt, ðt‚to, «§, W¥th fhðt-Ëtk¼¤ðt™tu 1. þuhze …e÷ðt™wk Þkºt. 2. ðirŒf …Ør‚ y™wËth ¼tŒhðt ðŒ …zðtÚte ytËtu ËwŒ …zðt ËwÄe r…‚]ytu™u ¾eh-ŒqÄ…tf™wk ™iðuã fhðt{tk ytðu Au. 3. …hŒuþe „tuht. 4. ÷~fhe ‚t÷e{.


136

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

yÇÞtË ht¾u ‚u™tu Sð ð]ÂØ™u …t{u ™u ‚u{tk ƒ¤ ytðu, …ý ‚u rð™t ƒ¤ ™ ytðu. …ý su yt¤Ëw ÚtE™u ƒuËe hnu ‚u™u þwk Ë{tË ÚttÞ ? >>48>> y™u {tuxt ntuÞ ‚uýu ƒeò™u ®n{‚ Œuðt™u yÚtuo yu{ ðt‚ fhðe su, yuf rŒðË {™u …ý SnTðt $rÿÞu Au‚Þtuo ™u yuf rŒðË ™uºtu Au‚Þtuo ‚u Y…™u òuðtE „Þwk. ‚u{ s Ëðouo $rÿÞtu™wk fnuðwk. >>49>> y™u …tu‚t Útfe Úttuzwk ÚttÞ ‚tu Úttuzwk fhðwk ™u ntÚt òuzðt; …ý f…x ™ fhðwk; ™u ytzwkyð¤wk ‚he òðwk ™rn, y™u {tuxt yt„¤ òu Sð Ëh÷…ýu ð‚uo ‚tu Ënusu s {tuxt ‚u™e ¾ƒh ht¾u ‚u{tk ftkE fnuðwk …zu ™rn. ™u s„‚{tk …ý yu{ he‚ Au su, su™tu ÚtE hnu ‚u™e rVfh ‚u™u ht¾ðe …zu Au. ‚u{ {tuxt ¾ƒh ht¾u. >>50>> y™u yÄtuoyÄo fÚttðt‚to™tu òu„ ht¾þu ‚u™wk s Ëthwk hnuþu. y™u yt ‚tu {tuxtk fth¾t™tk ÚtÞtk ‚u ftkE ¾qxu yu{ ‚tu Au ™rn. >>51>> y™u {kŒðtz ytðu ‚u{tk su ftÞh ÚtE òÞ ‚uýu fhe™u Œw:¾ ‚tu {xu ™rn; ™u ‚u{tk su ®n{‚ ht¾‚t ‚u {nthts™u „{‚wk. >>52>> y™u …tk[ «fthu Mºte ¼tu„ðtÞ Au ‚u™e rðÂõ‚1 su: íð[tyu, ™uºtu, ft™u, S¼u ™u {™{tk ËkfÕ…u. >>53>> ËíËk„{tk ƒhtuƒrhÞt…ýwk Ë{sðwk ™rn; ™u ƒhtuƒrhÞt Úttðwk ™rn; ™u ƒhtuƒrhÞt Ë{sðt yu s ¾tux Au. >>54>> ftuE fqðu …zðt ò‚tu ntuÞ ‚u™u ytztk nòhtu {týË Vhu, ‚tu …zðt Œu ™rn; ‚u{ Ëí…wÁ»t ™u Ëíþt†™t ƒnw þçŒ Ëtk¼éÞt ntuÞ ‚tu rð»tÞ{t„oÚte hûtt fhu. ™u „{u yuðwk yð¤wk {týË ntuÞ ‚u™u …ý ðþ fheyu; yu ‚tu ytðzâwk òuEyu. ‚u™u ™{e ŒEyu, ‚u™wk ht¾eyu, ‚u™u …qAeyu, yu y™wËthu ðþ fheyu. yu ‚tu fXý ™Úte. òu yt…ýu yu™t ÚtE sEyu ‚tu ‚u yt…ýt ÚtE òÞ.>>55>> 1. rð„‚.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

137

‚…tËe™u swytu ‚tu yt Sð ‚tu fu𤠫f]r‚™u s ¼su Au. …ý Œun „wsht™ W…h Ëwh‚ hnu‚e ™Úte. ™u yð~Þ ntuÞ yux÷wk ‚tu fhðwk …zu; …ý yt ‚tu «f]r‚™u ðþ ÚtE™u ƒtu÷u Au, Ëtk¼¤u Au, swyu Au, ¾tÞ Au, Vh‚tu Vhu Au, ƒuËe hnu Au, ËqE hnu Au; RíÞtrŒf Ëwðtý1 fhu Au; …ý ‚u™tu ‚…tË fh‚tu ™Úte. ‚u™u Œhðtòðt¤t2 Œu¾u Au, ™u ƒeò™u ‚tu „{ s ™Úte. {txu yð~Þ W…h Ëqh‚ ht¾e™u …tAwk ð¤ðt™tu Mð¼tð ht¾u, ‚tu {tuxt ËtÄw™e …ý ‚u™t W…h áÂü ÚttÞ ™u …ŒtÚto™t ‚tu rŒðËu rŒðËu Z„÷t ÚttÞ Au, ð¤e Úttþu, ‚u ‚tu ƒkÄ ™rn ÚttÞ; ™u ƒkÄ fhðwk yu ‚tu …]Úðe {Ztððt suðkw fXý Au; ™u ™ ¼tu„ððwk yu ‚tu òuzt rþðztðe™u …nuhðt suðwk Ëw„{ Au. yu rð™t ƒeòu W…tÞ ™Úte. >>56>> y™u Ëk‚ fnu ‚u{ fhðwk ‚u ©uc Au ™u {™ ÄtÞwO fhðwk ‚u fr™c Au. {™„{‚wk fh‚tu ntuÞ ™u ‚u íÞt„ ht¾‚tu ntuÞ ™u yt¾t {krŒh™wk ft{ yuf÷tu fh‚tu ntuÞ ™u „{u yux÷t {týË™u ËíËk„ fhtð‚tu ntuÞ ‚tu…ý ‚u LÞq™ Au. ™u ‚u™u ftuEf rŒðË rðΙ Au. ™u su ºtý xtýtk ¾t‚tu ntuÞ ™u yt¤Ëw ntuÞ ™u Ÿ½‚tu ntuÞ yuðe he‚™t Œtu»tu Þwõ‚ ntuÞ,…ý òu ‚u …tu‚t™wk {™„{‚wk {qfe™u Ëk‚ fnu ‚u{ fhu ‚tu ‚u yrÄf Au. ™u Ëk‚ fnu yu{ fhðwk yu r™„woý Au ™u {™„{‚wk fhðwk yu Ë„wý Au ™u yt íÞt„e ƒuXt Au ‚u{tk …ý yÄto ‚tu {™„{‚wk fh‚t nþu ™u „]nMÚt …ý fux÷tf {™™wk ÄtÞwO fhu Au. ™u su™wk Œþ sý «{tý fhu ‚u ¾htu fnuðtÞ; …ý yuf™wk fÌtwk «{tý ™rn. >>57>> ËíËk„{tk Mºte™tu íÞt„ fhu yuðt ‚tu ½ýt, …ý ÿÔÞ™u ¾tuxwk fhtð™th ™u fh™th yuðt ‚tuu ftuEf s ntuÞ. ƒtfe yu™e ‚tu …wÂü s Úttþu; fu{ su yu{tk Ëðuo rð»tÞ hÌtt Au. ™u ËíËk„™tu ÔÞðnth 1. Ëw¾. 2. òý…ýtY… ¼„ðt™™t Ät{™tu Œhðtòu. („. yk «.9)


138

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

…ý yuÚte s [t÷u Au, {txu yu™u ¾tuxwk fhtð™th ™rn s {¤u; …ý yu™u ¾tuxwk fhðwk ‚u{tk r™íÞu yu{ rð[th fhðtu su yu …ý yuf rŒðË {qfðwk …zþu. >>58>> y™u Mºte yu ðªAe™tu fhz1 Au ™u ÿÔÞ yu Ë…o™tu fhz2 Au. ™u þt†{tk ðt‚ ‚tu ƒes{tºt ntuÞ, …ý ‚u™wk ¿tt™ ‚tu „wÁ Útfe s Ë{òÞ Au.>>59>> y™u þt†{tk ©Øt fne Au, …ý ‚u{tk fux÷tf ¼uŒ Au: htsËe, ‚t{Ëe ™u ËtÂ¥ðfe. ‚u „Z, ftuXt fhtðu Au RíÞtrŒf y™uf ft{ fhu yu …ý ©Øt fnuðtÞ. …ý ‚u þt ft{™e ? {txu þt† Útfe …ý …tu‚t™e òýu ‚tu Ë{òÞ s ™rn; {txu Ëí…wÁ»t yrÄf Au. >>60>> suðtu ƒeò™u Ë{òððt™tu yt„ún Au ‚uðtu …tu‚t™u Ë{sðt™tu ntuÞ ™u suðtu ƒeò™t Œtu»t òuðt™tu yt„ún Au ‚uðtu …tu‚t™t Œtu»t xt¤ðt™tu ntuÞ; ‚tu ftkE fËh hnu s ™rn. >>61>> þt†{tk ‚Útt Ëí…whw»t™t fÌtt{tk yu{ Au su, {tuxt htS ÚttÞ ‚tu Ëðuo ft{ ÚttÞ; ‚u htS ÚtÞt™t W…tÞ [th Au. ‚u™e rðÂõ‚ su, yuf ‚tu yu™u ftkE …ŒtÚto òu‚wk ntuÞ ‚u yt…ðwk; ƒeswk ‚u™t Œun™e Ëuðt fhðe; ºteswk ‚u™u yt„¤ ntÚt òuze™u rð™Þ fhðtu; ™u [tuÚtwk yu™e y™wðÂ] ¥t.3 ‚u y™wðÂ] ¥t{tk ‚tu Ëðuo ðt‚ ytðe òÞ. yu suðwk ƒeswk ™Úte. >>62>> yt…ýu ©eS {nthts™e ftuE yt¿tt ‚h‚ htS ÚtE™u {t™e 1. fhz yux÷u zk¾, ðªAe™tu zk¾ ƒw{htý {[tðu. ƒÄus ònuh ÚttÞ, ‚u{ ÔÞr¼[th fh™th™wk …t… ZtkõÞwk ™ hnu. 2. Ët… fhzu ‚tu Äe{u Äe{u Íuh [zu Au. ftuE™u ÏÞt÷ ™ ytðu ™u ytk¾tu {ª[tE òÞ Au. ‚u{ ÿÔÞ™t ËkfÕ… Œu¾tÞ ™rn, …ý y™Úto{tºt ‚u™tÚte s ÚttÞ Au. 3. Ëí…whw»t su{ fnu ‚u{ ËkþÞ hrn‚ ÚtE™u fhðwk ‚u.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

139

™Úte, fu{ su yt…ý™u ËqÍu ™rn ™u ƒwÂØ …ý …ntU[u ™rn; ™u {nthts™u ‚tu …qðto…h ËqÍ‚wk ntuÞ. ‚u þe yt¿tt ? su htkÄu÷wk yL™ {tuhu1 {t„ðt™wk fÌtwk, ‚u ftuEyu {tLÞwk s ™rn; ‚u «Út{ …tu‚u {t„e™u …Ae {„tÔÞwk. ™u {krŒh fhðt™wk fÌtwk ‚u ftuE nt …tzu s ™rn; …Ae ¼ýðt™wk fÌtwk ‚u ftuE {t™‚t ™rn; ™u …‚h ht¾ðt™wk fÌtwk ‚u …ý {t™u ™rn, yu ytrŒf Ëðuo ð[™ …htýu ½ýtu ½ýtu yt„ún fhe™u {™tÔÞtk ‚u {nthts ™u {tuxt ËtÄw™u ‚tu …qðto…h ËqÍu, …ý ‚u Sð™u {™tÞ ™rn. ™u ð[™ {t™ðtk ™u ™ {t™ðtk ‚u{tk …ý rððuf ht¾ðtu. ‚u{tk ™thtÞýŒtË™e2 ðt‚ su, íÞt„ ht¾‚tu ‚u{tk ¾tðt™wk fÌtwk íÞthu ¾tðt {tkzâwk ‚u{tk rð[th ™rn; ™u …Ae ‚u{tk Ëkftu[ fhðt™wk fÌtwk íÞthu yL™ {qfe ŒeÄwk. ð¤e òuzt …nuh‚tu ™rn, ‚u …nuhðt™wk fÌtwk ‚u òuzt …nuÞto íÞthu …„{tk fXe™u3 ÷tune ™eËÞwO …ý ftZu ™rn ! yu {txu yu{ ™ fhðwk ™u rððuf ht¾ðtu. >>63>> y™u {tuxt Ëk‚™tu r™hk‚h «Ëk„ ht¾ðtu, ‚u{tkÚte ftuEf Ë{u fuðe ðt‚ ÚtE òÞ. {™™u {thðwk, …ý ‚u™wk fÌtwk ™ fhðwk. su{ ƒfht™u {tuZt{tk sð ¼he™u {thu Au4 ‚u{ fhðwk, yu{ {nthts fnu‚t. ™u ¼„ðt™ ™u {tuxt Ëk‚ yt„¤ ™{e Œuðwk, ™u …tu‚t™e Ë{sý {qfe Œuðe; ™u yu ‚tu ƒnw ŒÞt¤w Au ‚u ƒnw hûtt fhu. >>64>> ºtý «fth™t {™w»Þ ËíËk„{tk Au ‚u™e rðÂõ‚: su ¿tt™ þe¾u Au ™u Ëuðt fhu Au ‚u ðÄ‚t òÞ Au, ™u Œuntr¼{t™ ðÄthu Au ‚u ½x‚tu 1. …nu÷t. 2. r™Þ{…t÷™{tk rððufhrn‚, sz‚t…qðof ð¤„e hnu™th™e. 3. ¾q[ k e™u 4. fËtE òr‚™t ÷tuftu ƒfht™u {th‚tk …nu÷tk ‚u™u sð ¾ðhtðu Au.


140

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

òÞ Au, ™u fux÷tf ‚tu ƒhtƒh hnu Au ™u ðÄ‚t-½x‚t ™Úte yu ºtý «fth™t Au, ‚u™u {tuxt ËtÄw Œu¾u Au. y™u Œun{tk ƒ¤ ðÄu ‚u ¼„ðt™ ‚Útt Ëk‚™u „{u ™rn ™u {w{wûtw™u …ý ‚u òuE™u ŒtÍ ÚttÞ. >>65>> yt Sð™u sux÷wk yk‚hu Ëw¾ hnu Au fu yL™-ð† {¤u Au ‚u Ëðuo {tuxt Ëk‚™e áÂü ðzu Au; …ý Sð …tu‚t{tk {t÷ {t™e™u yt[tÞo™u ‚Útt {tuxt ËtÄw™u yturþÞt¤t fhu Au; …ý …tu‚u yturþÞt¤tu1 Útt‚tu ™Úte, …ý òu {tuxt ËtÄw™e áÂü shtf Vhu, ‚tu [tkzt¤ suðwk yk‚:fhý ÚtE òÞ ™u Ëw¾ …ý hnu ™rn. >>66>> y™u ºtý «fth™tk Œw:¾ fnuðtÞ Au ‚u{tk …ý n{ýtk ƒu Œw:¾ ™Úte, ‚u yrļq‚ su ftuE {th‚wk ™Úte; ™u yrÄŒið su ft¤ …z‚tu ™Úte; nðu ‚tu yæÞtí{ su {™™e …ezt ‚u hÌtwk Au; ‚u xt¤ðt™tu nu‚w ‚tu ¿tt™ Au ‚u ntuÞ ‚tu Œw:¾ ™ ÚttÞ; yu™tu ƒeòu W…tÞ ™Úte. >>67>> y™u {tuxt Ë{iÞt{tk {tuxtk {tuxtk fux÷tkf þnuh™t Ët{t™ ytðu ‚u{tkÚte Sð {tkrnÚte fux÷wk íÞt„ fhu ! ™u Ëthtu ntuÞ ‚u …ý ¼tu„ððt {kzu, ™u íÞt„ ™ ÚttÞ ‚u™wk Œw:¾ …ý ÚttÞ ™u Sð {tkneÚte ntÞo …ý …t{e òÞ; {txu sux÷wk rð»tÞÚte Auxwk hnuþu ‚ux÷wk s ËtÁk hnuþu. ™u ºtý «fth™tu íÞt„, ‚u™e rðÂõ‚ su, ftkEf sýË2 ðU[tÞ ‚u ytË™ ƒuXtk yt…u ‚tu ÷u, ™u ƒeòu ‚tu QXe™u ÷uðt òÞ, ™u ºteòu ‚tu …tu‚t™u ™ ytðu ‚tu fnuþu su {w™u fu{ ytÃÞwk ™rn ? yu ºtýu ¼uŒ Au. ™u {¤u ‚tu ‚u™tu …ý íÞt„ fhu yu ¼uŒ [tuÚttu Au. ™u {tuxt™tu Ëk„ ntuÞ ™u rð»tÞ™tu ËkƒkÄ ™ ntuÞ ‚tu s yt Sð™wk ËtÁk hnu, ™u {tuxt þnuh™e ft[e hËtuE ™u ƒeS …tfe hËtuE yu ƒuÞ ƒhtuƒh ÚttÞ.>>68>> 1. „hsw. 2. ðM‚w, [es.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

141

rþûtt…ºte{tk1 fÌtwk Au su, ‘…tu‚t™t ƒúñ[Þo ðú‚™tu ¼k„ ÚttÞ ‚uðwk ð[™ …tu‚t™t „wÁ™wk …ý ™ {t™ðwk’’ yu{tk yu{ Ë{sðwk su, Mºte, ÿÔÞ, MðtŒ-M™un, {t™ RíÞtrŒf™tu Þtu„ ÚttÞ yÚtðt Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞtrŒf™u ½Ëthtu ytðu yuðkw ð[™ {t™ðwk ™rn. ™u ËíËk„™e «Útt{tk ‚tu yt¿tt {wÏÞ Au. ‚u Xuftýu ‚tu yu{ Ë{sðwk su ƒnwÄt ‚tu Ár[ y™wËthu s «uhu Au ™u «uhtÞ Au. ™u Ë™ftrŒf™u2 òuzeyu ‚tuÞ ™ òuztÞ; ™u {heåÞtrŒf™u3 {wftðeyu ‚tu…ý {qfu ™rn, ™u ¼h‚S™u rðΙ ÚtÞwk ‚tu…ý …tAt M{]r‚Þu ÍtÕÞt. yu{ {tuxt™t þçŒ …uXt ntuÞ ‚u ËntÞ fhu Au, ‚u ftuE 𾂠ytk¾ Au‚hu, ftuE 𾂠ft™ Au‚hu. ™u S¼, íð[t ytrŒf Au‚hu, …ý …tAt ¾ƒhŒth Úttðwk; …ý nthe òðwk ™rn. ™u Ëw¾™wk Xuftýwk ™u ¼t„ðt™e ƒthe ‚tu yuf s Ëtht ËtÄw™tu Ë{t„{ Au. …ý ‚u rð™t ‚tu õÞtkÞ Ëw¾ þtkr‚ fu Ë{tË ÚtÞt™wk Xuftýwk ƒeswk ™Úte. >>69>> «u{t™kŒ Mðt{e™u ©eS {nthts htS ÚtE™u fnu su, ‘‘{t„tu’’ íÞthu ‚u{ýu {tøÞwk su, ‘‘‚{the {qŠ‚ y¾kz hnu’’ íÞthu {nthts fnu, ‘‘yt‚tu htS…tu swŒtu Au, ‚u ‚tu ‚u™tk ËtÄ™ fhtu ‚tu ÚttÞ ‚u rð™t ÚttÞ ™rn.’’>>70>> y™u yt ÷tuf{tk ƒu Œw:¾ Au ‚u yL™-ð† ™ {¤u fu ™ …[u, ™u ‚u rð™t™wk Œw:¾ ‚tu y¿tt™™wk s Au.>>71>> 1. rþûtt…ºte &÷tuf 180. 2. ƒúñt™t [th {t™Ë…wºt Ér»tytu : Ë™f, Ë™t‚™, Ë™kŒ™, Ë™ífw{th. ‚uytu nk{uþt ƒt¤f suðt s Œu¾tÞ Au. 3. Þ¿t Þ¿ttrŒ f{oftkz™t Ér»tytu : {her[, yrºt, ykr„hË, …w÷MíÞ, …w÷n, ¢‚w.


142

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

y™u Mºte ò‚{tºt™tu rðïtË ™ fhðtu; ‚u òr‚{tk {nthtsu ƒu™u ð¾týe; ™u ‚u{tk …ý Œtu»t fÌtt Au, ‚u Ëe‚t ‚uýu ÷û{ýS™u ð[™ {tÞto,1 ™u ÿti…Œe ‚uu™u ð[™u2 ¼th‚ ÚtÞwk. >>72>> yuf÷e ¼Âõ‚yu fhe™u Œun Œ{tÞ ™rn ™u ƒ¤ …ý ½xu ™rn; yu ‚tu ¿tt™ ™u rð[th ƒuÞ òuEyu.™u Œt¾ztu ‚tu ¾uzw ½ýt fhu Au ‚u ƒr¤Þt Útt‚t òÞ Au. >>73>> ©eS {nthts fnu‚t su, ‘‘ft¤t ¼q‚ suðt ™u ftux{tk Q‚rhÞwk;3 ™u Yzt Y…t¤t ntuÞ ™u …nuhðt ÷q„zwk ™ {¤u ! ð¤e þqhðeh™t ®þ„ztk4™eu 1. ÷û{ýS™u ð[™ {tÞto :- ð™ðtË ŒhBÞt™ ht{S™u Ëe‚tSÚte rð¾qxt …tzðt {txu htðý™e Þtus™t™wËth {the[ Ëwðýo {]„ ƒ™e™u ytÔÞtu. Ëe‚tS™e Ëwðýo {]„™e {tk„ýe™u …qhe fhðt ht{S ‚u™e …tA¤ …tA¤ Œqh s‚t hÌtt y™u y™u ßÞthu ht{u ƒtý {tÞwo íÞthu {the[ ‘‘Œtuzsu ÷û{ý’’ yu{ ht{S™t Mðh{tk ƒtuÕÞtu. ‚u Ëtk¼¤e ™u [tUfe QXu÷t Ëe‚tS ÷û{ý™u ËntÞ‚t {txu sðt yt¿tt fhu Au, A‚tk ©eht{™t …ht¢{™u òý‚tk ÷û{ý sðt ‚iÞth ™ Út‚tk Ëe‚tSyu ðt„Tð@™tu «nth fÞtuo, ‘‘‚tht {™{tk yu{ nþu fu ht{ {hþu ‚tu nwk Ëe‚t™u ðheþ; …ý ÞtŒ ht¾su. {he sEþ …ý nwk ‚™u ™rn ðhwk.’’ yt Ëtk¼¤e™u ÷û{ý …ýofqxe Atuze™u „Þt y™u …tA¤Úte htðý Ëe‚tS™u W…tze „Þtu y™u ht{-htðý ðå[u ¼Þkfh ÞwØ ÚtÞwk. 2. ÿtu…Œe, ‚u™u ð[™u :- …tkzðtuyu s¤{tk MÚt¤ y™u MÚt¤{tk s¤ Œu¾tÞ yuðe y÷tirff fht{‚ðt¤tu ‘‘ELÿ«MÚt’’ hts{nu÷ ƒ™tÔÞtu n‚tu. ‚u™u òuðt ftihðtu ytÔÞt íÞthu MÚt¤{tk s¤ {t™e™u ŒwÞtuoÄ™ Ÿ[t f…ztk fhe™u [tÕÞtu y™u yt„¤ MÚt¤{tk s¤ n‚wk ‚u{tk ‘ă’ ŒE™u …zâtu íÞthu ÿti…Œeyu ð[™ {tÞto, ‘‘ykÄ™t ‚tu ykÄ s ntuÞ™u !’’ yt ðt„Tð@ ŒwÞtuoÄ™™t ӌޙu [ehe™u yth…th ™ef¤e „Þwk. ‚uýu …tkzðtu™u htßÞÚte Œqh fhðt sw„th™wk »tzÞkºt „tuXÔÞwk. 12 ð»to™t ð™ðtË™t yk‚u {nt¼th‚™wk {nt¼Þkfh ½{Ëtý ÞwØ ÚtÞwk. 3. Ëtu™t™tu Œt„e™t. 4. þqhðehtu{tk/þqhðeh‚t{tk

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

143

‚÷ðth™u BÞt™ ™ {¤u ! ™u Vtuþe™t htò1 ntuÞ ™u Ëtu Yr…Þt™tu {rn™tu !’’ ‚u ‚tu Ëðuo «thçÄ Au. >>74>> y™u ƒt…t™t niÞt{tk Mºte Au ‚u Atufht™u …hýtðu Au; ™u ËtÄw™t niÞt{tk ¼„ðt™ Au ‚u Sð™t niÞt{tk ½t÷u Au.>>75>> y™u {nthtsu ð[™t{]‚{tk …tu‚t™wk hnMÞ, yr¼«tÞ, Ár[, rËØtk‚ ytrŒf ½ýt þçŒ fÌtt Au, ‚u W…h Ëwh‚2 ht¾e™u [t÷ðwk yu s fhðt™wk Au. >>76>> y™u ðztuŒht™tu [tkŒ÷tu3 ftuEf™u ytðu íÞthu Ëðuo ‚u™tk {tuxtk ¼tøÞ {t™u; ‚u{ yt…ýu ‚tu …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™tu [tkŒ÷tu ytÔÞtu Au {txu yt…ýu ‚u™tu fuV ht¾ðtu.>>77>> yt Sð rðïtr¼{t™e, ‚isËtr¼{t™e ™u «t¿ttr¼{t™e yu ºtý Œun{tk ºtý „wý{Þ ð‚uo Au; …ý ‚uÚte …h „wýt‚e‚ ð‚oðwk. ™u ƒúñY… Úttðt {tkzu ‚u™u Ëw¾ Útt‚wk òÞ Au. su{ ‚zft{tkÚte ƒ¤‚tu ytðu ™u Ítz™u AtkÞu ƒuËu ™u þtkr‚ Úttðt {tkzu, ™u ð¤e su{ xtZ ðt‚e ntuÞ ‚u yÂø™yu ‚t…u ™u Ëw¾ ÚttÞ, ™u ð¤e su{ ¼qÏÞtu ntuÞ ™u ‚u ¾tðt …eðt {tkzu ‚u{ ¼q¾-‚hË òÞu ™u Ëw¾ ÚttÞ, ‚u{ ƒúñY… Úttðt{tk Ëw¾ hÌtwk Au. >>78>> yt Sð™u ¼„ðt™ ËL{ww¾ [t÷ðt{tk yk‚htÞY… ytzt „Z Au. ‚u™e rðÂõ‚ su, yt ÷tuf{tk ™t‚e÷t, fwxwkƒe, {t-ƒt…, Mºte, ÿÔÞ, RrLÿÞtu ™u yk‚:fhý; yu „Z Au. >>79>> y™u ƒu «fth™tk {týË {krŒh{tk ™u {kz¤{tk Au:‚u{tk yuf ‚tu …tu‚u s hÌttu ntuÞ, ™u yuf™u ‚tu ht¾ðtu …zu yuðtu ntuÞ; ‚u ƒu{tk …tu‚t™wk ‚…tËðwk. >>80>> 1. yíÞk‚ zh…tuf. 2. æÞt™, ÷ûÞ. 3. ðztuŒht™t htsÞ ‚hVÚte ÷ø™™wk {t„wk.


144

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

y™u yt…ýu yt ÷tuf ™u yt ÷tuf™t …ŒtÚto™u fhtuz „tW™wk Auxwk Au, …ý yt Ëðuo fth¾t™tk fheyu Aeyu, …ŒtÚto ht¾eyu Aeyu ‚u ‚tu þwk fheyu ? MÚtt™ rð™t ytx÷t {týË™u õÞtk hnuðwk ? ™u {krŒh{tk [th …tk[ {tuxuht ntuÞ ‚u{tk ftuE™u hs ntuÞ, ™u ftuE™u ‚{ ntuÞ, ‚u Ëti™u …tu‚t™e «f]r‚ «{týu ËqÍu; ƒtfe ‚u{tk {tuût¼t„e …ý ntuÞ ‚u™u {¤ðwk. ™u su™u Ë¥ð„wý «Ät™ ntuÞ ‚u™u Ëthwk ËqÍu ™u {™, f{o, ð[™u {tuxt™e y™wð]Â¥t{tk hneyu ‚tu yu™e áÂü …ze òÞ ™u Ëðo Œtu»t x¤e òÞ. ™u {týË htò™u, rË…tE™u ™u s{tŒth™u yuðt yð¤t™u …ý htS fhu Au, ‚tu yt ËtÄw ‚tu ‚h‚ htS ÚtE òÞ yuðt Au. >>81>> y™u ¼„ðt™ ‚Útt {tuxt ËtÄw™u Sð yt…e ŒeÄtu ntuÞ yuðtu ÚtÞtu ntuÞ ‚u™u …ý ¿tt™ þe¾ðwk; ™u ‚u þeÏÞt rð™t ‚tu ™ ytðzu. ™u {nthts™tu yu s {‚ su ¿tt™e Úttðwk; ƒtfe ƒeswk ‚tu ÚttÞ Au ™u Úttþu; …ý yu fhðt™wk yð~Þ Au. ™u ftuE he‚u ftuE …ŒtÚtuo yt Sð™wk …qÁk ÚttÞ ™rn, ™u ¿tt™ ÚttÞ ‚tu ftkE yÄqÁk s ™ hnu. >>82>> yt Sðu fhtuztu fÕ… ÚtÞtk {™„{‚wk s fÞwO Au. ‚u yux÷t fÕ… …ý fnuðtÞ ‚tu ™rn. …ý nðu ‚tu yt Œunu fhe™u ¼„ðt™™wk „{‚wk fhe ÷uðwk. ™u yt¿tt{tk ÞwÂõ‚ ™ fhðe. ™u ytðu yux÷wk ¼tu„ððwk ™rn. ™u íÞt„ fh‚t hnuòu yu{ Ëðuo™u fÌtwk. >>83>> {nthtsu ÄwÄeƒts1 {t„o [÷tÔÞtu Au, ‚u þwk ? su {krŒh, {uzeytu, ½tuztk, „tztk ytrŒf y™uf ðt‚tu «ð‚toðe Au, …ý …tu‚t™tu rËØtk‚ su fhðt™wk Au ‚u {qfe ŒeÄwk ™Úte. ‚u rËØtk‚ yu su, r™ðtoËr™f Úttðwk ™u ¼„ðt™{tk òuztðwk. …Ae „{u ‚u ft{ fhtu, „]nMÚtt©{{tk hntu fu íÞt„e Úttytu; …ý yk‚u fhðt™wk yu Au. >>84>> y™u ¼Âõ‚™wk «Ät™…ýwk yk‚h{tk hnu Au ™u ‚u™t ËkfÕ… su{ ÚttÞ Au ‚u{ ¼„ðt™™wk «Ät™…ýwk ™u ‚u™t ËkfÕ… ™Úte Útt‚t; ™u 1. Ëðoûtuºt™u M…þo‚tu, Ëthtu y™u ð¾týðt ÷tÞf.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

145

¿tt™™t, W…tË™t™t ™u ¼„ðt™{tk nu‚ fhðt™t …ý ™Úte Útt‚t; ‚u fhðtk. >>85>> y™u {tuZt{tk ¾tðt{tk nuX÷t Œtk‚ Ëtkƒu÷t ™u W…÷t Œtk‚ ¾tkzrýÞt Au; …ý ‚u™tu ‚…tË fÞto rð™t „{ …z‚e ™Úte. ‚u{ s Œun ‚Útt ytí{t swŒt Au, …ý rð[tÞto rð™t „{ …z‚e ™Úte. y™u ‚…tËe swyu ‚tu sýtÞ Au su, Ëtu ð»to {tuh ™t‚{tk ftuE ™ntu‚wk ™u ð¤e Ëtu ð»to fuzu ftuE ™rn hnu. >>86>> yt ËíËk„{tk ™u {krŒh{tk y™uf «fth™tk {™w»Þ Au. ‚u{tk fux÷tkf ‚tu {tkne hÌtt Útft þºtw1 Au, ™u fux÷tf r…‚htE,2 ™u ŒtrzÞt3 suðt Au, ™u ËtÚte4 suðt Au, {u{t™5 suðt Au, Ë„tk6 suðt Au, Œefht7 suðt Au ™u fux÷tf ‚tu Äýe8 suðt Au; yux÷t ¼uŒ Au. >>87>> y™u Ëti ftuE ftkEf ytÄth ðzu Ëw¾e hnu Au, …ý ¼„ðt™ ™u ytí{t yu ƒu ð‚u Ëw¾e Úttðwk. ƒtfe y™uf «fth™t ytÄth {qfe Œuðt. >>88>> y™u ¼„ðt™™u ‚tu yt ÷tuf ftkE „ý‚e{tk s ™Úte; yu ‚tu Ëðuo Äq¤™wk s Au. ‚u{tk ftuEf …ŒtÚto ytÔÞwk fu „Þwk, fu ftuEf ðt‚ ËwÄhe fu 1. {krŒh™wk ƒ„z‚wk ntuÞ ‚tu ƒ„zðt Œu, ËwÄh‚w ntuÞ ‚tu ƒ„tzu, ƒeò™u ‚u{ fhðt «uhu. 2. {krŒh™wk ðt…hu, ¼t„ …ztðu, nf s{tðu, Œtðtu {tkzu. 3. {krŒh™e r¢Þt fhu, …ý ƒtkÄu÷e {wŒ‚u; Ë{Þ …qhtu ÚttÞ fu ‚h‚ yÄqhwk Atuze s‚t hnu. 4. {krŒh{tk ÷tkƒe {wŒ‚u Ëuðt{tk hnu, …ý …tu‚t™wk þheh …nu÷wk Ët[ðu. 5. {krŒh™wk ËwÄhu fu ƒ„zu, fþtu nh¾-þtuf ™ ÚttÞ fu ™ yu{tk {tÚtwk {thu; {tus{tk hnu. 6. {krŒh™wk ƒ„z‚wk Œu¾e f[ðtÞ, ƒeò™u X…ftu yt…u; …ý …tu‚u ËwÄthðt™tu rð[th ™ fhu fu «ð]¥t ™ ÚttÞ. 7. Wò„htu ðuXe™u …ý {krŒh™t {tr÷f™u {ŒŒ fhu. 8. «tý™t ¼tu„u {krŒh™u y™u ËíËk„™u Ët[ðu, …ý þheh™e Œhfth ™ fhu.


146

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

ƒ„ze, fu ftuEf ft{ ÚtÞwk fu ™ ÚtÞwk, yu™e ftkE …ý „ý‚e ™Úte. yu ‚tu yt…ý™u {t÷ {™tÞ Au; …ý su ztÌttu ntuÞ ‚u™u su{ Äq¤{tk {t÷ {™t‚tu ™Úte ‚u{ ¼„ðt™™e áÂüyu ‚tu yt ÷tuf, ¼tu„ Ëðuo Äq¤ s Au ™u {tuxt Ëk‚™e …ý yuðe s Ë{sý Au. >>89>> yt„út{tk fhtuz Yr…Þt™wk fƒúM‚t™ Au, ™u {wkƒE{tk {åAe{th™t ½h{tk fhtuztu Yr…Þt Au. {txu ÍtÍwk ÿÔÞ ÚttÞ yu ðt‚ ftkE {tuxt™e „ý‚e{tk ™Úte; ™u yu{tk {t÷ ™ {t™ðtu. >>90>> y™u òu Ár[ Ëthe ƒkÄtýe ntuÞ ™u rð»tÞ{tk …ý ‚ýt‚tu ™ ntuÞ, …ý ‚u{tk Ár[™wk ƒ¤ðt™…ýwk ntuÞ ‚tu fËh x¤tðu. ™u ðtË™t ƒ¤ðt™ ntuÞ ‚tu rð»tÞ yt…u ™u yk‚u ‚tu {wftðu; y™u {tuxt yt„¤ su Ä{o{tk rþrÚt÷ ntuÞ ‚u Ëðuo ŒƒtÞ fu ™rn ? ‚u™tu W¥th fÞtuo su, Œiðe ntuÞ ‚u ŒƒtÞ ™u ytËwhe ntuÞ ‚u ™ ŒƒtÞ. >>91>> y™u yuftkr‚f ËtÄw rð™t ƒeò ftuE™u Sð™wk Ët[wk nu‚ fh‚tk ytðzu ™rn. ™u ƒeò ‚tu nu‚ fhu ‚u RrLÿÞtu™wk …tu»tý fhu, ‚u{tk ‚tu {q¤„wk yð¤wk ÚttÞ. >>92>> y™u ÷t¾™tu íÞt„ fhe™u yuf™u ht¾ðt. ™u {nthts …ý yu{ fnu‚tk su, ‘‘…tkzðtuyu Ëðuo™tu íÞt„ fhe™u yuf ©ef]»ý™u htÏÞt;’’ yu{ Au ‚u òýðwk.>>93>> y™u {q¾o™tu Ëk„ ™ fhðtu; fu{ su ‘‘{q¾o [tfh n‚tu ‚uýu htò™u ƒtxe yt…e’’ yu{ {nthts fnu‚t. >>94>> y™u fÕÞtý™tu ¾… fuðtu htÏÞtu òuEyu ? su ytu„ýtu ‚uht ft¤{tk ¼e{™tÚt{tk htkf {t„ðt ytð‚tk ™u fh„h‚tk, ‚uu Ĭt {thu …ý òÞ ™rn; yuðtu ¾… ht¾ðtu. >>95>>

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

147

y™u [th ½tkxeytu1 Au. ‚u™u WÕ÷k½ðe yu fhðt™wk Au. ‚u{tk yuf ‚tu ¼„ðt™™e W…tË™t Ë{sðe, ƒeswk ËtÄw ytu¤¾ðt, ºteswk, Œun-ytí{t swŒt Ë{sðt. ™u [tuÚtwk W¥t{ ¼tu„{tkÚte ht„ xt¤ðtu; ‚u fhðwk. ‚u{tk Ëðuo™wk fthý ËtÄw Au. >>96>> y™u {nthts™u „{‚e Ár[ fÞto rð™t òu ¼„ðt™™wk Ëw¾ {¤þu ‚tu …ý ¼tu„ðtþu ™rn; su{ {tkŒt™u Ëthwk {¤u ‚tu …ý ¼tu„ðtÞ ™rn ‚u{ …wÁ»ttu¥t{™wk ¿tt™ ÚtÞwk Au ™u ‚u™u ðtË™tyu fhe™u rð»tÞ {¤þu, ‚tu ‚u{tkÚte ƒnw Œw:¾ Úttþu; …ý ‚u™wk Ëw¾ ™rn ytðu. ™u ytðhŒt ÷tkƒe ‚u {htÞ ™rn. >>97>> y™u yt ÷tuf™tu yt Sð™u Vuh [ze „Þtu Au. ‚u ðt‚ Ëtk¼¤u íÞthu su{ …týe W…h þuðt¤{tk2 ÷tfze {thu ‚u ™tu¾wk ÚtE™u …tAwk ¼u¤wk ÚtE òÞ Au; ‚u{ yt ÷tuf{tk …tAwk ¼¤e sðtÞ Au, yuðtu yt Sð™tu Zt¤tu Au. >>98>> y™u yt¿tt …¤u yux÷e ðtË™t ƒ¤u. ‚u yt¿tt fE su rþûtt…ºte, r™»ft{þwÂØ, Ä{to{]‚ ‚u …t¤e™u ðtË™t xt¤ðe. ™u {™™t ½tx ƒkÄ fhðt yu ‚tu fXý Au. …ý MÚtq¤ Œunu ð‚oðwk ™u yt¿tt …t¤ðe yu ‚tu ÚttÞ yuðwk Au; ™u ‚u{tk Vuh …tzu yux÷tu fwËk„ Au.>>99>> y™u ftuEf {hu íÞthu ftkEf Útzftu3 ÚttÞ; ™u …Ae yt ÷tuf{tk …ŒtÚto, {™w»Þ, Yr…Þt yu ytrŒf™u Œu¾u ‚u …tAwk ¼q÷e òÞ. ™u su ¿tt™e ntuÞ ‚u™u ‚tu r™hk‚h yu{ ð‚uo. ™u yt¿tt …t¤ðe, …ý ÷tu…ðe ™rn. ‚u yt¿tt {wÏÞ …ýu ‚tu Ä{to{]‚, rþûtt…ºte ™u r™»ft{þwÂØ yu ºtý „úkÚt «{týu ð‚oðwk. ™u {tuxt™tu Ë{t„{ fhðtu. ™u Ëuðt fhðt™wk fnu Au ‚u Ëðo{tk {wÏÞ Ëuðt ‚u þwk ? su {tuxt 1. yz[ý, {w~fu÷e, „qk[ðý, zwk„ht¤ hM‚tu. 2. fqðt, ™Œe fu ‚¤tð{tk ½ýt Ë{ÞÚte ™ ð…htÞu÷t …týe{tk Út‚e ð™M…r‚. 3. zh.


148

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

149

yuftkr‚f™e y™wð]Â¥t {™, f{o ð[™u ht¾ðe yuðe ƒeS ftuE Ëuðt ™Úte.>>100>> y™u ßÞtkÚte y[t™f W[t¤t ¼hðt1 ‚u Xuftýu Wã{ fhu Au, ™u ßÞtkÚte fturx fÕ…u …ý W[t¤t ™ ¼hðt ‚u™u yÚtuo Wã{ ™rn; yu s y¿tt™ Au. >>101>> y™u ÔÞðnth {t„o‚tu ftkE fXý s ™Úte; yu ‚tu Ëti™u ytðzu; …ý ¿tt™ {t„o Ë{sðtu ™u yu {t„uo [t÷ðwk yu s fXý Au; ™u fhðt™wk …ý yu s Au. >>102>> y™u f…t¤{tk [tkŒ÷tu fhe™u Œ…oý{tk swyu, íÞthu Ët{tu …ý Œu¾tÞ; ‚u{ sux÷wk yts Ë{òÞ ‚ux÷wk Œun {qõÞt …Ae ft{{tk ytðþu. >>103>> y™u W¥t{ ‚tu þt†{tkÚte Ë{S ÷u; ™u {æÞ{ ‚tu ËtÄw Útfe ðt‚u fhe™u Ë{su; ™u fr™ü ‚tu ft¤u fhe™u Ë{su. y™u {wõ‚, {w{wûtw ™u rð»tÞe; yu ºtýu™u r¢Þt rð»tu ¼uŒ Au; ™u ftuEf r¢Þt fhðt{tk …tu‚t™u {qkÍðý ÚttÞ ‚tu fnuðwk su, ‘‘{™u ftkE ƒeswk ƒ‚tðtu,’’ …ý {qkÍtðwk ™rn. >>104>> yt Sð™u {qyt ËwÄe …ý yt ÷tuf™t {™Ëqƒt Au, …ý ‚u {qfðt; ™u …h÷tuf™t fhðt; ™u ytí{t ™u …h{tí{t yu ƒu ðt‚ {wÏÞ ht¾ðe. yu{ {nthts™tu {‚ Au; …ý yu ðt‚™e …wÂü™t þçŒ ƒnw Úttuzt ytðu, ™u íÞt„™t, ¼Âõ‚™t ™u Ä{o™t yu ytrŒf™t nòh þçŒ ytðu; ‚uÚte …ý yu {t„uo [÷t‚wk ™Úte. …ý rËØtk‚ ‚tu yu s fhðt™wk {nthts fnu Au. >>105>> y™u [tuϾwk ¿tt™ Útðt™wk fÌtwk; su ƒu, [th, …tk[ sý yuf Ár[ðt¤t, ƒu [th, …tk[ ð»to ËwÄe yuftk‚ MÚt¤{tk r™hk‚h „tuÂü fhu ‚tu ytí{t-…h{tí{t™wk ¿tt™ ÚttÞ. >>106>>

y™u fwY…ðt™ Mºte{tk {™ ‚ýtÞ ™rn ™u Y…ðt™ Mºte{tk {™ ‚ýtÞ Au, yuðtu Sð™tu Mð¼tð Au. ™u {t÷ ‚tu yu ƒuÞ{tk yuf s Au, …ý ‚u{tk Y…ðt™ Mºte suðe ƒkÄ™fthe Au ‚uðe fwY…ðt™ Mºte ƒkÄ™fthe ™Úte. ‚u{s Ëthwk ½tuzkw ‚u{tk Œw:¾ Au yuðkw Q‚h‚t{tk ™Úte; fu{ su …zeyu ‚tu Úttuzwk ðt„u ™u ƒtshtu, ¾z …ý Úttuztk òuEyu, ™u ‚u™wk ÍtÍwk hûtý …ý fhðwk ™ …zu. ‚u{s ËtÁk ¾tðt{tk, Ëthtk ÷q„zt{tk yu ytrŒf y™uf rð»tÞ Au. ™u Ëðuo{tk suðwk Ëtht{tk ƒkÄ™ Au yuðwk Q‚h‚t{tk ™Úte; …ý Sð™u ßÞtk ËwÄe ht„ Au ™u ¿tt™™e fËh ntuÞ íÞtk ËwÄe yt ðt‚ Ë{òÞ ™rn. ™u …ŒtÚto™tu rð[th ytã ykíÞ™tu fhðtu, …ý {æÞ{tk ™ òuðwk. {æÞ{tk ‚tu {tun hÌttu Au yu y¿tt™ Au. >>107>> y™u W…tË™t [tuϾe Ë{sðe, ™u {nthts™wk Ëðofthý…ýwk Ë{sðw,k ™u …qð™ o t yð‚th fh‚tk yts ‚tu ËtÄw-ËíËk„e{tk ½ýwk Ët{ÚÞo Au. ™u …wÁ»ttu¥t{™t ¼õ‚{tk ™u ƒeò yð‚th™t ¼õ‚{tk fu{ ¼uŒ Au ? ‚tu su{ ntÚtýe ®ðÞtÞ íÞthu ‚u™u ¼UË suðzwk ƒå[wk ytðu ™u sq ®ðÞtÞ íÞthu ‚u™u ÷e¾1 ytðu; yu{ ¼uŒ Au. ™u ð¤e su{ ðz™wk Ítz ™u ‚wðuh™wk Ítz yu{ ¼uŒ Au. ð¤e ©eS {nthts fnu‚t su, ‘‘©ef]»ýu ‚tu yr™YØ, «ãwB™ ™u Ëkf»toý yuðtk ™t{ …tzâtk; y™u y{u ‚tu r™íÞt™kŒ, r™„wý o t™kŒ ™u yûtht™kŒ yuðtk ™t{ …tzâtk.’’ ð¤e su{ rŒÕne™t ƒtŒþtn™wk ™t{ þuh¾tk ™u ƒeò ftuEf™wk ™t{ þuh¾tk yu{ yð‚th{tk ¼uŒ Au. >>108>> y™u su{ su{ ðt‚ Ëtk¼¤u ‚u{ ‚u{ yk‚:fhý þwØ ÚttÞ Au, ™u su{ su{ yk‚:fhý þwØ ÚttÞ ‚u{ ‚u{ ðt‚ Ë{òÞ ™u Ëw¾ …ý ÚttÞ. >>109>> {nthtsu ‚uht „t{Úte ft„¤ ÷¾tÔÞtu su, ‘‘ð»to Œntzt{tk yuf {rn™tu Ëðuo ËtÄw-ËíËk„e™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚ Ëtk¼¤ðe,

1. ½hƒth ¾t÷e fhe™u ƒesu sðwk. ({]íÞwk) ?

1. {tÚtt{tk {u÷{tk Út‚t sk‚w™e «Út{ yðMÚtt.


150

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

151

™u ƒtEytu Ëti™u {tuxe ztuþeytu™e ðt‚tu Ëtk¼¤ðe. ™u su yu{ ™rn fhu ‚u™u rðΙ Úttþu. ™u ËkËth™wk ƒkÄ™ Úttþu.’’ ‚u þwk ? …ý ‚u fh‚tk y™k‚„ýwk ƒkÄ™ ft…e™u Ëðor™ðtËt™kŒ2 Mðt{eyu {tuxt™tu Ë{t„{ fÞtu.o >>110>> y™u Ëðo fh‚tk Ëk‚ {tuxt; ‚u™tu {rn{t fÌttu. ‚u™e rðÂõ‚ su, Ëðo fh‚tk …]Úðe {tuxe ™u ‚uÚte s¤, ‚us, ðtÞw, ytftþ, ynkfth, {n‚¥ð, «Ät™…wÁ»t, ™u {q¤ «f]r‚…wÁ»t ™u yûth ËwÄe yuf ƒeòÚte {tuxt Au. ™u ‚u Ëðuo™t ytÄth ¼„ðt™ Au. yuðt {tuxt ¼„ðt™ ‚u™u Ëk‚ …tu‚t™t ÓŒÞ{tk y¾kz Äthe hÌtt Au {txu ‚u Ëk‚ {tuxt Au. >>111>> {w{wûtw Au ‚u ™uºt™u Xuftýu Au ™u Ë{t„{ Au ‚u ËqÞo™u Xuftýu Au; ‚u ËqÞo ntuÞ ‚tu ™uºtu Œu¾tÞ. ™u „{u yuðt ËkMfth ntuÞ ‚tu …ý Ë{t„{ rð™t x¤e òÞ, ™u Ë{t„{ ntuÞ ‚tu ËkMfth ™ ntuÞ, ‚tu …ý ÚttÞ. {txu r¢Þ{tý2 ƒ¤ðt™ Au. >>112>> y™u ËkËth{tk [tuxât rð™t ‚tu hnuðtÞ s ™rn, …ý òu Ëtht ËtÄw™tu r™hk‚h Ë{t„{ ht¾u ‚tu Q¾ztÞ, ™efh [tuxe sðtÞ. >>113>> y™u rð»tÞ™tu ËkƒkÄ ÚtÞt {tuh ‚tu ƒfht™e …uXu ƒeðwk, ™u ‚u ËkƒkÄ ÚtE òÞ ‚tu íÞtk ®Ën Úttðwk. >>114>> y™u Sð™tu Mð¼tð ƒØ Au ‚u íÞt„e{tk ƒkÄtÞ ™u „]nMÚt{tk …ý ƒkÄtÞ; …ŒtÚto{tk ƒkÄtÞ ™u Œuþ{tk ™u „t{{tk ƒkÄtÞ. ytË™{tk

ƒkÄtÞ ™u ßÞtk yuf Xuftýu hnu íÞtk ƒkÄtÞ; ™u ™t‚ ò‚{tk ƒkÄtÞ. yuðtk y™k‚ Xuftýtk ƒkÄtðt™tk Au ‚u ËtÁ ‚tu xtu…eðt¤tu ftuE™u yuf Xuftýu hnuðt Œu‚tu ™Úte.1 >>115>> y™u rð»tÞ™u {t„uo ytkĤt Úttðwk, ƒnuht Úttðwk, ÷q÷t Úttðwk; …ý ytËõ‚ ™ Úttðwk. >>116>> y™u yt ƒúñtkz™t Ëðo Sð™u ¾ðhtððwk ‚u fh‚tk yuf ¼„ðŒeÞ™u s{tzðtu yu yrÄf Au. >>117>> y™u ¾xhË{tk hÌtt ™u s÷uƒe{tk „Þt2 ‚u þwk ? su xtZe yÂø™ yuðt rð»tÞ ¼qkzt Au. >>118>> y™u {nthts fnu‚t su,‘‘nrh¼õ‚ ftuE he‚u Ëwr¾Þt Útt‚t ™Úte.‚u òu Yr…Þt yt…eyu ‚tu Œþo™ fhðt ™ðht Útt‚t ™Úte, ™u „heƒ ht¾eyu ‚tu fnuþu su ¼t‚wk ™ {¤u ™u þwk Œþo™u sEyu ? {txu ƒuÞ ðt‚u S𠼄ðt™™u ¼s‚t ™Úte. ‚u ËtÁk [th W…tÞ fheyu Aeyu. ‚u ‘‘Ët{’’ su ðt‚wk fheyu Aeyu; ™u ‘‘Œt{’’ su ¼„ðt™ yt…eyu Aeyu, ™u ‘‘¼uŒ’’ su Ëðuo ¾tuxwk fneyu Aeyu; ™u ‘‘Œkz’’ su s{…whe™tk Œw:¾ Œu¾tzeyu Aeyu; yu{ fheyu Aeyu.’’>>119>> ËíËk„{tk fux÷tf {wõ‚ Au, ‚u{tk fux÷tf ¼uŒ Au. ‚u{tk fux÷tf {wõ‚ ‚tu {krŒh, {uzeytu ™u Ä{oþt¤t fhtðu yuðt Au; ™u fux÷tf ¾u‚h,

1. Ëðor™ðtËt™kŒ Mðt{e :- «Út{ y{ŒtðtŒ Œuþ{tk hnu‚t n‚t. yufðth „tu…t¤t™kŒ Mðt{e íÞtk …ÄtÞto íÞthu ¾qƒ ðt‚tu fhe ‚u yk‚h{tk xtZwk ÚtE „Þwk y™u ‚uytu ©e „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ËtÚtu sðt ‚iÞth ÚtÞt íÞthu yt[tÞo©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthtsu fÌtwk fu, ‘‘ynª hntu ‚tu 20 òuze [hýth®ðŒ yt…eyu y™u {nk‚ ƒ™tðeyu; ynª þe ¾tux Au ?’’ íÞthu Mðt{e fnu, ‘‘ƒÄwk s Au, …ý „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ™Úte.’’ yu{ fne™u ðh‚t÷ ytÔÞt y™u ¾qƒ Ë{t„{ fÞtuo. (3/110) 2. ð‚o{t™ft¤u yt[hðt{tk ytð‚t f{o.

1. yk„úuS y{÷Œthtu™u swŒtk swŒtk MÚtt™u {wfðt{tk ytðu Au ‚u. 2. ©eS {nthtsu …h{nkËtu {txu fËðt-½zðt-y™uf «fhýtu VuhÔÞt n‚t ‚u{tkÚte A hË™tu íÞt„ h¾tðe™u ¾xhË™tk ð‚o{t™ …¤tÔÞtk íÞthu ‚eðú {kŒ ðihtøÞðt¤t …ý Ëtu ™¼‚t hÌtt. y™u ßÞthu yu «fhý ƒkÄ fhtÔÞwk y™u r{ütL™ þY fÞto íÞthu RrLÿÞtu™wk ƒ¤ ðÄe „Þwk ‚uÚte ËíËk„{tkÚte ¾Ëe „Þt. y™u su yr‚ ðihtøÞðt¤t n‚t ‚u™u Ëthtk Ëthtk ¼tus™™e yhwr[ ntuðtÚte ËíËk„ Atuze™u s‚t hÌtt yu{ …ý fnuðtÞ Au.…hk‚w «Út{ fÌtwk ‚u ð÷ý s Wr[‚ sýtÞ Au.


152

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

ðtze, ƒt„- ƒ„e[t fhu yuðt Au; ™u fux÷tf ‚tu ÿÔÞ™wk W…tso™ fhu yuðt ntuÞ; ™u fux÷tf „t{-„htË fhu yuðt ntuÞ. yu Ëðo «fth™t {wf‚ ‚tu „ýtÞ; …ý ytðt {wõ‚ Úttuzt su W…tË™t, yt¿tt ™u ¿tt™ yu ºtý ðt‚tu «ð‚toðu …ý {t÷ ‚tu yu ºtý ðt‚{tk s Au. ™u Ä{o ™u ðihtøÞ ‚tu ‚u™t …uxt{tk ytðe òÞ, ™u ƒeswk …ý W…tso™ yu ºtý ðt‚™wk {wÏÞ…ýwk ht¾u ‚tu Ënusu ÚttÞ. ™u yt ðt‚ ðthuðthu rð[the™u r™hÄth1 fÞtuo Au ‚u fÌttu. >>120>> {tuxt ËtÄw ËtÚtu Sð ƒtkæÞtu ntuÞ ™u ‚u™u ftuEf Œuþft¤ ÷t„u ™u ËíËk„{tkÚte òðwk …zu yuðwk ntuÞ, ‚tu …ý ‚u™wk «tÞÂù‚ fhðt™wk yu Ëk‚ …tu‚t™u {tÚtu ÷u, yÚtðt yu™u «tÞÂù‚ fhðt™wk ƒ¤ yt…u, yÚtðt AuÕ÷e ðthu yu™u htu„ «uhe™u …ý ËíËk„{tk ht¾u; …ý yu™u òðt Œu ™rn. >>121>> y™u fth¾t™tk fhðt™e her‚ {nthtsu fnu÷ su ‘‘Ëtðs2 ntuÞ ‚u rŒðË{tk ºtý ‚÷…3 ™t¾u ™u ‚u{tk ytnth {¤u ‚u ¾tÞ; ™u ™thzt (ðÁ) Au ‚u ‚tu yt¾tu rŒðË Œtuz‚tk Vhu.’’ ‚u{ fth¾t™wk fhðwk ‚u Ëtðs™e …uXu yuf {rn™tu fhðwk; ™u …Ae …tAwk A {rn™u fu ð»toŒntzu ƒeswk fhðwk; …ý ™thzt™e …uXu r™hk‚h ƒthu {tË ™ fhðwk yu{ fÌtwk n‚wk. >>122>> y™u «r‚÷tu{…ýu ÓŒÞ{tk ËkfÕ… Ët{wk òuðwk, ‚Útt «r‚÷tu{…ýu ¼„ðt™™wk æÞt™ fhðwk; ™u ‚u{tk s Ëw¾ Au. …ý «r‚÷tu{4 suðtu ƒeòu Ëw¾™tu W…tÞ ™Úte, {txu «r‚÷tu{™tu yÇÞtË r™hk‚h ht¾ðtuu; yu rËØtk‚ ðt‚ Au. ‚u ð[™t{]‚{tk {nthtsu ƒnw Xuftýu fÌtwk Au. ™u {tuxt Ëk‚™tu yu yt„ún {wÏÞ Au; ™u «r‚÷tu{ rð™t ÞÚttÚto ¿tt™ Útt‚wk ™Úte. >>123>> 1. r™ùÞ. 2. ®Ën. 3. rþfth {txu fqŒftu. 4. …tAe ð]Â¥t ðt¤ðe. yk‚ð]oÂ¥t fhe ‚…tËðwk.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

153

y™u ƒúñtkz ƒúñtkz «íÞu Œþ Œþ {qŠ‚ytu Au, ‚u{tk A Ë„wý ™u [th r™„woý. ‚u yuðt y™k‚ fturx ƒúñtkz Au, ™u Ëðo ƒúñtkztu{tk y™k‚ ftuxt™ fturx ¼„ðt™™e {qŠ‚ytu Au; yu Ëðo™t fthý Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au yu{ Ë{sðwk. >>124>> ßÞtk ËwÄe ŒtZe-{qA ™ Q„e ntuÞ íÞtk ËwÄe ‚u{tk Mºte™tu ¼tð fnuðtÞ; ‚u Ëthwk yuðt Ët{wk áÂü {tkze™u òuðwk ™rn. ™u yuðt Ët{wk òuÞt fhu ‚tu Mºte Ët{wk …ý òuðtÞ; {txu yuðt{tk nu‚ ™ fhðwk. >>125>> y™u ºtý ðt‚ Ëðo fh‚tk {wÏÞ ht¾ðe, ƒtfe ƒeò „wý su íÞt„ ðihtøÞtrŒf ‚u ‚tu ftuE™u Úttuzt ntuÞ ™u ftuE™u ðÄw ntuÞ. ‚u™e rðÂõ‚: yuf ‚tu W…tË™t, ƒeswk yt¿tt, ™u ºteswk ¼„ðŒeÞ ËtÚtu ËwÓŒ…ýwk; yu ºtý yð~Þ ht¾ðtk. ‚u ºtýu su{tk ntuÞ ‚u {tuxt™u „{u. >>126>> …qðuo yuf ËŒT„wÁ …tËu yuf {w{wûtw ÿÔÞ ÷E™u „Þtu, ™u …qAâwk su, ‘‘yt ÿÔÞ™wk fu{ fhðwk Au ?’’ íÞthu ‚u „wÁ fnu su, ‘‘òu ÿÔÞ ‚wk ht¾u fu nwk ht¾wk fu ftuE™u yt…eyu ‚tu ‚u Ëðuo™wk ¼qkzwk fhu yuðwk Au’’ yu{ fne™u „k„t{tk ™¾tÔÞwk. >>127>> y™u {tuxt …tËu r™»f…x Útðt{tk ƒnw ÷t¼ Au. ‚u yuf sý™u Y… Œu¾tE „Þwk, ‚u™tu ytfth ƒkÄtE „Þtu …Ae ‚uýu {tuxt Ëk‚ …tËu fÌtw;k íÞthu ‚u Ëk‚u {nthts™e M{]r‚yu fhe™u xt¤e ™tÏÞw.k >>128>> y™u M{]r‚ Ërn‚ ™u M{]r‚ hrn‚{tk fu{ ¼uŒ Au ? su{ ¼ÞwO {týË ™u Xt÷wk1 {týË, ¼Þwowk „tzwk ™u Xt÷wk „tzwk; ‚u{ ‚u™wk [t÷ðwk, ƒtu÷ðwk, òuðwk, Ëtk¼¤ðwk, ¾tðwk RíÞtrŒf r¢Þt{tk ¼uŒ Au. >>129>> {tuxt™tu {rn{t Sð™u Ë{sðtu fXý Au; fu{ su ƒúñtkz™e …ý „ý‚e ™rn, ™u ð¤e yt ÷tuf™t ‚wåA …ŒtÚto™e …ý Ëk¼tð™t ht¾u, ‚u yu ðt‚ fu{ Ë{òÞ ? >>130>> 1. ¾t÷e.


154

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

{tuxt yuftkr‚f r¢Þt fhtðu ™u ƒeò fhtðu ‚u{tk ¼uŒ Au. fu{ su {tuxt r¢Þt fhtðu ‚u{tk ƒkÄtðt Œu ™rn ™u ‚u™tu Vuh [ztðe Œu ™rn ‚u™tu r™»tuÄ fÞto fhu. ™u ƒeò ‚tu fhtðu yux÷wk ‚u™t niÞt{tk ¼u„wk ÚtE™u ¾zftÞ1, ™u ™ðht hnu ‚tu …ý ‚u™t {™Ëqƒt fÞto fhu, ™u yk‚h{tk „tuxt ð¤tðu. ‚u fh™th fhu yux÷t Œntzt ‚tu ‚u™t W…h Ëðo nu‚ ƒnw fhu, …ý ‚uÚte ¿tt™ rð™t òu ftkEf ytzwk yð¤wk ÚtE òÞ ‚tu ‚u™u {tÚtu ËkMfth fhtðu. ™u {tuxt r¢Þt fhtðu ‚u ‚tu su{ ƒfht™u ¾ðhtðe™u Ëtðs yt„¤ ht¾u; ‚u{tk ‚tu÷2 ðÄu ™rn yu{ fhtðu. yuðe he‚u ¼uŒ Au. …ý yu ðt‚ Ë{òÞ ™rn. >>131>> y™u {nthts ƒuXt ƒuXt ðt‚ fh‚t ntuÞ ™u fux÷tf ËqE hnu‚t, ‚u™t …ùt¥tt… ËtÁk ‚tu su ò„‚t ntuÞ ‚u™u {nthts fux÷ef ðth {¤‚t. yu{ ©Øtðt¤t™u Ëw¾ yt…‚t. >>132>> y™u Ëuðt ‚tu …tu‚t™e ©Øt «{týu ÚttÞ ‚u fhðe, …ý yËuðt ‚tu ™ fhðe. ‚u yËuðt ‚u þwk ? su yð„wý ÷uðtu. >>133>> yt Sð™u {t¾e{tkÚte ËqÞo fhðtu Au, ‚u Œt¾zt rð™t ÚttÞ ™rn ™u ‚u ‚tu „wÁ ™u rþ»Þ yu ƒuÞ™u ©Øt òuEyu. >>134>> Sð-«týe{tºt™t {™™u hnuðt™wk Xuftýwk {nthtsu fÌtwk: ‘‘…wÁ»t™wk {™ Mºte™t yk„{tk Au ™u Mºte™wk {™ …wÁ»t™t yk„{tk Au.’’ >>135>> y™u Œun …tu‚u ™Úte ‚u Ëtûtt‚T Œu¾tÞ Au, ™u Œun {™tE „Þwk Au yu y¿tt™ Au. >>136>> {nthts™e {hSÚte su yð¤tE fhu ‚u™u yt¾t ƒúñtkz™e W…trÄ{tk òuzu; ™u ðÄthu ðtkftu [t÷u ‚tu ‚u™u y™k‚ ƒúñtkz™e W…trÄ{tk 1. „tuXðtÞ, ¼htÞ. 2. ðs™.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

155

òuzþu, …Ae ‚u{tk nu‚ Úttþu. ™u íÞtk ‚tu yt¿tt fhu ‚tu ftuE™tu ¼th ™rn su ™t …tze þfu; ‚u su{ htò™tu nwf{ ðM‚eÚte VuhðtÞ ™rn ‚u{ Au. ™u ytknª ‚tu {™w»Þ¼tð hnu ‚uÚte {™tÞ ™rn. >>137>> y™u ¼„ðt™{tk {™ ht¾u yuðt Úttuzt, ƒtfe ‚tu yt¾t {krŒh™tu ÔÞðnth [÷tðu yuðt …ý ¾ht. ™u fŒtr… ¼„ðt™{tk {™ ™ hnu ‚tu…ý r™hk‚h fÚtt-ðt‚to fhðe. ™u ‚u fÚtt ðt‚to{tk {™ ht¾ðwk; ‚u …ý r™hk‚h yuðtu Ëk„ òuEyu ™efh ‚tu yuðwk ™ ÚttÞ. ‚u ËtÁ yt r¢Þt «ð‚toðe Au. ‚u su fhu ‚u{tk ¼„ðt™™tu ËkƒkÄ yu …ý {t„o Au. ƒtfe rËØtk‚ ‚tu ¼„ðt™{tk {™ ht¾ðwk yu fhðt™wk Au. ‚u ‚tu {hrýÞtu ÚttÞ íÞthu yu ðt‚ ÚttÞ Au. >>138>> y™u Ëtu{÷¾th™wk1 áütk‚ su : „{u yuðtu nu‚w ntuÞ, ™u ‚u fnuþu su ƒu …iËt¼th ¾tytu; ‚tu…ý ‚u {™tÞ ™rn ‚u{ rð»tÞ™wk Y… Au yuðkw sýtÞ ‚tu ¼tu„ðtÞ ™rn. >>139>> ßÞthu ¼„ðt™ htS ÚttÞ íÞthu ‚u™u ƒwÂØ ËtÚtu òuzu Au. ftk {tuxt ËtÄw™tu Ëk„ yt…u Au. ™u ßÞtk ËwÄe su …wÁ»t™u rð»tu hs, ‚{ hÌtt Au ™u yu{tk Ä{torŒf „wý sýtÞ Au, …ý ‚u™e yuf ÂMÚtr‚ hnu‚e ™Úte. yu{ …k[{ MfkÄ{tk fÌtwk Au. >>140>> y™u ÿÔÞ™wk «Ät™…ýwk ™ ÚttÞ yuðt ‚tu {týË Úttuzt s ™ef¤u ™u su™u ©eS {nthts Ët{e ™sh ntuÞ ‚u™u «Ät™ ™ ÚttÞ ‚u fÌtwk Au su: yuðe ftuý ðM‚w Au yt ¼q{tk2 ‚u{tk ÷tu¼u su ÷tuÇÞt «¼w{tk’’ yuðt™u ÿÔÞ «Ät™ ™ ÚttÞ ƒtfe ‚tu Ëðuo™u ÚttÞ. >>141>> 1. Íuhe …ŒtÚto. 2. …]Úðe{tk.


156

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

y™u [i‚LÞt™kŒ Mðt{e1 fuðt {tuxt ? ‚u™u …ý ƒt÷{wwfwkŒt™kŒ Mðt{e {éÞt íÞthu s Ëðuo ¾tux Œu¾týe ™u …Ae {qfe. ‚u yuðt™u …ý hne òÞ, ‚tu ƒeò™u hnu yu{tk þwk ? {txu {tuxt …wÁ»t™tu {™, f{o ð[™u Ë{t„{ ÚtÞt rð™t ¾tux Œu¾tÞ ™rn ™u x¤u …ý ™rn; yu rËØtk‚ ðt‚to Au. ™u [i‚LÞt™kŒ Mðt{e™e …uXu yûtht™kŒ Mðt{e2 ‚Útt Ëðor™ðtËt™kŒ Mðt{e™e3 …ý ðt‚ Au. >>142>> 1. [i‚LÞt™kŒ Mðt{e :- …h{ [i‚LÞt™kŒ Mðt{e ËŒT„whw fturx™t yuf {tuxt Ëk‚ n‚t. …ý ‚u{™tu {t™-{tu¼tu ƒnws Ÿ[tu n‚tu. {nthts™e su{ s ‚u{™e Ztur÷Þtu-Útt¤ rð„uhu ÔÞðMÚtt Ë[ðt‚e. ©eS {nthts™e ƒtsw{tk ‚u{™wk ytË™ Út‚wk; ‚u{™t Mð¼tð™u sht …ý ytk[ ytðu ‚tu WŒtË ÚtE s‚t. yuf ðth ½u÷t{tk s¤Íe÷ýe™t WíËð{tk ftuEyu ‚u{™u ƒtu÷tÔÞt ™rn ‚uÚte WŒtË ÚtE „Þt. íÞthu ƒt÷{wfwkŒ Mðt{eyu ¾qƒ ¾qƒ Ëuðt fhe™u ‚u{™u ðþ fhe™u fÌtwk, ‘‘yt…ýu õÞtk {tuxâ… {u¤ððt ytÔÞt Aeyu !’’ nu‚™u fthýu ‚u{™u ðt‚ {™tE „E. y™u …Ae „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e …tËu ÷E „Þt. y™u XtX{tX Atuze™u Ëh¤-ËtŒt Ëk‚ ÚtE „Þt y™u fÌtwk, ‘‘ƒth ðhË „whw hÌttu y™u ƒth ðhË ËŒT„whw hÌttu …ý ËíËk„e ‚tu yts ÚtÞtu.’’ 2. yûtht™kŒ Mðt{e :- Ë‚‚ 12-12 ð»to ËwÄe …ðo‚¼tE™wk Ëtk‚e ntkfe™u {nthts™e yt¿tt yûthþ: …t÷™ fh™tht „htrËÞt htò¼tE™u ©eS {nthtsu ðh‚t÷ WíËð Ë{Þu Œeûtt yt…e‘‘yûtht™kŒ Mðt{e’’™t{ ytÃÞwk y™u ‚h‚ s ðh‚t÷ {krŒh™t {nk‚ fÞto íÞthu MðÞk«ftþt™kŒ Mðt{e™u {tXwk ÷tøÞwk fu ft÷™t ytÔÞt ‚u™u {nk‚ fÞto ? …Ae ßÞthu ©e h½wðehS {nthtsu ðh‚t÷™e {nk‚tE ƒŒ÷e™u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™t rþ»Þ Ëw…ýto™kŒ Mðt{e™u yt…e™u Mðt{e™u ƒwÄus {tufÕÞt íÞthu {qkÍðý ÚtE. …Ae ßÞthu sw™t„Z{tk „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ËtkÏÞ™e ðt‚tuu Ëtk¼¤e íÞthu ÓŒÞ{tk xtZf ÚtE. 3. Ëðor™ðtËt™kŒ Mðt{e :- ‚u ð[™t{]‚™t {nt™ ¿tt‚t n‚t; …ý ßÞthu ËŒT„whw ©e „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu „Zzt «Út{™wk 20{wk ð[™t{]‚ Ë{òÔÞwk íÞthu ¾tux Ë{òýe.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

157

y™u Œun …ze „Þtu yux÷u þwk ÚtÞwk ? …ý Sð õÞtk {hu Au ? yu ‚tu ËtÄw Útðwk ™u ËtÄw‚t þe¾ðe ™u Mð¼tð {qfðt yu fhðt™wk Au. …ý {he „Þt yux÷u ÚtE hÌtwk, ™u fhðwk ƒtfe ™ hÌtwk yu{ ™ Ë{sðwk. >>143>> yt…ýt{tk r¢Þtyu fhe™u fu …ŒtÚtuo fhe™u fu nðu÷eytuyu fhe™u {tux… ™ Ë{sðe, ™u yt…ýt{tk ‚tu Ä{torŒfu fhe™u {tux… Au. >>144>> fŒtr… {t¤t Vuhð‚tk ytðze ‚uýu fhe™u þwk ÚtÞwk ? …ý ¿tt™ suðtu ‚tu ftuE {t÷ s ™Úte; ™u ¿tt™ rð™t ‚tu Ëðuo ft[wk Au. >>145>> yt…ýt Œun™tk …qðo™tk ntzftk yt…ýe yt„¤ …zâtk ntuÞ …ý ‚u™e yt…ý™u ¾ƒh ™ …zu. >>146>> y™u ÿÔÞ ™u yt Œun; yu ƒu W…h Ëðuo ÔÞðnth Au; yu ƒu™u ¾tuxwk ¾tuxwk fheyu Aeyu ‚u ¾tuxwk fu{ ÚttÞ ? yu{ fne™u ð¤e fnu su, Au ‚tu yu{ s, su ÿÔÞ ™u yt Œun yu ƒuÞ ¾tuxtk Au. ™u ðthkðth yuðt þ猙u Ëtk¼¤ðt ‚uýu fhe™u yÄwO ‚tu ¾tuxwk ÚtE òÞ, …Ae ‚u™u Ĭtu ™ ÷t„u. ™u ¾tuxwk fneyu Aeyu ™u ð¤e ð[{tk yt ft{ ytðu ‚u fh‚tk sEyu Aeyu ‚u …ý ¾tuxwk Au. >>147>> y™u s¤, yÂø™, ™u ðtÞw; yu Ëðu™ o u ntÚt …„ Au, …ý ‚u yt…ý™u Œu¾t‚t ™Úte. ‚u s¤ ‚týu Au ™u yÂø™ ƒt¤u Au ™u ðtÞw Xu÷u Au. yu{ {nthtsu fÌtwk. >>148>> {t™-y…{t™{tk …tu‚t™u yûth {t™ðwk. su yt…ýtÚte ftuE {tuxtu ™Úte; {txu fu™e …tËu {t™-y…{t™ {t™ðwk ? >>149>> y™u „tÞ Au ‚u ðtAzt™e {t fnuðtÞ, …ý ‚u™u ŒqÄ™wk Ëw¾ ‚tu yuf s Xuftýu ytk[¤{tk ytðu …ý ƒeò yk„{tk ™ ytðu. ‚u{ ¼Âõ‚ ‚tu Ëðuo fnuðtÞ, …ý ¾Ák Ëw¾ ‚tu ¼„ðt™™e {qŠ‚{tkÚte ytðu. yuðwk ƒesuÚte ™ ytðu. >>150>>


158

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

y™u ‘‘„tzu ™ ƒuËðwk’’ ‚uðtu «ƒkÄ1 fhe™u {nthtsu Ëk‚™u …„u ÷„tzât n‚t. >>151>> Sð f{oðþ ÚtE™u Œw:¾™wk Ën™ fhu, yu{ …tu‚t™t fÕÞtý™u yÚtuo ™ fhu. ‚u òu ðªAe fhzâtu ntuÞ ‚tu yt¾e ht‚ ò„u ™u yu y™wËthu2 ½ýe ðt‚tu Au. >>152>> „{u yuðwk W¥t{ MÚtt™ ntuÞ ‚u{tk sE™u hnu. ‚tu…ý Sð ð]ÂØ …t{u ™rn; yu ‚tu Ëtht Ëk‚™u Ëk„u s Ë{tË ÚttÞ …ý ‚u rð™t ™ ÚttÞ.>>153>> y™u yt ÷tuf, þt† ™u y™w¼ð; yu ºtý{tk {¤‚wk ™u ™ {¤‚wk ‚u™e ðt‚ {nthtsu fne su, ‘‘…hýe™u Mºte ht¾u ‚u ºtýuÞ{tk {¤‚wk, ™u ÔÞr¼[th fhu ‚u ÷tuf{tk ™ {¤u, niÞt{tk ™ {¤u ™u þt†{tk …ý ™ {¤u; ™u niÞt{tk Ëw¾ ™ hnu. ‚u{ s ™t‚{tk s{u ‚u ºtýu{tk {¤‚wk ™u ðx÷u ‚u ºtýu{tk ™ {¤‚wk. yu{ ‚…tË fhðtu, yu ðuŒ «{týu ðt‚ Au.’’ >>154>> y™u ©eS {nthtsu fÌtwk n‚wk su, ‘yt…íft¤ ytðu ‚tu ÷e÷t ¾z™u Œkzð‚T fhòu, ‚u{tk hne™u …ý nwk ËntÞ fheþ.’ >>155>> ©eS {nthtsu y™uf «fhý Vuhðe™u ËtÄw™u ð‚toÔÞt, ™u y™uf «fhý Vuhðe™u «ð‚toÔÞtk ‚u™tu rð[th fhðtu; ‚u{tkÚte {w{wûtw™u fux÷wkf „úný fhðt™wk Au. ‚u æÞt™ fhðt™t «fhý{tk, Äq™ fhðt{tk ™u fe‚o™{tk Úttfðwk ™rn. ™u {™™u „{‚wk ™ fhðw,k ™u ™ ¾tðwk yu ƒnw ytfÁk fnuðtÞ. ™u ¢tuÄ™wk ¾kz™, Œkzð‚ fhðt, ™u „tzu ™ ƒuËðwk yu ytrŒf …k[rð»tÞ™wk ¾kz™ ™u y™uf «fthu Ä{torŒf „wý™wk «r‚…tŒ™, yu Ëðuo™tu ‚…tË fhðtu. ™u WíÚtt™ ytu¤¾ðt™w3k «fhý yu Ëðuo «fhý™tu rð[th fhe™u ð‚oðwk. >>156>> 1. r™Þ{. 2. «{týu. 3. ËkfÕ…™wk WŒT¼ðMÚtt™.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

159

y™u ËíËk„{tkÚte …ztÞ ™rn ‚u ðt‚ ©eS {nthtsu fne n‚e su, ‘Ëðuo ËíËk„e™e ËtÚtu Sð ƒtkÄu ‚tu ™ …zu yu{ fne™u Þ …Ae ‚tu ‘‘ytuAt ytuAt’’ fnu‚tk AuÕ÷e ðthu fnu su ‘‘ƒu Ëtht ËtÄw ‚Útt [th Ëtht ËíËk„e ËtÚtu Sð ƒtkæÞtu ntuÞ ‚tu ™ …zu; ™u ‚u rð™t ‚tu Œuþft¤u …zu ¾htu.’’>>157>> y™u …tk[ ðt‚u Ët™wfq¤ ntuÞ íÞthu «¼w ¼òÞ. ‚u Ëk„, þt†, ©Øt, Yztu Œuþ ™u Yztu ft¤. >>158>> y™u yt…ýu ‚tu ƒnw {tuxtu ÷t¼ ÚtÞtu Au, ™u ƒnw {tuxe «t ÚtE Au; …ý yt…ý™u Ë{ò‚wk ™Úte. ‚u su{ …]Úðe™tu htò ntuÞ ‚u™tu Atufhtu yÕ… …ŒtÚto ËtÁ Yðu; ‚u{ s yt…ý™u {nthts™tu ™u {tuxt Ëk‚™tu ËkƒkÄ ÚtÞtu Au, …ý yt ÷tuf™tk yÕ… …ŒtÚto ™ {¤u fu ™tþ …t{u ‚u™tu þtuf ÚttÞ, fu ‚u ËtÁ rŒ÷„eh ÚtðtÞ, ‚u™u yt ðt‚ Ë{ò‚e ™Úte. >>159>> yuf ‚tu yt¾t rŒðË{tk yt¾tu ftux1 [ýe™u Q¼tu fhu, ™u yuf ‚tu ‚u ftux{tk yuf ftkfhe ™t¾u ‚u …ze òÞ; yu ƒu{tk yk‚u yu [ý™thtu Úttfþu; ‚u™tu rËØtk‚ su, yt¾tu rŒðË ÔÞðnth fhu ™u yuf ½ze Ëí…wÁ»t™e ðt‚ Ëtk¼¤u, ‚tu ‚uÚte Ëðuo ¾tuxwk ÚtE òÞ. >>160>> y™u ßÞtk ËwÄe …tu‚t™u …wÁ»t {™tþu íÞtk ËwÄe ‚u™u Mºte òuuEþu, ™u ßÞtk ËwÄe …tu‚t™u Mºte {™tþu íÞtk ËwÄe ‚u™u …wÁ»t òuEþu. ™u „{u íÞtk òþu …ý yu{ hnuþu. {txu fÌtwk Au su, ƒúñY… ÚtE™u ¼Âõ‚ fhðe. >>161>> y™u yûth, ïu‚îe…, ƒŒrhft©{ ™u yt ÷tuf{tk yuftkr‚f …tËu; yu [th Xuftýu {tÞt ™Úte ™u frsÞtu ™Úte; ƒtfe Ëðo Xuftýu {tÞt ™u frsÞtu Au.>>162>> 1. hûtý {txu™e Qk[e Œeðt÷.


160

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

y™u Ëw¾{tk Œw:¾ Œu¾ðwk yu ÍtÍt™u ËqÍu ™rn; yu ‚tu Ëqû{ ðt‚ Au. ‚u þwk ? su hËtuEytu ‚Útt ƒnw ËL{t™ ytrŒf ‚u{tk ‚tu ð]Â¥tytu Vtxe òÞ yuðtk Au. ™u ‚u{tk Ëw¾ Œu¾tÞ Au; …ý Ëw¾ ‚tu {tuxt™tu Ë{t„{ ÚttÞ yux÷wk s; ƒtfe ™rn.>>163>> y™u ¿tt™ rð™t ‚tu Ëw¾ ™ ÚttÞ. ™u ¼Âõ‚ fhu ‚u™u {tuxt ntuÞ ‚u nth yt…u fu Útt¤ yt…u, …ý ‚uýu fhe™u ËkfÕ… ytuAt ™ ÚttÞ; {txu Ë{sý ‚tu òuEyu ¾he. yu{ ðt‚ fhe.>>164>> ð¤e yux÷wk ‚tu yu{ Ë{sðwk su, òu rð»tÞ{tk Ëw¾ ntuÞ ‚tu ‚u™e yt…ý™u {nthts ƒtkÄe1 þt ËtÁ fhu ? {txu yu{tk ‚tu Ëw¾ s ™Úte. ™u yu{tk Ëw¾ {™tÞ Au yu y¿tt™ Au. ™u {tuxt {tuxt yu {t„uo [t÷‚t ™Úte. >>165>> ËíËk„{tk y™uf ðt‚tu Ë{sðt™e Au; ‚u{tk {wÏÞ W…tË™t, ƒtfe Ä{o ht¾ðtu; ™u ð[™t{]‚ ytrŒf þt†™tu yÇÞtË ht¾ðtu. >>166>> y™u {qkÍðý xtéÞt™tu W…tÞ su ft¤™e „r‚ òýðe, sL{{]íÞw™kw Œw:¾ rð[thðw,k ¼„ðt™™tu {rn{t rð[thðtu; ð¤e yt…ýwk ftuE ™Úte ™u yt…ýu ftuE™t ™Úte; ð¤e ytí{t ‚tu ºtý ŒunÚte rð÷ûtý Au; yu{ ¿tt™e™u ‚tu y™k‚ ÷tu[™2 Au, ™u {qkÍðý xtéÞt™t …ý y™uf W…tÞ Au. ™u {qkÍðý …ý y™uf «fth™e Au. >>167>> «Út{ ftkE ™ntu‚wk ™u ytx÷tk fth¾t™tk ÚtÞt ™u nS ÚttÞ Au, ™u ð¤e Úttþu; yu ‚tu ðÄ‚wk s òþu; …ý {wÏÞ ‚tu fÚtt, ðt‚to, æÞt™ {tuxt Ëk‚™tu Ë{t„{ yu s fhðt™wk Au. >>168>> y™u yk‚háÂü fhe™u niÞt{tk òuðwk, ™u ‚u rð™t ‚tu „wý-Œtu»t ÞÚttÚto ™ ËqÍu. ™u yk‚hÿÂü fhðe yu s r™„woý…ýwk Au. ™u 1. r™»tuÄ. 2. ÷tu[™ yux÷u ÿÂü, ¿tt™e Ëw¾Œw:¾ {t™ y…{t™ ð„uhu{tk ÂMÚth‚t Äthe þfu Au.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

161

ƒtÌtÿÂü{tk Ë„wý…ýwk Au. ð¤e ƒtÌtáÂü ŒiíÞ™e fne Au. ™u yk‚háÂü ht¾ðt™tu yÇÞtË fh‚tk Ëw¾ …ý ÚttÞ; su{ [f{f ¾hu ‚u ¾uh‚tk1 Œuð‚t f¤e{tk2 ÷t„e òÞ Au. yu{ ftuE rŒðË «ftþ ÚtE òÞ yu rËØtk‚ ðt‚ Au.>>169>> ðh‚t÷{tk fÚtt ÚtE ‚u Vuhu ½ýt rŒðË ËwÄe «r‚÷tu{ fhðt™e ðt‚tu fhe ™u fhtðe. yuðe he‚™tu yÇÞtË-fhðt, Ëtk¼¤ðt™tu-r™hk‚h ht¾u, íÞthu ‚u ðt‚ Ë{òÞ ™u ‚u {t„uo [÷tÞ; …ý ‚u rð™t ÚttÞ ™rn.>>170>> y™u W…tË™t Ë{sðe su ftuxt™fturx ¼„ðt™™t yð‚th su ©ef]»ý, ht{[kÿ, ðtËwŒuð, ™h™thtÞý RíÞtrŒf Ëðuo™t fthý {nthts Au. ™u …qðuo yð‚th ÚtE „Þt yuðt ‚tu yts ËíËk„e ™u ËtÄw Au; …ý yt…ý™u {rn{t …qhtu Ë{ò‚tu ™Úte. ™u ©ef]»ýu fux÷wkÞ ¿tt™ fÞwO íÞthu yuf Wîðu íÞt„ fÞtuo ! ™u yts ‚tu ðeþ ðeþ ð»to™t ËkËth {qfe™u [tÕÞt ytðu Au. ™u …qðou þt†{tk Mºte ‚tu ftuE íÞt„e ÚtE Ëtk¼¤e ™Úte, ™u yts ‚tu nòhtu ƒtEytu íÞt„e ÚttÞ Au ! ™u …qðuo ¼„ðt™ ƒuºtý™u ‚uzðt ytÔÞt ‚u þt†{tk ÷ÏÞwk Au; ™u yts ‚tu ½htu½h ¼„ðt™ ‚uzðt ytðu Au ! ™u ƒeò yð‚th {tuxt {tuxt ‚u …thË{rý suðt Au; ™u …wÁ»ttu¥t{ ‚tu ®[‚t{rý Au. >>171>> y™u ¼„ðt™™wk MðY… r™Œtuo»t Ë{sðwk ™u {tuxt {tuxt yuftkr‚f ËtÄw™u …ý yu{ Ë{sðt; ‚u ƒhtuƒh ftuE ËtÄ™ ™Úte. ‚u ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au yu{ [th þtMºtu fhe™u Ë{sðwk. ‚Útt MðY…r™ýoÞ{tk3 fÌtwk Au yu{ Ëðo «fthu r™ƒoLÄ…ýu ™u r™Œtuo»t…ýu Ë{sðwk ‚u ytíÞkr‚f «÷Þ 1. ¾uhð‚t. 2. Y™e …wýe 3. „.«.52{tk MðY…r™ýoÞ™e ðt‚ Au. ËŒT„whw W¥t{t™kŒ Mðt{e rðhr[‚ MðY…r™ýoÞ „úkÚt.


162

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

su ¿tt™«÷Þ fhðt™tu Au íÞtk ËwÄe Ë{sðt™wk Au. ‚u su™u ytíÞkr‚f «÷Þ ÚtÞtu ntuÞ ‚u ËtÚtu òuztÞ íÞthu ‚uÚte ÚttÞ. >>172>> y™u „{u yuðt ntuÞ ‚u™u …ý Ëuðtyu fhe™u fu …ŒtÚtuo fhe™u htS fheyu. ™u …ŒtÚtuo fhe™u htS ™ ÚttÞ yuðt ‚tu f]…t™kŒ Mðt{e, {wõ‚t™kŒ Mðt{e, „tu…t¤t™kŒ Mðt{e; yu ftuE he‚u ™ S‚tÞ. fu{ su yu™u ‚tu Ëuðt fu ftuE …ŒtÚto òuEyu ™rn; …ý ‚u yuf W…tÞu S‚tÞ, su yu™t yt„¤ Œe™1 Úttðwk ™u ntÚt òuzðt yuðtu ƒeòu W…tÞ ™Úte. >>173>> y™u r¢Þt™wk «Ät™…ýwk ÚtE „Þwk Au. ‚uÚte ¿tt™, ðihtøÞ, Ä{o, {rn{t ™u W…tË™t ‚u™e ðt‚ fhu Au ftuý ? ™u Ëtk¼¤u Au ftuý ? …ý fÚttðt‚to fh‚tk fh‚tk ÚttÞ ‚u fhðwk ™u ‚u fh‚tk ÚtÞwk ‚u ÚtÞwk ™u ƒtfe ™ ÚttÞ ‚u hÌtwk. …ý {wÏÞ ‚tu yu s fhðwk; ™u ƒtfe ‚tu Vuh [ze òÞ Au. ™u yt ‚tu „{u yux÷wk fhtu …ý htrºt«÷Þ{tk Ëðo™tþ …t{e òþu. >>174>> y™u ˼t™e ðt‚ ƒnwÄt2 ÷t„u ™rn; yu ‚tu yuftk‚{tk …qAðwk, Ëtk¼¤ðwk íÞthu Ë{tË ÚttÞ Au. ™u Ë{t„{ fhu ‚u™tu Ëk„ ÷t„u íÞthu ‚u Ë{t„{ fÞtuo fnuðtÞ. ‚u su{ …týe ÷t„u Au3 yu{ ßÞthu Ëk„ ÷t„u íÞthu ‚u™t ‚tu yðÞð Vhe òÞ.4 ™u Ëk„ ‚tu fuðtu Au ? ‚tu yu™u ÷tu¼trŒf Œtu»t ™ {qfðt ntuÞ ‚tu …ý {wftE òÞ. ™u òu Œtu»t {qfðt ntuÞ ‚tu …ý òu Q‚h‚tu Ëk„ ÚtE òÞ, ‚tu {q¤„t Œtu»t ðÄe òÞ; yu{ Ëk„{tk hÌtwk Au. >>175>> y™u ytknªÚte ‚u «f]r‚…wÁ»t ËwÄe …ý rð»tÞËw¾. yu{tk ‚u þwk yrÄf Au ? Ëðo™wk ytðwk ™u ytðwk Au. y™u ƒúñ[Þo ‚tu õÞtkÞ ™Úte ‚u yt 1. „heƒ, ™{ú. 2. ½ýwk fhe™u. 3. „eh™wk …ÚÚtrhÞwk …týe …e™th™u ÷tkƒu „t¤u …ux „tu¤t suðwk y™u ntÚt-…„ …t‚¤t ÷tfze suðt ÚtE òÞ Au. suÚte ‚u fkE s r¢Þt fhe þf‚tu ™Úte. ‚u{. 4. Sð{tk Y…tk‚h ÚttÞ.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

163

÷tuf{tk, Œuð‚t{tk, Ér»t™t ÷tuf{tk fu ƒeò ÷tuf{tk …ý ™Úte. yu ‚tu yûth, ïu‚îe…, ƒŒrhft©{ ™u ytknª Ëk‚{tk yu [th Xuftýu ƒúñ[Þo Au. >>176>> y™u ¼Âõ‚{tk Mð¼tð ðÄu ™u æÞt™{tk Œuntr¼{t™ ðÄu; yu ƒu „wý{tk ƒu Œtu»t òýðt ™u ‚u xt¤ðt. >>177>> y™u {tuxt™tu htS…tu ntuÞ ‚u™t yk‚h{tk Ëw¾ ðíÞto fhu. ™u Œun{tk ‚tu Ëw¾-Œw:¾ ytðu ‚u™tu ‚tu r™hÄth ™rn. ƒtfe ‚u™u rŒ™ rŒ™ «íÞu ©Øt ð]ÂØ …t{‚e òÞ ™u Œntzu Œntzu ðÄ‚tu òÞ; yu{ ð‚uo íÞthu yu{ òýðwk su {tuxt htS Au. ™u suýu Mð¼tð {qõÞt ntuÞ ™u {qf‚tu ntuÞ ™u {qfðt™tu ytŒh ntuÞ ‚u Ëðuo W…h {tuxt™e áÂü hÌtt fhu. ™u yuf ‚tu Ëtu sL{u yuftkr‚f Úttðt™tu ntuÞ ‚u yt sL{u ÚttÞ; ™u yt sL{u yuftkr‚f Úttðt™tu ntuÞ ‚u™u Q‚h‚t™tu Ëk„ ÚttÞ ‚tu Ëtu sL{ Ähðt …zu. ‚u{tk áütk‚ su, su{ Œþ {ý …týt ËtÚtu yuf {ý ÷tfzwk ƒtkÄu ‚u ÷tfztk™u ƒwztzu, ™u Œþ {ý ÷tfztk ËtÚtu yuf {ý …týtu ƒtkÄu ‚u …týt™u ‚thu. yu{ Ëk„{tk ¼uŒ hÌttu Au.>>178>> yt ‚tu r™Þ{u fux÷wkÞu ð‚toÞ Au, …ý Ëðo ðt‚™e Aqxe {qfu su, ‘su{ su™u Vtðu yu{ ð‚oðwk’ yuðe yt¿tt ÚttÞ íÞthu fux÷wk ð‚toÞ ? yu{ …tu‚t™tu ‚…tË fhðtu. >>179>> ™t™t ¾t‚ht™wk1 …týe {tuxe ™Œe{tk ¼¤u ™u ‚u ™Œe Ë{wÿ{tk ¼¤u. ‚u™tu rËØtk‚ su, yÕ… suðtu Sð ntuÞ ‚u …ý {tuxt{tk òuztÞ ‚tu ‚u …ý ¼„ðt™™u …t{u yuðtu {tuxt™tu «‚t… Au. >>180>> y™u íÞt„eyu yuf 𾂠¾tðw,k …Ae ƒeswk su {¤u ‚u íÞt„ fhðw;k ‚u ‚tu Mºte ¼u¤wk r™»ft{e hnuðwk yuðwk fXý Au. >>181>> 1. ™t™e ™Œe, ðnu¤tu.


164

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

y™u xtu…eðt¤tu1 {qkÍtÞ íÞthu ƒk„÷t{tk s‚tu hnu ™u íÞtk sE™u rð[th fhu. yu{ «ð]Â¥t{tkÚte r™ð]Â¥t …t{e™u «r‚÷tu{ÿÂü fhe™u rð[th fhðtu.>>182>> W¥t{ …wÁ»t™u ËuÔÞt ntuÞ ™u ‚u™u fËh hne ntuÞ ™u ‚u™tu Œun …zu, ‚u …Ae yuðtu òu„ ™ hnu ‚tu …ý ‚u™e „{u ‚u «fthu ËntÞ fhu. fu{ su, yu ‚tu Ë{Úto Au ‚u hûtt fhu. su{ ÔÞtËSyu fezt™u fÞwO yu{ fhu.2 >>183>> ÷û{eS yuf feze™u ztƒ÷e{tk ½t÷e™u fnu, ‘‘rð»ýw yt™wk fu{ …tu»tý fhþu ?’’ …Ae ºtesu Œntzu ‚…tËe òuÞwk íÞtk ‚tu yu ztƒ÷e{tk ÷û{e™t [tkŒ÷t™tu [tu¾tu …ze „Þu÷ ‚u fezeyu ¾tÄu÷; yu{ ¼„ðt™ ‚tu …tu»tý fhu. >>184>> y™u ¼„ðt™ ‚tu fuðt Au ? ‚tu su Sð …tu‚t™t ËL{w¾ [t÷u ‚u ËtÁ ‚tu ƒúñtkz Vuhðe ™t¾u. ‚u swytu™u «nT÷tŒ™tu Œun s Sð suðtu fhe {qõÞtu. >>185>> su™u ËíËk„ ÚttÞ ‚u™u ‚tu Œw:¾ hnu ™rn ™u Œw:¾ hnu Au yux÷e ËíËk„ fhðt{tk fËh Au. y™u ËíËk„ fhu Au ‚u™u fux÷tf «fth™t ™t™t ™u {tuxt {tuË÷3 QXu Au. ‚u™e rðÂõ‚ su, ‚{tfw ¾tðe, …eðe ™u Ëwk½ðe; ™u ztf÷tk sq„xwk, ¼ðtÞt, ƒòrýÞtk; ™u „heƒ ðýo™tu {týË 1. yk„úus y{÷Œth. 2. ÔÞtËSyu fezt™u fÞwo yu{ fhu : ™thŒSyu ÔÞtËS™u ‘‘ËíËk„MÞ ®f V÷{T’’ ËíËk„™wk þwk V¤ Au ytðtu «§ fÞtuo íÞthu ÔÞtËSyu ‚u{™u Atý™t fezt™u yt «§ …qAðt fÌtwk. ™thŒS fezt …tËu …ntUåÞt y™u fezt™u ™thŒ™t Œþo™ ÚtÞt yux÷t{tk s ‚u Qæðo„r‚™u …tBÞtu. yu Atý™tu feztu …tu…x™wk ƒå[wk, „tÞ™tu ðtAztu, htò™tu fwkðh y™u …rðºt ƒútñý ÚtÞtu y™u yk‚u sL{ {hýÚte {wftÞtu yu{ ÚttÞ. 3. ÷uýwk W½htððt ŒuýŒth™u ½uh ƒuËtzðt{tk ytðu÷ {týË, ‚u ÷uýwk ðËw÷ Út‚tk ËwÄe ‚u™tu …eAtu Atuz‚tu ™Úte.

«.3

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

165

½tuzwk ht¾‚tu ntuÞ; yu ytrŒf ™t™t {tuË÷. ™u ÔÞr¼[th, [tuhe, ŒtY, {tkË, yVeý yu ytrŒf {tuxt {tuË÷ ‚u Ëðo «fth™wk ¾[o ™ ÚttÞ; ‚Útt ftuE «fth™tu Œkz ¼hðtu ™ …zu. ™u ƒtfe fux÷tuf rððuf ytðu ‚uÚte ÔÞðnth fh‚tk ytðzu su f{tðwk, ¾[oðwk ‚u Ëðuo™u rð[the™u fhu. >>186>> «Út{™t fh‚tk yts fux÷wkf Œuþft¤™wk Ët™wfq¤ Au ™u {tuhu ‚tu 1 fxf ytð‚tk, rn{ …z‚tk, ft¤ …z‚t, ‚ez ytð‚tk, ™u [tuh ™u Ätztk …z‚tk, ™u xqkrxÞwk2 yu Ëðuo Rr‚ytu3 fnuðtÞ. >>187>> ™t™t „t{{tk ÷t¾ Yr…Þt™e nqzk e4 ÷¾™th ™ {¤u; ‚u ‚tu þnuh{tk {¤u. ™u fhtuz Yr…Þt™e nwkze ‚tu ftuEf ƒnw {tuxt þnuh{tk {¤u; ‚u{ yr‚ W¥t{™tu Ëk„ ÍtÍu Xuftýu {¤u ™rn; ™u ‚u {éÞt rð™t yr‚ W¥t{ ¿tt™ ÚttÞ ™rn. ™u {tuxt™e áÂüyu yt ÷tuf™tu ÔÞðnth ‚tu fezeytu ™u …þw-…ûte™t suðtu Au. >>188>> y™u …h÷tuf{tk òðwk Au yuðtu ‚tuu ftuE {™Ëqƒtu fh‚t s ™Úte; …ý ytknª ‚tu ™rn s hnuðtÞ.™u yt ÷tuf{tk ‚tu òýeyu ytÔÞt s ™Úte yuðwk fhe ™t¾ðwk; ™u AuÕ÷tu sL{ fhe ™t¾ðtu. ‚u AuÕ÷tu sL{ ‚u þwk ? su õÞtkÞu ðtË™t hnuðt Œuðe ™rn. ™u yt ÷tuf™e ÂMÚtr‚ ƒtkÄðt™wk ‚t™ Au, …ý yu ‚tu ™rn hnu. „{u yux÷tk ft{ fhþwk ‚tu …ý Ëðouo yuf rŒðË {qfe™u Mð¼tð …ý {qfðt Au ™u ËtÄw Úttðwk Au; ‚u ËtÁ fÚtt, ðt‚to, M{]r‚ fhðe, „wý ytu¤¾ðt yu fhðt™wk Au. >>189>> ¼„ðt™™e {qŠ‚, ¼„ðt™™t ËtÄw ™u ¼„ðt™™e yt¿tt; yu ºtý ðt‚{tk s {t÷ Au; yuðtu ƒeS ftuE ðt‚{tk {t÷ ™Úte. ™u ¿tt™, 1. ËiLÞ™t nw{÷t. 2. Ã÷u„. 3. yt…Â¥tytu, ytV‚tu, Œiðftu…. Er‚ytu A «fth™e Au. yr‚ð]Âü, y™tð]Âü, ‚ez, ôŒh, …ûteytu™e yrÄf‚t, htò™e [ZtE. 4. ™týt™e yt…-÷u fhðt {txu™e þtnwfthe r[êe.


166

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.3

ðihtøÞ, Ä{o; ‚u ‚tu su{ ftuŒt¤e, …tðzt ™u Œt‚hztk ‚u™u Xuftýu Au; {tuxt™e ‚tu yu{ Ë{sý Au. ™u y{u ‚tu yuf ¼„ðt™ htÏÞt Au, ™u ƒeswk htÏÞwk ™Úte. >>190>> y™u „wý{tk Œtu»t hÌtt Au ‚u þwk ? su …tu‚u íÞt„ ht¾u ™u ƒeò™tu Œtuu»t ytðu, ™u …tu‚u ™ Ëqyu ™u su Ëqyu ‚u™tu yð„wý ÷u; RíÞtrŒf ƒnw ðt‚ Au, ‚u yð~Þ Ë{sðt™e Au.>>191>> y™u Mð¼tð™wk ƒ¤ Ëðo fh‚tk yrÄf Au ‚u fu{ ? su rð»tÞ™t ËkfÕ… ÚttÞ yu ‚tu ðtË™t fnuðtÞ; …ý ¼„ðt™™e M{]r‚ fh‚tk su ËkfÕ… ÚttÞ ‚u Ëðo Mð¼tð fnuðtÞ. >>192>> Rr‚©e Ënò™kŒ Mðt{e rþ»Þ „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{eyu fhu÷e ðt‚tu{tk Ëk‚ Ë{t„{™wk {wÏÞ…ýwk fÌtwk yu ™t{u

ºteswk «fhý Ë{tÂ. •••

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

167

ú JJ ±ëœææH²ï ¨ |æxæ±æÝì …²„èã ¨æÿææ„ì JJ «fhý [tuÚtwk ©e …qýo …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™™tk yiïÞo ‚Útt Ët{ÚÞo™wk {wÏÞ…ýwk {týtðŒh{tk {Þtht{ ¼è™u ½uh ht{t™kŒ Mðt{e™u …Xtýu …qAâwk su, ‘‘‚{™u yt ÷tuf Ëðuo yÕ÷t fnu Au ‚u ‚{u yÕ÷t Atu ?’’ íÞthu ht{t™kŒ Mðt{e ‚u …Xtý «íÞu ƒtuÕÞt su, ‘‘y{u ‚tu Vfeh Aeyu; …ý yÕ÷t™e yt¿ttyu fhe yÕ÷t™e „tŒeyu ƒuXt Aeyu.’’yu{ ht{t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk. íÞthu {nthtsu …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u ‚u …Xtý™u Ë{trÄ fhtðe; ™u ‚u Ë{trÄ™u rð»tu …tu‚t™e M‚wr‚ fh‚t su Ëðuo …u„ƒ k h ‚Útt ht{t™kŒ Mðt{e ‚Útt Ëðuo yð‚th yu Ëðuo™t Œþo™ yûthÄt{™u rð»tu fhtÔÞtk; y™u ‚u Ëðuo™u …tu‚t™e {qŠ‚™u rð»tu ÷e™ fhe Œu¾tzât. …Ae ©eS {nthtsu …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u ‚u …Xtý™u s„tzâtu. …Ae ‚u …Xtý ht{t™kŒ Mðt{e «íÞu ƒtuÕÞtu su, ‘‘‚{tht rnLŒw{tk yuðtu yLÞtÞ fu{ Au ? su {tuxt Au ‚u nuXt ƒuXt Au, ™u Atuxt Au ‚u Ÿ[t ƒuXt Atu ?’’ íÞthu ht{t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘y{thu ®nŒw{tk yuðtu Äthtu1 Au su, ht{[kÿS nuXt ƒuË‚t, ™u ht{[kÿS™e yt¿ttyu fhe™u ðrËc Ÿ[t ƒuË‚t. ‚u{ y{u …ý yt ™e÷fkX ƒúñ[the™e yt¿ttyu fhe™u Ÿ[t ƒuXt Aeyu, …ý {tuxt ‚tu yu Au.’’ yuðe he‚u ht{t™kŒ Mðt{eyu {{uo fhe™u W¥th fÞtuo. >>1>> su ‚ …w h {tk W™z htò™u ½u h ht{t™k Œ Mðt{eyu …tu ‚ t™t Ä{oÄwhkÄh…ýt™e ©e Ënò™kŒ Mðt{e™u ËtU…ýe fhe, íÞthu ftuE™u ËkþÞ ÚtÞtu su ‘‘{tuxt {tuxt ËtÄw Au ‚u™u fu{ Ëtuk…ýe ™ fhe ?’’ íÞthu 1. rhðts


168

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

ht{t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘yt ™e÷fkX ƒúñ[the ‚tu {tuxt {tuxt ht{, f]»ý, ðtËwŒuð ™u yûthtrŒf, yu Ëðuo™u «tÚto™t fhðt ÞtuøÞ ™u …qsðt ÞtuøÞ Au; ™u y{u …ý yu™t {qõÞt ytÔÞt Aeyu; ™u yu ‚tu y™uf Sð™tk fÕÞtý fh‚tk fh‚tk ynª ytðu Au; ™u yt ‚tu Ëðtuo…he ht{f]»ýtrŒf yð‚th™t yð‚the ‚u nrh«ËtŒ1 ™t{u rð«™u ½uh «„x ÚtÞt Au. {txu yu ‚tu Ëðuo™u {t™ðt ÞtuøÞ, ¼sðt ÞtuøÞ ™u …t{ðt ÞtuøÞ Au. …]Úðe™u rð»tu þçŒ, M…þo, Y…, hË ™u „kÄ r[ºt-rðr[ºt y™k‚ «fth™tk Au; ‚u{ Ëðuo yð‚th Útfe, Ëðo rð¼qr‚ Útfe, Ëðo þÂõ‚ Útfe, yûth™t {wõ‚ Útfe ™u yûthÄt{ yu Ëðuo Útfe yr‚ Ëðtuo…he, yûtht‚e‚, ËðoËw¾{Þ, yt™kŒ{Þ, Ëðo¿t, Ëðoºt…qýo, rŒÔÞ{qŠ‚, Ëðtuo¥t{ fthý, Ëðof{oV¤«Œt‚t, ËðtoÄth, Ëðo rþûtf, ËðoÔÞt…f, Ëðtu…o tMÞ{qŠ‚, Ëðo®[‚™eÞ, Ëðo hË{Þ, Ëðo RåAt{Þ, …rh…qý{ o Šq ‚, r™Œtu»o t{qŠ‚, y¾kz{qŠ‚, Ëðo¼s™eÞ, Ëðoyï i Þo¼ts™2, Ëðo þ Âõ‚¼ts™, Ëðo r ð¼q r ‚¼ts™, Ëðo Ë w k Œ h‚t¼ts™, Ëðo÷tðÛÞ¼ts™, ËðofYýt¼ts™, y™k‚ fÕÞtýfthe rŒÔÞ „w ý ¼ts™, ‚hu n ‚hu n ™t r[ºt-rðr[ºt, {ntytùÞo f the, y™ðrÄftr‚þÞ3, ysn‚4 MðY…, Mð¼tð, „wý; ‚u™t {ntuŒrÄ yuðt ©e Ënò™kŒ Mðt{e …wÁ»ttu¥t{ Ëðtuo…tMÞ htòrÄhts Au; ™u Ëðo yð‚th™t yð‚the Au. {txu ™e÷fkX ƒúñ[the™t su „wý Au ‚u™u fnuðt-òýðt™u yÚtuo ‚tu yûth …ÞO‚ ftuE Ë{Úto ™Úte; ™u nwk …ý fnuðt òýðt™u yÚtuo õÞtkÚte Ë{Úto Úttô ? ‚u {txu yt ‚tu y„rý‚ Sð™tk fÕÞtý fhðt™u yÚtuo yûthÄt{{tkÚte ytknª …ÄtÞto Au. ‚u {txu y{u 1. Ä{oŒuð. 2. ˽¤t yiïÞo™u Äth™th. 3. yðrÄ fu yk‚ su™tu yk‚ ™Úte ‚u. yk‚hrn‚ y™u rðhtx. 4. „úný fhðt ÞtuøÞ,Mðefthðt ÷tÞf MðY…,Mð¼tð y™u „wýtu™tu {ntËt„h.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

169

‚tu yu{™e yt¿ttyu fhe™u Sð™tk fÕÞtý fh‚tk; …ý nðu ‚tu Ëtûtt‚ …tu‚u …wÁ»ttu¥t{ …ÄtÞto Au yux÷u suðtu …tu‚t™tu «‚t… Au ™u {rn{t Au, ‚uðtk s Sð™tk fÕÞtý fhþu. {txu yt ‚tu yûthÄt{™t …r‚, Ëðtuo…he …qýo …whw»ttu¥t{ ¼„ðt™ …ÄtÞto Au. ™u ‚u …qðuo ¼„ðt™™t yð‚th ÚtÞt ‚uýu Sðtu™tk su fÕÞtý fÞtO Au ‚uðtk fÕÞtý ‚tu …tu‚t™t ¼õ‚ îtht Ënus{tk fhþu. yuðtk su ™thtÞý{wr™ ‚u™tk «‚t… ™u yiïÞo Au ‚u ‚{tu™u yt„¤ sýtþu. yuðe he‚u ht{t™kŒ Mðt{eyu …tu‚t™t ytr©‚ su …h{nkË ‚Útt ËíËk„e ‚u{™e yt„¤ yt ™e÷fkX ƒúñ[the™t «‚t…™e ƒnw ðt‚ fhe. >>2>> y™u „t{ Vhuýe{tk {krŒh™e søÞt Au íÞtk nt÷ ƒuXf Au. íÞtk ht{t™kŒ Mðt{e ŒuníÞt„ fhe™u Ät{{tk „Þt; íÞth …Ae ©e Ënò™kŒ Mðt{e su ‚u …tu‚t™t „wÁ™e Œunr¢Þt fhe™u ‚u™e Ä{oÄwh…ýt™u W…tze ÷u‚t n‚t, ™u ‚u Mðt{e™t su ytr©‚ ‚u{™e Ë‚Tþt†™t W…Œuþu fhe™u Ëk¼tð™t fh‚t nðt ™u ‚u{™u …tu‚t™t y÷tirff «‚t… Œu¾tze™u …tu‚t™u rð»tu ‚u{™tk r[¥t™u ‚týe ÷u‚t n‚t, ™u fux÷tf {™w»Þ™u Ë{trÄ fhtð‚t n‚t. …Ae ÷tus{tk ‚u «‚t…™u òuE™u ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e™u ©eS {nthts™tk MðY…™tu Ëðtu…o he r™ùÞ ™ntu‚tu Útt‚tu. …Ae ‚u ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e™u …ý Ë{trÄ fhtðe™u yûthÄt{™u rð»tu y™k‚ fturx {wõ‚u Ërn‚ …tu‚t™wk Œþo™ fhtÔÞwk, ‚tu …ý r™ùÞ ™ ÚtÞtu; íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su,‘‘yt Ëðuo {wõ‚™e yu¬t÷tðÂåAL™1 …qò fhtu ™u ‚{thu rð»tu ÷e™ fhtu.’’ íÞthu ÔÞt…ft™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘nu {nthts ? yu{ fu{ ÚttÞ ?’’íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘‚{u yu{ ËkfÕ… fhtu su yt ht{t™kŒ Mðt{e ¼„ðt™ ntuÞ ‚tu ‚u{™t Ët{ÚÞuo fhe™u nwk yux÷t Y…u Úttô.’’ íÞthu ‚u{ýu yu{ ËkfÕ… fÞtuo, ‚tu …ý y™k‚Y…u ™ Útðtýwk. íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘[tuðeþ yð‚th™tk ™tu¾tk 1. yuf ËtÚtu s.


170

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

™tu¾tk ™t{ ÷E™u ËkfÕ… fhtu,su yu …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ntuÞ, ‚tu ‚u{™t Ët{ÚÞuo fhe™u nwk y™k‚Y…u Úttô.’’íÞthu ‚u{ýu yu{ fÞw,o ‚tu …ý y™k‚Y…u ™ Útðtýwk. íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘y{thwk ™t{ ÷E™u ËkfÕ… fhtu su Ënò™kŒ Mðt{e Ëðo yð‚th™t yð‚the …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ntuÞ, ‚tu nwk y™k‚Y…u Úttô.’’ …Ae ©eS {nthts™wk ™t{ ÷eÄwk íÞthu y™k‚Y…u Útðtýwk ™u Ëðo {wõ‚™e yu¬÷tðÂåAL™ …qò fhe™u Ëðuo {wõ‚™u …tu‚t™u rð»tu ÷e™ fÞto. íÞthu yuðt «‚t…™u òuE™u ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e™u ©eS {nthts™u rð»tu Ëðo yð‚th™t yð‚the …qýo …whw»ttu¥t{…ýt™tu r™ùÞ ÚtÞtu. …Ae Ë{trÄ{tkÚte QXât íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su,‘‘‚{thu Ë{trÄ{tk suðe he‚u Œu¾týwk ntuÞ ‚uðe he‚u yt Ëðo™u fntu’’ íÞthu ÔÞt…ft™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘yt ©eS {nthts ‚tu Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u yûthÄt{™t …r‚ Au. ‚u {txu ht{t™kŒ Mðt{e ‚Útt …qðuo ÚtÞt su ht{f]»ýtrŒf ¼„ðt™™t yð‚th ‚u Ëðuo ©eS {nthts™e {qŠ‚™u rð»tu ÷e™ ÚtÞt. yu{ {U yûthÄt{{tk ŒeXwk, {txu yt ©eS {nthts Ëðtuo…he ¼„ðt™ Au.’’ íÞthu ‚u ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e™e ðt‚ Ëtk¼¤e™u ht{t™kŒ Mðt{e™t r™ùÞðt¤t n‚t ‚Útt ƒeò {‚ðt¤t n‚t ‚u{™t {tLÞt{tk ðt‚ ytðe ™rn. íÞthu ‚u Ëðuy o u ©eS {nthts™e «tÚto™t fhe™u fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! yt ðt‚ y{thu Ëðu™ o u Ë{sðt{tk ytð‚e ™Úte, {txu y{™u su he‚u Ë{òÞ ‚uðe he‚u f]…t fhe™u fntu.’’ íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su ‘‘‚{u æÞt™{tk ƒuËtu ™u …tu‚…tu‚t™t RüŒuð™u Ëk¼thtu, ‚tu yu ðt‚ ‚{tu™u su{ Au ‚u{ sýtþu.’’ íÞthu yu Ëðuo æÞt™{tk ƒuXt íÞthu ‚u{™u ©eS {nthts …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u ‚u Ëðuo™u Ë{trÄ fhtðe™u yûthÄt{™u rð»tu y™k‚ {wõ‚u Ërn‚ …tu‚t™e rŒÔÞ {qŠ‚™wk Ëtûtt‚T Œþo™ fhtð‚t n‚t. ‚Útt ht{t™kŒ Mðt{e ‚Útt Ëðuo yð‚th ‚u …tu‚t™e Ëuðt{tk Œu¾tz‚t n‚t. …Ae …tu‚t™e {qŠ‚{tk

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

171

Ëðo yð‚th™u ÷e™ fhe Œu¾tz‚t n‚t. ‚u{tk fux÷tf {™w»Þ™u ©eS {nthts™tu yz„ r™ùÞ ÚtÞtu. …Ae ‚u ¼õ‚™u ©eS {nthts Ë{trÄ{tkÚte s„tz‚t n‚t. …Ae ‚u ¼õ‚ ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ! ‚{u ‚tu Ëðtuo…he …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ Atu {txu ‚{tht «„x …wÁ»ttu¥t{…ýt™t r™ùÞ{tk ËkþÞ ™ ÚttÞ yuðe f]…t fhtu.’’ íÞthu ‚u «íÞu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yt …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚tu õÞthuÞ yt ƒúñtkz™u rð»tu ytÔÞt ™Úte ™u ytðþu …ý ™rn. {txu yt ‚tu Ëðtuo…he {qŠ‚ Au. ‚u yt su r™ùÞ ‚u Vhðt Œuðtu ™rn.’’ yu{ ©eS {nthts ‚u{™t WíËtn™u yÚtuo ™u ‚u{™e ƒwÂØ™e áZ‚t™u yÚtuo, …tu‚t™wk su ™t™t «fth™wk yiïÞo ‚u Ë{trÄyu fhe™u Œu¾tz‚t n‚t. ‚u{tk fux÷tf {™w»Þ™u ‚tu yûthÄt{™u rð»tu y™k‚ {wõ‚u ËuÔÞt Útft …tu‚t™e y÷tirff {qŠ‚™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf {™w»Þ™u ‚tu „tu÷tuf™u rð»tu ÷û{e, htrÄft ™u ©eŒt{trŒf …t»toŒu Ërn‚ ‚u Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ðifwkX ÷tuf™u rð»tu ÷û{e ™u ™kŒËw™kŒtrŒf …t»toŒu Ërn‚ rð»ýwY…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ïu‚îe…™u rð»tu r™hL™{wf‚u Ërn‚ {nt…wÁ»t Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu yÔÞtf]‚ Ät{™u rð»tu ÷û{e ytrŒf þÂõ‚ytu y™u …t»toŒu Ërn‚ ¼q{t…wÁ»t Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu ƒŒrhft©{™u rð»tu {wr™ytuyu Ërn‚ ™h™thtÞý Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu ûtehË{wÿ™u rð»tu ÷û{e ™u þu»t™t„u Ërn‚ Þtu„uïh Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu ËqÞo™t {kz¤™u rð»tu rnhÛÞ{Þ …whw»t Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu yÂø™{kz¤™u rð»tu Þ¿t…wÁ»t Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu «ýð™t su ™tŒ ‚u ‚‚Tft¤ Ëk¼¤tð‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu fturx fturx ËqÞo Ëh¾wk su …tu‚t™wk ‚us ‚u™u Œu¾tz‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu ò„ú‚, MðÙ, Ëw»tw Útfe …h ™u ËÂå[Œt™kŒ Au ÷ûtý su™wk ™u


172

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

áüt Au ™t{ su™wk yuðwk su ƒúñ‚us ‚u Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu ƒúñtkz™t ytÄth ™u …wÁ»tËqf‚™u rð»tu fÌtt yuðt su ðihtx…wÁ»t ‚u Y…u …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u fux÷tkf™u ‚tu ¼q„tu¤¾„tu¤™u rð»tu hÌttk su Œuð‚t™tk MÚtt™f ™u yiïÞo ‚u™u Œu¾tz‚t nðt; ™u fux÷tkf™u ‚tu ytÄthtrŒf A [¢™u1 rð»tu hÌtt yuðt su „ýuþ ytrŒf Œuð‚t™t MÚtt™f ‚u™u …]Útf Œu¾tz‚t n‚t; ™u õÞthuf ‚tu Ëtuyu Ëtu „tW™u Auxu hÌtt yuðt su …tu‚t™t ¼õ‚ ‚u{™u «íÞût «{tý …tu‚t™wk Œþo™ Œu‚t n‚t; ™u õÞthuf ‚tu Auxu hÌtt yuðt su …tu‚t™t ¼õ‚ ‚u{ýu …tu‚t™t ½h™u rð»tu ©eS {nthts™e «r‚{t™e yt„¤ ÄÞwok su ™iðuã ‚u™u …tu‚…tu‚t™t ¼õ‚™u rðM{Þ …{tz‚t Útft s{‚t n‚t; ™u õÞthuf ‚tu ŒuníÞt„™u fh‚t yuðt su …tu‚t™t ¼õ‚s™ ‚u{™u …tu‚t™t Ät{ «íÞu ÷E òðt™u RåA‚t Útft íÞtk …tu‚u ytðe™u ‚u ¼õ‚™t „t{™u rð»tu hÌtt yuðt su ƒeò ¼õ‚ ‚Útt y¼õ‚ ‚u{™u …ý …tu‚t™wk Ëtûtt‚ Œþo™ Œu‚t n‚t. yuðe he‚u {w{wûtw yÚtðt {w{wûtw ™rn yuðt su s™, ‚u{™u …tu‚t™tk y÷tirff yiïÞo Œu¾tz‚t yuðt su ©e Ënò™kŒ Mðt{e {nthts ‚u{™u òuE™u yr‚þÞ rðM{Þ™u …tBÞtk yuðtk su nòhtu {™w»Þtu ‚u …tu‚…tu‚t™t {‚™tu ™u „wÁ™tu íÞt„ fhe™u ©eS {nthts™wk «„x «{tý ¼s™ fh‚t n‚t. …Ae ‚u «‚t…™u òuE™u ½ýtf su {‚ðtŒe ‚u ©eS {nthts Ëk„tÚtu rððtŒ fhðt ytÔÞt, …ý ðtŒu fhe™u ©eS {nthts™u S‚ðt™u ftsu ftuE Ë{Úto ™ ÚtÞt. ™u …Ae ‚u Ëðuo {‚ðtŒe su ‚u ©eS {nthts™tk y÷tirff yiïÞo-«‚t… Œu¾e™u ™{Mfth fhe™u ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ? ‚{u ‚tu …h{uïh Atu {txu y{tht su su RüŒuð Au ‚u™tk 1. A [¢ = {q÷tÄth, MðtrÄct™, {rý…wh, y™tn‚, rðþwØ, yt¿tt; yt »txT[¢tu „wŒt, ®÷„, ™tr¼, ÓŒÞ, fkX, ¼úfwrx™tu {æÞ¼t„, yu A MÚtt™{tk y™w¢{u hnu÷tk Au.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

173

Œþo™ y{™u f]…t fhe™u fhtðtu’’ yuðe he‚u ‚u{™wk «tÚto™tð[™ ‚u™u Ëtk¼¤e™u ‚u Ëðu™ o u æÞt™{tk ƒuËthe™u …tu‚t™u «‚t…u fhe™u ‚u{™u ‚‚Tft¤ Ë{trÄ fhtð‚t n‚t. …Ae ‚u Ëðuo su ‚u ©eS {nthts™tk Œþo™{tºtu fhe™u ¾U[tE „Þtk Au ™tze«tý su{™tk yuðt Útft …tu‚…tu‚t™t ӌޙu rð»tu …tu‚…tu‚t™t RüŒuð Y…u ©eS {nthts™u Œu¾‚t n‚t. ‚u{tk su ðÕ÷¼fw¤™u ytr©‚ yuðt ði»ýð n‚t, ‚u ‚Útt {tæð Ëk«ŒtÞ™t n‚t yu ƒu ‚tu „tu…e™t „ýu ðªxtýt ™u ð]kŒtð™™u rð»tu hÌtt yuðt ™u ƒt¤÷e÷tyu fhe™u {™tunh {qŠ‚ yuðt su ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚u Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su ht{t™ws Ëk«ŒtÞ™t n‚t ‚u ‚tu ™kŒ, Ëw™Œk ™u rðïfËu™ y™u „ÁztrŒf …t»toŒu Ërn‚ ÷û{e™thtÞý Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su ht{t™kŒe n‚t ‚u ‚tu Ëe‚t, ÷û{ý ™u n™w{t™u Þwõ‚ Útft rŒÔÞ ®ËntË™ W…h ƒuXt yuðt su ©e ht{[kÿS ‚u Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su þkfht[tÞo™t {‚ðt¤t n‚t ‚u ‚tu ƒúñßÞtur‚ Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su þiðe n‚t ‚u ‚tu …tðo‚e ™u «Út{ „ýu1 Ërn‚ su rþðS ‚u Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su ËqÞ™ o t W…tËf n‚t ‚u ‚tu ËqÞ™ o t {kz¤™u rð»tu hÌtt su rnhÛÞ{Þ …wÁ»t ‚u Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su „ý…r‚™t W…tËf n‚t ‚u ‚tu {nt„ý…r‚ Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su Œuðe™t W…tËf n‚t ‚u ‚tu Œuðe Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su si™ n‚t ‚u ‚eÚtOfh Y…u Œu¾‚t n‚t. ™u su Þð™ n‚t ‚u ‚tu …u„kƒh Y…u Œu¾‚t n‚t. yuðe he‚u Ë{trÄyu fhe™u …tu‚ …tu‚t™t RüŒuð Y…u ©eS {nthts™u òuE™u Ëðo yð‚th™t fthý òýe™u, …tu‚…tu‚t™t {‚™tu íÞt„ fhe™u, ©eS {nthts™tu áZ yt©Þ fh‚t n‚t; ™u «„x«{tý ¼s™ fh‚t n‚t. yuðe he‚u ©e Ënò™kŒS {nthts su ‚u …tu‚t™t «‚t…u fhe™u Sð™wk su {q¤ y¿tt™ ‚u™tu ™tþ fh‚t Útft, …]Úðe™u rð»tu ™tþ …tBÞtu su yuftkr‚f Ä{o ‚u™wk Yze he‚u MÚtt…™ fh‚t n‚t. >>3>> 1. ¼„ðt™ þkfh™t y™w[htu


174

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

©eS {nthts™u ÷tus{tk Ë{trÄðt¤t {q¤S ¼õ‚u fÌtwk su, ‘‘…wÁ»ttu¥t{™t ƒeò y™k‚ yð‚th ÚtÞt ™u ƒeò Úttþu ™u ƒeòk Ät{{tk su Ëðuo {qŠ‚ytu Au ‚u Ëðuo™wk {™u ŒÞt fhe™u Œþo™ fhtðtu.’’ íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘ƒeò Ëðuo yð‚th ‚u{™tk ™t{ ÷E™u ËkfÕ… fhtu su yu òu Ëðuo™t fthý ntuÞ ‚tu ‚u{™u «‚t…u fhe™u {thu yu Ëðuo™wk Œþo™ Úttytu.’’ íÞthu ‚u ¼õ‚u ƒeò Ëðuo yð‚th™wk ™t{ ÷E™u ËkfÕ… fÞtuo, …ý ‚u Ëðuo™t Œþo™ ÚtÞtk ™rn. íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘‚u Ëðuo™t fthý «„x «{tý …wÁ»ttu¥t{ yt ©eS {nthts ntuÞ, ‚tu ‚u Ëðuo™wk Œþo™ {™u Úttytu’’ …Ae yu{ ËkfÕ… fÞtuo fu ‚‚Tft¤ yu Ëðuo Y…™tk Œþo™ ÚtÞtk; ™u ‚u Ëðuo yð‚th ‚u ©eS {nthts™e M‚wr‚ fh‚t Útft ©eS {nthts™e {qŠ‚™u rð»tu Ëðuo ÷e™ ÚtÞt. yuðe he‚u …tu‚t™tu Ëðtuo…he «‚t… Œu¾tze™u …tu‚t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™tu áZ r™ùÞ {q¤S ¼õ‚™u fhtÔÞtu. >>4>> y™u Œeð „t{™tu ðtrýÞtu Ëk½ ftZe™u îthft™e òºtt fhðt s‚tu n‚tu. ‚u™u ÷tus…wh{tk ©e ht{t™kŒ Mðt{e {éÞt, ‚uýu [{ífth Œu¾tzâtu; ‚uýu fhe™u ‚u{™u ¼„ðt™…ýt™tu ht{t™kŒ Mðt{e™u rð»tu r™ùÞ ÚtÞtu. …Ae ‚u ¼õ‚ …tAtu Œeð „Þtu ™u …Ae ½ýt rŒðËu …tAtu Œþo™u ytÔÞtu íÞthu ht{t™kŒ Mðt{e ‚tu Œun {qfe™u Ät{{tk „Þu÷t. …Ae ‚u ¼õ‚ ©eS {nthts …tËu ytðe™u ƒuXtu, íÞthu {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘‚{thu ftkE ËkþÞ ntuÞ ‚tu yt ƒt¤f ÷¾{ý Ë{trÄðt¤t Au ‚u™u …qAtu.’’íÞthu ‚u{ýu su «§ …qAât ‚u «§™t W¥th Ë{trÄðt¤t ƒt¤f ‚u{ýu fÞto. yuf ƒt¤f îtht ht{t™kŒ Mðt{e™t suðtu ©eS {nthtsu [{ífth sýtÔÞtu íÞthu ‚u ¼õ‚u ©eS {nthts «íÞu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! nwk «Út{ ht{t™kŒ Mðt{e™u ¼„ðt™ òý‚tu n‚tu, …ý ‚u ht{t™kŒ Mðt{e™t suðtu yt ƒt¤f™u rð»tu ‚{thu «‚t…u fhe™u [{ífth sýtÞtu; íÞthu ‚{tht {tuxt {tuxt ËtÄw ‚Útt ËíËk„e ‚u{™tu

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

175

«‚t… ‚tu ½ýtu nþu; ™u ‚{the {qŠ‚™tu su «‚t… ™u {rn{t ‚u ‚tu ƒnw yrÄf s nþu; {txu ‚{tht MðY…™wk su{ Au ‚u{ ÞÚttÚto {™u ¿tt™ ÚttÞ, ‚u{ f]…t fhe™u {™u fntu.’’ íÞthu ©eS {nthtsu ‚u ¼õ‚™u fÌtwk su, ‘‘yk‚h™e ðt‚to òýðu fhe™u ¼„ðt™…ýt™tu r™ùÞ ÚttÞ Au, ‚tu y{tht {tuxt {tuxt ËtÄw ‚Útt ËíËk„e ‚u y™k‚ Sð™e ðt‚to òýu yuðt Au; {txu …qðuo ÚtÞt su yð‚th ‚u{™t suðwk yiïÞo ‚u ‚tu y{tht ËtÄw-ËíËk„e{tk sýtÞ Au ™u y{u ‚tu Ëðuo yð‚th™t yð‚the ™u yûthÄt{™t …r‚ ©e …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý Aeyu; ‚u y„rý‚ Sðtu™t fÕÞtý™u yÚtuo «„x ÚtÞt Aeyu.’’ ‚u ðt‚to™u Ëtk¼¤e™u ‚u ¼õ‚™u ©eS {nthts™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™tu r™ùÞ ÚtÞtu. …Ae ‚u ¼õ‚u ©eS {nthts™t «„x …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ðt‚to ‚u ht{t™kŒ Mðt{e™t ƒeò sq™t nrh¼õ‚ n‚t ‚u{™e yt„¤ fne, …ý ‚u ðt‚ ‚u{™t {tLÞt{tk ™ ytðe. …Ae ‚u ht{t™kŒ Mðt{e™t r™ùÞðt¤t nrh¼õ‚ n‚t, ‚u{ýu ©eS {nthts™e …tËu ytðe™u ‚u r™ùÞ™e ðt‚ …qAe; íÞthu ‚u™u ©eS {nthtsu fÌtwk su,‘‘‚{u æÞt™{tk ƒuËtu ‚tu su{ Au ‚u{ sýtþu.’’ íÞthu ‚u nrh¼õ‚ æÞt™{tk ƒuXt; ‚u{™u ©eS {nthts …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u Ë{trÄ fhtð‚t n‚t. ‚u yûthÄt{™u rð»tu y™k‚ …t»toŒu Ërn‚ …tu‚t™e rŒÔÞ {qŠ‚™wk Œþo™ fhtÔÞw,k ‚Útt ht{t™kŒMðt{e ‚Útt ƒeò Ëðuo yð‚th ‚u ©eS {nthts™e Ëuðt{tk ŒeXt ™u …Ae ‚u Ëðuo yð‚th ©eS {nthts™u rð»tu ÷e™ ÚtÞt. yu { ŒeXw k . …Ae ‚u Ëðu o ¼õ‚™u ©eS {nthts™tu Ëðtu o … he …wÁ»ttu¥t{…ýt™tu áZ r™ùÞ ÚtÞtu. …Ae ‚u Ëðo ¼õ‚™u {nthts …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u s„tz‚t n‚t. …Ae Ëðuo ¼õ‚u fÌtwk su, ‘nu {nthts ! ‚{u ‚tu Ëðtuo…he …wÁ»ttu¥t{ Atu ‚u y„rý‚ Sðtu™t fÕÞtý™u yÚtuo f]…t fhe™u ytkne …ÄtÞto Atu.’’ …Ae ©eS {nthts ‚u ¼õ‚ «íÞu ƒtuÕÞt su, ‘‘yt …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚u yt ƒúñtkz™u rð»tu ytÔÞt ™Úte


176

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

™u ytðu …ý ™rn; {txu yt ‚tu Ëðtuo…rh {qŠ‚ Au, ‚u{tk ®fr[‚T{tºt ËkþÞ ™Úte.’’ >>5>> y„ºttE{tk nt÷ {krŒh Au íÞtk ©eS {nthtsu ¼tE ht{ŒtËS™u fÌtwk su, ‘‘‚{tÁk yk„ fntu; …Ae y{u y{tÁk yk„ Au ‚u fnuþwk.’’ …Ae ht{Œt˼tEyu …tu‚t™wk yk„ fÌtwk su, ‘‘ºtý yðMÚtt{tk Sðtí{t™u rð»tu ‚{the {qŠ‚™u ‚usu Ërn‚ y¾kz Œu¾wk Awk; yuðwk ‚{the f]…t Útfe y¾kz ð‚uo Au.’’ …Ae ©eS {nthtsu …tuu‚t™wk yk„ fÌtwk su, ‘‘yûthtrŒf {wõ‚ ‚Útt …wÁ»t, ft¤, {tÞt, «Ät™…wÁ»t ‚Útt y™k‚ fturx ƒúñtkz™t Rïh, ‚Útt Ëðuo rð¼qr‚ytu, ‚Útt Ëðuo Sð yu Ëðuo™tu r™Þk‚t ™u yu Ëðuo™tu f{oV¤«Œt‚t ‚u nwk yuf s Awk. ™u ‚u Ëðu™ o t MðY…, Mð¼tð ™u „wý; ‚u™u y¾kz y{u Œu¾eyu; òýeyu Aeyu; …ý yu Ëðuo su yûthtrŒf ‚u {the {qŠ‚™tu {rn{t su{ Au ‚u{ Œu¾ðt-òýðt Ë{Úto ™Úte. ™u nwk …ý {the {qŠ‚™t {rn{t™t yk‚™u ™Úte …t{‚tu. ™u yu Ëðuo Ët{ÚÞo ‚u {the {qŠ‚™t yuf htu{™t fturx{t ¼t„™e ƒhtuƒh …ý ™Úte ytð‚wk. yuðe y™ðrÄftr‚þÞ, {nt ytùÞo{Þ ™u Ëðtuo…he yt {qŠ‚ Au; yu{tk ®fr[‚T {tºt ËkþÞ ™Úte, yu y{tÁk yk„ Au ‚u fÌtwk.’’ >>6>> ™t„zft{tk1 MðY…t™kŒ Mðt{e Œuþ{tkÚte Vhe™u ytÔÞt, ‚u™u ÷e{zt nuXu ©eS {nthtsu …qAâwk su, ‘‘fux÷t Sð™tk fÕÞtý fÞtO ?’’ íÞthu MðY…t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthtsu {™w»Þ ‚tu ÷e{zu fu ™e[u Œu¾t ni.’’ íÞthu Ëðuo Ëk‚u {nthts™u …qAâwk su, ‘‘Mðt{eyu {™w»Þ ŒuÏÞtk ™rn íÞthu fÕÞtý fu™tk fÞtO nþu ? íÞthu ©eS {nthts Ëk‚ «íÞu ƒtuÕÞt su, ‘‘ƒeò ‚tu r™Þ{ Ähtðe™u ð‚o{t™ …¤tðu íÞthu fÕÞtý ÚttÞ, ™u MðY…t™kŒ Mðt{e™tk ‚tu Œþo™u fhe™u Sð™tk fÕÞtý ÚttÞ Au.’’ íÞthu MðY…t™kŒ Mðt{eyu ©eS {nthts™u …qAâwk su, ‘‘nu „wÁ 1. ÷tuÞtÄt{ …tËu yt „t{ ytðu÷wk Au.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

177

Ëtnuƒ ! yts ËíËk„eft fuËt fÕÞt™ ntu‚t ni ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘suËt fÕÞt™ ƒzu ƒzu yð‚thft ntu‚t nu ‚uËt fÕÞt™ yts ËíËk„eft ntu‚t ni.’’ íÞthu MðY…t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘„wÁ Ëtnuƒ ! ‚ƒ ‚tu ƒtu‚ ƒzt fÕÞt™ ntu‚t ni.’’ íÞthu Ëk‚u ©eS {nthts™u …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! yts ytðwk {tuxwk fÕÞtý ÚttÞ Au ‚u™wk þwk fthý Au ?’’ íÞthu ©eS {nthts Ëk‚ «íÞu ƒtuÕÞt su, ‘‘ßÞthu sq rðÞtÞ íÞthu ÷e¾ ytðu, ™u ntÚtýe rðÞtÞ íÞthu ¼Uþ suðzwk ƒå[wk ytðu. ‚u{ …qðuo ht{f]»ýtrŒf yð‚th ÚtE „Þt ™u yt„¤ ƒeò Úttþu ™u ƒeò Ät{™u rð»tu su {qŠ‚ytu Au ‚u Ëðuo™wk fthý ™u Ëðo Útfe …h su ©e …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý ‚u y{u Aeyu, ‚u {txu yuðwk {tuxwk fÕÞtý fheyu Aeyu; ‚u òu yu{tk ¾tuxwk fnu‚tk ntuEyu ‚tu y{™u yt Ëðuo …h{nkË™t Ë{ Au ™u yt «„x …wÁ»ttu¥t{™t MðY…™u Ë{ßÞt{tk ¾t{e hne òþu, ‚tu fÕÞtý{tk ƒnw Vuh …ze òþu; …Ae Œun {qõÞt fuzu ‚u ¾t{e ¼tk„þu ™rn. {txu su{ ðifwkXðtËe™u hnuðt™wk ðifXkw Ät{ Au, ™u su{ „tu÷tufðtËe™u hnuðt™wk „tu÷tuf Ät{ Au yu{ y{thu hnuðt™wk yûthÄt{ Au. ™u yûtht‚e‚ «„x …wÁ»ttu¥t{ ‚u™tu su™u r™ùÞ ÚtÞtu Au, ‚u òu Ëðuo™t fthý su {q¤ …wÁ»t ‚uÚte …h yûth Y…u …tu‚t™t ytí{t™u ™Úte {t™‚tu, ‚u™u ‚u «„x …wÁ»ttu¥t{™tu ÞÚttÚto r™ùÞ ™Úte ™u su™u {rn{tyu Ërn‚ «„x …wÁ»ttu¥t{™tu ÞÚttÚto r™ùÞ ÚtÞtu Au ‚u ‚tu {q¤…wÁ»t ™u yûth suðtk y™k‚ fturx {wõ‚u ËuÔÞt su yûtht‚e‚ «„x …wÁ»ttu¥t{ ‚u™e W…tË™t ‚Útt ¼Âõ‚ fh‚tu Útftu …tu‚t™u …qýoft{ {t™u Au. ‚u™u s {rn{tyu Ërn‚ r™ùÞ Au. ™u yt ðt‚to ÞÚttÚto ‚tu ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚ ntuÞ, ‚u™u «Ëk„u fhe Ë{òÞ Au; …ý …tu‚t™t ƒwÂ؃¤u fhe™u ‚Útt þtMºtu fhe™u …ý …tu‚t™e {u¤u Ë{ò‚e ™Úte.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu Ëk‚ yt„¤ …tu‚t™t «„x …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ðt‚ fhe. >>7>>


178

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

y„ºttE{tk …ðo‚¼tE™u ©eS {nthts™e {qŠ‚ ‚tu ºtýu yðMÚtt{tk y¾kz Œu¾t‚e n‚e. ‚tu …ý yu{ ËkfÕ… ÚtÞtu su ‘‘¼„ðt™™t ƒeò yð‚th™tk MðY… fuðtk nþu ?’’ íÞthu ‚u ËkfÕ…{tºtu ‚u ¼„ðt™™e [tuðeþ {qŠ‚ytu …ðo‚¼tE yt„¤ ytðe™u Q¼e hne; ™u …Ae …ðo‚¼tEyu Œþo™ fÞto. …Ae ‚u [tuðeþ yð‚th™tk MðY… ©eS {nthts™e M‚wr‚ fh‚u Ë‚u ©eS {nthts™e {qŠ‚{tk ÷e™ Út‚tk n‚tk. yuðe he‚u ©eS {nthts …ðo‚¼tE™u …tu‚t™tu y÷tirff «‚t… Œu¾tz‚t n‚t. >>8>> y{ŒtðtŒ{tk Ëk‚™u Œwüu fü ŒeÄwk íÞthu ©eS {nthts ftkfrhÞu ‚¤tðu rðhts{t™ n‚t. íÞtk Ëk‚ ytÔÞt. ‚u Ëk‚™u òuE™u ©eS {nthts yu{ ƒtuÕÞt su, ‘‘{tht …h{nkË™e {tuxt ƒúñtrŒf Œuð, yûthtrŒf {wõ‚ ™u Ëðuo yð‚th ‚u «tÚto™t fhu Au, ™u ‚u{™tk Œþo™™u RåAu Au; ™u yuf feze suðt Sð™u …ý Œq¼u ™rn yuðt su Ëk‚ ‚u™u Œw:¾ ŒeÄwk !’’ yu{ fne™u W¥th{w¾u WŒtË ÚtE™u ƒuXt. ‚ux÷t{tk ƒúñtrŒf Œuðu òÛÞwk su yts ‚tu Ëðuo ƒúñtkz™tu ™tþ ÚtE òþu. yux÷t{tk {ntft¤, Ëkf»toý, rþðtrŒf ytðe™u «tÚto™t fhðt ÷tøÞt su, ‘‘nu {nthts ! ‚{u su yt¿tt fhtu ‚u y{u ‚‚Tft¤ fheyu ™u y{u ‚{tht Ëuðf Aeyu; ‚u ‚{tht Ëk‚™u fü Œu™thtu ftuý Au ? ‚u™tu ûtý{tºt{tk ™tþ fhe ™t¾eyu.’’ yu{ ‚u {ntft¤trŒf ƒtuÕÞt. ‚u …Ae rŒÔÞ [ûtwðt¤t Ëk‚ n‚t ‚u{ýu ©eS {nthts™e «tÚto™t fhe™u fÌtwk ‘‘nu {nthts ! nu Mðtr{™T ! nu «¼tu ! yts ‚{u y„rý‚ Sðtu™t ytíÞkr‚f fÕÞtý fhðt™u yÚtuo ŒÞtyu fhe™u yûthÄt{{tkÚte ytkne …]Úðe W…h …ÄtÞto Atu; ‚u Sðtu™t y…htÄ ût{t fhe™u ytíÞkr‚f fÕÞtý fhtu.’’ yuðe Ëk‚u «tÚto™t fhe. …Ae ©eS {nthts Ëk‚ «íÞu yu{ ƒtuÕÞt su, ‘‘y™k‚ fturx ƒúñtkz{tk Ëðuo yt…ýwk fÞwO ÚttÞ Au, ™u swytu™u Ëðuo yð‚th y{thu rð»tu

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

179

÷e™ ÚttÞ Au; ™u yt Ëk‚™e ˼t™u y{u yûthÄt{™u rð»tu Œu¾eyu Aeyu; ™u yt…ýe ðt‚ {t™u Au ‚u™wk fÕÞtý ÚttÞ Au; ™u su ™Úte {t™‚t ‚u ™hf{tk òÞ Au. ™u y{tht þheh{tk ftkE fËh suðwk ÚtÞwk, íÞthu s„‚{tk y™uf Sð™tu ™tþ ÚtE „Þtu;1 ™u ßÞthu yt…ýu ¾xhË ™u ð† íÞt„ fÞtO ™u ‚tx …nuÞtO, íÞthu s„‚{tk ftuE™u yL™ð† {éÞwk ™rn; ™u Ëðuo nuht™ ÚtE „Þt. {txu Ëðuo yt…ýwk fÞwO ÚttÞ Au, …ý ƒeò ftuE™wk fÞwO ftkE Útt‚wk ™Úte ™u ‚{tht þheh{tkÚte fturx fturx ËqÞo™t «ftþÚte yrÄf «ftþ ™eËhu Au; ™u yr‚ Ët{ÚÞuo Þwõ‚ Atu; ™u ‚{thu {tÚtu ft¤, f{o, {tÞt™tu nwf{ ™Úte yu{ nwk ‚{™u Œu¾wk Awk.’’ yu{ ©eS {nthts ƒtuÕÞt. íÞthu Ëðuo Ëk‚ ƒtuÕÞt su,‘‘nu {nthts ! ‚{u ‚tu Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u yûthÄt{™t …r‚ …qýo …wÁ»ttu¥t{ Atu {txu ‚{u Œu¾tu yu{tk þwk fnuðwk ? ™u ‚{u ‚tu rŒÔÞ yuðwk su yûthÄt{ ™u rŒÔÞ yuðt su …t»toŒ, „wý, rð¼qr‚, yiïÞo ‚uýu Þwõ‚ yuðt y™trŒ, r™íÞrËØ, Ëðtuo…rh …qýo, y™ðrÄftr‚þÞ fÕÞtýfthe y™uf „wýu Þwõ‚ Útft yuftkr‚f ¼õ‚™u Ëw¾ Œuðt™u yÚtuo ™u y„rý‚ Sðtu™tk fÕÞtý fhðt™u yÚtuo f]…t fhe™u nrh«ËtŒS™u ½uh «„xât Atu. ™u ‚{the f]…t Útfe y{u …ý …htðh™u2 nM‚t{¤ Œu¾eyu Aeyu, ™u Ä{o, ¿tt™trŒf y™k‚ „wýu Þwõ‚ ÚtÞt Aeyu; {txu ftuE™tu ¼th „ý‚t ™Úte. ™u ‚{the {hS ™u htS…tu nþu ‚u{ fhþwk y™u y{thu yt ÷tuf{t ™u …h÷tuf{tk ‚{ rð™t ƒeswk ftkE ðnt÷wk ™Úte. ‚{u ‚tu y{tht Sð™«tý Atu; ™u ‚{™u «ËL™ fhðt™u yÚtuo ‚tu y™k‚ sL{ Ähe™u {trÞf Ëw¾ ™u ¼qkzt Mð¼tð™tu íÞt„ fhe ŒEyu; {txu nu Mðtr{™T ! ‚{tu y{thu Œw:¾u fhe™u WŒtËe 1. Œw»ft¤ …zâtu, ftuE™u ¾tðt Ät™ ™ hÌtwk. 2. Ëðuo …ht: yðht: ÞM{t‚T Ë: = …htðh. …h yuðt su yûthtrŒf Ëðuo su™t Útfe yðh (™e[t) Au yuðt …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™u.


180

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

Úttþtu{t; y{thu fþwk Œw:¾ ™Úte. ™u fturx ËqÞo™t ‚us Útfe fturx „ýwk ‚us ðifwkX™t {wõ‚{tk Au; ™u ‚uÚte fturx „ýwk ‚us ‚u „tu÷tuf™t {wõ‚{tk Au; ™u ‚uÚte y™k‚ fturx „ýwk ‚us ‚u yûth™t {wõ‚™t yuf htu{™u rð»tu Au; ™u ‚uÚte y™k‚„ýwk ‚us ‚u yûthÄt{™e ¼qr{ ‚u{tk Ëtu…the hnu yux÷t Œuþ™t ‚us{tk ÷e™ ÚttÞ Au; ™u y™k‚ y…th su yûthÄt{™tu «ftþ Ëðuo™u ¼u¤tu fheyu ‚tu Ëðuo yð‚th™t yð‚the su nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{ ‚u™t yuf htu{™t fturx{t ¼t„™t …tþk„™e1 ƒhtuƒh ™Úte ytð‚tk; yuðtk rŒÔÞ ‚us, yiïÞo, «‚t…, ƒ¤, feŠ‚, Mðhtx, ËíÞËkfÕ… yuðt y™uf rŒÔÞ „wýu Þwõ‚ {qŠ‚ Atu; ‚tu …ý f]…t fhe™u Sð™tk fÕÞtý fhðt™u yÚtuo {™w»Þtf]r‚ sýtytu Atu.’’ yuðe he‚u Ëðuo Ëk‚u ©eS {nthts™e «tÚto™t fhe. >>9>> yuf Ë{u ©eS {nthtsu ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e™u „Zzt{tk yûth ytuhze{tk fÌtwk su, ‘‘$ÿ÷tuf{tk sE ytðtu.’’ íÞthu ‚u fnu, ‘‘sE ytÔÞtu.’’íÞthu {nthtsu fÌtwk su,‘‘„tu÷tuf ‚Útt ƒúñÄt{™u rð»tu sE ytðtu.’’íÞthu Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘sE ytÔÞtu’’. íÞth …Ae Vhe yt¿tt fhe su, ‘‘¼q{t…wÁ»t …tËu sE ytðtu’’ íÞthu ‚u ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e fnu su, ‘‘nòh {tÚtt™tu ŒiíÞ {t„o htufe™u hÌttu Au.’’ íÞthu {nthtsu fÌtwk su, ‘‘‚{u …ý ‚uðwk Y… Ähe™u ‚u™u S‚e™u òytu.’’ …Ae ‚u{ fÞwO. …Ae Vhe™u Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘ƒeòu Œþ nòh {tÚtt™tu ŒiíÞ yt„¤ Au.’’ íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘‚{u …ý ‚uÚte {tuxwk Y… Ähe™u ‚u™u S‚e™u òytu.’’ …Ae ‚u ‚u{ fhe™u ¼q{t…wÁ»t …tËu „Þt. íÞthu ‚u ¼q{t…wÁ»tu ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e™u fÌtwk su, ‘‘…wÁ»ttu¥t{™wk «„x…ýwk …]Úðe™u rð»tu ÚtÞwk ?’’ íÞthu ‚u fnu su, ‘ÚtÞwk.’ yu ðt‚to Ëtk¼¤e™u ¼q{t…wÁ»t yr‚þu „ŒT„ŒT fkX ÚtE™u htS ÚtE s‚t n‚t. ™u Ëk‚™u …tu‚t™t ®ËntË™ W…h ƒuËthe™u yr‚þu Ëw„Äk e{t™ …w»…-[kŒ™trŒfu fhe™u ‚u™e 1. ƒk™u ºttsðt Ë{‚tu÷ ht¾ðt {txu yuf ‚hV h¾t‚wk ðs™.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

181

yth‚e …qò fh‚t n‚t; ™u yr‚þu yt™kŒÚte ©eS {nthts™t Ë{t[th …qAe™u ƒtuÕÞt su, ‘‘{™u «Út{ ©eS {nthtsu fÌtwk n‚wk su y{tu ßÞthu ƒúñtkz{tk …Äthþwk, íÞthu ‚{ …tËu Ëk‚ {tuf÷þwk ‚u yts ËíÞ fÞwO.’’ yuðe he‚u …hM…h ƒu sýu ©eS {nthts™t {rn{t™e ðt‚to Ëthe …uXu fhe. ‚u …Ae ‚u ÷tuf{tk [th ¼wòðt¤t {™w»Þ n‚tk, ‚u{™u ÔÞt…ft™kŒ Mðt{eyu ©eS {nthts™t {rn{t™e ðt‚to fhe™u r™ùÞ fhtðe™u ‚u Ëðuo {wõ‚™u ƒúñ…wh™u rð»tu {tuf÷e ŒeÄt. …Ae Ë{trÄ{tkÚte …tAt ytðe™u ©eS {nthts™u su{ ÚtÞwk ‚u{ ðt‚ fhe Œu¾tze. ‚u ðt‚™u Ëtk¼¤e ©eS {nthtsu rð[th fÞtuo; su ‘‘ßÞthu ƒtŒþtn „tŒeyu ƒuËu íÞthu ƒkŒeðt™{tºt™u Atuze {qfu Au, ‚u{ y{thu …ý y„rý‚ Sð™t fÕÞtý fhðtk Au.’’yu{ rð[the™u MðY…t™kŒ Mðt{e™u yt¿tt fhe su, ‘‚{u òytu ‚u Ëðuo ™hffwkz™t Sð{tºt™u [‚w¼wos Y… Ähtðe™u ¼q{t…wÁ»t™t ÷tuf{tk {tuf÷tu’ íÞthu ‚u Ëk‚u ‚u{s fÞwO, …Ae ‚u Ëk‚ …tAt ytÔÞt, íÞthu ‚u Ëk‚ «íÞu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘nu Ëk‚tu ! y{tu ftuE rŒðË yûthÄt{{tkÚte yt ƒúñtkz{tk ytÔÞt ™Úte ™u ytðþwk …ý ™rn. {txu yts ‚tu y{thu y„rý‚ Sð™tk fÕÞtý fhðtk Au ‚u {txu y{tu ‚Útt yûthÄt{ ‚Útt yûth™t {wõ‚ ‚Útt ƒeòk Ät{™t ¼„ðt™ ‚Útt ƒeò Rïhfturx ‚uýu Ërn‚ y{u ytkne …ÄtÞto Aeyu; {txu ‚u Ëðuo™u yûthÄt{{tk ÷E òðt Au’’ yuðe he‚u Ëk‚ yt„¤ {nthtsu …tu‚t™t {rn{t™e ðt‚ fhe. >>10>> ¼tŒht{tk ©eS {nthts …tËu yuf …krz‚ ytðe™u &÷tuf ƒtuÕÞtu. …Ae h‚™t ¼õ‚™u ‚Útt ztuËt ¼õ‚™u Ë{trÄ ÚtE. …Ae {nthtsu …krz‚™u fÌtwk su, ‘‘‚{u &÷tuf ƒtuÕÞt ‚u{tk ¼„ðt™™tu {rn{t ƒnw Au, ‚u {txu Ë{trÄ ÚtE ?’’ …Ae …krz‚ ƒtuÕÞtu su, ‘‘nu {nthts ! nwk ‚tu fÚtt fhe fhe™u {he „Þtu, …ý ftuE™u Ë{trÄ Útt‚e ™Úte.’’ …Ae ‚u


182

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

Ë{u ¼qs™tu yuf s{tŒth ƒuXtu n‚tu ‚u™u …ý Ë{trÄ ÚtE. …Ae ©eS {nthtsu ‚u™e ðt‚ fhe su, ‘‘yt s{tŒth yuf ÷t¾ ™u yukþe nòh …u„ƒ k hu M‚wr‚™u fÞto yuðt ºtýu yðMÚtt{tk y{™u Œu¾u Au.’’ …Ae ©eS {nthts ‚u Ë{trÄðt¤t™u …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u s„tz‚t n‚t. …Ae ‚u Ë{trÄðt¤t™u …krz‚u …qAâwk su, ‘‘ƒeò ¼„ðt™™t yð‚thu ytðe Ë{trÄ fhtðe ™ntu‚e; yt ‚tu ftkEf òŒw Au fu {kºt-‚kºt Au ?’’ íÞthu ‚u s{tŒthu …krz‚™u fÌtwk su, ‘‘yt ‚tu yð‚th ™rn, yt ‚tu Ëðuo yð‚th™t yð‚the ™u yûthÄt{™t …r‚ Au, ‚u s ytsu f]…t fhe™u Sð™tk fÕÞtý fhðt™u yÚtuo …ÄtÞto Au. ™u ¼„ðt™™t ƒeò yð‚th …qðuo ÚtE „Þt, ‚u ‚tu yt ¼„ðt™™e Ëðuo M‚wr‚ ™u «tÚto™t fhu Au yu{ nwk Ë{trÄ™u rð»tu Œu¾wk Awk.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu …tu‚t™tu «‚t… Ënusu sýtÔÞtu. …Ae Ëw‚th ðþht{ yuðe he‚u ©eS {nthts™tu «‚t… òuE™u yr‚þu yt™kŒ …t{e™u ¾u‚h{tk „Þt. íÞtk ÷t¾tu fezeytu …]Úðe{tkÚte ™ef¤e ‚u™u òuE™u ŒÞt ytðe su, ‘yt Sð™u õÞthu ¼„ðt™™tu ËkƒkÄ Úttþu ?’ yu{ yk‚h{tk rð[th ÚtÞtu, …Ae …tu‚t™u ËkfÕ…u fhe™u ‚u ÷t¾tu fezeytu™u [‚w¼wos Y… Ähtðe™u rð{t™{tk ƒuËthe™u Ät{{tk {tuf÷e. yuðe he‚u ©eS {nthtsu ¼õ‚ îthu …tu‚t™wk yiïÞo sýtÔÞwk, ‚u ðt‚ ‚u ¼õ‚u ytðe™u ©eS {nthts …tËu fhe. íÞthu ztuËu ¼õ‚u ©eS {nthts™u …qAâwk su, ‘‘yu fezeytuyu þwk …wÛÞ fÞtO nþu ? su …wÛÞu fhe™u Ät{{tk „E ?’’ …Ae ©eS{nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘ßÞthu …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ yËkÏÞ Sð™tk fÕÞtý fhðt™tu ËkfÕ… Äthe™u yûthÄt{{tkÚte ytkne …ÄtÞto ntuÞ, íÞthu ‚tu …tu‚t™t ËkfÕ…{tºtu fhe™u yËkÏÞ Sð™tk fÕÞtý ‚‚Tft¤ fhu, yÚtðt …tu‚t™t ¼õ‚™t ËkfÕ…{tºtu fhe™u y™k‚ Sðtu™tk fÕÞtý fhu. ‚u {txu yð‚thyð‚the™t ËkfÕ…{tk LÞq™trÄf…ýwk Au, ‚u þwk ‚tu su yð‚the™u ‚tu

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

183

ËkfÕ…{tºtu su ‚u r¢Þt rËØ ÚtE òÞ Au; ™u su yð‚th Au ‚u ‚tu ËkfÕ… Äthe™u ‚u r¢Þt{tk …tu‚u ¼¤u, íÞthu ‚u r¢Þt rËØ ÚttÞ Au.’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu yð‚th-yð‚the yuðtu ¼uŒ Œu¾tzâtu.>>11>> yuf …Xtý ͪÍtðŒh™e Ëe{{tk ytÔÞtu íÞthu ‚u™t {™™t ËkfÕ… Ëðuo ƒkÄ ÚtE „Þt ! ™u yk‚h{tk xtZwk ÚtE „Þwk ! ‚uÚte òÛÞwk su, ‘yt „t{{tk ftuE {tuxt …wÁ»t Au.’ …Ae ‚uýu „t{{tk ytðe™u y÷iÞt ¾t[h™u …qAâwk su, ‘‘yt „t{{tk ftuE {tuxt …wÁ»t Au ? ‚u™tk Œþo™ {™u fhtðtu; fu{ su ‚u {tuxt …wÁ»tu {tÁk {™ ¾U[e ÷eÄwk Au.’’íÞthu ‚u …Xtý™u ©eS {nthts™tk Œþo™ fhtÔÞtk; ‚u Œþo™{tºtu fhe™u ‚u …Xtý™u Ë{trÄ ÚtE „E. ™u yûthÄt{™u rð»tu y™k‚ {wõ‚u Ëuðt‚t yuðt ©eS {nthts™wk Œþo™ Útt‚wk n‚wk. …Ae {nthts ‚u™u …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u s„tz‚t n‚t. …Ae ‚u …Xtýu ©eS {nthts™u …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! ‚{u ‚tu Ëðtuo…he ¼„ðt™ Atu, {txu ‚{tht MðY…™wk ¿tt™ ƒeò ftuEf™u fnwk ?’ íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘‚{ suðt ntuÞ ‚u™u fnuòu’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu …tu‚t™tu y÷tirff «‚t… Œu¾tzâtu. >>12>> „t{ ðtkrZÞt{tk …htuût yð‚th™t W…tËf ŒuðS ¼õ‚ n‚t. ‚u™u ½uh ©eS {nthts …ÄtÞto íÞthu ‚uýu …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ? ‚{u fu™t Ëk‚ Atu ?’’íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su,‘‘y{u ‚tu Mðtr{™thtÞý™t …h{nkË Aeyu.’’ …Ae ‚u ¼õ‚ ©eS {nthts™u …„u ÷t„e™u ƒuXt. …Ae ‚u™u …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u Ë{trÄ fhtðe™u yûthÄt{™u rð»tu y™k‚ {wõ‚, y™k‚ yð‚th ™u y™k‚ yiïÞo ‚uýu Ërn‚ …tu‚t™e {qŠ‚™wk Œþo™ fhtð‚t n‚t; ™u …tu‚t™e {qŠ‚™u rð»tu ÷e™ fhtðe™u …tu‚t™tu Ëðtuo…he r™ùÞ fhtð‚t n‚t. …Ae {q¤S ƒúñ[theyu …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! yt ¼õ‚u þwk …wÛÞ fÞto nþu ? su y™k‚ fturx ƒúñtkz™t …r‚ yuðt su ‚{u ‚u Ëtûtt‚ ŒÞt fhe™u ‚u™u ½uh …ÄtÞto, ™u {tuxt Þtu„e™u …ý Œw÷o¼ yuðe su yûthÄt{™e Ë{trÄ


184

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

‚u ‚{u ŒÞt fhe™u yt ¼õ‚™u fhtðe ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yt ¼õ‚ ‚tu Ëtu sL{Úte r™»ft{e ð‚o{t™ áZ ht¾e™u ¼„ðt™™u …t{ðt™u yÚtuo Œt¾ztu fh‚tu n‚tu íÞthu y{u ‚u™u ½uh …ÄtÞto Aeyu.’’ …Ae ‚u ¼õ‚™u ©eS {nthts …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u s„tz‚t n‚t. …Ae ‚u ¼õ‚u fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! ‚{u ‚tu y™k‚ fturx ƒúñtkz™t ytÄth su yûth ‚u™t …r‚ Atu, ™u Ëðo yð‚th™t yð‚the™u Ëðo fthý™t fthý Ëtûtt‚ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý Atu; ‚u ŒÞt fhe™u {thu ½uh …ÄtÞto Atu. {txu nu {nthts ! ‚{tht MðY…™t r™ùÞ{tk ¾t{e hnu ™rn, yuðwk f]…t fhe™u fntu.’’ …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘y{u ‚tu yt ƒúñtkz™u rð»tu ytÔÞt ™Úte ™u ytðþwk …ý ™rn. {txu ytsu ‚{™u r™ùÞ ÚtÞtu Au ‚u Vhðt Œuðtu ™rn.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu ŒuðS ¼õ‚™u …tu‚t™wk rŒÔÞ yiïÞo ŒÞt fhe™u Œu¾tzâw.k >>13>> Œt{tuŒhu ™Útw ¼è™u ©eS {nthts™t r™ùÞ™e ðt‚ fhe su, ‘‘©eS {nthts Ëðo yð‚th™t yð‚the Au ™u ht{t™kŒ Mðt{e, ‚u …ý WØð™tu yð‚th Au.’’‚u ðt‚ Ëtk¼¤e™u ‚u ™Útw ¼è yr‚þu ytf¤t ÚtE „Þt. …Ae ‚u ƒu sý ðh‚t÷u ©eS {nthts …tËu ytÔÞt, ™u fÌtwk su, ‘nu {nthts ! yt Œt{tuŒh ht{t™kŒ Mðt{e™u WØð fu{ fnu Au ?’’ …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘‚{u ht{t™kŒ Mðt{e™wk æÞt™ fhtu, yux÷u su{ Au ‚u{ ‚{™u sýtþu.’’ …Ae ‚u ¼è æÞt™{tk ƒuXt, yux÷u ‚u{™u ‚h‚ Ë{trÄ ÚtE; ‚u Ë{trÄ™u rð»tu y™k‚ {wõ‚, y™k‚ yð‚th, y™k‚ yiïÞo ™u ht{t™kŒ Mðt{e; ‚u{ýu Ërn‚ yûthÄt{™u rð»tu …tu‚t™e rŒÔÞ {qŠ‚™wk Œþo™ fhtðe™u ‚u Ëðo yð‚th y™u ht{t™kŒ Mðt{e …tu‚t™e Ëuðt{tk Œu¾tzât; ™u …tu‚t™tu Ëðtuo…he r™ùÞ ‚u ¼è™u fhtÔÞtu. …Ae ‚u ¼è™u Ë{trÄ{tkÚte s„tzât íÞthu ‚u ™Útw ¼è QXe™u Œt{tuŒh™u Ëtütk„ Œkzð‚T fhe™u …Ae ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ! {™u ‚tu yt Œt{tuŒhu ‚{tht MðY…™t r™ùÞ™e ðt‚ fhe ™ ntu‚, ‚tu {tht fÕÞtý{tk

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

185

ƒnw s Vuh hnu‚; ‚u {txu nðuÚte ftuuE he‚u ‚{tht MðY…™t r™ùÞ{tk fËh hnu ™rn yuðe f]…t fhe™u ðt‚ fhtu,’’ …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘y{u ‚tu yûthÄt{ Útfe y„rý‚ Sðtu™kw ytíÞkr‚f fÕÞtý fhðt™u y{thwk su yûthÄt{ ™u y™k‚ fturx …t»toŒ ™u ƒeò Ät{™t Rïh ‚uýu Ërn‚ …ÄtÞto Aeyu.’’ ‚uðe he‚u ©eS {nthtsu ™Útw ¼è™u …tu‚t™wk yiïÞo Œu¾tzâwk. >>14>> „Zzt{tk ©eS {nthtsu yuf ¼õ‚™u fÌtwk su, ‘‘‚{u yûthÄt{{tk sE ytðtu.’’ íÞthu ‚u ¼õ‚ Ë{trÄ fhe™u «Út{ ƒŒrhft©{{tk „Þtu. íÞtk yt…ýt ËtÄw, …t¤t, ƒúñ[the, nrh¼õ‚ ‚u™u ŒeXt. íÞthu ‚u™u …qAâwk su, ‘©eS {nthts õÞtk Au ?’’ íÞthu yu Ëðo ƒtuÕÞt su, ‘‘yt ™h™thtÞý Au ‚u s {nthts Au.’’ íÞthu nrh¼õ‚u fÌtwk su, ‘‘nwk {nthts™u ytu¤¾wk Awk.’’ …Ae íÞtkÚte Œþo™ fhe™u ïu‚îe…{tk „Þtu íÞtk …ý yt…ýt ËtÄw-ƒúñ[the n‚t. ‚u™u fÌtwk su ‘‘©eS {nthts õÞtk Au ?’’ íÞthu ‚u ƒtuÕÞt su, ‘‘yt ðtËwŒuð Au ‚u s {nthts Au.’’ íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘‘nwk {nthts™u ytu¤¾wk Awk.’’ …Ae íÞtkÚte ðifwkX{tk „Þtu. íÞthu íÞtk …ý yt…ýt ËtÄw ytrŒf ŒeXt; íÞthu ‚u™u fÌtwk su, ‘‘©eS {nthts õÞtk Au ?’’ íÞthu ‚u{ýu fÌtwk su, ‘‘yt ÷û{e™thtÞý Au ‚u s {nthts Au.’’ íÞthu ‚uýu fÌtwk su, (‘nwk {nthts™u ytu¤¾wk Awk.’ …Ae íÞtkÚte ‚u ¼õ‚ „tu÷tuf{tk „Þtu, íÞthu íÞtk …ý yt…ýt ËtÄw ytrŒf™u ŒeXt. íÞthu ‚u{™u …qAâwk su, ‘{nthts õÞtk Au ?’ íÞthu ‚uytu ƒtuÕÞt su, ‘‘yt ©ef]»ý Au ‚u s {nthts Au.’’ íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘{nthts™u nwk ytu¤¾wk Awk. {txu yt ©eS {nthts ™rn.) íÞth …Ae ‚u ¼õ‚ yûthÄt{{tk „Þtu, ™u íÞtk y™k‚ fturx {wõ‚ ‚u{ýu ËuÔÞt yuðt su ©eS {nthts ‚u{™u ŒeXt. ™u íÞtk yt…ýt ËtÄw, ƒúñ[the, …t¤t, ËíËk„e ‚u Ëðuo™u ©eS {nthts™e Ëuðt{tk ŒeXt.


186

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

íÞth …Ae ‚u ¼õ‚™u ©eS {nthtsu …qAâwk su, ‘‘fÞt fÞt Ät{ òu‚t ytÔÞt?’’ íÞthu ‚u ¼õ‚u fÌtwk su,‘‘nu {nthts !’ yt…ýt ƒúñ[the,ËtÄw,…t¤t y™u ËíËk„e ‚u ƒŒrhft©{{tk, ïu‚îe…{tk, ðifwkX{tk ‚Útt „tu÷tuf{tk ½ýt ŒeXt ‚u …ý ytkne fu{ ™ ytÔÞt ? íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su,‘‘y{™u ‚u ‚u Ät{™t …r‚ òÛÞt, ‚u {txu íÞtk sE™u hÌtt Au. ™u yt Ëðuoyu y{™u Ëðo yð‚th™t yð‚the òÛÞt ™u Ëðo Ät{ Útfe …h su ƒúñ{ntu÷ ‚u™t …r‚ y{™u òÛÞt ‚u {txu yu{™u y{u yûth suðt fÞto Au. y™u …qðo™t yð‚th suðt y{™u òÛÞt ‚u {txu yu{™u ‚u ‚u yð‚th sux÷wk yiïÞo ytÃÞwk Au. ™u ‚u ‚u Ät{™t …r‚ y{™u òýe™u ‚u ‚u Ät{{tk hÌtt Au. ™u ‚u òu y{u …kzu sE™u fneyu ‚tu…ý ™ {t™u yuðtu yu™tu r™ùÞ Au.’’…Ae ‚u ¼õ‚™u Ë{trÄ{tkÚte ©eS {nthts s„tz‚t n‚t. …Ae ©eS {nthtsu ‚u ¼õ‚™u fÌtwk su,‘‘‚{u Ëðuo su{ ŒeXwk n‚wk ‚u{ Ëk‚{kz¤ yt„¤ fntu.’’íÞthu ‚u ¼õ‚u su{ ŒeXwk n‚wk ‚u{ Ëk‚{kz¤ yt„¤ fÌtwk. …Ae Ëðuo …h{nkËu fÌtwk su,‘‘nu {nthts ! ‚{u f]…t fhe™u ‚{tht MðY…™tu su{ y{™u Ëðtuo…he r™ùÞ ÚttÞ ‚uðe he‚u fntu.’’ …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yûtht‚e‚ yuðt su yt «„x …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚u y™k‚ yûth{wõ‚u ËuÔÞt Útft …tu‚t™t yûthÄt{™u rð»tu ËŒtÞ rðhts{t™ Au. ‚u{ýu Ë]Âü Ë{u yûth Ët{wk òuÞwk íÞthu ‚u {wõ‚tu{tkÚte yuf …wÁ»t Q¼tu ÚtÞtu. …Ae ‚u …wÁ»tu {tÞt Ët{u òuÞwk; …Ae {tÞt{tkÚte y™k‚ «Ät™…wÁ»ttrŒf ÚtÞt; ‚u yûth…wÁ»t y™uf Y…u fhe™u ‚u{tk «ðuþ fhu Au, y™uf Y…u fhe™u Ëðuo™e hûtt fhu Au; y™k‚ …t»toŒ, þÂõ‚ytu, yiïÞuo ËuÔÞt Útft …tu‚t™t Ät{™u rð»tu s hnu Au; ™u ƒesu Y…u fhe™u …wÁ»ttu¥t{™e Ëuðt fhu Au. yu «fthu yu™u rð»tu y™uf f¤t hne Au. yuðt su {nt…wÁ»t ‚u™tu {tuxt frð …ý …th …t{‚t ™Úte. ™u ytÄwr™f Ë{sýðt¤t™e ‚tu yux÷u ËwÄe „r‚ Au. ™u yuðt y™k‚

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

187

yûth{wõ‚u ËuÔÞt yuðt su «„x …wÁ»ttu¥t{ ‚u™e ‚{thu Ëtûtt‚T «t Au. ™u yuðt su «„x …wÁ»ttu¥t{ ©e Mðtr{™thtÞý ‚u ƒeò Ät{{tk hne su {qŠ‚ytu ‚Útt Ëðuo yð‚th ‚u™t fthý Au; ™u y™k‚ {wõ‚™t Mðt{e Au; ™u y…rhr{‚,1 Ëðtuo…he, r™hkfwþ yiïÞtorŒf fhe™u Ëk…qýo Au. yuðt su «„x …wÁ»ttu¥t{ ‚u{™e su{ ‚{™u W…tË™t Au ‚u{ su™u W…tË™t ÚttÞ ‚u s …wÁ»ttu¥t{™u …t{u Au; …ý ƒeò ‚tu fturx ËtÄ™ fhu ‚tu …ý ™ …t{u. yûthtrŒf Ëðo Útfe …h ™u yîi‚{qŠ‚ yuðt su «„x …wÁ»ttu¥t{ ‚u™u rð»tu ™u ƒeò rð¼qr‚ yð‚th™u2 rð»tu fu{ ¼uŒ Au ? ‚tu su{ ‚eh ™u ‚eh™tu ™t¾™thtu,‚Útt [¢ð‚eo htò ™u ¾krzÞt htò{tk ¼uŒ Au; ™u su{ ËqÞo ™u ËqÞo™t {kz¤{tk ¼uŒ Au; ™u su{ [kÿ{tk ™u ‚tht{tk ¼uŒ Au; ‚u{ yt «„x …wÁ»ttu¥t{{tk ™u ƒeò ht{f]»ýtrŒf yð‚th{tk ¼uŒ Au. yuðe he‚u yt «„x …wÁ»ttu¥t{™u Ëðtuo…he òýðt, yu Ëðuo Ëí…wÁ»t ™u Ëðo þt†™tu …h{ hnMÞ yr¼«tÞ Au. yuðt su «„x nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{ ‚u™e áZ W…tË™t fhðe yu yð~Þ fhðt™wk Au. ™u y™k‚ yuðwk su yûthÄt{ ™u y™k‚ fturx yûth {wõ‚ ™u yûthÄt{™e y™k‚ rŒÔÞ Ë{]ÂØ ™u y™k‚ rð¼qr‚ytu ™u y™k‚ {tÞt˃r÷‚3 ƒúñ yu Ëðuo …wÁ»ttu¥t{™wk þheh Au. ‚u™t {rn{t™tu …th ™ ytðu; ‚tu yu Ëðuo™t þhehe ™u fthý, yu Ëðuo™u rð»tu yLðÞ Útft ÔÞr‚huf, ™u ËðuoÚte r™÷uo…, r™Šðfthe yuðt su yt …hƒúñ nrhf]»ý «„x …wÁ»ttu¥t{ ‚u™t {rn{t™tu ‚tu …th ytðu s fu{ ? yu ‚tu y™k‚ y…th Au. ™u suðt yt «„x {qŠ‚ y{u ƒuXt Aeyu ‚uðt ™u ‚uðt s yûthÄt{™u rð»tu …ý hÌtt Aeyu; y™u ‚{u …ý Ëðuo íÞtk ƒuXt Atu yu{ nwk Œu¾wk Awk. 1. y{t…. 2. rð¼ð yð‚th. 3. «f]r‚…whw»t.


188

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

™u su yt ËíËk„{tk Þtu„ Ë{trÄðt¤t Au ‚u …ý Œu¾u Au; …ý yt ðt‚ ‚{tht Ë{sðt{tk …rh…qýo ytð‚e ™Úte. ™u ßÞthu yu ðt‚to …rh…qýo Ë{sðt{tk ytðþu, íÞthu …k[rð»tÞ fu ft{¢tuÄtrŒf SíÞt{tk «ÞtË Úttþu ™rn; Ënusu S‚tÞ òþu. ™u ƒúñtrŒf™u …ý Œw÷o¼ yuðe yt ˼t Au; ™u „tu÷tuf, ðifwkX, ïu‚îe… ™u ƒŒrhft©{: ‚u™u rð»tu ˼t Au ‚uÚte …ý nwk yt ËíËk„e™e ˼t™u yrÄf òýwk Aw,k y™u Ëðuo nrh¼õ‚™u yr‚þu «ftþu Þwõ‚ Œu¾wk Awk. yu{tk …ý òu ÷„thu r{ÚÞt fnu‚t ntuEyu ‚tu yt Ëk‚˼t™t Ë{ Au. ‚u Ë{ þt ËtÁ ¾tðt …zu Au ? su yt ‚{thu Ëðuo™u y÷tirff ™u …rh…qýo…ýwk Ë{ò‚wk ™Úte ™u Œu¾ðt{tk …ý ytð‚wk ™Úte; ‚u ËtÁ Ë{ ¾tðt …zu Au.’’ yuðe he‚u …tu‚t™t yuftkr‚f {tuxt ËtÄw ƒuXt n‚t, íÞtk ©eS {nthtsu f]…t fhe™u …tu‚t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ðt‚ fhe. >>15>> su‚÷…wh™t {ntu÷{tk {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒf …h{nkË™u ©eS {nthtsu …qAâwk su, ‘‘y{u su su Ät{{tk sEyu Aeyu ‚u ‚u Ät{{tk ‚{thtk ð¾tý ÚttÞ Au. ™u su su þt† Ëtk¼¤eyu Aeyu ‚u ‚u þt†{tk …ý ‚{thtk ð¾tý ÚttÞ Au; ‚u ‚{tht{tk yuðe þe {tux… Au su, Ëðuo Xuftýu ‚{thtk ð¾tý fhu Au ?’’ yu{ fne™u ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘‚kqƒze Vqxe òÞ, ‚tu ‚{™u ËtS fh‚tk ytðzu ?’’ íÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘™t {nthts’’. …Ae {nthtsu fÌtwk su, ‘‘‚{u ‚{the {tux…™u òý‚t ™Úte.’’ yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ‘‘÷tu y{u ‚{the {tux…™u fneyu Aeyu su, yt …[tË fturx Þtus™ …]Úðe Au, ‚uÚte Œþ„ýwk s¤ Au, ‚uÚte Œþ„ýwk ‚us Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ðtÞw Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ytftþ Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ynkfth Au, ‚uÚte Œþ„ýwk {n¥t¥ð Au, ‚uÚte y™k‚„ýe «f]r‚ ™u …wÁ»t Au ‚uÚte y™k‚„ýwk yûthÄt{ Au. ‚u Ät{{tkÚte ÷t¾ {ý ÷tuZt™tu „tu¤tu …z‚tu {qfeyu ‚u ðtÞw™u ÷uh¾u ½Ët‚tu ½Ët‚tu …]Úðe W…h ytðu, íÞthu hs ¼u¤tu hs ÚtE òÞ; yux÷u Auxu yûthÄt{

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

189

Au. …ý òu ytkne yÕ… suðtu Sð ntuÞ ™u ‚{u yu{ Äthtu su,‘yt Sð yü ytðhý …th su yûthÄt{ ‚u{tk òÞ’ ‚tu ‚íft¤ òÞ ! yuðwk ‚{tht ËkfÕ…{tk ƒ¤ Au. su{ s‚hzt{tk1 ½t÷e™u …týtu V„tðe ™t¾u, ‚u{ ‚{u …ý su Sð™u ytkneÚte yûthÄt{{tk V„tðtu, ‚u™u íÞtk ò‚tk ð[{tk ft¤, {tÞtrŒf ftuuE ytzwk ytðe þfu ™rn; yuðwk ‚{thtk ftkzt{tk ƒ¤ Au, …ý ‚{u ‚{the {tux…™u òý‚t ™Úte. ™u ð¤e ‚{ suðt su Ëk‚ ‚u™u ftuE ¼tðu fhe™u s{tzu ‚u™u fturx Þ¿t™wk …wÛÞ ÚttÞ Au ™u ‚u™tu {tuût ÚttÞ Au. ™u ‚{tht [hý™tu ftuE M…þo fhu Au, ‚u™tk fturx sL{™tk …t… ™tþ …t{u Au. ™u ‚{™u ¼tðu fhe™u su ð† ytuZtzu Au ‚u™wk …h{ fÕÞtý ÚttÞ Au. ™u ‚{u su su ™Œe, ‚¤tð, fqðt ‚u™u rð»tu ™ntytu Atu ‚u Ëðuo ‚eÚtoY… ÚttÞ Au. ™u ‚{u su ð]ût ‚¤u ƒuXt ntu ™u su su ð]ût™wk V¤ sBÞt ntu ‚u Ëðuo™wk Yzwk ÚttÞ Au. ™u ‚{thtk ftuE ¼tðu fhe™u Œþo™ fhu Au ™u ftuE ‚{™u ¼tðu fhe™u ™{Mfth fhu Au ‚u ‚u Ëðuo™tk …t…™tu ûtÞ ÚttÞ Au. ™u ð¤e ‚{u su™u ¼„ðt™™e ðt‚ fhtu Atu ™u ftuE™u r™Þ{ Ähtðtu Atu ‚u™tu {tuût ÚttÞ Au. RíÞtrŒf su Ëðo ‚{the r¢Þt Au ‚u r™„woý Au; ™u Sð™t fÕÞtý™u yÚtuo Au. ™u ytðtu su ‚{thtu {rn{t ‚u þuýu fhe™u Au ? ‚tu Ëðo Útfe …h su yûthÄt{ ‚u™t …r‚ yuðt su yt «íÞût …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚u™e ‚{tu Ëðo™u Ëtûttífth «t ÚtE Au; ™u ‚u …wÁ»ttu¥t{™tu ‚{thu áZ ytþhtu ÚtÞtu Au; ™u ‚u …wÁ»ttu¥t{ yt ‚{the ˼t{tk ytðe™u ƒuXt Au; ™u ‚{tu™u …tu‚t™e {qŠ‚™wk «íÞût Ëw¾ yt…u Au. {txu nðu ‚{thu ftkE fhðwk hÌtwk ™Úte; ™u suðe yûthÄt{™t {wõ‚™u …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™™t Ëw¾™e «t Au, ‚uðe ‚{thu …ý yt «íÞût …wÁ»ttu¥t{™t Ëw¾™e «t ÚtE Au. ‚u …wÁ»ttu¥t{™t ËkƒkÄu fhe™u ‚{the ytðe {tux… Au. 1. {tuxwk s‚hzwk, sk‚hztu.


190

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

™u ð¤e y™k‚ fturx ƒúñtkz{tk y{thwk fÞwO ÚttÞ Au ™u y{thu «‚t…u fhe™u ‚{thwk …ý y™k‚ fturx ƒúñtkz{tk fÞwO ÚttÞ Au; …ý ‚u™u ‚{tu òý‚t ™Úte. ‚u ytðt yË{Úto htÏÞt ‚u™wk þwk fthý Au ? ‚tu yt «íÞût ¼„ðt™™t Ëw¾™u yÚtuo ‚{thwk Ët{ÚÞo YkÄe htÏÞwk Au; ™u suðkw ‚{thkw Ët{ÚÞo Au ‚uðkw òu nwk Œu¾tzwk, ‚tu ‚{thu yt ÷tuf{tk ftuE™e „ý‚e s ytðu ™rn. ‚uýu fhe™u ftuE Sð™wk fÕÞtý …ý ÚttÞ ™rn. {txu r™¼oÞ ÚtE™u «íÞût …whw»ttu¥t{™wk M{hý fhòu; …ý yt ÷tuf™t Œw:¾u fhe™u Œw:¾ …t{þtu ™rn.’’ >>16>> „Zzt{tk ©eS {nthtsu yt™kŒ Mðt{e ‚Útt {wõ‚t™kŒ Mðt{e ‚Útt MðY…t™kŒ Mðt{e™u …qAâwk su, ‘‘y{u ‚{™u su su yt¿tt fheyu su, yt «ð]Â¥t™e r¢Þt Au ‚u™u ‚{u fhtu; íÞthu ‚u r¢Þt ‚{u fu{ fhtu ?’’ íÞthu «Út{ yt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘su{ ‚{u fntu ‚u{ fheyu.’’ …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘nwk ‚tu r¢Þt fhðt Ëthw ÓŒÞ{tkÚte yuf ðU‚ ð]Â¥t ƒnth ftZe ntuÞ ‚tu ‚u ð]Â¥t yuf ntÚt …tAe ðt¤wk íÞthu Ëw¾ ÚttÞ.’’…Ae MðY…t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘nwk ‚tu su su r¢Þt fhðt òô ‚u ‚u r¢Þt Œu¾tÞ ™rn ™u yuf ‚{the {qŠ‚ s Œu¾tÞ.’’ …Ae {nthtsu MðY…t™kŒ Mðt{e™u fÌtwk su, ‘‘…ŒtÚto Œu¾tÞ ™rn ™u yuf {qŠ‚ Œu¾tÞ ‚u ðt‚ Ëðuo™t Ë{ßÞt{tk ytð‚e ™Úte ’’ íÞthu MðY…t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘su{ ‚eh™e yýeyu ÷ªƒw ¾tuMÞwk ntuÞ, ‚u ‚eh™u su{™e ftuh fheyu ‚u{™e ftuuh yýe{tk ÷ªƒw Œu¾tÞ Au; ‚u{ ð]Â¥t{tk ¼„ðt™™e {qŠ‚ hne Au, ‚u ð]Â¥t su{™e ftuh fheyu ‚u{™e ftuh ¼„ðt™™e {qŠ‚ Œu¾tÞ Au.’’ íÞth …Ae ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘ºtýu™tk yk„ swŒtk swŒtk Au, {txu yt™kŒ Mðt{eyu {wõ‚t™kŒ Mðt{e™tu Ë{t„{ fhðtu; y™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u MðY…t™kŒ Mðt{e™tu Ë{t„{ fhðtu. yu{ Ë{t„{ fhu, ‚tu yufƒeò™e fËh x¤u. yu{ W¥t{, {æÞ{ ™u fr™c {wõ‚{tk ¼uŒ Au. >>17>>

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

191

yuf Ë{u „Zzt{tk1 ƒúñt™kŒ Mðt{e Œuþ{tkÚte Vhe™u ytÔÞt íÞthu ‚u™u ©eS {nthtsu …qAâwk su, ‘‘Œuþ{tk ËíËk„ fuðtu ÚtÞtu Au ?’’ íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ? ËíËk„ ‚tu ƒnw ÚtÞtu Au.’’ íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘‚{u ËíËk„e fuðt ÚtÞt Atu ?’’ íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su,‘‘y{u ‚tu ‚{tht ¾hu¾ht ËíËk„e ÚtÞt Aeyu.’’íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‚{u ‚tu nS „wýƒwÂØðt¤t ËíËk„e ÚtÞt Atu. ™u òu ¾hu¾ht ËíËk„e ÚtÞt ntu ‚tu fntu su, y{u õÞtk n‚t ™u íÞtk y{tu þwk fh‚t ‚u ðt‚ fntu ?’’ íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! yuðt ËíËk„e ‚tu y{u ™Úte ÚtÞt.’’ íÞth …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yuðt ¾hu¾ht ËíËk„e ‚tu …ðo‚¼tE ‚Útt „tuðhÄ™¼tE ytrŒf nrh¼õ‚ Au. ‚u ‚tu y{the {qŠ‚™u ºtýu yðMÚtt{tk Œu¾u Au’ …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ! yuðt ËíËk„e fu{ ÚtðtÞ ?’’ …Ae ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘…wÁ»t«Þí™u fhe™u òu {trÞf ¼tð™u xt¤e™u, …tu‚t™t ytí{t™u yûthY… {t™e™u, {the {qŠ‚™wk ®[‚ð™ fhtu ‚tu yuðt ËíËk„e ÚtðtÞ.’ íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! f]…t fhtu ‚tu yuðt ËíËk„e ÚtðtÞ.’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘swytu™u yt ƒúñtkz Au ‚u …ý yûth™u rð»tu yýw sux÷wk sýtÞ Au, {txu ‚u ƒúñtkz yûth™e yt„¤ „ý‚e{tk ™Úte. yuðt y™k‚ fturx ƒúñtkz ‚u su™t yuf htu{™t rAÿ™u rð»tu Qz‚tk Vhu Au, yuðwk {n¥ð…ýwk yûth™u rð»tu Au. ™u nwk ‚tu yu Útfe …h Awk. ™u yuðt su y{u ‚u yûthÄt{{tkÚte ytkne ytÔÞt; ‚u ðå[u «f]r‚…wÁ»t™t ÷tuf{tk ™ hÌtt, ‚Útt «Ät™…wÁ»t™t ÷tuf{tk ™ hÌtt, ‚Útt y™k‚ Ät{ ‚Útt y™k‚ ƒeòk MÚtt™f ‚u{tk õÞtkÞ ™ hÌtt. ™u {the yt„¤ yt ƒúñtkz™u rð»tu su Sð ‚u þe „ý‚e{tk Au ? ftkE „ý‚e{tk ™Úte. yuðt su y{u ‚u f]…t fhe™u ‚{the ¼u„t ytðe™u hÌtt 1. yt «Ëk„ {uðtËt „t{™e At…hðze ([tk…hðze) ™Œe ftkXt™tu Au.


192

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

Aeyu; ™u ‚{the yt„¤ ðt‚ fheyu Aeyu; ™u ¼tEƒkÄtE fheyu Aeyu; ‚Útt r™íÞu Œþo™ ŒEyu Aeyu. ‚Útt s{tzeyu Aeyu; ‚Útt ™t{ ÷E™u ƒtu÷tðeyu Aeyu; RíÞtrŒf y™uf «fthu fhe™u ‚{the ËtÚtu «er‚ fheyu Aeyu; ‚Útt ytu¤¾tý fheyu Aeyu. ™u ð¤e ftkEf ytzwy k ð¤wk fh‚t nþtu, ‚u™kw …ý ËkƒÄk e™e …uXu Ën™ fh‚t nþw;k ‚tu…ý fntu Atu su ,‘f]…t fhtu’, …ý nðu ‚u fux÷e f]…t fheyu ?’’ íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ! ‚{u f]…t ‚tu ƒnw fhe Au, …ý y{thu {tÞt™wk ytðhý ‚uýu fhe™u Ë{òÞ ™rn.’’ íÞthu ©eS {nthts ƒuXt n‚t ‚u Q¼t ÚtE™u …Auze ytuZe n‚e, ‚u nuXe {qfe™u ƒtuÕÞt su, ‘‘nðu {tÞt™wk ytðhý ftkE Au ? fhtu Œþo™ ?’’ íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘ytðe f]…t ‚tu y{u ™ntu‚t Ë{ßÞt.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu …tu‚t™t {rn{t™e ƒnw ðt‚ fhe.1 >>18>> ðh‚t÷u ytkƒt nuXu …h{nkËu Ërn‚ ©eS {nthts ˼t fhe™u rƒhts{t™ n‚t, ™u Ëðuo …h{nkË ©eS {nthts™t [hýf{¤ Ët{wk [ftuh…ûte™e …uXu òuE hÌtt n‚t. …Ae [th …txeŒth ©eS {nthts …tËu ytÔÞt, ™u íÞth …Ae ©eS {nthtsu [hýth®ðŒ ÷tkƒt fÞtO ‚u [hýth®ðŒ Ët{wk òuE™u ‚u ƒtuÕÞt su, ‘‘nu {nthts ! ‚{tht [hýth®ðŒ Ët{wk òuuEyu Aeyu íÞthu ‚tu ‚{u …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ sýtytu Atu, ™u ‚{tht þheh Ët{wk òuEyu Aeyu íÞthu ‚tu ‚{u {™w»Þ suðt sýtytu Atu. ™u y{tuyu ½ýu Xuftýu ˼t ŒeXe Au, …ý yt{ yuf ™shu ‚{ Ët{wk Ëðuo {™w»Þ òuE hÌtt Au; ‚u{ ftuE Xuftýu ytðe {™w»Þ™e ˼t y{tuyu ŒeXe ™Úte. {txu y{tu™u yt ðt‚ su{ Ë{òÞ ‚u{ f]…t fhe™u fntu.’’ íÞth …Ae ©eS {nthtsu fÌtwk su,‘‘ðihtx ƒúñt Au, ‚uýu yt [hýth®ðŒ …]Úðe W…h ytðu ‚u™u yÚtuo …tu‚t™tk …[tË ð»to ™u ŒtuZ …ntuh rŒðË [zâtu íÞtk ËwÄe M‚wr‚ fhe, íÞthu yt [hýth®ðŒ 1. ©enrh÷e÷t{]‚ f¤þ-6, rð©t{-15.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

193

…]Úðe W…h ytÔÞt Au; …ý ‚{u ‚tu nðu ËqÍu yu{ Ë{òu. ™u ð¤e nwk yûthÄt{{tkÚte ËŒT„wÁY…e ËqÞo «„x ÚtÞtu Awk; ™u yt Ëðuo Ëk‚ Au ‚u ËqÞ{ o ¾ w e f{¤ ¾eÕÞtk Au, ‚u Ëðuo {tht {w¾f{¤ Ët{wk òuE hÌtt Au.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu …tu‚t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ƒnw ðt‚ fhe ‚u™u Ëtk¼¤e™u ‚u{™u ©eS {nthts™t MðY…™tu r™ùÞ ÚtÞtu. >>19>> ¼tŒh ™Œe™uu ftkXu ytí{t™kŒ Mðt{eyu ©eS {nthts™u fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! ËíËk„ ‚tu ƒnw ÚtÞtu.’’ íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘nS ËíËk„ õÞtk ÚtÞtu Au ?’’yu{ fne™u ƒtuÕÞt su, ‘‘yuf yuf yuftkr‚f ËtÄw ðtkËu ÷t¾ ÷t¾ {™w»Þ Vhþu íÞthu òýeyu su ËíËk„ ÚtÞtu.y™u ð¤e ƒúñtkz yt¾t™t Sð Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý ¼s™ fhþu íÞthu ËíËk„ ÚtÞtu yu{ òýðwk.’’ yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, ‘‘fhtuz ðntýu fhe™u yuf {™ðth ¼htÞ yuðe Ëtu fhtuz {™ðthtu ¼htÞ yux÷t Sð™wk fÕÞtý fhðwk Au; ‚u Ëthwk y{u yûthÄt{{tkÚte y{tht …t»toŒu Ërn‚ ytknª …ÄtÞto Aeyu. íÞthu ‚ux÷t Sð™wk fÕÞtý þe he‚u ÚttÞ ? …Ae y{u rð[th fÞtuo su su, Sð y{thwk Œþo™ fhu ‚u™wk fÕÞtý ÚttÞ. …Ae ð¤e yu{ rð[th fÞtuo su, y{tht Œþo™ …ý fux÷tf Sð™u Úttþu ? {txu y{tht ËtÄw™tk Œþo™ fhu ‚u™wk ‚Útt ‚u™tu „wý ÷u ‚u™wk …ý fÕÞtý ÚttÞ. …Ae ð¤e rð[th fÞtuo su, y{tht ËtÄw™tk …ý Œþo™ fux÷tf Sð™u Úttþu ? {txu y{tht ËíËk„e™tk Œþo™ fhu ‚Útt ËíËk„e™u s{tzu ‚Útt ËíËk„e™u …týe …tÞ ‚Útt ËíËk„e™wk …týe …eyu ‚Útt ËíËk„e™tu „wý ÷u; yu Ëðuo™wk y{thu fÕÞtý fhðwk Au. yuðe he‚u Ëtu fhtuz {™ðthtu ÷tÔÞt Aeyu ‚u ¼hðe Au. …ý ‚u fÕÞtý{tk y™k‚ «fth™t ¼uŒ Au, ‚u áütk‚u fhe™u fneyu Aeyu ‚u{tk «Út{ ‚tu ‚u {™ðthtu{tk ®[‚t{rýytu ¼hþwk. …Ae …thË{rýytu ¼hþwk; …Ae neht, …Ae {tu‚e, …Ae Œt„e™t, …Ae


194

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

Ëtu™t{ntuhtu, …Ae ht¤,1 …Ae Yr…Þt, …Ae ftuheytu2 ™u …Ae ƒeò …ŒtÚto ¼hþwk. ™u ‚u{ fh‚tk AuÕ÷e ƒtfe ¾t÷e hnuþu, ‚tu „thtu ¼hþwk. yu «fthu …qýo fhe™u {™ðthtu ¼hðe Au, yuðe he‚u ¼õ‚™t y™k‚ «fth™t ¼uŒ Au. {txu sux÷tu Sð™u ¼„ðt™™tu r™ùÞ ™u ËkƒkÄ ÚttÞ Au ‚uðwk Sð™wk fÕÞtý ÚttÞ Au.’’yuðe he‚u …tu‚t™t {rn{t™e ƒnw ðt‚3 fhe. >>20>> ðh‚t÷u W„{ýt ƒk„÷t™u rð»tu ©eS {nthts™u Íðuh ¼õ‚u …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! yûthÄt{™u rð»tu ¼„ðt™™e {qŠ‚ fuðe nþu ?’’íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yt «íÞût y{u ƒuXt Aeyu ‚uðe s yûthÄt{™u rð»tu ¼„ðt™™e {qŠ‚ Au’’. íÞth …Ae ‚u ¼õ‚u Vhe™u …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! f]…t fhe™u suðe yûthÄt{™u rð»tu {qŠ‚ Au ‚uðe Œu¾tztu.’’ íÞthu ‚u ¼õ‚™u ©eS {nthtsu Ë{trÄ fhtðe™u yûthÄt{™u rð»tu …tu‚t™e {qŠ‚™wk «íÞût «{tý Œþo™ fhtÔÞwk; ™u y™k‚ fturx {wõ‚ ‚Útt y™k‚ yiïÞo ‚Útt y™k‚ þÂõ‚ytu ‚u™wk Œþo™ fhtðe™u …tu‚t™t MðY…™tu «íÞût…ýu Ëðtuo…he r™ùÞ fhtÔÞtu. yuðe he‚u ©eS {nthtsu Íðuh ¼õ‚™u …tu‚t™wk yiïÞo Œu¾tzâwk. >>21>> ©eS {nthts …h{nkËu Ërn‚ ™{oŒt™u ftkXu æÞt™ fhðt ƒuXt. …Ae ½ýe ðth ÚtE íÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu ntÚt òuze™u ƒu-ºtý ðth fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! ‚{u s{tu ‚tu Xef. yux÷u Ëðuo Ëk‚ …ý xe{ý fhu.’’ …Ae ½ýe ðthu æÞt™{tkÚte QXe™u ƒtuÕÞt su, ‘‘xe{ý ‚tu Ëðuo™u fhðtk Au,…ý y{thu ‚tu ‚{™u Ënw™u ðt‚ fhðe Au.’’ …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! ‚{u ðt‚ fhtu.’’ …Ae ©eS {nthts 1. sq™t Ë{Þ{tk ™týt ‚hefu ð…ht‚tu rˬtu. 2. ò{™„h, …tuhƒkŒh, sq™t„Z y™u fåA™tk sq™tk hsðtztytu™wk Yr…Þt™t ÷„¼„ [tuÚtt fu …tk[{t ¼t„™e ®f{‚™wk [tkŒe™wk ™týwk ™u rˬtu. 3. yt ðt‚ ÄtuhtS{tk ÷t÷ ðz nuXu fhu÷e Au.(swytu «fhý-2,ðt‚-1)

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

195

ƒtuÕÞt su, ‘‘yt …[tË fturx Þtus™ …]Úðe Au; ‚uÚte Œþ„ýwk s¤ Au. ‚uÚte Œþ„ýwk ‚us Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ðtÞw Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ytftþ Au, ‚uÚte Œþ„ýtu ynkfth Au, ‚uÚte Œþ„ýtk «Ät™…wÁ»t Au, ‚uÚte y™k‚„ýtk «f]r‚…wÁ»t Au, ™u ‚uÚte y™k‚„ýwk …h yûthÄt{ Au. ‚u Ät{™u rð»tu hÌtt su y™k‚ fturx {wõ‚ ‚u{™u …whw»ttu¥t{™tu ËkƒkÄ Au; …ý ƒeò ftuE Ät{™u rð»tu …wY»ttu¥t{™tu ËkƒkÄ ™Úte. fux÷tf™u ‚tu RLÿtrŒf™tu ËkƒkÄ Au, fux÷tf™u ƒúñtrŒf™tu ËkƒkÄ Au, fux÷tf™u ‚tu ðihtxtrŒf™tu ËkƒkÄ Au, fux÷tf™u «Ät™…wÁ»t™tu ËkƒkÄ Au, ™u fux÷tf™u «f]r‚…wÁ»ttrŒf™tu ËkƒkÄ Au; …ý …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™™tu ËkƒkÄ ftuE™u ™Úte.’’ íÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! ytknª ftuEf™u …wÁ»ttu¥t{™tu ËkƒkÄ ntuÞ ‚tu fu{ ?’’ íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk su, ‘‘yux÷e s ðt‚ Ë{sðt™e Au. fu{ su, yûthÄt{™t {wõ‚™u Ëtûtt‚T …wÁ»ttu¥t{™tu ËkƒÄk Au ‚u s …wÁ»ttu¥t{™tu ‚{thu ytknª Ëtûtt‚ ËkƒkÄ ÚtÞtu Au; …ý ƒeò ftuE Ät{™t {wõ‚™u yt …wÁ»ttu¥t{™tu ËkƒkÄ ™Úte.’’ yux÷e ðt‚ fhe. …Ae …tu‚t™e yt„¤ …fðtL™™tu Útt¤ ƒúñ[the ÷tÔÞt n‚t, ‚u Útt¤ …z‚tu {qfe™u …tu‚u ËtÚtðtu ™u {eXwk sBÞt; ™u …Ae íÞtkÚte [tÕÞt. >>22>> òr¤Þt{tk neht¼tE™u ½uh ©eS {nthtsu þhehu {kŒðtz sýtÔÞtu; ™u …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒf …h{nkË íÞtk ytÔÞt. …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ‚{thu þhehu fËh ÚtE n‚e ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt, ‘‘y{thu þhehu fËh ™ntu‚e ÚtE, …ý y{tu ‚tuu ‚{tuyu ƒnw ‚… fÞwO ‚u ‚{tht Ëthwk Ät{ òuðt „Þt n‚t; yux÷u yt ÷tuf™e rðM{]r‚ ÚtE n‚e ‚uýu fhe™u þhehu fËh suðwk sýtýwk. ‚u «Út{ ‚tu y{u ƒŒrhft©{{tk „Þt, íÞthu ‚u yt©{™t ðtËe ™h™thtÞý ƒtuÕÞt su, ‘nu {nthts ! ‚{u ŒÞt fhe™u ¼÷u y{tht yt©{{tk …ÄtÞto.’ …Ae ‚u Ëðuy o u y{the …qò, yth‚e, M‚wr‚ fhe ™u ƒuXt. …Ae ‚u™u y{u fÌtwk su ‘y{tht ËtÄwyu ƒnw ‚… fÞwO ‚u


196

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

Ëthw Ät{ òuðt ytÔÞt Aeyu.’ íÞthu ‚u{ýu fÌtwk su, ‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{thwk Au {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu.’ …Ae y{™u yu{ rð[th ÚtÞtu su ytkne™t suðwk ‚tu íÞtk …ý ‚… fhu Au. …Ae íÞtkÚte ïu‚îe…{tk „Þt, íÞthu íÞtk™t ðtËe su ðtËwŒuð ‚uýu y{™u …Ähtðe™u …qò, yth‚e, M‚wr‚ fhe ™u ƒuXt. …Ae ‚u ƒtuÕÞt su, ‘nu {nthts ! ƒnw ŒÞt fhe™u y{™u Œþo™ ŒeÄtk.’ íÞthu ‚u™u y{u fÌtwk su, ‘‘y{u ‚tu y{tht ËtÄwyu ƒnw s ‚… fÞwO ‚u™t Ëthwk Ät{ òuðt ytÔÞt Aeyu; …Ae ‚uýu fÌtwk su, ‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{thwk s Au {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu.’ …ý y{™u yu{ sýtýw su, yt MÚtt™ ‚tu ‚… fhðt™u ƒnw ËtÁk Au, …ý «¼w ¼sðt™wk Ëw¾ ƒhtƒh sýtýwk ™rn; þt {txu su ûteh Ë{wÿ yuf ftuh nzqzât fhu Au. …Ae íÞtkÚte y{u ðifwkX÷tuf{tk „Þt. íÞthu ‚u ðifwkXðtËe su ht{[kÿS ‚u{ýu y{™u …Ähtðe™u y{the …qò, yth‚e, M‚wr‚ fhe ™u ƒuXt. …Ae ‚u{ýu y{™u fÌtwk su, ‘nu {nthts ! ƒnw ŒÞt fhe™u Œþo™ ŒeÄtk.’ íÞthu ‚u™u y{u fÌtwk su, y{tht ËtÄwyu ƒnw ‚… fÞwO ‚u™u yÚtuo y{u Ät{ òuðt ytÔÞt Aeyu. íÞthu ‚uuýu fÌtwk su, ‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{thwk Au, {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu.’ …ý y{™u yu{tk ftkE «¼w ¼sðt™wk Ëw¾ sýtýwk ™rn; þt {txu su [th ¼wò ™u Mºteytu™tu «Ëk„ ‚u Xef ™rn. …Ae y{u íÞtkÚte „tu÷tuf{tk „Þt. íÞthu íÞtk™t ðtËe su ©ef]»ý ‚u{ýu y{™u ®ËntË™ W…h …Ähtðe™u y{the …qò, yth‚e, M‚wr‚ fhe ™u ƒuXt. …Ae y{™u fÌtwk su, ‘nu {nthts ! ƒnw ŒÞt fhe™u y{™u Œþo™ ŒeÄt.’ íÞthu ‚u™u y{u fÌtwk su, ‘y{tht ËtÄwyu ƒnw ‚… fÞwO ‚u™u yÚtuo Ät{ òuðt ytÔÞt Aeyu.’ íÞthu ‚u{ýu fÌtwk su ‘nu {nthts ! yt Ät{ ‚{tÁk Au, {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu’ …ý y{™u yu{tk ftkE Ëw¾u «¼w ¼òÞ yuðwk sýtýwk ™rn; fu{ su „tu…, „tu…eytu, „tÞtu, ðtAhztk, AtËw; ytrŒf fux÷ef ò‚™t rðûtu…, ‚uÚte

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

197

«¼w ¼òÞ ™rn. …Ae íÞtkÚte y{u «f]r‚…wÁ»t™t ÷tuf{tk „Þt, íÞthu …wÁ»t y™u «f]r‚ ‚u{ýu y{the …qò, ythr‚, M‚wr‚ fhe ™u ƒuXt. …Ae ‚uýu fÌtwk su, ‘nu {nthts ! ƒnw ŒÞt fhe™u Œþo™ ŒeÄtk’ íÞthu y{tuyu ‚u™u fÌtwk su, ‘y{u Œþo™ Œuðt ™Úte ytÔÞt. y{u ‚tu y{tht ËtÄwyu ƒnw s ‚… fÞwO, ‚u™u yÚtuo Ät{ òuðt ytÔÞt Aeyu; …Ae ‚u{ýu fÌtwk su, ‘yt Ät{ ‚{thwk Au {txu ytkne ËtÄw™u ht¾tu.’ …Ae y{™u rð[th ÚtÞtu su yt …wÁ»t ft¤tu fu{ nþu ? ‚uÚte y{u «f]r‚™u …qAâwk íÞthu ‚u «f]]r‚yu fÌtwk su ‘…wÁ»t {the ËtÚtu òuztýtu, ‚uýu fhe™u {the ~Þt{‚t n‚e ‚u …wÁ»t{tk „E ™u …wÁ»t™tu «ftþ n‚tu ‚u {tht{tk ytÔÞtu.’ …Ae y{™u rð[th ÚtÞtu su ytkne ËtÄw™u ht¾ðt ‚u …ý Xef ™rn fu{ su {tÞt ft¤t fhe ™t¾u. …Ae íÞtkÚte y{u yûthÄt{{tk „Þt. …Ae ‚u yûthÄt{™t {wõ‚u y{the ƒnw «fth™t W…[thu fhe™u …qò fhe, ‚Útt M‚wr‚ fhe ™u ƒuXt. …Ae ‚u {wõ‚™u y{tuyu fÌtwk su, y{u {]íÞw÷tuf™u rð»tu …ÄtÞto n‚t. íÞthu íÞtk™t {™w»Þ ‚Útt Ëk‚u ƒnw s ‚… fhe™u y{™u htS fÞto Au; ‚u {txu ‚u{™t yÚtuo y{u Ät{ òuðt „Þt n‚t; fu su Ät{{tk ƒnw Ëw¾ ntuÞ ‚u Ät{{tk ‚u™u ht¾eyu. ‚uÚte y{u ƒŒrhft©{ ‚Útt ïu‚îe… ‚Útt ðifwkX, „tu÷tuf yu ytrŒf Ät{ òuÞtk; …ý Ät{™u rð»tu W…trÄyu hrn‚ yuðwk ¼„ðt™™u ¼ßÞt™wk Ëk…qýo Ëw¾ ŒeXwk ™rn; ‚uÚte y{u ytkne …ÄtÞto Aeyu. íÞthu ‚u {wõ‚u fÌtwk su ‘yt Ät{ ‚{tÁk Au ™u y{tu …ý ‚{tht Aeyu; {txu ‚u ËtÄw™u ynª ÷tðe™u ‚{the {qŠ‚™wk Ëw¾ yt…tu.’ yu{ yûthÄt{™t {wõ‚ ƒtuÕÞt. íÞth …Ae y{u yûthÄt{{tkÚte ytkne ytÔÞt y™u Ëðuo Ëk‚™u fÌtwk su, ‘‚{thu yÚtuo yûthÄt{ òuE™u ytknª ytÔÞt Aeyu. ‚u {txu yt…ýt …h{nkË ‚Útt ËíËk„e, yu Ëðuo™u ‚tu yu{ r™ùÞ fhðtu su, yt…ýu ‚tu yu yûthY… {wÂõ‚™e …kÂõ‚{tk ¼¤ðwk Au ™u yûthÄt{{tk sE™u y¾kz


198

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

¼„ðt™™e Ëuðt{tk nsqh hnuðwk Au; …ý ™tþðk‚ ™u ‚wåA yuðwk su {trÞf Ëw¾ ‚u™u RåAðwk ™Úte; ™u yu{tk ftuE Xuftýu ÷tu¼tðwk ™Úte. yuðtu áZ r™ùÞ ht¾e™u Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u yûthÄt{™t …r‚ ©e …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚u ‚{tu™u «íÞût {éÞt Au, {txu ‚u …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™™e yuftkr‚fe ¼Âõ‚ r™hk‚h fhðe.’’ íÞth …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! ¼„ðt™™wk yûthÄt{ fuðwk Au ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su,‘‘‚u ¼„ðt™™wk Ät{ ‚tu Ë™t‚™ Au, r™íÞ Au, y«tf]‚ Au, ™u ËÂå[Œt™kŒY… Au. y™u yu ¼„ðt™™wk suðwk Ät{ Au ‚uðwk MÚtt™f y™k‚ fturx ƒúñtkz{tk ftuE ™Úte; su su™e W…{t yu™u ŒEyu. ‚Útt RLÿ, ðÁý, fwƒuh ‚Útt rþð, ƒúñt, ðihtx ‚Útt «Ät™…wÁ»t «f]r‚…wÁ»ttrŒf ‚u{™tk su MÚtt™f ‚Útt ƒeòk ½ýtf ¼„ðt™™tk MÚtt™f Au, …ý yu {tkne÷wk yufu yuðwk MÚtt™f ™Úte su, su™u ¼„ðt™™t yûthÄt{™e W…{t ŒEyu. y™u yu ¼„ðt™™t yûthÄt{™u rð»tu hÌtt yuðt su ¼„ðt™™t ¼õ‚ ‚u™u suðwk Ëw¾ Au, ‚uðkw y™k‚ fturx ƒúñtkz{tk ftuE™u Ëw¾ Au s ™rn; su su™e yu™u W…{t ŒEyu. ™u yu ¼„ðt™™tu suðtu ytfth Au ‚uðtu y™k‚ fturx ƒúñtkz{tk ftuE™tu ytfth Au ™rn, su su™e W…{t yu™u ŒEyu. fu{ su …wÁ»t«f]r‚ Útfe Wí…L™ ÚtÞt su ytfth ‚u Ëðuo {trÞf Au ™u ¼„ðt™ Au ‚u y{trÞf Au; ™u rŒÔÞ yuðwk su …tu‚t™wk yûthÄt{ ‚u™u rð»tu ËŒtÞ rðhts{t™ Au ™u ‚u yûthÄt{™u áütk‚u fhe™u fneyu Aeyu su, su{ …ðo‚, ð]ût, …þw, …ûte, {™w»ÞtrŒf su ytf]r‚ ‚uýu Ërn‚ yuðe su yt Ë{„ú …]Úðe ‚u rƒ÷tuhe1 ft[™e ntuÞ ™u ytftþ™u rð»tu su Ë{„ú ‚tht Au ‚u Ëðuo ËqÞo ntuÞ, …Ae ‚u™u ‚usu fhe™u Ë{„ú ytf]r‚yu Ërn‚ rƒ÷tuhe ft[™e …]Úðe suðe «ftþ{t™ ÚttÞ Au ™u þtu¼u Au, ‚uðe þtu¼tyu Þwõ‚ yûthÄt{ Au. yuðwk su ¼„ðt™™wk yûthÄt{ Au ‚u™u ¼„ðt™™t ¼õ‚ Au ‚u Ë{trÄ™u rð»tu Œu¾u Au. 1. yuf «fth™tu W¥t{ ft[.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

199

™u ‚u yûthÄt{™u rð»tu ËŒtÞ ¼„ðt™™e {qŠ‚ rƒhts{t™ Au. ‚u {qŠ‚™wk ßÞthu Ë{trÄ™u rð»tu ¼õ‚™u Œþo™ ÚttÞ Au ‚u Œþo™u fhe™u yuðkw Ëw¾ sýtÞ Au, su, {U nòh ð»to …ÞO‚ Ë{trÄ™u rð»tu Ëw¾ ¼tu„ÔÞwk Au.yuðe he‚u ¼„ðt™™t MðY… ËkƒkÄe Ëw¾ ‚u Ë{trÄ™u rð»tu y…th sýtÞ Au. ™u ð¤e ‚u ¼„ðt™™e {qŠ‚™wk su yuf r™{u»t{tºt™wk su Œþo™ ‚u W…h y™k‚ fturx ƒúñtkz™tk su rð»tÞËw¾ Au ‚u Ëðuo™u ðthe Vuhe™u ™t¾e ŒEyu; ™u ¼„ðt™™t yuf htu{{tk sux÷wk Ëw¾ hÌtwk Au ‚ux÷wk Ëw¾ ‚tu y™k‚ fturx ƒúñtkz™tk rð»tÞËw¾ ¼u¤tk fheyu ‚tu…ý ‚u™t fturx{t ¼t„™e …ý ƒhtuƒh ÚttÞ ™rn, yuðwk yûthÄt{™u rð»tu ¼„ðt™™e {qŠ‚™wk ¼„ðt™™t ¼õ‚™u y¾kz Ëw¾ ytðu Au. ™u ð¤e yü ytðhý Útfe …h su yûthÄt{ ™u ‚u yûthÄt{™t y™k‚ ‚us™u ÷e™ fhe ™t¾u yuðkw yu …wÁ»ttu¥t{™t yuf htu{™wk ‚us Au; ™u yu su Ëtûttífth …wÁ»ttu¥t{, ‚u™e nu …h{nkËtu ! yts ‚{™u Ëðuo™u Ëtûttífth «t ÚtE Au. ™u ‚{tu™u Œun íÞt„ fÞto fuzu yu Ät{™u nwk {tht ƒ¤u fhe™u Ëðu™ o u …{tzeþ; …ý ËtÄ™u fhe™u yu Ät{ …{t‚wk ™Úte. ™u ƒeswk yu Ät{™u rð»tu su {wõ‚ hÌtt Au ‚u™t Œun™tu ytfth fuðtu Au ? ‚tu yt ƒúñtkz™u rð»tu su Mºte ™u …whw»t ‚u™tu su ytfth Au ‚u™t ƒu ®÷„Úte rðò‚eÞ ‚u {wõ‚™tu ytfth Au; …ý Mºte™t suðtu fu …wÁ»t™t suðtu ytfth ™Úte; yu ƒuÞ ytfthu ðŠs‚ ƒúñ{Þ ‚™w {wõ‚™tu ytfth Au; ™u ‚u {wõ‚™u yuf …wÁ»ttu¥t{™t ƒu [hýth®ðŒ™e W…tË™t Au; ™u ‚u ËtÚtu s h{ý Au. ™u ƒeòk Ät{tu™u rð»tu ‚tu [th [hýth®ðŒ™e W…tË™t Au, ™u ‚u ËtÚtu h{ý Au. ™u Mºte Au ‚u …tu‚t™t …wÁ»t ËtÚtu …ý h{ý fhu Au; ™u su …wÁ»ttu¥t{™e su {qŠ‚ Au ‚u ËtÚtu …ý h{ý fhu Au; ™u su …wÁ»t Au ‚u …ý …tu‚t™e Mºte™t [hýth®ðŒ™e Ëuðt ‚í…h ÚtE™u fhu Au; ™u ™ðÄt ¼Âõ‚yu fhe™u …wÁ»ttu¥t{™e Ëuðt …ý fhu Au. yuðe ò‚™e su W…tË™t ™u ¼Âõ‚ ‚u yûthÄt{™u rð»tu


200

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

™Úte; ƒeòk Ät{tu™u rð»tu Au. ™u ‚u yûthÄt{ {tÁk Au. y™u {wõ‚ ‚u …ý ßÞtk ÷„e Mºte™u Ëw¾u fhe™u Þwõ‚ ð‚uo Au, íÞtk ÷„e ‚u {wõ‚™u …ý yûthÄt{™u rð»tu …h{uïh ht¾‚t ™Úte ™u ‚u {wõ‚Úte …ý yûthÄt{™u rð»tu hnuðt‚wk ™Úte.’’ …Ae …h{nkËu …qAâwk su, ‘‘nu {nthts ! fuðt ¼õ‚ ntuÞ ‚u fuðt Ät{™u …t{u ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yûthY… …tu‚t™t ytí{t™u {t™e™u …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™™e {qŠ‚™u y¾kz ‚u÷Ätht™e …uXu Ëk¼th‚t ntuÞ, yuðt su yuftkr‚f ¼õ‚ ‚u ‚tu yûthY… ÚtE™u …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™e Ëuðt{tk nsqh hnu Au. ™u ‚u ¼õ‚™u ¼„ðt™ fuðwk Ëw¾ yt…u Au ? ‚tu suðwk ¼„ðt™™u …tu‚t™e {qŠ‚™wk Ëw¾ Au, ‚uðwk ‚u ¼õ‚™u …ý ¼„ðt™ Ëw¾ yt…u Au. ™u Ët[e W…tË™t ™u yuftkr‚f Ä{o yu ƒu Ëk…qýo ntuÞ ‚tu ‚u yûth™u …t{u Au. ™u yuftkr‚f Ä{o™u rð»tu fËh ntuÞ ‚tu {q¤…wÁ»t™u …t{u Au.™u W…tË™t{tk ‚Útt r™ðtoËr™f…ýt{tk fËh ntuÞ; ‚tu ¼„ðt™™t „tu÷tuftrŒf Ät{™u …t{u Au. ™u ƒnw ËðtËr™f ntuÞ, ‚tu «Ät™…wÁ»t ‚Útt ðihtxtrŒf™u …t{u Au. ™u W…tË™t ™u yuftkr‚f Ä{o; yu ƒu{tk fËh ntuÞ ‚tu ƒúñtrŒf suðt ÚttÞ Au. ™u „wýƒwÂØðt¤t ntuÞ ™u ËtÄw™e Ëuðt[tfhe fh‚t ntuÞ, ‚tu RLÿ suðt ÚttÞ Au. ™u Úttuze Ëuðt[tfhe fh‚t ntuÞ, ‚tu Œuð‚t ÚttÞ Au. ™u Ëk‚™tu „wý s ÷u ‚tu ‚u™u s{…whe yt¤Ëu.1 yuðe he‚u Ë{sý{tk ¼uŒu fhe™u «tÂÂ{tk …ý ƒnw s Vuh hnu Au.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu …h{nkË yt„¤ …tu‚t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™t {rn{t™e ƒnw «fth™e ðt‚to fhe. >>23>> ftrhÞtýe{tk ©eS {nthts Ëðo …h{nkË Ërn‚ ˼t fhe™u {krŒh{tk fqðt™t ftkXt W…h rðhts{t™ n‚t. …Ae ‚u …h{nkË™u ©eS {nthtsu …tu‚t™t Ëðtuo…he yiïÞo Œu¾tzâtk.íÞth …Ae …h{nkË ™tu¾t ™tu¾t ƒtuÕÞt. ‚u{tk fux÷tf Ëk‚ ‚u ‚tu fnu su,‘‘nu {nthts ! yt ˼t ÷E™u yûthÄt{{tk òô’’.y™u ð¤e yuf Ëk‚ fnu su, ‘‘nu {nthts ! 1. x¤e òÞ.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

201

{thu ‚tu yuf ƒúñtkz™e r¢Þt nM‚t{¤ Œu¾tÞ Au.’’ íÞthu ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e ƒtuuÕÞt su, ‘‘‚{thu ‚tu yuf ƒúñtkz Œu¾tÞ Au. ™u {thu ‚tu y™k‚ ytùÞo ™u y™k‚ yiïÞo Þwõ‚ yuðt su y™k‚ fturx ƒúñtkz™t Rïh ‚Útt „tu÷tuf ™u ðifwkXtrŒf Ät{ ‚u nM‚t{¤1 Œu¾tÞ Au ! yu ‚tu ht{f]»ýtrŒf Ëðuo yð‚th™t yð‚the yuðt su yt ©e Ënò™kŒ «„x …wÁ»ttu¥t{™e {qŠ‚™t Ät{™tu «‚t… Au.’’ íÞth …Ae MðY…t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘yûthÄt{™t …r‚ su yt …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚u …tu‚t™e ŒÞtÞu fhe™u y„rý‚ Sðtu™tk ytíÞkr‚f fÕÞtý fhðt™u yÚtuo …tu‚t™wk su Ë{„ú yiïÞo y™u …tu‚t™t Ëðuo …t»toŒ ‚Útt …tu‚t™wk su yûthÄt{ ‚Útt {nt…wÁ»ttrŒf2 Ëðuo Rïhfturx ‚Útt „tu÷tuf, ðifXkw trŒf Ät{™t …r‚ ‚uýu Ërn‚ yt …]Úðe W…h …ÄtÞto Au. ™u yt Ëðuo Au ‚u yt «„x …wÁ»ttu¥t{™e ˼t{tk ƒuXt Au ‚u™u nwk Œu¾wk Awk. yuðtu yt ©eS {nthts™e {qŠ‚™tu «‚t… Au.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu …tu‚t™e áÂü{tºtu fhe™u …tu‚t™wk yiïÞo Œu¾tze™u …Ae …tu‚t™u «‚t…u fhe™u ‚u Ëðuo Ëk‚™wk yiïÞo ‚týe ÷u‚t n‚t. íÞth …Ae ©eS {nthtsu Ëk‚ «íÞu fÌtwk su, ‘‘y{tuyu ‚{tht Ëw¾™u yÚtuo ‚{tÁk yiïÞo Œu¾tzâwk ‚tu ƒúñtkz …ý „ý‚he{tk ytðu ™rn. ‚tu Sð™e þe „ý‚e !’’ yuðe he‚u ©eS {nthts …h{nkË™u …tu‚t™wk yiïÞo Œu¾tz‚t n‚t. >>24>> y{ŒtðtŒ{tk ©e ™h™thtÞý Œuð™e «r‚ct fhe, ‚u Ë{u ©eS {nthts {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒf Ëk‚ yt„¤ yu{ ƒtuÕÞt su, ‘‘yt ¼h‚¾kz™t htò ©e ™h™thtÞý Au, ‚u{™e «r‚{t™e «r‚ct yt…ýu fhe; ™u su Ëtûtt‚ {qŠ‚{t™ ©e ™h™thtÞý Œuð ©e ƒŒrhft©{ðtËe Au ‚Útt ðifwkXðtËe ©e ÷û{e™thtÞý Œuð ytrŒf Ëðuo ‚u «„x 1. nÚtu¤e{tk ht¾u÷t ytkƒ¤t™e su{. 2. ynª {nt…whw»t þçŒÚte «Ät™…whw»t Ë{sðtu. fthýfu Eïh fturx™tu «thk¼ «Ät™…whw»tÚte s ÚttÞ Au. (ð[.„.{. 31,ËíËkr„Sð™- 1>12>32)


202

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

…wÁ»ttu¥t{ Âî¼ws {qŠ‚ yuðt su yt ¼„ðt™ ‚u{™e W…tË™t ‚Útt Ëuðt fhu Au.’’ yu{ ©eS {nthtsu {{uo fhe™u …tu‚t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ðt‚ fhe. ‚u ðt‚ Ëtk¼¤e™u su yuftkr‚f ¿tt™ðt™ Ëk‚ n‚t ‚u yu{ Ë{ßÞt su, yt «„x …wÁ»ttu¥t{ ©eS {nthts ‚u s Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u yûthÄt{™t …r‚ «„x …wÁ»ttu¥t{ Au. yu{ ©eS {nthts™e {qŠ‚™u rð»tu r™ùÞ fh‚t n‚t.>>25>> ðh‚t÷{tk ©eS {nthtsu …h{nk Ë yt„¤ …tu ‚ t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™t {rn{t™e ðt‚ …tk[-A rŒðË fhe. ™u …Ae ©eS {nthtsu Ëk‚™u fÌtwk su, ‘‘y{the ðt‚™wk hnMÞ ‚tu yt r™íÞt™kŒ Mðt{e Ë{su Au.’’ …Ae Ëðuo Ëk‚u fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! yu fu{ Ë{su Au ?’’ íÞthu fÌtwk su, ‘‘‚{u …qAtu,’’ íÞthu Ëðuo Ëk‚u …qAâwk. íÞthu r™íÞt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su, ‘‘‚{u …wÁ»ttu¥t{ fÌtt ‚u ‚tu {nt…wÁ»t Au, ™u …wÁ»ttu¥t{ ‚tu yûth Útfe …h ™u ht{f]»ýtrŒf Ëðuo yð‚th™t yð‚the ™u Ëðo fthý™t fthý yt «íÞût «{tý ©eS {nthts Au.’’ íÞth …Ae Ëðuo Ëk‚u ©eS {nthts™u fÌtwk su, ‘‘nu {nthts ! ‚{tht MðY…™tu Ëðtu…o he r™ùÞ ÚttÞ ‚uðe he‚u f]…t fhe™u fntu.’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘ßÞtk «„x …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ðt‚ ytðu Au, íÞtk íÞtk Ëðuo™e ƒwÂØ ¼h{tE òÞ Au; …ý Ëðo Xuftýu «íÞût nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{™u ÷eÄt rð™t ‚tu yûth™u …ý ¼„ðt™ ™ fnuðtÞ; ‚tu ƒeò™e þe ðt‚ fnuðe ? {txu yuðt þçŒ Ëtk¼¤e™u {r‚ ¼ú{ðt Œuðe ™rn. ™u …wÁ»ttu¥t{ ‚tu ht{f]»ýtrŒf Ëðo yð‚th™t yð‚the «íÞût nrhf]»ý y{u Aeyu; yu{tk ®fr[‚T{tºt1 ËkþÞ ™Úte.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu …tu‚t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™e Ëk‚ yt„¤ ðt‚ fhe. >>26>> Ä{o…wh{tk fwþ¤fwkðhƒtEyu ©eS {nthts™u «§ …qAâwk su, ‘‘yr™ŒuoþÚte r÷¾e‚k„ Mðt{e ©e Ënò™kŒS {nthts yu{ ‚{tuyu 1. Úttuztu …ý.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

203

ft„¤{tk ÷ÏÞwk n‚wk; ‚u yr™Œuoþ ‚u ‚{tÁk õÞtk „t{ Au ?’’ íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt su,‘‘‚{thtu Œuþ Au ‚u r™Œuoþ Au ™u yt ‚{tÁk þnuh Au ‚u yr™Œuoþ Au; ™u yt ‚{tÁk þnuh Au ‚u r™Œuoþ Au ™u ‚{thtu Œhƒth„Z ‚u yr™Œuoþ Au; ™u ‚{thtu hts„Z ‚u r™Œuoþ Au ™u ‚{thtu hnuðt™tu su {ntu÷ ‚u yr™Œuoþ Au. ‚u{ yt …]Úðe r™Œuoþ Au; ™u s¤ ‚u yr™Œuoþ Au; ™u s¤ r™Œuoþ Au ™u ‚us yr™Œuoþ Au; ™u ‚us r™Œuoþ Au ™u ðtÞw yr™Œuoþ Au; ™u ‚u ðtÞw r™Œuoþ Au ™u ytftþ yr™Œuoþ Au; ™u ‚u ytftþ r™Œuoþ Au ™u ynkfth yr™Œuoþ Au; ™u ynkfth r™Œuoþ Au ™u {n¥t¥ð Au ‚u yr™Œuoþ Au; ™u ‚u {n¥t¥ð r™Œuoþ Au ™u «Ät™…whw»t yr™Œuoþ Au; ™u ‚u «Ät™…wÁ»t r™Œuoþ Au ™u «f]r‚…wÁ»t Au ‚u yr™Œuoþ Au ™u ‚u «f]r‚…wÁ»t ‚u r™Œuoþ Au ™u Útfe …h yûthY…e su y{thtu ƒúñ{ntu÷ ‚u yr™Œuoþ Au. ™u y{u íÞtk {wõ‚u Ërn‚ y¾kz hneyu Aeyu; ™u y{u ytkne ƒuXt Aeyu, ‚tu…ý íÞtk s ƒuXt Aeyu; y™u íÞtk s ƒuXt Aeyu; ‚tu …ý ytkne ƒuXt Aeyu. ™u ‚u {qŠ‚ ™u yt {qŠ‚ ‚u yuf s Au. ‚u {txu y{u íÞtk hne™u …ý ft„¤ ÷¾eyu Aeyu, ™u íÞtk ƒúñ{ntu÷{tk hÌtt Útft su ¼õ‚™u Œþo™ Œuðwk ½xu ‚u™u Œþo™ ŒEyu Aeyu; su ¼õ‚ ËtÚtu ƒtu÷ðwk ½xu ‚u ËtÚtu ƒtu÷eyu Aeyu; …ý y{u r™hk ‚ h yûthÄt{ Y…e ‚Ï‚{tk hÌtt Aeyu . ’’ yu ð e he‚u fwþ¤fwkðhƒtE™u {nthtsu …tu‚t™t {rn{t™e ðt‚ fhe. >>27>> ðh‚t÷{tk ËíËkr„Sð™ ÷¾ðt™tu ythk¼ fÞtu,o ‚u{tk W…tË™t™tu «Ëk„ ™eféÞtu; ‚u{tk Ëk‚™u Ët‚-ytX rŒðË ËwÄe ðtŒrððtŒ ÚtÞtu. ‚u …Ae ‚u{tk fux÷tf Ëk‚ fnu su, ‘‘©ef]»ý suðt {nthts™u fntu.’’ íÞthu r™íÞt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk su,‘‘ƒeò yð‚th suðt {nthts™u fu{ fnuðtÞ ? ™u ƒeò yð‚thu õÞthu …tu‚t™u rð»tu [tuðeþ yð‚th ‚Útt ¼q{t…wÁ»ttrŒf y™k‚™u …tu‚t™u rð»tu ÷e™ fhe Œu¾tzât ? ‚Útt Ëðuo™u …tu‚t™e …qò fh‚tk Œu¾tzât ? ©eSyu ‚tu …tu‚t™t MðY…™tu Ëðtuo…he


204

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

r™ùÞ fhtððt Ëthwk ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e Œu¾‚tk …tu‚t™u rð»tu [tuðeþ yð‚th ÷e™ fhtðe ŒeÄt ‚Útt …ðo‚¼tE™u Ëtk‚e ntkf‚t …tu‚t™e {qŠ‚™u rð»tu [tuðeþ yð‚th ÷e™ Útt‚t Œu¾tzât. ™u ð¤e ©eS {nthts {tk„htu¤ ytrŒf su su „t{{tk …ÄtÞto íÞthu su su yð‚th™t W…tËf n‚t ‚u ©eS {nthts™u Œþo™u ytð‚t; ™u ‚u Ëðuo™u æÞt™{tk ƒuËthe™u …tu‚…tu‚t™t RüŒuð™tk Œþo™ fhtð‚t n‚t. y™u ‚u ‚u …tu‚t™t RüŒuð ‚u …tuu‚…tu‚t™t ¼õ‚™u fnu‚t n‚t su, ‘‘yt Ënò™kŒ Mðt{e ‚tu Ëðo yð‚th™t yð‚the …qýo …wÁ»ttu¥t{ Au; ™u y{u ‚tu yu{™t ŒtË Aeyu.’ yuðe he‚u y™k‚ yiïÞo sýtÔÞtk. yu ytrŒf y™k‚ ytùÞofthe [{ífth Œu¾tzât. yuðt su yûtht‚e‚ ©e Ënò™kŒ Mðt{e ‚u ‚tu ht{f]»ýtrŒf Ëðuo yð‚th™t yð‚the Au. ‚u{™u ƒeò yð‚th suðt fu{ fnuðtÞ? ™u ƒeò yð‚th suðt {nthts™u fneyu ‚tu y™k‚ {nt yŒT¼w‚ ©eS {nthts™tk yiïÞo ¾tuxtk …zu.’’ íÞth …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yu Xef fnu Au ™u Xef Ë{su Au. ™u su W…tËf ntuÞ ‚u ‚tu ytðt s ntuÞ. ™u ‚{u Ëðuo y{ ¼u„t Vhe „Þt,1 …ý y{u ‚tu fu{ fnu‚t nþwk ™u fu{ òý‚t nþwk !’’ yu{ fne™u yu ËtÄw™u htS ÚtE™u nth ytÃÞtu. ™u …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ‘‘yt ƒúñtkz™tk ytðhý …th ™u r[Œtftþ …ÞO‚ yð‚th ™u y™k‚ yð‚th™tk MÚtt™f ™u y™k‚ {wõ‚ ‚u ftuE yûthÄt{™u …t{‚t 1. Ëðuo y{ ¼u„t Vhe „Þt : ËíËkr„Sð™ „úkÚt h[™t Ë{Þu ©eS {nthts™u ftu™t suðt ÷¾ðt yu rððtŒ{tk ËŒT. ©e r™íÞt™kŒ Mðt{e™e …heûtt ÷uðt {nthtsu fÌtwk fu,‘‘y{u ©ef]»ý suðt s Aeyu, y{the ðt‚ ™ {t™u ‚u rð{w¾.’’ A‚tk Ë‚‚ Ët‚ rŒðË r™íÞt™kŒ Mðt{e {¬{ hÌtt y™u yLÞ Ëk‚tuyu ‘‘{nthts su{ fnu ‚u{ ƒhtƒh’’ {t™e fÌtwk fu, ‘‘{nthts ©ef]»ý suðt s Au.’’ ‘‘íÞthu {nthtsu ©e r™íÞt™kŒ Mðt{e …h «ËL™ ÚtE™u nth …nuhtÔÞtu y™u fÌtwk fu, ‘‘W…tËf ntuÞ ‚tu ytðt ntuÞ. ÄLÞ Au r™íÞt™kŒ Mðt{e™u ! ‚{u ƒÄt s y{ ËtÚtu Vhe „Þt …ý Mðt{e yz„ hÌtt.’’

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

205

™Úte; ™u su™u yt «„x …wY»ttu¥t{ ™thtÞý™tu ËkƒkÄ ÚttÞ Au ‚u s yûthÄt{™u …t{u Au; ™u ƒeò …wÁ»t ‚tu fturx ËtÄ™ fhu ‚tu …ý …t{u ™rn.’’ yuðe he‚u ©eS {nthtsu …tu‚t™t …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ðt‚to Ëðuo Ëk‚ yt„¤ fhe. >>28>> ©eS {nthtsu Ëk‚ŒtËS™u Œ÷wS …tËu {tufÕÞt …Ae Œ÷wSyu ©eS {nthts™t «‚t…™t Ë{t[th …qAât; ™u ð¤e yu{ ƒtuÕÞt su, ‘‘©eS {nthts™tu yð‚th fuðtu òýðtu ? ™u íÞtk Sðtu™tk fÕÞtý fuðt fhu Au ?’’ íÞthu Ëk‚ŒtËSyu fÌtwk su, ‘‘yt yð‚th ™rn, yt ‚tu ht{f]»ýtrŒf Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u Ëðo fthý™t fthý «„x nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{ ! ‚u yûthÄt{ Útfe Sðtu™tk ytíÞkr‚f fÕÞtý fhðt™u yÚtuo ŒÞt fhe™u …ÄtÞto Au. ™u yt ‚tu Ëðtuo…he {qŠ‚ Au. ‚u {txu Sðtu™tk Ëðtuo…he fÕÞtý fhu Au. ™u ©eS {nthts ‚tu ftuE rŒðË yt ƒúñtkz{tk …ÄtÞto ™Úte ™u …Äthþu …ý ™rn; ™u yuðt ‚tu yu yuf s Au. ™u nwk …ý ðifwkX ‚Útt ƒŒrhft©{ ‚Útt ïu‚îe…trŒf Ät{ «íÞu òô Awk, íÞthu ‚u Ëðuo Ät{™t …r‚ yu{ fnu Au su, ‘Ënò™kŒ Mðt{e «„x «{tý …whw»ttu¥t{ ‚tu yûthÄt{™t …r‚ ™u Ëðo yð‚th™t yð‚the Au; ‚u s yt ŒÞt fhe™u Sðtu™t fÕÞtý fhðt™u yÚtuo …]Úðe W…h …ÄtÞto Au; ‚u {txu Sðtu™t Ëðtuo…rh fÕÞtý fhu Au.’ yu{ yu Ëðuo Ät{™t ðtËe fnu Au.’’ íÞth …Ae Ëk‚ŒtËSyu Œ÷wS™u fÌtwk su,‘‘‚{u ©eS {nthts™tu yð‚th fuðtu òýtu Au ?’’ íÞthu Œ÷wS ƒtuÕÞt su, ‘‘©eS {nthts ‚tu Ëðo yð‚th™t yð‚the ™u yûthÄt{, ft¤, {tÞt, …wh»w t ™u ðtËwŒðu trŒf [‚wÔÞqn o 1 ‚Útt fuþðtrŒf [tuðeþ {qŠ‚ytu;2 1. ðtËwŒuð, Ëkf»toý, yr™hwØ, «ãwB™. 2. fuþðtrŒf [tuðeË {qŠ‚ytu : fuþð, ™thtÞý, {tÄð, „tu®ðŒ, rð»ýw, {ÄwËqŒ™, rºtrð¢{, ðt{™, ©eÄh, Ér»tfuþ, …È™t¼, Œt{tuŒh, Ëkf»toý, ðtËwŒuð, «ãwB™, yr™hwØ, …whw»ttu¥t{, yÄtuûts, ™]®Ën, yåÞw‚, s™tŒo™, ût…uLÿ, nrh, f]»ý. (ËíËkr„Sð™ - 3>35)


206

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

yu Ëðuo™t fthý …whw»ttu¥t{ Au; nwk …ý ©eS {nthts™e f]…t Útfe òýwk Aw.k ’’ yuðe he‚u ©eS {nthts™tu {rn{t yu ƒuW sýtyu …hM…h ½ýtuf fÌttu. >>29>> ©eS {nthtsu Ëk‚™u …tu‚t™tu hnMÞ yr¼«tÞ fÌttu su, ‘‘fturx ËqÞo™t ‚usÚte fturx„ýwk ‚us ðifwkX™t {wõ‚{tk Au; ™u ‚uÚte fturx„ýwk ‚us ‚u „tu÷tuf™t {wõ‚{tk Au; ™u ‚uÚte y™k‚ fturx„ýwk ‚us ‚u yûthÄt{™t {wõ‚™t htu{™u rð»tu Au; ™u ‚uÚte y™k‚ fturx„ýwk ‚us ‚u yûthÄt{™e su ¼qr{ ‚u{tk yuf Ëtu…the hnu yux÷t Œuþ{tk ÷e™ ÚttÞ Au ™u y™k‚ y…th su yûthÄt{™tu «ftþ ‚u Ëðu™ o u ¼u¤tu fheyu, ‚tu Ëðo yð‚th™t yð‚the su ©e nrhf]»ý …qýo …wÁ»ttu¥t{ ‚u™t yuf htu{™t fturx{tk ¼t„™e ƒhtuƒh ™Úte ytð‚tu; yuðe rŒÔÞ {qŠ‚ ‚u™wk ‚us, yiïÞo, «‚t…, ƒ¤, feŠ‚; yuðt y™uf rŒÔÞ „wýu Þwõ‚ Mðhtx ™u ËíÞËkfÕ… Au ™u rŒÔÞ f‚toþÂõ‚, ¿tt™þÂõ‚, r¢ÞtþÂõ‚, ÷ÞþÂõ‚, ÄthfþÂõ‚, «uhfþÂõ‚, r™íÞy÷wÂþÂõ‚, {nt{™tunhþÂõ‚, y®[íÞþÂõ‚, r™hk f w þ þÂõ‚, r™Šðþu » tþÂõ‚, r™Œtu o » tþÂõ‚, yS‚þÂõ‚, þtu¼tþÂõ‚, r™Þk‚tþÂõ‚, ËwkŒhþÂõ‚ yu ytrŒf y™k‚ rŒÔÞ þÂõ‚ytu ™u y™uf {nt ytùÞofthe „wýu Þwõ‚ rŒÔÞ{tk rŒÔÞ {qŠ‚ …tu‚t™t yûthÄt{™u rð»tu ËŒt rðhts{t™ yuðt nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{ ©e Ënò™kŒ Mðt{e Au. ™u sL{ Äh‚t Útft ËŒtÞ ysL{t, yåÞw‚, y¾kz {qŠ‚ Au. ™u rŒÔÞtf]r‚ Útft {™w»Þtf]r‚ Au ™u {™w»Þtf]r‚ Útft rŒÔÞ {qŠ‚ Au. ™u yûthÄt{{tk Au ‚tu …ý ytkne Au; ™u ytkne Au ‚tu…ý yûthÄt{{tk s Au. ™u yu ßÞtk Au íÞtk s yûthÄt{™wk {æÞ Au. ™u ytiŒtÞo, „tk¼eÞo, {tÄwÞo, ðtíËÕÞ, ËtiþeÕÞ, ¿tt™, ƒ¤, ‚us, hË, „kÄ; yu ytrŒf {nt ytùÞofthe rŒÔÞ „wýu Þwõ‚ Ëðtuo¥t{ ©e Ënò™kŒ Mðt{e …wÁ»ttu¥t{ Au. ‚u …tu‚t™t yûthÄt{™u rð»tu y™uf

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

207

{wõ‚ ™u y™uf þÂõ‚ytu; ‚u{ýu ËuÔÞt Útft ËŒtÞ rðhts{t™ Au. ™u …tu‚u …tu‚t™t Ëw¾u fhe™u Ëwr¾Þt Au; ™u yûthtrŒf Ëðuo W…h ŒÞt fhe™u yu{™e Ëuðt™u yk„efth fhu Au ™u …tu‚u ‚tu Ëðo «fthu r™Œtuo»t Au ™u …qýoft{ Au; ™u y™k‚ yûthtrŒf {wõ‚ ™u yu Ëðuoyu ËuÔÞt Útft y™trŒ r™íÞrËØ, y™ðrÄftr‚þÞ ™u r™hkfwþ rŒÔÞ yuðwk yiïÞo ‚uýu Þwõ‚ Útft ™u ©e Ä{oŒuð ™u ¼Âõ‚{t‚t Útfe Au sL{ su{™tu yuðt su Mðtr{™thtÞý ‚u s yûtht‚e‚ Ëðtuo…he …wÁ»ttu¥t{ Au. ‚u{tkÚte Ëðo yð‚th «„x ÚttÞ Au ™u …tAt ‚u{™u rð»tu ÷e™ ÚttÞ Au. ‚u {txu rŒðËu rŒðËu ©Øt, ¿tt™, {tntíBÞ, rðïtË, «er‚, yt©Þ ™u y™wð]Â¥t; yu yrÄf yrÄf Ë{òÞ yuðtu þtk‚…ýu W…tÞ fhðtu. ™u ‚uðtu s Ëk„ ™u þt† ht¾ðt’’ ! yu Ëðuo {tuxt Ëk‚ ™u ©eS {nthts™tu …h{ hnMÞ yr¼«tÞ Au ‚u fÌttu. >>30>> yuðt su yûtht‚e‚ «íÞût …wÁ»ttu¥t{ Ënò™kŒS {nthts ‚u Ëðuo W…tËf™u W…tMÞ {qŠ‚ Au; Ëðo™u yt™kŒ Y… Au; Ëðo Ëth™t Ëth Y… Au; Ëðo ‚íð™t ‚íðY… Au; Ëðo Œið‚{tk Œið‚fthe Au; Ëðo {k„¤{tk {k„¤fthe Au; Ëðo ûtuºt{tk ûtuºt¿t Au; Ëðo ytÄth™t ytÄth Au; Ëðo …tð™{tk …tð™fthe Au; Ëðo „wÌt{tk „wÌtY… Au; Ëðo „wýe™t „wýe Au; Ëðo Ät{™t Ät{e Au; Ëðo fthý™t fthý Au. Ëðo yð‚th™t yð‚the Au; ™u Ëðo ™t{™t ™t{e Au. >>31>> yuðt su «íÞût ©e Ënò™kŒ Mðt{e …hƒúñ …h{ ftÁrýf, ‚u{™e {qŠ‚™tk ƒu [hýth®ðŒÚte ÷E™u {M‚f ËwÄe Ëðo yk„™u …]ÚtfT …]ÚtfT Äthe™u yuftk‚ MÚt¤™u rð»tu ƒuËe™u RrLÿÞtu, {™, «tý ‚u™tu «íÞtnth1 fhe™u …qðto…h2 htrºt™u rð»tu yr‚ áZ {r‚yu fhe™u, yr‚ áZ r[¥tu fhe™u, yr‚þu ÂMÚth ÚtE™u Þtu„e, ‚uýu ©enrh™wk æÞt™ fhðwk. 1. ErLÿÞtu™e ð]Â¥t™u …tu‚…tu‚t™t rð»tÞtu{tkÚte …tAe ðt¤e™u. 2. {Äht‚ …Ae™e htrºt, ðnu÷t yZe-ºtý ðtøÞu.


208

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

‚u ft{t‚o,1 ‚Mfh,2 ™x, ÔÞË™e ™u îu»te; yu Ëðuo …tu‚…tu‚t™t rð»tÞ™u rð»tu su{ ‚í…h ÚtE™u {kzât Au; ‚u{ {wr™ su ‚u ©enrh™e {qŠ‚ Äthðt™u rð»tu yr‚ n»tuÞo õw ‚ Au {™ su™kw yuðtu Útftu ‚í…h ÚtE™u {kz.u ™u Ëtæðe,3 [ftuh, þ÷¼,4 {åA,5 [fðt[fðe ™u ƒ…iÞt yu su{ …tu‚…tu‚t™t rð»tÞ{tk r™{ø™ Au, ‚u{ Þtu„e su ‚u ©enrh™e {qŠ‚{tk yr‚þu yt™kŒu Útftu r™{ø™ hnu. ™u Ë{wÿ{kÚt™ fhðt™u Ë{u su{ Œuð Œt™ð {™{tk rðïtË ht¾e™u {kzât n‚t, ‚u{ Þtu„eyu {™{tk áZ rðïtË ht¾e™u ¼„ðt™™e {qŠ‚ Äthðt™tu r™íÞ ™ðtu yÇÞtË6 ht¾ðtu. ™u hËtMðtŒ, r™ÿt, ®nËt ™u rðûtu…; yu æÞt™{tk rðhtuÄe Au, ‚u™tu íÞt„ fhu íÞthu æÞt™ ÚttÞ; ™rn ‚tu ™ ÚttÞ. >>32>> …tk[ RrLÿÞtu ™u AXwk {™; ‚u™u S‚e™u ðþ fhe™u ®…z, ƒúñtkz y™u …k[ rð»tÞ ‚u{™u sz, Œw:¾Y…, ‚wåA, ™tþðk‚ ™u rðütY… òýe™u íÞt„ fhe™u Ë‚T-r[¥t-yt™kŒ, Ëqû{ ™u r™„woý yuðwk su …tu‚t™t Sðtí{t™wk MðY… ‚u™u òýe™u, ™u ‚u Sðtí{tY… ÚtE™u {wr™ Útft ©enrh™wk æÞt™ fhðwk. ™u òr‚, ðýo, yt©{ ™u „wý; ‚u™wk su {t™ ‚u™tu íÞt„ fhe™u Ë{„ú ËtÄw, ËíËk„e ‚u™t ŒtË™t ŒtË ÚtE™u hnu Au; ‚u™u s ©enrh™wk æÞt™ ÚttÞ Au. ™u ©enrh™wk Ë{„ú…ýu {tntíBÞ òÛÞt rð™t ƒeòk fturx ËtÄ™ fhu, …ý Ëðo r¢Þt™u rð»tu y¾kz ™t{hx™ ™u {qŠ‚™e y¾kz M{]r‚ hnu ™rn. ™u y™k‚ fturx ƒúñtkz™tk rð»tÞ Ëw¾ ¼u¤tk fheyu ‚tu …ý ©enrh™e {qŠ‚™t yuf htu{™t Ëw¾™e fturx{t ¼t„™e ƒhtuƒh ytðu ™rn. ™u su {nt…t‚fe ntuÞ, ™u ‚u òu 1. ft{e. 2. [tuh. 3. …r‚ðú‚t. 4. …‚kr„Þwk. 5. {tA÷e. 6. r™hk‚h æÞt™, ÷ûÞ.

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

209

©enrh™wk ¼s™ fhu ‚tu ‚u™t Ë{„ú …t… ƒ¤e™u ¼M{ ÚtE òÞ; yuðtu yr‚ y÷tirff {rn{t Au. ™u ËtkÏÞ, Þtu„, ðuŒtk‚ ™u …k[htºt Au yu{™wk ‚¥ð ‚tu yuf ©enrh™e {qŠ‚ Au. yuðe su™e y[¤ {r‚ ntuÞ yuðtu rð[ûtý ‚u™u ©e nrh™wk æÞt™ ÚttÞ Au. ™u Ëk…qýo „wý, Ëw¾ ™u Ët{ÚÞo ‚tu yuf ¼„ðt™™e {qŠ‚{tk s Au; ™u ƒesu Xuftýu ‚tu ®fr[‚ Au. ™u y™k‚ fturx ƒúñtkz™tk su rð»tÞËw¾ Au ‚u ¼u¤tk fheyu, ‚tu ©enrh™wk r™{u»t{tºt™wk æÞt™ fu Œþo™ fÞwO ntuÞ ‚u™t fturx{tk ¼t„™e ƒhtuƒh ytðu ™rn. ™u ËtÄw, ËíËk„e ™u yûthtrŒf yu Ëðuo™wk ‚¥ð ‚tu ©enrh™e {qŠ‚ Au. yuðe ytÂM‚f {r‚yu Ërn‚ su™e Ë{sý Au, ‚u™u s ©enrh™wk æÞt™ ÚttÞ Au. ™u yÂûtrðãt, Œnhrðãt ™u yûthrðãt yu ytrŒf Ëðuo ƒúñrðãt; ‚u{ýu fhe™u òýðt ÞtuøÞ ‚tu yûthtrŒf Ëðuo™t þhehe ™u fthý …hƒúñ «„x nrhf]»ý Au yuðe su™e y[¤ {r‚ Au, ‚u™u s ©enrh™wk æÞt™ ÚttÞ Au. ™u su{ …tk[ {tuZtðt¤e [t{zt™e {þf1 ntuÞ ‚u{tkÚte yuf {tuZwk {tuf¤wk {u÷u, ‚tu Ëðuo s¤ Ëúðe òÞ Au; ‚u{ …k[ RrLÿÞtu ™u AXwk {™; ‚u{tkÚte òu yuf {tuf¤wk {qfu, ‚tu Ëðuo æÞt™ Ëúðe ÚtE òÞ Au. ‚u {txu Ëðuo™u r™Þ{{tk ht¾u ‚tu æÞt™ ÚttÞ; ™rn ‚tu ™ ÚttÞ.™u MðÂM‚f ytË™u fhe™u ™trËft„ú ð]Â¥t ht¾e™u ™u Œun™u Ë{ ht¾e™u ™u ™uºt™u {ª[e™u Þwõ‚ Au ytnth rðnthtrŒf su™t yuðtu Útftu þwØ SðY… ÚtE™u yr‚þu htu{tkr[‚u fhe™u, yr‚ „ŒT„ŒT fkXu fhe™u ™u yr‚ n»ttoÞ{t™ Útftu, yr‚ íðhtyu fhe™u, yr‚þu Œtk‚2 Útftu, yr‚þu þtk‚3 Útftu ™u yr‚þu Ë{trn‚4 Útftu ©enrh™wk æÞt™ fhu, ™u ©enrh™wk MðY…, Mð¼tð, „wý ‚u{s ËŒtÞ r™Œtuo»t, Ëðtuo¥t{, y™trŒ, 1. …týe ¼hðt™e [t{zt™e Útu÷e fu ftuÚt¤e. 2. RrLÿÞtu™wk Œ{™ fh™th 3. yk‚:fhý™wk þ{™ fh™th 4. ËtðÄt™.


210

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

r™íÞrËØ, ËŒt þwØ Ë{su ™u Ëðo ft¤™u rð»tu rŒÔÞrð„ún, ËíÞMðY…, ™u ft¤, f{o, {tÞt ™u …wÁ»t ‚u™t f‚to, «uhf ™u r™Þk‚t ‚tu yuf ©enrh s Au; yuðe su™u y[¤ {r‚ Au ‚u™u s ©enrh™wk æÞt™ ÚttÞ Au. >>33>> y™k‚ y…th Ät{Y… su yûthƒúñ ‚u™wk Ë{„ú Ëw¾ ¼u¤wk fheyu ‚tu …ý ©enrh™t yuf htu{™t Ëw¾™e ƒhtuƒh ™ ytðu yuðtu ÿZ ¿tt™e Au ‚u™u ©enrh™wk æÞt™ ÚttÞ Au. ™u yt÷tuf…h÷tuf™u rð»tu Œw÷o¼ ‚u þwk Au ? ‚tu ©enrh™t MðY…™wk ¿tt™, W…tË™t, ytþhtu, rðïtË, y™wð]Â¥t ™u «er‚; yu y[¤ ÚttÞ yu s Œw÷o¼ ™u Ëth{tk Ëth Au. ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e, „tuu…t¤t™kŒ Mðt{e, r™íÞt™kŒ Mðt{e, ƒúñt™kŒ Mðt{e, yu ytrŒf ËtÄw ™u ËíËk„e y™uf ©enrh™e W…tË™tyu fhe™u …h{…Œ™u …t{e „Þt. «Út{ Wí…Â¥tft¤ Ë{u y™k‚ fturx ƒúñtkz™t su ƒúñtytu ‚u su ‚u {nt W„ú yuðwk su ‚… ‚uýu fhe™u ¼„ðt™™u htS fhe™u …tu‚t™tu {™tuhÚt rËØ fhu Au. ‚u{ ©e nrh™tu su {™w»Þ¼tð, rŒÔÞ¼tð, r™„woý-Ë„wý…ýwk, Ëtfth-r™htfth…ýwk, f‚to-yf‚to…ýwk, yLðÞ-ÔÞr‚huf…ýwk, Mð¼tð, „wý ™u ™t{ ‚u su{ Au ‚u{ r™Œtuo»t…ýu òýe™u ‚Útt yu{™wk su MðY… Au ‚u …ý ©ðý, {™™, r™rŒæÞtË ™u Ëtûttífth ðzu su{ Au ‚u{ ÞÚttÚto òýe™u áZ ytþhtu fhðtu ‚u Y…e su ‚… ‚uýu fhe™u ¼„ðt™™u htS fhðt. >>34>> Ë‚Tþt†™tu su™t W…h yrÄfth ntuÞ ‚u™u {™w»Þ fneyu. ™u yuðt nòhtu {™w»Þ ¼u¤t fheyu íÞthu ‚u{tk yuf Ä{oðt™ szu; ™u ‚uðt Ä{oðt™ nòhtu ¼u¤t fheyu íÞthu ‚u{tk yuf rËÂØ™u yÚtuo Þí™™u fh‚tu ntuÞ yuðtu szu; ™u rËÂØðt¤t nòhtu ¼u„t fheyu ‚tu ‚u {æÞu yuf ¼„ðt™™u yÚtuo Þí™™u fh‚tu ntuÞ yuðtu {¤u; ™u ¼„ðt™u òýe™u Þí™™u fh‚t ntuÞ yuðt nòhtu ¼u„t fheyu ‚tu ‚u {æÞu ftuEf ¿tt™e ¼„ðt™™wk MðY…, Mð¼tð, yiïÞo ‚u yk‚u hrn‚ Au ‚u™u ‚¥ðu fhe™u ÞÚtthÚt …tu‚t™t ¿tt™™e rðþt¤‚t™u y™wËthu fkEf òýu Au; …ý ‚u

«.4

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

211

su{ Au ‚u{ ‚tu yk‚™u ™Úte …t{‚tu. ™u ¼„ðt™ …tu‚u …tu‚™tk MðY…, Mð¼tð, „wý ™u yiïÞo; ‚u™t {rn{t™t yk‚™u ™Úte …t{‚t; ‚tu ƒeòu ‚tu …t{u s fu{ ? yuðt Ëðtuoíf]ü nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{ ‚u{ýu y™uf fturx ƒúñtkz™tk ™u ƒúñ…whtrŒf Ät{™tk su Ë{„ú yiïÞo, ‚u …tu‚t™e {qŠ‚™u ytÄe™ Au ‚u Ë{trÄyu fhe™u Œu¾tzâtk; ‚Útt Ënw™t RüŒuðY…u …tu‚u …tu‚t™wk Œþo™ ŒE™u y™k‚ Sð™u …tu‚t™tu Ëðtuo…he r™ùÞ fhtÔÞtu. yuðe he‚™wk ƒeswk …ý su y…rhr{‚, Ëðtu…o he, rŒÔÞ, yiïÞo ‚u™u Œu¾tze™u …tu‚t™t Ëðtu…o he yiïÞo™u rð»tu yûthtrŒf Ëðu™ o tk yiïÞo ÷e™ fhe™u …tu‚u Ëðtuoíf]ü…ýu sÞfthe «ð‚uo Au. yuðt su ƒúñÄt{™t yrÄ…r‚ nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{ ‚u{™u Ä{oŒðu ™u {heåÞtrŒf Ér»t ‚u{ýu ð]kŒtð™™u rð»tu ¿tt™Þ¿tu fhe™u htS fhe™u {™ðtkrA‚ ðh …tBÞt. ‚u{ Þtu„eyu nrhf]»ý™e {qŠ‚™tk ¿tt™, æÞt™ ™u rð»tu ‚í…h ÚtE™u {kzðwk. >>35>> yu nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{ ‚u yûth Útfe yLÞ Au ™u yr‚þu MðhtxT Au; ™u yr‚þu þu»t™t þu»te Au, ™u yr‚þu f‚wO yf‚wO, yLÞÚttf‚wO Ë{Úto Au. ™u y™k‚ rŒÔÞ fÕÞtýfthe „wý™t Ë{wÿ Au; ™u yr‚þu {nt {™tunh {qŠ‚ Au; ™u ËŒt Ëtfth {qŠ‚ Au; ™u yr‚þu «ftþf Au. ™u y™trŒ, y…rhr{‚, r™hkfwþ rŒÔÞ yiïÞo Ëk…L™ Au. ™u y™k‚ rŒÔÞ Ëw¾™t Ë{wÿ Au; ™u yr‚þu {nt¿tt™{qŠ‚ Au. ™u Ëðo™t r™Þk‚t Au; ™u yÂî‚eÞ {qŠ‚ Au; ™u ËŒt y¾krz‚ Au; ™u rð¿tt™, ¿tt™, yiïÞo{Þ Au {qŠ‚ su{™e yuðt Au. ™u y™uf rð¼qr‚ytu ™u y™uf yûthtrŒf {wõ‚ ™u y™uf ft¤, {tÞt, …wÁ»ttrŒf þÂõ‚ytu yu Ëðuo™t fthý Au ™u ðtËwŒðu trŒf [‚wÔÞqn o ‚Útt fuþðtrŒf [tuðeþ {qŠ‚ytu ‚Útt ht{f]»ýtrŒf yð‚th yu Ëðuo™t Äh™tht Au; ™u Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚, ™u «÷Þ; yu Ëðo ft¤™u rð»tu ËŒtÞ rŒÔÞrð„ún ™u yS‚ {qŠ‚ Au. ™u yuf Útft y™uf Y… Au; ™u y™ufY… Útft yuf Au. ™u y™uf™t y„ús Au;


212

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.4

…h{tí{t Au; …h{uïh Au; …h{ ftÁrýf Au; …wÁ»ttu¥t{ Au; …qýoft{ Au; …htí…h Au; …hƒúñ Au. ™u MðÁ…, Mð¼tð, „wý, yiïÞo ‚uýu fhe™u su™e ftuE™u W…{t Œuðt‚e ™Úte yuðt Ëðtuo…he «rËØ Au. ™u yíÞk‚ r™Šðþu»t ¿tt™, ƒ¤, ‚us, yiïÞo; RíÞtrŒf «íÞût nrhf]»ý …wÁ»ttu¥t{™tu y…rhr{‚ {rn{t Au. ‚u™u ÞÚttÚto fnuðt, òýðt, Œu¾ðt, Ëtk¼¤ðt ™u …t{ðt™u ftuý Ë{Úto Au ? ftuE ™Úte. >>36>> nu ™tÚt ! nu ŒÞt®ËÄtu ! nu f] … t®ËÄtu ! nu fr÷Œtu » t r™ðthf ! nu ¼Âõ‚Ä{toí{s ! nu Þtu„f÷t«ð‚of ! nu ðŠýðu»tŒþof ! nu þt÷„út{-‚]»ttnh ! nu ƒúñrðãt«ð‚of ! nu yÄ{tuØthý ! nu …r‚‚…tð™ ! nu yþhýþhý ! nu þwØ yuftkr‚fÄ{o«ð‚of ! nu nrhs™ðÕ÷¼ ! nu r™»ft{¼õ‚ðÕ÷¼ ! nu ™iÂcft„úrý™ ! nu yuftkr‚fÄ{o«ð‚of ! nu ¼õ‚ðÕ÷¼ ! nu Mðtr{™thtÞý ! nu ™e÷fkX ! nu nrhf]»ý ! nu nhu ! nu ™thtÞý ! nu Ä{oÄwhkÄh ! nu Ëðos™hûtf ! nu Ënò™kŒMðtr{™T ! ‚{u {the W…h htS ÚtE™u {™u …tu‚t™tu yuftkr‚f ŒtË òýe™u {tht ӌޙu rð»tu r™ðtË fhe™u r™íÞ hnuòu. ytðe he‚u r™íÞ ðnu÷t QXe™u {w{wûtwyu ©e …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™™e «tÚto™t fhðe. ™u ytðe he‚u su {w{wûtw r™íÞu «tÚto™t fhu, ‚tu ‚u™t ÓŒÞ{tk Ëtûtt‚ ©e …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ r™ðtË fhe™u y¾kz hnu Au. >>37>> ytðe he‚u ©e …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚u{ýu y„rý‚ Sð™wk fÕÞtý fhðt™u yÚtuo …tu‚t™wk su Ë{„ú yiïÞo, «‚t… ‚u Ëðuo Sð™u Ënus{tk Œu¾tz‚t n‚t ‚u yiïÞo, «‚t… ËŒT„wÁ ©e „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{eyu …tu‚u ŒeXu÷wk ‚u{tkÚte yt ‚tu Ëkûtu…{tºt ÷¾tðu÷ Au. >>38>> Rr‚ ©e Ënò™kŒ Mðt{e rþ»Þ „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{eyu fhu÷e ðt‚tu{tk …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™™wk yiïÞo ‚Útt «‚t… ƒ‚tÔÞtk ‚u ™t{u [tuÚtwk «fhý Ë{tÂ.

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

ú JJ ±ëœææH²ï ¨ |æxæ±æÝì …²„èã ¨æÿææ„ì JJ

213

«fhý 5tk[{wk ËðoŒuþe Ë{sý™wk {wÏÞ…ýwk Mðt{eyu yuf rŒðË ðt‚ fhe su, ßÞthu nwk …qðto©{{tk n‚tu, íÞthu {™u ¾k¼u yuf {tuxwk „q{zwk ÚtÞwk n‚wk ‚u™e …ezt ½ýe ÚtE. ‚u ð¾‚u ò„ú‚{tk yÄo htºte™u Ë{u {nthts …ÄtÞto ™u {™u Œþo™ ŒeÄtk, ‚u …e¤wk …e‚tkƒh …nuÞwO n‚wk; ™u ƒeswk ht‚wk …e‚tkƒh ytuZâwk n‚wk; ™u {M‚f W…h ŒÂûtýe …t½ Äthe n‚e; ™u ÷÷tx™u rð»tu fuËh[kŒ™™e y[to Ërn‚ fwkfw{™tu [tkŒ÷tu þtu¼e hÌttu n‚tu; ™u [t¾zeytu W…h [zât n‚t; yuðe þtu¼t™u òuE™u {the ð]Â¥t ‚tu ‚u {qŠ‚{tk …htuðtE „E ! ™u …Ae „q{zwk Vqxe „Þwk ™u …ezt …ý x¤e „E. …Ae {nthts …ý nËe™u yá~Þ ÚtE „Þt. …Ae ‚u ŒntzuÚte ‚u {qŠ‚ y¾kz Œu¾t‚e. …Ae ßÞthu y÷iÞu{tuzu1 {nthts™tk {U «Út{ Œþo™ fÞto; íÞthu ÓŒÞ{tk Œu¾t‚e su {qŠ‚ ™u yt {qŠ‚ ‚u ƒuÞ yuf ÚtE „E ! yuðwk òuE™u {nthts™u Ëðo fthý™t fthý ™u Ëðo yð‚th™t yð‚the …wÁ»ttu¥t{ Ë{S™u {U {nthts™tu Ëðtuoíf]ü r™ùÞ fÞtuo. >>1>> …Ae ð¤e Mðt{eyu yu{ ðt‚ fhe su, y{u ™t™t n‚t íÞthu yuf {t„eo ËtÄw™tu {nk‚ ˼t fhe™u ƒuXu÷ íÞtk sE™u …tÄhe (ËeÄe) ztuuþeytu™u ¾uËðe™u ‚u {nk‚™u «§ …qAâwk su, ‘‘ftÞo þwk ™u fthý þwk ?’’ íÞthu ‚u fnu su, ‘‘y{™u yuðwk ytðzu ™rn, ™u {™u ‚tu ftuEyu þe¾ðu÷ ™Úte.’’ …Ae y{™u fnu su, ‘‘‚{u W¥th fhtu.’’ íÞthu {U fÌtwk su, ‘‘¼„ðt™ fthý ™u yt Ëðo Ë]Âü ‚u ftÞo’’. íÞtk ‚tu Ëti ¼tUXt …ze „Þt ! yu{ ˼t S‚e. >>2>> 1. y÷iÞt ({tzt) „t{


214

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

y™u ƒtshtu ¼u¤tu fhe™u ¼„ðt™ ¼sðt, ƒeswk ftkE ztu¤1 fÞuo …th ™rn …zu. y™u Yr…Þt nþu ‚u {he òþwk íÞthu …zât hnuþu, yu fkE ÍtÍt ft{™t ™rn; sux÷t yð~Þ òuEyu ‚ux÷t ¼u¤t fhe™u ¼s™ fhðwk; ™u ÍtÍt nþu ‚tu õÞtkÞ™t õÞtkÞ Qze sþu; ™u {q¤„e ðtË™t hnuþu. >>3>> y™u yt r™Þ{ Au yu ƒnw {tuxe ðt‚ Au. ™u su rŒðË Ä{o{tk Vuh …zþu, ‚u rŒðË ‚tu ftuE ðt‚ Q¼e ™rn hnu. {txu r™Þ{ ¾ƒhŒth ÚtE™u …t¤ðt. ™u yu rð»tu ½ýef ðt‚ fhe. >>4>> yuf nrhs™ …tËu fe‚o™2 ƒtu÷tðe™u fÌtwk su, yts™t fe‚o™ ‚tu [th ðuŒ, »txT þt† ™u yZth …whtý ytðe òÞ yuðtk [{ífthe Au. >>5>> Ätu÷uht{tk yuf ƒtðu ‚u÷ ffztðe™u {tkne þt÷„út{™u ™tÏÞt ‚u ðt‚ y{u Ëtk¼¤e ‚u ½ze Ykðtztk Q¼tk ÚtÞtk ™u Sð{tk ƒ¤ðt ÷tøÞwk ! ‚u swytu™u s„‚{tk yuðt ¼u¾ …ý Au ! >>6>> y™u þwØ MðY…r™ct ht¾ðe; ™efh ðtkÄtu ¼tk„þu ™rn yu{ {nthtsu …ý fÌtwk Au. ‚u {txu yt «„x …wÁ»ttu¥t{ ©eS {nthts Ënò™kŒ Mðt{e ‚u Ëðuo ©ef]»ýtrŒf su yð‚th ‚u{™t yð‚the ™u Ëðo™ ou t fthý ™u Ëðu™ o t r™Þk‚t Au; yu{tk ÷uþ{tºt Vuh ™Úte yu{ òýe™u ftuE ŒuðŒuð÷tk™tu ¼th …zðt Œuðtu ™rn; ™u …r‚ðú‚t™e he‚ ht¾ðe ‚tu XuX yûthÄt{{tk …w„tþu. >>7>> yt ËíËk„™tu {rn{t ‚tu y…th Au; fu{ su, ƒúñtkz ƒúñtkz «íÞu ©ef]»ýtrŒf™e {qŠ‚ytu Au ‚uðt ‚tu y™k‚ yð‚th ÚtÞt; ™u yt…ý™u ‚tu {nthts …wÁ»ttu¥t{ {éÞt Au. ™u ƒeò yð‚th suðt ‚tu yt ËíËk„{tk ½ýtf Au; yuðtu ËíËk„™tu {rn{t Ë{S™u áZ W…tË™t 1. ytzkƒh, Œu¾tð. 2. Ëk‚ s™ ËtuÞ ËŒt {tuÞ ¼tðu.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

215

fhðe. y™u yuðt su …wÁ»ttu¥t{ ‚u ‚tu yt yuf s Au ‚uýu þwØ he‚ «ð‚toðe ™u ƒeòyu ‚tu ¼u¤wk ™u ¼u¤wk ƒtE-¼tE™wk ht¾u÷; …ý swŒthtu ™ …tzu÷; yuðe he‚u …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ½ýef ðt‚ fhe. >>8>> y™u …ŒtÚto ÍtÍtk ¼u¤tk ™ fhðtk, ™efh ½ýe {qkÍðý Útðt™e ™u ðtË™t hnuþu. ™u Œun Ëthkw …ŒtÚto Au ™u Œun™u ‚tu ðuhe s fÌttu Au, ‚u ¼s™ fhðt ™ Œu; ðtk[ðt ™ Œu ‚uðtu Au. ™u Œuntr¼{t™ {qõÞu Ëðuo Œtu»t òÞ Au, yu ðt‚ fhe™u ‚u W…h ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk su, {wõ‚t™kŒ Mðt{e suðt ntuÞ ‚u …ý …ŒtÚto™tu òu„ ÚtÞu Q‚h‚t suðt hnu fu ™ hnu ! ƒeswk Ëtu¤ ËtÄ™™wk ð[t{]‚ (AuÕ÷t™wk 24) ðk[tÔÞw ™u fÌtwk su, ‚uýu fhe™u yûthÄt{ …{tÞ Au. >>9>> ð¤e fÌtwk su, y{thtu ðtkf ftZþtu {t; y{u fne Aqxeyu Aeyu; fu{ su ð]Ø ÚtÞt ‚u nðu ™rn hnuðtÞ {txu fneyu Aeyu su, Ë{S™u þwØ ð‚oòu; ™efh ÍtÍtu Vuh …zþu. yt ½ze òu ntÚtÄtuýwk, ytkfze1 fu ðt¤tu;2 yuðtu htu„ ÚtÞtu ntuÞ, ‚tu ht‚ ƒÄe ò„u; …ý y{Útwk yuf ½ze …ý æÞt™{tk ™ ƒuËtÞ ™u ht‚ ƒÄe Ÿ½e hnuðtÞ; yu{ y»ttz ðŒe Aê™u rŒðËu ðt‚ fhe. ™u Œun s ðuhe Au, ‚u …tu‚t™wk fhtðu, ‚u rðüt …ÞO‚ Ätuðhtðu Au; …ý æÞt™ fhðt ™ Œu yuðtu Au. >>10>> y™u ƒúñ[the™u íÞtk ðt‚tu fhe su, rð»tÞÚte ƒkÄtýtu ‚u ƒØ ™u {wftýtu ‚u {wõ‚ Au. ‚u {txu yt…ýu {wftðwk ™u yt swytu™u ytkne rð»tÞ™tu òu„ ™Úte ‚uýu fhe™u Xef hnu Au; …ý òu ƒhVe™t ¼hu÷t Ëtu …rzÞt htus ytðu, ‚tu ¾tÄt ð„h ™ hnuðtÞ. yuðtu Sð™tu Mð¼tð Au; {txu yu ‚tu ™ ytðu ‚tu s ËtÁk Au. >>11>> 1. ytk‚hzt{tk ðtÞw™u ÷eÄu Út‚e [qkf, ðªx, yt{¤tu (2) {h‚e 𾂙t z[ft. 2. þheh{tk [t{ze …h VtuÕ÷tu ÚtE yu{tkÚte ™ef¤‚wk ‚th suðwk sk‚w. (yt yuf htu„ Au.)


216

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

yt ËíËk„{tk ‚tu Ëw¾ Au ™u Ä{o, ¼Âõ‚, ¿tt™ ™u ðihtøÞ; su su Ëwf]‚ Au ‚u Ëðo ËíËk„{tk Au; ™u ƒesu ƒÄu ˤ„e QXâwk Au ™u ftuEf ‚tu …þw suðt Au ‚u ƒtu÷‚tk …ý ytðz‚wk ™Úte; ™u rððuf …ý ftkE ™Úte. {txu fwËk„™tu òu„ ÚttÞ ‚tu ËíËk„™u ½Ëthtu ytðe òÞ; ‚u ËtÁ fwËk„ ™ s fhðtu. >>12>> y™u Œuþft¤trŒf ytX þw¼ Au ™u yþw¼ Au ‚u ytu¤¾ðt; ‚u ßÞtk Ëk‚ hnu‚t ntuÞ ‚ux÷tu Œuþ þw¼, ™u ƒtfe ‚tu yþw¼ yhƒM‚t™ ™u {fhtýt2 yu ytrŒf ½ýtÞ Au. nðu ft¤ þw¼ ‚tu ¼„ðt™ ¼òÞ y™u Ëwr¾Þt hnuðtÞ Au. ™u {]íÞw …ý su{ ft¤ ntuÞ ‚u{ ÚttÞ, ‚u swytu™u yt ðntý ƒqzu Au íÞthu ‚u{tk ƒËu {týË ƒqze {hu Au. ™u Ëwh‚ ƒéÞwk íÞthu fux÷tkf {týË ƒ¤e {qytk; ‚u þwk ƒÄtÞ™wk {]íÞw ¼u¤wk s nþu ? yu Xuftýu ‚tu yþw¼ ft¤ ÷uðtu. >>13>> y™u ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼, {t™, E»Þto ™u Œuntr¼{t™; yu Ëðuo {qfþu íÞthu ¼„ðt™ ™u ¼„ðt™™t ËtÄw htS Úttþu. >>14>> y™u yt „k„tS …ðo‚ Vtze™u Ë{wÿ™u {éÞtk, ‚u ‚tu {¤u; fu{ su …týe ÍtÍwk ÚttÞ íÞthu yu{ ÚttÞ; …ý yt su …k[ rð»tÞ ‚u ‚tu yuÚte ytfht Au; fu{ su ƒúñt, rþð Ëh¾t™u ¼q÷tÔÞt; ™u RLÿ™u nòh ¼„ ÚtÞtk, ™u [kÿ{tk™u f÷kf ÷tøÞwk; yuðt {tuxt {tuxt™u ‚Útt htðýtrŒf™u Œw:¾ ÚtÞwk; ™u Ëti¼he™u Au‚Þto; ™u …htþh ™u yuf÷þ]k„e yu ytrŒf™u ÷qkxât, ‚u {txu ‚u™tu òu„ s ™ fhðtu. ™u yt ‚tu {nthtsu «„x ÚtE™u htÏÞwk Au. ytðwk ‚tu ftuEyu ƒtkÄu÷ ™rn ™u {tuxt {tuxt yð‚thu …ý frsÞt fÞto Au; …ý ytðtu {t„o ‚tu ftuEyu «ð‚toÔÞtu s ™Úte. ‚u {nthtsu ðuŒhË{tk fÌtwk Au su, ‘‘nu …h{nkËtu ! yt †eY…e ‚hðth™e su ‚e¾e Ätht ‚uýu su …wÁ»t ™Úte nýtýtu ‚u ‚tu 1

1. …wÛÞ f{o. 2. ®ËÄ™e ðtÞÔÞu ytðu÷tu Œuþ. (5/13)

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

217

Œuð™tu …ý Œuð Au. {txu yu Ätht ftkE Úttuze ™Úte. yu Ätht ‚tu ƒnw s ytfhe Au, {txu ‚u™tu òu„ s ™ Úttðt Œuðtu.’’ >>15>> y™u yt Œun ÄÞtuo Au ‚uýu fhe™u ‚tu ¼„ðt™ ¼S ÷uðt ™u yt ¼h‚¾kz{tk {™w»Þ Œun ftkE Úttuzt …wÛÞu ytð‚tu ™Úte. ‚u Œuð‚t …ý fnu Au su :– ¥ãæï ¥}æè¯æ¢ çÜ }æÜ æçÚ àææï|æÝ¢ Ðí¨‹Ý »¯æ¢ çS±Îé„ S±²¢ ãçÚ: J ²ñ…ü‹}æ HÏ{¢ Ýë¯é |ææÚ„æ…èÚï }æéÜé ¢Î ¨ï±æñÐç²Ü¢ SÐëãæ çã Ý:1 yu &÷tuf ƒtu÷e™u fnu su, yu{ Œuð‚t …ý RåAu Au ‚u {éÞtu. ™u ð¤e ¼„ðt™ ™u ¼„ðt™™t Ëk‚ {éÞt, yu ftkE Úttuze «t ™rn. swytu™u Œþ fu ðeþ ÷t¾ Yr…Þt nþu, ‚u ftkE ¼u¤t ™rn ytðu; ™u Yr…Þtðt¤t™u …ý yuf þuh W…htk‚ ¾ðt‚wk ™Úte; ™u su™u Yr…Þt ™ ntuÞ ‚u™u …ý ‚ux÷wk s ¾ðtÞ. {txu òuEyu ‚ux÷wk ™u ft{ ytðu ‚ux÷wk …uŒt fhðwk yu Xef Au. >>16>> y™u yt…ý™u su y÷ÇÞ ÷t¼ {éÞtu Au. yu ‚tu ftkE fnuðtÞ ™rn, {txu nðu ‚u ò¤ðe ht¾ðtu. >>17>> y™u Ë‚Þw„, ît…h, ºtu‚t ™u fr¤ yu [th Þw„™e yuf [tufze; yuðe yuftu‚uh [tufze yuf RLÿ hts fhu; yuðt [tiŒ RLÿ …zu íÞthu yuf rŒðË ðihtx™tu ÚttÞ, ™u yuðt ºteþ rŒðË™tu yuf {tË, ™u yuðt ƒth {tË™wk yuf ð»to, yuðtk Ëtu ð»to ÚttÞ íÞthu ‚u ðihtx …zu íÞthu «Ät™ …wÁ»t™tu yuf rŒðË ÚttÞ ™u yuðtk Ëtu ð»to ÚttÞ íÞthu «f]r‚…wY»t™tu yuf rŒðË ÚttÞ; ™u yuðtk Ëtu ð»to «f]r‚…wÁ»t Sðu, ‚tu …ý yuf rŒðË ft¤ ‚u™tu ™tþ fhe ™t¾u Au. íÞthu fntu ‚u™e yt„¤ yt…ýwk þwk ytÞw»t ? 1. yÚto :su sL{ ÷uðt y{tu (Œuð‚tytu) …ý RåAeyu Aeyu ‚u ¼„ðt™™e Ëuðt{tk W…Þtu„e ÷t„u yuðtu {™w»Þ sL{ ¼h‚¾kz suðt ytÞo «Œuþ{tk su{ýu {u¤ðu÷tu Au ‚uytu™tk yuðtk þtk …wÛÞ nþu ? fu þwk Ëtûtt‚ …h{tí{t s ‚u{™t …h «ËL™ ÚtÞt nþu ? (¼t„ð‚. 5>19>21)


218

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

yux÷t Ëthw Sð þwk {thwk {thwk fh‚t nþu ! {txu fkE Au s ™rn. {txu Úttuztf{tk ft{ ËtÄe ÷uðwk; ™u yuðwk {kzðwk fu ‘¥ƒ¢ü ¨æ{²æç}æ’ fu ‘Îï㢠Ð愲æç}æ’ JJ >>18>> yuf rŒðË ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk su, yt ð[™t{]‚™t [tu…zt{tk ‚tu [th ðuŒ, »txTþt† ™u yZth …whtý™tu Ëth Au. ‚u{tk {nthtsu rËØtk‚ ðt‚ fhe Au. ‚u™tu yÇÞtË fhðtu. yntu ! yt ‚tu ftkE yt…ý™u ÷t¼ ÚtÞtu Au ! swytu™u ¼„ðt™ fux÷u AuxÚu te ŒÞt fhe™u yt…ýt Ëthkw ytÔÞt Au ! …ý yt Sð™u ‚tu ftkE „hs ™Úte. ™u yt ‚tu XuX yûthÄt{Úte ytÔÞt Au. y™u yt ‚tu ytu÷e Ë‚e™u su{ ÷tUXtÞu1 Ë‚e fhe, ‚u{ yt Sð™u …ý ÷tUXtÞu ¼„ðt™ ¼stðeyu Aeyu. y™u þt†{tk …ý Ä{o, yÚto ™u ft{ …h Au; ™u {tuût …h ‚tu {tkne ftuEf &÷tuf Au. ‚u {txu {tuût™t ft{{tk ytðu ‚u™wk „úný fhðwk. ™u ƒeòk Ëðuo {krŒhtu{tk …ý …t… Au; [thu ftuhu …t… Au; ™u yuf ËíËk„{tk s fÕÞtý Au; …ý ƒesu õÞtkÞ fÕÞtý Au ™rn. >>19>> nwk ßÞthu ytX ð»to™tu n‚tu íÞthu «Út{ „tuËtE™e fkXe ƒtkÄe; ‚u{tk ‚tu ÔÞr¼[th ¼téÞtu. …Ae íÞtkÚte «ýt{e{tk „Þtu; ‚tu íÞtk …ý yu™wk yu ¼téÞwk. …Ae ßÞthu ËíËk„ {éÞtu; íÞthu þtkr‚ ÚtE. yu{ …tu‚t™u r{»tu2 fhe™u ƒeò ƒÄtÞ {‚{tk Œtu»t Œu¾tze ŒeÄt. ™u …tu‚u ‚tu Ëðuo òý‚t s n‚t. >>20>> Ëðuo yð‚th™t fthý …wÁ»ttu¥t{ Ënò™kŒ Mðt{e Au, ‚u™e W…tË™tyu fhe™u ‚tu XuX yûthÄt{{tk òÞ; ™u ƒeò yð‚th™e W…tË™tyu fhe™u ‚tu ‚u™t Ät{{tk òÞ. su{ nrhð»to¾kz{tk «n÷tŒ Au, ‚u ðt‚ ¼t„ð‚{tk fne Au. òu ht{[kÿS suðt {nthts™u òýþu, 1. æÞuÞ rËØ fhw yÚtðt æÞuÞ ËwÄe …ntU[‚t Œun …tze ™t¾kw. 2. r™r{¥tu.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

219

‚tu ‚u ðifwkX{tk òþu; ‚u{tk [th ntÚt ‚u {ntfqxâ,1 yu{tk þwk ? yu ‚tu ftkE Xef ™rn. ™u ©ef]»ý suðt òýþu ‚tu „tu÷tuf{tk òþu íÞtk „tÞtu, ðtAhztk ™u „tu…, „tu…eytu Au; ‚u{tk …ý þwk ? {txu õÞtkÞ yûthÄt{™t suðwk Ëw¾ ™Úte. ‚u {txu {nthts™u …wÁ»ttu¥t{ òýðt. ‚u ð[™t{]‚{tk …ý fÌtwk Au su, ‘‘suðtu {™u òýþu ‚uðtu nwk ‚u™u fheþ’’ ‚u …wÁ»ttu¥t{ òýðu fhe™u yûthÄt{{tk …q„tÞ, ‚u …tAtu ™tþ ™ ÚttÞ; ™u ƒesu ‚tu «f]r‚…wÁ»t ÷„e ft¤ ¾tE òÞ Au. íÞthu yuf sýu fÌtwk su, ‘ßÞtk ¼„ðt™ ht¾u íÞtk hnuðkw ™u ¼„ðt™™tk Ät{ ‚tu ƒÄtkÞ Ëh¾tk Au; y{Útt þwk fqxtu Au ?’’ íÞthu Mðt{e fnu,‘‘‚tht ™u [kÿ{t ‚u ftkE yuf fnuðtÞ ™rn. {nthtsu …ý fÌtwk su, ‘‘yð‚th yð‚the{tk ¼uŒ yu{ Ë{sðtu su, htò ™u htò™tu W{htð,2 ™u ‚eh ™u ‚eh™tu ™t¾™thtu yu{ ¼uŒ Au.’ ytuÕÞtu W{htð ½ýtu ¼thu ntuÞ ™u nwf{ [÷tðu yuðtu {tuxtu ntuÞ, ‚tu…ý htò …tËu òÞ íÞthu fux÷ef Ë÷t{ ¼hu íÞthu ƒuËtÞ; ™u htò™tu yu™e W…h nwf{ [t÷u Au; yu{ Au.’’ ‚u W…h ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk su, ƒeòk Ät{™u ™u yûthÄt{™u ‚Útt ƒeò yð‚th™u ™u {nthts™u yuf Ëh¾t fnu, ‚u™u …k[ {nt…t…Úte …ý ðÄw …t…e òýðtu; ™u yu™tu Ëk„ ™ fhðtu. yu ðk[tðe™u ‚u™u …tAtu …tzâtu.>>21>> ð¤e fÌtwk su {æÞ™t ð[™t{]‚ ™ð{tk fÌtwk Au su, ‘‘ƒeò yð‚th suðt òýu ‚tu ÿtun fÞtuo fnuðtÞ.’’ ™u ƒŒrhft©{, ™u ïu‚îe… yu ‚tu htºte«÷Þ{tk ™tþ ÚtE òÞ Au; ™u íÞtk™tk {wõ‚ ðifwkX{tk òÞ Au; ™u ƒeòk …ý ™tþ ÚttÞ Au. ™u {nthtsu ƒeò yð‚th™tk sux÷tk ft{ ‚tu nrh¼õ‚ ‚Útt ËtÄw îthu fhtÔÞtk Au ™u nS fhtðu Au. ‚u Ë{trÄ ‚Útt fÕÞtý RíÞtrŒf {tuxtk {tuxtk ftÞo ¼õ‚ îthu fÞtO Au; ‚u {txu ¼„ðt™ 1. {tuxtu fqxthtu,füŒtÞe. 2. htò™tu Ÿ[e …Œðe™tu y{÷Œth.


220

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

suðt ‚tu yu Au. y™u ƒeòyu ‚tu htË fhtÔÞt ™u yt ‚tuztðu Au; ™u Mºte™tu ™u Ä™™tu ½tx …ý ™Úte Útt‚tu, yuðtÞ fux÷tf Au. ‚u W…h …t¤t™tk ‚Útt ËtÄw™t ™t{ fne Œu¾tzâtk, íÞthu ytuÕÞtÚte yu ËhË ÚtÞt ™u ƒeò ¼„ðt™ ‚tu fuðt Au ? ‚tu ‚u™wk áütk‚ ŒeÄwk su, rŒÕne™t ƒtŒþtn™wk ™t{ þuh¾tk ‚u ƒeòÚte ™t{ ™ …zu; ‚u yuf „t{™tu rË…tE, ™t{ þuh¾tk rŒÕne „Þtu ‚uu ƒtŒþtnu …qAâwk su, ‘‘fu{ ‚{tÁk ™t{ þuh¾tk Au ?’’ íÞthu fnu su, ‘‘nwk ‚tu þuh¾tk fuðtu ? ‚tu ™t{ {tºtu fhe™u þuh¾tk Awk.’’ ‚u suðtk …„h¾tk, [ƒh¾tk ™u ÷ƒh¾tk yuðtu Awk yu{ ¼uŒ Au; yuðe he‚u Ë{sðwk ‚u Ë{sý Xef Au. yuðe Ë{sý òu ™ ntuÞ, ‚tu ƒnw ft[… hnu. ‚u {txu yt ©eS {nthts Ëðo yð‚th™t yð‚the Au, ‚u™u s Ëðtuo…he ¼„ðt™ òýðt.yu{ ˼t{tk ƒtuÕÞt …Ae þ]k„th yth‚e ÚtE ™u Œþo™u …ÄtÞto.>>22>> y™u ytí{t Au ‚u {nt ‚uòu{Þ Au ™u yt su MÚtq¤, Ëqû{ ™u fthý; yu ºtý Œun ‚u Útfe swŒtu {t™e™u yu{ Äthðwk su, ‘nwk yûth Awk, ™u {thu rð»tu yt «íÞût …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ‚u ËŒtÞ rƒhts{t™ Au.’ ‚u rðþÕÞfhýe™t ð[™t{]‚{tk1 Ëðuo ðt‚ Au. ™u Úttuze Úttuze ðt‚ ‚tu Ëðuo ð[™t{]‚{tk Au ™u ftuEf ƒtfe nþu. yu ytí{t™tu {™™ îthtyu Ëk„ fÞto fhðtu su, nwk ytí{t Awk, yûth Awk. yu{ òu r™hk‚h fÞto fhu, ‚tu yu yûth¼tð™u …t{e òÞ Au ‚u W…h áütk‚ ŒeÄwk su, ‘{nthtsu yuf ZuZ™tu Atufhtu n‚tu ‚u™u fÌtwk su, ‘‘‚wk ftuý Atu ?’’ íÞthu ‚u fnu su, ‘‘nwk ZuZ Awk.’’ ‚tu fnu, ‘‘‚wk Œþ ðth yu{ fnu su, ‘nwk ytí{t Awk.’’ …Ae ‚uýu Œþ ðth yu{ fÌtw.k ð¤e …qAâwk su, ‘‘‚wk ftuý Atu ?’’ ‚tu fnu su, ‘‘ZuZ Awk.’’ ð¤e fnu su, ‘‘‚wk Ëtu ðth fnu su, ‘‘nwk ytí{t Awk.’’ íÞthu ‚uýu Ëtu ðth yu{ fÌtw.k …Ae …qAÞwk su,‘‘‚wk ftuý Atu?’’ ‚tu fnu su, ‘‘ZuZ Aw.k ’’íÞthu {nthts fnu ‘‘swytu™u Œun ËtÚtu fuðtu sztE „Þtu Au !’’ yu{ fne™u fnu 1. ð[.„.yk.«.39{wk.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

221

su, òu ytí{t™tu {™™ îthu Ëk„ fÞto fhu, ‚tu yûthY… ÚtE òÞ Au.’ ‚u rþûtt…ºte{tk …ý fÌtwk Au su, ‘‘çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ’’ yu &÷tuf ƒtuÕÞt, y™u …wÁ»ttu¥t{…ºte{tk …ý fÌtwk Au su, ‘‘ytí{t™u yûthY… {t™u Au ‚u s ËíËk„e Au.’’ {txu yu ðt‚ fÞuo Aqxftu Au, yu{ yÄeo ht‚™u Ë{u ðt‚ fhe. >>23>> yuf sýu «§ …qAÞtu su ‘‘{tuxt ËtÄw™u ‚tu Sð™u ¼„ðt™{tk y¾kz òuzðt Au. …ý ftuuEf™u yrÄf yt„ún fhe™u òuzu Au ™u ftuEf™u ‚tu ËtÄthý ðt‚[e‚ fhu Au; ‚u yu Sð™u ©Øt {kŒ Au fu fu{ Au ?’’ íÞthu Mðt{e fnu, ‘‘ytuÕÞt™u …qðo™t ËkMfth ¼thu Au; ‚uÚte yu{™u yr‚ yt„ún fhu Au ‚u {tuxt Ëk‚{tk ¼„ðt™ «uhf ÚtE™u yu™u fhtðu Au. ™u ytuÕÞt™u ËkMfth …ý Úttuztu ™u ©Øt …ý Úttuze.’ íÞthu fÌtwk su, ‘‘fu{ ©Øt ðÄw ÚttÞ ?’’ yux÷u Mðt{e fnu,yu™u yu{ sýtÞ su, {tuxt Ëk‚ ƒtu÷u Au ‚u ftkE {týË ™Úte ƒtu÷‚t. yu ‚tu yu{ òýu su, Rïh ƒtu÷u Au; ™u yu™u rð»tu ŒuðƒwÂØ ntuÞ; ™u ‚u™e …tAe Ëuðt-¼Âõ‚ fhu ™u rð™Þ fhu ‚uýu fhe™u ©Øt ÚttÞ Au; …Ae ¼„ðt™{tk òuztÞ Au.’’>>24>> y™u Sð™u [th ½tkxe {U rð[the ht¾e Au. ‚u{tk yuf ‚tuu …wÁ»ttu¥t{ òýðt, ƒeS ËtÄw ytu¤¾ðt, ºteS …k[rð»tÞ{tkÚte «er‚ W¾uzðe ™u [tuÚte yt Sð y™u Œun yuf ÚtE „Þtk Au ‚u™tÚte ytí{t ™tu¾tu Ë{sðtu ‚u. yu [thu ½tkxe sƒhe Au. ‚u{tk ƒu™wk ft{ ¼thu Au: yuf ‚tuu …k[rð»tÞ{tkÚte «er‚ W¾uzðe; ™u ƒeS ŒunÚte Sð ™tu¾tu òýðtuu yu. >>25>> y™u sz¼h‚™u ð¾tÛÞt fu, yntu ! sz¼h‚™u ‚hðth ftZe™u {thðt {tkzât …ý ƒe™t ™rn, ™u fÌtwk su, ‘‘…t… òþu {thþu ‚tuu.’’ ™u ykƒhe»t™u yuÚte ðÄw ð¾tÛÞt yuðe ßÞthu ytí{r™ct ÚttÞ íÞthu òýu Xef. ™u yt ‚tu 𾂠ytðu íÞthu Ë{sý [qkÚttE òÞ Au, ‚u


222

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

[qÚk ttðt ™ Œuðe. ™u …ŒtÚto Ëthw ™u …wM‚f Ëthw fSÞt fhu Au, …ý yu Xef ™ne. >>26>> y™u yu{ ðt‚ fhe: su, ¼„ðt™™t yð‚th ‚tu yËkÏÞ Au; …ý yt Ë{u {nthts «„x ÚtÞt ‚u ¼u¤t ¼„ðt™™t nòh yð‚th ÚtÞt; ™u …tu‚u ‚tu yuf {tkne yð‚the ÚtÞt, yu{ [tuϾwk Ë{sðwk. >>27>> yuf sýu «§ …qAâwk su, ‘‘XuX {nthts …tËu ™u ‚{the …tËu fu{ yðtÞ ?’’ íÞthu Mðt{e fnu su, ‘‘{nthts™u …wÁ»ttu¥t{ òýu ™u ¼„ðt™™e yt¿tt …t¤u ‚tu yðtÞ.’’ >>28>> ftuE yiïÞo™u ¼÷t ÚtE™u RåAþtu {t. ™u òu ytðu ‚tu yt…ýu fkEf fhe ™t¾eyu yu{ Aeyu; {txu yu{tk ftkE {t÷ ™Úte. Œuuþft¤u ÂMÚtr‚ ht¾ðe; ‚u þwk ? ‚tu ÿÔÞ „Þwk fu Œefhtu Œun {qfe „Þtu, fu ¾tðt yL™ ™ {éÞwk ‚tu ‚u{tk Ë{sý ft{ ytðu Au. ‚u yuf ðtrýÞu …hŒuþ{tk sE™u Ëtu™t™tk fhtuz ht¤1 ¼u¤tk fÞtO ™u ðntý ¼he™u ytÔÞtu. ‚uýu ftkXu Q‚hðt …trxÞt W…h …„ ŒeÄtu, fu ðntý ƒqzâwk íÞthu ðtrýÞtu fnu ‘‘yntu ! ÚtÞwk ™u {tÚtu !’’ …ý …Ae fnu, ‘‘sLBÞt íÞthu yu õÞtk n‚tk ?’’ ‚u{ s yuf Vfeh™u hM‚t{tk [t÷‚tk Œtuhzwk {éÞwk; ‚u ‚uýu ¾k¼u ™tÏÞwk n‚wk, …ý ‚u …tAwk …ze „Þwk. …Ae Úttuzu [tÕÞtu íÞthu ¾ƒh …ze; íÞthu fnu su, ‘‘ftkE ™rn {wsfwk hËt2 …tÞt s ™ntu‚t !’’ yu{ rð[the™u yt™kŒ{tk hnuðwk. ð¤e ftft¼tE™t ð[™t{]‚{tk («Út{ «. 70) …ý fÌtwk Au su, ‘‘½h{tk Œþ {týË ntuuEyu ™u ‚u Ëðuo {hðt™tk ntuÞ, ‚u{tkÚte yuf ƒ[u ‚tu þwk Úttuzt Au ?’’ {txu yu{ Ë{sðwk. >>29>> y™u ðh‚t÷Úte …ÄtÞto ‚u rŒðË Mðt{eyu ðt‚ fhe su – ¥æÜé ç„ ç™ç„ ™æÐ˲ Úçã„æ çÝcÐçÚxæíãæ: J Ïææï{Ýï çÝÐé‡ææ ¥æy}æçÝDæ: ¨±æïüÐÜ æçÚ‡æ: JJ 1. y„tW™t ð¾‚{tk Ëtu™t{ntuh suðwk [÷ýe ™týwk, yuf rˬtu. …tuxwo„es™t Ë{Þ{tk yt rˬt™e «r‚ct Ÿ[e n‚e. 2. Œtuhzwk.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

223

yuðtkk [tuËX ÷ûtý1 ËtÄw™tk ntuÞ íÞthu ËtÄw ÚtðtÞ. ‚u {nt«÷Þ ËwÄe „tu…t¤t™kŒ Mðt{e, f]…t™kŒ Mðt{e, MðY…t™kŒ Mðt{e ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e suðt ËtÄw™tu yntuhtºte r™hk‚h Ë{t„{ fhu, íÞthu …qht ËtÄw ÚtðtÞ. ™u ËtÄw‚t ð„h Ëw¾ ytðu ™rn ™u ytíÞkr‚f {tuût …ý ÚttÞ ™rn. ‚u sux÷e fËh hnuþu ‚ux÷e fËh xt¤ðe …zþu. >>30>> y™u rðÄtºtt™kŒ Mðt{eðt¤e …ºte ðk[tðe™u ƒtuÕÞt su, yt ðt‚ ÞÚttÚto òÛÞt …Ae ftkE fhðwk ƒtfe hnu ™rn. yt …ºte W…h y®[íÞt™kŒ ƒúñ[the …tËu „úkÚt2 yt¾tu fhtÔÞtuu Au. ‚u{tk Ëk…qýo ðt‚ ytðe „E Au. yntu ! n{ýtk ½ýe «t Au, ytðt ËtÄw ‚tu ¼„ðt™ suðt fnuðtÞ. ‘‘…tu‚t™tk ð¾tý …tu‚t™u ™ fhðtk’’ yu{ rþûtt…ºte{tk fÌtwk Au; …ý fÌtt rð™t Ë{òÞ ™rn. …Ae ƒnw ¾tux òþu. >>31>> ytí{r™ct ytðu ‚uýu fhe™u Ëðo ðt‚ ÚttÞ ‚u W…h fÌtwk su :{h™u yt‚Ëft3 ðhËu {un hu, ‚tuÞ ™ð ŒtÍu {uht Œun hu, {h™u ƒthu {u½ ytðe Íw{u hu, ‚tuÞ ™ð ¼ªsu {uhtu Á{u4 hu >> yuðe r™ct òuEyu. «Út{™wk AÔðeË{wk ð[™t{]‚ ðk[tÔÞwk ™u fÌtwk su, yt …ý yuf r™„woý ¼tð™u …{tzu yuðwk Au. ‘‘WÄtu ! ËtuE Ët[u {{ ŒtË nu’’ yt [th fe‚o™ «{týu hnu ‚tu Ët[tu ¼õ‚ fnuðtÞ. >>32>> {nthtsu «Út{ r™íÞt™kŒ Mðt{e™u …tu‚t™wk …wÁ»ttu¥t{…ýkw fnu÷wk. ‚u ßÞthu ËíËkr„Sð™ „úkÚt fÞtuo íÞthu W…tË™t™tu «Ëk„ ™tÏÞtu; ‚u{tk ©ef]»ý™e W…{t Œuðt {tkze. íÞthu Mðt{e fnu su, ‘‘ƒtŒþtn™u ftkE [tfh™e W…{t ŒuðtÞ ? ™ ŒuðtÞ.’’ yuðe he‚u Ët‚ rŒðË ÷„e frsÞtu 1. [tuËX ÷ûtý swytu, „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu («-5 ðt‚-123) 2. nrh÷e÷tfÕ…‚Y 3. yÂø™™tu ðhËtŒ. 4. YkðtzwkÞ


224

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

[tÕÞtu. íÞthu {nthts fnu su, ‘‘yu{ s ÷¾tÞ, ‚{u þwk òýtu ?’’ ™u fux÷wfk ¾eßÞt, ‚tu…ý ™ {tLÞwk ™u fÌtwk su, ‘‘[rhºt {u¤ðtu, su {nthtsu feÄtk1 Au ‚u ‚uýu feÄtk Au ?’’ yu{ fux÷wkf ÚtÞwk; ™u yuf÷t ftZât. ™u {nthts …ý ƒeò ËtÄw ¼u¤t ¼¤e „Þt; ‚tu…ý ™ {tLÞwk. …Ae {nthtsu fÌtwk su, ‘‘y{thwk hnMÞ yt ËtÄw òýu Au.’’ yu{ fne™u r™íÞt™kŒ Mðt{e™u nth ytÃÞtu. y™u MðÙ{tk „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u {nthtsu fÌtwk su, ‘‘y{thwk …wÁ»ttu¥t{…ýwk ™rn «ð‚toðtu, ‚tu yt™u yt Œun{tk nòh ð»to ËwÄe ht¾þwk.’’ …Ae Mðt{e fnu : {™u …ý {nthtsu fÌtwk n‚wk. ™u ¾hzt{tkÚte …ý òÛÞwk; ™u {tuÞoÚte …ý òý‚t n‚t. ‚u {U W½tze ðt‚ ˼t{tk fhðt {tkze, íÞthu ËtÄw Ëti fnu, ‘‘‚wk™u ftuýu fÌtwk Au su ‚wk fnu Au ?’’ íÞthu {U fÌtwk su, ‘‘Mðtr{™thtÞýu fÌtwk Au, ƒeòu ftu ý fnu þ u ?’’ ™u {nthtsu {æÞ™t ™ð{t ð[™t{] ‚ {tk , ËtkÏÞtrŒf™t{tk,(„.yk. 38 {wk) ‚us™t{tk ({æÞ. «. 13) ™u ÷tuÞt™t [tiŒ{tk{tk yu ytrŒf ½ýtf{tk fÌtwk Au. >>33>> y™u yuf ðth fnu su, yð‚th-yð‚the™tu ¼uŒ fu{ Ë{sðtu ? íÞthu yuf sýu fÌtwk su, ‘‘¼ðtÞtu ™u ðu»t.’’ íÞthu …tu‚u fÌtwk su, ‘‘yð‚thyð‚the™tu ¼uŒ yu{ ™rn; htò ™u htò™tu W{htð, ‚eh ™u ‚eh™tu ™t¾™thtu, ™u ‚tht ™u [kÿ{t; yu{ ¼uŒ òýðtu.’’ >>34>> ðtŒe …ý ºtý «fth™t ÚttÞ Au; ‚u{tk ËtÄthý ðtŒe ‚tu Ë…o …fztÞ ‚tu …fzu, ™u Vq÷ðtŒe ‚tu Ë…o™u …fzðt òÞ ™u ™ …fztÞ ‚tu [ekÚthu fhe™u [ehe ™t¾u; ™u „thwze ‚tu {tuxt {rýÄh Ëh¾t™u …ý …fze™u yt„¤ ™[tðu; yu{ ¼uŒ Au ‚u{ yt „tÁze™e …uXu ™[tðu yuðtu Au. >>35>> yu f ðth ðh‚t÷{tk yt[tÞo ƒu ¼u „ t ÚtÞt, íÞthu …wY»ttu¥t{…ýt™tu rððtŒ ÚtÞtu. íÞthu Mðt{e fnu, {U fÌtwk su,‘‘ ¾ò™tu 1. fÌtt Au.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

225

fu™u Œu¾tzâtu Au ? ½ýwk ƒeò ËtÚtu nu‚ ntuÞ ‚u™u …ý Œu¾tzâtu Au ? ™Úte Œu¾tzâtu. y™u y{™u ‚tu Mðtr{™thtÞýu ft™{tk {kºt {qõÞtu Au su, ‘y{u ‚tu Ëðtuo…he ¼„ðt™ Aeyu.’ {txu ‚u™u ƒeò yð‚th suðt fu{ fneyu ?’’ …Ae ‚tu htS ÚtE™u QXe ™eféÞt. >>36>> ‘‘{nthtsu yu{ fÌtwk su, ßÞthu RLÿ fÕÞtý fhðt ytðu, íÞthu yu™t rþ»Þ Œuð‚t suðt ÚttÞ; y™u ƒúñt fÕÞtý fhðt ytðu, íÞthu yu™t rþ»Þ RLÿ suðt ÚttÞ; y™u ðihtx ytðu íÞthu yu™t rþ»Þ ƒúñt suðt ÚttÞ; ™u «Ät™ …wÁ»t ßÞthu fÕÞtý fhðt ytðu, íÞthu yu™t rþ»Þ ðihtx suðt ÚttÞ, ™u …wÁ»t ßÞthu fÕÞtý fhðt ytðu íÞthu yu™t rþ»Þ «Ät™…wÁ»t suðt ÚttÞ, ™u yûth ytðu íÞthu ‚u™t rþ»Þ …wÁ»t suðt ÚttÞ; ™u …wÁ»ttu¥t{ fÕÞtý fhðt ytðu, íÞthu yu™t rþ»Þ yûth suðt ÚttÞ.’’ {txu yûth yt„¤ ‚tu ftuE yð‚thtrŒf™wk Ë{Úto…ýwk ntu‚wk ™Úte. yu{ fÌtwk. >>37>> Ëðtu…o he …wÁ»ttu¥t{…ýwk Ë{sðwk ‚u n{ýtk y®[íÞt™kŒ ƒúñ[the …tËu y{u „úÚk t (nrh÷e÷t fÕ…‚Á) fhtÔÞtu, ‚u{tk Ëk…ý q o …wÁ»ttu¥t{…ýwk ™tÏÞwk Auu. y™u yuf sýu ht{fÚtt ðtk[e ‚u þwk Ët‚ ftkz{tk õÞtkÞ Mðtr{™thtÞý™tu {tuðt¤tu …ý Au ? yu{tk þwk ðtk[ðwk ? yu™tu ‚tu Ëti™u r™ùÞ Au s; …ý yt …wÁ»ttu¥t{™tu s fhðtu. yu ðt‚ fXý Au. yufðth Ë{iÞt{tk ¼„ðŒT„e‚t™e fÚtt fhe, ‚u™e …ý ht‚™t ƒth ðt„u fhe ™u fÌtwk su, yu{tk þwk ðtk[u Au ? yu{tk {nthts™wk ftkE ytðu Au ? yu ‚tu þwk fheyu ? Ëti™u yu ðt‚™e ‚tý, ‚u fhu Au. >>38>> {nthtsu ðh‚t÷{tk Ëðouo nrhs™ yt„¤ ˼t{tk fÌtwk su, ‘‘yt [hýth®ðŒ™e ðihtx …wÁ»tu …[tË ð»to ™u ŒtuZ …ntuh rŒðË ËwÄe M‚wr‚ fhe; íÞthu yt ƒúñtkz{tk …ÄtÞto Au.’’ yuðe ½ýe ðt‚tu fhe ‚u íÞtk™t ntuÞ ‚u òýu, …ý ƒeò ™ òýu. >>39>>


226

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

™t„zft{tk MðY…t™kŒ Mðt{eyu {nthts™u …qAâwk su, ‘„wÁ Ëtnuƒ ! yts ËíËk„eft fÕÞtý fuËt ntuu‚t ni ?’’ íÞthu {nthts fnu, ‘‘suËt fr…÷Œuðft, suËt Œ¥ttºtuÞft, suËt É»t¼Œuðft yuËt ntu‚t ni.’’ íÞthu Mðt{e fnu, ‘‘yntu ! ‚ƒ ‚tu ƒtu‚ ƒzt fÕÞtý ntu‚t ni !’’ >>40>> Ë{iÞtu n‚tu íÞthu ËíËk„e Ëðuo ytðu÷t, ‚uýu fÌtwk su, ‘‘yntu {nthts ! suðe „tu…e-„tuðt¤™u «t ÚtE n‚e ‚uðe y{™u ÚtE Au,’’ íÞthu {nthts fnu, ‘‘™t ™t, „tu…e „tuðu t¤™u su {éÞt n‚t ‚u™t ¼õ‚™u ‚tu yt ¼„ðt™™tk nS Œþo™ …ý ™Úte ÚtÞtk, ‚{thu ‚tu ƒnw {tuxe «t ÚtE Au.’’ >>41>> ¼Âõ‚yu fhe™u {nthts htS ÚttÞ Au, ™u yu™e yt¿tt Au yux÷t ËtÁ fheyu Aeyu; …ý yu MÚtq¤ {t„o Au, ‚uýu fhe™u ‚tu {tuxtk ÷tuftk‚h™u …t{þu; …Ae {tuxt™t {tuxt ði¼ð ™u {tuxtk …t…. ‚u swytu™u yt ¾kzhu tð1 yuf rŒðË{tk sux÷wk …t… fh‚tk nþu, yux÷wk „heƒ yt¾t ¼ð{tk …ý ™ fhu. {txu yt™u yt Œunu fhe™u ¼Âõ‚ …ý fh‚tk òðwk; ™u ‚u fh‚tk Útft …ý y™wð]Â¥t ytí{t™u rð»tu ht¾u òðe. ™u ytí{r™ct suðe ftuE ðt‚ ™Úte ‚u {™™ îthtyu nwk yûth Awk y™u …wÁ»ttu¥t{ {thu rð»tu ƒuXt Atu yu{ fh‚t òðwk; yu{ ½ýu Xuftýu {nthtsu fÌtwk Au. yu Ëqû{ ¼Âõ‚ Au; ‚uýu fhe™u ytíÞkr‚f {tuût™u …t{þu. …ý {tuhu fne su ¼Âõ‚ ‚u Y… MÚtq¤ {t„o ‚uýu fhe™u ¥æy²¢ç„Ü æ }æéçv„Ýü }æëy²éãæî ¨: yuðe {wÂõ‚ ™ ÚttÞ. y™u yuðe ¼Âõ‚ ‚tu [th {týË fhu yux÷e …tu‚u yuf÷tu {t™u fhe™u fhu Au. ‚u Ëuðt fhu, …týt W…tzu, htux÷t fhu, yu Ëðuo ¼Âõ‚{tk {t™ {¤u Au ‚uýu fhe™u ÚttÞ Au; ™u fhu Au; …ý yuýu fhe rËØ ™ ÚttÞ. rfÞtk ƒt¤…ýt™e h{‚; rfÞtk …t{ðtu rËØw™tu {‚2 ! {txu su Œe’ ‚u Œe’ yt ðt‚ fhþu íÞthu Aqxftu Au. >>42>> 1. {htXt ft¤™tu yuf htò su ðztuŒht{tk ËÞtShtð ƒeò …Ae „tŒeyu ytðu÷. 2. rËØtu™tu (¼.r[. 41>29)

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

227

Œið™e {tÞtyu swytu™u {tun …{tzât Au ! su „tze, …wM‚f, [u÷tu ™u nðu÷e; yu™u rð»tu {t÷ {™týtu Au; …ý ‚uýu fhe™u þwk Úttþu ? ƒkÄ™ Úttþu; {txu yu{tk ftkE {t÷ ™Úte. hts ¼Þtu fnt fts ËÞtuo {nthts ¼Þtu fnt ÷ts ƒZtE, Ëtn ¼Þtu fnt ƒt‚ ƒZe …‚Ëtn1 ¼Þtu fnt yt™ rVhtE, Œuð ¼Þtu ‚tuW ftn ¼Þtu yn{ðu ƒZâtu ‚]»ýt yrÄftE, ƒúñ{wr™ ËíËk„ rƒ™t ˃ ytuh ¼Þtu ‚tu fnt ¼Þtu ¼tE ? íÞthu þwk ¼h‚S hts {qfe™u {]„÷t{tk ƒkÄtýt yu ftkE ËtÄw™tu {t„o Au ! y™u ytË™ ËtÁ, …Útthe Ëthw, [u÷t ËtÁ, „tze Ëthw ™u yuðt ‚wåA …ŒtÚto ËtÁ fhe™u {tuxe ¾tux ¾tðe ™rn. ™u Ëðo Œtu»thrn‚ ÚtE™u Yzt ËtÄw™u Ëuðe™u ËtÄw‚t þe¾ðe yu{tk s {t÷ Au. ™efh ‚tu {tux… ™u {t™ ËtÁ fhe™u „tze fu ½tuzwk ™ {¤u fu Œw:¾e Útðwk …zu yu{tk þwk ? yu{ fne™u ƒtuÕÞt su– {tuxt Úttðt™wk {™{tk hu, Œ÷{tk ½ýtu ztuz; ‚uðt „wý ™Úte ‚™{tk hu, ftk fhu ‚wk ftuz ? ¼qkzt ½tx QXu Au ¼e‚hu hu, su ™ fnuðtÞ ƒt’h, yun ðt‚™tu ‚thu yk‚hu hu, ™Úte ™h rð[th. yuðwk Au, {txu ¿tt™ þe¾ðwk; ‚uýu fhe™u ftuE ðt‚™e y…uûtt ™ hnu. òu ¿tt™ ™ ntuÞ ‚tu ‚tu {q¾toEyu fhe™u yËŒT ÞwÂõ‚ytu WXtðu Au. ‚u y{u Ëti „tu…t¤t™kŒ Mðt{e, f]…t™kŒ Mðt{e yu ytrŒf {tuxt {tuxt ËtÄw, …Ae r™ð]Â¥t ™ ytðu ‚u ËtÁ Ëðth™t …ntuh{tk ™tÌtt ð„h ft{-¢tuÄtrŒf™u ¾tuŒe™u „tuce fheyu, íÞthu yuf sý fnu su, ‘‘swytu™u {ËtrýÞt2 ƒuXt Au ‚u þwk fhu Au ? ‚u Ítk…zt™u3 Ëk¼thu Au ! ™u rþûtt…ºte 1. ƒtŒþtn. 2. M{þt™{tk hnu™tht. 3. ¼k„e.


228

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

‚tu …t¤‚t ™Úte; ™u JJ Ïæíæræï }æéãê„ïü àæ²Ý¢ ç±ãæ² JJ y™u ™tÌttÄtuÌtt ð„h Ëðth™t …ntuht{tk ÷E ƒuXt Au !’’ íÞthu ƒeò ™ðt òýu su, ‘‘ðt‚ ¾he Au. yt¿tt ÷tu…‚÷1 ‚tu yt Ëðo Au.’’ ™u y{u Ëðuo ytí{r™ct ™u W…tË™t™e ðt‚tu fheyu ‚u ‚tu Ëqû{ ¼Âõ‚ Au; ™u MÚtq¤ ¼Âõ‚{tk ‚tu „tiý‚t ytðu. ‚u ËtÁ ƒeò fnuþu su, ‘‘yt …ºte ÷tu…‚÷ Au, ™u þtMºttu™u ¾tuxt fhe™u yð„wý ½t÷u Au.’’ íÞthu swytu™u yu ‚u fu{ Ë{sðwk? su ht‚ ÷E™u ¼„tÞ Au ! yuðwk ntuÞ yu ðt‚™wk yu™u ftkE ™Úte yu{ {q¾o™u ftkE „r‚ ™Úte. …ý yt…ýu þwk ¼Âõ‚ ™Úte fh‚t ? ™u ¾tuxe ðt‚to fheyu Aeyu ? {txu Ëtu {q¾o™tu íÞt„ fhe™u yuf rððufe™u „úný fhðtu. ‘r„rhËu r„rhÞu ÄtÞ, sE Ë{wÿ{tk ƒqzeyu; {heyu {nt rð¾ ¾tÞ, …ý {qh¾ r{ºt ™ fersÞu.’’>>43>> {nthtsu fezeÞtht™t htu„™wk («.«.18) …ý fÌtwk Au; {txu ‚u™tu íÞt„ fhe™u rððuf Œþ{tu r™rÄ2 fÌttu Au ‚u™wk „úný fhþtu ‚tu Ëw¾ Úttþu. yntu ! Sð{tk y¿tt™™tu …th ™Úte ! fth¾t™t{tk, htò{tk ™u …Äht{ýe{tk {kzât Au; ‚u þwk þwk fneyu ? ytuÕÞt s„‚™e …uXu Ëtksu fÚtt{tk ƒu ð[™t{]‚ {tkz {tkz ðk[tðu ™u ð¤e …tAwk ‚u™wk ‚u; …ý ‚uýu fhe™u ¼„ðt™ htS ™ ÚttÞ. {txu rð[the™u ð‚oðwk.>>44>> yt ‚tu JJ Ÿæï²æ¢ç¨ Ïæãéç±ÍÝæçÝ JJ y™u ÷tuf{tk …ý fnu Au su, ‘Ëtht ft{{tk Ëtu rðΙ.’ ‚u ftk ‚tu ¼Âõ‚ Y…u {tÞt™u «uhu ™u yuftk‚{tk æÞt™ fhtðu. yu{ fh‚u fh‚u …tze ™t¾u Au ! ‚u {txu rð[thðwk. y™u Sð{tk ¾tux þwk þwk fnuðtÞ ? yu{ {{íð ƒÄtÞ Au. >>45>> 1. ÷tu…™tht. 2. fwƒuh™t ™ð hí™ : fåA…, {wfwLŒ, ™kŒ yÚtðt fwkŒ, {fh, ™e÷, þtk¾, …Œ{, {nt…Œ{, rððuf yu Œþ{wk hí™ „ýtÞ Au.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

229

òu „htrþÞtu {tuxuhtu ntuÞ ‚tu …]Úðe s ¼u¤e fhu;1 ™u ðtrýÞtuu {tuxuhtu ntuÞ ‚tu ÿÔÞ ¼u¤wk fhu, ™u ƒútñý {tuxuhtu ntuÞ ‚tu …wM‚f ¼u¤tk fhu, ™u hƒthe {tuxuhtu ntuÞ ‚tu Ztuhtk ¼u¤tk fhu; …ý ftuE yuftkr‚f ËtÄw ™ ÚttÞ. {txu yu{tk ftkE {t÷ ™Úte. ‚u ËtÁ ytðt ËtÄw™tu Ë{t„{ fhe ÷uðtu ™u ËtÄw Úttðwk. ™u Yr…Þt …zât hnuþu; ƒeò …ŒtÚto …ý …zât hnuþu, [tÕÞwk sðtþu. ™u su ¼Âõ‚ fhu fu ht‚{tk æÞt™ fhu ‚u {™{tk òu yu{ òýu su, ‘òu yt Ëðo ¾tE ¾tE™u ËqE hÌtt Au; nwk yuf fÁk Awk’ ‚tu ƒÄwkÞ ƒ¤e „Þwk ! ™u {tux… …t{e™u [u÷tu [u÷tu fhu, ‚u [u÷tu ƒeswk ‚tu þwk fneyu ? ‚wkƒze ‚tu yu™e yu …ý Ëtfh {tkne ™t¾e™u At™e …tÞ; yu{ [tuheytu fhu ! y™u [u÷tu yu{ ÞwÂõ‚ytu fh‚u fh‚u sL{ ¾tuE ™t¾u. yuðe ÞwÂõ‚{tk ƒuÞ™u Ë{wk, [u÷t™u ¼u¤wk …ý ft{ ÚttÞ. ‚u W…h :– Atuxt Atuxt rþ»Þ ht¾þu hu, [tfhe fhðt ƒu [th; {tuxt™e {tu’ƒ‚ {qfþu hu, su™u fu™tu ™ hÌttu ¼th. ©eS …ÄtÞto MðÄt{{tk hu. >>46>> yu ƒtuÕÞt. y™u fÌtwk : ‘[u‚™t {w¾e ‚u ËŒt Ëw¾e.’ yuðe he‚u fux÷tkf fneyu ? yu fÌttk ‚uÚte ½ýtk Ítz niÞt{tk QøÞtk ntuÞ …Ae þwk æÞt™¼s™ ÚttÞ ? ƒeò™wk òuE™u ƒuËu, …ý ÚttÞ ™rn. ‚u yuf ƒtðtu „w÷tƒ„h n‚tu, ‚u Ëti™wk òuE™u {tÚtu ytuZe™u ƒuXtu íÞtk ‚tu Yr…Þt, Ztuhtk ™u W½htýe ‚u MVqÞtO, yux÷u ytf¤tu ÚtE™u QXe „Þtu ! ™u fnu, ‘‘QXtu QXtu þwk ƒuXt Atu ? ytx÷wk yt fhðwk Au ‚u fheyu.’’ yu{ ÚttÞ Au, {txu xe¾¤2 ½t÷ðtk ™rn. >>47>> ð¤e {nthtsu ‚tu ‘‘…k…t¤e™u ht¾u ‚u™e …tËu hnuðwk ™rn.’’ yu{ fÌtwk Au; …Ae ËqÍu ‚u{ fhtu. y{u ‚tu ytí{t™kŒ Mðt{e ƒnw xtuf‚t ‚u™e ¼u¤u hÌtt ™u ƒúñt™kŒ Mðt{e ¼u¤u hnu‚t ‚u ™eféÞt. ™u ‚u fÌtt rð™t 1. s{e™ ¾heŒ ¾heŒ fhu. (5/46) 1. Vu÷, rƒ™sYhe xuð, rð[thtrŒ.


230

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

231

¾tux òÞ ™rn. ™u ßÞtk Ëthe Ëthe hËtuE {¤u íÞtk ðthu ðthu òÞ; …ý fuð¤tí{t™kŒ Mðt{e ‚tu òu ftuE …tfe hËtuE™wk fnu ‚tu ‚u™u fnu Au su,‘‘sq™t„ZÚte Mðt{e™tu ft„¤ {k„tÔÞtu Au, ‚u yt¿tt ytðþu íÞthu ÷uþwk.’’ yu{ ƒnt™t ftZe™u [tuϾe ™t fnuðe ™u Œt¤ htux÷t ÷uðt. ™u …Ae ƒu rŒðË hne™u ¼t„e ™eËhðwk. …ý „éÞtk, [efýtk, [tu…zâtk, ð½tÞtO, Äwk„tÞtO1 ‚u ¾qƒ ‚zqËe™u2 Ëq‚t, ‚uýu fhe™u ðÄþu ft{ ™u ¢tuÄ ™u yt…ýu ‚tu Ä{to{]‚, r™»ft{þwÂØ ™u rþûtt…ºte; yu ºtý „úkÚt «{týu hnuðwk. yu{ {nthtsu fÌtwk Au ‚u {nthts™e Ár[ «{týu hnuðwk. ƒúñt™kŒ hnu™tu ¼÷tu Y¾{U yu{ fÌtwk Au. ‚u ºtý „úkÚtÚte ðÄw ÷q„zwk fu …ŒtÚto hnuþu fu ¾ðtþu ‚tu ƒkÄ™ Úttþu. ™u yu™tu ‚tu yt„¤ sðtƒ ÷uðtþu. >>48>> …Ae Ár[™wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fnu su, yt ‚tu ¾…ðt¤t™u fÌtwk Au; y™u su™u ¾… ™Úte ‚u ‚tu ÷t„ ytðu íÞthu òuE ÷u ™u MðtŒ fhe ÷u. yu™u ‚tu yu{ s ¼s™ ÚttÞ, su õÞthu ÷t„ ytðu ! yuðt™u ‚tu {nthtsu ð[™t{]‚{tk ÷ƒtz suðtu ™u fq‚ht suðtu fÌttu Au. ‚u nu‚ ntuÞ ‚u™u yt ðt‚ Ëthe ÷t„u. ™efh {h™u ÷t¾tu ðt‚tu fheyu, …ý yu{ ™ ÚttÞ ™u ™ {™tÞ. >>49>> yt ÷tuf™wk nu‚ ‚tu fuðwk Au ? yu{ fne™u yuf …xu÷™wk áütk‚ rðM‚the™u fÌtwk su, yu™t fwxwkƒ™u yu™t W…hÚte {hu yuðwk nu‚ n‚wk ‚tu …ý ËtÄw™t fnuðtÚte {tkŒtu …zâtu, ™u ‚u™t W…hÚte ËtÄwÞu ŒqÄ W‚tÞwO, ‚u ftuEyu ™ …eÄwk; yu{ ËtÄwyu Œu¾tzâwk y™u :– ftkýu òÞ3 ‚u yrÄfwk hzu, ytk„ýu sE™u ¼qË …zu; ‚u ËtÁk ÷t„u ‚u {txu, nu‚ ntuÞ ‚tu …zu ™rn ðtxu !

yuðtk ¾tuxtk nu‚ Au. y™u „]nMÚt™tu Atufhtu ™ {t™u fu Œw:r¾Þtu ÚttÞ, …ý ‚u ‚tu Ëti Ëtii™t znt…ý «{týu fhþu. {txu ð]Ø ÚtÞt ‚u™u ‚tu „t{tu„t{ {krŒh fÞtO Au ‚u{tk ƒuËe™u ¼s™ fhðwk. ™u ƒu xtýtk sE™u htux÷t ¾tE ytððwk. ‚u {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk Au ‚u ftkE ¾tuxwk ™Úte :– siËu ƒqZu ƒu÷fwk,1 ¾uzq ™ Œuð‚ ¾t™; {wõ‚ fnu Þwk ð]Øftu, ˃rn fh‚ y…{t™. su™u Ëw¾u hnuðwk ntuÞ ‚u™u ‚tu {tuÞo™wk {t™ Au ‚u {qfe Œuðwk; ™efh 2 …qò ÚttÞ. ‚u W…h fÌtwk su „wÁ-[u÷tu, ƒt…-Œefhtu ™u ËtËw-ðnw yu{ hnuðwk ™u : ŒtË™t Œw~{™ nrh fŒe ntuÞ ™rn su{ fhþu ‚u{ Ëw¾ Úttþu. ftuý òýu yt…ýu ðtË™t nþu ‚u™u xt¤ðt yu{ Útt‚wk nþu ‚tu ? yu{ òýðwk ™u Ëw¾u hnuðwk. >>50>> ð¤e Äq¤ sux÷tu …ý su {týË{tk {t÷ ™Úte, ‚u™e yt„¤ …ý y{thu ntÚt òuzðt …zu Au, ‚u™u {krŒh{tk ht¾ðt™tu ¾… Au; ÔÞðnth XÞtuo yux÷u þwk fhðwk ? ™efh ‚tu ½ýtÞ ™ fheyu; …ý {nthts™u htS fhðt Au. >>51>> ð¤e su™u Ëwr¾Þt Úttðwk ntuÞ ‚u™u ‚tu Ëtu¤ ð»to™tu Atufhtu ÚttÞ fu ‚w¤Ëe™u …tkŒzu fhft™u (Mºte™u) y…oý fhðtu yux÷u ÚtÞwk. y™u yuf …tk‚eÞu3 Sð™u õÞtk Ë{wk Au ? {hu ‚tu ‚u Œw:r¾Þtu ÚttÞ. ‚u ytuÕÞt ƒútñý™tu Atufhtu {he „Þtu íÞthu …tufu …tufu Yyu, ™u ƒeò …ý htuðhtðu su, ‘ƒnw ztÌttu n‚tu ™u yt fh‚tu’ yu{ nòhtu fnu ! íÞthu ¼èS

1. Äw{tzt ™ef¤u ‚uðt „h{ fÞto. 2. ¾qƒ ¾tE™u. 3. {]‚ ÔÞÂõ‚™e …tA¤ hzðt-fqxðt ‚u™u „t{ sðwk ‚u.

1. ƒ¤Œ™u. 2. {th …zu. 3. …ûtu, ƒtswyu, ƒtƒ‚u.


232

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

¾h¾hu „Þt; ‚u ð¤‚u rŒðËu ™ntðt „Þt, ™u fÌtwk fu, ‘‘‚wk ‚tu ¾t‚tu…e‚tu ™Úte ‚u þwk Au ? yt ‚thtu Œefhtu {he „Þtu ‚u þwk ftkE WŒu…wh™e „tŒe ¾t÷e ÚtE ? yt yuf ƒútñý {qytu ‚tu yuf ¾rzÞtu1 ytuAtu; yu{tk ‚u þwk !’’ …Ae ‚tu ytuÕÞu rð[tÞwO, íÞtk ‚tu fnu, ‘‘¾Ák.’’ …Ae fnu, ‘‘nwk ‚tu …kŒh rŒðË{tk {h‚, ‚u ‚{u Sð‚tu htÏÞtu.’’ yu{ Au. ftkE ¾uzw {÷f{tk2 Úttuzt Au ? ðtrýÞt, ËE, ™t„h, Ëtu™e, ÷wðth, frzÞt yu ytrŒf™e ftkE ¾tux Au ? yu{ ¿tt™ þe¾ðwk. ¾sqht™tu …„ ¼tkøÞtu ‚tu …ý þwk ™u Ëtòu ‚tu…ý þwk ?3 fqfzt rð™t ðt’ýwk ™rn ðtÞ ? yu{tk þwk ? yu{ rð[the™u Ëw¾u ¼„ðt™™wk ¼s™ fhðwk. >>52>> ytýkŒS Ëk½trzÞt™u íÞtk {nthts ƒuXt n‚t ‚u fnu, ‘‘{tÞt™wk Y… fneyu ?’’ ‚tu fnu, ‘‘fntu’’ …Ae fnu fu ‘‘þtnwfth™tu Œefhtu {hu ‚tu ‚{thu fu{ ?’’ ‚tu fnu, ‘‘ƒnw ¼qkzwk fnuðtÞ.’’ …Ae fnu fu, ‘yt htò™tu Œefhtu {hu ‚tu ? ‚tu fnu fu, ‘nwk ƒnw ¾h¾htu fÁk.’ …Ae fnu fu ‘yt ‚{thtu {hu ‚tu ?’ ‘íÞthu ‚tu ‚u ½zeyu Ëk½uztu4 ƒkÄ hne òÞ ™u ¼qkzwk ÚttÞ.’ yu{ Au. …Ae {nthts fnu, ‘‘nðu {tun™wk Y… fneyu Aeyu su, ƒúñtÚte ÷E™u Ënw™u ÷tune{tk {tun ÚttÞ Au; yuf÷wk fhfwk ntuÞ fu …¥t Íh‚wk5 ntuÞ ‚tu ™ ÚttÞ. Sð{tºt™u fhfu6 ™sh Au ! ‘‘òuE {thý™u {™ {thu hu, yLÞ òuðt ytkÏÞ {e[e Au.’’ su{ Ëw¾z ½Ëe™u ¼„ðt™™u [ztðu Au, ‚u{ Œun™u ½Ëe™u fhft™u [ztðu Au ! y™u yt Sð [t{rzÞtu Au. ™u [{th™u ½uh yð‚Þtuo ntuÞ, ‚tu íÞtk …ý yt™kŒ 1. r¼ûtt {t„ðt {txu™e Ítu¤e. 2. Œuþ{tk. 3. fnuð‚ Au, ½ýwk ntuÞ ‚u{tkÚte ™Sðwk ™wfËt™ Útðwk. ft™¾swht™u y™uf …„ ntuÞ Au ‚u{™u yuf …ût ‚qxu ‚tu…ý ‚u™u [t÷ðt{tk ðtkÄtu ytð‚tu ™Úte. 4. ÷tfzt™tk ½tx W‚thðt™wk Þkºt. 5. ‚u™t ntÚt-…„™tk ytk„¤tk …tõÞt ntuÞ y™u yu{tkÚte …Ë-…týe ™ef¤‚t ntuÞ. 6. Mºte{tk.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

233

Au ! ™u íÞtk fwkz ht‚rŒðË „kÄtÞ. yu{ yt Œun …ý [{th™t fwkz suðtu Au; ‚u{tk Sð yt™kŒ fhe™u ƒuXtu Au. …ý „ª„t™e ½tuzÞu (su{) „w÷tƒ™e Ëw„kÄe ÷u ™rn. yt Œun{tk ‚tu ntzftk, …Á, …t[, ÷t¤ ™u ÷ªx ¼Þto Au; ™ðîthu1 ™hf Íhu Au; fu𤠙hf™e ftuÚt¤e Au; W…h [{o {Zâwk Au ™u ûtý¼k„wh fÌttu Au; {txu ftkE s {t÷ ™Úte. ‚u{tkÚte nu‚ ‚tuze™u ytí{t{tk fhðwk. su{ ytu÷e Ë{¤eyu {tkË™tu ÷tu[tu htÏÞtu n‚tu íÞtk ÷„e yu ƒuÞ™u ƒeSyu [tk[ {the™u fhftu÷e;2 …ý {qfe ŒeÄtu ‚u ¼¤e Ëti „E ! yu{ yt Œun Y…e ÷tu[tu {qfe™u Ë¥tt{tºt Úttðwk ‚u{tk Ëw¾ Au; ™u Œunu fhe™u ‚tu «¼w ¼S ÷uðtÞ yux÷tu ‚u{tk {t÷ Au. >>53>> ð¤e Sð™tu ‚tu yð¤tu Mð¼tð Au; ‚u ¾tðwk, Yr…Þt ™u rð»tÞ ‚u{tk s {kzâtu Au. òu Yr…Þt ntuÞ ‚tu ‚tu ¼tk„e™u ½ô ÷uðt, ™u ‚u ¾tE™u «¼w ¼sðt. Ëtu W…tÞ fhe™u ƒtshtu ¼u¤tu fhðtu; ‚u ¾u‚eðtze fhe™u, [tfhe fhe™u fu ËtÚte hne™u …ý ‚u yufðth ‚tu ¼u¤tu fhðtu; …Ae ntÞðtuÞ ™ fhðe ™u ¼„ðt™ ¼sðt. y™u ‚u ™ fhtu ‚tu yt {krŒh{tk ƒtshtu ½ýtu ˤe òÞ Au, ‚u [th {rn™t hne™u …ý ¼„ðt™ ¼sðt ytðòu; …Ae ytðtu Ë{t„{ ™rn {¤u. ™u W¥t{ ðõ‚t Au íÞtk Ë{t„{ fhe ÷uò.u ™u …Ae ‚tu [eòu ¾tÄe ntuÞu ‚u Ëk¼thðe, Äthðe ™u rð[thðe. ‚u {nthtsu rþûtt…ºte{tk fÌtwk Au; ™u ð[™t{]‚{tk …ý fÌtwk Au su Ë{t„{ rð™t ¿tt™ ™ ytðu ™u Œuþft¤trŒf ytX{tk Ëk„™u yrÄf fÌttu Au. ‚u ytuÕÞtk Ët‚ ¼qkztk ntuÞ ™u yuf Ëk„ Ëthtu ntuÞ ‚tu {tuxt …wÁ»t Ëthtk fhe Œu; {txu ðthkðth Ëk„ fhðtu. ‚u{tk Ëðuo ðt‚ ytðe òÞ. >>54>> 1. ƒu ft™, ƒu ytk¾, ƒu ™Ëftuht, {tuZwk - rþ§, „wŒt yu þheh™tk ™ð rAÿ Au. 2. ¾tu‚hðwk.


234

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

su™u su ðnt÷wk ntuÞ ‚u rþ»Þ™u Œu Au. ™u ƒt…™u Mºte niÞt{tk Au ‚tu ‚u Atufht™u niÞu ½t÷e Œu Au. yu{ ËtÄw™u ðnt÷t ¼„ðt™ ‚u Sð™t niÞt{tk ½t÷e Œu Au. su{ ¾tÄt rð™t ¼q¾ òÞ ™rn; ™u ‚tÃÞt rð™t xtZ ™rn, ™u ËqÞo rð™t ykÄfth òÞ ™rn; ‚u{ Ë{t„{ rð™t y¿tt™ òÞ ™rn. ¼ýu÷tu ntuÞ ‚u ¼ýtðu; …ý y¼ý þwk ¼ýtðu ? fu{ su yu™u {q¤{tkÚte rðãt ™Úte ‚u yt…u õÞtkÚte ? „wÁ rƒ™ ¿tt™ ™rn „wÁ rƒ™ æÞt™ ™rn, „wÁ rƒ™ ytí{rð[th ™ ÷n‚ ni. ‚u{ ËŒT„wÁ rð™t ftkE ™Úte Útt‚wk :– ‚e™ ‚t…fe Ít÷ sâtuo, «t™e ftuE ytðu. yu ËðiÞtu ƒtu÷e™u fnu fu yuðt ËtÄw™tu Ë{t„{ fÞuo Aqxftu Au; ‚u fhðtu, ‚u …ý ‘‘¥ƒZ ¨æ{²æç}æ ±æ Îï㢠Ð愲æç}æ’’ yu{ fhðtu. íÞthu htS ÚttÞ Au. ‚u Ë{t„{{tk ‚tu yux÷tu Vuh …zu ! su{ ftŠ‚f Mðt{eyu …]Úðe™e «ŒÂûtýt fhe ™u „ý…r‚yu …tðo‚e™t fÌttÚte „tÞ™e fhe; ‚u …ý …]Úðe™e ÚtE ! swytu fux÷tu Vuh …zâtu ! ™u fhtuz sL{ ËwÄe yk‚háÂü fhu ™u ™ ÚttÞ, ‚ux÷wk yuf {rn™t{tk ÚttÞ yuðwk yt Ë{t„{{tk ƒ¤ Au, {txu y{thtu ‚tu yu rËØtk‚ Au. ™u {nthtsu …ý fÌtwk Au su, ‘‘ftuEf r{»t ÷E™u ytðt ËtÄw ¼u¤tu sL{ Ähðtu yu{ RåAeyu Aeyu’’ yu ‚tu yt…ý™u fÌtwk Au.>>55>> y™u ƒeS ðt‚ þe ? ‚tu fnu su ¼„ðt™ ƒnw {tuxt «„x ÚtÞt; ‚u ƒeò yð‚th suðt ‚tu yu™t ËtÄw ™u ËíËk„e îthu [{ífth sýtÔÞt Au. ™u …tu‚u su ™h™thtÞý™wk ÷ÏÞwk Au ‚u ‚tu su{ ftuE™u yòýu „t{ òðwk ntuÞ ‚u ¼tur{Þtu ÷u ‚u{ …tu‚u ftuEðth ytðu÷ ™rn ™u yu™tu ¼h‚¾kz fnuðtÞ, {txu yu™u ¼tur{Þt ÷eÄt Au. yu {™w»Þ…ýt™tu ¼tð Au yu{ òýðwk. yu{ {nthtsu …ý fÌtwk Au su yt ‚tu ðt‚ ƒÄe ™ðe™ Au ËtÄw ™ðe™, r™Þ{ ™ðe™. ‚u {nthts fnu fu, ‘yt r™Þ{ ™u ËtÄw yu ƒu y{u yûthÄt{{tkÚte ÷tÔÞt AEyu.’>>56>>

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

235

ð¤e su Mðt{eyu ¼tu„ððt™t …ŒtÚto ‚u Ëuðf ™ ¼tu„ðu. ‚u ßÞthu ht{[kÿS Äh‚e W…h Ëq‚t íÞthu ¼h‚S yuf ntÚt Äh‚e ¾tuŒe™u Ëqy,u ™u rþðS …ý ¼„ðt™™u ¼tu„ððt™tk …ŒtÚto …tu‚u ™Úte ¼tu„ð‚t. ™u Ëk„™tu ¼uŒ fÌttu su yuf W¾uz1u ™u yuf [tuxtzu. >>57>> yt ËíËk„{tk ºtý «fth Au su ËíËk„e ntuÞ ‚u™u fwËk„e fhe ™t¾u; ™u yk‚háÂü fh‚tu ntuÞ ‚tu ƒtÌtáÂü fhtðu, ™u ÔÞðnth{tkÚte WŒtË ntuÞ ‚tu ‚u{tk [tUxtzu. yuðt …ý {krŒh{tk Au. {txu yu™u ytu¤¾e™u íÞt„ fhðtu. yuf ‚tu RrLÿÞtht{2 ™u yuf yÚttoht{3 yuðt Au. ™u òu ‚u ƒu™e ðå[u ftuE …Útthe fhu, ‚tu A {rn™t ÚttÞ íÞtk rð{w¾ fhe ™t¾u; ‚u™u …ý ytu¤¾e™u ‚u™tu Ëk„ ™ fhðtu ™u „htrËÞt™e ½tuzÞu4 yk‚h {¤ðt Œuðwk ™rn. ™u yÚttoht{ ËtÚtu yk‚h {éÞwk fu ¼qkzwk ÚtÞwk. yu ƒuÞ™u {qfe™u yt…ýu ‚tu ytí{tht{ Úttðwk. >>58>> ð¤e ¾tÄt™wk, …Útthe, [u÷t ™u …ŒtÚto; ‚u™u yÚtuo su Wã{ yu ftkE ËtÄw™tu {t„o ™rn. yu {t„o [qõÞt ™u ðu¤ ð¤e „E5 ‚u {txu ¿tt™ þe¾ðwk; ‚u rð™t ƒeswk ftkE htºte «÷Þ{tk ™rn hnu. ™u ¿tt™ ‚tu {nt«÷Þ{tk …ý òðt™wk ™rn; ™u ‚u ¿tt™ ‚tu yt…ýu Au. yt yt{tk ytx÷wk hÌtt Aeyu ¾ht, …ý ð™{tk hneyu ‚tu …ý Ëw¾ hnu, ™u yuf xtýwk htux÷tu òuEyu; ™u yuf „tuŒze ntuÞ ‚tu ƒeswk ð† ™ òuEyu. ™u ð™{tk hnu‚t íÞthu yt „tuŒze¼h hnu‚t; ‚u{tk xtZ nhu, ‚zftu nhu, ™u ðhËtŒ …ý ƒu …Auzeðt nhu; …Ae þwk òuEyu ? yuðt Mð¼tð …tzât ntuÞ íÞthu ÚttÞ; ™efh ‚tu su{ ‘ytË™Úte WXtz‚tk òýu s„tzâtu {rýÄhS’ ™t„™u Auzu ‚u{ ÚttÞ. {txu ¿tt™ þe¾ðwk. >>59>> 1. ËkËthÚte y™u rð»tÞÚte {qftðu. 2. Œun™t …t÷™…tu»tý ™u xt…xe…{tk s ht[™th. 3. ¼tir‚f …ŒtÚtuo fhe™u Ëw¾ {t™™th. 4. su{. 5. Ë{Þ ðe‚e „Þtu.


236

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

su{ ¼„ðt™ fhu ‚u{ ÚttÞ. yt y{™u fXtuŒh ÚtÞwk n‚wk, ‚u ftuE™u ™ {xu ™u ‚u {xâwk; ™u ytðhŒt …ý …[ðeþ ð»to ÚtÞtk ™Úte. ™u yt ƒu ð»to ÚtÞtk yux÷u Ëkð‚ 1918{tk {]íÞw ytðe™u …tAwk „Þwk; ‚u su{ ¼„ðt™™u „{‚wk nþu ‚u{ Úttþu. >>60>> su™u yt ËíËk„ {éÞtu ‚u™t …wÛÞ™tu …thtðth ™Úte. ™u yt Ë{t„{™wk V¤ ‚tu yt„¤ yrð™tþe {¤þu. ™u y¿tt™u fhe™u ‚tu yu{ ÚttÞ, ‚u þwk su ¾xhË{tk hÌtt ™u s÷uƒe{tk „Þt ! …ý yt¿tt fhu ‚u{ hnuðwk ‚u : ÚthÚth Äúws‚ hn‚, ð[™{U þþe yÁ Ëwht; ÚthÚth Äúws‚ hn‚, ð[™{U ft¤ nsqht. {txu yt¿tt{tk Ëw¾ Au, ™u f{oðþu fhðwk …zu Au ‚u fh‚tk òu yt¿ttyu fhu ‚tu yu™t Sð{tk Ëw¾ ÚttÞ. >>61>> yt ¼„ðt™ ‚tu su{-rfÞtk feze frh {u¤t…,¼u¤wk Úttðt ¼thu ¼uŒ Au hu; rfÞtk …qýo …wY»ttu¥t{ yt…; rfÞtk Sð su™u ƒnw fuŒ Au hu. yuðt {éÞt Au. {txu Ëtu ðt‚™wk „{‚wk {qfe™u yt¿tt «{týu ð‚oðwk. ‘Ëtu {tÚttk ò‚tk hu ËtU½t Atu„tu¤t.’ ƒeswk ‘yuf rþhfu ðtM‚u õÞwk zh‚ nu „{tht ?’ nðu ‚tu ¾hu¾Ák {kzðwk. ‘Ë‚e {xe fq‚e ftðu’ yu fe‚o™ ƒtu÷e™u fnu fu, yu{ …tAt …„ ¼Þuo þwk ÚttÞ ? ‚u ËtÁ ËL{w¾™t ÷uðt. >>62>> þt†{tk {wÏÞ y®nËt ™u ƒúñ[Þo; yu ƒu Ä{o fÌtt Au. ‚u y®nËt ‚u þwk ‚tu ? ftuEf …ŒtÚto òu‚wk ntuÞ ™u „]nMÚt …tËu {t„eyu ™u ‚u™tÚte ™ y…tÞ ‚tu ®nËt ÚtE. ™u ftuE …ŒtÚto ™ òuEyu íÞthu y®nËt …¤u, ™u ftuEyu ™ f[ðtÞ; ™u y®nËt ™u ƒúñ[Þo ‚tu ™uºt, ft™, ™tf, ntÚt, …„, ytrŒf yk„ Ët[ðeyu íÞthu …¤u. ™u

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

237

ntÚt, …„ ytrŒf RrLÿÞtuyu Ërn‚ ytðtu Œun õÞtkÚte {¤u ! yt ‚tu ¼„ðt™™u ¼ßÞt™tu Ëts Au, ‚u ð]Útt ¾tuE ™t¾ðtu ™rn. ÷u¾u ÷„tzu ‚u™u ztÌtt fÌtt Au, ™efh ‚tu …þw suðtu òýðtu. y™u yt Œun ‚tu n{ýtk …zâtu òýðtu ! ™u su{ yt ½rzÞt¤™t zkft ðt„u Au ‚u{ ft¤ ytðhŒt™u ¾tE òÞ Au, …ý yt Sð ‚tu ¼q÷e „Þtu Au. ‚u W…h ‘‘„¼oðtË{tk ‚wk þwk fne™u ytÔÞtu hu’’ yu fe‚o™ ƒtu÷tðe™u fnu fu þwk …Ae ÷tfze ÷E™u {thu ? ™u Sð ‚tu òýu Au su, yt ƒÄwk ftuEf™u {tÚtu Au, …ý yu{ ™Úte òý‚tu su {thu {tÚtu Au. ™u „¼oðtË, sL{, {hý, [tuhtþe yu ‚tu Q¼tk Au. {txu ytðtu Ë{t„{ fhe™u yu™u xt¤e ™t¾ðtk; íÞthu r™¼oÞ ÚttÞ. >>63>> {nthts fnu su, ‘‘y{™u ƒwÂØðt¤tu „{u Au, fu{ su yu™u ËíÞyËíÞ™tu rððuf ytðzu; ™u ftÞtoftÞo, ¼Þt¼Þ, ƒkÄ{tuût, yu™u òýu; su yt ‚u fhðwk ™u yt ™ fhðwk; ™u yt{tkÚte ƒkÄ™ Úttþu ™u yt{tkÚte {tuût Úttþu.’’ ‚u f]…t™kŒ Mðt{e Ëh¾t ‚tu r[rfíËt fhu su yt{tkÚte yt Úttþu. >>64>> ð¤e ƒesw yu su, ftuE {tuxt™tu yð„wý ÷u ‚u™wk ƒnw ¼qkzwk ÚttÞ. ™u …tu‚t{tk ‚tu y™uf yð„wý ntuÞ. ‚u yuf ËtÄw htus þtf ð½thu, ™u yuf rŒðË ytí{t™kŒ Mðt{e {tkŒt n‚t, ‚uýu fÌtwk fu, ‘þtf fhtu.’ íÞthu ytuÕÞu Ëti yt„¤ ntuntu fÞwO ! ‚u ðt‚ {nthts …tËu „E yux÷u fnu, ‘ytuntu ! yuýu yu™t Sð™wk ƒnwk ¼qkzwk fÞwO su {tuxt ËtÄw{tk yð„wý …hXâtu !’’ ™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e s{‚t n‚t, ‚u yuf sýu yu{ ®[‚ÔÞwk su ‘ytðt {tuxt ËtÄw yt{ fu{ s{u Au ?’ …Ae yu su yL™ Œu¾u ‚u fezt ÚtE òÞ ! ‚u …kŒh rŒðË ÷„e yu{ ÚtÞwk. …Ae Œtk‚u ‚hýtk ÷E™u …„u ÷tøÞtu íÞthu Ë{wk ÚtÞwk. ‚u {txu ftuE ËtÄw™tu yð„wý ™ ÷uðtu. yhu ! fux÷tf ‚tu ‘„tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ðt‚ ¾tuxe’ yu{ fnu‚t ‚u „Þt; ‚u …ý ŒeXt. >>65>>


238

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

239

fhtuztu Yr…Þt nþu ‚u ftkE ft{ ™rn ytðu; ‚u ßÞtk nþu íÞtk yu{ Úttþu ™u yu{ òþu. ™u yt„út{tk yZth fhtuz Yr…Þt™wk fƒúM‚t™1 fÞwO Au, …ý yux÷t Yr…Þt™t ½ô ÷E™u ¼„ðt™ ¼ßÞt ntuÞ ™u fÚtt fhe ntuÞ ‚tu fux÷e ÚttÞ ? ½ýt Ëtk‚e2 ‚tu Ëtu ðÄtheyu …ý yuýu þwk ÚttÞ ? Œw:¾ ÚttÞ. yu ËtÄw™tu {t„o ™rn; ™u fÚttyu ‚tu fux÷tu Ë{tË ÚttÞ ! su ytu÷e Atðýe{tk3 fux÷e ™tu¾e hËtuuEytu ™ef¤e „E ! ™tu¾t ytË™ ™ef¤e „Þtk ! yu{ …z½t …zu, y™u ÿÔÞ ‚tu ¼u¤wk fÞwO fu ytÃÞwk ‚u hnu‚wk ™Úte; ™Ëeƒ{tk ntuÞ ‚tu hnu. {txu r™»ft{e Úttðwk, r™÷tuo¼e Úttðwk; r™MðtŒe Úttðwk íÞthu ¼„ðt™ htS ÚttÞ. >>66>> yt Ë{t„{ {éÞtu Au ‚u ftuEf …qðo™tu ËkMfth ¼thu Au. ‚u Ë{t„{ fhðt ËtÁk ytÔÞt Atu; ™u su ™Úte ytð‚t ‚u™u ¼thu …t… Au. yt™wk V¤ ‚tu yts, ft÷, {rn™u fu ð»tuo …ý {¤þu. ™u Ë{tË ½ýtu fhþu. ™u ftuE òý‚t nþu su fheyu Aeyu, ™u fu{ ftkE Útt‚wk ™Úte ? …ý yt ‚tu {u¤ðý ™t¾eyu AEyu, ‚u Œnek ÚtE™u ½e ‚tu ð÷tuÔÞt …Ae ™ef¤þu. ™u yt ðt‚ ‚tu ƒnw Œw÷o¼ Au. ™u yt ËíËk„ ‚tu ½ýtu ÚtÞtu Au, ™u …]Úðe™t Ëðuo {týË fhþu, …ý ytðt fnu™tht õÞtkÚte {¤þu ? ™u Yr…Þt ‚tu „tzu „tzu ytðþu; ™u nðu÷eytu …ý Úttþu; …ý yt ™rn {¤u. ™u nðu ‚tu ftuE ðt‚™e fÕ…™t ht¾ðe ™rn. ™u yt Sð Ë{sðt {kzâtu ‚u rŒðËÚte yts ËwÄe ¾uz fhe, ðu…th fÞtuo, ‚tu…ý htux÷t ™u Œt¤ {¤u Au, …ý Yr…Þt™tu Z„÷tu ¼¤týtu ™rn; {txu þt ËtÁk ÍtÍwk fheyu ? y™u fuŒef Z„÷tu {¤u ‚tu þwk ÚttÞ ? Œw:¾ ÚttÞ. ‚u {txu yt…ý™u su ¼„ðt™ {éÞt Au ‚u fhþu ‚u Úttþu. ™u Œt¤, htux÷t

™u ð† ‚tu „¤t{tk ÷eÄtk Au ‚u Œuþu. ™u {tuhu ‚tu fxf, Ätztk, r{Þtýt ™u {tr¤Þt™t ntxe yuðt fif ÷qkxe ÷u‚t; ™u ¾tðt yL™ {¤‚wk ™rn; ™u ft¤ …z‚t; ™u ftk ‚tu xezztk1, ôŒh ™u htu„ yu …ý fif ytð‚tk. yuðtk {nt Œw:¾ ytð‚tk ™u ytðwk Ët™wfq¤ ‚tu ftuE rŒðË ytÔÞwk ™ntu‚wk yu{ sýtÞ Au. {txu ¼„ðt™ ¼ßÞt™tu ÷t„ ‚tu yts s Au. yhu ! y{u ƒtðeþ ð»to ð™{tk hÌtt. ‚u ºtý rŒðËu yL™ {¤u; ™u Ítz ‚¤u xtZ, ‚zftu ðhËtŒ ™u rn{{tk …zât hnu‚t; ™u ytu½t{tk2 hnu‚t; yuf „tuŒze¼h hnu‚t yuðtk Œw:¾ Ën™ fÞtO Au. y™u yæÞtí{, yrļq‚ ™u yrÄŒið yu rºtrðÄ ‚t…™wk Y… fÌtwk. yæÞtí{ ‚tu yu su yt Œun{tk htu„ ytðu; yrļq‚ su Ë…o, Ëtðs ytrŒf …hÚte Œw:¾ ÚttÞ; ™u yrÄŒið su xez, ôŒh ytrŒ Œuð‚t ËkƒkÄe Œw:¾ ÚttÞ ‚u yu ¼„ðt™ ¼su ‚tu {xu. ™u ¾hu¾Ák ¼su ‚tu yt{ yt…ýt Ët{wk òuE hnu yuðt ¼„ðt™ ŒÞt¤w Au. ‚u W…h ðt‚ fhe su ©ef]»ýu ‚tu fÌtwk Au su, ‘‘AÃ…™ fturx ÞtŒð, ÷û{e ytrŒf …xhtýeytu ™u yt {thtu Œun, suðtu ðnt÷tu ™Úte ‚uðt WØðS r«Þ Au.’’ yu{ ŒÞt fhu Au. {txu yuðwk Úttðwk. >>67>> „tze ËtÁ su ytþt ht¾u Au ‚u{tk þwk Au ? ‚uýu ¼s™ ‚tu Útt‚wk ™Úte y™u yf¤tÞ Au su{ ‘‘ƒtðhtu3 ƒuËtzâtu ð¤e Ôntýuhu’’ yu{ ™ fhðwk. yu™wk ‚tu {tuxt ËtÄw™u …qAðwk su, ‘‘{™u yt{ ÚttÞ Au ‚u {tht Sð™wk ËtÁk ÚttÞ ‚u{ fntu.’’ ‘nwk ƒ÷ntrh yu ðihtøÞ™u’ yntu ! nwk ftuý ? yu{ rð[thðwk, yuðtu Xhtð fhðtu ‚u ¾htu fnuðtÞ. >>68>> ð¤e yt þheh ‚tu {txe™tu Z„÷tu Au ‚u Ëtswk ntuÞ íÞtk ËwÄe fe‚o™ fu ¼s™ ÚttÞ. ™u JJ àæÝñ: àæÝñ: Тƒæ: JJ su{ htò™t Œefht™u yuf rŒðËu ÍtÍwk ¾ðhtðu ‚u{tk {tuxtu ™ ÚttÞ; ™u htus ¼q¾ «{týu

1. ‚ts{nu÷. 2. ¾u‚h ¾uzðt™wk ËtÄ™. 3. ¿tt™Ëºt.

1. …tf ¾tE s™th ½tË™e ò‚™wk yuf sk‚w. xez. 2. ¾uzq‚u ¾u‚h{tk „tuXðu÷ Ëqft ½tË™t ÚtÃ…t{tk. 3. ƒntðhtu, yÄo½u÷tu, rðnTð¤.


240

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

241

¾ðhtðu ‚tu ðÄu. yu{ ¿tt™ …ý Äehu Äehu Ë{t„{u ÚttÞ Au. ™u òu„ rð™t hËtuE ÚttÞ ™rn, yu{ òu„ rð™t «¼w ¼òÞ ™rn. ™u su ðt‚tu Ëtk¼¤u ‚u ð]ÂØ …t{u, ™efh ‚tu ÍtÍwk ¾tÞ ‚tu Ÿ½ ÍtÍe ytðu. ™u þwk ftkE ¾tE ¾tE™u ËqE hnuðt™u ¼u¤t ÚtÞt Aeyu? ‚u yts, ft÷, {rn™u fu A {rn™u ËtÄw™tu Ë{t„{ fÞuo Aqxftu Au. >>69>> „wsht‚{tk ‚¤ ËwÄe ¾tuŒeyu ‚tu…ý ‚u{tk …týtu ™rn; ™u yt Œuþ{tk …u’÷u ½tyu s …týtu ! yu{ ytí{r™ct™tu {t„o ‚u …týt rð™t™tu Au, ™u ƒeò {t„o{tk ‚tu …týt Au. ™u yt…ýu ‚tu ytí{t {tuZuÚte þe¾e™u fÚt™{tºt ÚtÞt Aeyu; ‚u yt ½ze òu [e¼zt™wk, fuhe™wk fu ‚kqƒzt™wk „tzwk ytðu ‚tu ytí{t…ýwk hnu ™rn ™u ‚u xtýu hnu yu ¾htu. ™u ¿tt™ fhe™u yu{ Úttðwk. su sz, Œw:¾Y… ™u r{ÚÞt yuðtu su Œun ‚u nwk ™rn ™u nwk ‚tuu ËÂå[Œt™kŒ Awk, ytí{t™kŒ Awk, ™u y¾kzt™kŒ Awk yu{ ƒtuÕÞt. ™u fnu su hòu„wý,‚{tu„wý ¼u¤wk òðwk ™rn; r™„woý Úttðwk. yu W…h ÐçÚçÝçcÆ„æï ù çÐÝñ x æé ü ‡ ²ï ©œæ}æàHæï Ü HèH²æ J xæë ã è„™ï „ æ Úæ…¯ï ü ¥æw²æÝ¢ ²Î{脱æÝì JJ yu &÷tuf ƒtu÷e™u fÌtwk su yt„¤Úte ‚tu yu ðt‚tu fhu, ™u ßÞthu ytðtu òu„ ytðu íÞthu ytË™ ËtÁ fu ¾tÄt ËtÁ ƒ¾uztu1 ÚttÞ; ‚u Xef ™rn. >>70>> „]nMÚt™u ‚tu yt{ Ë{sðwk su ftuE ðt‚™e ®[‚t ™ ht¾ðe; su yt{ ÚttÞ ‚tu Xef, yu{ ™ fhðwk. y™u Ënusu òuEyu ‚ux÷wk ÿÔÞ …uŒt fhðw;k …ý ÍtÍwk ÚttÞ ‚u{tk ‚tu ftkE Ëw¾ ™rn. ‚u [th sý n‚t, ‚u htus ‘ÿÔÞ Úttytu, ÿÔÞ Úttytu’ yu{ hxý fhu. íÞthu ytftþðtýe ÚtE su ¼tE, ‘ÿÔÞ ‚tu ½ýwk {¤þu …ý Œw:¾ Úttþu.’ íÞthu fnu fu, ‘ƒñtkz{tk sux÷wk Œw:¾ ntuÞ yux÷wk y{™u Úttytu, …ý ÿÔÞ {¤tu.’ íÞthu fnu ‘Xef.’

…Ae [th {ý Ëtu™wk hM‚t{tkÚte {éÞwk, ‚u{tk ƒçƒu sý ËkÃÞt su, ‘‘ytuÕÞt ƒu™u {the ™t¾eyu, ‚tu ƒçƒu {ý ytðu.’’ …Ae ytuÕÞt ƒu™u „t{{tk {tufÕÞt ™u fnu. ‘‘su ‚{u ÷tzðt fhe™u ÷tðtu ‚tuu yu s{eyu.’’ …Ae yu{ ÄtÞwO su ‘‘yu ƒL™u ytðu íÞthu …týe ¼hðt ðtð{tk {tuf÷e™u …týt ™t¾e™u {the ™t¾þwk.’’ y™u su ÷tzðt ÷uðt „Þt, ‚u ƒu sý ËkÃÞt su, ‘‘ytuÕÞt ƒu™u Íuh™t ÷tzðt ¾ðhtðe™u {the ™t¾eyu ‚tu yt…ýu ƒçƒu {ý Ëtu™wk hnu.’’ …Ae Íuh™t ÷tzðt ½e{tk [q[ð‚t1 fhtÔÞt ™u …tu‚t ËtÁ ËtÄthý fhtÔÞt. ‚u ÷E™u „Þt, yux÷u ytuÕÞt fnu, ‘‘ðtð{tkÚte …týe ¼he ytðtu …Ae s{eyu.’’ íÞthu ‚u ƒu sýt ðtð{tk …týe ¼hðt „Þt. ‚u™u …týt ™t¾e™u {the ™tÏÞt. …Ae ytuÕÞt ƒu sý ¾tðt ƒuXt; ÷tzðt ‚…tËu íÞtk ‚tu ƒu ò‚™t ŒeXt ! ‚u fnu,‘‘òu ! …tu‚t ËtÁ Ëtht fÞto Au ! nðu ‚u yt…ýu ¾tEyu.’’ …Ae ¾tÄt yux÷u ‚u …ý ¾tE™u {he „Þt ™u Ëtu™wk …zâwk hÌtwk. swytu™u Ëw¾ ! yt yu{ ÚttÞ Au; {txu yu ðM‚w s ¼qkze Au; ‚u ßÞtk òÞ íÞtk ¼qkzwk fhu.>>71>> y{ŒtðtŒ{tk yuf yukþe ð»to™t ðtrýÞt™u Atufhtu ÚtÞtu ‚u „tkztu ÚtE „Þtu ! yu{ fux÷tf™u ÚtE òÞ Au. {txu ¼„ðt™ ¼sðt ‚u{tk Ëtu Ëtu rð[th fhðtu òuEyu. ™u ðu…th fhu ‚u{tk ¾tux …ý òÞ, ð]ÂØ …ý ÚttÞ, rððtn …ý ÚttÞ, ™u ftÞxw2k …ý ÚttÞ; ‚u ƒÄwk rð[tÞwO òuEyu. ™u su ÚttÞ ‚u™tu n»to …ý ™ fhðtu ™u þtuf …ý ™ fhðtu. ™u þtuf fhu ‚tu ¿tt™ Ëúðe òÞ ™u ËíËk„{tkÚte …tAwk …ze sðtÞ; ƒwÂØ{tk sz‚t ytðe òÞ ™u ‚{tu „wý ð]ÂØ …t{e òÞ. õ÷uþu fhe™u ‚tu „tu¤t™wk …týe ËwftE òÞ Au. ‚u {txu su su ÄkÄtu fhtu ‚u{tk yu{ fnuðwk su, yt…ýu ytkne hnuðwk ™Úte; yux÷u yu ™tþ ÚtE òÞ. yhu ! ÿÔÞ ËtÁ ‚tu ytuÕÞtu &÷tuf Au :

1. ͽztu.

1. ½e{tk ÷[…[‚t. «. 2>12 ™e xeÃ…ýe{tk yÚto ytÃÞtu Au. 2. yufŒþtrŒf ©tØ.


242

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

|æêç}æ²æü„é Ú¨æ„H¢ xæé‡æxæ‡æS„S²æŒ²{æï xæÓÀ„é, àæèH¢ àæñ H „ÅæyЄy±ç|æ…Ý ¨¢ Î s„æ¢ ±çqÝæ J àææï²ïü ±ñçÚç‡æ ±…í}ææàæé çÝЄy±ƒæïüùS„é Ý: Ü ï±H¢, ²ïÝñÜ ïÝ ç±Ýæ xæé‡ææS„ë‡æH±Ðíæ²æ: ¨}æS„æ §}æï1 JJ …]Úðe hËt‚¤ òytu …ý ÿÔÞ {¤tu; yu{ ™ fhðwk. >>72>> ƒòh{tk ™u …ztuþ{tk rð»tÞ™t Ztu÷ ðt„u Au ‚u Ët[ððwk; ™efh ™tf f…tE òþu. ytuÕÞt fuþtuŒðt¤t™u ËtX nòh Œkz ¼hðtu …zâtuu ! ‚u™e ËtX ƒtÞze ÚtE ! ‚u fhe ntu‚, ‚tu Ä{o ™ ÷tu…t‚. {txu Ä{o ÷tuÃÞu yt{ ÚttÞ Au {txu Ä{o ht¾e™u «¼w ¼sðt. y™u {tuxtu yL™fqx fÞtuo, íÞthu ¼Âõ‚{t‚tyu «íÞût Œþo™ ytÃÞtk; íÞthu ƒtEytu fnu ‘‘{nthts ! yt ¼Âõ‚{t‚t ytÔÞtk Au.’’ íÞthu fnu ‘‘ht¾tu, ™u òytu, fntu su hnuþtu ?’’ …Ae yu{ fÌtwk, yux÷u fnu, ‘nwk ‚tu …r‚ðú‚t Awk, ‚u òu Ä{o ht¾tu ‚tu nwk hnw.k ’’ …Ae {nthts fu òu ‘‘Ä{o ht¾þtu ‚tu ¼Âõ‚ hnuþ.u ’’ {txu yt…ýu …ý Ëti íÞt„e, „]nMÚt òu Ä{o ht¾þwk ‚tu ¼Âõ‚ hnuþu, yu{ rËØtk‚ Au.>>73>> yufr÷Þt™e2 …ý ft¤t¾rhÞwk3 [t÷e ytðe Au ! ‚u ËtÁk ¼÷u ÔÞðnth Úttuztu ÚttÞ …ý yufr÷Þt ÍtÍt fhðt ™rn. ™u yt y{thu ‚tu yuf Au ‚tu …ý ÚthÚth ƒeyu Aeyu; su ftkE fVtŒ4 QXþu. y™u JJ ¥ƒèü Îæï¯æï Ý Ðà²ç„ JJ yu{ Au. ƒçƒu ºtý ð»to ËwÄe Vhðt ftZu Au ‚u{tk …ý ‚u™tk yk‚h Vhe òÞ Au, ‚u™e Vefh ht¾ðe. ™u ðthkðth ¼u¤t 1. yÚto:¼qr{ hËt‚t÷{tk òytu, „wý™tu Ë{qn ‚uÚte …ý ™e[u òytu, þe÷ …ðo‚ …hÚte …ztu, fw÷e™…ýwk yÂø™ ðzu ƒ¤e òytu y™u ðihe þqh‚t W…h ‚íft¤ ð@ …ztuu; …ý y{thu ‚tu …iËtu s «t Úttytu; fu{fu …iËt ð„h™t Ëðo Ëw¾tu ½tË™t xqfzt suðt Au. 2. òuz ð„h Vhðt™e Aqxðt¤t íÞt„e™e. 3. {hý™t Ë{t[th 4. {q¤ þçŒ fVt‚. frsÞtu, xkxtu.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

243

fhe™u ðt‚tu fheyu íÞthu Xef hnu Au; ‚u …ý òÛÞwk òuEyu. „]nMÚt™u ƒtÞze, Atufhtu, Yr…Þt ™u ¾tðwk yu ƒkÄ™fthe; ™u íÞt„e™u Œun, RrLÿÞtu, [u÷tu ™u ¾tðwk yu ƒkÄ™fthe; {txu yu{tk ÷uðtðwk ™rn. >>74>> ðthkðth yk‚háÂü fhðe su, ‘‘yt ‚u nwk þwk fhðt ytÔÞtu ™u þwk ÚttÞ Au?’’ ™u Œun WL{¥t Au, RrLÿÞtu WL{¥t Au ‚u ËtÁ «Út{ ¼Âõ‚ fhðe; fu{ su {nthts ¼Âõ‚ðt¤t W…h ƒnw htS Útt‚t ™u Útt¤ yt…‚t. y™u ¼Âõ‚yu fhe™u, ðú‚ W…ðtËu fhe™u, ‚… fhe™u r™ŒoÞ Útft RrLÿÞtu™u ™u Œun™u Œkz Œuðtu; íÞthu ¼„ðt™ ¼sðt Œu Au; ™u ¼„ðt™ htS ÚttÞ Au. ™u «f]r‚…whw»t ËwÄe …k[rð»tÞY…e ntu¤e ÷t„e Au ‚u fqxu Au. {nthts fnu, ‘‘…k[rð»tÞY…e …t‚t¤ VtxÞtk Au, ‚u …týeyu ¼hðt {tkzu …ý ¼htÞ ™rn.’’ ‘ðuhe ½h {tkrn ‚uhu ò™‚ M™une {uhu’ {txu Äq¤ suðtk {trÞf …k[rð»tÞ ‚u™tu íÞt„ fhe Œuðtu, ™u yt™u yt Œunu ¾tuxt fhe ™t¾ðt; ™u {¤ð‚T fhe™u Ëðo™u ™tþðk‚ ™u ‚wåA òýðt. yuðe he‚u Œun, ÷tuf, ¼tu„, Œuð‚t™t ÷tuf yu Ëðo™tu r™»tuÄ fhðtu; ‚uýu fhe™u ðihtøÞ™u …{tÞ Au. ™u ‚u™u …t{e™u yk‚háÂü fhðe. yt ÷tuf{tk þtu {t÷ Au ? ™u yt ðtze ÷eÄe Au ‚u þwk …týt ™u ftkxt Au ! y{™u ‚tu ftkE {t÷ sýtýtu ™rn; …ý yt ƒòh™t ftkxt1 fh‚tk yu Ëtht Au y™u þnuh Ëuððu fhe™u …ý ƒnw s ƒwÂØ ¼úü ÚtE òÞ Au. ™u þnuh fh‚tk „t{zwk ËtÁk, fu{ su „t{zt{tk yuf ðth ntu¤e, ™u þnuh{tk ƒthu {tË ntu¤e ™u ƒthu{tË Œeðt¤e ™u „t{zt{tk rððtn ntuÞ íÞthu rððtn ™u þnuh{tk ƒthu {tË rððtn; …ý yu{tk ftkE {t÷ ™Úte. >>75>> ð¤e ¼„ðt™ ¼sðt{tk Ëw¾ Au ™u su su ÚttÞ Au ‚u ËkMfthu ÚttÞ Au. ‚u rþð÷t÷™u …ntuh ŒtuZ …ntuh æÞt™{tk ƒuËtÞ; ™u y¼uËk„™u ƒu …ntuh™wk æÞt™. ‚u [tÞ ‚u ft{ ytðu, …ý ƒuËu; yuðtu r™Þ{. íÞthu yu 1. þçŒ, Y… ytrŒ rð»tÞtu™tk ytf»toýtu.


244

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

ƒÄwk ËkMfth ™u ftuEf {tuxt ËtÄw™e áÂü. yu{ {{o{tk …tu‚t™wk Ët{ÚÞo fÌtwk. >>76>> ð¤e „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ðt‚{tk yu{ Au su, ‘‘{w{wûtw rð™t ËtÄw ™ ytu¤¾tÞ.’’ ! ‚u y{ŒtðtŒ™t yuf ËtÄw yt„¤ fÌtwk ™u …Ae ƒtuÕÞt, ‘‘su, ‘‘ËkMfth rð™t ftkE ÚttÞ ™nª.’’ ‚u swytu™u yt…ýu …ý ËkMfthu ¼u¤t ÚtÞt Aeyu. ™u {U yuf fýƒe ðtze{tk n‚tu ‚u™u fÌtwk su, ‘‘…xu÷ ¼„ðt™ ¼sþtu ?’’ íÞthu fnu ‘nt.’ íÞthu fÌtwk su, ‘‘[t÷tu™u ytkne ™Œeyu y{tht {tuxt ËtÄw f]…t™kŒ Mðt{e ytÔÞt Au.’’ …Ae íÞtk sE™u ð‚o{t™ ÄhtÔÞt, ‚u ËtÄw ÚtE™u {rý suðt ÚtÞt.1 ‚u yu{ ËkMfthu ðt‚ ÚttÞ Au. yu{ fne™u fe‚o™ ‘Ëk‚ Ë{t„{ fesu’ yu ƒtu÷tÔÞtk. >>77>> ð¤e ËíËk„eSð™™t Ëth {txu {nthtsu Ÿæè±æ¨éÎï±ç±}æHæ}æë„ {æ}æ±æ¨¢ JJ yu M‚tuºt ftZâwk Au. ™u ‚u™tu Ëth AuÕ÷tu &÷tuf Au. {}æüSy²æÁ²æï Ý Üñ çp„ì S±çÝxæ}æç±çã„æï ±æ¨éÎï±ï ™ |æçQ çÎòæÜ æÚï ç±{ï²æ 稄{Ý}æãç¨ Ïæíræ‡æñv²¢ çÝ…S² J çÝçpy²ñ±æ‹²±S„鋲‡æé}æçÐ ™ Úô„ ¨}ÐçÚy²Á² ¨‹„Sæì „‹}ææãæy}²æ² ¨ïÃ²æ §ç„ ±Îç„ çÝ…æ‹{æ<}æÜ æï ÝèHÜ ‡Æ JJ ‚u «{týu hnu ‚tu ƒnw Ëthtu ÚttÞ, ™u ytþhtu áZ ht¾ðtu; ÔÞr¼[trhýe ¼Âõ‚ fhðe ™rn; ™u r™»ft{ ¼õ‚ Úttðwk. W¥t{ 1. {rý suðt ÚtÞt :- f]…t™kŒ Mðt{e „t{zu Vh‚t n‚t. yuf ðtze{tk ¾uzq‚ ¾u‚e fh‚t n‚t íÞtk Ëk‚tu „Þt. „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk, ‘‘…xu÷ ! ¼„ðt™ ¼sþtu ?’’ ‚tu fnu, ‘‘nt’’ …Ae ™Sf{tk ™Œeyu f]…t™kŒ Mðt{e n‚t íÞtk ÷E „Þt y™u ‚u{™e …tËu ð‚o{t™ ÄhtÔÞt. …Ae …xu÷ ðtze{tk ft{ fhðt ÷tøÞt. …ý rð[th ytÔÞtu fu, ¼„ðt™ ¼sðt ™u ðtze fhðe, yt ƒu ËtÚtu fu{ ÚttÞ ? yu{ rð[the™u ƒ¤Œ™u ½uh ntkfe {qõÞt y™u Œtuz‚tk Œtuz‚tk Ëk‚tu …tËu ytÔÞt ™u fÌtwk: ‘‘{™u ‚{the ËtÚtu ¼„ðt™ ¼sðt ht¾tu’’. yu{ {tuxt™tu «‚t… …ý {tuxtu ntuÞ Au.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

245

…r‚ðú‚t™t ÷ûtý ‚tu fu™u fneyu ? su ftuE Œuð, Œuðe fu RïhtrŒf™tu ÷„thu ¼th …zu ™rn yuðt ¼õ‚ {nthts fnu, ‘‘y{™u ƒnw „{u Au.’’>>78>> ð¤e yt Œunu ¼„ðt™™u ¼S ÷uðt. ™u Œun ‚tu n{ýtk …zþu, {txu yt ‚tu ðes¤e™t ̓ftht{tk {tu‚e …htuuðe ÷uðwk Au. ‚u{ Úttuztf{tk ft{ ftZe ÷uðwk ™u ftuE ðt‚™tu {{‚1 fu …ût…t‚ ™ ht¾ðtu; ftk su yu{tk ƒnw ¼qkzwk ÚttÞ Au. >>79>> ð¤e Œuþ ftkE ftuE™t ƒt…™t ™Úte; yu ‚tu JJ }æãæ…Ýæï ²ïÝ xæ„ ¨ Тƒæ2 JJ su yuýu ÷u¾ fhe ytÃÞt Au ‚u{tk òuE™u ‚u «{týu ð‚oðwk ™u ‚uÚte yrÄf ËtÁ fhe™u yhSytu …zu, ‚tu ðÄw ðÄu ™u ÷ts òÞ ™u ºteò™wk Vtðu. {txu Ä{oðuhtu, ™t{ðuhtu ÷tðe™u ¼s™ fhðwk; …ý nòhtu Yr…Þt ¾htƒ ™ {u¤ððt. ‚u fð÷e3™u Œtune™u fq‚he™u …tðwk yu{tk þwk {t÷ Au ? ™u yu{ fh‚tk òu hnuðtÞ ™rn ‚tu …k[tr‚Þt4 fhðt; ‚u ÷u¾ òuE™u ‚u «{týu fhu. íÞthu ftuEfu …qAâwk su, ‘‘ðÄw½xwk fhu ‚tu’’ ? íÞthu Mðt{e fnu, ‘‘‚u™u …t… ÷t„u.’’ ‚u òu yt™e ftuh ðÄw fhu ‚tu…ý …t… ÷t„u, ™u ytu÷e ftuh ðÄw fhu ‚tuÞ …ý …t… ÷t„u. ‚u f{orð…tf „úkÚt{tk fÌtwk Au su, ‘…k[ òu yð¤e …k[t‚ fhu, ‚tu ‚u™u ûtÞ htu„ ÚttÞ.’ {txu yu{ rð[thðwk su, ftuEf „t{ yt{ hÌtwk fu yt{ „Þwk ‚tu þwk ? ÍtÍt Yr…Þt nþu yu õÞtk hnu yuðt Au ? ‚u ftuE õÞtkÞ ™u ftuE õÞtkÞ yu ‚tu s™tht s, yu ‚tu […¤ {tÞt ‚u hnus ™rn. ‚u ÍtÍt ¼u¤t fÞuo Ëw¾ hnu ™rn. y™u yt ÷tuf fSÞtY… Au, ‚u ÚtÞt ð„h hnu fu{ ? ‚u ftuEf™u ½h{tk ƒt…-Œefht™u, {t-Œefht™u, Mºte-…wÁ»t™u; ‚u{ yt…ýu …ý ÔÞðnth Au 1. {{íð. 2. ‚ftuoà«r‚c: ©w‚Þtu rðr¼L™t ™iftu Ér»tÞoMÞ {‚k «{tý{T > Ä{oMÞ ‚íðk r™rn‚k „]ntÞtk {nts™tu Þu™ „‚: Ë …LÚtt: >> {tuxt …wY»ttu su hM‚u [tÕÞt ntuÞ ‚u hM‚u [t÷ðwk. 3. „tÞ 4. ‚fhth™tu ™eðztu ÷tððt ™e{u÷t …k[™t {týËtu.


246

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

‚u ÚttÞ. ™u ÔÞðnthðt¤t™u …ý òýðwk su Mºte ËtÚtu rððtŒ ™ fhðtu, ™efh Íuh Œuþu. ‚u{ htò Ëk„tÚtu fu ƒeò ftuE ËtÚtu …ý ™ fhðtu. ‚u rþûtt…ºte{tk JJ Ý ç±±æÎ çS~æ²æ Ü æ²ü: JJ (34) yu ÷ÏÞwk Au. {txu ‚u …ý òÛÞwk òuEyu, ™efh …Ae Œw:¾ ytðu, {txu ‚u{ ™ fhðwk. yu ytrŒf ½ýe ðt‚tu ytu÷eftuh™t ËtÄw yt„¤ fhe.1 >>80>> ð¤e, Ëkr[‚, r¢Þ{tý ™u «thçÄ2 ‚u …ý òýðwk. ‚u r™Þ{ ÄÞto ‚u rŒðËÚte Ëkr[‚ su …qðuo fÞtO …t… ‚u ƒ¤e òÞ; ™u r¢Þ{tý fhðw3 1. ftuEyu …ý MðÄ{o ‚sðtu ™rn. ïu‚ y™u „tZ «ftþ{tk rŒÔÞ ËtfthY…u hnu÷t ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe; …tu‚t™u ƒúñY… {t™e ¼„ðt™ rËðtÞ™e ðM‚w{tºt{tk sht …ý «er‚ ™ ht¾ðe; y™u ¼„ðt™™tu {rn{t òýðt {txu Ëí…wÁ»ttu Ëuððt. yu «{týu ©eS {nthts …tu‚t™t ¼õ‚tuu™u W…Œuþ fhu Au. 2. «thçÄ, r¢Þ{tý y™u Ëkr[‚; yt ºtý f{o™t «fth Au. [tuhtþe ÷t¾ Þtur™ytu{tk ¼ú{ý fh‚t Sðu su y™ufrðÄ f{tuo fÞto Au ‚u þw¼tþw¼ f{oË{qn™u ‘‘Ëkr[‚ f{o’’ fnu Au. yt Ëkr[‚ f{tuo{tk Sð ËtÚtu yufhË ÚtE™u ð¤„e hnu Au. ð‚o{t™{tk su su f{o ÚtE hÌtt Au ‚u™u r¢Þ{tý f{o fnu Au. y™u Ëkr[‚ f{o{tkÚte sux÷t f{oV¤™u ¼tu„ððt {txu yt Œun ƒkÄtÞtu ntuÞ ‚u™u «thçÄ fnuðtÞ Au. sux÷wk «thçÄ ƒkÄtÞwk ntuÞ yux÷t þw¼tþw¼ f{o Ëkr[‚{tkÚte ytuAt ÚttÞ Au y™u yt Œun™u yk‚u su fkE r¢Þ{tý ÚtÞt ntuÞ ‚u ‚{t{ Ëkr[‚{tk {¤u Au. …hk‚w, su ©enrh™tu þhýt„‚ ÚttÞ Au ‚u™t Ëkr[‚ f{o ™tþ …t{u Au. ¼„ðŒ…oý¼tðu r™»ft{¼tðu y™u {qŠ‚ Äthe™u r¢Þt fhu yux÷u r¢Þ{tý f{o …ý ÷t„‚t ™Úte. A‚tk Œun «thçÄf{o™tu s ƒkÄtÞu÷tu ntuðtÚte ™t™wk-{tuxwk Ëw¾-Œw:¾ ytðu ‚uÚte {qkÍtE sðwk ™rn. A‚u Œunu {wõ‚ suðe ÂMÚtr‚ …t{u ‚tu…ý ‚u™u «thçÄ ¼tu„ððwk …zu Au. A‚tk ¼„ðt™ ‚u™t «thçÄ™wk r™Þkºtý fhðt Ë{Úto Au. yux÷u yu™e EåAt yu s yt…ýwk «thçÄ fnuðtÞ. (rþûtt…ºte &÷tuf 34) 2. ð‚o{t™ ÄhtÔÞt …Ae r™Þ{ ÷tu…ðt ™nª; ƒtfe r™íÞ, ™ir{Â¥tf f{o ‚tu fhðt™wk fnu Au.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

247

™rn; ™u «thçÄ ¼tu„ððw …zu, ‚u{tk {qkÍtðwk ™®n. ™u òu ‚u «thçÄ ™ ¼tu„ðtðu ‚tu Œun Aqxe òÞ; fu{su «thçÄu fhe™u ‚tu Œun ƒkÄtýtu Au, {txu ¼tu„ððt. ‚u þq¤e™wk fü ftkxu W„thu. …Ae ËtÄw Ëðuo ‚Útt nrh¼õ‚ Ëðuoyu fÌtwk su, ‘‘ytuntu ! ƒnw ðt‚tu ÚttÞ Au ! yt «{týu hnu ‚tu ftkE Œw:¾ s ytðu ™rn;’’ …Ae Mðt{e fnu su ‘nwk yufÞu Äth‚tuu ™Úte, ytVqhq e (Ënusu) {tknuÚte fnuðtÞ Au.’’ íÞthu ËtÄw fnu ‘‘¼„ðt™ «ðuþ fhe™u ƒtu÷tðu Au.’’ ‚tu fnu ‘nt yu{ s.’ ‚u swytu™u yu{ s ÚttÞ Au. ‚u{tkÚte {tuxt nrhs™tu ™u {tuxt ËtÄw™tu, yt[tÞo™tu ™u {nthts™tu …ý yð„wý ytðu; …Ae ‚u{tkÚte {tuztu ðnu÷tu {hðt xtýt ËwÄe …ý rð{w¾ ÚtE òÞ; {txu yu ™ s fhðwk.’’ >>81>> ð¤e ytí{r™c Úttðwk ‚u ftkE òuEyu s ™rn. yu {t„o{tk Œw:¾ ™ {¤u. ‚u W…h „wsht‚™tk …týt™wk fÌtwk. {txu yu {t„o s r™ŠðΙ Au; ‚u …th …zu Au. >>82>> yt…ý™u ¼„ðt™ ¼sðt{tk rðΙ fh™th™e rðÂõ‚ su yuf ‚tu ÷tuf, ƒeòk Ë„tk, ƒtÞze, Atufhtk, {tƒt…, Yr…Þt ™u Œun yu Ëðuo Au. ‚u òu ƒr¤Þtu {w{wûtw ntuÞ ‚tu ™ „ýu; …ý yt yk‚:fhý RrLÿÞtuY…e su {tÞt Au ‚u ƒnw fXý Au; ‚u y™k‚ ¼t‚u fhe™u Vuh …ztðe ™t¾u.{txu ‚u™u ™ {t™e™u ‚u™tu r™»tuÄ fhe™u ytí{r™c ÚttÞ, íÞthu Ëw¾u ¼s™ fhðt Œu Au. ™efh‚tu ðtË™t hne òÞ; ‚u Ëtu ð»tuo fu nòh ð»tuo ƒtÞze òuEyu. ‚u W…h Ëti¼rh ytrŒf™tk áütk‚ ŒeÄtk. ‚u ðtË™t ntuÞ ‚tu ¼„ðt™ ‚uze ‚tu òÞ; …ý R÷tðú‚1 ¾kz{tk {qfu Au. ‚u W…h ÷uðt™wk áütk‚ fÌtwk su, {nthts ‚uzðt ytÔÞt íÞthu fÌtwk su, ‘‘n{ýtk ‚tu {U fhfwk (Mºte) fÞwO Au, ‚u ™rn ytðw.k ’’ yu{ ÚttÞ Au. {txu yu ðt‚ s yuðe 1. …]ÚðeÚte r¼L™ ¾kz, ßÞtk {tºt ðtÞw ¼ûtý™wk ðú‚ ntuÞ Au.


248

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

Au, ‚u™tu ftuE «fthu rðïtË fhðtu ™rn. fu{ su {Ëtý™t ÷tzðt{tk1 yu÷[e™e ðtË ntuÞ s ™rn; yu ‚tu MÚtt™f s yuðtk Au. hntu ‚tu htò hËtuE fÁk, s{‚t òytu òu„ehtsS, ¾eh hu r™…òðwk ûtý yuf{tk, ‚u ‚tu r¼ûtt™u ftsS. sk„÷0 yuýu yu{ rð[tÞwO. su ‘‘¾eh ¾ðhtðwk ‚u nòh ƒtÞze niÞt{tk ¼htE òÞ.’’ yu™tu yuðtu Xhtð ™u ytuÕÞt™tu yu{ su ‘ytnth fthýu Q¼tu hnu, fhe yuf™e ytþS; ‚u òu„e ™rn, ¼tu„e òýðtu, yk‚u Úttþu rð™tþS-sk„÷0’ {txu yu™wk ftuE ðt‚u ™ {t™ðwk. yu ðt‚™tu f‚tun¤2 «f]r‚…wÁ»t ËwÄe Au. ™u ƒŒrhft©{ ™u ïu‚îe… yu ƒu{tk ™rn. ™u ƒtfe ðifwkX ÷tuf{tk ft{¢tuÄ Au yu{ fnuðtÞ; ™u ™ …ý fnuðtÞ. ¢tuÄu htrÄftS …ze „Þtk ™u yt…ýt yk‚h Ët{wk swytu, ‚tu …k[rð»tÞ™t s ËkfÕ… nþu. ‚u ‚tu ßÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{e, „tu…t¤t™kŒ Mðt{e, f]…t™kŒ Mðt{e, ™u MðY…t™kŒ Mðt{e, yu [th ËtÄw ¼u¤t htrºt-«÷Þ ËwÄe hneyu, íÞthu ËíËk„e ÚtðtÞ. >>83>> ð¤e ¿tt™™t þçŒ …tzðt; fu{su þçŒu fhe™u ‚tu Œun ƒkÄtÞ Au. ‚u ftxðe ! yu{ fnu, íÞtk ytuÕÞwk ƒfÁk ƒtu÷u yu{ ÚttÞ; ™u „tÞ™tu ðt½ fhe Œu yuðtk {týËtu ntuÞ. ‚u W…h ðt‚ fhe su, [th [tuhu þý„thu÷e „tÞ ŒeXe, ‚u ÷E ÷uðt ÄtÞwo. …Ae yu ƒútñý™u fnu, ‘‘‚wk™u ‚tu yuýu ƒt… {Þto fuzu ðt½ ŒeÄtu ! íÞthu ‚u ƒútñý fnu : ‘yt ‚tu „tÞ Au ™u þwk ?’ …Ae yt½u s‚tk ð¤e ƒeòyu fÌtwk ‘yhu ! yt ðt½ ÷E™u õÞtk òÞ Au ?’ íÞthu ‚uu™u ¼útkr‚ …ze ! …Ae íÞtkÚte yt½u s‚tk ºteòyu …ý yu{ fÌtwk íÞthu ‚tu ½ýe s ¼útkr‚ …ze ! ™u Auxu Auxu [t÷ðt ÷tøÞtu. …Ae yt½u s‚tk [tuÚtu sýu fÌtwk. íÞthu fnu : ‘nt ¼tE ! Ëti fnu Au ‚u 1. {]íÞw …t{u÷t ÔÞÂõ‚™e ™™t{e™e …tA¤ yuf zt½wk xtu…÷tu ÷E™u [t÷u Au ™u fw‚ht™u ÷tzw ¾ðhtð‚tu ntuÞ Au. ‚u ÷tzw fw‚ht {txu ntuðtÚte ‚u{tk yu÷[e™e Ëw„kÄ ntu‚e ™Úte. 2. fw‚qn÷™t ytf»toý.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

249

yu ðt½ s nþu.’ …Ae {qfe ŒeÄe ! yu{ yt…ýt{tk fIf fnuþu su, ‚{tÁk yt{ ðtfwk ƒtu÷u Au; ‚u ßÞtk {rn™tu yu{ fnu, íÞtk ¾Ák {™tE òÞ. {txu þçŒ ‚tu ytftþ™tu ¼t„ Au ‚u ytftþ{tk ÷e™ ÚtE òÞ Au; yu{ Ë{sðwk ™u ytí{r™c Úttðwk …Ae ‚u™u ÷t„u s ™rn. yu{ ztÌtt {týË™u rððuf òuEyu ™u yt…ý™u ftuEf Ë™ftrŒf suðt fnu, ‚tu þwk ‚uðt ÚtE „Þt ? ™u ftuEf ÷kƒfýo1 suðt fnu, ‚tu þwk ‚uðt ÚtE „Þt ? yu{tk þwk yu ‚tu Sð™tu Mð¼tð ‚u „{u ‚u{ fnu. òu yu{ s {™tþu, ‚tu Þtu„e™t ®÷„™tu ¼k„ fu{2 fnuðtþu ? {txu yt ºtý ŒunÚte ™tu¾wk ð‚oðwk ™u Sð{tk ¼s™ fhðwk ‚uÚte fthý Œun ƒ¤u Au. ™u yt ‚tu fth¾t™t …ý Q¼tk Au; ÔÞðnth, ƒeòk, ºteò, ƒÄtk Q¼t Au; ‚u „tiý…ýu ht¾ðtk ™u {wÏÞ…ýu ‚tu ¿tt™ ht¾ðwk. >>84>> y™u ¼„ðt™ ht¾ðt{tk ƒu Œw:¾ Au su ¾tðt ™ {¤u ™u {th …zu ! ‚u ‚tu y{the ðthe{tk n‚wk; ™u nðu ‚tu yrðãt n‚e ‚u ‚tu ™tþ ÚtE „E Au. ™u {th‚t ‚u …„u ÷t„u Au; ™u fux÷tf fw¤u Ërn‚ ™tþ ÚtE „Þt ! nðu ‚tu õÞtkÞ òÞ„t ™Úte; yux÷u ËíËk„{tk yrðãt ytðe Au. ‚u {tkntu{tkne ðuh fhu Au. ™u {¤u ‚u …ý „htrþÞt™e …uXu {¤u Au; ™u ftuXthe ‚Útt ¼kzthe yu ƒu ËtÚtu ðuh ‚u ftkE ËtÄw™tu {t„o ™ne; ËtÄw™tu {t„o‚tu JJ ÿæ}ææàæèHæ{èÚ…àææHè, Ïææï{Ýï çÝÐé‡ææ: JJ yu Ëðuo Au; ™tu ¥æÜë ç„ ç™ç„ ™æÐ˲ Úçã„ çÝcÐçÚxæíãæ:3 JJ yu Au; {txu {tuût™u {t„uo [tÕÞt Aeyu ‚u JJ Ÿæï²æ¢ç¨ Ïæãéç±ÍÝæÝè JJ ‚u Ëtu Ëtu ðt‚tu Ët[ðe™u ¼„ðt™ ¼sðt. 1. ÷tkƒt ft™ su™u Au ‚u „Äuztu. 2. ðtË™t ®÷„ òu fu fthý Œun™tu ™tþ. 3. ©enrh ¼Âõ‚{t‚t™u fnu Au, ‘nu {t‚u ! su f{uorLÿÞtu y™u ¿tt™urLÿÞtu™e [k[¤‚t hrn‚ ntuÞ, ytí{©uÞ rðhtuÄe Ëk„ún™u ™ fh‚t ntuÞ, ytí{¿tt™ yt…ðt{tk r™…wý ntuÞ, ytí{r™c y™u Ëðo …h fhwýt fh™tht ntuÞ, yuðt Ëk‚™tu Ë{t„{ {w{wûtwyu fhðtu. Ë.S. 1>32>28.


250

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

rþht…whe ¾tÞ ƒ™u hnu …ÂêÞu,1 ytð‚ {tkntu{tkne fu ÷êt2 ÷êeyu, …ý yu{ ™ fhðwk. >>85>> y™u ð¤e {tuxt ËtÄw™tu rËØtk‚ yu Au; su Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ Ërn‚ yuf hu’ýeyu {hðwk; …ý– ÿæ‡æï LCæ ÿæ‡æï „éCæ, LCæ „éCæ ÿæ‡æï ÿæ‡æï3 yu{ ™ fhðw.k swytu …qÁk ftuE™wk ÚtÞwk Au ? Ëti™u [u÷t ƒhtuƒh ™Úte ÚtÞt; ÷q„ztk ƒhtuƒh ™Úte ÚtÞt; Ätƒ¤e, ¾tðwk, nðu÷e, „tze, ½tuzwk yu ftuE™u …qhtk ™Úte ÚtÞtk. ™u rºt÷tuf{tk ftuE™u Ëðth™t …ntuh{tk ¼„ðt™ ¼sðt fu fÚtt fhðe yu{ ™ {¤u; ™u ƒeswk Ëðo fhu …ý fÚtt ™ fhu. ™u Yr…Þt, nðu÷e, rððtn, ¾tðwk, {sqhe yu{tk Ëðth{tkÚte {kzu Au. y™u yt ‚tu y{u su{ rVhk„e fðtÞ‚ fhu Au ‚u{ fheyu Aeyu; ™u fux÷tf ft{ {hze™u yt fheyu Aeyu. ™efh ÚttÞ ‚uðwk õÞtk Au ? su ½zeyu ÚtE hnu Au ‚u ½zeyu {týË {kze …zu Au; yt ‚tu ð]Â¥t™u htufe™u fheyu Aeyu. fhðt™wk ‚tu yu s Au, ™u yu fÞuo Sð ð]ÂØ …t{‚tu òÞ Au. >>86>> y™u r™{o¤ yk‚:fhýu fhe™u yu{ òuðwk : su su ðt‚ ÚttÞ Au ‚u ‚u yt ËtÄwÚte s ÚttÞ Au. ‚u yt ËíËk„ ytu¤¾týtu™u ¼„ðt™ ‚Útt ËtÄw ytu¤¾týt yu s {tuût™wk îth fÌtwk Au :– Ðí ¨ X}æ…Ú¢ Ðæàæ}ææy}æÝ: Ü ±²æï ç±Îé : J ¨ »± ¨æ{é ¯ é Üë „æï }ææï ÿ æmæÚ}æÐæ±ë „ }æì JJ yu &÷tuf ƒtu÷e™u fÌtwk su, îth rð™t ¼ª‚{tk {tÚtwk ¼uhðtu òuEyu ! sðtÞ ™rn. {txu ‚uðt ËtÄw ËtÚtu Sð òuzðtu. ™u Þtu„ rð™t 1. …êtu, …nu÷ðt™, ‚„ztu. 2. {tht{the fu ÷ztE. 3. yÚto : su™wk r[¥t yÔÞÂMÚt‚ Au ‚u f]…t fhu ‚tu…ý ‚u Œw:¾ŒtÞe y™u ¼Þkfh ntuÞ Au. fthý fu ‚u …tu‚u s ûtýu ûtýu htu»t y™u yËk‚tu»t™tu y™w¼ð fh‚tu ntuÞ Au.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

251

¼u¤t ™ ÚtðtÞ ™u Þtu„ðt¤tu ¼„ðt™ y¾kz Äthu; …ý òu ytðtu Þtu„ ntuÞ ‚tu Xef, ™u ‚u ™ ntuÞ íÞthu ËtkÏÞ™wk ft{ …zu Au: ™u «f]r‚ ËwÄe ‚u™t Y…™u òýe {qfu íÞthu r™ŠðΙ hnuðtÞ. ‚u W…h Þtu„ ™u ËtkÏÞ™wk ({æÞ™wk 24{wk) ð[™t{]‚ ðk[tÔÞwk ™u fÌtwk su ‚u ËtÁ yu þe¾e ht¾ðwk. íÞthu ftuEfu …qAâwk su, ‘‘yuðt þçŒ …zu Au …ý hnu‚kw fu{ ™Úte ?’’ yux÷u Mðt{e fnu, ‘‘y™k‚ ft¤ ÚtÞt „tuxt ™u „tuxt ðtéÞt Au, ™u n{ýtk …ý ½ýwk¾Ák yu s ÚttÞ Au. ™u yt ‚tu …t yt™tu ftuEfu fÞwO Au, ‚u Äehu Äehu ƒnw þçŒu Úttþu. JJ ¨±ü~æ …¢„æïòü¨Ýæ±xæy²æ JJ Ëðo òuðwk su, fux÷tf™u Œtýt ™Úte {¤‚t; ™u ¼„kŒh1, s¤tuŒh2, fXtuŒh3 yuðt y™k‚ htu„ ÚttÞ Au; ™u ðýÚt¤e™t ƒ¤Œ™wk, {thðtzt™t Ÿx™wk ™u r…þtuhe™t4 „Äuzt™wk yu Ëðuo™t Œw:¾ òuðt. ™u Ztuh™u W™t¤t{tk [th {rn™t [tkÿtÞý5 ÚttÞ Au, yuðtk yuðtk sL{, {hý, „¼oðtË, [tuhtþe, s{…whe yuðt nòhtu Œw:¾ Au ‚u – JJ …‹}æ }æëy²é …Úæ òæç{ Îé:¶Îæï¯æÝéÎàæüÝ}æì JJ yu{ òuE™u rð[thðwk; su n{ýtk Ëthtu Œun Au, {txu Úttuztf{tk ft{ ftZe ÷uðwk. >>87>> 1. yuf htu„™wk ™t{. 2. …ux{tk …týe ¼htðt™tu htu„. 3. s¤tuŒh™tu htu„. 4. …uþtðh. 5. [tkÿtÞý : ËíËkr„Sð™ …k[{ «fhý™t 47{tk yæÞtÞ{tk [tkÿtÞý™tu rðrÄ fÌttuu Au. [tkÿtÞý™t ½ýt «fthtu Au. ‚u{tk 30 rŒðË ËwÄe Ëðth-Ëtks [th-[th ftur¤Þt ÷uðtÞ ‚u™u rþþw [tkÿtÞý fnuðtÞ Au. htus Võ‚ ºtý ºtý ftur¤Þt ÷uðtÞ ‚u™u Ér»t [tkÿtÞý fnuðtÞ Au. htus yuf s Ë{Þ ƒ…tuhu 8 ftur¤Þt ÷uðtÞ ‚u™u Þr‚ [tkÿtÞý fnuðtÞ Au. ƒeò Þð-r…r…r÷ft rð„uhu ½ýt «fthtu Au ‚u ËíËkr„Sð™{tkÚte òýðt.


252

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

y™u ËtkÏÞðt¤t ht{ŒtËS ‚u …tu‚u Ëwr¾Þt hnu‚t ™u yt„ÕÞt™u ðt‚u fhe™u Ëwr¾Þt ht¾‚t. ™u ƒeò ‚tu su{ ÷tuf {tkntu{tkne ðZu yu{ ytkne {tkntu{tkne frsÞt fhu Au. ‚u …tu‚u ÷½wþkft1 suðt …ý ™ ntuÞ; su{ fq‚ht™u nzfthe ftZe {qfeyu yuðt ntuÞ; …ý yu{ fhu. ‚u {txu yu{ ™ fhðwk; ™efh ¼qkzwk ÚtE sþu. >>88>> ð¤e fÚtt{tk ˼t xtýu fux÷tf hnu‚t ™Úte; ™u ƒçƒu ytË™ ht¾u Au ‚u þwk òý‚t nþu ? ytðt fnu™tht ™rn {¤u. ‚u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e n‚t íÞthu …ý yu™e {kz¤e™t ËtÄw …ý ftuuE ™ hnu‚t; ™u ƒeò ƒuXt ntuÞ. yu{ Au ! ‚u ßÞtk ËwÄe ºtý …uZe ntuÞ íÞtk ËwÄe ¾hu¾Á hnu; ‚u ÚtE hÌtwk. nðu ºtý ÚtE íÞtk ‚tu {týË {kze …zâwk Au ! …ý ËtÄw‚t ht¾ðe; yu{ ™ fhðwk. ™u {tuxt ËtÄw Au íÞtk ËwÄe Xef Au; ™u …Ae ‚tu „]nMÚt™u ƒtÞze, Atufht, Yr…Þt, ™u ¾tðwk; ™u íÞt„e™u Œun, [u÷tu ™u ¾tðwk yu ºtý; ™u ƒu™tu ‚tu òu„ s ™Úte yu{tk þwk ? ‚w÷Ëe Ëtu ™h [‚wh nu, ht{[h™ ÷u÷e™; …hÄ™ …h{™ nh™fwk, ðu~Þt ƒtu‚ «ðe™. Ëw¾‚tu ¼„ðt™™e {qŠ‚, yt¿tt ™u yuftkr‚f ËtÄw{tk Au. ËkËth{tk ËhËtu hnu, ™u {™ {thu …tË; ËkËth su™u ÷tu… ™rn, ‚u òý nrh™tu ŒtË. yu ¾tuxwk Au. yu ‚tu ‘‘y™ufr[‚ rð¼útk‚’’ yu{ ÚtÞwk. ƒu ½tuzu yuf sýÚte ™ ƒuËtÞ. r[¥tfe ð]Â¥t yuf nu, ¼tðu ‚ntk ÷„tytu; [tnu ‚tu nrhfe ¼Âõ‚ fhtu, [tnu ‚tu rð»t f{tytu. ƒu ƒu ðt‚ ™ ƒ™u su ‘‘÷tux ¾tðtu ™u ¼Ëðwk’’ yu{ Au. ™u ytuÕÞt ftXeðt¤wk ™ fhðwk su ‘‘ytËu ‚tu¤tu ƒ„z‚tu ™u ytukËu ‚t¤tu 1. …uþtƒ.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

253

ƒ„z‚tu’’1 yu{ ™rn, ytuÕÞwk ‚tu ƒ„zu÷wk s Au. {krŒh{tk {tuxt ËtÄw …tËu þtkr‚ hnu ‚uðe ½hu …ý ™ hnu; yu{ Ëti™u Au …ý W™t¤t{tk xtZwk fu [tu{tËt{tk ntuÞ yu fntu ? ™u nðu yt…ýu Ëti ¼u¤tk ÚtÞt Aeyu ‚u {™{tk yu{ Au su, fËh xt¤e™u ¼„ðt™™t [hýth®ðŒ{tk òuztðwk Au. ‚u suðtu ðu…th{tk, ðtze{tk, ¾u‚e{tk yt„ún Au ‚uðtu fhþwk íÞthu {nthts …tËu sðtþu; y™u ¾u‚eðtze{tk ƒkÄ™ ÚttÞ; yu{tk ‚tu ftkE {t÷ ™Úte. íÞthu þwk ™ fhðwk ? …ý Œun™tu ÔÞðnth [t÷u ‚ux÷wk fhðwk. ŒtuZ …ntuh ht‚u, yzÄe ht‚u, …tA÷e ht‚u QXe QXe™u ßÞthu rð[thþwk ™u ¼„ðt™™u Äthþwk íÞthu ËtÄw Útðtþu; …Ae ¼„ðt™ …tËu sðtþu. ðthtðt¤tu, ¼ýðtðt¤tu ™u htux÷tðt¤tu ò„u Au, ‚u{ ò„ðwk. >>89>> y™u r™ùÞ Au, …ý É»t¼Œuð ™hf{tk2 …zât hÌtt yuðt [rhºt fhu, ‚tu ËkþÞ ÚttÞ. {txu ÞtuøÞ-yÞtuøÞ [rhºt{tk WØðS™e …uXu ËkþÞ ™ ÚttÞ íÞthu Xef; ‚u ‚tu JJ ‘Ü æ}ææçÎç|æ<±çãÝæ ²ï ¨æy±„æ: ÿæè‡æ±æ¨Ýæ:’ JJ ‚u {txu ËtÂíðf Ëuððt. su su ðt‚ ¿tt™u fhe™u ÚttÞ ‚u Xef; fu{ su „e‚t{tk ¿tt™e™u s ytí{t fÌttu Au. {tuxt™wk òuE™u ftuE ftkE ðtŒ fhþtu {t ‚u fnu ‚u{ fhòu. su{ yÂø™ ‚u s¤u ytu÷tÞ; ™u ðes¤e™tu yÂø™ ™u ðzðt™¤™tu yÂø™ ‚u s¤{tk hÌttu Útftu …ý ™ ytu÷tÞ. ‚u f]…t™kŒ Mðt{eyu ðt‚ fhe su, ‘‘s¤fqfze …týe{tk hnu; ‚tu …ý …tk¾ ™ ¼ªòÞ, ™u ƒeò s™tðh™u …týe …tk¾{tk ¼htE òÞ ™u Qze þfu ™rn. ™u s¤ft‚hýe {tA÷wk ò¤{tk ytðu ™rn, ™u Ët{wk ò¤ ft…e™u ƒeò™u ftZ‚wk òÞ.’’ yu{ f]…t™kŒ Mðt{e suðt™u ÚttÞ.>>90>> ytuntu ! yu{ Ë{Úto Útft shýt1 fhðt yu ƒnw {tuxe ðt‚ Au. fu{ su, ftkE ™ ntuÞ ‚u™u fnu ‚tu ‚tu Xef, …ý Ëðo ðt‚ ntuÞ ™u fnuþu 1. ytknª ‚thwk ƒ„zu ™u íÞtkÞ ‚thwk ƒ„zu. 2. …tu‚t™t {¤-{qºttrŒf{tk. 3. Ën™ fhðwk.


254

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

su ‚{™u ftkE ytðz‚wk ™Úte. yu ‚tu ¼„ðt™ ™u yu™t ËtÄwÚte s shýt ÚttÞ …ý ƒeòÚte ™ ÚttÞ. {txu yt…ý™u ftkE ™Úte ytðz‚wk yu{ fnu ‚tu …ý þwk ? ™u Ëðo ðt‚ ‚{{tk s Au yu{ fnu, ‚tu …ý þwk ? yt{ fÌtu ò‚wk ™rn hnu, ™u yt{ fÌtu ytðe ™rn òÞ. {h™u Úttuzwk fhðwk, …ý nwkntxtu1 ™ fhðtu. y™u ÍtÍwk fhu ‚tu {rn™tu Äthýtk-…thýtk fhu, …Ae ßÞthu ¿tt™ðtuýwk2 ¾tðt {tkzu, íÞthu ºtý ºtý xtýt ¾tÞ ! yu ðt‚{tk {t÷ ™rn. ƒthu {tË yu{™u yu{ s{ðwk, ™efh yuf ftur¤Þtu ytuAwk s{ðwk; ‚u Ëíð„wýe ‚… Au. ™u yuf {rn™tu ytuÕÞwk fhu ‚u{tk …thýt™u rŒðË ÄhtE hÌtt …Ae ytX ftur¤Þt ðÄw ¼hðt, yu ‚{tu„ý w e ‚… Au. {txu JJ ‘¥ç„ ¨±ü~æ ±…ü²ï„ì’ JJ ‚u yr‚ Ÿ½ðwk ™rn, yr‚ ¾tðwk ™rn, yr‚ ¼Âõ‚ fhðe ™rn; Ëðuo ËtÄthý ¿tt™u fhe™u fhðwk ‚tu ÍtÍwk {t™u Au. ºtý sý s¤{tk ƒuËe hnu‚t, ‚u ÷tune ™ef¤‚wk ‚u™u …ý {nthts fnu‚t su, „tkzt þt ËtÁ ftZtu Atu3 ?’’ yu{ {nthts ðZ‚t. {txu nwkntxtu {nthts™u ™Úte „{‚tu yu{ fÌtwk.>>91>> ƒesw yu su, Ëtht ËtÚtu Sð ƒtkÄðtu. fu{ su fnu™tht ftuE ™ {¤u íÞthu yu fhðwk ™u Ëwr¾Þt hnuðwk. ™u …tu‚t™e ¾tux fnuðe; ™u su ™ ËqÍ‚e ntuÞ ‚u ‚uytu™u fnuðkw su, ‘‘nw{ k tk su su ðt‚™e ¾tux ntuÞ ‚u ŒÞt fhe™u ‚{u fnuþtu?’’ yu{ htus fnuðwk. ftk ytX rŒðËu, ftk {rn™u ‚tu sYh fnuðwk. ftk su {rn™u ‚tu sYh ftuEf ¼u„tu ÚtE òÞ ‚u W…h ™t{t™t ð[™t{]‚™wk («Út{ «.™wk 38{wk) fÌtwk su, {rn™u ™ [qfðu ‚tu ¼u¤wk ÚtE òÞ. yt{ ¼„ðt™™u „{u Au ‚u „{‚wk ‚{™u fÌtwk. >>92>> 1. Œu¾tð 2. ¿tt™ rð™t™wk. 3. ™tò òur„Þt rð„uhu ½u÷t™t Xkzt …týe{tk ƒuËe™u ‚… fh‚tk. …Ae þheh XkzeÚte ÚteS òÞ, …„{tk [eht …zu ™u ÷tune ™eËhu íÞthu ½tuzu ƒuËðt {txu ÞwÂõ‚ «ÞwÂõ‚ fh‚tk. ‚u {txu Mðt{e fnu Au.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

255

ƒeswk ËtÄthý ¼õ‚™wk ‚tu Xef Au; ™u su™u W¥t{ Úttðwk ntuÞ ‚u™u ftuE …ŒtÚto{tk Sð ƒkÄtðt Œuðtu ™rn ™u nu‚ ™ ht¾ðwk; ‚tu r™ŠðΙ ¼„ðt™™t Ät{{tk …ntU[tÞ. y™u yt ˼t ‚tu yûthÄt{™e Au. y™u „tu÷tuf, ðifXkw ™t {wõ‚ fËh xt¤ðt ytkne ytðu Au; ™u yûthÄt{™t {wõ‚ …ý ytkne ¼„ðt™ ¼u¤t ytðu Au; íÞthu fËh x¤u Au. {txu yt ‚tu …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ Au ™u ‚u™t ËtÄw Au. íÞtk ¾ƒhŒth ÚtE™u {kzðwk; fu{ su ‚u ðt‚ …Ae ™rn {¤u. >>93>> ð¤e {nthts fnu‚t su, ‘‘RLÿu ƒútñý {tÞtuo, ‚u ðtkËu [th ƒúñníÞt ð¤„e.’’ …Ae ™thŒS™u …qAâwk, íÞthu fnu, ‘‘‚tht ¼tE ðt{™S™u ‚wk ¼„ðt™ òýe™u ¼s ‚tu Aqxþu.’’ …Ae ¼ßÞt yux÷u Aqxe. yu{ yt MÚtq¤ Œun™tu ‚tu ™tþ ÚttÞ Au. …ý Ëqû{ ™u fthý; yu ƒu ‚tu ƒúñníÞt ð¤„e Au; ‚u ËtÄw™u …qAe™u ‚Útt ytí{rð[th þe¾e™u {™™ fhu ‚tu ™tþ ÚtE òÞ Au; ™efh ßÞtk òÞ íÞtk ¼u¤e hnu Au. y™u yt {nthts™tu yð‚th ‚tu {q¤ y¿tt™™tu ™tþ fhe™u ƒúñY… fhðt ÚtÞtu Au,™u ƒesu ‚tu ƒÄwk ztu¤e ™tÏÞwk Au. >>94>> yuftu‚uh [tufze hts fhe™u yuf RLÿ …zu, yuðt [tiŒ RLÿ …zu íÞthu ðihtx ƒúñt™tu yuf rŒðË ÚtÞtu. ‚u{tk ûtwÿ ðihtx ƒúñt, rð»ýw ™u rþð; yu ºtý ™tþ ÚttÞ, ‚u ƒúñtkz ƒúñtkz «íÞu yuf ©ef]»ý™thtÞý, yuf ÷û{e™thtÞý, yuf ™h™thtÞý ™u yuf ðtËwŒuð™thtÞý yu Au. yuðt y™k‚ fturx ƒúñtkz Au, yu{ Ë{sðwk. nðu yuðt ºteþ rŒðË™tu {rn™tu ™u ƒth {rn™t™wk ð»to, yuðtk Ëtu ð»to ðihtx Sðu; ™u «Ät™…wÁ»t™u Ykðtzu Ykkðtzu ûtehËt„h Au. yux÷u Ëtzt ºtý fhtuz þu»tþtÞe ÚtÞt ! {txu yu ËðuoÚte ‚tu «Ät™…wÁ»t {tuxt ÚtÞt. ™u ‚u «Ät™…wÁ»t™t yuf rŒðË{tk ðihtx …zu, ‚uðt Ëtu ð»to «Ät™…wÁ»t Sðu; ™u ‚u …tAtu «f]r‚…wÁ»t™t yuf rŒðË{tk ™tþ ÚttÞ. yuðtk Ëtu ð»to «f]r‚…wÁ»t Sðu Au. yu{ íÞtk ËwÄe ft¤ …q„u Au. íÞthu ƒeswk þwk ft¤ Útfe {qftðu ? {txu


256

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

‚u™u rð»tu yÁr[ fhe™u yuf yûthÄt{™t Ät{e su …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ {éÞt Au, ‚u™kw {tntíBÞ Ë{S™u ‚u™tu s ƒúñY…u fhe™u ytþhtu fhðtu, ™u íÞtk …q„ðt™e Ár[ ht¾ðe. ™u yu™t ËtÄw™u rð»tu Sð ƒtkÄðtu. òu™u ! ƒeòyu htË fÞtuo ™u ytðt ËtÄwyu ‚tuztÔÞtu. íÞthu yuÚte yrÄf ‚tu ËtÄw{tk Ët{ÚÞo Au. íÞthu …wÁ»ttu¥t{™e ‚tu ðt‚ s þe ! yt rËØtk‚ ðt‚to fne Au. ‚u òu ™rn Ë{òÞ ‚tu ¾tux hne òþu; ™u ðtkËuÚte …M‚tðtu Úttþu ™u Œun hnu fu ™ hnu ‚tu…ý fËh ftZe ™t¾ðe. >>95>> y™u Mºte™tu Ëk„ fhðtu ™u ft{ ytuAtu Úttþu ? ðÄþu. ¾tþwk ™u MðtŒ ytuAtu Úttþu ? ðÄþu. ™u nrÚtÞth ƒtkÄþwk ™u ¢tuÄ ytuAtu Úttþu ? ðÄþu. ‚u {txu yu™tu Þtu„ ™ ht¾u ‚tu hnuðtþu. ™u þuhze Q¼e ntuÞ ‚u òýeyu Úttuh Q¼tu Au, íÞthu hnuðtÞ; ™efh {™ ‚tu [tnu ‚u{ fhtðu : fzu1 {™ {kftuze rÚtÞu ™u fzu fuþhe ®Ën2 yu yu{ yuf÷u W…hÚte htÏÞu þwk ÚtÞwk ? yu ‚tuu ƒqz XwXk tk3 yk‚h{tkÚte …ý ftZðtk ‚u W…h ƒtuÕÞt su, su{ W…hÚte {tuz‚tk ð]ût ÷t„u …ºt ‚u™u ƒeòk ÷ût’4 yu fÌtwk.>>96>> y™u {tuhu (yt„¤) ‚tu su{ ‚eh{tkÚte ƒtý ™eËhu yu{ ËtÄwyu Œt¾zt fÞto Au. nðu ftkE fhðwk ™Úte, ™u nðu ‚tu yu™wk V¤ Œuðwk Au. ™u ðihtøÞ, Ä{o, ytí{r™ct y™u W…tË™t; yu Ëðuo su{ Au ‚u{ fnuðwk Au, ™u ¿tt™ yt…ðwk Au. fu{ su Œun ™ hnu ‚tu …Ae þwk ÚttÞ ? ™u yt fXtuŒh ÚtÞwk n‚wk, ‚Útt Ëkð‚T 1919{tk {kŒðtz …ý ytÔÞtu n‚tu; yu ºtýu ðth 1. õÞthuf. 2. õÞthuf {™ {ftuze suðwk ÚtE òÞ Au ‚tu õÞthuf fuËhe ®Ën suðwk. 3. ¾u‚h{tk ƒtuhze™u ¾uzq‚tu ftuŒt¤eÚte ¾tuŒe ™t¾u Au. ¾tuãt …Ae òu {q¤ s{e™{tk hne òÞ ‚tu ¾u‚e fh‚t ƒ¤Œ™u ytk[ftu ÷t„u, y™u fÞthuf ðÄthu …z‚t ƒ¤ …zðtÚte ƒ¤Œ íÞtk ‚qxe òÞ yÚtðt {hu yt {q¤eÞt™u ¾uzq‚tu ƒqzXqkXt fnu Au. 4. ftuE…ý ð]ût™e {wÏÞ þt¾t fu zt¤eytu ft…‚t ƒeò ™ðt ÷t¾tu …tkŒzt Vqxu Au ‚u.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

257

Œun hnu yuðwk ™ntu‚wk; ™u Ëkð‚ 1896™e Ët÷{tk fXtuŒh ÚtÞwk n‚wk ‚u rŒðË™e ytðhŒt ‚tu Au ™rn, r[hkSðe suðkw ÚtÞwk Au, {txu su{ {nthtsu AuÕ÷e ðth ytX {rn™t ht¾e ™u ¿tt™ ytÃÞw,k yu{ y{thu ƒth {rn™t ht¾e™u fÚtt fhtððe Au. ‚u y®[íÞt™kŒ ƒúñ[theðt¤t1 „úÚk t™e fhtðe™u ytuýu ¿tt™ yt…ðwk Au. >>97>> ð¤e {krŒh{tk ƒeò {týË ¼÷u ntuÞ …ý {týË™u Wîu„ fhu ™u Ä™, Mºte™tu «Ëk„ ht¾u ‚u™u ‚tu ™ òÞ ‚tu …ý ftZe {qfðtu. y™u {nthts™u, yuf hnuýeyu2 hne™u su {hu ‚u ƒnw „{u; fu{ su ¼tð Vhe òÞ. {txu ËtÄw™u rð»tuÚte ™u ¼„ðt™™u rð»tuÚte ‚u ¼tð Vhðt ™ Œuðtu; {h™u Úttuzwk fhðwk. >>98>> y™u ytí{Y… Úttðwk ‚u{tk W¥t{ ¼tu„™u rð»tu ht„ Au yu …ý rðΙ Au. ðihtøÞ, Ä{o, {tntíBÞu Ërn‚ ¼Âõ‚ ™u ytí{r™ct yu Ë{su s Aqxftu Au. y™u {nthts fnu, ‘™tne-ÄtuE™u …qò fhðe; …ý {¤-{qºt ¼ÞtO ™ fhðe.’’ …ý yt…ý™u yu{ Ë{ò‚wk ™Úte. ‚u W…h y{ŒtðtŒ™wk ƒeswk ð[™t{]‚ ðk[tÔÞwk ™u fÌtwk su, ‚u «{týu fhðwk ™u ƒÄt ð[™t{]‚{tk fnu‚t ‚tu „Þt Au su, ËtÄw, …whw»ttu¥t{ ™u ytí{r™ct su{ ËtuÞ ðtkËu Œtuhtu ËtUËhtu [tÕÞtu ytðu ‚u{ hnMÞ fnu‚t ytÔÞt Au ‚u «{týu Ë{sðwk. ™u W…hÚte Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý ¼s™ fhðwk. ‚u fkX{tk fhðwk, ÓŒÞ{tk fhðwk ™u Sð{tk fhðwk. ßÞtk ÚttÞ íÞtk fhðwk ™u òu‚u òu‚u ¼„ðt™ Ët{wk òuE hnuðwk ‚u Œu¾tþu. su{ [f{f …tzu íÞthu {tknu yÂø™ Au, ‚u ytuÕÞt Ëq‚h{tk ytðu Au, yu{ áütk‚ ŒeÄwk.1 >>99>> 1. nrh÷e÷tfÕ…‚hw 2. hnuýe fhuýe, hnuðt™e he‚. 3. sw™t Ë{Þ{tk rŒðtˤe™e søÞtyu [f{f …ÚÚth Ët{Ët{t xfhtððt{tk ytð‚tk ‚u{tkÚte yÂø™ Íh‚tu ‚uÚte ‚u f…tË™u ÷t„e òÞ ‚tu ƒÄtu f…tË Ë¤„e s‚tu.


258

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

yntu ! yt ËtÄw ËtÚtu Ëti™u nu‚ Au ™u yt…ý™u yu™tu òu„ Au, íÞtk ¾tux ™Úte x¤‚e. íÞthu, …Ae ‚tu ¾tðwk, ¾tx÷tu ™u ¾tztu.1 yu ºtý ðt‚ Úttþu ™u ƒeS ðt‚tu Úttþu, …ý ytðe ðt‚tu ™rn ÚttÞ; {txu …Ae …M‚tðtu Úttþu. ™u Mºte, ÿÔÞ™tu òu„ fhðtu ™rn, fu{ su òu„ ÚtÞu Xt hnu‚tu ™Úte2 ‚u W…h „tuh3 ™u ss{t™™e Œefhe™e ðt‚ fhe Œu¾tze. ™u ¼èSyu ½tuze ƒuËðt yt…e4 ‚u ƒeS ð]Ø ƒtEyu fÌtwk su, ‘swðt™™u ŒeÄe …ý ½hztk™u ftuý Œu ? …Ae ¼u¤wk [t÷ðt™t nht{™t Ë{ ¾tÄt.>>100>> y™u ntx {tkzðwk n‚wk, ‚u™wk ÷u¾wk fhðt ƒuXt; íÞtk ‚tu Ëðth ÚtE „Þwk ! …Ae ‚tu s¤ {qõÞwk su, nS ntx5 {tkzâwk ™Úte íÞtk s r™ÿt „E, ‚tu {tkzþwk íÞthu þwk Úttþu ? {txu yu ‚tu Œe½oŒþeo yux÷u rð[the™u yu {t„uo ™ s [tÕÞt. ™u yt…ýu ‚tu yuftk‚{tk Mºte ¼u¤wk hnuðwk ™rn, ™u 1. òsY 2. Ëtu™t™t Œtuht suðe yuf ÂMÚtr‚ hnu‚e ™Úte. 3. ÿütk‚ : yuf „tuh Þs{t™™e Œefhe™u ‚u™u ½uh {qfðt s‚tu n‚tu. ƒtE …tËu AtufÁk n‚wk. ‚uÚte ½huýtk™e …tux÷e ‚uýu „tuh™u W…tzðt yt…e. hM‚u [t÷‚tk „tuh™e ƒwÂØ ½huýtk …[tðe …tzðt™e ÚtE. ‚uÚte ™Sf™u fqðu ƒtE™u …týe ¼hðt {tuf÷e. ƒtE Atufht™u Útt¤t{tk ƒuËthe …týe ˪[ðt ÷t„e. ‚uðt{tk „tuuhu ytðe …tA¤Úte Ĭtu {tÞtuo. ƒtE fqðt{tk …ze, …ý íÞtk Ítz™t yuf {q¤™u ð¤„e hne; ‚uÚte „tuh™wk ÄtÞwo ÚtÞwk ™rn; yux÷u yuf {tuxtu …ÚÚth {tÚtu ™t¾ðtu Äthe W…tzðt „Þtu, ‚uðt{tk ™e[uÚte yuf Ë…o fhzâtu ! yuÚte „tuh {]íÞw …tBÞtu. ƒtE …tu‚t™u fqðt{tkÚte ftZðt {txu ƒq{tu ™t¾‚e n‚e. ‚uÚte Útt¤t{tk ƒuXu÷wk ƒt¤f fqðt ‚hV òÞ, …ý …u÷tu Ë…o Ët{tu VwVtztu {the ‚u™u sðt Œu‚tu ™ n‚tu! ‚uðt{tk ftuE yuf Ëðth ytÔÞtu, ‚uýu ‚u ƒtE™u ƒnth ftZe y™u ½huýtk ËtÚtu ‚u™u ½uh …ntU[tze. 4. {Þtht{ ¼è Ëk½ ftZe™u „Zzu s‚t n‚t. íÞtk hM‚t{tk yuf Þwðt™ ƒtE Úttfe ‚u™u …tu‚t™e ½tuze ¼èSyu ƒuËðt yt…e n‚e. 5. Œwft™.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

259

yuf÷e Mºte ntuÞ íÞtk W½htýeyu ™ òðwk; ™u ¼thtu ™ [ztððtu.1 fu{ su yu Ëðo{tk f÷kf ÷t„u Au ™u ft¤t¾rhÞt ytðu Au. ‚u W…h ð[™t{]‚ su, {wõ‚t™kŒ Mðt{e suðtu ntuÞ ™u ‚u™u òu„ ÚttÞ, ‚tu Q‚h‚t suðtu hnu fu ™ hnu, yu{tk …ý ËkþÞ Au yu ðk[tðe™u ƒtuÕÞt su, íÞthu yt…ýtu þtu ¼th ? surn {tÁ‚ r„rh {uÁ WztE, fntu ‚w÷ fnt ÷u¾t {tkE; ntu {™-nh™tk rºtÞ ƒ™{U ™rn [h™tk.2 yu{ ƒtuÕÞt. yt Œuþft¤™e ðt‚ fhe ‚u rð[the™u …„ ¼hòu; {tuxt ËtÄw ntuÞ íÞtk ‚tu ‚u fnu …Ae yt rð[thòu; ™efh Xt ™rn hnu. ™u y{thu ‚tu AuÕ÷e ðthu nðu Œeðt¤e ËwÄe ËtÄw™u ht¾e™u ðt‚tu s fnuðe Au. …Ae Œun hntu fu ™ hntu; …ý ¼„ðt™™t MðY… ËkƒÄk e ¿tt™ yt…e™u Ëwr¾Þt fhðt Au. íÞt„ fhu yu íÞt„e fnuðtÞ ™u su su …ŒtÚto ht¾u ‚u {tuxt™t rAÿ …ý W½tztk ÚtÞtk; ™u Yr…Þt ™eféÞt ‚u {txu Ä{to{‚] , rþûtt…ºte ™u r™»ft{þwÂØ; yu ºtý „úÚk t «{týu hnuðkw ™u …t¤ðw.k yt ‚tu ftuý òýu fu{ hnuðtýwk Au ! ‚u ‚tu Ëthtu òu„ Au, ™u ð¤e su …ŒtÚto òuEyu ‚u …ŒtÚto ftuXthuÚte y…tðeyu Aeyu ‚uýu fhe™u hnu Au. {txu íÞt„ …t¤ðtu yu ftkE {eXtu ™Úte. fzðtu Au {nthts …tËu òðwk ntuÞ ‚tu ð[™{tk hnuðwk. ‚u yuf ËtÄwyu MðÙ™tu W…ðtË ™ fÞtuo íÞthu {nthtsu XtUx {the™u fÌtwk su, ‘yt fÞwO ‚u ‚tu {the S¼ W…h …„ ŒeÄtu. ™u yt ‚tu ‚wk {thtu Au ‚uÚte ‚™u yt{ fnwk Awk, …ý ƒeò™u ™ 1. „t{zt{tk ¾uzq‚ Mºteytu ½tË ÷uðt ¾u‚hu òÞ Au. ‚u ½tË™u …tu‚t™t {tÚtu {qfðt™e þÂõ‚ ™ ntuÞ ‚uÚte ¼thtu {tÚtu [ztððt ðxu{t„wo™u ƒtu÷tðu Au. íÞtk yuftk‚{tk f÷krf‚ Útðt™tu ¼Þ Au. 2. yÚto : «÷Þft¤™tu …ð™ VqkftÞ íÞthu {uhw …ðo‚ suðtu …ðo‚ …ý {q¤{tkÚte Q¾ze VUftE òÞ ‚tu ½tË™e þwk „ý‚he þwk ÷u¾t{tk ? {txu nu {™Y…e nhý ! ‚wk MºteY…e ð™{tk [hðt sEþ ™rn; ™rn ‚tu Qze sEþ.


260

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

fnwk.’’ …Ae ‚tð ytÔÞtu ‚u ºteþ W…ðtË ÚtÞt ! y™u yuf sýu ò„hý ™ fÞwO, ™u ð¤‚u rŒðËu Ëtksu ðªAeyu VxftÔÞtu, ‚u ht‚ yt¾e ò„ðwk …zâwk ! yu{ ð[™™wk Au.>>101>> y™u {tu÷™wk1 ƒ¤ íÞtk ÷„e, ßÞtk ÷„e ™Úte ¾ðtýtu ¾zs{tk;2 ‚u{ nrhs™™wk ƒ¤ íÞtk ÷„e sÞtk ÷„e ™Úte ytÔÞtu rð{w¾™e ðzs{tk.3 yu{ ƒtuÕÞt su, Œuþft¤ rð[thòu. yt ÷tuf{tk …tu‚t™wk ËwÄth‚tk ftuE™u ytðz‚wk ™Úte. ™u òu ft¤ …zu ‚tu {týË {týË™u ™u Atufht™u fhze ¾tÞ. ‚u ytu„ýtu‚uht{tk ™shu ŒeXt. ‚u nðu÷e fu Yr…Þt ftuE™u ft{ ™Úte ytð‚tk. Œtýt Ëk½hðt, ‚u ytk‚hðËw4 (yuftk‚hu) ht¾ðt. ‚u rþûtt…ºte{tk …ý fÌtwk Au ‚u «{týu hnuðwk. ‚tu {tuût{tk rðΙ ™ ytðu, yu{ W…tÞ fhðtu. fu{ su htux÷t ð„h Œun hnu ™rn yux÷u ¼„ðt™ ¼òÞ ™rn. >>102>> y™u ËkfÕ… ÚttÞ Au ‚u {tkne ht„ Au ‚u ÚttÞ Au; ™u òuÞt Au ‚u yt„¤ ytðe™u ™zu Au. ™u f÷f¥tt ™Úte òuÞwk ‚tu MðÙ{tk …ý ™Úte ytð‚wk. Íuh ¾tÄt™t fu yVeý …eÄt™t ËkfÕ… ÚttÞ Au ? ¼èS™u fnu, ‘‘nðu÷e ƒéÞt™t ™u Atufhtu {Þto™t ËkfÕ… õÞtk ÚttÞ Au ?’’ {txu r™Þ{{tk hne™u ¾tðwk, òuðwk ™u {tuxt ËtÄw™u rð™Þ ™u Œkzð‚ fhe™u fnuðwk ‚tu Äehu Äehu x¤þu.>>103>> yt ËíËk„{tkÚte …zðt™tu W…tÞ: {krŒh™tu, yt[tÞo™tu, ËtÄw™tu, ËíËk„e™tu; yu [th™tu su™u ÿtun ÚttÞ ‚u™tk {q¤ f…týtk òýðt. ‚u W…h ½ýe ðt‚tu fhe. >>104>> 1. ¾u‚h{tk ðtðu÷t …tf™wk. 2. ð„h ft{™t ½tË{tk. 3. ËkƒkÄ{tk, Ëtuƒ‚{tk. 4. ƒu É‚w ðå[u.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

261

y™u su{ ‘Ëw‚th™wk {™ ƒtð¤eyu’1 ™u su{ ‘Œqƒ¤t ðtrýÞt™u ys{u ntÚt’2 yu{ ¼„ðt™™u htS fhðt fhðwk. ™u nðu ‚tu r¢Þt™u „tiý ht¾ðe™u ¼„ðt™™u «Ät™ ht¾ðt. ™u fÚtt™u ™u r¢Þt™u ðuh Au, {txu ƒuÞ ¼u¤wk ‚tu ÚttÞ s ™rn; ™u fhu ‚tu ð]Â¥t ÂMÚth hnu s ™rn. >>105>> Ëkð‚ 1919™t ytËtu {tË{tk Ëtk¾ztðŒh™u …tŒh ðt‚ fhe su, ÷tuf, ¼tu„, Œun ™u …ût; yu [th ‚tu Sð™wk ¼qkzwk fhu ™u {nthts, yt[tÞo, ËtÄw ™u ËíËk„e; yu [th™tu ‚tu „wý s ÷uðtu; yu ‚Þto™tu W…tÞ Au. ™u òu ÿtun fhu ‚tu Sð™tu ™tþ ÚtE òÞ Au. >>106>> yt Œun{tkÚte ‚tu ™ð îthu „kÄ QXu Au. ‚u Œun ËtÁ fux÷ef ðt‚tu ÚttÞ Au ™u ƒ¾uzt ÚttÞ Au.3 ‚u ËtÁ {nthts™t rËØtk‚ «{týu [t÷ðwk. ‚u W…h &÷tuf ƒtuÕÞt su JJ çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ JJ ‚Útt Ïæíræ|æê„:Ðí¨‹Ýæy}ææ JJ ‚Útt JJ ÐçÚçÝçD„æïïùçÐÝñxæéü‡²ï JJ ‚Útt ¥æy}ææÚæ}æp }æéݲæï JJ yu ytrŒf ½ýt &÷tuf ƒtuÕÞt. ™u …Ae fÌtwk fu ‚u {txu ÷tu[tu {qfe™u fuð¤ ytí{tY… Úttðwk.>>107>> ð¤e swytu™u fux÷tkf Au ‚u r¢Þt ™t{u yufuÞ fhðwk ™rn, ™u …týe …ý ¼hðwk ™rn. íÞthu yu þwk ? þt¤„út{™u fthËtu4 ytðu ! yu ‚tu þwk òý‚tu nþu? {™u ‚tu yu™u òuE™u Œtk‚ ytðu Au su Œið™e {tÞt ‚tu òu ! þwk ½hu ËqE hnu‚t nþu ? …ý ‚u y¿tt™. íÞthu þwk æÞt™ fhu Au ? Ÿ½ ÷u Au. yt y{™u ‚tu yt{ òuEyu íÞtk ¼„ðt™ Œu¾tÞ Au, yu …ý {qfe™u ËtÄw™e Ëuðt fhtðeyu Aeyu; ‚u ƒuÞ fhðwk Au; …ý {q¾o™u þwk Ë{òÞ ! >>108>> 1. ƒtð¤eÞt suðwk n÷fwk ÷tfzwk òuE™u …ý Ëw‚th {™{tk rðÄrðÄ™t ½tx ½zu Au. 2. Œðt™tu ¾[o fhðt yþõ‚ „heƒ ðtrýÞtu ftuE…ý ò‚™e ƒe{the{tk ht{ƒtý E÷ts {t™e™u ys{t™u s Œðt ‚hefu ðt…hu Au ‚u {txu fÌtwk Au. 3. ͽztu, fkftË, frsÞtu. 4. rð»ýw MðY… {™t‚t þt÷e„út{™e su{ …tu‚t™t Œun™wk s‚™ fh‚tu Œuntr¼{t™™e ÔÞÂõ‚ þheh™u sht …ý fthËtu(fü) …zðt Œu‚tu ™Úte.


262

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

y™u ÍtÍe ytðhŒt yu …ý ƒnw ¼qkzwk Au. ‚u {tuhu ‚tu nòh ð»to™tu ¾tx÷tu ™u Ëtu ð»to™tk z[ftk ! yt ‚tu ¼„ðt™u y™w„ún fÞtuo Au; yu Úttuzt ft¤{tk {tuxwk ft{ ËtÄe ÷uðwk ™u ¼„ðt™™t Ät{{tk …w„tÞ ‚u{ fhðwk. ßÞtk y¾tºtes™t ðt òuðt ™rn; …tk[{™e ðes¤e1 òuðe ™rn; yuf ¼„ðt™™wk s Ëw¾ Au. >>109>> Ëkð‚ 1919™t ytËtu ðŒe Œþ{u ðt‚ fhe su, Ënw Ëtk¼¤tu ðt‚ fÁk. h½wðehS {nthtsu Atðýe fhe, yu{ {U ‚{™u yZe {rn™t ËwÄe ðt‚tu fhe; ™u su ðh‚t÷ ytðu Au, yu™u ‚tu {thtu Ëtzt ºtý {rn™t òu„ ÚttÞ Au. {txu n{ýtk …ý yr‚þu ðt‚tu fhe Au. ‚u ftuE {krŒh{tk ht¾e™u ðt‚tu ™ fhu; yt ‚tu {U fhe. {™ þºtw Au, RrLÿÞtu þºtw Au, ™u Œun þºtw Au; òu ¼„ðt™ ™ ¼òÞ ‚tu. ‚u {txu ytsu ðt‚tu fhe ‚u yk‚h{tk ht¾òu ™u ‚u «{týu hnuòu. swytu™u ytðtu òu„ õÞtkÚte ÚttÞ ? nðu òu„ ™rn hnu. ËtÄw {¤ðt fXý Au {txu òu„ fhe ÷uòu yu rËØtk‚ Au. >>110>> y™u yt Ënw™u …h ÂMÚtr‚ ÚtE òÞ yu{ fhe ŒW ! …ý ½u÷wk ÚtE sðtÞ yuðwk ft{ Au. ytuÕÞt ÷wntýt™u ÚtE „Þwk ! fu{ su …tºt ™rn, ‚uýu fhe™u yu{ ÚtÞwk. yu{ ytþhu ËtztºtýËtu {týË™e ˼t n‚e ‚u™u fÌtwk. >>111>> y™u yt[tÞo ytrŒf [th™tu yð„wý ytðu yu {tuxwk …t… Au. ƒeò ‚tu y™uf Mð¼tð ntuÞ, …ý yu …t…™wk {q¤ Au. ‚u …t…™u rð»tu …wÛÞ™e ƒwÂØ ÚttÞ, ™u ËtÄw™u rð»tu yËtÄw™e ƒwÂØ ÚttÞ, …Ae ÿtun ÚttÞ, …Ae ‚u™tu Sð ™tþ ÚttÞ; yuðwk yu Au, {txu ðthkðth fnuðt™wk 1. …kt[{™e ðes¤e : y¾tºtes™t …ð™™e rŒþt òuE™u ¾uzq‚ yt„t{e ð»to™tu r™hÄth fhu Au y™u y»ttZ ËwŒ …k[{e™e ðes¤e òuE™u ð»tto fuðe Útþu ‚u™tu r™hÄth fhu Au. ‚u™t ‚thý …hÚte Mðt{e fnu Au fu yûthÄt{{tk hnu÷t {wõ‚™u yt ƒÄwk Œu¾ðt™wk ntu‚wk ™Úte.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

263

‚tí…Þo þwk Au ? ‚tu yuf ðt‚ niÞt{tk ht¾e ™u ftuE rŒðË yu {t„uo [zðwk ™rn. ™u yu™e Ëuðt ÚttÞ ‚tu fhðe ™efh ntÚt òuzðt; …ý yð„wý ‚tu ™ s ÷uðtu. yu y{thtu rËØtk‚ n‚tu ‚u fÌttu. …e…t …t… ™ fersÞu, Ä{o rfÞt Ëtu ðth; òu rfrËft r÷Þt ™rn, ‚tu rŒÞt ðth nòh. ËtÄw™e, {krŒh™e, yt[tÞo™e ™u ËíËk„e™e Ëuðt fhðe ‚tu ð]ÂØ …{tÞ ™u ÿtun ÚttÞ ‚tu Sð™tu ™tþ ÚttÞ. ‚u Ëuðt ‚u þwk ? ‚tu JJ |ævy²æÝé±ëœ²æ JJ y™wð]Â¥t yu s Ëuðt Au {txu ‚u «{týu hnuðwk. >>112>> yuf ¼„ðt™™e {qŠ‚{tk s Ëw¾ Au. ™u õÞtkÞ {tuût ™Úte, …ý ytðt ËtÄw™t Ë{t„{{tk {tuût Au. ƒu ËtÄ™ ‚tu ÚtE hÌtt, su …wÁ»ttu¥t{ òÛÞt ™u ËtÄw ytu¤¾týt. ™u yuf ytuÕÞt [th™tu „wý ÷uðtu, ™u ÿtun ™ ÚttÞ yu fhðwk hÌtwk. >>113>> yt¿tt …¤u yux÷e ðtË™t ƒ¤u. ™u yt¿tt ™u W…tË™t ƒu {wÏÞ òuEyu. ‚u f]…t™kŒ Mðt{e™tu yu{ Xhtð su, ftuþ Q™e fhe™u „¤t{tk ½t÷u, yu sux÷wk Œw:¾ ÚttÞ ! ‚tu …ý yt¿tt ¼k„ ™ fhðe. ™u At™wk ¾t‚t nþu, …ŒtÚto ht¾‚t nþu, …Útthe ÍtÍe fh‚t nþu; ‚u ytuÕÞt Mðtr{™thtÞý ™Úte òý‚t ? nrh fu yt„u fnt ŒqhtE, {™ y…™ufe ½t‚; nrh ‚tu ˃ ò™‚ nu, htu{ htu{fe ƒt‚. ƒÄwÞk u òýu Au; yt hts ftkE ¼tu¤kw ™Úte. ‚u ÷tu…þu ‚u™kw òýòu su {tu‚ ytzwk ytðþu. yt…ýu ftkE Atufhtu Au ‚u {hu ? yt ‚tu Œun yu s Atufhtu Au. ™u „]nMÚt™u Atufhtu ntuÞ. {txu Œun™u ‚tu yuðtu htu„ Úttþu, ‚u rþÞtr¤Þt™t [qMÞt{tk hË ntuÞ s ™rn. ÷tfze suðtk fhþu rVfh ht¾þtu{tk. ™u òu yu{tk Vuh ntuÞ ‚tu yt Xuftýwk Ëk¼thòu, yu{ sq™e Ä{oþt¤t{tk …tu‚t™u ytË™u ƒuËe™u fÌtwk.>>114>>


264

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

265

y™u …k[rð»tÞ ËtÁ ‚tu [t¤t [qkÚt‚t Vhu Au ! {txu yu{tk þwk ? yu ‚tu …þw™u …ý Au. {t™™wk zªzwk ÚtE™u Vuht ¾tÞ Au ‚u nðu ‚tu …th¾tk òuðt …k[rð»tÞ ðå[u ™tÏÞt Au ‚u su fheyu ‚u ÚttÞ yu{ Au; …ý ¼qkzwk Úttþu yu™e ¾ƒh Au ? …Ae Atufhtytu M…þo fhu Au ™u ðtkŒht suðt ÚttÞ Au. {txu yt¿tt {wÏÞ ht¾ðe; yu{tk …tAtu …„ ¼hðtu ™rn. su™u ¾… ntuÞ ‚u™e ËtÁ yt ðt‚ Au :– fXý ð[™ fnwk Awk hu, fzðtk ftkf[ Y…; ŒhŒe™u „tu¤e ŒW Awk hu, Ëw¾ Útðt y™w…. yu{ Au. ƒeò™u þwk ? yu ‚tu …þw suðt Au. ¾hu¾htu „htrËÞtu ntuÞ ‚tu …tAtu ™ Vhu; ‚u ‘‘¾tzt ¾Ëu …ý ntzt ™ nXu’’1 ‘‘¼t„‚tk ¼÷fwk ðt„þu2 hu’’ yu{tk þtu {t÷ ? Ët{t ½t ÷u ‚u ¾htu. yuðe ½ýef ðt‚tu fne.>>115>> y™u ¼s™ fhðwk ‚u ht‚{tk QXe QXe™u {kzu íÞthu Ët[wk. ‘‘yt Ëtnuƒ ‚thtu …ý {™ htÏÞtu’’ yu{ {™ htÏÞu ftkE ÚttÞ ™rn. yu ‚tu Xef ðtn ! ðtn ! yhu fux÷tf ‚tu ÷½w fhðt òÞ, ‚u …qhe ytk¾ …ý W½tzu ™rn; òýu h¾u Ÿ½ Qze òþu! ™u {t÷ ðne òþu ! ™u yt¾e ht‚ [Ë[Ëtðu,3 ™u rŒðËu ‚tu „…txt{tkÚte ™ðht s þu™t ÚttÞ ? ‚uýu þwk ftkE ¼„ðt™ htS ÚttÞ Au ? ™u òýu {tuxt ÚtE „Þt ! …ý ykƒhe»t suðwkÞ õÞtk Útðtýwk Au ? ™u ¾tE ¾tE™u Ÿ½e hÌtt, íÞthu òýu ÚtE hÌtwk ! yt ‚tu Vhðt sE™u ËqE hnu. yu{ fne™u ‘‘fhòu ËíËk„™e ËntÞhu ðt÷t’’ yu fe‚o™ ƒtuÕÞt.>>116>>

y™u fnu su ytðt «„x ËtÄw Au ‚u™e {™u, ð[™u ™u Œunu fhe™u Ëuðt fhðe fu rð™Þ fhðtu yu ‚tu ™rn; …ý [th ¼u¤t ÚtE™u fnu : yt ytðtu Au ™u yt ytðtu Au. yu{tk þwk …tõÞwk ? …ý JJ òƒü Ü æHæï Ý Ýï„òæï |æôQ |æx汄æï1 ç±Ýæ JJ yu õÞtk …¤u Au ? >>117>> y™u ‚u …Ae ™the®™Œt™t &÷tuf, fe‚o™ ƒtuÕÞt ™u fnu : ytuÕÞtu ðtrýÞtu ™t‚ ËtÚtu ½u÷tu ÚtÞtu Au, …ý {q¤ ntÚt htÏÞwk Au. ‚u „wsht‚{tk fnu Au su ‘‘Atuze™wk ™t{ ð¾tu‚, ftksu yu™tu Äýe ¼qðtu ™u ð¤e ¼„tu‚’’ yuðwk Au, yu™t ¼„‚ Au. >>118>> y™u …t…e™e Ëtuƒ‚{tk ‚tu ¼„ðt™ ¼q÷e sðtÞ Au. ‚u su{ ËqÞo yt„¤ ðt÷r¾ÕÞ Ér»t …tAu …„u [tÕÞt òÞ Au;2 yu{ {™u ¼„ðt™ y¾kz Œu¾t‚t; …ý yuf «r‚…ûte™u …tAt …tzðt ËtÁ ðt‚ fhe ‚u ƒnth {qŠ‚ ¼q÷e „Þt; …Ae …tAe {tkne Œu¾týe. yu{ Ëk„ ytu¤¾tðe™u y¾kz Œu¾týt™tu {{o fÌttu. >>119>> ð¤e yuf rŒðË ðt‚ fhe su, nwk «r‚÷tu{ fÁk fu yt{ ¼„ðt™ Œu¾tÞ Au ! ™u yt ÷tuf{tk ¼„ðt™ ‚Útt {tuxt ËtÄw {™w»Þ suðt „ýtÞ, ‚u su™u Ë{s‚tk ytðzu ‚u™u ytu¤¾tÞ. ‚u {nthts fnu, ‘‘y{™u ƒwÂØðt¤tu „{u’’ fu{ su ytuÕÞtu ƒwÂØðt¤tu ðÄw òýu, …ý ƒeòu ™ òýu. >>120>> y™u {tuhu ÍtÍt {týË {krŒh{tk ™rn, yux÷u nwk ƒtshtu sux÷tu fnu ‚ux÷tu ½tuzt ËtÁ yt…ðt „Þtu; íÞthu yuf sýu fÌtwk su, ‘‘ËtÄw™u ÷tu¼ ‚tu òu ! …tu‚t™t ntÚtu ƒtshtu Œu Au …ý ftuE™u yt…ðt Œu‚t ™Úte.’’ íÞthu òu yu™u fkE ¾ƒh Au ? yu{ „{ …z‚e ™Úte. >>121>>

1. þqhðeh ûtrºtÞtu™e òr‚ rðþu»t. 2. ÞwØ {uŒt™{tk ÞwØ ÷z‚tu ûtrºtÞ …tAtu …„ ¼hu ‚tu ƒeò ûtrºtÞ ‚u™u ¼t÷tÚte {the ™t¾u Au. fthý fu ‚uýu ûtrºtÞ…ýwk ÷sÔÞwk. 3. ƒhtƒh ¾U[u.

1. rþûtt…ºte &÷tuf 193. 2. yk„qXt suðztu ytfth Ähtð‚t ËtX nòh Ér»tytu™tu Ë{wn. yt Ér»tytu «ò…r‚™t ðt¤{tkÚte WŒT¼ð ÚtÞt n‚t. ‚uytu ËqÞo™t y™LÞ ¼õ‚ ntuðtÚte ËqÞo÷tuf{tk r™ðtË fhu Au. ËqÞo™t hÚt™e yt„¤ yt„¤ …tA÷t …„u [t÷e ËqÞorfhýtu™wk …t™ fhu Au.


266

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

y™u yufÚte …[tË {t¤t ËwÄe òu yuft„ú áÂü ht¾u ‚tu Ëw¾u æÞt™ ÚttÞ; ™efh ‚tu ËkfÕ… ÚtÞt fhu. >>122>> y™u ytðt ËtÄw™tu „wý ÷u ‚u ƒes™tk [kÿ™e …uXu ð]ÂØ …t{u ™u yð„wý ÷u ‚u ½xe òÞ; ™u sz ÚtE òÞ. ™u {nthts fnu : ‘‘[tuËX ÷ûtýu1 Þwõ‚ yuðt ËtÄw ‚u™tk Œþo™ y{u …ý fhðt RåAeyu.’’ íÞthu 1. 1. ŒÞt¤w, 2. ût{tðt¤t, 3. ËðoSð™wk rn‚ RåA™tht, 4. xtZ-‚zft ytrŒf™wk Ën™ fh™tht, 5. ftuE™t …ý „wý{tk Œtu»t ™rn òu™tht, 6. þtk‚, 7. su™tu ftuuE þºtw ™Úte yuðt, 8. yŒu¾tE ‚Útt ðuh hrn‚, 9.{t™ ‚Útt {íËh hrn‚, 10. ƒeò™u {t™ yt…™tht, 11. r«Þ y™u ËíÞ ƒtu÷™tht, 12. ft{, ¢tuÄ, ÷tuu¼ ‚Útt {Œ hrn‚. 13. ynk{{íð hrn‚, 14. MðÄ{o{tk áZ hnu™tht, 15. Œk¼ hrn‚, 16. ykŒh y™u ƒnth …rðºt hnu™tht, 17. Œun ‚Útt RrLÿÞtu™u Œ{™tht, 18. Ëh÷ Mð¼tððt¤t, 19. ½rx‚ ƒtu÷™tht, 20. S‚urLÿÞ ‚Útt «{tŒ hrn‚, 21. Ëw¾Œw:¾trŒfu hrn‚, 22. Äehsðt¤t, 23. f{uorLÿÞ ‚Útt ¿tt™urLÿÞtu™e […¤‚t hrn‚, 24. …ŒtÚto™t Ëk„únu hrn‚, 25. ƒtuÄ fhðt{tk r™…wý, 26. ytí{r™ctðt¤t, 27. Ëðo™u W…fth fhðtðt¤t, 28. ftuE …ý «fth™e ytþt hrn‚, 30. ÔÞË™ hrn‚, 31. ©Øtðt¤t, 32. WŒth, 33. ‚…Mðe, 34. …t… hrn‚, 35. „útBÞfÚtt ™u ðt‚to ™rn Ëtk¼¤™tht, 36. Ë‚Tþt†™t r™hk‚h yÇÞtËðt¤t, 37. {trÞf …k[rð»tÞ hrn‚, 38. ytÂM‚f ƒwÂØðt¤t, 39. Ë‚T-yË‚T™t rððufðt¤t, 40. {ã{tkËtrŒ™t ËkË„uo hrn‚, 41. áZ ðú‚ðt¤t, 42. ftuE™e [tze[w„÷e ™rn fh™tht, 43. f…x hrn‚, 44. ftuE™e At™e ðt‚™u «„x ™rn fh™tht, 45. r™ÿtS‚, 46. ytnthS‚, 47. Ëk‚tu»tðt¤t, 48. ÂMÚth ƒwÂØðt¤t, 49. ®nËt hrn‚ ð]Â¥tðt¤t, 50. ‚]»ýt hrn‚, 51. Ëw¾Œw:¾{tk Ë{¼tððt¤t, 52. yftÞo fhðt{tk ÷tsðt¤t, 53. …tu‚t™tk ð¾tý ™rn fh™tht, 54. ƒeò™e ®™Œt ™rn fh™tht, 55. ÞÚttÚto ƒúñ[Þo …t¤™tht, 56. Þ{ ‚Útt r™Þ{ðt¤t, 57. ytË™S‚, 58. «týS‚, 59. ¼„ðt™™t áZ yt©Þðt¤t, 60. ¼„ðŒT ¼Âõ‚…htÞý, 61. ¼„ðt™ yÚtuo s Ëðo r¢Þt fh™tht, 62. ¼„ðt™™t [rhºt™wk «u{Úte r™hk‚h ©ðý ‚Útt fe‚o™ fh™tht, 63. ¼„ðt™™e {qŠ‚™t æÞt™ …htÞý hnu™tht. 64. ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ rð™t yuf ûtý …ý ÔÞÚto ™rn sðt Œu™tht. (nrh „e‚t. 1-25 Úte 37.)

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

267

òu ¼„ðt™ …ý ‚u™tk Œþo™ fhðt RåAu ‚tu ƒeò™e þe ðt‚ fnuðe ? ‚uðt ËtÄw yt…ý™u {éÞt, ytuntuntu ™Úte Útt‚wk ! ¨æ™ï ¨¢„ }æèHï Ü }æè Ü æãé Úãè, ¨æ™è àæ趱ï Úæ}æÜ è Úè„Üé¢ …è yuðt y™u – ç„Ý „æÐÜ è ÛææH …²æïü Ðíæ‡æè Ü æï§ü ¥æ±ï, „æÜé ¢ àæè„H Ü Ú„ „éÚ„ çÎH Îæã ÏæéÛææ±ï yuðt ™u J ¨æ{±æï Nβ¢ }æ}æ J yu{ fÌtwk Au. yuðt ËtÄw™tu Ë{t„{ fhðtu. nðu yuðt ËtÄw ™u {nthts yu ‚tu ytu¤¾týt …ý rð»tÞ{tk ht„ hne òÞ Au yu ðt‚™e ¾tux Au. ‚u ¼„ðt™ …tu‚t™t Ät{{tk ÷E ‚tu òÞ, …ý yu ðtË™t hnuðt Œuþu ™rn. nòh fÕ… ËwÄe hneu™u …ý …tAwk …ztþu; …Ae …tAt „¼oðtË, [tuhtþe, ‚tð yu Œw:¾ yu™tk yu s, {txu n{ýtk s [tuϾwk fhðwk. su{ nòh fq‚htk, {ªŒztk, ŸrxÞtk; yu Ëze „Þu÷ …zâtk ntuÞ, ‚u suðt ¼qkztk ÷t„u ‚uðt rð»tÞ ÷t„u, íÞthu ÚttÞ. ‚u ËtÁ ytí{r™ct þe¾ðe.>>123>> y™u {nthts fnu, ‘‘ðntý™tk ÷tfztk fux÷tkf ‚tu ÷eÄtk Au ™u fux÷tkf ½ztÞ Au; ™u fux÷tkf ðntý ‚iÞth ÚtÞtk Au; ™u fux÷tkf{tk {t÷ ¼htýtu Au; ™u fux÷tkf yÄð[t¤u …qøÞtk Au; ™u fux÷tkf ‚tu …th Q‚Þto Au.’’ yu{ yt…ýt ËíËk„{tk {týË™wk Au.>>124>> ytuntuntu ! ¼„ðt™ Ëk„tÚtu yt{ fhðwk ‚u y{thtu ‚tu ytðtu Xhtð su – ™uýfwhk„t ™t„he,1 ðhwk ‚tu ðúshts, ™efh hnwk fwkðthe Ëtu {tÚttk ò‚tk hu ËtU½t Atu„t¤t 1. nhýe suðe ™Þ™ðt¤e hwÂõ{ýe.


268

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

yuf rþhfu ðtM‚u õÞwk zh‚ nu „{tht ztu÷rhÞt ½tuéÞtu hu fu ‚{ W…h Œunztu yuðt Xuhtð fhðt, íÞthu ¼„ðt™ htS ÚttÞ. ‘‘¥ƒZ ¨æ{²æç}æ’’ fu ‘‘Îï㢠Ð愲æç}æ’’ íÞthu yu ft{ rËØ ÚttÞ Au. >>125>> y™u ytðt ËtÄw™u ftkE {™w»Þ fu Œuð suðt ™ òýðt. yt ‚tu {nt{tuxt Au. {txu Ë{t„{ fhðtu. yu ðt‚ hne òþu ‚tu …Ae þwk ft{ ytðþu ? ½tuéÞwk, {krŒh™t htux÷t ¾tE™u …ý yt™tu òu„ fhe ÷uðtu. ½ýtuÞ ƒtshtu Au, ‚u ytðtu ‚tu nwk yt…eþ. yu{ ŒÞt fhe™u fuð¤¿tt™ Œuðwk yu s yt„ún ! ™u ð¤e ƒtuÕÞt su, ‚{u Ëtfh™e hËtuuE Œuþtu ‚u{tk þwk ? yt„¤ yuf {ý™e nòh {ý Œuþwk, …ý ‚uýu ftkE ft{trŒf þºtw ytuAt ÚttÞ ™rn. {q¤„t ðÄu ‚tu ¾ht ! ‚u {txu Ë{t„{ fhe ÷uðtu yu s rËØtk‚ Au. >>126>> yt ‚tu ‚{™u ½ze ½ze …tuhtu1 Œô Awk, ™efh ht‚ ™u rŒðË yu{™u yu{ fÚttðt‚to fÞto fÁk. …ý ƒeò™u {qÍ k ðý …zu ‚u ËtÁk ½zef ¼Âõ‚, ½zef fe‚o™, fÚtt, ðt‚tu, æÞt™ yu ƒÄwk Vh‚wk Vh‚wk fhðwk; ‚uÚte {qkÍðý ÚttÞ ™rn. >>127>> y™u M‚wr‚®™Œt™t (÷tuÞt™t 17{t) ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, ‘‘su™u ¼„ðt™™wk {tntíBÞ Ë{òýwk ntuÞ ‚u™u Ëtht rð»tÞ {¤u ‚tu ‚u{tk {qkÍtE òÞ.’’ íÞthu yuf ËtÄwyu …qAâwk su, ‘‘Ëtht{tk {q¤„tu fu{ {qkÍtÞ ?’’ yux÷u Mðt{e fnu, ytuÕÞt ƒeò su{ ™hËt{tk {qkÍtÞ, ‚u{ yu ËtÄw Ëtht{tk {qkÍtÞ. fu{ su, yuýu yt„¤Úte s ht¾ fhe {qõÞwk ntuÞ …Ae þwk fXý …zu ? ™u y{thu ytx÷wk ytË™ ™ntu‚wk ht¾ðwk, …ý ËtÄwyu fÌtwk yux÷u htÏÞwk; …ý „{u ™rn. ™u Ënw ytË™ sux÷wk ™t¾u Au yux÷wk ™tÏÞwk ‚u „Z…ý ËtÁ. ‚u ð„h …ý [t÷u, Äh‚e suðwk ‚tu Ëw¾ s ™rn; ™u ðtn™u …ý ÍtÍwk ™ [÷tÞ. ‚u ËtÁk suðwk ‚uðwk ntuÞ ‚u W…h 1. ytht{.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

269

ƒuËeyu ‚u{tk ð¤e ‚t÷ þt ? ™u yt {ntuu÷t‚, Ä{oþt¤t …ý ™ „{u; ™u yt ‚tu yt¿tt yux÷u þwk fhðwk ? ™efh yt{tk þwk {t÷ Au ? Ëuðt ÚttÞ yux÷tu {t÷; ™efh ‚tu ð™ ƒnw „{u. >>128>> y™u ftuEf {tuxtu {týË ½tuztk ÷E™u ytðu ‚u ™ „{u, ‚u òýwk su õÞthu òÞ ? ‚u {h™u {tur‚Þt ÷tÔÞt ntuÞ ‚u{tk þwk ? fq‚ht™wk ™t{ …ý {tur‚Þtu ntuÞ Au ! ytðt „heƒ nrhs™ „{u. y™u ð™{tk …ý …[eþ …[tþ ËtÄw ‚tu òuEyu; ™u {tkŒtu Úttô íÞthu …ý ½eðt¤e ÷t…þe ™ ¼tðu. {txu :– ²lÎæ™Úç„ ŸæïD S„œæÎï±ï„Úæï …Ý: J ¨ ²yÐí}ææ‡æ¢ Üé L„ï HæïÜ S„ÎÝ鱄ü„ï1JJ xæè. ¥. 3-2 {tuxuhtu ntuÞ ‚u [t÷u ‚u {t„uo [t÷ðwk. {tuxuhtu ntuÞ ‚u fhu ‚u{ ÚttÞ. ½e™e ntkz÷e nwk ht¾wk ‚tu Ënw ht¾u, ™u nwk su{ [ztðe Œô ‚u{ [ze òÞ; …ý {thu ‚tu fu𤠫¼w Ëtk¼hu yux÷wk s fhðwk Au. yu{ …tu‚t™wk ð‚o™ ‚Útt he‚ fne Œu¾tzât. >>129>> y™u {nthts fnu, ‘‘sz¼h‚ ™u þwfS™t suðtu ðihtøÞ, „tu…eytu™t suðtu «u{, WØð ™u n™w{t™™t suðwk ŒtËíð…ýwk yuðtu ÚttÞ íÞthu ¾htu ¼õ‚; ™efh ft[… fnuðtÞ.’’ ‚u rð[the™u òuðwk su yu{tk fux÷e fËh Au.>>130>> y™u ËtÄw ÚtE™u ¼s™ fhðw;k ËtÄw suðe ftuE ðt‚ ™Úte ™u {nthts …ý ËtÄw™t Ë{ ¾tÞ Au. ‚u swytu™u ykƒhe»t ËtÄw ÚtÞt, íÞtk ‚tu ftkE Œw:¾ ™ ytÔÞwk. JJ ¨æ{±æï Îèݱy¨Hæ: JJ {txu yu ÚtÞu Aqxftu Au. ™u ¼„ðt™™wk ft{ ËtÄw ð‚u ÚttÞ; …Ae yu ËtÄw ¼u¤t s ¼„ðt™™tk Œþo™ ÚttÞ Au; yuðt {¤u …Ae þwk ƒtfe hÌtwk ? yuðt {éÞt ™u fËh hne 1. yÚto : ©uc {™w»Þ su su yt[hý fhu Au ‚u™wk y™wfhý yLÞ ÷tuftu fhu Au. ‚u su™u «{tý ƒ™tðu Au ‚u y™wËth ÷tuftu ð‚uo Au.


270

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

òÞ Au, yu ‚tu ‘ðqXu {uyu ft¤.’1 ytðt ¼„ðt™ ™u ËtÄw {éÞt Au ™u fËh xt¤‚t ™Úte ! ‘‘…ÚÚth fe òr‚ neht ®[‚t{rý …thËnw, {tu‚e …w¾hts ÷t÷ þt÷ Vuh ztrhÞu >>’ yu ƒtu÷e™u fÌtwk su, yuðt ËtÄw™u …„u ÷t„e y™wð]Â¥t{tk hne™u ¾tux xt¤e ™t¾ðe. >>131>> y™u su Ë{u suðe ¼„ðt™™e {hS ntuÞ ‚u Ë{tu rð[thðtu ™u ‚u «{týu [t÷ðwk. ™u yt Ë{u Sð W…h ŒÞt fhe ‚u nðu÷eytu, „tztk ™u ƒ¤Œ yuðe he‚u Au. ‚u ¼„ðt™™u ƒnw Sð™wk fÕÞtý fhðwk Au ‚u ËtÁ fheyu Aeyu, ™efh ð„zt{tk …[eþ ð»to hÌtt; yuf „tuŒze¼h hnuðwk ™u {tk„e ¾tðwk yu{ hneyu. su ‚u «fthu htS fhðt Au, {txu Ë{tu rð[thðtu. su{ fnu ‚u{ fhðwk. >>132>> y™u yk‚h™tu fwËk„, ƒnth™tu fwËk„ ™u ËíËk„{tk fwËk„ yu™u ytu¤¾e™u ‚u™tu íÞt„ fhðtu. ‚u yk‚h™tu fwËk„ su {™{tk ¼qkztu ½tx ÚttÞ; ™u ËíËk„{tk fwË„ k su ÷tuf, ¼tu„ ™u …ût; ‚u …ûtu fhe™u yt[tÞo™,kw {krŒh™wk, ftuXth™wk ™u {tuxt ËtÄw™wk ½Ët‚wk ƒtu÷u. íÞthu ftuEfu «§ …qAâwk su,‘yu ÚtE „Þwk ntuÞ ‚u fu{ x¤u ?’’ yux÷u Mðt{e fnu, ‘‘yu ‚tu {tuxt ËtÄw™tu rðïtË ntuÞ su, ‘yu ¼„ðt™ suðt Au ™u ¼„ðt™™e …uXu yk‚Þto{e Au, ‚u òýu Au …ý fnu‚t ™Úte.’ yu{ òýu ‚tu x¤u.’’ >>133>> y™u yuf ËtÄwyu «ËtŒe ¾tÄe ‚u ËtÁ …kÂõ‚ ƒnth ftZu÷. …Ae yuf nrh¼õ‚u {nthts yt„¤ fÌtwk fu, ‘‘fwht™{tk ÷ÏÞwk Au su, ¾wŒt Ëðth™t …ntuh{tk ËtŒ …ztðu Au, su ftuE „wLnu„th Au ? ‚tu Atuze {qfeyu.’’ yu{ fÌtwk íÞthu {nthts fnu, ‘‘yu ðt‚ Ët[e Au.’’ …Ae ntÚt òuze™u ytuÕÞt ËtÄw Œe™ ÚtE „Þt yux÷u ‚u W…h htS ÚtE „Þt ! ‚u{ Au. Œe™ Úttðwk, ‚tu yu ‚tu ËtÁk fhðt s Q¼t Au. …Ae ytuÕÞtu fnu, ‘‘‚iÞu {tV fhòu ™u fnuþtu yu{ fhðwk Au, ™u ‚{™u htS fhðt Au; ‚u Yzwk ÚttÞ ‚u{ {w™u fnuòu.’’ …Ae fnu fu Xef ¼s™ fhðt {tkztu. 1. ½ýtu ðhËtŒ Útðt A‚tk Œw»ft¤ …zu ‚u™t suðwk.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

271

swytu™u {thu [u÷t Au; …„ Œtƒu yu{ Au, Ztur÷Þt Au; „tŒ÷tk ™u ¾tÄt™wk Au; ™u su nwk fnwk ‚u ‚h‚ fhe Œeyu yu{ Au; …ý nwk òu ‚u fÁk y™u ftuE™u ™ fhðt™wk fnwk ‚tu {™tÞ ™rn ™u Ënw fhu. ‚u ÷ÏÞwk Au su ‘É»t¼Œu𠼄ðt™ rþûtt™u yÚtuo rËÂØytu™u ™ „úný fh‚t n‚t’1 yu{ yt…ýu hnuðwk. >>134>> y™u …ût ™u M™un ‚tu s™tðh ËwÄe Au. ‚u …tu‚t™tk ƒå[tk™u s Ëuðu ™u Äðhtðu Au. yuf fýƒe ¼Uþ™wk …tzwk ÷E™u yt„¤ [tÕÞtu s‚tu n‚tu, ‚u ¼Uþ yuf „tW Ëtðs ytÔÞtu íÞtk ËwÄe …tAu …„u [t÷e „E ! yu{ Au. {txu yt…ýu ‚tu yu íÞt„ fhe™u ºtý „úkÚt «{týu hnuðwk; yu{tk {nthts™tu htS…tu Au, {txu yu{ ð‚oðwk. >>135>> y™u ‚{tu fntu Atu su, ‘‘fnuòu.’’ ‚u nwk ‚tu fnwk s. ‚u ˼t{tk fnwk ™efh AuÕ÷e ƒtfe Rr‚ntË fÚtt fnwk; …ý Sð{tkÚte zk¾ ftZe ™t¾wk. {txu ËtÄw™u Ëuððt; ™u yu™wk ½Ët‚wk ™ ƒtu÷ðwk. ‚u …h {æÞ™t yXâtðeþ{t2 ð[™t{]‚™e ðt‚ rðM‚the™u fhe. >>136>> y™u ƒnth ¼s™ fÞouo ƒnth ð]Â¥t Vu÷tÞ. ‚u òu hòu„wý, ‚{tu„wý ð‚o‚t ntuÞ ‚tu fhðwk; …ý Ë¥ð{tk ‚tu yk‚h{tk s fhðwk. suýu fhe™u ¼„ðt™ Ëtk¼hu Au. ™u Ÿzt Q‚he òðwk ™u ¼s™ fhðwk. ‚u «Út{ ‚tu ½ýt nrhs™™e ðt‚ fne Œu¾tze. >>137>> y™u …Ae fÌtwk su, ƒeswk su fnu ‚u ÚttÞ …ý nrh¼õ‚ ™ ÚtðtÞ; ‚u ftuuEf ÚttÞ; …ý ‚uÚte ËtÄw ¼u¤wk ™ hnuðtÞ; ™u ftuEf hnu, …ý rð»tÞ íÞt„ ™ ÚttÞ; ‚u ftuEf fhu, …ý yuÚte ¼„ðt™{tk ™ òuztðtÞ. yu ‚tu ƒnw s ytfÁk Au. >>138>> 1. Ëk‚tu™u íÞt„™e ytŒþo rþûtt {txu É»t¼Œuðu ytftþ„{™, {™tuðu„u „{™ fhðwk, yk‚Äto™, …hþheh «ðuþ, ŒwhŒþo™, Œwh©ðý ð„uhu rËÂØytu EåAt ™ ntuðt A‚tk ytðe ‚tu…ý ‚u™tu íÞt„ fÞtuo ‚u™u ™ Mðefthe. 2. yufÄthwk [t÷‚wk Ëíf{o yÕ… ntuÞ ‚tu …ý Ë{Þ s‚tk ½ýwk ðÄe òÞ Au.


272

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

y™u ƒeswk ‚…, Äthýtk-…thtýtk ƒu {rn™t™tk fntu ‚tu fhu; …ý ytuÕÞwk su Ëqû{ ‚… yu ‚tu ™ s ÚttÞ. >>139>> y™u ð¤e yuf yt ft{ …ý fXý Au; ‚u þwk ? ‚tu su ËðthÚte ƒ…tuh ËwÄe ytk¾tu {e[e™u ™ ƒuËe hnuðtÞ ™u ƒÄtu sL{thtu ƒtÌt áÂüyu ƒuËtÞ ™u ƒtÌt áÂüyu òu {t¤t Vuhðu, ‚tu ƒesu {™ ¼{u; ™u ytk¾tu {e[e™u Vuhðu ‚tu ¼„ðt™ Ëtk¼hu. ‚u yt{ rŒðË yt¾tu VuhðtÞ; …ý ¼„ðt™ Ëk¼the™u ‚tu …tk[ …ý ™ VuhðtÞ; yu …tk[ swŒe he‚™e ÚttÞ. {txu Äehu Äehu r™íÞu ¼„ðt™{tk òuztðwk. ‚u ™ ÚttÞ ‚tu ËtÄw{tk «Út{ òuztðwk; ‚tu …Ae ¼„ðt™{tk Ënusu òuztðtÞ. >>140>> y™u yuf ËtÄw™u ht{ŒtËS ¼tE™e {qŠ‚ ÄhtE „E ‚uÚte ƒ¤‚ht ÚtE ™u htuÞt. …Ae y{u ‚u™u fÌtwk su …nu÷tk ËtÄw Œu¾tÞ ™u …Ae ¼„ðt™ Œu¾tÞ. ‚u …Ae ºtý rŒðËu ¼„ðt™ Œu¾týt; yu{ ÚttÞ. ‚u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t fe‚o™{tk …ý Au su, ‘‘ËtÄw ¼u¤t ¼„ðt™.’’ ‚u {txu yu{ fhðwk. yux÷u yuf ËtÄwyu fÌtwk su, ‘‘yu{ ‚tu ¼„ðt™™e f]…tyu ÚttÞ.’’ íÞthu Mðt{e fnu su, ‘‘yt…ýu fÞu rŒðË fhðt ƒuXt ™u ™ ÚtÞwk ?’’ yu ¼„ðt™ ™u {tuxt ËtÄw ‚u™u ‚tu yu{ s fhtððwk Au ™u yt ‚u Sð™e ¾tux Au; ™efh yu™e ‚tu f]…t s Au. ™u r™íÞu ¼„ðt™{tk òuztðt™tu yt„ún ht¾ðtu. ‘‘r™íÞ ƒr¤Þwk.’’1 yu{ þt†{tk fÌtwk Au, ‚u Úttþu; yu fÞto rð™t Aqxftu ™Úte. >>141>> y™u yuf fýƒe n‚tu ‚u ƒu …ntuh s h¤u;2 ftk su Úttuzt ft¤{tk {he òðwk Au ‚u þeŒ rŒðË ƒÄtu fqxeyu ? yu{ fwËk„e™u …ý ÚtÞwk, íÞthu yt…ýu ‚tu ËíËk„e ÚtÞt ‚u Z„3 rŒðË héÞt. ™u nðu ‚tu ytðt ËtÄw™tu òu„ fhe ÷uðtu. yu Œw÷o¼ Au. …ý {u{ý™t ‚hu÷t™e …uXu ‚tÛÞt s ™ fhðwk. >>142>> 1. f{tÞ. 2. ½ýt Ë{Þ ËwÄe. 3. …Útthe{tk.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

273

y™u Mðt{e fnu, ƒuXfu ytu¤¾tÞ Au, ‚u {nthts …ý …qA‚t fu, ‘‘yt ËtÄw ftuý …tËu ƒuËu Au ? ™u yt ftuý …tËu ƒuËu Au ?’’ yu{ ™t{ ÷E™u …qAu. …Ae su su™e …tËu ƒuË‚t ntuÞ ‚u™tk ™t{ ÷E Œu¾tzu íÞthu ‚uðtu ftuEf™tu Ëk„ ™ fhðt ÞtuøÞ ntuÞ ™u Ëthtu ËtÄw yu™e …tËu ƒuËu Au yu{ òýu íÞthu fnuþu su, ‘‘…kzu ‚tu Ëtht Au, …ý ËtÄw ytu¤¾‚tk ytðz‚t ™Úte.’’ yu{ fnu‚t {txu yt Ëk„{tk ¼uŒ Œu¾tzâtuu; y™u W¥t{ Ëk„ fhðtu ™u ™hËt™e ‚tu Ëtuƒ‚ s ™ fhðe. >>143>> y™u òu htux÷t {¤‚t ntuÞ, ‚tu yt½tu …tAtu …„ s ™ ¼hðtu; ™u òu ¼hu ‚tu Œw:¾e ÚttÞ. ™u htux÷t ‚tu Ëq‚t hnu ‚tu …ý {nthts Ëtuz{tk1 ŒE òÞ; ™efh ŒeÄt ntuÞ ‚u ÷E òÞ. {txu Œt¤-htux÷t ¾tE™u ¼s™ fhe ÷uðwk. ÷tuf™t rV‚qh{tk ™u ÔÞË™ sux÷t{tk ‚tuu yt…ýt htux÷t Au; yu{ òýðwk ™u ztu¤ ™ fhðtu. >>144>> ™]®Ënt™kŒ Mðt{e™u {nthtsu ¼ýtððt {tkzât ‚u …k[ËkrÄ1 {rn™t yuf{tk fkXu fhe; …ý {qŠ‚ Œu¾t‚e ‚u ™ Œu¾týe. …Ae htuÞt ! ‚u {nthts fnu, ‘‘¼ýðwk {qfe rŒÞtuu.’’ …Ae {qŠ‚ y¾kz htÏÞt{tk Œt¾ztu ƒnw …zþu; fu{ su yt Sðu …t… ½ýtk fÞto Au. ‚u …t…™t fhtuz ftuXth ¼Þto Au ‚u{tkÚte ¼„ðt™u yuf ftuXth Vtze™u yÄto™t RrLÿÞtu, Œun ytrŒ Ë{M‚ fÞwO; ™u yÄto{tkÚte ‚u™tk ¼tu„™tk MÚtt™f fÞtO, {txu yu ƒÄwkÞ …t… Au. ftuE RrLÿÞ, yk‚:fhý ¼„ðt™ ¼sðt Œu yuðtk ™Úte; ™u Sð ‚tu yuf÷tuu Au, ‚u òu ƒr¤Þtu ÚttÞ ‚tu ¼„ðt™ ¼òÞ; ™efh ¼sðt Œu yuðtk ™Úte. …ý su Œe’ ‚u Œe’ yt fÞuo Aqxftu Au. yu rËØtk‚ Au. ™u yk‚háÂü fhðe ‚u Äehu Äehu fhðt {tkzâu ÚttÞ; ‚u yuf fÞto rð™t Aqxftu ™Úte. >>145>> y™u yuf frzÞu {nthts™e {qŠ‚ fhe, ‚u Ëti fnu, ‘‘¼thu f÷{ Au.’’ íÞthu Mðt{e fnu, ‘‘nt, yu ‚tu ƒnw ËtÁk …ý {U ‚tu ƒÄwkÞ òuÞwk 1. ËkMf]‚ ÔÞtfhý™tu yuf ¼t„.


274

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

‚u{tk r™»ft{e…ýt™e f÷{ ËtiÚte ¼thu sýtýe; ‚u ftuEÚte ™ hnu, {txu yu ht¾ðe.’’ >>146>> yt ™uºt™u yt ËtÄw™tk Œþo™ ÚttÞ, íð[t™u M…þo ÚttÞ, ™trËftyu ‚u™u [zâtk ntuÞ yu …w»…™tu „kÄ ÷uðtÞ, ™u hË™tyu ‚u™tu rð™Þ ÚttÞ yux÷tu s ÷t¼ Au. >>147>> {hðwk yuf rŒðË sYh Au; …ý ¼q÷e ƒuXt Aeyu yu …qÁk y¿tt™ Au . ytí{t Œu ¾ týu ™ ðéÞw k . æÞt™…htÞýu ™ ÚtÞw k . JJ ¥æÜë ç„ç™ç„™æÐ˲Úçã„æçÝcÐçÚxæíãæ: JJ yu «{týu hnu íÞthu ËtÄw ÚttÞ ‚u …qhtu ËtÄw fnuðtÞ. JJ Ü æïçÅÜ ËÐà„ñÚçÐ JJ íÞthu yk‚ ytðu Au. >>148>> y{u ðtze fhe Au ‚u íÞtk òðwk ƒnw „{u Au; fu{ su ð™, …ðo‚, Ítze „{u yu Ár[. ™u yt ytx÷wk ƒúñtkz™wk ft{ fheyu ‚u ‚tu yt¿ttyu, …ý y™wËkÄt™u ytuÕÞwk. ™u yt ‚tu {tuxwk hts Au, ‚u fturxf ‚tu ËkfÕ… fhðt …zu; …ý yk‚h{tk ftkE ™rn, yuðtu {thtu Mð¼tð Au. {txu Ëti™u yu{ fhðt™e Ár[ ht¾ðe. fhðt {tkzu ‚tu ÚttÞ. su{ ¼ýðt {kzâu ¼ýtÞ Au; yu ytrŒf Ëðuo r¢Þt fhu Au ‚tu ÚttÞ. yt r„h™th suðzt ‚hk„ niÞt{tk QXu, ‚uÚte {tuxt zwk„h suðzt QXu; ‚u {txu sht sht ƒkÄ ht¾e™u ¼„ðt™ Ëk¼thðt. >>149>> y™u yuf sý ‚tu ftuXthe™u {thðt™wk Äth‚tu n‚tu; ‚u ¼„ðt™™tu ftu… ÚtÞtu. ‚uÚte ŒtuZ ð»to ËwÄe {tkŒtu hÌttu ! …Ae {the yt„¤ htuÞtu ™u Œe™ ÚtÞtu; íÞthu {™u ŒÞt ytðe yux÷u {xâwk. {txu yuðt Mð¼tð ™ ht¾ðt. >>150>> y™u {uzu {kz¤e ¼u¤e ÚtE™u {÷f™e ®™Œt fhu Au, ‚u òu fhþu ‚tu ftZe {qfþwk. ™u su Ä{to{]‚ yt…ýe W…h s fÞwO Au ‚u ÷tu…e™u [tuheytu fhu Au, ™u ÷q„ztk ðÄw ht¾u Au ‚u Xef ™rn …zu. su{ rxxtuze Ÿ[t …„ fhu ‚uýu fhe™u ytftþ ™rn Íe÷tÞ. ‚u Ëthwk ftkE yxõÞwk ™rn hnu, ftZe s {qfþwk.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

275

ftkW ÍtÍt ft„tur÷Þtk, ™u ftkW ÍtÍt f…q‚;1 nfze ‚tu {rnze ¼÷e, ™u nfztu ¼÷tu Ë…q‚. ‚u su ht¾‚tu ntuÞ ‚u yt ½ze [t÷ðt {tkztu; y{thu ‚tu Ä{o ht¾‚t su Úttþu ‚u fhðwk Au; yuðtu Xhtð Au.>>151>> y{thu ‚tu ftkE ð† s ™ òuEyu. yuf Ätƒ¤e …ý ™Úte ™u yt ¾tÄt™wk ‚tu ftuEf™t Ëtht™u yÚtuo Au. ƒtfe Œt¤ htux÷t òuEyu. ™u ƒeò{tk {nthts™u «‚t…u Ënusu yhwr[ s hnu Au. ‚u {txu ¼qkzt Mð¼tð™tu íÞt„ fhe™u ¼„ðt™ ¼sðt. >>152>> y™u ƒúñ[Þo ht¾ðt™t ‚tu A W…tÞtu Au: ‚u{tk ytk¾, ft™, ™tf ™u {™; yu [th [tuhe fhe òÞ Au, ‚u™e Ëwh‚ ht¾e™u Ët[ððt. ‚u{tk ytk¾™u ‚tu ƒeze ÷uðe ‚uÚte Q…su s ™rn, yu {q¤ Au. ™u ¾tðwk ÍtÍwk ™rn ™u Ÿ½ðw ÍtÍwk ™rn yu …ý {q¤ Au. ‚u{tk ¾tðwk ™u Ÿ½ðw ‚u{tk ‚tu rð»tÞ s hÌtt Au, ‚u {txu JJ ¥¨¢Ü ËÐæÁ…²ï„ìÜ æ}æ¢ JJ Äehu Äehu ËkfÕ… ƒkÄ fhðt {tkze™u ¼s™ fhðwk ™u {™™tu rðïtË ™ fhðtu ‚u W…h– Ý Üé ²æüyÜ <ãç™y¨w²¢ }æÝç¨ sݱçSƒ„ï2 J ²çmŸæ}|ææçÓ™ÚæçÓ™‡æZ ™SÜ¢ ΄Р»ïEÚ}æì JJ çÝy²¢ ÎÎæç„ Ü æ}æS² çÀÎí¢ „}æÝé²ïùÚ²: J ²æïçxæÝ: Üë „}æñ~æS² Ðy²é…æü²ï± Ðé¢pHè JJ 1. ŒtŒt {ufý îtht r÷r¾‚ Œtunt yt «{týu Au. ftk‚w ÍtË ft„¤eÞt, ftkf ÍtÍt f…q‚ nkËtu ‚tu nuf s ¼÷tu, n¬tu ¼÷tu Ë…w‚t ÍtÍt ft„zt fu ÍtÍt fw…wºttu þwk ft{™t ? yuf nkË ntuÞ y™u yuf Ëw…wºt ntuÞ ‚tu ½ýtu ft{ ÷t„u. 2. yÚto : [k[¤ {™ ËtÚtu fŒe r{ºt‚t fhþtu ™rn su™t rðïtËÚte Ëti¼rh suðt™tk …ý ‚… ™ü ÚtE „Þtk Au. fw÷xt Mºte …r‚™u su{ fkEf ¾qxu Au. ‚u{ ‚u {™ …tu‚t ËtÚtu r{ºt‚t fh™th Þtu„e™t ft{™u rAÿ yt…u Au; su™e …tA¤ ˽¤t þºtwytu Œt¾÷ ÚtE þfu Au. ¼t. …k. 3-6.


276

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

277

yu &÷tuf ƒtu÷e™u fnu, yt Ëðo ðt‚ ¾…ðt¤t™u ft{™e Au. su™u fÕÞtý òu‚wk ntuÞ ‚u™u ytkne ƒeswk þwk Au ? ƒtfe ‚tu y{u ƒuXt Aeyu íÞtk s Ä{to{]‚ ÷tu…tÞ Au; …Ae ðtkËuÚte ‚tuu þwk Úttþu ? ÔÞðnth fÞto rð™t ‚tuu [t÷u ™rn; …ý …tAwk ð¤ðwk. yu{ {nthts™tu ™u {tuxtu ËtÄw™tuu rËØtk‚ Au. >>153>> y™u {nthts™e ðtkËu f[uhe yuftkr‚f™e n‚e ‚u ‚tu QXe „E Au ™u òÞ Au : ™u yt ‚tu ßÞtk ËwÄe ytðt Ëk‚ ™u Œþ-ðeþ nòh Ëtht nrhs™ Au íÞtk ËwÄe ð[™t{]‚™tk ð[™, Ä{to{]‚™tk ð[™ yu ƒu ‚Útt Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ ™u {tntíBÞu Ërn‚ ¼Âõ‚; yu [th yuftkr‚f Ä{o hnuþu ™u …Ae ‚tu rþûtt…ºte …¤þu. {txu yt…ýu ‚tu n{ýtk s ËtÄe ÷uðwk. ™u ƒútñý™u ÷tux {t„e™u, ƒtxe þufe™u …ý yt Ë{t„{ fhðt ðtkËu Vhðwk; ™u ûtrºtÞ™u …tfwk {tk„e™u …ý yt fhe ÷uðt™wk Au. >>154>> nðu ™ðht ÚtÞt ‚u ¼q‚™t ðtkËzt™e …uXu {™™u Ëuðt{tk òuze Œuðwk ™u rð»tÞ{tk Ëkftu[ fhðtu. …ý òu yu{ ™rn ÚttÞ ‚tu r™Þ{ ™rn hnu ™u þuh yuf ¾tðwk, ËwæÄt ‚tu ŒtuZ þuh ¾tðwk; …ý ƒþuh ÷„e ‚tu ™ s …q„ðwk. ™u ÍtÍwk Ëqðwk ™rn fu{ su Ëq‚u Ëq‚u yL™ …[eu …Ae RrLÿÞtu ƒ¤ðt™ ÚttÞ, ‚u {txu Ëkftu[ ht¾ðtu. >>155>> y™u Mðt{e fnu yuf rŒðË {nthtsu {™u fÌtwk n‚wk su, ‘‘Ä{of¤ w {tk h½wðehS suðt ftuE ™Úte.’’ ‚u ðt‚ Ët[e, fu{ su yu™e hu’ýe1 fu ÂMÚtr‚ ‚u õÞtkÞ ™ {¤u; ™u íÞt„™e Axt …ý {nthts™t suðe s n‚e. yuðt nðu ™rn ÚttÞ. fŒe {nthts {tuf÷u ‚u™e ðt‚ ™rn.>>156>> y™u yt su Mðtr{™thtÞý ‚u™u su ftuE f[ðtðþu fu Y¾{tk2 ™rn hnu ‚u™wk ‚tu ƒnw ¼qkzwk Úttþu ™u ftkE™wk ftkE ™hËwk ÚtE òþu; {txu f[ðtððt ™rn. >>157>>

yufðth ©eS {nthtsu Q¼t ÚtE™u fÌtwk n‚wk su, ‘‘ftuE r™Þ{ ¼k„ fhþtu {t; ™u su™u fhðtu ntuÞ ‚tu ËíËk„{tk hnuþtu {t, ™u yt su ËqÞo Ëh¾e y{the „tuŒzeytu ‚u{tk ¼÷t ÚtE™u zt½ ÷t„ðt Œuþtu {t. ™u {™u ¼„ðt™ òýþu ™u fwËk„{tk nþu, ‚tu …ý fÕÞtý Úttþu; ™u ËíËk„{tk hne™u r™Þ{¼k„ Úttþu ‚u™wk ‚tu ¼qkzwk s Úttþu.’’ yu{ {nthtsu fÌtwk n‚wk. ™u yu™t ËtÄw …ý htus fnu Au ‚u {txu ™ hnuðtÞ ‚tu {t„ Œuòu. ™u ôŒh ™u {ªŒze ðntý{tk ƒuXtk, ‚u {ªŒze fnu,‘‘Äq¤ Wztz {t.’’íÞthu ôŒh fnu,‘‘{th™the ÚtE ntu ‚tu yt{u s {th™u ! yu{ su ò™tht ÚtÞt ntu ‚u òòu …ý {ªŒze™e …uXu fhþtu {t. >>158>> ytu ntu ! swytu™u …hŒuþÚte ðt‚tu Ëtk¼¤ðt ytðu Au, y™u ytknª™t {uzu ™u ƒesu ƒuXt ntuÞ Au ‚u þwk Ë{ßÞt ! ¾hu¾htu ÚtE™u ËtÄw{tk ð¤„u ‚tu ft{trŒf þºtw ƒ¤e òÞ ™u ¼„ðt™{tk òuztÞ. su™u ¾tðt {¤‚wk ntuÞ ™u ¼„ðt™™u ™ ¼su yu suðtu ftuE …t…e, yÄ{eo, {q¾o fu yýË{sw ™rn. ytuntu ! ytðt {nthts {éÞt™u yuðe ¾tux hne òÞ Au yu suðwk þwk Au ! >>159>> yt Sð ‚tu ½h{tk, fwxwkƒ{tk, ÷tuf{tk, ¼tu„{tk ™u Œun{tk „eh™t ytkĤt1 ™e …uXu ð¤øÞtu Au ! …ý yk‚u hnuðwk ™Úte; yu {qfe™u [tÕÞwk sðtþu.>>160>> yt Œun suðwk ‚tu ftuE ðnt÷wk ™Úte; ‚u ¾qýu sE™u Ëwðtze {qfu. …Ae ftuEf ÿÔÞ ÷E òÞ, ÷w„ztk ytrŒ …ŒtÚto ÷E òÞ, yhu ! {tÚtwk …ý ft…e òÞ ‚tu …ý ¾ƒh …z‚e ™Úte ! yu{ Œun ËtÁ ÚttÞ Au. ‚u Œun™wk su …tu»tý fhu ‚u{tk ™u su Œun™e Ëw©w»tt fhu ‚u{tk nu‚ ÚtÞt ð„h hnu s fu{ ? ™u Œun ‚tu ft÷ …ze sþu. {txu yuÚte ™tu¾wk …zðwk. …Ae :

1. hnuðt™e …Ør‚. 2. {ÞtoŒt{t, y™wð]Â¥t{tk, yt¿tt{tk, {hS{tk.

1. Ë…o™t ytfth™wk yuf ò‚™wk «týe, su ys„h™e su{ ¼hztu ÷E™u ¾tuhtf {u¤ðu Au.


278

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

su™wk hu {™ ð™ ðtkA‚wk, yr‚ hu’‚t WŒtËS; ‚tu ÚttõÞt ðM‚eyu ðËðt, ƒtkÄe Ënw Ëk„u ytþS-su™wk su™u hu „{‚e Shý fkÚtt,1 suðwk ‚uðwk s¤Xt{S; ‚uýu hu hkøÞt Yztk ‚qƒ k ztk, „{‚tk {t„u ð† „t{tu„t{S-su™kw yu ƒtuÕÞt ™u ƒeswk rþ»Þ™wk …ý yuðwk Au. …tu‚t™tu …rhðth …hnrh, [tÕÞtu yurf÷tu yt…S; ‚uýu hu M™un feÄtu rþ»Þ þwk, ÷eÄtu …h™tu Ëk‚t…S. yu ƒtuÕÞt. ‚u rþ»Þ ËtÁ ðtkËu òÞ Au. ‚u rþ»Þ òÞ ‚tu yuðwk ÚttÞ Au; {txu ¿tt™ þe¾ðwk. >>161>> ™t„h „ðiÞt …tËu ‘ƒr‚Þtk2 ‚uhe ~Þt{ Ëtuntðr™Þtkðu’ yu fe‚o™ ƒtu÷tðe™u ðt‚tuu fhe ™u fnu su, yt f÷tf ÷u¾u ÷t„e, ƒtfe ƒÄe ¾t÷e „E. ‚u W…h áütk‚ ŒeÄwk su yuf „t{™u …tŒh …tðr¤Þt{tk3 ytÞw»Þ ÷¾u÷, ‚u fu™wkf {rn™tu, fu™wkf ƒu {rn™t, fu™wkf A {rn™t, ™u ftuEf™wk ð»to ‚u yu „t{{tk yuf ƒútñý hnuðt s‚tu n‚tu, ‚u yu ðtk[e™u …tAtu ðéÞtu. íÞthu {týËu fÌtwk su, ‘‘yu{ ™Úte; yt ‚tu suýu yt „t{{tk sux÷e ½ze ¼„ðt™ ¼su÷, ™u ¼„ðt™™e fÚtt ðt‚to Ëtk¼¤u÷, ‚u ƒÄe ½ze fhe™u sux÷e ÚtE ‚ux÷e s ytðhŒt …tðr¤Þt{tk {tkze Au; fu{ su ƒtfe™e ‚tu yu¤u „E Au !’’ yu{ yt…ýu …ý yuðwk Au su, sux÷e ½ze ¼„ðt™ ËkƒkÄe ÚtÞwk yux÷e s ½ze Ët[e Au. ™u ft{{tk, ¢tuÄ{tk, ÷tu¼trŒf{tk su{tk sux÷e fËh ytkne hnuþu, ‚ux÷e õÞtkf xtéÞt …Ae Ät{{tk sðtþu.>>162>> yt Sð™u ytSrðft ntuÞ, ‚u ‚qxu yu fuðwk ÷t„u ? yu{ yt Œun™u rð»tu …k[rð»tÞ™e ytSrðft ËíËk„ fÞto …Ae ‚qxe òÞ Au. ‚u ™uºt™u 1. sq™e „tuŒze. 2. ðt‚tu. 3. …tr¤Þtu, {]‚tí{t™e M{]r‚{tk. Q¼tu fhu÷tu …ÚÚth.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

279

Y…™e, hË™t™u hË™e, ™trËft™u „kÄ™e, íð[t™u M…þo™e, yu ƒÄtÞ™e ytSrðft ‚qxe òÞ Au; …Ae fu{ Ëw¾ hnu ? yu{ [th-…tk[ ðth fne™u ƒtuÕÞt su, ytðe ðt‚ ftuE rŒðË fhe ™Úte. >>163>> yt Sð ‚tu Ítz, …Útht, Äq¤ ™u ƒ÷t1 yu swyu Au, ‚u{tk þtu {t÷ Au? y™u {q¤ þt†{tk fÌtwk Au su, ™uºt yt„¤ ytðu ‚u òuðwk, …ý ƒnw ÷tkƒe áÂü ™ fhðe. yu{ ËtÄw™tu {t„o Au. …ý ðthu ðthu ð¾tý fhu su, ‘ytðwk n‚wk ™u yt{ Úttþu ?’ ™u þt†{tk fÌtwk Au su, r™Þ{ «{týu s{u ‚u ËŒt W…ðtËe ™u ð† …ý r™Þ{ «{týu ht¾u ‚u íÞt„e. {txu r™Þ{{tk hnuðwk. >>164>> y™u su Œe’ ‚u Œe’ ËtÄwÚte s {tuût ÚttÞ Au ™u ¿tt™ ytðu Au. ™u su Œe’ ‚u Œe’ ftkEf ÚtÞwk nþu ‚u …ý ‚uÚte s ÚtÞwk Au, ™u Úttþu ‚u …ý ‚uÚte s Úttþu; {txu {tuût™t îth s yt Ëk‚ Au. ‚u yt [i‚LÞt™kŒ Mðt{e Ztur÷Þtu, ð† ™u ¾tÄt™tk …ŒtÚto …thðtuýtk (…th ð„h™t) ht¾‚tk; ‚u™wk ftuEÚte fnuðtýwk ™rn. {nthtsu yuf ðth fÌtwk n‚wk ‚u ËtÁ {hðt ‚iÞth ÚtÞt n‚t ! ™u ©eS {nthts yt„¤ ftuE™u …ŒtÚto {qfðwk ntuÞ, ‚tu ‚u yt„¤Úte …tu‚t …tËu ytðu, íÞth …Ae ©eS {nthts …tËu {qfðt sðtÞ yuðwk n‚wk ! …ý ƒt¤{wfwkŒt™kŒ Mðt{eyu ðt‚tu fhe íÞthu Ëðuo™tu íÞt„ fhe™u …kÂõ‚{tk htux÷t ¾tÞ, ™u ntÚt òuze™u ƒtu÷u ! yuðwk ËtÄw ð‚u ÚtÞwk. ‚u ˼t{tk ƒtuÕÞt su, ‘‘ƒth ð»to „whw ™u ƒth ð»to ËŒT„wÁ hÌttu; …ý ËíËk„e ‚tu yts ÚtÞtu’’ ™u ½™~Þt{ŒtË™u ‚tu {U yuðe ðt‚tu fhe su Mð¼tð {tºt ftZe ™tÏÞt. ‚u {nthts ¼u¤t …ý ½tuzt ð„h ™ [t÷‚tk; ™u ÷q„ztk ytrŒf …ŒtÚto™kw …ý ‚u{ s n‚w;k ‚u nðu ËtÄw ÚtE „Þt. yu{ ÚttÞ Au, {txu ËtÄw ËtÚtu Sð ƒtkÄðtu. >>165>> y™u fux÷tkf Ztuh ËtÚtu Sð òuzu Au ™u Ëk¼thu Au; ‚u Ztuh yu™u ðþ ÚtE hnu Au ™u ðtkËu Vhu Au. yu{ ¼„ðt™ Ët{wk òuE hnu ™u Sð 1. ™fthe ðM‚w, Mºte.


280

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

òuzu, ‚tu yu ðþ ÚtÞt rð™t fu{ hnu ? yu ‚tu …Ae yu™e ðtkËu s Vhu Au; ™u Ët{wk òuE hnu; fu{ su ¼õ‚ðíË÷ Au. ‚u {txu ¼„ðt™ Ët{wk òuE hnuðwk, ™u ƒeswk Ítz ytrŒf{tk ftkE òuðwk ™rn; ™u Œun™u ½Ëthtu ÷„tzðtu ntuÞ ‚tu htºte{tk ƒu ƒu ½ze ¼s™{tk ƒuËðt {tkzu. >>166>> y™u Ÿ½ ™u ytnth ‚tu ðÄtÞto ðÄu ™u ½xtzâtk ½xu. Ÿ½ ‚tu ƒu …ntuh ËwÄe fhðe, ™u ¾tðwk ‚u ŒtuZ þuh ËwÄe ¾tðwk.>>167>> y™u {wkƒE òÞ ‚tu ËíËk„ Úttuztu ½tËu1 ™u ‚uÚte {wËkƒe òÞ ‚tu ðÄw ½tËu; ™u ‚uÚte ft…fwht™2 òÞ ‚tu ËtƒŒtu3 ½tËe òÞ ! {txu ½uh ƒuXtk htux÷t {¤u ‚tu ðÄw Ëthwk yt½wk òðwk ™rn, ™u þnuh …txý Ëuððtk ™rn. ™u Ëw¾ ‚tu ËíËk„{tk s Au. íÞthu ftuEfu fÌtwk su, ‘‘‚{the yt¿tt{tk hnu ‚tu ?’’ yux÷u Mðt{e fnu, ‘‘nt, yt¿tt{tk hnu ‚tuu Ëw¾e ÚttÞ, ™u yt¿tt ƒnth …„ Œu ‚tu Œw:¾e ÚttÞ. yt¿tt ™u ð[™ yu ƒu{tk s Ëw¾ Au. ™u ‚u{tk {tuût …ý hÌttu Au. swytu™u ò™feSyu yt¿tt ƒnth …„ ŒeÄtu ‚tu nhtýtk ! ™u yuf frzÞtu fhtk[e „Þtu, ‚u ¼thu f{Xtý4 WXtðe™u Yr…Þt …kŒh nòh ¼u¤t ÚtÞt. …Ae {U ytknªÚte ft„¤ ÷ÏÞtu su ¼t„e ytðsu, ÍtÍtu ÷tu¼ fheþ {t; …ý ™ ytÔÞtu. ‚u{tkÚte þwkÞu ÚtÞwk, ‚u ƒÄtÞ „Þt ™u …tu‚u {tkz ƒtÞze Atufhtk ÷E™u ¼tøÞtu ! yu{ …ý ÚttÞ Au. >>168>> y™u ¼„ðt™™tk fÚtt, fe‚o™ Út‚tk ntuÞ, íÞthu æÞt™ {qfe Œuðwk. fu{ su yu{tkÚte ¿tt™ ÚttÞ íÞthu æÞt™ xfu. >>169>> Sð …k[rð»tÞ ËtÁ ¾wðth {hu Au ‚u yuf yuf rð»tÞ r„h™th suðzt Au; ‚u Q¾z‚t ™Úte. ™u yt ƒÄtu {w÷f {kzu ‚tu r„h™th …ðo‚ 1. ½ËtE òÞ 2. ŒÂûtý ytr£ft™wk þnuh. 3. rƒ÷fw÷, …qhu…whtu. 4. fth¼th, y½hwk ftÞo.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

281

…ý W¾uze ™t¾eyu; …ý ft{ ‚tu fhtuz W…tÞu …ý ™ Q¾zu. ™u ƒu ðtkŒht ft{ ËtÁ ÷zât, ‚u{tkÚte yuf ðtkŒhtu Œtuzâtu ™u Ítz™u ƒ[fwk ÷eÄwk ! ‚u Œtk‚ ¾qk[e „Þt yux÷u {he „Þtu. yuðwk ft{ rð»tÞ™wk Au ! ft{Úte ¢tuÄ™wk ðÄw : Ü æ}æ¢ Îãç‹„ Üë ç„Ýæï ÝÝé Úæï¯öC²æ Úæﯢ Îã‹„}æé„ „ïÝ Îã‹y²¨s}æì J ¨æïù²¢ ²Î²‹„Ú}æH¢ Ðíç±àæç‹Ïæ|æïç„ Ü æ}æ: Ü ƒ¢ Ýé ÐéÝÚS² }æÝ:Ÿæ²ï„ JJ81JJ yu &÷tuf ƒtu÷e™u fÌtwk su, rþð™t „ýu ‚tu ft{ ƒt¤e ™tÏÞtu Au, …ý ¢tuÄu fhe™u …tu‚t™t yhÄt yhÄt ntuX fhze ¾tÄt Au ! ‚u {txu ƒÄwkÞu ò¤ððwk. ™u AXwk {™ …ý ™e÷ðtkŒht1 suðwk Au; su n¤en¤e™u Œtuzu Au. ™u yuf ûtý ÂMÚth Útt‚wk ™Úte.>>170>> {tk„htu¤{tk {nthts {q¤[kŒ¼tE™u íÞtk s{ðt „Þt, ‚u hM‚t{tk yuf fƒtu ðtrýÞtu ðu…th{tk ¾tux „E ‚u ½u÷tu ÚtE „Þu÷ ‚u ntx{tk2 ƒuXtu ƒuXtu ºttsðt{tk Äq¤ ™u Atý ™u …týt ¼he ¼he™u ‚tu¤u ! …Ae fnu su, ‘÷eytu Ëtfh, ÷eytu yu÷[e’ yu{ fnu. …Ae {nthts fnu, ‘‘yt ftuý Au ?’’ yux÷u nrhs™u fÌtwk su, ‘‘yt ‚tu fƒtu „tkztu Au.’’ íÞthu {nthts fnu, ‘‘nwk ‚tu su S𠼄ðt™™u ™Úte ¼s‚t, yu ƒÄtÞ fƒt „tkzt Au yu{ òýwk Awk.’’ >>171>> ytuntu ! ¼tŒhðu {rn™u ftkE {u4 {tU½t Au ! ‚u yt{ ytðt Ëk‚ Au íÞtk ËwÄe Auu. …ý íÞtk ‚tu ftuE Ë{t„{ fh‚wk ™Úte ™u …Ae „]nMÚt™u ™u ¼u¾Äthe ‚u Ëðuo™u …ùt‚t… Úttþu. {txu Ë{sýðt¤t ™u ð„h Ë{sýðt¤t yu ƒuÞ™u su ‚u «fthu Wã{ fhe™u htux÷t™wk fh‚u fh‚u 1. yÚto : Þtu„eytu fŒt[ htu»táÂüÚte ft{™u ƒt¤e þfu Au, …ý …tu‚t™u ƒt¤‚tu yuðtu su yËÌt ¢tuÄ ‚u™u ƒt¤e þf‚t ™Úte. yuðtu ¢tuÄ su™t ÓŒÞ{tk «ðuþ fh‚tk ¼Þ …t{‚tu ntuÞ, ‚u™t {™™u ft{ ‚tu õÞtkÚte yze þfu ? ¼t. Âî. 7-7. 2. su™w {w¾ ft¤w ntuÞ Au yuðtu yuf ò‚™tu ðtkŒhtu. 3. Œwft™ 4. ðhËtŒ.


282

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

yt ËtÄw …tËu ytððwk; ™u yu{ htux÷t™wk fhðwk ™u ð¤e ytððwk. yu{ fhe ÷uðwk. ™u Sð ƒeswk ‚tu fhu s Au, ‚u ‚u{tk þwk ? fturx fÕ… ËwÄe ‚… fhu …ý yt òu„ ™ {¤u. ‚u su W…ðtË fh‚t nþu ‚u™u ‚…™e ¾ƒh …z‚e nþu. yu{ fne™u ƒúñrð÷tË™wk („whw™wk) yk„ ƒtu÷tÔÞwk. ™u fÌtwk su, yt òu„ ƒnw Œw÷o¼ Au; Sð™u þwk ¾ƒh …zu ? yu{ fne™u …tu‚t™e „tuŒze Œu¾tze ™u fÌtwk su, yt „tuŒze ytuZe™u ƒuËe hneyu ‚u [eÚthu ðªxât h‚™ Au. >>172>> y™u ËtÄw™u ftuEfu …qAâwk su ‘‘fu{ Mðtr{™thtÞý «„xât ? ‚u™tu þwk yr¼«tÞ Au ?’’ ‚u ‚tu {nthtsu fÌtwk Au su, Sðtu™u y¿tt™ Au, ‚u™tu ™tþ fhe™u yûthÄt{{tk ÷E sðt yu yr¼«tÞ Au. ‚u W…h áütk‚ Au. su yuf ŸŒrhÞwk ð»to ÚtÞw,k ‚u ŸŒh ¾u‚h ¾tE™u ƒr¤Þt ÚtÞt. …Ae ‚uýu rð[th fÞtuo su, yt…ýt þºtw {ªŒztk Au ‚u™u {the ™t¾eyu. …Ae ‚tu Úttuztf fnu y{u …ux ¾tþwk, Úttuztf fnu y{u …„, Úttuztf fnu y{u …qAzwk, …ý ftuEyu {tuZt™wk ™ fÌtwk. yu{ Au …ý ftuE {tuZu [ze™u …qA‚wk ™Úte. {wðu÷ ftkW {thþu, Œ÷Œth1 Œtð÷2 …eh; Œtð÷Úte ŒuŒt3 ¼÷t, suýu …Ze™u feÄt …eh >> yu {wðu÷ þwk …qAu ? >>173>> yuf nrh¼õ‚ ¾k¼t‚Úte Ë{t„{ fhðt ytð‚t n‚t ‚u™u ð[{tk yuf sýu ðtÞto; ‚u ðt‚ Mðt{e yt„¤ ytknª ytðe™u fne. …Ae Mðt{e fnu: ‚u™u fneyu ™rn su sq™u„Z ‚tu:– 1. Œ¤Œh. 2. ÔÞÚto, Vtu„x,r™hÚtof. 3. su‚…wh ftXe™wk ËiLÞ ÷tXe „t{™t Äýe ŒuŒ{÷™u nuht™ fhðt „t{{tk ytðe ƒnu™-Œefheytu™u hkòz‚wk. ‚u ËiLÞ™e Ët{u ÷z‚tk ŒuŒ{÷ {]íÞw …tBÞtu íÞthÚte ‘‘y{tht hûtý {txu ŒuŒtu {htÞtu’’ yu{ {t™e ŒuŒ{ý™e ÞtŒe{tk Œefheytu ŒuŒtu fqxu Au.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

283

ft{e÷ ftƒe÷ {whËŒ1, ˃ nwL™h ‚uhu ntÚt ðu yuðt Au. ‘‘yu{ fnuðwk n‚wk ™u ! Ëwkðt¤tk ÷q„ztk ht¾e™u ƒuËu, ‚u {tuxt {tuxt™u ‚tu fnuðtþu ™rn, …xtht{tk ‚tu nþu ¾htk, {txu Ëtð[u‚ hnuòu. nðu ‚tu …xtht, Œun ™u Sð ƒÄwkÞ þtuÄðwk Au; ‚u …th fu{ ytðu ? >>174>> yuf sýu …qAâwk su, ‘‘Ëti fh‚tk ðt’÷wk þwk nþu ?’’ íÞthu W¥th fÞtuo su, y{™u ‚tu Œun sýtÞ Au. ‚u {nthtsu …ý yuf ËtÄw yt„¤ fÌtwk fu, ‘‘Sð™u fhtuztuu …t…™t ftuXth ¼Þto Au.’’yu ðt‚ rðM‚thu fhe™u ƒtuÕÞt su, ‚u {txu yu …ý …t…™tk Au; ‚u ¼u¤u Œun™e yuf‚t ytðe ‚u{tk Sð swŒtu hÌttu, ‚u™u ƒr¤Þtu fhe™u ytu™e ¼u¤wk hnuðwk, …ý ¼¤ðwk ™rn; ™u ftuE u …ŒtÚto fu rð»tÞ ht¾ðtk ™rn; …Ae íÞtk sE™u ¼tU ¾tu‚hðe …zu ! yu fh‚tk ynª s Aqxftu fheyu ™rn ! >>175>> y™k‚ r¢Þt ÚttÞ …ý RrLÿÞtu™u ™u {™™u htuftÞ ™rn. ™u ™uºtu fhe™u „Äuz,kw fq‚Ák, {ªŒzwk ytrŒ swy,u yu{tk þtu {t÷ Au ? …ý hnuðtÞ ™rn. nt÷‚tk [t÷‚tk, ¾t‚tk, …e‚tk, Ëðuo r¢Þt™u rð»tu ¼„ðt™ s Ëk¼thðt. >>176>> yt Œun™u ‚tu su{ ftuE …ŒtÚto W…h ‚w¤Ëe {qfu Au ‚u f]»ýt…oý ÚttÞ Au; yu{ fhe {qfðtu. ‚u rð™t {tuût ÚttÞ ™rn ™u þtkr‚ …ý ÚttÞ ™rn. yux÷u yuf sýu fÌtwk, ‘‘nt, þtkr‚ Útt‚e ™Úte.’’ íÞthu Mðt{e fnu, ‘‘õÞtkÚte ÚttÞ ? þtkr‚ ‚tu ytðt ËtÄw{tk Au; ‚u™u Ëuðu íÞthu ytðu. su ¼„ðt™ Au ‚uýu …tu‚u yt ËtÄw™u þtkr‚ yt…e Au. ‚u {txu yt ËtÄw™tu ‚tu Ë{t„{ su fhu ‚u™u þtkr‚ ytðu.’’ >>177>> y™u {t™, ft{, ¢tuÄ{tk Sð ¼htE hÌttu Au, ‚uýu þwk ¼„ðt™ ¼òÞ Au ? ™u „útBÞ ðt‚to™wk fÌtwk su, „útBÞ ðt‚to ºtý sý n‚t ‚u 1. Þtu„e, „whw, Ä{tuo…Œuþf.


284

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

fh‚t, ‚u™u {nthts fnu su, ‘‘yt™u y{ …tËu ytððt Œuþtu {t, yu „útBÞ ðt‚to fhu Au.’’ {txu «Þtus™ {tºt ðt‚ fhðe, …ý ƒeS htò™e ™u þtnwfth™e ‚u þt ËtÁ fhðe òuEyu ? ¼„ðt™ rð™t ðt‚ fhðe ™u ¼„ðt™™e M{]r‚ rð™t ¾tðwk; yu Äq¤ suðwk Au. {txu ËtÄw™tu Ë{t„{ fhe™u ft{, Œuntr¼{t™ ™u ¢tuÄ yu xt¤ðtk. >>178>> y™u Œun™u ‚tu þwk fhðwk ? yt{ ™u yt{ …h…tu÷t1 suðwk fhe ™t¾u Au, yuðwk ™ ht¾ðwk, ¾tËztk suðwk fhe ™t¾ðwk. yt òu™u y{tht …„ ð@ suðt Au ‚u ftkxtu ðt„u s ™rn ™u Ä„u2 …ý ™rn. ™u yufðth {nthts …tËu ò‚t n‚t, ‚u hM‚t{tk þq¤ n‚e ‚u fhz fhz ƒtu÷‚e „E ™u y{u [tÕÞt „Þt, ftkEÞu ÚtÞwk ™rn ! {txu Œun òu …h…tu÷t suðtu htÏÞtu ntuÞ ‚tu shtf ðt ™ ytðu ‚tu Sð{tkÚte ytf¤tu ÚtE òÞ ! ‚u {txu yuðtu Œun ™ ht¾ðtu. >>179>> Ëkð‚T 1920™t ¼tŒhðt ËwŒe ƒes™u rŒðËu sq™e Ä{oþt¤t W¾u¤e™u ðt‚ fhe su, su r¢Þt fhðe ‚u{tk {t™, ¢tuÄ ™u E»Þto yu ºtý ‚tu ytððt Œuðtk s ™rn y™u r¢Þt{tk ‚tu {týË sztE òÞ Au. ‚u {tuhu yuf ËtÄw W…hÚte ƒu÷wk ™t¾‚tk n‚t ‚u òÛÞwk su ftuE™t W…h …zu Au yu{ Útt‚wk n‚wk, íÞtk ‚h‚ …tÄht ƒu÷t3 Ëtu‚t ò‚u …zât ! …Ae ¼„ðt™u hûtt fhe. yu{ …ý r¢Þt{tk sztE sðtÞ Au ! {txu {tuxwk ft{ ‚tu Äehu Äehu fhðwk; ™u ƒeswk ‚tu ƒÄwkÞu ÚttÞ, …ý yt¿tt ™u ð‚o{t™ su …t¤u ‚u W…h {nthts™e r™hk‚h áÂü hnu Au. ‚u yt¿tt ™u r™Þ{ ‚u þwk ? su ºtý „úkÚt{tk ƒÄwk ytðe „Þwk. >>180>> ðh‚t÷{tk {uzt W…h {nthtsu ðt‚ fhe su, Mðt{e nS r™ùÞ{tk Vuh Au fu ™Úte ÚtÞtu, òu ftuEf Mºte ¼u¤e ÚtE ntuÞ ‚tu z„{„tx ÚttÞ ? 1. Ëwkðt¤wk, Ze÷wk. Œun™wk ¾wƒ s s‚™ fhðtÚte ‚u suðwk ƒ™u Au ‚uðwk. 2. ¾wÕ÷t …„u [t÷‚t s{e™ „h{ ™ ÷t„u. 3. …ÚÚth™e …tx.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

285

su{ „tuhÄ™¼tE ‚Útt ‚u™t …wºt ‚u ¼u¤t «íÞût ©eS {nthts Ëq‚t, ‚u ºtý ÚtÞt, ƒeswk „tuf¤ ¼trxÞt™w1k fÌtwk su, ™t‚ ƒnth ftZât, ™u yu™e ztuþe™u Ëðo r¢Þt{tk ¼„ðt™ Œu¾tÞ ™u ƒnth òÞ íÞtk su r¢Þt fhu ‚u Ëðo{tk {nthts Œu¾tÞ, …ý ËíËk„e ™ntu‚e ! íÞthu yuðe ftuEf r¢Þt òuE™u r™ùÞ hnu ™rn, ËkþÞ ÚtE òÞ, …ý ÷e÷t ™ sýtÞ. ËíËk„ fhu ™u ‚u{tk òu yt Ëðo fÌttk yuðtk [tuϾt ™ Ë{su ‚tu fËh hne òÞ. >>181>> y™u yt ËtÄw™wk ‚tu Œþo™ fÞuo …k[ {nt…t… ƒ¤e òÞ. …ý …qÁk {tntíBÞ õÞtk òÛÞt{tk ytÔÞwk Au ? >>182>> nu …h{nkËtu ! Mºte Y…e ‚hðthu fhe™u ftuý nýtýtu ™Úte ? ™u nu …h{nkËtu ! Œw:¾ Œuðt™u yÚtuo òuƒ™ yðMÚtt ‚u [z‚wk …„rÚtÞwk Au. ‚u {txu ‚…u, ðú‚u, Þtu„u ™u AuÕ÷e ðth ytðt ËtÄw™u Ëk„u fhe™u yt òuƒ™ yðMÚtt ‚hðe; ™u ¼„ðt™{tk Sð òuzðtu. >>183>> nu …h{nkËtu ! þtkr‚ ‚tu yuf ™thtÞý™t [hýth®ðŒ{tk s Au. ‚u {txu ‚u Ët{wk òuE hnuðwk. su{tk r™ÿt ytððe òuEyu ‚u{tk ™Úte ytð‚e. yt xtuztk2 Ëthu Au ‚u{tk ™Úte ytð‚e ™u òu {t¤t Vuhððt ƒuËu ‚tu ƒÄtÞ™u ytðu ! …ý Äehu Äehu ¼„ðt™™u Ëk¼th‚t òÞ ™u xtuztk 1. „tuf¤ ¼trxÞt™wk fÌtwk : sw™t„Z™t „tuf¤ ¼trxÞtyu yufðth ©enrh™u s{ðt ‚uztÔÞt. ‚u{™t {t‚w©e ËíËk„e ™ n‚t. ©enrh™u ft{ý„tht-òŒw„ht òý‚t. ‚uÚte ‘©enrh™t Œþo™ fheþ ‚tu {™u ð¤„þu’ yu{ {™{tk zhe™u ƒthýtk ƒkÄ fhe™u ƒuËe „E. ©enrh s{e™u rðŒtÞ ÚtÞt íÞthu ‚u ztuþe ƒnth ytðe. y[t™f {nthtsu …tAwk ðt¤e™u òuÞwk. ©enrh y™u ztuþe{t™e ™sh yuf ÚtE y™u {qŠ‚ yk‚h{tk Q‚he „E. ztuþe {qkÍtE „E. {qŠ‚ ¼q÷ðt y™k‚ W…tÞ fÞto A‚tk ¼w÷týe ™rn. …Ae ftuEyu ÷Ëý-zwk„ýe™e fuÃMÞw÷ yt…e y™u AªfýeY…e …tðzh yt…e™u {qŠ‚ ¼q÷tðe. (nrh÷e÷t{]‚ - 7>14) 2. …ÚÚth™e ¾tý{tkÚte ™ef¤u÷ yý½z ¾hƒ[ztu …ÚÚth.


286

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

÷tð‚t òÞ ‚tu yu{ s ÚttÞ; {h™u yuf xtuzwk ytuAwk ytðu. …ý yuðt Mð¼tð …tzu÷ ™rn. ytðtk ‚tu ƒúñtkz{tk yuf ÷t¾ fhtuz fth¾t™tk [t÷‚tk nþu yu{tk þwk …tõÞwk ? yt„út{tk yZth fhtuz Yr…Þt™wk yuf fƒúM‚t™ Au, ‚uýu þwk ÚtÞwk ? {txu ¼„ðt™ ¼ßÞt{tk Ëw¾ Au. >>184>> ytËtu ðŒe ytX{u ðt‚ fhe su, ¼„ðt™ ™Úte ¼s‚t ™u ƒeò ztu¤{tk ¼¤u Au ‚u™u ÷kƒfýo suðt fÌtt. ™u ¼su Au ‚u™tk ÷ûtý fÌttk su, ‘‘nwk ƒr÷nthe yu ðihtøÞ™u’’ yu ƒtuÕÞt. ™u …Ae fÌtwk su, ftuuE™u ®n{‚ ytð‚e ntuÞ ‚tu yt Ë{tu ¼„ðt™ ¼ßÞt™tu Au; ‚u ftuE™u ®n{‚ ytð‚e ntuÞ ‚tu yt Ë{u ¼„ðt™ «„xât Au; ‚u ftuE™u ®n{‚ ytð‚e ntuÞ ‚tu ‚u ¼u¤t yuðt ËtÄw …ý ytÔÞt Au; y™u fhðt™wk …ý yu s Au. yt ‚tu Sð™u „hs õÞtk Au ? yu{ fne™u nMÞt. swytu™u ! ÷tukXtEyu1 yt ËtÄw {t¤t Vuhðtðu Au; ÷tukXtEyu r™Þ{ …¤tðu Au, ÷tukXtEyu ¼„ðt™ ¼òðu Au, ™efh Sð™u ‚tu „hs õÞtk Au ? ‚u™u ‚tu ftkE fhðwk s ™Úte; ‚u fhu s ™rn. >>185>> Ëkð‚ 1921™t ftŠ‚f {tË{tk ðt‚ fhe su r¢Þt fhðe ‚u{tk V¤™wk y™wËkÄt™ ht¾ðwk; ‚u ft{™wk V¤ òuðwk, yu þwk Au ? ‚u{s ¢tuÄ™wk, ÷tu¼™wk, MðtŒ™wk ™u M™un™wk; yu ƒÄt™wk òuðwk. ‚u fnwk ‚u Ëtk¼¤tu su, ft{{tkÚte RLÿ™u nòh ¼„ ÚtÞt; ¢tuÄ{tkÚte ŒwðtoËt™wk ¼qkzwk ÚtÞwk; {t™{tkÚte Œût™wk ¼qkzwk ÚtÞwk; ÷tu¼{tkÚte ™kŒhtò™u Œw:¾ ÚtÞwk; MðtŒ{tkÚte þ]k„e Ér»t™wk ™u M™un{tkÚte Ë…o Úttðwk …zu Au. yuðtk fux÷tf fneyu ? yu {t„o s ¼qkztu Au. {txu su ‚u «fthu Œunr™ðton fhe™u Ë{t„{ fhe ÷uðtu. ™u yt ÷tuf{tk ‚tu ™rn s hnuðtÞ; yu{ [th ðth fÌtwk. ƒÄwk fheyu ™u Ëw¾ {t™e ƒuXt ntuEyu, …ý ¼„ðt™ Au ‚u ßÞthu ½tkxtu Ít÷þu, íÞthu yL™ fu …týe ™rn Q‚hu. >>186>> 1. sƒhsM‚eÚte.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

287

y™u ytðt ËtÄw Au ‚u …ý yu{ Œkz Œu Au; ‚u suýu íÞt„u, ‚…u ytrŒf ËtÄ™u fhe™u ðþ fÞto ntuÞ ‚uÚte ÚttÞ. yt Sð™wk ‚tu fhðwk fuðwk Au ? ‚u {nthts fnu‚t su, ‘‘yuf „htrËÞtu n‚tu. ‚u fËwkƒt ftZu, íÞthu ÷ztE™e ™u Ī„týt™e ðt‚tu fhu íÞthu ¾htE1 ytðu ‚u ßÞthu yVeý …eyu íÞthu: y™u Ÿ½u íÞthu ð¤e Ze÷t ZV !’’ y™u yt…ýu …ý ßÞthu ðt‚tu ÚttÞ íÞthu yu{, ™u …Ae …tAwk ftkE ™rn. >>187>> y™u ðntý Au ‚u™wk Ëwft™ Äúwð Ët{wk {hzu Au2, ™u ‚u™t ¾uðrxÞt3 Äúwð Ët{wk òuE hnu Au; ‚u{ yt…ýu ¼„ðt™ Ët{wk s òuðwk. ™u ƒesu {t÷ ™Úte; ™u ƒeswk ‚tu su su fheyu Aeyu ‚u{tk ðurXÞt™e …uXu {kzât Aeyu :– …nu÷u …qs‚ „tuh ßÞwk, «e‚ fhe {™{tkÞ, {wõ‚ fnu MðthÚt Ëhu; rVh zth‚ Äútu {tkÞ4. ‚u ßÞthu Ë{t„{ fhþwk íÞthu ÔÞðnth ðuXY… sýtþu. >>188>> Ëkð‚ 1921™t {t„þh {tËÚte {nthts …tËu sðt™e ð]Â¥t ‚ýtÞ Au, ‚u ‚{™u n{ýtk ‚tu sýt‚wk ™Úte; …ý ¼tE nðu ytðtu òu„ ™rn hnu. ™u {nthts ¼u¤t hÌtt Au ‚u …ý ðtkËu htuþ,u ftk su ytðe ðt‚ ftuý fhu ? ftuE fhþu ‚tu ËwÄe5 sL{ {hý™e fhþu; ™u yt ‚tu {™™t ™u RrLÿÞtu™t Œtu»t fnuðt, ‚u yu fu™u yu™e ¾ƒh ntuÞ ? yu™t Œtu»t ftuýu òuE™u íÞt„ fÞto Au ? {txu ytðtu òu„ ™rn {¤u. >>189>> 1. {kŒðtz{tkÚte Ëíðh Ëtò ÚtE sðwk ‚u. 2. ðt¤u Au 3. Ëwft™eytu 4. yÚto: fwkðtrhftytu ËwÞtuøÞ ðh«t {txu „tiheðú‚{tk …tðo‚e™e {qŠ‚ ƒ™tðu, …ý ðú‚ …qhw ÚtÞt …Ae õÞthuÞ ‚u™u ÞtŒ fh‚t ™Úte. swðtht ðtðe ‚u™wk …qs™ fhu, …ý …Ae ½tË{tk VUfe Œu Au. yu{ MðtÚto rËØ ÚtE „Þt …Ae ftuE ÞtŒ fh‚wk ™Úte. …. yuf÷e, ™fhe, Vf‚


288

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

y™u …wM‚ftu{tk ‚tu ðt‚tu ÷¾e nþu …ý ftuE™u ‚u ft{ ytðe ™Úte; ftk su ð[™t{]‚™e yt¾e «‚tu …tËu …ze hne. ™u ð¤e ¼ýu÷t ‚u …ý ËíËk„{tkÚte „Þt Au. >>190>> ƒtfe Ä{oþt¤t™tu ‚t÷ ÷tfztk ™u …týt{tk ftkE ™Úte; yu ƒÄwk fneyu Aeyu ‚tu ®™Œt suðkw fnuðtÞ Au; …ý ytðe ðt‚tu rð™t …h¼tð™u ™rn …{tÞ. ‚u þwfS™u Œu¾e™u „tu…eytuyu ð† ™ …nuÞtO; ™u ÔÞtËS™u Œu¾e™u …nuÞtO ! ftk su yu™u Mºte …wÁ»t™tu ¼tð ™rn. {txu MÚtq¤, Ëqû{ ™u fthý; yu ºtýÚte ‚tu ðthkðth ™tu¾wk s …zðwk. y™u yu™u ¼tð™tyu fhe™u {qõÞt íÞthu «f]r‚ …ÞO‚ ytðe „Þwk ™u ‚u …h „wýt‚e‚ yuðwk MðY… ÚtÞwk; {txu ‚u ð„h ftuE ft¤u Aqxftu ™Úte– y²… {}æü } æ{}æZ ™ ©|æï ¨y²æÝë „ ï y²… J ©|æï ¨y²æÝë„ï y²vy±æ ²ïÝ y²…ç¨ „œ²…1 JJ ‚u fÌtwk Au su, yËŒTðtË™t™tu íÞt„ ™u ËŒTðtË™t™tu …ý íÞt„ fh; ‚u fÞwok ÚttÞ. yu fÌtwk ‚u «{týu fhðwk. >>191>> y™u Sð™u ËíËk„ ÚttÞ ™rn; ‚u ‚tu sux÷t Œun {qfe™u „Þt su yuftkr‚f ËtÄw ‚u{™tu htrºt«÷Þ ËwÄe yntur™þ òu„ ht¾u ‚tu ÚttÞ, ™efh …qhtu ™ ÚttÞ. >>192>> ytuntuntu ! yt ¼h‚¾kz{tk ytðtu òu„ ÚtE „Þtu ! yt ËtÄw, yt ðt‚tu, yt Ä{o òu ¾hu¾h ytu¤¾tÞ ‚tu ™u yt ËtÄw ytu¤¾tÞ ‚tu ftkE ft[wk ™Úte; ™u yt ðt‚tu ‚tu ftuE™u {¤e ™Úte. >>193>> 1. yÚto :- ßÞthu {w{wûtw ytí{rð[th fhðt ƒuËu íÞthu ‚u™u ytzt su Ä{oY… yÚtðt yÄ{oY…, ËíÞY… yÚtðt yËíÞY… su su ËkfÕ… ytðu ‚u™tu íÞt„ fhe™u y™u su rð[thu fhe™u yu™u ‚su Au ‚u rð[th™tu …ý íÞt„ fhe™u ƒúñY…u hnuðw; …ý Œunu fhe™u Ä{oY… r™Þ{™tu íÞt„ fhðtu fÌttu ™Úte. (ð[.÷tu. «-15)

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

289

yt Œun ntzftk™tu, Mºte™tu Œun …ý ntzftk™tu ™u Atufht™tu …ý ntzftk™tu; yu{tk ftkEÞu {t÷ ™Úte. ™u [q™tu yu Ätu¤e Äq¤ ™u yt ƒeS y{Úte Äq¤; Œun Äq¤™tu, Yr…Þt Äq¤™t, fwxwkƒe Äq¤™t, ¾tðwk Äq¤™wk, ¾tuhztk Äq¤™tk, yu{ Au. ™u {t÷ {t™e™u [tuxâtu Au; …ý ft¤ ¾tE òþu. {txu ¼„ðt™ ¼S ÷uðt; ƒtfe ƒÄwk Äq¤™wk Au. >>194>> ytuntu ! {týË ƒÄtk yt Úttk¼÷t™t Œþo™ fhu Au; …ý ftuE ËtÄw™tk ™Úte fh‚tk. ™u fturx ðt‚™e yuf ðt‚ Au : su rŒðËu ¼„ðt™ y™u ytðt ËtÄw™u ™{þu ‚u rŒðËu s Aqxftu Útðt™tu; su rŒðË y¾kz ¼s™ fhþu ™u su rŒðË Œtu»t {qfþu ‚u rŒðË s ¼„ðt™™t Ät{{tk hnuðtþu; fhtuz ðt‚™e yu s yuf ðt‚ Au. >>195>> y™u {™ ™ðÁk hnu‚wk ™Úte, ÷t¾ ½tx fhu Au; …ý ÍtÍt Yr…Þt ntuÞ ‚tu fux÷wk Ëw¾ ytðu ? >>196>> yt [tÕÞt, yt Œun{tk ftkE hnuðtþu ? yt Œun{tk ‚tu ™hf ¼ÞwO Au. su™u ËtÁk ¾ðhtðtu Atu ™u òu ËkƒÄk e™u yt…tu ‚tu ËtÁk ƒtu÷,u ƒnu™™u …ý òu n{ýtk yuf Yr…Þtu ™ ytÃÞtu ntuÞ, ‚tu nu‚™e ¾ƒh …zu ! yt ƒÄwk MðthrÚtÞwk Au. yu ytrŒf ½ýef ðt‚tu fne. >>197>> y™u ð¤e fÌtwk su, òu ‚{u ytÔÞt ‚tu Œþo™ ÚtÞtk. fhtuz sL{ ‚5 fheyu ‚tu…ý ytx÷e ðt‚tu™t sux÷tu Ë{tË ™ ÚttÞ; òu rð[th ntuÞ ‚tu. {txu ¼„ðt™ fu ¼„ðt™™t s™ …tËu „Þt rð™t Aqxftu ÚttÞ ™rn ™u ¿tt™ …ý ytðu ™rn. ™u Ëtu ð»to ¼„ðt™ ¼u¤t hneyu ‚tu…ý ËtÄw …tËu hÌtt rð™t Ë{sý ™ ytðu. ™u ftuEf {nthts …tËu ytðe™u Úttuzwkf ƒuËu íÞtk {nthts fnuþu su, ‘‘{wõ‚t™kŒ Mðt{e …tËu òytu.’’ yu{ {tuf÷‚t. …Ae Mðt{e ðt‚tu fh‚t. ‚u {txu {tuxt ËtÄw Ëuððt. …Ae ¼„ðt™™e …uXu Ëuððt ÞtuøÞ ËtÄw™tk ÷ûtý AuÕ÷t «fhý™t AÔðeþ{tk ð[™t{]‚{tk Au ‚u ðtk[tu; yu{ yt¿tt fhe™u ðk[tÔÞwk. >>198>>


290

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

Ëkð‚ 1921 ™t …tu»t ËwÄe …q™{u «t‚:ft¤{tk ™ðe Ä{oþt¤t{tk r™ðtË fÞtu.o ‚u rŒðËu ðt‚ fhe su, {ntÁÿ{tk …txeŒth™u ¼k„ fhðt™wk n‚wk, ‚u {nthtsu yt„¤Úte yuf nth ËtÄw™e, yuf nth …t¤t™e, yuf nrh¼õ‚™e ™u yuf nth ftXe™e, yu{ ftux™e …uXu fhe™u …uËðt ™ ŒeÄt. ‚u{tk fnuðt™wk þwk Au ? su su{ yu ftXeytuyu ffztxe fhe™u …uËðt ŒeÄt ™rn, yu{ yt…ýu ¼s™™e ffztxe fhe™u ƒeswk ftkEÞu …uËðt Œuðwk ™rn. ™u ¼„ðt™™wk hxý fhðwk ‚u ¼u¤wk ËtÄw™wk …ý hxý fhðwk; ™u yu{™u yu{ fÞto fhðwk. >>199>> y™u fux÷uf Xuftýu Ä{o fhu Au ‚u{tk fhtuz {ý Œtýt ðtðhu Au, …ý yuf yÄþuh ƒhtuƒh ™ ytðu; ™u yuf yÄþuh …ý yuðwk Au. su{ Ér»tyu ð™{tk ËtÚtðt™e [th …ºttð¤e …tu‚t™u ËtÁ …qhe n‚e; …ý òu ytuÕÞt Ér»t {t„ðt ytÔÞt ‚u™u ŒeÄe ‚tu ‚u xtýu [thu ¾tE „Þt ™u ßÞthu ntÚt ÄtuÞt íÞthu ‚u{tk ™tur¤Þtu yt¤tuxâtu íÞtk Ëtu™t™tu ÚtE „Þtu ! ™u …tkzðu Þ¿t fÞtuo ‚u{tk ™ ÚtÞtu; ftk su yu™wk ÿÔÞ yuðwk n‚wk. þwk ? su yu Ä™ ‚u {Á‚ htò™wk ÷qkxe™u ÷tÔÞt n‚t. ™u ytuÕÞwk Úttuztu s ËtÚtðtu n‚tu; …ý {nu™‚ fhe™u ¼u¤tu fhu÷ y™u ð¤e ©ØtËtu‚wk ŒeÄwk ‚u{ yt„¤ …tºt …ý yuðwk n‚wk. {txu …tºt òuE™u Œt™ fhðwk. >>200>> ƒeò ‚tu Ëwht ¼õ‚™t yt…t™tk1 …wÛÞ suðtk …wÛÞ fhu Au ‚u yt…tu2 ftþeyu Yr…Þt …tk[Ëu ðtrýÞt™t ÔÞtsu ftZe™u „Þt; ‚u Ätu¤ft{tk Ëthtk fu¤tk ™u fuhe ytrŒf ËtÁk ŒeXwk yux÷u íÞtk hÌtt. …Ae ƒÄwk ¾tE™u ð»to yuf ÚtÞwk, íÞthu ðtkË ÷E™u ftðz fhe, ™u ðå[u Ëtƒh{‚eÚte …týe ¼he™u ytÔÞt; íÞtk ‚tu Ënw Ët{t „Þt ™u „t{{tk ytÔÞt. …Ae ytu÷u ðtrýÞu W½htýe fhe íÞthu fnu su, ‘‘Œuþwk’’ …Ae ÍtÍt rŒðË „Þt yux÷u ðtrýÞu yf¤tE™u fÌtwk su, ‘‘ftk ‚tu Yr…Þt 1. r…‚tS h. r…‚tS

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

291

rŒÞtu ™u ftk ‚tu „k„tS™wk …wÛÞ rŒÞtu’’ …Ae ‚tu yt…t™t Atufhtk Ënw fnu su, ‘‘™t …wÛÞ ‚tu ™rn’’ íÞthu yt…tu fnu, ‘‘Œu hu Œu ! …wÛÞ ‚tu ŒeÄt S{tu (suðtu) Au’’ yu{ fne™u ft™{tk Ätu¤ft™wk fÌtwk, …Ae …wÛÞ ŒeÄwk. íÞtk ‚tu {h ðtrýÞt™tu Atufhtu, …Ae ƒtEze ™u …Ae …tu‚u ! yt òuu, s„‚{tk yuðt …wÛÞ ÚttÞ Au; yu{ fne nMÞt ! ™u …Ae fnu {nthts yuðe ðt‚tu fhtð‚t. >>201>> y™u yt…ýu ftkEyu fhðwk ™Úte, ftk su ËíËk„{tk {t÷ Au ‚uýu fhe™u W½tze ytk¾ Au ‚u òuþwk íÞtk ‚tu yt ËtÄw ™u ¼„ðt™™tk Œþo™ ÚttÞ Au; ™u rð[thu íÞthu …ý yt ËtÄw ™u ¼„ðt™ Œu¾tþu. {txu Sð‚u ÷t¾™t ™u {qyu1 Ëðt ÷t¾™t. nðu ftuE ðt‚u rVfh ™Úte. ™u ŒtË™t Œw~{™ nrh fŒe ntuÞ ™rn. yu su{ fhþu ‚u{ Xef s fhþu. >>202>> y™u yt ËtÄw …tËu ¼„ðt™ Au ‚u su yu™tu Ëk„ fhu ‚u™u rŒÞu Au. {txu yt ËtÄw™t Ë{t„{{tk {t÷ Au; {txu yu™e yt„¤ Œe™ ytÄe™ Úttðwk, yu™u ™{ðwk y™u yu™tu yr¼«tÞ òýðtu; su þwk yu™tu rËØtk‚ Au ? yu{ òýe™u ‚u «{týu ð‚oðwk. >>203>> ytýeftuh îthft™tÚt ™u ytuýeftuh ðz™„h ™u rðË™„h; ™u ytýeftuh Ëtƒh{‚e ™u ™{oŒt; yu ƒÄuÞ ¼„ðt™ VÞto Au; ftkE ƒtfe hÌtwk ™Úte. ™u yt ËtÄw …ý ƒÄu VÞto Au yu Ëk¼thðwk. >>204>> y™u yt Sð yt{ ËkfÕ… fhu Au: su{ ytuÕÞt Ëq‚h™tu ‚týtu fhe™u ÷qk„zwk fhu Au, yu{ yufhË ytftþ™e ½tuzâu (…uXu) fÞto fhu Au; …ý ytkne hnuðkw ™Úte yu ¾ƒh ™Úte. yuðtu Sð™tu Mð¼tð Au. >>205>> y™u …kÂõ‚{tk ƒuËe™u {u¤tðe™u ÷tzw s{u ‚u r™:MðtŒe fnuðtÞ ™u yuf÷tu ™tu¾tu òu ft[tu ƒtshtu [tðu, ‚tuÞ …ý ‚u 1. Œun A‚u yûthÄt{ suðwk Ëw¾ y™u Œun {qõÞt …Ae …ý ¼„ðt™™wk Ëw¾. = yux÷u fu ƒuÞ ðt‚u ÷t¼.


292

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

MðtrŒÞtu fnuðtÞ. ‚u {txu swŒwk …zâu s ƒ„zu Au, y™u r™:MðtŒe fu™u fneyu ? yu «§™tu W¥th fÞtuo su, …kÂõ‚{tk su {¤u ‚u {u¤tðe™u ¾tE ÷u, ™u ƒeswk ftkEyu W…tso™ ™ fhu ™u [t¤t [qkÚt‚tu ™ Vhu yu r™:MðtŒe fnuðtÞ. ™u íÞthu s ¼„ðt™ yu™e W…h htS ÚttÞ Au. ‚u htS fhðt™tu W…tÞ ËtÄw™tu Ë{t„{ ™u r™Þ{; yu ƒu Au. ‘‘„¼oðtË{tk þwk fne™u ‚wk ytÔÞtu hu’’ yu fe‚o™ ƒtu÷tðe™u fnu su, ‚hðth ‚tu ¾he …ý ûtrºtÞ™t ntÚt{tk ntuÞ ™u ðtrýÞt™t ntÚt{tk ntuÞ; yu{ ytðtk ð[™ …ý ƒúñðu¥tt™tk ÷t„u, …ý ƒeò™tk ÷t„u ™rn. >>206>> [tuðeþ ð»to ÚtÞtk ytðhŒt ™Úte ™u yt Œun ðt‚tu ËtÁ s hÌttu Au; …ý ºteþ ð»to ÚtÞtk r¢Þt1 W…ht W…h ytðe Au ‚u …qhe ðt‚tu Útt‚e ™Úte. yt{ òu yt„ún ht¾eyu ‚tu æÞt™ ÚtE òÞ ™u Ë{trÄ ÚtE òÞ, …ý …qhe ËtuŒhe (‚]ÂÂ) ð¤u yuðe ðt‚tu fht‚e ™Úte. {™{tk nt{ hne òÞ Au. >>207>> y™u ËtÄw ÚtÞt ™u ¼u¾ ™ ËwÄÞtuo, íÞthu þwk ÚtÞwk ? su fhðt ytÔÞt ‚u ‚tu ™ ÚtÞwk. {txu Äehu Äehu ËtÄw™t ÷ûtý fÌttk Au ‚u{ ð‚o‚t òðwk ‚u rð™t Aqxftu ™Úte. >>208>> y™u ðiþt¾ ðŒe yuftŒþeyu þkfh«ËtŒ yt „t{{tk ytð‚tk {t„o{tk yÄh xqrxÞwk ytÔÞwk ‚u {he „Þtu. yu ðt‚ yuf nrhs™ …tËu fnuðhtðe™u fÌtwk su, {w{wûtw™u ‚tuu ËŒtÞ fzfztxe s Œu¾tÞ, su yt ‚tu n{ýtk [tÕÞwk sðtþu ™u {nthtsu …ý fÌtwk Au su, ‘‘y{™u ‚tu yu{ s ð‚uo Au su yt …¤{tk ™u yt ûtý{tk Œun …ze òþu.’’ {txu ¼„ðt™ ¼S ÷uðt. >>209>> y™u W…þ{ fhu ‚u {™u „{u ™u nwk htS Úttô. ™u su su r¢Þt y[t÷‚e (sYh™e) ntuÞ ‚u fhðe, …ý …Ae ă …ze {u÷ðe; ËkfÕ… 1. (ynª) {krŒh™u ÷„‚t ftÞtuo

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

293

fÞto ™ fhðt. yt ‚tu {fox™e1 ½tuzâu Au; ‚u yuf ƒwrZÞtu ðt™htu ‚u™u ƒeòyu ðtkŒhe …tËuÚte ftZe {qõÞtu, …Ae ƒtuftËt ([eËtu)2 ™t¾u ! yu{ yt…ý™u …ý rð»tÞ{tkÚte Œw:¾ Q…su Au; ™u ƒtuftËt ™t¾eyu Aeyu {txu rð»tÞÚte Auxu hnuðwk. >>210>> yuf ¼õ‚u …qAâwk su, ‘‘ytí{t fu{ Œu¾t‚tu ™Úte ?’’ …Ae Mðt{e fnu, ‘‘Œu¾tÞ ‚tu Au, …ý {t™‚tu ™Úte. ¿tt™ Úttþu íÞthu {™tþu. yt Au yu ƒúñ ™u „Þt yu …hƒúñ; yu{ {{o{tk ðt‚ fhe.’’>>211>> y™u yt Œun Au ‚u ©ðýY…e fwntzu fhe™ ½ËtE òþu; {txu fÚtt, fe‚o™trŒf ©ðý fÞto s fhðtk. ©ðý ËtÁ ‚tu …]Útw htòyu Œþ nòh ft™ {tøÞt ! ™u «Út{™wk [tu…™{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u ƒtuÕÞt su, ytuntu ! yt ð[™t{]‚ ‚tu rŒðË ƒÄtu òýu Ëtk¼éÞt fheyu ‚tu…ý ‚] ™ ÚtEyu ! swytu™u {tkne {tuût™wk îth s ƒ‚tðe ŒeÄwk; ™u ¿tt™ …ý ƒ‚tðe ŒeÄwk Au. yu{ fne™u ºtý ðth ðk[tÔÞwk ™u fÌtwk su, su™tk f{o Vqxâtk ntuÞ ‚u™u yt ðt‚ ™ Ë{òÞ. ‚u™u ‚tu {q¤ {tuxt …wÁ»t yu s þºtw suðt sýtÞ Au; yu rð…he‚ ¿tt™ fnuðtÞ. {txu nðu ‚tu ËtÄw™u s ð¤„e òðwk. y™u ytðtuu Ë{tu ytÔÞtu Au, ‚tu…ý ¼„ðt™ …tËu fu {tuxt ËtÄw …tËu hne™u ðt‚tu Ëtk¼¤u ™rn yuðe Sð™e yf¤tE Au. ™u yt ½ze òu nòh Yr…Þt ¾h[ðt™wk fnu ‚tu ¾h[u; …ý ytuÕÞwk ™ ÚttÞ ™u Mºte, Atufhtu, nðu÷e ™u ðu…th, yu ƒÄtk ‚u{tk ytzâ fhu. ™u {nthts …tËu …ý yuf sýu fÌtwk n‚wk su, ‘‘Yr…Þt ¾h[wk …ý hnuðtÞ ™rn,’’ yuf nhS X¬h, ‚u yu™u „t{Úte ytðe™u „Zzu ¼„ðt™ ËtÁ {nthts ¼u¤t hÌtt. yts …ý yt ËtÄw …tËu ftuE hnu‚wk ™Úte. …Ae yu{ ƒtuÕÞt su– 1. ðtkŒhtu. 2. ƒq{tu, r[r[Þthe


294

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

ò ½uh nrhfÚtt ™rn fe‚o™, Ëk‚ ™rn {es{t™t; ‚t ½uh s{ht zuht Œuðu, Ëtks …zâu Ë{Ët™t. yu{ Au. …Ae …M‚tðtu Úttþu, {txu ¼„ðt™ ¼S ÷uðt. >>212>> y™u {tðtu ¼õ‚ fnu‚t su, ‘‘ftkE ¾z¾zu fu AtufÁk ntuÞ ‚u …tu‚t™t {tð‚h™u „¤u ð¤„e òÞ! ’ yu{ yt…ýu …ý ¼„ðt™{tk ™u ËtÄw{tk ð¤„e òðwk yu s W„Þto™tu W…tÞ Au; ‚u rð™t [thu ftuhu ¾tE òÞ Au. ‘‘ƒúñt™kŒ nrh[h™ rƒ™t ˃u [rð™t ft÷ft’’ yu{ fÌtwk Au. >>213>> yt Sð ftuE Œe’ «¼w ¼sðt ™ðhtu ÚtÞtu ™Úte ™u Ëðuo Äq¤™wk Au, …ý {tkne [tuxe hnu Au ! ™u ßÞthu þçŒ Ëk¼¤tÞ íÞthu Íz… ft™ Œu, hË ytðu íÞtk ‚h‚ Œtuze …q„u, Y… ytðu ‚tu Íz… òuE ÷u, M…þo ytðu fu Íz… íð[t M…þo fhe ÷u ™u „kÄ ytðu fu Íz… ™trËft Ëqk½e ÷u yu{ …k[rð»tÞ{tk Íz…wk ™t¾u Au ! y™u yu ƒÄtÞ rð»tÞ Au ‚tu rðüt™t. ‘‘ELÿtýe [kŒ™ ÷„tÞ yk„’’ yu ËðiÞtu ƒtuÕÞt. yuðt rð»tÞ Au. {txu çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ yu{ Úttðwk ‚u rð™t Aqxftu ™Úte. >>214>> y™u ðthkðth {t™ð Œun ™Úte, ™u òu ytðe ‚tu [u‚ Äh Útfe shtyu òsÁk Úttþu yk„, ™u RrLÿÞtu {qfe Œuþu Ëk„. Ë{sðt™wk ntuÞ ‚u Ë{S ÷u, …Ae Vqxu ½zu …týe ™ hu, …wÁ»ttu¥t{…ýt™tu frsÞtu …ý ½ýt ð»ttuoÚte [tÕÞtu Au; ‚u …wÁ»ttu¥t{ fnuðt{tk {týË™u fux÷e þkft ! ™u ƒeò …wÁ»ttu¥t{™t Ykðtzt suðt …ý ntuÞ ™rn, ‚u™u …wÁ»ttu¥t{ fnu Au; yu{ Ë{sý ytððe ‚tu ½ýe Œw÷o¼ Au. ‚u{ ËtÄw …ý ™ ytu¤¾tÞ ™u ytðe ðt‚tu rð™t {tuût ™ ÚttÞ. ™u ytðe ðt‚tu fh™tht …ý õÞtk {¤u ? yt ‚tu ‘½h{tk Œuð ™u …tŒh ‚eÚto’ yu™wk {tntíBÞ sýtÞ ™rn ‚u{ yt ÷tuf{tk …ý fnu Au. >>215>>

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

295

y™u ft÷ ht‚u {wÆt™e ðt‚ feÄe ‚u ¼„ðt™ {éÞt yu {wÆtu ntÚt ytÔÞtu. ytðt …wÁ»ttu¥t{ {éÞt …Ae þwk ƒtfe hÌtwk ? ‚u™t {¤u÷t ËtÄw …ý {éÞt yu {wÆtu ntÚt ytÔÞtu Au. nðu ®[‚t ™Úte:– {e÷™tu {tunt{tunftu ™eftu; ytAtu1 ™eftu2 ÷t÷ n{thtu, ytuh ˃u hË Veftu; ¾txe Atþ fnt hË {týu, Ëwh ¾ðiÞtu ½eftu. 86. ‚u su ytí{Œþeo Au ‚u ¾txe Atþ™t ¼tu„e Au; ™u su {qŠ‚ Au ‚u ½e Au. ‚u yt…ýu ‚tu {qŠ‚ ðzu s hnuðwk; ¾txe Atþ{tk þtu {t÷ Au ? >>216>> y™u …k[ ¿tt™urLÿÞtu ðþ ht¾e ntuÞ, ‚tu yu™e ðtkËu ytu÷e …tk[ Au. {txu ÍtÍtu …k[rð»tÞ™tu òu„ s Úttðt Œuðtu ™rn ™u òu„ ÚtÞu …tAwk Ë{wk hnu ‚uðwk ™Úte. {txu sux÷wk yð~Þ ntuÞ ‚u fhðwk, ƒtfe …zâwk {qfðwk; ™u ‚u{tk Œtu»t òuðt yu™u ¿tt™e fÌttu Au. ™u fux÷tf ‚tu ft™{tk …qk{zt ½t÷e {qfu Au, ‚u Ëtk¼¤ðwk ½xu ‚u xtýu ftZe ÷u ™u òuðwk ½xu ‚u swyu; …ý …tk[ ntÚtÚte Auxu áÂü òÞ ™rn. yu{ s Ëqk½u ™rn. ‚u{s íð[t™u yuf ytuAwk …tÚthe Œuðwk …ý ðÄw ™rn. ‚u rð™t ™ [t÷u ‚tu yuf÷þ]k„e™e …uXu Úttþu; {txu ƒe‚t hnuðwk ™u …t… {qfðt ™u «¼w ¼sðt yu rËØtk‚ ht¾ðtu. >>217>> y™u AuÕ÷t «fhý™wk ƒeswk ð[™t{]‚ ðk[tÔÞwk ‚u{tk ðt‚ ytðe su, ‘‘‚…, íÞt„, Þtu„ y™u Þ¿tu suðtu ðþ ™Úte Útt‚tu, ‚uðtu Ë‚TËk„u fhe™u Úttô Awk.’’ yu{ ©ef]»ýu WØð «íÞu fÌtwk Au. yu ðt‚ ytðe íÞthu Mðt{e fnu : yt ðt‚ Ëtk¼¤tu; nðu sux÷wk Au ‚ux÷wk ytx÷e ðt‚{tk ytðu Au. yu ðk[tðe™u fÌtwk fu, ‚…, íÞt„, Þtu„, Þ¿tu ðþ ™Úte Útt‚t ‚u ËíËk„u fhe™u ÚttÞ Au; yu ËíËk„ yt…ý™u {éÞtu Au …ý sýt‚tu 1. ËhË. 2. ËwkŒh.


296

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

™Úte. ËtÄw {¤ðt ‚tu Œw÷o¼ Au, ™u yt Ënw ˼t ƒuXe Au ‚u{tk yu ðt‚ ‚tu su òýu ‚u òýu Au. Ënw™u Ë{òÞ ™rn. ytðtu òu„ {éÞtu Au ™u …Ae ƒeò™u ð¤„u Au, ‚u ftkE Ë{s‚t ™Úte. ‚u h½wðehS {nthts ytrŒ {tuxt {tuxt ËtÄw ftuðiÞt™u …tŒh ƒuXt n‚t, ‚u™u {qfe™u ºtýËtu {týË ŒrhÞtu òuðt Œtuzâwk ! íÞthu ‚tu ŒrhÞt suðtÞ h½wðehS {nthts ytrŒ ™rn ™u ? …ý ¿tt™ õÞtk ? yt™u {qfe™u ƒeò™u ð¤„u Au, ‚u{tk þwk …tfþu ? ËtÄw {¤u yu{ õÞtk Au ? ‚u fÌtwk Au su :…ÚÚthfe òr‚ neht ®[‚t{r™ …thË nw {tu ‚ e …w ¾ hts ÷t÷ 1 þt÷ Vu h ztrhÞu , ft{Äu ™ w fÕ…‚Á ytrŒ Œu y™u f r™rÄ, Ëf÷ rð™tþðk ‚ yk ‚ h rð[trhÞu 2 ˃rn snt™{u k ®n Œw Ë htu W…tÞ ™tnª [h™w { U rþþ {u ÷ e Œe™‚t Wå[trhÞu fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ ftÞ {™ ƒt™e fhe fw ™ yu r Ë ¼u x „w Á hts yt„u ÄrhÞu ? 87. nu ‚tu Ëtu y™k ‚ ˃ fn‚ nu Ëk ‚ …w r ™, ¼tu r {-hsf™ nw f tu ntu ‚ r™hÄth nu ð™ð] û tnw f u …t‚ ftnw Ë u r‚ ™t ÷¾t‚, Ëtu …w r ™ fn‚ sw „ ¼thßÞw k yZth nu WŒrÄ yËk Ï Þ ™eh‚tfw k fn‚ ßÞw k Äeh, 88. {u ½ ƒw k Œ y„r™‚ ftu W „e™‚ fhe zth nu fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ n{ Wh{U rð[th Œu Ï Þtu , ytu h ˃rnftu …th, „w Á „w ™ Ëtu y…th nu . 1. {týuf. 2. Ëf¤ ËkËth{tk.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

297

yu ‚tu {¼{ 1 ËtÄw fÌtt …ý fu ð t ntu Þ fu :‘‘r‚™ ‚t…fe Ít¤ sÞtu o , «tr™ ftu E ytðu , ‚tfw k þe‚¤ fh‚ ‚w h ‚, rŒ÷ Œtn ƒw Í tðu ; fne fne y{] ‚ ƒu ™ , hu ™ yøÞt™ r™ftËu , «„x ntu ‚ …rn[t™, ¿tt™ Wh ¼t™w «ftËu ; ðihtøÞ íÞt„ hts‚ rð{÷, ¼ðŒw:¾ ftx‚ sk‚ftu, fnu ƒú ñ {w r ™ yt s„‚{U , Ëk „ y™w … { Ëk ‚ ftu . 89. yuðt Au. yntu Sð™u ËtÄw õÞtk ytu¤¾‚tk ytðzu Au ! ¼u¤t hnu ™u ytu¤¾u ™rn. ™u yt òu ¾hu¾ht ytu¤¾tÞ ‚tu „tkzt ÚtE òÞ. …ý yu{ ™Úte ytu¤¾t‚t yux÷e s fËh Au. su{ ßÞtk ðhËtŒ™t Z„÷t ÚttÞ, íÞtk ft¤™wk õÞtk Œw:¾ Au ? yu{ sq™t„Z{tk ËtÄw™t Z„÷t ‚u ðhMÞt s ðhMÞt ! …ý ðhËtŒ ™rn ntuÞ íÞthu ƒnw Œw:¾ Úttþu. ™u ytkne ‚tu AtU‚uht™tu {u½ Au ™u ðhËtŒ ðhMÞt rð™t ƒesu ‚tu ft¤ suðwk Au. ‚u {txu ytkne {týË nòh „tWÚte ‚ýtE™u yt Œþo™ ËtÁ ytðu Au. ™u ytkne sq™t„Z™t ‚¤™t nrh¼õ‚ òýu su {tuzt {tuztÚte òþwk: ™rn ‚tu òýu su ™tufhe Aqxe òþu ‚tu þwk fhþwk ? [tfhe ‚tu …ze hnuþu ™u [tÕÞwk sðtþu ! y™u ftkE yt ËtÄw ËŒt hnuþu ? yt Œþo™ ‚tu ƒnw Œw÷¼ o Au. …Ae ytkË™ w e Ätht …zþu. yt Œþo™ Vhe {¤u ‚uðkw ™Úte. …Ae ‘„wÁ„w™ y…th ni’ yu ƒtu÷e™u fnu yt yt…ýt „wÁ{tk y…th „wý Au – ËtÄw [kŒ™ ƒtð™t, þe‚¤ AtkÞ rðþt÷, {wõ‚ fnu ‚urn …hËËU, r™hrð»t2 ntu‚ rð»tÔÞt÷.3 1. sýtÞ ™ ‚uðwk, ËkrŒøÄ. 2. Íuh hrn‚. 3. Íuhe Ë…o.


298

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

yuðt Au. ‘‘hts r{ÕÞtu fnt fts ËÞtuo’’ yu ËðiÞtu ƒtu÷e™u fnu : yu Ëk„ ‚™u {éÞtu Au ‚u fhðtu ntuÞ ‚u fhòu. ‘‘Ët[u Ëk‚ r{÷u f{e ftnw hne, Ët[e þe¾ðu ht{fe he‚fwkS; …ht…th Ëtune …rhƒúñ nu, ‚t{u Xnhtðu Sðfu r[¥tfwkS.’’ yuðt Au. ‚u fux÷wkf fneyu ? ytðt ËtÄw™t Ë{t„{ rð™t {tuût ™rn ÚttÞ. y™u {æÞ™t 21{tk ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au yux÷e ðt‚ fhðt™e Au ™u òýðt™e Au. ™u ytðt ËtÄw {éÞt yu ‚tu yuf {wÆtu ntÚt ytÔÞtuu Au ™u su™u …qðoËkMfth ÚtÞt Au. ‚u yt ËtÄw™u òu„u. {txu òu„ fhe ÷uðtu. ƒúñtkz{tk ytðt ËtÄw ¾tu¤e ÷tðtu õÞtk {¤þu ? ™u yt{ ƒuËthe ƒuËthe™u ðt‚tu ftuý fhþu ? ËtÄw rð™t ftuE fnu ™rn. >>218>> …Ae [i‚LÞt™kŒ Mðt{e™e rðM‚thu ðt‚ fhe™u fÌtwk su, yuðtu hòu„wý n‚tu, ‚u ƒt¤{wfwkŒt™kŒ Mðt{eyu Äehu Äehu …wÁ»ttu¥t{…ýt™e ðt‚tu fhe™u ËtÄw™kw {tntíBÞ fne™u ƒÄwÞk u fZtðe ™tÏÞwk ! ‚u yuf ytË™ W…h Ëqðwk ™u XtftuhS yt„¤ Q¼t hne™u M‚wr‚ fhu su, ‘‘‚{tht ËtÄw ytu¤¾t‚t ™Úte ‚u ytu¤¾tðtu.’’ yuðt fhe ŒeÄt ! ‚u ËtÄwÚte ÚttÞ. >>219>> yuf sýu «§ …qAâwk su, ‘‘Sð{tk ft[… ‚tu ½ýe Au ‚uÚte ytíÞkr‚f {tuût ‚tu ™rn ÚttÞ; ‚u ßÞthu fËh x¤þu íÞthu Úttþu. ‚u fËh xt¤ðt õÞtk ht¾þu ? ™u òu ftuEf ÷tuftk‚h{tk ¼„ðt™ {u÷u ‚tu ‚tu ytkne™tÚte íÞtk ðÄw rð»tÞ¼tu„ Au; íÞtk hne™u fu{ r™ƒtoÄ hnuðtÞ ? yu{tk ‚tu hnuðtÞ yuðwk sýt‚wk ™Úte. ‚u n{ýtk ytðt ËtÄw™tu òu„ {éÞtu Au íÞtk s fËh {kŒ ©ØtÚte ™Úte x¤‚e; …ý Œun {qõÞt …Ae ytðt ËtÄw™tu òu„ {¤u ‚tu fËh x¤u. {txu yuðt™tu òu„ {u¤ðþu fu ™rn, fu{ fhþu ?’’ …Ae Mðt{eyu W¥th fÞtuo su, ‘‘ßÞtk ytðt ËtÄw nþu, íÞtk s ht¾e™u fËh xt¤þu. n{ýtk sýt‚wk ™Úte, …ý yt Œun {qfe™u Sð ƒnw ƒr¤Þtu Úttþu ‚u™t ¼„ðt™ V¤«Œt‚t Au ‚u yuðtu

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

299

òu„ {u¤ðe Œuþ;u yt…ýu ftkE fhðwk hÌtwk ™Úte. ytðt ËtÄw™e ytu¤¾týu ÚtE hÌtwk. >>220>> yt ‚u fkE ðt‚tu Au ! yt ‚tu y{]‚ Au ‚u Œuð÷tuf{tk y{]‚ …eðt Sð òÞ Au; …ý ytkne …eðt ™ðhtu ™rn ! yt ‚tu «t™tuÞ …th ™rn ™u Sð{tk ¾tux™tuÞ …th ™rn ! ytuntu ! yt ©eS {nthts …whw»ttu¥t{ ™u yt ËtÄw yu ftuE rŒðË ytÔÞt ™Úte ™u ytðþu …ý ™rn. ™u yu …wÁ»ttu¥t{™wk ŒeÄwk yiïÞo ƒeò y™k‚ yð‚thtrŒf …tBÞt Au; yu{tk ƒÄwkÞ ytðe „Þwk. >>221>> Ëkð‚ 1922™t ftŠ‚f ËwŒe …q™{Úte yt Ëk‚{tk Sð ‚ýtÞ Au ‚u ‚tu JJ ‘àæÏÎï ÐÚï ™ çÝc‡ææ„æ Ïæír懲éÐàæ}ææàæ²æ:’ JJ yuðt „wÁ Au yux÷u ‚ýtÞ Au; ™efh ™ ‚ýtÞ. yu{ fne™u „wÁ™t yk„™t ËðiÞt ƒtu÷tÔÞt su : {t™ {Œ {th ðu r f f{o ™ fw k òhðu r f, yÄ{ WÄthðu r f xu f S™u Xt™u nu . 1 „n™ y„tÄ „r‚ …q h ™ «‚t… yr‚, {r‚ ƒ¤ ftnw Ë U r ‚ ò‚ ™ r…At™u nu . þh™t„‚ ƒk Ä Au Œ s„ftu rfÞtu r™»tu Ä , ðu Œ Á ðu Œ tk ‚ nw f u ¼u Œ ˃ ò™u nu . fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ ftÞ {™ ƒt™e fhe, yu Ë u „w Á hts n{u Rþ fhe {t™u nu . yu ƒtu÷tðe™u fÌtwk su, yuðt „wÁ Au íÞthu s Sð ‚ýtÞ Au. yu{ ðt‚{tk {{o fÌttu. >>222>> …Ae ð¤e Mðt{e fnu {thu ™u {nthts™u …tk[ ð»to™wk Auxwk Au. ‚u {nthts™tu sL{ Ëkð‚ 1837{tk ™u {thtu sL{ Ëkð‚ 1841{tk 1. suýu ™¬e fÞwo Au fu, {t™, {Œ ytrŒ Œtu»ttu ™tþ fhðt, f{o™u ƒt¤ðt y™u yÄ{™tu WØth fhðtu yu ÔÞÂõ‚.


300

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

301

þhŒ …q™{ ‚u ytËtu ËwŒe …q™{ ‚u yt n{ýtk „E þhŒ …q™{ íÞthu 82 ð»to …qhtk ÚtÞtk. ™u ºÞtþe{wk ƒuXwk. yu{ ƒtuÕÞt ‚u M{]r‚ ËtÁk ÷ÏÞwk Au. >>223>> {t„þh {tË{tk Mðt{eyu ðt‚ fhe su, y{u {nthts™e yt¿tt ftuE rŒðË ÷tu…e ™Úte. ™u ÷tu…ðeÞu ™Úte. yt sq™t„Z …tk[Ëu ËtÄw{tkÚte ftuE ytð‚wk ™ntu‚wk; …Ae {™u fÌtwk íÞthu nwk ytÔÞtu. ‚u {™u þwk ÚtE „Þwk ? ftkE ftuE Œw:¾ ytÔÞwk ™rn. ™u yt sq™t„Z™t ‚tu {nthts s{t™1 ÚtÞt Au; ‚u swytu™u ytðe ðt‚tu[e‚tu™tu òu„ õÞtkÞ Au ? …qAtu yt …hŒuþe nrhs™™u. íÞthu ‚uýu fÌtwk su, ‘‘™t {nthts ! ytðtu òu„ ‚tu ytkne s Au.’’ …Ae Mðt{e ƒtuÕÞtk su, ytkne ‚tu Ëk‚ ¼u„t «„x Ënò™kŒ Mðt{e …tu‚u rƒhtsu Au ‚uýu yu{ Au; ™efh yt{ fu{ hnu ? >>224>> y™u {nthts fnu, ‘‘rð»tÞ™tu M…þo fhðtu s ™rn yux÷u {™ …ý RrLÿÞtu ÷„ý ytðu ™rn.’’ {txu rð»tÞÚte Auxu hnuðwk. ™u ¼„ðt™ …ý {¤ðt n‚t yuðt {éÞt Au. nðu ytðt òu„{tk òu rð»tÞ™e ytËÂõ‚ hne, ‚tu ƒnw ¾tux òþu ! ™u {tuxt {tuxt™tu …ý rð»tÞÚte Auxu hnuðt™tu s {‚ Au. íÞthu ftuEfu fÌtwk su, ‘‘rð»tÞ sýt‚t ™Úte.’’ íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt su, ‘‘„éÞwk, ¾txwk, ¾tÁk, ËtÁk sýtÞ Au fu ™rn ? yu ‚tu sýtÞ; …ý Sð™u {qfðwk ™Úte. yhu ! „hs s õÞtk Au ? òu™u „hsu ‚tu „Äuzt™u …ý ƒt… fnu Au. ‚u yt Sðu ntzftk, {tkË ™u ™hf ‚u{tk s {t÷ {tLÞtu Au ! ‚u hnuþu ™rn.’’ >>225>> yt ÷tuf ‚tu Œw:¾Y… Au, y™u ßÞtk ftuuE Œw:¾ Au s ™rn íÞtk ytð‚tkf Œw:¾ ¼htÞ Au ! {thu fux÷ef ò‚™tk Œw:¾ ytðe …zu Au ‚u fnuðtÞ ™rn; …ý þwk fheyu ? yt ÷tuf s yuðtu Au. ™u rð»tÞ{tk ‚tu fu𤠌w:¾ s Au.>>226>>

…tk[t¤ Œuþ{tk yuf „t{ Au, ‚u{tk yuf [thý n‚tu ‚u {t™™u ÷eÄu ‚u÷™tu z„÷tu …nuhe ntuftu …e‚u …e‚u Q¼tu Q¼tu ƒ¤e {wytu ! ‚u Ënw fnu: ‘‘…„u zt{ýe1 rŒÞtu ¼t„e òÞ ™rn!’ yux÷u fnu: ‘‘yhu ¼t„u þwk ? ntô !’’ yu{ ™u yu{ ƒ¤e {qytu ! fntu, nðu yu{tk Úttuzwk Œw:¾ ÚtÞwk nþu ? yu™wk su™u Œu¾tÞ ‚u™u ‚tu rð»tÞ{tk Œw:¾ Au. ‚u òu rð»tÞ yts {qfeyu ‚tu {wftÞ yu{ Au. ™u {rn™u ƒu {rn™u, ð»tuo Ëtu ð»tuo ™u Ëtu sL{u …ý su rŒðË {qfeyu ‚u rŒðË {wftÞ yu{ Au; ™u {qõÞt rð™t yk‚u Aqxftu ™Úte. {txu f÷{ {qfe Au su JJ 籯²æÝì 籯±„ì y²… JJ ‚u {txu ¾ƒhŒth ÚtE òðwk.>>227>> …tu»t ðŒe yuf{u ðt‚ fhe su, ytkne ‚tu Ëk‚ ¼u„t Ënò™kŒ Mðt{e …tu‚u rðhtsu Au, …ý ftuE™u ¾… ™Úte. ËŒ„wY þçŒt‚e‚ …h{ «ftþ nu, òfu þhý òÞ yrðãt ™tþ nu Œun „un {™ Œt{ RrËfwk ŒersÞu nhntk ©ehk„˃ {‚ ˃ s„ òuÞ ËtuÞ „wÁ fersÞu. yu ytrŒf Ët¾eytu ƒtu÷e™u fÌtwk su, yuðt ËŒT„wÁ™u Ëuðu íÞthu Sð [tuϾtu ÚttÞ. ‚u {éÞt ‚tuu Au. …ý Sð ftuE ËtU…‚wk ™Úte; ™u Sð ËtuukÃÞt rð™t …ý yuftkr‚f ¼tð™u õÞtkÚte …{tÞ ? Sð ËtUÃÞtu Au ‚ux÷wk ÚtÞwk Au; ™u ™Úte ËtUÃÞwk ‚ux÷wk ™Úte ÚtÞwk. ™u ßÞthu ËtU…tþu íÞthu Úttþu. ™u suýu sux÷tu Sð ËtukÃÞtuu Au ‚ux÷tuu sýtÞ Au su ytx÷tu ytýu ËtukÃÞtu Au ™u ytx÷tu ytýu ™Úte ËtukÃÞtu.>>228>> yuf sýt™t {™{tk su ÄtÞwO n‚wk ‚u {U òuE™u fÌtwk íÞthu Ëtiyu fÌtwk, ‘‘‚{u ‚tu yk‚hò{e Atu.’’ ‚u™wk ™t{ ÷eÄwk su ½™~Þt{ŒtËS. ‚u{ Ënw™t yk‚h™wk sýtÞ Au, yu{ {{uo ƒtuÕÞt.>>229>>

1. st{e™.

1. ƒuze.


302

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

yt ðt‚ ËtÁ ‚tu …Ae htuþtu. ytuntu ! ytðt õÞtkÚte {¤u ? rð»tÞ{tk òuzu yuðt ‚tu {¤u, …ý ‚tuzu yuðt õÞtkÚte {¤u ? ™u nwk{tk Ënw™u nu‚ ÚttÞ Au ‚u þuýu ? ‚tu fnu nwk ‚tu su su{ fnu ‚u{ fÁk, yt fnu yt{, ‚tu nwk fnwk nt yu{, yt fnu yt{, ‚tu nt yu yu{. ftuE u ™wk {hzwk s ™rn íÞthu nu‚ hnu Au; …ý Sð™wk ÄtÞwO Vuhðu ™u nu‚ hnu íÞthu Xef. ™u ƒeswk ‚tu {hzwk ™rn; …ý nt ! yuf Ä{o™e ftuh™wk {hzwk. yu{tk ‚tu þwØ ð‚toðwk. yuf nrh¼õ‚™wk ™t{ ÷E™u fÌtwk su, yu ƒnw Ëthtu n‚tu; …ý yuf fwËk„™tu …tË ÷t„e „Þtu n‚tu; ‚u {U ytkne ÷tðe ht¾e™u, ƒúñY… fhe™u Ät{{tk {tuf÷e ŒeÄtu. >>230>> ytuntu ! y{u ™t™t n‚t íÞthu fqðt{tk {tuxt …týt ™t¾‚t n‚t, …Ae ytu÷e ÷e÷ su ntuÞ ‚u ¾Ëe™u [tuϾwk …týe ÚtE òÞ …ý …tAe ÷e÷ ¼u¤e ÚtE òÞ. ‚u{ yt ðt‚tu fheyu Aeyu íÞthu {tÞtY…e ÷e÷ ¾Ëe òÞ Au ™u Sð r¢Þt fhðt{tk QXu fu ‚h‚ …tAtu ÷e÷™e …uXu ¼¤e sðtÞ yuðtu Sð™tu Mð¼tð Au. >>231>> y™u suðt ¼„ðt™ yûthÄt{{tk Au ‚uðt s ytkne ytðe™u ƒuXt ntuÞ ™u …Ae ‚u {™w»Þ[rhºt fhu íÞthu ¼tð Vhe òÞ; …ý ‚u ¼tð Vhðt Œuðtu ™rn. swytu™u ËwkŒhS Ëw‚th™e Œefhe {tuxe ÚtE, yux÷u yu™t ¼tE™u fnu su, ‘‘yt™u {nthts™u …hýtðþwk ?’’ íÞthu fnu, ‘yhu ! ƒtu÷{t ƒtuu÷{t.’’ íÞthu ytuÕÞtu fnu, ‘‘ftk, Ëw‚thÚte ‚tu yt ¼„ðt™ Au ™u ? òu yu{ ¼õ‚{tk ¼uŒ Au. ™efh ‚tu ¼„ðt™ ƒuW òý‚t n‚t. yhu ! yt…ýu …ý òu ftuEf™e ƒu™ Œefhe™u ¼„ðt™ ÷E òÞ, ‚tu r™ùÞ ™ hnu. yuðe nòhtu ðt‚tu Au. fux÷ef fneyu ? yuðu Ë{u Äehs hnu ™u òýu yntuu ƒnw ÷e÷t fhe ! ‚u ¾htu. yu ‚tu ƒúñt™u …ý {tun ÚtE „Þtuu fu ‘‘™tu’Þ ™tu’Þ …hƒúñ „tuðtr¤Þtu’’ yu{ fÌtwk. ™u ©ef]»ý yð‚Þto xtýu M‚wr‚ …ý …tu‚u s fhe „Þt n‚t; …ý [rhºt òuE™u yuðwk ™ hÌtwk ! >>232>>

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

303

ð¤e ƒeS ðt‚ swytu. ytuÕÞtu frsÞtu ÚtÞtu íÞthu {nthts ztuþe™t ÷q„ztk …nuhe™u Œhƒth{tkÚte ¼tøÞt ™u ƒesu Xuftýu fÌtwk su, ‘‘{™u ¼tht{tk ƒtkÄe™u ftZtu.’’ yu{ fÌtwk, íÞthu þwk ÚtÞwk ? ©ef]»ý shtËkÄ yt„¤ ¼tøÞt n‚t ™u ? yu ‚tu þqh‚t, ftÞh‚t, nthðwk, S‚ðwk, …thfwk, …tu‚t™wk, ¼q¾, ‚hË, …ût…t‚ yuðt [rhºt yu™u rð»tu hÌttk Au. >>233>> y™u ðztuŒht{tk Œeðt™S ntÞuo (ËtÚtu) yux÷wk ðuh ! ™u ‚u™t {™{tk yu{ su, òu ftkEf Mðtr{™thtÞý ðtkf{tk ytðu, ‚tu yu™u ÷tsneý fheyu. ‚u ËtÁ ‚tu íÞtk ytÔÞt n‚t. …Ae ˼t ÚtE íÞthu ƒtuÕÞt su, ‘‘‚{u ‚tu ftXe™wk ¾tytu Atu {txu ðxÕÞt ‚u Xef ™rn.’’ …Ae {nthts fnu, ‘‘y{u yu ™Úte fÞwO; ™efh …ý y{u ‚tu Þ¿ttrŒfu fhe™u …ý þwØ Úttþwk; …ý ‚wk ‚tu ƒúñƒes s ™Úte; ‚tu þwk Þ¿ttrŒfu fhe™u …ý ƒútñý Útðtþu ?’’ yu{ rþÞtS1 {nthts …„ Œtƒu ™u ™t fnu, ‚tu …ý fÌtwk ! >>234>> ¼ws{tk ËwkŒhS Ëw‚th™u fnu, ‘‘y{™u Ëk‚tze {qftu ™efh ‚{™u Œw:¾ Úttþu.’’ yu{ fne™u Ëk‚tE hÌtt. ™u ßÞthu Vtus yu™t ½h W…h ytðe ™u ‚tu…wk {tkze™u …qAâwk su, ‘‘ytkne Mðtr{™thtÞý Au ?’’ ‚tu fnu, ‘‘™t.’’íÞtk ‚tu {nthts ƒnth ™eféÞt ! swytu, nðu íÞthu yu ‚u þwk ¼„ðt™ ™ntu‚t òý‚t su yu{ fÌtwk ? …Ae ‚tu ytuÕÞt™u ÷t¾tu {týË Œu¾tE „Þtk yux÷u Vtus …tAe ¼t„e „E. íÞthu swytu, ytuÕÞwk {™w»Þ [rhºt su Ëk‚tE „Þt; y™u …tAt Œu¾týt ™u ¼Þ Œu¾tzâtu yu rŒÔÞ [rhºt ! yu{ Au. òu Äehs ht¾eyu ‚tu su ¿tt™ ntuÞ ‚u z„e ™ òÞ; ™efh z„e òÞ. >>235>> yuf ËtÄw ht½ðt™kŒ ‚u …ý ¼t„ð‚ ‚tz…ºt{tk ÷¾u÷ ðtk[‚tk ytk¾{tkÚte ytkËw …z‚tk; ™u {tntí{Þ …ý ƒnw òý‚tu; …ý {nthtsu yuf [tUrxÞtu ÷eÄtu yux÷u rð{w¾ ÚtE™u ¼t„e „Þtu ! swytu yu ! íÞthu 1. {nthtò ËÞtShtð „tÞfðtz.


304

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

305

yu™u ftuE ðth [e…xe ™rn ytðe ntuÞ ? ™u {tð‚hu [tUrxÞtu ™rn ¼Þtuo ntuÞ ? …ý ¿tt™ ™rn ‚uýu1 yu{ ÚtÞwk. {txu rŒÔÞ™u rð»tu ‚tu ËkþÞ ™ s ÚttÞ, …ý {™w»Þ[rhºt su Ë„wý [rhºt ‚u™u rð»tu …ý rŒÔÞ ¼tð sýtÞ íÞthu ¾htu ¼õ‚ fnuðtÞ. ftk su yu ‚tu f‚to, yf‚to ™u yLÞÚtt f‚to Au; yu™t W…h ð¤e þkft þe ? yt{ Ë{su íÞthu [tuuϾe MðY…r™ct fnuðtÞ. ™u ƒeS fËh ntuÞ ‚tu x¤u, …ý yt ¾t{e ¼tk„u ™rn. ™u {æÞ™t ‚uh{tk ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au ‚u{ Ë{su íÞthu Aqxftu Au. ™u ƒeswk ‚tu ntÚt …„ fnuðtÞ, ™u yt ‚tu {tÚtwk fnuðtÞ. {txu yt fÌtwk Au ‚u{ Ë{sðwk. ‚u ËtÁ yuðe Ár[ðt¤t „wÁ fhðt ™u yuðtk s þt† ðtk[ðt; yu{ fhe™u rËØ fhðwk. >>236>> yt Sð™u yt ÷tuf ™u ™t‚ò‚™wk sux÷wk áZ ÚtE „Þwk Au yux÷wk ¼„ðt™™e ftuh™wk áZ ™Úte Útt‚wk; ‚u ‚tu òu …tftu rð[th fhu ‚tu ÚttÞ. ‚u W…h yuf ËtÄwyu …qAâwk su, ‘‘yuðtu rð[th õÞthu Úttþu ?’’ ‚tu fnu òu yuðtu ¾… ntuÞ ™u fhðt {tkzu ‚tu ÚttÞ. ‚u W…h ðt‚ fhe su, yuf Œe’ {nthts fnu, ‘‘¼tE ! ftuE Œe yt¾tu ™u yuf ht‚ yt¾e òu y¾kz ¼s™ fhu ‚tu ‚u™u ¼„ðt™ Œu¾tÞ.’’ …Ae yuf ¼õ‚u Œe’ yt¾tu ¼s™ fÞwO ™u ht‚u fhðt {tkzâwk. ‚u r™ÿt ytððt™e ÚtE yux÷u ½kxeyu Œ¤e™u …ý yt¾e ht‚ ¼s™ fÞwO …Ae ‚u™u ¼„ðt™ Œu¾týt ! >>237>> yuf ðth Ë{iÞuÚte ytÔÞt, ™u {thu ðýÚt¤e ft„¤ {tuf÷ðtu n‚tu; …ý Úttuztk {týË ‚u s™th ftuE ™rn. …Ae ht{ŒtËS™u fÌtwk su ‚{u òytu ™u ft„¤ fÕÞtý¼tE™u ŒE™u ytðòu; ™u s‚t ™u ytð‚t y¾kz ¼s™ fhòu. …Ae yuýu yu{ fÞwO, yux÷u yu™u …Ae {qŠ‚yu

Ërn‚ y¾kz ¼s™ Úttðt {tkzâwk ! yu{ ÚttÞ Au. ‚u JJ »Ü æxæíï‡æñ± }æݨæ Ðç~æHï¶: ¨ãï„éÜ :2 JJ yu fÌtwk. yt òu y{u yuf÷t ™Úte fnu‚t ! {tkne ¼„ðt™ y¾kz hÌtt Au ‚u …ý fnu Au. ftuE òýu yuf÷t fnu‚t nþu, yu{ {{o fÞtuo. >>238>> yuft„ú ÚtÞt rð™t ftkE rËØ ÚttÞ ™rn. htux÷tu ¾tðt {¤u ™u …ux{tk …[u ™u ¼s™ ™ fhu ‚u ¼„ðt™™tu „wLnu„th fnuðtÞ. ™u ™ {¤u íÞthu ‚tu þwk ¼s™ fhu ? …ý ßÞthu {¤u ™u ™ fhu ‚u ‚tu …h{uïh™t „wLnu„th Au.>>239>> y™u yt¿tt ÷tu…tÞ fu Œw:¾ ytðu Au. ‚u ‚tð ytðu íÞthu Œun ƒ¤u, ™u yt¿tt ÷tu…tÞ íÞthu ‚tu Œun ™u Sð ƒuÞ ƒ¤u. yu ‚tu {tðt¼tEyu ¾tu¤e ftZâwk. ¼„ðt™ ™u ËtÄw ‚tu ytzt ‚u ytzt s :ðkft yt„u ðkfzt, ‚hðkft yt„u [tuðkf; þe¤t1 yt„u …tÄht2, ™u hkf yt„u hkf. …Ae yu{ ƒtuÕÞt su, yt¿tt{tk sux÷tu Vuh …zu Au ‚ux÷e yu ðtkftE {txu Œw:¾ Œu¾u. >>240>> y™u {nt ðŒe{tk ðt‚ fhe su, y{the …tuh,3 yt Œntzt™e yhS ¼„ðt™ …tËu Au su, yuf „Þ htò suðtu htò ™u h½wðehS suðt ƒu yt[tÞo {tuf÷tu; ™efh yt ÷tuf{tk ƒu fhtuz {týË ¼su Au ‚u™u Ëw¾ ™rn ytðu. ‚u …t…e ™rn ytððt Œu. >>241>> y™u Ëtu ð»to ËwÄe ytðt ËtÄw ¼u¤t y¾kz hneyu íÞthu ‚u Ëthe Ár[ ÚttÞ. …Ae Ár[™wk ð[™t{]‚ ðk[tÔÞw ™u ƒtuÕÞt su, n{ýtk ‚tuu

1. ‚uÚte 2. yÚto : rþûtt…ºte™t Ët‚{t &÷tuf{tk ©enrh yuft„ú Útðt™w fnu Au. ‚u{ Mðt{e …ý yuft„ú‚tÚte ¼s™ fhðt™t r™Œouoþ {txu yt &÷tuf fnu Au.

1. Ëh¤. 2. ËeÄt. 3. „Þwk ð»to.


306

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

Ár[ ¾tÄt™e, {t™™e ™u …k[rð»tÞ™e Au. ßÞthu {tuxt ËtÄw ntuuÞ íÞthu …t…e ‚u™e {tuxtE ¾{e þfu ™rn, …Ae ÿtun fhu ™u …tu‚t™wk ¼qkzwk fhu :– Ëk‚ Ëk‚t…u ò‚ nu, hts Ä{o yÁ ðkþ; ‚w÷Ëe ºtýu xe÷u ™ ŒeXtk, htðý ftiihð ™u fkË.1 ‚u fIf {the ™sh yt„¤ „Þt. yt ðýÚt¤eÚte yuf ƒtE ¼t„e™u „Zzu ËtkÏÞÞtu„e ÚtE™u hne; ‚u ËtÁ ŒtŒt¾t[h™u ƒËu Yr…Þt {tuË÷tE2 ¼hðe …ze ! ™u fux÷ef W…trÄ ÚtE. …Ae ðztuŒht{tk yu Vhðt „E, íÞtk „]nMÚt™u íÞtk s{ðt™wk fnu÷ ™u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e …ý íÞtk n‚t, ‚u™u …ý s{ðt™wk fnu÷. …Ae Mðt{e fnu : ‘‘ËtkÏÞÞtu„e ÚtE™u ÷tzðt ¾tÞ Au ‚u fu{ Xef hnuþu ?’’ yux÷wk fnuðhtðe {qõÞwk. íÞthu ytu÷e fnu: ‘‘‚{u ËtÄw ÚtE™u fu{ ¾tytu Atuu ? yu{ ƒtu÷e ‚u™tu Œtu»u t ÷tøÞtu ‚u ËíËk„{tkÚte ¼t„e™u rðþtS™u ÷E™u hne ! yu{ y¼tðu ÚtÞwk. y™u fux÷tf™u yÕ… Ë{sýu fhe™u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™tu …ý ËíËk„{tk y¼tð n‚tu. ‚u swytu ‚tu ¾ƒh …zu. ‚u ytu÷eftuh™t fux÷tf™u ™u ytýeftuuh™t fux÷tf™u Mðt{e™tu yð„wý ‚u yufðth ytu÷eftuh™t™u ˼t fhðe n‚e ™u y…{t™ fhðwk n‚wk ‚u ËtÁ ytðu÷. …Ae ‚tu {U òÛÞwk su yt ¼qkzwk fnuðtÞ. ‚tuu ƒeswk ‚tu ftkE ™rn, …ý htkf™t ntkz÷t Vqxe sþu ! òu Mðt{e f[ðtþu, ‚tuu {nthts ‚uze òþu ! …Ae nwk íÞtk „Þtu ™u Ënw™u Ë{òÔÞt. ™u ¼„ðŒt™kŒ Mðt{e™u {U fÌtwk su, yt XtX håÞtu Au ‚u ytkne ‚tu ‚{u {tuxuht Atu, …ý íÞtk ‚tu nwk {tuxuhtu Awk. {txu yt ‚tuVt™ hnuðt ãtu. nwk ‚tu yu{ s ƒtuÕÞtu ! …Ae ‚tu ƒÄwk þ{e „Þwk 1. yÚto : „t{™u ¼t„tu¤u {hu÷e ÔÞÂõ‚ytu™t M{hýtu {txu …t¤eÞt ntuÞ Au. ‚u{tk õÞtkÞ htðý, fkË, ftihðtu™t yðþu»ttu Œu¾t‚t ™Úte fthý fu ‚uytu Ëk‚™t ÿtune n‚t. 2. W½htýe ƒtfe hnu‚t [z‚tu Œkz.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

307

™u …tAt ò‚t hÌtt. {txu n{ýtk …ý ftuEÚte ¾{t‚wk ™Úte ™u {tuxt™tu yð„wý ÷u Au, …Ae yu™wk ¼qkzwk ÚttÞ. >>242>> swytu™u rð»tÞ ‚tu yuðt ƒr¤Þt Au. ‚u ÷tuÞt™t 17{tk ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, ‘‘rð»tÞ¾kz™ fhu ‚tu {wõ‚t™kŒ Mðt{e Ëh¾t™wk …ý þMºtu fhe™u {tÚtwk {wftðe Œu.’’ yuðe ðt‚ Au ‚u {txu ¼÷t ÚtE™u M‚wr‚ ‚tu hne, …ý òu ®™Œt ™ ÚttÞ. ‚tu òýu M‚wr‚ s Au. ‚u W…h M‚wr‚-®™Œt™wk1 ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk fu, yt{ Au. {txu htux÷t ¾tE™u «¼w ¼S ÷uðt yu{tk {t÷ Au. yÄ{o Ë„o sƒ fh‚ «ðuþt, Ëwh™h {wr™{nª ™rn Ëw¾ ÷uþt. >>243>> y™u {tuxt ËtÄw ntuÞ ‚u™e yt Œunu fhe™u Ëuðt fhðe. ™u [f[qh fhe Œu ‚tu htS ÚtE òÞ. ‚u [f[qh fhu, ‚u …ý ‘‘{h‚e {h‚e ft™ n÷tðu’’ yu{ ™rn. >>244>> y™u AuÕ÷t «fhý™wk ƒeswk ð[™t{]‚ ðk[tÔÞw.k ‚u{tk ‘‘ËíËk„u fhe™u ðþ Úttô Awk.’’ yu ðt‚ ytðe, yux÷u ƒtuÕÞt su, ‘ËíËk„ ‚u rfÞtu ? su yuftkr‚f ËtÄw{tk nu‚. ‚u ËtÄw fuðt ? ‚tu WØð suðt, «n÷tŒ suðt. yuðt ËtÄw™e Ëuðt fhu ‚tu ¼„ðt™™e Ëuðt fÞto ƒhtuƒh V¤ ÚttÞ, ™u Œqðu2 ‚tu ¼„ðt™™u ŒqÔÞt sux÷wk …t… ÷t„u !’ yu{ {{o{tk ðt‚ fhe. >>245>> Ëkð‚ 1922™t «Út{ suc ðŒe Aê™u rŒðË Mðt{e ðh‚t÷Úte …ÄtÞto ‚u …Ae ðt‚ fhe su, ËtÄw suðtu õÞtkÞ {t÷ ™Úte. ‚u {nthtsu …ý nrh„e‚t{tk3 {t‚t™u ËtÄw ƒ‚tÔÞt. ™u Ë{ …ý ËtÄw™t ¾tÞ Au; ™u rþûtt…ºte{tk …ý ËtÄw ƒ‚tÔÞt. ‚u „uhwyu ÷q„ztk hkøÞt yu{ ËtÄw ™rn ! yu{ ‚tu ht{…ht{tk ƒÄtk {týË™tk ht‚tk ÷qk„ztk Au, ‚uýu þwk 1. ð[.÷tuÞt. «-17 2. Œw:¾ðu, Œq¼ðu 3. ËíËk„eSð™ „úkÚt{tk «fhý 1{tk 32 Úte 36 yæÞtÞ (…k[tæÞtÞe)


308

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

ÚtÞwk ? yu ‚tu ßÞthu [tuËX ÷ûtý1 fÌttk Au yuðtu ÚttÞ, íÞthu ËtÄw fnuðtÞ. yuðt ‚tu yt yt…ý™u {éÞt Au.>>246>> y{u ‚tu Ëti™u ÷ÏÞwk Au fu, ƒth {rn™u yuf {rn™tu ËtÄw™tu òu„ fhðtu; ‚u rð™t fËh ™rn {xu. ™u ¼tE ! Yr…Þt ‚tu {¤þu, …ý yt ðt‚tu õÞtk {¤þu ? ‚u {txu ðt‚tu Ëtk¼¤e ÷uðe. ftuEf fnuþu ¾h[e™u ðthkðth ðtðheyu. ‚tu …ý þwk ? yuf ht¤ ¾h[u ‚tu [th nòh ŒEyu, …ý yt ¿tt™ Ëtk¼éÞt rð™t fËh ™ {xu; …ý ftuuE hnu ™rn. yhu ¼tE ! ftuE hnu‚t ntu, ™u ‚{thu héÞt{tk ¾tux ytð‚e ntuÞ, ‚tu yuf {rn™tu ‚tu Ä{oðuht{tkÚte2 ft…e ÷uòu yhu, òu hntu ‚tu y{u ytkneÚte Œþ Yr…Þt™tu {rn™tu ŒEyu. nðu Xef fux÷tf hnuþtu ? ËwÄt ‚tu [thËu sý hnuþtu. ‚tu…ý Yr…Þt ‚tu ¾qx™tht ™Úte; …ý ¿tt™ fux÷wk Úttþu ! yhu ! ‚{™u sýt‚wk ™Úte …ý Ëtu™t™e {uze ntuÞ ‚tu ƒt¤e™u yt ðt‚tu Ëtk¼¤eyu. …Ae yt ðt‚tu Œw÷o¼ Au. ™u ŒþtUŒ rðþtUŒ3 ‚tu {nthtsu …ý fne Au; ™u ™ {t™tu ‚tu y{u fne Aqxeyu Aeyu. ÷t¾ Yr…Þt ¾h[u ‚uÚte {™u ‚tuu yt {krŒh™t htux÷t ¾tE™u ðt‚tu Ëtk¼¤u yu yrÄf sýtÞ Au. yt ðt‚tu õÞtkÚte {¤u ? su {he™u …t{ðt n‚t, ‚u ‚tu Sð‚u s ËtÄw ™u ¼„ðt™ {éÞt Au. >>247>> y{u ™t™t n‚t íÞthu Au‚t¤t™e Ët÷{tk rn{ ƒnw …zâwk; ‚u „tu¤t{tk …týe ÷uðt òÞ íÞtk {tkne …týe Xhe „Þu÷ yuðwk …zu÷ ! ‚u {týË ðt‚ fnu‚t su, ‘‘[eh4 ƒt¤e™u ‚t…e™u Œun htÏÞtu.’’ ‚u{ Ëtu™t™tk ¾tuhztk ƒt¤e™u yt ðt‚tu Ëtk¼¤ðe.>>248>> 1. swytu : „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu «-…, ðt‚-123. 2. Ä{toŒt{tkÚte. 3. ytðf™tu Œþ{tu ¼t„ y™u ytðf™tu ðeþ{tu ¼tð. 4. ðMºt

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

309

swytu™u þt†{tk …ý fÌtwk Au : ykƒhe»t, ™nw»t1, ¼h‚S ™u r[ºtfu‚w yu{ýu ¼„ðt™™u ¼sðt Ëthw [¢ð‚eo htßÞ ™u Ënw™tu íÞt„ fÞtuo ! ¾…ðt¤t™e ðt‚ yu{ Au. ƒtshtu {¤u ‚tu ‚tu «¼w ¼sðt ™u Äehu Äehu ÔÞðnth Au, ‚u „tiý fhe Œuðtu; ™u ¼„ðt™ {wÏÞ fhe Œuðt. yt ‚tu ÔÞðnth «Ät™ ÚtE „Þtu Au, ‚u «¼w þwk Ëtk¼hu ? >>249>> AuÕ÷t «fhý™t ºteþ{tk ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au su, ‘‘yt ûtý{tk ™u yt …¤{tk {he sðtþu, yu{ y{thu r™hk‚h y™wËkÄt™ hnu Au.’’ yu ðk[tðe™u Mðt{e fnu su, yu™u þwk fhðwk Au ? yu ‚tu …tu‚t™wk r{»t ÷E™u yt…ý™u þe¾ðu Au. …ý fux÷tf ‚tu òýu Au su, ¼tE ! yu ‚tu ðt‚ {nthts™e. …Ae yuf sýu fÌtwk su, ‘‘{nthts™u þwk fhðwk Au ? yux÷wk ÷Eyu ‚tu ÷uðtÞ, su Ëðo™t yk‚h{tk hne™u òuô Awk.’’ ‚u …ý Mðt{e fnu, ‘{tuxt ËtÄw …ý yk‚h™wk òýu Au, ‚u fux÷tf™u fne …ý ŒeÄwk Au ™u ð¤e fnu Au; …ý rðïtË ntuÞ ‚u™u yt ƒÄe ðt‚tu {™tÞ. ™u ƒeò ‚tu fnuþu, {t™ ðÄthðt Ëthw fnu Au.’’ >>250>> 4. ™nw»t = yuf «rËØ htò n‚tu. ‚uýu ßÞthu åÞð™ Ér»t™u {tAe{thtu™t ntÚt{tkÚte AtuztÔÞt íÞthu Ér»tyu ytþeðtoŒ ytÃÞt fu, ‚wk su™e Ët{u sEþ ‚u™wk ‚us-ƒ¤ nhtE sþu. ½ýt Ë{Þ …Ae yufðth ELÿ Ët{wk òuÞwk ‚uÚte ELÿ™wk ‚us, ƒ¤ y™u ELÿ…Œ ‚u™u {éÞwk. ELÿ…Œ {éÞt …Ae ELÿtýe™tu Ëk„ fhðt „Þtu íÞthu ‚uýu fÌtwk fu, ‘‘ËÂÉr»t …t÷¾e W…tzu ™u ‚u{tk ƒuËe™u ‚{u ytðtu.’’ yuðe þh‚ fhe. ™nw»tu Ér»tytu Ët{wk òuE™u ‚u™wk ‚us ÷E ÷eÄwk, …ý y„íMÞ™e sxt{tk hnu÷t ¼]„w …h ™sh ™ …ze. Ér»tytu ‚u™u …t÷¾e{tk ÷E™u s‚t n‚t …ý ‚u™u Äehs ™ hne. ‘‘Ë…o Ë…o sÕŒe [t÷tu... sÕŒe [t÷tu...’’ yu{ ðthkðth fÌtwk íÞthu ¼]„w Ér»tyu, ‘‘Ë…o Útt’’ yuðtu þt… ytÃÞtu. Ë…o Ë…o fnu‚t Ë…o ÚtÞtu. yu{ r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu ÷ÏÞwk Au. 1 nòh ð»to Ë…o™t Œun{tk hÌttu íÞth …Ae ÞwrÄÂchu ‚u™u Ë…o™t Œun{tkÚte {wÂõ‚ y…tðe. …ý …Ae ‚u ™ u hts¼tu „ Úte rðht„ ÚtE „Þu ÷ tu . ‚u Þr‚,ÞÞtr‚,Ëk…Â¥t,hûttÞr‚,yïf, rð…Â¥t ™u {uðòr‚ yt Ët‚ …wºttu™u htßÞ™tu fth¼th ËtU…e™u sk„÷{tk ¼„ðŒT ¼s™ fhðt s‚tu hÌttu.


310

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

yt …k[rð»tÞY…e y½tËwhu Sð™u „¤e ÷eÄt Au. {nthts fnu, ‘‘òu ƒÄtÞu «¼w ¼su ‚tu ƒ…tuhu {tu‚iÞt™tu ðhËtŒ ðhËtðeyu. ‚u su Œe’ fnu ‚u Œe’ „tu¤™t, ¾tkz™t su fnu ‚u ðhËtðeyu; …ý Sð {t¤t ÷E™u ƒuËe þfu ™rn.’’ >>251>> …Ae ð¤e yuf ðt‚ fhe su, yufðth y{u ÄtuhtS™u …tŒh ƒuX÷ u , 1 íÞtk ¾t‚h™t Z„÷t …zu÷. …Ae yuf ¾qkrxÞtu n‚tu ‚u Ätuze Ätuze™u {tkne {tÚtwk ¾tuËe™u yuf Ëqkz÷t sux÷e Äq¤ …tu‚t™u {tÚtu ™t¾u. yu{ Sð «týe{tºt Äq¤ [qkÚÞt rð™t hne þf‚t ™Úte ! >>252>> y™u ËtÄw Útðwk yux÷u ÚtE hÌtw,k ‚u ÚtÞtu yux÷u ¼„ðt™™t ¾tu¤t{tk ƒuXtu. ‚u fÌtwk Au su JJ ¨æ{±æï }æs¢ NÎï2 JJ ¼„ðt™™u hnuðt™wk Xuftýwk ËtÄw. yt ‚tu n¤Œh™tu „tkrXÞtu yuf ytÔÞtu yux÷u „tkÄe ÚtE ƒuXtu ! ‚uýu þwk ? >>253>> …Ae ð¤e ÷e÷t™e ðt‚ fhe ‚u{tk fÌtwk su, ‘{nthts yt™e W…h htS ÚtÞt. yu{ …ý htS fnuðtÞ, …ý yu swŒe he‚™w.k ™u su rËØtk‚™tu htS…tu ‚u ‚tu …nu÷t «fhý™t ytu„ýeþ{tk ð[™t{]‚ «{týu ‚u yt¿tt W…tË™t ™u {qŠ‚{tk òuztðwk. ‚u yts fhtu fu ÷t¾ sL{u fhtu, ßÞthu fhþtu íÞthu {nthts …tËu hnuðtþu. ™u {nthts …ý ƒeS su su ðt‚ fnu ‚u …ý íÞtk ò‚e Q¼e3 ht¾u. yu rËØtk‚ Au. >>254>> ©tðý ðŒe ™ð{e™u Ëtu{ðthu ƒúñ[the™u íÞtk ðt‚ fhe su, su fhðt {tkzu ‚u ÚttÞ. æÞt™ fhðwk, ¼s™ fhðwk, ‚u {týË òýu ytVzwk (yu™e {u¤u) ÚttÞ; …ý ytVzwk ‚u fu{ ÚttÞ ? yu ‚tu ¼„ðt™™u Ëk¼thu ™u ¼q÷u, ð¤e æÞt™ fhu; ð¤e ¼q÷e™u Ëk¼thu ™u ¼s™ fhu; ‚tu ÚttÞ. 1. yt¾÷tu. 2. {tht ¼õ‚tu yu s {thwk ÓŒÞ Au. y™u nwk ¼õ‚tu™wk ÓŒÞ Awk. ‚u {tht rËðtÞ ƒeswk ftE òý‚t ™Úte y™u nwk …ý ‚u{™t rËðtÞ fkE òý‚tu ™Úte. 3. hnMÞ ËwÄe ÷E òÞ.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

311

yt ‘‘¼ýu ‚u ¼q÷u’’ …ý ntÚt{tk suýu {q¤„wk …t™wk s ÍtÕÞwk ™Úte ‚u þwk ¼q÷u ? >>255>> íÞtk yuf ðuŒeyu ytðe™u Mðt{e™u ht¾ze ƒtkÄe. ‚u …Ae ð¤e ðt‚tu fhe su, Ë„wý-r™„woý…ýwk nrh¼õ‚™u òÛÞwk òuEyu, ™efh ‚tu „tuÚttk ¾tÞ. ‚u W…h ftrhÞtýe™wk ytX{wk ð[™t{]‚ ðk[tðe™u fÌtwk su, {t‚t sþtuŒtS™u {w¾{tk ƒúñtkz Œu¾tzâwk, ™u y¢qh™u þu»tþtÞe Y…u Œþo™ ŒeÄwk, ™u yswo™™u rðïY…u Œþo™ ŒeÄwk. yu ƒÄwk ‚tu yu™wk ftÞo; ™u fthý ‚tu ©ef]»ý …tu‚u yu{ fÌtwk.>>256>> y™u …wÁ»tY…u «f]r‚{tk ytÔÞt, íÞtkÚte ðihtx{tk ytÔÞt, yu{ …wÁ»ttu¥t{™tu «ðuþ Útt‚tu „Þtu. ‚u «ðuþ þwk ? su, ‘…wÁ»ttu¥t{ …tu‚u ytÔÞt íÞthu þwk Ät{{tk ™ntu‚t ? Ät{{tk …ý yu{™u yu{ n‚t. ™u ytuÕÞwk ‚tu yu™t yiïÞo ð‚u Útt‚wk „Þwk. yu{ ‚tu …u÷t „ýuþ™u «¼w fnu Au, ƒúñt, rð»ýw ™u rþð™u fnu Au; yr™ÁØ, «ãwB™ ™u Ëkf»toý™u fnu Au; íÞthu yu{tkÚte fu™u «¼w {t™ðt ? íÞthu yu™wk ‚tu yu{ Au su, ‘Sð™e fturxytu, ƒúñt™e …ý fturxytu ™u fturxytu,1 yu{ Ëti™t fthý ‚tu {nthts …tu‚u. yu{ Ë{su íÞthu {sfqh2 {éÞwk fnuðtÞ. ™u y™k‚ fturx ht{, y™k‚ fturx f]»ý ™u y™k‚ fturx yûth{wõ‚; yu Ëðo™t f‚to, Ëðo™t ytÄth, Ëðo™t r™Þk‚t ™u Ëðo™t fthý {nthts™u Ë{su, íÞthu ¿tt™ ÚtE hÌtwk. >>257>> ©tðý ðŒe Aê™u rŒðËu ðt‚ fhe su, ƒeswk ƒÄwk ¼„ðt™ fhu, …ý su ¼s™ ™u r™Þ{ …t¤ðt yu ƒu ‚tu ftuE™u ™ fhe yt…u; yu ‚tu …tu‚t™u s fhðwk; ‚u òu fhu ‚tu ÚttÞ.>>258>> ð¤e ¼„ðt™, ËtÄw, ©Øt ™u Ë‚þt†; yu [th ðt™t ntuÞ ‚tu «¼w ¼òÞ. yu{tk ©Øt ™Úte, ƒtfe ƒÄwk Au. >>259>> 1. Ë{wn, swÚt. 2. …qðto…h ËkƒkÄ


312

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

y™u yt…ýt{tkÞ ¾tuxâwk fux÷ef ntuÞ ‚u òu fnuðt {tkzeyu ‚tu ¾ƒh …zu. ËqÍu ‚u{ yt{ ‚u{ fheyu, …ý yk‚u yu{ fhtððwk Au, ‚u ðt‚tu{tk fnu‚t sEyu Aeyu, y™u y{thu yuf ƒ¤rŒÞtu Au, ‚u™u n{ýtk ‚tu Ëti ¾ðhtðeyu Aeyu, …ý „tzwk yu™t ftkÄ W…h {qfðwk Au. yk‚u ËqÍu ‚u{ VtuË÷tðe fhtðe™u …ý {t¾e{tkÚte ËqÞo fhðtu Au. >>260>> yuf ðth {nthtsu yt™kŒ Mðt{e™u …qAâwk su, ‘‘‚{™u ftuEf r¢Þt{tk «uheyu ‚tu fu{ ÚttÞ ?’’ íÞthu fnu su, ‘‘‚{u fntu ‚u «{týu fÁk.’’ …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u …qAâwk fu, ‘‘‚{u fu{ fhtu ?’’ íÞthu ‚u fnu su, ‘‘nwk ‚tu yuf ntÚt ð]Â¥t ƒnth ftZwk ™u ntÚt …tAe ðt¤wk íÞthu Ëw¾ ÚttÞ.’’ ™u …Ae MðY…t™kŒ Mðt{e™u …qAâwk fu, ‘‘‚{thu fu{ ?’’ ‚tu ‚u fnu su, ‘‘nwk ‚tu su su r¢Þt fhwk ‚u …ŒtÚto x¤e òÞ ™u ‚{the {qŠ‚ s Œu¾tÞ.’’ íÞthu {nthts fnu: ‘‘yu ‚tu y{™u Ë{ò‚wk ™Úte.’’ íÞthu ‚u fnu su, ‘‘su{ ‚eh{tk ÷ªƒw «tuÞ1wk ntuÞ, ™u ‚u ‚eh ßÞtk {tkzu íÞtk ÷ªƒw Œu¾tÞ Au, …ý r™þt™ ™ Œu¾tÞ yu{ ‚{the {qŠ‚ Œu¾tÞ Au.’’ íÞthu swytu ! yu …ý ÂMÚtr‚. {txu {qŠ‚ Œu¾tÞ ‚uðe ÂMÚtr‚ fhðe. ‚u JJ çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræLТ JJ yu &÷tuf «{týu fhðe. >>261>> y™u ¼tŒhðt ËwŒe Ët‚{™u rŒðËu ðt‚ fhe su, {nthts ‚tu ƒ¤ƒ¤‚t zt{ðt¤t «Út{™t 44{tk ð[™t{]‚{tk ™u ƒesu ƒÄu ËtÄw s ƒ‚tðu Au.>>262>> u Z y™u yuf ËtÄw™u ‚tu …kzu MðÙ{tk XtUx2 {the™u fÌtwk su, ‘‘‚wk sq™„ ò’’. yt ËtÄw™tk ‚tu Œþo™ fÞuo …k[ {nt…t… ƒ¤u yuðt Au; …Ae ‚u ™rn {¤u. ™u …Ae fhtuz Yr…Þt ¾h[þtu ‚tu…ý ™rn {¤u; {txu òu ƒtshtu {¤u ‚tu ‚tu òu„ fhe ÷uðt™tu ÷t„ ytÔÞtu Au. …Ae …M‚tðtu Úttþu; {txu [tuϾwk fneyu Aeyu. >>263>> 1. …htuÔÞwk 2. Út…tx, ÚtÃ…z, ÷…tx.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

313

„]nMÚt {týË ƒeswk ½h fhu ‚u …ý ¾wðth1 ÚttÞ Au.>>264>> Ënwk fnu Au su ŒþtUŒ-rðþtUŒ2 ftZðt™e ðt‚ fhtu; ‚tu …ý y{u ftuE rŒðË ™Úte fhe. …ý yts fnwk Awk su ŒþtUŒ-rðþtUŒ ftZþtu ‚u™u ¾tðt {¤þu ™u ™rn ftZu ‚u Œwƒ¤t hnuþu. yu{ fne™u ŒtS¼tE™u fÌtwk, su, nðu {tuxt ÚtÞt ‚u Ä{oðuhtu ftZðt {tkztu. >>265>> Ëkð‚ 1923™t y»ttz ËwŒ{tk ðt‚ fhe su, r™»ft{e ð‚o{t™{tk ½Ëthtu ÷t„u ‚u ðt‚ {nthts™u ™ „{u; ftk su yu s áZ fhtððt Ëthwk …tu‚t™tu yð‚th Au; ‚u …tu‚u …hÛÞt ™rn ™u íÞt„e™t Ä{o …téÞt. {txu {tuxuhtu su he‚u [t÷u ‚u ðtkËu ƒÄtk {týË [t÷u. ‚u „e‚t{tk fÌtwk Au su: JJ ²lÎæ™Úç„ ŸæïDS„œæÎï±ï„Úæï …Ý: JJ {txu ¾ƒhŒth ÚtE™u þwØ ð‚oðwk ™u r™»ft{e ð‚o{t™{tk su™u fËh hnuþu ‚u™tÚte ¼„ðt™™t Ät{{tk ™rn sðtÞ ™u ™rn hnuðtÞ; ™u {nthts™tu fwhtS…tu ƒnw Úttþu. ‚u W…h áütk‚ su, yuf …tŒþtn™wk ÷~fh ÷t¾tu {týË™wk. ‚u ÷zðt „Þwk íÞthu su ¼t„uzw3k n‚t ‚uýu ‚tu yu{ rð[th fÞtuo su, ‘‘su ytx÷t {týË{tk …tŒþtn fu™u ytu¤¾u Au ? ™u õÞtk òýu Au ?’’ yu{ fne™u …tA¤ hÌtt ™u þºtw Ët{t ÷zât ™rn. ™u fux÷tf n‚t ‚u yt„¤ ÚtE™u þºtw™u nXtðe™u SíÞt …Ae …tŒþtnu ðSh™u …qAâwk fu, ‘‘yt{tk nðu …heûtt ÷uðe su ftuýu S‚ fhe ?’’ íÞthu fnu ‘‘Xef, ¼htu f[uhe.’’ …Ae fnu : ‘‘…tuþtf yt…ðtu Au ‚u Ëti ytðòu’’ yu{ fne™u ‚uztÔÞt. ™u fnu su, ‘‘yu™wk ‚tu yu{ …th¾wk Úttþu su, yt ÷zâtu Au ™u yt ™Úte ÷zâtu ‚u su ÷zâtu nþu yu …tÄhtu yt„¤ ÚtE™u f[uhe{tk ËL{w¾ Úttþu, ™u ytuÕÞtu …tÄhtu4 …tŒþtn™e Ët{wk s ™rn òuE þfu ™u ™e[wk ½t÷þu. ‚u{ 1. yr‚Œw:¾e, „heƒ, Œrhÿ. (5/264) 2. {krŒh{tk Ä{toŒt …uxu f{týe{tkÚte y…t‚tu Œþ{tu fu rðþ{tu ¼t„. 3. zh…tuf, ftÞh. 4. ËeÄtu.


314

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

òu yt…ýu …tk[ RrLÿÞtu Y… þºtw Ët{t ÚtE™u ™rn ÷zeyu, ‚tu ¼„ðt™ Ët{wk ™rn òuðtÞ; ™u íÞtk òþwk ‚u …Ae ™e[wk òuðwk …zþu ! {txu yu ¼÷t ÚtE™u fhþtu {t. >>266>> …Ae Mðt{e fnu, su™t „wÁ yûth ntuÞ ‚u yûthÄt{{tk ÷E òÞ ™u …wÁ»ttu¥t{™u {u¤ðu. >>267>> yt„¤ yt ƒu ðt‚™u ½Ëthtu ÷t„þu ‚u{tk yuf ‚tu ËwÓŒ…ýwk ™rn hnu; ™u ƒeswk ½h, Mºte, …wºt ™u Ä™ yu{tk ytËÂõ‚ ðÄþu. >>268>> ¼„ðt™ ‚tu yuf Sð ¼su ‚u ËtÁ ƒúñtkz ƒtu¤e ™t¾u. ‚u™e yuf ðt‚ Au su yuf [f÷e n‚e, ‚u Ÿ[e …ðo‚ W…h ƒuËe™u ¼s™ fh‚e n‚e. ‚u fnu su, ‘‘{™u ytkne ƒuXu ƒuXu …týe …tÞ ‚tu …eô.’’ …Ae ƒúñtkz ƒtu¤e™u íÞtk ÷„e …týe ¼he ŒeÄwk, yux÷u …eÄwk ! >>269>> y{u ‚tu rð[the™u òuÞwk, íÞtk Sð™tu ðtkf ™Úte, „wÁ™tu s ðtkf Au. ‚u suðt „wÁ ntuÞ ‚uðtu …tu‚u ÚttÞ. >>270>> swytu™u yt ƒeò {‚ðtŒeytuyu1 ðtzt fhe™u Sð™u [ztðe ŒeÄt Au, ‚uðt ÚtÞt Au. ™u ftuE òýu ƒeò {‚ yt„¤ Ëtht nþu ! ‚u yu ‚tu y{u rð[tÞowok su, yt …tA÷tu Œhðtòu2 ƒt¤…ýt{tk Ëthtu nþu ? yu ‚tu {q¤Úte s ƒ„zu÷tu Au. yu{ yu «Út{Úte s ƒ„zu÷t Au {txu WØð{‚ rð™t ftuE{tk {t÷ ™Úte. >>271>> yuf ðth ðhËtŒ ƒnw ¼thu ÚtÞtu, ‚u nhrýÞtk ytf¤tk ÚtE™u Œtuzâtk, ‚u ƒtkxðt{tk …uËe „Þtk ! nðu yu íÞtkÚte ™ef¤™thtk Au ? yu{ Sð {tºt ƒtkxðt™tk3 nhrýÞtk suðt Au; ‚u rð»tÞ{tk ¼htE „Þt.>>272>> 1. ðt{{t„eoytu y™u r™htfthðtrŒytu. 2. „wŒt, {¤îth 3. ftkxtðt¤t ò¤t{tk.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

315

yt Sð™u …k[rð»tÞ, AXwk Œuntr¼{t™ ™u Ët‚{tu …ût yu fÕÞtý™t {t„o{tk rðΙY… Au. ™u yu™tu yr¼r™ðuþ ÚtÞtu Au ‚u Sð™wk ¼qkzwk fhu Au; {txu ‚u ™ ht¾ðtk. >>273>> yt ‚tu fhtuz {ý Ëq‚h™e ytkxeytu ½qk[tE „E Au ‚u fu{ Q¾¤u ? ftuE Œt¾ztu fhu ‚tu…ý ™ Q¾u¤u; …ý òu yt ƒúñtkz suðztu Vt¤ftu fhu ‚tu Ënusu Q¾¤u.yu{ Sð ½qk[tE „Þtu Au,…ý ¼„ðt™ ¼su ‚tu Q¾¤u.>>274>> su{ „wsht‚{tk …tA÷e …ntuh ht‚Úte {nwztk1 x…x… ¾hðt {tkzu Au, ‚u …ntuh Œe’ ËwÄe ¾hu Au; ‚u{ Sð™u …ntuh ht‚ …tA÷eÚte ‚u …tAe …ntuh ht‚ ßÞtk íÞtk ËwÄe ËkfÕ… ÚtÞt s fhu Au; …ý ¼„ðt™™tu yufu ™Úte Útt‚tu. >>275>> yt ðt‚tu Ëtk¼¤e™u „tkzw õÞtk ÚtðtÞ Au ?yhu ! „tkzt ‚tu yt ƒÄtÞ™u fhe {qfeyu, …ý Œtuh™tht òuEyu™u ? >>276>> WØð {‚ rð™t r™»ft{e ð‚o{t™ õÞtk Au ? õÞtkÞ ™ {¤u. ™u WØð {‚™wk …ý ßÞtk ËwÄe {tuxt ËtÄw Au íÞtk ËwÄe …tÄhwk hnuþu. …Ae ¼„ðt™™e yt¿tt ht¾þu ‚tu hnuþu. >>277>> ©tðýeËwŒe …tk[{™u rŒðË ðt‚ fhe su, ytx÷t rŒðË {krŒh fh‚t, ™u nðu n{ýtk rð[tÞwO su, Ëðuo Œtu»t{tºt yuf ™ ntuÞ ‚tu x¤u; ‚u þwk ? su yuf Œuntr¼{t™ x¤u ‚tu ƒÄt Œtu»t{tºt yu™e ðtkËu x¤u. ™u yuf „wý ytðu ‚tu ƒÄt „wý ytðu yu fÞtu „wý ? ‚tu ytí{r™ct ntuÞ ‚tu „wý{tºt ytðu. òu Úttuzwk s ¿tt™ ntuÞ, …ý ËthÄth Œun…ÞO‚ hnu ‚tu ËtÁk. >>278>> ¼„ðt™ Auxt Au ‚tu Auxt s. ™efh ‚tu yt ½h{tk ytðe™u ƒuXt. yuðwk õÞtk Ë{òÞ Au ? yt ¼ux¼uxtk ÚtÞt Aeyu. >>279>> 1. {nwzt ™t{™t ð]ût™t V¤


316

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

fÕÞtý™t {t„o{tk rðΙ fh™thtk ½ýtk, ‚u™u ytu¤¾e ht¾ðtk. >>280>> ŒþtUŒ-rðþtUŒ fne Au, ‚u òu ¼„ðt™ Yr…Þt yt…u ‚tu ftZðe. yu ‚tu Xef Au, …ý ¼u¤e yt ËtÄw™e ðt‚tu ¼u¤t hne™u Ëtk¼¤ðe; yu …ý ŒþtUŒ rðþtUŒ ftZðe. ‚u rð™t ‚u ¿tt™ ÚttÞ ™rn. >>281>> Mºteðt¤tu {rn™tu-ƒu {rn™t, ™u su™u ™ ntuÞ ‚u™u ‚tu ½h{tk hnuðtÞ s ™rn; ftk ? su yu{tkÚte ‚tu sYh fVt‚ ÚttÞ.1 >>282>> {txu „tkX™t htux÷t ¾tE™u ™efh {krŒh™t htux÷t ¾tE™u …ý yt ðt‚tu Ëtk¼¤ðe ™u y¿tt™ xt¤ðwk. ™u {krŒh™t htux÷t ¾tÞ ‚u{tk þwk ? ½uh fh‚tu ntuÞ ‚u ytkne Ëuðt fhu. yhu ! y{u ‚tu Ëuðt …ý su …iËt ÷E™u fh‚tu nþu ‚u™e …tËu fhtðeþwk; …ý òu ftuE ¼„ðt™ ¼s‚t ntuÞ ‚tu {krŒh™t htux÷t yt…eyu. ™u nòh Yr…Þt ¾[uo ‚uýu ftkE y¿tt™ òÞ ? ‚u™u …tAt yufÚte Ëtu„ýt yt…u. ‚u yuf sýu …tk[Ëu Yr…Þt ™h™thtÞý yt„¤ {qõÞt, ‚u™u Ëtu ÷t¾ yt…þwk. …ý ftkE ðt‚tu Ëtk¼éÞt rð™t y¿tt™ „Þwk ? >>283>> Mðt{eyu ðt‚ fhe su, su™u {tÚtu {tuxt þºtw ntuÞ ‚uýu Ÿ½ðwk ™rn ™u suýu yt‚‚tE f{o fÞwO ntuÞ ‚u™u …ý Ÿ½ ytðu ™rn. ‚u{ ft{, ¢tuÄ ™u ÷tu¼trŒf þºtw {tÚtu Au íÞtk ËwÄe Ÿ½ðwk ™rn. ™u su su ð[™ fÌttk Au ‚u™u rðËthe Œuðtk ™rn, ‚u òu yuftk‚u ƒuËe™u rð[thu ‚tu Ëtk¼Þto fhu. >>284>> yuf „heƒ ƒtðt™tu Atufhtu ytÔÞtu, ‚u fnu su, ‘‘Mðtr{™thtÞý ‚{u ¼„ðt™ fnuðtytu Atu, ‚u {™u htux÷tu yt…tu.’’ …Ae htux÷tu ytÃÞtu. ™u {nthts fnu su, ‘‘Atufht ! yt ™t™t ¼õ‚ Au ‚u™e ËtÚtu «§-W¥th fh.’’ íÞthu ‚u fnu su, ‘‘{w™u ytðzu ™rn. yu {tht „whwyu {™u þe¾ÔÞwk ™Úte.’’ yux÷u ™t™t ¼õ‚ htXtuz2 ftXe ÚtÞu÷ n‚t, ‚uýu fÌtwk su, ‘‘÷u 1. ntr™, fSÞtu. 2. htXtuz ™t{™t ftXe nrh¼õ‚.

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

317

nwk …qAwk. ¼Âõ‚™tu {rn{t fux÷tu ?’’ yux÷u yt™u ‚tu W¥th ™ ytðzâtu. …Ae {nthtsu yu «§ Ëðo ËtÄw™u …qAâwk …ý ftuE™u W¥th ËqÍâtu ™rn ! …Ae {nthts fnu,‘‘ ¼t„ð‚{tk yt ðt‚ Au.’’ …Ae MfkÄ ‚Útt yæÞtÞ™wk ™t{ ÷eÄwk, ‚tu…ý ftuE™u W¥th ™ ytðzâtu. …Ae {nthts fnu ‘‘÷tu y{u yu™tu W¥th fheyu su, ‚]‚eÞ MfkÄ{tk fÌtwk Au su, ™thŒS ßÞthu ðifwkX{tk „Þt íÞthu ðifwkX™tÚt™u …qAâw su, ‘‘yt rð{t™ AtE hÌttk Au, ‚u þt …wÛÞu {éÞt Au ™u ‚u …tAtk nuXtk …zþu fu fu{ ?’’ …Ae fÌtwk fu, ‘‘yuf ðth «„x™t ËtÄw™u …„u ÷tøÞt Au, ‚uýu fhe™u yu™u {éÞtk Au ™u …Ae yu ¼„ðt™™t Ät{{tk òþu.’’ yuðtu ¼Âõ‚™tu {rn{t Au. ‚u W…h &÷tuf ƒtuÕÞt : su– »Ü æïçÐ Üë c‡æS² Üë „: Ðí‡ææ}ææï ÎàææE}æï{æ±|æëƒïÝ „é˲: J ÎàææE}æï{è ÐéÝÚïç„ …‹}æ¢ Üë c‡æÐí‡ææ}æè Ý ÐéÝ|æü±æ² JJ ({nt¼th‚-þtkr‚…ðo 47>92) …Ae ðt‚tu fhe ™u fÌtwk fu, ‘yt Ënw™tÚte r™Þ{ ËhË …t¤eyu ‚tu {týË Af1 ¾tÞ Au. …ý ¼„ðt™™tu {rn{t ‚tu fÌttu yuðtu {tuxtu Au.’ >>285>> y™u Mðt{eyu ©tðý ðŒe ƒthËu ðt‚ fhe su, {nthtsu {kz¤ ƒtkæÞtk, íÞthu Ëtht {tuxt ¼u¤t ftuE ËtÄw ƒuXt ™rn; ™u ƒeò ¼u¤t ðeþ-…[eþ ÚtÞt! ‚u {nthts fnu, ‘‘ytuÕÞt ®nŒwM‚t™{tk ÷E òþu ‚u™t ¼u¤t ÚtE „Þt, ™u yt ËíËk„{tk ht¾u yuðt ¼u¤t ftuE ™Úte.’’ …Ae Mðt{e fnu, ‘‘yu{ yuftkr‚f™wk ™u ËtÄthý ËtÄw™wk ™tu¾wk Au; ‚u ytu¤ÏÞt òuEyu. >>286>> ft÷ ytuÕÞt{tk ytÔÞwk su, ‘‘ðihtx™t ntÚt …„ ‚tu ŒuÏÞt{tk ™Úte ytð‚t, ™u …ux{tk yt ƒúñtkz Au.’’ ‚u rð[theyu ‚tu ðihtx™e fuðze {tux… ÚtE ! íÞthu yt yûth™u ‚tu Ykðtzu Ykðtzu fturx fturx ƒúñtkz Qz‚tk 1. ytùÞo …t{ðwk.


318

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

Vhu Au; yu ‚tu òu ™ðwk ! …nu÷ ðnu÷wk Ëtk¼éÞwk ntuÞ, ‚tu ‚tu òýeyu su yt ‚u ðt‚ fu þwk ? …ý fuðze {tux… ÚtE ! yt ‚tu ƒnw ðth Ëtk¼éÞwk yux÷u {rn{t ™Úte. >>287>> íÞt„e™u ‚tu ƒth W…h yuf ðt„u s{ðt™wk fÌtwk Au. ™u yt ‚tu ƒƒu ºtý ºtý ðth Íqzu Au; ‚u W…ðtË …zu yux÷u Äthýtk …thýtk …ý fhu, yu{ ¼u¤wk ÷eÄu òÞ; ™u ytuÕÞwk Þu ÚttÞ. ™u òu yuf ðtøÞu ¾tÞ ‚tu yL™™tu su hË ‚u ƒ¤e òÞ; ™u ytuÕÞwk ‚tu yShý ÚttÞ ™u ‚u™wk …tAwk ðeÞo ÚttÞ ‚u …Ae W…ðtË …zu ! >>288>> „tUz÷{tk ðtrýÞu nðu÷e fhe ‚u ™r¤Þtk [ztÔÞtk, íÞtk [t¤eþ nòh ftuhe ÚtE; ™u ½h{tk …ý yux÷e n‚e. …Ae yu{ ™u yu{ ™ðe nðu÷e ½huýu {qfe ‚u nS Aqxe ™Úte; ™u ¾tðt {éÞwk ™Úte. ‚u{ yt…ýu …ý „tUz÷™t ðtrýÞt™t suðwk Au ‚u yt Œun ½huýu {qõÞtu Au ‚u «¼w ¼s‚t ™Úte. >>289>> Mð„o, {]íÞw ™u …t‚t¤ yu rºt÷tufe ÷½wþkft [qkÚtu Au, ‚u {tuxt ËtÄw ‚tu òýu su yt ‚u þwk fhu Au, ftuE «¼w ¼s‚t ™Úte ! ™u {týË™u ðË{wk ÷t„u yux÷u fnu‚t ™Úte. ™u ËíËk„ ÚtÞtu Au …ý ƒt¤f™e …uXu ÷½w [qkÚtu Au. ™u rºt÷tufe{tkÚte yuðtu yuf ‚tu ¾tu¤e™u {the yt„¤ ÷tðtu su {q‚h ™ [qkÚt‚tu ntuÞ ? >>290>> sux÷wk yt s„‚ «Ät™ Au, sux÷e Mºte «Ät™ Au, ™u sux÷tu Atufhtu «Ät™ Au ‚ux÷tu ËtÄw Ë{t„{ ™Úte; ™u Ë{t„{™e fËh hnu Au yux÷u yu «Ät™…ýu hnu Au. >>291>> yt s„‚™wk Ëw¾ ‚tu yuðwk Au su, yûthÄt{{tkÚte {åArhÞwk {q‚ÞwO ‚u «f]r‚™t ÷tuf{tk xe…wk …zâwk, ™u ‚u{tkÚte ð¤e …tAwk Úttuzwkf xe…wk «Ät™…wY»t™t ÷tuf{tk …zâwk; ™u ‚u{tkÚte …tAwk yu{ ™u yu{ ƒeò ÷tuf{tk

«.5

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

319

…z‚u …z‚u ftkEf ÍÛÞ1 yt ƒúñtkz{tk …ze, yu ‚u þwk fux÷wkf fnuðtÞ ! ‚u {txu Ëðtuo…he Ëw¾ ‚tu yûth{tk Au íÞtk òðwk. >>292>> Mðt{e fnu, ðtk[tu Ár[™wk2 ð[™t{]‚; ‚u Ár[ Ëthe ÚtÞt rð™t ¼„ðt™ …tËu hnuðtÞ ™rn. Ár[ Ëthe ÚtÞu Ëthwk ÚttÞ ™u ¼qkze ÚtÞu ¼qkzwk ÚttÞ. ‚u swytu™u su™e hwr[ {¤‚e ntuÞ ‚u ‚u™e ¼u¤t ƒuËu Au ™u Ëwðtý3 …ý ‚tu s ÚttÞ Au. ‚u yVerýÞt ntuÞ ‚u yVeýe ¼u¤t ƒuËu; yu{ Ár[™e ðt‚ Au.>>293>> yuf sýu Mðt{e™u …qAâwk su, ‘‘ð[™t{]‚{tk õÞtkf ytþht™wk ƒ¤ fÌtwk Au, õÞtkf Ä{o™wk, õÞtkf ðihtøÞ™wk, õÞtkf ytí{r™ct™wk ™u õÞtkf …tAe ‚u ytí{r™ct Wztze ™t¾e Au.yuðtk fikf Xuftýu y™k‚ ËtÄ™ fÌttk Au; ‚u{tk yuf™u rð»tu Ëðuo ytðe òÞ ™u W¥t{ {tuût ÚttÞ yuðwk yuf fntu’’? yux÷u Mðt{e fnu su, ‘‘W…tË™t ntuÞ ™u W¥t{ r™ŠðfÕ… r™ùÞ ntuÞ ‚tu ƒÄtk ytðu. ‚u™wk yu{ ÚttÞ su WØð™t suðe ŒtËíð ¼Âõ‚ ™u „tu…eytu™t suðtu «u{ ™u þwfS ™u sz¼h‚™t suðtu ðihtøÞ yu A ntuÞ ‚u™u …Ae W…tË™t rËØ ÚttÞ Au.’’>>294>> ð¤e …qAÞwk su, W…tË™t Au yu{ fu{ sýtÞ ? yux÷u fnu :ç~æç|æé±Ýç±|æ±ãïùŒ²Üé ‡Æ S}æëç„Úç…„æy}æ¨éÚæçÎç|æ<±}æëx²æ„ì J Ý ™Hç„ |æxæ±yÐÎæÚ籋ÎæÌH±çÝç}æ¯æ{ü}æçÐ ¨ ±ñc‡æ±æxí²: JJ yu &÷tuf «{týu ‚tu rð»tÞ™e ftuh™wk ntuÞ, yuðt ºtý &÷tuf ƒeò ƒtuÕÞt ™u fÌtwk su, ‘yu «{týu hnu yuðt „wý ntuÞ ‚u™u W…tË™t Au, yu{ òýðwk.’ >>295>> …]Úðe „kÄ™u {qfu; …ý ¼e»{™wk ƒúñ[Þo ™ òÞ. yu{ yz„ ¼„ðt™™u Ë{su. ð¤e {nthtsu fhtuz fhtuz ËtÄ™ fÌttk Au, …ý ‚u{tk 1. …týe™t xe…tk y™u Ëqû{t‚eËqû{ 2. ÷tuÞt-14{wk. 3. Ëtuƒ‚™tu yt™kŒ.


320

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

«.5

ºtý {wÏÞ Au: ‚u{tk yuf ¼„ðt™, ƒeswk ‚u{™t ¼õ‚™u rð»tu ytí{ƒwÂØ ™u ºteS yt¿tt; yu ºtýu òu ƒhtƒh Ë{su ‚tu ƒÄwkÞu ÚtÞwk. ™u yt¿tt{tk Ä{o …ý ytðe „Þtu ™u yt{tk Ëðuo ËtÄ™ …ý ytðe „Þtk y™u yt…ýu {nthts™e yt¿tt, W…tË™t ‚Útt yuftkr‚f Ëk‚ ËtÚtu nu‚ Au. {txu su su fhðt™wk Au ‚u yt…ýu ÚtE hÌtwk Au; nðu ftkE fhðwk hÌtwk ™Úte. >>296>> Ëkð‚ 1923™t ¼tŒhðt {tË …ÞO‚ Mðt{eyu ðt‚tu ‚tu ½ýe fhe Au, …ý yt ‚tu Ëkûtu…{tºt ÷¾týe Au. ™u ð¤e yt ðt‚tu ‚tu Mðt{eyu …tu‚u sq™t„Z™t {krŒh{tk …tu‚t™u ytË™u ƒt¤{wfwkŒŒtËS …tËu ƒúñ[the y®[íÞt™kŒS ð„uhu Ëðuo Ëk‚{kz¤ Ëtk¼¤‚u ðk[tðe; ™u …Ae Mðt{e ƒtuÕÞt su ‘‘yt ðt‚tu ‚tu ƒnw Ëthe Au y™u ©eS {nthts™e fhu÷e …ý ðt‚tu yt{tk ½ýe Au.’’ íÞthu ƒúñ[theyu ‚u ðt‚tu Ëtk¼¤e™u fÌtwk su, ‘‘‚{u fntu Atu ‚u{ s Au.’’ y™u yt su Mðt{e™e ðt‚tu Au ‚u™u su ftuE ðtk[u, Ëtk¼¤u, rð[thu ‚uýu ‚ux÷tu Mðt{e™tu Ë{t„{ fÞtuo fnuðtÞ. fu{ su, Mðt{eyu …tu‚u yu{ fÌtwk Au su, ‘‘su™wk fhu÷wk þt† ðtk[u, Ëtk¼¤u ‚ux÷tu ‚u™tu Ë{t„{ fÞtuo fnuðtÞ Au.’’ Rr‚ ©e Ënò™kŒ Mðt{e rþ»Þ „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e fhu÷e ðt‚tu{tk ËðoŒuþe Ë{sý™wk {wÏÞ…ýwk fÌtwk yu ™t{u …tk[{wk «fhý Ë{tÂ.5

…tk[{w «fhý Ë{tÂ. Ë{t sÞ ©e Mðtr{™thtÞý


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

321

…rhrþü-1 „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu{tk ytð‚t &÷tuftu 1.

}æã抲æÝæ|²æ¨¢ ç±Î{„}æ…d¢ |æx汄:, Ðç±~æï ¨¢Ðí挄¢ çSƒç„}æ焱ÚñÜ æ¢ç„Ü ±ë¯ï J ¨Îæݢ΢ ¨æÚ¢ ÐÚ}æãçÚ±æ„æüò¨çÝÝ¢ xæé‡ææ„è„æݢ΢ }æéçݱÚ}æ㢠Ýæñç}æ ¨„„}æì J (1/1) 2. çÝ…æçŸæ„æÝæ¢ ¨Ü Hæç„ãü‹„æ ¨{}æü|æQ ïڱݢ ç±{æ„æ J Îæ„æ ¨é¶æÝæ¢ }æݨï猨„æÝæ¢ „Ýæï„é Üë c‡ææïùç¶H}æ¢xæH¢Ý: JJ (rþûtt…ºte. 212) (1/334) 3. Ÿæï²æ¢ç¨ Ïæãéç±ÍÝæçÝ (1/337) (…/4…) 4. ²æï ±ïçœæ ²éxæÐy¨±Z Ðíy²ïÿæ‡æ ¨Îæ S±„: 2/1… 5. ¥±…æÝç‹„ }ææ¢ }æêÉæ }ææÝé¯è¢ „Ýé}ææçŸæ„}æì J ÐÚ¢ |ææ±}æ…æÝ‹„æï }æ}æ |æê„}æãïà±Ú}æì JJ (2/29) „e‚t- 9/11 6. Ðí¨¢xæ}æ…Ú¢Ðæàæ}ææy}æÝ:Ü ±²æï ç±Îé: J ¨ »± ¨æ{é¯é Üë „æï }ææïÿæmæÚ}æÐæ±ë„}æì JJ ( ¼t„ð‚-3/h…/h0) (2/42) 7. ¨±æïüÐçݯÎæï xææ±æï, Îæïx{æ xææïÐæHÝ‹ÎÝ: J Ðæƒæïü ±y¨: ¨éç{|ææïüv„æ Îéx{¢ xæè„æ}æë„¢ }æã„ì JJ28JJ (2/4…) „e‚t{tntíBÞ-6 8. ¨¢xæ¢ Ý Üé ²æüyÐí}æÎæ¨é …æ„é ²æïxæS² ÐæÚ ÐÚ}ææL L ÿæé: J (2/51) }æy¨ï±²æ Ðíç„HÏ{æy}æHæ|ææï ±Îç‹„ ²æ çÝÚ²mæÚ}æS² JJ (¼t„ð‚-3/61/39) 9. Ü æ}ææçÎç|æç±üãèÝæ ²ï ¨æœ±„æ: ÿæè‡æ±æ¨Ýæ: J (2/51) „ï¯æ¢ „é Ïæéçh|æïÎæ² v±æçÐ Ü æHæï Ý àævÝé„ï JJ ðtËwŒuð{t 8/9 10. Ÿæhæ±æÝì H|æ„ï ¿ææÝ¢ „yÐÚ: ¨¢²„ïç‹Îí²: J ¿ææÝ¢ HÏŠ±æ ÐÚæ¢ àææ¢ç„}æç™Úï‡ææç{xæÓÀç„ JJ („e‚t- 4/39) (2/60) 11. Ðí²yÝæl„}ææÝS„é ²æïxæè ¨¢àæéhçÜ çËÏæ¯: J ¥ÝïÜ …‹}樢ç¨hS„„æï ²æç„ ÐÚæ¢ xæç„}æì JJ (2/60) („e‚t-6/45)


322

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

12. Ðèy±æ Ðèy±æ ÐéÝ: Ðèy±æ Ðèy±æ Ð„ç„ |æê„Hï J (2/71) ©yƒæ² ™ ÐéÝ: Ðèy±æ ÐéÝ…ü‹}æ Ý ç±l„ï JJ [tðtfo 13. }æÎì|æ²æmæç„ ±æ„æïù²¢ ¨ê²üS„Ðç„ }æÎì|æ²æ„ì J ±¯ü„è‹Îíæï Îãy²çxÝ}æëüy²épÚç„ }æÎì|æ²æ„ì JJ (2/72) (¼t„ð‚ 3/h…/4h) 14. ¥ãæï ¥}æè¯æ¢ çÜ }æÜ æçÚ àææï|æÝ¢ Ðí¨‹Ý »¯æ¢ çS±Îé„ S±²¢ ãçÚ: J ²ñ…ü‹}æ HÏ{¢ Ýë¯é |ææÚ„æ…èÚï }æéÜé ¢Î¨ï±æñÐç²Ü¢ SÐëãæ çã Ý: JJ (5/16 ¼t„ð‚-5/19/21 (5/30) 15. ¥æÜé ç„ç™ç„™æÐ˲Úçã„æ çÝcÐçÚxæíãæ: J Ïææï{Ýï çÝÐé‡ææ ¥æy}æçÝDæ: ¨±æïüÐÜ æçÚ‡æ: JJ – ËíËkr„ (2/12) 16. ÐçÚçÝçcÆ„æïùçÐ Ýñxæéü‡²ï ©œæ}æàHæïÜ HèH²æ J xæëãè„™ï„æ Úæ…¯ïü ¥æw²æÝ¢ ²Î{脱æÝì JJ ¼t„ð‚-h/1/9 17. |æêç}æ²æü„é Ú¨æ„H¢ xæé‡æxæ‡æS„S²æŒ²{æï xæÓÀ„é, àæèH¢ àæñH„ÅæyЄy±ç|æ…Ý: ¨¢Îs„æ¢ ±çqÝæ J (5/72) àææï²ïü ±ñçÚç‡æ ±…í}ææàæé çÝЄy±ƒæïüùS„é Ý: Ü ï±H¢, ²ïÝñÜ ïÝ ç±Ýæ xæé‡ææ¨ì„ë‡æH±Ðíæ²æ: ¨}æS„æ §}æï JJ 18. {}æüSy²æÁ²æï Ý Üñ çp„ì S±çÝxæ}æç±çã„æï ±æ¨éÎï±ï ™ |æçQ çÎòæÜ æÚï ç±{ï²æ 稄ÍæÝ}æãç¨ Ïæíræ‡æñv²¢ çÝ…S² J çÝçpy²ñ±æ‹²±S„鋲‡æé}æçÐ ™ Úô„ ¨}ÐçÚy²Á² ¨‹„ (5/78) S„‹}ææãæy}²æ² ¨ïÃ²æ §ç„ ±Îç„ çÝ…æ‹{æ<}æÜ æï ÝèHÜ ‡Æ: JJ Ë.S. 5/55/28 (5/80) 19. JJ }æãæ…Ýæï ²ïÝ xæ„:¨ Ћƒæ: JJ {nt¼th‚-313/17 (5/85) 20. ÿæ}ææàæèHæ{èÚ…àææHè, Ïææï{Ýï çÝÐé‡ææ: (5/85) 21. ¥æÜë ç„ ç™ç„ ™æÐ˲ Úçã„æ çÝcÐçÚxæíãæ: JJ (5/86) 22. ÿæ‡æï LCæ ÿæ‡æï „éCæ, LCæ „éCæ ÿæ‡æï ÿæ‡æï (5/87) 23. JJ …‹}æ}æëy²é…Úæòæç{Îé:¶Îæï¯æÝéÎàæüÝ}æì JJ (5/129) 24. ²lÎæ™Úç„ ŸæïDS„œæÎï±ï„Úæï …Ý: J ¨ ²yÐí}ææ‡æ¢ Üé L„ï HæïÜ S„ÎÝ鱄ü„ï JJ (xæè. ¥. 3-2)

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu 25. Ý Üé ²æüyÜ <ãç™y¨w²¢ }æÝç¨ sݱçSƒ„ï J ²çmŸæ}|ææçÓ™ÚæçÓ™‡æZ ™SÜ¢ ΄Ð-»ïEÚ}æì JJ çÝy²¢ ÎÎæç„ Ü æ}æS² çÀÎí¢ „}æÝé²ïùÚ²: J ²æïçxæÝ: Üë „}æñ~æS² Ðy²é…æü²ï± Ðé¢pHè JJ 26.

27. 28. 29. 30.

31. 32.

33.

34. 35. 36. 37.

323

(5/153)

(¼t„ð‚-…/6/3-4) Ü æ}æ¢ Îãç‹„ Üë ç„Ýæï ÝÝé Úæï¯öC²æ Úæﯢ Îã‹„}æé„ „ïÝ Îã‹y²¨s}æì J ¨æïù²¢ ²Î‹„Ú}æH¢ Ðíç±àæç‹Ïæ|æïç„ Ü æ}æ: Ü ƒ¢ Ýé ÐéÝÚS² }æÝ:Ÿæ²ï„ JJ (5/170) – ¼t-2/9/9 (5/222) àæÏÎï ÐÚï ™ çÝc‡ææ„æ Ïæír懲éÐàæ}ææŸæ²æ: (5/227) 籯²æÝì 籯±„ì y²… (5/238) JJ »Ü æxæíï‡æñ± }æݨæ Ð~æèHï¶: ¨ãï„éÜ : JJ rþûtt…ºte-9 »Ü æïçÐ Üë c‡æS² Üë „: Ðí‡ææ}ææï ÎàææE}æï{æ±|æëƒïÝ „é˲ J (5/285) ÎàææE}æï{è ÐéÝÚïç„ …‹}æ Üë c‡æÐí‡ææ}æè Ý ÐéÝ|æü±æ² JJ ({nt¼th‚-þtkr‚…ðo 47>92) ç~æç|æé±Ýç±ç|æ±ãïùŒ²Üé ‡ÆS}æëç„Úç…„æy}æ¨éÚæçÎç|æ<±}æëx²æ„ì J (5/295) Ý ™Hç„ |æxæ±yÐÎæÚ籋ÎæÌH±çÝç}æ¯æ{ü}æçÐ ¨ ±ñc‡æ±æx²: JJ çÝ…æy}ææÝ¢ ÏæíræL Т Îïã~æ² ç±Hÿæ‡æ}æì ç±|ææò „ïÝ Ü „üòæ |æçQ : Üë c‡æS² ¨±üÎæ JJ (2/12) (rþ.….116) ¥æHæïÇì² ¨±üàææ›æç‡æ ç±™æ²ü ™ ÐéÝ: ÐéÝ: §Î}æïÜ¢ ¨éçÝcЋݢ Š²ï²æï ÝæÚ沇ææï ãçÚ: JJ (1/34) (®÷„ …whtý 7/11/h) Ïæíræ|æê„: Ðí¨‹Ýæy}ææ Ý àææï™ç„ Ý Ü æ¢ÿæç„ J (2/12) ¨ }æ: ¨±ïü¯é |æê„ï¯é }æÎì|æçv„ H|æ„ï ÐÚæ}æì JJ „e‚t-18/17/54 ¥æy}ææÚæ}ææà™}æéݲæï çÝxæíü‹ƒæ ¥Œ²éLR }æï J (2/12) Üé ±ü‹y²ãñ„éÜ è¢ |æçv„ç}æyƒ¢|æê„xæé‡ææï ãçÚ: JJ ¼t„-1/7/10 (5/55) ‘‘¥ƒZ ¨æ{²æç}æ ±æ Îï㢠Ð愲æç}æ’’ y²… {}æü}æ{}æZ ™ ©|æï ¨y²æÝë„ï y²… J (5/191) ©|æï ¨y²æÝë„ï y²vy±æ ²ïÝ y²…ç¨ „œ²… JJ {nt¼th‚-þtkr‚…ðo-316/40


324

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

…rhrþü-2 1. „whwŒuðftu yk„ ytæÞtÂí{f WL™r‚ y™u {w  õ‚ {txu „w h w ™ tu {rn{t yr‚ytð~Þf {™tÞ Au. ‚u{™e Ëuðt-…qò yu ¼„ðt™™e Ëuðt-…qò fÞto ƒhtƒh „ýtÞ Au. ËíËk„e Sð™{tk ŒþtoÔÞt {wsƒ Œþ ©tu‚eytuÚte yuf yt[tÞo y™u Œþ yt[tÞtuoÚte yuf W…tæÞtÞ yrÄf „ýtÞ Au. Œþ W…tæÞtÞÚte yuf r…‚t y™u ŒË r…‚tÚte yuf {t‚t W¥t{ „ýtÞ Au. ßÞthu Œþ {t‚t-r…‚t fh‚tk yuf „whw ©uc {™tÞ Au. {t‚t-r…‚t þheh™u Wí…L™ fhu Au ßÞthu „whw ËíÞ¿tt™Úte Œun™u ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ fhu Au. Ë.„w. ƒúñt™kŒ Mðt{e «M‚w‚ ftÔÞ{tk …tu‚t™t „whw™tu {rn{t ðýoðu Au. ‚u „whw ftuE Ët{tLÞ „whw ™Úte, y™L‚ fturx ƒúñtkz™t yrÄ…r‚, Ëðtoð‚the ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý Au. 24 fze y™u 148 …kÂõ‚™wk yt Œe½o ftÔÞ ËðiÞt y™u {™nh AkŒ{tk rð¼trs‚ Au. „whw{rn{t y™u „whw¼Âõ‚™t rð÷tË™e ËtÚtu ËtÚtu rð÷tËe „whw™e ðt‚ «M‚w‚ h[™t{tk ðýoðtk{tk ytðu÷ Au ‚u nðu yt…ýu òuEyu. ËðiÞt {k„÷Y… y™q… „whw {tuÞ, {tus frh r™s ‚íð ÷¾tÞt; Œu W…Œuþ õ÷uþ r™ðthfU, yk‚h ‚t… hw …t… r{xtÞt. ßÞwk ‚{ ÷uþ rŒ™uþ rð™tþ‚, íÞwk Wh ykŒ ËkƒkÄ ™ËtÞt; «tý…r‚ ƒúñt™kŒ fnu, Ënò™kŒ yk‚h ƒe[ ËtuntÞt...1 yk‚h ƒúñ rð[th y¾krz‚, ft{ fwƒwÂØ ynk-{Œ xthu; ËwkŒh‚t Wh{u Ë{‚t {{‚t, {Œ {åAh {t™ r™ðthu. þe÷ Ëk‚tu»t r™hk‚h þtur¼‚, yk‚h‚U s„t {qh W¾thu; Eü ËŒt ƒúñt™kŒ fnu, Ënò™kŒ Ëtu „wÁ Œuð n{thu...2

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

325

ErLÿÞ S‚ yr‚ Wh Äehs, þqh ËŒt ¼ú{ Œqh ykŒuËt; {trÞf …tË rð™tþ feÞu þwØ, ¿tt™ «ftþ rŒðtfh suËt. {íËh {t™ „w{t™ ™rn r™‚, Œt™ y¼Þ…Œ ŒtÞf ðuËt Eü „whw ƒúñt™kŒ fnu, Ënò™kŒ nu Ëw¾Ët„h yuËt...3 ËkþÞ þq÷ ™{q÷ ¼Þu ¼ú{, ¼q÷ r™ftË y{q÷ rfÞtuhe; Œtu»t f÷kf rn Œqh fhu ¼ð-…qhnwËu „]rn ftZe r÷Þtuhe. sXhf Ít÷ fht÷nwËU «r‚…t÷ ŒÞt÷ ÷ne ËwÄ {tuhe; ~Þt{ ËŒt ƒúñt™kŒ fnu, Ënò™kŒ ËwkŒh Sð™ Œtuhe...4 ftnwfu Eü ¼ðtr™ hw ¼ihð, ftnwfu Eü ht™uþ þwkztht; ftnwfu Eü {nuþ W{t…r‚, ftnwfu E»x rðhkr[ rn ÃÞtht. ftnwfu Eü nw‚tþ «ftþf, ftnwfu E»x hrð þþe ‚tht; «tý…r‚ ƒúñt™kŒ fnu, Ënò™kŒ nu „whw Eü n{tht...5 òrnfu ‚us «‚t… nwkËu Œw:¾, {qh ËkËth rðfth rðËthwk; òrnfu ‚us «‚t…nwkËu Wh, ft{ fwƒwÂØ ynk{Œ xthwk. òrnfu ‚us «‚t…nwkËu ˃, #rÿ™fwk hË ¼tus‚U ðthwk; «tý…r‚ ƒúñt™kŒ fnu, Ënò™kŒ ykrÄú ËŒt Wh Äthwk...6 ßÞwk ½™™tŒ Ëw™u yr‚ MðtŒ, W…trË‚ {tuh Ëtu òuh nw÷tËe; surËrn [kŒ [ftuh W…trË‚, ‚trn‚u ¾t‚ nw‚tþ yæÞtËe. [t‚f Mðtk‚fe ƒwŒk W…trË‚, ‚t ƒe™ ™eh ™rn {w¾ òËe; ftÞ r„ht ƒúñt™kŒ íÞwk Ënò™kŒ ykrÄú Ëhtus W…tËe...7 ftuWf þeþ sxt ™¾ ŒehÄ, ztu÷‚ yk„ ƒtÄk½h Äthu; fuþ ÷wk[t yY ft™Vxt ftuW, ½kx ƒòð‚ sk„{ LÞthu. yuËu ðehfu ðtŒw fntð‚, ftuuWf ŒtŒw rn ŒtŒw …tufthu; ytu ƒúñt™kŒ ¼q÷ „Þu Ënò™kŒ ykrÄú rð™t ¼ú{ Ëthu...8 LÞtrË yY ð™ðtËe fnu „whw, ytuh WŒtrË „whw {w¾ „tðu; ft™Vxt ƒnw ïu‚…xt r™‚, ¾t÷fxt „whw ½tu»t Ëw™tðu.


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

¼õ‚ Y ¼u¾ „whw „whw ƒtu÷‚, sõ‚ {tnek „whw ƒnw‚ fntðu; Ët[e fne ƒúñt™kŒËtu „whw, Œuð òuE S‚™u ¼ú{ òðu...9 hts‚nu hrð ßÞwk s„{U, r™‚ «tiZ …h‚t… A…u ™ A…tÞt; þe‚÷ þwØ rð[th {ntƒ÷, ftu{÷‚t frhfU Wh AtÞt. he‚ Ëw™e‚ y÷tirff Wßð÷, S‚ #ÿe s„ {e‚ ËtuuntÞt; yk‚h þwÂØ fhu ƒúñt™kŒ, ðt „whw …U fwhƒt™ nu ftÞt...10 suËurn nu{ nw‚tþ{U zthfU, ÄtuÞ rðfth Ëtu™th ‚…tðu; ÔÞtu‚‚ ßÞwk ŒhS …x Vthfu, ftcfwk ƒtZ Ëw‚th ƒ™tðu. …tºt fw÷t÷ þe÷tfh …tn™, ÷tun ÷tunth ËwÄthrn ÷tðu; Þwk rþ»Þfwk „whwŒuð ËwÄth‚, Ëtu ƒúñt™kŒ yt™kŒ …tðu...11 þçŒtÚto : r™s ‚¥ð ÷¾tÞt=…tu‚t™t ¼„ðt™…ýt™e M…ü‚t fhe; Y=y™u {qh={q¤;-ËkŒun-Ônu{; ËkþÞ þq÷=ËkþÞ Y… fkxf; ™{q÷={q¤ hrn‚; sXh Ít÷t={t‚t™t WŒh{tk „¼toMÚtt™ ò¤, fht÷=¼Þk f h; þw z tht=Ëq k Z t¤t „ýu þ ; rðhk [ e=ƒú ñ t; ¼tus=¼tu„ð‚e; W…trË‚=æÞt™ Ähðwk; ykrÄú=[hý f{¤; fuþ ÷q k [ t=fu þ ¾U [ e {q k z eÞt Út™th; LÞtËe=k L ÞtËe; r{‚=r{ºt; ÔÞtu‚‚=rËððwk; fw÷t÷=fwk¼th; ƒtZ=ft…e. Ë.„w. ƒúñt™kŒ Mðt{e fnu Au fu {tht „whw ©e Ënò™kŒ Mðt{e ËŒt {k„÷{Þ y™u y™w…{ Au, fthýfu …tu‚u s «ËL™‚tÚte ¼„ðt™ ntuuðt™wk M…ü fhu Au. ytÚte ¼ú{ýt y™u ËkþÞ ™ü ÚttÞ Au. ‚u{™t W…Œuþ{tºtÚte ft{, ¢tuÄ, fwƒÂw Ø, ÔÞt{tun, {tÞt, {íËh y™u Ërðþu»t, „ðo fu „w{t™ Œqh ÚttÞ Au, yk‚h™t ‚t… y™u …t… x¤u Au y¿tt™‚t Œqh Út‚t ¿tt™™tu WòË Vu÷tÞ Au. þe÷, Ëk‚tu»t, Ë{‚t y™u ËwkŒh‚t «„xu Au. Sð™ ËkÞ{r‚ ƒ™u Au. ÄiÞoðt™ ƒ™tÞ Au. {trÞf ƒkÄ™tu {q¤{tkÚte f…tÞ Au. sXh ò÷ yÚtto‚T {t‚t™t „¼o{tk ¼Þkfh yuðe yu ò¤{tkÚte „whw Y…e «¼w s {wÂõ‚ y…tðu Au. „whw s y𙂠Sð™™u

Wå[‚{ y™u ËwkŒh‚{ ‚hV ÷E sðt þÂõ‚{t™ Au. ‚tu …Ae ¼ihð¼ðt™e, „ýuþ, {nuþ, EíÞtrŒ Œuðtu; fu …Ae «ftþ, yÂø™, ËqÞo, [kÿ, EíÞtrŒ «f]r‚™t ‚¥ðtu™u þt {txu ¼sðt òuEyu ? su{ {tuh {u½™wk, [ftuh [kÿ™wk, [t‚f Mðtr‚ƒwkŒ™wk æÞt™ fhu Au ‚u{ rþ»Þ fu ytr©‚u „whw MðY… ¼„ðt™ ©e Ënò™kŒ Mðt{e™t [hýf{¤™wk s æÞt™ Ähðwk òuEyu. «M‚w‚ ftÔÞ{tk Ë.„w. ƒúñt™kŒ Mðt{e ƒúñ rð÷tËe™u ƒŒ÷u ¼ú{ rð÷tËe ZtU„e „whwytu «r‚ yk„w÷er™Œuoþ fhu Au. Œe½o ™¾ y™u {tuxe sxtðt¤t, fuþ [qkxe™u {qkrzÞt ƒ™u÷t, ft™Vèt y™u ïu‚ …èt, ËkLÞtËe, WŒtËe, ð™ðtËe ‚u{s rðr¼L™ {‚ðtŒeytu™tu ðuþ Äthý fh™thtÚte ËtðÄt™ hnuðwk ytð~Þf Au. suytu MðÞ …t¾kze y™u ZtU„e Au, ‚u rþ»Þ™tu þe he‚u WØth fhe þfu ? „whw ‚tu ËqÞ™ o e su{ Mð«ftrþ‚ y™u þwØ {‚™t «[thf-«Ëthf ntuðt òuEyu. Ëtu™e su{ f™f™u, ŒhS su{ f…zt™u, ËwÚtth su{ ftü™u, fwk¼th su{ …tºt™u, ÷wnth su{ ÷tu¾kz™u y™u rþÕ…fth su{ …ÚÚth™u ½tx yt…u ‚u{ „whw rþ»Þ™t Sð™™t Ët[t ½zðiÞt ntuðt òuEyu.

326

327

{™nh Œu n fu yæÞtËtu r{xt‚ r™s ŒtËnw f u , þºtw yY r{ºt ™tk r n {u h t ‚u h t nu ; yt‚{trf „r‚ ËtÄe ytuh ™t W…tÄe fAw, Ëw ¾ nw f u ðtrhrÄ{U rfÞt r™‚ zu h t nu ; rhÂØ hnu ntÚt òuh Œu¾‚ ™ ‚tfe ytuh, ft{ ¢tu Ä ÷tu ¼ {tu n {q h ‚u ¾u h t nu ; fn‚ nu ƒú ñ tLtk Œ ftÞ {™ ƒtr™ frh, yu Ë U „w h w f w k «ýt{ ftu r x {u h t nu . ..1(12)


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

y„{ y„tÄ ƒtu Ä „nu ˃ Ëth þtu Ä , {™ yrðhtu Ä òu Ä ¿tt™ frh {th nu ; Ë{‚t Mð¼tð þe÷ {{‚t ™t {tÞeffe, …t… nhe r÷™u Sð rf™u ¼ð …th nu ; ynk ‚ t y™k „ fu «Ëk „ ˃ rfÞu ™tþ, ði ‚ ™fu hk „ r™s Ëk r „™ Ëw Ä th nu ; fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ ftÞ{™ ƒt™e fhe, yu Ë u „w Á hts Ëtu n{thu rfh‚th nu . ..2(13) {t™ {Œ {thðu f f{o ™ fw k òhðu r f, yÄ{ WÄthðu r f xu f rs™ Xt™u nu ; „n™ y„tÄ „r‚ …q h ™ «‚t… yr‚, {r‚ ƒ÷ ftnw Ë u r ‚ ò‚ ™ r…At™u nu ; þh™t„‚ ƒk Ä Au Œ s„ftu rfÞtu r™»tu Œ , ðu Œ Y ðu Œ tk ‚ nw f u ¼u Œ ˃ ò™u nu ; fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ ftÞ {™ ƒt™e frh, yu Ë tu „w h w h ts n{u Eþ frh {t™u nu . ..3(14) {tuût Œt™ ÷eÞtu ntÚt ftnwËU ™ …ûtt…t‚, ðt‚‚U ƒ‚tÞ Œu ‚ y÷¾ y¼u ð nu ; yr‚Ëu WŒth Sð fe™u ƒnw ¼ð …th, yt‚{ rð[th Wh ™tk r n yn{u ð nu ; Äehs Ä{o n w f u ð{o ƒ™ hnu yt…, ‚t… ft… ŒtË™fu …t… nh ÷u ð nu ; fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ ftÞ {™ ƒtr™ frh, yu Ë tu „w h w h ts Ëtu ‚tu Œu ð ™ftu Œu ð nu . ..4(15) …thË …÷f{tk r n ÷tu n fw k Ëw Ä th ÷u ‚ , …thË ¼Þu ‚U rA™{tk r n nu { ntu E nu ;

ytf Ztf ð] û t™fw k [k Œ ™ Ëw Ä th ÷u ‚ , yt…fu Ë{t™ fe™ þe‚÷ ¾Ëƒtu E nu ; su Ë u ¼ú k „ fexfw k Ëw Ä thfu Veht‚ yk „ , ¼úk„ Ëk„ ¼Túhk„ ntuÞ fex ò‚e ¾tuE nu; fn‚ nu ƒñt™k Œ ftÞ {™ ƒt™e frh, ‚‚ft÷ rþ»Þfw k Ëw Ä thu „w h w Ëtu E nu . ..5(16) ¿tt™ æÞt™ „whw rƒ™ r{÷u ™t®n ftnw Xtuh, „w h w rƒ™ yt‚{ rð[th fe‚ …tðrn; yk ‚ h «ftþ ¼ú { ™tþ ™trn „w h w rƒ™, „w h w rƒ™ fw ™ ËíÞ ƒt‚fw k Ëw ™ tð rn; «u{ r™{ þe÷ Y Ëk‚tu»t ™trn „whw ƒe™, „w h w rƒ™ {™nw k f w k Xtu h ftu u ™ ÷tð rn; fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ yk ‚ h rð[th Œu ¾ tu , „w h w rƒ™ fw k ™ ¼ð Ëk f x r{xtð rn...6(17) …k r z‚ «Ëk „ ™trn yAh ™ ytðu yu f , yAhfu ytyu rƒ™ ðu Œ õÞw k ƒk [ t‚ nu ; ™k Œ rf …heAt fu Ë e ònu h fu Ëk „ rƒ™, nt‚ nehtu r÷Þu ztu ÷ u Ëk þ Þ ™ ò‚ nu ; yti»tÄftu {{o ftuW ðiŒ …tË þeÏÞtu ™trn, rƒ™ r˾u {{o ðtfe yti»tÄ Ëtu Ät‚ nu; fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ „w h w rƒ™ ¿tt™ yu Ë u , su Ë u ytk Ä hu fu nM‚ Œ…o ™ Œu ¾ t‚ nu . ..7(18) xthu rs™ ‚e™ ‚t… …t…nw «òhu ˃, yk ‚ h f] … t÷w yr‚ …h W…ftrh nu ; ¼ð ðtrhÄfu …q h ƒn ò‚u ftZu „ú r n, ‚w h ‚ W‚thu ‚eh …eh ˃ òrh nU ;

328

329


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

ft÷ ÔÞt÷ {w¾ËU ftrZ rËÞu fY™t fhe, nrhfw k ÷¾tÞfu ËntÞ ¼Þu ¼the nu ; fn‚ nu ƒúñt™kŒ n{ ‚tuu rð[the ŒuÏÞtu, s„{U ™ ftu W „w h w su Ë tu rn‚fthe nU . ..8(19) „w h w Œ u ð s™™e s™f Y Ëk ƒ k r Ä ƒXÄq , …q h ™ yíÞk ‚ Ëw h „w h w n w k Ë U …tÞtu nu ; ™trËft ðk Œ ™ ƒu ™ rŒ™u „w h w ŒeÔÞ ™u ™ , þtu r ¼‚ ©ð™ Œu f U , þçŒ Ëw ™ tÞtu nu ; rŒÞu „w h w fh …tð þe‚÷‚t rþ»Þ ¼tð, „w h w h tÞ ®…znw { U «tý XnhtÞtu nu ; fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ fk Œ Ëw ¾ ŒÞt ®ËÄw , „w h w Œ u ð {u h tu ½tx Œw Ë htu ƒ™tÞtu nu . ..9(20) ftu W Œu ‚ ƒts Ëts ftu W Œu ‚ „s hts, ftu W Œu ‚ hts Ëw ¾ nu { ™k „ nth nu ; ftuuW Œu‚ ¾t™ …t™ ftuW Œu‚ rðãt Œt™, ftu W Œu ‚ ¾u ‚ …þw …w º t …rhðth nu ; ftu W Œu ‚ „Z „ú t { ntu W Œu ‚ Ä™ Ät{, ftu W Œu ‚ ~Þt{ …e‚ yk ƒ h y…th nu ; fnu ƒú ñ t™k Œ rs™ rŒÞtu nrh ™t{ Œt™, s„{tkrn „whw suËtu ftuW ™ WŒth nu...10(21) nu ‚tu Ëtu y™k‚ ˃ fn‚ nu Ëk‚ …wr™, ¼tu r { hsf™nw f tu ntu ‚ r™hÄth nu ; ð™ ð] û tnw f u …t‚ ftnw Ë u r ‚ ™ r÷¾t‚, Ëtu …w r ™ fnt‚ sw „ ¼th ßÞw k yZth nu ; WŒrÄ yËk Ï Þ ™eh ‚tnw f w k fnu Äeh, {u ½ ƒw k Œ y„ÛÞ „r™r‚ frh zth nu ;

fnu ƒú ñ t™k Œ n{ Wh{U rð[th Œu Ï Þtu , ytuh neftu …th „whw „w™Ëtu y…th nu...11(22) …ÚÚthfe òr‚ neht r[L‚t{r™ …thËnw , {tu ‚ e …w ¾ hts ÷t÷ þt÷ Vu h ztrhÞU ; ft{Äu ™ fÕ…‚hw ytrŒ Œu y™u f r™rÄ, Ëf÷ rð™tþðk ‚ yk ‚ hrð[trhÞU ; ˃ rn snt™{u r n Œw Ë htu W…tÞ ™t®n, [h™w { U þeþ {u ÷ e Œe™‚t Wå[trhÞU ; fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ ftÞ {™ ƒtr™ frh, fw k ™ yu Ë e ¼u x „wh w h ts yt„u ÄtrhÞU . ..12(23) „w h w hts Œe™ ƒk Ä w ˃ Ëth ŒÞt®ËÄw , …w h ™ «‚t… yt… …t… ˃ …eþ nu ; «t™e™fu «tý ËŒt Œu ‚ r™‚ {tu û t Œt™, rs™nw f u yt©u hnu ÷A™ ƒ‚eË nu ; ïu‚îe…ðtËe Ëw¾ htrþ r™íÞ þtur¼‚®n, yt©‚fw k Œu ‚ r™s Ät{ ƒfrþ»t nu ; fn‚ nu ƒú ñ t™k Œ yk ‚ h rËØtk ‚ yu n e, Œu ð ™fu Œu ð „w h w Eþ™fu Eþ nu . ..13(24) þçŒtÚto :- ðtrhrÄ=ŒrhÞtu ; yt„{=þtMºttu , ðu Œ tu , y™k„=ft{Œuð, òhðfu=ò¤ððw;k ð{o=fð[; A™{tkrn=ûtýðth{tk, ¾Ë÷tuE Ëw„rk Ä‚, fex=Sðzw;k yAh=yûth, …eh=…ezt; ÔÞt÷=k…fo; ykƒh=ðMºt; sw„ ¼th ßÞwk y…th nu=yZth ¼th ð™M…r‚; ÷A™÷ûtý. ƒúñt™kŒ Mðt{e fnu Au fu su „whw ŒuntÇÞtË y™u Ëðo W…trÄytu {xtzu; þºtw-r{ºt y™u {tht-‚tht™tu ¼uŒ xt¤u; ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼, y™u {tun™u rðŒthu; yÄ{™u WØthu, þhýt„‚™u W„thu, ytí{t™e WL™r‚

330

331


ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

fhu, {™™u {thu, þtMºttu™tu Ëth Ë{òðu, y÷¾™wk y¼uŒ…ýwk Œþtoðu, ðuŒ-ðuŒtk‚™tu ¼uŒ òýu ‚u{s ¼uŒ¼tð hrn‚ {tuût™t Œt‚t ƒ™u ‚uðt „whw «¼w Ë{t™, Œuð™t Œuð Au y™u yuðt „whw™u ftuurx ðkŒ™ Au. „whw rð™t ¿tt™-æÞt™, «u{-r™Þ{, y™u þe÷-Ëk‚tu»t þõÞ ƒ™‚t ™Úte. „whw rð™t ¼ú{ýt™tu ™tþ y™u ¼e‚h «ftþ …ý þõÞ ƒ™‚tu ™Úte, „whw rð™t {™™e ÂMÚth‚t ytð‚e ™Úte. ËíÞ…Út y™u þtMºt™tu {{o „whw rð™t ftuý ƒ‚tðe þfu ? „whw rð™t™wk ¿tt™ ykÄ™t nM‚{tk Œ…oý Ë{t™ ntuÞ Au. s„‚{tk „whw s …h{ rn‚fthe Au. ‚uytu …t… y™u ytrÄ, ÔÞtrÄ ‚u{s W…trÄ™t ‚t…™u xt¤u Au. yt…ýe …tk[u ErLÿÞtu™u ËL{t„uo ðt¤u Au. yt Œwr™Þt{tk su fkE „ýtu ‚u yuf{tºt „whw s Au. „whw rð™t ¿tt™, ¼t™, þt™ ntuE þfu ™nª. y™uf «fth™e ¼tir‚f Ëk…Â¥t yt…™th ÔÞÂõ‚ytu Œwr™Þt{tk {¤e hnu Au. …hk‚w yuÚte ‚tu s„ƒkÄ™ ðÄu Au. ßÞthu ‘nrh™t{’ yt…™th ‚tu {tºt „whw s ntuÞ Au, su ™t{Úte ¼ðƒkÄ™ ‚qxu Au. s„‚™t Ëðo …ŒtÚttuo ™tþðk‚ Au. …Ae ¼÷u™u ft{Äu™w fu fÕ…ð]ût fu{ ™ ntuÞ ! „whwyu yt…u÷ nrh™t{™u ‚tu÷u ftuE ðM‚w ytðe þfu ™nª. ytÚte s „whw™e Éý{wÂõ‚ {txu ‚u{™t [hýf{¤{tk yt…ýwk rþþ s þtu¼u. „whw Œe™ƒkÄw y™u ŒÞt®ËÄw Au. ‚u s ŒuðtrÄŒuð Au.

…rhrþü-3 Mðt{e™e ðt‚tu{tk ytð‚t Ëk‚tu-¼õ‚tu™e ™t{tðr÷.

332

«.1 • • • • •

• • • • •

••• • • • • •

• hðS ËwÚtth - 1/44, rnhS - 1/51, r™hks™t™kŒ Mðt{e - 1/79, • • Ëwht ¾t[h - 1/80, {wõ‚t™kŒ Mðt{e - 1/151/ 199/207/210/229/ 275/323, - 2/2/3/7/9/ 25/31/41/45/, - 3/34/ • 110/103, - 4/17/18/ 22/23/25/34, 5-9/30/ • 50/65/83/101/141/ • 198/243/261 ƒúñt™kŒ Mðt{e rð¿tt™ŒtËS Mðt{e - 1/81, ™kŒhtò - 1/86, • r[ºtfu‚w - 1/86/193/249, yûtht™kŒ Mðt{e - 1/93/ • 142, • Ëw÷¼t - 1/108, • r«Þðú‚ - 1/114/163 • s™f - 1/114/339, • „tuðhÄ™¼tE - 4/18, • …ðo‚¼tE - 1/18/229, -

333

2/9/26, - 3/8/18/28 ™h™thtÞýt™kŒ Mðt{e 1/56, yò{e÷ - 1/182 MðY…t™kŒ Mðt{e - 1/191/ 192/282, - 2/7/8/10/ 14/41, - 3/7/10/17/24/ 30/40/83/261 sz¼h‚ - 1/36/208/ 332, - 2/130/294 hnw„ý - 1/208, f]…t™kŒ Mðt{e - 1/225/ 229/307/331, - 2/31/ 57, - 3/30/43/64/77/ 83/90/114 ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e 1/229/330, - 2/57 ËŒtrþð¼tE - 1/255 ¾xðtk„ htò - 1/260 Íeýt¼tE - 1/273 ELÿ - 1/214 rðïY… - 1/293, - 2/256 r™íÞt™kŒ Mðt{e 1/26/34, - 2/34


334 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu

{tðtuu ¼„‚ - 1/307 hýAtuzS - 1/307 ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e - 1/325, - 2/14, - 3/10/24/28 ykƒrh»thtò - 2/26 «n÷tŒS - 1/3 «.2

• • • • • •

ytí{t™kŒ Mðt{e 2/1/18/20/48/65 suËk„¼tE - 2/6 yt™kŒt™kŒ Mðt{e - 2/7 rþð÷t÷¼tE - 2/21/22 htðý - 2/16, 3/14/242 yk„Œ - 2/16 ¼s™t™kŒ Mðt{e - 2/18 ƒt¤{wfwkŒt™kŒ Mðt{e 2/18/165/219 h½wðehS {nthts - 2/19/ 21/57/63/74/110 yr[kíÞt™kŒ ƒúñ[the - 2/19 s÷tu ¼„‚ - 2/33 r™hks™t™kŒ Mðt{e 1/79, - 2/34 Y…þkfh - 2/39/67/71

• • • • • • • • • • • • •

rËØt™kŒ Mðt{e - 2/43 „tuu®ðŒt™kŒ Mðt{e - 2/52 {nt«¼w - 2/52 …h{nkËt™kŒ Mðt{e - 2/52 „Þhtò Ëðor™ðtËt™kŒ Mðt{e 2/64/142 fÕÞtý¼tE - 2/72, 5/238 «.3 fhþ™ŒtË - 3/8 {ntðeÞto™kŒ Mðt{e - 3/8 htÄuïht™kŒ Mðt{e - 3/8 rnhÛÞ„¼to™kŒ Mðt{e - 3/8 n{eh - 3/8 ™tÚt¼õ‚ - 3/23 rŒðt™ - 3/23 ™thýŒtË Mðt{e - 3/63 «u{t™kŒ Mðt{e - 3/70 r™„woýt™kŒ Mðt{e yûtht™kŒ Mðt{e 1/93/142 Ëtu{÷t ¾t[h [i‚LÞt™kŒ Mðt{e 1/142/165/219

ËŒT.©e„wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e 1/325, - 2/14/24 ¼tE ht{ŒtË Mðt{e h‚™t ¼õ‚ - 2/11 ztuËt ¼õ‚- 3/11 ðþht{ ¼õ‚ y÷iÞt ¾t[h - 2/50, 3/12 ŒuðS ¼õ‚ - 3/13 Œt{tuŒh - 3/14 ™Útw ¼è - 3/14 Íðuh ¼õ‚ - 3/21 rnht¼tE ™h™thtÞýt™kŒ Mðt{e 1/156 Œ÷wS - 3/29 Ëk‚ŒtËS Mðt{e «.4 y¼uËk„ - 3/78 ÷ðtu - 5/238 ht{ŒtËS Mðt{e „tuuhÄ™¼tE {q¤[kŒ ½™~Þt{ŒtË Mðt{e ™]®Ënt™kŒ Mðt{e

335

«.5 • • • • • • • • • •

ftft¼tE - 3/29 rðÄtºtt™kŒ Mðt{e fuð¤ytí{t™kŒ Mðt{e þkfh«ËtŒ - 5/209 …]Útwhtò - 5/292 X¬hS [i‚LÞt™kŒ Mðt{e - 219 rþðtS {nthts - 5/234 ht½ðt™kŒ Mðt{e - 5/236 ŒtS¼tE - 5/265


Gunatitandswami ni vato final  
Gunatitandswami ni vato final  
Advertisement